Bugün Toplanıyor

Comments

Transcription

Bugün Toplanıyor
Pazartesi
Bozkurt
16
Binnci
K
Mil • R- .
S * ,
1 atW
(ilan
ttüıs a.
.
**
1,1'' BiS ifti
f i dı
V
t
_
1960
fyrın Bizimdir
GÜNLÜK
MÜSTAKİL
llWi*
lîarihf
Zirve
Konferansı
î
m
Bugün Toplanıyor
l«<ını,
U nHOWER YAPTIĞI KONUŞMADA NÜKLEER HARBİN
I İNSANLIK İÇİN TEH LİK ELİ OLACAĞINI SÖYLEDİ
J!mev2uiw
Wla,n
SİYASI
Macmillan Toplantı Başarı Sağlarsa Tarih Taralından
Alkışlanacağını Belirtti
^
Dr. Adenauer Baüiı Liderler Görüştükten sonra Bonn a Döndü
Acini Sine
Dünsabah hemen hemen
|jtuı anda Paris’e yasıl
,1 5 d e" ‘'“u,eaer' 1 L Cumhurbaşkanı Eısen
l'“ er ve Mr. MacMillan
Ilı» alanında verdikleri
İmleçlerde zirve toplantı, L’^ T LANCASia karşılaşılacak mesele
r, kolay olmadığını söy..Jerdir.
I ı'idfi Bir Konuşma Tonu
ciddiyetle konuşan
___ !şkam E isen h o
füatth devletlerin hâli___r sulh yaratm ak hu
*ftnne Crain ve
I «sunda Mr. Kruşçef’lc ya
ın fo ri
Inyolda konuşmaya hazır
iellolan içinde ge- I '.duklannı belirtmiş ve “ca
eyredeceğiniz bir l-ıısluk uçağı” hâdisesine te
| a s ederek demiştir ki :
PRİTE
in 2.30 seansındı
İle Satış
'aşlı YeorghiosA,
d a İsmail Siiley960 tarihinde ö.e,
; satılacaktır,
m ezkûr kahvehalalanndan alınabiKaıa
M ağ u m
t
Mağusa
it Mağusa
Mağusa
t
M ağa»
i
Mağusa
M ağusa
'“B eşeriyet, bu zirve top
la n tısm a k a tıla n la ıd a n g e r
çek bii’ sulhun y a ra tılm a sı
u ğ ru n d a sam im iyetle ve an
layış g ö ste re re k çalışm ala
rın ı istiy o r.”
cak olan Zirve K onferansı­
n a katılacak d ö rt devletin
B aşkanları, dün vakitlerini
/gayrî re sm i görüşm elerle
[geçirm işlerdir. Dün öğle­
d e n sonra B atı A lm anya
B aşbakanı Dr. A denauer’in katılm asıyla MacMillan
E isenhow er, ve De Gaulie
a ra sın d a b ir görüşm e yapıl
m ıştır. B aşkan Eisenhow er
in basın sek reteri H ag erty
görüşm eden so n ra batılı li
.derlerin A lm anya ve B er­
tin konusunda ne gibi h are
k e t h a ttı tak ip edecekleri
üzerinde anlaşm aya varıldı
ğını bildirm iştir.
ATLETİZM YARIŞMALARI DR. KtîÇÜK’ÜN SAHAYA
GELİŞİYLE BAŞLADI
Adanın Her Tarafından Gelen Atletler Yarışmalara Katıldılar
K ıbrıs T ü rk M aarif D a­
iresi, dün L efkoşa’da T ak­
sim Spor A lanında gayet
başarılı b ir atletizm günü
hazırlam ış ve K ıbrıs T ürk
lerine son derece zevkli ve
heyecanlı anlar y aşatm ış­
tır.
MacMillan’ın Konuşması
İn g ilte re B aşvekili Mr.
(MacMillan ise “şa y e t iyi
b ir ba§langıç y apılırsa, top
lan tınan ta r ih ta ra fın d a n al
kışlan acağ m ı” söylem iştir.
M eselelerin b ir to p lan tıd a
(halledilem iyeceğini söyliy e n B aşvekil, cehalet veya
kızgınlığa dayanan hü k ü m ­
lerin m edeniyeti söndürebileceğini ifad e etm iş ve
“vazifem izi d ik k a t ve e tra f A denauer, B onn’a Döndü
Beşeriyetin Beklediği
lıca dü şü n erek ele alm alı­
B atılılar arasın d a dün
I “Beşeriyet dördümüzden yız,’’ dem iştir.
gece b ir toplantı d ah a y a ­
Iralarımızdaki kötü niyet
B ugün P a r is ’te toplana­ pılmış ve silâhsızlanm a me
I u kalplerimizdeki k ızgınaklardan kurtulmamızı isti
|ı«r,
Karışıklı atışm a|arla va| e geçirirsek çok şey kay-
I
ower, nükleer h ar
; için son dere
li" olacağını zikre
I tak şöyle demiştir :
M a p»
Mafra
M a J*
M ı# »
Majffl»
Mağusa
Mağusa
Mağusa
H *!**1
Mağusa
W ®
ıu D airesi T a r a ftık
t a r O lu n u n d u r
Serdarlıda Kurs bitirme belgesi verilirken.
(EFA: SADİ)
15. V. 1960 P azar günü K urslarının devre sonu mü
saat 3 de C ihangir ve 5 de ııasebetiyle tertiplenen ser­
bendi bir de Serdarlı
Köy Kadm gileri kalabalık bir halk
takip ettopluluğu ve civar köylei'Türklerlııi teden gelen davetliler huzu­
aimaya ç*iı#runda açılmıştırVtizde 70 : 30
C ihangir ve Serdarlı köy
tatbikinde
engele! r ve üsleriniıı sergilerini A tatürk
vurulan akE nstitüsü Komisyon ve Lefadanın
koşa Belediye başkam Sa­
İÜO te uygun
yın Dr. Tahsin Gözmen kı­
saca kursların çalışmalarını
İmzalanmasııımeselesl uk
açıklamış, kursların sağla­
buhra ııdığı başarı ve işlerin güzel­
#tlr. Cum.
liği karşısında duyulan gu»çalışmalarının
ru r ve hayranlığı ifade e t­
ve ortada
olmadığı
bulunan bu
(imdikiııden
sürükleI ötürü yetpolitlkabir
Bo­
■
Rıb-
nel madrln tebAdanın
nuıı hak
____ lir.
_ İki top.
Ir.mfypapap
TUrkler
ü
inlem ek
bozkurt
Cihangir Kadın Kurs
Öğretmeni açıçf konulmasını
yaparken
V aşington, 15 — Sovyet
İFeza Gemisinin arz e tra fın
|daki yerleştirilm esi, dün
V aşington’da yorum lanm ış
ve bunun büyük bir başarı
ve ü s t kadem e konferansı
dolayısıyla hazırlanm ış m ü
kemmel bir gösteri olduğu
belirtilm iştir.
a
^
A m erika Merkezi E ntelı
ja n s A jansı Şefinin geçen
lıa fta kongre liderlerine
verdiği bilgi sırasın d a Rus
yanîn ko n feran s arifesinde d ünyaya gücünü göster
önek am acıyla fezaya yem
YUVALAR1NIN ZİYNETİ V E U Ğ U R U IO L A N fîŞ
H A R A L A R IN D A N YAVRULA R IN IZI MAHRUM
ETM EYİNİZ
ki*»*,
İY E
0 rl
yi
miştir. Büyük bir zevk ve
emek mahsulu işler, sergiyi
gezen kalabalık davetlilerin
de takdirlerini kazanmıştır.
Sergilerin açılışını müte­
akip m isafirler ağırlanmış,
daha sonra da kursubaşarı
ile bitiren öğrencilere belge
leri verilmiştir.
H er iki sergi de başarılı ve
güzel olmuştur.
Bu üstün başarılarından
dolayı öğretmen ve öğren*
cileri takdir ve tebrik ede­
riz.
Sovyet Feza Gemisinin
Propaganda Gayesi Yorumlandı
durum
: politikası kuvvetlerin
" kütü bir
K M Fahenüz
Hatâlar yeni
$
BANKASI
paranızın... istikbalinizin emniyeti________ ___ _______ _____
ilk defa olarak bütün
K ıbrıs T ürk Lise ve O rta­
okullarının katılm asıyla ya
pılan ve yıllardanberi ih ­
mal edilmiş bulunan bu a t­
letizm yarışm alarına, K ıb­
rıs T ü rk Millî Bttrliği Ge­
nel Başkanı ve C um hurbaş
kanı Yardım cısı D r Fazıl
Küçük’ün gelişiyle başlan­
m ıştır.
Müsabakaları müteakiben Reisicumhur Muavini Dr. F. Küçük derece alan atletlere kupa
ve madalyalarını verirken
(Foto. Bozkurt - BHJ3AY)
b ir peyk fırlatacağım taıhmin
edilm
— ekte
ı-*- -olduğunu
m ..*™ ,,
söylediği bildirilm ektedir.
o6oik6üD s.iled ilmn, eteet
iki Türk Genci
Rumların Tecavüzünden
Zor Kurtuldu
Düıı akşam saat 8 radde­
lerinde bir motosikletin öze
rinde Şilluradan Lefkoşaya
gelmekte
olan
Hüseyin
Mehmet Ali ve Ali Haşan
is'mli iki Türk Genci, ln>cirli köyünün içinden
ge­
çerken yola çıkan iki Rum
tarafından durdurulm uşlar­
dırMotosikletde bu lu n an la
ra “Tiirk mü, Rum mu?” ol
duklannı
soran Rumlar,
“T ürk” cevabını alınca kar
şılarm dakilerine vurmaya
başlamışlarsa da T ürk genç
leri motosikletle kaçmağa
m uvaffak olarak, muhak^
kak bir tecavüzden k u rtul­
muşlardır.
çük ta ra fın d a n k u p a ve m a
d aly aları v erilm ş; okullar
a rasın d a birinciliği
alan
B a f K urtu lu ş Lisesine m u
h a fa z a etm ek üzere M aa­
rif A tletizm Şildi takdim
.edilmiştir. B unu M aarif D a
Resmi Geçide Katılan
iresinin hazırladığı okullaOkullar
ra ra s ı basketbol, voleybol,,
R esm i geçite,
A dnan futbol ve y akantop şam pi­
M enderes Kız Lisesi ve Or yonasının kupalarının veril
ta Okulu, Celâl B ay ar Lise m esi tak ip etm iştir.
si ve O rta Okulu, T icaret
Lisesi, N am ık Kem al Lise­ A tletizm Gününde Hazır
si ve O rta Okulu, 19 M ayıs
Bulunanlar
Lisesi ve O rta Okulu, K u r­
tu lu ş Lisesi ve O rta Okulu,
M aarif K upası A tletizm
San’a t E n stitü leri, A kıncı­ y arışm aları gününde, b aşta
lar O rta Okulu, Lefke Gazi Dr. Fazıl K üçük ve eşi ol­
O rta Okulu, M ehm etçik Or m ak üzere T ü rk B akanlar,
ta Okulu, Gönendere Or­ F ederasyon, Millî T ü rk B ir
t a Okulu, B eyarm udu Zi­ liği ve Gençlik T eşkilâtı ile
r a a t Okulu,
A n a fa rta la r ri gelenleri, M aarif M üdür
O rta Okulu ve B ekrpaşa rü , öğretm enler, 'M aarif Da
O rta Okulu katılm ıştır.
iresi m ensupları ve m uhte
rem halkım ız h az ır bulun­
m uşlardır.
Yapılan Y arışm alar
lar, önce g ru b lar halinde so n ra Celâl B ay ar ve N a­
resm i geçit’e iştirak etm iş m ık Kemal Liseleri Bando
Jer ve
yerlerini aldıktan su n u n çaldığı istik lâl m a r­
şın ı hûşu işinde dinlem iş­
lerd ir.
Başbakan Menderes’i İzmirde
Muazzam Bir Halk Kütlesi
Karşıladı
Cihangir Ve Serdarlı Köy Kadm Kursu
Sergileri Açıldı
toplmun «on haftalar
(ok yanlış bir siya,
iip etmeye baijlamışMr neticeni olarak,
karanlık ııfuksttrüklenınektedir.
anlaşmaları,
Ijrtnlyet ruhu idinde
konmalı
ve
rejimde tanıt şartsız
Geliyor
selesiyle doğu - b atı m üna­
sebetleri m üzakere edilm iş­
tir. B onn’a dönen A denau­
er, bu to p lan tıy a katılm a­
m ıştır.
K ruşçef - MacMillan
Görüşmesi
K ruşçef, dün öğleden
sonra İngiliz Büyükelçiliği
ne giderek MacMillan ile
R esm î Geçit ve İstiklâl
D ışişleri B ak an lan ve yük
M arşı
sek m üşavirlerin de hazır
Adanın d ört yanından
bulunduğu uzun b ir görüş­
b a y ra k ve flâm a la n y la a t­
me yapm ıştır.
K ruşçef, ayrıca F ra n sa letizm gününe k atılan okul
C um hurbaşkanı De Gaulle
ile Elysee S arayında b ir sa
a t süren b ir görüşm e y ap ­
m ıştır.
Öte yandan K ruşçef ile
E isenhow er’in görüşm eleri
için hiçbir te tib a t alınm a­
m ıştır.
Mitille
Üağ»
YIL : 9
Müdür ve lıııU}M Sahibi : CEMAL TOÛAN
Adre* : Asmualtı No. 75,
Kıbna
T e l g r a f : •‘nO ZK U B T'-PJI- 8 * * -T el : * 8 5 1
Oiıiilp Ba*tldıgı Yer s '‘BOZKURT llMunevt”
Tiirk Maarif Dairesinin Tertiplediği
Atletizm Günü Başarılı Oldu
Dr. Küçük
SU1* !*
GAZETE
SAYI : 1455
-------------- ------------
iki -
ıada|v ntilÜ! M
tir.
MAYIS
