Pokaż treść!

Transcription

Pokaż treść!
ŁODZ
I
wtorek, 1 lipca 1986 roku
152 (12058)
Rok XLll 'XLlll
Nr i11deksu 36004
PL lSSN 0~08-77117
DZIENNI
l:iODZKI
Na
zdjęciu del~gacl
z woj.
łód~klego
na
~all
obmd.
CZ:UF
MA M U
•PRZEMÓW IENIE
MICHAIŁA
NA X ZJEŻDZIE
REFERA T RADY •MINISTRÓ\V
GORBACZOWA
/
• ZBIGNIEW
MESS NER
WY Gł.OS Ił
Poniedziałek, 30 czerwca, był drugi111 dllicm obradującego w
•tolicy. "' udziałem blisko 1800 delegatów - X Zjazdu Po1„li1eJ
Zje dnoczonej Partii Roboiiiiczej. Był to dzief1 pracowity, bogat;v w wydarzenia. Kontyn uowano pr:i:ede wszystkim d yskusję
plen~ruą-ii;;J wygłoszo nym n· dniu otwarcia zjazdu przez I
~wa· KC PZPR Wo.iciecha Jaruzelskiego referatem Komitetu Cen tralnego „Zadania partii w socjalistycznym rozwoju
.
lUJ
a dzięki
czestnicy obrad,
bt'>zpośredniej transmisji te
lewidzowie i rndios!uchacz,,w cot:vm kraju. z najwyż·
~zą uwaga i zainteresowąniern wyz trybuny
wygłoszonego
słuchali
przewo·
X Z:iazdu przemówienia
rlniczacego cłelegacji f{ P7.Fl, se!o·e
Mi
tarza g<·n°ralneJ>,o KC KPZR
on
Wvrazil
chaiła Gorb~e7owa.
głęboki SZ<ll'IHIPk i \IC?.Ucia pr;(yjai:ni j<1kil' rarlziPrcv \co1111intki 7.~'
wią wobec sw0iC'~1 polskich wspóllo~1arz.vszy i sprzy rrtif"'rz.e1icfHv ora7
w.
J:iruzelski
W imieniu delegatów serdeczne
zs cieple słowa skierowane pod adresem zjazdu, f''()l!
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i narodu ?Qlskiego zlnż.yl Mipriewodchaiłowi Gorbaczowowi
niczący obrad.om członek Biura PoPZPR KC
sekretarz
litycznego,
Tadeusz Porębski. Naszą partię łączą z partią wieloodkreśliJ kiel?o Lenina długoletnie brat€rskie
~tosunki, iedność ideowa, wspólnotn interesów i celów. Chcialtiym
poteż serdecznie was prosić wiedział zwracając eię do sekre•
tarza generalnego KC KPZR
o przyji:cie, od nas wszystkich tu
obecnych, od wszystkich oolskicb
na tyle wnodny, a .b y można
hvło n0orusUlr sie nim po mieście czy nawet udać sie na nieModel sadaJe,ka wycieczikę.
mochodu. w klórvm mieszczą
się dwi-e osoby. ma bvć: zaprernnt0>wanv na światowei wystaw ie „ Exno-!!6" noświęconej
~rodkom t'l'<illlSPOl'tU.
.
W Warszawie · obradował a 30
c:i:erwca Rada Ochrony PQmniików
Walki i Mc;:c?.eństwa. W przyjętym
programie do 199() r. znacznie wię­
cej miejsca poświi:ci 1ię opiece nad
miejscami pamięci narodowej z lat
dawniejszych - :i: ok.r esu walk -0
Po1$1.{i w czasie I
:niepodlegfość
wojny światowej, powstań śląskich
i powstania wielkopolskiego <>raz
powstań narodowych XVIII i XIX
w. Nie zmieniony po:zo!tał natomiast
kanon jednakowego tra1ttowania
tradyc}! walk o wyzwolenie Mrodowe l .społeczne kraju.
AosIralia
łagodzą
władze
coraz
bar-
politykę imigracyjną
Australia przyjmie
W roku 1987
tys.
95 tys. imigrantów, tj. o 11
roWięcej niż przewiduje się w
Tylko błyskawicznej' dec}"lZ,i!
przySelekcja
bieżącym.
ku
lekarza z.awdziecza życie nokrytebyszów odbywa się według
który
worodek z Montrealu,
riów kwalifikacji zawodowych i
Przyszedł na świa.t w wyniku
•dzinnych, poziomu wykształcenia,
go
dokomml
ciecia
cesarskie!(o
wieku.
P r' 7 "'Ż 1ekana w ambulansie.
.. _ Minister ds. imigracji i spraw eNie byloby w ty,m nic szcze- · - 'tilicznych, Christopher Hurford oz,
1tólner!l'o. gdV'by n:oe to, te zaże w zależności od tych
na.jmił,
bie<! nrzenrowad:bfllno na nieżv­
kryteriów określa się stopień przywei iui: koh!ede. która w droimigrantów dla różnych
datności
d7e do szpitala uległa na j-edsektorów gospodarki narodowej.
'let z rnlic w Monbrealu śmier­
Nowe zasady polityki ęmigracyj­
teh1emu wvpadk-o.wi.
nej, które wejdą w życie 1 lipca
Stan zdrowia, noworodka i"' st
br .• podjęte zostały mimo wzrastaza<l•o - zdaniem Jeka,rzy jącej niechęci społeczeństwa austra... ..,t~ i~CY,
Nalijskiego wobec przybyszów.
rastają w nim obawy, że imigranci
Opr. kl.
wydłużą tylko kolejki bezrobotnych
rrzed biurami zatrudnienia.
NA.RODZINY PO ZGONIE
okres
tcleloto
Dla kolejarzy obsługując,vch po
Jro;;nych zaczęly się ruclatwe llw
Na dworcach panuje tlok - pr<1ed
kasau11 i punk~ami in(ormacji U·
,;1.awiaJq się długie koleik1 Obii;.io
nc są pociągi wyruszające do po.
pularnych miejscowości, zwla~t.cia
·
!ladmorskich.
'
'lprawną
komunistów, o<l ludzi pracy naszego kraju, najlepszych życz.eń, pouchwał i wymyślnej realizacji
tycznych XXVII Zjazdu KPZR.
z
Michaił Gorbaczow otrzymał
Haliny Suskiewicz, Eli.biety
rąk
Jadwigi
i
Wójcikowskiej-Ociepy
Kwaczyńskiej -. delegatek z Łodzi
kilim przedstawiający wizerunek
wykonany
Włod,zimierza Lenina
Fabryki
Łódzkiej
przez załogę
Delegatki
Dywanów, „Dywilan".
przekazał:r, gorące pozdrowienia dla
kobiet radzieckich i .całego Kraju Rad. Dziękując przywódca KPZR
prosił o przekazanie poz.drowień i
tyczeń łódz,kim włókniarkQm, WST.Y·
.stkim polskim kobietom.
Po południu uczestnicy obrad :r;
Rady.
uwagą wysłuchali referatu
Ministrów „W sprawie założeń spo-
leczno-gospodarczego rozwoju kraju w latach 1986-90 \ do roku
który przedstawił członek
1995",
Biura Polityczneg-0 KC PZPR, premier Zbfgnif;W Mcssncr.
\V imieniu KC NSPJ I Jego se-
Dziesiąty
na
Zwi~l\swny ruch wysti;·p11je
wodolot.owej tr:łsir' S7.l'ZPcin·-Swista now iąc•ej istotne uzu1ou,iście,
p('fn icnic systemu kn11111nilrnryjnego Wyb1 zcż;i Szczeci1iskiego. Pływa
tu 7 jPd nnstek.
informację.
Dużym
uła­
twieniem dla podróznych jest 400
wózków na bagaż.
Pociągi docierające z głębi kraji.1 na Wybrzeża Szczecińskie mają
niekiedy dwukrotnie więcej pasaże­
~ów niż wiosną lub zimą.
W 182 dniu roku 5łońce wzeo ~odr.. ~.18, zajdzie llaś o
szłu
21.01.
fm1en
Ericha
kretarza generalnego Wiele osób wybiera się w drogę
Honeckera, pozdrowienia od ko- autobusem. Miejsca na liniach daod
ogół
m1111istów I narodu NRD przeka- lekobieżnych są już na
W miarę
dawna zare;o:erwowane.
Zjazdu czło­ możności uruchamia 5ię dodatkowe
zał uczestnikom X
nek Biura Politycznego KG NSPJ, kursy.
Rady Ministrów
przewodniczący
NRD - Willy Stoph. \
poz- 1 Pożar
Z kolei .aerdeczne p.artyjne
drowienia X Zjudowt, <iałej „ar(Da1szy elat na .str. 4)
·Akcja ratownicza
w kopalni „Bobrek" zakończona
Jak informuje rzecznik prasowy
MGiE, 29 bm. o , godz, 23.50 w kopalni „Bobrek" w Bytomiu, na
głębokości 800 m, zastępy ratowników dotarły do nieżyją.:e_co górnika Marka Michalskiego. '"Jest on
oatatnią ofiarą tragicznego w .skutkach ' tąpnięcia, jakie nastąpiło w
tej kopalni 25 bm. w póżnych godzinach
AUTOBUSOW
Obecny szczyt wyjazdów potrwa
..:o 3-4 lipca. Do tego czasu nierezcrwo:nal wszystkie miejsca
wa11e w poci:uiach sa już zajęta
jł)t'ht!ONllL.}
C>'.CJ"1vca
'l'jlko ;JO
Dworca Centralnego w 'Warszawie
pa·
obsłużyli około 260 pociągów
sażerskich, w tym kolonijne. Trzeba przyznać, że zapewniono tu dość­
we
• •
lv1ezowca
Wrocławiu
Ponid 2 fod-ziny trw~ła 30 czerwca we Wrocławiu w osiedlu mie11.kaniowym Kozanów ofiarna akcja gaszenia groźnego pożaru 11piętrowego budynku mieszkalnego
przy ul. De>ker.skiej 33. Pożar wywołała pQdpalona, usytuowana zaledwie 3 metry od wieżowca sterta płyt .styropianowych przygotoObe.cnie w strefie J:awalu przy- wanych do ·ope:racji ocieplania bustąpion() q-0 prac wiążących się z dynków przed :r:imą. Płomienie dodoprQwadzeniem rejonu do norma!- sięgły balkonów niższych kondygnego stanu m. in. unormowania nacji. budynków. pożar zagrażał
wentylacji. wzmocnienia Qbudowy. rozprzestrzenieniem na następne.
uporządkowania urządzeń odstaw- Skuteczna akcja 11 jednostek straży doprQwadz.lła do sprawnego uczych.
gaszenia. potaru, ·Nie było ofiar w
(PAP)
(P.AP) , ludziach. ___ __________
_
..,„______________
„„--"':"...„_„_....,._____„_„...
górnik, który pracował w strefie
przebywa. w Szpitalu
zagrożenia,
Górniczym w Bytomiu. Jego ży­
eiu, zdaniem leka.czy, nie :r:agraia
dla imigrantów
'".i
Matuszewski -
S'o
pop<>łud· niowych.
I
Australijskie
w przerwie obrad ror.d.t-
Przedstawiony program to program realny, opracowany z poszanowt\niem reguł ekonomicznych, bez
w\11iol'.\('..ts{wa. ~twar ~a on --:, ''i: p~.,.„i onan~u ną~u
..- szansę pomyślnego i trwalt'g'o r'ozwoju Polski' omówienie reforalu
powiedział Zbigniew Messner
Rady Ministrów - na str. 3).
I
WALKI I M~CZEŃSTWA.
takie·~<>
b .r ło ~konsbruowanie
oo.iazdu, k.tórv nie z&truwałby
był
iec1nocześni.e
a
śr-o<lowiska,
Z.
e
1tami.
oadziękowania
się
OBl~ŻfNlf POCłĄGÓ~/
OGHAONY POM N·IKOW
Szwaicar.sc:v studenci z Wyisz.e.i S~koły Technicznej w Zu rychu skonstruowali lekki saw
mochód. który wprawiony
rucb ene.rg-ią lu<l•z:kkh mic;:śni
60
prędikość
może -osią,gnać
km/h. Sama konstrukcja poja~
lekz
została
zdu wyk<>nana
kich materiałów eksperymentalnych. a jego ksz.ta.lt z&p>ewn.ia wvs<>kie walory a~.rody­
na micz!fle.
.. Neu&
Ja,k pi,:;jze di;iein:ni!k
.!(łównym
Zuercber z.e:t:uillg",
cele-m szwakars1dch studentów
I~<..
Rozpocz<1i
nego KC F:PZn uczestnicy X Zjs.zdu przyjęli d!Ul(Qtrwałymi oklas-
POSIE DZENlf RADY
SAMOCHÓD CZY ROWERT
Polityczneg.o
J aruzelskie~o referatem Komitetu
„Zadania partii w
Centralnego
soejalistycznvm rozwoju i umacRzeczypospoli-teJ
Polskiej
nia ni u
Ludowej".
Przed poludniem. ze zjazdowej
przemówienie
wygłosił
trybuny
KPZR
orz<'worlniczncy delegacji
<nkrNRrl ~enernlnY I<C f<PlR ~li­
rhaił Go1·i;aczow, p1·ze~<:aLUjąc goract> pozrlrowien1a całemu bralniP_1111i Darnd11wi pol;;k·emu.
Frzemówicnie sekretarza
CAF -
0
d!Jwnictwa socjalistycznego w Pol.
sce,
Korespondenci A. Druzienko i L.
Toporkow zwracają uwagę, iż Polska Zjed·nocz.onia Partia Robotnicza
przyszła na swoje głóvnie forum
wzmocniona ideowo i organb:acyjnie że odzyskała, po znanym okresie kryzysowym, autorytet i
!aufanie ludzi pracy. $wiadczy o
tym dobitnie prawdziwie og6lno_1arndowy chara.kter dyskusji nad
projektem pr<>gramu PZPn I tezami KC partii na X Zjaw.
Obszerne relacje z roi;poczęcia
X Zjazdu PZPR znalazły się w
poni„.1z!alek na czołówkach wszy>tkich g;<zet Czechosłowacji. obraciech a .1 aruz.elsk ieg.o ·w~·?.łos7.one­ dy reL'r.ionu.ie s'ę w kolejnych wydaniach d7.iennikó'w -radiowych l
~o w pierwszym dniu obrad zj'l2telewizyjnych. „Rntle Pravo" poddu.
f\re!:h. ii: .. polscy kornu.niści spoz Wąrszawv tyk~ j1.1 <ę na zjcź.dzie normalnym"
W korespondencji
- w p:·r.eci wie1\stwie do obrad w
ob~ dzie-nuiki sler.e~f1łowQ reli-tc"'}ou i p0dz.iazd
nu.iR pierwszy d r.ie6
(fhl.ąv ciae na str. 4)
k reśla .i'1. ,lf·~o zn:'.lct{?nie dla bu-
W Warszawie kontynuuje obrady X Zja.zd PZPR - tak zaczy.
nały się w poniedziałek w radiu
i telewizji radzieckiej inforrriacje
ze świata. Telewizja przeprowadził.a bez.pośrednią transmisję wystąpienia przewodniczącego delegacji KPZR M. Gorbaczowa na zjeż­
dżie polskich komunistów. W programach radia i telewizji znajdujei:ny w tych dniach wiele audy·
cji polskich i o Polsce. Zjazdowi
towal'zyszy żywe zainteresowanie
radzieckiegQ.
społeczeilslwa
Organ KC KPZR. dziennik „Pra..Izwiestia··
wda·· oraz dziennik
zamieściły ob>zernc omówienie (oo
nad kol u.moa dru.!rn\ referatu Woj-
cją.. ~!!.!_!~Y~.?~~~11ych ~ nim 1n·ob~~'~ stał -~~"__trnnie­
i c~~-t Ra d_t_.Ministrów „W sprawie założef1 syoteczno·gospodarczcg! rozwoju kraju w latach 19Rfl-90 i do roku
8 Sci„J<1 wspi1łpraca. sojusz P.ohl\i i ZSRR, d"6ch
naj\.\ i(~k<;zyt•h europc.1skich pa1)stw S<)('jalistycw:vch
- to nit'Od7.0\.,·n~· warunek ponwś\nego roHvoju naszych kra.ii•w, stabilności i pokoju w Europie - powiedział Michaił Gorbaczow (skrot przemowieuia str. 4)
przekazał gorące pozdrowienia ca·
lcmu bratniemu narodowi polskiemu.
Z trybuny X Zjazdu pozdrowienia i ży<Ju•nią pn:ek.:i:tali t11~ pr:t,ewodoiczący delegacji innych l'>a~til
Wielogodzinna dyskusja plenarna
charaktervmwala si~ p11zede wszystkim rzeczowościa w ocenach i
wnioskach w<.bngacających 11ropozycje przvszle.i pracy partii.
- to rówDrugi d?leń zjazdu
komisji
praca
nież foi„n~ywna
ziazdowvrh
Sprawouliiwcy PAP relacjonują
z Sali Kongrei,owej Palacu Kultury i Naul':i:
::>rugi d;-,ień -obrad X Zjazdu
rozp0czal się od wzn-0wienia dyskusji pleoarnei nad wygłoszonym
w iiniu olwar<'•a zja7,d11 orzez 1
sek1·ctarza KC PZPR Wojciecha
....... „„
~!'.ui~~~-~.l!~1!~~j Rzcczypo~polite.J J,mfowej''· Ro11l;r{'(yia-
~:'. .. p~d.s}_:_wi_~~y___ P.!:'~z czl.~J!..~. Biura
PZPR, premiera Zb igniewa l\lessnera.
Halina, .Ju.liusz, Marian,
Klarysa, Otton, Teobald
nop
w dniu clzisiejszym przewiduje
dla ł.o"1.zi następującą P•J.rndę
zachmut'zenie przeważnie małe
lub umiarkowauc, Temp. maks.
w dzień około 24 st. Wiatr sła·
hy lub umiarkowany o kierunku północnym.
Ciśnienie
995 ,2 hPa
na oosterungórników otoczono
troskliwą opieką ze strony kopalni
„Bobrek" .oraz Bytomsko-Rudzkiego Gwarectwa Węglowego.
Wydobycie ostatniej ofiary zakończyło trwającą ponad !OO godzin
akcję ratowniczą, prQWadzoną w
niezwykle trudnych wuunkach. Do
zasypanych docierano z dwóch
stron, w wysokich temperaturach,
w waxunkacb zagrożenia metanoW<!go, przy użyciu aparatów tlenowych. Akcję prowa<l.zono wykorzystując jedynie możliwe do ui:ycia w tych warunkach nowoczei:ne narzc;:dzia podręczne. Podczas jej trwania nieustanoje podejmowano dziala.nia profilaldycl:·
ratowników
zabezpieczające
ne
orzed gromadzącym sie metanem
oraz zagrożeniem tąpaniami. Stosowano środki metanometrii automatycznej, aparaturę sejsmoakustycz.n14 i sejsmologiczną, pozwalającą na ciągłą obserwacjfł aktywnoścl górotworu.
pracy
o godz. 19 wynosllo
mm).
(7ł6,5
Leibniz
Fr. G. W,
1646 niemiecki filozof
1831 - Ur. W. Gerson, ma.
larz
St;miński
Ur. J, S.
1921 prozaik, reżyser lilmowy
Leśnodorski
Zm. B.
1985 historyk, prof. UW
To
Geniusz wskazuje
krocz:v tJfrnt.
drngę,
któ-
rą
niebezpieczeństwo.
Rodziny poległych
ku
Hl
c A.F - M. L11ngda - telef ot•
Uś
9
Gif PŁO!
ostatnich
w
ochło&eniu
Po
początek lipca
dniach czerwca przyniesie popraW!l pogody. Instytut Meteorologi! i Gospodadti Wodnej przewiduje w dni11-eh od 2 d-0
6 lioca Qcieplenie. Spodziewane jest
zachmurzenie orzeważnie umiarkowane z: przelotnymi opadami i bu-
I
rzam1, , Temperatura maksymalna
będzie <td 2,:J do 28 st.. a min.imalna od 10 do 15 st. Wiatr słaby
lub umiarkowany o kierunkach
mijających się.
/
ci
(PAP)
Foto: A. WACH
-
Może pan wreszcie odwró-
stronę,
:i:eby111 mogla prze·
czytać horoskop!
PIOTRKÓW TRYB.
Dalsza stabilizacja rynku wIli kwartale
Wiele wskazuje na to, ii. w trze·
c im kwartale utrzyma 5ię dość stabilna sytuacja rynkowa. Wpływ na
kształtowanie ~ ę popytu miały i
będą mieć stosunkowo wysokie do·
chody ludności. Przekroczyły one
w pierwszym półroczu o 22 proc.
pozfom z analogicznego okresu ub.
r. Zasoby pieniężne ludności w gotówce i wkładach oszczędnościo­
w ych -: a więc gorący i ciel)ły
pieniądz są wyższ.e o 200-300
mld zł. Jednocześnie wzrastały dos tawy towarów na rynek.
Fachowcy przewidują na trzeci
kwartał dalsz.ą stabilizację rynku
- zwłaszcza żywnościowego. Zapow iadają
korzystnie przebiegający
skup zwi e r ząt rzeźnych, a także
dobre w s tępne w y niki spisu rolnego. Stąd można by ło m. in. przygotow ać
decyzje o rozszerzeniu
targowiskowego rynku mięsa na
dalsze woje w ództwa.
Dos ta w y tłuszczów \ w pełni pokr yw ają potrzeby rynku, choć obecnie popy t koncentruje się głów·
nie na m aśle. W przyszłym roku
o ok. 50 proc. ma wzrosnąć produkcja margary ny o najwyższej
jakości a w i ęc podobnej, ja.1<ą ma
margaryna „ Słonec zna". z powod zen ie m zastępująca masło.
W sum ie więc luki na rynku
ż y wnośc i ow ym
sprowadzą
się
orai. ręczników, Przemysł proszków do prani.a pracuje na mak5ymal.nych obrotach, co nie wy.starcza jednak - jak dotąd - do
wyprowadzenia „rynku pr~zków''
na czyste wody po 4biegłGroc:znym
zachwianiu. Prr.ewidywane są doDelegaci p iotrkowskiej organiza. że ich udział w obradach zjazdodatkowe ich zakupy z importu.
cji partyjnej na X Zjazd PZPR za. wych w.spierany będzie w wojeCPAPl pewnieni zostali przed wyjazdem, wództwie wydajn11 pracą, czynem
społecznym. Wartość czynów produkcyjnych l)Oddętych z tej okazji
przez zakłady pracy, spół.dziel·nie
i instytucje .Piotrkowa Trybunalskiego przekroczyła jui 35 mln zł.
Podobnde jest w innych zakła­
dach i rejonach województwa. Np.
społeczne
Protest
Związku
władz
Strona radziecka zwracała uwa·
niektórzy pracown!cy ambasady portugalskiej niejednokrotnie
prowadzili działania. które nie odpowiadają zasadom zachowania się
zagrani cznych
przedstaw iciel i w
ZSRR. W związku z tym pra cownikowi am basadv portugalskiej polecono opuścić Z.SRR.
gę, że
Kościoła
biskupa
polskokatolickiego
Społecz,no.ść
wyznaniowa Kościo­
polskokatolickiego z wielkim zainteresowaniem śledzi ob~ady X
Zjazdu PZPR - powiedział ordy·
na.riusz diecezji wrocławskiej Koś­
cioła Polskokatol ickiego ksiądz. biskup W i esław Sko1ucki - zaś szcze~ólnv rezonans wvwołało orzemnwienie Wotc'e~ha Jaru...elskie!(o. w
ła
j
portu komisji - w y niósł 27,14 mln
dol. , z czego 26,23 mln dol. wydatkowano. Na drugim miejscu uplasował się jego rywal do prezyden·
tury z ramienia Partii Demokraty cznej, Walter Mandale. który zebrał 26,84 mln dol.
a wydatkował
27,03 mln dol.
Na trzecim miejscu został skla·
syfikowany demokq1t~cz11y s.el1fltor
Gary Harlt, który
Clągle
Jeszcze
tkwi w długach w -z;wiązku z niepomyślną
kampania
wyborczą.
Hart zebrał 15 mln dol„ ale jego
dług wynosi jeszcze 3 mln dol.
W raporcie uwzględniono wszystkich kandydatów, którzy potra·
fili zebrac na swe kampanie
co
najmniej 100 tys. dol.
GODZ. 8.50 - W
Konstant y nowi!!>.
na ul. 22 l, ipca k l eru.Jąc:v „Tatr a"
Sta.n lslaw Ch. na skutek nieo•troż­
ne.1 Jazdy uderzył w tył „~'lata". a
na s t ę pnie
w tramwaj linii 43 bis
St ratv ok. 280 tys. zł.
GODZ 9.30 - Władysław Ch. kierujący „Fiatem•• nie ustąpił pierw·
sr.e1\stwa orze.1 azdu na &krzyżowaniu
ulic Brzezit1ska i Pstrowskieito ! spowodował zderzenie
z
..Jelczem".
Ofiar nie było St raty ok. 40 tys,
GODZ 14.50 - Na ul. Dąbrows\de­
i:o Janina G. weszła na torowlskn 1
z ost ała pot racona or zez t ramw;ij K'>·
bieta doznała złamania reki I prz'!
by wa w szpitalu
A W'RD WU!'iW ul. W. Bytomskiej
60 tel 57 16 6Z Pr<"Si świadków p:>traccnia kohrF< •1 orzez
samvc:hó<l
„ ~' iat„ w rJn l n 29 06. br. o godz • .22.4~
na al. Politechnik i.
(Zf,)
clętkiej
Tatuś
ł.
go do Wenezueli w Ameryce Południowej. Na s!)ecj,alny eamochód
ciężarowy załadowano 2.5-letniego
hipopotama urodzonego we Wroc·
tawiu. Zwierze 'do~t.arcz.one będzie
do portu w Hamburi!U s.l{ąd statkiem popłyn:e do Wenezueli. W
zamian za hipopotama w ysłanego
w ramach bezdewizowej wymiany
chorobie
zmarł
Amerykański uczo~. dr Neta
BahcaU, z agencji kosmicznej NASA,
twierdzi. że wykrył wraz z trzema współpracownikami niezwykle
intrygujące zjawisko błyskawicznej
„ucieczki" skupisk galaktyk (czyli
ZAWIESZENIE
KONFERENCJI OPEC
iwą
Minl1trowle OPEC zawle,111
konferencję na jugobu; posprawie
kwot wydobycia ropy naftowej przez
pa11stwa członkowskie kartelu.
Na
spotkaniu osiągnięto natomiast więk•
szością
głosów 9 do
ł tymczasowe
porozumienie w sprawie osiągnięcia
SYTUACJA W PENDŻABIE
ceny 17-19 dolarów za baryłkę ro•
W Indyjskim stanie Pendżab ogło•
py naftowej, eksportowanej
przez
paft1twa OPEC oraz ustalono prze• nono podwyższoną gotowość pod·
oddziałów sil bezpieczeństwa I policiętne wydobycie kartelu w 1986 ro.
związku
ku na poziomie 17,1 mln baryłek cji. Srodkl te pocljęto w
:r. decyzją szowinistycznej organlza·
dziennie.
cji Shlv Sena przeprowadzenia strajku protestacyjnego, który zda.
ZAKOJQ'CZENIE ZJAZDU
niem gazety „Hindustan Times" PARTII SOCJALISTYCZNEJ
mote jeszcze bardziej skompllkowa~
W niedzielę, na zakończenie
vi sytuację w stanie, w którym ni•
Zjazdu Portugalskiej Partii Socjali- ustają akty przemocy
popełniane
stycznej, delegaci na zjazd dokona· przez elementy ekstremistyczne.
li wyboru nowego przewodniczące·
W SPRAWIE ZATONIĘCIA
go partii, którym został były miniMS „BUSKO·ZDROJ"
ster finansów i szef hauku państ~o­
wego, Vltor Constanclo, Zastąpił on
30 czerwta w Odwoławczej
Izbie
na tym stanowisku, wybranego
w
lutym br. na stanowisko prezydenta Morskiej w Gdvnl ogłoszone zosta•
Jo orzeczenie w sprawie zatonJęc · a
Portugalii, Marlo Soaresa
w lutym ub. roku na Morzu Pól·
DELEGACJA PCK
nocnym statku PLO „Busko-Zdról"
NA WĘGRZECH
I Jego 24-osoboweJ załogi. Po
roz.
W dniach 24-30 czerwca
br.
w poznaniu wuiesionych przez zalntere·
\VRL przebywała na zaproszenie Wę­ sowane strony odwołań, postanowio•
gierskiego Czerwonego Krzyża dele· no zn1lenlć czę~clowo zaskart.one O·
gacja Polskiego Czerwonego Krzyża rzeczenie pierwszej Instancji.
z prezesem ZG l'CK prof. dr Je·
Za główną przyczynę
zatonięcia
rzym Boftczakiem. Delegac}a zapoprzesuznała się z działalnością węgierskie! MS „Busko-Zdrój" uznano
organizacji Czerwonego KTZyża 1a- nięcie się nienależycie zamocow.L•
po•
równo na szczeblu centralny!U, Jak nego ładunku stali na skutek
I w terenie m. In. w
wielkim wlększającyc!1 się kołysait bocznych
zakładzie
metalurgicznym „Csepel". statku i wzrostu przyspleueń dy·
namlcznych w następstwie zbyt póź·
nego rozpocz~cla czynności sztormoSTRZELANINA NA TZ\V.
wania.
LINII KONTROLNEJ
Wojska paklstaftskle ostnelah:' po·
ZAB0JSTWO NIEWINNYCH
zycje wojsk indyjskich na r6znych
LIBIJCZYl{OW
sześciodniową
1łowlańskleJ wyspie Bdonl
djęcia ostatecznej decyzji w
Dzisiaj wyrok w procesrn
o kradzież w katedrze gmeźmeńskie j
o okolicznościach łagodzących, jak
np. przyznanie · się do winy oraz
wskazanie miejsca przetopienia l
zakopania srebra.. O zmianę kwalifikacji prawnej czynu wniósł tei
obrońca Waldeman Bystrzyckiego
prosząc jednocześnie sąd o indywidualizację kary i wskazując na
jego mniejszą rolę w tym przes tępstwie. Jako ostatni głos Za.brał
obrońca Piotra Nowakowskiego, dla
którego prokurator wniósł karę 15
lat pozbawienia wolności za namawianie i pomaganie w kradzieży.
