F. Tidningar och Tidskrifter. NAVIGATORLOGGEN Begär

Comments

Transcription

F. Tidningar och Tidskrifter. NAVIGATORLOGGEN Begär
t
ll'. 'I'idningar och Tidskrifter.
F. Tidningar och Tidskrifter.
sämrar
l. Dagliga tidningar.
en
.
.
boken [4530] Aftonbladet. Utkommer l tre dagliga
upplagor, en halfveckoupplaga o. en veckoupplaga.
Redaktion och hufvudkontor: Klara Västra
Kyrkogata 7j tryckeri och expedition: Stora
Vattug. 15.
Hufvridredaktör och utgifvare: Sohlman, Harald; mottagningstid: kl. 10-11 f. m. samt
3-4 e. m.
Andre redaktör: Langiet, Valdemar, mottagningstid kl. 2-4.
Redaktionssekreterare: Jacobsson, G., kl. 81/23.
Redaktör för Halfveckoupplagan: Hagberg,
K. A.; mottagningstid kl. 10-3.
Ordinarie medarbetare: Alden, Gust. A.j An'
dersson, Anna Lisa j Bendixson, Nanna;
Berg, Ruben G:son; Blanche, Thore; BoIander. M.; Carlberg, Berndt; Cederschiöld,
M.j Ericson, H.; Glimstedt, H.; Hagberg,
Augustaj Hellkvist, O. j Hellroth, Helge;
Ibrfors, K.; Linders, Emil; Lindqvist, R.:
Lindström, Martba; Lundin, Sven; Norrback, Axel; Rooth, J. M.j Randel, Ane;
Sandberg, E.;' Sjöberg, Ragnar; Svensen.
Emil; Svensen, Hillevi; Söderman, Sven;
VetterIund, F.; W~ster, M.; Widercrantz,
Knut j Zander, J.; Ahgren, Karl.
Ekonomidirektör: Sohlman, Arv.: mottagningstid kl. 11-12 f. m. och 3-4 e. m.
Tecknare ; Hänel, Max; Widegren, Kerstin j
Ost, Tycho.
Korrekturläsare: Malmlund, R.; Rooth, J.
M.j Westberg, K. E.
Hufvudkontoret: Kamrerare: Folcker, J.;
Pettersson, W.; Westerlund. O.; Kassör:
Zellander, Olga; Bokhållare: Bergelin, Theresia; Ekström, Anna Lisa; Ekström, Stina;
Ekström, Greta; Elmqvist, Elna; Ericson,
Karin; Forsberg, N.; Frost, Sven; Funqvist, Iris; Gustafsson, Joh:s; Gustafsson,
Olga; Lalin, Arla; Lindenstein, Gerda; N ordbeck, Oscar; Ohlsson, Anna; Olofsson,
Eva; Pettersson, Elisabeth; Pettersson,
Gunnar; Pettersson, Sonja; Scherberz, Hildur; Stenberg, Holger; Svensson, Håkan.
Filialkontoret Brunnsbacken 6: Sjöstedt,
Sophie ; Geson, Elisabeth.
Föreståndare får tekniska afdelningen: Lalin,
Gunnar.
Faktorer: Fredlund, P. G.; Holmberg, E.
Klicheanstalten: Föreståndare; Wilhelmsson,
A. E.j kontoret; föreståndare: Karlström,
E.j bokhållare; Flodin, Paul.
P.renumerationspris för helt år: Hufvuduppl.
NAVIGATORLOGGEN
i Stockholm 50: -, i landsorten 50:-;
Nationaluppl. 25: -j Halfveckouppl. 7: 50.
Annonspris : Hufvuduppl. 32, 30 och 28 öre
pr mm. Landsortsuppl. 22, 20 och 18 öre.
Halfveckouppl. 65 och 75 öre. Alla upp·
lagorna 98, 92 och 90 öre.
Telefon: namnanrop, »Aftonbladet».
.
Dagens Nyheter.
Utkommer hvar
morgon.
Redaktion, hufvedkontor och tryckeri: Klara
V. Kyrkog. 6 (hörnet af Kardnansmakareg.).
Telefoner: Allm. och Riks »DagensNyheter».
Annonskontor: Hufvudkontor : Klara V. Kyrkog. 6 (hörn€t af Karduansmakareg.).
Prenumerationskontor: Karduansmakareg. 12,
hörnet af Klara S. Kyrkog.
Filialkoutor (äfven aIlm. Tidn.-kontor): Sture'
plan 13, Hornsgatan l.
Hufvudred.: von Zweigbergk, Otto; träffas
1-2 e. m.
Red. och ansvarig utgifvare: Karlgren, Anton; träffas kl. 2-3, 8-9 e. m.
Redaktionssekreterare: Schultz, Gösta; träffas
12-3 e. m.
Medarbetare: Andersson, G.; Appelberg, S.;
Bergh, S.; Bergman, Bo; Blomgren. A.;
Bolander, G. A_: Brandell, Elin, fru; Carlsson, B. G. W.; Fogelqvist, T.; Gravander,
A.; Hall, N.; Hregerstolpe, Gunnar; Hedman, S.; Jacobsson, C.; Janzon, K. J.j
Jonason, Elsa; Jonason, David; Jonason,
C.; Jonason, G.; Klarin, Ernst; Ljunqvist,
L; Norberg, L A.; Nyblom, E.; Odbe, A.j
Paulsson, Georg; Rangström T.; Silow, M.;
Sleman, O.; Smedberg. O.; Tömqvist, Sv.;
Wahlenberg, G.; Wickman, J.; Wolontis, J.;
Zetterström, A.; Ziedner, E.
Korrekturläsare: Amelin, E.; Ekström, A.; Felldin, G.j Johansson, J. H.; Norrman, K. A.j
Werner, L. Wästberg, H.; Aslund, S.
Ekon. chef och verkst, dir.: Dehlgren, S.,
träffas Il-l,
3- 5 e. m.
Teknisk chef: Roxendorff, T.
Annonsafdelningen, Kamrer: Enhörning, J.
Prenumerations- och Distributionsafdelningen, kamrer: Griinewald, G.
Annonsanskaffningschef: Landsberg, C. W.
Representanter för annonsafdelningen: Carlsson, Ch.; Fritze, G., Malmö; Hehn, E.; Hjellström, Olga, fru; Moler, 1.; Nyström,V.
Kassa- och räkenskapskontoret. kassör: Flodström, Frida; bokhållare; Rosenius, H.;
Carlsson, H., Carlsson, E., fruar; Carlsten,
G.; Engblom, K.; Haag, Hildurj Hillelson,
Frida; Holmberg, Annie; Lind, V.; Moel!,
[4534]
Begär offert
INSTRUMENT
och illustrerad
A.-B. NAVIGATOR
Katalog
- STHLM
r
'[4534-4539J
F. 'I'idningar och tidskrifter.
A.; Nilsson, E.; Sjögren,A., fröknar; Stone, [4538J Nya Uagligt Allehanda utkommer'
M., fru.
sju gånger i veckan.
Annonskontoret: Klara V. Kyrkog. 6 (hörnet Redaktionsbyrä, räkenskapskontor och expeaf Karduansmakareg.): Oarlström, E.; 'Hult- dition: Kungsg. 74, '/2 tro lng. till expedigren, A.; Jansson, B.; Lööf, MJl Sand- tionen från Järnvägsg.Öppna: byrån hvarqvist, K.; Sundell, Hildur; Synnerholm, G., dagar 8 f. m.-5 e. m. Söndagar 9 f. m.fröknar.
3 e. m., kontoret: kl. 9 f. m.-7 e. m.
Prenumerationskontoret. Karduansmakareg.
Söndagar kL 9-11 f. m.
12, (hörnet af. Klara S. Kyrkog.): Berg, L; Hufvudredaktör och ansvarig .utgifvare: L.
Herr!in, Agda; Wennman, G., fröknar.
Ljunglund, träffas i redaktionsärenden alla
Filialkontoren: Stureplan 13 (r. t. 23 19, a. t.
helgfria dagar kL 2-3 e. m. o
8059,1\938): Söderberg, S., fru; Dahlgren, Redaktionssekreterare: No Jacobsson.
M.; Haglund, E., fröknar; Löfström, L., Ordinarie medarbetare : Herman Seldener,
fru; Nyselius, G., fröken. Hornsgatan 1, frih. Dan v.åkorhielm, C. M. Palm, A.
(r. t. 17060, a. t. 3300, 3900): Carlsson, Axels,son, P. J. Enström, S. A. Poppius,
E.; Corduner, D., fruar.
.
Gotth. Böhmer, Carl Björnberg, Maria
Faktorer: Kindsttöm, A.; Söderberg, D.; , Torelius.
Lönn, A.
På konstafdelningen: Andreas Hallen, Nils
Tryckmästare: Häggblom,C.;'Pettersson, Aug. Erdmann och Olof Rabenius.
Klicheanstalt: Föreståndare:' Wickman, Gust. Kontoret ~ kamrerare: J. A. Ryden; annonsLösnummer 20 öre.
chef: G. Andreue; kassör: J. Johnson, frö"
Annonspris per millimeter: Stockholmsupp- ken; bokförare: H. Plate; bokhållare: A.
lagan: 30, 32 och 28 öre. Nato-upplagan: L. Ludvigsson ; r. Eklund; M. Petersson;.
22, 24 och 20, öre. Båda dagL upplagorna: K. Ahlström; Axel Petersson.
36, 38 och 34 öre. Halfveckouppl.: 16, Expeditionen: S. Rein; S. Gustafsson; Lydia
18 och 14 öre. Alla upplagorna tillsammans
Arvidsson.
38, 40 och 36 öre. Särskild tariff för an- Faktor for tryckeriet: G., A. Håkansson.
nonser i söndagsnumren och Djuptryeka- Prenumerationspris: Stora upplagan kr. 50,
upplagau samt i bilagorna till Halfvecko- nationalupplagan (landsorten) kr. 20:-.
upplagan »Kring Bygderna» och .Små- Annonspris : pr' enkel spalt ,och höjdmillibrukaren>.
• meter: Stockholmsupplagorna
(middags--oeh
kvälls'): 28 öre före och i texten, 24 öre
[4535J Dagens Tidning. Utkommer i en
efter texten; nationalupplagan:
20 öre f"re
hufvudstadsuppL samt en landsortsupplaga
och i texten, 16 öre efter texten; båda upp6 ggr i veckan. Dessutom utgifves en
lagorna:1l2
öre före och i texten, 28 öre
halfveokoupplaga, Redaktion och kontor
Lilla Vattug. 25. Riks och allm. teL efter texten. Å första sidan placera~ej aI!-!
nonser, hvadeu .före texten> alltid blir:
namnanrop: Dagens Tidning.
efter l:a sid. och intill den plats, där nöjesHufvudredaktör och ansv. utg. fil. dr Richard
annonserna börja.
Nordin.
Medredaktörer: teol. och. fil. dr Rurik Holm Lösnummerpris: 20 öre.
och fil. dr Knut Barr.
•
Redaktionssekreterare: Arne Ekermarin.
[45 39J Politiken. Utkommer hvar morgou,
Redaktionen: Rosen, Ernst G.; Hammarling,
utom söndagar. Redaktion, expedition och
V S
A F
.., tryckeri Klara N. Kyrkog. 23 (efter 1 april
.j vanberg, .; rank, H.; Alinder, H.;
1921 Luntmakareg. 52).
Zetterlund, S.: Zetterlund, R.; Nyberg, V.: Telefoner till red.: riks 70444, allm. 254 31,
Crampelle, B.j Nordlierger, C.; Anderberg. 4983. Exp: riks 23043. Faktorn allm.
A.; Källström, Ch.
45 94 25432
Korrekturchef: Johansson, A.
l,.
v. Verkst. Direkt/jr: Bergström, Lars.
Telegramadress: Politiken.
Aunonschef ; Sandberrr, C. G.
Hufvudred.: Höglund, Zeth (mottagningstid
~
Kontorschef: Munkhamrnar, K.
Verkst. direktör: Lönnell, A.
Prenumerationspris, hufvudstadsuppl. 25 kr.,
laudsortsuppl. 15 kr., halfveckouppl. 5 kr.
Lösnummerpris: 20 öre.
(4536) Göteborgs Handels- och Sjöfl!rtstidnings Stockholmsafdelning, Vasag, 15
-17.
Redaktionen rikst. 6171. Annonskontoret rikst. 14988, a. t. 28003.
1
2-3).
Red.sekr.: Grimlund, Otto (mottagningstid
12-4)
F kr ~edarb.: S. G. Loren (mottagningsat~d112_2 och 6-7).
Notisafdeln. öppen
10 fm.-2 natten. Redaktionen stängd
lördagar.
Utrikesred.: C. N. Carleson.
Ordinarie medarbetare: Bagnar Lindeberg;
T. Medeus; Sixten von Gegerfelt; Ernst J.
FINSPONGS
METALLVERKS
A.-B.'
