1. Obrazec Popisi del

Comments

Transcription

1. Obrazec Popisi del
VI. OBRAZEC POPISI DEL IN PONUDBENEGA PREDRAČUNA TER NAVODILA ZA
IZPOLNITEV
Obrazec predračuna obsega:
1.
2.
Obrazec Popisi del ( Razpisni obrazec št. 13 )
Obrazec ponudbenega predračuna (Razpisni obrazec št. 14).
NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV POPISI DEL IN PONUDBENEGA
PREDRAČUNA
Obrazec Popisi del izpolni ponudnik tako, da navede ceno na ključ za dela elektroinstalacij in ceno
na enoto za ostala dela ( vrednost vsake posamezne postavke ) ter skupno ceno. Vrednosti morajo
biti izražene v EUR in se vpisujejo na dve decimalni mesti. Popisi del se priložijo ponudbi v
tiskani obliki in v elektronski obliki, kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji. V elektronski
obliki se popisi del priložijo ponudbi na CD (v tabeli Excel), datoteka naj bo zaščitena pred
spremembami. Za naročnika bo pri pregledu pravilnosti izračunov v obrazcu popisi del merodajna
tiskana oblika popisov del. Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izračune in naj pri
posamezni postavki v popisih del upoštevajo opis, predvidene količine in enote mer.
Obrazec ponudbenega predračuna izpolni ponudnik tako, da prikaže ponudbeno ceno za dela
elektroinstalacij in za ostala dela, % in znesek popusta, ponudbeno ceno z upoštevanim popustom,
% in znesek DDV ter ponudbeno ceno s popustom in z DDV.
Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši. V primeru neobičajno nizke cene bo naročnik ravnal
skladno s točko 13. Navodil ponudnikom.
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
65 /309
Stran:
Razpisni obrazec št. 13
POPISI DEL
GRADBENA DELA
0.1. GRADBENA DELA
ZNESEK
I.
PRIPRAVLJALNA DELA
0,00
II.
ZEMELJSKA DELA
0,00
III.
ARMIRANOBETONSKA DELA
0,00
IV.
ZIDARSKA DELA
0,00
V.
TESARSKA DELA
0,00
VI.
METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA
0,00
VII
.
ZUNANJA UREDITEV
0,00
SKUPAJ
0,00
I.
PRIPRAVLJALNA DELA
1.
Zakoličba objekta
2.
3.
Količina
Cena/EM
Vrednost brez
DDV
kom.
1,00
0,00
0,00
Zakoličba komunalnih vodov.
kom.
1,00
0,00
0,00
Odstranitev drevja na območju gradnje
premera do 20cm z odvozom na deponijo.
kom.
5,00
0,00
0,00
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
0,00
66 /309
Stran:
II.
ZEMELJSKA DELA
1.
2.
3.
Količina
Cena/EM
Vrednost brez
DDV
Strojni izkop humusa deb. 30cm z
nakladanjem izkopanega materiala na
kamion.
m³
1.420,00
0,00
0,00
Široki izkop gradbene jame v terenu III. ktg z
nakladanjem izkopanega materiala na
kamion.
m³
3.082,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
610,00
0,00
0,00
Dobava in vgrajevanje nasutja iz kamnitega
drobljenca granulacije 0-32 z utrjevanjem v
plasteh do 20cm pod talno ploščo do
potrebne stisljivosti MS = 40MPA.
m³
610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dobava in vgrajevanje politlaka 300g/m² na
utrjena tla.
m²
2.950,00
0,00
0,00
Odvoz oziroma dovoz izkopanega materiala
z začasne deponije
H=100m.
m³
1.470,00
0,00
0,00
Strojni izkop točkovnih temeljev globine do
100 cm, v terenu III. ktg, z nakladanjem
materiala na kamion.
m³
4.
5.
28,00
Grobo in fino planiranje dna gradbene jame
v terenu III. ktg. s točnostjo +/- 2cm.
m²
2.950,00
Dobava in vgrajevanje kamnitega drobljenca
granulacije 0-63mm z utrjevanjem v plasteh
do 20cm pod talno ploščo do potrebne
stisljivosti MS = 40MPA.
m³
6.
7.
Zasip za kletnimi zidovi z gramoznim
materialom pridobljenim od izkopa z
utrjevanjem v plasteh po 20cm do potrebne
zbitosti.
m³
8.
9.
Občina Naklo
670,00
Razpisna dokumentacija
67 /309
Stran:
10. Odvoz izkopanega materiala na registrirano
stalno deponijo
H=3 km.
m³
3.032,00
0,00
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
0,00
ARMIRANOBETONSKA DELA
Količina
Cena/EM Vrednost brez
DDV
146,00
0,00
0,00
Izdelava, dobava in vgrajevanje betona C
25/30, preseka do 0,30 m³/m²/m¹, v točkovne
temelje.
m³
14,00
0,00
0,00
Izdelava, dobava in vgrajevanje betona C
25/30, preseka do 0,30 m³/m²/m¹, v pasovne
temelje.
m³
28,50
0,00
0,00
573,00
0,00
0,00
193,00
0,00
0,00
50,50
0,00
0,00
88,00
0,00
0,00
10,50
0,00
0,00
III.
1.
Izdelava, dobava in vgrajevanje podložnega
betona C 12/15, v debelini 5 cm pod talno
ploščo kleti in pritličja.
m³
2.
3.
4.
Izdelava, dobava in vgrajevanje betona C
25/30, preseka do 0,30 m³/m²/m¹, v temeljno
ploščo kleti in pritličja.
m³
5.
Izdelava, dobava in vgrajevanje betona C
25/30, preseka od 0,20 do 0,30 m³/m², v
kletne stene in dvigalni jašek.
m³
6.
Izdelava, dobava in vgrajevanje betona C
25/30, preseka do 0,12 m³/m¹, v betonske
stebre in vertikalne vezi.
m³
7.
Izdelava, dobava in vgrajevanje betona C
25/30, preseka do 0,12 m³/m¹, v betonske
nosilce, preklade in horizontalne vezi.
m³
8.
0,00
Izdelava, dobava in vgrajevanje betona C
25/30, preseka 0,12-0,20 m³/m², v stopniščne
rame in podeste.
m³
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
68 /309
Stran:
9.
Izdelava, dobava in vgrajevanje betona C
25/30, preseka 0,20-0,30 m³/m², v ploščo nad
kletjo, pritličjem in nad nadstropjem.
m³
517,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13. Dobava in vgraditev tesnilne gume SIKA
Swell S trak, ali..., na stikih med talno ploščo
kleti in steno.
m'
150,00
0,00
0,00
14. Dobava, polaganje in vezanje armature BST
500S fi do 12 mm - srednje komplicirana
armatura.
kg
33.500,00
0,00
0,00
15. Dobava, polaganje in vezanje armature BST
500S fi nad 12 mm - srednje komplicirana
armatura.
kg
20.800,00
0,00
0,00
16. Dobava, polaganje in vezanje armaturnih
mrež BST 500MA.
kg
65.325,00
0,00
0,00
10. Izdelava, dobava in vgrajevanje vodotesnega
in na soli odpornega betona C 25/30,
preseka do 0,20 m³/m², v ploščo uvozne
rampe.
m³
19,00
11. Dodatek za metličeno izvedbo finalne
obdelave uvozne rampe.
m²
92,00
12. Dobava in vgraditev diletacijske tesnilne
gume SIKA tip DR 26 ali E..., na stiku plošče
nad kletjo in kletne stene.
m'
46,00
SKUPAJ ARMIRANOBETONSKA DELA
0,00
IV.
ZIDARSKA DELA
1.
Zidanje sten z opečnim porozirnim zidakom
POROTERM 30 SP+E,aliE, debeline 30 cm z
maltno mešanico p.a.m. 1:2:6 vključno z
vsemi prenosi in pomožnimi deli.
m³
201,00
Občina Naklo
Količina
Razpisna dokumentacija
Cena/EM
Vrednost
brez DDV
0,00
0,00
69 /309
Stran:
2.
3.
4.
5.
6.
Zidanje sten z opečnim zvočno izolacijskim
zidakom POROTERM, aliE, deb. 25 cm s
težko maltno mešanico ali betonom, polno
zalito, vključno z vsemi prenosi in
pomožnimi deli.
m³
61,00
0,00
0,00
Zidanje sten z opečnim porozirnim zidakom
POROTERM 20 SP+E, aliE, debeline 20 cm
z maltno mešanico p.a.m. 1:2:6 vključno z
vsemi prenosi in pomožnimi deli.
m³
183,00
0,00
0,00
Zidanje
predelnih
sten
z
opečnim
votlakomPOROTHERM 11,5 P+E, aliE,
debeline 11,5 cm, z maltno mešanico p.a.m.
1:3:9 vključno z vsemi prenosi in pomožnimi
deli.
m²
195,00
0,00
0,00
Dobava in montaža opečnih montažnih
preklad POROTHERM , aliE, v odprtine
zidov :
- za zid širine 20 cm in dolžine 1,30m
kom.
26,00
0,00
0,00
- za zid širine 25 cm in dolžine 1,30m
kom.
41,00
0,00
0,00
- za zid širine 12 cm in dolžine 1,10m
kom.
16,00
0,00
0,00
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dobava in točkovno leplenje stiropor plošče
EPS F debeline 4 cm za dilatacijsko fugo na
stiku med talno ploščo pritličja in ploščo
nad kletjo.
m'
7.
Zametavanje inštalacijskih utorov v opečnih
in AB stenah s cementno malto.
- utor velikosti 5/5 cm
m'
450,00
- utor velikosti 10/5 cm
m'
250,00
- utor velikosti 10/10 cm
m'
180,00
- utor velikosti 15/10 cm
m'
8.
140,00
Bandažiranje stikov na mestih instalacijskih
utorov in okenskih špalet s PVC fasadno
mrežico in gradbenim lepilom.
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
70 /309
Stran:
- širine 20cm
m²
35,00
0,00
0,00
- širine 40cm
m²
253,00
0,00
0,00
Vzidava sider teže do 15 kg/kom..
kom.
15,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13. Dobava in pritrjevanje stiropora EPS F širine
15cm in debeline 15cm na opaž za
instalacijske utore.
m'
65,00
0,00
0,00
14. Dobava in lepljenje stirodura FIBRAN XPS
300 , aliE, širine 30cm, debeline 5cm, na
špaleto okenskih in vratnih odprtin
(prekinitev toplotnega mostu).
m²
190,00
0,00
0,00
15. Dobava in pritrditev stirodura FIBRAN XPS
300 , aliE, debeline 10cm in višine 30cm na
opaž preklad.
m²
46,00
0,00
0,00
9.
10. Vgrajevanje različnih omaric
zidove :
a) velikosti do 0,25 m².
kom
b) velikosti 0,25 - 0,50 m².
kom
c) velikosti 0,50 - 1,0 m².
kom
d) velikosti 1,0 m² do 2,0 m².
kom
e) velikosti nad 2,0 m².
kom
v
opečne
11. Obetoniranje
horizontalnega
razvoda
inštalacijskih cevi z betonom C 8/10, z
porabo betona do 0,015m³/m¹.
m'
350,00
12. Dobava in montaža predpražnika EMCO
marschall 522 S/G, aliE, z integriranim
okvirjem
velikosti
150/100cm
in
predpražnikom iz ALU profilov in črne gume,
vključno z izvedbo odtoka fi 50.
kom
Občina Naklo
4,00
Razpisna dokumentacija
71 /309
Stran:
16. Dobava in pritrjevanje stiropora EPS F,
širine 10cm, debeline 5cm na opaž za
inštalacijske utore.
m'
85,00
0,00
0,00
17. Dobava in vgrajevanje seperacije 16-32mm,
vključno z razginjanjem in planiranjem
(zaščita in drenažni sloj ravne strehe).
m³
5,00
0,00
0,00
18. Dobava
in
vgrajevanje
naklonskega
podbetona debeline 4-10 cm (vhodni atrij).
m²
41,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20. Dobava in montaža svetlobnega jaška ACO
MARKANT, aliE, v kleti DIM. 125x130x60 in
dodatnim elementom višine 50cm za
nadvišanje vključno s pocinkano mrežasto
rešetko rastra 30x10 in protivlomnim
varovalom.
kom.
1,00
0,00
0,00
21. Finalno čiščenje prostorov pred tehničnim
pregledom. Čiščenje med gradnjo je
upoševano
v
normativih
posameznih
postavk.
m²
3.037,00
0,00
0,00
22. Dobava in točkovno lepljenje stirodur plošč
FIBRAM XPS 300-L, aliE, debeline 10cm za
zaščito hidroizolacije kletnih zidov.
m²
505,00
0,00
0,00
23. Dobava in točkovno lepljenje stirodur plošč
FIBRAM XPS 300-L, aliE, debeline 10cm za
zaščito hidroizolacije kletnih zidov.
m²
505,00
0,00
0,00
24. Dobava in točkovno leplenje s pur penom
naklonskih stirodur plošč FIBRAM XPS 300L debeline 4-10cm na AB pološčo pritličja
( atrij nad kletjo)
m²
41,00
0,00
0,00
19. Dobava in polaganje betonskih tlakovcev
debeline 6 cm,npr. Stavbar IGM Typ
Leggo,E, v cem. malto , na pripravljeno
podlago (vhodna atrija).
m²
82,00
25. Zaščita hidroizolacije talne plošče kleti z
lesonit ploščami, katere se točkovno
prilepijo na HI s pur penom.
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
72 /309
Stran:
m²
26. Delo v režiji
a.) KV delavec
ur
b.) PK delavec
ur
653,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
SKUPAJ ZIDARSKA DELA
V.
TESARSKA DELA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
0,00
Količina
Cena/EM
Vrednost brez
DDV
Dvostranski opaž ravnih pasovnih temeljev z
montažo in demontažo.
m²
38,00
0,00
0,00
Opaž točkovnih temeljev kvadratne oblike, z
montažo in demontažo.
m²
21,00
0,00
0,00
Opaž stranic talne plošče, višine do 30 cm, z
montažo in demontažo.
m²
96,00
0,00
0,00
Dvostranski opaž betonskih sten višine do 3
m vključno z montažo in demontažo opaža
vseh potrebnih odprtin za instalacijske
prehode z velikostenskimi opaži, z montažo
in demontažo.
m²
1.378,00
0,00
0,00
Dvostranski opaž betonskih sten dvigalnega
jaška, višine do 3 m, z montažo in
demontažo.
m²
163,00
0,00
0,00
Opaž stebrov kvadratnega in pravokotnega
preseka, višine do 3 m, z montažo in
demontažo.
m²
193,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opaž
ravnih
nosilcev
in
preklad
pravokotnega in kvadratnega preseka s
podporami višine do 3m, z montažo in
demontažo.
m²
8.
250,00
Opaž nosilcev in preklad pravokotnega in
kvadratnega preseka s podporami višine od
3 do 5 m z montažo in demontažo.
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
73 /309
Stran:
m²
0,00
0,00
0,00
0,00
10. Opaž stopniščnih ram in podestov s
podporami višine do 3 m, z montažo in
demontažo.
m²
38,00
0,00
0,00
11. Opaž zrcalnih ploskev stopnic višine 17 cm,
z montažo in demontažo.
m¹
85,00
0,00
0,00
12. Opaž betonske plošče s podporami višine
do 3 m, vključno z opažem odprtin do
0,25m².
m²
2.228,00
0,00
0,00
449,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
15. Opaž odprtin velikosti do 2m² v A.B. zidu
deb. 30 in 20cm.
kom.
21,00
0,00
0,00
16. Dobava, montaža in demontaža trikotnih
letev pri stebrih, nosilcih in odkapih.
m'
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
15,00
Opaž horizontalnih zidnih vezi višine do
20cm.
m'
520,00
13. Opaž stranic pri ravnih ploščah višine 20 do
25cm, z montažo in demontažo.
m'
14. Montaža in demontaža prehodov
betonske stene debeline 20 cm.
a.) PVC cevi fi 110 mm
kom
b.) PVC cevi fi 125 mm
kom
c.) PVC cevi fi 160 mm
kom
d.) PVC cevi fi 200 mm
kom
skozi
17. Dodatek za podpiranje opaža betonskih
plošč višine 3-4m.
m²
1,00
18. Odri v dvigalnih jaških z amortizacijo do 30
dni.
m³
39,00
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
74 /309
Stran:
19. Fasadni odri višine do 15 m, z amortizacijo
do 90 dni.
m²
1.315,00
0,00
SKUPAJ TESARSKA DELA
0,00
VI.
METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA
1.
Zakoličevanje osi sanitarne kanalizacije z
oznako revizijskih jaškov.
Količina
Cena/EM
Vrednost brez
DDV
230,00
0,00
0,00
18,00
0,00
0,00
565,00
0,00
0,00
185,00
0,00
0,00
Ročno planiranje dna gradbene jame s
točnostjo + 3 cm po projektiranem padcu.
m²
391,00
0,00
0,00
Strojni zasip kanala z izkopanim materialom
na robu gradbene jame z utrjevanjem po
plasteh.
m³
375,00
0,00
0,00
Dobava in vgradnja PVC kanalizacijskih cevi
za meteorno in fekalno kanalizacijo vključno
z vsemi fazonskimi kosi, položenih na
betonsko podlago in obbetoniranih z
betonom C12/15.
a.) f 110 mm
m'
35,00
b.) f 125 mm
m'
327,00
0,00
0,00
0,00
0,00
m'
2.
Postavitev gradbenih profilov na zakoličeni
osi trase kanalizacije
ter določitev
višinskega nivoja merjenja globine izkopa in
polaganja kanala.
kom
3.
Izkop kanalizacijskega kanala v terenu III.
KTG z odlaganjem izkopanega materiala na
rob gradbene jame ali na kamion.
m³
4.
Odvoz naloženega odvečnega materiala na
stalno deponijo do 3 km.
m³
5.
6.
7.
0,00
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
75 /309
Stran:
c.) f 160 mm
d.) f 200 mm
8.
m'
m'
263,00
61,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dobava
in
vgradnja
vodotesnega
kanalizacijskega jaška iz PVC cevi Ø 80cm, s
pritokom in odtokom, pokritega z LTŽ
pokrovom Ø 600mm, nosilnosti 200kN,
vključno s pripravo betonske podlage in
delnim obbetoniranjem z betonom C 12/15.
a.) globine do 1m;
kom
4,00
0,00
0,00
b.) globine do 1,5m;
kom
5,00
0,00
0,00
c.) globine do 2,0m;
kom
5,00
0,00
0,00
d.) globine do 2,5m;
kom
2,00
0,00
0,00
Dobava in vgradnja kanalizacijskega jaška iz
betonskih cevi Ø 80cm, s pritokom in
odtokom, pokritega z LTŽ pokrovom Ø
600mm, nosilnosti 200kN, vključno s
pripravo betonske podlage in delnim
obbetoniranjem z betonom C 12/15.
a.) globine do 1,0m;
kom
2,00
0,00
0,00
b.) globine do 1,5m;
kom
7,00
0,00
0,00
c.) globine do 2,0m;
kom
11,00
0,00
0,00
10. Dobava in montaža žlebnega jaška peskolova Hauraton, aliE, višine 69cm,
vključno s pripravo podlage in delnim
obbetoniranjem z betonom C 12/15 in
priključkom na vertikalo žleba.
kom
20,00
0,00
0,00
11. Izdelava požiralnikov iz BC Ø 40 cm, globine
1,0 m, LTŽ mrežno rešetko 300/300 mm,
nosilnosti C 250kN, vključno s pripravo
betonske podlage in delnim obbetoniranjem
z betonom C 12/15.
kom
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
12. Kompletna izdelava ponikovalnic iz BC f
1000 mm perforiranih cevi, globine 4,00 m,
izkopom v zemljini III. ktg, zasipom z
drobljencem granulacije 32-65mm, pokritega
z LTŽ pokrovom Ø 600mm, nosilnosti 400
kN, kompletno vse faze dela (po detajlu
projektanta).
kom
Občina Naklo
2,00
Razpisna dokumentacija
76 /309
Stran:
13. Kompletna izdelava ponikovalnic iz BC f
2000 mm perforiranih cevi, globine 4,00 m,
izkopom v zemljini III. ktg, zasipom z
drobljencem
granulacije
32-65mm,
pokritega z LTŽ pokrovom Ø 600mm,
nosilnosti 400 kN, kompletno vse faze dela
(po detajlu projektanta).
kom
1,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16. Dobava in vgradnja lovilca maščob z LTŽ
pokrovom DIM. 600/600 nosilnosti 200kN
kapacitete 4l/s.
kom.
1,00
0,00
0,00
17. Dobava in vgradnja tipskega lovilca olja z
LTŽ pokrovom DIM. 600/600 nosilnosti
200kN kapacitete 10l/s.
kom.
1,00
0,00
0,00
18. Izdelava A.B. jaška za prečrpavanje
odpadnih
vod,
notranje
dimenzije
150x95x120 vključno s pokrovom iz
pocinkane rešetke dim150x95
(
detajl št. 6).
kom.
1,00
0,00
0,00
462,00
0,00
0,00
20. Izdelava geodetskega posnetka in vris v
kataster komunalnih vodov.
m'
586,00
0,00
0,00
21. Delo v režiji (obračun po dejanskih stroških).
a) KV delavec
ur
b) PK delavec
ur
0,00
0,00
0,00
0,00
14. Dobava in montaža kanalet HAURATON tip
Faserfix-Super 200, aliE, z LTŽ povozno
rešetko nosilnosti C 250, vključno s pripravo
podlage in delnim obbetoniranjem z
betonom C 12/15 (skupne asfaltne površine).
l=4,50 m;
l=7,50 m;
kom.
kom.
15. Dobava in vgradnja tipskega lovilca olja z
LTŽ pokrovom nosilnosti 200kN .
kapacitete 3l/s
kapacitete 10l/s
kom.
kom.
19. Pregled in tlačni preizkus vodotesnosti
položenih kanalizacijskih cevi fekalne
kanalizacije.
m'
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
20,00
20,00
77 /309
Stran:
SKUPAJ METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA
VII
.
ZUNANJA UREDITEV
1.
Strojni izkop humusa v debelini 30 cm z
nakladanjem izkopanega materiala na
kamion (zajet pri zemeljskih delih).
0,00
Količina
Cena/EM
Vrednost brez
DDV
320,00
0,00
0,00
Strojni izkop za pasovne temelje v terenu
III.KTG z nalaganjem izkopanega materiala
na kamion.
m²
350,00
0,00
0,00
Odvoz naloženega materiala
registrirano deponijo H=3 km.
m³
0,00
0,00
Planiranje in valjanje planuma spodnjega
ustroja (raščena tla) do 80MPa, s točnostjo +
3cm.
m²
1.965,00
0,00
0,00
Dobava in vgradnja politlaka 300g/m², na
utrjeni in pripravljeni spodnji ustroj.
m²
1.965,00
0,00
0,00
Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca
granulacije 0-63mm, vključno s planiranjem
in utrjevanjem v plasteh do 20cm, do
zahtevane trdnosti.
m³
365,00
0,00
0,00
Dobava in vgradnja kamnitega drobljenca
granulacije 0-32mm, vključno s planiranjem
in utrjevanjem v plasteh, do zahtevane
trdnosti.
m³
365,00
0,00
0,00
Fino planiranje s točnostjo +1cm pred
asfaltiranjem.
m²
1.369,00
0,00
0,00
m³
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Strojni
izkop
materiala
nakladanjem izkopanega
kamion.
m³
III.
KTG
z
materiala na
na
stalno
328,00
Dobava in polaganje asfalt betona AC 8
SURF B70/100 AB v deb. 3cm in bitudrobir
AC 22 BASE B70/100 AB v deb. 5cm na
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
78 /309
Stran:
pripravljeno podlago.
m²
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.369,00
0,00
0,00
Dobava in polaganje bitudrobirja AC 22
BASE B70/100 AB v deb. 5cm kot podloga
tartanu na pokritih terasah.
m²
350,00
0,00
0,00
Dobava in polaganje betonskih tlakovcev
debeline 6 cm,npr. Stavbar IGM Typ
Leggo,E, v sloj peska vključno z zalivanjem
stikov z mivko.
m²
220,00
0,00
0,00
Dobava in polaganje TARTANA deb. 1,30cm
v standardni barvi po karti na terasi ob
objektu.
m²
315,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dobava in vgrajevanje betonskih lamel 5/20
cm z obbetoniranjem v betonski temelj C
16/20 in zastičenjem s fino cementno malto.
m'
378,00
0,00
0,00
Izdelava temelja stebrov ograje iz betonskih
cevi Ф30, dolžine 1m zapolnjene z betonom
C 16/20. V ceni temelja je potrebno
upoštevati tudi vrtanje lukenj Ф400 za
vgradnjo betonskih cevi.
kom.
140,00
0,00
0,00
Dobava in postavitev žične panelne ograje
višine 1,60m s stebri v rastru 250cm.
m'
320,00
0,00
0,00
Dobava in montaža finaliziranih dvokrilnih
kovinskih vrat DIM. 300 x 160m s ključavnico
v sklopu panelne ograje.
kom.
1,00
0,00
0,00
Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov
15/25 cm z obbetoniranjem v betonski temelj
C 16/20 in zastičenjem s fino cementno
malto.
a.) ravni
m'
101,00
b.) v radiu
m'
8,00
c.) vtok pod robnik
m'
2,00
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
79 /309
Stran:
19.
20.
21.
Dobava in montaža finaliziranih enokrilnih
kovinskih vrat DIM. 100/160m s ključavnico
in varovalno zaporo na vrhu vrat v sklopu
panelne ograje.
kom.
1,00
0,00
0,00
Izdelava temelja iz betonskih cevi Ф20,
dolžine 50cm in delnim obbetoniranjem z
betonom C16/20 vključno z dobavo in
vgraditvijo stebrička za prometni znak iz
vroče cinkane jekljene cevi.
kom.
2,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
- bela neprekinjena črta š=10cm za označbo
parkirnih mest.
m'
175,00
0,00
0,00
- označbo invalida.
kom.
0,00
0,00
Humuziranje zelenic v deb. do 30cm na
pripravljeno podlago.
m²
1.920,00
0,00
0,00
Zatravitev humuziranih površin s travnim
semenom
primernim
za
obremenjene
površine vključno z gnojenjem z umetnim
gnojilom.
m²
1.820,00
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
Dobava in pritridtev prometnega znaka iz AL
pločevine, znak z odsevno folijo. Znak II-2
(Ф600) STOP.
kom.
22.
Obeležba
horizontalne
signalizacije
- stop črta š=0,50cm
m'
prometne
- prehod za pešce š=0,50cm
m'
23.
24.
25.
2,00
Zasaditev visokoraslih dreves in grmičevja
ostrolistni javor-sadike višine 3 -3,5m
kos
beli gaber-sadike višine 3 -3,5m
kos
dren-sadike višine cca 1,5m
kos
leska-sadike višine cca 1,5m
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
80 /309
Stran:
26.
27.
28.
kos
15,00
0,00
0,00
Strojno sejanje humusa za humuziranje.
m³
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
Postavitev betonske ograje v sklopu
dostavnega
platoja
višine
130
cm.
Obojestranski vidni beton ( glej detajl )
m'
12,50
Postavitev lesene vrtne lope, dimenzije 3x6
m, višine 3m.Konstrukcija sten sidrana na
AB podstavek. V postavki zajeti vsa
gradbena in montažna in krovska dela do
funkcije (risba št. 12 arhitekture )
kom
29.
Izdelava A.B. vodomernega betonskega
jaška notranje dimenzije 220x140x185
vključno z LTŽ pokrovom DIM. 600/600
nosilnosti 200 kN in dostopno lestvijo
(DETAJL jaška - J2)
kom.
SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV
0,00
ELEKTRO INSTALACIJE
Rekapitulacija faza Vrtec
Naklo
Razsvetljava
Inštalacija moči
Inštalacija šibkega toka
Sistem javljanje požara
Sistem javljanja vloma
Sistem videonadzora
Sistem
registracije
delovnega časa
Splošno ozvočenje
Multimedijske inštalacije
Strelovod
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
81 /309
Stran:
NN razvod od stikalnega
bloka PS-PMO do RO,
RKL, RKOT,RKU, RPA,
RPBin RN
Zaključna dela
Skupaj
brez DDV
V popisu materiala in del so navedeni nekateri priozvajalci posameznih izdelkov.
Izvajalec elektroinstalacij lahko spremeni posamezne elemente, če imajo ti enake ali boljše
karakteristike. Vsako spremembo mora potrditi investitor ali njegov predstavnik in odgovorni
projektant elektroinstalacij.
OPOMBA:
V vseh postavkah je potrebno upoštevati:
- transportne stroške, montažo in vgradnjo,
- manipulativne stroške, zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material,
- stroške pripravljalnih in zaključnih del,
- za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi
projektant
Poz.
Naziv
EM
Količina
m
5150
m
365
m
175
m
5690
kpl
47
kpl
17
kpl
26
Cena za enoto
brez DDV
Skupaj
znesek
brez DDV
1.1 Razsvetljava
1
2
3
4
5
6
7
Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 , položen v
instalacijskih ceveh oziroma na kabelske
police, komplet z vezavo razvodnih doz
Kabel NYM-J 4x1,5 mm2 , položen v
instalacijskih ceveh oziroma na kabelskih
policah, komplet z vezavo razvodnih doz
Kabel NYM-J 5x1,5 mm2 , položen v
instalacijskih ceveh oziroma na kabelskih
policah, komplet z vezavo razvodnih doz
Zaščitna plastična, gibljiva samougasna
(RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali
pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in
pritrdilnim materialom
Stikalo BERKER S.1, skupaj z dozo,
okrasnim in nosilnim okvirjem za 1 modul,
bele barve in vgrajenim navadnim
stikalom
Stikalo BERKER S.1, skupaj z dozo,
okrasnim in nosilnim okvirjem za 2
modula, bele barve in vgrajenima
navadnima stikaloma
Stikalo BERKER S.1, skupaj z dozo,
okrasnim in nosilnim okvirjem za 1 modul,
bele barve in vgrajenim menjalnim
stikalom
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
82 /309
Stran:
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stikalo BERKER S.1, skupaj z dozo,
okrasnim in nosilnim okvirjem za 4
module, bele barve in vgrajenimi križnimi
stikali
IR senzor, nadometni, za zunanjo
montažo, z vogalnim stenskim nosilcem,
230V/50Hz,
kot
zaznavanja
300°,
nastavitev časa 5s-15min, Obremenitev :
max. 2000W (žarnica z žarilno
nitko),
max. 1000W (fluorescenčna žarnica),
STEINEL sensIQ.
Nadgradna svetilka za stropno oziroma
stensko montažo z opalnim difuzorjem in
elektronsko dušilko, moči 2x54W/T5 EVG,
ohišje iz aluminija bele barve, zaščitna
stopnja IP40, komplet
s sijalkami T5
54W/840 (4000K), komplet s pritrdilnim
priborom. Kot npr. HALLA ELUMI 13-200K2054E. Oznaka A01
Vgradna LED svetilka z aluminijastim
ohišjem bele barve s steklenim difuzorjem
in 100º razpršilom, svetinimi diodami Cree
4000K, moči 16W, 230V AC, zaščitna
stopnja IP43, življensko dobo 50.000ur,
komplet z izrezom v Armstrong ali Knauf,
kot npr. RISACDW-B230 . Oznaka A02
Nadgradna LED svetilka z aluminijastim
ohišjem bele barve z opalnim difuzorjem
iz PMMA, svetinimi diodami Cree ali
Osram 4000K, moči 18,8W, 230V AC,
zaščitna stopnja IP43, življensko dobo
50.000ur, kot npr. SVIT2626DW-B . Oznaka
A03
Nadgradna LED svetilka z aluminijastim
ohišjem bele barve z opalnim difuzorjem
iz PMMA, svetinimi diodami Cree ali
Osram 4000K, moči 18,8W, 230V AC,
radarskim senzorjem, zaščitna stopnja
IP43, življensko dobo 50.000ur, kot npr.
SVIT2626DW-BR . Oznaka A03R
Nadgradna svetilka za stropno montažo z
aluminijastim rastrom ojačanim s palicami
za zaščito pred udarci žog, elektronsko
dušilko, moči 2x54W/T8 EVG, kovinsko
ohišje bele barve, zaščitna stopnja IP20,
komplet s sijalkami T8 36W/840 (4000K),
komplet s pritrdilnim priborom. Kot npr.
BEGHELLI TAURUS 17-013/236/C. Oznaka
A04
Nadgradna svetilka
s rastrom iz
visikopoliranega aluminija, elektronsko
dušilko, moči 4x14W/T5 EVG, ohišje iz
prašno barvane pločevine, zaščitna
stopnja IP20, komplet
s sijalkami T5
14W/840 (4000K). Dodan obešalni pribor.
Kot npr. BEGHELLI PAVO 13-013/414/CB.
Oznaka A05
Nadgradna svetilka za prašne in vlažne
prostore,
moči
2x49W,
ohišje
iz
pocinkanega jekla z alumijastimi končniki
ter kaljenega stekla, aluminijast reflektor ,
zaščitna
stopnja
IP66,
elektronsko
Občina Naklo
kpl
4
kpl
59
kos
136
kos
129
kos
94
kos
30
kos
33
kos
12
kos
8
Razpisna dokumentacija
83 /309
Stran:
dušilko, komplet s sijalkami, kot npr.
BEGHELLI 14829 ACCIAIO T5; 2X49 W.
Oznaka A06
17
18
19
20
21
22
23
24
Nadgradna svetilka za prašne in vlažne
prostore, moč 2x28W/T5, ohišje in
zaščitna
kapa
iz
UV-stabiliziranega
polikarbonata, reflektor iz belo barvane
jeklene pločevine, zaščitna stopnja IP65,
elektronsko dušilko, komplet s sijalkami
T5 HE 35W/840 (4000K), kot npr.
BEGHELLI BS113 T5 2x28W. Oznaka A07
Svetilka za stropno oziroma stensko
montažo s kovinskim ohišjem bele barve
in opalnim steklom, svetilnimi diodami
LED Cree 4000K, 15W, življenska doba
50.000ur, zaščitna stopnja IP43,, kot npr.
Ecoartis Zarja. Oznaka S12
Stenska svetilka z jeklenim ohišjem in
opalnim steklom z omejevalcem sevanja v
zrak, moči 60W, zaščitna stopnja IP44,
komplet z varčno sijalko sijalko HIT-CE
70W/C/942 G12, kot npr. GENOVA
ROBOLUX 8269 . Oznaka S11
Svetilka za montažov betonsko steno
(osvetlitev klančine), z ohišjem iz litega
aluminija, svetilnimi diodami LED 230V,
26W, usmerjena dol,življenska doba
50.000ur, zaščitna stopnja IP54,, kot npr.
VG126 IP54 G2401 26W. Oznaka S10
Vgradna, stropna ali stenska svetilka
zasilne razsvetljave za osvetljevanje
evakuacijskih poti, moč 1x11W pripravni
spoj, avtonomija 1 h, ohišje, bel reflektor
in zaščitni pokrov iz polikarbonata,
zaščitna stopnja IP65, z nosilcem za
sekundarni strop, kot npr. BEGHELLI
Formula 65; 11W; IP65. Oznaka Z01
Nadgradna, stropna ali stenska svetilka
zasilne razsvetljave za osvetljevanje
evakuacijskih poti, moč 1x11W pripravni
spoj, avtonomija 1 h, ohišje, bel reflektor
in zaščitni pokrov iz polikarbonata,
zaščitna stopnja IP65, kot npr. BEGHELLI
Formula 65; 11W; IP65. Oznaka Z02
Piktogramska nadgradna svetilka zasilne
razsvetljave
za
označevanje
smeri
evakuacije, svetlobni vir - LED, trajni spoj,
zaščitna stopnja IP40, kot npr.MTSI PSL
231AT-7SA; IP20, s piktogramom RAVNO
komplet z obešalom za PSL1,5m. Oznaka
Z03
Piktogramska nadgradna svetilka zasilne
razsvetljave
za
označevanje
smeri
evakuacije, svetlobni vir - LED, trajni spoj,
zaščitna stopnja IP40, kot npr.MTSI PSL
231AT-7SA;
IP20
s
piktogramom
LEVO/DESNO komplet z obešalom za
PSL1,5m. Oznaka Z04
Občina Naklo
kos
34
kos
6
kos
12
kos
5
kos
24
kos
43
kos
12
kos
1
Razpisna dokumentacija
84 /309
Stran:
25
26
Piktogramska nadgradna svetilka zasilne
razsvetljave
za
označevanje
smeri
evakuacije, svetlobni vir - LED, trajni spoj,
zaščitna stopnja IP40, kot npr.MTSI PSL
131AT-7SA3H; IP40, s piktogramom
RAVNO, Oznaka Z05
Fotoluminiscenčni piktogram RAVNO
15x30cm. Oznaka ↑R
kos
64
kos
2
EM
Količina Cena za enoto
brez DDV
m
4125
m
420
m
80
m
110
m
50
m
40
m
490
kpl
1
Skupaj razsvetljava
1.2 Inštalacija moči
1
2
3
4
5
6
7
8
Kabel NYM-J 3x2,5 mm2, položen v
instalacijskih ceveh oziroma na
kabelske police, komplet z vezavo
razvodnih doz
Kabel NYM-J 5x2,5 mm2, položen v
instalacijskih ceveh oziroma na
kabelske police, komplet z vezavo
razvodnih doz
Kabel NYY-J 5x2,5 mm2, položen v
instalacijskih ceveh oziroma na
kabelske police, komplet z vezavo
razvodnih doz
Kabel TML N-RD 5G2,5 mm2 , (priklop
potopne
črpalke)
položen
v
instalacijskih ceveh oziroma na
kabelske police
Kabel NYM-J 5x6 mm2, položen v
instalacijskih ceveh oziroma na
kabelske police, komplet z vezavo
razvodnih doz
Kabel NYM-J 5x10 mm2, položen v
instalacijskih ceveh oziroma na
kabelske police, komplet z vezavo
razvodnih doz
Kabel NYM-J 4x1,5 mm2, položen v
instalacijskih ceveh oziroma na
kabelske police, komplet z vezavo
razvodnih doz
Kabliranje sistema nape in
prezračevalne naprave kuhinje.
Dobava in napeljava električnih
kablov, delno pod ometom, delno nad
ometom v PN ceveh, delno po
kabelskih policah, delno v spušcenem
stropu na kabelskih priponah,
komplet s kabelskimi cevlji. Kabli
napeljani skozi uvodnice elementov
periferne opreme ter uvodnice krmilne
omare ORM, razdelilne omarice ONM
v napi in krmilnega panela KPM,
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
Skupaj znesek
brez DDV
85 /309
Stran:
skladno z elektro načrtom in
seznamom kablov dobavitelja sistema
Media. Meritev električnih
potencialov.
9
10
11
12
13
14
Kabel ÖPVC-JB 5G4
Kabel ÖPVC-OZ 2x0,75
Kabel ÖPVC-JB 3G1,5
Kabel ÖPVC-JB YCY 4G1,5
Kabel LIYCY 3x0,75
Kabel LIYCY 2x0,75
Kabel LIYCY 4x0,75
Kabel ÖPVC-OZ 3x0,75
Kabel ÖPVC-OZ 3x1,5
Žica H07V-K 1x6
Kabliranje klimata. Dobava in
napeljava električnih kablov,
položenih delno v beton, delno pod
ometom, delno nad ometom v PN
ceveh, delno po kabelskih policah,
delno v spušcenem stropu na
kabelskih priponah, komplet s
kabelskimi čevlji. Kabli napeljani
skozi uvodnice elementov periferne
opreme ter uvodnice skladno z elektro
načrtom in seznamom kablov
dobavitelja sistema.
Kabel ÖPVC-JB 3G1,5
Kabel LIYCY 3x0,75
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
6
150
40
40
40
110
10
10
10
15
m
m
40
40
Zaščitna
plastična,
gibljiva
samougasna (RF) rebrasta cev za
vgradnjo v beton fi = 23mm, komplet z
dozami in pritrdilnim materialom
Zaščitna
plastična,
gibljiva
samougasna (RF) rebrasta cev za
vgradnjo v beton fi = 32mm, komplet z
dozami in pritrdilnim materialom
Enofazna podometna vtičnica, z
zaščitnim kontaktom, 250V, 16A,
zaščito pred dotikom, vključno z dozo,
okrasnim in nosilnim okvirjem
Tip: BERKER S.1, bele barve
Enofazna nadometna vtičnica s
pokrovom, z zaščitnim kontaktom,
250V, 16A, zaščito pred dotikom,
vključno z dozo, okrasnim in nosilnim
okvirjem
Tip: BERKER S.1, bele barve
Enofazna
DVOJNA
podometna
vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 250V,
16A, zaščito pred dotikom, vključno z
dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem
m
5657
m
90
kos
94
kos
3
kos
24
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
86 /309
Stran:
Tip: BERKER S.1, bele barve
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Enofazna
DVOJNA
vtičnica
za
vgradnjo v parapetni kanal, z
zaščitnim kontaktom, 250V, 16A,
zaščito pred dotikom, vključno z dozo,
okrasnim in nosilnim okvirjem
Tip: BERKER S.1, bele barve
Trifazna
vtičnica za vgradnjo v
parapetni
kanal,
z
zaščitnim
kontaktom, 400V, 16A, vključno z
dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem
Tip: BERKER S.1, bele barve
Trifazna
podometna
vtičnica,
z
zaščitnim kontaktom, 400V, 63A,
vključno z dozo, okrasnim in nosilnim
okvirjem
Tip: BERKER S.1, bele barve
Priklop rekuperatorja in predgrelca na
izvor električnega napajanja do
funkcionalnega delovanja
Priklop sobne enote rekuperatorja do
funkcionalnega delovanja (kabel FTP
4x2xAWG24 cat. 6 je zajet pri
šibkotočnih inštalacijah)
Priklop zrakotesne lopute na izvor
električnega napajanja v rekuperatorju
do funkcionalnega delovanja
Priklop elektromotornega pogona
ventila na plinski inštalaciji na izvor
električnega
napajanja
do
funkcionalnega delovanja
Priklop elektromotornega pogona
žaluzij in oken na izvor električnega
napajanja
do
funkcionalnega
delovanja
Dobava in montaža podometnega
stikala gor-dol za dvig in spust žaluzij,
odpiranje - zapiranje oken, vključno z
dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem
Tip: BERKER S.1, bele barve
Dobava in montaža stikala gor-dol za
dvig in spust žaluzij, odpiranje zapiranje oken za vgradnjo v
parapetni kanal, vključno z dozo,
okrasnim in nosilnim okvirjem
Tip: BERKER S.1, bele barve
Dobava in vgradnja ločilnega releja za
priklop skupine žaluzij oziroma oken
Priklop trifaznih porabnikov na izvor
električnega
napajanja
do
funkcionalnega delovanja
Priklop enofaznih porabnikov na izvor
električnega
napajanja
do
Občina Naklo
kos
44
kos
1
kos
8
kpl
1
kpl
1
kpl
8
kpl
1
kpl
98
kos
74
kos
10
kos
14
kpl
8
kpl
22
Razpisna dokumentacija
87 /309
Stran:
funkcionalnega delovanja
28
29
30
31
32
-
-
-
33
-
Priklop
senzorskih
vodovodnih
armatur
in
pisoarjev
do
funkcionalnega delovanja, kpl. z
dobavo in vgradnjo transformatorjev
Izvedba ozemljitev s kablom H07V-K
16mm2, komplet z materialom
Izvedba ozemljitev s kablom H07V-K
6mm2, komplet z materialom
Doza
za
dodatno
izenačevanje
potencialov DIP
z
ozemljitveno
zbiralko
Stikalni blok RO, vgradni, sestavljen
iz kovinske antikorozijsko zaščitene in
opleskane omare dimenzij vxšxg =
800x1200x300mm, z enotno
ključavnico in s sledečo opremo:
stikalo za preklaplanje med viri
napajanja I-0-II z ročko, osjo
(montaža na vrata omare) in zaščito
kontaktov
200A, 400V AC, 3p
varovalčni ločilnik NH00 160A za
vgradnjo na 60mm zbiralčni sistem
kos
21
kpl
30
kpl
75
kos
3
kpl
1
kos
kos
1
6
talilni vložek velikosti 00, 35A
talilni vložek velikosti 00, 50A
talilni vložek velikosti 00, 63A
talilni vložek velikosti 00, 100A
nosilec zbiralk za 60mm zbiralčni
sestav
bakrene zbiralke 30x5mm, 379A
priključne sponke s prekritjem za
60mm zbiralčni sistem, 3 polne, 150300mm2
podporni izolator M8x35mm za PEN
zbiralko, 1,5kV
razporne sponke 95-185mm2, za
zbiralke 30x5mm,
univerzalne priključne sponke za
vodnike 16 - 70mm2, za zbiralke
30x5mm,
Ostali drobni montažni in vijačni
material (instalacijski kanali, vodniki,
končnice, izolacijske blende, napisne
tablice).
