TOMORI ARHITEKTI d.o.o

Comments

Transcription

TOMORI ARHITEKTI d.o.o
TOMORI ARHITEKTI d.o.o
Ljubljana, Linhartova 1
tel.: (01) 439 67 81
tel.: (01) 439 67 80
Investitor:
Objekt:
Faza:
GEOPLIN d.o.o
Cesta Ljubljanske brigade 11
LJUBLJANA
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO
IN POSLOVNEGA PAVILJONA
PGD
Št. projekta:
11/10
Datum:
November 2010
Projekt: POPIS DEL
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA
POPIS DEL
SPLOŠNO:
Dela po tem popisu je izvesti po vsklajenem projektu, detajlih ,
opisu in ostalih pogojih, ki so navedeni v tem popisu. Ta splošni
opis del, kakor tudi ti pogoji za izdelavo posameznih vrst
del, so sestavni del predračuna.
Podrobni opis oz. kvaliteta posameznih del je določena s
splošnimi pogoji za vsaka vrsto del, oziroma je določena z
vsklajenim projektom in popisom del pri posamezni poziciji,
ter standardi za materiale in izvedbo del. Enotna cena
vključuje vse spodaj navedene elemente razen, če je pri
opisu posamezne postavke izrecno navedeno, da nečesa ne
vsebuje oziroma, da je zajeto v drugi ustrezni poziciji.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati vse pogoje za varno
delo vseh udeležencev pri gradnji objekta in naslednje elemente:
- MATERIAL
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala,
vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje,
vskladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da
ostane njegova kvaliteta nespremenjena do vgraditve.
Vsi vgrajeni materiali morajo imeti certifikat o ustreznosti.
- MEHANIZACIJA
V enotni ceni izdelave so upoštevani tudi vsi potrebni stroji
za izvedbo del in transportna sredstva vključno z pogonsko
energijo, gorivom, mazivom.
- DELO
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi,
nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v
materialu, nadalje mešanje betonov in malt, zaščita konstrukcij
pred vplivi, ki negativno vplivajo na kvaliteto, to je pred
soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.
- ODRI
PREMIČNI DELOVNI ODRI so vsebovani enotni ceni posamezne
postavke in se ne obračunavajo posebej (odri do višine 3 m).
FASADNE ODRE koristijo vsi soudeleženci v gradni objekta v času
brezplačno dokler je oder postavljen.
Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo
izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K odranju se šteje
tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi
potrebne transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni
vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA
POPIS DEL
potrošni material.
V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovanja
plohov ter postavljanje in premeščanje odrov ter dovoz in odvoz
odrov na in z gradbišča.
- OPAŽI
AB konstrukcije,ki niso ometane ali kako drugače obdelane
morajo biti zabetonirane v opažu za vidni beton.
Opaži so izdelani po načrtu za betoniranje betonskih oz.
armiranobetonskih konstrukcij ali pa za zidanje okroglin, lokov
in obokov, ter zalivanje odprtin med ovirami z izdelanimi
šablonami. Enotna cena vsebuje večkratno uporabo opaža, žico za
vezanje, amortizacijo za ostala vezna sredstva trajnejšega
značaja - sponski vijaki, žabice, kravate itd. ali kovinske
opažne elemente in opaž delovnih spojev pri betoniranju konstrukcij.
Nadalje je v enotni ceni upoštevana izdelava opaža, demontaža in
vsi prenosi do mesta vgraditve, kakor tudi vsi prenosi nazaj na
deponijo.
V enotni ceni je upoštevana tudi amortizacija za podpore,
zavarovanje opaža pri betoniranju pred deformacijami in
zavarovanje opaža.
- POSREDNI STROŠKI (FAKTOR)
Vsi posredni stroški izvedbe del so upoštevani v preko faktorja
na neposredne stroške. V faktorju so vključeni tudi stroški
pripravljanih in zaključnih del pri postavitvi in demontaži
gradbišča.
- IZMERE IN OBRAČUN
Izmere vseh izvršenih del je izdelati po GN normah z vsemi pogoji
in uzancami, ki jih vsebujejo, če način obračuna pri posamezni postavki
ni določen . Na osnovi izmer in ponudbenih cen
je izvršiti končni obračun del tako, kakor je to dogovorjeno s
pogodbo za ta dela.
Stran: 1
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
PREDDELA
1
Dobava in postavitev gradbiščne table
kom
1
2
Zaščita dela stopnišča v uporabi pred prahom in
gradbenim drobirjem v času izvedbe del. Naprava zapore
iz lesenih desk in podkonstrukcijo, z vrati za osebni
kom
prehod in prekritje s folijo
1
3
OPOMBA: Vsa ostala pripravljalna in zaključna dela so
zajeta v enotnih cenah. Za postavke z vpisom
EVENTUALNO ali ALTERNATIVA mora izvajalec
ponuditi ceno.
PREDDELA:
NADZIDAVA POSLOVNEGA PAVILJONA
RUŠITVENA DELA
.
Rušitvena dela splošno:
Dimenzije konstrukcijskih elementov za rušenje so v
posameznih enotnih cenah za izvajalca informativne.
Izvajalec dimenzije preveri in jih vključi v enotne cene
posameznih postavk. Izvajalec pri izvedbi ne more
postavljati zahtevkov za doplačila in naslova dimenzij v
posameznih postavkah. Ruševine je med delom orositi z
vodo in sortirati kot to zahteva Pravilnik o ravnanju z
gradbenimi odpadki. Izvajalec mora paziti na to, da ne
povzroči škode na okolici objekta.
1
Odstranitev toplotne izolacije na podstrehi v debelini do
35 cm skupno s prekrivno folijo, sortiranje in prenos v
začasno deponijo.
2
3
4
5
6
m2
410
m2
35
Odstranitev pločevinaste obrobe fasadnega parapeta na
podstrehi, sortiranje in prenos v začasno deponijo.
m1
85
Odklop žlebov od vertikalnih cevi za odtok meteorne
vode
kom
4
Odstranitev prezračevalnega sistema podstrehe skupno s
podkonstrukcijo, sortiranje in prenos v začasno deponijo.
Odstranitev zapore stopnišča proti podstrehi, sortiranje in
m2
prenos v začasno deponijo.
15
Odstranitev stropa - montažne konstrukcije nad
stopniščem, sortiranje in prenos v začasno deponijo.
15
m2
Stran: 2
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
7
8
9
Rušenje betonskega parapeta za napravo mostovža .
Prenose ruševin v začasno deponijo na parceli.
m3
1
Rušenje opečnih zidov debeline do 40 cm. Prenos spuščanje ruševin v začasno deponijo na parceli.
m3
1
ur
20
.
m3
m3
kg
5
145
500
Nepredvidena dela - rušenja, ki se jih izvrši po izrecnem
naročilu nadzornega inženirja. PK gradbeni delavec
10 Odvoz ruševin vseh vrst in drugih odpadkov z
nalaganjem na kamion in plačilo pristojbine za deponijo.
Merjeno na odpeljanih kamionih. Odvoz gradbenih
odpadkov je potrebno po Pravilniku o ravnanju z
gradbenimi odpadki vpisovati v gradbeni dnevnik.
- opeka, beton, omet
- izolacije
- kovine (samo prevoz)
RUŠITVENA DELA:
DELA NA KONSTRUKCIJI OBJEKTA
ARMIRANOBETONSKA DELA
.
Betonska dela splošno:
Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po
opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj
cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje
zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred
prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi
zaščito pred nizkimi temperaturami. Vgrajeno betonsko
jeklo ne sme biti rjasto (količine armature preveri
ponudnik - v fazi PGD je količina ocenjena). Izvajalec
mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za
montažo instalacij. Stike stari novi beton je premazati z
ELASTOSILOM ali podobnim drugim proizvodom enake
kvalitete. Odprtine v betonu velikosti do 0,5 m2 se ne
odbijajo, opaž škatle se ne obračunava posebej. Za
obračun je merodajen prerez konstrukcije iz betona in ne
naziv.
Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani
v kvalitetnem opažu in ravni. Betoni, ki niso ometani se
samo barvajo. Vse betonske površine mora izvajalec
predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi
jih bilo eventualno potrebno izravnati bodo upoštevane
kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih
del.
1
Armirani beton stebrov - vertikalnih vezi prereza 20 x 20
cm, dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcije
prereza do 0.12 m3/m1 z vsemi transporti, zgostitvijo in
nego betona.
Obračun: po m1 zabetoniranega stebra - vezi.
m1
30
Stran: 3
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
2
3
4
5
6
7
8
9
Armiranobetonske stropne plošče debeline 14 cm (nad
jedrom), dobava in vgrajevanje betona C 25/30,
konstrukcije prereza 0,12 - 0,20 m3/m2 z vsemi
transporti, zgostitvijo, glajenjem površine, izravnavo
površine in nego betona.
Obračun: po m2 zabetonirane plošče.
m2
45
m2
15
Armirani beton horizontalnih vezi, dobava in vgrajevanje
betona C 25/30, konstrukcije prereza do 0,12 m3/m1.
Obračun: po m3 izgotovljene vezi.
m3
5
Armirani beton preklad nad vrati, dobava in vgrajevanje
betona C25/30, konstrukcije prereza do 0,12 m3/m1.
Obračun: po m3 izgotovljenega nosilca.
m3
1
Armiranobetonske stropne plošče debeline 12 cm (plošča
mostovža - HI BOND pločevina posebej), dobava in
vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcije prereza 0,12 0,20 m3/m2 z vsemi transporti, zgostitvijo, glajenjem
površine, izravnavo površine in nego betona.
Obračun: po m2 zabetonirane plošče.
Navrtanje armiranobetonske plošče za sidra stebrov in
plošče na razdalji in razporeditvi po statičnem računu.
Luknje fi 30 mm in zalitje epoksidno malto. Jeklo za sidra
kom
v teži armature.
65
Armatura do fi 12 mm iz rebrastega betonskega jekla, RA
40/50,z rezanjem, krivljenjem, polaganjem in vezanjem
ter podložnimi ploščicami. Cena vsebuje dobavo
materiala, prenose in prevoz in druga pomožna dela.
Obračun: po kg armature specificirane po teži
posameznih profilov v armaturnih načrtih.
kg
800
Armatura nad fi 12 mm iz rebrastega, betonskega jekla,
RA 40/50, z rezanjem, krivljenjem, polaganjem in
vezanjem ter podložnimi ploščicami. Cena vsebuje
dobavo materiala, prenose in prevoz in druga pomožna
dela
Obračun: po kg armature specificirane po teži
posameznih profilov v armaturnih načrtih.
kg
200
Armaturne mreže MAG 50/56 različnih prerezov, z
rezanjem, krivljenjem, polaganjem in vezanjem ter
podložnimi ploščicami. Cena vsebuje dobavo
mrež,prenose, prevoz in druga pomožna dela.
Obračun: po kg armature specificirane po teži
posameznih profilov v armaturnih načrtih.
kg
600
ARMIRANOBETONSKA DELA:
Stran: 4
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
ZIDARSKA DELA
.
Zidarska dela splošno:
Vsi zidovi morajo biti sezidani popolnoma ravno in
navpično. Stiki morajo biti popolnoma zaliti z malto in
horizontalni, stiki ne smejo biti debelejši kot 15 mm,
odvečna malta iz stikov se mora odstraniti.
Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne z
enakomerno površinsko obdelavo.
Premični delovni odri in pomožna dela so vključeni v
ceno enote izdelka.
1
Hidroizolacija sanitarnih prostorov z nanosom elastičnega
premaza npr. HIDROSTOP. Nanos na zalikano betonsko
površino. Dobava materiala, transporti, prenosi in druga
pomožna dela.
m2
Obračun: po m2 izgotovljene izolacije
25
Zid iz porobetonskih bloketov debeline 20 cm, zidanje
sten z malto 1:3, napravo odprtin za instalacije po načrtu,
dobava materiala in naprava malte, postavitev in
premeščanje delovnih odrov in druga pomožna dela.
m2
70
2
3
4
5
6
7
8
Parapet iz porobetonskih bloketov debeline 15 cm,
zidanje sten z malto 1:3, napravo odprtin za instalacije po
načrtu, dobava materiala in naprava malte, postavitev in
premeščanje delovnih odrov in druga pomožna dela.
m2
85
m2
30
Toplotna izolacija debeline 2 x 15 cm polaganje plošč
mineralne volne na betonsko ali drugo horizontalno
podlago (nad jedrom). Dobava materiala, polaganje, ena
lega PVC folije in ena lega paropropustne folije.
m2
45
Obdelava vratnih odprtin svetle velikosti do 2,00 m2 s
cementno malto kot priprava za montažo
(suho)montažnih podbojev vrat v zidovih debeline do 20
cm, ali vzidva slepih okvirjev z obdelavo špalet.
kom
6
m1
85
Predelne stene iz porobetonskih bloketov debeline 10 cm,
zidanje sten z malto 1:3, napravo odprtin za instalacije po
načrtu, dobava materiala in naprava malte, postavitev in
premeščanje delovnih odrov in druga pomožna dela.
Obdelava notranjih polic širine do 20 cm s cementno
malto 1:3 kot podlaga za okenske police. Dobava
materiala za obdelavo, prenosi in druga pomožna dela.
Talni sifoni 150 x 150 mm, namestitev in zapolnitev
odprtine s cementno malto, brez dobave sifona, naprava
kom
malte in druga pomožna dela.
5
Stran: 5
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
9
Vgraditev ventilatorjev, vzidava tulcev za montažo
ventilatorjev priprava odprtine z dobavo materiala za
vzidavo, napravo cementne malte, 1:3, prenosi in druga
pomožna dela.
kom
4
10 Vgraditev omaric brez dobave velikosti do 0,50 m2,
vzidava raznih instalacijskih omaric z vsemi pomožnimi
deli in materialom
kom
3
11 Vzidava vratnih pripir (brez dobave)
kom
6
12 Čiščenje objekta po končanih delih, finalno čiščenje
celotnega objekta po končanih finalnih delih, čišenje
oken, vrat, tal in vgrajene opreme. Pavšal
kom
1
13 Nepredvidena dela, ki se jih izvrši po izrecnem naročilu
nadzornega inženirja. KV gradbeni delavec
ur
50
ZIDARSKA DELA:
PODLOGE ZA TLAKE
.
Podloge za tlake splošno:
Podloge za posamezne tlake morajo biti izdelane točno
po opisu in načrtu. Cementni estrih mora biti marke B20,
če ni v opisu drugače predvideno. Vse podloge za tlake
ne glede na namembnost ,velikost in lokacijo prostora v
objektu morajo biti od bodnih sten ločene s stiroporom ali
tervolom debeline 1 cm skozi vse sloje podloge, da se
zagotovi način plavajočih tlakov.
Izdelana podlaga mora biti trdna, ravna in horizontalna,
mokri prostori (sanitarije) morajo imeti naklon proti
talnemu sifonu.
Cementni estrih kot zaključni sloj podloge za tlake ne sme
imeti razpok, poroznih mest, površina pa mora biti gladka.
Pri izdelavi je paziti na predpisane debeline posameznih
plasti in višino tlaka v posameznem prostoru.
Vse slabo izdelane podloge tlakov gredo v breme
izvajalca podloge. Tlak je potrebno do pridobitve popolne
trdnosti negovati in zaščititi.
1
Cementni estrih neskrčljiv, strojno vgrajen, dilatiran od
sten za 1 cm, po potrebi zbrušen, debeline 8 cm, naprava
cementnega estriha z zglajeno površino, dobava
materiala, prenosi in pomožna dela. Cena vključuje tudi
dobavo in polaganje ter mikroarmaturo - PP vlakna.
Obračun: po m2 izgotovljega tlaka, odprtine do 0,5 m2 se
ne odbijajo.
m2
380
Stran: 6
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
2
Cementni estrih neskrčljiv, strojno vgrajen, dilatiran od
sten za 1 cm, po potrebi zbrušen, debeline 6 cm, naprava
cementnega estriha z zglajeno površino, dobava
materiala, prenosi in pomožna dela. Cena vključuje tudi
dobavo in polaganje ter mikroarmaturo - PP vlakna.
Obračun: po m2 izgotovljega tlaka, odprtine do 0,5 m2 se
ne odbijajo.
m2
3
4
5
6
7
8
Doplačilo oziroma zmanjšanje cene estriha za večjo ali
manjšo debelino za 1 cm. (Samo razlika v materialu).
m2
Toplotna izolacija mineralne volne debeline 4 cm,
polaganje na betonsko horizontalno podlago. Dobava
materiala in polaganje in ene lege PE folije.
m2
Doplačilo oziroma zmanjšanje cene toplotne izolacije za
večjo ali manjšo debelino za 1 cm. (Samo razlika v
materialu).
m2
Dilatacijski trak iz STIRODURja debeline 12 mm in širina
10 cm med cementnimi estrihom in steno ali drug
ustrezen material. Dobava in namestitev ter odstranitev
m1
viška po izvedbi estriha.
25
400
575
Cementni estrih neskrčljiv, vgrajen na pločevinasti profil
stopnic in podestov (profil kot podloga posebej), po
potrebi zbrušen, debeline 6 cm, naprava cementnega
estriha z zglajeno površino, dobava materiala, prenosi in
pomožna dela. Cena vključuje tudi opaž za obrobo,
dobavo in polaganje ter mikroarmaturo - kovinska vlakna.
Obračun: po m2 izgotovljega tlaka, odprtine do 0,5 m2 se
ne odbijajo.
m2
10
Dobava in polaganje porobetonskih plošč debeline 10 cm
m2
na betonsko ploščo (izravnava nivoja pod tlaki).
400
PODLOGE ZA TLAKE:
OPAŽARSKA DELA
.
Opažarska dela splošno:
Opaži morajo biti gladki in ravni, stiki dobro zatesnjeni,da
se prepreči odtekanje cementnega gela tako, da so
stropne betonske površine popolnoma pripravljene za
slikopleskarsko glajenje stropov. Izvajalec mora pustiti v
vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo
instalacij. Odprtine v opažu velikosti do 1m2 se ne
obračunavajo posebej. Delovni, lovilni in varovalni odri se
ne obračunavajo posebej, če niso navedeni v tem
poglavju predračuna. Po splošnih pogojih tega
predračuna je potrebno te odre vkalkulirati v enotne cene
postavk.
Stran: 7
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
1
2
3
4
Opaž pravokotnih stebrov višine do 3,00 m, postavitev,
odstranitev, transporti in druga pomožna dela. Razvita
širina opaža do 1,20 m2/m1
Obračun: po m2 opažene površine betona.
m2
25
Opaž etažnih plošč debeline 14 cm, višina podpiranja do
3,0 m, postavitev ,odstranitev, transporti in druga
pomožna dela. Opaž robu plošče je vštet v ceno.
m2
45
Opaž horizontalnih vezi višine do 20 cm, postavitev,
odstranitev, transporti in druga pomožna dela.
m1
235
Opaž preklad, višina podpiranja do 3,0 m, postavitev,
odstranitev, transporti in druga pomožna dela. Razvita
širina opaža do 2,0 m2/m1
Obračun: po m2 opažene površine betona.
m2
20
OPAŽARSKA DELA:
ODRI
.
Odri splošno:
Odri morajo biti zgrajeni iz kvalitetnih materialov. Odre je
potrebno pred uporabo pregledati, pregled je potrebno
opraviti tudi enkrat tedensko in po daljši prekinitvi del.
Odri morajo biti zgrajeni v skladu s predpisi o varnosti pri
delu na visokih odrih in pravilno sidrani na objekt.
Premični odri do višine 2m se ne obračunavajo posebej
in so vključeni v enotno ceno posamezne postavke.
1
Fasadni oder višine do 10 m, postavitev in odstranitev,z
dobavo vseh elementov za oder (do višine 7 m je samo
konstrukcijski oder na obstoječi fasadi - brez delovnih
površin) , amortizacija odra do 30 dni, oder se izdela po
predpisih za varno delo na odrih. Oder je v času 30 dni na
m2
razpolago vsem izvajalcem del.
900
ODRI:
DVIG STREHE
1
Dvig strehe: obstoječo streho velikosti 20,50 x 20,00 m je
potrebno prijeti na 6 mestih in enakomerno dvigniti za cca
3,2 m kot je to prikazano v statičnem računu. Cena
vključuje vsa potrebna sredstva za dvig kakor tudi
kom
pripravo priključkov na obstoječih stebrih.
1
Stran: 8
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
2
3
4
Izdelava, dobava in montaža dopolnilne jeklene nosilne
konstrukcije kompletno z konstrukcijo napušča, izdelane
iz konstrukcijskega jekla S235 JR, po načrtu gradbenih
konstrukcij v skladu s SIST env1090-1, vijaki za izvedbo
polnomomentnih spojev so kvalitete 10.9 po DIN 6914,
ostali vijaki so kvalitete 8.8 po DIN 933. Delavniške
načrte izdela izvajalec del. V teži je zajet ves vgrajeni
material: profili, pločevine, vijaki, sidra, strižni čepi in
zvari ter osnovna antikorozijska zaščita.
Obračun: po kg
kg
####
Pleskanje kovinske konstrukcije, v postavki je zajeto:
- čiščenje površine po končani montaži na objektu
- popravilo poškodovane že izvedene antikorozijske
zaščite
- 3 x premaz termostop A
- 1 x prekrivni premaz, ton po izbiri arhitekta
Obračun: po kg zaščitene jeklene konstrukcije
kg
####
Nepredvidena dela, ki se jih izvrši po izrecnem naročilu
nadzornega inženirja. KV ključavničar
ur
60
DVIG STREHE:
DELA NA KONSTRUKCIJI OBJEKTA:
FINALIZACIJA OBJEKTA
KLEPARSKA DELA
.
Kleparska dela splošno:
Dela izvajati točno po določilih in navodilih dobavitelja z
upoštevanjem veljavnih tehničnih predpisov in
standardov. V enotno ceno posamezne postavke je
vključeno tudi snemanje izmer na objektu. Za izvršitev
kleparskih del se rabijo obstoječi odri na objektu. Dela
izvajati v skladu s pravilnikom varstva pri delu na višinah
1
Odtočne cevi meteorne vode s strešine, odtočne cevi 14
x 14 cm iz ALU barvane pločevine (v barvi kot obstoječe)
debeline 0,70 mm, skupno s kljukami in ostalim pritrdilnim
ter tesnilnim materialom in priključki na žlebove. Kljuke
so iz pocinkanega valjanca in plastificirane ali bakrene.
Dobava materiala, prenosi in druga pomožna dela.
m1
15
KLEPARSKA DELA:
Stran: 9
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
FASADA
1
2
3
4
5
6
7
8
Izdelava in montaža strukturne fasade kot SCHUCO
FVV50+SG, z vidno notranjo širino prečk in stebričkov,
ter globino kot fasada spodnjega obstoječega dela,
sidranje v etažno konstrukcijo iz zgoraj v jekleno
konstrukcijo z ustreznimi pocinkanimi sidri, zunanji stiki so
kitani s črnim DOW CORNING namenskim kitom:
prosojni del z zasteklitvijo z izolacijskim steklom 8 ESG
STOPSOL SUPERSILVER DARK BLUE - 16 polnitev
Argon - 6 mm lowe float, heat-soak test, v EPDM tesnilih.
m2
190
Enako kot postavka 01 tega poglavja le zunanje steklo je
emajlirano z notranje strani po celotni površini, vključno z
m2
nepravilnimi oblikami ob veznem hodniku.
165
Doplačilo za izdelavo in montažo enokrilnih strukturnih
oken z odpiranjem okoli zgornje horizontalne osi na odriv
(SENKLAPP), z lepljenjem stekel na okvir s potiskom
robov, stekla enaka kot v postavki 01 tega poglavja,
velikost oken ca 125/195 cm
kom
26
Doplačilo za odstranitev obstoječega strukturnega stika z
odstranjevanjem kitanja z odvozom odpadkov na
deponijo in prilagoditev za izvedbo nove fasade po višini.
m1
82
Obloga jeklene konstrukcije napušča (konstrukcija zajeta
pri poglavju JEKLENE KONSTRUKCIJE) venca z
ALUCOBOND kompozitnimi ploščami, tip PE deb 4 mm
SILBER METALlC, s pritrjevanjem z vidnimi zakovicami v
barvi plošč neposredno na podkonstrukcijo, RŠ do 120
cm, zaključek izolacije žleba RŠ do 20 cm, oblikovanje po
m1
detajlu
90
Samo montaža nosilne maske senčila na južni in severni
m1
strani (izdelava v drugih ustreznih postavkah)
46
VEZNI HODNIK: Izdelava in montaža polstrukturne
fasade, vidna širina prečki in stebričkov 50 mm, zunanji
vidni pokrivniki, prekinjen toplotni most, enotna barva v
RAL tonu po izbiri projektanta, steklitev z izolacijskim
steklom STOPSOL SUPERSILVER DARK BLUE 6-16-4
lowe float, Ug=1.1 w/m2°K, z EPDM tesnili, ca 50 %
površine je notranje steklo varnostno 44.2 VSG, vsa polja
so fiksna (stene in streha).
VEZNI HODNIK: Izdelava in montaža zunanje obloge v
pasu šine 40 cm z ALUCOBOND kompozitnimi ploščami
tip PE deb 4 mm SILBER METALIC, ALU tipska
podkonstrukcija, oblikovanje v ponvice po vzoru
obstoječe fasade in montaža po sistemu bajonetnega
nasajanja, vključno z toplotno izolacijo.
m2
33
m2
6
Stran: 10
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
9
VEZNI HODNIK: Izdelava zaključne obrabe r.š. do 40 cm
iz ALU pločevine debeline 2 mm, praškasto barvane v
RAL 9006 in vložkom butilnih tesnilnih trakov.
m1
12
m1
24
11 VEZNI HODNIK: Izdelava in montaža zunanje obloge na
stropu v pasu šine 40 cm z ALUCOBOND kompozitnimi
ploščami tip PE deb 4 mm SILBER METALIC, ALU tipska
podkonstrukcija, oblikovanje v ponvice po vzoru
obstoječe fasade in montaža po sistemu bajonetnega
nasajanja, vključno z toplotno izolacijo.
m2
15
10 VEZNI HODNIK: Izdelava zaključne obrobe na stikih s
fasadnimi površinami iz ALU pločevine debeline 2 mm,
praškasto barvane, r.š. do 40 cm, vključno z vložkom
butilnih tesnilnih trakov.
FASADA:
MAVČNE STENE IN STROPOVI
.
Mavčne stene in stropovi splošno:
Uporabljeni morajo biti kvalitetni materiali z ustreznimi
certifikati. Nosilni kovinski profili morajo ustrezati
statičnim zahtevam in morajo biti antikorozijsko zaščiteni
(pocinkani). Materiale uporabiti kot je to pri posameznih
postavkah določeno. Izdelani stropovi in stene morajo biti
izdelani po projektu in ravni.
1
Notranje mavčne predelne stene debeline 10 cm npr.
KNAUF W112 z mavčnimi ploščami debeline 12,5 mm
obojestransko, medprostor zapolnjen s toplotno izolacijo
75 mm npr. URSA LIP-S, vmes tipski pocinkani nosilni
profili 75 mm. Stiki so zapolnjeni in bandažirani. Med
steno in stropom je stik zapolnjen s posebno tesnilno
maso. Cena vsebuje dobavo materiala in pritrdilnih
sredstev, montažo, prenose in druga pomožna dela.
Obračun: po m2, odprtine se ne odbijajo.
2
m2
250
m2
205
Mavčnokartonski strop - karnisa. Dobava in montaža
mavčnokartonskih plošč debeline 12,5 mm na kovinsko
podkonstrukcijo in toplotno izolacijo debeline 30 cm: npr.
URSA DF 40 med v debelini 2 x 15 cm - polaganje križno,
ena lega PE folije ter ena lega paropropustne folije, vsi
zaključki, podkonstrukcija, toplotna izolacija ter ostali
pritrdilni in tesnilni material. Izvajalec bo pustil vse
potrebne odprtine brez doplačila. Strop se pritrjuje na
kovinsko konstrukcijo strehe.
Stran: 11
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
3
4
5
6
7
Spuščeni strop s ploščami velikosti 60 x 60 cm iz
stisnjenih mineralnih vlaken ( Armstrong SAHARA
MICROLOCK ali druge enakovredne stropne plošče) in
toplotno izolacijo debeline 30 cm: npr. URSA DF 40 med
v debelini 2 x 15 cm - polaganje križno, ena lega PE folije
ter ena lega paropropustne folije z dobavo in montažo
plošč, napravo primarne kovinske konstrukcije iz rastra
armaturnih mrež Q385 obešenih z žičnimi pletenicami na
konstrukcijo ostrešja kot osnova za polaganje toplotne
izolacije in montažo kovinske podkonstrukcije stropa, vsi
zaključki in ostali pritrdilni in tesnilni material. Izvajalec bo
pustil vse potrebne odprtine brez doplačila.
m2
295
Enostranska obloga sten z mavčnimi ploščami debeline 2
x 12,5 mm, na kovinski podkonstrukciji z 5 cm toplotne
izolacije iz mineralne volne. Stiki so zapolnjeni in
bandažirani. Med steno in zidom je stik zapolnjen s
posebno tesnilno maso. Cena vsebuje dobavo materiala
in pritrdilnih sredstev, montažo, prenose in druga
pomožna dela.
m2
Obračun: odprtine se ne odbijajo.
85
Obloga jeklenih nosilni stebrov z mavčnimi ploščami
debeline 2 x 12,5 mm, na kovinski podkonstrukciji,
medprostor zapolnjen z toplotno izolacijo iz mineralne
volne. Stiki so zapolnjeni in bandažirani. Med steno in
zidom je stik zapolnjen s posebno tesnilno maso. Cena
vsebuje dobavo materiala in pritrdilnih sredstev,
montažo, prenose in druga pomožna dela.
Obračun: odprtine se ne odbijajo.
m2
95
m2
150
Enojna stenska mavčna obloga (suhi omet) brez
podkonstrukcije. Podlaga: porobetonske stene. Pritrditev
z grudami lepila. Stenska obloga iz gradbenih plošč
debeline 12,5 mm. Plošče stisniti skupaj in zatesniti stike
med ploščami. Cena vsebuje: Dobavo materiala in
montažo, predpremaze za nanos lepila, tesnilni in
pritrdilni material, delovne odre, izreze za potrebe
instalacij in druga pomožna dela. Odprtine se ne odbijajo.
Stenska revizijska loputa. Alu-revizijska loputa s skritim
zapiralnim in tečajnim mehanizmom, eloksirana,z
vgrajeno mavčno- kartonsko ploščo. Reviz.loputa:
standardna izvedba Dimenzije 300 x 300 mm Debelina
obloge: 12,5 mm Sistem: Knauf ali enakovreden Cena
vsebuje: Dobavo materiala in montažo, tesnilna in
pritrdilna sredstva delovne odre in druga pomožna dela.
kom
5
MAVČNE STENE IN STROPOVI:
Stran: 12
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
KLJUČAVNIČARSKA DELA
.
Ključavničarska dela splošno:
Vsa ključavničarska dela morajo biti izvedena v skladu z
veljavnimi tehničnimi predpisi. Vse ograje morajo biti
postavljene popolnoma navpično in v skladu opisi
posameznih postavk. Vsi vgrajeni kovinski deli morajo biti
antikorozijsko zaščiteni.
1
Dobava in namestitev kotnika 10 x 20 x 2 mm iz
nerjavečega kotnika na mestu pripir in menjave tlaka,
pritrditev v leseno konstrukcijo.
2
3
4
5
m1
6
Izdelava, dobava in montaža galvanizirane jeklene
nosilne konstrukcije stopnic - izdelati po specifikaciji
(pro)izvajalca iz konstrukcijskega jekla S235, po načrtu
gradbenih konstrukcij v skladu s SIST env1090-1.
Delavniške načrte izdela izvajalec del. V teži je zajet ves
vgrajeni material: profili, pločevine, vijaki, sidra, zvari in
osnovna antikorozijska zaščita.
kg
Obračun: po kg
800
Pleskanje kovinske konstrukcije, v postavki je zajeto:
- čiščenje površine po končani montaži na objektu
- popravilo poškodovane že izvedene antikorozijske
zaščite
- 3 x premaz termostop A
- 1 x prekrivni premaz, ton po izbiri arhitekta
Obračun: po kg zaščitene jeklene konstrukcije
kg
800
Nastopne ploskve stopnic iz rebraste Alu pločevine
debeline 5 mm, razvite mere cca 134 x 44 cm, pritrditev
na lomljeni jekleni nosilec stopnic. Dobava, montaža in
krivljenje po detajlu v projektu.
kom
10
Dobava in montaža ograje na stopnišču in podestih enaka kot obstoječa ograja.
m1
5
KLJUČAVNIČARSKA DELA:
KAMNOSEŠKA DELA
.
Kamnoseška dela splošno:
Vsa kamnoseška dela morajo biti izvedena v skladu z
veljavnimi tehničnimi predpisi. Vse obložene površine
morajo biti popolnoma ravne s pravilnimi padci. Stiki, ki
se zapolnijo morajo biti popolnoma zapolnjeni z materiali
kot je to predvideno v posameznih postavkah.
1
Dobava in vzidava notranjih kamnitih polic debeline 3 cm,
širine do 40 cm z napravo utorov v zidu, zazidavo,
popravilo ometa, dobavo materiala za zazidavo, prenosi
m1
in druga pomožna dela.
85
Stran: 13
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
2
Tlak na stopnicah in podestih iz brušenega kamna, plošče
debeline 3 cm. Lepljenje na betonsko podlogo. Dobava
materiala, namestitev in druga pomožna dela. Cena
vsebuje tudi stenske obrobe višine 10 cm.
m2
15
KAMNOSEŠKA DELA:
KERAMIČARSKA DELA
.
Keramičarska dela splošno:
Izvajalec keramičarskih del mora pred pričetkom dela
pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti
gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventualne
pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno
polaganje keramike. Kasnejše izgovori o pomanjkljivih
površinah bodo smatrani za brezpredmetne.
Za oblaganje zidov in tal mora izvajalec uporabiti
ploščice ustrezne kvalitete, počene, nalomljene ali
drugače poškodovane ploščice mora izločiti. Za vezni
material uporabiti ustrezen material kot je to navedeno pri
opisu posamezne postavke.
Fugirna masa mora biti I.kvalitete. V enotno ceno obloge
je všteto tudi naprava odprtin za razne instalacije in
vzidava instalacijskih vratic in prezračevalnih rešetk. Po
zaključnem delu mora izvajalec vse površine brezhibno
očistiti.
Izvajalec keramičarskih del s svojim delom ne sme
poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi
mora te ustrezno zaščititi. Po izvršenem delu mora
izvajalec keramičarskih del odstraniti ves preostali
material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi
njegovih del onesnaženi.
1
2
Talna obloga kopalnic iz keramičnih ploščic, dobava in
polaganje ploščic debeline 0,8 cm na polimer cementno
lepilo debeline 0,4 cm, dimenzije 30 x 30 cm ali druge
velikosti. Dobava in priprava lepila in druga pomožna
dela. Notranja keramika, enake kvalitete kot v obstoječih
prostorih. Cena vsebuje tudi stenske obrobe do višine 10
cm.
Obračun: po m2 položene keramike, odprtine do 0,25 m2
m2
se ne odbijajo.
25
Stenska obloga iz keramičnih ploščic, dobava in
polaganje ploščic na lepilo, dimenzije 20 x 20 cm ali
druge velikosti, vrsta in barva po izbiri projektanta.
Dobava in priprava lepila in druga pomožna dela. Višina
obloge do 2,50 cm, enake kvalitete kot v obstoječih
prostorih.
Obračun: po m2 položene keramike, odprtine do 0,25 m2
m2
se ne odbijajo.
105
KERAMIČARSKA DELA:
Stran: 14
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
PODOPOLAGALSKA DELA
.
Podopolagalska dela splošno:
Izvajalec teh del mora pred pričetkom dela pregledati vse
podloge na katere bo polagal finalno oblogo in opozoriti
gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventualne
pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na
brezhibno polaganje talne obloge. Kasnejše izgovori o
pomanjkljivi podlagi bodo smatrani za brezpredmetne.
Položena tla morajo biti ravna, gladka, brez mehurjev, po
celi površini morajo biti zalepljena, ne smejo imeti
nobenih madežev ali odrgnin, barvno morajo biti
enakomerna. Ob stenah mora izvajalec dobaviti, in
pritrditi ustrezne stenske zaključne letve. Do predaje
izdelka naročniku del je izvajalec dolžan izdelek ustrezno
zaščititi. Vsa pomožna dela in materiali so vključeni v
enotno ceno izdelka.
1
Epoksidni protiprašni premaz betonskih površin, očiščenje
površine in 2 x premaz s predhodnim osnovnim
m2
premazom.
2
Finalna tekstilna talna obloga (npr. tapisom), dobava in
polaganje na lepilo s predhodno izravnavo tal z
izravnalno maso. Cena vključuje tudi lesene obrobne
letve po izbiri projektanta ali naročnika del.
m2
5
390
PODOPOLAGALSKA DELA:
VRATA
.
Splošno:
Vse cene vrat vsebujejo dobavo, montažo, odre, prenose,
dvige ter potrebna pritrdilna in tesnilna sredstva. Izvajalec
del je dolžan zaščititi izdelek pred poškodbami do predaje
naročniku del. Vsa vrata izdelati po shemi iz projekta
(sheme vrat), detajlih in po dogovoru s projektantom.
Finalno opleskano, barva bela oziroma po izbiri naročnika
del. Mere je potrebno preveriti na objektu. Pred izvedbo
delavniški načrt potrjuje projektant.
1
ALTERNATIVA: Notranje okenske plastificirane police
npr.: HELOLIT ali podobne, širine do 40 cm. Izdelane iz
vodoodporne iverne plošče, površina prevlečena po DIN
16926, sprednji rob v obliki dvojne okrogline, srednji del
rahlo bombiran. Dobava in montaža ter zaščita izdelka do
m1
predaje investitorju.