H e r G ü o 4 Sayfa F i a 1 1 1 5 M il
M UHALEFET PARTÎSÎ LOKALİ ÖNÜNDE
KARGAŞALIK ÇIKTI
İzm ir, (R ) 15 — A n kara id are Meclisi üyelerinden
İstanbul ve İzm ir’de hükü­ bir av u k atın baygın b ir hal
m et aley h tarı nüm ayişler­ de k u rtarıld ığ ı ve üç kişi­
den sonra ilk defa olarak nin ağ ır su re tte y aralı oldu
y u r t gezisine çıkan T ürki­ ğu bildirilm ektedir. D ünkü
öğrencilerin
y e B aşbakanı Adnan Men-1 nüm ayişlere
deres, dün Ordu V apuru ile katılm adığı ve olaylan, fa ­
İzm ir’e varm asından önce: külte binalarından tak ip et
lim anda toplanan m u v a fık 1tik leri verilen h ab erler a ra
Ve m uhalif p a rti ta ra fta rla sındadır.
n arasın d a çıkan çarpışm a M enedeıes’in Konuşm ası
B aşbakan A dnan Mende
larda beş kişi y a ralan m ış;
on sekiz kişi de polis ta r a ­ res, İzm ir’e varışında elli
binden fazla b ir kalabalığa
fından tev k if edilm iştir.
b ir konuşm a yapm ış ve ikti
İzm ir’de Yapılan
darın isyanla değil, fak at
N üm ayişler
seçimle ele geçirilebileceği­
B aşbakanın İzm ir’e v ar­ ni söyleyerek A n k ara’daki
m asından önce
toplanan (nümayişlere yalnız H ukuk
C um huriyet H alk P artisi F akültesi öğrencileriyle, Si
ta ra fta rla rı, hüküm et aley yasal
Bilgiler F akültesi
hine nüm ayişlerde buluna­ m ensuplarının katıldığını
rak ‘Y aşasın İnönü’, ‘H ü rri belirtm iştir.
y e t İstiyoruz’ diye h ay k ır­
Alm an son haberlere gö­
m ışlardır. Bunun üzerine r e M uhalefet P a rtisi İzm ir
m uhalefet p artisin in İzm ir M erkezi önüne toplanan
lokakoli önünde toplanan Demokraıt P artileri d ağ ıt­
D em okrat P artililer, İnönü m ak için ta n k la r kullanıldı
^aleyhinde sözler sarfetm iş- ğı bidilrilm ektedir.
lerdir.
Seçimler Zam anında
A ta tü rk Heykeli yakınla
Yapılacak
rm d a H alk P artililere saldı
B aşbakan M enderes, İz­
ran D em okrat P artililer, m ir’de y ap tığ ı konuşm ada
m uhalifleri epeyce hırp ala­ .seçimlerin norm al zam anın
m ışlardır.
d a yapılacağını da
söyle­
Üç Kişi A ğır S u rette
m iş ve seçim lerde d ü rü st
Y aralı
davranılacağını bildirm iş­
Bu arad a p artin in İzm ir tir.
istik lâl M arşından sonra
y arışm alara geçilm iş; E r­
kek ve Kız Liselerle, E rkek
ve Kız O rta O kullar grubları arasın d a s ıra ile 100
m etre, gülle atm a, 80 m et­
re , 800 m etre, H alat çekme
Uzun atlam a, 200 m etre,
600 m etre, 400 m etre, 300
m etre, disk atm a, 400 m et(r e bayraklı koşu, yüksek
atlam a, 1500 m etre y a rış­
m aları yapılm ıştır.
A tletizm y arışm aların d a
alınan dereceleri, spor say­
famızda bulacaksınız.
Orman Kolleji’nin
Atletizm Müsabakası
K ıbrıs O rm an Kollejinin
A tletizm Y arışm aları dün
P ro d ro m o ’d a yapdm ıştır.
Y arışm aları, K ıbrıs Valisi
S ir H ugh Foot, T a n m ve
A rm ağanlar D ağıtılıyor
T abiî K ay n ak lar Blakanı
Y arışm alardan so n ra de­ F azıl P lüm er ve sa ir ileri
rece alan lara Dr. Fazıl Kü- gelenler tak ip etm iştir.
Anavatandaki Gezi İntibaları
13
Basın - Yayın Umum Alü'd üıiüğü İzmir İl Temsilcisi
Tahsin K aracabey’in yeme­
ği fevkalâde olmuş ve çok
samimi bir hava içerisinde
cereyan etmişti.
CEMAL TOĞAN
çevrelediği geniş bir saha
işgal eden Sümerbank Teks­
til fabrikasına giriyoruz.
Evvelâ M üdür Yardımcısı
ile teknik idarecisi fabrika
hakkında geniş bilgi verdi­
ler- Daha sonra fab rik a g e ­
İzmir Valisini Ziyaret
zilerek makine ve işçilerin
A nkara ve İstanbulda ol>- çalışmaları tetkik edildi.
duğu gibi İzm ir Valisi de
24 saat durm adan mesai­
Vilâyeti hakkında geniş iza­
hat verdi. Verilen malûma­ sini devam ettiren fabrika­
ta göre İzm ir Ege bölgesi­ da 1500 amele çalışm akta ve
nin en mühim limanı olub günde 15 ton pamup kulla­
senede birbuçuk m üyar li­ nılarak 110 bin metre ku*.
ra değerinde ihracat yapıi1- maş istihsal edilmektedir.
m aktadır- İzmir Vüâyerti 13 F abrikanın imal ettiği Ku­
bin Kilometrelik bir sahayı m aşlar yalnız dahilde satıl
kaplam akta ve 600 bin nü­ ınayıb A vrupa memleket»
fuslu İzmir şehrinde işsizli­ lerine de ihraç
edilmekte­
ğin mevcut olmadığı ayrıca dir. Sümerbank m am ulleri­
belirtilmektedir.
nin baş müşterisi Almalıya­
dır. Fabrikanın
anbarları
Belediye Beisini Ziyaret
gezilirken orada aevkiyata
Vilâyetten çıktıktau son­ hazır balyaların üzerine ya*
ra doğruca Belediye binasız­
ını gidildi. Belediye Reisi­ piştirilm iş etiketlerde Al­
m anya adresi bu hakikati
nin odası önünde ve kori­
teyit etm ektedir.
dorda beklegen kadm ve e r­
kek topluluğu nazarı dikka­
F’abrikada bir Çocuk Yu*
ti çekiyordu. Anlaşılan Be­ vasi, Sinema Salonu, ders­
lediye Reisi m üracaat sa*- hane, işei ve memurin kad­
hiplerini şahsen kabul edi­ rosu için iki a y n Yemek Sa
yor ve dertlerini dinliyor­ lonu mevcuttur.
du.
öğle yemeğini fa b rik a­
K. Milli Türk Birliği, Köycülük Kola mensuplarının, evvelki
Sümerbank Fabrikasını
nın Müdürü ile birlikte ye­
akşam Matyat’a yaptıkları il yarette; Matyat İdare heyetine
Ziyaret
dikten
sonra Bergamaya
seçilenler Parti Genel Bagkanı Dr. F. Küçük ve Köycülük
Çiçek bahçelerinin etrafını hftTBkfft ediyoruz. J | R
,
Kola menaaplan U« blrarad».
SAYFA 2
l>AZAHTBBt, 19 MAYIŞ
( BOZ H U HT )
ÎLMIN DOĞRU CEVABI:
A KIS L E E :
Kız mı, Erkek mi?
AÇLIK TEH LİKESİ Mi?
OSMAN TÜRKAY
İ m unu, m üzakerelerin neticesine
bağlam ışlardır. E ğer, üçlü görüşm eler
ngilizler K ıbrısm İktisadî
d u ru ­
m üsbet b ir netice verm iş olsaydı ve
K ıbrıs C um huriyeti, erken b ir zam an­
da ilân edilebilseydi, Ingilizlerin yap­
m ış oldukları v aitler gereğince şimdi
üslerde yüksek gündelikle birçok işler
açm aları muhtemeldi- B undan başka
İngiltere hüküm eti, borç ve hibe olarak
K ıbrıs a b ir m ik ta r m alî yardım da bu­
lunm ayı k abul etmiştiBu yardım ­
lard a n K ıbrıs C um huriyetinin
şimdi
faydalanm aya başlıyacağı tabiî idi.
F a k a t m aalesef evdeki hesap çarşıya
uym adı. M üzakereler, R um ların mızmazcılıkları ve Ingilizlerin buna karşı
tak ip
ettik le ri
in a t
politikasının
b ir sonucu o larak bugüne k ad a r uza­
tıldı. M üzakereler sadece uzatılm akla
d a kalm adı, aynı zam anda çıkmaza d ü ­
şürüldü. B ir h aftad an b eri Başpiskobos
M akarios’un görüşm elere boykot yap­
tığ ı bildirilm ektedir. D iğer ta ra fta n ,
m em ur nisbetinin ta tb ik i konusunda
B um ların y ap tık ları itiraz ve çıkardık­
la rı engeller d u n u n u b ir k a t daha güç
leştirm iş bulunuyor.
Siyasî havanın k arıştığ ı ve k a ra r­
dığı böyle n azik b ;r zam anda adada iş­
sizlik gittik çe daha k ö tü b ir durum arzetmeye başladı. Binlerce işsizin acıklı
hâline b ir çâre aranacağı yerde, hükü­
m et dairelerindeki birçok tem elli işçi­
lerin bile durdurulm asına k a ra r veril­
di. B ildirildiğine göre işsizliği hafiflet-
m ek am acıyla birkaç ay evvel
tahsis
olunan £600,000 nm d a şimdi
ancak
üçte b iri kalm ıştır- Kıbrıs
Valisi Sir
H ugh Foot geçen gün işçi mümessille­
rine işsizliğe tahsis edecek p a ra bulun­
m adığını söylemiştir. Şayet, olağanüs­
tü
ted b irler alınm azsa ve m erkezî
L ondra hüküm eti im dada yetişmezse
önümüzdeki yaz aylarında açlık başgösterm esi m uhtem eldir.
Cum huriyetin ilânı için tesbit edi­
len esas ta rih 19 Ş ubattı. Şimdi bu ta ­
rih üzerinden üç ay geçmiş bulunuyor.
B ununla birlikte, m üzakereler başarı
ile sona erm ek şöyle dursun, son bir
h a fta içinde adetâ kesilm iştir. Zaman
boyuna ilerlem ektedir. Yaz mevsimine
girm ek üzereyiz. Şayet üç dö rt h a fta ­
y a k ad ar bir anlaşm aya
varılm azsa,
C um huriyetin ilânının kışa kad ar uza­
ması m uhtem eldir. Çünkü, K ibrisin ba­
ğım sızlık lâyihasını tasvip etm ekle y ü ­
küm lü bulunan İngiliz Parlam entosu
b ir defa yaz tatiline girdi mi, tâ Ka­
sım ayına k a d a r tatild e dem ektir. P a r­
lâmento söz konusu lâyihayı nihaî su­
re tte tasvip etm ek için İngiliz taleple­
rin in karşılanm asını ve b ir anlaşm aya
varılm asını bekliyecektir.
Bu durum a göre, anlaşm aya v arıl­
m adan C um huriyet ilân edilemeyeceği
gibi iş de açılmıyacak, m alî ve İktisadî
yardım da yapılm ıyacaktır. İn a t ile bu
m em leketin ne büyük felâketlere sürük
lenm ekte olduğunu görmemek için in­
sanın k ö r olması lâzım dır.
s>
x
*c-:~>>p<.<»x«x~x~x»:»>*:«x">x'*x~x~:-x"»x">:«:~x~:~:«x~x~x"x~x~x»x»x~x~x"x~x'*
f M
E R
â
K
L I g
l
1
MUCİZE
3
Bu, Rizeli Şahinoğullarından meşhur Ali
Osman Kahya nın mütareke yıllarındaki
kahramanlıklarından sadece birinin
gerçek hikâyesidir
B u g ü n ü n gençleri, R ize’Li K a h y a y ı tan ım azlar.
H a k ları d a yok değil Şim ­
di b arış ve hu zu r
y ılları
içindeyiz. Geleceğe ü m it do
lu o lara k bakıyoruz.. O ysa
ki güzel İsta n b u l’un işgal
edildiği, A nadolu’d a is tik ­
lâl H a rb in in en k aran lık ,
en üm itsiz günlerin d e, Ali
O sm an K âh y a, R asim K âh
ya, K a ra Salih R eis b irer
cü r’e t ve c e s a re t tim sa liy ­
di. B ire r b ab a y iğ it, b ire r
k ah ram an d ı.
B u K arad en izin aslan ları,
im an ların ın tü m ü n d en b ir
k a tre kaybetm eksizin, sade
ce cesare tlerin e d a y a n a ra k
y a p tık la rı b a sk ın la r ve el­
de e ttik le ri tü fek , bom ba,
h e r çe şit cephane ile A nadoludaki o rd u ların silâhlan
d ın lm a sm d a b ü yük hizm et
leri g ö rü lm ü ştü r.
O sm an K â h y a ’y ı şöyle ta
r i f ederler:
“K âh y a, siy ah kuzu d e­
risin d en pap ağ m ı (kalpağı
m ) sol y an ın a, k aşın ın üze
rin e eğerdi. B o y n u n d a d ai­
m a beyaz, b üy ü k b ir m en­
