Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Comments

Transcription

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
DIARI OFICIAL
Any XXIX
Dilluns, 6 de març de 2006 / Lunes, 6 de marzo de 2006
Núm. 5.212
SUMARIO
SUMARI
II. AUTORITATS I PERSONAL
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
b) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,
b) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO,
OPOSICIONS I CONCURSOS
OPOSICIONES Y CONCURSOS
1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana
1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana
Conselleria de Justícia, Interior
i Administracions Públiques
ORDE de 28 de febrer de 2006, del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual
s’aprova el programa de les proves selectives d’ingrés al
cos d’advocats de la Generalitat Valenciana. [2006/2516]
Conselleria de Justicia, Interior
y Administraciones Públicas
ORDEN de 28 de febrero de 2006, del conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se
aprueba el programa de las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo de Abogados de la Generalitat Valenciana. [2006/2516]
8478
RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2006, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que
se convoca al personal relacionado en el anexo I, a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en las Convocatorias
17/2000 y 18/2000, de acceso al grupo B, sector administración general, por el turno de promoción interna,
mediante la conversión directa de plazas. [2006/X2474]
8496
RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2006, de la Direcció
General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca el personal relacionat en l’annex I, per tal de complir el que disposen les convocatòries 17/2000 i 18/2000,
d’accés al grup B, sector administració general, pel torn
de promoció interna, mitjançant la conversió directa de
places. [2006/X2474]
PRIMER FASCICLE DE TRES
8478
8496
PRIMER FASCÍCULO DE TRES
8474
06 03 2006
DOGV - Núm. 5.212
5. Altres administracions
5. Otras administraciones
Ajuntament d’Alzira
Extracte de les bases de l’oposició per a cobrir una plaça
d’intendent principal de la Policia Local. [2006/X2479]
8498
Ayuntamiento de Alzira
Extracto de las bases de la oposición para cubrir una plaza
de intendente principal de la Policía Local. [2006/X2479]
8498
8498
Ayuntamiento de Castellón de la Plana
Propuesta de nombramiento de Antonio Rubén Baquero
Escribano, como técnico informático. [2006/X2276]
8498
8498
Ayuntamiento de L’Eliana
Extracto de las bases que han de regir las pruebas selectivas, por oposición libre, para la provisión en propiedad
de seis plazas de auxiliar administrativo de administración
general. [2006/X2007]
8498
Ajuntament de Castelló de la Plana
Proposta de nomenament d’Antonio Rubén Baquero
Escribano, com a tècnic informàtic. [2006/X2276]
Ajuntament de l’Eliana
Extracte de les bases que han de regir les proves selectives, per oposició lliure, per a la provisió en propietat de
sis places d’auxiliar administratiu d’administració general. [2006/X2007]
c) NOMENAMENTS, CESSAMENTS,
SITUACIONS I INCIDÈNCIES
c) NOMBRAMIENTOS, CESES,
SITUACIONES E INCIDENCIAS
1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana
1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana
Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència
DECRET 26/2006, de 3 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual cessa el secretari autonòmic d’Universitat, Ciència i Tecnologia, de la Conselleria d’Empresa,
Universitat i Ciència, Agustín Escardino Benlloch.
8499
Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia
DECRETO 26/2006, de 3 de marzo, del Consell de la
Generalitat, por el que cesa el secretario autonómico de
Universidad, Ciencia y Tecnología, de la Conselleria de
Empresa, Universidad y Ciencia, Agustín Escardino Benlloch. [2006/X2574]
8499
8499
DECRETO 27/2006, de 3 de marzo, del Consell de la
Generalitat, por el que se nombra secretario autonómico
de Universidad, Ciencia y Tecnología, de la Conselleria
de Empresa, Universidad y Ciencia, a Emilio Barberá
Guillem. [2006/X2575]
8499
[2006/X2574]
DECRET 27/2006, de 3 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual nomena secretari autonòmic d’Universitat, Ciència i Tecnologia, de la Conselleria d’Empresa,
Universitat i Ciència, a Emilio Barberá Guillem.
[2006/X2575]
III. CONVENIS I ACTES
III. CONVENIOS Y ACTOS
e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES
e) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS
Presidència de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2006, de la consellera de
Cooperació i Participació, per la qual es regulen i convoquen ajudes per als centres valencians a l’exterior de la
Comunitat Valenciana. [2006/2456]
8500
Presidencia de la Generalitat
RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2006, de la consellera
de Cooperación y Participación, por la que se regulan y
convocan ayudas para los centros valencianos en el exterior de la Comunidad Valenciana. [2006/2456]
8500
8507
Conselleria de Turismo
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 14 de febrero
de 2006 de la Conselleria de Turismo, por la que se regulan y convocan las ayudas destinadas a la difusión de
recursos turísticos de los municipios de interior de la
Comunidad Valenciana. [2006/2526]
8507
Conselleria de Turisme
CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 14 de febrer de
2006 de la Conselleria de Turisme, per la qual es regulen
i convoquen les ajudes destinades a la difusió de recursos
turístics dels municipis d’interior de la Comunitat Valenciana. [2006/2526]
g) ALTRES ASSUMPTES
g) OTROS ASUNTOS
Conselleria de Territori i Habitatge
ACORD de 3 de març de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d’aplicació de les
mesures cautelars en l’àmbit territorial afectat pel procediment de declaració del Paisatge Protegit de la Serra
del Maigmó, durant la seua tramitació. [2006/X2573]
Conselleria de Territorio y Vivienda
ACUERDO de 3 de marzo de 2006, del Consell de la
Generalitat, por el que se determina la forma de aplicación de las medidas cautelares en el ámbito territorial
afectado por el procedimiento de declaración del Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó, durante la tramitación del mismo. [2006/X2573]
8511
ORDEN 20 de febrero de 2006, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se acuerda iniciar el procedimiento de declaración del paisaje protegido de la Serra
del Maigmó. [2006/X2249]
8512
ORDRE de 20 de febrer de 2005, de la Conselleria de
Territori i Habitatge, per la qual s’acorda iniciar el procediment de declaració del paisatge protegit de la Serra
del Maigmó. [2006/X2249]
8511
8512
DOGV - Núm. 5.212
Agència Tributària
Delegació Especial de València
ACORD de 27 de febrer de 2006, del delegat especial de
l’AEAT de València, en aplicació del que establix l’apartat tercer 1.2.1.c de la Resolució de 26 de desembre de
2005, de la Presidència de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sobre organització i atribució de competències en l’àrea de recaptació. [2006/X2473]
06 03 2006
8524
Agencia Tributaria
Delegación Especial de Valencia
ACUERDO de 27 de febrero de 2006, del delegado especial
de la AEAT de Valencia, en aplicación de lo establecido en
el apartado tercero 1.2.1.c de la Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, sobre organización y atribución
de competencias en el área de recaudación. [2006/X2473]
8475
8524
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
a) EDICTES I CÈDULES DE NOTIFICACIÓ
a) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN
D’INTERLOCUTÒRIES, PROVISIONS I SENTÈNCIES
DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS
Jutjat de Primera Instància
número 9 de València
Notificació a Víctor Vicente Herrero Folgado. Judici de
separació contenciosa 1104/2004. [2006/A2068]
8525
Juzgado de Primera Instancia
número 9 de Valencia
Notificación a Víctor Vicente Herrero Folgado. Juicio
de separación contenciosa 1104/2004. [2006/A2068]
8525
8525
Juzgado de Primera Instancia
número 12 de Valencia
Notificación a José A. Montero Yuste de la sentencia número 228. Juicio ejecutivo número 345/1999. [2006/A2152]
8525
Jutjat de Primera Instància
número 12 de València
Notificació a José A. Montero Yuste de la sentència número 228. Judici executiu número 345/1999. [2006/A2152]
c) CITACIONS A COMPAREIXENÇA JUDICIAL
I EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES
c) EMPLAZAMIENTOS JUDICIALES
Jutjat de Primera Instància
número 3 d’Ontinyent
Citació a termini a les persones interessades en la declaració d’hereus número 472/2005, de Virtudes Conejero
Requena. [2006/A2179]
8526
Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Ontinyent
Emplazamiento a los interesados en la declaración de
herederos número 472/2005, de Virtudes Conejero Requena. [2006/A2179]
8526
8527
Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Torrevieja
Notificación a Olga Escolar Cornejo de la sentencia dictada en el juicio ordinario número 22/2005. [2006/F2151]
8527
Jutjat de Primera Instància
número 3 de Torrevieja
Notificació a Olga Escolar Cornejo de la sentència dictada
en el juí ordinari número 22/2005. [2006/F2151]
Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
Jutjat de Primera Instància
número 21 de València
– Citació a María del Carmen Cuesta Rodríguez i altres,
en el juí de mesures cautelars coetànies número 365/2005.
[2006/F2452]
– Citació a Buildersa Consulting, SL, en el juí verbal
número 630/2005. [2006/F2150]
8528
8529
Juzgado de Primera Instancia
número 21 de Valencia
– Emplazamiento a María del Carmen Cuesta Rodríguez
y otros, en el juicio de medidas cautelares coetáneas
número 365/2005. [2006/F2452]
– Emplazamiento a Buildersa Consulting, SL, en el juicio verbal número 630/2005. [2006/F2150]
8528
8529
V. ALTRES ANUNCIS
V. OTROS ANUNCIOS
a) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME
a) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
1. Tràmits de procediments dels plans
1. Trámites procedimentales de los planes
Conselleria de Territori i Habitatge
Informació pública del Programa per al Desenvolupament d’Actuacions Integrades, de la unitat d’execució
del sector 24, que incorpora el plans parcial del sector 24
del PGOU de Castelló de la Plana i projecte d’urbanització. [2006/A2514]
8530
Conselleria de Territorio y Vivienda
Información pública del Programa para el Desarrollo de
Actuaciones Integradas, de la Unidad de Ejecución del
Sector 24, que incorpora el plan parcial del sector 24 del
PGOU de Castellón de la Plana y proyecto de urbanización. [2006/A2514]
8530
8530
Ayuntamiento de Alcoy
Información pública del estudio de detalle de la manzana ubicada entre las calles de La Llibertat, Gregori Casasempere Juan, Joan de Joanes, Mestre J. Ribera Montes
y plaza del Pintor Navarrete. [2006/A2278]
8530
Ajuntament d’Alcoi
Informació pública de l’estudio de detall de l’illa ubicada entre els carrers de La Llibertat, Gregori Casasempere Juan, Joan de Joanes, Mestre J. Ribera Montes y plaça
del Pintor Navarrete. [2006/A2278]
8476
Ajuntament de Borriol
Informació pública de l’estudi de detall per al desenvolupament de la parcel·la G del Sector ZI-1. [2006/X2277]
Ajuntament de Segorbe
Informació pública de l’aprovació inicial de la modificació puntual número 4, del pla especial de protecció i
reforma interior del conjunt històric i del catàleg del patrimoni arquitectònic de la localitat. [2006/A1923]
06 03 2006
DOGV - Núm. 5.212
8531
Ayuntamiento de Borriol
Información pública del estudio de detalle para el desarrollo de la parcela G del Sector ZI-1. [2006/X2277]
8531
8531
Ayuntamiento de Segorbe
Información pública de la aprobación inicial de la modificación puntual número 4, del plan especial de protección
y reforma interior del conjunto histórico y del catálogo del
patrimonio arquitectónico de la localidad. [2006/A1923]
8531
2. Altres assumptes
2. Otros asuntos
b) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS
b) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana
1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Resolució de 28 de febrer de 2006, de la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’acorda
la suspensió de la tramitació del concurs públic número
CNMY06/0201/11, subministrament en règim d’arrendament (rènting) d’un equip d’anàlisi de components de
llet crua. [2006/2520]
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Resolución de 28 de febrero de 2006, de la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se acuerda la suspensión de la tramitación del concurso público
número CNMY06/0201/11. Suministro en régimen de
arrendamiento (renting), de un equipo de análisis de componentes de leche cruda. [2006/2520]
8532
3. Entitats i empreses de la Generalitat Valenciana
3. Entidades y empresas de la Generalitat Valenciana
Radiotelevió Valenciana
Concurs exp.: 2006/03. Contractació de l’assistència tècnica per al manteniment de la xàrcia de difusió (emissors
i reemissors) analògics i digitals de Televisió Autonòmica Valenciana, SA (TVV). Ref. 2006/03. [2006/2513]
Radiotelevisión Valenciana
Concurso exp.: 2006/03. Contratación de la asistencia
técnica para el mantenimiento de la red de difusión (emisores y reemisores) analógicos y digitales de Televisión
Autonómica Valenciana, SA (TVV). Ref. 2006/03.
8532
[2006/2513]
c) ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS
c) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
3. Entitats i empreses de la Generalitat Valenciana
3. Entidades y empresas de la Generalitat Valenciana
Consorci Hospital General Universitari de València
Expedient número CP-SU-23-2004. Subministrament i
instal·lació de divers equipament per al Consorci Hospital General Universitari de València. [2006/X2459]
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
Expediente número CP-SU-23-2004. Suministro e instalación de diverso equipamiento para el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. [2006/X2459]
8533
Vaersa, Valenciana d’Aprofitament
Energètic de Residus, SA
Expedient número 34/2005. Subministrament d’una unitat helitransportadora per a la prevenció contra incendis
forestals en règim de lloguer, campanya 2006-2007.
[2006/X2210]
8534
[2006/X2210]
e) MEDIO AMBIENTE
2. Altres assumptes
2. Otros asuntos
Conselleria de Territori i Habitatge
Informació pública del projecte de declaració de paisatge protegit de la Serra del Maigmó. [2006/X2250]
Conselleria de Territorio y Vivienda
Información pública del proyecto de declaración de paisatge protegido de la Serra del Maigmó. [2006/X2250]
8534
g) ALTRES ASSUMPTES
g) OTROS ASUNTOS
1. Persones juridicopúbliques
1. Personas jurídico-públicas
Agència Tributària
Delegació Especial de València
– Notificació per compareixença a Abad Agulló, Juan
Carlos, i altres. [2006/X2361]
– Notificació per compareixença a MIL2 Construcciones y Transformaciones, i altres. [2006/F2392]
8532
8533
Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento
Energético de Residuos, SA
Expediente número 34/2005. Suministro de una unidad
helitransportadora para la prevención contra incendios
forestales en régimen de alquiler, campaña 2006-2007.
e) MEDI AMBIENT
Conselleria d’Infraestructures i Transport
Llista d’expedients sancionadors. [2006/X2383]
8532
8535
8544
8554
Conselleria de Infraestructuras y Transporte
Listado de expedientes sancionadores. [2006/X2383]
Agencia Tributaria
Delegación Especial de Valencia
– Notificación por comparecencia a Abad Agulló, Juan
Carlos, y otros. [2006/X2361]
– Notificación por comparecencia a MIL2 Construcciones y Transformaciones, y otros. [2006/F2392]
8534
8534
8535
8544
8554
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
– Notificació per compareixença a Ladano Servicios, SL,
i altres. [2006/F2463]
– Notificació per compareixença a Eurogroup Ailyng,
SL, i altres. [2006/X2507]
– Correcció d’errades de l’anunci de notificacions per
compareixença a Abrini Abdelilah, i altres. [2006/X2181]
8644
8727
8728
8477
– Notificación por comparecencia a Ladano Servicios,
SL, y otros. [2006/F2463]
– Notificación por comparecencia a Eurogroup Ailyng,
SL, y otros. [2006/X2507]
– Corrección de errores del anuncio de notificaciones por
comparecencia a Abrini Abdelilah, y otros. [2006/X2181]
2. Persones privades
2. Personas privadas
Copinsu, S. Coop. V.
Informació pública de la transformació de la cooperativa
en societat limitada. [2006/X2571]
Copinsu, S. Coop. V.
Información pública de la transformación de la cooperativa en sociedad limitada. [2006/X2571]
Exemplar solt (per fascicle):
Subscripció anual en paper:
Subscripció anual microfitxa:
Subscripció anual en CD-ROM:
ISSN: 0212-8195
Dipòsit legal: V. 1556-1978
8728
Ejemplar suelto (cada fascículo):
Subscripción anual en papel:
Subscripción anual microfichas:
Subscripción anual en CD-ROM:
0,42 €
148,07 €
251,10 €
32,72 €
DIARI OFICIAL
8644
8727
8728
8728
0,42 €
148,07 €
251,10 €
32,72 €
ISSN: 0212-8195
Depósito legal: V. 1556-1978
www. pre.gva.es/dogv
Edició i administració / Edición y administración: Àrea de Publicacions Batlia, 1, 46003 València
Subscripcions / Subscripciones 96 386 34 11 · Anuncis / Anuncios 96 386 34 41 · Producció / Producción 96 386 34 19
Venda d’exemplars solts / Venta de ejemplares sueltos: Llibreria Llig València 96 386 61 70 — Llibreria Llig Castelló de la Plana 964 35 82 70
Impressió / Impresión: T. G. RIPOLL, SA - Pol. Ind. Fuente del Jarro, Paterna (València)
8478
06 03 2006
DOGV - Núm. 5.212
II. AUTORITATS I PERSONAL
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
b) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,
b) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO,
1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana
1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana
OPOSICIONS I CONCURSOS
Conselleria de Justícia, Interior
i Administracions Públiques
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Conselleria de Justicia, Interior
y Administraciones Públicas
ORDE de 28 de febrer de 2006, del conseller de Justícia,
Interior i Administracions Públiques, per la qual s’aprova el programa de les proves selectives d’ingrés al cos
d’advocats de la Generalitat Valenciana. [2006/2516]
ORDEN de 28 de febrero de 2006, del conseller de Justicia,
Interior y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el programa de las pruebas selectivas de ingreso en el
Cuerpo de Abogados de la Generalitat Valenciana. [2006/2516]
Conforme amb el que estableix la disposició final segona de la
Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d’Assistència Jurídica a la Generalitat,
Conforme a lo establecido en la disposición final segunda de la Ley
10/2005, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Asistencia Jurídica
a la Generalitat,
ORDENE
Aprovar el programa de les proves selectives previstes en l’article 3.4, de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d’Assistència Jurídica a la Generalitat, que figura com a annex en la present
orde.
València, 28 de febrer de 2006
ORDENO
Aprobar el programa de las pruebas selectivas previstas en el artículo 3.4 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de
Asistencia Jurídica a la Generalitat, que figura como anexo a la presente orden.
Valencia, 28 de febrero de 2006
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,
MIGUEL PERALTA VIÑES
El conseller de Justicia y Administraciones Públicas,
MIGUEL PERALTA VIÑES
ANNEX
ANEXO
PART GENERAL
PARTE GENERAL
Dret civil
Derecho civil
Tema 1. El concepte de dret. Les divisions del dret: dret natural i
dret positiu; dret públic i dret privat. Altres classificacions.
Tema 2. Els drets forals: breu referència històrica. Competències
de l’estat i de les comunitats autònomes en matèria de dret civil. Territoris de dret foral: sistema de fonts i dret supletori. El dret civil valencià.
Tema 3. La norma jurídica: naturalesa, caràcters i estructura. Classificacions de les normes jurídiques. L’ordenament jurídic. Els valors
superiors de l’ordenament en la Constitució.
Tema 4. Les fonts del dret en l’ordenament espanyol: enumeració
i ordenació jeràrquica. La Constitució com a font del dret. Els tractats
internacionals.
Tema 5. La llei: les seues classes. El Codi Civil i altres lleis civils.
El costum: les seues classes; prova del costum. Els principis generals del dret: especial referència als principis constitucionals.
Tema 6. La jurisprudència: el seu valor. La doctrina científica.
Aplicació i interpretació de les normes jurídiques. Les llacunes de la
llei i l’analogia. L’equitat.
Tema 7. Aplicació de les lleis en el temps. Retroactivitat i irretroactivitat de les lleis; normes transitòries Aplicació de les lleis en
l’espai. Dret internacional privat.
Tema 8. Principis i normes del Codi Civil en matèria de conflicte de lleis. El dret interregional a Espanya.
Tema 9. Efectes essencials de les normes. Inexcusabilitat del compliment i error de dret. La nul·litat com a sanció general. El frau de llei:
requisits i efectes. La relació jurídica i la institució jurídica. Concepte de dret subjectiu: Les seues classes.
Tema 10. Situacions jurídiques secundàries; situacions jurídiques
interines. L’exercici dels drets i els seus límits; doctrina de l’abús de
dret. Modificació, transmissió i extinció de drets. Renúncia de drets.
El poder de disposició i les prohibicions d’alienar.
Tema 1. El concepto de derecho. Las divisiones del derecho: derecho natural y derecho positivo; derecho público y derecho privado.
Otras clasificaciones.
Tema 2. Los derechos forales: breve referencia histórica. Competencias del estado y de las comunidades autónomas en materia de
derecho civil. Territorios de derecho foral: sistema de fuentes y derecho supletorio. El derecho civil valenciano.
Tema 3. La norma jurídica: naturaleza, caracteres y estructura.
Clasificaciones de las normas jurídicas. El ordenamiento jurídico.
Los valores superiores del ordenamiento en la Constitución.
Tema 4. Las fuentes del derecho en el ordenamiento español: enumeración y ordenación jerárquica. La Constitución como fuente del
derecho. Los tratados internacionales.
Tema 5. La ley: Sus clases. El Código Civil y otras leyes civiles. La
costumbre: sus clases; prueba de la costumbre. Los principios generales
del derecho: especial referencia a los principios constitucionales.
Tema 6. La Jurisprudencia: su valor. La doctrina científica. Aplicación e interpretación de las normas jurídicas. Las lagunas de la ley
y la analogía. La equidad.
Tema 7. Aplicación de las leyes en el tiempo. Retroactividad e
irretroactividad de las leyes; normas transitorias Aplicación de las
leyes en el espacio. Derecho internacional privado.
Tema 8. Principios y normas del Código Civil en materia de conflicto de Leyes. El derecho interregional en España.
Tema 9. Efectos esenciales de las normas. Inexcusabilidad del
cumplimiento y error de derecho. La nulidad como sanción general.
El fraude de ley: Requisitos y efectos. La relación jurídica y la institución jurídica. Concepto de derecho subjetivo: Sus clases.
Tema 10. Situaciones jurídicas secundarias; situaciones jurídicas
interinas. El ejercicio de los derechos y sus límites; doctrina del abuso
de derecho. Modificación, transmisión y extinción de derechos. Renuncia de derechos. El poder de disposición y las prohibiciones de enajenar.
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
Tema 11. La persona. El naixement de la persona física. L’ésser
concebut. Extinció de la personalitat individual. El problema de la
premoriència. Els drets de la personalitat.
Tema 12. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar. Les circumstàncies modificatives de la capacitat. L’estat civil. L’edat: la majoria
d’edat; capacitat del menor d’edat. L’emancipació: Les seues classes i efectes.
Tema 13. La incapacitació: concepte, naturalesa i classes. Requisits i efectes. La prodigalitat. Situació jurídica del concursat.
Tema 14. La nacionalitat. Adquisició i pèrdua. La doble nacionalitat. El domicili. L’absència: la defensa del desaparegut, la declaració d’absència i la declaració de defunció.
Tema 15. La persona jurídica: la seua naturalesa i classes. Constitució, capacitat, representació, domicili, nacionalitat i extinció. Règim
jurídic de les associacions i de les fundacions: especial referència a la
legislació de la Comunitat Valenciana.
Tema 16. Les coses. Classes: béns mobles i immobles; béns de
domini públic i de propietat privada. El patrimoni: els seus tipus. El
patrimoni de les persones amb discapacitat.
Tema 17. El fet i l’acte jurídic. El negoci jurídic. Elements essencials. La voluntat: els vicis del consentiment; normes del Codi Civil
sobre vicis del consentiment.
Tema 18. La causa; teoria general. La causa dels contractes; normes del Codi Civil. Els negocis abstractes. Teoria de l’enriquiment
sense causa. Els negocis jurídics anòmals: simulats, indirectes, fiduciaris i fraudulents.
Tema 19. La representació en el negoci jurídic. Representació
directa i indirecta. Representació voluntària i legal. El poder irrevocable. L’autocontracte. La subsistència del poder extingit.
Tema 20. Influència del temps en les relacions jurídiques. Còmput del temps. La prescripció i les seues classes. Examen especial de
la prescripció extintiva. La caducitat.
Tema 21. El dret real: naturalesa i caràcters. La seua diferència amb
el dret de crèdit. La tipicitat dels drets reals: drets reals reconeguts
en la legislació espanyola i drets reals dubtosos. El dret real de domini: extensió, contingut, límits i limitacions.
Tema 22. Protecció del domini: examen especial de l’acció reivindicatòria. Limitacions del domini: les relacions de veïnat. Maneres d’adquirir el domini. Teoria del títol i la manera. La tradició.
L’ocupació.
Tema 23. L’accessió; el seu fonament, classes. Accessió en béns
mobles i immobles. L’accessió invertida. Doctrina dels fruits.
Tema 24. La comunitat de béns i el condomini. La propietat horitzontal. La propietat intel·lectual. El dret d’aprofitament per torns de
béns immobles d’ús turístic.
Tema 25. La possessió: Concepte i naturalesa jurídica. Classes
de possessió. Adquisició, conservació, pèrdua i recuperació de la possessió. Efectes de la possessió. La protecció possessòria.
Tema 26. L’usdefruit. Naturalesa i caràcters. Contingut, constitució
i extinció. Drets d’ús i habitació.
Tema 27. El dret real de servitud. Classes. Referència a la Constitució, contingut, modificació i extinció. Les servituds legals: normes fonamentals de les servituds d’aigües, pas, paret mitgera, llums
i vistes i desguàs d’edificis. Distàncies i obres intermèdies. Principals servituds establides per altres normes legals.
Tema 28. Drets reals de garantia; formes de garantia real. La penyora. L’anticresi. Concepte dels censos. El dret de superfície. Dret
de sobrelevació i subedificació.
Tema 29. El dret hipotecari. El Registre de la Propietat. Demarcació dels registres. Els llibres del Registre; assentaments que es practiquen i les seues classes. Publicitat formal del Registre. Els principis
hipotecaris. Principi d’inscripció. Classes d’inscripció pels seus efectes. La inadmissibilitat dels documents no inscrits.
Tema 30. El principi de rogació. Legitimació per a demanar la
inscripció. El desistiment. La legitimació i el principi de legitimació
registral. Abast i conseqüències substantives d’aquest principi. Els
seus efectes processals: la protecció possessòria dels drets inscrits en
la Llei d’Enjudiciament Civil. El principi de la fe pública registral.
Requisits: examen de l’article 34 de la Llei Hipotecària. Excepcions
a la fe pública registral.
8479
Tema 11. La persona. El nacimiento de la persona física. El concebido. Extinción de la personalidad individual. El problema de la
premoriencia. Los derechos de la personalidad.
Tema 12. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Las circunstancias modificativas de la capacidad. El estado civil. La edad: La
mayoría de edad; capacidad del menor de edad. La emancipación:
Sus clases y efectos.
Tema 13. La incapacitación: concepto, naturaleza y clases. Requisitos y efectos. La prodigalidad. Situación jurídica del concursado.
Tema 14. La nacionalidad. Adquisición y pérdida. La doble nacionalidad. El domicilio. La ausencia: la defensa del desaparecido, la
declaración de ausencia y la declaración de fallecimiento.
Tema 15. La persona jurídica: Su naturaleza y clases. Constitución,
capacidad, representación, domicilio, nacionalidad y extinción. Régimen jurídico de las asociaciones y de las fundaciones: especial referencia a la legislación de la Comunidad Valenciana.
Tema 16. Las cosas. Clases: bienes muebles e inmuebles; bienes
de dominio público y de propiedad privada. El patrimonio: sus tipos.
El patrimonio de las personas con discapacidad.
Tema 17. El hecho y el acto jurídico. El negocio jurídico. Elementos esenciales. La voluntad: los vicios del consentimiento; normas
del Código Civil sobre vicios del consentimiento.
Tema 18. La causa; teoría general. La causa de los contratos; normas del Código Civil. Los negocios abstractos. Teoría del enriquecimiento sin causa. Los negocios jurídicos anómalos: simulados, indirectos, fiduciarios y fraudulentos.
Tema 19. La representación en el negocio jurídico. Representación
directa e indirecta. Representación voluntaria y legal. El poder irrevocable. El autocontrato. La subsistencia del poder extinguido.
Tema 20. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Cómputo del tiempo. La prescripción y sus clases. Examen especial de la
prescripción extintiva. La caducidad.
Tema 21. El derecho real: naturaleza y caracteres. Su diferencia
con el derecho de crédito. La tipicidad de los derechos reales: derechos reales reconocidos en la legislación española y derechos reales
dudosos. El derecho real de dominio: extensión, contenido, límites y
limitaciones.
Tema 22. Protección del dominio: examen especial de la acción
reivindicatoria. Limitaciones del dominio: las relaciones de vecindad. Modos de adquirir el dominio. Teoría del título y el modo. La tradición. La ocupación.
Tema 23. La accesión; su fundamento, clases. Accesión en bienes muebles e inmuebles. La accesión invertida. Doctrina de los frutos.
Tema 24. La comunidad de bienes y el condominio. La propiedad
horizontal. La propiedad intelectual. El derecho de aprovechamiento
por turnos de bienes inmuebles de uso turístico.
Tema 25. La posesión: Concepto y naturaleza jurídica. Clases de
posesión. Adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la
posesión. Efectos de la posesión. La protección posesoria.
Tema 26. El usufructo. Naturaleza y caracteres. Contenido, constitución y extinción. Derechos de uso y habitación.
Tema 27. El derecho real de servidumbre. Clases. Referencia a la
constitución, contenido, modificación y extinción. Las servidumbres
legales: normas fundamentales de las servidumbres de aguas, paso, medianería, luces y vistas y desagüe de edificios. Distancias y obras intermedias. Principales servidumbres establecidas por otras normas legales.
Tema 28. Derechos reales de garantía; formas de garantía real.
La prenda. La anticresis. Concepto de los censos. El derecho de superficie. Derecho de sobreelevación y subedificación.
Tema 29. El derecho hipotecario. El Registro de la Propiedad.
Demarcación de los registros. Los libros del Registro; asientos que se
practican y sus clases. Publicidad formal del registro. Los principios
hipotecarios. Principio de inscripción. Clases de inscripción por sus
efectos. La inadmisibilidad de los documentos no inscritos.
Tema 30. El principio de rogación. Legitimación para pedir la
inscripción. El desistimiento. La legitimación y el principio de legitimación registral. Alcance y consecuencias sustantivas de este principio. Sus efectos procesales: la protección posesoria de los derechos
inscritos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El principio de la fe pública registral. Requisitos: Examen del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Excepciones a la fe pública registral.
8480
06 03 2006
Tema 31. Efectes de la inscripció respecte dels actes i contractes
nuls. Les condicions suspensives i resolutòries en relació amb el
Registre de la Propietat. El preu ajornat: examen dels articles 10 i 11
de la Llei Hipotecària. El principi de prioritat: l’article 17 de la Llei
Hipotecària. L’assentament de presentació: efectes. El principi de
tracte successiu. Principi de legalitat: la qualificació registral i recursos en contra. La possessió i el Registre de la Propietat. La prescripció en relació amb el Registre.
Tema 32. Les prohibicions de disposar: els articles 26 i 27 de la
Llei Hipotecària. El principi d’especialitat. la finca com a base del
Registre de la Propietat. Classes de finques. Examen especial de les
discontínues i de l’anomenada propietat horitzontal. Agrupació, divisió, agregació i segregació de finques. Declaracions d’obra nova i
inscripció d’excessos de cabuda. Coordinació entre el Registre de la
Propietat i el cadastre.
Tema 33. Els drets inscriptibles en la legislació vigent. Drets que
no poden inscriure’s i drets que no calen ser inscrits. Els títols inscriptibles i els seus requisits. Inscripció de béns dels ens públics. Inscripcions de finques adjudicades com a conseqüència de la concentració
parcel·lària, de concessions administratives i de béns procedents
d’expropiació forçosa. Inscripcions derivades de procediments de
constrenyiment fiscal. Mesures registrals per a la protecció del domini públic maritimoterrestre.
Tema 34. L’urbanisme i el Registre de la Propietat. Actes i títols
inscriptibles. Aspectes registrals de l’execució del planejament. Inscripcions d’obra nova. Reflex registral dels processos judicials en
matèria d’urbanisme. Els drets d’opció, superfície i vol, en relació
amb el Registre de la Propietat. L’anotació preventiva: concepte i
efectes generals. Classes d’anotacions preventives. Examen especial
de demanda de propietat o dret reial. Inscripció i anotació de resolucions judicials que afecten la capacitat civil de les persones o en cas
de concurs.
Tema 35. Anotació preventiva d’embargament. Particularitat de
les de suspensió de manaments d’embargament per dèbits a la hisenda. Extinció de les anotacions preventives. La prelació dels crèdits
anotats. Inscripció de les adquisicions i disposicions de béns, fetes
per persona casada. Embargament de béns de guanys: la seua anotació. L’assentament de cancel·lació: concepte. Causes generals de cancel·lació total o parcial i circumstàncies dels respectius assentaments.
Les cancel·lacions i el consentiment del titular registral. Cancel·lacions
d’ofici. L’assentament de nota marginal.
Tema 36. Concepte i caràcters del dret reial d’hipoteca. Tipus
d’hipoteca en el dret espanyol. Constitució de les hipoteques voluntàries: capacitat, forma. Hipoteques constituïdes unilateralment. Béns
hipotecables, no hipotecables i hipotecables amb especials modalitats. El concepte de tercer posseïdor. La venda de la finca hipotecada. Extensió de la hipoteca amb relació a la finca hipotecada i les
obligacions que garanteix. Cessió i subrogació de crèdits hipotecaris, amb especial referència a la regulació de la subrogació i modificació de préstecs hipotecaris per entitats financeres. Obligacions que
poden ser garantides amb hipoteca.
Tema 37. Hipoteques legals: la seua naturalesa. Prelació dels crèdits tributaris i la resta de crèdits de dret públic: la seua relació amb
el Registre de la Propietat. Efectes de la hipoteca. L’acció reial i
l’acció personal en l’execució hipotecària. Judici executiu contra béns
hipotecats. La venda extrajudicial. Procediment d’execució directa
contra els béns hipotecats. Especialitats de l’acció d’execució hipotecària en cas de concurs.
Tema 38. Efectes de l’execució hipotecària respecte dels tercers
posseïdors i la resta de titulars de drets reals. Extinció i cancel·lació
de les hipoteques. Prescripció de l’acció hipotecària. Concordança
entre el Registre de la Propietat i la realitat jurídica: mitjans d’obtindre. Immatriculació: els seus modes. Doble immatriculació. Expedients de domini. Certificats de domini. La represa del tracte. La hipoteca mobiliària i la penyora sense desplaçament de possessió.
Disposicions comunes i especials sobre constitució, contingut i extinció. Procediments d’execució. Breu referència al Registre de Béns
Mobles i al Registre de Condicions Generals de Contractació.
Tema 39. L’obligació. Naturalesa i elements: subjectes, objecte i
vincle. Les fonts de les obligacions. Les obligacions naturals en el
DOGV - Núm. 5.212
Tema 31. Efectos de la inscripción respecto de los actos y contratos
nulos. Las condiciones suspensivas y resolutorias en relación al Registro de la Propiedad. El precio aplazado: examen de los artículos 10 y
11 de la Ley Hipotecaria. El principio de prioridad: el artículo 17 de
la Ley Hipotecaria. El asiento de presentación: Efectos. El principio
de tracto sucesivo. Principio de legalidad: La calificación registral y
recursos contra ella. La posesión y el Registro de la Propiedad. La
prescripción en relación con el Registro.
Tema 32. Las prohibiciones de disponer: los artículos 26 y 27 de
la Ley Hipotecaria. El principio de especialidad. La finca como base
del Registro de la Propiedad. Clases de fincas. Examen especial de las
discontinuas y de la llamada propiedad horizontal. Agrupación, división, agregación y segregación de fincas. Declaraciones de obra nueva
e inscripción de excesos de cabida. Coordinación entre el Registro
de la Propiedad y el Catastro.
Tema 33. Los derechos inscribibles en la legislación vigente.
Derechos que no pueden inscribirse y derechos que no necesitan ser
inscritos. Los títulos inscribibles y sus requisitos. Inscripción de bienes de los entes públicos. Inscripciones de fincas adjudicadas como
consecuencia de la concentración parcelaria, de concesiones administrativas y de bienes procedentes de expropiación forzosa. Inscripciones derivadas de procedimientos de apremio fiscal. Medidas registrales para la protección del dominio público marítimo-terrestre.
Tema 34. El urbanismo y el Registro de la Propiedad. Actos y
títulos inscribibles. Aspectos registrales de la ejecución del planeamiento. Inscripciones de obra nueva. Reflejo registral de los procesos
judiciales en materia de urbanismo. Los derechos de opción, superficie
y vuelo en relación con el Registro de la Propiedad. La anotación preventiva: Concepto y efectos generales. Clases de anotaciones preventivas. Examen especial de las de demanda de propiedad o derecho
real. Inscripción y anotación de resoluciones judiciales que afectan
a la capacidad civil de las personas o en caso de concurso.
Tema 35. Anotación preventiva de embargo. Particularidad de las
de suspensión de mandamientos de embargo por débitos a la Hacienda. Extinción de las anotaciones preventivas. La prelación de los créditos anotados. Inscripción de las adquisiciones y disposiciones de
bienes hechas por persona casada. Embargo de bienes gananciales:
Su anotación. El asiento de cancelación: Concepto. Causas generales
de cancelación total o parcial y circunstancias de los respectivos asientos. Las cancelaciones y el consentimiento del titular registral. Cancelaciones de oficio. El asiento de nota marginal.
Tema 36. Concepto y caracteres del derecho real de hipoteca.
Tipos de hipoteca en el derecho español. Constitución de las hipotecas voluntarias: capacidad, forma. Hipotecas constituidas unilateralmente. Bienes hipotecables, no hipotecables e hipotecables con especiales modalidades. El concepto de tercer poseedor. La venta de la
finca hipotecada. Extensión de la hipoteca con relación a la finca
hipotecada y las obligaciones que garantiza. Cesión y subrogación
de créditos hipotecarios, con especial referencia a la regulación de la
subrogación y modificación de préstamos hipotecarios por entidades
financieras. Obligaciones que pueden ser garantizadas con hipoteca.
Tema 37. Hipotecas legales: su naturaleza. Prelación de los créditos tributarios y demás créditos de derecho público: su relación con
el Registro de la Propiedad. Efectos de la hipoteca. La acción real y
la acción personal en la ejecución hipotecaria. Juicio ejecutivo contra bienes hipotecados. La venta extrajudicial. Procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados. Especialidades de la
acción de ejecución hipotecaria en caso de concurso.
Tema 38. Efectos de la ejecución hipotecaria respecto de los terceros poseedores y demás titulares de derechos reales. Extinción y
cancelación de las hipotecas. Prescripción de la acción hipotecaria.
Concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad jurídica:
medios de obtenerla. Inmatriculación: sus modos. Doble inmatriculación. Expedientes de dominio. Certificaciones de dominio. La reanudación del tracto. La hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento de posesión. Disposiciones comunes y especiales sobre
constitución, contenido y extinción. Procedimientos de ejecución.
Breve referencia al Registro de Bienes Muebles y al Registro de Condiciones Generales de Contratación.
Tema 39. La obligación. Naturaleza y elementos: sujetos, objeto
y vínculo. Las fuentes de las obligaciones. Las obligaciones natura-
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
Codi Civil. Classes d’obligacions pel subjecte i pel vincle; unilaterals i recíproques, mancomunades i solidàries.
Tema 40. Obligacions pures, condicional i a termini. L’anomenada conditio iuris. Classes d’obligacions per l’objecte: úniques i
múltiples (conjuntives, alternatives i facultatives), positives i negatives, específiques i genèriques, divisibles i indivisibles, principals i
accessòries. La clàusula penal.
Tema 41. Compliment de les obligacions. Incompliment: mora, dol,
culpa, cas fortuït i força major. Efectes de l’incompliment; compliment
forçós en forma específica.
Tema 42. Rescabalament de danys i perjudicis. El principi de responsabilitat patrimonial universal. Modificacions convencionals; limitacions legals. L’acció subrogatòria.
Tema 43. Causes d’extinció de les obligacions. El pagament; naturalesa i requisits. Formes especials de pagament; imputació de pagaments, dació en pagament, pagament per cessió de béns i consignació.
Tema 44. Pèrdua de la cosa deguda. Confusió de drets. Condonació
del deute. La compensació. La novació. Assumpció de deute.
Tema 45. El contracte. Elements essencials: capacitat dels contractants, objecte i forma. Referència a la contractació electrònica.
Perfecció i consumació del contracte. Interpretació dels contractes.
Tema 46. Ineficàcia dels contractes. Inexistència, nul·litat i
anul·labilitat: les seues causes i efectes. Confirmació dels contractes.
Rescissió; contractes i pagaments rescindibles. L’acció revocatòria
o pauliana.
Tema 47. Irrevocabilitat dels contractes. Revisió del contracte per
alteració extraordinària de les circumstàncies. Estipulacions en favor
de tercer. Classes de contractes. El contracte preparatori o precontracte. La promesa de venda i el contracte d’opció. Contractes d’adhesió; condicions generals de la contractació.
Tema 48. El contracte de compravenda. Naturalesa. La transmissió del domini. La condició resolutòria explícita; el pacte de reserva
de domini. Elements d’aquest contracte. Prohibicions. La venda de
la cosa aliena. Perfecció de la compravenda; les arres.
Tema 49. Obligacions del venedor. Conservació de la cosa; teoria dels riscos. Lliurament de la cosa venuda. Sanejament. Obligacions del comprador. Pagament del preu i pagament d’interessos.
Tema 50. El retracte convencional i els retractes legals. La transmissió de crèdits; les seues causes. El contracte de cessió; requisits i
efectes. Cessions especials; la cessió de crèdits litigiosos. El contracte
de permuta.
Tema 51. La donació: la seua naturalesa. Elements personals,
reals i formals. Perfecció del contracte. Efectes jurídics; efectes derivats de pactes especials. Revocació i reducció de donacions.
Tema 52. El contracte d’arrendament; espècies. Principis i normes fonamentals del Codi Civil en matèria d’arrendament. El contracte d’arrendament d’obra o d’empresa. L’arrendament de serveis:
la seua diferència del contracte de treball.
Tema 53. Règim dels arrendaments urbans. Àmbit d’aplicació de
la Llei d’Arrendaments Urbans. Arrendaments d’habitatge i per a
usos distints del de l’habitatge: normes comunes i especials.
Tema 54. Règim d’arrendament de finques rústiques en el dret
comú i en la legislació especial; àmbit d’aplicació d’aquesta. Principis bàsics de la legislació especial en la matèria; l’accés a la propietat. Els arrendaments històrics valencians.
Tema 55. El contracte de préstec; les seues espècies. El comodat.
El precari. El mutu. Préstecs usuraris.
Tema 56. El contracte de mandat: La seua naturalesa i espècies.
Mandat i representació. Constitució i efectes. Extinció del mandat.
Contracte de mediació o corretatge.
Tema 57. El contracte de depòsit: la seua naturalesa i espècies;
el depòsit ordinari. Depòsits irregular i necessari. El segrest. Contracte de transacció. Conveni arbitral.
Tema 58. El contracte de societat. Naturalesa i classes. Constitució. Contingut del contracte. Administració. Extinció de la societat.
8481
les en el Código Civil. Clases de obligaciones por el sujeto y por el vínculo; unilaterales y recíprocas, mancomunadas y solidarias.
Tema 40. Obligaciones puras, condicionales y a plazo. La llamada conditio iuris. Clases de obligaciones por el objeto: únicas y múltiples (conjuntivas, alternativas y facultativas), positivas y negativas,
específicas y genéricas, divisibles e indivisibles, principales y accesorias. La cláusula penal.
Tema 41. Cumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento:
mora, dolo, culpa, caso fortuito y fuerza mayor. Efectos del incumplimiento; cumplimiento forzoso en forma específica.
Tema 42. Resarcimiento de daños y perjuicios. El principio de
responsabilidad patrimonial universal. Modificaciones convencionales; limitaciones legales. La acción subrogatoria.
Tema 43. Causas de extinción de las obligaciones. El pago; naturaleza y requisitos. Formas especiales de pago; imputación de pagos,
dación en pago, pago por cesión de bienes y consignación.
Tema 44. Pérdida de la cosa debida. Confusión de derechos. Condonación de la deuda. La compensación. La novación. Asunción de
deuda.
Tema 45. El contrato. Elementos esenciales: capacidad de los
contratantes, objeto y forma. Referencia a la contratación electrónica. Perfección y consumación del contrato. Interpretación de los contratos.
Tema 46. Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad y anulabilidad: sus causas y efectos. Confirmación de los contratos. Rescisión; contratos y pagos rescindibles. La acción revocatoria o pauliana.
Tema 47. Irrevocabilidad de los contratos. Revisión del contrato
por alteración extraordinaria de las circunstancias. Estipulaciones en
favor de tercero. Clases de contratos. El contrato preparatorio o precontrato. La promesa de venta y el contrato de opción. Contratos de
adhesión; condiciones generales de la contratación.
Tema 48. El contrato de compraventa. Naturaleza. La transmisión del dominio. La condición resolutoria explícita; el pacto de reserva de dominio. Elementos de este contrato. Prohibiciones. La venta de
la cosa ajena. Perfección de la compraventa; las arras.
Tema 49. Obligaciones del vendedor. Conservación de la cosa;
teoría de los riesgos. Entrega de la cosa vendida. Saneamiento. Obligaciones del comprador. Pago del precio y pago de intereses.
Tema 50. El retracto convencional y los retractos legales. La transmisión de créditos; sus causas. El contrato de cesión; requisitos y
efectos. Cesiones especiales; la cesión de créditos litigiosos. El contrato de permuta.
Tema 51. La donación: Su naturaleza. Elementos personales, reales y formales. Perfección del contrato. Efectos jurídicos; efectos derivados de pactos especiales. Revocación y reducción de donaciones.
Tema 52. El contrato de arrendamiento; especies. Principios y
normas fundamentales del Código Civil en materia de arrendamientos. El contrato de arrendamiento de obra o de empresa. El arrendamiento de servicios: su diferencia del contrato de trabajo.
Tema 53. Régimen de los arrendamientos urbanos. Ámbito de
aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Arrendamientos
de vivienda y para usos distintos del de vivienda: normas comunes y
especiales.
Tema 54. Régimen de arrendamiento de fincas rústicas en el derecho común y en la legislación especial; ámbito de aplicación de ésta.
Principios básicos de la legislación especial en la materia; el acceso
a la propiedad. Los arrendamientos históricos valencianos.
Tema 55. El contrato de préstamo; sus especies. El comodato. El
precario. El mutuo. Préstamos usurarios.
Tema 56. El contrato de mandato: Su naturaleza y especies. Mandato y representación. Constitución y efectos. Extinción del mandato. Contrato de mediación o corretaje.
Tema 57. El contrato de depósito: Su naturaleza y especies; el
depósito ordinario. Depósitos irregular y necesario. El secuestro. Contrato de transacción. Convenio arbitral.
Tema 58. El contrato de sociedad. Naturaleza y clases. Constitución. Contenido del contrato. Administración. Extinción de la sociedad.
8482
06 03 2006
Tema 59. El contracte de fiança. Concepte, naturalesa i classes.
Constitució, efectes i extinció. Contractes aleatoris: contracte d’aliments, renda vitalícia, joc i aposta.
Tema 60. Els quasi contractes. Cobrament d’allò indegut. Gestió
de negocis aliens sense mandat. Obligacions nascudes de culpa extracontractual: la qüestió dels danys morals.
Tema 61. La concurrència singular de crèdits des del punt de vista
del dret civil. Classificació i prelació de crèdits.
Dret processal
Tema 62. El procés: naturalesa i fonament. Els principis processals continguts en la Constitució. El dret a la tutela judicial efectiva:
examen de l’article 24 de la Constitució.
Tema 63. La Llei Orgànica del Poder Judicial. Normes fonamentals sobre el poder judicial i l’exercici de la potestat jurisdiccional. Extensió i límits de la jurisdicció. Planta i organització territorial. Conflictes i qüestions de competència.
Tema 64. Competència de la Generalitat Valenciana sobre administració de justícia. Composició dels òrgans jurisdiccionals. La carrera judicial. El ministeri fiscal. L’oficina judicial. El cos de secretaris
judicials. Els cossos de funcionaris al servei de l’administració de
justícia. Règim dels jutjats i tribunals: abstenció i recusació. Les actuacions judicials: els seus requisits. Nul·litat dels actes judicials. Cooperació jurisdiccional. Les resolucions judicials. Els actes de comunicació a les parts; especial menció als actes de comunicació en les
administracions públiques.
Tema 65. El procés civil. Principis informadors. La jurisdicció
dels tribunals civils: extensió i límits. Qüestions prejudicials. La competència dels òrgans jurisdiccionals civils i mercantils: competència
objectiva i competència territorial; el fur territorial de les administracions públiques; competència funcional. La submissió i la connexió: els seus efectes sobre la competència. Declinatòria i inhibitòria.
Tema 66. Les parts en el procés civil; posició jurídica de les parts.
Capacitat per a ser part i capacitat processal. Legitimació processal.
Successió processal. Representació i defensa tècnica de les parts;
menció especial a la representació i defensa tècnica de la Generalitat
Valenciana, i a la defensa i assistència lletrada de les autoritats i
empleats d’aquesta. La col·laboració per raons d’interés general en
la defensa de particulars. Absència de parts: la rebel·lia en el procés
civil. Pluralitat de parts. El consorci: les seues espècies i règim jurídic. La intervenció processal: teoria general de la terceria. Intervenció provocada o forçosa. Intervenció adhesiva.
Tema 67. Teoria de l’acció processal; acció, pretensió i demanda;
la pretensió com a objecte del procés. Classes de pretensions. Contingut; determinació de la quantia. Pluralitat de pretensions. Acumulació d’accions i de processos. Ampliació de la demanda. Reconvenció. Aclariment del procés. Actes preparatoris dels judicis; diligències
preliminars establides en la Llei d’Enjudiciament Civil. Qüestions
incidentals; supòsits; procediment per a la seua tramitació.
Tema 68. Actes preparatoris dels judicis; diligències preliminars
establides en la Llei d’Enjudiciament Civil. Qüestions incidentals;
supòsits; procediment per a la seua tramitació. Actes d’iniciació del
procés civil: la demanda; els seus efectes. Actes de desenvolupament
del procés civil. La prova; el seu objecte i valoració. Càrrega de la
prova. Disposicions generals en matèria de prova. La prova documental. Concepte de document. Classes: els documents públics i privats. Valor probatori. La presentació de documents, dictàmens informes i altres mitjans o instruments. La pràctica de la prova documental.
Tema 69. L’interrogatori de les parts. L’interrogatori de testimonis. Especialitats aplicables a les administracions públiques. El dictamen de perits. El reconeixement judicial. Altres mitjans de prova.
Les presumpcions.
Tema 70. La sentència. Els seus efectes jurídics: cosa jutjada formal i cosa jutjada material. Altres formes d’acabament del procés:
renúncia, desistiment, aplanament, transacció, satisfacció extrapro-
DOGV - Núm. 5.212
Tema 59. El contrato de fianza. Concepto, naturaleza y clases.
Constitución, efectos y extinción. Contratos aleatorios: contrato de
alimentos, renta vitalicia, juego y apuesta.
Tema 60. Los cuasi contratos. Cobro de lo indebido. Gestión de
negocios ajenos sin mandato. Obligaciones nacidas de culpa extracontractual: la cuestión de los daños morales.
Tema 61. La concurrencia singular de créditos desde el punto de
vista del derecho civil. Clasificación y prelación de créditos.
Derecho procesal
Tema 62. El proceso: naturaleza y fundamento. Los principios
procesales contenidos en la Constitución. El derecho a la tutela judicial efectiva: examen del artículo 24 de la Constitución.
Tema 63. La Ley Orgánica del Poder Judicial. Normas fundamentales sobre el poder judicial y el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Extensión y límites de la Jurisdicción. Planta y organización
territorial. Conflictos y cuestiones de competencia.
Tema 64. Competencia de la Generalitat Valenciana sobre administración de justicia. Composición de los órganos jurisdiccionales. La
carrera judicial. El ministerio fiscal. La oficina judicial. El Cuerpo
de Secretarios Judiciales. Los cuerpos de funcionarios al servicio de
la administración de justicia. Régimen de los juzgados y tribunales:
abstención y recusación. Las actuaciones judiciales: sus requisitos.
Nulidad de los actos judiciales. Cooperación jurisdiccional. Las resoluciones judiciales. Los actos de comunicación a las partes; especial
mención a los actos de comunicación a las administraciones públicas.
Tema 65. El proceso civil. Principios informadores. La jurisdicción de los tribunales civiles: extensión y límites. Cuestiones prejudiciales. La competencia de los órganos jurisdiccionales civiles y
mercantiles: competencia objetiva y competencia territorial; el fuero
territorial de las administraciones públicas; competencia funcional.
La sumisión y la conexión: sus efectos sobre la competencia. Declinatoria e inhibitoria.
Tema 66. Las partes en el proceso civil; posición jurídica de las
partes. Capacidad para ser parte y capacidad procesal. Legitimación
procesal. Sucesión procesal. Representación y defensa técnica de las
partes; mención especial a la representación y defensa técnica de la
Generalitat Valenciana, y a la defensa y asistencia letrada de las autoridades y empleados de la misma. La colaboración por razones de
interés general en la defensa de particulares. Ausencia de partes: la
rebeldía en el proceso civil. Pluralidad de partes. El litisconsorcio:
sus especies y régimen jurídico. La intervención procesal: teoría general de la tercería. Intervención provocada o forzosa. Intervención
adhesiva.
Tema 67. Teoría de la acción procesal; acción, pretensión y demanda; la pretensión como objeto del proceso. Clases de pretensiones.
Contenido; determinación de la cuantía. Pluralidad de pretensiones.
Acumulación de acciones y de procesos. Ampliación de la demanda.
Reconvención. Aclaración del proceso. Actos preparatorios de los
juicios; diligencias preliminares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuestiones incidentales; supuestos; procedimiento para
su tramitación.
Tema 68. Actos preparatorios de los juicios; diligencias preliminares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuestiones incidentales; supuestos; procedimiento para su tramitación. Actos de iniciación del proceso civil: la demanda; sus efectos. Actos de desarrollo
del proceso civil. La prueba; su objeto y valoración. Carga de la prueba. Disposiciones generales en materia de prueba. La prueba documental. Concepto de documento. Clases: los documentos públicos y
privados. Valor probatorio. La presentación de documentos, dictámenes informes y otros medios o instrumentos. La práctica de la prueba documental.
Tema 69. El interrogatorio de las partes. El interrogatorio de testigos. Especialidades aplicables a las administraciones públicas. El
dictamen de peritos. El reconocimiento judicial. Otros medios de
prueba. Las presunciones.
Tema 70. La sentencia. Sus efectos jurídicos: cosa juzgada formal
y cosa juzgada material. Otras formas de terminación del proceso:
renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción, satisfacción extra-
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
cessal i carència sobrevinguda d’objecte; especial referència a la disposició de l’acció processal per l’advocat de la Generalitat. La suspensió del procés. La caducitat. Eliminació del procés. Acte de conciliació en la Llei d’Enjudiciament Civil. L’arbitratge. La seua
naturalesa. Disposicions generals. Anul·lació, revisió i execució del
laude.
Tema 71. Les costes processals. Criteris per a la seua imposició.
Taxació de costes: particularitats de les taxacions de costes en els
processos en què és part la Generalitat. El dret a l’assistència jurídica gratuïta. Procediment per a la seua declaració. Efectes del reconeixement del dret. L’exempció de depòsits i caucions en favor de
les administracions públiques. La taxa per l’exercici de la potestat
jurisdiccional.
Tema 72. Tipus de processos de coneixement. El judici ordinari.
Caràcters i procediment. El judici verbal. Caràcters i procediment.
Tema 73. Els processos especials. Els processos sobre capacitat,
filiació, matrimoni i menors. Divisió judicial de patrimonis. Judicis successoris: abintestat i declaració d’hereus. Processos monitori i canviari.
Tema 74. L’execució forçosa. Disposicions generals en matèria
d’execució. Títols executius. L’eficàcia a Espanya de les sentències
dictades pels tribunals estrangers; referència a l’execució en l’àmbit
comunitari.
Tema 75. L’execució dinerària. Disposicions generals. Requeriment de pagament. L’embargament de béns. Terceries de domini i
de millor dret. El procediment de constrenyiment. Particularitats de
l’execució de béns pignorats.
Tema 76. L’execució no dinerària. Execució de sentències en què
es condemnen les administracions públiques. Assegurament del procés. Mesures cautelars en el procés civil. L’execució provisional de
resolucions judicials.
Tema 77. Impugnació del procés. Classes de recursos. El recurs
de reposició. El recurs d’apel·lació. El recurs de cassació: concepte i
fi. Requisits: resolucions contra les quals procedeix; motius del recurs.
Procediment del recurs de cassació. Efectes de la sentència.
Tema 78. Recurs en interés de llei. Recurs de queixa. El recurs
extraordinari per infracció processal. Requisits: resolucions contra
les quals procedeix; motius del recurs. Tramitació. Efectes de la sentència. La revisió de les sentències fermes en la Llei d’Enjudiciament
Civil. Recursos que pot utilitzar el demandat rebel.
Tema 79. El procediment de concurs. Extensió de la jurisdicció del
jutge del concurs. Procediment de declaració. L’administració concursal. L’informe de l’administració concursal: estructura, regles
d’insinuació, reconeixement i impugnació. Tramitació de la fase de
conveni i liquidació. Normes processals especials en cas de concurs.
L’incident concursal i el seu règim de recursos. Breu referència al
Reglament (CE) 1346/2000, de 29 de maig, i a la regulació de les
insolvències transfrontereres.
Tema 80. El procés contenciós administratiu. Naturalesa de la
jurisdicció contenciosa administrativa. Àmbit subjectiu i objectiu.
Qüestions prejudicials. Els òrgans de l’orde jurisdiccional contenciós
administratiu. Competència objectiva i territorial. Tractament processal de la jurisdicció i competència.
Tema 81. Les parts: capacitat, legitimació; representació i defensa de les parts. Objecte del recurs contenciós administratiu: activitat
administrativa impugnable. Pretensions de les parts. Acumulació.
Quantia del recurs. Disposicions generals sobre terminis. Mesures
cautelars. Diligències preliminars en el procediment en primera o
única instància: declaració de lesivitat i requeriment previ, en litigis
entre administracions públiques.
Tema 82. Interposició del recurs contenciós administratiu. Anunci del recurs i reclamació de l’expedient. Citació i personació d’interessats. Demanda i contestació: requisits, contingut i efectes. Aportació
de documents. Reclamació d’antecedents per a completar l’expedient
administratiu. Tràmits d’inadmissió i d’al·legacions prèvies. Prova.
Tema 83. Vista i conclusions: el plantejament de qüestions noves.
La sentència: contingut. Altres modes d’acabament del procediment.
Costes processals. Qüestió d’il·legalitat. Procediment en els casos de
8483
procesal y carencia sobrevenida de objeto; especial referencia a la
disposición de la acción procesal por el Abogado de la Generalitat. La
suspensión del proceso. La caducidad. Eliminación del proceso. Acto
de conciliación en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El arbitraje. Su
naturaleza. Disposiciones generales. Anulación, revisión y ejecución
del laudo.
Tema 71. Las costas procesales. Criterios para su imposición.
Tasación de costas: particularidades de las tasaciones de costas en
los procesos en que es parte la Generalitat. El derecho a la asistencia
jurídica gratuita. Procedimiento para su declaración. Efectos del reconocimiento del derecho. La exención de depósitos y cauciones en
favor de las Administraciones Públicas. La tasa por el ejercicio de la
potestad jurisdiccional.
Tema 72. Tipos de procesos de conocimiento. El juicio ordinario. Caracteres y procedimiento. El juicio verbal. Caracteres y procedimiento.
Tema 73. Los procesos especiales. Los procesos sobre capacidad,
filiación, matrimonio y menores. División judicial de patrimonios.
Juicios sucesorios: abintestato y declaración de herederos. Procesos
monitorio y cambiario.
Tema 74. La ejecución forzosa. Disposiciones generales en materia de ejecución. Títulos ejecutivos. La eficacia en España de las sentencias dictadas por los Tribunales Extranjeros; referencia a la ejecución en el ámbito comunitario.
Tema 75. La ejecución dineraria. Disposiciones generales. Requerimiento de pago. El embargo de bienes. Tercerías de dominio y de
mejor derecho. El procedimiento de apremio. Particularidades de la
ejecución de bienes pignorados.
Tema 76. La ejecución no dineraria. Ejecución de sentencias en
que se condena a las administraciones públicas. Aseguramiento del proceso. Medidas cautelares en el proceso civil. La ejecución provisional de resoluciones judiciales.
Tema 77. Impugnación del proceso. Clases de recursos. El recurso de reposición. El recurso de apelación. El recurso de casación:
concepto y fin. Requisitos: Resoluciones contra las que procede; motivos del recurso. Procedimiento del recurso de casación. Efectos de
la sentencia.
Tema 78. Recurso en interés de ley. Recurso de queja. El recurso extraordinario por infracción procesal. Requisitos: resoluciones
contra las que procede; motivos del recurso. Tramitación. Efectos de
la sentencia. La revisión de las sentencias firmes en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Recursos que puede utilizar el demandado rebelde.
Tema 79. El procedimiento de concurso. Extensión de la jurisdicción del juez del concurso. Procedimiento de declaración. La administración concursal. El informe de la administración concursal: estructura, reglas de insinuación, reconocimiento e impugnación. Tramitación
de la fase de convenio y liquidación. Normas procesales especiales en
caso de concurso. El incidente concursal y su régimen de recursos.
Breve referencia al Reglamento (CE) 1346/2000 de 29 de mayo y a
la regulación de las insolvencias transfronterizas.
Tema 80. El proceso contencioso-administrativo. Naturaleza de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ámbito subjetivo y objetivo. Cuestiones prejudiciales. Los órganos del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo. Competencia objetiva y territorial. Tratamiento procesal de la jurisdicción y competencia.
Tema 81. Las partes: Capacidad, legitimación; representación y
defensa de las partes. Objeto del recurso contencioso-administrativo:
actividad administrativa impugnable. Pretensiones de las partes. Acumulación. Cuantía del recurso. Disposiciones generales sobre plazos.
Medidas cautelares. Diligencias preliminares en el procedimiento en
primera o única instancia: declaración de lesividad y requerimiento previo en litigios entre Administraciones Públicas.
Tema 82. Interposición del recurso contencioso-administrativo.
Anuncio del recurso y reclamación del expediente. Emplazamiento y
personación de interesados. Demanda y contestación: Requisitos, contenido y efectos. Aportación de documentos. Reclamación de antecedentes para completar el expediente administrativo. Trámites de
inadmisión y de alegaciones previas. Prueba.
Tema 83. Vista y conclusiones: El planteamiento de cuestiones
nuevas. La sentencia: contenido. Otros modos de terminación del procedimiento. Costas procesales. Cuestión de ilegalidad. Procedimien-
8484
06 03 2006
suspensió administrativa prèvia d’acords. Procediment abreujat. Procediment contenciós electoral. Procediment per a la protecció dels
drets fonamentals de la persona.
Tema 84. Recursos contra providències i actuacions. Recurs
d’apel·lació. Resolucions contra les quals procedeix. Procediment.
Contingut i efectes de la sentència. Recurs de cassació. Resolucions
contra les quals procedeix i motius del recurs. Procediment. Contingut i efectes de la sentència.
Tema 85. Recursos de cassació per a la unificació de la doctrina.
Recursos de cassació en interés de la llei. Recurs de revisió. Execució de sentències: disposicions generals. Modalitats específiques
d’execució. L’extensió d’efectes de sentències. Incidents i invalidesa d’actes processals en el procés administratiu.
Dret del treball
Tema 86. Contingut i concepte de dret del treball. Objecte del
dret del treball: llibertat, remuneració, dependència i alieneïtat El sistema de fonts del dret del treball: caracterització general. Classes de
normes laborals. La potestat normativa de les comunitats autònomes.
Les ordenances de treball: la seua vigència. El conveni col·lectiu:
concepte, eficàcia i classes. Aplicació de la Llei de la Funció Pública de la Comunitat Valenciana en les seues relacions laborals. L’aplicació de les normes laborals: principis d’ordenació. La relació lleiconveni col·lectiu: col·lisió i concurrència entre normes estatals i
normes convencionals. El principi de condició més beneficiosa. Els
principis d’irrenunciabilitat de drets i territorialitat de les normes laborals.
Tema 87. El contracte de treball. El treballador: concepte. L’empresari: concepte i classes. La interposició d’empresaris. Els contractes
i subcontractes d’obres i serveis. Les empreses de treball temporal.
Classes de contracte de treball atenent la seua duració. Els contractes
temporals: tipologia i règim jurídic. Els drets fonamentals del treballador. La categoria professional. El compliment de la prestació de
treball: deures d’obediència, diligència i bona fe. La jornada i horari
de treball.
Tema 88. Els poders de l’empresari: caracterització general. El
poder de direcció. El poder de variació. El poder disciplinari. La responsabilitat empresarial. El salari: concepte, estructura i modalitats.
El salari mínim interprofessional. Absorció i compensació de salaris. Garanties del crèdit salarial. El Fons de Garantia Salarial. Les
modificacions del contracte de treball: causes. La successió en la titularitat de l’empresa. Mobilitat geogràfica. La suspensió del contracte de treball.
Tema 89. L’extinció del contracte de treball: quadre general de
les causes extintives. L’acabament convencional del contracte de treball. Extinció per mort i incapacitat del treballador. Mort, jubilació i
incapacitat de l’empresari i extinció de la personalitat jurídica. L’extinció per voluntat del treballador. L’extinció per causes objectives.
L’acomiadament disciplinari. L’acomiadament col·lectiu. Prescripció i caducitat de les accions nascudes del contracte de treball.
Tema 90. El conveni col·lectiu d’eficàcia general: parts, contingut,
elaboració, registre, depòsit i publicació, eficàcia, adhesió, extensió i
concurrència. El conveni col·lectiu d’eficàcia limitada. Els acords
marc interprofessionals. Referència al conveni col·lectiu per al personal
laboral de la Generalitat. El conflicte col·lectiu: concepte i classes.
Procediments de composició dels conflictes col·lectius. Vaga: règim
jurídic. La vaga als serveis essencials de la comunitat. Fixació i control jurisdiccional dels serveis mínims. El tancament patronal.
Dret constitucional i autonòmic
Tema 91. La Constitució. Contingut i classes. La Constitució de
1978. Sistemàtica i estructura. Característiques generals de la Constitució; la Constitució com a norma jurídica. El bloc de la constitucionalitat. La reforma constitucional en el dret espanyol.
Tema 92. Els valors constitucionals superiors i els principis en la
Constitució. La sobirania nacional. La divisió de poders. La representació política. La participació política.
DOGV - Núm. 5.212
to en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos. Procedimiento abreviado. Procedimiento contencioso-electoral. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.
Tema 84. Recursos contra providencias y autos. Recurso de apelación. Resoluciones contra las que procede. Procedimiento. Contenido y efectos de la sentencia. Recurso de casación. Resoluciones
contra las que procede y motivos del recurso. Procedimiento. Contenido y efectos de la sentencia.
Tema 85. Recursos de casación para la unificación de la doctrina.
Recursos de casación en interés de la ley. Recurso de revisión. Ejecución de sentencias: Disposiciones generales. Modalidades específicas de ejecución. La extensión de efectos de sentencias. Incidentes
e invalidez de actos procesales en el proceso administrativo.
Derecho del trabajo
Tema 86. Contenido y concepto de derecho del trabajo. Objeto
del derecho del trabajo: libertad, remuneración, dependencia y ajeneidad. El sistema de fuentes del derecho del trabajo: caracterización
general. Clases de normas laborales. La potestad normativa de las
comunidades autónomas. Las ordenanzas de trabajo: su vigencia. El
convenio colectivo: concepto, eficacia y clases. Aplicación de la Ley
de la Función Pública de la Comunidad Valenciana en las relaciones
laborales de la misma. La aplicación de las normas laborales: principios de ordenación. La relación ley-convenio colectivo: colisión y
concurrencia entre normas estatales y normas convencionales. El principio de condición más beneficiosa. Los principios de irrenunciabilidad de derechos y territorialidad de las normas laborales.
Tema 87. El contrato de trabajo. El trabajador: concepto. El empresario: concepto y clases. La interposición de empresarios. Las contratas
y subcontratas de obras y servicios. Las empresas de trabajo temporal. Clases de contrato de trabajo atendiendo a su duración. Los contratos temporales: tipología y régimen jurídico. Los derechos fundamentales del trabajador. La categoría profesional. El cumplimiento
de la prestación de trabajo: deberes de obediencia, diligencia y buena
fe. La jornada y horario de trabajo.
Tema 88. Los poderes del empresario: caracterización general.
El poder de dirección. El poder de variación. El poder disciplinario.
La responsabilidad empresarial. El salario: concepto, estructura y
modalidades. El salario mínimo interprofesional. Absorción y compensación de salarios. Garantías del crédito salarial. El Fondo de
Garantía Salarial. Las modificaciones del contrato de trabajo: causas. La sucesión en la titularidad de la empresa. Movilidad geográfica. La suspensión del contrato de trabajo.
Tema89. La extinción del contrato de trabajo: cuadro general de
las causas extintivas. La terminación convencional del contrato de
trabajo. Extinción por muerte e incapacidad del trabajador. Muerte,
jubilación e incapacidad del empresario y extinción de la personalidad jurídica. La extinción por voluntad del trabajador. La extinción por
causas objetivas. El despido disciplinario. El despido colectivo. Prescripción y caducidad de las acciones nacidas del contrato de trabajo.
Tema 90. El convenio colectivo de eficacia general: partes, contenido, elaboración, registro, depósito y publicación, eficacia, adhesión, extensión y concurrencia. El convenio colectivo de eficacia limitada. Los acuerdos marco interprofesionales. Referencia al convenio
colectivo para el personal laboral de la Generalitat. El conflicto colectivo: concepto y clases. Procedimientos de composición de los conflictos colectivos. Huelga: régimen jurídico. La huelga en los servicios esenciales de la comunidad. Fijación y control jurisdiccional de
los servicios mínimos. El cierre patronal.
Derecho constitucional y autonómico
Tema 91. La Constitución. Contenido y clases. La Constitución de
1978. Sistemática y estructura. Características generales de la Constitución; la Constitución como norma jurídica. El bloque de la constitucionalidad. La reforma constitucional en el derecho español.
Tema 92. Los valores constitucionales superiores y los principios
en la Constitución. La soberanía nacional. La división de poderes. La
representación política. La participación política.
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
Tema 93. L’estat en la Constitució: l’estat social i democràtic de
Dret. Principis constitucionals de l’organització territorial de l’estat.
Tema 94. La monarquia parlamentària com a forma política de
l’estat. Les funcions constitucionals del Rei. La ratificació. El govern:
la seua composició. Causes i procediment del nomenament i cessament
del Govern. Les funcions del Govern. La funció normativa. La funció política. La funció administrativa.
Tema 95. Les Corts Generals. El Congrés de Diputats: composició i estructura. El Senat: composició i estructura. Els privilegis parlamentaris individuals i col·lectius. Dissolució de les cambres. Les
funcions de les Corts Generals. La funció legislativa. El seu exercici, iniciativa i tramitació. La sanció.
Tema 96. La funció de control. La qüestió de confiança. La moció
de censura. Les funcions financeres. Les funcions econòmiques. Les
Corts Generals i la política internacional: els tractats. Altres funcions.
Tema 97. Eleccions i normes electorals. El cos electoral. Inelegibilitat. Administració electoral. Convocatòria d’eleccions. Presentació i proclamació de candidats. La campanya electoral. Els sistemes electorals al Congrés dels Diputats i al Senat. Procediment
electoral. Reclamacions electorals. Normativa electoral específica de
la Comunitat Valenciana.
Tema 98. El poder judicial. El Consell General del Poder Judicial. Altres òrgans. La independència i actuació judicials. El Jurat.
Els tribunals consuetudinaris i tradicionals: especial referència al Tribunal de les Aigües.
Tema 99. Les comunitats autònomes: la seua naturalesa. Els estatuts d’Autonomia: naturalesa i contingut. Les vies d’accés a l’autonomia. Els òrgans de les comunitats autònomes. Les seues competències.
Tema 100. La distribució de competències entre l’estat i les comunitats autònomes; competències exclusives, compartides, concurrents,
de desplegament i execució; competències diferides. Les competències de l’estat. Idea general de les competències de les comunitats
autònomes. Les clàusules de prevalença i supletorietat del dret estatal. Transferència de competències; els decrets de traspàs.
Tema 101. Relacions entre l’estat i les comunitats autònomes.
Control de l’estat sobre les comunitats autònomes. Règim bàsic de
finançament autonòmic.
Tema 102. Els drets fonamentals i les llibertats públiques en la
Constitució. La seua eficàcia, garantia i límits. El Defensor del Poble.
La suspensió dels drets.
Tema 103. El principi i dret fonamental a la igualtat. Dret a la
vida i a la integritat física i moral. Dret a la llibertat ideològica i religiosa. Dret a la llibertat i a la seguretat. L’habeas corpus.
Tema 104. Dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. Inviolabilitat del domicili. Secret de les comunicacions. La protecció davant
l’ús de la informàtica. Llibertats de residència i desplaçament. Llibertats d’expressió i informació.
Tema 105. Dret de reunió. Dret d’associació; especial referència
als partits polítics. Dret de sindicació i llibertat sindical. Dret de vaga.
Tema 106. Drets de participació en els assumptes públics. Dret a
l’educació i llibertat d’ensenyament. Dret de petició.
Tema 107. Drets dels ciutadans. Els principis rectors de la política social i econòmica. Deures constitucionals.
Tema 108. La defensa jurídica de la Constitució: sistemes. El Tribunal Constitucional: naturalesa. Les seues funcions. Disposicions comunes sobre procediment. Postulació processal. Regles sobre els actes d’iniciació, desenvolupament i acabament dels processos constitucionals.
Tema 109. Procediments de declaració d’inconstitucionalitat. Disposicions generals. Les sentències en aquests procediments: les seues
modalitats i efectes. El recurs d’inconstitucionalitat. La qüestió
d’inconstitucionalitat.
Tema 110. Recurs d’empara constitucional. Casos en què procedeix. La sentència d’empara i els seus efectes. La suspensió de l’acte
impugnat. Conflictes en defensa de l’autonomia local. Conflictes entre
òrgans constitucionals de l’estat. Declaració prèvia d’inconstitucionalitat dels tractats internacionals.
8485
Tema 93. El estado en la Constitución: el estado social y democrático de derecho. Principios constitucionales de la organización
territorial del estado.
Tema 94. La monarquía parlamentaria como forma política del
estado. Las funciones constitucionales del Rey. El refrendo. El gobierno: su composición. Causas y procedimiento del nombramiento y
cese del gobierno. Las funciones del gobierno. La función normativa.
La función política. La función administrativa.
Tema 95. Las Cortes Generales. El Congreso de Diputados: composición y estructura. El Senado: composición y estructura. Los privilegios parlamentarios individuales y colectivos. Disolución de las
cámaras. Las funciones de las Cortes Generales. La función legislativa. Su ejercicio, iniciativa y tramitación. La sanción.
Tema 96. La función de control. La cuestión de confianza. La
moción de censura. Las funciones financieras. Las funciones económicas. Las Cortes Generales y la política internacional: los tratados.
Otras funciones.
Tema 97. Elecciones y normas electorales. El cuerpo electoral.
Inelegibilidad. Administración electoral. Convocatoria de elecciones.
Presentación y proclamación de candidatos. La campaña electoral.
Los sistemas electorales en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Procedimiento electoral. Reclamaciones electorales. Normativa
electoral específica de la Comunidad Valenciana.
Tema 98. El poder judicial. El Consejo General del Poder Judicial.
Otros órganos. La independencia y actuación judiciales. El jurado.
Los tribunales consuetudinarios y tradicionales: especial referencia
al Tribunal de las Aguas.
Tema 99. Las comunidades autónomas: su naturaleza. Los estatutos de autonomía: naturaleza y contenido. Las vías de acceso a la
autonomía. Los órganos de las Comunidades Autónomas. Sus competencias.
Tema 100. La distribución de competencias entre el estado y las
comunidades autónomas; competencias exclusivas, compartidas, concurrentes, de desarrollo y ejecución; competencias diferidas. Las competencias del estado. Idea general de las competencias de las comunidades
autónomas. Las cláusulas de prevalencia y supletoriedad del derecho
estatal. Transferencia de competencias; los decretos de traspaso.
Tema 101. Relaciones entre el estado y las comunidades autónomas. Control del estado sobre las comunidades autónomas. Régimen
básico de financiación autonómica.
Tema 102. Los derechos fundamentales y las libertades públicas
en la Constitución. Su eficacia, garantía y límites. El Defensor del
Pueblo. La suspensión de los derechos.
Tema 103. El principio y derecho fundamental a la igualdad. Derecho a la vida y a la integridad física y moral. Derecho a la libertad
ideológica y religiosa. Derecho a la libertad y a la seguridad. El habeas corpus.
Tema 104. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
Inviolabilidad del domicilio. Secreto de las comunicaciones. La protección frente al uso de la informática. Libertades de residencia y desplazamiento. Libertades de expresión e información.
Tema 105. Derecho de reunión. Derecho de asociación; especial
referencia a los partidos políticos. Derecho de sindicación y libertad
sindical. Derecho de huelga.
Tema 106. Derechos de participación en los asuntos públicos.
Derecho a la educación y libertad de enseñanza. Derecho de petición.
Tema 107. Derechos de los ciudadanos. Los principios rectores de
la política social y económica. Deberes constitucionales.
Tema 108. La defensa jurídica de la Constitución: sistemas. El Tribunal Constitucional: naturaleza. Sus funciones. Disposiciones comunes
sobre procedimiento. Postulación procesal. Reglas sobre los actos de iniciación, desarrollo y terminación de los procesos constitucionales.
Tema 109. Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. Disposiciones generales. Las sentencias en estos procedimientos:
sus modalidades y efectos. El recurso de inconstitucionalidad. La
cuestión de inconstitucionalidad.
Tema 110. Recurso de amparo constitucional. Casos en que procede. La sentencia de amparo y sus efectos. La suspensión del acto
impugnado. Conflictos en defensa de la autonomía Local. Conflictos entre órganos constitucionales del Estado. Declaración previa de
inconstitucionalidad de los tratados internacionales.
8486
06 03 2006
Tema 111. Conflictes constitucionals. Conflictes positius i negatius amb les comunitats autònomes. Impugnació de disposicions i
resolucions de les comunitats autònomes. La relació d’aquests processos amb el recurs contenciós administratiu.
Tema 112. El dret a l’autogovern del poble valencià: la seua justificació. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana: precedents i procés d’elaboració. Els seus caràcters generals. La naturalesa de l’Estatut. La seua posició en el sistema normatiu. Interpretació
de l’Estatut. La interpretació de l’Estatut. La reforma de l’Estatut.
Tema 113. Les disposicions generals de l’Estatut. La denominació de la Comunitat Valenciana. Els símbols de la Comunitat Valenciana: el seu desenvolupament legislatiu. La llengua pròpia i la normalització lingüística. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua:
composició, estructura i funcions. Els drets dels valencians i valencianes.
Tema 114. L’organització del sistema d’autogovern de la Comunitat Valenciana: la Generalitat Valenciana. El president de la Generalitat: el seu estatus jurídic. Les funcions del president de la Generalitat. L’estatut dels expresidents de la Generalitat. El Consell o
Govern Valencià: la seua estructura, procés de formació i funcions. La
Llei de Govern. Estatut i funcions dels consellers. La responsabilitat
dels membres del Consell.
Tema 115. Les Corts Valencianes: composició i sistema electoral.
L’estatut dels diputats de les Corts Valencianes. El mandat de les
Corts Valencianes: la seua dissolució. Organització de les Corts Valencianes: els seus òrgans. La Diputació Permanent. Les funcions de les
Corts Valencianes. La funció legislativa: la iniciativa legislativa i el
procés d’elaboració i aprovació de les lleis. La funció de control. La
funció pressupostària. Altres funcions. Les Corts Valencianes i la formació de la voluntat de l’estat.
Tema 116. El Consell Valencià de Cultura. La Sindicatura de
Comptes. El Síndic de Greuges. El Comité Econòmic i Social.
Tema 117. El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana: naturalesa jurídica i règim legal. Composició del Consell Jurídic Consultiu. L’organització i estructura del Consell Jurídic Consultiu. Les competències del Consell Jurídic Consultiu. El funcionament
del Consell Jurídic Consultiu.
Tema 118. El sistema competencial de la Comunitat Valenciana:
especial referència a la LOTRAVA. La derogació de la LOTRAVA
i la reforma de l’estatut d’autonomia de 1994. La reforma de l’estatut d’autonomia de 2006. Les matèries de competència exclusiva de
la Generalitat Valenciana. Les facultats compartides: a) matèries de
desenvolupament legislatiu; b) matèries d’execució autonòmica de
la legislació de l’estat.
Tema 119. L’ordenament jurídic valencià: el seu control. La relació entre el dret valencià i el dret de l’estat: els principis de jerarquia
i de competència. La regla de prevalença i el valor supletori del dret
de l’estat. Les normes amb força de llei. La llei valenciana: la seua aprovació, promulgació i publicació. El decret legislatiu. El decret llei.
Tema 120. El reglament. La posició del reglament en el sistema
autonòmic de fonts. Llei i reglament: vinculació positiva i reserva de
llei. Titularitat de la potestat reglamentària i classes de reglaments.
El procediment de producció de reglaments. El control dels reglaments. L’aplicació del dret comunitari europeu per la Generalitat.
Tema 121. L’administració de justícia. L’organització territorial
intracomunitària. La província: la Llei de Coordinació de Funcions de
les Diputacions Provincials d’Interés General Comunitari. Les àrees
metropolitanes. Les relacions de la Generalitat Valenciana amb l’estat:
els convenis de col·laboració per a la gestió i prestació de serveis.
Les relacions de la Comunitat Valenciana amb altres comunitats autònomes: els acords de cooperació.
Dret administratiu
Tema 122. Fonts del dret administratiu. La Constitució. La llei: les
seues classes. Lleis estatals: lleis orgàniques i ordinàries. Lleis bàsiques. Lleis marc. Lleis de transferència i delegació. Lleis d’harmonització. Disposicions del Govern amb valor de llei: reials decrets
legislatius reials decrets lleis.
DOGV - Núm. 5.212
Tema 111. Conflictos constitucionales. Conflictos positivos y
negativos con las Comunidades Autónomas. Impugnación de disposiciones y resoluciones de las Comunidades Autónomas. La relación
de estos procesos con el recurso contencioso-administrativo.
Tema 112. El derecho al autogobierno del pueblo valenciano: su
justificación. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: precedentes y proceso de elaboración. Sus caracteres generales. La naturaleza del Estatuto. Su posición en el sistema normativo. Interpretación
del estatuto. La interpretación del estatuto. La reforma del Estatuto.
Tema 113. Las disposiciones generales del estatuto. La denominación de la Comunidad Valenciana. Los símbolos de la Comunidad
Valenciana: su desarrollo legislativo. La lengua propia y la normalización lingüística. La Academia Valenciana de la Lengua: composición, estructura y funciones. Los derechos de los valencianos y valencianas.
Tema 114. La organización del sistema de autogobierno de la
Comunidad Valenciana: la Generalitat Valenciana. El presidente de
la Generalitat: su estatus jurídico. Las funciones del presidente de la
Generalitat. El estatuto de los expresidentes de la Generalitat. El Consell o Gobierno Valenciano: su estructura, proceso de formación y
funciones. La Ley de Gobierno. Estatuto y funciones de los consellers. La responsabilidad de los miembros del Consell.
Tema 115. Las Cortes Valencianas: composición y sistema electoral. El estatuto de los diputados de las Cortes Valencianas. El mandato de las Cortes Valencianas: su disolución. Organización de las
Cortes Valencianas: sus órganos. La Diputación Permanente. Las funciones de las Cortes Valencianas. La función legislativa: la iniciativa
legislativa y el proceso de elaboración y aprobación de las leyes. La
función de control. La función presupuestaria. Otras funciones. Las
Cortes Valencianas y la formación de la voluntad del Estado.
Tema 116. El Consejo Valenciano de Cultura. La Sindicatura de
Cuentas. El Síndico de Agravios. El Comité Económico y Social.
Tema 117. El Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana: naturaleza jurídica y régimen legal. Composición del Consejo
Jurídico Consultivo. La organización y estructura del Consejo Jurídico
Consultivo. Las competencias del Consejo Jurídico Consultivo. El
funcionamiento del Consejo Jurídico Consultivo.
Tema 118. El sistema competencial de la Comunidad Valenciana:
especial referencia a la LOTRAVA. La derogación de la LOTRAVA
y la reforma del estatuto de autonomía de 1994. La reforma del estatuto de autonomía de 2006. Las materias de competencia exclusiva de
la Generalitat Valenciana. Las facultades compartidas: a) materias de
desarrollo legislativo; b) materias de ejecución autonómica de la legislación del estado.
Tema 119. El ordenamiento jurídico valenciano: su control. La
relación entre el derecho valenciano y el derecho del estado: los principios de jerarquía y de competencia. La regla de prevalencia y el
valor supletorio del derecho del estado. Las normas con fuerza de
ley. La ley valenciana: su aprobación, promulgación y publicación. El
decreto legislativo. El decreto-ley.
Tema 120. El reglamento. La posición del reglamento en el sistema
autonómico de fuentes. Ley y reglamento: vinculación positiva y
reserva de ley. Titularidad de la potestad reglamentaria y clases de
reglamentos. El procedimiento de producción de reglamentos. El control de los reglamentos. La aplicación del derecho comunitario europeo por la Generalitat.
Tema 121. La administración de justicia. La organización territorial
intracomunitaria. La provincia: la ley de coordinación de funciones de
las diputaciones provinciales de interés general comunitario. Las áreas
metropolitanas. Las relaciones de la Generalitat Valenciana con el
estado: los convenios de colaboración para la gestión y prestación de
servicios. Las relaciones de la Comunidad Valenciana con otras comunidades autónomas: los acuerdos de cooperación.
Derecho administrativo
Tema 122. Fuentes del derecho administrativo. La Constitución.
La ley: sus clases. Leyes estatales: leyes orgánicas y ordinarias. Leyes
básicas. Leyes marco. Leyes de transferencia y delegación. Leyes de
armonización. Disposiciones del gobierno con valor de ley: Reales
decretos legislativos y reales decretos-leyes.
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
Tema 123. El Reglament: concepte i naturalesa. Fonament de la
potestat reglamentària. Classificació dels Reglaments. Òrgans amb
potestat reglamentària.
Tema 124. La impugnació dels reglaments. Els actes administratius generals i les circulars i instruccions. Altres fonts del dret administratiu.
Tema 125. Els principis de reserva de llei, de jerarquia normativa i de competència. Nul·litat de ple dret de les disposicions administratives per infracció d’aquests principis. La inderogabilitat singular de les disposicions generals.
Tema 126. Els subjectes en el dret administratiu: concepte i classificació. L’estat, les comunitats autònomes i l’administració: doctrines sobre la personalitat jurídica d’aquesta última; règim en el nostre dret positiu. Altres persones jurídiques públiques: les seues relacions
amb l’estat i la comunitat autònoma.
Tema 127. Les potestats administratives. El principi de legalitat
i les seues manifestacions. L’activitat administrativa discrecional i
els seus límits. Control de la discrecionalitat. La desviació de poder.
Els conceptes jurídics indeterminats.
Tema 128. L’administració i els tribunals de justícia. Conflictes
de jurisdicció entre els tribunals i l’administració. Altres conflictes
de jurisdicció. Els interdictes i l’administració. Concurrència d’embargaments administratius i judicials.
Tema 129. L’administrat: capacitat i situacions jurídiques. Drets
públics subjectius i interessos legítims: concepte i diferències. Classificació dels drets públics subjectius. Situacions jurídiques passives.
Les prestacions de l’administrat. Col·laboració de l’administrat amb
l’administració pública.
Tema 130. Els actes jurídics de l’administració: públics i privats.
L’acte administratiu: concepte i elements. La forma dels actes administratius. La motivació, la notificació i la publicació. El silenci administratiu: el seu règim jurídic. Utilització de tècniques electròniques,
informàtiques i telemàtiques per l’administració.
Tema 131. Classificació dels actes administratius. Especial referència als actes jurisdiccionals, de tràmit i que posen fi a la via administrativa. Els actes polítics: naturalesa i règim d’impugnació en el
nostre dret positiu. L’eficàcia dels actes administratius en l’orde temporal: començament, suspensió i retroactivitat.
Tema 132. L’executivitat dels actes administratius. Fonament i
naturalesa. L’execució forçosa per l’administració dels actes administratius: mitjans en el nostre dret. Examen de la via de fet: les seues
conseqüències processals.
Tema 133. La invalidesa dels actes administratius: nul·litat de ple
dret i anul·labilitat. Els actes administratius irregulars. La convalidació, conservació i conversió dels actes administratius. Els errors materials o de fet: concepte i tractament.
Tema 134. Declaració de nul·litat de ple dret i anul·lació dels actes
administratius per la mateixa administració, mitjançant la revisió
d’ofici: casos en què procedeix; tràmits. Concepte de la revocació:
el seu tractament en el dret espanyol. La revisió dels actes en via jurisdiccional a instància de l’administració: declaració prèvia de lesivitat; requisits i procediment.
Tema 135. Els actes administratius en particular. La llicència,
autorització o permís. Denegació, caducitat i revocació d’aquests
actes. Autoritzacions a termini, sota la condició i sub mode.
Tema 136. El servei públic. La doctrina clàssica del servei públic.
Evolució de la doctrina. Els distints modes de gestió dels serveis
públics. L’anomenada activitat industrial de l’administració. L’assumpció per l’administració d’activitats privades: els seus instruments.
Tema 137. Les concessions: les seues classes i naturalesa jurídica. La doctrina de les concessions administratives i les seues relacions amb la del contracte administratiu. El règim jurídic de la concessió. Modificació, novació i transmissió de concessions. Extinció de
la concessió.
Tema 138. Els contractes de les administracions públiques: criteris
de distinció entre els contractes administratius i els de dret privat; els
actes separables. Legislació vigent: àmbit d’aplicació. Disposicions
comunes als contractes de les administracions públiques. Òrgans competents per a la seua celebració. Capacitat i solvència dels contractistes. Prohibicions.
8487
Tema 123. El Reglamento: concepto y naturaleza. Fundamento
de la potestad reglamentaria. Clasificación de los Reglamentos. Órganos con potestad reglamentaria.
Tema 124. La impugnación de los reglamentos. Los actos administrativos generales y las circulares e instrucciones. Otras fuentes
del derecho administrativo.
Tema 125. Los principios de reserva de Ley, de jerarquía normativa y de competencia. Nulidad de pleno derecho de las disposiciones
administrativas por infracción de tales principios. La inderogabilidad
singular de las disposiciones generales.
Tema 126. Los sujetos en el derecho administrativo: concepto y
clasificación. El estado, las comunidades autónomas y la administración: doctrinas acerca de la personalidad jurídica de esta última; régimen en nuestro derecho positivo. Otras personas jurídicas públicas: sus
relaciones con el estado y la comunidad autónoma.
Tema 127. Las potestades administrativas. El principio de legalidad y sus manifestaciones. La actividad administrativa discrecional y
sus límites. Control de la discrecionalidad. La desviación de poder. Los
conceptos jurídicos indeterminados.
Tema 128. La administración y los tribunales de justicia. Conflictos de jurisdicción entre los tribunales y la administración. Otros
conflictos de jurisdicción. Los interdictos y la administración. Concurrencia de embargos administrativos y judiciales.
Tema 129. El administrado: capacidad y situaciones jurídicas.
Derechos públicos subjetivos e intereses legítimos: concepto y diferencias. Clasificación de los derechos públicos subjetivos. Situaciones jurídicas pasivas. Las prestaciones del administrado. Colaboración del administrado con la administración Pública.
Tema 130. Los actos jurídicos de la administración: públicos y privados. El acto administrativo: concepto y elementos. La forma de los
actos administrativos. La motivación, la notificación y la publicación. El
silencio administrativo: su régimen jurídico. Utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la administración.
Tema 131. Clasificación de los actos administrativos. Especial referencia a los actos jurisdiccionales, de trámite y que ponen fin a la vía
administrativa. Los actos políticos: naturaleza y régimen de impugnación
en nuestro derecho positivo. La eficacia de los actos administrativos en
el orden temporal: comienzo, suspensión y retroactividad.
Tema 132. La ejecutividad de los actos administrativos. Fundamento y naturaleza. La ejecución forzosa por la administración de
los actos administrativos: medios en nuestro derecho. Examen de la
vía de hecho: sus consecuencias procesales.
Tema 133. La invalidez de los actos administrativos: nulidad de
pleno derecho y anulabilidad. Los actos administrativos irregulares.
La convalidación, conservación y conversión de los actos administrativos. Los errores materiales o de hecho: concepto y tratamiento.
Tema 134. Declaración de nulidad de pleno derecho y anulación
de los actos administrativos por la propia Administración, mediante
la revisión de oficio: casos en que procede; trámites. Concepto de la
revocación: su tratamiento en el derecho español. La revisión de los
actos en vía jurisdiccional a instancia de la administración: declaración previa de lesividad; requisitos y procedimiento.
Tema 135. Los actos administrativos en particular. La licencia,
autorización o permiso. Denegación, caducidad y revocación de tales
actos. Autorizaciones a término, bajo condición y sub modo.
Tema 136. El servicio público. La doctrina clásica del servicio
público. Evolución de la doctrina. Los distintos modos de gestión de
los servicios públicos. La llamada actividad industrial de la administración. La asunción por la administración de actividades privadas:
sus instrumentos.
Tema 137. Las concesiones: sus clases y naturaleza jurídica. La
doctrina de las concesiones administrativas y sus relaciones con la
del contrato administrativo. El régimen jurídico de la concesión. Modificación, novación y transmisión de concesiones. Extinción de la concesión.
Tema 138. Los contratos de las administraciones públicas: criterios de distinción entre los contratos administrativos y los de derecho privado; los actos separables. Legislación vigente: Ámbito de
aplicación. Disposiciones comunes a los contratos de las administraciones públicas. Órganos competentes para su celebración. Capacidad
y solvencia de los contratistas. Prohibiciones.
8488
06 03 2006
Tema 139. Prerrogatives de dret públic en la contractació administrativa. Classificació i registre dels empresaris i dels contractes.
Garanties exigibles en els contractes administratius. Actuacions preparatòries. Procediment i formes d’adjudicació. Perfecció i formalització. Execució i modificació dels contractes. Extinció. La cessió
dels contractes i la subcontractació. Referència als procediments de
contractació als sectors de l’aigua, l’energia, els transports i les telecomunicacions.
Tema 140. Contractació de les entitats públiques i de les societats
i fundacions públiques. Règim jurídic del contracte d’obres: actuacions preparatòries i formes d’adjudicació. Execució i modificació.
Extinció. Execució d’obres per la mateixa Administració. El contracte de concessió d’obra pública.
Tema 141. Règim dels contractes de gestió de serveis públics.
Contractes de subministrament. Els contractes de consultoria i assistència i els de serveis. Especialitats del contracte d’elaboració de projectes.
Tema 142. El procediment administratiu: la seua naturalesa i fins.
Regulació legal: àmbit d’aplicació de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Els principis generals del procediment administratiu. Abstenció i recusació.
Tema 143. Els interessats en el procediment administratiu. Drets
dels ciutadans; en particular, l’accés als registres i arxius. Termes i terminis. Els informes en el procediment administratiu.
Tema 144. Iniciació, ordenació i instrucció del procediment: la
prova. Participació dels interessats. Acabament: la resolució. Acabament convencional. Altres modes d’acabament: desistiment, renúncia
i caducitat.
Tema 145. Els procediments especials. Procediment per a l’elaboració de disposicions de caràcter general. Principis de la potestat sancionadora i del procediment sancionador. Reclamacions prèvies a
l’exercici d’accions en via judicial: la seua naturalesa i regulació; els
problemes dels supòsits exceptuats i de la possible esmena.
Tema 146. Els recursos administratius: concepte, classes i principis
generals de la seua regulació. La reformatio in peius. Recurs d’alçada. Recurs de reposició. Recurs de revisió. Altres procediments
d’impugnació.
Tema 147. La responsabilitat patrimonial de l’administració. Principals teories. Legislació espanyola: antecedents i regulació actual.
Procediment general. Procediment abreviat. La responsabilitat de les
autoritats i personal. Responsabilitat de l’administració per actes dels
seus concessionaris i contractistes. La responsabilitat per actes legislatius.
Tema 148. L’expropiació forçosa. Teories sobre la seua justificació i naturalesa. L’expropiació forçosa a Espanya: legislació vigent.
Subjectes i objecte de l’expropiació. Procediment general. Peculiaritats del procediment d’urgència. Garanties jurisdiccionals: en especial, la impugnació per l’administració de l’estat i per la Generalitat
dels acords dels jurats.
Tema 149. Procediments especials d’expropiació. Reversió de
béns expropiats. Limitacions administratives de la propietat privada
i servituds administratives: diferències i règim jurídic. L’ocupació
temporal. La requisa. Les transferències coactives. Referència a les
expropiacions virtuals.
Tema 150. Patrimoni de les administracions públiques: concepte
i classificació. Béns de domini públic i béns patrimonials: concepte
legal i principis relatius a aquests. Règim de facultats i prerrogatives
administratives per a la protecció i defensa dels béns públics: especial
referència a la investigació, delimitació i desnonament administratiu. Règim registral. El domini públic: concepte i naturalesa. Classificacions; en especial el demani natural. Els elements del domini
públic: subjectes, objecte i destinació.
Tema 151. Afectació, desafectació, mutacions demanials. Règim
jurídic del domini públic: inalienabilitat, inembargabilitat, imprescriptibilitat. Utilització de béns de domini públic: règim general de
les autoritzacions i concessions demanials. Referència al règim sancionador. Béns i drets patrimonials: aprofitament i explotació.
DOGV - Núm. 5.212
Tema 139. Prerrogativas de derecho público en la contratación
administrativa. Clasificación y registro de los empresarios y de los
contratos. Garantías exigibles en los contratos administrativos. Actuaciones preparatorias. Procedimiento y formas de adjudicación. Perfección y formalización. Ejecución y modificación de los contratos.
Extinción. La cesión de los contratos y la subcontratación. Referencia a los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y las telecomunicaciones.
Tema 140. Contratación de las entidades públicas y de las sociedades y fundaciones públicas. Régimen jurídico del contrato de obras:
actuaciones preparatorias y formas de adjudicación. Ejecución y modificación. Extinción. Ejecución de obras por la propia Administración.
El contrato de concesión de obra pública.
Tema 141. Régimen de los contratos de gestión de servicios públicos. Contratos de suministro. Los contratos de consultoría y asistencia y los de servicios. Especialidades del contrato de elaboración de
proyectos.
Tema 142. El procedimiento administrativo: Su naturaleza y fines.
Regulación legal: ámbito de aplicación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los principios generales del procedimiento administrativo. Abstención y recusación.
Tema 143. Los interesados en el procedimiento administrativo.
Derechos de los ciudadanos; en particular, el acceso a los registros y
archivos. Términos y plazos. Los informes en el procedimiento administrativo.
Tema 144. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento: La prueba. Participación de los interesados. Terminación: la resolución. Terminación convencional. Otros modos de terminación: Desistimiento, renuncia y caducidad.
Tema 145. Los procedimientos especiales. Procedimiento para la
elaboración de disposiciones de carácter general. Principios de la
potestad sancionadora y del procedimiento sancionador. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial: Su naturaleza
y regulación; los problemas de los supuestos exceptuados y de la posible subsanación.
Tema 146. Los recursos administrativos: concepto, clases y principios generales de su regulación. La reformatio in peius. Recurso de
alzada. Recurso de reposición. Recurso de revisión. Otros procedimientos de impugnación.
Tema 147. La responsabilidad patrimonial de la administración.
Principales teorías. Legislación española: antecedentes y regulación
actual. Procedimiento general. Procedimiento abreviado. La responsabilidad de las autoridades y personal. Responsabilidad de la administración por actos de sus concesionarios y contratistas. La responsabilidad por actos legislativos.
Tema 148. La expropiación forzosa. Teorías sobre su justificación y naturaleza. La expropiación forzosa en España: Legislación
vigente. Sujetos y objeto de la expropiación. Procedimiento general.
Peculiaridades del procedimiento de urgencia. Garantías jurisdiccionales: en especial, la impugnación por la administración del estado
y por la Generalitat de los acuerdos de los jurados.
Tema 149. Procedimientos especiales de expropiación. Reversión
de bienes expropiados. Limitaciones administrativas de la propiedad
privada y servidumbres administrativas: diferencias y régimen jurídico.
La ocupación temporal. La requisa. Las transferencias coactivas. Referencia a las expropiaciones virtuales.
Tema 150. Patrimonio de las Administraciones Públicas: concepto y clasificación. Bienes de dominio público y bienes patrimoniales: concepto legal y principios relativos a los mismos. Régimen de
facultades y prerrogativas administrativas para la protección y defensa de los bienes públicos: especial referencia a la investigación, deslinde y desahucio administrativo. Régimen registral. El dominio público: concepto y naturaleza. Clasificaciones; en especial el demanio
natural. Los elementos del dominio público: sujetos, objeto y destino.
Tema 151. Afectación, desafectación, mutaciones demaniales.
Régimen jurídico del dominio público: Inalienabilidad, inembargabilidad, imprescriptibilidad. Utilización de bienes de dominio público: régimen general de las autorizaciones y concesiones demaniales.
Referencia al régimen sancionador. Bienes y derechos patrimoniales: aprovechamiento y explotación.
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
Tema 152. La funció pública. Naturalesa de la relació entre el
funcionari i l’administració. Personal al servei de l’administració: les
seues classes. Les relacions de llocs de treball. Funcionaris de carrera: ingrés. Drets i deures. Situacions administratives; provisió de llocs
de treball.
Tema 153. Incompatibilitats dels funcionaris públics. Règim disciplinari. Drets econòmics: sistema de retribució. Funcionaris d’ocupació: eventuals i interins. Personal contractat en règim administratiu
i laboral.
Tema 154. Especialitats de la normativa de la Comunitat Valenciana en matèria de procediment administratiu, contractació, patrimoni i funció pública. El sector públic valencià: entitats de dret públic,
societats i fundacions.
Tema 155. L’urbanisme: evolució històrica. L’estatut constitucional del dret de propietat privada. La distribució constitucional de
competències en matèria d’ordenació del territori i urbanisme: competències de la Generalitat i competències estatals que afecten dites
matèries. La legislació estatal i valenciana en matèria d’urbanisme i
ordenació del territori.
Tema 156. L’ordenació del territori a la Comunitat Valenciana. La
planificació urbanística a la Comunitat Valenciana; classes d’instruments de planejament i procediment per a la seua elaboració i aprovació.
Tema 157. Classificació i qualificació del sòl a la Comunitat
Valenciana. La gestió del sòl i l’execució del planejament a la Comunitat Valenciana; sistemes d’execució, amb especial referència a
l’urbanitzador.
Tema 158. El deure d’edificació i el de conservació a la Comunitat
Valenciana; la declaració de ruïna. La rehabilitació d’edificacions a
la Comunitat Valenciana. Els patrimonis públics del sòl a la Comunitat Valenciana i el dret de superfície. Les llicències i les cèdules
urbanístiques a la Comunitat Valenciana. La disciplina urbanística a
la Comunitat Valenciana.
Dret financer i tributari
Tema 159. L’activitat financera: concepte i naturalesa. El dret
financer i el dret tributari: les seues fonts. El dret de les despeses
públiques: la Llei General Pressupostària i la Llei d’Hisenda Pública
de la Generalitat: principis generals i prerrogatives de la hisenda pública. Règim de la hisenda pública: drets econòmics i obligacions exigibles: prescripció de les obligacions.
Tema 160. El pressupost: concepte, naturalesa i classes. Els principis pressupostaris i la seua evolució. El pressupost de la Generalitat: fonts de la seua ordenació jurídica, contingut i principis bàsics
de la seua estructura. Règim jurídic de l’elaboració, aprovació, modificació, execució i liquidació del pressupost de la Generalitat. Especialitats pressupostàries relatives a les entitats de dret públic, societats
i fundacions integrants del sector públic valencià.
Tema 161. La despesa pública: concepte i classificacions. Principis
constitucionals en la matèria. Limitació dels crèdits pressupostaris
per a despeses. Procediment d’execució de la despesa pública. Les
subvencions: concepte, naturalesa, classes i règim jurídic. La intervenció en la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat. La funció interventora: procediment; formulació i tramitació d’inconvenients. El
control financer; les auditories. Tresoreria, endeutament i avals. La
comptabilitat pública; el compte general de la Generalitat.
Tema 162. El sistema de finançament autonòmic. La Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes: principis generals. El Consell de Política Fiscal i Financera. Recursos de les comunitats autònomes: especial referència a la Comunitat Valenciana. Fons
de Compensació Interterritorial. El poder tributari de les comunitats
autònomes: límits. Tributs propis de la Generalitat. Els tributs cedits
per l’estat. La Llei Reguladora de la Cessió de Tributs de l’Estat a
les Comunitats Autònomes. Abast de la cessió. Participació en els
tributs estatals no cedits. Gestió, recaptació i inspecció dels tributs
propis i dels cedits.
Tema 163. Els ingressos públics: concepte i classificació. Procediment d’execució dels ingressos públics. Principis constitucionals
en matèria tributària. Altres principis. La norma tributària: àmbit
d’aplicació. Interpretació de les normes tributàries. El frau de llei en
8489
Tema 152. La función pública. Naturaleza de la relación entre el
funcionario y la administración. Personal al servicio de la administración: sus clases. Las relaciones de puestos de trabajo. Funcionarios de carrera: ingreso. Derechos y deberes. Situaciones administrativas; provisión de puestos de trabajo.
Tema 153. Incompatibilidades de los funcionarios públicos. Régimen disciplinario. Derechos económicos: sistema de retribución. Funcionarios de empleo: eventuales e interinos. Personal contratado en
régimen administrativo y laboral.
Tema 154. Especialidades de la normativa de la Comunidad Valenciana en materia de procedimiento administrativo, contratación, patrimonio y función pública. El sector público valenciano: entidades de
derecho público, sociedades y fundaciones.
Tema 155. El urbanismo: evolución histórica. El estatuto constitucional del derecho de propiedad privada. La distribución constitucional de competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo: competencias de la Generalitat y competencias estatales que
afectan a estas materias. La legislación estatal y valenciana en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
Tema 156. La ordenación del territorio en la Comunidad Valenciana. La planificación urbanística en la Comunidad Valenciana; clases de instrumentos de planeamiento y procedimiento para su elaboración y aprobación.
Tema 157. Clasificación y calificación del suelo en la Comunidad
Valenciana. La gestión del suelo y la ejecución del planeamiento en
la Comunidad Valenciana; sistemas de ejecución, con especial referencia al urbanizador.
Tema 158. El deber de edificación y el de conservación en la
Comunidad Valenciana; la declaración de ruina. La rehabilitación de
edificaciones en la Comunidad Valenciana. Los patrimonios públicos del suelo en la Comunidad Valenciana y el derecho de superficie.
Las licencias y las cédulas urbanísticas en la Comunidad Valenciana.
La disciplina urbanística en la Comunidad Valenciana.
Derecho financiero y tributario
Tema 159. La actividad financiera: concepto y naturaleza. El derecho financiero y el derecho tributario: sus fuentes. El derecho de los
gastos públicos: la Ley General Presupuestaria y la Ley de Hacienda
Pública de la Generalitat: principios generales y prerrogativas de la
hacienda pública. Régimen de la hacienda pública: derechos económicos y obligaciones exigibles: prescripción de las obligaciones.
Tema 160. El presupuesto: concepto, naturaleza y clases. Los principios presupuestarios y su evolución. El presupuesto de la Generalitat:
fuentes de su ordenación jurídica, contenido y principios básicos de su
estructura. Régimen jurídico de la elaboración, aprobación, modificación, ejecución y liquidación del presupuesto de la Generalitat. Especialidades presupuestarias relativas a las entidades de derecho público,
sociedades y fundaciones integrantes del sector público valenciano.
Tema 161. El gasto público: concepto y clasificaciones. Principios
constitucionales en la materia. Limitación de los créditos presupuestarios para gastos. Procedimiento de ejecución del gasto público. Las subvenciones: concepto, naturaleza, clases y régimen jurídico. La intervención en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat. La función
interventora: procedimiento; formulación y tramitación de reparos. El control financiero; las auditorías. Tesorería, endeudamiento y avales. La
contabilidad pública; la Cuenta General de la Generalitat.
Tema 162. El sistema de financiación autonómica. La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas: principios
generales. El Consejo de Política Fiscal y Financiera. Recursos de
las Comunidades Autónomas: especial referencia a la Comunidad
Valenciana. Fondo de Compensación Interterritorial. El poder tributario de las Comunidades Autónomas: límites. Tributos propios de la
Generalitat. Los tributos cedidos por el Estado. La Ley reguladora de
la cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas. Alcance de la cesión. Participación en los tributos estatales no cedidos. Gestión, recaudación e inspección de los tributos propios y de los cedidos
Tema 163. Los ingresos públicos: concepto y clasificación. Procedimiento de ejecución de los ingresos públicos. Principios constitucionales en materia tributaria. Otros principios. La norma tributaria:
ámbito de aplicación. Interpretación de las normas tributarias. El frau-
8490
06 03 2006
matèria tributària. Els tributs: concepte, naturalesa i classes. L’impost:
el seu concepte i fonament. Classificació dels impostos. Principis de
la imposició. El sistema impositiu espanyol.
Tema 164. La relació juridicotributària: concepte, naturalesa i elements. Les obligacions tributàries: les seues classes. El fet imposable.
Obligacions i deures de l’administració tributària. Drets i garanties
dels obligats tributaris. Els obligats tributaris: concepte i classes; el subjecte passiu; els responsables del tribut. La capacitat d’obrar en l’orde
tributari. El domicili fiscal. L’exempció tributària. La base imposable:
concepte i règims de determinació. Estimacions directa i indirecta.
Estimació objectiva. La comprovació de valors.
Tema 165. La base liquidable. El tipus de gravamen i el deute tributari; elements que integren aquesta última. El pagament del deute
tributari; mitjans de pagament. La prescripció. Altres formes d’extinció del deute tributari. Garanties del crèdit tributari.