Obrońca polemizował z zanutami
prokuratora twierdząc. ie mó-i:giem
przestępstwa by t Krzysztof Ma.iewski. zaś .ie!?O klien.t nie brał udz iału w samej kradzieży. Wc ześn i ej
tei: - jak twierdzi na skutek
n ieporozumienia z braćmi Majew·
skimi odstąpił od zamiaru przestEl')l.
stwa, w konkluzji prosił o uniew innien ie P. Nowakowskiego.
Francois Mitterrand podkreślił, te
Francuzi lulllą patrzeć na sprawv
z różnych punktów widzenia,
jeśli
Jednak chodzi o sprawy zasadnicze,
to są snlidarn!. Dodał też, że nie
jest przekonany, Iż ' można zwalczyć
terroryzm zabijając 150 niewinnych
Libijczyków.
Dobiega końca tocząca się przed
Wojewódzkim w Poznaniu
rozprawa karna przeciwko i;prawcom \vłamania do katedry gn.ież·
niet'iskiej oraz ograbienia i dewastacji znajdującego się w niej garkofagu św. Wojci~ha. 30 czerwca.
w
przedostatnim dniu procesu,
gl-0s zabrali obrońcy czterech oskarżon;'Ch. Jako pierw.si mowę wygłosili
adwokaci braci Marka i
Krzysztofa
Majewskich.
Wnieśli
oni o zmianę kwalifikacji prawnej
czynu repreZf!ntując pogląd, że nie
chodzi tu - w rozumieniu prawnym - o mienie ogólnonarodowe.
Zdaniem obrońców braci Majew·
skich kara 15 lat, o którą wnosił
prokurator. je~t zbyt surowa. Obrońca Marka Majewskiego mówił
galaktyki?
systemów gwie-zdnych liczących miliardy gwiazd) z szybkością milionów kilometrów na godzinę. Bahcall dodał że jest to tym 'd ziwniejsze, że ws~echświat jako całość wy·
da.ie się rozszerzać w sposób umiarkowany i płynny. Przypuszcza
on, że niezwykle szybkie poruszanie się skupisk . galaktyk może być
spowodowane
jakimiś
gigantycznymi eksplozjami lub nieznanymi
siłami grawitacyjnymi.
Niezależnie od przyczyn .tego zjado Wrocłav.• ia przybędzie kilka tapirów z Wenezueli.
wiska, Bahcall jest zdania, że zmienia ono dotychcnsowe poglądy na
W lipcu br. wrodawskł ogród
sił
d:z;iałających
we
zoologiczny wyekspediuje również dynamikę
w ramach bezdewizowej wymiany wszechświecie. Odkrycia dokonano
dzikich zwierząt kolejny okaz wy- podczas badań galaktyk odległych
ho<lowanego nad Odrą hipopotama
do„. Afryki. do ogrodu zoologicz- od 11aszej galakty ki, czyli Drogi
:Hlecznej, o ok. 1 mld lat świetl­
nego w Alekundrii w Egipcie.
(PAP) nych.
Dnia H czerwca UU roku po
lat n
długiej
ł. ł
+ chemii
P.
l!lllllrł
Z głębokim żalem zav.·Jadamiamy, że w dniu 27 czerwca
pracownik naszej szkoły
S.
1
PQg:rzeb
kaplicy
odbędzie się
cmentarza
Serdeczne wyrazy współczucia ANNIE
DZIECIOM z powodu zgonu
MĘŻA
-
1986
r. o god'I'.
RĘDZlJl:.OWSKIĘJ
11 . 3~,
i
JEJ
OJCA
DYREKCJA, RADA PEDAGOGICZNA, PRACOWNICY
ADMINISTRACJI I OBSLUGI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR llł \V LODZI
•
Z głębokim żalem. zawiadamiamy, że w dniu n czerwca 1986
1oku zmarła nasza meodtałowana żona, Matka 1 Babcia
$. t
P.
JOLANT A BEDNARSKA
.RODZINA
nleskładan.
r.
P.
lat 53
w dniu 2 lipca (sroda)
komunalnego Zarzew.
~w.
Prosimy o
ł
1986
STANISŁAW RĘDZIKOWSKI
POgTZeb odbędzie się dn.la 1 lipu. br, o codz. 11 aa cmentll1'S11
Rocha na Radogoszczu, o c1ym saWiadamla
pseudonim „Piotr", były tołnierz NOW-AK, wieloletni nef produkcji „POLFY" w Pabianleacb i w Lodzi oraz
Spółdzielnl
„POLON", wiceprezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Odznaczony Krzytem AK
Pogrzeb odbędzie się 2.07.1981 r • .o godzinie lł.30 na cmentarzu
św. Rocha na Radogoszczu.
Pogrążeni w smutku:
CORK.<\, SYN, SYNOWA, SIOSTRA, SZWAGIERJU,
SZWAGROWIE I RODZINA
„
zmarł
w wieku
SUSKł
ZIEMI
0
P.
KAZIMIERZ
WŁODARSKI
chorobie
TRZĘSIENIE
Zachodnia Wenezuen i- póluocnowscbodnla Kolumbia nawiedzone zo.
stały w niedzielę
pr7cz trzęsienie
ziemi o sile okolo 5-6 stopni w ska.
li Richtera.
Wenezuelski instyt11t sejsmologicz·
n v poinformował,
i:<!
rpicentru111
zna.lcln.łe się w
pobliżu granicy
Kolumhl ~ .
natomiast podobnv ins·
tytut w Kolumbii podał, że cp•centrnm zna .Jtlownl 0 sle
w kolum " iJskiel prowincil Santander. o około
400 lm1 na północny wschód od Bogot,•.
Doniesienia z obydwu dotkniętych
trzęslenlem ziemi krajów mliwfą. tt.
nie spowodowa ło ono ofiar w ludziarJt. nnl większych •trat
ma·
terlaln ych.
Oskarżeni w ostatnim słowie prosili sąd o zmia.nę kwalifikacji praWYBUCH 801\fBY
wnej czynu, tiolemizując ze sforW poniedziałek w poblltu
miasta
mułowaniami prokuratora. Waldemar B.vstrzvcki wyraził żal z po- Wawunlja w Sri Lance wybuchła
umieszczona w sklepi przy
wodu popełnionego czynu i i<twier- bomba,
moście drogowym. Zi;-lnęlv
cz•erv
d~ił, że nie miał pełoego rozezna- osob:v, "' 19 zostalo rannych. Był fo
ma co do przedmiotu kradzieży. iml; t!rui;i tego tv1m zam~ch w
został
Piotr Nowakowski prosił o unie- mluiona sobntę wysadzonv
mon
w
mie.1sco,vnścl Paranthal\.
winnienie.
Wyrok ogłoszony zostanie 1 lipca. Władze fankljskie o~karż vłv o dokonanie obu zamacl?ów 1iarty7a ntów
(PAP) tamilskich.
Opr. l\f. c.
akl&dają1
nuz ukochany
odcinkach rejonu Poonch, na
tzw.
linii kotroll, oddzielającej admini•
strowaną przez Pakistan
część tn•
dyJsklego atap.u Dtammu I Kaszmir
od reszty terytorium Indii.
Jak lnformuJe agencja UNI,
jednostl<I lndyjsklel służby granicznej
11muszone zostały do ndpowiedzenla
og11iem. Stn:elanina trwała ponad T
godzin.
W wywiadzie dla ameryka1isklego
dziennika „Washington Post"
prezydent Francji, Francois Mitterrand
ustosunkował się do rozbieżności jakie zaistniały na linii Waszyngton
- Paryż, po tym jak Francja od·
mówlla zgody na przelot nad
jej
terytorium pirackich samolotów amerykańskich, celem wykonania uderzenia bombowego na Libię ,
dzą
Inżynier
KRYSTYN
zobowi~ali
Sądem
<PAPl
Hipopotamy z Wrocławskie go lOO
Niecodzi.:mną przesyłkę z „żywym
towarem" wysłano 30 czerwca z:
wrocławskiego ol!rodu -zoologiczne-
gó.rnłcy
1 mln ton
I
którym znaczący fragment dotyczył
stosunków międ·zy pa{1stwem a
Kościołem. W pełni zgadzamy się
z tezą. że pat'istwu potrzebny jesl
konst ruktywny dialog z wszystkimi wY'Znaniami. Nasz Kościól polskokatolicki
wielokrotnie
podejmuje dla dobra wspólnego społe­
czet'istwa trudne tematy zwalcza·
ni a ;;ja wisk patOl<>gii społecznej.
We Wrocławiu - mieście pokoju zorganizowaliśmy też kilka
miesi ęcy temu, we wrześniu 19M r.
m i ędzynarodowy dzień modlitwy o
ookój, ·w którym uczestniczyły dele.e;acje duchownych i św;eckich
działaczy chrześci.iańskkh z 7 kraiów świata. Zgadzam się również
z madrą teza referatu, że Kościół
powinien aktywnie współdziałać z
państw('m w trosce o zabvtki kultu r:v. " tak że w patriotycznej łącz­
n oiici Poloni i :i: macierzą.
Dokąd
bełchatowscy
się wydobyć
węgla ponad plan pierwszego półrocza. Wykonali to zobowią:z:a.nie z naddatkiem. Do końca ostatniego dnia
czerwca miast planowanych 10 m1n
380 t ys. ton węgla wydobyli lZ
rnl11 ton paliwa dla elektrowni
„Bełchatów", zupokajając jej potrzeby paliwowe łącznie z oddanym• z wyprzedzeniem do utytku
8 blokiem energetycznym.
Wśród czynów dla uczczenia X
Zjazdu wiele wspiera jednocześnie
narodową akcję pomocy szkole. Np.
w Gałkowie Dużym tutejsi c.zlonkowie partii i mieS?.ikat'!cy bezpar·
tyjni pracowali prz:y rozbudCHvie
szkoły
pGdstawowej
wykonując
społecznie roboty wartości 500 tys.
zł . Pomagając szkole robotnicy wydz i ału M 41 Fabryki Maszyn Górniczych .. Pioma" w Piotrkowie
i:.rybunal!rll:im wyko.nali d1a Szkoły
Podstawowej
nr 11 urządzenia
sportowe wartości 186 tys. zł.
m-ak
ZSRR. Odpowiedzi"alność za konse·
kwencje tel akcji spada na wła­
dze portugalskie.
Wypowiedź
USA
Dnia 28.06.1986 roku po
I Brat
Hadzieckie1
portugalskich
W poniedziałek w MSZ ZSRR
przekazano ambasadzie portugalskiej w Moskw ie protest w związ­
ku z o<>djętą przez władze Portugalii nieprzyjazną akcją wobec
dwóch
rad'Z ieckich
pracown!ków
w Lizbonie, W stosunku do nich
podniesiono be7,podstawne oskarże­
nia o niedozwoloną dz i ałalność.
Stwierdzono. że działania strony
portuiialskiej stoją w sprzeczności
z ie.i oowiadezeniami o dążeniu do
rozwijania dobrych stosunków z
za·
aROllKI\
WJJJ.Pl\OlrlOW
inicjatywy
wobec nieprzviaznei akcii
pewne w t r zecim kwarta!P. głów­
n ie do towarów importowanych .
.Jak wynika z informacji resortu
handl u wewnętrz nego lepsze naSl'•
. c<cn ie rynku herbatą paczkowaną
w kraju napot ykało barierę w pos ta ci zdolności przerobowych paczkarni. Jeżeli chodzi o kawę p rognozy n ie sa najlepsze. Jej cena na rynkach światowych wzrosła blisko dwukrotn ie , taś gorset
środków dewizowych znacz.nie u~
trudnia utrzymanie zakupów na
ub i egłorocznym
poziomie
Sytuacja na rynku artykułów
przemysłowych będzie bardziej zło­
żona. Do grupy towarów. których
oodaź zrównoważyła jui: popyt do!acz yły ostatnio b ielizna osobista z
tkanin oraz porcelana i szkło stotowe. W trzecim kwartale możemy
s i ę spodziewać. iż listę te; uzupeł·
n i ą: lodówk i. pralki automatyczne
i sprz ęt rad h wy . Handel oczekuie
w y równan ia U11 P. g!c,\~i w dostawach
W t yc h dniac11 federalna komi·
~j a w y borcza w Waszy ngtonie opublikowala spra ·• ozdanie na temat
koszt ów kampanii
związanej
z
\vybon 1m i prezy denckimi w
1984
rok u . Lą cznie 14 kandydatów ubiegają c ych się o fotel w Biał ym Domu. zebrało na swe kampanie wyborcze 108 m l n dol. wydatkując
107 mln dol.
Naj w iększe fundusze
oczywiście
zebrał i w yasygnował na kampanię prezydent
Reagan.
Fundusz
wyborczy Reagana - według ra-
wyzwolił
X Zjazd
tkanin bawełnianych, wyrobÓw o·
dzieżowych i konfekcji dla dzieci
Pogneb odbędzie się dnia l lipca br. (wtorek) 0 godz. 15.JO
:r kaplicy cmentarza przy .ut. Rzgowskiej, o czym zawiaclamiają
pogrążeni w smutku
.
.
MAŻ, CORKI, ZIĘCIOWIE i WNUCZEK
Prosimy o nieskładanie kondolenc.JI.
e kondolencji.
I
Z głębokim żalem zawiadamiamy, te w dniu Zł ezerwca 1911
roku zmarł po ciężkich c!erpieniaeh, przeżywszy lat IS naH NaJ•
lepszy i Najukochańszy Mąż, Tatuś l Dzudztuł
s.
t
Red. ZOf:fl
p,
W)'TUJ' 1ezdee:mego w1p61csuela • po-4•
M1ECZVSŁAW PAC~NOWSK1
były,
zastutony pracownik WZJllOt. Nr 2 w
składa
że
zmarła
leżanls;a
żalem -zawiadamia·
w dniu
27. 08. 1986 r.
nasza nieodżałowana Ko•
IRfNA
KISIELEWSKA
wieloletni naurivc!cl odznllczony
Złotym. Krzytem Z~slugl, ofiarny
działacz ZNl'.
l'ogrzeb odbędzie sie na cmen•
•arzu Zarzew
w dniu l 1i11ca
1986 r. (wtorek) ó god~ U.OO.
Wyrazy szczerego
współczucta
Rodzinie składają'
WSPOł PRACOWNICY t UCZ•
NlOWlE z ROl>ZICA!lfI SZKOŁY
PODSTAWOWES :NR 31
I
DZIENNIK t.ODZKI nr 152 (12059)
J)nla H ezerwea lłll r.,
po
clerpie11lach, w wieku lat
87 zmarła moJa
najukochatlsza
l najlepsza Matka
1
ł. 'ł P.
clęłklch
ZOFIA
GRODZKA
ur. BRZE:Z:lNS~A
Pogrzeb udbędzle
się 1 lipca
br. ('l\1orek)) o godz, 13 na cmentarzu ~w Wojciecha - ul. Kurczaki - o czym zawiadamia w
b6lu ··
CORKA oraz WNUK, PRAW•
NUCZKA w WARSZAWIE
Wyprowadze11le zwłok odbędzie się dnia 2 lipca
hi-. (środa)
o JOdz. 15,30 z kaplicy Cmentarza przy ul. Ogro ci owej, 0 czym
zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 1 żałobie
STOWARZT8ZEN1P: DZIENNIKARZ'!' PRL
ZARZĄD ODDZIAŁU W ŁODZI
ŻONA, DZIECI z RODZINAJIU. BR 1\TOWA, SZWAGIERKI
I
Prosimy o
Dnia l i czerwca 1988 roku zmar.
w wieku lat 131 nasza naj.
ukochailsza Matka 1 Babcia
ła
S.
+ P.
MARIANNA
LISIECKA
Pogrzeb odbędzie się dnia 1 lip·
ca br (wtorek) o godz. 15.15 na
cmentarzu rzymskokatolickim na
l)ołach, o czym zawiadamia po·
grątona " 1mutku
JfASBLltsZA BODZlNA
D:n.I&
ID!llltła
P.
ROMA1N MISIAK
O I C .A
Wyprowadzenie Drogich nam zwłok 11astl\PI w dniu i lipca. br.
o godz. 10.30 z kaplicy Cmentarza Komun:tlnego - Doły
przy ul. Smutne.!.
Pozostają w głębokim bólu:
ŻONA, C0RKA z ZIĘCIEM, SYN Z SYNOWĄ
oraz WNUKOWIE
głębokim
S. t
blł.uel
Ło4zt
(środa)
z
my,
Z g-łęboklm żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 czerwca 1986
roku zmarł w wieku lat 7ł, najukochańszy Mąż, Ojciec i Dziadek
SUS:KłEJ
ł1
CH1'WCa
ł. ł
1111 roku
P.
DZIERZBICKA
emerytowana nauczycielka Pati•
stwoweJ Szkoły l\fu,.Ycznej, od·
znaczona
Krzytem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski t Zło·
tym Krzyżem Zasługi.
Pogrzeb odbędzie się dnia t llP·
ca br. (środa) o godz. lł.30 na
cmentarzu rzymskokatolickim prr.y
ul. Ogrodowej, o czym zawlada.
mia pog:r~żony w smutku
s
głębokim talem
że w dniu Z7
~oku zmarła
WAIN 1D~
MĄZ
Z
my,
nieskładanie
BODZIKĄ
S.
POT.Ostała
zawiadamiaczerwca 1988
+ P.
lek. med.
HELENA
GRODZKA
z domu TREFORT
Pogrzeb odbędzie się dnia z lipca br. (środa) o godz. U.?O z ka·
plicy .cmentarza na Dołach przy
ul. Smutnej,
Posrątenl
RODZIN A
kondolencji.
w smutku
PRZYJACIELE
W dniu 28 czerwca 1986 roku
Po dluglcb c ierpieniach przeż v w­
szy lat 92. zmarła nasza ko~hana
Matka i Babcia, C7łowlek w·el·
· kiej dobroci I szl achetne go serca
ś.
t P.
ZENOBIA
GóR!INOWSKA
z JAł KTEWTCZOW
Pogr~cb odhedile sie dnia 2·lipca br, (środa) o ~odz. 15 •o na
cment.ar1u
rzymskokatolickim
przv ul. Ogrodowe.!.
CORKA. WNUCZA.A 7: MĘZEM ,
PRAWNUCZKA
t pozosta1a
RODZINA
ZOFIA GUTMANOWA
1
/
Omówienie referatu Rady Ministrów wygłoszonego przez ·premiera /Zbigniewa Messnera
Rezultaty uzyskane w okresie między zjazdami wskazują jednoznacznie, iż w gospodarce po zahamowaniu załamania i powstrzymaniu dezorgani1,a.cji życia społecznego przywrócone z.os.tały tendenc je rczwo;owe. Program, jl\ki n:ąd proponuje obecnie, zakłada rO!l:wirrięcie i umocnienie pomyślnych trendów. By to - zrealizować nie możemy poprzestać tylko na ich prostej kcmtynuacj.L Potrzebne
są głębsze, jakościowe przemiany; trwale wprowadze•nie gospodarki na drogę intemsywnego rozwoju.
Doce-niając os·iągn ięte pozytywne rezultaty, nie wolno .nie dostl"Z-egać ta.kże s!abcści. Prowadzona w trudnych warunkach ostatnich lat
p'olityka ochrony spożycia wymagała poważnego ograniczenia inwestycji. W stosunku do efektów nadmiernie angażowane są zasoby pracy, surowce i materiały. Niska jest sprawność procesów inwestycyjnych. Wiele do życzenia pozostawia organizacja i wydajność pracy.
Przeznaczanie znacznych środków na częściową obsługę zadłużenia
pomniejsza dochód narodowy do podr.iału i możliwQści importu.
Ogólnie znane s:i zachodnie ograniczenia dostępu do nowych technik
i technologii. Wciaż niewystarc~ająca jest konkurencyjność naszej
oferty eksperto11: e,i. Mimo istotnego zmniejszenia tempa inflacji, nie
udało się obniż:.:ć jej w zamierzonym stopniu.
Czy istnieje szansa zrealizowania śmielszych, dalej idacych zamier ;o:en? Z pe wnością 1ak. Strategiczny cel na okrt>s najbliższego 5-lecia,
jakim jest stworzenie zdolności do zrównoważonego i efektywnego
rozwoju kraju, wyznacza ohs·lary I kierunki polityki społeczno-gos110rlarczcj. no r.:łównych z nfoh należą.: modernizacja gospodarki i zmiany w jej strukturze; przyspieszenie tempa wzrostu efektywności
i równoważenia gospodarki; podniesienie poziomu i poprawa jakości
życia spotecze\l<;twa.
Najtrudniejs;q decyzją jest ustalenie proporcji podziału dochodu
narodowego na konsumpcją i inwestycje oraz określenie struktury
inwestowania. l\fożliwe jest zwiększenie dochodu narodowego w bie7.acym pięcioleciu o ok. 16-19 proc. W związku z głębokim spadkiem dochodu narodowego na pocr.ątku tych lat, świadomie poświęciliśmy cele rozwojowe ratując, na ile to było możliwe, poziom żyda. Cała rcra lJrodukcji materialnf'j znalazła się w bardzo trudnym,
wri;cz krytycznym położeniu. Wymaga ona odtworzenia i gruntowncj modernizaeii. Nie proponu.iemy w tym celu zatrzymania wzrostu
konsumpcji, a tym bardziej jej obniżenia. Konieczna jest jednak
7.miana p1·oporcji n;i rzt>cz zwl~kszenia Inwestycji przy podziale dochodu narodowego.
Na realizacje; uzasadnionych, pilnych potrzeb, których zaspokojenie droga bezinwestycyjną jest niemożliwe, należałoby przeznaczyć
okolo 17 bilionów zł. Oznaczać by to musiało podwojenie nakładów
w i;tosuuku do minionego pięciolecia I drastyczny s11adek spożycia.
Ostatecznie wiec za maksymalny poziom inwestowania w tym 5-leciu uznano 10 bilionów zł. Prawie połowa przyrostu dochodu narodowego musi hyć osiągnięta dzięki lepszej gospodarce zasobami. Dlatego też preferencje uzyskają inwestycje, służące unowocześnieniu produkcji, zmniejszeniu zużycia materiałów i energii. Podstawowym krytrrium przy decyzjach inwestycyjnych musi stać si<; efektywność. Po
raz pierwszy przeważającą część rosnących potrzeb na energię i surowce zamierza się zaspokoić poprzez przedsięwzięcia oszczędnościowe. Na ich realizację przeznacza się 1 bilion złotych, blisko 113 całości środków inwestycyjnych kierowanych na rozwój przemysłu.
Program zmian struktur<olnych na najbliższe lata zakłada: silne
zróżn;cowan;I' tempa rozwoju poszczei;ólnych hranz na rzecz nowoc~esn)·ch, wykorzystujących na.inowsze osiągnii;c!a myśli n:i.ukowopt'z<'dsif'~'7.icf,
wytypowanych U
t~chnicznrj; r!'alincic specjalnie
głó'l':nie - w pn:em,·ślc clt>ktromaszynowym i chemicznym: dostosodo
prawno-or,;ani7:ae:vjnych
i
ekonomicznych
meehauizmów
wanie
:vr·wspie~1.enia. restrukturyzacji w samych przedsiębiorstwach . .lest to
;:1.t11icrzenie 'l znacznej skali. Niemniej traktujemy je dopiero jai<o
pierwszy krok w procesie syslematyczn<?j przebudowy polskiej gospodarki.
elektronizarj'I,
będzie
Podstawow~· m cl..'y:rniki'O'm unowocześnic>nia
>:wła ~zc7a orzcmyslu. W obecnym 5-l('ciu, w je.i wyniku nastąpi obni7. 'l'J;e w·h-c:a ene!·gii. W nieklóryC'h d"iedzinach sięgnie ono 1.5-20
P>'O<'. 'l.cnnocr.ęfa zo~ta1ó~ st>r:v,ina produkc,!a wielu nowocze$nrcb m.1"'Yll i ur7.:1flzeń, ro'l.'wijana hedzit> haza dla nowycl1 twonvw J;nnkr• j11Yc'1: technic7.nemu wsp·\l'ciu l!:O$nodarki roln~.i slut.yć hr,·
clz'e m. ;n, z:ikońc,enle budow~ Fabrvki Ciąi:niki•w „Ursus" i za1'ła·
uów z nią l•ooprru.i;icych ort\i kompł<'lisu nawozowego w Policach.
Doninuj.ocn rolę w programie rzac:lu odgrywają inwestycje zmnieig~a i::ice zuż:·cie paliw i energii w ca Jej gospodarce. $ytmicja wvmaga rosnacvch z ·oku na rok oszc?:ędności. przekraczajacyc\1 w Ul90 r,
równow:irto,<c: 2'l mln ton pa1iwa umownego. W dostawach 11aliw
i t>ner!\ii zw;ek~-zy ~;«: \\dział rnergii <'1<'kh'ycznej 'T. wl)e:la hrunatlll'~o. a od 1990 r. eorn poważniejszym hóllłem ht;dzic kra,jowa l'nrrg'!tyka j~. drowa. Podjęte zostały decvzie ma.ince :ia celu zapewnienie 'bezpleczeiist.wa funkcjonowania elPktrowni .iadrm.vych
Majatek, l<tón•m dyspomijem)·, nie J;:>st "·ykorz~·stywany w nałc;;_,·t:-·m stouniu. Zmalała zmiano~lość prac.v. Przestoje maszyn i urz·1clzeń w nicktón·ch nrzypadkach szacuje sic wwet na 30 pro<-. normatywnego czasu. ,.,.- zwiazku r. 1ym trwają prace nad projektami
u-egn!owań prawnych, ekonomiczno-finansowych i organi7acyjn;t"r'1
Dtsploatac,ia kryje w sobie wielkie rezerwy popraw'' efektywności
gosnC'\darowimia.
N~l::lady n~ rnzwój nauki I techniki zwicks7ą si~ w 1990 r. prawi"
dwukrotnie. Tzk wysokiego poziomu nakładów nie osiągnięto nigdy
w "rzeszlości.
Wzmocniona została rola centrum n; kierowaniu problemami b:.da"l."1.' c-.:yini o po<'lstawow~nn znaczeniu. Stw:>rzane są równcrzefoie '<'-<trunld ekon1Jm'czne i organizac.1'inc cio 11kt:-,wiwwania jednostek g0i>~nd~rczych ,., zakresie w<lrożefi i unowocześniania struktury prodPkc.ii.
W nracach n~d urogramem rm;wojn nauki i 1echniki wytypowano
!l nref"row111wr'1 d~iNl7.in. wśród nich: rlf'ldro11izac.ir,, autonia.f.yzac.ir,
i rolH•l.yz:icfo 01·~z nowe materiały i tr.chnolo'l'ie. Na realizację proJ?"am"•.•- b:ii!awcz:vch i zamówień rzadowvch przeznacza !Się w bieża""'11 'i-lr>C'iu o'·oto biliona zł. Kon„entruiemy je głównie na 3 wyn·'~·"orv<''t dziPd7.in;if'h, k;erui~c na te cele połowę środków.
l\"'ip n•oż„„ ro~wij?A postęou naukowo-techniczne~o bez należytego
r"•0ni~ o .i 0 1-o~r. n wvn~la?'.C?OŚĆ' i racionaliza!'ię. Rozwiązania orc:an'7?'!,-;,1 „ 1'"'"~'\ l:ivi' ró7.uororlne. nv nrz:vnioslv one rezultat:-" 11 ie"•"in.- s 1 ~'"'" m?te·'alnr i ponmaterialn!' hodźct>, zarówno dla
twórców nowej trc•inlld. jak i dla. pnedsiebiorstw wdrażających.
Dl11gofalow,·r1 kierunkiem naszej nolityki ekonomicznej jest proeksuorfowa 01·:entari:i r.ospoclarki. Wyczerpane zostały możliwości
zw·„1,swn!11 snr7edażv surowców. Cieżar ekspansji musi przejać przeMvsł nrz0'wór<"zy. Przvkladem r.fcktvwnych specjalizacji ek~portowvch ~a m. in. m~szyn:v lrndowla.ne i górnicze, urządzenia energeh·•1rn„. farmacl'uty!d, remonty statków l niektóre usługi technicznl'.
WBchl~rz nas~:·rh możliwości bc;d7.ie się rozszerzał w miarę post~h
.
n:\w w realizacji programu restrukturyzacyjnego. Wzmacma ne ęc14
hs''·t11<"ionalne i nwterialnc przesłanki dla preferowania inwestycji.
sJ„~ncvr:1 7Większaniu eksportu. Stwarzamy podstawy dla wzrostn
roli r~cl1unk11 ekonomicznet?o w handlu zagranicznym.
Pod<;fawowa or:entacia beclzi0 dalsze zacieśnianie wspólpracy go~"""g "rcei 7. p:11istwaini socjalistycznymi. Polska aktywnie dzinla w
·r,-wpr, 11 ~ r•ec7. nrzyspieszenia procesów integracyjnych. W sto•mnhr'1 rlwu•.tro•1"'-c'1 szc 7 ettóluy nacisk lu:dzie położony na pogłębler'P n"whza•' 7 7SRR. Nas 7e obroty 7 Krajem Rad sa stopniowo rówr„, .. „,7„no. O'i'w• !>'ęciu niezbędnej w tym celu wysokiej" dynamiki obrot ·w towar'.},,-ych i pogłębianiu wzajemnie korzystnej współpracy służy
rn'Nój iiow:ąz11'i kooperacyjnvch, podejmowanie wspólnych inwestyci:,
fwor:-:"n'P. wsn-~lnvch nrzedsięhior~tw. Pragniemy w ten snosób p:ils''"'-rar'„icck''"i wsnńlt:iracy gosoodarczei nadać wzorcow:v chari!lder.
n,-zvjt>t" rl1„rr.r~1owe programy wspólpracy z pozostałymi krajami'
r•lon 1·0·.·1s 1d111i RWPG przewiduja maczne zwiększenie wzajemnych
kooperacyjnych
powiązań
zacieśnienie
o· , ~o~ \w li:rndlm•;vcli 0rn:r.
i ~"lrr; ·i li,<c.v.invrh . Wso6lnie oceniamy, że aktualny zakres tych pov ·',zai1 n'e ,-,,0ż0 być jeszcze uznany za zadowalaiacy. D 1 iże zn11czl'n'" npvwi~z.ujemy •.v S7.czególności do nowych form współpracy.