d il bağlıydı. S e rt ve keskin
b a k ışla rı in sa n a itim ad tel
kin ederdi. O rta y a y akın
b o y u ; d aim a ad ım ların ı kı
s a a ta n çalım lı b ir yürüyü
şü vardı. Tok
ve yüksek
sesle k o n u şu rd u .”
Ş im di dinleyelim K âh y a
n m hikâyesini..
D edik ya,.. İstan b u l, o
s ıra d a işg al a ltın d a idi.
A nadolu’daki T ü rk Silâhlı
b irlik lerin in day an ışm asın ı
k ırm a k için düşm an, Ista n
bul y ak asın d an v ey a diğer
k ıyılarım ızd an geçen h e r
v a s ıta y ı çok sıkı b ir a ra m a
y a tâ b i tu tu y o r; silâh ve
cephane h a t t a izinsiz b ir
kim sen in bile A nadolu ya­
k asın a g itm esin e m üsaade
etm iyordu.
K ontro l çok sıkıydı. A m a
d üşm an T ü rk zekâsını ve
onun am an verm eyen cesa­
retini tan ım ad ığ ı
için sık
sık atlatılıy o rd u .
İşte , m e şh u r “K a ra a ğ a ç ”
baskını da, böyle b ir gece
de; ay ın ısıl ışıl parlad ığ ı,
s tra fı p ro je k tö rle ay d ın la­
tan d ü şm an a â d e ta y ard ım
îttiğ i b ir gecede y ap ılm ıştı
D ö rt ta k a , sesizce y an a ş
kığı K a ra a ğ a ç ’m cephaneJk
rıh tım ın a y an aşm ış,
çindekı y ağ ız k ırk K arad e
ıiz usaftı ile R asim K âh y a,
S ara S alih R eis, y an ın d a
olduğu lıaide, A ıi O sm an
Ş aiıınoğiu gecenin içm üeu
n iıtın ıa çiziv erm işti.
Ancan. iıiım ie ra e gö rü l­
m esi m um Kun b ir u stalık
ve çabuklukla nöbetçiler
alteüılm ış, k ahya, aslen E r
m eni b ir iııgnız su b ay ı ile
b ir 'i ü rk su b ay ın ın em rin­
de, b ir T ü rk B aşçavuşu ile
12 T ü rk erin in m uhafaza­
sın d ak i bu cephaneliği k ısa
b ir m ücadeleden so n ra tü ­
m ü üe ele geçirm işti.
iş te K â h y a şim ui, dört
tak ın ım
am b arların d a
7.000.000 tü fe k kapsülü,
25.000 tü fek , 253 m itralyöz
5.000.000 fişek, 7 fıçı dina
m itle g e ri dönüyordu.
A li O sm an K âhya, dönüş
esn a sın d a kesin em rini ver
m iş ti:
— “T a k a la r ellişer, arşın
a ra lık la gidecek. H an g i t a ­
k a yolda y ak a la n ırsa evve­
lâ a te ş edecek. B ak tık i düş
m an a ğ ır b astı, y ak alan a­
cak, v ersin dinam itlere a te
şü . öleceklerin yolu cennet
olsun...”
H alice k ad a r sessiz, kim
seye ra stla m a d a n geçebil
diler. F a k a t
teh lik e asıl
şim di başlıyordu. D üşm an
devriye m otörlerinin
çok
u zak lard a kol gezen sesleri
d ah a şim diden duyuluyor,
denizi ta ra y a n p ro je k tö rle
rin kalkıp inen ışık ları gö­
rülüyordu.
Salih R eis üm idi k ırıl­
m ış b ir halde O sm an K âhy a’ya baktı. O, hiç u m u rsa
m ayan b ir h a re k e tle ta b a ­
k asından çık ard ığ ı sig arası
nı ateşlem ekle m eşguldü.
A ra la rın d a şu konuşm a
geçer:
— “JAeıs!"
— “boyıe.”
>“.tia oır m ucize iste r,
geçelun n a u ç aen. İNe ıüem a enersin?”
O sm an A âlıya, sigarasın
d an çeıctıgı nei«sı, ıvıarma
ra y a uııeu iü ten so n ra ; bu
K anram an can yoldaşının
om uzunu o k şıy arak :
— “U la te tik ol.. A llalı
bizim ledir 1. i>e Baııa.. Bu
işte on p a r a kazancım ız
v a r m ı?”
— “ Yok R eis”
— “M ulıam m ed dini için
m em leket aşk ı için.. H a bu
işleri e ttik m i?.”
— “H e..”
— “Oy.. K u rb a n ol da..”
S u stu lar.
B iraz d a h a konuşm adan
geçti. M otörler çok a ğ ır yol
alıyordu. S anki aylar geç­
m iş de, h âlâ sonu gelm em iş
biı* yolculuğun sık ın tısı ve
heyecanı içindeydiler. B ir­
den O sm an K â h y a ’nın bir
a ğ ır m akinalı gibi işleyen
k ah k a h ası duyuldu. Sonra,
bağırdı:
— “Salih..”
— “B u y u r R eis.’’
— “A llah bizim ledür de­
m edim m i? ”
— “D edun R eis!”
— “H a bak şu yana...”
O sm an K â h y a ’nm işa re t
e ttiğ i ta ra fta n , E yüb su p ­
ların d an a ğ ır a ğ ır H alice
doğru bo şalm ak ta olan çok
k esif b ir sis, ayın ve deni­
zin ü stü n d ek i v asıta la rm
hepsini örtm ekteydi.
G erçekten b ir “m ucize”
idi bu. A llahın, ancak bera
b e r olduğu
in san lar için
gökten, denizin ü stü n e in­
dirdiği b ir mucize...
Bu suale hem en ve k a t’î b ir cevap verm ek m ü m k ü n ­
d ü r: “ H a y ır!” İlim, m aalesef henüz doğacak b ir ço­
cuğun cinsiyetini önceden tây in edebilecek im k ân lar­
dan m ah ru m d u r. B irçok annelerin zan n ettik leri gibi
çocuğun hacm i, y a h u t kalbinin atışları bu h u s u s ta bir
işa re t sayılm az. Çocuğun çok kım ıldam ası, ham ilenin
k a m ın ın çıkıntılı olm ası d a bu h u s u s ta b ir bilgi verm ez.B ununla b erab er son zam an lard a ilim bu meseleyi,
halletm ek için çok çalışm aktadır. Zira, hâm ilenin tü ­
k ü rüğündeki horm onların doğacak çocuğun cinsiyeti ile
alâkalı olduğu artıık m alûm dur. F ak at bu h o rm onların
tahlili de k a tî b ir netice verm em ek ted ir ve hâm ilenin
tü k rü ğ ü n ü n tahlili ile yapılan tah m in ler, bilinm eyen
b ir sebepten dolayı ancak üçte b ir nisb etin d e doğru
çıkm aktadır.
E rk e k m i, kız m ı? Bu s e ıiy a annelerin bilgime iti
sual bühassa bu sene b ir­ m atsızlık
gösterdiklerini
çok m eşh u r anneleri m eş­ nıuşalıade
ettim . B unun
gul etm ışfir. E vvelâ ingil- üzerine, b ir prensip edin­
terede K ıraliçenin d ünyay a cimi. ü u suaıc d aun a "er­
g etireceğ i bebeğin kız mı, kek" diye cevap
veriyo­
erk ek m i olacağı h u su su n ­ rum . ra K a t ham ilenin k a r
d a tah m in le r ileri sürüldü. tın a “kız’’ diye yazıyorum ,
S onra B elçika P ren sesi P a yocuk erk ek
ise annesi:
ola’n ın bebeği erk ek m i, kız "doktorum çok bilgili, ba­
m ı olacak? D iye düşünce­ n a önceden h ab e r verdi!!
le r oldu. N ih ay e t İra n ’dan dem ektedir. D oğan çocuk
K raliçe
F e ra h D iba’nm kız ise aııııesi bana gelip,
b ir çocuk beklediği haberi bu h u s u s ta yanıldığım ı soy
gelince b ü tü n gözler İra n ’a lediği takdirde, ona k a rtu ıı
çevrildi.
g ö steriy o r ve oııa “Ben za
1960 senesinde ilim, doğa te n bunu biliyordum am a,
caık çocuğun cinsiyetini ön sizi sevindirm ek için erkek
ceden tâ y in edebilecek du­ diyordum ” cevabım veri­
ru m d a m ıdır?
rim . Böylece “cahil b ir dok
T E H L İK E L İ BİR
to r” olm aktan k u rtu lu y o ­
METOD
rum..
D oğacak çocuğun cinsiye CİN SİY ETİ N E TAYİN
tin i önceden talim in etm ek E D E R ?
için, b aşk a b ir usul de v ar
D oğacak çocuğun cinsiye
dır. Bu
m etodu Güney tini, irsiy e t tâ y in eder. Bu
A m erikalı d o k to rlar bul­
n u n sebebi de kromozom
m uşlardır. Bu m etoda göre la r şekim dedirler ve vücu­
b ir ş ırın g a ile ceninin e tra ­ d u m uzu teşk il eden hü c­
fındaki m ayiden b ir m ik ta r relerin nüvesinde bulu n u r­
alınm aktadır.
Bu m ayi, lar. H e r hücrede 48 krom o
m ikroskop a ltın d a tetk ik zom v ard ır. A m a yalnız iki
edilm ektedir. M ayide dişi si cinsiyetim izi tây in eder­
y a h u t erkek hücrelerin da ler. K adınlarda bu krom o­
h a çok olduğuna göre hü- zom ların
ikisi, birbirine
!K.üm verilm ektedir. F a k a t benzer. O nun için, bu kroböyle b ir m etodun kullanıl m ozonlara (xx) ism i veril
m ası hâm ile için çok tehli m iştir. E rk ek lerd e ise bu
kelidir.
Z ira, bu su re tle iki krom ozom dan b iri uzun
m ü stak b el an n e de, doğa­ biri kısadır. O nun için on­
cak çocuk d a m ikrop ala­ la ra da (xy) krom ozom ları
bilir. O nun için do k to rlar ism i verilm iştir.
yine çocuğun doğum una k a H A N G İ KROMOZOMLAR
d a r sab retm ey i tavsiye e t­ R O L OYNUYOR?
m ektedirler.
D oğacak çocuğun cinsi­
DOKTORLAR MÜŞKİL
yeti, irs iy e t k an u n larşn a
DURUM DA
uygun olarak iki kromo'
P arisli b ir doktor, doğa zomu y a h u t x y kromozo­
cak çocuğun cin siy eti hak m u tevarüs etm esine bağ ­
kın d a annelerin kendisine lıdır. İki xx krom ozom u te
sordukları suallerden b ıktı v arü s ederse, erkek olacak
ğ ı için, neticede daim a şu tır. İki x y krom ozom u tev a
şekilde h a re k e t e ttiğ in i an rü s ederse kız olacaktır. F a
la tm ış tır “Böyle b ir sualle k a t ceninin bu kromozom­
karşılaşm sa, “bilm iyorum ” lardan hangisini tevasür et­
cevabım verdiğim vakit, ek tiğ in
____a
________
i öğrenm
ek için ____
henüz_
'- t-> x -> » x « » x -x -x -x « :~ x ~ x « x « :« x -:» > x -:* ^ > x -x » x «
32 ER K EĞ E M UKABİL
2 KIZ
B ununla beraber, bazan
ta b ia tın bu m evzuda b irta
kim o y un lar y ap tığ ı m üşa
hade edilm iştir. M eselâ D r
H a rri’nin
te sb it ettiğ in e
göre, 17 nci asirdanberi de
vam edip gelen b ir soyda,
10 nesil boyunca erkek ço­
cukların çok d ah a
fazla
olduğu m üşalıade edilm iş­
tir. Bu soyda 32 erkek ço­
cuğa m ukabil, sadece
2
kız çocuğu d ü n y ay a gelm iş
tir. F ra n s a ’da D r. V erm e­
lin de b u n a benzer b ir vaka
tetk ik e tm iştir. Bu d o kto ra
göre, L o rrain e’de bir ailede
72 doğum olm uş ve do­
ğan çocukların 72 sinin de
kız olduğu te s b it edilm iştir
ÖRNEK
Türk Kundura Şirketi
BİLDİRİK
F azla talep üzerine b ir m üddet için stoku
bitm iş olan 2 Kiloluk k u tu la rd a VİTA Y ağları
1 6 /5/960 P aza rtesi gecesi S /S M arm ara ile Lârn ak ay a vasıl olacağını alâk a d arla ra bildiririz.
M EBEOĞLU
59, A ra sta- Lefkoşa
Tel. 5660
NAYLON Erkek Çoraplarının
En İyisi Henüz Vasıl Oldu
Kalite: BİRİNCİ SINIF
Desen: TAM 70 ÇEŞİT
Fiyat: PİYASANIN 7 ŞİLİNİNE KARŞI
YALNIZ 5 ŞİLİN.
PEK YAKINDA
HALK Sinemasında
HAKİKÎ UCUZLUK
Yalnız 10 Gün İçin
9 Mayıs, 1960 dan 19 Mayıs 1960 a kadar
HAZIR POPLİN ELBİSELER
Fiyatlar yalnız £1.000 dan £2.500 kadar
Bayram münasebeti ile bu büyük fırsatı
kaçırmayınız.
FERRUH DERVİŞ
29, Yeşil Kazino Sokak
Lefkoşa - Tel. 5785
elimizde bir im kân m evcut
değildir.