Stikalni blok RPA, vgradni, sestavljen
iz kovinske antikorozijsko zaščitene in
opleskane omare dimenzij vxšxg =
800x800x210mm, z montažno ploščo,
z enotno ključavnico in s sledečo
opremo:
prenapetostna zaščita razreda II v
skladu z IEC 61643-11
kos
kos
kos
kos
kos
3
9
3
3
2
kg
kos
7
1
kos
2
kos
1
kos
12
kpl
1
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
88 /309
Stran:
-
-
-
34
-
-
-
-
35
-
-
PZH II V3+1/275/50 In(8/20) = 20kA
HERMI
glavno stikalo z rdečo ročko in
rumeno čelno ploščo (montaža v
omaro)
63A, 400V AC, 3p
zaščitno stikao FID 63/0,03 A, 4p, tip
AC
instalacijski odklopniki:
B10A, 1p, 15kA
B10A, 1p, 15kA (rdeče barve)
C10A, 1p, 15kA
C16A, 1p, 15kA
vrstne sponke
Ostali drobni montažni in vijačni
material (instalacijski kanali, vodniki,
končnice, izolacijske blende, napisne
tablice).
Stikalni blok RPB, vgradni, sestavljen
iz kovinske antikorozijsko zaščitene in
opleskane omare dimenzij vxšxg =
800x800x210mm, z montažno ploščo,
z enotno ključavnico in s sledečo
opremo:
prenapetostna zaščita razreda II v
skladu z IEC 61643-11
PZH II V3+1/275/50 In(8/20) = 20kA
HERMI
glavno stikalo z rdečo ročko in
rumeno čelno ploščo (montaža v
omaro)
63A, 400V AC, 3p
zaščitno stikao FID 63/0,03 A, 4p, tip
AC
instalacijski odklopniki:
B10A, 1p, 15kA
B10A, 1p, 15kA (rdeče barve)
C10A, 1p, 15kA
C16A, 1p, 15kA
vrstne sponke
Ostali drobni montažni in vijačni
material (instalacijski kanali, vodniki,
končnice, izolacijske blende, napisne
tablice).
Stikalni blok RKU, vgradni, sestavljen
iz kovinske antikorozijsko zaščitene in
opleskane omare dimenzij vxšxg =
800x800x210mm, z montažno ploščo,
z enotno ključavnico in s sledečo
opremo:
prenapetostna zaščita razreda II v
skladu z IEC 61643-11
PZH II V3+1/275/50 In(8/20) = 20kA
HERMI
glavno stikalo z rdečo ročko in
Občina Naklo
kos
1
kos
kos
1
1
kos
kos
kos
kos
kpl
11
2
5
13
1
kpl
1
kos
1
kos
kos
1
1
kos
kos
kos
kos
kpl
11
2
5
13
1
kpl
1
kos
1
Razpisna dokumentacija
89 /309
Stran:
-
-
36
-
-
-
-
-
rumeno čelno ploščo (montaža v
omaro)
100A, 400V AC, 3p
zaščitno stikao FID 100/0,03 A, 4p, tip
A za izmenične in pulzirajoče tokove
merilnik porabe električne energije, 3
fazni, direktni priklop, 2 tarifi, 100A
instalacijski odklopniki:
B10A, 1p, 15kA
B10A, 1p, 15kA (rdeče barve)
C16A, 1p, 15kA
C16A, 3p, 15kA
C20A, 3p, 15kA
modularni kontaktor za vgradnjo na
tipsko montažno letev, 40A
vrstne sponke
Ostali drobni montažni in vijačni
material (instalacijski kanali, vodniki,
končnice, izolacijske blende, napisne
tablice).
Stikalni blok RN, vgradni, sestavljen iz
kovinske antikorozijsko zaščitene in
opleskane omare dimenzij vxšxg =
800x800x210mm, z montažno ploščo,
z enotno ključavnico in s sledečo
opremo:
prenapetostna zaščita razreda II v
skladu z IEC 61643-11
PZH II V3+1/275/50 In(8/20) = 20kA
HERMI
glavno stikalo z rdečo ročko in
rumeno čelno ploščo (montaža v
omaro)
63A, 400V AC, 3p
zaščitno stikao FID 63/0,03 A, 4p, tip
AC
instalacijski odklopniki:
B10A, 1p, 15kA
B10A, 1p, 15kA (rdeče barve)
C10A, 1p, 15kA
C16A, 1p, 15kA
C16A, 3p, 15kA
modularni kontaktor za vgradnjo na
tipsko montažno letev, 20A, z dvema
zapiralnima kontaktoma
vrstne sponke
Ostali drobni montažni in vijačni
material (instalacijski kanali, vodniki,
končnice, izolacijske blende, napisne
tablice).
Občina Naklo
kos
kos
1
1
kos
1
kos
kos
kos
kos
kos
kos
2
1
22
7
3
3
kpl
1
kpl
1
kos
1
kos
kos
1
1
kos
kos
kos
kos
kos
kos
5
1
8
18
2
1
kpl
1
Razpisna dokumentacija
90 /309
Stran:
37
-
-
-
-
38
-
-
-
Stikalni blok RKL, vgradni, sestavljen
iz kovinske antikorozijsko zaščitene in
opleskane omare dimenzij vxšxg =
800x800x210mm, z montažno ploščo,
z enotno ključavnico in s sledečo
opremo:
prenapetostna zaščita razreda II v
skladu z IEC 61643-11
PZH II V3+1/275/50 In(8/20) = 20kA
HERMI
glavno stikalo z rdečo ročko in
rumeno čelno ploščo (montaža v
omaro)
40A, 400V AC, 3p
zaščitno stikao FID 40/0,03 A, 4p, tip
AC
instalacijski odklopniki:
B10A, 1p, 15kA
B10A, 1p, 15kA (rdeče barve)
C10A, 1p, 15kA
C16A, 1p, 15kA
C16A, 3p, 15kA
vrstne sponke
Ostali drobni montažni in vijačni
material (instalacijski kanali, vodniki,
končnice, izolacijske blende, napisne
tablice).
Stikalni blok RKOT, vgradni,
sestavljen iz kovinske antikorozijsko
zaščitene in opleskane omare
dimenzij vxšxg = 800x600x210mm, z
enotno ključavnico in s sledečo
opremo:
glavno stikalo z rdečo ročko in
rumeno čelno ploščo (montaža v
omaro)
80A, 400V AC, 3p
zaščitno stikao FID 80/0,03 A, 4p, za
izmenične in pulzirajoče tokove top A
merilnik porabe električne energije, 3
fazni, direktni priklop, 2 tarifi, 63A
instalacijski odklopniki:
C6A, 1p, 15kA
B10A, 1p, 15kA
C20A, 3p, 15kA
C35A, 3p, 15kA
modularni kontaktor za vgradnjo na
tipsko montažno letev, 20A
grebenasto stikalo za vgradnjo na
vrata, 16A
vrstne sponke
Ostali drobni montažni in vijačni
material (instalacijski kanali, vodniki,
Občina Naklo
kpl
1
kos
1
kos
kos
1
1
kos
kos
kos
kos
kos
kpl
5
1
1
10
2
1
kpl
1
kos
kos
1
1
kos
1
kos
kos
kos
kos
kos
13
2
1
2
12
kos
1
kpl
1
Razpisna dokumentacija
91 /309
Stran:
končnice, izolacijske blende, napisne
tablice).
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Kabel ÖPVC-JB 3G1,5mm2 , (dovod do
regulacije), položen v instalacijskih
ceveh, NIK kanalih oziroma položen
na kabelske police
Kabel ÖPVC-JB 3G1mm2 , (dovod do
obtočnih črpalk,mešalnih ventilov,
preklopnega ventila), položen v
instalacijskih ceveh, NIK kanalih
oziroma položen na kabelske police
Priklop
toplotne črpalke na izvor
električnega
napajanja
do
funkcionalnega delovanja
Priklop obtočnih črpalk, mešalnih
ventilov in krmilnih elementov v
kotlovnici,
komplet z drobnim
materialom
Priklop črpalk za prečrpavanje fekalij
na izvor električnega napajanja do
funkcionalnega delovanja
Priklop hidroforja za zalivanje in
plovnega stikala z blokado suhega
teka na izvor električnega napajanja
do funkcionalnega delovanja
Kabelske police, izdelane iz cinkane
perforirane pločevine, komplet s
pokrovi,
spojnim,
nosilnim
in
pritrdilnim priborom
- kabelska polica širine 100mm in
višine 60mm
- 90 st. koleno kabelske police 100/60
m
25
m
85
kpl
2
kpl
12
kpl
2
kpl
1
kpl
1
m
18
kos
2
- kabelska polica širine 50mm in m
višine 30mm
- ločilni profil kabelske police
m
- konzola kabelske police 100mm
kos
12
- stropni nosilec kabelskega kanala
300mm
Nadometni inštalacijski kanal s
pokrovom NIK 2 30x17mm za
pritrjevanje z vijakom
Zaščitna spiralna cev EUROFLEX
Ø10mm, izdelana iz kvalitetnega PVC
materiala, primerna za vgradnjo pod
omete pri izdelavi električnih instalacij
v gradbeništvu, za zunanjo vgradnjo
ali
zaščito
vodnikov,
ki
so
izpostavljeni
neugodnim
vplivom
vlage, soli, olj in večini drugih
dražečih kemičnih proizvodov ter
atmosferskim vplivom.
Kovinski parapetni s pregrado kanal z
vso pripadajočo opremo (spojke,
pokrovi, pregrada) kot npr. ELBA
kos
6
m
20
m
15
m
49
Občina Naklo
18
15
Razpisna dokumentacija
92 /309
Stran:
AT155-72
49
prenapetostna zaščita za vgradnjo v
parapetni kanal razreda III z zvočno
signalizacijo v skladu z IEC 61643-11
PZH III C/S In (8/20) = 3kA HERMI
50
kos
22
Zatesnitev
prehoda
kablov
in kpl
kabelskih
svežnjev
skozi
mejo
požarnih sektorjev (velikosti do 0,1m2)
z ognjeodporno ekspanzijsko peno, z
požarno
odpornim
premazom
(Coating), minimalno enake požarne
odpornosti kot gradbeni element,
vgrajeno skladno z DIN 4102 del 9
36
Skupaj inštalacija moči
1.3 Instalacija šibkega toka
EM
Količina Cena za enoto
brez DDV
1
kos
1
kos
1
m
60
m
60
m
2950
2
3
4
5
Kabelska omarica TELEKOM RTO
PA18 600X450X150mm, podometne
izvedbe s ključavnico,
komplet z
priključnimi
in
ozemljitvenimi
letvicami
Stenski delilnik (namenjen za Optiko
do doma) z vgrajeno kaseto za
hrambo odvečnega vlakna, držalom za
ščitnike zvara, urejevalniki za vlakna,
vodila, pritrdilna mesta za vhodni
kabel in nastavke za montažo do 12
SC enojnih spojnikov ali do 12 štirih
FC spojnikov z kvadratno prirobnico.
Deli delilnika se medsebojno zapirajo
na klik. Izdelan je tako, da najmanjši
dopustni premeri niso preseženi.
Instalacijski
kabel
J-Y(ST)Y
20x2x0,8mm za izvedbo telefonske
inštalacije od zunanje TELEKOM
omarice do komunikacijske omare,
položen
v
instalacijskih
ceveh
oziroma na kabelske police
Kabel z optičnimi vlakni A-DQ(ZN)B2Y
1x12 G50/125 OM3 za izvedbo
inštalacije od zunanje TELEKOM
omarice do komunikacijske omare,
položen
v
instalacijskih
ceveh
oziroma na kabelske police
Kabel za izdelavo računalniške mreže
FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v
instalacijskih ceveh oziroma na
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
Skupaj znesek
brez DDV
93 /309
Stran:
kabelske police
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Instalacijski
kabel
J-Y(ST)Y
2x2x0,8mm za izvedbo domofona,
položen
v
instalacijskih
ceveh
oziroma na kabelske police
Instalacijski kabel LiYCY 4x2x0,5mm2
za povezavo termostatov, položen v
instalacijskih ceveh oziroma na
kabelske police
Kabel
ÖPVC-JZ
2x0,75mm2
,
(povezava tipal v kotlovnici), položen
v instalacijskih ceveh oziroma na
kabelske police, komplet s priklopom
Zaščitna
plastična,
gibljiva
samougasna (RF) rebrasta cev za
vgradnjo v beton ali pod omet fi =
16mm, komplet z dozami in pritrdilnim
materialom
Samostoječa
kovinska
komunikacijska omara, 19" profil
spredaj in zadaj, steklena vrata s
ključavnico, 24HE,
s snemljivima
stranicama in zadnjo steno, komplet s
5. kosi patch paneli 1HE za 24
priključkov RJ-45, optični delilnik za
24 portov 1HE, elementi za ureditev
kablov, polico,19" razdelilnikom 230V
16A z devetimi vtičnicami
Rezervno napajanje UPS 2000VA
Dvojna vtičnica RJ-45 cat6 STP s
protiprašnim pokrovčkom, komplet z
dozo
Dvojna vtičnica RJ-45 cat6 STP s
protiprašnim pokrovčkom, komplet z
dozo za vgradnjo v parapetni kanal
Domofon z dvožično povezavo, ena
zunanja enota, štiri notranje enote, z
mikrozvočnikom,
osvetljenimi
tipkami, notranjimi enotami z tipko za
odpiranje vrat in napajalnikom.
Domofon z dvožično povezavo, ena
zunanja enota, ena notranja enota , z
mikrozvočnikom,
osvetljenimi
tipkami, notranjimi enotami z tipko za
odpiranje vrat in napajalnikom.
Končna
montaža
elementov
domofona na pripravljene inštalacije,
preizkušanje, spuščanje sistema v
pogon.
Električna požarna ključavnica 24V
DC, 0,1A, odprta v breznapetostnem
stanju, za montažo v okvir vrat
Podometno
tipkalo (tipka rdeče
barve) za odpiranje
vrat s
Občina Naklo
m
300
m
540
m
90
m
2465
kos
1
kos
1
kos
31
kos
29
kpl
3
kpl
1
kpl
6
kos
8
kos
2
Razpisna dokumentacija
94 /309
Stran:
kontroliranim izhodom (s preklopnim
kontaktom) BERKER S.1, 250V, 10A
19
20
Priklop sobnega termostata ogrevanja kpl
in pohlajevanja do funkcionalnega
delovanja
Instalacijski
kabel
J-Y(ST)Y m
2x2x0,8mm za priklop merilnikov
pretoka in tipal po vezalni shemi,
položen
v
instalacijskih
ceveh
oziroma na kabelske police
23
370
Skupaj instalacija šibkega toka
1.5 Sistem javljanje vloma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EM
Kabel za protivlomne sisteme J-Y(St)Y m
10x0,22 mm2, položen v instalacijskih
ceveh oziroma na kabelske police
Kabel za izdelavo računalniške mreže m
FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v
instalacijskih ceveh oziroma na
kabelske police
Kabel NYM-J 3x1,5
m
Zaščitna
plastična,
gibljiva
samougasna
(RF)
rebrasta
cev
(oranžne barve) za vgradnjo v beton
ali pod omet fi = 16mm, komplet z
dozami in pritrdilnim materialom
Centrala z ohišjem, 8 particij, 8
področij, možnost širitve do 64
področij preko razširitvenih modulov,
vgrajen komunikator z možnostjo
klica nadzornega centra in privatne
linije, 32 uporabniških gesel, glavno
geslo, monterjevo geslo, spomin za
256
zadnjih
dogodkov,
download/upload, daljinski dostop,
možnost
programiranja
preko
računalnika
Toroidni transformator z vgrajeno
termo
varovalko
in
pritrdilnim
priborom
Modul razširitveni za 8 con, komplet
Količina Cena za enoto
brez DDV
920
30
160
m
500
kos
1
kos
2
kos
7
Kodirnik-adresibilna LCD tipkovnica, kos
osvetljen
ekran,
prikaz
con,
motenj,E(več particijski)
Senzor kombinirani PIR + MW, kos
digitalna mikroprocesorska obdelava
signalov, quad linearna tehnologija,
možnost zaznave hišnih živali do
5
Občina Naklo
Skupaj znesek
brez DDV
49
Razpisna dokumentacija
95 /309
Stran:
10
11
12
13
14
15
16
25kg,
nastavitev
polja
pokritja
mikrovalovnega senzorja, pokritje
12*12m, napajanje 9,5-14,5V DC,
tokovna poraba mirovanje 18mA
alarm 25,5mA.
stropni/zidni nosilec za IR+MW kos
senzorje
Magnetni kontakt
kos
IP modul za prenos alarmnih sporočil
v varnostno nadzorni center preko
interneta. 24-urni nadzor prenosne
poti (brez napajalnika, ohišja in AKU)
Kovinsko
ohišje
s
kontaktnim
stikalom in ključavnico
Napajalnik12V
1,5A
s
transformatorjem 230/16,5V 50VA
Akumulator 12V/7 Ah
2
3
4
2
kos
1
kos
1
kos
1
kos
4
Montaža opreme:
kpl
- montaža, vezava in označevanje
elementov na pripravljeno instalacijo,
- povezava centrale z VNC varnostne
službe,
- parametriranje sistema,
- spuščanje sistema v pogon,
- preizkus sistema,
- primopredaja sistema in poučitev
uprabnika
Skupaj sistem javljanje vloma
1
1.6 Sistem videonadzora
1
49
EM
Kabel za izdelavo računalniške mreže m
FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v
instalacijskih ceveh oziroma na
kabelske police
Kabel NYM-J 3x1,5
m
Zaščitna
plastična,
gibljiva m
samougasna
(RF)
rebrasta
cev
(oranžne barve) za vgradnjo v beton
ali pod omet fi = 16mm, komplet z
dozami in pritrdilnim materialom
Geovision 1.3MP H.264 Low Lux D/N kos
kamera z varifocal IR objektivom GVBX120D 1.3 MP progressive scan 1/3"
CMOS, 2.8-12mm varifocal auto iris
objektiv,
0.04
lux,
H.264/MJPEG/MPEG4,
30
[email protected], 3GPP, Micro/Mini
SD/SDHC card slot za lokalni arhiv,
integrirana
detekcija
prekritja,
Občina Naklo
Količina Cena za enoto
brez DDV
Skupaj znesek
brez DDV
580
260
840
12
Razpisna dokumentacija
96 /309
Stran:
spremembe
fokusa
in
premika
kamere, privacy mask, dvosmerni
zvok, 1 x DI, 1 x DO, TV-OUT BNC
konektor, napajanje 12V DC in PoE
5
kos
12
kos
1
kos
1
kos
1
1
10
11
Mrežno stikalo (switch), 16 x Mbps z kos
16 x PoE , 2 x Giga, za montažo v
RACK
Rezervno napajanje UPS 2000VA
kos
Patch panel, 16 portni
kos
1
1
12
Povezovalni PATCH kabel dolžine 1m
12
13
Rack omara, 22U, 2 polici, steklena kos
vrat, venilator, termostat
kpl
Montaža opreme:
- montaža, vezava in označevanje
elementov na pripravljeno instalacijo,
- parametriranje sistema,
- spuščanje sistema v pogon,
- preizkus sistema,
- primopredaja sistema in poučitev
uprabnika
Skupaj sistem videonadzora
6
7
8
9
14
Zunanje ohišje kamer z grelcem,
termostatom in stensko konzolo.
Monitor barvni, 22“ LCD monitor z
vhodi DVI, S-VIDEO in CVBS, 1280 x
1024 SXGA, kontrast 700 :1, 300
cd/m2, vidni kot (H/V): 170/170 )
1200 ips / 1TB / do 32ch profesionalni
video snemalnik za Geovision IP
kamere, GIP-900GV do 32 Geovision
IP kamer (ostale IP kamere podprte ob
doplačilu
licence).
Skupna
zmogljivost sistema 1200 ips, DVI
izhod, 2 x Giga LAN; podatkovni
izmenljivi disk 1 TB (nadgradljivo do 4
TB), OS na modulu, industrijsko 19''
4U ohišje; 2 leti garancije.
Dodatni trdi disk 1TB
kos
1
1
1.7 Sistem registracije delovnega časa
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
97 /309
Stran:
1
2
3
Komplet za evidenco delovnega časa kpl
sestavljajo:
- registrator za evidenco delovnega
časa z zaslonom občutljivim na dotik
Rex
H-1
- napajalnik s komunikacijskim
pretvornikom
Spider
W5-NET
(registrator je povezan s programom
preko
lokalne
mreže
(LAN))
- 10 brezkontaktnih kartic Card C-1
- program za evidenco delovnega
časa Codeks TA Kit ki skrbniku
programa omogoča vpisovanje kartic,
vnos podatkov o zaposlenih, kreiranje
urnikov, pregledovanje zabeleženih
podatkov, korekcijo zapisov, pripravo
izpisov po različnih kriterijih, vnos in
spreminjanje časovnih stavkov, itd.
Brezkontaktna kartica Card C-1 z UID - kos
Black line
Parametriranje in zagon kompleta za kpl
RDČ
Skupaj sistem registracije delovnega
časa
1.8 Splošno ozvočenje
1
2
3
4
EM
1
30
1
Količina Cena za enoto
brez DDV
ÖPVC-JB 3 x 1,5 mm2 kabel za m
zvočnike
kabel UTP cat.5E
m
350
Izvod za anteno na fasadi objekta, kos
izveden s koaksialnim kablom, (l=
30m cca )
Razvodne doze Fi 60
kos
1
Skupaj znesek
brez DDV
12
24
Skupaj splošno ozvočenje
1.9 Multimedijska oprema
EM
Količina Cena za enoto
brez DDV
1
m
48
m
150
m
60
m
48
Koaksialni kabel
RG59B/U video m
kabel
Kabel FTP CAT 6 kabel
m
48
2
3
4
5
6
Kabel NYM-J 3x2,5 mm2 za napajanje
videoprojektorja
Kabel ÖPVC-JB 2x2.5 mm2 za
zvočnike
Kabel ÖPVC-JB 4G1.5 mm2 za elektro
platno
Kabel Tasker C258 VGA kabel
Občina Naklo
Skupaj znesek
brez DDV
40
Razpisna dokumentacija
98 /309
Stran:
7
HDMI M/M kabel 25 m
kos
2
8
HDMI M/M kabel 15 m
kos
2
9
Enofazna podometna vtičnica, z kos
zaščitnim kontaktom, 250V, 16A,
vključno z dozo, okrasnim in nosilnim
okvirjem
Tip: BERKER S.1, bele barve
Podometna vtičnica za zvočnike, kos
vključno z dozo, okrasnim in nosilnim
okvirjem
Tip: BERKER S.1, bele barve
Podometna vtičnica VGA z 15 polno kos
D-subminiaturnim
priključkom,
vključno z dozo, okrasnim in nosilnim
okvirjem
Tip: BERKER S.1, bele barve
Skupaj multimedijska oprema
4
10
11
8
8
1.10 Strelovod
EM
Količina Cena za enoto
brez DDV
1
m
650
kpl
2
kos
40
Objemke odtočnih cevi iz nerjavnega
jekla za vse materiale odtočnih cevi, v
kompletu s križno sponko.
Vertikalne zaščita izvodov ozemljil do
merilnega
spoja
na
vsakem
odvodnem vodniku, dolžine 1,7 m iz
nerjavnega jekla .
Al žica AH2 - 10 mm za izvedbo
lovilnih in odvodnih vodov, položena
na nosilce delno po opečnati kritini,
delno na zeleni strehi, delno na
steno.
Žlebna sponka 55x70 iz nerjavnega
jekla fi 10mm.
Kontaktna sponka iz nerjavnega jekla,
fi 10mm - obrobe, pločevina v
kompletu.
Križne sponke 60x60/III, M8 žica-žica
iz nerjavnega jekla fi 10 mm.
Vijačni ali varjeni stik.
kos
64
kos
18
m
540
kos
70
kos
15
kos
25
kos
15
Merilne sponke 60x60/III, M8 iz
nerjavnega jekla fi 10 mm.
Povezave valjanca na G.I.P. , na
obrobe, PE zbiralko DES, varjenje na
kos
18
kos
40
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pocinkani valjanec FeZn (25 x 4) mm,
položen v peto temelja oz. v zemljo.
Podometna omarica za GIP, dimenzije
800 x 600 x 300 mm (VxŠxG); komplet
z zbiralko.
Križna sponka trak-trak.
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
Skupaj znesek
brez DDV
99 /309
Stran:
13
14
15
16
armaturno mrežo in tuje kovinske
mase.
Premazi z bitumnom.
Lovilna palica h=1m na
prezračevalnikih na strehi, komplet s
pritrdilnim materialom
Lovilna palica h=2m na
prezračevalnikih na strehi, komplet s
pritrdilnim materialom
Meritve, pregledi in izdaja merilnih
protokolov.
Skupaj strelovod
kg
3
kos
12
kos
4
kpl
1
1.11 NN razvod od stikalnega bloka PS-PMO do RO, RKL, RKOT,RKU, RPA, RPB in RN
1
2
3
4
5
6
7
-
Kabel NAYY-O 4x240 mm2 , položen v
instalacijskih
ceveh,
komplet
z
dobavo in montažo
Kabel NAYY-J 1x120 mm2 , položen v
instalacijskih
ceveh,
komplet
z
dobavo in montažo
Kabel NYY-J 5x70 mm2 , položen v
instalacijskih
ceveh,
komplet
z
dobavo in montažo
Kabel NYY-J 5x50 mm2 , položen v
instalacijskih
ceveh,
komplet
z
dobavo in montažo
Kabel NYY-J 5x25 mm2 , položen v
instalacijskih
ceveh,
komplet
z
dobavo in montažo
Zaščitna
plastična,
gibljiva
samougasna (RF) rebrasta cev za
vgradnjo v beton ali pod omet fi =
48mm, komplet z dozami in pritrdilnim
materialom
El. omara PS-PMO, tipske izvedbe,
vgradna, zaprta z vrati ter zastekleno
odprtino za odčitavanje števca s
ključavnico distribucijskega podjetja
električne energije IP43, npr
PL4NT+POL2NT. Kompletno
opremljena in preskušena. Pred
izvedbo pridobiti soglasje elektro
distribucije!
dimenzije: 1530x770x223 mm in z
vgrajeno sledečo opremo:
trifazni števec električne energije s
15-minutno registracijo delovne
energije kl.1, jalove energije kl.2
LANDIS&GYR ZMD410CT44,
3x230/400V, 5A
Občina Naklo
m
35
m
35
m
35
m
30
m
140
m
275
kpl
1
kos
1
Razpisna dokumentacija
100 /309
Stran:
-
komunikacijski vmesnik tip
LANDIS&GYR modul CU-P32
(GSM/GPRS)
SIM kartica za prenos podatkov oz.
PSTN ali ISDN telefonska linija z
možnostjo direktnega poziva (lahko je
linija od najbližjega telefona)
kos
1
kos
1
Plošča za montažo števca
vrstna merilna spončna letev
tokovno transformator MBS EASK31.5
- 200/5A
NV 3-polni horizontalni varovalčni
ločilnik velikosti 1 za montažo na
montažno ploščo, komplet s priborom
kos
kos
kos
1
1
3
kos
2
Ničelna sponka PK1/0
Varovalni vložki, velikosti 1:
160A
100A
Instalacijski odklopnik B10
prenapetostna zaščita razreda I+II v
skladu z IEC 61643-11
PZH I+II V3 275/12,5 In(8/20) = 25kA
HERMI (3+0)
Drobni material (ožicenje, vrstne
sponke, uvodnice, zbiralke
plastični kanali, napisne ploščice,
vezni material,
tovarniška dokumentacija, atesti,
navodila itd.)
Doza
za
glavno
izenačevanje
potencialov z ozemljitveno zbiralko
Izvedba priklopa kabla v delu omare
Elektro,
komplet
s
potrebnim
materialom
Povezava plinskega števca in števca
električne energije s kablom J-Y(St)Y
2x2x0,8mm dolžine
in izvedba
priklopa kabla na plinskem števcu in
v delu omare Elektro, komplet z
zaščitno
cevjo
in
potrebnim
materialom
NN razvod od stikalnega bloka PSPMO do RO, RKL, RKOT,RKU, RPA,
RPB in RN
kos
1
kos
kos
kos
3
3
1
kos
1
kpl
1
kos
1
kpl
1
kpl
1
1.12 Zaključna dela
EM
Količina Cena za enoto
brez DDV
1
kpl
1
-
-
-
-
-
8
9
10
Vnos v kataster komunalnih vodov
Skupaj znesek
brez DDV
Skupaj zaključna dela
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
101 /309
Stran:
STROJNE INSTALACIJE
V ceni mora biti vključeno:
- dobava in montaža opreme na za to predvidno mesto, vključno z manipulativnimi in
transportnimi stroški
- vključene morajo biti meritve, vregulacija sistema, zagon naprav, preskusni zagon,
poskusno obratovanje (72 ur), pregled instalacij, armatur, delovanje črpalk in ostalih
naprav
- potrebni preboji za vodenje instalacij, droben varilni in montažni in pritrdilni
material, izpiranje cevovodov, polnjenje sistemov z mehčano vodo, pripravljalna,
zaključna in nepredvidena dela, splošni stroški
- meritve hidrantnega omrežja s poročilom o meritvah pooblaščene organizacije
- meritve mikroklime prezračevalnega sistema s poročilom o meritvah pooblaščene
organizacije
- priprava dokumentacije za tehnični pregled in predajo objekta
- priprava dokumentacije za izdelavo projekta izvedenih del. Obvezno potrjeno s
strani nadzora
- pripravljalna, zaključna in nepredvidena dela, splošni stroški, stroški gradbišča,
električne energije,
- ves gradbeni odpad je potrebno odpeljati na najbližjo deponijo skladno s pavilnikom
o ravnanju z gradbenimi odpadki in to dokazovati s pisnim dokazilom.
- V primeru vgradnje opreme, ki ni identična opremi v popisu, je pa njej tehnično
ekvivalentna, je potrebno pridobiti pisno soglasje projektanta, ki v obsegu
projektantskega nadzora, na stroške izvajalca, potrdi ustreznost opreme.
Opombo je potrebno upoštevati pri vseh pozicijah tega popisa.-
em
1
količin
a
cena/em
vrednost
brez DDV
TOPLOTNA POSTAJA
1
Občina Naklo
TOPLOTNA CRPALKA TC VV
65/75 T
Dimenzije
ŠxVxG:
1500x1150x750mm
Toplotna
moc:
65kW
(W10/W55) / 75 kW (W10/W35)
Elektricna
moc:
18,5kW
(W10/W55) / 14kW (W10/W35)
Elektricno napajanje: 3x400V /
50Hz; El. varovanje: 35A
Pretok na strani toplotnega
vira: min. 16m3/h
Podatki veljajo pri temp.
podtalnice +10°C.
Dvostopenjsko
prilagajanje
moci
glede
na dejanske
potrebe.
Dodatno:
trojno
blaženje
kompresorja,
protihrupno
zašciteno
ohišje,
trojno
varovanje uparjalnika pred
zamrznitvijo.
Razpisna dokumentacija
102 /309
Stran:
Regulacija
TERMOTRONIC
(krmiljenje toplotne crpalke,
vremensko vodeno ogrevanje,
segrevanje sanitarne vode,
monovalentni in bivalentni
nacin
delovanje,
antilegionelna
zašcita,
razlicni
urniki
ogrevanja,
optimirano
delovanje obtocnih crpalk,
protizmrzovalni
program,
program za sušenje estriha,
funkcija za optimiranje števila
vklopov kompresorja...)
DODATKI
- Podstavek za preprečevanje
prenosa
vibracij
na
konstrukcijo objekta
Priključki ogrevanje: DN 50
Priključki toplotni vir: DN 65
Hladivo: R407C
Ustreza:TOPLOTNA CRPALKA
TERMOTEHNIKA
tip
TC VV 65/75 T ali kpl
enakovredno
2
Občina Naklo
1
TOPLOTNA CRPALKA TC VV
70/80 VTT (65°C)
Dimenzije
ŠxVxG:
980x1400x980mm
Toplotna
moc:
69kW
(W10/W55) / 79 kW (W10/W35)
Elektricna
moc:
19kW
(W10/W55) / 14,5kW (W10/W35)
Elektricno napajanje: 3x400V /
50Hz; El. varovanje: 40A
Pretok na strani toplotnega
vira: min. 16 m3/h
Podatki veljajo pri temp.
podtalnice +10°C.
Dvostopenjsko
prilagajanje
moci
glede
na dejanske
potrebe. Maksimalna izstopna
voda 65°C.
Dodatno:
trojno
blaženje
kompresorja,
protihrupno
zašciteno
ohišje,
trojno
varovanje uparjalnika pred
zamrznitvijo.
Regulacija
TERMOTRONIC
(krmiljenje toplotne crpalke,
vremensko vodeno ogrevanje,
segrevanje sanitarne vode,
monovalentni in bivalentni
nacin
Razpisna dokumentacija
103 /309
Stran:
delovanje,
antilegionelna
zašcita,
razlicni
urniki
ogrevanja,
optimirano
delovanje obtocnih crpalk,
protizmrzovalni
program,
program za sušenje estriha,
funkcija za optimiranje števila
vklopov kompresorja...)
DODATKI
- Podstavek za preprečevanje
prenosa
vibracij
na
konstrukcijo objekta
Priključki ogrevanje: DN 65
Priključki toplotni vir: DN 65
Hladivo: R134a
Ustreza:TOPLOTNA CRPALKA
TERMOTEHNIKA
tip TC VV 70/80 VTT (65°C) ali kpl
enakovredno
3
4
Občina Naklo
Dobava
in
montaža
zalogovnika
toplote
prostornine 500 l pokončne
izvedbe, izoliran, (deluje kot
hidravljična
kretnica),
z
minimalno štirimi merilnimi
mesti
za
termometre/temperaturna
tipala (navojna zaščitna tulka
1/2"), z 8 priključki 6/4˝ (4
zgoraj, 4 spodaj), priključek za
odzračevanje 6/4˝. Navojna
zaščitna tulka.
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:
- Prostornina: 500 l
- Višina: 1640 mm
- Premer z izolacijo / brez
izolacije 850/ 650 mm
- Masa: 103 kg
Ustreza:
proizvod
Austrija kos
Email
tip
PSM
500
ali
enakovredno
1
1
Dobava in montaža hranilnika
sanitarne vode z izolacijo,
prostornine 1000 l, emajliran
po DIN 4753, z minimalno
dvemi merilnemi mesti na
sredini in pod vrhom za
termometre/temperaturna
tipala 3/4" (navojna zaščitna
tulka 1/2"), s 3 priključki 2˝
(dovod hladne vode na dnu,
odjem sanitarne tople vode
Razpisna dokumentacija
104 /309
Stran:
izpod vrha, cirkulacija na
sredini),
priključek
za
magnezijevo anodo 2˝ na vrhu,
Možnost vgradnje električnega
grelnika do max. nazivne moči
7,5 kW za pregrevanje sistema.
Navojna zaščitna tulka.
Vgrajena Mg-anoda, prirobnica
Φ180
mm
in
ima
bel
pločevinast plašč. Izolacija
5cm trdi PU.
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:
- Prostornina: 1000 l
- Višina: 2350 mm
- Premer z izolacijo 990 mm
- Masa: 270 kg
Ustreza:
proizvod
Austrija kos
Email tip LDS 1000 ali
enakovredno
5
Avtomatski filter za vodo, s
časovno nastavitvijo in tlačnim
stikalom, za pretok m=29 m3/h,
Qn=50m3/h.
Ustreza: JUDO tip Profimat kos
JPF+
A/TP,
DN80
ali
enakovredno
6
Vodomer za meritev trenutne kos
in kumulativne kičine vode za
pretok m=29 m3/h, Qn=40
m3/h.priključek
DN
80',
skladno z zahtevo vodnega
dovoljenja.
7
Prenosnik toplote (TP1),
izdelan iz plošč iz nerjavnega
jekla, vijačene izvedbe, za
temp. od 0°C do +90°C, PN10,
lotane izvedbe, s 4 navojnimi
priključki, vključno s
parozaporno toplotno izolacijo
iz umetne mase
Ločitev podtalnice od
tehnološke vode
s parametri:
Primar:
10/6°C
29 m3/h
dpmax=19.9 kPa
medij: podtalnica
priključek - notranji navoj 2˝
ISO-G2
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
1
1
1
105 /309
Stran:
Sekundar:
4/9°C
25.1 m3/h
dpmax=19 kPa
medij: glikol (30%) - voda
priključek - notranji navoj 2˝
ISO-G2
število plošč: 113
število efektivnih plošč: 111
Dimenzije so [D×V׊]:
815×320×1264 mm, neto masa:
299 kg.
proizvod kot na primer Alfa
Laval, tip TL6BFM, ali
enakovredno
8
9
Občina Naklo
Prenosnik toplote (TP2),
izdelan iz plošč iz nerjavnega
jekla, vijačene izvedbe, za
temp. od 0°C do +90°C, PN10,
lotane izvedbe, s 4 navojnimi
priključki, vključno s
snemljivim izolacijskim
ohišjem iz umetne mase
pasivno hlajenje
s parametri:
Primar:
11/15°C
13,9 m3/h
dpmax=19 kPa
medij: glikol (30%) - voda
priključek - notranji navoj 2˝
ISO-G2
Sekundar:
12/16°C
12,9 m3/h
dpmax=13.5 kPa
medij: voda
priključek - notranji navoj 2˝
ISO-G2
število plošč: 61
število efektivnih plošč: 59
Dimenzije so [D×V׊]:
615×320×1264 mm, neto masa:
244 kg.
proizvod kot na primer Alfa
Laval, tip TL6BFM , ali
enakovredno
kpl
1
kpl
1
Prenosnik toplote (TP3),
izdelan iz plošč iz nerjavnega
jekla, vijačene izvedbe, za
temp. od 0°C do +90°C, PN10,
lotane izvedbe, s 4 navojnimi
priključki, vključno s
snemljivim izolacijskim
Razpisna dokumentacija
106 /309
Stran:
ohišjem iz umetne mase
ogrevanje sanitarne vode
s parametri:
Primar:
65/60°C
11,2 m3/h
dpmax=10.8 kPa
medij: voda
priključek - notranji navoj 2˝
ISO 228/1-G (B23)
Sekundar:
63/58°C
11,2 m3/h
dpmax=10.1 kPa
medij: sanitarna voda
priključek - notranji navoj 2˝
ISO 228/1-G (B23)
Dimenzije so [D×V׊]:
181×191×616 mm, neto masa:
24 kg.
proizvod kot na primer Alfa
Laval, tip CB110-46M,
10
Dobava in montaža obtočne
črpalke za toplo vodo 110°C in
tlak 10 bar, s prirobnico,
pritrdilnim
in
tesnilim
materialom
proizvod : kot na primer
proizvod WILO tip Stratos
s tehničnimi podatki:
10,1
- m= 23,2 m3/h
- H= 7,7 m
- Nel= 1,5 kW
- tip Stratos 80/1-12 - Č1
11
Dobava in montaža obtočne
črpalke za toplo vodo 110°C in
tlak 10 bar, navojna, s
pritrdilnim
in
tesnilim
materialom
proizvod : kot na primer
proizvod WILO tip Stratos
s tehničnimi podatki:
11,1
- m= 11,2 m3/h
- H= 3,0 m
- Nel= 0,3 kW
- tip Stratos 40/1-8 - Č2
11,2
Občina Naklo
kpl
1
kpl
1
kpl
1
- m= 11,8 m3/h
- H= 4,2 m
Razpisna dokumentacija
107 /309
Stran:
11,3
11,4
11,5
11,6
- Nel= 0,3 kW
- tip Stratos 40/1-8 - Č3
kpl
1
- m= 3,0 m3/h
- H= 3,0 m
- Nel= 0,13 kW
-Rp 1 ¼''
- tip Stratos 30/1-8 - Č6
kpl
1
- m= 4,3 m3/h
- H= 5,5 m
- Nel= 0,19 kW
- Rp 1 ¼''
- tip Stratos 30/1-10 - Č7
kpl
1
- m= 4,7 m3/h
- H= 4,2 m
- Nel= 0,19 kW
- Rp 1 ¼''
- tip Stratos 30/1-10 - Č8
kpl
1
- m= 8,6 m3/h
- H= 8,5 m
- Nel= 0,47 kW
- DN 40
- tip Stratos 40/1-12 - Č9
kpl
1
12
Dobava in montaža sanitarne
obtočne črpalke za sanitarno
vodo 110°C in tlak 10 bar,
navojna, s pritrdilnim in
tesnilim materialom
proizvod : kot na primer
proizvod WILO tip Stratos Z
s tehničnimi podatki:
12,1
- m= 11,2 m3/h
- H= 3,5 m
- Nel= 0,3 kW
- tip Stratos Z 40/1-8 GG - Č4
kpl
1
- m= 4,35 m3/h
- H= 5,35 m
- Nel= 0,3 kW
- Rp 1 ¼''/ G2''
- DN 40
- tip Stratos Z 30/1-12 GG - Č5
kpl
1
12,2
13
Občina Naklo
Dobava in montaža tripotnega
preklopnega
ventila
z
elektromotornim
ON/OFF
pogonom 230V - PV1
m = 12,9 m3/h
kvs = 31,5 m3/h
Razpisna dokumentacija
108 /309
Stran:
DN 50
14
15
16
17
kos
1
Dobava in montaža tripotnega
preklopnega
ventila
z
elektromotornim
ON/OFF
pogonom 230 V - PV2
m = 11,8 m3/h
kvs = 31,5 m3/h
DN 50
kos
2
Dobava in montaža tripotnega
mešalnega
ventila
z
elektromotornim
pogonom
230 V
m = 4,3 m3/h
kvs = 12,5 m3/h
DN 32
kot na primer TA CV 316 RGA kos
DN 32 s pogonom MC 55/230MV1
Dobava in montaža tripotnega
mešalnega
ventila
z
elektromotornim
pogonom
230 V
m = 8,6 m3/h
kvs = 25 m3/h
DN 40
kot na primer TA CV 316 RGA kos
DN 40 s pogonom MC 55/230MV2
Ekspanzijska posoda (4 bar)
Zilmet ali enakovredno
18 l
kos
35 l
kos
125 l
kos
1
1
2
2
1
18
Ekspanzijska
posoda
za kos
sanitarno vodo - 200 l (10 bar)
Zilmet ali enakovredno
1
19
Servisni ventil raztezne posode kos
3/4''
4
20
Servisni ventil raztezne posode kos
1''
1
21
Varnostni ventil PN 3 bar DN20
kos
4
22
Varnostni ventil PN 3 bar DN25
kos
1
23
Servisni ventil raztezne posode kos
za sanitarno vodo 5/4''
1
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
109 /309
Stran:
24
Varnostni ventil za sanitarno kos
vodo PN 3 BAR DN25
1
25
Polnilno praznilna pipica 3/4"
15
26
Dobava in montaža jeklenega kos
razdelilca iz jeklene brezšivne
cevi DIN 2448, dimenzije
razdelilec DN100 premera, 2 x
DN65 dovod T.Č., 2 x DN65
stropno, 2x DN 50 klimat
zaščiten AKZ, izolacija 50 mm
Armaflex, izpustna pipica
2
27
Dobava in montaža jeklenega kos
razdelilca iz jeklene brezšivne
cevi DIN 2448, dimenzije
razdelilec DN100 premera, 2 x
DN65 dovod T.Č., 2 x DN40
talno, 2x DN 32 klimat zaščiten
AKZ, izolacija 50 mm Armaflex,
izpustna pipica
2
28
Krogelna
pipa prirobnične
izvedbe Kovina PN 10 težke
izvedbe z vsem pritrdilnim in
tesnilnim materialom
DN100
kos
DN80
kos
DN65
kos
9
4
20
Krogelna pipa navojne izvedbe
Kovina PN 10 težke izvedbe z
vsem pritrdilnim in tesnilnim
materialom
DN50
DN40
DN32
DN25
DN20
17
5
6
6
8
29
30
31
32
Občina Naklo
kos
kos
kos
kos
kos
kos
Nepovratni ventil prirobnične
izvedbe PN 10
DN100
kos
DN80
kos
DN65
kos
2
1
6
Nepovratni
ventil
izvedbe PN 10
DN50
DN40
DN32
DN25
6
3
2
1
navojne
kos
kos
kos
kos
Lovilec nesnage PN 10
Razpisna dokumentacija
110 /309
Stran:
DN 100
DN 80
DN 65
DN50
DN40
DN32
DN25
33
34
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
1
1
6
4
2
2
1
Regulacijski ventil PN 10 kot
npr. TA STAF z merilnimi
priključki
DN80
kos
DN65
kos
1
2
Regulacijski ventil PN 10 kot
npr. TA STAD z merilnimi
priključki
DN50
kos
DN40
kos
DN32
kos
6
2
1
35
Termomanometer Herz 1/2" s T kos
kos-om in vsem tesnilnim
materialom PN 10
15
36
Dobava
in
montaža kos
odzračevalnega lončka f 100 x
200 mm, vključno z jekleno
cevjo R 1/2", lokacija pod
stropom
12
37
Zbirni
lijak
iz
vključeno
ves
pritrdilni material
2
38
Jeklena brezšivna cev po DIN
2440 vključno s pritrdilnim,
spojnim,
tesnilnim
in
obešalnim materialom
DN 100
m
DN 80
m
DN 65
m
15
10
60
Cevovodi za ogrevanje iz
ogljikovega jekla vključno s
pritrdilnim
in
obešalnim
materialom, kot npr. Geberit
Mapress C za ogrevanje
ф 18 x 1,2
ф 22 x 1,5
ф 28 x 1,5
ф 35 x 1,5
ф 42 x 1,5
ф 54 x 1,5
9
15
10
65
24
30
39
Občina Naklo
pločevine kos
potreben
m
m
m
m
m
m
Razpisna dokumentacija
111 /309
Stran:
40
Dobava in montaža fitingov kpl
(reduc.
