Lupas Viorica

Comments

Transcription

Lupas Viorica
PORTOFOLIU
AUTOR: PROF. ING. LUPAȘ VIORICA
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI VITEAZUL”ZALĂU, SĂLAJ
DOMENIUL: CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE
GRUPA: 10
1
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
CUPRINS
1. Planificarea evaluării
pag. 3
2. Exemple de itemi
1. Itemi cu alegere multiplă
2. Itemi pereche
3. Itemi duali
4. Itemi de completare
5. Item structurat
6. Itemi rezolvare de probleme
7. Eseu structurat
pag. 8
pag. 9
pag. 11
pag. 13
pag. 14
pag. 15
pag. 16
pag. 18
3. Instrument de evaluare sumativă
pag.19
4. Plan de activitate remedial
pag. 27
2
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
1. PLANIFICAREA EVALUĂRII
3
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională:
Construcții, instalații și lucrări publice/Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Modul VII: Documentaţia tehnico-economică
Clasa: a XI-a, Ruta directă, Nr.ore/an 90/ 3 săptămâni x 6 ore/zi
Prof. Ing. Lupaş Viorica
PLANIFICAREA EVALUĂRII
Unităţile de competenţă relevante pentru modul
7. Procesarea datelor numerice
14. Documentaţia tehnico-economică
Forme de
evaluare
Evaluare
inițială
Competențe evaluate
Calcule numerice
Documentatia tehnicoeconomica
Rezultatele învățării
Contextul /
locul de
evaluare
-efectuarea calculelor pentru
suprafete, volume
-descrierea unui obiectul de
investiții
-termeni specifici
-utilizarea instrumentelor folosite
la desen
-în laborator
-la agentul
economic
Resursele evaluării
Materiale
De
timp
(ziua)
- test de evaluare
Z1
-machete
- instrumente de
desen
-proiect tehnic
pentru un obiect
de investiții
- fișă de lucru
Metode /
instrumente de
evaluare
-test de evaluare
-probe orale
- probe practice
4
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
Evaluare
formativă
C.14. 1. Selectează
documentaţia tehnicoeconomică specifică
lucrărilor de construcţii,
instalaţii şi lucrărilor publice
-observare
sistematică
-fișă de
autoevaluare
-Surse de documentare
-Documentaţia tehnică specifică
unui obiect de investiţii
-Documentaţia economică
specifică unui obiect de investiţii
-în laborator
-la agentul
economic
-Documentaţia de evidenţă a
lucrărilor în execuţie:
-standarde;
-normative
-indicatoare de
norme de deviz;
cărţi tehnice
pentru utilaje şi
echipamente
- proiecte pentru
un obiect de
investiţie pe
diferite faze
-fișă de lucru
-mijloace massmedia
Z2
Z3
-observare
sistematică
-întrebări orale
-studiu de caz
Evaluare remedială a competenței 14.1.– Z 3
Evaluare
formativă
C. 14.2. Elaborează la
proiectare documentaţia
tehnică specifică lucrărilor de
construcţii, instalaţii şi
lucrărilor publice
-Desene de execuţie în vederea
întocmirii documentaţiei tehnice
-probă scrisă
-în laborator
-Elaborarea memoriului de
arhitectură şi a memoriului ethnic
-în laborator
-Întocmirea listelor cu cantităţi de
lucrări, utilaje şi echipamente
-în laborator
-Elaborarea antemăsurătorilor pe
categorii de lucrări
-întrebări orale
-fișă de
autoevaluare
-joc de rol
-în laborator
-fișă de lucru
-standarde
-normative
-indicatoare de
norme de deviz
-instrumente de
măsură
-instrumente de
desen
-fişe de
autoevaluare şi
coevaluare
Z4
Z5
Z6
-observație
-probă practică
- observare
sistematică
-întrebări orale
-probă scrisă
-fişe de
autoevaluare şi
coevaluare
5
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
- teste şi exerciţii
de evaluare
-fișă de evaluare
-probă practică
Evaluare remedială a competenței C. 14.2.– Z 6
Evaluare
formativă
C.7. 2. Prelucrează datele
numerice
-Calcule și formule de calcul
pentru determinare perimetre,
suprafețe, volume
-probă orală
-în laborator
- teste şi exerciţii
de evaluare
Z7
C. 14.3. Elaborează la
proiectare documentaţia
economică specifică
lucrărilor de construcţii,
instalaţii şi lucrărilor publice
-Intocmire documentaţie
economice
-în laborator
-Elaborarea devizelor
-în laborator
-Întocmirea extraselor de resurse
( material, manoperă, utilaj)
-Elaborarea graficului de
eşalonare a investiţiei
Evaluare
formativă
C. 14.4. Completează
documente de evidenţă la
punctele de lucru
-în laborator
-la agentul
economic
-desene de
execuție
-clasoare
-standarde
-normative
-planuri de
construcție
-elemente de
instalație
-machete
-schițe
-fișă de lucru
Evaluare remedială a competențelor C.7.2. și C.14.3.– Z 10
-cartea tehnică a
-Identificarea punctelor de lucru -la agentul
construcției
în conformitate cu documentaţia economic
-elemente de
tehnico-economică
-Documente de evidenţă în timpul -în laborator construcție
-mijloace de
execuţiei lucrărilor
măsurare
Z8
-observare
sistematică
-probă practică
Z9
-probă scrisă
Z 10
-studiu de caz
-probe orale
Z 11
Z 12
-probă practică
-fișă de lucru
-probă scrisă
6
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
probă practică
Evaluare remedială a competenței C. 14.4. - Z 12
Evaluare
formativă
C.7. 3. Interpretează
rezultatele obţinute
C. 14.5. Stabileşte
concordanţa dintre
documentaţia tehnicoeconomică şi condiţiile
concrete de desfăşurare a
lucrărilor
-Interpretează rezultatele
obţinute și utilizează rezultatele în
rezolvarea unei probleme şi luarea
deciziilor optime
-Documentaţie de întocmit:
dispoziţii de şantier, note de
renunţare la execuţia unor lucrări,
note de comandă pentru lucrări
suplimentare.
-la agentul
economic
-în laborator
-fişe de
observaţie -fişe
de lucru
-fişe de
autoevaluare şi
coevaluare
- teste şi exerciţii
de evaluare
Z 13
Z 14
Evaluare remedială a competențelor C. 14.5. și C.7.3.-Z 14
Evaluare
sumativă
Competențele:7.2.;7.3.;14.1.;14
.2;14.3.;14.4.;14.5.