~
BERIDAREBANSGATAN
17-----------
______
I. Dagliga tidningar.
[4539-4544}
Lundqvist; A. Hermansson; Henning 'I'hy-]
ken publikation äfven kansärskildt prelin; Bernhard Bengtsson.
numereras (se Tidn. för leveranser till
Tecknare: Ivar Starkenberg.
staten).
Teateranmälare : Hinke Bergegren.
Musikanmälare : Else-Marianne Stuart.
Korrekturläsare : Edvard Rosenberg; G. Eric- [4542] Socialdemokraten. Hufvudorgan för
son.
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti,
Ekonomichef: Karl Kilbom.
37:e årg., ntk. hvarje helgfri morgon.
Annonsafdelningen: A. Persson.
Adress: Red. Folkets Hus, Barnhusg. 14Ir,
Kassakontoret: förestånderska- E. Lindblom.
Sthlm 1; a. t. 5373 o. 5787, r. t. 2091
Faktor: William Stiller.
O. 8965;
Exp. s. h. '/2 trot. v., a. t. 68613
Prenumerationspris för 1920: helår kr. 36, O. 4517, r. t. 4457.
81. år kr. 28, '/2 år kr. 19, 'I. år kr. 9: 60,
Redaktör: Hansson, P. Albin.
månad 3: 50.
~
Politisk medarbetare: Branting, Hjalmar.
Annonspriser : före text 22 öre pr mm., Medarbetare: Danielsson; J.; Gustafsson, Hj.;
textsida 24 öre pr mm., efter text 20 öre
Björklund, Gottfrid; Larsson, Hj.; Sjöberg,
pr mm., föreningssammanträden 15 öre pr
B.; Horney, Nils; Andersson, Karin; Greitz,
mm.
.
Bernhard; Andersson, Erik; Reimers, Folke;
Annonser om affärssammanträden betalas med
Heden, Erik: Wretblad, Patrik.
vanligt annonspris. .
Ekou-chef och kassör: Ljungberg, Knut.
Dödsannonser intill 40 mm. storlek kr. 7: 00, Prenumerations- och annonskontoret: Kallenpr öfverskjutande mm. 20 öre.
berg, K.; Engström, E., fru; Våhlberg, Nils;
Jordfästnings- och tacksägelseannonser intill
Högberg. K.; Carlsson, Siri .
. 30 mm. storlek kr. 4: 25, pr öfverskjutande Mottagningstider: alla dagar, .utom söndagar,
mm. 20 öre.
kl. 9 f. m.-6 e .m., lördagar 9-3. RedakFödelse-, förlofuings- och vigselannonser kr. 3.
tionen alla dagar, utom lördagar, kl. 11
För annonser från utlandet, äfven med svensk
f. m.-2 på natten.
text, beräknas 25 % förhöjning iL samtliga Faktor: Lundberg, K. A.; r. t. 8965, a. t.
ofvannämuda priser.
2573.
Lörd. och dag före helgdag beräknas 10 %
förhöjning å ofvannämnda pris med undantag för annonser om föreningssammauträ- [4544] Stockholms Dagblad. Daglig morgontidning. Vasag. 9 (midt för Centralpost-,
den, hyres- och tjänsteannonser, »Förlorat»
kontoret). Riks-och Allmänna telefon namnoch .Tillvaratsget •.
anrop: .Stockholms Dagblad>.
Begärd plats 20 proc. förhöjning, absolut bestämd plats - exempelvis på visll sida. Bujvudredaktör: Reuterswärd, G., kapten.
viss spalt, viss hörna o. s. v. - 50 proc, Ansvarig utgijvare: Telander, T., redaktör.
förhöjning.
Teknisk redaktör: Wallbeck-Hallgren, T.
Annonser mottagas ej senare än kl. 9 e. m. Redoktionsovrån: öppen kl. 9 f. m.-3 på natten, utom sön- och helgd., då den är öppen
kl. 12,30-3 e. m. samt frAn kl. 6,30 e. m.
4540] Post- och Inrikes Tidningar.1 Utk.
Annons- och prenumerationskontoret: öppet
hvar helgfri dag.
hvard. kl. 9 f. m.-6 e. m., samt sön- och
Lokal: Tryckerigatan 2, 3 tro (P. A. Nor·
helgdagar 1-4 e. m.
stedt & Söners tryckeri). Red.-byrån öp· Kassakontoret: öppet hvard. kl. 9-11,30 f. m
pen 9-4; annonskontoret (Tryckerigatan
och 12,31)-4 e. m.
4, 2 tr.) öppet 9-5; kassakontoret (Tryc(Jjriga kontorsajdelningar: öppna hvardagar
kerigatan 2, 2 tr.) öppet 9-5.
kl. 9-5 (juni och aug. kl. 9-4), lördagar
Hufvudredaktör och ansvarig utgifvare: Elstänges 1 timme tidigare.
.
vers, C. J.
Ägare: Stockholms Dagblads Nya Aktiebolag:
Dagliga medarbetare: Törngren, T. W.; LindStyrelse: Borell, Th., rev.-sekr., ordf.; Ltibeck,
kvist, A.
S., civiling.; Zettersten, L., dir.; Sederholm,
Pris: 15 kr. för helt år.
G., godsägare; Reuterswärd, G., kapten;
Anuonspris: 12''l2öre millimeter af enkel spalts
suppleanter: Sjöberg, G·, dir-; Fahlbeck,
höjd.
:K, fil. lic.
Såsom bilaga medföljer två gånger i veckan Verkställande direktör: Sjöberg, Gösta; motTidning för leveranser till staten, på hviltagn.·tid hvard. 11-12, 3-4.
A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~:i1~a~:n;:;d~34~
152
.ddresskalendern 1921.
[4544-4548]
I
F.
Tidningar oen Tidskrifter.
Red~ktionen:HufvudredaktÖren: mottagnings, tid hvardagar 12-1 e. m.
Biträd. redaktör och ansv. utgifv.: Telander,
T., 3 tr., n*ttagn.-tid 12-1.
T91m. red.: Wallbeck-Hallgren, T., mottagn.
1-3 o. 8-10 e. m.
Redaktionssekr.: Johnson, H., 3 tro
Nattredaktör: Rogberg, M.
Politiska redaktionen: polit. red. 'I'elander, T.;
medarbetare: Grandien, A., fil. kand.; Blomstedt, G.
Utrikesredaktionen: chef: Söderberg, V., fil.
dr; medarbetare: Groth, Hj., fil. kand.
Handelsredaktionen : chef: Boman, A., löjtn,
Sportredaktionen: chef Pallin, E.
Litteratur och konst: Söderman, S., fil. dr;
Rabenius, O., fil. dr; Nordensvan, G.
Teater och musik: Söderman, S., fil. dr; Rabenius, N., jur. dr, docent.
Allmänna redaktionen: Andersson, G.; Andersson, S.; Gårm, T.; Isaksson, A.; Lindwall, G.; Mannström, O., fil. kand; Svensson, Ch.; Thorngren-Olin, S.
Korrekturläsare: Ljungström, E., fil. dr; Elmström, S. W.; Möller, R.; Nylen, P.j Sjögren, E.
.
Registrator: Dahlberg, 1.,hvardagar kl. 911,30 och 12,80-5.
Administrationen: kamrer: Fernlund, H.; kasaörska: Lundin S.
A
,old l'
'
h f Söd
I
a.~n~8aJ'.e mngen: C e:
o erman, ....
Dt8tnbutw~~sa!~e!ntngen(prenumeration, losnummerförsäljning och distribution): chef:
Fernlund, H., kamrer.
Tekniska a/delningen: (sätteri, tryckeri),
chef: Bergman, E.; faktor.
..
F.
Kl' te h'eans t aIf en: C h e:f H edst rom,
Öfriga medarbetare: Arnö, Ivar; Atterberg.
Kurt; Backman, Ch. Pierre; Berg, Daniel;
Berggren, Evert; Elgquist, Karl; Falk, Sven;
Fallström, Daniel; Johnsson, Harald; Kleen,
Else: Lindberg, J. Z.; Löfström, G.; Martelius, Martin; Nilsson, Ester; Norlander,
E.j Olson, Gösta; Palm, Hugo; Peterson,
Gustaf; Rosendahl, J. E.; Strömberg, Kjell;
Strömberg, W.; Strömbom, Sixten; Söderlund. Oscar; Törnebohm, Robert; Westdahl,
Signe; Winberg, Magnus.
Korrekturläsare:
Bruno, O.; Ekman, E.;
Eronn, A.; Schultz, Bernhard; Sundell, P.;
'I'egner; .J. A.; Wigandt, P.j Wählstedt, G.
Expeditionen och räkenskapskontoret samt
afdelningskontoren: chef: Edwall, M.; kamrerare: Westerberg, Ivar; Jeurling, Knut;
hufvudkassör: Sundberg, M.j räkenskapsförare: Lindblom, G.; kontorister: Göranson, Hugo; y,lmströin, R.; Carlsson, Thure; Holmström, Jenny; Olai, Nanna; Edwall, Alfhild; Nilsson, Lydia; Gustafsson,
Fiken; Lönnroth, ~.; Lindh,!.; Lindroth"
E.; Sahlqvist, E.; Akerholm, Gerda; Trysell, L.; Nordin, Ester; Andersson, S.; Andersson, E.; Erlandson, E; Lekander, G.;
Sahlqvist, G.; Strömberg, M.; Ek, G.; Wideblom, E.; Ohlson, A. L.; annonskontroi~ör: Wåhlstedt, G.
.
Khchåanstalten: arrendator: Lindeblad. Olof.
Faktorer för tryckeriet: förest.: Sundefius,
Axel; faktorer: Pettersson, L. K.; Söhrman, Knut; Nilsson, A.;· Friberg. Sv..
Förest. 101' tidningsutdelningen: Axner, G.
(a. t. 257).
.
.
[4548J Svenska !>agbladet, ägare Svenska
Dagbladets
Aktiebolag. Utkommer dagligen,
Redaktionsbyrå: Karduansmakareg. 11,'1 tro
[4546J Stockholms-Tidningen.
Utkommer Riks- och allm, telefon namnanrop. Svenska
dagligen, äfven söndagar.
Dagbladet.
Telefoner: Allmän och Riks- »Stoekholms- Hufvudredaktör: Key, Helmer, fil. dr, anTidningen>.
svarig utgifvare, träffas kl. "/22-"/23.
Byrå: Stora Vattugata.n 12, l tr., öppen Andre redaktör: Stomberg, Ewald.
. från kl. 9 f. m.
Redaktionssekreterare: Rosenborg, Fridulf.
Annonskontor: Stora Vattug. 12, Storkyrko- Notischef: Severin, Georg.
'
brinken 11 (a. t, 13937), Hornsg. 30 (a. t. Ordinarie medarbetare:
..
133 33), Kungsbroplan 2 (a. t. 12199), Litterära afd. Konst-och Teaterafd.: OsterGustaf Adolfs Torg 18 & 20 (a. t. 4095, r. t.
ling, Anders; Smith, Ejnar; Hoppe, R
5360) Och Odeng. 7l- (a. t. 12141).
Musikkritik m.m.: Seym:er, W.
Verkställande direktör: F. Em. Leijon; öf- Utrikesafd.: Engström, C. J.; Swenne; E.
riga styrelseledamöter: M. Edwall, kassa- Inrikesafd.: Ahnlund, N.; Stridsberg, G.; Polodirektör, och E. B. Rinman. Direktör för
ker, J.; Forsstrand, C.; Åhlbin, G.; Kjellden tekniska afdelningen: F. Zethrreus.
berg, H. E.; Ljungberger, E.; Brunius,
Hufvudredaktör och utgifvare: Erik B. RinCelie: Lundgren, O.; Swedberg, C. Th.; von
man; biträdande redaktör: Henning Nel-Heideken,
G.; Fischer, J.; Lindqvist, Märta;
son; redaktionssekreterare: Knut HolmIgglund, A.; Rudberg, E; Wetterlund. E.;
berg.
Andersson, E.; Hellblom. E.; Byström, Dana
Politisk medarbetare: fil. lic. J. R. Nilsson.
Haglund, Sven; Valentin, G.; Lindstedt, G.;
FINSPONGS
METALLVERKS
-----------laSRIDARBSANSaATAN
A.-B.
17-----------
l.
Dagliga
tidningar.
[4548-4555]
Jönsson, G.; Holmberg, N.; Nyblom, Th.; [4552J
Sydsvenska
Dagbladets
stockEneroth, Hj.: Ringström, N. (tecknare).
holmsredaktion.Red.
S. Björling, Flemingg.
Sportafd.: af Klercker, Joh.
5. R. t. 226 53.
Korrekturafd.:
Hollender,
S.; Ekberg,
H.;
Mallmin, M.; Nelson, S.; Hansell, P.; Erik- [4553J Vårt Land och Folk.
Ägare en
son, N.
ekonomisk förening med Cia 12,000 andelsägare, tillhörande
J ordbrukames
RiksförSvenska Dagbladets' annons- och prenumerabund.