2
Montažna lahka predelna stena velikosti 165 x 200 cm z
vgrajenim vratnim krilom velikosti 65 x 200 cm. Nosilna
konstrukcija iz nerjavečih pohištvenih profilov 30 x 30
mm, sidranih v tla in steno, vse enostransko zaprto z npr.
MAX ploščami debeline 1cm, v barvi po izboru
kom
investitorja. Izdelati po projektu
3
Stran: 15
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
3
4
5
6
7
2NV1 Enokrilna polna suhomontažna notranja vrata
svetle mere 80 x 200 cm v plohastem furniranem
podboju. Vratno krilo je okvirne konstrukcije s satovnim
polnilom, obojestransko oblečeno v laminat češnja. Krilo
je opremljeno z mat krom kljuko po izboru in cilindrično
ključavnico. Vse finalno lakirano.
kom
5
2NV1a Enokrilna polna suhomontažna notranja vrata
svetle mere 80 x 200 cm v kovinskem podboju. Vratno
krilo je okvirne konstrukcije iz Alu prašno barvanih
profilov in Alu sendvič polnilom. Krilo je opremljeno z
nasadili, mat krom kljuko po izboru in cilindrično
ključavnico. Vse finalno lakirano.
kom
1
2NV4 Enokrilna polna suhomontažna notranja vrata z
stransko svetlobo mere 90 + 50 x 210 cm v plohastem
furniranem podboju. Vratno krilo je okvirne konstrukcije s
satovnim polnilom, obojestransko oblečeno v laminat
češnja. Krilo je opremljeno z mat krom kljuko po izboru in
cilindrično ključavnico, fiksna stranska svetloba
zastekljena z termopan steklom 4 - 16 - 4, zunanje steklo
matirano. Vse finalno lakirano.
kom
11
2NV5 Enokrilna polna suhomontažna notranja vrata z
fiksno stransko svetlobo in nadsvetlobo mere 100 + 80 x
210 + N=70 cm v kovinskem podboju. Vratno krilo je
okvirne konstrukcije iz Alu prašno barvanih Alu profilov.
Krilo je opremljeno z Alu nasadili, požarno kljuko znotraj
in cilindrično ključavnico, zasteklitev izvesti z enojnim
požarno odpornim steklom npr. PYROLUX. Vse finalno
lakirano. Stena z vrati mora odgovarjati standardu
požarne varne varnosti F30
kom
1
2NV6 Enokrilna polna suhomontažna notranja vrata z
fiksno stransko svetlobo in nadsvetlobo mere 100 + 40 x
210 + N=70 cm v kovinskem podboju. Vratno krilo je
okvirne konstrukcije iz Alu prašno barvanih Alu profilov.
Krilo je opremljeno z Alu nasadili, požarno kljuko znotraj
in cilindrično ključavnico, zasteklitev izvesti z enojnim
požarno odpornim steklom npr. PYROLUX. Vse finalno
lakirano. Stena z vrati mora odgovarjati standardu
požarne varne varnosti F30
kom
1
VRATA:
Stran: 16
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
SLIKOPLESKARSKA DELA
.
Slikopleskarska dela splošno:
Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela
pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti
izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventualne
pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno
vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del.
Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna. Vse slikane
površine morajo biti enakomerne, brez temnih ali svetlih
lis, madežev, sledov po čopiču ali podobnih
pomanjkljivosti. Barve oziroma barvne odtenke odobri
projektant. Izvajalec mora na zahtevo projektanta
napraviti brezplačne vzorce.
Izvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s
svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih
izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi.
Izlivanje barv, beleža in drugega slikarskega materiala v
vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno za škodo
odgovarja izvajalec slikarskih del ,prav tako odgovarja za
škodo, ki bi nastala zaradi
nepazljivosti ali malomarnega dela. Po izvršenem delu
mora izvajalec slikarskih del odstraniti ves preostali
material.
1
2
3
4
5
6
Izravnava neravnin na notranjih betonskih površinah z
izravnalnim kitom 2 krat, brušenje in predhodni osnovni
premaz.
m2
45
Izravnava neravnin na notranjih mavčnih stenskih
površinah z izravnalnim kitom 2 krat, brušenje in
predhodni osnovni premaz.
m2
820
Izravnava neravnin na notranjih mavčnih stropnih
površinah z izravnalnim kitom 2 krat, brušenje in
predhodni osnovni premaz.
m2
205
Dvakratno slikanje sten z poldisperzijsko barvo na
zglajene površine.
Obračun: po m2 in določilih GN .
m2
1065
Dvakratno slikanje stropa pod mostovžem z disperzijsko
fasadno barvo na zglajene površine.
Obračun: po m2 in določilih GN .
m2
15
m2
10
Pleskanje kovinskih izdelkov, razmastitev površin z
NITRO redčilom,odstranitev rjastih mest z žično krtačo in
brusnim papirjem. Nanos dveh slojev TESSAROLL
PROFESIONAL EMAJL. Krožne stopnice v eno etažo.
SLIKOPLESKARSKA DELA:
Stran: 17
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
OPREMA
1
Ročni gasilni aparat po požarnem elaboratu: prah S6.
Cena vključuje dobavo,montažo, transporte in pritrdilna
sredstva.
Obračun: po kom nameščenega aparata.
kom
3
OPREMA:
FINALIZACIJA OBJEKTA:
PROJEKTANTSKA KOORDINACIJA
1
2
Koordinacija in tolmačenje projektne dokumentacije
izvajalcem. Delo se izvrši na zahtevo in poziv izvajalca,
strošek in zamudo časa projektantov vpiše nadzorni
organ v gradbeni dnevnik. Izvajalec mora stroške
projektantom obračunavati in poravnati s tekočimi
obračunskimi situacijami.
- odgovorni vodja projekta
- projektant načrta arhitekture
- projektant načrta gradbenih konstrukcij
- projektant zasnove požarne varnosti
ur
ur
ur
ur
Izdelava PID dokumentacije v 4 izvodih + zapis le - te na
Kpl
CDju (komplet).
72
72
72
72
1
PROJEKTANTSKA KOORDINACIJA:
NADZIDAVA POSLOVNEGA PAVILJONA:
Stran: 18
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
OBJEKT MSO
MSO - NADZIDAVA OBJEKTA
DELA NA KONSTRUKCIJI OBJEKTA
PREDDELA
1
Zaščita dela stopnišča v uporabi pred prahom in
gradbenim drobirjem v času izvedbe del. Naprava zapore
iz lesenih desk in podkonstrukcijo, z vrati za osebni
kom
prehod in prekritje s folijo
1
PREDDELA:
RUŠITVENA DELA
1
Rušitvena dela splošno:
Dimenzije konstrukcijskih elementov za rušenje so v
posameznih enotnih cenah za izvajalca informativne.
Izvajalec dimenzije preveri in jih vključi v enotne cene
posameznih postavk. Izvajalec pri izvedbi ne more
postavljati zahtevkov za doplačila in naslova dimenzij v
posameznih postavkah. Ruševine je med delom orositi z
vodo in sortirati kot to zahteva Pravilnik o ravnanju z
gradbenimi odpadki. Izvajalec mora paziti na to, da ne
povzroči škode na okolici objekta.
2
Odkrivanje strehe krite z trapezno pločevino. Spuščanje
kritine na tla, deponiranje in sortiranje.
3
4
5
6
7
8
9
m2
1350
Odstranitev prezračevalnega pasu iz Alu lamel in nosilno
konstrukcijo iz pohištvenih cevi pas širine ca 72 cm,
m2
sortiranje in prenos v začasno deponijo.
131
Odstranitev obrobe venca iz ALU pločevine d=2 mm RŠ
ca 65 cm, vključno s pritrdilno Fe konstrukcijo, sortiranje
in prenos v začasno deponijo.
m1
185
Odstranitev obrobe med vencem in prezračevalnim
delom iz ALU pločevine d=2 mm RŠ ca 70 cm, vključno s
pritrdilno Fe konstrukcijo, sortiranje in prenos v začasno
m1
deponijo.
185
Odklop žlebov od vertikalnih cevi za odtok meteorne
vode
kom
8
Odstranitev zapore stopnišča proti podstrehi, sortiranje in
m2
prenos v začasno deponijo.
15
Odstranitev stropa - montažne konstrukcije nad
stopniščem, sortiranje in prenos v začasno deponijo.
m2
15
Rušenje betonskega parapeta za napravo mostovža .
Prenose ruševin v začasno deponijo na parceli.
m3
1
Stran: 19
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
10 Odstranitev žleba skupaj s podkonstrukcijo in oblogo,
sortiranje in prenos v začasno deponijo.
m1
150
11 Odstranitev toplotne izolacije na podstrehi v debelini do
35 cm skupno s prekrivno folijo, sortiranje in prenos v
začasno deponijo.
m2
1225
.
m3
m3
kg
5
430
6000
m3
1
12 Odvoz ruševin vseh vrst in drugih odpadkov z
nalaganjem na kamion in plačilo pristojbine za deponijo.
Merjeno na odpeljanih kamionih. Odvoz gradbenih
odpadkov je potrebno po Pravilniku o ravnanju z
gradbenimi odpadki vpisovati v gradbeni dnevnik.
- opeka, beton, omet
- izolacije
- kovine (samo prevoz)
13 Preboj v obstoječi armiranobetonski plošči, sortiranje in
prenos v začasno deponijo.
RUŠITVENA DELA:
ARMIRANOBETONSKA DELA
.
Betonska dela splošno:
Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po
opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj
cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje
zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred
prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi
zaščito pred nizkimi temperaturami. Vgrajeno betonsko
jeklo ne sme biti rjasto (količine armature preveri
ponudnik - v fazi PGD je količina ocenjena). Izvajalec
mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za
montažo instalacij. Stike stari novi beton je premazati z
ELASTOSILOM ali podobnim drugim proizvodom enake
kvalitete. Odprtine v betonu velikosti do 0,5 m2 se ne
odbijajo, opaž škatle se ne obračunava posebej. Za
obračun je merodajen prerez konstrukcije iz betona in ne
naziv.
Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani
v kvalitetnem opažu in ravni. Betoni, ki niso ometani se
samo barvajo. Vse betonske površine mora izvajalec
predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi
jih bilo eventualno potrebno izravnati bodo upoštevane
kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih
del.
1
Armiranobetonske stene dvigala debeline 20 cm, dobava
in vgrajevanje betona C 25/30 , konstrukcije prereza od
0,12 - 0,20 m3/m2 z vsemi transporti, zgostitvijo,
izravnavo vrhnje površine in nego betona.
m2
Obračun: po m2 zabetonirane stene.
30
Stran: 20
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
2
3
4
5
6
7
8
9
Armirani beton stebrov - vertikalnih vezi prereza 20 x 20
cm, dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcije
prereza do 0.12 m3/m1 z vsemi transporti, zgostitvijo in
nego betona.
Obračun: po m1 zabetoniranega stebra - vezi.
m1
70
Armiranobetonske stropne plošče debeline 14 cm (nad
jedrom), dobava in vgrajevanje betona C 25/30,
konstrukcije prereza 0,12 - 0,20 m3/m2 z vsemi
transporti, zgostitvijo, glajenjem površine, izravnavo
površine in nego betona.
Obračun: po m2 zabetonirane plošče.
m2
115
Armirani beton horizontalnih vezi, dobava in vgrajevanje
betona C 25/30, konstrukcije prereza do 0,12 m3/m1.
Obračun: po m3 izgotovljene vezi.
m3
4
Armirani beton preklad nad vrati, dobava in vgrajevanje
betona C25/30, konstrukcije prereza do 0,12 m3/m1.
Obračun: po m3 izgotovljenega nosilca.
m3
1
Navrtanje armiranobetonske plošče za sidra stebrov in
plošče na razdalji in razporeditvi po statičnem računu.
Luknje fi 30 mm in zalitje epoksidno malto. Jeklo za sidra
kom
v teži armature.
145
Armatura do fi 12 mm iz rebrastega betonskega jekla, RA
40/50,z rezanjem, krivljenjem, polaganjem in vezanjem
ter podložnimi ploščicami. Cena vsebuje dobavo
materiala, prenose in prevoz in druga pomožna dela.
Obračun: po kg armature specificirane po teži
posameznih profilov v armaturnih načrtih.
kg
600
Armatura nad fi 12 mm iz rebrastega, betonskega jekla,
RA 40/50, z rezanjem, krivljenjem, polaganjem in
vezanjem ter podložnimi ploščicami. Cena vsebuje
dobavo materiala, prenose in prevoz in druga pomožna
dela
Obračun: po kg armature specificirane po teži
posameznih profilov v armaturnih načrtih.
kg
400
Armaturne mreže MAG 50/56 različnih prerezov, z
rezanjem, krivljenjem, polaganjem in vezanjem ter
podložnimi ploščicami. Cena vsebuje dobavo
mrež,prenose, prevoz in druga pomožna dela.
Obračun: po kg armature specificirane po teži
posameznih profilov v armaturnih načrtih.
kg
1500
ARMIRANOBETONSKA DELA:
Stran: 21
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
ZIDARSKA DELA
.
Zidarska dela splošno:
Vsi zidovi morajo biti sezidani popolnoma ravno in
navpično. Stiki morajo biti popolnoma zaliti z malto in
horizontalni, stiki ne smejo biti debelejši kot 15 mm,
odvečna malta iz stikov se mora odstraniti.
Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne z
enakomerno površinsko obdelavo.
Premični delovni odri in pomožna dela so vključeni v
ceno enote izdelka.
1
Hidroizolacija sanitarnih prostorov z nanosom elastičnega
premaza npr. HIDROSTOP. Nanos na zalikano betonsko
površino. Dobava materiala, transporti, prenosi in druga
pomožna dela.
m2
Obračun: po m2 izgotovljene izolacije
25
Zid iz porobetonskih bloketov debeline 20 cm, zidanje
sten z malto 1:3, napravo odprtin za instalacije po načrtu,
dobava materiala in naprava malte, postavitev in
premeščanje delovnih odrov in druga pomožna dela.
m2
240
2
3
4
5
6
7
8
Parapet iz porobetonskih bloketov debeline 15 cm,
zidanje sten z malto 1:3, napravo odprtin za instalacije po
načrtu, dobava materiala in naprava malte, postavitev in
premeščanje delovnih odrov in druga pomožna dela.
m2
185
m2
25
Toplotna izolacija debeline 2 x 15 cm polaganje plošč
mineralne volne na betonsko ali drugo horizontalno
podlago (nad jedrom). Dobava materiala, polaganje, ena
lega PVC folije in ena lega paropropustne folije.
m2
115
Obdelava vratnih odprtin svetle velikosti do 2,00 m2 s
cementno malto kot priprava za montažo
(suho)montažnih podbojev vrat v zidovih debeline do 20
cm, ali vzidva slepih okvirjev z obdelavo špalet.
kom
10
m1
185
Predelne stene iz porobetonskih bloketov debeline 10 cm,
zidanje sten z malto 1:3, napravo odprtin za instalacije po
načrtu, dobava materiala in naprava malte, postavitev in
premeščanje delovnih odrov in druga pomožna dela.
Obdelava notranjih polic širine do 20 cm s cementno
malto 1:3 kot podlaga za okenske police. Dobava
materiala za obdelavo, prenosi in druga pomožna dela.
Talni sifoni 150 x 150 mm, namestitev in zapolnitev
odprtine s cementno malto, brez dobave sifona, naprava
kom
malte in druga pomožna dela.
3
Stran: 22
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
9
Vgraditev ventilatorjev, vzidava tulcev za montažo
ventilatorjev priprava odprtine z dobavo materiala za
vzidavo, napravo cementne malte, 1:3, prenosi in druga
pomožna dela.
kom
4
10 Vgraditev omaric brez dobave velikosti do 0,50 m2,
vzidava raznih instalacijskih omaric z vsemi pomožnimi
deli in materialom
kom
3
11 Vzidava vratnih pripir (brez dobave)
kom
38
12 Čiščenje objekta po končanih delih, finalno čiščenje
celotnega objekta po končanih finalnih delih, čišenje
oken, vrat, tal in vgrajene opreme. Pavšal
kom
1
13 Nepredvidena dela, ki se jih izvrši po izrecnem naročilu
nadzornega inženirja. KV gradbeni delavec
ur
100
ZIDARSKA DELA:
PODLOGE ZA TLAKE
.
Podloge za tlake splošno:
Podloge za posamezne tlake morajo biti izdelane točno
po opisu in načrtu. Cementni estrih mora biti marke B20,
če ni v opisu drugače predvideno. Vse podloge za tlake
ne glede na namembnost ,velikost in lokacijo prostora v
objektu morajo biti od bodnih sten ločene s stiroporom ali
tervolom debeline 1 cm skozi vse sloje podloge, da se
zagotovi način plavajočih tlakov.
Izdelana podlaga mora biti trdna, ravna in horizontalna,
mokri prostori (sanitarije) morajo imeti naklon proti
talnemu sifonu.
Cementni estrih kot zaključni sloj podloge za tlake ne sme
imeti razpok, poroznih mest, površina pa mora biti gladka.
Pri izdelavi je paziti na predpisane debeline posameznih
plasti in višino tlaka v posameznem prostoru.
Vse slabo izdelane podloge tlakov gredo v breme
izvajalca podloge. Tlak je potrebno do pridobitve popolne
trdnosti negovati in zaščititi.
1
Cementni estrih neskrčljiv, strojno vgrajen, dilatiran od
sten za 1 cm, po potrebi zbrušen, debeline 10 cm,
naprava cementnega estriha z zglajeno površino, dobava
materiala, prenosi in pomožna dela. Cena vključuje tudi
dobavo in polaganje ter mikroarmaturo - PP vlakna.
Obračun: po m2 izgotovljega tlaka, odprtine do 0,5 m2 se
ne odbijajo.
m2
985
Stran: 23
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
2
3
4
5
6
7
Cementni estrih neskrčljiv, strojno vgrajen, dilatiran od
sten za 1 cm, po potrebi zbrušen, debeline 6 cm, naprava
cementnega estriha z zglajeno površino, dobava
materiala, prenosi in pomožna dela. Cena vključuje tudi
dobavo in polaganje ter mikroarmaturo - PP vlakna.
Obračun: po m2 izgotovljega tlaka, odprtine do 0,5 m2 se
m2
ne odbijajo.
Doplačilo oziroma zmanjšanje cene estriha za večjo ali
manjšo debelino za 1 cm. (Samo razlika v materialu).
25
m2
Toplotna izolacija mineralne volne debeline 4 cm,
polaganje na betonsko horizontalno podlago. Dobava
materiala in polaganje in ene lege PE folije.
m2
Doplačilo oziroma zmanjšanje cene toplotne izolacije za
večjo ali manjšo debelino za 1 cm. (Samo razlika v
materialu).
m2
980
Dilatacijski trak iz STIRODURja debeline 12 mm in širina
10 cm med cementnimi estrihom in steno ali drug
ustrezen material. Dobava in namestitev ter odstranitev
m1
viška po izvedbi estriha.
1325
Cementni estrih neskrčljiv, vgrajen na pločevinasti profil
stopnic in podestov (profil kot podloga posebej), po
potrebi zbrušen, debeline 6 cm, naprava cementnega
estriha z zglajeno površino, dobava materiala, prenosi in
pomožna dela. Cena vključuje tudi opaž za obrobo,
dobavo in polaganje ter mikroarmaturo - kovinska vlakna.
Obračun: po m2 izgotovljega tlaka, odprtine do 0,5 m2 se
ne odbijajo.
m2
50
PODLOGE ZA TLAKE:
OPAŽARSKA DELA
1
Opažarska dela splošno:
Opaži morajo biti gladki in ravni, stiki dobro zatesnjeni,da
se prepreči odtekanje cementnega gela tako, da so
stropne betonske površine popolnoma pripravljene za
slikopleskarsko glajenje stropov. Izvajalec mora pustiti v
vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo
instalacij. Odprtine v opažu velikosti do 1m2 se ne
obračunavajo posebej. Delovni, lovilni in varovalni odri se
ne obračunavajo posebej, če niso navedeni v tem
poglavju predračuna. Po splošnih pogojih tega
predračuna je potrebno te odre vkalkulirati v enotne cene
postavk.
2
Opaž sten dvigalnega jaška, debelina stene 20 cm, višina
opaža do 3,00 m, postavitev, odstranitev, transporti in
druga pomožna dela.
m2
Obračun: po m2 opažene površine betona.
65
Stran: 24
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
3
4
5
6
Opaž pravokotnih stebrov višine do 3,00 m, postavitev,
odstranitev, transporti in druga pomožna dela. Razvita
širina opaža do 1,20 m2/m1
Obračun: po m2 opažene površine betona.
m2
55
Opaž etažnih plošč debeline 14 cm, višina podpiranja do
3,0 m, postavitev ,odstranitev, transporti in druga
pomožna dela. Opaž robu plošče je vštet v ceno.
m2
115
Opaž horizontalnih vezi višine do 20 cm, postavitev,
odstranitev, transporti in druga pomožna dela.
m1
160
Opaž preklad, višina podpiranja do 3,0 m, postavitev,
odstranitev, transporti in druga pomožna dela. Razvita
širina opaža do 2,0 m2/m1
Obračun: po m2 opažene površine betona.
m2
20
OPAŽARSKA DELA:
Stran: 25
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
ODRI
Odri splošno:
Odri morajo biti zgrajeni iz kvalitetnih materialov. Odre je
potrebno pred uporabo pregledati, pregled je potrebno
opraviti tudi enkrat tedensko in po daljši prekinitvi del.
Odri morajo biti zgrajeni v skladu s predpisi o varnosti pri
delu na visokih odrih in pravilno sidrani na objekt.
Premični odri do višine 2m se ne obračunavajo posebej
in so vključeni v enotno ceno posamezne postavke.
1
2
3
Fasadni oder višine 10 - 15 m, postavitev in odstranitev,z
dobavo vseh elementov za oder (do višine 7 m je samo
konstrukcijski oder na obstoječi fasadi - brez delovnih
površin), amortizacija odra do 30 dni, oder se izdela po
predpisih za varno delo na odrih. Oder je v času 30 dni na
razpolago vsem izvajalcem del.
m2
1650
Naprava lovilnega odra, amortizacija odra do 30 dni, oder
m1
se izdela po predpisih za varno delo na odrih.
200
Naprava zaščitnega odra nad vhodom v zgradbo, izdelati
kom
po specifikaciji izvajalca.
1
ODRI:
DVIG STREHE
1
2
3
Dvig strehe: obstoječe ostrešje velikosti 74 x 16 m je
razdeliti na 4 segmente in posamezen segment
enakomerno dvigniti za cca 3,5 m kot je to prikazano in
opisano v statičnem računu. Cena vključuje vsa potrebna
sredstva za dvig kakor tudi pripravo priključkov na
kom
obstoječih stebrih.
1
Izdelava dobava in montaža dopolnilne jeklene nosilne
konstrukcije kompletno z konstrukcijo napušča, izdelane
iz konstrukcijskega jekla S235 JR, po načrtu gradbenih
konstrukcij v skladu s SIST env1090-1, vijaki za izvedbo
polnomomentnih spojev so kvalitete 10.9 po DIN 6914,
ostali vijaki so kvalitete 8.8 po DIN 933. Delavniške
načrte izdela izvajalec del. V teži je zajet ves vgrajeni
material: profili, pločevine, vijaki, sidra, strižni čepi in
zvari ter osnovna antikorozijska zaščita.
Obračun: po kg
kg
####
Pleskanje kovinske konstrukcije, v postavki je zajeto:
- čiščenje površine po končani montaži na objektu
- popravilo poškodovane že izvedene antikorozijske
zaščite
- 3 x premaz termostop A
- 1 x prekrivni premaz, ton po izbiri arhitekta
Obračun: po kg zaščitene jeklene konstrukcije
kg
####
Stran: 26
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
4
Nepredvidena dela, ki se jih izvrši po izrecnem naročilu
nadzornega inženirja. KV ključavničar
ur
60
DVIG STREHE:
DELA NA KONSTRUKCIJI OBJEKTA:
FINALIZACIJA OBJEKTA
KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
.
Krovska in kleparska dela splošno:
Dela izvajati točno po določilih in navodilih dobavitelja z
upoštevanjem veljavnih tehničnih predpisov in
standardov. V enotno ceno posamezne postavke je
vključeno tudi snemanje izmer na objektu. Za izvršitev
kleparskih del se rabijo obstoječi odri na objektu. Dela
izvajati v skladu s pravilnikom varstva pri delu na višinah
1
Pokrivanje strešine z npr. TRIMO TT 1000 valovito
pločevino. Cena vključuje dobavo materiala, vse
zaključke, snegolove, tesnilna in pritrdilna sredstva.
Barva strehe kot obstoječa in po dogovoru s
projektantom.
2
3
m2
1350
Montaža notranjega žlebu (glej detajl) z Alu barvno
pločevino razvite širine ca 85 cm z napravo podlage iz
desk ali drugega ustreznega materiala in zaporo - oblogo
z npr. ALUKO BOND pločevino na spodnji strani (kot
napušč). Cena vključuje dobavo materiala, podlago,
zaporo - oblogo, tesnilna in pritrdilna sredstva. Barva
m1
pločevine kot obstoječa in po dogovoru s projektantom.
150
Odtočne cevi meteorne vode s strešine, odtočne cevi 14
x 14 cm iz ALU barvane pločevine (v barvi kot obstoječe)
debeline 0,70 mm, skupno s kljukami in ostalim pritrdilnim
ter tesnilnim materialom in priključki na žlebove. Kljuke
so iz pocinkanega valjanca in plastificirane ali bakrene.
Dobava materiala, prenosi in druga pomožna dela.
m1
30
KROVSKA IN KLEPARSKA DELA:
FASADA
ALU IZDELKI
1
Izdelava provizorne zaščitne pločevine med zidom in
'drugo' stekleno fasado iz ALU pločevine po odstranitvi
pasu stekla, kot zaščita spodnjega dela obstoječe fasade
pred prahom in padci predmetov, širina ca 50 cm,
vključno s potrebnimi nosilnimi elementi. Upoštevati je
tudi demontažo pred začetkom montaže nove fasadne
m1
opne.
185
Stran: 27
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
2
Izdelava in montaža okenskih pasov iz sistemskih profilov
npr. VVICONA VVICLINE 60, s prekinjenim toplotnim
mostom, elektrostatsko praškasto barvano enotno v RAL
tonu po izboru projektanta, zasteklitev v EPDM tesnilih s
prozornim izolacijskim steklom 6float-16polnitevArgon4float, Vg 1.1w/m2°K, Rw=35dB(računsko), okovje
standardno za ročno odpiranje po horizontalni in vertikalni
osi, v razpoložljivi barvi dobavitelja, montaža v
predpripravljene vgradne odprtine brez slepih kovinskih
okvirjev, s sidranjem v gradbeno konstrukcijo, tesnitev s
purpen maso in kitanjem minimalnega stika s
trajnoelastičnim kitom. Vogalni stiki med stekli so kitani.
Določena polja so fiksna s polnilom iz ALU izolativnega
panela v EPDM tesnilih, deb 43 mm, iz obojestranske
praškasto barvane pločevine deb 2mm in toplotno
izolacijo stirodur deb 40 mm.
- Opirajoča okna v fasadi
- 140 x 195 cm
- 120 x 195 cm
- 100 x 195 cm
- 140 x 100 cm podaljšani ventus
- 70 x 100 cm podaljšani ventus
-Fiksna zastekljena okna v fasadi
- 140 x 195 cm
- 120 x 195 cm
- 100 x 195 cm
- 196 x 195 cm (steklo 6-16-6)
- 108 x 195 cm
- 102 x 195 cm
- 97 x 195 cm
- 91 x 195 cm
- 87 x 195 cm
- 86 x 195 cm
- 77 x 195 cm
- 74 x 195 cm
- 70 x 195 cm
- fiksna okna s polnili
- 140 x 195 cm
- 120 x 195 cm
- 100 x 195 cm
- 196 x 195 cm
- 210 x 195 cm
- 87 x 195 cm
3
4
kom
kom
kom
kom
kom
44
6
6
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8
3
32
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
Enako kot postavka 02 tega poglavja samo štiridelni
okenski pasovi na vzhodni fasadi v pritličju velikosti 580 x
140 cm, krajni polji se odpirata kombinirano okoli obeh
kom
osi, ostala polja fiksna
9
4
17
1
1
1
4
Izdelava zaključka (priključka) predelnih sten na okna,
velikosti ca 20 x 195 cm iz ALU izolativnega panela kot v
okenskih pasovih, vpetega v ALU barvane U profile
kom
32
Stran: 28
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
5
6
7
Izdelava in montaža zaključkov okoli oken izdelanih iz
praškasto barvane pločevine debeline 2 mm, obdelanih
po detajlih, vzdolžno spajanje z veznimi pločevinami.
- podokenski zaključek iz dveh delov r.š. 15+80 cm
- odkapna polica r.š. do 40 cm
- vertikalni špaletni zaključek r.š. do 38 cm
- zaključek senčil nad okni r.š. 15+80 cm
m1
m1
m1
m1
175
175
4
145
Nadokenski izolativni ALU panel debeline 43 mm v ALU
okvirjih, pas širine ca 45 cm
m1
175
Izdelava prezračevalnega zaključka nad stekleno opno,
višine ca 40 cm iz fiksnih ALU lamel na potrditvenih
okvirjih iz ALU cevi 40 x 40 mm, znotraj mrežice proti
mrčesu, vse barvano v RAL po detajlu.
m1
175
ALU IZDELKI:
FASADNE OBLOGE
1
Izdelava fasadne steklene opne (´druge fasade´) iz stekla
STOPSOL SUPER SILVER DARK BLUE, kaljenega
(ESG) debeline 8 mm, fino brušeni robovi, potrebne
izvrtine, s točkovnimi RF pritrdili z dekorativno glavo, RF
sidri za sidranje v gradbeno konstrukcijo. Steklo v treh
horizontalnih pasovih, delitev po projektu, v območju
veznega mostu nepravilnih oblik. Stiki so odprti.
- steklo brez potiska
- steklo s potiskom po celotni površini
2
m2
m2
270
505
m2
345
Dobava in montaža toplotne izolacije s ploščami kot
KNAUFISOLATION FPL 035 debeline 10 cm s kaširanim
črnim vodoodbojnim voalom na zunanji strani, pritrditev s
PVC tipskimi čepi po navodilih dobavitelja.
FASADNE OBLOGE:
FASADA:
MAVČNE STENE IN STROPOVI
1
Notranje mavčne predelne stene debeline 10 cm npr.
KNAUF W112 z mavčnimi ploščami debeline 12,5 mm
obojestransko, medprostor zapolnjen s toplotno izolacijo
75 mm npr. URSA LIP-S, vmes tipski pocinkani nosilni
profili 75 mm. Stiki so zapolnjeni in bandažirani. Med
steno in stropom je stik zapolnjen s posebno tesnilno
maso. Cena vsebuje dobavo materiala in pritrdilnih
sredstev, montažo, prenose in druga pomožna dela.
Obračun: po m2, odprtine se ne odbijajo.
m2
760
Stran: 29
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
2
3
4
5
6
Mavčnokartonski strop - karnisa. Dobava in montaža
mavčnokartonskih plošč debeline 12,5 mm na kovinsko
podkonstrukcijo in toplotno izolacijo debeline 30 cm: npr.
URSA DF 40 med v debelini 2 x 15 cm - polaganje križno,
ena lega PE folije ter ena lega paropropustne folije, vsi
zaključki, podkonstrukcija, toplotna izolacija ter ostali
pritrdilni in tesnilni material. Izvajalec bo pustil vse
potrebne odprtine brez doplačila. Strop se pritrjuje na
kovinsko konstrukcijo strehe.
m2
240
Spuščeni strop s ploščami velikosti 60 x 60 cm iz
stisnjenih mineralnih vlaken ( Armstrong SAHARA
MICROLOCK ali druge enakovredne stropne plošče) in
toplotno izolacijo debeline 30 cm: npr. URSA DF 40 med
v debelini 2 x 15 cm - polaganje križno, ena lega PE folije
ter ena lega paropropustne folije z dobavo in montažo
plošč, napravo primarne nosilne kovinske konstrukcije iz
rastra armaturnih mrež Q385 obešenih z žičnimi
pletenicami na konstrukcijo ostrešja kot osnove za
polaganje toplotne izolacije in montaža kovinske
podkonstrukcije spuščenega stropa, vsi zaključki in ostali
pritrdilni in tesnilni material. Izvajalec bo pustil vse
potrebne odprtine brez doplačila.
m2
980
Enostranska obloga sten z mavčnimi ploščami debeline 2
x 12,5 mm, na kovinski podkonstrukciji z 5 cm toplotne
izolacije iz mineralne volne. Stiki so zapolnjeni in
bandažirani. Med steno in zidom je stik zapolnjen s
posebno tesnilno maso. Cena vsebuje dobavo materiala
in pritrdilnih sredstev, montažo, prenose in druga
pomožna dela.
m2
Obračun: odprtine se ne odbijajo.
360
Enostranska obloga sten - zapora instalacij z mavčnimi
ploščami debeline 2 x 12,5 mm, na kovinski
podkonstrukciji. Stiki so zapolnjeni in bandažirani. Med
steno in zidom je stik zapolnjen s posebno tesnilno maso.
Cena vsebuje dobavo materiala in pritrdilnih sredstev,
montažo, prenose in druga pomožna dela.
Obračun: odprtine se ne odbijajo.
Obloga jeklenih nosilni stebrov z mavčnimi ploščami
debeline 2 x 12,5 mm, na kovinski podkonstrukciji,
medprostor zapolnjen z toplotno izolacijo iz mineralne
volne. Stiki so zapolnjeni in bandažirani. Med steno in
zidom je stik zapolnjen s posebno tesnilno maso. Cena
vsebuje dobavo materiala in pritrdilnih sredstev,
montažo, prenose in druga pomožna dela.
Obračun: odprtine se ne odbijajo.
m2
30
m2
135
Stran: 30
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
7
Enojna stenska mavčna obloga (suhi omet) brez
podkonstrukcije. Podlaga: porobetonske stene. Pritrditev
z grudami lepila. Stenska obloga iz gradbenih plošč
debeline 12,5 mm. Plošče stisniti skupaj in zatesniti stike
med ploščami. Cena vsebuje: Dobavo materiala in
montažo, predpremaze za nanos lepila, tesnilni in
pritrdilni material, delovne odre, izreze za potrebe
instalacij in druga pomožna dela. Odprtine se ne odbijajo.
m2
8
9
525
Stenska revizijska loputa. Alu-revizijska loputa s skritim
zapiralnim in tečajnim mehanizmom, eloksirana,z
vgrajeno mavčno- kartonsko ploščo. Reviz.loputa:
standardna izvedba Dimenzije 300 x 300 mm Debelina
obloge: 12,5 mm Sistem: Knauf ali enakovreden Cena
vsebuje: Dobavo materiala in montažo, tesnilna in
pritrdilna sredstva delovne odre in druga pomožna dela.
Dobava in montaža dimne lopute na strehi iz akrilnega
stekla velikosti 120 x 120 cm z koridorjem do stropa in
ustreznimi obrobami z prilagoditvijo na kritino.
kom
5
kom
1
MAVČNE STENE IN STROPOVI:
KLJUČAVNIČARSKA DELA
.
Ključavničarska dela splošno:
Vsa ključavničarska dela morajo biti izvedena v skladu z
veljavnimi tehničnimi predpisi. Vse ograje morajo biti
postavljene popolnoma navpično in v skladu opisi
posameznih postavk. Vsi vgrajeni kovinski deli morajo biti
antikorozijsko zaščiteni.
1
Dobava in namestitev kotnika 10 x 20 x 2 mm iz
nerjavečega kotnika na mestu pripir in menjave tlaka,
pritrditev v leseno konstrukcijo.
2
3
m1
25
Izdelava, dobava in montaža galvanizirane jeklene
nosilne konstrukcije stopnic - izdelati po specifikaciji
(pro)izvajalca iz konstrukcijskega jekla S235, po načrtu
gradbenih konstrukcij v skladu s SIST env1090-1.
Delavniške načrte izdela izvajalec del. V teži je zajet ves
vgrajeni material: profili, pločevine, vijaki, sidra, zvari in
osnovna antikorozijska zaščita.
kg
Obračun: po kg
1500
Pleskanje kovinske konstrukcije, v postavki je zajeto:
- čiščenje površine po končani montaži na objektu
- popravilo poškodovane že izvedene antikorozijske
zaščite
- 3 x premaz termostop A
- 1 x prekrivni premaz, ton po izbiri arhitekta
Obračun: po kg zaščitene jeklene konstrukcije
1500
kg
Stran: 31
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
4
5
Nastopne ploskve stopnic iz rebraste Alu pločevine
debeline 5 mm, razvite mere cca 134 x 44 cm, pritrditev
na lomljeni jekleni nosilec stopnic. Dobava, montaža in
krivljenje po detajlu v projektu.
kom
37
Dobava in montaža ograje na stopnišču in podestih enaka kot obstoječa ograja.
m1
25
KLJUČAVNIČARSKA DELA:
KAMNOSEŠKA DELA
.
Kamnoseška dela splošno:
Vsa kamnoseška dela morajo biti izvedena v skladu z
veljavnimi tehničnimi predpisi. Vse obložene površine
morajo biti popolnoma ravne s pravilnimi padci. Stiki, ki
se zapolnijo morajo biti popolnoma zapolnjeni z materiali
kot je to predvideno v posameznih postavkah.
1
Dobava in vzidava notranjih kamnitih polic debeline 3 cm,
širine do 40 cm z napravo utorov v zidu, zazidavo,
popravilo ometa, dobavo materiala za zazidavo, prenosi
m1
in druga pomožna dela.
2
3
Tlak na stopnicah in podestih iz brušenega naravnega
kamna SARDO BIANCO, plošče debeline 3 cm.