In
Tkosov,spojke,kolena,prehodni
h komadov Fe-Cu E) v
vrednosti 45% cene grelne
mreže
1
41
Dobava
in
montaža kpl
pocinkanih
Titan
fitingov
(holandcev, tesnil ,reduc. n Tkosov,spojke,kolena,)
v
vrednosti 20% cene grelne
mreže
1
42
Toplotna izolacija cevi iz
žlebakov,
iz
penjenega
polietilena
EPE,
proizvod
ARMSTRONG,
Armaflex/AF,
PRIMERNA ZA OGREVANJE
AF-4-018
AF-5-022
AF-6-028
AF-6-035
AF-6-042
AF-6-054
m
m
m
m
m
m
9
14
45
20
15
35
Toplotna izolacija cevi iz
žlebakov,
iz
penjenega
polietilena
EPE,
proizvod
ARMSTRONG,
Armaflex/AF,
Dimen. cevi / debelina izolacije
t
mm,
PRIMERNA
ZA
HLAJENJE:
AF-6-114
AF-6-089
AF-6-076
AF-6-060
AF-2-048
AF-2-042
m
m
m
m
m
m
15
10
25
15
22
20
43
44
Dobava in montaža podpor za kg
cevi,
cevni
razdelilec,
iz
jeklenih profilov, pločevine in
pritrdilnega materiala
128
45
Antikorozijska zaščita cevi ter m2
cevnih obešal in podpor z
minimiziranjem
po
predhodnem čiščenju
12
46
Talni sifon 20x20
1
Občina Naklo
kpl
Razpisna dokumentacija
112 /309
Stran:
47
Dobava, montaža in nastavitev
regulacije
SELTRON
za
ogrevanje
in
hlajenje,
v
kompletu s tipali in sobnim
korektorjem ter z žičnimi
povezavami
od
elektro
omarice v isti etaži
Toplotna črpalka z izhodnim
kontaktom
poda
stanje
(ogrevanje/hlajenje), ki je pogoj
za pravilno delovanje sistema
in za pravi način delovanja
elektronske avtomatike.
V primeru hlajenja obratuje
stropno hlajenje.
V primeru ogrevanje obratuje
talno ogrevanje in ogrevanje
sanitarne vode.
Pri hlajenju je glavni pogoj
temperatura tople vode, ki je
osnova
za
prekrmiljenje
toplotne črpalke iz načina
hlajenja v način ogrevanja.
Nastavitve toplotne črpalke:
WDC20
CMP25
Diferenčni regulator SGC35
Zunanje tipalo Pt1000
Naležno cevno tipalo Pt1000
Bojlersko tipalo Pt1000
Sobna enota DD2
Potopna tulka TH1priključek
g1/2”, L=120
Varnostni
termostat
prekoračitve talnega ogrevanja
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
2
1
2
1
9
14
2
14
kos
2
48
Izdelava vrtin za potrebe kpl
prehodov cevovodov; lokacija
prebojev mora biti usklajena s
projektom
arhitekture
in
gradbene
konstrukcije
ter
potrjena od projektanta statike
pri izdelavi prebojev mora biti
prisoten nadzorni organ .
49
Ultrazvočni
kalorimeter
za
meritev potrošnje energije s
temperaturnim tipalom THF50,
vgradnim kompletom EBS,
opcijsko kartico CF51, CF55,
proizvod Allmess
Qn=10m3 , DN 40 - hlajenje, tip kpl
CF-E ali enakovredno
Qn=6m3 , DN 25 - ogrevanje, kpl
tip CF-E ali enakovredno
Qn=6m3 , DN 25 - hlajenje, tip kpl
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
10
1
2
1
113 /309
Stran:
CF-E ali enakovredno
Qn=1,5 , DN 15 - ogrevanje, tip kpl
CF-E ali enakovredno
2
50
Vodomer
za
meritev kpl
trenutnega
pretoka
in
kumulative Qn=25m3/h, DN65,
s komunikacijskim modulom
Multical 601/602,
Proizvod
Kamstrup, tip Multical 62 Q3
1
51
Merilec pretoka sanitarne vode kpl
Q=25m3/h, DN 50 proizvod
Enerkon, tip Flostar MDN50 ali
enakovredno
1
52
Hydro-center
za
povezavo kpl
vodomerov in kalorimetrov na
skupno točko z možnostjo
skupnega odčitavanja
1
53
Izvedba požarnega prehoda
cevi skozi AB steno b=20 cm
Izvedba
zapore
prehoda m2
cevnega
razvoda
skozi
požarno steno ali strop, ki se
sestoji iz požarnega premaza,
vložka
kamene
volne
in
manšete oz. okvirja širine
najmanj 10cm
0,4
54
Tlačni preiskus cevovoda na kpl
1.5-kratni obratovalni tlak, brez
armatur, trajanje 24 ur, v
skladu s predpisi. O preiskusu
se vodi zapisnik, prisoten
mora biti nadzorni organ.
Tesnostni preizkus cevovoda
na 1.1-kratni obratovalni tlak, z
armaturami.
1
55
Napisna ploščica za označitev kpl
odcepov armatur in aparatov,
izdelana
iz
dvobarvne
plastične
mase,
velikosti
150x50mm,
z
vgraviranimi
črkami velikosti 15mm, skupaj
s pritrdilnim materialom
25
56
Navodila za obratovanje in kpl
vzdrževanje, vložena v Alokvir, zaščitena s steklom,
vključno dobava in montaža
1
57
Vezalna shema, vložena v Al- kpl
1
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
114 /309
Stran:
okvir, zaščitena s steklom,
vključno dobava in montaža
58
Nepredvidena dela v vrednosti kpl
5% od vrednosti del za
kotlovnico
1
59
Vris sprememb za PID v ACAD kpl
podloge, potrjeno s strani
nadzora
1
2
1
OGREVANJE TALNO
Cevovodi za ogrevanje iz
ogljikovega jekla vključno s
pritrdilnim
in
obešalnim
materialom, kot npr. Geberit
Mapress C za ogrevanje
ф 18 x 1,2
ф 22 x 1,5
ф 28 x 1,5
ф 35 x 1,5
ф 42 x 1,5
ф 54 x 1,5
m
m
m
m
m
m
18
120
190
15
47
76
2
Dobava in montaža fitingov kpl
(reduc.
In
Tkosov,spojke,kolena,prehodni
h kosov E) v vrednosti 30%
cene vgrajenih cevi
3
Toplotna izolacija cevi iz
žlebakov,
iz
penjenega
polietilena
EPE,
proizvod
ARMSTRONG,
Armaflex/AF,
PRIMERNA ZA OGREVANJE
AF-4-018
AF-5-022
AF-6-028
AF-6-035
AF-6-042
AF-6-054
m
m
m
m
m
m
18
120
190
15
47
76
Hitromontažne
objemke
z
gumo, kompletno z navojno
palico
M8
ter
ostalim
pritrvilnim
in
vijačnim
materialom za dim. cevi:
ф 18
ф 22
ф 28
ф 35
ф 42
ф 54
kos
kos
kos
kos
kos
kos
14
50
78
6
16
24
4
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
1
115 /309
Stran:
5
Nosilna
konstrukcija
za kg
cevovode, izdelana iz jeklenih
profilov,
antikorozijsko
zaščitena, skupaj s podporami
za cevne razvode
100
6
Antikorozijska zaščita cevi ter m2
cevnih obešal in podpor z
minimiziranjem
po
predhodnem čiščenju
48
7
Avtomatski
odzračevalni
lonček,
komplet
s
samozapornim ventilom in
tesnilnim materialom
DN15
kpl
10
Cevi za talno ogrevanje REHAU
RAUTHERM ali enakovredno, s
5* difuzijsko zaporo po DIN
4726, z spojkami, loki in
pušami, dn x s:
dim. 17 x 2,00 mm
m
10320
8
9
Zaščitna cev za cev 17mm za m
zaščito cevi talnega gretja
preko dilatacijksih fug.
280
10
Matica z eurokonusom za cev kos
17mm, niklana
262
11
Sistemska plošča REHAUVarionova ali enakovredno, za
cev
17*2,00 mm; tip EPS 040 DEO,
višina h2= 20mm;h1=31mm
Skupna višina izolacije pod
cevjo H=31 mm
s potrebnimi povezovalnim m2
trakom, vozliščnimi mostički,
nosilnimi elementi
2260
12
Obrobni trak, debeline s=10,00 m
mm, H=150 mm:
1800
13
Plastifikator
za
dodajanje kanta
estrihu Rehau tip P 10
(kg/kanta)
70
14
Kompaktni razdelilec REHAU
ali enakovredno, z možnostjo
nastavitve
pretoka
na
posamezni veji, ventilčkom za
odzračenje in izpust, vključno
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
116 /309
Stran:
z
regulacijo
249137001, tip:
HKV-D 08
HKV-D 09
HKV-D 10
HKV-D 11
HKV-D 12
15
16
(230V)
art.
kos
kos
kos
kos
kos
2
3
3
2
3
13
Podometna omarica razdelilna
talnega ogrevanja za razdelilec
z vso opremo proizvod REHAU
110 ali enakovredno tip:
tip 4
kos
tip 7
kos
tip 9
kos
2
8
3
Sobni regulator REHAU
ali
enakovredno
(230V)
za
ogrevanje, vključno z:
-sistemski nosilec za regulator kos
4
17
Elektro
termo
pogon
za kos
razdelilec talnega ogrevanja za
regulacijo REHAU
ali
enakovredno (230V), vezano na
skupni sobni termostat, art.
241283002
49
18
Termometer s fitingom za kos
razdelilec talnega ogrevanja
26
19
Regulator pretoka Heimeier kpl
STAD in STAP DN25 za
razdelilec talnega ogrevanja
13
20
Pripravljalna in zaključna dela, kpl
tlačna preizkušnja s tlakom
4,5
bar,
vregulacija
regulacijskih
ventilov
in
nastavitev
dušenja
posameznih zank
1
21
Tlačni preizkus talne grelne kpl
mreže s poskusnim zagonom
in začetkom obratovanja, ki naj
obsega:
polnjenje
cevnih
registrov s hladno vodo na tlak
6 bar - v trajanju 24 ur, pregled
cevi, instalacij, armatur in
opreme; dopolnjevanje vode
1
22
Vris sprememb za PID v ACAD kpl
podloge, potrjeno s strani
nadzora
1
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
117 /309
Stran:
23
24
3
Izvedba požarnega prehoda
cevi skozi steno b=20÷25 cm
Izvedba
zapore
prehoda m2
cevnega
razvoda
skozi
požarno steno ali strop, ki se
sestoji iz požarnega premaza,
vložka
kamene
volne
in
manšete oz. okvirja širine
najmanj 10cm
Izdelava vrtin za potrebe kpl
prehodov cevovodov; lokacija
prebojev mora biti usklajena s
projektom
arhitekture
in
gradbene
konstrukcije
ter
potrjena od projektanta statike
pri izdelavi prebojev mora biti
prisoten nadzorni organ .
Dimenzija
fi5-fi10
cm,
(debelina opečnega zidu 20-25
cm)
1,1
70
HLAJENJE STROPNO
1
Cevovodi za ogrevanje iz
ogljikovega jekla vključno s
pritrdilnim
in
obešalnim
materialom, kot npr. Geberit
Mapress C za hlajenje
ф 18 x 1,2
ф 22 x 1,5
ф 28 x 1,5
ф 35 x 1,5
ф 42 x 1,5
ф 54 x 1,5
ф 76.1 x 2
m
m
m
m
m
m
m
2
Dobava in montaža fitingov kpl
(reduc.
In
Tkosov,spojke,kolena,prehodni
h kosov E) v vrednosti 30%
cene vgrajenih cevi
3
Toplotna izolacija cevi iz
žlebakov,
iz
penjenega
polietilena
EPE,
proizvod
ARMSTRONG,
Armaflex/AF,
PRIMERNA ZA HLAJENJE
AF-6-018
AF-6-022
AF-6-028
AF-6-035
Občina Naklo
m
m
m
m
Razpisna dokumentacija
8
36
231
44
22
60
37
1
8
36
231
44
118 /309
Stran:
4
AF-6-042
AF-6-054
AF-6-076
m
m
m
22
60
37
Hitromontažne
objemke
z
gumo, kompletno z navojno
palico
M8
ter
ostalim
pritrvilnim
in
vijačnim
materialom za dim. cevi:
ф 18
ф 22
ф 28
ф 35
ф 42
ф 54
ф 76.1
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
6
16
94
14
8
18
8
5
Nosilna
konstrukcija
za kg
cevovode, izdelana iz jeklenih
profilov,
antikorozijsko
zaščitena, skupaj s podporami
za cevne razvode
80
6
Antikorozijska zaščita cevi ter m2
cevnih obešal in podpor z
minimiziranjem
po
predhodnem čiščenju
51
7
Avtomatski
odzračevalni
lonček,
komplet
s
samozapornim ventilom in
tesnilnim materialom
DN15
kpl
10
Dobava in montaža cevi
Rehau-REHAUTHERM S
ali
enakovredno
po
sistemu
Teichelman za povezavo vej
stropnega
ogrevanja
in
hlajenja
17x2 (136140600)
m
2490
8
9
Dobava in montaža Rehau kpl
fitingov
ali enakovredno (tkosi 10/17/10, spojke 10/17 in
10/10, potisne puše10 in 17 ,
vodilni cevni loki 10 in 17 za
povezavo zank 10x1 stropnega
hlajenja v vrednosti 20%
vgrajenih cevi Φ10 in Φ17
10
Toplotna izolacija cevi iz
žlebakov,
iz
penjenega
polietilena
EPE,
proizvod
ARMSTRONG, Armaflex/AF ali
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
1
119 /309
Stran:
enakovredno, Dimen. cevi /
debelina izolacije 19 mm,
PRIMERNA ZA HLAJENJE
Φ 17
m
11
Antikorozijska zaščita cevi ter m2
cevnih obešal in podpor z
minimiziranjem
po
predhodnem čiščenju
12
Dobava in montaža cevi
Rehau-REHAUTHERM S
ali
enakovredno
za
stropno
ogrevanje in hlajeje; mat. cevi
zamreženi
polietilen
z
dimenzijami dn x s:
10,1x1,1 (131128240)
m
2490
12
4465
13
Dobava in montaža farmacel kos
plošč (Rehau Klimaelement sistemska plošča)
ali
enakovredno za pritrjevanje
cevi stropnega ogrevanja in
hlajenja, vključno s pritrdilnim
materialom, vijačni material,
VA75 dimenzije 620x2000x15
(202730900)
14
Podometna omarica razdelilna
talnega ogrevanja za razdelilec
z vso opremo proizvod REHAU
110 ali enakovredno tip:
tip 3
kos
tip 4
kos
tip 7
kos
1
7
1
Dobava in montaža cevnega
razdelilca za priključitev več
zank, vključno z zapornima
ventili
R
1",
termomanometrom, možnost
termostatskih
pogonov,
odzračevalnim
setom
ter
obvezno z merilci pretoka (1" x
eurokonus 3/4") MORA BITI
PRIMEREN
ZA
STROPNO
HLAJENJE - REHAU
ali
enakovredno tip:
HKV-D 04
HKV-D 06
HKV-D 08
HKV-D 11
kos
kos
kos
kos
1
6
1
1
Termometer s fitingom za kos
razdelilec stropnega hlajenja
9
15
16
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
192
120 /309
Stran:
17
Regulator pretoka Heimeier kpl
STAD in STAP
ali
enakovredno
DN25
za
razdelilec stropnega hlajenja
9
18
Hidravlično
uravnovešenje kos
razdelilcev
stropnega
ogrevanja/hlajenja
2
19
Eurokonus
niklana
118
20
Sobni termostat ogrevanje in kos
hlajenje
za
korekcijo
temperature (dT=2°C) - Seltron
ali enakovredno
19
21
Elektro
termo
pogon
za kos
razdeliec talnega ogrevanja
59
22
Dobava in montaža tlačno
neodvisnega ventila za
hidravlično uravnoteženje in
regulacijo. Funkcije: regulacija,
nastavitev pretoka, regulacija
tlačne razlike, zaporna
funkcija. Ventil je opremljen z
merilnimi priključki za meritev
pretoka, temperature in
zastojnega tlaka. Možnost
deaktiviranja regulatorja tlaka
za kakovostno izpiranje
sistema in dodatne meritve.
Spoj na pogon je preko
navojnega priključka M30x1,5.
Z navojnim priključkom PN 16,
za delovno temperaturo od –
20°C do 120°C, maks. tlačna
razlika 350 kPa, z vsem
pritrdilnim in tesnilnim
materialom
Ustreza: TA HYDRONICS, tip
TBV-CMP ali enakovredno
DN 15 NF
kos
2
Termoelektrični
pogon
za
zvezno regulacijo, potisna sila
125 N, zaščitni razred IP 54 v
vseh
pozicijah,
indikator
pozicije,
hod
4.7
mm,
prilagoditev bna napajalno
napetost, priključek M30x1.5,
telo
odporno
na
udarce
PC/ABS, normalno zaprt.
Ustreza:
TA
HYDRONICS, kos
2
23
Občina Naklo
matica
17
x2 kos
Razpisna dokumentacija
121 /309
Stran:
tip EMO TM ali enakovredno
24
Dobava in montaža zapornega
krogelnega ventila za hlajenje
PN6,
komplet
z
vsem
potrebnim spojnim, tesnilnim
in montažnim materialom dim:
DN 20
kos
25
Tlačni preizkus stropne grelne kpl
mreže s poskusnim zagonom
in začetkom obratovanja, ki naj
obsega:
polnjenje
cevnih
registrov s hladno vodo na tlak
6 bar - v trajanju 24 ur, pregled
cevi, instalacij, armatur in
opreme; dopolnjevanje vode
26
Izvedba požarnega prehoda
cevi skozi steno B=20÷25 cm
Izvedba
zapore
prehoda
cevnega
razvoda
skozi
požarno steno ali strop, ki se
sestoji iz požarnega premaza,
vložka
kamene
volne
in
manšete oz. okvirja širine
najmanj 10cm
m2
27
4
Izdelava vrtin za potrebe kpl
prehodov cevovodov; lokacija
prebojev mora biti usklajena s
projektom
arhitekture
in
gradbene
konstrukcije
ter
potrjena od projektanta statike
pri izdelavi prebojev mora biti
prisoten nadzorni organ .
Dimenzija
fi5-fi10
cm,
(debelina opečnega zidu 20-25
cm)
2
1
1
60
VODOVOD ZUNANJI
1
Občina Naklo
VSA
ZEMELJSKA
IN
GRADBENA
DELA
ZA
VODOVODNI PRIKLJUČEK SO
ZAJETA
V
GREDBENEM
POPISU
Polietilenske cevi za vodovode
po SIST ISO 4427 in SIST EN
12201-1/2, spoji s čelnim
varjenjem, cevi položene v
izkopanem
jarku
na
Razpisna dokumentacija
122 /309
Stran:
pripravljeno podlago, vključno
ves potreben pom. material
PE80-d90/12,5 bar
2
3
m
Dobava in montaža armatur
vključno s tesnilnim in spojnim
materialom LTŽ
EV zasun DN 80
kos
Dobava in montaža fazonskih
kosov vključno s tesnilnim in
spojnim materialom fazon LTŽ
fazon
prehod
PEHD
DN90/DN65
- fazon FF DN 65 L=500
- fazon FF DN 90 L=500
- MDK DN65
kombiniran
vodomer
DN65/20
- lovilec nečistoč DN90
- reducir DN90/50
- reducir DN65/50
- reducir DN65/80
- zobata spojka DN90
- zobata spojka DN80
- tesnila, vijaki in drugi
material
8
1
kos
1
kos
kos
kos
kos
1
1
1
1
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kpl
1
1
1
1
1
1
1
4
Dobava in montaža fazonskih kpl
kosov vključno z objemkami za
elektro varjenje in tesnilnim
materialom
1
5
Izvedba priključka na dovod kpl
vodovoda
vključno z vsem
potrebnim
materialom
za
spajanje
dim DN90
1
6
Dobava
in
indikacijskega
traku za vodo
8
7
Tlačni preizkus
kpl
1
8
Izvedba
dezinfekcije kpl
vodovodnega
omrežja
in
izvedba
meritev
kakovosti
vode.
1
9
Nadzor nad deli in izvedba kpl
priključka na obstoječo cev
upravljalca
vodovodnega
omrežja
1
Občina Naklo
montaža m
opozorilnega
Razpisna dokumentacija
123 /309
Stran:
10
Nepredvidena dela ocena 5%
kpl
1
11
Geodetski posnetek trase z kpl
vriom za Zemljiško knjigo
1
5
VODOVOD NOTRANJI
1
2
Polietilenske cevi za vodovode
po SIST ISO 4427 in SIST EN
12201-1/2, spoji s čelnim
varjenjem, cevi položene v
izkopanem
jarku
na
pripravljeno podlago, vključno
ves potreben pom. material
PE80-d20/12,5 bar
PE80-d63/12,5 bar
PE80-d76/12,5 bar
d40 - zaščitna cev ( kot npr.
Stigmaflex )
d110 - zaščitna cev ( kot npr.
Stigmaflex )
m
m
m
m
10
36
30
10
m
66
PE varilni končnik, skupaj z Al
ali Lž letečo prirobnico
PE80-d63/10
kpl
3
PVC
opozorilni
trak
s m
kovinskim
vložkom
ter
ponavljajočim
se
napisom
"VODOVOD", položen ca 0,3m
nad temenom cevi
4
Pocinkane cevi za instalacije
pitne
vode
zaščitene
z
izolacijskimi cevaki deb. 19
mm
položene
vidno,
spuščenem
stropu
ali
v
stenskih utorih oz. montažnih
stenah
DN 25
m
DN 50
m
5
Občina Naklo
3
66
12
22
Sistemske vodovodne cevi iz
nerjavnega jekla, izdelane iz
visokolegiranega avstenitnega
nerjavnega
CR-NI-Mo-jekla,
materiala št. 1.4401 po DIN-u
EN
10088
(npr.GEBERITMAPRESS ali enakovredno ), z
izolacijo deb. 19 mm (Hladna
voda) in 25 mm (topla in
cirkulacija), skupaj z vsemi
potrebnimi fitingi, tesnilnim,
Razpisna dokumentacija
124 /309
Stran:
obešalnim,
montažnim
pritrdilnim materialom.
6
7
8
Občina Naklo
in
DN15 (d18x1)
DN25 (d28x1,2)
DN32 (d35x1,5)
DN50 (d54x1,5)
DN65 (d76,1x2)
m
m
m
m
m
6,5
18
14
13,5
28
Kompozitne plast. vodovodne
cevi po DIN 16892/93 (PEX/Al/PE, npr.GEBERIT-MEPLA
ali enakovredno ), skupaj z
vsem potrebnim montažnim in
pritrdilnim
materialom,
do
DN20
tovarniško
toplotno
zaščitene s PE penasto gumo
deb.13
mm,
nad
DN20
zaščitene
z
izolacijskimi
žlebaki s PVC površinsko
zaščito deb. min. 19mm,
položene v tleh ali v stenskih
utorih oz. montažnih stenah HLADNA VODA
15 (d20x2,5)
20 (d26x3,0)
25 (d32x3,0)
32 (d40x3,5)
40 (d50x4)
m
m
m
m
m
274
31
34
115
15
Kompozitne plast. vodovodne
cevi po DIN 16892/93 (PEX/Al/PE, npr. GEBERIT-MEPLA
ali enakovredno), skupaj z
vsem potrebnim montažnim in
pritrdilnim materialom, gole,
položene v tleh ali v stenskih
utorih oz. montažnih stenah TOPLA VODA IN CIRKULACIJA
15 (d20x2,5)
20 (d26x3,0)
25 (d32x3,0)
32 (d40x3,5)
m
m
m
m
615
38
48
101
Dobava in montaža fitingov kpl
(reduc.
In
Tkosov,spojke,kolena,prehodni
h komadov) v vrednosti 20%
cene
vgrajene
mreže
za
notranji vodovod
Razpisna dokumentacija
1
125 /309
Stran:
9
10
11
12
13
14
Občina Naklo
Toplotna izolacija cevi iz
žlebakov,
iz
penjenega
polietilena
EPE,
proizvod
ARMSTRONG, Armaflex/AF ali
enakovredno, Dimen. cevi /
debelina izolacije 25 mm, kjer
je cev v tleh
15 (d20x2,5)
20 (d26x3,0)
25 (d32x3,0)
32 (d40x3,5)
m
m
m
m
615
38
48
101
Ms podometni krogelni ventil s
pokromano kapo in rozeto
R½
kos
2
Ms krogelni ventil z ročico ter
navojnim priključkom
R½
kos
15
Kompaktni razdelilec DN50 iz
nerjavečega jekla primernega
za sanitarno hladno vodo, z
zapornimi ventili na posamezni
veji, ventilčkom za odzračenje
in izpust, izoliran z 50 mm
Armaflex izolacija, z pritrdilnim
in
ternilnim
materialom.
(W.Nr.1.4401)
L=400 mm
4 izhodi
kos
2
Kompaktni razdelilec DN50 iz
nerjavečega jekla primernega
za sanitarno toplo vodo in
cirkulacijo, z zapornimi ventili
na posamezni veji, ventilčkom
za
odzračenje
in
izpust,
izoliran z 50 mm Armaflex
izolacija, z pritrdilnim in
ternilnim
materialom.
(W.Nr.1.4401) L=300 mm
3 izhodi
kos
2
Modularni
termostatski
regulacijski
ventil
za
cirkulacijo
tople
sanitarne
vode.
Uporablja
se
pri
obtočnih toplovodnih sistemih.
Omogoča
termostatsko
izravnavo
toplovodnih
sistemov v območju med 35 in
60
°C,
hidravlično
uravnovešenje in programsko
vodeno dezifekcijo.
Razpisna dokumentacija
126 /309
Stran:
Z elektrotermičnim pogonom
TWA-NC (24V)in adapterjem za
el.
pogon,
kabelskim
temperaturnim
tipalom
in
nastavkom za tipalo, komplet z
fitingi
vsem
tesnilnim,
pritrdilnim
in
nosilnim
materialom.
Ustreza: Danfoss tip: MTCV-C
ali enakovredno
DN20
kos
15
16
17
18
19
20
21
Občina Naklo
Regulator
za
programsko
vodenje termične dezinfekcije
vode in zapis temperature (8
krogov), napajalne napetosti
24V AC, vključno z SD kartico,
možnostjo povezave na CNS, z
vsem potrebnim el. ožičenjem,
ter montažnim materialom.
Ustreza: Danfoss tip: CCR-2 ali kpl
enakovredno
Podometna
omarica
za
razdelilnik sanitarne hladne,
tople vode in cirkulacije z vso
opremo za:
3 izhodi
kos
4 izhodi
kos
Termostatski mešalni ventil za
omejitev temperature tople
sanitarne vode, vključno s
podometno
omarico.
Onemogočen dostop otrok do
ventila.
Ustreza: Danfoss tip: TVM-W kpl
ali enakovredno
8
1
2
2
11
Krogelni ventil Kovina PN40
DN15
DN25
DN50
kos
kos
kos
1
2
6
Lovilec nesnage Kovina PN40
DN25
DN50
kos
kos
1
3
Izpustni ventil za zunanji pivnik
Kovina PN40
DN15
kos
1
Prof.
železo
za
izdelavo kg
podpor, konzol in obešal, vse
antikorozijsko
zaščiteno,
Razpisna dokumentacija
50
127 /309
Stran:
vključno vijaki in matice
22
Dezinfekcija
vod.
omrežja, komp
vključno
dezinfekcijsko l
sredstvo ter izdaja potrdila o
kakovosti vodi na osnovi kem.
analize
23
Izvedba požarnega prehoda
cevi skozi steno B=20÷25 cm
Izvedba
zapore
prehoda
cevnega
razvoda
skozi
požarno steno ali strop, ki se
sestoji iz požarnega premaza,
vložka
kamene
volne
in
manšete oz. okvirja širine
najmanj 10cm
24
6
1
m2
0,6
Izdelava vrtin za potrebe kpl
prehodov cevovodov; lokacija
prebojev mora biti usklajena s
projektom
arhitekture
in
gradbene
konstrukcije
ter
potrjena od projektanta statike
pri izdelavi prebojev mora biti
prisoten nadzorni organ .
Dimenzija
fi5-fi10
cm,
(debelina opečnega zidu 20-25
cm)
55
KANALIZACIJA NOTRANJA
1
2
Občina Naklo
Dobava in montaža PP odtočne
cevi, vključno s tesnili in
oblikovnimi kosi (kolena, R
kosi, odcepi, sifonska kolena,
objemkami, držali in tesnili) z
dimenzijami:
fi 30 mm
fi 50 mm
fi 75 mm
fi 110 mm
fi 125 mm
m
m
m
m
m
Dobava in montaža LŽ odtočne
cevi, vključno s tesnili in
oblikovnimi kosi (kolena, R
kosi, odcepi, objemkami, držali
in tesnili) z dimenzijami:
fi 110 mm
m
fi 125 mm
m
Razpisna dokumentacija
4
180
55
190
3
8
1
128 /309
Stran:
3
4
5
6
7
Dobava in montaža oddušne
kape (strešnik za oddušnik
dobavi in vgradi krovec) namesti se samo oddušna cev
v
namenski
strešnik)
z
dimenzijami:
fi 50
kos
fi 70
kos
fi 110
kos
3
1
21
Stenski čistilni kanalizacijski
kos, skupaj s pokrom. vratci na
jezično zaporo dim. 30/30cm
DN 50
kom
DN 70
kom
DN 100
kom
3
2
21
Čistilni kosi za PP in LŽ cevi
dimenzije:
fi 50
kos
fi 110
kos
1
6
Dobava in montaža pretočnega
talnega sifona, z inox zgornjo
ploščo, z vsem tesnilnim
materialom
(npr.
HL
ali
enakovredno), dim:
15x15
kos
15
Dobava
in
montaža
nepretočnega talnega sifona, z
inox zgornjo ploščo, z vsem
tesnilnim materialom (npr. HL
ali enakovredno) , dim:
15x15
kos
1
8
Ms podometni sifon DN40 za kpl
pralni stroj s pokrivno pokrom.
ploščo 15x15cm
2
9
Prof.
železo
za
izdelavo kg
podpor, konzol in obešal, vse
antikorozijsko
zaščiteno,
vključno vijaki in matice
80
10
Priklop (INOX) talnega sifona
za kuhinjo (dobava in vzidava
gradbenik)
odporen na visoke temperature
vrele vode
300x800
kos
200x200
kos
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
4
5
129 /309
Stran:
11
Zaščita prehoda skozi požarno kpl
steno dimenzije do fi200 s
požarno maso s certifikatom
na primer.:
Trimo tip Pirofix px-expan,
komplet
3
12
Preizkus testnosti kanalizacije
1
13
Izvedba požarnega prehoda
cevi skozi steno B=20÷25 cm
Izvedba
zapore
prehoda
cevnega
razvoda
skozi
požarno steno ali strop, ki se
sestoji iz požarnega premaza,
vložka
kamene
volne
in
manšete oz. okvirja širine
najmanj 10cm
14
7
kpl
m2
Izdelava vrtin za potrebe kpl
prehodov cevovodov; lokacija
prebojev mora biti usklajena s
projektom
arhitekture
in
gradbene
konstrukcije
ter
potrjena od projektanta statike
pri izdelavi prebojev mora biti
prisoten nadzorni organ .
Dimenzija
fi5-fi10
cm,
(debelina opečnega zidu 20-25
cm)
0,4
45
PREČRPAVANJE
KANALIZACIJE KLET
gradbena dela (jašek) v obsegu
nagrta gradbenih konstrukcji
1
Občina Naklo
Zaprto črpališče za umazane
vode oziroma drenažo v skladu
z
zahtevami
standarda
EN12050-1
Sestavljeno iz:
plastični rezervoar volumna
550l z dvema pohodnima
(pešci) pokrovoma
kabelske
uvodnice
za
napajalne kable in kable
plovnih stikal
8 kom hitrih priključkov
- 4x DN110 za dovod medija
- 2x DN50 za prazračevanje
- 2x DN65 za priklop kablov
1x priključek DN50 za priklop
ročne (opcijske) črpalke
Razpisna dokumentacija
130 /309
Stran:
2 kom črpalka ITT LOWARA tip
DOMO 10 VXT/B (0,75 kW, 3fazna)
- karakteristike QMAX=8,35 l/s,
HMAX=10 => po črpalki
- tip tekača: VORTEX
- prehodnost trdih delcev:
Ø50mm
- pribor za mokro montažo
črpalk z zaklepom
- nepovratni ventili s kroglo za
prečrpavanje
umazanih
medijev na tlačni instalaciji
krmilno zaščitna omarica tip
QDR2 za montažo na steno
3x plovno stikalo z 10m kabla
kpl
1
2
Tlačna cev fi50
m
10
3
PVC kanalizacijska
odduh fi50
za m
13
8
cev
SANITARNA OPREMA
pred nabavo celotne sanitarne
opreme ter dodatne galanterije
je potrebno pridobiti pisno
soglasje
investitorja
oz.
nadzora
ter
projektanta
notranje opreme in sicer na
podlagi priloženih vzorcev!
Sanitarna oprema srednjega
cenovnega razreda. (npr. bele
barve, CERAMICA-DOLOMITE
tip GARDA), otroški - Keramag
Dodatna galanterija: JIKA
Enoročne mešalne baterije:
Grohe Eurosmart
Senzorske mešalne baterije:
Grohe Europlus E
Stenska mešalna baterija z
dolgim
gibljivim
izlivom:
Grohe Eurosmart
InstalacijskI mont. elementi:
GEBERIT-DUOFIX
Pred montažo priključkov v
kuhinji
pridobiti
podatke
tehnološke opreme, ki bo
dejansko vgrajena.
1
Občina Naklo
Stranišče
(normalno),
vključno:
- 1 kos keramična stenska WCškoljka z zadnjim iztokom
Razpisna dokumentacija
131 /309
Stran:
vključno s:
2
3
Občina Naklo
- 1 kos trda plast. sedežna
deska skupaj s pokrovom (s
polavtomatskim zapiranjem)
- 1 kos plast. podometni
vodokotliček
z
dodatno
toplotno izolacijo, plovnim in
odlivnim
ventilom,
spojno
cevjo za vodovodno instalacijo
ter spojno cevjo za WCškoljko, s čelno tipko, vključno
z nosilnim okvirom (npr.
Geberit) za suho vgradnjo max.
deb. 15 cm z montažnim.
pritrdilnim
in
tesnilnim
materialom,
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni
reg. ventil R 1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
kpl
16
Stranišče (mali), vključno:
- 1 kos keramična stenska
viseča WC-školjka z zadnjim
iztokom, (otroška h=35cm),
skupaj s
- 1 kos trda plast. sedežna
deska skupaj s pokrovom (s
polavtomatskim zapiranjem)
- 1 kos plast. podometni
vodokotliček
z
dodatno
toplotno izolacijo, plovnim in
odlivnim
ventilom,
spojno
cevjo za vodovodno instalacijo
ter spojno cevjo za WCškoljko, s čelno tipko, vključno
z nosilnim okvirom (npr.
Geberit) za suho vgradnjo max.
deb. 15 cm z montažnim.
pritrdilnim
in
tesnilnim
materialom,
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni
reg. ventil R 1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
kpl
14
Stranišče (mini), vključno:
- 1 kos keramična stoječa WCškoljka z zadnjim iztokom,
otroška h=30cm, skupaj,
- 1 kos trda plast. sedežna
deska skupaj s pokrovom (s
Razpisna dokumentacija
132 /309
Stran:
polavtomatskim zapiranjem)
4
5
6
Občina Naklo
- 1 kos plast. podometni
vodokotliček
z
dodatno
toplotno
izolacijo
ter
dvokoličinskim
izpiranjem,
plovnim in odlivnim ventilom,
spojno cevjo za vodovodno
instalacijo ter spojno cevjo za
WC-školjko pritrdilni in tesnilni
material , s čelno tipko,
vključno z nosilnim okvirom
(npr. Geberit) za suho vgradnjo
max. deb. 15 cm z montažnim.
pritrdilnim
in
tesnilnim
materialom,
- 1 kos gumi manšeta
- 1 kos Ms pokromani kotni
reg. ventil R 1/2x3/8 z rozeto
- 2 kos poc. lesni vijak s
plastičnim zidnim vložkom
fi12
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
kpl
6
Dodatna oprema stranišča,
vključno:
- 1 kos držalo za WC-papir v
roli
- 1 kos metlica za stranišče z
držalom
- pritrdilni material
skupaj
kpl
35
Dodatna oprema inv. stranišča,
vključno:
- 1 kos trda inv. plast. sedežna
deska
- 1 kos držalo za WC-papir v
roli
- 1 kos metlica za stranišče z
držalom
- 1 kos dvokraka kljukica za
obešanje obleke
- 1 kos stransko fiksno
invalidsko držalo
- 1 kos preklopno invalidsko
držalo
- pritrdilni material
kpl
1
Stenski
brezvodni
pisoar
(komplet), vključno:
- konzolne školjke za pritrditev
na steno, s sifonskim vložkom
elektronske
podometne
armature
za
pisoar
z
Razpisna dokumentacija
133 /309
Stran:
elektromagnetnim
ventilom
DN15, 230V
- kromanega odtočnega sifona
DN50,
- pritrdilni in tesnilni material
Ustreza: Urimat tip: Ecoline kpl
Eco ali enakovredno
7
8
9
Občina Naklo
7
Umivalnik (normal, H=80cm),
vključno:
- 1 kos keram. umivalnik dim.
55x45cm
- 1 kos Ms pokrom. stoječa
enoročna mešalna baterija s
fiksnim izlivom s perlatorjem,
proizvod Grohe tip 23 467 001
ali enakovredno,
skupaj z gibljivimi priključnimi
cevmi ter kotnimi reg. Ventili
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z
odlivnim
ventilom
DN40,
rozeto, verižico in zamaškom
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
kpl
14
Umivalnik
(otroški,
H=60/55cm), vključno:
- 1 kos keram. umivalnik dim.
50x38cm
- 1 kos Ms pokrom. senzorska
stoječa mešalna baterija s
fiksnim izlivom s perlatorjem,
proizvod Grohe tip 36 325 000
ali enakovredno,
nastavitev temperature iztočne
vode prko ločenega termostata
za več umivalnikov, skupaj z
gibljivimi priključnimi cevmi
ter kotnimi reg. Ventili
1 kos Ms pokrom. S-sifon z
odlivnim
ventilom,
rozeto,
verižico in zamaškom
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
kpl
37
Dodatna oprema umivalnika
(otroci+osebje), vključno:
- 1 kos ogledalo z brušenimi
robovi
dim.
40x60
cm,
zaščiteno
s
folijo
za
preprečitev
drobljenja
v
primeru loma
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za papirnate
brisače npr. Tork matic elevat
Razpisna dokumentacija
134 /309
Stran:
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
10
11
12
Občina Naklo
kpl
51
Umivalnik
(invalidski,
H=80cm), vključno:
- 1 kos keram. umivalnik dim.
55x45cm, skupaj z zaščitno
polmasko
- 1 kpl kovinske konzole za
pritrditev
umivalnika
v
montažno
steno,
vključno
potrebni vijaki, matice ter
plastični stenski vložki, vse
antikorozijsko
zaščiteno,
pritrdilni in tesnilni material
- 1 kos Ms pokrom. stoječa
enoročna mešalna baterija s
fiksnim izlivom s perlatorjem z
dolgo ročko,
proizvod Grohe tip 32 790 000
ali enakovredno,
omejevalom iztočne količine
ter skrito meh. nastavitvijo
temp. iztočne vode, skupaj z
gibljivimi priključnimi cevmi
ter kotnimi reg. ventili
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z
odlivnim
ventilom
DN40,
rozeto, verižico in zamaškom
- pritrdilni in tesnilni material
kpl
1
Dodatna
oprema
inv.
umivalnika:
- 1 kos nagibno ogledalo dim.
60/100 cm,zaščiteno s folijo za
preprečitev
drobljenja
v
primeru loma
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos držalo za papirnate
brisače
- 2 kos stransko držalo za
umivalnik
- pritrdilni in tesnilni material
kpl
1
Bide, vključno:
- 1 kos keram. Bide
- 1 kos Ms pokrom. stoječa
enoročna mešalna baterija s
fiksnim izlivom s perlatorjem,
proizvod Grohe tip 32 929 001
ali enakovredno,
skupaj z gibljivimi priključnimi
cevmi ter kotnimi reg. Ventili
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z
odlivnim
ventilom
DN40,
Razpisna dokumentacija
135 /309
Stran:
rozeto, verižico in zamaškom
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
13
14
15
16
Občina Naklo
kpl
2
Otroška kopalna kad 70x100,
vključno:
- obzidava postavljene pršne
kadi (npr. siporeks), skupaj z
revizijskimi vratci na jezično
zaporo dim. 20x20cm
- 1 kos Ms pokrom mešalna
baterija za kopalno kad z
ročnim tušem ter dovodm
tople vode preko mešalega
termostatskega ventila
proizvod Grohe tip 23 124 000
ali enakovredno,
- 1 kpl Ms pokrom. odlivnoprelivna garnitura DN40/50 za
kop. kad s sifonom, verižico in
zamaškom ter Ms spojno cevjo
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
kpl
7
Dodatna oprema kop. kadi,
vključno:
- 1 kos držalo za tekoče milo
- 1 kos dvojno držalo za
tekstilne brisače
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
kpl
7
Pršna kad, vključno:
- 1 kos akrilna pršna kad dim.