Wsnółoraca 'z kt·piami rozwijającymi się - do której tradycyjnie
n "-:v,do ·rnjenw wielka wagę - w ostatnich latach osiagn~la znaczn'i
d,·n'lmikę. Kierunek ten bcdziemy utrzymywać i ~łępiac.
Ożywieniu wymiany handlowe.i i ws7.t>Ch~tronnej wspołpracy ,; .kraj;imi kat1ita1:styrznymi nie sprzyja protckcjonistvczna politykll panstw
neh1Jdnich i utnymanie wciąż wielu dyskryminujących na11z kraj
p<'slanowień. Taka polityka części wierzycieli utrudnia wywiazywn.nie s;e Polski ze zobowi.:ozań dłużniczych, których większa część jest
zr<>~7ta s\n.1tkiPm wysokiei stopy procentowej
Krai nasz czvni wszystko, ab)' zobowi11zaniom sprostać Nlcodzown.vm te'l'n warunkiem .iest ro:r.wój gosnodarki, a wii:c ro:r.~zerzenie
stosunków finan<iowo~·~i·ii'nra<'v >: 1~1!"ranlr.ą, nPłna normalizacj:>.
krPrlvtowvch, u~11niN:ie ws„elkich ograniczeń w wymianifl handlowe.i,
"''~~1ólr>raey JH:r.Pmysłowej, kontaktach naukowo-technicznych. \\1 niekt6rych z kra iów kapitalistycznych spotykamy się ze zrozumieniem
nasze~o stanowiska i chęcią rozwoju współpracy. Lic-zymy na upowszechnienie się tei!o realistycznego sposobu myślenia. Opowiadamv
i:ie przeciwko nodyktowanym wzglęrlami politycznymi zakazom transferu technologii, kapitału i towarów w międzynarodowych stosllnkach gospodarczych.
„,,.,,
Wbrew obiegowym opiniom, z reguły niewielki jest udział obywaJednym z wiodących celów społeczno-gospodarczych określonych w
teli w kosztach uzyskania mieszkania. W ub. r. koszt mieszkania o
uchwale IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR jest zapewniel'lie samopow. 50 m kw. wynosił ok. 1,5 mln zł. Wkład użytkownika z ehwłl1'
wystarczalności żywnościowej. Polityka rolna partii i Zjednoczonego
zasiedlenia mies:.1kania lokatorskiego stanowi tylko 10 proc, tej kwoty.
Stronnictwa Ludowego przyniosła pomyślne rezultaty w produkc,ji
Rocme dotacje do gospodarki mieszkaniowej sięgają obecnie 300 mld
i handlu zagranicznym. Przyczyniła s ię do poprawy zaopatrzepia ludzapewni jej kont ynuację.
Rząd
ności w artykuły żywnościowe.
zł i trzykrotnie przewyższają sumę wszystkich wkładów mieszkanioWspierane będą rysujące się tendencje do powiększania gospo<larstw
wych. Takie proporcje podziału wydatków między budżetem państwo­
rodzinnych. Tworzyć będziemy nowe państwowe g9spoflarstwa rolne;
wym a budżetami gospodarstw domowych są nie do utrzymania.
gospotlarstw s11ółdzielczych.
wspomagać będziemy także zakładanie
Wszyscy - z wyjątkiem rodzin najuboższych - pragnący uzyska~
element
istotny
jako
Zmiany w strukturze agrarnej rząd traktuje
mieszkanie lub poprawić swój standard muszą byó przygotowani na
procesu restrukturyzacji gospodarki.
zwiększony udział w kosztach budowy i eksploatacji mieszkań. FiRzad potwierdza niezmienność polityki zapewniania oplacalno~ci
nansując prawie całość kosztów budownictwa mieszkaniowego z budprodukcji rolniczej. Dbać będziemy o właściwe relacje cen środków
żetu, ograniczamy ty-m samym możliwość wykorzystania tych środ­
produkcji, skupu i cen detalicznych :żywności, godzące interesy
ków na inne kierunki konsumpcji społecznej, m.in. na budowę i utrzykonsumentów i producentów w mieście i na wsi.
manie szkół czy szpitali. O ile kierunek ten zyska polityczne poparRząd przyjął perspektywiczny program poprnwy warunków życia
cie zjazdu, rząd przedłoży propozycje zmian zasad finansowania, w
na wsi.
tym kredytowania oraz eksploatacji mieszkań, zmierzające do wzrostu
Od początku 1982 r. wdra' ne s4 przyjęte prz.ez IX Zjazd zasady
udziału środków finansowych ludności w ca.fokształcie wydatków na
reformy gospodarczej. Kierunek p;·zemian jest tak silnie osadzony
te cele.
w realiach, iż nie musimy już dzid zapewniać. że od reformy nie
Szczególne znaczenie dla skutecznej ochrony zdrowia ma powszechma odwrotu. Nie oznacza to jednak bezkrytycznego stosunku do rotna dzialalność profilaktyczna, angażująca całe społeczeństwo. Doswiązań szczegółowych. Proces wd rażan'a re fo rmy n ie z ostał bowiem zakonalone będzie funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej i
stopniowo zapewniana jej dostępność w miejscu zamieszkania,
konczo:iy. Rodzą s i ę nowe zad an ia. l'odshtwo" y kierunek, to pełne uruZwiększą się zasoby kadrowe i materialne służby zdrowia. W lachomienie mecl1anizmów proefektywnościowych . Nie będzie to proszpitali o łącznej liczbie 25
tach 1986-90 przewiduje się oddanie
ces wolny od sprzeczności z doraźnymi interesami poszczególnycłl
domach pomocy społecznej.
tys. nowych łóżek i 8 tys. miejsc w
przedsiębiorstw i grup społe czno-zawodowych. Wymaga bowiem zaRozbudowana i w części odnowiona będzie sieć przychodni i ośrod·
ostrzenia mechanizmów ekonomicznych, również w s[erze cen i doków zdrowia. Znacznie zwiększy się llczba lekarzy w kraju. Wzroś­
chodów ludnoś ci, zróżnicowania sytuacji dochodowej pracownikó v
nie o 30 proc. produkcja krajowej aparatury medycznej, Pozwoli ło
stosownie do ich wkładu pracy, z11ś możliwości rozwojowych przedzłagodzić najpilniejsze potrzeby. W miarę r~allzacji programu przyefcktywnosci.
ich
do
odpowiednio
siębiorstw
spieszont>go rozwoju przemysłu farmaceutycznego poprawiać alę bę·
Dotychczasowe efekty nie są zadowalające. Sprawą klu,czową dla
dzie zaopatrzenie w leki. Celowe wydaje się rozważenie wprowadzefunkcjonowania mechanizmów reformy jest prz~'mus ekonomiczny.
nia odpłatności za niektóre świadczenia i leki, przy równoczesnym
dotychczas
niż
Podnoszeniu rentowno5ci sprzyjać będzie twardsze
zrekompensowaniu obywatelom tych kosztów.
finansowanie przedsiębiorstw. Ta regufa •1otyczy wszystkich. Oznacza
Sprawie ochrony środowiska nadaliśmy w polityce społeczno-gos­
on'l, że bez spełnienia wymaga11 efektywnościowych - a te w naszej
podarczej szczególny priorytet. Pomimo wyjątkowo trudnych warunsytuacji muszą być z roku na rok ostrzejsze - przedsiębiorstwo nie
ków i pilności wielu innych potrzeb, w latach 1981-85 podwojon11
b~dzie miało większych środków, ani na podwyżkę wynagrodzeń, ani
w całości programu inwestycyjnego
nakłady na ten ee!. Ich udział
na najbardziej nawet niezbędne inwestycje, ani też na żadni! inne
i łącznie z gospodarką wodną wynosi obecnie ponad 7 proc.
wzrósł
zamteż
oznacza
finansowanie
Twarde
cele gospodarcze czy socjalne.
W projekcie planu przewiduJe się, że w latach 1936-1990 na ochrokni~cie możliwości łatwego zwiększania zysku drogą dowolnego podnę środowiska naturalnego i gospodarkę wodną przeznaczy się ponad
v yzszania cen wytwarzanych produktów i usług. 'Wzrost zysku musi
800 mld zł. !\-limo tak znacznego wysiłku inwestycyjnego, hamujemy
ł!yi' rzeczywiście wyprncowany.
degradacji środowiska natu.ralnego. W kolejnych
jedynie procesy
Przymus ekonomiczny' ma jednak również aspekt politycznv. Trzeba
jeśli tylko utrzymamy poziom nakładów,
5-leciach jednak, nawet
się liczyć z możliwościa powstawania na tym tle konfliktów \v przedłączny ich efekt przyniesie jakośc\ową zmianę. Poprawi się jakość
sięhiorstwach. W takich wypadkach decydującym kryterium muszą
wód powierzchniowych i podziemnych, poprawi si~ zaopatrzenie ludbyć obiektywne racje ekonomiczne. Rząd liczy_ na wsparcie tego staności miast l wsi oraz przemysłu w wodę. Zaostrzone zostaną przenowiska przez organizacje partyjne,' na zrozumienie tych racji i współdo usupisy zobowiązujące zakłady przemysłowe i władze miast
pra-cę z całym kla.sowym ruchem związków zawodowych.
wania istniejących niedociągnięć i przyczyn zanieczyszczenia środo­
W znacznie większym niż dotychczas zakresie powinny być wykowiska naturalnego. W szczególnie drastycznych przypadkach konieczrzystane możliwości koncentracji sił i środków przedsiębiorstw w cezamykanie zakładów 11 du:tej szkodllwoSnością może być również
łu wspólnego rozwiązywania problemów. Silny nacisk zostanie jedci dla środowiska. Ochrona środowiska to główne zagadnienie planu
i małych przedsiębiorstw
nocześnie położony na rozwój średnich
przestrzennego zagospodarowania kraju. Opracowano i skierowano
uspołecznionych. Praktyka dowodzi bowiem, że ·cechuje je zdolno~ć
dynamicznego dzia,łania, elastyczna adaptacja do zmieniających się , do konsultacji społecznej plan, po raz pierwszy sięgający w przyszłość na 3o-40 lat.
wymogów.
W polityce społeczno-gospodarczej lat 1981-85 podjljłO zadanie ochW miarę równoważenia gospodarki ograniczane jest, a docelowo
rony socjalnej grup ludności, żyjących w najtrudniejszych warunzo5tanie zniesione rozdzielnictwo surowców, matPriałów i maszyn.
kach materialnych, w tym szczególnie części emerytów i rencistów.
Kontynuować hędziemy również zmnidszanie zakresu rozdzielnictwa
Polityka ta będzie kontynuowana. również w bieżącym 5-leclu. Potowarów rynkowych.
poziomu życia emerytów i rencistów zapewni coroczna waprawę
NiezbGdnym wanmkicm egzekwowania przymusu ekonomiczne"o
loryzacja świadCZ1i'i1 emerytal110-rentowyoh oraz stopniowa likwidacja
podniesienia skuteczności reformy jest umocnienie równowagi gospo~
Tym którzy mogą poprawić swoją sytuację
tzw. starego portfela.
da~·cze~ .i ogranicze~ie inflacji. W przeszłości nie osiągaliśmy w tej
materialną przez podjęcie pracy zarobkowej, stwarzane będą wadz1eclz1me zadowalających rezultatów. W ostatnich latach zaciążyły
runki dla uzupełnienia emerytury lub renty dochodami z pracy, jak
na tym: konieczność obsługi zadłużenia, niekorzystna struktura' i ni~również do czasowej rezygnacji z pobierania świadczeń emerytalnoka sprawność procesów inwestycyjnych, niedostateczne powiązanie
i powrotu do aktywności zawodowej. Skłaniać będziemy
rentowych
wzrostu plac z wydajnością pracy.
do przedłużania pracy zawodowej w pełnym wymiarze czasu pracy
~potęgowany wysiłek rzact kieruje na wszechstronne przeciwdziaław szczególnie deficytowych zawodach.
n_ie prz,-cz~:nom inflac)i Tem11 ma służyć m. in. pn 1;1·am os7.czędno:Uwarunkowania demograficzne wymagają budowy nowych szkół i
l'to\ ·J, ~miany w 11ol1t~·ce inwestycyjnej, doskonal<'nit> mechanizmow
przedszkoli oraz zapewnienia kadr nauczycielskich. Przewiduje się
tworzrni:i Pł!lc i.. dochodów przedsiębiorstw, polityka podatkowa, powzrost udziału wydatków na oświatę w dochodzie narodowym. W
prawa oriramzac.11 pracy.
5-leciu przekaże się - przy udziale Narodowego Czynu Pomocy SzkoHównmrnga pieniężno-rynkowa wymaga równoległych d ziałań w
le - ok. 24 tys. pomieszczeń do nauki.
lr':c.ch ?bszarach:_ p~d~ży, cen i d.ochodów. Propoz~'cj e zawarte w
Sukcesywnie i stosownie do możliwości kadrowych i stanu zaopap.-01ekc te planu a-[e,mcgo ZllkładaJą wzrost podaży towarów i usług
rzenia w podręczniki wdrażana będzie reforma programowa w
o •Jim Jo 16 pr-0c. Dostawy artvkulów przt>myslowych powim1v JHl.V
sz:kołath pnm1dpodsta'\'l'<>"l'Ych. Na.11ilona z sbnie ddałalnośó "'Ychozilnl" . ą prace uacr ol•re 1~rosnąć o l! JJk.t. zybci<'J. Pr
t~
wawcza, zarówno w lekcyjnej, jak i pozalekcyjnej działalności szkonien1 warunków otl~jścia od reglamentacji mięsa i jego przetworów.
ły. Podstawowym kierunkiem będzie koncentracja działań wychowawL epsze _zao_patrzenie rynku wewnętrznego pozwoli zwiększyć funczych dla ukształtowania wśród młodzieży t>OStaw socjalistycznej
dusz spozyc1a o ok. 15 proc„ a w przeliczeniu na 1 mieszkanca
idt>owości, patriotyzmu oraz poszanowania praoy i dyscypliny społecz­
ś 1·ed11ioro~nie ? l .;>--~ proc. Powinna wico następować stopniowa ponr,l.
.
prawa warnnkow zyc1a.
po uprzedniej konsultacji z ZNP Rząd zamierza przedstawić _Polityka cer; .detalicznych zmierza do. stopniowego ograniczania oprop.ozycje zmian warunków pracy i zasad wynagradzania kadr naul(olncgo wsltazmka wzrostu cen przy rownoczesnym poszerzaniu zazwiększenie obowiązków dyproporcjonalne
zakładające
czycielskich,
kresu równowagi pieniężno-r:nkowej. Stosować będziemy w tyin celu
daktyczno-wychowawczych i płac. Wpłynęłoby to znacznie na obnitakie działania i środki antyinflacyjne jak: hamowanie wzrostu koszżenie zapotrzebowania na nowych nauczycieli.
IO\\' produkcji, ograniczanie produkcji nierentownej zmniejszanie doPrzyspieszenie post~pu naukowo-technicznego wymaga rozszerzenia
t~cji oraz szersze stosowanie cen równowagi. DbaĆ będziemy o rakształcenia kadr dla nowych specjalności w dziedzinach elektroniki,
<'Jonalne proporcje cen żywności i . cen skupu i właśch'l'e ich relainformatyki, robotyzacji, biotechnologii. Zdyscyplinowany zostanie tok
cje do cen a~~ykuł~w pr~e~yslo~ych. Nie powinniśmy dopuścić ci<>
studiów, co przyczyni się do poprawy sprawności nauczania i terwzrostu dotacJI do zywnosci. Zmierzamy do stosowania tych samych
minowości kończenia nauki. Potrzebna jest zwiększona pomoc w przyregu.ł pł~c wobec wszystkich jednostek. Nadmierny, nie uzasadniony
gotowaniu do egzaminów wstępnych młodzieży ze środowisk robotniwy~kam1, wzrost plac musi być wszędzie jednakowo negatywnie
czych i chlopskich.
~c~ruany. ":". dziedzinie kształtowania motywacyjnej polityki płac
Naczelnym zadaniem polityki kulturalnej państwa jest zwiększenie
1 swiadczen istotną rolę powinny odegrać układy zbiorowe pracy.
dostępności do kultury oraz tworzenie warunków dla 'rozwoju twórPowinny być one skorelowani! z polityką płac i swiadczel1 Nie poczości o wysokich wartościach ideowych i artystycznych. Podejmuje.
winny przy tym krępować przedsiębiorstw w tworzeniu 'własnych,
my zdecydowani! działania, bv zapobiec niewłaściwemu lokowaniu
motywacyjnych systemów wynagradzania. O wielkości środków na
środków, bezwartościowym p\iblikacjom, słabym przedstawieniom i
p_łac_e decydować mogą wyłącznie wyniki samofinansujących się pr:zedImprezom. Wykorzystane zostaną w tym celu stworzone w przyję­
siębiorstw.
tych ustawach prawne i finansowe możliwości.
Na łączny wzrost wynagrodzex\ w gospodarce uspołecznionej poPodję~o nl~zbędne decyzje o modernizacji i rekonstruke.Ji przemyważnie rzutują wydatki plącowe w sferze nieprodukcyjnej. Wynika
słu pohgraf1czne~o w Jatach 1986-1990. Zrealizowanie tego planu
to ze ~nacznego przyrostu zatrullnlenia. Znacznie wzrosną również
u_możliwi wydanie w 1990 roku 300-310 mln egzemplarzy książek.
wydatki na emerytury i renty. Liczba emerytów i rencistów zwiękJ\;adal znaczne środki przeznaczy się na utrzymanie i renowację zaszy się bowiem 0 1 milion.
bytków kultury, Liczymy na szerszy udział w tym dziele przedPrognozy podaży towarów i usług oraz kształtowania się pieniętsiębiorstw, organizacji społecznych i instytucji, użytkowników prynych przychodów ludności wskazują, że pomimo stabilizacji płac realwatnych. Kontynuowana bęllzie zasada konsultacjj projektów planów
nych w pierwszych latach pięciolatki, nie uzyskuje się - w dotychdziałalności kulturalnej ze związkami twórczymi.
czasowych pracach planistycznych - zbilansowania dochodów i wyOsiai:(nięcie założonych celów gospodarczych i społecznych wymaga
datków ludności w okresie 1986-~ Zamknięcie bilansu wymaga wlęo
umocnienia oriianizmu państwowego i doskonalenia pracv jego apaflostosowania dochodów pienh:t.nych ludności do możliwości zaopaTrzy główne kierunki to: doskonalenie prawa; dalsze przeratu.
lrzenia rynku. Z tego punktu widzenia rząd uznaje za konieczne
kszt~leeni~ w strukturze naczelnych i centralnych organów adminlszwłaszcza: racjonalizację zatrudnienia w sferze nieprodukcyjnej i adtracJi panstwowej; poprawa metod i stylu uracy administracji.
ministracji gbspodarczd; weryfikację zasad tzw. automatyzmów płaPowstały warunki do stopniowej stabilizacji prawa Główna uwaga
cowych i dochodowych; niekon1.pensowanle wzrostu kosztów utrzymaula wynikającego ze zmia.11 cen niektórych artykułów, np. naz.wr6~ona więc będzie na wypełnienie lnk i psuwanie n'esoó,inoś­
pojów alkoholowych I tytoniu; ograniczenia dotacji na finansowanie
c1, ścisłe egzekwowanie przyjętych rozwiązali a także popularyzację
1nwe!ltyeji w sferze nieprodukcyjnej, redukcję wydatków budżeto'
prawa w społeczeństwie.
Rząd pracuje obecnie nad trzecim etapem zmian w strukturze
wych na wszystkich szczeblach.
centralnej administracji państwowej . Ich istotą będzie dą'ienie do
Względy społeczne skłaniają do znacznego zwiększenia zatrudnienia
w oświacie i ochronie zdrowia. W przemyśle l budownictwie zatrudumocnienia jednolitej, spójnej polityki rządu.
nienle nie zwiększy się. Wzrost produkcji trzeba. zatem będzie oW funkcjonowaniu administracji jest jeszcze wiele niedomagań .
siągać wyłącznie przez zwii:kszenle wydajności pracy. Jednak w obecRząd będzie eliminował wszystkie prze i a wy niewla~riwei;:o działania
nym 5-leciu zdecydowanie poprawi się techniczne uzbrojenie pracy,
urzędów państwowych. Zaostrzone zostaiy kryteria doboru do służby
co pozwoli zmniejszyć pracochłonność procesów wytwarzania, uzyskać
-·
w administracji.
niezbędny wzrost wydajności.
\Vażnym kierunkiem działania jest umacnianie porządku publiczAnaliza wykorzystania zasobów pracy ujawnia wiele niepokojących
nel!'o i dyscypliny społecznej.
zjawisk. Corocznie samowolnie porzuca pracę ponad 250 tys. osób.
Wzmożoną kontrolą objęto realizację ustaw, wymierzonych w szczeNadmierna jest fluktuacja kadrowa. Wiele nieprawidłowości wystęgólnie groźni! źródła patologii. Podejmowane dzial11nia skupi:ih się
puje na tle absencji chorobowej. Czas faktycznie 'przepracowany nie
~vo~ół uma~niania dyscypliny zawodowej, prz!'ciwrlzii<lania kkcewaprzekracza, średnio biorąc, 80 ~odzin tygodniowo. By przeciwdziałać
ze111u obowiązków pracowniczych, porzucaniu i niewłaściwcm>t wy7.lej organizacji pracy, niefunkcjonalnym strukturom organizacyjnym,
korzyst'.1-niu czasu pracy. Szczególną uwagę poświęca sii: walc1- z
przerostom administracyjno-biurowym podejmujemy, z inicjatywy
~lkohohzmt>m l narkomanią oraz pasoivtnictwem ~11olrl'-zn,•m. 1\. kze
Komitetu Centralnego PZPR powszechną atestację stniktur organizaze spekulacją, łapownictwem, nieuczciwym bogaceniem się. 'nad?•żvcia­
na.szukać
sytuacji
cyjnych i stanowisk pracy. Możllwości polepszenia
mi podatkowymi, ·szcze116Inie silnie występtii'lcymi w prywatnym
inicjatywyzwalających
pracy,
organizacji
formach
nowych
Idy w
sektorze pozarolniczym. Przygotowywane sa odpowiednie akty prawwę i przedsiębiorczość ludzi. Sytuacja mieszkaniowa ludności jest
~e i zamierzenia organizacyjne. by temu zapobiec Silnv akcent polo.
bardzo zróżnicowana. NI\ 100 mieszkań przypada około 113 gospozony zostanie na zapewnienie obywatelom poczucia ładu i bezpieczeń­
rlarstw domowych. Ok. 1/4 ludności kraju mieszka w warunkach, w
stwa. J?la _skutecznej walki z patologią społeczną konieczne jest nie
których co najwyżej jedna osoba przypada na pokój. Nit! ma w natylko hkw1dowanie skutków, lecz nade wszystko usuwanie przyczyn.
szym kraju ludzi bezdomnych. Na społecznych odczuciach ciąty jednak istnienit! wieloletniej kolejki po mieszkania l nie rozwiązany
Pr~edstawiony program to program realny, oprarowany z poszanoproblem 300-350 tys. rodzin zamieszkujących w warunkach najtrudwamem reguł ekonomicznych, bez wizjonerstwa Stwarza on - w
niejszych, Program dzl:llania przewiduje w bie:l:ą.cym 5-leclu wybuprzekonaniu. rządu - szansę pomyślnego i trwałeg rozwo.iu P'll~lti.
(lowanie ok. 11150 do 1150 tys. nowych mieszkań; zmodernizowanie ok.
Jes~ to takz~ program trudny, wymap.aj~cv p1·z„h11dow:;" gospodarki,
900 tys. starych mieszkań oraz opracowanie nowych rozwiązań forzmian w świadomości społecznej . O powodzeni11 nakreślonei koncepcii
malno-prawnych I podatkowych ułatwlająeych i pr:r.yspleszającyclt
zadecydufa dwa czynniki: konsekwenc.ia w realizac.ii l ~zerokiP wsuarzamianę oraz doskonalących :r.asady przydziału mieszkań. Komplekcie społeczne. Oba te czynniki źródło swe zn~idnh w sil<> nartii w
sowe zrealizowanie tych zadań pozwoli w ciągu pięciolecia popraj~j woli d? P.rzeks~tałcania o?ecnej i tworzPn ia nnwej rZt>l'ZV"'istoś­
wić warunki mieszkaniowe prawie 1 /4 gospodarstw domowych. NnC'l, : ; spełnia?1u roh przewodnieJ siły narodu. Twórczy charakter dvsklady na rozwój przemyslu materiałów budowlanych wzrosna o pokusii p~zedz3azdowej, pełne zaangażowanie wszystkich o~niw p~rtii i
nad 90 proc. w porównaniu z minionym 5-leclem. W ten sposób powwszys~k1cl.1 j<:j członków •.pozwalają wyrazić przekonanie, że nie zai;taną warunki do znacznego powiększenia r11zmlar6w budownictwa
brakme siły i wytrwałości, społecznej energii i wsparcia, by wypraw początkach
mjęszkaniowege w następny.eh latach i za.pewnlenla cowan~ koncepcję doprowadzi~ do końca.
mlebulłowanyeh
n11wo
tys.
--lat ~wlęMziesląłyeh - poziomu 3011
nka.11 roe1ni„
(PAP)
DZIENNIK t..ODZKI nr 1112 (12059) 3
I
Jesteśmy szczerze
zainteresowani, Dyskusja nad programem partii
•
powodzeniem waszych zam1erzen
Skrót
wystąpienia
W>""rnzić ,;lewki
hda!b,,m
Ha·cunek i uoucia prz.ykojaż.ni .jakie rad7.iecc.y
muniści żywią wobec swoi
ich pol.skkh Współtowarzvszy
gosprzymi er;;:e1ków. Przekazu.ie
rące p0>zdrowienia całemu bratniemu na,rodowi po1lskiemuWasz zjazd odbywa się na waż­
nym eta'Pie w historii kra.lu. Podsumowuje on okt"es o•tre.] konfronta.cj i ideowo-po1i.tycznej, trudnej, wymagającej ogtom.nych wys:;·siłków walki o normaJizację
tuacji, ukazuje perspektywy marszu mnpTZÓd,
- Była to w.alka o samo i5t.nienie
SO<:j.a1izmu w Polsce. I socjalistyczna. Polska wytrwała, obroniła rewolucyjl!le 7..dobycze - oto głów.ny
rezultat, z jakim prz:vs.zliście na
swój ,;jazd.
Historia niewąit:pliwJe ooeni naJ.ezyde kierownictwo PZPR, tysJące
kom1mhstów,
i tysiące po<l&kkh
wszystkich pa.itriotów kiraj•u. partyjnych i beLJpar~yjmych za to. ie opierają,c się na solidarności przyjaciół i sojusz..-iików wyprowadziU
kiraj z dramawłasnymi siłami
tycZJ11ej sytuacji, od.parli aitak wrogów socjaHzmu. ·
zaSocjalistyczna Pol.ska wiele
wybitnemu
swojemu
wd.zdęcza
przywódcy, towarzyszowi Wojciechowi Jairuzelskiemu. jego energii i przen:i:kliwoścl Polityczmej. da-
C
0
lekowzroczn<lści
Micbatla G-Oi'J>aczowa na X
roz..,·1.nmie i Et.oso-wanie
iwórcz•
nau'd marksizmu-le11:.11J7mu, ścisła
wi.ęź partii z klasą robotnic-zą, z
szerokimi masami 111dzi pracy.
I jeszcze jeden wniosek. który,
ja,.1<: się na.m wvtiaie. ma UJ11i:Wersalne, międzynarodowe znaczenie.
Gwałitow,ny wuo.rt p.rod;u.kl'ji, rozwój nauki. techniki, kultUJry, :mm
rozwój osobowości człowieka stwarzają nowe r>.·ymagania <'O do orJa nhza•c.ii soołeczeństwa. N a uorza·dku cJ.nia sraje zag'adnienie. aby so<>dcjalizm nieustan<nie sam się
na.wiał. W przeciwnym wypadku
w żvdu społecznym nowstaja 7a.uzepv. 7.iaw:il;ka z!lStoiu. a nrnbl E'my ekonomiczne 1 społec.znr m<iga ulec zaostPenju aż do niebezpiecznych granic.
znajdoiwania
.skomplikowanych pJ:obl-emów, nieugiętej obrony ~nteresów s•wojeg'o
narodu. sprawy socjali.z.mu.
Wszyscy z ogiromną uwa,gą wysłuchaliśmy referatu KC PZPR, ?:ageneralny
Przemawia sekretan:
_poznailiśmy się z projektem pierwszego w historii PZPR programu Kl: KPZR Micl1aił Gorbaczow.
telefoto
Rosiak
H.
CAF
partii· Ra.ctzi~cy komuniści rozumieją i popieTają wasze plany na
Wszyscy ma.my ten sam cel
przyszłość, sęrdecznie życzą wam
nauczyć .się jak najszybciej wys.pełn.ienia wszystkich zamierzeń!
zakresie
Wa;;z zjazd dowodzi raz jeszcze korzystywać w pełnym
uro!Thile możliwośd naszego
że PZPR jest siłą awainga,rdową, og1
po-wią­
optymalne
vnaleźć
stroju;
społeczeństwo
zoolną ,;jednoczyć
kraj drog·ą za,nie między centrum a terenem.,
polsk•ie. !J<Jiprowadzić
S<POpostę,pu ekonomi;:Zin-ego. społeczne­ mię.dzy sferą pańshvową i
łecziną. zarzadza.niem i s-amorząd·
go i ~u.ltUiralnego.
Jesteśmy po przyjacielsku zah1- nością; lepiej stymulować działa•l­
teresowa1ni sukcesem waszych za- ność człowieka. jego aktywność zami13'Xzeń i poczynań. tym, a.b y Pol- wod<iwą i polityczną, jego świado­
ska była silnym,. ni.ezależnym pa1'i- mość obywatelską·
akrzebudowa, do której
stwetn socjalistycznym. akty~vnym
tywnie przystąpiliśmy, wią­
jej
członkiem n.ą&zej wspólno·ty.