Lepljenje na betonsko podlogo. Dobava materiala,
namestitev in druga pomožna dela. Cena vsebuje tudi
m2
Tlak v stopniščnem hallu iz brušenega naravnega kamna
SARDO BIANCO, plošče debeline 3 cm. Lepljenje na
betonsko podlogo. Dobava materiala, namestitev in druga
pomožna dela. Cena vsebuje tudi stenske obrobe višine
m2
10 cm.
185
16
65
KAMNOSEŠKA DELA:
Stran: 32
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
KERAMIČARSKA DELA
.
Keramičarska dela splošno:
Izvajalec keramičarskih del mora pred pričetkom dela
pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti
gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventualne
pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno
polaganje keramike. Kasnejše izgovori o pomanjkljivih
površinah bodo smatrani za brezpredmetne.
Za oblaganje zidov in tal mora izvajalec uporabiti
ploščice ustrezne kvalitete, počene, nalomljene ali
drugače poškodovane ploščice mora izločiti. Za vezni
material uporabiti ustrezen material kot je to navedeno pri
opisu posamezne postavke.
Fugirna masa mora biti I.kvalitete. V enotno ceno obloge
je všteto tudi naprava odprtin za razne instalacije in
vzidava instalacijskih vratic in prezračevalnih rešetk. Po
zaključnem delu mora izvajalec vse površine brezhibno
očistiti.
Izvajalec keramičarskih del s svojim delom ne sme
poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi
mora te ustrezno zaščititi. Po izvršenem delu mora
izvajalec keramičarskih del odstraniti ves preostali
material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi
njegovih del onesnaženi.
1
2
Talna obloga kopalnic iz keramičnih ploščic, dobava in
polaganje ploščic debeline 0,8 cm na polimer cementno
lepilo debeline 0,4 cm, dimenzije 30 x 30 cm ali druge
velikosti. Dobava in priprava lepila in druga pomožna
dela. Notranja keramika enake kvalitete kot v obstoječih
prostorih. Cena vsebuje tudi stenske obrobe do višine 10
cm.
Obračun: po m2 položene keramike, odprtine do 0,25 m2
m2
se ne odbijajo.
25
Stenska obloga iz keramičnih ploščic, dobava in
polaganje ploščic na lepilo, dimenzije 20 x 20 cm ali
druge velikosti, vrsta in barva po izbiri projektanta.
Dobava in priprava lepila in druga pomožna dela. Višina
obloge do 2,50 cm. Notranja keramika enake kvalitete kot
v obstoječih prostorih.
Obračun: po m2 položene keramike, odprtine do 0,25 m2
m2
se ne odbijajo.
120
KERAMIČARSKA DELA:
Stran: 33
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
PODOPOLAGALSKA DELA
1
2
Finalna tekstilna talna obloga (npr. tapisom), dobava in
polaganje na lepilo s predhodno izravnavo tal z
izravnalno maso. Cena vključuje tudi lesene obrobne
letve po izbiri projektanta ali naročnika del.
m2
930
Finalna PVC talna obloga (npr. PVC tekač), dobava in
polaganje na lepilo s predhodno izravnavo tal z
izravnalno maso. Cena vključuje tudi lesene obrobne
letve po izbiri projektanta ali naročnika del.
m2
25
PODOPOLAGALSKA DELA:
VRATA
.
Splošno:
Vse cene vrat vsebujejo dobavo, montažo, odre, prenose,
dvige ter potrebna pritrdilna in tesnilna sredstva. Izvajalec
del je dolžan zaščititi izdelek pred poškodbami do predaje
naročniku del. Vsa vrata izdelati po shemi iz projekta
(sheme vrat), detajlih in po dogovoru s projektantom.
Finalno opleskano, barva bela oziroma po izbiri naročnika
del. Mere je potrebno preveriti na objektu. Pred izvedbo
delavniški načrt potrjuje projektant.
1
ALTERNATIVA: Notranje okenske plastificirane police
npr.: HELOLIT ali podobne, širine do 40 cm. Izdelane iz
vodoodporne iverne plošče, površina prevlečena po DIN
16926, sprednji rob v obliki dvojne okrogline, srednji del
rahlo bombiran. Dobava in montaža ter zaščita izdelka do
m1
predaje investitorju.
2
Montažna lahka predelna z vgrajenim vratnim krilom
velikosti 65 x 200 cm. Nosilna konstrukcija iz nerjavečih
pohištvenih profilov 30 x 30 mm, sidranih v tla in steno,
vse enostransko zaprto z npr. MAX ploščami debeline
1cm, v barvi po izboru investitorja. Izdelati po projektu
3
4
- stena velikosti 150 x 200 cm
- stena velikosti 210 x 200 cm
kom
kom
1
1
2NV1 Enokrilna polna suhomontažna notranja vrata
svetle mere 90 x 210 cm v plohastem furniranem
podboju. Vratno krilo je okvirne konstrukcije s satovnim
polnilom, obojestransko oblečeno v laminat češnja. Krilo
je opremljeno z mat krom kljuko po izboru in cilindrično
ključavnico. Vse finalno lakirano.
kom
4
2NV2 Enokrilna polna suhomontažna notranja vrata
svetle mere 80 x 210 cm v plohastem furniranem
podboju. Vratno krilo je okvirne konstrukcije s satovnim
polnilom, obojestransko oblečeno v laminat češnja. Krilo
je opremljeno z mat krom kljuko po izboru in cilindrično
ključavnico. Vse finalno lakirano.
kom
2
Stran: 34
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
5
6
7
8
9
2NV3 Dvokrilna polna suhomontažna notranja vrata
svetle mere 180 x 210 cm v kovinskem podboju. Vratno
krilo je okvirne konstrukcije iz Alu prašno barvanih
profilov in Alu sendvič polnilom. Krilo je opremljeno z
nasadili, zapahom, mat krom kljuko po izboru in
cilindrično ključavnico. Vse finalno lakirano. Vrata morajo
odgovarjati standardu požarne varne varnosti F30.
kom
1
2NV4 Enokrilna polna suhomontažna notranja vrata z
stransko svetlobo mere 90 + 50 x 210 cm v plohastem
furniranem podboju. Vratno krilo je okvirne konstrukcije s
satovnim polnilom, obojestransko oblečeno v laminat
češnja. Krilo je opremljeno z mat krom kljuko po izboru in
cilindrično ključavnico, fiksna stranska svetloba
zastekljena z termopan steklom 4 - 16 - 4, zunanje steklo
matirano. Vse finalno lakirano.
kom
27
2NV4P Enokrilna polna suhomontažna notranja vrata z
stransko svetlobo mere 90 + 50 x 210 cm v plohastem
furniranem podboju. Vratno krilo je okvirne konstrukcije s
satovnim polnilom, obojestransko oblečeno v laminat
češnja. Krilo je opremljeno z mat krom kljuko po izboru in
cilindrično ključavnico, fiksna stranska svetloba
zastekljena z npr. PYROLUX steklom. Vse finalno
lakirano. Vrata morajo odgovarjati standardu požarne
varne varnosti F30.
kom
12
2NV5 Enokrilna polna suhomontažna notranja vrata z
fiksno stransko svetlobo in nadsvetlobo mere 100 + 80 x
210 + N=70 cm v kovinskem podboju. Vratno krilo je
okvirne konstrukcije iz Alu prašno barvanih Alu profilov.
Krilo je opremljeno z Alu nasadili, požarno kljuko znotraj
in cilindrično ključavnico, zasteklitev izvesti z enojnim
požarno odpornim steklom npr. PYROLUX. Vse finalno
lakirano. Stena z vrati mora odgovarjati standardu
požarne varne varnosti F30
kom
2
2NS1 Steklena montažna stena mere 450 x 280 cm v
kovinskem podboju. V steno so vgrajena enokrilna vrata
90 x 210 + N=70 cm Vse iz Alu prašno barvanih profilov
in polnilom iz kaljenega stekla debeline 10 mm. Krilo je
opremljeno z nasadili, zapahom, mat krom kljuko po
izboru in cilindrično ključavnico na spodnji letvi. Vse
finalno lakirano.
kom
1
VRATA:
Stran: 35
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
SLIKOPLESKARSKA DELA
.
Slikopleskarska dela splošno:
Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela
pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti
izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventualne
pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno
vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del.
Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna. Vse slikane
površine morajo biti enakomerne, brez temnih ali svetlih
lis, madežev, sledov po čopiču ali podobnih
pomanjkljivosti. Barve oziroma barvne odtenke odobri
projektant. Izvajalec mora na zahtevo projektanta
napraviti brezplačne vzorce.
Izvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s
svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih
izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi.
Izlivanje barv, beleža in drugega slikarskega materiala v
vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno za škodo
odgovarja izvajalec slikarskih del ,prav tako odgovarja za
škodo, ki bi nastala zaradi
nepazljivosti ali malomarnega dela. Po izvršenem delu
mora izvajalec slikarskih del odstraniti ves preostali
material.
1
2
3
4
5
Izravnava neravnin na notranjih betonskih površinah z
izravnalnim kitom 2 krat, brušenje in predhodni osnovni
premaz.
m2
115
Izravnava neravnin na notranjih mavčnih stenskih
površinah z izravnalnim kitom 2 krat, brušenje in
predhodni osnovni premaz.
m2
2400
Izravnava neravnin na notranjih mavčnih stropnih
površinah z izravnalnim kitom 2 krat, brušenje in
predhodni osnovni premaz.
m2
240
Dvakratno slikanje sten z poldisperzijsko barvo na
zglajene površine.
Obračun: po m2 in določilih GN .
m2
2760
m2
25
Pleskanje kovinskih izdelkov, razmastitev površin z
NITRO redčilom,odstranitev rjastih mest z žično krtačo in
brusnim papirjem. Nanos dveh slojev TESSAROLL
PROFESIONAL EMAJL. Krožne stopnice v eno etažo.
SLIKOPLESKARSKA DELA:
Stran: 36
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
OPREMA
1
Ročni gasilni aparat po požarnem elaboratu: prah S6.
Cena vključuje dobavo,montažo, transporte in pritrdilna
sredstva.
Obračun: po kom nameščenega aparata.
kom
3
OPREMA:
FINALIZACIJA OBJEKTA:
PROJEKTANTSKA KOORDINACIJA
1
2
Koordinacija in tolmačenje projektne dokumentacije
izvajalcem. Delo se izvrši na zahtevo in poziv izvajalca,
strošek in zamudo časa projektantov vpiše nadzorni
organ v gradbeni dnevnik. Izvajalec mora stroške
projektantom obračunavati in poravnati s tekočimi
obračunskimi situacijami.
- odgovorni vodja projekta
- projektant načrta arhitekture
- projektant načrta gradbenih konstrukcij
- projektant zasnove požarne varnosti
ur
ur
ur
ur
Izdelava PID dokumentacije v 4 izvodih + zapis le - te na
Kpl
CDju (komplet).
72
72
72
72
1
PROJEKTANTSKA KOORDINACIJA:
MSO - NADZIDAVA OBJEKTA:
Stran: 37
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA
PAVILJONA
POPIS DEL
OSEBNO DVIGALO
1
Projektiranje, izdelava in montaža dvigala s tehničnim
pregledom ter pridobitvijo certifikata za dvigalo.
- nosilnost: 1000 kg oziroma 13 oseb
- višina dviga: 13,73 m
- hitrost vožnje: 1,00 m/s
- število postaj in dohodov: 4
- vrsta pogona: elektromotor
- protiutež: stransko
- položaj pogona: v dvigalnem jašku
- notranja velikost jaška dvigala: 170 x 170 cm
- vsa potrebna signalizacija
- vrata jaška: avtomatska, teleskopska, krila iz nerjaveče
brušene pločevine
- vrata kabine; enako kot vrata jaška
- velikost vrat: 90 x 210 cm
- velikost kabine: 110 x 210 x 230 cm
- kabina: neprehodna, stene in vhodni portal v brušeni
nerjaveči pločevini, razsvetljava v spuščenem stropu,
ogledalo, držala in talna obloga iz kamna. Kompletno z
vso potrebno opremo, montažo, transporti in povezavo z
kom
reševalnim centrom.
1
OSEBNO DVIGALO:
OBJEKT MSO:
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA:
20 % davek na dodano vrednost
PREDRAČUN SKUPAJ:
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA
POPIS DEL
REKAPITULACIJA
010 NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA
020
PREDDELA:
030 NADZIDAVA POSLOVNEGA PAVILJONA
040
RUŠITVENA DELA:
050 DELA NA KONSTRUKCIJI OBJEKTA
060
ARMIRANOBETONSKA DELA:
070
ZIDARSKA DELA:
080
PODLOGE ZA TLAKE:
090
OPAŽARSKA DELA:
100
ODRI:
110
DVIG STREHE:
DELA NA KONSTRUKCIJI OBJEKTA:
200 FINALIZACIJA OBJEKTA
210
KLEPARSKA DELA:
220
FASADA:
230
MAVČNE STENE IN STROPOVI:
240
KLJUČAVNIČARSKA DELA:
250
KAMNOSEŠKA DELA:
260
KERAMIČARSKA DELA:
270
PODOPOLAGALSKA DELA:
280
VRATA:
290
SLIKOPLESKARSKA DELA:
295
OPREMA:
FINALIZACIJA OBJEKTA:
296
PROJEKTANTSKA KOORDINACIJA:
NADZIDAVA POSLOVNEGA PAVILJONA:
300 OBJEKT MSO
310 MSO - NADZIDAVA OBJEKTA
315 DELA NA KONSTRUKCIJI OBJEKTA
320
PREDDELA:
330
RUŠITVENA DELA:
340
ARMIRANOBETONSKA DELA:
350
ZIDARSKA DELA:
360
PODLOGE ZA TLAKE:
370
OPAŽARSKA DELA:
380
ODRI:
390
DVIG STREHE:
DELA NA KONSTRUKCIJI OBJEKTA:
TOMORI ARHITEKTI d.o.o.
LJUBLJANA, Linhartova 1
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA
POPIS DEL
400 FINALIZACIJA OBJEKTA
410
KROVSKA IN KLEPARSKA DELA:
415 FASADA
420
ALU IZDELKI:
425
FASADNE OBLOGE:
430
440
450
460
470
480
490
495
497
840
FASADA:
MAVČNE STENE IN STROPOVI:
KLJUČAVNIČARSKA DELA:
KAMNOSEŠKA DELA:
KERAMIČARSKA DELA:
PODOPOLAGALSKA DELA:
VRATA:
SLIKOPLESKARSKA DELA:
OPREMA:
FINALIZACIJA OBJEKTA:
PROJEKTANTSKA KOORDINACIJA:
MSO - NADZIDAVA OBJEKTA:
OSEBNO DVIGALO:
OBJEKT MSO:
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA:
20 % davek na dodano vrednost
PREDRAČUN SKUPAJ:
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
Projekt št. 11/10, Načrt št. E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o. Bernekerjeva 12, Ljubljana.
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
Mapa št. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4
NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME
4.1
NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU
investitor:
GEOPLIN PLINOVODI d.o.o.,
Cesta Ljubljanske Brigade 11, 1000 Ljubljana
objekt:
OBNOVA / GRADNJA POSLOVNIH PROSTOROV
NADZIDAVA OBJEKTOV MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA
parc. št. 1653/8, 1653/55, 766/12, 766/11, k.o. Dravlje
vrsta projektne dok.:
PGD
št. projekta:
11/10
za gradnjo:
NOVOGRADNJA
projektant:
ESPIN d.o.o.
Bernekerjeva 12, Ljubljana
ki ga zastopa direktor:
Tomaž PETERLIN, el. tehnik
odgovorni projektant:
Tomaž PETERLIN, el. tehnik
IZS E-9048
odg. vodja projekta:
Matjaž TOMORI, univ.dipl.inž.arh.
ZAPS 0162 A
št. načrta:
E-53/10, E-56/10, E-72/10, E-56/10
kraj in datum:
Ljubljana, OKTOBER 2010
št. izvoda:
1 2 3 4 5 6 A
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - KLET - PRIKLOP 2. NADST.
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
PROJEKTANTSKI POPIS
4.
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves
material, delo, drobni in pritrdilni materal za
potrebno vgradnjo, sodelovanje pri zagonih
tehnoloških in strojnih naprav in usklajevanje na
gradbišču.
Dobava in montaža / Opis
Enota
Količina
Mapa 4/1
A.
OBJEKT MSO
A1.
OBJEKT MSO - Potrebna dela za priklop 2. nadstropja MSO in Paviljona
I.
SVETILKE
1.
Nadgradna fluorescenčna svetilka, z zaščitnim
steklom, v zaščiti IP65, z elektronsko predstikalno
napravo, fluo cevmi, komplet s pritrdilnim
priborom, kot:
B3- Thorn, AQUAFORCE, 2x28W, EVG
kos
2
2.
3.
4.
5.
Nadgradna fluorescenčna svetilka, s paraboličnim
rastrom, z elektronsko predstikalno napravo, fluo
cevmi, komplet s pritrdilnim priborom, kot:
B4- Esse-ci, ISE, 2x28W, EVG
B4/1- Esse-ci, ISE, 2x28W, EVG, z Aku modulom
varnostne razsvetljave
kos
1
kos
1
Svetilka varnostne razsvetljave, v pripravnem
spoju, z enourno avtonomijo, z avtotestom,
ozančitvijo svetilke ter pritrdilnim priborom, kot:
E1- Logica, ATCT 8W SE, 1P, 1x8W
kos
2
Piktogram za označitev izhoda oziroma smeri
izhoda, komplet
kos
1
Pregled in preizkus varnostne razsvetljave, s
streni pooblaščene inštitucije
kos
1
Svetilke SKUPAJ:
1/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - KLET - PRIKLOP 2. NADST.
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
II.
INŠTALACIJSKI MATERIAL
1.
-
Kabel položen nad ometom na kabelski polici,
delno v zidnem oziroma inštalacijskem kanalu ter
delno pod ometom v zaščitni cevi:
NYM-J 3 x 1,5 mm2
NYM-J 4 x 1,5 mm2
NYM-J 3 x 2,5 mm2
NYM-J 5 x 2,5 mm2
NYY-0 4 x 185 mm2
NYY-0 4 x 240 mm2
NYY-J 1 x 120 mm2
NYY-J 1 x 185 mm2
NYY-J 12 x 2,5 mm2
m
m
m
m
m
m
m
m
m
280
150
180
25
190
140
140
95
60
-
Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
H07V-K 4 mm2
H07V-K 6 mm2
H07V-K 16 mm2
H07V-K 50 mm2
m
m
m
m
40
40
30
30
m
150
Kabelska polica, komplet z veznim in pritrdilnim
priborom:
PK 100
PK 300
PK 400
PK 400, s pokrovom
m
m
m
m
20
20
60
5
Inštalacijski kanal, raznih dimenzij
m
60
Stikalo, 10A, podometne izvedbe, komplet z
okvirjem in podometno dozo:
- navadno
kos
2
Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu
zbiralko:
- GW 44 211
- GW 48 007
kos
kos
1
1
Stalni priključek, komplet:
- nadometne izvedbe, IP44
kos
2
kos
kos
1
1
2.
3.
PVC cev:
- fi 16, rebrasta
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vtičnica z zaščitnim
izvedbe, komplet
- 16A, 250V
- 16A, 400V
kontaktom,
nadometne
10.
Razvodna doza, n/o oziroma p/o izvedbe
kos
10
11.
Izdelava
spojev
izenačevanja
potencialov,
komplet z objemkami oz. drobnim materialom
kos
15
2/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - KLET - PRIKLOP 2. NADST.
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
12.
13.
Priklop:
- ventilatorja do 0,1kW
- črpalk ogrevanja do 0,2kW
elementov avtomatike ogrevanja (tipala, ventili,...)
- regulacijskega sistema ogrevanja
- priklop krmilne omarice potopne črpalke
obstoječih krmilnih omaric v kleti (vlom, požar,...)
- priklop plinskih enot hladilnih agregatov
Pocinkani jekleni trak, FeZn 25x4mm, položen v
zemlji (brez izkopa)
kos
kos
2
8
kos
kos
kos
12
2
2
kos
kos
4
3
m
70
14.
Križni spoj, pocinkanega jeklenega traku
kos
20
15.
Vijačen oziroma varjen spoj pocinkenega
jeklenega traku s kovinsko maso, komplet z
drobnim materialom
kos
15
Sodelovanje pri priklopu in zagonu strojnih naprav
ur
10
Tesnitev prehodov med požarnimi sektorji s
požarno odpornim materialom kot so požarno
odporne blazinice, vrečke in kiti (E60), komplet
kompl.
1
Izdelava prebojev v betonski plošči:
fi100mm
kos
4
Izdelava prebojev v betonskih oziroma zidanih
stenah, dim. 200x150mm
kos
3
kompl.
1
16.
17.
18.
19.
20.
Meritve električnih inštalacij, komplet
Inštalacijski material SKUPAJ:
3/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - KLET - PRIKLOP 2. NADST.
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
III.
RAZDELILNIKI in OPREMA
Velja za vse razdelilnike
izdelava označb tokokrogov in sponk
kabelske uvodnice
zatesnitev uvodnic
zaščitna prekrivna plošča za preprečitev dotika
POK korita za polaganje kablov
označba razdelilnika v skladu s predpisi
predviden žep za namestitev vezalne sheme
razdelilnika
- izdelava vezalne sheme po dejanskem stanju in
namestitev vezalne sheme v razdelilnik
- priklop, meritve, preizkus in spuščanje v pogon
-
1.
-
-
2.
-
-
-
Razdelilnik R-G (glavni - mreža + agregat):
predviden kot nadometna prostostoječa omara iz
pločevine, iz dveh ločenih polj, mrežno dim.
1600x2000x350mm ter agregatski del dim.
1000x2000x350mm, oba dela z ločenimi
dvokrilnimi vrati, s podstavkom omare ter vgrajeno
opremo kot:
bremensko stikalo
630A, 3.p.
400A, 3.p.
varovalčni ločilnik, pokončni, VL2, komplet z NV
varovalkami
varovalčni ločilnik, pokončni, VL00, komplet z NV
varovalkami
varovalčni ločilnik, pokončni, VL000, komplet z
NV varovalkami
tokovni transformator 100/5A
prenapetostna zaščita, tip C
vrstne sponke, uvodnice
drobni in vezni material
elementi CNS - glej popis CNS
SKUPAJ:
Razdelilnik R-K (klet, obstoječi del - mreža +
agregat):
predviden kot nadometna prostostoječa kovinska
omara s podstavkom, obarvana, z enojnimi vrati,
dim. 2000x600x350mm, z ločenim delom
(pregrada) za mrežni in agregatski del ter
vgrajeno opremo kot:
inštalacijsko stikalo:
63A, 3.p.
40A, 3.p.
inštalacijsko izbirno stikalo
10A, 1.p., 1-0-2
odklopnik Tytan, 3.p., komplet z varpvalnim
vložkom
instalacijski odklopnik:
B/10 A, 1p
C/16 A, 1p
C/16 A, 3p
C/20 A, 3p
impulzni rele, 10A, 230V
stikalna ura, 230V, dnevni in tedenski režim
prenapetostna zaščita, Protec C
vrstne sponke
drobni in vezni material
4/50
kos
kos
1
2
kos
3
kos
20
kos
kos
kos
10
1
8
kos
1
kos
kos
1
1
kos
1
kos
4
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
25
40
4
2
3
1
8
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - KLET - PRIKLOP 2. NADST.
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
SKUPAJ:
3.
-
-
4.
5.
kos
1
kos
1
kos
6
kos
kos
kos
kos
8
10
1
6
kos
1
Demontaža tokokrogov obstoječega glavnega
razdelilnika, komplet z označitvijo obstoječih
tokokrogov, ter ponovni priklop v novi omari R-G
oziroma R-K.
kos
1
Nadometna doza, dim. 400 x 500 x 200, z
vgrajenimi vrstnimi sponkami za potrebna
podaljšanja obstoječih kablov, komplet z drobnim
materialom
kos
1
Razdelilnik R-TTP (klet 1 - toplotna podpostaja agregat):
predviden kot tipska nadometna omarica, v zaščiti
IP55, kot Schrack WSM, dim 500 x 600 x 210mm,
ter vgrajeno opremo, kot:
inštalacijsko stikalo:
40A, 3.p.
stikalo (montirano na vratih)
16A, 0-1
instalacijski odklopnik:
B/10 A, 1p
C/16 A, 1p
C/16 A, 3p
kontaktor, 16A, 250V
vrstne sponke
drobni in vezni material
SKUPAJ:
Razdelilniki in oprema SKUPAJ:
5/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - KLET - PRIKLOP 2. NADST.
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
IV.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
UNIVERZALNO OŽIČENJE
Kabel položen nad ometom v zidnem oziroma
inštalacijskem kanalu ter delno pod ometom v
zaščitni cevi:
- JY(St)Y 50x2x0,6 mm (telefon)
m
105
m
20
Kabelska polica, komplet z veznim in pritrdilnim
priborom:
- PK 200
m
60
Optični pretvornik, SFP SX, vgrajen v obstoječo
komunikacijsko omaro
kos
4
Razširitev telefonske centrale, BP 250 ELU-D#
832), komplet
kos
1
Priklop telefonskega in optičnega kabla na
obstoječem priključnem mestu (telefonski delilnik,
optični delilnik), komplet z drobnim materialom v
obstoječem vozlišču oziroma Tk prostoru, komplet
z drobnim materialom
kompl.
1
Inštalacijski kanal, raznih dimenzij
Univerzalno ožičenje SKUPAJ:
6/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - KLET - PRIKLOP 2. NADST.
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
V.
PRIPRAVLJALNA DELA
1.
Demontažna dela elektroinštalacijskih elementov
(svetilke, stikala, vtičnice, kabli, TK vtičnice,
elementi AJP, elementi alarma,...)
ur
50
kompl.
1
2.
Odvoz elementov (v dogovoru z investitorjem)
3.
Gradbiščna omarica, komplet s postavitvijo in
priklopom na obstoječi dovod.
kos
1
Kabel za izvedbo zašačsne inštalacije, priklop
gradbene omarice ter začasni priklop stikalnega
bloka SB-12, kabel tip NYY-J 5x10mm2
m
60
Izvedba
začasnih
premostitev
obstoječih sistemov (požar, vlom,...)
ur
50
4.
5.
delovanja
Pripravljalna dela SKUPAJ:
7/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - KLET - PRIKLOP 2. NADST.
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
VI.
1.
2.
GRADBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE
- Izkop kabelskega jarka (po detajlu):
- ročni oziroma strojni izkop širine 40-60cm, globine
1,0m
- planiranje dna jarka
- opozirilni trak
- zasipanje s peskom gran. 0-4mm, v višini 40 cm
- zasipanje ostalega jarka z izkopanim materialom
- planiranje in vzpostavitev prvotnega stanja
- opozorilni trak
- GAL ščitnik
- obbetoniranje cevi
- drobni gradbeni material
- število cevi na posamezni trasi
6xDWP 110
4xDWP 110
m
m
20
10
m3
4
Izdelava in vgradnja betonskega kabelskega
jaška, dim. 1,2 x 1,2 x 1,2 m, po detajlu, komplet:
- ročni oziroma strojni izkop terena
- betoniranje podložnega betona, MB15
- betoniranje AB konstrukcije MB 20
izdelava dvostranskega opaža iz gladkih opažnih
elementov, rezanje, krivljenje in polaganje
armature, betoniranje AB konstrukcije MB 20
- izdelava betonske plošče jaška, opaža iz gladkih
opažnih elementov, rezanje, krivljenje in
polaganje armature, vgradnja zanke za dvig
plošče, betoniranje AB konstrukcije MB 20 z
litoželeznim pokrovom, 60x60cm, 125kN
- zasip jaška iz zunanje strani
- drobni gradbeni material
SKUPAJ:
kos
1
Izdelava in vgradnja betonskega kabelskega
jaška, dim. 1,2 x 1,6 x 1,8 m, po detajlu, komplet:
- ročni oziroma strojni izkop terena
- betoniranje podložnega betona, MB15
- betoniranje AB konstrukcije MB 20
izdelava dvostranskega opaža iz gladkih opažnih
elementov, rezanje, krivljenje in polaganje
armature, betoniranje AB konstrukcije MB 20
- izdelava betonske plošče jaška, opaža iz gladkih
opažnih elementov, rezanje, krivljenje in
polaganje armature, vgradnja zanke za dvig
plošče, betoniranje AB konstrukcije MB 20 z
dvojnim litoželeznim pokrovom, 60x60cm, 125kN,
s snemljivo prečko
- zasip jaška iz zunanje strani
- drobni gradbeni material
SKUPAJ:
kos
1
kompl.
1
Betoniranje nad traso cevi, v višini 30cm
3.
4.
5.
Zakoličba in posnetek trase
Gradbena dela za el. inšt. skupaj - SKUPAJ:
8/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - KLET - PRIKLOP 2. NADST.
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
REKAPITULACIJA
I.
SVETILKE
II.
INŠTALACIJSKI MATERIAL
III.
STIKALNI BLOKI, ELEKTRO OPREMA
IV.
UNIVERZALNO OŽIČENJE
V.
PRIPRAVLJALNA DELA
VI.
GREDBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE
VII.
Transportni stroški
VIII.
PID dokumentacija
IX.
Koordinacija in tolmačenje projektne
dokumentacije izvajalcem. Urna postavka odg.
projektanta elektro inštalacij 50€/uro.
(Delo se izvrši na zahtevo in poziv izvajalca ob soglasju
nadzornega organa, porabljen čas in strošek
projektanta vpiše nadzorni organ v gradbeno knjigo.
Izvajalec mora stroške projektanta obračuvanavti in
poravnati s tekočimi obračunskimi situacijami.)
PROJEKTANTSKA OCENA
MSO - potrebna dela za priklop
2. nadstropja - SKUPAJ:
V oceni ni zajet DDV.
9/50
ur (ocenjeno)
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - 2. NADSTROPJE
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves
material, delo, drobni in pritrdilni materal za
potrebno vgradnjo, sodelovanje pri zagonih
tehnoloških in strojnih naprav in usklajevanje na
gradbišču.
Dobava in montaža / Opis
Enota
Količina
Mapa 4/1
A.
OBJEKT MSO
A4.
OBJEKT MSO - 2. NADSTROPJE
I.
SVETILKE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vgradna fluorescenčna svetilka, s paraboličnim
rastrom, z elektronsko predstikalno napravo, fluo
cevmi, komplet s pritrdilnim priborom, kot:
A1- Esse-ci, ISIP, 2x28W, EVG
kos
145
Vgradna fluorescenčna svetilka, z indirektnim
snopom, z elektronsko predstikalno napravo, fluo
cevmi, komplet s pritrdilnim priborom, kot:
A2- Esse-ci, AMBIENTE DI, 2x55W, DALI
A2/1- Esse-ci, AMBIENTE DI, 2x55W, DALI, AKU 1H, z
Aku modulom varnostne razsvetljave
kos
6
kos
2
Nadgradna fluorescenčna svetilka, s paraboličnim
rastrom, obešena, z elektronsko predstikalno
napravo, fluo cevmi, komplet z obešalnim
priborom in priključnim kablom, kot:
B1- Esse-ci, OVVIO DR, 1x54W, EVG DI
kos
6
Nadgradna stenska fluorescenčna svetilka,
drektno-indirekt, z elektronsko predstikalno
napravo, fluo cevmi, komplet s pritrdilnim
priborom, kot:
B2- Esedra, MINIMA 1x54W, EVG
kos
2
kos
22
kos
kos
18
6
Nadgradna svetilka z varčnimi sijalkami, komplet
s pritrdilnim priborom, kot:
D2- Simes, BULK OVAL, 1x15W, IP54, Alu, črna
D3- Esedra, CIACK, 2x7W, IP44
kos
kos
2
2
Svetilka varnostne razsvetljave, v pripravnem
spoju, z enourno avtonomijo, z avtotestom,
ozančitvijo svetilke ter pritrdilnim priborom, kot:
E1- Logica, ATCT 8W SE, 1P, 1x8W
kos
11
kos
4
Vgradna svetilka z varčnimi sijalkami, s steklom
elektronsko predstikalno napravo, komplet s
pritrdilnim priborom, kot:
C1- Iguzzini, SYSTEM EASY, 2x26W, EVG
C1/1- Iguzzini, SYSTEM EASY, 2x26W, EVG, AKU 1H,
z Aku modulom varnostne razsvetljave
C2- Iguzzini, SYSTEM EASY, 2x18W, EVG
Montaža obstoječih reflektorjev, 250W
10/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - 2. NADSTROPJE
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
9.
10.
11.
Svetlobna reklamna tabla, na strehi objekta,
velikosti ~ 2m2, komplet z izdelavo logotipa
podjetja, osvetlitvijo in montažnim materialom
kos
1
Piktogram za označitev izhoda oziroma smeri
izhoda, komplet
kos
6
Pregled in preizkus varnostne razsvetljave, s
streni pooblaščene inštitucije
kos
1
Svetilke SKUPAJ:
11/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - 2. NADSTROPJE
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
II.
INŠTALACIJSKI MATERIAL
1.
-
Kabel položen nad ometom na kabelski polici,
delno v zidnem oziroma inštalacijskem kanalu ter
delno pod ometom v zaščitni cevi:
NYM-J 3 x 1,5 mm2
NYM-J 4 x 1,5 mm2
NYM-J 5 x 1,5 mm2
NYM-J 3 x 2,5 mm2
NYM-J 3 x 4 mm2
NYM-J 5 x 2,5 mm2
NYY-J 5 x 6 mm2
NYY-J 5 x 16 mm2
JY(St)Y 3x2x0,8mm
m
m
m
m
m
m
m
m
m
2250
690
90
2760
80
100
120
25
450
-
Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
H07V-K 4 mm2
H07V-K 6 mm2
H07V-K 10 mm2
H07V-K 16 mm2
m
m
m
m
140
120
330
60
PVC cev:
- fi 16, rebrasta
- fi 25, rebrasta
- fi 40, rebrasta
m
m
m
1750
450
120
Kabelska polica, komplet z veznim in pritrdilnim
priborom:
- PK 100
- PK 200
- PK 300
m
m
m
20
40
60
m
80
2.
3.
4.
5.
Inštalacijski kanal, raznih dimenzij
6.
Stikalo, 10A, podometne izvedbe, komplet z
okvirjem in podometno dozo:
navadno
serijsko
izmenično
gor - dol
kos
kos
kos
kos
8
28
2
1
Stikalo, 16A, s tlivko, podometne
komplet z okvirjem in podometno dozo
kos
4
Tipkalo, 10A, podometne izvedbe, komplet z
okvirjem in podometno dozo
kos
25
9.
Stikalo, 10A, nadometne izvedbe, izmenično
kos
1
10.
IR senzor gibanja, notranji, 180 st., vgrajen v
modulni sistem
kos
3
Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu
zbiralko:
- GW 48 007
- GW 48 003
kos
kos
1
1
Stalni priključek, komplet:
- podometne izvedbe
- nadometne izvedbe, IP44
kos
kos
65
8
7.
8.
11.
12.
izvedbe,
12/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - 2. NADSTROPJE
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
13.
Vtičnica z zaščitnim kontaktom,
podometno dozo in okvirjem:
- 16A, 250V
komplet
s
Vtičnica z zaščitnim
izvedbe, komplet
- 16A, 250V
nadometne
kos
96
kos
1
m
kos
kos
170
74
3
kos
111
kos
48
Talna doza, prehodna, kot Elba, ETD-6M, komplet
s pokrovom
kos
1
17.
Razvodna doza, n/o oziroma p/o izvedbe
kos
180
18.
Izdelava
spojev
izenačevanja
potencialov,
komplet z objemkami oz. drobnim materialom
kos
60
kos
5
kos
kos
kos
kos
34
4
2
1
ur
24
Tesnitev prehodov med požarnimi sektorji s
požarno odpornim materialom kot so požarno
odporne blazinice, vrečke in kiti (E60), komplet
kompl.
1
14.
15.
-
16.
19.
kontaktom,
Zidni kanal, Elba, AT110/72, dvoprekatni komplet
s pregradami, veznimi elementi, pokrovom kanala
in pritrdilnim priborom
končni element
kotni element, notranji
vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, trojna,
bela, vgrajen v zidni kanal
vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, trojna,
rdeča, vgrajen v zidni kanal
Priklop:
- naprav do 3kW
konvektorjev, komplet s prostorskimi termoststi
- ventilatorja do 0,1kW
- split enote klime (zunanja)
- dvigala
20.
Sodelovanje pri priklopu in zagonu strojnih naprav
21.
22.
23.
24.
Izdelava prebojev v betonski plošči:
- do fi100mm
Izdelava prebojev v betonskih oziroma zidanih
stenah, dim. 200x150mm
Meritve električnih inštalacij, komplet
Inštalacijski material SKUPAJ:
13/50
kos
12
kos
5
kompl.
1
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - 2. NADSTROPJE
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
III.
RAZDELILNIKI in OPREMA
Velja za vse razdelilnike
izdelava označb tokokrogov in sponk
kabelske uvodnice
zatesnitev uvodnic
zaščitna prekrivna plošča za preprečitev dotika
POK korita za polaganje kablov
označba razdelilnika v skladu s predpisi
predviden žep za namestitev vezalne sheme
razdelilnika
- izdelava vezalne sheme po dejanskem stanju in
namestitev vezalne sheme v razdelilnik
- priklop, meritve, preizkus in spuščanje v pogon
-
1.
-
-
-
Razdelilnik R-2N (mreža + agregat):
predviden kot nadometna prostostoječa kovinska
omara, s podstavkom, obarvana, ki bo vgrajena v
zidno nišo iz gips plošč, z enojnimi vrati, dim.
2000x600x250mm, z ločenim delom (pregrada) za
mrežni in agregatski del ter vgrajeno opremo, kot:
inštalacijsko stikalo:
63A, 3.p.