Utkommer hvarje helgfri dag.
tionskontor:
Karduansmakareg.
11.
Redaktion
och expedition: Mästersamuelsg.
Öppet söckåndagar
9-6; sön- O. helgdagar
63, 1 och 2 tro Oppna: redaktionen
kl.
1-4 e. m.
10-4,
expeditionen
kl. 9-5.
Svenska Dagbladets räkenskapskontor:
KarDiirango, E., mottagningstid
duansmakareg.
11, 1 tr, Oppet söckend. Hnfvudredaktör:
9 f. m.-5 e. m., (lördagar 9 f. m.-3 e. m.)
v. Verkst.
direktö
r: Grönfors, Gust,
Kontorspersonal:
Abrahamsson,
E., kamrer;
Wallen, Hj., distributionskamrer;
Olson,
O.; Hagstedt,
G.; Lundberg, S.; Broman.
G.; Nordin, M.; Dahlberg. H.; Hagström,
~.; Kjellbel'g, E<~rick,
A.; Ringblom, S.;
Frensson,
K.; Björkman, J.; Thyren, Y.;
v. Hennigs, M.; Westerling, E.; Gråberg, E.;
Kruus, E.; Håkansson, E.; Lennström, D.:
Jansson, A., Uggla G., Strömsten, O.; Wendelius, ~.
Förste faktor: civilingenjör
Hellman, F.
Annonsfaktorer
: Berg,
J.;
Boström,
A.;
Almgren. Y.
Klicheanstalten:
föreståndare
A. Schmägers
[4550j
yl: ,
2-4.
Redaktionssekreterare:
Carlegård,
Hugo.
Ordinarie medarbetare:
Drottij, Simon; Karlen, Sven W.; Sjunneson, Oscar; Wahlöö,
Wald.; Hellberg, Joban; Logren, Ernst.
Ekonomichef:
Leander,
Hans, mottagn.vtid
10-11,
2-3.
Expeditionen:.
kamrer:
N ordström,
Oskar;
kassörska: Ahlund, Signe; för annonsafdelningen: Lundqvist, A. A.; Larsson, Hanna;
för bokföringen:
Ahl, Signe; Sundeberg,
Gerda; 'I'horsen, Linnea; Andersson, Märta,
Faktorer för tryckeriet: Wiklund, Axel' (hufvudfaktor);
Larsson,
Oscar;
Pettersson,
Martin.
Prenumerationspris:
Dagliga upplagan pr post
(i landsorten I kr. 18 för helår, med utgifvarekorsband
kr. 22. Veckoupplagan
pr
Morgonpost (i landsorten)
kr. 3:-.
med 6 Annonspris ; i endera upplagan: före text 24
öre, efter text 20 öre, textsida 26 öre pr
med 6
mm. Båda upplagorna 50 proc. förhöjning.
Svenska
Morgonbladet.
upplaga
(daglig Stockholmauppl.)
nr i veckan.
Dagupplaga
(daglig Landsortsuppl.)
nr i veckan.
Halvveckoupplaga
med 2 nr i veckan.
Agare:Tidningsaktiebolaget
Svenska Morgonbladet.
St yre Ise: Ohld""n,., A or df .: B engtsson, S ., v.
ordf.: Johansson,
O.: Johansson,
G. O.;
Ljung, A. E.; Ollen, N. P.; Mellvig, B.
Redaktionsbyrå:
Sveavägen 19, öppen söckendagar
10 f. m.-3
f. m. utom lördags
f.m.; a. t. 12728. rikstel, 14707.
Hedaktion : Ollen, N. P., ansv. utgifvare;
Bergsten, J.; Ollen, Joh.; Ollen, J. M.;
Sandbärj, E.; Jönsson, H.; Söderqvist, Martin; Gille, H.; Dahlborg.
E.; Dahlborg,
Fr.; Schlyter, E.
M Il'
B
d' ktö
L
E xpe diti
11On:
e Vig,
.,
11'1' o~: arsaon,
J. A., kamrer; Månsson, E., kassörska; Andersson, M.; Ekström,
M.; Lindman, F.;
T elI E' Ho k E
r , .,
c,.
Annon~~ och räken?kapskontor:
Sveavägen
19, oppet 9-6,
lördagar 9-3; a. t. 924,
r. t. 787.
Annonspris:
i morgonuppl.
l:sta sid. 20 öre,
textsida
21 öre, efter text 18 öre; i alla
uppl, 26, 30 och 25 öre resp.
NAVIGATORLOGGEN
[4555)
II. Öfriga tidningar och tidskrifter.
Acta mathematica.
Utk. i tvångsfria häften, af hvilka 4 tills. bilda ett band (c:a 50
tryckark).
Red.-byrå
O. exp.:
Djursholm,
öppna 9-10.
Red. prof. G. Mittag-Leffler;
red-sekr. prof. E. Phragmen,
Pris för band
kr. 2~.
..
.
Affarsvarlden,
Ekonomisk
Veckorevy,
Grundad 19.01. Utk. hvarje torsdag.
Kontor
o~h Redak~lOn: Norrlandeg. ~6. Hufvudred.
F'itger, Emil. Ekonomichef Fitger, Hans. Arspris 25 kr. Annonspris 15 il 25 öre pr mm.
beroende på plats.
Appell, IIlustr. Antiförbudstidning.
Red,
A
P l
R d b å
V
5u
s
ag
Aug.
a~. 15 e.: - yr
o. eXV'
3:
. '>0'
uuonspns
. ore pr mm. SIS ta SI dan, öre innersidor.
A. t. 21334.
Red. bostad
Vikiugag.
18, a. t. 18601: r. t. Vasa 1417.
>Arbetarskyddet,
tidskrift förarbetarskydd
och socialförsäkring».
Organ för Fören. för
arbetarskydd.
Utk. med 12 häft. årligen. Pris:
kr. 9,50 för helt år, kr. i\ för halft år, inber. postarvodet.
Red. för arbetarskyddsaf-
Begär offert
och i II ustrerad
Katalog
INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR - STHLM
/
[4556J
F.
Tidningar och Tidskrifter.
deln.: byråchefen i socialstyrelsen Th. Flirst. 7, 3'/2 tro Red. K. A. Hagberg. HufvudRed. för soeialförsäkr.afdeln. samt ansvarig kontor o. expo Klara V. Kyrkog. 7. Filialutgifv.: byråchefen i Riksförsäkr.anst. Albert kontor Brunnsbacken 6. Pren.pris: kr. 8: 50
Eisen. Redaktionens adr.: Stoeksund. Te!. 57. för helt år. Anncnepris; 65 öre pr mm.
Bageriarbetaren. Utk. omkr. d. 15 i hvar .Budbäraren,
Evang. Fosterlands-Stift:s
mån. Redl-byrå och expo UpIandsgatan 2II, tidning f'pr den inre missionen. Utk. 2 ggr
öppna: byrå och expo kl. 10-4 alla helg- i mån. Arspris kr. 2: 75 med textutredning.
t:,riadagar. Red O. ansv. utg.: Anders Sjöstedt. Byrå: Mästersamuelsg.42, 2 tr., öppen 10-3.
Arspris utom postarfvodet kr -.4; annonspris R. t. 2493, A. t. 29542. Red.: G.A. H~dl~nd.
30 öre mm, 50 %
förhöjn. för utländska
Daggdroppen.
Svensk ungdomstidning.
annonser. '
46 nummer årl. Red.-byrå Drottningg, 65
Banktidningen. Utk. l gång i mån. Utg, ö. gl. Utg. Oskar Eklund.
~ P. Th. Björstedt. Prenumerationspris: 'It år
De Blindas Veckoblad. Utk. hvarje fredag.
12: -, Sh år 9: -, '/2 år'7: -, 'I. år 4: -. Red.-byrå: Majorsg. 12. Red. H. Thilander.
Annonspris 30 öre pr mm.
. Den Unge Soldaten. Veckotidn. Red-byrå
Baptistmissionens årstryck. Utk. högst Östermalmsgatan 24, 2 tro Utg.: Frälsnings5 ggr ärl, Red.'byrå och expo Klarabergag. armens högkvarter.
50, a. t. 10703, r. t. 166 31.
Der Beobachter (svensk). Utk. hvar mån.
Barnavännen. Utk. 4 ggr i mån. Exp. Exp. Tegnårsg. 15, öppen 9-6. Red.: Klemm
Barnhusg. 10, kl. 9-5.
Red. Auna Gauffin. & Weiss, Dresden.
Barnens Egen Tidning. Exp. Klarabergsg.
Der Moderne Kleidermacher (svensk). Utk.
50; a. t. 10703, r. t. 16631.
hvarje mån. Exp. Tegnersg, 15,'öppen 9-6.
V' Barnens
Julstjerna.
Utk. ärl. till jul. Red.: Klemm & Weiss, Dresden. ,.
Exp.: Klarabergsg. 50.
Det nya 'Sverige, tidskrift för nationella
Barnens vän. Illnstr. veekotidn.; exp. Mäs' spörsmål, utg. Adrian Moliu.
tersamuelsg. 42, l tr., öppen 9-5. Red.: S.
De Ungas Tidning. Utk. tvä ggr i mån.
St. (Fröken S. Storckenfeldt). Utg.: Evang. Exp.: Mästersamuelsg. 42, l tr., öppen' 9-5.
Fosterlands Stiftcs Förlags-Exp. Arspris kr. Red. Efr. Rang O. K.
Ahlberg. u:.tg.:
3: -, när minst 10 ex. tagas, kr. 2: -.
Evang. FosterIands-Stift:s Förlags-Exp. ArsBiblioteksbladet.
Organ för Sveriges all- pris kr. 3: 60. A. t. 5546 O. 211 91, r. t.
männa biblioteksförening. Red.: Fredrik 31467.
Hjelmqvist O. Knut Tynell, HandtverkareDe Värnlösas Vän, illustr. djurskyddstidgatan 3; r. t. 15780 O. 21864. Utk. med skr. för ungdom, utk. ärl, i ett obestämdt
5 häften årligen. Pris 4 kr. Erhålles af- antal häften. Exp. FleIningg. 20 . B, l tro
giftsfritt af föreningsmedlemmar (afgift::l
Djursholms Tidning. Utk. hvarje fredag.
kr.) samt' till ett pris af 2 kr. af stataunder- Red.-byrå o. expo Karduansmakareg. n. Riksstödda folk-, skol- O. studiecirkelbibliotek och allm, telefon namnanrop: Svenska Dagoch under skolöfverstyrelsen stående läro- bladet. Redaktionen öppen kl. 11-3. Red.
anstalters bibliotek.
J. Fischer.
Bibelforskaren, tidskrift för skrifttolkning
Djurskyddet. Utk. med minst ett nummer
och praktisk kristendom. Utk. med 6 bäf- i månaden.. Byrå O. expo Flemingg. 20 B',
ten pr år. Red. O. ansv, utg. domprosten E. kl. 11-6. Tel. a. 86.1't3O. 4307, r. 8127.
Stave, Up{1ala. Exp.: Almqvist & WikseIls Red.: F. A. Wingborg. Arspris 4 kr.; annonsboktyckeri a.vb., Sthlm o. Upsala, Årspris pris 20 öre mm. enkel spaltbredd.
8 kr.
Djurskyddets Expedition, Meddelanden
Bitidningen, organ för Sveriges Biodlares från, Tidskrift (samling af folkskrifter), utk.
Riksförbund, utk. 15 gåuger årligen. Årspris i ett obestämdt antal nummer. Åt8pris 4
5 kr. Annonspris 25 öre pr mm. Redak- kr. Ut/:r. O. red.: fil.vkand, F. A. Wingborg.
tion: Huddinge.
Byrå: Flemingg. 20 B, öppen hvard, 11-5.
Bokbinderiarbetaren, organ för Svenska A. t. 8653 O. 4307, r. t. 8127.
Bokbindareförbundet. Red. och ansv, utgifv.:
Djurvännernas Tidning. Organ för De
.Albin W.eidenhayn, Torsg. 48"; r. t. Vasa svenska djurskyddsföreningarnas Centralför301, a. t. 33470. Utkommer d. 15 hvarje bund, Odeng, 48; hvard. 10-12 och 4-5;
mänaa. Prenumerationspris 2 kr. pr år. An- r. t. 2793, a. t. 1687L Red.: And. Roswall.
nouspris. 20 öre pr mm.
Etrata. Frälsningsarmenafidn. för SveriBoktryckareföreningens
Meddelanden, ges döfstumma, Kvartalstidn. Östermalmsg.
Svenska. Re'd. och expo L:a Vattug. 24. 24.
Redaktör: Bertil Oldenburg.
'
Efteråt. Utk. i början af hvar män. Byrå
Brokiga Blad, Söndagstidning, utg, af Af- O. expo Kammakareg. 6, öppna 1-3.
Bed.;
tonbladets Aktieb., Red.-byrå Kl. V. Kyrkog, Fru M. 'Nilsson. Arspris 5 kr.
r
FINSPONGS
-----
.....•...