100 Kız, 105 E R K E K
D oğacak çocuğun cinsi­
yeti, irsiy et k an u n ların a ve
biraz d a tesad ü fe bağlıdır.
Bu hâm ilenin d ü n y ay a ge­
tireceği çocuğun cinsiyeti
kız da, erkek de olabilir.
Bu ihtim al yüzde 50 nisbetin d ed ir ve
bu h u su sta
İran d o k torlarının sözleri
doğrudur. Onun içindir ki
dünyada doğan erkek ço­
cukların sayısı ile kız çocuk
larının sayısı hem en
he­
men birb irin e m üsavidir.
100 kıza m ukabil 105 er­
kek çocuk dünyaya gelir.
Bu, b ü tü n dünyada böyledir.
LABORATUAR
TEC R Ü B E L E R İ
in san lar, asırlard an beri
Idoğacak çocukların
üze­
rin d e b ir te s ir icra etm ek
im kânını a ra ş tırm a k ta d ır­
lar. F a k a t m aalesef çocu­
ğun kız y a h u t erkek olma
sim tem in edecek ilmi b ir
m etod bulunm am ıştır. Lâ
b o ra tu a rla rd a h ay v a n la r
üzerinde yapılan suni ilkah
la, p arto jen ez denilen b ir
m etod sayesinde, doğacak
y av ru n u n cinsiyetine te s ir
etm ek
im kânı o lm u ştu r
am a, bu m etod henüz in­
san lar üzerinde denenm e­
m iş tir ve denenm esinde
m ah zu rlar olduğu d üşü­
nülm ektedir.
M üstakbel annenin, f a ­
lan y a h u t filân re jim i ta ­
kip etm esi, doğacak çocu­
ğun cinsiyetine te s ir ede­
mez. R ejim in yegâne fayda
sı, doğum u kolay laştırm a­
sıdır.
B A TIL İTİK A TLA R
H er m evzuda olduğu g i­
bi, bu m evzuda da pek çok
b âtıl itik a tla r m evcuttur.
B azı m em leketlerde m ev­
Yeni k u rulan Ş irketim iz, h e r zevke uygun, $ cu t olan b âtıl itik a tla ra gö
re, aym dolunay y a h u t h i­
sağlam ve en son m odellerde ayakkabı imâline
lâl şeklinde olm asının, do­
başlam ış bulunm aktadır.
ğacak
çocuğun cinsiyeti
K asaba ve köylerdeki T üccarlarım ızın
üzerinde b ir te siri v ard ır.
m üessesem izi ziyaret^ ederek, işlerim izi görm e­
“E şlerin b ir a ra y a gelmesi,
lerini bildiririz.
dolunay zam anına ra stla dıysa, doğacak çocuk er­
ALAYBEY SOKAK N. 24
k ek tir, hilâl zam anın a r a s t
L efkoşa
ladıysa kız o lacaktır” d e r­
ler.
AYŞECİK
,
Sovyetleı in B a tıy a İh tarı.. A nti . madde ...
TOPTAN
ve
PERAKENDE
A /S FYENS STROMPEFBRIK ODENSE
Kıbrıs Genel Vekilleri
DERSEV İTHALAT ACENTESİ
(Büyük Hamam Karşısı)
Posta Kutusu: 350 - Tel: 72512
LEFKOŞA.
“A R SLA N IN SE SİN İ
D İN L E ”
F a k a t şüphesiz bunun
h içbir rolü yoktur. Bu ve
bunun gibi bâtıl itik a tla r,
A frik a ’d a yerliler a rasın d a
câ ri olan g arip âdetlerden
fa rk lı değildirler. A frik a ’­
nın bazı kabilelerinde, si­
hirbazlar, m ü stakbel anne­
ye, orm ana gidip o ra d a bir
arslanm k ükreyişin i dinle­
m esini tav siy e ederler.
M üstakbel anne, arslanm
kükreyişini dinliyebilecek
k ad a r cesur ile, bu taıkdir
de doğacak çocuğun erkek
olacağına inanılır. Aksi vâr it olur da m üstakbel anne
korku içinde k o şa ra k g eri
dönerse, doğacak çocuğun
kız olacağına inandır.
DOĞACAK YAVRUYA
ŞEFK A T
H içbir k o ca la n ilacı, hiç
b ir büyü, h içb ir u ğ u r doğa
cak çocuğun cinsiyeti üze­
rin e te s ir etm ez. İlim, h e­
nüz b ü tü n insanlığın m e­
ra k e ttiğ i bu m evzuda b ir
şey söyliyecek d u ru m d a de
ğildir. Böyle olm ası d a bel
k i beşeriyetin h ay ran ıd ır.
Zira, bazı h u su slard a ta b i­
a tın in san lard an d ah a akıl
hca davrandığı görülm üşşeylerdendir. A lim lerin bu
m evzuda yap tık ları a r a ş tır
m alarda, bu k a d a r titiz ol
m alarının b ir sebebi de bu
dur. Şim dilik yapılacak tek
şey, doğacak çocuğu kız ol
sun, erkek olsun, aynı se­
vinç ve ş e fk a tle 'k u c a k la ­
m ak ve sevm ektir.
«aör**:
Hayatın Sonu
....v e
K rem im deki soğuk sarayından Nikita Krusçej Sov.
yeller Ordusunun, milyon 200 bin ki{i azaltıldığını
ilân ederken korkunç bir silâhın mevcudiyetiyle dünyayı bir mum gibi eritebileceğini de ilâve etti???
ciddi ihtarın gerisindeki hayret verici silâh ne olabi­
lir? Sovyet âlimleri anti-maddeye sahip oldular mı?
0tviV**rS kı»
E * C n e t**
ıli
i Rjt
mt
M utallip D. VtJDALl
Kızıl d ik ta tö rü n b a tıy a ihtarlarının ardı ar.
kası kesilm edi g itti. H a y re t verici silâh! Berlin'
ih ta rı ve n ih a y e t 1 M ayıs günü Kızıl Maydanda tre n ra y la rı gibi dizilen roketler! Bütün duny a m erak ediyor! Yeni olan Rus sm aî bilgisinin
b ir yönde gelişm eler kay d ettiğ in i batıya sızan
gizli h ab e rler tey id ediyor. Hali hazırda Kızıllarm elinde dün yan ın en büyük şehrini harafoedecek ve binlerce mil m urabbaındaki yeri öldürücü rad yo şu aları ile kaplatabilecek miktarda
h id ro jen bom bası olduğunu biliyoruz. Sovyet
gücünün k arşılaştığ ı en büyük zorluk teslim et­
m e v asıtası y an i sevketm e kuvvetidir. Krusçef’in “h a y re t v erici” silâhı ve anti-m adde ile ha­
re k ete getirebileceği ro k e tle rd ir! Şimdiki malû­
m a ta göre 2 ton h id ro je n bom basını 5 bin millik
b ir m evzie sevk etm ek için, ilim dünyasınca bili­
nen kim yevî y a k ıtla rd a n 200 veya 300 tonluk
k a n ş ım gerekm ektedir. H albuki Sovyetler antimaddeyi bulmuşlarsa bunun turtılamayacak kadar
küçük b ir zerresi kendilerine istedikleri sevketm e k uvvetinin azam isini verecektir.
A n ti-m adde yeni foirşey değildir. 1932 den
beri m ü n ak aşa halindedir. B irkaç sene sonra an­
ti - elek tro la r k eşfetilm işti. B unlar her hususta
e lek tro n la ra benzem ektedir, şu fa rk la ki menfi
olm ayıp m ü sb ettirle r. B ir elektronla anti - elrktron b uluşunca b irb irlerin i m ahvederek yüksek
m ik ta rd a enerji m ey d an a g etirirler. Bir atom
veya h id ro jen infilâk ın d a aksülâm el yapan küt­
lenin yüzde b ird en azı e n e rjiy e tahvil olunmak
tad ır. H albuki b ir a n ti - m adde infilâkında yüzde
yüz en e rji hasıl o m laktadır. Sovyet idarecileri
an ti - m addeyi kullanabilirse binlerce mil saatta
gidebilen binlerce to n ağırlığındaki roketleri
uçu rabilirler. V e b u n d a m uvaffak oldukları zam pn yıldızlara pridip gelebilirler,
dünyayı bir
m um jribi erite b ilirler ve hidrojen bombasını fil­
de p ire m isaline düşürebilirler. Çünkü dinamik
çraz m ü teh assısı o larak şö h ret yanan bir Sovvet
jrofesörfin iin iddiası doSru ise, Sovyetler foton
(ziyaya a it) ro k e t yapabilecek vaziyettedirler.
■ » # $ * nr
■ r - jj, ^
d**-
cü*n
K i * * S& 6e H
çakj
te
llö»
'İ M
,
ı üni
^ ıE * « r d
d*,
Krem ve pudra ikisi beraber
Creme PufF
Crem e P uff'm ihUva ettig-t krem , hem makyajımsan
uzun öm ürlü olm asını, hem de pürüzsüz tene salüp
olmanızı sa g lıv a ra k cilt m uhafazasında en mühlnı
rolü o y n ar Crem e P u ff’dakı pudrm karışın» kremle
beraber, ciltteki pürüzleri yum uşak v e
parlak bir ta b ak a halındekapatır. HİÇ
bir zam an aşırı derecede “ boyanm ış”
görünm ezsiniz,. Dahası, Creme
Puff. yüzde saatlerce kalabilir
ve ne cilt üzerinde renk değişir
; 4if;i
ne de p o rtak al rengini alır.
P u triy erll
madeni
değiştirme cihazı
max
F
a c to r
•Creme Pu*f (Irademark) metn-i Ma> Factor HoMywood crî»mf »ow«e'
ılt f L r
.ARIL
Ur
verr
&
A nti - m ad de o k ad a r kuvvetlidir ki, milyonlarca
mil m esafede d ü n y a üzerinde yaşıyan herşeyi
yakabilir. B atı bilginlerine göre anti - madde he­
nüz hayâl safh asın d ad ır. Çünkü anti - madde
h e rh a n g ib ir m adde k arşılaşın ca
derhal kendi
kendini m ahveder. D em ek oluyor ki tabiat üze­
rin d e m ev cu t değildir. O halde imâl edilmelidir!
L âkin nerede am barlan acak tır? H erşey madde­
den y a p ılm ıştır; A caba Kızıl diktatörün böbür­
lenerek d ü n y ay a m eydan okuyuşundaki sır ne
olabilir? R u sla r anti-m addeyi yetiştirecek kuv­
v etli elek tro - m ak n etik sahanın sırlarına vakıf
o ldular m ı? Y ani insanlığın sonu maknetik bir
şişenin im âline m i bağlanıyor? Pek muhtemelen
cevap “e v e ttir” ! Çünkü an ti - m adde böyle bir
şişe içerisinde h e rh a n g ib ir dev rokete yerleştiri­
lince d ü n yay ı b ir m um gibi eritm ek hiç te zor
olm ıyacaktır. S ovyetlerin en büyük emeli de, sev
ketm e k u vvetine sah ip olm alarıdır. 1 Mayıs gü
nü Kızıl M eydanda b ir k a ta r gibi teşh ir olunan
R u s dev ro k etlerin de a n ti - maddeyi havi maknetic şişeler m evcutm uydu?!! Ve Krusçef’in deh
şe t verici silâhı d a A lâddin’in lâm bası nevinden
b ir şişem iydi?! B ilinen b ir h ak ik at varsa o da
nüveye a it b ir devirde yaşadığım ızdır ki her ha­
yâl tah ay y ü l edildiği devrede bile hakikat ola­
bilir.
Max Factor
ijânM
. ışUİM
UT** :<£
astfhfc81 i
vimie M- İti
ınf tâŞİ*n
B fS
"U!Ş*1
ntfVZU
D
'.P-1
«t v,
^ k s m ı Sa-0'1
w ■ boluna»
_»iifi iıaia
(jevr»»®5®!
( taçlsrunn siı j
„ da tesbit olun!
tegae taşlan 1
_
| »
» i* H
L unıh'ktf
|
jjgüip h yine
iKÜckkr esnas® ^
ıçıkmutJ
-NI SARHOŞ
t Mî’
Ktaev Rod«
,_Be iasanın hârta
BiedaTi ettiğine kati
yeni bir vnn
Mhıütere’de. iki dok
■ i p e t&rrıoş olan do
H İ Mbit etmişler.ir
|
ttıfa
t® ve garantili
>*!«tam batıryak i
fSta 16/ çilin ,
Uoti Biktcfiı
Sdna
I StokNo, 18
lefkoşa
lfl MAVJ», UM
MAVKA S
( K O Z H II U 1 )
f,p diinyas,Ildan yeni haberler:
1 paZJa uyku insanı ölüme
götürüyor
,
Duke ü n iv ersitesi Profesörlerinden D r
S^ . t e r ’e fö re fazla uyku vücuda zararlıdır, hattâ
i.'l NOS, görüşmelerin
ularda ölüme bile sebebiyet vermektedir. Doknetice
vermemesine te­
bir insanın uyurken, çok d a h a ağır nefes
masla şunları yazıyor :
I* Ve bu aebeble te n e ffü s ettiği oksijenin çok
Perde arkası görüşmeler
\& iL n ve vücudun uyanıkken norm al bir şekilde
uzun zamandan beri devam
it,p karbon dioksidin kanda biriktiğini