Tema 166. L’aplicació dels tributs. Organització administrativa
estatal i de la Comunitat Valenciana en matèria tributària. Principis
generals: especial referència a les consultes tributàries. Normes comunes sobre actuacions i procediments tributaris: les liquidacions tributàries. Actuacions i procediment de gestió tributària: classes de procediments i el seu règim jurídic.
Tema 167. La inspecció dels tributs. Organització. El procediment de la inspecció; especial referència a les actes d’inspecció. La
potestat sancionadora tributària: principis. Disposicions generals sobre
infraccions i sancions tributàries. Classificació de les infraccions i
sancions tributàries. Procediment sancionador en matèria tributària.
Tema 168. Recaptació dels tributs. Procediment de recaptació en
període voluntari. Procediment de recaptació en via de constrenyiment: el seu caràcter; títols que comporten execució. Actuacions prèvies a l’embargament de béns. Embargament; principals normes;
mesures cautelars. Alienació de béns embargats. Terceries.
Tema 169. Revisió dels actes en via administrativa. Procediments
especials de revisió. El recurs de reposició. Reclamacions economicoadministratives: disposicions generals i referència general al procediment economicoadministratiu. Organització i règim jurídic de les
reclamacions economicoadministratives que se susciten en l’àmbit
de la gestió economicofinancera de la Generalitat.
Dret penal
Tema 170. Concepte del dret penal. Les escoles penals. El Codi
Penal vigent: estructura, contingut i principis que l’informen. El principi de legalitat. La llei penal en el temps: el principi d’irretroactivitat i les seues excepcions. La llei penal en l’espai. L’extradició; referència a l’orde europea de detenció i lliurament. Interpretació de les
lleis penals. Concepte del delicte segons les diverses teories. Concepte del delicte en el Codi Penal espanyol: classes de delictes. Elements del delicte.
Tema 171. El dol: les seues classes. Teoria de l’error en el dret
penal: error de tipus i error de prohibició. La imprudència. L’acció.
Causalitat i imputació objectiva. Antijuridicitat i tipicitat. Punibilitat. La vida del delicte. L’excepcionalitat en la punició de la conspiració, la proposició i la provocació per a delinquir. Temptativa de
delicte. El delicte consumat.
Tema 172. El subjecte actiu del delicte. La participació en el delicte. Autors del delicte: diversos supòsits. Còmplices. Formes d’aparició del delicte. La unitat de delicte. El delicte continuat. El delicte
massa. Concurs de delictes: concurs reial i concurs ideal. El concurs
de lleis. Circumstàncies eximents de la responsabilitat criminal. Circumstàncies atenuants, agreujants i mixtes.
Tema 173. Concepte i fins de la pena. Classes i regles per a la
seua determinació. Conseqüències accessòries. Les mesures de seguretat. La responsabilitat civil derivada dels delictes i faltes. Extensió
de la responsabilitat civil. Persones civilment responsables. Particularitats de la responsabilitat civil derivada de delicte en relació amb
les administracions i ens públics. Les costes processals. Del compliment de la responsabilitat civil i la resta de responsabilitats. Extinció
de la responsabilitat criminal; les seues causes i efectes.
DOGV - Núm. 5.212
de de ley en materia tributaria. Los tributos: concepto, naturaleza y clases. El impuesto: su concepto y fundamento. Clasificación de los impuestos. Principios de la imposición. El sistema impositivo español.
Tema 164. La relación jurídico-tributaria: concepto, naturaleza y
elementos. Las obligaciones tributarias: sus clases. El hecho imponible. Obligaciones y deberes de la administración Tributaria. Derechos y garantías de los obligados tributarios. Los obligados tributarios:
concepto y clases; el sujeto pasivo; los responsables del tributo. La
capacidad de obrar en el orden tributario. El domicilio fiscal. La exención tributaria. La base imponible: concepto y regímenes de determinación. Estimaciones directa e indirecta. Estimación objetiva. La
comprobación de valores.
Tema 165. La base liquidable. El tipo de gravamen y la deuda tributaria; elementos que integran esta última. El pago de la deuda tributaria; medios de pago. La prescripción. Otras formas de extinción
de la deuda tributaria. Garantías del crédito tributario.
Tema 166. La aplicación de los tributos. Organización administrativa estatal y de la Comunidad Valenciana en materia tributaria.
Principios generales: especial referencia a las consultas tributarias.
Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios: las
liquidaciones tributarias. Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria: clases de procedimientos y su régimen jurídico.
Tema 167. La inspección de los tributos. Organización. El procedimiento de la inspección; especial referencia a las actas de inspección. La potestad sancionadora tributaria: principios. Disposiciones generales sobre infracciones y sanciones tributarias. Clasificación
de las infracciones y sanciones tributarias. Procedimiento sancionador en materia tributaria.
Tema 168. Recaudación de los tributos. Procedimiento de recaudación en periodo voluntario. Procedimiento de recaudación en vía de
apremio: su carácter; títulos que llevan aparejada ejecución. Actuaciones previas al embargo de bienes. Embargo; principales normas;
medidas cautelares. Enajenación de bienes embargados. Tercerías.
Tema 169. Revisión de los actos en vía administrativa. Procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. Reclamaciones económico-administrativas: disposiciones generales y referencia general al procedimiento económico-administrativo.
Organización y régimen jurídico de las reclamaciones económicoadministrativas que se susciten en el ámbito de la gestión económicofinanciera de la Generalitat.
Derecho penal
Tema 170. Concepto del derecho penal. Las escuelas penales. El
Código Penal vigente: estructura, contenido y principios que lo informan. El principio de legalidad. La ley penal en el tiempo: El principio de irretroactividad y sus excepciones. La ley penal en el espacio.
La extradición; referencia a la orden europea de detención y entrega.
Interpretación de las leyes penales. Concepto del delito según las
diversas teorías. Concepto del delito en el Código Penal español: clases de delitos. Elementos del delito.
Tema 171. El dolo: Sus clases. Teoría del error en el derecho
penal: error de tipo y error de prohibición. La imprudencia. La acción.
Causalidad e imputación objetiva. Antijuridicidad y tipicidad. Punibilidad. La vida del delito. La excepcionalidad en la punición de la
conspiración, la proposición y la provocación para delinquir. Tentativa de delito. El delito consumado.
Tema 172. El sujeto activo del delito. La participación en el delito. Autores del delito: diversos supuestos. Cómplices. Formas de aparición del delito. La unidad de delito. El delito continuado. El delito
masa. Concurso de delitos: concurso real y concurso ideal. El concurso de leyes. Circunstancias eximentes de la responsabilidad criminal. Circunstancias atenuantes, agravantes y mixtas.
Tema 173. Concepto y fines de la pena. Clases y reglas para su
determinación. Consecuencias accesorias. Las medidas de seguridad. La
responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas. Extensión de la
responsabilidad civil. Personas civilmente responsables. Particularidades de la responsabilidad civil derivada de delito en relación con las
Administraciones y Entes Públicos. Las costas procesales. Del cumplimiento de la responsabilidad civil y demás responsabilidades. Extinción de la responsabilidad criminal; sus causas y efectos.
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8491
PART ESPECIAL
PARTE ESPECIAL
Dret civil
Derecho civil
Tema 1. El matrimoni. Requisits i forma. Les unions de fet. Efectes personals. Efectes patrimonials del matrimoni: disposicions generals sobre la matèria. Capitulacions matrimonials. L’exercici del
comerç per persona casada, conforme al Codi de Comerç.
Tema 2. La societat de guanys: la seua naturalesa. Constitució de
la societat de guanys. Béns privatius dels cònjuges i béns de guanys.
Càrregues i obligacions de la societat de guanys. Administració i alienació dels guanys. Administració per un dels cònjuges.
Tema 3. Dissolució de la societat de guanys. Liquidació de la
societat de guanys. Règim de separació de béns. Règim de participació.
Tema 4. Nul·litat, separació i dissolució del matrimoni. Causes i
principals efectes que produeixen. La filiació: Concepte i classes.
L’adopció: elements personals i formals. Efectes. Extinció.
Tema 5. La pàtria potestat. Deures i facultats. Representació legal
dels fills. Administració i disposició de béns. Extinció i pròrroga de
la pàtria potestat. El dret d’aliments.
Tema 6. La tutela. Persones subjectes a tutela. Delació de la tutela. Constitució de la tutela. El tutor; deures i drets del tutor; actes per
als quals necessita autorització. Extinció de la tutela.
Tema 7. Altres òrgans de protecció dels menors i incapacitats: la
curatela, el defensor judicial, la guarda de fet. L’acolliment. Competències administratives de la Generalitat en matèria d’adopció, tutela i menors.
Tema 8. La successió mortis causa. Classes. L’herència. Situacions en què puga trobar-se l’herència. Obertura i delació. Adquisició de l’herència; l’acceptació. Classes. Efectes de l’acceptació pura
i simple; responsabilitat pels deutes i càrregues de l’herència. Benefici d’inventari. Repudiació de l’herència; renúncia en perjudici de
creditors.
Tema 9. La partició: la seua naturalesa jurídica. Persones que
poden demanar la partició. Persones que poden practicar la partició.
Regles de la partició i anàlisi de les diferents operacions que comprén. Efectes de la partició. Nul·litat, rescissió i modificació.
Tema 10. La successió testamentària. El testament. Classes. Revocació del testament. Institució d’hereu. Requisits, forma i modalitats.
Substitucions hereditàries; les seues classes. El llegat.
Tema 11. La successió forçosa i la llibertat de testar. Fixació de
la legítima. Renúncia o transacció sobre la legítima futura; la intangibilitat de la legítima. Legítima dels descendents i ascendents. La
millora: el seu règim jurídic. Legítima del cònjuge vidu. La preterició; els seus efectes. L’acció de suplement de la legítima.
Tema 12. La successió intestada. Exposició dels diferents ordes de
crides del Codi Civil. Examen especial de la successió de l’estat i de
la Generalitat. Drets de representació i d’acréixer. L’acció de petició
d’herència. La marmessoria: el seu règim jurídic.
Dret processal
Tema 13. El procés penal. La Llei d’Enjudiciament Criminal. Les
parts en el procés penal. Representació i defensa de les parts; defensa d’ofici i benefici de justícia gratuïta. La rebel·lia en el procés penal.
Criteris i regles per a determinar la competència en el procés penal.
Qüestions prejudicials. Recursos contra les resolucions dels òrgans
d’instrucció.
Tema 14. El procés penal ordinari: fases i caràcter supletori de la
seua regulació. Modes d’iniciació d’aquest: denúncia, querella, i iniciació d’ofici; l’atestat. Investigació preprocessal. Les costes en el
procés penal. El sumari: el seu objecte. Exposició de les principals
diligències sumarials. Mesures limitadores de drets fonamentals. La
interlocutòria de conclusió del sumari; el processament: efectes i
recursos contra aquest. Mesures cautelars personals. Mesures cautelars reals i assegurament de responsabilitats pecuniàries.
Tema 1. El matrimonio. Requisitos y forma. Las uniones de hecho.
Efectos personales. Efectos patrimoniales del matrimonio: disposiciones generales sobre la materia. Capitulaciones matrimoniales. El
ejercicio del comercio por persona casada, conforme al Código de
Comercio.
Tema 2. La sociedad de gananciales: su naturaleza. Constitución
de la sociedad de gananciales. Bienes privativos de los cónyuges y
bienes gananciales. Cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales. Administración y enajenación de los gananciales. Administración por uno solo de los cónyuges.
Tema 3. Disolución de la sociedad de gananciales. Liquidación
de la sociedad de gananciales. Régimen de separación de bienes. Régimen de participación.
Tema 4. Nulidad, separación y disolución del matrimonio. Causas y principales efectos que producen. La filiación: Concepto y clases. La adopción: elementos personales y formales. Efectos. Extinción.
Tema 5. La patria potestad. Deberes y facultades. Representación
legal de los hijos. Administración y disposición de bienes. Extinción
y prórroga de la patria potestad. El derecho de alimentos.
Tema 6. La tutela. Personas sujetas a tutela. Delación de la tutela. Constitución de la tutela. El tutor; deberes y derechos del tutor;
actos para los que necesita autorización. Extinción de la tutela.
Tema 7. Otros órganos de protección de los menores e incapacitados: La curatela, el defensor judicial, la guarda de hecho. El acogimiento. Competencias administrativas de la Generalitat en materia
de adopción, tutela y menores.
Tema 8. La sucesión mortis causa. Clases. La herencia. Situaciones en que pueda encontrarse la herencia. Apertura y delación. Adquisición de la herencia; la aceptación. Clases. Efectos de la aceptación
pura y simple; responsabilidad por las deudas y cargas de la herencia.
Beneficio de inventario. Repudiación de la herencia; renuncia en perjuicio de acreedores.
Tema 9. La partición: Su naturaleza jurídica. Personas que pueden
pedir la partición. Personas que pueden practicar la partición. Reglas
de la partición y análisis de las diferentes operaciones que comprende. Efectos de la partición. Nulidad, rescisión y modificación.
Tema 10. La sucesión testamentaria. El testamento. Clases. Revocación del testamento. Institución de heredero. Requisitos, forma y
modalidades. Sustituciones hereditarias; sus clases. El legado.
Tema 11. La sucesión forzosa y la libertad de testar. Fijación de
la legítima. Renuncia o transacción sobre la legítima futura; la intangibilidad de la legítima. Legítima de los descendientes y ascendientes. La mejora: Su régimen jurídico. Legítima del cónyuge viudo. La
preterición; sus efectos. La acción de suplemento de la legítima.
Tema 12. La sucesión intestada. Exposición de los diferentes órdenes de llamamientos del Código Civil. Examen especial de la sucesión
del Estado y de la Generalitat. Derechos de representación y de acrecer. La acción de petición de herencia. El albaceazgo: su régimen
jurídico.
Derecho procesal
Tema 13. El proceso penal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Las partes en el proceso penal. Representación y defensa de las partes; defensa de oficio y beneficio de justicia gratuita. La rebeldía en
el proceso penal. Criterios y reglas para determinar la competencia
en el proceso penal. Cuestiones prejudiciales. Recursos contra las
resoluciones de los órganos de instrucción.
Tema 14. El proceso penal ordinario: fases y carácter supletorio de
su regulación. Modos de iniciación del mismo: denuncia, querella, e
iniciación de oficio; el atestado. Investigación preprocesal. Las costas
en el proceso penal. El sumario: su objeto. Exposición de las principales diligencias sumariales. Medidas limitadoras de derechos fundamentales. El auto de conclusión del sumario; el procesamiento: efectos
y recursos contra éste. Medidas cautelares personales. Medidas cautelares reales y aseguramiento de responsabilidades pecuniarias.
8492
06 03 2006
Tema 15. La prova: concepte i mitjans de prova. Proposició i
admissió; la prova acordada d’ofici. Proves obtingudes amb violació
de drets fonamentals. Prova obtinguda irregularment. Valor probatori d’allò que s’ha actuat al sumari. Període intermedi de sobreseïment
o elevació a judici oral. Articles de previ pronunciament. Qualificacions. Celebració del judici oral i sentència.
Tema 16. El procediment abreviat àmbit, objecte i competència.
Iniciació, diligències prèvies; la intervenció del ministeri fiscal i de la
policia judicial. La posició jurídica de l’imputat en el procediment
abreujat. Conclusió de la fase instructora. Escrits d’acusació i defensa i obertura del judici oral. Especialitats del judici oral. Sentència i
apel·lació. Procediment per a l’enjudiciament ràpid de determinats
delictes. El judici de faltes.
Tema 17. El Tribunal del Jurat: composició. Procediment de les
causes davant el Tribunal del Jurat. Recurs d’apel·lació. Aspectes
substancials dels processos penals especials. La cassació en matèria
penal; les seues formes. Preparació. Queixa per denegació del testimoni. Interposició, substanciació i decisió dels recursos. La revisió en
matèria penal; casos en què procedeix. Fase prèvia de preparació.
Interposició, substanciació i decisió. L’execució penal: la seua naturalesa jurídica. Tramitació.
Tema 18. El procés laboral. Naturalesa i principis que l’informen.
Sistema de legislació espanyola. Òrgans jurisdiccionals. Competència. Compareixença en judici, representació i defensa. Actes preparatoris i mesures precautòries. Conciliació obligatòria. Reclamació
prèvia a la via judicial. Procés ordinari de treball. La seua tramitació.
Tema 19. Processos especials. Examen particular dels següents:
acomiadaments i sancions; salaris de tramitació; procediment d’ofici;
intervenció del Fons de Garantia Salarial; conflictes col·lectius. Recursos. Recurs de suplicació. Recurs de cassació. Recursos especials.
Execució de sentències: preceptes generals. Supòsits especials. Execució provisional.
Dret mercantil
Tema 20. El dret mercantil: concepte, contingut i fonts. L’acte de
comerç: concepte i classes. L’empresa mercantil; els negocis sobre
l’empresa mercantil. El Registre Mercantil: organització, principis,
objecte d’inscripció. Publicitat material i formal.
Tema 21. Concepte de comerciant. Comerciant individual: capacitat, incapacitats i prohibicions. El comerciant estranger. La comptabilitat dels empresaris. Llibres: requisits, valor probatori i reconeixement. Comptes anuals. Principis generals de la comptabilitat.
Tema 22. La societat mercantil: concepte, naturalesa i classes.
L’objecte social. Requisits generals de constitució i personalitat. La
societat irregular. La societat regular col·lectiva. La societat comanditària simple. La societat comanditària per accions.
Tema 23. La societat de responsabilitat limitada. Constitució.
L’escriptura social i els estatuts. Aportacions socials. Règim de les
participacions. Òrgans de la societat. Junta General. Administradors.
Modificació dels estatuts. Augment i reducció del capital social. Els
comptes anuals. La societat unipersonal de responsabilitat limitada. La
societat limitada de la nova empresa.
Tema 24. La societat anònima. Règim jurídic a Espanya. Formes
de constitució. L’escriptura social i els estatuts. Aportacions. Patrimoni
i capital social. Les reserves. Règim de les accions. Augment i reducció del capital social. Modificació dels estatuts.
Tema 25. Òrgans de la societat anònima. Junta general. Administradors; el consell d’administració. Comptes anuals de la societat
anònima. Formulació, aprovació, verificació i publicació dels comptes. Normativa aplicable a les societats de la Generalitat.
Tema 26. Transformació, fusió i escissió de societats mercantils.
Especial referència a les societats anònimes i de responsabilitat limitada. Dissolució de societats mercantils. Causes generals. Causes
especials aplicables a les societats anònimes, de responsabilitat limitada, col·lectives i comanditàries. L’anomenada dissolució parcial.
Liquidació de societats mercantils. Operacions que comprén. L’emissió d’obligacions: principals aspectes del seu règim jurídic.
DOGV - Núm. 5.212
Tema 15. La prueba: concepto y medios de prueba. Proposición y
admisión; la prueba acordada de oficio. Pruebas obtenidas con violación
de derechos fundamentales. Prueba obtenida irregularmente. Valor probatorio de lo actuado en el sumario. Período intermedio de sobreseimiento o elevación a juicio oral. Artículos de previo pronunciamiento.
Calificaciones. Celebración del juicio oral y sentencia.
Tema 16. El procedimiento abreviado ámbito, objeto y competencia. Iniciación, diligencias previas; la intervención del ministerio
fiscal y de la policía judicial. La posición jurídica del imputado en el
procedimiento abreviado. Conclusión de la fase instructora. Escritos
de acusación y defensa y apertura del juicio oral. Especialidades del
juicio oral. Sentencia y apelación. Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. El juicio de faltas.
Tema 17. El tribunal del jurado: composición. Procedimiento de
las causas ante el tribunal del jurado. Recurso de apelación. Aspectos
sustanciales de los procesos penales especiales. La casación en materia penal; sus formas. Preparación. Queja por denegación del testimonio. Interposición, sustanciación y decisión de los recursos. La
revisión en materia penal; casos en que procede. Fase previa de preparación. Interposición, sustanciación y decisión. La ejecución penal:
su naturaleza jurídica. Tramitación.
Tema 18. El proceso laboral. Naturaleza y principios que lo informan. Sistema de legislación española. Órganos jurisdiccionales. Competencia. Comparecencia en juicio, representación y defensa. Actos preparatorios y medidas precautorias. Conciliación obligatoria.
Reclamación previa a la vía judicial. Proceso ordinario de trabajo. Su
tramitación.
Tema 19. Procesos especiales. Examen particular de los siguientes: despidos y sanciones; salarios de tramitación; procedimiento de
oficio; intervención del Fondo de Garantía Salarial; conflictos colectivos. Recursos. Recurso de suplicación. Recurso de casación. Recursos especiales. Ejecución de sentencias: preceptos generales. Supuestos especiales. Ejecución provisional.
Derecho mercantil
Tema 20 El derecho mercantil: concepto, contenido y fuentes. El
acto de comercio: concepto y clases. La empresa mercantil; los negocios sobre la empresa mercantil. El Registro Mercantil: organización,
principios, objeto de inscripción. Publicidad material y formal.
Tema 21. Concepto de comerciante. Comerciante individual: capacidad, incapacidades y prohibiciones. El comerciante extranjero. La
contabilidad de los empresarios. Libros: requisitos, valor probatorio
y reconococimiento. Cuentas anuales. Principios generales de la contabilidad.
Tema 22. La sociedad mercantil: concepto, naturaleza y clases.
El objeto social. Requisitos generales de constitución y personalidad.
La sociedad irregular. La sociedad regular colectiva. La sociedad
comanditaria simple. La sociedad comanditaria por acciones.
Tema 23. La sociedad de responsabilidad limitada. Constitución.
La escritura social y los estatutos. Aportaciones sociales. Régimen
de las participaciones. Órganos de la sociedad. Junta General. Administradores. Modificación de los estatutos. Aumento y reducción del
capital social. Las cuentas anuales. La sociedad unipersonal de responsabilidad limitada. La sociedad limitada de la nueva empresa.
Tema 24. La sociedad anónima. Régimen jurídico en España. Formas de constitución. La escritura social y los estatutos. Aportaciones. Patrimonio y capital social. Las reservas. Régimen de las acciones. Aumento y reducción del capital social. Modificación de los estatutos.
Tema 25. Órganos de la sociedad anónima. Junta general. Administradores; el consejo de administración. Cuentas anuales de la sociedad anónima. Formulación, aprobación, verificación y publicación de
las cuentas. Normativa aplicable a las sociedades de la Generalitat.
Tema 26. Transformación, fusión y escisión de sociedades mercantiles. Especial referencia a las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Disolución de sociedades mercantiles. Causas
generales. Causas especiales aplicables a las sociedades anónimas,
de responsabilidad limitada, colectivas y comanditarias. La llamada
disolución parcial. Liquidación de sociedades mercantiles. Operaciones que comprende. La emisión de obligaciones: principales aspectos de su régimen jurídico.
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
Tema 27. Doctrina general de les coses mercantils. La propietat
industrial. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques. Patents. Marques. Altres drets de propietat industrial. Transmissió i règim jurídic
de protecció. Règim jurídic internacional. Dret de la competència.
Competència il·lícita i competència deslleial; particular referència al
règim de la publicitat i el consum. Defensa de la competència: òrgans.
Agrupacions d’interés econòmic. Unió Temporal d’Empreses.
Tema 28. Entitats de crèdit: bancs, caixes d’estalvi i cooperatives de crèdit. Institucions d’inversió col·lectiva. Societats cooperatives. Societats laborals. Societats de garantia recíproca. Principals
aspectes de la normativa de la Comunitat Valenciana en aquestes
matèries. L’Institut Valencià de Finances.
Tema 29. Títols de crèdit: concepte, caràcters i classes. Títols
nominatius, a l’orde i al portador. La lletra de canvi. El pagaré. El
xec.
Tema 30. Obligacions i contractes mercantils: disposicions generals del Codi de Comerç sobre aquestes matèries. La comissió mercantil. La representació en el dret mercantil. El contracte d’agència:
l’exclusivitat.
Tema 31. El contracte de comptes en participació. El depòsit mercantil. Els préstecs mercantils. La compravenda i la permuta mercantils. El contracte mercantil de transport terrestre.
Tema 32. El contracte d’assegurança. Concepte, naturalesa i regulació. Classes. Elements personals, reals i formals. Contingut. Extinció. Responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles
de motor. Referència al Consorci de Compensació d’Assegurances.
Tema 33. L’arrendament financer o lísing. El contracte d’assistència tècnica. El facturatge. El confirming. La franquícia. El contracte de compte corrent mercantil. Els contractes bancaris.
Tema 34. Els mercats de valors: concepte i enumeració. Els subjectes dels mercats de valors. La Comissió Nacional del Mercat de
Valors. Admissió d’efectes a cotització. Els valors representats mitjançant anotacions en compte. Contractes sobre valors admesos a
negociació oficial. Contractes extraborsaris. Pignoració de valors.
Ofertes públiques d’adquisició de valors. Regles de transparència de
les societats cotitzades. Titulització creditícia i hipotecària.
Tema 35. El concurs: la Llei Concursal. Pressupost subjectiu i
objectiu del concurs. La interlocutòria de declaració de concurs. Efectes sobre els creditors, els crèdits i els contractes. Determinació de la
massa activa. Les accions de reintegració patrimonial. La massa passiva i els crèdits contra la massa: classificació i pagament. El conveni: contingut i els seus efectes. Efectes de l’obertura de la fase de
liquidació. Les causes de conclusió del concurs i la seua reobertura:
efectes. La qualificació del concurs.
Dret administratiu
Tema 36. Organització administrativa. L’òrgan administratiu:
concepte i naturalesa. Classes d’òrgans: en especial, els col·legiats. La
competència: naturalesa, classes i criteris de delimitació. Les relacions interorgàniques: coordinació i jerarquia. Desconcentració i delegació de competències. Delegació de firma. Comanda de gestió. Avocació. Estructura bàsica de l’organització de l’administració General
de l’estat.
Tema 37. L’organització administrativa de la Generalitat: òrgans
superiors i directius. Principis generals. Organització, competències
i estructura. Organització territorial. L’assistència jurídica a la Generalitat.
Tema 38. Legislació vigent en matèria d’administració local. Classes d’entitats locals. El municipi: idea general de les seues competències. Autoritats i organismes municipals. La província. Règims
especials. Béns, activitats i serveis de les entitats locals. Normes bàsiques sobre contractació i funcionaris locals. Règim de funcionament
de les entitats locals. Impugnació d’acords i exercici d’accions.
Tema 39. La sanitat pública: competències estatals i de la Generalitat. El Sistema Nacional de Salut. Organització administrativa
sanitària de la Comunitat Valenciana. Ordenació farmacèutica i règim
jurídic dels medicaments. Els serveis socials: normativa autonòmica. La protecció dels menors i discapacittats.
8493
Tema 27. Doctrina general de las cosas mercantiles. La propiedad
industrial. La Oficina Española de Patentes y Marcas. Patentes. Marcas. Otros derechos de propiedad industrial. Transmisión y régimen
jurídico de protección. Régimen jurídico internacional. Derecho de
la competencia. Competencia ilícita y competencia desleal; particular referencia al régimen de la publicidad y el consumo. Defensa de
la competencia: órganos. Agrupaciones de interés económico. Unión
temporal de empresas.
Tema 28. Entidades de crédito: bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Instituciones de inversión colectiva. Sociedades
cooperativas. Sociedades laborales. Sociedades de garantía recíproca.
Principales aspectos de la normativa de la Comunidad Valenciana en
estas materias. El Instituto Valenciano de Finanzas.
Tema 29. Títulos de crédito: concepto, caracteres y clases. Títulos nominativos, a la orden y al portador. La letra de cambio. El pagaré. El cheque.
Tema 30. Obligaciones y contratos mercantiles: disposiciones
generales del Código de Comercio sobre estas materias. La comisión
mercantil. La representación en el derecho mercantil. El contrato de
agencia: la exclusividad.
Tema 31. El contrato de cuentas en participación. El depósito
mercantil. Los préstamos mercantiles. La compraventa y la permuta
mercantiles. El contrato mercantil de transporte terrestre.
Tema 32. El contrato de seguro. Concepto, naturaleza y regulación.
Clases. Elementos personales, reales y formales. Contenido. Extinción. Responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a
motor. Referencia al Consorcio de Compensación de Seguros.
Tema 33. El arrendamiento financiero o leasing. El contrato de
asistencia técnica. El factoring. El confirming. La franquicia. El contrato de cuenta corriente mercantil. Los contratos bancarios.
Tema 34. Los mercados de valores: concepto y enumeración. Los
sujetos de los mercados de valores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores. Admisión de efectos a cotización. Los valores representados mediante anotaciones en cuenta. Contratos sobre valores admitidos a negociación oficial. Contratos extrabursátiles. Pignoración de
valores. Ofertas públicas de adquisición de valores. Reglas de transparencia de las sociedades cotizadas. Titulización crediticia e hipotecaria.
Tema 35. El concurso: la Ley Concursal. Presupuesto subjetivo y
objetivo del concurso. El auto de declaración de concurso. Efectos
sobre los acreedores, los créditos y los contratos. Determinación de la
masa activa. Las acciones de reintegración patrimonial. La masa pasiva y los créditos contra la masa: clasificación y pago. El convenio: contenido y sus efectos. Efectos de la apertura de la fase de liquidación.
Las causas de conclusión del concurso y su reapertura: efectos. La
calificación del concurso.
Derecho administrativo
Tema 36. Organización administrativa. El órgano administrativo: concepto y naturaleza. Clases de órganos: en especial, los colegiados. La competencia: naturaleza, clases y criterios de delimitación. Las relaciones interorgánicas: coordinación y jerarquía.
Desconcentración y delegación de competencias. Delegación de firma.
Encomienda de gestión. Avocación. Estructura básica de la organización de la administración General del Estado.
Tema 37. La organización administrativa de la Generalitat: órganos superiores y directivos. Principios generales. Organización, competencias y estructura. Organización territorial. La asistencia jurídica a la Generalitat.
Tema 38. Legislación vigente en materia de administración local.
Clases de entidades locales. El municipio: idea general de sus competencias. Autoridades y organismos municipales. La provincia. Regímenes especiales. Bienes, actividades y servicios de las entidades
locales. Normas básicas sobre contratación y funcionarios locales.
Régimen de funcionamiento de las entidades locales. Impugnación
de acuerdos y ejercicio de acciones.
Tema 39. La sanidad pública: competencias estatales y de la Generalitat. El Sistema Nacional de Salud. Organización administrativa
sanitaria de la Comunidad Valenciana. Ordenación farmacéutica y
régimen jurídico de los medicamentos. Los servicios sociales: normativa autonómica. La protección de los menores y deiscapacitados.
8494
06 03 2006
Tema 40. L’administració i l’ensenyament. Sistema educatiu.
Règim jurídic general dels centres docents, del professorat i dels estudiants. L’autonomia universitària. Competències de la Generalitat en
la matèria.
Tema 41. La protecció del medi ambient. Normativa europea i
estatal. Muntanyes: concepte i classificació legal. Vies pecuàries.
Competències i normativa de la Generalitat en matèria de protecció
del medi ambient, qualitat ambiental i muntanyes.
Tema 42. Els espais naturals protegits: competències estatals i de
la Generalitat. Normativa estatal i valenciana en la matèria. La protecció del paisatge. Flora i fauna protegides. L’avaluació d’impacte
ambiental.
Tema 43. Aigües terrestres: el domini públic hidràulic. Competències de l’estat i de les comunitats autònomes. Organismes de conca.
La planificació hidrològica. La utilització del domini públic hidràulic; examen especial de les concessions d’aigües. El domini públic
maritimoterrestre: competències estatals i de la Generalitat. Principals disposicions de la Llei de Costes.
Tema 44. Obres públiques: concepte i classificació. Normativa
fonamental. Plans i projectes d’obres públiques. Carreteres. Règim
de construcció i explotació. Autopistes: règim de concessió. Acció
administrativa en relació amb l’habitatge. Competències estatals i
autonòmiques en la matèria. La qualitat de l’edificació. Ordenació
del transport terrestre. Ports.
Tema 45. Acció administrativa en relació amb la cultura. El patrimoni històric. Competències estatals i de la Generalitat. Règim jurídic. Acció administrativa en relació amb les fundacions i associacions. Acció administrativa en relació amb l’esport. Competències
de la Generalitat.
Tema 46. Acció administrativa en matèria de comerç interior.
Acció administrativa en matèria de consum. Acció administrativa en
matèria de turisme. Acció administrativa en relació amb l’agricultura i ramaderia. Acció administrativa en matèria d’indústria. Mines.
Tema 47. Règim jurídic de la radiodifusió i la televisió: competències de la Generalitat. L’ens Públic Radiotelevisió Valenciana.
Ordenació del joc en general i a la Comunitat Valenciana. Competències de la Comunitat Valenciana en matèria de protecció civil,
seguretat i policia local.
Dret financer i tributari
Tema 48. Impost sobre la renda de les persones físiques. La cessió d’aquest impost: abast de la cessió, punts de connexió i normativa específica de la Comunitat Valenciana. Fet imposable. Subjectes
passius. Règim específic de la unitat familiar. La base imposable.
Determinació de la capacitat econòmica sotmesa a gravamen: rendiments del treball, del capital i d’activitats econòmiques; guanys i pèrdues patrimonials. Imputació temporal d’ingressos o despeses. Classes de renda: integració i compensació. Règims de determinació de la
base imposable. Base liquidable. Quota íntegra i líquida estatals. Gravamen autonòmic o complementari. Quota diferencial. Règims especials. Gestió de l’impost.
Tema 49. L’impost sobre el patrimoni: fet imposable, subjectes passius. Base imposable i deute tributari. Referència sobre la renda dels
no-residents i sobre béns immobles d’entitats no residents. Impost
sobre societats. Fet imposable. L’impost sobre societats. Fet imposable. Subjectes passius; exempcions. Període impositiu i meritació de
l’impost. Base imposable: correccions de valor, regles de valoració,
imputació temporal. Deute tributari: tipus de gravamen, quota íntegra,
bonificacions, deduccions, retencions, devolucions i pagaments a
compte. Gestió de l’impost: declaració, liquidació, obligacions comptables i registrals.
Tema 50. Impost sobre successions i donacions. Fet imposable: presumpcions. Subjectes passius i responsables. Base imposable: Normes
especials per a adquisicions mortis causa, per a adquisicions gratuïtes “inter vivos” i en matèria d’assegurances. Comprovació de valors.
La base liquidable. La tarifa. El deute tributari. Meritació i prescripció. Normes especials sobre drets d’usdefruit, ús i habitació, substitucions, fideïcomisos, reserves, partició i excessos d’adjudicació,
repudiació i renúncia i donacions. Obligacions formals. Gestió de
l’impost.
DOGV - Núm. 5.212
Tema 40. La administración y la enseñanza. Sistema educativo.
Régimen jurídico general de los centros docentes, del profesorado y
de los estudiantes. La autonomía universitaria. Competencias de la
Generalitat en la materia.
Tema 41. La protección del medio ambiente. Normativa europea
y estatal. Montes: concepto y clasificación legal. Vías pecuarias. Competencias y normativa de la Generalitat en materia de protección del
medio ambiente, calidad ambiental y montes.
Tema 42. Los espacios naturales protegidos: competencias estatales y de la Generalitat. Normativa estatal y valenciana en la materia. La protección del paisaje. Flora y fauna protegidas. La evaluación de impacto ambiental.
Tema 43. Aguas terrestres: el dominio público hidráulico. Competencias del estado y de las comunidades autónomas. Organismos
de cuenca. La planificación hidrológica. La utilización del dominio
público hidráulico; examen especial de las concesiones de aguas. El
dominio público marítimo-terrestre: competencias estatales y de la
Generalitat. Principales disposiciones de la Ley de Costas.
Tema 44. Obras públicas: concepto y clasificación. Normativa
fundamental. Planes y proyectos de obras públicas. Carreteras. Régimen de construcción y explotación. Autopistas: régimen de concesión. Acción administrativa en relación con la vivienda. Competencias estatales y autonómicas en la materia. La calidad de la edificación.
Ordenación del transporte terrestre. Puertos.
Tema 45. Acción administrativa en relación con la cultura. El
patrimonio histórico. Competencias estatales y de la Generalitat. Régimen jurídico. Acción administrativa en relación con las fundaciones
y asociaciones. Acción administrativa en relación con el deporte.
Competencias de la Generalitat.
Tema 46. Acción administrativa en materia de comercio interior.
Acción administrativa en materia de consumo. Acción administrativa
en materia de turismo. Acción administrativa en relación con la agricultura y ganadería. Acción administrativa en materia de industria. Minas.
Tema 47. Régimen jurídico de la radiodifusión y la televisión:
competencias de la Generalitat. El Ente Público Radiotelevisión Valenciana. Ordenación del juego en general y en la Comunidad Valenciana. Competencias de la Comunidad Valenciana en materia de protección civil, seguridad y policía local.
Derecho financiero y tributario
Tema 48. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La cesión
de este impuesto: alcance de la cesión, puntos de conexión y normativa específica de la Comunidad Valenciana. Hecho imponible. Sujetos
pasivos. Régimen específico de la unidad familiar. La base imponible.
Determinación de la capacidad económica sometida a gravamen: rendimientos del trabajo, del capital y de actividades económicas; ganancias y pérdidas patrimoniales. Imputación temporal de ingresos o gastos. Clases de renta: integración y compensación. Regímenes de
determinación de la base imponible. Base liquidable. Cuota íntegra y
líquida estatales. Gravamen autonómico o complementario. Cuota diferencial. Regímenes especiales. Gestión del impuesto.
Tema 49. El Impuesto sobre el Patrimonio: hecho imponible, sujetos pasivos. Base imponible y deuda tributaria. Referencia a los sobre
la renta de los no residentes y sobre bienes inmuebles de entidades no
residentes. Impuesto sobre Sociedades. Hecho imponible. El Impuesto sobre Sociedades. Hecho imponible. Sujetos pasivos; exenciones.
Período impositivo y devengo del impuesto. Base imponible: correcciones de valor, reglas de valoración, imputación temporal. Deuda
tributaria: tipos de gravamen, cuota íntegra, bonificaciones, deducciones, retenciones, devoluciones y pagos a cuenta. Gestión del Impuesto: declaración, liquidación, obligaciones contables y registrales.
Tema 50. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Hecho imponible: presunciones. Sujetos pasivos y responsables. Base imponible:
Normas especiales para adquisiciones “mortis causa”, para adquisiciones gratuitas inter vivos y en materia de seguros. Comprobación de
valores. La base liquidable. La tarifa. La deuda tributaria. Devengo y
prescripción. Normas especiales sobre derechos de usufructo, uso y
habitación, sustituciones, fideicomisos, reservas, partición y excesos
de adjudicación, repudiación y renuncia y donaciones. Obligaciones
formales. Gestión del impuesto.
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
Tema 51. Impost sobre el valor afegit. Naturalesa i àmbit d’aplicació. Fet imposable. Aspectes bàsics de les exempcions. Lloc de realització del fet imposable. Meritació de l’impost. La base imposable.
Subjectes passius i responsables de l’impost; la repercussió de l’impost.
Tipus impositiu. Deduccions i devolucions. Obligacions formals. Gestió de l’impost. Infraccions i sancions.
Tema 52. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats. Naturalesa i contingut. Àmbit d’aplicació territorial de
l’impost. Tributació de les transmissions patrimonials: fet imposable, subjecte passiu, base imposable i quota tributària; regles especials sobre determinats béns i drets. Tributació de les operacions societàries: fet imposable, subjecte passiu, base imposable i quota tributària.
Tributació dels actes jurídics documentats: principis generals i tributació dels documents notarials, mercantils i administratius. Disposicions comunes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: beneficis fiscals, comprovació de valors, meritació
i prescripció, obligacions formals, gestió de l’impost i devolucions.
Tema 53. Els impostos especials. Els impostos duaners. El règim
jurídic del contraban. Les taxes: normes bàsiques del seu règim jurídic. Principals taxes estatals i de la Generalitat. Els preus públics.
Tema 54. Hisendes locals: recursos. Tributs: normes generals.
Imposició i ordenació. Taxes i contribucions especials. Preus públics.
Els tributs propis dels municipis. Impost sobre béns immobles. Impost
sobre activitats econòmiques. Referència a altres impostos municipals. Altres recursos dels municipis. Recursos de les províncies. Recursos d’altres entitats locals. Pressupost i despesa pública de les entitats
locals.
Tema 55. El Tribunal de Comptes. La funció fiscalitzadora: extensió i instruments. Els procediments de fiscalització; el seu acabament.
Actuacions prèvies a l’exigència de responsabilitats comptables. La
jurisdicció comptable: naturalesa, extensió i límits. Els òrgans. Les
parts. Les pretensions: acumulació i quantia. Disposicions comunes
del procediment. Acabament del procediment. Procediments especials: procediment en el judici de comptes; procediment de reintegrament per abast; expedients de cancel·lació de fiances. Recursos. Execució de sentències. La Sindicatura de Comptes: funció fiscalitzadora
i relacions amb el Tribunal de Comptes.
Dret comunitari europeu
Tema 56. El procés d’històric d’integració europea des dels seus
orígens fins al tractat pel qual s’estableix una Constitució per a Europa. La Unió Europea. El dret originari: els tractats constitutius. El
dret derivat: els reglaments, les directives i les decisions. El procediment legislatiu a la Comunitat. Les cooperacions reforçades. El sistema institucional comunitari: caràcters. El principi de subsidiarietat. Competències d’atribució. Competències d’autoorganització. El
principi de proporcionalitat.
Tema 57. El Consell: composició, funcionament, competències.
La Comissió: composició, funcionament, competències. El Parlament
Europeu: composició, funcionament i competències. El Tribunal de
Comptes. El Comité Econòmic i Social. El Comité de les Regions.
La participació de la Generalitat al Comité de les Regions.
Tema 58. Els caràcters del dret comunitari: autonomia i primacia. Aplicabilitat directa. L’eficàcia del dret comunitari. El Tribunal
de Justícia de les Comunitats Europees. Composició. Funcionament.
Regles generals de procediment. El tribunal de primera instància.
Tema 59. El recurs d’incompliment. El recurs d’anul·lació. El
recurs d’inacció. El recurs prejudicial. L’acció indemnitzatòria per
responsabilitat extracontractual. Actuació de la Generalitat davant el
tribunal: legitimació de la Generalitat en els distints processos. El
jutge nacional com a jutge de dret comunitari.
Tema 60. La política de lliure competència. Els acords entre empreses. L’abús de posició dominant. Les empreses públiques i aquelles
a què se’ls concedisquen drets especials o exclusius. Les ajudes públi-
8495
Tema 51. Impuesto sobre el Valor Añadido. Naturaleza y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Aspectos básicos de las exenciones. Lugar de realización del hecho imponible. Devengo del impuesto. La base imponible. Sujetos pasivos y responsables del Impuesto;
la repercusión del impuesto. Tipo impositivo. Deducciones y devoluciones. Obligaciones formales. Gestión del impuesto. Infracciones
y sanciones.
Tema 52. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Naturaleza y contenido. Ámbito de aplicación
territorial del impuesto. Tributación de las transmisiones patrimoniales:
hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible y cuota tributaria; reglas
especiales sobre determinados bienes y derechos. Tributación de las
operaciones societarias: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible
y cuota tributaria. Tributación de los actos jurídicos documentados: principios generales y tributación de los documentos notariales, mercantiles
y administrativos. Disposiciones comunes del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: Beneficios
fiscales, comprobación de valores, devengo y prescripción, obligaciones
formales, gestión del impuesto y devoluciones.
Tema 53. Los impuestos especiales. Los impuestos aduaneros. El
régimen jurídico del contrabando. Las tasas: normas básicas de su
régimen jurídico. Principales tasas estatales y de la Generalitat. Los
precios públicos.
Tema 54. Haciendas locales: recursos. Tributos: normas generales. Imposición y ordenación. Tasas y contribuciones especiales. Precios públicos. Los tributos propios de los municipios. Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. Impuesto sobre Actividades Económicas. Referencia a otros impuestos municipales. Otros recursos de los municipios. Recursos de las provincias. Recursos de otras entidades locales. Presupuesto y gasto público de las entidades locales.
Tema 55. El Tribunal de Cuentas. La función fiscalizadora: extensión e instrumentos. Los procedimientos de fiscalización; su terminación. Actuaciones previas a la exigencia de responsabilidades contables. La jurisdicción contable: naturaleza, extensión y límites. Los
órganos. Las partes. Las pretensiones: acumulación y cuantía. Disposiciones comunes del procedimiento. Terminación del procedimiento.
Procedimientos especiales: procedimiento en el juicio de cuentas; procedimiento de reintegro por alcance; expedientes de cancelación de
fianzas. Recursos. Ejecución de sentencias. La Sindicatura de Cuentas: función fiscalizadora y relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Derecho comunitario europeo
Tema 56. El proceso de histórico de integración europea desde
sus orígenes hasta el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. La Unión Europea. El derecho originario: los tratados constitutivos. El derecho derivado: los reglamentos, las directivas y las decisiones. El procedimiento legislativo en la Comunidad.
Las cooperaciones reforzadas. El sistema institucional comunitario:
caracteres. El principio de subsidiariedad. Competencias de atribución. Competencias de autoorganización. El principio de proporcionalidad.
Tema 57. El Consejo: composición, funcionamiento, competencias. La Comisión: composición, funcionamiento, competencias. El
Parlamento Europeo: composición, funcionamiento y competencias.
El Tribunal de Cuentas. El Comité Económico y Social. El Comité de
las Regiones. La participación de la Generalitat en el Comité de las
Regiones.
Tema 58. Los caracteres del derecho comunitario: autonomía y
primacía. Aplicabilidad directa. La eficacia del derecho comunitario.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Composición.
Funcionamiento. Reglas generales de procedimiento. El Tribunal de
Primera Instancia.
Tema 59. El recurso de incumplimiento. El recurso de anulación.
El recurso de inacción. El recurso prejudicial. La acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual. Actuación de la Generalitat ante el Tribunal: legitimación de la Generalitat en los distintos
procesos. El juez nacional como Juez de derecho comunitario.
Tema 60. La política de libre competencia. Los acuerdos entre
empresas. El abuso de posición dominante. Las empresas públicas y
aquéllas a las que se les concedan derechos especiales o exclusivos.
8496
06 03 2006
ques. Ajudes compatibles. Examen de les ajudes per la Comissió. La
Política Agrícola Comuna. Les organitzacions comunes de mercats.
La política d’estructures. La política de preus. El FEOGA.
Dret penal
Tema 61. Aspectes fonamentals dels delictes contra la vida i la
integritat física i moral; especial referència a la violència física a
l’àmbit familiar. Aspectes fonamentals dels delictes contra la llibertat, contra la llibertat sexual, contra la intimitat, dret a la pròpia imatge i a la inviolabilitat del domicili, contra l’honor i contra les relacions familiars. Omissió del deure de socors. Delictes contra el
patrimoni i contra l’orde socioeconòmic. El furt. El robatori. L’extorsió. Usurpació. Defraudacions: estafa i apropiació indeguda. Danys.
Insolvències punibles. Delictes societaris. Alteració de preus en concursos i subhastes públiques. Referència als delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als consumidors; sostracció
de cosa pròpia a la seua utilitat social o cultural; receptació i conductes afins. Aspectes fonamentals dels delictes contra els drets dels
treballadors i els ciutadans estrangers.
Tema 62. Delictes relatius a l’ordenació del territori. Protecció
penal del patrimoni històric. Delictes contra els recursos naturals, el
medi ambient, la flora i la fauna. El delicte fiscal. Bé jurídic protegit.
Elements objectius i subjectius del tipus: el dol. Autoria i participació; el delicte comés a través de persona jurídica. Causes de justificació;
la regularització tributària. Penalitat i subtipus agreujats. Valoració
de la prova en el delicte fiscal. Prescripció del delicte. Responsabilitat civil i mesures cautelars. Singularitats en l’execució de sentències
condemnatòries. Referència a la prejudicialitat.
Tema 63. Delictes contra la seguretat col·lectiva: referència als
delictes relatius a la seguretat nuclear, estralls i incendis. Delictes
contra la salut pública. Especial referència als delictes contra la seguretat del trànsit. Frau de subvencions. El delicte comptable. Especialitats de l’alçament de béns en relació amb la hisenda pública. El
delicte de contraban. Delictes de falsedat. La falsificació de documents. Delictes contra l’administració de justícia.
Tema 64. Delictes contra l’administració pública. Concepte d’autoritat i funcionari públic a efectes penals. Prevaricació. Abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i
denegació d’auxili. Infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets. Suborn. Tràfic d’influències. Malversació. Altres supòsits castigats en aquest títol del Codi Penal. Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals. Les faltes penals.
DOGV - Núm. 5.212
Las ayudas públicas. Ayudas compatibles. Examen de las ayudas por
la Comisión. La política agrícola común. Las organizaciones comunes de mercados. La política de estructuras. La política de precios.
El FEOGA.
Derecho penal
Tema 61. Aspectos fundamentales de los delitos contra la vida y
la integridad física y moral; especial referencia a la violencia física en
el ámbito familiar. Aspectos fundamentales de los delitos contra la
libertad, contra la libertad sexual, contra la intimidad, derecho a la
propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio, contra el honor y contra las relaciones familiares. Omisión del deber de socorro. Delitos
contra el patrimonio y contra el orden socio-económico. El hurto. El
robo. La extorsión. Usurpación. Defraudaciones: estafa y apropiación indebida. Daños. Insolvencias punibles. Delitos societarios. Alteración de precios en concursos y subastas públicas. Referencia a los
delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y
a los consumidores; sustracción de cosa propia a su utilidad social o
cultural; receptación y conductas afines. Aspectos fundamentales de
los delitos contra los derechos de los trabajadores y los ciudadanos
extranjeros.
Tema 62. Delitos relativos a la ordenación del territorio. Protección penal del patrimonio histórico. Delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente, la flora y la fauna. El delito fiscal. Bien jurídico protegido. Elementos objetivos y subjetivos del tipo: el dolo.
Autoría y participación; el delito cometido a través de persona jurídica.
Causas de justificación; la regularización tributaria. Penalidad y subtipos agravados. Valoración de la prueba en el delito fiscal. Prescripción del delito. Responsabilidad civil y medidas cautelares. Singularidades en la ejecución de sentencias condenatorias. Referencia
a la prejudicialidad.
Tema 63. Delitos contra la seguridad colectiva: referencia a los delitos relativos a la seguridad nuclear, estragos e incendios. Delitos contra la salud pública. Especial referencia a los delitos contra la seguridad del tráfico. Fraude de subvenciones. El delito contable.
Especialidades del alzamiento de bienes en relación con la Hacienda
pública. El delito de contrabando. Delitos de falsedad. La falsificación
de documentos. Delitos contra la administración de Justicia.
Tema 64. Delitos contra la administración Pública. Concepto de
autoridad y funcionario público a efectos penales. Prevaricación.
Abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. Infidelidad en la custodia de
documentos y la violación de secretos. Cohecho. Tráfico de influencias. Malversación. Otros supuestos castigados en este título del Código Penal. Delitos cometidos por funcionarios públicos contra las
garantías constitucionales. Las faltas penales.
RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2006, de la Direcció
General d’Administració Autonòmica, per la qual es convoca el personal relacionat en l’annex I, per tal de complir el que disposen les convocatòries 17/2000 i 18/2000,
d’accés al grup B, sector administració general, pel torn
de promoció interna, mitjançant la conversió directa de
places. [2006/X2474]
RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2006, de la Dirección
General de Administración Autonómica, por la que se
convoca al personal relacionado en el anexo I, a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en las Convocatorias
17/2000 y 18/2000, de acceso al grupo B, sector administración general, por el turno de promoción interna,
mediante la conversión directa de plazas. [2006/X2474]
Per sengles resolucions de 8 de setembre de 2005, del conseller de
Justícia i Administracions Públiques (DOGV núm. 5.095, de 19 de
setembre de 2005), es publica la relació d’aspirants, per orde de puntuació, que han superat tant el curs selectiu com la prova selectiva
d’accés al grup B, convocatòries 17/2000 i 18/2000 respectivament,
sector administració general, torn de promoció interna, mitjançant
conversió directa de places.
De conformitat amb el que disposa la base número tretze de les
esmentades convocatòries, el personal que siga titular amb destinació
definitiva d’un lloc de treball en aquesta administració, serà confirmat
en aquest prèvia la reclassificació oportuna i, els qui no siguen titulars amb destinació definitiva de cap lloc de treball, hauran de participar prèviament en el Concurs restringit de provisió de llocs adscrits
Por sendas resoluciones de 8 de septiembre de 2005, del conseller
de Justicia y Administraciones Públicas (DOGV núm. 5.095, de 19 de
septiembre de 2005), se publica la relación de aspirantes, por orden
de puntuación, que han superado tanto el curso selectivo como la
prueba selectiva de acceso al grupo B, Convocatorias 17/2000 y
18/2000 respectivamente, sector administración general, turno de promoción interna, mediante conversión directa de plazas.
De conformidad con lo dispuesto en la base número trece de las
citadas convocatorias, el personal que sea titular con destino definitivo de un puesto de trabajo en esta administración, será confirmado
en el mismo previa la reclasificación oportuna y, quienes no sean titulares con destino definitivo de ningún puesto de trabajo, habrán de
participar previamente en el concurso restringido de provisión de
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8497
Segons el que preveu la base setena, apartat segon, de la Convocatòria 122/2005, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa
funcionarial, sector administració general, grups A i A/B, publicada
en el DOGV núm. 5.109, de 7 d’octubre de 2005, els llocs de treball
oferits són els que queden deserts en aquesta Convocatòria, i si fa el
cas, aquells que deixen vacants el personal participant en l’esmentat
Concurs.
D’acord amb l’anterior, i fent ús de les competències atribuïdes en
virtut del que disposa l’article 18 del Decret 153/2005, de 28 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament
Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, resolc:
puestos adscritos al grupo B de Administración General que al efecto se convoque, siendo nombrados en los puestos que obtengan. A
fin de dar cumplimiento a esta previsión, mediante la presente resolución se procede a convocarlos en acto único para la elección de destino.
Según lo previsto en la base séptima, apartado segundo, de la
Convocatoria 122/2005, para la provisión de puestos de trabajo de
naturaleza funcionarial, sector administración general, grupo A y A/B,
publicada en el DOGV núm. 5.109, de 7 de octubre de 2005, los puestos de trabajo ofertados, son los que queden desiertos en esta convocatoria, y en su caso, si fuera necesario, aquellos que dejen vacantes
el personal participante en el citado concurso.
De acuerdo con lo anterior y en uso de las competencias atribuidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 153/2005,
de 28 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, resuelvo:
Primer
Convocar el personal relacionat en l’annex I per a l’elecció de
destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 8 de març de
2006, a les 10,00 hores, al Servei de Provisió de Llocs de la Direcció
General d’Administració Autonòmica, carrer Miquelet, núm. 5 de
València.
Primero
Convocar al personal relacionado en el Anexo I para la elección
de destino, en acto obligatorio, presencial y único, el día 8 de marzo
de 2006, a las 10.00 horas, en el Servicio de Provisión de Puestos de
la Dirección General de la administración Autonómica, Calle Miguelete núm. 5 de Valencia.
Segon
D’acord amb el que disposa l’article 9.1 b) de la Llei de la Funció Pública Valenciana, l’elecció de destinació s’efectuarà d’acord
amb l’orde obtingut en les proves i cursos corresponents.
Segundo
De acuerdo con lo que dispone el artículo 9.1 b) de la Ley de la
Función Pública Valenciana, la elección de destino se efectuará con
arreglo al orden obtenido en las pruebas y cursos correspondientes.
Tercer
En la resolució per la qual s’adjudiquen destinacions com a conseqüència del present procés, s’indicarà la data de les preses de possessió i cessament que es deriven.
Tercero
En la resolución por la que se adjudiquen destinos como consecuencia del presente proceso, se indicará la fecha de las tomas de
posesión y ceses que se deriven.
Quart
La present Resolució posa fi a la via administrativa. D’acord amb
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com als articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, les persones interessades poden interposar recurs de reposició,
amb caràcter potestatiu, davant l’òrgan que ha dictat aquesta resolució, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació.
Alternativament, si no es recorre en reposició, pot interposar-se recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de la ciutat de València, en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la publicació de la present resolució.
Cuarto
La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Con arreglo a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como a los artículos 8, 14.2 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, los interesados pueden interponer recurso
de reposición, con carácter potestativo, ante el órgano que ha dictado esta resolución, en el plazo de un mes a contar del día siguiente al
de su publicación. Alternativamente, si no se recurre en reposición,
puede interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Valencia, en
el plazo de dos meses a contar del siguiente al de la publicación de la
presente resolución.
València, 27 de febrer de 2006.– El director general d’Administració Autonòmica: Miguel Antonio Crespo Marzal.
Valencia, 27 de febrero de 2006.– El director general de Administración Autonómica: Miguel Antonio Crespo Marzal.
al grup B d’administració general que, a aquest efecte, es convoque,
i seran nomenats en els llocs que obtinguen. Per tal de complir amb
aquesta previsió, mitjançant la present Resolució es procedeix a convocar-los en acte únic per a l’elecció de destinació.
ANEXO I
ANNEX I
DNI
73746169
19501547
13746627
25388828
22670838
20773150
22541529
19844054
19850115
COGNOM I
GUERRERO
GARCIA
GIL
LOPEZ
CAMARA
LUDENA
BENEDITO
GIL
PEREZ
COGNOM 2
FLORES
CODOÑER
JAEN
PRIETO
MARTINEZ
GIMENEZ
IBAÑEZ
CASTELLANOS
BARBER
NOM
NOTA
CARMEN
19,70
ANA CRISTINA
18,79
JUAN CARLOS
8,00
INMACULADA
7,85
JOSE MARIA
7,55
RAMON PEDRO
7,52
M.TERESA
7,10
M.JOSEFA
7,01
DESAMPARADOS
6,98
DNI
73746169
19501547
13746627
25388828
22670838
20773150
22541529
19844054
19850115
APELLIDO 1
GUERRERO
GARCIA
GIL
LOPEZ
CAMARA
LUDENA
BENEDITO
GIL
PEREZ
APELLIDO 2
FLORES
CODOÑER
JAEN
PRIETO
MARTINEZ
GIMENEZ
IBAÑEZ
CASTELLANOS
BARBER
NOMBRE
NOTA
CARMEN
19,70
ANA CRISTINA
18,79
JUAN CARLOS
8,00
INMACULADA
7,85
JOSE MARIA
7,55
RAMON PEDRO
7,52
M.TERESA
7,10
M.JOSEFA
7,01
DESAMPARADOS
6,98
8498
06 03 2006
5. Altres administracions
Ajuntament d’Alzira
DOGV - Núm. 5.212
5. Otras administraciones
Ayuntamiento de Alzira
Extracte de les bases de l’oposició per a cobrir una plaça d’intendent principal de la Policia Local. [2006/X2479]
Extracto de las bases de la oposición para cubrir una plaza de
intendente principal de la Policía Local. [2006/X2479]
Per mitjà del present es posa en general coneixement que en el
Butlletí Oficial de la Província de València núm. 47 de data 24.02.06,
es van publicar les bases per a cobrir la plaça següent:
Mediante el presente se pone en general conocimiento que en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 47 de fecha 24.02.06,
se publicaron las bases para cubrir la siguiente plaza:
Funcionari en propietat:
Nombre de places: 1
Escala: administració especial
Subescala: servicis especials
Classe: Policia Local
Categoria: intendent principal
Forma Provisió: oposició lliure
Funcionario en propiedad:
Nº de plazas: 1
Escala: administración especial
Subescala: servicios especiales
Clase: Policía Local
Categoría: intendente principal
Forma Provisión: oposición libre
El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils
comptats a partir de la publicació d’este anunci en el Boletín Oficial
del Estado.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles
contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Els successius anuncis, referents a esta convocatòria es publicaran únicament en el Butlletí Oficial de la Província de València, i als
taulers d’edictes municipals.
Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, y en
los tablones de edictos municipales.
Alzira, 24 de febrer de 2006.– L’alcaldessa: Elena Bastidas Bono.
Alzira, 24 de febrero de 2006.– La alcaldesa: Elena Bastidas Bono.
Ajuntament de Castelló de la Plana
Ayuntamiento de Castellón de la Plana
Proposta de nomenament d’Antonio Rubén Baquero Escribano,
com a tècnic informàtic. [2006/X2276]
Propuesta de nombramiento de Antonio Rubén Baquero Escribano, como técnico informático. [2006/X2276]
El Tribunal qualificador de l’oposició per a proveir en propietat
una plaça de tècnic informàtic, encarregat d’avaluar el període en
pràctiques realitzat per Antonio Rubén Baquero Escribano, ha elevat
a la corporació proposta de nomenament com a funcionari de carrera en favor de l’interessat indicat, la qual cosa es fa pública a efectes
del seu nomenament.
El Tribunal calificador de la oposición para proveer en propiedad una plaza de técnico informático, encargado de evaluar el periodo en prácticas realizado por Antonio Rubén Baquero Escribano, ha
elevado a la Corporación propuesta de nombramiento como funcionario de carrera en favor del interesado indicado, lo que se hace público a efectos de su nombramiento.
Castelló de la Plana, 14 de febrer de 2006.– El tinent d’alcalde, regidor delegat de Personal: Juan José Pérez Macián.
Castellón de la Plana, 14 de febrero de 2006.– El teniente de alcalde, concejal-delegado de Personal: Juan José Pérez Macián.
Ajuntament de l’Eliana
Ayuntamiento de L’Eliana
Extracte de les bases que han de regir les proves selectives, per
oposició lliure, per a la provisió en propietat de sis places d’auxiliar administratiu d’administració general. [2006/X2007]
Extracto de las bases que han de regir las pruebas selectivas, por
oposición libre, para la provisión en propiedad de seis plazas de
auxiliar administrativo de administración general. [2006/X2007]
En el Butlletí Oficial de la Província número 32 de 7 de febrer
de 2006, s’han publicat les bases que han de regir les proves selectives, per oposició lliure, per a la provisió en propietat de sis places
d’auxiliar administratiu, d’Administració General, Subescala d’auxiliars, grup D, vacants en la plantilla de funcionaris d’esta Corporació.
En el Boletín Oficial de la Provincia, número 32 de 7 de febrero
de 2006 se han publicado las Bases que han de regir las pruebas selectivas, por oposición libre, para la provisión en propiedad de seis plazas de auxiliar administrativo, de Administración General, Subescala de Auxiliares, Grupo D, vacantes en la plantilla de funcionarios de
esta Corporación.
El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el
Boletín Oficial del Estado.
El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
L’Eliana, 13 de febrer de 2006.– L’alcalde: Josep Maria Àngel
Batalla.
L’Eliana, 13 de febrero de 2006.– El alcalde: José María Ángel
Batalla.
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8499
c) NOMENAMENTS, CESSAMENTS,
SITUACIONS I INCIDÈNCIES
c) NOMBRAMIENTOS, CESES,
SITUACIONES E INCIDENCIAS
1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana
1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana
Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència
DECRET 26/2006, de 3 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual cessa el secretari autonòmic d’Universitat, Ciència i Tecnologia, de la Conselleria d’Empresa,
Universitat i Ciència, Agustín Escardino Benlloch.
[2006/X2574]
Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia
DECRETO 26/2006, de 3 de marzo, del Consell de la
Generalitat, por el que cesa el secretario autonómico de
Universidad, Ciencia y Tecnología, de la Conselleria de
Empresa, Universidad y Ciencia, Agustín Escardino Benlloch. [2006/X2574]
En virtut del que disposen els articles 21.a), 35.b) i 40 de la Llei
5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Govern Valencià, i
a proposta del conseller d’Empresa, Universitat i Ciència, el Consell
de la Generalitat, en la reunió del dia 3 de març de 2006, acorda el cessament, a petició pròpia, d’Agustín Escardino Benlloch com a secretari autonòmic d’Universitat, Ciència i Tecnologia, de la Conselleria
d’Empresa, Universitat i Ciència, agraint-li els servicis prestats.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 21.a), 35.b) y 40 de la Ley
5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Gobierno Valenciano, y a propuesta del conseller de Empresa, Universidad y Ciencia,
el Consell de la Generalitat, en la reunión del día 3 de marzo de 2006,
acuerda el cese, a petición propia, de Agustín Escardino Benlloch
como secretario autonómico de Universidad, Ciencia y Tecnología, de
la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, agradeciéndole
los servicios prestados.
El present decret produirà efectes des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
El presente decreto surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 3 de març de 2006
Valencia, 3 de marzo de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d’Empresa, Universitat i Ciència,
JUSTO NIETO NIETO
El presidente de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ.
El conseller de Empresa, Universidad y Ciencia,
JUSTO NIETO NIETO
DECRET 27/2006, de 3 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual nomena secretari autonòmic d’Universitat, Ciència i Tecnologia, de la Conselleria d’Empresa,
Universitat i Ciència, a Emilio Barberá Guillem.
[2006/X2575]
DECRETO 27/2006, de 3 de marzo, del Consell de la
Generalitat, por el que se nombra secretario autonómico
de Universidad, Ciencia y Tecnología, de la Conselleria
de Empresa, Universidad y Ciencia, a Emilio Barberá
Guillem. [2006/X2575]
En virtut del que disposen els articles 21.a), 35.b) i 40 de la Llei
5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Govern Valencià, i
a proposta del conseller d’Empresa, Universitat i Ciència, el Consell
de la Generalitat, en la reunió del dia 3 de març de 2006, acorda nomenar Emilio Barberá Guillem secretari autonòmic d’Universitat, Ciència i Tecnologia, de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència
En virtud de lo dispuesto en los artículos 21.a), 35.b) y 40 de la Ley
5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Gobierno Valenciano, y a propuesta del conseller de Empresa, Universidad y Ciencia,
el Consell de la Generalitat, en la reunión del día 3 de marzo de 2006,
acuerda nombrar a Emilio Barberá Guillem secretario autonómico de
Universidad, Ciencia y Tecnología, de la Conselleria de Empresa,
Universidad y Ciencia
El present decret produirà efectes des del mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
El presente decreto surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 3 de març de 2006
Valencia, 3 de marzo de 2006
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d’Empresa, Universitat i Ciència,
JUSTO NIETO NIETO
El presidente de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Empresa, Universidad y Ciencia,
JUSTO NIETO NIETO
8500
06 03 2006
DOGV - Núm. 5.212
III. CONVENIS I ACTES
III. CONVENIOS Y ACTOS
e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES
e) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS
Presidència de la Generalitat
Presidencia de la Generalitat
RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2006, de la consellera
de Cooperació i Participació, per la qual es regulen i convoquen ajudes per als centres valencians a l’exterior de la
Comunitat Valenciana. [2006/2456]
RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2006, de la consellera de Cooperación y Participación, por la que se regulan
y convocan ayudas para los centros valencianos en el
exterior de la Comunidad Valenciana. [2006/2456]
L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per
la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, establix en l’article 2, que
correspon a la Generalitat, en l’àmbit de les seues competències,
«fomentar el desenvolupament de les peculiaritats del poble valencià i facilitar la participació dels valencians en la vida política, econòmica, cultural i social».
D’altra banda, l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia indica qui gaudix de la condició de valencià, fent expressa menció en el seu apartat 2 a «els ciutadans espanyols residents a l’estranger que hagen tingut el seu últim veïnat administratiu a la Comunitat Autònoma
Valenciana, i acrediten la dita condició en el corresponent consolat
d’Espanya. El mateix règim s’aplicarà als seus descendents inscrits com
a espanyols, si així ho sol·liciten en la forma que ho determine la llei
de l’Estat».
El Decret 38/2003, de 15 d’abril, del Consell de la Generalitat,
pel qual es regula la relació amb els centres valencians en l’exterior
de la Comunitat Valenciana, en l’article 2, indica que gaudixen de la
qualificació de centres valencians a l’exterior “les entitats associatives, fundacionals i altres persones jurídiques sense ànim de lucre,
legalment constituïdes en el territori en què es troben assentades, amb
la denominació que lliurement s’hagen atorgat, que tinguen com objectiu preferent, arreplegat en els seus estatuts, el manteniment de vincles culturals i socials amb el poble valencià, la seua història, la seua
llengua i la seua cultura i siguen reconeguts com a tals per la Generalitat, de conformitat amb el que establix este decret”. Així mateix establix que “els centres valencians a l’exterior seran la via i marc preferent de la relació entre els membres de les col·lectivitats valencianes
i l’administració pública de la Generalitat”.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, establece en su artículo 2 que corresponde a la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, «fomentar el desarrollo de las peculiaridades del pueblo
valenciano y facilitar la participación de los valencianos en la vida
política, económica, cultural y social».
Por otro lado, el artículo 4 del Estatuto de Autonomía indica quién
goza de la condición de valenciano, haciendo expresa mención en su
apartado 2 a «los ciudadanos españoles residentes en el extranjero
que hayan tenido su última vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma Valenciana, y acrediten dicha condición en el correspondiente consulado de España. El mismo régimen se aplicará a sus
descendientes inscritos como españoles, si así lo solicitan en la forma
que lo determine la ley del Estado».
El Decreto 38/2003, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat,
por el que se regula la relación con los Centros Valencianos en el
Exterior de la Comunidad Valenciana, en su artículo 2, indica que
gozan de la calificación de Centros Valencianos en el Exterior “las entidades asociativas, fundacionales y otras personas jurídicas sin ánimo
de lucro, legalmente constituidas en el territorio en que se encuentren asentadas, con la denominación que libremente se hayan otorgado, que tengan como objetivo preferente, recogido en sus Estatutos,
el mantenimiento de vínculos culturales y sociales con el pueblo valenciano, su historia, su lengua y su cultura y sean reconocidos como
tales por la Generalitat, de conformidad con lo establecido en este
decreto”. Asimismo establece que “los Centros Valencianos en el
Exterior serán el cauce y marco preferente de la relación entre los
miembros de las colectividades valencianas y la administración Pública de la Generalitat”.
El artículo 11, punto 1, del referido Decreto 38/2003 reconoce a
los Centros Valencianos en el Exterior “el derecho a solicitar de la
Generalitat la ayuda económica y asistencia técnica para la organización de actividades de promoción de la cultura valenciana, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias”. Igualmente, el artículo 13 de esta norma garantiza el apoyo de la Generalitat a los Centros
Valencianos en el Exterior para contribuir a “los programas de asistencia social para valencianos en situación de necesidad”.
Por su parte, el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública
de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio
de 1991, establece en su artículo 47 que los Consellers correspondientes determinarán, caso de no existir, y previamente a la disposición de créditos, las oportunas bases reguladoras de la concesión de
las subvenciones, de acuerdo asimismo con lo dispuesto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
L’article 11, punt 1, del referit Decret 38/2003 reconeix als centres valencians a l’exterior “el dret a sol·licitar de la Generalitat l’ajuda
econòmica i assistència tècnica per a l’organització d’activitats de
promoció de la cultura valenciana, depenent de les disponibilitats
pressupostàries”. Igualment, l’article 13 d’esta norma garantix el
suport de la Generalitat als centres valencians a l’exterior per a contribuir a “els programes d’assistència social per a valencians en situació de necessitat”.
Per la seua banda, el Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de
la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991,
establix en l’article 47 que els consellers corresponents determinaran, cas de no existir, i prèviament a la disposició de crèdits, les oportunes bases reguladores de la concessió de les subvencions, d’acord
així mateix amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
En conseqüència, fent ús de les atribucions delegades pel president
de la Generalitat, en la seua resolució de 2 de novembre de 2004, i de
les facultats que em conferix l’article 3 del Decret 9/2004, de 3 de
setembre, del president de la Generalitat, pel qual s’encomanen o
deleguen funcions en el vicepresident del Consell de la Generalitat, en
el conseller de Relacions Institucionals i Comunicació i en la consellera de Cooperació i Participació, i l’article 17 del Decret 180/2004,
d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el
Reglament Orgànic i Funcional de la Presidència de la Generalitat, i
d’acord amb el que establix la normativa pertinent de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, Text Refós aprovat per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat, resolc:
En consecuencia, haciendo uso de las atribuciones delegadas por
el Presidente de la Generalitat, en su resolución de 2 de noviembre de
2004, y de las facultades que me confiere el artículo 3 del Decreto
9/2004, de 3 de septiembre, del Presidente de la Generalitat, por el
que se encomiendan o delegan funciones en el vicepresidente del
Consell de la Generalitat, en el conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación y en la consellera de Cooperación y Participación, y el artículo 17 del Decreto 180/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
y Funcional de la Presidencia de la Generalitat, y de acuerdo con lo
establecido en la normativa pertinente de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat, resuelvo:
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8501
Primer
Convocar ajudes per als centres valencians a l’exterior de la Comunitat Valenciana i aprovar les bases per les quals es regirà la seua
concessió, que s’inclouen com a annex de la present resolució, d’acord
amb les consignacions pressupostàries que establix la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2006 a càrrec dels capítols IV i VII del Programa 112.90, conforme a les especificacions
que es contenen en les bases onzena i catorzena de l’annex que s’adjunta.
Primero
Convocar ayudas para los Centros Valencianos en el Exterior de
la Comunidad Valenciana y aprobar las bases por las que se regirá
su concesión, que se incluyen como Anexo de la presente resolución,
de acuerdo con las consignaciones presupuestarias que establece la Ley
de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio de 2006 con cargo
a los capítulos IV y VII del programa 112.90, conforme a las especificaciones que se contienen en las bases undécima y decimocuarta
del anexo que se adjunta.
Segon
Contra el que disposa la present resolució, que posa fi a la via
administrativa, podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que ho ha dictat en el termini d’un mes
comptat des de l’endemà de la seua publicació, o bé directament un
recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua
publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i en els
articles 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora
de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
Segundo
Contra lo dispuesto en la presente resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
València, 24 de febrer de 2006.– La consellera de Participació i
Cooperació (per delegació del president de la Generalitat de 2 de
novembre del 2004): Gema Amor Pérez.
Valencia, 24 de febrero de 2006.– La consellera de Cooperación
y Participación (por delegación del Presidente de la Generalitat de 2
de noviembre de 2004): Gema Amor Pérez.
ANNEX
ANEXO
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
BASES DE LA CONVOCATORIA
Disposicions comunes
Disposiciones comunes
Primera. Accions objecte d’ajuda
Les ajudes establides podran anar destinades a les actuacions
següents:
a) Organització de programes d’assistència social dirigits als emigrants valencians que es troben en situacions de necessitat, organització
d’activitats culturals, d’orientació i informació; programes formatius
i de difusió de la cultura de la Comunitat Valenciana entre col·lectius d’emigrants valencians, i despeses de funcionament dels centres
que desenvolupen les dites activitats.
b) Creació, modernització o actualització de les seus, les
instal·lacions i l’equipament dels centres valencians a l’exterior de la
Comunitat Valenciana.
Primera. Acciones objeto de ayuda
Las ayudas establecidas podrán ir destinadas a las actuaciones
siguientes:
a) Organización de programas de asistencia social dirigidos a los
emigrantes valencianos que se encuentren en situaciones de necesidad,
organización de actividades culturales, de orientación e información;
programas formativos y de difusión de la cultura de la Comunidad
Valenciana entre colectivos de emigrantes valencianos, y gastos de funcionamiento de los centros que desarrollen dichas actividades.
b) Creación, modernización o actualización de las sedes, las instalaciones y el equipamiento de los centros valencianos en el exterior de la Comunidad Valenciana.
Segona. Beneficiaris de les ajudes
Podran ser beneficiaris de les ajudes els centres valencians en
l’exterior de la Comunitat Valenciana que hagen sigut reconeguts
com a tals per la Generalitat d’acord amb el que establix l’article 4 del
Decret 38/2003, de 15 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel que
es regula la relació amb els centres valencians en l’exterior de la
Comunitat Valenciana.
Segunda. Beneficiarios de las ayudas
Podrán ser beneficiarios de las ayudas los Centros Valencianos
en el Exterior de la Comunidad Valenciana que hayan sido reconocidos
como tales por la Generalitat de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 38/2003, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat,
por el que se regula la relación con los Centros Valencianos en el
Exterior de la Comunidad Valenciana.
Tercera. Tipus d’ajudes
Les ajudes seran de tipus econòmic, de quantia variable segons
el cost de l’acció que es projecte.
Tercera. Tipo de ayudas
Las ayudas serán de tipo económico, de cuantía variable según
el coste de la acción que se proyecte.
Quarta. Presentació de sol·licituds i termini
1. Les sol·licituds per a l’obtenció de les ajudes regulades per la
present resolució hauran d’adreçar-se a la Direcció General de Participació Ciutadana i es presentaran en el model normalitzat (que figura en l’annex I d’esta resolució) en el Registre General de Presidència de la Generalitat, ubicat en el carrer Cavallers, 9 (CP 46003) de
València, o tramitar-les per qualsevol de les formes que establix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Cuarta. Presentación de solicitudes y plazo
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas por la
presente resolución deberán dirigirse a la Dirección General de Participación Ciudadana y se presentarán en el modelo normalizado (que
figura en el anexo I de esta resolución) en el Registro General de Presidencia de la Generalitat, ubicado en la calle Caballeros, 9 (CP 46003)
de Valencia, o tramitarlas por cualquiera de las formas que establece
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
8502
06 03 2006
DOGV - Núm. 5.212
2. Les sol·licituds hauran d’acompanyar-se, a més de la documentació que per a cada una de les ajudes s’establix concretament en
els corresponents apartats d’esta resolució, dels documents que a continuació es relacionen:
a) Memòria descriptiva de les actuacions o els projectes per als
quals se sol·licita la subvenció, amb expressió de les fases i terminis
de realització.
b) Pressupost detallat de les actuacions o projectes per als quals
se sol·licita l’ajuda per partides, o factures proforma, i el pressupost
total del centre.
c) Fitxa de manteniment de tercers (model oficial on consten les
dades del sol·licitant, les seues dades bancàries, la seua firma i la certificació de conformitat de l’entitat financera). Este document només
es presentarà en el supòsit d’associacions que presenten sol·licitud
d’ajudes econòmiques a la Generalitat per primera vegada, o en el
cas que les entitats beneficiàries hagen canviat les seues dades bancàries respecte a anteriors exercicis.
d) Relació nominal dels socis que pertanyen a l’entitat, firmada o
autentificada pel seu president.
e) Així mateix, els sol·licitants acreditaran amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que es troben al corrent
en el compliment de les seues obligacions tributàries enfront de la
hisenda estatal i de la Comunitat Valenciana, així com davant de la
Seguretat Social, d’acord amb el que establix a l’article 14.1.E de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Els centres valencians que estiguen ubicats fora d’Espanya podran substituir el requisit assenyalat en este apartat per una declaració jurada del
seu president o representant que l’entitat està exempta d’obligacions
tributàries i davant de la Seguretat Social a Espanya.
3. Els sol·licitants podran executar els projectes sense esperar que
la concessió de les ajudes es produïsquen i sense que això prejutge la
decisió que finalment s’adopte.
4. Les sol·licituds es presentaran en el termini de 30 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació d’esta resolució.
2. Las solicitudes deberán acompañarse, además de la documentación que para cada una de las ayudas se establece concretamente
en los correspondientes apartados de esta resolución, de los documentos que a continuación se relacionan:
a) Memoria descriptiva de las actuaciones o los proyectos para
los que se solicita la subvención, con expresión de las fases y plazos
de realización.
b) Presupuesto detallado de las actuaciones o proyectos para los
que se solicita la ayuda por partidas, o facturas proforma, y el presupuesto total del centro.
c) Ficha de mantenimiento de terceros (modelo oficial donde constan los datos del solicitante, sus datos bancarios, su firma y la certificación de conformidad de la entidad financiera). Este documento
sólo se presentará en el supuesto de asociaciones que presentan solicitud de ayudas económicas a la Generalitat por primera vez, o en
caso de que las entidades beneficiarias hayan cambiado sus datos bancarios con respecto a anteriores ejercicios.
d) Relación nominal de los socios que pertenecen a la entidad,
firmada o autentificada por su presidente.
e) Asimismo, los solicitantes acreditarán con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a la hacienda estatal y de la Comunidad Valenciana, así como frente a la
Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en al artículo 14.1.e
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Los Centros Valencianos que estén ubicados fuera de España podrán
sustituir el requisito señalado en este apartado por una declaración
jurada de su presidente o representante de que la entidad está exenta
de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en España.
3. Los solicitantes podrán ejecutar los proyectos sin esperar a que
la concesión de las ayudas se produzcan y sin que ello prejuzgue la
decisión que finalmente se adopte.
4. Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución.
Quinta. Criteris d’avaluació de les sol·licituds
Per a la concessió de les ajudes es valorarà, entre altres aspectes,
l’interés social i cultural de les activitats i els projectes dels centres,
valorats en funció de la seua màxima adequació als objectius indicats en la disposició comuna primera d’esta resolució, l’antiguitat del
centre, el nombre de socis o afiliats al centre, la seua incidència en la
captació de nous socis, especialment els jóvens, així com aquells criteris de valoració especificats per a cada tipus d’ajuda en la present
resolució. Es tindrà en compte el pressupost anual del centre.
Quinta. Criterios de evaluación de las solicitudes
Para la concesión de las ayudas se valorará, entre otros aspectos,
el interés social y cultural de las actividades y los proyectos de los
centros, valorados en función de su máxima adecuación a los objetivos indicados en la disposición común primera de esta resolución, la
antigüedad del centro, el número de socios o afiliados al centro, su incidencia en la captación de nuevos socios, especialmente los jóvenes,
así como aquellos criterios de valoración especificados para cada tipo
de ayuda en la presente resolución. Se tendrá en cuenta el presupuesto
anual del centro.
Sexta. Resolució de la concessió d’ajudes
1. La Direcció General de Participació Ciutadana podrà demanar
del sol·licitant l’aportació addicional d’altres documents o dades complementàries que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud
presentada.
2. Les ajudes es concediran per resolució de la consellera de Cooperació i Participació, per delegació del president de la Generalitat, i
a proposta de la comissió avaluadora formada per les persones
següents:
– La directora general de Participació Ciutadana, que actuarà com
a presidenta.
– El cap de Servici de Gestió Administrativa de Presidència.
– La cap de l’Àrea de Participació Externa, que actuarà com a
secretària.
– El cap de l’Àrea de Foment dels Processos de Participació i
Comunicació Ciutadana.
La Comissió Avaluadora se sotmetrà, quant al seu règim de funcionament, a allò que s’ha disposat per als òrgans col·legiats en el
capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La consellera de Cooperació i Participació, a proposta de la comissió avaluadora, podrà declarar deserta, totalment o
parcialment, l’adjudicació de les ajudes convocades, reservant-se la
facultat d’interpretar el contingut de la present resolució a l’efecte
d’adjudicació d’ajudes.
Sexta. Resolución de la concesión de ayudas
1. La Dirección General de Participación Ciudadana podrá recabar del solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos
complementarios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada.
2. Las ayudas se concederán por resolución de la consellera de
Cooperación y Participación, por delegación del Presidente de la
Generalitat, y a propuesta de la comisión evaluadora formada por las
siguientes personas:
La directora general de Participación Ciudadana, que actuará como
presidenta.
El Jefe de Servicio de Gestión Administrativa de Presidencia.
La Jefa del Área de Participación Externa, que actuará como secretaria.
El Jefe del Área de Fomento de los Procesos de Participación y
Comunicación Ciudadana.
La Comisión evaluadora se someterá, en cuanto a su régimen de
funcionamiento, a lo dispuesto para los órganos colegiados en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. La consellera de Cooperación y Participación, a propuesta de la comisión evaluadora, podrá declarar desierta,
total o parcialmente, la adjudicación de las ayudas convocadas, reservándose la facultad de interpretar el contenido de la presente resolución a los efectos de adjudicación de ayudas.
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8503
4. La resolució de concessió de les ajudes es dictarà i notificarà en
el termini de sis mesos a partir del dia següent a la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la present Resolució
de la consellera de Cooperació i Participació per la qual es regulen i
convoquen estes ajudes. Vençut este termini sense que s’haja dictat i
notificat resolució expressa, els interessats podran entendre desestimades les seues pretensions per silenci administratiu.
5. La resolució d’adjudicació serà notificada als centres seleccionats, sense perjuí de la seua publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.
4. La resolución de concesión de las ayudas se dictará y notificará en el plazo de seis meses a partir del día siguiente a la publicación
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la presente resolución de la consellera de Cooperación y Participación por la que se
regulan y convocan estas ayudas. Vencido este plazo sin que se haya
dictado y notificado resolución expresa, los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
5. La resolución de adjudicación será notificada a los centros
seleccionados, sin perjuicio de su publicación en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana.
Sèptima. Control de les accions
La Direcció General de Participació Ciutadana podrà comprovar
en qualsevol moment les dades declarades pels sol·licitants. En el cas
que es comprove la falsedat d’estes dades, el sol·licitant perdrà el dret
a la subvenció, sense perjuí d’altres responsabilitats que procedisquen. Es garantirà, en tot cas, el dret de l’interessat a l’audiència.
Séptima. Control de las acciones
La Dirección General de Participación Ciudadana podrá comprobar en cualquier momento los datos declarados por los solicitantes. En el caso de que se compruebe la falsedad de estos datos, el solicitante perderá el derecho a la subvención, sin perjuicio de otras
responsabilidades que procedan. Se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
Octava. Justificació i liquidació de les ajudes concedides
1. La liquidació de les ajudes s’efectuarà una vegada executat el
projecte o l’activitat en la seua totalitat o en les fases previstes, d’acord
amb la sol·licitud presentada i en els termes fixats per a la concessió
de l’ajuda, i sempre dins del que preveu l’article 30 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
a) Per a efectuar el primer lliurament haurà de justificar-se com a
mínim el 40% de la subvenció concedida.
b) En les successives justificacions hauran d’aportar-se justificants pel 30% almenys de la subvenció concedida.
D’esta manera, es presentaran com a màxim tres justificacions al
llarg de l’exercici, sense perjuí de poder efectuar el lliurament d’una
sola vegada quan s’aporten justificants pel total de la subvenció concedida.
Octava. Justificación y liquidación de las ayudas concedidas
1. La liquidación de las ayudas se efectuará una vez ejecutado el
proyecto o la actividad en su totalidad o en las fases previstas, de
acuerdo con la solicitud presentada y en los términos fijados para la
concesión de la ayuda, y siempre dentro de lo previsto en el artículo
30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. A los efectos de lo establecido en el punto anterior, los beneficiarios, una vez ejecutado el proyecto o la actividad en su totalidad
o en las fases previstas y, en todo caso, con anterioridad al 15 de
noviembre de 2006, deberán presentar la siguiente documentación:
a) Facturas del gasto efectuado, de acuerdo con la normativa vigente. En las subvenciones para inversiones, la acreditación de su pago
se efectuará por cualquiera de las formas aceptadas por la normativa
y los usos vigentes.
b) Certificado del secretario o presidente del Centro, sobre justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la
subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
c) Los Centros que presenten justificantes en moneda extranjera
deberán acompañar igualmente un documento expedido por una entidad bancaria del país de origen en que se certifique la equivalencia de
dicha moneda con el euro dentro del año en curso. En caso de países
con fuerte devaluación o apreciación de la moneda nacional, se podrán
presentar certificados de equivalencia mensuales o trimestrales, correspondientes al período entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de
2006, aplicando dicho cambio a las facturas emitidas durante ese mes
o trimestre.
3. Si, llegado el 15 de noviembre de 2006, no ha sido aportada la
documentación señalada en el punto anterior, se entenderá que el
beneficiario renuncia a la subvención concedida.
4. Se autoriza el libramiento de un porcentaje de cada subvención
concedida, en función de las sucesivas justificaciones que presenten
los centros beneficiarios a lo largo del ejercicio presupuestario, sin
posibilidad de efectuar adelanto alguno, según los siguientes porcentajes:
a) Para efectuar el primer libramiento deberá justificarse como
mínimo el 40% de la subvención concedida.
b) En las sucesivas justificaciones deberán aportarse justificantes por el 30% al menos de la subvención concedida.
De este modo, se presentarán como máximo tres justificaciones a
lo largo del ejercicio, sin perjuicio de poder efectuar el libramiento de
una sola vez cuando se aporten justificantes por el total de la subvención concedida.
Novena. Obligacions i requisits del beneficiari
1. L’alteració d’alguna de les característiques del projecte aprovat
com l’incompliment de condicions i terminis establits en la resolució, la no execució parcial de la inversió, la falta de justificació de
les despeses efectivament realitzades i la concessió després de la presentació de la sol·licitud d’altres ajudes públiques que en el seu conjunt excedisquen del cost del projecte o activitat, podrà donar lloc a
la minoració de la subvenció concedida.
Novena. Obligaciones y requisitos del beneficiario
1. La alteración de alguna de las características del proyecto aprobado como el incumplimiento de condiciones y plazos establecidos en
la resolución, la no ejecución parcial de la inversión, la falta de justificación de los gastos efectivamente realizados y la concesión con
posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas públicas que en su conjunto excedan del coste del proyecto o actividad,
podrá dar lugar a la minoración de la subvención concedida.
2. A l’efecte del que establix el punt anterior, els beneficiaris, una
vegada executat el projecte o l’activitat en la seua totalitat o en les
fases previstes i, en tot cas, amb anterioritat al 15 de novembre de
2006, hauran de presentar la documentació següent:
a) Factures de la despesa efectuada, d’acord amb la normativa
vigent. En les subvencions per a inversions, l’acreditació del seu pagament s’efectuarà per qualsevol de les formes acceptades per la normativa i els usos vigents.
b) Certificat del secretari o president del centre, sobre justificació
del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.
c) Els centres que presenten justificants en moneda estrangera
hauran d’acompanyar igualment un document expedit per una entitat
bancària del país d’origen en què se certifique l’equivalència de la
dita moneda amb l’euro dins de l’any en curs. En cas de països amb
forta devaluació o apreciació de la moneda nacional, es podran presentar certificats d’equivalència mensuals o trimestrals, corresponents
al període entre l’1 de gener i el 15 de novembre de 2006, aplicant el
dit canvi a les factures emeses durant eixe mes o trimestre.
3. Si, arribat el 15 de novembre de 2006, no ha sigut aportada la
documentació assenyalada en el punt anterior, s’entendrà que el beneficiari renúncia a la subvenció concedida.
4. S’autoritza el lliurament d’un percentatge de cada subvenció
concedida, en funció de les successives justificacions que presenten
els centres beneficiaris al llarg de l’exercici pressupostari, sense possibilitat d’efectuar cap bestreta, segons els percentatges següents:
8504
06 03 2006
2. Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes per part
del beneficiari i l’exigència de l’interés de demora des del moment del
pagament de la subvenció en els supòsits previstos en l’article 37 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i, en tot
cas, en els supòsits següents:
– Incompliment de l’obligació de justificació.
– Obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides
per a això.
– Incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció va ser
concedida.
– Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb
motiu de la concessió de la subvenció.
En la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el dret de
l’interessat a l’audiència.
3. Són obligacions del beneficiari les establides amb caràcter general en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i, en qualsevol cas:
– Realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta
la concessió de la subvenció.
– Acreditar davant de l’entitat concedent la realització de l’activitat o l’adopció del comportament, així com el compliment dels
requisits i condicions que determinen la concessió o benefici de l’ajuda.
– El sotmetiment a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes concedides.
– Comunicar a l’entitat concedent l’obtenció de subvencions, o
ajudes per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevol administracions o ens públics o privats.
4. En la difusió de les activitats subvencionades s’haurà de fer
constar de manera explícita el suport de la Generalitat.
5. No podran obtindre la condició de beneficiari les entitats on
concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La justificació de les entitats de no estar sotmesos en les prohibicions per a
obtindre la condició de beneficiari contingudes en el dit precepte, es
realitzarà per mitjà de declaració responsable o qualsevol dels mitjans establits en l’article 13.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Ajudes per a les activitats i gastos de funcionament
DOGV - Núm. 5.212
2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas por parte
del beneficiario y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención en los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y, en todo caso, en los siguientes supuestos:
– Incumplimiento de la obligación de justificación.
– Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.
– Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue
concedida.
– Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios
con motivo de la concesión de la subvención.
En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso,
el derecho del interesado a la audiencia.
3. Son obligaciones del beneficiario las establecidas con carácter
general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y, en cualquier caso:
– Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
– Acreditar ante la entidad concedente la realización de la actividad o la adopción del comportamiento, así como el cumplimiento de
los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de
la ayuda.
– El sometimiento a las actuaciones de control financiero que
corresponden a la Intervención General en relación con las subvenciones y ayudas concedidas.
– Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvenciones, o ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados.
4. En la difusión de las actividades subvencionadas se tendrá que
hacer constar de manera explícita el apoyo de la Generalitat.
5. No podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en
quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La justificación de las entidades de no estar incursos en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario contenidas
en dicho precepto, se realizará mediante declaración responsable o
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 13.7 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ayudas para las actividades y gastos de funcionamiento
Desena. Objecte
L’objecte d’estes ajudes és l’organització de programes d’assistència social per a valencians en situació de necessitat: organització
d’activitats culturals, d’orientació i informació; els programes formatius i de difusió del valencià entre col·lectius d’emigrants valencians;
i les despeses de funcionament dels centres que desenvolupen les
dites activitats.
Décima. Objeto
El objeto de estas ayudas es la organización de programas de asistencia social para valencianos en situación de necesidad: organización de actividades culturales, de orientación e información; los programas formativos y de difusión del valenciano entre colectivos de
emigrantes valencianos; y los gastos de funcionamiento de los centros
que desarrollen dichas actividades.
Onzena. Quantia de les ajudes i criteris d’avaluació
1. Les ajudes consistiran en la concessió de subvencions, que
podran arribar fins a l’import total del seu cost, per als programes
següents:
a) Organització de programes d’assistència social, activitats culturals, d’orientació i informació, i cursos de valencià,
b) Cost de les despeses totals de funcionament dels centres.
2. L’import d’estes subvencions serà finançat a càrrec de l’aplicació
pressupostària 05.03.02.112.90.4, la línia T0600000 del Programa
112.90, del pressupost de la Generalitat per al 2006, per una quantia
màxima de dos-cents setanta mil quatre-cents euros (270.400,00 €).
3. Els criteris d’avaluació seran els especificats en la disposició
comuna quinta d’estes bases, i específicament, quant a les activitats,
es prioritzaran les ajudes de manera que es primen els programes
d’assistència social per a valencians en situació de necessitat.
Undécima. Cuantía de las ayudas y criterios de evaluación
1. Las ayudas consistirán en la concesión de subvenciones, que
podrán alcanzar hasta el importe total de su coste, para los siguientes
programas:
a) Organización de programas de asistencia social, actividades
culturales, de orientación e información, y cursos de valenciano,
b) Coste de los gastos totales de funcionamiento de los centros.
2. El importe de estas subvenciones será financiado con cargo a
la aplicación presupuestaria 05.03.02.112.90.4, la línea T0600000
del programa 112.90, del presupuesto de la Generalitat para 2006,
por una cuantía máxima de doscientos setenta mil cuatrocientos euros
(270.400,00 €).
3. Los criterios de evaluación serán los especificados en la disposición común quinta de estas bases, y específicamente, en cuanto a las actividades, se priorizarán las ayudas de manera que se primen los programas
de asistencia social para valencianos en situación de necesidad.
Dotzena. Presentació de sol·licituds
1. Les sol·licituds per a l’obtenció de les ajudes a què es referix el
present títol es presentaran acompanyades, a més de la documentació
establida amb caràcter general, de la següent que procedisca:
Decimosegunda. Presentación de solicitudes
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas a que se refiere el
presente título se presentarán acompañadas, además de la documentación
establecida con carácter general, de la siguiente que proceda:
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8505
a) Si se sol·licita subvenció per a programes d’assistència social
per als seus associats o altres valencians residents a l’exterior, els
centres han d’aportar una memòria descriptiva dels programes, concretant els procediments de selecció de les persones que s’hagen tingut en compte, així com la seua identificació i la descripció de la seua
situació carencial. Dins d’estes ajudes es podran contemplar les referides a la manutenció o allotjament dels afectats (quan estos es realitzen
en centres assistencials), medicaments, assistència sanitària, i infortunis familiars d’extraordinària gravetat.
b) Memòria descriptiva de les activitats culturals per a les que se
sol·licita la subvenció, amb les dades següents:
A.1. Títol de les activitats.
A.2. Actes a desenvolupar.
A.3. Dates i lloc de celebració.
A.4. Altres consideracions d’interés.
c) Si se sol·licita subvenció per a la contractació de professors,
es farà constar en la memòria descriptiva les dades següents:
B.1. Professor contractat, especificant la seua identificació i titulació.
B.2. Data i lloc de realització del curs.
B.3. Nombre d’hores lectives.
B.4. Nombre d’alumnes que seguixen les classes impartides.
d) Si se sol·licita subvenció per a despeses de funcionament, es farà
constar en el pressupost del centre la relació de tots estes despeses i
la seua distribució per partides.
a) Si se solicita subvención para programas de asistencia social para
sus asociados u otros valencianos residentes en el exterior, los centros
deben aportar una memoria descriptiva de los programas, concretando los procedimientos de selección de las personas que se hayan tenido en cuenta, así como su identificación y la descripción de su situación carencial. Dentro de estas ayudas se podrán contemplar las
referidas a la manutención o alojamiento de los afectados (cuando
éstos se realicen en centros asistenciales), medicamentos, asistencia
sanitaria, e infortunios familiares de extraordinaria gravedad.
b) Memoria descriptiva de las actividades culturales para las que
se solicita la subvención, con los siguientes datos:
a.1. Título de las actividades.
a.2. Actos a desarrollar.
a.3. Fechas y lugar de celebración.
a.4. Otras consideraciones de interés.
c) Si se solicita subvención para la contratación de profesores, se
hará constar en la memoria descriptiva los siguientes datos:
b.1. Profesor contratado, especificando su identificación y titulación.
b.2. Fecha y lugar de realización del curso.
b.3. Número de horas lectivas.
b.4. Número de alumnos que siguen las clases impartidas.
d) Si se solicita subvención para gastos de funcionamiento, se
hará constar en el presupuesto del centro la relación de todos estos
gastos y su distribución por partidas.
Ajudes per a modernització, actualització o millora de les seus i
instal·lacions
Ayudas para modernización, actualización o mejora de las sedes
e instalaciones
Tretzena. Objecte i condicions
1. L’objecte d’estes ajudes és potenciar la creació, modernització o actualització de les seus, les instal·lacions i l’equipament dels centres valencians en l’exterior de la Comunitat Valenciana.
Decimotercera. Objeto y condiciones
1. El objeto de estas ayudas es potenciar la creación, modernización o actualización de las sedes, las instalaciones y el equipamiento de los Centros Valencianos en el Exterior de la Comunidad Valenciana.
2. El destino de la ayuda deberá ser la ejecución de las inversiones que se detallan a continuación, en sedes o instalaciones preexistentes, o como consecuencia de nuevas aperturas:
a) Obras de construcción, acondicionamiento y reforma de locales.
b) Adquisición de locales o instalaciones.
c) Inmovilizado material nuevo.
2. La destinació de l’ajuda haurà de ser l’execució de les inversions
que es detallen a continuació, en seus o instal·lacions preexistents, o
com a conseqüència de noves obertures:
a) Obres de construcció, condicionament i reforma de locals.
b) Adquisició de locals o instal·lacions.
c) Immobilitzat material nou.
Catorzena. Quantia de les ajudes i criteris d’avaluació
1. Les ajudes consistiran en la concessió de subvencions, d’acord
amb les quanties següents:
a) Subvenció que podrà aconseguir fins a l’import total del seu
cost per als supòsits d’adquisició d’immobilitzat material nou, així
com el condicionament i la reforma de locals.
b) Subvenció de fins a un 75% del cost de les obres de construcció de locals, així com d’adquisició de locals o instal·lacions.
2. L’import d’estes subvencions serà finançat a càrrec de l’aplicació
pressupostària 05.03.02.112.90.7, línia T2398000 del Programa 112.90,
del pressupost de la Generalitat per al 2006, per una quantia màxima
de dos-cents quaranta-tres mil quatre-cents cinquanta euros (243.450,00
€).
3. Els criteris d’avaluació seran els especificats en la disposició
comuna quinta d’estes bases, i específicament, la incidència del projecte per a la modernització, actualització o millora de les seus o instal·lacions del centre.
Quinzena. Presentació de sol·licituds
1. Les sol·licituds per a l’obtenció de les ajudes a què es referix el
present títol es presentaran acompanyades, a més de la documentació
establida amb caràcter general, d’un avantprojecte en què conste:
a) Memòria detallada del projecte a desenvolupar, indicant terminis d’execució del mateix (entre el 01.01.2006 i el 15.11.2006).
b) Plans de situació i distribució actual i futura (si es produïxen
modificacions amb la inversió proposada).
c) Pressupostos o factures proforma de la inversió projectada.
Decimocuarta. Cuantía de las ayudas y criterios de evaluación
1. Las ayudas consistirán en la concesión de subvenciones, de
acuerdo con las cuantías siguientes:
a) Subvención que podrá alcanzar hasta el importe total de su
coste para los supuestos de adquisición de inmovilizado material
nuevo, así como el acondicionamiento y la reforma de locales.
b) Subvención de hasta un 75% del coste de las obras de construcción de locales, así como de adquisición de locales o instalaciones.
2. El importe de estas subvenciones será financiado con cargo a
la aplicación presupuestaria 05.03.02.112.90.7, línea T2398000 del programa 112.90, del presupuesto de la Generalitat para 2006, por una
cuantía máxima de doscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta euros (243.450,00 €).
3. Los criterios de evaluación serán los especificados en la disposición común quinta de estas bases, y específicamente, la incidencia del proyecto para la modernización, actualización o mejora de las
sedes o instalaciones del centro.
Decimoquinta. Presentación de solicitudes
1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas a que se refiere el presente título se presentarán acompañadas, además de la documentación establecida con carácter general, de un anteproyecto en el
que conste:
a) Memoria detallada del proyecto a desarrollar, indicando plazos de ejecución del mismo (entre el 01.01.2006 y el 15.11.2006).
b) Planos de situación y distribución actual y futura (si se producen modificaciones con la inversión propuesta).
c) Presupuestos o facturas proforma de la inversión proyectada.
8506
06 03 2006
DOGV - Núm. 5.212
ANNEX I / ANEXO I
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A CENTRES
VALENCIANS EN L’EXTERIOR
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA CENTROS
VALENCIANOS EN EL EXTERIOR
A
SOL·LICITUD DE / SOLICITUD DE
AJUDES PER A ACTIVITATS, DESPESES DE FUNCIONAMENT I ASSISTÈNCIA SOCIAL
AYUDAS PARA ACTIVIDADES, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ASISTENCIA SOCIAL
AJUDES PER A INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT
AYUDAS PARA INVERSIONES EN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
B
Núm. d’expedient:
DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
Nom del centre / Nombre del centro
Número d’inscripció en el Registre de Centres
Valencins/Número de inscripción en el Registro de Centros
Valencinos
Adreça social / Domicilio social
País o comunitat autònoma / País o comunidad autónoma
Municipi / Municipio
Telèfon / Teléfono
Representant (nom i cognoms) / Representante (nombre y apellidos)
Fax
NIF/DNI
País o comunitat autònoma / País o comunidad autónoma
C
Nacionalitat / Nacionalidad
Municipi / Municipio
Telèfon / Teléfono
Fax
C.P.
E-mail
ALTRES DADES BÀSIQUES / OTROS DATOS BÁSICOS
Pressupost total del centre per a 2005 / Presupuesto total del centro para 2005
Subvenció sol·licitada per a activitats, despeses de funcionament i assistència social
Subvención solicitada para actividades, gastos de funcionamiento y asistencia social
D
C.P.
E-mail
Passaport / Pasaporte
Adreça a l’efecte de notificacions / Domicilio a efectos de notificaciones
NIF
Any de fundació del centre / Año de fundación
del centro
Nre. socis de l’entitat / Núm. socios de
la entidad
Subvenció sol·licitada per a inversions
Subvención solicitada para inversiones
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD / DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD
AMB CARÀCTER GENERAL / CON CARÁCTER GENERAL:
1)
2)
3)
4)
Pressupost detallat de les actuacions o projectes per als quals se sol·licita l’ajuda, per partides o factures proforma
Presupuesto detallado de las actuaciones o proyectos para los que se solicita la ayuda, por partidas o facturas proforma.
Ficha de manteniment de tercers (només per a entitats que hagen canviat les seues dades bancàries o presenten sol·licitut per la primera vegada).
Ficha de mantenimiento de terceros (sólo para entidades que hayan cambiado sus datos bancarios o presente solicitud por primera vez).
Relació nominal dels socis que pertenyen a l’entitat, firmada o autentificada pel seu president.
Relación nominal de los socios que pertenecen a la entidad, firmada o autentificada por su presidente.
Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguridad Social.
Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
PER A ACTIVITATS, DESPESES DE FUNCIONAMENT I ASSISTÈNCIA SOCIAL
PARA ACTIVIDADES, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ASISTENCIA SOCIAL
5)
6)
7)
8)
Memòria descriptiva de les activitats culturals per a les quals se sol·licita la subvenció, amb les següents dades: títol de les activitats, actes a desenrotllar,
dades i lloc de la celebració, altres consideracions d’interés.
Memoria descriptiva de las actividades culturales para las que se solicita la subvención, con los siguientes datos: título de las actividades, actos a
desarrollar, fechas y lugar de la celebración, otras consideraciones de interés.
Si se sol.licita subvenció per a la contractació de professors, es farà constar en la memòria descriptiva les següents dades:
Si se solicita subvención para la contratación de profesores, se hará constar en la memoria descriptiva los siguientes datos
a) Professor-a contractat-ada, especificant la seua identificació i titulació / Profesor-a contratado-a, especificando su identificación y titulación
b) Data i lloc de reatlizació del curs / Fecha y lugar de realización del curso.
c) Nombre d’hores lectives / Número de horas lectivas.
d) Nombre d’alumnes que segueixen les classes impartides / Número de alumnos que siguen las clases impartidas
Si se sol·licita subvenció per a programes d’assistència social, s’aportarà una memòria descriptiva dels programes.
Si solicita subvención para programas de asistencia social, se aportará una memoria descriptiva de los programas.
Si se sol·licita subvenció per a despeses de funcionament, es farà constar en el pressupost del centre la relació de totes estes despeses i la seua
distribució per partides.
Si se solicita subvención para gastos de funcionamiento, se hará constar en el presupuesto del centro la relación de todos estos gastos y su distribución
por partidas.
PER A INVERSIONS EN INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT: / PARA INVERSIONES EN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO:
5)
6)
7)
Memòria detallada del projecte a desenrotllar, amb indicació dels terminis d’execució d’este (entre el 01.01.2005 i el 15.11.2005).
Memoria detallada del proyecto a desarrollar, indicando plazos de ejecución del mismo (entre el 01.01.2005 y el 15.11.2005).
Plànols de situació i distribució actual i futura (si es produeixen modificacions amb la inversió proposada).
Planos de situación y distribución actual y futura (si se producen modificaciones con la inversión propuesta).
Pressupostos o factures proforma de la inversió projectada / Presupuestos o facturas proforma de la inversión proyectada.
La persona que firma SOL·LICITA , d’acord amb el que estableix la Resolució
de la Consellera de Cooperació i Participació, per la qual es regulen i
convoquen les ajudes per als centres valencians en l’exterior de la Comunitat
Valenciana per a 2005, li siga concedida la subvenció corresponent.
La persona que firma SOLICITA, de acuerdo con lo establecido en
laResolución de la Consellera de Cooperación y Participación, por la que se
regulan y convocan ayudas para los centros valencianos en el exterior de la
Comunidad Valenciana para 2005, le sea concedida la subvención
correspondiente.
________________________, _____d____________________ de 2006
Firma del representant i segell de l’entitat / Firma del representante y sello de la entidad
PRESIDÈNCIA. DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
Conselleria de Turisme
CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 14 de febrer de 2006
de la Conselleria de Turisme, per la qual es regulen i convoquen les ajudes destinades a la difusió de recursos turístics dels municipis d’interior de la Comunitat Valenciana.
[2006/2526]
S’ha observat que a l’orde citada, publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana núm. 5.209, de 1 de març, no apareixen els annexos a què fa referència la disposició, per la qual cosa es
reprodueixen tot seguit.
8507
Conselleria de Turismo
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 14 de febrero
de 2006 de la Conselleria de Turismo, por la que se regulan y convocan las ayudas destinadas a la difusión de
recursos turísticos de los municipios de interior de la
Comunidad Valenciana. [2006/2526]
Se ha observado que en la orden citada, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 5.209, de 1 de marzo, faltan
los anexos a que hace referencia la disposición, que se reproducen
seguidamente.
8508
06 03 2006
DOGV - Núm. 5.212
INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD D'AJUDES DESTINADES A LA DIFUSIÓ DE
RECURSOS TURÍSTICS EN MUNICIPIS DE L'INTERIOR DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
INSTANCIA DE SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS A LA DIFUSIÓN DE
RECURSOS TURÍSTICOS EN MUNICIPIOS DEL INTERIOR DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
A
DADES DE L'ENTITAT / DATOS DE LA ENTIDAD
NOM / NOMBRE
CIF
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
COGNOMS I NOM / APELLID OS Y N OMBRE
NIF
DOMICILI PER A LES NOTIFICACIONS / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
COGNOMS I NOM / APELLID OS Y N OMBRE
TELÈFON / TELÉFONO
DOMICILI (CARRER, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO ( CALLE, NÚMERO Y PUERTA )
CP
LOCALITAT / LOCALIDAD
B
PROVÍN CIA / PROVINCIA
TELÈF ON / TELÉFONO
EXPOSICIÓ / EXPOSICIÓN
Que l'entitat sol·licitant posseïx un projecte consistent en:
.
Pressupost de _________________________ €( IVA exclòs)
Que s'aporten els documents que figuren marcats amb el signe "X" en l'apartat C de la present sol·licitud.
Que l'entitat es compromet a aportar a la Generalitat Valenciana els documents probatoris que se sol·liciten, o les dades addicionals que es
requerisquen, al mateix temps que es reserva el dret d'acceptació de la concessió en els ter mes que es produïsca.
Que l'entitat sol·licitant es compromet a notificar a la Generalitat Valenciana qualsevol modificació que es produïsca en este expedient durant
la seua vigència.
Que la entidad solicitante posee un proyecto consistente en:
.
Presupuesto de ________________________ €( IVA excluido)
Que se aportan los documentos que figuran marcados con el signo "X" en el apartado C de la presente solicitud.
Que la entidad se compromete a aportar a la Generalitat Valenciana los documentos probatorios que se soliciten, o los datos adicionales que
se requieran, al tiempo que se reserva el derecho de aceptación de la concesión en los términos que se produzca.
Que la entidad solicitante se compromete a notificar a la Generalitat Valenciana cualquier modificación que se produzca en este expediente
durante la vigencia del mismo.