że w jeden ścisły węzeł camoonym ogniwem. Odpowiada to
ły kompleks spraw, poczynarodu polżywotnym interesom
skiego i naszej wspólnej sprawie. nając od funkcjo.nawania system.u
pań­
Scisła współorn<'a sojusz Polski za'rządza.nia oraz instytucji
i ZSRR, dwóch naijw.iększycb eu- slwowych i s!JOłecznych. a koń­
ropejskich patistw soc.ialisty<'Zllych cząc na wa,rll!Itkach pracy i życia
- to nieodzownv waru.nek pomyśl­ ludzi, na mora.Lnej atmosferze w
nego rozwoju naszych krn;iów, atll.• społeczeństwie.
Przed naszymi part..iami stoi zabi1ności i pokoju w Eur&pie.
hi\Sll.oryoznym
Chcę zapewnić zjazd. cały nair6d danie o znac-z:en.i'U
spoSt:n'a·wiedl~wość
pogl:ldzić
polski, :i:e również• w przys7Jości
łe=ą, chaTaktery;styczl!lą dla sobędziemy waszymi pTzyjaciółmi. w
cjalizmu z jak na,jwyższą efekka•:Wych warUJ1:~a-ch!
lat 70-80, tywnością gospoda•rc,;ą. Musimy, po
Kryzys z przełomu
waszym społe­ prostu jesteśmy zobow.!ązami, uczyktóry wstrU'!snął
dyna·
był odzwiel"Ciedleniem nić socjalizm silniejszym,
czeństwem,
sprzeczno- micznie rozwijającym się. skuteczwystępujących w n.im
ze spałeczeń­
ści. Ale równocześnie przejawiała nie rywaHzującym
.się w nim cała złożo.ność współ­ stwem kapitalistycznym pod wszyczesnego wsDÓ-łza.wodnidwa dr-vóch .stkimi względami.
Zrozumiąle jest. że tutaj powinsystemów, ujawniły się w zaostrzojed!Ilocząc
r.ej formie te problemy. z który- niśmy działać razem.
Wymaga.ją teg'o i interewysiłki.
m i styka się socjalizm na ba•rdzo
nMzych
narodowej
gospodarki
sy
eta.p ie
przełomowym
złożonym,
na
swojego rozwoju. Oto dlaczego na- krajów i sytuacja polityczna
co
uki płynące z. polskiego kryzysu arnnie międzyna;rodoweJ i wz,ględy
.;ą ważne nie tylk<i dla .polskich jest nie mńiej ważne be·zpieczeństwa gospoda.rcze-go.
komunistów.
zrozumieCóż, ,; o.późnieniem
ierwsza z nich, i być może
j ak,i e puł.aipki rozsta.wione
liśmy,
nanajistotniejsza, polega
wiodą­
hand·lowych
drogach
na
są
szym zda.niem na tym: że
wydarze.hia te. mimo całej cych na Zachód.
Bezwzg.lędny p!!'iorytet oczywiście
i niejednomaczswej zloźonosci
socjalizm należy da.wać więziom kooperacyjności jasno wykazały:
zapuścił głęboko korzenie i lu-Ozie nym ,; bratnimi kr.ajami, przyspie11ra.cy w naszych krajach nie wy- szeniu procesu socjalisty.c:mej inobrażają sobie życia poza tym u- tegracji gospodairczej. Najważ.nieJ·
strojem. A to oznacza, że zdoby- sze :waczenie w tej dziedziinie bę­
c~e socjalistyczne są. nieodwracal- dzie miała realizacj.a przyjętego w
ramach RWPG komJpleiksowego pro.
ne.
się rów- g'ra.mu p0stę'J)u naukowo-technlc!ZW pehni po.twierdziło
nież że socjalizm jes·t obecnie rze- nego.
strategd~ dobr:ie
W tę ogól1ną
międzynarodową, soczywistością.
rozw~jające
jlli'lzem -państw ściśle z.>viązanych wpisują się również
radzieckontaJl:ty
inte•nsywnie
się
politycz.nymi. ekonointel'esami
micznymi, kulturalnymi, obronn~'­ ko-.pol.skie. Życie nakaeuje 8:1ktywZamachy na ustró.i socjali- niejsze wdra.fan.ie nowych ,!JJ3.1jłlar­
mi.
form
perspektywicznych
styczny. próby podważania go . z dziej
!.ewnątrz, wvrwania tego czy in- wspólpracy, Naszej delegacji spradowie<lziakiedy
nego kraju ze wspólnoty socjali- wiło satysfakcję,
na ·waszym
się Ja się z wystąpień
stycznej oznaczają targnięcie
narodu, lecz zjeździe, że już pierwsze posun1enie . tylko na wolę
w tym kiel'u,nku
również na caly ład powojenny, a cia uczy,nione
na pięknie owocują·
w ostatecznym rachunku Trzy tyg\Jdrue temu na naira~ie
pokój.
wni<isek dotyczy Doradczeg'o Ko.m itetu PoUtycznego
Drug•i waż.ny
robotniczej, pailstw - stron Układu War5zawmiejsca i roli klasy
w B uda,peszcie ws-pó1n.i.e
jej partii, waczenia trwałej, orga- s ki ego
przedysku.towaliśniy roz.wój sytuniczmej więzi między n.imi·
Polski kryzys nie był pro.test.em acji międzyillarodowej, uzgodniliś·
robotnika prŻeciwko soc.i alizmowi. my nas-ze da,lsze działania.
Bvt to przede wszystkim ~przeciw
Jaik w.i.a.domo ONZ ogros.Ua rok
wobec tych wypacŻeń socjalizmu w 1986 rokiem pokoju. Państwa sopraiktyce. które bole'nie odczuwa- cjali.styczne podeszły do tego
z
Przeciwnicy, całą powagą, zgłaszając nereg' iniła klasa robotnic?a.
Polski wewna1rz cjatyw roz.)Jrnjeniowy.rh.
socjalistycznej
ten
kraju i poza nim potrafili
-<"" ,„ciw wykorzystać dla wJ.asnych
Niestety, sp·r.a;wa rozbrojenia. nie
celów.
drg•nęla a.ni na jctę z J)'()Wodu jawI Io równi~!. iest lekcia. która nej obstrwkc.ii ze strony
adminiprzypomina. że socjalizm. t'o dz_ie- stracji amerykańs:!dej.
Co gors'llł.
ło hist-0rycznie nowe, trudne. zw1ą­
Waszxni<ton odblokowuje ostatnie
za.ne z koniecznośc.ią pokonywania hamulce, które jeszcre powstrzyoporu si1' imperialistvcznvch nrze- mywał~' wyścig zbrojeń ~ układ
ci,wstaiwia.nia się ,ekonomicznej. po- SALT II i .inne radziecko-am~y­
lityczno-pronagandowej 'i militar- kańskie porozumienia.
nej presji imperializmu.
Stanowisko to jest sp.:rzec:m• :i:
I wreszde doswiadczenia minionego okresu uiawnilv raz jes1cze fywotnymi interesami snołecznośol
:z cal'ą ostrością iak niebeznie<'z- światowej. i w żaden sposób nie
i snbiektvwistvczne daje się pogodzić z duchem p0rone są blęcly
w zeszłym
osiągniętych
u zumie1'i
odsllmstwa od zasad. leżacvch
podstaw politvczneg·o s,·stemu ~o- roku w Genewie.
norm życia ,
cjalizmu. naruszanie
Ch<x:l1i tu przecież o przeżycie
p~rtyjneg~ i pai\shvowego. pomyl-I
k1 _w polityce spolecz.no-gospodar- ludzkości. Uważamy, że wszyscy
rxilitycy powinni ustosunkować się
czei .
Najbardziej niezaworlną l(wa.ran- clo lego problemu z naj;wyża~ aio-·
cją uniknięcia t:y""<!h ods{ę:pstw jest wagą.
P
ł
DZIENNIK ŁODZKI
nr 15l? (12059)
nie
<ityczy to oczywL-kle
ty1ko wa~zyngtom1. Trzeba
wyraT.ić ubolewanie. że rzą­
dv innych państw NATO . w
tym tal{że te . które werbalnie dvs-ię od n.iebez.piecz.nych
stansu.ją
skrndnośc.l poli!..yk.i amerykańskiej,
a kiedy przyjdzie eo do czego astępują pod naciskiem zza oceanu
I tym .samy.rn bioa:ą na siebi~ swoza
o<lpowie-dzia.l•no:\ci
część
ją
w2.możenie wyś<!ign zbroje1i.
w"bijać kLina
7.amierzamy
Nie
między USA i kh soj'USzników z
za
NATO· Prowadząc rOZa"'llCw~-.
pur:kt wyjścia bierzemy realia pona
lityc411e · i milita.rne istnle.ią<"'e
kontynencie.
W swoim czru.i~ kraje socjalist.yczne po?.ytyw:nie lliStosunkowaly
się do ud.'<i.ału USA w procesie og'ó1noeuropejskim. Chodziło wówczas o wkład w.szystkich jego uczestników do sprawy bezpiecz~ń­
st.w a i wspóiipracy w EU['Opie. W~·­
gląda na to, że admi•nistracja amerykańska postanor...·lła tera7. działać w kieruiil<kU wprost przeciwnym - wzmagania wyścigu zb.roje11 i konfrontacji.
Będz,iemy udzielać zdecydowanej
odprawy awanturni"zym, destrukcyjn;·m dz.iał.aniom USA. Nie wolno po?..wolic. aby imperialirm ao lornch
mer.,.,kański decydowa'ł
świata według· własnego widzimisię.
umiejętu10ścl
bardzo
['Oz1wiązań
i
P
Zjeździe
D
poLl~. yka
będz!e
pocierpliwie
bud<Ującą r.odstawy do unormowaradziecko-amervnia stosunków
kańskich. Opowiadamy się 1.a dialogiem. Jed'na·kże powinien to brć
w którym obie stro<1y
dialog.
pragną osiąga::iąć konk<retne efekty.
Awaria w Czernobylu ra.z jeszcze przypomniała, że niebez,p-iecz:na
siła tkwi w atomie. Praginę towarzysze .podzię.kować wam 1a soliz
drurnosć wyrażO'llą w zwiąZJku
nieszczęściem, które nas dotknr 'o.
Wiemy. że w newnym stop11iu ::oWasze
tknęło ono ró1~rnież was.
p<>pa.rcie jest dla nas tym cenniejs.ze.
I{iedy mówi się o Czernobylu,
·należy mieć na u.wad.ze, że s'pod
k~ntroJ.i wymknęł.a się tam 'valedwie z11.ikoma część nisz.czy<:ielskiego
potencjału tkwiącego w na.gromadzonej na świecie Il.roni m;iklea<rnei. Opowiadamy s:ę zdecydowanie za jej zlikwidowaniem. Szcze·
rze wierzymy. że do odpowiedziałnych kół politycz.ny-ch w krajach
Ewro,p y 7:achod.niej dot.r-ze wreszcie
- zarówno
glos
z.aniepoko.io·ny
na~z. jak i <>Piillii publicznej tych
,
patistw..
Potra•ktu.icie poważnie - mówimy Zachodowi - naszą pro.pozycję o· likwidacji broni rakietowopo-jf\c:trowej średniego zasię.gu.
trakt1:1jde. powazl}i"; prnpozyc.je o
og3:amczenau zbr<;ien kOI}We~~Jonalnych a 1JOWstan1~ mozl1~~c istot_na
nego rozl~O!Wa:n1a na1i:1ęc1.a
konty.nenc:1e. Nasze woiska w innych kra1ach me są ~alkotw!czo~e
1e t kotwicę :podnosić
ta ~tale. ,
r~~~.t~ oo.u 0 ~\: t
u swój ~oo~f~e~ ~~:1~z;,la~z~l:
korzystnej
do dobrei. wzade·mnie
współpracy narodów kontyiiientu,
mosty wspóldzii-ałania
przerzucaą
wszędzie, gidzie to je-st możliwe.
Tylko i wyłącinie w ten sposób
z.ctołamy 11mocn.ić to wszystko, 00
o-O
LntegTuje Ewr0ipę, niezale7'nle
róiJl1ic w u.skojach
istnieją-cych
Nasva
lityką
na.dal
O<'lpo·\.v iedzialną,
1,
S.'P'Ołeczn~h.
CywiJizaej.a. ludzk'1. zbliżyła alę
do rozdJro,ża his·t oril nde tylko w
sprsmach wojny i :pokoju. Wk<roczyllśmy w erę, kie-dy coraz wyraźniej od=uwa slę niero7.erwalną
a
więź między prawem do tycia
prawem d<l roZiwoju.
problem-em je~t
Najostr-ze-jszym
1J<)1!tliędzy
pra:epaścl
ro-zwiniętymi i słabo
roz.wfa1ię,tyml kra1jami. Również I
w tej dzledz~nie działań impea:i<A-
pogłębienie
giospoda'l.'czo
list6w nie można n-aziwać inaczej,
j.ak
a
.!Il!!ę,ct,zynairod.oiwą l.ichwą,
W['l!C7. gl'abieżą.
sre.z ene m6wlae,
N
uze stamiwisko w tej kwe-
stii jest z.nane, Kałdy naród ma P't"a,wo do Sitt<Werennego deeydo;wą,nia o włas­
nym losie. Jelit to zasada, be?. której respektoi.va11ia nie mog·ą istnieć normalne stosunki międzyna­
rodowe. Dąiż.yli~my i będziemy dą­
żyć do przebudowy mi~zynaTodo­
i gospowego ładu :polityc1...nego
d.a.rczego n.a rozsądnych i sprawie.<Jo udzielania
d!Lwych zasadach,
popucia wszystkim antyim<p·e rialistycz,nym rUJChom I or,gani,;acjom,
bez względu na kh orientację 11po·
łecz.ną.
NQ;s.z a rewolucyj,n11. naiuka - to
ins1lrume1I1t poznan iJa . Poz.wala ona, na kom~leksową ocenę
sprzeczncści epoki, uja.w;n..ien.ie ich
przyczylll. na ZUJ.ajdowanie i;traJWtidłowych od1Powiedzi na nabtzmiaAle i on.a wymag'a
łe problemy,
Możemy
nie'll.Słannego roq;wJ.janla.
potęż.lly
d-ziś
powiedzieć,
że
komuniści
gi.·untoVi-n.ie opanowali nadwa:miiejszą le~cję„ że tr:reba. ś1miało roz•
stal• krOC"tyć
wij1ać na.szą teoJrię,
n<ll/Pa'Zód.
Radzieccy komuniści wiedzą. te
S·)'.)Tawa socjalizmu w bratniej Polsce vnajduje się w nieza.wodinych
rękach. Pragnę z całe.go- serca ży­
czyć sukcesów x- Zja.zdo·wi PZPR.
Wyrażamy pr'Zekonan.ie, że ra.ctzieci współpraca
ko-polska przyjaźń
będą rozwijać się i umacniać dla
narodów i całej
do-bra na.s:zych
socjalistycznej ws<pólnoty.
(PAP)
Osno.wie, woj. torufi&kie; Alfred
przewodniezą,cy
MiodowiM
til I .n arodowi pclskiemµ prze.lta- OPZZ; Zdzisław Cackowskl - p.roMa·ril Curie;z;ał od KC KPCz„ od wS:Zystkich !eoor Uniwersytetu
.Judzi p.racy t.ego kraju, członek -Skłodowskiej w Lublinie; EugeI sekretarz KZ
Prezvdium KC KPCz.. I sekL'etarz uiusz Rysz
KC ·KP Słowacji - .Józef Lenart. PZPR w Sanockiej Fabryce AutoGłos z trybuny X Zjazdu za- busów „Autosan'', woj. krośnień­
sekretarz general- skie; Jerzy Strzl":.Łek - nauczyciel
brał następnie
,prorektor Akademii
ny Portugalskiej Partii Komuni- akademic:.i,
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie;
styczr.ej Alnro Cunhal, który w imieniu portugalskich komuni- 1 Wiesława. Miller - z-ca naczelnej
stów - przekazal gorące i brater- pielęgniarki Wojewódzkiego Sz.pitaskie po'lldrowienia zjazdowi naszej la Zespolonego w Koszalinie. i ~la­
zastępca
Orzechowski
partiL wszystkim komunistom i riau
Biura Politycznego KC
członka
narodowi socjalistycznej Polski.
P.rzez cały d.rugi dzień o.brad to- PZPR, miniis ter spraw za.gra.niezczyła .się na zjeździe dyskusja, w nych.
Obradom w poniedziałek p.TZektórej zabrali głos delegaci:
wodniczyli również: Jadwiga NoGen. armil Floriatt Siwicki
mistrz szwalni w
zastępca członka Biura Politycz- wakowska. nego KC PZPR, minister ob<rony Zakładach Przemysłu Dziewiairskiena.J·adowej; Andr:c.ej Musielak _ go „Femina" w Łodzi i Ryszard
nauczyciel akadernick·i
dvrektor naczelny Zakładów Ele- Badura. ktronicznych „Elwro" we Wrocła- z Akademii Rolniczej we Wrocfa.wiu: Bogumił Ferensztajn - I se- wiu.
kretarz KW PZPR w Katowicach:
dyZamykając poniedziałkową
emeryt - skusję M. Woźniak poinformował,
Michał Tarczyński rolnik ze w.si Żłobizna. woj. o- że we wtorek debata zjazdowa tobry- czyć się będzie w ,;espoła.ch robopolskie; Bernard Hauslcr elektromonter. I se- czych. Powiedział: pozwólcie towagadzista kre-tairz OOP w Zakładach Kok- rzyszki l towarzysze delegaci, że
Edmund zwróc~ się do naszego
s<J'\'ł'lli.czych „Wałbrzych";
drogiego
Fuglewicz - spawacz. z FSO „Pol- gościa, towarzysza Michaiła Gorba·
m-0"', Zakład Sprzęgieł w Kożu­ czowa z serdecznym
podziękowa­
chowie. woj. zielonogórs:i:ie: Iwo- niem za pracę z nami przez dwa
na Lubawska ·,,.. nauczycielka, dy- dni w czasie plenarnych posiedzeń.
rektorka. Liceum Ogólnokształcące­ Jutro towarzysz Gorbaczow będzie
go im. A. Asnyka w Bielsku-Bia- uczeą.tniczył
w
spotkaniach
w
Eugeniusz Piętak - ma<>zy- warszawskich zakładach pracy. Per
łej;
brygadz:sta. I. sekretarz nieważ pilne obowiązki
nista wzywają
POP w Hucie im B. Biernta w -go do kraju, chciałbym podzięko­
Grzegorz wać mu za wspólną z nami pracę.
Maciej
Częstod1owie:
I sekretarz. KW
Lubczyński PZPR w Kielcach; Marek 8trozik
Michaił Gorbaczow wniósł ważki
wyciągo­ wkład w obrady naszego
maszynista maszyn
zjazdu.
wych. I sekretarz OOP w Kopal- 'fo ważna Sprawa, mająca znaczeni Węgla Kamiennego „Grodziec" nie polityczne nie tylko dla naw Będzinie. woj. katowickie; Ja, szej partii i nie tylko dla .nas,;eI sekretarz go kraju, ale i dla całej wspólnonus:r. Kubasiewicz Komitetu Werszawskiego P7..PR; A- ty socjalistycznej, dla całego świa­
sdifierz w ta. Towa.uyszu Michaile, spotkalileksander Mościcki gen. ście się z wielką serdecznością i
ME-talowych im.
Zakładach
najlepszym
czego
Waltera w Radomiu; Zdzisław Ka- iyczliwośCią,
czmarelr. - profesor. sekrP.tarz m\11- przylkladem są prośby o dziesiąt­
ki, o setki waszych autogł"afów,
kowy PAK: Henryk J,eśniak
mistrz. I sekretarz POP w Za- wyrażane przez deleg'atów i zai>r<>szonych 11;ości. • Chciałbym, żeby­
kładach Azotowych w Tarnowie;
WUl)ld Karwan - prezes zarządu ście wiedzieli, że każdy wasz autoProdukcji Rolnej w graf to dziesiątki, setki przyjaciół
Spółdzielni
{Dokończ.ente
:ze str. 1)
w naszym kraju, którzy wspominid
będą wasz udział w zjeździ• i
'
wa·s samych.
Po tych dwóch dniach z wiel~
wam
serdecznością przekazujemy
najlepsze życzenia; wam osobiście
zdrowia i wytrwałości w wielkiej
pracy, która ma znaczenie- nie tylko dla budowy sily i potęgi Zwią:t­
KU Hadzieckiego, ale t~że dla umacmania współpracy 'panstw so·
cjalistycznych, dla pokoju świato­
wego. Towarzyszu !o.Iichaile, Polacy podziwiają waszą walkę o pokój światowy. Jest to walka pru•
wadzona nie tylko w interesie narodów państw socjlliJitycznych, ale t wszystkich ludzi miłujących pokój w świecie,
Odpowiadając na życzenia Mlehall
Gorbaczow powiedział: Wyjeżdżam
pod silnym wrażeniem pierwszych
Zjazd
dni prac X Zjazdu PZPR.
ten - referat polityczny towarzysza Jaruzelskiego, nowy program
waszej partii, wystąpienia .delegatów, które usłysza.łem i ktore tu
jeszcze usłyszycie - otwierają nowy etap na drodze Polski ku nowym rubieżom budownictwa socja.·
llstycznego, w imię rozkwitu Pol·
ski, szczęśęia polskiego narodu, w
interesie sprawy pokoju i socjalizmu. życzę wam drodzy towarzyS'~e. po bratersku., w imieniu komunistów i narodów Związku Rad,;ieckieg<i, pełnego sukcesu w prajego
realizacji
w
cach zjazdu,
planów, zamierzeń, uśmiałych
Plany te. co
chwał zjazdowych.
najważniejsze, odpowiadają nadziepolskiego.
narodu
dążeniom
jom i
sukcesów.
wielkich
Życzę wam
Dziękuję bardzo za ciepłe uczucia
i słowa. Sądzę, że kierowane one
były nie tylko pod moim adresem,
lecz również pod adresem naszej
leninowskiej partii l narodu radzie·
ckiego.
Słowa te sala przyjęła serdee:i:nle,
Ostatnią CZE:długimi oklaskam!.
ścią drugiego dnia zjazdu były obrady zamknięte.
Przyjęto uzupełnienie i popraw~!
do statutu PZPR wraz z regulaminem wyboru delegatów, władz l
organów kontrolnych.
Przyjęto również zasady wybot"u
na
centralnych wladz partyjnych
X Zjeździe PZPR.
(PAP)
m;r!IR~:!!!illlllEllll!!lllm•1SllWll!·!IMWll!lllllllllB•Em•llll&ll!lll!l!ll§mB111B•E•*~WllJ•lllll!i'l!!!llll!llm••••••••••••
światowe
(Dok01ic.wnie ze s.(,r. 1)
konsekwencją
wa po.litycznego porozumienia. wl X Zjazdu PZPR świad·czą wymopolskim wysuwała wnie o dużym zainteresowaniu
się na czoło polskich p. ro.blemów, francuskiej opinii publicznej tym,
to obecnie skupienie wszystkich co dzieje się w naszym kraju.
·
sił wokół zagadnień gospodarczych
„Le Figaro" zamieszcza zdjęcie
i spoltx:znych staje ~ię celem nugen. Wojciecha Jaruzelskiego w
mer jeden.
rozmowie z l\1icbiaiłem GorbaczoDz.ien:n,ik „The Washington Post" wem. Dziennik ten publikuje obzwraca uwagę, Iż Wojciech Jaru· sz.erną relację swego warszawskie~
zelski podkreślił po·trzebę dalsze- go kore'!pondenta który szczegóło­
go odejścia ocl scentralizowanych, wo omawia treść przemówienia. I
biurokratycznych me·t od zarządza­ sekretarza KC PZPR. '
nia gospodarką w kieruin:ltu dz!ałań uwzględniających prawa ryn„Le Figaro" zwraca u·wagę na
wystąpien;ia polskiego
ku i poszukiwanie nowych bodź- te części
ców rozwoju gospodarczego.
przywódcy, w których jest mowa
o konieczności przyspieszenia rozW korespondencjach radia, pra- woju gospodarczego., modernizacji
sv l telewizji zwraca się szcz.egól- naszej
weryfikacji
gospodarki,
administracyjno-gospodar·
ńą uwagę na stwierdzenia zawar- kadr
te w re!era_ci_e Biu.ra. P<ilityczn~g? czych. Dziennik podkreśla też. że
~ konl~czn~8CI przeiśc1'.1 d~. drug1e3. polski przywódca zapowiedzfał daluecydu3ąceJ fazy real1zaq1 reform szą demokratyzację życia wewnę­
wprowadzetrznego w Polsce gospodarczych.
nie zmian w ordynacji wyborczej
w spow.
zajęte
pośrednika
stanowisko
oraz powołanie
Omawiając
referacie Biu,ra Politycznego KC w rach między obywatelem a admi·
sprawach 'stosunków zagranicz,nych. nistracją.
dziennik „1'he Washington Post"
„Figaro" pisze również o nowej
pisze, iż I sekretarz partii nawią­
do nfelegalnych brutalnych inicjatywie Wojciecha Jaruzels~ie­
z,ał
prób ingerencji w wewnętrz.ne spra- go - zwołania światowej narady
do.konywanych prze?. partii komunistvcznvcb i robotniwy Polski.
która ·była by pyświę'cona
kraje z.achodnie. Szczel(ólną roię w czych,
dz'.ałaniach sz'kodliwych dla Pol- sprawie obrony pokoju. Dzienn ik
pisz~ dochodzi do wniosku, że inicjatyski octe·grał Waszy.ngtcm „The Washington Post". powołując wa ta stanowi kolejny dowcrd posię na referat Biura ·Poli.tycznego wrotu Polski do aktywnej roli na
. arenie międzynarodowej.
KC.
społeczeństwie
1981 r„ które miały charakter nadzwyczajny. Owa normalność jest
logiczną
echa X Zjazdu PZPR
zwycięstwa
nad wrogimi silami działając.nJ1i.
wewnątrz i na zewnątrz państwa.
Siłom tYm nie udało się jednak
au.toryletu l zau.fania,
p<>dw.ażyć
jakim społeczeń>tw>0 darzy PZPR.
I
X Zjazd PZPR jest ołównym tematem w środkach mas~wego przeW radiu' i telewizji
kazu NRD.
poza bezpośred ·nimi relacjami z
warszawskiego Pałacu Ku·ltury I
Nauki pojawiły się już pierw<;Ze
komentarze, oceny i prognozy. Nawiązując do referatu KC, wygłoszonego prze:i: Wojciecha Jaruzelskiego stwierdza się. że stanowt
on :przv~ład k0i~ekwent.nei._ realizacj! hTI!l! IX Z3azdu part11.
W USA prasa, rad'o i telewizja skupił)• główną uwagę na ocenie rei'.eraiu wygłooszo·ne;;o na
I sekretarza KC
zjeźdzfo przez
Wojie1echa Jaruzelskiego.
relacjonujący
Korespon<le·n ci,
zj.azdu, przytacza ją slow a I
X
sekretarza, stwierdzające. iż
Zjazd zamyka niez.mjernie trudny
okres w życiu partii i narodu polskie;!<>. X Zjazd PZ:PR skupi zasadniczą uwagę na problemach rozwoju gospodarczego i społec;mee;o
- pisze „The Washington Post".
pracę
)
Korespondenci radla ! telewizll
amerykatwkiej wyr.a:t.ają pogląd, że
jeżeli w J>Oprzednlch latach spra-
I
Podobną tematykę podejmuje orObszerne sptawozidania prasy paryskiej z pierwszego dnia obrad gan kół gospodarczych „Les Echos".
Podkreśla O•ll znaczenie weryfjkacji" kadr administra.cyjno-gnspod~r­
czych dla dalszego rozwoju ekono·
mie:męgo naszego kraju.
MIGAWKI ZJAZDOW'E
K.ilkud2iesięciu delegatów zxl.obylo już cenną pamiątkę z obrad X
•
•
Zjazdu - aut-ografy Wojciecha Jaruzelskiego i Michaiła Gorbaczowa. W poniedziałek, podczas p.rzerwy w obradach, nie odmówili oni
prośbom delegatów podpisując się
zjazdowych,
wydawnidwach
na
mandatach. na publikacjach książ­
kowych. Szczególnie cenne stały się
podpisy na zbiorach ich przemówień i artykułów.
Uruchomione w kuluarach Sali
Kongresowej PKiN stoisko RSW
oferuje nie
„Prasa-Książ.ka-Ruch
tylko codz,ienną prasę centralną i
okolicznościowe widO'kówki, ale i
wczesnym
Już
regionalną.
prasę
ra."tkiem można było kupić terenowe dzienniki partyjne: katowicką „Trybunę Robotniczą" i lubelskie „Słowo Ludu". Stopniow-0 d-0sta'l."czano do stoi.ska kolejne pozy-·
•
cje prssy terenowej, która cieszyła
&ię wielkim powodzeniem wśróc1 dekuw
W gablotach rozstawi0cnych
legatów.
luarach Sali Kongresowej PKiN
eksponowane są up0minki przekazane X Zjazdowi PZPR przez u. czestniczą.ce w nim delegacje zaW poniedziałek delegaci otrzygraniczne. Porcelanowy pucbar ,; mali ·pierwszy numer „Biuletynu
widokiem Zjazdowego". Zawiera on m. in.
malowtmym
ręczni&
Kremla - t-0 1:rndarunek od dele- tekst przemówienia I sekretarz.a
gacji KPZR. Uwagę zwraca teź KC PZiPR Woj.ciecha Jaruzelręcznie malo·wana w ludowe moskiego na -otwarcie obrad X Zjazdax du oraz teksty wystąpien delegatywy ceramiczna amfora PaTt1i Pracy Korei. Na podstawie tów i gości z.iazdu, któ•rzy zabrali
wyryty .jest napis w języku ko~ głos w niedzielnej debacie plenarrea{lsk:im: „Podarunek .od Komite- nej; p.odaje składy osobowe: Pretu Centralnego J?PK dla X Zjaz- zyl!ium i Sekreta.rfatu zjazdu oraz
du PZPR''. Tuż obok drewniana komis.ii zjazdowvch. a także ko·
płaskorzeźba przedstawiająca sceny
munikat Komisji Mandatowej o dez życia i pracy narodu laotań­ legatach wybranych na X Zjazcd
podarunek Laotańskiej FZPR.
skiego .