-----
METALLVERKS
BERIDAREBANSGATAN
A.-B.
17-----------
II.
Öfriga (ej dagliga) tidningar och tidskrifter.
(4557]
Ekonomisk Tidskrift. Utk. med 12 häfFrån Skog och Sjö. Utk. med 12 nr pr
ten pr år. Red. o. ansv. utg. professor Da- år. Red. o. ansv, utg.: ryttmästare O. von
vi? Davidson. Upsala, Exp.: Almqvist & Mentzer, Upsala. Exp.: Almqvist & WikseIIs
Wiksells boktr, a-b., Sthlm o. Upsala, Ars- boktr. a.-b., Sthlm o. Upsala. Arspris 12 kr.
pris 10 kr.
Fågel Blå. Barnkalender; Barnhusg. 8.
Entomologisk Tidskrift. Exp. Vetenskaps- (Svensk Läraretidnings Förlag.)
akademien. Red.: Alb. Tullgren.
Fäderneslandet. Utk, onsd, o. lörd , Red.,
Evangeliskt Veckoblad. Utk, torsd. Red. expo O. annonskontor Flemingg. 13. Arspris
o. exp.: Regeringsg. 47; a. t. 188 92, ~18 34, 15 kr. Annonspris. efter texten 40 öre, ä textr .. t. 131 77, 15933 o. 15934. Arspris kr. sida 60 öre, särskildt begärd plats 80 öre pr
7:~1O; annonspris 25 öre pr mm.
mm.
Farmaceutisk Revy. Utk. med ett n:r i vec- Föreningen. Tidskr, för Sveriges allm, folkkan. Pris för 'It år kr. 40; för '/2 är kr. skollärarefören.
Utk. minst tvä ggr årl. Utg.
25: -; för '/, år 15 kr. Red.: Götg. 11. Exp.: af Sveriges allm. folkskollärareförerus
eenSot Paulsg. 6, 3 tro Utgifvare apot. E. Hem- trulstyr. Exp.: Nybrog. 36. Endast utg.ming. Hvarje obefordrad farmaceut erhåller korsband.
tidskriften, hvilken ingår i förbnndsafgiften. Föreningen för Skidlöpningens främjande
Fauna och Flora, populär tidskrift för i Sverige. -Program o. årsskrift> utk. ärl.
biologi. Utk. med 6 häften pr är. Red. o. under loppet af nov. Red. H. H:son Huldt,
ansv, utg. professor Einar Lönnberg, 'Veten- Arsafg. il kr.
.
skapsakademien. Exp.: Almqvist & Wiksells
'Förgät mig ej>. Veckoskrift. Red. o.
boktr, a.-b., Sthlm o. Upaals. Arspris 10 kr. expo Karduansmakareg. 7. Red.: A. HasselFigaro. Illustr.
veckotidn, Redaktörer' gren. A. t. 4539 & 6283, r. t. 49 97 & 7445.
Gunnar Berg och Hans G. Dahl (ansv, Församlingsbladet.
Utk, torsd. Red. O.
nig. J. F. Renström). Red.·byrå o,. expo expo Regeringsg. 47, 2 tr.; r. t. 13177,
Västra Trädgårdsg. 19. Exp.·tid 10-4; a. t. 15\! 33 O. 159 M, a. t. 21834 o. 18802. Års6352, r. t. Norr 864. Pren.-pris: helt år kr. pris 7: 10. Annonspris 25 öre pr mm.
12, tre, kv. kr. 9, hall't år kr. 6, kv. kr. 3, Generalpoststyrelsens Cirkulär (med tillh.
li,}sn.30 öre. .
Bihang A) samt Styr:s för Postsparbanken
Flottningstidskrift.
Red.: Vattenrättsin- Cirkulär. Utk. med obest, antal nr. Exp.
genjör Richard Smedberg, Munkbrog. 2II, St. posthuset vid Vasag. Arapris kr. 2: 16.
R. t. 21986, tel.-adr. »FlottningD. Förlag:
Gjallarhornet. Nordisk försäkringstidning.
P. A. Norstedt & Söner. - Tidskrift för Utk. hvarannan Iörd,
Red. O. exp.: B!asieSverige, Finland och Norge. 6 häft. ärligen holmstorg 9. Pris: för helt år kr. 15: 00.
12 kr. Prenumeration hos redaktion, förlag, Anuonspris: 2: 00 kr. i text o 1: 50 kr. efter
post eller i bokhandel. Annonser hel sida text pr cm. R. t. 13396.
100 kr., '/2 s. 60 kr.; ';.' s. 35 kr., 'I« S. 20
Handelstidningen, se Sthlms Gamla Hankr., ';'6 s. 10 kr. Arsannons rabatt 10 %. deistidning.
Annonser mottagas å alla annons- o. tidHemmets Kalender. Utk. å Aktieb. Folkningskontor.
skolans Väns förlag 1 g. årl. Red. Axel
Folkskolans Barntidning. (Stina Quint) Blomqvist, Heimdalsg. 3. Exp. Upsalag. 14.
Artillerig. 8.
Hemtrefnad. Utk. med 24 nr år!. Utg.:
Fortunas Revy, Tidskrift för Svenska Iot- Fredrika-Bremer-Förb.,Klarabergsg. 4SIl. Årsterier, red. Bryggareg. 14. R. t. 12426. Stock- pris 2: 50.
holm 1.'
Hemåt. Utg. K. F. U. K. Red. O. expo
Framtidens Folk, tidning för andliga Brunnsg. 3; exp.öppen 'kl~12-4 alla söckend.
problem, psykisk forskning och social ny- Ansv. utg, Anna Roos, Arspris 1 kr. 50 öre.
daning. Chefredaktör: Lucie Lagerbielke
Hermes. Organ för den Arend'ska steno(Vitus),
Ansv. utg. och ekonomichef: musik- grafien i Sverige. Utk. hvarje vecka. Exp.
dir. Silvio Hallström. Utkommer med 22 nr O. red. Odeng. 16, l tro
'
pr år. Red. o. expo Vitus-H,uset, Lidingö
Historisk Tidskrift. Utk. med 4 häft. ärl,
Villastad. Tel. Lid.ö Il 08. Arspris 10 kr., Utg. af Sv. hist. fören. genom Höjer, som
"/' "r 7: 75 kr., '/2 år 5: 50, '/' år 3: - kr. träffas i Utrikesdep. kl. 12-1. Arspris 15 kr.,
Textsida 40 öre, efter texten 25 öre, extra för medl. 12 kr.
plats 50 öre.
Hvar 8 Dag. III. magasin, Göteborg. Utk.
Fredsfanan, organ for Svenska freds- O. skil- hvarje torsd. Stoekholmsred. Drottningg. 66,.
jedom.'1öreningen.
Utk. en gäng i månaden. r. t: 87 84, a. t. Brunkeb. 11 78. Förläggare:
Red. och utg. Emil Larsson. Exp.: Rege- Förlagsaktieb. Hvar 8 Dag, Göteborg.
ringsg. 741• Arspris 4 kr. Annonspris 15 öre
Hygiea. Sv. läkaresällskapets tidskrift.
pr rad.
.Utk. 2 ~ång. i mån. Red. Professor Alfred
r.
o
A.-B. SVENSKA METALLVERKEN
~;an~:':å~a~~;:d~34~
[4558J
\ E'. Tidningar och 'I'idskrifter.
Pettersson, Schseleg. 101V. Annonschef: dr
Julkärfven.
Illustr. jultida. för barn.
Karl Malmsten. Blasieholmstorg g II. Års· Mästeraamuelsg. 42. Utk. l gång årl, Red.:
pris kr. 18 för icke ledamöter. Prenumera- S. Storckenfeldt. Exp.: Evang. Fosterl:s Stift:s
tion helst hos sällskapet. Om annonspris Förlags-exp. 9-5; a. t. 5546 o. 211 91, r. t.
uppgörelse hos annonschefen.
31 78; pris 50 öre.
Internationell Politik. Tidskrift för mel- Jultomten. Skolbarnens jultidning. (Svensk
lanfolkliga frågor, red. o. expo Malmtorgsg. Läraretidnings Förlag.) Barnhusg. 8.
3IV.'
.;
•
Justitia. Tidning med uppgifter från hela
I~rottsbladet, ill. tidn. (2 ggr, maj-sept. Sverige om växelprotester, konkurser, boupp3, I veckan). Red. o. expo Tunnelg. 3; a. t teckningsbehålln., bolags- O. firmaregistr. m. m.
O. r. t. 5786.
Utkommer hvarje helgfri onsdag. Red.: Heltldun, illustr. tidn. för kvinnan o. hemmet, mer Lundholm amanuens i Öfverståthållaregrundlagd af Frithiof Hellberg. Utk. hvarje ämbetet: Kont,,~o.emp.: Drottningg. 75, 10-5,
torsd. Adr-, Mästersamuelsg. 451• Exp: O. lörd. 10-3. riks- o. allm, tel.: 5977.
annonskontor öppna 9-5.
Annonspris 40 1t Järnbanebladet.
Ufk. med 24 nr årl.
45 öre pr. mm.
..
Red.: Öfverinspektör A. Vahlgren, Kungl.
Indus~rla.' Svenska Ar~e.tsglfvareföremn- Järnvägsstyrelsen. Exp.: Stateq.s järnvägar,
gens Tidning. Arbetspolitisk halfmänads- distriktschefsexp. vid I distr. Arspris 5 kr.'
.
D~?ttn.mgg.
.
'
tt'dm~g,
31III. Namnanrop: Ar- annonspris l kr. 20 öre pr cm.
.
betsgifvnreföreniugen:
a. t. 8011, 8077 o. Järnvägen. Svensk ·Järnvagstidning. Mä's7~ 08. Redaktör och utgifvare: Axel Bru- tersamuelsg, 12. R. t. 8770.
mus.
Järnvägstidninge,n, Svenska, se Svenska.
Industritidningen Norden. Utk. fred. Red.Kasper. Utk. onsd. Red.-byrå o.exp, Davidb:l;'råo. expo Holländareg. 20, 2 tr., kl. 10-3. bagaresg. 3., kl. 10-4.
Red.: Beyron CarlsRikstel. 4~68, a. t. ~~1 28....
son; illustratörer: A. Bäekman, V. Bergdahl,
In~ernat!onell Politik. 'I'idskr, for mel1~n- P. Lindroth, Hilding Nyman, K. Stangenfolkliga frågor, red, o. expoMalmtorgsg. 3 v. berg,' G. Widholm, Annonspris 30, 35, 40
( Jernkontorets Annaler. ~tk. med l häfte, öre pr mm.
I må~ade~ sa~t ett ..extra ..häfte, .upptagand~ Kinamissionstidningen Sinims Land. Utk.
J. K.s tekn. disk-mötes förhandlingar. Red.. d. 15 i hvarje månad. Red. o. expo DrottW. Petersson, J. A. Leffler, A: Wa~lberg O. ningg. 55, kl. 10-2.
Organ för Svenska MisA. Grabe (utg:. O. hufvudred.) . .Arspris kr. 15. sionen i Kina. Utg. Erik Folke. Red. Nath.
Adr.: Kungstradgårdsg. 6.
H"
Årspris kr 2' 50
..Jord~rukets
Binäringar, iIlustr. tid~krif~ It:';:-:;;unalförfattnlngssa'mling för Stockfor smabruk oc~ egna hem, utk, l g~ng 1 holm. Utk. i tvångsfria häften. Utg. af
~ånaden. ÅrsprIs ?: - kr. .AnnonsprIs 25 Stockholms stads statistiska kontor genom
ore pr mm. Redaktion: Huddinge.
d
d' kt.. fil d J G'
h d' dr H dt
Jordbruks- och Mejeri.Tidning. Organ ess ire or, . r .• umc. ar ,a .. an . dbruk e,t h nsd'jurss k..t
..
verkareg.
l, kl. 9-4. Arspris kr. 5. - (postf"or jor
o sel n OC h mejeri)
handteringen. Utk. l g. i veckan (hvarje pren. .
.....
helgfri fredag). Red. o. expo Braheg. 14,
Konsu!1'entblade~, tidning for koop.erat~?n
l tro Red.: Gustaf Karlman. Årspris kr. 3; och huslig ekonomi, utg. af ~ooperatIva forannonspris 8,10 o. 12 öre pr mm.; a. t. 23208. bundet .... Utk. l gång hvarje vecka, Red.
Rikst. 70541 och a. t. Toresund 5.
Axel Gjöres, Red. o. expo Stadsgården 12,
Jordemodern.
Utk. i början af', hvarje r. t. namnan.:op: Kopperatlv~! kl. 9--:-6 hvard,
mån. Exp. Östermalmsg. 45. Red.: Prof. E. . ~on~ors.varlden. ~rgan ~or Sveriges KonAlin, Postpren:spris kr. 3: 50.
toristförening. Ansvarig utgifvare: Th. O~he.
Julfacklan. Utk. vid julen. Byrå O. expo ~xp. adress: Brunkebergstorg 2. Utk, 1gang
Skärgårdsg. 13lI1, Tidens förlag. För red. 1 månaden.