C
DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN
Certificació expedida pel secretari de l'entitat local, acreditativa de l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'ajuntament sol·licitant
aprovant l'actuació per a la que se sol·licita subvenció i el seu pressupost.
Certificación expedida por el secretario de la entidad local, acreditativa del acuerdo adoptado por el órgano competente del
ayuntamiento solicitante aprobando la actuación para la que se solicita subvención y su presupuesto.
Certificació expedida pel secretari de l'entitat local, acreditativa de l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'ajuntament sol·licitant en
què s'incloga el compromís de finançament de la part del pressupost no subvencionat i necessari per al desenvolupament de l'actuació.
Certificación expedida por el secretario de la entidad local, acreditativa del acuerdo adoptado por el órgano competente del
ayuntamiento solicitante en el que se incluya el compromiso de financiación de la parte del presupuesto no subvencionado y necesario
para el desarrollo de la actuación.
Declaració del sol·licitant de les ajudes que haja sol·licitat o obtingut per al mateix projecte.
Declaración del solicitante de las ayudas que haya solicitado u obtenido para el mismo proyecto.
Imprés de mantenimiente de tercers.
Impreso de mantenimiento de terceros.
Memòria descriptiva que incloga els continguts que figuren en l'article 7.f de l'Orde per la qual se r egulen estes ajudes.
Memoria descriptiva que incluya los contenidos que figuran en el artículo 7.f de la Orden por la que se regulan estas ayudas.
Pressupost desglossat per partides de gasto, IVA exclòs. / Presupuesto desglosado por partidas de gasto, IVA excluido.
D
SOL·LICITUD / SOLICITUD
La concessió d'una subvenció a fons perdut, de les previstes en l'Orde de 14 de febrer de 2006, de la Conselleria de Turisme, per l'actuació
objecte de la present sol·licitud.
La concesión de una subvención a fondo perdido, de las previstas en la Orden de 14 de febrero de 2006, de la Conselleria de Turismo, para
la actuación objeto de la presente solicitud.
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
,
d
de
El representant / El representante
Firma:
Les dades de caràcter per sonal que conté l'im prés podran ser incl oses en un fitx er per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsabl e del fitx er, en l'ús de les f uncions pr òpies que té at ribuïdes i en l 'àmbi t de les s eues competènci es. Així m ateix , se l'inf orma de la
possibilitat d'exer cir els drets d'accés , recti ficació, cancel·lació i opos ició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica
15/1999, de Protecci ó de D ades de C aràcter Pers onal ( BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de car ácter personal contenidos en el impr eso podrán s er inc luidos en un fichero par a su tratami ento por est e órgano adm inistr ativo,
como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene at ribuidas y en el ámbito de s us c ompetenc ias. Asímism o, s e le
informa de la posibi lidad de ejercer los der echos de acc eso, rec tifi caci ón, canc elac ión y oposic ión, todo el lo de confor midad con lo dis pues to en el
art. 5 de la Ley Orgánic a 15/1999, de Protecc ión de Datos de Carác ter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
CONSELLERIA DE TURISME
CONSELLERIA DE TURISMO
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8509
MANTENIMENT DE TERCERS
MANTENIMIENTO DE TERCEROS
Espai reservat per a l'etiqueta identificativa
(Si no disposeu d'etiquetes, feu constar a continuació les vostres
dades identificatives, així com les del vostre domicili fiscal)
Espacio reservado para la etiqueta identificativa
(Si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus
datos identificativos, así como los de su domicilio fiscal)
A
SENSE ETIQUETA ID ENTIFICADORA, MARQUEU PERSONA (VEGEU INSTRUCCIONS):
SIN ETIQUETA IDENTIFICATIVA, MARCAR PERSONA (VER INSTRUCCIONES):
1
FÍSICA RESIDENT
FÍSICA R ESIDENTE
5
FÍSICA NO RESIDENT
FÍSICA NO RESIDENTE
2
JURÍDICA RESIDENT
JURÍDICA RESIDENTE
6
JURÍDICA NO RESIDENT
JURÍDICA NO RESIDENTE
ALTA N OVA VERSIÓ
ALTA N UEVA VERSIÓN
ALTA NOU PERCEPTOR
ALTA NUEVO PERCEPTOR
BAIXA
BAJA
DADES DEL TERCER / DATOS DEL TERCERO
TIPUS DE DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ / TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
NIF
CIF
NIE
PASSAPORT / PASAPORTE
TARGETA RESIDENT / TARJETA RESIDENTE
VAT
ALTRES IDENTIFICACI ONS DE NO
RESIDENTS / OTRAS IDENT IFCACIONES
DE NO RESIDENTES
NÚM DOC. D'IDENTIFICACIÓ
Nº DOC. DE IDENTIFICACIÓN
NÚM CODI PAÍS
Nº CÓDI GO PAÍS
PRIMER COGNOM O RAÓ SOC IAL / PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL
SEGÓN COGNOM / SEGUND O APELLIDO
NOM / NOMBRE
DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILI O (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)
LOCALITAT / LOCALIDAD
B
MODIFICACIÓ
MODIFICACIÓN
CP
PROVÍN CIA / PROVINCIA
TELÈF ON / TELÉFONO
FAX
DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS
NOM O RAÓ SOCIAL DEL TIT ULAR / NOMBRE O RAZÓN SO CIAL DEL TITULAR
ENTITAT FINANCERA / ENTIDAD FINANCIERA
C. ENTITAT /C. ENTIDAD
DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILI O (CALLE/PLAZA Y NÚMERO)
SUCURSAL
CP
C. SUCURSAL
LOCALITAT / LOCALIDAD
D.C.
NÚM. CC - LLIBRETA / NÚM. CC - LIBRETA
IBAN
IBAN
C
DECLARACIÓ / DECLARACIÓN
Declare que són certes les dades anteriorment esmentades, que identifiquen el compte i l'entitat financera a través de les quals desitge rebre
els pagaments que, en qualitat de creditor de la Generalitat Valenciana, puguen correspondre, ostentant el poder suficient per allò.
Declaro que son ciertos los datos arriba reflejados, que identifican la cuenta y la entidad financiera a través de las cuales se desea recibir los
pagos que en calidad de acreedor de la Generalitat Valenciana, puedan corresponder, ostentando el poder suficiente para ello.
,
d
de
Firma de l'interessat o firmes mancomunades / Firma del interesado o firmas mancomunadas
Firma:
Com a: / En calidad de:
D
NIF:
Firma:
NIF:
Com a: / En calidad de:
CERTIFICAT (a omplir per part del funcionari responsable de l'àrea, servici o departament gestor del gasto)
CERTIFICACIÓN (a cumplimentar por parte del funcionario responsable del àrea, servicio o departamento gestor del gasto)
Comprovada la personalitat, capacitat i, si és procedent, representació amb què actua el compareixent o compareixents, així com que esta ha
sigut declarada prou per a atorgar el present document de domiciliació de pagaments.
Comprobada la personalidad, capacidad y, en su caso, representación con la que actúa el compareciente o comparecientes, así como que la
misma ha sido declarada suficiente para otorgar el presente documento de domiciliación de pagos.
Firma:
Cap de: / Jefe de:
Les dades de c aràcter personal que conté l 'imprés podran ser incloses en un fitxer per al s eu trac tament per este òrgan admini stratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competènc ies. Així matei x, se l'informa de l a pos sibil itat d'exercir els drets d'acc és, r ectificaci ó, cancel·lació i oposici ó, tot aix ò de conformitat amb
el que disposa l 'art . 5 de l a Ll ei O rgànica 15/1999, de Protecci ó de Dades de Caràcter Personal (BOE núm . 298, de 14/12/ 99).
Los datos de caráct er personal cont enidos en el impreso podrán ser incl uidos en un fichero para su tratamiento por este órgano admi nist rati vo, como titular res pons able del mis mo, en el us o de las
funciones propias que tiene atr ibuidas y en el ámbi to de sus competenci as. Asímis mo, s e le infor ma de la posibi lidad de ejercer los derechos de ac ceso, rect ificación, canc elaci ón y oposi ción, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley O rgánic a 15/1999, de Protecc ión de Datos de Carác ter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
8510
06 03 2006
DOGV - Núm. 5.212
MANTENIMENT DE TERCERS
MANTENIMIENTO DE TERCEROS
INSTRUCCIONS D'OMPLIMENT / INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
Haurà d'omplir- se este imprés sempre que l'interessat inicie la seua relació amb l'Administració de la Generalitat Valenciana (alta nou
perceptor), o quan es tracte d'una nova domiciliació bancària i com a conseqüència d'alguna operació amb transcendència fiscal (alta nova
versió).
Qualsevol modificació o variació posterior que afecte les dades consignades en l'apartat B (canvi de titularitat, poder, compte corrent, entitat
financera, etc.), haurà de comunicar-se necessàriament al centre emissor de la despesa i emplenar nou imprés de manteniment de tercers
(modificació).
Si la modificació consistira en un canvi d'entitat financera (alta nova versió), això no suposaria l'anul·lació de la que figurara en este imprés,
excepte manifestació expressa (baixa).
Ompliu a màquina o amb lletres majúscules els espais requerits.
Deberá cumplimentar se este impreso siempre que el inter esado inicie su relación con la Administración de la Generalitat Valenciana (alta
nuevo perceptor), o cuando se trate de una nueva domiciliación bancaria y como consecuencia de alguna operación con transcendencia fiscal
(alta nueva versión).
Cualquier modificación o variación posterior que afecte a los datos consignados en el apar tado B (cambio de titularidad, poder, cuenta
corriente, entidad financiera, etc.), deberá comunicarse necesariamente al centro emisor del gasto y cumplimentar nuevo impreso de
mantenimiento de terceros (modificación).
Si la modificación consistiera en cambio de entidad financiera (alta nueva versión), ello no supondría la anulación de la que figurase en el
presente impreso, salvo manifestación expresa (baja).
Rellenar a máquina o con letras mayúsculas los espacios requeridos.
DADES IDENTIFICATIVES DEL TERCER / DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TERCERO
1. Si no es disposa d'etiquetes òmpliga les dades de l'apartat A. En este cas, l'imprés haurà de ser presentat conjuntament amb la fotocòpia del
document acreditatiu de la identitat.
2. Si qui firma la documentació és una persona diferent de l'interessat titular, s'adjuntarà fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat i
de la representació o apoderament que tinga conferida.
3. El país, codi de país i VAT, dels països de la Unió Europea es detallen a continuació:
1. Si no se dispone de etiquetas cumplimente los datos del apartado A. En este caso, el impreso deberá ser presentado conjuntamente con la
fotocopia del documento acr editativo de la identidad.
2. Si quien firma la documentación es una persona diferente del interesado titular, se adjuntará fotocopia del documento acreditativo de su
identidad y de la representación o apoderamiento que tenga conferida.
3. El país, código de país y VAT de los paises de la Unión Europea se detallan a continuación:
CODI PAÍS
CÓDIGO PAÍS
PAÍS
CODI VAT DE PAÍS
CÓDIGO VAT DE PAÍS
004
Alemanya / Alemania
DE
038
Àustria / Austria
AT
017
Bèlgica / Bélgica
BE
600
008
Xipre / Chipre
Dinamarca
CY
DK
011
Espanya / España
ES
063
Eslovàquia / Eslovaquia
SK
091
Eslovènia / Eslovenia
SI
053
Estònia / Estonia
EE
032
001
006
009
Finlàndia / Finlandia
França / Francia
Gran Bretanya/Regne Unit
Gran Bretaña/Reino Unido
Grècia / Grecia
FI
FR
GB
EL
CODI PAÍS
CÓDIGO PAÍS
PAÍS
CODI VAT DE PAÍS
CÓDIGO VAT DE PAÍS
003
Holanda/Països Baixos
Holanda / Paises Bajos
NL
064
Hongria / Hungría
HU
005
Itàlia / Italia
007
Irlanda
IE
054
Letònia / Letonia
LV
055
Lituània / Lituania
LT
018
Luxemburg / Luxemburgo
LU
046
Malta
MT
060
Polònia / Polonia
PL
010
Portugal
PT
061
República Txeca / República Checa
CZ
030
Suècia / Suecia
SE
IT
El VAT del tercer dels països de la Unió Europea es construïx registr ant el codi VAT del país seguit del número d'identificació del tercer
interessat (EX: NL800555806B01).
El VAT del tercero de los paises de la Unión Europea se construye registrando el código VAT del país seguido del número de identificación del
tercero interesado (EJ: NL800555806B01).
DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS
4. El Codi IBAN és el número d'identificació internacional de comptes bancaris i haurà de ser facilitat per l'entitat financera.
4. El Código IBAN es el número de identificación internacional de cuentas bancarias y deberá ser facilitado por la entidad financiera.
DECLARACIÓ / DECLARACIÓN
5. L'imprés de manteniment de tercers haurà de ser subscrit pel tercer interessat o el seu representant legal o apoderat.
5. El impreso de mantenimiento de terceros deberá ser suscrito por el tercero interesado o su representante legal o apoderado.
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
g) ALTRES ASSUMPTES
Conselleria de Territori i Habitatge
8511
g) OTROS ASUNTOS
Conselleria de Territorio y Vivienda
ACORD de 3 de març de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual es determina la forma d’aplicació de les
mesures cautelars en l’àmbit territorial afectat pel procediment de declaració del Paisatge Protegit de la Serra
del Maigmó, durant la seua tramitació. [2006/X2573]
ACUERDO de 3 de marzo de 2006, del Consell de la Generalitat, por el que se determina la forma de aplicación de
las medidas cautelares en el ámbito territorial afectado
por el procedimiento de declaración del Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó, durante la tramitación del
mismo. [2006/X2573]
El Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 3 de març de
2006, va adoptar l’acord següent:
Per Orde de 20 de febrer de 2006, el conseller de Territori i Habitatge va acordar la iniciació del procediment per a la declaració del Paisatge Protegit de la Serra del Maigmó.
Mentre culmina el procediment administratiu de tramitació de la
declaració, fins al moment de l’entrada en vigor, amb l’aprovació
prèvia definitiva pel Consell de la Generalitat per decret, és necessari assegurar que en l’àmbit territorial afectat per la declaració no
puguen realitzar-se accions que modifiquen o deterioren substancialment, de forma irreversible, la realitat territorial i mediambiental
l’ordenació i la gestió de la qual són objecte de la declaració, de conformitat amb el que ha establit en matèria de protecció preventiva
l’article 28 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat,
d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.
El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 3 de marzo de
2006, adoptó el siguiente Acuerdo:
Por Orden de 20 de febrero de 2006, el conseller de Territorio y
Vivienda ha acordado la iniciación del procedimiento para la declaración del Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó.
Entre tanto culmina el procedimiento administrativo de tramitación de la declaración, hasta el momento de su entrada en vigor, previa aprobación definitiva por el Consell de la Generalitat mediante
Decreto, es necesario asegurar que en el ámbito territorial afectado
por la declaración no puedan realizarse acciones que modifiquen o
deterioren sustancialmente, de forma irreversible, la realidad territorial y medioambiental cuya ordenación y gestión son objeto de declaración, de conformidad con lo establecido en materia de protección preventiva por el artículo 28 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de
la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad
Valenciana.
En su virtud y a propuesta del conseller de Territorio y Vivienda,
el Consell de la Generalitat
Per raó d’això i a proposta del conseller de Territori i Habitatge,
el Consell de la Generalitat
ACORDA
ACUERDA
Primer
En l’àmbit territorial afectat pel projecte de decret de declaració
del Paisatge Protegit de la Serra del Maigmó regiran, durant el període transitori, des de l’inici del procediment fins a l’aprovació d’este
decret pel Consell de la Generalitat, les mesures cautelars establides
amb caràcter genèric per l’article 28. 1. a) de la Llei 11/1994, de 27
de desembre, de la Generalitat, d’Espais Naturals Protegits de la
Comunitat Valenciana.
Primero
En el ámbito territorial afectado por el proyecto de Decreto de
declaración del Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó regirán,
durante el periodo transitorio, desde el inicio del procedimiento hasta
la aprobación de dicho Decreto por el Consell de la Generalitat, las
medidas cautelares establecidas con carácter genérico por el artículo
28. 1. a) de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de
Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.
Segon
1. A partir de la publicació d’este acord en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, quedaran sotmeses a informe previ, preceptiu i vinculant de la Conselleria de Territori i Habitatge les autoritzacions, llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l’article 28. 1, lletres b) a f), de la Llei 11/1994, que afecten
l’àmbit territorial establit en l’Orde de 20 de febrer de 2006, de la
Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual s’inicia el procediment de declaració del Paisatge Protegit de la Serra del Maigmó.
Segundo
1. A partir de la publicación de este acuerdo en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana, quedarán sometidas a informe previo, preceptivo y vinculante de la Conselleria de Territorio y Vivienda las
autorizaciones, licencias y cualquier tipo de procedimiento administrativo contemplado en el artículo 28. 1, letras b) a f), de la Ley
11/1994, que afecten al ámbito territorial establecido en la Orden de
20 de febrero de 2006, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por
la que se inicia el procedimiento de declaración del Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó.
2. Estas medidas cautelares no afectarán a los procedimientos
administrativos en materia de planificación urbanística, edificación,
dotación de infraestructuras, gestión de los recursos naturales renovables y evaluación de impacto ambiental que, en el momento de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, se
encuentren en tramitación, los cuales se ajustarán exclusivamente a los
requisitos y condicionantes ambientales establecidos en sus respectivas legislaciones sectoriales.
2. Estes mesures cautelars no afectaran els procediments administratius en matèria de planificació urbanística, edificació, dotació
d’infraestructures, gestió dels recursos naturals renovables i avaluació d’impacte ambiental que, en el moment de la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es troben en tramitació,
els quals s’ajustaran exclusivament als requisits i condicionants ambientals establits en les seues respectives legislacions sectorials.
Tercer
No poden autoritzar-se en l’àmbit territorial afectat, durant la tramitació del projecte de declaració del paisatge protegit fins a la seua
aprovació, actuacions no previstes en els anteriors apartats.
Tercero
No podrán autorizarse en el ámbito territorial afectado, durante
la tramitación del proyecto de declaración del paisaje protegido hasta
su aprobación, actuaciones no contempladas en los anteriores apartados.
Quart
Les mesures cautelars a què es referix el present acord estaran
vigents fins a la declaració del Paisatge Protegit de la Serra del Maigmó, sense que en cap cas la seua vigència puga superar els tres anys.
Cuarto
Las medidas cautelares a que se refiere el presente Acuerdo estarán vigentes hasta la declaración del Paisaje Protegido de la Serra del
Maigmó, sin que, en ningún caso, la vigencia de las mismas pueda
superar los tres años.
8512
06 03 2006
DOGV - Núm. 5.212
Cinqué
El present acord tindrà efectes des del mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Quinto
El presente Acuerdo tendrá efectos desde el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Contra el present acord, els interessats poden interposar recurs
contenciós admi-nistratiu en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’este acord en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana, davant la sala contenciosa administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l’article 10 i concordants de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Contra el presente Acuerdo, los interesados podrán interponer
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
y concordantes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
administrativa.
Todo ello sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consell de la Generalitat, en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de la publicación del presente Acuerdo en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.
Tot això sense perjudici de la interposició del recurs potestatiu
de reposició davant el Consell de la Generalitat, en el termini d’un
mes des de l’endemà de la publicació d’este acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
València, 3 de març de 2006
Valencia, 3 de marzo de 2006
La consellera secretària del Consell de la Generalitat, per substitució,
GEMA AMOR PÉREZ
La consellera secretaria del Consell de la Generalitat, por sustitución,
GEMA AMOR PÉREZ
ORDRE de 20 de febrer de 2005, de la Conselleria de
Territori i Habitatge, per la qual s’acorda iniciar el procediment de declaració del paisatge protegit de la Serra
del Maigmó. [2006/X2249]
ORDEN 20 de febrero de 2006, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se acuerda iniciar el procedimiento de declaración del paisaje protegido de la Serra
del Maigmó. [2006/X2249]
El conjunt de muntanyes del Maigmó, el Sit, el Despenyador,
l’Alguenya, la serra de Castalla, la serra del Frare i la serra del Cavall,
situades entre les comarques del Vinalopó i l’Alcoià, formen un espai
natural de vital importància tant per al conjunt natural dels ecosistemes com el lloc d’esplai social de les poblacions de les comarques
que les rodegen.
El Maigmó, com a fita més emblemàtica amb els 1296 metres
d’altitud, i les serres circumdants, formen un nucli natural de gran
importància per a nombrosos hàbitats i espècies de flora i fauna. La
ubicació d’aquest grup de massissos juga un paper important en la
connectivitat entre la part muntanyosa de les serres diàniques del nord
de la província d’Alacant, que pertany al sector xativí, amb les serres
i altiplans del sud d’Alacant, del sector murcianoalmeriense. La fauna
associada a aquests ecosistemes divergix tant com les seues espècies
florístiques en trobar-nos entre dos sectors fitosociològics diferents.
La part sud, caracteritzada per les condicions peculiars del domini semiàrid peninsular, contrasta amb una remarcable presència de
representacions corològiques xativines en els seus vessants orientals
i septentrionals, on la presència de pous de neu ens revela les característiques climàtiques més fredes d’aquestes serres i la presència
d’espècies més exigents d’humitat i baixes temperatures. Per aquest
motiu ens trobem en un territori ecotonal, amb uns elevats índexs de
biodiversitat i el paisatge del qual abasta cotes d’una gran bellesa i
representativitat.
Aquest conjunt geomorfològic ha conservat el paisatge característic
de les zones muntanyoses alacantines de l’interior, malgrat la severa
pressió antròpica que ha transformat els municipis circumdants i que
ha conduït a una progressiva desaparició dels elements agrícoles tradicionals d’aquesta regió. Aquestes serres van constituir un gran reservori de llenyes, carbó i pasts (entre altres productes forestals), la qual
cosa va contribuir al desenvolupament d’altres activitats com la indústria canterera d’Agost o Biar, o el ja mencionat negoci de la neu, destaca la cava de Planisses, el pou de Carrascalet i altres enclavades en
les ombries de les serres del Maigmó i l’Alguenya.
El conjunto de montañas del Maigmó, el Sit, Despenyador,
l’Alguenya, Serra de Castalla, Serra del Flare y Serra del Caballo,
situadas entre las comarcas del Vinalopó y l’Alcoià, forman un espacio natural de vital importancia tanto para la el conjunto natural de los
ecosistemas como el esparcimiento social de las poblaciones de las
comarcas que las rodean.
El Maigmó, como hito más emblemático con sus 1296 metros de altitud, y sus sierras circundantes, forman un núcleo natural de gran importancia para numerosos hábitats y especies de flora y fauna. La ubicación
de este grupo de macizos juega un papel importante en la conectividad
entre la parte montañosa de las sierras diánicas en el norte de la provincia
de Alicante, perteneciente al sector setabense, con las sierras y mesetas del sur de Alicante, del sector murciano-almeriense. La fauna asociada a estos ecosistemas diverge tanto como sus especies florísticas
al encontrarnos entre dos sectores fitosocilógicos diferentes.
La parte sur, caracterizada por las condiciones peculiares del dominio semiárido peninsular, contrasta con la una remarcable presencia
de representaciones corológicas setabenses en sus vertientes orientales y septentrionales, donde la presencia de pous de neu nos revela
las características climáticas más frías de estas sierras y la presencia
de especies más exigentes de humedad y bajas temperaturas. Por este
motivo nos encontramos en un territorio ecotonal, con unos elevados
índices de biodiversidad, y cuyo paisaje alcanza cotas de una gran
belleza y representatividad.
Este conjunto geomorfológico ha conservado el paisaje característico de las zonas montañosas alicantinas del interior, a pesar de la
severa presión antrópica que ha transformado los municipios circundantes y que ha conducido a una progresiva desaparición de los elementos agrícolas tradicionales de esta región. Estas sierras constituyeron un gran reservorio de leñas, carbón y pastos (entre otros
productos forestales), lo que contribuyó al desarrollo, en los municipios colindantes, de otras actividades como la industria alfarera de
Agost o Biar, o el ya mencionado negocio de la nieve, destacando la
cava de Planisses, el Pou de Carrascalet y otras enclavadas en las
umbrías de las sierras del Maigmó y l’Alguenya.
Desde el punto de vista medioambiental y paisajístico, así como
atendiendo a las potencialidades de uso social del medio en relación
con el estudio, la enseñanza y el disfrute ordenado de la naturaleza,
Des del punt de vista mediambiental i paisatgístic, com també
ateses les potencialitats d’ús social del medi en relació amb l’estudi,
l’ensenyament i el gaudi ordenat de la natura, el conjunt geomorfològic
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
del Maigmó i les serres adjacents, de l’àmbit del paisatge protegit,
reunix mèrits objectius indiscutibles per a la futura habilitació en
aquest d’una de les figures jurídiques de protecció dels espais naturals previstes en l’esmentada Llei 11/1994.
D’acord amb aquest criteri, l’àmbit del paisatge protegit coincidix,
en gran part, amb una part de l’àrea LIC denominada Maigmó i serres
de la Foia de Castalla, definida per la presència d’hàbitats de flora i
fauna d’interés comunitari europeu. Pareix adequat considerar part
d’aquest àmbit com a base per a la futura delimitació de l’espai natural protegit a què fa referència el paràgraf anterior.
L’article 28 de l’esmentada Llei 11/1994 articula un règim de protecció preventiva aplicable als àmbits territorials dels espais en tràmit
de declaració, amb caràcter cautelar durant el període transitori fins
a l’aprovació definitiva d’aquests. Aquest règim habilita l’administració
per a adoptar les mesures necessàries, les quals poden incloure la prohibició de determinats actes, la suspensió de l’atorgament de llicències i autoritzacions per a l’execució de certes activitats o la suspensió de la tramitació del planejament urbanístic amb incidència sobre
els valors naturals. La forma d’aplicació d’aquestes mesures cautelars
s’establix per Acord del Consell de la Generalitat.
Per tot això, i en exercici de les competències i atribucions conferides per la Constitució, l’Estatut d’Autonomia i el conjunt de la
legislació ambiental estatal i autonòmica d’aplicació al cas, cal iniciar
l’expedient d’elaboració de declaració del Paisatge Protegit de la Serra
del Maigmó, i a l’efecte
ORDENE
8513
el conjunto geomorfológico del Maigmó y sierras adyacentes, del
ámbito del Paisaje Protegido, reúne méritos objetivos indiscutibles
para la futura habilitación en el mismo de una de las figuras jurídicas
de protección de los espacios naturales previstas en la citada Ley
11/1994.
De acuerdo con este criterio, el ámbito del Paisaje Protegido coincide, en gran parte, con una parte del área LIC denominada Maigmó
i serres de la Foia de Castalla, definida por la presencia de hábitats de
flora y fauna de interés comunitario europeo. Parece adecuado considerar parte de este ámbito, como base para la futura delimitación
del espacio natural protegido a que hace referencia el párrafo anterior.
El artículo 28 de la citada Ley 11/1994 articula un régimen de
protección preventiva aplicable a los ámbitos territoriales de los espacios en trámite de declaración, con carácter cautelar durante el periodo transitorio hasta la aprobación definitiva de los mismos. Dicho
régimen habilita a la administración para adoptar las medidas necesarias, las cuales pueden incluir la prohibición de determinados actos,
la suspensión del otorgamiento de licencias y autorizaciones para la
ejecución de ciertas actividades o la suspensión de la tramitación del
planeamiento urbanístico con incidencia sobre los valores naturales.
La forma de aplicación de dichas medidas cautelares se establece por
Acuerdo del Consell de la Generalitat.
Por todo ello, y en ejercicio de las competencias y atribuciones conferidas por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el conjunto de
la legislación ambiental estatal y autonómica de aplicación al caso, procede iniciar el expediente de elaboración de declaración del Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó, y a tal efecto
ORDENO
Article 1
S’acorda iniciar el procediment de declaració del Paisatge Protegit de la Serra del Maigmó, l’àmbit territorial provisional del qual
figura com a annex a la present ordre. Aquest àmbit afecta els termes
municipals d’Agost, Castalla, Petrer, Sax i Tibi
Artículo 1
Se acuerda iniciar el procedimiento de declaración del Paisaje
Protegido de la Serra del Maigmó, cuyo ámbito territorial provisional
figura como anexo a la presente orden. Dicho ámbito afecta a los términos municipales de Agost, Castalla, Petrer, Sax y Tibi
Article 2
1. A partir de la publicació d’aquesta ordre en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana, quedaran sotmeses a informe previ, perceptiu i vinculant, de la Conselleria de Territori i Habitatge, les autoritzacions, les llicències i qualsevol tipus de procediment administratiu previst en l’article 28, apartat 1, lletres b) a f), que afecten
l’àmbit territorial del Paisatge Protegit de la Serra del Maigmó, previst en l’annex a la present ordre. Aquest informe ha de ser emés per
l’administració actuant en el termini màxim de 90 dies.
2. Les mesures cautelars a què fa referència l’anterior apartat 1, de
conformitat així mateix amb l’esmentat article 28 de la Llei 11/1994,
tindran una vigència màxima de tres anys i podran ser complementades
i especificades mitjançant un acord del Consell de la Generalitat a
proposta del conseller de Territori i Habitatge.
Artículo 2
1. A partir de la publicación de esta orden en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana, quedarán sometidas a informe previo, perceptivo y vinculante, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, las
autorizaciones, licencias y cualquier tipo de procedimiento administrativo contemplado en el artículo 28, apartado 1, letras b) a f), que afecten al ámbito territorial del Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó,
previsto en el anexo a la presente orden. Dicho informe deberá ser
emitido por la administración actuante en el plazo máximo de 90 días.
2. Las medidas cautelares a que hace referencia el anterior apartado 1, de conformidad asimismo con el citado artículo 28 de la Ley
11/1994, tendrán una vigencia máxima de tres años y podrán ser complementadas y especificadas mediante Acuerdo del Consell de la
Generalitat a propuesta del conseller de Territorio y Vivienda.
Article 3
Es faculta la Direcció General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge per a realitzar les actuacions tendents a la declaració del Paisatge Protegit de la Serra del
Maigmó, després de la tramitació de l’oportú expedient d’acord amb
el procediment legalment previst.
Artículo 3
Se faculta a la Dirección General de Planificación y Ordenación
Territorial de la Conselleria de Territorio y Vivienda para realizar las
actuaciones tendentes a la Declaración del Paisaje Protegido de la
Serra del Maigmó, previa la tramitación del oportuno expediente con
arreglo al procedimiento legalmente previsto.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 20 de febrer de 2006
DISPOSICIÓN FINAL
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 20 de febrero de 2006
El conseller de Territori i Habitatge,
RAFAEL BLASCO CASTANY
El conseller de Territorio y Vivienda,
RAFAEL BLASCO CASTANY
691750
4275750
4275000
4274250
4273500
692500
692500
693250
693250
694000
694000
694750
694750
695500
695500
696250
696250
697000
697000
697750
697750
1 de 10
Nº Plànol:
1:30.000
Escala:
Data:
ANNEX A L'ORDRE
Febrer de 2006
PROJECTE DE DECRET DE DECLARACIÓ
DEL PAISATGE PROTEGIT DE LA
SERRA DEL MAIGMÓ
Hidrografia
Corva de nivell
Camí
Límits administratius
Àmbit del Paisatge Protegit del
la Serra del Maigmó
06 03 2006
691750
4272000
4271250
4272750
4275750
4275000
4274250
4273500
4272750
4272000
4271250
8514
DOGV - Núm. 5.212
4275750
4275000
4274250
4273500
698500
698500
699250
699250
700000
700000
700750
700750
701500
701500
702250
702250
703000
703000
703750
703750
4272000
4271250
4272750
4275750
4275000
4274250
4273500
4272750
4272000
4271250
2 de 10
Nº Plànol:
Data:
ANNEX A L'ORDRE
1:30.000
Escala:
Febrer de 2006
PROJECTE DE DECRET DE DECLARACIÓ
DEL PAISATGE PROTEGIT DE LA
SERRA DEL MAIGMÓ
Hidrografia
Corva de nivell
Camí
Límits administratius
Àmbit del Paisatge Protegit del
la Serra del Maigmó
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8515
4270500
4269750
4269000
4268250
692500
692500
693250
693250
694000
694000
694750
694750
695500
695500
696250
696250
697000
697000
697750
697750
4266750
4266000
4267500
4270500
4269750
4269000
4268250
4267500
4266750
4266000
Data:
ANNEX A L'ORDRE
1:30.000
Escala:
Febrer de 2006
06 03 2006
3 de 10
Nº Plànol:
PROJECTE DE DECRET DE DECLARACIÓ
DEL PAISATGE PROTEGIT DE LA
SERRA DEL MAIGMÓ
Hidrografia
Corva de nivell
Camí
Límits administratius
Àmbit del Paisatge Protegit del
la Serra del Maigmó
8516
DOGV - Núm. 5.212
4270500
4269750
4269000
4268250
698500
698500
699250
699250
700000
700000
700750
700750
701500
701500
702250
702250
703000
703000
703750
703750
4266750
4266000
4267500
4270500
4269750
4269000
4268250
4267500
4266750
4266000
4 de 10
Nº Plànol:
Data:
ANNEX A L'ORDRE
1:30.000
Escala:
Febrer de 2006
PROJECTE DE DECRET DE DECLARACIÓ
DEL PAISATGE PROTEGIT DE LA
SERRA DEL MAIGMÓ
Hidrografia
Corva de nivell
Camí
Límits administratius
Àmbit del Paisatge Protegit del
la Serra del Maigmó
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8517
4270500
4269750
4269000
4268250
704500
704500
705250
705250
706000
706000
706750
706750
707500
707500
708250
708250
709000
709000
709750
709750
710500
5 de 10
Nº Plànol:
Data:
ANNEX A L'ORDRE
1:30.000
Escala:
Febrer de 2006
PROJECTE DE DECRET DE DECLARACIÓ
DEL PAISATGE PROTEGIT DE LA
SERRA DEL MAIGMÓ
Hidrografia
Corva de nivell
Camí
Límits administratius
Àmbit del Paisatge Protegit del
la Serra del Maigmó
06 03 2006
710500
4266750
4266000
4267500
4270500
4269750
4269000
4268250
4267500
4266750
4266000
8518
DOGV - Núm. 5.212
4266000
4265250
4264500
4263750
4263000
692500
692500
693250
693250
694000
694000
694750
694750
695500
695500
696250
696250
697000
697000
697750
697750
4261500
4260750
4262250
4266000
4265250
4264500
4263750
4263000
4262250
4261500
4260750
6 de 10
Nº Plànol:
Data:
ANNEX A L'ORDRE
1:30.000
Escala:
Febrer de 2006
PROJECTE DE DECRET DE DECLARACIÓ
DEL PAISATGE PROTEGIT DE LA
SERRA DEL MAIGMÓ
Hidrografia
Corva de nivell
Camí
Límits administratius
Àmbit del Paisatge Protegit del
la Serra del Maigmó
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8519
4266000
4265250
4264500
4263750
4263000
698500
698500
699250
699250
700000
700000
700750
700750
701500
701500
702250
702250
703000
703000
703750
703750
4261500
4260750
4262250
4266000
4265250
4264500
4263750
4263000
4262250
4261500
4260750
Data:
ANNEX A L'ORDRE
1:30.000
Escala:
Febrer de 2006
06 03 2006
7 de 10
Nº Plànol:
PROJECTE DE DECRET DE DECLARACIÓ
DEL PAISATGE PROTEGIT DE LA
SERRA DEL MAIGMÓ
Hidrografia
Corva de nivell
Camí
Límits administratius
Àmbit del Paisatge Protegit del
la Serra del Maigmó
8520
DOGV - Núm. 5.212
4266000
4265250
4264500
4263750
4263000
704500
704500
705250
705250
706000
706000
706750
706750
707500
707500
708250
708250
709000
709000
709750
709750
710500
710500
4261500
4260750
4262250
4266000
4265250
4264500
4263750
4263000
4262250
4261500
4260750
8 de 10
Nº Plànol:
Data:
ANNEX A L'ORDRE
1:30.000
Escala:
Febrer de 2006
PROJECTE DE DECRET DE DECLARACIÓ
DEL PAISATGE PROTEGIT DE LA
SERRA DEL MAIGMÓ
Hidrografia
Corva de nivell
Camí
Límits administratius
Àmbit del Paisatge Protegit del
la Serra del Maigmó
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8521
4260750
4260000
4259250
4258500
692500
692500
693250
693250
694000
694000
694750
694750
695500
695500
696250
696250
697000
697000
697750
697750
4257000
4256250
4257750
4260750
4260000
4259250
4258500
4257750
4257000
4256250
1:30.000
Data:
Febrer de 2006
ANNEX A L'ORDRE
Escala:
06 03 2006
9 de 10
Nº Plànol:
PROJECTE DE DECRET DE DECLARACIÓ
DEL PAISATGE PROTEGIT DE LA
SERRA DEL MAIGMÓ
Hidrografia
Corva de nivell
Camí
Límits administratius
Àmbit del Paisatge Protegit del
la Serra del Maigmó
8522
DOGV - Núm. 5.212
4260750
4260000
4259250
4258500
698500
698500
699250
699250
700000
700000
700750
700750
701500
701500
702250
702250
703000
703000
703750
703750
4257000
4256250
4257750
4260750
4260000
4259250
4258500
4257750
4257000
4256250
10 de 10
Nº Plànol:
Data:
ANNEX A L'ORDRE
1:30.000
Escala:
Febrer de 2006
PROJECTE DE DECRET DE DECLARACIÓ
DEL PAISATGE PROTEGIT DE LA
SERRA DEL MAIGMÓ
Hidrografia
Corva de nivell
Camí
Límits administratius
Àmbit del Paisatge Protegit del
la Serra del Maigmó
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8523
8524
06 03 2006
Agència Tributària
Delegació Especial de València
ACORD de 27 de febrer de 2006, del delegat especial de
l’AEAT de València, en aplicació del que establix l’apartat tercer 1.2.1.c de la Resolució de 26 de desembre de
2005, de la Presidència de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sobre organització i atribució de competències en l’àrea de recaptació. [2006/X2473]
DOGV - Núm. 5.212
Agencia Tributaria
Delegación Especial de Valencia
ACUERDO de 27 de febrero de 2006, del delegado especial de la AEAT de Valencia, en aplicación de lo establecido en el apartado tercero 1.2.1.c de la Resolución de
26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, sobre organización
y atribución de competencias en el área de recaudación.
[2006/X2473]
La Resolució de 26 de desembre de 2005, de la Presidència de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sobre organització i
atribució de competències en l’àrea de recaptació, establix en el seu
apartat tercer 1.2.1.c), que correspon a les unitats administratives
regionals de Recaptació de les administracions desenvolupar les seues
funcions i competències respecte als deutes de les persones o entitats
amb domicili fiscal en l’àmbit territorial de la corresponent Administració, la gestió recaptatòria de les quals no corresponga a les
Dependències Regionals de Recaptació i no es tracte de deutes
d’aquells obligats tributaris la gestió recaptatòria se de les quals ajust
als processos informatitzats que es referix la Disposició Addicional
Segona d’esta resolució, i quan l’import total dels seus deutes no
supere la xifra que per a cada Administració es fixe pel titular de la
corresponent Delegació Especial, amb un informe previ favorable del
Departament de Recaptació, mitjançant un acord publicat en el butlletí oficial corresponent al seu àmbit territorial, sent este import, com
a màxim, de 300.000 euros.
En compliment d’allò que s’ha citat en el paràgraf anterior, i amb
un informe previ favorable del Departament de Recaptació de l’AEAT,
he resolt que per a cada Administració de les que se citen a continuació l’import a què fa referència l’apartat tercer 1.2.1.c) de la Resolució de 26 de desembre de 2005, de la Presidència de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, sobre organització i atribució de
competències en l’àrea de recaptació, serà el següent:
La Resolución de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre organización
y atribución de competencias en el área de recaudación, establece en
su apartado tercero 1.2.1.c), que corresponde a las unidades administrativas regionales de Recaudación de las administraciones desarrollar sus funciones y competencias respecto a las deudas de las
personas o entidades con domicilio fiscal en el ámbito territorial de la
correspondiente Administración, cuya gestión recaudatoria no corresponda a las Dependencias Regionales de Recaudación y no se trate de
deudas de aquellos obligados tributarios cuya gestión recaudatoria se
ajuste a los procesos informatizados a que se refiere la Disposición Adicional Segunda de esta resolución, y cuando el importe total de sus deudas no supere la cifra que para cada Administración se fije por el titular de la correspondiente Delegación Especial, previo informe favorable
del Departamento de Recaudación, mediante acuerdo publicado en
el boletín oficial correspondiente a su ámbito territorial, siendo este
importe, como máximo, de 300.000 euros.
En cumplimiento de lo citado en el párrafo anterior, y previo informe favorable del Departamento de Recaudación de la AEAT, he resuelto que para cada Administración de las que se citan a continuación el
importe a que hace referencia el apartado tercero 1.2.1.c) de la Resolución
de 26 de diciembre de 2005, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, sobre organización y atribución de competencias en el área de recaudación sea el siguiente:
Delegació d’Alacant
Administració d’Alcoi
Administració de Benidorm
Administració de Dénia
Administració d’Elx
Administració d’Elda
Administració d’Orihuela
Administració de Villena
150.000 euros
300.000 euros
300.000 euros
300.000 euros
300.000 euros
300.000 euros
30.000 euros
Delegación de Alicante
Administración de Alcoi
Administración de Benidorm
Administración de Dénia
Administración de Elx
Administración de Elda
Administración de Orihuela
Administración de Villena
150.000 euros
300.000 euros
300.000 euros
300.000 euros
300.000 euros
300.000 euros
30.000 euros
Delegació de Castelló
Administració de Vila-real
Administració de Vinaròs
300.000 euros
90.000 euros
Delegación de Castellón
Administración de Vila-real
Administración de Vinaròs
300.000 euros
90.000 euros
Delegació de València
Administració d’Alzira
Administració de Catarroja
Administració de Gandia
Administració de Xàtiva
Administració de Llíria
Administració de Manises
Administració de Montcada
Administració de Requena
Administració de Sagunt
Administració de Sueca
Administració de Torrent
Administració de València–Grau
Administració de València–nord
Administració de Guillem de Castro
300.000 euros
300.000 euros
300.000 euros
300.000 euros
90.000 euros
300.000 euros
150.000 euros
150.000 euros
150.000 euros
30.000 euros
300.000 euros
300.000 euros
300.000 euros
300.000 euros
Delegación de Valencia
Administración de Alzira
Administración de Catarroja
Administración de Gandia
Administración de Xàtiva
Administración de Llíria
Administración de Manises
Administración de Montcada
Administración de Requena
Administración de Sagunt
Administración de Sueca
Administración de Torrent
Administración de Valencia-Grao
Administración de Valencia-norte
Administración de Guillem de Castro
300.000 euros
300.000 euros
300.000 euros
300.000 euros
90.000 euros
300.000 euros
150.000 euros
150.000 euros
150.000 euros
30.000 euros
300.000 euros
300.000 euros
300.000 euros
300.000 euros
La present resolució serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
La presente resolución será objeto de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 27 de febrer de 2006.– El delegat especial: Inocente
Altozano Ferragut.
Valencia, 27 de febrero de 2006.– El delegado especial: Inocente Altozano Ferragut.
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8525
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
a) EDICTES I CÈDULES DE NOTIFICACIÓ
D’INTERLOCUTÒRIES, PROVISIONS I SENTÈNCIES
a) EDICTOS Y CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN
Jutjat de Primera Instància
número 9 de València
DE AUTOS, PROVIDENCIAS Y SENTENCIAS
Juzgado de Primera Instancia
número 9 de Valencia
Notificació a Víctor Vicente Herrero Folgado. Judici de separació contenciosa 1104/2004. [2006/A2068]
Notificación a Víctor Vicente Herrero Folgado. Juicio de separación contenciosa 1104/2004. [2006/A2068]
Procediment: separació contenciosa 1104/2004.
Demandant: Patricia Pedrozo Fonseca.
Procurador: Gavilá Guardiola, María Teresa.
Demandat: Víctor Vicente Herrero Folgado.
Antonio Rodríguez-Moldes Peiró, secretari del Jutjat de Primera
Instància número 9, de València, mitjançant el present edicte saber:
Que en les actuacions de separació contenciosa, que se segueixen amb el número 1104/2004, a instància de Patricia Pedrozo Fonseca, contra Víctor Vicente Herrero Folgado, en situació de rebel·lia,
en què, en data 16 de desembre de 2005, s’ha dictat la sentència, que
té la part dispositiva com es diu tot seguit:
«Estime la demanda interposada per la representació processal
de Patricia Pedrozo Fonseca, contra Vicente Herrero Folgado, i acorde la dissolució del matrimoni per divorci dels cònjuges esmentats, establint les mesures reguladores següents, i sense fer-ne imposició de
costes:
– S’atribueix a la demandant la guarda i custòdia del menor del
matrimoni, Santiago-Luis Herrero Pedrozo, nascut el 15 de març de
2004, sense perjudici que ambdós progenitors n’exercisquen la pàtria
potestat.
– Atesa la curta edat del menor, el pare podrà visitar el fill i estar
amb ell els caps de setmana alterns, el dissabte o el diumenge, a elecció de la mare, i entre les 18.00 i 19.00 hores, així com els dimecres,
entre les 18.00 i les 19.00 hores, visites que s’efectuaran al centre
casa bressol on resideix la demandant, o al domicili que ella dispose.
Comuniqueu la present resolució, una vegada siga ferm el pronunciament de divorci, al registre civil on conste inscrit el matrimoni. Contra la present sentència es pot interposar un recurs d’apel·lació
en el termini de cinc dies des de la seua notificació.
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.»
I perquè valga de notificació en la forma oportuna a Víctor Vicente Herrero Folgado, en rebel·lia, expedisc i firme el present edicte.
Procedimiento: separación contenciosa 1104/2004.
Demandante: Patricia Pedrozo Fonseca.
Procurador: Gavilá Guardiola, María Teresa.
Demandado: Víctor Vicente Herrero Folgado.
Antonio Rodríguez-Moldes Peiró, secretario del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valencia, por el presente hago saber:
Que en los autos de separación contenciosa, seguidos con el número 1104/2004, a instancia de Patricia Pedrozo Fonseca, contra Víctor Vicente Herrero Folgado en situación de rebeldía, en los que, en
fecha 16 de diciembre de 2005, ha recaído sentencia, en la que en su
parte dispositiva dice así:
«Que, estimando la demanda interpuesta por la representación
procesal de Patricia Pedrozo Fonseca, contra Vicente Herrero Folgado, debo acordar y acuerdo la disolución del matrimonio por divorcio
de los expresados cónyuges, estableciendo las siguientes medidas
reguladoras, y sin hacer imposición de costas:
– Se atribuye a la demandante la guarda y custodia del menor del
matrimonio, Santiago-Luis Herrero Pedrozo, nacido el 15 de marzo
de 2004, sin perjuicio de que la patria potestad sea ejercida por ambos
progenitores.
– En atención a la corta edad del menor, el padre podrá visitar y
estar con su hijo los fines de semana alternos, el sábado o el domingo, a elección de la madre, y entre las 18.00 y 19.00 horas, así como
los miércoles, entre las 18.00 y las 19.00 horas, visitas que se efectuarán
en el centro casa cuna donde reside la demandante, o en el domicilio
que ella disponga.
Comuníquese esta resolución, una vez firme el pronunciamiento
de divorcio, al registro civil en que conste inscrito el matrimonio.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo
de cinco días desde su notificación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma a Víctor Vicente Herrero Folgado, en rebeldía, expido y firmo el presente.
València, 24 de gener de 2006.– El secretari: Antonio RodríguezMoldes Peiró.
Valencia, 24 de enero de 2006.– El secretario: Antonio Rodríguez-Moldes Peiró.
Jutjat de Primera Instància
número 12 de València
Juzgado de Primera Instancia
número 12 de Valencia
Notificació a José A. Montero Yuste de la sentència número 228.
Judici executiu número 345/1999. [2006/A2152]
Notificación a José A. Montero Yuste de la sentencia número 228.
Juicio ejecutivo número 345/1999. [2006/A2152]
Procediment: judici executiu 345/1999.
Judici: judici executiu 345/1999.
Part demandant: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.
Part demandada: Jesús Mandingorra Giménez, Amparo Nieves
Barquero Pérez, José A. Montero Yuste i María Regina Taura Verdejo.
Procedimiento: juicio ejecutivo 345/1999.
Juicio: juicio ejecutivo 345/1999
Parte demandante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.
Parte demandada: Jesús Mandingorra Giménez, Amparo Nieves
Barquero Pérez, José A. Montero Yuste y María Regina Taura Verdejo.
Sobre: otros contenciosos.
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«Sentencia número 228
Jueza que la dicta: María Madrid Gómez.
Lugar: Valencia.
Fecha: 29 de julio de 2005.
Parte demandante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.
Procuradora: Egea Llácer, María Dolores.
Sobre: altres contenciosos.
En el judici referit, s’ha dictat la resolució que, literalment, és
com es diu tot seguit:
«Sentència número 228
Jutgessa que la dicta: María Madrid Gómez.
Lloc: València.
Data: 29 de juliol de 2005.
Part demandant: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.
Procuradora: Egea Llácer, María Dolores.
8526
06 03 2006
DOGV - Núm. 5.212
Procuradores: Albors Camps, Pilar i Espí López, María José.
Objecte del judici: altres contenciosos.
Parte demandada: Jesús Mandingorra Giménez, Amparo Nieves
Barquero Pérez, José A. Montero Yuste y María Regina Taura Verdejo.
Procuradoras: Albors Camps, Pilar y Espí López, María José.
Objeto del juicio: otros contenciosos.
Decisió:
Estime l’excepció de falsedat del títol executiu o de l’acte que li
haguera donat força legal, formulada per la procuradora dels tribunals Pilar Albors Camps, en nom i representació de Jesús Mandingorra Jiménez i Amparo Nieves Barquero Pérez, i desestime la demanda presentada per la procuradora dels tribunals María Dolores Egea
Llácer, en nom i representació de la mercantil Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, declarant que no pertoca dictar una sentència
d’execució i imposant les costes a l’entitat executant. Mode d’impugnació: mitjançant un recurs d’apel·lació davant de l’Audiència Provincial de València (article 455 LECn). El recurs s’ha de preparar
mitjançant un escrit presentat en este Jutjat en el termini de cinc dies
hàbils, comptadors des de l’endemà de la notificació, limitat a citar la
resolució apel·lada, on es manifeste la voluntat d’interposar un recurs,
amb la indicació dels pronunciaments que impugna (article 457.2
LECn). Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.»
Atés que es desconeix l’actual domicili o residència de la part
demandada, de conformitat amb el que disposen els articles 156.4 i 164
de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, s’ha acordat la publicació
del present edicte per a dur a terme la diligència de notificació de
sentència a José A. Montero Yuste.
Fallo:
Que, estimando la excepción de falsedad del título ejecutivo o del
acto que le hubiera dado fuerza legal formulada por la procuradora de
los tribunales Pilar Albors Camps, en nombre y representación de
Jesús Mandingorra Jiménez y Amparo Nieves Barquero Pérez, desestimo la demanda presentada por la procuradora de los tribunales
María Dolores Egea Llácer, en nombre y representación de la mercantil
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, declarando no haber lugar a dictar sentencia de remate, imponiendo las costas a la entidad ejecutante. Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Valencia (artículo 455 LECn). El recurso se
preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo
de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación,
limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de
recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo
457.2 LECn). Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia
de la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se ha
acordado la publicación del presente edicto para llevar a efecto la
diligencia de notificación de sentencia a don José A. Montero Yuste.
València, 8 de febrer de 2006.– La secretària judicial: Pilar Herranz
Narro.
Valencia, 8 de febrero de 2006.– La secretaria judicial: Pilar
Herranz Narro.
c) CITACIONS A COMPAREIXENÇA JUDICIAL
c) EMPLAZAMIENTOS JUDICIALES
Part demandada: Jesús Mandingorra Giménez, Amparo Nieves
Barquero Pérez, José A. Montero Yuste i María Regina Taura Verdejo.
I EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES
Jutjat de Primera Instància
número 3 d’Ontinyent
Citació a termini a les persones interessades en la declaració
d’hereus número 472/2005, de Virtudes Conejero Requena.
Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Ontinyent
Emplazamiento a los interesados en la declaración de herederos
número 472/2005, de Virtudes Conejero Requena. [2006/A2179]
[2006/A2179]
Procediment: assumpte civil 000472/2005.
En la declaració d’hereus número 472/2005 que es tramita en este
Jutjat a instància de Rosario Conejero Requena, representada per la procuradora Rosario Calatayud Ribera, sobre la declaració d’hereus abintestat de Virtudes Conejero Requena en el present procediment, s’ha
dictat la següent
Procedimiento: asunto civil 000472/2005.
En la declaración de herederos número 472/2005 que se tramita
en este Juzgado a instancias de Rosario Conejero Requena, representada por la procuradora Rosario Calatayud Ribera, sobre declaración de herederos abintestato de Virtudes Conejero Requena en el
presente procedimiento, se ha dictado el siguiente
«Provisió
Jutgessa que la dicta: Rosario Benavides Puerta.
Lloc: Ontinyent.
Data: 28 de desembre de 2005.
Uniu l’escrit anterior presentat pel ministeri fiscal a les actuacions
corresponents i, atés que es tracta d’un cas de successió col·lateral, pertoca complir l’article 984 de la Llei d’Enjudiciament Civil, que en
disposa la publicació mitjançant edictes, els quals s’han de fixar en llocs
públics de la població on es trobe la seua seu i als llocs de defunció
i origen del finat, i que n’hauran d’anunciar la mort sense testar així
com els noms i graus de parentiu de les persones que en reclamen
l’herència, amb la citació a les persones que es creguen amb igual o
millor dret a fi que compareguen al Jutjat per a reclamar-lo dins de 30
dies.
Mode d’impugnació: mitjançant un recurs de reposició davant
d’este Jutjat; no obstant això, es durà a terme el que s’ha acordat. El
recurs s’ha d’interposar per escrit en el termini de cinc dies, amb la indicació de la infracció comesa segons el parer del recurrent; si no es
compleixen estos requisits, no s’admetrà el recurs (articles 451 i 452
de la LEcn).
Ho acorda i firma sa senyoria. En done fe.
Firma del jutge. Firma del secretari.»
«Providencia
Jueza que la dicta: Rosario Benavides Puerta.
Lugar: Ontinyent.
Fecha: 28 de diciembre de 2005.
Únase a los autos de su razón el anterior escrito presentado por el
ministerio fiscal y tratándose de un supuesto de sucesión colateral,
procede se cumpla lo dispuesto en el artículo 984 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, mediante la publicación de los edictos, previsto en el
citado, fijando edictos en los sitios públicos del lugar de su sede y en
los pueblos de fallecimiento y naturaleza del finado, anunciando su
muerte sin testar, y los nombres y grados de parentesco de los que
reclamen la herencia, y llamando a los que se crean con igual o mejor
derecho para que comparezcan en el Juzgado a reclamarlo dentro de
30 días.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición ante este
Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de la LEcn).
Lo acuerda y firma su señoría. Doy fe.
Firma del juez. Firma del secretario.»
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
En compliment del que disposa l’article 984 de la Llei d’Enjudiciament Civil, que en disposa la publicació mitjançant edictes, els
quals s’han de fixar en llocs públics de la població on es trobe la seua
seu i als llocs de defunció i origen del finat, i en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, que n’hauran d’anunciar la mort sense testar
així com els noms i graus de parentiu de les persones que en reclamen
l’herència, que són els únics hereus abintestat del causant, atés que no
hi ha ascendents, descendents, ni cònjuge. Com que no s’ha atorgat un
testament, pertoca la successió legítima ab intestato, corresponent
l’herència als seus parents més pròxims. Els pares de la finada, Antonio Conejero Agulló i María Requena Cantos, ja havien mort amb
anterioritat, com acredita el certificat de defunció del seu pare en data
10 d’octubre de 1978. La mare de la causant, María Requena Cantos, va finar el 1947, però el Registre Civil de Caudete no ha pogut facilitar el certificat de defunció, atés que no existeix la informació per
haver-se perdut molts llibres durant la Guerra Civil. Tanmateix, s’aprecia que en el certificat de defunció del seu espós Antonio Conejero
Agulló figura com a vidu.
A la causant Virtudes Conejero Requena, han sobreviscut tres
germans (Rosario, Agustina i José Conejero Requena) i 11 nebots,
fills dels seus quatre germans que la premoriren; i se citen les persones que es creguen amb igual o millor dret perquè compareguen al
Jutjat a reclamar-lo dins de 30 dies.
Ontinyent, 28 de desembre de 2005.– El secretari judicial.
Jutjat de Primera Instància
número 3 de Torrevieja
8527
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 984 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, mediante la publicación de los edictos, fijándose
edictos en los sitios públicos del lugar de su sede y en los pueblos de
fallecimiento y naturaleza del finado y al Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, anunciando su muerte sin testar, y los nombres y grados
de parentesco de los que reclamen la herencia que los únicos herederos abintestato del causante, al no existir ascendientes, descendientes, ni cónyuge. Al no haber otorgado testamento tiene lugar la
sucesión legítima ab intestato, correspondiendo la herencia a sus
parientes más próximos. Los padres de la finada, Antonio Conejero
Agulló y María Requena Cantos, ya habían fallecido con anterioridad, como se acredita con la certificación de defunción de su padre en
fecha 10 de octubre de 1978. La madre de la causante, María Requena Cantos, falleció en 1947, pero el Registro Civil de Caudete no ha
podido facilitar el certificado de defunción, pues carece de la información al haberse perdido muchos libros durante la Guerra Civil. Sin
embargo, se aprecia que en el certificado de defunción de su esposo
Antonio Conejero Agulló figura como viudo.
A la causante Virtudes Conejero Requena, le sobreviven tres hermanos (Rosario, Agustina y José Conejero Requena) y 11 sobrinos,
hijos de sus cuatro hermanos que la premurieron, y llamando a los
que se crean con igual o mejor derecho para que comparezcan en el
Juzgado a reclamarlo dentro de 30 días.
Ontinyent, 28 de diciembre de 2005.– El secretario judicial.
Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Torrevieja
Notificació a Olga Escolar Cornejo de la sentència dictada en el
juí ordinari número 22/2005. [2006/F2151]
Notificación a Olga Escolar Cornejo de la sentencia dictada en
el juicio ordinario número 22/2005. [2006/F2151]
Procediment: assumpte civil 22/2005.
Juí: juí ordinari 22/2005.
Part demandant: Caixarenting, Societat Anònima.
Part demandada: Olga Escolar Cornejo.
Sobre: ordinaris.
En el juí esmentat, s’ha dictat la resolució en què el text literal de
la decisió de la sentència és el següent:
Procedimiento: asunto civil 22/2005.
Juicio: juicio ordinario 22/2005.
Parte demandante: Caixarenting, Sociedad Anónima.
Parte demandada: Olga Escolar Cornejo.
Sobre: ordinarios.
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal del fallo de la sentencia es el siguiente:
Decisió
Que per mitjà de la present sentència estime íntegrament la demanda interposada pel procurador senyor Giménez Viudes en nom i representació de Caixarentig, contra Olga Escolar Cornejo, i en conseqüència:
– Declare resolt el contracte de renting de vehicles número
6800.71.0021675-96 de data 10 de febrer de 2004, entre Caixarenting, SA, com a arrendadora, i Olga Escolar Cornejo, com a arrendatària, sent-ne l’objecte del contracte el vehicle marca Smart, model City
Coupé, versió Pasión 45KW’03, número de xassís
WME4503321J085492.
– Condemne Olga Escolar Cornejo a pagar al demandant, Caixarenting, SA, la quantitat de set mil deu euros, més els interessos legals
de la dita quantitat des de la interposició de la demanda, que seran
els pactats al 20,05 anual.
– Condemne la part demandada, Olga Escolar Cornejo, al pagament de les costes del present juí.
La present resolució no és ferma i contra esta podrà interposar-se
recurs d’apel·lació, el qual es prepararà de conformitat a l’article 457
de la Llei d’Enjudiciament Civil, en el termini de cinc dies comptats
des de l’endemà de la notificació d’aquella, i davant d’este jutjat,
citant la resolució impugnada, manifestant la seua intenció de recórrer
amb expressió dels pronunciaments que s’impugnen.
Fallo
Que por medio de la presente sentencia debo estimar y estimo
íntegramente la demanda interpuesta por el procurador señor Giménez Viudes en nombre y representación de Caixarentig, contra Olga
Escolar Cornejo, y en consecuencia:
– Debo declarar y declaro resuelto el contrato de renting de vehículos número 6800.71.0021675-96 de fecha 10 de febrero de 2004,
entre su Caixarenting, SA, como arrendadora, y Olga Escolar Cornejo, como arrendataria, siendo el objeto del contrato el vehículo
marca Smart, modelo City Coupé, versión Pasión 45KW’03, número de chasis WME4503321J085492.
– Debo condenar y condeno a Olga Escolar Cornejo a abonar al
demandante Caixarenting, SA, la cantidad de siete mil diez euros,
más los intereses legales de dicha cantidad desde la interposición de
la demanda, que serán los pactados al 20,05 anual.
– Debo condenar y condeno a la parte demandada, Olga Escolar
Cornejo, al pago de las costas del presente juicio.
La presente resolución no es firme y contra ella podrá interponerse recurso de apelación, el cual se preparará de conformidad al
artículo 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de cinco
días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla, y
ante este juzgado, citando la resolución impugnada, manifestando su
intención de recurrir con expresión de los pronunciamientos que se
impugnan.
Dedúzcase testimonio de la presente resolución para su unión a los
autos, llevado el original al libro de sentencias de este juzgado.
Deduïu el testimoniatge de la present resolució perquè s’unisca
a les actuacions, i porteu-ne l’original al llibre de sentències d’este
jutjat.
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
8528
06 03 2006
DOGV - Núm. 5.212
A causa del desconeixement de l’actual domicili o residència de
la part demandada, per mitjà de la provisió de data 30 de gener de
2006 el jutge, de conformitat amb el que s’establix en els articles
156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, ha acordat la
publicació del present edicte en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, per a portar a efecte la diligència de notificació.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por
el/la señor/a, su señoría que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el
secretario judicial doy fe, en Torrevieja (Alicante), a 14 de diciembre
de 2005.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de fecha 30 de enero de
2006 el señor juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado
la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, para llevar a efecto la diligencia de notificación.
Torrevieja, 30 de gener de 2006.– El secretari judicial: José Miguel
García Pérez.
Torrevieja, 30 de enero de 2006.– El secretario judicial: José
Miguel García Pérez.
Publicació. L’anterior sentència va ser donada, llegida i publicada per sa senyoria que la va dictar, mentre celebrava audiència pública el mateix dia de la data, de la qual cosa jo, el secretari judicial,
done fe, a Torrevieja (Alacant), el 14 de desembre de 2005.
Jutjat de Primera Instància
número 21 de València
Citació a María del Carmen Cuesta Rodríguez i altres, en el juí
de mesures cautelars coetànies número 365/2005. [2006/F2452]
Juzgado de Primera Instancia
número 21 de Valencia
Emplazamiento a María del Carmen Cuesta Rodríguez y otros, en
el juicio de medidas cautelares coetáneas número 365/2005.
[2006/F2452]
Juí de mesures cautelars coetànies 365/2005
Part demandant: José Peris Ruiz, Pilar Pizcueta González, Joaquín Renovell Ribarrocha, Ana Genís Baixauli, Francisco Ruiz Serra
i Felicidad Sanjerónimo Grafiada.
Part demandada: María del Carmen Cuesta Rodríguez, María de
la Luz Guillem Cuesta, María de los Ángeles Guillem Cuesta, María
del Carmen Guillem Cuesta, María Agustina Guillem Cuesta, María
Desamparados Guillem Sanz, María Teresa Guillem Sanz i OkapiAvis, S. Coop. V.
Sobre: mesures coetànies o posteriors a la interposició de la demanda.
En el juí esmentat s’ha acordat lliurar a la part demandada la cèdula que té el text literal següent:
«Cèdula de citació
Tribunal que ordena citar: Jutjat de Primera Instància número 21
de València.
Assumpte que s’acorda: el que s’esmenta més amunt.
Persona que se cita: María Desamparados Guillem Sanz. Domicili: carrer d’Alzira, 13, planta 2, porta 4, València.
Objecte de la citació: assistir a la vista convocada en les presents
actuacions sobre mesures cautelars.
Lloc en què ha de comparéixer: a la seu d’este jutjat, situat a
l’avinguda del Saler (Ciutat de la Justícia), 14é, 4t, zona blava.
Dia i hora en què ha de comparéixer: el 24 de març de 2006, a
les 13.00 hores.
Prevencions legals
1. En la vista podrà exposar el que li convinga segons dret, i pot
servir-se de totes les proves de què dispose, que s’admetran i practicaran si foren pertinents, en relació amb les mesures cautelars sol·licitades.
2. Així mateix podrà formular al·legacions relatives al tipus i
quantia de la caució.
3. La part demandada podrà demanar que en substitució de la
mesura s’acorde caució substitutòria, i el tribunal resoldrà, si és el
cas, el que estime procedent sobre esta petició, oïda la part sol·licitant.
València, 2 de febrer de 2006. El secretari judicial».
A causa del desconeixement de l’actual domicili o residència de
la part demandada, per mitjà de la provisió de 21 de febrer de 2006,
el jutge, de conformitat amb el que s’establix en els articles 156.4 i 164
de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, ha acordat la publicació del
present edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a
portar a efecte la diligència de citació de mesures cautelars.
València, 21 de febrer de 2006.– El secretari judicial: Nicolás
González Soria.
Juicio de medidas cautelares coetáneas 365/2005
Parte demandante: José Peris Ruiz, Pilar Pizcueta González, Joaquín Renovell Ribarrocha, Ana Genís Baixauli, Francisco Ruiz Serra
y Felicidad Sanjerónimo Grafiada.
Parte demandada: María del Carmen Cuesta Rodríguez, María de
la Luz Guillem Cuesta, María de los Ángeles Guillem Cuesta, María
del Carmen Guillem Cuesta, María Agustina Guillem Cuesta, María
Desamparados Guillem Sanz, María Teresa Guillem Sanz y OkapiAvis, S. Coop. V.
Sobre: medidas coetáneas o posteriores a la interposición de la
demanda.
En el juicio referenciado se ha acordado entregar a la parte demandada la cédula cuyo texto literal es el siguiente:
«Cédula de citación
Tribunal que ordena citar: Juzgado de Primera Instancia número
21 de Valencia.
Asunto que se acuerda: el arriba referenciado.
Persona a la que se cita: María Desamparados Guillem Sanz.
Domicilio: calle de Alzira, 13, planta 2, puerta 4, Valencia.
Objeto de la citación: asistir a la vista convocada en las presentes
actuaciones sobre medidas cautelares.
Lugar en que debe comparecer: en la sede de este juzgado, sito en
la avenida del Saler (Ciudad de la Justicia), 14.º, 4º, zona azul.
Día y hora en la que debe comparecer: el 24 de marzo de 2006, a
las 13.00 horas.
Prevenciones legales
1. En la vista podrá exponer lo que convenga a su derecho, sirviéndose de cuantas pruebas disponga que se admitirán y practicarán
si fueren pertinentes, en relación con las medidas cautelares solicitadas.
2. Asimismo podrá formular alegaciones relativas al tipo y cuantía de la caución.
3. La parte demandada podrá pedir que en sustitución de la medida se acuerde caución sustitutoria, resolviendo el tribunal, en su caso,
lo que estime procedente sobre esta petición, oída la parte solicitante.
Valencia, 2 de febrero de 2006. El secretario judicial».
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 21 de febrero de 2006,
el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, para llevar a efecto la diligencia de citación de medidas cautelares.
Valencia, 21 de febrero de 2006.– El secretario judicial: Nicolás
González Soria.
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
Jutjat de Primera Instància
número 21 de València
8529
Juzgado de Primera Instancia
número 21 de Valencia
Citació a Buildersa Consulting, SL, en el juí verbal número
630/2005. [2006/F2150]
Emplazamiento a Buildersa Consulting, SL, en el juicio verbal
número 630/2005. [2006/F2150]
Procediment: juí verbal 630/2005.
Juí: juí verbal 630/2005.
Part demandant: Aitana, SA.
Part demandada: Buildersa Consulting, SL.
En el juí esmentat s’ha acordat lliurar a la part demandada la cèdula que té el text literal següent:
Procedimiento: juicio verbal 630/2005.
Juicio: juicio verbal 630/2005.
Parte demandante: Aitana, SA.
Parte demandada: Buildersa Consulting, SL.
En el juicio referenciado se ha acordado entregar a la parte demandada la cédula cuyo texto literal es el siguiente:
«Cèdula de citació de demandat
Jutjat de Primera Instància número 21 de València
La magistrada, en la resolució dictada el dia de la data en el juí verbal de desnonament per falta de pagament, seguit en este jutjat amb
el número 630/2005, a instància d’Aitana, SA, representat pel procurador dels tribunals Francisco Cerrillo Ruesta, i assistit pel lletrat José
Ferraz Español, contra Buildersa Consulting, SL, en reclamació de
rendes, s’ha acordat citar Buildersa Consulting, SL, a través de l’administrador Manuel Lara Muñoz, en qualitat de demandada, perquè el
pròxim dia 22 de maig de 2006, a les 11.30 hores, comparega a la
Sala Multiusos d’este jutjat, situat a l’avinguda del Saler, número 14,
a fi d’assistir a la celebració de la vista, i se li fa saber que haurà de
comparéixer amb els mitjans de prova de què s’intente valdre, assistit pel lletrat i representat per procurador, amb l’advertiment que si no
compareix a la vista es declararà el desnonament sense més tràmits.
Se li fa saber que en el termini dels tres dies següents a la citació,
ha d’indicar les persones que, per no poder-les presentar, han de ser
citades per este jutjat a la vista perquè declaren en qualitat de parts,
testimonis o perits, si és el cas, i facilitar les dades i circumstàncies
necessàries per a portar a efecte la citació.
Igualment es fa saber al demandat que podrà enervar l’acció de desnonament, si abans de la celebració de la vista, paga al actor o posa
a disposició seua mitjançant consignació en el compte de depòsits i consignacions d’este jutjat, número 4.553, oberta en l’entitat Banco Español de Crédito, oficina número 3305, del carrer del Poeta Josep Cervera Grifol, número 12, o notarialment, l’import de les quantitats
reclamades en la demanda i el de les que dega en el moment del pagament.
S’advertix que en cas que la sentència siga condemnatòria i no
es recórrega, es procedirà al llançament el dia 31 de juliol de 2006 a
les 09.15 hores, si així ho sol·licita el demandant en execució de sentència (article 440.3 de la Llei d’Enjudiciament Civil), i es consideraran com a abandonats els béns mobles que s’hi trobaren.
I perquè valga de cèdula de citació en legal forma al demandat
Manuel Lara Muñoz, en qualitat d’administrador de Buildersa Consulting, SL, l’expedisc a València, el 16 de febrer de 2006. El secretari.»
«Cédula de citación de demandado
Juzgado de Primera Instancia número 21 de los de Valencia
Por la magistrada, en resolución dictada en el día de la fecha en
el juicio verbal de desahucio por falta de pago, seguido en este juzgado
con el número 630/2005, a instancia de Aitana, SA, representado por
el procurador de los tribunales Francisco Cerrillo Ruesta, y asistido del
letrado José Ferraz Español, contra Buildersa Consulting, SL, en reclamación de rentas, se ha acordado citar a Buildersa Consulting, SL, a
través de su administrador Manuel Lara Muñoz, en calidad de demandada, para que el próximo día 22 de mayo de 2006, a las 11.30 horas,
comparezca en la Sala Multiusos de este juzgado, sito en la avenida
del Saler, número 14, al objeto de asistir a la celebración de la vista,
haciéndole saber que deberá comparecer con los medios de prueba
de que intente valerse, asistido de letrado y representado por procurador, apercibiéndole que de no comparecer a la vista, se declarará
el desahucio sin más trámites.
Se le hace saber que en el plazo de los tres días siguientes a su
citación, debe indicar las personas que, por no poderlas presentar,
han de ser citadas por este juzgado a la vista para que declaren en
calidad de partes, testigos o peritos, en su caso, facilitando los datos
y circunstancias precisas para llevar a efecto la citación.
Igualmente se hace saber al demandado que podrá enervar la
acción de desahucio, si antes de la celebración de la vista, paga al
actor o pone a su disposición mediante consignación en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este juzgado, número 4.553, abierta
en la entidad Banco Español de Crédito, oficina número 3305, de la
calle del Poeta Josep Cervera Grifol, número 12, o notarialmente, el
importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que
adeude en el momento de dicho pago.
Se advierte que en caso de que la sentencia sea condenatoria y no
se recurra, se procederá al lanzamiento el día 31 de julio de 2006 a las
09.15 horas, si así lo solicita el demandante en ejecución de sentencia (artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), considerando
como abandonados los bienes muebles que en el mismo se hallaren.
Y para que sirva de cédula de citación en legal forma al demandado Manuel Lara Muñoz, en calidad de administrador de Buildersa
Consulting, SL, expido la presente en Valencia, a 16 de febrero de
2006. El secretario.»
Atés el desconeixement de l’actual domicili o residència de la
part demandada, per mitjà de la provisió de 16 de febrer de 2006 el
jutge, de conformitat amb el que s’establix en els articles 156.4 i 164
de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, ha acordat la publicació del
present edicte al tauler d’anuncis del jutjat i en el butlletí oficial de la
comunitat autònoma per a portar a efecte la diligència de citació a
juí.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 16 de febrero de 2006
el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del juzgado y en el
boletín oficial de la comunidad autónoma para llevar a efecto la diligencia de citación a juicio.
València, 16 de febrer de 2006.– El secretari judicial: Nicolás
González Soria.
Valencia, 16 de febrero de 2006.– El secretario judicial: Nicolás
González Soria.
8530
06 03 2006
DOGV - Núm. 5.212
V. ALTRES ANUNCIS
V. OTROS ANUNCIOS
a) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME
a) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
1. Tràmits de procediments dels plans
1. Trámites procedimentales de los planes
Conselleria de Territori i Habitatge
Conselleria de Territorio y Vivienda
Informació pública del Programa per al Desenvolupament
d’Actuacions Integrades, de la unitat d’execució del sector 24, que
incorpora el plans parcial del sector 24 del PGOU de Castelló de la
Plana i projecte d’urbanització. [2006/A2514]
Información pública del Programa para el Desarrollo de Actuaciones Integradas, de la Unidad de Ejecución del Sector 24, que
incorpora el plan parcial del sector 24 del PGOU de Castellón de la
Plana y proyecto de urbanización. [2006/A2514]
L’Institut Valencià d’Habitatge, SA (IVH, SA), com a empresa
pública de la Generalitat Valenciana, adscrita a la Conselleria de Territori i Habitatge, de conformitat amb el que establix l’article 89 de la
Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, i basant-se en el Conveni de Col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana, el 28 de gener del 2004, ha elaborat
el Programa per al Desenvolupament d’Actuacions Integrades de la
Unitat d’Execució del sector 24 del PGOU de Castelló de la Plana, que
incorpora plans parcial del referit sector, així com projecte d’urbanització de la unitat d’execució.
El procediment per a la seua aprovació està subjecte a les regles
establides per als plans especials en l’article 96 de la LUV, amb aplicació del procediment de tramitació d’urgència previst en l’article
100 de la mateixa llei.
De conformitat amb el que disposa l’article 89 de la LRAU, el
conseller de Territori i Habitatge, ha acordat per Resolució de data 1
de març del 2006 sotmetre a informació pública per un període de 20
dies, per mitjà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana i en un diari no oficial d’àmplia difusió en la localitat, el
Programa per al Desenvolupament d’Actuacions Integrades de la Unitat d’Execució del sector 24 del PGOU de Castelló de la Plana, que
incorpora plans parcial del referit sector, així com projecte d’urbanització de la unitat d’execució.
La documentació, degudament diligenciada, es trobarà depositada per a la seua consulta pública en l’Ajuntament de Castelló de la
Plana, Agència de Desenvolupament Urbanístic, carrer Germans Bou,
16, així com en la seu de l’IVH, SA, a València, carrer d’En Bou,
números 9 i 11.
Durant l’esmentat termini, podran presentar-se les al·legacions
que es consideren oportunes en les oficines de l’IVH, SA, així com en
qualsevol de les dependències o registres establits en l’article 38,4
de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, modificat per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.
Se significa que el present anunci es publica igualment als efectes establits en l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, segons la redacció donada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, per als interessats
que figuren com a desconeguts o amb domicili ignorat.
El Instituto Valenciano de Vivienda, SA, (IVV, SA), como empresa pública de la Generalitat Valenciana, adscrita a la Conselleria de
Territorio y Vivienda, de conformidad con lo establecido en el artículo
89 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística
Valenciana, y en base al Convenio de Colaboración suscrito con el
Ayuntamiento de Castellón de la Plana, el 28 de enero de 2004, ha elaborado el Programa para el Desarrollo de Actuaciones Integradas de
la Unidad de Ejecución del sector 24 del PGOU de Castellón de la
Plana, que incorpora plan parcial del referido sector, así como proyecto
de urbanización de la unidad de ejecución.
El procedimiento para su aprobación está sujeto a las reglas establecidas para los planes especiales en el artículo 96 de la LUV, con
aplicación del procedimiento de tramitación de urgencia previsto en
el artículo 100 de la misma ley.
De conformidad con lo que dispone el artículo 89 de la LRAU, el
conseller de Territorio y Vivienda, ha acordado por Resolución de
fecha 1 de marzo de 2006 someter a información pública, por un
periodo de 20 días, por medio de su publicación en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana y en un diario no oficial de amplia difusión
en la localidad, el Programa para el Desarrollo de Actuaciones Integradas de la Unidad de Ejecución del sector 24 del PGOU de Castellón de la Plana, que incorpora plan parcial del referido sector, así
como proyecto de urbanización de la unidad de ejecución.
La documentación, debidamente diligenciada, se encontrará depositada para su consulta pública en el Ayuntamiento de Castellón de la
Plana, Agencia de Desarrollo Urbanístico, calle Hermanos Bou, 16,
así como en la sede del IVV, SA, en Valencia, calle En Bou, número 9 y 11.
Durante el citado plazo, podrán presentarse las alegaciones que se
consideren oportunas en las oficinas del IVV, SA, así como en cualquiera de las dependencias o registros establecidos en el artículo 38,4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Se significa que el presente anuncio se publica igualmente a los
efectos establecidos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, para
los interesados que figuren como desconocidos o con domicilio ignorado.
València, 1 de març de 2006.– El conseller de Territori i Habitatge: Rafael Blasco Castany.
Valencia, 1 de marzo de 2006.– El conseller de Territorio y Vivienda.: Rafael Blasco Castany
Ajuntament d’Alcoi
Informació pública de l’estudio de detall de l’illa ubicada entre
els carrers de La Llibertat, Gregori Casasempere Juan, Joan de Joanes, Mestre J. Ribera Montes y plaça del Pintor Navarrete. [2006/A2278]
Ayuntamiento de Alcoy
Información pública del estudio de detalle de la manzana ubicada entre las calles de La Llibertat, Gregori Casasempere Juan, Joan
de Joanes, Mestre J. Ribera Montes y plaza del Pintor Navarrete.
[2006/A2278]
En compliment del que disposa l’article 83.2.a de la Llei 16/2005,
de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, es fa
saber que, en relació amb l’estudi de detall, redactat pels arquitectes
Antonio Aracil Payá i Fernando Santonja Sanz, de l’illa ubicada entre
els carrers de la Llibertat, Gregori Casasempere Juan, Joan de Joa-
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83.2.a de la Ley
16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, se hace sabe que, en relación con el estudio de detalle, redactado por los arquitectos Antonio Aracil Payá y Fernando Santonja
Sanz, de la manzana ubicada entre las calles de La Llibertat, Grego-
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8531
nes, Mestre J. Ribera Montes y plaça del Pintor Navarrete, aquesta
Alcaldia, per resolució de data 15 de febrer de 2006, ha acordat:
ri Casasempere Juan, Joan de Joanes, Mestre J. Ribera Montes y plaza
del Pintor Navarrete, esta Alcaldía, mediante resolución de 15 de
febrero de 2006, ha acordado:
Primer. Sotmetre a informació pública, per un termini d’un mes,
a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest acord, mitjançant
un edicte publicat en un diari no oficial d’ampla difusió a la localitat
i, posteriorment o simultàniament, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, l’estudi de detall en qüestió.
Primero. Someter a información pública, por el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente acuerdo, mediante edicto publicado en un diario no oficial de amplia difusión en la localidad y, posterior o simultáneamente, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el estudio de detalle en cuestión.
Segon. Durant el període d’informació pública es podran formular les al·legacions que convinguen als drets dels particulars i es podrà
consultar l’estudi de detall al Departament d’Urbanisme d’aquest
Ajuntament, de 09.00 a 13.30 hores, els dies hàbils d’oficina.
Segundo. Durante el periodo de información pública se podrán
formular las alegaciones que convengan a los derechos de los particulares, pudiendo consultar el estudio de detalle en el Departamento
de Urbanismo de este Ayuntamiento, de 09.00 a 13.30 horas, los días
hábiles de oficina.
Alcoi, 16 de febrer de 2006.– L’alcalde: Jorge Sedano Delgado.
Ajuntament de Borriol
do.
Alcoy, 16 de febrero de 2006.– El alcalde: Jorge Sedano Delga-
Ayuntamiento de Borriol
Informació pública de l’estudi de detall per al desenvolupament
de la parcel·la G del Sector ZI-1. [2006/X2277]
Información pública del estudio de detalle para el desarrollo de
la parcela G del Sector ZI-1. [2006/X2277]
Per Decret de l’Alcaldia amb el número 65/06, amb data 10 de
febrer de 2006, es va resoldre admetre a tràmit l’Estudi de Detall
redactat per Comaypa, SA, per al desenvolupament de la parcel·la G
del sector ZI-1 presentat per Cotyse, Empresa Constructora, SL, i de
conformitat amb l’art. 90 i 83.2 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, se sotmet l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini
de 30 dies, a contar des de la publicació del present edicte en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana, i les persones interessades
podran consultar l’expedient a les oficines municipals.
Por Decreto de la Alcaldía con número /2000, de fecha 10 de
febrero de 2006, se resolvió admitir a trámite el Estudio de Detalle
redactado por Comaypa, SA, para el desarrollo de la parcela G del
sector ZI-1 presentado por Cotyse, Empresa Constructora, SL, y de
conformidad con el art. 90 y 83.2 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, se somete el expediente al trámite de información pública por
plazo de 30 días, a contar desde la publicación del presente edicto en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, pudiendo los interesados consultar el expediente en las oficinas municipales.
Borriol, 10 de febrer de 2006.– L’alcalde: Adelino Santamaría
Blasco.
Borriol, 10 de febrero de 2006.– El alcalde: Adelino Santamaría
Blasco.
Ajuntament de Segorbe
Ayuntamiento de Segorbe
Informació pública de l’aprovació inicial de la modificació puntual número 4, del pla especial de protecció i reforma interior del
conjunt històric i del catàleg del patrimoni arquitectònic de la localitat. [2006/A1923]
Información pública de la aprobación inicial de la modificación
puntual número 4, del plan especial de protección y reforma interior
del conjunto histórico y del catálogo del patrimonio arquitectónico de
la localidad. [2006/A1923]
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 31 de gener de 2006,
va acordar aprovar inicialment la modificació puntual número 4 del
pla especial de protecció i reforma interior del conjunt històric i del
catàleg del patrimoni arquitectònic de Segorbe; que té com a objecte redefinir l’alineació del carrer de El Argén al tram a l’altura de la
torre del Botxí, redefinir l’alineació del carrer de Celtíberos i modificar la fitxa d’ordenança dibuixada número 157 del PEPRI, corresponent a l’edifici siti al carrer de Obispo Aguilar.
El Ayuntamiento en pleno, en sesión celebrada el día 31 de enero
de 2006, acordó aprobar inicialmente la modificación puntual número 4 del plan especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y del catálogo del patrimonio arquitectónico de Segorbe; que
tiene por objeto redefinir la alineación de la calle de El Argén en el
tramo a la altura de la torre de El Botxí, redefinir la alineación de la
calle Celtíberos y modificar la ficha de ordenanza dibujada número 157
del PEPRI, correspondiente al edificio sito en la calle Obispo Aguilar.
El citado expediente, así como la documentación relativa al mismo,
se encuentra expuesto al público en la Secretaría Municipal de este
Ayuntamiento, por el plazo de un mes desde la publicación de este
anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, con el fin
de que, en su caso, puedan formularse las alegaciones que se estimen
oportunas.
L’expedient esmentat, així com la documentació que s’hi refereix, estaran exposats al públic a la Secretaria Municipal d’este Ajuntament, durant el termini d’un mes des de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a fi que, si pertoca,
s’hi puguen formular les al·legacions que s’estimen oportunes.
Segorbe, 10 de febrer de 2006.– L’alcalde: Rafael Calvo Calpe.
Segorbe, 10 de febrero de 2006.– El alcalde: Rafael Calvo Calpe.
8532
06 03 2006
DOGV - Núm. 5.212
b) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS
b) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana
1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Resolució de 28 de febrer de 2006, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’acorda la suspensió de la
tramitació del concurs públic número CNMY06/0201/11, subministrament en règim d’arrendament (rènting) d’un equip d’anàlisi de
components de llet crua. [2006/2520]
Resolución de 28 de febrero de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se acuerda la suspensión
de la tramitación del concurso público número CNMY06/0201/11.
Suministro en régimen de arrendamiento (renting), de un equipo de
análisis de componentes de leche cruda. [2006/2520]
Vista la proposta de la Direcció General d’Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària, de data 20 de febrer de 2006, formulada en relació a l’expedient de contractació CNMY06/0201/11,
subministrament en règim d’arrendament (rènting) d’un equip d’anàlisi de components de llet crua, que actualment es troba en tramitació
(havent-se publicat convocatòria a concurs públic en el DOGV número 5178, de 17 de gener de 2006, en el BOE número 24, de 28 de
gener de 2006, i remés l’enviament d’anunci al DOUE en data 30 de
desembre de 2005), per mitjà de la qual s’interessa la suspensió del procediment de referència i l’arxiu de les actuacions.
Atés que els errors invocats per la proposta de la Direcció General, justifiquen suficientment la suspensió del procediment i l’arxiu
d’actuacions.
Fent ús de les atribucions que em conferix l’article 35.1 de la Llei
5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, resolc:
Acordar la suspensió de la tramitació del concurs públic número
CNMY06/0201/11, subministrament en règim d’arrendament (rènting) d’un equip d’anàlisi de components de llet crua, amb arxiu de les
actuacions.
Vista la propuesta de la Dirección General de Investigación Desarrollo e Innovación Agropecuaria, de fecha 20 de febrero de 2006,
formulada en relación al expediente de Contratación CNMY06/0201/11
“Suministro en régimen de arrendamiento (renting), de un equipo de
análisis de componentes de leche cruda”, que actualmente se encuentra en tramitación (habiéndose publicado convocatoria a concurso
público en el DOGV número 5.178, de 17 de enero de 2006, en el
BOE número 24, de 28 de enero de 2006, y remitido envío de anuncio al DOUE en fecha 30 de diciembre de 2005), mediante la que se
interesa la suspensión del procedimiento de referencia, y el archivo de
las actuaciones.
Considerando que los errores invocados por la propuesta de la
Dirección General, justifican suficientemente la suspensión del procedimiento y el archivo de actuaciones.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35.1 de la
Ley 5/83, de 30 de diciembre de Gobierno Valenciano, resuelvo:
Acordar la suspensión de la tramitación del concurso público
número CNMY06/0201/11 “Suministro en régimen de arrendamiento (renting), de un equipo de análisis de componentes de leche cruda”,
con archivo de las actuaciones.
València, 28 de febrer de 2006.– El conseller d’Agricultura, Pesca
i Alimentació: Juan G. Cotino Ferrer.
Valencia, 28 de febrero de 2006.– El conseller d’Agricultura,
Pesca i Alimentació: Juan G. Cotino Ferrer.
3. Entitats i empreses de la Generalitat Valenciana
3. Entidades y empresas de la Generalitat Valenciana
Radiotelevió Valenciana
Radiotelevisión Valenciana
Concurs exp.: 2006/03. Contractació de l’assistència tècnica per
al manteniment de la xàrcia de difusió (emissors i reemissors) analògics i digitals de Televisió Autonòmica Valenciana, SA (TVV). Ref.
2006/03. [2006/2513]
Concurso exp.: 2006/03. Contratación de la asistencia técnica
para el mantenimiento de la red de difusión (emisores y reemisores)
analógicos y digitales de Televisión Autonómica Valenciana, SA
(TVV). Ref. 2006/03. [2006/2513]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Televisió Autonòmica Valenciana, SA.
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Compres RTVV
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Television Autonomica Valenciana, SA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Compras
de RTVV
c) Número de expediente: 2006/03
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: concurso público para la contratación
de la asistencia técnica para el mantenimiento de la red de difusión
(emisores y reemisores) analógicos y digitales de Televisión Autonómica Valenciana, SA. (TVV), Ref. 2006/03.
d) Lugar de ejecución: Red de repetidores de TVV (Comunidad
Valenciana).
e) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso
4. Presupuesto base licitación. Importe total: 525.000,00 euros,
IVA incluido a la baja.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
c) Número d’expedient: 2006/03
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: concurs públic per a la contractació
de l’assistència tècnica per al manteniment de la xàrcia de difusió
(emissors i reemissors) analògics i digitals de Televisió Autonòmica
Valenciana, SA (TVV), Ref. 2006/03.
d) Lloc d’execució: xàrcia de repetidors de TVV (Comunitat
Valenciana).
e) Termini d’execució: 1 any.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs
4. Pressupost base de licitació, import total: 525.000,00 euros,
IVA inclòs a la baixa.
5. Garantia provisional: no.
6. Obtenció de documentació i informació, plec de Condicions
aprovat:
a) Entitat: Radiotelevisió Valenciana
b) Domicili: Pol. accés Ademús s/n
c) Localitat i codi postal: Burjassot 46100 (València)
a) Entidad: Radiotelevisión Valenciana
b) Domicilio: Pol. acceso Ademuz S/N
c) Localidad y código postal: Burjassot 46100 (Valencia)
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8533
c) Lloc de presentació: Registre d’Entrada de RTVV, adreça més
amunt indicada.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la
seua oferta: 3 mesos
9. Obertura de les ofertes, acte públic en l’adreça més amunt indicada
d) Data: el 02.05.2006.
e) Hora: 12.00 hores, lloc Saló d’actes de RTVV
11. Despeses d’anuncis, a càrrec de l’adjudicatari
12. Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 02.03.2006.
d) Teléfono: 96 318 30 00
e) Telefax: 96 318 35 55-96 318 30 01
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: pliego disponible desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio hasta el día anterior a la fecha de finalización de presentación
de ofertas, en la Recepción de RTVV de 09.00 a 15.00 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): grupo V, subgrupo 3, Categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: ver en el pliego de condiciones.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del
25.04.2006.
c) Lugar de presentación: Registro de Entrada de RTVV, dirección
arriba indicada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: mínimo de 3 meses.
9. Apertura de las ofertas. Acto público en la dirección arriba indicada.
d) Fecha: el 02.05.2006.
e) Hora: 12.00 horas, Lugar: Salón de Actos de RTVV
11. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea (en su caso): 02.03.2006.
Burjassot, 2 de març de 2006.– El director general de RTVV:
Pedro García Gimeno.
Burjassot, 2 de marzo de 2006.– El director general de RTVV:
Pedro García Gimeno.
c) ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS
c) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
3. Entitats i empreses de la Generalitat Valenciana
3. Entidades y empresas de la Generalitat Valenciana
d) Telèfon: 96 318 30 00
e) Telefax: 96 318 35 55 - 96 318 30 01
f) La data límit d’obtenció de documents i informació: plec disponible des de l’endemà de la publicació del present anunci fins al
dia anterior a la data de finalització de presentació d’ofertes, en la
Recepció de RTVV de 09.00 a 15.00 hores.
7. Requisits específics del contractista.
a) Classificació (grups, subgrups i categoria): grup V; subgrup 3,
categoria C.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: veure en el plec de condicions.
8. Presentació de les ofertes, vegeu plec.
a) Data límit de presentació: Fins a les 14.00 hores del 25.04.2006.
Consorci Hospital General Universitari de València
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
Expedient número CP-SU-23-2004. Subministrament i instal·lació
de divers equipament per al Consorci Hospital General Universitari de València. [2006/X2459]
Expediente número CP-SU-23-2004. Suministro e instalación de
diverso equipamiento para el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. [2006/X2459]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci Hospital General Universitari de Valèn-
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consorcio Hospital General Universitario de Valen-
cia.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació
i Logística.
c) Número d’expedient: CP-SU-23-2004
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: subministrament.
b) Descripció de l’objecte: subministrament i instal·lació de divers
equipament per al Consorci Hospital General Universitari de València.
c) Lot: 1
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: DOGV núm. 4.850 de 27 de setembre de 2004
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació.
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs
4. Pressupost base de licitació o cànon d’explotació.
Import total: 770.000,00 (euros).
5. Adjudicació
a) Data: 14 de novembre del 2005
b) Contractista: lot 1 (1 equip d’Hemodinàmica) Siemens, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: Lot núm. 1: 770.000,00 euros.
València, 28 de febrer de 2006.– El director gerent: Sergio Blasco Perepérez.
cia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Logística.
c) Número de expediente: CP-SU-23-2004
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: suministro e instalación de diverso
equipamiento para el Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia.
c) Lote: 1
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: DOGV nº 4.850 de 27 de septiembre de 2004
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 770.000,00 (euros).
5. Adjudicación
a) Fecha: 14 de noviembre de 2005
b) Contratista: Lote 1 (1 Equipo de Hemodinámica) Siemens, SA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: Lote nº 1: 770.000,00 euros.
Valencia, 28 de febrero de 2006.– El director gerente: Sergio Blasco Perepérez.
8534
06 03 2006
Vaersa, Valenciana d’Aprofitament
Energètic de Residus, SA
DOGV - Núm. 5.212
Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento
Energético de Residuos, SA
Expedient número 34/2005. Subministrament d’una unitat helitransportadora per a la prevenció contra incendis forestals en règim
de lloguer, campanya 2006-2007. [2006/X2210]
Expediente número 34/2005. Suministro de una unidad helitransportadora para la prevención contra incendios forestales en
régimen de alquiler, campaña 2006-2007. [2006/X2210]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Vaersa Valenciana d’Aprofitament Energètic de
Residus, SA.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament Forestal.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4. Pressupost base de licitació
Import total: 447.600 euros (quatre-cents quaranta-set mil siscents euros), IVA no inclòs.
5. Adjudicació
a) Data: 10 de febrer de 2006.
b) Contractista: Helicópteros del Sureste, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: 446.000 euros (Quatre-cents quaranta-sis
mil euros), IVA no inclòs.
e) Data enviament de l’anunci d’adjudicació al Diari Oficial de la
Unió Europea: 17 de febrer del 2006.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Vaersa Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento Forestal.
c) Número de expediente: Exp. Con. 34/2005
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro de una Unidad Helitransportadora para la prevención contra incendios forestales en régimen
de alquiler. Campaña 2006-2007.
c) Diarios oficiales y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) S233 de 3 de
diciembre de 2005 y Boletín Oficial del Estado (BOE) de 12 de diciembre de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: 447.600 euros (cuatrocientos cuarenta y siete mil
seiscientos euros), IVA no incluido.
5. Adjudicación
a) Fecha: 10 de febrero de 2006.
b) Contratista: Helicópteros del Sureste, SA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 446.000 euros (Cuatrocientos cuarenta y seis mil euros), IVA no incluido.
e) Fecha envío del anuncio de adjudicación al Diario Oficial de
la Unión Europea: 17 de febrero de 2006.
València, 20 de febrer de 2006.– El director general: Juan Miguel
Bellver Ribes.
Valencia, 20 de febrero de 2006.– El director general: Juan Miguel
Bellver Ribes.
e) MEDI AMBIENT
e) MEDIO AMBIENTE
2. Altres assumptes
2. Otros asuntos
c) Número d’expedient: Exp. Amb. 34/2005
2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: Contracte de Subministrament
b) Descripció de l’objecte: Subministrament d’una Unitat Helitransportadora per a la prevenció contra incendis forestals en règim de
lloguer. Campanya 2006-2007.
c) Diaris oficials i data de publicació de l’anunci de licitació: Diari
Oficial de la Unió Europea (DOUE) S233 de 3 de desembre de 2005
i Boletín Oficial del Estado (BOE) de 12 de desembre de 2005.
Conselleria de Territori i Habitatge
Conselleria de Territorio y Vivienda
Informació pública del projecte de declaració de paisatge protegit de la Serra del Maigmó. [2006/X2250]
Información pública del proyecto de declaración de paisatge protegido de la Serra del Maigmó. [2006/X2250]
La Conselleria de Territori i Habitatge ha elaborat el Projecte de
declaració del Paisatge Protegit de la Serra del Maigmó.
En compliment del que disposa l’article 26.2, de la Llei 11/1994,
de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d’espais naturals
protegits de la Comunitat Valenciana, s’exposa al públic el projecte
de declaració del Paisatge Protegit de la Serra del Maigmó durant el
termini d’un mes comptador des de la data de publicació de l’anunci
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a l’efecte que es
puguen presentar les al·legacions oportunes sobre el contingut.
La Conselleria de Territorio y Vivienda ha elaborado el proyecto de declaración de paisaje protegido de la Serra del Maigmó.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26.2, de la Ley
11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Protegidos de la Comunidad Valenciana, se expone al público
el proyecto de declaración del paisaje protegido de la Serra del Maigmó durante el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación
del anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, al efecto que se puedan presentar las alegaciones oportunas sobre el contenido.
El documento íntegro del proyecto de Decreto de declaración
podrá examinarse, en horario de mañana de 9:00 a 14:00 horas, de
lunes a viernes, en los siguientes lugares:
– Centro de Información y Documentación Ambiental de la Comunidad Valenciana (CIDAM). Conselleria de Territorio y Vivienda,
calle Francisco Cubells número 7. Valencia.
– Servicio Territorial de Alicante de la Conselleria de Territorio
y Vivienda. Edificio PROP, calle Churruca, número 29. Alicante
– Ayuntamiento de Agost. Plaça d’Espanya, 1 Agost
– Ayuntamiento de Castalla. Plaça Major, 1 Castalla
El document íntegre del Projecte de decret de declaració podrà
examinar-se, en horari de matí de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a
divendres, en els llocs següents:
– Centre d’Informació i Documentació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CIDAM). Conselleria de Territori i Habitatge, carrer
Francesc Cubells núm. 7. València.
– Servei Territorial d’Alacant de la Conselleria de Territori i Habitatge. Edifici PROP, carrer Churruca, número 29. Alacant
– Ajuntament d’Agost. Plaça d’Espanya, 1 Agost
– Ajuntament de Castalla. Plaça Major, 1 Castalla
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
– Ajuntament de Petrer. Plaça de Baix, 1 Petrer
– Ajuntament de Sax. Plaça Constitució, 1 Sax
– Ajuntament de Tibi. Plaça d’Espanya, 1 Tibi
8535
– Ayuntamiento de Petrer. Plaça de Baix, 1 Petrer
– Ayuntamiento de Sax. Plaza Constitución, 1 Sax
– Ayuntamiento de Tibi. Plaza España, 1 Tibi
València, 20 de febrer de 2006.– El director general de Planificació
i Ordenació Territorial: Pedro Grimalt Ivars.
Valencia, 20 de febrero de 2006.– El director general de Planificación y Ordenación Territorial: Pedro Grimalt Ivars.
g) ALTRES ASSUMPTES
g) OTROS ASUNTOS
1. Persones juridicopúbliques
1. Personas jurídico-públicas
Conselleria d’Infraestructures i Transport
Llista d’expedients sancionadors. [2006/X2383]
Conselleria de Infraestructuras y Transporte
Listado de expedientes sancionadores. [2006/X2383]
De conformitat amb el que disposen els articles 59.4 i 61 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE 285,
de 27 de novembre de 1992), la nova redacció de la qual va ser aprovada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei
30/1992 (BOE núm. 12 de 14 de gener de 1999), es fa pública notificació de la resolució dels expedients sancionadors que s’indiquen (DR
3/2006), instruïts pel Servici Territorial de Transports a les persones
o entitats denunciades que a continuació s’esmenten, ja que haventse intentat la notificació en l’últim domicili conegut, esta no s’ha
pogut realitzar.
Els corresponents expedients es troben en el Servici Territorial
de Transports i els interessats podran interposar recurs d’alçada davant
el secretari autonòmic d’Infraestructures, dins del termini d’un mes,
comptador des de l’endemà de la publicació del present en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Transcorregut el termini esmentat sense que s’haja fet ús del dret
d’interposar recurs es consideraran fermes les resolucions.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), cuya nueva redacción fue
aprobada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/92 (BOE núm. 12 de 14 de enero de 1999), se hace pública notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se
indican (DR 3/2006), instruídos por el Servicio Territorial de Transportes a las personas o entidades denunciadas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en Servicio Territorial
de Transportes, pudiendo los interesados interponer recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de Infraestructuras, dentro del plazo
de un mes contado desde el siguiente al de la publicación del presente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho
de interponer recurso, se tendrán por firmes las Resoluciones.
València, 22 de febrer de 2006.– El cap del Servici Territorial de
Transports: José Moreno Soler.
Valencia, 22 de febrero de 2006.– El jefe del Servicio Territorial
de Transportes: José Moreno Soler.
Expedient
Data de la denúncia
Sanció (euros)
Article
Llei
Denunciat/ada
Identificació
Localitat
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/2165
07/02/2005
401,00
Article: R(CE)3821-85 art.141.11 LOTT
Llei: art. 143.1.e LOTT
Denunciat/ada: TRANS. FORTU SOL 2000
B04366159
VICAR
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/2408
09/02/2005
1.501,00
Article: R(CE) 3821-85 R(CE) 2135-98 art.141.5 LOTT
Llei: art. 143.1.f LOTT
Denunciat: Sr. DAVID IZQUIERDO CEZOLLADA
53050851V
XIRIVELLA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/2422
09/02/2005
4.601,00
Article: R(CE) 3821-85 R(CE) 2135-98 art. 140.11 LOTT (*)
Llei: art. 143.1.i LOTT
Denunciat: Sr. DAVID IZQUIERDO CEBOLLADA
53050851V
XIRIVELLA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/2434
10/02/2005
301,00
Article: art.142.2 LOTT
Llei: art. 143.1.c LOTT
Denunciat: TRANSFOREX SL
B06314488
BADAJOZ
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/2748
05/10/2004
2.001,00
Article: R(CE) 3821-85 art.140.24 LOTT
Llei: art. 143.1.g LOTT
Denunciat/ada: TRAMIREZ, SL
B18323584
GRANADA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/2773
30/09/2004
1.550,00
Article: art.141.4 LOTT
Llei: art.143.1.f LOTT
Denunciat: Sr. ANDRES GALDEANO MARTIN
45700122L
ALACANT
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
8536
06 03 2006
DOGV - Núm. 5.212
TRANS./040405/2799
20/10/2004
3.691,00
Article: art.140.19 LOTT
Llei: art.143.1.h LOTT
Denunciat/ada: CONSTRUCCIONES MIGUEL MORAGUES SL
B53342796
ALTEA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/2817
19/10/2004
4.601,00
Article: arts.99 i 110 LOTT art.128 ROTT art.140.1.7 LOTT
Llei: art.143.1.i LOTT
Denunciat/ada: AUTOCARES PEDRO DEVESA SL
B03050424
ALTEA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/2843
06/10/2004
4.601,00
Article: OM 24-8-99 (BOE 7-9) art.140.4 LOTT
Llei: art.143.1.i LOTT
Denunciat/ada: GIL NUÑEZ SL
D
MURCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/2848
16/10/2004
1.001,00
Article: art.1 O.FOM 3399/02 De 20/12 (BOE 9-1-03)) art.141.19 LOTT
Llei: art.143.1.e LOTT
Denunciat/ada: LAVANDERIA SAN JAIME, SL
B03196771
SENIJA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/2867
12/11/2004
4.601,00
Article: arts.68 i 89 LOTT art.106 ROTT art.2 del RD 443/01 de 27-4 (BOE 2-5) art.140.1.4 LOTT
Llei: art.143.1.i LOTT
Denunciat/ada: TOURTRAS 2000, SL
B96946355
VALÈNCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/2874
04/11/2004
4.601,00
Article: arts.68 i 89 LOTT art.106 ROTT art.2 del RD 443/01 de 27-4 (BOE 2-5) art.140.1.4 LOTT
Llei: art.143.1.i LOTT
Denunciat/ada: TOURTRANS 2000, SL
B96946355
VALÈNCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/2881
02/11/2004
4.601,00
Article: arts.68 i 89 LOTT art.106 ROTT art.2 del RD 443/01 de 27-4 (BOE 2-5) art.140.1.4 LOTT
Llei: art.143.1.i LOTT
Denunciat/ada: TOURTRANS 2000, SL
B96946355
VALÈNCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/2889
25/11/2004
,00
Article:
Llei: SOBRESEGUT.
Denunciat/ada: AUTOCARES J SARRION SL
B96198270
CULLERA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/2890
05/11/2004
4.601,00
Article: arts.68 i 89 LOTT art.106 ROTT art.2 del RD 443/01 de 27-4 (BOE 2-5) art.140.1.4 LOTT
Llei: art.143.1.i LOTT
Denunciat/ada: TOURTRANS 2000, SL
B96946355
VALÈNCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/2896
03/11/2004
4.601,00
Article: Dir 92-6 i 92-24 CEE RD 2484/94 (BOE 23-12) 28-10-96 (BOE 12-11) art.140.11 LOTT ART. 143.1.i) LOTT.