Partii Ludowo-Demokratycznej. Na
pater;re przekazanej przez delega„Biuletyn Zjazdowy" ukazywać
cję Mongolskiej Partii Ludowo-He·
wolucy}nei widnieją godła pań- .się bę<We również w następnych
1tw1>we PR'L i MRL.
dnia.eh sjaz<!u,
•
Informacje i komentarze poświę­
cone X Zjazdowi PZPR zamieszczają wszystkię główne dzienniki
brytyjskie, migawki z obrad w
swoich program::i.cb jnf„rmacv.inych
przek.azywaly sieci tel<:iwizyjne BBC i ITV.
Dziennik .. The Times" w korespondencji z Warszawy omaw·ia referat KC PZPR zwracając sz.cze~
gólną fiwagę na zawartą w nim
gospodarniedociagnieć
krytykę
czych i fall:t. Iż -cQraz wieksze
wyizolowanię
w
społeczef1Śtwie
grup ant:vsocjalist··''l:'znvch stwarza
możliwości przez zhgodze11iB środ­
ków karnvch wnbec oo;;'1 11 w'nny(•h
1>ewnvrh przestęosf. w politvc?..nvch.
im jeszcze jedn".i
'aofiar_Qwania
szansy. „The Times" zamieszcza t<"ż
obszerna an<fllizę sytu<c.ii wewnę.
trznej w PZPR. - j-ej skladu kadrowego i sytuacji ideologicznej.
Specjalnv wysłannik · .. Guardiaiz
na" Michael Simmonds pisze,
generał .Ja ruzelski zaoferował dialoa i za.żad<1l tolerancji. Ni!!dv dotychczas w m•nionvm 40-Je~in ·c.vtuje
.. Gunrrli::111" · wvst~Jjien!e
T
s0h:retarz1 Kr PZPR - nfe 11czvniło tak wi0Je. -aby n.adqć otwa·rżvciu publiczn,mm.
ty charakter
Orlrzucając antvsocja!istyczny klen·kalizm - pisze gazeta - generał Jaruzelski powiedział, iż partia jest za utrzymywaniem pozytywnych stosunków z Kości<Jlem.
Musimy
Podczas wcwrajszych obrad jako
pierwszy zabrał glos zastępca cztonka Biura Politycznego, minister ohrony narodowej, gen. armii l:'LORL-\N SI\\ ICKI.
Powied z,al on. że Ludowe Wojsko
Polsltie służbę ojcz.y zn !c pełmlo '
pełni 0(1arn1e i skutel'znie w 1rnię
mepodległe;;o
bytu
W puczątirn
lat osiemdzie iątych )!dv stało s.ę
jasne, ze pań~two chvli s.ę ku upadkowi.
wojsko
z.decydowana?
przeciwstaw i ło się antvpanstwowyrn
i antynarodowym wystąp;en;om. zapob1egaJac naigorszemu. Zagroże­
nie ze strony imperial1z.mu - pod·
kreślił nadal iedoak istnieje i
uległo nawet zaostrzeniu.
Minister wyraził przekonanie. że
zwycięż.v rozsądek i pokój zostanie zachowany dzięki s.le państw
likladu War:.zawstt .ego •anow1ącej
zaporę n!e do przehyc1a dla \',rogów socjalizmu. I<oncepc1a św1e ta
~z.
wojen i zbro;eli je„t oro~a
nam
wsz>stk:m
Human,sty.:tn)
sens tycil dażeó u.;awn,J s;ę wyr11żnie w radz;eckim olanie uwol·
nienia świata od zbrojen nuklearnych do konca bieżącego stulec:a.
;>rzedstawionym
przez
i\Iichaiła
Gorbaczowa. Ludowe Wojsko Polskie wnosi aktywny wkład w umacnianie sił obronnych naszej
"'·spólnoty, umacniając współdzia­
łanie z bratnimi armiami w tym
z
Armią Radz iecką
E'. Siwicki oodkreśLł też. ze Lu·
dowe Wojsko Polskie przychodzi na
zjazd z liczącym s·e dorobk•em w
szkoleniu obronnym, w służbie :
pomocy gc>spt>ciarce. W real1zacj1
trudnych zadan wojsko odciuw.i
wsparcie PZPR i 'zau[an:e spole·
czeilstwa.
ANDRZEJ MUSIELAK, dyrektor
naczelny Zakładów Elektron;c;in} eh
„Elwro" we Wrocławiu, poruszył
sprawy związane z rozwojem prze·
m yslu elektrunicz.nego, problemy
współpracy
przemvslu z nauką
. szkolenia kadr dla przemysłu elek·
tromcznego a ta ze międzynarodo­
wej współpracy nauk(JWO-techniczne1 . Zakład nasz - oowiedz1al od blisko 2.0 lat sciśle współpracuje
z radzieckim orzemysłem elektro·
nicz:nvm. ZSRR jest na1w iększ.ym
odbiorcą
nasz.vch
wyrobow,
a
chłonny rynek zbytu jest oodsta va
rozwoju nd:>iej oroduk.cji. A. Musielak pod~reśl1ł totkze. że jego
zdanlem uczelnie techniczne za malo wagi przywiązują do kształce·
ma tecbuologow a w.ęc sµecialistów ściśle zw1azanycb z produkcją.
Swiat nie czeka, a więc i my
nie możemv. W. ślad za od·
nowa oolitvczna mu„; teraz nastą·
p:c odnowa techn;czno-organ'za.:n·
na całej !!03podarki - oodkreślił
BOGU~JtL FERENSZTAJN I 5e.
krelarz KW PZPR w Katowicach
Wśród atutow polsk1ei gospodarki
mówca wvmienił znaczny ootencjał
przemvslowv oraz ogromną armie
wvlt!ztakonvch i przvgotewanych
zawodowo ludzi oarlyjnvch i
bezoart v \nvch;
racjonalizatorów
wynalazców
naukowców
or!\ani·
zatorów.
Podkreśli!
koniecznośc
wsp.erania urzez partię ludzi WY·
róimia]acych się wiedzą. kwal1!ika·
cjami. o.sobistvm zaangażowaniem
i odwagą. Musimy o~azywać im
partyine zaufanie - powiedział ale i wvmagać od nich osobistej
czekać
odoowiedz1alności.
Zw,acaiae uwagę na odradzanie
się tendencji odwetowych w RFN
mówca stwierdzi!: Tym niebezpiecznym dla Pe>lski i ookoiu zakusom
mow1mv stanowczo nie!
~fłC:HAt. TARf:ZYJQ'SKI rol·
nik-emeryt ze wsi Żłobizna, gm.
Brze11:. woj. opolskie stwierdz i! m
in ie oolltvka rolna realizowana
wspólnie przez PZPR i ZSL musi
preferować dobrych roln ików, leży
to w intere.sie nas wszvstkich. Part!a oowinn9 usuwać wszelkie orzeszkodv w uzvskaniu samowvstarczalności
tvwnośclowej kraju. W
ostatnich latach nastapił widoczny
postęp w orodukcji
rolnej, czego
adcmia partii w dziele umacniania i rozwoju
demokrac1i socjalistycmej. a
także różne aspelctu polityki wyznaniowej państwa byly
30
czerwca. tematem konferencji
w
Centrum Prasowym X Zjazdu par·
tii. Na pytania dziennikarzy krajowych i zag·ranicznych odpowia·
dali KAZlMIERZ BARCIKOWSKI i
kierownik Urzędu ds·
Wu2n11ń
min. ADAM ŁOPATKA.
Centraln11m problemem.
który
musimy ronoiązać stwierdzi!
I{. Barcikowski jest sposób. jaki należu zastosować b!i umocnić
państwo i partię. Na tę kwest~
odnowiedzieć 'POwiriien X
Zjazd.
Ważn11m zadaniem w budowie de·
mokTatycznych stosunków jest możliwotć uczestnictwa jak
najszerszej rzeszy obywateli w procesach
decyzyjnych· Idzie nam również o
to, by skutecznie
p?'zeciwdzicilać
skostn~•miu w działalności inst'a ncii pa.rt11inuch. i orria11ów
?)a.ń·
~twowuch . .Swiadomość tych
niebezpiPczrńst w
buła
uow~zl.'chna
1dr6d ws211stkich.
delegatów
na
IX Nadzwyczajny z;azd. Znalazło
to odzwiercied,en ie UJ
zmianach
w statucie 'Partii oraz w przyję­
tych następnie ustawach o samor=ądach i s1'óldzielc2'ości.
Uch.wa.la minionego zjazdu ?)rzewidµwala
prawny nadzór nad
wykonywaniem władzy tv państwie. Powoła­
no trybunały:
Konstutuc11in11 i
Stanu.
Z
•
odpowiedzieć
wyrazem jest zniesicn:e reglamentowanej sprzedaży większości produktow żywnośc:owych, ale w dalszym c>ągu niewystarczające jest
caopatrzen.e wsi w środki produkcji oraz wod(i: sporo do życzenia
pozostawia P'Jtiom ochro1i- ?.I rowia 1 łącrnosc. i\fowca stwierdził,
że Jako delegat na X Zjazd. partii
jest pewn.qszv niż p :ęć lat temu,
iz Polska może wyż) w ć s'ę sama.
BERNARD HAL'SLER brygaclzista-clekll·omonter w Zakładach
Koksowniciych „ Wałbrzych", I sek re lari OOP, skoncentrował s ;ę w
swvm wvstąpieniu na problemach
rozwoju gospodarczego kraju. Przyp::>mniał. ze dyskusja przedzjazdowa wvkazala ootrzebe przyspieszen ia tego rozwoju w m \•śl zasady
.wsz\ st~o dla eospodarki" Chodzi
zwlasz,·~a o rozwój e-lektronizac3i
ro botHacj. l automatyzacj i. Mów'c a po:nformował delegatów o problemac:1 i os.agnięciach w<:>jewódz·
t•:va wałbn skiego. Które w c.ągµ
5 m Ps· a cv br. za noto wale 10-pro;en~ow r przrrost produkcji.
Tym. którzv n.e chcą dyskutować o sprawach młodego pokolenia. bo n ie widza takiel potrzeby,
proponuję dysk us ie o przyszłości
kraju. Jest to przecież. t-0 samo stwierdził delegat z WOJ. zielonogórsk;ego EDMUND ł UG LEWICZ,
s11awacz w Zalllauach Sprzęgieł
FSO „Polmo" w l\ożuchowic. Nie
ma tez 3ensu dokonvwanie p.xlz,ału na
problemy mlr•dego pokole·
n'a i pozostałe - są to bowiem
'i'.'
całoś~1 sprawy naszego spolecze1ist wa Posługuiac się licznym!
orn kładam i . mówca skrytyke>wał
niedo:.tosowanie promu szkól za·
we>dowvch do potrzeb gospodarki
1
przypadkowość
rekrutacji uczniów. co jest później jednym z powodów niewłaściwei adaptacji społeczno-za w<>dowej
w
oierwszym
miejscu pracy Powalał się tei: na
badania. z których wynika, że tylko niPliczne zakładv wprowadziły
program takiej adaptacji do życia
codziennego. \Vażna rolę w tym
procesie ma do odęgran ia organizac)a mło.dzieżowa.
1\\-"0NA J,UBOWSKA -
cielka,
dyrektor
Liceum
nauczyOgólnow
kształcącego
im. A. Asnyka
Bie.lsku-B!ałej, podkreśliła wagę
po-
rozumiema narodowego, ładu, po·
rzadku i spokoju społecznego w
budowaniu przvszłości całego na·
rodu. Mamy osią~n i ęcia - powiedziała ale musimv zdawać sobie spr3wę, te nie wszystko jeszcz<> zostało dokonane Je5t to proces. którv musimv kontynuować.
;-;ie m-0zemy popadać \V samoza·
dowolenie. lecz udowodnić, że nie
zOątał
zlekcewa.i:ony żaden fragment uchwały IX Nadzwyczajnego
Zjazdu PZPR.
Za najważniejsze zadania w najbliższvm okresie uznała I. Lubowska budowę zaufania do partii. które powin no bvć podstawą poroimmienia oraz szybkiego rea~owania
na nastroie społeczne. Mówiac o
roli nauczvcie1i pe>dkreślaa. że ich
autorvtet musi bvć oparty nie tylko na dokumentach. lecz na autentycznym poparciu i zrozumieniu społeczeństwa.
EUGENIUSZ PIĘTAK - maszynista. brygadzista \V Hucie im. B.
Bieruta w Częstochowie, I sekre·
tarz POP, podiał w swym wystą­
pieniu oroblemv dotyczace !unkc ionowania polskiego hutnictwa.
Naleia do nieb pogarszające się
warunki pracy, niewystarczające
- zdaniem mówcv środki na
ieii:o modernizację. ·Nadal więc -Polskie hutnictwo wvtwarza stosunkowo oroste wyroby, a trudno o~1agnać oszczędności.
gdy stosuje
5ię orzestarzałe technologie. Ostatnie lata wskazują "1.Yrai.nie. że dla
ooorawv sytuacji w tej dziedzinie
należv zmienić system finansowania hutnictwa. co umożliwi przyspieszenie procesu modernizacyjne!!.O tei gałęzi przemysłu. Chodz.i o
to. żeby robić może nieco mniej
na wyzwanie XXI wieku
(Omówien ie dyskusji)
stali, ale wyłącznie takiej, jaka potrzebna jest naslej gospudarce.
MACIEJ GKJ;i<.:u.>ltl LlJłiClSN­
SKI - 1 sekretarz Kl\ ł'L.l'łł. w
b.ieicach prl.V pom111.a1 truany okres prle:i LA 1'n1dZ\\ ycLa,•l) .:J
Zjazdem J!.,-edy to (1'°amatyz.m wydarzen prowadL'1 ao stU<1Jn y1.:n »<>staw zn,ecierpl1Wien1a bqcil apat!l.
W wym1ku reaLzacji soe,;al.s,)cZ·
nej oanow y nastroje sµo.eczne są
dzi.S inn-e. Spoleczenstwo odzy.;,tta10
swą per„pektywę r-OM\O;u. -pragn.c
dialogu z wlacliią, wyraża swą troskę o najwyiszą wartosć \\spólną
- o pan.stwo Dziś part.a rown.ez
bywa krytyko.wana lecz rzadko z
poucii totalnej nega cji.
Do najczę·c:eJ ;,.awiany<.:h dz.s
pytań należą k west.e: .iattą Po;skę przekazer.1y na;;tępn ym po.t0I-enio.n i czy owe na:.tępnE· p--.>"ole·
n 1a właśc:wi"il przygotu,,.uj<? my do
zyc.a i do po;mnywa:iia truu!IU1>·
ci. h..Jeleckie doi; w .adcz-en.a ws.-&·
zują, j,ż konkretnych
;·o;:W1'fzan
najlepiej jest ~zu kai: u siebie?. Oto
lllp. Fabryka FSC
w Sta.rachow1cach zapreventov.a!a
w dn;ach
zjazdu nowe ciężarówki w.asnej
kon.s-trukcji. Samochody le ;:,w.adczą, że ambicja po.parta wytrwa.
tą pracą. daje efekty o.::teKiwane
przez społeczeństwo.
MAREK STRÓZIK - maSL)llista
maszyn \\ Yt'iągo" ych. I sekretarz
OOP w KWK „Grodziec' w Bęilzi­
nie, woj. katowickie .stwierdztl. ie
przed zjazdem sto, zadan ie sfor·
mulowa:i1a
aml>:tnej i twórctej
od.powied;rj
na wyzv. a n.e XXI
wieku, Wymaga to nowoczesnego
i odważnego myślenfa, które~o ni<i
trzeba s'.ę obawia.ć
i na które
trzeba posta·v: : ć. Mówca podkrl'ślił równie-i.. ii na drodze ku p:·r.yszłości n i ezbędna
jest oozczędna
i racjonalna gospodarka .sur<>wca.m.i energetv~znvm1 Z wie'·<>zyrn
w i ęc szacunk'<>m t~zeba trakti>wać
również wvdobn•:a nY z ta~ dużym nakładem sil
śrndków wę­
giel Przy o~zczednej go.spodarte
wvdobvv.an'!l ilo~ci po\v:nnv w~­
starczvć
na potrzeby prz-e:n,·s~u
i na ek'<-x>rt ,J-est to zadanie dia
całego soołeczens~wa
Pooi;•a wowvm warunkiem
dalszei dob:oeij
pracv ie.st utrzymanie onkoju To
sprawa nad rzed n<i dla wszvstkich
narOdów, wvmaga,iąca powszechnego wsparc'.a i n ie ja yw służacYch
za'1amowaniu zbro1eń.
JANUSZ KUBASIEWICZ - I sekretarz Komitetu Warszawskiego
PZPR skoncentrował sie g>ówn·e
na problematvce 1deolO\(czne.i partii Wskazał m :n. że paM'.a. 'ej
instane"e I organi,zacje, są s:lne
tam gdzie dobre przvk!adv daja
wszvscv iei członkowie. gdzie ich
postawv bud7ą powsz~hnv szacunek i zaufanie Tam gdz;e tak s.e
dz:e,ie - stwierdz'l - istniej.am<>żliwość promowania n-0wator·-twa.
pobudzan;a postenu.
zw.alc1an a
zła. zyskiwania ooParcia. Tvmczasem skuteczność: działania partii
do t-ej porv nadal iest n'ewvstarczaiaca i to w wielu dziedz'nach
życia nawet w sferze bytowej
i socjalnf>i Zial\d wv2naczv cele
strafe!?ic7.ne partii, ale o ich realizacji 7adecvduje przede wszvstkim konse·k wencja i skuteczność
d.,;ialania.
Przedzjazdowa dyskusja w pełni
potwierdt,ila słuszność wvprac-0wanej na IX Zieźrlzie PZPR linii porozumienia walki i
reform powied1ial ALEKSANDER MOSCJCKI, szlifierz w Zakładach Metalowych Im. ~en. Waltera w Radomiu - proiekt:v dokumentów dy.Skutowanvch nrzed obecnym z ja>.dem p<>ruszaia wszv:stkie istotne
problemy
naszej rzeczywistości.
Jednak wiele 1praw nas n!erce>koi.
m. in. postępująca dekapitalizacj.a
madątku trwałego. brak surowców,
niedostatecznoe z.atrirdnienie.
Oczekujemy pełnego wdrożcn!3
reformy gospodarczej. Robotnky
wiażą również wielkie nadtlej-e z
atestacją maszyn I urządzeń. Jed-
ną
z naszych
jest
słabe
głównych
p<>mnial
w swyim
wystąpieniu
OPZZ
ALFRED
MIODOWICZ, delegat li woj. kra·
kowskiego - obecnie w związikach
zawodowych skupionych jest ponad 6,5 mln członków. SłabO<śc i ą
naszego ruchu
- powiedział jest znaczne rozdrobnienie organ:zacji
zw:ązkowych,
alie mocną
stroną oddan:e organizacjom w
zakład ach pracy ca' ei 111 ładzv w
dz;iałalnoś~i zwiazkowej.
'.\1ówca
odniósł się krytycznie
do kilku
zagadnie1i z pro'ektu planu 5-l<itn:ego,
szczególnie do efektów
wdrażania reformy
gospoda-rczej,
w której .. samofinans<>wanie"
ie::lno z trzech „S" - utrudniane
jest przez niew!aściiwy, jego zda.n.em. system podatkowy Rz.utuje
to na klimat. wśród załóg.
t}·m
bardziej, że zw'azkowcv obserwu·
ia. iż niektóre c>gniwa administra~ ii nań;;twowej i gospodarczej n'e
funl.;:c,ionu.ią
tak iak
pow~nny .
pnewodniozący
słaboki
powiązan.e
µracy z wysokoscią wynagrodzenia. Także z
wielkim trudem wdraża s:ę wciąz
wszelk ie zmiany i i nnowacje techn.czne i orgarnzacyjne.
Przy przez.w ydęża n ;u wszelkich
trudności insp .. ru;ącą rolę powinny
mi-ee ·organizacje i i·nsta nc.;e partyjne. Pnan .e tylko. cz· wszę dLie
i zawsze jesteśmy
w awangar·
dzie? ..
Probl.emom nauki polsk iej poświęcil
swe wystapi-enie
pro!.
ZDZl.SŁA \\ KACZMAREK se·
kretarz nauko\\ y Polskiej Akademii
Nauk. PodkreśU on. ii w przedziazciowej dyskusji toczace.i s.ę w
śro<lowi.s\<ach naukowych doi11in<>wało
oczek i V.anie
r zP.czowosc:
per,,pektnvicznych
prooozyc.i: 1
zadali Sami uczeni ponoszą powai.uą część odi:;<:>\\.' eazialnośc 1 za
!lrzvgotowan.e programu ro3woju
kraju Nie '.est to tatwe. trwają
spory o kierunki teiro rozwoju ale konflikt różnych racj' pow:nien służyć wyborowi
optymaln:vch war:antó-.v.
możliwych do
zaakceptowania przez wszy.;;tkich.
N.awiazując do obt·adującego w
tym samym m iejscu przoed kilku
mies!ącami
III Ko-ngresu NaukJ
Pol~lt ei.
mówca przvpomniał, iż
01:1owiedz!ano s.ę wówcz.as za słu­
żebną rolą nauki wobec spolecze1is.twa a t:czeni sercem i umysłem
pop era_ia te sformułov;an:a referatu Komitetu Centralnego, które
wskazują na '.wniccznosć
zr:V\\'U
c,·w:i :zan·_jnoege>
Ucwny w.skazał
też na ma!c1<alne potrzeby polsk;ei nauki. a takie ro-IQ micdz.vnarodowej ,1-spółpracy
w badaniach. zwłaszcza w ramad1 R\VPG,
Co 9 złotówka krajowej prooukcji chemicu;-ej pochodz; z Tarnowa. trmcz3sem nadal za -n:skie są
naklaciv inwe.-;fvcyine na rozwój
f.ej gałezi ortem,·s!\l - >tw1erdzil
HENRYK LESSIAI\. mistrz, I sekre1:i.rz POP \I 7akłada~h Aioto·
wych w Tarno\\ ir Mowca wskazał na wciaż postępu iąca ciekapital:zac.iQ majatlrn nrodUKCY}nego
c:eżk ei chem'i, grotaca sPadk.em
produkcji i stwarzającą zag~<>że­
n!e e!{olog!czn.e Potrzebne sa l'.l.7na•:zvł 1:'.·łaś~iwe rozwiazan·a
svstemowe, w tym finansowe. bowiem obecn:e przed;;:~b.orsnva nie
dr~ponu ia środkami na octtworzen;e ma.iatku produkcvinego Rozwój ciężkiej chem'.i - , powiedział
- powinien urvskać ra n~ę równą
znaczeniu. iakie ma ona d!a polsk:ei gosPOdark!.
Nawią:z:ując do w.vpracowanej na
po;irzedn im zjeidzic J:nii p-:>rozumienia walki i social:st,·cznej od·
now,·. móv.'ca zaproponował, abv
X Zjazd PZPR uz.u-pe!n:I ią - ' o
konsekwencję I skuteczność dz:a-
Na j V"v?nżniejs!ą sp:-a \\.'a \~?edl ug o ich
ic~t 1aoewniien·'." dz~a~?ni-0~1 gos„
podarcz:vm wewnętrznej spójno~i.
T1·zeba także prz.vwróc ić godność
pracy. net miejsca p0święca się
w środkach masowe.~<> przekazu
marginesowi społecznemu, a ile
roc.io.nalizatorom i wynalazcom?
Mó \\'ca pod.kreślił. że cl-okumenty
przedzjazd-owe za wieraja zdaniem
~wiazkowców trafne oceny stanu
1 potrzE'b kra lu Zwiazki zawodowe chca b,·ć co:-az bardziiei przydatne '" ro~v;oiu Polsk i Służvć
temu cn1c».vi bedzie. zap-ow!ed>ian · za kilka
m:esięc:v
kon«res
ruch·1 rav·o&>we<?o, które;io prokk~.". doku•nentów
d,·skutowane
s'.'l 1uz w organ izacjach
związko­
wych.
W kamnanii przedzjazdowej, w
cał,•m sooleczeństwie rozlegało się
„wołanie. o c~ynv". tymczasem naz-
b;·t
często jesteśmy
m;strzan1\ sło­
n!e pre>wadzi do
tYch czynów stwierdził ZDZ!Sł,A W CACKOWSKI, pl'ofesor Umwt>rsvtrtu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lu1'Jiuie. Co może uczvnić każdy
1 delegatów, co T.]a11d iako całnqć.
a co cała partia, i:ebv określić
frrdki olrntecznE'!tO działania, prze•
zwyC:ężan'a trudności, ale i n ' e·
moc~· tkwiacej jeszcze
w wielu
~rodowiskach. wokół tel!o problemu mówca koncentrował swą wv11nwied?„ Zjazd odbywa się
wskazał w atmosferze spoko,iu. ale ten spokój, ciągle podatnv na zakłócenia, nie moi:e usv:>iać nartii. Powinna ona stać się
organizator~m twórczeJ!'O niepokoju pod warunkiem, że spowoduj(> we 'l\'łasnych szere~ach wzrost
aktywnn.ści. przczw,·cięży zdarzajace się jeszcze pe>stawy obojętnoś­
ci, hraku koncepcji, a wręcz
Jdwagi. n.ozbudzenie woli społe­
cznej, tak potrzebnej w obecnych
warunkach. partla musi zacząć ocl
h·c:i spo~rb:l sieb;e. którym tej
ła-nia
WITOLD n:'ARWAN prezes woll j<>~7CZC' dz:~ brakuje.
Zarz„tlu SPR w Osnowie, ~\• oj •.toNawiązując do dyskusji
przedruń!i;kie stwiC'l'::lził m. Ln .• ze o.sią­
,2niet v w ostatnich latach p<>stęp zjazdowej EUGENIUSZ RYSZ w produkcj i żvwności poitwierdza sekretarz KZ PZPR w Sanockiej Fabryce Autobusów „Autosan" (woj
słuszność przyjętej i kon.sekwentn' e realizowanej polityki rolnej, a krośnieńskie), stwierdził: Wszystkim
nam,
całemu narodowi zalezy na
iednocześn:e jest rezultatem wytę­
żonej pracv. rolni·ków, w tym tak- wyprowadzeniu kraju z kryzysu i
że snóldzielców. Podkreś!H. że :ze- wiele środowisk wie, jak to się
robi. Sposobem na to jest na pe·
społowe formy gospodarowania w
rolnictwie są nośnikiem -postępu wnc> rzetelna praca oraz szere>k ie
w produkcji rolnej.
za.pewn.iają otwarcie dla postępu naukowo-tebezpieczeństwo socjalne rolnl!kom chnicznego. Takim przykładem i ich rodzinom zatrudnionym w powiedział - jest np. fabryka „AusPÓłdzielniach pr<>dukcv}nycb oraz tosan". Sami, bez dewiz, we włas­
gwarantuja wzrost produkcji żv­ nym zakresie wdTożyliśmy jui: do
wności. Zdobyte dotychczas przez produkcji nową rodzlni: autokarów.
zakładów jest
spółdzielnie
więcej.
1 ich członkó-w do- I takich
świadczenia potwierdzają
jednak Dzieje się tak wszędz.ie tam, gdzie
potrzebę pOSzll'kiwań
i wprowa- w praktycznym działaniu zakłado­
dzania do praktvki nO'wych ro,..m we organizacje partyjne potrafiły
organizacji produkcj i rolnej oraz skupić wokół idei postępu i noz.mia•n w systemie obsługi rolni- watorstwa wszystkie siły społecz­
ków. W. Karwan wyraził przeko- ne, wykorzystać twórczy zapał i
nanie, że decyzje oodjęte na zjeź­ wiedzę kadry inżynieryjno-techni­
dzie zapewnił\ druzy rozwój wsi i::znej. trud robe>tniczege> wysiłku.
polskiej.
Wczorajsze recepty są na ogól
Odrodzenie się polskiege>, klas.o- mało przydatne w rozwiązywaniu
wego ruchu ?:Wiązkowego między problemów jutra - stwierdz.:ł JEIX i X Zja.zdem PZPR - przy- RZY STRZEŻEK, prorektor Akade-
wa. a potok
słów
W Centrum Prasowym Zjazdu
wiedzial K. Barc(kowskł
ie
funkcjonowanie zasa.d demokra.cji
socjalistyczne; tvymaga
wsparcia.
partii. Przewodnia siła partii polega na tum, że jej czlonkowie
odpowiedzialni są za realizację jej
programu i przedstawianie jej stanowiska w swych
środowiskach,
za.kładach i instvtucjach.
Generalne zasady polityki wy·
znaniowej ' państwa
przedstawi!
Adam Łopatka. Polituka ta
ma
trwale podstciwy w
Konstytucji
PRL i nie przewiduje się dokonywania zmian w tym zakresie.
Opiera się ona na zasadach wolności sumienia i w11znania. równości lu<lzi bez względu rni
ich
przekonania
reliQijne,
wotności
działania i równości
wszystkich
kościołów i związkót<1 wuznaniow11ch. wreszcie rozdziału Kościola
od państwa. M6tvca zwróci! uwagę, że
Polska jest w istocie pań·
stwem wielowyznaniowum· Legalnie działa
w naszym kraju 35
kościołów i związków wyznaniowych. wAród których największym
jest Kośció! rzymskokatolicki. Stosunki państwa
2
przeważającą
większością tych kościołów sq
w
1'elni normalne. Wpisalu się one w
istniejo,cy w naszym kra.;u ustrój,
sionu;ą
Konstytucję i
obowiqztL•
R6ini moraliści ałos<ą
nadnl jqce ustawy. darz11 zaufaniem wla·
po' r>cbP nawiązyu·nnin przez wła· dzę pa(istwową. Stosunki z Koa·
d·r
n;11/oq1t ze ~pofPNPńs t wr.m. ciolem rzymskokatolickim są
w
mo·1··" n iej wuonrownniu.