90x90cm (npr. KOLPASAN)
- obzidava postavljene pršne
kadi (npr. siporeks), skupaj z
revizijskimi vratci na jezično
zaporo dim. 20x20cm
1 kos Ms pokrom. stenska
mešalna baterija enoročna za
pršne kadi z ročnim tušem z
gibljivo priključno cevjo ter
nosilnim drogom
proizvod Grohe tip 33 555 001
+ 27 598 00E ali enakovredno,
- 1 kos Ms pokrom. odlivni
ventil s sifonom DN50
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
kpl
4
Pršna kad, vključno:
- 1 kos akrilna pršna kad dim.
80x80cm (npr. KOLPASAN)
Razpisna dokumentacija
136 /309
Stran:
17
18
19
Občina Naklo
- obzidava postavljene pršne
kadi (npr. siporeks), skupaj z
revizijskimi vratci na jezično
zaporo dim. 20x20cm
1 kos Ms pokrom. stenska
mešalna baterija enoročna za
pršne kadi z ročnim tušem z
gibljivo priključno cevjo ter
nosilnim drogom
proizvod Grohe tip 33 555 001
+ 27 598 00E ali enakovredno,
- 1 kos Ms pokrom. odlivni
ventil s sifonom DN50
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
kpl
1
Dodatna oprema za pršno kad,
vključno:
- 1 kpl PVC zavesa ravna
dolžine 1,0m, skupaj z držalom
ter obročki
- 1 kos držalo za milo
- 2 kos dvokraka kljukica za
obešanje obleke
- pritrdilni material
skupaj
kpl
5
Keram. trokadero, vključno:
- 1 kos keram. stoječi
trokadero
- 1 kos Ms pokrom. stenska
mešalna baterija z dolgim
gibljivim izlivom ter ročno prho
proizvod Grohe tip 32 847 000
+ 27 598 00E ali enakovredno,
- 1 kos Ms pokrom. rešetka za
trokadero
- 4 kos poc. lesni vijak s plast.
zidnim vložkom ø12
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
kpl
9
Keram. blatnik, vključno:
- 1 kos keram. stoječi blatnik
- 1 kos Ms pokrom. stenska
mešalna baterija z dolgim
gibljivim izlivom ter ročno prho
proizvod Grohe tip 32 847 000
+ 27 598 00E ali enakovredno,
- 1 kos Ms pokrom. rešetka za
trokadero
- 4 kos poc. lesni vijak s plast.
zidnim vložkom ø12
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
kpl
1
Razpisna dokumentacija
137 /309
Stran:
20
21
22
23
Občina Naklo
Stenski izlivnik, vključno:
- 1 kos Ms pokrom. stenski
krogelni izpustni ventil z
nastavkom
za
priključitev
gumijaste cevi, R 1/2
- 1 kos PVC S-sifon s pokrom.
odlivnim ventilom DN 40
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
kpl
2
Pitnik h=55 cm nerjavne
izvedbe za uporabo v vrtcu, s
priklopom hladne vode
- 1 kos Ms pokrom. stenski
krogelni izpustni ventil z
nastavkom
za
priključitev
gumijaste cevi, R 1/2
- 1 kos PVC S-sifon s pokrom.
odlivnim ventilom DN 40
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
kpl
1
Priklop kuhinjskega korita,
vključno:
- 1 kos korito v obsegu dobave
opreme !!!!
- 1 kos Ms pokrom. stoječa
enoročna mešalna baterija z
dolgim
gibljivim izlivom s
perlatorjem,
proizvod Grohe tip 33 202 001
ali enakovredno,
skupaj z gibljivimi priključnimi
cevmi ter kotnimi reg. Ventili
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z
odlivnim
ventilom
DN40,
rozeto, verižico in zamaškom
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
kpl
7
Priklop kuhinjskega korita (
minikuhinja
nadstropje
in
pralnica klet), vključno:
- 1 kos korito v obsegu dobave
opreme !!!!
- 1 kos Ms pokrom. stoječa
enoročna mešalna baterija z
dolgim
gibljivim izlivom s
perlatorjem,
proizvod Grohe tip 33 281 00
ali enakovredno,
skupaj z gibljivimi priključnimi
cevmi ter kotnimi reg. Ventili
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z
Razpisna dokumentacija
138 /309
Stran:
odlivnim
ventilom
DN40,
rozeto, verižico in zamaškom
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
kpl
24
Priklop
kuhinjskega
umivalnika, vključno:
- 1 kos korito v obsegu dobave
opreme !!!!
- 1 kos Ms pokrom. stoječa
enoročna mešalna baterija z
gibljivim izlivom s perlatorjem,
proizvod Grohe tip 33 281 00
ali enakovredno, skupaj z
gibljivimi priključnimi cevmi
ter kotnimi reg. Ventili
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z
odlivnim
ventilom
DN40,
rozeto, verižico in zamaškom
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
25
kpl
4
Izvedba
kanalizacijskega
priključka
kuhinjskege
tehnološke opreme vključno:
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z
odlivnim
ventilom
DN40,
rozeto, verižico in zamaškom
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj
kpl
4
26
Kovinski koš
pedalo (V=12l)
27
Sifon pralni stroj
1
PREZRAČEVANJE
DOVODNO
ODVODNA
KLIMATSKA NAPRAVA – N1
9
Občina Naklo
2
za
smeti
na kos
kos
Razpisna dokumentacija
43
2
139 /309
Stran:
npr.
Občina Naklo
Dobava
in
montaža:
KOMPAKTNA
KLIMATSKA
NAPRAVA
PLOŠČNI
REKUPERATOR:
Klima naprava zunanje deljene
izvedbe opremljena z:
- dovodni in odvodni EC
prostotekoči
ventilator
s
termično zaščito,
- ploščni rekuperator toplote
(kocka) z izkoristkom min. 80%
- vodni grelnik,
- vodni hladilnik,
- panelni zračni filter na
dovodu in odvodu G4 in G7 ,
- zapornimi žaluzijami na
motorni pogon 24 V,
- tlačnimi in temperaturnimi
tipali,
- električna priključna omarica,
- izolirano pločevinasto ohišje
s kanalskimi nastavki,
komplet
s
pritrdilnim
in
električnim
povezovalnim
materialom.
Ohišje klimata izdelno iz vroče
pocinkanih jeklenih profilov,
dvostensko ohišje z epoksi
nanosom, z izolacijo iz kamene
volne
(debelina
50
mm)
požarno odporna razreda A1
po DIN 4102, servisna vrata,
nastavki za zajem in izpuh
zraka.
Funkcije klimata: rekuperacija
toplote, prosto nočno hlajenje
objekta, frekvenčno vodenje
ventilatorjev na konstantni
tlak.
Komplet
z:1×
Elektronska
regulacijska oprema sestoječa
iz:Hardware:
programabinli
krmilnik z nadzorno enoto in
LCD
zaslomom.
Software:
Krmiljenje
vseh
delovnih,
nadzornih in varnostnih funkcij
klimata. Zaščita rekuperatorja
proti zamrznitvi. Zagon klimata
in
nastavitev
obratovalnih
paramterov.1×
sifon
na
priključkih kondenza2× dušilci
vibracij za priključitev klimatov
na
kanale1×
nosilni
podstavek1× komplet nosilnih
nog
HIDRIA
Razpisna dokumentacija
140 /309
Stran:
:
tip:
*
*
*
*
*
2
2.1
2.2
Občina Naklo
CompAir
CF
6000
ali
enakovredno
dovod zraka DOV = 6460 m3/h
padec tlaka na dovodu DOV =
250 Pa
električna moč dovoda DOV =
1,5 kW (400 V)
odvod zraka ODV = 6460 m3/h
padec tlaka na odvodu ODV =
250 Pa
električna moč odvoda ODV =
1,5 kW (400 V)
Izkoristek rekuperatoja toplote
RRG = 80 %
Vodni grelnik:
zunanji / notranji zrak = -13°C
(80%) / 22° (-%)
Temperatura vode: 40/30°C
grelna moč = 18.7 kW
Vodni/glikolni hladilnik:
zunanji / notranji zrak = 32°C
(80%) / 18,2° (-%)
Temperatura vode: 12/16°C
hladilna moč = 20.46 kW
DxVxŠ=2940x1730x1780 mm
kos
Regulacijska proga grelnika
klimata
Elektronsko
regulirana
obtočna črpalka za grelnik
klimata
Obtočna črpalka s frekvenčno
regulacijo, z mokrim rotorjem,
z navojnim priključkom, z ECmotorjem
in
avtomatskim
prilagajanjem zmogljivosti, s
serijsko
toplotno
izolacijo
črpalke, skupaj s holandci,
spojnim
in
tesnilnim
materialom
qv=1.63 m3/h;
H= 18.5kPa
Pel ,max=90W, 230V/50Hz
t = -10÷110°C
Ustreza: GRUNDFOS tip: UPS kos
25-40F ali enakovredno
1
1
3p
regulacijski
ventil,
z
elektromotornim pogonom z
zvezno regulacijo ( 0...10V ;
24V ) in merilnimi priključki
Razpisna dokumentacija
141 /309
Stran:
3p
regulacijski
ventil
za
regulacijo
temperature;
z
merilnimi priključki;
- pretok : 1.63 m3/h
- Kvs : 5
- padec tlaka : 10.6 kPa
- dimenzija (DN): 20
komplet z priključnimi spoji;
toplotno izolacijo komplet z
prvo nastavitvijo pretoka na
objektu s strani pooblaščene
osebe
Ustreza: IMI International tip kos
CV 316 RGA s pogonom MC
55/24 ali enakovredno
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Občina Naklo
1
Krogelna pipa
Krogelna navojna pipa, PN16,
za sisteme s hladilno tekočino
10-110°C,
teflonskim
tesnjenjem, vključno z ročico,
vijačnim
in
tesnilnim
materialom.
DN32
kos
4
Regulacijski ventil
Regulacijski ventil s priključki
za
nastavitev pretoka za
uravnovešenje, prednastavitev,
meritve pretoka, tlačne razlike
in temperature, z funkcijo
zapiranja in izpusta, vključno z
vijačnim
in
tesnilnim
materialom.
Ustreza: IMI International, tip
STAD ali enakovredno
DN20
kos
1
Lovilnik nesnage
s poševnim sedežem, ohišje iz
sive
litine,
z
navojnima
priključkoma, s priključkom za
praznjenje
z
vijačnim
in
tesnilnim materialom.
DN32
kos
1
Protipovratni ventil
s ravnim sedežem, ohišje iz
sive litine,
z navojnima
priključkoma,
vključno
z
vijačnim
in
tesnilnim
materialom.
DN32
kos
1
Termometer-bimetalni
z
Razpisna dokumentacija
142 /309
Stran:
merilnim območjem 0/120°C
bimetralni
termometer
v
okroglem ohišju premera skale
100mm, območje meritve 01600C, vključno z tulko za
uvaritev v cev, vijačnim in
tesnilnim materialom.
2.8
3
3.1
3.2
3.3
Občina Naklo
kos
2
kos
2
Manometer
z
merilnim
območjem 0/6 bar
manometer v okroglem ohišju
premera 100mm, priključek
DN15, območje meriteve 06bar, vključno z umirjevalno
cevjo, vijačnim in tesnilnim
materialom.
Regulacijska proga hladilnika
klimata
2p regulacijskega ventila za
hidravlično uravnoteženje in
regulacijo
temperature,
z
elektromotornim
pogonom
zvezno regulacijo ( 0...10V ;
24V in merilnimi priključki dobava zajeta v popisu CNS
opreme
2p
regulacijski
ventil
za
hidravlično uravnoteženje in
regulacijo
temperature;
z
merilnimi priključki;
- pretok : 3.17 m3/h
- Kvs : 10
- dimenzija (DN): 25
komplet z priključnimi spoji;
komplet z prvo nastavitvijo
pretoka na objektu s strani
pooblaščene
Ustreza: IMI International tip kos
CV 216 RGA s pogonom MC
55/24 ali enakovredno
Krogelna pipa
Krogelna navojna pipa, PN16,
za sisteme s hladilno tekočino
10-110°C,
teflonskim
tesnjenjem, vključno z ročico,
vijačnim
in
tesnilnim
materialom.
DN50
kos
1
3
Regulacijski ventil
Razpisna dokumentacija
143 /309
Stran:
3.4
3.5
3.6
3.7
4
Občina Naklo
Regulacijski ventil s priključki
za
nastavitev pretoka za
uravnovešenje, prednastavitev,
meritve pretoka, tlačne razlike
in temperature, z funkcijo
zapiranja in izpusta, vključno z
vijačnim
in
tesnilnim
materialom.
Ustreza: IMI International, tip
STAD ali enakovredno
DN32
kos
1
Lovilnik nesnage
s poševnim sedežem, ohišje iz
sive
litine,
z
navojnima
priključkoma, s priključkom za
praznjenje
z
vijačnim
in
tesnilnim materialom.
DN50
kos
1
Protipovratni ventil
s ravnim sedežem, ohišje iz
sive litine,
z navojnima
priključkoma,
vključno
z
vijačnim
in
tesnilnim
materialom.
DN50
kos
1
Termometer-bimetalni
z
merilnim območjem 0/120°C
bimetralni
termometer
v
okroglem ohišju premera skale
100mm, območje meritve 01600C, vključno z tulko za
uvaritev v cev, vijačnim in
tesnilnim materialom.
kos
2
kos
2
Manometer
z
merilnim
območjem 0/6 bar
manometer v okroglem ohišju
premera 100mm, priključek
DN15, območje meriteve 06bar, vključno z umirjevalno
cevjo, vijačnim in tesnilnim
materialom.
Dušilniki zvoka
Razpisna dokumentacija
144 /309
Stran:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Občina Naklo
Dušilnik zvoka za vgradnjo v
plocevinaste zracne kanale.
Sestavljajo
ga
ohišje
iz
pocinkane
plocevine
s
prikljucnimi
prirobnicami, dušilne kulise z
okvirjem iz pocinkane
plocevine, ki so zašcitene s
premazom proti odnašanju
vlaken,
z
vodilom
za
zmanjšanje padca tlaka na
obeh
straneh,
z
vsem
pritrdilnim
in
tesnilnim
materialom.
S sposobnost dušenja 28
dB(A) pri 250 Hz,
Debelina kulis: d= 200 mm
Število kulis: n= 6
Ustreza: Hidria IMP Klima tip:
DZ-2/F/P/V/200/6
ali
enakovredno
Dimenzije (širina x višina
/dolžina):
dim: 1660x690x1250
kpl
Okrogli dušilnik zvoka dolžine
1200 mm, s sposobnost
dušenja 30 dB(A) pri 250 Hz, z
vsem pritrdilnim in tesnilnim
materialom.
Ustreza: Pichler tip: SL3010/ kos
100 ali enakovredno
Okrogli dušilnik zvoka dolžine
1200 mm, s sposobnost
dušenja 29 dB(A) pri 250 Hz, z
vsem pritrdilnim in tesnilnim
materialom.
Ustreza: Pichler tip: SL3010/ kos
125 ali enakovredno
Okrogli dušilnik zvoka dolžine
1200 mm, s sposobnost
dušenja 29 dB(A) pri 250 Hz, z
vsem pritrdilnim in tesnilnim
materialom.
Ustreza: Pichler tip: SL3010/ kos
160 ali enakovredno
Okrogli dušilnik zvoka dolžine
1200 mm, s sposobnost
dušenja 27 dB(A) pri 250 Hz, z
vsem pritrdilnim in tesnilnim
materialom.
Ustreza: Pichler tip: SL3010/ kos
200 ali enakovredno
Razpisna dokumentacija
4
7
9
6
25
145 /309
Stran:
5
5.1
5.2
6
Občina Naklo
Požarne lopute
Dobava
in
montaža
protipožarne
lopute
za
preprečevanje širjenja požara
skozi
stene
s
požarno
odpornostjo 60 minut, z
ohišjem
iz
pocinkane
pločevine,
lamele
iz
izolacijskega
materiala,
elektro-motorne izvedbe (230V)
z vzmetjo s končnimi stikali za
registracijo lege odprto/zaprto
za nadzor in kontrolo ter
ostalim potrebnim pritrdilnim
in tesnilnim materialom.
Ustreza: IMP KLIMA tip:PL 2160/E16/DO
dim: 450x200
dim: 450x250
dim: 500x200
dim: 500x250
dim: 500x450
dim: 500x500
kos
kos
kos
kos
kos
kos
Ustreza: IMP KLIMA tip:PL 20S/E16/DO/PKL-20
dim: ф100
kos
dim: ф200
kos
dim: ф250
kos
1
1
1
1
2
2
6
2
2
18
Prezračevalni pravokotni in
okrogli kanali
Pravokotni in okrogli zračni
kanali iz pocinkane pločevine,
ravne
površine
kanalov
oblikovno
ojačane
z
izbočenjem
/
vbočenjem
površine,
okrogli
kanali
spiralno robljeni, vključno z
oblikovnimi
kosi,
nastavitvenimi
loputami,
revizijskimi odprtinami, obešali
ter tesnilnim in montažnim
materialom.
Skladno z zahtevami standarda
DIN ENV 12097 so v zračne
kanale nameščene revizijske
odprtine
z
zrakotesnimi
pokrovi
Min. debelina kanalov po EN
1505 (DIN 24190), EN 1506
(DIN24152) in sicer:
- d=0,75 mm za kanale do a =
500 mm, m2
- d=0,88 mm za kanale do a =
Razpisna dokumentacija
146 /309
Stran:
1000 mm, m2
- d=1,13 mm za kanale do a >
1000 mm, m2
kg
7
8
8.1
8.2
9
Mreža iz jeklene pocinkane
žice deb. 2 mm z odprtinama
12x12 mm, skupaj z okvirjem iz
pocinkane
pločevine
kot
zaključek kanala presorizacije
Ustreza: Pichler tip: MG ali
enakovredno
dim: 1000x600
kpl
Toplotna
izolacija
zračnih
kanalov
Toplotna penasta izolacija,
težko gorljiva (B1) na bazi
sintetičnega
kavčuka
z
zaprtocelično strukturo,
za
temperature -50°C do 105°C,
λ=0.033W/mK pri 0°C, kot
plošče širine 1m, debeline
19mm vključno z lepilom in
lepilnimi trakovi.
Ustreza: Armacell tip: AF- m2
19/Armaflex
Toplotna penasta izolacija,
težko gorljiva (B1) na bazi
sintetičnega
kavčuka
z
zaprtocelično strukturo,
za
temperature -50°C do 105°C,
λ=0.033W/mK pri 0°C, kot
plošče širine 1m, debeline
50mm vključno z lepilom in
lepilnimi trakovi.
Ustreza: Armacell tip: AF- m2
50/Armaflex
Občina Naklo
2
445
195
Izvedba požarnega prehoda
zračnih kanalov skozi steno
Izvedba
zapore
prehoda
kanalskega
razvoda
skozi
požarno steno ali strop, ki se
sestoji iz požarnega premaza,
vložka
kamene
volne
in
manšete oz. okvirja širine
najmanj 10cm
m2
10
10.1
6100
3
Prezračevalni odvodni ventil
Prezračevalni ventil za odvod
zraka, komplet z mehaniskim
Razpisna dokumentacija
147 /309
Stran:
10.2
11
11.1
11.2
12
Občina Naklo
regulatorjem
konstantnega
pretoka, z drobnim pritrdilnim
materialom, barva po odtenku
RAL.
Ustreza: Hidria IMP Klima tip:
PV-1 ali enakovredno
ø100
kos
ø125
kos
ø150
kos
98
2
3
Prezračevalni ventil za odvod
zraka, komplet z mehaniskim
regulatorjem
konstantnega
pretoka, z drobnim pritrdilnim
materialom, barva po odtenku
RAL.
Ustreza: Hidria IMP Klima tip:
PV-5 ali enakovredno
ø100
kos
1
Prezračevalni dovodni ventil
Prezračevalni ventil za dovod
zraka, komplet z mehaniskim
regulatorjem
konstantnega
pretoka, z drobnim pritrdilnim
materialom, barva po odtenku
RAL.
Ustreza: Hidria IMP Klima tip:
PV-2 ali enakovredno
ø100
kos
ø150
kos
8
2
Prezračevalni ventil za dovod
zraka, komplet z mehaniskim
regulatorjem
konstantnega
pretoka, z drobnim pritrdilnim
materialom, barva po odtenku
RAL.
Ustreza: Hidria IMP Klima tip:
PV-5 ali enakovredno
ø100
ø125
ø150
ø160
8
2
1
1
kos
kos
kos
kos
Aluminjasta
prezračevalna
rešetka za dovod/odvod zraka
Aluminjaste
rešetke
s
horizontalno
in
vertikalno
nameščenimi
nastavljivimi
lamelami in z reg. elementom v
obliki protismerno gibajočih se
lamel,vključno s pripadajočo
priključno komoro H=270 mm
(priključek z vrha), komplet s
Razpisna dokumentacija
148 /309
Stran:
pritrdil
materialom,
barva
rešetke po odtenku RAL.
13
14
15
Občina Naklo
Ustreza: Hidria IMP Klima tip:
AR-17/2-F ali enakovredno
dim: 425x125
kos
dim: 325x225
kos
dim: 425x225
kos
dim: 525x175
kos
6
2
28
1
Aluminjasta vratna rešetka
Aluminijasta
izenačevalna
rešetka za vgradnjo v vrata s
protiokvirjem in okvirjem za
vgradnjo,
tesnilnim
in
pritrdilnim
materialom,
z
dobavo in montažo, barva
rešetke po odtenku RAL
(določi arhitekt).
Ustreza: Hidria IMP Klima tip:
AR-4P ali enakovredno
dim: 425x 75
dim: 325x125
dim: 325x225
dim: 425x125
dim: 425x225
2
35
6
5
4
kos
kos
kos
kos
kos
Zrakotesna loputa
Zrakotesna loputa za vgradnjo
v okrogli kanal za zapiranje
dela kanalske trase izdelana
po
zahtevah
DIN
1946.Sestavljena iz ohišja in
lamele iz pocinkane pločevine,
gumijastega
tesnila,
medeninastih drsnih ležajev,
regulacijskega
dela,
elektromotornim
pogonom
(ON/OFF , 230V), s tesnilnim in
pritrdilnim materialom.
Ustreza: Hidria IMP Klima tip:
ZL-2/B8 ali enakovredno
ø125
kos
ø160
kos
3
5
Cevovodi za ogrevanje iz
ogljikovega jekla vključno s
pritrdilnim
in
obešalnim
materialom, kot npr. Geberit
Mapress C za ogrevanje
ф 35 x 1,5
m
ф 54 x 1,5
m
38
112
Razpisna dokumentacija
149 /309
Stran:
16
Dobava in montaža fitingov kpl
(reduc.
In
Tkosov,spojke,kolena,prehodni
h kosov E) v vrednosti 40%
cene grelne mreže
17
Toplotna izolacija cevi iz
žlebakov,
iz
penjenega
polietilena
EPE,
proizvod
ARMSTRONG,
Armaflex/AF,
PRIMERNA ZA OGREVANJE in
HLAJENJE
AF-6-035
m
AF-6-054
m
38
112
Hitromontažne
objemke
z
gumo, kompletno z navojno
palico
M8
ter
ostalim
pritrvilnim
in
vijačnim
materialom za dim. cevi:
ф 35
kos
ф 54
kos
12
32
18
1
19
Nosilna
konstrukcija
za kg
cevovode, izdelana iz jeklenih
profilov,
antikorozijsko
zaščitena, skupaj s podporami
za cevne razvode
20
20
Antikorozijska zaščita cevi ter m2
cevnih obešal in podpor z
minimiziranjem
po
predhodnem čiščenju
24
21
Avtomatski
odzračevalni
lonček,
komplet
s
samozapornim ventilom in
tesnilnim materialom
DN15
kpl
4
PP cev za odvod kondenza iz
klimatske naprave
PP cev za odvod kondenza iz
klimatske naprave, z vsemi
fazonskimi kosi, pritrdilinim in
montažnim
materialom
za
priklop na odvod meteorne
vode, vključno z izdelavo
utorov.
PP ø32
m
32
22
Prezračevanje WC-jev
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
150 /309
Stran:
23
24
25
26
Občina Naklo
Cevni ventilator za vgradnjo v
okrogli
kanal.
Z
nazaj
zakrivljenimi
lopaticami
in
zunanjim
rotorjem
elektromotorja. Ventilator ima
možnost hitrostne regulacije z
brezstopenjskim teristorjem ali
petstopenjskim
transformatorjem. Za zaščito
motorja proti pregrevanju ima
motor integrirane termične
kontakte s ponovno električno
nastavitvijo. Ohišje izdelano iz
pocinkane pločevine in je
zračno tesno. S spojko za
spojitev na kanal. Z montažnim
okvirjem za hitro pritrditev.
Dobava in montaža.
Dodatna oprema
- senzor prisotnosti
- montažne spojke
- konzola za pritrditev
- ožičenje
Karakteristike ventilatorja:
- V= 50 m3/h
- Teže: 2kg
- Pel= 59 W
Ustreza: Systemair tip: K kpl
100XL ali enakovredno
Dušilniki zvoka
Okrogli dušilnik zvoka dolžine
600 mm, s sposobnost dušenja
19 dB(A) pri 250 Hz, z vsem
pritrdilnim
in
tesnilnim
materialom.
Ustreza: Pichler tip: SL3010/ kos
100 ali enakovredno
Protipovratna loputa
Protipovratna
loputa
za
vgradnjo v okrogli kanal z
ohišjem
iz
pocinkane
pločevine in aluminjastimi
lamelami z vzmetjo za vračanje
loput v zaprt položaj iz
nerjavečega jekla, s tesnilnim
in pritrdilnim materialom.
Ustreza: Hidria IMP Klima tip:
RSK ali enakovredno
ø100
kos
2
2
2
Prezračevalni okrogli kanali
Razpisna dokumentacija
151 /309
Stran:
27
28
29
Občina Naklo
Okrogli prezračevalni "Spiro"
kanal iz pocinkane pločevine
izdelan po SIST EN 1506, z
revizijsko odprtino, obešali ter
tesnilnim
in
montažnim
materialom.
Kanali se izvedejo skladno s
standardom SIST EN 1507 tesnost razred B.
ø100
m
5
Zunanja prezračevalna rešetka
na odvodnem in dovodnem
kanalu
Prezračevalna okrogla zaščitna
aluminijasta rešetka, z vsem
montažnim
in
pritrdilnim
materialom
Ustreza: IMP KLIMA tip:OZR-1
ali enakovredno
dim: ø200
kos
2
Dobava in montaža okroglega
prehoda skozi nizkoenergijsko
energijsko steno vseld izogiba
toplotnega mostu in sicer
nazivni fi, nato za eno
dimenzijo Večji R kos (zaradi
večjega upora rešetke) vse z
izolacija debeline 50 mm; vmes
na prehodu OSB plošče se
Armaflex izolacija prereže in se
izvede tesnjeni spoj s tesnilni
gumikavčuk trako in nato
zopet izolacija Armaflex
ø200
kos
2
Prezračevanje
prostora
za
odpadke
Cevni ventilator za vgradnjo v
okrogli
kanal.
Z
nazaj
zakrivljenimi
lopaticami
in
zunanjim
rotorjem
elektromotorja. Ventilator ima
možnost hitrostne regulacije z
brezstopenjskim teristorjem ali
petstopenjskim
transformatorjem. Za zaščito
motorja proti pregrevanju ima
motor integrirane termične
kontakte s ponovno električno
nastavitvijo. Ohišje izdelano iz
pocinkane pločevine in je
zračno tesno. S spojko za
spojitev na kanal. Z montažnim
Razpisna dokumentacija
152 /309
Stran:
okvirjem za hitro pritrditev.
Dobava in montaža.
Dodatna oprema
digitalna
tedenska
programska ura
- montažne spojke
- konzola za pritrditev
- ožičenje
Karakteristike ventilatorja:
- V= 50 m3/h
- Teže: 2kg
- Pel= 59 W
Ustreza: Systemair tip:
100XL ali enakovredno
30
31
32
33
Občina Naklo
K kpl
Dušilniki zvoka
Okrogli dušilnik zvoka dolžine
600 mm, s sposobnost dušenja
19 dB(A) pri 250 Hz, z vsem
pritrdilnim
in
tesnilnim
materialom.
Ustreza: Pichler tip: SL3010/ kos
100 ali enakovredno
1
2
Protipovratna loputa
Protipovratna
loputa
za
vgradnjo v okrogli kanal z
ohišjem
iz
pocinkane
pločevine in aluminjastimi
lamelami z vzmetjo za vračanje
loput v zaprt položaj iz
nerjavečega jekla, s tesnilnim
in pritrdilnim materialom.
Ustreza: Hidria IMP Klima tip:
RSK ali enakovredno
ø125
kos
2
Prezračevalni okrogli kanali
Okrogli prezračevalni "Spiro"
kanal iz pocinkane pločevine
izdelan po SIST EN 1506, z
revizijsko odprtino, obešali ter
tesnilnim
in
montažnim
materialom.
Kanali se izvedejo skladno s
standardom SIST EN 1507 tesnost razred B.
ø125
m
ø160
m
5
5
Koleno za zajem in izpih zraka
Koleno za zajem in izpih
zunanjega zraka z zaščitno
rešetko, vključno pritrdilni in
Razpisna dokumentacija
153 /309
Stran:
tesnilni material
Ustreza: Pichler tip: AB ali
enakovredno
ø125
kos
ø160
kos
34
10
Toplotna
izolacija
zračnih
kanalov
Toplotna penasta izolacija,
težko gorljiva (B1) na bazi
sintetičnega
kavčuka
z
zaprtocelično strukturo,
za
temperature -50°C do 105°C,
λ=0.033W/mK pri 0°C, kot
plošče širine 1m, debeline
25mm vključno z lepilom in
lepilnimi trakovi.
Ustreza: Armacell tip: AF- m2
25/Armaflex
KUHINJSKA
NAPA
PREZRAČEVANJE
1
1.1
Občina Naklo
1
1
7,5
IN
Napa nad termičnimi elementi
...
Visoko
učinkovita
varčna
kuhinjska napa s sistemom
vračanja toplote odpadnega
zraka, by-passom in vodnim
dogrevanjem zraka
V varčno napo iz inox
pločevine je vgrajen sistem
vračanja toplote odpadnega
zraka s ploščnimi prenosniki
toplote
s
temperaturnim
izkoristkom nad 65% in sistem
prilagajanja
pretoka
zraka
intenzivnosti kuhanja. Sistem
prilagajanja
pretoka
zraka
intenzivnosti kuhanja občutno
zniža povprečen pretok zraka
glede na projektiran pretok
zraka, zaradi česar se ustrezno
zniža tudi poraba električne
energije za ventilatorje, v
posameznih primerih tudi za
več kot 50%. S kombinacijo
sistema vračanja toplote zraka
in prilagajanja pretoka zraka
intenzivnosti kuhanja lahko
varčna kuhinjska napa pokrije
tudi preko 90% potrebne
energije za ogrevanje zraka. V
varčno napo je vgrajenih več
Razpisna dokumentacija
154 /309
Stran:
ploščnih prenosnikov toplote
majhnih dimenzij, da jih je
možno prati v pomivalnem
stroju. Za dogrevanje zraka na
želeno temperaturo so v napi
vgrajeni vodni grelniki. Za
prosto hlajenje je v napi
vgrajen "by-pass", reguliran
preko motornega pogona.
Visoko učinkovit tristopenjski
sistem filtriranja odpadnega
zraka vključuje labirintni filter,
kovinski
pleteni
filter
in
ploščni prenosnik toplote, ki
ima ob vračanju toplote zraka
tudi funkcijo zadnje stopnje
filtracije.
Za
doseganje
učinkovitega sesanja je sesalni
del nape nameščen tik nad
termičnimi
elementi
za
kuhanje, kjer je največji izvor
odpadnega zraka nasičenega s
parami. Po celotnem spodnjem
obodu
nape
so
ozke
vpihovalne reže za horizontalni
vpih majhne količine svežega
zraka nazaj direktno v napo, s
čimer se poveča sesalna
učinkovitost
nape.
Po
celotnem
zgornjem
obodu
nape je sistem vpihovalnih rež
za dovod svežega zraka v
prostor kuhinje, da se doseže
enakomerna
prezračenost
delovnega
prostora
okoli
termičnih
elementov
za
kuhanje in minimalna možnost
prepiha kljub veliki količini
svežega zraka. Del svežega
zraka, pripravljenega v napi, se
lahko
koristi
tudi
za
prezračevanje
pomožnih
prostorov kuhinje kot na
primer
priprava
mesa,
zelenjave ... Za osvetlitev
termičnih elementov pod napo
so nad kaljenim steklom
vgrajene svetilke. V napo so
vgrajena
ustrezna
temperaturna
tipala
ter
diferenčni merilnik tlaka za
signalizacijo
zamazanosti
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
155 /309
Stran:
filtrov.
Dobava nape zajema obešanje
nape s pritrdilnim in obešalnim
materialom,
priklop
na
prezračevalni sistem, priklop
na sistem vodnega ogrevanja,
izdelavo in montažo inox
obloge
med
napo
in
spuščenim stropom.
Pretok zraka in padec tlaka v
napi
Pretok odvod: 5600 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 500
Pa
Pretok dovod: 5600 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 500
Pa
Grelnik vodni
Pgr = 17 kW
Tvode = 55/45 °C
Qvode = 0,48 l/s
Dpvode= 13,2 kPa
DN 20
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 3800 mm
Širina B = 2400 mm
Ustreza kuhinjska napa Media kpl
RBT-D 3800 x 2400 sredinska
izvedba.
1.2
Občina Naklo
1
Krmilna omara
Je
nadometne
izvedbe,
izdelana v zaščiti IP20. Na
prednji
strani
omare
je
upravljalski panel z LCD
prikazovalnikom in tipkami ter
glavno električno stikalo. V
omarici so vgrajeni poleg
elementov stikalne tehnike,
zaščit in sponk tudi:
- PLC krmilnik za vodenje
celotnega
sistema
varčne
Razpisna dokumentacija
156 /309
Stran:
kuhinjske nape,
- frekvenčni pretvorniki
- TAC krmilniki za vodenje EC
ventilatorjev
Glavne krmilne funkcije:
vodenje
dovodnega
in
odvodnega
ventilatorskega
sistema s pripadajočimi filtri in
žaluzijami
vzdrževanje
nastavljene
temperature
vpiha
oz.
prostora,
- upravljanje z razsvetlajvo
nape
samodejno
prilagajanje
količin
zraka
intenzvnosti
kuhanja,
možnost
samodejnega
vklapljanja in izklapljanja nape
po
nastavljeni
tedenski
časovni shemi - urniku
- nastavljanje in spremljanje
obratovalnih
parametrov
sistema preko upravljalskega
panela,
- prikaz meritev in stanj
elementov
avtomatske
regulacije sistema
- izvajanje varnostnih in
zaščitnih funkcij
- alarmiranje motenj in izpadov
- zgodovina motenj in izpadov
- vodenje dveh ventilatorjev za
dovod zraka v sosednje oz.
pomožne prostore kuhinje
- vodenje primarne črpalke za
dovod ogrevne vode v toplotni
postaji objekta
Ustreza krmilna omara ORM.
kos
1.3
Občina Naklo
1
Krmilni panel
Je nadometne izvedbe pritrjen
v neposredni bližini nape z
naslednjimi funkcijami:
- ročno izbiranje pretoka zraka
- upravljanje z razsvetljavo
varčne nape
- izvajanje preklopov med
letnim in zimskim režimom
- resetiranje napak sistema
- signaliziranje skupne napake,
zamašenosti dovodnega filtra
in zamašenost odvodnega
filtra
Razpisna dokumentacija
157 /309
Stran:
Ustreza krmilni panel KPM.
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
Občina Naklo
Periferna tipala
Kanalsko
temperaturno
tipalo zunanjega zraka
Kanalsko
temperaturno
tipalo zavrženega zraka
- Prostorsko temperaturno
tipalo
- Naležno temperaturno tipalo
grelni medij dovod
- Naležno temperaturno tipalo
grelni medij povratek
- Prostorsko diferenčno tlačno
tipalo
kos
1
kos
1
kos
1
kos
1
kos
1
kos
1
kos
1
Montaža elementov avtomatike
Zajema
montažo
krmilne kpl
omare,
krmilnega
panela,
temperaturnih tipal, tlačnih
stikal, servopogonov in ostalih
elementov
avtomatike
na
predvidena mesta.
Ventil s pogonom za vodni
grelnik
Tripotni regulacijski ventil z kpl
zveznim motornim pogonom 010 V, 24 VAC, kvs 4
Sekundarna
črpalka
in
pomožni material
Obtočna črpalka, minimalno kos
0,48 l/s, 20,2 kPa
Dušilni ventil
kos
Zapiralni ventil
kos
Montaža hidravličnega sklopa
Montaža in priklop elementov kpl
hidravličnega sklopa na vodne
grelnike vgrajene v napi,
dimenzija priključka DN 20.
Sistem za varnostni izklop
plina
Dobava, montaža, priklop in kpl
preizkus delovanja sistema za
varnostni
izklop
plina
v
primeru
nezadostnega
prezračevanja
prostorov
kuhinje.
1
1
1
1
2
1
1
Ventilator za dovod svežega
zraka iz nape v sosednje
prostore
Razpisna dokumentacija
158 /309
Stran:
Pretok: 1200 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 150
Pa
Nazivna moč motorja: 209 W
Tok/Napetost: 1,39 A / 230 V
Varovalka za ventilator D4 A
Ustreza ventilator v izoliranem kpl
ohišju Cubus 7 s TAC
motorjem z zvezno regulacijo
pretoka.
3
4
4.1
4.2
Občina Naklo
Ventilator za dovod svežega
zraka iz nape v sosednje
prostore
Pretok: 800 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 150
Pa
Nazivna moč motorja: 136 W
Tok/Napetost: 0,95 A / 230 V
Varovalka za ventilator D4 A
Ustreza ventilator v izoliranem kpl
ohišju Cubus 4 s TAC
motorjem z zvezno regulacijo
pretoka.
Dovodni
sistem
za
prezračevanje kuhinje
Dovodni ventilatorski sklop
Dovodni ventilator MUB062
560D4-A2 IE2
Pretok: 5600 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 500
Pa
Nazivna moč motorja: 2200 W
Tok/Napetost: 5,4 A / 400 V
Izolirano ohišje CFI s kasetnim
filtrom G4 in vrečastim filtrom
F7 dolžina 900 mm, višina 900
(600) mm, širina 1190 (1784)
mm.
Zapiralna žaluzija
RJG-E kpl
1190x900 širine 120 mm.
Periferna oprema dovodnega
ventilatorskega sklopa
Diferenčno tlačno stikalo za kos
ugotavljanje zamašenosti filtra.
Motorni pogonom s povratno kos
vzmetjo 24 VAC .
Dušilnik zvoka za dušenje kpl
hrupa, s sposobnost dušenja
25 dB(A) pri 250 Hz, z vsem
pritrdilnim
in
tesnilnim
materialom.
Razpisna dokumentacija
1
1
1
1
1
2
159 /309
Stran:
5
6
7
Občina Naklo
Odvodni ventilatorski sklop
Ventilatorski zaboj MUB062
560D4-K2 IE2
Pretok: 5600 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 500
Pa
Nazivna moč motorja: 2200 W
Nazivni tok/napetost: 5,4 A /
400 V
Dušilnik zvoka (2 kosa) za
dušenje hrupa, s sposobnost
dušenja 25 dB(A) pri 250 Hz, z
vsem pritrdilnim in tesnilnim
materialom.
Zapiralna žaluzija
RJG-E kpl
600x600 širine 120 mm z ONOFF motornim pogonom s
povratno vzmetjo 24 VAC.
Končna sestava nape na
objektu
Zajema
končno
sestavo kpl
kuhinjske nape s sestavnimi
deli iz nerjaveče pločevine, ko
so osrednji deli kuhinjske nape
skladno z navodili obešeni na
strop, priklopljen prezračevalni
sistem in sistem vodnega
ogrevanja. Montaža se izvede
preden se pod napo postavijo
termični bloki. V kolikor so
termični bloki obstoječi, jih
mora naročnik zaščititi tako,
da serviser lahko hodi po njih.
Klasična odvodna napa brez
svetilke
nad
pomivalnim
strojem
Dimenzije nape 860 x 650 mm
Premer priključka za kanal 315
mm
Ustreza napa Klasik ponudnika kos
Provent ali enakovredno
Ventilator za odvod zraka
Pretok zraka 700 m3/h
Tlak 200 Pa
Ustreza ventilator za odvod kos
zraka z ločenim motorjem
KBT 180 E4
Nazivna moč motorja: 140 W
Tok/Napetost: 1,1 A / 230 V
Petstopenjski
regulator kos
pretoka nazivni tok 1,5 A
Razpisna dokumentacija
1
1
1
1
1
160 /309
Stran:
8
Varnostno zaščitni sklop za
varovanje kuhinje, navojne
izvedbe, dimenzije 6/4'', max.
Vstopni tlak 100 mbar,sklop je
sestavljen
iz:
sklopa
magnetnih ventilov in tlačnega
stikala, tip LSV 225 V01-T12 ali
enakovredno
Vključno stikalna komandna kpl
omarica za nadzor varovanja
kuhinje, nadometna izvedba,
tip SO 42N ali enakovredno
1
9
Stikalo za izklop v sili
kos
2
10
Tlačno stikalo za vgradnjo na kpl
kanal nape, tip DL34-3
ali
enakovredno
z
delovnim
območjem med 0.2 in 3 mbar,
primerno za delovni tlak zraka
do 150 mbar.
1
11
Kotnik z vijaki za pritrditev kpl
tlačnega stikala za zrak DL
1
12
Priključni set
enakovredno
1
13
13.1
Cevni ventilator
Cevni ventilator za vgradnjo v
okrogli
kanal.
Z
nazaj
zakrivljenimi
lopaticami
in
zunanjim
rotorjem
elektromotorja. Ventilator ima
možnost hitrostne regulacije z
brezstopenjskim teristorjem ali
petstopenjskim
transformatorjem. Za zaščito
motorja proti pregrevanju ima
motor integrirane termične
kontakte s ponovno električno
nastavitvijo. Ohišje izdelano iz
pocinkane pločevine in je
zračno tesno. S spojko za
spojitev na kanal. Z montažnim
okvirjem za hitro pritrditev.
Dobava in montaža.
Dodatna oprema
- senzor prisotnosti
- montažne spojke
- konzola za pritrditev
- ožičenje
Karakteristike ventilatorja:
- V= 50 m3/h
- Teže: 2kg
- Pel= 59 W
Občina Naklo
za
DL
ali kpl
Razpisna dokumentacija
161 /309
Stran:
Ustreza: Systemair tip:
100XL ali enakovredno
13.2
14
14.1
14.2
15
Občina Naklo
K kpl
Cevni ventilator za vgradnjo v
okrogli
kanal.
Z
nazaj
zakrivljenimi
lopaticami
in
zunanjim
rotorjem
elektromotorja. Ventilator ima
možnost hitrostne regulacije z
brezstopenjskim teristorjem ali
petstopenjskim
transformatorjem. Za zaščito
motorja proti pregrevanju ima
motor integrirane termične
kontakte s ponovno električno
nastavitvijo. Ohišje izdelano iz
pocinkane pločevine in je
zračno tesno. S spojko za
spojitev na kanal. Z montažnim
okvirjem za hitro pritrditev.