Llei: art. 143.1. LOTT
Denunciat: Sr. AMADOR BLESA MARTINEZ
22619177B
MANISES
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/2917
08/11/2004
3.301,00
Article: art.4 RD 443/01 de 27-4 (BOE 2-5) art.140.16.2 LOTT
Llei: art.143.1.h LOTT
Denunciat: Sr. JOSE FERRANDO JUAN
20811925F
CARCAIXENT
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/2975
23/08/2004
4.601,00
Article: art.109 LOTT art.155 ROTT Reglament CEE 881/92 26.3.92 Reglament CEE 3118/93 art.140.1.8 LOTT
Llei: art.143.1.i LOTT
Denunciat/ada: THOMPSON COMMERCIALS SALVESEN WAY
D
BRIGHTON STREET ND EST – HULL – REGNE UNIT
Denunciat/ada: ZAPATEX INTERNACIONAL SLV
21991591A
ELX
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3001
16/11/2004
1.501,00
Article: arts.47 i 90 LOTT arts.41 i 109 ROTT art.141.31 en relació amb l’article 140.1.9 LOTT
Llei: art.143.1.f LOTT
Denunciat/ada: VELASCO VALERO SANCHEZ, SL
B97088298
VALÈNCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3032
05/11/2004
1.001,00
Article: art.2 O.FOM 3398/02 20-12 (BOE 9-1-03) art.141.19 LOTT
Llei: art.143.1.e LOTT
Denunciat/ada: MACIAS BUS SL
B96023999
VALÈNCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3052
12/11/2004
1.001,00
Article: art.1 O.FOM 3399 20-12-02 (BOE 9-1-03) art.141.19 LOTT
Llei: art.143.1.e LOTT
Denunciat/ada: TRANS. VIRGEN AMOR HERMOSO SL
B53172490
COX
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3054
12/11/2004
1.776,00
Article: art.141.4 LOTT
Llei: art. 143.1.f LOTT
Denunciat: Sr. ANERES RODRIGUEZ BLANCO
11973409T
ZAMORA
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8537
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3100
18/09/2004
2.000,00
Article: R(CE) 3820/85 art.141.6 LOTT
Llei: art.143.1.f LOTT
Denunciat/ada: AUTOCARES PEDRO DEVESA SL
B03050424
ALTEA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3129
14/10/2004
1.501,00
Article: arts.47 i 90 LOTT Arts.41 i 109 ROTT art.141.31 en relació amb l’article 140.1.9 LOTT
Llei: art.143.1.f LOTT
Denunciat/ada: KAREN DOWSING
TORREVIEJA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3148
01/10/2004
1.501,00
Article: R(CE) 3821-85 art. 141.5 LOTT
Llei: art. 143.1.f LOTT
Denunciat: D. R LAZARO PEREZ PEREZ
21504505B
ALACANT
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3153
21/10/2004
1.501,00
Article: Dir 92-6 i 92-24 CEE RD 2484-94 (BOE 23-12) O.M 28-10-96 (BOE 12-11) art.141.5 LOTT
Llei: art. 143.1.f LOTT
Denunciat/ada: TEXXAN LOGISTIC SL
B96040209
AYORA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3154
21/10/2004
3.301,00
Article: R(CE) 3820/85 art.140.20 LOTT
Llei: art.143.1.h LOTT
Denunciat/ada: TEXXAN LOGISTIC SL
B96040209
AYORA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3228
19/12/2004
2.001,00
Article: R(CE) 3821-85 art.140.24 LOTT
Llei: art. 143.1.g LOTT
Denunciat: Sr. JUAN CABACHO ROSIQUE
22429297L
MÚRCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3287
09/12/2004
3.641,00
Article: art.140.19 LOTT
Llei: art.143.1.h LOTT
Denunciat/ada: E-1 LUBRICANTES SL
B97093983
VALÈNCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3288
09/12/2004
1.001,00
Article: arts.47 i 103 LOTT arts.41 i 158 ROTT art.141.13 LOTT
Llei: art.143.1.e LOTT
Denunciat/ada: E-1 LUBRICANTES SL
B97093983
VALÈNCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3297
04/12/2004
4.601,00
Article: arts.47 i 90 LOTT arts.41 i 109 ROTT art.140.1.9 LOTT
Llei: art.143.1.i LOTT
Denunciat/ada: DUMARSA SL
B96074307
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3298
03/12/2004
4.600,00
Article: art.140.19 LOTT
Llei: art.143.1.h LOTT
Denunciat/ada: HERMANOS PEÑA CB
E46588877
TORRENT
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3334
13/10/2004
4.601,00
Article: R (CE)3821-85 art.140.11 LOTT
Llei: art. 143.1.i LOTT
Denunciat: Sr. ANTONIO DE LA MORENA POZUELO
44850660Q
SUECA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3346
22/10/2004
1.001,00
Article: art. 17 O.M. 20-7-95 (BOE 2/8) art.141.22 LOTT
Llei: art. 143.1.e LOTT
Denunciat/ada: TRANSENA LOGISTICA SL
B96903612
ALAQUÀS
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3369
03/12/2004
,00
Article:
Llei: SOBRESEGUT
Denunciat: Sr. FCO JOSE PEREZ GONZALEZ
52721493L
PATERNA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3379
12/11/2004
1.001,00
Article: R (CE) 484/02 i R.881/92 i 3118/93 art.141.19 LOTT
Llei: art.143.1.e LOTT
Denunciat/ada: TURF LOGISTICA DE CARNE SL
B83244194
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3390
13/12/2004
4.601,00
Article: arts.47 i 90 LOTT arts.41 i 109 ROTT art.140.1.9 LOTT
Llei: art.143.1.i LOTT
Denunciat/ada: TRANS. OCHOA SA
A80453749
SEDAVÍ
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3394
18/02/2005
4.601,00
Article: art.33.3 i 4 LOTT art. 19 ROTT art.140.6 LOTT
Llei: art.143.1.i LOTT
Denunciat: Sr. LUIS CARRASCO VILLAR
22645934L
VALÈNCIA
8538
06 03 2006
DOGV - Núm. 5.212
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3397
17/02/2005
2.001,00
Article: art.33.3 i 4 LOTT art. 19 ROTT art.140.6 LOTT
Llei: art.143.1.i LOTT
Denunciat: Sr. LUIS E MUÑOZ RUIZ
53097868E
TORRENT
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3449
10/11/2004
4.601,00
Article: R(CE) 3821-85 art.140.10 LOTT
Llei: art. 143.1.i LOTT
Denunciat/ada: PESCADOS MIRA, SL
B03495249
ALACANT
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3471
19/11/2004
2.001,00
Article: R(CE) 3821-85 art.140.24 LOTT
Llei: art. 143.1.g LOTT
Denunciat: SR. JOSE L ORTEGA GONZALEZ
23205415W
ALBOX
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3525
22/02/2005
400,00
Article: arts.47 i 103 LOTT arts.41 i 158 ROTT arts.142.25 i 141.13 en relació LOTT
Llei: art.143.1.c LOTT
Denunciat/ada: LA SFOGLIATELLA SL
B97394159
PATERNA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3563
06/12/2004
1.501,00
Article: R(CE) 3821-85 art. 141.5 LOTT
Llei: art. 143.1.f LOTT
Denunciat: Sr. FCO MUNUERA ROMERA
19072242K
SAGUNT
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3572
29/12/2004
4.601,00
Article: arts.47 i 90 LOTT arts.41 i 109 ROTT art.140.1.9 LOTT
Llei: art.143.1.i LOTT
Denunciada: Sra. BIENVENIDA ALAPONT VILANOVA
24387592W
VALÈNCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3576
12/12/2004
1.001,00
Article: art. 17 O.M. 20-7-95 (BOE 2/8) art.141.22 LOTT
Llei: art. 143.1.e LOTT
Denunciat: Sr. ANGEL ESPESO AYUELA
12771282A
VILLADA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3707
21/01/2005
1.501,00
Article: arts.47 i 90 LOTT arts.41 i 109 ROTT art.141.31 en relació amb l’article 140.1.9 LOTT
Llei: art.143.1.f LOTT
Denunciat: Sr. VASILEV PEEV TIHOMIR
VILLALONGA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/3708
21/01/2005
1.001,00
Article: art.1 O.FOM 3399 20-12-02 (BOE 9-1-03) art.141.19 LOTT
Llei: art.143.1.e LOTT
Denunciat: Sr. VASILEV PEEV TIHOMIR
VILLALONGA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/4016
03/03/2005
301,00
Article: R(CE) 3820/85 art.142.3 LOTT
Llei: art.143.1.c LOTT
Denunciat/ada: TRANSPORTES LUMALU SL
B63143325
ROCA (LA)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/4044
03/03/2005
301,00
Article: R(CE) 3820/85 art.142.3 LOTT
Llei: art.143.1.c LOTT
Denunciat/ada: TRANSPORTES LUMALU SL
B63143325
ROCA (LA)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/4061
12/01/2005
1.001,00
Article: O.FOM 238/03 31-1 (BOE 13-02) art.141.19 LOTT
Llei: art.143.1.e LOTT
Denunciat: Sr. VASILEV PEEV TIHOMIR
VILLALONGA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/4292
26/11/2004
1.001,00
Article: art. 17 O.M. 20-7-95 (BOE 2/8) art.141.22 LOTT
Llei: art. 143.1.e LOTT
Denunciat: Sr. PEETERS DIRK
L’ALFÀS DEL PI
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/4335
10/11/2004
400,00
Article: art.142.2 LOTT
Llei: art. 143.1.c LOTT
Denunciat: Sr. INDALECIO AMADOR AMADOR
21961899G
CREVILLENT
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/4431
29/09/2004
1.001,00
Article: art.147 LOTT art.222 ROTT art.2 O.FOM 3398/02 20-12 (BOE 9-1-03) art.141.19 LOTT
Llei: art.143.1.e LOTT
Denunciat/ada: AUTOCARES GENESIS SL
B96616354
VALÈNCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/4467
30/09/2004
400,00
Article: art.142.2 LOTT
Llei: art. 143.1.c LOTT
Denunciat/ada: PULMBEL, SL
B12021010
ALMASSORA
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8539
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/4835
07/02/2005
1.501,00
Article: arts.47 i 90 LOTT arts.41 i 109 ROTT art.141.31 en relació amb l’article 140.1.9 LOTT
Llei: art.143.1.f LOTT
Denunciat/ada: TRANPENINSULAR DOS MIL, SL
B96830153
PAIPORTA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/4838
07/02/2005
1.601,00
Article: art.141.4 LOTT
Llei: art.143.1.f LOTT
Denunciat/ada: TRANPENINSULAR DOS MIL, SL
B96830153
PAIPORTA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/5000
16/03/2005
401,00
Article: Dir 92-6 i 92-24 CEE RD 2484/94 (BOE 23-12) OM 28-10-96 (BOE 12-11) art. 141.31 LOTT art.143.1.d) LOTT.
Llei: art. 143.1. LOTT
Denunciat/ada: TESGENVAL SL
B96708599
PAIPORTA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/5232
21/02/2005
1.901,00
Article: art.141.4 LOTT
Llei: art.143.1.f LOTT
Denunciat/ada: MORATAL, SL
B96324983
SUECA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/5236
17/02/2005
1.001,00
Article: O.FOM 238/03 31-1 (BOE 13-02) art.141.19 LOTT
Llei: art.143.1.e LOTT
Denunciat/ada: OPTE GESTION, SL
B97028500
VALÈNCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/5343
09/11/2004
30,00
Article: art.119 ROTT art.142.9 LOTT
Llei: art.143.1.b LOTT
Denunciat/ada: TRANS. PASCUAL BRU SL
B96781810
ALBERIC
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/5487
03/10/2004
4.601,00
Article: art.108 LOTT art.109 LOTT Acord internacional art.140.1 LOTT
Llei: art.143.1.i LOTT
Denunciat/ada: TROV EUROPE TURING URAINE
D
SURTANOVA STR 12 – LVIV – UCRAÏNA
Denunciat/ada: MIST MADRID SL
B83344085
MÓSTOLES
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/5513
24/09/2004
2.001,00
Article: R(CE) 3821-85 art.140.24 LOTT
Llei: art. 143.1.g LOTT
Denunciat/ada: TRAMESA SA STE
D
11 RESD ESSABAH PLACE – MED – MARROC
Denunciat/ada: INTERNACIONAL DE AUTOCARES, SA.
A28586063
MADRID
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TRANS./040405/8671
30/03/2005
4.601,00
Article: R(CE) 3821-85 R(CE) 2135-98 art. 140.11 LOTT art. 143.1.i) LOTT
Llei: art. 143.1. LOTT
Denunciat/ada: TRANS. TORCASA, SA
A46299749
VALÈNCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
********************
Expediente
Fecha Denuncia
Sanción (Euro)
Artículo
Ley
Denunciado/a
Identificación
Localidad
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/2165
07/02/2005
401,00
Artículo: R(CE)3821-85 Art.141.11 LOTT
Ley: Art. 143.1.e LOTT
Denunciado/a: TTES FORTU SOL 2000
B04366159
VICAR
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/2408
09/02/2005
1.501,00
Artículo: R(CE) 3821-85 R(CE) 2135-98 Art.141.5 LOTT
Ley: Art. 143.1.f LOTT
Denunciado/a: D. DAVID IZQUIERDO CEZOLLADA
53050851V
XIRIVELLA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/2422
09/02/2005
4.601,00
Artículo: R(CE) 3821-85 R(CE) 2135-98 Art. 140.11 LOTT (*)
Ley: Art. 143.1.i LOTT
Denunciado/a: D. DAVID IZQUIERDO CEBOLLADA
53050851V
XIRIVELLA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/2434
10/02/2005
301,00
Artículo: Art.142.2 LOTT
Ley: Art. 143.1.c LOTT
Denunciado/a: TRANSFOREX SL.
B06314488
BADAJOZ
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
8540
06 03 2006
DOGV - Núm. 5.212
TTES/040405/2748
05/10/2004
2.001,00
Artículo: R(CE) 3821-85 Art.140.24 LOTT
Ley: Art. 143.1.g LOTT
Denunciado/a: TRAMIREZ, SL.
B18323584
GRANADA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/2773
30/09/2004
1.550,00
Artículo: Art.141.4 LOTT
Ley: Art.143.1.f LOTT
Denunciado/a: D. ANDRES GALDEANO MARTIN
45700122L
ALICANTE
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/2799
20/10/2004
3.691,00
Artículo: Art.140.19 LOTT
Ley: Art.143.1.h LOTT
Denunciado/a: CONSTRUCCIONES MIGUEL MORAGUES SL
B53342796
ALTEA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/2817
19/10/2004
4.601,00
Artículo: Arts.99 y 110 LOTT Art.128 ROTT Art.140.1.7 LOTT
Ley: Art.143.1.i LOTT
Denunciado/a: AUTOCARES PEDRO DEVESA SL
B03050424
ALTEA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/2843
06/10/2004
4.601,00
Artículo: O.M.24-8-99 (BOE 7-9) Art.140.4 LOTT
Ley: Art.143.1.i LOTT
Denunciado/a: GIL NUÑEZ SL
D
MURCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/2848
16/10/2004
1.001,00
Artículo: Art.1 O.FOM 3399/02 De 20/12 (BOE 9-1-03)) Art.141.19 LOTT
Ley: Art.143.1.e LOTT
Denunciado/a: LAVANDERIA SAN JAIME, SL
B03196771
SENIJA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/2867
12/11/2004
4.601,00
Artículo: Arts.68 y 89 LOTT Art.106 ROTT Art.2 del RD 443/01 de 27-4 (BOE 2-5) Art.140.1.4 LOTT
Ley: Art.143.1.i LOTT
Denunciado/a: TOURTRAS 2000, SL
B96946355
VALENCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/2874
04/11/2004
4.601,00
Artículo: Arts.68 y 89 LOTT Art.106 ROTT Art.2 del RD 443/01 de 27-4 (BOE 2-5) Art.140.1.4 LOTT
Ley: Art.143.1.i LOTT
Denunciado/a: TOURTRANS 2000, SL
B96946355
VALENCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/2881
02/11/2004
4.601,00
Artículo: Arts.68 y 89 LOTT Art.106 ROTT Art.2 del RD 443/01 de 27-4 (BOE 2-5) Art.140.1.4 LOTT
Ley: Art.143.1.i LOTT
Denunciado/a: TOURTRANS 2000, SL
B96946355
VALENCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/2889
25/11/2004
,00
Artículo:
Ley: SOBRESEIDO.
Denunciado/a: AUTOCARES J SARRION SL
B96198270
CULLERA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/2890
05/11/2004
4.601,00
Artículo: Arts.68 y 89 LOTT Art.106 ROTT Art.2 del RD 443/01 de 27-4 (BOE 2-5) Art.140.1.4 LOTT
Ley: Art.143.1.i LOTT
Denunciado/a: TOURTRANS 2000, SL
B96946355
VALENCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/2896
03/11/2004
4.601,00
Artículo: Dir 92-6 y 92-24 CEE RD 2484/94 (BOE 23-12) 28-10-96 (BOE 12-11) Art.140.11 LOTT ART. 143.1.i) LOTT.
Ley: Art. 143.1. LOTT
Denunciado/a: D. AMADOR BLESA MARTINEZ
22619177B
MANISES
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/2917
08/11/2004
3.301,00
Artículo: Art.4 RD 443/01 de 27-4 (BOE 2-5) Art.140.16.2 LOTT
Ley: Art.143.1.h LOTT
Denunciado/a: D. JOSE FERRANDO JUAN
20811925F
CARCAIXENT
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/2975
23/08/2004
4.601,00
Artículo: Art.109 LOTT Art.155 ROTT Reglamento CEE 881/92 26.3.92 Reglamento CEE 3118/93 Art.140.1.8 LOTT
Ley: Art.143.1.i LOTT
Denunciado/a: THOMPSON COMMERCIALS SALVESEN WAY
D
BRIGHTON STREET ND EST – HULL – REINO UNIDO
Denunciado/a: ZAPATEX INTERNACIONAL SLV
21991591A
ELCHE
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3001
16/11/2004
1.501,00
Artículo: Arts.47 y 90 LOTT Arts.41 y 109 ROTT Art.141.31 en relación con el Art.140.1.9 LOTT
Ley: Art.143.1.f LOTT
Denunciado/a: VELASCO VALERO SANCHEZ, SL
B97088298
VALENCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3032
05/11/2004
1.001,00
Artículo: Art.2 O.FOM 3398/02 20-12 (BOE 9-1-03) Art.141.19 LOTT
Ley: Art.143.1.e LOTT
Denunciado/a: MACIAS BUS SL.
B96023999
VALENCIA
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8541
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3052
12/11/2004
1.001,00
Artículo: Art.1 O.FOM 3399 20-12-02 (BOE 9-1-03) Art.141.19 LOTT
Ley: Art.143.1.e LOTT
Denunciado/a: TTES.VIRGEN AMOR HERMOSO SL
B53172490
COX
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3054
12/11/2004
1.776,00
Artículo: Art.141.4 LOTT
Ley: Art. 143.1.f LOTT
Denunciado/a: D. ANERES RODRIGUEZ BLANCO
11973409T
ZAMORA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3100
18/09/2004
2.000,00
Artículo: R(CE) 3820/85 Art.141.6 LOTT
Ley: Art.143.1.f LOTT
Denunciado/a: AUTOCARES PEDRO DEVESA SL
B03050424
ALTEA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3129
14/10/2004
1.501,00
Artículo: Arts.47 y 90 LOTT Arts.41 y 109 ROTT Art.141.31 en relación con el Art.140.1.9 LOTT
Ley: Art.143.1.f LOTT
Denunciado/a: KAREN DOWSING
TORREVIEJA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3148
01/10/2004
1.501,00
Artículo: R(CE) 3821-85 Art. 141.5 LOTT
Ley: Art. 143.1.f LOTT
Denunciado/a: D. R LAZARO PEREZ PEREZ
21504505B
ALICANTE
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3153
21/10/2004
1.501,00
Artículo: Dir 92-6 y 92-24 CEE RD 2484-94 (BOE 23-12) O.M 28-10-96 (BOE 12-11) Art.141.5 LOTT
Ley: Art. 143.1.f LOTT
Denunciado/a: TEXXAN LOGISTIC SL
B96040209
AYORA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3154
21/10/2004
3.301,00
Artículo: R(CE) 3820/85 Art.140.20 LOTT
Ley: Art.143.1.h LOTT
Denunciado/a: TEXXAN LOGISTIC SL
B96040209
AYORA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3228
19/12/2004
2.001,00
Artículo: R(CE) 3821-85 Art.140.24 LOTT
Ley: Art. 143.1.g LOTT
Denunciado/a: D. JUAN CABACHO ROSIQUE
22429297L
MURCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3287
09/12/2004
3.641,00
Artículo: Art.140.19 LOTT
Ley: Art.143.1.h LOTT
Denunciado/a: E-1 LUBRICANTES SL
B97093983
VALENCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3288
09/12/2004
1.001,00
Artículo: Arts.47 y 103 LOTT Arts.41 y 158 ROTT Art.141.13 LOTT
Ley: Art.143.1.e LOTT
Denunciado/a: E-1 LUBRICANTES SL
B97093983
VALENCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3297
04/12/2004
4.601,00
Artículo: Arts.47 y 90 LOTT Arts.41 y 109 ROTT Art.140.1.9 LOTT
Ley: Art.143.1.i LOTT
Denunciado/a: DUMARSA SL
B96074307
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3298
03/12/2004
4.600,00
Artículo: Art.140.19 LOTT
Ley: Art.143.1.h LOTT
Denunciado/a: HERMANOS PEÑA CB
E46588877
TORRENT
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3334
13/10/2004
4.601,00
Artículo: R (CE)3821-85 Art.140.11 LOTT
Ley: Art. 143.1.i LOTT
Denunciado/a: D. ANTONIO DE LA MORENA POZUELO
44850660Q
SUECA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3346
22/10/2004
1.001,00
Artículo: Art. 17 O.M. 20-7-95 (BOE 2/8) Art.141.22 LOTT
Ley: Art. 143.1.e LOTT
Denunciado/a: TRANSENA LOGISTICA SL
B96903612
ALAQUÀS
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3369
03/12/2004
,00
Artículo:
Ley: SOBRESEIDO.
Denunciado/a: D. FCO JOSE PEREZ GONZALEZ
52721493L
PATERNA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3379
12/11/2004
1.001,00
Artículo: R (CE) 484/02 y R.881/92 y 3118/93 Art.141.19 LOTT
Ley: Art.143.1.e LOTT
Denunciado/a: TURF LOGISTICA DE CARNE SL
B83244194
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
8542
06 03 2006
DOGV - Núm. 5.212
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3390
13/12/2004
4.601,00
Artículo: Arts.47 y 90 LOTT Arts.41 y 109 ROTT Art.140.1.9 LOTT
Ley: Art.143.1.i LOTT
Denunciado/a: TTES OCHOA SA
A80453749
SEDAVÍ
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3394
18/02/2005
4.601,00
Artículo: Art.33.3 y 4 LOTT Art. 19 ROTT Art.140.6 LOTT
Ley: Art.143.1.i LOTT
Denunciado/a: D. LUIS CARRASCO VILLAR
22645934L
VALENCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3397
17/02/2005
2.001,00
Artículo: Art.33.3 y 4 LOTT Art. 19 ROTT Art.140.6 LOTT
Ley: Art.143.1.i LOTT
Denunciado/a: D LUIS E MUÑOZ RUIZ
53097868E
TORRENT
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3449
10/11/2004
4.601,00
Artículo: R(CE) 3821-85 Art.140.10 LOTT
Ley: Art. 143.1.i LOTT
Denunciado/a: PESCADOS MIRA, SL.
B03495249
ALICANTE
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3471
19/11/2004
2.001,00
Artículo: R(CE) 3821-85 Art.140.24 LOTT
Ley: Art. 143.1.g LOTT
Denunciado/a: D. JOSE L ORTEGA GONZALEZ
23205415W
ALBOX
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3525
22/02/2005
400,00
Artículo: Arts.47 y 103 LOTT Arts.41y158 ROTT Arts.142.25 y 141.13 en relación LOTT
Ley: Art.143.1.c LOTT
Denunciado/a: LA SFOGLIATELLA SL.
B97394159
PATERNA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3563
06/12/2004
1.501,00
Artículo: R(CE) 3821-85 Art. 141.5 LOTT
Ley: Art. 143.1.f LOTT
Denunciado/a: D. FCO MUNUERA ROMERA
19072242K
SAGUNTO
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3572
29/12/2004
4.601,00
Artículo: Arts.47 y 90 LOTT Arts.41 y 109 ROTT Art.140.1.9 LOTT
Ley: Art.143.1.i LOTT
Denunciado/a: Dª BIENVENIDA ALAPONT VILANOVA
24387592W
VALENCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3576
12/12/2004
1.001,00
Artículo: Art. 17 O.M. 20-7-95 (BOE 2/8) Art.141.22 LOTT
Ley: Art. 143.1.e LOTT
Denunciado/a: D. ANGEL ESPESO AYUELA
12771282A
VILLADA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3707
21/01/2005
1.501,00
Artículo: Arts.47 y 90 LOTT Arts.41 y 109 ROTT Art.141.31 en relación con el Art.140.1.9 LOTT
Ley: Art.143.1.f LOTT
Denunciado/a: D. VASILEV PEEV TIHOMIR
VILLALONGA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/3708
21/01/2005
1.001,00
Artículo: Art.1 O.FOM 3399 20-12-02 (BOE 9-1-03) Art.141.19 LOTT
Ley: Art.143.1.e LOTT
Denunciado/a: D. VASILEV PEEV TIHOMIR
VILLALONGA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/4016
03/03/2005
301,00
Artículo: R(CE) 3820/85 Art.142.3 LOTT
Ley: Art.143.1.c LOTT
Denunciado/a: TRANSPORTES LUMALU SL
B63143325
ROCA (LA)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/4044
03/03/2005
301,00
Artículo: R(CE) 3820/85 Art.142.3 LOTT
Ley: Art.143.1.c LOTT
Denunciado/a: TRANSPORTES LUMALU SL
B63143325
ROCA (LA)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/4061
12/01/2005
1.001,00
Artículo: O.FOM 238/03 31-1 (BOE 13-02) Art.141.19 LOTT
Ley: Art.143.1.e LOTT
Denunciado/a: D. VASILEV PEEV TIHOMIR
VILLALONGA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/4292
26/11/2004
1.001,00
Artículo: Art. 17 O.M. 20-7-95 (BOE 2/8) Art.141.22 LOTT
Ley: Art. 143.1.e LOTT
Denunciado/a: D PEETERS DIRK
L’ALFÀS DEL PI
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/4335
10/11/2004
400,00
Artículo: Art.142.2 LOTT
Ley: Art. 143.1.c LOTT
Denunciado/a: D. INDALECIO AMADOR AMADOR
21961899G
CREVILLENT
DOGV - Núm. 5.212
06 03 2006
8543
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/4431
29/09/2004
1.001,00
Artículo: Art.147 LOTT Art.222 ROTT Art.2 O.FOM 3398/02 20-12 (BOE 9-1-03) Art.141.19 LOTT
Ley: Art.143.1.e LOTT
Denunciado/a: AUTOCARES GENESIS SL
B96616354
VALENCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/4467
30/09/2004
400,00
Artículo: Art.142.2 LOTT
Ley: Art. 143.1.c LOTT
Denunciado/a: PULMBEL,SL.
B12021010
ALMAZORA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/4835
07/02/2005
1.501,00
Artículo: Arts.47 y 90 LOTT Arts.41 y 109 ROTT Art.141.31 en relación con el Art.140.1.9 LOTT
Ley: Art.143.1.f LOTT
Denunciado/a: TRANPENINSULAR DOS MIL, SL
B96830153
PAIPORTA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/4838
07/02/2005
1.601,00
Artículo: Art.141.4 LOTT
Ley: Art.143.1.f LOTT
Denunciado/a: TRANPENINSULAR DOS MIL, SL
B96830153
PAIPORTA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/5000
16/03/2005
401,00
Artículo: Dir 92-6 y 92-24 CEE RD 2484/94 (BOE 23-12) O.M 28-10-96 (BOE 12-11) Art. 141.31 LOTT art.143.1.d) LOTT.
Ley: Art. 143.1. LOTT
Denunciado/a: TESGENVAL SL
B96708599
PAIPORTA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/5232
21/02/2005
1.901,00
Artículo: Art.141.4 LOTT
Ley: Art.143.1.f LOTT
Denunciado/a: MORATAL, SL
B96324983
SUECA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/5236
17/02/2005
1.001,00
Artículo: O.FOM 238/03 31-1 (BOE 13-02) Art.141.19 LOTT
Ley: Art.143.1.e LOTT
Denunciado/a: OPTE GESTION, SL
B97028500
VALENCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/5343
09/11/2004
30,00
Artículo: Art.119 ROTT Art.142.9 LOTT
Ley: Art.143.1.b LOTT
Denunciado/a: TTES PASCUAL BRU SL
B96781810
ALBERIC
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/5487
03/10/2004
4.601,00
Artículo: Art.108 LOTT Art.109 LOTT Acuerdo internacional Art.140.1 LOTT
Ley: Art.143.1.i LOTT
Denunciado/a: TROV EUROPE TURING URAINE
D
SURTANOVA STR 12 – LVIV – UCRANIA
Denunciado/a: MIST MADRID SL
B83344085
MOSTOLES
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/5513
24/09/2004
2.001,00
Artículo: R(CE) 3821-85 Art.140.24 LOTT
Ley: Art. 143.1.g LOTT
Denunciado/a: TRAMESA SA STE
D
11 RESD ESSABAH PLACE – MED – MARRUECOS
Denunciado/a: INTERNACIONAL DE AUTOCARES, SA.
A28586063
MADRID
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
TTES/040405/8671
30/03/2005
4.601,00
Artículo: R(CE) 3821-85 R(CE) 2135-98 Art. 140.11 LOTT Art. 143.1.i) LOTT
Ley: Art. 143.1. LOTT
Denunciado/a: TTES. TORCASA, SA.
A46299749
VALENCIA
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
8544
06 03 2006
Agència Tributària
Delegació Especial de València
DOGV - Núm. 5.212
Agencia Tributaria
Delegación Especial de Valencia
Notificació per compareixença a Abad Agulló, Juan Carlos, i
altres. [2006/X2361]
Notificación por comparecencia a Abad Agulló, Juan Carlos, y
otros. [2006/X2361]
En virtut del que disposa l’article 112 de la Llei General Tributària
(Llei 58/2003, de 17 de desembre), no sent possible practicar la notificació per causes no imputables a l’administració i havent-se realitzat, almenys, els intents de notificació exigits per l’esmentat article,
pel present anunci hom cita els obligats tributaris o representants que
es relacionen en l’annex, per a ser notificats per compareixença dels
actes administratius derivats dels procediments que s’hi inclouen.
Les persones interessades o els seus representants hauran de comparèixer en el termini màxim de 15 dies naturals, comptats des de
l’endemà de publicació del present anunci en el butlletí oficial corresponent, en horari de nou a catorze hores, de dilluns a divendres, als llocs
que en cada cas s’assenyalen, a l’efecte de practicar les notificacions
pendents en els procediments tramitats pels òrgans relacionats en
l’annex.
Si, transcorregut tal termini, no s’hi haguera comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des de l’endemà
del venciment del termini assenyalat per a comparèixer.
En virtud de lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la administración y
habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos
por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados
tributarios o representantes que se relacionan en el anexo, para ser
notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el
plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en el boletín oficial correspondiente, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en los
lugares que en cada caso se señalan, al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
València, 27 de febrer de 2006.– El delegat especial: Inocente
Altozano Ferragut.
Valencia, 27 de febrero de 2006.– El delegado especial: Inocente Altozano Ferragut.
OFICINA GESTORA
G03009 ALCOY
G03066 ELDA
G03099 ORIHUELA
G03600 DEPENDENCIA GESTION
R03063 DENIA
R03099 ORIHUELA
03713 ADUANA
G12135 VILA-REAL
G12600 CASTELLON
R12135 VILA-REAL
I12600 INSPECCION REGIONAL
G46215 REQUENA
G46222 SAGUNTO
G46603 VALENCIA G. DE CASTRO
R46222 SAGUNTO
R46237 SUECA
R46602 VALENCIA-NORTE
R46712 DEPENDENCIA RECAUDACION-712
R46732 DEPENDENCIA RECAUDACION-732
R46752 VALENCIA (U.O.D.)
R46760 UNIDAD SUBASTAS VALENCIA
R46782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R46852 DEPEND. REGIONAL RECAUDACION
I46600 INSPECCION REGIONAL
46851 DEPENDENCIA REG. ADUANA
DOMICILIO
CL DIEGO FDO. MONTAÑES, 14
AV CHAPI, 41
CL OBISPO ROCAMORA, 57
PL MONTAÑETA, 8
AV DEL MAR, 30
CL OBISPO ROCAMORA, 57
PORTA DE LA MAR, S/N
AV MEDITERRANEO, 1-3
PZ HUERTO SOGUEROS, 4
AV MEDITERRANEO, 1-3
PS RIBALTA, 12
CL CAPITAN GADEA , 6-8
CL HUERTOS, 79
CL GUILLEM DE CASTRO, 4
CL HUERTOS, 79
AV MAESTRO SERRANO, 15
AV TIRSO DE MOLINA, 13
AV MARQUES DE SOTELO, 6
AV MARQUES DE SOTELO, 6
AV MARQUES DE SOTELO, 6
AV MARQUES DE SOTELO, 6
AV MARQUES DE SOTELO, 6
AV MARQUES DE SOTELO, 6
PZ CIUDAD DE BRUJAS, 6
AV. MARQUES DE SOTELO, 6
COD. POSTAL
03801
03600
03300
03001
03700
03300
03002
12540
12001
12540
12004
46340
46500
46001
46500
46410
46009
46002
46002
46002
46002
46002
46002
46001
46002
MUNICIPIO
ALCOI
ELDA
ORIHUELA
ALICANTE
DENIA
ORIHUELA
ALICANTE
VILA-REAL
CASTELLO PL
VILA-REAL
CASTELLON
REQUENA
SAGUNT
VALENCIA
SAGUNT
SUECA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones pendientes.
NIF
NOMBRE
PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE
ÓRGANO
RESPONSABLE
LUGAR
COMPARECENCIA
25408319N
X2620464M
B97091771
B53153532
31303752Q
X2334284Z
X2839639J
09361024R
73753019
X3282460S
21450572
B96579529
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
ABAD AGULLO JUAN CARLOS
ABRINI ABDELILAH
ACCIÓN SIGLO XXI DE EDIFICACIONES, SL
AGATHOS CONTROL, SL
AGULLO JULIAN CARMEN
AGWU OMENKA JEFFREY
ALAVA BRAVO KENDI FABRICIO
ALBAREZ LOSADA ANA ISABEL
ALBERTO FABRA SANDANIEL
ALCAÑIZ BARBIERI SEBASTIAN
ALCARAZ GONZALEZ MARIA ALEJANDRA
ALCINA PRODUCC. CINEMATOGRAF SL
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIF PROV APR ST 2003 ACTA 2220/03
ACUERDO DE COMPENSACION
INT.PERD.EXENC.MINUS.2005
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION APLAZAMIENTOS
NOT.ACU.TRAMITE AUD.SAN.
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACUERDO DE COMPENSACION
ACDO.RECTIF.AUTOLIQUIDAC.
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
460530007796M
1026/05 DEV UDMC
RS A46094939
0529000524489
A0360005156000391
460530015332C
460440029160Z
2003030025158G
2037/04 REP UDMC
0529000289180
R0501640604
1223/05 REP UDMC
2005460001764A
2005460001765A
2005460001766A
2005460001767A
2005460001768A
2005460001769A
2005460001770A
2005460001771A
2005460001773A
2005460001774A
710764707107649571076504710765137107653171076540710765567107656571076574-
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACIÓN
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
R46602
R46782
R46712
R03099
G03600
R46602
R46602
G03099
R46782
R03099
G03600
R46782
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
DOGV - Núm. 5.212
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
19808925Z
25406831L
48309010
73538240
22483582R
22541954
24399558
27484551B
B97293369
X3816766P
X3816766P
X3816766P
22647768J
73524042
73762881
19879432
B97269880
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALCOVER RUIZ JOSE
ALEGRE FERNANDEZ JAVIER
ALEJANDRO ANTON VILLEGAS TOSCANO
ALEJANDRO FAJARDO ESTERO
ALFONSO CASTELLANO ANGELINA
ALFONSO MALDONADO MALDONADO
ALFREDO DE SANTANDER HABIF
ALHAMA NICOLAS JOSE ANGEL
ALIMENTACION Y BEBIDA GEMA SL
ALSTAD MARTHE
ALSTAD MARTHE
ALSTAD MARTHE
AMOROS SERENA FERNANDO
AMPARO GOMEZ SAEZ
ANA Mª VAZQUEZ GONZALBO
ANA MARIA ALARCON VALVERDE
ANADA TERRENOS SL
19808874D
73648350G
NO CONSTA
X3641228Y
X3151259Y
53362553
19439273
19998994
B97394019
ANDRES MORAGON MARIA MERCEDES
ANDRES MORENO VICENTE
ANDREW CHAMP
ANGEL CLEMENTE TORRES TANDAZO
ANGEL HUMBERTO GUALAN SARANGO
ANGEL MANUEL MARIN POZA
ANGELES ALARCON BALLESTER
ANGELINA BRAVO LOPEZ
ANGOMAL CONSTRUCCIONES SL
19474014
30805939
53050787
19415232
B53252862
B53252862
X1419978G
X3112285V
39646502E
25383921V
6358413
X3692778Z
X2760858F
ANTONIA HUERTA ALMENAR
ANTONIO DE RUEDA OÑORO
ANTONIO HERNANDEZ PAMBLANCO
ANTONIO MIGUEL ALCOY
APARADOS DEL MAR SL
APARADOS DEL MAR SL
ARBIA ZAGLOUL
AREVALO PUCHI LUIS OLMEDO
AROCA MORENO FCO.JAVIER
AROCAS LOPEZ ESTEBAN
ARROYO RODRIGUEZ PEDRO
ASAD SHABBIR AHMED
ASENCIO GILLES MATHIEU DOMINIQUE
X2760858F
ASENCIO GILLES MATHIEU DOMINIQUE
14938136G
B53457255
B96318381
B96257605
ASENSIO GARCIA ANGEL
AUTO SPORT LA MARINA SL
AUTOMANISES SL
AUTOMOVILES BESER SL
B96257605
AUTOMOVILES BESER SL
B53815460
B97397020
B12434106
B53892543
19894390B
AUTOMOVILES DUBER SL
AUTOPLANCHA-RAFEL,S.L.
AZAHAR EXPRES S.L.
B.B.C. ALTEA-ALICANTE SL
BAEZA ALBENTOSA ENRIQUE CARMELO
74161182M
53223699C
X3475617H
08929784B
74196194B
18969865V
24327153
27448270R
27448270R
27448270R
27448270R
X1298469G
48322010
X3886371S
19816498C
22074997B
X3026919G
44881182
X1219995Y
BALLESTER CASANOVA JUAN AN.
BALLESTER EDO REBECA
BANO PEREZ DAVINSO GLOBER
BARROSO GONZALEZ M DE LOS ANGELES
BAS RODRIGUEZ ULISES
BATET VILAR ARTURO
BAU SALES MIGUEL VICENTE
BAUTISTA UTRERAS FRANCISCA
BAUTISTA UTRERAS FRANCISCA
BAUTISTA UTRERAS FRANCISCA
BAUTISTA UTRERAS FRANCISCA
BAYLISS STEWART ALAN
BEATO SORIANO JUAN JOSE
BECERRA TORRES Wilson Giovanny
BELLVER RUIZ ANA MARIA
BELTRA BELTRA DAMIAN
BENHAARI BOULAME
BENJAMIN LOPEZ GONZALEZ
BENREBOUH ABDELKRIN
06 03 2006
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION AM
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION AM
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION AM
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION AM
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION AM
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION AM
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION AM
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION AM
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION AM
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION AM
LIQ EN VOLUNTARIA A4621506096000090
LIQ EN VOLUNTARIA A4621506096000101
LIQ EN VOLUNTARIA A4621506096000112
LIQ EN VOLUNTARIA A4621506096000123
LIQ EN VOLUNTARIA A4621506096000134
LIQ EN VOLUNTARIA A4621506096000145
LIQ EN VOLUNTARIA A4621506096000156
LIQ EN VOLUNTARIA A4621506096000167
LIQ EN VOLUNTARIA A4621506096000178
LIQ EN VOLUNTARIA A4621506096000189
NOTIFICACION ACUERDO DE COMPENSACION DE OFICIO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACUERDO DE COMPENSACION
LIQ. PROVISIONAL 190 - 2003
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
COMUNICACIÓN DE 10 DE FEBRERO DE 2006 DE REANUDACION
DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COMPROBACIÓN E
INVESTIGACIÓN Y DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN.
NOTIFICACION ACUERDO DE COMPENSACION DE OFICIO
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
ASISTENCIA MUTUA U.E. REINO UNIDO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION ACUERDO DE SUSPENSION
COMUNICACIÓN DE 15 DE FEBRERO DE CAMBIO DE UNIDAD
DE INSPECCION, APERTURA DE TRÁMITE DE AUDIENCIA Y
FIRMA DE ACTAS.
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION ACUERDO DE SUSPENSION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOT.ACU.TRAMITE AUD.SAN.
EJEC.ACUE.TEAR SAN 30%
NOTIFICACION ACUERDO DE COMPENSACION DE OFICIO
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACTA DE DISCONFORMIDAD A02 71120735 (IVA 2003)
E INFORME AMPLIATORIO DE LA MISMA
EXPEDIENTE SANCIONADOR PROPUESTA IMPOSICION
SANCION A51 73960373 (IVA 2003)
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
INICIO ACTUACIONES INSPECTORAS
NOTIF EMBARGO BIENESMUEBLES
NOTIFIACION DILIGENCIA EMBARGO DE CUENTAS Y
DEPOSITOS BANCARIOS
NOTIFIACION DILIGENCIA EMBARGO DE CUENTAS Y
DEPOSITOS BANCARIOS
INICIO EXPTE SANCIONADOR Nº 462006000028
NOT.DERIV.RESP.LIQ.A4622205306001591
RECURSO DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS
INICIO ACTUACIONES INSPECTORAS
NOTIF DERIVACION RESPONSABI EXP ENRIQUE BAEZA Y
ANTONIO ASUA
ACUERDO DE COMPENSACION
RECURSO IRPF 2004
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
T.A.RET.ARR.INM.URB. 2004
ACUERDO DE COMPENSACION
I.A.E.
NOTIFICACION ACUERDO DEVOLUCION ING INDEBIDOS
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.ACU.TRAMITE AUD.SAN.
ACDO.RECTIF.AUTOLIQUIDAC.
NOTIFICACION RECURSOS
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIF.LIQ. CANON MINAS
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
INICIO DE ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN
E INVESTIGACIÓN
8545
7107648602710764700271076495027107650402710765130271076531027107654002710765560271076565027107657402710764862005460001764A
2005460001765A
2005460001766A
2005460001767A
2005460001768A
2005460001769A
2005460001170A
2005460001771A
2005460001773A
2005460001774A
061990490025-8
061990490026-7
061990490027-6
061990490028-5
061990490029-4
061990490030-3
061990490031-2
061990490032-1
061990490033-0
061990490034-0
460530017518K
1164/05 DEV UDMC
1384/05 DEV UDMC
460530006955S
1935/05 REP UDMC
945/05 DEV UDMC
0529000556131
0619931500027
0529000556021
0529000941169
0529000941178
460530016522Z
1931/058 REP UDMC
2331/05 REP UDMC
1394/05 DEV UDMC
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
R46752
R46782
R46782
R46602
R46782
R46782
R03099
G46603
R03099
R03099
R03099
R46602
R46782
R46782
R46782
460530006070G
460530018524S
AM/C 507/05
923/05 REP UDMC
1477/05 REP UDMC
1410/05 DEV UDMC
885/05 DEV UDMC
S-2660/05 REP UDMC
INSPECCION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
I46600
R46752
R46602
R03063
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
S-92/05 REP UDMC
S-3033/05 REP UDMC
1248/05 DEV UDMC
1320/05 DEV UDMC
2002030019243G
5 711 2
460530017511Z
0529000943744
0529000944303
460530014792D
R0502551571
1451/05 DEV UDMC
INSPECCION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
I46600
R46782
R46782
R46782
R46782
G03099
G03099
R46752
R03099
R03099
R46602
G03600
R46782
INSPECCION
460530011622J
20054685100381
460623000103T
INSPECCION
RECAUDACION
REG. ADUANAS II.EE.
RECAUDACION
I12600
I12600
R46602
03713
R46732
460620300298G
RECAUDACION
R46732
460620300301F
20044685100027
B97030704
160-2005
20054685100266
RECAUDACION
REG. ADUANAS II.EE.
RECAUDACION
RECAUDACIÓN
REG. ADUANAS II.EE.
R46732
03713
R46222
R12135
03713
0529000555810
8473004106996
2006DEVSIR06220001L
0529000282965
0529000943570
0529000943589
0529000943598
2003030000416G
R0502519865
RGE007964002005
460530018503V
0599132027340
3020/04 REP UDMC
1659/05 REP UDMC
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTIÓN
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
R46782
R03099
G12135
R46602
G12600
R03099
G12600
R46752
R03099
R03099
R03099
R03099
G03099
G03600
R46602
R46602
G03066
R46782
R46782
710,386-E-0001
GESTIÓN
G12135
0529000524397
312-05
460430005377E
8546
06 03 2006
B53483301
X3128850E
21380784F
05168145E
B53348819
22699919T
74188489K
NO CONSTA
74170337Y
48463938V
73936896S
BERDOMAR SL
BERENIS ROBERT
BERNABEU PACHECO FRANCISCO
BETETA BARBA ARSENIO
BIOTREAT SL
BLASCO COSTA Eva
BLASCO ZAMBUDIO MANUEL
BOGELEIN, JOSEF
BOJ GARRE CARLOS
BOTELLA RUIZ JUAN LUIS
BOTELLA VENDRELL FRANCISCO RICARDO
X2197457Z
X3464259E
X3464265M
A96345004
24305042E
24305042E
X2952289D
19372305A
X3213743E
29180479B
01076388B
B96589338
33413223L
02083900P
19995476N
18968876V
22557660L
48458842G
48458842G
48458842G
48458842G
74166053T
B53436697
19886509L
25418528D
24373609
48386334
52641173
24314353
19648366
74193933G
B97505994
X1241124K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
22617554K
X3543235Q
B12322459
BRAUER FRANK HELMUT
BREDNER ANNELIE MARLIS
BREDNER KARSTEN ARNOLD
BREVIA SA
BROSEL SANCHEZ SANTIAGO
BROSELL SANCHEZ Santiago
BROWNE JOHN DENIS
BUENAVENTURA CLIMENTE JOSE
BURCKHARDT KARL HEINZ
BUSTAMANTE CERRILLO FRANCISCO MIGUEL
CABAS BENITEZ JOSEFA
CAFETERIA SERVEIX D'URGENCIAS S.L.
CALVET IZQUIERDO RAMIRO JAVIER
CALVO GONZALEZ FIDEL TEODORO
CALVO GRAU MELANIE
CAMPOS MOLINAR, JORGE PEDRO
CANALES LLOBELL DIONISIO ANTONIO
CANDELA CALABUIG BERTA
CANDELA CALABUIG BERTA
CANDELA CALABUIG BERTA
CANDELA CALABUIG BERTA
CANOVAS SEIQUER JOAQUIN
CANTORSA MINERA SL
CAPARROS DELGADO, JOSE VICENTE
CARBONELL GIMENEZ Jose Luis
CARLOS HURTADO RIVAS
CARLOS JORDA CARPIO
CARLOS LAPEÑA CABALLERO
CARMEN AMPARO SENENT ESTEVE
CARMEN SABATER PEREZ DE LEON
CARMONA TRIVIÑO JUAN CARLOS
CARP Y MONT DE EXPOSICIONES J BOTELLA SL
CARPENTER ANTHONY JOHN
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARRION DIAZ JUAN ANTONIO
CARTER IAN ANTHONY
CARYDUL SL
73536289E
48456697K
48456697K
74126837E
X0230026A
33459513X
29175387W
74122764C
48556679E
A03008075
A03008075
28999408L
29196238
22545752
06214748Y
X1467657G
X1467657G
X1467657G
X3851256K
X3231617W
X2550619B
X2573372V
48436849K
73916840S
G46442182
B97032189
CASANI LLUNA JUAN FRANCISCO
CASELLES LOPEZ JOSEFINA
CASELLES LOPEZ JOSEFINA
CASES ANDREU VICENTE
CASINI MIREILLE
CASTRO CORTES Rafael
CATALÁ MORALES MODESTO
CATALAN SARMIENTO JOSE ANT.
CELDRAN RUIZ ESTEFANIA
CERAMICA LOS ANGELES SA
CERAMICA LOS ANGELES SA
CEREZO OLMO YOLANDA
CESAR MARTINEZ MAYNERO
CESAR RAMON CASTELLANOS MUÑOZ
CHECA LÓPEZ ATILANO
CHEN MAN LI
CHEN MAN LI
CHEN MAN LI
CHOTARD ANNICK MONIQUE YVO.
CHUQUIHUANCA REY CARLOS ENRIQUE
CLARKE SIMON
CLAUDIA PATRICIA CARDONA TABARES
CLEMENTE SEGADOR VICENTE
CLIMENT MALONDA JOSE
CLUB BALONCESTO LLIRIA
COANPE 2000 SL
B97032189
COANPE 2000 SL
B97032189
X4640681V
COANPE 2000 SL
COLINS GUILLIAM ROSEMARY A.
INICIO ACTUACIONES INSPECTORAS
REQ.REC.IRPF EJER.2003
LIQ.PROV.MOD.565 IMPTO M.TR.
ACUERDO RESOL. RECURSO
ACDO.DEV.INGR.INDEBIDOS
NOTIFICACION RECURSOS
NOT.REC. NPGT
ASISTENCIA MUTUA U.E. ALEMANIA
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACIÓN DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES
INMUEBLES
NOT.REC.300.3T-2004
REQ. REC. 214/2001
REQ. REC. 214/2001
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION APLAZAMIENTOS
NOT.REC.214.EJER.2003
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
REQ. REC. 214/2001
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO BIENES MUEBLES
NOTIFICACION ACUERDO DEVOLUCION ING INDEBIDOS
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
DILIG. EMB. BIENES INMUEBLES 460523002172C
ACUERDO RGE01562654/2005 IAE
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.REC.IRPF.EJER.2003
NOTIF.LIQ. CANON MINAS
ACUERDO RGE02481048/2005
NOTIFICACION APLAZAMIENTOS
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOT.REC.IRPF.EJER.2003
NOTIFICACION APLAZAMIENTOS
NOT.REC. NPGT
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDOS IMPOSICION SANCION A51 73801263
(SOCIEDADES 2001) Y A51 73801245 (IVA 2001)
NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO SUELDOS Y SALARIOS
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
LIQ.PROV.IRPF-2001
NOT.ESCRITO RECARGO
NOTIFICACION RECURSOS
DILIGENCIA EMBARGO BIENES INMUEBLES
ACUERDO DE COMPENSACION
IRPF.2003 REINTEGRO IRPF
LIQ.CANON SUPERF. DE MINAS
2005-CSM0800003T
NOT.REC.IRPF.2003
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
TRÁMITE ALEGACIONES IRPF 2001
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.RES. REC.214/2002
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION ACUERDO DE SUSPENSION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION ACUERDO DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS
NOTIF CAMBIO UNIDAD ADSCRIPCION
COMUNICACIÓN DE 24-02-2006 DE COMPARECENCIA Y
APORTACIÓN DE DOCUMENTACION.
ACTAS DE DISCONFORMIDAD A02-71131682 Y A02-71131034
E INFORMES AMPLIATORIOS.
EXPEDIENTES SANCIONADORES A51-73993596 Y A51-73994804.
NOT.RES. REC.214/2002
DOGV - Núm. 5.212
20054685100611
92609-03
A0360004380000100
RGE022844622005
R0501097129
46602E041192223
032510-10
AM/C 321/05
0529000910340
0529000556645
REG. ADUANAS II.EE.
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUCACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
03713
G03099
G03600
G12600
G03600
R46602
G03099
R03063
R03099
R03099
460523009901K
92004-22
93003-25
93003-26
1271/05 DEV UDMC
460530016530E
460440032759W
91801-12
460530015334E
93003-18
460530018517P
0529000774546
RECAUDACIÓN
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
RECAUDACION
R46712
G03099
G03099
G03099
R46782
R46602
R46602
G03099
R46602
G03099
R46602
R03099
R46602
R46752
R46602
R46237
G46222
R46602
R03099
R03099
R03099
R03099
G03099
G03066
G46222
R46602
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
G03099
R46602
G03099
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
R03099
INSPECCION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUCACION
RECAUDACIÓN
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTIÓN
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
I12600
R46752
R03099
R03099
G03600
G03099
R46602
R12135
R03099
G03099
G03600
G03600
G03099
R46782
R46782
G12135
R03099
R03099
R03099
G03099
R46602
R03099
R46782
R46602
R46752
R46852
2006DEVSIR86170001A
4650530018529C
0519132500370
36/05
460530011664D
0529000524433
0529000555958
0529000555967
0529000941150
90405-27
0599132027579
RECURSOS
460540036290Q
1529/05 DEV UDMC
1306/05 DEV UDMC
1208/05 DEV UDMC
1001/05 DEV UDMC
1227/05 DEV UDMC
90405-08
460540029671K
031312-03
2005460001742A
2005460001743A
2005460001744A
2005460001745A
2005460001746A
2005460001747A
2005460001748A
2005460001749A
2005460001750A
2005460001751A
7107580471075913710758227107583171075865710758927107590171075910710759357107594402710758040271075813027107582202710758310271075865027107589202710759010271075910027107593502710759440529000287860
460521001469H
0529000556571
0529000556580
A0360004106020658
032811-02
RGE00633510205
619670900062
0529000941434
200310056670556S
0599099460492
A0360005816000028
91503-11
1395/05 DEV UDMC
1137/05 DEV UDMC
2001-100-14741417F
0529000941214
0529000941223
0529000941232
90811-2
460530012425B
0529000944202
S-2661/05 REP UDMC
460530006963T
2005DEVSIR48580014R
90104-9
INSPECCION
I46600
INSPECCION
INSPECCION
GESTION
I46600
I46600
G03099
DOGV - Núm. 5.212
B96056270
COMPAÑÍA GENERAL DE OPERACIONES DASTA SL
22662690P
B53153524
B97297121
G53203097
29157492
19464402
B03988482
B12606885
CONCEPCION SALVADOR MATEU
COMO HEREDERA DE VICENTE SALVADOR
MARTI (19127878C) Y CONCEPCIÓN MATEU BLAT.
(19144966L)
CONFECCIONES CIFUENTES HNOS SA
CONFECCIONES SERRETA SL
CONSOLMED SL Y J.FELIX RAMIREZ SL UTE
CONSTANTINO HEREDIA ARRIBAS
CONSTANZA FAJARCO CORTES
CONSTRUCCIONES AGSUR SL
CONSTRUCCIONES CORNECONS SLU
B96845565
CONSTRUCCIONES OCTOGONAL SL
52182045J
53261851S
B30496632
53208081
20018988
B97128888
X3633041F
X1017506D
22560383
19380195G
21641427Z
24371718
20043050
25379880R
X3326294B
X1335695Q
29003558Y
X3801014B
X1483178T
B96864319
07562570D
20135316N
11042345E
X3067139C
X2669805B
20162456
B97481980
B97481980
18958201Z
B53879466
X1721029P
B12539938
B53842944
B96896659
B96896659
B96638358
A96718895
44860229
73910150
X2565470G
X2299355E
X1293464J
X2813110A
X2092168L
X2188703T
B53517488
20367096
B97463616
CORDERO ARANDA MIGUEL ANGEL
CORREYERO MAÑOSO MARIA VICTORIA
CRANION SL
CRISTINA BOSCH MOYA
CRISTINA SANTANDREU MASCARELL
CTNES Y PROYECTOS MARENOSTRUN SL
CURT FERNAND EMILE CELESTIN
DA SILVA MARIA JOSE
DANIEL MORCILLO SALAVERT
DANIEL SANCHEZ MARTINEZ
DASI PEREZ LILIANA
DAVID ASENSI GARCIA
DAVID CHELET CASCALES
DELGADO BAS ANGEL FRANCISCO
DENISE LYNN ALLEN
DESIMPEL CLAUDE GEORGES
DEVESA CALDERON VICENTE
DEVEY JILL CHRISTINE
DIAGNE MODOU
DIAMANTES RENTA SL
DIAZ ESCUDERO JOSÉ ANTONIO
DIAZ HERNANDEZ JOAQUIN
DIAZ RODRIGUEZ JESUS
DIEKERS ILLONA
DIEKERS WILFRIED
DIONISIO GUTIERREZ MATA
DOCKS AND MOUNTING 2004 S.L.
DOCKS AND MOUNTING 2004 S.L.
DOMINGUEZ CATALA DIANA
DORIAM GRUPO OPIAM SL
DURAND, BERNARD JEAN
E.S. MONCOFA, S.L.
ECOEUROPA D'INVERSIONS SL
EDIFICACIONES BLASCO-ESCOBAR SL
EDIFICACIONES BLASCO-ESCOBAR SL
EDIFICIOS Y OBRAS EOS SL
EDRIX, EDIFICACIONS I PROMOCONS LA RIBERA
EDUARDO MICO GARCIA
EDUARDO REVERT GIRONES
EGHAREVEA MISS CHRISTY
EL ASERY MOHAMED
EL IDRISSI BENDINE
EL KAOUKABI ABDERRAHMANE
EL KATTAB LAARAJ
EL KHOLTI RAHAL
ELECTRICIDAD GREGORIO GARCIA SL
EMILIA PONCE JIMENEZ (RPTE FCO. LAIVA) NPO
EMYDIN, S.L.
24377253
22521263
44803556
52633090
52633591
X2899496R
X1220894P
74205064A
73645326Q
21178166L
41433517Y
20158228Q
20158228Q
25406712S
ENCARNA CLERIGUES MARTIN
ENRIQUE JORDA BORDERA
ENRIQUE MONFORTE VILA
ENRIQUE SANCHIS RICART
ENRIQUE TARAZONA MANZANERO
ERABOR LUCKI IYEKEKPOLOR
ERIKSON ERIK
ESCOLANO PASTOR ANTONIO
ESCRIBANO BRIZ JULIO
ESCRIBANO FUENTES TEODORO
ESCRIBANO GOMEZ ANTONIO
ESCRIBANO LOPEZ Miguel
ESCRIBANO LOPEZ MIGUEL
ESCRIBANO MOLINA PEDRO
24312943B
ESCUDERO LANCIEGO MANUEL VICENTE
24312943B
24312943B /
19088614V
ESCUDERO LANCIEGO MANUEL VICENTE
ESCUDERO LANCIEGO MANUEL VICENTE /
CID DOMINGUEZ MARIA
71136123K
44854213
48346210A
B96598594
B97254510
53096983
B97131296
ESPEJO MERA JOSE ANTONIO
ESTEBAN FCO. LLORENS QUESADA
ESTEVE GURIERREZ JOSE ANGEL
ESTRUCTURAS TOPAC SL
ESTUDIOS Y PROMOCIONES ECOTEC SL
EUGENIO VERGUER GARCIA
EUROPEA COMUNITARIA DE GAS SL
B96193313
B53010310
22671182J
B53334421
33566896Y
19430213
24353675
73644121
X3256044A
22662166
EUROSERSA SL
EXPLOTACIONES ROCAPER SL
FABUEL CAVA M. CARMEN
FARO PROYECTOS Y OBRAS SL
FAS TALAVERA M.Rocio
FAUSTINO DIAZ MUÑOZ
FAUSTINO ORTIZ PEREZ
FCA. LASTRA (RPTE ALEJANDRO LASTRA
FCO. BOLIVAR AGURTO SARANGO
FCO. DE PAULA ROMO AGUILAR
06 03 2006
8547
COMUNICACIÓN DE 07-02-2006 DE CONTINUACIÓN DE
ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN ,
APERTURA DE TRAMITE DE AUDIENCIA Y FIRMA DE ACTAS.
ACUERDO DE EJECUCIÓN T.E.A.R.
Nº DE RECLAMACIÓN 46/3619/2001.
EJECUCION FALLO TEAR
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOT.ACU.TRAMITE AUD.SAN.
COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTUACIONES DE
COMPROBACION E INVESTIGACION ( IVA 2003 a 2004)
(SOCIEDADES 2003 a 2004)
COMUNICACIÓN DE 09-02-2006 DE CAMBIO DE EQUIPO,
APERTURA DE TRÁMITE DE AUDIENCIA Y FIRMA DE ACTAS.
T.A.RET.ARR.INM.URB. 2003
LIQUIDACIÓN EN VOLUNTARIA A1213506156000083
RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
LIQ. PROVISIONAL 190 - 2003
ACDO.DEV.INGR.INDEBIDOS
LIQ.PROV.IRPF-2002
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
FALLO TEAR 1998
REQ.UNIDAD MODULOS
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
ASISTENCIA MUTUA U.E. REINO UNIDO
NOT.REC.211-2004
ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.RES. REC.214/2002
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
LIQ. PROVISIONAL 190 - 2003
INICIO DE ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN
DILIG. EMB. BIENES INMUEBLES 460523010069M
NOT.REC.IRPF.EJER.2002
ASISTENCIA MUTUA U.E. ALEMANIA
ASISTENCIA MUTUA U.E. ALEMANIA
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION ACUERDO MEDIDA CAUTELAR 25/11/05
NOTIFICACION INICIO Y TRAMITE AUDENCIA
REQ.RESOL.RECURSO
NOT.REC.110.3T-2004
NOTIF. RESOLUCION RECURSO R0502427308
T.A.RET.ARR.CAP.MOB. 4T 04
ACUERDO E.S. 462005003003
NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA APREMIO A4622205506007584
NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA APREMIO A4622205506011214
LIQ. PROVISIONAL 190 - 2003
NOTIF APREMIO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
REC REPOSICION IVA 2003
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
4T-2003REC/AUTO.POS.F/P-M.110
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACIÓN ACUERDO DECLAR. RESPONSABILIDAD
SOLIDARIA
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIF.LIQ. CANON MINAS
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
LIQ.PROV.IRPF-2002
INICIO ACTUACIONES INSPECTORAS
NOTIFICACION APLAZAMIENTOS
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTUACIONES DE
COMPROBACION E INVESTIGACION. IRPF 2001 A 2003.
IVA 1T/2002 A 4T/2003. CARÁCTER PARCIAL.
ACTA DE DISCONFORMIDAD A02-71129765
E INFORME AMPLIATORIO.
EXPEDIENTES SANCIONADORES A51-73988242 Y A51-73988224.
ACTA DE DISCONFORMIDAD A02-71130160
E INFORME AMPLIATORIO.
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACUERDO DE COMPENSACION
DILIG. EMB. CUENTAS BANCAR 460520300021R
ACUERDO DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN A51-73777253.
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTUACIONES DE
COMPROBACION E INVESTIGACION. ISS 2002 A 2004.
IVA 1T/2002 A 4T/2004. RETENCION/INGRESO A CTA . RTOS.
TRABAJO/PROFESIONAL. 1T/2002 A 4T/2004. CARÁCTER GENERAL.
ACUERDO DE LIQUIDACIÓN A02-71083443.
NOTIF.LIQ. CANON MINAS
NOTIFICACION VALORACION INMUEBLE
LIQ.VOL.3T-2003 IMPTO.SOC.A
NOTIFICACION RECURSOS
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
T021302118001
460530018530K
RGE00558511
1524/05 DEV UDMC
1283/05 DEV UDMC
2005C9A98840161S
INSPECCION
I46600
INSPECCION
I46600
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
INSPECCION
G03600
R46602
G03600
R46782
R46782
G03099
I12600
0619065800054
699005990622
1319/05 DEV UDMC
1402/05 DEV UDMC
5 911 2
0519302200340
0529000429559
0529000422546
0529001047997
0529001029975
A0360004526007709
2292/05 REP UDMC
INSPECCION
GESTION
GESTIÓN
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
INSPECCION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTIÓN
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
REG. ADUANAS II.EE.
RECAUDACIÓN
RECAUDACIÓN
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
I46600
G12600
G12135
G03600
R46782
R46782
G46603
G03600
G03600
R46782
G46603
G03009
R46782
R46782
R46602
R03063
G03099
R03099
G03099
R46602
G46603
G12135
R46237
G03099
R03063
R03063
R46782
R46602
R46602
G12600
G03099
R46237
G12600
46851
R46732
R46732
G46603
R46852
R46782
R46782
G03099
R03099
R03099
R03099
R03099
R03099
G03600
R46782
2025/05 REP UDMC
1389/05 DEV UDMC
1322/05 DEV UDMC
1481/05 REP UDMC
1356/05 DEV UDMC
460530011651L
0529000555985
0599132027368
460530007794A
A0360004106024332
20054685100863
460540023447F
460530004237B
RECAUDACIÓN
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
REG. ADUANAS II.EE.
RECAUDACION
RECAUDACION
R46732
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46602
R03099
G03066
R46602
G03600
03713
R46602
R46602
619522700079
R0500349366
3024/04 REP UDMC
1594/05 DEV UDMC
0619683300041
Z050015791
A0360004106023837
1010/05 REP UDMC
695/05 TEAR 98
1264/05 DEV UDMC
1276/05 DEV UDMC
460530018504H
AM/C 313/05
92611-30
0529000556508
91211-2
460530010264N
0619649400059
710,380-E-0001
0519615800495
90405-20
AM/C 347/05
AM/C 347/05
1030/05 REP UDMC
Der.Res.Solid.B97149843
Der.Res.Solid.B97149843
12600W050002769
91304-16
R0502427308
20044685100489
INSPECCION
I46600
INSPECCION
INSPECCION
I46600
I46600
0529000556003
1167/05 DEV UDMC
0529000555949
0519864700492
0619082400080
1028/05 DEV UDMC
INSPECCION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
INSPECCION
RECAUDACION
I46600
R03099
R46782
R03099
R46237
I46600
R46782
0619210200143
0599132027440
519217600540
A0360004226000947
RGE/01665992/2005
1278/05 DEV UDMC
1953/04 REP UDMC
1515/05 REP UDMC
1229/05 DEV UDMC
310/05 REP UDMC
INSPECCION
INSPECCION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUCACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
I46600
I46600
G03066
R46760
G03600
R46602
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
8548
22522102
33456953
22588081
52477587
20795772
X1561144L
338815
18906089C
79107545B
19497462V
B53888095
A46283487
B53785861
19997786
22651653
28419481
20774280
5142672
73900416
22568718
22568718
22568718
22632156
A03010865
A03010865
7535829
B53784873
B53784874
B53784875
B53784876
46617830G
46617830G
46617830G
19995418
B96642541
73748867B
X2611644V
19465719C
25423674A
50937399N
19360081S
19091778F
22100856G
21500457
74159201B
74159201B
29010573Y
B96779954
E97058762
B96732011
19893203C
24354748W
20415322Q
G46589354
X5220423K
X1548078V
B53562609
X3066352S
01101280V
12752995R
X3096249N
B96255658
B96255658
25380768S
28997355J
B53008306
X4150944L
X4150937N
X4945961H
X3014472T
X1529299Y
B97378939
B97353114
45563538D
19451306
X2051897K
X2955685R
M0345791D
X3109846Q
X4237027J
X4710727M
X3801012D
X1406152R
B96077151
29160803
X2270475F
19021092T
19374190W
19183753M
19559109R
19633288M
16975878S
16975878S
19374190W
37467109V
37467109V
19304855N
19510902W
19305061B
74193115Z
33463297E
21663316
52941620J
B53130746
X2767387G
X4332039N
B53229860
48340989
73993682Z
06 03 2006
FCO. JAAVIER GARCIA RICART
FCO. JAVIER MATEO VALERO
FDO. HERRERO FERNANDEZ
FEDERICO MELKER GOMEZ GUNNEBRING
FELIPE SAVALL PELEGRI
FERNANDEZ ANGELA
FERNANDEZ GOMEZ JENARO
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JUAN LUIS
FERRANDEZ FERRNDEZ PILAR
FERRER FERRER RAMON
FIMAHI SL
FONTS K4 SA
FORWARDER INVEST SL
FRANCISCA ANA MARCO JIMENEZ
FRANCISCA ROSA GABADA VIDAL
FRANCISCO ALVAREZ ORDOÑEZ
FRANCISCO GALLEGO AMOROS
FRANCISCO JIMENEZ JIMENEZ
FRANCISCO MEZCUA RUIZ
FRANCISCO MORENO BOLUDA
FRANCISCO MORENO BOLUDA
FRANCISCO MORENO BOLUDA
FRANCISCO NAVARRO BAUTISTA
FRANCISCO RAMON BORJA SA
FRANCISCO RAMON BORJA SA
FRANCISCO ROMERO VENTURA
FRANNAVA AUTOMECAN SL
FRANNAVA AUTOMECAN SL
FRANNAVA AUTOMECAN SL
FRANNAVA AUTOMECAN SL
FREIXES ESQUERDA MONICA
FREIXES ESQUERDA MONICA
FREIXES ESQUERDA MONICA
FUENSANTA TERESA BUENO PEIRO
G & A FORMACION INFORMATICA Y HELP DESK SL
GADEA ESBRI JOSE LUIS
GAGNEUX CATHERINE
GALERA ESPINOSA FRANCISCA
GALINDO MOLTO DANIEL
GARCIA AROMI ENRIQUE
GARCIA CONTRERAS JUAN
GARCIA PASCUAL, MARGARITA PILAR
GARCIA PAYA, MARÍA TERESA
GARCIA RUIZ ANA MARIA
GEA VALERO JESUS
GEA VALERO JESUS
GELARDO RODRIGUEZ RAFAEL
GESLAR 2000 SL
GESTION TORRENT CB
GIGAMATIC SL
GIL ALEMAN SALVADOR
GIMENEZ GIMENEZ ADOLFO
GIMENEZ TRIGO DANIEL LUIS
GITANA LA QUER DEL CALO
GODFREY MARTIN
GODWIN IMADE
GOLFWAREHOUSE PROPERTIES
GOLINEY VALERY
GONZALEZ BARRIENTOS JOSE M
GONZALO SAN JOSE JUAN C.DE
GORKY MANUEL PRADO MENDOZA
GRANERO FRANCO SL
GRANERO FRANCO SL
GRAU CASTRO ENRIQUE
GRAU TORA JESUS
GREEN GLORY SL
GREEN LESLIE JAMES
GREEN MARIAN JENNIFER
GREET MATTHEW PETER
GRIGORIU MIHAELA ELISABETA
GRUNREICH HANS JOACHIM
GRUPO ESTELLES LEVANTE SL
GRUPO SANZ YUSTE S.L.
GUILLEN FERRER CARMEN M.
GUILLERMO MATA ALBERT
HALLOUMI SALAH
HAMARA SISSOKO
HANNAN DAWIEL PETER
HASSAN SALEH
HAYNES KEITH MICHAEL
HEAT BARBARA JUNE
HEELEY PENELOPE SARA
HEIDRICJ HELMUT
HELADERIA PISTACHO SL
HELENA GEGUE BAYONA
HERBST, KARL HEINZ
HEREDEROS DDE JUAN REIG CARDONA
HEREDEROS DE FERNANDEZ BAUTISTA JACINTO
HEREDEROS DE BARTOLOME JUAN EDUARDO
HEREDEROS DE BERNAL HORTELANO LUIS
HEREDEROS DE CERDA PEREZ M. DEL REMEDIO
HEREDEROS DE FACI MOLINS M. DOLORES
HEREDEROS DE FACI MOLINS M. DOLORES
HEREDEROS DE FERNANDEZ BAUTISTA JACINTO
HEREDEROS DE PATROCINIO GUILLEM SALELLES
HEREDEROS DE PATROCINIO GUILLEM SALELLES
HEREDEROS DE RAGA ESPLUGUES VICENTE
HEREDEROS DE SERNA AÑON M. CONCEPCION
HEREDEROS DE VIRGILIO LOPEZ SANCHEZ
HERNANDEZ GOMIS ANTONIO
HERNANDEZ PANTOJA VICTORIA ANA
HERRERO GALIANO EVA MARIA
HILARIO GISBERT CARLOS
HISPANIA FOOTWEAR SL
HNINI SAID
HORN KAREN
HOTEL SERVIMAR SL
HURTADO ALBERTOS MIGUEL ANGEL
HURTADO GESTOSO AINHOA
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION ACUERDO DE SUSPENSION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION ACUERDO DE SUSPENSION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
REQ. REC. 214/2001
RESOLUCION RECURSO
INICIO DE ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN
NOT.REC.IRPF.EJER.2003
LIQ PROVISIONAL IVA 2003
NOT.REC. NPGT
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
INICIO EXPTE SANCIONADOR Y TRAMIDE AUDIENCIA
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
LIQ.CANON SUPERF. DE MINAS
LIQ.CANON SUPERF. DE MINAS
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
LIQ.PROV.MOD.565-2003
LIQ.PROV.MOD.565-2003
LIQ.PROV.MOD.565-2003
LIQ.PROV.MOD.565-2003
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIF APREMIO
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
RESOL DESESTIMACION SUSPENSION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.REC. NPGT
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO RGE02811408/2005
NOT. ACRDO. DESESTIM. DEV. ING.IND
ACDO.DEV.INGR.INDEBIDOS
REQ.DOCUM.REC.IRPF-2001
REQ.DOCUMENTACION
NOT.REC.IRPF.EJER.2003
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION ACUERDO DEVOLUCION ING INDEBIDOS
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION PROVIDENCIA APREMIO
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
ACUE.REC.REP.2P/04
ACDO.DEV.INGR.INDEBIDOS
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIF APREMIO
NOTIF APREMIO
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIF. RESOLUCION RECURSO R0501713392
NOT.RES. REC.214/2002
NOT.RES. REC.214/2002
NOT.REC. NPGT
NOT.REC.IRPF.2002
NOT.REC.IRPF/2001
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION APLAZAMIENTOS
NOT.REC.IRPF.EJER.2003
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOT.RES. REC.214/2002
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
REQ.REC.IRPF.EJER.2002
CONT ESCRITO EJ-2002
NOT.RES. REC.214/2002
NOT.RES. REC.214/2002
NOTIF. RESOLUCION RECURSO R0502260562
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACUERDO RESOL. RECURSO
REQUERIMIENTO IRPF - 2002
REQUERIMIENTO IRPF - 2002
REQUERIMIENTO IRPF - 2003
REQURIMIENTO IRPF - 2002
REQUERIMIENTO IRPF - 2003
REQUERIMIENTO IRPF - 2002
REQUERIMIENTO IRPF - 2003
REQUERIMIENTO IRPF - 2003
REQUERIMIENTO IRPF - 2003
REQUERIMIENTO IRPF - 2002
LIQ. PROVISIONAL IRPF - 2003
REQUERIMIENTO IRPF - 2002
REQUERIMIENTO IRPF - 2002
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
ACDO.RECTIFIC AUTOLIQUID.
INICIO DE ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN
DENEGACION BAJA REG EXPORT.
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOT.REC.IRPF.EJER.2004
RESOLUCION RECURSO
ACDO.DEV.INGR.INDEBIDOS
ACUERDO DE COMPENSACION
DOGV - Núm. 5.212
707/05 DEV UDMC
S-2734/05 REP UDMC
2284/05 REP UDMC
S-2753/05 REP UDMC
912/05 DEV UDMC
92110-9
R0502614006
726.009-E-0001
91002-09
5 3008 1
032510-09
460530006961K
20054685100031
903/05 DEV UDMC
1178/05 DEV UDMC
813/05 DEV UDMC
1507/05 DEV UDMC
1305/05 DEV UDMC
1140/05 DEV UDMC
1810/05 REP UDMC
1788/05 REP UDMC
1787/05 REP UDMC
970/05 DEV UDMC
0599099460483
0599132027725
1397/05 DEV UDMC
A0360004156001655
A0360004156001666
A0360004156001677
A0360004156001688
460530003511K
460530005155D
460530007798F
1647/05 REP UDMC
699005990320
460530006810P
K1610104101423136
460530017264C
460530018515Y
030411-06
460530018526V
RECURSOS
03066E040325763
R0501267098
10015-7
10030-1
90405-03
1515/05 DEV UDMC
1516/05 DEV UDMC
2006DEVSIR32150001X
460530004464P
460530004470Z
460530006987R
C1700004460049423
0529000556187
460530011619X
0013-1
R0502017976
0529000555893
0529000524460
2448/05 REP UDMC
579000791160
599117086370
460530006969Y
0529000941342
R0501713392
92012-1
92012-2
032811-09
92004-15
92611-28
1521/05 DEV UDMC
460540034690A
90405-25
1317/05 DEV UDMC
0529000556719
1352/05 DEV UDMC
90104-5
1743/05 REP UDMC
93103-01
90405-02
91211-1
92605-1
R0502260562
1200/05 DEV UDMC
12600Z050009367
0599130259219
0599129518259
0699002681319
0599130259090
0699003145133
0599129517406
0599129517415
0599129518268
0599129517552
0599129517543
0599132185373
0599130259255
0599130259466
0529000910378
460530005153F
R0501179310
745.150-E-0001
TRO EXP
1527/05 DEV UDMC
91101-13
R0502369268
R0500881882
0529000424297
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTIÓN
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
REG. ADUANAS II.EE.
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTIÓN
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
G03099
G03600
G12135
G03099
G03099
G03099
R46602
46851
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
G03600
G03600
R46782
G03600
G03600
G03600
G03600
R46602
R46602
R46602
R46782
R46852
R46602
R46852
R46602
R46602
G03099
R46602
G46222
G03066
G03600
G03099
G03099
G03099
R46782
R46782
R46752
R46602
R46602
R46602
R46602
R03099
R46602
G03099
G03600
R03099
R03099
R46782
R46852
R46852
R46602
R03099
R46237
G03099
G03099
G03099
G03099
G03099
R46782
R46602
G03099
R46782
R03099
R46782
G03099
R46782
G03099
G03099
G03099
G03099
R46237
R46782
G12600
G46603
G46603
G46603
G46603
G46603
G46603
G46603
G46603
G46603
G46603
G46603
G46603
G46603
R03099
R46602
G03600
G12135
G03600
R46782
G03099
G03600
G03600
R03099
DOGV - Núm. 5.212
19360108L
22681730G
22681730G
22611537F
25414550
25414550
B53896171
B03007226
B96657721
24368988
24352736
B97308860
B53454666
B96785175
53097259
24374625
20804290
24368797
10737970Y
05125381S
22653339
B96242052
B96242052
74152497Z
20802039
48528639L
48528639L
29198807
29157420
48309459
19981997
48525565G
48525565G
29198286
X3755661Z
24398821
19902978
19072843
19843813
73929671
20005280
52705845
19461527
19461527
24366366
22536969
52709320
52636233
22625826
44757176G
22535129
20155906
20742289
25417366
22687501
73911338
19947323
51621990
19505173T
19505173T
22499651Q
X1391121N
X1391121N
X3816083S
X3968449Y
X2754055N
X2754143P
X3321876D
X2809654C
X1277039X
B53785879
X3213647H
X3213587G
B12524500
B53497921
B53380010
X3102870D
E97499297
X3314447D
HURTADO VIDAL RICARDO
IBAÑEZ GARCIA, MIGUEL
IBAÑEZ GARCIA, MIGUEL
IBAÑEZ VALIENTE, AMPARO
IGNACIO BOIX CISNEROS
IGNACIO BOIX CISNEROS
IMPORT MOBILE SL
INDUSTRIAL PENINSULAR MARMOLES SL
INES INTERIORISMO Y DECORADOS TE
INMACULADA FORADADA TORRECILLAS
INMACULADA RAMOS HERNANDEZ
INNSBRUCHK ESTIL SL
INSTALACIONES AKRASOL SL
INVALARA DOS SL
IRENE BONILLO ALEJOS
IRENE MARTINEZ GONZALEZ
ISAIES DASI SANCHIS
ISRAEL JOSE CASANOVA ALCALDE
ITUARTE LLANTADA JOS LUIS
IZQUIERDO CRUZ MIGUEL
J. MANUEL FERNANDINO LARRINAGA
J.LUIS MARTINEZ SAEZ TRAN S.L.
J.LUIS MARTINEZ SAEZ TRAN S.L.
JACOBO CAMARA ROSA
JAVIER LEAL GOMEZ
JAVIER MARTINEZ TORMO
JAVIER MARTINEZ TORMO
JAVIER MARTINEZ TROYANO
JAVIER VERDEGUER TOMAS
JOAN MANUEL DIAGO VILLAMIL
JOAQUIN FERRER ORENGO
JOAQUIN MARTINEZ TORMO
JOAQUIN MARTINEZ TORMO
JOAQUIN MOMPO MORENO
JONES IRIS
JORGE HORACIO PALACIO BANDERA
JOSE AGUDO CAMPANO
JOSE CHAMARRO PONCE
JOSE FCO. MORERA MARTINEZ
JOSE FCO. TORTOLA PUIG
JOSE PASCUAL CASTELLO CASTELLO
JOSE RAMON BOSCA PALOMAR
JOSE ROCHERA VILLASALERO
JOSE ROCHERA VILLASALERO
JOSE SERVERA GARCIA-LLIBEROS
JOSE VICENTE RANDO DOBLAS
JOSE VTE. BURDEOS MARTINEZ
JOSE VTE. CEBRIAN MORA
JOSE VTE. RAUSELL RELL
JUAN CANTO, JORGE
JUAN ANTONIO COMPANY SANIA
JUAN CARLOS CONTRERAS RUIZ
JUAN CHOVA LOPEZ
JUAN JOSE CARRASCO MANSELFAS
JUAN M. MARTINEZ NAVARRO
JUAN MAS PELLICER
JUAN RAMIREZ JIMENEZ
JUANA VTE. VILLANUEVA JIMENEZ
JULIAN FORES Rogelio
JULIAN FORES ROGELIO
JULIAN MENDIVIL JUAN
KASMI RACHID
KASMI RACHID
KHALED BOUDJETTOU
KIENZLE OLIVER KARL
KLEPATE DIETMAR UDO
KLEPATZ MEIKE BRIGITTA
KNIPPSCHEER KARKL HEINZ
KOHL INGRID MELITTA
KOSCINSKI PIOTR
KPURGANER INVEST SL
KUBLER GISELA EMMA
KUBLER RALF
LA GUARDIA CASTELLON SLL
LA SANTA FAZ, CONSTR.Y REF. SL
LACADOS DE PVC SL
LACHAL MUSTPHA
LALOLA C.B.
LAMHAMDI AMEUR
X0280690K
X0280690K
X0280690K
X0280690K
X0280690K
X0280690K
X1916843T
X1916379L
45796788
B53912317
B97274971
B96544200
21495405L
22565880
B53367629
X2254193D
X2058438F
B03237104
33476576F
X5402043X
X5848991E
74180397S
52688707P
52688707P
52688707P
52688707P
52688707P
52688707P
52688707P
LAMY CHESTER RAPHAEL
LAMY CHESTER RAPHAEL
LAMY CHESTER RAPHAEL
LAMY CHESTER RAPHAEL
LAMY CHESTER RAPHAEL
LAMY CHESTER RAPHAEL
LARSEN MALCOLM
LARSEN RITA
LAURA RUBIO LOPEZ
LEADING CAR SL
LEMER VALENCIA SL
LENTICOST SL
LEON MAÑOGIL DAVID
LEOPOLDO GARCES ORTS
LEVANTINA DE CARBURANTES SL
LEWIS SUSAN BEBERLEY
LI XIAO YUN
LIBROS CROS SLU
LLORET MARTINEZ SERGIO
LOADES RAYMNOND MARTIN
LONNROOS ANNE LILLE MOR ER.
LOPEZ ACOSTA ANTONIO
LOPEZ BALLESTER MARIA DEL PILAR
LOPEZ BALLESTER MARIA DEL PILAR
LOPEZ BALLESTER MARIA DEL PILAR
LOPEZ BALLESTER MARIA DEL PILAR
LOPEZ BALLESTER MARIA DEL PILAR
LOPEZ BALLESTER MARIA DEL PILAR
LOPEZ BALLESTER MARIA DEL PILAR
06 03 2006
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIF DILIGENCIA EMBARGO INMUEBLES
NOTIF DILIGENCIA EMBARGO INMUEBLES
NOTIF.VALORACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
INICIO EXPTE SANCIONADOR Y TRAMIDE AUDIENCIA
NOTIF.LIQ. CANON MINAS
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACDO.DEV.INGR.INDEBIDOS
LIQ. PROVISIONAL ISOC - 2003
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION ACUERDO DEVOLUCION ING INDEBIDOS
ACUERDO RESOL. RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION APLAZAMIENTOS
NOTIFICACION APLAZAMIENTOS
NOT.REC.IRPF.2003
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACIÓN PROV. APREM. IVA ACT.INS 2001-2002
NOTIFICACIÓN PROV. APREM. IRPF-RTP 2001
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION ACUERDO DE SUSPENSION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA APREMIO IRPF-RTP 2001
NOTIFICACIÓN PROV. APREM. IVA ACT.INS 2001-2002
NOTIFICACION ACUERDO DE SUSPENSION
NOT.RES. REC.214/2002
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOT. ACRDO. ESTIM. REP. IVA/02
NOTIFICACION ACUERDO DE SUSPENSION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION ACUERDO DE SUSPENSION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO BIENES MUEBLES
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIF. RESOLUCION RECURSO R0502007803
NOTIF. RESOLUCION RECURSO R0502007836
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
REQ. REC. 214/2001
REQ. REC. 214/2001
REQ. REC. 214/2001
I.RENTA N.R.PARAL.INGR.210/2003
REQ. REC. 214/2001
INICIO DE ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN
INICIO EXPTE SANCIONADOR Y TRAMIDE AUDIENCIA
REQ. REC. 214/2001
REQ. REC. 214/2001
T.A.RET.ARR.INM.URB. 2003
IRPF-2003-190 RET.TRAB.PERS.
ACDO.RECTIF.ERRORES
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACUERDO RGE01175307/2005
COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTUACIONES DE COMPROBACION
E INVESTIGACION. IRPF 2004.CARÁCTER PARCIAL.
CANON SUPERF.DE MINAS
CANON SUPERF.DE MINAS
CANON SUPERF.DE MINAS
CANON SUPERF.DE MINAS
CANON SUPERF.DE MINAS
CANON SUPERF.DE MINAS
NOT.RES. REC.214/2002
NOT.RES. REC.214/2002
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
INICIO ACTUACIONES INSPECTORAS
LIQ. PROVISIONAL 190 - 2003
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
INICIO ACTUACIONES INSPECTORAS
ACDO.RECTIF.AUTOLIQUIDAC.
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACDO.DEV.INGR.INDEBIDOS
INT.PERD.EXENC.MINUS.2005
NOT.REC.211.2003
NOT.REC. NPGT
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
8549
460530006956Q
460523013134B
460523013135N
FI.3004 SERRA
1357/05 REP UDMC
1685/05 REP UDMC
20054685100267
0599132027633
1531/05 DEV UDMC
1165/05 DEV UDMC
1400/05 DEV UDMC
1611/05 REP UDMC
R0500590515
28790-20052-00032
1392/05 REP UDMC
1315/05 DEV UDMC
1484/05 DEV UDMC
1388/05 DEV UDMC
2006DEVSIR25770001A/2k
RGE025056992005
1504/05 DEV UDMC
460440031739V
460540029557E
90303-12
1309/05 DEV UDMC
460565600049C
460565600050Z
1707/05 REP UDMC
1363/05 DEV UDMC
S-2672/05 REP UDMC
1505/05 DEV UDMC
460565600048N
460565600047H
S-2934/05 REP UDMC
91307-1
1332/05 DEV UDMC
752/05 REP UDMC
1232/05 DEV UDMC
1960/05 REP UDMC
1445/05 REP UDMC
1471/05 DEV UDMC
1815/05 REP UDMC
2070/05 REP UDMC
2069/05 REP UDMC
2219/05 REP UDMC
942/05 REP UDMC
1873/05 REP UDMC
1067/05 DEV UDMC
1132/05 DEV UDMC
03066R0500748521
S-2236/05 REP UDMC
2054/ REP UDMC
1482/05 DEV UDMC
1757/05 REP UDMC
699/05 REP UDMC
S-2935/05 REP UDMC
1114/05 DEV UDMC
873/05 DEV UDMC
460523006497K
460530011647S
460530016523S
R0502007803
R0502007836
1269/05 REP UDMC
92110-7
93003-27
93003-28
A0360005140000363
93003-29
717.014-E-0001
20044685100499
93003-19
93003-20
RECAUDACION
RECAUDACIÓN
RECAUDACIÓN
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
REG. ADUANAS II.EE.
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACIÓN
RECAUDACIÓN
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACIÓN
RECAUDACIÓN
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
REDAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTIÓN
REG. ADUANAS II.EE.
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
R46602
R46732
R46732
R46222
R46782
R46782
46851
G03066
R46782
R46782
R46782
R46782
G03600
G46603
R46782
R46782
R46782
R46782
R46752
G12600
R46782
R46602
R46602
G03099
R46782
R46712
R46712
R46782
R46782
R46782
R46782
R46752
R46752
R46782
G03099
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
G03066
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46602
R46602
R46602
R46237
R46237
R46782
G03099
G03099
G03099
G03600
G03099
G12135
46851
G03099
G03099
G12600
G03600
G03600
R46782
G46222
INSPECCION
0599132027761
GESTION
0599132027770
GESTION
0599132027780
GESTION
0599132027799
GESTION
0599132027808
GESTION
0599132027817
GESTION
90606-3
GESTION
90606-4
GESTION
805/05 DEV UDMC
RECAUDACION
20054685100268
REG. ADUANAS II.EE.
0619194300092
GESTION
460530009647Q
RECAUDACION
0529000590159
RECAUDACION
1509/05 DEV UDMC
RECAUDACION
20054685100300
REG. ADUANAS II.EE.
R0500042652
GESTION
581/05 Y 582/05 REP UDMC RECAUDACION
R0500699247
GESTION
A0360005156000402
GESTION
92004-18
GESTION
030411-01
GESTION
0529000556389
RECAUDACION
460530005159J
RECAUDACION
460530005160Z
RECAUDACION
460530006958H
RECAUDACION
460530006959L
RECAUDACION
460530006960C
RECAUDACION
460530011655T
RECAUDACION
460530018361J
RECAUDACION
I46600
G03600
G03600
G03600
G03600
G03600
G03600
G03099
G03099
R46782
03713
G46603
R46602
R03099
R46782
03713
G03600
R46782
G03600
G03600
G03099
G03099
R03099
R46602
R46602
R46602
R46602
R46602
R46602
R46602
A0360004416000340
RGE01346445
1308/05 REP UDMC
RECURSOS
8550
52688707P
52688707P
24373125W
21460552B
20154028W
26444472S
19090541N
23213202S
52768874C
74354539R
29188343D
79100399H
74185566D
74122758Z
X3417413G
X2797493A
22608825
24325393
19868940
22681258S
19979741
22679715
52721827
22516369
21369412C
X4315813R
21516396B
X1734809B
22128919
B53862744
33563134Q
73654472P
X3152101C
22670672
29193433
X3298471H
19047210
52738078
22491984
7860846
27477683C
74124788C
A03072352
A03072352
B53164000
B03574084
B03574085
52473354G
52530619E
29173267K
48393747E
29011804H
24213417Y
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
73573151S
34937938H
21389737J
44507852T
X3322738C
X2865512B
73900700K
21348638
19819940N
B53743696
B46905212
22486181R
N0013512I
19810184p
79105670
06 03 2006
LOPEZ BALLESTER MARIA DEL PILAR
LOPEZ BALLESTER Maria Pilar
LOPEZ CARRION SERGIO
LOPEZ DIEGO MANUEL
LOPEZ ESLAVA Inmaculada
LOPEZ ESPINAR BRAULIO
LOPEZ MATEO, MANUEL
LOPEZ MOLINA MANUELA
LOPEZ SEVA CARLOS JOSE
LORENTE LOPEZ ANTONIO
LOZANO DE ARNILLA GARCIA JUAN LUIS
LOZANO MARTINEZ DOLORES
LOZANO MARTINEZ JULIA
LUCAS RUIZ FRANCISCO
LUIS GERMAN ROMERO MOLINA
LUTHER RAINER GUNTER
Mª ANGELES SANGABINO VILLANUEVA
Mª CARMEN CORTES ALBARRACIN
Mª CRISTINA CATALA MEDINA
Mª DEL CARMEN SALVADOR MATEU
COMO HEREDERA DE VICENTE SALVADOR MARTI
(19127878C) Y CONCEPCIÓN MATEU BLAT. (19144966L)
Mª DOLORES MARCO SANMATEU
Mª EMILIA MARTINEZ SALON
Mª JUANA TORRIJO TORRES
Mª VICTORIA LOPEZ-SILVES MARTINEZ
MADRONA BADIAS IGNACIO
MAKSYM MEKSHUN
MANERO MADRONA MARIA
MANSION ADELL, ELODIE VANESSA
MAÑEZ BELLOT FRANCISCO
MARBELLA MOBILE IMPORT NUEVO
MARCO GUERRERO Jose Enrique
MARCO MARTINEZ DANIEL
MARCO VINICIO ESCOBAR AGUIRRE
MARCOS LABLANCA ORDOÑEZ
MARCOS VTE. MONLEON SALVADO
MARIA DEL ROCIO ENRIQUEZ COPO
MARIA GARCIA CARBONELL
MARIA JOSE CERVERA MARTINEZ
MARIA JUANA ALUJER LIZAN
MARIA LUISA DE DISO PERRINO
MARIN LACAL JACINTO
MARIN LARROSA AGUSTIN
MARMOLES ANDALUCIA SA
MARMOLES ANDALUCIA SA
MARMOLES BOLMAX SL
MARMOLES E Y C.S.L.
MARMOLES E Y C.S.L.
MARTIN BAETZ PABLO
MARTIN LOPEZ GREFORIO
MARTIN MARTINEZ Simon
MARTINEZ ABARCA CIERVA PED.
MARTINEZ AGUILAR JOSE LUIS
MARTINEZ AVILA DANIEL
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ GALARZA JONATHAN
MARTINEZ IGLESIAS ANGEL MAN.A ANGEL MA
MARTINEZ JIMENEZ NESTOR
MARTINEZ TORREJON SANTIAGO
MARX GUNTER JOSEPH
MARZIANI CLAUDIO
MAS ARAGO JUANI
MAS CHINCHILLA TOMAS
MAS GOMEZ LUIS ANGEL
MASAN DEL SURESTE S.L.L.
MASCATEX SL
MASET SAYAS ALFONSO
MAURIZE RENAUT SA
MAZCUÑAN BRIZ ELIDIO
MEDINA TERUEL CARLOS
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION RECURSOS
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
LIQ.PROVIISONAL IRPF-2000
NOTIFICACION RECURSOS
ACUERDO DE COMPENSACION
LIQ.RECARGO
NOT.REC.IRPF.2002
LIQ.PROV.IRPF-2002
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.REC.IRPF.EJER.2003
NOT.REC.IRPF EJER.2003
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
REQ. REC. 214/2001
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACUERDO DE EJECUCIÓN T.E.A.R. Nº DE RECLAMACIÓN 46/3619/2001.
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION ACUERDO DE SUSPENSION
1997-I.R.P.F. -OTRAS LIQUIDAC..
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
1998-DESESTIMACION RECURSO
NOTIFICACIÓN ACUERDO DECLAR. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
ACDO.DEV.INGR.INDEBIDOS
INICIO EXPTE SANCIONADOR Y TRAMIDE AUDIENCIA
NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO BIENES MUEBLES
NOTIFICACION ACUERDO DE COMPENSACION DE OFICIO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIF.LIQ. CANON MINAS
NOTIF.LIQ. CANON MINAS
NOTIF.LIQ. CANON MINAS
NOTIF.LIQ. CANON MINAS
NOTIF.LIQ. CANON MINAS
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION PROVIDENCIA APREMIO
ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.REC.300.EJER.2004
NOT.REC. NPGT
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO INICIO EXPTE SANCIONADOR
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
ACUERDO LIQUIDAC CONFIRMACION ACTA A02
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
LIQUIDACION VOLUNTARIA-DOCUMENTO PAGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION AM
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION AM
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION AM
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION AM
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION AM
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION AM
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION AM
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION AM
LIQ EN VOLUNTARIA A4621506096000013
LIQ EN VOLUNTARIA A4621506096000024
LIQ EN VOLUNTARIA A4621506096000035
LIQ EN VOLUNTARIA A4621506096000046
LIQ EN VOLUNTARIA A4621506096000057
LIQ EN VOLUNTARIA A4621506096000068
LIQ EN VOLUNTARIA A4621506096000079
LIQ EN VOLUNTARIA A4621506096000080
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
REQ. REC. 214/2001
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIF. RESOLUCION RECURSO R0502076822
ACDO.RECTIF.AUTOLIQUIDAC.
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
LIQ. PROVISIONAL 190 - 2003
NOTIF DILG EMB INMUEBLES 460523013631W
RESOLUCION RECURSO
DOGV - Núm. 5.212
460530011654E
46602E041425366
460530011856V
A0360003106011549
RGE024559172005
0529000386410
0599096229352
90212-06
A0360004106022704
0529000943735
460530017258Z
90405-11
91002-06
0529000556342
1347/05 DEV UDMC
93003-3
1771/05 REP UDMC
2327/05 REP UDMC
2841/04 REP UDMC
1549/05 REP UDMC
805/05 REP UDMC
2433/05 REP UDMC
S-3094/05 REP UDMC
A0360000180005301
1323/05 REP UDMC
A0360004780000272
E040573931
20054685100492
460523013148W
460530006440Y
1282/05 DEV UDMC
1258/05 DEV UDMC
1134/05 DEV UDMC
1281/05 DEV UDMC
1289/05 DEV UDMC
1273/05 DEV UDMC
1443/05 DEV UDMC
2858/05 REP UDMC
0529000910479
0529000941351
0599132027377
0599132027386
0599132027496
0599132027633
0599132027624
0529000911505
0529000556214
A4660203306000209
0529000424306
91511-14
031227-03
2005460001756A
2005460001757A
2005460001758A
2005460001759A
2005460001760A
2005460001761A
2005460001762A
2005460004763A
7107455371074562710745807107459671074623710746147107463271074605027107455302710745620271074580027107459602710746050271074614027107462302710746322005460001756A
2005460001757A
2005460001758A
2005460001759A
2005460001760A
2005460001761A
2005460001762A
2005460001763A
061954730024-0
061954730025-9
061954730026-8
061954730027-7
061954730028-6
061954730029-5
061954730030-4
061954730031-3
0529000422555
0519833000371
460530012445P
93003-4
0529000943616
R0502076822
Z050015414
460530008423B
0529000556663
795/05 DEV UDMC
460530005175Y
0619259600052
460523013631W
R0501105851
RECAUDACION
RECAUCACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUCACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
R46602
R46602
R46602
G03600
R46602
R03099
G46222
G03099
G03600
R03099
R46602
G03099
G03099
R03099
R46782
G03099
R46782
R46782
R46782
INSPECCION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACIÓN
GESTION
REG. ADUANAS II.EE.
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
MODULOS
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
I46600
R46782
R46782
R46782
R46782
G03600
R46782
G03600
R46732
G03600
46851
R46602
R46752
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R03099
R03099
G03066
G03066
G03066
G03066
G03066
R03099
R03099
R46602
R03099
G03099
G03099
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
R03099
R03099
R46602
G03099
R03099
R46237
G03600
R46602
R03099
R46782
R46602
G46603
R46712
G03600
DOGV - Núm. 5.212
17173610
20144689R
X3742373C
74379922S
B53582185
X3101322W
A12478483
MEJIAS ZURITA MANUEL
MELIA ALVARO FRANCISCO
MENHEERE WILLEM
MERLICO FDEZ JOSE ANTONIO
MERLIN SUMINISTROS CONST. S
METZ WOLFGANG
MIEMBROS DE SEGURIDAD PROFESIONAL SA
A12478483
MIEMBROS DE SEGURIDAD PROFESIONAL SA
19831546
B96178330
B53115093
52676029A
70637542B
E96918933
E96918933
73362880X
25395950V
19086678J
22632419M
73898613G
73995462T
18957360R
21328580J
29009924R
X1164869B
22470013W
X3183024P
X3183006J
X4949932X
X4144357X
22484055Z
52719498W
29013843X
X2944394A
X1401019C
21479098
X3239298
74186483Y
B53576419
X2931238A
B53157947
X1560456-12
53093357
X3275669D
51646494V
53625530H
52724379F
X4089209Q
5200143
73928562F
M0338623V
X3284674K
X3783402V
X2898771N
22122288Z
24340684Z
21353367Y
X3308524C
21490264
48462230B
8974112H
X1828033Q
X1828028B
73905757H
07549830B
07549830B
07549830B
07549830B
07549830B
07549830B
74170975T
X4221732J
21401289L
45562037A
22530886
22493084G
B53340915
73500193J
73500193j
73500193J
74177554R
19901598C
22540667T
21996595Q
21377108B
74195538E
29012123S
52689081Z
B53545703
X3017587X
X5836623M
72520055C
21957583N
33450776J
B97195561
B53821781
52711985X
18981919L
33288419J
X2846823K
X2846825T
B53434429
11711221N
B96125943
B96125943
B85866215
50207535F
MIGUEL GIL CRUZANS
MILADOLS SL
MILAS MARKETING SL
MIRANDA MENDOZA ANGEL
MOLINA FERNANDEZ JUAN ANT.
MOLT MOVIL CB
MOLT MOVIL CB
MOMPO SALVADOR JOSE ANTONIO
MONLEON DOMINGUEZ JUAN MARCOS
MONTAÑANA AZNAR, ALICIA
MONTESINOS DEBON JUAN ENRIQUE
MONZO SALES IRENE
MORENO ANGOSTO MERCEDES
MORENO CHILLERON RAMON
MORENO NAVARRO JUAN ANTONIO
MORENO RUIZ FRANCISCP
MOTARAJJI MOHAMMED BACHIR
MTNEZ.OLIVA SANC.AMO.JUAN J.
MUGHAL MOHAMMED SHARIFF
MUGHAL NAFEES JAHAN
MULLINS PETER
MUMSEN ROLF UWE ERNST
MUÑOZ ASPAS JUAN ANTONIO
MUÑOZ BORREDA JAVIER
MURCIA GARCIA ALBERTO
MUTANEN TERTTU ANNELI
NABIL BOUZNIQ
NADAL GARCIA MARIA LUISA
NARCIS MOSTEANU IONUT
NAVARRO SORIANO MANUEL ANTONIO
NEGORICO E INVERS. CLARO SL
NEIRA VERDUGO LUIS ALFONSO
NEW SISTEM IMPORT SL
NIEMINEN AARNO VELI MIES
NIEVES CARCELEN VIÑALS
NORIK SULTANYAN
OCAÑA LENDINEZ FRANCISCO
OCHOA HOLGUIN VIRGINIA
OLIVA ANDRES JUAN
OLIVER FRNAK ANTHONY
OLIVER MARTINEZ MARIA PILAR
OLIVER SOTORRES RAFAEL
OLSEN KNUT OLVA
OMAR BENCHENNAF
OPPEN LANDER DOROTHEA MAT.
OPPENLANDER FRIEDHELK
ORIENTE CASAÑEZ, FRANCISCO
ORTEGA FENOLLOSA FERNANDO
ORTS ESPINOSA, JUAN MANUEL
OTHEN JOHN EDWIN ARTHUR
PADILLA GOMEZ MARIA TERESA
PADILLA PERALES JOSE MANUEL
PALACIOS MORA YOLANDA
PALMER ALAN
PALMER JANET
PALOMARES SAEZ JOSE LUIS
PARRA APARICIO FRANCISCA
PARRA APARICIO FRANCISCA
PARRA APARICIO FRANCISCA
PARRA APARICIO FRANCISCA
PARRA APARICIO FRANCISCA
PARRA APARICIO FRANCISCA
PASCUAL SANCHEZ FRANCISCO
PATRICIO SALVADOR ORTIZ PARRALES
PAYA BERNABE JOSE
PEDRERA MANRESA MANUEL F.
PEDRO ANGEL CANDELAS GARCIA
PEIRO BELENGUER FEDERICO
PENUSHE SL
PEÑA GARCIA, VICENTE
PEÑA GARCIA, VICENTE
PEÑA GARCIA, VICENTE
PEÑALVER BAS RAUL
PEÑALVER ZARAGOZA JOSE ALBERTO
PERALES DEL RIO ENRIQUE
PEREZ MARTINEZ FRANCISCO
PEREZ ALEMANY ROSA MARIA
PEREZ MUÑOZ MANUEL
PEREZ SEGURA JOAQUIN
PERIS FOLGADO FRANCISCO
PERLA INVESTMENSTS SL
PERSSON ANDERS VILHELM
PICKARD ERIC CHARLES
PINA GUTIERREZ JAIME ROQUE
PINA MORALES GLORIA
PINO TEJEDA CARLOS
PINTA-6 SL
PITERES HILL SL
PLA ROS ANTONIO
POLES VALLES LAURA
POMBO LANDEIRA JESUS
POSADOWSKY EVA MARIA
POSADOWSKY KURT GUSTAV
PREFABRICADOS ITALIA, S.L.
PRIETO CARBAYO TOMAS
PRODUCTORA DISCOGRAFICA PRODISC SL
PRODUCTORA DISCOGRAFICA PRODISC SL
PROMOCIONES MARQUEDA, S.L.
PUENTE GOMEZ BEATRIZ LEONOR
06 03 2006
RESOLUCION RECURSO
DILIG. EMB. BIENES INMUEBLES 460523011198F
REQ.REC.IRPF.2002
RECARGO 309
ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.RES. REC.214/2002
ACUERDOS LIQUIDACION DEFINITIVA A02 71069705
(SOCIEDADES 2003) y A02 71069696 (IVA 2003)
ACUERDOS IMPOSICION SANCION A51 73822080
(SOCIEDADES 2003) y A51 73821606 (IVA 2003)
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACUERDO DE COMPENSACION
INICIO ACTUACIONES INSPECTORAS
ACUERDO DE COMPENSACION
DEC. INADMISIBILIDAD FALTA LEGITIMACION
DEC. INADMISIBILIDAD FALTA LEGITIMACION
RECURSO DEVOLUCIÓN INGRESOS EXCESIVOS
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO RGE02974648/2005
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
DILIG. EMB. BIENES INMUEBLES 460523010067A
NOT.ACU.TRAMITE AUD.SAN.
ACUERDO RESOL. RECURSO
LIQ.PROV.IRPF-2002
REQ.RE.IRPF/2003
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.RES.REC.214/2003
NOT.RES.REC.214/2003
NOT.REC.211.EJER-2004
REQ. REC. 214/2001
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION ACUERDO DEVOLUCION ING INDEBIDOS
NOT.REC. NPGT
NOT.REC.MOD.211-2002
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
INICIO ACTUACIONES INSPECTORAS
ACUE.DOV.ING.IND.SOC.2003
NOT.REC. NPGT
ACDO.DEV.INGR.INDEBIDOS
NOT.RES. REC.214/2002
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.REC.211.2002
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
REQ. REC. 214/2001
REQ. REC. 214/2001
NOT. ACRDO. DECLARATORIO CADUC.
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOT. ACRDO. DECLARATORIO CADUC.
NOT.RES. REC.214/2002
RESOLUCION RECURSO
ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.REC.IRPF.EJER.2003
ACDO.DEV.INGR.INDEBIDOS
ACDO.DEV.INGR.INDEBIDOS
DILIG. EMB. BIENES INMUEBLES 460523002172C
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
LIQ.CANON SUPERF. DE MINAS
NOT.RES.REC.IRPF/2003
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOT.REC.IRPF.EJER.2003
ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.DERIV.ACUER.RESP.B96769922
LIQUID. EN VOLUNTARIA
LIQUID.EN VOLUNTARIA
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIF. RESOLUCION RECURSO R0502800390
ACUERDO DE COMPENSACION
1999-DESESTIMACION RECURSO
ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.REC.110.4T-2004
NOTIFICACION ACUERDO DE COMPENSACION DE OFICIO
ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.REC.211.EJ.2004
ACUERDO DEVOL 565/05
ACUERDO DE COMPENSACION
INICIO EXPTE SANCIONADOR Nº 462006000148
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION APLAZAMIENTOS
INICIO EXPTE SANCIONADOR Y TRAMIDE AUDIENCIA
CADUCIDAD EXPEDIENTE IRPF 2002
T.A.RET.ARR.INM.URB. 2003
ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.RES. REC.214/2002
NOT.RES. REC.214/2002
NOT. ACRDO. ESTIM. REP. 180/04
NOT.REC.110.EJER.3T-2004
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACIÓN PROV APR ACTA IS 01-02 EXPTE SANC
REQ.REC.115 EJER.2005
8551
R0500900923
0519909200442
91512-11
5 1710 7
0529000556068
91909-1
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
INSPECCION
1294/05 DEV UDMC
1021/05 REP UDMC
0529000909213
20064685100243
0529000454886
02/05 SAN
01/05 SAN
153-2005
460530014625A
RECURSOS
460530011628L
0519657300314
73995462T
RGE021503662005
A0360004106024640
91512-7
460530016521J
0529000556324
91512-1
91512-2
92611-06
91410-5
460530010910Z
2006DEVDIR00580001R
030310-13
91512-13
1803/05 REP UDMC
R0502558918
2566/05 REP UDMC
20054685100653
0011-1
031312-26
R0501103629
92906-1
967/05 DEV UDMC
1355/05 DEV UDMC
0529000459717
0519258400393
460530015331L
0529000556178
RGE00684816
460530006829G
90212-05
1905/05 REP UDMC
93003-6
93003-5
03066R0501239515
460530011646Z
03066R0501694061
93003-1
R0500664383
0529000556562
92611-27
RGE02057117
RGE02057117
0519985400239
0529000774519
0529000941140
0529000555902
0529000555911
0529000555920
0529000555930
0529000555884
858/05 DEV UDMC
0599099461015
92312-3
1193/05 DEV UDMC
91702-18
0529000556636
B96769922
A46222054-221
A46222054-243
0529000941122
460530006828A
R0502800390
0529000556315
A0360005780000053
0519253700378
93103-28
460530017231X
0529000524498
92004-16
5 1310 1
0529000941086
20044685100522
460530018505L
460540002570C
20044685100501
200210011980711P
0529000296248
90104-6
90104-4
03066R0502907735
91801-03
460530005164H
460530018360N
A4660005026009157
91503-01
INSPECCION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
REG. ADUANAS II.EE.
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACIÓN
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
REG. ADUANAS II.EE.
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
REG. ADUANAS II.EE.
RECAUDACION
RECAUDACION
REG. ADUANAS II.EE.
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACIÓN
GESTION
G03600
R46237
G03099
G03099
R03099
G03099
I12600
I12600
R46782
R46782
R03099
46851
R03099
G46603
G46603
R12135
R46602
G46222
R46602
R46237
G03099
G12600
G03600
G03099
R46602
R03099
G03099
G03099
G03099
G03099
R46602
R46752
G03099
G03099
R46782
G03600
R46782
03713
G03099
G03099
G03600
G03099
R46782
R46782
R03099
R03099
R46602
R03099
G03600
R46602
G03099
R46782
G03099
G03099
G03066
R46602
G03066
G03099
G03600
R03099
G03099
G03600
G03600
R46237
R03099
R03099
R03099
R03099
R03099
R03099
R03099
R46782
G03600
G03099
R46782
G03099
R03099
R46222
R46222
R46222
R03099
R46602
R46237
R03099
G03600
R03099
G03099
R46752
R03099
G03099
G03099
R03099
03713
R46602
R46602
46851
G03009
G12600
R03099
G03099
G03099
G03066
G03099
R46602
R46602
R46732
G03099
8552
3851094
X1561136B
X2383212K
X2024705S
20342815
36648948
B46424974
19901523
B53161220
74627720B
27477436A
02017877H
52674256E
52674254E
20795450
B53500161
29001284D
B96449707
B12407144
X2203938D
B96802327
B53705174
74153154G
B53710950
B96030655
B96030655
74606890
B53971297
33457434R
74138673J
E96226162
73939013
21179723
22088877E
X5053188L
19963563T
18860673Y
B53923843
20157574
19226341C
22469271L
45244271M
74127147X
74183161L
X2781664K
24334562X
20005147
21654580B
X3743623M
48340562
B97109888
53052676
53052676
44883479
21516336
X21935570X
53232619Q
24308785Q
11914884X
20157791Q
21399514S
74169137W
51312662F
X1474446P
X1474446P
70496827X
74157393B
18204388A
22649659H
29189074
19968138
19968138
19968138
48312361
B53841755
X2889899H
21612519
74173569H
79100051S
20392631A
22492489F
25392498S
52792310L
24391063
21647515F
74179852E
29161229N
21673421S
24339822A
45563705S
B03311792
74168246P
A03007895
X2576719Y
X2770869J
X2723652S
X3101304F
X3101311Z
53050282T
33282137X
33451536
53054127
22590415
21989999K
441098G
B97305791
B96561329
B97305791
06 03 2006
QUINTINA ISABEL HUMANES PEREZ
RABAT MICHEL RENE CORNIL
RACHID KHAIDOUMI
RADOUANE MAATI
RAFAEL ALBEROLA ALARCON
RAFAEL CALBET BELLVER
RAFAEL MASIP REFRIGERACIÓN SL
RAFAEL TORRES RIOS
RAM DE LA DUEÑA, S.L.
RAMÍREZ GUZMÁN ENCARNACIÓN
RAMIREZ MARTINEZ ANTONIO GI.
RAMON BORJA SEMPERE FRANCISCO
RAMON GIMENEZ FRANCISCO
RAMON JIMENEZ FRANCISCO
RAMON TORMO SENDRA
REAL ESTATE GROUP SOUTHERN
REBOLLO SANCHEZ ROJAS ALM.
RECICLAJES SAGUNTO SL
RECRAM CV, SL
REDA BERRADA
REFORMAS ALMUVAL SL
REGAL PROPERTIES SL
REINA CONESA JOSE VICENTE
RENEGADE MED SL
RENTAS ALMARDA SL
RENTAS ALMARDA SL
RESINA MANZANO EMILIO
RESTAUR PORT, S.L.U.