40A, 3.p.
inštalacijsko izbirno stikalo
10A, 1.p., 1-0-2
instalacijski odklopnik:
B/10 A, 1p
C/16 A, 1p
C/16 A, 3p
impulzni rele, 10A, 230V
stikalna ura, 230V, dnevni in tedenski režim
prenapetostna zaščita, Protec C
vrstne sponke
drobni in vezni material
SKUPAJ:
Demontaža ter ponovna montaža obstoječega
radelilnika
za
razsvetljavo
dvorišča
(na
podstrešju), komplet s ponovnim priklopom
tokokrogov
2.
3.
-
Centrala za odpiranje dimoodvodnih kupol, kot
ZIP Inženiring, Tolmin, z modulno ploščo, s
polnilci, aku baterijami, moduli kontrole linije in
signalizacijo stanja, sestavljena iz:
požarno-dimni modul
motorna kartica
požarna tipka, podometne izvedbe, PT 43 H
dobni material
priklop sistema in preizkus
SKUPAJ:
kos
kos
1
1
kos
1
kos
kos
kos
kos
kos
kos
38
71
1
3
1
8
kos
1
kos
1
kos
kos
kos
kos
1
1
1
1
kos
1
kos
kos
1
1
Pogoni strešnih kupol, v sklopu dobave kupole
4.
Sistem ogrevanja odtokov na strehi, z električnimi
kabli, kot EGRO Zorman, se stavljen iz:
- krmilna omarica, komplet z elementi za krmiljenje
in napajanje tokokrogov električnega ogrevanja
- tipalo temperature
14/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - 2. NADSTROPJE
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
- tipalo vlage
- grelni kabel dolžine
80m
- nadometna priključna doza, 100x100, komplet s
pokrovom
- drobni material
SKUPAJ:
Razdelilniki in oprema SKUPAJ:
15/50
kos
1
kos
6
kos
6
kos
1
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - 2. NADSTROPJE
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
IV.
1.
2.
UNIVERZALNO OŽIČENJE
Kabel položen nad ometom v zidnem oziroma
inštalacijskem kanalu ter delno pod ometom v
zaščitni cevi:
- FTP kat 7
- Notranji optični kabel, N/Z 4 žilni 50/125
m
9800
(Število optičnih vlaken pred dobavo vskladiti z
investitorjem)
- JY(St)Y 50x2x0,6 mm (telefon)
m
m
55
65
PVC cev :
- fi 16, rebrasta
- fi 25, rebrasta
m
m
320
450
m
60
Kabelska polica, komplet z veznim in pritrdilnim
priborom:
- PK 50
- PK 200
- PK 300
m
m
m
50
98
25
Podatkovna vtičnica, dvojna, RJ 45 kat 7, s
protiprašnim pokrovčkom, komplet:
- vgrajena v zidni kanal
kos
104
Podatkovna vtičnica, enojna, RJ 45 kat 7, s
protiprašnim pokrovčkom, komplet:
- podometne izvedbe
kos
2
Inštalacijski kanal, raznih dimenzij
3.
4.
5.
5.
6.
-
-
-
Komunikacijska omara, KO, 19", višine 48U,
komplet s podstavkom, stranicami in vrati ter
vgrajeno opremo:
kos
priključni panel, kat 7, 24xRJ45
kos
telefonski delilnik, 50 parni
kos
razdelilnik, 19" z vtičnicami 6x16A
kos
optična kaseta
kos
optični delilnik, 6/24
kos
optična zakjučna spojka
kos
varjenje zaključnih optičnih kablov
kos
meritve FTP in otičnega kabla
kompl.
aktivna oprema
- stikalo, kot Cisco WS-C C3750X-24T-L
kos
- CON-OS-3750G24TS
kos
- C3KX-NM-1G
kos
lokalna UPS naprava, vgrajena v komunikacijski
omari, z enofaznim primarnim in sekundarnim
delom, moči 1000VA, s 15 minutno avtonomijo,
komplet s stikalom za brezprekinitveni preklop
kos
povezovalni kabli, dolžine 1,5m
kos
SKUPAJ:
kos
1
6
1
2
1
1
1
1
1
5
1
2
1
80
1
(vso opremo pred naročilom potrdi investitor,
ostala oprema ni predmet načrta)
9.
Priklop telefonskega in optičnega kabla na
obstoječem priključnem mestu (telefonski delilnik,
optični delilnik), komplet z drobnim materialom v
obstoječem vozlišču oziroma Tk prostoru, komplet
z drobnim materialom
kompl.
Univerzalno ožičenje SKUPAJ:
16/50
1
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - 2. NADSTROPJE
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
V.
1.
2.
AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
Kabel položen pod oblogami v zaščitni cevi, delno
nadometno s pripadajočim montažnim priborom, s
funkcijo E30:
- JE-H(St)H E30 2x2x0,8mm
- NHXH-0 E30 2 x 1,5 mm2
m
m
1520
290
PVC cev :
- fi 16, rebrasta
m
320
3.
Adresni optični javljalnik s podnožjem
kos
54
4.
Adresni ročni javljalnik s pleksi zaščito
kos
4
5.
Izolator linije, komplet
kos
3
6.
Adresna elektronska sirena z bliskavko 24V,
notranja montaža
kos
3
7.
Adresni vmesnik, vhodno-izhodni, enokanalni
kos
3
8.
Paralelni indikator
kos
11
9.
Označitev elementov - adrese
kos
80
Adresiranje in konfiguracija centrale, s povezavo v
sistem celotnega kompleksa komplet
kompl.
1
Pregled požarnega sistema in pridobitev potrdila o
brezhobnosti delovanja s strani pooblaščene
institucije
1
10.
11.
Avtomatsko javljanje požara SKUPAJ:
17/50
kos
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - 2. NADSTROPJE
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
VI.
1.
2.
3.
KONTROLA PRISTOPA
Kabel položen nad ometom v zidnem oziroma
inštalacijskem kanalu ter delno pod ometom v
zaščitni cevi:
- UTP kat 6
m
120
m
30
m
20
Priključni kabel UTP cat. 6, RJ45/RJ45, l=5m
PVC cev :
- fi 16, rebrasta
4.
Inštalacijski kanal, raznih dimenzij
5.
Pristopni kontroler za 1 čitalnik
kos
1
6.
Čitalnik brezkontaktnih kartic C1, bralna razdalja
10 cm
kos
1
7.
Električna ključavnica, 12V
kos
1
8.
Komplet bunka-kljuka
(DOBAVI IN VGRADI DOBAVITELJ VRAT !)
kos
1
Vratno zapiralo, ustrezno teži dobavljenih vrat
(DOBAVI IN VGRADI DOBAVITELJ VRAT !)
kos
1
Brezkontaktna ISO kartica, bralna razdalja 10 cm
kos
20
Montaža
naprav,
nastavitev
parametrov,
testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in
poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema
kos
1
Delo dobavitelja vrat; montaža električne
ključavnice v vrata, bunke in kljuke ter vratnega
zapirala
kos
1
9.
10.
11.
12.
Kontrola pristopa SKUPAJ:
18/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - 2. NADSTROPJE
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
VII.
MULTIMEDIJSKA OPREMA - PROJEKTOR V SEJNI SOBI
1.
Kabel položen pod ometom v zaščitni cevi, delno
nad ometom v inštalacijskem kanalu
Tasker C258 - VGA kabel
Tasker C118 - avdio
RG-59B/U - video kabel
H03VV-F 3x1,5mm2
2.
3.
4.
m
m
m
m
15
15
15
15
m
12
Stenska priključna doza SMM2010 za priklop
računalnika, vklop/zakasnjen izklop projektorja,
pogon platna.
kos
1
Hitachi LCD CP-X3010E video/data projektor
3000 Lumnov, osn. res. 1024 x 768 , zoom,
avtomatske nastavitve, VGA, video, S-video,
avdio vhodi, daljinc, žarnica do 3000 ur., ohišje
bele barve.
kos
1
SET za stropno montažo videoprojektorja stropna teleskopska konzola in prilagodilna plošča
kos
1
Ročno platno za videoprojekcijo, 240x180cm,
kvalitetno
kos
1
PVC cev :
- fi 50
5.
6.
7.
Konektiranje kablov na obeh straneh
kompl.
1
8.
VGA, avdio kabel 6m (podaljški)
kompl.
1
9.
Montaža elementov, nastavitve in zagon, šolanje,
dokumentacija
kompl.
1
Multimedijska oprema - projektor v sejni sobi SKUPAJ:
Pred naročilom multimedijske opreme ter izvedbo
kabelskih povezav je potrebno pridobiti potrditev
investitorja glede izbrane opreme.
19/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - 2. NADSTROPJE
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
VIII.
STRELOVODNA INŠTALACIJA
1.
Alu žica, Al fi 10 mm, na stenskih oz. strešnih
držalih
m
380
slemenska)
kos
360
3.
Križna sponka za Al žico, kot Hermi
kos
60
4.
Žlebna sponka, kot Hermi
kos
20
5.
Žlebna objemka, kot Hermi
kos
6
6.
Varjen oziroma vijačen spoj s kovinsko maso,
komplet z drobnim materialom
kos
20
m
kos
100
80
kos
80
kompl.
1
2.
7.
8.
Držala za Al žico, kot Hermi (žlebna, strešna,
Izdelava ozemljitev kovinskih mas (oken, vrat,
kovinske konstrukcije...), komplet s pritrdilnim
materialom
- pocinkani jekleni trak FeZn 20x3 mm
- stenski, strešni nosilci
- žica H07V-K 6mm2, dolžine do 30cm, komplet s
kabel čevlji (premostitve kovinskih mas)
Meritve strelovodne inštalacije, komplet
Strelovodna inštalacija SKUPAJ:
20/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - 2. NADSTROPJE
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
IX.
PRIPRAVLJALNA DELA
1.
Demontažna dela elektroinštalacijskih elementov
na stopnišču (svetilke, stikala, vtičnice, kabli, TK
vtičnice, elementi AJP, elementi alarma,...)
ur
30
kompl.
1
2.
Odvoz elementov (v dogovoru z investitorjem)
3.
Gradbiščna omarica, komplet s postavitvijo in
priklopom na obstoječi dovod.
kos
1
Kabel za izvedbo zašačsne inštalacije, priklop
gradbene omarice ter začasni priklop stikalnega
bloka SB-12, kabel tip NYY-J 5x10mm2
m
40
Demontaža obstoječega stropa v holu pritličja, ter
po izvedbi inštalacij (povezava telekomunikacij)
vzpostavitev prvotnega stanja, s ponovno
montažo, kitanje, barvanje, komplet
kompl.
1
4.
5.
Pripravljalna dela SKUPAJ:
21/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
MSO - 2. NADSTROPJE
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
REKAPITULACIJA
I.
SVETILKE
II.
INŠTALACIJSKI MATERIAL
III.
STIKALNI BLOKI, ELEKTRO OPREMA
IV.
UNIVERZALNO OŽIČENJE
V.
AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
VI.
KONTROLA PRISTOPA
VII.
MULTIMEDIJSKA OPREMA - PROJEKTOR V SEJNI SOBI
VIII.
STRELOVODNA INŠTALACIJA
IX.
PRIPRAVLJALNA DELA
X.
Transportni stroški
XI.
PID dokumentacija
XII.
Koordinacija in tolmačenje projektne
dokumentacije izvajalcem. Urna postavka odg.
projektanta elektro inštalacij 50€/uro.
(Delo se izvrši na zahtevo in poziv izvajalca ob soglasju
nadzornega organa, porabljen čas in strošek
projektanta vpiše nadzorni organ v gradbeno knjigo.
Izvajalec mora stroške projektanta obračuvanavti in
poravnati s tekočimi obračunskimi situacijami.)
ur
15 (ocenjeno)
PROJEKTANTSKA OCENA
MSO 2. NADSTROPJE - SKUPAJ:
€
V oceni ni zajet DDV.
22/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
DIESEL AGREGAT
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-53/10, Mapa 4/1
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves
material, delo, drobni in pritrdilni materal za
potrebno vgradnjo, sodelovanje pri usklajevanju
na gradbišču.
Dobava in montaža / Opis
Enota
Količina
Mapa 4/1
A.
OBJEKT MSO
A5.
DIESEL AGREGAT
Dieselski elektro agregat, komplet z komandno
omaro z močnostnim preklopom (ATS), z zvočno
izoliranim ohišjem za zunanjo montažo, moč v
pripravljenosti 275kVA (220kW), primarna moč
250kVA (200kW) 400/230V, 50Hz, cos fi 0,8,
1500 obr/min, kot Stubelj, sestavljen iz:
- Motor elektroagregata
- Generator elektro agregata
omara
z
avtomatskim
močnostnim
- Elektro
preklopom z vsem potrebnim krmilnim in veznim
materialom
- Kontrolnik elektroagregata
- Zvočno izolirano ohišje 72 +/-3 dBA na 7 m,
odporno na vremenske vplive, prašno barvano za
zunanjo montažo, s 4 vrati in pripadajočimi
ključavnicami
Ostala oprema elektroagregata:
- akumulator za start 2x110Ah
- rezervoar v podnožju elektroagregata volumna 500l, za
avtonomijo delovanja cca. 8-10 h, z vsemi potrebnimi
priključki in lovilno posodo
- kabelske povezave v okviru diesel agregata
- izpušni lonec za dušenje hrupa iz ohišja
- jeklenka konstrukcija – monoblok izvedba, motor in
generator sta z elastičnimi vložki pritrjena na nosilno
ogrodje prirejeno za poenostavljeno premikanje z
viličarjem ali dvigalom, pobarvano
- avtomatski polnilec akumulatorjev, predgretje motorja,
vse tekočin potrebne za delovanje stroja (mazalno olje,
hladilna tekočina, brez goriva)
- slovenska navodila za uporabo, originalna navodila
motorja in generatorja, enopolne sheme, izjava o
skladnosti CE, šolanje
Montaža elektro agregata v prostoru:
- dostava, postavitev in montaža elektroagregata na
pripravljen temelj.
priključitev
agregata,
povezava
- električna
elektroagregata s komandno omaro z močnostnimi in
signalnimi kabli.
- testni zagon, dokumentacija, navodila, enopolne
sheme.
SKUPAJ:
kos
PROJEKTANTSKA OCENA INVESTICIJE
Diesel agregat SKUPAJ:
1
€
V oceni ni zajet DDV.
24/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
POSLOVNI PAVILJON
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-56/10, Mapa 4/2
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves
material, delo, drobni in pritrdilni materal za
potrebno vgradnjo, sodelovanje pri zagonih
tehnoloških in strojnih naprav in usklajevanje na
gradbišču.
Dobava in montaža / Opis
Enota
Količina
Mapa 4/2
B.
NADZIDAVA POSLOVNEGA PAVILJONA
I.
SVETILKE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vgradna fluorescenčna svetilka, s paraboličnim
rastrom, z elektronsko predstikalno napravo, fluo
cevmi, komplet s pritrdilnim priborom, kot:
A1- Esse-ci, ISIP, 2x28W, EVG
kos
55
Vgradna fluorescenčna svetilka, z indirektnim
snopom, z elektronsko predstikalno napravo, fluo
cevmi, komplet s pritrdilnim priborom, kot:
A2- Esse-ci, AMBIENTE DI, 2x55W, DALI
A2/1- Esse-ci, AMBIENTE DI, 2x55W, DALI, AKU 1H, z
Aku modulom varnostne razsvetljave
kos
6
kos
2
Nadgradna fluorescenčna svetilka, s paraboličnim
rastrom, obešena, z elektronsko predstikalno
napravo, fluo cevmi, komplet z obešalnim
priborom in priključnim kablom, kot:
B1- Esse-ci, OVVIO DR, 1x54W, EVG DI
kos
3
kos
9
kos
kos
9
9
Nadgradna svetilka z varčnimi sijalkami, komplet
s pritrdilnim priborom, kot:
D1- Sijaj, OLIMPIA, 1x21W
D2- Simes, BULK OVAL, 1x15W, IP54, Alu, črna
D3- Esedra, CIACK, 2x7W, IP44
kos
kos
kos
2
1
3
Svetilka varnostne razsvetljave, v pripravnem
spoju, z enourno avtonomijo, z avtotestom,
ozančitvijo svetilke ter pritrdilnim priborom, kot:
E1- Logica, ATCT 8W SE, 1P, 1x8W
kos
9
Vgradna, talna, pohodna LED svetilka, 16xLED,
19,2W, 240V, komplet z dozo in montažnim
priborom, kot:
F1- Simes, COMPACT, LED 19,2W, 240V
kos
3
Vgradna, stropna, LED svetilka, 5x1W, 240V,
komplet z montažnim priborom, kot:
kos
12
Vgradna svetilka z varčnimi sijalkami, s steklom
elektronsko predstikalno napravo, komplet s
pritrdilnim priborom, kot:
C1- Iguzzini, SYSTEM EASY, 2x26W, EVG
C1/1- Iguzzini, SYSTEM EASY, 2x26W, EVG, AKU 1H,
z Aku modulom varnostne razsvetljave
C2- Iguzzini, SYSTEM EASY, 2x18W, EVG
25/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
POSLOVNI PAVILJON
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-56/10, Mapa 4/2
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
9.
10.
Piktogram za označitev izhoda oziroma smeri
izhoda, komplet
kos
4
Pregled in preizkus varnostne razsvetljave, s
streni pooblaščene inštitucije
kos
1
Svetilke SKUPAJ:
26/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
POSLOVNI PAVILJON
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-56/10, Mapa 4/2
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
II.
INŠTALACIJSKI MATERIAL
1.
Kabel položen nad ometom na kabelski polici,
delno v zidnem oziroma inštalacijskem kanalu ter
delno pod ometom v zaščitni cevi:
NYM-J 3 x 1,5 mm2
NYM-J 4 x 1,5 mm2
NYM-J 5 x 1,5 mm2
NYM-J 3 x 2,5 mm2
NYM-J 3 x 4 mm2
NYM-J 5 x 2,5 mm2
NYY-J 5 x 4 mm2
NYY-J 5 x 6 mm2
NYY-J 5 x 16 mm2
NYY-J 5 x 50 mm2
JY(St)Y 3x2x0,8mm
LIYCY 3 x 1,5 mm2
LIYCY 4 x 1,5 mm2
LIYCY 5 x 1,5 mm2
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
1290
430
80
950
40
60
20
70
100
70
60
40
20
260
Kabel položen pod ometom v cevi, delno
nadometno s pripadajočim montažnim priborom, s
funkcijo E30:
- NHXH-J E30 3 x 2,5 mm2
- JE-H(St) H E30 2x2x0,8mm
m
m
15
30
Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
H07V-K 4 mm2
H07V-K 6 mm2
H07V-K 10 mm2
H07V-K 16 mm2
m
m
m
m
90
120
150
40
PVC cev:
- fi 16, rebrasta
- fi 25, rebrasta
- fi 40, rebrasta
m
m
m
1400
210
50
Kabelska polica, komplet z veznim in pritrdilnim
priborom:
- PK 100
- PK 200
m
m
75
50
m
60
2.
3.
4.
5.
6.
Inštalacijski kanal, raznih dimenzij
7.
Stikalo, 10A, podometne izvedbe, komplet z
okvirjem in podometno dozo:
navadno
serijsko
izmenično
gor - dol
navadno s tlivko (vklop prezračevalnih loput)
kos
kos
kos
kos
kos
9
9
4
1
6
Stikalo, 16A, s tlivko, podometne
komplet z okvirjem in podometno dozo
kos
3
Tipkalo, 10A, podometne izvedbe, komplet z
okvirjem in podometno dozo
kos
15
10.
Stikalo, 10A, nadometne izvedbe, navadno
kos
1
11.
IR senzor gibanja, notranji, 180 st.
8.
9.
izvedbe,
27/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
POSLOVNI PAVILJON
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-56/10, Mapa 4/2
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
- komplet s podometno dozo in okvirjem
- nadometne izvedbe
kos
kos
3
3
Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu
zbiralko:
- GW 48 007
- GW 48 003
kos
kos
1
1
Stalni priključek, komplet:
- podometne izvedbe
- nadometne izvedbe, IP44
kos
kos
20
4
kos
32
kos
kos
1
1
m
kos
75
34
kos
43
kos
18
Talna doza, prehodna, kot Elba, ETD-6M, komplet
s pokrovom
kos
1
Nadometno stikalo, 16A, 3.p., v zaščiti IP65,
komplet, kot Gewiss, GW 70 405
kos
3
19.
Razvodna doza, n/o oziroma p/o izvedbe
kos
150
20.
Izdelava
spojev
izenačevanja
potencialov,
komplet z objemkami oz. drobnim materialom
kos
30
kos
4
kos
kos
kos
kos
15
3
1
6
Odklop ventilatorja, podaljšanje kabla 4x1,5mm2
dolžine 30m, ter ponovni priklop ventilatorja na
novi lokaciji, komplet z nadometno dozo za
podaljšanje kabla in drobnim materialom
kompl.
2
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
21.
Vtičnica z zaščitnim kontaktom,
podometno dozo in okvirjem:
- 16A, 250V
komplet
Vtičnica z zaščitnim
izvedbe, komplet
- 16A, 250V
- 16A, 400V
nadometne
kontaktom,
s
Zidni kanal, Elba, AT110/72, dvoprekatni komplet
s pregradami, veznimi elementi, pokrovom kanala
in pritrdilnim priborom
- končni element
- vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, trojna,
bela, vgrajen v zidni kanal
- vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, trojna,
rdeča, vgrajen v zidni kanal
Priklop:
- naprav do 3kW
konvektorjev, komplet s prostorskimi termoststi
- ventilatorja do 0,1kW
- krmilne omarice prezračevalnega sistema
- krmilnih loput za prezračevanje prostorov
22.
23.
Sodelovanje pri priklopu in zagonu strojnih naprav
24.
25.
ur
16
Tesnitev prehodov med požarnimi sektorji s
požarno odpornim materialom kot so požarno
odporne blazinice, vrečke in kiti (E60), komplet
kompl.
1
Izdelava prebojev v betonski plošči:
28/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
POSLOVNI PAVILJON
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-56/10, Mapa 4/2
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
- do fi100mm
26.
Meritve električnih inštalacij, komplet
Inštalacijski material SKUPAJ:
29/50
kos
10
kompl.
1
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
POSLOVNI PAVILJON
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-56/10, Mapa 4/2
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
III.
RAZDELILNIKI in OPREMA
Velja za vse razdelilnike
izdelava označb tokokrogov in sponk
kabelske uvodnice
zatesnitev uvodnic
zaščitna prekrivna plošča za preprečitev dotika
POK korita za polaganje kablov
označba razdelilnika v skladu s predpisi
predviden žep za namestitev vezalne sheme
razdelilnika
- izdelava vezalne sheme po dejanskem stanju in
namestitev vezalne sheme v razdelilnik
- priklop, meritve, preizkus in spuščanje v pogon
-
1.
-
-
-
Predelava obstoječega glavnega razdelilnika v
pritličju objekta, RP-G (mrežni + agregatski del),
komplet z demontažo obstoječih elementov ter
novo namestitvijo nove montažne plošče, okvirne
dim. 600x1000mm, s pregrado za mrežni in
agregatski del ter z vgrajeno opremo:
inštalacijsko stikalo:
100A, 3.p.
40A, 3.p.
odklopnik Tytan, 3.p., komplet z varovalnimi
elementi
instalacijski odklopnik:
C/16 A, 1p
C/20 A, 3p
prenapetostna zaščita, Protec C
vrstne sponke
drobni in vezni material
SKUPAJ:
kos
kos
1
1
kos
6
kos
kos
kos
3
3
8
kos
1
kos
60
kos
1
kos
kos
3
10
kos
1
2.
Razdelilnik RP-1N (paviljon, 1. nadstropje - mreža
+ agregat):
predvidena je zamenjava omarice, označi in
odklopi se kable demntira se obstoječe elemente,
namesti naova omarica, kot Schrack, 2U-21FL,
komplet s kadjo, dim. 590x1055x100mm, v katero
se na novo inštalira obhstoječe elemente ter se jih
poveže z obstoječo inštalacijo, dogradi pa se
elemente za agregatski del razdelilnika, ki ga je
potrebno nedvoumno ločiti od mrežnega dela,
elementi kot:
3.
- obstoječi elementi za demontažo in ponovno
montažo (glavno stikalo, inštalacijski odklopniki,
releji,...)
- inštalacijsko stikalo:
40A, 3.p.
- instalacijski odklopnik:
B/10 A, 1p
C/16 A, 1p
- vrstne sponke
- drobni in vezni material
SKUPAJ:
30/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
POSLOVNI PAVILJON
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-56/10, Mapa 4/2
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
4.
-
-
-
5.
-
Razdelilnik RP-2N (paviljon, 2. nadstropje - mreža
+ agregat):
predviden kot tipska podometna omara, kot
schrack, 3U-21FL, z enojnimi vrati, dim.
810x1055x100mm, z ločenim delom (pregrada) za
mrežni del in agregatski del ter vgrajeno opremo,
kot:
inštalacijsko stikalo:
63A, 3.p.
40A, 3.p.
inštalacijsko izbirno stikalo
10A, 1.p., 1-0-2
instalacijski odklopnik:
B/10 A, 1p
C/16 A, 1p
C/20 A, 1p
C/16 A, 3p
motorno zaščitno stikalo
0,63-1A, 2.p.
impulzni rele, 10A, 230V
stikalna ura, 230V, dnevni in tedenski režim
prenapetostna zaščita, Protec C
vrstne sponke
drobni in vezni material
SKUPAJ:
Centrala za odpiranje dimoodvodnih kupol, kot
ZIP Inženiring, Tolmin, z modulno ploščo, s
polnilci, aku baterijami, moduli kontrole linije in
signalizacijo stanja, sestavljena iz:
požarno-dimni modul
motorna kartica
požarna tipka, podometne izvedbe, PT 43 H
dobni material
priklop sistema in preizkus
SKUPAJ:
kos
kos
1
1
kos
1
kos
kos
kos
kos
26
42
3
2
kos
kos
kos
kos
1
2
2
8
kos
1
kos
kos
kos
kos
1
1
1
1
kos
1
kos
kos
kos
1
1
1
kos
kos
2
2
kos
4
kos
1
Pogoni strešnih kupol, v sklopu dobave kupole
6.
Sistem ogrevanja odtokov na strehi, z električnimi
kabli, kot EGRO Zorman, se stavljen iz:
- krmilna omarica, komplet z elementi za krmiljenje
in napajanje tokokrogov električnega ogrevanja
- tipalo temperature
- tipalo vlage
- grelni kabel dolžine
40m
60m
- nadometna priključna doza, 100x100, komplet s
pokrovom
- drobni material
SKUPAJ:
Razdelilniki in oprema SKUPAJ:
31/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
POSLOVNI PAVILJON
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-56/10, Mapa 4/2
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
IV.
1.
2.
UNIVERZALNO OŽIČENJE
Kabel položen nad ometom v zidnem oziroma
inštalacijskem kanalu ter delno pod ometom v
zaščitni cevi:
- FTP kat 7
- Notranji optični kabel, N/Z 8 žilni 50/125
m
3600
(Število optičnih vlaken pred dobavo vskladiti z
investitorjem)
- JY(St)Y 50x2x0,6 mm (telefon)
m
m
110
85
PVC cev :
- fi 16, rebrasta
- fi 25, rebrasta
m
m
160
210
3.
Inštalacijski kanal, raznih dimenzij
m
50
4.
Kabelska polica, komplet z veznim in pritrdilnim
priborom:
PK 50
PK 100
PK 200
PK 300
m
m
m
m
20
18
30
3
Podatkovna vtičnica, dvojna, RJ 45 kat 7, s
protiprašnim pokrovčkom, komplet:
- vgrajena v zidni kanal
kos
33
Podatkovna vtičnica, enojna, RJ 45 kat 7, s
protiprašnim pokrovčkom, komplet:
- podometne izvedbe
kos
1
5.
5.
6.
Dograditev v obstoječo komunikacijsko omaro
priključni panel, kat 7, 24xRJ45
kos
telefonski delilnik, 50 parni
kos
razdelilnik, 19" z vtičnicami 6x16A
kos
optična kaseta
kos
optični delilnik, 6/24
kos
optična zakjučna spojka
kos
varjenje zaključnih optičnih kablov
kos
meritve FTP in otičnega kabla
kompl.
aktivna oprema
- stikalo, kot Cisco WS-C C3750X-24T-L
kos
- CON-OS-3750G24TS
kos
- lokalna UPS naprava, vgrajena v komunikacijski
omari, z enofaznim primarnim in sekundarnim
delom, moči 1000VA, s 15 minutno avtonomijo,
komplet s stikalom za brezprekinitveni preklop
kos
kos
- povezovalni kabli, dolžine 1,5m
SKUPAJ:
kos
-
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
1
(vso opremo pred naročilom potrdi investitor,
ostala oprema ni predmet načrta)
7.
Priklop telefonskega in optičnega kabla na
obstoječem priključnem mestu (telefonski delilnik,
optični delilnik), komplet z drobnim materialom v
obstoječem vozlišču oziroma Tk prostoru, komplet
z drobnim materialom
kompl.
Univerzalno ožičenje SKUPAJ:
32/50
1
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
POSLOVNI PAVILJON
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-56/10, Mapa 4/2
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
V.
1.
2.
AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
Kabel položen pod oblogami v zaščitni cevi, delno
nadometno s pripadajočim montažnim priborom, s
funkcijo E30:
- JE-H(St)H E30 2x2x0,8mm
- NHXH-0 E30 2 x 1,5 mm2
m
m
510
260
PVC cev :
- fi 16, rebrasta
m
150
3.
Adresni optični javljalnik s podnožjem
kos
22
4.
Adresni termični javljalnik s podnožjem
kos
1
5.
Adresni ročni javljalnik s pleksi zaščito
kos
2
6.
Izolator linije, komplet
kos
3
7.
Adresna elektronska sirena z bliskavko 24V,
notranja montaža
kos
2
8.
Adresni vmesnik, vhodno-izhodni, enokanalni
kos
13
9.
Paralelni indikator
kos
4
10.
Vzorčna komora na dovodu klimata
kos
1
11.
Označitev elementov - adrese
kos
35
Adresiranje in konfiguracija centrale, s povezavo v
sistem celotnega kompleksa komplet
kompl.
1
Pregled požarnega sistema in pridobitev potrdila o
brezhobnosti delovanja s strani pooblaščene
institucije
1
12.
13.
Avtomatsko javljanje požara SKUPAJ:
33/50
kos
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
POSLOVNI PAVILJON
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-56/10, Mapa 4/2
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
VI.
PROTIVLOMNO VAROVANJE IN VIDEO NADZOR
1.
Kabel položen v medstropovju na kabelski polici
ter delno pod oblogami v zaščitnih ceveh:
LIYCY 2x0,5+6x0,22mm
JY(St)Y 4x2x0,8mm
RG-59U
UTP cat5e
NYM-J 3 x 1,5 mm2
2.
PVC cev :
- fi 16
m
m
m
m
m
90
90
600
130
210
m
80
3.
Inštalacijski kanal, raznih dimenzij
m
80
4.
Priklop obstoječega razširitvenega modula, RM v
novi sistem, komplet s programiranjem
kompl.
1
Notranja video kamera v maskiranem ohišju,
komplet
kos
1
kompl.
1
5.
6.
Priklop video kamere v sistem, programiranje
Protivlomno varovanje SKUPAJ:
34/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
POSLOVNI PAVILJON
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-56/10, Mapa 4/2
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
VII.
MULTIMEDIJSKA OPREMA - PROJEKTOR V SEJNI SOBI
1.
Kabel položen pod ometom v zaščitni cevi, delno
nad ometom v inštalacijskem kanalu
Tasker C258 - VGA kabel
Tasker C118 - avdio
RG-59B/U - video kabel
H03VV-F 3x1,5mm2
2.
3.
4.
m
m
m
m
15
15
15
15
m
12
Stenska priključna doza SMM2010 za priklop
računalnika, vklop/zakasnjen izklop projektorja,
pogon platna.
kos
1
Hitachi LCD CP-X3010E video/data projektor
3000 Lumnov, osn. res. 1024 x 768 , zoom,
avtomatske nastavitve, VGA, video, S-video,
avdio vhodi, daljinc, žarnica do 3000 ur., ohišje
bele barve.
kos
1
SET za stropno montažo videoprojektorja stropna teleskopska konzola in prilagodilna plošča
kos
1
Ročno platno za videoprojekcijo, 240x180cm,
kvalitetno
kos
1
PVC cev :
- fi 50
5.
6.
7.
Konektiranje kablov na obeh straneh
kompl.
1
8.
VGA, avdio kabel 6m (podaljški)
kompl.
1
9.
Montaža elementov, nastavitve in zagon, šolanje,
dokumentacija
kompl.
1
Multimedijska oprema - projektor v sejni sobi SKUPAJ:
Pred naročilom multimedijske opreme ter izvedbo
kabelskih povezav je potrebno pridobiti potrditev
investitorja glede izbrane opreme.
35/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
POSLOVNI PAVILJON
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-56/10, Mapa 4/2
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
VIII.
STRELOVODNA INŠTALACIJA
1.
Alu žica, Al fi 10 mm, na stenskih oz. strešnih
držalih
m
240
slemenska)
kos
225
3.
Križna sponka za Al žico, kot Hermi
kos
30
4.
Žlebna sponka, kot Hermi
kos
15
5.
Žlebna objemka, kot Hermi
kos
2
6.
Varjen oziroma vijačen spoj s kovinsko maso,
komplet z drobnim materialom
kos
10
m
kos
60
40
kos
40
2.
7.
8.
Držala za Al žico, kot Hermi (žlebna, strešna,
Izdelava ozemljitev kovinskih mas (oken, vrat,
kovinske konstrukcije...), komplet s pritrdilnim
materialom
- pocinkani jekleni trak FeZn 20x3 mm
- stenski, strešni nosilci
- žica H07V-K 6mm2, dolžine do 30cm, komplet s
kabel čevlji (premostitve kovinskih mas)
Meritve strelovodne inštalacije, komplet
kompl.
Strelovodna inštalacija SKUPAJ:
36/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
POSLOVNI PAVILJON
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-56/10, Mapa 4/2
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
IX.
PRIPRAVLJALNA DELA
1.
Demontažna dela elektroinštalacijskih elementov
na stopnišču (svetilke, stikala, vtičnice, kabli, TK
vtičnice, elementi AJP, elementi alarma,...)
ur
10
kompl.
1
2.
Odvoz elementov (v dogovoru z investitorjem)
3.
Gradbiščna omarica, komplet s postavitvijo in
priklopom na obstoječi dovod.
kos
1
Kabel za izvedbo zašačsne inštalacije, priklop
gradbene omarice ter začasni priklop stikalnega
bloka SB-12, kabel tip NYY-J 5x10mm2
m
40
4.
Pripravljalna dela SKUPAJ:
37/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
POSLOVNI PAVILJON
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-56/10, Mapa 4/2
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
REKAPITULACIJA
I.
SVETILKE
II.
INŠTALACIJSKI MATERIAL
III.
STIKALNI BLOKI, ELEKTRO OPREMA
IV.
UNIVERZALNO OŽIČENJE
V.
AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
VI.
PROTIVLOMNO VAROVANJE
VIII.
MULTIMEDIJSKA OPREMA - PROJEKTOR V SEJNI SOBI
IX.
STRELOVODNA INŠTALACIJA
X.
PRIPRAVLJALNA DELA
XI.
Transportni stroški
XII.
PID dokumentacija
XIII.
Koordinacija in tolmačenje projektne
dokumentacije izvajalcem. Urna postavka odg.
projektanta elektro inštalacij 50€/uro.
(Delo se izvrši na zahtevo in poziv izvajalca ob soglasju
nadzornega organa, porabljen čas in strošek
projektanta vpiše nadzorni organ v gradbeno knjigo.
Izvajalec mora stroške projektanta obračuvanavti in
poravnati s tekočimi obračunskimi situacijami.)
ur
PROJEKTANTSKA OCENA
NADZIDAVA POSLOVNEGA PAVILJONA - SKUPAJ:
V oceni ni zajet DDV.
38/50
15 (ocenjeno)
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-76/10, Mapa 4/4
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo,
drobni in pritrdilni materal za potrebno vgradnjo, sodelovanje pri
usklajevanju na gradbišču.
Mapa 4/4
D1.
FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA
A
ELEKTROINŠTALACIJSKA OPREMA
1
Visokozmogljivi polikristalni solarni modul, vršne moči : 233 Wp +- 3%, kos
dimenzije : 1649 mm x 991 mm x 40 mm EC testiran IEC 61215 in IEC
61730 Certif., modul evropskega proizvajalca, komplet s povezovalnimi
kabli dolžine cca 1,5m, zaključenimi s konektorji, razvrstitev in
konfiguracija modulov se lahko dodefinira na kraju samem.