.
Gustaf Möller.
Kooperatören, organ för den kooperativa
Julgranen. Utg. af Templar-Orden. Exp. rörelsen i Sverig:e, u~g. af Kooperativa
Drottningg. 53, Ö. g.H.
förb. Utk. d. 15 1 hvarje månad. Red. Axel
Julklappen.
(Stina Quint.) Jultidn. för Gjöres.Red. O. expo Stadsgården 12. Namnbarn. Artillerig . 8.
~
anrop: Kooperativa, kl. 9-5 hvard,
Julklockan. Sveriges barn tillägnad. Utg.
Korsfanan, Frälspingssrmena ungdomtsidO. förläzgare
Aktieb. Folkskolans Vän. Red. ning, Mänadatidn., Ostermalmsg. 24, O.
1
o. expoUpsalag. 14 . A. t: 20645, r. t. Vasl\ 83.
Krigsvetenskaps-akademiens
handlingar
Julkvällen,
Utg .•af Publicistklubben. För- och tids~rift. Utk. i regeln med ett dub• läggare: Åhlen & Åkerlund,
Pris 3: 50 kr. belhäfte 1 mån. samt. ett slutjläfte. Utg.:
Red. Waldemar Swah~.
öfverste G. W. von Heldeman. ArspriS 8 kr.
F/NSPONGS
,
••
METALLVERKSA.-B.
RIDAR •• ANSaATAN 17
.
-
II.
Ofriga (ej dagliga) tidningar och tidskrifter.
[4559J
Kyrkohistorisk Årsskrift. Utk. 1 gång t,orsd.5-6 e. m. Red. o. ansv. utg.: Karl Lund ..
pr år. Utg. professor Emanuel Linderholm, Arspris 6: 40 kr.
Upsala. Exp. Almqvist.& WikselIs Boktr.
Missionsförbundet.
Utk. 4 ggr i mån
av-b., Sthlm o. Upsala, Arspris kr. 8: -.
Red.-byrå o. expo Barnhusg. 10 C, kl. 9-5
K. Landtbruksakademiens handlingar och Red.: J oh. Hellström.
tidskrift.
Utk. med 8 häft. årl. Red.: Kgl.
Missions-Tidning med bilagan Sjömansc
Landtbruksakad:s. sekr., Mästereamuelsg. 47, vännen. Utk. 2 ggr. i mån. med 8 eller
kl. 1-3e.
m. Arspris 6 kr.
16 sidor. Exp.: Evang. Fosterlands-Stift:s
Lantmannabladet. Aftonbladets bilaga för För!.-Exp. Sthlm 9-5. Red.: P~tor ~. H~~
odling och näringsflit. Utk. hvarje onsd. Red.- lander; utg.: Ev. Fosterlands-Stift, ArsPrIS
byrå Klara V. Kyrkog. 7, 3"/2 tro Hufvud- kr. ~: ~5. ..
_
\
kontor Klara V. Kyrkog. 7. Pren-pris kr. ..Mlsslonstldnmg for Israel. Utk. med 12
3: 90 för helt år. Annonspris 55, 60, 65, 70 haft. år!. .Red..byrå o. expo Idung. 4. ~ed;:
och 75 öre pr mm.
Pastor HJ. Stenberg. A. t. 9077. Rikst.
L d t'"
Utk
dl'
Vasa 2.
e s jarnan.
. me
nummer l vec- Missionären. Utk. 2 g. i mån. Red.-byrå o.
kan. Red. kyrkoh. Arv. Salven, adr. KungsGI B
38 1 t Å
. kr 4
holmstorg 8. R. t. 16866. EÅxp~. ungsholms
::g~:do(S~en~kgVäridss;~åk~~..tid~ing).
Red:
hamnplan 3. R. t. 588.
rsprrs kr. 5: -; p Ahlb
S b
37lV
annonsp is 10 .. e ft t t
h 12 ..
.
erg, ur runnsg.
.
r
~r.e
er ex e? oc . ore
Målarnes facktidning. Utk. 1 g. i månaåAI21t:dprramol'lcl~
3t:dJesk1daln
saltmtl1 m~g2~n/alen.
den. Red. och exp.: Sv. Måleriarbetareförb:s
d
ime er, en e spa . ra -2mm.
B h
16 4 t R d
t
Leveranstidning n. U
ift å Il ffi t exp.,. arn ~sg. , . r. e. o. ansv. u g.
Ii
e
ppg p a 8: o en O. Ljungquist. ÅrsprIs 2 kr .
. ~t av staten, kommuner. och enskilda utMånadsblad. Utg. af K. F. U. M. i Stockbjudna entreprenader och infordradb anbud h l
Utk d
1 h
å
Red -b ." o
å leveranser. Red.: Per Larsson. Red. och o m..
'. en
V. m n."
. Yla .
Exp.: Biblioteksg. 28. r. t. 20327, a. t. 16004. expo Birgerjarlsg, 35~ byrån oppen 11-12,
Utk freda
ft
ltb dd 60
expo 10-10. Red.: FIl. mag. H. Cedergren.
Lid,'ngo·gTs~dn~anrg'
SPtka1reå . mm
k . l" _ Årspris kr. 3: 50, annonspris kr. 4: 40 rutan
•
I
I
U. .
g ng l vec an, or (30 k _ )
dagar. Arspris 6 kr. Utgifvare J. Bergfelt, , "v. cm... .
U kl'
.
.
Valhallaväg. 111. R. t. 6754, a. t. 338 67. ~onstertldnmgen.
t .. ~ång I man.. Ars·
Lilla Sessan S åtti .
. lk l d
prIS 10 kr. Red. o. expo froken F. OhristenI'"
mAaktl?-gbarFnalsk
JkuI a enV·~r.sen, Stockholms ritkontor, Drottningg. 461•
Utg . O ch fö
101' aggare
le. o s o ans an.
N t' k Tid k 'ft
!'..
k aiö
Red
U l
141 A t 20645
t
au IS
I S 1'1 , organ 101' svens sJoVas~ 83 expo psa ag.
. ..
,r .. fart, utk. en gång i män. Exp.: Sveriges
.
: _
..
".
Fartygsbefäls Fören., Skeppsbron 44lII. ArsLJUSI mörker, Spec. organ for Frälsnings- pris 10 kr' annonspris kr. 2: 50 netto pr cm
ar;menskvinnliga sociala arbete. Kvartalstid- enkel spalt.
nmg.
..
Norden, Industritidningen, se IndustriLjus och kraft ... Red. Ostermalmsg, 67, tidningen Norden.
a. t. 25408, r. t. Osterm. 847. Exp. ReNordisk Boktryckarekonst, tidskrift för
geringsg. 47Il; r. t. 1?1 77, 15933, 15934; Bokindustri, Bokkonst, Bokhistoria och Rea. t. 18802, 21834. Arspris kr. 1: -.
klamväsen. Utk, 12 ggr årl. Red. O. exp.:
Läkartidningen, Allm. Svenska. Red.: prof. Klara S. Kyrkog. 14. A. t. 6763, och 22366,
Knut Kjellberg, prof. Hjalmar Forssner, dr r. t. 945i? och 161 79. Utg. Bröderna LagerAdolf Lichtenstein, Norrlandsg. 8 & lOIll, ström. Arspris kr. 14:40.
hvard. 12-3; r. t. 6211, a. t. 19798.
Nordisk Försäkringstidskrift, utgifven af
Läsning för svenska. folket. Utk. med de 4 nordiska ländernas försäkringsföreningar.
ett häfte i kvartalet. Arspris kr. 1: 60.
Ansvarig utgitvare: Paul Bergholm. ,Utk. 4
Mejeri-Tidningen. Utk. med 40 a 50 num- häft, årl. Exp.: Norrlandsg. 15 A. Arspris
mer ärligen. Red. Plemiugg. 20 B, a. t. 86 53, 20 kr.
r. t. 81 27. Exp.: Kungsholmsg. 6, 3 tr.,
Nordisk Landtmanna- Tidning. Utk. med
öppen 9-7.
A. t. 4307. Annonspris per 40 a 50 nummer årligen. Red.-byrå Flepetitrad 25 1120 öre pr mm spalthöjd.
mingg. 20 BItr.,
a. t. 86 53, r. t. 81 27;
Mercuri-Schartauanernas
Medlemsblad. expo Kungsholmsg. 6 (f. d. 2 B), 4 tr., kl. 9Utsändes en gång i månaden till föreningen 7. A. t. 4307. Red: Fil. kand. F. A. WingMereuri-Schartauauernas medlemmar. Ansva- borg. Annonspris 25 a 20 öre pr mm. spaltrig utgifvare Gun. Moring och redaktör Georg höjd.
Hjort, Exp. St. Vattug. 2.
Nordisk Posttidskrift.
Postteknisk tidMetallarbetaren.
Utk, 1 g. i hvarje vecka. skrift. Utk. med 12 n:r årl. Exp. MästerRed. O. Exp.: Barnhusg. 16, 8 tr., kl. 1-2, samuelsg. 17, r. t. 2627, a. t. 401. Red. Q.
NAVIGATORLOGGEN
Begär offert
INSTRUMENT
och illustrerad
A.-S. NAVIGATOR
l<atalog
- STHLM
[4560]
F.
Tidningar och Tidskrifter .
. ansv. utg.: postdirektör Erik G. Lannge, 34. K!. 11-2.
Red. och utg. August HåGäfle. Arspris 4 kr.
nell. Arspris 5: -.
Riks 30807.
Nordisk Mejeri·tidning, se Svenska Me- Peäagogisk Tidskrift. Utk. med 10 numjeritiduingen.
mer om året (red.: V. Vessberg, ansv. utg.,
Nordisk Tidskrift. Utk. i 8 häft. ärl, K Göransson o. C. Koch). Red:s adr, läroRed.: Rikaaqtikvarieu Oscar Montelius, S:t verksadj. J. Nordlander, red-sekr., Ragvaldsg.
Paulsg. Il. Arspris 20 kr.
15. Arspris 8 kr., annonspris 31) kr. pr sida.
Nordisk tidskrift för bok- och biblioPersonhistorisk Tidskrift.
Utk. med 4
teksväsen. Utk. med 4 nummer pr år. Utg. häft, årl. Adr. Kungl. Biblioteket. Årspris
riksbibliotekarien dr Isak Oollijn, Stockholm. kr. 15: ~ för medlemmar af Personhistoriska
Exp. Almqv:ist~&WikselIs boktr.·a.-b., Stockh. samfundet, 16: - kr. i bokhandeln . och å
o. Uppsala. Arspris kr. 20.
, posten.
'
Nordiskt Idrottslif. III. veckotidn, Utg.
Post~nnen,'
organ för Sv. PostmannaErik Bergvall. Lästmakareg. 12IlI; r.' t. och förb, Utk. den l o. 16 hvar mån. Red.-byrå
a. t. 82 94. 'I'elegrsfadr.: Nordiska.
o. expo Kungsg. 54v (hiss) (1,2-2 e. m.). Red.
Nordiskt Medicinskt Arkiv •. Utk. i 2 o. utg.: F. W. Lindahl. Årspris kr. 12:skilda afdeln., l .Acta chirurgica seandina- å expo dock 10 kr. Annonspris 1: 50 kr.
vica», 2 >Acta medica scandinavica>, hvard, pr cm. l:{.t. 6604, a. t. 26586.
med 6 häften per band. Red. för afdeln. I
Postmästare i Sverige o. Finland. Fulldoc. dr Einar Key. Riddareg. l, (X; red. för ständigt utk. i 6 häften. Utg. Otto Kugelafdeln. II prof. Israel Holmgren, Handt· h'Jrg, Karlaväg. 47 B (f. d. 17 Al. Pris 4 kr.
verkareg. 2 B, C. Utg.: lirof. C. G. San- 50 öre kontant; om 10 ex. tagas på en gång
tesson. Handtverkareg. 34 ,C. Exp. Nor- erhållas de för 4 kr. pr st.
stedt & Söner. Årspris 20 kr. för hvar afPsyke, tidskr. för psykologisk forskning.
deln. Annonser genom Gumwlii Annonsbyrå Utk. med 5 häften pr år. Red. O. ansv.
eller genom redaktionen.
utg. docent Sydney AIrutz, Upsala. Exp.:
Nya Folkets Röst. Utk. l gång i veckan. Almqvist .& WikselIs boktr.sa-b., Sthlm o.
m
Red. J.Törnfelt.
Västmannag. 20 . An' Upsala. Arspm 7: 50 kr.
nonspris 20 öre pr mm. i texten, 12 öre pr
På skidor. Utk. en gång årl. under nov.
mm. efter texten.
mån. Red.: Huldtv H, H:son, ingenjör. Ansv.
Nya Kyrkans tidning. Periodisk tidskrift utg.: Fören. för skidlöpn. främj. i Sverige.
för utbredande af Nya Kyrkans läror (enligt Årspris 5 kr.