REYES ROSALEN Enrique
RIBERA ALONSO CAYETANO
RIBERA DE ENVIOS CB
RICARDO GRANDE MORENO
RICO ALFONSO DOLORES
RICO HERRERO FRANCISCA
RIDDALL GAVIN JAMES
RIERA ESTRUCH VICENTE
RIERA FERRER BERTA
ROADLINE CARS LEVANTE SL
ROBERTO JOSE SANCHEZ SAEZ
ROBLEDO CUELLAR Gregoria
ROCAMORA RIQUELME PASCUAL
RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA CARMEN
RODRIGUEZ GRAU ENCARNACION
RODRIGUEZ MARCOS J.MANUEL
RODRIGUEZ NEVES SANINA LILIANA CARINA
RODRIGUEZ VIEJO JOSE MANUEL
ROSA ANA BONET ESCRIVA
ROSAURO MARTINEZ JUAN MARCOS
ROSIAK RADOSLAW SLAWOMIR
ROSIQUE ROBLES ALICIA
ROYAL VACATIONS & RESORT SL
RUBEN ESPEJO GOMEZ
RUBEN ESPEJO GOMEZ
RUBEN PEDRERO RAMOS
RUBIO GALIPIENSO CARMEN
RUEZ GRAU JOSE
RUIZ AMADOR JOSE RAMON
RUIZ COBO PEDRO ANTONIO
RUIZ GONZALEZ MARIA ISABEL
RUTEA GALLARDO FRANCISCO JAVIER
S0GORB JOVER TERESA CECILIA
SAEZ MARTINEZ ANTONIO
SAEZ PUCHE PEDRO ANTONIO
SAID EZZAIDI
SAID EZZAIDI
SAIZ MARTINEZ PILAR
SALA GARCIA FRANCISCA
SALANUEVA MISA JOSE MANUEL
SALAVERT ROMERO JOSE LUIS
SALVADOR GISBERT CARRASCO
SALVADOR GREGORI MIRALLES
SALVADOR GREGORI MIRALLES
SALVADOR GREGORI MIRALLES
SALVADOR LIS LLAVATA
SALWANIX AUTOS SL
SAMB BABACAR DIAGNE
SAMPER GADEA MARIA LUISA
SANCHEZ GALIAN ANTONIO
SANCHEZ LORENZO DANIEL
SANCHIS SAMPEDRO JOSE FELIX
SANCHIS VERDEJO SALVADOR ANTONIO
SANCHO ARIAS M. ISABEL
SANCHO PALANQUES ROBERTO
SANDRA MARIA GOMEZ PERONA
SANTAMARIA VALOR JOSE LUIS
SANZ DOMINGO MANUEL
SANZ LOPEZ JUAN ANTONIO
SANZ RODRIGUEZ IBAN JOSE
SANZ YUSTE Javier
SARMIENTO MORGA JUAN FCO.
SATELIT LINE SL
SAVALL GALIANA RAFAEL
SCDAD. MINERA SAN JOSE Y MARIA SA
SCHMIDT HEINZ JURGEN
SCHMIDT PATRICIA JOAN
SCHRADER YLRICH FRIEDRICH
SDRENKA ALMUT
SDRENKA HEINZ ALFRED
SEGARRA DUCH BERNARDO TOMAS
SEOANE JIMENEZ M CARMEN
SERGIO CONTADOR TORRO
SERGIO GUERRA MARTINEZ
SERGIO VERDU MOMPO
SERNA SAEZ VICENTE
SERRANO BLANCOS REMEDIOS
SERV INTEGR MACOS GUILLÉN, S.L.
SERVAR GM SL
SERVICIOS INTEGRALES MARCOS GUILLEN SL
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
REQ. REC. 214/2001
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACUERDO EJECUCIÓN T.E.A.R. Nº RECLAMACIÓN 1152/2003.
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOT. ACRDO. DECLARATORIO CADUC.
SOLICITUD DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS
REQ.REC.110 EJER.1-2T-2004
LIQ.CANON SUPERF. DE MINAS
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE EJECUCIÓN DEL T.E.A.R. Nº RECLAMACIÓN 46/1531/2002.
T.A.RET.ARR.INM.URB. 2003
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
AC. EST. PARC. RECTIF. AUTOLIQUID. 73/05 ISOC
NOT.REC. NPGT
ACUERDO DE COMPENSACION
LIQUIDACION DEL ACTA A0670951696 DE 24-02-06
ACUERDO EJECUCIÓN T.E.A.R. Nº RECLAMACIÓN 295/03.
RECTIFICACIÓN DE ERRORES. Nº REFERENCIA A51-73795846.
ACDO.RECTIF.ERRORES
ACRDO DENG. SOL. INC. R.O.I.
NOTIFICACION RECURSOS
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE EJECUCION T.E.A.R. Nº DE RECLAMACION 46/9662/2002.
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
RESOLUCION RECURSO
INICIO ACTUACIONES INSPECTORAS
ACUERDO DE COMPENSACION
DILIG. EMB. BIENES INMUEBLES 460523010067A
T.A.RET.ARR.INM.URB. 2003
INICIO EXPTE SANCIONADOR Y TRAMIDE AUDIENCIA
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RECURSOS
LIQ.CANON SUPERF. DE MINAS
NOTIFICACION APLAZAMIENTOS
NOT.REC.300. 4T-2004
ACUERDO DE COMPENSACION
ACDO.CADUCIDAD RECURSO
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
CADUCIDAD EXPEDIENTE IRPF 2002
RESOL DESESTIMACION SUSPENSION
ACDO.RECTIF.AUTOLIQUIDAC.
NOTIFICACION ACUERDO DEVOLUCION ING INDEBIDOS
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACDO.RECTIF.AUTOLIQUIDAC.
NOT.REC. NPGT
REINTEGRO DEV.RENTA 2003
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
T.A. Y PROP.LIQ. IRPF 2002
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
INT.PERD.EXENC.MINUS.2005
NOT.REC. NPGT
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIF DILG EMB INMUEBLES 460523013631W
ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.REC.IRPF.2003
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
INICIO ACTUACIONES INSPECTORAS
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACDO.RECTIF.AUTOLIQUIDAC.
NOT.REC. NPGT
ACUERDO DE COMPENSACION
LIQ. INTERESES DE DEMORA 100 -2002
ACUERDO DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN A07-70224646.
AC. EST. PARC. RECTIF. AUTOLIQUID. 432/05 IRPF
REQUERIMIENTO RECURSO IVA
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOT.TRAM.AUD.Y PROP.LIQ.IRPF 02
ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
REQ.UNIDAD MODULOS
NOTIFICACION PROVIDENCIA APREMIO
ACUERDO DE COMPENSACION
COMP.EN BI.MINOR.98-201 SANC
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
LIQ.CANON SUPERF. DE MINAS
REQ. REC. 214/2001
REQ. REC. 214/2001
NOT.RES. REC.214/2002
REQ. REC. 214/2001
REQ. REC. 214/2001
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.REC.IRPF EJ-1996 - 1998
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.REC.IRPF 2000-2003
NOTIF ACDO MEDIDAS CAUTELARES
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
COMUNICACIÓN DE 14-02-2006 DE CAMBIO DE EQUIPO,
APERTURA DE TRÁMITE DE AUDIENCIA Y FIRMA DE ACTAS.
DOGV - Núm. 5.212
1393/05 REP UDMC
92110-8
1450/05 DEV UDMC
0529000555994
1449/05 DEV UDMC
1180/05 DEV UDMC
0619531800168
913/05 DEV UDMC
03066R0500862598
74627720B
91801-01
0599099461116
460530002689G
460530008422X
1846/05 REP UDMC
0529000941260
0529000524516
0619344200154
1981/05 REP UDMC
20150005965420A
030310-01
0529000555819
20054685100074
Z050015676
2005ROI97120002A
EJ.FALLO 30/05
0529000529677
0619748600039
1066/05 DEV UDMC
R0501203206
20054685100656
0529000941241
0519397500426
20054685100270
1857/05 REP UDMC
RGE019901012005
0599099461107
460540036140G
93103-20
0529000556398
E040424567
460530018496X
2230/05 REP UDMC
200210054581421Z
K1610105102691690
R0501027630
2006DEVSIR48890001X
2195/05 REP UDMC
2194/05 REP UDMC
2225/05 REP UDMC
R0500693851
031312-08
A0360004156001545
460530003163H
2002 100
460530011185J
A0360005156000314
032811-08
460530006964R
2155/05 REP UDMC
2154/05 REP UDMC
460523013631W
0529000555866
93103-26
460530018499J
1862/05 REP UDMC
779/05 DEV UDMC
777/05 DEV UDMC
778/05 DEV UDMC
1025/05 DEV UDMC
20054685100026
1565/05 REP UDMC
R0501185037
030411-09
0529000422198
0619384600047
0619980200217
10360750709560A
52792310L
807/05 REP UDMC
200210047510697C
0529000556370
460530010091T
A4660203306000209
0529000754003
A0360001500057078
460530011624S
0599099460822
90311-2
90311-1
92507-2
93003-21
93003-22
460530018506C
92611-31
123/05 REP UDMC
1131/05 DEV UDMC
1738/05 REP UDMC
0529000555783
93103-15
1841/05 REP UDMC
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
INSPECCION
RECAUDACION
GESTION
GESTIÓN
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
INSPECCION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
REG. ADUANAS II.EE.
INSPECCION
INSPECCION
GESTION
GESTION
RECAUCACION
RECAUDACION
INSPECCION
RECAUDACION
GESTION
REG. ADUANAS II.EE.
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
REG. ADUANAS II.EE.
RECAUDACION
RECAUCACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
REG. ADUANAS II.EE.
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
INSPECCION
GESTION
GESTIÓN
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
INSPECCION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACIÓN
RECAUDACION
INSPECCION
R46782
G03099
R46782
R03099
R46782
R46782
I46600
R46782
G03066
G12135
G03099
G03600
R46602
R46602
R46782
R03099
R03099
I46600
G12600
R46782
G46603
G03099
R03099
46851
I46600
I46600
G03600
G03066
R46602
R03099
I46600
R46782
G03600
03713
R03099
R46237
G12600
46851
R46782
R46602
G03600
R46602
G03099
R03099
G03600
R46602
R46782
G03009
R46852
G03600
R46752
R46782
R46782
R46782
G03600
G03099
G03600
R46602
G12600
R46602
G03600
G03099
R46602
R46782
R46782
R46712
R03099
G03099
R46602
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
03713
R46782
G03600
G03099
R03099
G46603
I46600
G46603
G12135
R46782
G03009
R03099
R46602
G03009
R46602
R03099
G03600
R46602
G03600
G03099
G03099
G03099
G03099
G03099
R46602
G03099
R46782
R46782
R46782
R03099
G03099
R46712
R46782
I46600
DOGV - Núm. 5.212
21670668E
24392866D
X4002860D
19999164C
B53578548
G03067428
G03067428
19485456V
B97181192
B99004897
SEVILA LLORET JARA
SICA CHOLBI TONINO SANTIAGO
SIMISTER KEVAN STANL
SIMO BLAIT MONSERRAT
SINCICH Y D´OTTAVIO SL
SIND.RIEGOS DE LA HUERTA DE ALICANTE
SIND.RIEGOS DE LA HUERTA DE ALICANTE
SIRERA NAVARRO, JULIO JOSE
SISTEMAS HIDROMASAJE PLASTIPOL SL
SLASTIC CREATIVA SL
X3835354N
19839927
44793531
21445536
X2811932K
X2482705Q
B53394201
X2832994S
33501706K
B53288270
B96471008
B96471008
20827361
B96814686
19965936
22636937
22006931W
74178086G
A03401882
B03917903
X4387608J
M0350674Q
21630466R
21985237C
29012480G
X2007334D
B53940284
B03416633
B46411633
B46411633
B46411633
B16133373
F03508140
X3213578H
B12583951
B12583951
B53877924
18970323S
SNELSON CAROLE JANE
SONGEL COCERA JOSE RAMON
SORAYA CHUMILLAS TORRENT
SPEZIALE AGULLO ANTONIO JOSE
STEINHAUS ERIKA IRMGARD
STEPHANIE BRIGITTE MUNDUBELTZ
STONE LEVEL, S.L.
STOREMYR ATLE
TABOADA CAMPOS CARLOS
TACH MODA SL
TALLER DE EXPRESION SL
TALLER DE EXPRESION SL
TANIA SANCHIS ESTARLICH
TAVER-EUROP SL
TERESA COLLADO ESCRIVA
TERESA GIMENO ZORRILLA
TEROL ESTEVE FANNY CARMEN
TERRES BERNA MARIA NIEVES
TEVCAMAR SA
TEXTIL MODIVAN SL
TITA MBBAH KINGSMAN
TOHONNARD SIMON ANDRE HEN.
TOMAS BALDO VIRGILI FRANCISCO
TORRE GARRIDO MARIA SOL
TORREGROSA PERALES RICARDO
TOUBAL ALI
TRA CU ME SL
TRANSAMAR DEL SURESTE SL
TRANSFORARTE SL
TRANSFORARTE SL
TRANSFORARTE SL
TRANSMIN SL
TRANSP FENADO COOP.V.DE OR.
TRAPPE JURGEN
TURANDOT CERAMICAS SL
TURANDOT CERAMICAS SL
TURQUESA Y RUBI SL
USO SELMA ELENA
52741878A
10758221V
B53886180
29005482K
B96252986
B46146999
X1799906H
18930056K
07477557G
X4581341V
X4581341V
35302876S
B53922126
21462233J
74208356Y
74208356Y
74208356Y
74208356Y
20788438
2214619
22529943
29163811
22561975
24333295P
24333295P
24333295P
24333295P
24333295P
24333295P
B96469085
21625420S
21281157Q
74173798V
E12357638
B53705851
05152708H
24338443G
X3633021X
53602566
X2896815B
X2896818Z
X0907035F
X4980945L
X2809657T
B12482147
21179420P
B53780532
X4254346J
18951809Q
X3130564B
48538709S
VADILLO MONTESA JUAN CARLOS
VALDEL BENITO MANUELA
VALENCIANA DE IMPORTACION MUGRI SL
VALERO SANCHEZ JOSE ANTON.
VALLE MONASTERIOS SL
VALLGAR SL
VANDESTEENE RAYMOND HENRY
VAQUER TEJEDO MONICA
VAQUERO GONZALEZ JOSE CAR.
VARELA DA SILVA MARCOS M.O.
VARELA DA SILVA MARCOS M.O.
VEIGA PEREZ ADOLFO
VERTIGINOSSA SL
VICEDO CAPARROS MARIA EUGENIA
VICENTE CERDAN PEREZ
VICENTE CERDAN PEREZ
VICENTE CERDAN PEREZ
VICENTE CERDAN PEREZ
VICENTE ESTEVE ROMEU
VICENTE MANUEL JEREZ RUIZ
VICENTE PARRA Y LLINARES
VICENTE PASTOR CERREZO
VICENTE SERRANO AGUILAR
VICENTE TORRES JOSE LUIS
VICENTE TORRES JOSE LUIS
VICENTE TORRES JOSE LUIS
VICENTE TORRES JOSE LUIS
VICENTE TORRES JOSE LUIS
VICENTE TORRES JOSE LUIS
VICTORIA GARCIA ALBERTOS SL
VIDAL PASTOR M CONSUELO
VILLANUEVA DE LA ROSA MARIA
VILLANUEVA FIDALGO LUIS
VILLAPARK C.B.
VILLAS GUARDAMAR 2002 SL
VILLENA MARMOL PATRICIO
VIVAS BENEDITO PILAR
VOGLER PAULA JOSEPHINE
VTE. BENJAAMIN HERRAIZ CLARI
WELLHAUSER GUDULA
WELLHAUSER ULRICH
WESSEL MARION LOUISE
WILIAMS DANIEL
WILKE GABRIELLE MARION
WORLDENT CENTRO DE SALUD DENTAL CS SL
YAGUES NAVARRO MARIA TERESA
YOKOHAMA SALES SL
YOUSSEF CHERIF
ZARZOSO HERRERO FRANCISCO ANTONIO
ZOCK HANS PETER
ZUGHBI GHASSAN
06 03 2006
ACUERDO COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
2003 PARAL.INGR.210-I.RENTA NR
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.REC. NPGT
LIQ.CANON SUPERF. DE MINAS
CANON SUPERF.DE MINAS
NOTIFICACIÓN ACUERDO DECLAR. RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTUACIONES DE
COMPROBACION E INVESTIGACION. IVA 1T/2005 A 3T/ 2005.
CARÁCTER PARCIAL.
ACDO.DEV.INGR.INDEBIDOS
NOTIF ACUERDO COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
RESOLUCION RECURSO
REQ.REC.214/2003
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOT. FALLO ESTIM. REC. T.S.J.
NOT.ACU.TRAMITE AUD.SAN.
ACUERDO DE COMPENSACION
RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIF ACUERDO COMPENSACION
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
ACDO.DEV.INGR.INDEBIDOS
LIQ.PROV.IVA 2001
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOT.REC.211.EJER-2003
ACUERDO COMPENSACION
NOT.ACU.TRAMITE AUD.SAN.
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO COMPENSACION
NOT.REC. NPGT
NOTIF APREMIO
NOTIF APREMIO
NOTIF APREMIO
NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO DE CREDITOS
REQ.REC.115 EJER.2T-2005
REQ. REC. 214/2001
ACUERDO LIQUIDACION PROVISIONAL A02 71092613 (IVA 2004)
ACUERDO IMPOSICION SANCION A51 73873923 (IVA 2004)
INICIO EXPTE SANCIONADOR Nº 462006000317
COMUNICACIÓN DE INICIO DE ACTUACIONES DE
COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN. IRPF 2002. CARÁCTER PARCIAL.
NOTIFICACION APLAZAMIENTOS
NOT.REC.IRPF.EJER.2002
INICIO EXPTE SANCIONADOR Nº 462006000336
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO DE IMPOSICION DE SANCION A07-70226922.
ACUERDO EJECUCIÓN T.E.A.R. Nº RECLAMACIÓN 46/1682/2002.
NOT.INF.TRIB.M-214
T.A. Y PROP.LIQ. IRPF 2003
ACUERDO DE COMPENSACION
NOT.REC. NPGT
1T-2004 P.ERROR ARITMETIC
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
INICIO EXPTE SANCIONADOR Y TRAMIDE AUDIENCIA
INT.PERD.EXENC.MINUS.2005
ACDO INIC.EXPTE SANCIONADOR
ACDO INIC.EXPTE SANCIONADOR
ACDO INIC.EXPTE SANCIONADOR
ACDO INIC.EXPTE SANCIONADOR
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
RESOLUCION EXPEDIENTE SANCIÓN
RESOLUCION EXPEDIENTE SANCIÓN
RESOLUCION EXPEDIENTE SANCIÓN
RESOLUCION EXPEDIENTE SANCIÓN
RESOLUCION EXPEDIENTE SANCIÓN
RESOLUCION EXPEDIENTE SANCIÓN
ACUERDO DE LIQUIDACIÓN A02-71056606.
ACUERDO COMPENSACION
DEV.IND.DES.CUO IRPF 97-100
ACUERDO DE COMPENSACION
ACUERDO RESOL. RECURSO
NOT.REC.110.4T-2004
NOTIFICACION DE ACUERDO DE COMPENSACION
NOTIFICACION APLAZAMIENTOS
ACDO.DEV.INGR.INDEBIDOS
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
REQ. REC. 214/2001
REQ. REC. 214/2001
ACUERDO DE COMPENSACION
SOL DEV INGRESOS 565
REQ. REC. 214/2001
I.A.E. REQ.BAJA FUERA PLAZO
1997-DESESTIMACION RECURSO
NOT.REC 110.EJER.4T-2004
NOTIFICACION RESOLUCION RECURSO
INICIO DE ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN
REQ. REC. 214/2001
LIQ.PROV.IRPF-2002
8553
0529000913705
460530017289E
A0360005140000022
460530015328Q
031312-23
0499101336626
0599132027734
1353/05 DEV UDMC
Z050014845
460530021967P
1084/05 REP UDMC
RGE01096912
93011-3
2700/05 REP UDMC
03600T0415024002001
2003030025591G
0529000941131
RGE00623115
460530018511W
460530018512A
1642/05 REP UDMC
A4623704506012658
683/05 DEV UDMC
1716/05 REP UDMC
0519060500365
0529000528045
R0500611996
030501003046H
2520/04 REP UDMC
90212-03
0529000909121
2005CPA85230147V
0529000941113
0529000556122
0699003653874
032510-06
699005991558
699005991567
699005991576
460522009467L
91609-07
93003-17
20044685100024
460540007579D
91101-04
20044685100025
0529000556407
0619348700135
0619917200146
93009-3
100-2003
0529000524451
032510-08
030501003289A
460530010263B
20054685100269
A0360005156000358
2006030000015A
2006030000016A
2006030000013A
2006030000014A
874/05 DEV UDMC
1533/05 DEV UDMC
1333/05 DEV UDMC
1148/05 DEV UDMC
2382/05 REP UDMC
2005460001547A
2005460001548A
2005460001549A
2005460001550A
2005460001551A
2005460001552A
0519356400750
0529000913613
A0360001500043856
0529000556205
93103-22
460530011653K
460440036872K
Z050015843
1525/05 DEV UDMC
93003-13
93003-12
0529000556416
5 311 3
93003-30
8478120068853
A0360004780000261
91503-14
1182/05 DEV UDMC
745.913-E-0001
93003-14
A0360004106023958
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACIÓN
RECAUDACION
G03009
R46602
G03600
R46602
G03099
G03600
G03600
R46732
R46782
INSPECCION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
INSPECCION
INSPECCION
REG. ADUANAS II.EE.
I46600
G03600
R46852
R46782
G03600
G03099
R46782
G03066
G03099
R03099
G03600
R46602
R46602
R46782
R46852
R46782
R46782
R03099
R03099
G03600
G03099
R46782
G03099
G03009
G03099
R03099
R03099
G03009
G03099
R46852
R46852
R46852
R46752
G03099
G03099
I12600
I12600
03713
INSPECCION
RECAUDACION
GESTION
REG. ADUANAS II.EE.
RECAUDACION
INSPECCION
INSPECCION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
REG. ADUANAS II.EE.
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
U.G.MODULOS
U.G.MODULOS
U.G.MODULOS
U.G.MODULOS
U.G.MODULOS
U.G.MODULOS
INSPECCION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTIÓN
GESTION
GESTION
I46600
R46602
G03099
03713
R03099
I46600
I46600
G03099
G12600
R03099
G03099
G03099
R46602
46851
G03600
G03600
G03600
G03600
G03600
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
G46603
G46603
G46603
G46603
G46603
G46603
I46600
G03009
G03600
R03099
G12600
G03099
R46602
R46602
G03600
R46782
G03099
G03099
R03099
G03099
G03099
G12600
G03600
G03099
R46782
G12135
G03099
G03600
8554
06 03 2006
Agència Tributària
Delegació Especial de València
DOGV - Núm. 5.212
Agencia Tributaria
Delegación Especial de Valencia
Notificació per compareixença a MIL2 Construcciones y Transformaciones, i altres. [2006/F2392]
Notificación por comparecencia a MIL2 Construcciones y Transformaciones, y otros. [2006/F2392]
En virtut del que s’establix en l’article 112 de la Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre), no sent possible efectuar
la notificació per causes no imputables a l’administració, i havent-se
realitzat, almenys, els intents de notificació exigits per l’article esmentat, per mitjà del present anunci se cita els obligats tributaris o representants que s’allisten en l’annex, per a ser notificats per compareixença
dels actes administratius derivats dels procediments que s’hi inclouen.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la administración y
habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos
por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados
tributarios o representantes que se relacionan en el anexo, para ser
notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el
plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en el boletín oficial correspondiente, en horario de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, en los
lugares que en cada caso se señalan, al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Els interessats o els seus representants hauran de comparéixer en
el termini màxim de 15 dies naturals, comptats des de l’endemà de la
publicació del present anunci en el butlletí oficial corresponent, en
horari de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, als llocs que en
cada cas s’assenyalen, a l’efecte que s’efectuen les notificacions pendents en els procediments tramitats pels òrgans indicats en l’annex.
Quan haja transcorregut este termini i no s’hi haguera comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des de
l’endemà del venciment del termini fixat per a comparéixer.
València, 28 de febrer de 2006.– El delegat especial de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària: Inocente Altozano Ferragut.
Valencia, 28 de febrero de 2006.– El delegado especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria: Inocente Altozano Ferragut.
OFICINA GESTORA
DOMICILI
CODI POSTAL
MUNICIPI
OFICINA GESTORA
DOMICILIO
COD. POSTAL
MUNICIPIO
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
G02069 LA RODA
AV REINA SOFIA 00011
02630
RODA LA
G03009 ALCOY
CL DIEGO FDO. MONTAÑES 00014
03801
ALCOI
G03031 BENIDORM
AV BENIARDA 00002
03500
BENIDORM
G03063 DENIA
CL CANDIDA CARBONELL 00003
03700
DENIA
G03065 ELCHE
CL GABRIEL MIRO 32
03201
ELX
G03066 ELDA
AV CHAPI 00041
03600
ELDA
G03099 ORIHUELA
CL OBISPO ROCAMORA 00057
03300
ORIHUELA
G03140 VILLENA
CL FERRIZ 11 A
03400
VILLENA
G03600 ALICANTE
PZ DE LA MONTAÑETA 8
03001
ALACANT
G04053 HUERCAL OVER
CL ANTONIO BELTRAN 00006
04600
HUERCAL OVER
G04104 EL EJIDO
AV BULEVAR DE EL EJIDO 00172
04700
EJIDO EL
G04600 ALMERIA
PS DE ALMERIA 00062
04001
ALMERIA
G05600 AVILA
CL MADRE SOLEDAD 00001
05001
AVILA
G06044 DON BENITO
CL ALONSO MARTIN 00006
06400
DON BENITO
G07027 INCA
AV GERMANIAS 00037
07300
INCA
G08072 CORNELLA
CL RUBIO I ORS 00284
08940
CORNELLA LL
G08210 SANT FELIU
CL RAMON Y CAJAL 47-49
08980
S FELIU LLOB
G08245 SANTA COLOMA
PS LORENZO SERRA 00022
08921
ST COLOMA GR
G11027 PUERTO S MAR
CL LARGA 00072
11500
PUERTO ST MA
G12135 VILA-REAL
AV MEDITERRANEO 1-3
12540
VILA-REAL
G12138 VINAROS
CL SAN FRANCISCO 00100
12500
VINAROS
G13071 PUERTOLLANO
CL GOYA 00002
13500
PUERTOLLANO
G13600 CIUDAD REAL
CL RUIZ MOROTE 00004
13071
CIUDAD REAL
G15600 A CORUÑA
CL COMANDANTE FONTANES 00010
15003
CORUÑA A
G22218 MONZON
AV DE LERIDA 00021
22400
MONZON
G23055 LINARES
PZ AYUNTAMIENTO 00010
23700
LINARES
G25600 LLEIDA
PZ CERVANTES 00017
25002
LLEIDA
G28058 FUENLABRADA
CL LUIS SAUQUILLO 44
28944
FUENLABRADA
G28601 ARGANZUELA
PS DE LOS OLMOS 20
28005
MADRID
G28616 GUZMAN BUENO
CL GUZMAN EL BUENO 00139
28003
MADRID
G28853 DEP.RGAL. GESTION TRIBUTARIA
CL GUZMAN EL BUENO 139 1º
28003
MADRID
G30019 CIEZA
PZ DEL DOS DE MAYO 00002
30530
CIEZA
G30600 MURCIA
CL GRAN VIA 00021
30005
MURCIA
G35600 LAS PALMAS
PZ DERECHOS HUMANOS 00001
35003
LAS PALMAS
G39600 SANTANDER
CL CALVO SOTELO 00027 2º
39071
SANTANDER
G45143 QUINTANAR OR
CL REINA AMALIA 00020
45800
QUINTANAR OR
G45166 TALAVERA RNA
CL DEL SOL 00016
45600
TALAVERA REI
G45600 TOLEDO
CL ALFONSO X EL SABIO 00001
45002
TOLEDO
G46017 ALZIRA
PZ DEL SUFRAGIO 00009
46600
ALZIRA
G46133 GANDIA
PZ PLAÇA DE LA VILA 00006
46700
GANDIA
G46147 XATIVA
AV SELGAS 00001
46800
XATIVA
G46149 LLIRIA
CL COLON 00020
46160
LLIRIA
G46161 MANISES
AV BLASCO IBAÑEZ 00008
46940
MANISES
G02600 ALBACETE
CL FRANCISCO FONTECHA 00002
02001
ALBACETE
G46173 MONCADA
CL REINO DE VALENCIA 03
46113
MONCADA
G46215 REQUENA
CL CAPITAN GADEA 06-08
46340
REQUENA
G46222 SAGUNTO
CL HUERTOS 79
46500
SAGUNT
G46237 SUECA
AV MAESTRO SERRANO 00015
46410
SUECA
G46246 TORRENT
AV PAIS VALENCIANO 00052
46900
TORRENT
G46600 VALENCIA
CL GUILLEN DE CASTRO 00004
46001
VALENCIA
G46601 VALENCIA-GRA
CL MUSICO GINES 16-18
46022
VALENCIA
G46602 VALENCIA-NOR
AV TIRSO DE MOLINA 00013 BJ
46009
VALENCIA
G46603 VALENCIA GC
CL GUILLEM DE CASTRO 00004
46001
VALENCIA
G50602 DELICIAS
CL CD DE LA VIÑAZA 00012
50017
ZARAGOZA
G52600 GIJON
CL ANSELMO CIFUENTES 00013
33205
GIJON
R02600 DEPENDENCIA RECAUDAC. ALBACETE
CL FRANCISCO FONTECHA 00002
02001
ALBACETE
R09782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
CL VITORIA 39
09004
BURGOS
R10752 CACERES (U.O.D.)
CL SANCHEZ HERRERO 6
10004
CACERES
R10782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
CL SANCHEZ HERRERO 6
10004
CACERES
R11004 ALGECIRAS
AV VIRGEN DEL CARMEN 00085
11207
ALGECIRAS
R12135 VILA-REAL
AV MEDITERRANEO 1-3
12540
VILA-REAL
R12138 VINAROS
CL SAN FRANCISCO 00100
12500
VINAROS
DOGV - Núm. 5.212
R12600 DEPENDENCIA RECAUDAC.CASTELLON
R12712 DEP. RECAUD-712 CASTELLON
R12732 DEP. RECAUD-732 CASTELLON
R12760 UNIDAD SUBASTAS CASTELLON
R12782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R13071 PUERTOLLANO
R13782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R14602 CORDOBA OEST
R14752 CORDOBA (U.O.D.)
R14782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R15600 DEPENDENCIA RECAUDAC. A CORUÑA
R15752 A CORUñA (U.O.D.)
R15782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R18782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R19782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R20752 GUIPUZCOA (U.O.D.)
R21752 HUELVA (U.O.D.)
R24752 LEON (U.O.D.)
R25782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R26782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R28005 ALCALA HENAR.
R28006 UNIDAD 1 RECAUDACIÓN ALCOBENDA
R28054 ESCORIAL
R28065 GETAFE
R28115 POZUELO
R28148 TORREJON ARD
R28602 CARABANCHEL
R28603 CENTRO
R28615 VILLAVERDE
R28752 MADRID (U.O.D.)
R28782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R29069 MARBELLA
R29103 TORREMOLINOS
R29601 MALAGA ESTE
R29752 MALAGA (U.O.D.)
R29782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R02712 DEP.RECAUDAC.-712 ALBACETE
R51752 CARTAGENA (U.O.D.)
R51782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R52600 DEPENDENCIA RECAUDAC. GIJON
R52782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R53752 JEREZ FRONTERA (U.O.D.)
R54782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R02732 DEP.RECAUDAC.-732 ALBACETE
R30600 DEPENDENCIA RECAUDAC. MURCIA
R30752 MURCIA (U.O.D.)
R30782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R33782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R35600 DEPENDENCIA RECAUDAC. L-PALMAS
R35782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R36782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R38006 ARONA
R39782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R41065 MORON FRA.
R41782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R43125 REUS
R43157 TORTOSA
R43712 DEP. RECAUD-712 TARRAGONA
R43782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R44782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R45752 TOLEDO (U.O.D.)
R45782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R46017 ALZIRA
R46096 CATARROJA
R46133 GANDIA
R46147 XATIVA
R46149 LLIRIA
R46161 MANISES
R46173 MONCADA
R46215 REQUENA
R46222 SAGUNTO
R46237 SUECA
R46246 TORRENT
R46601 VALENCIA-GRA
R46602 VALENCIA-NOR
R46603 VALENCIA GC
R46712 DEP. RECAUD-712 VALENCIA
R46732 DEP. RECAUD-732 VALENCIA
R46752 VALENCIA (U.O.D.)
R46760 UNIDAD SUBASTAS VALENCIA
R46782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R46852 DEPEND. REGIONAL RECAUDACION
R47782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R50600 DEPENDENCIA RECAUDAC. ZARAGOZA
R50601 ARRABAL
R50782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R02752 ALBACETE (U.O.D.)
R02782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R03009 ALCOY
R03031 BENIDORM
R03063 DENIA
R03065 ELCHE
06 03 2006
PZ HUERTO SOGUEROS 00004
PZ HUERTO SOGUEROS 00004
PZ HUERTO SOGUEROS 00004
PZ HUERTO SOGUEROS 4
PZ HUERTO SOGUEROS 4
CL GOYA 00002
CL RUIZ MOROTE 4
AV DE AMERICA(ESQ.MOZARABES)S/N
AV GRAN CAPITAN 8
AV GRAN CAPITAN 8
CL COMANDANTE FONTANES 00010
CL COMANDANTE FONTANES 10
CL COMANDANTE FONTANES 10
AV CONSTITUCION 1
CL MAYOR 17
CL OQUENDO 20
PS SANTA FE 22
AV GRAN VIA DE SAN MARCOS 00018
PZ CERVANTES 17
CL VICTOR PRADERA 4
CL NAVARRO Y LEDESMA 00004
CL RUPERTO CHAPI 00030
PZ SEGOVIA 00001
AV JUAN DE LA CIERVA 00025
CL SATURNO 1
CR LOECHES 00058
CL AGUACATE 27 00027
CL MONTALBAN 6
CL ALMENDRALES 00035
CL GUZMAN EL BUENO 139
CL GUZMAN EL BUENO. 139
CL JACINTO BENAVENTE 00027
CL CRUZ 00018
CL PUERTO 00012
AV ANDALUCIA 2
AV ANDALUCIA 2
CL FRANCISCO FONTECHA 00002
CL CAMPOS 2
CL CAMPOS 2
CL ANSELMO CIFUENTES 00013
CL ANSELMO CIFUENTES 13
PZ LAS MARINAS S/N
CL LALIN 2
CL FRANCISCO FONTECHA 00002
CL GRAN VIA 00021
CL GRAN VIA 21
CL GRAN VIA 21
CL 19 DE JULIO 1
PZ DERECHOS HUMANOS 00001
PZ DERECHOS HUMANOS 1
PZ DE ORENSE 2
CL ARQUITECTO GOMEZ CUESTA S/N
CL CALVO SOTELO 27
CL CARRERA 00018
CL TOMAS DE IBARRA 36 B
PS DE MISERICORDIA 00016
CL ULLDECONA 25-27
RB NOVA 00093
RB NOVA 00093
PZ SAN JUAN 3
CL ALFONSO X EL SABIO 1
CL ALFONSO X EL SABIO 1
PZ DEL SUFRAGIO 00009
CL MAESTRO MONFORTE 00004
CL CANOVAS DEL CASTILLO 00006
AV SELGAS 00001
CL COLON 00020
AV BLASCO IBAÑEZ 00008
CL REINO DE VALENCIA 03
CL CAPITAN GADEA 06-08
CL HUERTOS 79
AV MAESTRO SERRANO 00015
AV PAIS VALENCIANO 00052
CL MUSICO GINES 16-18
AV TIRSO DE MOLINA 00013
CL GUILLEM DE CASTRO 00004
CL MARQUES DE SOTELO 6 1.
CL MARQUES DE SOTELO 00006 1.
CL MARQUES DE SOTELO 6 1.
CL MARQUES DE SOTELO 6
CL MARQUES DE SOTELO 6 B.
CL MARQUES DE SOTELO. 6. 2
PZ DE MADRID 5
CL ALBAREDA 00016
CL PERDIGUERA 5
CL ALBAREDA 16
CL FRANCISCO FONTECHA 00002
CL FRANCISCO FONTECHA 00002
CL DIEGO FDO. MONTAÑES 00014
AV BENIARDA 00003
AV AVDA. DEL MAR 00030
CL JOSE MARIA BUCK 00032
8555
12071
12071
12071
12071
12071
13500
13001
14011
14001
14001
15071
15071
15003
18001
19001
20004
21003
24002
25002
26001
28807
28100
28280
28902
28224
28850
28044
28014
28026
28003
28003
29600
29620
29016
29071
29071
02001
30201
30201
33205
33205
11407
36209
02001
30005
30071
30071
33002
35003
35003
36002
38660
39002
41530
41001
43205
43500
43001
43001
44001
00000
00000
46600
46470
46700
46800
46160
46940
46113
46340
46500
46410
46900
46022
46009
46001
46002
46002
46002
46002
46002
46001
47001
50004
50014
50004
02001
02001
03801
03500
03700
03201
CASTELLO PL
CASTELLO PL
CASTELLO PL
CASTELLO PL
CASTELLO PL
PUERTOLLANO
CIUDAD REAL
CORDOBA
CORDOBA
CORDOBA
CORUÑA A
CORUÑA A
CORUÑA A
GRANADA
GUADALAJARA
S SEBASTIAN
HUELVA
LEON
LLEIDA
LOGROÑO
ALCALA HENAR
ALCOBENDAS
ESCORIAL
GETAFE
POZUELO ALAR
TORREJON ARD
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MARBELLA
TORREMOLINOS
MALAGA
MALAGA
MALAGA
ALBACETE
CARTAGENA
CARTAGENA
GIJON
GIJON
JEREZ FRONTE
VIGO
ALBACETE
MURCIA
MURCIA
MURCIA
OVIEDO
LAS PALMAS
LAS PALMAS
PONTEVEDRA
ARONA
SANTANDER
MORON FRONTE
SEVILLA
REUS
TORTOSA
TARRAGONA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
TOLEDO
ALZIRA
CATARROJA
GANDIA
XATIVA
LLIRIA
MANISES
MONCADA
REQUENA
SAGUNT
SUECA
TORRENT
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALLADOLID
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ALBACETE
ALBACETE
ALCOI
BENIDORM
DENIA
ELX
No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones pendientes.
NIF
NOM
PROCEDIMENT
EXPEDIENT
ÒRGAN RESPONSABLE
LLOC COMPAREIXENCIA
NIF
NOMBRE
PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE
ÓRGANO RESPONSABLE LUGAR COMPARECENCIA
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
B53708327
MIL2 CONSTRUCCIONES Y TRANSFORMACIONE
LIQ. EN EJECUTIVA A0306505416001169
0579000763138
RECAUDACION
R03065
B53632337
F.B.J.VILLANUEVA GARIJO HNOS. INVERSI
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC 0699000357082
GESTION
G03600
B53437851
KARADURA, SL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA 0699000963640
GESTION
G03009
B53613717
RESTAURANT LA FONT 2.002, SL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA 0699000964392
GESTION
G03009
E53715264
A FLOR DE PELL, CB
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC 0699004123180
GESTION
G03031
A03455763 A O , SA
REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 0699004088466
GESTION
G03066
B97396220 A.A.A.A. CIA PRIVADA VAL SL EN CONST.
APL./FRACC.: 460540036302M 0599114907930
RECAUDACION
R46603
A53165403 A.B. TOYS ESPAñA SA
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G 0699002024490
GESTION
G03009
A53165403 A.B. TOYS ESPAñA SA
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA 0699000961743
GESTION
G03009
B12552808 A.C.I. BLASCO FUERTES Y ASOCIADOS SL
LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506001723
0599082220697
RECAUDACION
R12135
G96287560 A.D.S GANADEROS DE OVINO CAMP DEL TURI
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G 0599127863877
GESTION
G46149
G12567483 A.I.U.UNIDAD EJECUCION P-8 ALCALA XIVE
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G 0599130391998
GESTION
G12138
B53338760 A.L. VITAL PARC SL
LIQ.PROVISIONAL IVA 2004
0599087336687
GESTION
G03031
8556
G96880752
B53449666
B97582720
X3482123S
X3175135P
X3669856E
X1009492E
B97012926
B12467411
21351948J
41439677W
41439677W
41439677W
20333679T
22138700G
B46832002
X2743578T
X2743578T
24324697N
73547510L
53530197C
29180031T
B53821708
19997244D
11796096V
B03908670
X2901409M
B53412649
B53412649
B96630199
B96630199
B96341193
43006800C
20471083W
X2747344V
29203113J
X2703755J
X2913808F
X2851134P
45088703D
X1994843F
X2694072J
X0680441D
X3188094H
X3188094H
B12379145
B12379145
01178659R
25442285F
76850413F
33464063Y
X1534952R
X1534952R
X1534952R
X1534952R
50140367E
B53621918
B53621918
52724836G
52724836G
20167407H
G96601539
B96978895
B46077939
B53729828
B03200516
B53487559
B53487559
B97030308
B97013734
04209159K
A03163979
15935055B
X2188309C
B53362331
B12639811
X0029813M
X2168207C
48562360E
X2918367N
B12597076
B03818051
B03818051
B03818051
B03818051
B96907738
B53700845
B53700845
B97192868
B46727095
X3274705B
X3241753H
X3241753H
52656322F
52656322F
52656322F
X2360948K
19455596B
24372365R
19080898Y
06197831K
B53408852
X1443769J
B12620092
X3508728D
73377313E
B12214193
B12214193
X1295719Z
X1295719Z
X1295722V
X1295722V
B97025381
B96895065
06 03 2006
A.LAB.INTERPROF.LACTEO DE LA CDAD VCIA
AñIL-PIEDRA,SL
AñO INSTALACIONES ELECTRICAS SL
AARAB, ANWAR SSADAT
AARBI MOHAMED EL
AARIM HAMID
AASHEIM EVA HOLSTAD
ABABAL ASISTENCIA SL
ABACO HOGAR, SL
ABAD ALEMAN FERNANDO
ABAD DUVAL JUAN RAMON
ABAD DUVAL JUAN RAMON
ABAD DUVAL JUAN RAMON
ABAD FITA MANUEL
ABAD LITARTE MANUEL PEDRO
ABAD MONTAJES ELECTRICOS SL
ABAD NARANJO JAIRO ARNALDO
ABAD NARANJO JAIRO ARNALDO
ABAD RUBIO RAFAEL EMILIO
ABAD SANCHEZ ANTONIO
ABAD SANCHEZ IGNACIO
ABAD TORREGROSA LUIS MIGUEL
ABANILLA SHOES SL UNIPERSONAL
ABARGUES GREGORI MARIA ANGELES
ABASCAL FORNAS JOSE MARIA
ABASTECIMIENTOS HORTOFRUTICOLAS LOLAY
ABBOTT JULIE ANGELA
ABC VERWALTUNG SL
ABC VERWALTUNG SL
ABC, CONSTRUCCIONES VALENTIA SL
ABC, CONSTRUCCIONES VALENTIA SL
ABCARQUITECTURA MODULAR, SL
ABDELA FERNANDEZ JULIA
ABDELAH CAHSEN MOHAMED
ABDELAZIZ DAHBANI
ABDELAZIZ KIRAOUI IMANE
ABDELMAJID, EL BARAKA
ABDERRAHIM EL AMIRI
ABDERRAZZAK RABAOUI
ABDESELAM KARMUN ABDEL-LAH
ABDESSAMAD DAHHOV
ABDESSAMAD ESSALAH
ABDUL, MAJID
ABDULLA GEDDIS
ABDULLA GEDDIS
ABECEDARIO CERAMICAS, SL
ABECEDARIO CERAMICAS, SL
ABEL DA CONCEICAO SALOMON
ABELLAN BUENDIA MANUEL
ABELLEIRO REY JULIA
ABOLAFIA PEREZ MIGUEL ANGEL
ABRAHAM IBRAHIM CARLOS
ABRAHAM IBRAHIM CARLOS
ABRAHAM IBRAHIM CARLOS
ABRAHAM IBRAHIM CARLOS
ABRIL TENA FERNANDO
ABSOLUTE GARDEN SL
ABSOLUTE GARDEN SL
ABULLEIRO ALMAZAN ANTONIO
ABULLEIRO ALMAZAN ANTONIO
ABUR RODENAS, AISHEH
AC & ASOCIADOS S.C.
ACABADOS ARMOFABRI SL
ACABADOS DE EBANISTERIA SL
ACABADOS JUSOLAR, SL
ACABADOS RODOLFO AZNAR SL
ACARA REGALOS,S.L.
ACARA REGALOS,S.L.
ACCESO SERV DE CONSERJERIA Y PORTERIA
ACCESORY TRADE SL
ACEITUNO ROBLES MARIA DEL PILAR
ACEPSA
ACEVEDO BELDARRAIN ISABEL
ACHAB HASSAN
ACHMODUS SL
ACI I ALLI CASTELLO SL
ACOSTA CAMPO RAMIRO ANTONIO
ACOSTA DIEZ MYRIAM MERCEDES
ACOSTA VIEDMA HECTOR
ACOSTA, FRANCISCO DONATO
ACTIO 4-4 BAIX MAESTRAT, SL
ACTIVESTA UNO, SL
ACTIVESTA UNO, SL
ACTIVESTA UNO, SL
ACTIVESTA UNO, SL
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REQUENENSES
ACTUACIONES PUBLICITARIAS, SL
ACTUACIONES PUBLICITARIAS, SL
ACUSTIC SOUND CAR SL
ACUSVISION SL
ADA EDWARD KWAME
ADAIMI ABDELLATIF
ADAIMI ABDELLATIF
ADALID COLLIGA, MARIA TERESA
ADALID COLLIGA, MARIA TERESA
ADALID COLLIGA, MARIA TERESA
ADAMS NICHOLAS ANTHONY
ADAMUZ FERNANDEZ MATIAS
ADAN CALVO VERONICA
ADAN PONCE TOMAS
ADAN SANCHEZ GRANDE RAFAEL
ADAPA EUROPA SL
ADDAOUDI, MOHAMED
ADECONSTOP SL
ADEL AHMED
ADELL PASCUAL, SEBASTIAN
ADELL SEBASTIA, SOCIEDAD DE SERVICIOS,
ADELL SEBASTIA, SOCIEDAD DE SERVICIOS,
ADELSPERGER RUDOLF
ADELSPERGER RUDOLF
ADELSPERGER THERESIA
ADELSPERGER THERESIA
ADEMUZ 2000, SL
ADENNAUER CLASICA URBANA SL
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO APL./FRACC.: 460540034272E PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105983440
NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306605506004567 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506009568 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306505306000993
CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110106262 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460259656 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506045558 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506023088 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506023077 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106015467 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305526005414 LIQ. EN EJECUTIVA A4621504506012988 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506018281 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540035397C EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506030865 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506025708 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005040012973 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUID. SOCIEDADES 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006466 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110124203 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110124181 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506019686 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. PROVISIONAL IRPF 2003 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4660304506064130 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109485455 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQUIDACION PROVISIONAL IVA 2002 -
DOGV - Núm. 5.212
0699005101997
0699002838848
0599108366422
0599121662370
0599125668699
0599076696982
0599110337559
0599131655081
0599130393116
0599119216593
0699008005676
0699008005667
0699008005658
0699001756282
0599128544126
0599102308017
0599124115544
0699000969829
0599127592067
0599125680954
0599105944121
0599116633189
0579000763550
0599074679555
0599125679350
0599113160231
0599110337155
0599110338383
0599110338374
0599107658920
0599107658911
0599057643278
0599101726126
0599125659971
0599117352845
0599124395027
0599110336220
0599124114462
0699000356110
0699010487496
0599125704860
0599125662822
0599113023483
0599125212098
0599110334708
0599123927857
0599123927848
0599119223312
0599123812870
0699000080890
0599124085368
0599121717957
0699008006767
0699008006758
0699008006749
0599116632978
0699000964401
0699002025939
0599121954282
0599115214317
0599131653945
0599131873478
0599104009120
0599102305101
0699002837858
0699002025663
0499091058309
0499091058318
0699008015026
0699003293734
0599131497599
0599106888646
0599127428286
0599112686910
0599131134231
0599123927370
0599128511227
0599131975989
0599128336199
0599130910639
0599119991855
0599131848636
0599131848627
0599131848618
0599131848609
0699000124616
0599123807571
0699000970498
0699004099915
0699002224287
0699004316092
0599117371911
0599117371902
0599109489129
0599114805988
0599123697957
0599085276560
0599128515901
0599131870719
0599131975841
0599131326127
0599124091894
0599064509963
0599125659870
0599117124027
0599125664629
0599130808366
0599130388330
0599115994776
0599115994785
0599115994758
0599115994767
0699002222471
0599126525388
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
G46601
G03600
R46603
G03031
R12782
R12782
G03099
G46603
G12138
R03782
G46215
G46215
G46215
G46147
R03782
G46603
R03782
G03140
G46602
R46782
R52782
G03063
R03065
G46133
R46782
G03099
G03099
G03099
G03099
G46173
G46173
G46149
G03063
R12600
R46782
R46602
G03099
R03782
G03600
G03065
R46782
R12782
G46133
G03099
G03099
R12600
R12600
R03782
R03600
G03031
R46173
R46215
G46215
G46215
G46215
G03063
G03009
G03009
G46173
G46173
G46601
G46222
R46096
G46603
G03600
G03009
G03600
G03600
G46601
G46237
G03031
G03063
R20752
R46782
G03099
R12600
R46782
G03600
R03600
G03600
G12138
G03066
G03066
G03066
G03066
G46215
R03140
G03140
G46161
G46601
G46603
R46782
R46782
G46173
G46173
G46173
G03063
R46782
G46222
G46222
G46246
R46603
R08112
R12600
R03782
R12782
R12782
G12138
G03063
G03063
G03063
G03063
G46601
G46133
DOGV - Núm. 5.212
B96895065
B12620621
B12620621
B46102141
B46102141
B53731295
B53516431
B96751920
B97361935
B97361935
B97361935
B97361935
20839714N
74192560B
20846700Y
B97262828
B53597076
30456689C
20041265P
G53320578
B97174585
B97174585
X3560532V
B53132031
B53132031
B53132031
B53132031
B53132031
B53132031
B46557849
B53625018
A03035086
X5856332A
28989900X
X2966585E
24368600P
18955022D
18955022D
A46310256
B53306122
B53567731
B97556617
B12398681
B96375787
B03145174
B03145174
B12270625
B96669445
G96669171
G12560843
G12560843
G12560843
G12560843
G96972831
B53249645
A03009990
G12220026
B03990660
B03990660
G12502241
G53599478
G53317590
G53317590
B96440425
G12072641
G12072641
G03946076
B03878238
B53789335
05231587F
22555392M
22555392M
22555392M
52649577R
29020920A
13914537C
22647662E
22699926F
B53129755
X3563034N
19450325F
B46157244
B53201182
33382230F
72247747D
X2432276A
48304430Z
20249190J
19778562B
19490850Y
20456685W
29716469D
19815027K
X4210220R
20838587N
44509183C
44509183C
27529611Z
48583010H
X3192490K
53224380B
21947852X
22146660Y
A12013942
A46051454
B46419776
33469620C
53222383S
53222383S
X1190454C
15853420A
X0753000A
X1285115J
X3145269L
ADENNAUER CLASICA URBANA SL
ADICOM PROYECTOS Y ASOC. SL (EN CONST)
ADICOM PROYECTOS Y ASOC. SL (EN CONST)
ADIL SL
ADIL SL
ADMINGLOBAL,S.L.
ADMIRASA SL
ADMON FINCAS P PONS SL
ADONI KASIDA INTERNACIONAL SL
ADONI KASIDA INTERNACIONAL SL
ADONI KASIDA INTERNACIONAL SL
ADONI KASIDA INTERNACIONAL SL
ADRIA PERIS SERGIO
ADSUAR FERRANDEZ JESUS VICTOR
ADSUAR GOMEZ MANUEL
ADVENTURE PRODUCCIONES SL
AESEN RACING COMPANY SL
AFAN DEL RIO JUAN
AFAN MUÑOZ JOSE ANTONIO
AFRICA SC
AFTER-IMAGE SL
AFTER-IMAGE SL
AFZAL MOHAMMAD
AGADIR ATLAS SL
AGADIR ATLAS SL
AGADIR ATLAS SL
AGADIR ATLAS SL
AGADIR ATLAS SL
AGADIR ATLAS SL
AGAVAL SL
AGENCIA DE TRANSPORTES ANALBERO SL
AGENCIA SAN ANTONIO SA
AGLINSKAS DARIUS
AGOSTINELLI BADIA ESTHER
AGOURRAM, LHOUSSAINE
AGRA MARTINEZ LUIS
AGRAMUNT MUÑOZ, MANUEL
AGRAMUNT MUÑOZ, MANUEL
AGRICOLA SAGUNTINA SA
AGRICOLAS GARCIA-BALLESTER SL
AGROENVASADOS DEL MEDITERRANEO, SL
AGROFACTORY SL
AGROGANADERA HICHS SL
AGROPECUARIA DAUDEN GARCIA SL
AGROPECUARIA VILLADIEGO SL
AGROPECUARIA VILLADIEGO SL
AGROPLANA SL
AGROSEBA PLANELLS, SL
AGRUP INTERES URBANISTICO SECTOR D SAN
AGRUP. INTERES URBANISTICO LOS FRUTALE
AGRUP. INTERES URBANISTICO LOS FRUTALE
AGRUP. INTERES URBANISTICO LOS FRUTALE
AGRUP. INTERES URBANISTICO LOS FRUTALE
AGRUP.INTERES URBAN. AREA 20 PGOUO
AGRUPACION COSTA BLANCA, SL
AGRUPACION DE COSECHEROS EXPORTADORES
AGRUPACION DE DEFENSA SANITARIA BAJO
AGRUPACION DE ENREJADOS SL
AGRUPACION DE ENREJADOS SL
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO DE M
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO DEL
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO UNID
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO UNID
AGRUPACION DE MATADEROS DE CONEJOS SL
AGRUPACION DE REGANTES POZO CENIA GASS
AGRUPACION DE REGANTES POZO CENIA GASS
AGRUPACION LOCAL AUTO-TAXI DE JAVEA
AGUA DRILL S.L
AGUA EQUIPOS Y SUS TRATAMIENTOS, SL
AGUADO BLANCO FRANCISCO MANUEL
AGUADO CARMONA SALVADOR
AGUADO CARMONA SALVADOR
AGUADO CARMONA SALVADOR
AGUADO CARRASCOSA SALVADOR
AGUADO CRESPO, OLGA
AGUADO ESPINOSA LUIS ANGEL
AGUADO GIMENEZ ALFONSO
AGUADO SANTIAGO JAVIER
AGUAS SUBTERRANEAS Y MINERIA SL
AGUDELO PEÑARANDA YULMER
AGUDO GARCIA GABRIEL
AGUDO MARTINEZ SL
AGUFLOR SL
AGUILA MUÑOZ JUAN ANTONIO DEL
AGUILA ZUCAR ANTONIO
AGUILAR BUCHELI LUIS NELSON
AGUILAR CASTILLA RAUL
AGUILAR GARCIA IVAN MANUEL
AGUILAR GIMENEZ MIGUEL
AGUILAR RUBIO GABRIEL
AGUILAR RUBIO JUAN CARLOS
AGUILAR SALAS JOSE
AGUILAR SOLAZ PILAR
AGUILAR TORRES LUIS ANTONIO
AGUILAR VEGA DAVID
AGUILERA ALVAREZ AKETZA
AGUILERA ALVAREZ AKETZA
AGUILERA GALVEZ, FCO RAMON
AGUILERA SILVA EMILIO SEBASTIAN
AGUIRRE LUZON MARIANO FLORENTINO
AGULLEIRO BLEDA EVA
AGULLO MEDINA ROSARIO
AGULLO MOLLA JESUS
AGUSTIN MOYA SA
AGUSTIN OLMOS GARCIA SA
AGUSTIN SANJUAN SL
AGUSTIN VALLES IVAN JOSE DE
AGUT ZARZA CARLOS
AGUT ZARZA CARLOS
AHAGGAN ABDELUAHED
AHECHU AGARRABERES JUAN LUIS
AHMED BAALOU
AHMED HAMOUTAHAR
AHMED NISAR
06 03 2006
LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIORESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUID. SOCIEDADES 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110149558 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110106878 LIQ. EN EJECUTIVA A4660104530003296 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460037457 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4601705526001221 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705526001210 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006488 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006477 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506005971 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO ESCRITOS Y COMUNICACIONES
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506012187 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506010780 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4614705530014811 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506008964 LIQ. EN EJECUTIVA A4621504506015507 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506000381
LIQ. EN EJECUTIVA K1723005460011066 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. PROVISIONAL SOC. 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A1260004506071729
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506051520 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506051510 LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506053820 RESOLUCION EXPRESA IVA 2003
RESOLUCION EXPRESA IVA 2004
LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506017258 LIQ. EN EJECUTIVA A1213504506019542
LIQ. EN EJECUTIVA A1213504506018838
LIQ. EN EJECUTIVA H2000004030001582 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506047802 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526005359 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110131430 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660305106014470 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C0700005160003644 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005120012629 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0309905506008098 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4660304560006018 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506033990 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A1213505506006827 DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109486764 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARG-
8557
0599128300265
0599130390631
0599130390640
0599125249718
0599125249709
0699000635043
0599126633976
0599033071532
0599085619917
0599086074996
0599126893255
0599074678785
0599117363414
0599125911505
0599117363230
0599128540312
0699000964374
0599128783990
0599128515645
0699004650887
0599117048960
0599117048951
0599125699984
0599123807077
0599123807068
0599123807059
0699000969728
0699000969719
0699000969700
0599102305752
0699004653976
0599106889590
0699001756190
0599091051928
0599125668616
0599104007003
0599128486147
0599125662520
0599131871772
0599121664661
0599129289679
0599128448527
0599128355238
0599104021579
0699000962311
0699000962302
0599082221339
0599124095295
0699004611388
0599130391750
0599130391787
0599130391778
0599130391769
0599120085548
0699001589412
0699002027331
0599076684360
0599123813796
0599123813787
0599130625317
0599124307265
0599105972236
0599105972227
0599104007690
0599076662442
0599076662433
0699004802714
0599123811816
0599116887307
0599131309690
0599109489980
0599120086455
0599109489971
0599117049759
0599120764679
0599117483781
0599128511373
0599125689287
0599108137027
0599112323040
0699000754018
0599102306394
0699000966812
0599125699150
0599111099996
0599037178227
0599129288368
0599128485487
0699001570831
0599125679405
0599125693357
0599110013351
0599131789382
0599124091867
0599125698637
0599131652378
0599131652369
0599123928003
0599127658240
0599120939166
0599128354110
0519066800624
0599131846317
0599130393051
0599119942429
0599102306980
0599125705264
0599130813958
0599125669377
0599117809161
0599131872708
0599129288835
0599116893889
0699012100050
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
G46133
G12138
G12138
G46601
G46601
G03065
G03031
G46133
G46133
G46133
G46133
G46133
R46782
G03099
R46782
R46601
G03009
G03031
R46782
G03099
R46017
R46017
R46782
R03140
R03140
R03140
G03140
G03140
G03140
G46603
G03099
G03063
G46147
G03063
R12782
R46096
R12782
R12782
G46222
G03099
G03600
R46147
R12600
R46215
G03009
G03009
R12135
R46782
G46161
G12138
G12138
G12138
G12138
G46147
G03600
G03065
R12600
R03732
R03732
G12135
R03782
G03099
G03099
R46096
R12135
R12135
R03782
R03600
R03031
G46246
G46173
G46173
G46173
R46096
G03031
R03782
R46782
R46782
G03031
R46782
G46161
G46603
G03065
R46782
R46096
R28782
G03031
R12782
G46603
R46782
R46782
R03782
G46601
R46603
R46782
G46601
G46601
R12600
G46161
R03782
R12135
R03732
G03066
G12138
G46173
G46603
R46782
R12782
R12782
G03063
G46222
G03065
R03099
R46782
8558
X3665530C
X2720127D
X2261069P
X2336252G
X2480683H
73905046C
73990501F
B97114540
G53117404
B53712337
24390423G
X2925219X
25379731J
B12594743
B53402350
B46289377
B46289377
B46289377
B53670691
B97021695
A46105490
B46127528
X1394226N
X4369204D
X1333976E
X3301997W
G96769815
B53151809
B97334502
B97334502
X3113222B
X3113222B
44142231X
22623249N
B53666103
X2877151N
X1048759M
X3945817Y
B53559746
B53559746
B53559746
B53746996
B53630042
E53650966
X2342297T
29215456M
X2849585T
B53520359
B53327904
19877263L
48340866H
B97018154
00308645P
52739555A
21505907X
21505907X
20462546K
79141181K
22574186P
29194256B
19287697N
20151949Q
48317938K
29018680V
22681051S
22872142E
22872142E
74363746P
73573873R
73380740E
20825085B
B97453567
B97453567
19227765H
22615638Z
19730139A
19730139A
19730139A
53357216E
B46453635
B96396874
E96803275
G53744082
22450685V
29001089K
B53666962
B12627790
B96210158
29016958C
15938324Z
19887051D
74202296H
48460301Z
21170771F
20760831L
20760831L
20760831L
20760831L
48291754B
48553030F
73903004W
19813770Y
19813770Y
19813770Y
21880819E
19457320X
18841980N
B03087939
B03087939
B03087939
B03087939
19765190W
20412022M
85085533T
06 03 2006
AHMED RIZWAN
AHMED SABRA, WALID MOHAMED
AHMED, IFTIKHAR
AHMED, NISAR
AHSAN MAHMOOD
AHULLO ORTIZ DANIEL
AIBAR GONZALEZ LUCIO
AIC KUHOT SL
AIGüAESPORT XABIA S.C.
AIGUAREG SLL
AIKINS GUIJARRO JONATHAN
AIKPITANYI JOSEPHINE
AIMEUR BELKHIS CARLOS
AINCA 2003 SL
AIRES DE TORREVIEJA SL
AIRFRIC SL
AIRFRIC SL
AIRFRIC SL
AIRMODELS R-C SPAIN, SL
AISHA INTERNATIONAL TRADES SL
AISLAMIENTOS DE LEVANTE SA
AISLAMIENTOS JULIAN LABORDA SL
AISSOU, NABIL
AIT ALLA, BRAHIM
AIT BEN BRAHIM, MOUNA
AIT MOUSSA, AZIZ
AIU 27 BIS EL PLA
AIXA COMPUTERS SL
AIXO ESTA FET CONSTRUCCIONS SL-EN CONS
AIXO ESTA FET CONSTRUCCIONS SL-EN CONS
AIZANE HICHAM
AIZANE HICHAM
AIZPURUA BELTRAN MIREN MAITE
AJADO ALIAGA,RAFAEL
AJARDINAMIENTOS CONSTRUCCIONES MANTENI
AKHAZZAN YOUSSEF
AKHNATI ABDNAJI
AKHTAR IJAZ
AKRACOMERC, SL
AKRACOMERC, SL
AKRACOMERC, SL
AKRACONTROL, SL
AKRAVENT, SL
AKROPOLIS CB
AL ATM NAZIR MOHAMED
AL CHARANI ALCAID FIRAS
AL HALLAK SAMI
AL SOL DIRECTO S.L
ALA CANTCOM, SL
ALAÑON NUÑEZ ANGEL
ALADOS ALEMAN JUAN
ALAMEDA PALACE SL
ALAMO ALTED PEDRO ANTONIO DEL
ALAMO LLAVATA RAQUEL
ALAMO LOPEZ JOSE
ALAMO LOPEZ JOSE
ALAMO MARTINEZ JOSE VICENTE
ALANDETE JUANES BEGOÑA
ALAPONT BAYONA JOSE RAMON
ALAPONT MUÑOZ VICENTE
ALAPONT SINESTERRA PILAR
ALARCO GINER MANUEL
ALARCON BERMUDEZ ISMAEL
ALARCON GRIÑO JUAN
ALARCON LOPEZ ANDRES RAMON
ALARCON MONTESINOS JUANA
ALARCON MONTESINOS JUANA
ALARCON ORTEGA PEDRO
ALARCON RENARD JOSE VICENTE
ALARCON SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
ALARCOS GALDON MIGUEL ANGEL
ALARICA FACTORY SL
ALARICA FACTORY SL
ALARIO MORA CARMEN
ALARTE RUBIO MANUEL
ALBA LERIN EMILIO
ALBA LERIN EMILIO
ALBA LERIN EMILIO
ALBA MARQUEZ MANUEL
ALBA SYSTEMS SL
ALBAñILERIA CHECA-GALDRAN SL
ALBAES CB
ALBAJUZAR, SC
ALBALADEJO CAMPILLO JOSE MARIA
ALBALADEJO NAVARRO MARIA OBDULIA
ALBALINDA SL
ALBAREFOR 2003 SL EN CONST
ALBARELO, SL
ALBERCA CARCELES JOAQUIN
ALBERDI GUIBERT TERESA
ALBERICH TERENCIO ROSA
ALBERO BARCELO JOSE ANTONIO
ALBERO PASTOR VIRGINIA
ALBEROLA LLORENS FRANCISCO
ALBEROLA PERIS JUAN
ALBEROLA PERIS JUAN
ALBEROLA PERIS JUAN
ALBEROLA PERIS JUAN
ALBERT GARCIA CARLOS
ALBERT GARCIA JOAQUIN
ALBERT GARROTE AMADEO
ALBERT MILLA JOSE JUAN
ALBERT MILLA JOSE JUAN
ALBERT MILLA JOSE JUAN
ALBERT NAVARRO ENRIQUE
ALBERT TORTOSA JUAN FRANCISCO
ALBERT TRAVER ARTEMIO
ALBERT Y MARTIN SL
ALBERT Y MARTIN SL
ALBERT Y MARTIN SL
ALBERT Y MARTIN SL
ALBERTO MEDINA FRANCISCO PASCUAL
ALBERTOS MERI MARIA NEUS
ALBI CARDONA FRANCISCO JOSE
APL./FRACC.: 460540036896R REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G APL./FRACC.: 030540014621S RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQUIDACION DE RECARGO REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506048616 CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 120540006383V LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 NOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMOLIQ. EN EJECUTIVA A4624605506026660 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506026650 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304560000818
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 APL./FRACC.: 460540030849A LIQ. EN EJECUTIVA A0360005806001919 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGPROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109480912 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 APL./FRACC.: 460540031251Z LIQ. EN EJECUTIVA A0360005016006229 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057515 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530013032 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540035361F LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506051531 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109349484 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4660105526006931 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106720979
LIQ. EN EJECUTIVA A4609605106004668 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 030540014458J LIQ. EN EJECUTIVA M2200105020007158 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506009855 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONANOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105700001862 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA LIQ. PROV. S.C.G.I. MOD 180
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGCARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506008765 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA A0360005106024300 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540036761G APL./FRACC.: 460540034993F LIQ. EN EJECUTIVA A4660105526006942 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC APL./FRACC.: 460540033492R LIQ. EN EJECUTIVA A1260004506064832
LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506001263 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506001252 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462384125 CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO MOD. 347-2004
DOGV - Núm. 5.212
0599118463533
0599116551578
0599119990865
0699002188977
0599125047556
0699004613404
0599085273637
0599113027452
0599085276515
0599117811251
0599125680780
0599126595210
0599129128051
0599132216018
0699000276517
0699001399350
0699002833577
0699002833568
0599123809350
0599033073622
0599102305469
0599102306825
0599130808559
0599125668167
0599117483103
0599112261870
0699008922773
0599063565173
0599124088998
0599124088989
0599032667356
0699000172989
0599126231789
0599105781799
0599128336208
0599115387549
0599121902784
0599117125686
0699000355039
0699000355020
0699000355010
0699002838866
0699002838399
0599131135378
0599131874834
0599120318270
0599105785153
0699004798709
0699004780494
0599125686189
0599119215778
0599124089840
0499068182727
0599112687470
0599124114334
0599131137825
0599130809970
0699002222875
0699003116010
0599104008929
0699002182340
0599128456878
0699009765548
0599083430724
0599110999135
0599119216878
0599118020040
0599128478840
0699004613285
0599128485642
0699001244452
0599116829620
0599116829611
0599130259520
0599045630187
0699008013825
0699008013816
0699008013807
0599125703980
0599102304506
0599128456941
0699004315827
0699003298473
0699002030256
0599110334506
0599081545690
0599125662373
0599074678271
0599129448490
0599130395031
0699008015640
0599124115571
0599130168761
0599128478126
0699008013926
0699008013917
0699008013908
0699008013899
0599120084906
0599119219866
0599118467200
0599112685040
0599128456768
0699002225304
0599131594994
0599108366321
0599076683791
0599123806527
0599123806518
0699000969030
0699000969021
0699007076533
0699001754807
0599093437130
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
R46601
G12135
G12138
G46601
R03600
G46237
G03063
G46133
G03063
G03063
R46782
G46602
G46215
G12135
G03099
G46601
G46601
G46601
R03600
G46133
G46603
G46603
R12782
R12782
R03031
R12782
G46147
G03063
R46246
R46246
R46782
G46133
G46149
R46246
R03600
R25782
G04600
R03782
G03600
G03600
G03600
G03600
G03600
G03099
G46222
G46173
R46782
R03782
R03600
R46782
R03600
R46601
R28782
R46782
R03782
G03600
R12782
G46601
G46603
R46096
G46133
R46601
G03065
R12782
R46096
R03782
R03782
R03782
G46237
R12782
G46017
G46147
G46147
G46603
R46246
G46601
G46601
G46601
R46782
G46603
R46601
G46603
G03099
G03600
G03099
G03063
R12782
G46133
G03065
G12138
G46601
R03782
G03099
R03782
G46601
G46601
G46601
G46601
G46147
R03782
R46782
R46601
R46601
G46601
G03066
R46603
R12600
R03140
R03140
G03140
G03140
R46782
G46147
G03063
DOGV - Núm. 5.212
19832590N
19450736G
19459764Q
24332983H
21330623D
73393606P
73388247P
73384338D
18876324V
51863248L
B53686960
25404650T
B12531356
B12531356
20385665Y
45636311X
25384935L
22518578Z
52650063G
52681425V
44503663C
B97059414
B53708111
52387294X
18907401K
18907401K
18907401K
53225561L
53225562C
18892265L
03854919G
03854919G
73991414T
22008355T
22008355T
40888759A
00833143Z
19832187T
24317604A
G96915376
73364508M
53232726P
23196464K
B96874904
B53590139
29172646K
B96994751
B96994751
B96994751
48439281Q
B96364393
33880567A
A46102265
18957290T
18957290T
B53146411
22684303R
19011356Q
24368078S
B12533295
B12533295
B12533295
B12533295
A03851896
A03851896
A03851896
B12574653
B12574653
B12574653
B12574653
06254412E
73644673F
48533322X
22541138B
31859846Q
31859846Q
B12049227
B12424537
73502615C
B53343026
F03915709
F03915709
B53150686
B53150686
B97097489
B53116067
B53116067
B53116067
20003901L
B97362859
31965070S
21353749C
B53258844
B53258844
24383501M
21300435C
18946010J
19434885T
19563426V
G53355095
X3897249Z
X3702851N
21442846S
18962895Q
20040143J
28989749C
B53001301
B53001301
B53001301
02620779K
B97126817
B97126817
24365946E
53235511X
ALBIÑANA ARCHIDONA ANTONIO
ALBIÑANA HUERTA SALVADOR
ALBIACH ALBIACH MARIA JOSEFA
ALBIACH SANCHEZ RAMON
ALBINANA SANTAMARIA FRANCISCO
ALBIOL ALBESA JOAN SALVADOR
ALBIOL ALBIOL, JOSE ANTONIO
ALBIOL ALBIOL, MARIO
ALBIOL LLOPIS SALVADOR
ALBIR PAREJA MARIANO
ALBIR RESORTS SL
ALBORS BURGUERA MARIA JOSE
ALBRY CAFETERIAS SL
ALBRY CAFETERIAS SL
ALBUIXECH JUAN CONCEPCION ANGELES
ALBUIXECH ZAHONERO MARIA AMPARO
ALBURQUERQUE FUENTES JULIAN
ALCAÑIZ HERNANDEZ JOSE
ALCAÑIZ LLUNA JOSE RAMON
ALCAÑIZ REQUENA MARIA SOLEDAD
ALCAÑIZ SERRA, ANDRES
ALCACER ESTEVE SL
ALCAESTETIC, SL
ALCAIDE CHICHARRO MARGARITA
ALCAIDE GOMEZ RAFAEL
ALCAIDE GOMEZ RAFAEL
ALCAIDE GOMEZ RAFAEL
ALCALA CALZON MOISES
ALCALA CALZON VICENTE JACOBO
ALCALA GARCIA PASCUAL
ALCALA GONZALEZ LUIS MIGUEL
ALCALA GONZALEZ LUIS MIGUEL
ALCALA MOLINILLO JOAQUIN
ALCALA MORALES ANA MARIA
ALCALA MORALES ANA MARIA
ALCALA SOLE ANTONIO
ALCALDE BAEZA FRANCISCO DE PADUA
ALCALDE TERUEL MARIA LUISA
ALCANTARA GARRIDO MANUEL JESUS
ALCANTUD MERINO SC
ALCARAZ BERNAT JOAQUIN JUAN
ALCARAZ CASTELLANOS IVAN
ALCARAZ MARIN MARTIN
ALCARGA NUEVO MILENIO SL
ALCARRANZA ASESORES INMOBILIARIOS SL U
ALCARRIA CUEVAS MARIA ENCARNACION
ALCAVI TELECOMUNICACIONES SL
ALCAVI TELECOMUNICACIONES SL
ALCAVI TELECOMUNICACIONES SL
ALCAZAR LARA JORGE
ALCETANIA SL
ALCHAPAR RUBIO FRANCISCO
ALCHEPS SA
ALCIRA GARCIA JOSE ANTONIO
ALCIRA GARCIA JOSE ANTONIO
ALCO-MUSICAL SL
ALCOCER ALFONSO MARIA PURIFICACION
ALCOCER CANTAVELLA MANUEL VICENTE
ALCOCER DOMINGO RICARDO
ALCOGES ALCOSSEBRE S.L.L.
ALCOGES ALCOSSEBRE S.L.L.
ALCOGES ALCOSSEBRE S.L.L.
ALCOGES ALCOSSEBRE S.L.L.
ALCOI DŸINSTALACIONS SA
ALCOI DŸINSTALACIONS SA
ALCOI DŸINSTALACIONS SA
ALCOLACE, SL
ALCOLACE, SL
ALCOLACE, SL
ALCOLACE, SL
ALCOLEA CUEVAS M ANGELES
ALCOLEA DIAZ FEDERICO
ALCOLEA GARCIA JOSE ANGEL
ALCON ESPINOSA PALOMA MARIA
ALCONCHEL MUÑOZ FRANCISCO JAVIER
ALCONCHEL MUÑOZ FRANCISCO JAVIER
ALCONTAN SPORT SL
ALCOSSEBRE 2000 SL
ALCOVER VIVO JOSE MARIA
ALCOY-PUERTA DE HIERRO SL
ALCOYANA DE CONSTRUCCIONES COOP.V.
ALCOYANA DE CONSTRUCCIONES COOP.V.
ALCOYANA DE FACHADAS SL
ALCOYANA DE FACHADAS SL
ALCOYANA DE PAQUETERIA, SL
ALCOYANA DE TORREFACCION SL
ALCOYANA DE TORREFACCION SL
ALCOYANA DE TORREFACCION SL
ALCUDIA HUERTOS ROSARIO
ALDAYA TRAVEL SL -EN CONSTITUCION
ALDEA GALERA JOSEFA ROCIO
ALDEGUER PIZANA CLAUDIO
ALDRABA SPORT SL
ALDRABA SPORT SL
ALDUDO GIL BARBARA
ALEDO BAÑULS ROSA
ALEDON HERNANDEZ ERNESTO CARLOS
ALEIX TERUEL ASCENSION
ALEIXANDRE ROMERO JOSE
ALEJANDRO JOVER, S.C.
ALEKSANDROV DELSIZOV BEDI
ALEKSEY STOYANOV ANGELOV
ALEMANY LINARES FRANCISCO IGNACIO
ALEMANY PAVIA JUAN MIGUEL
ALEMANY SILVA MARIA JOSE
ALEMANY VERCHER ALFONSO
ALEMANY-PONS SL
ALEMANY-PONS SL
ALEMANY-PONS SL
ALENDA ANDREU FUENSANTA
ALEOCO FRUIT SL
ALEOCO FRUIT SL
ALEPUZ GARCIA ANGEL
ALEPUZ GARCIA JOSE LUIS
06 03 2006
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4609605106006659 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0303105106009783 TRAMITE DE AUDIENCIA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4614705506005507 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A4616105530018378 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA M2205005120012376 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A1213505106009559 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506011188 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055260 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109505189 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUID. SOCIEDADES 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111485003 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305700001677 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109487040 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506010801 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506010790 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005106012334 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGRESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G APL./FRACC.: 030540014455X NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610106110798647 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506004928 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506004917 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905236000237 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506050886
LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506026103
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506010812 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
APL./FRACC.: 460540038532G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506046537 LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109497533 CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506021668 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506021657 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506021646 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
8559
0599130258054
0599125675097
0599119926149
0599128446931
0699010295445
0599125668240
0599125668890
0599130394151
0599125663070
0599128329332
0699002861297
0599113353218
0599130394683
0599130394674
0599128329058
0599125684144
0599125685345
0599130956545
0599125686280
0599124084304
0599125672713
0599109488954
0499095115520
0599125702588
0599130806056
0599130806047
0599130806038
0599128486935
0599125660200
0599128487200
0599115174955
0599115174946
0599085273646
0599124114839
0699000965584
0699002635036
0599123810909
0599125684667
0699001041520
0699001398920
0599130385499
0599116898370
0599125687361
0599107658967
0599125885123
0699000758463
0699001042786
0699001042777
0699001042768
0699007104309
0599124092655
0599116888618
0599102305359
0599128486138
0599128486129
0699000964145
0699003814905
0599123927710
0599125680698
0599130391970
0599130391960
0599130391951
0599130391942
0699000961431
0699000961422
0699000961413
0599119990627
0599130390072
0599130390063
0599130390036
0599118020242
0599125703349
0699006090567
0599125678397
0599119678593
0599119678584
0599130391136
0599130391475
0599125688690
0699000962100
0699000963393
0699000963384
0699000963449
0699000963430
0699001755009
0599128327783
0599128327774
0599128327765
0599121862542
0599126894474
0599125686436
0599126414342
0579000866024
0579000866015
0599130259594
0599061799792
0599128356190
0699001285969
0699002223342
0699002839800
0599074678859
0599123450401
0599123812851
0699002611431
0599117367255
0599085278495
0699004760777
0699004760768
0699004760759
0699000637362
0699004100850
0699004100840
0599112322747
0599119217125
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
G46161
R46782
G46173
R46096
G03600
R12782
R12782
G12138
R12782
R03031
G03031
G46173
G12138
G12138
R03031
R46782
R46782
G46222
R46782
R46161
R46601
G46173
G03600
R46782
R12782
R12782
R12782
R12782
R12600
R12782
G03031
G03031
G03063
R03782
G03065
G46601
R03600
R46782
G46161
G46601
G12135
R03600
R46782
G46173
G03031
G46161
G46161
G46161
G46161
R46782
R46603
R03063
G46603
R12782
R12782
G03009
G46603
R12600
R46782
G12138
G12138
G12138
G12138
G03009
G03009
G03009
G12138
G12138
G12138
G12138
R03782
R46782
R03782
R46782
R11004
R11004
G12138
G12138
R46782
G03009
G03009
G03009
G03009
G03009
G46147
R03009
R03009
R03009
G46133
G46246
R46782
G03099
R03065
R03065
G46603
G03063
R12600
G46603
G46601
G03600
G46133
R46782
R03600
G12138
R46782
G03063
R03063
R03063
R03063
G03099
G46603
G46603
R46782
R03782
8560
21476947F
B97065510
X2941795A
B97304257
B97206528
B53113981
B53251732
18915154T
19776080J
48341914P
21368759B
B12279121
B53261103
22522824M
22522824M
22522824M
20809164Y
19891153V
22523279T
19998011V
48342666R
B46235198
25381259T
E53275145
52683517Q
19113318L
19113318L
22558532V
22558532V
22558532V
22558532V
44376009Q
B96669965
B46624334
A46138566
48301670Z
B46162822
22654728G
22654728G
B46904264
X1458696J
X4318550R
52949926Q
24358557Q
B53625422
B53124046
B53608535
B96910690
A46134763
B53510533
A53210217
A53210217
B53077525
B53077525
G97398838
G97398838
B53107983
B12581823
11724836B
24353003M
X2963332N
X1598433W
X4649287K
X4259421M
X2867904B
B46318176
B12534913
44795444T
A46266680
B12439394
B03094778
53203754Q
52704550G
52785886N
21443629Q
X3709939Q
53683635W
74227095T
22620869R
28441673B
28441673B
A12059135
B53103107
B46129565
B96541446
02026511G
29013616J
X0351145G
15762298F
18874798D
18874798D
18874798D
18874798D
22499484X
24322727C
30566937Y
73769064Z
35760351C
73502814N
52722322C
78506399Q
70990653A
21406710N
53109967T
34846514L
15314190P
24366617A
52764230E
20162359F
20162359F
20162359F
74179169Y
B97281463
B12545455
06 03 2006
ALEPUZ TORRES ERNESTO
ALERTA CONTROL Y SERVICIOS AUXILIARES
ALEXANDER IAN WALLACE
ALEXMA 2003 SL
ALFA EMBALAJES SL
ALFA NORAY 2000 SL
ALFA RAINER SL
ALFARO GARCIA JUAN
ALFARO MARTINEZ, ANGEL
ALFARO SAAVEDRA PASCUAL
ALFAYATE CARBAJO ANGEL MANUEL
ALFERGON-3, SL
ALFOMBRAS ARCO IRIS SL
ALFONSO ALMIÑANA FRANCISCO JAVIER
ALFONSO ALMIÑANA FRANCISCO JAVIER
ALFONSO ALMIÑANA FRANCISCO JAVIER
ALFONSO BARBERA JESUS SALVADOR
ALFONSO CHICOTE JUAN ANTONIO
ALFONSO CODINA MARIA JESUS
ALFONSO ESCRIVA JOSE ANTONIO
ALFONSO JORDA JOSE ANTONIO
ALFONSO MARSAL SL
ALFONSO MUÑOZ CRISTINA
ALFONSO POVEDA BLASCO Y OTRO, CB
ALFONSO SIGES RICARDO
ALFONSO TENA ROSARIO
ALFONSO TENA ROSARIO
ALGABA GARCIA JUAN ANGEL
ALGABA GARCIA JUAN ANGEL
ALGABA GARCIA JUAN ANGEL
ALGABA GARCIA JUAN ANGEL
ALGABA MADRID EUSTAQUIO
ALGEMESI MONOCAPAS Y REVESTIMIENTOS SL
ALGESE SL
ALGIMHER SA
ALGUACIL MORETE FRANCISCO
ALGYM SL
ALHAMBRA JIMENEZ ANGEL
ALHAMBRA JIMENEZ ANGEL
ALHARP SL
ALI ABO-TALEB HATEM HASSAN
ALI ZERRAD
ALIAGA DORADO JUAN CARLOS
ALIAGA VIVES ALEJANDRO MIGUEL
ALICANTE DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS,
ALICANTE TRESTEX, SL
ALICANTINA DE DECORACION Y DESARROLLOS
ALICATADOS Y SOLADOS GARCIA SL
ALIMENTACION ALCIRA SA
ALIMENTACION Y BEBIDAS FENOLL SL,
ALIMENTARIA DEL MEDITERRANEO LA AURORA
ALIMENTARIA DEL MEDITERRANEO LA AURORA
ALIMENTARIA HIJOAN, SL
ALIMENTARIA HIJOAN, SL
ALIMIA 2 SC
ALIMIA 2 SC
ALISERCO, SL
ALISROM, SL
ALISTE SANTOS MANUEL
ALKHALIL FUENTES ABDALA JACINTO
ALLAL HAKIM
ALLAM ABDELKADER
ALLEN SUSAN LINDA
ALLENDORF GERT JOHANNES
ALLISON MALCOLM CHARLES
ALLISON SL
ALLMENDINGER, SL
ALLUEVA RUIZ MANUEL
ALMACENAJES Y DISTRIBUCIONES DE LEVANT
ALMACENES LOPEZ-CASTILLO SL
ALMACENES PAMOGA SL
ALMAGRO GAGO SEBASTIAN
ALMANSA MARTINEZ VICENTE
ALMAZAN BLAZQUEZ JUAN GABRIEL
ALMAZAN NAVARRO, ADORACION JULIA
ALMEIDA PIJAL AMPARITO DOMITILA
ALMEIDA RIO MIGUEL ANGEL
ALMELA COLLENS EVELINA
ALMELA VALERO JOAQUIN
ALMENARA MENDEZ RAFAEL
ALMENARA MENDEZ RAFAEL
ALMENDRAS ALCALA SA
ALMERINTA, SL
ALMES SL
ALMESPLUG SL
ALMIRON DIAZ CATALINA
ALMODOVAR ARENAS ANTONIO
ALMODOVAR MICHELE
ALMOGUERA LATASA RAFAEL
ALONSO ALONSO JOSE
ALONSO ALONSO JOSE
ALONSO ALONSO JOSE
ALONSO ALONSO JOSE
ALONSO ASUNCION GABRIEL
ALONSO BALLESTER JOSE ANTONIO
ALONSO CALZADA JOSE IGNACIO
ALONSO CASAÑ MARIA DOLORES
ALONSO CASTRO CONSUELO
ALONSO CLARAMUNT ISABEL
ALONSO CUADRADO JOSE GABRIEL
ALONSO FAJARDO JUAN CARLOS
ALONSO FINEZ MARIA
ALONSO GALVEZ FRANCISCO
ALONSO GORDILLO FRANCISCO JOSE
ALONSO JIMENEZ SALVADOR
ALONSO MARTINEZ BLANCO SANTIAGO
ALONSO NIETO DAVID
ALONSO SAMPER LUIS
ALONSO SOLIVA GLORIA MARIA
ALONSO SOLIVA GLORIA MARIA
ALONSO SOLIVA GLORIA MARIA
ALONSO VALERO MANUELA
ALPHYRA SPAIN SL
ALQUERIA DE MASCAROS SL
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105416001145 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506071188 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G ESCRITOS Y COMUNICACIONES
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IVA 2003
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGAPL./FRACC.: 030540014818M LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4609605530020139 LIQ. EN EJECUTIVA A4609605530020117 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506007150 APL./FRACC.: 460540037770R NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110103479 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4622205400000310 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205400000254 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205400000276 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205400000331 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4601704506022734 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109503319 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A4660205530019226 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205530019215 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506049012 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506048759 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO RESOLUCION EXPRESA SOC. 2004
REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006499 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360005526002793 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 APL./FRACC.: 460540029793M
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109486082 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005236001248 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGRESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110103908 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGREQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005096000660 APL./FRACC.: 030540014426G LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA M2200105020005948 APL./FRACC.: 460540035565G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ.PROV.IVA 2004 CON EXPED.SANCIONADORLIQ. EN EJECUTIVA A0360005106020450 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4614904506014198 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108151090
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005120011386 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905126001185 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506022420 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506028964 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506028953 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506028942 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
DOGV - Núm. 5.212
0599130908145
0599117436555
0699004772070
0599129339242
0599126077100
0599109246981
0599126415177
0599122473767
0599125661511
0599129134404
0599131976712
0599130394170
0699000968747
0599128447133
0599128447124
0599125669689
0699000309306
0599124090556
0599120935581
0599125700855
0599116896904
0599102305651
0599131873047
0699002839223
0599130708275
0599127282013
0599127282004
0679000034881
0679000034872
0679000034863
0679000034854
0699000357679
0599124093535
0599113023557
0599102308181
0599117125365
0599102305853
0599124091005
0599124090996
0699001387580
0699000761552
0599112153841
0599127234567
0599125680579
0699002837977
0599123810285
0599123809863
0699000174290
0599130994220
0599105972337
0699000970653
0699000970662
0599123815253
0699000969636
0599086075041
0599113025308
0599116900112
0599131364764
0599130656190
0599093045797
0599117120168
0699000001398
0599118284022
0599085274370
0599085276625
0599102306926
0599128355530
0699002634861
0599102304350
0599125662676
0699010489943
0599117050033
0599125705071
0599093264650
0599124399463
0599125047987
0599129447500
0599117115254
0599112685949
0599116539478
0599116539487
0599130391181
0599076832686
0599102307559
0599130626518
0599128335950
0599125212639
0599130940128
0599130222991
0599046896873
0599069096047
0599105924990
0599069096038
0599117759973
0599112312389
0599121416162
0599097697550
0599131133737
0699000087701
0599116049208
0599089176491
0499093910360
0599119213430
0499068390892
0599117182601
0699004770190
0599128574248
0599130907980
0599128512199
0599128512180
0599128512170
0599126414113
0699001741185
0599125665976
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
G03600
R46601
R03099
G46147
G46237
G03099
G03099
G12135
R12782
R03782
G03600
G12138
G03065
R46096
R46096
R12782
G46246
R46601
R46601
R46782
R03600
G46603
G46222
G03600
G46161
G46602
G46602
R46222
R46222
R46222
R46222
G03600
R46732
G46133
G46603
R03782
G46603
R46602
R46602
G46246
G46246
G03063
G12135
R46782
G03600
R03600
R03600
G46133
G46017
G03099
G03140
G03140
R03782
G03140
G46133
G46133
R03600
G12138
G46222
R46782
R03782
G03600
G03099
G03063
G03063
G46603
R12600
G46222
G46603
R12782
G03065
R46096
R46782
G03063
R03782
R03782
G12138
R03782
R46603
G03063
G03063
G12138
G03063
G46603
G46147
R03600
G03099
G03099
G46161
R43782
R43782
R43782
R43782
G46149
R46246
G12135
R46149
G03099
G46222
G46149
R28782
G03600
R03031
R28782
R12782
R03099
R46782
G03600
R46782
R46782
R46782
G03065
G46603
R12782
DOGV - Núm. 5.212
E12531539
E53242004
B12474821
B96479019
B96479019
B53249371
B53249371
B53249371
B46045498
73648248V
B12617569
B12617569
X3816766P
B97459713
18899267Y
X3505609H
X3060703R
B96383377
29191404B
B53408241
B96219720
B97042949
B53513354
B12596623
X2150497C
B97027965
A46199097
B97529366
B53100590
22110754A
X3452333X
02064986T
02064986T
02064986T
X3544910N
50731372L
06172310F
06580263D
41086015B
11399113Z
13712589N
19885137G
10792081K
22532717P
28990964Q
28990964Q
28990964Q
03690367V
25121703E
28993570T
52764218X
33473185C
14948751Q
22678154Q
X3937764A
B53335485
B12285581
B12285581
78898621L
14221248A
B53162772
X3796211S
X5691436V
B96269915
B96705926
B96926209
E03435716
20833990S
20833990S
22565219B
48386636H
29207511H
29207511H
05631778K
52768940V
20490194T
48595673P
21963628P
75763991J
X1370650B
X0553519R
X1433327J
X4151946D
X3310047W
74182825M
44765994J
21391829N
74205420Z
44358834E
B46469037
B53460465
44855275P
B53858049
B53858049
41402164W
X3096160S
X2743271S
B53675781
B53675781
B53675781
B53675781
B53675781
B53675781
B53659488
B53118139
19458509A
19458509A
73584035C
E12551602
29007681N
22006060M
B96611256
X3309195R
B53293601
ALQUILERES LAGO CB
ALQUILERES PASTOR MONCHO CB
ALQUILERES PLAYAS DE ALCOSSEBRE SL
ALQUILERES Y SERVICIOS PORTUARIOS SL
ALQUILERES Y SERVICIOS PORTUARIOS SL
ALSAF 98 SL
ALSAF 98 SL
ALSAF 98 SL
ALSAN SL
ALSINA FAUSTINO MIGUEL
ALSON TABERNAS, SL
ALSON TABERNAS, SL
ALSTAD MARTHE
ALSTONIA SL
ALTABA MARIN ANTONIO
ALTAMIRANO CAMPOS MARCO VINICIO
ALTAMIRANO GARZON, EDISON ROLANDO
ALTAS ROTURACIONES SL
ALTAVER MARTINEZ MIGUEL A
ALTEM-CONSULTORES, SL
ALTER MOBEL SL
ALTERNATIVE SHOES SL
ALTEULMOR SL
ALTO GRES SL
ALTWECK JOHANN
ALU-FRANCO 2000 SL
ALUFRED SA
ALUMONTAJES SAGUNTO SL
ALVADO SILVESTRE SL
ALVARADO GOMEZ ANTONIO
ALVARADO GUERRERO MARIA TEONATILA
ALVAREZ ARRIERO JOSE LUIS
ALVAREZ ARRIERO JOSE LUIS
ALVAREZ ARRIERO JOSE LUIS
ALVAREZ ARROYO JOHNNY WLADIMIR
ALVAREZ CAÑADAS CONCEPCION
ALVAREZ DIAZ CELEDONIO
ALVAREZ DIMAS JAVIER
ALVAREZ FERNANDEZ ANGEL
ALVAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE
ALVAREZ FERNANDEZ ROMAN
ALVAREZ GARCIA ANGEL
ALVAREZ GARCIA ANTONIO CESAR
ALVAREZ GARCIA JOSE TOMAS
ALVAREZ GAVILA ANGEL
ALVAREZ GAVILA ANGEL
ALVAREZ GAVILA ANGEL
ALVAREZ MARTIN PALOMINO MARINO
ALVAREZ MORATA JOSE RAMON
ALVAREZ ORTOLA JUAN RAMON
ALVAREZ SANCHEZ DAVID
ALVAREZ TORMO ALEJANDRO
ALVAREZ VILLA ELENA
ALVARO NEBOT, SALVADOR
ALVES SILVA CARMEN LUCI
ALVIBEX TEXTILES SL
ALVICLAR SL
ALVICLAR SL
ALVIRA ALVAREZ IVAN
ALVIRA CABEZUDO GERARDO
ALYMAR ALICANTE MAR PROMOCIONES Y CONS
ALZATE JAVIER
ALZESBERGER ANDREAS
ALZIRA DE ESPECTACULOS SL
ALZIREñA DE INOXIDABLES ALIMENTARIOS S
AM PE NI FORMACION HOSTELERA SL
AMADEO BRIGANTI Y OTRO CB
AMADOR BORJA JORGE
AMADOR BORJA JORGE
AMADOR GARRIDO ANTONIO
AMADOR GIL MARIA LUZ
AMADOR GIMENEZ JUAN RAMON
AMADOR GIMENEZ JUAN RAMON
AMADOR GOMEZ ANICETO
AMADOR HERNANDEZ ANGEL
AMADOR HERNANDEZ PEDRO
AMADOR LOBATO ISRAEL
AMADOR MORENO ENRIQUE
AMADOR SANCHEZ JOSE
AMADOU SAMBA BEYE
AMAL MOHAMED
AMAL, ABDELHAQ
AMAR TALLA
AMARILES AGREDO EIDER
AMAT RUIZ FRANCISCO
AMAT BARCELO PEDRO ANTONIO
AMAT CECILIA MANUEL
AMAT GIL PEDRO
AMAYA PEREZ DAVID
AMBITTO MODA SL
AMBOISE CHAUSSURE, SL
AMBROSIO TORRES, VICENTE
AMER KATRJI, SL
AMER KATRJI, SL
AMER SAMPOL MARIA
AMES-CARDER STEWART CLIVE
AMESNAOU, ABDELLATIF
AMICS PROPERTIES SL
AMICS PROPERTIES SL
AMICS PROPERTIES SL
AMICS PROPERTIES SL
AMICS PROPERTIES SL
AMICS PROPERTIES SL
AMIGOS UNIDOS SL
AMM & VILLAMARTIN SL
AMO SORIANO CARMEN DEL
AMO SORIANO CARMEN DEL
AMORES GARRIDO DAVID
AMORIZA-GONZALEZ CB
AMOROS BAENAS ANTONIO
AMOROS ESCLAPEZ VICENTA
AMOROS JOYEROS SL
AMRI MUSTAPHA
AMSTERDAM 2.000 SL
06 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA A1260004526015653
NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4622204506007770
LIQ. EN EJECUTIVA A4622204506007760
NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMORESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540027917S
APL./FRACC.: 460540020472E
CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460038480 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD. 349-2005 LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506071232 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0303105106009717 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506090064 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109617862 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109490669 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGREQUERIMIENTO MOD. 347-2004
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506066205 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO
APL./FRACC.: 460540036297T APL./FRACC.: 460540035198M EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111050701 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO ESCRITOS Y COMUNICACIONES
LIQ. EN EJECUTIVA A4601705226000509 LIQ. EN EJECUTIVA A4609605160000137 CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4621504506016893 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA M2205005120013025 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109482310 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005526018567 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006345 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305106004766 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506005817 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506010328 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110157401 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030250340 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110138558 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506020219 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905306005867 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460039602 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109485477 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 -
8561
0599126428285
0599061800324
0599130391906
0599125249680
0599125249671
0599046005140
0599046005130
0599046005121
0599102304039
0599098686000
0599129007812
0599130393620
0599110335202
0599116829630
0599125661329
0599121718489
0599113206220
0599085620128
0599128513629
0699002837710
0699000762369
0699000144865
0599115311465
0599130803800
0699004771649
0699002504347
0699002505346
0699001082285
0599126526221
0699002032777
0599128479244
0699000962394
0699000962385
0699000962376
0599125676399
0599114914181
0599122620855
0599117113476
0599126421281
0599125663006
0599118675283
0699002225369
0599086074538
0599125686207
0599093437424
0599116539588
0599116539579
0599131236055
0599121901565
0599126268143
0699004785747
0599125675802
0599085274993
0599114913191
0599112686443
0699000961799
0599130806258
0599125227617
0699006088330
0599106520458
0599129742695
0599131882341
0599113027342
0599132119126
0599117083363
0599128447023
0599085273370
0599130813490
0599130813509
0599119213311
0699011928202
0599125668937
0599130813417
0599104023999
0599120939184
0599128486248
0599112663774
0599131594132
0599130804002
0599116896152
0599119215686
0699004791723
0599125700195
0599125678653
0599109245881
0599124116067
0599128329460
0599123807746
0599128485981
0699002221793
0599106385460
0599117361966
0699000361620
0699000361639
0599130264580
0599105067394
0599117361975
0699004761428
0699000965667
0699010488073
0699011701611
0699010488082
0699000965658
0599125790936
0699004775892
0599002638108
0599045630214
0599128513427
0599130386168
0599119220443
0699000151548
0599086074684
0599117124036
0599128770414
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
R12600
G03063
G12138
R46222
R46222
R03031
R03031
R03031
G46603
G46173
G12138
G12138
G03099
G46147
R12782
R46782
R46782
G46133
R46782
G03600
G46246
G46161
G03063
R12782
R03099
G46237
G46601
G46222
G03031
G03600
R03782
G03009
G03009
G03009
R46782
R03782
R28005
R03782
G08072
R12782
G03031
G46601
G46133
R46782
G03063
G03063
G03063
G03031
G03031
G03063
R03600
R46782
G03063
R46603
R46782
G03009
R12782
R12782
R03782
G06044
G03099
G03066
G46133
G46017
R46782
R46096
G03063
R12782
R12782
R03031
G46603
R12782
R12782
R46215
R03782
R12782
G46173
G03065
R12782
R03600
R03600
R03600
R46782
R46782
G03099
R03782
R03063
R03140
R12782
G46215
G03140
R46782
G03600
G03600
G03066
R03782
R46782
R03065
G03065
G03065
G03065
G03065
G03065
G03031
R03099
R46246
R46246
R46782
G12135
R03782
G03065
G46133
R03782
G03031
8562
A09044306
B12507646
B12507646
X2777533F
52791665H
18922061F
A46125811
X3488415M
X3178306M
X3178306M
X3178306M
52640377R
B53616272
B53616272
B96938576
18989303C
B53610655
B97124358
B53683660
B53683660
X5393494V
X1432715E
X1500460D
X4018127G
B53247862
53358818Z
X1239952E
X1239952E
X1239952E
X1239952E
B53616348
18421259F
18421259F
73567594R
73905896L
48301724E
48301724E
18726244N
19101260J
B96938436
44851336W
A46042206
10886571G
19997070L
26746300Z
46143309L
46143309L
B53506440
B53506440
B46593125
48557789M
28998891P
28998891P
18626132L
24392710Z
21437985F
74166450Y
74166450Y
25400315N
22556890P
22556890P
18605588Z
B53724670
X1591603A
X1591603A
73986200F
73986200F
73986200F
A46214763
A46071262
B53387999
B53387999
18851736Q
19972758H
19972758H
19972758H
19972758H
X2247846X
A46183877
21967665C
X3155846Q
22604403A
22604403A
20767620T
21608088W
52714253R
X3393494M
B96729314
B03794591
X3138285G
A46441002
B53803474
B53803474
B96959382
B96959382
B53485330
B53247979
B12571519
B12571519
B12571519
B12571519
B12571519
B12571519
F53006813
22610219T
B63326227
85082901J
B96067418
B97315923
B97194294
21914455D
21600266T
21980714M
21980714M
06 03 2006
AMUEBLADORA GAMONAL SA
AN-DA EXPORT, SL
AN-DA EXPORT, SL
ANACHEREJESUS NNANDIEDWIN
ANACLETO LERMA ANTONIO
ANACLETO LERMA JUANA
ANALISIS Y ASESORIA SA
ANALUISA SOTO ISMAEL WILLIAN
ANAN HANI A M
ANAN HANI A M
ANAN HANI A M
ANCHEL MIQUEL RAMON CESAR
ANCHORAGE VILLAS-SPAIN SL
ANCHORAGE VILLAS-SPAIN SL
ANCLA 2000 SL
ANDA RIBELLES DAVID
ANDALE PRODUCCIONES SL
ANDAMIOS TERRA SL
ANDERS RORSERVICE SL
ANDERS RORSERVICE SL
ANDERS, JANE ELIZABETH
ANDERSSON BERIT MARITA
ANDERSSON CARL NICLAS
ANDERSSON HANS LENNART
ANDERSSON ROLF ELECTRICISTA SL
ANDRADE POZUELO LUIS
ANDRE FREDERIC
ANDRE FREDERIC
ANDRE FREDERIC
ANDRE FREDERIC
ANDREAS THIEDE SERVICIO EN ASESORAMIEN
ANDRES BALEN ALFONSO
ANDRES BALEN ALFONSO
ANDRES BOLINCHES MARIA MERCEDES
ANDRES BRIVA INMACULADA
ANDRES FAHRENBACH NICOLAS
ANDRES FAHRENBACH NICOLAS
ANDRES FALAGUERA VICENTE
ANDRES FERRER CONCEPCION DE LOS REYES
ANDRES GARCIA CONSTRUCCIONES Y RE
ANDRES GONZALEZ OSCAR
ANDRES JUST GIMENO SA
ANDRES LOPEZ ALFREDO
ANDRES LOZANO FRANCISCO JAVIER
ANDRES PUYOL DIMAS DE
ANDRES SANCHEZ OSCAR
ANDRES SANCHEZ OSCAR
ANDRES SOLER Y FRAN ABAD SL
ANDRES SOLER Y FRAN ABAD SL
ANDRESFER SL
ANDREU ÑIGUEZ AROA
ANDREU ANIORTE JESUS
ANDREU ANIORTE JESUS
ANDREU CATALAN HERMINIA
ANDREU DELGADO ANA VANESSA
ANDREU FERNANDEZ M CARMEN
ANDREU GONZALEZ FRANCISCA
ANDREU GONZALEZ FRANCISCA
ANDREU HERNANDEZ ANTONIO
ANDREU NAVARRO ARCADIO
ANDREU NAVARRO ARCADIO
ANDREU VICENT VICENTE
ANDREW-JAMES PROPERTI SL EN CONSTITUCI
ANDRUSZKO, DAVID GUY
ANDRUSZKO, DAVID GUY
ANDUJAR FERNANDEZ EUSEBIO
ANDUJAR FERNANDEZ EUSEBIO
ANDUJAR FERNANDEZ EUSEBIO
ANDUMO SA
ANEL SA
ANGASA 99 CONSTRUCCIONES SL
ANGASA 99 CONSTRUCCIONES SL
ANGEL GALINDO GENOVEVA
ANGEL MORENO JOSE
ANGEL MORENO JOSE
ANGEL MORENO JOSE
ANGEL MORENO JOSE
ANGETTER MICHAL
ANGORA SA
ANGOSTO CHACON AGUSTIN
ANGUE OYANA ANGEL ANTONIO
ANGUERA GARCIA JUAN JOSE
ANGUERA GARCIA JUAN JOSE
ANGULO DIEZ ROSA
ANGULO RIOJA RUFINO
ANGULO SOBRADILLO DAVID
ANGULO ZAFRANE, MAURICIO ALFREDO
ANHEL INTIM SL
ANIMACION Y SINTESIS, SL
ANISKIN EVGENY
ANKER LEVANTE SA
ANMI SEGURA URBANA, SL
ANMI SEGURA URBANA, SL
ANNA DISSENY SL
ANNA DISSENY SL
ANNOVA ESTRATEGIAS DE GESTION, SL
ANPO INMUEBLES SL
ANRE-RECUPERACIONES SL
ANRE-RECUPERACIONES SL
ANRE-RECUPERACIONES SL
ANRE-RECUPERACIONES SL
ANRE-RECUPERACIONES SL
ANRE-RECUPERACIONES SL
ANRIAL COOP. V.
ANRUBIA BOSCH VICENTE SALVADOR
ANTBUENA XXI, SL
ANTEQUERA LLUQUET INMACULADA
ANTI-ROBOS BULER SL
ANTIC PRADO SL
ANTIKI CENTERS 2002 SL
ANTON ALMARCHA ANDRES
ANTON ESTEVE FCO
ANTON GARCIA ANTONIO
ANTON GARCIA ANTONIO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506053930 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506025741 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
ESCRITOS Y COMUNICACIONES EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO MOD. 347-2004
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030248756 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506037168 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506037157 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA A4623705540000130 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 APL./FRACC.: 460540038528T LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005530017892 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005530017881 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505516000574 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505516000585 LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A1213504506028089
APL./FRACC.: 460540038892L NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506010594 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4678205700001438 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A1260004506067274
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506015104 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105416002180 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA H2000004460054590 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005526016510 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005526018578 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030260823 LIQ. EN EJECUTIVA A1213804506012791
LIQ. EN EJECUTIVA A1213804506012780
LIQ. EN EJECUTIVA A1213804506012770
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO APL./FRACC.: 460540030800T CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460269391 NOTIFICACION RESOLUCION EXPEDIENTE SANCLIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0306505530016356 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505530016345 -
DOGV - Núm. 5.212
0599123813026
0599125667763
0599130391915
0699000966785
0599130385480
0599125667736
0599110440647
0599130384976
0699008014384
0699008014375
0699008014366
0599125703660
0599103514212
0599131135350
0599112665222
0599125665747
0599091059820
0699001041338
0599126415296
0599125212419
0599130696918
0599105063040
0699000276470
0599116631190
0599131136211
0599002637897
0599130388120
0599130388110
0699004668532
0599130388101
0699000111150
0599128357566
0599128357557
0599131313953
0599124087238
0599130344936
0599130344927
0599045627363
0699001940853
0599123447844
0599130656319
0599102306367
0599125675986
0599121862652
0599125686940
0599124114572
0599124114563
0599116901735
0599116901744
0599105763483
0599119220351
0599110337420
0599105971787
0599083430706
0599126388190
0599126414517
0599124114700
0699000965346
0599128512400
0599125677360
0599125677351
0599076676971
0699000634338
0599119990260
0699004668972
0599074677300
0599113023391
0599033070259
0699002222646
0599102306156
0599129095922
0599129095913
0599126207542
0699002180323
0599033070515
0599113023649
0599074677593
0699001627060
0699004101051
0599124115169
0599087055783
0599130811208
0599125667121
0599128512592
0699000962760
0699007161765
0599130812528
0599107659187
0599061349150
0699000635896
0599102306715
0599123814501
0699002030411
0599033071743
0599086074812
0599123812714
0599124307200
0599076687852
0599076687843
0599076687834
0599130808741
0599130808750
0599119990618
0699002837921
0599105786464
0699001081185
0599114109760
0599102307173
0599074678767
0679000043030
0599041755199
0599129098856
0599124399876
0599124399867
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
R03600
R12782
G12138
G03065
G12135
R12782
G46603
G12135
G46601
G46601
G46601
R46782
R03732
G03099
G46173
R12782
G03031
G46161
G03099
G03099
G12138
R03782
G03099
G03063
G03099
R46246
G12138
G12138
G12138
G12138
G03031
R12600
R12600
G46215
R46237
G03031
G03031
R46173
G46222
R46147
G46237
G46603
R46782
G46133
R46782
R03782
R03782
R03782
R03782
G46173
R03782
G03099
G03099
R12782
R46782
G03099
R03782
G03065
R46782
R46782
R46782
R12600
G03065
G12138
G12138
G46133
G46133
G46133
G46601
G46603
G03099
G03099
G12135
G46133
G46133
G46133
G46133
G03099
G46603
R03782
R46246
R12782
R12782
R46782
G03009
R46782
R12782
G46173
G03063
G03065
G46603
R03782
G03600
G46133
G46133
R03600
R03782
R12782
R12782
R12782
R12782
R12782
G12138
G03600
R46782
G46147
G46149
G46603
G46133
R46603
G03065
G03600
R03782
R03782
DOGV - Núm. 5.212
21980714M
74209050X
21934331J
21345180F
21345180F
22493919B
X0871899S
19091008L
X2531615M
B53503512
B53503512
44685547C
A46231692
E53412771
B53276127
B53824249
B53876074
B97488001
B53224143
B53224143
B53102307
B53102307
B53102307
B53102307
B03049020
B12400321
B53230579
B53230579
A12234951
A12234951
18964903T
18964903T
18964903T
39007699K
05047291X
19942983M
20006476H
20003612Y
20016829K
20016829K
G46085064
B12440954
B12440954
B12440954
B12440954
B12440954
75706299M
75706299M
75706299M
51942742W
19081177D
B96985460
B96867858
B97419105
B96650064
B97228431
B96658992
74364998H
B97323422
B03229770
B03853686
B12580023
B12580023
B12580023
B53466595
B81976748
B53507661
B12522116
B96842398
B96761663
B30582571
18948206R
21339344J
21199163V
21258213A
E12626396
E12626396
B97096143
B97096143
B12600367
18918593N
16035560Y
13103952R
22614484X
79100152R
51827323C
51827323C
51827323C
51827323C
51827323C
39907805E
X2124968K
X2124968K
X2124968K
X2124968K
X3091954H
28993445J
X4199483M
B96701461
F97155915
B96740568
B96740568
B96740568
21940534Y
07469619R
X1493442Y
X4847007X
X4847007X
X4847007X
X4847007X
20481751K
X3898357H
73536354H
22692909M
ANTON GARCIA ANTONIO
ANTON MARTINEZ JUAN JOSE
ANTON MURCIA MANUEL
ANTON SAURA ASUNCION
ANTON SAURA ASUNCION
ANTON ZUBIAURRE VALENTIN
ANTONESEN TORALF
ANTONI GAMON JOSE ROMUALDO
ANTONI ROJAS
ANTONIO DESIGN SL
ANTONIO DESIGN SL
ANTONIO DOS SANTOS LUIS
ANTONIO F E HIJOS SA
ANTONIO JOSE MIRET ESCRIVA Y ROSA MARI
ANTONIO SEGURA SL
AOUSTUOLUS 5438, SL
AP PHARMA SL UNIPERSONAL
AP UNIGESTION SL
APARADOS CERVANTES, SL
APARADOS CERVANTES, SL
APARADOS EL RUBIAL, SL
APARADOS EL RUBIAL, SL
APARADOS EL RUBIAL, SL
APARADOS EL RUBIAL, SL
APARADOS FINA SL
APARADOS LA VALL SL
APARADOS VILLENENSE, SL
APARADOS VILLENENSE, SL
APARCAMIENTOS CASTELLON SA
APARCAMIENTOS CASTELLON SA
APARICI FERNANDEZ, CRISTINA
APARICI FERNANDEZ, CRISTINA
APARICI FERNANDEZ, CRISTINA
APARICIO BARROSO JAIME
APARICIO CEBRIAN JESUS
APARISI ALBEROLA ANGELINO
APARISI BARON CONSOLACION
APARISI CAPELLINO JOSEFA RUTH
APARISI LLOPIS EVA MARIA
APARISI LLOPIS EVA MARIA
APARTAMENTOS EL MOLINO JUNTA DE COOPRO
APARTHOTEL JEREMIAS, SL
APARTHOTEL JEREMIAS, SL
APARTHOTEL JEREMIAS, SL
APARTHOTEL JEREMIAS, SL
APARTHOTEL JEREMIAS, SL
APERADOR GALVEZ PABLO
APERADOR GALVEZ PABLO
APERADOR GALVEZ PABLO
APEZTEGUIA HERNANDEZ SERGIO
APIO RIBAS FLORENCIA
APLACADORES PIEDRA SLU
APLICACIONES INDUSTRIALES VALENCIANAS
APLICACIONES JUCAR SL
APLICACIONES MULTIMEDIA Y TELECOMUNICA
APLICOMED SL
APLIMATICA ORDENADORES SL
APOSTOLOV LAURINTENKO GENNADI
APP PUCOL S.L
APROVECHAMIENTO EXCEDENTES HORTOFRUTIC
APYME COMUNIDADES DE PROPIETARIOS SL
AQUARI CARLES, S.L.L.