300
2
Dobava in montaža trifaznega razsmernika za omrežno povezavo s
kos
samodejno sinhronizacijo z omrežjem, max. Moči na DC:12,25 kW,
max AC moči:12,0 kW, napetost na DC strani: 1000V, napetost na AC
strani3x400/230V, evropskega proizvajalca, kot SUNNY TRIPOWER,
model STP 12000TL-10, ali podobno
6
3
Vodnik za FV sisteme, odporen na atmosferske vplive, UV odporen
kot;
SOLAR-KAB600TC, 1x6mm2
4
5
m
830
NYY-J 5 x 6 mm2
NYY-J 4 x 70 mm2 ( do PSMKO )
H07RN-F 16 mm2, rumeno zelen
UTP 4x2x24, kat. 7, HFFR, R&M ( povezava na KO )
m
m
m
m
50
110
500
50
Doza za izenačitev potenciala kot n/o kovinska omarica
300x300x150mm (DIP),
komplet z zaščitno zbiralko Cu, drobnim, veznim in montažnim
materialom
kos
1
kos
56
Varovalni elemet 00.ST 6-160A
Varovalni vložek NV 00 CISI/ 100A
Instalacijski odklopnik:
L7-20/3p/ B
L7-80/3p/ C
Prenapetostni odvodnik PROTEC C
Drobni, vezni in montažni material, sponke
kos
kos
1
3
kos
kos
kos
%
6
1
4
10
Skupaj razdelilnik R-AC
KOS
1
Nizkonapetostni energetski kabli nazivne napetosti 0,6/1kV,
s PVC izolacijo,
6
Dobava in montaža DC konektorja za spajanje vodnikov med vrstami
in odvodnih vodnikov do DC razdelilca, komplet (+, - ), kot TYCO
7
Razdelilnik R-AC izdelan kot nadometna kovinska omara,
opremljena s panelom za namestitev opreme, obarvan z
osnovno in končno barvo,
skupnih dimenzij: širina x višina x globina: 600 x 1400 x 250 mm
komplet z vgrajeno opremo:
39/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-76/10, Mapa 4/4
8
Razdelilnik R-DC izdelan kot nadometna kovinska omara,
opremljena s panelom za namestitev opreme, obarvan z
osnovno in končno barvo,
skupnih dimenzij: širina x višina x globina: 600 x 1400 x 250 mm
komplet z vgrajeno opremo:
Varovalčni ločilnik
20A/2p - DC, kot FCF10 DC, ETI
10A/2p - DC, kot FCF10 DC, ETI
Prenapetostni odvodnik 12,5/1000/2p(10/350), kot ETI
Drobni, vezni in montažni material, sponke
kos
kos
kos
%
12
6
12
10
Skupaj razdelilnik R-DC
KOS
1
kos
kos
kos
kos
kos
kos
1
1
1
3
3
1
kos
3
kos
kos
kos
kos
1
1
1
1
m
m
%
3
3
10
SKUPAJ
kos
1
10
Dobava in montaža vremenske postaje, za prikaz sevanja sonca in
temperature, kot Sunny Senzorbox
kpl
1
11
Dobava in montaža komunikatorja za povezavo z internetom in
nadzornim centrom, PC povezava 10/100Mbit RJ45, kot Sunny
Webbox
kpl
1
12
Kabelska lestev iz pocinkanih profilov, položena pretežno vertikalno v
jaških, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom ter priborom za
pritrditev kablov širine:
200 mm ( vertikala do pritličja )
300 mm ( od strehe do R-DC )
m
m
20
6
9
13
14
Vgradnja elementov v PSMKO, katera je obdelana v načrtu objekta
( mapa 4/3)
skladno z zahtevami pristojne elektro službe, komplet z vgrajeno
opremo
ODDANA ENERGIJA
indirekten trifazni dvotarifni elektronski števec električne energije,
3 x 400/230 V, 50 Hz, x/5A, kot
L&G ZMD410CT44.000.7
Vmesnik za priklop na GSM komunikator, tip: CU-B2,
Varovalčni ločilnik za tripolni izklop VL02, za BUS komplet, wohner
Varovalni element 125A
Tokovni transformator 150/5A, kot NNT3 željko
Inštalacijski odklopnik etimat, C10/1p
Prenapetostni odvodnik
razred B2N(S)R 12,5kA
AVTOMATIKA SONČNE ELEKTRARNE
Stikalo za ročni vklop/izklop elektrarne 10A/4p
Močnostni kontaktor za vklop/izklop elektrarne 150A/4p
Kontrolni rele RP 9800.12
Inštalacijski odklopnik etimat, B6, 6A/3p
OSTALA OPREMA
vodniki H07V-R 1x10mm2, za povezavo med elementi v omari
vodniki H07V-R 1x35mm2, za povezavo med elementi v omari
Drobni in vezni material, napisne ploščice
Kabelske police komplet s spojnim, veznim in montažnim materialom,
položene pod strop, na tla
komplet kabelske police širine:
Polica 200x55 mm
m
Polica 300x55 mm
m
Kabelske police komplet s spojnim, veznim in montažnim materialom,
položene na streho
40/50
50
10
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-76/10, Mapa 4/4
komplet kabelske police širine:
Polica 100x55 mm s pokrovom
Polica 200x55 mm s pokrovom
m
m
20
60
Konstrukcijsko železo raznih profilov in dimenzij, obarvano z osnovno
in končno barvo, za kabelske police
kg
40
Konstrukcijsko železo raznih profilov in dimenzij, obarvano z osnovno
in končno barvo, za postavitev elektro razdelilnih omar
kg
60
17
Priklopi tehnološke opreme, komplet
ur
32
18
Nepredvidena dela oziroma skrita dela, vse na bazi
predhodno potrjenih ur s strani nadzornega organa,
ter obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca, ocena
ur
16
kmpl
1
15
16
19
A
Prehod inštalacije skozi streho, komplet s tesnenjem in motažo,
komplet
SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJSKA OPREMA
B
KONSTRUKCIJA ZA PRITRDITEV
1
Dobava in montaža kompletne konstrukcije, tipske a-testirane
kos
konstrukcije, odporne na veter - mounting system s sledečimi elementi:
- elementi za pritrditev na streho, komplet s tesnenjem
- elementi za pritrditev, izdelani iz aluminija in jekla
- vijaki za pritrditev
- vzdolžne profilirane tirnice za pritrditev modulov
- vijačni material za spoj na tirnice
- sponke
- vijačni material za spoj sponk na module oz. alu tirnice
- vse storitve pritrditev in tesnenja stojk
komplet konstrukcija Evropski proizvod, kot bisol, schletter ali podobno
OPOMBA: konstrukcija se izdela na polkrožno obliko strehe
B
SKUPAJ KONSTRUKCIJA ZA PRITRDITEV
C
STRELOVODNA INŠTALACIJA
1
Al Ф 10mm legura, položena na streho, komplet z nosilci za pritrditev
na streho objekta, ( žlebni, strešni, slemenski )
m
220
2
Križna sponka, komplet z drobnim in veznim materialom, komplet
kos
70
3
Vijačeni spoj valjanca s kovinsko maso, komplet z veznim materialom
kos
Varjeni spoji s kovinskimi masami komplet z antikorozivnim premazom kos
20
4
20
5
Silicijeva bronza
kg
1
6
Lovilni drog h=1m, komplet s podstavkom, kot Hermi
kmpl
23
C
SKUPAJ STRELOVODNA INŠTALACIJA
41/50
300
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-76/10, Mapa 4/4
REKAPITULACIJA
A
SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJSKA OPREMA
B
SKUPAJ KONSTRUKCIJA ZA PRITRDITEV
C
SKUPAJ STRELOVODNA INŠTALACIJA
SKUPAJ
AVTO DVIGALO
kmpl
1,0
MERITVE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
kmpl
1,0
NEPREDVIDENA DELA
kmpl
1,0
SPUŠČANJE V POGON
kmpl
1,0
TRANSPORTNI STROŠKI
kmpl
1,0
DROBNI MATERIAL
kmpl
1,0
IZDELAVA PID PROJEKTA
kmpl
1,0
SKUPAJ SPECIFIKACIJA MATERIALA - SONČNA ELEKTRARNA
V oceni ni zajet DDV.
42/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
TRANSFORMATORSKA POSTAJA
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-72/10, Mapa 4/3
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves
material, delo, drobni in pritrdilni materal za
potrebno vgradnjo, sodelovanje in usklajevanje na
gradbišču.
Mapa 4/3
D2.
TRANSFORMATORSKA POSTAJA s SN in NN VODI
Dobava in montaža / Opis
Enota
Količina
I.
TRANSFORMATORSKA POSTAJA
1.
Tipska transformatorska postaja SCHEIDT SAVA
NZ 200/280, komplet z SN prostorom, NN
prostorom, trafo prostorom in prostorom za zajem
olja, komplet s preboji za dovodne kable z,
zemeljskimi in zunanjimi deli
kos
1
Dobava trifaznega hermetičnega energetskega
transformatorja 630kVA, 20/10/0,4 kV, uk = 6%,
Dyn-5, polnjen s hladilno tekočino MIDEL 7131,
komplet
kos
1
Antivibracijske podloge za transformator - dobava
in montaža
kompl.
1
Montaža transformatorja
SCHEIDT SAVA,
kos
1
kos
1
Montaža SN stikalnega bloka v tipsko postajo
SCHEIDT SAVA in priklop na SN električno
omrežje, komplet
kompl.
1
6.
Priklop na SN električno omrežje, komplet
kos
1
7.
Izvedba
povezav
med
SN
celico
in
transformatorjem, s kablom (NA2XS(F)2Y 1x70/16
RM 12/20 (24)kV, komplet
m
20
Izdelava kabelskih konektorskih končnikov (T
adapterja NKT, EASW 20/250 size3 24kV 70mm/2), za povezavo od SN bloka do
transformatorja, na SN kablu, (NA2XS(F)2Y
1x70/16 RM 12/20 (24)kV, komplet
kompl.
2
Izdelava kabelskih konektorskih končnikov (93EB63-1 70-240 mm/2), na SN dovodnem in
odvodnem kablu, NA2XS(F)2Y 1x150/25 RM
12/20 (24)kV, komplet
kompl.
2
2.
3.
v
tipsko
postajo
SN BLOK
4.
5.
8.
9.
Dobava SN stikalnega bloka SIEMENS SF6, tip
8DJ20 stik 10, sestavljen iz dveh vodnih in ene
transformatorske , komplet
43/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
TRANSFORMATORSKA POSTAJA
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-72/10, Mapa 4/3
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
10.
Dobava in montaža kabla, za zaščitne in krmilne
tokokroge, NYM 4x1,5mm2
m
50
kos
1
Ločilno stikalo ABB Sace S7S1250A
kos
1
Tokovni transformator 1000/5A
kos
3
Tokovni merilni transformator 1000/5A
kos
3
Merilni center MI 7150
Nadometna vtičnica 230V, 50Hz, 10A/16A, s
pokrovom
Pomožni rele s tremo preklopnimi kontakti, 230V,
50Hz,
kos
1
kos
1
tip: TRP 5935
kos
1
Podnožje za pomožni rele TLK 1469, ISKRA
kos
1
Enopolni podstavek EZN/1 ETI
kos
6
Talilni vložek ETI /C/2A
kos
3
Talilni vložek ETI /C/10A
kos
1
Talilni vložek ETI /C/16A
kos
1
Talilni vložek ETI /C/25A
kos
1
Tripolni NN prenapetostni odvodnik DREHNBLOC
NN tripolna stikalna letev, tripolni izklop, EFEN
630A
kos
1
kos
2
Talilni vložek za vgradnjo v stikalno letev, 500A
kos
3
drobni, vezni in montažni material
%
10
Izvedba
povezav
med
NN
blokom
in
transformatorjem, s kablom 3 x H07V-K 1×240
mm2 (fazni vodniki) in 2 x H07V-K 1×240 mm2
(nevtralni vodniki), komplet
m
30
Izdelava kabelskih končnikov, za povezavo od NN
bloka do transformatorja, na kablu H07V-K 1×240
mm2, komplet
kos
4
Dobava in montaža končna stikala za montažo na
vrata transformatorske postaje SCHEIDT SAVA,
komplet
kos
2
Nadometna svetilka za montažo v postajo
SCHEIDT SAVA, komplet svetilka 1 x 100W, IP54
kos
3
NN BLOK
11.
NN stikalni blok, sestavljen iz :
Dovodno polje za montažo v tipsko postajo
SCHEIDT SAVA NZ 200/280, kot tipsko polje
Oprema vgrajena v tipski polje
CU zbiralke, nosilci kabla, napisne ploščice,
12.
13.
14.
15.
44/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
TRANSFORMATORSKA POSTAJA
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-72/10, Mapa 4/3
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
16.
Napisna PVC
NAPETOST
ploščica
POZOR
VISOKA
kos
2
Opozorilna veriga rdeče rumene barve (v TP)
kos
1
Enopolna shema Visoke Napetosti
kos
1
in Nizke Napetosti v okvirju
kos
1
Navodila za obratovanje in posluževanje
kos
1
Navodila za prvo pomoč
Obešalna kljuka za
posluževanje
kos
1
obešanje
vodil
za
kos
1
kos
1
Izvedba meritev na kablih in izvedba meritev
ozemljitvene upornosti
kompl.
1
18.
Izdelava posnetka in izvršilnega načrta
kompl.
1
19.
Izdelava geodetskega posnetka
kompl.
1
20.
Drobni material in nepredvidena montažna dela
kompl.
1
Nadzorstvo strokovnega delavca Elektro Ljubljana kompl.
1
22.
Spuščanje v pogon
kompl.
1
23.
Nepredvidena dela
kompl.
1
Ročica za menjavo varovalnih vložkov
17.
21.
Transformatorska postaja SKUPAJ:
€
45/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
TRANSFORMATORSKA POSTAJA
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-72/10, Mapa 4/3
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
II.
GRADBENA DELA
1
Strojni in ročni izkop in zasip jarka dimenzij 3 m ×
2,5 m in globine 1 m v zemljišču III. Kategorije za
izdelavo temelja TP
10,00
m3
Strojni in ročni izkop in zasip kabelskega jarka
širine 0,4 m in globine 0,9 m z obbetoniranjem
cevi in nabijanjem v plasteh po 20 cm v zemljišču
III. Kategorije
110,00
m
55,00
m
Dobava in polaganje cevi Stf 2×Ø160mm +
PEHD 2×Ø50 mmv izkopan jarek
110,00
m
Dobava in polaganje cevi Stf 2×Ø125mm v
izkopan jarek
25,00
m
Izdelava betonskega kabelskega jaška dim
2,8×1,6×1,8m, z izkopom v terenu IV. ktg, ter 3×
LTŽ pokrovom dim. 0,6×0,6m z napisom
ELEKTRIKA, 400kN. PAZITI NA OBSTOJEČE
SN KABLE, KATERE JE POTREBNO UJETI V
JAŠKU!
2,00
kom
7
Izdelava temelja za projektirano TP NZ 200/280
1,00
kpl
8
Izdelava temelja za projektirano prostostoječo
kabelsko omarico
1,00
kpl
10,00
ton
1,00
kpl
110,00
m
30,00
m
10,00
%
€
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
Strojni in ročni izkop in zasip kabelskega jarka
širine 0,4 m in različnih globin za polaganje
ozemljitvenih obročov - glej detajl na risbah
Transport ruševin in odstranjenih delov iz
gradbišča v stalno deponijo
Dobava pranih plošč 40×40 cm in tlakovanje pred
TP
Dobava in polaganje pocinkanega valjanca in
opozorilnega traku za kable
Dobava in polaganje opozorilnega traku za kable
Nepredvidena dela
Gradbena dela SKUPAJ:
46/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
TRANSFORMATORSKA POSTAJA
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-72/10, Mapa 4/3
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
III.
ELEKTROMONTAŽNA DELA - NN DEL
1
Dobava in polaganje kabla N2XY-J 4×240 mm^2
40,00
m
4,00
kos
Dobava in montaža kabeljskih čevljev Al-Cu 240
mm^2
16,00
kos
Dobava in montaža prostostoječe merilne
kabelske omarice proizvajalca SCHRACK (glej
risbo EE-11 in EE-12)
OPOMBA: Omara je lahko dobavljena tudi od
drugega proizvajalca, vendar morajo biti
lastnosti enakovredne navedenim.
1,00
kos
Dobava in montaža števca električne energije
Landis GYR Landis Gyr ZMD410CT44,
3x230/400V, 5A.
Komunikacijski modul CU-P32
1,00
kos
6
Izvedba meritev in izdelava poročila
1,00
kpl
7
Nepredvidena dela, drobni material
Elektromontažna dela - NN del SKUPAJ:
5,00
%
EUR
IV.
ELEKTROMONTAŽNA DELA - SN DEL
1
Dobava SN kabla (NA2XS(F)2Y 1x150/25RM
12/20 (24)kV na gradbišče, razvijanje ob trasi in
uvlačenje istega v novo kabelsko kanalizacijo
2
3
4
5
Dobava in montaža kabelskega končnika 240
mm^2
720,00
2
m
Dobava in montaža kabelske spojke RAYCHEM,
TRAJ 12 150-240 mm2 (prehodna kabelska
spojka)
2,00
kos
Dobava in montaža Tegrad kabelska polica za
kabelske jaške
2,00
kpl
4
Izvedba meritev in izdelava poročila
1,00
kpl
5
Nepredvidena dela, drobni material
Elektromontažna dela - SN del SKUPAJ:
5,00
%
€
3
47/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
TRANSFORMATORSKA POSTAJA
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-72/10, Mapa 4/3
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
V.
OSTALI STROŠKI
1
Nadzor (gradbeni, elektro)
2
Radijska objava o izklopih elektro omrežja
3
Izdelava PID dokumentacije, vris kablov v kataster
upravljavca
4
Koordinacija in tolmačenje projektne
dokumentacije izvajalcem. Urna postavka odg.
projektanta elektro inštalacij 50€/uro.
(Delo se izvrši na zahtevo in poziv izvajalca ob soglasju
nadzornega organa, porabljen čas in strošek
projektanta vpiše nadzorni organ v gradbeno knjigo.
Izvajalec mora stroške projektanta obračuvanavti in
poravnati s tekočimi obračunskimi situacijami.)
5
Nepredvideni stroški
Ostali stroški SKUPAJ:
10,00
ur (ocenjeno)
EUR
48/50
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA,
TRANSFORMATORSKA POSTAJA
Projekt št.: 11/10, Načrt št.E-72/10, Mapa 4/3
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
REKAPITULACIJA
I.
TRANSFORMATORSKA POSTAJA
II.
GRADBENA DELA
III.
ELEKTROMONTAŽNA DELA - NN del
IV.
ELEKTROMONTAŽNA DELA - SN del
V.
OSTALI STROŠKI
PROJEKTANTSKA OCENA INVESTICIJE
V oceni ni zajet DDV.
49/50
EUR
ESPiN d.o.o., Bernekerjeva 12, Ljubljana
Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor
NADZIDAVA OBJEKTA MSO IN POSLOVNEGA PAVILJONA
REKAPITULACIJA
A.
A1.
A4.
A5.
OBJEKT MSO
KLET - potrebna dela za priklop 2. nadstropja MSO in Pavljon
2. NADSTROPJE
DIESEL AGREGAT
B.
PAVILJON
D.
D1.
D2.
FOTOVOLTAIKA IN TRANSFORMATORSKA POSTAJA
FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA
TRANSFORMATORSKA POSTAJA
€
PROJEKTANTSKA OCENA INVESTICIJE
V oceni ni zajet DDV.
50/50
1. F A Z A
VSEBINA
SPECIFIKACIJ STROJNIH INSTALACIJ, MATERIALA, DEL IN OPREME
1
I. FAZA - NADZIDAVA - II. NADSTROPJE
1.1
0
0
OGREVANJE 75/60 C IN HLAJENJE 7/12 C - 2. NADSTROPJE
1.2
HLADILNA IN TOPLOTNA RAZDELILNA REGULIRNA ČRPALČNA
POSTAJA OBJEKTA MSO
1.3
PREZRAČEVANJE - 2. NADSTROPJE
1.4
NOTRANJA HIDRANTNA INSTALACIJA - 2. NADSTROPJE
1.5
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA - 2. NADSTROPJE
1.6
INSTALACIJA POHLAJEVANJA PROSTOROV SERVERJA
2. NADSTROPJE
2. F A Z A
VSEBINA
SPECIFIKACIJ STROJNIH INSTALACIJ, MATERIALA, DEL IN OPREME
2
II. FAZA - KLET
0
0
2.1
OGREVANJE 75/60 C IN HLAJENJE 7/12 C - KLET
2.2
PREZRAČEVANJE - KLET
2.3
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA - KLET
2.4
INSTALACIJA POHLAJEVANJA PROSTOROV UPS - KLET
3. F A Z A
VSEBINA
SPECIFIKACIJ STROJNIH INSTALACIJ, MATERIALA, DEL IN OPREME
3
III. FAZA - PRITLIČJE
3.1
0
0
OGREVANJE 75/60 C IN HLAJENJE 7/12 C - PRITLIČJE
3.2
PREZRAČEVANJE - PRITLIČJE
3.3
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA - PRITLIČJE
3.4
INSTALACIJA POHLAJEVANJA PROSTOROV SERVERJA IN
DISPEČERJEV - PRITLIČJE
4. F A Z A
VSEBINA
SPECIFIKACIJ STROJNIH INSTALACIJ, MATERIALA, DEL IN OPREME
4
4.1
IV. FAZA - I. NADSTROPJE
0
0
OGREVANJE 75/60 C IN HLAJENJE 7/12 C - 1. NADSTROPJE
Objekt MSO II. NADSTROPJE
0
0
1 / 1 - OGREVANJE 75/60 C IN HLAJENJE 7/12 C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
1
2
Plinsko hlajeni vodni hladilni agregat, z integriranimi
enotami, kompaktne izvedbe, opremljen z
(Intelligent Liquid Technology Chiller) kontrolno
enoto za stalno optimizirano kontrolo delovanja
vseh komponent hladilnega agregata.
ENOTA
ČINA
Minimalne tehnične zahteve:
V = 145 m3/h
Qh =: 751 W (Tw=7/12°C, Tz=26°C, 30 % glikola),
Δph = 2,5 kPa,
Qg = 909 W (Tw=75/60°C, Tz=20°C),
Δpg = 1,5 kPa,
N el = 40 W
Dodatna oprema:
Nogice za namestitev konvektorja PAP G(1-7).
Zbiralnik kondenzata BSV s priključno cevko in pritrdilnimi
elementi.
3
Parapetni ventilatorski konvektor z okrasno masko,
izpihovalno rešetko iz enega kosa in nogicami (opcija),
za 4 cevni sistem ogrevanja in hlajenja. Komplet z banjico
za lovljenje kondenzata v obliki črke L in dodatno banjico
za vgradnjo pod ventile (opcija). Leve nizkošumne izvedbe
z vgrajenim 6 hitrostnim elektromotorjem, 3. rednim hladilnim
registrom iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel ter 1.
rednim grelnim registrom iste konstrukcije. Vgrajen
statično in dinamično uravnotežen centifugalni ventilator ima
zaprte ležaje in antivibracijske nosilce, omogoča odvod
toplote iz elektromotorja. Karakteristike konvektorja so
certificirane s strani EUROVENTA, maksimalna zvočna moč
SKUPNO
Zajet v specifikaciji ločenega načrta "Plinska
instalacija"
Parapetni ventilatorski konvektor z okrasno masko,
izpihovalno rešetko iz enega kosa in nogicami (opcija),
za 4 cevni sistem ogrevanja in hlajenja. Komplet z banjico
za lovljenje kondenzata v obliki črke L in dodatno banjico
za vgradnjo pod ventile (opcija). Leve nizkošumne izvedbe
z vgrajenim 6 hitrostnim elektromotorjem, 3. rednim hladilnim
registrom iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel ter 1.
rednim grelnim registrom iste konstrukcije. Vgrajen
statično in dinamično uravnotežen centifugalni ventilator ima
zaprte ležaje in antivibracijske nosilce, omogoča odvod
toplote iz elektromotorja. Karakteristike konvektorja so
certificirane s strani EUROVENTA, maksimalna zvočna moč
30 dB(A) in maksimalni zvočni tlak 21 dB(A) v drugi hitrosti.
Maksimalne dimenzije konvektorja .
(dolžina/širina/višina): 770/225/630mm.
Tip SABIANA CARISMA CRC 23+1 MV CRY 2
ENOTO
I. FAZA
€
kpl
1
Objekt MSO II. NADSTROPJE
0
0
1 / 1 - OGREVANJE 75/60 C IN HLAJENJE 7/12 C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
ENOTA
ČINA
kpl
5
kpl
10
36 dB(A) in maksimalni zvočni tlak 27 dB(A) v drugi hitrosti.
Maksimalne dimenzije konvektorja (dolžina/širina/višina):
985/225/630mm.
Minimalne tehnične zahteve:
V = 235 m3/h
Qh =: 1357 W (Tw=7/12°C, Tz=26°C, 30 % glikola),
Δph = 10,5 kPa,
Qg = 1575 W (Tw=75/60°C, Tz=20°C),
Δpg = 3,3 kPa,
N el = 49 W
Dodatna oprema:
Nogice za namestitev konvektorja PAP G(1-7).
Zbiralnik kondenzata BSV s priključno cevko in pritrdilnimi
elementi.
Tip SABIANA CARISMA CRC 33+1 MV CRY 3
4
Parapetni ventilatorski konvektor z okrasno masko,
izpihovalno rešetko iz enega kosa in nogicami (opcija),
za 4 cevni sistem ogrevanja in hlajenja. Komplet z banjico
za lovljenje kondenzata v obliki črke L in dodatno banjico
za vgradnjo pod ventile (opcija). Leve nizkošumne izvedbe
z vgrajenim 6 hitrostnim elektromotorjem, 3. rednim hladilnim
registrom iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel ter 1.
rednim grelnim registrom iste konstrukcije. Vgrajen
statično in dinamično uravnotežen centifugalni ventilator ima
zaprte ležaje in antivibracijske nosilce, omogoča odvod
toplote iz elektromotorja. Karakteristike konvektorja so
certificirane s strani EUROVENTA, maksimalna zvočna moč
33 dB(A) in maksimalni zvočni tlak 24 dB(A) v drugi hitrosti.
Maksimalne dimenzije konvektorja (dolžina/širina/višina):
985/225/630mm.
Minimalne tehnične zahteve:
V = 265 m3/h
Qh =: 1499 W (Tw=7/12°C, Tz=26°C, 30 % glikola),
Δph = 12,5 kPa,
Qg = 1711 W (Tw=75/60°C, Tz=20°C),
Δpg = 3,8 kPa,
N el = 57 W
Dodatna oprema:
Nogice za namestitev konvektorja PAP G(1-7).
Zbiralnik kondenzata BSV s priključno cevko in pritrdilnimi
elementi.
Tip SABIANA CARISMA CRC 43+1 MV CRY 4
ENOTO
I. FAZA
€
SKUPNO
Objekt MSO II. NADSTROPJE
0
0
1 / 1 - OGREVANJE 75/60 C IN HLAJENJE 7/12 C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
5
ENOTA
ČINA
kpl
2
Parapetni ventilatorski konvektor z okrasno masko,
izpihovalno rešetko iz enega kosa in nogicami (opcija),
za 4 cevni sistem ogrevanja in hlajenja. Komplet z banjico
za lovljenje kondenzata v obliki črke L in dodatno banjico
za vgradnjo pod ventile (opcija). Leve nizkošumne izvedbe
z vgrajenim 6 hitrostnim elektromotorjem, 3. rednim hladilnim
registrom iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel ter 1.
rednim grelnim registrom iste konstrukcije. Vgrajen
statično in dinamično uravnotežen centifugalni ventilator ima
zaprte ležaje in antivibracijske nosilce, omogoča odvod
toplote iz elektromotorja. Karakteristike konvektorja so
certificirane s strani EUROVENTA, maksimalna zvočna moč
31 dB(A) in maksimalni zvočni tlak 22 dB(A) v drugi hitrosti.
Maksimalne dimenzije konvektorja.
(dolžina/širina/višina): 1200/225/630mm.
Minimalne tehnične zahteve:
V = 315 m3/h
Qh =: 1746 W (Tw=7/12°C, Tz=26°C, 30 % glikola),
Δph = 6,4 kPa,
Qg = 2005 W (Tw=75/60°C, Tz=20°C),
Δpg = 1,0 kPa,
N el = 61 W
Dodatna oprema:
Nogice za namestitev konvektorja PAP G(1-7).
Zbiralnik kondenzata BSV s priključno cevko in pritrdilnimi
elementi.
Tip SABIANA CARISMA CRC 53+1 MV CRY 5
6
Parapetni ventilatorski konvektor z okrasno masko,
izpihovalno rešetko iz enega kosa in nogicami (opcija),
za 4 cevni sistem ogrevanja in hlajenja. Komplet z banjico
za lovljenje kondenzata v obliki črke L in dodatno banjico
za vgradnjo pod ventile (opcija). Leve nizkošumne izvedbe
z vgrajenim 6 hitrostnim elektromotorjem, 3. rednim hladilnim
registrom iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel ter 1.
rednim grelnim registrom iste konstrukcije. Vgrajen
statično in dinamično uravnotežen centifugalni ventilator ima
zaprte ležaje in antivibracijske nosilce, omogoča odvod
toplote iz elektromotorja. Karakteristike konvektorja so
certificirane s strani EUROVENTA, maksimalna zvočna moč
37 dB(A) in maksimalni zvočni tlak 28 dB(A) v drugi hitrosti.
Maksimalne dimenzije konvektorja.
(dolžina/širina/višina): 1200/225/630mm.
Minimalne tehnične zahteve:
ENOTO
I. FAZA
€
SKUPNO
Objekt MSO II. NADSTROPJE
0
0
1 / 1 - OGREVANJE 75/60 C IN HLAJENJE 7/12 C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
ENOTA
ČINA
Tip SABIANA CARISMA CRC 63+1 MV CRY 6
kpl
16
Elektromot. tripotni regulacijski ventil za on-off
regulacijo pretoka skozi register primarnega
prenosnika toplote, skupaj z termoelektričnim
ON-OFF pogonom, pritrditvenim materialom in
zapornimi ventili.
SABIANA tip VBPS G (1-5)
kpl
3
Elektromot. tripotni regulacijski ventil za on-off
regulacijo pretoka skozi register primarnega
prenosnika toplote, skupaj z termoelektričnim
ON-OFF pogonom, pritrditvenim materialom in
zapornimi ventili.
SABIANA tip VBPS G (6-9)
kpl
4
Elektromot. tripotni regulacijski ventil za on-off
regulacijo pretoka skozi register primarnega
prenosnika toplote, skupaj z termoelektričnim
ON-OFF pogonom, pritrditvenim materialom in
zapornimi ventili.
SABIANA tip VBAS G (1-9)
kpl
7
kpl
54
V = 415 m3/h
Qh =: 2164 W (Tw=7/12°C, Tz=26°C, 30 % glikola),
Δph = 9,3 kPa,
Qg = 2480 W (Tw=75/60°C, Tz=20°C),
Δpg = 1,3 kPa,
N el = 88 W
Dodatna oprema:
Nogice za namestitev konvektorja PAP G(1-7).
Zbiralnik kondenzata BSV s priključno cevko in pritrdilnimi
elementi.
7
8
9
10 Elektromot.dvopotni regulacijski ventil za on-off
regulacijo pretoka skozi register primarnega
prenosnika toplote, skupaj z termoelektričnim
ON-OFF pogonom, pritrditvenim materialom in
zapornimi ventili.
SABIANA tip V2SC-G (1-5)
11 Digitalni nadometni stenski krmilni panel z LCD
zaslonom, ki omogoča s pomočjo ponavljalnika
ukazov regulacijo do 10 naprav in ima naslednje
funkcije: vklop/izklop, avtomatski ali ročni izbor
ENOTO
I. FAZA
€
SKUPNO
Objekt MSO II. NADSTROPJE
0
0
1 / 1 - OGREVANJE 75/60 C IN HLAJENJE 7/12 C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
ENOTA
ČINA
kpl
29
kpl
5
kpl
kpl
128
8
tip ARCW-180-029-001/54
dim. 290 x 1800 x 101 mm
kpl
2
tip ARCW-180-073-001/54
dim. 733 x 1800 x 137mm
kpl
1
kpl
1
ene izmed 3. hitrosti ventilatorja, nastavitev
temperature, ročni ali daljinski preklop leto/zima,
možnost izklopa konvektorja preko daljinskega
signala.
SABIANA tip TMO-DI
12 Ponavljalnik ukazov za krmiljenje ventilatorskih
konvektorjev. Po en ponavljalnik za vsak konvektor
brez krmilnega panela.
SABIANA tip SEL-DI
13 Zvijave INOX cevi, z holandskimi priključki, izdelane
po detalju, in naročilu, "JELEN" ali enake kvalitete in
funkcionalnosti, skupno z tesnilnim materialom,
predvidene za vezo med zapornim in EM ventilom,
ter konvektorjem.
DN 15 , NP 10 (po 2 kom. za 4 cevni sistem)
DN 20 , NP 10 (po 2 kom. za 4 cevni sistem)
14 Izbočeni skulpturni radiator , stenske
izvedbe, z ventili in priključki , pritrdilnim
materialom zapornimi čepi, odzračevalnimi
ventili in izpustnimi pipicami, ter podatki.
(Barvna varianta po izbiri arhitekta , po
katalogu proizvajalca)
Pozor : priključka zgoraj !
JAGA-IGUANA-ARCO
15 Panelni enojni radiator , stenske
izvedbe, z ventili in priključki , pritrdilnim
materialom zapornimi čepi, odzračevalnimi
ventili in izpustnimi pipicami, ter podatki.
(Barvna varianta po izbiri arhitekta , po
katalogu proizvajalca)
JAGA-DECO-VERTICAL-SINGLE
tip PVSW-120-028-233/18
dim. 280 x 1200 mm
ENOTO
I. FAZA
€
SKUPNO
Objekt MSO II. NADSTROPJE
0
0
1 / 1 - OGREVANJE 75/60 C IN HLAJENJE 7/12 C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
ENOTA
ČINA
kpl
1
kpl
5
kpl
5
18 Radiatorske konzole JAGA
kpl
10
19 Zidni priklop radiatorja z vgrajenim ventilom
kpl
5
20 Hladilni razvodni cevovodi z toplotno izolacijo
Bakrena cev v palicah po EN 1057, skupaj s fazonskimi
kosi po EN 1254-1,-4,-5 in materialom za lotanje, ter
dodatkom za odrez, toplotno izolacijo Armaflex
ali Kajmanflex z zaprto celično strukturo, za dimenzije
cevovodov :
Φ 18 x 1,0
Φ 22 x 1,0
Φ 28 x 1,5
Φ 35 x 1,5
Φ 42 x 1,5
Φ 54 x 2,0
m
m
m
m
m
m
14
169
73
118
105
122
21 Kondenzni odvodni cevovodi z toplotno izolacijo
Bakrena cev v palicah po EN 1057, skupaj s fazonskimi
kosi po EN 1254-1,-4,-5 in materialom za lotanje, ter
dodatkom za odrez, toplotno izolacijo Armaflex
ali Kajmanflex z zaprto celično strukturo, za dimenzije
cevovodov :
Φ 22 x 1,0
Φ 28 x 1,5
Φ 35 x 1,5
m
m
m
22 Ogrevalni cevovodi z toplotno izolacijo
Bakrena cev v palicah po EN 1057, skupaj s fazonskimi
kosi po EN 1254-1,-4,-5 in materialom za lotanje, ter
dodatkom za odrez, toplotno izolacijo Armaflex
ali Kajmanflex z zaprto celično strukturo, za dimenzije
cevovodov :
Φ 18 x 1,0
m
tip PVSW-120-034-233/18
dim. 340 x 1200 mm
16 Radiatorska termostatska glava za radiatorje
z vgrajenimi ventili.
DN 15
17 Radiatorski ročni ventil z dvojno regulacijo.
DN 15
94
66
43
389
ENOTO
I. FAZA
€
SKUPNO
Objekt MSO II. NADSTROPJE
0
0
1 / 1 - OGREVANJE 75/60 C IN HLAJENJE 7/12 C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
Φ 22 x 1,0
Φ 28 x 1,5
Φ 35 x 1,5
23 Magistralni cevovodi z toplotno izolacijo
Vertikale v jašku in razdelilni postaji
Brezšivna črna cev za varjenje po EN10255, skupaj z
varilnimi loki po DIN2605 (R=1,5 D), reducirnimi kosi po
DIN 2616, z varilnim materialom in dodatkom za odrez,
toplotno izolacijo Armaflex ali Kajmanflex z zaprto
celično strukturo, ter čiščenje, prepihavanje,
nazivne velikosti;
DN 40
DN 65
DN 100
ENOTA
ČINA
m
m
m
155
89
36
m
m
m
52
33
53
24 Unipipe - aluplast večplastna cev, predvidena za ogrevne
in hladilne razvode v tleh objekta, ter lokalni priključki,
kompletno s spojnim materialom, reducirkami in fitingi,
tesnilnim materialom, pritrdilnim materialom, ter
tesnilnim materialom, ter dodatkom za odrez, kot sledi :
Za ogrevne razvode, skupno z 6 mm izolacijo
Armstrong tipa "ITS"
16 x 2 mm
m
92
m
m
m
8
22
87
kom
kom
2
2
kom
kom
kom
kom
124
18
6
6
Za hladilne razvode, skupno z 9 mm izolacijo
Armstrong tipa "AF", 25 x 2,5 mm
16 x 2 mm
20 x 2 mm
25 x 2,5 mm
25 Poševnosedežni regulacijski ventil z navojnimi priključki
ter nastavki za merjenje diferenčnega tlaka, namenjen za
fino regulacijo pretoka, kompletno s tesnilnim materialom.
DN 32
DN 65
26 Krogelna pipa z obojestranskim navojem NP 6,
z ali brez izpustne pipice.
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
ENOTO
I. FAZA
€
SKUPNO
Objekt MSO II. NADSTROPJE
0
0
1 / 1 - OGREVANJE 75/60 C IN HLAJENJE 7/12 C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
ENOTA
ČINA
kom
kom
kom
kom
4
6
6
2
m
12
kom
82
kpl
4
kpl
4
kpl
kpl
kpl
kpl
2
1
2
1
32 Avtomatski odzračevalec
kom
32
33 Odzračevalna posoda, izdelana iz brezšivne bakrene
cevi, z bombiranimi pokrovi, z navojnim priključkom
DN 10, za PN 6, vključno z varilnim in tesnilnim
materialom.
kpl
4
kom
4
DN 40
DN 50
DN 65
DN 100
27 Plastična gibljiva cev, namenjena za povezavo
ventilatorskih konvektorjev s fiksnim cevovodom za
odvod kondenza, kompletno z objemkami in ostalim
tesnilnim materialom.
28 Zaščitne jeklene cevi, na prebojih skozi stene/stropove,
antikorozijsko zaščitene, ter vmesne stene zapolnjene
z izolacijsko maso
Od DN 25 do DN 125
29 Termometer s skalo 0 - 1200 C in zaščitno navojno
stročnico, kotna izvedba.
DN 15
30 Hidrometer za območje 0 - 10 bar-ov, premer
indikatorja 100 mm, s tropotno preizkusno pipo.
DN 15
31 Lovilnik nesnage NP 6 z obojestranskim navojem
DN 32
DN 40
DN 65
DN 100
34 Aksialni kompenzator z 50% prednapetjem pri montaži
predviden za hladivo 66% vode, 34 % atifrogena.
DN 40 Δl = 20 mm
ENOTO
I. FAZA
€
SKUPNO
Objekt MSO II. NADSTROPJE
0
0
1 / 1 - OGREVANJE 75/60 C IN HLAJENJE 7/12 C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
DN 50 Δl = 20 mm
ENOTA
ČINA
kom
4
kom
kom
6
2
35 Aksialni kompenzator z 50% prednapetjem pri montaži
predviden za instalacijo ogrevanja.
DN 20 Δl = 30 mm
DN 25 Δl = 30 mm
36 Antikorozijska zaščita cevovodov, izvedena z dvakratnim
premazom antikorozijske barve, po predhodnem
očiščenju cevovodov.
m
37 Finalno barvanje vidnih cevovodov,
z temperaturno obstojnim lakom.
m2
4
38 Tipske podpore za cevni razvod hladne vode (do 7°C),
narejene od enega proizvajalca, iz antikorozivno
zaščitnega jekla, komplet z ustreznim vijačnim in
pritrdilnim materialom za montažo v betonsko steno
ali strop, skupaj z ustreznim izolacijskimi vložki.
kpl
232
39 Pritrdilni obešalni in spojni material tipske izvedbe,
vse z galvanizirano zaščito proti rjavenju.
kg
49
40 Priključitev kondenza v vertikalne razvode meteorne
vode na fasadi , ali v talni odtok v prostorih sanitarij.
kpl
8
41 Označevanje instalacije z napisnimi ploščicami po
DIN 2404.
kpl
1
42 Navodila obratovanja in vzdrževanja (POV), ter
sheme sistemov (plastificirane, v okvirju, ter
obešene na steno instalacijske postaje)
kpl
1
43 Gradbena pomoč instalaterjem,
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
Pavšalno
h
118
44 Hladni tlačni preizkus cevovodov po DIN 18380, po
predhodnem temeljitem izpiranju cevovodov in
toplotni preizkus na max.in min. temperaturo.
kpl
1
2
59
ENOTO
I. FAZA
€
SKUPNO
Objekt MSO II. NADSTROPJE
0
0
1 / 1 - OGREVANJE 75/60 C IN HLAJENJE 7/12 C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
ENOTA
ČINA
45 Meritve pretokov in regulacija armatur.
kpl
1
46 Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela
kpl
1
47 Poskusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti:
- polnjenje cevovodov
- hlajenje vode na predpisano temp.
- pregled instalacije
- ureguliranje armatur
- meritve tlakov in temperatur
Poskusno obratovanje traja 72 ur.
Skladno s SIST EN 12599
kpl
1
48 Nepredvidena dela obračunana po dejanskih stroških
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
Pavšalno
h
40
kpl
1
50 Koordinacija in tolmačenje projektne dokumentacije
izvajalcem. Navedeno delo se izvrši na željo in
poziv izvajalca, ob soglasju nadzornega organa,
ter vpisom v GD izvajalca. Obračun in plačilo
promptno za pretekli mesec. Obračunava se vsaka
začeta ura.
Odgovorni projektant (50€/h) Ocena
h
8
51 Projekt izvedenih del (PID) ... 4x Načrt in
1x CD - Specifikacije in risbe
kpl
1
52 Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški.
%
3
49 Usposobitev osebja za vzdrževanje in upravljanje
sistema
SKUPNO €
ENOTO
I. FAZA
€
SKUPNO
Objekt MSO II. NADSTROPJE
1 / 2 - TOPLOTNA IN HLADILNA RAZDELILNA POSTAJA
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
ENOTA
ČINA
G1 ... ČRPALKA OGREVANJA
1. FAZA - NADZIDAVA
Sistem 75/60 0 C
Q max = 34.062 W
0
D t sist =
15 C
G=
1.953 kg / h
Dp =
29 kPa
Cirkulacijska črpalka Grundfos
ALPHA 2-25-60
V = 2000 lit/h
N = 45 W (220 V )
dp = 30 kPa
Cevovod DN 40
kpl
1
Q1 ... MEŠALNI VENTIL OGREVANJA
1. FAZA - NADZIDAVA
Tropotni regulacijski ventil
V = 2000 lit/h
Kvs = 6,5 m3 / h
dp = 11 kPa
kpl
1
G2 ... ČRPALKA OGREVANJA
2. FAZA - KLET IN PRITLIČJE
Sistem 75/60 0 C
Q max = 32.758 W
0
D t sist =
15 C
G=
1.878 kg / h
Dp =
27 kPa
Cirkulacijska črpalka Grundfos
ALPHA 2-25-60
V = 1900 lit/h
N = 45 W (220 V )
dp = 30 kPa
Cevovod DN 40
kpl
1
OGREVANJE
REGULACIJE in ČRPALKE
1
2
3
4
Q2 ... MEŠALNI VENTIL OGREVANJA
2. FAZA - KLET IN PRITLIČJE
Tropotni regulacijski ventil
V = 1900 lit/h
ENOTO
I. FAZA
€
SKUPNO
Objekt MSO II. NADSTROPJE
1 / 2 - TOPLOTNA IN HLADILNA RAZDELILNA POSTAJA
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
5
6
7
8
ENOTA
ČINA
Kvs = 6,5 m3 / h
dp = 9,5 kPa
kpl
1
G3 ... ČRPALKA OGREVANJA
DISPEČERSKI CENTER
Sistem 75/60 0 C
Q max = 4.608 W
0
D t sist =
15 C
G=
264 kg / h
Dp =
23 kPa
Cirkulacijska črpalka Grundfos
ALPHA 2-25-40
V = 270 lit/h
N = 22 W (220 V )
dp = 30 kPa
Cevovod DN 20
kpl
1
Q3 ... MEŠALNI VENTIL OGREVANJA
DISPEČERSKI CENTER
Tropotni regulacijski ventil
V = 270 lit/h
dp = 8 kPa
kpl
1
G4 ... ČRPALKA OGREVANJA
4. FAZA - 1. NADSTROPJE
Sistem 75/60 0 C
Q max = 25.130 W
0
D t sist =
15 C
G=
1.441 kg / h
Dp =
29 kPa
Cirkulacijska črpalka Grundfos
ALPHA 2-25-60
V = 1500 lit/h
N = 45 W (220 V )
dp = 30 kPa
Cevovod DN 40
kpl
1
Q4 ... MEŠALNI VENTIL OGREVANJA
4. FAZA - 1. NADSTROPJE
Tropotni regulacijski ventil
V = 1500 lit/h
Kvs = 3,8 m3 / h
ENOTO
I. FAZA
€
SKUPNO
Objekt MSO II. NADSTROPJE
1 / 2 - TOPLOTNA IN HLADILNA RAZDELILNA POSTAJA
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
ENOTA
ČINA
kpl
1
kpl
1
10 C1 ... MEŠALNI VENTIL HLAJENJA
1. FAZA - NADZIDAVA
Tropotni regulacijski ventil
V = 11.700 lit/h
Kvs = 24,0 m3 / h
dp = 18 kPa
kpl
1
11 H2 ... ČRPALKA HLAJENJA
2. FAZA - KLET IN PRITLIČJE
Sistem 7/12 0 C
Q max = 38.491 W
0
C
D t sist =
5
G=
6.619 kg / h
Dp =
45 kPa
Cirkulacijska črpalka Grundfos
MAGNA 32-100
V = 6.700 lit/h
N = 180 W (220 V)
dp = 50 kPa
Cevovod DN 65
kpl
1
dp = 13 kPa
HLAJENJE
REGULACIJE in ČRPALKE
9
H1 ... ČRPALKA HLAJENJA
1. FAZA - NADZIDAVA
Sistem 7/12 0 C
Q max = 67.007 W
0
C
D t sist =
5
G=
11.523 kg / h
Dp =
47 kPa
Cirkulacijska črpalka Grundfos
MAGNA 32-120 F
V = 11.700 lit/h
N = 430 W
dp = 50 kPa
Cevovod DN 100
12 C2 ... MEŠALNI VENTIL HLAJENJA
ENOTO
I. FAZA
€
SKUPNO
Objekt MSO II. NADSTROPJE
1 / 2 - TOPLOTNA IN HLADILNA RAZDELILNA POSTAJA
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
ENOTA
ČINA
kpl
1
13 H3 ... ČRPALKA HLAJENJA
DISPEČERSKI CENTER
Sistem 7/12 0 C
Q max = 30.572 W
0
C
D t sist =
5
G=
5.257 kg / h
Dp =
44 kPa
Cirkulacijska črpalka Grundfos
MAGNA 32-100
V = 5.300 lit/h
N = 180 W (220 V)
dp = 50 kPa
Cevovod DN 50
kpl
1
14 C3 ... MEŠALNI VENTIL HLAJENJA
DISPEČERSKI CENTER
Tropotni regulacijski ventil
V = 5.300 lit/h
Kvs = 17,0 m3 / h
dp = 9 kPa
kpl
1
15 H4 ... ČRPALKA HLAJENJA
4. FAZA - 1. NADSTROPJE
Sistem 7/12 0 C
Q max = 48.607 W
0
C
D t sist =
5
G=
8.359 kg / h
Dp =
46 kPa
Cirkulacijska črpalka Grundfos
MAGNA 32-120 F
V = 8500 lit/h
N = 430 W (220 V )
dp = 50 kPa
Cevovod DN 80
kpl
1
2. FAZA - KLET IN PRITLIČJE
Tropotni regulacijski ventil
V = 6.700 lit/h
Kvs = 17,0 m3 / h
dp = 9,2 kPa
16 C4 ... MEŠALNI VENTIL HLAJENJA
ENOTO
I. FAZA
€
SKUPNO
Objekt MSO II. NADSTROPJE
1 / 2 - TOPLOTNA IN HLADILNA RAZDELILNA POSTAJA
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
ENOTA
ČINA
kpl
1
17 Potopno temperaturno tipalo s tulko, DN 15, NP 10.
kpl
8
18 Zunanje temperaturno tipalo
kpl
2
19 Regulacijska omarica z urnim, dnevnim in tedenskim
programom, možnostjo reduciranega obratovanja, ter
medsebojno kablažo medEM mešalnimi ventili,
črpalkami, tipali in RO omarico
kpl
4
kpl
2
kpl
2
4. FAZA - 1. NADSTROPJE
Tropotni regulacijski ventil
V = 8500 lit/h
Kvs = 24,0 m3 / h
dp = 10 kPa
20 Grelni kolektor za ogrevalno vodo, izdelan
iz brezšivne cevi, po DIN 2448, DN 80 mm,
dolžine 800 mm, ter z priključki :
(kompletno s toplotno izolacijo 50 mm z zaprto
celično strukturo-nehigroskopičen material)
DN 40 .... 3x
DN 20 .... 2x
DN 15 .... 3x
21 Hladilni kolektor za mešanico z vodo, izdelan
iz brezšivne cevi, po DIN 2448, DN 150 mm,
dolžine 1250 mm, ter z priključki :
(kompletno s toplotno izolacijo 50 mm z zaprto
celično strukturo-nehigroskopičen material)
DN 100 .. 1x
DN 65 .... 1x
DN 50 .... 1x
DN 40 .... 1x
DN 15 .... 3x
22 Zbiralna kolektorska posoda , izvedena iz nerjavnega
jekla, z vodotesnim pokrovom, nosilnimi ročaji,
predvidena za zbiranje mešanice vode in glikola,
nastajajoče pri odzračevanju sistemov hladilne
ENOTO
I. FAZA
€
SKUPNO
Objekt MSO II. NADSTROPJE
1 / 2 - TOPLOTNA IN HLADILNA RAZDELILNA POSTAJA
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
postaje, s priključki :
Odzračevanja.........DN 15 .... 8x
Preliv / Odduh........ DN 20 .... 1x
voden na prosto
Posoda je prenosna, volumna 20 litrov
Vsi priključki so snemljivi, bajonetnega tipa, s
fleksibilno povezavo na fiksne cevovode
23 Jekleni cevovodi z toplotno izolacijo
v razdelilni postaji
Brezšivna črna cev za varjenje po EN10255, skupaj z
varilnimi loki po DIN2605 (R=1,5 D), reducirnimi kosi po
DIN 2616, z varilnim materialom in dodatkom za odrez,
toplotno izolacijo Armaflex ali Kajmanflex z zaprto
celično strukturo, ter čiščenje, prepihavanje,
nazivne velikosti;
DN 15
DN 20
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
ENOTA
ČINA
kpl
1
m
m
m
m
m
m
m
49
11
40
10
10
10
10
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
1
3
1
1
1
1
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
12
5
11
3
3
3
24 Poševnosedežni regulacijski ventil z navojnimi priključki
ter nastavki za merjenje diferenčnega tlaka, namenjen za
fino regulacijo pretoka, kompletno s tesnilnim materialom.
DN 20
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
25 Krogelna pipa z obojestranskim navojem NP 6,
z ali brez izpustne pipice.
DN 15
DN 20
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
ENOTO
I. FAZA
€
SKUPNO
Objekt MSO II. NADSTROPJE
1 / 2 - TOPLOTNA IN HLADILNA RAZDELILNA POSTAJA
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
ENOTA
ČINA
kpl
3
kom
32
kpl
16
kpl
10
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
1
3
1
1
1
1
30 Avtomatski odzračevalec
kom
18
31 Odzračevalna posoda, izdelana iz brezšivne bakrene
cevi, z bombiranimi pokrovi, z navojnim priključkom
DN 10, za PN 6, vključno z varilnim in tesnilnim
materialom.
kpl
16
32 Antikorozijska zaščita cevovodov, izvedena z dvakratnim
premazom antikorozijske barve, po predhodnem
očiščenju cevovodov.
m2
29
DN 100
26 Zaščitne jeklene cevi, na prebojih skozi stene/stropove,
antikorozijsko zaščitene, ter vmesne stene zapolnjene
z izolacijsko maso
Od DN 32 do DN 125
0
27 Termometer s skalo 0 - 120 C in zaščitno navojno
stročnico, kotna izvedba.
DN 15
28 Hidrometer za območje 0 - 10 bar-ov, premer
indikatorja 100 mm, s tropotno preizkusno pipo.
DN 15
29 Lovilnik nesnage NP 6 z obojestranskim navojem
DN 20
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
33 Finalno barvanje vidnih cevovodov,
ENOTO
I. FAZA
€
SKUPNO
Objekt MSO II. NADSTROPJE
1 / 2 - TOPLOTNA IN HLADILNA RAZDELILNA POSTAJA
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
ENOTA
ČINA
m2
3
34 Tipske podpore za cevni razvod hladne vode (do 7°C),
narejene od enega proizvajalca, iz antikorozivno
zaščitnega jekla, komplet z ustreznim vijačnim in
pritrdilnim materialom za montažo v betonsko steno
ali strop, skupaj z ustreznim izolacijskimi vložki.
kpl
32
35 Pritrdilni obešalni in spojni material tipske izvedbe,
vse z galvanizirano zaščito proti rjavenju.
kg
44
36 Priključitev kondenza v vertikalne razvode meteorne
vode na fasadi , ali v talni odtok v prostorih sanitarij.
kpl
2
37 Označevanje instalacije z napisnimi ploščicami po
DIN 2404.
kpl
1
38 Navodila obratovanja in vzdrževanja (POV), ter
sheme sistemov (plastificirane, v okvirju, ter
obešene na steno instalacijske postaje)
kpl
1
39 Gradbena pomoč instalaterjem,
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
Pavšalno
h
39
40 Hladni tlačni preizkus cevovodov po DIN 18380, po
predhodnem temeljitem izpiranju cevovodov in
toplotni preizkus na max.in min. temperaturo.
kpl
1
41 Meritve pretokov in regulacija armatur.
kpl
1
42 Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela
kpl
1
z temperaturno obstojnim lakom.
43 Poskusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti:
- polnjenje cevovodov
- hlajenje vode na predpisano temp.
ENOTO
I. FAZA
€
SKUPNO
Objekt MSO II. NADSTROPJE
1 / 2 - TOPLOTNA IN HLADILNA RAZDELILNA POSTAJA
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI€/
№
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
ENOTA
ČINA
kpl
1
h
30
kpl
1
46 Koordinacija in tolmačenje projektne dokumentacije
izvajalcem. Navedeno delo se izvrši na željo in
poziv izvajalca, ob soglasju nadzornega organa,
ter vpisom v GD izvajalca. Obračun in plačilo
promptno za pretekli mesec. Obračunava se vsaka
začeta ura.
Odgovorni projektant (50€/h) Ocena
h
10
47 Projekt izvedenih del (PID) ... 4x Načrt in
1x CD - Specifikacije in risbe
kpl
1
48 Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški.
%
3
- pregled instalacije
- ureguliranje armatur
- meritve tlakov in temperatur
Poskusno obratovanje traja 72 ur.
Skladno s SIST EN 12599
44 Nepredvidena dela obračunana po dejanskih stroških
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
Pavšalno
45 Usposobitev osebja za vzdrževanje in upravljanje
sistema
SKUPNO €
ENOTO
I. FAZA
€
SKUPNO
OBJEKT MSO
1 / 3 - PREZRAČEVANJE - 2. NADSTROPJE
№
1
I. FAZA
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI-
CENA € /
CENA € /
PREZRAČEVANJE
ENOTA
ČINA
ENOTO
SKUPNO
kpl
3
Prezračevalni ventilator proizvajalca OERRE,
pimeren za stensko ali stropno montažo, ter z
z visokimi performansami pretoka zraka ob nizki
porabi energije, z intervalno nastavljivim časovnim
relejem ( 2 - 20 min.), ter senzorjem prisotnosti oseb,
(vklop ob zaznavi gibanja, ter izklop v nastavljivem roku
časovnega releja), izdelan v skladu s standardom
EN 60355 - 2 - 80, skupno z tesnilnim in pritrdilnim
materialom, ter obvezno protipovratno loputo.
Lociran v WC-Ž, prostoru čistil in kopirnici
Tip OERRE serija SILENTE, Senzor model , kode
OW 866 - 6, ter podatki :
V = 50 do 65 m 3/h
N el = 19 W
V - Hz = 220-240 V, 50 Hz
dB (A) 3m = 36,0dB
D kan. = Φ 98 mm
D vent. = 184 x 184 x 101,5 mm
G = 0,9 kg
2
Prezračevalni ventilator proizvajalca SYSTEMAIR,
pimeren za montažo v kanal, cevne izvedbe,
z visokimi performansami pretoka zraka ob nizki
porabi energije, z intervalno nastavljivim časovnim
relejem ( 2 - 20 min.), ter senzorjem prisotnosti oseb,
(vklop ob zaznavi gibanja, ter izklop v nastavljivem roku
časovnega releja), skupno z tesnilnim in pritrdilnim
materialom, ter obvezno protipovratno loputo.
Lociran v WC - M
Tip SYS serija model RVK 125 E2-A1, ter podatki :
V = 130 m3/h
N el = 29 W
V - Hz = 220-240 V, 50 Hz
dB (A) 3m = 38,0dB
D kan. = Φ 124 mm
D vent. = Φ 251 x 230 mm
G =2,0 kg
OBJEKT MSO
1 / 3 - PREZRAČEVANJE - 2. NADSTROPJE
№
3
4
5
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI-
CENA € /
CENA € /
PREZRAČEVANJE
ENOTA
ČINA
ENOTO
SKUPNO
Skupno z :
Protipovratna loputa RSK 125 .. 1 kom.
Okrogli gibljivi spojni priključek FK 125 .. 4 kom.
Brezstopenjski kontrolor hitrosti REE 1 .. 1 kom.
kpl
1
Prezračevalni ventil, izdelan iz ABS plastike, z perforiranim
regulirnim krožnikom, z vgradno prirobnico in regulatorjem
pretoka, ter montažnim materialom. (Barva po prodajni
skali, v skladu z zahtevo arhitekta)
Odvodna izvedba.
PV - 5- DEKO/RP-M vel. 100
kpl
2
Izpušna zaščitna rešetka z zaščitno mrežico proti mrčesu
dodatno barvana v barvi fasade.
SYS BVK 100
SYS BVK 125
kpl
kpl
3
1
kpl
kpl
kpl
5
1
1
Začni kanali, izdelani iz galvanizirane pločevine ,
izdelani po DIN 24190 do 24195, vključno z
nastavitvenimi loputami ter vsem pripadajočim
materialom.
Φ 100 mm
Φ 125 mm
m
m
13
3
Izdelava in montaža ročnih regulacijskih loput za montažo
v kanal kompletno z osjo tečaji, ročko in mehanizmom
za fiksiranje
kpl
0
Rešetke za izenačevanje tlakov, montirane v
vratih prostorov v podtlaku, z prečnimi lopaticami v obliki
črke "V", finalno barvane, kompletno z montažnim
materialom. (V kolikor se investitor odloči za
varianto spodrezanih vrat, se pozicija črta)
AR - 4 - P 325 x 125 mm
AR - 4 - P 325 x 225 mm
AR - 4 - P 425 x 225 mm
6
7
I. FAZA
OBJEKT MSO
1 / 3 - PREZRAČEVANJE - 2. NADSTROPJE
I. FAZA
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI-
CENA € /
CENA € /
PREZRAČEVANJE
ENOTA
ČINA
ENOTO
SKUPNO
Izdelava in montaža čistilnih revizijskih odprtin v
prezračevalnih kanalih ustrezne dimenzije, kompletno
z tesnili po obodu ter ustreznim zapiralnim mehanizmom
kpl
2
Pritrdilni obešalni in spojni material iz jekla
z 2 x osnovnim antikorozijskim opleskom (po predhodnem čiščenju) ter finalnemu lakiranju.
kg
2
Merjenje in volumska nastavitev vseh dovodnih in odvodnih elementov prezračevanja, odsesovanja in klimatizacije.
kpl
1
11
Napisne ploščice in označitve, po DIN 2404.
kpl
1
12
Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov, po
m2
0,5
kpl
kpl
kpl
5
1
1
kpl
0
№
8
9
10
predhodnem čiščenju
13
Izvedba odprtin v vratih, za montažo rešetk, z naročilom
pri izvajalcu montaže vrat
(Dimenzije odprtin, pri dobavi rešetk, preveriti !)
Za dim. rešetke :
Za dim. rešetke :
Za dim. rešetke :
14
15
325 x 125 mm
325 x 225 mm
425 x 225 mm
Demontaža obstoječih odvečnih instalacij , ter odvoz
na deponijo, oddaljenosti do 12 km. :
Nepredvidena dela, oziroma skrita dela , po
klasifikaciji rekonstrukcij objektov, vključno
z eventuelnimi cevnimi prevezavami, potrebnim
materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter
OBJEKT MSO
1 / 3 - PREZRAČEVANJE - 2. NADSTROPJE
I. FAZA
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MERSKA
KOLI-
CENA € /
CENA € /
PREZRAČEVANJE
ENOTA
ČINA
ENOTO
SKUPNO
h
12
Pripravljalna dela, zarisovanje, vregulacije elementov,
zaključna dela in preizkusni pogon.
kpl
1
17
PID - Projekt izvedenih del
kpl
1
18
Navodila vzdrževanja in obratovanja
ter sheme sistema
kpl
1
19
Gradbena pomoč instalaterjem, vključno z
materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter
obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalc
h
15
%
3
№
obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
pavšalno
16
20
.
Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški.
pavšalno
SKUPNA CENA €
OBJEKT MSO - II. NADSTROPJE
1 / 4 - NOTRANJA HIDRANTNA INSTALACIJA
№
1
I. FAZA
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
VODOVODA IN VERTIKALNE KANALIZACIJE
€
ENOTO
SKUPNO
1
2
kpl.
7
DN 25
DN 40
DN 50
kom.
kom.
kom.
3
2
3
DN 15
DN 25
DN 40
DN 50
m
m
m
m
12
1
2
12
Ročni protipožarni aparat, kompletno z nosilnim
zidnim obešalom
Ventil ravni enoročni, izdelan iz medenine,
z navojnimi priključki NP 10, za toplo in
hladno vodo
1"
1 1/2"
2"
4
€/
ČINA
kpl.
kpl.
6 kg..........tip S "6"
3
KOLI-
Zidni požarni hidrant , sestoječ iz :
Zidne hidrantne omarice iz jeklene
pločevine, barvan z osnovno in finalno
barvo, s črkovno oznako po predpisih,
odpiralnimi vratci z zapiralom, možnostjo
kontrole vsebine, zapornim navojnim
ventilom, fleksibilno armirano cevjo dolžine
25 m, na navijalnem bobnu, Storz spojko,
brizgalno šobo, in montažnim materialom
DN 25
DN 40
2
ENOTA
Cevi izdelane iz jekla za cevni navoj,
varjene ali brezšivne, galvanizirane s
cinkom, oblika-mere-material-pritiski in
izdelava po predpisih, srednjetežke,
vsi fazovni pocinkani kosi iz temper litine,
oblika-mere-pritisk in izdelava po JUS-u
(cevi odgovarjajo po DIN 2440, fazonski
kosi po DIN 2950)
Kompletno z ustrezno izolacijo !
Izolacija cevi hidrantne vode, z kond. izolacijo,
z izolacijskimi cevaki Kaimannflex d = 12 mm,
Armafleks, ali enake kvalitete.
1/2"
1"
1 1/2"
2"
OBJEKT MSO - II. NADSTROPJE
1 / 4 - NOTRANJA HIDRANTNA INSTALACIJA
№
5
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
VODOVODA IN VERTIKALNE KANALIZACIJE
I. FAZA
ENOTA
KOLI-
€/
€
ČINA
ENOTO
SKUPNO
Držala, obešala, izdelana iz jekla, po izdelavi
minizirana, vključno z vijačnim in drobnim
montažnim materialom
kg
2
6
Klorni šok ter bakteriološka analiza vode
kpl.
1
7
Nepredvidena dela, oziroma skrita dela, po
klasifikaciji rekonstrukcij objektov, vključno
z eventuelnimi cevnimi prevezavami, potrebnim
materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter
obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
h
16
kpl.
3
8
Praznenje vode iz instalacije, na lokaciji nove vertikale
hidrantne instalacije.
9
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje
tras-držal-obešal in sanitarnih elementov,
polnjenje, izpiranje, tlačni preizkus z
hladnim vodnim tlakom, preizkusni pogon,
dezinfekcija tlačnih cevovodov z ustreznim
sredstvom
kpl.
1
10
Navodila obratovanja in vzdrževanja
kpl.
1
11
Projekt izvedenih del
kpl.
1
12
Izvedba in finalizacija prebojev skozi AB ploščo za cevne
vertikale
Φ 60 mm
kpl.
3
Gradbeno obrtniška dela , kot pomoč instalaterjem, za
izvedbo vodovoda, ocena.
h
16
Transportni in ostali splošni stroški
%
3
13
14
OBJEKT MSO - II. NADSTROPJE
1 / 4 - NOTRANJA HIDRANTNA INSTALACIJA
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
VODOVODA IN VERTIKALNE KANALIZACIJE
I. FAZA
ENOTA
KOLI-
€/
€
ČINA
ENOTO
SKUPNO
HIDRANTNA INSTALACIJA - SKUPNO €
OBJEKT MSO - II. NADSTROPJE
1 / 5 - VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
№
1
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
VODOVODA IN VERTIKALNE KANALIZACIJE
I. FAZA
ENOTA
KOLI-
€/
€
ČINA
ENOTO
SKUPNO
Kompletno stranišče, sestoječe iz:
straniščne školjke, bele barve s stranskim/spodnjim
odvodom.
Oprema straniščne školjke, sestoječe iz :
dvojnega sedeža, gumijastih manšet,
tesnenje izpiralnega cevovoda, gumijastega
tesnila , nosilne konstrukcije Geberit z
pritrdilnim materialom, vodnega rezervoarja
za izpiranje, izdelanega iz trdega PVC-ja za
podometno montažo,vključno z
odsesovalno in dotočno armaturo izpiralno
cevjo, izdelano iz trdega polivinil-klorida,
bele barve kotnega ventila 1/2"-3/8",
vključno s tlačno plastično gibljivo
cevjo z dvema holandcema R 3/8".
(Tip po izbiri arhitekta in investitorja)
kompletno
2
kom.
2
kom.
1
Zidni umivalnik iz sanitarnega porcelana bele
barve, dimenzije 520x370 mm, skupaj z
stoječo enoročno mešalno baterijo s
premičnim izpustom dim. 1/2", vključno z
dvema ravnim enoročnima regulacijskima
ventiloma 1/2", odtočnim ventilom in
pokromanim "S" sifonom dim 5/4"
(Tip po izbiri arhitekta in investitorja)
V prostoru čistil !
kompletno
4
2
Vgradni umivalnik iz sanitarnega porcelana bele
barve, dimenzije 640x475 mm, skupaj z
stoječo enoročno mešalno baterijo s
premičnim izpustom dim. 1/2", vključno z
dvema ravnim enoročnima regulacijskima
ventiloma 1/2", odtočnim ventilom in
pokromanim "S" sifonom dim 5/4"
(Tip po izbiri arhitekta in investitorja)
kompletno
3
kom.
Zidna pisoarna školjka, iz sanitarne keramike
OBJEKT MSO - II. NADSTROPJE
1 / 5 - VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
№
I. FAZA
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
VODOVODA IN VERTIKALNE KANALIZACIJE
ENOTA
KOLI-
€/
€
ČINA
ENOTO
SKUPNO
bele barve, kompletno z brezkontaktno,
elektronsko krmiljeno napravo za splakovanje,
v kompaktni izvedbi, senzor v krmilni napravi
ND 15 zidnega podometnega ventila sifona
ND 32 in odtočnega ventila
(Tip po izbiri arhitekta in investitorja)
kompletno
5
kom.
2
kom.
1
Ogledalo s okvirjem in montažnim materialom
kpl.
2
Držalo za papirnate brisače, izdelano iz
nerjavnega jekla, z pritrdili
kpl.
2
Držalo za toaletni papir, izdelano iz
nerjavnega jekla, z pritrdili
kpl.
2
Etažera z pritrdili
kpl.
2
kom.
kom.
kom.
2
2
2
Fajančevinasti trokadero z rešetko, bele barve
s spodnjim odtokom DN 100, z zidno enoročno
mešalno baterijo DN 15 s premičnim izlivom,
tesnilni in pritrdilni material.
(Tip po izbiri arhitekta in investitorja)
kompletno
6
7
8
Drobni sanitarni material, kot sledi :
(Tipi po izbiri arhitekta in investitorja)
Ventil ravni enoročni, izdelan iz medenine,
z navojnimi priključki NP 10, za toplo in
hladno vodo
1/2"
3/4"
1"
Cevi izdelane iz jekla za cevni navoj,
varjene ali brezšivne, galvanizirane s
cinkom, oblika-mere-material-pritiski in
izdelava po predpisih, srednjetežke,
vsi fazovni pocinkani kosi iz temper litine,
oblika-mere-pritisk in izdelava po JUS-u
DN 15
DN 20
DN 25
OBJEKT MSO - II. NADSTROPJE
1 / 5 - VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
№
I. FAZA
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
VODOVODA IN VERTIKALNE KANALIZACIJE
ENOTA
KOLI-
€/
€
ČINA
ENOTO
SKUPNO
(cevi odgovarjajo po DIN 2440, fazonski
kosi po DIN 2950)
Kompletno z ustrezno izolacijo !
Vključno z vertikalmi vodenimi v klet !
1/2" x 2,65 mm
3/4" x 2,65 mm
1" x 3,25 mm
DN 15
DN 20
DN 25
m
m
m
38
26
16
DN 15
kom.
3
Držala, obešala, izdelana iz jekla, po izdelavi
minizirana, vključno z vijačnim in drobnim
montažnim materialom
kg
2
11
Klorni šok ter bakteriološka analiza vode
kpl.
1
12
Priključitev na obstoječo instalacijo sanitarne tople
in hladne vode, ter recirkulacije
kpl.
kpl.
kpl.
1
1
1
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje
tras-držal-obešal in sanitarnih elementov,
polnjenje, izpiranje, tlačni preizkus z
hladnim vodnim tlakom, preizkusni pogon,
dezinfekcija tlačnih cevovodov z ustreznim
sredstvom
kpl.
1
Demontaža in odvoz na deponijo oddaljenosti do 12 km
obstoječih odvečnih instalacij in opreme,
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
kpl.
1
9
10
Avtomatski dozračno/odzračni ventil NP 10,
predviden na najvišjih mestih dvižnih vodov
tople, hladne vode in recirkulacije, kompletno
s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
1/2" x 2,65 mm
3/4" x 2,65 mm
1" x 3,25 mm
13
14
DN 15
DN 20
DN 25
OBJEKT MSO - II. NADSTROPJE
1 / 5 - VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
VODOVODA IN VERTIKALNE KANALIZACIJE
I. FAZA
ENOTA
KOLI-
€/
€
ČINA
ENOTO
SKUPNO
15
Navodila obratovanja in vzdrževanja
kpl.
1
16
Projekt izvedenih del (PID) ... 4x Načrt in
1x CD - Specifikacije in risbe
kpl.
1
Nepredvidena dela obračunana po dejanskih stroških
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
Pavšalno
h
20
Koordinacija in tolmačenje projektne dokumentacije
izvajalcem. Navedeno delo se izvrši na željo in
poziv izvajalca, ob soglasju nadzornega organa,
ter vpisom v GD izvajalca. Obračun in plačilo
promptno za pretekli mesec. Obračunava se vsaka
začeta ura.
Odgovorni projektant (50€/h) Ocena
h
3
Gradbena pomoč instalaterjem,
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
Pavšalno
h
22
Transportni in ostali splošni stroški
%
3
17
18
19
20
VODOVODNA INSTALACIJA - SKUPNO €
OPOZORILO : Sanitarna keramika in armatura (kvaliteta in cenovni nivo) je v
pristojnosti in izbiri investitorja in arhitekta., enako velja za opremo sanitarij, kot sledi:
- ogledalo
- polica pri ogledalu
- držalo za brisače
- držalo za toaletni papir
OBJEKT MSO - II. NADSTROPJE
1 / 5 - VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
№
I. FAZA
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
VODOVODA IN VERTIKALNE KANALIZACIJE
ENOTA
KOLI-
€/
€
ČINA
ENOTO
SKUPNO
VERTIKALNA KANALIZACIJA
1
2
3
4
5
6
Kanalizacijske cevi in fazonski kosi,
izdelani iz trdega polivinil klorida
(PVC-ja) po DIN 19531, na obojke,
zatesnjeno z gumijastimi tesnili
(obročki, manšete). Vključno z
mazalnim sredstvom.
ND 50
ND 70
ND 100
m
m
m
16
16
5
ND 70
ND 100
m
m
13
12
DN 100
kom.
2
kom.
4
kg
4
kpl.
2
Kanalizacijske cevi in fazonski kosi,
izdelani iz nodularne litine,z zvočno izolacijo
zatesnjeno z gumijastimi tesnili, vključno z
tesnilnim sredstvom ter pomožnim materialom.
( V spuščenem stropu nadstropja in vertikale )
Strešna kapa za zaključek odzračevalne
PVC-cevi, izdelana iz PVC-ja z nastavkom za
PVC-obojko, vključno z utorom, tesnilnim
gumijastim obročem in mazalnim sredstvom
PVC talni sifon z horizont/vert. odtokom
F 70, z bakrenim tulcom in pokromano rešetko
dim. 15x15 mm kompletno
Držala in obešala za kanalizacijske cevi,
tipske izvedbe, z tipskimi nosili in
objemkami katere imajo elastične podložke
(mehki PVC), obešala in držala izdelana kot
toga ali gibljiva zveza, vključno ves vijačni
in ostali drobni montažni material
Priključitev na obstoječo instalacijo kanalizacije
DN 100
7
Pripravljalna dela, zarisovanje tras, držal,
OBJEKT MSO - II. NADSTROPJE
1 / 5 - VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
VODOVODA IN VERTIKALNE KANALIZACIJE
obešal, pregled in preizkus instalacije
8
9
I. FAZA
ENOTA
KOLI-
€/
€
ČINA
ENOTO
SKUPNO
kpl.
1
Gradbeno obrtniška dela , kot pomoč instalaterjem, za
izvedbo kanalizacije, ocena.
h
16
Transportni in ostali splošni stroški
%
3
VERTIKALNA KANALIZACIJA - SKUPNO €
OBJEKT MSO
1 / 6 - INSTALACIJA POHLAJEVANJA PROSTORA SERVERJA V II. NADSTROPJU
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
POHLAJEVANJE
MERSKA
KOLI-
€
€
ENOTA
ČINA
ENOTO
SKUPNO
Zunanja enota:
Toshiba (toplotna črpalka)
RAS - 137SAV-E3
Qh =3,5 kW ( 1,1 - 4,0 kW)
Qg = 4,2 kW
Dim. 550 × 780 × 290 mm
Nel. max = 1,14 kW (220 V ; 50 Hz)
Razmerje med hladilno kapaciteto in porabo elektrike:
EER = 3,24 x W/W
Razmerje med ogrevalno kapaciteto in porabo elektrike:
COP = 3,68 x W/W
Energijski razred : A
G = 33 kg
Cevne povezave: "flare" tip
Plinasta faza : 9,52 mm (3/8") - 1x
Tekoča faza : 6,35 mm (1/4") - 1x
Hladilni medij: R 410A
kpl
2
Notranja stenska enota:
RAS -137SKV - E3
Qh =3,5 kW ( 1,1 - 4,0 kW)
Qg = 4,2 kW
Dim. 275 x 790 x 205 mm
Zvočni tlak min/max. : 26/39 dB
G = 9 kg
N el. = 20 W
Cevne povezave: "flare" tip
D plin =
D tekoč =
Hladilni medij: R 410A
kpl
2
kompletno z infrardečim daljinskim krmiljenjem obratovanja,
krmiljenja ventilatorjev, temperatur in zračnega toka, ter
funkcije razvlaževanja. Kompletno z tipskimi jeklenimi
nosilci zunanje enote iz galvaniziranih profilov, ter
skupno z tesnilnim in pritrdilnim materialom.
kpl
2
Inverter klimatska naprava, sestavljena
iz ene zunanje in ene notranje enote, na hladilno sredstvo
R 410 A (brez CFC in škodljivih vplivov na ozonski sloj,
ter podatki :
Trojni filterski sistem:
1
2
3
4
I. FAZA
Vezni cevovodi tekoče in plinaste faze R 410 A. Pred
montažo razmaščeni in očiščeni vseh kontaminacij.
OBJEKT MSO
1 / 6 - INSTALACIJA POHLAJEVANJA PROSTORA SERVERJA V II. NADSTROPJU
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
POHLAJEVANJE
I. FAZA
MERSKA
KOLI-
€
€
ENOTA
ČINA
ENOTO
SKUPNO
m
m
13
13
m
11
kpl
5
Vsebnost olja ne sme presegati 40 mg / 10 m. Z
spojnimi mesti tipa "flare". Polnila pri spajanju iz zlitine
srebra in bakra (lotanje ni dovoljeno). Pri spajanju, za
preprečitev oksidacije, uporabiti isključno dušik. Z
zajetimi zaščitnimi cevmi (ustrezno antikorozijsko zaščiteno), na vseh prebojih skozi zidove.
Z zajeto izolacijo cevovodov (Armaflex ali Kajmanflex zaprta celična struktura), minimalne debeline 6 mm.
Kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom.
Cu 6,35 × 0,8 mm
Cu 9,52 × 0,8 mm
5
Enako kot zgoraj, toda za odvod kondenzata iz notranjih
in zunanje enote pohlajevalnega sistema
Z zajeto izolacijo cevovodov (Armaflex ali Kajmanflex zaprta celična struktura), minimalne debeline 6 mm.
Kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom.
Cu 25 × 1,5 mm
6
Zaščitne jeklene cevi, na prebojih skozi stene/stropove,
antikorozijsko zaščitene, ter vmesne stene zapolnjene
z izolacijsko maso
Od DN 25 do DN 80
7
Tlačni in tesnostni preiskus instalacije hlajenja
kpl
1
8
Dobava hladilnega medija R 410 A, ter polnenje
hladilnega sistema
kpl
1
9
Projekt izvedenih del - PID
10
Pripravljalna dela, zarisovanje, vregulacije elementov, zaključna dela in preizkusni pogon.
kpl
1
11
Gradbena pomoč instalaterjem, vključno z
materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter
Že tovarniško polnjeno
OBJEKT MSO
1 / 6 - INSTALACIJA POHLAJEVANJA PROSTORA SERVERJA V II. NADSTROPJU
№
12
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
POHLAJEVANJE
I. FAZA
MERSKA
KOLI-
€
€
ENOTA
ČINA
ENOTO
SKUPNO
obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
h
16
Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški.
%
3
SKUPNO €
NADZIDAVA OBJEKTA MSO - II. NADSTROPJE
1 / 7 - PLINSKA HLADILNA POSTAJA NADZIDAVE OBJEKTA MSO
№
1
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME-INFORMATIVEN
MAGISTRALNA HLADILNA INSTALACIJA S POSTAJO
Absorpcijski hladilni agregat Robur tip RTCF,
Serijsko tovarniško izdelan hladilni paketni plinski
absorpcijski agregat za pripravo hladne vode,
sestavljen iz petih hladilnih modulov, tovarniško
montiranih na pocinkani jekleni konstrukciji.
Enota ima vgrajen lasten mikroprocesor, povezan
z ostalimi z BUS-krmilno povezavo. Naprava je
primerena za hlajenje vode za potrebe klimatizacije
in hlajenje drugih tekočin, kot na primer glikola, za
industrijske namene in hladilnice.
Hladilna enota se dobavi kot celota :
Kompletno z avtomatiko za samodejno
delovanje in kaskadno regulacijo
petih enot, menjavanje delovanja
posameznih enot, tedensko programsko uro
in daljinskim krmilnikom z displayem.
Hladilni agregat je tovarniško napolnjen z
hladivom (amoniak/voda) in preizkušen pod
nazivnimi pogoji.
proizvajalec: ROBUR
model:
RTCF
tip:
300-00
Konstrukcija:
Je iz globoko galvaniziranih jeklenih profilov, ki so
spojeni z vijaki iz jekla in sorniki.
Deli iz galvaniziranega jekla so oplaščeni z barvo in
vroče žgani v peči.
Tovarniški preizkusni zagon:
Naprava je sestavljena iz predhodno testiranih
elementov, po končani montaži pa je celoten stroj,
polnjen z hladivom, mazalnim oljem, tlačno
preizkušen, obremenjen in nastavljen na zahtevane
delovne parametre, preizkušen po standardnem
testnem protokolu.
Dobavljeno stanje stroja:
Naprava je sestavljena iz predhodno testiranih
absorpcijskih hladilnih enot na pocinkanih jeklenih profilih
kompletno s cevnimi in električnimi povezavami med
enotami z elektro priključno omarico z vsemi potrebnimi
elementi, antivibracijskimi podlogami, armaturami itd.
Zagotovilo kvalitete:
Opisana naprava je izdelana po tovarniških
I. FAZA
PGD / PZI
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
€/
ENOTO
€
SKUPNO
NADZIDAVA OBJEKTA MSO - II. NADSTROPJE
1 / 7 - PLINSKA HLADILNA POSTAJA NADZIDAVE OBJEKTA MSO
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME-INFORMATIVEN
MAGISTRALNA HLADILNA INSTALACIJA S POSTAJO
I. FAZA
PGD / PZI
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
kpl
1
lit
180
kos
1
kos
1
kos
1
kos
1
kvalitetnih merilih, ki so razvita, vzpostavljena in
preskušana. Kvaliteta proizvoda je podvržena
stalnim kontrolam usposobljenim in neodvisnim
organizacijam ter ima slovensko spričevalo o
ustreznosti izdano s strani ZVD in usposobljeno
servisno službo.
Dodatna oprema :
Jeklena vroče cinkana podkonstrukcija,
antivibracijski podstavki
tedensko programsko ura
daljinski DDC krmilnik z displayem
Tehnične karakteristike :
hladilna kapaciteta:
el. priključna moč:
temperatura hladilne vode:
poraba zemeljskega plina:
tlak plina:
pretok vode - nazivni:
padec tlaka vodne strani
teža med obratovanjem:
hrupnost naprave:
dimenzije naprave:
2
88,60 kW
4,10 kW
7 / 12 °C
9,70 m3/h
17-25 mbar
13,85 m3/h
31 kPa
2120 kg
59 dbA(10m)
6490 x 1240 x 1400 mm
Etilen glikol - Antifrogen za mešanico hladiva 30%,
ter 70 % voda (do -200C)
Skupno Antifrogena
3
4
5
Zaprta membranska ekspanzijska posoda za zaprt
hladilni sistem z mešanico EG/voda , tlačne stopnje
6 bar-ov, kompletno z montažnim materialom.
Celotni volumen: 50l
Koristni volumen: 45 l
Predtlak: 1 bar
Varnostni membranski ventil DN 20 s tlakom odpiranja
3 bar ter prelivnim lijakom
Primarna obtočna črpalka za medij mešanico EG/voda ,
tlačne stopnje PN6, temperaturo medija od3-40 °C, s
prirobičnimi priključki, skupaj s protiprirobnicami tesnili
in vijaki.
€/
ENOTO
€
SKUPNO
NADZIDAVA OBJEKTA MSO - II. NADSTROPJE
1 / 7 - PLINSKA HLADILNA POSTAJA NADZIDAVE OBJEKTA MSO
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME-INFORMATIVEN
MAGISTRALNA HLADILNA INSTALACIJA S POSTAJO
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
kos
1
(2xDN15), skupaj z nogami in montažnim materialom.
Vsebina: 400 l
kos
1
Filter za medij mešanica EG/voda s prirobničnimi
priključki, z mrežico in nerjavne pločevine (velikost
odprtin 0,7 do 1 mm), kompletno s protiprirobnicami,
tesnili in vijaki.
DN 65 PN 6
kos
1
Diferenčni presostat, za merjenje onesnaženosti
čistilnega komada - filtra, z veznimi cevkami, ter
pritrdilnim in in tesnilnim materialom.
kpl
1
kpl
2
kos
2
Tehnični podatki:
G= 13,83 m3/h
H= 50kPa
Nel=0,55 kW,230V ~
Ustreza Wilo tip Stratos 50-1/12
6
I. FAZA
PGD / PZI
Rezervoar hladilne vode, stoječe izvedbe , narejen iz
jeklene pločevine , izoliran s parozaporno izolacijo
debeline 19 mm, s priključki za hladilno vodo
4 x DN 65, revizijsko odprtino, merilnimi instrumenti
7
8
9
Fleksibilne armirane vezne cevi, predvidene za spoj
magistralnih hladilnih razvodov z hladilno postajo,
kompletno z priključki in proti priključki, ter
pritrdilnimin in tesnilnim materialom, izolirane s
parozaporno izolacijo.debeline 19mm in oplaščene
z alu pločevino.
(Predviden za hladivo : voda 70%, Antifrogen 30%)
DN 50, NP 6, L = 500 mm
10
11
Krogelna pipa s prirobničnimi priključki PN 6,
kompletno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
DN 65
Regulacijski ventil s prirobničnimi priključki PN 6,
s prigrajenim merilcem pretoka vode v obvodu,
kompletno s protiprirobnicami , tesnili in vijaki.
Tehnični podatki:
kvs= 85 m3/h
60-325 l/min
€/
ENOTO
€
SKUPNO
NADZIDAVA OBJEKTA MSO - II. NADSTROPJE
1 / 7 - PLINSKA HLADILNA POSTAJA NADZIDAVE OBJEKTA MSO
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME-INFORMATIVEN
MAGISTRALNA HLADILNA INSTALACIJA S POSTAJO
I. FAZA
PGD / PZI
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
kos
1
Polnilno izpustna krogelna pipa z nastavkom za gumi
cev z navojnimi priključki skupaj z montažnim materialom.
DN20
kos
1
Termometer s skalo 0 - 600 C in zaščitno navojno
stročnico, kotna izvedba.
DN 15
kos
4
kos
2
kos
2
m
40
Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov, izvedena
z dvakratnim premazom antikorozijske barve, po
predhodnem očiščenju cevovodov.
m2
15
Pritrdilni obešalni in spojni material tipske izvedbe,
vse z galvanizirano zaščito proti rjavenju.
kg
100
m2
20
kpl
1
DN65 PN6
Ustreza Taconova tip TACO setter AV23
12
13
14
15
16
Hidrometer za območje 0 - 6 bar-ov, premer
indikatorja 100 mm, s tropotno preizkusno pipo.
Avtomatski hitri odzračevalnik s plovcem in
nepovratnim ventilom iz ohišja iz medenine, za
tlačno stopnjo PN 6, komplet z montažnim materialom.
Spirotop ali ustrezno.
DN 15
Brezšivna črna cev za varjenje po EN10255, skupaj z
varilnimi loki po DIN2605 (R=1,5 D), reducirnimi kosi po
DIN 2616, z varilnim materialom in dodatkom za odrez ,
ter čiščenje, prepihavanje, nazivne velikosti;
DN 65 (Φ76,1 x 2,9 )
17
18
19
20
Parozaporna toplotna izolacija jeklenih cevi hladilne vode
kompletno z lepilom in dodatkom za izolacijo črpalke in
armatur debeline 19 mm, ovita v alu plašč.
Navodila obratovanja in vzdrževanja
€/
ENOTO
€
SKUPNO
NADZIDAVA OBJEKTA MSO - II. NADSTROPJE
1 / 7 - PLINSKA HLADILNA POSTAJA NADZIDAVE OBJEKTA MSO
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME-INFORMATIVEN
MAGISTRALNA HLADILNA INSTALACIJA S POSTAJO
I. FAZA
PGD / PZI
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
Projekt izvedenih del (PID) ... 4x Načrt in
1x CD - Specifikacije in risbe
kpl
1
Nepredvidena dela obračunana po dejanskih stroških
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
Pavšalno
h
30
23
Tlačni in tesnostni preiskus instalacije hlajenja
kpl
1
24
Pripravljalna dela, zarisovanje, vregulacije elementov, zaključna dela in preizkusni pogon.
kpl
1
Koordinacija in tolmačenje projektne dokumentacije
izvajalcem. Navedeno delo se izvrši na željo in
poziv izvajalca, ob soglasju nadzornega organa,
ter vpisom v GD izvajalca. Obračun in plačilo
promptno za pretekli mesec. Obračunava se vsaka
začeta ura.
Odgovorni projektant (50€/h) Ocena
h
6
26
Usposobitev osebja za vzdrževanje in upravljanje sistema
kpl
1
27
Gradbena pomoč instalaterjem,
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
Pavšalno
h
30
Transportni in ostali splošni stroški.
%
3
№
21
22
25
28
SKUPNO €
€/
ENOTO
€
SKUPNO
NADZIDAVA OBJEKTA MSO
1 / 8 - PLINSKA INSTALACIJA - HLADILNA POSTAJA NADZIDAVE OBJEKTA MSO
№
1
2
3
4
5
6
7
8
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME.INFORMATIVEN
PLINSKA INSTALACIJA
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
Rebrasta inox flexibilna cev za zemeljski plin
kompletno s holandci, tesnili in spojnim materialom.
DN 40 PN 4 ; L= 500 mm
kos
1
Plinska krogelna pipa za zemeljski plin , PN4, z
navojnimi priključki , skupaj s tesnili.
DN 40
DN 50
kos
kos
2
1
Manometer z manometersko pipo DN15 za zemeljski
plin, območje merjenja 0-150 mbar, kompletno z
montažnim materialom.
kos
1
Jeklena brezšivna srednje težka cev po SIST EN 10255
iz materiala po SIST EN 10216-1 skupaj z loki, montažo
in varilnim ter tesnilnim materialom ustrezno zaščitena
proti vlagi
DN 40 (Φ 48.3 x 2,9)
DN 50 (Φ 60,3 x 3,6)
m
m
20
12
Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov, izvedena
z dvakratnim premazom antikorozijske barve, po
predhodnem očiščenju cevovodov.
m2
16
Pritrdilni obešalni in spojni material tipske izvedbe,
vse z galvanizirano zaščito proti rjavenju.
kg
15
kpl
1
kos
1
Mehovni plinomer za zemeljski plin tlaka 22 mbar,
z navojnimi priključki 2" (DN50) , kompletno z navojnimi
holandci, tipsko konzolo za pritrditev na zid,
skupaj z montažnim materialom.
Qmin=0,25 m3/g,Qmax= 40 m3/h
Tip določi distributer ZP!
Števčni regulator tlaka ZP z varnostno membrano in
navojnimi priključki .
vstopni tlak: 100 mbar
izstopni tlak: 17-25 mbar
Gmax= 32 Sm3/h
DN40
Tip določi distributer ZP!
I. FAZA
PGD / PZI
€/
ENOTO
€
SKUPNO
NADZIDAVA OBJEKTA MSO
1 / 8 - PLINSKA INSTALACIJA - HLADILNA POSTAJA NADZIDAVE OBJEKTA MSO
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME.INFORMATIVEN
PLINSKA INSTALACIJA
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
9
Navodila obratovanja in vzdrževanja
kpl
1
10
Projekt izvedenih del
kpl
1
11
Nepredvidena dela obračunana po dejanskih stroških
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
Pavšalno
h
30
12
Tlačni in tesnostni preiskus plinske instalacije
kpl
1
13
Nadzor s strani distributerja plina!
kpl
1
14
Pripravljalna dela, zarisovanje, vregulacije elementov, zaključna dela in preizkusni pogon.
kpl
1
Gradbena pomoč instalaterjem,
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
Pavšalno
h
30
Transportni in ostali splošni stroški.
%
3
15
16
SKUPNO €
I. FAZA
PGD / PZI
€/
ENOTO
€
SKUPNO
Objekt - MSO in POSLOVNI PAVILJON
1 / 9 - PLINSKI PRIKLJUČEK - ZEMELJSKI PLIN - P = 100 mbar-ov , STROJNA DELA
№
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
MERSKA
KOLI-
€/
ENOTA
ČINA
ENOTO
Cev PE po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez
SDR 11
PE d 63 x 5,8
m
10
Fazonski kosi za PE 100 cevi
- PE elektovarilna obojka
(SDR 17)
PE 63
kos
4
Navrtalno sedlo iz materiala PVC, skupaj z vgradno garnituro ter cestno
kapo
PVC100/DN50
kos
1
kos
1
Plinska omarica iz RF pločevine za glavno plinsko požarno pipo DN 50,
skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom
(glej detajl)
dimenzije 350 x400x 250mm
kos
1
Krogelna pipa – plinska požarna pipa z navojnimi priključki skupaj z
vgrajenim izolirnim kosom, tlačne stopnje PN 16, standardne dolžine,
atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim
materialom.
DN 50
kos
1
kpl
1
m
10
kpl
1
kpl
1
kpl
1
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME-INFMORATIVNI
PLINSKI PRIKLJUČEK-STROJNA DELA
Protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5 barov,
vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno aktiviranje.
PE63 /DN50
Izpihovalni nastavek v omarici, izdelan iz jeklene cevi, zaprt z navojnim
čepom DN15, skupaj z varilnim , tesnilnim in vijačnim materialom (izdelano
po priloženi skici).
PVC trak za označevanje plinovoda
rumene barve z napisom “POZOR PLIN”.
Pozicijska tablica za označevanje plinovoda in njegovih elementov skupaj
s pritrdilnim materialom.
Izpihovanje obstoječega priključnega plinovoda PE63 , odrez obstoječega
plinovoda PE63 in blindiranje obstoječega plinovoda.
Nadzor s strani distributerja plina
Tlačni preizkus priključnega plinovoda, izvedena po navodilih iz projekta,
izdaja atesta
I. FAZA
PGD / PZI
€
SKUPNO
Objekt - MSO in POSLOVNI PAVILJON
1 / 9 - PLINSKI PRIKLJUČEK - ZEMELJSKI PLIN - P = 100 mbar-ov , STROJNA DELA
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME-INFMORATIVNI
PLINSKI PRIKLJUČEK-STROJNA DELA
MERSKA
KOLI-
€/
ENOTA
ČINA
ENOTO
m
10
14
Projektantski nadzor
kos
1
15
Nepredvidena dela obračunana po dejanskih stroških
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
ur
20
19
Usposobitev osebja za vzdrževanje in upravljanje sistema
pš
1
20
Projekt izvedenih del (PID)
kos
1
21
Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški.
%
3
SKUPAJ :
I. FAZA
PGD / PZI
€
SKUPNO
Objekt - MSO in POSLOVNI PAVILJON
1 - 10 - PLINSKI PRIKLJUČEK - ZEMELJSKI PLIN - P = 100 mbar-ov , GRADBENA DELA
MERSKA
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME-INFORMATIVNI
№
PLINSKI PRIKLJUČEK-GRADBENA DELA
1
2
3
4
5
6
7
8
KOLI-
€/
ENOTA
ČINA
ENOTO
m
10
m
10
kpl
1
pš
1
kos
1
kos
1
m3
8
3
1
m2
3
2
5
Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in
vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na
obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
Priprava gradbišča, odstranitev eventualnih ovir in ureditev delovnega platoja
ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih
Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo kot so letve,
opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, objava v javnih glasilih
Zakoličba obstoječih komunalnih vodov ter stroški nadzora predstavnikov
prizadetih komunalnih organizacij v času gradnje
Postavitev provizornih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov
5 cm širine 1,00 m (prenosljivi)
Postavljanje gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter
določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
Strojni izkop jarka v suhem terenu širine do 2 m, globine do 2 m, s pravilnim
odsekavanjem vertikal oz. poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od
roba jarka
(90% celotnega izkopa)
vse v terenu III - IV. Kategorije
Ročni izkop jarka v suhem terenu širine do 2 m, globine do 2 m, s pravilnim
odsekavanjem vertikal oz. poševnih stranic in odmetom materiala 1,0 m od
roba jarka
(10% celotnega izkopa)
vse v terenu III - IV. Kategorije
m
9
10
Razpiranje izkopanega jarka na mestih, kjer nastopa možnost zasipanja
(predvidoma 2% od skupne dolžine trase)
Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v
vseh kategorijah
m
11
Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, z
izbranim izkopanim materialom, če je le ta homogen in brez kamnov nad 1/8
D cevi. V primeru izkopa zelo zemlje z veliko kamna je potrebno nasip za
izravnavo izvesti z 2 x sejanim peskom
I. FAZA
PGD / PZI
€
SKUPNO
Objekt - MSO in POSLOVNI PAVILJON
1 - 10 - PLINSKI PRIKLJUČEK - ZEMELJSKI PLIN - P = 100 mbar-ov , GRADBENA DELA
MERSKA
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME-INFORMATIVNI
№
PLINSKI PRIKLJUČEK-GRADBENA DELA
12
13
KOLI-
€/
ENOTA
ČINA
ENOTO
m3
2
m3
3
2
6
kpl
1
Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo. Na
nasip za izravnavo jarka se izvede 3 - 5 cm debel nasip za poravnavo tal v
katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 - 20 cm
istočasno na obeh straneh cevi.
Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevovoda v širini 2,5 m
m
14
Nadzor s strani upravnika plinovoda
15
Projektantski nadzor
kpl
1
16
PID projekt
kpl
1
SKUPNO €
I. FAZA
PGD / PZI
€
SKUPNO
VSEBINA - POSLOVNI PAVILJON
SPECIFIKACIJ STROJNIH INSTALACIJ, MATERIALA, DEL IN OPREME
1
0
0
OGREVANJE 75/55 C IN HLAJENJE 7/12 C
2
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA PROSTOROV
3
SANITARNI IN HIDRANTNI VODOVOD
4
VERTIKALNA KANALIZACIJA
5
DOGRADNJA OBSTOJEČE HLADILNE POSTAJE
Objekt - POSLOVNI PAVILJON
OGREVANJE 75/550 C IN HLAJENJE 7/120C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
№
1
2
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
Plinsko hlajeni vodni hladilni agregat, z integriranimi
enotami, kompaktne izvedbe, opremljen z
(Intelligent Liquid Technology Chiller) kontrolno
enoto za stalno optimizirano kontrolo delovanja
vseh komponent hladilnega agregata.
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
Minimalne tehnične zahteve:
V = 265 m3/h
Qh =: 1499 W (Tw=7/12°C, Tz=26°C, 30 % glikola),
Δph = 12,5 kPa,
Qg = 1711 W (Tw=75/55°C, Tz=20°C),
Δpg = 3,8 kPa,
N el = 57 W
Dodatna oprema:
Nogice za namestitev konvektorja PAP G(1-7).
Zbiralnik kondenzata BSV s priključno cevko in pritrdilnimi
elementi.
3
Parapetni ventilatorski konvektor z okrasno masko,
izpihovalno rešetko iz enega kosa in nogicami (opcija),
za 4 cevni sistem ogrevanja in hlajenja. Komplet z banjico
za lovljenje kondenzata v obliki črke L in dodatno banjico
za vgradnjo pod ventile (opcija). Leve nizkošumne izvedbe
z vgrajenim 6 hitrostnim elektromotorjem, 3. rednim hladilnim
ENOTO
SKUPNO
Obstoječ, dograjen z dodatno novo enoto,
zajeto v specifikaciji "Dogradnja obstoječe
hladilne postaje , tega projekta.
Parapetni ventilatorski konvektor z okrasno masko,
izpihovalno rešetko iz enega kosa in nogicami (opcija),
za 4 cevni sistem ogrevanja in hlajenja. Komplet z banjico
za lovljenje kondenzata v obliki črke L in dodatno banjico
za vgradnjo pod ventile (opcija). Leve nizkošumne izvedbe
z vgrajenim 6 hitrostnim elektromotorjem, 3. rednim hladilnim
registrom iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel ter 1.
rednim grelnim registrom iste konstrukcije. Vgrajen
statično in dinamično uravnotežen centifugalni ventilator ima
zaprte ležaje in antivibracijske nosilce, omogoča odvod
toplote iz elektromotorja. Karakteristike konvektorja so
certificirane s strani EUROVENTA, maksimalna zvočna moč
33 dB(A) in maksimalni zvočni tlak 24 dB(A) v drugi hitrosti.
Maksimalne dimenzije konvektorja (dolžina/širina/višina):
985/225/630mm.
Tip SABIANA CARISMA CRC 43+1 MV CRY 4
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
€/
€
kpl
4
Objekt - POSLOVNI PAVILJON
OGREVANJE 75/550 C IN HLAJENJE 7/120C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
Tip SABIANA CARISMA CRC 53+1 MV CRY 5
kpl
12
Elektromot. tripotni regulacijski ventil za on-off
regulacijo pretoka skozi register primarnega
prenosnika toplote, skupaj z termoelektričnim
ON-OFF pogonom, pritrditvenim materialom in
zapornimi ventili.
SABIANA tip VBPS G (1-5)
kpl
2
Elektromot. tripotni regulacijski ventil za on-off
regulacijo pretoka skozi register primarnega
prenosnika toplote, skupaj z termoelektričnim
ON-OFF pogonom, pritrditvenim materialom in
zapornimi ventili.
SABIANA tip VBAS G (1-9)
kpl
2
registrom iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel ter 1.
rednim grelnim registrom iste konstrukcije. Vgrajen
statično in dinamično uravnotežen centifugalni ventilator ima
zaprte ležaje in antivibracijske nosilce, omogoča odvod
toplote iz elektromotorja. Karakteristike konvektorja so
certificirane s strani EUROVENTA, maksimalna zvočna moč
31 dB(A) in maksimalni zvočni tlak 22 dB(A) v drugi hitrosti.
Maksimalne dimenzije konvektorja.
(dolžina/širina/višina): 1200/225/630mm.
Minimalne tehnične zahteve:
V = 315 m3/h
Qh =: 1746 W (Tw=7/12°C, Tz=26°C, 30 % glikola),
Δph = 6,4 kPa,
Qg = 2005 W (Tw=75/55°C, Tz=20°C),
Δpg = 1,0 kPa,
N el = 61 W
Dodatna oprema:
Nogice za namestitev konvektorja PAP G(1-7).
Zbiralnik kondenzata BSV s priključno cevko in pritrdilnimi
elementi.
4
5
6
Elektromot.dvopotni regulacijski ventil za on-off
regulacijo pretoka skozi register primarnega
prenosnika toplote, skupaj z termoelektričnim
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
€/
€
ENOTO
SKUPNO
Objekt - POSLOVNI PAVILJON
OGREVANJE 75/550 C IN HLAJENJE 7/120C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
№
7
8
9
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
ON-OFF pogonom, pritrditvenim materialom in
zapornimi ventili.
SABIANA tip V2SC-G (1-5)
kpl
28
Digitalni nadometni stenski krmilni panel z LCD
zaslonom, ki omogoča s pomočjo ponavljalnika
ukazov regulacijo do 10 naprav in ima naslednje
funkcije: vklop/izklop, avtomatski ali ročni izbor
ene izmed 3. hitrosti ventilatorja, nastavitev
temperature, ročni ali daljinski preklop leto/zima,
možnost izklopa konvektorja preko daljinskega
signala.
SABIANA tip TMO-DI
kpl
10
Ponavljalnik ukazov za krmiljenje ventilatorskih
konvektorjev. Po en ponavljalnik za vsak konvektor
brez krmilnega panela.
SABIANA tip SEL-DI
kpl
6
kpl
64
kpl
1
Zvijave INOX cevi, z holandskimi priključki, izdelane
po detalju, in naročilu, "JELEN" ali enake kvalitete in
funkcionalnosti, skupno z tesnilnim materialom,
predvidene za vezo med zapornim in EM ventilom,
ter konvektorjem.
DN 15 , NP 10 (po 4 kom. za 4 cevni sistem)
10 Izbočeni skulpturni radiator , stenske
izvedbe, z ventili in priključki , pritrdilnim
materialom zapornimi čepi, odzračevalnimi
ventili in izpustnimi pipicami, ter podatki.
(Barvna varianta po izbiri arhitekta , po
katalogu proizvajalca)
Pozor : priključka zgoraj !
JAGA-IGUANA-ARCO
tip ARCW-180-051-001/54
dim. 519 x 1800 x 127 mm
11 Panelni enojni radiator , stenske
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
€/
€
ENOTO
SKUPNO
Objekt - POSLOVNI PAVILJON
OGREVANJE 75/550 C IN HLAJENJE 7/120C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
kpl
1
kpl
4
kpl
6
kpl
6
14 Radiatorske konzole JAGA
kpl
18
15 Zidni priklop radiatorja z vgrajenim ventilom
kpl
6
16 Hladilni razvodni cevovodi z toplotno izolacijo
Bakrena cev v palicah po EN 1057, skupaj s fazonskimi
kosi po EN 1254-1,-4,-5 in materialom za lotanje, ter
dodatkom za odrez, toplotno izolacijo Armaflex
ali Kajmanflex z zaprto celično strukturo, za dimenzije
cevovodov :
Φ 22 x 1,0
Φ 28 x 1,5
Φ 35 x 1,5
Φ 42 x 1,5
Φ 54 x 2,0
m
m
m
m
m
33
135
59
29
4
№
izvedbe, z ventili in priključki , pritrdilnim
materialom zapornimi čepi, odzračevalnimi
ventili in izpustnimi pipicami, ter podatki.
(Barvna varianta po izbiri arhitekta , po
katalogu proizvajalca)
JAGA-DECO-VERTICAL-DOUBLE
tip PHDW-053-220-233/18
dim. 2200 x 530 mm
JAGA-DECO-VERTICAL-SINGLE
tip PVSW-120-028-233/18
dim. 280 x 1200 mm
12 Radiatorska termostatska glava za radiatorje
z vgrajenimi ventili.
DN 15
13 Radiatorski ročni ventil z dvojno regulacijo.
DN 15
17 Kondenzni odvodni cevovodi z toplotno izolacijo
Bakrena cev v palicah po EN 1057, skupaj s fazonskimi
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
€/
€
ENOTO
SKUPNO
Objekt - POSLOVNI PAVILJON
OGREVANJE 75/550 C IN HLAJENJE 7/120C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
kosi po EN 1254-1,-4,-5 in materialom za lotanje, ter
dodatkom za odrez, toplotno izolacijo Armaflex
ali Kajmanflex z zaprto celično strukturo, za dimenzije
cevovodov :
Φ 22 x 1,0
Φ 28 x 1,5
Φ 35 x 1,5
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
m
m
m
36
17
5
18 Ogrevalni cevovodi z toplotno izolacijo
Bakrena cev v palicah po EN 1057, skupaj s fazonskimi
kosi po EN 1254-1,-4,-5 in materialom za lotanje, ter
dodatkom za odrez, toplotno izolacijo Armaflex
ali Kajmanflex z zaprto celično strukturo, za dimenzije
cevovodov :
Φ 18 x 1,0
Φ 22 x 1,0
Φ 28 x 1,5
Φ 35 x 1,5
m
m
m
m
288
8
223
4
19 Magistralni cevovodi z toplotno izolacijo
Vertikale v jašku in razdelilni postaji
Brezšivna črna cev za varjenje po EN10255, skupaj z
varilnimi loki po DIN2605 (R=1,5 D), reducirnimi kosi po
DIN 2616, z varilnim materialom in dodatkom za odrez,
toplotno izolacijo Armaflex ali Kajmanflex z zaprto
celično strukturo, ter čiščenje, prepihavanje,
nazivne velikosti;
DN 32
DN 65
m
m
5
5
m
77
20 Unipipe - aluplast večplastna cev, predvidena za ogrevne
in hladilne razvode v tleh objekta, ter lokalni priključki,
kompletno s spojnim materialom, reducirkami in fitingi,
tesnilnim materialom, pritrdilnim materialom, ter
tesnilnim materialom, ter dodatkom za odrez, kot sledi :
Za ogrevne razvode, skupno z 6 mm izolacijo
Armstrong tipa "ITS"
16 x 2 mm
Za hladilne razvode, skupno z 9 mm izolacijo
Armstrong tipa "AF", 25 x 2,5 mm
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
€/
€
ENOTO
SKUPNO
Objekt - POSLOVNI PAVILJON
OGREVANJE 75/550 C IN HLAJENJE 7/120C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
25 x 2,5 mm
30 x 2,5 mm
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
m
m
66
8
kom
kom
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
70
2
2
7
2
0
3
m
5
kom
10
kpl
4
21 Poševnosedežni regulacijski ventil z navojnimi priključki
ter nastavki za merjenje diferenčnega tlaka, namenjen za
fino regulacijo pretoka, kompletno s tesnilnim materialom.
DN 32
DN 65
22 Krogelna pipa z obojestranskim navojem NP 6,
z ali brez izpustne pipice.
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
23 Plastična gibljiva cev, namenjena za povezavo
ventilatorskih konvektorjev s fiksnim cevovodom za
odvod kondenza, kompletno z objemkami in ostalim
tesnilnim materialom.
24 Zaščitne jeklene cevi, na prebojih skozi stene/stropove,
antikorozijsko zaščitene, ter vmesne stene zapolnjene
z izolacijsko maso
Od DN 25 do DN 100
0
25 Termometer s skalo 0 - 120 C in zaščitno navojno
stročnico, kotna izvedba.
DN 15
26 Hidrometer za območje 0 - 10 bar-ov, premer
indikatorja 100 mm, s tropotno preizkusno pipo.
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
€/
€
ENOTO
SKUPNO
Objekt - POSLOVNI PAVILJON
OGREVANJE 75/550 C IN HLAJENJE 7/120C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
kpl
4
kpl
kpl
1
1
28 Avtomatski odzračevalec
kom
32
29 Odzračevalna posoda, izdelana iz brezšivne bakrene
cevi, z bombiranimi pokrovi, z navojnim priključkom
DN 10, za PN 6, vključno z varilnim in tesnilnim
materialom.
kpl
4
kom
4
kom
4
32 Antikorozijska zaščita cevovodov, izvedena z dvakratnim
premazom antikorozijske barve, po predhodnem
očiščenju cevovodov.
m2
2
33 Finalno barvanje vidnih cevovodov,
z temperaturno obstojnim lakom.
m2
0,5
34 Tipske podpore za cevni razvod hladne vode (do 7°C),
narejene od enega proizvajalca, iz antikorozivno
zaščitnega jekla, komplet z ustreznim vijačnim in
pritrdilnim materialom za montažo v betonsko steno
ali strop, skupaj z ustreznim izolacijskimi vložki.
kpl
93
№
DN 15
27 Lovilnik nesnage NP 6 z obojestranskim navojem
DN 32
DN 65
30 Aksialni kompenzator z 50% prednapetjem pri montaži
predviden za hladivo 66% vode, 34 % atifrogena.
DN 32Δl = 10 mm
31 Aksialni kompenzator z 50% prednapetjem pri montaži
predviden za instalacijo ogrevanja.
DN 15 Δl = 10 mm
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
€/
€
ENOTO
SKUPNO
Objekt - POSLOVNI PAVILJON
OGREVANJE 75/550 C IN HLAJENJE 7/120C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
35 Pritrdilni obešalni in spojni material tipske izvedbe,
vse z galvanizirano zaščito proti rjavenju.
kg
18
36 Priključitev kondenza v vertikalne razvode meteorne
vode
kpl
7
37 Označevanje instalacije z napisnimi ploščicami po
DIN 2404.
kpl
1
Od DN 25 do DN 65 ( 4 x 2 m)
m
8
39 Navodila obratovanja in vzdrževanja (POV), ter
sheme sistemov (plastificirane, v okvirju, ter
obešene na steno instalacijske postaje)
kpl
1
40 Gradbena pomoč instalaterjem,
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
Pavšalno
h
66
41 Hladni tlačni preizkus cevovodov po DIN 18380, po
predhodnem temeljitem izpiranju cevovodov in
toplotni preizkus na max.in min. temperaturo.
kpl
1
42 Meritve pretokov in regulacija armatur.
kpl
1
43 Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela
kpl
1
№
38 Prestavitev cevovodov v instalacijskem jašku zaradi
poteka novih vertikalnih prezračevalnih kanalov
1. nadstropja, skupno z polnenjem in praznenjem
sistemov, antikorozijsko zaščito, ter toplotno izolacijo.
Hrorizontalni cevovodi ogrevanja in hlajenja vodeni iz
jaška pod strop 1. nadstropja.
44 Poskusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti:
- polnjenje cevovodov
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
€/
€
ENOTO
SKUPNO
Objekt - POSLOVNI PAVILJON
OGREVANJE 75/550 C IN HLAJENJE 7/120C
Ogrevni medij : Voda 100%
Hladilni medij : Mešanica vode 70% in etilen glikola 30 %
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
OGREVALNA IN HLADILNA INSTALACIJA
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
kpl
1
45 Nepredvidena dela obračunana po dejanskih stroških
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
Pavšalno
h
30
46 Koordinacija in tolmačenje projektne dokumentacije
izvajalcem. Navedeno delo se izvrši na željo in
poziv izvajalca, ob soglasju nadzornega organa,
ter vpisom v GD izvajalca. Obračun in plačilo
promptno za pretekli mesec. Obračunava se vsaka
začeta ura.
Odgovorni projektant (50€/h)
Ocena
h
12
47 Usposobitev osebja za vzdrževanje in upravljanje sistema
kpl
1
48 Projekt izvedenih del (PID) ... 4x Načrt in
1x CD - Specifikacije in risbe
kpl
1
49 Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški.
%
3
№
- hlajenje vode na predpisano temp.
- pregled instalacije
- ureguliranje armatur
- meritve tlakov in temperatur
Poskusno obratovanje traja 72 ur.
Skladno s SIST EN 12599
SKUPNO €
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
€/
€
ENOTO
600
SKUPNO
600
POSLOVNI PAVILJON - NADZIDAVA OBJEKTA
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA OBJEKTA
№
1
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA
Dobava in montaža dovodno-odvodne klimatske naprave
Tip : NOVENCO ZCF 5
z nosilnim podstavkom, rotacijskim rekuperatorjem toplote,
dvoetažne, notranje izvedbe, z dvostenskimi paneli iz jeklene
pocinkane pločevine z vmesnim slojem toplotne in akustične
izolacije debeline 55 mm
Sestava funkcijskih enot in tehnične karakteristike:
Dovod zraka:
(opis delov si sledi v smeri toka svežega zraka)
-Zajemna enota z vstopno žaluzijo in ON/OFF krmiljenim
pogonom na vzmet.
-Filtrirna enota z vrati in vrečastimi filtrom F5.
-Enota za vračanje odpadne toplote z rotacijskim
rekuperatorjem toplote, s frekvenčno vodenim
elektromotorjem:
Zimsko obratovanje
dovodna stran:
Vdo = 840 m3/h
tzv = -13 °C, 90% r.v.
odvodna stran:
Vod = 770 m3/h
tzv = 20 °C
Toplotni izkoristek = 82 %
-Ventilatorska enota: direktno gnani enostransko sesajoči
centrifugalni ventilator, pretok zraka: 840 m3/h
dpext= 300 Pa,
elektromotor s PTC zaščito in vgrajenim frekvenčnim
pretvornikom, 1x230 V, 50 Hz, Pel=0,75 kW. Vključno z
vrati in varovanjem pred odprtjem vrat, gumijastimi
protivibracijskimi podstavki in motornim zaščitnim stikalom.
- Elektro grelna enota z štiristopenjskim elektro grelcem
.Stopenjske toplotne moči 1 + 1 + 2 + 4 kW.
Pretok zraka 840 m3/h
-Hladilna enota z vodnim izmenjevalcem toplote, zbiralno
posodo za kondenzat, sifonom in tripotnim ventilom z
zvezno krmiljenim pogonom.
Medij : Voda 70 % / glikol 30 %
Pretok zraka 840 m3/h.
Temperatura vode 7/12 °C
Minimalna hladilna moč 3,5 kW.
Hladilna črpalčno regulirna proga v sestavi :
Črpalka Grundfos
V = 0,6 m3/h
Δp = 19 Kp
N el = 55 W
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
MERSKA
KOLI-
CENA/
CENA/
ENOTA
ČINA
ENOTO
SKUPNO
POSLOVNI PAVILJON - NADZIDAVA OBJEKTA
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA OBJEKTA
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
MERSKA
KOLI-
CENA/
CENA/
ENOTA
ČINA
ENOTO
SKUPNO
kpl
1
Dobava in montaža električnega razdelilnika klimatske
naprave za pripravo zraka, vključno z vso potrebno
opremo za delovanje in priključitev na daljinski krmilni
panel za vodenja in nadzor sistema. Vključno z ožičenjem
vseh elementov v sklopu naprave.
Tip : NOVENCO ZCF 5
kpl
1
Regulacijski elementi klimatske naprave za pripravo
zraka v sistemu:
- kanalsko tipalo za temperaturo 4x
- tlačno stikalo 4x
- priključitev regulacijskih loput 4x
- protizmrzovalni termostat (+5 st. C) 1x
- kanalski preklopni termostat 1x
- WEB server
kpl
1
Tropotni EM ventil
V = 0,6 m3/h
Δp = 7 Kp
Kvs = 1,9
Zaporni kroglični ventl DN 25 ... 3 kom.
Regulirni ventil DN 25 ... 1 kom.
Lovilec nesnage DN 25 ... 1 kom.
Termometer ... 2kom.
Manometer ... 2 kom.
Avtomatski odzračevalec ... 1 kom.
Odvod zraka :
(enote si sledijo v smeri povratnega zraka)
-Filtrirna enota z vrati in vrečastimi filtrom F5.
-Enota za vračanje odpadne toplote s rotacijskim
rekuperatorjem toplote (opis pri dovodu zraka).
Ventilatorska enota: direktno gnani enostransko sesajoči
centrifugalni ventilator,
pretok zraka: 770 m3/h,
dpext= 250 Pa,
elektromotor s PTC zaščito in vgrajenim frekvenčnim
pretvornikom, 1x230 V, 50 Hz, Pel=0,75 kW.
Vključno z vrati in varovanjem pred odprtjem vrat,
gumijastimi protivibracijskimi podstavki in motornim
zaščitnim stikalom.
-Izstopna enota z izstopno žaluzijo in ON/OFF krmiljenim
pogonom.
Maksimalne dimenzije naprave brez toplotnih prenosnikov:
D = 1.620 x 770 x 1.075 mm.
2
3
POSLOVNI PAVILJON - NADZIDAVA OBJEKTA
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA OBJEKTA
№
4
5
6
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
MERSKA
KOLI-
CENA/
CENA/
ENOTA
ČINA
ENOTO
SKUPNO
Kulisni dušilnik zvoka sestavljen iz pravokotnega ohišja
iz pocinkanega jekla in zvočnih kulis iz mineralne volne z
zaščitno plastjo iz steklenih vlaken črne barve širine
maksimalno 100 mm in razmak med kulisami je
minimalno 200 mm.
Roccheggiani ZSR 600 x 600 L = 1640 mm
kpl
2
Ventilator za odvod zraka, z centrifugalnim ventilatorjem,
z naprej zakrivljenimi lopaticami, toplotno in akustično
zaščito ohišja in termično zaščito elektromotorja. Nizko
šumna izvedba.
Z montažnim pritrdilnim in tesnilnim materialom ter z :
- Fleksibilnimi priključki DN 160 mm.... 2 kom
- Hitrimi spojkami FK 160 ....................4 kom
- Protipovratno loputo RSK 160 .......... 1 kom
- Zunanjo rešetko IGC 160 ................. 1 kom
- Petstopenjsko stikalo hitrosti ............ 1 kom
tip RTRE 1,5
- Amortizerji vibracij ........................... 4 kom
Tip SYS KVK 160 L
V=
195 m3/h (3. brzina)
Δp = 160 Pa
N=
134 W (0,59 A, 230 V)
Zvočni tlak na 3 m = 39 dB(A)
G=
11,8 kg
kpl
1
kpl
1
Prezračevalni ventilator proizvajalca OERRE,
pimeren za stensko ali stropno montažo, ter z
z visokimi performansami pretoka zraka ob nizki
porabi energije, z intervalno nastavljivim časovnim
relejem ( 2 - 20 min.), ter senzorjem prisotnosti oseb,
(vklop ob zaznavi gibanja, ter izklop v nastavljivem roku
časovnega releja), izdelan v skladu s standardom
EN 60355 - 2 - 80, skupno z tesnilnim in pritrdilnim
materialom, ter obvezno protipovratno loputo.
Lociran v prostoru čistil 2. Nadstropja
Tip OERRE serija SILENTE, Senzor model , kode
OW 866 - 6, ter podatki :
V = 50 do 65 m3/h
N el = 19 W
V - Hz = 220-240 V, 50 Hz
dB (A) 3m = 36,0dB
D kan. = Φ 98 mm
D vent. = 184 x 184 x 101,5 mm
G = 0,9 kg
7
Ventilator nape čajne kuhinje
V sklopu dobave opreme
POSLOVNI PAVILJON - NADZIDAVA OBJEKTA
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA OBJEKTA
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA
№
N=
8
9
10
11
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
MERSKA
KOLI-
CENA/
CENA/
ENOTA
ČINA
ENOTO
SKUPNO
100 W
čajne kuhinje
Vrtinčni difuzor, z visoko indukcijo dovoda zraka v
prostor, z priključno komoro (z razpršilno mrežico in
regulacijsko loputo), z kvadratno masko in difuzijskim
obročem, barvano v RAL 9010 (oziroma po zahtevi
arhitekta), pri pritrditvi vzeti v obzir, da bo spuščen
strop tipa "Armstrong) , vse skupno z montažnim
materialom
Predviden za dovod zraka :
OD - 4 - /KO / Z / S / M
Velikost 400
V = 120 m3/h
Δp = 15 Pa
kpl
4
Vrtinčni difuzor, z visoko indukcijo odvoda zraka iz
prostora, s priključno komoro (z razpršilno mrežico in
regulacijsko loputo), z kvadratno masko in difuzijskim
obročem, barvano v RAL 9010 (oziroma po zahtevi
arhitekta), pri pritrditvi vzeti v obzir, da bo spuščen
strop tipa "Armstrong) , vse skupno z montažnim
materialom.
Predviden za odvod zraka :
OD - 4 - /KO /A/ S / M
Velikost 400
V = 120 m3/h
Δp = 15 Pa
kpl
4
Linijski difuzor, z visoko indukcijo dovoda zraka v
prostor, z priključno komoro (z razpršilno mrežico in
regulacijsko loputo), z masko izdelano iz eloksiranih
aluminijskih profilov v katere so vstavljeni valjčni
usmerniki za poljubno nastavljeno željeno smer
vpihovanja, z povezovalno ploščico za sestavo
difuzorjev v večje dolžine
Predviden za dovod zraka :
LD 13 O/1/F/K/M/S/P/I L= 2000 mm
V = 120 m3/h
Δp = 4 Pa
kpl
3
Linijski difuzor, z visoko indukcijo odvoda zraka v
prostor, z priključno komoro (z razpršilno mrežico in
regulacijsko loputo), z masko izdelano iz eloksiranih
aluminijskih profilov z povezovalno ploščico za
sestavo difuzorjev v večje dolžine
Predviden za odvod zraka :
LD 13 O/1/F/K/M/S/P/I L= 2000 mm
V = 120 m3/h
Δp = 4 Pa
kpl
3
POSLOVNI PAVILJON - NADZIDAVA OBJEKTA
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA OBJEKTA
№
12
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA
MERSKA
KOLI-
CENA/
CENA/
ENOTA
ČINA
ENOTO
SKUPNO
kpl
3
Pravokotna požarna loputa z EM pogonom
tip PL-19-K90/E16 BLF 230 T/DO/L
vel. 400 x 200 mm, L = 400 mm
kpl
2
Pravokotna požarna loputa z EM pogonom
tip PL-19-K90/E16 BLF 230 T/DO/D
vel. 400 x 200 mm, L = 400 mm
kpl
2
Pravokotna požarna loputa z EM pogonom
tip PL-19-K90/E16 BLF 230 T/DO/D
vel. 300 x 150 mm, L = 400 mm
kpl
3
Okrogla požarna loputa z EM pogonom
tip PL-20-K90/E16 BLF 230 T/DO
vel. Φ150 mm, L = 300 mm
kpl
2
Okrogla požarna loputa z EM pogonom
tip PL-20-K90/E16 BLF 230 T/DO
vel. Φ100 mm, L = 300 mm
kpl
2
Pravokotna dušilna loputa z EM pogonom
tip DL/B2 (LM 220 A)
vel. 250 x 160 mm, L = 310 mm
kpl
4
Okrogla dušilna loputa z EM pogonom
tip DL-2/B2 (LM 220 A)
vel. Φ125 mm, L = 100 mm
kpl
2
Odvodni prezračevalni odsesovalni ventil, izdelan iz ABS
materiala, z reguliacijo kapacitete,kompletno z montažnim
materialom, dekorativne izvedbe.
(Barvna niansa vidnega dela ventila, po zahtevi
arhitekta)
(Sanitarije obeh etaž)
PV - 5 - DEKO / RP-M vel. 100
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
14
14.1
14.2
15
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
Požarna loputa z elektromotornim pogonom,
atestirana po standardih Onorm 3800 B Teil 1 in 2,
ter Onorm M 7625, kompletno z loputo, vzmetjo
in ležaji, kot sledi :
Dušilna loputa z elektromotornim pogonom,
zapiralnim mehanizmom (ON/OFF), z zunanjim
gumijastim tesnilom in zunanjo izolacijo, kot
sledi :
Rešetke za izenačevanje tlakov, montirane v
vratih prostorov v podtlaku, z prečnimi lopaticami v obliki
POSLOVNI PAVILJON - NADZIDAVA OBJEKTA
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA OBJEKTA
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
MERSKA
KOLI-
CENA/
CENA/
ENOTA
ČINA
ENOTO
SKUPNO
kpl
kpl
6
1
kpl
2
Polno gibljiva izolirana cev, z jedrom iz Alu cevi, ter
ojačana z jekleno spiralo, z vmesno izolacijo, ter
zunanjim Alu oplaščenjem, skupno z spojnim in nosilnim
materialom.
Φ 200 mm
m
6
Prestavitev obstoječega ventilatorja iz obstoječega
podstrešja v novo podstrešje nadzidave.
Cevni kanalski ventilator za odvod zraka za montažo na
kanal, s pritrdilnim, tesnilnim in prehodnim materialom ter z
- termično zaščito elektromotorja
- Fleksibilnimi priključki DS 30-15.... 2 kom
- protipovratno loputo
- Zunanjo žaluzijo
- Thyristorjem kontrole hitrosti MTY
- Hitrimi spojkami FK ........................2 kom
Tip Kanalflakt RS 30 - 15
N=
80 W(0,35 A, 230 V)
D=
300 x 150 x 402 mm
G=
7 kg
kpl
2
Dušilca zvoka za zgoraj navedena ventilatorja
Tip Kanalflakt LDR 30 - 15
Čelna površina A = 0,045 m2
BxHxL = 300 x 150 x 950 mm
G = 10 kg
kpl
2
črke "V", finalno barvane, kompletno z montažnim
materialom. (V kolikor se investitor odloči za
varianto spodrezanih vrat, se pozicija črta)
AR - 4 - P
AR - 4 - P
15
325 x 125 mm
425 x 125 mm
Prezračevalna rešetka iz aluminija, predvidena za odvod
zraka, z posamično nastavljivimi vodoravnimi in navpičnimi
lamelami in skrito vijačno pritrditvijo.
Predvidena za prezračevanje stopnišča.
AR - 18 / 2 300 x 150 mm
16
17
18
19
Strešni nastavki, predvideni za odvod izrabljenega zraka
iz pomožnih prostorov, kompletno z dvojnim kolenom
0
( a = 120 ) , mrežico proti mrčesu, minimalne višine do
spodnjega roba odvoda zraka 500 mm, tesnilnim in
pritrdilnim materialom, izvedeno hidroizolacijo na
preboju strehe, ter nosilnimi nastavki
(Predvideno za odvod zraka iz prostora čajne kuhinje
Samo prestavitev
POSLOVNI PAVILJON - NADZIDAVA OBJEKTA
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA OBJEKTA
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
MERSKA
KOLI-
CENA/
CENA/
ENOTA
ČINA
ENOTO
SKUPNO
kpl
2
kpl
2
Izdelava in montaža čistilnih revizijskih odprtin v
prezračevalnih kanalih ustrezne dimenzije, kompletno
z tečaji , tesnili po obodu ter ustreznim zapiralnim
mehanizmom.
kpl
16
Izdelava in montaža ročnih regulacijskih loput za montažo
v kanal kompletno z osjo, tečaji, ročko in mehanizmom
za fiksiranje
kpl
8
Začni kanali, izdelani iz galvanizirane pločevine ,
izdelani po DIN 24190 do 24195, vključno z
nastavitvenimi loputami ter vsem pripadajočim
materialom.
kg
1257
kpl
kpl
kpl
2
2
4
kg
42
in čistil II. nadstropja)
DN 100
20
Prestavitev obstoječih strešnih nastavkov iz obstoječega
podstrešja v novo podstrešje nadzidave.
Strešni nastavki, predvideni za odvod izrabljenega zraka
iz pomožnih prostorov, kompletno z dvojnim kolenom
( a = 120 0) , mrežico proti mrčesu, minimalne višine do
spodnjega roba odvoda zraka 500 mm, tesnilnim in
pritrdilnim materialom, izvedeno hidroizolacijo na
preboju strehe, ter nosilnimi nastavki
(Predvideno za odvod zraka iz prostora čajne kuhinje
in čistil I. nadstropja)
Samo prestavitev
DN 100
21
22
23
24
Fiksne Alu zaščitne rešetke, kot zaščita pred dežjem
in insekti, izdelana iz vlečnih Alu profilov z galvansko
zaščito, posebno oblikovanih prečnih lopatic, zaščitne
mreže iz pocinkane žice, za pritrditev direktno na
kanal (nameščene na izstopnih odprtinah)
tip AZR - 2
tip AR
tip AR
25
26
400 x 200 mm
300 x 150 mm
Φ 100 mm
Pritrdilni obešalni in spojni material iz profilnega jekla
z 2 x osnovnim antikorozijskim opleskom (po predhodnem čiščenju) ter finalnemu lakiranju.
Toplotna izolacija zračnih kanalov v objektu, izvedena
iz samougasljive, parazaporne izolacije, z koeficientom
POSLOVNI PAVILJON - NADZIDAVA OBJEKTA
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA OBJEKTA
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA
MERSKA
KOLI-
CENA/
CENA/
ENOTA
ČINA
ENOTO
SKUPNO
toplotne prevodnosti min 0,04 W/mK debeline 12mm.
m2
83
Toplotna izolacija kanalov, zunanjega in odpadnega
zrak, izvedena iz samougasljive, parozaporne izolacije, z zaprto celično strukturo, minimalne toplotne
prevodnosti 0,04 W/mK, odporno proti zmrzali in
ostalim vremenskim vplivom, debeline 19mm.
m2
48
Merjenje in volumska nastavitev vseh dovodnih in odvodnih elementov prezračevanja, odsesovanja in klimatizacije.
kpl
1
29
Napisne ploščice in označitve, po DIN 2404.
kpl
1
28
Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov, po
predhodnem čiščenju in grundiranju
m2
2
kpl
1
kpl
1
kpl
kpl
6
1
kpl
33
h
45
№
27
28
30
31
32
Navodila obratovanja in vzdrževanja, ter
sheme sistemov (plastificirane, v okvirju, ter
obešene na steno instalacijske postaje)
Pripravljalna dela, zarisovanje, vregulacije elementov
tlačni preizkus, zaključna dela in preizkusni pogon.
Izvedba odprtin v vratih, za montažo rešetk, z naročilom
pri izvajalcu montaže vrat
(Dimenzije odprtin, pri dobavi rešetk, preveriti !)
Za dim. rešetke :
Za dim. rešetke :
33
34
325 x 125 mm
425 x 125 mm
Demontaža obstoječih odvečnih instalacij, ter odvoz
na deponijo, oddaljenosti do 12 km. :
Nepredvidena dela, oziroma skrita dela, po
klasifikaciji rekonstrukcij objektov, vključno
z eventuelnimi cevnimi prevezavami, potrebnim
materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter
obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
pavšalno
35
Koordinacija in tolmačenje projektne dokumentacije
POSLOVNI PAVILJON - NADZIDAVA OBJEKTA
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA OBJEKTA
№
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
INSTALACIJA PREZRAČEVANJA
izvajalcem. Navedeno delo se izvrši na željo in
poziv izvajalca, ob soglasju nadzornega organa,
ter vpisom v GD izvajalca. Obračun in plačilo
promptno za pretekli mesec. Obračunava se vsaka
začeta ura.
Odgovorni projektant (50€/h)
Ocena
MERSKA
KOLI-
CENA/
CENA/
ENOTA
ČINA
ENOTO
SKUPNO
h
6
36
Usposobitev osebja za vzdrževanje in upravljanje sistema
kpl
1
37
Projekt izvedenih del (PID) ... 4x Načrt in
1x CD - Specifikacije in risbe
kpl
1
materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter
obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
h
80
Transportni in ostali splošni stroški.
%
3
38
39
Gradbena pomoč instalaterjem, vključno z
.
SKUPNA CENA €
300
300
POSLOVNI PAVILJON - NADZIDAVA
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
№
1
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
VODOVODA IN VERTIKALNE KANALIZACIJE
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
ENOTA
KOLI-
€/
€
ČINA
ENOTO
SKUPNO
Kompletno stranišče, sestoječe iz:
straniščne školjke, bele barve s stranskim/spodnjim
odvodom.
Oprema straniščne školjke, sestoječe iz :
dvojnega sedeža, gumijastih manšet,
tesnenje izpiralnega cevovoda, gumijastega
tesnila , nosilne konstrukcije Geberit z
pritrdilnim materialom, vodnega rezervoarja
za izpiranje, izdelanega iz trdega PVC-ja za
podometno montažo,vključno z
odsesovalno in dotočno armaturo izpiralno
cevjo, izdelano iz trdega polivinil-klorida,
bele barve kotnega ventila 1/2"-3/8",
vključno s tlačno plastično gibljivo
cevjo z dvema holandcema R 3/8".
(Tip po izbiri arhitekta in investitorja)
kompletno
2
kom.
2
kom.
1
Zidni umivalnik iz sanitarnega porcelana bele
barve, dimenzije 520x370 mm, skupaj z
stoječo enoročno mešalno baterijo s
premičnim izpustom dim. 1/2", vključno z
dvema ravnim enoročnima regulacijskima
ventiloma 1/2", odtočnim ventilom in
pokromanim "S" sifonom dim 5/4"
(Tip po izbiri arhitekta in investitorja)
V prostoru čistil !
kompletno
4
3
Vgradni umivalnik iz sanitarnega porcelana bele
barve, dimenzije 640x475 mm, skupaj z
stoječo enoročno mešalno baterijo s
premičnim izpustom dim. 1/2", vključno z
dvema ravnim enoročnima regulacijskima
ventiloma 1/2", odtočnim ventilom in
pokromanim "S" sifonom dim 5/4"
(Tip po izbiri arhitekta in investitorja)
kompletno
3
kom.
Zidna pisoarna školjka, iz sanitarne keramike
POSLOVNI PAVILJON - NADZIDAVA
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
VODOVODA IN VERTIKALNE KANALIZACIJE
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
ENOTA
KOLI-
€/
€
ČINA
ENOTO
SKUPNO
bele barve, kompletno z brezkontaktno,
elektronsko krmiljeno napravo za splakovanje,
v kompaktni izvedbi, senzor v krmilni napravi
ND 15 zidnega podometnega ventila sifona
ND 32 in odtočnega ventila
(Tip po izbiri arhitekta in investitorja)
kompletno
5
kom.
2
kom.
1
kom.
1
Ogledalo s okvirjem in montažnim materialom
kpl.
3
Držalo za papirnate brisače, izdelano iz
nerjavnega jekla, z pritrdili
kpl.
3
Držalo za toaletni papir, izdelano iz
nerjavnega jekla, z pritrdili
kpl.
3
Etažera z pritrdili
kpl.
3
Fajančevinasti trokadero z rešetko, bele barve
s spodnjim odtokom DN 100, z zidno enoročno
mešalno baterijo DN 15 s premičnim izlivom,
tesnilni in pritrdilni material.
(Tip po izbiri arhitekta in investitorja)
kompletno
6
Priključki za enojno pom. korito, sestoječe iz:
enoročne mešalne baterije stoječe izvedbe
dim. 1/2" in premičnim izpustom s
perlatorjem.
PVC "S"-sifona dimenzije ND 40
odtočnega ventila za korito dim. 5/4"
dveh ravnih enoročnih reg. ventilov
dim.1/2".
kompletno
7
8
Drobni sanitarni material, kot sledi :
(Tipi po izbiri arhitekta in investitorja)
Zidni EURO hidrant, s kolutom in oblikovno stabilnim
premerom cevi, za gasilstvo in amatersko uporabo, s
POSLOVNI PAVILJON - NADZIDAVA
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
№
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
VODOVODA IN VERTIKALNE KANALIZACIJE
ENOTA
KOLI-
€/
€
ČINA
ENOTO
SKUPNO
priljučkom na mokro vodovodno omrežje, omarica iz
dekapirane pločevine antikorozijsko zaščitena z ekolakom
(prašno lakiranje), v rdečem barvnem tonu (RAL 3000),
Vratca z Alu zapiralom in oplombo, s piktogramom
koluta v flourescenčni barvi, certifikatom ZAG, ter
pripadajočo opremo, kot sledi :
- Priključni zasun DN 25
- Cevni element DN 25
- Kolut z dvema ploščama in bobnom,finalno lakirano
(prašno lakiranje), v rdeči barvi (RAL 3000),
- Cev z oblikovno stabilnim premerom po EN 694/A
dolžine 30 m in priključki DN 25
- EURO ročnik po EN 671/1, z označbo položaja
(zaprto, curek, prha)
Kompletno z montažnim materialom
9
12
kpl.
kpl.
1
2
kpl.
15
kom.
kom.
kom.
kom.
2
2
2
1
Zvijava cev , predvidena za povezavo priključka odvoda
kondenzata od konvektorja, na talni odvod kondenzata,
skupno s spojnim in tesnilnim materialom, ter dodatno
zunanjo toplotno izolacijsko cevjo.
DN 20 do DN 25
11
1
Ročni protipožarni aparat, kompletno z nosilnim
zidnim obešalom
6 kg..........tip S "6"
9 kg..........tip S "9"
10
kpl.
Ventil ravni enoročni, izdelan iz medenine,
z navojnimi priključki NP 10, za toplo in
hladno vodo
1/2"
3/4"
1"
2"
Cevi izdelane iz jekla za cevni navoj,
varjene ali brezšivne, galvanizirane s
cinkom, oblika-mere-material-pritiski in
izdelava po predpisih, srednjetežke,
DN 15
DN 20
DN 25
DN 50
POSLOVNI PAVILJON - NADZIDAVA
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
№
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
VODOVODA IN VERTIKALNE KANALIZACIJE
ENOTA
KOLI-
€/
€
ČINA
ENOTO
SKUPNO
vsi fazovni pocinkani kosi iz temper litine,
oblika-mere-pritisk in izdelava po JUS-u
(cevi odgovarjajo po DIN 2440, fazonski
kosi po DIN 2950)
Kompletno z ustrezno izolacijo !
Vključno z vertikalmi vodenimi v klet !
1/2" x 2,65 mm
3/4" x 2,65 mm
1" x 3,25 mm
2" x 3,65 mm
DN 15
DN 20
DN 25
DN 50
m
m
m
m
77
18
4
9
DN 15
kom.
3
Držala, obešala, izdelana iz jekla, po izdelavi
minizirana, vključno z vijačnim in drobnim
montažnim materialom
kg
5
15
Klorni šok ter bakteriološka analiza vode
kpl.
1
16
Priključitev na obstoječo instalacijo sanitarne tople
in hladne vode, ter recirkulacije
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
1
1
1
1
kpl.
1
13
14
Avtomatski dozračno/odzračni ventil NP 10,
predviden na najvišjih mestih dvižnih vodov
tople, hladne vode in recirkulacije, kompletno
s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
1/2" x 2,65 mm
3/4" x 2,65 mm
1" x 3,25 mm
2" x 3,65 mm
17
18
DN 15
DN 20
DN 25
DN 50
Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje
tras-držal-obešal in sanitarnih elementov,
polnjenje, izpiranje, tlačni preizkus z
hladnim vodnim tlakom, preizkusni pogon,
dezinfekcija tlačnih cevovodov z ustreznim
sredstvom
Demontaža in odvoz na deponijo oddaljenosti do 12 km
obstoječih odvečnih instalacij in opreme,
POSLOVNI PAVILJON - NADZIDAVA
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
VODOVODA IN VERTIKALNE KANALIZACIJE
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
ENOTA
KOLI-
€/
€
ČINA
ENOTO
SKUPNO
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
kpl.
1
19
Navodila obratovanja in vzdrževanja
kpl.
1
20
Koordinacija in tolmačenje projektne dokumentacije
izvajalcem. Navedeno delo se izvrši na željo in
poziv izvajalca, ob soglasju nadzornega organa,
ter vpisom v GD izvajalca. Obračun in plačilo
promptno za pretekli mesec. Obračunava se vsaka
začeta ura.
Odgovorni projektant (50€/h)
Ocena
kpl.
1
h
4
21
Usposobitev osebja za vzdrževanje in upravljanje sistema
kpl.
1
22
Projekt izvedenih del (PID) ... 4x Načrt in
1x CD - Specifikacije in risbe
kpl.
1
Nepredvidena dela obračunana po dejanskih stroških
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
Pavšalno
h
22
Gradbena pomoč instalaterjem,
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
Pavšalno
h
25
Transportni in ostali splošni stroški
%
3
23
24
25
VODOVODNA INSTALACIJA - SKUPNO €
VERTIKALNA KANALIZACIJA
1
Kanalizacijske cevi in fazonski kosi,
izdelani iz trdega polivinil klorida
200
200
POSLOVNI PAVILJON - NADZIDAVA
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
VODOVODA IN VERTIKALNE KANALIZACIJE
(PVC-ja) po DIN 19531, na obojke,
zatesnjeno z gumijastimi tesnili
(obročki, manšete). Vključno z
mazalnim sredstvom.
2
3
4
5
6
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
8
KOLI-
€/
€
ČINA
ENOTO
SKUPNO
ND 50
ND 70
ND 100
m
m
m
9
16
2
ND 70
ND 100
m
m
16
13
DN 100
kom.
2
kom.
3
kg
5
kpl.
2
kpl.
1
Kanalizacijske cevi in fazonski kosi,
izdelani iz nodularne litine,z zvočno izolacijo
zatesnjeno z gumijastimi tesnili, vključno z
tesnilnim sredstvom ter pomožnim materialom.
( V spuščenem stropu nadstropja in vertikale )
Strešna kapa za zaključek odzračevalne
PVC-cevi, izdelana iz PVC-ja z nastavkom za
PVC-obojko, vključno z utorom, tesnilnim
gumijastim obročem in mazalnim sredstvom
PVC talni sifon z horizont/vert. odtokom
F 70, z bakrenim tulcom in pokromano rešetko
dim. 15x15 mm kompletno
Držala in obešala za kanalizacijske cevi,
tipske izvedbe, z tipskimi nosili in
objemkami katere imajo elastične podložke
(mehki PVC), obešala in držala izdelana kot
toga ali gibljiva zveza, vključno ves vijačni
in ostali drobni montažni material
Priključitev na obstoječo instalacijo kanalizacije
DN 100
7
ENOTA
Pripravljalna dela, zarisovanje tras, držal,
obešal, pregled in preizkus instalacije
Gradbeno obrtniška dela , kot pomoč instalaterjem, za
POSLOVNI PAVILJON - NADZIDAVA
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA
№
9
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
VODOVODA IN VERTIKALNE KANALIZACIJE
ENOTA
KOLI-
€/
€
ČINA
ENOTO
SKUPNO
izvedbo kanalizacije, ocena.
h
16
Transportni in ostali splošni stroški
%
3
VERTIKALNA KANALIZACIJA - SKUPNO €
NADZIDAVA POSLOVNEGA PAVILJONA
DOGRADNJA OBSTOJEČE HLADILNE POSTAJE ROBUR 180-00
№
1
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MAGISTRALNA HLADILNA INSTALACIJA Z POSTAJO
Dogradnja za eno enoto absorbcijskega hladilnega
agregata Robur, sestavljenega iz obstoječih treh
enot, kot sledi :
Absorpcijski hladilni agregat Robur tip RTCF,
Serijsko tovarniško izdelan hladilni paketni plinski
absorpcijski agregat za pripravo hladne vode,
sestavljen iz enega hladilnega modula, tovarniško
montiranimi na pocinkani jekleni konstrukciji.
Enota ima vgrajen lasten mikroprocesor, povezanim
z obstoječimi z BUS-krmilno povezavo. Naprava je
primerena za hlajenje vode za potrebe klimatizacije
in hlajenje drugih tekočin, kot na primer glikola, za
industrijske namene in hladilnice.
Hladilna enota se dobavi ko celota :
Kompletno z avtomatiko za samodejno
delovanje in kaskadno regulacijo vseh, tudi obstoječih
enot, menjavanje delovanja posameznih enot,
tedensko programsko uro in dalinjskim krmilnikom.
Hladilni agregat je tovarniško napolnjen z
hladivom in preizkušen pod nazivnimi pogoji.
proizvajalec: ROBUR
model:
RTCF
tip:
60-00
Konstrukcija:
Je iz globoko galvaniziranih jeklenih profilov, ki so
spojeni z vijaki iz jekla in sorniki.
Deli iz galvaniziranega jekla so oplaščeni z barvo in
vroče žgani v peči.
Tovarniški preizkusni zagon:
Naprava je sestavljena iz predhodno testiranih
elementov, po končani montaži pa je celoten stroj,
polnjen z hladivom, mazalnim oljem, tlačno
preizkušen, obremenjen in nastavljen na zahtevane
delovne parametre, preizkušen po standardnem
testnem protokolu.
Dobavljeno stanje stroja:
Pogonsko in priključno izgotovljen hladilni stroj,
vključujoč hladivo in mazalno olje.
Zagotovilo kvalitete:
Opisana naprava je izdelana po tovarniških
kvalitetnih merilih, ki so razvita, vzpostavljena in
preskušana. Kvaliteta proizvoda je podvržena stalnim
kontrolam usposobljenim in neodvisnim
organizacijam ter ima slovensko spričevalo o
ustreznosti izdano s strani ZVD in usposobljeno
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
€/
ENOTO
€
SKUPNO
NADZIDAVA POSLOVNEGA PAVILJONA
DOGRADNJA OBSTOJEČE HLADILNE POSTAJE ROBUR 180-00
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MAGISTRALNA HLADILNA INSTALACIJA Z POSTAJO
servisno službo.
Dodatna oprema :
Jeklena vroče cinkana podkonstrukcija,
tedensko programsko ura
dalinjski krmilnik Pico Carel
Tehnične karakteristike :
hladilna kapaciteta:
17,72 kW
el. priključna moč:
0,82 kW
temperatura hladilne vode:
7 / 12 °C
poraba zemeljskega plina:
2,65 m3/h
tlak plina:
25 mbar
pretok vode - nazivni:
2,77 m3/h
padec tlaka vodne strani
29 kPa
teža med obratovanjem:
345 kg
dimenzije naprave:
850 x 1240 x 1290 mm
2
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
kpl
1
lit
30
€/
ENOTO
€
SKUPNO
Etilen glikol - Antifrogen za mešanico hladiva 30%,
ter 70 % voda (do -200C)
Skupno Antifrogena
3
Ekspanzijska posoda
kom
1
Obstoječa - ustreza
4
Varnostni membranski ventil
kom
1
Obstoječi - ustreza
5
Obtočna črpalka Grundfos
kpl
1
Obstoječa - ustreza
6
Diferenčni presostat, za merjenje onesnaženosti
čistilnega komada - filtra, z veznimi cevkami, ter
pritrdilnimin in tesnilnim materialom.
kpl
1
kpl
2
7
Fleksibilne armirane vezne cevi, predvidene za spoj
magistralnih hladilnih razvodov z hladilno postajo,
kompletno z priključki in proti priključki, ter
pritrdilnimin in tesnilnim materialom.
(Predviden za hladivo : voda 70%, Antifrogen 30%)
DN 40, NP 6, L = 500 mm
8
Krogelna pipa z obojestranskim navojem NP 6,
brez izpustne pipice.
NADZIDAVA POSLOVNEGA PAVILJONA
DOGRADNJA OBSTOJEČE HLADILNE POSTAJE ROBUR 180-00
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MAGISTRALNA HLADILNA INSTALACIJA Z POSTAJO
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
kom
2
kom
2
DN 15
kom
2
11
Avtomatski odzračevalec
kom
2
12
Antikorozijska zaščita jeklenih cevovodov, izvedena
z dvakratnim premazom antikorozijske barve, po
predhodnem očiščenju cevovodov.
m2
1
Pritrdilni obešalni in spojni material tipske izvedbe,
vse z galvanizirano zaščito proti rjavenju.
kg
2
14
Navodila obratovanja in vzdrževanja
kpl
1
15
Koordinacija in tolmačenje projektne dokumentacije
izvajalcem. Navedeno delo se izvrši na željo in
poziv izvajalca, ob soglasju nadzornega organa,
ter vpisom v GD izvajalca. Obračun in plačilo
promptno za pretekli mesec. Obračunava se vsaka
začeta ura.
Odgovorni projektant (50€/h)
Ocena
h
3
16
Usposobitev osebja za vzdrževanje in upravljanje sistema
kpl
1
17
Projekt izvedenih del (PID) ... 4x Načrt in
1x CD - Specifikacije in risbe
kpl
1
№
DN 40
9
13
18
€
SKUPNO
Termometer s skalo 0 - 600 C in zaščitno navojno
stročnico, kotna izvedba.
DN 15
10
€/
ENOTO
Hidrometer za območje 0 - 60 bar-ov, premer
indikatorja 100 mm, s tropotno preizkusno pipo.
Nepredvidena dela obračunana po dejanskih stroških
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
150
150
NADZIDAVA POSLOVNEGA PAVILJONA
DOGRADNJA OBSTOJEČE HLADILNE POSTAJE ROBUR 180-00
№
PREDRAČUNSKI POPIS MATERIALA IN OPREME
MAGISTRALNA HLADILNA INSTALACIJA Z POSTAJO
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
Pavšalno
PGD / PZI
POSLOVNI PAVILJON
MERSKA
KOLI-
ENOTA
ČINA
h
20
19
Tlačni in tesnostni preiskus instalacije hlajenja
kpl
1
20
Pripravljalna dela, zarisovanje, vregulacije elementov, zaključna dela in preizkusni pogon.
kpl
1
Gradbena pomoč instalaterjem,
vključno z materialom in delom, vse na bazi prethodno
potrjenih ur, s strani nadzornega organa, ter obveznim
vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca.
Pavšalno
h
28
Transportni in ostali splošni stroški.
%
3
21
22
SKUPNO €
€/
ENOTO
€
SKUPNO