ettiği halde bir netice vermek­
söylemektedir,
w*
ten uzak kalmıştır. Makarios
Sieker’in tetkiklerin Bu h a s ta la rın şu veya bu Ingilizleıden mantığadayanan
. ^ Jd İın e tic e le re göre sebepten ö tü rü m ecburî ola bir talepte bulunuyorlar. Üs­
l ^ i k bir uykıı zar- ra k çok fa z la su içtikleri de ler kendilerine lâzım olmadı­
İ S u tta toplanan kar an laşılm ıştır. F azla su iç­ ğında bunları Kıbrıs Cumhu­
içki riyetine teslim ederek adadan
J*jhtolt miktarı insana m ek ise alkoliklerin
^ J & d i r , fak at me- içişleri gibi ip tilâ derecesi­ ayrılmalarını arzu ve talep et­
ne v a ra n b ir su içme âde­ tik. Onlar ise bu makûl dav­
“Sifhirurette
tosa®11116
sa a t
uyamas» sıra tin in eseridir. Sudan sar­ ranışa karşı maksadı bir si­
4 S udunda birikecek hoş olanların sarhoşlukları yasetle mukabele etmektedir­
-11 ı-arbondioksit z a ra ra r içkiyle sarh o ş olanlarm kin ler. Maksatları nedir? Niye
•Ikray» başlam aktadır den zerre k a d a r farksızdır. Türkler de Makarios’u bu
" S * k a r b o n dioksit S arhoşluk hali ise bu in­ kritik anda desteklemiyorlar?
Starının artması ise ın- san ların k an ların ın suyla Oromitya ile Ksilotimbu köy­
tmuykusunu getirmekte
sulandırılm asından ileri gel lerini ise üsler bölgesinde bı­
Zlaysiyle uyayan 9, V m ektedir. B unun neticesin­ rakmak istemekten İngilizlerin
" t a n ın d a k i karbon dıok
bir maksadı olduğu anlaşılmış
S a n daha fazla art- de kan, beyine norm alden tır. O da bu iki köy arasına
çok d ah a az k an götürm ek
L ı r . Bu fasit daire
ağır uçaklar için bir hava ala­
Saktan çok hoşlanın te ve ]b u da gözlerin b u ­ nı inşasıdır. İşte bu iki me­
lanık görm eğe başlam ası,
nsele Kıbrıs halkını - bilhassa
Solara zarar verene kaıbaş
dönm esi ve dil sürçm e 12 bin işçiyi - sarsmaktadır.
ı_ (kvâia edecektir.
si gibi
hallere sebebiyet
ELEFTERÎYA, MakaJMESANE TAŞLARI
verm
ektedir.
rios’un dün Mağusa’da
\' vSIL TESB1T
EDİLİYOR?
imerika’da Michıgan Um
ötesinin Tıp Fakültesin
Lirdir. Bahis mevzuu şa
2 n , bir 8!“ ® eVVel a^ IZ
ta verilen veni bir m adde
vaataaiyle 1233 hastalıksız
sormal insandan yüzde 14. BİZİM ZAFER ve HALK SİNEMALARINDA
^betinde mesane taşları
•n bulunduğunu tesbit et
Büyük Sürprizlerle Yeni Türk Filmi
ilerdir. Bahit mevzuu şa
saların büyük kısmı 35-55
sşlan arasında bulunan
faal idare meclisi âzala
MERAKLA BEKLEYİNİZ
nvdılar. Bu arada erkekler
fetekaüdiye devresinden Baş Rollerde: EŞREF KOLÇAK, NİLÜFER
snıra mesane taşlarının sü
AYDAN, AHMED TARIK TEKÇE.
retle arttığı da tesbit olun
Kuştur. Mesane taşları
şahısların yüzde 70
bu taşların mevcudiye
_ dair zerre kadar biljilai olmadığı da yine ya
ptlan tetkikler esnasında
mevdana çıkmıştır.
' İNSANI SARHOŞ
U R Mt?
Kuzey Rodez
ile insanın h asta
iavi ettiğine kati
inanan yen i bir m ez
ılmuştur.
iltere’de, iki dok
:e sarhoş olan do
tesbit etm işlerdir.
*P
^
\0 fft
19 MAYIS
Gençlik ve Spor Bayramında
DAĞLAR ŞAHİNİ YÜRÜK EFE
ve garantili
kuru bataryala
16/ şilin
ten
Selim
No. 10
LEFKOŞA
ilâveten İngilizce
The Criature Walks Among Us
BULMACA
H azı rüyan
M Ş.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 □ □ □ □ □ □ □ □ ■
2
yaptığı konuşmadan şun­ 3
ları iktibas ediyor :
Güçlüklerden yılmak bilme 4 □ □ □ □ □ ■ ■ □ ■
yen bu halk - sizler - ile te­ 5
masa geçtiğimde heyecanımı 6 ■ □ □ □ □ □ □ □ □
gizleyemem. Bu gün hâlâ güç 7
lüklerle karşüanmakayız. İn­ 8
giliz müstemlekedleri, lıalkı
9
— “H a evet. Peki, yalnız
— "D arılm am da fay d a­ de biraz dolaşalım .”
[işsizlik, ekonomik kriz ve da­
irkildi. Belli etm ek iste­ biraz dinlenm ek istiyorum .
h a bazı güçlüklerle diz çöktür­ Soldan Sağa:
sız. .Kaldı k i bunda senin
— “Olur. Uzan biraz din
1. Beğenilecek eser inoy*- hiçbir
meğe çalınıyor; fakat muvaf­
kabalıatin
yok.. m emesine rağm en içindeki
fak olamayacaktır. Zira İnik­ dana getiren kimse. 2. Bir .ciğer darılacak olursam fu-tm a gözlerine aksediyor len, so n ra ben seni gelir
siz taleplerüıi asla kabul etmı emir. Dünya. 3, Saçsız. Yav kendim i pek küçülm üş his­ au. K arşısm a çıkan yaban­ alırım .”
Hiç sesini çıkarm adan ba
yeceğiz. Dört yü mücadeie ı-usu olan digi. 4. ISuya dü- sederim. Onu, bekâretini cı bir erkek, n asılsa bugueden
bu halk m diz çö­ §en böyle çıkar. 5. Bağı§- y anaşm alarına kaptırm ış ne k ad a r sakiauıgıa en Kıy şını salladı, ü şü m ü ş gibi
keceğine ve İııgüizlerin galibi Kalça ile diz arasındaki kı<- çiftlik sahibeleri
yapar. m etli şeyini on u aa kuiay- b ir hali vardı. E ğ er kendi­
sıuı.
6.
K
ıb
m
ta
portakalı
ile
yet sağlayacağına asla inanaBen san a kendim i isteye is ıiiua auverıuış, u sıen a Ut mi aldığım vazifeye bu ka
meşhur bir kasaba mensu­ tey e verdim .”
mam.
iuçuır şey
oum uıuş gıln d ar k aptırm am ış olsaydım,
bu. 7. Buna uygun işiemi^UUUJı
LcU
İ^U
V
İV
UİlLt: u ^ ı i j ul - bu zavvallı kıza cidden acır
Mevzu tatsızlaşm aya, ko
E T N İK İ, Aanayasanm yen saat beş para
etmez.
dım. A m a ne yapayım ki,
r
«•■
»»
luuııe
g ıu u iu
muhteviyatının gizli tu­ Organ. 8. Sıfat takısı. ‘‘Bu­ ııuşm alar t e m kızlarının
. .» - ıı.ıu iil j t - i . U l J l C l i l l l
S iİ ^ lp bana tevdi edilen vazife ne
tulmasına temasla şunla­ nunla beraber” mâııasmda- bayıla bayıla okuyacakları
eğlencesine, ne de
JO S U .
1İ11S 1U U U İİ gönül
rom an m uhaverelerine dön
rı yazmıştır :
dır. 9- En kısa zaman. Çiin*kalp
oyunlarına
cevap ve
m.ı
>m
uttiid.i'iüi'iiiiu
oy'AiitUi
meye başlıyordu, işi kısa
Anayasamızın imza edilme­ kü.
j ı u ı f c u l u j o ı u t u U - x u . a u u Z - riyordu.
kesm
em
lâzımdı.
sinden bu yana bir aydan faz­
— “iste rse n yem eğini de
sessiz uu' m ucuuoe
— “Böyle düşündüğüne ua
la bir müddet geçtiği halde Y ukarıdan Aşağıya:
odanda
ye. Ben seni gece
oıuyoıuu.
jsuıiuan
gau
p
ç*
1. Mezdeki. İyi. 2. Bu§ ve­ çok m em nun oldum. Zaten
hala halka
bu anayasanın
»>
lii p a rtiy i iuu.aiuicii.ivti. gelip alayım .”
akıllı
b
ir
kız
olduğun
göz­
ya
saçma
demektir.
Eğlen­
mukteviyatı verilmemektedir.
— “Nasıl istersen ?”
iOn iki aylık çalışmanın seme­ mek için arkadaş arasında lerinden okunuyordu. Hadi u o zıeııu ıı ıııç Ku'puıauau
— “A llahaısm arladık.”
oııa
uaauyoi,
ta
u
ıcşju
u
ru
resi olan bu anayasayı halk­ yapılan şey- 3. A ta papuç şim di giyin de çıkıp şehir— “Güle güle”
u a tesire jfauşıyoi'auın.
tan gizlemenin ne manası var giydirme. 4. Lâhza. Papaza
Odadan
çıkıp asansöre
A
sırıai'
aa
u
an
uzun
sü
­
dır. Bağmışız Kıbrıs Cumuri- verilen dini ceza. 5. Büyürüdüm
.
A
şağıdaki bara
re
n
uuaaç
saniye
geçli,
^
u
k
tir
.
6.
Damarda
bulu>yetinin Anayasasının imza
uoziei'inı y a v a jc a kapayıp indikten sonra bile hâlâ ka
edilmesinden bu yana iki ay nur- H er sene İzmirde 20
ym,Kunuu. lam an ı, i^a^an- fam ı işgal eden problemi
gibi bir zaman geçmiştir. Res­ A ğustosta açüaıı. 7. İyi. Bir
mıgr.ım. Al-lıK geVŞiyol'uU. çözem em iştim . B ir viski ıs
şeyi
işlemez
hâle
getirme.
8
mi olarak hiç bir şey söylen­
Hiunın te rs i n e aınına d u ş­ m arladım . Onu yudum lar­
miş değildir. Buna rağmen ta­ Nota. Bir parçadan yapdm
uş oıan uır üaukuiu g e n ken düşünüyordum .
mış
işçi
üstlüğü.
9.
H
arf
rafgirlik güdülerek anayasaKıbrıs Türk Gençlik Teş­
Bu kız ne biçim casustu
attı,
b oııra ses çıaai’m auan
/nm öğleden sonra intişar eden okunuşu- Taştan yapılmış kilâtı
Genel Başkanı Dr.
bir gazetede neşredilmeğe baş set.
liasan Güvener,
Kıbrıs ark asın ı ddnuu ve canuıı H ay atım d a hayli yosm a ile
janması inanılmaz bi r olaydır. DÜNKÜ BULMACAMIZIN Türk Çiftçiler Birliği Baş­ onuııe gidip perdeleri açtı. düşüp kalktığım için yanıl­
Allah beterinden saklasın.
kanı Hüseyin Gültekin ve D ışarıd a b av a k ararm ay a m am a im kân yoktu. Benim
ÇÖZÜMÜ
Genel
Sekreter İsmail Sa- yuz tu tm u ştu . K uyada ko­ bildiğim a ja n la r bu y aşa
FİLELEFTER OS, “Ka­
k ad a r kız kalm azlardı. Bu­
Soldan
Sağa:
dıkoğlu ile birlikte 14 Ma­ n u şu r g ib i:
pışma", "dayılık”
ve
— “A rtık ak şam olmuş, nu hiçbir k itap yazmazdı.
1.
ıVlanoyla.
2,
Adana,
yıs
cumartesi
günü
öğleden
“ bekleyiş” başlıkları altın
F a k a t bu nasıl oluyordu
Gar. 3. Nafaka. 4- Emir, Ni­ sonra Mağusa Kazasına bağ gitm esek olmaz m ı? ”
da şu kısa makaleleri ya­
__“N asd istersen? B u ra da....”
ce.
5.
Lafazan6.
İçen,
Ya<lı
Çınarlı
(Blâdan)
ve
M
al-.
zıyor :
Allah A llah?
ka. 7. Ye, Kol. 8. Ata, Ale­ lıdağ (Melûnda) köylerini j d an doğruca aşağ ıy a yem e
Yalya köyü TürkJeri Hükû
ır
a hhııt.
rdl a
a lbaşka
ia a k a
•___ .
D
üşünm ekten vazgeçtim .
ğe
ineriz,
y
a
u
t
ni. Tedipziyaret etmişlerdir.
mu.e ait 300 dönüm araziyi
Çünkü n e k ad a r uğraşsam
l>ır
yere
g
id
eriz?”
Her iki köyde de Gençlik
zaptetmişlerdir. Köfünye civa Yukarıdan Aşağıya:
k o l l a r ın ı kav u ştu rm u ş, bu m eseleyi şim dilik çözerında Limasol - Lefkoşa Yolu­
1 Maneviyat. 2. Adam, Teşkilâtının gaye Te tu'tu'- cam ın önünde bikes, zavaı m iyeceğim i an lam ıştım Sa
nun istikametini yine Türkler Çete. 3. Nafile, Ad. 4. Ona­ mu izah edilmiş zn-ai bahis­
ate baktım . Bteş buçuğa ge
lı bir çocuk hali alm ıştı.
değiştirdiler.
Limasoldaki ran- 5. Lak (K al)., Kap. 6. lerde konuşmalar yapılmış
liyordu.
O turduğum tab u re
—
"K
endim
i
b
iıaz
yor­
Rum mannavlardan Türk Be­ Anayol. 7, Ag, izale. 8. An'- ve iktisaden kalkınmamız g u n hissediyorum . B u ak ­ den kalkıp telefon kabinesi
için
neler
yapılması
icap