AQUARI CARLES, S.L.L.
AQUARI CARLES, S.L.L.
AQUARIUS PROPERTIES SL
AQUILOPEZ SL
AQUIULPIAN CONSTRUCTORA, SL
ARA GAS SL
ARA PROMOCIO EMPRESARIAL SL
ARA 98 SL
ARABELLA INVEST INTERNATIONAL SL
ARACIL KESSLER ALBERTO
ARAGON GARCIA DIEGO
ARAGONES LLORCA JUAN BTA
ARAGONES URRIOS ANTONIA
ARAGONESA, CB
ARAGONESA, CB
ARAGUAS TRADITIO SL
ARAGUAS TRADITIO SL
ARAM I ALUMINIS SL
ARAMBUL ZURILLA VICENTE
ARANA CUAIRAN RAMON
ARANA RUIZ ANA CARMEN
ARANDA BORAO MARIA DE LAS NIEVES
ARANDA CELDRAN FELIX
ARANDA MAGARIN CARLOS
ARANDA MAGARIN CARLOS
ARANDA MAGARIN CARLOS
ARANDA MAGARIN CARLOS
ARANDA MAGARIN CARLOS
ARANDA MATA NOEMI
ARANGO BUITRAGO MARIA CRISTINA
ARANGO BUITRAGO MARIA CRISTINA
ARANGO BUITRAGO MARIA CRISTINA
ARANGO BUITRAGO MARIA CRISTINA
ARANZAZU CARDONA CARLOS ARTURO
ARAQUE PERONA JESUS
ARBOLEDA FRANCO JOSE DUBAN
ARC. LACOST SL
ARCA DE GOFER COOP VALENCIANA
ARCAS SAETABIS SL
ARCAS SAETABIS SL
ARCAS SAETABIS SL
ARCE ALGARRA JOAQUIN
ARCE GARCIA MARIA ANTONIA
ARCE MIGUEL ANGEL
ARCH JONATHAN COLIN
ARCH JONATHAN COLIN
ARCH JONATHAN COLIN
ARCH JONATHAN COLIN
ARCHELOS MORATO ERIC
ARCHEMASHVILI MALKHAZ
ARCIS TEVA AGUSTIN
ARCON CERVERA ANTONIO
06 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA A0306505530016334 LIQ. EN EJECUTIVA A0306605700000150 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506040689 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109496719 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904106007463
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110107440 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.330-2005 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006500 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006510 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006521 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006532 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105805130
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506014050 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526012553 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526012542 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526012531 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOAPL./FRACC.: 460540033296N CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A1213805506003409 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506054666 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506001019 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506004927
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIORESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A1260004506071069
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005526006434 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A2861504700000606
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0314005506001165 LIQ. EN EJECUTIVA A0314005506001121 LIQ. EN EJECUTIVA A0314005506001110 LIQ. EN EJECUTIVA A0314005540000449 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540037667J X3191916E REQUERIMIENTO DE SUELDOS
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109503264 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109060162 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109506289 NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107970887
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109492715 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOAPL./FRACC.: 460540033396C -
8563
0599124399858
0599123805546
0699005050562
0599123804500
0699000966217
0699002032236
0599117116464
0599130162125
0599119231690
0599131594619
0599131594628
0599117362415
0599113542390
0699000529003
0699000963027
0699002838206
0599130960890
0599113025380
0599123807214
0699000969910
0599123807012
0599123807021
0699000969672
0699000969663
0599109080827
0599130387322
0599123813906
0699000969920
0599130385609
0599130385590
0599130392548
0599130392539
0599130392520
0599060346757
0599130926295
0599113025692
0599074679793
0599113023932
0599126893090
0599074678161
0699005929756
0599130391520
0599130391511
0599130391502
0599130391493
0599130391484
0599128479235
0599128479226
0599128479217
0599112665947
0599131873202
0699002938499
0599131870829
0599118445145
0599105784109
0699003302177
0699001082743
0599130347026
0599131590998
0699000970680
0599131133609
0599128358271
0599129056872
0599131364966
0599126526149
0699008015291
0599123813823
0599116997572
0599130386626
0699002223113
0599081999615
0599082225885
0699002032694
0699000338429
0599119221635
0699004185578
0599130390705
0599115853866
0599115853857
0599130386332
0599076697716
0599117127940
0599131874201
0599130260245
0699003146637
0399006364805
0599009798520
0399043873003
0499041183492
0499068164650
0699000358512
0599117124577
0599117124568
0599117124559
0599117441202
0599115993382
0599085277505
0599119213266
0599120934930
0599081007763
0699002183367
0699002183358
0699002183349
0599117123605
0599104115977
0599117116785
0599105970622
0599110335523
0599110335514
0599105970631
0599089938654
0599117120653
0599118445044
0599105785007
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
R03782
R03066
G03065
R03065
G03065
G03600
R03782
G46222
R03099
G03066
G03066
R46782
G46601
G03031
G03009
G03600
G03600
G46133
R03140
G03140
R03140
R03140
G03140
G03140
G03099
G12135
R03732
G03140
G12135
G12135
G12138
G12138
G12138
R46752
G46215
G46133
G46133
G46133
G46133
G46133
R46133
G12138
G12138
G12138
G12138
G12138
R03782
R03782
R03782
G46173
G46222
G46147
G46222
G46602
R46603
G46246
G46237
G03065
G46222
G03140
G03099
R12782
G12138
G12138
G03031
G46601
R03732
R12782
G12135
G46601
G03063
R12600
G03600
G03600
R03782
G12138
G12138
G46602
G46602
G12135
R12782
R03782
G46222
G46603
G03099
R28615
R28615
R28615
R28615
R28615
G03600
R03782
R03782
R03782
R03782
G03063
G03063
R03031
R46147
R46782
G46147
G46147
G46147
R03782
R03782
R03782
G03099
G03099
G03099
G03099
R12782
R03782
G46602
R46782
8564
22642341Z
22642341Z
73565335L
73565335L
73565335L
73565335L
21469569N
25393671S
B97307961
B97307961
73915901L
29018936C
29018936C
79080429N
79080429N
05221439W
B53748968
B53748968
B96291919
B97167530
24394456N
X3529094C
20166810L
22108674Q
73650945T
48531031L
B53854121
B96999925
52785911Z
15959642B
52726534T
X3272233T
B96759782
38420800J
20148471B
20148471B
48579473T
52737553W
B96817853
B96817853
X3537891P
19886105Y
25405687W
X5597325E
X5597332Y
01396881E
B82908146
B46139309
52675046D
44870639P
48455604D
19835991D
F96982939
B12481982
17740167Z
53200424K
B12624326
B53758298
20022234K
A28180172
A28180172
51834367A
51834367A
19167318S
21458084G
38721690V
24363837Y
21678379M
21671769L
45220101P
21672456Q
03045313K
19440169V
22544927M
29170886D
29170886D
29170886D
29170886D
29170886D
29170886D
29170886D
52765220T
73356021M
20836081J
18969208G
18692616X
X2410117Q
X2721244E
B53715108
B53715108
X0796632G
B97511588
22646047V
A03090123
48569346Q
48569346Q
24675175Q
40910011A
40910011A
40910011A
B53223780
B53223780
B96228325
X2913926X
05141810E
05141810E
50828996P
50828996P
B53224549
B53224549
B96487574
X2552197W
B53084182
B53084182
06 03 2006
ARCOS GARRIDO ISABEL
ARCOS GARRIDO ISABEL
ARCOS GIMENO FRANCISCO JAVIER
ARCOS GIMENO FRANCISCO JAVIER
ARCOS GIMENO FRANCISCO JAVIER
ARCOS GIMENO FRANCISCO JAVIER
ARCOS NUÑEZ PEDRO
ARCOS VALVERDE FRANCISCA
ARDENZA 64 SL
ARDENZA 64 SL
ARDID OLTRA MARIA JOSE
ARDIL RODRIGUEZ FERNANDO
ARDIL RODRIGUEZ FERNANDO
ARDIT PUNTER JOSE ANTONIO
ARDIT PUNTER JOSE ANTONIO
ARDITE ORTUÑO VICENTE
AREA GLISS SL UNIPERSONAL
AREA GLISS SL UNIPERSONAL
AREA MARKETING CONSULTORES SL
AREA 21 AUTOMOVILES SL
ARENAS BAYO JUAN ANTONIO
ARENAS CASTANO EDINSON ANTONIO
ARENAS ESTEVE JOSE
ARENAS GARRIDO ROSA M
ARENAS ROSA FELIPE
ARENAS SANCHEZ FERNANDO
ARENETA GOURMET SL
ARENISTAL INVERSIONES SL
ARENOS GARCIA PEDRO DAMIAN
ARES DOMINGUEZ RAMON BENEDICTO
AREVALO AGUILAR FRANCISCO
ARGAZ MOHAMED
ARGENT EUROPA SL
ARGENTE RODRIGO JOSEFA
ARGENTE SABATE RICARDO JUAN
ARGENTE SABATE RICARDO JUAN
ARGIBAY VILCHEZ IBAN FLAVIO
ARGILES JARILLO SAMUEL JOSE
ARGUA PROMOCION Y GEST INMOBILIARIA SL
ARGUA PROMOCION Y GEST INMOBILIARIA SL
ARGUELLES SURI MARCELINO CAMILO
ARGUELLO GARCIA EPIFANIO
ARGUISUELAS ROIG CARMELO
ARGYROS DEBORAH JANE
ARGYROS DIMITRIOS PETROS
ARIÑO BAYON JAVIER
ARIAL DIVEL SL
ARIANNE SL
ARIAS BONORA ENRIQUE VICENTE
ARIAS CASTELLO JOAQUIN
ARIAS NAVARRO IRENE
ARIAS SANCHEZ JULIO
ARIAS Y RAMIREZ MANT SDAD COOP VALENC
ARIDOS DE LEVANTE SL
ARISTE DOMINGO CARLOS ENRIQUE
ARJONA MONTEVERDE MARIA ELSA
ARKA CASTELLON 2003 SL
ARL ELCHE SL
ARLANDIS MAÑO ISIDRO DAVID
ARMADORES DE CABOTAJE SA
ARMADORES DE CABOTAJE SA
ARMAS PIQUERO MARIA GLORIA
ARMAS PIQUERO MARIA GLORIA
ARMELLES TRONCHO, MARIA CARMEN
ARMENGOL RUANO PABLO LUIS
ARMENTEROS MORAL MERCEDES
ARMERO CABAÑES JOAQUIN
ARMERO TELLO JAVIER
ARMERO TELLO JOSE MANUEL
ARMERO TOMAS PABLO
ARMIÑANA VALLS LUIS JORGE
ARMIJO RODRIGUEZ GENARO
ARNAL GARCIA FRANCISCO
ARNAL OLIVERO FRANCISCO LUIS
ARNAL TORRES JAIME
ARNAL TORRES JAIME
ARNAL TORRES JAIME
ARNAL TORRES JAIME
ARNAL TORRES JAIME
ARNAL TORRES JAIME
ARNAL TORRES JAIME
ARNAU CABRERA JUAN CARLOS
ARNAU GARCIA JOSE RAMON
ARNAU GARCIA NIEVES
ARNAU ROGLA FRANCISCO JAVIER
ARNAU SIERRA JOSE
ARNDT JORN
ARNHEM WALOO ORTHWIN
ARNOIDE SL
ARNOIDE SL
ARNOULD PEREZ JUAN CARLOS
AROBARTESTO SL
AROCA GRANADA JUAN ANTONIO
AROLIA SA
ARQUEROS ARJONILLA MARIA DOLORES
ARQUEROS ARJONILLA MARIA DOLORES
ARQUES CHACOPINO TOMAS
ARQUES SICILIA JOSE FRANCISCO
ARQUES SICILIA JOSE FRANCISCO
ARQUES SICILIA JOSE FRANCISCO
ARQUITECTURA & CONSTRUCCION MIXFIX SL
ARQUITECTURA & CONSTRUCCION MIXFIX SL
ARQUITECTURA TECNICA V.M. SL
ARRACHDI BOUALAM
ARRAEZ RUANO FRANCISCO
ARRAEZ RUANO FRANCISCO
ARRANZ SANTANDER ALBERTO
ARRANZ SANTANDER ALBERTO
ARRARTE Y NAVARRO SL
ARRARTE Y NAVARRO SL
ARRAY MICROS AND DEVICES SL
ARREDONDO OSPINA LILIANA MARIA
ARRENDAMIENTOS TEXTILES SL
ARRENDAMIENTOS TEXTILES SL
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460260459 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONANOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGREQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506042031 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. PROVISIONAL SOC. 2003 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005070028871 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540026300P
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109487204 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505416001884 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306305126002964 LIQ. EN EJECUTIVA C1100005150159399 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506002298
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109488469 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660005026008080 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460270469 CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660304106033444 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DEPROPUESTA LIQ. PROV. S.C.G.I. MOD 190
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109383606 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506038830 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4660303506065911 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A1260004106029515
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506047637 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460018812 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. PROVISIONAL IRPF 2002 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C0700005020003740 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905126001746 APL./FRACC.: 460540035317D NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DEP
LIQ. EN EJECUTIVA A4622205560001250 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205560001249 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205560001238 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205560001227 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205560001216 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205560001205 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109503957 DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES MUEBLES
LIQ. EN EJECUTIVA A4601705526004818 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A1213804106010804
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005016005679 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005016005668 APL./FRACC.: 460540036267Q CARTA DE REQUERIMIENTO APL./FRACC.: 460540034457T NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506053831 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506034779 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506021154 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660305306001433 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109515364 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506036868 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -
DOGV - Núm. 5.212
0699002328879
0699003301452
0699008009003
0699008008994
0699008008985
0699008008976
0599124399353
0599125686885
0699005196990
0599130710264
0599128179063
0599125665600
0599125665590
0599119521430
0599125522188
0599105426728
0599123814878
0699000966978
0699004315881
0699001300929
0599128511099
0599119219370
0599076649270
0599130907009
0599076082540
0599117113650
0599128331826
0599130110021
0599123147389
0599129448903
0599125707693
0599128329680
0599128540633
0599082238407
0599131652643
0599131652634
0599116898417
0699001042263
0679000035294
0679000042545
0599074678529
0599128460517
0599114736980
0599085274580
0599085274535
0599123491651
0599081545452
0599113542198
0699001042171
0599125684456
0599110338466
0699002186070
0699001042575
0599128770479
0599112698159
0599104011028
0599128355842
0699004346187
0599121862753
0599124092150
0699004315735
0499041270960
0499041270951
0599038177009
0599124114132
0699009934131
0599104795346
0699000891050
0599121665615
0599129480446
0599110014332
0699004773335
0599112686654
0599125684593
0519280500228
0599117061235
0599117061226
0599117061217
0599117061208
0599117061199
0599117061180
0599117114163
0519944300297
0599128446015
0599130384774
0599048837329
0599110335092
0599085275800
0599128334906
0599128334897
0599114910414
0699002221802
0599108368292
0599106888590
0599120938497
0599120938488
0599130126027
0599130393720
0599130393711
0599130393702
0599103514937
0599131134121
0599124092233
0599117117867
0599123812889
0699000360649
0399049600984
0399072549353
0599119233130
0599119233120
0599102307247
0599112928580
0699000964136
0699000964127
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
G46246
G46246
G46215
G46215
G46215
G46215
R03782
R46782
G46603
G46603
G46133
R12782
R12782
G12135
G12135
G46173
R03782
G03065
G46603
G46601
R46782
R03782
R46246
G03066
R46246
R03782
R03065
G46603
G03063
G03099
R46782
R03063
R46782
R12600
G46601
G46601
R03600
G46161
R46601
R46601
G46133
R46603
G46173
G03063
G03063
R03063
G03063
G46601
G46161
R46782
G03099
G46222
G46161
G03031
R50782
R46096
R12600
G03065
G46133
R46603
G46603
R28782
R28782
R12600
R03782
G03600
R46782
G03600
G03600
G03065
R03782
R03099
R46782
R46782
R46222
R46222
R46222
R46222
R46222
R46222
R46222
R03782
R12600
R46017
G12135
R12138
G03099
G03063
R03600
R03600
R46782
G46601
R46782
G03063
R03782
R03782
G03600
G12138
G12138
G12138
R03782
G03099
R46603
R03782
R03600
G03600
R28782
R28782
G03600
G03600
G46603
G45600
G03009
G03009
DOGV - Núm. 5.212
B53084182
53239805A
00135407Y
20159565L
05611869F
22696464H
21620340H
B53381505
A46318085
A46001269
B46020756
20248811W
21396875K
21396875K
24313824H
53139503G
08646329P
B12535571
B97290910
B97355630
A46139069
B96578166
B96578166
B96578166
B12497475
52787457L
22696482J
B53856209
B46582508
B96511845
B97022701
B53464509
B46055067
B96966650
20471524Y
G53021812
B46669537
B46669537
B12563672
G53137808
B96507660
B97392054
B46049953
44524946M
21498254Q
X2907556B
B97410088
A46150421
B53534269
B96510946
B96510946
X2949093X
B97437826
B53742292
B03845724
33479536T
74224613W
X2760858F
20477068F
52772258T
73975003B
73567110T
21362441H
B12564282
48534158H
74148739M
21962919N
42951535R
52700197K
18430149L
73644018L
E97043137
A03252129
A03089901
B92393628
B53608568
B53608568
B53608568
B96694930
A03114642
B53188660
G97425953
X3356302G
X3356302G
X3356302G
B53914768
B96788427
X4229755D
B96525076
B96607957
B03032596
B97049977
X1374706L
X1374706L
X2217387A
B96579941
G96643465
G97299093
G03658663
G96929427
G46104675
G97290530
G97088033
G96978952
G96447362
G97022628
G53100608
G53100608
G96588553
A46048716
G96739735
G96739735
G96751383
G96866496
ARRENDAMIENTOS TEXTILES SL
ARRIADO LORCA EMILIO JOSE
ARRIAGA GARCIA ROSARIO
ARRIBAS FERNANDEZ RAQUEL
ARRIBAS GAMARRO MANUEL
ARRIBAS GUZMAN, JUAN JOSE
ARRIBAS LOPEZ MERCEDES
ARRIBAS-BULLON SL
ARROCERIAS MIFSUD SA
ARROCERIAS SAN RAFAEL SA
ARROCES BAIXAULI SL
ARROYO AMARO OSCAR
ARROYO CANDELA SATURNINO
ARROYO CANDELA SATURNINO
ARROYO ORTIZ GUILLERMO
ARROYO ORTIZ MORENO RUBEN
ARROYO VAZQUEZ LUISA FERNANDA
ARSAN REFORMAS Y CONSTRUCCIONES SL
ART ANA TRANS SL
ART DECO ANTIC TRADING SL
ART GRAFI SA
ART TURIS, SL
ART TURIS, SL
ART TURIS, SL
ART-TEC PUBLICIDAD 10, SL
ARTAL AURUSA CARLOS
ARTAL TUR GONZALO
ARTE & CORTE SL EN CONSTITUCION
ARTE CERAMICO S XVIII SL
ARTE EN MARMOLINA SL
ARTE FLORAL L AMISTAT, SL
ARTE RUSTICO LEVANTE, SL
ARTE TALLAS DECORATIVAS SL
ARTE-MARQ 2000 SL
ARTERO AGOST SEBASTIAN
ARTESANIA ALICANTINA, AGRUPACION DE IN
ARTESANIA ESPAñOLA HIERROS FORJADOS SL
ARTESANIA ESPAñOLA HIERROS FORJADOS SL
ARTESANIA I DECORACIO DE CENEFES, SL
ARTESANIAS EL INCA-DENIA S.C.
ARTESANIAS FARO SL
ARTEVAL & ARTCOVAL SL
ARTICULOS DE VIAJE ROMERO SL
ARTIEDA SANZ CARLOS
ARTIGAO IGUALADA SONIA
ARTUR LUIS SILVA CUSTODIO
ARVER TRADING SL
ARYCO SA
ASA TRADING SL
ASADOR FRANPI S SL
ASADOR FRANPI S SL
ASADULLIN RUSLAN
ASCENSORES PLAYCOR SL
ASCLEPIUS MEDICAL GROUP SL
ASECAMPO, SL
ASENCIO BOTELLA MARIA MAR
ASENCIO FERRANDEZ JOSE ANT
ASENCIO, GILLES MATHIEU DOMINIQUE
ASENJO LEDO JORGE
ASENSI CARRATALA VICENTE GASPAR
ASENSI FERRANDIZ JOSE
ASENSI GALINDO JUAN JOSE
ASENSI SABATER JOSE
ASENSI 18 SL
ASENSIO ANTON JUAN CARLOS
ASENSIO CAMARA JESUS
ASENSIO DIAZ JOSE MANUEL
ASENSIO GIL MIGUEL ANTONIO
ASENSIO LOZANO JULIO RAMON
ASENSIO SANCHEZ JOSE MARIA
ASENSIO SOLAZ FRANCISCO
ASENSIO Y SIMON CB
ASESOR ECONOMICO ADMINISTRATIVO DR ZOR
ASESORA DE LEVANTE SA
ASESORAM.,REPRESENT.Y REVENTA SL.
ASESORAMIENTO INMOBILIARIOS MASCARAT S
ASESORAMIENTO INMOBILIARIOS MASCARAT S
ASESORAMIENTO INMOBILIARIOS MASCARAT S
ASESORES Y CONSULTORES MHB PARA EL COM
ASESORIA SANCHEZ SA
ASFALTOS BENFERRI Y CONSTRUCCIONS SL
ASHAMS PARA LA INTERCULTURALIDAD Y ACE
ASHBOLT TIMOTHY DAVID
ASHBOLT TIMOTHY DAVID
ASHBOLT TIMOTHY DAVID
ASHWORTH PROPERTIES SL
ASI DEPORTIVO SL
ASIF MEHMOOD ALI
ASILEF ASOCIADOS SL
ASISTENCIA CYBERMAN ESPAñA SL
ASISTENCIA DESCASCARADORES DE ALMENDRA
ASISTENCIA,INSPECCION Y CONTROL VCIA.S
ASLAM MOHAMAD
ASLAM MOHAMAD
ASLAM MOHAMMAD
ASMARTI SL
ASOC ACT ED Y DEP TIEMPO LIBRE NATURAL
ASOC AMIGOS CULTURA MUSICAL VALENCIA
ASOC CLUB DE RADIOAFICIONADOS DE ELCHE
ASOC CONCESIONARIOS L&F FIRST NET SYST
ASOC CRIADORES EXPORTADORES VINOS DE V
ASOC CRISTIANA SOCIOCULTURA AFRO HISPA
ASOC CULT COFRADIA SAN NICOLAS OBISPO
ASOC CULTURAL FALCONERA
ASOC CULTURAL FIESTAS DE VILLALONGA
ASOC CULTURAL GASTRONOMICA FIDEUA GAND
ASOC CULTURAL KOLORE
ASOC CULTURAL KOLORE
ASOC DE COMERCIANTES DEL PUERTO GRAO D
ASOC DE COMERCIANTES MAYORISTAS DE ACC
ASOC DE COMERCIANTES Y PROFESIONALES D
ASOC DE COMERCIANTES Y PROFESIONALES D
ASOC DE EMPRESARIOS POLIGONO RAFALCAID
ASOC DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL C
06 03 2006
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460259898 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGPROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106021649 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4660005026007408 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526000222 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109362740 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA C1000005030403665 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4660305516006052 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGCARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082177 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
APL./FRACC.: 460540035106M NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506087072 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506006365 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506041906 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660005016004250 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506053049 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 X2960062P REQUERIMIENTO DE SUELDOS
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106026390 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506017498 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005450024400 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109484620 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0378205700002174 LIQ. EN EJECUTIVA A1213504506026494
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGREQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360005026002259 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005026002248 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005026002237 LIQ.PROV.IVA 2004 CON EXPED.SANCIONADORNOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109489140 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109483904 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA A4613303526000697
CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057614 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO MOD. 180-2003 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003032423154 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOCARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506005993 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO -
8565
0699000964118
0599124399427
0699001041951
0599120875100
0599120940284
0599120281027
0699004789734
0599120747216
0599124081572
0599113532673
0599102306064
0599125662658
0599128328223
0599131540672
0599104007829
0599115174670
0599109867749
0599130386103
0699001753597
0599128460021
0599102308190
0699008008930
0699008008958
0699008008949
0599130393143
0599125687013
0599125686921
0699010490567
0699001040741
0599125703807
0699002224864
0699004792457
0599102306147
0599112686957
0599125661832
0599124306679
0699008008765
0699008008774
0599128358116
0599117807145
0699001041704
0599131654367
0599102307384
0599125684465
0599123811403
0699000965694
0599104008736
0599102305422
0599125211190
0599087056250
0599087056241
0599033072129
0599085619971
0699001512486
0599123811807
0699003887175
0699001867914
0599119666686
0599130813206
0599124114509
0599128478319
0599128513546
0599117111139
0599125659825
0599119217583
0599119231122
0599123805243
0599076696039
0599125705017
0599116550541
0699012054538
0699001041879
0599106889452
0599106889773
0699004669742
0579000974410
0579000974401
0579000974392
0599128173590
0599106889719
0599105972456
0599127864060
0599117117124
0599117117115
0599130940164
0599125914264
0699004316249
0599131994670
0599038536460
0599085619751
0699004779917
0599102304277
0599113023456
0599074677373
0699004668541
0699008014310
0599113024904
0599130334660
0699004798415
0599127282215
0599119116310
0599118445017
0599113026765
0599113026150
0599113025930
0599033071808
0599123807003
0699000969654
0599113026453
0599102304304
0699008014577
0699008014568
0599113024931
0699002222426
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
G03009
R03782
G46161
G46222
R03782
G03031
R03600
G03031
R46017
G46601
G46603
R12782
R03031
G03031
R46096
G03031
R03099
G12135
G46147
R46603
G46603
G46215
G46215
G46215
G12138
R46782
R46782
G03065
G46161
R46782
G46601
R03600
G46603
R46782
R12782
R03782
G46215
G46215
R12782
G03063
G46161
G46603
G46603
R46782
R03600
G03065
R46096
G46603
G03065
R46246
R46246
G46133
G46133
G03099
R03600
G03065
G03065
R12782
R12782
R03782
R03782
R46782
R03782
R12600
R03782
G03099
R03065
R12782
R46782
G12135
R46782
G46161
G03063
G03063
G12138
R03732
R03732
R03732
G46149
G03063
G03099
G46149
R03782
R03782
G03099
G03099
G46603
G46133
R46133
G46133
R03600
G46603
G46133
G46133
G12138
G46601
G46133
G46161
R03782
G46602
G46601
G46602
G46133
G46133
G46133
G46133
R03140
G03140
G46133
G46603
G46601
G46601
G46133
G46601
8566
G96931522
G97242549
G53077699
G53077699
G53900627
G96359765
G46338174
G97259154
G46607313
G96885181
G12092367
G97063168
G97063168
G46693974
G96713169
G96614664
G46286746
G96668728
G46689360
G97219638
G97231773
G97434310
G97319321
G46705968
G97426506
G96330394
B53206322
20415513T
18393829Q
B96181672
B12490942
B12490942
B12490942
B12490942
X2417057X
G12644662
G96322243
G96983002
G12409850
G96084405
G97488217
G96861992
G96453048
G96999685
G96553409
G96801295
G96879242
E12521068
B96620919
B46455432
B03453727
B53275848
X3368136Q
X3368130X
02156860N
X2931463K
B12586699
X1808371L
52639837J
52639837J
52639837J
52742635R
24307240N
B97194120
B97194120
B97194120
B12535589
B12535589
B12535589
B12535589
M0327293A
B12543344
B12543344
B12543344
09314374H
18885291Z
B97392724
B53442208
B53651576
X3554743R
19971826Y
19971826Y
73942467C
B53507125
X3942166N
X3942166N
A03078243
B97252308
B97252308
E97172415
B97397020
B53295473
B53863486
A46144572
B97347868
B97406441
B46722450
B97097521
B46082160
B03897139
B03897139
B53579272
B96882097
B96368840
B46001970
B46001970
B03185360
B46231627
B46158846
A46084844
B46119350
B53453718
B53432761
B96134341
06 03 2006
ASOC DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENF
ASOC DE JUBLIDADOS Y PENSIONISTAS GAND
ASOC DE PEQUEñOS Y MEDIANOS EMPRESARIO
ASOC DE PEQUEñOS Y MEDIANOS EMPRESARIO
ASOC DE USUARIOS DE MERCALICANTE
ASOC DE VECINOS RESIDENTES Y PROP FINC
ASOC DEPORTIVA AMADEO TORTAJADA DE MIS
ASOC ESTUDIANTES DE TELECOMUNIC GANDIA
ASOC FALLA ARCHIDUQUE CARLOS CHIVA
ASOC JOVENS REGNE EN ACCIO
ASOC LOCAL DE VENDEDORES DEL MERCADO C
ASOC MAYORES XXI
ASOC MAYORES XXI
ASOC PARA LA FORMACION INVESTIGACION Y
ASOC PARA LA INSERCION DEL POST-UNIVER
ASOC PARA LA INSERCION Y DESARROLLO PR
ASOC PARA LA MEDIANA EDAD DE VALENCIA
ASOC PEñA VALENCIANISTA EL BERRINCHE D
ASOC PLROFESIONAL DE HOSTELERIA DE LAS
ASOC POPULAR DE GANDIA
ASOC REGIDORS ES NACION SAFOR VALLDIGN
ASOC SCALEXTRIC SAFOR
ASOC VALENCIANA DE EMPRESARIOS MESALIN
ASOC VECINOS BARRIO ELS ORRIOLS RASCAN
ASOC VECINOS Y PROP UA TERRANOVA 1
ASOC. PARA LA INVESTIGACION EN HEMATOL
ASOCIADOS MA-RAUL SL
ASPA SOLER ROSA MARIA
ASPAS GASPAR BERNARDINO JUAN
ASPIRACIONES INDUSTRIALES COTINO SL
ASPROCER S.L
ASPROCER S.L
ASPROCER S.L
ASPROCER S.L
ASRAOUI, BOUABID
ASS.CULT.GASTRONOMICA,ETN.I ESP.EL BOC
ASSOC FESTA DE LA VERGE DEL CARME
ASSOCIACIO CULTURAL DE VILLALONGA
ASSOCIACIO D ALUMNES DEL CENTRE DE FOR
ASSOCIACIO DE COMERCIANTS D OLIVA
ASSOCIACIO DE MODELISME DE GANDIA
ASSOCIACIO JOVENIL COVATELLES
ASSOCIACIO JOVENS DELS MARENYS
ASSOCIACIO JUVENIL DEL AUSIAS MARCH
ASSOCIACIO JUVENIL JOVENTURA 69
ASSOCIACIO PROPIETARIOS SECTOR 18 PLAY
ASSOCICIO DE DARDS CANDY S
ASTELCAS CB
ASTRA 96 SL
ASYTECMA SL
ATALAYA DEL MAR, SL
ATELIER PLAN & DESIGN SL
ATHERTON GARY LEONARD
ATHERTON SHERIDA ANN
ATIENZA PLAZA JULIAN
ATIKI NAJIM
ATTICA CERAMICAS SL
ATUHAIRE BERNARD
AUCEJO ARMERO MANUEL
AUCEJO ARMERO MANUEL
AUCEJO ARMERO MANUEL
AUCEJO GALAN EMILIO
AUCEJO SOLANO CARLOS
AUDI AMBIENT SL
AUDI AMBIENT SL
AUDI AMBIENT SL
AUDIOVISION BENICARLO 2000, SL
AUDIOVISION BENICARLO 2000, SL
AUDIOVISION BENICARLO 2000, SL
AUDIOVISION BENICARLO 2000, SL
AUER BERHARD
AUGUSTA, CREACIONES EN CERAMICA SL
AUGUSTA, CREACIONES EN CERAMICA SL
AUGUSTA, CREACIONES EN CERAMICA SL
AUGUSTO DOS SANTOS MIGUEL ANGEL
AULET BELTRAN M TERESA
AULIS PRODUCCIONES SL
AUMAS RETROTENN ESTETICA SL
AUPAMAR 2001 SL
AURICA NITU
AUSINA CARDONA MELCHOR
AUSINA CARDONA MELCHOR
AUSINA JUAN JOSE MIGUEL
AUSLANDS IMMOBILIEN ZENTRUM COSTA BLAN
AUSTIN PHILIP JOHN
AUSTIN PHILIP JOHN
AUTO DIANA SA
AUTO GABINES SL
AUTO GABINES SL
AUTO MECANICA P.J. CB
AUTO PLANCHA RAFEL SL
AUTO SALON LEVANTE, SL
AUTO SPEED MEDITERRANE, SL
AUTO VALENCIA SA
AUTO-ESCUELA CATARROJA SL
AUTO-EXPOSICION VALENCIA 2003 SL
AUTO-FINISH SL
AUTO-SAMAEN SL
AUTOBUSES GOZALVEZ HERMANOS SL
AUTOBUSES LA CONTESTANA SL
AUTOBUSES LA CONTESTANA SL
AUTOBUSES MARTINEZ E HIJOS, SL
AUTOESCUELA ALDAYA SRL
AUTOESCUELA CARRAIXET, SL
AUTOFIL SL
AUTOFIL SL
AUTOMATICOS BANDURRIA SL
AUTOMATICOS FERSAVAL SL
AUTOMATICOS GEMIN SL
AUTOMATICOS REUNIDOS VALENCIANOS SA
AUTOMATISMOS JOBEZA SL
AUTOMATIZACION GESTION ENERGETICA, SL
AUTOMO. INDUSTRIAL ORIOL, SL
AUTOMOBILS E JUAN SL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006543 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4660304506072270 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506003882 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA ESCRITOS Y COMUNICACIONES
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030252243 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030252254 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A1260004506022416
LIQ. EN EJECUTIVA A4621505530004957 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506019774 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
APL./FRACC.: 460540036764F NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105416001233 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506071331 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4614705530011819 CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO MOD. 347-2004
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506005120 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506047461 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO DE DATOS MOD. 349-2005 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030025379
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506081088 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4623705506007379 LIQ. EN EJECUTIVA A4623705506007368 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005306007985 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4609605306000475 -
DOGV - Núm. 5.212
0599131869664
0599113025225
0599123806976
0699000969645
0699000355441
0599113024336
0599126884280
0599113026783
0599124093920
0599124094011
0599125660449
0699002188490
0699002188481
0699003223857
0699002224745
0699001399460
0699002224067
0699001042474
0699008015558
0599113025198
0599113025216
0599113025335
0599122566488
0599115853756
0599113027553
0699002187803
0699000961770
0599125697674
0599131590769
0699000758261
0599130386002
0599130386020
0599130385993
0599130386011
0599119046670
0599129801509
0599113025564
0599113025968
0599125662649
0599074680370
0599113025390
0599113027389
0599113026444
0599113025097
0599113024482
0599113027370
0599113025041
0599130386076
0699002224599
0599102305725
0599113159618
0599100562308
0599105064690
0599105064709
0599113026197
0599120939761
0599032390852
0599124085780
0699012101250
0699007177468
0599125706804
0599131881791
0599118465412
0599112326175
0599124094130
0699001399983
0599130393345
0599130393336
0599130393327
0599130393318
0699004772327
0599130386159
0599130386140
0599130386130
0599125665251
0599125664555
0699002189242
0699004098898
0599129742026
0599124082874
0599074678940
0599113025600
0599093437644
0599115990852
0599110336733
0599105971549
0599106889068
0599128322027
0599129127941
0699001390120
0599124086320
0599123813814
0599110338731
0599102306486
0699001399580
0699000144920
0599102307128
0699004101675
0699004612854
0599119223624
0599119235569
0699004800184
0699000763826
0699012072156
0599124096110
0599124096101
0699000000572
0699001042685
0599102307714
0599102304872
0599102304607
0599123814373
0599113160103
0599104010817
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
G46147
G46133
R03140
G03140
G03600
G46133
G46161
G46133
R46782
R46782
R12782
G46601
G46601
G46601
G46601
G46601
G46601
G46161
G46601
G46133
G46133
G46133
G46173
G46602
G46133
G46601
G03009
R46782
G46222
G46161
G12135
G12135
G12135
G12135
G03140
G12135
G46133
G46133
R12782
G46133
G46133
G46133
G46133
G46133
G46133
G46133
G46133
G12135
G46601
G46603
G03099
G03063
R03782
R03782
G46133
R03782
R12600
R46215
R46782
R46782
R46782
G46246
R46603
R46782
R46782
G46601
G12138
G12138
G12138
G12138
R03099
G12135
G12135
G12135
R12782
R12782
G46601
G46147
G03099
R46147
G46133
G46133
G03063
G03063
G03099
G03099
G03063
G46215
G46215
G46246
R46222
R03732
G03099
G46603
G46601
G46222
G46603
G46603
G46215
R03782
R03782
R03782
G46246
R46782
R46852
R46852
G03066
G46161
G46603
G46603
G46603
R03782
G03099
R46096
DOGV - Núm. 5.212
B97308068
B53270302
B97286397
B97286397
B96835830
B96835830
B12424446
B97126783
B97276695
E53323028
B53748265
B53748265
B53631123
B53631123
B46315347
E53623971
E53623971
B97440580
B53664926
B53664926
B12616017
B53401097
B53401097
B53401097
B53401097
B53781142
B53781142
B53781142
B53781142
B53781142
B53781142
B53781142
B53781142
B53781142
B53781142
E53472775
B46087615
B53290607
B97052690
B46072385
B46474615
G97294821
20825342S
B96624697
B96624697
B96624697
B96624697
B96624697
B46118311
19979641R
19979641R
B53678207
70857969Y
19256023D
24348435Z
73777192T
52736071S
20460743N
B97031330
B97031330
B12575585
B12575585
M1201058K
B53265245
B38499539
21648273Y
22691767J
A03465093
B46033379
41814131Q
29009230C
21968535Q
19977462F
52672101P
22451333K
29180239R
P0309100F
18947010R
B53322020
B53322020
20780017T
X4226389R
21631879B
19232679X
21956903E
21956903E
21956903E
21956903E
21956903E
21503708L
73776845K
29020820H
38113969W
29179992F
B97073407
21654030J
B53547782
E53862355
E53862355
B97240717
B46246450
B03888344
B12540027
B53751905
X1609977T
A03488293
B97221055
B97221055
B97221055
B97371496
B53001020
B53617916
B12431128
E12583415
AUTOMOCIó BARTAL SL
AUTOMOCION COOPER SL
AUTOMOCION GOMARSO SL
AUTOMOCION GOMARSO SL
AUTOMOCION JUMASA 2000 SLL
AUTOMOCION JUMASA 2000 SLL
AUTOMOCION MONTAÑES SL
AUTOMOCION 120 SL
AUTOMOVILES COLOMER SL
AUTOMOVILES ESTEVE CB
AUTOMOVILES JAENA, SL
AUTOMOVILES JAENA, SL
AUTOMOVILES JOYPE, SL
AUTOMOVILES JOYPE, SL
AUTOMOVILES SORIA SL
AUTOMOVILES TORREGROSA CB
AUTOMOVILES TORREGROSA CB
AUTOS ALBERT CARS SL
AUTOS BIFARO M.M.C., SL
AUTOS BIFARO M.M.C., SL
AUTOS MAESTRAZGO, SRL
AUTOS MARI CARMEN SL
AUTOS MARI CARMEN SL
AUTOS MARI CARMEN SL
AUTOS MARI CARMEN SL
AUTOS URBANOVA, SL
AUTOS URBANOVA, SL
AUTOS URBANOVA, SL
AUTOS URBANOVA, SL
AUTOS URBANOVA, SL
AUTOS URBANOVA, SL
AUTOS URBANOVA, SL
AUTOS URBANOVA, SL
AUTOS URBANOVA, SL
AUTOS URBANOVA, SL
AUTOSAX, CB
AUTOSERVICIOS AYORA SL
AUTOSERVICIOS BENIDORM SL
AUTOVALL 2000 SPORT SL
AUXILIAR DE PRODUCTOS PLASTICOS SL
AUXILIAR PARA LA GESTION DE EMPRESA DE
AVANT XXI
AVELLANEDA ESCUTIA ISABEL MARIA
AVES RIVES SL
AVES RIVES SL
AVES RIVES SL
AVES RIVES SL
AVES RIVES SL
AVEVAL SL
AVIÑO DASCA FRANCISCO ANGEL
AVIÑO DASCA FRANCISCO ANGEL
AVIBEGAS SL
AVILA AVILA JACINTO
AVILA BENEYTO RICARDINA
AVILA MOYANO PEDRO
AVILA NEBOT JOSE VICENTE
AVILES MARIN JOSE MIGUEL
AVINENT MARIN ANGEL MANUEL
AVM OBRAS SL
AVM OBRAS SL
AVOLE PRESTIK SL
AVOLE PRESTIK SL
AXEL THOMAS URBINA ARAUZ
AXIANOBEN SL
AYA INFORMATICA GESTION SL
AYALA LLORENS JOSE LUIS
AYALA REAL, JOSE ANTONIO
AYALT, SA
AYCO ELECTRICIDAD SL
AYDILLO SAN MARTIN JULIAN
AYELO CATALAN NICOLAS
AYELO GOMIS JUAN ANTONIO
AYLLON CICUENDEZ ANGEL
AYLLON MARTIN JOSE ENRIQUE
AYLLON MUÑOZ ANGEL
AYORA TERRASA JOSE ANTONIO
AYUNTAMIENTO DE MURLA
AYUSO OLIVER JOSE LUIS
AZAREY INTERNACIONAL SL
AZAREY INTERNACIONAL SL
AZCARATE VANACLOCHA BERNARDO
AZIZ, EL KHAYAR
AZNAR AMADOR RAFAEL
AZNAR CHALUD ALFREDO
AZNAR CORTES VICENTE
AZNAR CORTES VICENTE
AZNAR CORTES VICENTE
AZNAR CORTES VICENTE
AZNAR CORTES VICENTE
AZNAR DIAZ MANUEL
AZNAR FERNANDEZ RAUL
AZNAR LLINARES ISIDORO
AZNAR VALLES YOLANDA
AZORIN URISZAR DE ALDACA DAVID
AZTLAN PRODUCTIONS SL
AZUAR HERRERO JUSTO FRANCISCO
AZUCAR Y CARAMELO, SL
AZUL CERI CB
AZUL CERI CB
AZULEJOS ALMOINES SL
AZULEJOS CONDEC SL
AZULEJOS Y MUEBLES SL
AZULIROM INTERNACIONAL SL
AZURE ESTATES SL
AZZOLI ERNESTO RODOLFO
B B V FOODS SA
B K COMERCIO TEXTIL SL
B K COMERCIO TEXTIL SL
B K COMERCIO TEXTIL SL
B TO B CAR SL
B.H.P. BOPROMED,
B.M.P. PROPERTIES SL UNIPERSONAL
B.P. ALMENDROS SL
BAñOS AZHAR CB
06 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105236001138 LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIONOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506009579 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006015 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506020140 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO RESOLUCION EXPRESA IVA 2004
REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506048100 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506020339
LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506024651
LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506024640
LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506037422
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506051894 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506051883 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506051872 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506051861 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506051850 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506051840 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506051927 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506051916 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506051905 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506051839 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD. 184-2004 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC APL./FRACC.: 460540027979P
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530003803 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530003803 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530003803 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530003803 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506009910 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105106005900 APL./FRACC.: 460540025919H
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110178686 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506005323 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506005312 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA M2205005120013223 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030262935 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109380515 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0303105106009057 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110215371 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109498193 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4660305106017396 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION EXPRESA IVA 2003
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110088640 TRAMITE DE AUDIENCIA LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A0306504506031042 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108675668 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIONOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A4601705506007170 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905530008897 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506022399 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506065105 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109503792 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -
8567
0599124090482
0599126416057
0699005197210
0699004101730
0699010731741
0679000074500
0599116716239
0699004101327
0699003223298
0699000964228
0599123813740
0699000970507
0599123813731
0699000970424
0599104010359
0699009514683
0699003969693
0699004101345
0599123815648
0699005190226
0599119991873
0579000762826
0579000865905
0579000865896
0579000865887
0599123810148
0599123810139
0599123810120
0599123810110
0599123810101
0599123810092
0599123810175
0599123810166
0599123810157
0599123810083
0599131589521
0599102306798
0599124703081
0699002505218
0599102307430
0599102305909
0599131654504
0599080995021
0599124094058
0599124094049
0599124094076
0599124094067
0599125672924
0599102304432
0599115990156
0599115990165
0699001631652
0599128485651
0599128449122
0599113206175
0599117361874
0599125686591
0599125667754
0599117069943
0599117069934
0599119989581
0599119989572
0599128485541
0599124307072
0599131393630
0699000961963
0599104010651
0599106889187
0599102306751
0699004755717
0699006086497
0599117119021
0699002180341
0599124536368
0599130910464
0599125675775
0599035206715
0599117073344
0599122062908
0699011202110
0599125692715
0599125667662
0699000963301
0699012055436
0599123804730
0699000967299
0699000967280
0699000967270
0699000967261
0699001514145
0599104009708
0599128844050
0599127198707
0599125694008
0599124082021
0599128327848
0599115990899
0599110336201
0599110336192
0699000174089
0599124096404
0699004796188
0599130386121
0699001363261
0599117126373
0599106889021
0599086075124
0599126893383
0599085620045
0699004101336
0599117807035
0599126597896
0599131685432
0599130386278
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
R46601
G03099
G46603
G46603
G46161
G46161
G12138
G46603
G46601
G03009
R03712
G03140
R03712
G03140
R46096
G03065
G03065
G46603
R03782
G03600
G12138
R03065
R03065
R03065
R03065
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
G03140
G46603
G03031
G46237
G46603
G46603
G46603
R46246
R46782
R46782
R46782
R46782
R46601
G46603
G03063
G03063
G03099
R12782
R46161
R46782
R46782
R46782
R12782
R46601
R46601
G12135
G12135
R12782
R03782
G46017
G03009
R46096
G03063
G46603
R03031
R03782
R03782
G46133
R46782
G03099
R46782
G03063
R46603
G03065
G03065
R46782
R12782
G03009
R46782
R03065
G03065
G03065
G03065
G03065
G03600
R46096
G03031
G12135
R46782
R46017
R03009
G03063
G03099
G03099
G46133
R46852
R03782
G12135
G03099
R03782
G03063
G46133
G46133
G46133
G46603
G03063
G03031
R12732
G12135
8568
E12583415
E12583415
E12583415
E12583415
78547601W
20162672K
19902974Q
19479470B
19479470B
19489112Q
48475549J
48475549J
48475549J
48475549J
20780992D
48340610S
X3235699J
X3235699J
B12553756
B12553756
B97333918
B97333918
B12403861
05900600L
22529956F
B96895685
B53580650
X1419604K
X0328994W
X3456851C
X6075027Z
B96895719
18957575D
18957575D
X1072156B
73777255V
40897637A
X0944745C
20481999Q
21339252J
48297508S
45797196X
48322444L
20483856X
21313334Q
B53457693
B53457693
20745959M
09191904T
X3148216E
B12084752
B53009551
21443279B
73383334V
B97365845
25411858D
19771308W
33412475F
25385641N
73891493Z
A46415709
24386833W
X3193241J
X4363918J
B96321831
X0638358Q
18897683D
A03269834
20024551S
18930018Y
21617765L
18900513X
21437926V
B96005012
X4160414J
X4160414J
X4160414J
B53754297
B53326666
21678964S
25127153K
29024101X
B12350971
B96934302
B97282743
B97282743
X0899622T
X3672499C
33883958J
22103301W
74220093J
21340614H
21366672V
18992864Q
29187585X
18834873N
19821003V
21474275A
22694663B
48327005A
B53411302
22102221A
04566964S
70494021X
53095956L
22527733S
33474462D
X4074143S
A12010914
A12010914
A46245874
24339196K
73920258Y
X4320908J
06 03 2006
BAñOS AZHAR CB
BAñOS AZHAR CB
BAñOS AZHAR CB
BAñOS AZHAR CB
BAÑO ELVIRA VIRGINIA
BAÑO LA RODA DAVID
BAÑO MORGADO EDUARDO
BAÑO VAZQUEZ GERMAN
BAÑO VAZQUEZ GERMAN
BAÑUELOS CORTES DOMINGO
BAÑULS GILABERT JOSE ANTONIO
BAÑULS GILABERT JOSE ANTONIO
BAÑULS GILABERT JOSE ANTONIO
BAÑULS GILABERT JOSE ANTONIO
BAÑULS MARTI ALFREDO
[email protected] PEREZ RAMON
BABA STOICA
BABA STOICA
BABALA VALL D UXO SL
BABALA VALL D UXO SL
BABAU BUSINESS SL
BABAU BUSINESS SL
BABERIMA SL
BABIANO RAMOS FELIX
BABILONI CLEMENTE JOSE MANUEL
BABU PROMOCIONES E INVERSIONES SL
BACAGIL SL
BACHIK HACHEMI
BACHMAN ERHARD D
BACKERS PEGGY ANNETTE
BACKIS DARIUS
BACOGIN SERVICIOS INTEGRALES SL
BADENES SORIANO, MONTSERRAT
BADENES SORIANO, MONTSERRAT
BADERTSCHER PETER
BADIA ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER
BADIAS BASTIDA EVA MARIA
BADRY, MOULAY ZOUBIR
BAENA ALARIO SILVIA
BAENA MORENO MIUGEL
BAENA PICO DAVID
BAENA PORTALES FRANCISCO
BAEZA DIAZ AGUSTIN
BAEZA PALAU MARTA
BAEZA SALA CARLOS
BAGS EXPERIMENTA SL
BAGS EXPERIMENTA SL
BAGUENA MARTINEZ MARIA
BAHANA PUENTENUEVA ANTONIA
BAHAZ, KAMEL
BAHEMAR SL
BAHIA DE SANTA POLA SL
BAIDAL LLORENS FRANCISCA
BAILA NERI M LOURDES
BAILEMANIA SL
BAIXAULI FRANCO MIGUEL ANGEL
BAIXAULI MONIT ADOLFO
BAIXAULI MORTE FRANCISCO
BAIXAULI REIG VICENTE ANTONIO
BAIXAULI RODRIGO JOSE MANUEL
BAIXAULI SA
BAJO CISNEROS JAUME
BAK ROMAN
BAKALOVA VASILKA PETROVA
BAKRAF SL
BALACENKO MICHAL
BALADA LLUCH ASENSIO
BALADRAR SA
BALAGUER BLASCO MARIA JOSE
BALAGUER CANOS RAMON FRANCISCO
BALAGUER FAUS JOAQUIN MANUEL
BALAGUER MOLINER OCTAVIO
BALAGUER SANCHEZ ANTONIO
BALAMAS SL
BALAN ALEXANDRU
BALAN ALEXANDRU
BALAN ALEXANDRU
BALCOMAGE SL
BALCON DE POLOP SL
BALDO COMPAÑY PABLO
BALDO GUTIERREZ ISABEL
BALDO LLORET PEDRO
BALDRICH AICART E HIJOS SL
BALDUR NETWORKS SL
BALENCAR OBRAS Y CONTRATAS SL
BALENCAR OBRAS Y CONTRATAS SL
BALESTRERI GENTILI GIUSEPPE
BALEV GERGANOV GEORGI
BALFAGON GONZALEZ ENRIQUE
BALLESTA GARCIA MARIA TERESA
BALLESTA MARTINEZ RUBEN
BALLESTA MENARGUEZ CARMEN
BALLESTER BALLESTER ROQUE ANTONIO
BALLESTER BENITO, VICTOR
BALLESTER BONET RAUL
BALLESTER BURDEUS GENOVEVA
BALLESTER COLOMINA ANTONIO
BALLESTER GARCIA FRANCISCO
BALLESTER MARTINEZ SANTIAGO
BALLESTEROS CANOVAS DANIEL ANTONIO
BALLESTEROS CANOVAS SL
BALLESTEROS CARRETERO MARIA DEL PILAR
BALLESTEROS CONTRERAS ARTURO
BALLESTEROS DELCALZO ROSA ARACELI
BALLESTEROS RIVODIGO MIGUEL
BALLESTEROS SICHAR ANTONIO
BALMONT LLOPIS ANTONIO
BALNEY GRANT JOHN
BALNUL SA
BALNUL SA
BALSAS Y NAVES SA
BALSERA ROMERO MARIA JOSE
BALTASAR MARTINEZ ANGELINA
BAMBALOV DENIS
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109502835 LIQ. EN EJECUTIVA A4660104506049839 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610105110142750 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109393825 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506017821 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506017854 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506017843 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506017832 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A1213505306000031
LIQ. EN EJECUTIVA A1213505306001648 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506009514 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306305126002535 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506007215 LIQ. EN EJECUTIVA M2205605120010457 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506009943 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA A4660105506027060 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506047648 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105560000860 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111454192 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030261461 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
LIQ. EN EJECUTIVA A1213505106006743 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306505236001976 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109504254 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G APL./FRACC.: 460540036789D APL./FRACC.: 460540035374C LIQ. EN EJECUTIVA A4609605306002191 LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4609605540000890 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110095966 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.14D-2005 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506010878 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
LIQ.PROVISIONAL IVA 2003
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0303105516000034 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030241848 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506000489 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460264617 LIQ. EN EJECUTIVA A4609605226000951 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005106006416 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109495113 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105560001320 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005106010080 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109487842 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IVA 2003
LIQ. EN EJECUTIVA A0309905106000204 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506041917 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A1213505526006609 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505526006598 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0303105560000969 -
DOGV - Núm. 5.212
0599130386269
0599130386250
0599130386240
0599130386231
0599117127428
0599117067321
0599125684052
0599117050639
0599104010431
0599125704934
0599124115306
0599124115333
0599124115324
0599124115315
0699002504163
0599119216483
0599125667213
0599125667204
0599082250067
0599103688187
0699001741450
0699001741460
0599131684112
0599128485496
0599125673117
0599131875494
0599105972364
0599119219801
0599128330643
0599115992237
0599113024675
0599124090620
0599116993109
0599128355687
0599115991687
0599128179200
0599128512583
0599125678570
0599130804415
0599123811100
0599128328838
0699007141287
0599124400536
0599125667534
0699001266288
0699000964338
0699000964329
0699002188766
0519900100106
0599128354715
0699001666165
0599128336720
0599117127978
0599130388588
0599118469877
0599112683226
0599124539017
0599131590860
0599125681248
0599125704357
0599117049584
0599125697189
0599117373718
0699001266030
0599131654980
0599126267382
0599125667058
0599106889920
0699000174217
0599125668350
0699000960973
0599128356172
0599131135625
0599122567716
0599046897680
0599046897670
0599046897661
0599061349187
0599129288651
0699000963458
0599117125008
0599105069814
0599130392667
0599124094772
0599124393496
0599110999730
0599128487375
0599125700011
0599125664151
0599113023869
0699000636208
0699002031374
0599117127051
0699001533184
0599124090033
0599128486807
0699002187134
0599117127592
0699001399947
0599125210686
0599131236028
0599109823895
0599125684649
0599123810799
0699003925821
0699002500845
0599125685620
0599125913952
0599127968065
0599127968056
0599102305514
0699000546549
0599125705080
0599116886252
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
G12135
G12135
G12135
G12135
R03782
R46601
R46782
R46096
R46096
R46782
R03782
R03782
R03782
R03782
G46237
R03782
R12782
R12782
R12782
R12782
G46603
G46603
R12135
R12782
R46602
G46222
G03099
R03782
R03063
G03063
G46133
R46601
R12600
R12600
G03063
G46149
R46782
R46782
R12782
R03600
R03031
R46782
R03782
R12782
G03600
G03009
G03009
G46601
R12135
R12135
G12138
R03782
R03782
G12138
R46601
R46173
R46782
G46222
R46782
R46782
R46096
R46782
R46782
G03063
G46603
G03063
R12782
G03063
G46133
R12782
G03009
R12600
G03099
G46222
R43782
R43782
R43782
G03063
G03031
G03009
R03782
R03782
G12138
R46782
R46096
R46096
R12782
R46782
R12782
G46133
G03065
G03600
R03782
G46603
R46601
R12782
G46601
R03782
G46601
G03031
G03031
R03782
R46782
R03600
G46246
G46161
R46782
G03099
R46852
R46852
G46603
G46601
R46782
R03031
DIARI OFICIAL
Any XXIX
Dilluns, 6 de març de 2006 / Lunes, 6 de marzo de 2006
V. ALTRES ANUNCIS
V. OTROS ANUNCIOS
g) ALTRES ASSUMPTES
g) OTROS ASUNTOS
1. Persones juridicopúbliques
1. Personas jurídico-públicas
Agència Tributària
Delegació Especial de València
Agencia Tributaria
Delegación Especial de Valencia
Notificació per compareixença a MIL2 Construcciones y Transformaciones, i altres. [2006/F2392]
Notificación por comparecencia a MIL2 Construcciones y Transformaciones, y otros. [2006/F2392]
(Continuació)
X4320908J
B97334007
B97334007
B97334007
25406394L
X2677850Y
X2714349G
X2714349G
01493900G
X1228078Q
53211080M
B53250379
B53250379
E53710661
E03407681
B12584975
B12584975
B97221246
B53634911
B96586565
B53381828
B97245450
B97245450
B53540308
B53540308
B53076642
B96559042
B53563912
B46671269
B46671269
B46671269
B46671269
B96864186
B12591756
A46261665
13150556F
44758159K
18965529M
18965529M
X1908184N
73982279L
21411008D
73900589W
18412812R
22616145S
20002021W
52703680P
73921112D
19901194F
22626201C
33492753S
33492753S
Núm. 5.212
BAMBALOV DENIS
BAMBOLA EUROPEA SL
BAMBOLA EUROPEA SL
BAMBOLA EUROPEA SL
BANACLOCHE LIZANDA SALVADOR
BANGELS DANIEL STEPHANUS
BANO GRIGOR
BANO GRIGOR
BAPTISTA MARTIN-MONTERO JOSE JOAQUIN
BAQAL RAHHAL
BAQUERO FERRA ROSA INES
BAR AROHA, SL
BAR AROHA, SL
BAR AVENIDA,C.B.
BAR CABALLO, CB
BAR CAFETERIA TITA SL EN CONSTITUCION
BAR CAFETERIA TITA SL EN CONSTITUCION
BAR HOSPITAL J.R. SL
BAR KARAOKE LA NAVE, SL
BAR LILIANA SL
BAR MISAEX, SL
BAR PALAU SL
BAR PALAU SL
BAR QUESADA JAEN, SL
BAR QUESADA JAEN, SL
BAR RAFAEL SL
BAR RESTAURANT CA MARTI SL
BAR RESTAURANTE EL CONDOR SL
BAR RESTAURANTE LA BARRACA SL
BAR RESTAURANTE LA BARRACA SL
BAR RESTAURANTE LA BARRACA SL
BAR RESTAURANTE LA BARRACA SL
BAR RESTAURANTE ORTEGA SL
BAR SANDWICHERIA TANGER, SL
BAR VALENTI SL
BARAJAS LOPEZ INOCENCIO
BARBA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
BARBA NAVARRO DOMINGO MANUEL
BARBA NAVARRO DOMINGO MANUEL
BARBAGLIA MORENO
BARBER FEMENIA M DEL CARMEN
BARBER LLOBELL ANGELA MARIA
BARBER MORELL MARCELINO
BARBER RODRIGUEZ JUAN JOSE
BARBERA DONAT VICENTE SALVADOR
BARBERA GUILLEN ROSARIO
BARBERA HERRERO ANTONIO
BARBERA MARTINEZ JOSEFA
BARBERA NIETO RAFAEL
BARBERA REY VICENTA MILAGRO
BARBERA SANCHEZ ANTONIO
BARBERA SANCHEZ ANTONIO
SEGON FASCICLE DE TRES
(Continuación)
LIQ. EN EJECUTIVA A0303105560000969 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0309905106002239 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006554 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360005526011835 CARTA DE REQUERIMIENTO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO ESCRITOS Y COMUNICACIONES
CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506007434 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0309903526026578 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109483365 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONAPROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO -
0599128328480
0699000761507
0699000761525
0699000761516
0599112320620
0599111449567
0599130805744
0599130805735
0599125705090
0599127864335
0599112153850
0599123807241
0699000969957
0599128337610
0599085273361
0599130386296
0599130386287
0699002501440
0599100562106
0599074679445
0699002837683
0599033071945
0599086074922
0599123808121
0699000971340
0699000000801
0699004312655
0599103515110
0699008015530
0699008015520
0699008015511
0699002222783
0699001042703
0599119991828
0599129340122
0599080968814
0599131594839
0599125660485
0599125660476
0599117807026
0599131540810
0599123147068
0599125699480
0599116894026
0599065477716
0699002181322
0599125696089
0599130623840
0599125678873
0599118672771
0599113565958
0599113565930
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
SEGUNDO FASCÍCULO DE TRES
R03031
G46246
G46246
G46246
R46782
R03782
R12782
R12782
R46782
G46149
G03063
R03140
G03140
R03782
G03063
G12135
G12135
G46161
G03063
G46133
G03600
G46133
G46133
R03140
G03140
G03066
G46246
R03782
G46601
G46601
G46601
G46601
G46161
G12138
G46147
G46161
G03066
R12782
R12782
G03063
G03063
G03063
R46782
R03099
R46782
G46133
R46782
G46147
R46782
G46173
G03099
G03099
8570
33492753S
33492753S
33492753S
33492753S
B96050703
22679397V
44883166T
X5082305H
22683136F
48356122W
74207273G
14528290H
44852337Z
25387117Q
20481614E
73764775A
02881835G
19982794A
X6043806G
00645072Z
X5496868Y
20472246S
53056747W
73358796C
73358796C
48388895T
48388895T
X0534281Z
25378474K
53253029W
X4253573E
B97091946
B53781670
B53781670
B53781670
X2861097N
X4810915M
X2489516L
X5864867M
X5325767W
B96649769
22695025M
22695025M
22695025M
X3530448V
X3530448V
X3225655C
B03727997
X2883865X
36553948W
52741257A
53255057Y
20808161S
52597385L
25130089J
22524506P
A96023221
18943137S
22662470H
32398438V
44871933Z
19432955W
19432955W
75378695J
X2135755K
X2135755K
X3789345A
B12397956
20801167J
X4525564S
20244784T
20244784T
08970430Q
75757836E
51826896F
37825874M
44796979V
X2486041V
53229153T
48389296X
X2069165Q
48287242F
B96500699
X3196635A
B53326831
X2850838B
X2850838B
25441283V
18973045T
18973045T
X3135191S
15356395P
11403944S
18995352C
B12027744
X1659963F
B96184007
A46193595
B97057046
X3651863S
X0995220X
B53402756
B53402756
B53402756
73779735J
44515371K
44515371K
B53653432
X1544279J
X1672432X
X1974867H
M0327262H
X5535781A
B12558508
06 03 2006
BARBERA SANCHEZ ANTONIO
BARBERA SANCHEZ ANTONIO
BARBERA SANCHEZ ANTONIO
BARBERA SANCHEZ ANTONIO
BARBERA Y BLANCH SL
BARBERAN DOÑATE MARIA LOURDES
BARBERO CALVO VICTOR
BARBRO WEDIN KERSTIN
BARBUDO RUIZ PASCUAL
BARCELO FERNANDEZ PEDRO MIGUEL
BARCELO GARCIA MIGUEL
BARCENA ALONSO JOSE MARIA
BARCENAS PEREZ JAVIER
BARCENAS PEREZ MARIA AMPARO
BARCENILLA GARCIA JUAN JOSE
BARCIA ALBACAR JAVIER
BARCIA GUEDES NISSIM
BARCIA ROMERO JUAN
BARCLAY BARRY THOMAS
BARCO PINAZO VICTOR
BARDI CHRISTIAN
BARDON SANCHEZ IVAN
BAREA BARRANCO DAVID
BAREA MOLINA ROSARIO
BAREA MOLINA ROSARIO
BAREA PEROSANZ EMILIO JOSE
BAREA PEROSANZ EMILIO JOSE
BARGHOUT ABDESLAM
BARGUES MAGRANER RICARDO
BARGUES MARTINEZ LAURA
BARKER MARK SELWYN
BARKER ZONA ESTE 21 SL
BARLAS KEBAP SL
BARLAS KEBAP SL
BARLAS KEBAP SL
BARMEN ANNE KARIN
BARNES BREE
BARNES DAVID MICHAEL
BARNES-BARRINGTON JOANNE
BARNETT MICHAEL GERALD
BAROCCO VALENCIA SL
BARON HUELAMO PEDRO
BARON HUELAMO PEDRO
BARON HUELAMO PEDRO
BARON MATEUS, WILSON
BARON MATEUS, WILSON
BARONA JACOME ARISTOTELES SOC
BARQUIMER SL
BARQUIN ARENAS, ULISES
BARRABES ALMENARA PASCUAL MANUEL
BARRACHINA BOIX JULIO JAVIER
BARRACHINA MERINO IVAN
BARRAGAN DE LA TORRE GABRIEL
BARRAGAN GONZALEZ DANIEL
BARRAGAN HEREDIA FERNANDO
BARRANCO SERRANO M DOLORES
BARRARNAL SA
BARREDA PITARCH FRANCISCO
BARREDA REYNES JOSE IGNACIO
BARREIRO GONZALEZ MARIA
BARRERA FERNANDEZ MARIO
BARRERA MADRID MARGARITA
BARRERA MADRID MARGARITA
BARRERA RIVERO RAFAEL
BARRET MARY GERALDINE
BARRET MARY GERALDINE
BARRETT ANTHONY JOHN
BARRIFER OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
BARRIGA HIDALGO MARIA AMPARO
BARRIO EDUARDO-NICOLAS
BARRIONUEVO GIL ROSA MARIA
BARRIONUEVO GIL ROSA MARIA
BARRIOS MANZANO VIRGINIA
BARRIOS SALTARES ISAIAS
BARRON RODRIGUEZ JORGE
BARROS CARRERA MANUEL
BARRUL BORJA OLGA
BARTHER ALEXANDRA
BARTOMEU COMPAÑ JOSE ANTONIO
BARTUAL ASENSIO ANGELES
BARYCHNIKOV ALEXANDRE
BAS BELDA ROBERTO
BAS CASANOVA ADVERTEISING SL
BASHEV MITKO DIMITROV
BASICA TELECOM, SL
BASSAM BRAHIM
BASSAM BRAHIM
BASSIL HADDAD TELAAT
BASTARD TRAVER, SIMEON DANIEL
BASTARD TRAVER, SIMEON DANIEL
BASTIAN THOMAS
BASTIDA AZCARATE BERNARDO
BASTIDA BENITO VICTOR MANUEL
BASTIDA CASTRO PALOMA
BASTIMENTS ALCOCEBRE SL
BASTOS CASTRO ANTONIO
BASVA SL
BAT CHEMICALS ESPAÑA SA
BATAMU BEACH SL
BATES MARK
BATES ROBERT KENNINGTON
BATON ROUGE 2000 SL
BATON ROUGE 2000 SL
BATON ROUGE 2000 SL
BAU CERRUDO RICARDO JOSE
BAU GOMEZ JUAN CARLOS
BAU GOMEZ JUAN CARLOS
BAUCARU SL
BAUDINO SERGIO
BAUER WOLFGANG
BAUER WOLFGANG
BAUMAN KLAUS GERHARD
BAUMANN MARION IRMGARD LISBETH ELISE
BAUMBACH & SCHICK, SL
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO APL./FRACC.: 460540032725Q LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460266718 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306505126000403 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540038167F LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105974189
APL./FRACC.: 460540033398E NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540037756X NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DEP
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005120009703 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C1700004120013782 LIQ. EN EJECUTIVA C1700004120013441 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506012208 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526000321 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526000310 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004
NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108845937 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110137150 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110135093 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA APL./FRACC.: 460540038926F LIQ. EN EJECUTIVA A4613305106003627 APL./FRACC.: 460540034847E APL./FRACC.: 460540032037H LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110151626 LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109491252 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONANOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005030017053
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005030017130
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004
CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIONOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506015577 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506005978 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505306005833 LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109490724 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A1260005400000204
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005400000182
ESCRITOS Y COMUNICACIONES
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109497863 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506071463 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110141374 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110141319 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110791893 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055337 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030261109 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -
DOGV - Núm. 5.212
0599113565985
0599113565976
0599113565967
0599113565949
0599105786381
0679000042729
0599125706649
0599110335597
0699001040806
0699002622340
0699000430398
0599116889570
0599125681596
0599123448679
0599076690410
0599105784823
0599112310280
0599120934692
0699001629892
0699001042813
0519760700397
0599104221348
0699004307238
0599098030337
0599098030328
0599022130355
0599002638227
0599103501910
0599112664590
0599125705291
0599107699254
0699001398829
0599116902404
0599116902395
0599123599250
0599120281081
0699002182487
0599101726319
0599126415608
0599110337229
0699002222352
0599104762548
0599117049620
0599117049611
0599130392923
0599119991626
0599130907173
0699000961303
0599129148576
0599117053342
0599112683830
0599105785162
0599117362690
0599129095693
0599116885913
0699001231940
0699001399956
0599130391154
0699002222022
0599131976410
0599125675225
0599125686528
0599125686537
0599121661920
0579000762945
0579000762954
0599126415489
0699004670916
0599123699780
0599120609871
0599125663262
0599125663253
0599129563505
0599125660430
0699008855509
0599103507778
0599124295210
0599116889433
0599131209408
0599125706272
0599130348777
0699001756603
0699008014265
0599130191760
0699002837665
0599117116125
0599119217987
0599113025647
0619722300047
0619722300038
0599100562079
0599109489962
0599052418049
0599129957323
0599130391228
0599131653624
0599102303956
0599102306275
0599130979618
0599117125520
0699004770841
0599131133214
0599131133232
0599131133223
0599127867900
0599117067624
0599117067615
0599125850565
0599085619724
0499099224983
0699006096250
0599123805775
0599124399692
0599119992221
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
G03099
G03099
G03099
G03099
R46782
R46603
R46782
G03099
G46161
G03600
G03009
R03065
R46782
R46603
R12782
R46782
R46133
R46133
G03099
G46161
R03600
R12782
G46017
R12782
R12782
R46246
R46246
R03063
G46173
R46782
G03063
G46601
R03782
R03782
G03031
G03031
G46133
G03063
G03099
G03099
G46601
R46782
R46096
R46096
G12138
G12138
G03066
G03009
R46782
R46133
R46246
R46782
R46782
G03099
R03031
G46601
G46601
G12138
G46601
G03066
R46782
R46782
R46782
G03031
R03065
R03065
G03099
G12138
G46602
R14782
R12782
R12782
G03099
R12782
G03600
R03099
R46782
R03065
G12135
R46782
G03099
G46147
G46601
G46237
G03600
R03782
R03782
G46133
R12600
R12600
G03063
G46173
G46149
R30782
G12138
G46601
G46603
G46603
G46161
R03782
R03099
G03099
G03099
G03099
G46237
R46601
R46601
G03031
G46133
G03063
R03782
R03099
R03782
G12138
DOGV - Núm. 5.212
73753805G
19805325W
79141318C
79141318C
79141318C
79141318C
79141318C
79141318C
79141318C
79141318C
79141318C
79141318C
79141318C
20001936D
B97129027
36097245X
21480754L
24898607A
53216125J
27448270R
40922371N
38071632P
38071632P
B96563085
B96563085
B97287171
73347724B
73347724B
85080891G
18963180W
X3254180W
B97348320
04522396K
53379460W
44513978P
20152747D
21683411T
22611512M
A46162921
X1986331M
X1986331M
B53089306
B53314340
X3191743X
22698245M
X5299759F
B53371720
B53371720
B53371720
B53371720
B53371720
B53371720
B53371720
B53371720
X1817589Z
B53028486
X2593701Z
X2593701Z
X2800265S
X0893297T
X0893297T
X3275587L
19556821J
19556821J
B53425880
B53511614
B53504502
X1857360H
X5594718Z
30175692Z
50740278R
X1385965P
37739844H
37739844H
37739844H
A12095444
X1288130S
B53421327
X3169510H
B53777215
X2057760L
34811388Z
34811388Z
21605224J
21605224J
22082226H
22068257X
22068257X
22697683H
19986719H
21621575B
21621575B
A03428828
A03428828
B97345276
44517612P
22585311R
37647851W
19777478P
33565315N
52719982A
19893643T
22545581S
X3112308V
X2688631T
X3067437L
X2820135J
X0901595H
B53675534
B53675534
22646559T
X3483037D
B12370219
18857633W
BAUSET RUIZ M DE LA CONCEPCION
BAUSET SALAVERT JOSE
BAUTISTA BARBER LUIS
BAUTISTA BARBER LUIS
BAUTISTA BARBER LUIS
BAUTISTA BARBER LUIS
BAUTISTA BARBER LUIS
BAUTISTA BARBER LUIS
BAUTISTA BARBER LUIS
BAUTISTA BARBER LUIS
BAUTISTA BARBER LUIS
BAUTISTA BARBER LUIS
BAUTISTA BARBER LUIS
BAUTISTA GARCIA ANTONIO
BAUTISTA MARTI SL
BAUTISTA MARTIN JOSEFA MONTSERRAT
BAUTISTA MOLINA JUAN LUIS
BAUTISTA PORTILLO FRANCISCO
BAUTISTA RODRIGUEZ ANDRES
BAUTISTA UTRERAS FRANCISCA
BAUTISTA VIÑAS CARMEN
BAUTISTA VIANA ISABEL
BAUTISTA VIANA ISABEL
BAUVIN MOBEL SL
BAUVIN MOBEL SL
BAVIERA PASCUAL SL
BAYARRI BOIX FRANCISCO
BAYARRI BOIX FRANCISCO
BAYARRI SERRANO FELICIDAD
BAYARRI ZARAGOZA MARIA CARMEN
BAYAS BAQUERO JOSE LUIS
BAYER CAñIZARES A FCO 000070930L SLNE
BAYO BRIZ SANTIAGO
BAYO JIMENEZ FRANCISCO JAVIER
BAYO RODRIGUEZ DAWDA
BAYO VILLALBA MARIA ELENA
BAYONA MARTINEZ MANUEL
BAYONA PALOMAR JOSE ANTONIO
BAZAR BER SA
BAZYKIN ANATOLY
BAZYKIN ANATOLY
BBR ASESORIA Y SERVICIOS SL
BEACH & COUNTRY COSTA BLANCA SL
BEAJ MOHAMED
BEAMUD ESCUDERO JUAN CARLOS
BEARD SALLY ANN ELIZABETH
BEARSHOES, SL
BEARSHOES, SL
BEARSHOES, SL
BEARSHOES, SL
BEARSHOES, SL
BEARSHOES, SL
BEARSHOES, SL
BEARSHOES, SL
BEAUFILS, TATIANA ALINE
BEBIDAS Y REFRESCOS SL
BEC MAITE JEANNE ANGELE
BEC MAITE JEANNE ANGELE
BECHER MARION HELENE
BECKER ALEXANDER
BECKER ALEXANDER
BEDDING CAROL ANN
BEDIAGA DIEZ JULIANA
BEDIAGA DIEZ JULIANA
BEETHOVENS BRITISH BAR SL
BEEZ NEEZ PROPERTIES SL
BEGUIN THE BEGUINE SL
BEGUM, NASIMA
BEHAN JACQUELINE
BEJARANO HIGUERA JUANA
BEJARRET GONZALEZ SARA
BEKKAOUI, BEKKAY
BEL OLIVELLA JOSE FRANCISCO
BEL OLIVELLA JOSE FRANCISCO
BEL OLIVELLA JOSE FRANCISCO
BEL SOL MEDITERRANEO SA
BELAARAJ, EL MAMOUN
BELABONITO SL
BELAIN SAID
BELANNA LEGAL SERVICES SL
BELATIK, ABDESSAMAD
BELDA ALBALADEJO ISABEL
BELDA ALBALADEJO ISABEL
BELDA BAÑON LISARDO
BELDA BAÑON LISARDO
BELDA BROTONS LUIS
BELDA CERDAN JOSE
BELDA CERDAN JOSE
BELDA FERRER YOLANDA
BELDA ORTOLA JOSE ANDRES
BELDA SILVESTRE ALBERTO
BELDA SILVESTRE ALBERTO
BELDATEX S.A
BELDATEX S.A
BELEN RESTAURACIONES SL
BELENGUER BARRERA JOSE RAMON
BELENGUER BRONCHAL ENRIQUE
BELENGUER CAMARASA ESTHER
BELENGUER CUENCA JOSEFA
BELENGUER LAULLON ISMAEL
BELENGUER PLA SONIA
BELENGUER TORRES JOSE LUIS
BELERT CORMAN BALBINA
BELFKIH MUSTAPHA
BELFQUIH AHMED
BELGHAOUTI DJELLOUL
BELGHITI MOHAMMED
BELHADRI, YAHYA
BELIENA PUBLICIDAD, SL (EN CONSTITUCIO
BELIENA PUBLICIDAD, SL (EN CONSTITUCIO
BELINCHON PEREZ FERNANDO ESTEBAN
BELKHEIR, SABRI
BELLALUCE SL
BELLES FALCO, ANTONIO
06 03 2006
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G APL./FRACC.: 460540036071G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084036 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105220414
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109502956 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530022132 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526006349 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526006338 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604530021458 LIQ. EN EJECUTIVA A4609605530014375 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2003 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A1213805506003431 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110086077 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540024678L
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109498501 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015420 APL./FRACC.: 460540036066E CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006565 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006598 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006587 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006576 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506049320 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526006350 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110116228 CARTA DE REQUERIMIENTO
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4621504506010470 LIQ. EN EJECUTIVA A4621504506009182 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA APL./FRACC.: 460540036119Y NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108664899 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4601705560000505 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306605700000160 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506007874 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006026 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0314005526002070 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030262968 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105700001235 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION EXPRESA IRPF 2003
APL./FRACC.: 460540037575J LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109502582 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110147226 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506007885 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506009954 LIQ. EN EJECUTIVA A1260004106030791
8571
0599125676105
0599125674226
0699001389460
0699001389450
0699001389441
0699001389432
0699001389423
0699001389515
0699001389506
0699001389497
0699001389488
0699001389479
0699001389414
0599101621121
0599131875467
0599114910277
0599116209395
0599066197170
0599117132881
0599117116749
0599129056809
0599116887399
0599116887380
0599104011000
0599111000969
0599131789355
0599116009690
0599116009680
0599125689360
0599128487467
0599117123971
0699008015255
0699001042016
0599125665875
0599113206230
0699005078612
0599117134293
0599123697681
0599102304322
0599105247180
0599119218189
0599115310502
0699004802173
0599114910304
0699002223508
0599112153860
0599123807324
0599123807351
0599123807342
0599123807333
0699000970020
0699000970058
0699000970049
0699000970030
0599130710410
0599123814649
0599117128445
0599117128436
0599085276607
0599115991631
0599115991640
0699000276508
0599104023200
0599104023191
0599131235990
0599117810124
0599126413527
0599114907215
0599110335642
0599122224929
0599104124649
0599125668048
0599130393794
0599130393812
0599130393803
0599130391219
0599117049099
0599119233010
0599129288101
0599125913191
0599130807540
0599130349116
0599130349125
0699000960450
0699000960441
0599123805454
0599123806710
0599123806700
0599131513603
0599074677667
0699000962789
0699000962770
0599123815491
0599124307146
0699000173290
0599125679221
0599087056360
0599125672630
0599117067157
0599125685565
0699001756511
0599112946373
0599118470335
0599101624513
0599115994657
0699000284354
0599117117005
0599117123192
0599123815473
0699000970489
0699001041722
0599110338778
0599128355779
0599038174259
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
R46782
R46603
G46246
G46246
G46246
G46246
G46246
G46246
G46246
G46246
G46246
G46246
G46246
G46173
G46222
R46782
R03782
R28782
R03782
R03782
G12138
R03031
R03031
R46096
R46096
G46601
G12138
G12138
R46782
R12782
R03782
G46601
G46161
R12782
R46782
G46601
R03782
G46149
G46603
R03782
R03782
G03063
R03782
R46782
G46601
G03063
R03140
R03140
R03140
R03140
G03140
G03140
G03140
G03140
G46603
R03782
R03782
R03782
G03063
G03063
G03063
G03099
R46215
R46215
G03031
G03063
R03712
R46601
G03099
G03031
R03782
R12782
G12138
G12138
G12138
G12138
R46017
G03600
G03031
G03099
R12782
G03099
G03099
G03009
G03009
R03066
R03140
R03140
G46222
G46133
G03009
G03009
R03782
R03782
G46133
R46782
R46246
R46601
R46601
R46782
G46147
G46173
R46603
G46133
G03063
G03600
R03782
R03782
R03782
G03140
G46161
G03099
R12600
R12600
8572
73361347H
19009742N
11918648W
11918648W
21510559Q
21510559Q
18927243Z
24323541Y
19986015G
19986015G
21408621Z
B53510384
20844248S
19421082C
20452684A
20452684A
20033951P
20033951P
48289929A
29008384W
B62933072
21992633X
74238454C
74163715P
19083476P
48638962B
74226772E
74226772E
37654953C
B53657706
B53814471
X4865891B
X4878348W
22585124K
18943446W
78580739C
24309226C
18996831G
73393002W
73393002W
73393002W
33476264V
21618587J
48345349Q
48345349Q
24327794G
29018481W
19979839S
18911144S
19007962A
19095018G
19819969H
19009797K
19827819W
B53342630
X3592897K
X3592897K
X3953308E
X3953308E
X3892089Y
X2280310K
X4256683G
X4256683G
X4256683G
X1275896V
X1275896V
X3148100K
33437380A
X2501261B
X2544608A
13758395W
X4112665N
X3360172X
X1181279E
73908794L
48355045Y
19808900N
19808900N
28993929Z
02861011H
X6869183A
X3706144Q
X3138341Z
X1730826F
19963888A
X2546035G
B53532404
B53532404
20803930Q
B12569216
21477443C
73911041N
73911041N
74075025Y
21626056F
21626056F
X3183988Y
X3183988Y
X3183988Y
16246021V
73352157M
B96963343
B96963343
B53009106
B53405122
B53405122
B12078770
B53606497
19960549E
B97059786
B97059786
B97059786
21503692A
22615432S
06 03 2006
BELLMUNT LOPEZ PASCUAL
BELLMUNT VILLANUEVA VERONICA
BELLO DIAZ EUGENIO
BELLO DIAZ EUGENIO
BELLO GARCIA NELIDA
BELLO GARCIA NELIDA
BELLO RODRIGUEZ, FERNANDO
BELLOCH SENENT MARIA AMPARO
BELLON POZO JUAN ANTONIO
BELLON POZO JUAN ANTONIO
BELLOT HERNANDEZ JUSTINA
BELLS FABRIC TEXTIL SL
BELLVER COPOVI HUGO EDUARDO
BELLVER LLORENS FERNANDO
BELLVER PINEDA JUAN JOSE
BELLVER PINEDA JUAN JOSE
BELLVER SOS ESTEBAN
BELLVER SOS ESTEBAN
BELLVER VAÑO MARIA MERCEDES
BELLVERT PENALBA MOISES
BELMANBUS, SLU
BELMONTE CAPOTE FRANCISCO JOSE
BELMONTE DIAZ MARIA JESUS
BELMONTE LIARTE DANIEL
BELMONTE LOPEZ JUAN PEDRO
BELMONTE ROBLES JOSE ANTONIO
BELMONTE VILATO ANTONIO JAVIER
BELMONTE VILATO ANTONIO JAVIER
BELMONTE ZARRAGA M PILAR
BELPOL ESTUCATORES SL
BELTO INTERIORES SL
BELTON BARRY
BELTON RACHEL CLAIRE
BELTRAN ABAD VERONICA
BELTRAN ARNAL SERGIO PASCUAL
BELTRAN AYUSO ANDREA
BELTRAN BAIXAULI JUAN FERNANDO
BELTRAN BALLESTER VICTORIA
BELTRAN COLLADO, JOSEP ORIOL
BELTRAN COLLADO, JOSEP ORIOL
BELTRAN COLLADO, JOSEP ORIOL
BELTRAN ITURBE ERNESTO
BELTRAN LLORENS FRANCISCO
BELTRAN LOPEZ LUIS ROBERTO
BELTRAN LOPEZ LUIS ROBERTO
BELTRAN NAVARRO PEDRO
BELTRAN PITARCH ALICIA
BELTRAN PONS ASUNCION GLORIA
BELTRAN ROCA FRANCISCO MIGUEL
BELTRAN RODA FERNANDO ANTONIO
BELTRAN SANZ JUAN ANTONIO
BELTRAN VEA PROVIDENCIA
BELTRAN ZAPATERO RAFAEL
BELVER MESEGUER ANTONIO
BELZAGAL, SL
BEN AYZAH MOHAMMED
BEN AYZAH MOHAMMED
BEN DAOUIA, MOHAMMED
BEN DAOUIA, MOHAMMED
BEN EL BOUHALI HAMADI
BEN WHELIL MONIA
BENA DRAGAN
BENA DRAGAN
BENA DRAGAN
BENABDELLAH SALLAM
BENABDELLAH SALLAM
BENABIZA HAMID
BENAGES MENDIOROZ JAVIER JAIME
BENAICHA CHEIKH
BENAISSI LAKHDAR
BENAITE CACICEDO MARIA ANGELES
BENALCAZAR ANDRADE PATRICIO ARMANDO
BENALI, MBAREZ
BENARD PHILIPPE RODOLPHE VALERE
BENAVENT GASCON JUAN BTA
BENAVENT VAZQUEZ CAROLINA
BENAVENTE GARCIA ANDRES
BENAVENTE GARCIA ANDRES
BENAVENTE GARCIA MARTA
BENAVENTE PARDO EMILIO
BENAVIDES PACHECO ZULIMA
BENAYAD IKRAM
BENCHERIF REDOUANE
BENDRISS, DRISS
BENEDICTO FENOLLAR DANIEL
BENELKAHI ABDELALI
BENESHOES, SL
BENESHOES, SL
BENETO ARANDA SALVADOR
BENEX, LOGISTICA Y SERVICIOS, SL
BENEYTO CRUZ JOSE-MANUEL
BENEYTO GALBIS JUAN MIGUEL
BENEYTO GALBIS JUAN MIGUEL
BENEYTO GARCIA MARIA LUCIA
BENEYTO VAÑO JORGE
BENEYTO VAÑO JORGE
BENFETTA, MOHAMMED HADJ
BENFETTA, MOHAMMED HADJ
BENFETTA, MOHAMMED HADJ
BENGOA ERQUIAGA MARIA LOURDES
BENGOCHEA SALVADOR JOSE MARIA
BENICARN PALMA SL
BENICARN PALMA SL
BENIDORM ALQUILER APARTAMENTOS SL
BENIDORM DE NAVES SL
BENIDORM DE NAVES SL
BENIHELIX SL
BENIMAR COSTA 2000 SL UNIPERSONAL
BENIMELI BERNABEU AURORA
BENIREST SL
BENIREST SL
BENIREST SL
BENITEZ CEPAS CARLOS
BENITEZ GARCIA ALBERTO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DENOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DELIQ. EN EJECUTIVA A0360005540001679 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005540001514 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506053610 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107725620
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705530011291 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705530011280 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGCARTA DE REQUERIMIENTO APL./FRACC.: 030540014851S NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONAEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526004347 ESCRITOS Y COMUNICACIONES LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109506620 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905106006485 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120225390 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109684500 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA APL./FRACC.: 030540014812E APL./FRACC.: 030540014708X REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109406893 CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005106006361 APL./FRACC.: 460540033975R LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057680 LIQ. EN EJECUTIVA A4660304560004918 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305106017650 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ.PROVISIONAL IRPF 2003
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030260955 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1500005480306421 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530034297 APL./FRACC.: 460540039267A NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109480252 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGREQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110152528 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110083855 REQUERIMIENTO MOD. 347-2004
RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.14D-2005 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO MOD. 347-2004
CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC APL./FRACC.: 030540014409X NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DENOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DELIQ. EN EJECUTIVA A0360004506053357 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005026000268
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005026000279
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506028270 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506028269 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506018424 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506052291 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
DOGV - Núm. 5.212
0599130813646
0599130387331
0599129642851
0599129642842
0599123810010
0599123810000
0599115404626
0699002224222
0599033070854
0599074678070
0599124115773
0699000962239
0599121719001
0599099704849
0599128448490
0599128448480
0599125699865
0599125699856
0699001756062
0599129134230
0599125702633
0699000967748
0699000967555
0599117483718
0599129094272
0599130927770
0599109245066
0599109245057
0599125673144
0599117407414
0599099563370
0599117117849
0599128333283
0599125685886
0599125666315
0599125662300
0699004613606
0599124346737
0599130389091
0599130389082
0599130389073
0599117119984
0699000962330
0599129134422
0599129134413
0599130707330
0599104225390
0599074680031
0599125660980
0599130804231
0599125668845
0699001231683
0599103686940
0599108366817
0699004780503
0599128460452
0599128460461
0599130807632
0599130807641
0699000338456
0599124400417
0599129737837
0599130960211
0599129737828
0499094814818
0499068337991
0699000536382
0599124400628
0599124294294
0599129149080
0599114347342
0599117134147
0599120939422
0599126267795
0699004614578
0699001921888
0599117068266
0599117068257
0599093436618
0599130727341
0699003117588
0599125702624
0699012071615
0599130811015
0599086074473
0599076078562
0599126416818
0599126416827
0699001754293
0599119991781
0599118018390
0599105956744
0599111940194
0599124115663
0699000960479
0699000960460
0699000356148
0699000356139
0699000356120
0699000928267
0599131998740
0599033072486
0599086075252
0599108136147
0579000720247
0579000720256
0599130392227
0599131593793
0599033073210
0599104009158
0599104009149
0599104009130
0599124306430
0599125667168
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
R12782
G12135
R03099
R03099
R03600
R03600
G12135
G46601
G46133
G46133
R03782
G03009
R46782
G46173
R46147
R46147
R46782
R46782
G46147
R03600
R46782
G03065
G03065
R03782
G46222
G03099
G03099
G03099
R46602
R03782
G03066
R03782
R03099
R46782
R12782
R12782
G46237
R12600
G12138
G12138
G12138
R03782
G03009
R03782
R03782
G46161
R12782
G46133
R12782
R12782
R12782
G46601
R12600
R46782
R03600
R46603
R46603
R12782
R12782
G03600
R03782
G03065
G03065
G03065
R28782
R28782
G03099
R03782
R46782
R46782
R39782
R03782
R03782
G03063
G46237
G03600
R46601
R46601
G03063
G46603
G03065
R46782
R46782
R12782
G46133
R26782
G03099
G03099
G46147
G12138
R03600
R46147
R46147
R03782
G03009
G03009
G03600
G03600
G03600
G03099
G12138
G46133
G46133
G03031
R03065
R03065
G12138
G03065
G46133
R46096
R46096
R46096
R03600
R12782
DOGV - Núm. 5.212
20037677P
07875192S
X1449832G
22689035H
08105059C
08105059C
20844638Z
B12510780
B12510780
B03245685
B03245685
B97006621
52739387L
22527562M
25394159C
22631515K
48441607L
19588750H
X2332359K
X2351115D
M0341754C
X2441172K
X3161329W
X3161329W
21410670Q
X4381436M
X2065342B
X2065342B
19837877D
19822191D
20683768Y
75008739N
B96457874
B96457874
52762558Y
74204177J
73978640Z
21488771D
25120743M
52784163Z
25130342J
24348929W
24348929W
24348929W
24348929W
21380230M
21484599T
53375604X
53375604X
X2898479L
B97059489
X5033452V
B53200382
B53200382
B53200382
B53200382
B62441647
20245125L
24323183Q
22670861Z
22670861Z
20427201G
X3418115Q
X3418115Q
X3418115Q
X3367617A
19976521D
04358944F
74166616B
74166616B
74192950X
74192950X
50843543L
73546755T
30636680J
50094200Q
20406362A
19824978J
18947497M
53239398X
21607033M
21643705S
52715029H
74123228R
22119007E
19985468D
04983426Q
73574667J
21352523J
21420078V
15905777N
21475029K
48374174E
22697216B
21947386G
A03321809
18637633C
19367012T
48325255R
48300893L
18955228P
18923247C
18923247C
18923247C
77517549M
E96638085
E96638085
E96638085
X1738548R
X2833922T
19988311T
19988311T
20021244C
19973280B
BENITEZ GARCIA DAVID
BENITEZ ORTIZ LOURDES
BENITEZ SALINAS NELLY DEL CARMEN
BENITEZ SIMON MIGUEL
BENITO MADRIGAL MANUEL
BENITO MADRIGAL MANUEL
BENITO ROMERO JUAN
BENITOD, SL
BENITOD, SL
BENITRANS SL
BENITRANS SL
BENJAMIN RUIZ LAHOZ SL
BENJUMEDA GARCIA RAFAEL
BENLLOCH COSIN ANTONIO
BENLLOCH GRANELL NURIA
BENLLOCH MARCO VICENTE FCO
BENLLOCH MARTINEZ MIGUEL
BENLLOCH MORENO CONCEPCION
BENMOKADDEM MOSTAFA
BENNER MARCO MANFRED
BENNETT STEVEN JOHN
BENSAALI, KARIM
BENSFIA ABDELILAH
BENSFIA ABDELILAH
BENSIU DIAZ CONCEPCION
BENYAGHLI SALAH
BEORI BOTAU BERNARDINO
BEORI BOTAU BERNARDINO
BERBEGAL ALONSO TOMAS
BERBEGAL PALAO PEDRO
BERBEL MAS CARMEN
BERBEL SEGURA NICOLAS
BEREBER, SL
BEREBER, SL
BERENGUER AYELA DANIEL
BERENGUER BERENGUER NIEVES
BERENGUER BUFORN FRANCISCO
BERENGUER GIMENEZ LUIS MARCELO
BERENGUER LLORET ANGELA MARIA
BERENGUER PEDRO BUENAVENTURA
BERENGUER RODRIGUEZ VICENTE JOSE
BERENGUER SEGARRA VICENTE
BERENGUER SEGARRA VICENTE
BERENGUER SEGARRA VICENTE
BERENGUER SEGARRA VICENTE
BERENGUER SEMPERE EMILIO
BERENGUER SEVA, HELGA DEL CARMEN
BERENGUER SORRIBES VICTOR MANUEL
BERENGUER SORRIBES VICTOR MANUEL
BERGER PETER
BERGHOLD 2000 SL
BERGSTRöM JAN TONY
BERIUATA SL
BERIUATA SL
BERIUATA SL
BERIUATA SL
BERJAUF, SL
BERMEJO ARIÑO CARLOS
BERMEJO VEGA MARIA DEL SALOBRAR
BERMELL DALMAU FCO JOSE
BERMELL DALMAU FCO JOSE
BERMUDEZ GARCIA MATILDE
BERMUDEZ GONZALEZ ANGELA BRIGTTE
BERMUDEZ GONZALEZ ANGELA BRIGTTE
BERMUDEZ GONZALEZ ANGELA BRIGTTE
BERMUDEZ LADINO ADONAI
BERMUDEZ RAMIREZ ROSA
BERMUDEZ SERNA JOSE
BERNA BALLESTER ENRIQUE
BERNA BALLESTER ENRIQUE
BERNABE PAREDES FRANCISCO TEOFILO
BERNABE PAREDES FRANCISCO TEOFILO
BERNABE RODRIGUEZ M DOLORES
BERNABE ROIG MARIA DOLORES
BERNABE UBIETA ANA CRISTINA
BERNABE VAL JESUS
BERNABEU BAS MARIA ANGELES
BERNABEU FERNANDEZ ENRIQUE
BERNABEU HERNANDEZ ANA
BERNABEU JIMENEZ JUAN MANUEL
BERNABEU MIRO CONCEPCION
BERNABEU PERIS VICTOR VICENTE
BERNABEU REIG MARIA
BERNABEU SAEZ LUIS
BERNABEU TOMAS ROMAN
BERNABEU VALLS JUAN CARLOS
BERNAD MARTINEZ ANTONIO
BERNAL CONTRERAS JUAN
BERNAL ESCUDERO MANUEL
BERNAL FERNANDEZ FRANCISCO JOSE
BERNAL FERNANDEZ JUAN JOSE
BERNAL FERRANDIZ CAROLINA DEL CARMEN
BERNAL HERNANDEZ FRANCISCO
BERNAL MOROTE DOLORES DEL CARMEN
BERNAL RICO JOAQUIN
BERNARDO ORTOLA SA
BERNAT BELTRAN JOAQUIN
BERNAT CASAIN VICENTE
BERNAT GONZALEZ ALBERTO
BERNAT GONZALEZ VICTOR
BERNAT SERVENT, JAIME
BERNAT TALAMANTES VICENTE
BERNAT TALAMANTES VICENTE
BERNAT TALAMANTES VICENTE
BERNOL MARIN JOSEFA
BERPA, CB
BERPA, CB
BERPA, CB
BERR MARCUS
BERRADA EL BADAOUI SAMIR
BERTO PEIRO, JOSE IGNACIO
BERTO PEIRO, JOSE IGNACIO
BERTO PIERA JOSE VICENTE
BERTO SALORT JOSE VICENTE
06 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460034256 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
LIQ. PROVISIONAL IRPF 2002 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA A1060005506030383 LIQ. EN EJECUTIVA A1060005506025455 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110131441 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA M1900505460036513 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGREQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506028929 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526009770 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGAPL./FRACC.: 030540014860R APL./FRACC.: 030540014853V LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A4660305560002422 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540032517S PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306604106007177 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110032463 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004
CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA K1610105109503583 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQUIDACION DE RECARGO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540031996T PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506044964 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106020670 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905560000883 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610104100406813
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1500005480306432 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460037468 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306605526005097 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305530006481
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4614905106005546 APL./FRACC.: 030540013198H LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110209937 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005530019388 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109491802 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DEP
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005306003125 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109487963 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109479350 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506009965 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460258996 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306505526007076 CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO -
8573
0599117372517
0699008854811
0699002337596
0599118445071
0599122685892
0599122685883
0599117363450
0599116717310
0599130393244
0599119216034
0599119216025
0599120562957
0599117055928
0599115806346
0599119835444
0699001101324
0599125680799
0599130260025
0599124082223
0599116888297
0599109247751
0699002187859
0599129737819
0599129737800
0599119221314
0599122118732
0599129151481
0599129151472
0699002834640
0599128458977
0599125695190
0599105783943
0699001387728
0699001387719
0599119215118
0699004768807
0599121848710
0599117126840
0599077627930
0599085276533
0699003816472
0599107153095
0599107153086
0599125007498
0599112229045
0599116897390
0599119215713
0599125665298
0599125665289
0599085278596
0599127758818
0599129095868
0599117807502
0599117807493
0599117807484
0599085274636
0599128322283
0599130811767
0599105784273
0699001387636
0699001387627
0599125698251
0599125670201
0599125670220
0599125670210
0599123809120
0599113023685
0599116895850
0599109665275
0599130940036
0599128780379
0599128844188
0599119235495
0599119835435
0599124399784
0599125703174
0599128515865
0599130689099
0599130810364
0599119222533
0599121662333
0699008008380
0599130287828
0599130940503
0599116892385
0599075983770
0599131494802
0599128513876
0599112671263
0699006091034
0599119233937
0599123813237
0599117119838
0599125675683
0619049600060
0599106889892
0599116995208
0599125706988
0599117128454
0599117128418
0599128355669
0599130386938
0599130386956
0599130386947
0599124538696
0599112666533
0699001760399
0599109490411
0599085275507
0599117123358
0599033070313
0599113023501
0699000172713
0599113023658
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
R46782
G03600
G03031
G46602
R10782
R10782
R46782
G12138
G12138
R03732
R03732
G46602
R46149
G46602
G46173
G46222
R46782
G46603
R46096
R03031
G03099
G46601
G03065
G03065
R03782
R44782
R03600
R03600
G46601
R46603
R46782
R46603
G46246
G46246
R03600
R03066
G03031
R03782
G03031
G03063
G03031
G46173
G46173
G46173
G46173
R03600
R03600
R12782
R12782
G03063
G46149
G03099
G03063
G03063
G03063
G03063
G46215
R12782
R46603
G46246
G46246
R46782
R46133
R46133
R46133
R03600
G46133
R03600
R03099
G03099
G03099
G03099
R03782
G46173
R03782
R46782
R46782
G46237
R12782
R03782
G03031
G46215
G46147
G03099
R03066
R46133
G03065
R46782
R03031
R03782
R03782
R03600
R03782
R46782
R03712
G03063
R12600
R46782
R03782
R03782
R12600
G12135
G12135
G12135
R46782
G46173
G46173
G46173
G03063
R03782
G46133
G46133
G46133
G46133
8574
85085622C
21403621M
20037023K
74241941B
20038813V
20038813V
B97191209
X3047314K
53226283M
17075968D
18945995K
X3447642B
46530975C
B97053912
B50959238
B12016283
B53437174
B53437174
52745495D
05168145E
B53804290
B97265482
17987367X
B53421079
X1805684T
21397051J
X2685315L
X2506637M
X3415473L
X1921057M
X3236943S
M0347064V
A53674362
B12584199
E53562336
B96740238
B53543492
A46178026
A46467528
X1208908M
X1208908M
B53507828
B53867669
B53867669
B12535472
B12535472
48342181E
B53510459
B96347042
B46149118
X0325357E
X0325357E
X2880432G
B53083481
X3202870M
19815361X
21238671B
21238671B
53212895A
28993187P
B96819792
X2966828N
X2966828N
20442121C
X1000079Q
X5902864Y
22506592B
B53145645
46134209G
51363612N
20807644G
20807644G
22584481E
06207926L
33351004S
80022510J
33961652J
01487220V
01487220V
48308003E
21682546D
20394452F
19791745S
A46051389
X2276692Z
X2276692Z
X2276692Z
X2276692Z
18440474V
19813054A
22619003K
53098819F
28991215Z
36927237R
52949104E
21395527F
19979721N
19979721N
17221962E
17221962E
24323917Z
22123765L
73548115A
25390570L
24345140P
21626635B
53057449Z
22679485J
18430174K
48311482M
18429211R
20808363X
19419688Y
X3362987L
06 03 2006
BERTOMEU BUIGUES PASCUAL VICENTE
BERTOMEU CRESPO JAIME
BERTOMEU ESCRIVA VICENTE
BERTOMEU GARCIA SERGIO
BERTOMEU SALA FRANCISCO
BERTOMEU SALA FRANCISCO
BERTOMOVIL IMPORT-EXPORT SL
BERZANSKAS IGNAS
BERZOSA DOMINGUEZ ELIAS
BERZOSA HERVAS SANTIAGO
BESALDUCH BORT SUSANA
BESINAR SORIN ADIN
BESNART MARTINEZ ANTONIO
BESPE MANTENIMENT SL
BESTINVEST SPAIN 21 SL
BESTMOBLE SL
BESTTAP INTERNATIONAL SL
BESTTAP INTERNATIONAL SL
BETANZOS ORTIZ MARIA CARMEN
BETETA BARBA ARSENIO
BETNA SL
BETON LA VALL SL
BETRAN BETRAN MIGUEL ANGEL
BETTABILT, SL
BEUMELBURG HEIDI IRMA
BEVIA GUITIERREZ FERNANDO
BHALIL, MOHAMED
BHATTI GUL ZAMAN
BIDDLES SAMANTHA ZOE
BIEDEBACH MATTTHIAS
BIEFANG UTE MARGARETE
BIES ANDREA
BIG COMMERCE, SA
BIG-JUMPŸS, SL
BIKINI BEACH BAR CB
BILBIFARM SL
BILLAN CASA SL
BINGER GANDIA SA
BINGOS DE LIRIA SA
BINNER KLAUS DIETER
BINNER KLAUS DIETER
BIO ADOBE SL
BIOCONSULTEAM SL
BIOCONSULTEAM SL
BIOST ESPANICA, SL
BIOST ESPANICA, SL
BIOTA PEREZ RUBEN
BIP - BIP MAX MOBILE SL
BIPATRI SL
BIPLATA SL
BIRCH ELIZABETH
BIRCH ELIZABETH
BIRD, SIMON FRANCIS
BIRDNEST SL
BIRLIGEANU, TIBERIU
BISBAL CERVELLO ALBERTO
BISQUERT BISQUERT MARIA
BISQUERT BISQUERT MARIA
BISQUERT CATALA JOSE FRANCISCO
BISQUERT VENDRELL RAMON V
BIT-FORMATICA SL
BIXQUERT JOSE MIGUEL
BIXQUERT JOSE MIGUEL
BIXQUERT TARIN JOSE GUILLERMO
BJORNFLATEN HILDUR
BLAIR MARY
BLANCA MONLLOR MARIA FINA
BLANCA ZAPATOS SL
BLANCH CIVIL NEUS
BLANCO BORREGUERO DOLORES
BLANCO CAMPOS EMILIO
BLANCO CAMPOS EMILIO
BLANCO EXPOSITO MARIA
BLANCO FERNANDEZ ANGEL
BLANCO NUÑEZ MARIA JOSE
BLANCO OJEDA JOSE ANTONIO
BLANCO PEREZ JOSE
BLANCO SANCHEZ AUGUSTO
BLANCO SANCHEZ AUGUSTO
BLANCO SOLAZ VERONICA
BLANES GINER JAVIER
BLANQUER GIMENEZ CONSUELO
BLANQUEZ ROMAN JUAN
BLAS PARDO SA
BLASBERG ERNEST THEODOR
BLASBERG ERNEST THEODOR
BLASBERG ERNEST THEODOR
BLASBERG ERNEST THEODOR
BLASCO ASENSIO JOSE VICENTE
BLASCO AZNAR EDUARDO
BLASCO BAIXAULI JOSE MIGUEL
BLASCO BERBEL JOSE ENRIQUE
BLASCO BERTOMEU JOSE VICENTE
BLASCO BET BERNARDO
BLASCO BORBOTO MIGUEL ANGEL
BLASCO BUIGUES NADAL VICENTE
BLASCO DIAZ JESUS
BLASCO DIAZ JESUS
BLASCO DURAN M PILAR
BLASCO DURAN M PILAR
BLASCO ESCRIBA FRANCISCO
BLASCO GASCO RICARDO ENRIQUE
BLASCO JIMENO JAVIER
BLASCO LOZANO CAYO
BLASCO MARCO ALEJANDRO
BLASCO MOLINA RAFAEL
BLASCO ROZALEN FRANCISCO JOSE
BLASCO SALA SANTIAGO
BLASCO SOLERA PEDRO
BLASCO SOTOS ALBERTO
BLASCO TIMOTEO FRANCISCO
BLAT PERIS JOSE ALFREDO
BLAT TARAZONA CARIDAD
BLAUW BELLA FEMMIE
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 APL./FRACC.: 460540030988G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A1213505236000211
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGRESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA LIQ. PROV. S.C.G.I. MOD 190
NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106024652 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905506003885 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460039503 LIQ.PROVISIONAL IVA 2003
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506071639 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506071628 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506005764 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005516000780 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMOLIQ. EN EJECUTIVA A4609604506020646 CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460037325 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076721 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUID. SOCIEDADES 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460259469 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONANOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4614705516000052 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y NOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMONOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMONOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMONOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105106012686 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540035832H REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005530033844 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105324738
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460262780 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109501152 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4614905506005718 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO -
DOGV - Núm. 5.212
0599091232630
0599121848848
0599105787234
0699000634778
0599125701524
0699004614688
0699004101565
0599125668176
0599083438020
0599033144756
0599125664748
0599126961060
0599107659077
0699001040540
0599129340178
0599130391127
0699000963274
0699000963265
0599125707262
0599125659834
0599119838533
0599131870178
0599130385351
0599081545609
0599110337301
0599128335034
0599124400224
0599128511290
0599125212060
0599123147297
0599115994253
0599128782981
0599116828383
0599119991819
0599131136707
0699002223782
0599105972355
0699002180049
0599102306733
0699004771410
0699004771400
0599108137072
0699000361098
0699000361089
0599130393309
0599130393290
0699001248091
0599128337986
0699001390440
0599102306248
0599122287133
0599123606931
0599116898013
0599126526084
0599125661731
0699000765348
0599085276221
0599116631777
0599119223157
0599063565265
0599104050013
0599074680114
0599113026967
0599128515829
0699004775590
0599130192779
0599125681816
0599130996659
0599124936070
0499099222600
0599129444925
0599130221947
0599124535872
0699012117146
0599125667020
0599125672062
0599115175588
0699011701501
0699011701492
0699001042465
0699000961880
0599117053984
0599125686380
0599102304057
0599061801727
0599063565339
0599063565320
0599063565310
0599125689002
0599128456759
0599087055509
0599114910450
0599080516247
0599126267712
0599119477816
0599115991980
0599033072248
0599074679151
0599128486266
0599059954680
0599124535900
0599116892962
0599131869893
0599130259695
0599130288827
0699000961047
0599125705200
0599087055270
0599076082798
0599125694347
0599124083451
0699001398874
0599125690230
0599115994199
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
G03063
G03031
R46782
G03065
R46782
G46237
G46603
R12782
R12782
R46246
R12782
R45782
G46173
G46161
G46147
G12138
G03009
G03009
R46782
R12600
G03031
G46147
G12135
G03063
G03099
R03600
R03782
R46782
G03099
G03063
G03063
G03099
G46147
G12138
G03099
G46601
G03099
G46133
G46603
R03099
R03099
G03031
G03600
G03600
G12138
G12138
G03600
R03782
G46246
G46603
G03031
G03031
R03600
G03031
R12782
G46603
G03063
G03063
R03782
G03063
R46782
G46133
G46133
R46782
R03099
G03099
R46782
G03066
G08210
G03063
G46017
G46017
R46782
G03600
R12782
R46246
G03063
G03065
G03065
G46161
G03009
R46147
R46782
G46603
G03063
G03063
G03063
G03063
R46782
R46601
R46246
R46782
G03063
G03063
G12135
G03063
G46133
G46133
R12782
R12782
R46782
R03066
G46147
G46603
G46603
G03009
R46782
R46246
R46246
R46782
R46149
G46601
R46782
G03063
DOGV - Núm. 5.212
X3362992R
19995100G
20771712K
18952506T
20743880L
21384553G
21514335C
X2952669K
X2952669K
X2952669K
21456571D
21456571D
08995992W
25422278X
09199369J
19845258F
B97334023
48436954N
B53867776
20132246R
X2786532J
X2786532J
B12426839
X1472962L
22624719X
B96614185
18939148M
B53672515
N0032013E
N0032013E
N0032013E
N0032013E
B12626552
B96836200
19999753B
19995143R
19995143R
19995143R
X3131841T
X2299044X
73378238G
B53428579
20245753A
19432914F
B96631122
B53316428
74170337Y
22601513B
13698502R
X3896858Z
21499809F
00728087E
00728087E
B97388524
17119388M
B53651022
73574987B
B97176572
B53626107
B53626107
19875050Z
19875050Z
74170750M
B53460705
B53270435
B53270435
B53270435
22609950F
73387310Z
73387310Z
73387310Z
73387310Z
73387310Z
20005147T
19976378G
20247748C
20247748C
21369004A
20375595X
X5509323H
X4881254X
X2141470D
79141072G
X3175177G
21931415H
33499845T
33493975H
22686632F
B46100616
X2321075F
B96626429
G53408811
G53408811
19996423Q
B53311213
21514750K
B03884087
B03884087
B03884087
B03884087
B03884087
44521089N
X3391080Y
76716922P
52792741J
52792741J
52792741J
52792741J
33456841Y
B46589495
X6099826L
20490264R
53227022P
18949100K
BLAUW PETER NICOLAS
BLAY BUENDIA MARIA JOSE
BLAY PAU BERNARDO
BLAY ROMERO ESTRELLA
BLAY TOMAS FRANCISCA
BLAYA CARRERE FRANCISCO JAVIER
BLAYA SEREIX JORGE
BLAZEVSKI VIKTORIJA
BLAZEVSKI VIKTORIJA
BLAZEVSKI VIKTORIJA
BLAZQUEZ BLANZ JULIAN
BLAZQUEZ BLANZ JULIAN
BLAZQUEZ DONAIRE MARGARITA
BLAZQUEZ LOPEZ JOSE JAVIER
BLAZQUEZ MENDOZA ALFONSO
BLAZQUEZ VALDIVIESO MARIA AMPARO
BLINDATA EUROPEA SL
BLUNDELL SANSEGUNDO, ALEJANDRA CRUZ
BNL HOLDING,S.L.