Realizarea unui plan la scara și
intocmirea antemasuratorilor
-în laborator
-schița planului
-observarea
sistematică
Z 15
studiu de caz
probă practică
7
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
2. EXEMPLE DE ITEMI
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională:
Construcții, instalații și lucrări publice/ Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Modul VII: Documentaţia tehnico-economică
Clasa: a XI-a – Ruta directă
UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE
C 2:Prelucrează datele numerice
C 3:Interpretează rezultatele obţinute şi
prezintă concluziile
7.PROCESAREA
DATELOR
NUMERICE
UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE
14.DOCUMENTAŢIA
TEHNICO-ECONOMICĂ
C 1:Selectează documentaţiatehnico-economică specifică
lucrărilorde construcţii, instalaţii şi lucrărilor publice
C 2:Elaborează la proiectare documentaţia tehnică specifică
lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrărilor publice
C3:Elaborează la proiectare documentaţia economică specifică
lucrărilor de construcţii,instalaţii şi lucrărilor publice
C 4:Completează documente de evidenţă la punctele de lucru
C 5:Stabileşte concordanţa dintre documentaţia tehnico
economică şi condiţiile concrete de desfăşurare a lucrărilor
8
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
2.1. Itemi cu alegere multiplă
Calificarea profesională: Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Anul de studiu: clasa a XI a
Modul VII: Documentaţia tehnico-economică
Unitatea de competența specializată -14.Documentaţia tehnico-economică
Competența 14. 2. Elaborează la proiectare documentaţia tehnică specifică lucrărilor de construcţii,
instalaţii şi lucrărilor publice
Subiectul I
Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi pe foaia de lucru, litera corespunzătoare răspunsului
corect:………………………………………………………………………………………………………………….10 puncte
I.1. Obiectul de investiţie reprezintă :
a. cantitatea totală de lucrări de execuţie şi reparare ;
b. o construcţie distinctă, delimitată spaţial ;
c. toate lucrările de fundaţii continue ale unei clădiri ;
d. totalitatea lucrărilor de finisaje.
I.2. Normele de deviz pentru lucrări de construcţii industriale, agrozootehnice, locuinţe și social
culturale se găsesc în :
a. Indicatorul „ A ”;
b. Indicatorul„ C ”;
c. Indicatorul„ I”;
d. Indicatorul „ S ”.
I.3. Documentatia tehnică este un ansamblu coordonat de:
a. extrase de material;
b. liste de manoperă;
c. liste de utilaje;
d.piese scrise și piese desenate.
I.4. Studiul de fezabilitate se întocmeşte de:
a. beneficiar;
b. executant;
c. primărie;
d. proiectant.
I.5. Devizul general este piesa documentației de deviz in care se determină:
a. prețul pentru un articol de lucrare;
b.prețul pentru o parte a obiectului de investiție;
9
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
c. prețul estimativ al obiectului de investiție;
d. pretul intreg al obiectului de investiție.
Instrucțiuni pentru elevi: Întrebările au un singur răspuns corect. Se va acorda punctaj doar în cazul
identificării răspunsului corect. În cazul bifării mai multor răspunsuri, nu se va acorda punctaj la
respectivul item. Fiecare răspuns corect are 2 puncte (2px5=10 p).
Barem de corectare și notare
Subiectul I……………………………………………………total 10 puncte
1-b; 2-b; 3-d; 4-d; 5-d.
Pentru fiecare răspuns corect se acorda câte 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
10
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
2.2. Itemi pereche
Calificarea profesională: Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Anul de studiu: clasa a XI a
Modul VII: Documentaţia tehnico-economică
Unitatea de competența specializată -14.Documentaţia tehnico-economică
Competența 14. 3. Elaborează la proiectare documentaţia economică specifică lucrărilor de construcţii,
instalaţii şi lucrărilor publice
Subiectul I: 5 puncte
În coloana A sunt indicate diferite elemente de construcţii şi instalaţii, iar în coloana B, notaţii aferente
acestora. Scrieţi, pe foaia de lucru, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
1
2
3
4
5
A. Elemente de construcţii şi instalaţii
Buiandrug din beton armat
Grinda din beton armat
Stâlp beton armat
Zidărie neportantă
Zidărie portantă
B. Notaţii
a
b
c
d
e
f
12,5
25
60
B- 25 x 25
G1- 20 x 40
S7-25 x 25
Instrucțiuni pentru elevi
Pentru fiecăre număr corespunzător elementelor de construcţii şi instalaţii din coloana A asociați litera
ce reprezintă notaţia corectă din coloana B. Pentru fiecare asociere corectă se acordă 1 punct.
Barem de corectare și notare
Subiectul I: 5 puncte
1-d; 2-e; 3-f; 4 –a; 5-b.
Pentru fiecare răspuns corect se acorda câte 1 punct.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
11
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
Subiectul II : 5 puncte
În coloana A sunt indicate diferite lucrări de construcţii şi instalaţii, iar în coloana B, unităţile de măsură
aferente acestora. Scrieţi, pe foaia de lucru, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A. Lucrarea executată
1. armături
2. fixare ţevi pentru instalaţii
3. montare lavoare
4. tencuieli
5. turnare beton
B. Unitatea de măsură
a. m²
b. m³
c. m
d. kg.
e. tona
f. buc.
Instrucțiuni pentru elevi: Pentru fiecare număr din coloana A asociați o literă din coloana B. Pentru
fiecare asociere corectă se acordă 1 punct.
Barem de corectare și notare
Subiectul II: 5 puncte
1-d; 2-c; 3- f; 4-a; 5-b.
Pentru fiecare răspuns corect se acorda câte 1 punct.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
12
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
2.3. Itemi duali
Calificarea profesională: Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Anul de studiu: clasa a XI a
Modul VII: Documentaţia tehnico-economică
Unitatea de competența specializată 14: Documentaţia tehnico-economică
Competența 14.2. Elaborează la proiectare documentaţia tehnică specifică lucrărilor de construcţii,
instalaţii şi lucrărilor publice
Subiectul I
Transcrieţi, pe foaia de lucru, numărul corespunzător fiecărui enunţ (1, 2, 3, 4, 5) şi notaţi în dreptul
lui litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.