lediyesi para koparmağa çalı­ cak, Ne. 9, Ur, Enayi.
ettiği anlatılmış
ve köy şam çıkm asak olmaz m ı?” ine girdim ve san trald an
şıyor. Cumhurneisi Muavini
— “Sen bilirsin ? A m a h a ttı istedim . N eclânın ver
dertleri dinlenmiştir.
Dr. Küçük ile Bay Denktaş bu
J a n ’a söz verdiğim izi u n u t diği adrese ve n u m aran ın
lıaraketleri takbih etmeğe bi
yazılı olduğu kâğıdı çıkarıp
m a.”
le kalkışmamışlardır. Bu haraK aşlarını çatıp, alnını ka aboneyi çevirdim . Fevkalâ
ketleri “kapış İd bir şeye sa­
rıştırd ı. B ulup çık arm aya de ta tlı b ir ses cevap v er­
*
hip olasın” siyasetinin deva­
uğraşıyordu:
d i:
Lefkoşa’da Ziraat
mı olduğundan
bizi hayre­
— “Alo efendim ?’’
—
“J
a
n
d
a
kim
?”
K. T. G. T. E şy a piyan
Memuru Niyazi Der­
te düşürmedi. Peki ama Sir
— “E v e t? ”
—
“M
ihailesku.
Dün
ak­
gosu 19 M ayıs gecesi çeki­
viş ile eşi Günay Ni>Huglı Foot bu işe neden? Kıb
— “Ben M urat.
şam
g
ittiğ
im
iz
lokantanın
lişi yapılacağından yanla­
yazi’niıı 15. 5. 60 ta ­
rıs Türk basını ve bilhassa
(Devamı var)
rın d a satılm ayan biletleri
sahibi...”
rihinde
bir
erkek
ço­
“Nacak” dayılık siyaseti güt­
olanların 17 M ayıs gününe
cukları dünyaya gel­
mektedir, Hep tehditle hare­
k ad a r T eşkilât m erkezine
miş ve ERDAL diye
ket ederler. 20 inci asır anlayı
g etirip teslim etm esi reca
isimlendirilmiştir.
şı ile hiç de uymayan bir siya­
olunur. Y ukarıdaki tarihe
Anne ve babayı teb
sete kapıldılar. İyisi bu dayık ad a r g etirip teslim edil­
rik
eder,
yavruya
lığtn durmasıdır.
meyen biletler satılm ış ka­
uzun ömürler dilerizKoççina isimli Türk köyü
bul edilecektir.
civarında yerli yapısı av tü­
fekleri ve barıt ile saçma ve
dinamit bulunmuştur. Bunlar
hangi maksatlar için kullanı­
lacaktı. Türkler Rumların si­
lâhlandığını ilân ederken bun
lan görmezler mi? İlgililerden
bir açıklamayı bütün Rum hal
kı bekliyor.
★ Kıbrısta ilk defa
H ARAVG İ, şunları ya­
★ Dünyanın en müessir ilâcı
yınlamaktadır :
★ Her türlü baş ağrısını
Resmi bültende haber veril
★Nezle, Grip ve Diş ağrısını
diği veçhile iki Rum talebe­
★ Süratla teskin eder.
min ellerinde kurşunla dolu ta
★
bancalar bulunmuştur Bu
★ Israrla arayınız
açıklama mahiyetindeki bülte
nin ayni hemen hemen her
★ Mutlaka deneyiniz.
gün işitilmekte ve gayri kanu­
ni silâhların mevcudiyeti hal
VATAN ECZANESİ
kı endişeye sevketmektedir. 11
Atatürk Meydanı
gililerin vazifelerini ikmâl et­
Tel: 2224 - Lefkoşa
meden, sayılarının çok oldu­
ğundan şüphe etmediğimiz,
bu silâhları derhal ele geçirme
Diğer tevziatcıları :
Jeri ve halkı nefes aldırmaları
HAŞAN ALİ RIZA ve OĞLU
/
şarttır.
CYPRUS M A İL, aşağı­
da önemli bir haberi ve­
riyor :
Sekiz günden beri çıkma
Dişlerinizi ihmal edemezsiniz Bunun için, sizi hiç unut­
za giren Vilâyet Konağı gö mayan bir arkadaşın tavsiyesini- uyun. Daha parlak diş ve
rüşmeleri vaziyeti yeniden ka
Kuyumcular çarşısında yeni açtığım $ daha taze bir nefese sahip ulmak için yeni S«p«r \Vhite
rıştırmıştır. Bu cümleden ol­
saatçi
dükkânında her türlü saat tamiri- £ “Kolyııos” diş macunu kullanınız.
mak üzere eğer
îngilizler
Zevk verici ve değişik rayihalı Sııper Whitw’ı kullan­
nin
karantili
olarak yapıldığını.
f
önemli bir fedakârlkta bulun­
mak
hoştur Size cazip bir tebessüm veren ve dişinizdeki
Ayrıca
îsviçrenin
tanınmış
(FELKA)
mazlarsa Makarios gerek Vi­
çürüklerle
mücadele eden Süper VVlıite, ayni zamanda siipet
lâyet Konağı görüşmelerini ge
saat acenteliğini Lefkoşada almış olup sa­
rekse Geçici Konsey’deki va­
konsentredir
Diş fırçanıza koyacağınız az bir milular, size,
tışa başladığımı sayın halkımıza müjdele­
zifelerine ilân boykot edecek­
diğer
herhangi
bir diş macunundan daha iistiin bir diş te­
rim.
tir. Zaten Makarios’un konsey­
mizliği
ve
koruma
hassası temin vder! Bugün bir tüh satın
ŞAKIR 1. EREL
deki mevkiine, geçen hafta ba
alınız
'
Kuyumcular Çarşısı No. 46
şından beri, gitmediği anlaşamamaktadır. Ekonomik mev­
Lefkoşa.
DİŞLERİNİZİ HAYAT BOYUNCA KORUR
zuda İngilizlerin teklif ettiği
f 11 milyona mukabil Makari­ liralık garantiyi şimdiden sarBU AKŞAMKİ
os 14j milyon lira talep edi­ fedebilirler. Üslerde ise büyük
Nöbetçi Eczane
\ \ I /
yor.
projeler vardır. Tutarı
25
IŞIN ECZANESİ
TIM E S OF CYPRUS , milyon lira olan bu projeler­
A tatü rk Meydanı.
üslerde başlatılacak olan den 'bazıları şimdiden pek alâ
Lefkoşa.
başlatılabilir.
Yalnız
Piskobuişlerin derhal başlatılma­
tesisi
sı lüzumunu şöyle anlatı­ ıda karma karargâhın
için 5 milyon liralık
proje
yor :
Geçenlerde 10 bin kadar 2000 işçiye iki sene müddetçe
L ârnaka’da kola ve ütü
Türk ve Rjum işsize konuşari iş sağlayabilir. Siyasî teferru
Vali kendilerini sükûtu hayale ata göz atılmaksizm bu proje­ yapabilen üç kadına ihtiyaç
uğrattı. Zira Cumhuriyetin ler başlatılırsa hem askerler vardır. İsteklilerin Tuzla’da
ilânına kadar 'hiç bir şey yap­ rahat daire ve evlerde ikamet İrfan Ali Beyzade, Siddika
Ayrıca:
manın mümkün olmadığını ederler hem de işsizlik önlen­ Hanım Sokağı No. 30 adre­
K 46
Kolynoa Standart diş pastası
söylemiştir. Halbuki Îngilizler miş olur ve böylelikle siyasi it­ sine m üracaat etmeleri ri­
ve IClorofilli Kolynos satıştadır
ca olunur. H A K İ Q A V i
adaya yapacakları 10 milyon hamlar da soma erer.
, il ,I,H
Kıbrıs Türk Gençlik
Teşkilâtının Köy
Gezileri
Kıbrıs Türk Gençlik
Teşkilâtından
Doğum
KOMPO
ASLA UNUTMAYIN!
Süper White dişleri parlatırÇürümeyi önler
DİKKA T
|K & B y n o s
s m m
Uç Kadın işçi Aranıyor
mi
çfİtyT'Y i ' i i
BATTA 4
PAZARTESİ, 18 MAYIS, l8#9
(BOZKURT)
B
o
z
k
u
»
(
Spor
Okuilararası Atletizm Müsabakalarında
Baf Kurtuluş Lisesi Birinci Oldu Fenerbahçe, Altmordu’yu 2—0
Maarif Kupası Okullarara» Atletizm Müsabakalarına iştirak eden olmlI atletleri, bayrak ve flftmalanyle merasim
esnasında. (Foto. B ozkurt - BÎLBAY)
Dün öğleden sonra Taksim
kadında kalabalık bir seyirci
opluluğunun önünde yapılan
Maarif Kupası Atletizm yarışnalarl, gayet başarılı olmuşur. Başta Kıbrıs Gumhurreisi
nuavini Sayın Dr. Küçük ve
Türk Bakanlar olduğu halde,
jir çok mümtaz davetliler de
nüsabakaları takip etmisleriir.
Müsabakalara, resmi geçit
/e İstiklâl Marşından sonra
ıdadaki bütün Türk Lise ve
Drta okullarının katılmasiyk1
jaşlanmış ve şu neticeler alınniştir.
100 Metre Erkekler (Lise)
1. Celâl Canova (Baf Kurtutuluş Lisesi) 11 3/10 saniye
2. Fadıl Albayrak (Celâl Ba­
yar Lisesi)
DUnkii müsabakalarda şampiyon olan lia f Kurtuluş Lisesi atletleri Spor öğretmenleriyle
birarada. (Foto. Bozkurt - BtLBAY)
3. Görgün Fenercioğlu (N a­
mık Kemal Lisesi)
4. Gönendere O rta Okulu i. Baf Kurtuluş Lisesi
yet O rta okulu)
★
3 puan.
★
3.Emine Ahmet (Lefke Gazi
5. B eyarm udu O rta Okulu *GÜLLE A T M A
D İSK A T M A
Ortaokulu)
2 puan
1. Cemal Mehmet (Celâl Ba­
1. İbrahim Kenan (Namık Ke
★
6. A n afartalar O rta okulu yar Lisesi) 9 , 39cm.
mal Lisesi) 29 m. 49 cm.
1 puan
2. Ramadan Gürdağ (K urtu­ 400 M E T R E E R K E K LE R
2. Cemal Mehmet (Celâl Ba­
K
IZ
ORTA O K U LLA RI
(Lise)
luş Lisesi)
yar Lisesi)
1. Önder Santel (Celâl Bayar 3. Tayyar Taşkıran (Kurtuluş 1. A kıncılar O rta Okulıı 3. İbrahim (Namık Kemal
6 puan.
Lisesi) 57 9/10 saniye.
Lisesi)
Lisesi)
2.
Poli
H ü rriy et O rta Oku*
2.
İsmail
Türker
(
Kurtuluş
★
★
lu
5 puan.
Lisesi)
80 M E T R E K IZ L A R (Lise)
YÜ K SEK A T L A M A
3. Lefke Gazi O rta Okulu 1. Gülây Mehmet (Namık Ke 3. İzzet Ahmet (19 Mayıs Li­ 1. Görgün Fenercioğlu (Na­
4 puan
mık Kemal Lisesi) 1.57cm.
sesi)
mal Lisesi) 12 |- saniye.
4. Gönendere O rta Okulu
3 puan
5. B ekir P aşa O rta Okulu -
2 puan
San - Lâcivertlilerin İlk Golünü Penaltiden Lefter Attı
Türkiye Millî Lig k arşı­ NiyaziKarşılıklı akınlarla ge­
laşm alarına
dün
Bursa,
Konya ve E skişehir’de de­ çen karşılaşm ada Fenerbah
çc başarılı değildi. B ununla
vam edildi.
beraber ilk devrenin son da
VEFA 2 - GÖZTEPE 2
B ursa’da karşılaşan Vefa kikaiarıııda bir penalti ka­
ile Göztepe yenişemiyerek zandı ve L efter’in vuruşuy
le 1 - 0 galip durum a yük 2 - 2 berabere kaldılar.
Fenerbahçe 2 - Altınordu 0 seldi.
ikinci y arı oyunda da bir
B ursa'daki karşılaşm ala­
rın İkincisini Fenerbahçe ile gol kazanan Fenerbahçe, sa
A ltınordu yaptı. Fenerbah­ hadan 2 - 0 galip ayrıldı.
çe kadrosu, şu oyuncular­ Adalet 1 - Gençlerbirliği 0
Beykoz 1 - Hacettepe 1
dan k u ruluydu:
K onya’da yapılan karşı Şükrü - Avni, B asri - Şe>ref, Osman, Necdet <- Mus­ laşm alarda A dalet, Gençler
tafa, Nâci, Lefter, Yüksel, b irliğ i’n i 1 - 0 yeniiş; B ey­
Beşiktaş Müdafaasının Güvenilir
Beki: MÜNİR
Ki
om
flBJUJUH
»M M »
**
Siyah - Beyazlı takımın neşe kaynağı futbolcusunun Yeni ismi
Mezzo Porsionne
Futbol Neticeleri
Evet, M ünir sak atlandık­
tan sonra o kendine has kıv
ra k top alışları uzun vuruş
ları, ve sıkı m ark ajları olaıı
oyuncudan bir m üddet mah
rum kaldı Beşiktaş. F akat
Siyah t Beyazlı m üdafaanın
en güvenilir elemanı kısa
bir zaman sonra takım m a,
takım ı da ona kavuşm uştu.
Mizaç itibariyle neşeli, şa
kacı ve girgin bir tip olan
M ünir bu hassaları dolayısiyle M adam K u tik tarafın
dan yeni bir isme sahip ol­
du. Takım ının “k ü çü k ” le*rinden olan M ünir’in yeni
ismi: “Mezzo Porsionne” Yarım porsiyon”
Sağlam yapılı, orta boylu
70 küo ağırlığında ve 24
yaşında olan M ünir futbol
hayatını şöyle anlatıyor.
“İstan b u l’da doğdum ve
ikinci Küme Maçları
İkinci Küme Bölge Şam­
piyonları Lig m açlarına