BO HERNANDEZ VICENTA
BOATH JOHN TEMPEST
BOATH JOHN TEMPEST
BOCATERIA VICTOR S SL
BOCCALI MARC ANTOINE
BOCHONS GOMEZ JOSE
BODAS TAVERNES SL
BODI GIRONA ENRIQUE VICENTE
BODY CENTER ALCOY SL
BOER & VAN DIJK BEHEER BV
BOER & VAN DIJK BEHEER BV
BOER & VAN DIJK BEHEER BV
BOER & VAN DIJK BEHEER BV
BOG-DAN 2003 SL
BOGAROSE SL
BOHIGUES TAUSTE JOSE
BOHIGUES TAUSTE SALVADOR
BOHIGUES TAUSTE SALVADOR
BOHIGUES TAUSTE SALVADOR
BOHORQUEZ DE LA CRUZ EDGAR ORLI
BOIA POENARU PAUL IONATAN
BOIRA SALES JOSE MIGUEL
BOIVERD ALTERNATIVAS FORESTALES SL
BOIX FALCO JAVIER
BOIX MARTINEZ RAFAEL
BOIX PERRUQUERS SL
BOIXEROLA DEL PALLARS SL
BOJ GARRE CARLOS
BOLAÑOS GARCIA MANUEL
BOLADO CASUSO FRANCISCO JAVIER
BOLIVAR LEAL JOHAN MAURICIO
BOLIVAR MATA JAVIER
BOLLAIN SANCHEZ SEBASTIAN
BOLLAIN SANCHEZ SEBASTIAN
BOLLERIA ARTESANA TRADICIONAL SL
BOLSA REMON LUIS ANGEL
BOLSOS VIMA SL UNIPERSONAL
BOLUFER LLEDO CARLOS
BOMBEOS LA RIBERA SL
BON ROSTIT, SL
BON ROSTIT, SL
BONAFONT GIMENO JOSE MANUEL
BONAFONT GIMENO JOSE MANUEL
BONAFOS SANCHEZ FERNANDO
BONANZA CARD SL
BONAVISTA SHOES SL
BONAVISTA SHOES SL
BONAVISTA SHOES SL
BONDIA PEREZ JOSEFA
BONET ALMAGRO CONSOLACION
BONET ALMAGRO CONSOLACION
BONET ALMAGRO CONSOLACION
BONET ALMAGRO CONSOLACION
BONET ALMAGRO CONSOLACION
BONET ESCRIVA ROSA ANA
BONET MARTI ALEJANDRO
BONET NEGRETE ROBERTO
BONET NEGRETE ROBERTO
BONET SEGURA JOSEP LLUIS
BONETE ESTEVE JOSE
BONFIGLIO SILVANA FABIANA
BONGARD JEAN PASCAL
BONGO GUYLAIN
BONIAS PEREZ-FUSTER MARIA DOLORES
BONILLA RIVERA SONIA ELIZABETH
BONMATI NADAL MARIA DOLORES
BONMATI NAVARRO GASPAR
BONMATI RODES MARIA VICTORIA
BONO VICARIO AMPARO
BONTENI SL
BOOKER CHRISTOPHER JOHN
BOOMBALLOON SL
BOPTOP SC
BOPTOP SC
BOQUER GARCIA JOSE MANUEL
BORAM & SERGAR, SL
BORBOLLA FERNANDEZ JUAN FRANCISCO
BORDADOS LOZANO SL
BORDADOS LOZANO SL
BORDADOS LOZANO SL
BORDADOS LOZANO SL
BORDADOS LOZANO SL
BORDERIA DIAZ EDUARDO
BORDIRO MARIAN
BORGES VIEIRA MARIA ISABEL
BORILLO GALLARDO VICENTE
BORILLO GALLARDO VICENTE
BORILLO GALLARDO VICENTE
BORILLO GALLARDO VICENTE
BORILLO OLMEDO EDUARDO
BORIS VIDRE SL
BORISEVICA UVRIKA
BORJA BORRULL MIGUEL
BORJA GARCIA MANUELA
BORJA GIMENEZ JUANA
06 03 2006
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0309905126000602 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110093359 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005530039696 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA K1610105109496345 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105106009728 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105416002060 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105236001777 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530029182 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506014618 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A4623705506008776 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506047956 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506047978 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506047967 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506047945 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005206000871 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305516000852
LIQ. EN EJECUTIVA A4613305516000841
LIQ. EN EJECUTIVA A4613305516000830
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705526001310 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 APL./FRACC.: 460540033250N CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506004702 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306605526001907 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110119407 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306605530003718 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4623705530009555 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DEP
LIQ. EN EJECUTIVA A4660305560002444 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505126000502 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530029017 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027150 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109488942 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA APL./FRACC.: 460540036738G CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120001188
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105104068516
LIQ. EN EJECUTIVA A1213505126000717 LIQ. EN EJECUTIVA A1213504506010060
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106737424
8575
0599115994208
0699004776690
0599117362599
0599128355640
0699000100746
0599116894374
0699000002049
0599124116314
0599124116305
0599124116296
0699001514347
0599131515381
0599127809023
0599101646019
0599128780570
0599111016176
0699004101455
0599106089230
0599131849067
0699000890582
0599131133939
0599131133920
0599128357117
0599113565590
0599116049226
0599124087631
0599123679880
0699000962266
0599123803520
0599123803548
0599123803539
0599123803510
0599128357236
0699008014687
0599098488871
0599049006141
0599049006132
0599049006123
0599131346798
0599125662712
0599125660146
0699000963622
0599125659385
0699003798551
0599117048704
0599117810014
0699000285115
0599105782046
0699002226083
0599112330566
0599131996622
0599129516746
0599129516737
0599128462616
0599125675537
0599116893100
0599117356062
0699001755054
0699000358824
0699000358815
0599022130263
0599033144729
0599131133434
0599123805353
0699000636271
0699000636262
0699004346086
0599131768390
0599130388550
0599130388541
0599130388532
0599130388579
0599130388560
0599125700460
0599128453028
0599130804388
0599130804379
0599125683264
0599125702377
0599131567283
0619136300017
0599128460782
0599131988199
0699003145160
0599116890441
0599128579555
0699002030521
0599111015745
0599102304890
0599115175761
0699001741616
0599103516174
0599131136413
0599113026260
0499079797131
0599116899562
0699000968408
0699000968399
0699000968380
0699000968370
0699000968361
0599118466366
0599085275745
0599085275213
0599125227772
0599125227763
0599125227790
0599125227781
0599125685428
0599102304524
0599113024702
0599125667305
0599130807165
0599083433162
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
G03063
R03099
R46782
R12600
G46237
R03099
G03600
R03782
R03782
R03782
G03600
G03600
G12138
G46173
G03031
R46603
G46603
G46173
G03600
G46237
G03099
G03099
R12600
G03099
G46149
R46237
G12138
G03009
R03031
R03031
R03031
R03031
R12600
G46601
G46133
R46133
R46133
R46133
G03031
R12782
R12600
G03009
R12135
G46161
R46017
G03063
G03099
R46246
G46601
R46782
G03600
G46603
G46603
R46782
R46782
R03066
R46782
G46147
G03600
G03600
R46246
R46246
G03099
R03066
G03065
G03065
G03065
G46603
G12138
G12138
G12138
G12138
G12138
R46782
R46237
R12782
R12782
R46782
R46782
G46246
R03063
R46603
G46222
G46603
R03065
R03782
G03600
R46603
G46603
G03063
G46603
R03782
G03099
G46133
G03600
R03600
G03065
G03065
G03065
G03065
G03065
R46782
G03063
G03063
R12782
R12782
R12782
R12782
R46782
G46603
G46133
R12782
R12782
R12782
8576
19825497A
X2881464R
21632134J
21491799R
33564093D
X3261159N
24375920Z
20778022Y
18987482Q
52737944W
73932097T
19981743X
20404207X
09048090M
52712521V
52712521V
24348437Q
24348437Q
21628036D
21628036D
21171307Z
20472482K
37641295R
73390584E
X3866189G
28300679F
20759974J
20043028T
22503727K
25385488C
53091453R
18913213Z
52778384P
19827456F
X0642481E
19792146W
B13223201
B12398863
74203870M
22676405S
22676405S
48367688E
74151218T
77608587D
77608585F
77608585F
52682301L
52682301L
01826026X
B97505630
52941641B
52941641B
20248107B
X1304389J
X1304389J
X1304389J
X1968112W
X1974701J
X3460437H
X2723615R
X3121090J
X4431263Z
X1976519Z
X3542949Y
X3527428X
X3959608C
X1336403B
E96750039
B97142640
M0354750K
X3147888Q
X3158463B
X3424063F
X2306179S
X3638613J
X2506607K
X3290779P
X3677692S
X3988025D
X3063963H
X1685049T
X1432811A
X2584935B
X2476845K
X1422484A
B97013874
B97013874
X1787192T
X5187773P
18966350K
50688625Y
B12600771
B97483481
B97483481
B97022420
B97022420
21310584A
21303665F
X3224327A
B46722864
B46722864
44851420V
B03419959
E12649562
X0213536G
X1411417E
19819624H
50934660X
X2214134Q
X1124846P
X2328994Z
B53227476
E96049374
X3310394G
06 03 2006
BORJA JIMENEZ JOSE
BORKUTA VITALIY
BORNAY LLINARES FERNANDO JORGE
BORNAY LLINARES JUAN PABLO
BORONAT OJEL JARAMILLO AGUSTIN
BOROU, NOUREDDINE
BORRAGEIROS BESADA SERGIO
BORRAS ESTEVE FRANCISCA VICENTA
BORRAS GONZALEZ MARIA ROSA
BORRAS MOTILLA JOSE ANTONIO
BORRAS SANCHOS JOSE ANTONIO
BORRAS SARIO MIGUEL ANGELINO
BORRAS VAÑO TERESA ELODIA
BORRAZ CONTENTO GABRIEL
BORREDA MONTES ENRIQUE
BORREDA MONTES ENRIQUE
BORREGO SAEZ JOSE ANTONIO
BORREGO SAEZ JOSE ANTONIO
BORRELL VALLS SALVADOR
BORRELL VALLS SALVADOR
BORRULL HERNANDEZ ANTONIO
BORRULL MORENO SUSANA
BORT BALLESTER VICENTE
BORT LLUCH MARIA ARETHA
BOSCA VICTOR ONISOR
BOSCH CAMPAÑA JUAN
BOSCH COSMEN RAUL
BOSCH ELENA MIGUEL
BOSCH IZQUIERDO JUAN DOMINGO
BOSCH NAVARRO, MIRIAM
BOSCH PESTAÑA, M ANGELES
BOSCH SANZ PILAR
BOSCH VALERO CARMEN
BOSCH VALLS MANUE L SALVADOR
BOSI, CIHAT
BOSQUET LLOPIS DOLORES
BOSS MEDICAL SL
BOSTON GESTION ASOC SL
BOTELLA AZNAR LUIS
BOTELLA FERRANDO FRANCISCO JAVIER
BOTELLA FERRANDO FRANCISCO JAVIER
BOTELLA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
BOTELLA PAREDES JOSE
BOTEY SANS ALBERTO
BOTEY SANS CAROLINA
BOTEY SANS CAROLINA
BOTIA ORIOL JULIO
BOTIA ORIOL JULIO
BOTO VILLAR JOSE LUIS
BOTTA MOBILIARIO SL
BOU GARCIA PIEDAD
BOU GARCIA PIEDAD
BOU PRADAS DAVID
BOUACHA AZIZ
BOUACHA AZIZ
BOUACHA AZIZ
BOUALI DJILALI
BOUARIBI AHMED
BOUAZIZ MOHAMMED
BOUCHAIB MOUZDAHIR
BOUCHAJRA EL HAJ
BOUCHAMA, AHMED
BOUDALI, BELAHOUEL
BOUDEHANE ABDERREZAK
BOUDERBALA, ABDELKADER
BOUDLAL, AHMED
BOUFAR MOUSSA
BOUFFET CAPRI FREIDURIA CB
BOUFFET LIBRE TORREVIEJA SL
BOUKAMEL LAKHAL
BOUKHARI, MOHAMED
BOUKHEFFA RACHID
BOUKILI OMAR ABBAS
BOUKRAA MOHAMMED
BOULAOUAFI DRISS
BOULASSOUAK JABIR
BOUMAHDI MOHAMED
BOUNHAM MALCOLM CHARLES
BOUQES HAMID
BOURASS EL HASSAN
BOUSBA, ESSADI
BOUSLAMI MOHAMED
BOUSMAHA KOULALI
BOUSMINA HAMID
BOUZEKRI EL FARTASS
BOUZIANI FREEMANS SL
BOUZIANI FREEMANS SL
BOUZID SLIMANE
BOUZIRI MOURAD
BOVAIRA GARCIA, FERNANDO MANUEL
BOVEDA CRUZ JOSE VALENTIN
BOVINOS CASTELLON SL
BOWLING MEDITERRANEO SL
BOWLING MEDITERRANEO SL
BOWLING MILENIUM SL
BOWLING MILENIUM SL
BOX ANIORTE ROSARIO
BOX BUTRON ANTONIO
BOYA NADJEM BRAHIM
BOYDEN INTERNACIONAL SL
BOYDEN INTERNACIONAL SL
BOYER ANDA JOSE VICENTE
BRACON, SL
BRADLEY CATERING, CB
BRAILEY RAYMOND JONH GLYN
BRAKE REBECCA JANE
BRANDEZ RULLAS ANGEL
BRANDEZ RULLAS TOMAS
BRANDNER OLIVER
BRANDRETH SALLY ANN FRANCES
BRANSON KEVIN ANDREW
BRAPA HOTEL SL
BRASVAL CB
BRATU MIHAI
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
ACDO.RSL.REC.REPOS.CONTRA PROV.APREMIO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610104101613337
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROV.IVA 2004 CON EXPED.SANCIONADORLIQ. EN EJECUTIVA K1610105110165090 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108671202 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110153848 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOREQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIONOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGAPL./FRACC.: 460540033489K RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A1260005306003202 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109492011 LIQ. EN EJECUTIVA A1213805506002243
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4660205506019767 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205506019756 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506026330 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506026320 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306305126002854 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G APL./FRACC.: 460540038369W NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109481704 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A4609604506028093 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0380105456000248 APL./FRACC.: 460540035055T RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109486940 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610105109496455 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA M2205005120012365 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G APL./FRACC.: 460540038081J LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105318831
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109481418 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005526005292 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705530018078 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705530018067 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111401744 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC ESCRITOS Y COMUNICACIONES
LIQ. EN EJECUTIVA H2000004030001516 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526006371 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2003
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 APL./FRACC.: 460540037766C PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030247227 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110131860 -
DOGV - Núm. 5.212
0599130803150
0599123767880
0599119221552
0699000355845
0699002224635
0599061921810
0599125673319
0699002328668
0599130387176
0599126535260
0599117049364
0599114109440
0599126443061
0599104115775
0599125670513
0599125670522
0519280773468
0699001399433
0699000963925
0699000963916
0599117372178
0599125663280
0599115639669
0699002808221
0599126949804
0599131976539
0599002637621
0699000546347
0599119588090
0699002680850
0599118444860
0599125523086
0599111485582
0599106863364
0599125680633
0599108367082
0699000763761
0599128355348
0699000000710
0599123404468
0599123404459
0699000314595
0599116893961
0599083426838
0599125227680
0599119990104
0599128511988
0599128511979
0599115176082
0699003224351
0599111280084
0599111280075
0599125662896
0599125249507
0599125249498
0599125249489
0599128479510
0599110338080
0599123450310
0599119221094
0599125703046
0599130807550
0599112329915
0599117113420
0599125666196
0599124546221
0599104010743
0599113026691
0599086074877
0599128334796
0599112686609
0599130348611
0599117125558
0599120939368
0599114342704
0519458500430
0599129288734
0599121927388
0699012088234
0599117119416
0599125699077
0599128515113
0599119220040
0699001921420
0599129496304
0599129339875
0599129339884
0599127868708
0599123449889
0599059961225
0599116894017
0599128355824
0599128448260
0599128448251
0699001042584
0699004100474
0599109249457
0599096657427
0699006125510
0699000426290
0699000426281
0599122137670
0699004758741
0599119992277
0599116887343
0599093302427
0699001900474
0599120935590
0599110337137
0599105069888
0599109247257
0599085275608
0599033072724
0599116886280
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
R12138
R03600
R03782
G03600
G46601
R12782
R46602
G46017
G12135
G46602
R46017
G46133
G46147
R03782
R46147
R46147
R46601
G46601
G03009
G03009
R46782
R12782
G12138
G12138
R45752
G03600
R46246
G46237
G12135
G46237
G46602
G12138
R28148
G46173
R46782
R46782
G46246
R12600
G03066
G46602
G46602
G03065
R03099
R12782
R12782
G12138
R46782
R46782
G03063
G46601
R12782
R12782
R12782
G46222
G46222
G46222
R03782
G03099
R46782
R03782
R46782
R12782
R46782
R03782
R12782
R30782
R46096
G46133
G46133
R03600
R46782
G03099
R03782
R03782
R04782
R12600
G03031
G03065
R46782
R03782
R46782
R46782
R03782
G03099
G46147
G46147
G46147
G46602
R46782
R12782
R03099
R12600
R46147
R46147
G46161
G46161
G03099
G03063
R03782
G46603
G46603
G46161
R03063
G12138
R03031
G03063
G46601
R46601
G03099
R03782
G03099
G03063
G46133
R03031
DOGV - Núm. 5.212
X3310394G
25387631R
20150920E
19064550B
73988730F
00731700R
00731700R
01015547M
X6078300K
22641655H
X5382918K
X1545775Z
X1545775Z
X1651833L
X3548518D
52778109D
52778109D
X3349443E
B03982238
X4422478S
B12220828
B12220828
B12220828
B12220828
B97457527
X0349591Z
07938686Y
X5971413S
X5971413S
X0559206F
B97213458
74077932S
13080414S
B97106140
B53550943
X0661415G
18170264B
18170264B
B53869830
53381091T
52795499B
X3021640S
B03348455
A46566105
X1831634Y
18916561G
B46164166
B46090494
B46102786
B53013249
B53013249
X4411553S
B96751706
21616727Q
21436796Z
X1789238E
X4289929S
X1089246N
X2883615J
00645418S
21422422S
B53616298
X4435979S
X4435979S
E97496111
21361707C
29018807Y
X2031288C
48440642C
48440642C
22652873N
X3988864C
B53578241
B53578241
X3461407E
19091749R
19087010T
52651650G
52651650G
52651650G
44790522T
44790522T
B53117149
19566116Q
25410051L
28988315N
X3325609Q
B53600672
B53600672
B53650818
X2211948S
X0855181H
74194264J
50800263W
X0600727J
X2815982T
X3348587V
22575799B
24311524H
75255638Y
75255638Y
53356757T
53356757T
53356757T
X1432463T
51693739C
X2024739A
X4631814M
36560502R
B96992631
85091653W
B46954822
X3039180Y
A97492292
BRATU MIHAI
BRAU ARMIÑANA JORGE
BRAULIO MIRAVET FRANCISCO RAMON
BRAULIO TORRES AMPARO
BRAVO BORRELL ANGEL
BRAVO CASADO JOSE LUIS
BRAVO CASADO JOSE LUIS
BRAVO DONOSO ROSARIO
BRAZDZIONIS GINTARAS
BRENES GARRIDO JOSE MANUEL
BRERETON JAMES
BRESSELEERS JOSEPHA CONSTANTIA
BRESSELEERS JOSEPHA CONSTANTIA
BRESSON BRUNO JEAN
BRETON RAYMOND GEORGE
BRETONES COLLADOS JESUS
BRETONES COLLADOS JESUS
BRETT CHARLES
BRETUR SL
BREUER THEODOR
BRICOAN SL
BRICOAN SL
BRICOAN SL
BRICOAN SL
BRICOJOY SL
BRIDGES AUDREY MARGARET
BRIEGA ORTEGA ANTONIO V
BRIEN KEVIN MARIAN
BRIEN KEVIN MARIAN
BRIGGS KATHLEEN MILDRED
BRIGSOL SPORTS MARKETING SL
BRIONES GOSP GERARDO
BRIONES MARTINEZ JESUS
BRIOPACK LEVANTE SLL
BRITHOL AGENCIA DE SEGUROS SL
BRITO GIL CEINA MARIA
BRIZ PEREZ VIRGINIA PILAR
BRIZ PEREZ VIRGINIA PILAR
BROADBAND SOLUTIONS SL
BROCH BELTRAN BEATRIZ
BROCH SAFONT FRANCISCO JAVIER
BRODERICK ANN MARIA
BROGOLA, SL
BROLAND SA
BROMBACH ASTRID DORTE HANNI
BRONCANO MARQUEZ MARIA JESUS
BRONCES BRONE SL
BRONCES JOSMA SL
BRONCES Y CERAMICAS SL
BROOKER CALZADOS, SL
BROOKER CALZADOS, SL
BROOKES VICTORIA LOUISE
BROOKLYN PUB SL
BROTONS BORREL REMEDIOS
BROTONS PASTOR ROSA MARIA
BROWN CHARLES MICHAEL
BROWN TIMOTHY
BROWNE DAVID ROYSTON
BROWNSILL MELVIN ANTHONY
BROX ESCOBAR MARIA CARMEN
BRUFAL PEREZ MARIA JOSE
BRUGGEMEIER SL
BRUIJNINCKX JOHANNA PETRONELLA CHRISTI
BRUIJNINCKX JOHANNA PETRONELLA CHRISTI
BRYAN Y LUCIA CB
BUADES IBORRA FRANCISCO
BUCHARDO BLASCO ROSARIO
BUCHHEISTER HARTMUT ALBRECHT WILHELM
BUCHON ROSELLO CARLOS
BUCHON ROSELLO CARLOS
BUCHON TOMAS JOSE FCO LORENZO
BUCUR LIGIA CORINA
BUDAI TRADE, SL
BUDAI TRADE, SL
BUELE BUELE EDUARDO
BUENDIA ORTEGA JOSE ESTEBAN
BUENO FENOLLOSA RAFAEL
BUENO MARTIN MARIA DOLORES
BUENO MARTIN MARIA DOLORES
BUENO MARTIN MARIA DOLORES
BUENO SERRANO MARIANO
BUENO SERRANO MARIANO
BUENOS NEGOCIOS, SL
BUESO RIBES EDUARDO
BUGUEDA ALBAMONTE GLORIA PATRICIA
BUIGUES CATALA VICENTE
BUITRAGO MORENO CATALINA
BULOWA SLONCE SL
BULOWA SLONCE SL
BUNKER PUENTE ROJO, SL
BUNTROCK ULF PETER
BURFITT DOROTHY EDITH
BURGADA MONTEJO FRANCISCO MANUEL
BURGAZ ECHEVARRIA JAIME
BURGE NEVILLE GORDON
BURGER, KUNO EDUARD
BURGESS TONY JAMES
BURGOS FUENTES RICARDO
BURGOS GARCIA BALDOMERA
BURGOS SALAS JOSE ANTONIO
BURGOS SALAS JOSE ANTONIO
BURGOS SANCHIZ YOLANDA
BURGOS SANCHIZ YOLANDA
BURGOS SANCHIZ YOLANDA
BURGUEOIS IGNACIO JORGE
BURGUILLOS ARREBOLA JULIAN
BURLI HANS ARMANDO
BURLING AMANDA CLAIRE
BURON FERNANDEZ JOSE
BURRIEL RODRIGO HERMANOS SL
BURRIEL SANCHEZ MARIA DOLORES
BURRIEL SL
BURTON MICHAEL CHARLES
BUSILY BUSINESS SA
06 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109486489 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005530026351 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005530026362 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109481726 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506008015 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506047835 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506071760 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506007456 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506000511 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. PROVISIONAL IRPF 2001 CARTA DE REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305126002425 CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G APL./FRACC.: 460540036599A LIQ. EN EJECUTIVA A0303105106009189 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505540000260
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004140000274 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO MOD. 347-2004
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306505526002434 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506023002 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111407431 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506009987 LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360005206001364 CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306305126003404 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505530016895 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO
APL./FRACC.: 460540039131M NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005526009338 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005526009327 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOAPL./FRACC.: 460540021346E
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -
8577
0599116886270
0599125691770
0599125684061
0599132016303
0599086801582
0599115174460
0599115174450
0599130908062
0599113024639
0599125676839
0599105971585
0599110337925
0599110337916
0699000276461
0599085275570
0599128335932
0599128335941
0599115991384
0599085275498
0599085276010
0599130392373
0599130392364
0599130392355
0599131364874
0699001082478
0599116633198
0599116894310
0599110336861
0599105971640
0599115992769
0599130979755
0599085278210
0599129931666
0699005987450
0599110335890
0699004316303
0599125678617
0599125678608
0699002204808
0599130386305
0599131545420
0599122001710
0599123811650
0699008013751
0699004772199
0699002503788
0599102305862
0599102306201
0599102304167
0599123807957
0699000971102
0599115311438
0599124094754
0599119223606
0599121665120
0599085276790
0599116539716
0599128330167
0599085278468
0599117483130
0699002032795
0599117810170
0599117807457
0599117807466
0599118469969
0599128328214
0599087128163
0699004771566
0699012070295
0699012070286
0599125686225
0599129742410
0599125212400
0599125913100
0599116889424
0599128511080
0699007112100
0699000758766
0699000758757
0599112831149
0599125659880
0599128355898
0699001404731
0699001039908
0699009544035
0599085275388
0599126267896
0599110338493
0599110338484
0579001098362
0599085274351
0599128330130
0599128478813
0599122370385
0599096970431
0599119992149
0599085276836
0599129148805
0599112346718
0599116889112
0599116889103
0599098195061
0599098195052
0599098195043
0599119223074
0599125661888
0599085273994
0599129096858
0599125682898
0599118444999
0599115436782
0599119118711
0599105971365
0599116829649
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
R03031
R46782
R46782
G46222
G03063
G03031
G03031
G03600
G46133
R46782
G03099
G03099
G03099
G03099
G03063
R03600
R03600
G03063
G03063
G03063
G12138
G12138
G12138
G12138
G46222
G03063
R03099
G03099
G03099
G03063
G46161
G03063
R09752
R46782
G03099
G46603
R46782
R46782
G03031
G12135
G12135
G03099
R03600
G46601
R03099
G46237
G46603
G46603
G46603
R03140
G03140
G03063
R46782
R03782
G03600
G03063
G03099
R03063
G03063
R03063
G03600
G03063
G03063
G03063
R46601
R03031
R12782
R03099
R46782
R46782
R46782
G03099
G03099
G03099
R03065
R46782
R46782
G46173
G46173
G46173
R12600
R12600
G03600
G46161
G46215
G03063
G03063
G03099
G03099
R03782
G03063
R03063
R03782
G46173
G03063
G12138
G03063
R46782
R46782
R03065
R03065
R46782
R46782
R46782
R03782
R12782
G03063
G03099
R46782
G46602
R46782
G46601
G03099
G46147
8578
B12508057
22635753G
37325244Q
25387754D
25387754D
19972735H
48582781L
48344624G
X3268483E
45674146X
47624950T
21610075B
X5464970D
X3177791L
X3177791L
19848656R
B96183058
B96183058
B96183058
X2732172W
B97208607
B97091896
B96491006
B96538368
B96538368
B96538368
B97167415
20743521M
52742377L
X2806409H
20685248Z
B81179814
52739031P
21388758T
44858273Q
01578257C
45636216F
22143494Z
73573205T
73573205T
48625707G
30413794C
52632290X
24300718E
24300718E
B96429493
B96429493
21681860J
20035276E
X3705422F
19822062H
48306237G
21484915V
52635606Z
31842442T
15240698R
15240698R
15240698R
25385133X
52720043H
18979519B
18979519B
33328005Q
22659669T
22659669T
22659669T
22659669T
22659669T
22659669T
22659669T
22659669T
22668875Y
22668875Y
18974895X
21515542P
19006833R
A46597571
32009597Z
33517047K
51669725H
29023091N
22556821P
11425485M
11425485M
11425485M
53364032F
18917250A
A46270153
A03051661
B53349312
B53349312
B53349312
B53349312
B53349312
19094792P
74221271H
74221271H
74354794A
X4236727N
33469953P
33469953P
73897833Y
76082026G
76082026G
48462150T
X3571281W
21333266F
53226441W
19968942C
39854108F
39854108F
21665020D
73257849C
25415459E
06 03 2006
BUSINESS TRANSP GROUP SL
BUSTAMANTE BAUTISTA JOSE
BUSTAMANTE CORTEZON, JOSE ANTONIO
BUSTAMANTE HERNANDEZ LUIS
BUSTAMANTE HERNANDEZ LUIS
BUSTAMANTE MARTI FRANCISCO
BUSTAMANTE QUIROS JOSE ENRIQUE
BUSTAMANTE VICO MATILDE ALICIA
BUSTEAN NICOLAE
BUSTO LORENZO DOMINGO JESUS
BUSTOS MARIN ISMAEL
BUSTOS MORALES ANTONIO
BUTATERWOIR ANTHONY MICHAEL
BUTT TIKKA KHAN
BUTT TIKKA KHAN
BUXO PULIDO EMILIO
BUZON PUBLICIDAD DIRECTA SL
BUZON PUBLICIDAD DIRECTA SL
BUZON PUBLICIDAD DIRECTA SL
BUZZO MARIA CAROLINA
B2B-FINANCER SL
C R ECOSINC SLU
C.A. CREACIONES EMAR SL
CA-WALKING SL
CA-WALKING SL
CA-WALKING SL
CAñADA PASTOR SL
CAÑABATE COPOVI JOSE
CAÑADA SOLANA MANUEL
CAÑAVERAL GOMEZ RAMIRO P
CAÑES HIDALGO ENRIQUETA
CAÑETE BUSINESS SL
CAÑETE RODRIGUEZ ANTONIO
CAÑIZARES ASENSI VICENTA
CAÑIZARES DOÑATE JULIO
CAÑIZARES GARCIA JOSE MARIA
CAÑIZARES MARTI RUBEN
CAÑIZARES ORTUÑO MARIA REYES
CAÑO GENOVES UNAI
CAÑO GENOVES UNAI
CAÑON SOSA JORGE GABRIEL
CAÑUELO MOLINA JOSE
CABAÑAS PALACIOS JUAN IGNACIO
CABAÑERO MARTINEZ MARGARITA
CABAÑERO MARTINEZ MARGARITA
CABAELECTRIC SL
CABAELECTRIC SL
CABALLAR CURADO FABIOLA
CABALLER IBAÑEZ VICENTE
CABALLERO ADAM MARK
CABALLERO ARIAS LUIS
CABALLERO AZNAR MARIA ESTELA
CABALLERO BALSERA, VIRGINIA
CABALLERO GARCIA ENRIQUE JOSE
CABALLERO GONZALEZ JOSE LUIS
CABALLERO GUIRAL LUIS JOSE
CABALLERO GUIRAL LUIS JOSE
CABALLERO GUIRAL LUIS JOSE
CABALLERO RICHART ISABEL
CABALLERO SANCHEZ MIGUEL
CABALLERO SUAREP FRANCISCO JAVIER
CABALLERO SUAREP FRANCISCO JAVIER
CABANA DEL VALLE ROBERTO JOSE
CABANES APARICIO JOSE JOAQUIN
CABANES APARICIO JOSE JOAQUIN
CABANES APARICIO JOSE JOAQUIN
CABANES APARICIO JOSE JOAQUIN
CABANES APARICIO JOSE JOAQUIN
CABANES APARICIO JOSE JOAQUIN
CABANES APARICIO JOSE JOAQUIN
CABANES APARICIO JOSE JOAQUIN
CABANES SANTOLARIA JESUS
CABANES SANTOLARIA JESUS
CABEDO SELMA ALFREDO
CABELLO DELGADO EVA-MARIA
CABELLO GARCIA, JUAN MANUEL
CABESOL SA
CABEZA BORREGO SALVADOR
CABEZA GALAN LUIS
CABEZA GONZALEZ MIGUEL
CABEZA LUIS MONICA
CABEZAS BELTRAN RAMON
CABEZAS CASTELLANOS SANTIAGO
CABEZAS CASTELLANOS SANTIAGO
CABEZAS CASTELLANOS SANTIAGO
CABEZON GIMENO YOVANNA
CABILDO GARCIA MARIA JOSE
CABLEVISION SA
CABO DEL SOL SA
CABO DELTA SL
CABO DELTA SL
CABO DELTA SL
CABO DELTA SL
CABO DELTA SL
CABO MIRET ELADIO
CABOT HERREROS JONATAN EZEQUIEL
CABOT HERREROS JONATAN EZEQUIEL
CABREJAS HERNANSANZ MARIA LUISA
CABRERA CABRERA ADRIANA PILAR
CABRERA CONTRERAS DANIEL
CABRERA CONTRERAS DANIEL
CABRERA CORTES ANA ROSA
CABRERA FERRER JUAN MARIA
CABRERA FERRER JUAN MARIA
CABRERA MATEO SILVIA
CABRERA MORALES JAIME FERNANDO
CABRERA MORENT DIEGO
CABRERA POLES JUAN JOSE
CABRERA TERRADES JOSEFA
CABRERA VILLALBA MARIA CARMEN
CABRERA VILLALBA MARIA CARMEN
CABRERIZO CERDA ANTONIO
CABRERIZO HERNANDEZ, GILDO RAMON
CACERES MARCOS FRANCISCO MANUEL
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005806000690 APL./FRACC.: 460540030931Q NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105104067515
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA M1600305460040573 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109635110 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105526003961 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
ESCRITOS Y COMUNICACIONES
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110137194 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106019229 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110134279 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030261472 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109664854 APL./FRACC.: 460540028080V NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0309905506002720 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106024465 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610105107943838
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530009260 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107969644
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109802332 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110138195 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506020835 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005106001411
APL./FRACC.: 460540032123N NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A0306505506021814 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110147171 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110102115 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA H1700005030000420 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460007449
CARTA DE REQUERIMIENTO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 -
DOGV - Núm. 5.212
0599128527121
0599105785649
0599122099024
0599037114665
0599038193040
0699000172722
0599128516287
0599117127217
0599125668607
0599119219774
0599131674497
0499087884149
0599095867618
0599128455888
0699002187500
0599125705796
0599033071092
0599074678262
0599113024253
0599095055057
0599125696290
0699001754183
0699002223021
0599117969175
0599112664654
0599122566322
0599120287104
0599125669799
0599128064773
0699001878144
0599131275471
0599117081850
0699001042328
0599116899021
0599117049721
0699000002002
0599053850880
0599124400453
0599116539431
0599116539440
0699000903241
0599117112284
0599118462882
0599002638300
0599002638290
0699002500881
0699000201340
0599119234799
0599125700608
0599117440753
0599125690460
0699000087519
0599124114664
0599125703477
0599121718736
0599130804882
0599130804873
0599130804864
0599117969110
0699001042300
0599129801600
0599130387084
0599130709640
0599127281710
0599127281701
0599127281692
0599127281757
0599127281748
0599127281739
0599127281683
0599127281720
0599128455145
0699002222031
0599130134790
0599130670673
0599089934429
0699008013760
0599117126034
0599125684759
0599122625860
0399045814101
0599124293872
0599125664481
0699004668550
0599119990122
0599125703899
0599082228709
0599105781936
0599106888664
0599110338356
0599110338347
0599110338338
0599110338329
0599110338310
0599125696400
0599124400004
0699000967820
0699001900869
0599129525418
0599117061473
0599117061464
0599125665738
0599115175395
0599115175404
0599131137000
0599131976025
0599124116278
0599059958439
0599085273765
0599130388496
0599130388487
0699000961294
0599130812380
0699001232013
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
R12600
R46782
R43125
R12782
R12782
G46133
R46782
R03782
R12782
R03782
R43782
G03600
G03063
R46601
G46601
R46782
G46133
G46133
G46133
G46133
R46782
G46147
G46601
G46173
G46173
G46173
G46601
R46017
G13600
G03600
G46017
R46782
G46161
R03600
R46096
G03600
R46161
R03782
G03063
G03063
G03600
R03782
R46246
R46246
R46246
G46161
G46161
R03782
R46782
R03782
R46782
G46161
R03782
R46782
R46782
R12782
R12782
R12782
G46173
G46161
G12135
G12135
G46603
G46602
G46602
G46602
G46602
G46602
G46602
G46602
G46602
R46601
G46601
G12135
G03600
R12782
G46601
R03782
R46782
R28054
R03782
R46782
R12782
G12138
G12138
R46782
R12600
R46246
G03063
G03099
G03099
G03099
G03099
G03099
R46782
R03782
G03065
G46603
G12138
R46222
R46222
R12782
G03063
G03063
G03099
G03600
R03782
R12782
G03063
G12138
G12138
G03009
R12782
G46603
DOGV - Núm. 5.212
45712275M
45712275M
B53386710
B03676632
09682601S
B53417788
B12438180
B12438180
B12438180
E12473427
E12473427
B96885090
B97219547
B53705760
B97314587
B12616553
E53788303
B96462080
B53645982
B53254736
B53683686
B96275144
B96275144
B53068540
B53669412
X4856721H
X4100893Q
73501759S
F12010583
B53710620
B53126751
18810551R
22529656Y
22529656Y
20421779X
24300754N
21627444S
19959455D
19959455D
21627627Z
73723675G
B97245492
21648089Y
20800388Q
20840042H
20773283M
52646336A
21636440H
20018653M
19997664S
20838431V
20824873Y
24352716V
05606774H
X3033643N
B96895545
B96895545
B96895545
48326386M
21329397W
21329397W
21329397W
21329397W
X3255460V
B97391635
B97391635
B97202485
X4804799F
02094221W
29178338D
B96524616
E46268827
19813919V
19813919V
19813919V
19813919V
05151072S
29983909M
53206111G
22098812K
B53085056
10086879E
10086879E
10086879E
A46092110
19814624D
73360793Q
18947100E
20474302R
22533432X
21376790S
B53122289
B53122289
B53130910
B53051686
B53051686
B53051686
B53051686
B53051686
B53051686
B53051686
B53051686
B53051686
B53051686
B53251203
B53251203
B53251203
B53251203
B53322277
B53322277
A03058948
B53791653
B53423497
B53423497
CACERES MORALES MIGUEL ANGEL
CACERES MORALES MIGUEL ANGEL
CACHAÇA BRAZIL, SL
CADENA TORNADO SL
CADENAS CARRO EMILIO
CADENZA ALICANTINA SL
CADIRES S.M. MOBLES DE PI SL
CADIRES S.M. MOBLES DE PI SL
CADIRES S.M. MOBLES DE PI SL
CAFE BAR TEATRO CB
CAFE BAR TEATRO CB
CAFE BORJA SL
CAFE COKTAIL COSTA RICA SL
CAFE JUDICAR, SL
CAFE PENSAT I FET SL
CAFE TEU SL
CAFES I SUCS ESPLAI CB
CAFETERIA CALIOPE SL
CAFETERIA FARO DE ALEJANDRIA, SL
CAFETERIA RIO VERDE SL
CAFETERIA ROBERA SL
CAFETERIA ZAMPA-ZAMPA, SL
CAFETERIA ZAMPA-ZAMPA, SL
CAFETERIA ZURICH, SL -UNIPERSONALCAICOS INVERSIONES,S.L.
CAIN KEITH IVOR
CAIVANO MARIA SAVERIA
CAJA ROMERO RUFINO A
CAJA RURAL DE LA COOP AGRICOLA SAN BLA
CAJEROS AUDIOVISUALES SL
CALA FLORESTA, SL
CALABUIG BORRAS M AMPARO
CALABUIG GALDON JOSE RAMON
CALABUIG GALDON JOSE RAMON
CALABUIG MORENO FILIBERTO
CALABUIG PASTOR VICENTE
CALAFAT CLOQUELL ADOLFO
CALAFAT COTS JESUS
CALAFAT COTS JESUS
CALAFAT GILABERT VICENTE
CALAFORRA FARGA JUAN JOSE
CALAMUCHITA VALLEY SL
CALATAYUD ANDUIX JUAN CARLOS
CALATAYUD BLANCH JUAN ENRIQUE
CALATAYUD CORELL MARIA JOSE
CALATAYUD DESCALS VICENTE
CALATAYUD EVANGELISTA SALVADOR
CALATAYUD GARCIA JULIAN
CALATAYUD MORENO LUIS
CALATAYUD MORENO PROVIDENCIO
CALATAYUD PEDRAZA BEATRIZ
CALATAYUD RUIZ NOELIA
CALATAYUD SALOM CARLOS
CALCERRADA FERNANDEZ FRANCISCO
CALDARAS, VISINEL
CALDERERIA Y ESTRUCTURAS PESADAS SL
CALDERERIA Y ESTRUCTURAS PESADAS SL
CALDERERIA Y ESTRUCTURAS PESADAS SL
CALDERON ALVAREZ NICOLAS
CALDERON CANDELA NICOLAS
CALDERON CANDELA NICOLAS
CALDERON CANDELA NICOLAS
CALDERON CANDELA NICOLAS
CALDERON PAILLACHO MANUEL REMIGIO
CALDI E HIJOS SL
CALDI E HIJOS SL
CALEFAC Y FONTANERIA INST REGIONALES S
CALELLO MIGUEL DOMINGO
CALERO MARTINEZ VICENTE
CALERO PONCE EVA MARIA
CALEX SPORT SL
CALLE FORMENTERA 31 DE GANDIA CDAD PRO
CALLE GARCIA MARIANO M ANGEL DE LA
CALLE GARCIA MARIANO M ANGEL DE LA
CALLE GARCIA MARIANO M ANGEL DE LA
CALLE GARCIA MARIANO M ANGEL DE LA
CALLEJA GONZALEZ SABINO
CALLEJA MADUEÑO PEDRO
CALOMADRE BALLESTER JOSE FERNANDO
CALONGE CORCOLES JUAN FRANCISCO
CALPE REMA, SL
CALPE RODRIGUEZ BEGOÑA
CALPE RODRIGUEZ BEGOÑA
CALPE RODRIGUEZ BEGOÑA
CALTOR SA
CALVETE CASTILLEJOS ELENA
CALVO BOLOS JUAN
CALVO GARNEZ ALBERTO
CALVO HERNANDEZ MANUEL
CALVO SERRA ALEJANDRO
CALVO ZAMORA EMILIA
CALYMUN BAR, SL
CALYMUN BAR, SL
CALZADOS ACACIA SL
CALZADOS ALBORADA, SL
CALZADOS ALBORADA, SL
CALZADOS ALBORADA, SL
CALZADOS ALBORADA, SL
CALZADOS ALBORADA, SL
CALZADOS ALBORADA, SL
CALZADOS ALBORADA, SL
CALZADOS ALBORADA, SL
CALZADOS ALBORADA, SL
CALZADOS ALBORADA, SL
CALZADOS AMANVI SL
CALZADOS AMANVI SL
CALZADOS AMANVI SL
CALZADOS AMANVI SL
CALZADOS AMBRA SL
CALZADOS AMBRA SL
CALZADOS ASPE SA
CALZADOS CARFRAN SL
CALZADOS CARMI-BARCELO, SL
CALZADOS CARMI-BARCELO, SL
06 03 2006
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A4601705506001340 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506014737 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506009547 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015618 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005806003844 LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460039756 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A1260004106027392
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111442323 APL./FRACC.: 460540037606K LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506003421 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONANOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705236000785 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110163484 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460038095 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110132090 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109500976 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005526006588 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005526006577 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005526006566 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005526003002 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DEAPL./FRACC.: 030540014015F NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGCARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506005521 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506005510 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506005500 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506005499 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109665250 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109493199 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2001 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
APL./FRACC.: 460540035129M LIQ. EN EJECUTIVA A1213505306002286 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506007467 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078536 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006631 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006620 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006610 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006037 ESCRITOS Y COMUNICACIONES
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006060 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506007929 -
8579
0699000361125
0699000361116
0699002837811
0599131133526
0599074677447
0599117807722
0599130391071
0599130391090
0599130391080
0699002088318
0599119992203
0599086074767
0599117083390
0599116901423
0599131874971
0599128357822
0699002025260
0699004995297
0699004129936
0699000636253
0599123599580
0599126893118
0599074678318
0699004802100
0599128336666
0599130904350
0599113159810
0599128513638
0599130387872
0599085274847
0699000960589
0599038174699
0699007117325
0599118462121
0699000087317
0519842200066
0699000783094
0599125699306
0599125699297
0599124400820
0599131314146
0599131653707
0699000962367
0699001230547
0599117048850
0599119287020
0599117382774
0699000961148
0599074679784
0599128447427
0599123087659
0599132196162
0599125675142
0599131873193
0599117363158
0599100459467
0599100459458
0699001041805
0599117125769
0599116900314
0599116900305
0599116900296
0599116900287
0699003814804
0699003224068
0699002225991
0599112358277
0599118018437
0599125685199
0699002222967
0699001040018
0599113026361
0599117333797
0599117333788
0599117333779
0599117333760
0599117127950
0599119217547
0599125703843
0599116892899
0599129728936
0599115436499
0599115436480
0599112311600
0599102304149
0599112684968
0599123926050
0599130804103
0599125663290
0599127864481
0699000889327
0599123815720
0699000971120
0699004129413
0599123806949
0599123806930
0599123806920
0599123806911
0599123806902
0599122942944
0699000969571
0699000969609
0699000969590
0699000969580
0699000968527
0699000968554
0699000968545
0699000968536
0699004129532
0699004129523
0699000000563
0699004129707
0599123815318
0599123815363
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
G03600
G03600
G03600
G03099
G46133
G03063
G12138
G12138
G12138
G12138
G12138
G46133
R46782
R03782
G46222
R12782
G03009
G46603
G03066
G03065
G03031
G46133
G46133
R03782
R03782
G03099
G03099
R46782
G12138
G03063
G03009
R12600
R46782
R46149
G46147
R46603
G03009
R46782
R46782
R03782
G46246
G46601
G03009
G46017
R46017
G46017
R46782
G03009
G46133
R46133
G46222
G46017
R46782
G46222
R46782
G46161
G46161
G46161
R03782
R03600
R03600
R03600
R03600
G46601
G46601
G46601
R46603
R03600
R46782
G46601
G46161
G46133
R46782
R46782
R46782
R46782
R03782
R03782
R46782
R03066
G03031
R46215
R46215
R46215
G46603
R46601
R12135
R12782
R12782
G46149
G03600
R03782
G03140
G03066
R03140
R03140
R03140
R03140
R03140
G03140
G03140
G03140
G03140
G03140
G03065
G03065
G03065
G03065
G03066
G03066
G03066
G03066
R03782
R03782
8580
B53423497
B53423497
B53423497
B53423497
B53423497
B53423497
B53423497
B53423497
B53423497
B53423497
B53423497
B53707022
B53269445
B53269445
B53266086
B03456704
B53278032
B53278032
B53619896
B53337911
B53347738
B53370573
B53370573
B03811882
B53158473
B53427035
B12579421
B12579421
B12579421
B12579421
B12579421
B12579421
B53523742
B53664587
B03930716
B53007670
B53323143
B53323143
B53323143
B53323143
B53705133
B53705133
B53705133
B53543997
B53543997
B53120648
B53120648
B53792719
B53553905
B53895728
B53895728
B53352985
B53352985
B53352985
B03876455
B03876455
B97175939
29037261Z
19971612E
19971612E
20156560G
B53111647
52726440K
73902807N
85304347S
85304347S
20671264Z
21430993F
X4227505J
73902342F
73902342F
41445599J
37359147V
22621708N
08970535Y
B53546198
X3979911Z
18973596E
A03163888
33464137B
26472765H
48345855Q
21416659W
22536097F
46586054Z
19466680D
40526390E
73651181Y
X0560816F
X3403947Q
X0325201G
X4155464P
19391667E
19434530J
19832904G
19832904G
22967987A
73561201W
29195426P
29195426P
85029437R
85029437R
24311863N
50206183N
52717333E
X4197153K
73574972L
73770546R
22562755P
B53391819
A46091500
B83730739
B53774733
B53774733
06 03 2006
CALZADOS CARMI-BARCELO, SL
CALZADOS CARMI-BARCELO, SL
CALZADOS CARMI-BARCELO, SL
CALZADOS CARMI-BARCELO, SL
CALZADOS CARMI-BARCELO, SL
CALZADOS CARMI-BARCELO, SL
CALZADOS CARMI-BARCELO, SL
CALZADOS CARMI-BARCELO, SL
CALZADOS CARMI-BARCELO, SL
CALZADOS CARMI-BARCELO, SL
CALZADOS CARMI-BARCELO, SL
CALZADOS COSBAR SL UNIPERSONAL
CALZADOS CRISAMA SL
CALZADOS CRISAMA SL
CALZADOS DAYMAN SL
CALZADOS ELO SL
CALZADOS ENJU SL
CALZADOS ENJU SL
CALZADOS EUROSHOES SL
CALZADOS FACTORIA URBANA SL
CALZADOS GARRA SL
CALZADOS IEXU, SL
CALZADOS IEXU, SL
CALZADOS JOSEMA SL
CALZADOS KERMANN SL
CALZADOS LAMBERT SL
CALZADOS MAESTRAT, SL
CALZADOS MAESTRAT, SL
CALZADOS MAESTRAT, SL
CALZADOS MAESTRAT, SL
CALZADOS MAESTRAT, SL
CALZADOS MAESTRAT, SL
CALZADOS MALBO 2000 SL
CALZADOS MARTINEZ VALENCIANO,S.L.
CALZADOS MILU SL
CALZADOS ORIOL SL
CALZADOS RICARDO REQUENA, SL
CALZADOS RICARDO REQUENA, SL
CALZADOS RICARDO REQUENA, SL
CALZADOS RICARDO REQUENA, SL
CALZADOS SADA LEVANTE SL UNIPERSONAL
CALZADOS SADA LEVANTE SL UNIPERSONAL
CALZADOS SADA LEVANTE SL UNIPERSONAL
CALZADOS SANEL SL
CALZADOS SANEL SL
CALZADOS SULPISE, SL
CALZADOS SULPISE, SL
CALZADOS SUSPIRA S.L.U.
CALZADOS VINZENZA SL UNIPERSONAL
CALZAPRONTO SL
CALZAPRONTO SL
CALZASUEL SL
CALZASUEL SL
CALZASUEL SL
CALZESP SL
CALZESP SL
CAM BI MUR PUERTO SL
CAMACHO LOPEZ JUAN ANTONIO
CAMACHO MOLINA JAVIER
CAMACHO MOLINA JAVIER
CAMACHO SAEZ JUAN MANUEL
CAMACI SL
CAMARA CASTILLA ANGEL PEDRO
CAMARA SAVALL MIGUEL
CAMARASA CLIMENT ROSALINA
CAMARASA CLIMENT ROSALINA
CAMARASA PERIS M LORETO
CAMARASA SANCHEZ ENCARNACION
CAMARDA, JOSE LUIS
CAMARENA DONET SALVADOR
CAMARENA DONET SALVADOR
CAMARENA ESPEJO, JOSE MANUEL
CAMBERO URUÑUELA JUAN JOSE
CAMBRA SALVADOR PILAR
CAMESELLE MISA, JUAN CARLOS
CAMINO VIEJO DE TEROL, SL
CAMPAÑA ZURITA GABRIEL ANTONIO
CAMPAGNA DUART, JAVIER
CAMPALE SA
CAMPANA CERCOS GERMAN MANUEL
CAMPAYO CAMERO MIGUEL
CAMPAYO SOTOS JESUS ANGEL
CAMPELLO BAEZA TOMAS
CAMPILLO GARCIA ISABEL
CAMPILLO GARCIA JOSE BASILIO
CAMPILLO MUÑOZ RAMON
CAMPILLO QUER PEDRO
CAMPILLOS BUENO JUAN
CAMPO ACOSTA, LUIS ROBERTO
CAMPO ARANGO ANDRES EDUARDO
CAMPO BAGATIN ADRIANO
CAMPO DELGADO ALEXANDRA
CAMPOS BENEYTO MARIA JULIA
CAMPOS CARRION JUAN MIGUEL
CAMPOS DUCHENNE JUAN VICENTE
CAMPOS DUCHENNE JUAN VICENTE
CAMPOS MASSO JUAN ANTONIO
CAMPOS NAVARRO MANUEL
CAMPOS RAMOS FRANCISCO VICENTE
CAMPOS RAMOS FRANCISCO VICENTE
CAMPOS RAUSELL RAMON
CAMPOS RAUSELL RAMON
CAMPOS SIMON JUAN
CAMPOS TEJADA RAUL
CAMPOS VIDAL IGNACIO
CAMPOVERDE ROBLEZ BERNARDO
CAMPS ALAGARDA MIQUEL ALEIXAND
CAMPS PORCEL EMILIO
CAMUÑAS DE CASTRO MARIA
CAMYMAR PATRIMONIOS, SL
CAN GYPSY SA
CANA-CRIST CONSTRUCCIONES SL
CANALES BUREAU OF CONSULTING, SL
CANALES BUREAU OF CONSULTING, SL
LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506007918 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006653 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006081 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006070 ESCRITOS Y COMUNICACIONES EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306505226001909 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA TRAMITE DE AUDIENCIA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506000364 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1510505030030491 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506020879 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006664 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006686 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006675 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306505416002863 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006697 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360005016005570 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005016005569 LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506030327
LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506042768
LIQ. EN EJECUTIVA A0306505416000509
LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006125 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 APL./FRACC.: 460540038875W LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111429948 CARTA DE REQUERIMIENTO APL./FRACC.: 460540030909V RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A4614705700000814 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705700000803 CARTA DE REQUERIMIENTO ESCRITOS Y COMUNICACIONES
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106724279
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A0360004506049342 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105984452
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGREQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506010616 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305086003512 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109494783 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460039558 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610105109480483 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015651 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205530006675 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4614905526001716 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506010372 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109507851 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGAPL./FRACC.: 460540021024E
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 RESOLUCION EXPRESA SOC. 2004
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -
DOGV - Núm. 5.212
0599123815354
0599123815345
0599123815336
0599123815327
0599128694514
0699000970121
0699000970177
0699000970168
0699000970159
0699000970140
0699000970130
0599128331871
0699000968765
0699000968756
0599122062899
0699000966657
0599123804996
0699000968160
0699004799057
0599128331276
0699000968426
0599123807315
0699000970011
0699000636556
0599131347283
0699010490062
0699004669358
0599119990636
0599130390119
0599130390100
0599130390090
0599130390081
0699004130697
0699002837757
0699004129377
0599105972025
0599123807297
0599123807288
0699000969993
0699000969984
0599123813722
0699002027432
0699002027423
0699000967674
0699000967665
0599123807030
0699000969681
0699004129716
0699000968123
0579001070110
0579001070101
0579000866170
0579000866180
0579000763201
0599123813897
0699000969434
0599126533968
0599126388080
0699005928858
0599113025591
0599105785052
0599117807118
0599112665570
0699000174510
0599128448316
0599128448307
0699001398122
0599100562023
0599125668149
0699000174336
0699000174327
0599130813316
0599126428799
0599127284058
0599125666948
0599123812072
0599127863922
0599076693453
0699001089820
0599125682081
0599119508277
0699001518444
0599128330955
0599124092949
0599116900489
0699001042052
0599128514361
0599087055563
0599125683383
0599117115263
0699000891022
0599130805066
0699004757210
0599128457455
0599112312113
0599076082412
0699001289094
0599125687518
0599125679616
0599125679607
0599117055661
0599114109971
0699001753981
0599128486000
0599120357468
0599117125704
0599125694659
0599115436847
0599131760315
0699003970326
0599102308145
0699002837876
0599110338603
0599110338594
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
R03782
R03782
R03782
R03782
G03140
G03140
G03140
G03140
G03140
G03140
G03140
R03065
G03065
G03065
G03065
G03065
R03065
G03065
R03782
R03065
G03065
R03140
G03140
G03065
G03065
G03065
G12138
G12138
G12138
G12138
G12138
G12138
G03066
G03600
G03066
G03099
R03140
R03140
G03140
G03140
R03712
G03065
G03065
G03065
G03065
R03140
G03140
G03066
G03065
R03732
R03732
R03065
R03065
R03065
R03732
G03140
G46222
R46782
R46133
G46133
R46782
G03063
G46173
G46133
R46147
R46147
G46017
G03063
R12782
G46133
G46133
R12782
R12782
G46602
R12782
R03600
G46149
R12782
G03600
R46782
G03099
G03600
R03065
R46603
R03600
G46161
R46782
R46246
R46782
R03782
G03600
R12782
R03063
R46602
R46246
R46246
G03099
R46782
R46782
R46782
R46149
G46149
G46147
R12782
G46147
R03782
R46782
R46782
G46601
G03600
G46603
G03600
G03099
G03099
DOGV - Núm. 5.212
18960505H
40555612B
B97282586
B53457222
B53457222
B53457222
B53438099
B97135412
48621134P
X4196153X
X4196153X
22653451S
20789793R
20789793R
20789793R
E96664438
21176710N
B96420914
X0856169V
20389727C
24343060K
E97341085
E97341085
E97341085
E97341085
E97341085
X0647216L
22551645F
22603083V
20002104Q
53098401A
53098401A
53098401A
26441837W
48301686F
21467595Q
25393796W
73984879C
10551452H
07542200V
74961957N
21967611N
22119843F
20399753H
29189078P
52940844L
25386207A
B12644506
74221759T
74175805T
27444566T
20013072J
27440134F
20011292G
53207522N
B53412862
74474027G
21439745L
52759107M
21481717Q
21481717Q
21514325X
21961168D
12360440X
B53511812
B53679072
B03911617
52777712A
B53369989
B53369989
B53369989
B53369989
B53369989
21986096M
18941253V
18941253V
18941253V
22683669B
B03976909
53225626S
43003491T
B97411854
A46471223
B46142428
B12461133
18935903A
50920577A
24328322A
B97225635
21217724V
50845773H
20166069Z
22568018G
21499016L
53606681Y
73382827Q
19958271K
21222037Y
22636621K
19518418C
19518418C
44766458V
52637875Y
29012396N
48460491C
74579420B
18922653R
X1000202R
46324534G
X3112519K
52942434E
85075894K
52789431S
B97100887
CANALES HIDALGO SANTIAGO MANUEL
CANALES LOPEZ JESUS
CANALIZACIONES CANELSA SL
CANALIZACIONES ROLDAN GARCIA SL
CANALIZACIONES ROLDAN GARCIA SL
CANALIZACIONES ROLDAN GARCIA SL
CANALIZACIONES ROMESA,S.L.
CANALS AND DISTRIBUTION SYSTEMS SL
CANALS GARCIA NOEL
CANCHIGNA QUISHPE LUIS AURELIO
CANCHIGNA QUISHPE LUIS AURELIO
CANCIO LOPEZ A FRANCISCO
CANDEL CLARI JUAN MANUEL
CANDEL CLARI JUAN MANUEL
CANDEL CLARI JUAN MANUEL
CANDEL GIMENEZ CB
CANDELA MAGRO MARIA CARMEN
CANDELA MOTOR SL
CANELLA VALERIO
CANET CID JUAN
CANET MUÑOZ JULIA
CANET VIALS OBRAS PUBLICAS 3 CB
CANET VIALS OBRAS PUBLICAS 3 CB
CANET VIALS OBRAS PUBLICAS 3 CB
CANET VIALS OBRAS PUBLICAS 3 CB
CANET VIALS OBRAS PUBLICAS 3 CB
CANGRAND PHILIPPE
CANO ABAD MARIA DESAMPARADOS
CANO CALERO JUAN
CANO CALERO PEDRO MIGUEL
CANO CARRILLO ROBERTO
CANO CARRILLO ROBERTO
CANO CARRILLO ROBERTO
CANO CASTILLO SEBASTIAN
CANO ESPIN ANA BELEN
CANO ESQUIBEL MIGUEL JAIME
CANO HERRERO ESTHER
CANO LOPEZ VICENTA E
CANO MARCOS MARCELINO JAVIER
CANO MARTINEZ JUAN JOSE
CANO QUESADA EMILIA
CANO SALCEDO FRANCISCO
CANO SANCHEZ VICTORIA
CANO SANCHO FRANCISCO
CANO SOURAIJ JUAN MANUEL
CANOS LLORENS PABLO PASCUAL
CANOS PASCUAL JUAN ALFONSO
CANOSE SL EN CONST
CANOVAS ALCAINA IVAN
CANOVAS BALLESTER JOSE MANUEL
CANOVAS CANO ANTONIO
CANOVAS CORDOBA ENRIQUE
CANOVAS MATEOS MARIA YOLANDA
CANOVES FERRER BEATRIZ
CANOVES SANCHIS SERGIO
CANTERA PEQUITO, SL
CANTERO SANCHEZ MANUEL
CANTO ALEMANY MANUEL
CANTO GARCIA GEMA
CANTO GINER MANUEL MARCO
CANTO GINER MANUEL MARCO
CANTO MEDRANO GUSTAVO JOSE
CANTOS GUARDIOLA EDUARDA
CANTOS ROMERO ZOILA
CAP LIMAR SL
CAP MIRCO SL
CAP NEGRE SL
CAPACETE RODRIGUEZ SERGIO
CAPADELLA SL
CAPADELLA SL
CAPADELLA SL
CAPADELLA SL
CAPADELLA SL
CAPARROS SEGURA JUAN
CAPELLA MOLES VICENTE
CAPELLA MOLES VICENTE
CAPELLA MOLES VICENTE
CAPILLA GONZALEZ ALEJANDRO LUIS
CAPITAL GOODS SL
CAPITAN FACHINA MANUEL
CAPO SUAREZ MARIA LUISA
CAPRI ANGELO E MONICA SL
CAPRI MAR SA
CAPRICH SL
CAPRICHOS CASTELLON, SL
CARABALLO BAUTISTA JESUS MANUEL
CARAVACA PINEDO ENRIQUE
CARBAJAL TARIN MARIA TERESA
CARBALLADA REFOR-IN SL
CARBALLO GONZALEZ ROSENDA
CARBALLO SCHMOLK JOSE ANTONIO
CARBONELL ALAPONT, JESUS FERNANDO
CARBONELL ARIZMENDI FEDERICO
CARBONELL CANOVAS MONICA
CARBONELL FERNANDEZ TAMARA
CARBONELL FRANCH LEANDRO
CARBONELL GARCIA JOSE LUIS
CARBONELL GRAU ANGELES
CARBONELL MAYOR JOSE
CARBONELL NADAL DANIEL
CARBONELL NADAL DANIEL
CARBONELL SEPULVEDA JULIAN
CARBONERO GARCIA VALENTIN
CARCELES ALMAGRO ANA DOLORES
CARCELES JARA MANUEL
CARCELES MESAS RAMON
CARCELLER BORRAS JOAQUIN DANIEL
CARD JOHN ALAN
CARDENAS GONZALEZ CARLOS
CARDENAS SUING JOSE RENE
CARDET BORILLO ROBERTO
CARDO ALBEROLA RAFAEL
CARDONA AGUADO ANTONIO
CARDONA BARBER & ASSOC INTERN CONSULT
06 03 2006
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGREQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4614705506002218 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110804422 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110804257 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506030884 LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 APL./FRACC.: 030540014509H NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610105109428750 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4623705516000439 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO APL./FRACC.: 460540035240R CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4613305306000700 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305526002327 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305506010388 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105700000916 APL./FRACC.: 460540036377B NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA K1610105110126007 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540034624Y NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306505530010196 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGREQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 APL./FRACC.: 460540038219J NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DEEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030010089 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4614905106004831 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506018450 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506013575 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONARESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506054193 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506054182 LIQ. EN EJECUTIVA A0306605526005009 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
CARTA DE REQUERIMIENTO
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
LIQ. EN EJECUTIVA H2000004030001714 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109484850 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306505106010433 NOTIFICACION VALORACION DE UN BIEN
NOTIFICACION VALORACION DE UN BIEN
LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506006740 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA ESCRITOS Y COMUNICACIONES
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUID. SOCIEDADES 2004 LIQ. PROVISIONAL SOC. 2003
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105106009365 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106021616 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111415373 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305106016483 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506027026 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0309905106004593 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A0360004506071870 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 030540014821P NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGAPL./FRACC.: 460540036349Y LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109435911 CARTA DE REQUERIMIENTO
8581
0599125665352
0699002681108
0699001082413
0699005933312
0699005933303
0699005933294
0599123810056
0599126536543
0599125047821
0599130811455
0599130811446
0599104010469
0599087055426
0599087055417
0599087055408
0599128463029
0599125682797
0699002224516
0599112686407
0699001755669
0699002223480
0599124095176
0599124095185
0599117437545
0599113026985
0699000174473
0599119220672
0699001245204
0599117067853
0599123450338
0599076123332
0599076123323
0599076123314
0599119221525
0599110543102
0699000000976
0599117343046
0599119221159
0599130806799
0599108367578
0599125674354
0599128330919
0599114619134
0599125698875
0599125680743
0599131545806
0599123448807
0599122119769
0699000967867
0599131204229
0579000902306
0599112075568
0599117055973
0699005929664
0599125707400
0699004801522
0599121888906
0599100850590
0599125659403
0599124116186
0599124116177
0599117131424
0599131330343
0599085275159
0599115990861
0599061348994
0699004802696
0599116898179
0699000963229
0699000963210
0699000963200
0699000963191
0699000963182
0599128331963
0519657900373
0519657900364
0599128353817
0699001039935
0599119301742
0599125669386
0699002226588
0699001301946
0599085040372
0599102304441
0599130391621
0599122297446
0599128329341
0599125693815
0599131796175
0599116896098
0699000358595
0699007135814
0599128459013
0599129743988
0599125703908
0599128780451
0599074677520
0599119215383
0599104008002
0699000963870
0699000963889
0599130910437
0599076083063
0599109666640
0599110338017
0599122370459
0599125660467
0699004770888
0599125685309
0599129134523
0599125665673
0599114905969
0599103502213
0599074678702
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
R12782
G46603
G46222
R46147
R46147
R46147
R03600
G46222
R03782
R12782
R12782
R46096
R46246
R46246
R46246
R46782
R46782
G46601
R46782
G46147
G46601
R46782
R46782
R46782
G46133
G46133
R03782
G46601
R46601
R46782
R46782
R46782
R46782
R03782
G03031
G03600
R46782
R03782
R12782
R46782
R46752
R03065
G03031
R46782
R46782
G12135
R46603
R12600
G03065
G03099
R03065
G46133
R46149
R46133
R46782
R03782
G03031
G03031
R12135
R03782
R03782
R03782
G46602
G03063
G03063
G03063
R03782
R03600
G03009
G03009
G03009
G03009
G03009
R03065
R12760
R12760
R12135
G46161
R06044
R12782
G46601
G46601
G46133
G46603
G12138
G12135
R03031
R46782
G46603
R03600
G03600
R46782
R46603
G03600
R46782
G12135
G46133
R03600
R46096
G03009
G03009
G03066
R46246
R03099
G03099
G46173
R12782
R03099
R46782
R03782
R12782
R46215
R03063
G46133
8582
25126462C
X3627145E
18909121Q
18909121Q
33464193K
22671692V
22671692V
X5228433G
B96968557
B96203559
B46154365
B97430854
B97430854
B97430854
B96497136
B96497136
X4165218X
22581437Z
B53934014
G12583696
E03788072
29203943S
52677892A
24343532X
21352389V
48590625C
25129626X
52438818Z
52438818Z
24330752H
24330752H
24330752H
24330752H
24330752H
18972527B
B97165161
B97165161
B96923735
B96923735
B96923735
B96760012
B96065636
B96453212
E97178362
B53187142
B53187142
B97307706
B12429940
E12662995
21423882A
18971634S
20818079C
53223310E
23171881W
B46005245
B03844792
B53781332
B53145280
B97314728
B97314728
B03922887
B96200423
B96952296
B96952296
E12100848
B96082318
B96241765
B96241765
B96241765
B96241765
B96241765
B53577219
73755757R
73755757R
73755757R
06250068W
52720817X
24335569M
19004698M
53209945C
74368868R
22677578S
X3469943W
21179853G
73747191Z
22673808V
22673808V
22115482Q
B96380597
33402587D
21382604X
X5545584P
27445001K
24312120Q
24312120Q
16746322E
21414630C
51381170K
51381170K
51381170K
19101851Y
19101851Y
X3196828N
19870418M
19870418M
19870418M
19870418M
18891534R
18891534R
18891534R
18891534R
X4314402Q
X4275880L
27246052E
06 03 2006
CARDONA BOLUFER DIEGO
CARDONA GOMEZ ORLANDO
CARDONA LANDETE JUAN
CARDONA LANDETE JUAN
CARDONA PERIS MIGUEL
CARDONA VIDAL ANDRES
CARDONA VIDAL ANDRES
CAREY KIMBERLEY ADELE
CARGIPE SL
CARGO TRANS EXPRES SL
CARGUE SL
CARJO CONSTRUCCIONES SAGUNTO SL
CARJO CONSTRUCCIONES SAGUNTO SL
CARJO CONSTRUCCIONES SAGUNTO SL
CARJOAL SL
CARJOAL SL
CARKERY NORMAN
CARLES PUCHADES JUAN IGNACIO
CARLOS CAR, SL
CARLOS GUILLAMON ..UTEL.18/1982 T
CARME Y MARIA DE L ASSUMPCIO OLAGUE BA
CARMEN BERNAT ALEJANDRO
CARMONA ESCALERA SANTIAGO
CARMONA LOPEZ FRANCISCO JAVIER
CARMONA MENDOZA ANTONIO
CARMONA PARRILLA VANESA
CARMONA REMUJO MANUEL
CARMONA ROMERO ANTONIO
CARMONA ROMERO ANTONIO
CARMONA SANCHEZ ANGEL
CARMONA SANCHEZ ANGEL
CARMONA SANCHEZ ANGEL
CARMONA SANCHEZ ANGEL
CARMONA SANCHEZ ANGEL
CARNEROS CORDOBA JUAN CARLOS
CARNES BENITO SL
CARNES BENITO SL
CARNES CATAY SL
CARNES CATAY SL
CARNES CATAY SL
CARNES EUROPORK SL
CARNES JAYDAGAR SL
CARNES JUANI SL
CARNES MANISES CB
CARNES ORYSAN SL
CARNES ORYSAN SL
CARNES TONI Y PILI SL
CARNICAS VIDAL-FORNER SL
CARNISAN & HER. MAG., CB
CARO CARMONA JOSE ANTONIO
CARO MARTIN MIGUEL JAVIER
CARO PUERTOS MARIA JOSE
CARO REJANO MARIA DEL CARMEN
CARO RODRIGUEZ MIGUEL
CAROT Y GIL SL
CARPENA DIFUSION SL
CARPINTERIA CAUCHO, SL
CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA R
CARPINTERIA FOLGADO SLL
CARPINTERIA FOLGADO SLL
CARPINTERIA METALICA GILMO SL
CARPINTERIA METALICA MARCELINO SANCHEZ
CARPINTERIA QUART SL
CARPINTERIA QUART SL
CARPINTERIA RIBES CB
CARPINTERIA RUBIO RUIZ S.L
CARPINTERIA Y EBANISTERIA CLEMENTE SL
CARPINTERIA Y EBANISTERIA CLEMENTE SL
CARPINTERIA Y EBANISTERIA CLEMENTE SL
CARPINTERIA Y EBANISTERIA CLEMENTE SL
CARPINTERIA Y EBANISTERIA CLEMENTE SL
CARPINTERIA 11 SL
CARPINTERO MONTESINOS JESUS SALVADOR
CARPINTERO MONTESINOS JESUS SALVADOR
CARPINTERO MONTESINOS JESUS SALVADOR
CARPIO MARTINEZ JAVIER
CARRASCO BAILEN JULIAN RAMON
CARRASCO BLESA JOSE MANUEL
CARRASCO CARNICER, ANA ISABEL
CARRASCO CARRASCO ALBERTO
CARRASCO GARCIA VICTOR
CARRASCO LOPEZ LUIS ANTONIO
CARRASCO LOYOLA MARIA DEL PILAR
CARRASCO MEDRANO MARIA SOLEDAD
CARRASCO SEGARRA MARIA AMPARO
CARRASCO SUAREZ JOSE JAVIER
CARRASCO SUAREZ JOSE JAVIER
CARRASCO VALERO ABEL
CARRASCOSA SANCHEZ SL
CARRASCOSA TRILLES FRANCISCO
CARRATALA GARCIA JOSE ANTONIO
CARRE BRIAN JOHN
CARREÑO ESPINOSA JOAQUIN
CARRERAS LAHUERTA JOSE VTE
CARRERAS LAHUERTA JOSE VTE
CARRERO DE LARA, CARLOS
CARRERO ESQUEVA ACACIO
CARRETERO LARA, MIGUEL ANGEL
CARRETERO LARA, MIGUEL ANGEL
CARRETERO LARA, MIGUEL ANGEL
CARRETERO MARTINEZ GABRIEL
CARRETERO MARTINEZ GABRIEL
CARRIGAN JOHN
CARRILLO DIEZ MARIA VICTORIA
CARRILLO DIEZ MARIA VICTORIA
CARRILLO DIEZ MARIA VICTORIA
CARRILLO DIEZ MARIA VICTORIA
CARRILLO DOLZ MERCEDES
CARRILLO DOLZ MERCEDES
CARRILLO DOLZ MERCEDES
CARRILLO DOLZ MERCEDES
CARRILLO HURTADO JAIRO OMAR
CARRILLO LLIQUIN MYRIAN PATRICIA
CARRILLO MARTINEZ BLAS MIGUEL
LIQ. PROVISIONAL IRPF 2001 APL./FRACC.: 030540014631W LIQ. EN EJECUTIVA A1213804506012989
CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540038773S LIQ. EN EJECUTIVA A0306505526001213 CARTA DE REQUERIMIENTO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506006088 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506006077 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IVA 2004
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107685019 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109492649 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0303105106008826 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005120008614
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005120007855
LIQ. EN EJECUTIVA A4609605086003159 LIQ. EN EJECUTIVA A4609605086003148 LIQ. EN EJECUTIVA A4609605086003137 LIQ. EN EJECUTIVA A4609605086003126 LIQ. EN EJECUTIVA A4609605086003115 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A4613305506012610 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305506012600 CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506000310 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660205506016357 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A1260005530038123 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506010567 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0306603506005962 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506021800 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506048187 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIORESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105103197910
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4660205526004941 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205526004985 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205526004974 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205526004963 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205526004952 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505416000905
LIQ. EN EJECUTIVA A4660005026008134 LIQ. EN EJECUTIVA A4660005026008145 LIQ. EN EJECUTIVA A4660005026008299 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105526004082 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G APL./FRACC.: 460540038212Y LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506010890 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004
APL./FRACC.: 030540013500K RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306605106005836 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530033747 APL./FRACC.: 460540037602V NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA APL./FRACC.: 030540014236K LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109969642 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109969631 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109960150 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205530004029
LIQ. EN EJECUTIVA A4622205530002808
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOCARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110100510 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.14D-2005 APL./FRACC.: 030540014420K -
DOGV - Núm. 5.212
0599132183027
0599125047684
0599076696396
0699004668670
0699001082101
0599125681239
0599126386797
0599116889094
0599085619852
0699002187327
0599102307952
0599124086550
0599124086540
0599131872396
0699000962688
0699000962679
0599113159838
0599125674199
0599126415406
0599130805881
0599131593849
0599128574412
0599125705392
0599125674024
0599117116199
0599125686600
0599128328901
0599083435867
0599076702253
0599111000161
0599111000152
0599111000143
0599111000134
0599111000125
0599130806166
0599086075261
0599033072495
0599128463505
0599128463496
0599086074794
0599112664250
0599102305936
0599131276517
0699000756869
0599123804940
0699000968040
0599128462378
0599116716248
0599128355860
0599124115847
0599125659358
0599130391832
0599131503144
0599091232346
0599102303983
0599116892477
0599128337830
0599123813410
0599125573677
0599125573668
0599119223651
0599117969056
0679000074519
0699000755924
0599032396480
0599119287424
0599127968761
0599127968808
0599127968799
0599127968780
0599127968770
0579000763459
0679000035230
0679000035258
0679000035249
0599124084158
0699000757262
0599123449036
0599128486174
0599125707345
0599119218959
0699001587432
0599112672390
0699002028193
0599103135089
0599125687426
0599114652381
0599128332623
0699004614165
0599125696830
0599131774927
0599115993557
0599130806780
0599124536285
0599118466283
0599131684451
0599118019436
0599116892870
0599116892861
0599116892852
0599089813474
0599089813465
0599110336513
0699004311573
0699001626280
0699001082193
0599131871882
0699002625520
0699002611440
0699004668633
0599130388359
0599117314648
0599120364241
0599118020096
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
G03031
R03782
R12782
G12138
G46222
R46782
R46782
R03065
G46133
G46601
G46603
R46222
R46222
G46222
G03009
G03009
G03099
R46603
G03099
R12782
G03065
R46782
R46782
R46603
R03782
R46782
R03031
R12782
R12782
R46096
R46096
R46096
R46096
R46096
R12782
G46133
G46133
R46782
R46782
G46133
G46173
G46603
G46603
G46161
R03065
G03065
R46782
G12138
R12600
R03782
R12135
G12138
G12135
G03063
G46603
R03066
R03782
R03600
G46149
G46149
R03782
G46173
G46161
G46161
R12782
G46222
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
R03065
R46601
R46601
R46601
R46161
G46161
R46603
R12782
R46782
R03782
G46149
R03031
G03600
G46173
R46782
G46173
R03066
G46237
R46782
G03600
G03063
R12782
R46782
R46782
R12138
R03600
R03066
R03066
R03066
R46222
R46222
G03099
G46222
G46222
G46222
G46222
G12138
G12138
G12138
G12138
R46782
G03066
R03782
DOGV - Núm. 5.212
14149869Q
33481228J
21583229Y
73990773A
21294622A
04550258F
19863584W
22577466E
22562201Y
21357285Z
25386860N
10174450D
10174450D
B46614301
X1476272V
34098048L
B97186167
X3450890Q
20802052R
B53799938
X4770894G
X4770894G
X4770894G
X4770894G
21931951W
21906170G
75689684L
G96479647
40507314J
25124764R
X6626338S
27304421V
X4985511P
B46031449
B46031449
B53118899
B96942982
E53620977
B53931218
B53931218
B46258109
A97393359
B97340582
B53436440
25385552S
19410452Q
18958179S
19462802H
21455221Q
B96520564
52700991X
52700991X
53056954W
22564490H
22539231J
48350942C
48350942C
18997601S
18997601S
22664814Q
22507411W
52714692A
52714692A
B12526349
B12526349
05164463C
05193240R
24340174X
18877423N
18877423N
18877423N
B53069894
B53069894
B53069894
74364723L
X3077011W
74156540D
21456421C
B53412557
29005600R
19488932C
19488932C
29002562E
74147329K
B96810445
21415858Y
74147746R
74147746R
74195442H
74195442H
06547751L
18645178K
B12578118
X4108986J
B12558573
B12558573
B12558573
B12558573
11777662Y
X3294738B
20012617H
19810422Q
X4165601W
09631472S
X3067458V
X3551527M
71339346Q
25130943Q
20803412G
B12540902
B12511556
B12511556
22841216P
20664215A
CARRILLO QUINTELA M ELISA
CARRILLO SAEZ EVEDASTO
CARRIO GARCIA JOSE
CARRIO MEZQUIDA ANTONIA
CARRION ESPINOS ARTURO
CARRION GARRIDO FRANCISCO
CARRION MARTINEZ VICENTE
CARRION MONTERDE MARIA CARMEN
CARRION OROZCO ABRAHAM MANUEL
CARRION VERDU ANTONIO
CARRO GIMENO ANTONIO MATEO
CARRO MARTINEZ OVIDIO
CARRO MARTINEZ OVIDIO
CARROCERIAS VALENCIANAS SL
CARROLL MALCOLM MILES
CARRON FRUTOS RUTH
CARRUATA 2001 SL
CARRUCCIO JUAN
CARSI FONTESTAD JUAN IGNACIO
CARSON HOMES, SL
CARSON MARK
CARSON MARK
CARSON MARK
CARSON MARK
CARTAGENA GUIRAO ALEGRIA
CARTAGENA ROCAMORA LUIS
CARTAN CAPITAN FERNANDO
CARTI REFORMAS CONSTRUCCIONES Y SERVIC
CARVAJAL CARDOS JOSE MARIA
CARVAJAL GARCIA MARIA DOLORES
CARVAJAL IBAÑEZ POLIANA
CARVAJAL MURUBE MACARENA
CARVALHO ALVES, ALBERTO JOAQUIM DE
CARYAL SL
CARYAL SL
CASA ALAMEDA SL
CASA BRISA DE AZAHAR SL
CASA DOñA CHRISTINA, CB
CASA LAR AIL SL
CASA LAR AIL SL
CASA MOBILIARIO SL
CASA NARANJO SA
CASA PRINCIPE SL
CASA SINGAPURA SL -UNIPERSONALCASAÑ LLUESMA JOSE MANUEL
CASAÑ MARTINEZ JUAN
CASAÑ PORTOLES JULIO JESUS
CASAÑ SANCHIS ANTONIO CARLOS
CASADO CARRILLO ANTONIO
CASAFON SL
CASAMAYOR ARRIBAS JESUS
CASAMAYOR ARRIBAS JESUS
CASAMAYOR RUBIA MARIANO
CASANOVA CALVETE DAVID
CASANOVA GENOVES ENRIQUE
CASANOVA MARTINEZ JOSE ANTONIO
CASANOVA MARTINEZ JOSE ANTONIO
CASANOVA MIRALLES SIRICIO
CASANOVA MIRALLES SIRICIO
CASANOVA MURGUI CONSUELO
CASANOVA REDON RICARDO
CASANOVA TOLSA RAFAEL JAVIER
CASANOVA TOLSA RAFAEL JAVIER
CASAS EN COSTA AZAHAR, SL
CASAS EN COSTA AZAHAR, SL
CASAS MELERO FRANCISCO JOSE
CASAS POLO MARIA FRANCISCA
CASAS SIMARRO JUAN CARLOS
CASAUS BUESO VICENTE
CASAUS BUESO VICENTE
CASAUS BUESO VICENTE
CASCADA ARCO IRIS SL
CASCADA ARCO IRIS SL
CASCADA ARCO IRIS SL
CASCALES BELMONTE JOSE MANUEL
CASCALES VACA ORLANDO
CASCALES VILLAGORDO MANUEL
CASCALES VISCONTI LUIS MIGUEL
CASCANT & HERNANDEZ SL
CASELLES GARCIA JOSE MANUEL
CASELLES MARTI TERESA
CASELLES MARTI TERESA
CASELLES SERRA MIGUEL ANGEL
CASES CASES FELIPE
CASES DE BOCAIRENT SL
CASES PUJALTE EUGENIO
CASES RUIZ FRANCISCO
CASES RUIZ FRANCISCO
CASES VILLANUEVA MARCO ANTONIO
CASES VILLANUEVA MARCO ANTONIO
CASILLAS CASILLAS MILAGROS
CASINO NAVARRO VICENTE
CASNOEMA SL
CASPARI SILKE AUGUSTE
CASPROYEC SL
CASPROYEC SL
CASPROYEC SL
CASPROYEC SL
CASTAÑARES MARTIN FELIX
CASTAÑEDA CERON, OLIVIA ANDREA
CASTAÑEDA MORCILLO OSCAR
CASTAÑEDA VILLOLDO JESUS
CASTAÑO CORREA GLORIA LILIANA
CASTAÑO DIEZ CARLOS ANTONIO
CASTAÑO NIÑO ANDRES ESTEBAN
CASTAÑO SANCHEZ CRISTIAN
CASTAÑOS FREIRE OSCAR
CASTAÑOS HERREROS MARIA DE LA CRUZ
CASTAÑY ARANDA CONCEPCION
CASTALIA ENLUCIDOS SL
CASTALIA TELECOM, SL
CASTALIA TELECOM, SL
CASTEJON PEREZ CARMEN
CASTELL ADAM EULOGIO
06 03 2006
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306505526005151 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION EXPRESA IRPF 2003
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105106012125 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205526005788 LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109369053 LIQ. EN EJECUTIVA M2205105460020144 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4624605540000842 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0309905526011851 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0812004106005862 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0303105106009288 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109507829 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.14D-2005 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506026400 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506026399 ESCRITOS Y COMUNICACIONES EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306505526012114 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQUIDACION DE RECARGO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA LIQ. PROV. S.C.G.I. MOD 190
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109418366 LIQ. EN EJECUTIVA A1260004506062808
APL./FRACC.: 460540038104J NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC APL./FRACC.: 460540034386K REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTF. DILIG. EMBARGO DE SUELDOS Y SALARLIQ. EN EJECUTIVA A0360005530029827 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005530029805 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506035639 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506035628 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460039712 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION VALORACION DE UN BIEN
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360005530019278 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506045437 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA K1610105109480109 APL./FRACC.: 460540038486G RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
43501432Z REQUERIMIENTO DE SUELDOS
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108679243 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004
RESOLUCION EXPRESA IRPF 2003
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONAEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360005086002090 LIQ. EN EJECUTIVA A0306605526009585 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505526009661 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505526009650 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA H2300004120143312 X3561634S REQUERIMIENTO DE SUELDOS
LIQ. EN EJECUTIVA A4660004526000450 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110099740 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA K1610105109494816 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005120012520 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110540839 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA M2205105460038866 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506018787 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 -
8583
0699002186593
0599117120561
0599116633739
0599076839277
0499091058922
0599125704265
0599124089988
0599128458124
0599131591218
0599090293698
0599115214463
0599104010835
0599104010826
0599102303864
0699001039962
0599068667478
0599131870169
0599124087916
0599125695070
0599128333631
0599130346530
0599130346521
0599130346512
0599130346503
0599097893598
0599117483900
0599125703596
0599113024455
0599128328810
0599117128380
0599120364232
0699002028422
0599130697183
0599104007407
0599104007398
0599089380184
0699001042721
0599113159544
0599128331038
0699002026617
0599102306908
0699002834897
0599131874110
0599081545618
0599121954457
0599104009322
0599076680922
0599123448513
0599129290191
0599108362902
0599130707120
0599130707110
0599125705190
0599125671494
0599120948543
0599128335768
0599128335759
0599124136188
0599124136179
0599128511831
0599053853841
0599120085263
0599120085254
0599130391933
0599130391924
0599076082843
0599130669454
0599132196602
0519605500746
0599130384738
0599130384747
0599123810258
0599123810267
0599132054098
0599117120754
0599123450493
0599112936134
0599118486101
0699002026204
0599104114702
0599091232483
0599076839268
0599110337430
0599128807879
0599109489807
0699000965272
0599123805500
0599128332679
0599116891853
0599116891844
0599131314054
0599128546060
0599119666630
0599124538741
0599130386204
0599130386195
0599130625308
0599130386213
0599117119526
0599130804992
0599128215812
0599127591214
0699001546018
0599128179054
0599117127464
0599128485799
0699006093867
0699004119358
0599128515398
0599128527130
0599130391731
0599130391740
0699000919090
0699002354343
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
G46601
R03782
G03063
G03063
G03600
R46782
R46601
R46602
G46603
R03782
G46173
R46096
R46096
G46603
G46161
G03031
G46147
R46246
R46782
R03099
G03031
G03031
G03031
G03031
R08120
R03782
R46782
G46133
R03031
R03782
G03066
G03600
G12138
R46096
R46096
G03031
G46161
G03099
R03065
G03065
G46603
G46601
G46222
G03063
G46173
R46096
R12600
R46603
G03600
R46222
G46161
G46161
R46782
R46215
R46603
R03600
R03600
R12782
R12782
R46782
R46246
G46147
G46147
G12138
G12138
R46246
G46161
G46603
R12760
G12135
G12135
R03600
R03600
G03600
R03782
R46782
G03099
R03782
G03009
R03782
G03063
G03063
G03099
G03099
G46173
G03065
R03066
R03066
R03065
R03065
G46246
R12782
R12782
R46782
G12135
G12135
G12135
G12135
R03782
R12782
G46133
G46161
G03065
G46133
R03782
R12782
R03782
G03031
R46782
R12600
G12138
G12138
G03099
G46017
8584
21863805M
21869703S
20034891M
19980996E
X3589136D
44800587Z
33473322L
20247236Z
73389763Y
73389763Y
73389763Y
73389763Y
73389763Y
52946933J
22530139Y
29026276T
04533193P
04533193P
05908179P
45632351Y
45632351Y
19816880B
19816880B
20034549P
20015388Y
48436322R
20794254T
73382843D
21302742G
20004763F
B12503454
18980932K
25713428A
B12439626
B96934070
20773536M
33480646Y
33480646Y
33480646Y
33480646Y
23762405R
25422450K
19465233B
24375861R
34745787D
13909851A
05154499S
25377856R
18846266C
18846266C
18846266C
18945559E
19809919L
X3349510C
23756056T
24191986B
52941198M
53096507H
21497420X
22629614Y
19081232H
45632707V
B12381356
33491725E
X4247595R
34948000Y
36108205E
78092615W
02636153P
22592673A
22592673A
22592673A
22592673A
22592673A
22592673A
26021146G
51869195D
53288591Y
21641732C
19345912Z
21449217S
76081038M
76081038M
19891450S
24377166H
24377166H
29175387W
29175387W
29175387W
19067898R
21386487Y
73980682D
B53284170
B96747282
B97249288
B97249288
20815782T
20815782T
20249455W
21301514H
B12504023
B12504023
B53052619
X3653525K
19989236M
B53510053
19012100R
33404626R
24386350W
24386350W
A53080172
B83235176
B96055371
B12650248
06 03 2006
CASTELL BARRAQUEL PEDRO
CASTELL MAS JOSE
CASTELLA PULIDO JOSE ANTONIO
CASTELLA VILLAR JOSE
CASTELLANO BALSECA LUIS EUCLIDES
CASTELLANO GOMIS JORDI
CASTELLANO HERNANDEZ JOSE MANUEL
CASTELLANO ROMERO DAVID
CASTELLANO ROMERO, RAFAEL
CASTELLANO ROMERO, RAFAEL
CASTELLANO ROMERO, RAFAEL
CASTELLANO ROMERO, RAFAEL
CASTELLANO ROMERO, RAFAEL
CASTELLANO SAAVEDRA NOEL
CASTELLANO SANMIGUEL LUIS
CASTELLANOS CARMONA JESUS
CASTELLANOS MARTINEZ JULIAN
CASTELLANOS MARTINEZ JULIAN
CASTELLANOS MORA, LEONARDO
CASTELLANOS SEPULVEDA RICARDO
CASTELLANOS SEPULVEDA RICARDO
CASTELLAR FURIO CONSUELO
CASTELLAR FURIO CONSUELO
CASTELLO ALMENARA JOSE
CASTELLO APARISI PATRICIA
CASTELLO ESTESO PABLO
CASTELLO GARCIA JOSE LUIS
CASTELLO MARMANEU JOSE MANUEL
CASTELLO MOLLA FRANCISCO
CASTELLO TORRES RAMON
CASTELLON DECORACION SL
CASTELLON HEREDIA ANTONIA
CASTELLON LOJO JUAN PEDRO
CASTELLON METROPOLITANO SL
CASTELLONENSE DE TELEFONOS, SL
CASTELLS GUINOT JUAN
CASTELLS MORA FRANCISCO ANDRES
CASTELLS MORA FRANCISCO ANDRES
CASTELLS MORA FRANCISCO ANDRES
CASTELLS MORA FRANCISCO ANDRES
CASTILLA CABRERA ANTONIO
CASTILLA NAVARRO JOSE REYES
CASTILLEJO GONZALEZ M LUZ
CASTILLO ABIETAR RUBEN
CASTILLO AGUILERA SANTIAGO
CASTILLO ARENAL JULIO
CASTILLO BARBA, ANTONIO JESUS
CASTILLO CHACON ARACELI
CASTILLO COLLADO JOSE
CASTILLO COLLADO JOSE
CASTILLO COLLADO JOSE
CASTILLO FLORES AURELIO
CASTILLO GAVIDIA ANTONIO
CASTILLO GOMEZ MARJORIE MAGALI
CASTILLO GONZALEZ FRANCISCO
CASTILLO LARA ALBERTO
CASTILLO LOPEZ ALFONSO
CASTILLO LOPEZ MIGUEL ANGEL
CASTILLO ORGAZ DANIEL
CASTILLO PIÑAR ANDRES
CASTILLO PIÑOL LUIS JOSE
CASTILLO SEVILLA JAIME
CASTOT ESPAñA SL
CASTRO CORTES CONSTANTINO
CASTRO ESPINOSA PABLO ROBERTO
CASTRO FAJARDO ANDRES
CASTRO FERNANDEZ EVA MARIA
CASTRO GOMEZ ANA BELEN
CASTRO IZUZQUIZA FERNANDO ANTONIO
CASTRO RAMIREZ FRANCISCO
CASTRO RAMIREZ FRANCISCO
CASTRO RAMIREZ FRANCISCO
CASTRO RAMIREZ FRANCISCO
CASTRO RAMIREZ FRANCISCO
CASTRO RAMIREZ FRANCISCO
CASTRO RICO IRENE
CASTRO ROMANO MARIA ROSA
CASTRO SANTIAGO CRISTINA
CASTRO TORRES MIGUEL
CATALA ANDRES JOSE
CATALA CERVERA JOSE
CATALA ESTEVE CLARA
CATALA ESTEVE CLARA
CATALA GARCIA IGNACIO JOSE
CATALA MARTINEZ CESAR MIGUEL
CATALA MARTINEZ CESAR MIGUEL
CATALA MORALES MODESTO
CATALA MORALES MODESTO
CATALA MORALES MODESTO
CATALA PERIS JOAQUIN
CATALA SANCHEZ FRANCISCA
CATALA SIVERA FRANCISCO
CATALA XABIA SL
CATALA-CARRION SL
CATALAN & IBAñEZ SL
CATALAN & IBAñEZ SL
CATALAN JUAN PEDRO JAVIER
CATALAN JUAN PEDRO JAVIER
CATALAN LORCA FRANCISCO JAVIER
CATALAN MAHIQUES MARIA JOSEFA
CATALAN OLUCHA SL
CATALAN OLUCHA SL
CATALHOGAR SL
CATALIN ION MITRICA
CATALINA DOMINGUEZ JOSE RAFAEL
CATALOGO EDUCATIVO INTEGRAL SL
CATALUÑA COLLAZO ROBERTO
CATALUÑA GRAULLERA RAFAEL
CATALUÑA ZAERA RUBEN
CATALUÑA ZAERA RUBEN
CATERING CASINO SA
CATERING Y HOSTELERIA LAS FUENTES, SL
CATERIVA SL
CATOLAN RACING SPORT, SL
LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506007951 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109498325 APL./FRACC.: 460540020796R
LIQ. EN EJECUTIVA A4613305106004397
LIQ. EN EJECUTIVA A4660104506039312 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110923079 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGRESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305560001608 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305560001608 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO
NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1500005480304309 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306605106007266 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
ESCRITOS Y COMUNICACIONES
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506040865 LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506040854 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506009019 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA CARTA DE REQUERIMIENTO
ESCRITOS Y COMUNICACIONES
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION VALORACION DE UN BIEN
NOTIFICACION VALORACION DE UN BIEN
NOTIFICACION VALORACION DE UN BIEN
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109486962 LIQ. EN EJECUTIVA A1260004106025709
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460039107 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110124160 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110761643 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106723300
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109394859 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109366248 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109416034 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110137470 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110102731 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109366237 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109495685 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304530008521 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304530008521 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506007248 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DENOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DENOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305530007334 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506001748 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110130836 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110165960 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGRESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES MUEBLES
LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506000907 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111428672 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111421687 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A1213805506004575 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGREQUERIMIENTO MOD. 349-2004 -
DOGV - Núm. 5.212
0599123806563
0599117119544
0599110441233
0599082858880
0599124089786
0699007140370
0599125680276
0599130813399
0599127808940
0599127808931
0599127808922
0599127808913
0599127808904
0599130809814
0699000587065
0599131524933
0599111016240
0599124092490
0599125662501
0599053854209
0599053854190
0619906800140
0619906800131
0599125701634
0599113024170
0599124536990
0599125692037
0599125665160
0599124116222
0599125701551
0599121724474
0599125663152
0699008855399
0599130804278
0699008014898
0599125698820
0599123804529
0599123804510
0699000966244
0699000966253
0599128485377
0599130259722
0599125679845
0599125681403
0599131684442
0599085275067
0599118103191
0599098180294
0519419700617
0519419700626
0519419700644
0599125659349
0699002225286
0599119220957
0599112071341
0599116885904
0599113176044
0599125707226
0599128445914
0599130710850
0599117055818
0599125681430
0599130391439
0699004763417
0599125681513
0599119220773
0599083417441
0599125680139
0499028957057
0599104011403
0599104011394
0599104011412
0599117050931
0599117050922
0599104011385
0599130807293
0599131872670
0599130392941
0599119220526
0599117969166
0599117132744
0599124116332
0599124116323
0599117070255
0599045630241
0599053854025
0599126411758
0599126411749
0599115404709
0599125697115
0599121662250
0599123804089
0599115993658
0599117067660
0699004314819
0699004314800
0599117048475
0599117048484
0599130813545
0599117806420
0599125659210
0599130384132
0699002030027
0599125699993
0599125700846
0699000963283
0519557400487
0599117062629
0699007112229
0699007112210
0699004129386
0599128355063
0599125675427
0699003219329
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
R03140
R03782
R46782
R46133
R46601
R46782
R46782
R12782
G12138
G12138
G12138
G12138
G12138
R12782
G46601
G03031
R46603
R46603
R12782
R46246
R46246
R46601
R46601
R46782
G46133
R46782
R46782
R12782
R03782
R46782
R02712
R12782
G03600
R12782
G46601
R46782
R03065
R03065
G03065
G03065
R12782
G46603
R46782
R46782
R12138
G03063
G03140
R46246
R12760
R12760
R12760
R12135
G46601
R03782
G46133
R03031
R12600
R46782
R46017
G46603
R46149
R46782
G12138
R03065
R46782
R03782
R12782
R46782
R28782
R46096
R46096
R46096
R46096
R46096
R46096
R12782
G46222
G12138
R03782
G46173
R03782
R03782
R03782
R46601
R46246
R46246
R12135
R12135
G12135
R46782
G03031
R03063
G03063
R46601
G46246
G46246
R46017
R46017
R12782
G03063
R12135
G12135
G03600
R46782
R46782
G03009
R12600
R46222
R46782
R46782
G03066
R12138
R46782
G12135
DOGV - Núm. 5.212
X4260616G
X3021979D
X3021979D
21908566P
18861241E
17688086M
B96164470
B96164470
B46172144
52777159W
E97069132
B96925631
B03147998
B03147998
B03147998
20462898M
21409209G
21409209G
21409209G
37716939K
20031691W
E53159679
E12590527
E12068532
H97474522
H97474522
E97041602
E97041602
H53656542
H53656542
H12385720
H53297834
H46868022
H46946661
H03892668
H97111348
H03648417
H46644365
H53224986
H96524467
H03707841
E53690764
H46725719
H46712675
H97153621
H53479283
H96408224
H96087465
H96087465
H96087465
H97386866
H53894192
H53894192
H53894192
H53894192
H03535531
H96598263
H46878229
H12596052
H96907456
H12397873
H53488797
H46938825
H46938825
E46263018
H97489215
H96771407
H53041570
H53178810
H96098173
H97365621
H97204499
H96903042
H03597184
H46931762
H03497054
H97005920
H12536991
H97142079
H53680278
H46780912
H03676640
H46974630
G46748406
H96354733
09382061Q
B96706270
73932100A
19439095R
33450875C
18408038B
B53596805
X2826427A
X2509664L
20786885Z
B81094369
B12425864
22917857J
B97230916
B97230916
22692021Z
48382050D
B97091219
45633283H
B96891296
B96891296
B97043681
E53603718
B03989886
B03989886
B46203725
B46326609
B46632915
29182025Q
CATOTA CHAPI RAMIRO EDISON
CATTANEO MARYSE
CATTANEO MARYSE
CAUBERA CUELLAR JUAN
CAUSANILLES AGOST JOSE
CAUSAPE BERNAL FRUCTUOSO LAMBERTO
CAUSER SL
CAUSER SL
CAVE VALENCIA SL
CAVERO PRIETO RAUL
CAVIHER CB
CAVISER VALENCIA SL
CAYSU SL
CAYSU SL
CAYSU SL
CAYUELA RIVERA CRISTIAN
CAYUELAS MARTINEZ HECTOR JOSE
CAYUELAS MARTINEZ HECTOR JOSE
CAYUELAS MARTINEZ HECTOR JOSE
CAZORLA MASUTIER LUIS MIGUEL
CAZORLA MOLINA FRANCISCO
CB ARCOS
CB CAFE BAR J.D.
CB PALACE
CDAD DE PROP GARAJE COLON URB PLANSMAR
CDAD DE PROP GARAJE COLON URB PLANSMAR
CDAD PROMOTORES EDIFICIO OROMAR VALENC
CDAD PROMOTORES EDIFICIO OROMAR VALENC
CDAD PROP ALTOS DE LA HUERTA, FASE G.
CDAD PROP ALTOS DE LA HUERTA, FASE G.
CDAD PROP ARCOS I
CDAD PROP ARENAL PARK
CDAD PROP AV JACINTO BENAVENTE 20 DE V
CDAD PROP AV JOSE ANTONIO 4 DE OLIVA
CDAD PROP AV LIBERTAD 66 DE ELCHE
CDAD PROP AV VALENCIA N 18
CDAD PROP AVENIDA DE LA LIBERTAD 66 DE
CDAD PROP BUNGALOWS 5 FASE AV LAS GAVI
CDAD PROP CALLE ENRIQUE CERDAN TATO, S
CDAD PROP CALLE SALVADOR PAU 1 DE VALE
CDAD PROP CALLE SAN BARTOLOME 79 DE CA
CDAD PROP CALLE SAN LORENZO 24
CDAD PROP CIVITAS 2000 CL MONTVEDRE N
CDAD PROP CL ARCHIDUQUE CARLOS N 15 DE
CDAD PROP CL BENISSUAI N 19
CDAD PROP CL CARTAGENA EDIF SANTIAGO I
CDAD PROP CL HERMANOS VILLALONGA N 3 D
CDAD PROP CL INGENIERO JOAQUIN BENLLOC
CDAD PROP CL INGENIERO JOAQUIN BENLLOC
CDAD PROP CL INGENIERO JOAQUIN BENLLOC
CDAD PROP CL ISMAEL MERLO N 3 ZAGUAN I
CDAD PROP CL NUVOLS DE LA MARINA
CDAD PROP CL NUVOLS DE LA MARINA
CDAD PROP CL NUVOLS DE LA MARINA
CDAD PROP CL NUVOLS DE LA MARINA
CDAD PROP CL QUINTANA 50 DE VILLAJOYOS
CDAD PROP CL REY EN JAUME N 1
CDAD PROP CL ROTOVA 1 DE GANDIA
CDAD PROP CL SAGUNTO 46
CDAD PROP COCHERAS LA RAVAL
CDAD PROP CR. ALFONDEGUILLA S/N DE VAL
CDAD PROP ED. ESTORIL, FASE-1
CDAD PROP EDF NEPTUNO S/N DE PUEBLA FA
CDAD PROP EDF NEPTUNO S/N DE PUEBLA FA
CDAD PROP EDIFICIO AQUARIUM PS MARITIM
CDAD PROP EDIFICIO BENISSUAI N 21
CDAD PROP EDIFICIO LAS PALMERAS
CDAD PROP EDIFICIO PALO MAYOR DE ALTEA
CDAD PROP EDIFICIO RINCON DE BONANZA
CDAD PROP EDIFICIO ROGER DE LAURIA
CDAD PROP EDIFICIO SAN JULIO
CDAD PROP EDIFICIO VISTAS AL MAR VI
CDAD PROP EDIFICIO VORAMAR
CDAD PROP EL PI DE COCENTAINA
CDAD PROP GARAJES CL PRIVADA 1 PTO SAG
CDAD PROP JARDINES DEL SOL AVENIDA LEP
CDAD PROP JOAN BAPTISTE MUñOZ 4 VALENC
CDAD PROP PERLA BLANCA I Y II
CDAD PROP PUERTO OCIO
CDAD PROP RESIDENCIAL ALTOS DE LA BAHI
CDAD PROP URB.PLANSMAR EDIF.COLON T-1
CDAD PROP VIñA LARGA I
CDAD PROP XERASOL AV BORRONS SN PLAYA
CDAD PROP Z.R. CORRAL NOU DE NAQUERA
CDAD PROP ZONA COMUNAL URBANIZACION PL
CEÑAL BERJANO LUCIA CATALINA
CEBICAB SEGUR SL
CEBOLLA MELERO VICENTE
CEBRIAN CALATAYUD JOSE MIGUEL
CEBRIAN CONESA LAURA
CEBRIAN MAICAS ALFREDO
CEBRIAN URBANA SL
CECCHINI, GIANCARLO
CECIL EVELYN
CEDIEL CASTILLO MARTIN JAVIER
CEDOLS SL
CEFERVILL SL
CEGARRA SANCHEZ TOMAS MANUEL
CEINSUAL SL
CEINSUAL SL
CEITA BUILELO MARIA LUISA
CELADA FERNANDEZ HERMENEGILDO
CELAGAR, ASESORES TECNICOS DEL TRANSP.
