LPP Fritidshem VT 2016 (405 kB, pdf)

Comments

Transcription

LPP Fritidshem VT 2016 (405 kB, pdf)
2016
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Elinsborgsskolan Fritids
Lokal Pedagogisk Planering (LPP)
Lokal pedagogisk planering för arbetet med språkutveckling
på fritids
Mål med verksamheten
Erbjuda en språkstimulerande miljö i samspel med andra, i sådana situationer där språk
och handling har en funktion tillsammans.
Syftet med verksamheten
Attityd, beteende och identitet är starkt förknippade med språket och barns upplevelse
av hur de behärskar språket för att kunna beskriva och uttrycka känslor. Ett väl
utvecklat språk är en förutsättning för att kunna utveckla en positiv attityd samt en
stark självkänsla hos barn. Syftet med att aktivt arbeta med språkutveckling är att bidra
till att underlätta för barnen att förvärva kunskaper och förbättra deras samspel med
andra.
Arbetsformer och arbetssätt
För att kunna identifiera i vilka sammanhang och på vilka sätt vi arbetar har vi
sammanfattat arbetet i olika områden som vi beskriver nedan.
Använda vardagens olika talutrymmen
Vi arbetar ständigt för att i alla vardagliga situationer använda korrekt svenska och att
sätta ord på allt runtomkring barnen, det vill säga att undvika uttryck som ”grejer” eller
”den där”. Dessutom har vi ett medvetet förhållningssätt när det gäller att samtala med
barnen så att vi hela tiden pratar med barnen om vad de gör när de pysslar, målar och
leker. Vi lär också barnen att uttrycka sig med ord istället för att bli fysiska vid
konflikthantering. Vi hjälper de att sätta ord på känslor och sådant som de tycker är
svårt. Ett praktiskt exempel på ett talutrymme i vardagen är samlingen som är en
träffpunkt där språket används för att ge information och lyssna in elevernas åsikter och
synpunkter.
Stimulera och utveckla språket i konkreta situationer i vardagen där orden får sin
betydelse genom sammanhanget
Inom fritids erbjuds en rad olika aktiviteter som inbjuder till utveckling av språket i
form av till exempel ett utökat ordförråd. Detta sker när barnen arbetar/leker i den
dagliga verksamheten. Genom exempelvis schackklubben, trä- och syslöjden, Starkidz,
bollspel och pyssel får barnen med sig en mängd facktermer (spelregler, benämningar
på olika föremål, material etc) inom olika områden såväl som möjlighet att uttrycka
känslor i lekandet.
Muntlig träning genom att uppmuntra barnen att samtala, berätta, redogöra,
värdera, jämföra och diskutera utifrån barnens intresse och erfarenhet
Vi har också ett förhållningssätt där vi uppmuntrar barnen att själva läsa, till exempel
när vi spelar spel (regler). Vi uppmuntrar de också att läsa upp egenproducerade sagor
och ibland högläsning. Det är viktigt att personalen ger barnen tid för samtal där de kan
få berätta om sådant de varit med om eller reagera på och att de får berätta om något
från början till slut. Genom Stegvis arbetar vi mycket med just detta, att samtala. Där får
de hjälp med uppfatta, förstå och tolka samvaro. Genom Stegvis lär sig barnen att dela
fokus, bekräfta, använda fantasi och empati genom att använda språket. Dessutom lär sig
barnen att sätta ord på känslor och får på så sätt ett väl utvecklat känslospråk. Vi arbetar
också för att barnen inte ska använda svordomar och nedvärderande uttryck, där har vi
nolltolerans. I de flesta grupper finns det barn som är ivriga och deltar aktivt i olika
diskussioner. Vi försöker använda arbetssätt som uppmuntrar alla barn att delta aktivt.
Men vi erbjuder olika forum för samtal och språkutveckling eftersom vissa barn trivs
och kommer till sin rätt i fysiska aktiviteter men har svårare att hävda sig i diskussioner.
För barn som har språksvårigheter försöker vi anpassa för på ett sätt där barnet kan få
stöd och vara delaktig i verksamheten.
Erbjuda aktiviteter som ger erfarenhet och leder till språkutveckling, utflykter
och kulturella upplevelser som kan betarbetas tillsammans med barnen
På fritids får barnen möjlighet att gå på utflykter där språkutvecklingen sätts i fokus. Vi
har till exempel ett samarbete med Tensta konsthall och vi har varit på utflykt till
parker, simhallen och skridskobanor. Detta är sammanhang där barnen möter
omgivningen och där språket är i fokus eftersom barnen måste kommunicera med andra
och de förväntas kunna uttrycka sig väl. Andra exempel på utflykter där
språkutvecklingen är i fokus är besök i skogen som också inbjuder till samtal där barnen
lär sig saker och utökar sitt ordförråd (allemansrätten, miljön, benämningar på växter
och djur i skogen osv).
Vi arbetar också med användningen av språket i Fri film (genom Medioteket)




Varje elev ska lära sig använda modern teknik som ett verktyg för
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
Skolan ska anpassa undervisning till varje elevs förutsättningar och behov.
Film är ett språk. När vi tittar på film läser vi filmspråket.
Vid varje filminspelning blir filmerna anpassade på ett sätt där fantasin och
ordförrådet kommer fram. Det leder till att pedagoger ser och hjälper till med
utvecklingen av språket där det brister.
Erbjuda barnen möjlighet att läsa eller lyssna på böcker
Vi erbjuder när det finns möjlighet barnen att läsa böcker och vi i personalen försöker
också regelbundet att läsa sagor för barnen.