dün M ağusada devam edil>miş ve D um lupınar Kulübü
L âm ak a Güneş S por’u 4 - 2
m ağlûp etmeğe m uvaffak ol
m uştur. İlle devrede Dumlu p ın ar 2 - 1 m ağlûp vazi­
yetteydi.
B af’t a Sönmez Spor ile
Ülkü Y urdu arasında oyna­
nan maçı da Sönmez Spor­
lu lar 2 ^ 0 kazanm ağa muvaffak olm uşlardır.
okul sıraların d a E yüp Sarakspor takım ında y er al*dım. Daha sonra Siyah - Be
yazlı renklere gönül vere­
rek futbolcu oldum. Beş
senedir B eşiktaş için çalış­
m aktayım , ve daha da ça«lışacağ ım ”
ijaınpiyou takım ın kıym et
li oyuncusu M ünir d iğ er ar
kadaşları gibi Millî L ig bav
şında ancak üçüncü
veya
dördüncü
olabileceklerini
üm it ediyormuş. F a k a t Fe>nerbahçe galibiyetinden son
ra şam piyonluğu kazanacak
la rın a kuvvetle inanmış.
Münir uzun bir müddet
arkadaşına lâf yetiştirdik­
ten sonra bize, kendine gö­
re millî takımı yaptı.
Turgay - Bahaettin, Ba»ri, Naci, Ergun, Kaya Hilmi, Can, Metin, Lefter,
Kadri.
İki arkadaş karşılıklı
tatlı münakaşaları ile
başa bırakıp ayrıldık yan
larından.
Acı Bir Kayıb
M ünir de samimî ark ad a
şı Ne cm i gibi
hiç yerinde
duram ıyor,
k arşı masada
oynanan “P işp iriğ e”
öyle
bir arzuyla bakıyor ki, ade
ta zorla bu m eraklı sahne­
den kendim izi k u rta ra ra k
suallerim ize cevap verdi,
— Takım ında en çok be­
ğendiğin futbolcu?
v — Hepsi iyi hem çok iyi
am a Necmi, hepim izin
en
iyisi.
— Takım ının dışında be
ğendiğin?
— Bizim Baba, Recep’in
üstüne kimseyi görmedim.
—• Beğendiğin sinem a ar
Lef koşanın tanınmış
tistle riî
— K adınlardan Sophia herlerinden Bayan Ne:
Loren, E rk ek lerd en ise M ar Reşadın pek kıymetli
Lefkoşa Saray önü şiifcrl;
loıı Brando.
rinden Bay Reşat Ali Galip
B ütün yem ekleri iştahla iki günden beri mıu
ve zevkle yediğini söyleyen olduğu hastalıktan kurtul
M ünir püreli kebabı görün m ıyarak henüz 45 yaşı
ce hiç. dayanam azm ış “Hele H akkın rahmetine ka’
yanına bir de soğanlı salata muşturoldu m u” dediği zaman iyi
Merhuma Tanrıdan
ce ağzı sulanm ıştı. Çiçek hu firet yaslı ailesine de
susunda pek m üşkülpesent sağlığı dileriz.
değil, ancak lâle ona göre
ince ve zarifliğin ifadesi.
B u sırad a bu sözleri du­
yan Necmi karşıdan karşı­
ya M ünire takılm ak tan ken
dini alam adı:
— Sen de pek ince ve za­
rifsin. Allah için neredeyse
Tercih ediniz.
incelm ekten
kırılacaksın”
51.
M
ecidive
Sokak .
deyiverdi.
I EFK0SA
BAYANLARA MÜJDE
Uzun bir çalışmadan sonra İngiltere’nin en
tanınmış ve her sınıf halkı tarafından kullanı­
lan “RIM M EL” markalı tuvalet eşyalarının
Kıbrıs Genel Acenteliğini almağa muvaffak
olduğumu ve Türk çarşısında satışa başladığı­
mı bildiririm.
Taş ve toz putraları, Rujlar, dudaklıklar,
kaş ve kirpik boyaları, manikür ve asitonlar,
kokular, taş kolonyaları yalnız 2/- tanesi satıl­
maktadır. El ve yüz kremleri 1/5.
Toptan ve perakente satış yapılır.
Kıbrıs Genel Acenti:
HÜSEYİN A. BEYAZ
Lefke, Tel: 238
- MAAD TARAFIN D/
■
fa*, v*
iZtmsgr' İl* * 1
A*
M* W*—
Togay BAYATLI
“Ah bir oynasa, formunu
tu ttu ra bilse takım ın en iyi
★
Y arışlardan sonra derece sidir o,” Bu sözü bir değil
alan öğrenci
ve okullara dört arkadaşı birden söylü­
Dr. Fazıl K üçük tarafından yordukupa ve m adayalar d ağ ıtıl­
m ıştır. Daha sonra, bu se­
zon tertip
edilen M aarif
Kupası futbol, Voleybol ve
N .SJV. Assoc. (North Div. 1)
Basketbol liglerinde şampi­
yon olan okullara verilmiş*- Spain v England
Avvaba v Adamstovvn
1
tir.
1
Birbirinden heyecanlı geçen dünkü yarışmalardan bir görünüş. (Foto. Bozkurt-BUJBAY)
Kupa kazanan okullar Cardiff v Newcastle A.
Cessnook
v
Blacksmkh
x
2. Derviş Atakan (Kurtuluş şunlardır.
2. Emine Ahmet (19 Mayıs
Clharlestown v W. VVallsend 2
★
H
A
L
A
T
Ç
EKM
E
Lisesi)
Lisesi)
Merevveather v Mayfield U. 2
( ikinci Tur)
3. Şengül Salâhi (Adnan Men
3. Ahmet Yusuf (Ticaret Li­
ERKEK LİSELERİ
1
îVVallsend v L. Macquire
1 . Namık Kemal Lisesi
deres Lisesi)
sesi)
KARŞILAŞMALARI
Fed. ( Division 1)
Müsabakalar sonunda elde F utb o l: Celâl B ayar Lisesi Auburn v Sydney Aust.
2. San’at Enstitüsü
★
★
800 M E T R E E R K E K LE R
edilen dereceler ve puanlar B asketbol: Celâl B ayar Li­ Bankstovvn v Manly
800 M E T R E E R K E K LE R
O RTA OKUL
şöyledir :
sesi
Budapest v Granville
(L İS E )
1. Haşan Osman (Lefke Gazi
Voleybol:
H
aydarpaşa
Ti­
Canterbury
v Apia
E R K E K LİSELER
1. Numan Kanatlı (Kur
Ortaokulu) 2 dak. 26 9/10
caret
Lisesi
Corrimal
U.
v Balgownie
tuluş Lisesi) 2 dak. 15 3/10 1. Baf Kurtuluş Lisesi - 51
saniye.
★
Nortside v Hakoalı
puan .
saniye
2. Haıtoay Naim (Mehmetçik
KIZ LİSELERİ
.Prague v Gladesville
2. Ertan Ali (Lefke SanatEns 2. Celâl Bayar Lisesi -49 puan
Ortaokulu)
KARŞILAŞMALARI:
i N.S. W. Fed. (Division 2)
3 Namık Kemal Lisesi - 40
3. Işılay İleri (Celâl Bayar
Voleybol: A dnan Menderes jBlacktovvn v White Eagles
puan.
O rta okulu)
3. Özkul Enver (Ticaret Lise­
Kız Lisesi
porrinthians v Concordia
4. Ticaret Lisesi - 25 puan.
si)
★
★
Dalmatinac v St. George
5. 19 Mayıs Lisesi - 23 puan KIZ ORTA OKULLARI
H A L A T Ç EK M E
★
Julia v Lidcombe
6. Sanat Enstitüsü - 21 puan
4x100 M E T R E B A Y R A K
KARŞILAŞMALARI
( Birinci T ur)
Polon ia v Hellenic
K IZ LİSELER
K O ŞU SU (K IZ L A R )
1. Baf Kurtuluş Lisesi
V oleybol: Gönendere Orta Sutherland v Toongabbie
r~
mmm
Queensland ( Division 1)
Annerley v St. Helens
Blackstone v Dinmore
Bundamba v Y.M.C.A.
Hellenic v Oxley
Thistle v Azzuri
Queensland ( Division 2)
Dnipro v Merton
Easts v Graceville
Latrobe v Bulimba
Mitchelton v Sandgate
Postal v YVynnum
Victoria v State League
Bojchill v Wilhelmina Postpd.
Juventus v J.U.S.T.
Melbourne v Hakoah
Moreland v Slavia
Diln yapı an, Maarif Kupası Okuilararası Atletizm Müsabakalarından üç ay n enstentane:( Soldan itibaren) Ortaokullar Polon ia v George C.
arası 800 metre birincisi Lefke Gazi Orta Okulu’ndan Haşan Osman. Yüksek atlama birincisi, Mağusa Namık Kemal Preston v Foots C.
Lisesinden Erdoğan Fenercioğlu ve 80 metre Kızla ra rası yarıştan bir görünüş.
(Foto Bozkurt - BtLBAY)
Victoria ( Div. 1 North)
Crotia v Corio
Okulu
1. Adnan Menderes Lisesi - 1. Namık Kemal - 11 puan
2. 19 Mayıs Lisesi
2. Adnan Menderes - 10 puan Y akantop: Gönendere Orta Maccabi v Florentia
1 dak. 5 2/10 saniye.
★
Sicilia v Sunshine C.
Okulu
Aydın İbrahim,
Tangör 3. 19 Mayıs lisesi - 9 puan
200 M E T R E E R K E K LE R
S. Melbourne v Coburg Postp.
3 puan
Ali, Rahme Halil, Hatice 4. Ticaret Lisesi (L İS E
University v Moonee P.
2
ERKEK ORTA OKULLAR
Salâhi)
1. Ergün Fadıl (Namık Ke­
Victoria
(Div.
1
South)
1.
Lefke
Gazi
O
rta
Okulu
*
2. Namık Kemal Lisesi.
mal Lisesi) 25 saniye.
ERKEK ORTA OKULLAR Austria v Sandringham Postp.
6 puan
2. Sonal Hüseyin (Ticaret Li­ 3. 19 Mayıs Lisesi
KARŞILAŞMALARI
Brigbton v Prahran
★
sesi)
2- M ehmetçik O rta Okulu <■
Park Rang. v Dandenong
3. T aner M ustafa (19 Mayıs 1500 M E T R E ERK E K LE R
Voleybol: Gazi O rta Okulu
5 puan
South
Yarra v Richmond
(
Lise)
Lisesi)
1. Numan Kanatlı (Kurtuluş 3. Celâl B ayar O rta Okulu - B asketbol: Gazi O rta Okulu Yalloum v Geelong
★
South Aust. ( Division 1)
Y akantop: Gazi O rta Okulu
Lisesi) 5 dak. 57 2/10 saniye
4 puan.
UZUN ATLAM A
Juventus v Lion
1. Halûk Sami (Celâl Bayar 2. Mustafa Ahmet (Lefke Sa­
Orange v Beograd
nat Enstitüsü)
Lisesi) 5m. 96 cm.
Poloma v Victoria
(Namık
2. Celâl Canova (Kurtuluş IJ 3. Ramadan Salih
Pt. Adelaide v Cumberland
Kemal
Lisesi)
sesi)
Salisbury v Budapest
★
3. Hüseyin Haşan (Namık Ke
Sturt v Crotia
i
4x100 B A Y R A K
mal Lisesi)
South Aust. (Division 2)
E
R
K
E
K
L
E
R
(Lise)
★
EN UCUZ KAZMİR MAĞAZASIDIR
Austria v S. Adelaide
,1.
Celâl
Bayar
Lisesi
600 M E T R E K IZ L A R
K azm ir alırken m ağazam ızı terc ih ediniz.
Birkalla v Enfield
2. Baf Kurtuluş Lisesi
(O R TA OKUL)
* Y azlık — K ışlık — M evsimlik, h e r ren k ve de­
Malta v Pernnington
i
1. Melek Arif (Akıncılar Orta 3. Namık Kemal Lisesi
sende kum aşlarım ızı m u h ak k ak görünüz.
Mitcham v Edirnburgih
V
★
*
ENVER U. İBRAHİM
Okulu) 2 dakika 10 7/10
Olympic v Kingsvvood
H A L A T Ç E K M E (Son tur) $
Adres: Arasta No. 70 - Lefkoşa.
saniye
YVindsor v Elizabetlı
2. Hanıfe Sami (Poli Hürri- 1. Namık Kemal Lisesi
$
I
I
koz ile H acettepe 1 - 1 b e n Demirspor.
21 Mayıs Cumartesi Burbere kalm ıştır,
sa ’d a : Adalet - A. Gücii
Feriköy 2 - Kasımpaşa 1
Beykoz - Ş. Hilâl.
E skişehir’de Kasım paşa
K onya’da: H. Tepe ile karşılaşan F eriköy, 2 - 1 Y aka
G. Birliği . İz- Spor
galip geJüiiştir.
Diğer Lig Karşılaşmaları.
22 Mayıs Pazar Bursa
MU*
2? Mayıs
1960 tarihine
Beykoz - A. Gücü
k ad ar
yapılacak Türkiye
Adalet - Ş. Hilâl
Millî Lig karşılaşm alarının
K onya’da: G. Birliği - k'
£ J
p M rp a * c- ”
tarih leri belli olm uştur. Bu Yaka
H. Tepe - İz. Spor
karşılaşm alar ş u n la rd ır:
bı
18 Mayıs Ç arşam ba: KonFenerbahçe - Beşiktaş
^ 'f i
yad a: Beykoz - Istanbul- karşılaşması, iki takımın
k
seçeceği yer ve tarihte va ■ ■ ■
spor
~ İ İ İ I kül*
E sk işeh ir’d e: İz- Spor ■ pılacaktır.
i tâ
n **
ty
ŞAMPİYONLAR KONUŞUYOR
6. A n afartalar O rta Okulu 1 puan.
EM NİYET
Kazmir Mağazası
PE'MECIİ
FERİKÖY, KASIMPAŞAYI 2 -1 YENDİ
ş t î * * •*»
*
kir»
A tür*
Kuru Kahvesini
E&Sa
YAZLIK
Ç İ Ç E K
Sinem asında
Bu akşam saat 8 de
GAL1PS0 HEAT WAVE fc S S ş
Galypso şarkıları_ ve d a ­
larıyla süslenmiş müzikal
film.
N O l' : Bu film bir ay <■'*
vel idıal edilen yeni Galyp*0"
dur.
Ve
TÜKİKÇE
lîı^
Vf.