Swedenborg), har utgifvits sedan deu l JaReformatorn.
Utk. onsdagar. Red.-byrå
nuari 1876. Utk. 2 gånger i månaden. Red. Drottningg. 55 ö. g.r. Hnfvudredaktör: Oskar
O. ansvar. ntgifv.: Kammarrättsrevisor F. G. Eklund. Red.-sekr.: Sigfrid Borgström, träffas
Lindh.Red.-kommitte:
Pastor David Rund- i regel hvardagar 12-1. Arspris kr. 7:-,
ström och korrespond. Erik Hjerpe. Exp.: annonspris 20-30 öre pr mm.
Kammakareg. 50. 4rspris 6 kr.
Registreringstidning
för varumärken.
Nytt Juridiskt Arkiv. Utk. i två afd., Utk. i tvångsfria häft. Utg. af Kgl. Patenten för lagskipning om 12, en för Jagstift- O. Registreringsverket, Birgerjarlsg. 7, kl. 1/",
ning m.· m. om 4 häft. Exp, Tryckerig. 2 11-1/24. Exp. Tcrckerig. 2 (Sv. förf'-saml.s
(Sv. förf.-saml:s exp.) kl. 9-5. Red.: Presiden- exp.) kl. 9-5.
Arspris 10 kr.
.
ten H. Westring O. justitierådet S. Skarstedt.
Riket. Utk, lÖrd. Red. o. exp.: Tunnelg.
Odlaren. Svenska Folkets Tidn. Utk. l 3, söckendagar kl. 10-5; r. t. 12405, 13727;
gång i månaden. Red. Helge ÅHrberg. Red. a. t. 7960, 7961.
Pren-pris helår 5:-.
O. exp.: Kungsholmsg. 13n.b .• Telefoner: r. t. Annonspris: 15 öre mm.
32026, a. t. Kungsh. 4776.
Riksdagens Protokoll för 1921 med BiOlivebladet. Utk. ung. l gång i mån. Red.- hang. Prenumerationspriset
å hvardera Kambyrå O. eJCp. E;rstag.· 1. Red.: Pastor J. marens protokoll är 6 kr. och å Bihanget 18
Norrby. Arspris 2 kr. med postarv. vid kr. Lösa häften af protokollen och bihanget
pren.' å exp., å postanstalt 2: 75 kr.
försäljas till allmänheten a resp. 8 och 4 öre
Ord och Bild. Utk. i 12 häft, år!. Red. arket. Eörsäljn. och prenumeration i Riksbyrå Stureg. 52, kl. 10-12; expo, Wahlström dagens tryckeriexp. kl. 10-3.
& Widstrand, Regeringsg. 75B, kl. 9-7. R.ed.: Saga. Tidskrift för barn och ungdom
Karl, Wåhlin; red-sekr.: Anna Beijer. ~Ars- (Svensk Läraretidnings Förlag), Barnhusg. 8.
pris 30 kr.; annonspris från kr. 10 rutan
Samling af anmälningar till aktiebolags(1/20 sida); rabatt vid större annonsering.
registret, det hos K. Patent- och RegistrePappershandlaren.
Organ för' Svenska ringsverket förda försäkringsreg. samt förePappershandlareföreningen. Utk. den l och nings- o} handelsregistren. Utg. genom K.
15 i mån. Red. och expoKlara Norra Kyrkog. Patent- o. Registr:sverket. Distrib.: Sv. för-
FINSPONGS
-----------
METALLVERKS
BERIOARBBANSGATAN
17-----------
A.-B.
II.
Öfriga
(ej dagliga)
fattn.-saml:s
expo Ärspris (24 nummer o. 2
register) 10 kr.
.
Sanningsvittnet.
Veokotidn.
Red"byrå o.
expo Kqngsg. 80; byrån öppen 9-11,
expo
9-4.
Arspris
kr. 7: 50; annonspris
60 öre
pr rad = 20 öre mm.: a. t. 8218.
Scenen,
tidskrift
för teater och musik.
Utgifvare och redaktör Erik Ljungberger.
Utkommer
med 20 nummer årligen den l o.
15 med undantag för tiden 15 juni-U> aug.
Grundad 1914 under namnet Svenska Scenen.
Arspren.
kr. 14: -.
halfå r kr. 8: -, lösn.
l kr. 25 öre. Redaktion Karduansmakareg.
13 och expedition Karduansmakareg.
11 u.u.
t. v., kl. 10-5.
Riks- 7318, allm. 241l 33.
scouten. Utk. en gång i mängd.
Utg.
och red. E. Lieberath.
Red. O. expo Klara
S. Kyrkog.
12' Officiellt organ fCr scoutrörelsen.
Sinims Land, se Kinamissionstidn,
Sjömansvännen.
Utk. 12 ggr om året.
Red. O. exp.: Mästersamuelsg.
42. Red.: Pastor E~ G. W:olfbrandt; utg.: Evang. Fosterlands-Stift,
Arspris 1: 50 öre.
Skandinavisk
Veterinärtidskrift
för bakteriologi,
patologi samt kött- och mjölkhygien.
Utk. med '12 häft. pr år. Hufvudred.
O. ansv.
ntg. professor Arvid M. Bergman,
Sthlm,
Exp.: Almqvist §l; WikselIs boktr.s.-b., Sthlm O. Upsala.
Arspris 15 kr.
Skogsvlirdsföreningens
Tidskrift.
Utg.
af Svenska Skogsvärdstöreningen.
Utk. med
12 rikt illustr. häften årl. i tvenne skilda uppl.
Den mindre uppl., »Skogen», erhålles mot
medlemsafg.
i Sv. Skogsvårdsfören.
kr. 5.
Den större uppl:s pris är 20 kr., d. v. s. medLafg. O. 15 kr. i tilläggsafg.
Red. prof. Gunnar
Schotte (ansv, utg.), bost. Dalängen, Lidingö,
r. t. L:ö 133, a. t. L:ö 2219, och prof. dr Henrik
Hesselman.
Kontor
Jakobsbergsg.
9,' 3 tro
('/210-4),
r. t. 2290.
Pren, i bokhandeln
eller hos red.
Skrädderiarbetaren.
Utk. en g. i kvartalet,
Red. O. exp.: Folkets Hus (Barnhusg.
14),
mottagn.
12-3.
Red. o. ansv. utg. Ivan
Sigfrid Larsson.
Pris för lielt år 80 öre.
Snöhvit,
Barnens Julkalender.
Utk. till
hvarje jul. Red. o. exp: Upsalag. 14'. Utg. O.
förl. Folkskolans Vän, a. t. 206 45, r. t. VaRa 83.
Sociala Nyheter, speciellt organ för Frälsningsarmens sociala arbete bland män, kvartalstidn., Ostermalmsg.
24.
Soliditet,
Upplysningstidning.
Utk. den 1
hv. mån. Red. O. expo Scbeeleg. 4. Red.
och utgifv. Ossian Ulmstedt,
Prenumerationspria:
lit år 12 kr., "I. år 9 kr., 1/2 år
7 kr., II, år 4 kr. Annonspris
30 öre pr mm.
A. t. 21324.
Sortimentaren,
Organ för Svenska Bokhandlareföreningen.
Utk. lördagar. Red. och
tidningar
och tidskrifter.
[4561J
expo Klara Norra Kyrkog. 34., Kl. 11-2.
Red. och utg. August Hänell. Arspris 8: 50.
Riks 30807.
Statens
meteorologisk·
hydrografiska
anstatts årsbok,
innehållande
1. Månadsöfver·
sikt öfver väderlek och vattentillgång
(månatligen, årspris 2: 50); 2. Nederbörden i Sverige
(månatligen, årspris 10: 00); 3. Vattenstånden
i Sverige (månatligen,
årspris 10: 00); 4. Meteorologiska
iakttagelser
i Sverige (årligen,
r-ris 10: 00): 5. Hydrografiska
mätningar i
Sverige (pris 7: 00). Arspricl för årsboken
25: 00. Red.-byrå
O. expo Statens
meteorologisk-hydrografiska
anstalt, Munkbrog. 2.
Statistisk
månadsskrift
utk. l gång i månaden,
UIg. af Stockholms stads statistiska
kontor genom dess direktör, fil. dr J. Guio-hard ; adr, Handtverkareg.
1, kl. 9-4.
Arspris 5: - kr. (postpren.).
Stockholms
Gamla Handelstidning.
Affärs·
:n-gan med exekutiva uppgifter.
Red.: Jakohsg. 28.
.
Stockholms
Gymnastikblad
utkommer omkr. 6 ggr om året. Organ för Stockholms allmänria gymnastikafdelningar
(S. A. G. A.).
Prenumerationspris
2 kr. Enskilda nummer utdelas afgi fts fritt i bokhandeln. Exp. Hamng.19.
Stockholms
Läns Allm. Kungörelser
utg.
af Länsstyrelsen.
.
Stridsropet.
Veckotidn.
Red.-byrå Ostermalmsg. 24, 2 tro Utg.: Frälsningsarmens
högkvarter.
Strix.
Illustr. skämttidning.
Utk. hvarje
helgfri
onsdag.
Red. o. exp.: Karduansmakareg. 7; a. t. 4539 & 6283; r. t. 4997
& 7445.
Red.: Albert Engström.
Studentbladet.
Utk, med 20 nummer pr
år. Pren.-pris
5 kr. för halft år. Redaktör:
Seth Bremberg,
S:t Eriksg. 53 A, a. t. 227 92.
StudentföreningenVerdandissmåskrifter.
Utk. med omkr. 8 häft. årl. Exp. Albert
Bonniers förlagsexp. MästersamueIsg.19.
Red.:·
prof. Hjalmar Öhrvall, Uppsala.
Swedish
Export,
utg. af Sveriges Allm.
Exportfören.,
Vas ag. ö, utk, l gång i månaden på engelska språket.
Prenumerations'
priset 10 kr. pr år.
Svensk
Annonstaxa.
Utk. årl. med en
uppl. O. utg. af Svenska Telegrambyråns
Annoneafd., hvars exp.·tid är kl. 9-5.30. Exp.:
Klara V. Kyrkog. 12. Taxan tillhandahälles gratis.
Svensk
Bageritidskrift.
Utk. 10 till ]~
ggr ärl. Red. O. exp.: Västm"annag. 52. Red.:
Fil. dr Hj. G. Wallgren.
Arspris 4 kr.; annonspris 40 kr. för hel, 21 kr. för half, 11 kr.
för kvartsida med 50 "!« förhöjn, för annonser på omslaget eller i texten.
Svensk Bokhandelstidning.
Utk. lörd. Red.·
byrå O. expo Klara Norra Kyrkog. 34Il, kl.
A.-B. SVENSKA METALLVERKEN
:~an~:n~~a~':,,;<~d~3
[4~62]
F. Tidningar och Tidskrifter.
11-12. Red. o. utg.: Lars Hökerberg. Års- ska Motorcykel Klubbens officiella organ.
pris 8: 50.
Red. och Exp. Nybrog. 3. Utk. 2 ggr i mån.
Svensk Botanisk Tidskrift.
Utg. af
Svensk Odd Fellow- Tidnin g. Utk. 1 g. i
Svenska Botaniska Fören. Utk. med 4 mån. Red. o. expo St. Nyg. 5; !lxp. öppen
illustr. häft. årl. om tills. c:a 350 sid. Red. 10-4.
Red.: Fredrik Geijer. Arspris kr.
o. ansv. utg. professor T. Lagerberg, adr, 4: -.
:
i red-angel. Skogshögskolan, ExperimentalSvensk Papperstidning. Utk. d. 15 o. sista
fältet. Pren.-afg. 20 kr. Årspris 15 kr. för i. hvar mån. Red.: Fil. lic. Fredrik Jahn.
medl. af Svenska Botaniska Föreningen.
Arspris kr. 10; annonspris 25 öre pr II'm. höjd.
Svensk Damtidning. Utk. fred. Red.: fru Red.- O. annonsbyrå Hofslagareg. 3, r t. namnN. Wallensteen, Roslagsg. 10. Kontor o. expo anrop »Pappersbruken», a. t. 15590.
Grefg. 39. -!\-nnonspris25 a 40 öre mm.; a. t.
Svensk Polis-Tidning, organ för Sveriges
. 6627; r. t. Österm. 355.
polismän. Utg. af Svenska Polisförb. Utk.
Svensk Export, utg. af Sveriges Allm. den 1 O. 15 i hvarje månad. Red.: fil. kand.
Exportfören., Vasag. 6, utk. hvar fjortonde Paul Nylen, Red.-~yrå o. exp.: Rörstrandeg.
dag. Prenumerationspriset 35 kr. pr år.
8. R. t. o. a. t. Arspris 8:-.
Svensk Farmaceutisk Tidskrift. Utk. den
Svensk Sjukkassetidning, organ för Sve10, 20 och 30 hvarje månad. Exp. adr. riges allm. ajukkasaeförb. Exp.: Brunnsgränd4.