Dobava in montaža.
Dodatna oprema
stikalo
in
prostorski
termostat
- montažne spojke
- konzola za pritrditev
- ožičenje
Karakteristike ventilatorja:
- V= 460 m3/h
- Teže:4kg
- Pel= 104 W
Ustreza: Systemair tip: K 250M kpl
ali enakovredno
Dušilniki zvoka
Okrogli dušilnik zvoka dolžine
600 mm, s sposobnost dušenja
19 dB(A) pri 250 Hz, z vsem
pritrdilnim
in
tesnilnim
materialom.
Ustreza: Pichler tip: SL3010/ kos
100 ali enakovredno
Okrogli dušilnik zvoka dolžine
1200 mm, s sposobnost
dušenja 21 dB(A) pri 250 Hz, z
vsem pritrdilnim in tesnilnim
materialom.
Ustreza: Pichler tip: SL3010/ kos
250 ali enakovredno
1
1
2
4
Prezračevalni odvodni ventil
Prezračevalni ventil za odvod
zraka, komplet z mehaniskim
regulatorjem
konstantnega
pretoka, z drobnim pritrdilnim
Razpisna dokumentacija
162 /309
Stran:
materialom, barva po odtenku
RAL.
16
17
17.1
17.2
18
Občina Naklo
Ustreza: Hidria IMP Klima tip:
PV-1 ali enakovredno
ø100
kos
ø160
kos
2
3
Prezračevalni dovodni ventil
Prezračevalni ventil za dovod
zraka, komplet z mehaniskim
regulatorjem
konstantnega
pretoka, z drobnim pritrdilnim
materialom, barva po odtenku
RAL.
Ustreza: Hidria IMP Klima tip:
PV-5 ali enakovredno
ø100
kos
ø160
kos
1
1
Aluminjasta
prezračevalna
rešetka za dovod zraka
Aluminjaste rešetke z fiksnimi
lamelami za vgradnjo v kanal, z
reg.
elementom
v
obliki
protismerno
gibajočih
se
lamel, komplet s pritrdil
materialom, barva rešetke po
odtenku RAL.
Ustreza: Hidria IMP Klima tip:
AR-3/2-F ali enakovredno
dim: 825x225
kos
7
Aluminjaste rešetke z fiksnimi
lamelami za vgradnjo v kanal,
komplet s pritrdil materialom,
barva rešetke po odtenku RAL.
Ustreza: Hidria IMP Klima tip:
AR-3 ali enakovredno
dim: 825x325
kos
1
Aluminjasta vratna rešetka
Aluminijasta
izenačevalna
rešetka za vgradnjo v vrata s
protiokvirjem in okvirjem za
vgradnjo,
tesnilnim
in
pritrdilnim
materialom,
z
dobavo in montažo, barva
rešetke po odtenku RAL
(določi arhitekt).
Ustreza: Hidria IMP Klima tip:
AR-4P ali enakovredno
dim: 325x125
kos
dim: 325x225
kos
dim: 625x225
kos
2
1
1
Razpisna dokumentacija
163 /309
Stran:
19
20
20.1
Zrakotesna loputa
Zrakotesna loputa za vgradnjo
v okrogli kanal za zapiranje
dela kanalske trase izdelana
po
zahtevah
DIN
1946.Sestavljena iz ohišja in
lamele iz pocinkane pločevine,
gumijastega
tesnila,
medeninastih drsnih ležajev,
regulacijskega
dela,
elektromotornim
pogonom
(ON/OFF , 230V), s tesnilnim in
pritrdilnim materialom.
Ustreza: Hidria IMP Klima tip:
ZL-2/B8 ali enakovredno
ø315
kos
Prezračevalni pravokotni in
okrogli kanali
Pravokotni in okrogli zračni
kanali iz pocinkane pločevine,
ravne
površine
kanalov
oblikovno
ojačane
z
izbočenjem
/
vbočenjem
površine,
okrogli
kanali
spiralno robljeni, vključno z
oblikovnimi
kosi,
nastavitvenimi
loputami,
revizijskimi odprtinami, obešali
ter tesnilnim in montažnim
materialom.
Skladno
z
zahtevami standarda DIN ENV
12097 so v zračne kanale
nameščene revizijske odprtine
z zrakotesnimi pokrovi
Min.
debelina kanalov po EN 1505
(DIN
24190),
EN
1506
(DIN24152) in sicer:
- d=0,75 mm za kanale do a =
500 mm, m2
- d=0,88 mm za kanale do a =
1000 mm, m2
- d=1,13 mm za kanale do a >
1000 mm, m2
kg
20.2
Občina Naklo
1
1055
Pravokotni ventilacijski kanali
iz nerjaveče (INOX) pločevine
izdelani po SIST EN 1505.
Komplet z materialom za
fazonske
kose
(kolena,
odcepe, T-kose, odcepe za
gibke cevi, lopute za enkratno
nastavitev, čistine odprtine,
redukcije,
obešali,
lovilno
korito
kondenza
pred
Razpisna dokumentacija
164 /309
Stran:
porehodom kanala v vertikalo z
izpustno pipo DN32...)
Kanali se izvedejo skladno s
standardom SIST EN 1507 tesnost razred B.
- d=0,75 mm za kanale do a =
500 mm, m2
- d=0,88 mm za kanale do a =
1000 mm, m2
- d=1,13 mm za kanale do a >
1000 mm, m2
21
21.1
21.2
22
23
Občina Naklo
kg
Toplotna
izolacija
zračnih
kanalov
Toplotna penasta izolacija,
težko gorljiva (B1) na bazi
sintetičnega
kavčuka
z
zaprtocelično strukturo,
za
temperature -50°C do 105°C,
λ=0.033W/mK pri 0°C, kot
plošče širine 1m, debeline
19mm vključno z lepilom in
lepilnimi trakovi.
Ustreza: Armacell tip: AF- m2
19/Armaflex
Toplotna penasta izolacija,
težko gorljiva (B1) na bazi
sintetičnega
kavčuka
z
zaprtocelično strukturo,
za
temperature -50°C do 105°C,
λ=0.033W/mK pri 0°C, kot
plošče širine 1m, debeline
50mm vključno z lepilom in
lepilnimi trakovi.
Ustreza: Armacell tip: AF- m2
50/Armaflex
Protipovratna loputa
Protipovratna
loputa
za
vgradnjo v okrogli kanal z
ohišjem
iz
pocinkane
pločevine in aluminjastimi
lamelami z vzmetjo za vračanje
loput v zaprt položaj iz
nerjavečega jekla, s tesnilnim
in pritrdilnim materialom.
Ustreza: Hidria IMP Klima tip:
RSK ali enakovredno
ø100
kos
ø250
kos
1300
162
74
1
1
Izpušni deflektor za vertikalni
izpih zraka na prosto
Razpisna dokumentacija
165 /309
Stran:
24
25
26
Občina Naklo
Izpušni defkletor za vertikalni
izpih zavrženega zraka
na prosto. Deflektor namenjen
vertikalni postavitvi. V
sredini deflektorja je razširitev
preseka. Na mestu
razširjenega preseka se nahaja
stožčasta kad za
zbiranje in odvod padavinskih
vod, z vgrajeno zaščitno
rešetko in vsem pritrdilnim in
tesnilnim materialom
Ustreza: Pichler tip: DF ali
enakovredno
ø250
kpl
1
Koleno za zajem zraka
Koleno za zajem in izpih
zunanjega zraka z zaščitno
rešetko, vključno pritrdilni in
tesnilni material
Ustreza: Pichler tip: AB ali
enakovredno
ø315
kos
1
Zunanja prezračevalna rešetka
na odvodnem in dovodnem
kanalu
Prezračevalna okrogla zaščitna
aluminijasta rešetka, z vsem
montažnim
in
pritrdilnim
materialom
Ustreza: IMP KLIMA tip:OZR-1
ali enakovredno
dim: ø200
kos
1
Zunanja prezračevalna rešetka
na odvodnem kanalu za
napravo nape
Aluminjasta zaščitna rešetka,
za zaščito odprtin pred dežjem,
za vgradnjo v fasadno steno,
izdelana iz nosilnega okvirja,
prečnih, posebno oblikovanih
lamel iz aluminjaste pločevine,
ter zaščitne pocinkane žične
mreže, pritrjena direktno na
kanal, vključno z montažnim in
tesnilnim material, barva po
odtenku RAL (določi arhitekt).
Ustreza: IMP Klima AZR-4 ali
enakovredno
dim: 1400x900
kos
1
Razpisna dokumentacija
166 /309
Stran:
27
Strešna kapa za odvod in kpl
dovod kuhinkse rekuperacijske
nape velikosti 850x500 mm s
polkrožnim 120 stopinjskim
izpuhom in fiksirnim ter
pritrdilnim
materialom,
z
zaščitno mrežo 1000x500 mm
na zaključku kanala.
28
Dobava in montaža okroglega
prehoda skozi nizkoenergijsko
energijsko steno vseld izogiba
toplotnega mostu in sicer
nazivni fi, nato za eno
dimenzijo Večji R kos (zaradi
večjega upora rešetke) vse z
izolacija debeline 50 mm; vmes
na prehodu OSB plošče se
Armaflex izolacija prereže in se
izvede tesnjeni spoj s tesnilni
gumikavčuk trako in nato
zopet izolacija Armaflex
ø100
kos
1
Cevovodi za ogrevanje iz
ogljikovega jekla vključno s
pritrdilnim
in
obešalnim
materialom, kot npr. Geberit
Mapress C za ogrevanje
ф 35 x 1,5
m
32
29
1
30
Dobava in montaža fitingov kpl
(reduc.
In
Tkosov,spojke,kolena,prehodni
h kosov E) v vrednosti 40%
cene grelne mreže
31
Toplotna izolacija cevi iz
žlebakov,
iz
penjenega
polietilena
EPE,
proizvod
ARMSTRONG,
Armaflex/AF,
PRIMERNA ZA OGREVANJE in
HLAJENJE
AF-6-035
m
32
Hitromontažne
objemke
z
gumo, kompletno z navojno
palico
M8
ter
ostalim
pritrvilnim
in
vijačnim
materialom za dim. cevi:
ф 35
kos
10
32
33
Občina Naklo
Nosilna
konstrukcija
za kg
cevovode, izdelana iz jeklenih
profilov,
antikorozijsko
zaščitena, skupaj s podporami
Razpisna dokumentacija
1
10
167 /309
Stran:
za cevne razvode
34
11
1
Antikorozijska zaščita cevi ter m2
cevnih obešal in podpor z
minimiziranjem
po
predhodnem čiščenju
4
POŽARNA OPREMA
Stenska hidrantna omarica po
DIN14461/EN671-1, vključno:
- 1 kos pločevinasta stenska
hidrantna omarica z vrati na
jezično zaporo, dim. 75/85/25
cm rdeče opleskana s plombo
(EURO-hidrant)
- 1 kos kotni požarni C-ventil R
2 s prigrajenim končnim
stikalom
- 1 kos D-ročnik
- 30 m trde gumijaste cevi
DN25, navite na izvlečnem
kolutu
- pritrdilni in tesnilni material
- 1 kpl samolepilna oznaka za
notr. hidrant
skupaj
kpl
APARATI
POŽARA
ZA
4
GAŠENJE
2
Ročni gasilni aparat na prah kom
ABC - 9 kg, skupaj s kljukico
za obešanje in pritrdilnim
materialom
TER
FLORUSCENTNO NALEPKO IN
OMARICO ZA APARAT
17
3
Ročni gasilni aparat na CO2 - 5 kom
kg, skupaj s kljukico za
obešanje
in
pritrdilnim
materialom
TER
FLORUSCENTNO NALEPKO IN
OMARICO ZA APARAT
5
4
Preizkus
zmogljivosti
notranjega
hidrantnega
omrežja (3 notr. hidrantne
omarice),
vključno
izdaja
potrdila o primernosti s strani
pooblaščene institucije
1
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
168 /309
Stran:
12
OSKRBA Z "ZP"
12 .1
PLINSKA
INSTALACIJA
ZUNANJIM
PLINSKIM PRIKLJUČKOM
Z
Instalacija mora biti izvedena
po predpisih za zemeljski plin
DVGW TRGI 2008
1
2
Jeklena brezšivna cev po DIN
2448 za plin
vklj. loki, varilni material
DN 50
m
Antikorozijska zaščita jeklenih
cevi z materiali po DIN 360672,
sestoječa iz:
- čiščenje in miniziranje cevi
- premaz cevi
- dvojni omot s črnim Polyken
trakom 25 mm prekritja korozijska zaščita
- dvojni omot z belim Polyken
trakom 25 mm prekritja mehanska zaščita
- kontrola izolacije na preboj z
napetostjo 20 kV
4
m2
0,8
3
Prehodni kos Je/Pe DN50/PE63
kos
1
4
El. uvarna spojka PE80/fi 63
kos
1
5
Plinska cev iz PE 80 (SDR 11)
serije S5 za
tlak 4 bar , izdelana po JUS
G.C6.601 in ISO
4437,
kontrola
po
JUS
G.C6.602 in ISO
8075, spojni material (spojke
za elektro fuzijsko
spajanje)
PE 63
m
77
Krogelna pipa za ZP plin 4 bar
s protiprirobnicami, tesnili in
vijaki. Izdelek POLIX, (DVGW atest), GLAVNA PLINSKA
POŽARNA PIPA
DN 50 PN 16
1
6
7
Občina Naklo
kos
Izvedba cevnega prehoda iz tal
do omarice iz jekl. cevi,
vključno s tesnilnim
materialom
Razpisna dokumentacija
169 /309
Stran:
DN 65 x 800 mm
8
Priključna omarica iz nerjavne
pločevine:
500 x 600 x 250 mm za glavno
požarno pipo DN 50, črnim
napisom GLAVNA PLINSKA
POŽARNA PIPA
Regulator tlaka
lovilec nesnage DN 50
kos
1
kos
1
kos
kos
1
1
9
Priklop na javno plinovodno
omrežje z navrtalnim sedlom in
zapornim ventilom z vretenom
kpl
1
10
Pritrdilni, podporni in obešalni
material.
kg
25
11
Čiščenje, miniziranje in
barvanje z rumeno barvo po
RAL 1012
m2
2
12
Opozorilna tabla nameščena
na vratih objekta, vključno s
pritrdilnim materialom.
kos
1
13
Opozorilni trak iz
napisom "pozor plin".
14
Radiografska kontrola (ali
ultrazvok) zvarov (100 %).
kpl
1
15
PZD, tlačni preizkus,
spuščanje plina v sistem,
poskusno obratovanje,
namestitev oznak elementov.
kpl
1
16
Distribucijski nadzor in
pregled.
kpl
1
Krogelna pipa za ZP plin po
DVGW TRGI , z navojnimi
priključki, tlačne stopnje PN
10,
skupaj
s
tesnilnim
materialom
DN 40
kos
2
12 .2
1
Občina Naklo
PE
z m
78
NOTRANJA
PLINSKA
INSTALACIJA
Instalacija mora biti izvedena
po predpisih za zemeljski plin
DVGW TRGI 2008
Razpisna dokumentacija
170 /309
Stran:
2
Termično
krmiljen zaporni
element - termično varovalo,
atestiran
in
opremljen
z
oznako DVGW, z navojnimi
priključki, komplet s tesnilnim
materialom
DN 20
kos
5
3
Mehovni plinomer G10 za
pretok 9,89 m3/h in tlak < 100
mbar
kos
1
4
Gibka cev po DIN 3383, za
priklop kuhinjskega štedilnika,
komplet z vsemi priključnimi
fitingi in tesnilnim materialom
R 3/4; L = 1,0 m
kos
5
Srednjetežka črna navojna cev
po DIN 2440, za plin, normalna
debelina stene, z atestom,
skupaj s fitingi in varilnim
materialom
DN 40
DN 32
DN 25
DN 20
17
2
4
6
5
m
m
m
m
6
Zaščitna
jeklena
cev
za kos
zavarovanje prehoda plinske
cevi skozi nosilne gradbene
elemente. Za plinsko cev DN
40.
50 mm daljša od debeline
stene.
2
7
Drobni montažni material in kpl
pritrdilne konzole.
1
8
Antikorozijska
zaščita
podometnih jeklenih cevi po
DVGW z materiali po DIN
30672, sestoječa iz:
- čiščenje in miniziranje cevi
- premaz cevi
- dvojni omot s črnim Polyken
trakom 25 mm prekritja korozijska zaščita
- dvojni omot z belim Polyken
trakom 25 mm prekritja mehanska zaščita
- kontrola izolacije na preboj z m2
napetostjo 20 kV
9
Občina Naklo
Zaščitno
miniziranje m2
Razpisna dokumentacija
5
2
171 /309
Stran:
cevovodov in opreme.
10
Pleskanje
cevovodov
in m2
opreme z lakom rumene barve
po RAL 1012.
2
11
Priklop in
porabnikov.
plinskih kpl
1
12
Tlačni obremenilni preizkus kpl
instalacije - predpreizkus in
glavni preizkus - po predpisih
za zemeljski plin - DVGW TRGI
predpisi
1
13
Nadzor nad izvajanjem plinske kpl
instalacije s strani distributerja
plina
1
13
zagon
NAPAJANJE Z DEŽEVNICO
1
2
Občina Naklo
Potopna
večstopenjska
črpalka s prigrajenim plovnim
stikalom
za
vgradnjo
v
rezervoar
Karakteristike:
Q=5,24 m3/h pri H=45m
Elektromotor: P=1,1 kW, 2polni, n=2950min-1, 1-fazni
Material
črpalke:
črpalno
ohišje je v celoti izdelana iz
nerjavečega jekla AISI 304 (DIN
1.4301),
tekači pa so izdelani iz
plastične
mase
(Noryl)
ojalčane s steklenimi vlakni
Priključek: 1¼˝
Obseg
dobave:
potopna
črpalka
z
elektromotorjem
moči P=1,1 kW z 20 m
potopnega kabla in
prigrajenim plovnim stikalom
za zaščito pred delovanjem ˝na
suho˝
Tlačno stikalo PM/12 (1-fazno,
2-12bar, diferenca 2 bar)
Membranska tlačna posoda
100l, 10 bar, vertikalna izvedba
Proizvod LOWARA tipSC 411 kpl
CG L27 ali enakovredno
Dobava in montaža zunanje kos
cisterne za zbiranje meteorne
vode 12000l s priključkom za
polnjenje,
s
prelivom
v
Razpisna dokumentacija
1
1
172 /309
Stran:
meteorno kanalizacijo,
Proizvod
ROTO
enakovredno
ali
3
Tlačna
cev
PEHD
100 m
PE63x5,8, 12,5 bar za zunanji
dovod vode v objekt s
položitvijo v predpripravljeno
posteljco
4
Cevovodi za ogrevanje iz
ogljikovega jekla vključno s
pritrdilnim
in
obešalnim
materialom, kot npr. Geberit
Mapress C za ogrevanje
ф 54 x 1,5
m
5
Dobava in montaža fitingov kpl
(reduc.
In
Tkosov,spojke,kolena,prehodni
h komadov Fe-Cu E) v
vrednosti 30% cene grelne
mreže
6
Toplotna izolacija cevi iz
žlebakov,
iz
penjenega
polietilena
EPE,
proizvod
ARMSTRONG,
Armaflex/AF,
Dimen. cevi / debelina izolacije
t
mm,
PRIMERNA
ZA
HLAJENJE:
AF-6-054
m
20
15
1
15
7
Dobava in montaža podpor za kg
cevi,
cevni
razdelilec,
iz
jeklenih profilov, pločevine in
pritrdilnega materiala
10
8
Antikorozijska zaščita cevi ter m2
cevnih obešal in podpor z
minimiziranjem
po
predhodnem čiščenju
3
9
Krogelni ventil navojni s vsem
ostalim montažnim materialom
DN 15
kos
DN50
kos
2
4
Lovilec
nesnage
PN16
prirobnični s tesnili, vijaki in
vsem
ostalim
montažnim
materialom
DN50
kos
1
10
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
173 /309
Stran:
11
PE
jašek
s
pohodnim kpl
pokrovom podzemne izvedbe
za vgradnjo zapornega ventila
za napajanje sistema zalivanja,
z
izpustom
v
meteorno
kanalizacijo.
Dimenzije 60x60x90 cm
1
12
Preboji AB sten in stropa s kpl
tesnilnim
elementom
za
vgradnjo v AB steno za cev
DN50
2
gradbena dela za postavitev
cisterne v obsegu gradbenih
del
SKUPAJ
TOPLOTNA POSTAJA
OGREVANJE TALNO
HLAJENJE STROPNO
VODOVOD ZUNANJI
VODOVOD NOTRANJI
KANALIZACIJA NOTRANJA
PREČRPAVANJE
KANALIZACIJE KLET
SANITARNA OPREMA
PREZRAČEVANJE
KUHINJSKA
NAPA
IN
PREZRAČEVANJE
POŽARNA OPREMA
OSKRBA Z "ZP"
PLINSKA
INSTALACIJA
Z
ZUNANJIM PRIKLJUČKOM
NOTRANJA
PLINSKA
INSTALACIJA
NAPAJANJE Z DEŽEVNICO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12 .1
12 .2
13
SKUPAJ
BREZ
DDV
OBRTNIŠKA DELA
REKAPITULACIJA
I.
TESARSKA DELA
0,00
II.
KROVSKA DELA
0,00
III.
KLEPARSKA DELA
0,00
IV.
HI RAVNIH POVRŠIN
Občina Naklo
0,00
Razpisna dokumentacija
174 /309
Stran:
V.
KLJUČAVNIČARSKA DELA
0,00
VI.
OKNA IN ZUNANJA VRATA
0,00
VII.
ŽALUZIJE
0,00
VIII.
NOTRANJA VRATA
0,00
IX.
SANITARNE STENE
0,00
X.
SUHOMONTAŽNA DELA
0,00
XI.
CEMENTNI ESTRIHI
0,00
XII.
KERAMIČARSKA DELA
0,00
XIII.
KAMNOSEŠKA DELA
0,00
XIV.
PARKETARSKA DELA
0,00
XV.
PVC TLAKI
0,00
XVI.
NOTRANJI OMETI
0,00
XVII.
SLIKOPLESKARSKA DELA
0,00
XVIII
.
FASADA
0,00
XIX.
DVIGALO
0,00
XX.
RAZNA DELA
0,00
SKUPAJ BREZ DDV
0,00
I.
TESARSKA DELA
V postavko tesarska dela vključiti ves
potreben pritrdilni material
1.
Izdelava, dobava in montaža lesenih
impregniranih
špirovcev
KLASE
C24
enokapnice DIM. 12x16 pritrjenih skozi
perforiran
kotnik
na
nosilni
jekleni
konstrukciji.
m'
459,00
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
0,00
0,00
175 /309
Stran:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Izdelava, dobava in montaža lesenih
imrpegniranih
špirovcev
KLASE
C24
dvokapnice 8x24 pritrjenih na leseno
lepljeno konstrukcijo.
m'
603,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Isto kot POZ. 3 le zidna lega DIM. 14x16
sidrana na A.B. venec z zateznimi sidri TX
M12x260 na razdalji 1,20m.
m'
36,00
0,00
0,00
Izdelava, dobava in montaža lesene
impregnirane nosilne konstrukcije KLASE
C24 sestavljene iz stebrov DIM. 16x24 in
ročic 16x16.
m³
1,10
0,00
0,00
Zavetrovanje špirovcev z BMF trakom 40/2 in
žičniki 4,0x50-5kom.
m'
364,00
0,00
0,00
859,00
0,00
0,00
Navpično letvanje z impregniranimi letvami
5/5 za prezračevalni sloj na razmaku 75cm.
m²
859,00
0,00
0,00
Dobava
in
polaganje
parapropustne
sekundarne lesne oplate EGGER formline
DHF, ali..., debeline 18 mm na špirovce.
m²
859,00
0,00
0,00
Dobava in montaža impregnirane vetrne
deske dim. 2x20.
m'
58,00
0,00
0,00
Izdelava, dobava in montaža lege iz
lepljenega lameliranega lesa GL24h z
debelino lamele 2cm.
- slemenska lega 16x24
m'
13,50
- vmesna lega 16x32
m'
13,50
- vmesna lega 16x40
m'
50,00
Letvanje strehe z impregniranimi letvami 3/5
na 32 cm za betonski zareznik
m²
8.
9.
10.
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
176 /309
Stran:
11.
12.
Dobava in montaža nadstrešnic nad teraso,
finalno opleskane z vodno akrilno barvo
sestavljene iz stebrov 14/14 dolžine 2,57m,
sidrani na pocinkana tipska sidra, lege 14/20
, špirovci 6/16 na razdalji 54cm, sidrani na
leseno lego. Les klase C24
(
DETAJL 10.2)
m²
315,00
0,00
0,00
998,00
0,00
0,00
Dobava in montaža lesnih plošč EGGER
OSB 4TOP, aliE,debeine 25mm kot podlaga
zeleni strehi.
m²
998,00
0,00
0,00
Dobava in montaža lesnih plošč EGGER
OSB 4TOP, aliE, debeline 25 mm, širine 63
cm, na atiko zidov .
m'
68,00
0,00
0,00
110,00
0,00
0,00
459,00
0,00
0,00
- deske DEB. 0,25 cm;
- leseni impregnirani sekundarci 8x16 na
60cm KLASE C24;
m²
337,00
0,00
0,00
Dobava in montaža podstrešnih izoliranih
stopnic s protipožarno odpornostjo T30 DIM.
1,40x0,70 za prostore višine do 3m.
kom.
3,00
0,00
0,00
Dobava in montaža lesenega ostrešja zelene
strehe, sestavljenega iz impregniranih
špirovcev 6x20 na razdalji 63 cm, ležečih na
legah DIM. 14/24 na razdalji cca 340 cm,
sidranih na AB ploščo s kovinskimi L sidri
80/300/7 na razdalji 1,50m.
m²
13.
14.
15.
Dobava in montaža obdelanih in finalno
opleskanih z vodno akrilno barvo špirovcev
DIM. 6x16cm na razdalji 54cm s pritrditvijo
skozi perforirane kotnike na konstrukciji
strehe uvozne rampe.
m²
16.
Izdelava, dobava in montaža lesenih
impregniranih
primarnih
nosilcev
pohodnega podstrešja, les KLASE C24
(škarniki), DIM. 16x 32, L= 6m, montirani
med strešno lego (Poz 1.3B) in zidom.
m'
17.
18.
Izdelava poda podstrehe v sestavi( ravni
strop enokapnic ) :
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
177 /309
Stran:
19.
Delo v režiji
- KV delavec
ur
- PK delavec
ur
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
SKUPAJ TESARSKA DELA
0,00
II.
KROVSKA DELA
1.
Dobava in pokrivanje enokapne in dvokapne
strehe z zareznim strešnikom BRAMAC
klasik protektor, aliE
m²
859,00
0,00
0,00
Dobava in montaža enokapnika v slemenu
enokapnice BRAMAC klasik protektor, aliE
m'
25,00
0,00
0,00
Dobava
in
montaža
prezračevalnih
elementov strehe BRAMAC klasik protektor,
aliE
kom.
180,00
0,00
0,00
Dobava in montaža dvignjenega slemena
vključno z dobavo in montažo tipskih
aerobnih
elementov
BRAMAC
klasik
protektor, aliE
m'
32,00
0,00
0,00
Dobava in montaža odzračevalnih elementov
na katere se priklopijo oddušniki iz WC,
ventilatorske cevi sanitarij.
kom.
5,00
0,00
0,00
Dobava in montaža točkovnih tipskih
snegolovov (3kom./m²) BRAMAC klasik
protektor, aliE
kom.
2.500,00
0,00
0,00
Dobava in montaža prezračevalne mrežice v
kapi strehe BRAMAC klasik protektor, aliE
m'
95,00
0,00
0,00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
178 /309
Stran:
8.
Dobava in montaža strešnega okna DIM.
78/140 izdelanega iz lesa oblitega s
poliuretanom v beli barvi, zastekljeno s
troslojnim energijsko varčnim varnim
steklom (zunanje kaljeno steklo in notranje
lepljeno
steklo
Uw=1,0
W/m²K,
Ug=0,5W/m²K). Strešno okno s krilom vpetim
v sredini, dvojno tesnjenje s prezračevalno
loputo v krilu, z električnim odpiranjem in
zapiranjem
preko
integriranega
elektromotorja (sistem IO homecontrol), s
senzorjem za dež in daljinskim upravljalcem
(VELUX tip GGU Integra ali ......). Možno
ročno upravljanje okna z ročico zgoraj. Okna
vgrajena z obrobo za profilirano kritino (Alu,
kot RAL 7043) in skupinsko vgradnjo
(vmesno korito DIM.=140mm), ter z zunanjim
električnim mrežastim senčilom (VELUX tip
MML ali ...........). Vsa okna so vgrajena
skupaj z elementi prirejenimi vgradji okna in
sicer :
izolacijski okvir, sekundarni priklop in
drenažni žlebiček, elementi dobavljivi v setu
kot vgradni set VELUX-BDX ali .......
a).Kombinacija dveh oken, okno zraven okna
:
-strešno okno
kom. 2,00
-zunanja kombi obroba
kom. 1,00
-zunanje senčilo
kom. 2,00
-vgradni set
kom. 2,00
kom.
9,00
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
179 /309
Stran:
9.
Dobava in montaža strešnega okna DIM.
78/140 izdelano iz lesa oblitega s
poliuretanom v beli barvi, zastekljeno s
troslojnim energijsko varčnim varnim
steklom (zunanje kaljeno steklo in notranje
lepljeno
steklo
Uw=1,0
W/m²K,
Ug=0,5W/m²K). Strešno okno s krilom vpetim
v sredini, dvojno tesnjenje s prezračevalno
loputo v krilu, z odpiranjem zgoraj (VELUX
tip GGU ali ......). Okna vgrajena z obrobo za
profilirano kritino (Alu, kot RAL 7043) in
skupinsko
vgradnjo
(vmesno
korito
DIM.=140mm), ter z zunanjim električnim
mrežastim senčilom (VELUX tip MHL ali
...........). Vsa okna so vgrajena skupaj z
elementi prirejenimi vgradji okna in sicer :
izolacijski okvir, sekundarni priklop in
drenažni žlebiček, elementi dobavljivi v setu
kot vgradni set VELUX-BDX ali ...... .
a).Kombinacija dveh oken, okno zraven okna
:
-strešno okno
kom. 2,00
-zunanja kombi obroba
kom. 1,00
-zunanje senčilo
kom. 2,00
-vgradni set
kom. 2,00
kom.
4,00
b).Kombinacija treh oken, okno zraven okna
:
-strešno okno
kom. 3,00
-zunanja kombi obroba
kom. 1,00
-zunanje senčilo
kom. 3,00
-vgradni set
kom. 3,00
kom.
1,00
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
0,00
0,00
0,00
0,00
180 /309
Stran:
10.
Dobava in montaža sistema za odvod dima,
sestavljenega iz strešnega okna s požarnim
motorjem, deflektorja in krmilne centrale.
Okno DIM. 114/140cm izdelano iz lesa
oblitega s poliuretanom v beli barvi,
zastekljeno s troslojnim energijsko varčnim
varnim steklom (zunanje kaljeno steklo in
notranje lepljeno steklo Uw=1,4 W/m²K,
Ug=1,1W/m²K). Strešno okno s krilom vpetim
v sredini, dvojno tesnjenje s prezračevalno
loputo v krilu, z električnim odpiranjem in
zapiranjem
preko
integriranega
elektromotorja, s stikalom na krmilni centrali
in na požarnem stikalu (VELUX tip GGU
0073G40 ali ......). Krmilna centrala v
kompletu z dimnim senzorjem in ročnim
zasilnim stikalom (VELUX tip KFX 100 ali
.........). Okna vgrajena z obrobo za profilirano
kritino (Alu, kot RAL 7043) in skupinsko
vgradnjo (vmesno korito DIM.=140mm), ter s
senzorjem za dež (VELUX tip KLA 100) in
deflektorjem (VELUX tip KFD ali .....). Vsa
okna so vgrajena skupaj z elementi
prirejenimi vgradji okna in sicer : izolacijski
okvir, sekundarni priklop in drenažni
žlebiček, elementi dobavljivi v setu kot
vgradni set VELUX-BDX ali ...... .
a).Kombinacija dveh oken, okno zraven okna
:
-strešno okno
kom. 2,00
-zunanja kombi obroba
kom. 1,00
-krmilna centrala
kom. 1,00
-vgradni set
kom. 2,00
-senzor za dež
kom. 1,00
-deflektor
kom. 2,00
kom.
2,00
11.
0,00
0,00
Pokrivanje nadstrešnice terase in klančine z
dvoslojnim prozornim polikarbonatom d=16
mm GUTTA Duallexan, ali... ,plošče 1050x
3000 mm, vključno z montažo zaklučnih Al U
profilov, izvedbo stikov plošč z Al pokrivnimi
profili s tesnjenjem, ter izvedbo Al stenskih
obrob,z vsem potrebnim veznim in tesnilnim
materialom(DETAJL 10.1, 10.2)
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
181 /309
Stran:
12.
m²
425,00
0,00
0,00
Delo v režiji
- KV delavec
ur
- PK delavec
ur
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
SKUPAJ KROVSKA DELA
0,00
III.
KLEPARSKA DELA
1.
Izdelava, dobava in montaža kape iz ALU
barvne pločevine debeline 2mm, razvite širine
90 cm, na leseno podlago( DETAJL 8.2)
m'
2.
61,00
0,00
0,00
90,00
0,00
0,00
141,00
0,00
0,00
m'
38,00
0,00
0,00
Isto kot POZ. 4 le Ф125.
m'
85,00
0,00
0,00
Izdelava zaščite HI atike in ob objektu z AL
barvno pločevino debelino 1mm razvite širine
60cm.
m'
228,00
0,00
0,00
139,00
0,00
0,00
Izdelava, dobava in montaža polkrožnih
žlebov razvite širine 33cm iz ALU barvne
pločevine debeline 0,8 mm, kompletno s
kljukami.
m'
3.
Izdelava, dobava in montaža polkrožnih
žlebov razvite širine 25cm, iz ALU barvne
pločevine debeline 0,8 mm, kompletno s
kljukami (nadstrešnica nad teraso pritličja).
m'
4.
5.
6.
7.
Izdelava, dobava in montaža okroglih odtočnih
cevi Ø100 iz ALU barvne pločevine debeline
0,8 mm.
Dobava in montaža perforiranega tipskega
INOX zaključka na zeleni strehi za izcejanje
vode razvite širine 25cm.
m'
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
182 /309
Stran:
8.
Izdelava, dobava in montaža obrobe iz ALU
barvne pločevine debeline 0,8mm:
a.) razvite širine 15cm
m'
b.) razvite širine 20cm
m'
c.) razvite širine 25cm (stik med nadstreškom
terase in objektom)
m'
d.) razvite širine 30cm (zaključek enokapne
strešine)
m'
e.) razvite širine 33cm (zaključek v kapu in
zaključki pri ravni strehi)
m'
f.) razvite širine 40cm
m'
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
121,00
0,00
0,00
28,00
0,00
0,00
229,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
58,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
g.) razvite širine 45cm (vetrna obroba)
m'
h.) razvite širine 50cm
m'
9.
10.
Dobava in montaža odtočnih cevi PONT - A
MOUSSON (nodularna litina) skupaj s
fazonskimi kosi, vijačnim in tesnilnim spojkami
za pritrditev na opečno steno.
a.) premer cevi Ø100mm
m'
28,00
0,00
0,00
b.) premer cevi Ø125mm
m'
30,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
Delo v režiji
- KV delavec
ur
- PK delavec
ur
0,00
SKUPAJ KLEPARSKA DELA
IV.
HI RAVNIH POVRŠIN
1.
Izdelava horizontalne hidroizolacije pod
talno ploščo kleti in pritličja z bitumenskimi
trakovi v sestavi:
- hladni bitumenski premaz VERPRIM
-SCUDOPLAST TNT4 varjen po stikih
-SCUDOPLAST TNT4 polno varjen
m²
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
2.366,00
0,00
0,00
183 /309
Stran:
2.
Izdelava vertikalne hidroizolacije
zidov in cokla pritličja v sestavi:
kletnih
- hladni bitumenski premaz VERPRIM
- bitumenski varilni trak SCUDOPLAST TNT
4mm
m²
685,00
3.
0,00
0,00
523,00
0,00
0,00
1.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
998,00
0,00
0,00
998,00
0,00
0,00
920,00
0,00
0,00
Zazelenitev zelene strehe z mešanico semen
BAUDER ali EEEEE..
m²
925,00
0,00
0,00
Dobava in razgrinjanje drenažega sloja 16-32
debeline cca 10cm in širine 30cm ob zidovih
in atiki.
m²
92,00
0,00
0,00
Dobava in montaža trikotnih klinov iz
toplotno izolativnega materiala na stiku
plošče in stene v kleti, pritličju in nadstropju
pred polaganjem hidroizolacije.
m'
4.
Dobava
in
prosto
polaganje
hidroizolacijskega traku iz mehkega PVC
SARNAFIL G 471-24 , ali..., s prekritjem
vzdolžnih in prečnih stikov za min. 8cm in
termično zvarjenih z vročim zrakom.
m²
5.
6.
Mehanska pritrditev HI traku s profilom
HAKO ali E.. vzdolž vseh vzpenjajočih se
delov (atika, stenski priključki).
m'
228,00
Dobava in vgraditev ločilnega in drsnega
sloja BAUDER PE02 ali EE
m²
7.
Dobava in polaganje zaščitnega, drenažnega
in filternega sloja BAUDER SDF ali
EEEE...
m²
8.
Dobava in razgrinjanje nosilnega sloja za
vegetacijo BAUDER EXTENSIV ali EEEE...
v debelini 10cm.
m²
9.
10.
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
184 /309
Stran:
11.
12.
Obdelava prebojev (oddušniki iz WC) s
SARNAFILOM G 471-24, aliE
-Ф 75
kom.
21,00
-Ф 110
kom.
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.222,00
0,00
0,00
m'
115,00
0,00
0,00
Delo v režiji
- KV delavec
ur
- PK delavec
ur
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
Dobava in polaganje parazapornega sloja na
plošči nad pritličjem v sestavi:
- 1x hladni premaz VERPRIM
- bitumenski varilni trak
SCUDOVAPOR 4mm.
m²
13.
14.
z
AL
folijo
Dobava in izdelava elastičnega stika s PU
kitom Sikaflex PRO 2HP, aliE
SKUPAJ HI RAVNIH POVRŠIN
0,00
V.
KLJUČAVNIČARSKA DELA
1.
Izdelava, dobava in montaža RF krtačene
notranje stopniščne ograje (DETAJL 3.3.)
sestavljene iz:
- zgornje in spodnje
pasnice iz cevi
40/40/2,6mm,
- vertikalnih stebričkov iz cevi 40/40/2,6 na
90cm in višine 1,20m
- polnila iz MAX ,ali ... ,plošč debeline 8 mm
- lesenega držala Ф50 pritrjenega na ograjo s
strani na višini 90cm.
m'
25,00
0,00
0,00
Izdelava, dobava in montaža lesenega
ročaja Ф50, s pritrditvijo v opečno podlago
(notranje stopnišče).
m'
13,20
0,00
0,00
2.
3.
Izdelava, dobava in montaža RF krtačene
notranje ograje galerije (DETAJL 3.5.)
sestavljene iz:
- zgornje in spodnje
pasnice iz cevi
40/40/2,6mm,
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
185 /309
Stran:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
- vertikalnih stebričkov iz cevi 40/40/2,6 na
90cm in višine 1,20m
- polnila iz MAX ,ali ... ,plošč debeline 8mm
m'
10,90
0,00
0,00
Izdelava, dobava in montaža RF krtačene
notranje ograje podesta (DETAJL 3.6.)
sestavljene iz:
- zgornje in spodnje
pasnice iz cevi
40/40/2,6mm,
- vertikalnih stebričkov iz cevi 40/40/2,6 na
90cm in višine 1,00m
- polnila iz MAX ,ali ... ,plošč debeline 8mm
m'
2,90
0,00
0,00
Dodatek za izdelavo vrat z zaporo v ograji
podesta (postavka 4), širine 92cm.
kom.
1,00
0,00
0,00
Izdelava, dobava in montaža zunanje ograje
višine 80cm pri terasi sidrane v A.B. parapet
(DETAJL 3.4.) sestavljene iz:
- zgornje in spodnje pasnice iz RF cevi Ф40.
- vertikalni stebri na 1m iz RF cevi Ф40.
- vertikalnih macesnovih prečk 2/8.
m'
163,00
0,00
0,00
Dodatek za izdelavo vrat z zaporo v ograji
(postavka 6), širine 92cm.
kom.
12,00
0,00
0,00
Izdelava, dobava in montaža nadstrešnice
nad uvozno rampo, izdelane iz vroče
cinkanih cevi kvadratnega prereza 130/130/5,
s pritrditvijo na zidove.
(
DETAJL 10.1)
kg
1.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dobava in montaža kovinske konstrukcije iz
HEP nosilcev sidranih v A.B. vezi, s
predhodnim
čiščenjem
,
nanosom
osnovnega alkidnega premaza v debelini
80µm in pokrivnega v debelini 40µm,
skladno z ISO 12944-5(C2).
kg
24.340,0
0
Dobava in montaža notranjih kovinskih vrat
ARCONT, ali E, s trojnim nasadilom, finalno
lakiranih s kljuko SUDMETALL Typ Toronto,
EE.. ali, in cilindrom za sistemski ključ.
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
186 /309
Stran:
- polna vrata z oznako V10, DIM. 85/210
kom.
3,00
- vrata z oznako V11, DIM. 95/210
kom.
4,00
- vrata z oznako V12, DIM. 115/210
kom.
1,00
- vrata z oznako V13 in V20, DIM. 95/210 v
protipožarni izvedbi EI 30-C3.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- vrata z oznako V19, DIM. 95/210, v
protipožarni izvedbi EI 30-C3, .
kom.
1,00
0,00
0,00
- vrata z oznako V20, DIM. 85/120, v
protipožarni izvedbi EI 30-C3, .
kom.
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
kom.
6,00
- vrata z oznako V14, DIM. 115/210 v
protipožarni izvedbi EI 30-C3.
kom.
1,00
- vrata z oznako V15, DIM. 115/210, v
protipožarni izvedbi EI 30-C3, z zastekljitvijo
v krilu DIM. 80/100 in panik kljuko po SIST
EN 179.
kom.
1,00
11.
Dobava in montaža zunanjih kovinskih vrat
ARCONT, ali E, s trojnim nasadilom, finalno
lakiranih s kljuko SUDMETALL Typ Toronto,
EE.. ali, in cilindrom za sistemski
ključ.Uw=1,1w/m²K ,
- vrata z oznako V16, DIM. 115x210+48
nadsvetlobe z varnostno zasteklitvijo (VSG)
DIM. 80x100 v krilu. Nadsvetloba in
zasteklitev v krilu je iz troslojenga
termopana. Vrata imajo panik kljuko po SIST
179 in električno ključavnico.
kom.
1,00
- vrata z oznako V17, DIM. 115/210.
kom.
1,00
- vrata z oznako V17, DIM. 115/210 v
protipožarni izvedbi EI 30-C3.
kom.
1,00
12.
Delo v režiji
- KV delavec
ur
- PK delavec
ur
SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
0,00
187 /309
Stran:
VI.
OKNA IN ZUNANJA VRATA
Izdelava, dobava in montaža lesenih smrekovih
oken in zunanjih vrat s finalnim opleskom na
vodni osnovi, dvojnim tesnenjem, zastekljenim s
troslojnim termopanom vrednost Ug=06, g=51%
s skupno vrednostjo Uw=0,9w/m²K ,naprimer
PSP Marles ,ali ..., zvočna izolativnost 32 dB,
pololive SUDMETALL Typ Toronto, po shemah
(DETAJLI 1), montirano po RAL .
1.