Similar documents

alti etek frikik

alti etek frikik gene de yılmadık, geceli gün­ her talebi ilk nazarda k arşıla­ düzlü mücadelemize devam et. mak çok güçtü. Tedricen bu tik. İlk iş olarak im am ve mü- talepleri yerine getirm ek âzim czzlnleıiır.iz...

More information

ı. sanayi şurası tekstil sanayii raporu

ı. sanayi şurası tekstil sanayii raporu sürecine giren ülkelerin, imalat sanayiinde bir sektörün (ki bu sektör gelişmiş ülkelerde tekstil sanayii olm uştur) ilk olması ve sürükleyici olması gereklidir. Türkiye'de de Tekstil Sanayii, bu a...

More information

ispir - Go Erzurum

ispir - Go Erzurum deep valleys and plateaus on Uzundere Valley. 9 routes around Uzundere Valley and 8 routes in the town İspir within DATUR project. Data of length (l), difficulty (d) and height (h) of these routes ...

More information

04aralık1963-devrim - KKTC Meclis Evrak Yönetim Sistemi

04aralık1963-devrim - KKTC Meclis Evrak Yönetim Sistemi rst, babasının K ü ç ü k çiftli renm eğe gelm işti.’' d'y o r ğine yerleşm iş v r çalışm a ve iri çenesini büsbütün ga başlam ıştı 19?2’de Eli ileri u za ta rak iWve ediyor zabeth H enak’!a evlenir...

More information