Apotekare Fredrik Bergendorff, Garnisons- Utk, 1 g. i mån. Red.-kommitte: Gust. Lindsjukhusets apotek.
..
berg, J. E. Berglund o. E. Lind.
Svensk Filatelistisk Tidskrift. Agare Sve- Svensk Sjukskötersketidning.
Utk. 12
riges Filatelist-Förening; ansv. utgifv.oeh red. ggr om året. Red. och expo Barnhusg. 6 b.,
Ernst Wilms. Utk. med 10 n:r om året, omkr. utg. af Fören. Svensk Sjukskötersketidning.
den 15 hvarje mån. utom juli och aug. Red. Red. fröken Bertha. Wellin, Barnhusg. 6D•b ••
och exp.: Nybrog. 50, a. t. 21~75 i riks.
Svensk. ~krädderitidning, utg. af Centr.Ö.<409. Postpren. kr. 3: 00 per år. Annons styr. för' Sveriges Skräddarmäst-fören, Utk.
pris '/1 sida kr. 25, '/2 sida kr. 13, l/Ssida kr. 2 ggr i mån. Red-byrå O. expo.J;,lrunkebergs10,
sida kr. 9, llt2 sida kr. 4. Rabatt för 10 gatan 3, byrån öppen 10-'/25. Arspris 5 kr.,
gånger 20 proc., för 6 gånger 10 proc.
si< 4: -,
'/2 2: 75, 1/. 1: 50 kr. Annonspris
Svensk Fiskeritidskrift. Utk. med 6 häf 15 öre pr mm.
.
ten pr är. Red. O. ansv. utg. fiskeriinteu- Svensk text till Weldons Ladies Journal,
denten dr Th. Thorsten Ekman, Södertälje. Drottningg. 63. Utgifvare A. Johansson.
Exp.: Almqvillt & WikseIls boktr.-a.·b., Sthlm
Svensk Tidskrift. Red. docenten fil. d:r
o. Upeala, Arspris kr. 4: 50.
Gösta Ba?,ge, Ny~rog. 43IV,r. t. 12302; expo
Svensk Flagg. Utk. 1 gång i veckan. Utg. Grefg. 18 r, a. t. Ö. 2707, r. t. O. 2005.
L. Ljunglund. Red. O. expo Kungsg. 74, '/2 tro Svensk tidskrift för lnduetrleltt rättsÅrspris A-uppl. 7 kr., B-uppl. 12. A:nnons sktdd. Utk. fred. Red. och expoHolländareg.
pris omslagets textsida kr. 2: 50 pr. cm. Före 20 I, kl. 10-3. Medföljer som bilaga till Intext kr. 2 pr cm. Efter text kr. 1:50 pr cm. dustritida. Norden; r. t. 4968, a. t. 10128.
Svensk Färg-Teknisk Tidskrift. Red.: K.
Svensk Trävarutidning. Utk. 2 ggr i mån.
Kjellander, verkst. direktör för Akt. Bol. Wilh. Kontor Kungsg. 17III kl. 10-5, lördagar o.
.Becker; Exp, Hornsg. 81Il, - Sti.; r. t. 12292, dag före helgdag kl. 10-2.
Verkst. dir. och
a. t. Söder 81 00.
ansv. utgivare: 'I'h. A. Askergren. Arspris 36
SV~!1skFörfattningssamling.
Utg. P. E. kr., i utlandet 40 kr.; annonspris 60, 40, 25
Hj, Olander, Kgl. Justitiedepart. Exp. för och 20 öre pr mm.
I
utdela. O. försäljn.: Tryckerig. 2.
Svensk Tvpograftidning. Utk. d. 1 O. 15
Svensk Juristtidning, Red. O. exp.: Drott- hvar. mån... Red. Nils Wessel, kv. Drifbänningg, 3; r. t. 4293.
ken n:r 18, Appelviken.• Exp. Jakobsg. 22Ar,
Svensk Kemisk Tidskrift, jämte Medde- r. t. 2406, a. t. 6247. Arspris 4 kr.: annonslanden från Sveriges Kemiska Industrikontor. pris 20 öre inI., 40 öre utI. annonser,
Utk. med 12 häft. årl. Red.-byrå O. exp.: Svensk Urmakeri Tidning. Utg. Sveril;!irgerjarlsg. 99 B. Red.: dr Carl Kjellin. ges Urmakareförb. Red. Stefan Andersson.
Arspris 10 kr.; annonspris 2 'kr, pr cm. hel Utk. med 12 nummer ärl. Red. adr, Ludrad. Annonschef: ingenjör D. G. Sjöquist, vika. Tidn. utsändes gratis till förb:s led.,
Rörstrandeg. 10.
andra betala 5 kr. pr år. Annonspris 40 kr. pr
". Svensk Läraretidning, byrå O. expoBarn- hel O. 25 kr. pr half sida, pr kvarts sida 15 kr.
husg. 8, kontorstid 9-5.
Svensk Veterinärtidskrift.Utk.
m. 1 häfte
'Svensk Motortidning. Kungl. Automobil hvarje månad. Red.-byrå O. exp.: VeterinärKlubbens, Kungl. Motorbåt Klubbens, Kungl. högskolan. Red. o. ansv. utg.: J.ohn VennerSvenska Aeronautiska Sällskapets och S;ven-holm. Arspris 15 kr. Annonspris 30 kr. pr
D
•
'I.
FINSPONGS
METALLVERKS
-----------S/FcIDARESANSGATAN
A.-B.
17.------------
~.,.
II.
.
Öfriga (ej dagliga) tidningar och tidskrifter.
[4563]
sida, 20 kr. pr. '/2 sida, kvartsida 12 kr., ~venska~ Sändebude:~ Red.-byrå och expo
(minsta annonspris).
I Majorsz. D; r.. t. 79 ID, a. t. 5704. Utg.:
Svenska
Bankmannaföreningens
Tid-l John Hurtig. Arspris kr. 10:-.
skrift.
Bankvärlden.
Utk. den 25:te hV., Svenska Turistföreningens årsskrift och
månad. Redaktör o. ansv, utg. V. v. Zeipel. cirkulär. Utk. år!. i Mars. Erhålles afgijtsRed. O. exped.: Beridarebansg. 17. Rikst. fritt af Fören:s ledamöter. Red.: Boheman,
31878. Postprenumeration kr. 10: 60 per år.] E.; träffas å föreningens byrå Norrlandsg. 16,
Annonspris 150 kr. för hel, 100 kr. för half2 tr., kl. 12,30-5 e. m. Lördagar och helgoch 65 kr. för kvartssida. Förmånsplaceringar dagsaftnar kl. 12~ 2 e. m.
högre priser. Vid hel- O. halfårsannonsering
Svenskt Land. Illustr. tidskrift för jordrabatt med 20 proc. resp. 10 proc.
bruket och dess binäringar. Alh. Bonniers
Svenska Bryggareföreningens
Månads- förlag, Mästersamuelsg. 19. Hufvudredaktör
blad. Utk. en gång i mån. Red.-byrå o. Nils Sonesson.
exp.: Kungsg. l\! IV, öppna: kl. 1/210Svenskt arkiv för pedagogik. Utk. med
5. R. t. 2384, a. t. 7\!09. Red. o. ansv, 4 häften pr år. Utg. professor Bertil Hamutg.: Abrahmsen, B. Annonspris 45 kr.. '/I, mer, Uppsala. Exp. Almqvist & WikseIls
~5 kr. '/2, 15 kr. '/, sida.
boktr.-a.-b., Sthlm o. Upsala. Arspris kr. 7: 50.
Svenska Frisörtidningen. Redaktör C. A.
,Sverige> månadstidning. Red. Kl. V. KyrBrinek, Asög. 58. Annonsredaktör Albert kog. 3 B. Exp. St. Vattug. 2 ö. g. R. t.
Ando. Brunkebergsg. 3'.
21497. A. t: 29102. Red. O. utg. Henning
Svenska Hem i ord och bilder, illustr. von Melsted. Tr. säkr. kl. 2 - 3.
tidskrift. Red.: Albin Roosval. Red. o. expo Sveriges Barn. Red. 'Smålandsg.
31 A.
Karduansmakareg. 7; a. t. 4539 & 6283, Exp. Regeringsg. 47 "; r. t .. 13177, 15933,
r. t. 4997 & 7445.
15934; a. t. 18802, 21834. Arspris kr. 2: 60.
Svenska Je.rusalemsföreningensTidskrift.
Sveriges Handel och Industri i Ord och
Utk. 4 gg. om året. Red:s adr. Stockholm, Bild. Utgifvare Jng. Olof Montaigne. RedakParmmätareg. 1". Red. O. ansv, utg. Pastor tion St. Hopargränd 5. Sthlm. St.
A. Davidson.. Tidskriftens exp.: Västeråsg.
Sveriges K.F. U. K. Tidn. för Förb. af
3, fru Blendn Mellqvist, Sthlm. Pris 1 kr. K. F. U. K. Utk. i 10 n:r årl. Rp.d.-byråo. expo
Svenska Järnvägstidningen.
Red. O. expo 3 Brnnnsg. öppen kl. 12:-3. Red. och ansv.
Karduansmakareg. 12IIl, öppen 10,:10-1230. utg.: Hildur A. Mellin. Arspris 2 kr. 25 öre.
Tel. riks 3732. Redaktör: Nils G. Ols~on. Sveriges .Kommunikationer. Utk. 1 g. i
Svenska Kaninafvelsföreningens Tidskrift. månaden. Arspris kr. 9.
Byrå: Flemingg. 20 B 1 tr. Utgifningstid
Sveriges Unga Män. Organ för Sveriges
obestämd. Pren:safgift 4 kr. Annonsafg. 20 KristI. Fören. af Unge män O. Ynglingafören.
öre pr mm. spalthöjd.
Utk. d. 1 hvarje mån. Byrå o. expo BirgerSvenska Kennelklubbens Tidskrift. Utk. jarlsg. 35; byrån öppen 11-12; expo 10hvarje månad. Arspris 15 kr.; Red. byrå O. 10; a. t~ 6800, r. t. 1595. Red.: Emil Meexpo Riddareg. 43, öppen kl. 10-5, lördagar lander. Arspris kr. 3: -, annonspris 5: - kr.
kl. 10-3. Redaktör: C. G. Strokirk.
pr ruta å 30 kv.-cm.
Svenska Läkaresällskapets Handlingar.
Sveriges Ungdom. Red. Smålandsg. 31A.
4 hft: om år. Red. Professor .Alfred Petters- Exp. Regeringsg. 47 "; r. t. )3177, 15933,
son, Scheeleg. 10'v. Annonschef. med. dr Karl 15\!g4; a. t. 18802,218 34. Arspris 3: 60 kr.
Malmsten, Blasieholmstorg 9Il. Arspris: 24 kr.
Söndags-Nisse. Utk. tisdags förm., daför icke ledamöter. Prenumeration helst hos teras sönd. Red. o. expo Lilla Vattug. 21Il
sällskapet. Om annonspris träffas uppgörelse kl. 10-4, aunonsexp. därst.; a. t. 51.08,
hos annonschefen.
rikst. 52 60. Red. Hasse Zetterström. ArsSvenska Mejeritidningen. Utk. fred. Red.- pris kr. 18: -. Annonspris 40 öre kvcm.
byrå och expo Kungsg. 84, kl. 9,30-:-4. Red.
Söndaqsskolklookan,
Veckotidn.Red.-byrå
R. af Trolle och Nils Lundblad. Arspris 5 O. expo Majorsg. 5; F. t. 7975, a. t. 5704.
kr.; annonspris 18 öre pr mm.
Utg.: John Hurtig. Arspris 1: 30, dä minst
Svenska Röda Korset, Tidskrift för fri- 5 ex. rekv.
villig sjukvård. Red.: Dr C. C. Ekeroth, Sthlm.
Söndagsskolläraren.
Utk. 1 g. i män.
Tidskriften utk. i 12 häften pr år. Pren.spris Exp, Klarabergsg. 50; a. t. 107 03, r. t. 166 3I.
3 kr.
Red. John Johansson.
Svenska Sce,.n, se Scenen.
Teknisk Tidskrift. Grundad 1871, Svenska
Svenska Stadsförbundets Tidskrift. Red'l Teknologfören:s tidskrift O. organ sedan 1879,
Helge Lindholm. Utk. 1921 i 8 häft. Tidskr. Utk. numera med 6 fackafdeln. Om 12 häft.
behandlar kommunala frågor. Pris pr år kr. årl. samt en allm, veckouppl.: red. O. expo
20: -.
Jakobsg. 19 (Sv. Teknologfören.):
r. t. 7293
NAVIGATORLOGGEN
Begär
offert
och
illustrerad
Katalog
INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR· STHLM
f4564]
I
I
F.
Tidningar och Tidskrifter.
o. a. t. 6095, hufvudred. Gunnar Tisel!: ÅrsTidskrift i Militär-Hälsovård.