CELDA FERRANDO MARIA VICENTA
CELIA VALIENTE CAFETERIAS SL
CELIA VALIENTE CAFETERIAS SL
CELSA MONTAJES ELECTRONICOS SL
CELTIC FOLK CB
CEMENTOS ALCOY SL
CEMENTOS ALCOY SL
CENER SL
CENERSOL SL
CENFOCOR SL
CENTELLES CUÑAT JAVIER
06 03 2006
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109505519 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506010394 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA C1500005200294249 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4660304506063206
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306505560000750 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111412337 REQUERIMIENTO MOD. 347-2004
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A1260004506063424
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460273219 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460268566 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A1213805506004498 CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 LIQ. PROV. CONTROL RETENCIONES 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506051355 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1723005460011462 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506012211 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506012222 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506002735
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIONOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526007449 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA LIQ. PROV. S.C.G.I. MOD 190
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506007281 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA L. PROV. CONTROL RET. MOD 190RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGPROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA H2000004460054260 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660305226004285 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506025785 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARG-
8585
0699000173932
0599033072852
0599113026490
0599117120406
0599128485880
0599119992313
0599033071074
0599074678253
0599102306257
0599124399418
0699000760452
0599119288149
0699000967207
0699000967225
0699000967216
0599125663309
0499081830280
0499081830270
0499079794354
0599128330982
0699005927996
0599093436700
0599130386314
0599076681665
0599131875292
0599131875283
0679000042664
0679000042655
0699008855792
0699008855783
0599128354962
0599085276890
0699000426391
0599113027205
0699009725681
0599113025142
0699009725672
0599130779784
0699004782070
0699002188380
0599123815620
0699000962275
0599113024070
0699001958646
0599113025151
0699010488046
0699002187821
0599130471784
0599130471775
0599130471766
0699002223920
0599123804381
0599123804390
0699000965950
0699000965941
0599123599424
0599074679124
0599113024152
0599130387670
0599113025050
0599082223548
0599131134451
0699001626226
0699004311445
0599113026370
0599113025409
0599113025490
0599116887682
0599127767077
0599113025481
0599113025573
0599113025710
0599113026729
0599119223615
0599131873330
0599081545553
0599117070576
0599130394692
0599131590970
0599131134709
0599131875137
0599085273857
0599113026911
0599124908561
0599131875155
0699002221849
0699004100429
0699000174390
0699008014027
0599126632380
0699004671511
0599115994500
0599130812050
0599130940146
0699001396858
0699000637133
0599130385856
0599131133499
0599126886958
0599126022091
0599125687756
0699007177605
0699000337300
0599130808339
0599124092710
0599116836038
0699004100483
0599109670959
0699000961615
0699000961606
0599102306870
0599102306935
0599102304560
0599125684108
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
G46133
G46133
G46133
R03782
R12782
G12138
G46133
G46133
G46603
R03782
G46215
R46603
G03065
G03065
G03065
R12782
G03600
G03600
G03600
R03065
R46133
G03063
G12135
R12600
G46222
G46222
R46602
R46602
G03600
G03600
R12138
G03063
G46603
G46133
G03065
G46133
G03065
G46603
R03600
G46601
R03782
G03009
G46133
G46603
G46133
G03065
G46601
G46603
G46603
G46603
G46601
R03065
R03065
G03065
G03065
G03031
G46133
G46133
G12135
G46133
R12135
G03099
G46222
G46222
G46133
G46133
G46133
R03031
G03099
G46133
G46133
G46133
G46133
R03782
G46222
G03063
R46601
G12138
G46222
G03099
G46222
G03063
G46133
G46222
G46222
G46601
G46161
G46133
G46601
G46603
G12138
G03063
R12782
G03099
G46017
G03065
G12135
G03099
G46602
G46602
R46782
R46782
G46600
R12782
R46603
G46603
G46161
R03782
G03009
G03009
G46603
G46603
G46603
R46782
8586
52643752H
B97070965
A46203717
B46458097
B97176010
A03075660
B96563648
B96924535
B96924535
B53347415
B53353405
B03899036
A46048856
B96853932
E53733705
B53389417
B12579702
G53508305
A96841127
B46585188
B53355525
B96167028
B97198246
B97198246
B53544524
E97160964
B46469425
B53487989
B96811351
A12572095
B96887054
B96887054
B96115670
B96115670
B96115670
B12480026
B96711007
B12437570
A96984794
B96982780
B96982780
B97188403
21668335N
22141324Y
19458015S
21656714Y
19633288M
44771561Z
79101304A
22678987K
25402277L
52775303D
21664449J
40276091D
40276091D
40276091D
21488689L
35047114J
48529862T
19456481E
19456481E
19456481E
21450244F
B12517538
B46606653
B46606653
B46606653
B46606653
B46606653
B53522504
E97298020
B53732376
B53732376
B46605671
30206758F
18946936L
B96188271
B53228870
73533659Z
19283105C
25413949F
33461814B
18841326W
20802639J
79104789S
29017704F
19446949N
73643571D
20429676H
73929885L
73929885L
73929885L
53601890E
20476727B
B53367868
B96248448
B96321260
19132702Z
B46152500
B96083316
B53799821
51378307X
51378307X
X3546501Q
X0092970G
X0092970G
X0092970G
20479113M
18998346R
52773935K
18991746W
24803974S
42883869R
21619569Y
06 03 2006
CENTELLES SANCHEZ MIGUEL
CENTER HARRYS SL
CENTRAL DE LOCALIZACION SA
CENTRAL DEL NEUMATICO SL
CENTRE BIO-NATURA SL
CENTRO COMERCIAL DENIA SA
CENTRO DE BELLEZA JULI SEVILLA SL
CENTRO DE ENSEñANZA BENETUSER SL
CENTRO DE ENSEñANZA BENETUSER SL
CENTRO DE ESTETICA DONATELLA, SL
CENTRO DE ESTUDIOS ZONA NORTE SL
CENTRO DE REHABILITACION EQUINO VET-HO
CENTRO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTI
CENTRO DE VUELOS LA FUNDACION SL
CENTRO DEPORTIVO KANDA, CB
CENTRO ESTUDIOS MULTIMEDIA ALIC.S.L.
CENTRO INMOBILIARIO VIFECA, SL
CENTRO MEDICO CALLOSA SALUD SC
CENTRO MEDICO DE ACUPUNTURA CHINA, SAL
CENTRO MEDICO GRAN VIA 2 SL
CENTRO MEDICO VILLAMARTIN SL
CENTRO MUSICAL ALAMEDA SL
CENTRO ORG MERC EMPRES RED SERCICIOS S
CENTRO ORG MERC EMPRES RED SERCICIOS S
CENTRO SUPERIOR DE PELUQUERIA Y DE
CENTROMODA CB
CENTROVAL SL
CEPSOL EUROP, SL
CERAMICA ARTISTICA PAL-GAR SL
CERAMICA RENOVADA ESPAñOLA ASOCIADA SA
CERAMICAS GALLEGO BONET SL
CERAMICAS GALLEGO BONET SL
CERAMICAS MILVINT SL
CERAMICAS MILVINT SL
CERAMICAS MILVINT SL
CERAMICAS ONDAMAR SL
CERAMICAS OSBON SL
CERAMICAS SANTA CRISTINA SL
CERAMICAS TERRA-NOVA SA
CERAMICAS VICENTE CHILET SL
CERAMICAS VICENTE CHILET SL
CERCOTA SERV HOSTELERIA Y OCIO SL
CERDA ARACIL JULIAN RAFAEL
CERDA FITO EMILIO PASCUAL
CERDA MICO VICENTE
CERDA PASCUAL, JOSE JOAQUIN
CERDA PEREZ MARIA DEL REMEDIO
CERDAN BERNABE ALEJANDRO
CERDAN GARCIA JOSE ANTONIO
CERDAN MELCHOR ANTONIO VICENTE
CERDAN NAVARRO ANA MARIA
CERDAN PEREZ TOMAS ANTONIO
CERDAN PICO JUANA
CEREZO ALEJO ASCENSION
CEREZO ALEJO ASCENSION
CEREZO ALEJO ASCENSION
CEREZO GIMENEZ FRANCISCO JOSE
CEREZO LOPEZ MARIA JOSE
CEREZO MARTINEZ AMOR
CEREZO NUEDA JOSE
CEREZO NUEDA JOSE
CEREZO NUEDA JOSE
CERON POLO FULGENCIO
CERRAJERIA JOAQUIN BRANCHADELL SL
CERRAJERIA PUERTA SL
CERRAJERIA PUERTA SL
CERRAJERIA PUERTA SL
CERRAJERIA PUERTA SL
CERRAJERIA PUERTA SL
CERRAJERIA VERHEIJ SL UNIPERSONAL
CERRAMIENTOS INDUSTRIALES SOLA Y G C.B
CERRASIL S.O.S. SL
CERRASIL S.O.S. SL
CERRATOGAR SL
CERRO ESCUDERO JOSE ANTONIO
CERRO VIDAL SANTIAGO
CERVECERIA ALCACER SL
CERVECERIA LAURA SL
CERVERA DE OÑATE FRANCISCO
CERVERA GARCIA JOSE
CERVERA GOMEZ JOSE
CERVERA GUERRERO RAUL
CERVERA MALLASEN DANIEL
CERVERA PEREZ MARIA DOLORES
CERVERA PEREZ VICENTE
CERVERA REIG ENRIQUE JOSE
CERVERA RODRIGO ANGEL VICENTE
CERVERA VICENT EMILIO ADRIAN
CERVERO GOMIS ANTONIO JOSE
CERVERO RAMON VICENTE
CERVERO RAMON VICENTE
CERVERO RAMON VICENTE
CERVERO TARIN TANIA
CESAR NUÑEZ ARENAS
CESARCON SL
CESFYL SL
CESI-FARMA SL
CESPEDES PASCUAL MARIANO
CETICO SL
CEUGIRO SL
CHA-CHA IMPORT EXPORT SL
CHAÑEZ CARRASCO JAVIER
CHAÑEZ CARRASCO JAVIER
CHABANOV VIATCHESLAV
CHABAT, ELIE GERARD
CHABAT, ELIE GERARD
CHABAT, ELIE GERARD
CHABERT VICENTE DA SILVA FERNANDO CARL
CHABRERA GUZMAN, MARIA SONIA
CHACON ARACIL SERGIO
CHACON COLELL MARIA JOSE
CHACON FERNANDEZ JOSE MARIA
CHACON FERNANDEZ JUAN CARLOS
CHACON PORRAS RAFAEL
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4601705506007775 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
APL./FRACC.: 460540038161R LIQ. EN EJECUTIVA A4609605526001982 LIQ. EN EJECUTIVA A4609605526001993 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506053050 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUIDACION DE RECARGO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4623705506000174 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506043358 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 RESOLUCION EXPRESA SOC. 2004
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA C1700005030243290 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109492110 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA APL./FRACC.: 460540031053T NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005530034810 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005530022688 CARTA DE REQUERIMIENTO APL./FRACC.: 460540035679A LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506026575 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506016884 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506016873 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506054215 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506025934 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506026344 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506016928 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506016917 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506016906 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506016895 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 APL./FRACC.: 460540034665R NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A1260004506061114
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506089404 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660305700001700 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506018820 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506010009 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
APL./FRACC.: 030540014801B LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109488678 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460245950 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA M2205105460029527 LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506027363
LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506027352
LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506027341
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION EXPRESA IVA 2004
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A2885304526016165
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030217395
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A4623705436000035 LIQ. EN EJECUTIVA A4623705530008059 LIQ. EN EJECUTIVA A4623705530008048 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -
DOGV - Núm. 5.212
0699000546420
0699002504356
0699001741194
0599128445850
0599112666836
0599106888563
0599123450970
0599117050877
0599117050886
0699002028359
0699000963577
0599123811825
0599102304771
0699001042539
0599110338549
0699002838260
0599119992230
0699004653756
0699008014705
0699011925810
0599131136340
0699008014155
0699001399287
0699002223892
0699002838370
0699005950079
0599102305743
0599123815538
0699001041778
0599130384224
0699001041796
0699001041787
0599130109307
0699000756584
0699001041612
0699003219246
0699003994150
0599130385883
0699004306394
0699001041860
0699001041850
0599123401929
0699000964951
0599120940320
0599105210852
0699000960497
0699003145133
0599117129471
0599131133095
0599105785658
0599125706456
0599128335190
0699001518399
0599125666434
0599125666452
0599125666443
0599123811522
0699002222087
0599114909763
0599104007030
0599104007021
0599104007012
0599124116168
0599128354220
0599104006848
0599104006839
0599104006820
0599104006810
0599104006801
0599120747326
0599108364168
0699001628994
0699001628985
0599102307907
0599125690726
0599076678246
0599102304717
0699004790706
0599130708174
0599125673878
0599124092911
0599111000482
0599128485835
0699000595517
0599129135000
0599116895840
0599111101040
0599125695914
0599117364120
0599060334720
0599060334711
0599060334702
0599125691047
0599125662337
0699000000105
0599102307229
0699008014210
0599130994459
0599102307622
0699001041603
0599121854348
0599066245240
0599066384262
0599120939752
0599128514655
0599128514646
0599128514637
0599130805286
0599130811271
0699000354790
0599130388029
0699002223434
0599011863101
0699000963420
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
G46246
G46237
G46603
R46017
G46173
G03063
R46603
R46096
R46096
G03600
G03009
R03600
G46603
G46161
G03099
G03600
G12138
G03099
G46601
G46603
G03099
G46601
G46601
G46601
G03600
R46237
G46603
R03782
G46161
G12135
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G12135
G46603
G12135
G46017
G46161
G46161
G46133
G03009
R03782
R46782
G03009
G46603
R03782
G03066
R46782
R46782
R03600
G03600
R12782
R12782
R12782
R03600
G46601
R46782
R46096
R46096
R46096
R03782
R12135
R46096
R46096
R46096
R46096
R46096
G03031
R46246
G03099
G03099
G46603
R46782
R12600
G46603
R03600
G46161
R46603
R46603
R46096
R12782
G46246
R03782
R03600
R46149
R46782
R46782
R46246
R46246
R46246
R46782
R12782
G03066
G46603
G46601
G46149
G46603
G46161
G03031
R28782
R28782
R03782
R46782
R46782
R46782
R12782
R12782
G03600
G12138
G46601
R46246
G03009
DOGV - Núm. 5.212
21619569Y
21619569Y
25667746E
X0064593D
45302826W
X3150754F
X3147593C
A46005443
B53606661
B53729497
B53729497
B53729497
B53729497
B53729497
B53729497
X3517601G
X3517601G
X3905471W
M0331928S
20756924E
20756924E
20756924E
X5100419P
B96416268
B96416268
18786577Q
X4149875P
25404451P
25404451P
X3871950S
X2882556N
20773192Y
B53100665
B53100665
B97037345
B46163630
A46096483
B53372769
24380668R
73775357M
73355968K
X2797219M
X3390250G
X5812366J
X3233514J
X3233514J
X3233514J
X2685510F
B12588190
B12588190
B12588190
B12588190
B12588190
12737084Y
A46005500
19086745B
44882579B
B96628458
B96628458
21491320M
79100095J
52657529H
04135888M
04135888M
E96515069
X3548901R
X2094932T
X0672207D
X2483195T
X3763022S
X3763022S
X2395333K
B53119814
X4800987J
22694764C
22694764C
22694764C
22694764C
22694764C
X3315429W
X3315429W
B53583621
B53583621
B53583621
B53583621
B53583621
B53583621
X3547098S
48389190L
E97145452
B96733134
B97272728
B97272728
26479040Z
19415508N
20450834Q
21681336H
X1456776W
G96508411
19336312M
X3151742Y
A46037263
25414068B
53090574L
19810377V
22584869L
B46147153
20248374W
18875763P
19510668K
B96559612
B96559612
X5691070L
B12074514
CHACON PORRAS RAFAEL
CHACON PORRAS RAFAEL
CHACON VIZCAINO ANTONIA MARIA
CHAFI, MOHAMED
CHAIB HADDU MOHAMED
CHAILAT ABDELAZIZ
CHALAM SUQUILANDA ANGEL BELISARIO
CHALCA SA
CHALETS Y VILLA GOLF SL
CHAMBE SHOES SL
CHAMBE SHOES SL
CHAMBE SHOES SL
CHAMBE SHOES SL
CHAMBE SHOES SL
CHAMBE SHOES SL
CHAMBER ADRIAN JOHN
CHAMBER ADRIAN JOHN
CHAMBERS GLENN PETER
CHAMBERS ROBERT ANTHONY
CHAMBO ALANDETE RAIMUNDO
CHAMBO ALANDETE RAIMUNDO
CHAMBO ALANDETE RAIMUNDO
CHAMBOW CHARLY LOUIS DA
CHAMPION-TRANS SL
CHAMPION-TRANS SL
CHANCLON CARRETERO EUGENIO
CHANT NEIL DAVID
CHANZA CALVO MARIO DAMIAN
CHANZA CALVO MARIO DAMIAN
CHAOUCH NACEUR
CHAOUI, MOHAMED
CHAPA ROSARIO ANA MARIA
CHAPA Y PINTURA ISMAR SL
CHAPA Y PINTURA ISMAR SL
CHAPAS CORT 19 SL
CHAPAS Y TABLEROS CUTAMA SL
CHAPAS Y TABLEROS JUAN JOVER SA
CHAPITEL ALUMINIO, SL
CHAQUES RAMOS IVAN
CHARDI SIERRA ALEJANDRO
CHARFOLE SIMON JOSE MIGUEL
CHARLES DEAN KENNETH
CHARLES LEE PAUL
CHARLESWORTH DAVID
CHARLESWORTH LEE
CHARLESWORTH LEE
CHARLESWORTH LEE
CHARLOT MARCEL EMILE GAETAN
CHARLOTTA S LEVANTAR-SERVICIO, SL
CHARLOTTA S LEVANTAR-SERVICIO, SL
CHARLOTTA S LEVANTAR-SERVICIO, SL
CHARLOTTA S LEVANTAR-SERVICIO, SL
CHARLOTTA S LEVANTAR-SERVICIO, SL
CHARRO FERNANDEZ JOSE FERNANDO
CHATALVA SA
CHAVES SANCHEZ M GUADALUPE
CHAVEZ MENENDEZ GUILLERMO PEDRO
CHAYMA CHAPAS Y MADERAS SL
CHAYMA CHAPAS Y MADERAS SL
CHAZARRA GISBERT, JUAN ANTONIO
CHAZARRA MARTINEZ MARIA ISABEL
CHECA BALLESTER, JUAN VICENTE
CHECA RUIZ PRUDENCIO
CHECA RUIZ PRUDENCIO
CHEER S CB
CHEIKH, MUSTAPHA
CHELLAK LHASSAN
CHEN ZHONGGI
CHEN, SUWEI
CHERCHEF, BENCHOHRA
CHERCHEF, BENCHOHRA
CHERKAOUI NOIRI
CHEROKEE ROCK SHOP SL
CHESTER JOHN WILLIAM
CHIARRI HURTADO MIGUEL ANGEL
CHIARRI HURTADO MIGUEL ANGEL
CHIARRI HURTADO MIGUEL ANGEL
CHIARRI HURTADO MIGUEL ANGEL
CHIARRI HURTADO MIGUEL ANGEL
CHIBANI MOHAMED
CHIBANI MOHAMED
CHIC-TOP, SL
CHIC-TOP, SL
CHIC-TOP, SL
CHIC-TOP, SL
CHIC-TOP, SL
CHIC-TOP, SL
CHICA VELIZ BAIRO HUMBERTO
CHICANO SIMON DAVID
CHILET ASOCIADOS, CB
CHIMENEAS DE LA RUBIA E HIJOS SL
CHINCHI & TOOPEO SL
CHINCHI & TOOPEO SL
CHINCHILLA CHINCHILLA FRANCISCO
CHINILLACH BERGA MARIA
CHINIQUE GARCIA JOSE VIENTE
CHIQUILLO COLOMER JAVIER
CHIQUINI RICARDO DANIEL
CHIQUITO SC
CHIRALT CALVO FEDERICO
CHIRIAC GHEORGHE
CHIRICO SA
CHIRIVELLA VILA ANA MARIA
CHISBERT GARCIA RAMON
CHISBERT GONZALEZ RAFAEL
CHISBERT LOBERA JAVIER
CHISEL SL
CHIVA AMORES JOSE LUIS
CHIVA GARCIA, M LOZAR
CHIVA SIVERA JOSE
CHIVAGAS SL
CHIVAGAS SL
CHIVERS MICHAEL JOHN
CHIVERT MAR SL
06 03 2006
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109482012 LIQ. EN EJECUTIVA A4660304106033884 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506007459 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506007448 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506007437 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IVA 2003
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506071914 LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109496334 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105806000084 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A1260004526016632
LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506052158 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506052147 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506004066 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506053962 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ. EN EJECUTIVA A4609605106006197 LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506071936 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110126030 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506023074 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506010427 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506010416 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0824503506022405
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109366391 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110093568 LIQ. EN EJECUTIVA A0303103506036914
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506049078 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506024047 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506024036 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506024025 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506024014 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305306004238 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305530008472 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305530008472 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506008039 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506008028 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506008017 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004 LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110120287 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460039052 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460259370 APL./FRACC.: 460540036360V LIQ. EN EJECUTIVA A4660105106012587 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506011318 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506010438 LIQ. EN EJECUTIVA M2102305460042095 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -
8587
0699000963411
0699000963402
0699000963348
0599130677713
0599112312618
0599117117445
0599124093324
0599102307274
0699004651482
0699004798470
0699004798460
0699004798451
0699011702931
0699011702922
0699011702913
0599129288716
0599124703503
0699002025975
0699004772455
0699002834677
0699002834668
0699002834659
0599117122954
0599127968752
0699001400048
0599054312074
0699000278780
0599125706557
0599125706548
0599125666113
0599119233533
0599074677721
0599123810523
0599123810514
0599124095340
0599102307961
0599102304158
0599123812970
0599130710448
0599117050455
0599121484582
0599110338219
0599117808548
0599115992172
0599115992109
0599120430214
0599115992090
0699004771850
0599130390182
0599130390173
0599130390164
0599130390155
0599130390146
0599131134929
0599102306046
0599117061309
0699001213845
0699001041017
0699001041008
0599123809809
0599125357417
0699002225570
0599128485862
0599128485853
0699002224552
0599124557928
0599130123167
0599101352180
0599022856611
0599104009240
0599117050208
0599119235275
0599123810532
0699000151658
0599128511162
0599128511153
0599128511144
0599128511135
0599128511126
0599124295522
0599124295513
0599123807499
0599123807480
0599123807470
0699000970397
0699000970388
0699000970379
0699004308475
0699000076481
0599126316882
0699003798762
0699008015145
0699001398966
0699002329575
0599116048483
0599117363762
0599128479767
0599119221763
0599113024473
0599127084206
0599125357096
0599102305220
0599124536359
0599114910286
0599128457271
0599125682980
0599102306834
0599128356686
0599128485945
0679000035202
0699008006648
0699008006639
0599110336825
0599130391237
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
G03009
G03009
G03009
G12138
R46601
R03782
R46603
G46603
G03099
R03782
R03782
R03782
G03065
G03065
G03065
G03031
G03031
G03009
R03099
G46601
G46601
G46601
R03782
R46852
G46601
R12600
G03099
R46782
R46782
R12782
R03782
G46133
R03600
R03600
R46782
G46603
G46603
R03600
G46603
R46096
G12135
G03099
G03063
G03063
G03063
G03063
G03063
R03099
G12138
G12138
G12138
G12138
G12138
G03099
G46603
R46222
G46603
G46161
G46161
R03600
G03065
G46601
R12782
R12782
G46601
R30782
G46246
G46133
R38006
R46096
R46096
R03782
R03600
G03065
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R03140
R03140
R03140
G03140
G03140
G03140
G46161
G46161
G46149
G46222
G46601
G46601
G46246
G46149
R46782
R03782
R03782
G46133
G46149
G46133
G46603
R46782
R46782
R46601
R46782
G46603
R12600
R12782
R46601
G46215
G46215
G03099
G12138
8588
X2445752R
X2445752R
X3098968V
B12477121
28989908H
29029437X
18887931D
18887931D
18887931D
18887931D
43000372D
X3472531Z
19868183R
22587407G
20781488E
21495678Q
X3081029H
X4602062S
X1607320B
B53527933
52740574X
74008874A
74008874A
19878902W
24392903T
19886222P
B12627709
B96673249
A03033578
B97093439
B97093439
B97093439
B53261392
B53261392
B53261392
X4421405T
X4421405T
B12596987
B12596987
B97282172
B97282172
B97282172
B97047294
B12510384
20222681T
20222681T
B12421889
B12421889
B12421889
B12421889
B12421889
B12421889
A46373809
18918158Z
22650799P
48577051Q
22674777C
21669187J
A46080610
A46040788
B53455184
X0154085P
X2672265X
X5192483A
B96669643
B53151122
B97487607
19282355Y
X3532259B
B12528790
18918189E
05229207L
B12421335
B03849916
B53766028
X1885600Z
B97202626
B97202626
B12273074
B53670865
B03886892
B03886892
24371847N
B53738043
X3380778P
B53304689
B50974229
73906304J
19073771D
20792506T
X1053272X
X4632162P
X3040028A
X3040028A
X3986375S
X2550619B
48561910D
B96615737
B96615737
A03308418
44866415Q
22589673Q
17133243Z
21438713E
18966688Z
B46280962
B12615688
B46101614
19420892Z
18923641T
18923641T
22567760E
50053418J
X0349289B
06 03 2006
CHLIH, AHMED
CHLIH, AHMED
CHLIH, MOHAMMED
CHLOE & ALBA SL
CHOLBI PEREZ MIGUEL ANGEL
CHORDA ABAD ESTEFANIA
CHORDA ALMER MARIA CONSUELO
CHORDA ALMER MARIA CONSUELO
CHORDA ALMER MARIA CONSUELO
CHORDA ALMER MARIA CONSUELO
CHORDA LEIBE MARIA AMPARO
CHORLANGO SANCHEZ FREDY MAURICIO
CHORNET CARBO JOSE VICENTE
CHORNET MATEOS CARLOS
CHORNET OLIVER RAFAEL
CHORRO JUAN JOSE PABLO
CHOURDHRY SAFRAZ UL HAG
CHPAKOVA, SVETLANA
CHRISTELEIT REINER EWALD
CHRIVENTO, SL
CHULIA CARRATALA CONCEPCION
CHULIA DEVESA LAURA
CHULIA DEVESA LAURA
CHULIA NAVARRETE JOSEFINA
CHULVI IGLESIAS DANIEL
CHUMILLAS MURCIA FRANCISCO
CHUN-IONG-XIN-DE, SL
CHUST PILES SL
CIA FINANCIERA DE INVERSIONES TURISTIC
CIA PATRIMONIAL MATEU Y ASOCIADOS SL
CIA PATRIMONIAL MATEU Y ASOCIADOS SL
CIA PATRIMONIAL MATEU Y ASOCIADOS SL
CIA- HISPANO ALEMANA DE GESTION R.S. I
CIA- HISPANO ALEMANA DE GESTION R.S. I
CIA- HISPANO ALEMANA DE GESTION R.S. I
CIABUCCHI, MARZIANO
CIABUCCHI, MARZIANO
CIBER RECREO, SL
CIBER RECREO, SL
CIBERCAFE LA WEB SL
CIBERCAFE LA WEB SL
CIBERCAFE LA WEB SL
CIBERLAND ELECTRONICA SL
CIBERMAC D.C.I. SL
CIBRIAN LATORRE LUIS MARIA
CIBRIAN LATORRE LUIS MARIA
CID CERAMICA SL
CID CERAMICA SL
CID CERAMICA SL
CID CERAMICA SL
CID CERAMICA SL
CID CERAMICA SL
CID DE PAPELERIA Y LIBRERIA SA
CIFRE FRAGUSTO, MARIA
CIFRE GARCIA LUIS ANTONIO
CIFUENTES CHINCHILLA ANTONIO
CIFUENTES FERNANDEZ FRANCISCO EUGENIO
CIFUENTES LOPEZ MARIA ISABEL
CIGEXA SA
CIMA CONSTRUCCIONES SA
CIMAR ALIMENTACIO, SL
CIMATTI GERMANO
CIMESA MILE
CIMPEANU FLORIN
CINC CLOS SL
CINEBAN 24 HORAS SL
CINTAPLAC MEDITERRANEO SL
CINTERO FENOLL JOSE
CIOBAN, NUTU IOAN
CIOCAN DAN SL
CIRILO SAURA FRANCISCO
CIRUELO MONGE FELICIANO
CIRUGIA DE URGENCIA CASTELLON SL
CISIS, SL
CITCO SPAIN SL
CITERNE ANNE
CITRICOS ZAIRA SL
CITRICOS ZAIRA SL
CITRUSA SL
CITY BAU TEULADA SL
CITY CREATIVITY, SL
CITY CREATIVITY, SL
CIVANTOS BALDO JOSE ANTONIO
CIVIS XABIA SL
CLAASSEN MARTIN
CLAASSEN PARTNERS SL -UNIPERSONALCLAMBER GESTION URBANA SL
CLAR NADAL, SOFIA
CLARAMUNT TORRES ENRIQUE
CLARI ABAD GONZALO JOSE
CLARINGBOULD STEPHEN ERNEST
CLARK DENISE MARY
CLARKE BRIEGE
CLARKE BRIEGE
CLARKE DAVID
CLARKE SIMON
CLAROS REYES ABEL
CLASSIC HOME SL
CLASSIC HOME SL
CLAUDIO BORONAD SA
CLAVEL GAVIDIA JORGE
CLAVER FURIO VICTOR JOSE
CLAVERAS GIL JESUS
CLAVERIAS MENDEZ PEDRO
CLAVERIAS PEDROSA ANTONIO
CLAYPOR SL
CLEARSAM IBERICA, SL
CLEMANY SL
CLEMENTE ALCAYDE ROSA
CLEMENTE BONET ROSARIO SEBASTIANA
CLEMENTE BONET ROSARIO SEBASTIANA
CLEMENTE DOLZ FRANCISCO JAVIER
CLEMENTE GONZALEZ JUAN ANTONIO
CLEMENTS CHRISTINE IRIS
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506036376 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506036365 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4622204506032542 CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506002636
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110157445 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004140000439 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506027452 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109503517 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109487810 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 APL./FRACC.: 460540039305H NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A1260005530036352 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005530036341 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023554 NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DELIQ. EN EJECUTIVA A0360004506087908 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506052169 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506028368 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506028357 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506028346 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506028335 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506028324 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506012430 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540038217B NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610105110140440 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460260624 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C0900105439662209 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506015270 APL./FRACC.: 460540024831B
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA H2000003122114030
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMOLIQ.PROVISIONAL IVA 2003
DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA K1723005460001947
CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506007478 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO ESCRITOS Y COMUNICACIONES
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506071991 CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506018501 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506020679 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. PROVISIONAL IRPF 2002 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106025686 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4614904530003911 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110164925 LIQ. EN EJECUTIVA C0800005420006012 CARTA DE REQUERIMIENTO
DOGV - Núm. 5.212
0599128355916
0599128355907
0699001628114
0599124086385
0599085273756
0599082222769
0599131406757
0599131608542
0599131608533
0599131608524
0599106089303
0599125677535
0599125673007
0599125679387
0699001396894
0599130907229
0599117070530
0599125668185
0699004761812
0599117808602
0599124088090
0599117133139
0599117133120
0599125412976
0599129147128
0599125673034
0599116716852
0699002224727
0599106889580
0699000762670
0699000762699
0699000762680
0599085275617
0599116631227
0599116631218
0599119990389
0699004669100
0599128357905
0599128357896
0699001759041
0599107659104
0599127199807
0699005928481
0599120621468
0699006088596
0599124114453
0599128527433
0599128527424
0599128527415
0599128527406
0599128527397
0599128527388
0599102306688
0599125661026
0599123448990
0599120939148
0599117048457
0599116631941
0599102304111
0599102305249
0599124307375
0599123147131
0699004122988
0599110012334
0699008921976
0699004801641
0599087647720
0599087055260
0599125662245
0599119990571
0599065822896
0599125673410
0599125660512
0599063564770
0599126414315
0519209100300
0599086075582
0599033073678
0599054318380
0599085275671
0599123813970
0699000971048
0699001042456
0599115993822
0599115990623
0599091052038
0599129340187
0599125701460
0599126281765
0599112339779
0699004771126
0599085274434
0599105971356
0599105971347
0599112154099
0599131136083
0599119217161
0599104008900
0599104008910
0699004350000
0599125677609
0699012074338
0699002337697
0599123812797
0599119423054
0599128461195
0599130390622
0599102304900
0599110592988
0599131685479
0599131685460
0599117076433
0599124306522
0599085276432
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
R12600
R12600
G03099
R46222
G03063
R12135
G12135
G12135
G12135
G12135
G46173
R46782
R46601
R46782
G46017
G03066
R46601
R12782
R03065
G03063
R46246
R03782
R03782
G46149
R46601
R46601
G12138
G46601
G03063
G46246
G46246
G46246
G03063
G03063
G03063
G12138
G12138
R12782
R12782
G46173
G46173
G46173
R46133
R12732
R03782
R03782
R12600
R12600
R12600
R12600
R12600
R12600
G46603
R12782
R46603
R03782
R46017
G03063
G46603
G46603
R03782
G03063
G03031
R03782
G46147
R03782
R46246
R46246
R12782
G12138
R12782
R46602
R12782
G03063
G03099
R03712
G46133
G46133
R12782
G03063
R03732
G03140
G46161
G03063
G03063
G03063
G46147
R46782
G46222
R46782
R03099
G03063
G03099
G03099
G03063
G03099
R03782
R46096
R46096
G03600
R46782
R46782
G03031
R03600
G12135
R46712
G12138
G46603
G46173
R12782
R12782
R46603
R03600
G03063
DOGV - Núm. 5.212
X3978981G
24371191T
X3774980J
X3774980J
X3874077A
B03942992
B12524989
B96960620
B53109914
21458719H
20454829D
21484676P
73916840S
21450497F
22549301D
20142980V
B53242954
B53242954
B53023503
A03360237
B53504791
B53504791
X0629575L
B97288070
73376411V
X2592252Z
G96837356
A46093563
G46967816
G96473178
G03809514
G96688163
A46043634
X4980885M
B53109856
B53109856
B97032189
B97032189
B97032189
52679517H
22617408J
B46065793
A03040292
07878644V
B96428420
18997144H
B53812673
B53500062
B96973482
X4110480N
X4110480N
X4110494A
X4110494A
A46326484
X2184085M
37922809H
37922809H
53229180G
B96237870
B46139184
B53434858
B53434858
B53434858
05877572Z
B97005060
B97005060
B97005060
B97005060
B97005060
B96793559
B97395719
B03077278
B03077278
06560995S
F46354916
X2924224G
A46132437
X5867408Q
X3115485C
G96645098
B96190210
B96190210
B53251245
B53251245
X1606579Y
18895680F
19830775Z
44877816D
20004106V
73765938Q
73765938Q
52780249X
21361806G
21361806G
B53786166
B97430086
20633774Z
29160556Y
18623451Y
19475803R
B53020822
B53020822
H03553914
B97111777
B97111777
B97111777
H53628814
B03750940
B03734191
B46089322
B53559860
B53559860
B53559860
X4648822Q
CLEMXYNN IMADE ERIOGHAYE
CLERIGUES ABELLA MARIA VICENTA
CLIFFORD, LEE
CLIFFORD, LEE
CLIJMANS ILSE MARGARETHA
CLIMA VILA SL
CLIMAFRET VILA-REAL SL
CLIMATIZACIONES CAñIGUERAL SL
CLIMATIZACIONES SAMAR SL
CLIMENT GARCIA-CID MANUEL-RAFAEL
CLIMENT GINER ANTONIO
CLIMENT JAVALOUYES RAFAEL
CLIMENT MALONDA JOSE
CLIMENT MARTINEZ FRANCISCO JOSE
CLIMENT MARTINEZ RICARDO
CLIMENT SILVESTRE EMILIO
CLINICA DENTAL DENIA SL
CLINICA DENTAL DENIA SL
CLINICA MAR DEDITERRANEO, SL
CLINICA MARE NOSTRUM, SA
CLINICA SAIP SL
CLINICA SAIP SL
CLINTON NIGEL HENRY
CLIVADENT SL
CLOFENT CATALAN RAMON
CLOUGH ARTHUR BRIAN
CLUB DE BAILE DE SALON L ELIANA
CLUB DE CAMPOS MASIAS SA
CLUB DE FUTBOL MALVARROSA
CLUB DE REMO CODERE GANDIA
CLUB KARATE KANKUDAI DE NOVELDA
CLUB VALENCIANO DE PIRAGUISMO
CLUBS Y TURISMO SA
CLYNE PETER
CM FAMIL, SL
CM FAMIL, SL
COANPE 2000 SL
COANPE 2000 SL
COANPE 2000 SL
COB FERRER RAUL
COBACHO ROMERO CALIXTO
COBATEN SL
COBE SA
COBEÑA COCO BEATRIZ ISABEL
COBERTES I TRANSFORMACIONS METAL.LIQUE
COBO BALAGUER ANGEL
COCHES NUEVOUSADO, SL
COCIGAMA SL
COCINAS OBRAS Y PROYECTOS SL
COCKER CAROL
COCKER CAROL
COCKER IAN
COCKER IAN
CODELPA SA
CODES, JUAN LUIS
CODINA BAYO JOSE
CODINA BAYO JOSE
CODINA FELIP BELEN
CODINE SL
CODIVI SL
COELI CALZADOS SL
COELI CALZADOS SL
COELI CALZADOS SL
COELLO FERNANDEZ FRANCISCO
COEPTUM SL
COEPTUM SL
COEPTUM SL
COEPTUM SL
COEPTUM SL
COESCA 2000 SL
COFEI SL
COFERCO SL
COFERCO SL
COFIÑO GIL LUIS
COHILOPEN COOP V DE BOCAIRENTE
COI MIGUEL ANGEL
COINSA COMERCIAL INTERNACIONAL SA
COIRO CORREA CARLOS GUSTAVO
COJOCARU GICU VASILE
COL.LECTIU RADIO ORBITA
COLEGIO ICIAR SL
COLEGIO ICIAR SL
COLEGIO INTERNACIONAL COSTA BLANCA SL
COLEGIO INTERNACIONAL COSTA BLANCA SL
COLEMAN JEAN KATHERINE
COLL FOIX JUAN MANUEL
COLLADO BAILEN JULIO
COLLADO BARRERA JOSE
COLLADO LLECHES ROSA ANA
COLLADO LOPEZ MANUEL
COLLADO LOPEZ MANUEL
COLLADO MUÑOZ JUAN ARTURO
COLMENAR ESCRIVA VICENTE
COLMENAR ESCRIVA VICENTE
COLOCACION FACHADAS VENT SL
COLOLAN VALENCIANO SL
COLOMER CARBONELL AMPARO
COLOMER COLOMER YOLANDA
COLONQUES BELLMUNT PASCUALA
COLORADO CASTELLARY ANTONIO
COLORMAS SL
COLORMAS SL
COM PROP CL ISLAS BALEARES N 4 DE AREN
COM TRANSFORMADOR SUPERFICIES SOLIDAS
COM TRANSFORMADOR SUPERFICIES SOLIDAS
COM TRANSFORMADOR SUPERFICIES SOLIDAS
COM.PROP.URBANIZACION ROYAL PLAYA BLOQ
COMALTUR,
COMAQUI SL
COMARGO SL
COMARTELI SL
COMARTELI SL
COMARTELI SL
COMASKEY JAN JOHN
06 03 2006
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONATRAMITE DE AUDIENCIA LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506006904 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2003 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110076420 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0360005516000207 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005526001759 LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506042141 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030251726 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO ESCRITOS Y COMUNICACIONES REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. PROV. CONTROL RETENCIONES 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305506013908 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506025402 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506025391 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A3760004106021262 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506000626
REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460256268 NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0306605526005713 LIQ. EN EJECUTIVA A0306605526005702 LIQ. EN EJECUTIVA A0306605526005691 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 ESCRITOS Y COMUNICACIONES
ESCRITOS Y COMUNICACIONES
LIQ. EN EJECUTIVA A4614905526000176 LIQ. EN EJECUTIVA A4614905526000165 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOCARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506066381 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506066370 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGCARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110141935 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019072 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019061 LIQ. EN EJECUTIVA C0100005040001999 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460039492 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ. EN EJECUTIVA A0306605526009629 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110164188 CARTA DE REQUERIMIENTO DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306599500028789 LIQ. EN EJECUTIVA A0306599500028790 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506047846 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -
8589
0599130160951
0699000761231
0599124921386
0599124921377
0699001210710
0699002861012
0599128354239
0599129515820
0699004129404
0699002029220
0599125702321
0699001248210
0599119903763
0599117127125
0699001570887
0699001397911
0599119147367
0599119147358
0599116899829
0599128336693
0599123814869
0699000966950
0599105062729
0599120083806
0599131546228
0599130907292
0599126316873
0599119942456
0699003222995
0599113024446
0599131279010
0699003222820
0599102305258
0599129742740
0699002030339
0699000955684
0599128539946
0599128539937
0599128539928
0699001231674
0599114806226
0599129340737
0599106889782
0599128336318
0599113025629
0599083434500
0699005190033
0599130348593
0599111100225
0599105971621
0599110336816
0599110336789
0599105971594
0599102304369
0599068667386
0699004668505
0599119990095
0599125665994
0699001399442
0599102308200
0599116893054
0599116893045
0599116893036
0699004101639
0599063861156
0599051079926
0599117055102
0599117055093
0599128300348
0599033073054
0599113027535
0699004785572
0699004785563
0699000965438
0599129340140
0599119220910
0599102305890
0699001518270
0599125701790
0599113024913
0599117055919
0699002185154
0679000047147
0679000047138
0599117440744
0599131998676
0699001042355
0599128513124
0599113027178
0699012101370
0599125706831
0599100752754
0599116539606
0599116539597
0599128332733
0699004101464
0599117048392
0699002224608
0312100387417
0699001399360
0599128337014
0599128337023
0699000635016
0699004308502
0699004308493
0699004308484
0599116630200
0599123811798
0699000968343
0599131275462
0699000963732
0699000963723
0699000963714
0599110335267
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
G46017
G46246
G03031
G03031
G03099
G03031
R12135
G46215
G03066
G03600
R46782
G03600
G12135
R03782
G46603
G46017
G03063
G03063
R03600
R03782
R03782
G03065
R03782
G46147
G12135
G03099
G46149
G46173
G46601
G46133
G03066
G46601
G46603
G03099
G03600
G03600
R46133
R46133
R46133
G46601
G46173
G46601
G03063
R03600
G46133
R12782
G03600
G03099
R46096
G03099
G03099
G03099
G03099
G46603
G03031
G12138
G12138
R12782
G46601
G46603
R03066
R03066
R03066
G46603
R46149
R46149
R46149
R46149
G46149
G46133
G46133
R03600
R03600
G03065
G46147
R03782
G46603
G03600
R46782
G46133
R46149
G46149
R03063
R03063
R03782
G12138
G46161
R46782
G46133
R46782
R46782
G03031
G03063
G03063
R03066
G46603
R46017
G46601
R12135
G46601
R03782
R03782
G03065
G46161
G46161
G46161
G03063
R03600
G03065
G46017
G03009
G03009
G03009
G03099
8590
X4648822Q
X4648822Q
X2375549V
B53822524
B96955109
B96955109
E12519179
B53184776
B53817193
B97086250
B97086250
B97086250
B97086250
B97086250
B97086250
B97086250
B97086250
B97086250
B97086250
B97086250
B97086250
B97086250
B53494076
B53494076
B53494076
B53494076
B53494076
B53494076
B53494076
B46694949
B46193603
B97195283
B46069175
B46143178
B46128211
B97190409
A03120003
B97154520
B46171989
B46146593
A03198363
B03255635
E97281901
B53301305
B53301305
B53301305
B46611836
A03283520
B03164563
B12566717
B12566717
B46110102
B96171533
B12417929
B12417929
B53140166
B53730685
B96096086
B96096086
B53800751
B53800751
A46140844
A46286712
B53491601
B53491601
B53491601
B53491601
B53491601
B53491601
B96337340
A03348687
B12583266
B12583266
B12583266
B97454813
B97391478
B96267455
A03202025
A46408704
B53160917
B53160917
B12489514
B12570453
B12570453
B03911633
B03911633
B53259586
B53259586
B53259586
18970736Z
19007761D
85078372S
F53547758
B97391056
21679510D
B53789590
B97032312
B53164349
B53542023
B53542023
B53542023
B53542023
B96808456
B96477757
A03344090
B96295167
B53216255
B53216255
B53216255
B53216255
B53216255
B53216255
A07163223
B96503537
06 03 2006
COMASKEY JAN JOHN
COMASKEY JAN JOHN
COMASTRI LUCA
COMAYBE, SL
COMER CON NOELIA SL
COMER CON NOELIA SL
COMERCIAL ALCON-ORTIZ CB
COMERCIAL ALIFOREST, SL
COMERCIAL AMELCA SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL CARLAEN, SL
COMERCIAL CARLAEN, SL
COMERCIAL CARLAEN, SL
COMERCIAL CARLAEN, SL
COMERCIAL CARLAEN, SL
COMERCIAL CARLAEN, SL
COMERCIAL CARLAEN, SL
COMERCIAL CATO SL
COMERCIAL COLOOR SL
COMERCIAL COMPIEL VALENCIA SL
COMERCIAL DE EXTINTORES SL
COMERCIAL DE INFORMATICA Y MATERIAL DE
COMERCIAL DE PROYECTOS Y MAQUINAS SL
COMERCIAL DE TRANSPORTADORES AIPER SL
COMERCIAL DENIA SA
COMERCIAL DULZARIA VALENCIANA SL
COMERCIAL ELVIRA SL
COMERCIAL ESPAÑOLA DEL MUEBLE VALENCIA
COMERCIAL GELVI SA
COMERCIAL GONZALEZ MONTAÑO SL
COMERCIAL GUILLEM CB
COMERCIAL HIEL.BA.CAR SL
COMERCIAL HIEL.BA.CAR SL
COMERCIAL HIEL.BA.CAR SL
COMERCIAL JOBA SL
COMERCIAL JOBISA SA
COMERCIAL JOSE Y FRANCISCO SAMPER SL
COMERCIAL LANATOUR, SL
COMERCIAL LANATOUR, SL
COMERCIAL MACETERA ESPAÑOLA SL
COMERCIAL MAFERCU SL
COMERCIAL NAROSVI, SL
COMERCIAL NAROSVI, SL
COMERCIAL PEREZ BEL SL
COMERCIAL PERVANPAU, SL
COMERCIAL PINTURAS ZAS SL
COMERCIAL PINTURAS ZAS SL
COMERCIAL PRODUCTOS DE HOY, SL
COMERCIAL PRODUCTOS DE HOY, SL
COMERCIAL RAPPEL SA
COMERCIAL RECOVERY SA
COMERCIAL SECULAC SL
COMERCIAL SECULAC SL
COMERCIAL SECULAC SL
COMERCIAL SECULAC SL
COMERCIAL SECULAC SL
COMERCIAL SECULAC SL
COMERCIAL SERQUER SL
COMERCIAL SETLA, SA
COMERCIAL SILVAHOGAR, SL
COMERCIAL SILVAHOGAR, SL
COMERCIAL SILVAHOGAR, SL
COMERCIAL TECNICA DE AZULEJOS Y GRES S
COMERCIAL TELECOM ALIFAR SL
COMERCIAL VALLEJO VALLEJO SL
COMERCIAL Y SERVICIOS DEL AUTOMOVIL SL
COMERCIAL YOANA SA
COMERCIAL ZETRIM SL
COMERCIAL ZETRIM SL
COMERCIAL 10 DE NOVIEMBRE SL
COMERCIALIZAC. Y REPRESENT DE NOULAS S
COMERCIALIZAC. Y REPRESENT DE NOULAS S
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ENERO,
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ENERO,
COMERCIO INTERIOR DE CALZADO SL
COMERCIO INTERIOR DE CALZADO SL
COMERCIO INTERIOR DE CALZADO SL
COMES CALVET FRANCISCO MARIANO
COMES RENDON ALONSO
COMES SANCHIS MARIA DOLORES
COMEX 2001 ALICANTE COOP VALENCIANA,
COMFORT VM 2003 SL EN CONSTITUCION
COMINCHES BROTONS JOSE VICENTE
COMMISSION SAVERS, SL
COMPAñIA ALIMENTARIA BERRUECO SL UNIPE
COMPAñIA APICOLA DEL MEDITERRANEO SL
COMPAñIA DE LAS AVES JOA 33 SL EN CONS
COMPAñIA DE LAS AVES JOA 33 SL EN CONS
COMPAñIA DE LAS AVES JOA 33 SL EN CONS
COMPAñIA DE LAS AVES JOA 33 SL EN CONS
COMPAñIA DE MODAS STUDIO-54 SL
COMPAñIA DE PERSONALIZACION Y BORDADOS
COMPAñIA DE PRODUCCION, EXPORTACION Y
COMPAñIA DE RACORES LEVANTINOS SL
COMPAñIA EUROPEA DE PREFABRICADOS MODU
COMPAñIA EUROPEA DE PREFABRICADOS MODU
COMPAñIA EUROPEA DE PREFABRICADOS MODU
COMPAñIA EUROPEA DE PREFABRICADOS MODU
COMPAñIA EUROPEA DE PREFABRICADOS MODU
COMPAñIA EUROPEA DE PREFABRICADOS MODU
COMPAñIA HISPANA DE INSTALACIONES SA
COMPAñIA TEATRAL CARLOS CASTILLO SL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A1260004106003500
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4660105226000752 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105226000752 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506081176 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIORESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506007500 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506007490 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506007489 ESCRITOS Y COMUNICACIONES EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506019273 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
ESCRITOS Y COMUNICACIONES
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506028104 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506051949 LIQ. EN EJECUTIVA A4660005026003712 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 TRAMITE DE AUDIENCIA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506009469 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506042845 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505416001400 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506047593 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526007493 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526007482 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526007471 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526007460 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006708 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506008050 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506008040 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -
DOGV - Núm. 5.212
0699001628197
0599110335258
0599038181802
0699002838197
0699005960794
0599124090473
0599057804290
0599124095488
0699004129725
0679000074537
0699000754393
0699000754384
0699000754375
0699001040045
0699004308136
0699004308127
0699004308118
0699004308109
0699004308090
0699004308080
0699004308071
0699004308062
0599123808112
0599123808103
0599123808094
0599128694579
0699000971331
0699000971322
0699000971313
0599102307100
0599109490128
0679000035670
0599102304836
0599102307577
0599102305871
0599129654017
0599106888700
0699001041915
0599102307970
0599104010377
0599106888765
0599123809937
0599124094662
0699000963054
0699000963045
0699000963036
0599102307045
0599106888893
0599110337100
0599129056753
0599130389953
0599108135386
0699004313526
0599130388972
0599130388963
0699001626785
0599127766801
0699001760114
0599112666295
0599125850547
0699002860810
0599102306477
0599131654311
0699000961871
0699000961862
0699000961853
0699000961844
0699000961835
0699000961826
0599126616239
0599106889993
0599129056762
0599131364773
0599130390137
0699003301425
0699004316707
0599102303965
0599106889901
0599102304387
0699004129440
0699004129431
0599130384590
0599130385095
0599130385086
0599123806820
0699000969443
0599123814896
0599116901726
0699000967142
0599125665572
0599125663271
0599011863276
0599123811073
0699004314855
0699000964154
0599116632482
0599125670550
0599117811197
0599128337674
0599128337665
0599128337656
0599128337647
0699004316597
0599102303974
0599106888920
0699000201551
0599123807178
0599123807196
0599123807187
0699000969892
0699000969883
0699000969874
0699008013632
0699008008490
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
G03099
G03099
R12600
G03600
R46601
R46601
R12782
R46852
G03066
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
R03140
R03140
R03140
G03140
G03140
G03140
G03140
G46603
G46173
R46603
G46603
G46603
G46603
R50601
G03063
G46161
G46603
R46096
G03063
R03600
R46782
G03009
G03009
G03009
G46603
G03063
G03099
G12138
G12138
G46173
G46246
G12138
G12138
G03066
G03099
G46173
G46173
G03031
G03031
G46603
G46603
G03009
G03009
G03009
G03009
G03009
G03009
G46222
G03063
G12138
G12138
G12138
G46246
G46603
G46603
G03063
G46603
G03066
G03066
G12135
G12135
G12135
R03140
G03140
R03782
R03782
G03065
R12782
R12782
R46246
R03600
G46246
G03009
G03063
R46147
G03063
R03782
R03782
R03782
R03782
G46603
G46603
G03063
G46161
R03140
R03140
R03140
G03140
G03140
G03140
G46601
G46215
DOGV - Núm. 5.212
22543089F
A46421368
A46030854
18788924V
20444614Y
20749373S
20026552S
B81712275
H96627096
B53094132
B12042115
B12042115
B12042115
B12042115
B12042115
B96446422
B96446422
B53347571
B12591137
B53775201
B53217501
A03236213
B03382314
B97188296
A03274149
B96776596
B12529509
E46275939
E12223517
21422837Q
X3905336M
X3905340D
20811499H
19315379W
B96905930
B12030326
B53725420
22627937P
22627937P
22627937P
22627937P
22627937P
22549669D
74166415V
21421609F
21362485Q
B96718721
B53403747
B97191654
B97223176
A46255139
E12562773
B53465241
A46387296
A46175618
A46108080
B46359444
F96436951
B12483244
B97021141
B96194899
18836949H
B12597795
H97312367
B96928882
B96882824
B53368858
B02258655
B97459093
B97459093
B97459093
B96710157
X4183775Y
B97284251
B53480570
B53480570
G97109052
B97483259
B53727343
B53339016
X4177218G
X1653074H
X3002658P
X1260033R
X3229115F
X3334659G
X3769630E
B12526851
B12526851
B12526851
B12526851
B12526851
B53840203
B96949987
B12627972
B53486361
B53596193
B53495818
B53495818
B97329320
B53468328
B53361036
B97287908
B97287908
B96714712
B53584157
B53584157
B03988482
B46635504
A46298451
B97110522
B53277265
B53755526
B53304341
COMPAÑ ROS RAFAEL
COMPAÑIA AGULLENT TEXTIL SAL
COMPAÑIA GENERAL DE MARMOLES SA
COMPANY FILLOL, JOSEFA
COMPANY FOMBUENA MARIA DOLORES
COMPANY LAJARA JOSEFA TERESA
COMPANY NAVARRO VIRGINIA
COMPLECER CENTRO SL
COMPLEJO RESIDENCIAL MARAZUL
COMPLEJO SAN MARINO SL
COMPLEMENTOS IMA SL
COMPLEMENTOS IMA SL
COMPLEMENTOS IMA SL
COMPLEMENTOS IMA SL
COMPLEMENTOS IMA SL
COMPLEMENTOS Y EXTERIORES SL
COMPLEMENTOS Y EXTERIORES SL
COMPLEMENTS FROM HEAVEN SL
COMPLEMENTS S STORE SL
COMPONENTES SIGLO XXI SL
COMPRA VENTA INTERNACIONAL ELISABETH S
COMPRAS AGRUPADAS SA
COMPRO MODEL SL
COMPURETOL SL
COMUNICACION CREATIVA SA
COMUNICACIONES DIGITALES VALENCIA SL
COMUNICACIONES TELEFONICAS LEVANTE SL
COMUNIDAD DE COOPROPIETARIO APTOS LAS
COMUNIDAD DE EXPLOTACION ALQUILER LOCA
CONCA IBORRA MARIA-ANGELES
CONCAR KENNETH THOMAS
CONCARR MARY TERESA
CONCEPCION PEREZ LUIS IGNACIO DE LA
CONCEPCION SOLERA JOSE DE LA
CONDE CARMINE, SL
CONDELMA SL
CONDOR DIREKT SL
CONEJERO CERVERA SERVANDO
CONEJERO CERVERA SERVANDO
CONEJERO CERVERA SERVANDO
CONEJERO CERVERA SERVANDO
CONEJERO CERVERA SERVANDO
CONEJERO GIMENEZ ROBERTO
CONEJERO GUILLEN TOMAS
CONEJEROS INIESTA JUAN JOSE
CONEJO MARTINEZ, MANUEL
CONFACHMAN SL
CONFECCION INTERNACIONAL LA FONTANA,S.
CONFECCION TEXTIL AVEMAR SL
CONFECCION TEXTIL MONBABY SL
CONFECCIONES ALVARADO SA
CONFECCIONES HECDI CB
CONFECCIONES HOGAR ZURITA SL
CONFECCIONES KARYSMA SA
CONFECCIONES MARANI SA
CONFECCIONES MEDITERRANEAS SA
CONFECCIONES RAVACHOL SL
CONFECCIONES RIOMAGRO SOC COOP VALENCI
CONFECCIONES TORREFARIA SL
CONGEFINA SL
CONIBERSA SL
CONILL FABREGAT JOSE MARIA
CONJUNTO LA FIGUERETA, SL
CONJUNTO RESIDENCIAL ENTREJARDINES C/
CONS ROBERTSUECA SL
CONS SERVICIS Y CONTRACT CARTI SL
CONS Y FERRALLAS DESAMPARADOS SL
CONSELPER SL
CONSERVACION DECORACION Y DISEÑO SL
CONSERVACION DECORACION Y DISEÑO SL
CONSERVACION DECORACION Y DISEÑO SL
CONSFER SAFOR SL
CONSIGLIO VICENZO
CONSILLERI CARS SL
CONSIR AUXILIARES, SL
CONSIR AUXILIARES, SL
CONSORCIO AFA SC
CONST Y REFORMAS CORREDOR MEDITERRAN.
CONST. SERECONS, SL
CONST-CATANIA, SL
CONSTANDACHE, ION VASILE
CONSTANT DIT BEAUFILS CHRISTIAN PIERRE
CONSTANTIN CRISTINEL ROAUA
CONSTANTIN VALENTINA-ANISDARA
CONSTANTIN VASILE
CONSTANTIN, ALBERT ROMEO
CONSTANTIN, GEORGE ADRIAN
CONSTITUCIONES 2000, SL
CONSTITUCIONES 2000, SL
CONSTITUCIONES 2000, SL
CONSTITUCIONES 2000, SL
CONSTITUCIONES 2000, SL
CONSTR LA FARFALLA REFORMAS Y SERV SL
CONSTR Y REFORMAS MOLINA ALAMEDA SL
CONSTRU-PERTRIX, SLU
CONSTRUAL EDIFICACION Y REFORMAS SL
CONSTRUARTS COSTA BLANCA, SL
CONSTRUC Y PROMOCIONES JANVIR SL
CONSTRUC Y PROMOCIONES JANVIR SL
CONSTRUC. Y CONTRATAS CAMPILLO 2003 SL
CONSTRUC. Y DECORAC.MAGECA,SL.
CONSTRUCC Y REVESTIMIEN GAESAN SL
CONSTRUCCION ESTRUCTURAS MASSAMAGRELL
CONSTRUCCION ESTRUCTURAS MASSAMAGRELL
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIVIE
CONSTRUCCION, COORDINACION Y SERVICIOS
CONSTRUCCION, COORDINACION Y SERVICIOS
CONSTRUCCIONES AGSUR SL
CONSTRUCCIONES ALACUAS SL
CONSTRUCCIONES ANDRO SA
CONSTRUCCIONES ARJONA GOMEZ, SL
CONSTRUCCIONES ARROYO DE CAñAR, SL
CONSTRUCCIONES ART POLOP SL UNIPERSONA
CONSTRUCCIONES BEL-LI SL
06 03 2006
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A1260004106029746
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGCARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A1213805560000462 LIQ. EN EJECUTIVA A1213805560000451 LIQ. EN EJECUTIVA A1213805530006201 LIQ. EN EJECUTIVA A1213805530006190 LIQ. EN EJECUTIVA A1213805530006179 LIQ. EN EJECUTIVA A4609605306001762 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506027334 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
LIQ. EN EJECUTIVA A4623705526002684 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506013815 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506006170 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506002086
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110127283 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0309905526010531 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660005016004877 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4614705526002044 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005650002033 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A1260004506101980
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120224059 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105089283
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506053324 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506049441 CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. PROV. CONTROL RETENCIONES 2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A0360005530028001 APL./FRACC.: 460540038125B LIQ. EN EJECUTIVA K1610105103193202
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A1260004506069947
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306605516000223 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506014496 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4621505416000605 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA A4609604506016950 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506016145 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506016134 LIQUIDACION DE RECARGO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA TRAMITE DE AUDIENCIA LIQ. EN EJECUTIVA A0360001020002668
8591
0599087056077
0599131870250
0599102306082
0599038176165
0599130109224
0699001398003
0599113024226
0599125680386
0599113026958
0699001627921
0599128355119
0599128355100
0599128355090
0599128355081
0599128355072
0599117050143
0599104008800
0599131594572
0599130385122
0599125850574
0699002187565
0599106889728
0599105971933
0599124094653
0599106888875
0599124084928
0599128358107
0599113026380
0599082221301
0699001921750
0599121663112
0599121663103
0599117165670
0599098489000
0699008014860
0599130392153
0599123805894
0599116631997
0599116631988
0599116631979
0599116631960
0599116631950
0599120318032
0599110334836
0599131497718
0599125661466
0599128460690
0499089669449
0699001081240
0699005933193
0599102306550
0599128357190
0699000963696
0599102307806
0599102304699
0599102304928
0599102307870
0599128321990
0599082247656
0699001040485
0599131655045
0599124478196
0599119992240
0699010731925
0699002504338
0599085619834
0599113160085
0599128322128
0699002833485
0699002833476
0699002223939
0599079374135
0599131276618
0699004100813
0599123812128
0599123812119
0599074679959
0599126894703
0599131844721
0599117807640
0599130805699
0599128335218
0599123448614
0599028677912
0599125661704
0599076691868
0599125660898
0599130389789
0599130389770
0599130389760
0599130389751
0599130389742
0699002026552
0699002329007
0599119990791
0599116902862
0699004758723
0699000966556
0699000966547
0579001102762
0599109081487
0699003295961
0699004311463
0699001626244
0599104007169
0599116900177
0599116900168
0599129095803
0699008012725
0599102306596
0599128300420
0699008854930
0599120931493
0579000720229
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
R46246
G46147
G46603
R12600
G46147
G46017
G46133
R46782
G46133
G03099
R12138
R12138
R12138
R12138
R12138
R46096
R46096
G03066
G12135
G03031
G46601
G03063
G03099
R46782
G03063
R46173
R12782
G46133
R12135
G03600
G03099
G03099
R08782
G46173
G46601
G12138
R03099
G03063
G03063
G03063
G03063
G03063
G46173
G03099
G03600
R12782
R46603
G03600
G46147
R46147
G46603
R12600
G03009
G46603
G46603
G46603
G46603
G46215
R12782
G46161
G46603
R12782
G12138
G46161
G46237
G46133
G03099
G46215
G46601
G46601
G46601
R46133
G46603
G46603
R03600
R03600
G46133
G46246
G03140
G03063
R12782
R03600
R46603
R12782
R12782
R12782
R12782
G12138
G12138
G12138
G12138
G12138
G03065
G46246
G12138
R03782
R03063
G03065
G03065
R46215
G03099
G03099
G46222
G46222
R46096
R03600
R03600
G03099
G46246
G46603
G46149
G03600
G03031
R03065
8592
B96406061
B96955513
B12502019
B12502019
B53664207
B03941242
B03941242
B03288107
B53712725
B53231536
B96878921
B12634341
B97106587
B97106587
B46182689
B53599387
B53599387
B53475893
B46141610
B46241857
B12640629
B53595195
B53595195
B12582854
B12495776
B12495776
B12495776
B12495776
B46140679
B46217907
B46217907
B53255956
B97195341
B97195341
B53649653
E53848347
B96818794
B53198594
B53327417
B12605549
B97255673
B03998457
B03998457
B03998457
B12490009
B96433537
B96433537
B96835079
B96996335
B53663944
B96118203
B96118203
B96118203
B03102506
B53662094
B53662094
E12570594
E12570594
B43108836
B43108836
E97328926
A12059986
B03970886
G53780557
F46311312
B96710074
B97113930
B53406864
A46066056
A03164076
B12329413
B53779377
B53010229
B97089056
B97089056
B53679122
B53679122
B96801832
B96801832
B53350310
B53529178
B97078711
B97078711
B12594941
B53745949
B97220271
B97220271
B97220271
B97220271
F46331740
A03413150
B12652137
B46022208
B03053063
E53635025
B53811402
B53811402
B97347371
B97347371
B12555694
B97101042
B53602793
B53602793
B53602793
B53385068
A03109873
B53838579
B53838579
B12099289
B96841119
A46358172
A46358172
A46358172
A46358172
06 03 2006
CONSTRUCCIONES BUGARRA S.L
CONSTRUCCIONES CALATAYUD NAVARRES SL
CONSTRUCCIONES CALUAL SL
CONSTRUCCIONES CALUAL SL
CONSTRUCCIONES CARAIN 2003 SL
CONSTRUCCIONES CARMEN Y MILA, SL
CONSTRUCCIONES CARMEN Y MILA, SL
CONSTRUCCIONES CELOMAR SL
CONSTRUCCIONES CERJORMI SL
CONSTRUCCIONES CEYSA 97 SL
CONSTRUCCIONES CHILLIDA-LEVANTINA SL
CONSTRUCCIONES CLOFENT, SL
CONSTRUCCIONES CONSGAN URBANA SL
CONSTRUCCIONES CONSGAN URBANA SL
CONSTRUCCIONES CORET SL
CONSTRUCCIONES CORVISAN, SL
CONSTRUCCIONES CORVISAN, SL
CONSTRUCCIONES COTSUCOE 33 SL
CONSTRUCCIONES DE CUBIERTAS CELIS SL
CONSTRUCCIONES DELVI SL
CONSTRUCCIONES DHT CALIG, SL
CONSTRUCCIONES DIAMONTE, SL
CONSTRUCCIONES DIAMONTE, SL
CONSTRUCCIONES DIEZ Y ONCE SL
CONSTRUCCIONES DOLZ PEREZ, SL
CONSTRUCCIONES DOLZ PEREZ, SL
CONSTRUCCIONES DOLZ PEREZ, SL
CONSTRUCCIONES DOLZ PEREZ, SL
CONSTRUCCIONES DOMPER SL
CONSTRUCCIONES DUGRELL SL
CONSTRUCCIONES DUGRELL SL
CONSTRUCCIONES EGERIA, SL
CONSTRUCCIONES EL CHOTERO SL
CONSTRUCCIONES EL CHOTERO SL
CONSTRUCCIONES ENTRE PANTANO Y TORREME
CONSTRUCCIONES FAJARDO-CASTILLO CB
CONSTRUCCIONES FERNANDEZ TAUSTE SL
CONSTRUCCIONES FLIEBOL SL
CONSTRUCCIONES FONSECA FERREIRA SL
CONSTRUCCIONES FRENACON SL,
CONSTRUCCIONES FURESTA SL
CONSTRUCCIONES GADEA-FERRANDO-FORNES S
CONSTRUCCIONES GADEA-FERRANDO-FORNES S
CONSTRUCCIONES GADEA-FERRANDO-FORNES S
CONSTRUCCIONES GARCIA NOTARI SL
CONSTRUCCIONES GAYAN-MORENO SL
CONSTRUCCIONES GAYAN-MORENO SL
CONSTRUCCIONES GIMENEZ TARIN SL
CONSTRUCCIONES GIRIMONDO SL
CONSTRUCCIONES GONPUL, S.L.EN CONSTITU
CONSTRUCCIONES GONZALEZ GALLEGO 2005,
CONSTRUCCIONES GONZALEZ GALLEGO 2005,
CONSTRUCCIONES GONZALEZ GALLEGO 2005,
CONSTRUCCIONES GREPELLO SL
CONSTRUCCIONES GUILLERBER SL
CONSTRUCCIONES GUILLERBER SL
CONSTRUCCIONES HERLA CB
CONSTRUCCIONES HERLA CB
CONSTRUCCIONES HERMANOS LLORACH SL
CONSTRUCCIONES HERMANOS LLORACH SL
CONSTRUCCIONES HERMANOS PIQUERAS CB
CONSTRUCCIONES HERMANOS SERRET SA
CONSTRUCCIONES HONSESI SL
CONSTRUCCIONES HORTELANO SC
CONSTRUCCIONES HOSTALETS COOP VALENCIA
CONSTRUCCIONES IMARCU SL
CONSTRUCCIONES IMPULSO FUTURO SL
CONSTRUCCIONES INDALO ALICANTINAS SL
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y DEPORTIV
CONSTRUCCIONES INTERNACIONALES EUROPEA
CONSTRUCCIONES J.V.CORREDERA SL
CONSTRUCCIONES JEMOCEL, S.L
CONSTRUCCIONES JESUS E ISIDRO SL
CONSTRUCCIONES JESUS SALAZAR E HIJOS S
CONSTRUCCIONES JESUS SALAZAR E HIJOS S
CONSTRUCCIONES JOARSU SL
CONSTRUCCIONES JOARSU SL
CONSTRUCCIONES JOBOTA SL
CONSTRUCCIONES JOBOTA SL
CONSTRUCCIONES JOSE BERNAL SL
CONSTRUCCIONES JOVISA 33 SL UNIPERSONA
CONSTRUCCIONES KHEMISET BENSSOUD SL
CONSTRUCCIONES KHEMISET BENSSOUD SL
CONSTRUCCIONES KHLOF E HIJOS SL
CONSTRUCCIONES KIRMENSAN, SL
CONSTRUCCIONES KRISAF SL
CONSTRUCCIONES KRISAF SL
CONSTRUCCIONES KRISAF SL
CONSTRUCCIONES KRISAF SL
CONSTRUCCIONES LA ERMITA SDAD COOP VAL
CONSTRUCCIONES LA MARINA SA
CONSTRUCCIONES LAMARBE, SL
CONSTRUCCIONES LEVANTE EN MANCOMUNIDAD
CONSTRUCCIONES LLOCAS SL
CONSTRUCCIONES LOMAS CB
CONSTRUCCIONES LURGINTON SL
CONSTRUCCIONES LURGINTON SL
CONSTRUCCIONES LUSIDU SL
CONSTRUCCIONES LUSIDU SL
CONSTRUCCIONES MACAGUERR, SL
CONSTRUCCIONES MAERMA XXI SL
CONSTRUCCIONES MANIJO SL
CONSTRUCCIONES MANIJO SL
CONSTRUCCIONES MANIJO SL
CONSTRUCCIONES MARINSA 2000 SL
CONSTRUCCIONES MARTI FAP SA
CONSTRUCCIONES MARVEFRA SL
CONSTRUCCIONES MARVEFRA SL
CONSTRUCCIONES MATEO Y FALOMIR SL
CONSTRUCCIONES MATROSA SL
CONSTRUCCIONES MECANICAS LEVANTE SA
CONSTRUCCIONES MECANICAS LEVANTE SA
CONSTRUCCIONES MECANICAS LEVANTE SA
CONSTRUCCIONES MECANICAS LEVANTE SA
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G ESCRITOS Y COMUNICACIONES
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
PROPUESTA LIQ. PROV. S.C.G.I. MOD 190
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006136 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506020076 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360005206001067 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA M1900505460039934 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205226000593 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506052433 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
PROPUESTA LIQ. PROV. S.C.G.I. MOD 190
LIQ. PROV. CONTROL RETENCIONES 2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506009212 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506009201 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506026385 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0309905226000634 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905226000623 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005526007932 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005526004380 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G APL./FRACC.: 460540037031K NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0303105806000371 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306605526002039 LIQ. EN EJECUTIVA A0306605526002028 CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DENOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526008780 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530031393 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530031382 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4613304416000533
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
DOGV - Núm. 5.212
0599127864088
0599126074900
0599130386049
0599130386030
0699004652216
0699000964109
0699000964090
0599126414443
0599093726587
0599131133279
0699008007005
0599130391796
0599074678711
0599033071862
0699008013733
0599123807508
0699000970406
0699000966913
0599102305624
0599124091921
0599130393940
0579000936644
0699002029129
0599128357209
0599130389468
0599130389459
0599130389440
0599130389430
0699003223399
0599128462542
0599131870480
0599123811037
0599125702404
0699001755411
0599131136817
0599085274901
0699000757978
0599120747656
0599117807630
0699004186072
0599086075133
0599085273949
0599087961880
0599120427107
0599130385984
0599128463175
0599128463166
0599122567532
0599086075555
0599123811917
0599109490705
0599112667056
0699001760985
0599108136962
0599128336464
0599128336455
0599128356520
0599128356511
0599130392281
0599130392272
0699002504044
0599130391190
0599123599204
0599120280935
0599131874349
0599118463643
0699000426768
0599128337629
0599102305303
0599106889966
0699001203954
0699004651840
0599117809199
0699008007335
0699008007326
0599116893128
0599116893119
0599085620054
0599033072320
0699004653078
0699002026599
0699001041300
0699001041310
0699002614621
0599122336945
0599122058627
0599122058618
0599122058609
0599122058590
0699001082523
0599106889470
0599122119832
0599102305202
0599061326260
0599116888178
0599110338695
0599110338704
0599117073261
0599117073252
0599130805827
0599087052080
0699000636675
0699000636666
0699000636657
0699004650960
0599106888691
0699001631717
0599122336954
0599130391264
0599082860291
0599098180422
0599087055875
0599087055893
0599087055884
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
G46149
R30600
G12135
G12135
G03099
G03009
G03009
G03099
G03099
G03099
G46215
G12138
G46133
G46133
G46601
R03140
G03140
G03065
G46603
R46603
G12138
R03600
G03600
R12600
G12138
G12138
G12138
G12138
G46601
R46782
G46222
R03600
R46782
G46147
G03099
G03063
G46161
G03031
G03063
G12138
G46133
G03063
G03063
G03063
G12135
R46782
R46782
G46222
G46133
R03600
G46173
G46173
G46173
G03031
R03712
R03712
R12600
R12600
G12138
G12138
G46237
G12138
G03031
G03031
G46222
R46601
G46603
R03782
G46603
G03063
G12135
G03099
G03063
G46215
G46215
R03066
R03066
G46133
G46133
G03099
G03065
G46161
G46161
G12138
G03099
G46173
G46173
G46173
G46173
G46222
G03063
R12600
G46603
G03063
R03031
G03099
G03099
R46603
R46603
R12782
R46133
G03065
G03065
G03065
G03099
G03063
G03099
G03099
G12138
R46133
R46246
R46246
R46246
R46246
DOGV - Núm. 5.212
B97120562
B96785811
B46210829
B46441945
B53645560
B53645560
B53074084
B97052575
B97052575
B12661070
B12661070
B12661070
B53430310
B53430310
B96845565
B96845565
A28649630
A96896543
B46140141
B53677258
B97034532
B53357323
B12592432
B12592432
B12592432
B46169330
B97268791
B53523783
B12362802
B46049292
B53054979
B53054979
B12591665
B53345807
B53345807
B53420006
B53617544
B96392006
B97297790
G53013686
B53692497
B53559050
B97075659
B53472080
A46029591
E03314333
E03314333
B53364006
B12548756
B53947099
B53947099
B97367312
B12604641
B53573812
B53573812
B53573812
B53871877
G46602397
B97433957
B97433957
B97433957
B12594313
B97261804
B97261804
B97261804
B97261804
B03354313
B96721964
B53650701
B53353264
B53432514
B53358842
B53844809
G53734083
B97234041
B53334660
B53338356
B53338356
A08242562
E53872826
B96822929
B96822929
B03307113
B03257722
B53233938
B53460457
B97068738
B97068738
B96749981
B96749981
B96749981
B96471099
B96471099
B97517817
E97566251
B53542486
B97383194
B96106901
B12587333
A46155438
B12620829
B12620829
B57130015
B57130015
B12615597
B12615597
B97203863
B63311302
B53588299
B96549647
A03256765
B53721171
A03249125
B97294607
CONSTRUCCIONES METALICAS MABOR SL
CONSTRUCCIONES MODERNAS DE PROGRESO SL
CONSTRUCCIONES MODULARES Y METALICAS S
CONSTRUCCIONES MONBOIX SL
CONSTRUCCIONES MORILLAS, HELLIN, SL
CONSTRUCCIONES MORILLAS, HELLIN, SL
CONSTRUCCIONES NAVARRO-QUILES SL
CONSTRUCCIONES NEUSVAL SL
CONSTRUCCIONES NEUSVAL SL
CONSTRUCCIONES NIETO 1800 SL
CONSTRUCCIONES NIETO 1800 SL
CONSTRUCCIONES NIETO 1800 SL
CONSTRUCCIONES OBZOL SL
CONSTRUCCIONES OBZOL SL
CONSTRUCCIONES OCTOGONAL SL
CONSTRUCCIONES OCTOGONAL SL
CONSTRUCCIONES OLAVIDE SA
CONSTRUCCIONES OLIVA WORKS SA
CONSTRUCCIONES PALANCA SL
CONSTRUCCIONES PIROGI SL
CONSTRUCCIONES PRIEMOS SL
CONSTRUCCIONES PROCAMPELLO, SL
CONSTRUCCIONES PROCEA, SL
CONSTRUCCIONES PROCEA, SL
CONSTRUCCIONES PROCEA, SL
CONSTRUCCIONES QUESA SL
CONSTRUCCIONES RADA DE HARO SL
CONSTRUCCIONES ROCA ANTRACITA S.L
CONSTRUCCIONES ROCA PITARCH SL
CONSTRUCCIONES ROMERO SL
CONSTRUCCIONES RUBIO BERNA SL
CONSTRUCCIONES RUBIO BERNA SL
CONSTRUCCIONES RUIZ-ALONSO SL
CONSTRUCCIONES RUYMN, SL
CONSTRUCCIONES RUYMN, SL
CONSTRUCCIONES SARIANT SL
CONSTRUCCIONES SEBASTIAN EJIDIO,S.L.
CONSTRUCCIONES SECHIYA SL
CONSTRUCCIONES SENTANDREU QUATRETONDA
CONSTRUCCIONES SONBAU, S.C.
CONSTRUCCIONES TALLARINA, SL
CONSTRUCCIONES TRIOLITA, SL
CONSTRUCCIONES TURIS-VALENCIA SL
CONSTRUCCIONES URBISAMAR SL
CONSTRUCCIONES VALENCIA Y SOLARES SA
CONSTRUCCIONES VERA Y MAS CB
CONSTRUCCIONES VERA Y MAS CB
CONSTRUCCIONES VIFRAEMEN SL
CONSTRUCCIONES VILLACALIG, SL
CONSTRUCCIONES VUELASAN SL
CONSTRUCCIONES VUELASAN SL
CONSTRUCCIONES XIMO Y PABLO SAGUNTO SL
CONSTRUCCIONES Y ALICATADOS VILAR SL
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS EL BARACA S
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS EL BARACA S
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS EL BARACA S
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ROMAR SL
CONSTRUCCIONES Y DECORACION MARTINEZ S
CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS BENADUF SL
CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS BENADUF SL
CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS BENADUF SL
CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS CONSTANTA, S
CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS DANUBIO SL
CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS DANUBIO SL
CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS DANUBIO SL
CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS DANUBIO SL
CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ANAD, SL
CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS BOIX-ANDRES
CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS DACOTA,S.L.
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ROFRAN S
CONSTRUCCIONES Y JARDINERIA EN GENERAL
CONSTRUCCIONES Y OBRAS CACHI, SL
CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES NACO, S
CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES SC
CONSTRUCCIONES Y OBRAS MUNERA SL
CONSTRUCCIONES Y OBRAS TURPAN SL
CONSTRUCCIONES Y OBRAS YAYER SL
CONSTRUCCIONES Y OBRAS YAYER SL
CONSTRUCCIONES Y PRODUCCIONES SA
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES ASTURGAL,
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BANSEN SL
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BANSEN SL
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES EL AMERAD
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES EVA MAR S
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES VILLAJOYO
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ALCOY SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CHIMO SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CHIMO SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EL MOLI SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EL MOLI SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EL MOLI SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS GRUPO 33 SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS GRUPO 33 SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LEMACO SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MAARAN CB
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MIRAMAR, SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS XUBER SL
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EDIMA 92
CONSTRUCCIONES Y SERV IONITA SL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS NAVARRO SL
CONSTRUCCIONES ZAMBRANO MARTINEZ, SL
CONSTRUCCIONES ZAMBRANO MARTINEZ, SL
CONSTRUCCIONS OBRES I MANOBRES SL
CONSTRUCCIONS OBRES I MANOBRES SL
CONSTRUCCIONS REDI VINAROS, SL, EN CON
CONSTRUCCIONS REDI VINAROS, SL, EN CON
CONSTRUCCIONS VILAU-ALGINET SL
CONSTRUCTION INDUSTRY-BUSINESS 21, SL
CONSTRUCTIONS AND STRUCTURES B Y B SL
CONSTRUCTORA QUEREFONT SL
CONSTRUCTORES ASOCIADOS INTERNACIONAL
CONSTRUCTORES DE LIMBURGO BELGICA SL
CONSTRUCTORES UNIDOS IBERICA SA
CONSTRULUEN SL
06 03 2006
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2003 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A1260005530040191 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005530034108 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005530040202 NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506016983 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506016972 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4660005026007595 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
ESCRITOS Y COMUNICACIONES
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. PROV. CONTROL RETENCIONES 2003 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506007646 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA X2441383W REQUERIMIENTO DE SUELDOS
NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506000540
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506047604 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505416000352 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. PROV. CONTROL RETENCIONES 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505516000230 NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC X2940633Z REQUERIMIENTO DE SUELDOS
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA C1700005030263001 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110083184 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOCARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360005530032533 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506052741 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIORESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMONOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023631 CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506080021 REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506024672 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4613304416000665
LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506022344 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109432545 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305530003478
CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004 LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 APL./FRACC.: 460540035862W RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A1285005026000432 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4660305806000010 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUID. SOCIEDADES 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305156002070
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -
8593
0699001041329
0599112665204
0599102305120
0699002504109
0599048079364
0599067543736
0699000968031
0699004306210
0699004306201
0599128356585
0599128356576
0599128356567
0599105972483
0599105972474
0599104007223
0599104007214
0699002226074
0599124092031
0599102305404
0599125262010
0599131490714
0699000955702
0599119990672
0599130390256
0599130390247
0599102307980
0599125674143
0699004653765
0599130391410
0599102306129
0699004765507
0699011703344
0599129262215
0599126413490
0599126413480
0599119229885
0599123814492
0599124095066
0699001755640
0599085273967
0599115992594
0699000955693
0599117061051
0599113158078
0599102305211
0599110337366
0599110337357
0599119667162
0599130393978
0599125012200
0599126846972
0699001082431
0599129801298
0599119220342
0599119220333
0599130338098
0599124307137
0599117051088
0599125689690
0599125689718
0599125689709
0699001362134
0599126893530
0599074679977
0699000174318
0599086075362
0699000000920
0699001741699
0699002837748
0599123815510
0599108137054
0599123811440
0699003298363
0599085274856
0599088772360
0599129563597
0599127767104
0599129006346
0599106888985
0599110336210
0599104012182
0599085619816
0599123812449
0599099459924
0699004800330
0699000962156
0599082859613
0599104012292
0599104012568
0599082859999
0599033072908
0599115853839
0599115853820
0599130258119
0599114906409
0499089668861
0699002501487
0699001399168
0679000056066
0599102305431
0599116716825
0599130390650
0599128461580
0599131654751
0599119990746
0599130390595
0599126893805
0699008922499
0599126633994
0599089805792
0599106889333
0599131540719
0599106889113
0699001042630
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
G46161
G46173
G46603
G46237
G03063
G03063
G03065
G46017
G46017
R12600
R12600
R12600
G03099
G03099
R46096
R46096
G46601
R46603
G46603
R30782
G46237
G03600
G12138
G12138
G12138
G46603
R46603
G03099
G12138
G46603
R03065
G03065
R12782
R03600
R03600
R03065
R03782
R46782
G46147
G03063
G03063
G03600
R46215
R03732
G46603
G03099
G03099
R30782
G12138
G03065
G03065
G46222
G12135
R03782
R03782
G03099
R03782
R46133
R46782
R46782
R46782
G12138
G46133
G46133
G46133
G46133
G03066
G46603
G03600
R03782
G03031
R03600
G03099
G03063
G46173
G03099
G03099
G03099
G03063
G03099
R46133
G46133
R03600
G03099
R03782
G03009
R46133
R46133
R46133
R46133
G46133
G46602
G46602
G46161
R46246
G03600
G46161
G46601
R46852
G46603
G12138
G12138
R46782
G46603
G12138
G12138
G46246
G46147
G03031
R46133
G03063
G03031
G03063
G46161
8594
B97294607
B53604922
B96537220
B53691861
B53691861
A46183703
B03936838
B96016969
B46041919
B12656856
B97395297
02489727T
N0032371G
B03501582
B53355863
B53059192
B97372932
B96369640
B12537353
B53532636
B53532636
B53280681
B53280681
B96332291
B12522587
B53338026
B53232773
29202212D
B97390017
22551353Z
22551353Z
52649066L
22518055C
74181287P
21964781B
20000904N
20000904N
20000904N
20000904N
G96520036
B96097118
B96940507
X5574969E
X3927236D
X3927236D
X3927236D
X3927236D
X2647571H
X2647571H
F46026852
F46026688
F96408802
F12010120
F03014438
F03014370
F03014131
F12374997
F03883865
F12021945
F46024717
F12013884
F03013935
F12532628
F12532628
F12418117
F46026373
X3795472N
X3996564S
X3996564S
X4764349Z
X4764349Z
X5281878C
X5281878C
X5281878C
X5281878C
X5281878C
X0136731L
B12380861
B53283651
B97183545
A03212701
B46691325
B12504080
X3104847P
22592508E
24386515Y
B97360440
B97360440
B97360440
B97360440
38495561R
20788699B
22146406M
46010445A
53055948P
21370722L
52647006Y
02866495M
07513146N
19881653Q
14271361E
02196825A
21629230F
X2564592T
B97001994
19279048B
22601314L
19844524D
19277325J
X1897556X
B46109443
X1308399K
53625833E
X1519096S
06 03 2006
CONSTRULUEN SL
CONSTRUMAR LEVANTE SL
CONSULTING GYA EUROPA SL
CONSULTING SAN JUAN, SL
CONSULTING SAN JUAN, SL
CONSULTORES 2 VALENCIA SA
CONSUMIBLES DE INFORMATICA DACAR SL
CONSVADAL SL
CONSYMA SL
CONSZAQUEA, SL
CONTENARTE METAL SL
CONTENTO DEL CERRO ANGELES
CONTENTUS BV
CONTESTANA MAQUINARIA DE ALQULER, SL
CONTINENTAL RISK MANAGEMENT, SL
CONTRAFUERTES ANSELO SLUNIPERSONAL
CONTRATACIONES Y CONSTRUC LA RODA SL
CONTRATAS ARACIL SL
CONTRATAS DESARROLLOS BINENES INMBLS S
CONTRATAS JOSEILLO SL
CONTRATAS JOSEILLO SL
CONTRATAS MASA SL
CONTRATAS MASA SL
CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES PICANYA SL
CONTRATAS Y EDIFICACIONES HARDY SL
CONTRATAS Y OBRAS CONSTRUFER SL
CONTRATAS Y OBRAS HISPANIA SL
CONTRERAS CRIADO CRISTINA
CONTRERAS DIAZ CONSTRUCCIONES SL
CONTRERAS DOÑA ALFREDO
CONTRERAS DOÑA ALFREDO
CONTRERAS HERNANDEZ ALFONSO
CONTRERAS HOSTALIER JUAN ALBERTO
CONTRERAS LOPEZ ANTONIA
CONTRERAS RUIZ ANTONIO
CONTRERAS SANTIAGO ANTONIO
CONTRERAS SANTIAGO ANTONIO
CONTRERAS SANTIAGO ANTONIO
CONTRERAS SANTIAGO ANTONIO
CONTROL Y MONTAJES INDUSTR CYMI SA-SOC
CONTROL Y PLANIFICACION FINANCIERO SL
CONTROLTEC REDES Y SERVICIOS SL
COOK DAVID ROYSTON
COOK GEORGE BENJAMIN
COOK GEORGE BENJAMIN
COOK GEORGE BENJAMIN
COOK GEORGE BENJAMIN
COOLEN, JOSEPHUS HENRICUS
COOLEN, JOSEPHUS HENRICUS
COOP AGRICOLA ALBOSA
COOP AGRICOLA VALENCIANA SAN JOSE DE P
COOP COMERCIO AMBULANTE VALENCIANO
COOP DE CONSUMO LA CALIGENSE
COOP DE LABRADORES Y GANADEROS DE SENI
COOP DE LABRADORES Y GANADEROS SAN FUL
COOP DE LABRADORES Y GANADEROS SAN ROQ
COOP DE TRANSPORTES NULES COOP. V.
COOP DE VIVIENDAS DUQUE DE AHUMADA I C
COOP DE VIVIENDAS SAN LORENZO DE CALIG
COOP DE VIVIENDAS SANTA TERESITA
COOP DE VIVIENDAS TODOS LOS SANTOS
COOP DEL MAR DE LA COFRADIA DE PESCADO
COOP ECO MAESTRAT, S.COOP.V.
COOP ECO MAESTRAT, S.COOP.V.
COOP VALENCIANA DE VIVIENDAS EL PILAR
COOP VALENCIANA DEL CAMPO DE MONTESA
COOPER AMANDA
COOPER COLIN
COOPER COLIN
COOPER JENNIFER
COOPER JENNIFER
COOPER PAUL
COOPER PAUL
COOPER PAUL
COOPER PAUL
COOPER PAUL
COPERTINO MICHELE
COPIMAR-ALCALA SL
COPISTERIAS DEL MEDITERRANEO, SL
COPPER LEVANTE SL
COPRINSOL SA
COPROVA SL
COR ALBAñILERIA SL
CORAIZACA LLIGUIZACA LUIS ALFREDO
CORBATO FERRER MIKE
CORBAZ RODRIGUEZ CARLOS MARIANO
CORBELLA GESTION Y CONSTRUCCION SL
CORBELLA GESTION Y CONSTRUCCION SL
CORBELLA GESTION Y CONSTRUCCION SL
CORBELLA GESTION Y CONSTRUCCION SL
CORBETO GOMEZ, CLEMENTE
CORBI COPOVI ANTONIO RAMON
CORBI RICO DAVID
CORCHO AYALA CARLOS
CORCOLES ALCORISA MARIA DEL CARMEN
CORCOLES GONZALEZ ANTONIO
CORDERO MESA JUAN JOSE
CORDERO PLAZA AUGUSTO
CORDO MEDINA ANTONIO
CORDOBA DIAZ ANTONIO
CORDOBA MANZANO ISAAC
CORDOBA MARTINEZ PAULA
CORDOBA RODRIGUEZ JUAN MANUEL
CORDONEZ ACURIO MARY ROSA
COREHO SL
CORELL BALAGUER ROSARIO
CORELL DOLZ BENJAMIN ADOLFO
CORELL HERRADOR JOSE DANIEL
CORELL MOLLA ANTONIO
CORIA M ANGELES
CORIMBO SL
CORMACK MICHAEL
CORNEJO JORGE ALBERTO
CORNELI CLAUDIO NILDO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506049166 NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DELIQUIDACION DE RECARGO REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506006017 CARTA DE REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO MOD. 347-2004
CARTA DE REQUERIMIENTO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUID. SOCIEDADES 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506000420 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660305526005393 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110101862 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109482441 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105167944
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109506674 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109479394 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106491420
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506004070 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G APL./FRACC.: 460540037033T RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC ESCRITOS Y COMUNICACIONES
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 RESOLUCION EXPRESA IVA 2004
NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO RESOLUCION EXPRESA IVA 2004
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506066392 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109507818 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110163539 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTF. DILIG. EMBARGO DE SUELDOS Y SALARLIQ. EN EJECUTIVA A4660104506066449 LIQ. EN EJECUTIVA C1500005200308791 LIQ. EN EJECUTIVA A0812004506038044 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 APL./FRACC.: 460540035031E LIQ. EN EJECUTIVA A1560004106023858 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONARESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA APL./FRACC.: 460540037816R LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 CARTA DE REQUERIMIENTO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506072057 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 -
DOGV - Núm. 5.212
0699000758041
0699000000536
0699001741102
0499079797856
0499079797847
0599113542326
0599123811174
0619919400036
0599102305166
0599127808794
0599115392443
0599129096088
0599123147012
0599128328095
0599081999395
0599119230013
0599086075014
0699001041677
0699001301221
0599123813888
0699000968453
0599105971071
0599131135020
0599117077001
0599130384471
0699000968490
0599131137147
0699002226395
0599130452240
0599117078770
0599109489100
0699001388662
0599125687801
0599117122267
0699000967032
0599079374108
0699002938452
0699002938443
0599082859100
0699002224561
0599108135395
0599117068770
0599110336935
0699000965887
0699000965905
0699000965896
0699000965878
0599119221781
0599119221772
0699004612130
0599131871085
0599118465477
0599130393785
0599061328570
0699011201946
0599061328561
0599131608717
0599118109892
0599130393859
0599107066250
0599130391273
0599061326087
0599130393886
0599130393877
0599130385847
0699002400168
0599087905589
0599110336926
0599110336917
0599105971695
0599105971686
0599115311850
0599115992484
0599115992475
0599115992466
0599115992457
0599087905551
0599130391420
0699004786140
0699004100988
0599106888783
0599087055554
0599116717292
0599117127271
0599125692257
0599117078624
0699004101033
0699004101024
0699004101015
0699004101006
0599122119612
0599104038106
0599128543832
0599097441177
0599125705127
0599123611937
0599112684656
0599128512657
0599121954530
0699001244580
0599127808749
0699000314741
0699000964008
0599120938066
0599129533951
0599096358474
0599126267979
0599100461611
0599118394930
0599085275195
0699008013724
0699006096121
0599096965766
0599129288303
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
G46161
G03066
G46603
G03600
G03600
G46601
R03600
R46147
G46603
G12138
R46147
G03099
G03031
R03009
G03063
G03066
G46133
G46161
G12138
R03732
G03065
G03099
G03099
R46603
G12135
G03065
G03099
G46601
G46215
R46603
G46173
G46246
R46782
R03782
G03065
R46133
R46133
R46133
R46133
G46601
G46173
R46601
G03099
G03065
G03065
G03065
G03065
R03782
R03782
G46215
G46222
R46603
G12138
G03063
G03065
G03063
G12135
R30600
G12138
G46601
G12138
G03063
G12138
G12138
G12135
G46147
G03063
G03099
G03099
G03099
G03099
G03063
G03063
G03063
G03063
G03063
G03063
G12138
R03600
G46603
G03063
R46246
G12138
R03782
R46782
R46603
G46603
G46603
G46603
G46603
R12600
R46601
R03782
R08120
R46782
G03031
R46246
R46782
G46173
G46149
G12138
G03099
G03009
R46603
G46603
G46173
G03063
G46173
G46173
G03063
G46601
R03782
G03063
G03031
DOGV - Núm. 5.212
X1402991Z
X1402991Z
X1402991Z
X0313288M
21471362B
04533458C
X3685252P
52654552P
52654552P
20805905J
B53855581
B97404313
B97092779
52514152T
44856992T
73650660Z
X4644069R
B96903182
22582280Y
52766455Q
20849988M
33834445L
33834445L
33834445L
33407860S
80024713P
21462180Y
14470871F
19456552R
B53426573
B53426573
B53555504
B53555504
B12467536
B12405395
A12082285
21662848E
21662848E
21662848E
21662848E
44384025M
73369001J
22604392S
06898756K
48307806D
52678203S
52723624B
48871687E
23653587L
24794275E
48596804N
21485922N
19850695Q
53237814J
21411115R
21411115R
48311808D
48311808D
20395348Y
20028893X
79106936T
21631347P
47608774Q
20010021K
20028134X
20028134X
20028134X
45839147D
19970240F
24360729A
20485986R
21652905S
21652905S
24355758T
52676214G
52767035K
B53426953
B53426953
B53426953
B15811367
B15811367
B15811367
A96394416
A96394416
A96394416
A96394416
A96394416
B53396123
19830855W
B12639431
E97274302
51050544C
19388506N
53051521C
B46052403
B53878385
B46148599
B53138947
B53698437
B53698437
B53698437
B53357216
25424170Q
73982434J
22649135T
19964490F
B53608543
B96808514
52653218P
B12080222
25393607C
25393607C
E97319263
B53792529
CORNER, CONSTANCE THEODORA
CORNER, CONSTANCE THEODORA
CORNER, CONSTANCE THEODORA
CORNIL, PASCAL ALAIN
CORONA GRIÑAN BEATRIZ
CORONADO FRIAS FAUSTO
CORONEL GERARDO ALEJANDRO
CORONEL JIMENEZ LOURDES
CORONEL JIMENEZ LOURDES
CORONIL MARISCAL JOSE ANTONIO
CORPOINVEST MEDITERRANEO SL
CORPORACION ASESORES INVERSCREDI SL
CORPORACION IBERMEDIKAL INTEGRAL SL
CORRAL MARTINEZ FERNANDO
CORRAL SANCHEZ NOELIA
CORRALES GOMEZ SANTIAGO
CORRALES MILLERLAND
CORRALES-CRISOAL,S.L.
CORREA CASTILLO LUIS ALCIBIADES
CORREA HERNANDEZ CONSUELO
CORREA LOPEZ SERGIO
CORREDOIRA RODRIGUEZ SANTIAGO
CORREDOIRA RODRIGUEZ SANTIAGO
CORREDOIRA RODRIGUEZ SANTIAGO
CORRESA RODRIGO RAFAEL
CORRO GALAN ANTONIO
CORROCHANO JAMES MARIA VIRGINIA
CORTABARRIA OTEO JOSE FRANCISCO
CORTADA TORRES VICTORIA PROVIDENCIA
CORTADO Y APARADO ATALAYA, SL
CORTADO Y APARADO ATALAYA, SL
CORTADOS Y APARADOS CARTIZ SL
CORTADOS Y APARADOS CARTIZ SL
CORTE DE AZULEJOS DE ALMANZORA SL
CORTE VIAN SL
CORTEGRES SA
CORTELL BLASCO JOSE RAFAEL
CORTELL BLASCO JOSE RAFAEL
CORTELL BLASCO JOSE RAFAEL
CORTELL BLASCO JOSE RAFAEL
CORTES AMADOR ABRAHAM
CORTES BARCELO MARIA TERESA
CORTES CALVO JOSE JUAN MIGUEL
CORTES CERVERA ESTEBAN
CORTES CORTES AGUSTINA
CORTES CORTES JUAN DIEGO
CORTES DAVILA ANTONIO
CORTES ESCALORA RAFAEL
CORTES ESCOBEDO JOSE
CORTES FERNANDEZ AGUSTIN
CORTES FERNANDEZ ANGEL
CORTES FERNANDEZ JOSE MARIA
CORTES FERNANDEZ JUAN ENRIQUE
CORTES GARCIA JOSE
CORTES GONZALEZ MIGUEL
CORTES GONZALEZ MIGUEL
CORTES LOPEZ ALEJANDRO
CORTES LOPEZ ALEJANDRO
CORTES LOPEZ ANTONIO RAFAEL
CORTES MARIN BERNARDO
CORTES MARIN JUAN ANTONIO
CORTES NAVARRO ANTONIO
CORTES QUINTANA RUBEN
CORTES RECIO CONCEPCION
CORTES SANCHEZ FRANCISCO
CORTES SANCHEZ FRANCISCO
CORTES SANCHEZ FRANCISCO
CORTES SANTIAGO SANTOS
CORTES SOLDEVILA MA CARMEN
CORTES TARIN JOSE MANUEL
CORTES TORRES SEBASTIAN
CORTES VALDES ANGEL VICENTE
CORTES VALDES ANGEL VICENTE
CORTIJO PAREJA SANTIAGO FERMIN
CORTIJO RECUERO MARCELINO
CORTIJO SOLERA JOSE ANTONIO
CORTINAS DECORSTIL, SL
CORTINAS DECORSTIL, SL
CORTINAS DECORSTIL, SL
CORUñA STARS SL
CORUñA STARS SL
CORUñA STARS SL
COSAS DE ARIKA, SA
COSAS DE ARIKA, SA
COSAS DE ARIKA, SA
COSAS DE ARIKA, SA
COSAS DE ARIKA, SA
COSBA HELGE SL
COSCOLLA SANCHEZ JUAN JOSE
COSEREXSA SL
COSES DE DOS DE TOT UN POC CB
COSIN OCHAITA, MIGUEL
COSIN SORIANO ESTEBAN
COSIN VALERO JOSE LORENZO
COSMETICA ESPAÑOLA SL
COSMOS LEATHER SL EN CONSTITUCION
COSMOS OBRAS Y REFORMAS SL
COSTA BLANCA MUSIC SL
COSTA BLANCA VILLAS AND APARTMENTS SL
COSTA BLANCA VILLAS AND APARTMENTS SL
COSTA BLANCA VILLAS AND APARTMENTS SL
COSTA BLANCA ZEITUNG SL
COSTA BOSCH JUAN BAUTISTA
COSTA COSTA MARIA
COSTA GOMEZ FRANCISCO JOSE
COSTA GREGORI VICENTE
COSTA LEVANTE BAUSERVICE SL
COSTA OLIVENSE SL
COSTA PONCE JOAQUIN
COSTA RIBAMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILI
COSTA ROSALEÑ ANDRES FACUNDO
COSTA ROSALEÑ ANDRES FACUNDO
COSTA SPANISH EYES CB
COSTA SUNSET CONSTRUCCIONES SL
06 03 2006
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUIDACION DE RECARGO APL./FRACC.: 030540014806Q NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110132387 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104530014374 CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064280 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505416000561 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526007548 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108660543 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506006720 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306505416000828
LIQ. EN EJECUTIVA A0306505306000058
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506025637 NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110100388 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506006156 LIQ. EN EJECUTIVA M1900505460036524 APL./FRACC.: 030540014425A LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460258457 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109502472 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105237233
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460039130 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105972550
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110213028 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110101719 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4613305506012940 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110163033 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110155740 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110086737 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109484840 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A4614905526001771 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 APL./FRACC.: 030540014449G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660305226004230 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506022529 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506021042 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460244443 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460244795 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460244784 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506013221 PROPUESTA LIQ. PROV. S.C.G.I. MOD 190
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109608347 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0306605526008034 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004
NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOCARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4609605526001531 LIQ. EN EJECUTIVA A4609605526001520 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 -
8595
0599130391392
0599130391383
0599130391374
0599129110561
0599129134340
0599002638254
0599131133196
0599125686409
0599125686390
0599117362736
0599116886940
0599085619953
0599131654917
0699006087532
0699000756630
0599087055646
0699001570539
0599128451295
0699001879363
0699002681667
0699000762515
0599090343189
0599090343170
0599128544080
0599125697023
0699001388507
0699002221820
0599104115986
0699002221573
0599123813915
0699000970195
0579000763495
0579000763486
0399059782021
0599128353523
0599131685304
0699000964053
0699000964080
0699000964071
0699000964062
0599117067413
0599128487678
0599117070778
0599118028979
0599124537486
0599131275848
0599117112110
0599130706827
0599125686986
0599119268522
0599128516534
0599130118776
0599076694324
0699006086149
0599115175056
0599115175047
0599125680716
0599125680707
0599112310564
0599117363313
0599115994969
0599115436012
0599125664079
0599128447418
0599125249350
0599125249341
0599125249332
0599117129408
0699000172769
0599117055699
0599125668286
0699000963375
0699000963366
0599106863465
0599121191809
0599118019151
0699000963256
0699000963247
0699000963238
0599124093250
0599124093260
0599120565404
0599104008790
0599111100097
0599111100115
0599111100106
0599104008781
0599081545892
0599125674060
0599116997462
0599102612277
0599131759417
0699013325431
0599130707395
0599102304066
0599128337701
0599102304450
0599061348930
0599061802048
0599112188070
0599061802039
0599120281045
0599131796056
0599117806586
0599131591492
0599113025894
0599117810160
0599086075519
0599130392025
0599130391246
0599117050363
0599117050354
0699001754156
0599122224992
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
G12138
G12138
G12138
G12138
R03782
R46246
G03099
R46782
R46782
R46782
R03031
G46133
G46603
R03782
G46161
R46246
G46149
R46215
G46603
G03600
G46246
R03782
R03782
R03782
R46782
G46246
G46601
R03782
G46215
R03732
G03140
R03065
R03065
R12782
R12135
R12712
G03009
G03009
G03009
G03009
R46601
R12782
R46601
R03782
R46782
G46149
R03782
G46161
R46782
R29103
R46782
G03066
R12782
R03782
G03031
G03031
R46782
R46782
R46147
R46782
G03063
G46133
R12782
R46133
R46133
R46133
R46133
R03782
G46133
R46149
R12782
G03009
G03009
G46173
G46602
R03600
G03009
G03009
G03009
R46603
R46603
G46603
R46096
R46096
R46096
R46096
R46096
G03063
R46603
R12782
G46173
G03600
G46149
G46161
G46603
R03782
G46603
G03063
G03063
G03063
G03063
G03031
G46601
G03063
G46603
G46133
G03063
G46133
G12138
G12138
R46096
R46096
G46147
G03031
8596
20806280C
20469216K
45630744D
A03146610
B53373080
B53373080
B53373080
X3318356P
X0023905P
X0023905P
X0023905P
21511069C
53214556P
B53441093
B53441093
19011941A
18778613X
18778613X
22546782C
B03581972
X3637830N
X3637830N
X3637830N
X1912233J
X1912233J
X3224539P
B53697850
B96988324
44883222X
B97309512
B97309512
B53521498
X1326244H
B12682126
H97001770
G53398590
X3249314N
X3242193K
X3321141X
X3327833D
X3327833D
X3327833D
X3327833D
B29668514
X4941142Y
X4941142Y
X4941142Y
X4941142Y
X4941142Y
X4941142Y
X4941142Y
X4941142Y
X4941142Y
X4941142Y
B12579744
B03813789
B03813789
B53140489
B53051868
B53051868
B53051868
B53051868
B96757968
B96757968
B96757968
B53393971
B12521118
B53198560
B96831573
B96831573
B96831573
B46161105
B53041026
B53041026
B53041026
B53262853
B46022125
B03779543
B03779543
B03779543
B46187845
B03827292
B96741707
B53563953
B53761359
B96742499
B96742499
B96742499
B53315362
B96379854
B96379854
B97074793
A46282281
22630524L
74212499D
74144190X
22064175E
48377541P
19081045S
21447435G
48384357Q
52638001V
24349565V
21435816T
21667295F
22607090E
21380631S
20790581F
21300356X
21300356X
21309505M
20166604C
B12357992
X5118643Q
06 03 2006
COSTA TIMOR CARLOS FRANCISCO
COSTA VALVERDE JUAN CARLOS
COSTA VILLAR,DULCE NOMBRE MARIA
COSTABLANCA INDUSTRIAL, SA
COSTABLANCA MANAGEMENT SL
COSTABLANCA MANAGEMENT SL
COSTABLANCA MANAGEMENT SL
COSTACHE ANGHEL
COSTANTINI ANTONIO
COSTANTINI ANTONIO
COSTANTINI ANTONIO
COSTANTINO ECHEVERRIA, MARIA VIRGINIA
COSTELL BARRULL CARMEN
COSTELLO PROPERTIES SL
COSTELLO PROPERTIES SL
COTANDA CALVO PEDRO
COTANDA NOMDEDEU JOSE
COTANDA NOMDEDEU JOSE
COTANO GARCIA JOSE
COTOPIKI, SL
COTTON OTTEVAERE, FRANCOIOS AND
COTTON OTTEVAERE, FRANCOIOS AND
COTTON OTTEVAERE, FRANCOIOS AND
COUCH PHILIP
COUCH PHILIP
COULIBALY YAYA
COUNTRY AND VILLAGE HOME VEGA BAJA SL
COURIER SERVICE VALENCIA SL
COUTINHO DURAN GONZALO JAVIER
COVALVIA, SL
COVALVIA, SL
COVINAIN SL
COX GEORGE STUART
COYOTE DANCE CLUB, SL
CP GARAJES CL ROIG DE CORELLA N 19
CPYCSA VALENCIA NORTE CONSTRUC MEDIT U
CRAIA COSTICA
CRAIA FLOREA
CRAIA ION
CRAIA, CORNEL
CRAIA, CORNEL
CRAIA, CORNEL
CRAIA, CORNEL
CRAIZ 3B, SL
CRAVEN JACQUELINE
CRAVEN JACQUELINE
CRAVEN JACQUELINE
CRAVEN JACQUELINE
CRAVEN JACQUELINE
CRAVEN JACQUELINE
CRAVEN JACQUELINE
CRAVEN JACQUELINE
CRAVEN JACQUELINE
CRAVEN JACQUELINE
CRAZY SCISOR, SL
CREACIONES CONCHITA SLUNIPERSONAL
CREACIONES CONCHITA SLUNIPERSONAL
CREACIONES DAEL SL
CREACIONES DARAMA SL
CREACIONES DARAMA SL
CREACIONES DARAMA SL
CREACIONES DARAMA SL
CREACIONES DEL MUEBLE SANZ SL
CREACIONES DEL MUEBLE SANZ SL
CREACIONES DEL MUEBLE SANZ SL
CREACIONES DIANDRA SL
CREACIONES GANAMO SL
CREACIONES ISADORA SL
CREACIONES MAHAN SL
CREACIONES MAHAN SL
CREACIONES MAHAN SL
CREACIONES MAYE SL
CREACIONES MODAELCHE SL
CREACIONES MODAELCHE SL
CREACIONES MODAELCHE SL
CREACIONES MODALIPIEL, SL
CREACIONES ORIGINALES SL
CREACIONES SANJUAN, SL
CREACIONES SANJUAN, SL
CREACIONES SANJUAN, SL
CREACIONES SELVA SL
CREACIONES TEXTILES SANMAR SL
CREACIONES Y DISEñOS ALDAYA SL
CREACIONES Y DISTRIBUCIONES ILIROS SL
CREACIONES ZAIRA SL
CREACIONS DIRAMAR SL
CREACIONS DIRAMAR SL
CREACIONS DIRAMAR SL
CREAMOBILIARIO A.M. SL
CREAMON SL
CREAMON SL
CREATHINKS HISPANIA SL
CRELLO SA
CREMADES GOMEZ FRANCISCO
CREMADES MOLINA JAIME
CREMADES RODRIGUEZ FRANCISCO
CREMADES SOLER ISIDORO
CRESPIN RODRIGUEZ JUAN ANTONIO
CRESPO CAMBIL LUIS MIGUEL
CRESPO CERDAN FRANCISCO
CRESPO ESCRIBANO JOSE FRANCISCO
CRESPO GALIANO MIGUEL
CRESPO GARCIA JOSE FRANCISCO
CRESPO GOÑI CARLOS JAVIER
CRESPO JURADO OSCAR
CRESPO LAFUENTE CONCEPCION
CRESPO MONSERRAT JOSE MIGUEL
CRESPO PACHECO MARIA AFRICA
CRESPO PI SALVADOR
CRESPO PI SALVADOR
CRESPO SALA ISABEL
CRESPO SAN BASILIO JOSE
CRESPO SIMO SL
CRESSWELL, PETER FRANK
LIQ. EN EJECUTIVA M2205105460035885 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105322440
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110091621 LIQ. EN EJECUTIVA A1260002400000201 LIQ. EN EJECUTIVA A1260002400000223 LIQ. EN EJECUTIVA A1260002400000212 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A1260005106005129 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506009360 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506053995 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506049584 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005306004212 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGREQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA A4660305700001699 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005070029069 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306505806000603 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C0900105259647792 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105259430278 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110128625 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506012682 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506003301 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506003290 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506027598 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506019315 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506019304 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506010031 LIQ. EN EJECUTIVA A0306605526000400 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506007368 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506007357 LIQ. EN EJECUTIVA A0314004506007346 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4624605526009381 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030299565 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A1260004506071157
LIQ. EN EJECUTIVA A1260004506068396
LIQ. EN EJECUTIVA A1260004506063611
LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506015291 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
APL./FRACC.: 460540035796M RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360005016006009 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111499314 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 APL./FRACC.: 460540035599S APL./FRACC.: 460540037995L LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506037011 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109497786 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. PROVISIONAL IRPF 2001 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460013444 RESOLUCION EXPRESA SOC. 2003
LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526006426 -
DOGV - Núm. 5.212
0599117362828
0599059952021
0699000757547
0699000962733
0599131136386
0599131136377
0599131136368
0599117356347
0599124345260
0599124345251
0599124345242
0699000357403
0599115994987
0599120431891
0599127766581
0599128356420
0599125660640
0599128485422
0599125685318
0699000961285
0599124115883
0599124115874
0599128479180
0599120940531
059912094052