Mu trakc i e ksztaltowania się;
procei
sie - h:m niP ;:;qarlznmu i ich ar- ten mo~na określić jako 5topnio·
gurr. " '" ń•n nie roztimiem.11
Nie we w pi suwanie się tego Kościoła
zr10'1 imu .•ię nc.
funkc;onownnie w ustrój socjalistyczny - choć jest
•v r.11 ~ „1m 1'aństwie ~il antysocja- to 'Proces daleki od zakończenia.
listucznych·
A. Lopatkn. wska.zal, iż w Kol·
Mamu pełnti iwiadomość - po- I ciele rzymskokatol!ckim
przewa.-
żajq
tendencje dill.loau
ł
porozu- uystwem ateistycznym: ta.kt,
mienia., obok nich istnieje jednak
kierunek stawiający . rni walkę
z
ustrojem,
atakowanie
władzy,
przeciwstawianie gię
obowiązujq­
cemu porządkowi prawnemu. Wła.­
d::e są przekonane, że zwycięży ta.
pierwsza tendencja· Z Kościolem
tym przypomniol trwa nieustanny dialog: odbuwają się spotkania I sekretarza KC PZPR i
prymasa Pols1'i, działa
Komis;a
Wspólna Rządu i Episkopatu, utrzymywane są
stale
kontakty
administracy;ne - zarówno
mił­
dz11 Sekretariatem Episkopatu
i
Urzędem ds. W11znnń, jak i na. niż­
szych szczeblach, w terenie.
Jest
to dialog trudny - ale uważamy,
że 'Przynosi pozytywne rezulto.ty.
Następnie dziennikarz!' ::11dawali
pytania. Dotuczy/u
one
przede
wszystkim problemów związanych
z polityką wuznaniową państwa.
Kilka pytań dziennikarzy zagranicznycli dotyczylo ilo.ki i statusu
wierzących członków PZPR. W
odpowiedzi K· Barcikowski
podkreśli!, że nigdy nie stosowa.no w
działalności państwowe; w Polsce
podziału na wierzących i niewierzących; istotne ;est, b11
wszJJscy obywatrle przyczyniali się do
rozwoju krn.;u. Gd11 mówimy
o
sto~unku Kościola rzymskokatolickiego do pa.ństwa - dodal - myślimy przede ws=ustkim o hierardtii kościelnej; stosunek ogromnej
częici wierzących do naszej rzeczywistości jest pozutuwn11. Są też
ludzie w i erzacu - członkowie partii, którz11 umiejci pogodzić jedno
z drugim. Nie stawinm11
znaku
równości między part!q 4 towa-
ie rzymskokatolickiego
w
l'o!sce.
jest ateistą nie oznacza,
te A. Łopatka. wyjaśnil, że kwestie te
jest komunistq podobnie, ;a.k regulowa.ne są ustawami,
brak
fakt, że ktoj jest wierzący
nie jednak
dotychczas
ca.lościowego
oznacza, :i:e jest • antykomunistq. W aktu prawneao. Rzqd wysze(l.l tu
działa!noici partii kierujem11
się naprzeciw
inicjat11wie
Kościola.
zasadą materializmu historycznego, Eksperci opracowali projekt, któzaodnie z nią staramy silf kształ­ ru wszedł do programu
prac r<:otować
iwilftopogląd
członków misji Wspólnej Rządu i EpiskopaPZPR I pragnę!ibuśmy. bu wla§- tu. Z inicjatywy rządu z
kolei
nie ten światopogląd uznawalo ich problem rozpatrywany będzie
w
jak najwięcej, Nie dzielimy jednak kolejnych częściach. a na
pierczlonków partii na lepszych i gor- wszym miejscu zno,jdu;e się proszych, a okrei!amy ich postawy jekt u.~tawu o osobowości
prawwedluQ stopnia uczestniczenia
w nej Ko!ciola i jego
jednostek orreolizacji 11rogramu partii.
ganizacyjnuch.
Odpowiadając na. pytanie dotyPrzedmiotem pµta~ i odpowiedzi
czące
wprowadzania rP.!igioznaw- była też m· in. ocena d::ia.lalności
stwa w .~zkolach
I{. BaTcikowski Kościoła rzumskokntolicldego
nn
stwierdzi!, iż byłoby dziti·ne, gdy- arenie międ::unarodotcej, uc:e.• tniby upowszechnianie wil'dzu n re· ctwo katolików w i11ciu kraj11. n
ligii mia.Io szkodzić 1·el.iqii. Domi- także ewentualna. ponowna wizyta
nującą 1v kraju je•t religia kato- papieża Jana Pawia II 11' Polsce.
licka; idzie o to. ab11
uczniowie W tej ostatniej kwestii K. Barcimogli zapozno.ć się z wielorakością k.owski wujaśni?. iż sprawa
jest
różnych reliqii. a także
poznać otwarta, choć niP ustalona jeszcze
elementu. które te religie łączą.
w szc;.zegółach· Wiemy - stwierDziennikarz z Indii interesował dził - że przedstawiciele· Episkopasię problemami islamu w
Polsce tu wypowiadają się w tPj sprai wizytami przedstawicieli krajów wie, nie było jednak ostatecznych
islamskich. A. l:,opa.tka wyja.śnil, rozmów na ten temat. Sądzę, że
że wyznawcu islamu mieszka;ą w
do nich dojd=ie.
Polsce od wieków. obecnie jest ich
Indagowanu na temat
udzialu
ok. 2.5 tys.
Poinformował,
że katolików w
żuciu
publicznum
Chrześcijańskie Stowarzuszenie Spo- K Rar<'ikowski powiedzin:ł te we
łeczne, wlącwjąc się do procesów władzach 11aństwowych jest cor11t
ekumenicznych. ?)Tagnie
je•ienią więcej osób tv i er :acvrh. i tenri enbr· zorriani:ować w Polsce spotka· cja ta. będzie się nasHala.
nie przeclstawicieli kościołów kato·
C.:u
lickich i islamu. ?)OświęconP mo- nowiskoEpiskopat Polski zajql gtawohec PRON i zwiqzków
źliwościom wspóldzia!ania t11ch dwu
zawodowych? - podlo pytanie. W
reliQii.
ohu tych kwestiach podkreślił
Inter11sowano si' statusem
ma.- K Barcikowski - Episkopat
nie
jątkowym ł pra.wnym
Kościoła zajqł dotychczas stanowiska.. Epis·
ktoś
mli llolnicwo-Technicznej w Olszły­
nie, odnosząc te słowa do rozwoju polskiego rolnictwa i gospodarki ży­
wnościowej. Zwil).1i:szeniu produkcji
rolnej - stwierdził - służyć bę­
dzie - a była o tym mowa
w
referacie KC i w wystąpieniu premiera - stabilność polityki rolnej.
W woj. olsztyńskim nie brakuje
przykładów potwierdzających ści­
słe więzi nauk rolnych i praktyki.
Akademia Rolniczo-Techniczna, pierwsza t.ego typu uczelnia na przywróconych macierzy Warmii i Mazurach realiimje, intensywny plan
badań naukowych dotyczących hodowli,
technologii
przetwórstwa,
produkcji pasz. W .działalności tej
często nauka staje jednak bezradna wob~c licznych barier resortowych, instytucjonalnych itd.
WIESŁAW A MILLER - zastępca
nac~rlnej uielęgniarki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kosza·
linie przype>minając. źe dla każde­
go człowieka zdrowie i iycie ma
największa wartość, podkreśliła pot;zebę stworzenia nowoczesnej słu­
żby zdrowia, wyposażonej w odpe>wiednie urzadzenia i wykształcon'l
kadrę.
Realizując
uchwały
IX
Zjazdu partii, w woj. koszalińskim
zrobiono w tym zakresie sporo, ale
nie sprostano wszystkim wymaganiom.
Ciągle
brakuje personelu
medycznego, w tym także personelu pomocnlczego. W nie najlepszjm
stanie jest baza szpitalna. Aby poprawić warunki leczenia w Koszalinie przystapiono do budowy nowego szpitala, tworząc w tym celu społeczny kom:tet. Na jego !un;Jusz przeznacza się wszystkie wypracowane społecznie środki.
W
społeczną ich zbiórkę
szczególnie
zaangaż:>wały się koszalińskie
ko·
biety. · Delegatka postulowała utworzenie przy miniśtrze zdrowia i
opieki społecznej centralnego funduszu, który by wzmacniał fundusz terenowy i lokalne inicjatywy społeczne.
Polska Polityka zagraniczna
now:edzial · zastępca. ciłonka Biu·
ra Politycznego KC PZPR, minister !W):lraw zagranicznych MARIAN
ORZECHOWSKI - niezmiennie słu­
ży zabezpieczeniu wartości dia narodu najcenniejszych,
jakie stanowią wolność. niezawisłość, suwerenność i terytorialna integralność
państwa. W niedawnej przeszłości
wartości te zostały poważnie zal!r-Oi.one. Oto bowiem w sztabach
NATO zaprojektowano „Operację
Polonia", od której miał się roz.oocząć demontaż całej wspólnoty
socjalistycznej.
Zagrożeniom skutecznie stawiliśmy czoła. Obroniliśmy
\\" Polsce socjalizm i jego
z:Jobycze. Zyskaliśmy tym samym
uznanie naszych przyjaciół.
· Z to;lg<> trudnego okresu wynie·
śliśm _v wiele dośw!adczeli, wycią­
:męliśmy wiele wniosków. Najważ­
niejsze z. nich to stwierdzenie, iż
:Jolityka zagraniczna realizowana z
inspiracji nasze.i partii wyraża dą·
tenie \\·~~ystkich. którym droga
iest polska racja stanu, te warunkiem silnej pozycji na arenie
.niędzynarodowej sa nie tylko potężna armia i mądre sojusze, lecz
również sprawna gospodarka, pozwalająca na zajęcie trwałego miejsca w międzynarodowym p0dziale pracy. W tvcb trudnych dniach
przekonaliśmy
,;1ę.
jaką
wartością
jest polsko-radziecka przyjaźń owoc historycznych doświadczeii i
ideowej wspólne>ty. Przekonaliśmy
się również. iż deklarowana życz·
l;wość państw zachodnich wobec
Pol5ki jest iedynie mitem slużą­
cvm osiąganiu ich własnych ce·
lów.
Cele polityki za~ranicznej
powiedział 1\I. Orzechowski mu.simy urzeczywistniać w epoce peł­
nej napięć. Nie wiemy. w jakim
kier·unku ootoczą s'ę wydarzenia,
ale wiemy. że sprawa nadrzędną
icst
dziś zabezpieczenie
pokoju.
At!resywnym planom imperializmu
ZSRR przeciwstawia rnozofię ookoju. .Test to r.iwniei: nasza polska mozofia.
kopat stwierdził. :te w tych sprawach nie musi stanowiska
zajm?U'ać. argumentując to decyzja.
mi lI Soboru Wat11kańsk!ego, kt6r1! za.bronił Kościolowi angażowa­
nia się w politykę.
Przed·sta.wicie!ka. „Z1Jcia
War·
szowy" spytała o blits:e
s:czególy ~otuc:ące prac. zwia:an71ch
ze zmianami orrlunacji wyborcze;.
Ustomnkowujqc się rlo tej kwestii
K · Ba1·cikowski w.~pomnial m. in.
o propo~ucji. olJU na listnch. w11borccych ?)r:ejść na s11stcm alfal·et11cmy, 10 parach.. Wain11
glos
wymagalbu skreślenia jednego
z
kandydatów·
„
w tum
*
•
samum dniu z dziennikar7ami spotkol sie ponownie rzepro.soieu X Zjn·r>v - ,Ter,y
Ma.1ka . Sch.arnkt~rv,011,al 1•·sten111'
r·ttść rl.ysk11<ii n1PMrnd. D11~k11.­
C":m~k
sjrr .fn. -
podkrP.ślil -
1(·11rotą P!?·
nernlne 1101m.rd" elfa ttrnleoic:11ej
limi partii i l:iPrunl<ói11
dzialr11i,
~apre;:entowo.n11ch
:ja ·efowi 11J
„".
.feracie I<omitetu Centralnf!go; debata dotyczu bard:o
szerokiego
wachlarza problemów, a dominujący rilos mają w nie? -nr:edstawiciel e klasu robotnir.~ej.
kolei referat premiera bi.Ił
ukonkretnieniem referatu KC
prezentownl
kierunki i mctodu renlizacji
postawionych tam :adań.
z
Nn»'ii:!wiac do 1i:vstcmir>nia
Mi ·
di'rJi 1n Gorbar. :ou·o., r·er ·m/· zwrf.ril fltCClf1ę rn1 '711'iwnini•j~·e
'a-
wartp
s::c:-n
w nim P.!.ernPnt11. n :u·ł~­
na. obszP-r11n ri .„~n·irłfeni" !:fn~
sunkó:i• lac:t:tcurh /{P7.R ; PZPF'
ornz oba kraj". iak ró1 nniet
11r.
fragmentu odnos<:nce •ię do sutuacji międzynarodowej.
!PAP)
DZIENNIK ŁODZKI nr 152 (1~059)
5
,
v
v
Z udziałem grupy The Shade"
Wstęp wolny!
Mówi
11
Wielkie powodze nie rock-baletu
„Próba" pozwala sądzić, że kolejn y
rock - balet znów ścią gnie tlumy du
l'eatru Wi e lkiego. Ale po kolei
Premi e ra będzie dopiero w grudniu
Jednak już w najbliższ y piątek.
4 bm. o godz. 13 będzif.' można zobaczyć baletowego „Fausta'' J>O raz
pierwszy . Widowisko przygotow;i.ła
Ewa \Vycichowska (ona, wraz z
J Rosen t halem jest też współautor­
ką libretta opartego na motywach
dzieła Goethr>go)
Ten rock-balet
powstał na za mówienie zachodniego impresariatu Muzyka jest dziełem zespołu
rorkowrgo z RFN „The Shadc" i w jego wykonaniu
będziP mozna jei słuchać . Ta piatkowa próba ge nPraJna jest µierw ~za
prz y mia rka do zagranicznego
wojażu,
w jaki ta nc0rze T~,;< tru
Wielkiego wyrusza w październiku.
Teraz widowisko będzie zarejestrowane na taśmie magnetowidowej
i rnmowe fragmenty spektaklu bę­
dą je reklamowały w Europie zachodniej, poprzedzając przyjazd naszych artystów . Będzie to także
pierwszy sprawdzian przed publicznością. A widzowie niech czują
się gośćmi Teatru Wielkiego. Wstęp
wolny! Liczba miejsc jest jednak
ograniczona.
Zat'em do spotkania na baletoworockowym przedstawieniu . Ci, co
wid1.ieli zapowiedź „Fausta" podczas „Gali baletowej" · wiedzą już.
że swój udział w
widowisku ma
też „Telimrna". bo w jej strojach
w.v stęµ11hi tancerki. Scenografia twa Kwiatkowska.
(rs)
J
•!!RIHlffilllHIHlllHllllllUDHlllll!llllllDllllDIDllUUUlllDl:lłllr.liHIHHI
Jan Tomaszel\ skt
7
Były
a nasz
Panie Janku, może
redakcja
Z
nych
prze111ysłów.
się wydaje, że PRON ma wielką przyszłość jako orgac~y instytucja.
w ramach której w sposób legalny
można krytykowac władzę. Partia się na to zgodziła, partia
oferuje nam taką możliwość. I uważam, że PRON pod tym
względem może odegrać historyczną rolę. Przy czym nie je~t
rzeczą ważną, czy jego postulaty będą natyehmiast reali:iowa·
1ie, lecz będzie rzeczą ważną, jakie poglądy b~dą itłoszone na
:Mnie
nizacja
forum PRON i formułowane w · postaci dokumentów i publikacji".
rcfer;; cie X Zjazdu Wojc iech Jaruzelski potwierdził popa r cie partii dla PHON. Być moze pesymiści spostrzegą w tym
po;iurciu ~wnse dal szego rozwimęcia tego t uchu.
pukr<-wnycll sprawach mówi w katowickiej „Panoram if'' pr a wnik 1 SOCJOiog . doc. dr hab . .Jacek Wódz:
„l'bodzi o umil'jętność wyznaczania celów i doboru
)
(
~rutlkO\\
w ramach okreslonego ~y~temu. Wydaje się,
ie jak dotad, me bardzo potrafim~ korzystać z tego, co się
nazy'"" rrntlmiotowością po~zczl'gólnych zbiorowości - terytorialnych, zakładowych ilp., której pos1.czegolnt> przedsięwz ę­
cia raa,j:~ dot~<'7)C Sy,(em je~t . Jest ustawa o samorządzie
tHylonalll\ m, ,ie~L li'lawa o 'amorząd'tif.' pra.oowuiczym,
,ą
i U Ili' akly pr3\\ nc klure ~I\\. :inają spore możliwosci aktyw1zow;;1ua lu.11.i. Cl\'li O>Hgo 11odm1otu działania . Nif.'wiele jf'daa.k ·1 ,uajtluje sic tlfz~ kia.do" 1>olwierd1.aj<1c}·ch rzeczywhte w~ kor1.y~t 1111„ l~ch
uprawnirn i ~zans j:1kie ~ię z tym wiązą.
\ co to daje? A no. to co je,t w dohru• zorganizowan~cb
'P"kc1.cn l\\ad1 · "' ' '' " ze poc~ucie odpowiedzi:ilności ~a realiiac jt; podJl°ll t'11 t1slal<'11.
.Jeśli bient• się osobiście rzeczywisty udział w 'pow,tawan1u
J>lkiejś d1w .1·1Ji, to pott-m społecznie zobowiąun ·m
lę jest do
rl'.1lilacji tego. co po~lanowiouo. Jeśli natomiast jest się poLa
mechanituwm drc~ 1.ji . jrsli ktoś uchwala ooś ia nas - wow<' Za' trudn11 1dentyflkowaó się z tym celem, wowczas pojawia
..,it: 5łowo ,.oni„.
-'\ 1ą~. lc toczy s ię dyskusja wokol podziałów w społeczen­
,;t w ie. Stc ze golnie c z ęsto mówi s i ę o podziale na w1e"':a cy ch, k torzy są „przecm" ' i niewierzących, którz y
(
/ '"l .za· . Zdan :em prof. dr Stefana Opary sprawa iest
b..1 1 .J zit:J .~'J lllpltkowana. Oto co powiedział w
w y wiadzie i
:\l1ch <dem Ma liszewsk i m na lamach .. Kultury":
„ Wszelkie ha.dania stanu iwiadomości naszego .społeczeństwa
ujawniają wielkie wewnętrzne zróżnioowanie. Badania ks. prof.
\'1-lad}sława Piwowankiego, wybitnego autoTytetu s zakresu
~OCJologii reiigi' w KUL ujawniają, że tylko jeden na trz<'Ch
kaLolikow 1loL~k1ch spełnfa podstawowe doktrynalne kryterioo
katolicymn1. Wl'dług ks. Piwowarskiego większość stanowi!\
herets<'Y· nie uznaJący prawd swojej wiary. Dalej twierdzi
on, że jeszeze mniej niż jedna trzecia przestrzega zasad etyk.i
katolirkicj; według jego 11~talen np. w Warszawie zasad moralnveb katolicyzmu w żvciu uodziennym przestrzega zaledwie
kilk~ procenl k;.tohkow. PozostaJe zatem 0 grom11a i zróżnicowana większość, która. JO·
winna hyć obiektem zainteresowania zarówno Kościoła, jak i
srodowisk marks1slowskich. W grupie tej wielu jest takich,
którzy ze względow konformistycznych chodzą do kościoła.
Badauia wykazuj~. że pewien procent uczestników na.bożeństw
stanowią lud·r.ie, ktorzy w ogóle nie wierzą w Boga. Jest
to
bez wątpi1>nia czysto polski paradoks. Ze względu na sytuac.iti kulturową. pewne zakorzenione tradycje, a takie i za
względów politycznych, udział w naboże,ństwie jest formą wię­
zi środowi,kowej lub demonstracją po~tawy".
z dru!lif:j strony jak podkreśla prof. Opara „wśród człon.
ków pariii, żołnierzy Lodowego Wojska Polskiego i milicjantów broniąeycb zdobyczy soeja.lizmu, pewną część stanowir,
przeciel; katolicy".
A więc uproszczone podziały społeczne nie mają w iele wspolnr.go z podziałami rzeczywistymi . .
o ra na coś li~jszego: ~ telewizji można n~e5kończ.enle.
r ym razem spostrzezeme Jerzego Walaw-sk1ego w krakowskim .. Dzienniku Polsk im".
liczestniczvlem w wielu rozmowach na łemat telewizji. Na' temat postaci popularnych, budzących sympatię i od 11apularności i sympatii telewidzów dalekich. Zdumiewające, ie najle1lie.i wypadają w telewizji ei, którzy nie eelebru.
ją siebie samych, ktiirzy mają odwagę przyznać się do wla·
ąnej niepewności, licząc się z tym, że wśród ludzi przed ek radami mogą mieć godnych partnerów, ludzi inteligentnych
i krytycinyeh. Słucha sic: i ogląda z uwagą tych, którzy nie
są zadufani w sobie, którzy nie pielęgnują nabożneg" przekonania, że już samo pojawienie się na ekranie jest dostatecznym powodem, by stanowili atrakcję.
Zdecydowanie blado wypadają zbyt autorytatywni z~ozu­
mialcy, kti1rzy zjetlli wsz~·stkie rozumy. Co gorsza - .~eźc!I
nawet mćiwią rzeczy ciekawe, rzeczy słuszne, przegrywaJI\ Je
przez swój hrak skromności. Budzą niechęć, sprzeciw",dla wczasow iczów wvbier.ajacych się na Wvbrzeze wat.
na informacja w .,Polityce", podpisana (Wm):
,.Co rok•1 wydłuża się lista mit>,iscowości nadmorskich, gdzil' nie wolno się kąpać. W tym roku wedłuir
danych l\Iinislerstwa. Zdrowia i Opieki Społecznej są to:
Elbląskie _:_ F'rombork, Tolkmicko, Suchacz, Stegna, Jantar,
Mikoszewo;
Gdańskie Sobieszewo-Orle, Sobieszewo, Gdańsk, Brzeźno,
Jelitkowo I i Il, Gdynia Sródmieśeie, Oksywie, Orłowo, Swibno, Swarzewo, Rzurew!'. Rewa, Mecbe1inek, Puck oraz 3,5 km
odcinek od Władysławowa w stronę Chałup;
Koszalińslde jez. Jamno, Kołobrzeg (plaża - kąpielisko
wschodnit! I zachodnie). Grzybowo, Podozele. Ustronie :Morskie,
S1a11oict:v. Oiwir7yno;
Szczrcii1~kit> Rewal (Mrzeżyno, Szczecin Dąbie - czynne warunl<o\\o)."
I .ie s z~ze doniesienie ze .. Szpilek":
„\V R>.rwowie 'Zaobserwowano, ie już przed 13 pr21?d sklepy
mo1101wlowc zajc:iflźają samochod .v ~łuibowe, a ich kiero\vcy
karnie ustawiają się w kolejce. Jakie cieszv ten zdrowy objaw na tle ogólnego upadku dysen1li11y pracy".
T-o
był
nijaki
Skończyła się wielka gra w Meksyku, ale przecież o piłce
dlugo jeszcze hędziemy rozmawiać. Szczerze mówiąc, nie wyobrażamy sobie żeby kiedykolwiek zeszła ona z pierwszego planu w rozważaniach kibiców. Dziś - choć wciąż jeszcze jest
w nas gorycz po tak wczesnym zakończeni_u karieąi przez polkicb piłkarzy - wracamy do tematu, ktory przez tyle. tygodni spęd:tał nam sen z powiek, który dal nam t~le mezaponrnianych wrażeń' a jednocześnie sprawił taki zawod. Ot! fra1\'UlCnly wczorajszej długiej rozmowy z JA.NEM TOl.\'lASZEWSKli\f - przed lat" znakomitym bramkarzem, teraz trenerem,
kcmentatoren\ d\\Óch już „Mundiali" w „Dzienniku f,ódz~im''
(przypominamy, żr „Tomek„ przekazywał naszym ezytelmkom
>wo.je wrażenia rownież z mistrzostw świata w Hiszpanii w
1982 roku).
zaintert~suje:
wiele sygnałów
dys~usji na temat roli ' 1 zadań Patriotycznego Ruchu
Odrodzen;a Narodowego. 'Fragment wypowiedzi socjologa, doc. dr hab . Bronisława Łagowskiego. na łamach
.-'„Odrodzenia":
„Nic uważam, żeby było rzeczą możliwą coś takiego,
jak
wyhranie sobie ustroju. Nic twierdzę, że należy reprywatyzować !\'O~)lodarl>ę Sektor publiczny w Polsce pozo~tanir przemoi11:-, potężny 1 przytłaczający niewątpliwie Natomiast twierdzę, na podstawie ob'>Prwacji, ir funkcjonowanie sektora publicznego wymaga
rozwoju sektora prywatnego,, l>flnirwai
wielki przom•sł nic może funkcjonować bez slużeb11yeh drob-
dwa style
to
pana
odebrała.
świadc:zącyeh,
że
pana komPntarze miały duże powodzenie. Dowiedzieliśmy
się
z
przyjemnością, że czytaU je nawet
ci, którzy ze stlortem mają
niewiell' wspólnego. Podkreślano
fachowość i 11i1>konwencjonalność pana w~ powi<'dzi, pański sposób „czytania'' gry. Zgodnie twirrdzono. że
Tomaszew~ki „widzi więcej".
Nas
Io •pecjaluie nie c!ziwi . .iNlnak o-
gółnie
trzeba st w ierdzlć, te zyskał
pan nowych sympatyków.„
- Naprawdę, bardzo pię cieszę.
- A teraz do sedna sprawy. Dotychczas w
pana
komentarzach
były raczej szczegóły co oczywiście zrozumiałe, były to przecież
myśli na gorąco i-zucane Ila papier
- dziś pora już na ogólnicj~ze refleksje„.
- Dobrze. Oto moje zdanie na
temat
decyzji
zorganizowania
„i\lundialu" w Meksyku. Uważam
Uroczyste otwarcie XI OlMS
Ol
W
P
A
DZIENNIK t.ODZKI nr 152 (12059)
Na stadionie Startu odbyło si ę 30
czcn,·c;; uruct) >Le otwarci e Xl 0 golnopolskich
1gr,;ysk
c\liotiztc·zy
Szlrnlnej. w fmałach klót ych
udział weźmie prawie 5 tys.
młodych sportowcow z 49 województw.
Wśrod kilku tysięcy w1dzow miejsca na trybunie zajęli m.in. wicenunister
oświat;i
i wyEhowania,
prezes
ZG
SZS
W
Kupper,
przewodntcLąc y HN Codzi M. Serwii1ski, sekretarz K
PZPR - K.
Janio, pl'Czydent m. Lodzi, J. Pietrzyk, delegacje mi;;st za przy jażnionycll z Łodzią
Iwanowa,
h.arl-ll.larx-Stadt i Szcgedll
oraz
l;jQ-osobowa
grupa Kubańczyko\\
przebywająca w
Polsce.
Przy dżwiękach hymnu narodowego na maszt wc i ągni~t 'l zost ała
flaga narodowa, a nasfępnie przy
hejnale imprezy flagi igrzysk oraz
SZS. Na płycie stadionu młodzież
utworzyła napisy:
XI
Igrzyska·
Młodzieży Szkolnej, X Zjazd Pż'PH.
Oficjalnego otwarcia igrzysk dokonał
wiceminister oświaty i wychowania.
Następnie na bieżnię - stadionu wbieii1a ostatnia zmiana sztafety z pochodnią zapaloną pod
pomnikiem
Rzeka Bzura n.a całej prawie
długości
nie od.powiada normom
żadnej klasy czystości. Zrzuty przemysłu i g-0spodarki komunalnej w
zlewni rzeki spowodowały trudną
do odtworzenia zmi.anę biocenozy
rzeki i jej niemal całkowite unicestwienie. W „Raporcie o stanie,
przyczynach i koniecznych działa­
niach dotyczących poprawy czystości wód rzeki 13zury", sporządzo­
nym przez „Makroregion środko­
wy" Komisji Planowan ia przy RM
w lutym br. - przyjęto program
perspektywicznych zamierzeń inwestycyjnych, które zmienić muszą
kata!trofaln~' stan wód powierzchniowych i doprowadzą w e!ekcie
do III klasy czystości tel rzeki i
jej dopływów, co umożliwi powrót
żvria do tych zbi<>rników.
Przywrócenie warunków sanitarnych I oczyszczeni• wÓd Bzury u-
~lart y rologii
Dzieci w parku Promienistych. Znicz zapalił O. · Wolski
lekkoatleta z SP-55, w trakcie
recytacji wiersza o tematyce olimpijskiej
Jarosława Iwaszkiewicza
$lubowanie w imieniu wszystkich
uczestników zawodów złożyła
J.
Urbai'lska. zawodniczka MKS Pałac Miodzieży. członkini kadry narodowej juniorek w dżudo„
W części artystycznej odbył~· się
pokazy taneczno-gimnastyczne
w
w~· konaniu
połaczon.,· ch
zespołów
te FIF A popełnlla błąd organł:luJąo
mistrzostwa świata w warunkach,
które nie wszystkim zespołom dawały jednakowe szanse roiwinięcia
skrzydeł.
Ten klimat, te różnice
wysokości niemal wymuszały
grę
kunktatorską,
wyrachowaną.
Do
zwycięstwa zmierzano kosztem jak
najmniejszych sił.
- Zaraz, zaraz! Na własne oczy
widzieliśmy, ie niektórym druży­
nom wcale to nic przeszkadzało, a
przynajmniej nie tak bardzo„.
- A może tak się tylko wydawało? Sądzę. że jednak wiele dru!yn ta anormalna sytuacja postawiła na straconej pozycji.
- Co, pana zdaniem, mistrzostwa w Meksyku wniosły nowego do światowe.i l)iłki?
- Przede wszystkim wrócił tak
zwan:v futbol totalny.
- A więc taki, jakim przed la·
ty fascynowali nas Holendrzy?
- Rzeczyw i ście. w latach s iedemdz '. esiątych . Później tę szkolę jakby zarzucono. Góri;: wzięła szkoła
niemiecko-angielska. która przeszła
na sh•l bardziej komputerowy ...
- Co mamy przez to ro-zamieć?