Balkonska drsna vrata z oznako 01 DIM.
248x255 s pragom v nivoju tlaka ter zastekljena
s troslojnim termopanom v varnostni (VSG)
izvedbi (detajl 1.1.).
kom.
2.
3.
24,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
kom.
4,00
0,00
0,00
Isto kot pozicija 4. le lesena stena z oznako 05
DIM. 138x218 (detajl 1.5.).
kom.
5,00
0,00
0,00
Dvokrilno okno s prečnikom z oznako 02 DIM.
188x118 z odpiranjem okoli vertikalne in
horizontalne osi (detajl 1.2.).
kom.
Dvokrilno okno s prečnikom z oznako 02 DIM.
188x118 z odpiranjem okoli vertikalne in
horizontalne osi, opremljeno s fiksnim
komarnikom(detajl 1.2.).
kom.
4.
Dvokrilno okno s prečnikom z oznako 02 DIM.
188x118 z odpiranjem okoli vertikalne in
horizontalne osi, opremljeno s fiksnim
komarnikom. Proti požarna izvedba okna EI 30
(detajl 1.2.).
kom.
5.
6.
7.
Dvokrilno okno s prečnikom z oznako 03 DIM.
188x158 z odpiranjem okoli vertikalne in
horizontalne osi (detajl 1.3.).
kom.
Lesena stena z oznako 04 DIM. 198x218 pri
čemer je spodnji del stene do višine 80cm
fiksno zastekljen s troslojno varnostno
zasteklitvijo, zgornji del pa predstavlja dvokrilno
okno s prečnikom DIM. 198x138 z odpiranjem
okoli vertikalne in horizontalne osi (detajl 1.4.).
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
188 /309
Stran:
8.
9.
10.
Dvokrilno okno s prečnikom z oznako 06 DIM.
198x98 z odpiranjem po horizontalni osi s
pomočjo elektro pogona (detajl 1.6.).
kom.
7,00
0,00
0,00
Enokrilno okno z oznako 07 DIM. 98x58 z
odpiranjem po horizontalni osi na ventus (detajl
1.7.).
kom.
2,00
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
Fiksno notranje okno z oznako 08 DIM. 78x78 iz
poparjene bukve in natur lakirano s PU lakom,
ter zastekljeno z VSG zasteklitvijo debeline
8mm v zidu debeline 20cm vključno z obdelavo
špalet (detajl 1.8.).
kom.
11.
Izdelava, dobava in montaža lesenih smrekovih
zunanjih vrat z zaobljenimi robovi z oznako V7
DIM. 118x258, vrata 93/210, finalno opleskanih
z lakom na vodni osnovi, kljuko po SIST 179,
proizvajalca SUDMETALL Typ Toronto ,ali K, s
cilindrom za sistemski ključ. Krilo ima delitev na
tri dele, odprtine so zastekljene s troslojno
termopan zasteklitvijo v VSG izvedbi. Vrata
imajo trojno nasadilo. Vrata morajo dosegati
Uw=0,90w/m²K (detajl 2.3).
kom.
12.
13.
Izdelava, dobava in montaža lesenih smrekovih
zunanjih vrat z zaobljenimi robovi z oznako V9
DIM. 112x258, vrata 93/210, finalno opleskanih
z lakom na vodni osnovi, kljuko proizvajalca
SUDMETALL Typ Toronto ,ali K, s cilindrom za
sistemski ključ. Krilo ima delitev na tri dele,
odprtine so zastekljene s troslojno termopan
zasteklitvijo v VSG izvedbi. Vrata imajo trojno
nasadilo. Vrata morajo dosegati Uw=1,10w/m²K
(detajl 2.5).
kom.
Izdelava, dobava in montaža lesenih smrekovih
zunanjih vrat z zaobljenimi robovi z oznako V18
DIM. 118x223, vrata 93/210, finalno opleskanih
z lakom na vodni osnovi, kljuko proizvajalca
SUDMETALL tip Arena ,ali K, s cilindrom za
sistemski ključ. Krilo ima delitev na tri dele,
odprtine so zastekljene s troslojno termopan
zasteklitvijo v VSG izvedbi. Vrata imajo trojno
nasadilo. Vrata morajo dosegati Uw=0,90w/m²K
(detajl 2.6).
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
189 /309
Stran:
kom.
14.
1,00
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
kom.
1,00
0,00
0,00
Enokrilno okno z oznako 011 DIM. 108x158 z
odpiranjem okoli vertikalne in horizontalne osi
(detajl 1.11.).
kom.
2,00
0,00
0,00
Enokrilno okno z oznako 012 DIM. 108x58 z
odpiranjem okoli horizontalne osi na ventus
(detajl 1.12.).
kom.
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
Izdelava, dobava in montaža lesene vratne
stene iz smreke z zaobljenimi robovi z oznako
V8 DIM. 248x258, vrata 93/210, finalno
opleskanih z lakom na vodni osnovi, kljuko po
SIST 179, proizvajalca SUDMETALL Typ
Toronto ,ali K, s cilindrom za sistemski ključ.
Krilo in stranski svetlobi imajo delitev na tri dele,
odprtine so do nadsvetlobe zastekljene s
troslojno termopan zasteklitvijo v VSG izvedbi.
Vrata imajo trojno nasadilo. Vrata morajo
dosegati Uw=0,90w/m²K (detajl 2.4).
kom.
15.
Dobava in montaža varoval za prste na vratih.
- L=200cm
zunanja vrata
kos
Izdelava, dobava in montaža plastičnih oken , z
dvojnim tesnenjem, zastekljenih z dvoslojnim
termopanom,skupno vrednostjo Uw=1,1w/m²K
,naprimer AJM ,ali ..., pololive PVC, po shemah
(DETAJLI 1), montirano po RAL .
16.
17.
18.
19.
20.
Dvokrilno okno s prečnikom z oznako 09 DIM.
198x98 z odpiranjem okoli horizontalne osi na
ventus (detajl 1.9.).
kom.
Dvokrilno okno s prečnikom z oznako 010 DIM.
188x158 z odpiranjem okoli vertikalne in
horizontalne osi (detajl 1.10.).
Delo v režiji
- KV delavec
ur
- PK delavec
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
190 /309
Stran:
ur
VII.
1.
1,00
0,00
0,00
0,00
SKUPAJ LESENA OKNA IN ZUNANJA VRATA
ŽALUZIJE
Izdelava, dobava in montaža zunanjih žaluzij tip
Krpan širine 75mm na oknih barvanih v RAL na
električni pogon vključno z izdelavo , dobavo in
motažo slepe škatle, katera se montira pred
izvedbo fasade. Žaluzije se upravljajo s
pomočjo tipke.
a) dvodelna žaluzija za okno velikosti 255/248 z
oznako 01.
kom
24,00
0,00
0,00
b) enodelna žaluzija za okno velikosti 188/118 z
oznako 02.
kom
10,00
0,00
0,00
c) enodelna žaluzija za okno velikosti 188/158 z
oznako 03.
kom
15,00
0,00
0,00
d) enodelna žaluzija za okno velikosti 198/218 z
oznako 04.
kom
4,00
0,00
0,00
e) enodelna žaluzija za okno velikosti 138/218 z
oznako 05.
kom
4,00
0,00
0,00
f) enodelna žaluzija za okno velikosti 198/98 z
oznako 06.
kom
7,00
0,00
0,00
g) dvodelna žaluzija za okno velikosti 98/58 z
oznako 07.
kom
2,00
0,00
0,00
0,00
SKUPAJ ŽALUZIJE
VIII.
NOTRANJA VRATA
1.
Dobava in montaža notranjih vrat, obloga
krila z ultrapasom ABS zaključek-mehki
robovi, trojno nasadilo, inox kljuka,
cilindrična ključavnica (sistemski ključ)
(detajl 2.1., 2.2.) Ultrapas Resopal po barvni
karti proizvajalec Garant, kljuke SUDMETALL
Typ Toronto, nasadila Simons, podboj je
dvodelni suhomontažni kovinski:
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
191 /309
Stran:
širina
podboja
suhomontažni kovinski
V3, 81x210
kos
16cm-dvodelni
3,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
- širina podboja 25cm
V3, 81x210
kos
2,00
0,00
0,00
- širina podboja 29cm
V1, 91x210
kos
1,00
0,00
0,00
- širina podboja 30cm
V3, 81x210
kos
5,00
0,00
0,00
- širina podboja 17cm
V3, 81x210
kos
1,00
0,00
0,00
- širina podboja 25cm
V1, 81x210
kos
3,00
0,00
0,00
- širina podboja 30cm
V1, 91x210
kos
1,00
0,00
0,00
- širina podboja 17cm
V3, 81x210
kos
- širina podboja 24cm
V1, 91x210
kos
V3, 81x210
kos
V6, 111x210
kos
2.
3.
Dobava in montaža notranjih vrt, obloga krila
z ultrapasom ABS zaključek-mehki robovi,
trojno nasadilo, inox kljuka, cilindrična
ključavnica-z notranje strani WC gumb
(sistemski ključ) (detajl 2.1.).
Dobava in montaža notranjih vrat, obloga
krila obloga krila z ultrapasom ABS
zaključek-mehki robovi, trojno nasadilo, inox
kljuka, cilindrična ključavnica (sistemski
ključ), zvočna izolativnost vrat Rw 32dB,
(detajl 2.1.).
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
192 /309
Stran:
4.
5.
6.
- širina podboja 16cm
V1, 91x210
kos
2,00
0,00
0,00
- širina podboja 24cm
V1, 91x210
kos
2,00
0,00
0,00
- širina podboja 29cm
V1, 91x210
kos
3,00
0,00
0,00
Dobava in montaža notranjih vrat, obloga
krila obloga krila z ultrapasom ABS
zaključek-mehki
robovi,
zastekljeno z
lepljenim steklom 2x4mm, trojno nasadilo,
inox
kljuka,
cilindrična
ključavnica
(sistemski ključ), (detajl 2.1.).
- širina podboja 16cm
V2, 91x210
kos
1,00
0,00
0,00
- širina podboja 18cm
V2, 91x210
kos
9,00
0,00
0,00
- širina podboja 26cm
V2, 91x210
kos
7,00
0,00
0,00
Dobava in montaža notranjih vrat, obloga
krila obloga krila z ultrapasom ABS
zaključek-mehki
robovi,
zastekljeno z
lepljenim steklom 2x4mm, trojno nasadilo,
inox
kljuka,
cilindrična
ključavnica
(sistemski ključ), (detajl 2.2.).
- širina podboja 25cm
V5, 91x210
kos
1,00
0,00
0,00
Dobava in montaža notranjih vrat, obloga
krila obloga krila z ultrapasom ABS
zaključek-mehki
robovi,
zastekljeno z
lepljenim steklom 2x4mm, trojno nasadilo,
inox
kljuka,
cilindrična
ključavnica
(sistemski ključ), zvočna izolativnost vrat
Rw 32dB, (detajl 2.1.).
- širina podboja 24cm
V2, dB, 91x210
kos
3,00
0,00
0,00
- širina podboja 29cm
V2, dB, 91x210
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
193 /309
Stran:
kos
7.
8.
9.
10.
12,00
0,00
0,00
Dobava in montaža notranjih vrat, obloga
krila obloga krila z ultrapasom ABS
zaključek-mehki
robovi,
zastekljeno z
lepljenim steklom 2x4mm, trojno nasadilo,
inox kljuka SIST 179, cilindrična ključavnica
(sistemski ključ), zvočna izolativnost vrat
Rw 32dB, (detajl 2.1.)
- širina podboja 29cm
V2, dB, 91x210
kos
1,00
0,00
0,00
Dobava in montaža notranjih vrat, obloga
krila obloga krila z ultrapasom ABS
zaključek-mehki
robovi,
zastekljeno z
lepljenim steklom 2x4mm, trojno nasadilo,
inox
kljuka,
cilindrična
ključavnica
(sistemski ključ), samozapiralo, zvočna
izolativnost
vrat
Rw
32dB,
požarna
odpornost EI 30-C3.
- širina podboja 24cm
V2, dB, EI 30, 91x210
kos
3,00
0,00
0,00
Dobava in montaža notranjih vrat, obloga
krila obloga krila z ultrapasom ABS
zaključek-mehki
robovi,
zastekljeno z
lepljenim steklom 2x4mm, trojno nasadilo,
inox
kljuka,
cilindrična
ključavnica
(sistemski ključ), samozapiralo, požarna
odpornost EI 30-C3, samozapiralo GEZE
40000 in DORMA TS93 po EN1154.
- širina podboja 29cm
V2, EI 30, 91x210
kos
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dobava in montaža notranjih vrat, obloga
krila obloga krila z ultrapasom ABS
zaključek-mehki
robovi,
zastekljeno z
lepljenim steklom 2x4mm, trojno nasadilo,
inox kljuka, cilindrična električna ključavnica
24
V
(znotraj
odpiranje
s
tipko),
samozapiralo, znotraj bunka, zunaj kljuka
(inox)-kontroliran izhod, (sistemski ključ),
samozapiralo, požarna odpornost EI 30-C3.
- širina podboja 24cm
V2, EI 30, T, e, 91x210
kos
2,00
- širina podboja 29cm
V2, EI 30, T, e, 91x210
kos
2,00
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
194 /309
Stran:
11.
Dobava in montaža notranjih vrat, obloga
krila obloga krila z ultrapasom ABS
zaključek-mehki
robovi,
zastekljeno z
lepljenim steklom 2x4mm, trojno nasadilo,
inox kljuka, cilindrična elektro ključavnica
(sistemski ključ), kontrolni izhod skladno s
EltVTR (električno krmiljenje z opremo zajeto
v elektro instalacijah).
- širina podboja 24cm
V2, NP, K, 91x210
kos
12.
13.
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
Dobava in montaža varoval za prste na
vratih.
- L=200cm
notranja vrata
kos
66,00
Delo v režiji
- KV delavec
ur
- PK delavec
ur
SKUPAJ NOTRANJA VRATA
IX.
0,00
SANITARNE STENE
Izdelava,dobava in montaža sanitarnih sten
komplet z INOX pritrdilnim materialom in
MAX, aliE, ploščami debeline 13mm.
1.
2.
3.
Stena DIM. 380x15+110 v prostoru P9 in P13
z 5xvrati DIM. 60x110 z magnetom na vratih
in tremi prečnimi stenami DIM. 110x110+15
(detajl 4.1).
kom.
2,00
0,00
0,00
Stena DIM. 167x110+15 v prostoru P26, P29
in P59 z 2xvrati DIM. 167x110 z magnetom na
vratih in prečno steno DIM. 110x110+15
(detajl 4.2.).
kom.
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vogalna stena DIM. 163+110x110+15 v
prostoru P43, P47 in P61 z 2xvrati DIM.
60x110 z magnetom na vratih, prečno steno
DIM. 110x110+15 in vogalno ojačitvijo iz RF
cevi 40/40 višine 2,70m (detajl 4.3.).
kom.
Občina Naklo
3,00
Razpisna dokumentacija
195 /309
Stran:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Stena DIM. 110x110+15 v prostoru P43 in
P47 z vrati DIM. 60x110 z magnetom na
vratih in ojačitvijo ob vratih iz RF cevi 40/40
višine 2,70m (detajl 4.4.).
kom.
4,00
0,00
0,00
Sanitarna stena DIM. 174x205+150 v
prostoru P69 in P70 z vrati DIM. 70x110 z
magnetom na vratih in prečno steno DIM.
110x205+15 (detajl 4.5.).
kom.
2,00
0,00
0,00
Sanitarna stena DIM. 175,80x205+15 v
prostoru P18 z vrati DIM. 70x190 z zaporo na
vratih (detajl 4.6.).
kom.
1,00
0,00
0,00
Sanitarna stena DIM. 109,80x205+15 v
prostoru P31 in P64 z vrati DIM. 70x190 z
zaporo na vratih (detajl 4.7.).
kom.
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sanitarna stena DIM. 139,80x205+15 v
prostoru P77 z vrati DIM. 70x190 z zaporo na
vratih (detajl 4.8.).
kom.
1,00
Sanitarna stena DIM. 144,80x205+15 v
prostoru N19 in N20 z vrati DIM. 70x190 z
zaporo na vratih (detajl 4.9.).
kom.
2,00
Pregrada pri pisoarju DIM. 40x60.
kom.
4,00
SKUPAJ SANITARNE STENE
0,00
X.
SUHOMONTAŽNA DELA
1.
Dobava in montaža montažne stene,
npr.KNAUF tip W112 ,..., obloga GKB plošče
deb. 4x 12,5mm, kovinska podkonsturkcija
deb. 12,50cm , izolacija iz lesne volne d=6
cm, npr.GUTTEX THERMOFLEX..., vključno z
bandažiranjem in kitanjem stikov.
m²
2.
149,00
0,00
0,00
Dobava in montaža montažne stene,
npr.KNAUF tip D 626 ,..., obloga GKB plošče
deb. 2x 12,5mm, kovinska podkonsturkcija
deb. 12,50cm , izolacija s kameno volno d=6
cm,npr. KNAUF DP-5 ,..., vključno z
bandažiranjem in kitanjem stikov.
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
196 /309
Stran:
m²
3.
4.
5.
6.
7.
0,00
0,00
Dobava in montaža spuščenega stropa, s
kovinsko podkonstrukcijo, spuščanje do
50cm, npr. ARMSTRONG TIP PERLA, ali
EE...
m²
176,00
0,00
0,00
Dobava in montaža stropa (presek "A2),
vključno z bandažiranjem in kitanjem stikov
v sestavi :
-lesna volna GUTTEX THERMOFLEX ali
EEE deb. 24 cm položena med špirovce
- paro nepropustna folija
lesna
volna
deb.
6cm
GUTTEX
THERMOFLEX ali EE
- kovinska direktna podkonstrukcija
- mavčne plošče GKF 1,50cm
m²
256,00
0,00
0,00
Dobava in montaža stropa (presek "B4),
vključno z bandažiranjem in kitanjem stikov
v sestavi :
-paro propustna folija
-lesna volna GUTTEX THERMOFLEX ali
EEE deb. 2x16cm položena med špirovce
- kovinska obešena podkonstrukcija
- paro nepropustna folija
- mavčne plošče GKF 1,50cm
m²
94,50
0,00
0,00
Dobava
in
montaža
stropa
(presek
"B1),vključno z bandažiranjem in kitanjem
stikov v sestavi:
-paro propustna folija
-lesna volna GUTTEX THERMOFLEX ali
EEE deb. 16cm
-kamena volna deb. 10cm, npr. KNAUF DP-5,
ali EEE
- kovinska obešena podkonstrukcija
- paro nepropustna folija
- mavčne plošče GKF 1,50cm
m²
242,00
0,00
0,00
Dobava in montaža stropa, npr. KNAUF
D112,..., pritrjenega na mavčne plošče
(presek "B1", "B4"),brez zaključnih mavčnih
plošč:
-paro propustna folija
- kovinska direktna podkonstrukcija
-lesna
volna
deb.
4cm
GUTTEX
THERMOFLEX ali EEE
m²
275,50
0,00
0,00
Občina Naklo
47,00
Razpisna dokumentacija
197 /309
Stran:
8.
9.
10.
Dobava in montaža spuščenega stropa, npr.
KNAUF
D112,...,
pritrjenega
na
AB
ploščo,brez zaključnih mavčnih plošč):
- kovinska direktna podkonstrukcija
lesna
volna
deb.
4cm
GUTTEX
THERMOFLEX ali EE
m²
743,00
0,00
0,00
Dobava in montaža mavčnih plošč d=1,5 cm
na kovinsko podkonstrukcijo( dolaganje
med hladilnimi in zvočnimi paneli) :
m²
540,00
0,00
0,00
84,00
0,00
0,00
Dobava in montaža stropnih in stenskih
oblog, obloga GKB plošče deb. 2x 12,5mm,
na kovinsko podkonsturkcijo, vključno z
bandažiranjem in kitanjem stikov ( obloga
instalacij).
m²
50,00
0,00
0,00
Dobava in polaganje toplotne izolacije iz
lesne volne GUTEX THERMOFLEX, aliE,v
debelini 2x14cm, na plošči nad pritličjem in
mansardi.
m²
1.102,00
0,00
0,00
Dobava in polaganje toplotne izolacije iz
lesne volne GUTEX THERMOFLEX, aliE,v
debelini 2x14cm, na vertikalne opečne stene
podstrešja.
m²
110,00
0,00
0,00
Dobava in polaganje paropropustne folije na
toplotno izolacijo.
m²
1.212,00
0,00
0,00
Dodatek za ojačitev na mestih, kjer pridejo
vrata s še enim profilom.
kom.
5,00
0,00
0,00
Dobava in montaža panelov za dušenje
zvoka dim.1,2x 2,0 m,npr. KNAUF akustična
plošča 8/12/50 R, E. ,na robove panela
montiran zaključni U PVC profil, montirano
na kovinsko podkonstrukcijo :
kom
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Dobava in montaža tipskih revizijskih vratic
v KNAUF steno ali strop.
DIM. 30/30cm
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
198 /309
Stran:
kom.
DIM. 60/60cm
kom.
17.
Delo v režiji
- KV delavec
ur
- PK delavec
ur
4,00
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA
0,00
XI.
CEMENTNI ESTRIH
1.
Izdelava armiranega cementnega estriha v
kleti in podstrešju v sestavi:
- armiran cementni estrih deb. 5 cm
- PVC folija
m²
105,00
0,00
0,00
Izdelava mikro armiranega cementnega
estriha nad talnim gretjem v kletnih
prostorih v sestavi :
-armiran cementni estrih deb. 5cm
-sistemska plošča (dobavi
in položi
strojnik)
- PVC folija
- plošče iz EPS 150 deb. 3 cm.
m²
287,00
0,00
0,00
Izdelava armiranega cementnega estriha v
kletnih prostorih, kjer ni talnega gretja v
sestavi :
- armiran cementni estrih deb. 6 cm
- PVC folija
- plošče iz EPS 150 deb. 6 cm.
m²
91,00
0,00
0,00
Izdelava mikro armiranega cementnega
estriha nad talnim gretjem v prostorih
pritličja, kjer pride parket v sestavi :
- armiran cementni estrih deb. 6 cm
-sistemska plošča (dobavi in položi
strojnik)
- PVC folija
- plošče iz EPS 150 deb. 5cm.
m²
1.061,00
0,00
0,00
2.
3.
4.
5.
Izdelava mikro armiranega cementnega
estriha nad talnim gretjem v prostorih
pritličja in nadstropja, kjer pride keramika v
sestavi :
- armiran cementni estrih deb. 6,5 cm
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
199 /309
Stran:
-sistemska plošča (dobavi in položi strojnik)
- PVC folija
- plošče iz EPS 150 deb. 5cm
m²
6.
7.
8.
9.
520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
Izdelava mikro armiranega cementnega
estriha nad talnim gretjem v prostorih
pritličja in nadstropja, kjer pride linolej v
sestavi :
- armiran cementni estrih deb. 6,5 cm
-sistemska plošča (dobavi
in položi
strojnik)
- PVC folija
- plošče iz EPS 150 deb. 6cm
m²
597,00
Dodatek za povečanje debeline armiranega
cementnega estriha za 1 cm.
m²
1,00
Dobava in polaganje PVC folije.
m²
Delo v režiji
- KV delavec
ur
- PK delavec
ur
SKUPAJ CEMENTNI ESTRIH
0,00
XII.
KERAMIČARSKA DELA
1.
Dobava in polaganje granitogres ploščic
LEONARDO CERAMIKA Basic, aliE, dim.
30/30, drsnost R10, na lepilo MAPEI
KERAFLEX ali EEE., vključno s fugiranjem
v tonu po izbiri projetkanta in predhodno
pripravo podlage.
m²
860,00
2.
0,00
0,00
0,00
0,00
Dobava in polaganje stenskih keramičnih
ploščic LEONARDO CERAMIKA Colour,
aliE,dim. 20/20 cm, na lepilo MAPEI
KERAFLEX ali EEE na tlak, vključno s
fugiranjem in predhodno pripravo podlage .
m²
Občina Naklo
738,00
Razpisna dokumentacija
200 /309
Stran:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Dobava
in
polaganje
nizkostenskih
granitogres obrob LEONARDO CERAMIKA
Basic, aliE, dim. 30/8 cm E na lepilo MAPEI
KERAFLEX ali EEE na steno, vključno s
fugiranjem.
m'
520,00
0,00
0,00
Polaganje belih keramičnih ploščic 20x20 ali
20x30 cm EEE. TIP EE.na lepilo MAPEI
KERAFLEX vključno s fugiranjem v beli
barvi.
m²
105,00
0,00
0,00
Dobava in montaža polkrožnih PVC
zaokrožnic na stiku pod - stena v sanitarijah
in kuhinji.
m'
248,00
0,00
0,00
a) nastopne ploskve velikosti 31/130 cm,
drsnost R11.
kom
64,00
0,00
0,00
b) čelne ploskve velikosti 15,5/130 cm.
kom
64,00
0,00
0,00
Dobava in vgradnja belih PVC vogalnikov.
m'
120,00
0,00
0,00
Dobava in vgradnja kovinskih vogalnikov.
m'
1,00
0,00
0,00
Dodatek za obojestransko brušenje robu
keramike pod kotom 45º na vogalih.
m'
1,00
0,00
0,00
Izvedba elastičnega stika s silikonskim
kitom v odtenku fugirne mase na stikih
stena-tlak, stena-stena.
m'
1.551,00
0,00
0,00
Dobava in vgradnja tesnilnega gumiranega
traku Mapeband ali EEE.... širine 12cm, na
pripravljeno
podlago
(kopalnice,
umivalnice..).
m'
185,00
0,00
0,00
Dobava in polaganje nastopnih in čelnih
ploskev notranjih stopnic z granitogrezom
LEONARDO CERAMIKA Basic, aliE, na
lepilo MAPEI KERAFLEX ali EEE , vključno
s pripravo podlage in fugiranjem.
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
201 /309
Stran:
12.
13.
14.
15.
Dobava in izdelava hidroizolacijskega
premaza tlakov s tesnilno maso Mapegum
WPS ali EEEE, na pripravljeno podlago
(tlaki sanitarij, umivalnic, WC...).
m²
185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
Dobava in vgrajevanje RF kotnikov na lepilo
za izdelavo zaključkov in pripir.
a.) višina kotnika h=10 mm
m'
1,00
b.) višina kotnika h=12 mm
m'
1,00
Dodatek za diagonalno polaganje.
m²
Delo v režiji KV-delavec.
- KV delavec
ur
- PK delavec
ur
SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA
0,00
XIII.
KAMNOSEŠKA DELA
1.
Dobava in leplenje granitne notranje police s
tristransko
polkrožno
obdelanimi
robovi,debeline 2cm , npr. PADANG
KRISTAL,E,
-195x26
kom.
45,00
-115x26
kom.
31,00
-105x26
kom.
-95x26
kom.
2.
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dobava in leplenje granitne zunanje police s
tristransko polkrožno obdelanimi robovi, z
izvedbo čelnih kanalov,debeline 3cm , npr.
PADANG KRISTAL,E,vključno z izvedbo
tesnenja med polico in oknom z UV
odpornim kitom,iz granita :
-195x34
kom.
45,00
-115x34
kom.
31,00
-105x22
kom.
2,00
-95x34
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
202 /309
Stran:
kom.
3.
1,00
Dobava in leplenje granitne obrobe na bok
zunanje okenske police , dimenzije 2 x 27x 5
cm iz granita npr. PADANG KRISTAL:
-195x34
kom.
158,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SKUPAJ KAMNOSEŠKA DELA
0,00
XIV
.
PARKETARSKA DELA
1.
Izravnava cementnega estriha z izravnalno
maso primerno za talno gretje pred
polaganjem parketa z vsemi potrebnimi
preddeli.
m²
1.015,00
0,00
0,00
Polaganje troslojnega gotovega hrastovega
parketa deb. 14 mm, proizvajalca FORBO
KARELIA, ali E.., vključno z veznim
materialom in montažo stenskih zaključnih
letev višine 5 cm.
m²
1.015,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
2.
3.
Delo v režiji
- KV delavec
ur
- PK delavec
ur
SKUPAJ PARKETARSKA DELA
0,00
XV.
PVC TLAKI
1.
Izravnava cementnega estriha z izravnalno
maso priemrno za talno gretje pred
pogaganjem linoleja z vsemi potrebnimi
preddeli.
m²
539,00
0,00
0,00
Dobava in polaganje linoleja d=2,50mm
proizvajalca FORBO ,Typ marmoleum REAL,
ali E, z varjenjem stikov in vsemi potrebnimi
preddeli.
m²
539,00
0,00
0,00
Dobava in lepljenje nizko stenske PVC
obrobe.
m'
505,00
0,00
0,00
2.
3.
4.
Delo v režiji
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
203 /309
Stran:
- KV delavec
ur
- PK delavec
ur
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
SKUPAJ PVC TLAKI
0,00
XVI
.
NOTRANJI OMETI
1.
Omet notranjih opečnih sten z gips apneno
malto deb. 1-1,5 cm, vključno s pripravo
podlage in z vsemi potrebnimi vodili in
vogalniki.
m²
115,00
0,00
0,00
Omet notranjih opečnih sten z apneno
cementno malto deb. 1-1,5 cm, vključno s
pripravo podlage in z vsemi potrebnimi
vodili in vogalniki.
m²
6.750,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
2.
3.
Delo v režiji
- KV delavec
ur
- PK delavec
ur
SKUPAJ NOTRANJI OMETI
0,00
XVII
.
SLIKOPLESKARSKA DELA
1.
2x oplesk betonskih kletnih sten in stropov z
1x grobo izravnavo do 3mm in 1x fino
glajenje s kitom.
m²
1.060,00
0,00
0,00
Fino glajenje ometanih in knauf sten in
stropov z 2x opleskom s poldisperzno belo
barvo, vključno s pripravo podlage.
m²
5.662,00
0,00
0,00
Fino glajenje ometanih sten skupaj z 2x
opleskom s pralno barvo JUPOL strong v
tonu, vključno s pripravo podlage.
m²
1.510,00
0,00
0,00
Finalni oplesk kovinskih izdelkov v
tonu.
m²
0,00
0,00
2.
3.
4.
Občina Naklo
RAL
Razpisna dokumentacija
15,00
204 /309
Stran:
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Izdelava elastičnega stika med knauf
stropom in steno z belim akrilnim kitom.
m'
550,00
0,00
0,00
Oplesk betonskih sten s TAKRILOM - 2 x.
m²
95,00
0,00
0,00
52,00
0,00
0,00
Dvakratni oplesk z acrylno barvo v tonu na
predhodno pripravljeno površino.
m²
1,00
0,00
0,00
Dodatek za oplesk s poldisperzno barvo v
tonu.
m²
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
Dvakratni
oplesk
betonskih
sten
poldisperzijsko belo barvo, vključno
pripravo podlage (dvigalni jaški).
m²
s
s
Delo v režiji
- KV delavec
ur
- PK delavec
ur
SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA
0,00
XVIII
.
FASADERSKA DELA
1.
Dobava in montaža toplotne izolacije iz
lesne volne deb. 14cm, npr. GUTTEX
THERMOFLEX,E,
vključno z dobavo in
montažo impregniranih letev 50x120 na
62,50 cm,pritrjenih na opečni zid s
pocinkanimi sidri DIM.60/120/60 t=3 mm
(DETAJLI 8,9).
m²
1.055,00
2.
0,00
0,00
0,00
0,00
Dobava in montaža toplotne izolacije iz
kamene volne deb. 10cm, npr. KNAUF
INSULATION TIP 435B,E, vključno z dobavo
in montažo impregniranih horizontalnih letev
50x120 na 50 cm,pritrjenih na leseno
vertikalno podkonstrukcijo
m²
Občina Naklo
1.055,00
Razpisna dokumentacija
205 /309
Stran:
3.
Dobava in montaža lesene fasadne obloge iz
macesnovega opaža na pero in utor deb.
20mm, vključno z
montažo vertikalnih
impregniranih letev 30/50 na 50cm in
predhodno namestitvijo črne paropropustne
folije, npr. Isocell OMEGA........(DETAJLI 8).
m²
4.
6.
Dobava in montaža
mrežice širine 8cm.
m'
PVC
8.
0,00
0,00
810,00
0,00
0,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
0,00
354,00
0,00
0,00
157,00
0,00
0,00
Dobava in montaža vogalnih zaključkov
fasade z macesnovim moralom DIM. 50/50 z
enim zaobljenim vogalom(DETAJLI 8,3).
m'
289,00
Dobava in montaža macesnovih kotnikov
40x40x10 za vogalni zaključek špalet.
Dobava in montaža fasadne obloge iz npr.
MAX EXTERIOR plošč ali E. deb. 8mm,
vključno
z
montažo
vertikalnih
impregniranih letev 30/50 na 50cm in
predhodno namestitvijo črne paropropustne
folije, npr. Isocell OMEGA........(DETAJLI 9).
m²
10.
263,00
Dobava in montaža špalete iz macesnove
deske širine 32cm in debeline 3cm na že
pripravljeno podkonstrukcijo.
m'
9.
0,00
protimrčesne
m'
7.
0,00
Obdelava in montaža vertikal okenskih
špalet širine 29cm z macesnovo desko deb.
30mm
vključno
z
impregnirano
podkonstrukcijo
za
pritrditev
špalete
(DETAJLI 8,3).
m'
5.
701,00
Dobava in izdelava fasade po sistemu ROFIX
ali ..... z zaključnim silikatnim silikonskim
ometom,
toplotno
izolacijo
KNAUF
INSULATION TIP FKL (FPPL) debeline 24cm,
pritrjeno na opečni zid.
m²
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
206 /309
Stran:
11.
12.
Dobava in montaža vertikalne
špalete iz MAX plošč širine 29cm.
m'
okenske
0,00
68,00
0,00
0,00
155,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
Dobava in izdelava podnožja fasade finalno
obdelanega s kulirpast ometom in toplotno
izolacijo debeline 10+12 iz STIRODUR plošč
FIBRAN XPS300-L.
m²
14.
0,00
Dobava in izdelava fasade ob uvozni rampi
zaključene s kulirpast ometom in toplotno
izolacijo debeline 12cm iz STIRODUR plošč
FIBRAN XPS300-L.
m²
13.
152,00
Delo v režiji
- KV delavec
ur
- PK delavec
ur
SKUPAJ FASADERSKA DELA
XIX
.
DVIGALO
1.
Nabava, izdelava in montaža osebnega
dvigala za 3 osebe, hitrosti 0,15m/s, za K,
P+T (neprehodna kabina), skupne višine
dviga 6,75m. Svetla odprtina dvigalnega
jaška po PZI projektu arhitekture znaša
157/180cm. Vrata 800 x 2000mm se odpirajo
teleskopsko in imajo zaščito vhoda kabine z
infrardečo svetlobno zaveso. Krila in okvir
iz INOX pločevine brez povečane požarne
odpornosti.
- V kabini je raven strop iz bele plastificirane
pločevine, fluo razsvetljava v stropu
(avtomatski vklop in izklop razsvetljave), vse
stene iz plastificirane pločevine, na eni
stranski
steni
je
okrogel
ročaj
iz
anodiziranega aluminija, talna obloga guma,
na stranski steni je nameščeno inox
kabinsko tipkalo (LCD kazalnik položaja
kabine, okrogle tipke z ovalnimi pokrovčki in
Braillovo
pisavo,
alarm,
prostoročna
telefonska povezava med kabino in klicnim
centrom). V vsaki postaji je nadometna
pozivna tipka s stikalom na kjluč brez
dodatne signalizacije. Maksimalna priključna
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
0,00
207 /309
Stran:
moč dvigala lahko znaša 2,5 kW.
- V ceni brezstrojničnega osebnega dvigala
mora biti vključena izdelava potrebne
projektne dokumentacije in pridobivanje
vseh potrebnih soglasij, dovoljenj za
izvedbo in varno uporabo dvigala.
kom
1,00
0,00
0,00
SKUPAJ DVIGALO
0,00
XX.
RAZNA DELA
1.
Dobava in montaža pomične zvočno
izolativne pregradne stene, npr. LEJMEP Typ
LS 100, debeline 100 mm, finalna obdelava
ultrapas, barva po izboru projektanta . V
enem panelu se vgradi vrata, brez pragu.
Kljuka INOX, cilindrična ključavnica sistemski ključ.Zvočna izolativnost 52
dB.Vključno z dobavo in montažo vodil.
2.
dimenzija stene 600x 250 cm, 5 polj
kom
1,00
0,00
0,00
dimenzija stene 670x 250 cm, 6 polj
kom
1,00
0,00
0,00
dimenzija Š=330;L=280 cm
kom
10,00
0,00
0,00
dimenzija Š=350;L=280 cm
kom
6,00
0,00
0,00
dimenzija Š=350;L=220 cm
kom
4,00
0,00
0,00
Dobava in montaža horizontalnih senčil
pergol, nameščenih na spodnji strani strešin
na leseno konstrukcijo.Ročni pogon
dimenzija Š=350;L=150 cm
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
208 /309
Stran:
kom
4,00
0,00
0,00
dimenzija Š=380;L=280 cm
kom
8,00
0,00
0,00
SKUPAJ RAZNA DELA
0,00
NOTRANJA OPREMA
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
209 /309
Stran:
Popis opreme
z.š
oznaka v
načrtu
naziv
dimenzije cm
cena
K2 - ZUNANJI REKVIZIT
O6-K
REGAL KOVINSKI
100x60xh250
12
150x75xH85
2
90x58xh200
3
90x50xh200
1
kos
KLET
1
1
2
3
Občina Naklo
k4 - DELAVNICA HIŠNIK
MD
MIZA DELANIŠKA,
OGORDJE IZ KOVINEKE
CEVI 40x40 MM, BARVANE
SIVO, DELOVNA PLOŠČA
IZ VEZANE PLOŠČE, MIZA
IMA EN PREDALNIK
OMOR
OMARA LESENA ZA
ORODJE, VRATA S
KLJUČAVNICO
G5
OMARA GARDEROBNA
TRIPREKATNA, NA
KOVINSKIH NOGICAH.
VSAK BOKS IMA ENO
POLICO IN OBEŠALNO
KLJUKO, OMARA MORA
IMETI UREJENO
PREZRAČEVANJE
Razpisna dokumentacija
210 /309
Stran:
znesek
priloga k projektu
4
5
1
1
2
3
4
Občina Naklo
S2
STOL PISARNIŠKI,
TAPECIRAN V
KVALITETNO RENNO,
NASLON MREŽA, ROČNA
OPIRALA NASTAVLJIVA
PO VIŠINI, PODNOŽJE
ČRNO PVC, KOLESA ZA
TRDO PODLAGO, KOT NPR.
TEX SLIM PROIZVAJALCA
DONAR D.O.O.
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
K6 - SHRAMBA
O6
OMARA ODPRTA
GLOBOKA
K7 - PRALNICA
PS
PRALNI STROJ 16,5 kg - npr.
IPSO Typ HC 165
SŠ
SUŠILNI STROJ 11 kg- npr.
IPSO Typ CD 220
LD
DESKA LIKALNA
O6
OMARA ODPRTA
GLOBOKA
Razpisna dokumentacija
2
2
90x58xh200
12
1
1
120x38
90x58xh200
1
6
211 /309
Stran:
5
1
1
2
3
Občina Naklo
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
K8-ARHIV
O7
OMARA ODRTA PLITVA
K9 - GARDEROBA, SANITARIJE, TUŠ
G5
OMARA GARDEROBNA
TRIPREKATNA, NA
KOVINSKIH NOGICAH.
VSAK BOKS IMA ENO
POLICO IN OBEŠALNO
KLJUKO, OMARA MORA
IMETI UREJENO
PREZRAČEVANJE
KLOP1
KLOP GARDEROBNA,
SEDEŽNI DEL NAREJEN IZ
MELAMINSKE FOLIJE
DEBELINE 25 MM, ROB
ABS, PODNOŽJE
KOVINSKA CEV 40*40 MM
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
Razpisna dokumentacija
1
90x42xh200
30
90x50xh200
2
100x40xH40
1
1
212 /309
Stran:
1
2
1
2
3
4
Občina Naklo
K10 - ČISTILA
OM.ČI.
OMARA VISOKA ZA
ČISTILA
VOZIČEK ZA ČISTILA
K12 - GARDEROBA, TUŠ, KUHINJA
G5
OMARA GARDEROBNA
TRIPREKATNA, NA
KOVINSKIH NOGICAH.
VSAK BOKS IMA ENO
POLICO IN OBEŠALNO
KLJUKO, OMARA MORA
IMETI UREJENO
PREZRAČEVANJE
M6
MIZA JEDILNIŠKA, MIZNA
PLOŠČA ULTRAPAS,
PODNOŽJE KOVINSKO
S3
STOL KONFERENČNI,
TAPECIRANJE RENNA, NA
4 NOGAH, KOT NPR.
MODEL ELIPTIKA
PROIZVAJALCA DONAR
D.O.O.