Utk. i
pris, postporto inberäkn.: samtl, afdeln, kr. tvångsfria häft. Utgifvare Sv. Militärläkare50, Veckoupplagau kr. 12, afd. Arkitektur kr. fören. Red.: Bataljonsläkare O. R. Hybbi16, afd. Mekanik kr. 12, afd. Elektrotekn, kr. nette, Engelbrektsg. 12. R. t. 12379. Års12, -afd. Väg- o. vattenbyggn:skonst kr. 12, pris 10 kronor.
afd. Kemi o. bergsvetenskap kr. 12, afd.
Trons hvila. Utk. 1 g. i mån. Utg. L.
Skeppsbyggnadskonst kr. 12.
Ulff. Borgmästareg. 6. .Ål'spris kr. 3: 35.
Tempiaren. Utk. helgfriatorsd. Red.-byrå
Träarbetaren.
Utk. 1 g. i mån. Red.-byrå
o. exp.: Drottningg. 53H• Arspris kr. 5: -. o. expo Landsorganisationens hus, Barnhusg.
Annonspris 15 il. 18 öre pr mm.
16"; byrån öppen 1-2 e. m. Utg.: Sy. Tr~Teosofisk Tidskrift för Sverige. Utk. med arbetareförbundet, red. Oscar Karlen. Arspris
minst 10 häft. ärl. Red. Fil. kand. Fru Inge- kr. 1: 50.
borg Schönrqeyr,
Kungsholms hamnplan 3, Tummeliten. Jultidning för smått folk.
r. t. 14746. Arspris 7: 50, lösa häft, kr. 1: -. (Svensk. Läraretidnings Förlag). Barnhusg. 8.
Teosofiska Vägen, internationell tidskrift,
Underrättelser för Sjöfarande.
Utg .• af
under ledn. af Katherine Tingley. An~v. utg.: Kg!. Sjökartverket; utk, 1 g. i veckan. ArsW. v. Greyerz. Exp.: Nybrog. 50. Arg. om pris 40 öre (= postbefordringsafg.).
,
6 illustr. häft. pris 10 kr., lösa häft. 2 kr.
Ungdomsvännen. Utk. 2 ggr i mån. Red.Tidens Tecken. Utk. med 2 nr i mån. byrå O. exp.Barnhusg. 10, kl. 9-5. Red.
Red.-byrå o. exp.: G:la Brogatan 381• Arspris Bruno Nyström.
kr. 6: -.
Vecko-Posten.
Utk, torsd. Red.-byrå O.
Tidning för Boktryckarkonst.
Utk. en expo Döbelnsg. 112, a. t. 6008. Ansv, utg.
gång i mån, Byrå: Vasag. 5. Red.: Victor J. Byström.
Carlsson. Arspris 4 kr.; annonspris 75 öre.
Veckoöfversikt af Stockholms .sanltära
Tidning f9r Byggnadskonst. -Red.: J. F. statistik.
Utk, 1 gång i veckan. Utg. af
Lindegren; Rig.darholmen 15, a. t. 11011, Stockhol:ns stads statis~iska kontor genom
r. t. 141 79. Agare Victor Johansson.
.dess direktör, fil. dr J, Guinehard; adr.: HandtTidning för leveranser till' staten m. m. verkareg. 1, kl. 9\;"'4. 'Årspris kr. 5:Utk. tvä gånger i veckan. Red.-byrå: 'I'ryc- (postpren.).
.
kerig. 2. Anno?skont. J'ryckerig.4. (Se f. ö.
Verdandi.. Tidskrift för ungdomens målsPost- o. Inr, 'I'idn.). Arspris 2 kr.; annons- mäno. vänner. Utk. m. 6 häft. ärl. Utg.:
pris 121/2 öre för mm. af enkel spalts höjd. Anna,~andström o. Lars Hökerberg.
Tidning för lärarinnor. Utk. hvarje fred,
Verdandisten. Organ för Nykterhets-OrRed. o. exp.: Pipersg ..9. Red. O. ansv. utg.: den Verdandi. Se Nya Folkets Röst.
Anna Hammerdahl. Arspris kr. 6: 05, an- Verkstäderna, organ för Sveriges Verknonspris 20 öre mm. A. t. Kungsh. 10 26. stadsförening.
Redaktör och ansv. utg.: InTidning för Stockholrns läns Hushåll- genjör G. Göransson. Utk. den 15 i hvarje
ningssällskap.
Utk. 1 g. i mån. Red.vbyrå månad med en. allmän och en teknisk afO. exp.: MästersamuelS!{.47, kl. )-3.
Red. delning. Exp, o. red. Klarabergag. 56 (Verk- ,
O. ansv. utg.: Magnus Carlson. Arspris 2 kr. stadsföreningen). Telegrafadr.: Verkstäderna;
Annonspris 50 kr. pr l/l sida, 25 kr. pr 1/2 sida, r. t. 6967, 12967 O. 22727, a. t. 6696 O.
Tidning för Svensk Snabbskrift.
Organ 5289.
,
för Melins system. Utg.: Kapten E. Nordfelt,
Vetenskapen och Livet, magasin för na-.
Eksjö. l!lxp.: Storkyrkobrinken 31V•
.
turvetenskaperna .oeh deras användningar i
Tidning för Sverges Tunnbinderiarbe- det moderna lifvet. Utg, fil. kand. Edvin
tare. Utk, blott 4 ggr pr år, i mån. febr., Thall. Red. Götg. 14, Sthlm. Exp. Hugo
maj, aug., nov. Red. o. exp.. Koeksg, 11 n.b., Gebers Förlag, Sthlm.
A. B. Nilsson; expo öppen 5-7 e. m. Års·
Vid Julbrasan. Utk. vidjulen. Red.-byråo.
pris kr. 2: 25.
• .
exp.: Drottningg. 551 ö. g. Red.: Oskar Eklund.
Tidskrift för frivillig sjukvård, se Svenska
Viola. m. Notis- o. Annonsblad för trädRöda Korset.
gården. Red. Knut Bovin, adr, Kungsängen,
Tidskrift för postväsendet, se Nordisk red.·sekr. Henning Halldor, exped.-förest·a
Posttidskrift. .
fröken Gunvor Dahlquist. Kontor LästrnaTidskrift i Fortifikation. Utk. med 3 häft. ,kareg. 12, rikst. 22864.
årl, Adr, Kgl. Fortifikationen, Stockholm 16,
Vita Bandet, tidskrift,' Stockholm. Red.
kl. 10-4.
Red. o. utg.: major S. E. Hjug- O. expo Smålandsg, 42. Hufwidred. E. Rathou.
gren. .Prenrspria 7 kr.;annonspris 120 kr.
Vår Flotta. Organ för »Sveriges Flotta»,
pr år och helsida.
J
förening för sjövärn O. sjöfart. Utk. en gång
Fr. O. m. 1900 medföljer som bihang K. i mån. Ansv. utg. o. red.: major Richard
Fortifikationens 'historia.
Helander. Tidskriftens exp.: Norrlandsg. 8 &
FINSPONGS
METALLVERKS
-----------BERIDAREBANSGATAN
A.-B.
17-----------
II. Ofriga (ej dagliga) tidningar och tidskrifter.
[4565--'-4596b]
10, 1 tr.; r. t. 10955, a. t. 28007; Anhons· [4591 b] Aktiebolaget S. Gumrelius' Anpris: 25 öre pr mm. mot text, 20 öre pr mm. nonsbyrå, Karduansmakareg. 9, 2 tro Koni öfrigt, allt för enkel spalt; vid längre antorstid 9-6.
nonsering rabatt.
Ombesörjer all slags annonsering i in- och
Vär stad. Tidskrift för Stockholms stads utländska tidningar.
tjänstemän. Utk. med i regel ett nummer i
Uppgör kostnadsförslag och annonsplaner.
månaden. Årspris 5 kr. Red. Emil Larsson, Utarbetar förslag till effektiva reklamannon'I'egnersg. 25; a. t. 22041; expo Uplandsg. ser.
64 D; r. t. 80994, a. t. Vasa 61316.
Eget tryckeri för annonssättuingar.
Vär Ungdom. Tidning. Exp.: Majorsg. 5.
R. t. 7975, a. t. 5704. Utg. John Hurtig. [45 92J Ak~~~bolaget Svenska P~essbyrån.
Vårt. försvar.
Skrifter utg. af Allm. för- Styr~lse: Björklund, J. A.; Bonnier, K. O.;
svarsföreningen. Red.: Nils Bildt. Utk. 2 il HIrSch, O.; Sohlman, H.; Key, Helm~r;
3 ggr. årligen.
,
Reuterswärd, .G.; Zethreeus, Fr.; v. Zwe~gVårt stöd.
Organ för Allm. Svenska .bergk, O.; Lindmark. .N. Th., verkst. dir.
Sjuk- och Begrafningskassan. Utk. en gång Dlspone~~er: y. Lundqvist O. H. Gadh.
i hvar månad. Red.: Litzån, Erhard, Hornsg. Kontrollor: Lindroth, B.
96 1 tro
Intendent: Fredricson, C.
Världs-Revyn. Red. Sven Forshell, Or- Hufvu~kass~r: Lindqvist, L.
gan för Skandinaviska världsspråksförbundet Afdeln.lllgsforest.: C~r!sson, A.; Olson, J.;
red. och expo Vasag. 36; r. t. O. a. t. 5724.
Gy.!llllg, F.; Nyström, R.; Samuelsson, C.;
Ymer. Utk. med 4 häft, årl, å tills. c.a
Svard, E.
25 ark; utg. af Sv. Sällsk. för Antropologi [4594]
Svenska Notisbyrån.
o. Geografi. Red.: Prof. Gunnar Andersson, A k ff
dd I d
fil Sthl
d r
Handelshögskolan, Brunkebergstorg 2, eller nt~da.ar mfeå e Satnhlenlådh '~ttS ahg 19a
Djursholm; Årspris 10 kr.
~ nmgar r n
.~s r
u~ra oc poAngaren. Utgifves under seglationstiden
lIsdo~~tol, ?,olagsstammor, .II!0t~noch samaf N. Da J. Allehanda och innehåller alla
mantra~.en, ambetsverk, fal~llIJetllldragelser,
~
. b
R d b'
olyckshandelser m. m. inom Stockholm
d enna ti'd nmgs
äng ätsannonser.
e.' yra,
t
dd I d . f å St kh I g
Kun s .74 '/. tro kl. 9-7.
Ut.: Red. L.
sam me e an en r n oc oms rannL' g
d" Å
. 10 k
g
. kommuner. Nyhetsagenter och ortsombud
Jung un .. rsprls
r.
antagas. Byrå: Klara V. Kyrkog. 12, 1 tro
Riks 9596 O. 20791. Allm. tel. 8315 och
II. Byrå'er till pressens tjänst,
19222.
[4590] Aktiebolaget Svenska Telegram- Byrån hålles öppen hvardagar 9 f. m.-11 e. m.,
byrån.
söndagar 12-3 e. m. och kl. 6-11 e. m.
f
Klara V. Kyrkog. 12.
Styrelse: Giinther, E., envoyå, ordf.; Bratt,
Ivan, med. doktor, v. ordf.: Bildt, A. R.,
direktör; Eklund, F. G. T., direktör, verkst.
direktör; Hirsch, Helge, direktör, V. verkst.
direktör.
Redaktionsafdelning.
Annoueafdelning.
Klicheaustalt.
Afdelning för pressurklipp.
Svenska Notisbyrån.
Kommissionsafdelning.
Handelsafdelning.
(4591 a] Nordiska Presscentralen Aktiebolag.
Klara Västra Kyrkog. 12.
StyrelBe: Giinther, E., envoyö, ordf.; Bratt,
Ivan, doktor, V. ordf.; Bildt, A. R., direktör,
verkat. dir.; Eklund, F. G. T., direktör;
Hirsch, Helge, direktör.
Afdelningscnejer: dr B. Brilioth (utlandsafdelningen); löjtnant Ivar Dahllöf (annonsafdelningen).
[4595]
Stockholms Annonsbyrå.
Norrlandag. 8 & 10 IV.
Telefoner: Riks o allm. 4353.
[4596 aj
Presstelegrambolaget
A.-B. Pressens Nyhetsbyrå.
Karduansmakaregatan 9.
Telegrambyrå, grundad 1919 af Sveriges
landsortspress. Förmedlar nyheter trän inoch utlandet till landets tidningar.
Styrelsens ordförande: Dahl, Adolf, f. d.
rådman; redaktionschef: Linde. Sven, redaktör; afdelningschefer: Beckman, E.; Sachs, T.
och Winy,vist,' T.
[4596 b]
Heijnes Byrå,
(Landsortspressens Stockholmsredaktion).
Klarabergag. 581I.
Chef: Heijne, Fredrik, Redaktör.
Säkrast
kl. 3-5 ..
Riks 14502 O. 14578. Al1m. 11036.
Nyhetsförmedling till hufvudstadspressen
och de ledande landsortstidningarna.
A."8. SVENSKA METALLVERKEN
20
VASAGATAN
20.
Se annons å kartongsld.1344b.

Similar documents