Reformulaţi unul dintre enunţurile considerate false astfel încât să devină adevărat.
12 puncte
1. Devizul este piesa desenată in care se calculează preţul unor lucrări de construcţii.
2. Desenele de execuţie reprezintă piesele desenate din proiectul de execuţie, intocmite de
constructor.
3. Extrasul de materiale stabileşte materialele necesare executării articolelor de lucrări.
4. Infrastructura unei construcţii este un obiect de construcţie.
5. Studiul de fezabilitate reprezintă o reflectare a situaţiei reale, a potenţialului unui agent economic.
Instrucțiuni pentru elevi: Pentru rezolvare răspundeți prin adevărat sau fals. Reformulați un enunț fals
astfel încât să fie adevărat. Fiecare răspuns corect are 2 puncte.
Barem de corectare și notare
Subiectul I: 12 puncte
1-F; 2-F; 3-A; 4-F; 5-A.
Pentru fiecare răspuns corect se acorda câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
acordă 0 puncte.
Răspuns adevărat 1: Devizul este piesa scrisă in care se calculează preţul unor lucrări de construcţii.
Răspuns adevărat 2: Desenele de execuţie reprezintă piesele desenate din proiectul de execuţie,
întocmite de proiectant.
Răspuns adevărat 4: Infrastructura unei construcţii este parte dintr-un obiect de construcţie.
Pentru reformularea oricărui enunț fals in enunţ adevarat se acordă 2 puncte. Pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
13
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
2.4. Itemi de completare
Calificarea profesională: Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Anul de studiu: clasa a XI a
Modul VII: Documentaţia tehnico-economică
Unitatea de competența specializată 14: Documentaţia tehnico-economică
Competența 14. 3. Elaborează la proiectare documentaţia economică specifică lucrărilor de construcţii,
instalaţii şi lucrărilor publice
Subiectul I : 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de lucru, cuvintele potrivite care completează spaţiile libere, astfel încât enunţurile
de mai jos sǎ fie corecte:
1. La baza antemăsurătorii stau piesele…………, prezentate in documentaţia tehnica a proiectului de
execuţie.
2. Zidăria se măsoară la ………. ....... real executat, cu scăderea tuturor golurilor mai mari de 0.5 mp.
Instrucțiuni pentru elevi
Pentru rezolvare completați spațiile libere cu termenii corespunzători. Fiecare răspuns corect are 2
puncte.
Barem de corectare și notare
Subiectul I: 4 puncte
1- desenate ;
2- metru cub.
Pentru fiecare răspuns corect se acorda câte 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
14
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
2.5. Item structurat
Calificarea profesională: Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Anul de studiu: clasa a XI a
Modul VII: Documentaţia tehnico-economică
Unitatea de competența specializată 14.Documentaţia tehnico-economică
Competența 14. 2. Elaborează la proiectare documentaţia tehnică specifică lucrărilor de construcţii,
instalaţii şi lucrărilor publice
Subiectul I: 20 puncte
Termoizolația este un element de izolație.
Cerințe :
a. Enumerați patru materiale folosite la termoizolații.
b. Explicaţi rolul termoizolatiei la cladiri.
c. Enumerați patru elemente de construcție pe care se execută termoizolații.
Barem de corectare și notare
Punctajul este distribuit astfel:
a. Enumerarea a patru materiale: 8 puncte
1 – vata minerala ; 2- vată sticlată ; 3 – polistiren ; 4 – zgura ; 5- beton uşor ; 6- plăci din PFL ; 7- placi
din PAL ; 8 - pâsla minerală.
Pentru oricare patru răspunuri corecte se acordă 8 puncte, pentru un răspuns corect se acordă 2
puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
b. rolul– impiedica schimbul de căldura dintre exterior şi interior și asigură confortul termic
4 puncte
Pentru răspuns corect se acordă 4 puncte. Pentru răspuns parțial corect („împiedică schimbul de
căldură dintre exterior şi interior” sau „asigură confortul termic”) se acordă 2 puncte. Pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
c. patru elemente pe care se aplică termoizolația 8 puncte
1-pereți de subsol, 2-pereți exteriori intermediari, 3- planșee, 4- acoperișuri tip terasă, 5-acoperișuri
tip șarpantă, 6-elementele inglobate în zidărie din beton (stâlpișori și centuri din beton armat)
Pentru oricare patru răspunuri corecte se acordă 8 puncte, pentru un răspuns corect se acordă 2
puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
15
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
2.6. Itemi rezolvare de probleme
Calificarea profesională: Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Anul de studiu: clasa a XI a
Modul VII: Documentaţia tehnico-economică
Unitatea de competența specializată 14.Documentaţia tehnico-economică
Unitatea de competența cheie 7. 7. Procesarea datelor numerice
Competența 14. 2. Elaborează la proiectare documentaţia tehnică specifică lucrărilor de construcţii,
instalaţii şi lucrărilor publice
Competența 7. 2. Prelucrează datele numerice
Subiectul I : 40 puncte
În schița de mai jos este reprezentată o incăpere a unei case de locuit cu destinația baie, care are
înălțimea nivelului de 2,60 m. Acesta va fi finisată cu un placaj de faianța pe pereți până la înălțimea de
1,50 m, iar restul până la 2,60 m și tavanul vor fi zugrăvite (zugrăvire lavabilă în 2 straturi). Analizați cu
atenție desenul și răspundeți, pe foaia de lucru, următoarelor cerințe:
1. Reprezentaţi suprafaţa desfăşurata a peretilor încăperii.
2. Calculaţi suprafaţa ce urmează a fi zugrăvită, la pereţi şi tavane.
3. Determinați necesarul de vopsea lavabilă și prețul acesteia, stiind că pentru 10 mp se consumă
1 litru de vopsea la un singur stat, iar prețul este de 15 lei/l.
16
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
Barem de corectare și notare
I.1. Reprezentarea suprafeței desfășurate:
Pentru reprezentarea corectă a suprafeței desfășurate se acorda 8 puncte.