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
Razpisna dokumentacija
80x42xH200
1
1
90x50xh200
2
120x80xH75
1
3
1
213 /309
Stran:
5
1
POSODA ZA DEŽNIKE
KOVINSKA PERFORIRANA,
KOT NPR. MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
K16 - ARHIV
O7
OMARA ODRTA PLITVA
1
90x42xh200
36
127xh97
2
1
PRITLIČJE
1
2
3
1
Občina Naklo
P2 - VETROLOV
T1
PANO STENSKI PLUTA
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
POSODA ZA DEŽNIKE
KOVINSKA PERFORIRANA,
KOT NPR. MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
2
P3 - GARDEROBA ODTROCI, 1,STATROSTNA SKUPINA
G3A
STOJALO GARDEROBNO
120*42*h139
ZA 6 MEST RDECA
OBEŠALA, ZGORAJ 6
BOKSOV Z VRATI
Razpisna dokumentacija
214 /309
Stran:
10
2
3
4
5
O12
SU
6
7
8
9
10
11
12
TA1
MPR2
1
1
2
3
4
5
6
Občina Naklo
T4
E1
MK1
VLOŽEK S 8 PREKATI LUŽEN
PODSTAVEK ZA CEVLJE
KOVINSKI
OMARA NIZKA Z VRATI
OMARA ZA SUŠENJE
MOKRIH OBLEK
ELEMENT VALJ
MIZA PREVIJALNA
KOŠ ZA PLENICE
TABLA BELA MAGNETNA
ENOSED
MIZA KLUBSKA
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
P4 - HODNIK
T1
PANO STENSKI PLUTA
P5 - SKUPNI PROSTOR 1
I1
STOLP TELOVADNI
ACTGYM
I2
SPUST
I3
LESETEV
B
JEZERO
B
ŽOGICE ZA JEZERO 500KOS
T1
PANO STENSKI PLUTA
Razpisna dokumentacija
116*17*17
10
112*35*2
10
105x41xh100
105x41xh100
1
1
Ø40xh25
120x75xh85
2
1
1
1
2
1
1
120x120
90x70xh68
60x60xh55
127xh97
3
1
130x138x26/44
Ø7
1
1
1
2
127xh97
4
215 /309
Stran:
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Občina Naklo
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
1
P6- IGRALNICA, 1. STAROSTNO OBDOBJE
M2
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh46
M3
MIZA POLOKROGLA
128x64xh46
M9
MIZA KVADRATNA
64x64xh46
S4
STOLCEK Z ROKONASLONI 30x30xh26/54
M1
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh76
PR1
PREDAL ZA MIZO
30x40xh10
S1
STOL ANATOMSKI
44x47xh46/83
NAKLADALNI ZA
VZGOJITELJICO
OL1
OMARA ZA 15
140x64xh190
LEŽALNIKOV GAM
L
LEŽALNIK GAM
132x59xh15
KOLESA ZA LEŽALNIK
GAM
P
ODEJA PREŠITA
P
PREVLEKA ZA ODEJO
PREŠITO
P
PENA ZA LEŽALNIK S
PREVLEKO
P
RJUHA ZA LEŽALNIK
O1
OMARA VISOKA S 4 VRATI 105x41xh190
O2
OMARA NIZKA ODPRTA
105x41xh100
O3
OMARA NIZKA S 15
105x41xh100
PREKATI
Razpisna dokumentacija
1
2
2
14
1
1
2
1
14
1
14
14
14
14
1
2
2
216 /309
Stran:
18
Z1
19
O4
20
O5
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
N1
K3
K1
K2
BL1
D1
OPORA
OG
V1
V1
V1
MPR1
33
MPR1
34
35
KOR
36
T1
Občina Naklo
ZABOJCEK MALI, IZDELAN
IZ VEZANE PLOŠČE,
KONČNA OBDELAVA
NATUR ALI BARVANO V
ZELENO, MODRO, RDEČE,
RUMENO
OMARA NIZKA Z VRATCI
IN POLICO
OMARICA PODSTAVEK
ODPRTA
NASTAVEK ZA KNJIGE
KOTICEK KUHINJA Z NAPO
KOTICEK TRŽNICA
ELEMENT KOTNI
BLAZINA
DVOSED
OPORA STENSKA
OGLEDALO STENSKO
VOZICEK SLIKARSKI
NOSILEC LONCKOV
ROCAJ ZA VOZICEK
MIZA PREVIJALNA Z
OMARO
STOPNICE ZA MIZO
PREVIJALNO
KOŠ ZA PLENICE
KORITO ZA UMIVANJE
DOJENCKOV Z OMARO
PANO STENSKI PLUTA
Razpisna dokumentacija
31x38xh12
15
105x41xh100
1
105x41xh40
1
105x41xh16
85X41X54/110H
85X41X54/142H
48X48X54H
100x200xh5
70x48xh25/50
20015xh
127x97
85x50xh62
50x30xh8
40x3xh
120x75xh85
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
120x75xh85
1
85*66*H77
1
1
127xh97
2
217 /309
Stran:
37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Občina Naklo
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
1
P7- IGRALNICA, 1. STAROSTNO OBDOBJE
M2
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh46
M3
MIZA POLOKROGLA
128x64xh46
M9
MIZA KVADRATNA
64x64xh46
S4
STOLCEK Z ROKONASLONI 30x30xh26/54
M1
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh76
PR1
PREDAL ZA MIZO
30x40xh10
S1
STOL ANATOMSKI
44x47xh46/83
NAKLADALNI ZA
VZGOJITELJICO
OL1
OMARA ZA 15
140x64xh190
LEŽALNIKOV GAM
L
LEŽALNIK GAM
132x59xh15
KOLESA ZA LEŽALNIK
GAM
P
ODEJA PREŠITA
P
PREVLEKA ZA ODEJO
PREŠITO
P
PENA ZA LEŽALNIK S
PREVLEKO
P
RJUHA ZA LEŽALNIK
O1
OMARA VISOKA S 4 VRATI 105x41xh190
O2
OMARA NIZKA ODPRTA
105x41xh100
O3
OMARA NIZKA S 15
105x41xh100
PREKATI
Razpisna dokumentacija
1
2
2
14
1
1
2
1
14
1
14
14
14
14
1
2
2
218 /309
Stran:
18
Z1
19
O4
20
O5
21
N3
22
23
K3
K6
24
V2
25
26
27
28
29
BL1
D1
OPORA
OG
MPR1
30
MPR1
31
32
KOR
33
T1
Občina Naklo
ZABOJCEK MALI, IZDELAN
IZ VEZANE PLOŠČE,
KONČNA OBDELAVA
NATUR ALI BARVANO V
ZELENO, MODRO, RDEČE,
RUMENO
OMARA NIZKA Z VRATCI
IN POLICO
OMARICA PODSTAVEK
ODPRTA
NASTAVEK ZA
GLEDALIŠCE
KOTICEK KUHINJA Z NAPO
KOTICEK POMIVALNI Z
OKNOM
VOZICEK ZA KNJIGE NA
KOLESIH
BLAZINA
DVOSED
OPORA STENSKA
OGLEDALO STENSKO
MIZA PREVIJALNA Z
OMARO
STOPNICE ZA MIZO
PREVIJALNO
KOŠ ZA PLENICE
KORITO ZA UMIVANJE
DOJENCKOV Z OMARO
PANO STENSKI PLUTA
Razpisna dokumentacija
31x38xh12
15
105x41xh100
1
105x41xh40
1
105x12xh90
1
85X41X54/110H
85X41X54/110H
1
1
60x60xh60
1
100x200xh5
70x48xh25/50
20015xh
127x97
120x75xh85
1
2
1
1
1
120x75xh85
1
85*66*H77
1
1
127xh97
3
219 /309
Stran:
34
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
1
1
P8A - UMIVALNICA
OK
OMARA ZA KAHLICE
80x35xH100
1
1
P8B - UMIVALNICA
OK
OMARA ZA KAHLICE
80x35xH100
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Občina Naklo
P10- IGRALNICA, 1. STAROSTNO OBDOBJE
M2
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh46
M3
MIZA POLOKROGLA
128x64xh46
M9
MIZA KVADRATNA
64x64xh46
S4
STOLCEK Z ROKONASLONI 30x30xh26/54
M1
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh76
PR1
PREDAL ZA MIZO
30x40xh10
S1
STOL ANATOMSKI
44x47xh46/83
NAKLADALNI ZA
VZGOJITELJICO
OL1
OMARA ZA 15
140x64xh190
LEŽALNIKOV GAM
L
LEŽALNIK GAM
132x59xh15
KOLESA ZA LEŽALNIK
GAM
P
ODEJA PREŠITA
P
PREVLEKA ZA ODEJO
PREŠITO
P
PENA ZA LEŽALNIK S
PREVLEKO
Razpisna dokumentacija
1
2
2
14
1
1
2
1
14
1
14
14
14
220 /309
Stran:
14
15
16
17
P
O1
O2
O3
18
Z1
19
O4
20
O5
21
22
23
24
N4
K3
K10
V2
25
26
27
28
29
BL1
D1
OPORA
OG
MPR1
30
MPR1
31
Občina Naklo
RJUHA ZA LEŽALNIK
OMARA VISOKA S 4 VRATI
OMARA NIZKA ODPRTA
OMARA NIZKA S 15
PREKATI
ZABOJCEK MALI, IZDELAN
IZ VEZANE PLOŠČE,
KONČNA OBDELAVA
NATUR ALI BARVANO V
ZELENO, MODRO, RDEČE,
RUMENO
OMARA NIZKA Z VRATCI
IN POLICO
OMARICA PODSTAVEK
ODPRTA
OMARA STOJNICA
KOTICEK KUHINJA Z NAPO
KOTICEK TOALETNI
VOZICEK ZA KNJIGE NA
KOLESIH
BLAZINA
DVOSED
OPORA STENSKA
OGLEDALO STENSKO
MIZA PREVIJALNA Z
OMARO
STOPNICE ZA MIZO
PREVIJALNO
KOŠ ZA PLENICE
Razpisna dokumentacija
105x41xh190
105x41xh100
105x41xh100
14
1
2
1
31x38xh12
15
105x41xh100
1
105x41xh40
1
105x50xh90
85X41X54/110H
54X41X54/110H
60x60xh60
1
1
1
1
100x200xh5
70x48xh25/50
20015xh
127x97
120x75xh85
1
2
1
1
1
120x75xh85
1
1
221 /309
Stran:
32
KOR
33
OV
34
35
T1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Občina Naklo
KORITO ZA UMIVANJE
DOJENCKOV Z OMARO
POLICA S TREMI
PREGRADAMI
PANO STENSKI PLUTA
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
85*66*H77
1
74x24,6xh25,4
3
127xh97
2
1
P11- IGRALNICA, 1. STAROSTNO OBDOBJE
M2
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh46
M3
MIZA POLOKROGLA
128x64xh46
M9
MIZA KVADRATNA
64x64xh46
S4
STOLCEK Z ROKONASLONI 30x30xh26/54
M1
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh76
PR1
PREDAL ZA MIZO
30x40xh10
S1
STOL ANATOMSKI
44x47xh46/83
NAKLADALNI ZA
VZGOJITELJICO
OL1
OMARA ZA 15
140x64xh190
LEŽALNIKOV GAM
L
LEŽALNIK GAM
132x59xh15
KOLESA ZA LEŽALNIK
GAM
P
ODEJA PREŠITA
P
PREVLEKA ZA ODEJO
PREŠITO
P
PENA ZA LEŽALNIK S
PREVLEKO
P
RJUHA ZA LEŽALNIK
Razpisna dokumentacija
1
2
2
14
1
1
2
1
14
1
14
14
14
14
222 /309
Stran:
15
16
17
O1
O2
O3
18
Z1
19
O4
20
O5
21
N3
22
23
24
K3
K10
V2
25
26
27
28
29
BL1
D1
OPORA
OG
MPR1
30
MPR1
31
Občina Naklo
OMARA VISOKA S 4 VRATI
OMARA NIZKA ODPRTA
OMARA NIZKA S 15
PREKATI
ZABOJCEK MALI, IZDELAN
IZ VEZANE PLOŠČE,
KONČNA OBDELAVA
NATUR ALI BARVANO V
ZELENO, MODRO, RDEČE,
RUMENO
OMARA NIZKA Z VRATCI
IN POLICO
OMARICA PODSTAVEK
ODPRTA
NASTAVEK ZA
GLEDALIŠCE
KOTICEK KUHINJA Z NAPO
KOTICEK TOALETNI
VOZICEK ZA KNJIGE NA
KOLESIH
BLAZINA
DVOSED
OPORA STENSKA
OGLEDALO STENSKO
MIZA PREVIJALNA Z
OMARO
STOPNICE ZA MIZO
PREVIJALNO
KOŠ ZA PLENICE
Razpisna dokumentacija
105x41xh190
105x41xh100
105x41xh100
1
2
2
31x38xh12
15
105x41xh100
1
105x41xh40
1
105x12xh90
1
85X41X54/110H
54X41X54/110H
60x60xh60
1
1
1
100x200xh5
70x48xh25/50
20015xh
127x97
120x75xh85
1
2
1
1
1
120x75xh85
1
1
223 /309
Stran:
32
KOR
33
34
T1
85*66*H77
1
127xh97
3
1
1
P12A - UMIVALNICA
OK
OMARA ZA KAHLICE
80x35xH100
1
1
P12B - UMIVALNICA
OK
OMARA ZA KAHLICE
80x35xH100
1
180x80xh75
98x60xh75
80x80xh75
1
1
1
43x55xh57
80x40xh188
80x40xh188
1
1
1
160x40
1
127x97
127xh97
64x64xh53
34x32xh31/60
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Občina Naklo
KORITO ZA UMIVANJE
DOJENCKOV Z OMARO
PANO STENSKI PLUTA
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
P14 - SVETOVALNI KABINET
MP4
MIZA PISALNA
MP2
MIZ PRIKLJUČNA
MP10
MIZA PISALNA KONFERENČNA
PR2
PREDALNIK NA KOLESIH
OP1
OMARA VISOKA
OP12
OMARA VISOKA S
STEKLENIMI VRATI
PLOŠČA POKRIVNA ZA
OMARO
OG
OGLEDALO STENSKO
T1
PANO STENSKI PLUTA
M7
MIZA KVADRATNA
S5
STOL PALIČNI
Razpisna dokumentacija
224 /309
Stran:
12
S2
13
S3
14
15
16
OB
STOL PISARNIŠKI,
TAPECIRAN V
KVALITETNO RENNO,
NASLON MREŽA, ROČNA
OPIRALA NASTAVLJIVA
PO VIŠINI, PODNOŽJE
ČRNO PVC, KOLESA ZA
TRDO PODLAGO, KOT NPR.
TEX SLIM PROIZVAJALCA
DONAR D.O.O.
STOL KONFERENČNI,
TAPECIRANJE RENNA, NA
4 NOGAH, KOT NPR.
MODEL ELIPTIKA
PROIZVAJALCA DONAR
D.O.O.
VOZIČEK ZA RAČUNALNIK
KOVINSKI
STOJALO GARDEROBNO
KOVINSKO, KOT NPR.
MODEL ARS,
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
1
2
1
1
1
P15 - VZGOJNI PRIPOMOČKI
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
225 /309
Stran:
1
1
2
O6
OMARA ODPRTA
GLOBOKA
P16 - SHRAMBA, ČISTILNI STROJ
OM.ČI.
OMARA VISOKA ZA
ČISTILA
VOZIČEK ZA ČISTILA
90x58xh200
4
80x42xH200
2
1
1
P17 - REKVIZITI
O6
OMARA ODPRTA
GLOBOKA
90x58xh200
5
1
P-19 - ČISTILA
OM.ČI.
OMARA VISOKA ZA
ČISTILA
80x42xH200
1
127xh97
2
1
1
2
3
Občina Naklo
P20 - VETROLOV
T1
PANO STENSKI PLUTA
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
POSODA ZA DEŽNIKE
KOVINSKA PERFORIRANA,
KOT NPR. MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
Razpisna dokumentacija
2
226 /309
Stran:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
P21 - GARDEROBA ODTROCI, 1,STATROSTNA SKUPINA
G3A
STOJALO GARDEROBNO
120*42*h139
ZA 6 MEST RDECA
OBEŠALA, ZGORAJ 6
BOKSOV Z VRATI
VLOŽEK S 8 PREKATI 116*17*17
LUŽEN
PODSTAVEK ZA CEVLJE
112*35*2
KOVINSKI
O12
OMARA NIZKA Z VRATI
105x41xh100
SU
OMARA ZA SUŠENJE
105x41xh100
MOKRIH OBLEK
TA1
ELEMENT VALJ
Ø40xh25
MPR2
MIZA PREVIJALNA
120x75xh85
KOŠ ZA PLENICE
E1
ENOSED
90x70xh68
MK1
MIZA KLUBSKA
60x60xh55
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
1
P-22 HODNIK
T4
TABLA BELA MAGNETNA
1
2
3
4
5
P-23 - SKUPNI PROSTOR 2
M6
MIZA POLOKROGLA
STOL PALICNI
O2
OMARA NIZKA ODPRTA
P2
PRAKTIKABLI 4 V KPL
D2
DVOSED
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
5
5
5
1
1
2
1
1
2
1
1
120x120
1
128x64xh53
34x32xh31/60
105x41xh100
2
6
5
2
2
100x60xh32/60
227 /309
Stran:
6
7
8
9
KOT
TA2
ME
ME
10
ME
11
12
ME
PP3
13
14
15
16
E1
MK1
AKAVRIJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Občina Naklo
ELEMENT KOTNI
ELEMENT VALJ
VALJ MEHKI
BLAZINE ZA IGRO KOMPLET
ELEMENTI MEHKI RAZNIH
OBLIK - KOMPLET
STOPNICE MEHKE
PLATNO PROJEKCIJSKO
NA STOJALU
ENOSED
MIZA KLUBSKA
AKAVRIJ
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
60x60xh32
Ø60xh32
1
3
1
1
1
1
1
180xH180
90x70xh68
60x60xh55
2
1
1
1
P24- IGRALNICA, 1. STAROSTNO OBDOBJE
M2
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh46
M3
MIZA POLOKROGLA
128x64xh46
M9
MIZA KVADRATNA
64x64xh46
S4
STOLCEK Z ROKONASLONI 30x30xh26/54
M1
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh76
PR1
PREDAL ZA MIZO
30x40xh10
S1
STOL ANATOMSKI
44x47xh46/83
NAKLADALNI ZA
VZGOJITELJICO
OL1
OMARA ZA 15
140x64xh190
LEŽALNIKOV GAM
L
LEŽALNIK GAM
132x59xh15
Razpisna dokumentacija
1
2
2
14
1
1
2
1
14
228 /309
Stran:
10
11
12
P
P
13
P
14
15
16
17
P
O1
O2
O3
18
Z1
19
O4
20
O5
21
22
23
N4
K3
K6
24
V2
25
BL1
Občina Naklo
KOLESA ZA LEŽALNIK
GAM
ODEJA PREŠITA
PREVLEKA ZA ODEJO
PREŠITO
PENA ZA LEŽALNIK S
PREVLEKO
RJUHA ZA LEŽALNIK
OMARA VISOKA S 4 VRATI
OMARA NIZKA ODPRTA
OMARA NIZKA S 15
PREKATI
ZABOJCEK MALI, IZDELAN
IZ VEZANE PLOŠČE,
KONČNA OBDELAVA
NATUR ALI BARVANO V
ZELENO, MODRO, RDEČE,
RUMENO
OMARA NIZKA Z VRATCI
IN POLICO
OMARICA PODSTAVEK
ODPRTA
OMARA STOJNICA
KOTICEK KUHINJA Z NAPO
KOTICEK POMIVALNI Z
OKNOM
VOZICEK ZA KNJIGE NA
KOLESIH
BLAZINA
Razpisna dokumentacija
1
14
14
14
105x41xh190
105x41xh100
105x41xh100
14
1
2
1
31x38xh12
15
105x41xh100
1
105x41xh40
1
105x50xh90
85X41X54/110H
85X41X54/110H
1
1
1
60x60xh60
1
100x200xh5
1
229 /309
Stran:
26
27
28
29
30
31
32
D1
OPORA
OG
V1
V1
V1
MPR1
33
MPR1
34
35
KOR
36
OV
37
38
T1
DVOSED
OPORA STENSKA
OGLEDALO STENSKO
VOZICEK SLIKARSKI
NOSILEC LONCKOV
ROCAJ ZA VOZICEK
MIZA PREVIJALNA Z
OMARO
STOPNICE ZA MIZO
PREVIJALNO
KOŠ ZA PLENICE
KORITO ZA UMIVANJE
DOJENCKOV Z OMARO
POLICA S TREMI
PREGRADAMI
PANO STENSKI PLUTA
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
70x48xh25/50
20015xh
127x97
85x50xh62
50x30xh8
40x3xh
120x75xh85
2
1
1
1
1
1
1
120x75xh85
1
85*66*H77
1
1
74x24,6xh25,4
3
127xh97
3
1
80x35xH100
1
1
P25 - UMIVALNICA
OK
OMARA ZA KAHLICE
1
2
3
4
5
6
P27- IGRALNICA, 1. STAROSTNO OBDOBJE
M2
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh46
M3
MIZA POLOKROGLA
128x64xh46
M9
MIZA KVADRATNA
64x64xh46
S4
STOLCEK Z ROKONASLONI 30x30xh26/54
M1
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh76
PR1
PREDAL ZA MIZO
30x40xh10
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
1
2
2
14
1
1
230 /309
Stran:
7
S1
8
OL1
9
10
L
11
12
P
P
13
P
14
15
16
17
18
19
20
21
P
O1
OST
ZV
O8
N2
O2
O3
22
Z1
23
O4
Občina Naklo
STOL ANATOMSKI
NAKLADALNI ZA
VZGOJITELJICO
OMARA ZA 15
LEŽALNIKOV GAM
LEŽALNIK GAM
KOLESA ZA LEŽALNIK
GAM
ODEJA PREŠITA
PREVLEKA ZA ODEJO
PREŠITO
PENA ZA LEŽALNIK S
PREVLEKO
RJUHA ZA LEŽALNIK
OMARA VISOKA S 4 VRATI
OMARA STOLP Z VRATCI
POKROV OMARE ZVONIK
OMARICA ODPRTA
NADSTAVEK PODSTREŠJE
OMARA NIZKA ODPRTA
OMARA NIZKA S 15
PREKATI
ZABOJCEK MALI, IZDELAN
IZ VEZANE PLOŠČE,
KONČNA OBDELAVA
NATUR ALI BARVANO V
ZELENO, MODRO, RDEČE,
RUMENO
OMARA NIZKA Z VRATCI
Razpisna dokumentacija
44x47xh46/83
2
140x64xh190
1
132x59xh15
14
1
14
14
14
105x41xh190
54x41xh190
50x41xh32
105x41xh70
105x41xh20/45
105x41xh100
105x41xh100
14
1
2
2
1
1
1
1
31x38xh12
15
105x41xh100
1
231 /309
Stran:
IN POLICO
24
O5
25
N3
26
27
K3
K6
28
V2
29
30
31
32
33
BL1
D1
OPORA
OG
MPR1
34
MPR1
35
36
KOR
37
OV
38
39
T1
OMARICA PODSTAVEK
ODPRTA
NASTAVEK ZA
GLEDALIŠCE
KOTICEK KUHINJA Z NAPO
KOTICEK POMIVALNI Z
OKNOM
VOZICEK ZA KNJIGE NA
KOLESIH
BLAZINA
DVOSED
OPORA STENSKA
OGLEDALO STENSKO
MIZA PREVIJALNA Z
OMARO
STOPNICE ZA MIZO
PREVIJALNO
KOŠ ZA PLENICE
KORITO ZA UMIVANJE
DOJENCKOV Z OMARO
POLICA S TREMI
PREGRADAMI
PANO STENSKI PLUTA
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
105x41xh40
1
105x12xh90
1
85X41X54/110H
85X41X54/110H
1
1
60x60xh60
1
100x200xh5
70x48xh25/50
20015xh
127x97
120x75xh85
1
2
1
1
1
120x75xh85
1
85*66*H77
1
1
74x24,6xh25,4
3
127xh97
3
1
P28 - UMIVALNICA
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
232 /309
Stran:
1
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Občina Naklo
OK
OMARA ZA KAHLICE
P30 - VZGOJNI PRIPOMOČKI
O7V
OMARA VISOKA PLITVA Z
VRATI, BREZ
KLJUČAVNICE
OAV
OMARA ZA AV OPREMO
S7
STOL ZLOŽLJIV PVC
SEDALO IN NASLON, KOT
NPR. MODEL CIAO
PROIZVAJALA DONAR
D.O.O.
P32 - DODATNI PROSTOR
M6
MIZA POLOKROGLA
STOL PALICNI
O1
OMARA VISOKA S 4 VRATI
O13
OMARA VISOKA ODPRTA
S6
STOL KRALJEVSKI ZA
PRAZNOVANJE
ROJSTNEGA DNE
BL1
BLAZINA
OPORA
OPORA STENSKA
OG
OGLEDALO STENSKO
OG1
OGLEDALO STENSKO
V4
VOZICEK Z GLASBILI
MEHKI
GUGALNA BLAZINA
KOTIČEK
Razpisna dokumentacija
80x35xH100
1
90x42xh200
2
90x60xh180
1
200
128x64xh53
34x32xh31/60
105x41xh190
105x41xh190
2
14
1
3
1
100x200xh5
20015xh
127x97
250xh150
85x50xh62
90x35x24/50
2
1
1
1
1
1
233 /309
Stran:
12
13
14
15
16
1
2
3
1
2
3
4
Občina Naklo
MEHKI
KOTIČEK
MEHKI
KOTIČEK
PRAŠICEK
Ø30x60
1
IGRALO SLON
45X61X42
1
PADALO
GRED
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
P36 - VETROLOV
T1
PANO STENSKI PLUTA
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
POSODA ZA DEŽNIKE
KOVINSKA PERFORIRANA,
KOT NPR. MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
1
1
1
127xh97
2
1
2
P37 - GARDROBA, 2. STAROSTNO OBDOBJE
G3
STOJALO GARDEROBNO 8 120*42*h139
MEST RDECA OBEŠALA
VLOŽEK S 8 PREKATI 116*17*17
LUŽEN
PODSTAVEK ZA CEVLJE
112*35*2
KOVINSKI
O12
OMARA NIZKA Z VRATI
105x41xh100
Razpisna dokumentacija
9
9
9
1
234 /309
Stran:
5
SU
6
7
8
9
10
11
TA1
T4
T1
E1
MK1
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
Občina Naklo
OMARA ZA SUŠENJE
MOKRIH OBLEK
ELEMENT VALJ
TABLA BELA MAGNETNA
PANO STENSKI PLUTA
ENOSED
MIZA KLUBSKA
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
P39 - SKUPNI PROSTOR
T4
TABLA BELA MAGNETNA
T1
PANO STENSKI PLUTA
T5
PANO STENSKI LESEN
E1
ENOSED
MK1
MIZA KLUBSKA
KLOP2
KLOP TAPECIRANA V
BLAGO
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
P40 - KNJIŽNICA
R1
REGAL DVOSTRANSKI S
3+3 POLICAMI
REGAL DVOSTRANSKI
NADALJ. S 3+3 POLICAMI
OST
OMARA STOLP Z VRATCI
ZV
POKROV OMARE ZVONIK
O8
OMARICA ODPRTA
Razpisna dokumentacija
105x41xh100
1
Ø40xh25
120x120
127xh97
90x70xh68
60x60xh55
2
1
2
2
1
1
120x120
127xh97
120xh90
90x70xh68
60x60xh55
105x41xh30
2
1
1
2
1
2
1
93*64*H124
2
90*64*H124
4
54x41xh190
50x41xh32
105x41xh70
2
2
2
235 /309
Stran:
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Občina Naklo
N2
N3
NADSTAVEK PODSTREŠJE
NASTAVEK ZA
GLEDALIŠCE
V1
OMARA VITRINA S
KOVINSKIMI POLICAMI
RE
OMARA ZA REVIJE 12
PREKATOV
M7
MIZA KVADRATNA
M8
MIZA OKROGLA MALA
M5
MIZA PRAVOKOTNA RAČUNALNIŠKA
M1
MIZA PRAVOKOTNA
PR1
PREDAL ZA MIZO
S1
STOL ANATOMSKI
NAKLADALNI ZA
VZGOJITELJICO
S5
STOL PALIČNI
V2
VOZICEK ZA KNJIGE NA
KOLESIH
VOZIČEK ZA RAČUNALNIK
KOVINSKI
D2
DVOSED
KOT
ELEMENT KOTNI
PREPROGA PREPROGA
OG
OGLEDALO STENSKO
T5
PANO STENSKI LESEN
GLAVNI NAPIS LOCNI
LETEV ZA NAPIS NA
POLICI
Razpisna dokumentacija
105x41xh20/45
105x12xh90
1
1
91x36xh150
1
100*42*H154
1
64x64xh53
Ø90xh53
128x64xh53
2
1
1
128x64xh76
30x40xh10
44x47xh46/83
1
1
2
34x32xh31/60
60x60xh60
16
2
1
100x60xh32/60
60x60xh32
200x200xh
127x97
120xh90
80*15
87*2
236 /309
Stran:
2
1
1
1
2
12
36
26
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Občina Naklo
DRŽALO ZA KNJIGE
DRSNO
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
21*10
36
1
P41 - IGRALNICA, 2. STAROSTNO OBDOBJE
M5
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh53
M6
MIZA POLOKROGLA
128x64xh53
M7
MIZA KVADRATNA
64x64xh53
M8
MIZA OKROGLA MALA
Ø90xh53
S5
STOL PALIČNI
34x32xh31/60
M1
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh76
PR1
PREDAL ZA MIZO
30x40xh10
S1
STOL ANATOMSKI
44x47xh46/83
NAKLADALNI ZA
VZGOJITELJICO
OL2
OMARA ZA 24
140x64xh190
LEŽALNIKOV GAM
L
LEŽALNIK GAM
132x59xh15
KOLESA ZA LEŽALNIK
GAM
P
ODEJA PREŠITA
P
PREVLEKA ZA ODEJO
PREŠITO
P
PENA ZA LEŽALNIK S
PREVLEKO
P
RJUHA ZA LEŽALNIK
O1
OMARA VISOKA S 4 VRATI 105x41xh190
O3
OMARA NIZKA S 15
105x41xh100
Razpisna dokumentacija
2
2
2
1
24
1
1
2
1
24
1
24
24
24
24
1
2
237 /309
Stran:
18
Z1
19
O4
20
21
22
23
24
OST
ZV
O8
N2
N3
25
26
O2
O5K
27
28
29
30
31
N1
BL1
D2
K4
K5
32
33
34
35
36
37
V1
V1
V1
OG
Občina Naklo
T1
PREKATI
ZABOJČEK MALI, IZDELAN
IZ VEZANE PLOŠČE,
LAKIRANE NATUR ALI
LUŽENE
OMARA NIZKA Z VRATCI
IN POLICO
OMARA STOLP Z VRATCI
POKROV OMARE ZVONIK
OMARICA ODPRTA
NADSTAVEK PODSTREŠJE
NASTAVEK ZA
GLEDALIŠCE
OMARA NIZKA ODPRTA
OMARICA PODSTAVEK
ODPRTA NA KOLESIH
NASTAVEK ZA KNJIGE
BLAZINA
DVOSED
KOTICEK KUHINJA Z NAPO
KOTICEK POMIVALNI Z
OKNOM
VOZICEK SLIKARSKI
NOSILEC LONCKOV
ROCAJ ZA VOZICEK
OGLEDALO STENSKO
ZABOJCEK NA KOLESIH
PANO STENSKI PLUTA
Razpisna dokumentacija
31x38xh12
30
105x41xh100
1
54x41xh190
50x41xh32
105x41xh70
105x41xh20/45
105x12xh90
2
2
2
1
1
105x41xh100
105x41xh40
1
1
105x41xh16
100x200xh5
100x60xh32/60
85X41X62/118H
85X41X62/118H
1
1
1
1
1
85x50xh62
50x30xh8
40x3xh
127x97
49x38xh26
127xh97
1
1
1
1
4
2
238 /309
Stran:
38
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Občina Naklo
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
P42 - UMIVALNICA
Š
NOSILEC IZ PLEKSI
STEKLA S KOZARCI ZA
ZOBNE ŠČETKE ZA 24
OSEB
V3
VOZICEK ZA IGRO Z VODO
1
1
100x67xh58
1
P44 - IGRALNICA, 2. STAROSTNO OBDOBJE
M5
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh53
M6
MIZA POLOKROGLA
128x64xh53
M7
MIZA KVADRATNA
64x64xh53
M8
MIZA OKROGLA MALA
Ø90xh53
S5
STOL PALIČNI
34x32xh31/60
M1
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh76
PR1
PREDAL ZA MIZO
30x40xh10
S1
STOL ANATOMSKI
44x47xh46/83
NAKLADALNI ZA
VZGOJITELJICO
OL2
OMARA ZA 24
140x64xh190
LEŽALNIKOV GAM
L
LEŽALNIK GAM
132x59xh15
KOLESA ZA LEŽALNIK
GAM
P
ODEJA PREŠITA
P
PREVLEKA ZA ODEJO
PREŠITO
Razpisna dokumentacija
2
2
2
1
24
1
1
2
1
24
1
24
24
239 /309
Stran:
14
P
15
16
17
P
O1
O3
18
Z1
19
O4
20
21
22
23
O2
O8
N4
O5K
24
25
26
27
28
N1
BL1
D2
K4
K5
29
30
31
32
OG
Občina Naklo
T1
PENA ZA LEŽALNIK S
PREVLEKO
RJUHA ZA LEŽALNIK
OMARA VISOKA S 4 VRATI
OMARA NIZKA S 15
PREKATI
ZABOJČEK MALI, IZDELAN
IZ VEZANE PLOŠČE,
LAKIRANE NATUR ALI
LUŽENE
OMARA NIZKA Z VRATCI
IN POLICO
OMARA NIZKA ODPRTA
OMARICA ODPRTA
OMARA STOJNICA
OMARICA PODSTAVEK
ODPRTA NA KOLESIH
NASTAVEK ZA KNJIGE
BLAZINA
DVOSED
KOTICEK KUHINJA Z NAPO
KOTICEK POMIVALNI Z
OKNOM
OGLEDALO STENSKO
ZABOJCEK NA KOLESIH
PANO STENSKI PLUTA
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
Razpisna dokumentacija
24
105x41xh190
105x41xh100
24
1
2
31x38xh12
30
105x41xh100
1
105x41xh100
105x41xh70
105x50xh90
105x41xh40
2
1
1
1
105x41xh16
100x200xh5
100x60xh32/60
85X41X62/118H
85X41X62/118H
1
1
1
1
1
127x97
49x38xh26
127xh97
1
4
3
1
240 /309
Stran:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Občina Naklo
P45 - IGRALNICA, 2. STAROSTNO OBDOBJE
M5
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh53
M6
MIZA POLOKROGLA
128x64xh53
M7
MIZA KVADRATNA
64x64xh53
M8
MIZA OKROGLA MALA
Ø90xh53
S5
STOL PALIČNI
34x32xh31/60
M1
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh76
PR1
PREDAL ZA MIZO
30x40xh10
S1
STOL ANATOMSKI
44x47xh46/83
NAKLADALNI ZA
VZGOJITELJICO
OL2
OMARA ZA 24
140x64xh190
LEŽALNIKOV GAM
L
LEŽALNIK GAM
132x59xh15
KOLESA ZA LEŽALNIK
GAM
P
ODEJA PREŠITA
P
PREVLEKA ZA ODEJO
PREŠITO
P
PENA ZA LEŽALNIK S
PREVLEKO
P
RJUHA ZA LEŽALNIK
O1
OMARA VISOKA S 4 VRATI 105x41xh190
O3
OMARA NIZKA S 15
105x41xh100
PREKATI
Z1
ZABOJČEK MALI, IZDELAN 31x38xh12
IZ VEZANE PLOŠČE,
LAKIRANE NATUR ALI
LUŽENE
Razpisna dokumentacija
2
2
2
1
24
1
1
2
1
24
1
24
24
24
24
1
2
30
241 /309
Stran:
19
O4
20
21
22
23
O2
O8
N4
V2
24
25
26
27
28
29
30
31
BL1
D2
K4
K11
OG
1
1
2
3
4
Občina Naklo
T1
OMARA NIZKA Z VRATCI
IN POLICO
OMARA NIZKA ODPRTA
OMARICA ODPRTA
OMARA STOJNICA
VOZICEK ZA KNJIGE NA
KOLESIH
BLAZINA
DVOSED
KOTICEK KUHINJA Z NAPO
KOTICEK TOALETNI
OGLEDALO STENSKO
ZABOJCEK NA KOLESIH
PANO STENSKI PLUTA
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
105x41xh100
1
105x41xh100
105x41xh70
105x50xh90
60x60xh60
2
1
1
1
100x200xh5
100x60xh32/60
85X41X62/118H
54X41X62/118H
127x97
49x38xh26
127xh97
1
1
1
1
1
4
3
1
P46 - UMIVALNICA
Š
NOSILEC IZ PLEKSI
STEKLA S KOZARCI ZA
ZOBNE ŠČETKE ZA 24
OSEB
P48 - SVETOVALNI KABINET
MP4
MIZA PISALNA
MP2
MIZ PRIKLJUČNA
MP10
MIZA PISALNA KONFERENČNA
PR2
PREDALNIK NA KOLESIH
Razpisna dokumentacija
2
180x80xh75
98x60xh75
80x80xh75
1
1
1
43x55xh57
1
242 /309
Stran:
5
6
OP1
OP12
7
8
9
T1
T2
10
11
12
M7
S5
S2
13
S3
14
Občina Naklo
OMARA VISOKA
OMARA VISOKA S
STEKLENIMI VRATI
PLOŠČA POKRIVNA ZA
OMARO
PANO STENSKI PLUTA
PANO STENSKI TABLA
BELA
MIZA KVADRATNA
STOL PALIČNI
STOL PISARNIŠKI,
TAPECIRAN V
KVALITETNO RENNO,
NASLON MREŽA, ROČNA
OPIRALA NASTAVLJIVA
PO VIŠINI, PODNOŽJE
ČRNO PVC, KOLESA ZA
TRDO PODLAGO, KOT NPR.
TEX SLIM PROIZVAJALCA
DONAR D.O.O.
STOL KONFERENČNI,
TAPECIRANJE RENNA, NA
4 NOGAH, KOT NPR.
MODEL ELIPTIKA
PROIZVAJALCA DONAR
D.O.O.
VOZIČEK ZA RAČUNALNIK
KOVINSKI
Razpisna dokumentacija
80x40xh188
80x40xh188
1
1
80x40
2
127xh97
127xh90
1
1
64x64xh53
34x32xh31/60
1
2
1
2
1
243 /309
Stran:
15
16
1
1
1
1
Občina Naklo
OB
STOJALO GARDEROBNO
KOVINSKO, KOT NPR.
MODEL ARS,
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
P49 - VZGOJNI PRIPOMOČKI
O7V
OMARA VISOKA PLITVA Z
VRATI, BREZ
KLJUČAVNICE
P50 - SHRAMBA, ČISTILNI STROJ
O7V
OMARA VISOKA PLITVA Z
VRATI, BREZ
KLJUČAVNICE
P52 - ČISTILA
OM.ČI.
OMARA VISOKA ZA
ČISTILA
VOZIČEK ZA ČISTILA
P53 - VETROLOV
T1
PANO STENSKI PLUTA
Razpisna dokumentacija
1
1
90x42xh200
6
90x42xh200
2
80x42xH200
1
1
127xh97
2
244 /309
Stran:
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Občina Naklo
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
POSODA ZA DEŽNIKE
KOVINSKA PERFORIRANA,
KOT NPR. MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
1
2
P54 - GARDROBA, 2. STAROSTNO OBDOBJE
G3
STOJALO GARDEROBNO 8 120*42*h139
MEST RDECA OBEŠALA
VLOŽEK S 8 PREKATI 116*17*17
LUŽEN
PODSTAVEK ZA CEVLJE
112*35*2
KOVINSKI
O12
OMARA NIZKA Z VRATI
105x41xh100
SU
OMARA ZA SUŠENJE
105x41xh100
MOKRIH OBLEK
TA1
ELEMENT VALJ
Ø40xh25
T4
TABLA BELA MAGNETNA
120x120
T1
PANO STENSKI PLUTA
127xh97
E1
ENOSED
90x70xh68
MK1
MIZA KLUBSKA
60x60xh55
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
Razpisna dokumentacija
6
6
6
1
1
2
1
2
2
1
1
245 /309
Stran:
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Občina Naklo
P56 - SKUPNI PROSTOR 3
T4
TABLA BELA MAGNETNA
T1
PANO STENSKI PLUTA
T5
PANO STENSKI LESEN
E1
ENOSED
MK1
MIZA KLUBSKA
KLOP2
KLOP TAPECIRANA V
BLAGO
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
120x120
127xh97
120xh90
90x70xh68
60x60xh55
105x41xh30
2
2
1
2
1
2
1
P57 - IGRALNICA, 2. STAROSTNO OBDOBJE
M5
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh53
M6
MIZA POLOKROGLA
128x64xh53
M7
MIZA KVADRATNA
64x64xh53
M8
MIZA OKROGLA MALA
Ø90xh53
S5
STOL PALIČNI
34x32xh31/60
M1
MIZA PRAVOKOTNA
128x64xh76
PR1
PREDAL ZA MIZO
30x40xh10
S1
STOL ANATOMSKI
44x47xh46/83
NAKLADALNI ZA
VZGOJITELJICO
OL2
OMARA ZA 24
140x64xh190
LEŽALNIKOV GAM
L
LEŽALNIK GAM
132x59xh15
KOLESA ZA LEŽALNIK
GAM
P
ODEJA PREŠITA
P
PREVLEKA ZA ODEJO
Razpisna dokumentacija
2
2
2
1
24
1
1
2
1
24
1
24
24
246 /309
Stran:
14
P
15
16
17
P
O1
O3
18
Z1
19
O4
20
21
O8
N3
22
23
O2
O5K
24
25
26
27
28
N1
BL1
D2
K4
K5
29
30
31
OG
Občina Naklo
T1
PREŠITO
PENA ZA LEŽALNIK S
PREVLEKO
RJUHA ZA LEŽALNIK
OMARA VISOKA S 4 VRATI
OMARA NIZKA S 15
PREKATI
ZABOJČEK MALI, IZDELAN
IZ VEZANE PLOŠČE,
LAKIRANE NATUR ALI
LUŽENE
OMARA NIZKA Z VRATCI
IN POLICO
OMARICA ODPRTA
NASTAVEK ZA
GLEDALIŠCE
OMARA NIZKA ODPRTA
OMARICA PODSTAVEK
ODPRTA NA KOLESIH
NASTAVEK ZA KNJIGE
BLAZINA
DVOSED
KOTICEK KUHINJA Z NAPO
KOTICEK POMIVALNI Z
OKNOM
OGLEDALO STENSKO
ZABOJCEK NA KOLESIH
PANO STENSKI PLUTA
Razpisna dokumentacija
24
105x41xh190
105x41xh100
24
1
2
31x38xh12
30
105x41xh100
1
105x41xh70
105x12xh90
1
1
105x41xh100
105x41xh40
2
1
105x41xh16
100x200xh5
100x60xh32/60
85X41X62/118H
85X41X62/118H
1
1
1
1
1
127x97
49x38xh26
127xh97
1
4
3
247 /309
Stran:
32
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Občina Naklo
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
1
P58 - UMIVALNICA
Š
NOSILEC IZ PLEKSI
STEKLA S KOZARCI ZA
ZOBNE ŠČETKE ZA 24
OSEB
P60 - RAZVOJNA IGRALNICA
M5
MIZA PRAVOKOTNA
M6
MIZA POLOKROGLA
M7
MIZA KVADRATNA
M8
MIZA OKROGLA MALA
S5
STOL PALIČNI
M1
MIZA PRAVOKOTNA
PR1
PREDAL ZA MIZO
S1
STOL ANATOMSKI
NAKLADALNI ZA
VZGOJITELJICO
OL2
OMARA ZA 24
LEŽALNIKOV GAM
L
LEŽALNIK GAM
KOLESA ZA LEŽALNIK
GAM
P
ODEJA PREŠITA
P
PREVLEKA ZA ODEJO
PREŠITO
P
PENA ZA LEŽALNIK S
Razpisna dokumentacija
1
128x64xh53
128x64xh53
64x64xh53
Ø90xh53
34x32xh31/60
128x64xh76
30x40xh10
44x47xh46/83
2
2
2
1
24
1
1
2
140x64xh190
1
132x59xh15
24
1
24
24
24
248 /309
Stran:
15
16
17
P
O1
O3
18
Z1
19
O4
20
21
O8
N3
22
23
O2
O5K
24
25
26
27
28
N1
BL1
D2
K4
K5
29
30
31
32
OG
Občina Naklo
T1
PREVLEKO
RJUHA ZA LEŽALNIK
OMARA VISOKA S 4 VRATI
OMARA NIZKA S 15
PREKATI
ZABOJČEK MALI, IZDELAN
IZ VEZANE PLOŠČE,
LAKIRANE NATUR ALI
LUŽENE
OMARA NIZKA Z VRATCI
IN POLICO
OMARICA ODPRTA
NASTAVEK ZA
GLEDALIŠCE
OMARA NIZKA ODPRTA
OMARICA PODSTAVEK
ODPRTA NA KOLESIH
NASTAVEK ZA KNJIGE
BLAZINA
DVOSED
KOTICEK KUHINJA Z NAPO
KOTICEK POMIVALNI Z
OKNOM
OGLEDALO STENSKO
ZABOJCEK NA KOLESIH
PANO STENSKI PLUTA
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
Razpisna dokumentacija
105x41xh190
105x41xh100
24
1
2
31x38xh12
30
105x41xh100
1
105x41xh70
105x12xh90
1
1
105x41xh100
105x41xh40
2
1
105x41xh16
100x200xh5
100x60xh32/60
85X41X62/118H
85X41X62/118H
1
1
1
1
1
127x97
49x38xh26
127xh97
1
4
3
1
249 /309
Stran:
1
2
3
4
5
1
1
1
2
3
Občina Naklo
P61 - RAZVOJNE SANITARIJE
Š
NOSILEC IZ PLEKSI
STEKLA S KOZARCI ZA
ZOBNE ŠČETKE ZA 24
OSEB
MPR1
MIZA PREVIJALNA Z
OMARO
MPR1
STOPNICE ZA MIZO
PREVIJALNO
OV
POLICA S TREMI
PREGRADAMI
KOŠ ZA PLENICE
P62 - VZGOJI PRIPOMOČKI
O7V
OMARA VISOKA PLITVA Z
VRATI, BREZ
KLJUČAVNICE
P63 - VZGOJI PRIPOMOČKI
O7V
OMARA VISOKA PLITVA Z
VRATI, BREZ
KLJUČAVNICE
1
120x75xh85
1
120x75xh85
1
74x24,6xh25,4
3
1
90x42xh200
4
90x42xh200
4
P65 - TELOVADNICA
I1
STOLP TELOVADNI
ACTGYM
I2
SPUST
I3
LESETEV
Razpisna dokumentacija
1
1
1
250 /309
Stran:
4
PZ
5
L
6
7
Občina Naklo
1
PLEZALNA STENA - Stena
naj omogočanje plezanje tudi
po steni ali v kombinaciji z
oprimki. Podlaga naj bo rahlo
hrapava in varna brez ostrih
delov. Velikost stene je 3x2m,
pod katero so vranostne blazine
L300, Š200, V20cm. Izveden
preklopom pod kotom 45
stopinj in zaščiteni s
snemljivim povezovalnim
trakom.