- W tym stylu chodziło o maksymalne
blokowanie
w Jasnej
bramki oraz kontry przy udziale
nielicznych tylko zawodników. a
nie jak w typowej grze totalnej „wszyscy atakujemy
wszyscy się bronimy" Teraz styl
„holenderski" znowu odż:i'ł, stał się
oooularny. Tak grały zespoły południowoamerykańskie.
zawodnicy
radz ieccy, Duńczycy, Francuzi. Zawodnicy tych drużyn byli doskonale przyj!otowani pod względem
ltnndycyjnym i szybkościowym, w
akcjach ofensywnych brało udział
no s i edmiu-ośmiu graczy. zaś po
stracie piłki starano się przerwać
kontrakcję orzeciwnika (nawet kosztem Caulu) , umożliwić szybki Powrót grupy ataku jacej. sformować
ątrefę obrony składającą się rr. ośm ! u-dziewięciu . I to dawało efektv.
- .Tednak niewiele drużyn stać
było na taką grę ..•
- B vl też drugi styl, któremu
hołdowali głównie An!!licy, Belgowie. ~ i emc,· 7: RFN. Wlosi. :.1arokancz...-r'' Drnźvny te grały zdecvctowanie w defensvw'e 18-!l za·
wodników), a gdy przechodziły do
ataku (a raczej kontry),
l iczyły
głównie na dwóch wysuniętych napastników
ora:i.
jednego-dwóch
wspomagających.
Reszta w tym
czasie z zasady nie przekraczała linii dzielącej boisko na dwie poło­
wy.
- RFN ohyba mogłaby graó Inaczej? Przecież ten zespół był
doskonale przygotowany.
- To prawda,
znamy jednak
powody, dla których Niemcy musieli przyjąć styl raczej defensywny. Czołowi napastnicy tej drużyny Rummenigge, Littbarski.
Voeller, Hoeness przed mistrzostwami świata mieli powa:ine kontuzje i w Meksyku trener Beckenbauer mógł liczyć tylko
na
jednego pełnosprawnego gracza w
tęj formacji Allofsa.
'l..... A nasz, polski styl? Czy w
ogóle można mówić o jakimkoł·
wiek stylu naszej drużyny?
- W moim przekonaniu był on
nijaki. Ponieważ nie mleliśmy r.a
,.Mundialu" skrystalizowanej drużyny, starano się połączyć obydwa style, które tu omówiliśmy,
jednak brakowało nam zgrania I
to .spowodowało. że żadna koncepcja gry nie mogła zostać zrealizowana. Skutek znamy.
- Dziękuję za ten fragment pa·
na wypowiedzi.
JERZY SZELEWJCKI
odcinkach rozJanem Tomaszewskim
prze~stawimy jego uwagi na temat gwiazd i meteorów czterech
ostatnich „Mundiali", a także o
tym,
czego zabrakło
polskiej
drużyn~ w Meksyku i eo 11 nią
zrobió w przyszłości.
*- Asy polskiego pilotażu utrzysię w medalowej formie. Po
MS w Hiszpanii Polacy odnieśli
kolejny sukces. Na zako1'lcze>nych
w Dubnicy (CSRS) mistrzostwach
krajów socjalistycznych w latan iu
precyzyjnym p ierwsze miejsce zajął W
Nycz przed M. W ieczorkiem. Drużynowo triumfowała reprezentacja Polski.
f~ Międzynarodowa
FederacJa
Si;acbowa (FIDE) ogł osi ła rankint:(
n.łjkpszych sz a ch'stek i szach istó~.-.
.
Wśród kobiet zw y ciężvła WegiPrka Z. Polgar - 21.;5 o'<t, a wś r ód
mężczyzn m ' • t rz s ·v ·a ta G. Ka sparow (ZSnR) 2740 pk '.
~:< '.\t istrzostwo
Pol. k i
szóstek
piłkarskich (f;nalow
turniej odb ył
się w Łodz) w nvalcz y ł Za •:\ i sz a
Gl:wice, zwyc.ę żaiac druży nę z ,Jaworzna 3: \.
BrązoW>' medal zdob -Ja szós t k a
?.KS - Oldboy, wygrywając z Tę­
cza Krosno 4:1.
-ł.'f Jak podała FIF:\, <Io p i ł kar­
skiego turnie ju olrn1piis'> ieg o '-'1988 r. w Seulu zgłos!lo s!ę aż 11 6
druż~n. Z Europy z:::łosi ło si ę 27
7.Cspolów ubiegających s: ę o ii
miejsc.
MAR..\DON \ - RZYMSKI CESARZ
Sukces .\rge:nty ny wy\ ·ołał ogromna radość n ie tylko w Buenos Aires. lecz także w Neapolu
Powód jest zroo;um:ały - D. ~farado­
na gra przecież w m iejscowym
k1ub!e Napoli. Po końcowym gwizdku brazvlijskiego s~dziego na ulice m iasta wyszły tłumy kibiców .
\V[elu nioslo ogromne oortrety Maradony. Powitanie idola odbędzi e
s'ę na stadionie. a kibice zapewniaja. ie „boski Diego" będzie miał
przrjęc'e godne rzymskiego cesarza.
azczalni lokalnych,
cyµ.lin~ i nadzór
wae tworząca się
łeczna pn. "Liga
Bzury".
liga Miast Dorzecza Bzurv
rozpoczyna
batalię
iależnione
jest w 1>ierwszej kolejod realizacji Grupowej Oczyszczalni Scieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej oraz skierowania ścieków ze Zgierza i z ZPB
„Boruta" do tejże oczyszczaląi. Bę­
dzie to możliwe po uruchomi-eniu
<>Czyszczalni biologicznej tj. w Jatach 1996-2.000.
Wody
powierzchniowe
zlewni
r:r:eki Bzury są odbiornik.iem 227,5
tys. m sześc. ścieków na d<>b,, odprowadzanych przt>! 206 zakładów.
ności
o czystą
Do chwU!
GOS oraz
wodę
tj.
podjęcia
łódzkiego,
płockie.go .
skierniewickiego i stołecznego. W
tej działalności - zasadę „małych
kroków", poprzez budOtJ.' ę podcz:;-
l\f, Kr.
WTOREK.. t LIPCA
17.05
17 15
13.00
18.45
PROGRAM I
11.S'f Komunikaty 11.U Sygnał czasu. 12.05 Magazyn Informacyjny. 1%.30
Studio Zjazdowe. 13.00 Komunikaty.
13.0S Radio kierowców, 13.15 Rolni·
czy kwadrans. 13.30 Przeboje
mistrzów. 14.00 Wiad.
14.05 Ma.l(azyn
muzyczny.
15.55 Radio kierowców.
IG.OO Relac1a • obrad. 16.40 Muzyka
I akt\Jalnośc!. 17.30 Ten s tary dobry
jazz. 18.00 Relacja z obrad X ZJaz.
du PZPR 18.25 Koncert dnla. 19 OO
Magazyn ·Informacyjny. 19.30 Chwila muzyki. 19.30 Radio dzieciom „Olbrzymoludy" - cz. I. 20 .00 D<iiennlk. 20.15 Koncert tyczeń. 20.40 W
kilku taktach. 20.45 Henry k Worcell
- „Grzech Antoniego Grudy" - fr.
20.55 Komunikaty Totallza tora. 21.00
\{omuntkaty. 21.05 Kronika sportowa.
21.15 Wielka Antologia Józefa Hofmanna. 22.00 Wiad. 22.05 Studio Zjaz·
dowe.
22.35
Kronika muzycznych
wspomnień aud 23.00 Wlad. 23.25
Chwila muzyki. t3.30 Poetyckie prezentacje, 23.50 Melodia na dobranoc.
PROGKAM II
11.00 Zawsze po jedenastej. 11.10
Muzyczny non stop. 12.00 Pol~cy laureaci międzynarodowych konkur•ów.
12.25 Polskie duety ja7.zowe.
13.00 Wiad. 13 05 Serwis Informacyjny (Ł). 13,10 „Punkty widzenia" komentarz Jana Rąbińskiego
(ł.).
13.20 Górale polscy I portrety twórców ludowych. 13.30 Album operowy - Michał Glinka . 14.00 PrzebO·
je sprzed lat. 15.00 K . Kuratowski
- „Notatki do autoblografll". 15.JO
Koncert na bis: Hanna Banaszak w
studlo Hl-1'1 18.00 Dueła, style, ~
pok!. 18.50 G. Hernadi: „Twierdza" .
17.00 Wlad. li.Ol Rozwiązanie zagadki muzycznej (L). U.to Aktualności
dnia (Ł).
17.30 Splewają „Krajki"
(L). 17.So Wtorek :a ekonomią (ł.).
18.10 Słynne uwertury (ł.).
tB.30
Klub Stereo 19.30 Wieczór w !l!harmon!l. 21.10 Wiad.
21.15 Wieczorne
refleksje, :n.20 Od ragt!me'u do swingu. 21.30-1.00 Wieczór !lteracko-muzyczny .11.30 Nagranie wteczoru. 21.:S$
Włodzimierz Perzyński:
„Klejnoty".
22.20 Słuchajmy razem. 23.oo T Holuj: „Róta l płonący la~". 23.20 Muzyka naszych czasów, 2·1.00
Głosy,
Instrumenty, nastroje,
PROGRAM III
Jazx J.a,i 10-tych. ll.30 .•Szlachetne zdrow'Le" - aud. 11.40 Gwiaz..
da tygodnia. 11-'0 Jerzy Broszklewlcr: - „Doktor Twardowski"
odc. 12.00 Serwla Trójki 12.0S
W
tonacji Trójki. 13.00 Stanisław Lem:
„Maska" odc. 13.10 Powtórka z rozrywki. 14.00 L,ato w tllharmonll. 15.00
Serwis Trójk1. 15.0S Przypominamy
Joao Gilberto - aud. 15.40 Ksztalt
człowieczeństwa Tadeusz Borowski - aud . 16.00 Zapraszamy
do
Trójki. 19 OO „Reporterskie drogi I
dróżki" aud. 19.~0 Trochę swingu. 19.:IO Jerzy Bronklewlcz „Doktor Twardowski" odc. 20.00 Ten cały rock The clash - aud, 20.43
„Wspomnienia Belll Chagall" odc.
21.00 ll'!i.strzowle francuskiego baroku - aud. 21.45 Kdątka tygodnia 11.00
„Węg!ersld magnat" aud.
2% .05
In!. sport. 2.2 15 $ladami jazzow ych
legend - aud. %2.45 Posłuchać warto. 23.00 Opera tygodnia - P. Czajkowskl „Eugeniusz Onleg!n" - aud .
23.15 Czas relaksu
23.50 Gusta vo
Sa'mz: „Koleżka \Ville" odc.
PROGRAM
rv
19 OO
1930
20 OO
20.15
I
11.M Dom I świat - aud.
12.00
W1ad. 12.05 Wyzwania współczesno­
śc! - aud 12.20 Zespoły tnstrumen-1
ta!ne. ~2.30 „ W Jerioranach" - odc.
13.00 L1:;ty rodzinne - „Listy .Tana
Sobieskiego.
do tony Marysieńki"
13.25 „Verdi się broni" - aud. 14 .00
Popołudnie
młodych.
14.30 Mu zyka
polska.
15.25
Tl'ansmlsja
,
obrad
X Zjazdu
PZPR
19.oo
Muzyka polska. 19.30 Wiad. 19.43 „Ku llę_Y scen i scenek" aud
20.15
Wieczór muzyki i myśli - surowce
l minerały. 21.35 Kraje ! wydarzenia. 21.45 Wlad. 11.57 .Melodie
na
dobr&noc.
TELEWlZ.JA
PROGRAM I
9.00, Teleferie Podniebne wa
kac je
9.30 Kino teleferii „Dżokej Mnnika" (1) - serial NRD
10.00 Studio zjazdowe
10.45 Film dla 2 zmiany „Avenłda Paulista" (9 ostatni)
serial prod. brazylijskiej
zwiększoną d y szam ierza in icjoorgan izacja spomiast dorzecza
Kończy scę okres prz -got o wań do
prawnego p0wc!ania te j ligi. N a
ostatnim
posiedzeniu
p rz y szł yc h
partnerów - przyjęto projekt s t atutu miast zrzeszonych w lidz e "l
P'.Oiekt utworzenia przy ni e j speCJalnej fundacji. Udz i ał w finan sowan:u kolejnych zadań zg łosiło
i_ui: wiele zakładów za nieczy sz czaJących Bzurę i jej dorzecze . P o
ukonstytuowaniu s'ę w paźd zi er­
niku br. liga będz ie pow a żn y m soiusznikiem adm!n istrac ii terenowych w walce o czystą wodę w
oraqolinie Bzury.
funkcji przez
odbioru oczyszczanych
ścieków z tej oczyszczalni przez
Ner i Bzurę (m. in. nowym kanałem przerzutowym o długości 10,8
km) - najwaźniejszą sprawą jest
ograniczenie zrzutów przez wszystkie źródła zanieczyszczeń w rejonie województw Położonych nad
Bzurą
z
mują
z
Pi"lacu Młodzież,. oraz MDK Polesie i Górna.
·
NajwrześniPj ryv · aiizację rozpoc-zęl i szach L<\ci.
Po czterech rundach prowadzą K. Lewandowska i
A. Goj (oboje z Katowic).
Do •valki o medale przystr;piiy
drużyn~· piłki nożnej .
Rekordowe
zwycięstwo odniosła SP-13 z
Poznania, która w pierwszym meczu
~Jiminacyjnym rozgromiła SP-7
1.
Leszna 15:0 18 :0).
Oto w~·n i k i poznstal,·ch spotkań
rozegranych w Z~ierzu
i Łodzi:
SP-164 f,ódź - SP-6 Warszawa 1 :O,
.SP-6 Mielec - SP-15 Słtipsk 4:0,
SP-1 Jaworzno - SP-2 Luków 2:0.
następnych
lV
mowy
21.20
21.40
Piosenka z dedykacją
Magazyn
Studio zjazdowe
Telewizyjny lnformator W ydawniczy
Dobranoc - „Zajęcza nocka "
Dziennik
Studio zjazdowe
„Aveoida Paulista "
(9 ostatni.i serial prod. braly lij
ski ej
Dl' - komentarze
Koncert dla del ega~ ów
Zjazdu PZPR. „ Nas n · 0
moi.e zahra -na ć "
~2 . 40 DT -
wiadomości
PROGRAM Il
16.40 Komedie f1lmow(' 7 stolic
.. Jak wyrwać wie loryb ow i
ząb trzonowy" - film · prod.
CSRS
18.00 Wakacje „
ll!.:SO
Wiadomości (L)
19.00 Mapa folkloru polskiego
PiPtiinv
19 30 fhiPnnik
20.00 Zwiertrnm y Pol s kę - Wielkopolska - szlak piasto wski
•\ .fagaz y n motot yu•cyjny
Teraz my - Huta Ka'tow1ce
21 45 Panorama kina radziecki e"o
„Moskwa niP wierzy łzo ;,"
23 05 \V1ecwrne wiadomoŚ c-i
2315 Poezja o pracy i poko jt1
20 J;;
20 45
~lllllllllllllllllllllllHllllllllHlllllHlllHlllllllllllll!llllllllllHIHllHllll~llllHl.!J
-5
~
~~
I-
~ł)~
><
~~
~
- odnowy zabytków -90-043 Łódź, ul. Targowa 38,
tel. 74-27-08
~
J
~
zatrudni przy renowacji zabytków na terenie
Warszawy i do pracy w eksporcie
- Czechosłowacja:
s~~<
~
e
I
O
~{
~<
ł
d
~
~
H<
li
Przedsiębiorstwo
Łodzi,
ofe ·uje usługi
§
§
5-
w zakresie: projektowania, montażu i remontów
5
Informacji udziela biuro w Skierniewicach, ul.
Broniewskiego 25, telefon: 40-48, 11-85.
urządzeń chłodniczych
amoniakalnych i freono~c h·
--=
5
,i
I~!
1266-k
i
(~
Z AT R U D N I
~
jI
Ponadto zatrudnimy amatorów o ambicjach artystycznych przy renowacji fasad na sezon do października (także kobiety). Oferu)emy uczciwe ~ wy19191-g
sokie zarobki wg umowy o dzieło.
I
HI
~:
SKŁADNICA HARCERSKA
.........
..... _
~
_._.,,.,,.
ul. Roosevelta nr 7
,
..,_
--·····-·-~
www
,...
·j
_., pracownika do rachuby,
~ !ciero1•mi!·a s1depu,
„DACIĘ"
s?rze19578 g
dam 43-95-04.
na
górna
•. WARSZAWĘ"
Oczęści - sor·,edam
inna g
kólna 100.
.. SKODA S 100" w całosd,
na cz~ści IP niri sprzedam Szafera 1115
I
z-ce l:: ..... owoika sklepu,
st r;·N ~,,...,wce,
m ...... -„„~:"'m do magazynu wyrcbów gotowvch fm~iczyzno),
27120 g
NOWE nadwozie ,.W;i-t- spneburga 353"
dam. Łęczyca, tel. 56Q
1832..5 g
I '<
..... ..
, ..._
_
.
~--····-~
~-······-­
~-····-·„--~ .....~!*!.'*:::.=
POSZUKUJĘ 1'okalu
pracown•ię bieliźniarską
Tel.
Ł6dź-C1órna
Ii )~
1
'
do uzgoflnienia w dziale spraw pracowRoosevelta nr 7, tt>lefon
...
ZESPÓL OPIFKJ ZDROWOT.iEJ
>l
~?:
unieważnia pieczątkę o następującym
brzmieniu:
Kierownik Działu Diagnostycznego
lek. med. Hanna Maciejewska.,
specjalista radiolog.
36 34 95.
3159-k
LÓOŻ-G<)RNA
M63-k
~~~~~~;;:~~~;~~::;:„-~~~;:~~~„..,~::~:a~~~=~~~:~,....,~~;:~~:~~"'
"'•• „ .. „' „ ...
;:;
„.
„,,w
11'1 I . , . . . F l l
••
1a • • • • • • • • • • • • • • • • • • www
„~„
ZA;>,IIENJE na konystnych warunkach domek
jednorodzinnv - do remontu (113 m) z garaż.em na ookói z kuchn;ą w blokach. M!l1onowa 93ai3 I p!ętro.
POSRF.DNICTWO handlowe lokali. dz ałek, nie27119 g
ruch<>m.9Ści. Mgr Kuź­
sprzedam dom
miński, mgr Matuzalski ŁóDZ 32-18-08. 22 Lipca li!
Oferty
lednorodzinny,
1&985 g
Ogłoszeń
(11-17),
17197 Biuro
(BaKUPIĘ małą działkę
Piotrkowska 96.
łuty). może być z bu- SPRZEDAM gospodarstwo
4,3
dynkiem J:lOS;xxlarczym.
rolno-ogrodnicze ha. Brzeziny PKWN 21.
Oferty 27143 Biuro OMożna ogltidać codzień­
S !enkiewicza
głoszeń
17206 g
nie.
3/5.
dz!ałkę DO::vilK jednorodzinny ANDRZF.JÓW budowlnną 1600 m, zasprzedam. Zgierz Barli1~5 g
lickiego 1.
z bu.!(osp:>darowaną.
rekreacyjnodynki nm gospodarcz,·m DZIAŁKĘ
notarialnie
ogrodniczą
- notarialnie sgrze<lam
sprzedam. Tel. 5i-~7-07
Tel. 43-98-39.
17145 g
po 19.
27149 g
DZIAŁKĘ budowlaną w DOM piętrowy w stanie
surowym - sprzedam .
Zabiczkach - sprzedam.
LutoKonstantynów
Morawa 7. Wiadomość:
Pabianice, Łączna 12 po
mierska 113.
17166 g
12.
27122 g
ZAKŁADY
w
Wiadomoś2 Łodż
Łod-zi.
55-75-93.
17096 g
ZAMIENIĘ
M-3 (Retkiosi;,.ille
na M-3
nia)
Mon.twiUa-'.Vlireck go.
27096 g
Tel. 86-83-23.
POKÓJ. kuchni.a, częścio.
we wygody, (37 m), Juna
zamienię
lianów
bliżej Sródmniejsa:e,
mieścia,
78-52-71.
an)l ielskfogo. oosia<l2ni-e
samochodu i telefonu.
Oferty 1020 Biuro OgloS .eTLk.cwicza 3/5
szień
e
~-
_.,... „.• _, „ •.,....__
~········­
PORZECZKA czarna Oyebyn, w1snia Lutówka
odbiór jesień 1986 - sa._...,.,.,„„ ••
dzonki. kontakt listowWWW
....UC
f
,__.
ny, Krzysztof WierzbicChrzanowo 62-652
ANTENY 84-07-44 Stolarki
26387 g
ski.
Chodów woj. Konin.
210 p
TELEPOGOTOWIE - regeneracja kinesk(l!!JÓW, NOWY „Polonez" - w<>l·
43-95-04; 84-81-71. No.ocz ek uję
ny czas wakows'kl.
propozycji. 51-72-91.
19579 g
271:>11 g
TELENAPRAWA Ros ·.ak ZAKŁAD
powlekania
19161 g
43-2.8-07
nawiąże statkanin TELEPOGOTOWIE
łą współpracę z firmą
Penitela 57-31-76.
za!!raniczna lub zakta1263 g ·
państwowym
d~m
ELEKTROINSTALACJE
271~ g
16-56-78.
86-16-59 Różych
„IDYLLA" Częstochowa,
27112 g
skrytka 748 - dyskretnaprawa
LODÓWKI nie kojarzy małżeństwa.
Pawłowski. 36-16-88
3248 1t
„.-
····.....~-
·- • • ·• ~--·····­
-""'!\·rt.··---
192.87 g
PRZEPROWADZKI.
84-73-71 Kasta.nek.
_...-.&m»a Q • • I • •
~
14620 g
ZABEZPIECZENIE antywłamamlowe i tapicerka drzwi. alarmy, drzwi
uszharmonijkowe,
cze<lnianie; przeróbki oZakład
k'en zapinki.
zrzeszony w s.oól<lzieln'
Turschmid, tel. 43-27-74
17i'13 !?
godz 8--16.
WYC'IS7,ANIE i zabe7.p:eczan'e drzwi, ob'ianie
?.amki i blokablachą
d v Ewa Ro<?alska f/>dź.
32-19-54
Strn.g.~ 4 Te.I
ca'y
{12- -15) , 32-77-21
dzień
ŁODZI, ul. KAROLEWSKA
OGŁASZA LICYTACJĘ
U
następujących pojazdów:
I. Samochód ciężarowy „Volkswagen Transporter", nr silnika 345441, nr
podwozia 2162019288, rok prod. 1976, cena wywoławcza 293.622 ił.
2. Samochód osobowy „Ford Taunus l,6L", nr silnika 66094, nr podwozia
GBB'l'RU66094, rok prod. 1976, cena wywoła,~za 328.125 zł.
3. Samochód osobowy „OpeJ Rekord", nr silnika 0206598, nr podwo~la
125805963, rok prod. 1972, cena wywoławcza 328.125 zł,
4. Samochód osobowy „Volkswagen 113", nr silnika 719887, nr podw11zla
1132117025, rok prod. 1973, cena wywoławcza 163.500 zł.
5. Samochód ciężarowy „Saviem 485", nr silnika 17449, nr podwozia 173%09,
rok Prod. 1971, <'ena wywoławcza 365.625 zł.
6. Samochód osobowy ,.Ford Escort", nr silnika WFOBXXGCABFE226U,
nr podwozia WFOBXXGCABFE-22644, rok prod. 1985, cena wywoław­
cza 603.750 zł
Licytacja odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu ec,zekucyjnym w administracji (Dz. U. nr 24, poz. 151 z póź­
niejszymi zmianami) w siedzibie Urzędu Celnego w Łodzi, ul. Karolewska
41 w dniu 10 lipca 1986 r. o godz. 9 w pierwszym terminie, a w przypadku· niesprzedania, w drugim terminie o godz. 12 tego samego dnia.
Pojazdy przezna!'zone do licytacji można oglądać:
- poz. 1-2 - na parkingu strzeżonym w Łodzi, ul. S. Allende w dniu
9 lipca br. w godz. 11-13;
- noz. 3 - na parkingu strzeżonym w Łodzi, przy ul. Olkuskiej, w dniu
9 lipca br. w gc>dz. 10-- 12;
- poz 4 - na parkingu strzeżonym w Łodzi, przy ul. 11 Listópada, w
dniu 9 lipca br. w godz. 11-13:
- poz. !i - w Łasku, przy ul. Kilińskiego, w dniu 8 lipca br w godz.
poz. 6 - na terenie Urzędu Celnego w Łodzi, ul. Karolewska 41, w
dniu 9 lipca br. w godz. 12- -14.
rząd Celny nie odpowiada za wady ukryte, brak części f wyposażenia
oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia licytacji w całości bądź części
1124-k
oraź wyłączenia poszczególnych pojazdów.
murarz-tynkarz,
cieśla,
RYSZARD Kubik. Susaar·
n;ana l!'i zgubił o~awo
27162 g
j'1Zdy,
KA <;PR?:AK Krzysztof Okrzei 15/17 zgubił ora27129 g
wo iazdv.
ZGPR.T0'l0 prawo hzdy
2R~;;n RI, Krystyna .Tan27141 g
czcwska.
Rob<"t
KfP!".T('7YK
al. 22 Llpca 16 B·.•dgciszrz - Z<'ub'.ł ! "'+vnr
•t1.1iienck:i
rnacje
··o
51"6 WAM oraz 17(Y.19 g
iazdv.
H~'N'R'. K :vTATUSTAU Ozorkfi\\', Cmentarnii 18
z"ttb'ł nrawo jau:lv.
0
19199 g
CYKLTN()",' I\ NIE. lak'err,wanie, 43-2·1-18. 1'rP.•
BB!i !!
la.
1220
C '~r.T TAR'nWO
VI. 43-84-74, Dobr?.Vń1057 g
ski
inst.vtuMYC'TE ok'en,
c.i"m rachttn11':i. T-el.
86-87-33. Sciiul:eł .
7
Lo~ 7 ~t.-
cięikiego sprzętu
3236·k
~./AW~~AWY.D707A""~..M"A
~
SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWO
~
S
~
~
S
~
§
§
§
§
§
e
•
e
e
~
§ e
e
~
~
~
§
S
§s
~
~
§
S
§
~
S
8
e
•e
~
~
BUDOWLANE
SPOŁDZIELNIA w PABIANilCACH,
ul, WARS.ZAWSKA 114/116
§
~
ZATRUDNI
pracowników na nw. s·t anowlskach:
~
·~
§
~
§
§
9 z-cę głównego księgowe~o,
kierownika grupy robót inżynieryjnych z uprawnieniami,
kierownika działu przygotowania produkcji,
gł. mechanika,
specjalistę robót Inżynieryjnych do działu produkcji, _
magazyniera produkcji pomocniczej,
kalkulatora wyrobów produkcji pomocniczej,
oraz w zawodach:
murarzy,
tynkarzy,
cieśli budowlanych,
.
RS-1.
spawaczy z uprawnieniami
uchwały
nr 60/82 Rady MiniWynagrodzenie wg
strów z dnia 19 marca 1982 r. Premie wg regularninu zakładowego do 120 proc., dodatek motywacyjny.
Istnieje możliwość otrzymania z przyspieszenia ;nieszkania spółdzielczego w ciągu 3 lat nienagannej
pracy - dla członków spółdzielni mieszkaniowej.
Szczegółowych informacji udziela dział spraw pracowniczych, tel. 15-94-66 w. 4 lub sekretariat, tel.
15-26-39. Zakład nie przyjmuje pracowników, któ3275-k
rzy samowolnie porzucili pracę.
nraw·o ia7.d y
Tc-l<;eta - Fe-
1ińs1r!ego
17.
2G31l0 e
WYRÓB tore-bek fol owvch. 52-65-32. Ma 'rh27nąn g
rzaik
1717'.; I?
D'\.NUTA ROG'l7.T1'•<:;•<A
zai1hq- 1„g, stl!'lnn-ką
Di:ida
EK nvh~l•k' z•""ił
1""· studcnrk:i M !""~'6
SrrN 'NIF. rlr7ew.
11"1'14
~.1
17171!
~
M \ 0
•
Pl'J,
17207 g
Sąd Rejonow:v w Lodzi Wydział IX Karny pra;womocnym wyrokiem ,z dnia I kwietnia 198~ r. w ~p··a­
wle IX. K. 191 /86 skaza! Stanisława Prusa. ur. ~5 sierpnia 1955 r„ syna Eugeniusza. zam w t oclzl. u! PrJznańska 23, za przestępstwo (z art 208 kk na k11rę 2
lat I 6 miesięcy pozbawienia wolności t 70 łlOB d p;r7ywny z podaniem wyroku dn publlc-zneJ wladomo~c-i).
na zaborze w celu pr7VWlafi7.C'Zf'nla, po
polegające
uprzednim włamaniu, złotej bi:l:uterll wartotcl 51.ll·~> zł
3457-k
ia sikodę osoby fizycznej.
Formalności związane z przyjęciem do pracy ~o­
żno załatwić w siedzibie przedsiębiorstwa w Koninie lub w Łodzi przy ul. Augustów 36, tel.
43-91-94.
~
17121
zaumr:·:n
Sąd Rejonowy w Lodzi, wyrokiem z dnia 25 marca
1986 r. w sprawie VlK. 261186, wy•hnym w trybie
przyspieszonym skazał Grażynę Kacpnak, ur. ~I msr=a 1947 r„ córkę Michała, zam. Łćtfż, ai. T<o~clu<71d
22 za przestępstwo z art. 43 ust. l ustawy z 'Z6 pat~ziernika 1982 r. o wychowaniu w trzetwo~cl I przc:lwdzlałanlu alkol\olizmowl na karę !OO.OOO zł grzyw:iy, z podaniem wyroku do publicznej wladomokl,
;>olegające na sprzedaży bez wymaganego zezwolenia
!1469-k
12 butelek wtna.
budowlanego.
PRZEDSIĘBIORSTWO OFERUJE:
wysokie płace podstawowe wg zakładowego
systemu płac,·
miejsce w hotelu robotniczym,
zniżkę na energię elektryczną,
moiliwość wyjazdu na budo~ eksportowe.
3/5.
a' - -
wam:a•&* i:CJA
Sad Rejonowy w Łodzi, pra\vomocnym „„vrnklem
z dnia 21 marca 1986 r. w ~iorawle VII<. ~58 /86 wyda·
nym w trybie p-zyspleszonym «·a7o1ł StPhnl(• Strzeebow•ką, ur. 20 Hp~a 1926 r., córki: ,•ana. Z<l"'. t ć•Jź,
ul. Kilińskiego 73 7.a pr:.i:e~t<tnstwo z art. 43 lt$1. l
ustawy z 26 października i~a2 r. o wyrh'>w1ml•1 ~v
trzefwo~ci i przcclwdzlalanl u alkoho:17mowl na kA'E:
IO.OOO zł grzywny z podan•em wv!n!<11 fin pub'fr7nP.j
wladomo~cl, pole)'.!ające na spr7Nlaży bez wyma<>:3n.-. ,~ o
~423-k
eezwolenia jednej butelki wódki.
na budowie elektrociepłowni w Łodzi,
w następujących zawodach:
zbrojarz,
operator
_
._
••••.
•• „.,,
~··"„
SĄD SKAZAŁ
„ENERGOBLOK"
w KONINIE, ul. SPótDZIELCOW 3, tel. 231-71
ZATRUDNI PRACOWNIKÓW
magiel-prasowalosie.dlu.. Oferty
Or:toszeń,
27136 Biuro
Sienkiewicza 315.
Łóbż ża.i(lowo-motorową
„ Ve.la" 7 m - sp.rzedam. Tel. 5'7-89-48.
17179 g
GLAZURE, pralkę „Frania", telewizor czarnosprzedam.
biały
17205 g
86-10-42
TANIO sprzedam wi·eżę
JVC. kolumny 60. Fe27095 g
lińskiego 3n2.
ZAKŁAD regeneracji pilniików z zamówieniami
sprzedam
tanio
27127 g
51-72-91.
PAWILON h.andlowy w
Pabianicach sprzedam.
Oferty 27158 Biuro OSienkiewicza
głoszeń,
17630 g
78-ae-s9.
-przemysłowych Niezbę­
dna znajomość języka
19079 !?
KUPIĘ
nię w
na. w·ybudowanie WC (czterooczkowego) na. terenie POD, mieszczących się
przy ul. Sląskiej 160.
Termin rozpocz1cia robót - czerwiec 1986 r.
Termin składama ofert ustala się na 7 dni od daty ukazania się ogło­
szenia.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdziel­
nie i osoby prywatne.
Informacji udziela dział inwestycji ZAE „Ema-Elester", ul. Lodowa 88,
tel. 43-13-71 w. 292.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości
10.000 zł na konto NBP V OfM w Łodzi, 47050-97-189-31.
Zastrzega się prawo wyboru ofereńta, jak również unieważnienia prze1343-k
targu bez podania przyczyny.
-
17199 g
TRZYPOKOJOWE I p:ę­
tro spóldzie<lcze 54 m,
bl>0ld .
gairaż.
telefon
Sziklarska Poręba - zana podobne
mienię
-
19423 g
ZATRUDNIMY -w firmie
zagranicznej inży;n•era
Instalacji
aandtarnych
PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWY ELEKTROWNI i PRZEMYSŁU
~
OGŁASZAJĄ
10- 12;
M-2 lub M-3 (najchętniej
RetkinLa) poszukuję na
lipiec - wrzesień. Oferty 17202 Bh1ro 05110szeń. Piotrkowska 96.
pokoju z
POSZUKUJĘ
kuchn,ią. Tel. 86-Z0-95.
27154 g
TRZYPOKOJOWE, kuchnia 85 m klw. bez co
zamienię na dwu.prik<>jowe kuchnia. wv~<>dy.
32-42-ł7 .
17732 ft
GABINET gine-kologiczny
(18- 19)
- cod7ienn·ie
l\IIickiewicza 13
Al„ia
3G-6!i-65 K u1ba s iE"Vi cz.
?Jlt)R2 g
ŻALUZJ E prze ci w słonecz­
ne 51-39-5!1 Skrz;ypiński.
13521 g
OKAPY nadkuchenne z
wycią"'em. Niepvtalskl
Z A TRUDNIĘ ucznia. ~e­
chanika. Judyma 2!l
19341 '!./F'
ZA TRUDNIĘ szwaczkę diO
b'.-1.1',rna:·s
pra('(>wnl
kiei. Tel. 84-09-71.
74-26-29, 32-08-58.
••. „ ...........
,,, •. _, .„„
„ •. ,...•.
•.
„.„.„
,,."", ......,•••
.•• ,•.••••••
,,,„.,.,
•r• r •
1&\•I tlil& l•a•J• er „
,,_,..
PRZETARG NIEOGRANICZONY
CELNY w
Ą:
27091 g
APARATURY E"1EKTRYCZNEJ „EMA-ELESTER"
w ŁODZI, ul. LODOWA 88
URZĄD
19424 g
84--C9- 71
)(
nirH • h • organiza!'ji, l:.ódz, ul
:~::.:„!::~~::~ 1 : ~-!:.ia.::
na
,-::-,:i...~,.+-,-\-'~~,...,,...,,.....+-,...,~,.._,,....,.. ,.,~~~;\
..,. me::ho-i!-lo-ślusarza.
i
(19831 -
THZ .,Poliimar" SA, Łódź,
ul. Olki<ska 1 (przecznica z Brzezińskiej) oferuje d.o sprzedaży za
dewizy. używane samochodv o;obowe i p6ł­
z silnikami
c;ężarowe
Zaprasrnmy w
diEO-sla.
god:>.lnacl-i 9-16 3'115 k
'•'•I'"•• - IH ał•J•-
-····
' 3768-k
•• „ .........
,
..._...,
........... -......... „.-=·······--·-····-
••••• ...-.s:-:;"
_... .. „ .......
Informacji udziela dział osobowy, tel. 84-09-70.
.
ZA1R 1 1DNI NATYCHMIAST nw. pracownikóv<1:
Ili- księgowego - kosztowca,
tł> ksiecrnt-•eqo - na!icro ~ie produkc!i,
lilll- ksir->ątn'•ego do księgowości materiafowej,
pła<'OWt>
-E!
-5=
mechanika ze znajomością braniy
i 5-letnim stażem pracy
na stanowislcach kierowniczych, na stanowisku
głównego mechanika.
).
OD07H\t W tODZI,
War.unlil
5-
wł'kienniczej
=~~~~~~~~~~
.....,.
...
5
inżyniera
Eil•m:!'limmz;:~=~Q~!::l~':'~T!t::Zl!C<i "'~~tu::m:i=c.m~.e:r.!~
Łódi,
I-5
PRZĘDZALNIE BAWEŁNY im. GEN. WAtTERA
w ŁODZI, ul. PRASKA 5/7
~
cieśla-stolarz
CENTRALNA
.S-
iim11111111111111111111mmmmmmm1111111111111111mmmmnmummmmfi
KIEROWNIKA budowy z uprawnieniami,
SPECJALISTOW zawodowców z praktyką:
- sztukator,
- t yn ltarz (na tynki szlachetne i ciągnione),
blacharz obróbek artystycznych,
(renowator zabytków).
I
Zagraniczne „ROMAX"
SOLARIUM ,,Manhattan"
- rap"asz,a na opalanie
cal„i?o c!a~a Piotrkowska 210 Szymanow cz.
,.,
, ,••.. „ ......... ,. „I„
_,.•
~
Ludw:tk Stefan Korbel, s. Stefana, ur 28 lutego 1930
roku, zam. w Łodzi, ul. Rojna 30 m. 90 prawomocnym wyrokiem Sądu Rejono..vego w ł.odzl z dnia 14
marca 1986 r. w sprawie Vll K. ł3i86 zoRtał ~kazany
na podstawie art. 208 kk za przestęps1 wo ciągłe kra:lzle:ty z włamaniem, popełnione w wa1 u n kach recy:lywy na szkodę Instytucji państwowych I osćh fl~·­
:znych na karę 1 lat pozbawienia WrJlno~cl I 1s11•J'~J zł
grzywny . konflRkatę mlenla w rai ·śct ora• pub'l~ac1i:
NYroku w prasie. Na rzecz pokrzywdzonych zasarlzo3131-k
10 odszkodowanie.
~
~
S
§
§
S
§
~
S
s
~
~
§
§
§
S
§
.~
S
S
•
o:
~'ff/."-Q'//////./././H././././H~./HAW./AWYAVHU"HU..D"./UH.///'-'",;,
z głębokim talem i smutkiem żegnamy zmarw dniu 18 czerwca 1986 r. naszego Kolegq
łego
ś.
t P.
.
ZD7.IStAWA
WITKOWSKIEGO
Wyrazy serdecznego
Rodzinie składają:
.
najbl\tszeJ
współczucia
KOJ, EZANKJ I KOJ,EDZY z DZll\ł.U GOSPODARCZO·TR 1\N"IPOR'l OWF<;O I PO·
WS1" '>ł.PR/\«OWNICY z ZI'W
ZOSTALI
Im, N. 81\RLICIUl.:OO
W•-
„•ow;w•ua
Kolehnce
KRVSTVi IE OBARA
wyrazy
zgonu
wspólctucla
serdecznego
z
powodu
MATKI
składają
ORDYNATOR
ODOZil\ł
U
I
WSPOłPRACOWNICY
z
P0t,O?.NH"7,0-<HNF.l~Ol.OGl­
M. KOPERNIKA
_
w ŁODZI
CZNEGO SZPITAi.A Im
Mgr
W}'razy
śmierci
składają
inź.
MARIUSZOWI
BORUCKIEMU
serdecznego
współczucia
MATKI
KOLEŻANKI
z
powrdu
•
I KOI Jo:llZV z OBRPB w
ZGTEl!ZU
DZIENNIK
ł.C)DZKI
nr 152 (12059) 7
NERWOWY KONIEC MIESL\CA
:
Od kilku dni przyglądamy się
bacznie sytuacji w sklepach mię­
snych t informujemy () naszych
obserwacjach na łamach
.Df~"
Wczoraj, po raz pierwszy mol(liśmy napisać, iż sobotnie zaopatnente tych sklepów było wreszcie
'zbliżone do oczekiwań
klientów
"Ale też tego dnia padł chyba rekord - wvgląda na to. że je;;z·cu nigdy łódzkie sklepy mlęsne
nie otrzymały tyle towaru. il tego właśnie dnia. Z wylicreń wynika, 'iż zaoferowano kc>nsu.mentom
270 ton mięsa i wędlin. Dla po.
równania śrejnie dostawy wvooszą ok. 100-- 120 t.. 7.Ji; w przedświHtecznym szcz.1•cie dnst.arcla .;ię
po 160-,180 ton. Gdy więc porównamy le liczby z()haczvmv.
ii
nik't nie lekceważy! \\olejek, jak:e
usta :vialy się nie tylko w sklepach.
ale i przed nimi.
Poniedziałkowe
dostawy były
zbliżone wielkościa
do sobotnich
r w sklepach mo:ina było zobaClyĆ efekty ludzi bvlo wp1·awdzie sporo. ale i towaru niema-
Ponieważ
kłamią.
tt'zem in. pca.
;o,ve. o słabej realizacji kartek me
w>taly zlekceważ„ne \V ostatniej
chw; Ji ·zrobiono. wszystko. by todz;anie tlie iostal1 na poczatkt1 lipca z nie zrealizowanymi kartkami w ręku. Ale ta nerwowa koń­
cówka kosztowała .._i handlowców,
i przede wszystkim klientów. sporo nerwów ...
K. K.
Kto nie wierzy w tłok w Sródmicściu, niech popatrzy uważnie.
Foto: A. w ACH
... Prezydium Rady Narodo\·.;ej m.
zakłady pracy mają prawo
wskazać osoby spośród załogi, którym najbardziej przysługuje przydział
mieszkania. W „Maltexie"
gdzie na ten· temat rozmawiałam
Nie ma w Łodzi zakładu pracy.
którego załoga miałaby rozwiąza­
ny problem mieszkaniowy. Moż:na
narzekać i nic nie robić, można
.także szukać wyjścia z sytuacji.
W pojedynkę trudno. Z inicjatywy
Rady Dyrektorów orzy KD PZPR
Łódż-Górna. 9 zakładów pracy postanowiło
wspólnie problem ten
rozwiązać. Z wolnycl1 środków z
zakładowego funduszu mieszkaniowego dofinansowanych z zysku
zakładu zebrano prawie 200 mln
zł orzy aprobacie rad pracowni·
czych Z tej sumy można będzie
wybudować dwa bloki miesz.kalne. łącznie 60 mieszkań. Dzięki pozytywnemu o<>dejściu władz miejskich do sprawy. uzyskano lokalizację na osiedlu Chojny-Zatorze.
Lada dzień zostanie rozpoczeta bu-
dytu
- dyrektor Kazimierz Zagajewski,
który przewodniczy Radzie Dyrek·
torów na Górnej powiedział. że
mieszkania otrzvma 8 osób. Cała
załoga
jest poinformowana o tej
możliwości.
Dziala ją
iui. komisje
badające
warunki
mieszkaniowe
zainteresowanych. ich o!"Zvdatność
dla zakładu teraz i w oerspektywie.
'·
Inicjatywa Radv Dyrektorów z
Górnej jest piękna. Niestety. nie
rozwiąże ona globalnie problemu
budownictwa mieszkaniowego, ale
w sytuacji kiedy liczy się każde
mieszkanie. każdą te~o typu inicja-
d~wa.
tywę
należy
pochwalić.
dziewięć zakładów
to: „Dziert:vński" „Alba". „Bistona", „Wal-.
ter" FOS „Polmo". „Fonica", „Budrem" „Maltex" i EC-II. Żaden
z nich nie ma nic W$PÓlnego z budownictwem. Dlateizo też !"Zecz postan,owiono ulokować u specjalisty
a mianowicie w Spółdzielni Mieszkaniowej ,.Chojn:v". która będzie
te domy eksploatowała. inwcstvcję
t>r-owadziłs i która pozostanie właś­
cicielem owych domów. Sumę bowiem 200 mln zł zainwestowanych
w hudowę obu bloków traktowac
można iak kred~>t udzielony sp6ł­
dzielczości mieszkani-0wej.
(ap)
Jak co roku przed wakacjami, na
Dworcu Kaliskim uruchomiony został
11unkt koloni.lny . w kt6rvm zalntere!owa11i dowiadywać
się
mogą
o
wszystko, co dotyczy pnewo.6w zore;anizowanvch grup w czasie tego·
roc•mcl ak~ji letnie). Punkt . mieści
się w świPtlicv
mlod7ieżowej (pny
wejś~lu na peron rv1 I czynnv jest
w dni robnrze od godz 9 do IS. In·
formacji za~lei?a~ można równie:< te.
lefonlcz1t1e pod numerem 32-łS-13.
W zamian za udzielenie tego kre(ab)
Brudasy
liczby nie
ba stwierdzić. iż sygnały
„Zrzutka ~' na mieszkania
, Te
Kolejny milion złotych na Narodowy Funduiz Pomocy Szkole
przekazały Zakłady TekstylnoKonfekcyjne „Teofilów" w Lodzi. Wspomnianą kwotę przyznano XXX Liceum Ogólnokształ­
cącemu jako wyraz uznania dla
uczniów tej szkoły z~ podjęcie
inicjatywy
utworzenia
klubu
komputerowego.
Łącznie ZTK „Teofilów" . przekazały na Narodowy
Fundusz
Pomocy Szkole już 7 mln zł.
(ik)
Io Tak samo jak w sobotę ustalono dwie tury transportowe
główną rano i drugą. awarvina w
godzinach polucln:owych.
Z tej
clrugiej korzystały !!łów nie duże·
sklepy.
•
Łodzi
zapoznało się dzia.~ością
łódzkiego ZUS.
analizowu.::i także
gospodarkę
Tak można podsumować wczorajsze obrady Wojewódzkiej
Ko
misji do Walki ze Spekulacją, która zajmowała się gospodarką mię­
sem i jego przetworami. Nieprawidłowości zdarzaja się, choć sporadycznie . zaś· towary. dostarczane
do handlu zgodne są zwykle z normą. Oto przykład w roku ubie-
Udusiła męża
Do DUSW
Łódź-Polesie
zgłosiła
się
nietrzeżwa
kobieta i oznajmiła, ze
chwilą zamordowała
swego
męża. Wizyta milicjantów w
mie-
przed
szkaniu przy ul Gdat\skieJ potwiel'·
dziła ten fakt.
Ona ma lat 35, on miał 41. Oho·
je nałogowo Pili. Po wódcr kobieta
stawała się agresywna. Swego cza·
su ugodziła męża nozem, innym razem uderzyła go butelka - leczył
się potem
w szpitalu.
Tego dnia tet raczyli się alkoholem. Doszło do kłótni. On rzucił w
nia butelka, ona uderzyła go
ta
samą
butelka w i;łowe. Upadł na
podłogę.
Wtedy załotyła mu
na
szyję Pętlę ze ścierki i udusiła. PDtem powiadomiła milicje.
Na podstawie decyzji prokuratora
Barbara S. została aresztowana.
!abl
MIESZKAŃCY
SĄ
gdzie zostają
sklepy zareklamowały w su- drują do Pabianic,
mie tylko 16 t wyrobów mięsnych. dokładnie zmielone.
podczas gdy dzaenne dostawy dla
Członkowie komisji
interesowali
Łodzi wynoszą ok. 100 t
Pozostaje 9czywiście sprawą otwartą
na się równiei syluac_.ią na wolnym rynile normy.
które stosują zakłady ku sprzedaży
mięsa. Istniejący od
mięsne. są zgodne z guslami klientrzeciej dekady marca bazar w hatów.
li targowej przy
pl.
Barlickiego
Przestały od pewnego czasu zda- cieszy się
po" odzeniem, zarówno
rzać się cuda z kartkami, zarównQ przy ich wydawaniu, jak i rea- wśród rolnikow. jak i kupujących.
się
lizacji. W tym roku zanotowano co W dzieit pows1.edni sprzedaje
prawda trzy przypadki zaginięcia tu ok. 2-3 t mięsa . w dni targokartek, ale jeśli wśród nich rekor- we 4 t. Rekord padł 28 czerwca,
dowe jest zniknięcie 20 kart zaopa- kiedy to lodziante zakupili w hali
trzenia w Uniwersytecie Łódzkim 6 t mięsa. Jak na razie wszyscy
chętni do sprzedawania m~gą
to
każdy przyzna, że „nie ma właści­
wie sprawy". Choć oczywiście or- robić bez większych klopotow na
gany ścigania 111usza zbadać, co się 20 st' nowiskach, choć na dni targowe trzeba rezerwować
miejs~a
z owymi kartkami stało.
już 10 dni wcześniej. Ceny oczywiście wolne i dość wysokie, ale
po
Bardzo dokładnie rozlicza sii: kiepołudniu handluje się
tu taniej
rowników sklepów mięsnych.
W
Gdy pojawia si~ perspekt?wa po„Społem" sprawdza się miesięczne
wrotu z tak nietrwałym iak mięso
raporty każdego szefa sklc>pu.
towarem do domu. zwykle rolnik
Na zako1\czenie omówienia mię­ woli sprzedać je po niższej cenie.
snej reglamentacji jeszcze ciekawoK.K.
stka. Otóż niewielu oewnie wie, ro
dzieje się z kartkami zaopatrzenia .
których z różnych powodów niP
wydano. Leża one trzy miesiąre w
sejfie a po uplywie I.ego czasu wę-
Zapis
ZANIEPOKOJENI
•
Zatelefonował
de
redakcji, w
imieniu mieszka1iców posesji przy
ul. Sienkiewicza H7a i 10 Lutego
'ia - p. Henryk Sokół, który reprezentuje Radę Osiedla 10 Lutego. Poinformował on nas o zaniepokojenlu mieszkańców tych domów, którzy przeczytali obwieszczenie Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. informujące ich o potrzebie podjęcia niezbędnych ki·0ków zabezpieczajacych mieszkania
przed... wybuchami! Okazuje się
bowiem, że w pobliżu będzie się
burzyć tundamenty pod budowę
przedszko1a.
Czy nie można tych robót przeprowadzić spychaczem i kilo!em?
Z tym pytaniem zwróciliśmy się
K.K •
głym
-płacą I nie sprzątają
Kiedy relacjonowaliśmy na ła­ przednio. Nałożono mandaty, po
mach „OL" kontrolę sklepów i 2 tys. zł. ale naje lek.a w.:;e chyba
lokali gastronomicznych, orga nizo- jest to, czy następna kontrola zawane przez PIH, ,1,sanepld" i Wy. stanie tam takie same porządki
dział Handlu UML zapowiadaliś­
jak poprzednie ...
my. że nie będzie to jednorazowa
likcj<t, a powtarzany co pewien
Recydyw.istów wykryto także w
czas „ bat'' na brud asów.
prywatnym sklepie wędliniarskim
W miniony piątek nastąpiła ko- przy ul. Wschodniej 36 oraz w
lejna rata kontroli. Sprawdzono 29 kawiarni i restauracji „Europa".
placówek handlowych i gastronoBrudy zastano także w barze l
micznych.
restauracji .. Widzewiak" przy uJ.
Kontrola wykazała, że ukarani Neonowej 1. Dziś miał się tam
zapłacili co trzeb.a i ani
myślą
z.ncząć remont. ale w piątek bysprzątnąć. W sklepach przy ul. ul. ło aż tak niechlujnie. iż podjęto
Nowomie1skiej 3. Fornalskiej 59 decvzję o zamknięciu placówki nie
Aleksandrowskiej 168 i Gościnnej czekając nawet tych kilku dni ...
8 było tak samo brudno, jak po.K. K.
terenami w naszym wo-
jewództwie.
do kierownictwa T·.óclzkie.i Spó!dzielni Mil"s:tkaniowej. Dowiedzieliśmy si~. te zadne tradycyjne melody nie mogą być zastosowane,
to potężne !undamcn-
ponieważ są
ty i wykonawca
ŁKB Sródmieście _
przedszkola
zmuszony jest.
stosując
środki
pirotechniczne,
fundamenty wyburzyć. OczywiśC'ie.
prace te będ4 wykonane przy ;:~chowaniu v.:szclkich środków bezpieczeństwa.
(j. kr.)
Tydzień
na drogach
Miniony tydzień na drogach woj.
łódzkiego był, niestety, rekordowy
pod względem liczby wypadków.
Zanotowano ich aż 61. jedna .o,;oba poniosła śmierć, 68 doznało obrażc6. pojazdy potrąciły 26 przechodniów, w tym 15 dzieci do
lat 14 Funltcjonariusze Wydziału
Ruchu Drogowego ujawnili 27 nietrzeźwych kierowców. z tego dwóch
~powodowało wypadki drogowe, a
tr~ech k'olizje. Ogółem w minionym tvl(odniu na naszvch drogach
miało mie\sce 26 kolizji.
Niepokój budzi wz.rastająca liczba wypadków wśród dzieci. Często
pozostawione są one bez opieki
dorosłych.
(j. kr.)
kłopotów
z niemałym trudem zdobyła wreszcie Czytelniczka (d)a
swoich starych rodziców) locłówkę produkdi wrorławskleg"
Polaru"' w cenie 24.800 ił. Uszrzęśliwieni starsi paóstn Il
~iesiyli ~ii; nią ró\rno.„ dobę. Przestała mrozić i tyle mieli
z niej pożytku.
Ofiarodawczyni cały dzień próbowała dodzwonić się do
jed)'nego w Lodzi punktu napraw w ramach gwaranc.j1 ._
Telefonu· nikt jednak nie odbierał. Zmusrooa byla w·1.1 łC
1lzici1 r. urlopu i osobiście pojechać na ul. l\b.zurską to.
Reklamację, owszem, przyjęto, lecz oznajmi~no, że dopicr!ł
za ty1hici1 mog;\ tę nieszcz~sną lodówkę obeJrct'-'Ć Co wrale
nic znaczy, że na midscu zostanie napu,wiona. bo gdy cho·
clzi o części, to z nimi są kłopoty ..
Oburzona Cz)·telniczka zapytuje, jak takie „.i?dnorlniow<'"
lot.lówki można w o~ólc sprzedawać I co gllrsza, nie 7-al:ll'"Zpicrzyć kh nah'chmiastowycb napraw?
Opowiedziała nam o swoim zmartwieniu zgierzanka. 'di1rl'j Zaklad Naprawy Sieci Elt>ktrycznej, pomrlkowo podłączył vrąd o napięciu 380 \'Olt zamiast 220 Ni<' dzhnwgo,
7e „wysiadła" chłodziarka, radiomagnetofon, pralka Za ich
naprawę Czytelnic7-ka za1Jlaciła 5 tys. zl Zaklad Napra\v
zobowiązał się. ie pokryje kosdy mi podstal\'ic don;c10nyc'.1
rachunków. Nie zrobił tego Czytelnic'Zce 'Z'.lbrakln więc pie·
niędzy na opłacenie rachunku za energię elekto·czną. Zakład Energctyczn~· wyłączył więc prąd. I rhndai wk rótc<'
pożyczyła pieniądze i należność uiśeila
elt·klrownia 11ie
spieszyła się z ponownym włączeniem prądu P~·ta więe
Czytelniczka. dlaczego ona musi być wyr01.umiala. i rien1liwa wobec Zakładu Napraw Sieci, któr:ir „sknocił" robotę
i zwleka ze zwrotem pieniędzy, a elektrownia rna.iąc r.owód nie:.:apłacenia przez nią w terminie r<.tchunku, okazata
się taka bez·względna?
(g)
SKLEP w woj . gorzo\\Skim poszukuje oroducent6w modnego obuwczorĘ1j zgłoszenie
wia i toreb Balce1 owski - Łódź,
tel. 51-30-22 PO 20.
19300-g- E
OVERLOCK .,Famid" - sprzedam.
_.OGŁOSZENIE .i
1
Będzińska 6 34
1667-g-E
T8LEWIZOR kolorowy sprzedam.
51-50-2.3 wieczorem.
ZATRUDNIĘ ślusarza-spawacza E
Bystrzvcka 40 (8-16).
1605-g-E
1976!-g-f, POTRZEBNY wvchowawca n'l KOHYDRAULIKÓ V·
zatrudnię
ionie. Tel. 43-la-68 .
1664-g-E
33-77-28
19801-g-E :\lAŁŻEŃSTWO - rzemieślnicy z
.. FIATA 126p" (1933). maszynę do
dz:eckiem pilnie wynajmie M-11
\Yaty cukrowej
sprzedam.
lub 1\1-3 z. telefonem na okres
74-2-1-26.
•
19738-g-E
dwóch lat (7- moi.ltwośc'ą wvkuMŁODA
podejmie p:·acę i.Jrywatpienia po dwóch latach) płatne
nie 48-66-31 po 17.
19796-g-E
z góry Oforty 1653 Biuro OgloZAKŁAD
murarsko-tynkarski
szeii Sienkiewicza 3/5.
E
przyjmie prace. Bova Żeleńskie­
DZTALKI rekreacyjne
tanio
go 12 - 31 po 17. Czajka.
sprzedam . Oferty 1662 Biuro O19759-g-E
głoszeń Sienkiewicza 3 3.
LZ-3, ścieniarkę ~ · kupię Kaietni·
E
lrn zatrudn:P,.
Dobre w!i.runki. ZBIÓR malin i
truskawek - KoOfertv
19760
Biuro
Ogłoszeń
lonia Rszew !!. dojazd tramwaP;otrkowska 96
jem ..4:l" do Zgierskiej w KonSPRZEDAM :\1-3 (36 m k\'.•.). Przvstantynowie.
1669-g-E
borowskiego. Ofertv 19797 Biu'ro USf,UGI hvdrauliczne. 74-03-93 Ogłoszeń Piotrkowska 9<;.
Kowalczyk.
1669-g-E
E
:\IONTAŻ boazerii, oawhczv szaf
OVERLOCK przemysłowy - sprzewnękowych. Sas. tel. 52-26-26.
dam. 51-22-30.
1670-g-E
19762-g-E .. ŁADĘ" (1982) - kupię. 1~-66-32.
ZAKŁAD malarski zatrudni pra·
1671-g-E
cowników. Tel. 32-90-7'2: 16-34-91. SPRZEDAM suknię ślubn'l Prze1674-g-E
wodnia 14 m 11.
19338-g-E
-dziś·
••••
·--"-------------
dziennik Robotniczej Sp61dzlelnl Wydawniczej „Pasa-Książka-Ruch". Wydawca L6dzkie Wydawnictwo
Prasowe
Lódż
ul.
Piotrkowska
96
Redakcja: kod 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 96. Adres pocztowy:
„DL'; Lódż." skr. poezt 89
l 'clefony:
centrala 32-93 oo (lączy 1 wszystkimi działami). Redaktor naczelny: Henry~ Walenda.. 36-45-85; zastępcy redaktora naczelnego: 84-06-15 i 33 07 -26: sckretari odpowieddaln'I'
I n sekretarz: 32 Oł-75. Sprawy miasta: 33-łl-10; 33·37-47; spolecmo-ekonnm1czne: 32-28-32; 33·10-38;
fo~oreporte~: 33-78-97:
kultura i oświata·
sport: .~ 2 Oli 9s_
36 21 GO;
dz. lącanoścl 1 c1ytelnikaml, Interwencje I Telefon UslugowY: 33·03-0ł; 1p~wy terenowe: 32-23-05 (rękoplsb\v Die zam~w1onycb redakc.ia nie Z\'Ha<'a)
Redakr.ia nncna: 71 . 72 OJ
i
74-71 .30 Ogloszenia 1 nekrologi - Biuro Reklam I Osłosień. t.6dź, ul. Piotrkowska 96, teL 36-49·70 I ul. Sienkiewicza 3/5, tel. 32-59-11 (za treść ogłoszeń redakrJa nie odpowiada).
Warunki prenumeraty podaJ:t oddziały PUPIK RSW .Prasa.Kslą,żka-Roeh'" oras odpowiednie urzędy pocztowe.
DZIENNIK t.ODZKI" -
D~uk: Prasowe Zakłady Graficzne w t.odzL Redaguje kolegium.
I
DZIENNIK ŁODZKI nr 152 12059)
B·ll
I
'
I
.