Se acordă jumătate din punctajul alocat prin barem, în situaţia în care reprezentarea suprafeței
desfășurate este parţial corectă sau incompletă.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
I.2. Calculul suprafeţei ce urmează a fi zugrăvită, la pereţi şi tavane. 22 puncte, distribuite astfel:
2p - Sp1 =2,70x1,10=2,97 mp
2p - Sgol usa=0,80x0,60=0,48mp < 0,50 mp – nu se scade
2p - Sp2=3,00x1,10=3,30 mp
2p - Sp3=2,70x1,10=2,97 mp
2p - Sgol fereastră=0,30x0,30=0,09 mp < 0,50 mp nu se scade
2p - Sp4=3,00x1,10=3,30 mp
2p - Stotal pereți=12,54 mp
4p - Stavan=3,00x2,71=8,10 mp
4p - Stotal zugr.=12,54+8,10=20,64 mp
Pentru răspuns parțial corect – calcul corect și lipsa unității de măsură, se acordă jumătate din
punctajul alocat. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
I.3. Necesarul de vopsea lavabilă. 10 puncte
10 mp……….1l
20,64 mp…….x l
6p – pentru X=20,64x1/10=2,64 l/1strat
2 p- pentru 2 straturi= 2x2,64= 5,28 l ~5,5 l vopsea lavabilă
2p – pentru 5,5 l x 15lei/l=82,50 lei
Pentru răspuns parțial corect – calcul corect și lipsa unității de măsură, se acordă jumătate din
punctajul alocat. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
17
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
2.7. Eseu structurat
Calificarea profesională: Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Anul de studiu: clasa a XI a
Modul VII: Documentaţia tehnico-economică
Unitatea de competența specializată 14. Documentaţia tehnico-economică
Competența 14. 2. Elaborează la proiectare documentaţia tehnică specifică lucrărilor de construcţii,
instalaţii şi lucrărilor publice
Unitatea de competența cheie 7. Procesarea datelor numerice
Competenţa7.3: Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile
Subiect: 30 puncte
Realizaţi un eseu cu tema „Memoriu tehnic ”, pentru o clădire de locuit-parter, cu următoarele
funcțiuni: hol, bucătărie, baie și living, având în vedere:
a. descrierea clădirii cu toate elementele de rezistență (tip, dimensiuni, material);
b. descrierea finisajelor fiecărei încăperi.
Barem de corectare și notare
Subiect: 30 puncte
Punctajul este distribuit astfel:
Descrierea clădirii: 15 puncte
3 p - fundații- tipul, materiale,dimensiuni
3 p – pereți- tipul, materiale, dimensiuni
3 p - planșee- tipul, materiale, dimensiuni
3 p - scări - tipul, materiale,dimensiuni
3 p - acoperiș- tipul, materiale, învelitori.
Se acordă punctaj parţial astfel: 1 punct pentru tipul elementelor, 1 punct pentru materialele indicate,
1 punct pentru dimensiuni/învelitori. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Descrierea finisajelor fiecărei încăperi: 12 puncte
3 p –hol- tencuieli, zugrăveli, pardoseli
3 p – bucătărie- tencuieli,zugrăveli, pardoseli
3 p – baie- tencuieli, zugrăveli, pardoseli
3 p – living- tencuieli, zugrăveli, pardoseli
Se acordă punctaj parţial astfel: 1 punct pentru descrierea tencuielilor, 1 punct pentru descrierea
zugrăvelilor, 1 punct pentru descrierea pardoselilor specifice fiecărei încăperi. Pentru răspuns incorect
sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Pentru originalitate și acuratețea scrisului se acordă 3 puncte.
18
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
3. TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
19
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
3. Instrument de evaluare sumativă
Calificarea profesională: Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Anul de studiu: clasa a XI a
Modul VII: Documentaţia tehnico-economică, nr.ore/an: 90
Unităţile de competenţă relevante pentru modul
7. Procesarea datelor numerice
14. Documentaţia tehnico-economică
Competențele vizate
C.7. 2. Prelucrează datele numerice
C.14. 1. Selectează documentaţia tehnico-economică specifică lucrărilor de construcţii, instalaţii şi
lucrărilor publice
C. 14.2. Elaborează la proiectare documentaţia tehnică specifică lucrărilor de construcţii, instalaţii şi
lucrărilor publice
C. 14.3. Elaborează la proiectare documentaţia economică specifică lucrărilor de construcţii, instalaţii şi
lucrărilor publice
Obiectivele evaluării:
 Selectarea sursele de documentare necesare întocmirii documentaţiei tehnico-economice
pentru proiectarea unei lucrări de construcţii, instalaţii sau a unei lucrări publice
 Descrierea unui obiect de investiție
 Aplicarea metodelor de calcul adecvate pentru perimetre, suprafețe și volume
 Elaborarea antemăsurătorilor pe categorii de lucrări
 Definirea devizelor pe categorii de lucrări, devizelor pe obiecte, devizului general, extraselor de
resurse
20
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
Matricea de specificații
Niveluri cognitive
Conținuturi
Surse de documentare
a-si
aminti
1
I.2
Documentația tehnică
de execție
Documentaţia
economică de execuţie
Lucrări specifice
obiectelor de investiții
Total itemi
Ponderea %
a
intelege
2
I.1.1-I.1.3
3
I.1.2
I.3.1-I.3.2
1
I.1.5
a aplica
2
III.1-III.2
2
III.3-III.4
2
I.1.4
I.3.31
5%
8
40%
4
20%
a analiza
Total
itemi
Ponderea
%
1
II.2
1
II.1.a
4
20%
6
30%
2
II.1.bII.1.c
3
II.1.d
II.3.aII.3.b
7
35%
5
25%
5
25%
20
100%
21
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
Unitatea școlară:Liceul Tehnologic” Mihai Viteazul”Zalău
Domeniul : Construcții, instalații și lucrări publice
Calificarea profesională: Tehnician desenator pentru construcții și instalații, Clasa a XI a
Modul VII: Documentaţia tehnico-economică
Numele şi prenumele elevului:
Data:
TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.Timpul efectiv de lucru este de 50 min.
SUBIECTUL I : 25 puncteVa
I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi, pe foaia de lucru, litera corespunzătoare
răspunsului corect:
10 p
1. Desenele de execuţie reprezintă piesele desenate din proiectul de execuţie întocmite de:
a. beneficiar;
b. director ;
c. inginer sef;
d. proiectant.
2. Piesa scrisă prin care se calculează preţul unor lucrări de construcţii se numeşte:
a. antemăsurătoarea;
b. devizul;
c. lista de materiale;
d. memoriu tehnic.
3. Certificatul de urbanism la nivelul unui oraş se eliberează, în baza unei documentaţii, de către:
a. inspecţia în construcţii;
b. primărie;
c. poliţia sanitară;
d. protecţia mediului.
4. Un articol de lucrare poate fi realizat în mai multe variante, numite:
a. articole de deviz;
b. articole de materiale;
c. extrase de materiale;
d. extrase de manopera.
5. Baza normativă a formării prețurilor în construcții este:
a. proiectul de executie;
b. norma de deviz;
c. detaliile de executie;
d. nota de comandă.
22
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
I.2. În coloana A, sunt indicate prescurtări ale unor termeni tehnici folosiți in construcții, iar în
coloana B, denumirea lor. Scrieţi, pe foaia de lucru, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A și
literele din coloana B.
5p
Coloana A – prescurtări ale unor
termeni tehnici
1. COT
2. DDE
3. ISO
4. POT
5. PUD
Coloana B - denumirea termenilor tehnici
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Coeficientul de utilizare a terenului
Coeficient de ocupare a terenului
Detalii de executie-detalierea proiectului tehnic
Organizatia Internationala pentru Standardizare.
Plan Urbanistic de Detaliu
Procent de ocupare a terenului
I.3. Transcrieţi, pe foaia de lucru, numărul corespunzător fiecărui enunţ (1, 2, 3) şi notaţi în dreptul
lui litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals.
Reformulaţi enunţul/enunţurile false, astfel încât să obţineţi enunţuri corecte.
10 p
1. Antemăsurătoarea este piesa desenata prin care se determină cantităţile de lucrări din fiecare
articol.
2. Documentaţia tehnică cuprinde studii de fezabilitate,proiecte tehnice,proiecte de detalii de
execuție.
3. Lucrările de zidării se măsoară la metru pătrat.
Subiectul II: 30 puncte
II. 1. Răspundeți pe foaia de lucru, completând spațiile libere (1,2,3,4) cu termenii de specialitate
corespunzători:
8p
a. Elementul este cea mai ………(1)………subdiviziune a obiectului, fiind delimitat în spaţiu și având
o funcţiune precisă.
b. Devizul general este piesa documentaţiei de deviz în care se determină întregul …(2)…
obiectivului de investiţii.
c. Devizul general se întocmeşte de către……(3)…………. .
d. După stabilirea datei de începere a lucrărilor pe baza graficului de eşalonare calendaristică se
poate trece la întocmirea ………(4)………tehnologice.
II.2. Pentru identificarea unui tip de articol de deviz notația cu simbol aferent este: CD02A - zidărie din
piatră pentru construcții executată cu mortar ciment-var. Cerința: interpretați acest articol de deviz.
8p
23
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
II.3. Se dă desenul reprezentat mai jos. Studiaţi cu atenţie desenul şi răspundeţi următoarelor
cerinţe:
14 p
a. Precizaţi tipul de fundaţie.
b. Identificaţi si notați elementele fundaţiei numerotate de la 1-6.
Subiectul III: 35 puncte
Studiaţi cu atenţie desenului de mai jos, apoi răspundeţi pe foaia de lucru, următoarelor
cerinţe:
1. Precizați dimensiunile în plan ale blocului de fundaţie și adâncimea de fundare.
2. Calculați volumul de beton din blocul de fundaţie și volumul de beton din cuzinet.
3. Calculați volumul de săpătură necesară pentru realizarea fundaţiei;
4. Calculați necesarul de ciment pentru prepararea betonului pentru turnarea fundaţiei,
ştiind că pentru prepararea unui mc de beton sunt necesare 237 kg ciment, iar consumul
specific de beton pentru realizarea fundaţiei este de 1,03 m.c.
Calculele se vor efectua cu două zecimale.
24
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
Barem de corectare și notare
TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I: 25 puncte
I.1: 10 p
1-d; 2-b; 3-b; 4-a; 5-b.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
I.2.: 5p
1-b; 2-c; 3-d; 4-f; 5-e.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 punte.
I.3.: 10 p
1-F, 2-A, 3-F
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Reformularea răspunsurilor false astfel încât să fie adevărate:
1. Antemăsurătoarea este piesa scrisă prin care se determină cantităţile de lucrări din fiecare articol.
3. Lucrările de zidării se măsoară la metru cub.
Pentru răspuns corect se acordă 4 puncte.
Pentru fiecare reformulare cu răspuns corect se acordă 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acrodă 0 puncte.
Subiectul II: 30 puncte
II. 1.: 8 p
1 – mica
2 - preţ
3 – proiectant
4 – fişei
Pentru fiecare răspuns corect se acorda câte 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
II.2.: 8 p
C-colecția de norme;
D-capitolul de lucrări;
02-număr de ordine al normei in cadrul capitolului
A-varianta
Pentru fiecare răspuns corect se acorda câte 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
25
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
II.3. : 14 p
a. Fundaţie directă, rigidă sub pereţi din zidărie interiori, cu talpă evazată.
2p
Pentru răspuns corect se acordă 2 puncte. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 1
punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
b. 12 p
1. Perete interior
2. Fundaţie din beton simplu
3. Hidroizolaţie orizontală
4. Placa de beton
5. Strat filtrant (pietriş)
6. Pământ
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Subiectul III: 35 puncte
1.
5p
dimensiuni în plan -1.70x 2.00
Pentru răspuns corect se acordă 4 puncte. Pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 2
puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
adâncimea de fundare – 1.85 1 p
Pentru răspuns corect se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0
puncte.
2. 10 p
V bloc fundație = 1,70 x 2,00 x0,90 = 3,06 m.c.
V cuzinet = 1,20 x 0,90 x 0,40 = 0,43 m.c.
Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare formula de calcul. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare
calcul corect. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare unitatea de măsură specificată. Pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
3. V săpătura = 1,70 x 2,00 x 1,60 = 5,44 m.c.
5p
Se acordă 2 puncte pentru formula de calcul. Se acordă 2 puncte pentru calcul corect. Se acordă 1
punct pentru unitatea de măsură specificată. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0
puncte.
4. Necesar ciment: 15 p
Volum beton pentru fundație = (3,06 + 0,43 ) x 1,03 = 3,49 x 1,03 = 3,59 m.c. 8 p
Se acordă 3 puncte pentru formula de calcul. Se acordă 4 puncte pentru calcul corect. Se
punct pentru unitatea de măsură specificată. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
puncte.
Necesar ciment = 3,59 x 237 = 850,83 kg
7p
Se acordă 3 puncte pentru formula de calcul. Se acordă 3 puncte pentru calcul corect. Se
punct pentru unitatea de măsură specificată. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se
puncte.
acordă 1
acordă 0
acordă 1
acordă 0
26
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
4. PLAN DE ACTIVITATE REMEDIAL
27
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
PLAN REMEDIAL
CLASA a XI-a E
Testul de evaluare formativă pentru semestrul I al anului școlar 2012-2013 este propus pentru
calificarea profesională: Tehnician desenator pentru construcții și instalații, clasa a XI a, Modul VIII:
ELEMENTE DE CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE – CDL
Testul de evaluare sumativă evaluează competențele dezvoltate pe semestrulul I, în conformitate cu
programa scolară, pentru unitatea de competenţă tehnică de specialitate Elemente de construcţii şi
lucrări publice.
Competențe vizate:
Prezintă tipurile de construcţii;
Descrie elementele de construcţii;
Prezintă tipurile de structuri de construcţii.
Obiectivele evaluării:
1. Să precizeze tipurile de construcții.
2. Să descrie elementele de construcții.
3. Să dimensioneze elementele de construcții.
Testul l-am intocmit având în vedere ca itemii elaborați să asigure evaluarea întregului conținut. Itemii
realizați au fost elaborați pe 3 niveluri cognitive: achiziția informației, înțelegere și aplicare
corespunzătoare competențelor de evaluat.
La întocmirea testului am avut în vedere ca itemii elaborați să acopere, printr‐o distribuire relativ
proportională, pe fiecare unitate de conținut în funcție de complexitatea și timpul alocat acestor
conținuturi prin planificarea evaluării.
Itemii elaborați au fost distribuiți proporțional pe fiecare unitate de conținut în funcție de
complexitatea lor. Itemii realizați au fost elaborați pe 3 niveluri cognitive: achiziția informației,
înțelegere și aplicare.
La întocmirea testului s- a avut în vedere ca itemii elaboraţi să acopere evaluarea conţinutului propus.
Distribuţia numărului de itemi s- a făcut conform matricei de specificație.
28
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
MATRICEA DE SPECIFICAȚIE
Niveluri cognitive
Conținuturi
Alcatuirea cladirilor
Elementele de
rezistenta ale unei
cladiri
Achiziția
informației
Înțelegere
2
I.2.2(3p)
I.2.3(3P)
4
I.1.1(3p)
I.1.2(3p)
I.2.4(3p)
I.2.5(3p)
4
II.1.a(6p)
III.a(6p)
III.b(12p)
III.c(12p)
3
I.1.3(3p)
I.1.4(3p)
I.2.1(3p)
Dimensionarea
elementelor de
construcții
Total itemi pe niveluri
cognitive
Pondere itemi pe niveluri
cognitive
Total punctaj/nivel
cognitiv
Aplicare
Total
itemi
Ponderea
%
6
35.29%
7
41.17%
2
I.1.5(3p)
II.2(10p)
2
II.1.b(6p)
II.1.c(8p)
4
23.54%
5
10
2
17
29.41%
58.82%
11.77%
100%
25 p
51 p
14 p
90 p
29
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
TEST DE EVALUARE
Calificarea profesională: Tehnician desenator pentru construcții și instalații
Clasa a XI a E
Modul VIII: Elemente de construcţii şi lucrări publice
Unitatea de competenţă tehnică de specialitate 18. Elemente de construcţii şi lucrări publice
Competența 18.2. Descrie elementele de construcţii
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.Timpul efectiv de lucru este de 50 min.
SUBIECTUL I: 30 puncte Va
rian83
I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos scrieţi pe foaia de lucru, litera corespunzătoare
răspunsului corect:
15 p
1. Din categoria clădirilor industriale fac parte:
a.blocuri de locuințe;
b. fabrici;
c. fundatii;
d.magazine.
2.Elementele de rezistența ale unei clădiri sunt:
a.placajele;
b. scările;
c. tencuielile;
d.zugrăvelile.
3.Construcțiile speciale sunt :
a. biserici;
b.grajduri;
c. hale industriale;
d. poduri.
4.Elementele de izolatii sunt :
a. fundatiile;
b. hidroizolatiile ;
c.instalațiile electrice ;
d.placajele.
5.Pardoselile sunt elemente :
a. de finisaj;
b. de instalatii;
c. de izolații ;
d. de rezistență.
30
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
I.2. În colana A, sunt enumerate categoriile de construcţii, iar în coloana B tipurile de construcţii
corespunzătoare acestora. Scrieţi, pe foaia de lucru, asocierile dintre fiecare cifră din coloana A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
15 p
A - Categorii de construcţii
1.
2.
3.
4.
5.
Clădiri civile
Construcţii industriale speciale
Construcţii agrozootehnice
Construcţii hidrotehnice
Clădiri social-culturale
B - Tipuri de construcţii
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Cinematografe
Blocuri de locuinţe
Baraje
Grajduri de animale
Castele de apă
Poduri
Subiectul II: 30 puncte
II.1. Scara este elementul de construcţie din interiorul sau exteriorul unei construcţii, pe care se poate
circula de la un nivel la altul.
20 p
a) Enumeraţi 6 elemente componente ale unei scări.
b) Calculaţi numărul de trepte pentru o scară interioară la care se cunoaşte înălţimea
liberă între rampe de 2,80m şi înălţimea unei trepte de 17,5cm.
c) Dimensionaţi lăţimea unei trepte pentru o scara obişnuita, cunoscând
h treapta=16,5cm.
II.2. Se dă următoarea figură:
Studiați cu atenție desenul și numiţi fiecare element numerotat de la 1 la 10.
10 p
Subiectul III: 30 puncte
Realizaţi un eseu cu tema „Pereți”, urmărind structura de mai jos:
a. Definiţie si rol.
b. Tipuri de pereți după poziția lor în construcții.
c. Tipuri de pereți după materialele din care se execută.
31
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
Barem de corectare și notare
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I: 30 puncte
I.1.: 15 p
1-b; 2-b; 3-d; 4-b; 5-a.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acrodă 0 puncte.
I.2.: 15 p
1-b; 2-e; 3-d; 4-c; 5-a.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 3 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Subiectul II: 30 puncte
II. 1. : 20 p
a) Se vor nota cu câte 0,1 puncte, oricare şase răspunsuri corecte dintre următoarele:
rampă, treaptă, contratreptă, podest, vanguri, balustradă, mână curentă, ciubuc. 6 p
b) n= H/h; n=280/17,50= 16 trepte
6 p: formula de calcul 3 p; calculul 3 p
c) 2h+l=62..64cm; 2x16,5+l=62; l= 29cm 8 p: formula de calcul 4p; calculul 4p
II.2.: 10 p
1-fundatie; 2-soclu; 3-hdroizolatie; 4-pereti; 5-planseu; 6- centura b.a.;7-acoperis; 8-trotuar; 9fereastra; 10-pardosea.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Subiectul III: 30 puncte
a. 6 p
Definiție - elemente de constructie așezate vertical
Rolul
- compartimentează clădirea in interior și o imparte in incăperi și inchid clădirea pe exterior
- de rezistență
Pentru fiecare raspuns corect se acorda câte 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
b. 12 p
Tipuri de pereți după poziție:
-pereți de subsol
-pereți de atic
-pereți de calcan
-pereți de timpan
-pereți exteriori
-pereți interiori
32
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
Pentru fiecare raspuns corect se acorda câte 2 puncte .
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
c. 12 p
Tipuri de pereți după material:
-pereți din pămant
-pereți din zidării diverse
-pereți din beton armat
-pereți din lemn
-pereți din metal
-pereți din ghips carton
Pentru fiecare raspuns corect se acorda câte 2 puncte.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
După aplicarea și corectarea testului, rezultatele elevilor au fost consemnate într-un tabel
centralizator, care conține punctajul obținut de fiecare elev pe fiecare item conform tabelului de mai
jos. Apoi am grupat Itemii într-un tabel pe niveluri cognitive, așa cum rezultă din matricea de
specificații.
33
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
Nr.
Crt.
Itemi
elevi
I.1.1
3p
I.1.2
3p
I.1.3
3p
I.1.4
3p
I.1.5
3p
I.2.1
3p
I.2.2
3p
I.2.3
3p
I.2.4
3p
I.2.5
3p
II.1.a
6p
II.1.b
6p
II.1.c
8p
II.2
10p
III
30p
1.
CHENDE CLAUDIU
3
0
3
3
0
0
0
3
0
3
3
6
8
4
10
2.
CHICHISAN ANDREI
3
3
3
3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
10
6
3.
COSMA DAN
3
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
6
8
10
18
4.
COSTE ALIN
3
0
3
3
3
0
3
3
0
0
3
6
8
10
30
5.
COZMA ADRIAN
0
3
3
3
3
3
3
0
3
0
6
6
8
10
30
6.
CRISAN DANIEL
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
8
10
18
7.
GALIS ALEXANDRU
3
3
3
0
3
3
3
3
3
0
3
6
8
5
18
8.
JUNJAN ADRIAN
3
3
3
.3
0
0
3
0
3
0
6
6
8
10
6
9.
MELEG TEODOR
3
3
3
3
0
0
0
3
0
3
0
0
0
10
6
10.
MARCU BENEAMIN
3
3
3
3
0
3
3
0
0
3
6
6
8
10
12
11.
MITRE FINEAS
.3
3
3
3
0
0
3
3
3
0
6
6
8
10
12
12.
MOLNAR ADAM
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
8
10
24
13.
MURG RAMONA
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
8
10
12
14.
NEGRAN FLORINA
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
8
10
30
15.
PACURAR CRISTIAN
0
3
3
3
0
0
3
3
0
0
3
0
0
10
10
16.
PRIPON SEBASTIAN
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
8
10
24
17.
PRODAN IOAN
3
3
3
3
0
0
3
0
0
0
0
0
8
10
6
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
O
f
.
1
0
p
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Nota
5.6
4.1
5.3
8.5
8.1
8.8
7.4
6.4
4.4
7.9
7.3
9.4
8.2
10
5.8
9.4
4.1
34
18.
SABOU COSMIN
3
3
3
3
0.3
3
3
3
3
3
6
6
8
10
18
19.
STOICA CARINA
3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
6
6
8
10
30
20.
TALOS DAVID
3
3
3
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
10
6
21.
TARTA VASILE
0
3
0
0
3
3
3
3
0
3
6
0
0
4
12
Total elevi care au
rezolvat itemi
18
18
20
19
10
11
18
16
11
11
12
15
15
18
4
1
0
1
0
1
0
1
0
2
1
8.8
9.7
4.1
5.0
35
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
Nr
crt
Achiziția informației
Nume si prenume
Înțelegere
I.
1.3
I
1.4
I
2.1
I
2.2
I
2.3
I
1.1
I
1.2
I
1.5
I
2.4
I
2.5
Minus
uri
-
Plusuri
+
+
8
9
Aplicare
1.
CHENDE CLAUDIU
3p
+
3p
+
3p
-
3p
-
3p
+
3p
+
3p
+
3p
-
3p
-
3p
-
II
1.
A
6p
+
2.
CHICHISAN ANDREI
+
-
-
-
-
+
-
-
+
-
+
+
+
-
-
-
-
11
6
3.
COSMA DAN
+
-
-
+
+
+
+
+
+
-
-
-
+
+
-
-
+
7
10
4.
COSTE ALIN
+
+
+
-
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
-
+
6
11
5.
COZMA ADRIAN
+
+
-
+
+
+
+
-
+
-
+
-
+
+
+
+
+
4
13
6.
CRISAN DANIEL
+
+
-
+
+
-
-
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
5
12
7.
GALIS ALEXANDRU
+
-
-
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
5
12
8.
JUNJAN ADRIAN
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
-
+
+
4
13
9.
MELEG TEODOR
+
+
-
+
-
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
5
10
MARCU BENEAMIN
+
+
-
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
-
+
+
4
13
11
MITRE FINEAS
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
2
15
12
MOLNAR ADAM
+
+
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2
15
13
MURG RAMONA
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
2
15
14
NEGRAN FLORINA
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
15
PACURAR CRISTIAN
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
-
-
-
9
8
16
PRIPON SEBASTIAN
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
16
17
PRODAN IOAN
-
-
-
+
+
-
+
-
+
-
+
+
+
+
-
-
+
8
9
18
SABOU COSMIN
+
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2
15
36
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
II
2
III
A
10p
-
6
III
B
III
C
II
B
II
C
12p
+
12p
-
6p
+
8p
-
17
19
STOICA CARINA
+
20
TALOS DAVID
-
-
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
+
-
21
TARTA VASILE
+
-
-
-
+
+
+
+
-
+
-
+
+
-
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
11
6
+
-
-
6
11
17
Rezultatele elevilor la testul sumativ
5%
14%
19%
Sub 5 -4 elevi
5,00-6,99 - 5 elevi
7,00-8,99 - 8 elevi
24%
9,00-9,99 - 3 elevi
10 - 1 elev
38%
37
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
2. DIAGNOZA
Elevii clasei au avut rezultate bune pe toate nivelele cognitive sunt: Negran Florina și Stoica Andrada.
Elevii: Mitre Fineas, Murg Ramona, Molnar Adam si Pripon Sebastian au obținut deasemenea rezultate
bune pe toate nivelurile cognitive, făcând excepție câte un item de la nivelurile cognitive Achiziția
informației și Înțelegere ceea ce nu impune un plan remedial.
La nivelul cognitiv Achiziția informației, elevii Chichisan Andrei, Prodan Ioan, Talos David si Tarța Vasile
nu au atins jumătate din punctaj. Pentru aceștia se impune recuperarea materiei.
La nivelul cognitiv Intelegere au obtinut punctaj insuficient elevii Chende Tudor, Chichișan Andrei,
Meleg Teodor, Păcurar Cristian și Taloș David ceea ce presupune exerciții si activități specifice de
specialitate.
La nivelul cognitiv Aplicare care este alcătuit din itemii tip rezolvare de problemă, care au presupus un
calcul matematic, nu au fost rezolvați de următorii elevi Chichișan Andrei, Meleg Teodor, Păcurar
Cristian și Taloș David. S-au constat deficiențe referitoare la utilizarea formulelor și regulilor de calcul
matematic.
La nivelul cognitiv Aplicare care este alcătuit din itemii tip rezolvare de problemă, care au presupus un
calcul matematic,nu a fost rezolvați de următorii elevi Chichișan Andrei, Meleg Teodor, Păcurar
Cristian și Taloș David deci,se constată deficiențe referitoare la utilizarea formulelor și regulilor de
calcul matematic.
Elevii Chichișan Andrei, Meleg Teodor, Păcurar Cristian și Taloș David nu au reușit să obțină nota cinci.
Cauzele fiind și lipsa de la școală, lipsa interesului pentru invățătură ceea ce a dus la a nu putea rezolva
majoritatea itemilor din test.
3. ACTIVITǍŢI POSIBILE PENTRU FOCUSAREA INTERVENȚIEI REMEDIALE
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Recuperarea cunostințelor fundamentale
Dezvoltarea unui limbaj tehnic corespunzător
Imbunătățirea atenției
Imbunătățirea percepției
Imbunătățirea capacității de a reliza corelații
Dezvoltarea abilităților de invățare
4. STABILIREA CAUZELOR
a. Nivel redus de cunoștințe din clasele anterioare
b. Neînțelegerea conceptelor
c. Dificultați de comunicare
d. Mediul de proveniență al elevilor
e. Elevi cu posibilități materiale scăzute
f. Elevi cu părinți plecați în străinătate
5. STABILIREA POSIBILELOR REMEDIERI
1. alocarea unor resurse de timp la fiecare oră pentru aprofundarea unor noţiuni, concepte,
exercitii de transformare
2. temă pentru acasă
3. fişe de lucru diferenţiate
38
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
4. materiale auxiliare xeroxate
39
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
PLAN REMEDIAL
Calificareaprofesională: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII
Modulul VIII: Elemente de construcţii şi lucrări publice – CDL
Clasa a XI a E
Nume și
prenume
elev
Chichișan
Andrei,
Meleg
Teodor,
Păcurar
Cristian și
Taloș David
Decalaje
identificate
Cunoștințe
insuficiente
Lipsa capacității de a
folosi cunoștințele
acumulate pentru
rezolvarea unor
probleme
Lipsa capacității
de analiză
și sinteză
Prodan
Neînsuşirea
Ioan
termenilor
Tarța Vasile tehnici
Lipsa
Prioritate
Acumularea
cunoștințelor
Dezvoltarea
capacității
de analiză
și sinteză.
Îmbunătățirea
capacității
de înțelegere
a termenilor
și de aplicare
a formulelor
de calcul
specifice
calificării
Dezvoltarea
Unui limbaj
știintific/tehnic
de specialitate
corespunzator
Activitatea remedială
-atenție individualizată a
profesorului; utilizarea
metodelor centrate pe elev,
ţinànd cont de stilurile de
învàţare
-diversificarea activităților de
învățare
- studiu individual acasă dar şi
în cadrul orelor de curs
- calcule matematice simple
aplicate pentru a putea
dimensiona un element de
costrucție
-fișe de lucru individualizate
-studiu de caz
Întocmirea
unor glosare
cu termeni
tehnici
Exerciţii
Interval de
timp
25.0225.03.2013
permanent
Persoana
Resurse
responsabi
lă
Lupaș
Lecţii
de
Viorica
specialitate
Auxiliare
curriculare
Prezentări
Power Point
cu exemple
de planuriconspect
lecții
de
specialitate
Lupaș
Viorica
Dicționare,
inclusiv
tehnice,
Internet
Manuale de
40
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale
capacității
de analiză
și sinteză
Dezvoltarea
capacității
de analiză
și sinteză
practice
de sistematizare
a unor conținuturi;
Studii de caz de
specialitate.
Fişe de lucru
cu sarcini
progresive.
specialitate
41
Program_A_Profesor-evaluator de competențe profesionale

Similar documents

Construcții civile și industriale - Con-a

Construcții civile și industriale - Con-a Produce toate clasele de betoane şi mortare, la cele mai înalte standarde;

More information

4 - cumsafacsingur.ro

4 - cumsafacsingur.ro a devenit mult mai simplă datorită acestor tehnologii iar acum, spre exemplu, accesul la internet se realizează mult mai ușor, router-ul wireless fiind un exemplu. Cu toții avem în casă un router c...

More information