• vključuje naj prekrivno
cerado za blazine
LETVENIKI - Letveniki naj
80xh206
bodo dimenzij 80*h206 cm,
presek prečk je eliptični 26x32
mm, osni razmak nastopnih
prečk je -110 mm
BLAZINA ZA LETVENIK
KOŠ ZA KOŠARKO Nastavitev višine do največ 200
cm, obroč 45 cm, brez
reklamnih napisov. Koš je
zložljiv in prevozen.
Razpisna dokumentacija
6
6
2
251 /309
Stran:
8
ŠVEDSKE SKRINJE, KLOPI
IN RAVNOTEŽNE GREDICE
KOMPLET
• Skrinjica 3 delna,
70x50xh40cm, 2 kosa• Skrinja
3 delna/prevozna,
100x50xh70cm, 1kos• Klop 2
m, 4 kos• Komplet ravnotežnih
gredic 2 kos z didaktično
grafiko - s povezovalno ploščo,
dolžina 200cm, pri višini 15cm
je širina 13cm. Pri višini 18cm
je širina 10cm
1
9
10
VRV RAVNOTEŽNA
KOMPRESOR ZA ŽOGE Možnost različnih nastavkov,
majhen, tih max. 40 Db in
priročen ter brez olja.
ŽOGE ZA ODBOJKO
KOMPLET
• Žoga super lahka (28g), 24
kos
• Balončki, 100 kos
• Žoga velika (145g), Ø79, cm,
12 kos
• Žoga normalna
(133g),Ø73,5cm, 12 kos
1
1
11
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
1
252 /309
Stran:
12
13
14
15
Občina Naklo
ŽOGE ZA NOGOMET
KOMPLET
• Neodbojna žoga, Ø20cm, 4
kos
Žoga 185 gr, Ø52cm, sintetika,
12 kos
Žoga 230 gr, Ø61cm, 12 kos
ŽOGE ZA KOŠARKO
KOMPLET
• Žoga zelo odbojna, št.5, 270
gr, PVC 12 kos
• Žoga št. 3 guma (2set/6), 12
kos
MEHKA ŽOGA ZA UČENJE
VODENJA - max. 200gr
TRAMPOLIN - Premera do
100 cm višine 20-25 cm, in z
vseh strani zaščiten z blazinami
dim: 200x200x20 cm, blazine
so oblikovane tako, da je
možno prekrivanje vertikalnih
stikov med blazinami z
snemljivimi trakovi. Ko ne
uporabljamo trampolin v
odprtino vstavimo okroglo
blazino.
Trampolin, 1 kos
Blazina z povezovalnimi
trakovi, 5 kos
Razpisna dokumentacija
1
1
12
1
253 /309
Stran:
16
Občina Naklo
KOMPLET DIDAKTIČNIH
BLAZIN - Didaktične blazine
morajo ustrezati standardom za
blazine, poleg tega so iz
mehkega zgornjega sloja
(antibakterična nedrseča
tekstura), zasnovane so za
multi funkcionalno uporabo,
zagotavljajo učenje skokov,
padcev,… vsebujejo super
mehko blazino konstrukcijsko
zasnovana kot blazina za varne
doskoke (skok v višino) in
didaktični tepih 6x2m za skoke
in poskoke, ki se enostavno
zvije v rolo.
Razpisna dokumentacija
254 /309
Stran:
17
18
19
20
21
Občina Naklo
Komplet mora vsebevati tudi
trakove za povezovanje blazin
med seboj, ki so snemljivi.
• 1. Didaktični tepih 600x
200x3,5 cm - 1 kos
• 2. Mehka blazina
200x200x40 cm - 1 kos
• 3. Zložljiva zagozda - 1 kos
• 4. Blazine 120x60x2,5 cm - 9
kosov
• 5. Prirezani šesterokotniki - 4
kose
• 6. Veliki sestavljivi valj – 1
kpl (2kos)
• 7. Sestavljive polkrožne
blazine - 4 kosi
• 8. Sestavljiv krog - 1 kpl (2
kos)
• 9. Blazina trapez - 3 kos
VOZICEK ZA
PSIHOMOTORIKO Z
OPREMO
OGLEDALO - Varnostno
ogledalo z zaščitno folijo na
hrbtni strani
MEHKA ZAŠČITA STEN Narejena iz pčošč širine 65 cm
in debeline 2 cm, v barvi izbire
projektanta
TRANSPORTNI VOZIČEK
Razpisna dokumentacija
1
85x50xh62
2
100xh200
3
65xh210
52
120x60
1
255 /309
Stran:
22
23
24
25
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Občina Naklo
VOZIČEK ZA ŽOGE
100x70xh70
KOVINSKI
ZABOJ PREVOZNI
63x50xh36
DRSNA VISEČA ZAŠČITNA
MREŽA - Mrežasta zavesa za
zaščito steklenih površin.
Mreža je iz oken 4x4cm,
debeline vrvice 3 mm, najlon in
mora biti obtežena. V 250
cm, L 600 cm
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
P66 - REKVIZITI
O6
OMARA ODPRTA
GLOBOKA
P67 - DODATNI PROSTOR
M6
MIZA POLOKROGLA
S5
STOL PALIČNI
O2
OMARA NIZKA ODPRTA
V1
VOZICEK SLIKARSKI
V1
NOSILEC LONCKOV
V1
ROCAJ ZA VOZICEK
K4
KOTICEK KUHINJA Z NAPO
LS
STOJALO SLIKARSKO
T4
TABLA BELA MAGNETNA
Razpisna dokumentacija
1
1
1
1
90x58xh200
5
128x64xh53
34x32xh31/60
105x41xh100
85x50xh62
50x30xh8
40x3xh
85X41X62/118H
72xh140
120x120
4
12
2
2
2
2
1
1
1
256 /309
Stran:
10
11
12
1
1
2
3
4
5
6
7
Občina Naklo
KORITO
PULT KERROCK Z DVEMA 150x50
KORITOMA - PRILAGOJEN
ZA UPORABO OTROK
STOJALO ZA SUŠENJE SLIK
KOŠ ZA LOČEVANJE
ODPADKOV -TRIJE BOKSI
P71 - HODNIK, SERVIRNI VOZIČKI
T1
PANO STENSKI PLUTA
P74 - PISARNA KUHINJA
MP1
MIZA PISALNA
PR2
PREDALNIK NA KOLESIH
OP1
OMARA VISOKA
PLOŠČA POKRIVNA ZA
OMARO
VOZIČEK ZA RAČUNALNIK
KOVINSKI
S2
STOL PISARNIŠKI,
TAPECIRAN V
KVALITETNO RENNO,
NASLON MREŽA, ROČNA
OPIRALA NASTAVLJIVA
PO VIŠINI, PODNOŽJE
ČRNO PVC, KOLESA ZA
TRDO PODLAGO, KOT NPR.
TEX SLIM PROIZVAJALCA
DONAR D.O.O.
T1
PANO STENSKI PLUTA
Razpisna dokumentacija
1
2
1
127xh97
10
160x80xh75
43x55xh57
80x40xh188
80x40
1
1
1
1
1
1
127xh97
1
257 /309
Stran:
8
9
OB
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
STOJALO GARDEROBNO
KOVINSKO, KOT NPR.
MODEL ARS,
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
1
1
NADSTROPJE
1
2
3
4
5
6
7
8
Občina Naklo
N4 - PISARNA
MP1
MIZA PISALNA
MP2
MIZ PRIKLJUČNA
MP10
MIZA PISALNA KONFERENČNA
PR2
PREDALNIK NA KOLESIH
OP1
OMARA VISOKA
OP12
OMARA VISOKA S
STEKLENIMI VRATI
PLOŠČA POKRIVNA ZA
OMARO
VOZIČEK ZA RAČUNALNIK
KOVINSKI
Razpisna dokumentacija
160x80xh75
98x60xh75
80x80xh75
1
1
1
43x55xh57
80x40xh188
80x40xh188
1
1
1
80x40
2
1
258 /309
Stran:
9
S2
10
S3
11
12
T1
T2
13
14
Občina Naklo
OB
STOL PISARNIŠKI,
TAPECIRAN V
KVALITETNO RENNO,
NASLON MREŽA, ROČNA
OPIRALA NASTAVLJIVA
PO VIŠINI, PODNOŽJE
ČRNO PVC, KOLESA ZA
TRDO PODLAGO, KOT NPR.
TEX SLIM PROIZVAJALCA
DONAR D.O.O.
STOL KONFERENČNI,
TAPECIRANJE RENNA, NA
4 NOGAH, KOT NPR.
MODEL ELIPTIKA
PROIZVAJALCA DONAR
D.O.O.
PANO STENSKI PLUTA
127xh97
PANO STENSKI TABLA
127xh90
BELA
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
STOJALO GARDEROBNO
KOVINSKO, KOT NPR.
MODEL ARS,
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
Razpisna dokumentacija
1
2
1
1
1
1
259 /309
Stran:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Občina Naklo
N5 - PISARNA
MP4
MIZA PISALNA
MP2
MIZ PRIKLJUČNA
MP3
MIZA PISALNA KONFERENČNA
PR2
PREDALNIK NA KOLESIH
OP1
OMARA VISOKA
OP12
OMARA VISOKA S
STEKLENIMI VRATI
PLOŠČA POKRIVNA ZA
OMARO
OG
OMARA OGNJEVARNA
VOZIČEK ZA RAČUNALNIK
KOVINSKI
S2
STOL PISARNIŠKI,
TAPECIRAN V
KVALITETNO RENNO,
NASLON MREŽA, ROČNA
OPIRALA NASTAVLJIVA
PO VIŠINI, PODNOŽJE
ČRNO PVC, KOLESA ZA
TRDO PODLAGO, KOT NPR.
TEX SLIM PROIZVAJALCA
DONAR D.O.O.
S3
STOL KONFERENČNI,
TAPECIRANJE RENNA, NA
4 NOGAH, KOT NPR.
MODEL ELIPTIKA
PROIZVAJALCA DONAR
D.O.O.
Razpisna dokumentacija
180x80xh75
98x60xh75
140x80xh75
1
1
1
43x55xh57
80x40xh188
80x40xh188
1
2
1
240x40
1
93x50xh195
1
1
1
5
260 /309
Stran:
12
13
T1
T2
14
15
1
2
3
4
5
6
Občina Naklo
OB
PANO STENSKI PLUTA
PANO STENSKI TABLA
BELA
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
STOJALO GARDEROBNO
KOVINSKO, KOT NPR.
MODEL ARS,
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
N8 - MALA SEJNA SOBA
M14
MIZA KONFERENČNA,
MIZNA PLOŠČA IZ DVEH
DELOV DEBELINE 25 MM,
PODNOŽJE TRI
CENTRALNE KOVINSKE
OKROGLE NOGE S
PODPORNIM KROŽNIKOM
OP1
OMARA VISOKA
OP12
OMARA VISOKA S
STEKLENIMI VRATI
PLOŠČA POKRIVNA ZA
OMARO
OG
OMARA OGNJEVARNA
PP1
PLATNO PROJEKCIJSKO
ELEKTRODVIŽNO
Razpisna dokumentacija
127xh97
127xh90
1
1
1
1
400x120xh75
1
80x40xh188
80x40xh188
2
2
160x40
2
93x50xh195
240xh240
1
1
261 /309
Stran:
7
S3
8
STOL KONFERENČNI,
TAPECIRANJE RENNA, NA
4 NOGAH, KOT NPR.
MODEL ELIPTIKA
PROIZVAJALCA DONAR
D.O.O.
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
STOJALO GARDEROBNO
KOVINSKO, KOT NPR.
MODEL ARS,
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
14
1
9
OB
1
N10 - SHRAMBA
O7
OMARA ODRTA PLITVA
90x42xh200
9
1
2
N11 - AVLA
E1
ENOSED
MK1
MIZA KLUBSKA
90x70xh68
60x60xh55
2
1
180x120xh75
4
120x80xh75
2
1
2
Občina Naklo
N13 - STROKOVNI DELAVCI,
ZBORNICA
M15
MIZA KONFERENČNA,
DEBELINA MIZNE PLOŠČE
25 MM
M16
MIZA PISALNA
Razpisna dokumentacija
2
262 /309
Stran:
3
4
5
PR2
OP1
OP12
6
OPPR
7
8
9
OP16
10
11
12
MK1
D3
ČK1
13
S2
Občina Naklo
PREDALNIK NA KOLESIH
OMARA VISOKA
OMARA VISOKA S
STEKLENIMI VRATI
OMARA VISOKA ODPRTA
S PREKATI ZA POŠTO
PLOŠČA POKRIVNA ZA
OMARO
OMARA NIZKA
PLOŠČA POKRIVNA ZA
OMARO
MIZA KLUBSKA
DVOSED
KUHINJA ČAJNA V OMARI
Z VGRADNO POLOVIČNO
STEKLOKERAMIČNO
PLOŠČO, ENOJNO KORITO,
PIPO, PODPULTNI
HLADILNIK
STOL PISARNIŠKI,
TAPECIRAN V
KVALITETNO RENNO,
NASLON MREŽA, ROČNA
OPIRALA NASTAVLJIVA
PO VIŠINI, PODNOŽJE
ČRNO PVC, KOLESA ZA
TRDO PODLAGO, KOT NPR.
TEX SLIM PROIZVAJALCA
DONAR D.O.O.
Razpisna dokumentacija
43x55xh57
80x40xh188
80x40xh188
2
5
3
80x40xh188
1
240x40
3
80x60xh73
160x60
2
1
60x60xh55
140x70xh68
110x65xH200
1
2
1
2
263 /309
Stran:
14
S3
15
16
PP1
17
18
19
20
T1
T2
21
STOL KONFERENČNI,
TAPECIRANJE RENNA, NA
4 NOGAH, KOT NPR.
MODEL ELIPTIKA
PROIZVAJALCA DONAR
D.O.O.
VOZIČEK ZA RAČUNALNIK
KOVINSKI
PLATNO PROJEKCIJSKO
ELEKTRODVIŽNO
PROJEKTOR
NOSILEC STROPNI ZA
PROJEKTOR
PANO STENSKI PLUTA
PANO STENSKI TABLA
BELA
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
STENA OBEŠALNA
22
OBS
1
2
3
4
N14 - VZGOJNA SREDSTVA
MP1
MIZA PISALNA
PR2
PREDALNIK NA KOLESIH
OP1
OMARA VISOKA
PLOŠČA POKRIVNA ZA
OMARO
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
28
2
240xh240
1
1
1
127xh97
127xh90
1
1
2
80xh200
2
160x80xh75
43x55xh57
80x40xh188
160x40
2
2
5
1
264 /309
Stran:
5
6
7
OK2
8
S2
9
1
2
Občina Naklo
PLOŠČA POKRIVNA ZA
240x40
OMARO
REGAL KOVINSKI
80x40xh230
VOZIČEK ZA RAČUNALNIK
KOVINSKI
STOL PISARNIŠKI,
TAPECIRAN V
KVALITETNO RENNO,
NASLON MREŽA, ROČNA
OPIRALA NASTAVLJIVA
PO VIŠINI, PODNOŽJE
ČRNO PVC, KOLESA ZA
TRDO PODLAGO, KOT NPR.
TEX SLIM PROIZVAJALCA
DONAR D.O.O.
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
N15 - GARDEROBA VZGOJITELJI
G3
OMARA GARDEROBNA
KOVINSKA ZAČETNA
G3
OMARA GARDEROBNA
KOVINSKA
NADALJEVALNA
Razpisna dokumentacija
1
4
2
2
2
30x50xh180
2
30x50xh180
11
265 /309
Stran:
3
4
5
1
2
3
Občina Naklo
KLOP1
KLOP GARDEROBNA,
SEDEŽNI DEL NAREJEN IZ
MELAMINSKE FOLIJE
DEBELINE 25 MM, ROB
ABS, PODNOŽJE
KOVINSKA CEV 40*40 MM
POSODA ZA DEŽNIKE
KOVINSKA PERFORIRANA,
KOT NPR. MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
N17 - GARDEROBA VZGOJITELJI
G3
OMARA GARDEROBNA
KOVINSKA ZAČETNA
G3
OMARA GARDEROBNA
KOVINSKA
NADALJEVALNA
KLOP1
KLOP GARDEROBNA,
SEDEŽNI DEL NAREJEN IZ
MELAMINSKE FOLIJE
DEBELINE 25 MM, ROB
ABS, PODNOŽJE
KOVINSKA CEV 40*40 MM
Razpisna dokumentacija
100x40xH40
2
1
1
30x50xh180
2
30x50xh180
11
100x40xH40
2
266 /309
Stran:
4
5
1
2
3
POSODA ZA DEŽNIKE
KOVINSKA PERFORIRANA,
KOT NPR. MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
N21 - ČISTILA
OM.ČI.
OMARA VISOKA ZA
ČISTILA
VOZIČEK ZA ČISTILA
KOŠ ZA SMETI KOVINSKI
PERFORIRAN, KOT NPR.
MODEL INKO
PROIZVAJALCA KROMA
D.O.O.
1
1
80x42xH200
2
1
1
SKUPAJ
BREZ DDV
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
267 /309
Stran:
KUHINJA
poz
splošni opis elementa
št. kosov
PRITLIČJE
A.
HODNIK - SPREJEM BLAGA
1
Elektronska tehtnica
inox izvedba tehtalne površine
tehtalno območje do 150 kg
prikaz na LCD prikazovalniku
dim.400x500 mm, višina sprejemnika 120 mm
1
2
Inox kuhinjski voziček
2x inox povlečena polica
4x kolesa (2x z zavoro)
dim.860x540x920
3
3
Ogrevana transportna posoda
kapaciteta: 3x GN 1/1 - 150
ogrevanje do 90*C
priključna moč: 0,2 kW
dim. 700x445x660
2
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
268 /309
Stran:
CENA/EM
VREDNOST
BREZ DDV
4
Inox kuhinjski plato voziček
1x inox povlečena polica
4x kolesa (2x z zavoro)
nosilnost do: 300 kg
dim.1000x600x900
2
5
Inox servirni voziček
3x inox povlečena polica
4x kolesa (2x z zavoro)
dim.860x540x920
12
B.
PISARNA - VODJA KUHINJE
C.
PROSTOR ZA ČISTILA KUHINJE
1
Inox talna rešetka
vgrajen sifon, stranski odtok fi 50 mm
dim. 300x300x150
1
2
Inox izlivno korito - trokadero s sanitarnim umivalnikom
komplet s pipo in sifonom
dim. 500x600x850
1
3
Inox omara za čistila
zaprta s krilnimi vrati
dim. 500x500x1800
1
D.
SKLADIŠČE - HLADILNIKI
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
269 /309
Stran:
1
Inox talna rešetka
vgrajen sifon, stranski odtok fi 50 mm
dim. 300x300x150
2
Inox hladilna omara
2
volumen 650 litrov
3x police velikosti GN 2/1 - prestavljive
temperaturno območje: -2/+8*C
elektronska regulacija
avtomatsko odtaljevanje
notranji in zunanji plašč iz inox pločevine AISI 304 (razen hrbtnega in talnega
panela)
izolacija iz poliuretana 60 mm
samozaporna vrata, možnost odpiranja levo in desno
vgrajena ključavnica
zamenljiva magnetna tesnilna guma
notranja osvetlitev
dim. 740x830x2010
3
Inox zamrzovalna omara
2
volumen 650 litrov
3x police velikosti GN 2/1 - prestavljive
temperaturno območje: -18/-22*C
elektronska regulacija
avtomatsko odtaljevanje
notranji in zunanji plašč iz inox pločevine AISI 304 (razen hrbtnega in talnega
panela)
izolacija iz poliuretana 60 mm
samozaporna vrata, možnost odpiranja levo in desno
vgrajena ključavnica
zamenljiva magnetna tesnilna guma
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
1
270 /309
Stran:
notranja osvetlitev
dim. 740x830x2010
4
Regal ALU - polietilen
sestavljiv, ogrodje aluminij, police polietilen
4x police, snemljive za pranje v stroju
dim. 1600x500x1800
E.
GROBA PRIPRAVA ZELENJAVE
1
Inox talna rešetka
vgrajen sifon, stranski odtok fi 50 mm
dim. 300x300x150
2
2
Inox umivalnik za roke
vklop na tipko, koplet z pipo in sifonom
dim. 400x400x250
1
3
Inox dvodelno pomivalno korito s spodnjo polico
vgrajena korita dim. 600x500x300 in ocejalnik levo
pod ocejalnikom prostor za voziček
dim.2000x700x850
1
3.a
Enoročna mešalna baterija in sifon
1
4
Inox konzolna polica
komplet konzol
dim. 2000x350x40/80
1
3
Inox voziček za odpadke s pokrovom
kapacitete cca 50 l
1
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
3
271 /309
Stran:
dim.: fi 425 x h 505
6
Kuhinjski univerzalni stroj s priključki
* pogonski stroj z magnetnim stikalom
napetost 400 V 50 Hz,priključna moč 1,9 kW
* stojalo na kolesih iz nerjavečega jekla
*mesoreznica s kompletom nožev
*priključek za gnetenje, mešanje in stepanje s 40 litersko posodo
* nastavek za rezanje zelenjave
* nastavek za manjšo količino zelenjave
* lijačni nastavek za rezanje večjih količin zelenjave
* opornik
* rotor
* nastavljivi nož 0-8
* srpasti nož 4
* nož za kockasto rezanje
* mreža 10 x 10 mm
* strgalni cilinder 1,5;2,8 mm
* cilinder za ribanje sadja in zelenjave 2,8; 4,0 mm
* pasirni cilinder 1,0 mm
1
7
Lupilnica krompirja
kapaciteta polnenja: 18 kg
kapaciteta lupljenja: do 500 kg/h
filtrirna posoda za olupke
elektronska regulacija
zaščita proti vlagi IP 55
dim. 530x660x950
1
F.
PRIPRAVA ZELENJAVE
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
272 /309
Stran:
1
Inox hlajen pult z vgrajenim koritom
1
levo vgrajeno korito 400x500x250 mm
dinamično hlajenje
volumen 417 litrov
3x vrata GN 1/1 z vodili
temperaturno območje: -2-+8*C
elektronska regulacija
avtomatsko odtaljevanje
notranji in zunanji plašč iz inox pločevine AISI 304 (razen hrbtnega in talnega
panela)
izolacija iz poliuretana 60 mm
dim. 2000x700x850
1.a
Enoročna mešalna baterija in sifon
1
2
Inox zaprta viseča omarica
drsna vrata, vmesna polica
dim. 2000x350x660
1
G.
PRIPRAVA MESA
1
Inox pult
desno vgrajeno korito 400x500x250 mm
spodnja in vmesna polica
levo in desno bočno zaprt
dim. 2000x700x850
1
1.a
Enoročna mešalna baterija in sifon
1
2
Inox zaprta viseča omarica
drsna vrata, vmesna polica
1
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
273 /309
Stran:
dim. 2000x350x660
3
Inox hlajen pult
1
dinamično hlajenje
volumen 417 litrov
3x vrata GN 1/1 z vodili
temperaturno območje: -2-+8*C
elektronska regulacija
avtomatsko odtaljevanje
notranji in zunanji plašč iz inox pločevine AISI 304 (razen hrbtnega in talnega
panela)
izolacija iz poliuretana 60 mm
dim. 1800x700x850
4
Inox pult
zaprt z drsnimi vrati
vmesna polica
dim. 2000x700x850
1
5
Inox zaprta viseča omarica
drsna vrata, vmesna polica
dim. 2000x350x660
1
H.
PARNA KONVEKCIJA
1
Inox pult
desno prostor za podpultni hladilnik
levo vgrajen set 3x predali po vertikali
dim. 1300x700x850
1
2
Inox zaprta viseča omarica
1
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
274 /309
Stran:
drsna vrata, vmesna polica
dim. 1300x350x660
3
Podpultni hladilnik - za vzorce
volumen 130 litrov
temperaturno območje: 0-+10*C
mehanska regulacija
zunanji plašč iz inox pločevine
dim. 600x600x850
1
4
Električna parnokonvekcijska pečica
*kapaciteta. 10xGN 1/1
*možnosti priprave: pečenje z vročim zrakom, kuhanje, kuhanje pri
nizkih temperaturah, hitro kuhanje, kombiniran režim, regeneracija,
*nastavljiva hitrost motorja
*sonda za središčno temperaturo
*avtomatski samočistilni sistem
*digitalna regulacija
*možnost programiranja 99 programov do 9 korakov
*možnost računalniške povezave
*priključna moč: 12 kW
dim. 750x773x1042
2
4.a
Komplet GN posod za pečico 10XGN 1/1
5x1/1 60mm, 5x1/1 20 mm, 5x1/1 60 mm perforirana, 3x1/1 mreža
5x1/1 40mm emajlirana,
2
5
Integrirana napa za parnokonvekcijsko pečico
*vgrajen kondenzator pare
*priključna moč: 0,2kW
dim: 750x825x272
2
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
275 /309
Stran:
6
Inox podstavek za pečico
set vodil za GN posode
dim. 732x546x692
2
7
Avtomatski mehčalec vode
kapaciteta. 8 litrov
dim. 245x480x560
1
8
Inox pult
levo vgrajeno korito 400x500x250 mm
spodnja polica
levo in desno bočno zaprt
dim. 1200x700x850
1
8.a
Enoročna mešalna baterija in sifon
1
I.
TERMIČNA OBDELAVA
1
Inox talna rešetka
vgrajen sifon, stranski odtok fi 75 mm
dim. 800x400x150
4
2
Inox stropni ekonomični parolov
dim.3600x2200x500
1
3
Plinska prekucna ponev za kuhanje
kapaciteta posode. 80 litrov
ponev izdelana iz nerjavega jekla
motorni dvig posode
vgrajena pipa za polnenje vode
dim.: 800x900x900
1
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
276 /309
Stran:
prezračevanje
4
Plinski kotel za kuhanje z okroglo posodo
kapaciteta. 150 litrov
indirektrno gretje
polavtomatsko polnenje duplikatorja preko elektromagnetnega ventila
avtomatski vžig gorilnika preko ionizacijske sonde
dim.: 800x900x900
2
5
Plinski kotel za kuhanje z okroglo posodo
kapaciteta. 100 litrov
indirektrno gretje
polavtomatsko polnenje duplikatorja preko elektromagnetnega ventila
avtomatski vžig gorilnika preko ionizacijske sonde
dim.: 800x900x900
1
6
Električni štedilnik
2x el. plošča 300x300 mm
odprt podstavek
dim. 400x900x900
1
7
Inox blok miza
odprt podstavek
prostor za blok pipo
dim. 400x900x900
1
8
Povišana dvoročna mešalna baterija
1
9
Plinski štedilnik
4x plinski gorilec
odprt podstavek
dim. 800x900x900
1
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
277 /309
Stran:
10
Elektro toplovodna kopel
kapaciteta bazena: 5x GN 1/1-200
odprt podstavek
dim. 1800x700x900
1
10.a
Komplet GN posod za toplo kopel
3xGN 1/1- 200 + pokrovi, 4xGN 1/2-200 + pokrovi
1
J.
PRIPRAVA MALIC - IZDAJA
1
Inox talna rešetka
vgrajen sifon, stranski odtok fi 50 mm
dim. 300x300x150
1
2
Hladilnik
volumen 350 litrov
temperaturno območje: 0-+10*C, mehanska regulacija
zunanji plašč iz inox pločevine
dim. 600x600x1850
2
3
Inox pult
desno vgrajeno korito 400x500x250 mm
zaprt z drsnimi vrati
vmesna polica
dim. 2200x700x850
1
3.a
Enoročna mešalna baterija in sifon
1
4
Inox zaprta viseča omarica
drsna vrata, vmesna polica
dim. 2200x350x660
1
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
278 /309
Stran:
5
Inox pult
spodnja in vmesna polica
levo in desno bočno zaprt
dim. 2500x700x850
1
6
Salamoreznica - fi noža 300 mm
dim. 570x480x420
1
7
Sekljalnik - cutter
volumen posode. 5 litrov
dve hitrosti: 1400/2800 obr./min
moč: 600/800 W
1
8
Inox izdajni pult
levo vgrajen set 3x predali po vertikali
zaprt z obojestranskimi drsnimi vrati
vmesna polica
dim. 2400x700x850
1
9
Inox umivalnik za roke
vklop na tipko, koplet z pipo in sifonom
dim. 500x400x250
1
K.
SPREJEM - POMIVANJE BELE POSODE
1
Inox talna rešetka
vgrajen sifon, stranski odtok fi 50 mm
dim. 300x300x150
1
2
Inox pult za sprejem posode
1
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
279 /309
Stran:
zaprt s treh strani
spodaj prostor za vozičke
dim. 2000x700x850
3
Inox voziček za odpadke s pokrovom
kapacitete cca 50 l
dim.: fi 425 x h 505
2
4
Inox pult
zaprt s treh strani
brez spodnje police
dim. 2500x700x850
1
5
Inox polnilo za paraped
dim. 1200x220x40
1
5.a
Alu roleta za zapiranje sprejemne odprtine
ročni pogon
dim. 1200x1200x30
1
6
Inox vhodna miza za pomivalni stroj
vgrajena 2x korita 400x500x250 mm
vgrajena vodila za košare
spodnja polica
dim. 1200x760x850
1
7
Dvoročna mešalna baterija z visečim tušem in sifon
1
8
Prehodni pomivalni stroj za belo posodo
vgrajen sistem povratnega zajemanja toplote
košara velikosti. 500x500 mm
višina odprtine. 410 mm
1
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
280 /309
Stran:
trije programi pomivanja
digitalna regulacija
vgrajene črpalke za pomivalno in izpiralno sredstvo
dim. 660x780x1540
9
Inox izhodna miza za pomivalni stroj
vgrajena vodila za košare
spodnja polica
dim. 1200x760x850
1
10
Avtomatski mehčalec vode
kapaciteta zalogovnika: 20 kg
dim. 245x480x560
1
11
Inox regal
4x polna prestavljiva polica
dim. 1300x500x1800
1
12
Inox regal
4x polna prestavljiva polica
dim. 1200x500x1800
1
L.
POMIVANJE KUHINJSKE POSODE
1
Inox talna rešetka
vgrajen sifon, stranski odtok fi 50 mm
dim. 300x300x150
1
2
Inox izlivno korito - trokadero s sanitarnim umivalnikom
komplet s pipo in sifonom
dim. 500x600x850
1
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
281 /309
Stran:
3
Inox dvodelno pomivalno korito s spodnjo polico
vgrajena korita dim. 600x500x300 in ocejalnik levo
dim.2000x700x850
1
4
Dvoročna mešalna baterija z visečim tušem in sifon
1
5
Inox konzolna polica
komplet konzol
dim. 2000x350x40/80
1
6
Inox regal
4x polna prestavljiva polica
dim. 1800x600x1800
1
7
Inox delovna miza
spodnja polica
dim. 700x600x850
1
KLET
M.
SKLADIŠČE
1
Inox talna rešetka
vgrajen sifon, stranski odtok fi 50 mm
dim. 200x200x150
1
2
Montažna hladilna komora
elementi iz pocinkane belo lakirane pločevine - debeline 70 mm
brez izoliranih talnih panelov
vrata dim. 800/1850 - levo odpiranje, ključavnica in notranje odpiranje
1
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
282 /309
Stran:
temperaturno območje 0+C-+8*C
oddvojen agregat, osvetlitev, digitalna regulacija
koristen volumen 15,5 m3
notranja dimenzija komore. 3600x1800x2400 mm
dim. 3740x1940x2470
2a
Hladilna oprema za komoro
volumen. 16 m3, temperaturno območje. 0+C-+8+C
1
3
Regal ALU - polietilen
sestavljiv, ogrodje aluminij, police polietilen
4x police, snemljive za pranje v stroju
dim. 1800x500x1800
2
4
Regal ALU - polietilen
sestavljiv, ogrodje aluminij, police polietilen
4x police, snemljive za pranje v stroju
dim. 1300x500x1800
2
5
Regal ALU - polietilen
sestavljiv, ogrodje aluminij, police polietilen
4x police, snemljive za pranje v stroju
dim. 1900x500x1800
3
6
Inox talna podložka
dim. 1200x700x150
1
N.
PROSTOR ZA ORGANSKE ODPADKE
1
Inox talna rešetka
vgrajen sifon, stranski odtok fi 50 mm
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
1
283 /309
Stran:
dim. 200x200x150
2
PVC posode za organske odpadke
4
DOBAVA, MONTAŽA IN ZAGON OPREME
1
komunala
SKUPAJ
BREZ DDV
OPOMBA:
1.
IZBRANI DOBAVITELJ TEHNOLOŠKE OPREME
JE DOLŽAN PRIPRAVITI PROJEKT TEHNOLOŠKE
OPREME Z MIKROLOKACIJAMI PRIKLJUČKOV,
ZA IZVAJANJE DEL NA OBJEKTU.
2.
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA DOBAVO IN MONTAŽO TEHNOLOŠKE OPREME
* dobava,vnos,montaža,priključitev na instalacisko omrežje,
zagon vseh dobavljenih elementov opreme
* čiščenje opreme in prostorov do nivoja uporabnosti objekta pred
predajo opreme ( grobo čiščenje izvedejo izvajalci gradbeno
obrtniških del,po zaključku svojih del)
* vsi potrebni dokumenti v zvezi z opremo (certifikati,garanciski listi,
navodila za uporabo..) prevedeni v slovenski jezik
* sanacija vseh morebitnih poškodb zaključnih obdelav v prostorih,
ki bi nastale kot posledica neprevidnega vnosa ali montaže opreme
Vsa oprema iz inox - a po naročilu mora biti izdelana:
* v celoti iz kovinske konstrukcije ali ogrodij iz krom niklja 18/10
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
284 /309
Stran:
* površine pri delavnih mizah in pultih izdelane iz inox pločevine
AISI 304, z hrbtnimi in bočnimi zavihi ob stenah H=100 mm, debelina
pločevine 1,2 mm,iverica pod površino spodaj zaščitena z inox pločevino
* vsi zvari morajo biti popolnoma spolirani, tehnično in optično brezhibni
* razigliti vse ostre robove opreme
* vsa vratna nasadila,vodila predalov in ostalo okovje iz inox-a
Vsi elementi opreme izdelani po naročilu se izvedejo na podlagi dejanskih
izmer na kraju samem in skladno z že izvedenim instalaciskim priključkom
Ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo za vse ponujene izdelke.
Iz tehnične dokumentacije morajo bit razvidne karekteristike le - teh, se
morajo ujemati s karakteristikami navedenimi v specifikaciji naročnika.
Vse pozicije morajo biti označene.
IGRALA
POPIS IGRAL - VRTEC NAKLO
oznaka
informativni izgled
naziv
dimenzija
Igrala za igrišče - 1. starostno obdobje
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
285 /309
Stran:
em
količina
cena eur
znesek eur
IG1
Hišica v obliki šotora z doatnim
podestom spredaj kot artikel
2.423 proizvajalca TLF ali
enakovredno
194*197h192
Montaža hišice
IG2
Igralo za ravnotežje s
premikajočimi pohodnimi klini kot
artikel 1.175 proizvajalca TLF ali
enakovredno
257*90*h112
Montaža
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
286 /309
Stran:
kos
1
kos
1
kos
1
kos
1
IG3
IG4
Kombinirano plezalo štirikotne
oblike z 4 vrstami plezal: vrno
plezalom gasilski drog, droga za
dvigovanje, kot artikel
1.150/005W proizvajalca TLF ali
enakovredno
257*90*h112
kos
1
Varnostna podlaga guma debeline
6,5 cm
m2
52
Priprava betonske podlage za
gumo in polaganje gume
m2
52
Montaža kombniranega plezala
kos
1
kos
1
kos
1
Gred za ravnotežje ter sedenje,
kot artikel 2.704W proizvajalca
TLF ali enakovredno
230*10*h29
Montaža gredi
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
287 /309
Stran:
IG5
Piramida ledenih čokov kot art
011222 proizvajalec Legnolandia
ali enakovredno
100x100xh125
Montaža piramide
IG6
Peskovnik 2*2m z obrobo
zasedenje okrog peskovnika kot
artikel MRC001asopie proizvajalca
TLF ali enakovredno
200*200*h34
Montaža peskovnika
klop
Občina Naklo
194*148*h81
Parkovna klop - komplet mize iz
klopi, kot artikel 3.122 proizvajalca
TLF ali enakovredno
Razpisna dokumentacija
288 /309
Stran:
kos
1
kos
1
kos
1
kos
1
kos
1
Montaža klopi
IG8
Koš za smeti z pokrovom zgoraj,
okrog obdan z lesom, kot artikel
3.221/D proizvajalca TLF ali
enakovredno
fi 50cm*h117
Montaža koša
kos
1
kos
1
kos
1
kos
1
Igrala za igrišče - 2. starostno obdobje
IG9
Občina Naklo
Hišica v obliki šotora z doatnim
podestom spredaj, , kot artikel
Razpisna dokumentacija
194*197h192
289 /309
Stran:
2.423W proizvajalca TLF ali
enakovredno
sliko
IG10
Občina Naklo
Montaža hišice
kos
1
Kombinirano plezalo s plezalno
steno kot artikel 011225
proizvajalca Legnolandia ali
enakovredno
290x290xh250
kos
1
Varnostna podlaga guma debeline
6,5 cm
h 6,5 cm
m2
52
Priprava betonske podlage za
gumo in polaganje gume
m2
52
Montaža plezala
kos
1
Razpisna dokumentacija
290 /309
Stran:
IG11
Gred za ravnotežje ter sedenje,
kot artikel 2.704W proizvajalca
TLF ali enakovredno
230*10*h29
Montaža gredi
IG6
Peskovnik 2*2m z obrobo
zasedenje okrog peskovnika kot
artikel MRC001asopie proizvajalca
TLF ali enakovredno
200*200*h34
Montaža peskovnika
IG13
Občina Naklo
Gugalo na vzmet iz masivnega lesa
petelinček, kot artikel 330/a
proizvajalca TLF ali enakovredno
Razpisna dokumentacija
90*30*h78
291 /309
Stran:
kos
1
kos
1
kos
1
kos
1
kos
1
Guma elipsa za pod gugala na
vzmet
150*160*h6
Montaža gugala na vzmet
IG14
Občina Naklo
1
kos
1
Gugalo na vzmet iz masivnega lesa
zajček, kot artikel 332/a
proizvajalca TLF ali enakovredno
88*30*h90
kos
1
Guma elipsa za pod gugala na
vzmet
150*160*h6
kos
1
kos
1
Montaža gugala na vzmet
IG15
kos
Gugalo na vzmet iz masivnega lesa
srnca, kot artikel 331/a
proizvajalca TLF ali enakovredno
90*30*h78
kos
1
Guma elipsa za pod gugala na
150*160*h6
kos
1
Razpisna dokumentacija
292 /309
Stran:
vzmet
Montaža gugala na vzmet
IG14
88*30*h90
kos
1
Guma elipsa za pod gugala na
vzmet
150*160*h6
kos
1
kos
1
kos
1
kos
1
Parkovna klop - komplet mize iz
klopi, kot artikel 3.122 proizvajalca
TLF ali enakovredno
194*148*h81
Montaža klopi
Občina Naklo
1
Gugalo na vzmet iz masivnega lesa
zajček, kot artikel 330/a
proizvajalca TLF ali enakovredno
Montaža gugala na vzmet
klop
kos
Razpisna dokumentacija
293 /309
Stran:
koš
Koš za smeti z pokrovom zgoraj,
okrog obdan z lesom, kot artikel
3.221/D proizvajalca TLF ali
enakovredno
fi 50cm*h117
kos
1
Montaža koša za smeti
montaža
kos
1
Leseni vlak s kabino ter tunelom,
kot artikel 2.711W proizvajalca
TLF ali enakovredno
320*119*h172
kos
1
Vagon z dvostranskimi klopmi, kot
artikel 2.711BW proizvajalca TLF
ali enakovredno
225*123*h111
kos
1
kos
1
dodatno
IG16
Montaža vlaka
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
294 /309
Stran:
IG17
Komplet klopi za otroke z
mizico,kot artikel 2.806
proizvajalca TLF ali enakovredno
117*32*h48
Montaža klop
IG18
Razpisna dokumentacija
1
kos
1
Vzmetno otroško igralo za 2
otroka deteljica, kot artikel
1.340/A proizvajalca TLF ali
enakovredno
95*95h69
kos
1
Guma elipsa za pod gugalo na
vzmet
150*120*h6
par
1
kos
1
Montaža gugala na vzmet
Občina Naklo
kos
295 /309
Stran:
IG19
IG20
Občina Naklo
Kombinirano igralo 2 hišici z inox
toboganom, premikajočim
povezovalnim sostom, gasilski
drog, plezalo,..., kot artikel
1.152/009W proizvajalca TLF ali
enakovredno
kos
1
Varnostna podlaga guma debeline
4,5 cm
m2
55
Priprava betonske podlage za
gumo in polaganje gume
m2
55
Montaža kombiniranega igrala
kos
1
kos
3
Varnostna podlaga guma debeline
4 cm
m2
58,5
Priprava betonske podlage za
gumo in polaganje gume
m2
58,5
Gugalnica z dvema ravnima
sedežema, kot artikel 202/WZC
proizvajalca TLF ali enakovredno
Razpisna dokumentacija
596*462*h410
388*158*h220
296 /309
Stran:
Montaža gugalnice
IG21
3
Senzorično igralo na eni strani
številke na drugi strani slike, kot
artikel 1.1761w proizvajalca TLF ali
enakovredno
117x24xh122
kos
1
Senzorično igralo viseče inoks cevi
za igro z zvoki, s tolkalom, kot
artikel 1.1762w proizvajalca TLF ali
enakovredno
117x24xh122
kos
1
kos
2
Montaža senzoričnega igrala
IG22
Občina Naklo
kos
Razpisna dokumentacija
297 /309
Stran:
IG23
IG24
Igralo za vaje dvigovanje telesa,
kot artikel 730/AJ proizvajalca TLF
ali enakovredno
kos
2
Varnostna podlaga guma debeline
4 cm
m2
43
Priprava betonske podlage za
gumo in polaganje gume
m2
43
Montaža igrala
kos
2
kos
1
kos
1
Hišica z dvemi koriti in vodno
pumpo za igro z vodo, kot artikel
2.303/bp proizvajalca TLF ali
enakovredno
330*10*h144
350*196*h209
Montaža hišice s koriti
SKUPAJ BREZ
DDV
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
298 /309
Stran:
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA
ELEKTRO INSTALACIJE
STROJNE INSTALACIJE
OBRTNIŠKA DELA
NOTRANJA OPREMA
KUHINJA
IGRALA
SKUPAJ BREZ DDV
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
299 /309
Stran:
Razpisni obrazec št. 14
Ponudnik:
..................................................................................................................................................
(naziv)
..................................................................................................................................................
(naslov)
OBRAZEC PONUDBENEGA PREDRAČUNA
Ponudbena cena
…………………………………………EUR
Popust ………….%
…………………………………………EUR
Ponudbena cena s popustom
…………………………………………EUR
DDV ………..%
…………………………………………EUR
Ponudbena cena s popustom in z DDV:
…………………………………………EUR
Občina Naklo
Razpisna dokumentacija
300 /309
Stran: