Studiegids Bedrijfskunde / Business Administration

Transcription

Studiegids Bedrijfskunde / Business Administration
Studiegids
Bedrijfskunde / Business Administration
Faculteit der Managementwetenschappen
Radboud Universiteit Nijmegen
2014-2015
Inhoudsopgave
1 Algemene informatie.........................................................................................................1
De opleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen.....................................1
Informatievoorziening.......................................................................................................2
Aanmelding en toelatingsvoorwaarden.............................................................................3
Verplichte inschrijving......................................................................................................6
Roosters............................................................................................................................8
Onderwijs- en ExamenRegeling (OER)..........................................................................10
Beroepsprocedures..........................................................................................................12
Regeling overschrijding correctietermijn........................................................................12
Studentenkaart.................................................................................................................13
Vrijstellingen, vervangende vakken of extra tentamengelegenheden...............................13
Studentenbegeleiding......................................................................................................13
De organisatie van het onderwijs.....................................................................................14
Het Onderwijscentrum....................................................................................................16
Het International Mobility Office....................................................................................19
Internationalisering, Communicatie en Onderzoeksondersteuning..................................20
Kwaliteitszorg.................................................................................................................21
Medezeggenschap...........................................................................................................22
Het aanschaffen van studieboeken en ander studiemateriaal...........................................23
Naar het buitenland.........................................................................................................23
Vreemde talen leren spreken...........................................................................................24
Academisch Schrijfcentrum Nijmegen............................................................................26
De universitaire lerarenopleiding bij de Radboud Docenten Academie...........................26
Radboud Honours Academy............................................................................................28
De Dienst Studentenzaken...............................................................................................30
2 Bacheloropleiding bedrijfskunde.....................................................................................31
Opbouw van het curriculum: het Nederlandstalige programma.......................................31
Cursusbeschrijvingen van de bacheloropleiding..............................................................32
3 Keuzevakken en minors..................................................................................................88
Keuzevakken...................................................................................................................88
Minor ten behoeve van instroom in de masteropleiding economics................................88
4 Keuzevakken en overig aanbod.......................................................................................89
Keuzevakken faculteit Managementwetenschappen........................................................89
Cursusbeschrijvingen CICAM......................................................................................106
Institute for Gender Studies...........................................................................................122
Overige keuzevakken....................................................................................................130
Pre-masters....................................................................................................................133
Pre-master voor hbo-instromers....................................................................................133
Pre-master voor wo-instromers.....................................................................................136
Pre-master for students from abroad..............................................................................137
Toelatingsregeling voor studenten economie met traject bedrijfseconomie...................138
5 Recht en Management...................................................................................................139
Plusstudie of dubbelstudie?...........................................................................................139
Het curriculum van Recht en Management....................................................................139
6
7
8
9
10
11
Opmerkingen bij het studieschema................................................................................141
Toelatingsregelingen.....................................................................................................141
Studieadviseurs.............................................................................................................142
Cursusbeschrijvingen....................................................................................................142
General Information......................................................................................................171
The Study Programmes offered by the Nijmegen School of Management....................171
Information Services.....................................................................................................172
Application and eligibility.............................................................................................173
Compulsory Registration...............................................................................................176
Schedules......................................................................................................................178
Education and Examination Regulations.......................................................................181
Appeal procedures.........................................................................................................182
Regulation exceeding correction period........................................................................183
Student Card..................................................................................................................183
Exemptions, replacement subjects or extra examination opportunities..........................183
Student counselling.......................................................................................................183
The organization of the education programme..............................................................185
The Education Centre....................................................................................................187
The International Mobility Office.................................................................................190
Internationalization, Communication and Research Support.........................................190
Quality Assurance.........................................................................................................191
Advisory bodies............................................................................................................192
Purchasing textbooks and other study materials............................................................193
Studying abroad............................................................................................................193
Learning a Foreign Language........................................................................................194
International Office at the Radboud University.............................................................196
Academic Writing Centre Nijmegen.............................................................................197
The educators training programme at Radboud Educator's Academy............................197
Radboud Honours Academy..........................................................................................198
Student Affairs Office...................................................................................................201
English Specialization in International Business Administration..................................202
The Programme.............................................................................................................202
Course Descriptions......................................................................................................203
Admission scheme for Economics students with a Business Economics profile...........235
Master's Specialization in Marketing.............................................................................236
The prerequisites...........................................................................................................236
Curriculum....................................................................................................................237
Term of validity for interim examinations.....................................................................237
Course descriptions.......................................................................................................237
Master's Specialization in Strategic Management..........................................................245
Prerequisites..................................................................................................................245
Curriculum....................................................................................................................245
Term of validity for interim examinations.....................................................................246
Course descriptions.......................................................................................................246
Master's Specialization in International Management....................................................258
Prerequisites..................................................................................................................258
Curriculum....................................................................................................................259
12
13
14
15
Term of validity for interim examinations.....................................................................259
Course descriptions.......................................................................................................259
Master's Specialization in Business Analysis and Modelling........................................270
Prerequisites..................................................................................................................270
Curriculum....................................................................................................................271
Term of validity for interim examinations.....................................................................271
Course descriptions.......................................................................................................271
Master's Specialization in Organizational Design & Development................................281
Prerequisites..................................................................................................................281
Curriculum....................................................................................................................281
Term of validity for interim examinations.....................................................................282
Course descriptions.......................................................................................................282
Master's Specialization in Strategic Human Resource Management..............................292
Prerequisites..................................................................................................................292
Curriculum....................................................................................................................293
Term of validity for interim examinations.....................................................................293
Course descriptions.......................................................................................................293
Electives within the Master's programme; internships...................................................304
Optional courses within the Master's programme; internships.......................................304
Course descriptions.......................................................................................................304
ALGEMENE INFORMATIE
1 Algemene informatie
De opleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen
Bachelorprogramma's
De faculteit biedt de volgende bacheloropleidingen aan:
Bedrijfskunde
Economie en bedrijfseconomie
Bestuurskunde
Politicologie
Geografie, Planologie en Milieu
Bacheloropleidingen duren drie jaar en het onderwijs in de bacheloropleiding is verdeeld in
12 blokken. Een jaar bestaat uit 4 blokken van 10 onderwijsweken inclusief een
tentamenperiode (van meestal twee weken). Als je hebt voldaan aan alle verplichtingen van
het eerste jaar, ontvang je het propedeutisch getuigschrift. Aan het einde van de bachelorfase
ontvang je het bachelorgetuigschrift.
Semesterindeling
In elk semester worden 5 cursussen van elk 6 EC aangeboden. Twee cursussen daarvan
worden in de eerste helft (het eerste 'blok') aangeboden en twee andere cursussen in het
tweede blok. De vijfde cursus wordt gedurende het hele semester aangeboden. Alle cursussen
worden afgesloten met een tentamen en/of een werkstuk.
Masterprogramma's
De faculteit biedt de volgende masteropleidingen aan:
Business Administration
Economics
Bestuurskunde
Political Science
Human Geography
Planologie
Milieu-Maatschappijwetenschappen
Binnen bovengenoemde masteropleidingen zijn nog specialisaties of varianten mogelijk. Alle
masteropleidingen duren 1 jaar. Studenten die de masteropleiding met succes afronden
ontvangen een mastergetuigschrift en mogen vanaf dat moment een mastertitel voeren.
Afgestudeerden van onze faculteit komen terecht in de meest uiteenlopende management- en
beleidsfuncties bij het bedrijfsleven, de overheid en de not-for-profit sector. Ze geven
adviezen aan directies en bestuurders. Ze ontwerpen plannen en organisatiemodellen en ze
zijn betrokken bij de uitvoering daarvan. Sommigen gaan als onderzoeker werken bij
universiteiten of onderzoeksinstituten.
1
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Keuzevakken
Er is keuzeruimte opgenomen in het bachelorcurriculum. Een keuzevak kan bijna elk vak zijn
dat aan onze faculteit of elders in binnen- of buitenland wordt aangeboden. Door te kiezen
voor een samenhangend geheel van keuzevakken (een zogeheten minor) kun je een extra
dimensie geven aan je studie. Voor meer informatie over het samenstellen van een gedegen
keuzepakket, kun je een afspraak maken bij de studieadviseur van jouw opleiding.
Wil je vakken buiten de faculteit volgen, dan kan je de digitale studiegidsen van de andere
opleidingen binnen de Radboud Universiteit Nijmegen inzien via www.ru.nl/studiegidsen. Bij
twijfels over de geschiktheid van een vak kun je contact opnemen met de studieadviseur van
de betreffende opleiding. Wil je buiten de faculteit zoeken dan is internet een handig medium.
Voor vakken in het buitenland kun je contact opnemen met het International Mobility Office.
Binnen de faculteit mogen in principe alle cursorische vakken van andere
bacheloropleidingen gekozen worden. Methodologievakken, projecten en de cursus
Academische vaardigheden mogen echter niet altijd als keuzevak worden gekozen. Niet elke
cursus is even geschikt om te kiezen als keuzevak. Let bij het maken van je keuze met name
op het kopje 'voorkennis' bij de cursusbeschrijvingen. Keuzevakken in de master zijn alleen
toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de betreffende master.
Wil je meer informatie over de geschiktheid van vakken of over de volgorde waarin je de
vakken het beste kunt kiezen, neem dan contact op met de studieadviseur.
ECTS
De Faculteit der Managementwetenschappen hanteert het systeem van de ECTS (European
Credit Transfer System). Dit systeem heeft als voordeel dat het internationaal bekend en
aanvaard is, wat de internationalisering van het hoger onderwijs ten goede komt. Een
studiejaar heeft een studielast van 60 EC.
Informatievoorziening
Facultaire websites
De Faculteit der Managementwetenschappen heeft een facultaire website met als adres:
www.ru.nl/fm. Deze site informeert je over uiteenlopende zaken. De site bevat een
adressenlijst van medewerkers met telefoonnummers en kamernummers. De
cursusbeschrijvingen zijn alleen via de facultaire website of www.ru.nl/studiegidsen te
raadplegen.
Via de facultaire website kunnen studenten terecht op Blackboard, de digitale leeromgeving.
De facultaire website in combinatie met Blackboard verschaft studenten alle informatie die zij
nodig hebben voor hun studie. Van studenten wordt verwacht dat zij zeer regelmatig het
internet en Blackboard raadplegen. De Radboud Universiteit Nijmegen heeft uiteraard ook
een website. Het adres van deze site is: www.ru.nl.
Informatie voor studenten is te vinden onder www.ru.nl/studenten.
2
ALGEMENE INFORMATIE
E-mail
Een andere informatiebron is je e-mailadres. De Dienst Studentenzaken kent aan elke student
een @student.ru.nl e-mailadres toe. Deze adressen worden gebruikt voor mailings vanuit de
faculteit. Het is dus belangrijk je @student.ru.nl-account te activeren en met regelmaat te
checken. Voor vragen over dit e-mailaccount kun je terecht bij de Centrale Studentenbalie
van de Dienst Studentenzaken, Comeniuslaan 4, T: (024) 361 23 45, E: [email protected].
Onderwijsberichten
Binnen Blackboard bestaat de community 'onderwijsberichten'. Alle studenten van de
faculteit worden hierop door het Onderwijscentrum geabonneerd. Belangrijke berichten over
onderwijs worden gedurende het studiejaar via dit medium gecommuniceerd naar studenten.
Nieuwsbrief Studentenzaken
De Dienst Studentenzaken brengt maandelijks de Nieuwsbrief voor studenten uit. Deze
nieuwsbrief wordt aan alle studenten gemaild. Naast nieuws en mededelingen van de
Radboud Universiteit kunnen ook studentenorganisaties hierin hun berichten kwijt. Contact:
[email protected]
Studentenportal
Met deze portal kunnen studenten hun Blackboardberichten lezen, e-mail ontvangen,
verschillende nieuwsbronnen volgen, hun rooster raadplegen, zich inschrijven voor vakken,
tentamencijfers bekijken en meer! Vragen of suggesties tot verbeteringen: mailto:
[email protected]. Inloggen kan op portal.ru.nl met het S-nummer en wachtwoord.
Aanmelding en toelatingsvoorwaarden
Algemene informatie
Iedereen die zich voor het eerst wil inschrijven voor een bacheloropleiding van de Faculteit
der Managementwetenschappen, meldt zich tijdig via Studielink (http://www.studielink.nl/).
De verdere inschrijfprocedure loopt via Studielink. Zie daarvoor http://www.ru.nl/ >
informatie voor bachelorkiezers > aanmelden > aanmelden en inschrijven.
Een vwo-diploma geeft toegang tot iedere bacheloropleiding aan de Faculteit der
Managementwetenschappen, maar bij de bacheloropleiding bedrijfskunde en de
bacheloropleiding economie worden eisen gesteld aan het profiel: je moet in ieder geval
wiskunde A of B in je profiel hebben opgenomen. Heb je een hbo-propedeuse of heb je een
vwo-diploma vóór 2010 behaald in wat ook wel de 'oude' Tweede Fase wordt genoemd: neem
dan contact op met de studieadviseur van de betreffende bacheloropleiding. Zij die 21 jaar of
ouder zijn en niet in het bezit zijn van één van de vereiste getuigschriften moeten een
toelatingsonderzoek (colloquium doctum) aanvragen. Een colloquium doctum beschikking
geeft alleen toegang tot de opleiding waarop de beschikking betrekking heeft. Voor vragen
over aanmelding en inschrijving aan de Radboud Universiteit Nijmegen kan men terecht bij
de Balie Studentenzaken van de Radboud Universiteit Nijmegen, T: (024) 361 23 45.
Toelating op basis van bepaalde buitenlandse getuigschriften is eveneens mogelijk. Bezitters
van deze documenten wenden zich tot de studentendecanen van de Dienst Studentenzaken,
Afdeling Studentenbegeleiding. Een afspraak met één van de studentendecanen kan gemaakt
3
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
worden via de Balie Studentenzaken, T: (024) 361 23 45. Meer informatie over toegang en
toelating tot een opleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de verplichte vakken is
te vinden in het Studentenstatuut (www.ru.nl/studentenstatuut) voor de studenten van de
Radboud Universiteit Nijmegen.
Hbo-instromers
Naast vwo-instromers en studenten met een hbo-propedeuse kent de Faculteit der
Managementwetenschappen hbo-instromers. Hbo-instromers volgen voordat ze worden
toegelaten tot een masteropleiding een pre-master of hbo-minor. Het vakkenpakket is
toegesneden op de deficiënties tussen de hbo-opleiding en de masteropleiding van je keuze.
Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur van de betreffende opleiding.
Verandering van opleiding
Tot 1 oktober is het mogelijk om je met terugwerkende kracht voor een andere opleiding
binnen of buiten de faculteit te laten inschrijven. Voor een opleiding met een numerus fixus
geldt dit in de regel niet. Na die datum is speciale toestemming nodig. Wend je daarvoor tot
de studieadviseur. Deze zal nagaan of de formele afwikkeling van je 'omzwaai' kan wachten
tot de eerstvolgende herinschrijving.
Studievoortgangsregelingen
Onderstaande tekst gaat in op vier belangrijke studievoortgangsregelingen binnen onze
faculteit in het studiejaar 2014 - 2015. Neem de tijd om ze aandachtig door te lezen.
Het gaat om de volgende regelingen:
Bindend Studie Advies (BSA)
B-in-5 (bachelor in 5 jaar regeling)
M-in-2 (master in 2 jaar regeling)
Toelating master
Bindend Studie Advies (BSA)
Onze universiteit werkt met een bindend studieadvies (BSA).
Universiteiten zijn verplicht om aan het eind van het eerste jaar van een bacheloropleiding
aan hun eerstejaars studenten een advies te verstrekken over voortzetting van de studie. De
wet (WHW, artikel 7.8b) maakt het mogelijk dat aan een negatief advies dan een afwijzing
wordt verbonden. Het studieadvies is dan een bindend studieadvies. Consequentie van de
afwijzing door een BSA is dat de student zich gedurende 3 jaar niet opnieuw kan inschrijven
voor dezelfde (of nader te bepalen verwante) bacheloropleiding(en) aan de Radboud
Universiteit Nijmegen.
Invoering van het BSA voorkomt dat studenten waarvan in het eerste jaar is vastgesteld dat
zij geen perspectief hebben op een succesvolle studie, na het eerste jaar blijven
'voortmodderen'. Dat 'voortmodderen' leidt uiteindelijk tot het alsnog stoppen met de studie in
het tweede en derde jaar of in het meest gunstige geval tot een wel heel forse overschrijding
van de nominale studieduur van de bachelorfase.
Studenten die in de voorbije jaren het dringend advies om na het eerste jaar te stoppen met de
studie hebben genegeerd, hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het nu nog te lage
bachelorrendement van onze instelling. Voor het College van Bestuur is dat het belangrijkste
motief geweest om het bindend studieadvies in te voeren.
4
ALGEMENE INFORMATIE
Het BSA geldt voor alle eerstejaars die vanaf 1 september van het studiejaar 2014-2015 voor
het eerst staan ingeschreven voor de propedeutische fase van een voltijdse bacheloropleiding.
Het BSA geldt voor alle voltijdse bacheloropleidingen van de Radboud Universiteit. Aan
studenten die zich op of na 1 februari 2015 inschrijven voor een voltijdse bacheloropleiding
wordt het studieadvies uitgereikt aan het einde van het tweede studiejaar.
Het faculteitsbestuur heeft bepaald dat studenten in onze faculteit in het eerste jaar minimaal
42 EC moeten behalen om in aanmerking te komen voor een positief studieadvies aan het
eind van het eerste jaar. Daarbij worden uitsluitend de EC geteld zoals die verbonden zijn aan
voldoende eindcijfers voor onderdelen (cursussen) van de propedeutische fase (B1) zoals die
zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Voldoet de student niet aan de
minimale norm van 42 EC, dan krijgt hij/zij een negatief advies met daaraan verbonden een
bindende afwijzing, tenzij er persoonlijke omstandigheden (zie Uitvoeringsbesluit WHW) in
het geding zijn (geweest) die een normaal studieverloop onmogelijk hebben gemaakt.
De student ontvangt eind februari 2015 (uiterlijk 1 maart 2015), na afloop van het eerste
semester, een voorlopig studieadvies. Dit voorlopig studieadvies is vooral bedoeld als
waarschuwing voor studenten die tot dan toe onvoldoende studievoortgang hebben geboekt.
Als de uitslagen van de laatste herkansingen in juli 2015 bekend zijn, ontvangt de student die
voldaan heeft aan de BSA-norm een positief advies. De student die dan niet voldaan heeft aan
de BSA-norm, ontvangt dan uiterlijk 31 juli 2015 een voornemen tot een bindend, negatief
studieadvies.
Alvorens een student een definitief, bindend negatief studieadvies ontvangt, krijgt hij/zij de
gelegenheid te worden gehoord door de Commissie studieadvies eerste jaar. Voor studenten
die hiervan geen gebruik maken wordt het voornemen tot een bindend, negatief studieadvies
vervolgens omgezet in een definitief, bindend negatief advies. De student die op zijn/haar
verzoek wel gehoord wordt door de Commissie studieadvies eerste jaar, wordt zo spoedig
mogelijk na de hoorzitting, doch op uiterlijk 31 augustus 2015, over het definitieve besluit
van de commissie geïnformeerd.
Tegen een bindende afwijzing kan een student binnen zes weken in beroep gaan bij het
College van Beroep voor de Examens (CBE).
Op de website www.ru.nl/studenten zal vanaf de start van het nieuwe studiejaar informatie
staan over het BSA voor de nieuwe eerstejaars en voor overige studenten.
Bachelor in 5 jaar regeling(geldt alleen voor studenten gestart in 2008-2009, 2009-2010 en
2010-2011)
Postpropedeutische tentamens van de bacheloropleiding die met goed gevolg zijn afgelegd,
verliezen hun geldigheid na verloop van vijf jaren nadat de student zich voor de
propedeutische fase van de bacheloropleiding heeft ingeschreven, indien binnen deze termijn
het bachelorexamen niet met goed gevolg is afgelegd.
Master in 2 jaar regeling
Tentamens in de masteropleiding, die met goed gevolg zijn afgelegd, verliezen hun
5
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
geldigheid na verloop van twee jaren na de tentamendatum, indien binnen deze termijn het
masterexamen niet met goed gevolg is afgelegd.
Toelating master
Studenten uit de bacheloropleiding die na de laatste herkansingsperiode maximaal 2
cursussen uit het programma van het derde jaar van de bacheloropleiding (niet de
bachelorthesis, geen keuzevakken) hebben openstaan, mogen deelnemen aan een extra
tentamengelegenheid voor deze openstaande cursus(sen) op voorwaarde dat zij aan tenminste
twee eerdere tentamengelegenheden van de desbetreffende cursus(sen) hebben deelgenomen.
De extra tentamengelegenheid wordt georganiseerd vóór 15 september 2014.
Studenten uit de pre-master voor wo- en hbo-instromers die na de laatste herkansingsperiode
maximaal 2 cursussen uit het pre-masterprogramma (niet de bachelorthesis of het afsluitende
project) hebben openstaan, mogen deelnemen aan een extra tentamengelegenheid voor deze
openstaande cursus(sen) op voorwaarde dat zij aan tenminste twee eerdere
tentamengelegenheden van de desbetreffende cursus(sen) hebben deelgenomen. De extra
tentamengelegenheid wordt georganiseerd vóór 15 september 2014.
Studenten worden per 1 september 2013 alleen tot het onderwijs en de tentamens van een
masteropleiding toegelaten, als zij in het bezit zijn van een desbetreffend bachelordiploma of
een bewijs van toelating tot de betreffende masteropleiding (certificaat).
Studenten die niet in het bezit zijn van bachelordiploma of een bewijs van toelating tot de
masteropleiding (certificaat), worden uitsluitend toegelaten tot cursussen uit het
masterprogramma waarvoor geldt dat onderwijs en toetsing gescheiden zijn. Op de facultaire
website staat aangegeven welke cursussen dit betreft.
Studenten zonder bachelordiploma of bewijs van toelating tot de masteropleiding (certificaat)
mogen niet aan toetsing in de master deelnemen. Resultaten van mastertoetsen van niettoegelaten studenten zijn ongeldig.
Voor de overige studievoortgangsregelingen per opleiding (o.a. toelating tot de pre-master,
regelingen met betrekking tot Recht en Management) wordt verwezen naar
http://www.ru.nl/fm/studenten/onderwijsinformatie/oer/.
Verplichte inschrijving
Onderwijs- en tentameninschrijvingen voor cursussen
Studenten dienen zich voor alle cursussen die zij willen volgen in te schrijven via het
studentinformatiesysteem Osiris. De onderwijs- en tentameninschrijving geschiedt via de
studentenportal, http://www.student.ru.nl/ of via https://sis.ru.nl/. Voor deelname aan de
eerste tentamengelegenheid wordt je automatisch ingeschreven bij het inschrijven voor de
desbetreffende cursus. Indien je niet deelneemt aan de eerste tentamengelegenheid, dien je je
hiervoor uit te schrijven. Voor herkansingen dien je je in te schrijven, tot uiterlijk vijf
werkdagen voor de tentamendatum. In afwijking van het voorgaande dient een student van
het eerste studiejaar zich voor een herkansing van een cursus van het vierde blok in te
schrijven tot uiterlijk drie werkdagen voor de tentamendatum. Voor vragen hierover kun je
terecht bij de Centrale Studentenbalie van de Dienst Studentenzaken (informatie over de
Dienst Studentenzaken vind je op het internet: http://www.ru.nl/studenten). Via de facultaire
website wordt medegedeeld in welke periode kan worden ingeschreven voor het onderwijs.
6
ALGEMENE INFORMATIE
Het is belangrijk dat je de (online) studiegids raadpleegt alvorens je in te schrijven, zodat je
precies weet voor welke cursussen (let ook op de cursuscode!!) je moet inschrijven.
Onderwijsinschrijvingen voor keuzevakken
Studenten van de Faculteit der Managementwetenschappen die aan een andere faculteit
keuzevakken willen volgen, dienen zich te informeren over de wijze waarop de inschrijving
plaatsvindt. De wijze van inschrijving kan per faculteit sterk variëren.
Studenten van andere faculteiten die een cursus uit het aanbod van de Faculteit der
Managementwetenschappen willen volgen als keuzevak, dienen zich tijdens de
inschrijfperiode via de studentenportal, www.student.ru.nl, in te schrijven voor deelname aan
het onderwijs en tentamens.
Procedure onderwijs- en tentameninschrijving voor cursussen
Voor deelname aan onderwijs en tentamens dien je je via de studentenportal,
http://www.student.ru.nl/ of https://sis.ru.nl/, in te schrijven.
De procedure is als volgt:
Je dient je in Osiris in te schrijven voor cursussen die je wil volgen (check de juiste naam en
code voordat je je inschrijft!).
Voor deelname aan de eerste tentamengelegenheid wordt je automatisch ingeschreven bij het
inschrijven voor de desbetreffende cursus. Voor hertentamens dien je je in te schrijven, tot
uiterlijk vijf werkdagen voor de tentamendatum. In afwijking van het voorgaande dient een
student van het eerste studiejaar zich voor een hertentamen van een cursus van het vierde
blok in te schrijven tot uiterlijk drie werkdagen voor de tentamendatum.
De inschrijving voor het hertentamen eindigt vijf werkdagen voor het hertentamen. De datum
van het (her)tentamen staat vermeld in het tentamenrooster.
Je ontvangt per e-mail een bevestiging van je inschrijving (bewaar deze bevestiging; indien je
geen bevestiging ontvangt, neem dan contact op met de Centrale Studentenbalie,
Comeniuslaan 4).
Wanneer de inschrijving voor onderwijs en tentamens is gesloten kun je je niet meer via
Osiris inschrijven.
Indien je onverhoopt vergeten bent je in te schrijven voor een tentamen, kun je bij de balie
van het Studielandschap terecht voor een na-inschrijving. Dit kost € 10 als administratieve
vergoeding per tentamen. Als bewijs ontvang je een kwitantie: neem deze kwitantie mee naar
het tentamen. Alleen op vertoon van deze kwitantie word je - voor zover de capaciteit dit
toelaat - toegelaten bij het tentamen. Een na-inschrijving is mogelijk tot uiterlijk het moment
van aanvang van het tentamen.
Mocht je onverhoopt toch niet ingeschreven staan en er is geen tijd voor een na-inschrijving
(bijv. bij een tentamen dat 's avonds plaatsvindt) dan mag je meedoen tegen inlevering van je
studentenkaart. Deze kun je dan de volgende dag tegen een betaling van € 10 bij de balie van
het Studielandschap ophalen.
Studenten die meer dan een kwartier te laat zijn worden niet meer toegelaten tot het tentamen
Studenten mogen de tentamenzaal niet eerder verlaten dan 45 minuten na aanvang van het
tentamen.
De termijn waarbinnen de tentamenresultaten bekend moeten worden gemaakt is 12
werkdagen. Vanaf de 12e werkdag na het tentamen kun je via Osiris het tentamenresultaat
raadplegen.
7
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Wanneer de resultaten na 12 werkdagen niet bekend zijn gemaakt en je daar niet tijdig
(conform de OER) op gewezen bent, kun je een klacht indienen bij de examencommissie.
Schema inschrijving tentamens
Inschrijving opent in week:
Alle bacheloropleidingen + pre-masters en de
masteropleidingen EC, BsK, GPM, POL en BK
Tentamenperiode 1
Wk. 39: 22-09-2014
Herkansing tentamenperiode 1
Wk. 48: 24-11-2014
Tentamenperiode 2
Wk. 48: 24-11-2014
Herkansing tentamenperiode 2
Wk. 8: 16-02-2015
Tentamenperiode 3
Wk. 8: 16-02-2015
Herkansing tentamenperiode 3
Wk. 19: 04-05-2015
Tentamenperiode 4
Wk. 19: 04-05-2015
Herkansing tentamenperiode 4 1e jaar
Wk. 26: 25-06-2015
Herkansing tentamenperiode 4 Overige jaren
Wk. 27: 29-06-2015
Roosters
Jaarrooster faculteit der Managementwetenschappen 2014-2015
Week
nr.
Datum
ma t/m vr
Blokkenrooster alle
Bijzonderheden
opleidingen
In de opgenomen
tentamen-/herkansingsweken wordt
uitsluitend schriftelijk getentamineerd.
Onderwijs
Tentamens
herkansingen
8
36
01-09 t/m 05-09
1
37
08-09 t/m 12-09
2
38
15-09 t/m 19-09
3
39
22-09 t/m 26-09
4
40
29-09 t/m 03-10
5
41
06-10 t/m 10-10
6
42
13-10 t/m 17-10
7
43
20-10 t/m 24-10
8
44
27-10 t/m 31-10
45
03-11 t/m 07-11
46
10-11 t/m 14-11
1 september Opening academisch jaar ('s
middags OV/TV)
(OV)
T1
1
ALGEMENE INFORMATIE
47
17-11 t/m 21-11
2
48
24-11 t/m 28-11
3
49
01-12 t/m 05-12
4
50
08-12 t/m 12-12
5
51
15-12 t/m 19-12
6
52
22-12 t/m 26-12
1
29-12 t/m 02-01
2
05-01 t/m 09-01
7
3
12-01 t/m 16-01
8
4
19-01 t/m 23-01
HK 1
5
26-01 t/m 30-01
T2
6
02-02 t/m 06-02
1
7
09-02 t/m 13-02
2
8
16-02 t/m 20-02
3
Kerstvakantie (OV/TV)
Kerstvakantie (OV/TV)
16 februari en 17 februari Carnaval (OV)
9
23-02 t/m 27-02
4
10
02-03 t/m 06-03
5
11
09-03 t/m 13-03
6
12
16-03 t/m 20-03
7
13
23-03 t/m 27-03
8
14
30-03 t/m 03-04
HK 2
15
06-04 t/m 10-04
T3
16
13-04 t/m 17-04
1
17
20-04 t/m 24-04
2
18
27-04 t/m 01-05
3
19
04-05 t/m 08-05
20
11-05 t/m 15-05
4
21
18-05 t/m 22-05
5
22
25-05 t/m 29-05
6
23
01-06 t/m 05-06
7
24
08-06 t/m 12-06
8
25
15-06 t/m 19-06
HK3
26
22-06 t/m 26-06
T4
27
29-06 t/m 03-07
28
06-07 t/m 10-07
29
13-07 t/m 17-07
3 april Goede vrijdag (OV/TV)
6 april Tweede paasdag (OV/TV)
27 april Koningsdag (OV/TV)
Meivakantie (OV)
14 mei Hemelvaartsdag (OV/TV); 15 mei
vrijdag na Hemelvaartsdag (OV/TV)
25 mei Tweede Pinksterdag (OV/TV); 28
mei Diesviering ('s middags OV/TV)
HK4 1e jaar
Zomervakantie Uitslagen HK4 1e jaar
9
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
bekend
30
20-07 t/m 24-07
Zomervakantie (OV/TV) 25 juli versturen
BSA
31
27-07 t/m 31-07
Zomervakantie (OV/TV)
32
03-08 t/m 07-08
Zomervakantie (OV/TV)
33
10-08 t/m 14-08
34
17-08 t/m 21-08
35
24-08 t/m 28-08
36
31-08 t/m 04-09
HK 4 overige
jaren
(OV)
(OV) Hoorzitting Commissie Studieadvies 1e
jaar
(OV)
1
31 augustus Opening academisch jaar ('s
middags OV/TV)
OV = onderwijsvrij
TV = tentamenvrij
Onderwijs- en tentamenvrije perioden en dagen
Kerstvakantie: 22 december 2014 - 2 Januari 2015
Goede vrijdag: 3 april 2015
Tweede paasdag: 6 april 2015
Koningsdag: 27 april 2015 (zondag)
Bevrijdingsdag: 5 mei 2015
Hemelvaart: 14 en 15 mei 2015
Pinksteren: 25 mei 2015
Diesviering: 28 mei 2015
Zomervakantie: 13 juli - 7 augustus 2015
Onderwijsvrije perioden
Onderwijsvrij: 27 oktober - 31 oktober 2014
Meivakantie: 4 mei - 8 mei 2015
Zomervakantie: 16 juli - 29 augustus 2015
Onderwijs- en ExamenRegeling (OER)
De studiegids en de website van je opleiding bieden je allerlei praktische informatie. Het zijn
echter geen formele regelingen waar je als student rechten aan kunt ontlenen. Zoiets bestaat
er wel, dat is de Onderwijs- en Examenregeling, in de wandeling OER genoemd. De wet
WHW schrijft voor dat voor elke opleiding of groep van opleidingen een dergelijke
Onderwijs- en Examenregeling moet bestaan, en dat deze op heldere en adequate wijze moet
vastleggen welke procedures er bestaan en welke rechten en plichten met betrekking tot het
onderwijs en de examens. De wet legt tevens vast welke zaken in deze regeling ten minste
moeten zijn vastgelegd. Het betreft onder meer zaken rond
10
ALGEMENE INFORMATIE
opzet van het onderwijs en per cursus de taal waarin het onderwijs wordt aangeboden en de
vorm waarin wordt getoetst,
zwaarte van het programma,
deelname aan het onderwijs (in hoeverre verplicht?) en voortgangseisen (Bindend
Studieadvies bijvoorbeeld),
tentamens (inclusief nakijktermijnen, inzage en mogelijkheden bezwaar te maken of beroep
aan te tekenen),
examens, denk daarbij ook aan het toekennen van judicia zoals 'cum laude',
de kwaliteiten die de student bij succesvolle afsluiting van de opleiding moet hebben bereikt.
Het is de taak van de faculteit deze Onderwijs- en Examenregeling vast te stellen. In onze
faculteit gebeurt dit jaarlijks. Het komend jaar wordt het onderwijs dus verzorgd
overeenkomstig de OER 2014-2015. Er is een OER voor de Bachelor en een OER voor de
Master, formeel zijn dit immers aparte opleidingen. In de OER voor de Master zijn ook de
pre-masters opgenomen, want zij bereiden (indirect) voor op het masterdiploma en niet op het
bachelordiploma. Zowel de OER voor de Bachelor als die voor de Master bestaat uit een
algemeen gedeelte met bepalingen die voor de betrokkenen bij alle opleidingen van de
faculteit gelden en een opleidingsspecifiek gedeelte waarin per opleiding toegevoegde
bepalingen zijn opgenomen. Die laatste bepalingen mogen nooit in strijd zijn met de
bepalingen in het algemeen gedeelte, die immers voor iedereen gelden.
In de OER van onze faculteit zijn uiteraard alle zaken opgenomen die daar volgens de wet in
geregeld moeten zijn. Daarnaast staat er een aantal zaken in waar onze faculteit speciale
aandacht aan wil geven. Denk bijvoorbeeld aan eisen voor toelating, fraude, of het voorschrift
dat er overgangsmaatregelen moeten zijn wanneer een vak niet meer wordt gegeven, en wat
daarin geregeld moet zijn. Dat laatste is heel plezierig wanneer je een bepaald onderdeel van
je jaar hebt gemist en dat het volgende jaar alsnog moet inhalen. In de Algemene OER staan
regels over toelating (waaronder ook de vereiste mate van taalbeheersing), opzet van
onderwijs, deelname aan onderwijs, tentamens, fraude, examens en diploma's, zowat alle
hierboven opgesomde punten dus. In de Opleidingsspecifieke OER staan dan nog per
opleiding toegevoegd additionele eisen voor toelating en voortgang, de inhoud van het
aangeboden programma (inclusief per vak de gehanteerde taal en de toetsvorm) en de
kwalificaties en eindtermen waarvoor het onderwijsprogramma van die betreffende opleiding
opleidt.
De examencommissie speelt bij de handhaving van de OER een belangrijke rol. In de OER
worden allerlei zaken opgedragen aan de examencommissie. Ten dele betreft het taken die de
examencommissie volgens de wet WHW heeft, zoals het bepalen wanneer een student een
examen heeft gehaald, wanneer fraude is gepleegd, wanneer vrijstelling van een tentamen
wordt verleend. Daarnaast controleert de examencommissie bijvoorbeeld ook of aan
toelatingseisen is voldaan, of (ander voorbeeld) stelt ze vast wanneer van de nakijktermijnen
mag worden afgeweken. Daarbij opereert de examencommissie binnen het kader dat de OER
stelt. Wanneer je denkt dat rechten die je volgens de OER hebt worden geschonden kun je bij
de examencommissie reclameren. Ook heeft de examencommissie de bevoegdheid in
individuele gevallen van de OER af te wijken, wanneer dit op basis van redelijkheid en
billijkheid gerechtvaardigd is. Wanneer je een verzoek aan de examencommissie wil doen, is
het altijd aan te raden dit via de studieadviseur te doen. Die weet in welke vorm je zo'n
verzoek het best kunt gieten.
11
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
De tekst van de OER vind je op de website van je opleiding. Er is een Nederlandstalige en
een Engelstalige versie, bij verschillen geeft de Nederlandse versie de doorslag. De
informatie die studiegids en website je daarnaast bieden bestaat, zoals aan het begin al
opgemerkt, in veel gevallen uit praktische uitwerkingen van wat in de OER formeel is
vastgelegd.
Beroepsprocedures
Wanneer een student, ook na afwikkeling van een bezwaar bij de betrokken
cursuscoördinator, het niet eens is met een tentamenuitslag of zich onbillijk behandeld voelt,
kan hij/zij beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) tegen een
beschikking (een tentamenuitslag) of behandeling. De beschikking/behandeling moet ofwel in
strijd zijn met de Onderwijs- en ExamenRegeling (OER), dan wel in strijd zijn met de
redelijkheid of billijkheid. Een beroep dient schriftelijk te worden ingediend binnen 6 weken
nadat de beschikking is bekend gemaakt of de behandeling heeft plaatsgevonden. De termijn
begint direct te lopen, ook wanneer de student eerst bezwaar aantekent bij de
examencommissie. Het indienen van een bezwaarschrift bij de examencommissie schort deze
termijn niet op.
Bij de Dienst Studentenzaken is een modelberoepschrift verkrijgbaar. Bovendien kunnen de
studentendecanen daar helpen bij het opstellen van een beroepschrift. Wanneer het beroep
ontvankelijk wordt verklaard door het CBE , wordt bekeken of er een oplossing of
compromis mogelijk is. Is dat niet het geval, dan zal uiteindelijk het CBE , na beide partijen
te hebben gehoord, een uitspraak doen.
Meer informatie over het CBE is te vinden in het instellingsdeel van het studentenstatuut. Het
adres van het College van Beroep voor de Examens is Comeniuslaan 4, Postbus 9102, 6500
HC Nijmegen. Telefonische bereikbaarheid: (024) 361 22 70.
Regeling overschrijding correctietermijn
Indien ten gevolge van het overschrijden van de correctietermijn de tijd tussen de dag waarop
de uitslag bekend is gemaakt (publicatie via Osiris en de dag waarop de herkansing
plaatsvindt minder dan acht werkdagen bedraagt, zal een tweede gelegenheid worden
georganiseerd om aan de herkansing deel te nemen. Deze tweede gelegenheid vindt plaats
minimaal twee weken en maximaal drie weken na de uitslag. Het betreft nadrukkelijk géén
extra herkansing.
Studenten kunnen naar keuze deelnemen aan de reguliere herkansing of aan de extra
gelegenheid. Dus niet aan beide! Degenen die deelnemen aan de extra herkansing dienen zich
uit te schrijven voor de reguliere herkansing en zich op de gebruikelijke weg voor de tweede
gelegenheid in te schrijven. De uitslag van de reguliere en extra gelegenheid worden
gezamenlijk bekendgemaakt. Beide gelegenheden zijn gelijkwaardig voor wat betreft
tentamenvorm en moeilijkheidsgraad. De reguliere gelegenheid tot herkansing wordt
geannuleerd, indien alle studenten hun inschrijving intrekken.
12
ALGEMENE INFORMATIE
Studentenkaart
Voor alle aanmeldingen en afmeldingen voor onderwijs en tentamens, voor deelname aan
tentamens, voor het opvragen van je tentamenresultaten in het Studielandschap heb je een
geldige studentenkaart nodig. Zorg dus dat je de studentenkaart steeds bij je hebt.
Vrijstellingen, vervangende vakken of extra
tentamengelegenheden
Denk je recht te hebben op een vrijstelling, wil je een vervangend vak opvoeren of een extra
tentamengelegenheid aanvragen, dan wijk je formeel af van de OER. Het verzoek tot die
afwijking kan de examencommissie van jouw opleiding goed- of afkeuren. Zorg ervoor dat je
het verzoek tot afwijking van de OER altijd op tijd, met redenen omkleed en voorzien van
bewijsstukken indient. Wil je bijvoorbeeld een vrijstelling omdat je een vak elders al behaald
hebt, stuur dan een cijferlijst en een kopie uit die studiegids mee. Wil je een extra
tentamengelegenheid dan leg je uit waarom en stuur je, indien van toepassing, een bewijsstuk
mee. De brief voor de examencommissie kan je afgeven bij de studieadviseur. Hij of zij kan
je ook meer uitleg geven.
Studentenbegeleiding
Studieadvies eerste jaar
De student ontvangt eind februari (uiterlijk 1 maart), na afloop van het eerste semester, een
voorlopig studieadvies. Dit voorlopig studieadvies is vooral bedoeld als waarschuwing voor
studenten die tot dan toe onvoldoende studievoortgang hebben geboekt.
Als de uitslagen van de laatste herkansingen in juli bekend zijn, ontvangt de student die
voldaan heeft aan de BSA-norm van 42 EC een positief advies. De student die dan niet
voldaan heeft aan de BSA-norm, ontvangt dan een voornemen tot een bindend, negatief
studieadvies.
Alvorens een student een definitief, bindend negatief studieadvies ontvangt, krijgt hij/zij de
gelegenheid te worden gehoord door de Commissie studieadvies eerste jaar. Voor studenten
die hiervan geen gebruik maken wordt het voornemen tot een bindend, negatief studieadvies
vervolgens omgezet in een definitief, bindend negatief advies. De student die op zijn/haar
verzoek wel gehoord wordt door de Commissie studieadvies eerste jaar, wordt zo spoedig
mogelijk na de hoorzitting, doch op uiterlijk 31 augustus, over het definitieve besluit van de
commissie geïnformeerd.
Tegen een bindende afwijzing kan een student binnen zes weken in beroep gaan bij het
College van Beroep voor de Examens (CBE).
Studieadviseurs
De faculteit biedt je verschillende mogelijkheden voor studiebegeleiding. De
studiebegeleiding geschiedt in eerste instantie door de studieadviseurs. Bij hem of haar kan je
13
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
terecht met vragen van allerlei aard. Heb je bijvoorbeeld vragen over de inhoud van de studie,
tentamens, de OER, keuzevakken, de keuze van een master etc. dan is de studieadviseur het
eerste aanspreekpunt. Verder kun je problemen bespreken, die het verloop van de studie
beïnvloeden. De studieadviseur kan je bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van de juiste
studieplanning. Vooral wanneer je vanwege ziekte of andere persoonlijke omstandigheden
langere tijd niet tot studeren in staat bent, is het aan te raden bij de studieadviseur aan te
kloppen. Zo nodig kan hij of zij je doorverwijzen naar een andere instantie, zoals de
studentenpsycholoog of een studiefonds. Wil je een afspraak met de studieadviseur, dan staat
hieronder wanneer de spreekuren plaatsvinden en hoe je een afspraak kunt maken.
De studiebegeleiding in de propedeutische fase wordt, naast de studieadviseurs, verzorgd
door de docenten Academische Vaardigheden. De AV-docenten ondersteunen je vooral bij de
ontwikkeling van een universitaire studiehouding en bijbehorende vaardigheden, inclusief
studiemethodiek en -planning. Zij voeren daartoe indien wenselijk gesprekken met
individuele studenten. De AV-docenten spelen ook een rol bij het studieadvies dat tweemaal
in de propedeuse wordt verstrekt. Bij negatief of twijfeladvies wordt altijd een motivatie
gegeven die grotendeels gebaseerd is op het oordeel van de AV-docent.
Wil je meer studiebegeleiding dan slechts op deze momenten, stap dan zelf naar de
studieadviseur.
Begeleiding op universitair niveau
Bij de Dienst Studentenzaken van de universiteit is een aantal hulpverlenende instanties
aanwezig. Er zijn bijvoorbeeld studentenpsychologen, die je kunnen helpen met persoonlijke
problemen van psychische aard. Ook is er een studiekeuzeadviseur, die je kan helpen, als je
twijfelt aan je studiekeuze.
De Dienst Studentenzaken verzorgt verder gedurende het jaar een aantal
studievaardigheidscursussen. Alle informatie over deze voorzieningen vind je op de website
van de RU (www.ru.nl/studenten) onder het kopje 'begeleiding'.
De organisatie van het onderwijs
De secties
De Faculteit der Managementwetenschappen heeft twee primaire taken: onderwijs en
onderzoek. De organisatie van de faculteit kent vier secties die intern coherent zijn in termen
van discipline, aandachtsgebied of kernobject:
Bedrijfskunde
Economie en bedrijfseconomie
Sociale geografie, Planologie, Milieu-maatschappijwetenschappen
Bestuurskunde & Politicologie
Elke sectie bestaat uit een aantal leerstoelen met daarbij horende medewerkers en wordt
geleid door een hoogleraar. De kernformatie van de secties bestaat uit medewerkers met een
gecombineerde onderzoek- en onderwijsaanstelling (ud, uhd en hgl) en wordt bijgestaan door
een secretariaat.
De leiding van de faculteit
De leiding van de faculteit berust bij de decaan, prof. dr. ir. R.E.C.M. van der Heijden. De
decaan is voorzitter van het Faculteitsbestuur waarin zitting hebben: vice-decaan onderwijs
14
ALGEMENE INFORMATIE
(mw. dr. J.M. van der Vleuten), de vice-decaan onderzoek (prof. dr. A.C.R. van Riel),
secretaris-directeur (drs. H.L. Looijmans) en een studentassessor. De assessor is te bereiken
via [email protected].
Overzicht coördinatoren
Voor elke opleiding is een coördinator aangewezen. De coördinator is verantwoordelijk voor
de onderwijsorganisatie van de opleiding. Hij of zij ziet toe op de afstemming tussen de
cursussen en let erop of het onderwijs goed wordt uitgevoerd. De coördinator is het eerste
aanspreekpunt voor studenten.
Overzicht coördinatoren van de bacheloropleidingen
Bacheloropleiding
Coördinator
Bedrijfskunde
dr. R.L.J. Schouteten
Economie en bedrijfseconomie
dr. J.J.M. Peil
Bestuurskunde
dr. M.E. Honingh
Politicologie
dr. A. Zaslove
Geografie, planologie en milieu
dr. B.M.R. van der Velde
Overzicht coördinatoren van de masteropleidingen
Masteropleiding
Specialisatie
Coördinator
Business Administration
Marketing
prof. dr. A.C.R. van Riel
Strategy
prof. dr. H.L. v. Kranenburg
Organizational Design and
Development
mw. prof. dr. K. Lauche
Strategic Human Resource
Management
mw. prof. dr. B.I.J.M. van der
Heijden
International Management
mw. dr. C.L. Voinea
Business Analysis Modelling
prof. dr. J.A.M. Vennix
Economics
Dr. J.P.J.M. Smits
Bestuurskunde
Dr. C.J. Lako
Politicologie
mw. dr. K.M. Anderson
Planologie
prof. dr. P. Ache
Human Geography
prof. dr. H. Ernste
Milieumaatschappijwetenschappen
prof. dr. P. Leroy
Opleidingscommissie
Elke opleiding heeft een opleidingscommissie. De belangrijkste taken zijn de evaluatie van
het onderwijs en het geven van een advies bij de jaarlijkse vaststelling van de OER. Verder is
de opleidingscommissie de plaats waar studenten en docenten met elkaar kunnen spreken
over alle aangelegenheden van het onderwijs. De commissie kan eventueel een ongevraagd
15
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
advies uitbrengen aan de decaan. De studentenfractie van de opleidingscommissie van je
opleiding is bereikbaar op het e-mail adres: [email protected]. (bij de xxxxx dient
de naam van de opleiding te worden ingevuld).
Examencommissie
Elke opleiding heeft een examencommissie. Deze ziet toe op de goede gang van zaken tijdens
tentamens. Ook kun je bij de examencommissie terecht als zich bijzondere omstandigheden
voordoen waarin de Onderwijs- en ExamenRegeling niet voorziet. Je kunt het beste eerst
overleggen met de studieadviseur, alvorens je je tot de examencommissie wendt.
Commissie Studieadvies eerstejaar
De Commissie Studieadvies eerstejaar hoort studenten die een voornemen tot een negatief
bindend studieadvies hebben gekregen en neemt hierna een definitieve beslissing.
Samenstelling
Drs. E.H. Kelder, voorzitter
Prof. dr. J.A.M. Vennix, lid
Mw. dr. M.L. van Genugten, lid
Vervangende leden
Mw. Dr. C.P. Peters
Mw. dr. M.E. Honingh
Dr. B.M.R. van der Velde
Het Onderwijscentrum
Algemene informatie over het Onderwijscentrum
Het Onderwijscentrum is gevestigd aan de Thomas van Aquinostraat 3 op de begane grond en
houdt zich bezig met onderwijsondersteuning in de brede zin van het woord. Je kunt hierbij
denken aan zaken als: voorlichting voor scholieren, studieadvisering, beheer van de
internetpagina's, coördinatie van kwaliteitszorg, databeheer, en onderwijskundige
professionalisering. Het Onderwijscentrum staat onder leiding van het Hoofd
Onderwijsmanagement van de faculteit, drs. E.H. Kelder, T: (024) 361 59 30, E:
[email protected].
De studentenadministratie
De studentenadministratie is verantwoordelijk voor de organisatie en administratie van
onderwijs en tentamens. Elke werkdag is er een open spreekuur tussen 13.00 en 14.00 uur.
De studentenadministratie is onderverdeeld per cluster van opleidingen:
Bedrijfskunde
Medewerker: Mw. P.C.B.M. Bloem, T: (024) 361 12 64, E: [email protected]
Medewerker: Mw. J.D. Pattikawa, T: (024) 361 11 99, E: [email protected]
16
ALGEMENE INFORMATIE
Economie, bedrijfseconomie en politicologie
Medewerker: Mw. I. Smitjes, T: (024) 361 21 02: [email protected]
Sociale geografie, planologie en milieu-maatschappijwetenschappen
Medewerker: Mw. P.G.J.M. Read, T (024) 361 19 30, E: [email protected]
Bestuurskunde
Medewerker: Mw. M. Helmond, T: (024) 361 17 03, E: [email protected]
De studieadviseurs
De faculteit heeft een aantal studieadviseurs voor de verschillende opleidingen. Dit zijn:
Bacheloropleiding bedrijfskunde:
Dhr. ir. L.V.M. Meijssen, T: (024) 361 17 47, E: [email protected]. Afspraken voor
spreekuren via de balie van het studielandschap, T: (024) 361 59 25.
Bachelor- en masteropleiding en pre-master bestuurskunde:
Dhr. drs. A.G.F.M. Vermeulen, T: (024) 361 30 68, E: [email protected].
Inloopspreekuur op maandag 12.30 - 13.30 uur. Afspraken voor spreekuren op maandag en
dinsdag (9.00 - 12.00 uur) via de balie van het studielandschap, T: (024) 361 59 25.
(Pre)Masteropleiding Business Administration:
Mw. R. Friesen, T: (024) 361 18 34, E: [email protected]. Inloopspreekuur op woensdag van
10.30 - 11.30 uur. Afspraken voor de spreekuren op dinsdagmiddag en donderdagochtend via
het secretariaat Bedrijfskunde, T: (024) 361 18 35.
Bacheloropleiding economie en bedrijfseconomie:
Dhr. drs. S.W. Schrijner, T: (024) 361 30 21, E: [email protected].
Inloopspreekuur op maandagochtend tussen 10.30 - 12.00 uur. Afspraken voor spreekuur op
donderdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur via het secretariaat, kamer: TvA 5.1.74, T: (024)
361 58 90.
Masteropleiding en pre-masteropleiding Economics:
Mw. drs. H. Gunenc , T: (024) 3612005, E: [email protected]. Kamer: TvA 5.1.41
Spreekuur op maandag van 16.00 - 17.00 uur en op donderdag van 10.00 - 11.00 uur (op
afspraak). Afspraken voor spreekuur via het secretariaat, kamer: TvA 5.1.74, T: (024) 361 58
90.
Bachelor- en masteropleidingen en pre-masters politicologie:
Mw. drs. L. Spreeuwenberg, T: (024) 361 18 59, E: [email protected].
Inloopspreekuur op woensdagmiddag tussen 15:00 - 16:30 uur. Afspraken voor spreekuur op
maandagmiddag of donderdagochtend via het secretariaat, kamer: TvA 5.1.74, T: (024) 361
27 54.
Bacheloropleiding geografie, planologie en milieu, pre-masters human geography en milieumaatschappijwetenschappen, masteropleiding human geography en milieumaatschappijwetenschappen:
17
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Mw. drs. J.M. van de Walle, T: (024) 361 60 49, E: [email protected]. Inloopspreekuur
op maandagochtend tussen 10.00 - 11.30 uur. Afspraken voor spreekuur op maandagmiddag
tussen 13.00 - 14:00 of woensdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 via het secretariaat, T: (024)
361 19 25.
Pre-masters en masteropleiding planologie:
Mw. drs. L. Spreeuwenberg, T: (024) 361 18 59, E: [email protected].
Inloopspreekuur op woensdagmiddag tussen 15:00 - 16:30 uur. Afspraken voor spreekuur op
maandagmiddag of donderdagochtend via secretariaat, T: (024) 361 19 25.
Study Abroad Coordinator International Economics and Business and International Business
Administration
Mw. drs. C. van Mourik, T: (024) 361 59 25, E. [email protected];. Afspraken op
dinsdag 12.30 - 17.00 uur en donderdag 9.00 - 13.30 uur. Afspraken via de balie van het
studielandschap, T: (024) 361 59 25.
Het Studielandschap
Op de begane grond van gebouw 3 aan de Thomas van Aquinostraat is het Studielandschap
gevestigd; het studiecentrum van de Faculteit der Managementwetenschappen. Het
Studielandschap wordt druk bezocht door studenten die op uiteenlopende manieren met hun
studie bezig zijn. Het Studielandschap bestaat uit de volgende onderdelen:
Informatiebalie
Meteen als je het Studielandschap binnenloopt zie je de informatiebalie. Deze balie wordt
bezet door de beheerders van het Studielandschap (mw. L. Laeven en mw. M. Kokkeler). Aan
deze balie kunnen vragen worden gesteld. Tevens kun je hier terecht voor:
het maken van afspraken met de studieadviseurs;
het lenen van laptops
het reserveren van studieruimtes
Werkstukkenkast
Schuin tegenover de balie staat een werkstukkenkast. Docenten kunnen een vakje aanvragen
wanneer zij de studenten een werkstuk willen laten inleveren.
Inloggen computers
Jouw inlogaccount voor de computers in het studielandschap is je studentnummer
voorafgegaan door een 's' en je persoonlijke wachtwoord.
Printen en kopiëren
Printen en kopiëren gaat voortaan via Péage. Kijk voor meer informatie op
http://www.ru.nl/gdi/voorzieningen/printen-scannen/peage/.
Cyberspace, Groene zaal, Paarse zaal, Gele zaal
Deze zalen bevatten in totaal 90 computers, en worden gebruikt voor studieactiviteiten van
studenten, individueel en in groepen.
Forumzaal
De forumzaal bevat 26 pc's, en heeft de volgende bestemmingen:
18
ALGEMENE INFORMATIE
onderwijs op het gebied van visualisatie, elektronisch vergaderen (group systems),
GIS-systemen aan groepen tot 50 personen; onderwijs aan grotere groepen waarbij de docent
kan demonstreren met behulp van projectie;
vrij computergebruik van studenten.
RSI-werkplaats
Eén ruimte in het Studielandschap is ingericht als RSI-werkplaats. Momenteel zijn er vier
werkplekken. Informatie over deze ruimte kun je verkrijgen bij de informatiebalie.
Laptops uitleen
Voor het projectwerk kun je een laptop reserveren. De laptops beschikken over draadloze
netwerkvoorzieningen. Via de balie van het Studielandschap geschiedt de uitgifte van deze
laptops, ook kun je hier ruimten reserveren waar je met een groep studenten kunt werken.
Openingstijden
De openingstijden van het Studielandschap zijn:
Maandag t/m donderdag van 08.45 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.45 tot 17.00 uur.
Het Studielandschap is telefonisch bereikbaar op (024) 361 59 25.
Tijdens onderwijsvrije perioden, tentamenperioden en vakanties kunnen aangepaste
openingstijden gelden.
Logg-Inn
'Logg-Inn' is gehuisvest in de ruimtes van de voormalige bibliotheek van
Managementwetenschappen. In deze studieruimte zijn 76 werk- en stilteplekken ingericht en
kan gebruik gemaakt worden van draadloos internet. Bij de balie van Logg-Inn zijn de
verplichte literatuur voor de cursussen en scripties tegen inlevering van collegekaart in te
zien. Zie voor meer informatie http://www.ru.nl/ubn.
Openingstijden
Maandag t/m donderdag 8.45 - 22.00 uur.
Vrijdag van 8.45 - 17.00 uur.
Tijdens onderwijsvrije perioden, tentamenperioden en vakanties kunnen aangepaste
openingstijden gelden.
Logg-Inn is telefonisch bereikbaar op 024-3611205.
Het International Mobility Office
NSM's International Mobility Office is the point of entry for almost all international
activities. NSM has over a hundred Erasmus contracts, and 7 bilateral agreements with
universities outside of Europe. IMO provides both students and faculty members with the
information they need concerning international affairs. For incoming students, the
International Mobility Office is there to assist them during their stay in Nijmegen.
IMO is open on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays, 12.30 - 4 p.m. Any
changes in the opening hours will be announced on the website, through Blackboard and on
the door of the International Mobility Office. Emails should be sent to [email protected]. Any
additional information can be found on IMO's website: www.ru.nl/fm/imo
19
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Employees at IMO are:
Ms. Simone Buissink and Ms. Beate Durlinger, coordinators
E: [email protected], T: +31 (0)24 361 5927.
Het International Mobility Office fungeert als aanspreekpunt voor internationale studenten,
uitwisselingsstudenten en gastdocenten die onze faculteit bezoeken. De faculteit der
Managementwetenschappen heeft meer dan honderd Erasmus contracten en 7 bilaterale
overeenkomsten met universiteiten buiten Europa. Zowel studenten als facultaire
medewerkers kunnen op het IMO terecht voor internationaliseringszaken. Voor inkomende
studenten biedt het IMO assistentie gedurende hun verblijf in Nijmegen.
Het IMO is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 12.30 - 16.00 uur.
Wijzigingen in openingstijden worden aangekondigd op de website, Blackboard en op de
deur van het International Mobility Office.
E-mails kunnen worden gestuurd naar: [email protected]. Aanvullende informatie kan worden
gevonden op de website van het IMO: www.ru.nl/fm/imo.
De medewerkers van het International Mobility Office zijn:
Simone Buissink en Beate Durlinger, coördinators
E: [email protected], T: +31 (0)24 3615927.
Internationalisering, Communicatie en
Onderzoeksondersteuning
De afdeling Internationalization, Communication and Research Support (ICR) houdt zich
bezig met de strategische doelstellingen van de faculteit op het terrein van
internationalisering, communicatie en onderzoeksondersteuning. ICR heeft een
beleidsvoorbereidende en -adviserende rol, maar is ook nadrukkelijk betrokken bij de
uitvoering van het beleid.
Op het gebied van internationalisering betekent dit dat ICR onder andere de coördinatie voert
over een aantal internationale onderwijsprojecten (oa. Erasmus Mundus), internationale
studenten werft voor de Engelstalige opleidingen, het partnernetwerk van de faculteit
vormgeeft en de uitwisseling van studenten en staf ondersteunt.
ICR is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de faculteit. Het gaat
hierbij onder andere om de communicatie met medewerkers en studenten, het opzetten en
beheren van websites, het gebruik van sociale media, het alumnibeleid, de ontwikkeling van
promotiemateriaal en het onderhouden van de contacten met overheid en bedrijfsleven.
Het Institute for Management Research (IMR) is het facultaire onderzoeksinstituut. De
facultaire ondersteuning is ondergebracht bij ICR. De medewerkers van ICR houden zich
onder andere bezig met administratieve ondersteuning, het faciliteren van onderzoekers en
promovendi, het organiseren van onderzoeksdagen, het beheren van Metis, en het adviseren
van onderzoekers bij de werving van externe middelen.
Meer informatie over de afdeling ICR is te vinden op de website: www.ru.nl/fm/icr.
20
ALGEMENE INFORMATIE
Kwaliteitszorg
Kwaliteit van het onderwijs
De Radboud Universiteit Nijmegen hecht veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs.
Zowel van de opleiding zelf als van de studenten wordt een aantal inspanningen verwacht om
tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.
Inspanningen van de opleiding
Voor de opleiding is er sprake van interne en externe kwaliteitszorg. De interne
kwaliteitszorg richt zich op het hele scala van activiteiten voor behoud en verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs binnen een faculteit of opleiding. Belangrijk instrument daarbij
zijn de evaluaties die standaard na elke cursus worden gehouden. Ook vinden er geregeld
panelevaluaties plaats waarin studenten hun mening geven over het onderwijs in een heel
semester. De resultaten van deze evaluaties worden besproken in de besturen van de
verschillende opleidingen. Zij doen voorstellen om eventuele problemen aan te pakken. De
opleidingscommissies wordt gevraagd hierover advies te geven. De externe kwaliteitszorg
heeft betrekking op het zogenoemde accreditatiestelsel waarmee de kwaliteit van opleidingen
één maal per zes jaar door deskundigen van buiten wordt beoordeeld.
Rechten en plichten van de student
Zowel de opleiding als de faculteit spant zich in om te voldoen aan de eis studenten
kwalitatief goede en studeerbare programma's te bieden. Van de student worden
tegenprestaties verwacht: de student is verplicht zichzelf goed te informeren. Dit betekent dat
hij of zij wordt geacht kennis te nemen van de inhoud van de studiegids en het
Studentenstatuut voor studenten (www.ru.nl/studentenstatuut) van de Radboud Universiteit
Nijmegen en overige informatie die door de opleiding verstrekt wordt. Docenten mogen er
van uit gaan dat studenten van een opleiding gemiddeld 40 uur per week aan de opleiding
besteden.
Collectief klachtrecht
Alle medewerk(st)ers van de faculteit doen hun best om goed onderwijs aan te bieden en
afgesproken procedures zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kun je soms van mening zijn
dat je niet terecht behandeld bent. Het kan gaan om individuele docenten, om de uitvoering
van het onderwijs, om roosters, zalen, informatie et cetera.
In veel gevallen is rechtstreeks praten met de verantwoordelijke medewerk(st)er de beste
oplossing. Als een gesprek niet mogelijk is of niet tot een oplossing leidt, kun je een klacht
indienen bij de facultaire klachtencommissie. Je kunt dit alleen of met een aantal
medestudenten doen. Een klachtenformulier is beschikbaar via de facultaire website,
www.ru.nl/fm. Je krijgt in de regel binnen een maand antwoord. Om ongewenste doublures
met andere bezwaar- en beroepsmogelijkheden te voorkomen, neemt de klachtencommissie
niet alle mogelijke soorten klachten in behandeling. Op de website is aangegeven wanneer je
wel/geen beroep kunt doen op de commissie. Heb je een klacht over de inhoud van een
tentamen of over het toegekende cijfer, wend je dan in ieder geval niet tot de
klachtencommissie. Overleg eerst met de betrokken docent tijdens de inzage van het
betreffende tentamen. Levert dit overleg niets op, dan kun je bezwaar aantekenen bij de
examencommissie van de betreffende opleiding. De werkwijze en gedragscode van de
21
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
klachtencommissie kan worden ingezien bij de balie van het Studielandschap. De klacht
wordt namens de decaan van de faculteit behandeld door de klachtencommissie. De
commissie bestaat uit een voorzitter (mw. prof. dr. M.M.T. Verloo), een secretaris (dr. J.J.M.
Peil), een studentlid en een ambtelijk secretaris (mw. E. Veneman).
Medezeggenschap
Studenten hebben in diverse lagen binnen de Faculteit der Managementwetenschappen en op
verschillende momenten inspraak in de besluitvorming.
OLC
Voor opleidingspecifieke zaken zijn er de opleidingscommissies (OLC's). In een
opleidingscommissie praten studenten samen met docenten over de kwaliteit van het
onderwijs. Zij bespreken studentevaluaties van de verschillende vakken, adviseren over het
onderwijsprogramma en praten mee over de gevolgen van facultair beleid voor hun opleiding.
De studentenfractie van de opleidingscommissie van je opleiding is bereikbaar op het e-mail
adres: [email protected]. (bij de xxxxx dient de naam van de opleiding te worden
ingevuld).
FSR
Op facultair niveau is de Facultaire Studentenraad (FSR) actief. De studentenraad is er voor
alle zaken van studenten van de Faculteit der Managementwetenschappen. De FSR praat mee
over de invulling en ontwikkeling van het facultaire beleid tijdens de Facultaire Gezamenlijke
Vergadering, waarin overlegd wordt met het decanaat en personeel van de faculteit.
Daarnaast probeert zij zo goed mogelijk de belangen van de studenten te vertegenwoordigen
op de faculteit. Voor vragen, opmerkingen of klachten over het onderwijs of de faciliteiten
van de faculteit is de FSR bereikbaar op het e-mailadres: [email protected] en telefoon
(024) 361 59 21.
Studentassessor en USR
Naast de Facultaire Studentenraad is op facultair niveau ook de studentassessor actief. Samen
met de FSR worden facultaire zaken besproken en wordt samengewerkt met de Universitaire
StudentenRaad (USR) en assessoren van andere faculteiten. Zo wordt gewerkt aan
oplossingen en verbeteringen van interfacultaire zaken en universiteitsbreed beleid. De
assessor neemt tevens zitting in het wekelijkse overleg van het faculteitsbestuur en heeft
daarin adviesrecht. De assessor is te bereiken via e-mail: [email protected].
Panelgroepen
Naast de medezeggenschapsorganen op opleidings-, facultair en universitair niveau bestaat er
per onderwijsperiode ook de mogelijkheid panelgroepen te vormen. Deze panelgroepen
evalueren onder andere de inhoud en de opbouw van de onderwijsperiode. Ze kunnen worden
ingesteld als daar behoefte aan is onder de studenten.
Voor meer informatie over de verschillende organen en leden kun je kijken op:
www.ru.nl/fm/wegwijzer en http://www.ru.nl/fm/faculteit/medezeggenschap/.
22
ALGEMENE INFORMATIE
Het aanschaffen van studieboeken en ander studiemateriaal
Het op tijd bezitten van de vereiste studieboeken en aanvullende literatuur geldt op
universitair niveau als een verantwoordelijkheid van de studenten zelf. Zorg er daarom voor
dat je aan het begin van elke periode alle benodigde boeken en aanvullende literatuur
(studiehandleidingen en readers) in je bezit hebt.
De studieboeken zijn te bestellen via de webwinkel van de Faculteit der
Managementwetenschappen in samenwerking met de facultaire studieverenigingen. Kijk
hiervoor op http://ww.ru.nl/fm/boeken. Leden van de facultaire studieverenigingen krijgen als
ze op tijd bestellen 10% korting op de boeken. Bij de bestelling van de literatuur wordt er
rekening gehouden met het aantal inschrijvingen voor een cursus. Boeken kunnen echter na
verloop van tijd ondanks goede schattingen niet meer leverbaar zijn. Daarom adviseren we je
ook om op tijd voor cursussen in te schrijven, zodat we een goede inschatting van de
hoeveelheid te bestellen literatuur kunnen maken.
De readers (literatuurbundels) zijn te verkrijgen bij de dictatencentrale,
http://www.ru.nl/fm/readers.
Naar het buitenland
De faculteit der Managementwetenschappen acht het een goede zaak wanneer studenten een
deel van hun studie aan een buitenlandse universiteit volgen. Volgens het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen levert internationalisering 'een belangrijk aandeel in
de vorming van het individu tot Europees en mondiale burger. Het verrijkt de opleiding met
kennis en vaardigheden die nodig zijn om te functioneren in een internationaal georiënteerde
en multiculturele samenleving, een mondiale economie en arbeidsmarkt'. Om een dergelijk
buitenlands verblijf mogelijk te maken zijn er allerlei financiële
ondersteuningsmogelijkheden.
Het Erasmusprogramma van de Europese Unie is het bekendste programma waarmee
studenten in het buitenland kunnen studeren. De Erasmusbeurzen stellen studenten in staat
om voor een periode van drie maanden tot een jaar aan een buitenlandse universiteit te
studeren. De faculteit heeft met een groot aantal universiteiten in West en Centraal Europa
overeenkomsten gesloten en kan elk jaar ongeveer 120 studenten uitzenden. Informatie over
deze universiteiten is te vinden op de facultaire website www.ru.nl/fm/imo.
Andere mogelijkheden om naar het buitenland te gaan, zijn beurzen die men kan krijgen op
basis van bilaterale verdragen. Wie een jaar in de Verenigde Staten wil studeren, kan naar een
van de Amerikaanse partners van de Faculteit der Managementwetenschappen of zich
aanmelden voor plaatsing via het zogenaamde ISEP-programma. Ook voor andere landen
kunnen beurzen worden aangevraagd, o.a. Argentinië, Brazilië, Rusland, Zuid-Korea en
Japan. Studeren in het buitenland is niet tot Europa beperkt, het vereist alleen wel wat meer
inzet!
Naast deze beurzenprogramma's zijn er nog andere mogelijkheden. Men kan een stage lopen
in het buitenland of bij een internationale organisatie of bedrijf. Men kan deelnemen aan
zogeheten 'Summer Schools' of 'intensive programmes', waarbij men zich in de
zomervakantie enkele weken lang met studenten uit verschillende landen over een bepaald
onderwerp buigt. Elk jaar stelt de Faculteit der Managementwetenschappen zomerbeurzen ter
23
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
beschikking. Meer informatie hierover (het aantal beschikbare beurzen, aanvraagprocedure,
hoogte van de beurs, etc.) vind je op de website van het International Mobility Office:
www.ru.nl/fm/imo.
Ook pas afgestudeerden kunnen verder studeren aan een buitenlandse universiteit of
universitaire instelling met ondersteuning van beurzen uit o.a. het talentenprogramma, het
NAVO-beurzenprogramma, een VSB-beurs, de NIZA-scriptieprijs (voor Zuidelijk Afrika).
Kortom, er zijn volop mogelijkheden. Actuele informatie hierover verschijnt op de facultaire
website/Blackboard.
Een praktisch stappenplan voor studenten Managementwetenschappen is via de facultaire
website te raadplegen (www.ru.nl/fm/imo). Hierin zijn de procedures bij de voorbereiding en
planning beschreven, evenals zaken als studiefinanciering, taalvaardigheid (zeer belangrijk)
en wat te doen na terugkomst.
E: [email protected]. Het vaste inloopspreekuur is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
van 12.30 - 16.00 uur.
Vreemde talen leren spreken
Radboud in'to Languages
Het expertisecentrum voor taal en communicatie van de Radboud Universiteit Nijmegen,
Radboud in'to Languages, verzorgt een uitgebreid aanbod aan taal- en
communicatietrainingen op diverse niveausen beschikt tevens over een professionele vertaalen redactieservice. Ook het Academisch Schrijfcentrum Nijmegen (ASN) maakt deel uit van
Radboud in'to Languages.
Vreemde talen
Je kunt bij Radboud in'to Languages verschillende vreemde talen leren zoals Chinees, Duits,
Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Latijn, Marokkaans Arabisch, Grieks, Russisch, Portugees,
Pools, Spaans, Zweeds en Turks. De cursussen worden aangeboden van beginnersniveau tot
(ver)gevorderdenniveau, en zijn ingedeeld volgens het Common European Framework of
References for Languages (internationale standaardnormen). Na afloop van de cursussen
ontvangen alle deelnemers een certificaat van deelname. Hierop staan ook de toetsresultaten
vermeld. De cursussen Engels die wij aanbieden vormen een goede voorbereiding op
internationaal erkende diploma's, zoals IELTS (voor academische doeleinden) en Cambridge
Certificates (diverse niveaus).
Nederlands voor anderstaligen (zoals buitenlandse studenten)
Radboud in'to Languages biedt ook cursussen Nederlands voor anderstalige studenten aan, op
verschillende niveaus. Voor uitwisselingsstudenten is er zelfs een speciale korte cursus Social
Dutch ontwikkeld waarin de basis van het Nederlands aan bod komt. Daarnaast zijn er
diverse mogelijkheden voor gevorderde anderstalige studenten.
Aantrekkelijke kortingsregeling voor studenten
Studenten krijgen voor de meeste taaltrainingen een aantrekkelijke korting van 50%. Op de
website staan alle actuele gegevens en percentages.
24
ALGEMENE INFORMATIE
Communicatietrainingen
Ook als je je communicatieve vaardigheden wilt verbeteren, ben je bij Radboud in'to
Languages aan het juiste adres..Je kunt kiezen uit een keur aan trainingen zoals presenteren
met impact, heldere onderzoeksvoorstellen schrijven, speedreading of netwerken. Goed om te
weten is dat alle communicatietrainingen op maat worden gemaakt en individueel of in
groepsverband kunnen worden gevolgd. Tijdens een intakegesprek worden je behoefte(s) in
kaart gebracht en wordt besproken welk trainingsaanbod het beste aansluit op je specifieke
vraag. Desgewenst kun je de trainingen ook in het Engels volgen. De kosten voor deze
trainingen variëren per training en zijn vanwege het maatwerk een stuk hoger dan de kosten
voor de taaltrainingen met open inschrijving. Voorafgaand aan elke training wordt altijd een
offerte uitgebracht.
Aantrekkelijke kortingsregel
Studenten van de RU hebben recht op korting. Voor de meeste taaltrainingen geldt een
korting van 50%. Op de website staan alle actuele gegevens en percentages.
Aanbod
Vreemde talen
Je kunt bij ons verschillende vreemde talen leren zoals Chinees, Duits, Engels, Frans, Grieks,
Italiaans, Latijn, Marokkaans Arabisch, Grieks, Russisch, Portugees, Spaans, Zweeds en
Turks. De cursussen worden aangeboden van beginnersniveau tot (ver)gevorderdenniveau, en
zijn ingedeeld volgens het Common European Framework of References for Languages
(internationale standaardnormen). Na afloop van de cursussen ontvangen alle deelnemers een
certificaat van deelname. Hierop staan ook de toetsresultaten vermeld. De cursussen Engels
die wij aanbieden vormen een goede voorbereiding op internationaal erkende diploma's, zoals
IELTS (voor academische doeleinden) en Cambridge Certificates (diverse niveaus).
Nederlands voor anderstaligen (zoals buitenlandse studenten)
Radboud in'to Languages biedt ook cursussen Nederlands voor anderstalige studenten aan, op
verschillende niveaus.Voor uitwisselingsstudenten is er zelfs een speciale korte cursus Social
Dutch ontwikkeld waarin de basis van het Nederlands aan bod komt. Daarnaast zijn er
diverse mogelijkheden voor gevorderde anderstalige studenten, waaronder een cursus
Schrijfvaardigheid en grammatica, spreekvaardigheid voor (ver)gevorderden en De puntjes
op de i. Voor het volgen van een van deze drie cursussen is een diploma van het
Staatsexamen NT2 programma II vereist.
Communicatietrainingen
Ontdek ook onze resultaatgerichte communicatietrainingen. Van helder schrijven, spelling en
presenteren tot solliciteren, netwerken, mindmappen en onderhandelen.
Voor uitgebreide informatie raadpleeg onze website: http://www.radboudintolanguages.nl/.
Contactgegevens Radboud in'to Languages
Radboud in'to Languages
Erasmusplein 1 (Erasmusgebouw, begane grond)
T: (024) 361 21 59
E: [email protected].
25
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
www.radboudintolanguages.nl.
Academisch Schrijfcentrum Nijmegen
Het Academisch Schrijfcentrum Nijmegen (ASN) is een voorziening voor alle studenten van
de RU. Je kunt er gratis terecht met alle soorten vragen over alle soorten (academische)
schrijfopdrachten; van eerstejaarspapers tot en met masterscripties. Bij het ASN staat een
team van speciaal getrainde tutoren (studenten en promovendi van de RU) klaar met wie je
een aantal gesprekken ("tutorsessies") kunt voeren. In discussie en samenspraak met hen kun
je je gedachten scherpen en je teksten verhelderen. Ze kunnen je strategieën en technieken
aanreiken om op een efficiënte manier tot goede teksten te komen. De tutor kan de rol
aannemen van een kritische lezer, maar is geen corrector of redacteur. Je leert juist om zelf je
teksten te evalueren en te verbeteren en zo een betere schrijver te worden.
Kortom, de service van het ASN:
laagdrempelig en gratis
onafhankelijk
één-op-één-gesprekken
zo vaak als nodig
gericht op het ontwikkelen van je schrijfvaardigheid
direct aan de slag met je eigen opdracht
Tip: Wacht niet tot het laatste moment. Als je eerder in het schrijfproces langskomt, kun je
veel meer profijt halen uit de sessie(s).
Belangstelling? Kijk op de website: www.ru.nl/asn. Daar kun je je direct opgeven voor een
tutorsessie. Je kunt ook langskomen (Universiteitsbibliotheek, 1e etage, Erasmuslaan 36),
mailen ([email protected]) of bellen (024 - 36 100 77).
De universitaire lerarenopleiding bij de Radboud Docenten
Academie
De Radboud Docenten Academie is de universitaire lerarenopleiding van de Radboud
Universiteit.
Excellente docenten opleiden door de onderwijspraktijk en wetenschappelijk onderzoek aan
elkaar te verbinden. Dat is de opdracht van de Radboud Docenten Academie.
Opleiden
De Radboud Docenten Academie verzorgt universitaire lerarenopleidingen voor studenten die
docent willen worden: de educatieve minor voor bachelorstudenten, en de educatieve master
voor afgestudeerde masterstudenten. Daarnaast participeert de Docenten Academie in de
landelijke traineeships Eerst de Klas en het Onderwijstraineeship. Docenten en schoolleiders
in het voortgezet onderwijs die verdere verdieping zoeken in hun vak of in de (vak)didactiek
kunnen bij de Docenten Academie terecht voor cursussen, workshops en scholing op maat.
26
ALGEMENE INFORMATIE
Onderzoek
Bij de Docenten Academie wordt ook (vak)didactisch onderzoek verricht in nauwe
samenwerking met de Academische Opleidingsscholen. Dit onderzoek wordt gekenmerkt
door een voortdurende interactie tussen theorie en praktijk: onderzoekers maken gebruik van
praktijkervaringen en hun resultaten dragen ertoe bij dat de onderwijspraktijk daadwerkelijk
beter wordt.
Educatieve Master
De educatieve master van de Docenten Academie leidt afgestudeerde masterstudenten op
voor een eerstegraads bevoegdheid in het voortgezet onderwijs. Met een diploma van deze
masteropleiding kun je aan de slag in de bovenbouw van havo en vwo. De Docenten
Academie biedt een educatieve master aan voor de volgende schoolvakken: Nederlands,
Frans, Duits, Engels, Spaans, Grieks & Latijn, geschiedenis, aardrijkskunde,
maatschappijleer, godsdienst & levensbeschouwing, filosofie, kunstgeschiedenis, algemene
economie, management & organisatie, wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde. Als
ingangseis geldt dat de student beschikt over een universitair bachelor- en masterdiploma
binnen het vakgebied. De educatieve master is een voltijd opleiding die een jaar in beslag
neemt.
Educatieve Minor
Naast de educatieve masters biedt de Docenten Academie ook educatieve minoren aan. De
educatieve minor is ingevoerd door het Ministerie van Onderwijs om meer academisch
opgeleide docenten voor de klas te krijgen. Het is een minorprogramma van 30 EC dat je kunt
volgen in het derde jaar van je bachelor. In combinatie met je bachelordiploma geeft deze
minor een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs, waarmee je
les kunt geven in de onderbouw van havo en vwo en in het vmbo-t. De Docenten Academie
biedt een educatieve minor aan voor de volgende schoolvakken: Nederlands, Grieks & Latijn,
Engels, Frans, Duits, Spaans, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Godsdienst &
levensbeschouwing, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie. Qua vorm en inhoud
is de minor sterk vergelijkbaar met de eerste helft van de masteropleiding. Ook de minor
bestaat voor de helft uit stage. Het met goed gevolg en positief advies afgesloten hebben van
een educatieve minor levert later een vrijstelling voor een deel van de educatieve master.
Voorlichting & Intake
Aanmelden voor de educatieve master die start op 1 september kan tussen 1 en 30 april 2015.
Op http://www.ru.nl/docentenacademie/ vind je de precieze beschrijving van de
aanmeldprocedure.
Voor meer informatie zie http://www.ru.nl/docentenacademie/. Mocht je na het bestuderen
van de website nog vragen hebben dan kun je terecht bij Dorri te Boekhorst, de
studieadviseur van de Radboud Docenten Academie:
[email protected].
27
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Radboud Honours Academy
Radboud Honours Academy
De Radboud Honours Academy biedt getalenteerde en ambitieuze studenten van de Radboud
Universiteit de kans een extra en uitdagend programma te volgen. Elk jaar hebben zowel
bachelor- als masterstudenten de mogelijkheid naast hun reguliere opleiding aan een van de
programma's deel te nemen.
Honoursprogramma's voor bachelorstudenten
Jaarlijks worden de beste eerstejaarsstudenten van elke opleiding uitgenodigd om te
solliciteren naar een plaats binnen een honoursprogramma voor bachelorstudenten. Het
programma is er voor studenten die in het eerste jaar goed tot uitstekend hebben gepresteerd
en in staat en bereid zijn extra tijd en energie te investeren. Studenten kunnen solliciteren naar
een plaats binnen het disciplinaire programma van hun eigen faculteit of opleiding òf naar een
plaats binnen het interdisciplinaire honoursprogramma voor bachelorstudenten.
Disciplinair Honoursprogramma
Het honoursprogramma van Managementwetenschappen is opgedeeld in twee delen, namelijk
in een groepsbreed Honours Academy Project in het eerste jaar en een individueel,
onderzoeksgericht tweede jaar:
Honours Academy Project (HAP)
Het eerste honoursjaar bij Managementwetenschappen richt zich op een gezamenlijk
onderzoeksproject over een maatschappelijk relevant thema waaraan alle honoursstudenten
van de verschillende opleidingen binnen de Faculteit der Managementwetenschappen
deelnemen. Doel van dit HAP is inzicht te krijgen in de wijze waarop de verschillende
disciplines naar een maatschappelijk relevant thema kijken en hoe deze verschillende
perspectieven kunnen helpen om dit thema nader te onderzoeken. De onderzoeksvragen die
binnen het HAP worden geformuleerd, reflecteren zowel de disciplines binnen de faculteit als
de interesse van de studenten. Je werkt dus in een semi-interdisciplinaire context. Je wordt
begeleid door een hoogleraar en door vertegenwoordigers van verschillende opleidingen. Met
het HAP ga je op reis naar het buitenland om daar specifieke bezoeken af te leggen en
interviews te houden voor het onderzoek.
Eigen onderzoek
In het tweede honoursjaar krijg je als honoursstudent van Managementwetenschappen de
kans om onderzoek te doen naar een zelfgekozen thema op het terrein van je eigen discipline.
Op deze manier kan je je studie verbreden of verdiepen in de richting van je eigen interesse.
Alle onderdelen van het honoursprogramma worden in dit jaar afgestemd op het door jou
gekozen onderzoeksgebied, om het leerproces daarbinnen zoveel mogelijk te stimuleren. Zelf
bepaal je in grote mate - samen met je begeleider - hoe je programma eruit komt te zien.
Hierbij kun je terugvallen op onderzoekservaring die je hebt opgedaan tijdens het Honours
Academy Project in het eerste honoursjaar.
Het honoursprogramma van Managementwetenschappen is geheel in het Engels. In het
honoursprogramma van Managementwetenschappen is jaarlijks plaats voor maximaal 20
studenten. Voor meer informatie, zie: http://www.ru.nl/rha/managementwetenschappen/.
28
ALGEMENE INFORMATIE
Interdisciplinair Honoursprogramma
Het interdisciplinair honoursprogramma voor bachelorstudenten biedt de mogelijkheid om
over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken. Je krijgt intensief onderwijs van
topdocenten en komt met uiteenlopende thema's in aanraking: nanotechnologie, sterrenkunde,
de middeleeuwen of actuele thema's. De cursussen zijn kleinschalig. Interactieve colleges
worden afgewisseld met studiedagen en excursies. Ook ga je samen op reis. Met studenten
van verschillende opleidingen maak je deel uit van een denktank. Daar werk je een opdracht
uit van bijvoorbeeld een bank of een ingenieursbureau, een ministerie of een organisatie als
de politie. Je werkt in een interdisciplinaire context en wordt begeleid door een hoogleraar en
door vertegenwoordigers van de externe partner. Tot het programma worden jaarlijks
maximaal 100 studenten toegelaten.
Voor meer informatie, zie: http://www.ru.nl/rha/interdiscipline/.
Honoursprogramma's voor masterstudenten
Voor masterstudenten zijn er drie verschillende honoursprogramma's.. De extra kennis die je
als student hiermee opdoet is van grote waarde voor je persoonlijke en academische
ontwikkeling, en voor je verdere wetenschappelijke of maatschappelijke loopbaan.
De zwaarte van elk van de drie programma's is ongeveer een kwart van een gewoon
studiejaar (60 EC). Studenten moeten solliciteren naar een plek binnen een van de
programma's.
Reflections on Science
In dit honoursprogramma worden denktanks van ongeveer tien studenten samengesteld, die
een jaar lang een complexe vraagstelling bestuderen. Elke denktank bestaat voor de helft uit
studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen en voor de andere helft uit studenten van
een buitenlandse partneruniversiteit. Het Nederlandse deel van de denktank komt ongeveer
wekelijks bij elkaar. Je ontmoet de buitenlandse denktankleden tijdens werkweken in binnenen buitenland. Ondertussen houd je contact via e-mail en Skype. In de eerste fase van het
programma doen studenten individueel onderzoek, gerelateerd aan de vraagstelling en
mogelijk passend bij de eigen wetenschappelijke discipline. In de tweede fase wordt
gezamenlijk gewerkt aan een adviesrapport, waarbij de individuele onderzoeken als bron
functioneren. Iedere denktank heeft een wetenschappelijk begeleider en nodigt zelf
gastsprekers uit om in gesprek te gaan over de concrete vraagstelling. Deelnemers komen van
verschillende opleidingen. Op deze manier leer je in een internationale setting samen te
werken met studenten vanuit andere wetenschappelijke disciplines. Je krijgt inzicht in de
waarde van andere disciplinaire en nationale perspectieven bij de bestudering van complexe
vraagstukken.
Voor meer informatie, zie http://www.ru.nl/reflectionsonscience/
Reflections on Professions
Iedereen die een verantwoordelijke positie in een organisatie of in de samenleving inneemt,
wordt regelmatig geconfronteerd met professionele dilemma's: netelige kwesties waarbij aan
elke weg die gekozen kan worden bezwaren kleven. In het honoursprogramma Reflections on
Professions dagen we je uit om te reflecteren over de rol die jij als academische professional
in de niet-academische wereld zult innemen, de professionele dilemma's die daarbij optreden
en de wijze waarop met dergelijke dilemma's om te gaan. We slaan een brug tussen
29
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
wetenschap en praktijk.
Je gaat met studenten van verschillende masteropleidingen aan de slag om wetenschappelijke
kennis toepasbaar te maken voor organisaties die kampen met een praktijkprobleem. Dit is
een probleem op het gebied van MensenWerk of het communiceren van een moeilijke
boodschap in de media. Leidraad is de kennis opgedaan in het wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek van de Radboud Universiteit. Je leert deze kennis te vertalen naar praktisch
toepasbare en adequate interventievoorstellen.
Voor meer informatie zie: http://www.ru.nl/reflectionsonprofessions/
Beyond the Frontiers
Het honoursprogramma Beyond the Frontiers biedt vijftig studenten per jaar de kans om een
studie- of onderzoeksstage van twee tot drie maanden te volgen in een internationaal hoog
aangeschreven laboratorium of onderzoeksinstituut. Door de confrontatie met internationale
toponderzoekers binnen de eigen wetenschappelijke discipline krijgen studenten de
mogelijkheid verder de diepte in te gaan en zich voor te bereiden op een wetenschappelijke
carrière. Om in aanmerking te komen voor een van de vijftig beurzen van maximaal 4000
euro, moeten studenten solliciteren met een eigen onderzoeksvoorstel. Aan het einde van het
studiejaar presenteren studenten het resultaat van hun onderzoeks- of studiestage tijdens een
afsluitend symposium. Solliciteren kan voor 1 oktober en voor 1 mei.
Voor meer informatie zie: http://www.ru.nl/beyondthefrontiers/
Ethos of Science lezingen
De Radboud Honours Academy organiseert voor alle studenten en staf van de Radboud
Universiteit Nijmegen de lezingenreeks Ethos of Science. Wetenschappers vanuit diverse
disciplines onderzoeken tijdens de lezingen de kunst van het bedrijven van goede
wetenschap. Welke verantwoordelijkheden heb je als wetenschapper en wat betekent dit in de
praktijk? Verschillende invalshoeken zullen de revue passeren. Denk bijvoorbeeld aan de
consequenties van een uitvinding of het spanningsveld tussen onderzoeker en opdrachtgever.
De voertaal is Engels.
De Radboud Honours Academy organiseert voor alle studenten en staf van de Radboud
Universiteit Nijmegen de lezingenreeks Ethos of Science. Wetenschappers vanuit diverse
disciplines onderzoeken tijdens de lezingen de kunst van het bedrijven van goede
wetenschap. Welke verantwoordelijkheden heb je als wetenschapper en wat betekent dit in de
praktijk? Verschillende invalshoeken zullen de revue passeren. Denk bijvoorbeeld aan de
consequenties van een uitvinding of het spanningsveld tussen onderzoeker en opdrachtgever.
De voertaal is Engels.
Voor meer informatie zie: http://www.ru.nl/ethosofscience
De Dienst Studentenzaken
Heb je vragen over je inschrijving aan de universiteit of loop je vast in je studievoortgang?
Wil je meer weten over regels op het gebied van studiefinanciering of ben je op zoek naar
studentencultuur? De medewerkers van de Dienst Studentenzaken zijn er om jou op weg te
helpen op onder andere het gebied van studentenadministratie, studentenbegeleiding en
studentencultuur. Kijk op www.ru.nl/studenten voor meer informatie.
30
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
2 Bacheloropleiding bedrijfskunde
Opbouw van het curriculum: het Nederlandstalige programma
Het onderstaande overzicht toont het Nederlandstalige programma in de bacheloropleiding
bedrijfskunde. De drie studiejaren bestaan uit telkens 10 vakken van elk 6 EC, behalve in het
laatste semester waar de bachelorthesis voor 12 EC telt.
Curriculum 2014-2015 bacheloropleiding bedrijfskunde, Nederlandstalige programma
Semester 1.1 inleiding bedrijfskunde
EC
Inleiding in de bedrijfskunde 1
Onderzoeks- en interventiemethodologie A (Bedrijfskunde)
Academische vaardigheden (Bedrijfskunde)
Inleiding in de bedrijfskunde 2
Economie van de managementwetenschappen (Bedrijfskunde)
6
6
6
6
6
Semester 1.2 de lerende organisatie
Organisatietheorie
Onderzoeks- en interventiemethodologie B (Bedrijfskunde)
Project: de lerende organisatie (onderzoeksontwerp)
Accounting
Filosofie van de managementwetenschappen (Bedrijfskunde)
6
6
6
6
6
Semester 2.1 interne processen
Strategic Human Resource Management
Corporate finance
Kwalitatieve onderzoeksmethodologie
Operationeel management en logistiek
Keuzevak
6
6
6
6
6
Traject Bedrijfskunde
Semester 2.2 strategie en omgeving
Strategie
Kwantitatieve onderzoeksmethodologie
Business Analysis for Responsible Organizations
Organization and Environment
Marketing
6
6
6
6
6
Traject Bedrijfskunde
Semester 3.1 systeem en omgeving
Systeemtheorie
Intervention Methodology
Project: systeem en omgeving
Organisatieontwerp
Kennismanagement
6
6
6
6
6
Traject Bedrijfskunde
Semester 3.2 de bachelorthesis
Keuzevak
Keuzevak
Keuzevak
Bachelorthesis (Bedrijfskunde)
6
6
6
12
31
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Traject Bedrijfseconomie
Semester 2.2
Strategie
Kwantitatieve onderzoeksmethodologie
Project: financial instruments
Marketing
Financial Accounting and Reporting
6
6
6
6
6
Traject Bedrijfseconomie
Semester 3.1
Voortgezet Boekhouden
Management Accounting and Control
Organisatieontwerp
Keuzevak
Keuzevak
6
6
6
6
6
Traject Bedrijfseconomie
Semester 3.2
Keuzevak
Topics in Business Economics
Organization and Environment
Bachelorthesis (Bedrijfseconomie)
6
6
6
12
Bachelorcoördinator is dr. R.L.J. Schouteten, T: (024) 361 12 67, E: [email protected].
Coördinator voor het traject Bedrijfseconomie is dr. J. Wagensveld, T: (024) 361 19 21, E:
[email protected].
Cursusbeschrijvingen van de bacheloropleiding
Academische vaardigheden (bedrijfskunde)
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
32
MAN-BIN117B
6
Bedrijfskunde
Ba 1
blokken 1 en 2
Werkstuk.
Nederlands
Zanten, drs. F.M. van
dr. B.S. van der Linden, drs. F.M. van Zanten
Geen.
Nee
Aan het einde van de cursus Academische vaardigheden hebben
studenten een elementair inzicht in het primaire proces van de
wetenschap en beheersen zij op elementair niveau een aantal
academische vaardigheden die ze in het verdere verloop van hun
studie en een latere beroepspraktijk nodig hebben. Na afloop van de
cursus kunnen zij:
• Wetenschappelijke vormen van kennisverwerving en rapportage
onderscheiden van niet-wetenschappelijke vormen, met name
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
vakbladen
Binnen een aantal aangeboden bedrijfswetenschappelijke thema's
een onderwerp kiezen en afbakenen
• Relevante wetenschappelijke vragen stellen m.b.t. dat onderwerp
• Relevante schriftelijke wetenschappelijke informatie verzamelen
over dat onderwerp
• Deze informatie analyseren en verwerken
• Daaruit wetenschappelijk verantwoorde conclusies trekken c.q.
een wetenschappelijk verantwoorde redenering opzetten over het
onderwerp
• Over het onderwerp een wetenschappelijk paper van maximaal
5000 woorden schrijven en hierover een mondeling referaat
houden.
AV is een praktisch, door taken gestuurd vak met vier contacturen per
week. Het wordt gegeven in werkgroepen van maximaal 18
studenten. De AV-docent treedt ook op als coach/mentor van de
studenten in een AV-groep. In de cursus worden algemene
academische vaardigheden geoefend aan de hand van
bedrijfswetenschappelijke inhouden. De rode draad in de cursus is het
schrijven van een wetenschappelijk paper van 10 - 15 pagina's over
een actueel bedrijfswetenschappelijk onderwerp op basis van grondig
literatuuronderzoek.
Cursusboek en bijlagenboek te verkrijgen bij de Dictatencentrale.
•
Cursusbeschrijving
Literatuur
33
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Economie van de managementwetenschappen (bedrijfskunde)
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docent
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
34
MAN-BCU194B
6
Bedrijfskunde
Ba 1
Blok 2
Schriftelijk tentamen.
Nederlands
Visser, dr. M.
dr. M. Visser
geen
Nee
Kenniscompetenties
Aan het einde van de cursus heeft de student kennis van de
economische benadering van organisaties. Hij/zij begrijpt hoe
organisatie-economen organisaties analyseren. Hij/zij kent
verschillende economische benaderingen van organisaties, te weten:
• De neo-klassieke benadering waarin de organisatie wordt gezien
als een productiefunctie ingeklemd tussen markten;
• De gedragsmatige benadering, waarin de organisatie wordt gezien
als een coalitie van actoren met verschillende belangen;
• De principaal-agent benadering, die zich richt op de delegatie van
beslissingen naar een agent, terwijl de baas (principaal) slechts
gedeeltelijk inzicht heeft in het gedrag van de agent;
• De economische transactiekostenbenadering, waarbij de som van
transactie- en productiekosten bepalend is voor de
organisatievorm (governance structure);
• De economische bijdrage aan strategisch management;
• De evolutionaire benadering van organisaties die zich richt op de
ontwikkeling van organisatievormen en de interactie met de
omgeving.
Voorts beschikt de student aan het einde van de cursus over inzicht in
het gedachtengoed van grote denkers in de economische wetenschap
Toepassingscompetenties
Aan het einde van de cursus beschikt de student over vaardigheden
om concrete organisatie-economische vraagstukken die staan
omschreven in cases individueel of in teamverband te analyseren en
oplossingen te ontwerpen. Hij/zij is in staat om op een heldere manier
argumenten vanuit verschillende invalshoeken te communiceren.
zowel schriftelijk als mondeling.
Reflectiecompetenties
Aan het einde van de cursus is de student in staat om vanuit een
economisch perspectief kritisch te reflecteren op organisaties.
Dit vak is een inleiding in het economische denken over organisaties
en management. Economen denken in termen van doelmatigheid: hoe
kan een bepaald doel met een 'matige' of eigenlijk een minimale inzet
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Literatuur
van middelen worden bereikt. De centrale vraag in dit vak is dan ook,
op welke wijze doelmatig kan worden georganiseerd en bestuurd. Het
zal blijken dat economen lang niet allemaal een zelfde kijk op
organisatie en besturing hebben. Het economisch perspectief is
veelkleurig. Er zijn diverse theoretische stromingen en elke stroming
legt een eigen accent.
Uiteraard is het economisch perspectief, hoe veelkleurig ook, niet het
enige. Daarom wordt de economische zienswijze gepositioneerd ten
opzichte van andere, zoals het filosofische, het sociologische en het
psychologische.
• Custom-book (reader): Sent, E.M., Economie van de
Managementwetenschappen (met relevante hoofdstukken uit
Arnolds, Economics, uitgegeven door South-Western)
• Douma, S. and H. Schreuder, Economic Approaches to
Organizations. Prentice Hall, 2013 (fifth edition)
• Nader te bepalen literatuur
35
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Onderzoeks- en interventiemethodologie A (bedrijfskunde)
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
Literatuur
36
MAN-BPRA148A
6
Bedrijfskunde
Ba 1
Blok 1
Schriftelijk tentamen.
Nederlands
Jacobs, dr. H.A.G.M.
dr. I.L. Bleijenbergh, dr. ir. S.F.J.M. Raaijmakers, dr. H.A.G.M.
Jacobs, dr. S. Smeets
Geen.
Nee
Studenten kunnen:
• de functie van wetenschappelijk onderzoek voor de
managementwetenschappen aangeven mede in het licht van het
onderscheid tussen onderzoeks- en interventiemethodologie;
• de belangrijkste methodologische stromingen onderscheiden en
een relevante uitleg geven aan basisbegrippen in empirisch
wetenschappelijk onderzoek;
• in gegeven casuïstiek adequate keuzes maken voor onderdelen
van een eenvoudig onderzoeksvoorstel en deze keuzes adequaat
beargumenteren.
De cursus behandelt de theorie en praktijk van empirisch onderzoek.
Naast wetenschapsopvattingen en belangrijke methodologische
stromingen, behandelt ze methodologische basisbegrippen zoals
validiteit en betrouwbaarheid. Ook komen de diverse onderdelen van
de empirische onderzoekscyclus aan bod. Studenten oefenen basis
methodologische vaardigheden, bijvoorbeeld het maken van
onderzoeksvraagstellingen, het operationaliseren van te onderzoeken
begrippen, het selecteren van onderzoeksdesigns,
waarnemingsmethoden en analysetechnieken. De cursus bestaat uit
hoorcolleges (behandeling theoretische uitgangspunten),
werkcolleges (opdrachten bespreken en feedback ontvangen) en
zelfstudie.
Titel: Theorie en praktijk van empirisch onderzoek
Auteur: Prof. dr. J.A.M. Vennix
Jaar: 2011
Editie: vijfde editie
ISBN: 978 1 78016 080 1
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Inleiding in de bedrijfskunde 1
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
MAN-BIN001A
6
Bedrijfskunde
Ba 1 en schakelprogramma R&M
Blok 1
Schriftelijk tentamen en opdrachten (zowel online als in
werkgroepen)
Nederlands
Peters, dr. C.P.
prof. dr. R. ten Bos, dr. C.P. Peters
Geen.
Nee
De leerdoelen kunnen worden onderscheiden in kennis, toepassing en
reflectie
Kennis
Na afloop van de cursus heeft de student kennis van de
basisbegrippen, theorieën en debatten op het terrein van de
bedrijfskunde, in het bijzonder op het gebied van management
theorieen en organizational behavior. De student heeft kennis van de
bijdragen die verschillende disciplines leveren aan de
bedrijfswetenschappen en heeft kennis van de geschiedenis van de
bedrijfskunde.
Toepassing
De student is in staat om met de aangereikte begrippen, modellen en
theorieen organisaties, hun interne omgeving en processen te
analyseren
Reflectie
De student is in staat om kritisch te reflecteren op de theoretische en
practische waarde en bruikbaarheid van de aangereikte begrippen,
theorieen en modellen.
De algemene doelstelling van waarschijnlijk elke Inleiding in de
Bedrijfskunde 1 is studenten bekend maken met, inleiden in en
interesse bijbrengen voor het brede vakgebied van de bedrijfskunde,
opdat studenten aan het eind van het semester een goed beeld hebben
van dit vakgebied en kunnen beoordelen of de studie hen aanspreekt,
en de opleiding kan beoordelen of de student het vereiste niveau
heeft.
Specifiek voor Nijmegen geldt dat in deze Inleiding voor het eerst
voor studenten de Nijmeegse benadering van dat brede vakgebied der
bedrijfskunde zichtbaar zal zijn. Een benadering die zich kenmerkt
door een integrale visie op bedrijfskundige problemen en door een de
sociaal-wetenschappelijke benadering van organisaties. In de
Inleiding zal de bedrijfskunde bovendien gepresenteerd worden als
een wetenschappelijke interdiscipline die voor haar kennis en kunde
37
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literatuur
38
put uit diverse andere gerelateerde vakgebieden, zoals de economie
en de psychologie.
De cursus is niet gekoppeld aan een bepaald academisch specialisme.
De cursus wil geen inleiding zijn in Marketing, Strategie, Strategisch
Personeelsmanagement, Kennis- en Informatiemanagement of
Analyse, Ontwerp en Verandering van Arbeidsorganisaties. De cursus
wil -integendeel- vanuit de filosofie van de Nijmeegse opleiding
bedrijfskunde juist de nadruk leggen op de onderlinge verwevenheid
van al deze aspecten en functies en wil een integrale visie
presenteren.
Evenmin is de cursus gericht op het bijbrengen van vaardigheden
voor een algemene of functionele managementpositie, zoals algemeen
directeur, financieel directeur, accountmanager, marketing manager,
logistiek manager of hoofd personeelszaken. Eerder is ook deze
cursus gericht op het bijbrengen van kennis en vaardigheden die voor
de op te leiden bedrijfskundig onderzoeker of bedrijfskundig
professional onontbeerlijk zijn.
De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkgroepbijeenkomsten. De
werkgroepdocenten worden later bekend gemaakt.
• Buelens, M. Sinding, K. & Waldstrom, C. (2011). Organizational
Behaviour. 4th edition. McGraw Hill Higher Education.
ISBN: 9780077129989
• diverse academische teksten
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Inleiding in de bedrijfskunde 2
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docent
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
MAN-BIN002A
6
Bedrijfskunde
Ba 1
Blok 2
Schriftelijk tentamen en opdracht
Nederlands
Migchels, dr. ir. N.G.
dr. ir. N.G. Migchels
Geen.
Ja
Naast kennis van de belangrijkste thema's en hun theoretische
achtergronden, komt ook toepassing en beoordeling aan te orde. Dat
houdt dus in dat, uitgaande van een concreet probleem, de context [en
integratie met andere concepten] van belang zijn evenals het
vermogen om een keuze met argumentatie te onderbouwen.
Secundaire leerdoelen kunnen worden onderscheiden in termen van
kennis, toepassing, reflectie, communicatie- en leervaardigheden.
Kennis
Na afloop van de cursus heeft de student kennis van de
basisbegrippen, theorieën en debatten op het terrein van strategie en
marketing
• Kennis verwerven over basisconcepten uit het vakgebied van de
strategie en marketing.
• Kennis verwerven over hoe deze concepten kunnen worden
gebruikt om marktgerichte organisaties te beschrijven en te
besturen in een veranderende omgeving.
• Kennis van de invloed van de ondernemer op de aansturing van
een bedrijf.
• Met eigen woorden correct kunnen weergeven van begrippen,
theorieën en zienswijzen op het gebied van strategie, marketing
en ondernemerschap.
Toepassing
De student is in staat om met de aangereikte begrippen, modellen en
theorieën organisaties, hun externe omgeving en processen te
analyseren en passende adviezen daarop te formuleren. Dit vindt
plaats door:
• De basisconcepten te benoemen in een praktijkopdracht;
• Basisconcepten te gebruiken om in een concrete bedrijfssituatie
uit te werken;
• Studenten kennen de factoren die een rol spelen in het bepalen
van de marketing en strategie.
• Vaardigheden te leren in het analyseren van bedrijfsgegevens en
39
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
het trekken van conclusies daaruit.
Studenten kunnen in samenwerking met andere studenten een
opdracht uitwerken en dit verwerken tot een leesbare tekst.
Communicatie
· Studenten zijn in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te
brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten.
· Studenten zijn in staat om in teamverband te communiceren,
overleggen en op een constructieve wijze consensus te bereiken.
Reflectie
De student is in staat om kritisch te reflecteren op de theoretische en
praktische waarde en bruikbaarheid van de aangereikte begrippen,
theorieën en modellen:
• leren zich kritisch te verhouden tot de rol van marketing binnen
de organisatie
• leren reflecteren op de theoretische achtergronden van de
marktgerichte organisatie.
• leren beargumenteerde keuzes te maken en te leren reflecteren op
de argumenten van anderen.
• leren dat strategie en marketing een conceptueel kader bieden om
een Studenten bezitten de leervaardigheden die noodzakelijk zijn
om de verdere opleiding, die een hoge mate van autonomie
veronderstelt, aan te gaan.
• in staat zijn om te reflecteren op hun gedrag als onderdeel van een
organisatie en hun eigen teamrol.
De cursus bouwt voort op de cursus Inleiding in de bedrijfskunde 1.
De cursus beslaat het thema strategische analyse van de externe en
interne omgeving voor beslissingen op het gebied van strategisch
management, marketing en ondernemerschap. Beslissingen op dit
gebied gaan vooral over de vraag hoe de organisatie haar activiteiten
op de omgeving kan afstemmen.
In het bijzonder gaat het om de richting waarin organisaties zich
begeven en de manier waarop ze klanten en andere maatschappelijke
belanghebbenden tevreden stellen in een dynamisch veld van
concurrentie en internationalisering. Managers zullen moeten leren
begrijpen hoe de externe omgeving, de concurrentie en eigen interne
competenties op elkaar afgestemd kunnen worden. Daarna komt nog
de uitdaging om de klant een product te leveren dat aansluit bij de
behoeften die gevoeld worden.
In deze cursus ga je als student aan de slag met dit soort vragen. Je
verkrijgt basiskennis over belangrijke begrippen en uitgangspunten
binnen strategisch management, marketing en concurrentie in een
internationale en maatschappelijke omgeving. Daarnaast verkrijg je
als student kennis en vaardigheden om aan de hand van theoretische
modellen en met gegevens uit de managementpraktijk. De cursus
bestaat uit hoorcolleges aangevuld met een aantal colleges waarin een
praktische uitwerking aan de theorie worden gegeven met behulp van
cases. De cursus wordt afgesloten met een management game.
•
Cursusbeschrijving
40
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Literatuur
Johnson, Scholes and Whittington (2010). Fundamentals of Strategy,
Pearson
Jobber and fahy (2010). Foundations of Marketing, McGrawHill
additionele artikelen
41
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Onderzoeks- en interventiemethodologie B (bedrijfskunde)
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
Literatuur
42
MAN-BPRA153A
6
Bedrijfskunde
Ba 1 en schakelprogramma R&M
Blok 3
Schriftelijk tentamen.
Nederlands
Visscher, drs. C.A.M.
drs. C.A.M. Visscher, dr. S. Smeets
VWO Wiskunde A, B of D
Nee
Studenten zijn aan het einde van de cursus in staat: de basiselementen
en procedures uit de beschrijvende, toetsende en verklarende
statistiek adequaat toe te passen, mede met behulp van het
programma SPSS; resultaten van procedures uit de beschrijvende,
toetsende en verklarende statistiek adequaat te interpreteren; keuzes
bij het uitvoeren van statistische procedures en de interpretatie van de
resultaten adequaat te onderbouwen.
In de cursus leren studenten naast de statistische theorie tevens de
practische toepassing van de statistische theorie middels het gebruik
van het statistsche software programma SPSS. De onderwerpen, die
besproken worden, zijn onder meer: maten van centrale tendentie,
maten van spreiding, steekproeftrekking, kansverdelingen,
schattingen van kenmerken van een populatie, kruistabelanalyse,
correlaties, enkelvoudige en multipele regressieanalyse, verschillen
tussen twee populatiegemiddelden, variantieanalyse,
nonparametrische toetsen.
• Handboek: Andy Field, Discovering Statistics Using IBM SPSS,
fourth edition. Sage Publications, 2013.
• SPSS-boek: M. te Grotenhuis en A. Matthijssen, Basiscursus
SPSS 20-21. Van Gorcum.
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Filosofie van de managementwetenschappen (bedrijfskunde)
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
MAN-BIN118B
6
Bedrijfskunde
Ba 1
Blok 4
schriftelijk tentamen en eindopdracht
Nederlands
Terpstra, dr. M.J.
prof. dr. R. ten Bos, dr. W.J.F. van der Kuijlen, dr. M.J. Terpstra
Geen.
Nee
• De student verwerft kennis van enkele vragen en thema's uit de
ethiek, de politieke filosofie, en de wetenschapsfilosofie.
• De student verwerft kennis en inzicht in het denken van enkele
grote filosofen.
• De student is geoefend in het gebruik en de toepassing van enkele
wijsgerige begrippen zoals: het begrippenpaar praksis-poièsis;
nut, plicht en deugd; het maatschappelijk contract; de denkfiguur
van de machine.
• De student is in staat om filosofische teksten toe te passen in een
concrete casus.
De cursus, die uit 12 hoorcolleges en 6 werkgroepbijeenkomsten
bestaat, maakt je bekend met het denken van een aantal belangrijke
filosofen over kwesties die verband houden met maatschappelijke
organisaties en het handelen van mensen daarin. De opleidingen van
de Faculteit der Managementwetenschappen wijden zich aan
verschillende maatschappelijke domeinen en menselijke praktijken:
het ondernemen, het economisch handelen, het landsbestuur en het
uitvoeren van overheidsbeleid. Het gaat in alle gevallen om
maatschappijwetenschappen: wetenschappen van menselijk handelen
in maatschappelijk verband. De onderwerpen in deze cursus richten
zich daarom in het bijzonder op het handelen van mensen in
maatschappelijk en organisatorisch verband.
Er is een bundel met teksten van deze filosofen en een algemene
inleiding in de ethiek. De teksten worden in verband gebracht met
voorbeelden uit de maatschappelijke werkelijkheid. Er zijn drie
blokken met telkens één hoofdvraag. In de hoor- en werkcolleges
komen verschillende antwoorden daarop aan bod.
1. Is sturing van mensen mogelijk en wenselijk? Loopt het uit de
hand als men mensen aan zichzelf overlaat en is daarom leiding
nodig? Of zijn mensen in staat spontaan ordening aan te brengen
in hun samen leven en werken? Deze controverse bestuderen we
aan de hand van teksten van Von Foerster, Hobbes, Mandeville
en Hayek.
43
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literatuur
44
2. Welke waarden en maatstaven spelen een rol in het leven en
samen leven van mensen? Zijn waarden en maatstaven
noodzakelijk voor het leven en samen leven van mensen? Deze
vragen bespreken we aan de hand van een algemene inleiding in
de ethiek en teksten van Bentham, Kant en Aristoteles.
3. Wat is sociale werkelijkheid? Waarin verschilt de sociale
werkelijkheid van de natuurlijke werkelijkheid? En waarin
verschillen dan sociale wetenschappen van natuurwetenschappen?
Deze vragen bespreken we aan de hand van teksten van Popper,
Searle en Arendt.
Docent van de hoorcolleges is Prof. Dr. R. ten Bos. De werkgroepen
worden verzorgd door medewerkers van de Faculteit Filosofie,
Theologie en Religiewetenschappen. Cursuscoördinator is Dr. M.
Terpstra.
Reader Filosofie van de Managementwetenschappen. Verplichte
leerstof bij de werkgroepen, nummer wordt op Blackboard bekend
gemaakt).
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Organisatietheorie
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
MAN-BCU007
6
Bedrijfskunde
Ba 1
Blok 3
Schriftelijk tentamen en werkstuk
Nederlands
Vriens, dr. D.J.
dr. D.J. Vriens, dr. C. Gross, dr. A.A.J. Smits
Geen.
Ja
1. Kennisdoelstellingen
1.1 Kennis verwerven over basisconcepten uit de organisatietheorie
en hun samenhang.
1.2 Kennis verwerven over perspectieven op organisaties en de
"scholen" die hiermee samenhangen.
1.3 Kennis verwerven over de historische ontwikkeling van
basisconcepten, hun samenhang en perspectieven op organisaties.
2. Toepassingsdoelstellingen
Studenten leren de organisatietheorie toe te passen door
2.1 De basisconcepten te benoemen in cases;
2.2 Te benoemen wat de consequenties zijn van het hanteren van
verschillende perspectieven bij het oplossen van concrete
organisatievraagstukken.
3. Reflectiedoelstelling
3.1 Studenten leren dat organisatietheorie een kader biedt om
organisatievraagstukken integraal te beschouwen (reflectie op nut
organisatietheorie);
3.2 Studenten leren verschillende perspectieven op organisaties met
elkaar te vergelijken en te beoordelen.
4. Integratiedoelstellingen
4.1. Studenten leren dat organisatietheorie een conceptueel kader
biedt om verschillende bedrijfskundige perspectieven op
organisatievraagstukken te integreren.
4.2 Studenten leren dat organisatietheorie een perspectief op
organisaties biedt, waarin verschillende sociaal-wetenschappelijke
disciplines worden geïntegreerd.
In deze cursus staan "organisaties" centraal. Of beter: centraal staan
de vragen "wat zijn organisaties?" en "Hoe kunnen organisaties zich
in hun omgeving handhaven?" Organisaties worden vaak omschreven
als "sociale systemen, waarin mensen interacteren en door die
interactie een gemeenschappelijk doel proberen te realiseren". Bij
zo'n omschrijving kun je o.a. de volgende vragen stellen:
1. Wat zijn die interacties?
45
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
2. Wat is het doel?
3. Wat beïnvloedt die interacties?
4. En: Hoe kan een organisatie ervoor zorgen dat de interacties goed
worden uitgevoerd (zodat ze de doelen goed realiseren en kunnen
blijven voortbestaan)?
Dit zijn kernvragen voor het vakgebied "organisatietheorie", en deze
zullen in de cursus aan bod komen. Daarbij zullen we niet alleen
stilstaan bij verschillende basisconcepten die nodig zijn om deze
vragen te beantwoorden; we zullen ook laten zien dat er verschillende
perspectieven/theorieën zijn mbt deze vragen en dat deze
perspectieven/theorieën in de loop van de tijd zijn veranderd.
De 4 vragen zijn de leidraad voor de onderwerpen die in de cursus
worden behandeld:
1. Als eerste zal worden ingegaan op de vraag wat een organisatie is,
en hoe de vier genoemde vragen daarmee samenhangen. Dit leidt tot
een model van organisaties in hun omgeving en van beïnvloedende
factoren. Dit kader zal worden gebruikt om de cursus te structureren.
Hierbij worden basisconcepten uit de organisatietheorie (en hun
samenhang) geïntroduceerd, en gerelateerd aan de 4 vragen.
Bovendien wordt organisatietheorie gepresenteerd als een
"interdiscipline", die rust op de input van verschillende
sociaalwetenschappelijk basisdisciplines (o.a. psychologie en
sociologie).
2. Op basis van het geïntroduceerde model wordt ingegaan op een
geschiedenis van organisatietheorie. Daarbij komt naar voren (1)
welke belangrijke perspectieven op organisaties er zijn (o.a.
open/closed system view: classical school; human relations;
contingency theorie) en (2) op welke manier die een andere invulling
geven aan de antwoorden op de kernvragen en waarom dat zo is. Ook
worden hier verschillende organisatievormen behandeld.
3. De cursus gaat vervolgens in op twee belangrijke beïnvloedende
factoren: structuur en cultuur.
a. Bij de structuur (de manier waarop de hoofdtaak van organisaties is
opgedeeld in subtaken en hoe het resulterende netwerk van taken
wordt gecoördineerd) worden kerndimensies (o.a. specialisatie,
formalisatie, centralisatie) behandeld alsook wat het betekent om
verschillende invullingen op deze dimensies te hebben (en hoe
verschillende invullingen de organisatie kunnen beïnvloeden).
Relevante auteurs o.a. Taylor, Thompson, Simon en Mintzberg).
Speciale aandacht heeft bureaucratietheorie (o.a. Weber).
b. Bij de cultuur wordt ingegaan op de vraag hoe deze binnen
organisaties ontstaat en hoe deze organisaties kan beïnvloeden
(relevante auteurs o.a. Schein, Hofstede).
4. De laatste vraag die we in deze cursus behandelen is de vraag hoe
organisaties ervoor kunnen zorgen dat interacties goed verlopen.
Daarbij wordt ingezoomd op de vraag hoe de structuur ontworpen zou
moeten worden, en wordt de contingency-theorie centraal gesteld. Er
46
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Literatuur
wordt:
a. Een inleiding gegeven in de contingency-theorie;
b. Nader ingegaan op technologie als contingentiefactor (o.a. adhv
Perrow);
c. Nader ingegaan op de omgeving als contingentiefactor (o.a. adhv
Burns & Stalker; Lawrence & Lorsch).
Robbins, S.P., & N. Barnwell. 2006. Organisation Theory (5th
edition). Pearson education australia.
additionele literatuur zal in de colleges bekendgemaakt worden
47
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Project: de lerende organisatie (onderzoeksontwerp)
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
Literatuur
48
MAN-BPRO100A
6
Bedrijfskunde
Ba 1
blokken 3 en 4
Werkstuk
Nederlands
Essers, dr. C.
dr. ir. S.F.J.M. Raaijmakers, dr. S.J. van Zolingen, dr. C. Essers
Geen.
Nee
Het project heeft twee centrale doelstellingen, een inhoudelijke en een
methodologische. De inhoudelijke doelstelling luidt: Na afloop
hebben de deelnemers kennis over en inzicht in (drie perspectieven
op) het concept lerende organisatie verworven en kunnen
zij tenminste één van die perspectieven toepassen in een empirisch
onderzoeksplan. De methodologische doelstelling luidt: Na afloop
kunnen de deelnemers een onderzoeksplan schrijven, waarin de
consequenties van de keuze voor een bepaalde vorm van onderzoek
voor de doelstelling, operationalisering, wijze van dataverzameling en
bewerking van de verzamelde data op een consistente en helder
beredeneerde wijze worden beschreven.
Deelnemers aan dit project maken eerst kennis met het concept
lerende organisatie in zeven werkgroepbijeenkomsten, die tevoren
moeten worden voorbereid. Daarna gaan de deelnemers individueel
verder en bereiden zij onder begeleiding van hun projectdocent een
onderzoeksopzet voor. Hierin wordt naast het concept Lerende
organisatie een beredeneerde keuze gemaakt voor een
methodologische onderzoeksaanpak, conform de leerdoelen. Het
project bouwt zo expliciet voort op Academische vaardigheden,
Inleiding Bedrijfskunde en Onderzoeks- en interventiemethodologie
A en B uit semesters 1.1 en 1.2.
Studentenhandleiding en (electronische) literatuurbundel.
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Strategic Human Resource Management
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
MAN-BCU008A
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ba 2 en schakelprogramma R&M
quarter 1
Written exam and paper
English
Heijden, prof. dr. B.I.J.M. van der
prof. dr. B.I.J.M. van der Heijden
This course builds upon the course 'Introduction Business
Administration I' from the first year Bachelor program.
No
Knowledge:
• Obtaining 'up-to-date' knowledge regarding concepts and theories
in Strategic Human Resource Management;
• Obtaining insight into new HRM practices that are used in
modern, contemporary working organizations;
• Comprehensive attention for both the European institutional
context and the broader, global context, such as reflected in the
role of trade unions and works councils.
Application:
• 'Real-life' case studies are used to deal with and to analyse current
HRM issues;
• Participation in enjoyable and in-depth discussions regarding the
factors that shape, among others, Strategic HRM in working
organizations;
• Training students in some essential management skills.
Reflection:
• Enlarging the competencies of students to reflect on theories,
approaches and practices of Strategic HRM;
• Each theme (subject matter) includes self-reflection assignments.
The latter aim at encouraging the student to critically evaluate the
topics that are dealt with, and to teach them to assess how they
can apply their recently acquired knowledge in 'real-life'
situations.
This course provides students with an extensive multi-level approach
(individual employee, team, business unit, organization,
sectors/populations, and countries) to Strategic HRM and to the
relationship between Strategic HRM and micro HRM. It comprises a
rich variety of experience learning and case studies, both from a
European perspective and a broader, global perspective. As such, this
course, stresses, firstly, the critical, strategic importance of 'human
resources'. In concrete terms, the skills, behaviours, and interactions
49
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literature
50
of individual employees provide both the foundation for strategy
formulation and form and the means for strategy implementation.
Secondly, the HRM practices of a working organization are
instrumental in the light of the development of the strategic capacity
of its human resources 'pool'.
The course involves formal lectures by various specialists, supported
by interactive discussions and assignments, case studies from Europe
and elsewhere, and DVDs for each theme. Moreover, some essential
management skills will be taught. Both in daily life and at work, one
is constantly engaged in trying to influence others by means of
conversations. The students will learn to guide others' behaviours
much more consciously. More specifically, they will learn some
important basis communication skills, such as listening, sending and
regulating. Next, they will be trained in management skills like the
performance evaluation interview, delivering bad news, conflict
management, negotiating, et cetera.
Boselie, P. (2014). Strategic Human Resource Management: A
balanced approach. London: McGraw Hill Education.
Van der Molen, H.T., & Gramsbergen-Hoogland, Y.H. (2005).
Communication in Organizations. Basic skills and conversation
models. Hove and New York: Psychology Press. Taylor & Francis
Group.
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Corporate Finance
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-BCU2020
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, English Studyguide
Ba 2
quarter 1
IEB IBA
written exam and assignments
English
Weitzel, prof. dr. G.U.
prof. dr. G.U. Weitzel, T.A. Runia, D.T. Janssen
No
At the end of the course students should be able to understand and
independently analyse:
• The time value of money and the NPV concept;
• The valuation of financial assets (bonds and stocks);
• Risk and return in financial markets;
• The CAPM and the cost of capital;
• Capital structure choice;
• Capital budgeting and investment decisions;
• Short-term and long-term financial planning;
• Valuation of simple derivatives including options.
This course offers both a broad introduction to the themes of
corporate finance and a theoretical framework as well as analytical
tools for financial managers. By means of financial theory, the course
increases the understanding of financial markets, financial
instruments and the financial management of the firm.
Corporate finance is becoming increasingly important in every
organization. In a nutshell it focuses on two main issues: the optimal
investment decision and the optimal finance decision. The former
refers to the fact that a firm needs to select the most attractive projects
from a wide array of different activities. The latter concerns the firm's
need to raise money to execute the planned investment.
Hillier, Clacher, Ross, Westerfield, Jordan: Fundamentals of
Corporate Finance. European Edition.
51
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Operationeel management en logistiek
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
52
MAN-BCU201B
6
Bedrijfskunde
Ba 2
Blok 2
Schriftelijk tentamen (combinatie van open vragen en multiple
choice), Project rapport
Nederlands
Riel, prof. dr. A.C.R. van
prof. dr. A.C.R. van Riel, dr. N.V.T. Belei, dr. B. Hillebrand, dr. ir.
N.G. Migchels
Het vak vraagt de bedrijfskundige basiskennis uit het eerste jaar.
Nee
Kennis: basiskennis verwerven van concepten, jargon, methoden en
technieken voor het begrijpen van het primaire proces en het
management ervan in relatie tot de waardeketen waar de organisatie
deel van uitmaakt. Basiskennis van projectmanagement verwerven.
Toepassing: het toepassen van de kennis in oefeningen en
vraagstukken, respectievelijk in een groepsproject.
Inzicht: Inzicht verwerven in het strategische belang van het primaire
proces en de (on)mogelijkheden van de behandelde benaderingen om
de prestaties ervan te verbeteren.
Operationeel Management, Logistiek en
Projectmanagementvaardigheden
Dit vak biedt een overzicht van de belangrijkste thema's en
ontwikkelingen op het vlak van Operations Management and
Logistics (te vertalen als: Operationeel Management en Logistiek).
Daarnaast wordt een consultancy project uitgevoerd, waarbij de
nadruk ligt op het aanleren van projectmanagement vaardigheden.
Het vakgebied omvat in de eerste plaats de uitvoering en het
operationeel management van het primaire proces van organisaties in
de industrie en de dienstverlening. Het primaire proces brengt de
producten, diensten en combinaties daarvan voort, waarmee de
organisatie waarde creëert en haar bestaan rechtvaardigt. Er zijn heel
veel verschillende organisaties, als we kijken naar de
productieaantallen per jaar (van twee luxe zeiljachten per jaar tot
miljoenen flesjes helder gerstenat) of als we kijken naar de mate van
standaardisering (van heel gevarieerde organisatieadviesopdrachten
tot de post of het openbaar vervoer waar enorme aantallen
standaardopdrachten worden verwerkt). In de meeste organisaties
werken de meeste medewerkers in het primaire proces, wat ook
financieel de meeste investeringen opeist. Elke bedrijfskundige krijgt
ermee te maken in de latere beroepspraktijk. Een belangrijk aspect is
ook de integratie van de verschillende processen, en het managen van
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Literatuur
de logistieke processen die die processen verbinden. Tenslotte
besteden we in dit vak speciale aandacht aan project management.
Projecten nemen een steeds belangrijkere plaats in, vooral in
kennisintensieve bedrijven, die hun telkens unieke opdrachten in de
vorm van projecten realiseren. Daarnaast is projectmatig werken
gebruikelijk bij allerlei vormen van innovatieprojecten
(productontwikkeling, nieuwe processen en ICT, nieuwe
managementmethoden en organisatiestructuren).
Operationeel Management behandelt wat er binnen een organisatie
gebeurt en Logistiek hoe organisaties in supply chains met elkaar zijn
verbonden. Het onderwerp krijgt op drie niveaus aandacht. Ten eerste
op strategisch niveau: hoe moet het primiare proces bijdragen aan het
realiseren van de gekozen strategische doelstellingen van de
organisatie als geheel. Op het tactisch niveau: hoe richten we de
productie zodanig in qua structuur, mensen, machines, ICT en andere
middelen dat de doelen gerealiseerd kunnen worden. Ten slotte het
operationele niveau van de dagelijkse uitvoering en besturing, waarbij
continu verbeteren een belangrijk thema is. Bij het plannen,
beheersen en verbeteren spelen kwantitatieve (reken-) technieken een
rol waarmee in de cursus kennis wordt gemaakt. Die gaan de
wiskundige vaardigheden van het VWO niet of nauwelijks te boven.
Operations Management: Processes and Supply Chains, 2013 10/E
Lee J. Krajewski,Larry P. Ritzman, Manoj K. Malhotra, Pearson.
53
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Kwalitatieve onderzoeksmethodologie
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
Literatuur
54
MAN-BPRA347
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie
Ba 3 en Schakelprogramma R&M
blokken 1 en 2
Schriftelijk tentamen + werkstuk. Beide onderdelen tellen voor 50%
mee voor het eindcijfer. Beide onderdelen moeten voldoende worden
afgerond.
Nederlands
Bleijenbergh, dr. I.L.
dr. S. Smeets, dr. C.C.M. Gremmen, J. Leenders, dr. ir. S.F.J.M.
Raaijmakers, dr. ing. C. van der Lee, A. Frye, dr. I.L. Bleijenbergh,
dr. S.G.A. Smeenk, dr. P.H.T. Scholten, D. van Es
Onderzoeks- en interventiemethodologie A.
Nee
Kennis, inzicht en vaardigheden in kwalitatieve vormen van
empirisch onderzoek, met het accent op de case-study. Na afloop van
de cursus kunnen deelnemers een kwalitatief onderzoek ontwerpen,
onderdelen daarvan uitvoeren (open interviews, (participerende)
observatie, inhoudsanalyse) en hierover rapporteren.
Dit vak behandelt kwalitatieve methoden van organisatieonderzoek.
Tijdens de werkcolleges en thuis werken studenten in drietallen
intensief aan het ontwerpen van een kwalitatief onderzoek en het
(deels) uitvoeren daarvan binnen een door henzelf gekozen
organisatie. Studenten leren te beargumenteren voor welke typen
onderzoeksvragen kwalitatief onderzoek geschikt is, en via welke
onderzoeksstrategieën ze deze vragen op methodologisch
verantwoorde wijze kunnen beantwoorden.
De cursus gaat in op specifieke kenmerken van kwalitatief onderzoek,
zoals het iteratieve verloop van het onderzoeksproces, de keuze
tussen een inductieve en deductieve werkwijze en de onderzoeker als
meetinstrument. Deelnemers leren kwalitatieve methoden voor
dataverzameling toepassen, zoals het open interview, (participerende)
observatie en het verzamelen van documenten. Op deze data passen
ze vervolgens kwalitatieve inhoudsanalyse toe. Er is speciale
aandacht voor de methodologische kwaliteit: wat kun je als
onderzoeker doen om te waarborgen dat het onderzoek voldoet aan de
gangbare criteria voor wetenschappelijk onderzoek, zoals
betrouwbaarheid en validiteit.
• Bleijenbergh, Inge (2013) Kwalitatief Onderzoek in Organisaties.
Boom Onderwijs: Meppel.
• Diverse artikelen
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Strategie
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
MAN-BCU012
6
Bedrijfskunde
Ba 2 en Schakelprogramma R&M
Blok 3
Schriftelijk tentamen en werkstuk
Nederlands
Ziggers, dr. ir. G.W.
dr. ir. G.W. Ziggers, prof. dr. H.L. van Kranenburg, dr. A.G.M.
Raaijmakers
Principles of Marketing and Strategy.
Nee
Kennis:
• met eigen woorden correct kunnen weergeven van begrippen,
theorieën en zienswijzen op het gebied van strategie
• overeenkomsten en verschillen beschrijven tussen diverse
theorieën.
Vaardigheden:
• het kunnen toepassen van vakkennis op praktijksituaties
• met anderen een debat kunnen voeren over strategische
vraagstukken
Houding:
• Kritische, analytische, flexibele en creatieve mind-set, die
vraagtekens durft te zetten bij vanzelfsprekendheden binnen het
vakgebied bedrijfskunde en in het bijzonder strategie.
De strategie van een organisatie richt zich in de eerste plaats op de
koers van de organisatie, de plaatsbepaling ten opzichte van actoren
in de omgeving en het ontwikkelen van eigenschappen die het
succesvol opereren van de organisatie in de toekomst mogelijk
maken. Met name dit laatste vraagt om een creatieve flexibele
houding. Vaak echter wordt strategie gezien als een serie analyseinstrumenten om de interne en externe omgeving in kaart te brengen
om met de verkregen kennis een beargumenteerde keuze te maken
voor een specifieke strategie. De gekozen strategie wordt vervolgens
geïmplementeerd. Strategie is echter geen invuloefening. Er zijn
verschillende visies over de manier waarop strategie het beste vorm
kan krijgen. Tijdens deze cursus is er veel aandacht voor de
verschillende perspectieven die er zijn op het gebied van strategisch
management. Aan de hand van verschillende kernthema's, zoals het
strategieproces, de inhoud en context van strategie komen deze
verschillende visies aan bod. Hierbij maken we veel gebruik van de
originele artikelen, zodat je de ideeën en theorieën van invloedrijke
personen in het vakgebied strategie uit de eerste hand hoort. Let wel,
55
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literatuur
56
wij trekken geen conclusie voor je over de beste manier waarop de
strategie vorm kan krijgen, dat mag je zelf doen. Tijdens de cursus
worden hoorcolleges aangeboden waarin wordt ingegaan op de
verschillende facetten van strategie. Verder is er een praktijkopdracht
die in groepsverband wordt uitgevoerd, waarbij de strategie en
corporate social responsibility van een organisatie aan de hand van
aangereikte concepten in kaart wordt gebracht.
De Wit, B. en R. Meyer, (2010) Strategy process, Content, Context,
an international perspective, 4e druk, South-Western, Cengage
Learning; ISBN 978-1-4080-1902-3
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Kwantitatieve onderzoeksmethodologie
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
MAN-BPRA247
6
Bedrijfskunde
Ba 2 en schakelprogramma R&M
Blok 3
Schriftelijk tentamen.
Nederlands
Korzilius, dr. H.P.L.M.
dr. H.P.L.M. Korzilius, dr. S. Smeets
• Onderzoeks- en interventiemethodologie A (BPRA145)
• Onderzoeks- en interventiemethodologie B (BPRA144)
Nee
De studenten kunnen aan het einde van cursus:
• op basis- en geavanceerde elementen uit de (kwantitatieve)
methodologie en statistische analysetechnieken toepassen op
(bedrijfskundige) onderzoeksvraagstukken, mede met behulp van
SPSS;
• basis- en geavanceerde elementen uit de kwantitatieve
onderzoeksmethoden en onderzoeksresultaten adequaat
interpreteren;
• keuzes en interpretaties bij de toepassing en interpretatie van de
behandelde elementen uit kwantitatieve methoden en statistische
analyseprocedures beargumenteren;
• het gaat daarbij over de volgende onderdelen: onderzoeksdesigns,
probleemstelling, vragenlijstconstructie, weging en missing data
analyse, factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse, multivariate
variantieanalyse, meervoudige regressieanalyse.
In deze cursus worden methoden van onderzoek en analysetechnieken
gekoppeld aan onderzoekvragen op het gebied van bedrijfskunde. De
volgende onderdelen komen aan de orde:
• onderzoeksdesigns, probleemstelling,
• vragenlijstconstructie,
• schalingstechnieken: factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse
• toetsen voor verschillen in gemiddelden tussen 2 of meer groepen
en met meerdere afhankelijke variabelen (multivariate
variantieanalyse),
• multipele regressie: dummymodel, intermediërend model, testen
voor assumpties (lineariteit, multicollineariteit,
homoscedasticiteit).
De cursus is ingericht volgens de fasen van de empirische cyclus. De
stappen worden telkens met elkaar in verband gebracht, vandaar dat
in de eerste hoorcolleges uitgebreid aandacht wordt besteed aan de
eerste fasen van het onderzoek. Een belangrijke focus ligt op het in
57
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literatuur
58
verband brengen en toepassen van de verschillende methodische en
statistische onderdelen en het onderbouwen van keuzes en
interpretaties.
Field, A. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics
(4th edition). London: SAGE. ISBN 978-1-4462-4918-5
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Marketing
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-BCU2008
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, English Studyguide
Ba 2 en schakelprogramma R&M
quarter 4
IBA
Written Exam and Paper, Seminars focusing on developing a
Marketing Plan
English
Belei, dr. N.V.T.
dr. C Horváth, prof. dr. A.C.R. van Riel, dr. P.H. Driessen, dr. N.V.T.
Belei
Inleiding bedrijfskunde 2 (Introduction to business studies) or
equivalent.
No
This course aims to explain the role of marketing in a customeroriented organization and provides in-depth knowledge of theoretical
thinking on major marketing concepts. It trains students to assess the
consequences of decisions for marketing performance and apply the
acquired knowledge to a business case.
The overall objective of the course is to introduce students to the
important concepts of marketing and to train them to apply these
concepts when making marketing decisions. Therefore, the learning
during the course will consist of more than just acquiring or
becoming familiar with knowledge. Being able to apply the concepts
and models is just as important as the reproduction of what has been
written in the textbook or presented in lectures. Additionally, students
will gain the skills needed to write a marketing plan by focusing on
planning, analysis of environmental and market factors, and by
studying sales and distribution programmes.
This course builds on the knowledge acquired during the course
IBK2. It focuses on the delivery of customer value through
relationships with loyal customers. The marketing mix (product,
price, promotion and place) provides a comprehensive view of the
marketing offered to the customer. However, the customer's
perception and evaluation of this marketing are essential.
Book: Winer, Russell S.: Marketing Management, 4th edition, ISBN
0-13-038702-4
Csilla Horváth: Marian Burk Wood: Essential Guide to Marketing
Planning, ISBN 978-0-273-71323-4.
59
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Organization and Environment
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
60
MAN-MOR003
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, English Studyguide
Ba 3 Hbo-minor
quarter 4
IBA IEB
Written exam.
English
Aalbers, dr. H.L.
dr. H.L. Aalbers, dr. C.L. Voinea
No
The main educational objectives of the course are the following:
• Knowledge: Understand and learn various schools of
management and organizational theory with their premises,
assumptions, contributions, strengths and weaknesses.
• Reflection and ability to judge: Understand and internalize the
idea of perspectivism. By learning different and partially
contradictory theories, students are stimulated to compare
theories, to see the limits of theories and to place their own
approach within the broad spectrum of theories.
• Communication ability: Learn to correctly compare various
schools and theories. The course not only encourages students to
learn various schools, but during seminars and in their
assignments students also learn to communicate properly about
various theoretical approaches and to enhance their
argumentation skills.
• Reflection and application: Learn to reason in line with various
schools and perspectives. We practice reasoning from each
perspective when tackling practical organizational problems
(mainly in the field of strategy formation) and drawing
conclusions from theory for practice.
The main objective of the course is to teach students to understand the
nature of prominent fundamental organization and management
theories that are the basis for describing and explaining the
relationship between the organization and the environment. The
discussion of these theories includes (but is not limited to) dilemmas
in the following areas:
• modern versus post-modern/critical view,
• the voluntaristic versus deterministic choice view,
• actor versus system view,
• individual versus population view,
• competition versus cooperation view,
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Literature
•
•
•
•
•
economic rationality versus power or culture or learning,
crisp versus fuzzy logic, and
a partial versus an integrated picture.
H. Mintzberg, B. Ahlstrand, J. Lampel: Strategy Safari: the
Complete Guide Through the Wilds of Strategic Management,
Prentice Hall/Financial Times, 2009.
Organization and Environment Reader.
Business Analysis for Responsible Organizations
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
MAN-BPRO363
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ba 2
quarter 3 en 4
IBA
Written exam and project work in groups
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
English
Grössler, dr. A.
dr. A. Grössler, dr. H.J. Stouten
Basic knowledge of research methods, basic academic skills.
No
The course Business Analysis for Responsible Organizations enables
students to acquire knowledge about system dynamics. They also
learn to apply this knowledge and reflect on this field, utilizing it as
an analysis method that can be used to support decision making in
complex, multi-value managerial situations. The strategic decisions
that are dealt with in the course typically address so-called messy
problems. These problems are complex in an analytical (many
interrelated variables), dynamic (many changes over time) and social
(many varying viewpoints on what the problem is) sense. In order to
analyse these problems, system dynamics methodology is presented
as a possible scientific approach to better decision making.
In more concrete terms, students first learn about the fundamental
principles of system dynamics based on a discussion of various
examples from the literature. In small groups, they will then work on
a simple model-based analysis themselves. To that end, they have to
formulate an appropriate problem description and related hypotheses,
conceptualize basic variables and relationships, design and conduct
useful simulation experiments, and distil insights from the modelling
and simulation process. The course continues for the entire semester.
Decision makers in companies have become aware that pursuing
nothing but making profit will no longer guarantee economic growth
and social acceptability in the future. While generating reasonable
profits continues to be a necessity, companies are also required to
Contents
61
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literature
62
create value in multiple other fields rather than striving for profit
maximization alone. Among these other values are environmental
sustainability, personnel development, societal relevance and
employment opportunities. In other words, these values encompass
the entire range of possible interactions between an organization with
its environment.
Pursuing multiple values, however, creates additional complexity in
management that often leads to negative consequences when based on
intuition alone. Furthermore, although numerous decisions are made
each day, members of organizations are not necessarily committed to
them, because the decision making process has not been carried out in
a responsible manner. Thus, responsible decision making contributes
to both decision quality and decision commitment. Both are
prerequisites for the effectiveness of the intended strategies. With the
use of suitable methodologies and techniques (such as visualization,
modelling and simulation analyses), the capabilities of managers and
policy makers to deal with multi-value situations can be increased and
their intuitive power can be strengthened. At the same time, the
understanding of and commitment to these decisions can be improved
in organizations.
Ford, Andrew: Modeling the Environment, 2nd Edition, Island Press,
2010, ISBN 978-1-59726-473-0
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Systeemtheorie
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
MAN-BCU321
6
Informatica en Informatiekunde, Bedrijfskunde
Ba 3 en schakelprogramma R&M
Blok 1
Schriftelijk tentamen + werkstuk.
Nederlands
Vriens, dr. D.J.
dr. D.J. Vriens, dr. J.M.I.M. Achterbergh
Geen.
Nee
Kennisdoelstellingen
• Kennis verwerven over basisconcepten uit de klassieke
systeemtheorie (cybernetica) en sociale systeemtheorie;
• Kennis verwerven over hoe deze concepten kunnen worden
gebruikt om organisaties te beschrijven en te besturen. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen de beschrijving en besturing
van organisaties als systemen (o.a. aan de hand van het Viable
System Model van Beer) en het beschrijven van en besturen tav
organisatievraagstukken (o.a. aan de hand van de ontwerptheorie
van De Sitter)
Toepassingsdoelstellingen
Studenten leren de klassieke systeemtheorie toe te passen door:
• De basisconcepten te benoemen in cases;
• Basisconcepten te gebruiken om regulering (a la Ashby) tav
enkele concrete organisatievraagstukken vorm te geven;
• De functies van het viable system model te gebruiken om
organisaties te beschrijven;
• Het ontwerpen van organisaties en het managen van human
resources in organisaties aan de hand van de basisconcepten te
analyseren
Reflectiedoelstellingen
• Studenten leren zich (op basis van Von Foersters theorie) kritisch
te verhouden tav de klassieke systeemtheorie (kritische reflectie)
• Studenten leren hoe de behandelde systeemtheorie zich verhoudt
tot andere vormen van systeemtheorie
• Studenten leren hoe de behandelde systeemtheorie een rol speelt
in het werk van belangrijke auteurs in de
bedrijfskunde/organisatietheorie
• Studenten leren dat systeemtheorie als conceptueel kader voor het
beschrijven van en reguleren ten aanzien van (in principe) alle
organisatievraagstukken kan worden gebruikt (reflectie op nut
systeemtheorie)
63
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Cursusbeschrijving
64
Integratiedoelstellingen
• Studenten leren dat systeemtheorie een conceptueel kader biedt
om organisatievraagstukken vanuit verschillende functionele
invalshoeken te beschouwen;
• Studenten leren specifiek hoe systeemtheoretische concepten
gebruikt kunnen worden voor het beschouwen van zowel
ontwerp- en HR vraagstukken.
Het centrale thema van de (cursus) systeemtheorie is 'het reguleren
van systemen', of misschien iets specifieker de vraag 'hoe kunnen
systemen (zelf) omgaan met complexiteit zodanig dat ze kunnen
blijven voortbestaan'. Zoals Ashby, een van de grondleggers van de
systeemtheorie - het zegt: systeemtheorie "...offers the hope of
providing effective methods for study and control of systems that are
intrinsically extremely complex'. De systeemtheorie biedt een
conceptueel kader dat kan worden gebruikt om organisaties (1) te
beschrijven en (2) te besturen. In deze cursus wordt dit conceptueel
kader geintroduceerd en wordt behandeld hoe de beschrijving en
besturing van organisaties op grond van de aangereikte
systeemtheoretische concepten kan plaatsvinden. De beschrijving van
(de besturing van) organisaties die op basis van de
systeemtheoretische concepten plaatsvindt is fundamenteel en kan
worden beschouwd als een grondslag voor het beschrijven van en
besturen ten aanzien van allerlei organisatievraagstukken - zowel
afzonderlijk en als in hun integrale samenhang. In de cursus zal
aandacht worden besteed aan (1) hoe de systeemtheorie een
fundament biedt voor het beschouwen van organisatievraagstukken
en (2) hoe zij kan worden ingezet voor het beschrijven en besturen
van twee specifieke vraagstukken: het ontwerp van organisaties en
het managen van human resources. Om het nut van de systeemtheorie
voor het beschrijven en besturen van organisaties te behandelen komt
in deze cursus het volgende aan bod:
1. Systeemtheoretische basisbegrippen
•
Een inleiding in de klassieke systeemtheorie (of ook:
cybernetica). Hier staat het werk van Ashby centraal.
Begrippen als systeem, complexiteit, systeemgedrag, en
(zelf-) reguleren worden hier behandeld.
•
Een reflectie op de cybernetica aan de hand van het werk
van Von Foerster. Hierbij wordt ingegaan op enkele
problemen in de cybernetica.
2. Organisaties als systemen
•
Een inleiding in de 'organisatorische' systeemtheorie. Aan
de hand van de theorie van Ashby en Beer (het Viable
system model) wordt nagegaan hoe de ideeën van de
klassieke systeemtheorie kunnen worden gebruikt om
organisaties te beschrijven (als 'complexe systemen in een
complexe omgeving') en te besturen.
•
Organisaties als sociale systemen'. Aan de hand van de
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Literatuur
theorie van Luhmann wordt aangegeven hoe een
organisatie als sociaal systeem kan worden beschreven;
3. Systeemtheorie als fundamenteel conceptueel kader
•
Introductie in de systeemtheorie als conceptueel kader voor
het beschrijven van organisatievraagstukken, afzonderlijk
en in hun samenhang.
•
Een beschouwing van het ontwerp van organisaties vanuit
het perspectief van de systeemtheorie. Nagegaan wordt hoe
het ontwerpen van organisaties volgens de 'sociotechniek'
in het teken staat van het omgaan met complexiteit.
•
Een beschouwing van het omgaan met human resources
vanuit het perspectief van de systeemtheorie.
Achterbergh, J. & Vriens, D., 2010. Organizations: social systems
conducting experiments. Heidelberg: Springer (tweede druk)
65
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Intervention Methodology
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
66
MAN-BCU019
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ba 3
quarter 1
Written exam + paper +assignments.
English
Rouwette, dr. E.A.J.A.
dr. E.A.J.A. Rouwette, drs. B.L.A. Fokkinga, prof. dr. J.A.M. Vennix,
dr. A. Grössler
All previous methodology courses
Yes
Knowledge: after completing the course, students
• can describe the difference between the empirical cycle and the
intervention cycle
• can list and describe important aspects of interventions in
organizations
• can describe the roles that the researcher or advisor can take
during an intervention
• can describe the background, aim and application possibilities of
several of the most important intervention methods
Skills: after completing the course, students
• can distinguish between symptoms and problem causes
• are capable of applying the most important principles for
facilitating group meetings
• are capable of independently applying a number of intervention
methods in a simulated situation
• are capable of responsibly using the results of intervention
methods
Reflection: after completing the course, students
• can reflect in a critical fashion on a problem that is based on a
situation from practice
• can choose intervention methods in a well-reasoned fashion
• can reflect critically on the use of an intervention method in a
situation from practice
This course focuses on methodologies for intervening in
organisations. Interventions may concern one or more phases of the
intervention cycle (diagnosis, design, change and evaluation). The
process of intervening is the main topic of the course: which
methodologies are available in a particular phase, how can we make a
well-considered choice from these methodologies and which results
can we expect from the use of an intervention methodology? Results
concern not only the outcome of the intervention (i.e. the content, for
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Literature
instance a particular diagnosis or organisational design), but also
aspects related to the intervention process, for example the
commitment of organisation members to results.
In an intervention, the researcher or advisor can take different roles.
A fundamental choice is whether to take an expert or a facilitator role.
In this course, we assume that much of the essential information
concerning an organizational problem is contained in the minds of
organization members. Before this information can be used, it will
have to be made explicit. To this end the course addresses the role of
the facilitator and a set of participative intervention methodologies
that complement this role. Literature from cognitive psychology and
decision sciences shows that human information processing is limited
and selective. Individuals construct so-called mental models of their
environment and the problems contained in their environment. The
background and position of an individual influence the mental
structure he or she builds of the environment. The mental model
subsequently acts as a filter for the selection of signals from the
environment and the attribution of meaning to those signals. More
simply: a production manager will primarily see production problems
and a personnel manager will above all see personnel problems.
Communication on organisational problems can thus be hampered by
the fact that one individual does not recognise another's problem
definition, leading to an emphasis on winning the debate instead of
integrating different views.
As problems become more complex, explicating and integrating
partial views becomes a necessity. The following questions then arise:
how can the views of key stakeholders be elicited and compared, and
how can an action plan addressing the problem be derived from an
integrated problem definition? Intervention methodologies have been
designed to facilitate the process of eliciting and integrating partial
views, increasing the likelihood of positive results with regard to
process and outcome.
• All literature from previous Methodology courses
• Intervention Methodology reader
67
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Organisatieontwerp
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
68
MAN-BCU320
6
Bedrijfskunde
Ba 3 en schakelprogramma R&M
Blok 2
Schriftelijk tentamen
Nederlands
Lauche, prof. dr. K.
prof. dr. K. Lauche, dr. ir. L.J. Lekkerkerk, dr. J.H.P. Christis
Kennis opgedaan in jaar 1 en 2 van de bacheloropleiding
bedrijfskunde en in Blok 1 van semester 3.1.
Ja
• Kennisdoelstellingen: Studenten maken zich de kennis eigen over
ontwerpprincipes en hun wortels.
• Toepassingsdoelstellingen: Met behulp van ontwerpopdrachten
oefenen studenten de toepassing van de ontwerpprincipes op een
reeks praktische cases. De opdrachten worden tijdens werkcolleges
uitgewerkt en door docenten van feedback voorzien.
• Reflectiedoelstellingen: Door de uitwerkingen aan elkaar uit te
leggen en te bespreken, leren studenten de principes te reflecteren en
de gemaakte keuzes kritisch te analyseren.
• Presentatievaardigheden, samenwerking en zelfstandigheid: Tijdens
de werkcolleges werken studenten zelfstandig in kleine groepjes
samen aan een ontwerpopdracht. Deze wordt vervolgens aan de
medestudenten gepresenteerd.
• Plaats in het curriculum: Het vak bouwt voort op Organisatietheorie
1, Operations Management & Logistics en hangt nauw samen met het
vak Systeemtheorie uit dit semester. Samen met het vak
Kennismanagement komen vraagstukken ook terecht in het
semesterproject.
Het vak Organisatieontwerp gaat over het ontwerpen van de
arbeidsorganisatie van organisaties. De arbeidsorganisatie is een
middel of instrument voor het bereiken van organisatiedoeleinden. De
doelstelling van het vak is zowel kennis en begrip over onderliggende
theoretische benaderingen van ontwerpen te vermiddelen als
praktische ervaring en vaardigheden in het ontwerpen van
organisatiestructuren.
• Organiseren: verdelen en coördineren Organiseren is het verdelen
en coördineren van het werk dat gedaan moet worden. Verdelen
creëert onderlinge afhankelijkheden: je doet het werk niet meer in je
eentje. Het werk kan op vele verschillende manieren verdeeld of
gegroepeerd worden. Dat leidt tot telkens andere vormen van
onderlinge afhankelijkheid. Zodra werk verdeeld wordt dient het
gecoördineerd te worden. Hoe je dat moet doen is afhankelijk van de
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Literatuur
wijze waarop het werk verdeeld is. Is die verdeling complex, dan zal
de coördinatie ook complex worden en is die verdeling eenvoudig,
dan zal de coördinatie ook een stuk eenvoudiger worden.
• Arbeidsorganisatorische structuren: Arbeidsorganisatorische
structuren vormen een stabiele eigenschap van organisaties. Een
arbeidsproces is een opeenvolging van handelingen (gebeurtenissen).
De structuur zorgt ervoor dat die opeenvolging niet willekeurig is.
• Toepassingsgebieden: niveaus De arbeidsorganisatorische
ontwerper heeft dus maar een vraag: 'hoe moet ik dit organiseren
(verdelen en coördineren)?' Deze vraag of dit specifieke perspectief
wordt echter op de meest uiteenlopende domeinen toegepast. Een
eerste onderscheid dat we maken is dat tussen niveaus, bijvoorbeeld:
• Concern niveau: hoe groepeer ik binnen een concern activiteiten in
divisies?
• Divisie niveau: hoe groepeer ik binnen divisies activiteiten in
business units?
• Business unit niveau: hoe groepeer ik binnen business units
activiteiten in afdelingen?
• Afdelingsniveau: hoe groepeer ik binnen afdelingen activiteiten in
functies?
• Functieniveau: hoe groepeer ik taken tot functies? Hoe kan ik werk
maatschappelijk verantwoord inrichten zodat medewerkers zich
kunnen ontplooien in plaats van overspannen te raken?
• Het bundelen van taken in functies heet functieontwerp of 'job
design.' De rest heet arbeidsorganisatorisch ontwerp of 'organizational
design.' Dat omvat dus ook het vraagstuk van concern structuren. Je
zou ook kunnen zeggen dat functieontwerp hetzelfde is als
organisatieontwerp op micro niveau.
• Toepassingsgebieden: processen en hun structuur De
arbeidsorganisatorische ontwerper kan de vraag 'hoe organiseer ik
dat?' ook toepassen op processen. Met behulp van verschillende
criteria kunnen we de meest uiteenlopende processen van elkaar
onderscheiden: het strategieproces, het inkoopproces, het
kennisproces, het leerproces enzovoort. De ontwerper stelt zich dan
telkens de vraag: 'hoe moet ik het strategie proces organiseren, hoe
moet ik het inkoopproces organiseren, hoe moet ik het kennisproces
organiseren, hoe moet ik het leerproces organiseren enzovoort?' De
ontwerper ontwerpt dus niet de strategie, maar vraagt zich af hoe het
strategie proces, waarin verschillende mensen verschillende dingen
doen, georganiseerd moet worden, opdat een goede strategie bepaald
kan worden. De arbeidsorganisatorische ontwerper is dus op zoek
naar de juiste arbeidsorganisatorische structuur van de 'strategische
onderneming', net zo goed als hij op zoek is naar de juiste
arbeidsorganisatorische structuur van de 'kennis intensieve
onderneming' en van de 'lerende onderneming of organisatie.'
Kuipers, H., P. van Amelsvoort, E.-H. Kramer (2010) Het nieuwe
organiseren; alternatieven voor de bureaucratie, Acco Uitgeverij,
69
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
ISBN: 9789033480898.
aanvullende papers via Blackboard
70
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Kennismanagement
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
MAN-BCU244A
6
Informatica en Informatiekunde, Bedrijfskunde
BA 3
Blok 2
Schriftelijk tentamen, werkstukken, computergame
Nederlands
Hendriks, prof. dr. P.H.J.
prof. dr. P.H.J. Hendriks, drs. L.G. Gulpers, dr. S.J. van Zolingen
Organisatietheorie, Systeemtheorie
Nee
• Op kennisniveau; na afloop van de cursus heeft de student:
- Inzicht in centrale begrippen van kennismanagement
- Inzicht in alternatieve specificaties van de centrale begrippen
van kennismanagement
- Inzicht in de relaties tussen de dragende begrippen van
kennismanagement en hun specificaties
• Op reflectieniveau; na afloop van de cursus is de student in staat:
- op basis van het conceptuele raamwerk van
kennismanagement vigerende discussies op
kennismanagement-terrein op kritisch-constructieve analyse
te analyseren en op hun merites te beoordelen
- het aangereikte conceptuele basisschema van
kennismanagement uit te werken en waar nodig aan te passen
op basis van de kennismanagement literatuur
• Op toepassingsniveau; na afloop van de cursus is de student in
staat:
- het conceptuele raamwerk van de cursus toe te passen bij het
duiden van kennisgerelateerde vraagstukken van organisaties
- op basis van inzicht kennisgerelateerde vraagstukken van
organisaties gefundeerd functie-eisen te formuleren voor
kennismanagement-interventies in het licht van de
wenselijkheid en mogelijkheid van die interventies
- gebaseerd op het in de cursus verworven inzicht, als
kennismanager in een spelsituatie te functioneren.
De betekenis van kennis voor organisaties is altijd groot geweest. Aan
het eind van de negentiende eeuw merkte de econoom Marshall al op
dat "Knowledge is our most powerful engine of production". Zonder
kennis geen productie, of dat nu productie van goederen of diensten
is. In het post-industriële tijdperk waar we nu in leven, waarin meer
dan 80% van het BNP van een land als Nederland afkomstig is uit de
dienstensector, is die betekenis groter dan ooit tevoren. Wil je een
goed begrip kunnen kweken van de organisatorische betekenis van
71
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
kennis, dan heb je een kennisperspectief op organisaties nodig, ofwel
een 'knowledge-based view' van organisaties. Het meest kenmerkende
van alle kennis, en dus ook van organisatorische kennis, is dat kennis
iets dynamisch is en in veel gevallen alleen als kennis gezien zal
worden indien deze voortdurend vernieuwd wordt. Kennis en leren
liggen daarom altijd dicht tegen elkaar aan. Het gaat bij
organisatorische kennis niet alleen om wat een organisatie weet, maar
ook om wat deze nog niet weet en dus kan of moet bijleren. Het
begrip van management zal dienen aan te sluiten op de vraag wat een
organisatie wel en niet moet doen om te bevorderen dat individuen en
groepen hun eigen en elkaars bestaande kennis adequaat gebruiken en
bovendien van elkaar leren. Daarbij staat in het kennismanagementgedachtegoed centraal dat die individuen en groepen op een
dusdanige manier leren dat het niet alleen in hun eigen belang is maar
ook in dat van de organisatie in bredere zin.
De cursus kennismanagement (KM) bekijkt organisaties als
'gedistribueerde kennissystemen'. Deze term is geïntroduceerd door
Nobelprijswinnaar Friedrich von Hayek in zijn artikel 'The Use of
Knowledge in Society' gepubliceerd door American Economic
Review in 1945. In dit begrip zit een fundamentele uitdaging voor
organisaties verborgen omdat er geen sprake kan zijn van een
"supermind" die alle mogelijke kennisbronnen binnen de organisatie
verbindt. Als algemeen doel van KM kan gelden dat organisaties zo
goed mogelijk de mogelijkheden benutten van hun gedistribueerde
kennis. De cursus besteedt zowel aandacht aan de strategische als de
infrastructurele kanten van KM. De strategische aspecten betreffen de
vraag hoe individuele organisaties hun gedistribueerde (dus over
individuen en groepen verspreide) kennis kunnen gebruiken om zich
te (blijven) onderscheiden in de zogenaamde kenniseconomie.
Onderscheidende kenmerken van zo'n economie zijn globale
concurrentie, een geëmancipeerde klasse van kenniswerkers, verkorte
levenscycli van producten, en verhoogde turbulentie in
maatschappijen en economieën. De infrastructurele kant van KM
verwijst naar de vraag hoe binnen de organisatie de kennisprocessen
(kennisdeling, kennisbehoud, kennisproductie en kennistoepassing)
kunnen worden gefaciliteerd of verbeterd. De cursus heeft als doel je
aan te zetten tot kritisch nadenken over (1) de praktijk van KM, zowel
inzake mogelijkheden als beperkingen daarvan en (2) de theorie van
KM, en de wetenschappelijke statuur van bijdragen daaraan. Als
belangrijk 'instrument' voor het bereiken van beide doelen wordt een
conceptueel kader aangereikt en uitgewerkt waarin de kernbegrippen
van het veld worden geïdentificeerd en aan elkaar gerelateerd. Met
dat kader worden tijdens de cursus praktische initiatieven in
organisaties om vraagstukken rondom kennis en leren aan te pakken
ontworpen beoordeeld. Bovendien worden discussies in de
wetenschappelijke literatuur over de centrale KM-thema's in de
recente literatuur aan de hand van het kader geanalyseerd.
72
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Literatuur
Deelnemers aan de cursus worden bovendien zelf kennismanagers in
een KM-game dat via Internet wordt gespeeld. In deze game moet je
als kennismanager een bedrijf runnen door kennisgerelateerde
indicatoren te controleren en door managementinterventies te
selecteren en uit te voeren gericht op het versterken van de
organisatorische waarde van kennis en de kwaliteit van de
kennisprocessen.
• boek Hislop, D. (2013). Knowledge management in
organizations: a critical introduction (third edition; Oxford:
Oxford University Press; ISBN 978-0-19-969193-7)
• Reader kennismanagement
73
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Project: systeem en omgeving
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
Literatuur
74
MAN-BPRO370A
6
Bedrijfskunde
Ba 3
blokken 1 en 2
Portfolio, organiseren en leiden van bijeenkomsten, en de beoordeling
van een organisatieonderzoek. Cijfers per blok vormen input voor het
eindcijfer. Geslaagd indien eindcijfer (gemiddelde twee deelcijfers)
voldoende is en geen van de deelcijfers lager is dan 5.
Nederlands
Smits, dr. A.A.J.
dr. A.A.J. Smits, drs. L.G. Gulpers, dr. B.G.M. Fruijtier, G.D. Patru
De reguliere vakken van de bacheloropleiding Bedrijfskunde jaar 1 en
2; Recht en Management jaar 1, 2, en 3. Vakken van Bedrijfskunde
3.1 moeten het voorgaand jaar behaald zijn of per blok parallel aan
het project gevolgd worden i.v.m. de integratiedoelstelling van het
project.
Nee
Het project beoogt verdieping en integratie van de leerstof van de vier
vakken van het semester 3.1, oefening in zelfstandig werken in
groepen en het aanleren van vaardigheden in het opzetten en
uitvoeren van interventiegericht wetenschappelijk onderzoek in
organisaties. Na deze cursus kunnen studenten in het kader van
organisatorische interventies:
• De rol aannemen van 'reflective practitioner';
• Leerstof uit de verschillende vakken uit semester 3.1 en eerdere
studieonderdelen hanteren bij de analyse van cases en het opzetten en
uitvoeren van een toegepast organisatieonderzoek.
Tevens oefenen studenten in het kader van organisatorische
interventies:
• Praktische vaardigheden in het creatief leiden en motiveren van
groepen door het leiden van werkgroepbijeenkomsten;
• Zelfsturend leren en werken in projectvorm.
Interveniëren in organisaties staat centraal in dit project. Aan de hand
van een aantal opdrachten, die vanuit de vier cursussen van semester
3.1 worden geformuleerd, werk je in groepsverband aan verdieping
en integratie. Hiervan doe je verslag in een portfolio of
organisatieopdracht. Ook ga je zelf bijeenkomsten leiden en
reflecteren op je handelen als aankomende professional.
Studentenhandleiding en overige documenten (o.a. de opdrachten en
cases) op Blackboard
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Bachelorthesis voor traject bedrijfskunde
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docent
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
MAN-BPRO372A
12
Bedrijfskunde
Ba 3
blokken 3 en 4
Werkstuk (Bachelor thesis).
Nederlands
Schouteten, dr. R.L.J.
dr. R.L.J. Schouteten
Propedeuse. In de bachelorthesis wordt alle kennis uit voorafgaande
semesters gecombineerd in een wetenschappelijk onderzoek. Het is
daarom de bedoeling dat je de vakken uit de semesters 2.1, 2.2 en 3.1
hebt afgerond.
Nee
De integratie van wetenschappelijk denken en onderzoeksactiviteiten
gericht op het bedrijfsleven vergt dat de studenten een relevant thema
op een wetenschappelijk verantwoorde manier onderzoeken. Dat
betekent dat een onderzoekbare doelstelling met het onderzoek wordt
bereikt. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt en beargumenteerd,
en de consequenties daarvan doordacht. Daarbij geeft de student via
zelfstandig werken blijk van materiekennis, kritisch reflexief
vermogen, methodologische kennis en de toepassing daarvan op een
bedrijfskundige probleemstelling.
Daarbij staan de volgende, aan elkaar gerelateerde,
beoordelingscriteria centraal (deze criteria staan los van de inhoud,
die voor elk thema anders kan zijn):
• Voorop staat dat de uiteindelijke bachelorthesis een consistent
verhaal is (in de conclusie moet de doelstelling zijn bereikt).
• Er moeten duidelijke keuzes worden gemaakt en deze moeten
worden beargumenteerd. Er moeten keuzes worden gemaakt in
alle stadia van het onderzoek:
- inleiding: wat wil je waarom onderzoeken?
- theorie: welke theorie is nodig/waardevol in het bereiken van
de doel- en vraagstelling? En: welke informatie heb je
waarom nodig om de doelstelling te bereiken?
- methode: welke steekproef? Welke variabelen? Welke
analyse?
- empirie: hoe kun je de gegevens/resultaten interpreteren?
• De studenten moeten kunnen reflecteren op de gemaakte keuzes:
wat betekenen de conclusies in het licht van de gemaakte keuzes
(theoretisch, methodisch, empirisch)?
Het bachelorthesis-project bestaat geheel uit het opstarten en
realiseren van een wetenschappelijk verantwoord onderzoek waarvan
75
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literatuur
76
in de afsluitende bachelorthesis verslag wordt gedaan. Tijdens dit
project staan de integratie van wetenschappelijk denken en
onderzoeksactiviteiten gericht op het bedrijfsleven centraal.
In verschillende keuzethema's, die voorsorteren op de
Masterprogramma's van de opleiding Bedrijfskunde, richten de
studenten zich op een wetenschappelijk en praktisch relevante
doelstelling. Per thema wordt het onderwerp verder uitgediept en
worden studenten uitgedaagd inhoudelijke en methodologische kennis
uit het bachelorprogramma Bedrijfskunde toe te passen op een
praktijkprobleem. Dit gebeurt in werkgroepbijeenkomsten en
individuele feedbackbijeenkomsten met begeleidende docenten.
De bachelorthesis, als eindproduct van dit project, is een
wetenschappelijk verantwoord rapport waarin verslag wordt gedaan
van het onderzoek, de daarin gemaakte keuzes, de consequenties van
die keuzes, en de conclusies.
Per keuzethema wordt de literatuur vastgesteld.
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Financial Accounting and Reporting
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-BCU2016
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, English Studyguide
Ba 2 en Schakelprogramma
quarter 4
IEB
Assignment and written exam: multiple choice, true or false and open
questions.
English
Braam, dr. G.J.M.
dr. G.J.M. Braam
Accounting
Yes
Financial Accounting and Reporting (FAR) aims to help students to
become academic professionals in financial accounting and reporting,
i.e. skilled preparers and informed users of financial reports. The
course therefore provides theoretical foundations for assessing how
the use of financial reports may help to reduce adverse selection and
moral hazard problems. In addition, FAR provides an overview of
key similarities and differences between several rule-based and
principle-based global and local accounting standards. It also
provides insight into the economic consequences of various types of
corporate reporting and disclosures. Moreover, FAR helps students to
train their professional skills as preparers and analysts of financial
reports. Students are therefore required to complete exercises and
solve problems that will be discussed in the lectures.
The course Financial Accounting and Reporting aims to contribute to
understanding the relationships between financial accounting
information, corporate governance, organizational behaviour and firm
performance. From an agency perspective, the separation of corporate
managers and capital providers (like shareholders and creditors) and
other external stakeholders involves inherent conflicts of adverse
selection and moral hazard problems. Financial reporting information
should help to discipline managers to act in the interests of capital
providers and other stakeholders. For this reason, financial statements
have to communicate information that is useful to capital providers
and other stakeholders in making resource allocation decisions and/or
assessing management stewardship, thus positively enhancing the
total value of the corporation and overall market efficiency.
see Blackboard
Revsine, Collins and Johnson, Mittelstaedt (2012), Financial
Reporting & Analysis, McGrawh-Hill, 5th edition (ISBN 978-0-077141172), CH 1-13 & 15-17
77
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Project: Financial Instruments
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
78
MAN-BPRO208
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, English Studyguide
Ba 2
quarter 3 en 4
IEB
Exam and Paper
English
Buijs, drs. L.J.P.
drs. L.J.P. Buijs, dr. J. Qiu, T.A. Runia
Yes
• Knowledge of Forwards, Futures, Swaps and Options
• Analysis of Financial Instruments
• Calculate and know how to use a great variety of financial
instruments (including forwards, futures, swaps and options)
• Use of financial instruments by non-financial institutions
• Use of financial instruments by financial institutions.
During this project, the role that financial instruments play in banking
(the financial sector) and the use of financial instruments by nonfinancial institutions will be discussed in detail. First, the use of
several financial instruments will be examined. Students must
complete an assignment and demonstrate that they are able to work
with forwards, futures, swaps and options. After the lectures in Block
3, there will be a short exam.
Later on, in Block 4, students must decide for themselves which
instruments should be used by non-financial institutions to hedge
their risks. Specifically, students have determine whether interest rate
risk, commodity price risk and currency risk play an important role
for the company, and if so, which hedging activities are suitable.
Furthermore, students have to analyse whether credit risk plays an
important role. In the final class meetings, students present the most
important results of their paper, including the company's choice of
financial instruments to hedge the risks and analyse whether this
choice is appropriate for the firm.
John Hull, Fundamentals of Futures and Option Markets, 7th edition
2011, Pearson Education.
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Management Accounting and Control
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-BCU2004
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, English Studyguide
Ba 3 en Schakelprogramma
quarter 2
Accounting and Finance
Written exam and paper
English
Vosselman, prof. dr. E.G.J.
prof. dr. E.G.J. Vosselman, dr. J. Wagensveld
Inleiding in accounting and finance ( BCU189EC ) and Accounting en
finance ( BCU169 ).
No
After studying management accounting students will be able to:
• make and assess calculations on the basis of 'opportunity costs'
• distinguish between various categories of control
• understand the how and why of cost allocation
• apply responsibility accounting, budgeting and transfer pricing to
real-life cases and to reflect on such application
• describe, design and evaluate modern forms of performance
management (balanced scorecards)
• understand the association between management accounting and
organizational economics and to critically reflect on this.~
Management accounting serves decision making in organizations. It
offers 'ex ante' information that supports decisions, for example in the
context of a make-or-buy decision or an investment. Moreover,
management accounting is functional in the control of organizations,
particularly in management control. Management control aims to
influence individual managers and other organizational members. An
important device for management control is responsibility accounting:
managers are held accountable by their superiors by means of
accounting information. Budgets and transfer prices are of particular
importance in this respect. More recently, in many organizations
responsibility accounting has evolved into performance management,
drawing on both financials as well as non-financials (performance
indicators).
To a large extent, management accounting has been informed by
organizational economics. The association between management
accounting and organizational economics will be extensively discussed.
Apart from the standard programme, students will work in groups on
assignments (real-life cases).
Zimmerman, J.L. Accounting for decision making and control, Mc
Graw-Hill, last edition
Various articles, to be announced
79
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Voortgezet boekhouden
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docent
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
Literatuur
80
MAN-BCU328
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie
Ba 3
Blok 1
Schriftelijk tentamen + werkstuk
Nederlands
Wagensveld, dr. J.
dr. J. Wagensveld
Inleiding Accounting & Finance en Accounting & Finance, of
Accounting.
Financial Accounting & Reporting.
Nee
De cursus richt zich op het aanleren van professionele vaardigheden
in het toepassen van boekhoudtechnieken en academische
vaardigheden om informatiesystemen kritisch te kunnen analyseren.
In de cursus Voortgezet Boekhouden wordt de inrichting en werking
van de administratie en de administratieve organisatie van een
organisatie behandeld.
Boekhouden geboekstaafd deel 3. Theorieboek + (separaat)
Opgavenboek, Fuchs, Van Hoepen en Van Vlimmeren, 2011,
Zevende druk, Uitgever: Noordhoff
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Bachelorthesis bedrijfskunde voor traject bedrijfseconomie
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docent
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
MAN-BIM303
12
Bedrijfskunde
Ba 3
blokken 3 en 4
Thesis
Nederlands
Bohn, dr. F.
dr. F. Bohn
De Bachelorthesis is het sluitstuk van jouw bacheloropleiding. Het
spreekt dus voor zich dat het grootste deel van het tweede en derde
jaar van de bacheloropleiding economie is afgerond en dan met name
de vakken van de variant die je volgt. In ieder geval moet de
propedeuse zijn afgerond. Neem contact op met de studieadviseur
economie als je twijfelt of je voldoende voorkennis hebt om de
bachelorthesis te kunnen doen.
Nee
Met je thesis toon je aan dat je in staat bent tot zelfstandige
wetenschapsbeoefening op het niveau van een bacheloropleiding
economie. Ook toon je aan dat je voldoet aan de competenties zoals
die voor jouw bacheloropleiding zijn gesteld. Hierover kun je meer
lezen in het algemene deel over de bacheloropleiding in de studiegids.
Een handleiding voor het semester, met daarin een gedetailleerde
beschrijving van de eisen aan en procedures rondom de
bachelorthesis, alsmede een gedetailleerde beschrijving van de
logistiek van het afsluitend semester is waarschijnlijk vanaf oktober
tevoren beschikbaar via Blackboard. Het proces begint in de eerste
week van het afsluitend semester.
Aan de bachelorthesis worden onder meer de volgende (minimum)
eisen gesteld:
• Het onderwerp (probleemstelling) is wetenschappelijk interessant
en sluit aan bij een thematiek die past bij de bachelorvariant die je
volgt;
• de beantwoording van de probleemstelling vindt plaats aan de
hand van relevante theoretische en empirische inzichten.
Het uitvoeren van eigen onderzoek is niet noodzakelijk, maar een
eigen contributie tot een specifiek onderzoeksvraag is wel nodig.
Bovendien wordt (beperkt) eigen onderzoek gewaardeerd.
In het afsluitende semester van jouw bacheloropleiding schrijf je een
individuele scriptie over een onderwerp dat aansluit bij de variant die
je volgt (bedrijfseconomie, internationale economie en beleid,
financiële economie). Met je thesis toon je aan dat je in staat bent tot
zelfstandige wetenschapsbeoefening op het niveau van een bachelor
economie. Ter inspiratie bij de onderwerpkeuze zullen aan het begin
81
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literatuur
82
van het semester voor elke variant een aantal inleidingen worden
verzorgd. Mogelijkerwijs worden ook een aantal thema's
geïntroduceerd, ter nadere afbakening van de onderwerpkeuzes.
Geïnspireerd door die colleges bepaal je vervolgens je
onderwerpkeuze. Nadat die is goedgekeurd krijg je een begeleidend
docent toegewezen en kun je aan de slag. In eerste instantie zorg je
voor een goede opzet van je scriptie en bespreek je die met je
begeleider. Deze opzet is uitgebreid in de zin dat niet alleen de
probleemstelling helder is verwoord en gemotiveerd, maar dat je er
bovendien blijk van geeft dat je jezelf al uitvoerig hebt ingelezen op
het onderwerp en dat je weet welke literatuur en gegevens je zult gaan
gebruiken voor je scriptie. Ook ligt de structuur van de scriptie dan al
grotendeels vast (maar kan, indien absoluut nodig, ook later nog
gewijzigd worden. Nadat je thesisvoorstel is goedgekeurd kun je
beginnen aan het echte werk. De planning is zodanig dat dit uiterlijk
meteen na de tentamenperiode van blok 3 zal zijn. Je spreekt dan nog
regelmatig met je begeleider over conceptversies van (delen van) je
scriptie. Een voorlopige eindversie van je scriptie presenteer je tijdens
de afsluitende conferentiedagen. Het commentaar dat je dan krijgt,
onder meer van één van je medestudenten, kun je nog verwerken
voordat je in de laatste collegeweek een definitieve versie van je
scriptie inlevert. Deze eindversie wordt gegeven aan twee docenten
(waaronder je begeleider), die zullen beoordelen of je scriptie voldoet
aan de eisen die we stellen aan een Bachelor of Science.
N.v.t.
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Stage bedrijfskunde
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
MAN-BCU340
12
Bedrijfskunde
Ba 3
blokken 3 en 4
Stageverslag en vooraf aan de stage te bepalen producten (bijv.
notities, onderzoeksverslagen, etc.)
Nederlands
Bucker, dr. J.J.L.E.
ir. L.V.M. Meijssen, dr. J.J.L.E. Bucker
Het is vooralsnog zeer wenselijk dat de student de vakken tot en met
semester 3.1 heeft gehaald, alvorens stage wordt gelopen. Dit aspect
zal nader worden gespecificeerd.
Ja
De belangrijkste doelstellingen van de stage zijn:
• toepassen van theoretische kennis en inzichten in de praktijk;
• eigen maken van beroepsspecifieke vaardigheden;
• de oriëntatie op de toekomstige beroepsuitoefening.
Het uitvoeren van de stageopdracht moet een bijdrage leveren aan de
volgende aspecten:
• bedrijfskundige inhoud: De student(e) benadert en verheldert een
probleem met bedrijfskundige kennis en inzichten en formuleert,
voert uit en evalueert mogelijke oplossingen of interventies. Het
toepassen van verworven inzichten staat hier centraal;
• methodische vaardigheden: De student(e) benadert een bepaald
probleem op een systematische wijze en oriënteert zich bij de
organisatie op het verzamelen en analyseren van relevante
informatie;
• sociale en communicatieve vaardigheden: De student(e)
functioneert in een professionele werkomgeving, pakt samen met
anderen een probleem aan en levert een bijdrage aan de oplossing
ervan. Hij of zij functioneert in een interdisciplinair
samenwerkingsverband. De student verslaat in heldere en correcte
taal de problematiek, de oplossingen c.q. verklaringen, de
uitvoering en de bevindingen;
• toekomst: De stage is een oriëntatie op de afronding van de studie
en het toekomstig beroepsveld.
In de bacheloropleiding bedrijfskunde is het mogelijk om een korte
stage te volgen bij een bedrijf, instelling of organisatie in binnen- en
buitenland die verwant is aan het vakgebied. Voor de
bacheloropleiding bedrijfskunde vindt de stage in principe plaats in
het tweede semester van het derde studiejaar. De stage omvat
minimaal 12 EC en kan maximaal twee keuzevakken van elk 6 EC
83
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literatuur
84
vervangen. De stage kan groter zijn dan 12 EC, maar dan worden de
extra EC als een extra curriculaire activiteit, inclusief aantal EC,
toegevoegd aan het bachelortotaal van 180 EC. De stage kan worden
gecombineerd met de bachelorthesis, maar de totale omvang van
beide onderdelen moet minimaal 12 EC zijn en beide onderdelen
leveren aparte producten op. De stage kan ook parttime worden
uitgevoerd, zolang de totale omvang minimaal 336 uren is (12 EC).
n.v.t.
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Topics in Business Economics
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-BCU3016
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, English Studyguide
Ba 3
quarter 3
IEB
Paper
English
Visser, dr. M.
dr. M. Visser, drs. R.H.R.M. Aernoudts
Material from previous years.
No
The primary aim of this course is to acquaint students with research in
the field of Accounting & Control and to provide them with the
knowledge to do research in this field. More specifically, the aim is to
1) give students insight into various key topics and the corresponding
research in Accounting & Control
2) enable students to autonomously formulate research questions and
choose the most suitable research method to study and answer this
question
3) provide students with solid preparation for writing the Bachelor's
thesis in Accounting & Control, and at a later stage, the Master's
thesis
4) enable students to write a research paper with sufficient scientific
quality.
In this course, students become acquainted with research on various
topics such as the role of transaction costs theory, the role of agency
theory, the relationship between strategy and accounting, the
importance of information technology for accounting, the relationship
between management and organization theory and the influence of
performance management on behaviour in organizations. Attention is
given to both 'mainstream' economics-based research in accounting,
and to qualitative research.
Reader with articles.
85
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Bachelor's Thesis International Business Administration
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
86
MAN-BIM301
12
Bedrijfskunde
Ba 3
quarter 4
IBA
Paper
English
Schouteten, dr. R.L.J.
dr. R.L.J. Schouteten
Completion of the first year of Business Administration Bachelor's
programme. As you will be challenged to use all knowledge and skills
gained in the Bachelor's program, it is advisable to have completed all
mandatory courses from semesters 2.1, 2.2 and 3.1, so that you are
equipped with the academic knowledge and skills that are vital for
writing a Bachelor's thesis.
No
The integration of a scientific mind-set and practice-oriented research
in the field of Business Administration requires you to research a
relevant problem in a scientifically well-founded manner. In other
words: you aim to answer a relevant research problem by applying a
scientific research approach. In your Bachelor's thesis you are
expected to autonomously demonstrate your expertise regarding the
subject matter, your ability to think critically, your methodological
knowledge, and to apply the aforementioned skills accurately and
appropriately in your practice-oriented research project.
The assessment criteria for this course include:
• First and foremost, your Bachelor's thesis must have consistent
and coherent structure (the conclusion contains an answer to the
research question);
• In every phase of the research project, you make logical and wellsupported choices, such as:
- Introduction: Why you chose this subject and how do you
plan to go about researching it?
- Theoretical background: Which theory is necessary or
valuable to achieve your research objective? How will this
help to answer the research question?
- Methodology of the study: Which sample? Which variables?
Which analysis?
- Results: How can you interpret the empirical data?
• You have to be able to reflect upon the results of your study: what
do your conclusions mean theoretically, methodically and
empirically?
BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE
Contents
Literature
As the final component of the Bachelor's programme in Business
Administration, the Bachelor's thesis project consists of a research
project that you initiate, execute and document independently. During
this project you focus on integrating a scientific mind-set with
practice-oriented research in Business Administration.
Within the theme of one of the Business Administration Master's
specializations, you set a scientifically and practically relevant
research objective for your Bachelor's thesis.
Each theme will be further explored in order to challenge you to
apply your theoretical and methodological knowledge, as acquired
during the Bachelor's programme, to research objectives in a practiceoriented way. To facilitate this process you will attend both individual
and group tutorials.
As the final product of this course, you are expected to write a
scientifically sound report (the Bachelor's thesis) in which you
present the details your research, the choices you made, the
consequences of these choices and your conclusions.
Each theme has its own reading list.
87
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
3 Keuzevakken en minors
Keuzevakken
Er is keuzeruimte opgenomen in het bachelorcurriculum. Een keuzevak kan bijna elk vak zijn
dat aan onze faculteit of elders in binnen- of buitenland wordt aangeboden. Door te kiezen
voor een samenhangend geheel van keuzevakken (een zogeheten minor) kun je een extra
dimensie geven aan je studie. Voor meer informatie over het samenstellen van een gedegen
keuzepakket, kun je een afspraak maken bij de studieadviseur van jouw opleiding.
Wil je vakken buiten de faculteit volgen, dan kan je de digitale studiegidsen van de andere
opleidingen binnen de Radboud Universiteit Nijmegen inzien via www.ru.nl/studiegidsen. Bij
twijfels over de geschiktheid van een vak kun je contact opnemen met de studieadviseur van
de betreffende opleiding. Wil je buiten de faculteit zoeken dan is internet een handig medium.
Voor vakken in het buitenland kun je contact opnemen met het International Mobility Office.
Binnen de faculteit mogen in principe alle cursorische vakken van andere
bacheloropleidingen gekozen worden. Methodologievakken, projecten en de cursus
Academische vaardigheden mogen echter niet altijd als keuzevak worden gekozen. Niet elke
cursus is even geschikt om te kiezen als keuzevak. Let bij het maken van je keuze met name
op het kopje 'voorkennis' bij de cursusbeschrijvingen. Keuzevakken in de master zijn alleen
toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de betreffende master.
Wil je meer informatie over de geschiktheid van vakken of over de volgorde waarin je de
vakken het beste kunt kiezen, neem dan contact op met de studieadviseur.
Minor ten behoeve van instroom in de masteropleiding
economics
Studenten die een bachelordiploma hebben behaald aan de Faculteit der
Managementwetenschappen kunnen instromen in de masteropleiding economics.
• Wanneer zij van de bacheloropleiding economie en bedrijfseconomie komen kunnen zij
zonder meer instromen
• Voor studenten van de bacheloropleiding bedrijfskunde met het traject bedrijfskunde die
willen instromen in de masteropleiding economics, masterspecialisatie Accounting &
Control, geldt dat ze, naast de verplichte cursussen bedrijfskunde en een thesis op het
terrein van Accounting & Control, de volgende cursussen van economie en
bedrijfseconomie in hun bachelorprogramma moeten opnemen (30 EC): Financial
Accounting and Reporting; Management Accounting and Control; Voortgezet
boekhouden; Topics in Business Economics; Project Financial Instruments.
• Willen studenten bedrijfskunde instromen in andere masterspecialisatie van de
masteropleiding economics, dan dienen zij een op de desbetreffende masterspecialisatie
gericht instroomprogramma te volgen. Dit omvat circa 60 EC (de examencommissie legt
per student het studieprogramma vast). Zie hiervoor de studiegids van de opleiding
economie.
88
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
4 Keuzevakken en overig aanbod
Keuzevakken faculteit Managementwetenschappen
Bedrijfsethiek
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docent
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
MAN-BKV05
6
UCM-DO, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en
Bedrijfseconomie, GPM, Politicologie
KV
blokken 3 en 4
Tentaminering: drie kleinere schrijfopdrachten; presentatie van een
artikel; schriftelijk tentamen met open vragen.
Nederlands
Houwen, dr. T.
dr. T. Houwen
Geen.
Ja
Je kunt de complexe rol die ethiek speelt in beslissingen op de
bedrijfswerkvloer benoemen en in verband brengen met actuele cases
Je bent in staat de voornaamste ethische theorieën te beschrijven en
toe te passen op morele dilemma's in bedrijven
Je bent in staat om de morele problemen in een bedrijfscontext te
herkennen, benoemen en argumentatief bespreken.
Ook in tijden van economische crisis spreken we bedrijven erop aan
of ze ethisch verantwoord handelen. Wat betekent dit voor
ondernemingen? Wat moet een onderneming doen die ontdekt dat
haar leveranciers in de wereld gebruik maken van kinderarbeid? Is
Shell verantwoordelijk voor het welzijn van de Ogoni in Nigeria?
Wat moeten zakenmensen doen wanneer ze in het buitenland
geconfronteerd wordt met waarden en normen die anders zijn dan ze
gewend zijn? Welke argumenten moeten uiteindelijk tegen elkaar
worden afgewogen om tot een moreel juiste beslissing te komen? In
deze cursus onderzoeken we wat er in bedrijven gebeurt als ze daar
serieus mee aan de slag gaan. Wat is de rol van ethiek binnen de
harde economische praktijk? Dikwijls staat ethisch goed handelen
ronduit op gespannen voet met waar het in het bedrijfsleven primair
om gaat: geld verdienen. Anderzijds kunnen bestuurders vaak niet
heen om ethische overwegingen. Dit blijkt ook (binnen de populaire
managementliteratuur) veel voorkomende begrippen als 'integriteit',
'duurzaamheid', 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' en
'authentiek leiderschap'. Wat bedoelen we eigenlijk wanneer we deze
begrippen gebruiken? In een kritische dialoog met de praktijk krijgen
deze begrippen een invulling en worden verschillende perspectieven
89
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
geschetst op bedrijfsethische vraagstukken.
Het programma van de cursus ziet er als volgt uit:
(1) In deze cursus wordt, na inleidende colleges over de spanningen
in het begrip 'bedrijfsethiek', de drie belangrijkste ethische theorieën
behandeld: gevolgenethiek (Mill), plichtsethiek (Kant), en
deugdethiek (Aristoteles). Deze theorieën verschaffen het handelen
een oriëntatie en stellen mensen in staat om hun ethische beslissingen
te verantwoorden. De relevantie van deze theorieën voor de
bedrijfspraktijk zal duidelijk worden gemaakt, en er zal veel worden
geoefend met de toepassing ervan op actuele casussen.
(2) Naast deze theorieën, komen er achtereenvolgens meer specifieke
thema's aan bod waaronder 'integriteit', 'verantwoordelijkheid',
duurzaamheid, globalisering en reclame-ethiek.
Om de bedrijfsethiek zo concreet mogelijk te maken, zullen enkele
mensen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven een gastcollege
verzorgen over de manier waarop zij in hun werk en organisatie
bedrijfsethiek praktisch vormgeven.
Literatuur
90
De reader 'Bedrijfsethiek' en enkele artikelen die op Blackboard
zullen worden geplaatst.
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
Gender in organisaties
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
MAN-BKV07A
6
UCM-DO, Genderstudies, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie
en Bedrijfseconomie, GPM, Politicologie
KV
Blok 2
Schriftelijk tentamen en opdrachten.
Nederlands
Benschop, prof. dr. Y.W.M.
prof. dr. Y.W.M. Benschop, prof. dr. Y.W.M. Benschop
Geen.
Ja
Kennis
Na afloop van de cursus hebt u kennis van de basisbegrippen,
theorieën en debatten op het terrein van gender, arbeid en organisatie.
Tevens kunt u een analyse maken van de organisatieprocessen
waardoor het genderonderscheid ge(re)produceerd wordt.
Toepassing
Ook kunt u verschillende verschijningsvormen van genderonderscheid in de dagelijkse praktijk van organisaties herkennen en
analyseren.
U kunt de veronderstellingen over gender herkennen in personeelsmanagement en HRM en u kunt deze veronderstellingen op hun merites
beoordelen.
Reflectie
U bent in staat vanuit verschillende theoretische benaderingen te
reflecteren op de werking van gender in organisaties. U kunt
inzichten uit verschillende theoretische benaderingen combineren en
confronteren
Deze cursus biedt een overzicht van de grondbegrippen en debatten
op het terrein van gender in organisaties. Dit onderzoeksterrein
bevindt zich op het kruispunt van organisatiestudies en genderstudies.
Vanuit organisatiestudies worden de posities van mannen en vrouwen
en de gendered arbeidsverdeling doorgaans te weinig belicht. In deze
cursus zullen we aan de hand van een combinatie van inzichten en
concepten uit genderstudies en organisatiestudies inzicht verkrijgen in
de dynamiek van het genderonderscheid, zoals dat in
arbeidsorganisaties vorm krijgt. Daarbij wordt een kritische
benadering gebruikt om tot een reconstructie te komen van de
verschijningsvormen en betekenissen van gender in organisaties. De
cursus biedt een analysekader om de complexe processen die ten
grondslag liggen aan de (re)productie van het genderonderscheid in
organisaties in kaart te brengen. De wijze waarop de structuur en
cultuur van de organisatie en de wijze waarop organisatieleden met
91
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literatuur
92
elkaar omgaan en zichzelf en anderen identificeren elkaar wederzijds
beïnvloeden staat daarbij centraal. Aandacht wordt besteed aan het
identificeren van verschillende verschijningsvormen van het
genderonderscheid, aan de betekenis ervan voor de
organisatiepraktijk en aan de organisatieprocessen die het
(re)produceren. Belangrijke thema's daarbij zijn bijvoorbeeld worklife balance, gender en leiderschap, en intersectionaliteit. Er wordt
een relatie gelegd tussen gender in organisaties en de rol van het
personeelsmanagement aan de hand van een alternatief model voor
personeelsmanagement, dat expliciet de aandacht vestigt op
genderprocessen en -verhoudingen in organisaties.
Tekstenbundel Gender in organisaties
Boek: Alvesson, M. & Due Billing, Y. (2009) Understanding gender
and organizations. 2nd ed. London: Sage.
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
United Nations and Multilateral Diplomacy: Theory and Practice
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
MAN-BKV49
10
UCM-DO, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en
Bedrijfseconomie, GPM, Politicologie
KV
quarter 1,2 and 3
English
Verbeek, prof. dr. J.A.
prof. dr. J.A. Verbeek
none
Yes
To provide a safe learning environment for all participants in which
they can develop and optimize their knowledge and skills relevant to
multilateral diplomacy.
To promote awareness of international affairs by offering a balanced,
nuanced and holistic perspective.
To promote societal engagement by providing a framework for
discussion and debate on international issues.
To apply theoretical insights from International Economics,
International Law and International Relations to the practice of
multilateral diplomacy
Upon completion of the course, participants will have
acquired sound knowledge of the United Nations, including its
establishment, organs, activities, as well as the behaviour of its
member states.
acquired sound knowledge of the relevant academic fields by
studying how the UN operates, in particular regarding international
politics, international economics, international law and development
studies.
developed expert knowledge of specific international policy issues to
be discussed during HNMUN in their respective committees.
acquired the ability to speak confidently and persuasively in public.
Students will be able to use their body and voice persuasively, be able
to present issues in a clear, structured, and concise way and deliver
speeches in a rhetorically skilful manner.
developed the ability to debate at a high conceptual level at all times.
Participants should be able to analyse arguments carefully, be able to
respond effectively to opponents' arguments, and be able to frame
debates to their advantage.
acquired negotiation and lobbying skills that enable them to
communicate effectively and function cooperatively in order to find
constructive solutions to a variety of complex issues. In addition, they
will be able to interpret such outcomes from the perspectives of the
relevant academic disciplines.
93
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Contents
Literature
94
acquired the ability to reflect critically on their own performance and
that of others by knowing how to deliver and receive constructive
feedback.
acquired the ability to cooperate effectively with other participants in
the course.
The course has been designed with a specific vision in mind. The
United Netherlands (an internationally-oriented, student-run
organization) was established by students to create an opportunity to
combine theory and practice concerning international affairs. The
course is essentially a derivative, logical result of this ambition. The
course is also the logical result of the Mission Statement of United
Netherlands. Hence, the course aims to combine scholarly knowledge
with personal growth and serves as a means to meet the goal of
creating 'a platform where talented, motivated and ambitious young
people challenge each other to develop their full potential as global
citizens'. Thus, the course integrates academic knowledge and
negotiating skills; it facilitates and encourages the academic
development of participants in international relations and multilateral
diplomacy. Specific attributes that will be addressed during the course
are the ability to reflect upon one's own performance and that of
others; the development of a critical approach to international affairs,
and problem-solving skills to find solutions for delicate global
challenges.
Please note: the maximum number of participants is 34. Selection is
based in part on an interview.
Required reading: reading materials are provided by the guest
lecturers.
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
Politiek, macht en gender
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
Literatuur
MAN-BKV41
6
UCM-DO, Genderstudies, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie
en Bedrijfseconomie, GPM, Politicologie
KV
Blok 2
Deelname, opdracht en tentamen.
Nederlands
Haar, dr. M. van der
prof. dr. M.M.T. Verloo, dr. M. van der Haar
Geen.
Ja
Deelnemers zijn na de cursus in staat actuele discussies over politiek
te begrijpen vanuit een gender-perspectief. Zij zijn in staat
maatschappelijke verschijnselen vanuit theoretische perspectieven te
bestuderen en hier op een analytische manier over te reflecteren.
Deze cursus gaat over de relatie tussen gender en macht. We
bespreken actueel onderzoek naar politieke vraagstukken vanuit een
gender-perspectief en bestuderen bestaande machtsverhoudingen en
structurele ongelijkheid aan de hand van recente gebeurtenissen in de
wereld. We plaatsen dit tegen de achtergrond van enerzijds de
geschiedenis van de emancipatie van vrouwen en de specifieke rol
van feministische bewegingen daarbinnen en anderzijds verschillende
feministische theorieën. De cursus besteedt ondermeer aandacht aan
de rol van gender in politieke vertegenwoordiging, burgerschap,
identiteitspolitiek, intersectionaliteit en de constructie/reproductie van
genderverhoudingen in beleid.
Boek: Holmes, Mary, (2008) 2007 What is gender? Sociological
approaches, Sage, London/Thousand Oaks.
Reader met artikelen en hoofdstukken
95
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Business English
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
96
MAN-IBK2001A
6
Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en Bedrijfseconomie,
English Studyguide, GPM, Politicologie
KV
quarter 3 en 4
Full attendance and active participation, homework and classwork
(written assignments bundled in a portfolio such as letters and reports,
the self-evaluation of presentations delivered in pairs and feedback
forms) and a passed examination (BEC Higher) at the end of the
course which includes all four skills - reading, writing, listening and
speaking. The speaking test is done in pairs and the result is averaged
with the grade obtained from the pair presentation. Listening is tested
separately and there are opportunities to practice independently in
advance of the exam in the Visa Skills Lab under supervision of the
lecturer.
English
Mellion-Doorewaard, drs. M.J.
drs. M.J. Mellion-Doorewaard
Students should have had several years of instruction in English as a
second language, so that they have will have reached at least the
Business English Vantage proficiency level 3, defined as B2
according to the ALTE (Association of Language Testers in Europe).
The Council of Europe has established these levels within the
Common European Framework. During the introductory session, the
Oxford English Online Placement Test will be administered in order
to determine the student's language proficiency in English and the
class will be divided into two levels, Advanced and UpperIntermediate, according to the results obtained.
Due to the popularity of the course, the lecturer requires that you
submit a letter stating your motivation for enrolling. Based on this
letter, a selection will be made from the students who have applied.
Yes
At the end of the course, students should be able to:
communicate in English within an organizational context
apply the knowledge to their own field of study
use business terminology when writing in English
benefit from an increased cultural awareness when doing business
abroad and in the Netherlands
pass the Business English Cambridge Higher exam.
This course aims to help students develop their international
communication skills thus improving both their speaking and writing
skills in English. This, in turn, will help them to function more
effectively in business situations during their future careers. After
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
Literature
having taken the course, their writing skills will have been polished to
such an extent that good, clear and to-the-point business documents in
English will be the result. In addition, students can gain more insight
into the phenomenon of cross-cultural diversity in international
business, namely, the role of English as a lingua franca used in
conducting meetings and negotiations. During the course, students
will be required to complete various assignments that serve to
reinforce their English language skills, such as giving a presentation
or writing a proposal. The written assignments will be placed in a
portfolio to reflect the progress made during the course in this area;
an error analysis will be included for each assignment. The course
also focuses on developing the skills used for writing letters with a
particular emphasis on implementing correct style, structure and
coherence in business English. Business English is especially useful
for those students who are unacquainted with the world of business,
and who feel that they need to raise their level of proficiency in
English for specific purposes. Special emphasis will be placed on
speaking, such as giving an individual presentation or conducting
business negotiations in the form of role plays and simulations. We
use a course book so that students can train for the Cambridge
Business English Higher (BEC) examination if they choose. This
level is comparable to the Cambridge Advanced English (CAE)
certificate. The costs of the BEC Higher (BEC) must be paid by the
students, but the lecturer will advise only those students who are
likely to pass this exam to register, so that they can obtain this
prestigious certificate.
The number of places open to international students is restricted due
to limited capacity. Each academic year, 10 places are available for
students from outside the Netherlands. A selection will be made
based on a letter of motivation from each student, and an attempt will
be made to achieve a fair distribution of nationalities. This letter
should be sent to the course instructor well in advance of the course,
preferably before the Christmas break.
Student's book published by Cambridge Univ. Press Business
Benchmark Advanced, (BEC Higher Edition, ISBN 13:
9780521672955) by Guy Brook-Hart and personal study guide which
is optional (ISBN 13: 9780521672979). Hand-outs from the lecturer
and the BBC Learning English website will also be used. Useful links
will be placed on Blackboard.
97
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Innovatiemanagement
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
Literatuur
98
MAN-BKV39
6
Informatica en Informatiekunde, Bedrijfskunde, Bestuurskunde,
Economie en Bedrijfseconomie, GPM, Politicologie
KV
blokken 3 en 4
Schriftelijk tentamen en werkstuk
Nederlands
Kok, dr. R.A.W.
dr. ir. L.J. Lekkerkerk, dr. R.A.W. Kok
Het vak is gericht op tweede en derde jaars bachelorstudenten van de
faculteit managementwetenschappen, maar de vereiste voorkennis is
beperkt en studenten van andere studierichtingen en faculteiten zijn
dan ook welkom.
Ja
Verwerven van kennis van de belangrijkste concepten en theorieen
met betrekking tot innovatiemanagement
Toepassing van deze kennis in de analyse van innovatieproblemen
van concrete organisaties
Reflectie op de betekenis van innovatie voor bedrijven en
samenleving
Het vak innovatiemanagement is een keuzevak voor
bachelorstudenten. Innovatie is altijd een belangrijk element geweest
in de dynamiek van kapitalistische economieen, maar pas in de
afgelopen decennia is het ook onderwerp van systematisch
management geworden. Dat komt omdat innovatie in een
globaliserende economie juist voor bedrijven in rijke, ontwikkelde
landen een voorwaarde is om te overleven. Innovatiemanagement
richt zich op innovatiestrategieen en de organisatie van Onderzoek en
Ontwikkeling in bedrijven; de bevordering van creativiteit; de
organisatie van de besluitvorming ten aanzien van nieuwe producten
en diensten; samenwerking in multidisciplinaire teams;
alliantievorming tussen bedrijven, research instellingen, universiteiten
en overheden; de rol van het innovatiebeleid van de overheid en
verwante thema's. Aan de orde komen de verschillen en
overeenkomsten tussen innovatie in diensten en in de industrie; en
tussen grote en kleine ondernemingen.
Een praktijkopdracht in samenwerking met het bedrijfsleven maakte
afgelopen jaren onderdeel uit van de cursus.
Nog nader te bepalen
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
International Management
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-BKV47
6
Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en Bedrijfseconomie,
English Studyguide, GPM, Politicologie
Ba 2
quarter 3
IEB
Written exam + case analysis
English
Furrer, dr. O.F.G.
dr. A.U. Saka-Helmhout
Introductory Strategy Course
No
The module offers students a thorough review and analysis of the
latest research on international management by taking a strategic
perspective. It examines comparative management issues, revealing
the strengths and weaknesses of competitors and how to adapt
organizational practices. It also covers the key topics of formation
and implementation of strategies in the global environment, the
building of strategic alliances, cross-cultural communication, and
international human resource management. In addition, the module
encourages an appreciation of how societal institutions play an
important role in any multinational operation.
In an ever-broadening set of interdependent relationships among
countries, the need to recognize the opportunities and restrictions
presented by various world markets has gained significance. This
module is designed to impart students with the analytical skills to
i) understand the challenges and issues related to the management of
multinational enterprises (MNEs),
ii) analyse the ways in which MNEs can respond to these challenges
on the basis of external opportunities and internal capabilities, and
iii) understand the implications of these responses for performance.
The module is designed with the rationale in mind that you as
managers will be expected to analyse business environments in
various countries to attain firm success.
On successful completion of this module, students will:
i) be able to undertake country analysis,
ii) have an understanding of the main international business theories,
iii) be able to make informed investment decisions in specific
industries.
Cullen, J. B. and Parboteeah, K. P. (2014). Multinational
Management: A Strategic Approach, 6th edition. Cengage Learning.
99
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Duurzaam ondernemen
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
100
MAN-BKV55
6
Informatica en Informatiekunde, Biologie, ISIS, UCM-DO,
Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en Bedrijfseconomie,
GPM, Politicologie
KV
Blok 1
Werkstuk en opdrachten
Nederlands
Jonker, prof. dr. J.
prof. dr. J. Jonker, dr. H.C. de Coninck
Dit keuzevak is zonder voorkennis voor alle studenten van de
Radboud Universiteit toegankelijk.
Ja
Na afloop van deze cursus heeft de student(e):
Een overzicht van verschillende stromingen m.b.t. duurzaam (DO) en
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO),
Inzicht gekregen in meerdere (kern)begrippen en dilemma's;
Enig zicht gekregen hoe mensen in de praktijk met DO en MVO in
hun werk omgaan;
Vaardigheden opgedaan in het samenwerken met mensen met een
andere opleidingsachtergrond.
Gaandeweg je eigen visie op de debatten over DO en MVO
ontwikkeld;
De leerstof toegepast op verschillende individuele en collectieve
opdrachten;
Wie heeft het tegenwoordig niet over 'Duurzaam Ondernemen'? Dit
vak, opgezet in samenwerking tussen de Faculteiten
Managementwetenschappen, Natuurwetenschappen, Wiskunde en
Informatica, praat je helemaal bij en leert je kritisch te kijken naar de
actuele debatten op dit terrein. Je leert de theoretische en praktische
kanten van duurzaam ondernemen kennen en welke begrippen en
dilemma's daar bij horen. Zowel de technische, sociale alsook de
organisatorische aspecten komen aan bod. Je gaat nadrukkelijk ook
zelf aan de slag met individuele en collectieve opdrachten die gelden
als het TT'en. Er komen gastsprekers, er zijn workshops en je maakt
in kleine groepen een eindpresentatie. Zo leer je ook nog
samenwerken met mensen die je vaak nog niet eerder had ontmoet.
Kortom een boeiend en relevant keuzevak.
Het vak bestaat uit de volgende onderdelen: (a) een serie
hoorcolleges; (b) een serie workshops over thema's (c) een aantal
beknopte individuele en één collectieve opdracht. Het vak wordt
gestructureerd aan de hand van zeven hoorcolleges op de woensdag.
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
Literatuur
Op de aansluitende donderdag zijn er zeven workshops waarin je als
student flink aan het werk gezet wordt. Deelname aan beide
onderdelen is verplicht. Het vak wordt getentamineerd aan de hand
van de verschillende opdrachten. Hieronder worden de onderdelen
kort beschreven.
Vanwege de belangstelling heeft dit vak een numerus fixus. Er zijn
maximaal 60 plaatsen.
Colleges
De zeven colleges met een omvang van 2 x 45 minuten (vaak zonder
pauze!) worden gegeven door docenten van de RU en sprekers van
buiten de universiteit uit de politiek, wetenschap en het bedrijfsleven.
Na elk college kunnen de studenten vragen stellen. Deze colleges zijn
ook voor andere belangstellenden toegankelijk.
Workshops
Naast de zeven hoorcolleges op de woensdag worden er zeven
workshops gegeven van een dagdeel (3 x een college uur) op
donderdag. Deze worden gegeven over specifieke thema's zoals het
ontwikkelen van nieuwe business modellen, samenwerken in
netwerken met het oog op duurzaamheid en transitiemanagement.
Deze workshops zijn alleen toegankelijk voor studenten die
ingeschreven staan voor het vak! Onderstaand programma is
voorlopig; het kan dus nog veranderen.
Colleges starten op woensdag 3 september om 15:45 hrs. Workshops
starten op donderdag 4 september om 13:45 hrs. Exacte programma
en zalen worden op een later tijdstip bekent gemaakt.
Per hoor- c.q werkcollege worden artikelen samen met opdrachten
aangereikt.
Jonker, J. (2011). Inleiding in maatschappelijk verantwoord en
duurzaam ondernemen.
Chronologisch overzicht & Verklarende woordenlijst, Deventer :
Kluwer, ISBN 9789013086072
101
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Changes in World Politics: The Rise of the BRIC Countries
Course code
EC
Study programmes
Period
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
102
MAN-MKV11
6
Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en Bedrijfseconomie,
English Studyguide, GPM, Politicologie
quarter 3
Case study (3,500 words)
English
Eimer, dr. T.R.
dr. T.R. Eimer
Basic knowledge of international relations theory and international
political economy
No
Develop knowledge of change in the international political system
Develop knowledge of the relationship between politics (domestic
and international) and economics (domestic and international)
Develop knowledge of the relationship between domestic and
international/global politics
Develop knowledge of international relations, international political
economy, and postcolonial theory
Develop ability to apply notions from IR and GPE theory to the
behaviour of BRIC countries in the international political system
"Dreaming with BRICs" - the famous Goldman Sachs report from
2003 has inspired scholars in international relations and global
political economy to muse about the emergence of new power houses
in the (imagined) Global South. Debates have arisen whether we are
observing a new development paradigm in the making that will
eventually challenge the world order as we know it today.
In this course, we will address the BRIC phenomenon from several
perspectives. We will try to find potential reasons for the rise of
BRICs during the last decade, we will compare the policies of various
BRIC countries, and we will discuss what their ascent means for the
future of global politics. To gain insight into the potentials and
challenges of BRICs, the course focuses on four broadly defined issue
areas: security & defence, human rights & democracy, economy &
development, and welfare & environment. Within these issue areas,
the course addresses the role of national governments and
bureaucracies, political parties, corporate actors, civil society
organizations, and indigenous communities as well as the impact of
and for transnational and international actors. Throughout the course,
we will use IR and IPE theories as well as postcolonial and critical
approaches in order to explain the making and shaping of BRICs.
A reading list can be found on Blackboard.
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
Economics and Sustainable Development
Course code
EC
Study programmes
Period
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
MAN-BKV17
6
UCM-DO, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en
Bedrijfseconomie, English Studyguide, GPM, Politicologie
quarter 3
Written exam
English
Delsen, dr. L.W.M.
dr. L.W.M. Delsen
No requirements; BA elective course.
Yes
To examine the interaction between the economy and the
environment
Students develop a clear understanding of the principles and
applications of environmental and ecological economics
Students are familiar with the limitation on policy-making to achieve
sustainable development
To analyse the role of business and possible strategies for achieving
future sustainability
Students are able to identify appropriate instruments to achieve
sustainable development
Students are able to define GDP and explain some alternative ways to
value natural resources and to measure social progress
Environmental problems are increasingly being subjected to
economic analysis. In this course, the relationship between economic
growth, sustainable development, the environment and the economic
sciences is central. The course outlines the differences between
neoclassical environmental economics and ecological economics; it
reviews the policy implications of the various concepts and
definitions of sustainability that are applied. Are environmental
problems just market failures that can be corrected, so that these
externalities are internalized and the actual market prices mirror
relative scarcity? In the course attention is paid to the effectiveness
and efficiency of trading emission rights and CO2 compensation and
to the monetary economic valuation of ecosystem services and
biodiversity. Also, the effectiveness of government regulation and
policy and self-regulation is addressed.
Sustainable development goes beyond economics. The course is
multidisciplinary. Apart from economics it includes concepts from
the natural and social sciences and public policy. The course explores
how to make our economies, regions and our cities more sustainable
and how to work towards a more sustainable global society. Solutions
integrate economic, environmental and social considerations.
103
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literature
104
This course provides a broad approach to the many crucial issues
related to ecosystems, biodiversity and sustainable development such
as economic and population growth, consumerism, resource use,
technology, innovation and environmental protection. An important
condition for a sustainable economy and society is a properly
functioning banking system. What role can sustainable investing by
pension funds play? Gross Domestic Product (GDP) is unsuitable as a
measure of sustainability and well-being or happiness. The course
looks into alternative measures for progress. By connecting theory
and practice the course will help students to learn how they can make
a difference.
Reader with textbook excerpts and journal articles.
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
World War One: Transformations and Revolutions
Course code
EC
Study programmes
Period
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-BKV56
6
GPM, Economie en Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde,
Bestuurskunde, Politicologie, English Studyguide
quarter 1 en 2
Assignments; written exam
English
Verbeek, prof. dr. J.A.
prof. dr. J.A. Verbeek
Students must have been admitted to the second year of their
individual Bachelor's programme.
Yes
1. Study the causes and consequences of the First World War
2. Become familiar with theories from International Relations and
Comparative Politics regarding the subject
3. Become familiar with the historical debate surrounding causes and
consequences First World War
4. Conduct a small analysis of a well-defined problem related to the
theme of the course
5. Present and defend this analysis in front of an audience
In this course students will study the causes and consequences of the
First World War. The year 2014 marks the 100th anniversary of the
outbreak of what is still known in some countries as the Great War.
The First World War is a historical event that triggered major
theoretical developments in political science and international
relations: For international relations it ushered in the major debate
between Idealists and Realists and was the major reason for
establishing the study of international politics. For comparative
political scientists it contributed to our understanding of revolutions
and to the study of democracy, authoritarianism and totalitarianism.
In this course students will become familiar with various theoretical
perspectives on the outbreak of the First World War and the
consequences it had for international politics afterwards. They will
also acquire insight into the domestic social and political
consequences of war (e.g. universal suffrage, revolution, social
reform, civil war). The course will focus on developments not only in
Europe, but also in Asia, Africa, Australasia and North America. The
course will consist of a series of lectures from experts from the
departments of American Studies, History and Political Science.
Students will present their own research during several conference
days.
to be announced
105
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Cursusbeschrijvingen CICAM
Introduction to Conflict Analysis & Management
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Contents
Literature
106
MAN-CI26
6
Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en Bedrijfseconomie,
English Studyguide, GPM, Politicologie
KV
quarter 3
Written exam
English
Vukovic, dr. S.
dr. S. Vukovic
Due to the multidisciplinary character of conflict studies, the course is
open to all students interested in conflict analysis and management
(e.g. students in Political Science, International Relations, Law,
History, Geography, Environmental Studies, Middle-East Studies,
Mediterranean Studies, Anthropology, Development Studies, Public
Administration, Sociology, Philosophy and Economy).
Yes
Conflict analysis and management are prominent features of
international politics. The world has been confronted with many
violent conflicts in recent years, such as those in the former
Yugoslavia, Rwanda, Congo, Afghanistan and Iraq. Each of these
conflicts is the result of a variety of mutually influencing causes.
After the fall of the Berlin Wall in 1989, and again following
September 11, 2001, the scope and character of efforts to deal with
these inter-state and intra-state conflicts have undergone significant
changes. Various intervention strategies have been applied, both
military and non-military. There is much heated debate about both the
nature of present-day violent conflicts and the best ways to respond to
them. This course aims to provide an introduction to the field of
conflict studies and its main academic debates. It aims to shed light
on questions such as: What causes violent conflict? What kind of
intervention strategies can be used to deal with violent conflicts?
Which actors are best suited to deal with violent conflicts?
To be announced
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
Milieu, vrede en duurzame ontwikkeling
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Cursusbeschrijving
Literatuur
MAN-CI03a
6
UCM-DO, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en
Bedrijfseconomie, GPM, Politicologie
KV, bachelor
Blok 3
Schriftelijk tentamen en essay
Nederlands
Dankelman, drs. I.E.M.
drs. M.F.A. Cras, drs. I.E.M. Dankelman
Geen
Ja
Ons fysieke milieu vormt de basis van onze samenleving en
ontwikkeling, en hangt in sterke mate daarmee samen. Daarnaast
wordt steeds duidelijker dat vrede en veiligheid mede worden bepaald
door milieu en duurzame ontwikkeling. Er bestaat een sterk verband
tussen milieu en ontwikkeling op verschillende schaalniveaus; en
tussen beleid en handelen nu en de mogelijkheden voor de toekomst.
Duurzame ontwikkeling, als inter- en transdisciplinair concept, is niet
meer weg te denken uit Nederlandse en internationale instituties en
beleid, en vormt tevens een speerpunt in onderwijs en onderzoek.
In deze cursus gaan (gast)docenten vanuit verschillende disciplines
nader in op de betekenis van 'duurzame ontwikkeling', met zijn
ecologische, sociale, economische en institutionele componenten. Na
een inleidend college, waarin ondermeer de wereldwijde toestand van
milieu en ontwikkeling aan bod komen, worden verschillende
deelproblemen, zoals die rond water, klimaat, landbouw en
biodiversiteit aan de orde gesteld. In het volgende blok wordt
uitgebreid gereflecteerd op de relatie tussen milieu, vrede en
veiligheid, en komen 'ecological security' evenals de relatie tussen
klimaatverandering en conflicten over hulpbronnen aan de orde.
Tenslotte kijken we, in het laatste cursusblok, naar de ethischfilosofische aspecten en wordt ingegaan op oplossingsrichtingen,
zoals die via nationaal en internationaal beleid, duurzaam
ondernemen, technologie en sociale bewegingen.
Syllabus
107
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Legitimatie van veiligheidsbeleid: manipulatie van pers en
publieke opinie bij de rechtvaardiging van oorlog en
bewapening
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
Literatuur
108
MAN-CI08A
6
Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en Bedrijfseconomie,
GPM, Politicologie
KV
Blok 4
Schriftelijk tentamen
Nederlands
Wecke, drs. L.
drs. L. Wecke, dr. W.M. Verkoren
Geen
Ja
Inzicht in de inhoud en noodzakelijkheid van legitimatieprocessen ten
behoeve van veiligheidsbeleid, krijgsmacht en militaire actie.
Sinds het vallen van de Berlijnse Muur is het rechtvaardigen van een
grote krijgsmacht en het uitvoeren van militaire acties door middel
van de verwijzing naar een vijand een problematische aangelegenheid
geworden. Zo werd de NAVO na het eindigen van de Koude Oorlog
'een oplossing op zoek naar een probleem'. Bij gebrek aan een door
burgers als zodanig ervaren grote bedreiging door staten of
statenverbanden, moeten overheden naar andere gronden ter
rechtvaardiging van hun bewapening en defensiebeleid omzien. In
hoeverre is een maatschappelijk draagvlak voor leger, vredesoperaties
en oorlog echt nodig? En als het nodig is, hoe komt het thans tot
stand? Wie overtuigt met welke middelen burgers en bondgenoten?
Wat is de rol van de pers in het legitimatieproces? In hoeverre is
sprake van voorlichting, propaganda, leugens en misleiding? In een
serie hoorcolleges wordt getracht aan de hand van concrete
voorbeelden de vraag te beantwoorden naar de inhoud en noodzakelijkheid van legitimatieprocessen ten behoeve van
veiligheidsbeleid, krijgsmacht en militaire actie.
Syllabus
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
Staatsvorming en conflictbeheersing in de Kaukasus
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
Literatuur
MAN-CI23
6
Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en Bedrijfseconomie,
GPM, Politicologie
bachelor
Blok 2
Papers/ rollenspel/ schriftelijk tentamen
Nederlands
Cras, drs. M.F.A.
dr. W.M. Verkoren, drs. M.F.A. Cras
Geen
Ja
Doel van de cursus is de kennismaking met het proces van
staatsvorming en conflicthantering in de landen van de Kaukasusregio, alsmede het aanbieden van kennis van en het stimuleren van
reflectie op de samenhang tussen culturele patronen en praktijken en
democratisering in de Kaukasus.
Dit vak is bedoeld als een brede kennismaking met de Kaukasus
vanuit een interdisciplinaire aanpak: Rechten (staatsvorming),
Politicologie (conflicthantering, geopolitieke overwegingen en de
oliepijplijn) en Culturele Antropologie (samenhang tussen cultuur en
democratisering). Begrippen die in de collegereeks aan de orde zullen
komen zijn o.a. ngo's, civil society, clans, institution building en
conflict resolution.
Doel van de cursus is de kennismaking met het proces van
staatsvorming en conflicthantering in de landen van de Kaukasus;
alsmede het aanbieden van kennis van en het stimuleren van reflectie
op de samenhang tussen culturele patronen en praktijken en
democratisering in de Kaukasus.
Deze cursus leent zich uitstekend als keuzevak voor studenten
Internationaal Recht, Conflictstudies, Antropologie en
Ontwikkelingsstudies.
Syllabus
109
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Conflicten op de Balkan
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docent
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
Literatuur
110
MAN-CI25
6
Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en Bedrijfseconomie,
GPM, Politicologie
KV
Blokken 2 en 3
Schriftelijk tentamen/ deelname aan rollenspel
Nederlands
Bomert, dr. H.W.
dr. H.W. Bomert
Geen
Ja
Kennis van en inzicht in de dynamiek van conflict aan de hand van de
Balkanoorlogen (1990-1995), alsmede van conflictoplossing (zowel
wetenschappelijk-theoretisch als praktisch, door middel van
participatie in een rollenspel).
Na de val van de Muur in 1989 is het belang van gewelddadige
intrastatelijke conflicten en hun oplossingen toegenomen. Het hoe en
waarom van deze conflicten en hun poltieke en geografische
dimnensie staan centraal in deze cursus. Aan de hand van de case
Joegoslavië - het uiteenvallen van de federale republiek en de
staatsvorming van Slovenië, Kroatië, Macedonië, Montenegro,
Kosovo en in het bijzonder Bosnië-Herzegovina - wordt in het eerste
deel (tweede blok) gekeken naar het discours rond de aard van
conflicten (zoals etnisch, religieus, territoriaal); het spectrum van de
conflictpartijen en hun belangen (zoal macht, strategische locaties,
grondgebied) en de fasen van conflict en oorzaken van
conflictescalatie. De dimensies en relevantie van 'oplossingen' ter
beheersing van conflicten komen ruim aan bod. De collegereeks
wordt in het derde blok afgesloten met een rollenspel met als
onderwerp de vredesonderhandelingen in Dayton (1995) waar de
huidige politieke en geografische kaart van Bosnië-Herzegovina werd
bepaald.
R. Holbrooke, To end a war, 1999/ L. Silber, A. Little, The death of
Yugoslavia, 1996/ enkele nader bekend te maken artikelen.
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
Actuele vraagstukken van oorlog en vrede: analyse van
conflicten en perspectief op vrede
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
Literatuur
MAN-CI04A
6
UCM-DO, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en
Bedrijfseconomie, GPM, Politicologie
bachelor
Blok 1
Schriftelijk tentamen
Nederlands
Bomert, dr. H.W.
dr. H.W. Bomert, drs. M.F.A. Cras
Geen
Ja
Kennis van en inzicht in wetenschappelijke aspecten van en
beidsmatige perspectieven op actuele ontwikkelingen op het terrein
van internationale vrede en veiligheid.
Deze collegereeks sluit aan bij actuele gebeurtenissen op het terrein
van oorlog en vrede, in het bijzonder vredes- en conflictprocessen.
Aangezien de actualiteit per definitie moeilijk valt te plannen, wordt
het definitieve programma pas enkele weken voor het begin van de
collegereeks samengesteld. Diverse deskundigen, zoals politici,
beleidsambtenaren en militairen, worden als gastsprekers
uitgenodigd. Zo werden in de voorgaande reeks colleges verzorgd
door onder meer voormalige ministers van Defensie, leden van de
Tweede Kamer, ambassadeurs, adviseurs van de Verenigde Naties,
wetenschappers e.d.
De voertaal is Nederlands en Engels.
Wij raden u aan de cicam-internetpagina (www.ru.nl/cicam) in de
gaten te houden.
De literatuur wordt nader bekend gemaakt via Blackboard.
111
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Veiligheidsdiscussies in Europa
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docent
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
112
MAN-CI06A
6
Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en Bedrijfseconomie,
GPM, Politicologie
KV
Blok 4
Schriftelijk tentamen/werkstuk
Nederlands
Bomert, dr. H.W.
dr. H.W. Bomert
Geen
Ja
Doelstellingen van deze cursus zijn:
Het geven van een inleiding in verschillende visies op
veiligheidsvraagstukken;
Inzicht bieden in de veranderende veiligheidspercepties in een
Europese context;
Een analyse geven van de belangrijkste 'Europese'
veiligheidsorganisaties, in het bijzonder in het licht van een
voortschrijdende institutionalisering.
Van studenten wordt verwacht dat zij:
Inzicht hebben in de verschillende dimensies van Europese
veiligheidsvraagstukken;
Een met argumenten onderbouwde visie hebben op de historische
ontwikkeling en rol van relevante veiligheidsorganisaties;
In staat zijn om hun eigen visie op veiligheidsbedreigingen en
mogelijke antwoorden te verwoorden.
Deze collegereeks beoogt een inleiding te bieden in vraagstukken
rond Europese veiligheid. Vanuit de gedachte dat veiligheidsrisico's
grensoverschrijdend zijn en meer dimensies bevatten dan militaire
veiligheid alleen, is ook bij het tegengaan van de veiligheidsrisico's
grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk, met militaire maar
ook met niet-militaire middelen. Veiligheid wordt meer en meer een
zaak die nationale grenzen overstijgt.
Twee thema's staan derhalve centraal: (1) wat is veiligheid in relatie
tot het politiek-geografische begrip Europa en welke (potentiële)
veiligheidsrisico's bedreigen 'Europa'?; (2) welke (mogelijke)
antwoorden kunnen de verschillende Europese c.q. Euro-Atlantische
veiligheidsorganisaties geven op die veiligheidsuitdagingen? Daarbij
wordt zowel een historisch als contemporain perspectief gekozen.
Uiteindelijk wordt een overzicht geboden van de rol en dynamiek van
verschillende 'veiligheidsactoren': de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie (NAVO), de Verenigde Staten, de Europese Unie
(EU), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
Literatuur
(OVSE) en Rusland.
Wordt nader bekend gemaakt
Approaches to Peacebuilding
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
MAN-CI38
6
Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en Bedrijfseconomie,
English Studyguide, GPM, Politicologie
bachelor
quarter 4
Weekly assignment, written exam
English
Malejacq, dr. R.A.A.
dr. R.A.A. Malejacq
The multidisciplinary character of conflict studies means that the
course is open to all students interested in conflict analysis and
management (e.g. students in Political Science, International
Relations, Law, History, Geography, Environmental Studies, MiddleEast Studies, Mediterranean Studies, Anthropology, Development
Studies, Public Administration, Sociology, Philosophy and
Economy).
Yes
After completing this course, students have greater knowledge about
the major theoretical debates on peacebuilding.
Students are able to practice peacebuilding activities in a wider
theoretical framework
Experience shows that peace agreements designed to end violent
conflict often do not prevent a later return to violence. Processes of
peacekeeping (guaranteeing a cease fire so that parties can negotiate
an agreement) and peacemaking (reaching a settlement) therefore do
not suffice to achieve durable peace. A third peace concept,
peacebuilding, is seen as a way to work towards a solution for the
underlying causes of conflict (such as inequality and bad or poor
governance) as well as a way to deal with the legacies of war, such as
trauma and hatred. Under the flag of peacebuilding, peace missions
engage in a range of non-military tasks, from working on
development projects to organizing elections, in some cases even
temporarily taking over the governance of a country. In order to deal
with the psychological and emotional legacies of war, reconciliation
has become a major goal, and countries and intervening actors often
administer criminal tribunals and truth commissions. Civil societies,
at both the domestic and international levels, are also seen to play a
major role.
Recently, however, the broad ambitions of peacebuilding have led to
disappointment. A debate is now ongoing regarding the extent to
which societies can be transformed through intervention. Another
113
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literature
114
question concerns the 'blueprints' that are being applied to various
countries: the liberal-democratic model of governance, tribunals and
truth commissions and a specifically Western interpretation of the
role of civil society.
This course outlines the rise and development of the thinking about
peacebuilding. In addition, it critically discusses the approaches that
are taken to promote peacebuilding, and the roles that various actors local and international - play in peacebuilding processes.
Syllabus
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
Conflict, Aid and Development
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Contents
Literature
MAN-CIM42
6
UCM-DO, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en
Bedrijfseconomie, English Studyguide, GPM, Politicologie
KV
quarter 2
Written Exam/ Paper
English
Swedlund, dr. H.J.
dr. H.J. Swedlund
24 ECs of conflict courses
Please be aware that the number of students who can attend the
course is limited.
Yes
In this course, we will consider the role of development processes and
actors in conflict - both in the mitigation of conflict and as a source of
conflict themselves. Particular attention will be paid to the various
ways economic development may exacerbate, or indeed cause,
conflict. The course will examine both the historical legacy of
development initiatives and foreign direct investment, as well as
contemporary phenomenon such as 'land grabs' and conflict minerals.
The course will also consider how different types of aid and foreign
aid donors affect different stages of the conflict cycle, asking
questions such as: can foreign aid exacerbate underlying conflict? Is
foreign aid an effective tool of conflict prevention, management and/
or resolution? The course will combine lectures and activities in small
groups.
This course is an elective for the Master's programme 'Conflict,
Identity and Territories'.
To be announced.
115
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
War and Statebuilding in Afghanistan
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Contents
Literature
116
MAN-CI43
6
Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en Bedrijfseconomie,
English Studyguide, GPM, Politicologie
KV
quarter 1
Written exam
English
Malejacq, dr. R.A.A.
dr. R.A.A. Malejacq
Yes
After more than ten years of military involvement, the world's most
powerful army failed to prove that it could succeed in Afghanistan.
The counterinsurgency strategy has been slow to show the expected
results and the Taliban seem to grow stronger with time. The growing
disenchantment about this "war of necessity" is such that many in the
United States, Europe, and Afghanistan wonder what its purpose
really is. This course acquaints students with the important debates
about the war in Afghanistan, focusing on issues such as the decision
to engage/disengage in this war or the evolution of the military
strategy. Through the study of previous international interventions in
Afghanistan, students will improve their understanding of the current
Afghan war. Our study of the consequences of the U.S. engagement
in Iraq on the war in Afghanistan will provide additional lessons to
apply to the Afghanistan situation. The course also uses the Afghan
war as a vehicle for interpreting the politics of international
intervention, making sense of the complexity of the Afghan war by
explaining how things really work. How do American decisionmakers deal with warlords? What are the consequences of drug
trafficking in the context of a counterinsurgency strategy? How do
soldiers interact with tribal leaders? How does the USA work with
coalition partners? What are the domestic political consequences of
US engagement? How and why does one negotiate with the Taliban?
What will be the consequences of the 2014 withdrawal? The course
encourages students to think of the necessary trade-offs among the
various goals in Afghanistan, as they try to analyse the complexity of
international intervention.
To be announced
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
Terrorisme: beeld en werkelijkheid
Cursuscode
EC
Opleidingen
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
MAN-CI24
6
Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en Bedrijfseconomie,
GPM, Politicologie
Blok 3
Schriftelijk tentamen
Nederlands
Wecke, drs. L.
drs. L. Wecke, dr. ir. L.A. de Vries
geen
Ja
· Terrorisme en de strijd daartegen vervult allerlei functies in de
samenleving. Na de cursus kan de student deze verschillende functies
van vijand- en terrorismebeeld herkennen in berichtgeving over
terrorisme en (percepties van) terrorismedreiging:
· Na de cursus zal de student de rol van media, overheden,
internationale organisaties etc. in het tot stand brengen en verspreiden
van terrorismebeelden leren analyseren
· De student verwerft inzicht in de manier waarop verschillende
overheidsinstanties in Nederland de strijd tegen terrorisme voeren:
Hoe werken inlichtingendiensten, over wie worden inlichtingen
verzameld, wie krijgt die inlichtingen en wie interpreteert ze?
· De student leert kritisch te kijken naar het spanningsveld tussen
effectief antiterreur beleid, de inperking van burgerlijke vrijheden
zoals privacy en mogelijke nevendoelen van terrorismebestrijding.
Als een van de belangrijkste bedreigingen voor de hedendaagse
mensheid wordt wel het terrorisme genoemd. Er is een wereldwijde
door de Verenigde Staten geleide 'war on terrorism' gaande. Voor
lokaal, regionaal, nationaal en Europees beleid is 'het' terrorisme een
belangrijk beleidsgegeven, een variabel, die zich op diverse
bestuurlijke gebieden doet gelden. Maar wat is terrorisme? Kan het
betreffende verschijnsel wel eenduidig worden gedefinieerd? De een
zijn terrorist is immers de ander zijn vrijheidsstrijder. Of gaat dat
laatste wel op voor de klassieke terrorist, maar niet voor het
catastrofale terrorisme van Al Qaida? Wat is de inhoud van het
Europees en Nederlands antiterreurbeleid? Waar liggen de grenzen
van effectief antiterreurbeleid en de burgerlijke vrijheden, zoals in
verdragen en Grondwet verankerd? Hoe werken inlichtingendiensten,
over wie worden inlichtingen verzameld, wie krijgt die inlichtingen
en wie interpreteert ze? Welke zijn de mogelijke oorzaken van
terrorisme en heeft de islam iets met terrorisme van doen? Wat is de
inhoud en wat zijn de oorzaken en functies van terrorismebeelden?
Welke is met name de legitimatiefunctie van die beelden en wat zijn
de nevendoelen van de 'war on terrorism'? Welke plaats neemt het
117
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literatuur
118
terrorisme in in het geheel van bedreigingen die de mensheid en de
nationale en internationale orde in gevaar brengen? Welke rol spelen
media inzake het tot stand brengen en verspreiden van
terrorismebeelden?
Een reader en nader bekend te maken aanvullende literatuur
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
Militaire interventie en wederopbouw
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Cursusbeschrijving
Literatuur
MAN-CI33
6
Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en Bedrijfseconomie,
GPM, Politicologie
bachelor
Blok 4
Schriftelijk tentamen
Nederlands
Verweij, prof. dr. D.E.M.
prof. dr. D.E.M. Verweij, drs. M.F.A. Cras
Geen
Ja
Het einde van de Koude Oorlog leidde niet alleen tot een groot aantal,
veelal, interstatelijke conflicten; het leidde als gevolg daarvan ook tot
vele vn-vredesoperaties en in Nederland tot een bijstelling van het
takenpakket van de krijgsmacht. Militairen worden niet alleen meer
geacht 'groen' op te treden, maar ook 'blauw'. Dat wil zeggen dat
militairen niet alleen een gevechtsfunctie dienen te hebben, maar ook
een vredesfunctie. Zij worden dus ook ingezet bij de wederopbouw
van een land en werken daarbij nauw samen met NietGouvernementele Organisaties (ngo's). De combinatie van
gevechtstaken en vredestaken is niet eenvoudig en roept regelmatig
vragen en dilemma's op, zoals de praktijk van de Battlegroups en
Provincional Reconstruction Teams in Afghanistan laat zien. Ook de
samenwerking met ngo's roept regelmatig vragen en dilemma's op.
Toch lijkt conflictbeslechting en het realiseren van 'human security'
alleen door middel van de zogeheten 'comprehensive approach'
gerealiseerd te kunnen worden. Daarin speelt de huidige 3-D strategie
(Defence, Diplomacy and Development) een centrale rol, zoals ook
tijdens de recente Afghanistan-top in Den Haag duidelijk werd. De
huidige ontwikkeling van 'ius post bellum'-criteria binnen de 'Traditie
van de rechtvaardige oorlog' sluit hier nauw bij aan. Betekent dit alles
dat we echt op weg zijn naar duurzame politieke oplossingen in
conflictgebieden?
Nader bekend te maken
119
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Conflict and Governance in Africa
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
120
MAN-CI35
6
UCM-DO, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en
Bedrijfseconomie, GPM, Politicologie, English Studyguide
KV, bachelor
quarter 1
Written exam and a group essay
English
Vries, dr. ir. L.A. de
dr. ir. L.A. de Vries
This BSc-course is intended for students who want to enhance their
understanding of governance and conflict in sub-Saharan Africa.
Yes
At the end of the course,
You will be familiar with the trends, theories and discussions on
governance, economic growth and (violent) conflict in Africa and be
capable of critically challenging common-sense fictional assumptions
(e.g. as portrayed in the media) about the continent.
You will be able to illustrate, reflect on and criticize the explanatory
value of such trends, theories and discussions and analyse these
aspects in relation to practices of governance by government
institutions, non-state actors and the international community.
You will be more familiar with one African country, and be capable
of applying the general debates introduced in the course to the
political processes and conflicts in that country.
Africa is often portrayed as a continent of extremes: Some countries
experience extremely rapid economic growth, benefit from abundant
resources and see the rise of a middle class, while others encounter
chronic political and economic crisis or plunge into civil war, often
recurring. Recent outbreaks of violence in the Central African
Republic (CAR) and South Sudan seem to confirm the idea that subSaharan Africa is plagued by violent conflict rooted in ancient tribal
hatreds, manipulated by despotic leaders, and spilling over
uncontrollably from one failing state into the other.
By analysing the history and characteristics of governance in subSaharan Africa, and exploring how conflict (violent or otherwise)
plays a role in this, the course aims to move beyond stereotypes. We
will investigate the grey area between the optimistic prospects for
Africa's rising economies and the dark images of a continent in
poverty and conflict. The course aims to debate trends,
conceptualisations and theories about governance and conflict in
Africa, analyse these in relation to specific country cases and reflect
on framing in the media
To be announced.
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
121
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Negotiation and Peacemaking
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Contents
Literature
MAN-CI39
6
UCM-DO, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en
Bedrijfseconomie, English Studyguide, GPM, Politicologie
KV
quarter 3
Written examination
English
Vukovic, dr. S.
dr. S. Vukovic
The multidisciplinary character of conflict studies means that the
course is open to all students interested in conflict analysis and
management (e.g. students in Political Science, International
Relations, Law, History, Geography, Environmental Studies, MiddleEast Studies, Mediterranean Studies, Anthropology, Development
Studies, Public Administration, Sociology, Philosophy and
Economy).
Yes
Conflict resolution can be divided into three categories: peacemaking,
peacekeeping and peacebuilding. Peacemaking includes processes
aimed at stopping outright violence, thus allowing peacekeeping and
peacebuilding to occur. This course explores the theory and practice
of peacemaking and the process at its core: negotiation. We will
explore both traditional 'hard bargaining' negotiation and the process
of 'principled negotiation', and the difficulties associated with each.
These theories will be illuminated by examples from case studies
from around the world, and at both the micro and macro levels. These
case studies will also allow us to investigate how culture and conflict
dynamics affect negotiation, and how groups can splinter and divide
during negotiation, thereby complicating the process. In an ever more
complicated world, peacemaking has become an ever more
complicated process, and this course introduces students to the basic
principles and prepares them to better understand how conflicts come
to an end.
To be announced
Institute for Gender Studies
122
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
Feminist Classics (advanced)
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Contents
Literature
SOW-VSB9053
5
FSW ECTS Guide, Genderstudies, Faculteit der Letteren,
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, GPM, Politicologie,
Pedagogische Wetensch. en Onderwijskunde
Bachelor 3/BA3
period 1 and 2
English
Aalst, prof. dr. A.J. van der
dr. V.L.M. Vasterling
This course focuses on texts by and about classic feminist authors
such as Christine de Pisan, Mary Wollstonecraft, Virginia Woolf and
Simone de Beauvoir. Though diverse in content and style, all texts
start from the same basic assumption that the subordinate or inferior
position of women in society is unjustified. Feminist authors have
different explanations and opinions concerning the reasons and
possible remedies for this state of affairs. Nonetheless, there is also
continuity in the type of topics and issues that emerge in the history
of feminist ideas. The texts will be used to elucidate and analyze the
development of ideas concerning the role and position of women in
Western society and culture. Attention will be paid to topics that keep
returning in the texts: education, marriage and morals, among others.
In order to understand whence they come, the ideas will be situated in
and discussed from the viewpoint of their historical, political and
philosophical contexts.
All readings are available for you from the Institute for Gender
Studies Documentation Centre (Thomas van Aquinostr. 4), except for
Virginia Woolf, A Room of One's Own, which you have to purchase
yourself. Any edition will do (amazon.com and amazon.co.uk offer
cheap second-hand copies) though we recommend you use an
annotated one.
123
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Extreme Makeover - Lichaamstransformaties, cultuur & het
ideale zelf (v/m)
Cursuscode
EC
Opleidingen
Periode
Taal
Cursuscoördinator
Docent
Voorkennis
Keuzevak
Cursusbeschrijving
124
SOW-VSB9207
5
Genderstudies, Faculteit der Letteren, Bedrijfskunde, Economie en
Bedrijfseconomie, GPM, Politicologie, Pedagogische Wetensch. en
Onderwijskunde, Facultaire Unie Filosofie en Theologie, Theologie
periode 1
Nederlands
Aalst, prof. dr. A.J. van der
dr. M.J.M. Dresen
Nee
Extreme Makeover: Lichaamstransformaties, cultuur & het
ideale zelf (v/m)
Periode: 2014/2015; 1e semester, blok 1 (week 36-43), woensdag
15.45-17.30 uur, Linnaeusgebouw, LIN 3
code: SOW-VSB9207. Overige cursusinfo onderaan
Doelstellingen:
Kennis van historische, culturele en sociale (dis)continuïten in
praktijken van lichaamspresentatie en lichaamstransformatie die
beogen een gewenste identiteit (een 'ideaal zelf') te realiseren.
Kennis van en inzicht in gender-aspecten die samenhangen met
conceptualiseringen en realisaties van het ideale lichaam en daarmee
samenhangende ideale 'zelf'.
Vermogen om de gepresenteerde voorstellingen en praktijken van
lichaamstransformatie en de daarmee samenhangende gender-normen
cultuurhistorisch te situeren en te problematiseren.
Kennis en begrip van de theoretische kernbegrippen die in de cursus
gebruikt worden om de gepresenteerde voorstellingen en praktijken
cultuurhistorisch en gender-theoretisch te interpreteren.
Inhoud:
De mogelijkheden om het lichaam te verfraaien of te veranderen
nemen snel toe. Het aanpassen van het lichaam aan het ideale 'zelf' (of
andersom: het creëren van een ideaal 'zelf' door het lichaam aan te
passen) wordt steeds gewoner.
Nu is de droom van zelfverbetering op zich niet nieuw. Iedere cultuur
kent idealen van schoonheid en perfectie. De verbeelde schoonheid
wordt vaak - zo al door de Griekse filosoof Plato - geassocieerd met
goedheid, of gezien als een promesse de bonheur, een belofte van
geluk. Religieuze mythen, sprookjes, romans en wetenschappelijke
tractaten laten zien dat mensen door de eeuwen heen gefascineerd
werden door de droom van zelftransformatie, opgevat of verbeeld als
perfectionering van het lichaam. Maar waar men zich in eerder
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
eeuwen moest beperken tot de kracht van verbeelding en geloof, of
tot verfraaiende middelen die duur of niet zonder risico waren, lijkt de
vervolmaking van het lichaam nu binnen ieders handbereik.
Plastische chirurgie, cosmetische industrie en modebladen beloven
ieder die bereid is geld in zichzelf te investeren het uiterlijk van een
prins(es). Of van een popster naar keuze.
Kenmerkend voor de huidige beeldcultuur rond lichaamsverbetering
is wel, dat de verschillen tussen de seksen zeer uitdrukkelijk worden
aangezet. Vrouwen zijn bij voorkeur rondborstig, sexy en glamorous,
mannen stralen - nog steeds - kracht en overwicht uit, zij het verzacht
door een 'vrouwelijk' accent hier en daar. Met behulp van make-up,
mode, sportschool en zo nodig het mes worden de verschillen tussen
de seksen geaccentueerd en uitvergroot; soms letterlijk, in de vorm
van borstvergroting, penisverlenging, kincorrectie en
schaamlipplastiek. Tegelijkertijd zijn jonge westerse vrouwen vrijer
en qua mogelijkheden meer gelijk aan mannen dan ooit. Gaat het bij
het uiterlijk benadrukken van de sekse-identiteit dan om een spel; een
spel dat met des te meer overgave gespeeld kan worden in een cultuur
waarin mannen en vrouwen feitelijk gelijk zijn, en de accentuering
van de verschillen tussen hen een kwestie van persoonlijke smaak en
keuzevrijheid is geworden? Of is er meer aan de hand, en gaat er van
de stortvloed aan (hetero)seksueel getinte ideaalbeelden wel degelijk
een invloed uit die ons zelfbeeld bepaalt, omdat we ons bewust of
onbewust meten aan de beelden die worden aangereikt?
Zijn er, kortom, toch regels bij het spel? En als die regels of normen
er zijn, wie bepaalt deze dan? Waar komt de overweldigende nadruk
op uiterlijke schoonheid en het geprononceerd 'seksueren' ervan op dit
moment vandaan in onze westerse (beeld)cultuur? Welke invloeden
werken hierin door? En welke invloeden gaan er van uit, op ons
zelfbeeld en ons dagelijks leven? Hebben we inderdaad meer vrijheid
dan ooit in het kiezen van onze (gender)identiteit en het uiterlijk
vormgeven daaraan? Of onderscheiden we ons van andere tijden en
culturen misschien vooral door die illusie?
Doel van deze collegereeks is deze en aanverwante vragen nader te
onderzoeken. Op basis van concrete gevalsstudies, aangereikt vanuit
verschillende disciplines, zullen de afzonderlijke colleges licht
werpen op de vraag hoe genderspecifieke praktijken van zelf- en
lichaamstransformatie vorm kregen binnen verschillende historische
perioden en (sub)culturen.
Beschrijving van het leertraject:
College 1) Inleiding: Het volmaakte lichaam: Ideaal, product en
project
3 september 2014, dr. Stefan Dudink (Seksualiteitsstudies)
Leerdoelen Inleiding:
Inzicht in de wijze waarop zich in de Extreme Makeover
mediacultuur hedendaagse opvattingen over het ideale lichaam en het
125
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
ideale zelf manifesteren;
Kennis van de plaats van de Extreme Makeover mediacultuur in een
langere Westerse culturele fascinatie met de transformatie van
lichaam en zelf;
Kennis van de plaats van gender in de in de huidige Extreme
Makeover mediacultuur en zijn historische voorlopers;
Inzicht in de (post-)feministische kritiek op de Extreme Makeover
mediacultuur.
College 2) Schaamtevolle lippen
10 september 2014, prof. dr. Willy Jansen (Culturele Antropologie)
In Zimbabwe krijgen jonge meisjes les in hoe ze hun schaamlippen
kunnen verlengen, in Sudan daarentegen snijdt men ze bij voorkeur
weg, en in Nederland is schaamlipcorrectie ook geen uitzonderlijke
ingreep meer. Het zijn zeer uiteenlopende reacties op dit
lichaamsdeel, maar wat overheerst is dat ze vaak als schaamtevol
worden ervaren én dat ze relevant zijn voor de ontwikkeling van een
gender identiteit. In dit college wordt behandeld hoe en waarom juist
dit lichaamsdeel uiteenlopende betekenissen krijgt in verschillende
culturen, welke ingrepen men toepast, en hoe deze ingrepen nauw
verbonden zijn met plaatselijke opvattingen over seksualiteit en
gender. De theorie van Douglas wordt behandeld om inzicht te
krijgen in waarom juist dit lichaamsdeel zulke uiteenlopende
betekenissen kan krijgen. Verder ga ik in op de achtergronden van
vrouwenbesnijdenis in vergelijking met mannenbesnijdenis (Boddy),
en op de overeenkomsten en verschillen in de schaamlip-operaties in
verschillende culturen. In het tweede uur zal een film getoond worden
en praten we verder n.a.v. de film.
College 3) 'Lekker mezelf zijn': keuzevrijheid in een gegenderde
samenleving
17 september 2014, dr. Els Rommes (Pedagogiek)
In dit college staat niet zo zeer de makeover zelf centraal, maar meer
het maken van keuzes, om plastische chirurgie te ondergaan, om af te
vallen of om bepaalde beroepskeuzes te maken.
Hoewel de keuzevrijheid om te 'worden wie je bent' nog nooit zo
groot lijkt te zijn geweest als in onze huidige westerse samenleving, is
het opvallend te zien hoe eenvormig de uitkomsten van extreme
makeover's zijn, hoe conformistisch keuzes zijn die mannen en
vrouwen maken ten aanzien van hun uiterlijk, carrière en gedrag. Is er
sprake van een evolutionaire, biologische dwang die bepaalt dat
vrouwen met een bepaalde cupmaat het meest aantrekkelijk zijn en
dat vrouwen die natuurkunde studeren minder aantrekkelijk zijn voor
mannen? Hoe kan het dan dat deze schoonheidsidealen in andere
tijden en andere landen zo anders kunnen zijn? Welke andere
theorieën zijn er om te verklaren dat mannen en vrouwen
verschillende keuzes maken ten aanzien van hun uiterlijk, maar ook
126
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
ten aanzien van keuzes voor partner, baan en levensprioriteiten? In dit
college staat centraal welke factoren bijdragen tot de constructie van
een schijnbaar onafhankelijke, autonome 'zelf' die 'eigen' keuzes kan
maken: opvoeding, familie, vrienden, school, de media, de overheid.
Op welke manieren wordt schijnbare keuzevrijheid om plastische
chirurgie toe te passen, of 'eigen interesses' te volgen, bepaald door
genderdynamieken in de samenleving: door de positie die iemand
inneemt in de samenleving, door de ideaalbeelden en discourse
posities die beschikbaar zijn en de identiteitskeuzes die mogelijk of
ondenkbaar zijn.
College 4) 'How to make the perfect selfie?' Jongeren, seksualiteit en
identiteit op sociale media
24 september 2014, drs. Marijke Naezer (Seksualiteitsstudies)
Social media spelen een grote rol in het leven van jongeren. Ze
houden er bijvoorbeeld contact met vrienden, ontmoeten nieuwe
mensen, verdrijven hun verveling en beleven avonturen. Het
wereldwijde web lijkt op het eerste gezicht onbeperkte vrijheid te
bieden om te spelen met identiteit. Utopische denkers voorspelden
zelfs dat verschillen tussen mensen er niet langer toe zouden doen,
omdat gender, etniciteit, leeftijd en andere identiteitsfactoren online
niet van belang waren. In de praktijk blijkt dit genuanceerder te
liggen. In dit college wordt gekeken hoe jongeren zichzelf online
representeren. De focus ligt daarbij op de profielen die jongeren
maken op populaire media als Facebook, Twitter en WhatsApp. Hoe
gebruiken jongeren hun profielfoto, achtergrondfoto en bio om een
bepaalde identiteit, een bepaald "zelf", neer te zetten? Welke aspecten
van hun identiteit benadrukken ze en hoe doen ze dat? Expliciete
aandacht gaat naar de sociale en culturele normen die hierbij een rol
spelen en hoe die normen worden bevestigd, maar ook omzeild en
uitgedaagd.
College 5) Van Del tot Dame: Heropvoeding en 'jezelf worden' in de
20e en 21 eeuw
1 oktober 2014, drs. Saskia Bultman (Geschiedenis)
Dit college zoomt eerst in op het 20e eeuwse Rijksopvoedingsgesticht
voor meisjes te Zeist. De heropvoeding van de daar geplaatste, als
'zedeloos' beschouwde meisjes - vooral afkomstig uit de lagere
klassen - gold als geslaagd als zij zich 'verbeterden'. Dat wil zeggen:
als zij zich
aanpasten aan de normen voor vrouwelijkheid van hun opvoeders, die
uit de midden- en hogere klassen afkomstig waren. Ook wanneer in
de jaren '50 die heropvoeding geherdefinieerd wordt in termen van
'zichzelf leren zijn', blijven deze doelstellingen bestaan en worden de
meisjes nog steeds geacht zich te conformeren aan bepaalde normen.
Een vergelijkbaar fenomeen is in onze tijd op TV te zien: in
programma's als Dames in de Dop en vanaf 2011 zelfs Dames en
Heren in de Dop - worden 'moeilijk opvoedbare' jongeren tot 'dames'
127
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
en 'heren' heropgevoed. In dit college zal een vergelijking worden
getrokken tussen de heropvoeding van jongeren in gestichten in de
twintigste eeuw en heropvoeding als televisie-entertainment in de
eenentwintigste eeuw. We zullen zien dat het idee van 'zichzelf
worden' door zich te conformeren aan de gender-specifieke normen
van een opvoedende middenklasse nog steeds geldt. Wat voor
heropvoedings- en zelfontplooiingsidealen golden en gelden er voor
meisjes en jongens?
College 6) Transseksualiteit: ware sekse of Extreme Makeover?
8 oktober 2014, dr. Geertje Mak (Geschiedenis)
Eén van de meest radicale vormen van Makeover is die van vrouw
naar man, of omgekeerd. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw
kunnen mannen die zich vrouw voelen of vrouwen die zich man
voelen een operatie en bijbehorende hormoonbehandeling en therapie
ondergaan, om tot slot helemaal tot de andere sekse te behoren. Zulke
mensen worden aangeduid als transseksuelen, of tegenwoordig ook
wel met het bredere begrip 'transgenders'. Omdat de diagnose van
'genderdysforie' tegenwoordig soms al op jonge leeftijd - voor de
pubertijd - wordt gesteld, wordt de behandeling steeds volmaakter.
Wat betekenen deze praktijken voor het denken over sekse en gender
in het algemeen? Hoe verhoudt psychische sekse zich eigenlijk tot
lichamelijke sekse? Op welke wijze stelt men genderdysforie vast, en
hoe verhoudt het zich tot homoseksualiteit (v/m)? Hoe ging men in
het verleden - toen operaties en hormoonbehandelingen nog niet
mogelijk waren -met zulke gevallen om? Voor dit college bereiden
we ons voor met delen uit een onlangs uitgezonden aflevering van het
wetenschapsprogramma Labyrint: 'De zoektocht naar de ware sekse'
(inclusief de discussie achteraf op internet), en delen een film uit over
Iraanse transseksuelen.
College 7) De ideale man. Stijl, smaak en seksuele identiteit in de
extreme makeover
15 oktober 2014, dr. Stefan Dudink (Seksualiteitsstudies)
In de mediacultuur van extreme makeovers en in de bredere cultuur
van lichaamsverbetering worden de verschillen tussen de seksen vaak
benadrukt en vergroot. Soms lijken echter traditionele noties van
mannelijkheid en vrouwelijkheid te worden ondermijnd. Dat is
bijvoorbeeld het geval in makeover shows waarin homoseksuele
mannen het lichaam en uiterlijk van heteroseksuele mannen aan een
transformatie onderwerpen. In deze programma's nemen
heteroseksuele mannen de 'vrouwelijke' positie in van een imperfect
lichaam dat door mannenhand verbeterd moet worden en verschijnen
homoseksuele mannen als 'echte' mannen, voorzien van autoriteit en
scheppend vermogen. In dit college gaan we na of en in hoeverre
deze programma's traditionele noties van sekse en seksualiteit
ondermijnen. We doen dat via een analyse van de betekenis van
homoseksualiteit in het narratief van makeover shows: wat is de
128
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
plaats van homoseksualiteit en van homoseksuele mannen in het
verhaal van transformatie dat makeover shows vertellen? Deze
analyse wordt ingebed in een bredere geschiedenis van
homoseksualiteit in de westerse cultuur, en in het bijzonder van de
historische verhouding tussen homoseksualiteit en stijl. Daarnaast
gaan we na wat de transformatie van heteroseksuele mannen door
very gay experts op het gebied van stijl en goede smaak ons vertelt
over de betekenis van heteroseksualiteit in onze cultuur. Verkeert
heteroseksualiteit in een crisis en moeten homoseksuele mannen die
verhelpen?
College 8) ) Het volmaakte lichaam als belofte van geluk
22 oktober 2014, dr. Grietje Dresen (Filosofie, Theologie &
Religiestudies)
Vervolmaking van het lichaam is geen moderne droom. Ook de
meeste religies beogen een restyling van het lichaam, gekoppeld aan
hun heilsopvatting. In traditionele godsdiensten en zeker in het
christendom stond die omvorming van het lichaam in het teken van
de verwachting dat het ware geluk, het ware heil nà dit (aardse) leven
komt. De belangrijkste rituelen, maar ook alledaagse religieuze
praktijken waren bedoeld om het lichaam om te vormen en aldus voor
te bereiden op het uiteindelijk heil. Het lichaam werd in dit proces
van religieuze omvorming dus niet genegeerd. Integendeel: het ideale,
zondeloze lichaam werd als het ware 'ingeschreven' in het eigen,
'zondige' vlees. Na de dood wachtte de vervolmaking hiervan, in de
vorm van de wederopstanding van het lichaam. Het eeuwig leven
werd dus uitdrukkelijk als een (verbeterd) lichamelijk bestaan gezien!
In onze tijd geloven de meeste westerse mensen niet meer in zo'n
lichamelijk voortbestaan. En ons 'heil' zien we liever vandaag dan
morgen tegemoet. Maar nog steeds wordt geluk geassocieerd met het
verwerven van het ideale lichaam. Die verplaatsing van het
vervolmaakte lichaam van de hemel naar de aarde maakt de
praktijken van disciplinering en omvorming echter niet minder
ingrijpend. Wat nu getransformeerd moet worden is het 'stof', de
materie waaruit we gemaakt zijn; te transformeren via modes, makeup en zo nodig het mes.
Belangrijke overige info :
Tijdstip: 1e semester, blok 1 (week 36-43), woensdag 15.45-17.30
uur
Plaats: Linnaeusgebouw, LIN 3
Aantal studiepunten: 5 EC
Onderwijsvorm: Hoorcollege (audio-opnames van de colleges komen
op Blackboard)
Onderwijsniveau: post-propedeuse
Toetsingsvorm: Schriftelijk tentamen (Multiple Choice)
Literatuur: cd-rom met geselecteerde artikelen is een week voor
aanvang van het college ter inzage op de
129
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
documentatieafdeling,Th.v.Aquinostraat 4.00.45a.
Informatie : Institute for Genderstudies, Th.v. Aquinostraat 4.00.45,
email:[email protected] of www.ru.nl/genderstudies
Coördinatie:
Dr. Grietje Dresen, Faculteit Filosofie, Theologie &
Religiewetenschappen, Erasmusplein 1, kmr.
14.20, tel. 024-3612488. E-mail: [email protected]
Inschrijving: via https://portal.ru.nl/home, code: SOW-VSB9207.
Inschrijving is pas mogelijk v.a. 10 augustus!
Tentamen: wo. 5 november 2014, 15.45 - 18.30. Herkansing: woe.
21 jan. 2015, 15.45 - 18.30 uur.
Overige keuzevakken
Criminaliteit en veiligheidsbeleid
Cursuscode
EC
Opleidingen
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docent
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
130
JUR-4CRIVEIL
7
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bedrijfskunde, Economie en
Bedrijfseconomie, GPM, Politicologie
tweede semester
Het tentamen vindt schriftelijk plaats, tenzij daarover anders wordt
besloten (bijvoorbeeld op basis van het aantal studenten). Nadere
mededelingen hierover volgen zo spoedig mogelijk na de start van het
vak.
Nederlands
Aalst, prof. dr. A.J. van der
prof. dr. ir. J.B. Terpstra
Voorkenniseisen voor het volgen van onderwijs:
Studiepunten: 160 EC aan bachelorvakken
Voorkenniseisen voor het afleggen van tentamens:
Volledige bachelor afgerond.
Gegeven het deels interactieve karakter van het vak wordt van
studenten bij dit vak een actieve opstelling en betrokkenheid
verwacht. Dit houdt onder meer in dat van studenten die dit vak
volgen, wordt verwacht dat zij bij alle bijeenkomsten aanwezig zijn,
dat zij per keer de voorgeschreven literatuur hebben gelezen, dat zij
zich aan afspraken houden over het voorbereiden van vragen en
inleveren van werkstukken en dat zij tijdens de bijeenkomsten actief
meedoen aan discussie en gesprek.
Het onderwijs in dit vak heeft in de eerste plaats als doel kennis en
informatie aan studenten over te dragen met betrekking tot de
genoemde ontwikkelingen. In de tweede plaats wil het vak een
bijdrage leveren aan een kritische reflectie van studenten over deze
ontwikkelingen en over de mogelijke gevolgen hiervan.
In het vak 'Criminaliteit en veiligheidsbeleid' staan de ontwikkelingen
KEUZEVAKKEN EN OVERIG AANBOD
Literatuur
centraal die zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan in de
geïnstitutionaliseerde reacties op criminaliteit en maatschappelijke
onveiligheid, zowel van publieke, als private partijen. Daarbij gaat het
zowel om de feitelijke ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan,
als om verklaringen en interpretaties voor deze ontwikkelingen. Zo
wordt onder meer ingegaan op veranderingen in organisatie van de
veiligheidszorg, het ontstaan van nieuwe taak- en
verantwoordelijkheidsverdelingen, het gebruik van
buitengerechtelijke instrumenten en de groeiende aandacht voor het
slachtoffer, het gebruik van nieuwe technologieën van preventie en
toezicht en de ontwikkeling naar een harder en strikter optredende
overheid. Aandacht wordt ook geschonken aan relevante concepten
als controlecultuur en veiligheidsutopie. In het vak komt ook aan bod
hoe het zit met de waarborgen voor het publieke karakter van de
veiligheidszorg.
Het vak is relevant voor studenten strafrecht en verder voor studenten
(zowel van rechten, als van andere opleidingen, zoals sociologie,
beleidswetenschap of orthopegagogiek) die zich meer willen
verdiepen in het veld van veiligheidszorg en veiligheidsbeleid of daar
in hun latere beroepsuitoefening mee te maken krijgen.
In vergelijking met het vak Criminologie, waar de nadruk vooral ligt
op beschrijving en verklaring van criminaliteit, gaat het in dit vak
meer om de geïnstitutionaliseerde reacties op criminaliteit en de
veranderingen die zich daarin voordoen.
De voorgeschreven literatuur voor dit vak bestaat uit een aantal
artikelen (studiehandleiding) 'Criminaliteit en Veiligheidsbeleid' (een
week voor het eerste college te downloaden vanaf blackboard).
131
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Wijsgerige ethiek - verkorte bachelor
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docent
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
Literatuur
132
FTR-FIBAV211
5
Filosofie, Facultaire Unie Filosofie en Theologie, Minorgids,
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, GPM, Politicologie
verkorte bachelor
Schriftelijk tentamen. Studenten die het vak voor 6 ec in het kader
van een minor doen en daarvoor extra ecs nodig hebben, krijgen een
extra opdracht en leveren die in uiterlijk op de datum van het
tentamen.
Nederlands
Aalst, prof. dr. A.J. van der
prof. dr. P.J.M. van Tongeren
Nee
Het verwerven van elementaire kennis van de belangrijkste
problemen, begrippen en theorieen uit de geschiedenis van de
wijsgerige ethiek, en van de vaardigheid om morele aspecten in de
alledaagse morele ervaring te onderkennen, en met behulp van de
besproken begrippen en theorieen te verwoorden, te analyseren en te
interpreteren.
In een gang door de geschiedenis van de filosofie, van Plato tot
Levinas via -onder meer- Aristoteles, de Stoa, Augustinus, Thomas
van Aquino, Thomas Hobbes, Immanuel Kant, John Stuart Mill,
Søren Kierkegaard en John Rawls, worden de belangrijkste
problemen, begrippen en theorieën uit de geschiedenis van de
wijsgerige ethiek besproken.
Een groot deel van de geschiedenis van de ethiek zal in gesproken
vorm, op cd's en/of via een audio-stream op Blackboard beschikbaar
worden gesteld. Studenten dienen deze zelf te beluisteren; het
verdient aanbeveling de opnames aan te schaffen (Boekhandel
Roelants geeft studenten ruime korting op de cd's)
Daarnaast wordt een reader met primaire teksten samengesteld (en via
de Dictatencentrale beschikbaar gesteld), waarover de student dient te
beschikken
Voorts moet de student zelf kunnen beschikken over de tekst van
Plato's Politeia, boek I en Im. Kants Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten
PRE-MASTERS
Pre-masters
Pre-master voor hbo-instromers
Studenten die een hbo-opleiding op het gebied van organisatie en management hebben
afgerond kunnen, wanneer zij aan de vereisten voldoen, worden toegelaten tot een speciaal
programma, de pre-master voor hbo-instromers. Studenten die slagen voor de pre-master
ontvangen een certificaat dat hen in staat stelt in te stromen in de masteropleiding.
Het programma van de pre-master voor hbo-instromers beslaat 60 EC en duurt een jaar, te
beginnen met september. Studenten schuiven aan bij tweede- en derdejaars studenten van het
universitaire bachelorprogramma. Sommige cursussen zijn Nederlandstalig, andere zijn
Engelstalig.
Blok
Cursusnaam
Taal
EC
1
Strategic Human Resource Management
NL/E
6
1
Methods of Research and Intervention
E
6
1+2
Kwalitatieve onderzoeksmethodologie
NL
6
2
Organisatieontwerp
NL
6
2
Statistics
E
6
3
Strategie
NL
6
3
Kwantitatieve onderzoeksmethodologie
NL
6
3+4
Business Analysis for Responsible Organizations
E
6
4
Marketing
E
6
4
Organization and Environment
E
6
Coördinator van het hbo-pre-masterprogramma is dr. N. Migchels, T: (024) 361 16 13, E:
[email protected].
Voorwaarden voor toelating
Om toegelaten te worden tot de pre-master moet je
• een goed aansluitende hbo-vooropleiding hebben gedaan
• met cijfers kunnen aantonen dat je een goede student bent.
Goed aansluitende vooropleidingen
Als student moet je een vooropleiding hebben die je goed voorbereidt op een van onze
masterspecialisaties: Strategy, Marketing, International Management, Strategic Human
Resource Management, Organizational Design & Development, of Business Analysis and
Modelling. Goed aansluitende opleidingen zijn:
• Accountancy
• Bedrijfseconomie
• Bedrijfskundige Informatica
• Commerciële Economie
133
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Communicatie
Facility Management
Financial Services Management
Hotel Management
International Business and Languages
International Business and Management Studies
Logistieke Economie
Management Economie en Recht
P & A / P & O / AMA
Small Business
Technische Bedrijfskunde.
Als jouw hbo-opleiding niet in de bovengenoemde opsomming staat, dan kun je alleen in het
eerste jaar van de bacheloropleiding beginnen. De studie duurt dan in totaal vier jaar
(bachelor + master). Kijk voor meer informatie over het vierjarig programma en
toelatingseisen in de bachelorbrochure bedrijfskunde of neem contact op met de
studieadviseur dhr. ir. Lucas Meijssen, T: (024) 361 17 47, E: [email protected].
Wanneer je denkt dat je vooropleiding gelijksoortig is met een van de hierboven genoemde
programma's, dan kun je een verzoek aan de Examencommie bedrijfskunde richten, maar
alleen als aan alle andere vereisten voor inschrijving is voldaan. Brieven - met alle verlangde
documentatie - kunnen worden gestuurd naar Examencommissie bedrijfskunde, t.a.v. drs. M.
Zuil, Postbus 9108, 6500 HK Nijmegen.
Goede cijfers
Je wordt toegelaten wanneer je in je cijferlijst voor de vakken van de laatste twee jaar van je
hbo-opleiding gemiddeld 7,5 of meer hebt behaald. Voor het aantonen van een ongewogen
gemiddelde van 7,5 of meer is het noodzakelijk om een officieel document met stempel in te
leveren, waarin dit behaalde gemiddelde bevestigd wordt door een medewerker van je hboopleiding.
Een andere mogelijkheid is om een GMAT-test te doen en daarvoor minimaal een score van
600 te behalen.
Je hebt dus twee verschillende opties om toegelaten te worden tot de premaster.
De GMAT
Informatie over de GMAT (de test zelf, registratie, procedures) kun je vinden op:
http://www.gmat.com/ en mba.com/mba/takethegmat. Deze websites informeren je hoe je je
moet registreren en hoe je de test kunt maken. Je kunt je ook registreren door te bellen +44
(0) 161 855 7219. De testresultaten ontvang je ongeveer twee weken na het afleggen van de
test.
De GMAT-uitslag en het inschrijfformulier dienen vóór 1 september bij de Radboud
universiteit aangeleverd te zijn.
134
PRE-MASTERS
Het is aan te raden je heel grondig voor te bereiden op de GMAT. Allerlei soorten
oefenmateriaal en voorbereidingstips kun je vinden op testprepreview.com/. Er zijn ook
verschillende goede boeken beschikbaar, bijvoorbeeld 'Cracking the GMAT', The Princeton
Review, met veel voorbeelden. De Radboud universiteit geeft geen begeleiding bij de
voorbereiding op de test of bij de test zelf. Je moet als student ongeveer $ 300 examengeld
betalen. Dit is voor je eigen rekening. Vermeld wanneer je je aanmeldt onze institutionele
code: V2C-ZB-50. Op deze manier ben je direct bij ons bekend en hoef je geen extra moeite
te doen om ons je testresultaten toe te sturen.
Registratieprocedure
1. Check of je aan alle voorwaarden voldoet.
2. Stuur het 'ik ben geïnteresseerd' formulier in vóór 10 augustus. Met dit formulier ben je
geregistreerd als belangstellend student en ontvang je meer specifieke informatie wanneer
die er is.
3. Ga naar http://www.studielink.nl/ en registreer je. Je vindt je pre-master onder de
Bachelor Bedrijfskunde= Business Administration. Het vakje eerstejaars staat altijd
automatisch aangevinkt en dit moet je uitvinken. Meld je vervolgens aan als hogere jaars
student. Ga naar Aangepast Programma en kies vervolgens voor PM (pre-master).
- een copie van je hbo-cijferlijst. Indien van toepassing tevens een officieel document
met stempel ter bevestiging van een behaald ongewogen gemiddelde van 7,5 of meer
over de laatste twee jaar van je hbo-opleiding
- indien van toepassing: het bewijs dat je de GMAT hebt gedaan en je score
- een copie van je hbo-diploma (niet later gedateerd dan 31 augustus van het jaar dat je
wilt komen).
4. Om een Toelatingsbrief voor de pre-master te ontvangen, moet je een schriftelijk verzoek
sturen naar de Examencommissie Bedrijfskunde, t.a.v. de secretaris, Postbus 9108, 6500
HK Nijmegen. Sluit bij dit verzoek in:
5. Let op dat je vóór eind augustus ingeschreven staat op de universiteit (registratie als
student) en dat er er een speciale introductiedag is voor hbo-instromers.
Geldigheid van tentamens
Tentamens in het pre-masterprogramma voor HBO-instromers die met goed gevolg zijn
afgelegd, verliezen hun geldigheid na verloop van twee jaren na de tentamendatum, indien
binnen deze termijn het pre-masterprogramma niet met goed gevolg is afgerond.
Toelating tot de master
Wanneer je alle tentamens van de pre-master behaald hebt, ontvang je een certificaat
waarmee toegang hebt tot de master. Je moet hiervoor echt alle tentamens met een voldoende
(6 of meer) hebben afgesloten. Heb je nog niet alle tentamens behaald en maximaal twee
vakken open, dan heb je wel recht op toegang tot de master, maar slechts op zeer beperkte
schaal. Zie hiervoor de algemene paragraaf over toelating tot de master.
Verdere vragen?
Voor vragen over registratie kun je contact opnemen met de balie van Studentenzaken,
Comeniuslaan 4, Nijmegen, T: (024) 361 23 45, E: [email protected].
135
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Als je wat voor andere vragen ook hebt, vraag het de studieadviseur, Remke Friesen, T: (024)
361 18 34, E: [email protected].
Pre-master voor wo-instromers
De opleiding bedrijfskunde kent de pre-master voor wo-instromers als apart
schakelprogramma voor studenten met een universitaire bachelordiploma (niet van
bedrijfskunde of van economie met traject bedrijfseconomie) die willen instromen in de
masteropleiding business administration. Als universitaire instromer dien je onderstaand
vakkenpakket te behalen.
Het betreft hier aanschuifonderwijs. Worden de vakken behaald, dan ontvang je een
certificaat dat toegang geeft tot een van de specialisaties van de master business
administration. Je ontvangt geen bachelordiploma bedrijfskunde, want het betreft een verkort
programma, toegespitst op de voorbereiding voor het masterprogramma. Heb je nog niet alle
tentamens behaald en maximaal twee vakken open, dan heb je wel recht op toegang tot de
master, maar slechts op zeer beperkte schaal. Zie hiervoor de algemene paragraaf over
toelating tot de master.
Je moet in elk geval een bachelor- of masterdiploma van je studie van eerste inschrijving te
hebben behaald voordat je de master business administration in mag.
Het instroomprogramma bevat een aantal methodevakken en een aantal inhoudelijke vakken
die een brede basis geven op het gebied van de verschillende masterspecialisaties. In het
totaal omvat het 60 EC.
De methodevakken omvatten 24 EC. Het zijn:
• Methods of Research and Intervention (6 EC)
• Qualitative Research Methods (6 EC)
• Statistics (6 EC)
• Quantitative Research Methods (6 EC).
De inhoudelijke vakken omvatten 36 EC. Het zijn:
• Strategic Human Resource Management (6 EC)
• Organization Design (6 EC)
• Strategy (6 EC)
• Accounting (6 EC)
• Marketing (6 EC)
• Organization and Environment (6 EC).
Voor informatie over toelating, inschrijving en vrijstellingen en verdere informatie kun je
contact opnemen met de studieadviseur mw. R. Friesen, K: TvA 3.1.13, T: (024) 361 18 34 /
361 59 25, E: [email protected].
136
PRE-MASTERS
Pre-master for students from abroad
An academic Bachelor degree in business administration
Are you interested in our Master programme, but do you not yet fulfill its admission
requirements? Radboud University Nijmegen, offers a pre-master programme in Business
Administration designed to prepare students to enter the Master. This pre-master programme
is equipped for international students (students who had their education abroad), and is
completely English taught (one year; 60 EC).
To be admitted to the programme of the pre master, you need to have a bachelor's degree in
business administration from a vocational university/university of applied sciences. This
degree should be comparable to a Dutch HBO (vocational) Bachelor degree.
Admission to the programme of the pre-master is also granted if you have obtained a
bachelor's or master's degree (B Sc) from a research university in another field (this degree
should at least be comparable to the Dutch B Sc degree).
In both cases, an additional GMAT > 600 is required.
English language
In order to take part in the programme, you need to have a sufficient level of English. This
requirement has been satisfied when the student:
• has a TOEFL (iBT) score of > 90 (internet based), with subscores not lower than 22, or
• has a IELTS score of > 6.5, with subscores not lower than 6.5, or
• has a Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) or Proficiency in English
(CPE), with a mark of at least C.
Certificates may not be older than two year. No other certificates are accepted.
Please note that admission to the pre-master is limited: only 50 students can be
admitted. Admission is granted on a first come first served basis.
The programme is structured as follows:
English taught pre-master programme, course overview 2014-2015
Period
Course
ECs
1
Strategic Human Resource Management
6
1
Methods of Research and Intervention
6
1+2
Qualitative Research Methods
6
2
Organization Design
6
2
Statistics
6
3
Strategy
6
3
Quantitative Research Methods
6
3+4
Project Business Analysis for Responsible Organizations
6
4
Marketing
6
4
Organization and Environment
6
137
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Further Questions?
For questions about registration and tuition fee you can contact the Student Information
Desk , Comeniuslaan 4, Nijmegen, T: (024) 361 23 45, E: [email protected].
If you have any other questions, please contact the study advisor, Ms. Remke Friesen,
[email protected].
Toelatingsregeling voor studenten economie met traject
bedrijfseconomie
Studenten met een bachelor economie en bedrijfseconomie met traject business economics
kunnen na het voltooien van een minor instromen in de master business administration. Deze
minor bestaat uit:
• voor Marketing: de cursussen Marketing, Strategie en Systeemtheorie
• voor Strategic Management: de cursussen Marketing, Strategie en Systeemtheorie
• voor International Management: de cursussen Marketing, Strategie en Systeemtheorie
• voor Organizational Design & Development: de cursussen Marketing, Strategie,
Organisatieontwerp en Systeemtheorie
• voor Strategic Human Resource Management: de cursussen Marketing, Strategie,
Strategic Human Resource Management en Systeemtheorie
• voor Business Analysis and Modelling: de cursussen Marketing, Strategie, Business
Analysis for Responsible Organizations en Systeemtheorie.
138
RECHT EN MANAGEMENT
5 Recht en Management
Plusstudie of dubbelstudie?
Studenten die rechten én bedrijfskunde interessant vinden, kunnen kiezen voor de plusstudie
Recht en Management of voor de dubbelstudie Recht en Management. Bij de plusstudie
Recht en Management volg je naast de vakken van je rechtenstudie een vijftal extra vakken
bedrijfskunde. Voor verdere informatie over deze plusstudie zie de website van de
rechtenfaculteit www.ru.nl/rechten. Dit hoofdstuk gaat verder uitsluitend in op de
dubbelstudie Recht en Management.
Het curriculum van Recht en Management
Curriculum 2014-2015 schakelprogramma recht en management
Semester 1.1
Nederlands recht*
Bedrijfskunde
EC
Inleiding tot de rechtswetenschap 1 + mentoraat
9
Privaatrecht
6
Staats-en bestuursrecht
9
SVA
4
Inleiding internationaal en Europees recht
5
Inleiding in de bedrijfskunde 1
6
Inleiding in de bedrijfskunde 2
6
Straf- en strafprocesrecht incl. Rota Criminalis
10
Privaatrecht
4
Rechtsfilosofie
4
Inleiding internationaal en Europees recht
5
Inleiding tot de rechtswetenschap 2: academische vaardigheden
4
Onderzoeks- en interventiemethodologie A (R&M)
6
Staatsrecht
7
Bestuursrecht 1
7
Straf(proces)recht I
8
Belastingrecht
5
Systeemtheorie
6
Staatsrecht
7
Semester 1.2
Nederlands recht*
Bedrijfskunde
Semester 2.1
Nederlands recht*
Bedrijfskunde
Semester 2.2
Nederlands recht*
139
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Bestuursrecht 2 incl. Rota Administrativa
7
Straf(proces)recht II
7
Onderzoek- en interventiemethodologie B
6
Strategie
6
Accounting
6
Burgerlijk recht 1
11
Burgerlijk procesrecht
6
Europees mededingingssrecht en intellectuele eigendom
7
Rota Carolina
1,5
Kwalitatieve onderzoeksmethodologie
6
Burgerlijk recht 2
15
Geschiedenis van het privaatrecht
6
Ondernemingsrecht
8
Rota Carolina
1,5
Kwantitatieve onderzoeksmethodologie
6
Marketing (voorsorteervak tbv masterspecialisaties Marketing en
Strategic Management, eventueel ook voor de masterspecialisatie
International Management)
of
Business Analysis for Responsible Organizatons (voorsorteervak
voor de masterspecialisatie Business Analysis and Modelling)
6
Recht, arbeid en management
7
Master Rechten
23
Strategic Human Resource Management (voorsorteervak tbv
masterspecialisatie SHRM)
of
Organisatieontwerp (voorsorteervak tbv masterspecialisatie
Organizational Design & Developement)
Een van deze twee vakken of Marketing uit 3.2 voor de
masterspecialisatie IM
6
Nederlands recht*
Master Rechten
30
Bedrijfskunde
Organization and Environment
6
Project Bedrijfskunde
6
Bedrijfskunde
Semester 3.1
Nederlands recht*
Bedrijfskunde
Semester 3.2
Nederlands recht*
Bedrijfskunde
Semester 4.1
Nederlands recht*
Bedrijfskunde
Semester 4.2
Verantwoordelijk hoogleraar: prof. dr. Y.W.M. Benschop
140
RECHT EN MANAGEMENT
Coördinator mw. dr. C.P. Peters
T: (024) 361 18 56
E: [email protected]
* Het deel van Nederlands recht in het curriculum van R&M is onder voorbehoud.
Opmerkingen bij het studieschema
•
•
In semester 3.2 of semester 4.1 volgen de studenten één zogenaamd voorsorteervak. De
voorsorteervakken zijn: Organisatieontwerp voor de masterspecialisatie Organizational
Design & Development, Marketing voor de masterspecialisaties Strategic Management
en Marketing, en Strategic Human Resource Management voor de masterspecialisatie
Strategic Human Resource Management. Voor de masterspecialisatie International
Management dient een van de drie voorsorteervakken gevolgd te worden. Voor de
masterspecialisatie Business Analysis and Modelling dient het voorsorteervak Business
Analysis for Responsible Organizations te worden gevolgd.
De allerbeste voorbereiding op de masterspecialisatie International Management is het
voorsorteervak 'Marketing' in combinatie met een extra vak, te weten Strategic Human
Resource Management danwel het keuzevak International Management. Voor de goede
orde: dat extra vak is dus niet verplicht, maar het wordt geadviseerd om, als je nog wat
tijd over hebt, het er bij te doen.
Toelatingsregelingen
Toelating tot het tweede studiejaar
Studenten van de dubbelstudie R&M worden eind augustus (aan het begin van het nieuwe
studiejaar) toegelaten tot de tentamens van de bedrijfskundevakken uit het eerste semester
van het tweede studiejaar (Systeemtheorie) en navolgende bedrijfskunde-cursussen van het
schakelprogramma R&M indien aan de twee volgende voorwaarden is voldaan:
• als alle vakken uit de propedeuse rechten zijn behaald
• én de vakken Inleiding bedrijfskunde 1 en 2 en Onderzoeks- en interventiemethodologie
A voor R&M van bedrijfskunde met goed gevolg zijn afgerond.
In afwijking van het voorafgaande hebben studenten eind augustus (aan het begin van het
nieuwe studiejaar) ook toegang tot de tentamens van bedrijfskunde-cursussen van het tweede
studiejaar indien zij na deelname aan de herkansingen niet meer onvoldoende resultaten
hebben dan eenmaal het cijfer vijf (5). Dit betekent dat studenten met één cijfer lager dan vijf
(5) of studenten met meer dan één vijf (5) eind augustus niet worden toegelaten tot het tweede
jaar. Zij mogen dan zolang ze niet voldoen aan de criteria niet deelnemen aan de tentamens
van bedrijfskunde-cursussen van semester 2.1 van het programma R&M of aan tentamens
van navolgende bedrijfskunde-cursussen van dit programma.
Toelating tot de master
Studenten Recht en Management worden toegelaten tot de masteropleiding business
administration indien:
141
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
•
•
•
een bachelordiploma Nederlands recht is behaald
en de cursus Recht, arbeid en management (van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid) is
behaald
en het gehele schakelprogramma Recht en Management met goed gevolg is doorlopen. In
2014-2015 bestaat een zeer beperkte toegang tot het masterprogramma wanneer studenten
nog maximaal twee vakken open hebben staan, zie de algemene paragraaf over toelating
tot de master. Tot die twee cursussen mogen in elk geval niet het Project bedrijfskunde en
het voorsorteervak behoren.
Studieadviseurs
Voor vragen over de dubbelstudie recht en management kan contact worden opgenomen met
één van de studieadviseurs.
Studieadviseur Faculteit der Managementwetenschappen:
Dhr. ir. Lucas Meijssen
K: TvA 3.0.39
T: (024) 361 17 47
E: [email protected]
Afspraken via de balie van het studielandschap van de Faculteit der
Managementwetenschappen, T: (024) 361 59 25.
Studieadviseur Faculteit der Rechtsgeleerdheid:
Drs. Merlijn Sutmuller
T: (024) 361 23 04
E: [email protected]
Voor de tijdstippen van telefonische spreekuren en inloopspreekuren zie
http://www.ru.nl/rechten/studenten/studie-info-0/studieadvisering/. Afspraken buiten deze
uren via de balie van het bureau onderwijs van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, T: (024)
361 23 08.
Cursusbeschrijvingen
Inleiding in de bedrijfskunde 1
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
142
MAN-BIN001A
6
Bedrijfskunde
Ba 1 en schakelprogramma R&M
Blok 1
Schriftelijk tentamen en opdrachten (zowel online als in
werkgroepen)
Nederlands
Peters, dr. C.P.
RECHT EN MANAGEMENT
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
prof. dr. R. ten Bos, dr. C.P. Peters
Geen.
Nee
De leerdoelen kunnen worden onderscheiden in kennis, toepassing en
reflectie
Kennis
Na afloop van de cursus heeft de student kennis van de
basisbegrippen, theorieën en debatten op het terrein van de
bedrijfskunde, in het bijzonder op het gebied van management
theorieen en organizational behavior. De student heeft kennis van de
bijdragen die verschillende disciplines leveren aan de
bedrijfswetenschappen en heeft kennis van de geschiedenis van de
bedrijfskunde.
Toepassing
De student is in staat om met de aangereikte begrippen, modellen en
theorieen organisaties, hun interne omgeving en processen te
analyseren
Reflectie
De student is in staat om kritisch te reflecteren op de theoretische en
practische waarde en bruikbaarheid van de aangereikte begrippen,
theorieen en modellen.
De algemene doelstelling van waarschijnlijk elke Inleiding in de
Bedrijfskunde 1 is studenten bekend maken met, inleiden in en
interesse bijbrengen voor het brede vakgebied van de bedrijfskunde,
opdat studenten aan het eind van het semester een goed beeld hebben
van dit vakgebied en kunnen beoordelen of de studie hen aanspreekt,
en de opleiding kan beoordelen of de student het vereiste niveau
heeft.
Specifiek voor Nijmegen geldt dat in deze Inleiding voor het eerst
voor studenten de Nijmeegse benadering van dat brede vakgebied der
bedrijfskunde zichtbaar zal zijn. Een benadering die zich kenmerkt
door een integrale visie op bedrijfskundige problemen en door een de
sociaal-wetenschappelijke benadering van organisaties. In de
Inleiding zal de bedrijfskunde bovendien gepresenteerd worden als
een wetenschappelijke interdiscipline die voor haar kennis en kunde
put uit diverse andere gerelateerde vakgebieden, zoals de economie
en de psychologie.
De cursus is niet gekoppeld aan een bepaald academisch specialisme.
De cursus wil geen inleiding zijn in Marketing, Strategie, Strategisch
Personeelsmanagement, Kennis- en Informatiemanagement of
Analyse, Ontwerp en Verandering van Arbeidsorganisaties. De cursus
wil -integendeel- vanuit de filosofie van de Nijmeegse opleiding
bedrijfskunde juist de nadruk leggen op de onderlinge verwevenheid
van al deze aspecten en functies en wil een integrale visie
presenteren.
Evenmin is de cursus gericht op het bijbrengen van vaardigheden
voor een algemene of functionele managementpositie, zoals algemeen
143
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literatuur
144
directeur, financieel directeur, accountmanager, marketing manager,
logistiek manager of hoofd personeelszaken. Eerder is ook deze
cursus gericht op het bijbrengen van kennis en vaardigheden die voor
de op te leiden bedrijfskundig onderzoeker of bedrijfskundig
professional onontbeerlijk zijn.
De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkgroepbijeenkomsten. De
werkgroepdocenten worden later bekend gemaakt.
• Buelens, M. Sinding, K. & Waldstrom, C. (2011). Organizational
Behaviour. 4th edition. McGraw Hill Higher Education.
ISBN: 9780077129989
• diverse academische teksten
RECHT EN MANAGEMENT
Inleiding in de bedrijfskunde 2
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docent
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
MAN-BIN002A
6
Bedrijfskunde
Ba 1
Blok 2
Schriftelijk tentamen en opdracht
Nederlands
Migchels, dr. ir. N.G.
dr. ir. N.G. Migchels
Geen.
Ja
Naast kennis van de belangrijkste thema's en hun theoretische
achtergronden, komt ook toepassing en beoordeling aan te orde. Dat
houdt dus in dat, uitgaande van een concreet probleem, de context [en
integratie met andere concepten] van belang zijn evenals het
vermogen om een keuze met argumentatie te onderbouwen.
Secundaire leerdoelen kunnen worden onderscheiden in termen van
kennis, toepassing, reflectie, communicatie- en leervaardigheden.
Kennis
Na afloop van de cursus heeft de student kennis van de
basisbegrippen, theorieën en debatten op het terrein van strategie en
marketing
• Kennis verwerven over basisconcepten uit het vakgebied van de
strategie en marketing.
• Kennis verwerven over hoe deze concepten kunnen worden
gebruikt om marktgerichte organisaties te beschrijven en te
besturen in een veranderende omgeving.
• Kennis van de invloed van de ondernemer op de aansturing van
een bedrijf.
• Met eigen woorden correct kunnen weergeven van begrippen,
theorieën en zienswijzen op het gebied van strategie, marketing
en ondernemerschap.
Toepassing
De student is in staat om met de aangereikte begrippen, modellen en
theorieën organisaties, hun externe omgeving en processen te
analyseren en passende adviezen daarop te formuleren. Dit vindt
plaats door:
• De basisconcepten te benoemen in een praktijkopdracht;
• Basisconcepten te gebruiken om in een concrete bedrijfssituatie
uit te werken;
• Studenten kennen de factoren die een rol spelen in het bepalen
van de marketing en strategie.
• Vaardigheden te leren in het analyseren van bedrijfsgegevens en
145
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
het trekken van conclusies daaruit.
Studenten kunnen in samenwerking met andere studenten een
opdracht uitwerken en dit verwerken tot een leesbare tekst.
Communicatie
· Studenten zijn in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te
brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten.
· Studenten zijn in staat om in teamverband te communiceren,
overleggen en op een constructieve wijze consensus te bereiken.
Reflectie
De student is in staat om kritisch te reflecteren op de theoretische en
praktische waarde en bruikbaarheid van de aangereikte begrippen,
theorieën en modellen:
• leren zich kritisch te verhouden tot de rol van marketing binnen
de organisatie
• leren reflecteren op de theoretische achtergronden van de
marktgerichte organisatie.
• leren beargumenteerde keuzes te maken en te leren reflecteren op
de argumenten van anderen.
• leren dat strategie en marketing een conceptueel kader bieden om
een Studenten bezitten de leervaardigheden die noodzakelijk zijn
om de verdere opleiding, die een hoge mate van autonomie
veronderstelt, aan te gaan.
• in staat zijn om te reflecteren op hun gedrag als onderdeel van een
organisatie en hun eigen teamrol.
De cursus bouwt voort op de cursus Inleiding in de bedrijfskunde 1.
De cursus beslaat het thema strategische analyse van de externe en
interne omgeving voor beslissingen op het gebied van strategisch
management, marketing en ondernemerschap. Beslissingen op dit
gebied gaan vooral over de vraag hoe de organisatie haar activiteiten
op de omgeving kan afstemmen.
In het bijzonder gaat het om de richting waarin organisaties zich
begeven en de manier waarop ze klanten en andere maatschappelijke
belanghebbenden tevreden stellen in een dynamisch veld van
concurrentie en internationalisering. Managers zullen moeten leren
begrijpen hoe de externe omgeving, de concurrentie en eigen interne
competenties op elkaar afgestemd kunnen worden. Daarna komt nog
de uitdaging om de klant een product te leveren dat aansluit bij de
behoeften die gevoeld worden.
In deze cursus ga je als student aan de slag met dit soort vragen. Je
verkrijgt basiskennis over belangrijke begrippen en uitgangspunten
binnen strategisch management, marketing en concurrentie in een
internationale en maatschappelijke omgeving. Daarnaast verkrijg je
als student kennis en vaardigheden om aan de hand van theoretische
modellen en met gegevens uit de managementpraktijk. De cursus
bestaat uit hoorcolleges aangevuld met een aantal colleges waarin een
praktische uitwerking aan de theorie worden gegeven met behulp van
cases. De cursus wordt afgesloten met een management game.
•
Cursusbeschrijving
146
RECHT EN MANAGEMENT
Literatuur
Johnson, Scholes and Whittington (2010). Fundamentals of Strategy,
Pearson
Jobber and fahy (2010). Foundations of Marketing, McGrawHill
additionele artikelen
147
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Onderzoeks- en interventiemethodologie A (recht en
management)
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docent
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
Literatuur
148
MAN-BPRA147A
6
Bedrijfskunde
Schakelprogramma R&M
blokken 3 en 4
Schriftelijk tentamen.
Nederlands
Raaijmakers, dr. ir. S.F.J.M.
dr. ir. S.F.J.M. Raaijmakers
Geen.
Nee
Studenten kunnen:
• de functie van wetenschappelijk onderzoek voor de
managementwetenschappen aangeven mede in het licht van het
onderscheid tussen onderzoeks- en interventiemethodologie;
• de belangrijkste methodologische stromingen onderscheiden en
een relevante uitleg geven aan basisbegrippen in empirisch
wetenschappelijk onderzoek;
• in gegeven casuïstiek adequate keuzes maken voor onderdelen
van een eenvoudig onderzoeksvoorstel en deze keuzes adequaat
beargumenteren.
In de cursus worden inzichten opgedaan die de basis vormen voor het
kunnen doen van wetenschappelijk verantwoord onderzoek. Naast
wetenschapsopvattingen en belangrijke methodologische stromingen
in empirisch onderzoek worden basisbegrippen behandeld zoals
validiteit en betrouwbaarheid. Ook komen de diverse onderdelen aan
bod van de empirische onderzoekscyclus. Een deel van de te
verwerven methodologische inzichten wordt geoefend ten behoeve
van het verwerven van vaardigheden, bijvoorbeeld het maken van
onderzoeksvraagstellingen c.q. het afleiden van hypothesen, het
ontwikkelen van conceptuele modellen, het operationaliseren van te
onderzoeken eigenschappen, het selecteren van onderzoeksdesigns,
waarnemingsmethoden en analysetechnieken. De cursus bestaat uit
hoorcolleges (behandeling theoretische uitgangspunten),
werkcolleges (opdrachten bespreken en feedback ontvangen) en
zelfstudie.
Theorie en praktijk van empirisch onderzoek Syllabus prof. dr. J.
Vennix. (2011 / 5e editie)
RECHT EN MANAGEMENT
Systeemtheorie
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
MAN-BCU321
6
Informatica en Informatiekunde, Bedrijfskunde
Ba 3 en schakelprogramma R&M
Blok 1
Schriftelijk tentamen + werkstuk.
Nederlands
Vriens, dr. D.J.
dr. D.J. Vriens, dr. J.M.I.M. Achterbergh
Geen.
Nee
Kennisdoelstellingen
• Kennis verwerven over basisconcepten uit de klassieke
systeemtheorie (cybernetica) en sociale systeemtheorie;
• Kennis verwerven over hoe deze concepten kunnen worden
gebruikt om organisaties te beschrijven en te besturen. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen de beschrijving en besturing
van organisaties als systemen (o.a. aan de hand van het Viable
System Model van Beer) en het beschrijven van en besturen tav
organisatievraagstukken (o.a. aan de hand van de ontwerptheorie
van De Sitter)
Toepassingsdoelstellingen
Studenten leren de klassieke systeemtheorie toe te passen door:
• De basisconcepten te benoemen in cases;
• Basisconcepten te gebruiken om regulering (a la Ashby) tav
enkele concrete organisatievraagstukken vorm te geven;
• De functies van het viable system model te gebruiken om
organisaties te beschrijven;
• Het ontwerpen van organisaties en het managen van human
resources in organisaties aan de hand van de basisconcepten te
analyseren
Reflectiedoelstellingen
• Studenten leren zich (op basis van Von Foersters theorie) kritisch
te verhouden tav de klassieke systeemtheorie (kritische reflectie)
• Studenten leren hoe de behandelde systeemtheorie zich verhoudt
tot andere vormen van systeemtheorie
• Studenten leren hoe de behandelde systeemtheorie een rol speelt
in het werk van belangrijke auteurs in de
bedrijfskunde/organisatietheorie
• Studenten leren dat systeemtheorie als conceptueel kader voor het
beschrijven van en reguleren ten aanzien van (in principe) alle
organisatievraagstukken kan worden gebruikt (reflectie op nut
systeemtheorie)
149
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Cursusbeschrijving
150
Integratiedoelstellingen
• Studenten leren dat systeemtheorie een conceptueel kader biedt
om organisatievraagstukken vanuit verschillende functionele
invalshoeken te beschouwen;
• Studenten leren specifiek hoe systeemtheoretische concepten
gebruikt kunnen worden voor het beschouwen van zowel
ontwerp- en HR vraagstukken.
Het centrale thema van de (cursus) systeemtheorie is 'het reguleren
van systemen', of misschien iets specifieker de vraag 'hoe kunnen
systemen (zelf) omgaan met complexiteit zodanig dat ze kunnen
blijven voortbestaan'. Zoals Ashby, een van de grondleggers van de
systeemtheorie - het zegt: systeemtheorie "...offers the hope of
providing effective methods for study and control of systems that are
intrinsically extremely complex'. De systeemtheorie biedt een
conceptueel kader dat kan worden gebruikt om organisaties (1) te
beschrijven en (2) te besturen. In deze cursus wordt dit conceptueel
kader geintroduceerd en wordt behandeld hoe de beschrijving en
besturing van organisaties op grond van de aangereikte
systeemtheoretische concepten kan plaatsvinden. De beschrijving van
(de besturing van) organisaties die op basis van de
systeemtheoretische concepten plaatsvindt is fundamenteel en kan
worden beschouwd als een grondslag voor het beschrijven van en
besturen ten aanzien van allerlei organisatievraagstukken - zowel
afzonderlijk en als in hun integrale samenhang. In de cursus zal
aandacht worden besteed aan (1) hoe de systeemtheorie een
fundament biedt voor het beschouwen van organisatievraagstukken
en (2) hoe zij kan worden ingezet voor het beschrijven en besturen
van twee specifieke vraagstukken: het ontwerp van organisaties en
het managen van human resources. Om het nut van de systeemtheorie
voor het beschrijven en besturen van organisaties te behandelen komt
in deze cursus het volgende aan bod:
1. Systeemtheoretische basisbegrippen
- Een inleiding in de klassieke systeemtheorie (of ook:
cybernetica). Hier staat het werk van Ashby centraal.
Begrippen als systeem, complexiteit, systeemgedrag, en
(zelf-) reguleren worden hier behandeld.
- Een reflectie op de cybernetica aan de hand van het werk van
Von Foerster. Hierbij wordt ingegaan op enkele problemen in
de cybernetica.
2. Organisaties als systemen
- Een inleiding in de 'organisatorische' systeemtheorie. Aan de
hand van de theorie van Ashby en Beer (het Viable system
model) wordt nagegaan hoe de ideeën van de klassieke
systeemtheorie kunnen worden gebruikt om organisaties te
beschrijven (als 'complexe systemen in een complexe
omgeving') en te besturen.
- Organisaties als sociale systemen'. Aan de hand van de
RECHT EN MANAGEMENT
Literatuur
theorie van Luhmann wordt aangegeven hoe een organisatie
als sociaal systeem kan worden beschreven;
3. Systeemtheorie als fundamenteel conceptueel kader
- Introductie in de systeemtheorie als conceptueel kader voor
het beschrijven van organisatievraagstukken, afzonderlijk en
in hun samenhang.
- Een beschouwing van het ontwerp van organisaties vanuit het
perspectief van de systeemtheorie. Nagegaan wordt hoe het
ontwerpen van organisaties volgens de 'sociotechniek' in het
teken staat van het omgaan met complexiteit.
- Een beschouwing van het omgaan met human resources
vanuit het perspectief van de systeemtheorie.
Achterbergh, J. & Vriens, D., 2010. Organizations: social systems
conducting experiments. Heidelberg: Springer (tweede druk)
151
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Accounting
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
Literatuur
152
MAN-BCU168
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie
Ba 1 en Schakelprogramma
Blok 4
Engels multiple choice tentamen en opdrachten voor een bonuspunt
in MyAccountingLab
Nederlands
Minnaar, dr. R.A.
dr. R.A. Minnaar, drs. R.H.R.M. Aernoudts
Geen.
Nee
Studenten kennis bijbrengen en praktisch laten oefenen met
technieken en calculaties op het gebied van accounting. Studenten
inzicht geven in de organisatorische en bedrijfseconomische
relevantie van deze technieken en van hun toepassingen.
Het vak Accounting geeft een grondige inleiding in
bedrijfseconomische instrumenten, technieken en regelgeving voor
organisaties. Accounting betreft het verstrekken van
bedrijfseconomische informatie aan belanghebbenden, zowel binnen
als buiten de organisatie.
Accounting with MyAccountingLab
Horngren, Harrison and Oliver
2012, Pearson Global ed. of 9th revised ed.
ISBN: 0273770373 / ISBN-13: 9780273770374
RECHT EN MANAGEMENT
Onderzoeks- en interventiemethodologie B (bedrijfskunde)
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
Literatuur
MAN-BPRA153A
6
Bedrijfskunde
Ba 1 en schakelprogramma R&M
Blok 3
Schriftelijk tentamen.
Nederlands
Visscher, drs. C.A.M.
drs. C.A.M. Visscher, dr. S. Smeets
VWO Wiskunde A, B of D
Nee
Studenten zijn aan het einde van de cursus in staat: de basiselementen
en procedures uit de beschrijvende, toetsende en verklarende
statistiek adequaat toe te passen, mede met behulp van het
programma SPSS; resultaten van procedures uit de beschrijvende,
toetsende en verklarende statistiek adequaat te interpreteren; keuzes
bij het uitvoeren van statistische procedures en de interpretatie van de
resultaten adequaat te onderbouwen.
In de cursus leren studenten naast de statistische theorie tevens de
practische toepassing van de statistische theorie middels het gebruik
van het statistsche software programma SPSS. De onderwerpen, die
besproken worden, zijn onder meer: maten van centrale tendentie,
maten van spreiding, steekproeftrekking, kansverdelingen,
schattingen van kenmerken van een populatie, kruistabelanalyse,
correlaties, enkelvoudige en multipele regressieanalyse, verschillen
tussen twee populatiegemiddelden, variantieanalyse,
nonparametrische toetsen.
• Handboek: Andy Field, Discovering Statistics Using IBM SPSS,
fourth edition. Sage Publications, 2013.
• SPSS-boek: M. te Grotenhuis en A. Matthijssen, Basiscursus
SPSS 20-21. Van Gorcum.
153
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Strategie
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
154
MAN-BCU012
6
Bedrijfskunde
Ba 2 en Schakelprogramma R&M
Blok 3
Schriftelijk tentamen en werkstuk
Nederlands
Ziggers, dr. ir. G.W.
dr. ir. G.W. Ziggers, prof. dr. H.L. van Kranenburg, dr. A.G.M.
Raaijmakers
Principles of Marketing and Strategy.
Nee
Kennis:
• met eigen woorden correct kunnen weergeven van begrippen,
theorieën en zienswijzen op het gebied van strategie
• overeenkomsten en verschillen beschrijven tussen diverse
theorieën.
Vaardigheden:
• het kunnen toepassen van vakkennis op praktijksituaties
• met anderen een debat kunnen voeren over strategische
vraagstukken
Houding:
• Kritische, analytische, flexibele en creatieve mind-set, die
vraagtekens durft te zetten bij vanzelfsprekendheden binnen het
vakgebied bedrijfskunde en in het bijzonder strategie.
De strategie van een organisatie richt zich in de eerste plaats op de
koers van de organisatie, de plaatsbepaling ten opzichte van actoren
in de omgeving en het ontwikkelen van eigenschappen die het
succesvol opereren van de organisatie in de toekomst mogelijk
maken. Met name dit laatste vraagt om een creatieve flexibele
houding. Vaak echter wordt strategie gezien als een serie analyseinstrumenten om de interne en externe omgeving in kaart te brengen
om met de verkregen kennis een beargumenteerde keuze te maken
voor een specifieke strategie. De gekozen strategie wordt vervolgens
geïmplementeerd. Strategie is echter geen invuloefening. Er zijn
verschillende visies over de manier waarop strategie het beste vorm
kan krijgen. Tijdens deze cursus is er veel aandacht voor de
verschillende perspectieven die er zijn op het gebied van strategisch
management. Aan de hand van verschillende kernthema's, zoals het
strategieproces, de inhoud en context van strategie komen deze
verschillende visies aan bod. Hierbij maken we veel gebruik van de
originele artikelen, zodat je de ideeën en theorieën van invloedrijke
personen in het vakgebied strategie uit de eerste hand hoort. Let wel,
RECHT EN MANAGEMENT
Literatuur
wij trekken geen conclusie voor je over de beste manier waarop de
strategie vorm kan krijgen, dat mag je zelf doen. Tijdens de cursus
worden hoorcolleges aangeboden waarin wordt ingegaan op de
verschillende facetten van strategie. Verder is er een praktijkopdracht
die in groepsverband wordt uitgevoerd, waarbij de strategie en
corporate social responsibility van een organisatie aan de hand van
aangereikte concepten in kaart wordt gebracht.
De Wit, B. en R. Meyer, (2010) Strategy process, Content, Context,
an international perspective, 4e druk, South-Western, Cengage
Learning; ISBN 978-1-4080-1902-3
155
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Kwalitatieve onderzoeksmethodologie
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
Literatuur
156
MAN-BPRA347
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie
Ba 3 en Schakelprogramma R&M
blokken 1 en 2
Schriftelijk tentamen + werkstuk. Beide onderdelen tellen voor 50%
mee voor het eindcijfer. Beide onderdelen moeten voldoende worden
afgerond.
Nederlands
Bleijenbergh, dr. I.L.
dr. S. Smeets, dr. C.C.M. Gremmen, J. Leenders, dr. ir. S.F.J.M.
Raaijmakers, dr. ing. C. van der Lee, A. Frye, dr. I.L. Bleijenbergh,
dr. S.G.A. Smeenk, dr. P.H.T. Scholten, D. van Es
Onderzoeks- en interventiemethodologie A.
Nee
Kennis, inzicht en vaardigheden in kwalitatieve vormen van
empirisch onderzoek, met het accent op de case-study. Na afloop van
de cursus kunnen deelnemers een kwalitatief onderzoek ontwerpen,
onderdelen daarvan uitvoeren (open interviews, (participerende)
observatie, inhoudsanalyse) en hierover rapporteren.
Dit vak behandelt kwalitatieve methoden van organisatieonderzoek.
Tijdens de werkcolleges en thuis werken studenten in drietallen
intensief aan het ontwerpen van een kwalitatief onderzoek en het
(deels) uitvoeren daarvan binnen een door henzelf gekozen
organisatie. Studenten leren te beargumenteren voor welke typen
onderzoeksvragen kwalitatief onderzoek geschikt is, en via welke
onderzoeksstrategieën ze deze vragen op methodologisch
verantwoorde wijze kunnen beantwoorden.
De cursus gaat in op specifieke kenmerken van kwalitatief onderzoek,
zoals het iteratieve verloop van het onderzoeksproces, de keuze
tussen een inductieve en deductieve werkwijze en de onderzoeker als
meetinstrument. Deelnemers leren kwalitatieve methoden voor
dataverzameling toepassen, zoals het open interview, (participerende)
observatie en het verzamelen van documenten. Op deze data passen
ze vervolgens kwalitatieve inhoudsanalyse toe. Er is speciale
aandacht voor de methodologische kwaliteit: wat kun je als
onderzoeker doen om te waarborgen dat het onderzoek voldoet aan de
gangbare criteria voor wetenschappelijk onderzoek, zoals
betrouwbaarheid en validiteit.
• Bleijenbergh, Inge (2013) Kwalitatief Onderzoek in Organisaties.
Boom Onderwijs: Meppel.
• Diverse artikelen
RECHT EN MANAGEMENT
Kwantitatieve onderzoeksmethodologie
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
MAN-BPRA247
6
Bedrijfskunde
Ba 2 en schakelprogramma R&M
Blok 3
Schriftelijk tentamen.
Nederlands
Korzilius, dr. H.P.L.M.
dr. H.P.L.M. Korzilius, dr. S. Smeets
• Onderzoeks- en interventiemethodologie A (BPRA145)
• Onderzoeks- en interventiemethodologie B (BPRA144)
Nee
De studenten kunnen aan het einde van cursus:
• op basis- en geavanceerde elementen uit de (kwantitatieve)
methodologie en statistische analysetechnieken toepassen op
(bedrijfskundige) onderzoeksvraagstukken, mede met behulp van
SPSS;
• basis- en geavanceerde elementen uit de kwantitatieve
onderzoeksmethoden en onderzoeksresultaten adequaat
interpreteren;
• keuzes en interpretaties bij de toepassing en interpretatie van de
behandelde elementen uit kwantitatieve methoden en statistische
analyseprocedures beargumenteren;
• het gaat daarbij over de volgende onderdelen: onderzoeksdesigns,
probleemstelling, vragenlijstconstructie, weging en missing data
analyse, factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse, multivariate
variantieanalyse, meervoudige regressieanalyse.
In deze cursus worden methoden van onderzoek en analysetechnieken
gekoppeld aan onderzoekvragen op het gebied van bedrijfskunde. De
volgende onderdelen komen aan de orde:
• onderzoeksdesigns, probleemstelling,
• vragenlijstconstructie,
• schalingstechnieken: factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse
• toetsen voor verschillen in gemiddelden tussen 2 of meer groepen
en met meerdere afhankelijke variabelen (multivariate
variantieanalyse),
• multipele regressie: dummymodel, intermediërend model, testen
voor assumpties (lineariteit, multicollineariteit,
homoscedasticiteit).
De cursus is ingericht volgens de fasen van de empirische cyclus. De
stappen worden telkens met elkaar in verband gebracht, vandaar dat
in de eerste hoorcolleges uitgebreid aandacht wordt besteed aan de
eerste fasen van het onderzoek. Een belangrijke focus ligt op het in
157
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literatuur
158
verband brengen en toepassen van de verschillende methodische en
statistische onderdelen en het onderbouwen van keuzes en
interpretaties.
Field, A. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics
(4th edition). London: SAGE. ISBN 978-1-4462-4918-5
RECHT EN MANAGEMENT
Business Analysis for Responsible Organizations
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
MAN-BPRO363
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ba 2
quarter 3 en 4
IBA
Written exam and project work in groups
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
English
Grössler, dr. A.
dr. A. Grössler, dr. H.J. Stouten
Basic knowledge of research methods, basic academic skills.
No
The course Business Analysis for Responsible Organizations enables
students to acquire knowledge about system dynamics. They also
learn to apply this knowledge and reflect on this field, utilizing it as
an analysis method that can be used to support decision making in
complex, multi-value managerial situations. The strategic decisions
that are dealt with in the course typically address so-called messy
problems. These problems are complex in an analytical (many
interrelated variables), dynamic (many changes over time) and social
(many varying viewpoints on what the problem is) sense. In order to
analyse these problems, system dynamics methodology is presented
as a possible scientific approach to better decision making.
In more concrete terms, students first learn about the fundamental
principles of system dynamics based on a discussion of various
examples from the literature. In small groups, they will then work on
a simple model-based analysis themselves. To that end, they have to
formulate an appropriate problem description and related hypotheses,
conceptualize basic variables and relationships, design and conduct
useful simulation experiments, and distil insights from the modelling
and simulation process. The course continues for the entire semester.
Decision makers in companies have become aware that pursuing
nothing but making profit will no longer guarantee economic growth
and social acceptability in the future. While generating reasonable
profits continues to be a necessity, companies are also required to
create value in multiple other fields rather than striving for profit
maximization alone. Among these other values are environmental
sustainability, personnel development, societal relevance and
employment opportunities. In other words, these values encompass
the entire range of possible interactions between an organization with
its environment.
Pursuing multiple values, however, creates additional complexity in
management that often leads to negative consequences when based on
Contents
159
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literature
160
intuition alone. Furthermore, although numerous decisions are made
each day, members of organizations are not necessarily committed to
them, because the decision making process has not been carried out in
a responsible manner. Thus, responsible decision making contributes
to both decision quality and decision commitment. Both are
prerequisites for the effectiveness of the intended strategies. With the
use of suitable methodologies and techniques (such as visualization,
modelling and simulation analyses), the capabilities of managers and
policy makers to deal with multi-value situations can be increased and
their intuitive power can be strengthened. At the same time, the
understanding of and commitment to these decisions can be improved
in organizations.
Ford, Andrew: Modeling the Environment, 2nd Edition, Island Press,
2010, ISBN 978-1-59726-473-0
RECHT EN MANAGEMENT
Marketing
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-BCU2008
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, English Studyguide
Ba 2 en schakelprogramma R&M
quarter 4
IBA
Written Exam and Paper, Seminars focusing on developing a
Marketing Plan
English
Belei, dr. N.V.T.
dr. C Horváth, prof. dr. A.C.R. van Riel, dr. P.H. Driessen, dr. N.V.T.
Belei
Inleiding bedrijfskunde 2 (Introduction to business studies) or
equivalent.
No
This course aims to explain the role of marketing in a customeroriented organization and provides in-depth knowledge of theoretical
thinking on major marketing concepts. It trains students to assess the
consequences of decisions for marketing performance and apply the
acquired knowledge to a business case.
The overall objective of the course is to introduce students to the
important concepts of marketing and to train them to apply these
concepts when making marketing decisions. Therefore, the learning
during the course will consist of more than just acquiring or
becoming familiar with knowledge. Being able to apply the concepts
and models is just as important as the reproduction of what has been
written in the textbook or presented in lectures. Additionally, students
will gain the skills needed to write a marketing plan by focusing on
planning, analysis of environmental and market factors, and by
studying sales and distribution programmes.
This course builds on the knowledge acquired during the course
IBK2. It focuses on the delivery of customer value through
relationships with loyal customers. The marketing mix (product,
price, promotion and place) provides a comprehensive view of the
marketing offered to the customer. However, the customer's
perception and evaluation of this marketing are essential.
Book: Winer, Russell S.: Marketing Management, 4th edition, ISBN
0-13-038702-4
Csilla Horváth: Marian Burk Wood: Essential Guide to Marketing
Planning, ISBN 978-0-273-71323-4.
161
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Strategic Human Resource Management
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
162
MAN-BCU008A
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ba 2 en schakelprogramma R&M
quarter 1
Written exam and paper
English
Heijden, prof. dr. B.I.J.M. van der
prof. dr. B.I.J.M. van der Heijden
This course builds upon the course 'Introduction Business
Administration I' from the first year Bachelor program.
No
Knowledge:
• Obtaining 'up-to-date' knowledge regarding concepts and theories
in Strategic Human Resource Management;
• Obtaining insight into new HRM practices that are used in
modern, contemporary working organizations;
• Comprehensive attention for both the European institutional
context and the broader, global context, such as reflected in the
role of trade unions and works councils.
Application:
• 'Real-life' case studies are used to deal with and to analyse current
HRM issues;
• Participation in enjoyable and in-depth discussions regarding the
factors that shape, among others, Strategic HRM in working
organizations;
• Training students in some essential management skills.
Reflection:
• Enlarging the competencies of students to reflect on theories,
approaches and practices of Strategic HRM;
• Each theme (subject matter) includes self-reflection assignments.
The latter aim at encouraging the student to critically evaluate the
topics that are dealt with, and to teach them to assess how they
can apply their recently acquired knowledge in 'real-life'
situations.
This course provides students with an extensive multi-level approach
(individual employee, team, business unit, organization,
sectors/populations, and countries) to Strategic HRM and to the
relationship between Strategic HRM and micro HRM. It comprises a
rich variety of experience learning and case studies, both from a
European perspective and a broader, global perspective. As such, this
course, stresses, firstly, the critical, strategic importance of 'human
resources'. In concrete terms, the skills, behaviours, and interactions
RECHT EN MANAGEMENT
Literature
of individual employees provide both the foundation for strategy
formulation and form and the means for strategy implementation.
Secondly, the HRM practices of a working organization are
instrumental in the light of the development of the strategic capacity
of its human resources 'pool'.
The course involves formal lectures by various specialists, supported
by interactive discussions and assignments, case studies from Europe
and elsewhere, and DVDs for each theme. Moreover, some essential
management skills will be taught. Both in daily life and at work, one
is constantly engaged in trying to influence others by means of
conversations. The students will learn to guide others' behaviours
much more consciously. More specifically, they will learn some
important basis communication skills, such as listening, sending and
regulating. Next, they will be trained in management skills like the
performance evaluation interview, delivering bad news, conflict
management, negotiating, et cetera.
Boselie, P. (2014). Strategic Human Resource Management: A
balanced approach. London: McGraw Hill Education.
Van der Molen, H.T., & Gramsbergen-Hoogland, Y.H. (2005).
Communication in Organizations. Basic skills and conversation
models. Hove and New York: Psychology Press. Taylor & Francis
Group.
163
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Organisatieontwerp
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docenten
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
164
MAN-BCU320
6
Bedrijfskunde
Ba 3 en schakelprogramma R&M
Blok 2
Schriftelijk tentamen
Nederlands
Lauche, prof. dr. K.
prof. dr. K. Lauche, dr. ir. L.J. Lekkerkerk, dr. J.H.P. Christis
Kennis opgedaan in jaar 1 en 2 van de bacheloropleiding
bedrijfskunde en in Blok 1 van semester 3.1.
Ja
• Kennisdoelstellingen: Studenten maken zich de kennis eigen over
ontwerpprincipes en hun wortels.
• Toepassingsdoelstellingen: Met behulp van ontwerpopdrachten
oefenen studenten de toepassing van de ontwerpprincipes op een
reeks praktische cases. De opdrachten worden tijdens werkcolleges
uitgewerkt en door docenten van feedback voorzien.
• Reflectiedoelstellingen: Door de uitwerkingen aan elkaar uit te
leggen en te bespreken, leren studenten de principes te reflecteren en
de gemaakte keuzes kritisch te analyseren.
• Presentatievaardigheden, samenwerking en zelfstandigheid: Tijdens
de werkcolleges werken studenten zelfstandig in kleine groepjes
samen aan een ontwerpopdracht. Deze wordt vervolgens aan de
medestudenten gepresenteerd.
• Plaats in het curriculum: Het vak bouwt voort op Organisatietheorie
1, Operations Management & Logistics en hangt nauw samen met het
vak Systeemtheorie uit dit semester. Samen met het vak
Kennismanagement komen vraagstukken ook terecht in het
semesterproject.
Het vak Organisatieontwerp gaat over het ontwerpen van de
arbeidsorganisatie van organisaties. De arbeidsorganisatie is een
middel of instrument voor het bereiken van organisatiedoeleinden. De
doelstelling van het vak is zowel kennis en begrip over onderliggende
theoretische benaderingen van ontwerpen te vermiddelen als
praktische ervaring en vaardigheden in het ontwerpen van
organisatiestructuren.
• Organiseren: verdelen en coördineren Organiseren is het verdelen
en coördineren van het werk dat gedaan moet worden. Verdelen
creëert onderlinge afhankelijkheden: je doet het werk niet meer in je
eentje. Het werk kan op vele verschillende manieren verdeeld of
gegroepeerd worden. Dat leidt tot telkens andere vormen van
onderlinge afhankelijkheid. Zodra werk verdeeld wordt dient het
gecoördineerd te worden. Hoe je dat moet doen is afhankelijk van de
RECHT EN MANAGEMENT
Literatuur
wijze waarop het werk verdeeld is. Is die verdeling complex, dan zal
de coördinatie ook complex worden en is die verdeling eenvoudig,
dan zal de coördinatie ook een stuk eenvoudiger worden.
• Arbeidsorganisatorische structuren: Arbeidsorganisatorische
structuren vormen een stabiele eigenschap van organisaties. Een
arbeidsproces is een opeenvolging van handelingen (gebeurtenissen).
De structuur zorgt ervoor dat die opeenvolging niet willekeurig is.
• Toepassingsgebieden: niveaus De arbeidsorganisatorische
ontwerper heeft dus maar een vraag: 'hoe moet ik dit organiseren
(verdelen en coördineren)?' Deze vraag of dit specifieke perspectief
wordt echter op de meest uiteenlopende domeinen toegepast. Een
eerste onderscheid dat we maken is dat tussen niveaus, bijvoorbeeld:
• Concern niveau: hoe groepeer ik binnen een concern activiteiten in
divisies?
• Divisie niveau: hoe groepeer ik binnen divisies activiteiten in
business units?
• Business unit niveau: hoe groepeer ik binnen business units
activiteiten in afdelingen?
• Afdelingsniveau: hoe groepeer ik binnen afdelingen activiteiten in
functies?
• Functieniveau: hoe groepeer ik taken tot functies? Hoe kan ik werk
maatschappelijk verantwoord inrichten zodat medewerkers zich
kunnen ontplooien in plaats van overspannen te raken?
• Het bundelen van taken in functies heet functieontwerp of 'job
design.' De rest heet arbeidsorganisatorisch ontwerp of 'organizational
design.' Dat omvat dus ook het vraagstuk van concern structuren. Je
zou ook kunnen zeggen dat functieontwerp hetzelfde is als
organisatieontwerp op micro niveau.
• Toepassingsgebieden: processen en hun structuur De
arbeidsorganisatorische ontwerper kan de vraag 'hoe organiseer ik
dat?' ook toepassen op processen. Met behulp van verschillende
criteria kunnen we de meest uiteenlopende processen van elkaar
onderscheiden: het strategieproces, het inkoopproces, het
kennisproces, het leerproces enzovoort. De ontwerper stelt zich dan
telkens de vraag: 'hoe moet ik het strategie proces organiseren, hoe
moet ik het inkoopproces organiseren, hoe moet ik het kennisproces
organiseren, hoe moet ik het leerproces organiseren enzovoort?' De
ontwerper ontwerpt dus niet de strategie, maar vraagt zich af hoe het
strategie proces, waarin verschillende mensen verschillende dingen
doen, georganiseerd moet worden, opdat een goede strategie bepaald
kan worden. De arbeidsorganisatorische ontwerper is dus op zoek
naar de juiste arbeidsorganisatorische structuur van de 'strategische
onderneming', net zo goed als hij op zoek is naar de juiste
arbeidsorganisatorische structuur van de 'kennis intensieve
onderneming' en van de 'lerende onderneming of organisatie.'
Kuipers, H., P. van Amelsvoort, E.-H. Kramer (2010) Het nieuwe
organiseren; alternatieven voor de bureaucratie, Acco Uitgeverij,
165
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
ISBN: 9789033480898.
aanvullende papers via Blackboard
166
RECHT EN MANAGEMENT
Project bedrijfskunde
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docent
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
MAN-BPRO43RM
6
Bedrijfskunde
Schakelprogramma R&M
blokken 3 en 4
Wetenschappelijk paper.
Nederlands
Peters, dr. C.P.
dr. C.P. Peters
Kwalitatieve onderzoeksmethodologie
Nee
Eindtermen beschrijven hetgeen je moet kunnen aan het einde van het
project. Zij vormen de operationalisering van de leerdoelen en
fungeren als kader voor de beoordeling en toetsing van hetgeen de
student tijdens het project heeft geleerd. Het gaat om cognitieve,
vaktechnisch-methodische, sociaal-communicatieve en normatieve
vaardigheden.
Cognitieve vaardigheden
• Beoordelen en vergelijken van begrippen, theorieën, zienswijzen
en methoden.
• Verdiepen en verbreden van reeds aanwezige kennis.
• Eigen maken van nieuwe kennis op het gebied van het gekozen
subthema en deze verbinden met reeds aanwezige kennis.
• Leggen van verbanden tussen kenniselementen.
Vaktechnisch-methodische vaardigheden
• Ontwerpen van een conceptueel kader vanuit de
wetenschappelijke literatuur.
• Formuleren van een probleemstelling (=doelstelling en
onderzoeksvraag).
• Het operationaliseren van theoretische concepten naar concrete
indicatoren.
• Opzetten en uitvoeren van empirisch wetenschappelijk
onderzoek.
• Verzamelen en analyseren van (bestaande of zelf te verzamelen)
kwantitatieve of kwalitatieve data.
• Interpreteren van uitkomsten in relatie tot conceptueel model en
de probleemstelling.
Sociaal-communicatieve vaardigheden
• Verantwoording afleggen over het onderzoekstraject op
navolgbare wijze.
• Beargumenteren en onderbouwen van keuzes en eigen zienswijze.
Normatieve vaardigheden
• Creatief en objectief denken en handelen.
167
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Cursusbeschrijving
Literatuur
168
• Ontwikkelen van een kritische houding.
Doel van het onderwijselement Project Bedrijfskunde is het
doorlopen van de gehele onderzoekscyclus onder begeleiding van een
wetenschappelijke docent. Studenten leren hierdoor om een goed
onderzoek op te zetten, uit te voeren en daarover te rapporteren. Het
project is ingebed in het lopend onderzoek van de docenten
(coordinatie mevrouw Dr. Pascale Peters).
Startliteratuur wordt aangereikt aan het begin van de cursus.
RECHT EN MANAGEMENT
Organization and Environment
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
MAN-MOR003
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, English Studyguide
Ba 3 Hbo-minor
quarter 4
IBA IEB
Written exam.
English
Aalbers, dr. H.L.
dr. H.L. Aalbers, dr. C.L. Voinea
No
The main educational objectives of the course are the following:
• Knowledge: Understand and learn various schools of
management and organizational theory with their premises,
assumptions, contributions, strengths and weaknesses.
• Reflection and ability to judge: Understand and internalize the
idea of perspectivism. By learning different and partially
contradictory theories, students are stimulated to compare
theories, to see the limits of theories and to place their own
approach within the broad spectrum of theories.
• Communication ability: Learn to correctly compare various
schools and theories. The course not only encourages students to
learn various schools, but during seminars and in their
assignments students also learn to communicate properly about
various theoretical approaches and to enhance their
argumentation skills.
• Reflection and application: Learn to reason in line with various
schools and perspectives. We practice reasoning from each
perspective when tackling practical organizational problems
(mainly in the field of strategy formation) and drawing
conclusions from theory for practice.
The main objective of the course is to teach students to understand the
nature of prominent fundamental organization and management
theories that are the basis for describing and explaining the
relationship between the organization and the environment. The
discussion of these theories includes (but is not limited to) dilemmas
in the following areas:
• modern versus post-modern/critical view,
• the voluntaristic versus deterministic choice view,
• actor versus system view,
• individual versus population view,
• competition versus cooperation view,
169
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literature
•
•
•
•
•
170
economic rationality versus power or culture or learning,
crisp versus fuzzy logic, and
a partial versus an integrated picture.
H. Mintzberg, B. Ahlstrand, J. Lampel: Strategy Safari: the
Complete Guide Through the Wilds of Strategic Management,
Prentice Hall/Financial Times, 2009.
Organization and Environment Reader.
GENERAL INFORMATION
6 General Information
The Study Programmes offered by the Nijmegen School of
Management
Bachelor’s Programmes
The faculty offers the following Bachelor's Programmes [in Dutch]:
• Business Administration
• Economics
• Public Administration
• Political Science
• Geography, Spatial Planning and the Environment
The Bachelor's programmes are three-year programmes, and the education is divided into 12
blocks. One year consists of four blocks of ten weeks of teaching including an examination
period, lasting usually two weeks. If you have met all the requirements for the first year, you
will be awarded a propaedeutic certificate. {At the end of the Bachelor's phase you will be
given a Bachelor's certificate.
Semester summary
Each semester, 5 courses are offered, each course having a magnitude of 6 ECs (ECTS
credits). Two of these courses are offered during the first half (the first 'block'), and the two
other courses in the second block. The fifth course is offered during the entire semester. All
courses are completed with an interim examination or a paper.
Master’s Programmes
The faculty offers the following Master's Programmes:
• Business Administration
• Economics
• Public Administration
• Political Science
• Human Geography
• Spatial Planning
• Social and Political Sciences of the Environment
Within the above Master's study programmes, specializations or variants are possible.
Master's Programmes have a 1-year duration. At the end of the Master's phase you will be
awarded the title of Master. Graduates, regardless of their field of study, will find themselves
in the most diverse range of management and policymaking positions in the business
community, the government and the not-for-profit sector. They will advise administrators and
managers. They will design plans and organizational models and will be involved in
implementing them. Some of our graduates will decide to work as researchers at universities
and research institutes.
171
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Optional courses
The Bachelor's Programme offers students optional courses. Optional courses can be taken at
our faculty or elsewhere, in the Netherlands or abroad. If you choose a coherent set of
optional courses (a minor), you can add an extra dimension to your studies. For more
information on how to make a good choice of optional courses, you can contact the
International Mobility Office or the study advisor for your study programme.
If you want to take courses outside the faculty, you can consult the digital study guides of
other programmes at Radboud University Nijmegen, which are available at
www.ru.nl/studiegidsen . If you are in doubt as to the suitability of a course, you can contact
the study advisor of the study programme concerned. If you want to take courses outside the
faculty, the Internet will come in handy. For courses abroad, you can contact the International
Mobility Office.
Basically, you can choose from all of the courses offered by other Bachelor's study
programmes from within the faculty. However, methodological instruction courses, projects
and the Academic Skills course cannot be chosen as optional courses. Not all courses are
suitable. In particular, you should check the course's prerequisites listed in the course
description. Only students who have been admitted to the Master's programme can take the
related optional courses.
If you want more information about the suitability of courses or the best sequence of courses,
you should contact the study advisor.
ECTS
The NSM uses the system of ECTS credits, which stands for the European Course Credit
Transfer System. This system has the advantage that it is internationally known and widely
accepted, which benefits the internationalization of higher education. A fulltime study year
has a study load of 60 EC (ECTS credits).
Information Services
Websites
The Nijmegen School of Management has a faculty website: www.ru.nl/fm. On this site you
can find information on many topics. The site contains a list of staff with telephone numbers
and room numbers.The course descriptions are available from the faculty website or
www.ru.nl/studiegidsen.
Through the faculty website, you can access Blackboard, which is the digital learning
environment.
In combination with Blackboard, the faculty website offers you all the information needed for
your studies. You are expected to consult the Internet and Blackboard regularly. Of course,
Radboud University Nijmegen also has its own website. The URL of this website is:
www.ru.nl.
You can find information for students at www.ru.nl/studenten.
172
GENERAL INFORMATION
E-mail
Another source of information is your e-mail account. The Student Affairs Office provides an
account for all students: @student.ru.nl. These accounts are used for group e-mails from the
faculty. It is therefore important to activate your @student.ru.nl account and check it
regularly. For questions about this account, contact the Student Affairs Desk of the Student
Affairs Office, Comeniuslaan 4, T: (024) 361 23 45, E: [email protected].
Educational Messages
Blackboard has its own 'educational messaging community'. The Education Support Centre
has made sure that all of the students from the faculty are subscribed to this community.
Important messages concerning the study programme are communicated to the students
through this medium.
Other Information sources (Student Affairs Newsletters)
Every month the Student Affairs Office publishes the Newsletter (Nieuwsbrief) for students.
This newsletter is e-mailed to all students. Besides news and announcements from Radboud
University Nijmegen, messages from student organizations are also published here. Contact:
[email protected].
Student portal
With this portal, students can access their Blackboard messages, receive their email, follow
various news sources, consult their timetable, register for courses, see their exam results and
more! Questions or suggestions for improvements: mailto:[email protected]?subject=Students.
Students can log in with their student number (s1234567) and password.
Application and eligibility
General information
Everyone who wants to enrol for the first time in a Bachelor's degree programme of the
Nijmegen School of Management must register before the deadline via Studielink
(http://www.studielink.nl/). The remainder of the enrolment procedure takes place via
Studielink. See: http://www.ru.nl/ > information for prospective Bachelor's students >
application> application and enrolment.
A VWO diploma (pre-university education) provides access to all Bachelor's degree
programmes at the Nijmegen School of Management, but additional requirements apply to
the profile for Business Administration and Economics; you must at least have wiskunde A or
B in your profile. Did you earn an HBO propedeuse (foundation course) or a VWO diploma
before 2010 ('old' Second Phase education)? Then contact the study advisor of the
corresponding Bachelor's degree programme. Those who are 21 years of age or older, but
who do not possess one of the required certificates mentioned above, must take an entrance
examination (colloquium doctum). Those with a colloquium doctum decision will be admitted
only to the department to which the decision applies. For questions about application and
registration at Radboud University Nijmegen, contact the Student Affairs Desk of the
university, tel (024) 361 23 45.
It is also possible to be admitted on the basis of certain diplomas obtained outside the
173
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Netherlands. Those who have such documents should approach the student counsellor of the
Student Affairs Office, Department of Student Counselling. A meeting with one of the
student counsellors can be set up through the Student Affairs Desk, tel: (024) 361 23 45.
More information about applying for and enrolling in a programme at Radboud University
Nijmegen and the compulsory subjects can be found in the Vademecum and Student Charter
(www.ru.nl/studentenstatuut) of the Radboud University Nijmegen.
HBO transfer students
In addition to VWO entrants (pre-university education) and students with an HBO
propaedeutic certificate (first-year diploma), the faculty has HBO transfer students. Before
they are admitted to a Master's study, HBO transfer students must complete a pre-Master's
programme or HBO minor. The subjects are tailored to accommodate the differences between
the HBO programme and your chosen Master's programme. For more information, contact
the study advisor of the programme concerned.
Changing programmes
Until 1 October , it is possible for you to enrol (with retroactive effect) in another degree
programme in this Faculty or a different one (this rule does not apply to programmes with a
fixed quota (numerus fixus). After this date, special permission is required. For this purpose,
contact your study advisor. He or she will determine whether the formal completion of your
change in programmes can wait until the first subsequent re-registration.
Study progress regulations
The text below explains four important study progress regulations for our faculty that apply to
the academic year 2014 - 2015. Please take the time to read it carefully.
It concerns the following regulations:
• Binding Study Advice (BSA)
• B-in-5 (Bachelor´s degree in 5 years )
• M-in-2 (Master´s degree in 2 years)
• Admission to the Master´s degree programme
Binding Study Advice (BSA).
Our university works with binding study advice (BSA).
At the end of the first year of a Bachelor's degree programme, universities are required to
advise their students about continuing their study. According to the Higher Education and
Research Act (WHW, Article 7.8b), it is possible to give students negative advice on study
continuation. This advice is binding. The consequence of binding negative advice is that
students are unable to enrol again in the same Bachelor's degree programmes (or related
programmes, to be determined) at Radboud University Nijmegen.
The BSA prevents students from continuing to 'muddle through' if it is determined in the first
year that they have no prospect of completing their study. This 'muddling through' ultimately
leads to them dropping out of their study in the second or third year, or in the most positive
scenario, greatly exceeding the nominal study duration of the Bachelor's phase.
Students who in past years were 'strongly advised' to terminate their study, and who chose to
ignore this advice, are largely responsible for the inadequate graduation rate in the Bachelor's
174
GENERAL INFORMATION
phase at our institution. For the Executive Board, this was the most important motivation for
implementing the BSA.
The BSA applies to all first-year students who, beginning on 1 September of the academic
year 2014-2015, were enrolled for the first time in the propaedeutic phase of a full-time
Bachelor's degree programme. The BSA applies to all full-time Bachelor's degree
programmes of Radboud University. Students who enrolled in a full-time Bachelor's degree
programme after 1 February 2015 will receive their study advice at the end of their second
year of study.
The faculty management team has determined that students in our faculty must earn at least
42 ECs (ECTS credits) to qualify for positive study advice at the end of their first year.
Moreover, these credits must be earned with passing marks for components (courses) of the
propaedeutic phase (B1), as specified in the Education and Examination Regulations (EER).
If students do not attain the minimum standard of 42 ECs, then they are given binding
negative advice, unless personal circumstances have prevented them from achieving normal
study progress (see Implementation Decree WHW) .
At the end of February 2015 (no later than 1 March 2015), following the first semester,
students receive provisional study advice. This provisional advice is intended primarily as a
warning for students who have made insufficient progress.
If the results of the last re-sit in July 2015 are known, students who have met the BSA norm
will receive positive advice. Students who have failed to meet the BSA norm will be notified
of the resolution for binding negative study advice.
Before students receive the definitive negative advice, they will be given the opportunity for a
hearing by the first-year study advice committee. For students who do not take advantage of
the hearing, the negative advice will become definitive and binding. Students who request a
hearing from the Study Advice Committee will be informed about the definitive decision of
the Committee as soon as possible after the hearing, but no later than 31 August 2015.
Students can appeal within six weeks against binding negative advice to the Examinations
Appeals Board (CBE).
After the beginning of the new academic year, information about the BSA for new first-year
students and other students will be published on the website www.ru.nl/studenten.
Bachelor´s degree in 5-years regulation (applies only to students who began in 2008-2009,
2009-2010 and 2010-2011).
Post-propedeutic interim examinations of the Bachelor's degree programme that have been
passed lose their validity five years after students have enrolled in the propedeutic phase of
the Bachelor's degree programme, if the final Bachelor's evaluation has not been passed by
that time.
175
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Master´s in 2-years regulationInterim examinations in the Master's degree programme that
have been passed lose their validity two years after the interim examination date, if the final
Masters evaluation has not been passed within this time.
Admission to the Master´s degree programme
Students in the Bachelor's degree programme with a maximum of 2 uncompleted courses
from the curriculum of the third year of the Bachelor's degree programme (but not the
Bachelor's thesis or elective courses), are allowed an additional re-sit for these courses on
the condition that they have taken at least two previous re-sits for these courses. The
additional re-sit will be scheduled before 15 September 2014.
• Students in the de pre-Master's programme for academic education and HBO transfer
students with a maximum of 2 uncompleted courses from the pre-Master's programme
(but not the Bachelor's thesis or the final project), are allowed an additional re-sit for
these courses on the condition that they have taken at least two previous re-sits for these
courses. The additional re-sit will be scheduled before 15 September 2014.
• As of 1 September 2013, students will be allowed to take courses and interim
examinations in a Master's degree programme only if they the have earned a related
Bachelor's degree or have proof of admission to the corresponding Master's degree
programme (certificate).
• Students who do not have a Bachelor's degree or proof of admission to the Master's
degree programme (certificate) will be admitted only to courses from the Master's degree
programme for which the education and examinations are separate. These courses are
shown on the faculty website.
Students who do not have a Bachelor's degree or proof of admission to the Master's
degree programme (certificate) are not allowed to participate in the examinations in the
Master´s programme. The results of examinations in the Master's programme for students
who have not been admitted are invalid.
For other study progress regulations that apply to individual study programmes (including
admission to the pre-Master's programme, regulations concerning Law and Management) go
tohttp://www.ru.nl/fm/studenten/onderwijsinformatie/oer/.
•
Compulsory Registration
Registration for education and exams for courses
Students are required to register for all courses by using the student information system
Osiris. Registration for education and exams takes place via the students portal,
http://www.student.ru.nl/ or via https://sis.ru.nl/. When you register for a course, you are
automatically registered for the first interim examination (immediately after the course). If
you decide not to take the first interim examination, you must cancel your registration. For
resits, you must register no later than five working days before the date of the examination.
Notwithstanding the foregoing, students in their first year of study must register for a resit for
a course in the fourth block no less than three working days before the scheduled date of the
interim examination. If you have any questions, contact the Student Affairs Desk of the
Student Affairs Office (information about the Student Affairs Office is available on the
Internet: http://www.ru.nl/studenten). The faculty website will announce in which period you
176
GENERAL INFORMATION
can register for courses. It is important that you consult the online Study Guide before you
sign up so that you know exactly which courses to sign up for (mind the course code!).
Registering for Optional Courses
Students from the Nijmegen School of Management who want to take optional courses and
another faculty, should find out how to register for these courses. The registration methods
can vary greatly between faculties.
Students from other faculties wishing to take an elective course from the Nijmegen School of
Management should sign up for the courses and exams during the registration period via the
students portal, www.student.ru.nl.
Registration procedure for education and interim examinations for courses
To participate in education and interim examinations, you must also register via the students
portal, http://www.student.ru.nl/ or https://sis.ru.nl/.
The procedure is as follows:
• You can use Osiris to register for courses you want to take (check the course name and
course code before you register!).
• When you register for a course, you are automatically registered for the first interim
examination (immediately after the course). For resits, you must register no later than five
working days before the date of the examination. Notwithstanding the foregoing, students
in their first year of study must register for a resit for a course in the fourth block no less
than three working days before the scheduled date of the interim examination
• Registration for the resit ends five working days before the scheduled examination. The
date of the interim examination or resit is shown on the examination schedule.
• You will receive a confirmation of your registration via e-mail (make sure you save this
confirmation; if you do not receive a confirmation, then contact the Student Affairs
Office, Comeniuslaan 4).
• After registration for education and interim examinations is closed, you can no longer
register via Osiris.
• In case you did not manage to register for an exam, you can go to the information desk at
the Study and Resource Centre for late registration. In that case, you have to pay an
administration fee of €10 per interim examination. As proof, you will be given a receipt;
make sure you take this receipt to the exam. You will be admitted to the exam only after
showing this receipt -- to the extent capacity allows. Late registration is possible up until
the exam begins.
• If you have not registered for an examination and late registration is no longer possible,
e.g. in the case of examinations taking place in the evening, you may sit the examination
by handing in your student card. You can retrieve it the following day at the Study and
Resource Centre at a cost of € 10.
• Students who arrive more than 15 minutes after the exam has started are not allowed to
take the exam.
• Students are not allowed to leave the room within the first 45 minutes after the exam has
started.
• Exam results must be published on KISS no later than 12 working days after the exam.
Beginning on the 12th working day after the exam, the exam results are available via
Osiris.
177
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
If the exam results have not been published after 12 working days, and you are not informed
about this promptly (in accordance with the EER), you can file a complaint with the
Examination Committee.
Registering for interim examinations
Registering for exams is possible starting in
week:
All Bachelor's programmes + pre-Master's and
the Master's programmes ECs, BsK, PL, SG en
BK
Exam period 1
Wk. 39: 22-09-2014
Re-sits for exam period 1
Wk. 48: 24-11-2014
Exam period 2
Wk. 48: 24-11-2014
Re-sits for exam period 2
Wk. 8: 16-02-2015
Exam period 3
Wk. 8: 16-02-2015
Re-sits for exam period 3
Wk. 19: 04-05-2015
Exam period 4
Wk. 19: 04-05-2015
Re-sits for exam period 4, 1st year
Wk. 26: 25-06-2015
Re-sits for exam period 4, Other years
Wk. 27: 29-06-2015
Schedules
Yearly Schedule Nijmegen School of Management 2013-2014
Week No. Date
Monday until Friday
Block Schedule
Details
for all study
programmes
During exam and resit
periods only written exams
will be administered.
Class
36
01-09 till 05-09
1
37
08-09 till 12-09
2
38
15-09 till 19-09
3
39
22-09 till 26-09
4
40
29-09 till 03-10
5
41
06-10 till 10-10
6
42
13-10 till 17-10
7
43
20-10 till 24-10
8
44
27-10 till 31-10
45
03-11 till 07-11
178
Exams (E)
Re-sits
(RS)
1 September Opening
Academic Year (afternoon
NC/NE)
(NC)
E1
GENERAL INFORMATION
46
10-11 till 14-11
1
47
17-11 till 21-11
2
48
24-11 till 28-11
3
49
01-12 till 05-12
4
50
08-12 till 12-12
5
51
15-12 till 19-12
6
52
22-12 till 26-12
53/1
29-12 till 02-01
2
05-01 till 09-01
7
3
12-01 till 16-01
8
4
19-01 till 23-01
5
26-01 till 30-01
6
02-02 till 06-02
1
7
09-02 till 13-02
2
8
16-02 till 20-02
3
9
23-02 till 27-02
4
10
02-03 till 06-03
5
11
09-03 till 13-03
6
12
16-03 till 20-03
7
13
23-03 till 27-03
8
14
30-03 till 03-04
RS 2
3 April Good Friday (NC/NE)
15
06-04 till 10-04
E3
6 April Easter Monday
(NC/NE)
16
13-04 till 17-04
1
17
20-04 till 24-04
2
18
27-04 till 01-05
19
04-05 till 08-05
3
May Holidays (NC/NE)
20
11-05 till 15-05
4
14 May Ascension day
(NC/NE) 15 May Friday after
Ascension Day (NC/NE)
21
18-05 till 22-05
5
22
25-05 till 29-05
6
23
01-06 till 05-06
7
Christmas break (NC/NE)
Christmas break (NC/NE)
RS 1
E2
16 February and 17 Februari
Carnaval (NC)
27 April King's Birthday
(NC/NE)
25 May Whitsun Monday
(NC/NE)
28 May University's
Anniversary (afternoon
NC/NE)
179
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
24
08-06 till 12-06
8
25
15-06 till 19-06
RS 3
26
22-06 till 26-06
E4
27
29-06 till 03-07
28
06-07 till 10-07
29
13-07 till 17-07
Summer holidays (NC/NE)
Results RS4 first year
announced
30
20-07 till 24-07
Summer holidays (NC/NE)
25-07 sending Binding Study
Advice
31
27-07 till 31-07
Summer holidays (NC/NE)
32
03-08 till 07-08
Summer holidays (NC/NE)
33
10-08 till 14-08
34
17-08 till 21-08
35
24-08 till 28-08
36
31-08 till 04-09
RS4 First year
RS 4 Other
years
Summer holidays (NC)
Hearing Committee Study
Advice First year
Summer holidays (NC)
1
NC = no
classes
NE = no
exams
No Classes, No Exams
Christmas break: 22 December 2014 - 2 January 2015
Good Friday: 3 April 2015
Easter Monday: 6 April 2015
King's Day: 26 April 2015
Liberation Day: 5 May 2015
Ascension day: 14 and 15 May 2015
Whitsun Monday: 25 May 2015
University's Anniversary: 28 May 2015
Summer holidays: 13 July - 7 Augustus 2015
No classes
No classes: 27 October - 31 October 2015
May break: 4 May - 8 May 2015
Summer holidays: 15 June - 28 Augustus 2015
180
Summer holidays (NC)
1 September Opening
Academic Year (afternoon
NC/NE)
GENERAL INFORMATION
Education and Examination Regulations
Although the Study Guide and the website of your study programme provide all kinds of
practical information, you cannot derive formal rights from these regulations as a student. But
you can derive rights from the Education and Examination Regulations, also called the EER.
The Higher Education and Research Act (WHW) states that Education and Examination
Regulations must exist for each programme or group of programmes; these regulations must
clearly and adequately describe the procedures that are available and the rights and
obligations regarding education and examinations. The Act also stipulates the aspects that
must be specified as a minimum in these regulations. This includes the following aspects:
• the structure of the education, and the language of instruction and type of examination for
each course,
• difficulty of the programme,
• participation in education (to what extent is it mandatory?) and progress requirements
(such as the binding study advice),
• interim examinations (including the timelines for assessment, post-inspection of the exam
and possibilities for submitting objection and appeal),
• final examination, also the allocation of degree classifications such as 'cum laude',
• the qualities that students must have attained following successful completion of the
study programme.
It is the responsibility of the Faculty to prepare and approve these Education and Examination
Regulations. In our Faculty, this is done annually. Consequently, the education that is
provided during the coming year will be in accordance with the EER 2014-2015. There is an
EER for the Bachelor´s programme and an EER for the Master's programme; after all, these
are separate study programmes in formal terms. The EER for the Master's programme also
includes the pre-Master´s programme, because this prepares students (indirectly) for the
Master's diploma and not for the Bachelor's diploma. The EERs for both the Bachelor´s
programme and the Master´s programme consist of a general component with provisions that
apply to those involved in all study programmes of the Faculty, and a programme-specific
component in which provisions are added for specific programmes. The specific provisions
must never be in conflict with the provisions in the general component, which apply to
everyone.
The EERs of our Faculty certainly include all matters that are required by law. In addition,
they include a number of matters to which our Faculty wants to give special attention. For
example, consider the provisions concerning fraud and admission or the transitional measures
that are required when a subject is no longer offered and the corresponding arrangements.
These arrangements can be very important if you have missed a specific component of one
year and you want to take that component the following year. The General EER contains
provisions on admission (including the required language proficiency), structure of education,
participation in education, interim examinations, fraud, final examinations and degree
certificates; therefore essentially all the points summarised above. Furthermore, the
programme-specific EER contains additional requirements for each study programme
concerning admission and study progress, the content of the programme offered (including
181
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
the language of instruction and type of examination for each course) and the competencies
and learning outcomes to which the curriculum of the study programme leads.
The Examining Board plays an important role in the enforcement of the EERs. In the EERs,
many tasks are assigned to the Examining Board. The partly concerns tasks assigned to the
Examining Board by the WHW, such as determining when students have passed a final
student assessment, when fraud is committed, and when exemption from an interim
examination is granted. In addition, the Examining Board monitors whether admission
requirements have been met and determines when the timeline for assessment of interim
examinations can be changed. The Examining Board must also operate within the framework
established by the EER. If you believe that rights you have derived from the EER have been
violated, you can file a complaint with the Examining Board. Moreover, the Examining
Board has the authority to deviate from the EER in individual cases when this is deemed
reasonable and fair. If you want to make a request to the Examining Board, it is always
advisable to do this through the study advisor. Your advisor knows the best way to formulate
such a request.
You can find the complete text of the EER on the website of your study programme, by
scrolling down on the menu bar below Onderwijs (Education). Both Dutch and English
versions are available; in case of differences, the Dutch version is decisive. As you may have
noticed, much of the information in the Study Guide and on the website consists of
interpretations of the formal provisions in the Education and Examination Regulations.
Appeal procedures
If a student does not agree with an examination result, or feels he/she has been unfairly
treated, and if this is still the case after settlement of a complaint with the relevant course
coordinator, he/she can lodge an appeal with the Board of Appeals for Examinations (CBE)
against a decision (an examination result) or about his/her treatment.
The decision/treatment must either be in conflict with the Education and Examination
Regulations (EER), or with standards of reasonableness or fairness. A written appeal should
be received no later than four weeks after the ruling has been made known or the treatment
took place. This period begins immediately, even if the student first lodges an objection with
the Board of Examiners. Submitting an objection with the Board of Examiners does not
suspend this deadline.
An example of an appeal can be obtained from the Student Affairs Office. Furthermore,
student advisors can help in making an appeal. If an appeal is declared to be admissible by the
Board of Appeals (CBE), it will be determined whether a solution or compromise is possible.
If this is not the case, the CBE will make a final decision after listening to both parties.
More information about CBE can be found in the institutional part of the Student Charter.
The address of the CBE is Comeniuslaan 4, Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen. Telephone:
(024) 361 22 70.
182
GENERAL INFORMATION
Regulation exceeding correction period
If as a result of exceeding the correction period, the time between the result being announced
(publication via Osiris ) and the resit is less than eight working days, a second opportunity
will be provided for resitting the examination.This second opportunity will take place a
minimum of two and a maximum of three weeks after the announcement of the result. This
second opportunity is expressly not considered an additional resit.
Students can choose either the regular resit or the extra opportunity. Therefore not both! In
the latter case they are obliged to withdraw their registration from the regular resit and to sign
up for the second opportunity in the usual way. The results of the regular resit and the extra
opportunity are announced simultaneously. Both opportunities are identical regarding the
form of the examination as well as its degree of difficulty. If all students withdraw their
registration, the regular opportunity for a resit will be cancelled.
Student Card
For all matters such as registering for and cancelling classes and exams, for taking exams and
for requesting exam results in the Study and Resource Centre, you must have a valid student
card. Therefore, make sure you have your student card with you at all times.
Exemptions, replacement subjects or extra examination
opportunities
If you believe you have a right to an exemption, or you wish to propose a replacement subject
or request an extra exam opportunity, then you are formally deviating from the Education and
Examination Regulations (EER). A request to deviate from the EER can be approved or
rejected by the Board of Examiners of your study programme. Ensure that your request for a
deviation from the EER is always submitted on time, contains an explanation and includes the
necessary documentation. If, for example, you want an exemption because you have passed
the same subject elsewhere, then you should send an official list of your results and a copy of
the description of the course from the Study Guide. If you would like an extra examination
opportunity, then explain why and if applicable, include evidence for your reasons for the
request. The letter for the Board of Examiners can be handed in to the study advisor. He or
she can also provide you with additional clarification.
Student counselling
First-year study recommendation
At the end of February (no later than 1 March), following the completion of the first semester,
students receive provisional study advice. This provisional advice is intended primarily as a
warning for students who have made insufficient progress.
183
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
If the results of the last re-sit in July 2012 are known, students who have met the BSA norm
of 42 ECs will receive positive advice. Students who have failed to comply with the BSA
norm will be notified of the intention to provide binding negative study advice.
Before students receive the definitive negative advice, they will be given the opportunity for a
hearing by the first-year study advice committee. For students who do not take advantage of
the hearing, the negative advice will become definitive and binding. Students who request a
hearing by the first-year study advice committee will be informed about the definitive
decision of the committee as soon as possible after the hearing, but no later than 31 August.
Students can appeal within six weeks against binding negative advice to the Examinations
Appeals Board (CBE).
Study advisors
The faculty offers various tutoring facilities. Study supervision is initially provided by the
study advisors. You can contact your study advisor with many types of questions. For
example, if you have questions about the content of your study, the interim exams, the EER,
optional course subjects or the choice of a Master's programme, then the study advisor is your
first point of contact. You can also consult them if you have any problems that might have an
impact on your studies. For example, the study advisor can help you with good study
planning. Especially if you have been incapable of studying for a longer period due to illness
or other personal circumstances, it is advisable to contact the study advisor. If necessary, they
can refer you to the campus psychologists or a study fund. Office hours and how to make an
appointment are given below.
In addition to the study advisors, tutoring in the propaedeutic phase is also given by the
Academic Skills (AS) teachers. The AS teachers mainly support you in developing an
academic attitude towards your studies and acquiring academic skills for studying methods
and planning. At your request, they will provide individual tutoring sessions. The AS teachers
also play a role in the study recommendation provided twice in the propaedeutic phase. When
the recommendation is not positive, the explanation given is always based on the AS teacher's
judgement.
If you think you need more tutoring than described above, do not hesitate to contact a study
advisor.
Counselling at the university level
At the Student Affairs Office of the University, a number of support providers are available.
These include student psychologists, who can help you with personal problems of a
psychological nature. A study choice advisor is also available who can help you if you are
unsure about your choice of study.
In addition, the Student Affairs Office offers a number of study skills courses. All
Information about the services can be found on the RU website (www.ru.nl/studenten) under
the heading 'begeleiding' (counselling/support).
184
GENERAL INFORMATION
The organization of the education programme
Departments
The Nijmegen School of Management has two primary tasks: education and research. The
faculty is organized into four departments which are coherent in terms of discipline, focus
area and core focus:
• Business Administration
• Economics and Business Economics
• Social and Political Sciences of the Environment, Spatial Planning, Human Geography
• Public Administration & Political Science
Every department comprises a number of chairs with corresponding staff, headed by a
professor. The primary staff of the departments have combined research-education
responsibilities (lecturers, senior university lecturers and professor) and are assisted by a
secretariat.
Faculty Board
Faculty leadership rests with the Dean, Prof. R.E.C.M. van der Heijden. The Dean is the
chairperson of the Faculty management team consisting of the Associate Dean of Education
(Dr. J.M. van der Vleuten), Associate Dean of Research (Prof. dr. A.C.R. van Riel),
secretary-director (Drs. H.L. Looijmans) and a student assessor. The assessor can be reached
at [email protected].
Overview of coordinators
A coordinator is appointed to each study programme. The coordinator is responsible for the
educational organization of the study programme. He or she supervises the coordination
between the courses and makes sure that teaching is done correctly. The coordinator is the
first contact person for students.
Overview coordinators of the Bachelor's programmes
Bachelor's programme
coordinators
Business Administration
dr. R.L.J. Schouteten
Economics and Business Economics
dr. J.J.M. Peil
Public Administration
dr. M.E. Honingh
Political Science
dr. A. Zaslove
Geography, Spatial Planning and the Environment
dr. B.M.R. van der Velde
Overview coordinators of the Master's Programmes
Master's Programme
Specialization
Coordinator
Business Administration
Marketing
Prof. dr. A.C.R. van Riel
Strategy
Prof. dr. H.L. v. Kranenburg
Organizational Design and
Development
Prof. dr. K. Lauche
185
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Strategic Human Resource
Management
Prof. dr. B.I.J.M. van der Heijden
International management
Dr. C.L. Voinea
Business Analysis and Modelling
Prof. dr. J.A.M. Vennix
Economics
Dr. J.P.J.M. Smits
Public Administration
Dr. C.J. Lako
Political Science
Dr. K.M. Anderson
Spatial Planning
Prof. dr. P. Ache
Human Geography
Prof. H. Ernste
Social and Political Sciences of
the Environment
Prof. P. Leroy
Educational Committee
Each programme has an Educational Committee. The most important tasks of this committee
are to evaluate the educational programme and to provide advice during the annual
formulation of the EER. The Educational Committee is also the place where students and
lecturers can discuss all kinds of educational matters. The committee can offer unsolicited
advice to the Dean. The students' fraction in the Educational Committee of your study
programme can be contacted by e-mail at: [email protected]. (replace the xxxxxx
with the name of the study programme).
Examining Board
Each educational programme has an Examining Board. This Board makes sure things run
smoothly during exams. You can also report to the Examining Board if unusual
circumstances occur that fall outside the Education and Exam Regulations. You are advised
to meet with the student advisor before appealing to the Examining Board.
First-year Study Advice Committee
The First-year Study Advice Committee provides hearings to students who have received
provisional negative advice, and thereafter a binding negative decision.
Members of the Committee
Drs. E.H. Kelder, Chair
Prof. dr. J.A.M. Vennix, Member,
Ms. dr. M.L. van Genugten, Member.
Substitute members
Ms. dr. C.P. Peters
Ms. dr. M.E. Honingh
Dr. B.M.R. van der Velde
186
GENERAL INFORMATION
The Education Centre
General information about the Education Centre
The Education Centre is located on the Thomas van Aquinostraat 3 on the ground floor. The
centre provides educational support in the broadest sense. For instance, matters such as
providing information to students, advice on studies, managing Internet pages, coordinating
quality care, data management and educational professionalization. The Education Centre
operates under the leadership of the Head of Education Management of the Faculty, Drs. E.H.
Kelder, T: (024) 361 59 30, E: [email protected].
Student Administration
The student administration is responsible for the organization and administration of the
courses and exams. Each workday, the student administration is open for consultation
between 1:00 p.m. to 2:00 p.m.
The student administration has three sub-departments, each of which deals with a particular
group of study programmes.
Business Administration
Staff:
Ms P.C.B.M. Bloem, T: (024) 361 12 64, E: [email protected]
Ms J.D. Pattikawa, T: (024) 361 11 99, E: [email protected].
Economics and Political Science
Staff: Ms I. Smitjes, T: (024) 361 21 02: E: [email protected]
Human Geography, Spatial Planning and Social and Political Sciences of the Environment
Staff: Ms P.G.J.M. Read, T: (024) 361 19 30, E: [email protected].
Public Administration
Ms M. Helmond, T: (024-3611703, E: [email protected].
Study Advisors
The NSM has a number of study advisors for the various programmes. These are:
Bachelor's degree programme in Business Administration:
ir. L.V.M. Meijssen, T: (024) 361 17 47, E: [email protected]. Make appointments for
consulting hours at the Information Desk in the Study and Resource Centre, T: (024) 361 59
25.
Bachelor's and Master's degree programmes and pre-Master's programme in Public
Administration:
Drs. A.G.F.M. Vermeulen, T: (024) 361 30 68, E: [email protected].
Open consultation hours: Monday 12:30 p.m.- 1:30 p.m. You can also make an appointment
for Monday and Tuesday (9.00 - 12:00 p.m.) at the Information Desk in the Study and
Resource Centre, T: (024) 361 59 25.
187
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Pre-Master's and Master's programmes in Business Administration:
Ms. R. Friesen, T: (024) 361 18 34, E: [email protected]. Open consultation hours:
Wednesday 10:30 - 11:30 a.m. You can also make an appointment for Tuesday afternoon and
Thursday morning via the Secretariat of Business Administration, T: (024) 361 18 35.
Bachelor's degree programme in Economics and Business Economics:
Drs. S.W. Schrijner, T: (024) 361 30 21, E: [email protected].
Open Consultation hours: Monday morning 10:30 a.m. - 12:00 p.m. Appointments for
Thursday afternoon between 1:00 p.m. and 3:00 p.m. can be made via the secretariat, room:
TvA 5.1.74, T: (024) 361 58 90.
Master's and pre-Master's programme in Economics:
Ms Drs. H. Gunenc , T: (024) 3612005, E: [email protected]. Room: TvA 5.1.41.
Consulting hours on Monday from 4 p.m. - 5 p.m. and on Thursday from 10 a.m. - 11 a.m.
(by appointment). You can make an appointment for the consulting hours via the secretariat,
room TvA 5.1.74, T: (024) 361 58 90.
Bachelor´s and Master's degree programmes and pre-Master's programme in Political
Science:
Ms. Drs. L. Spreeuwenberg, T: (024) 361 18 59, E: [email protected].
Open consultation hours on Wednesday afternoon 3:00 p.m. - 4:30 p.m. Appointments for
consultation hours on Monday afternoon or Thursday morning can be made via the
secretariat, room TvA 5.1.74, T: (024) 361 27 54.
Bachelor's degree programme in Geography, Spatial Planning and Environment, preMaster's programme in Human Geography and the Social and Political Sciences of the
Environment, Master's degree programme in Human Geography and Social and Political
Sciences of the Environment:
Drs. J.M. van de Walle, T: (024) 361 60 49, E: [email protected]. Open consultation
hours: Monday morning 10.00 a.m. -11.30 a.m. Make appointments for the consultation hours
on Monday afternoon 1:00 p.m.- 2:00 p.m. or Wednesday afternoon 1:00 p.m. - 3:00 p.m. via
the secretariat, T: (024) 361 19 25.
Pre-Master's and Master's degree programme in Spatial Planning:
Drs. L. Spreeuwenberg, T: (024) 361 18 59, E: [email protected].
Open consultation hours on Wednesday afternoon, 3:00 p.m. - 4:30 p.m. Appointments for
the consultation hours on Monday afternoon or Thursday morning can be made via the
secretariat, T: (024) 361 19 25.
Study Abroad Coordinator International Economics and Business and International Business
Administration
Ms. drs. C. van Mourik, T: (024) 361 59 25, E. [email protected];. Appointments on
Tuesday 1:30 p.m. - 5 p.m. and Thursday 9 a.m. - 1:30 p.m. can be made at the Information
Desk in the Study and Resource Centre, T: (024) 361 59 25.
The Study and Resource Centre
The Study and Resource Centre is located on the ground floor in the Thomas van
188
GENERAL INFORMATION
Aquinostraat 3. It is the study centre of the Nijmegen School of Management. The Study and
Resource Centre is visited by many students who are working on their study in a number of
different ways. The Study and Resource Centre has the following components:
Information desk
The information desk is located near the entrance to the Study and Resource Centre. This
desk is staffed by the administrators of the Study and Resource Centre (Ms L. Laeven and Ms
M. Kokkeler). You can ask questions at the information desk. You can also go to the
information desk to:
• make an appointment with one of the study advisors
• borrowing laptops
• reserving study spaces
Pigeon holes
Pigeon holes to submit your assignments are located opposite the information desk, to the
right. Teachers can request a pigeon hole if they wish to have students submit their papers in
this way.
Logging onto computers
Your inlog account for the computers in the Study and Resource Centre is your student
number preceded by an 's' and your personal password.
Printing and photocopying
Printing and photocopying are now done via Péage. For more information, go to
http://www.ru.nl/gdi/voorzieningen/printen-scannen/peage/.
Cyberspace, green room, purple room, yellow room
These rooms contain a total of 90 computers that can be used for individual studying
activities and in groups.
Forum room
The Forum room has 26 computers and can be used for:
• education involving visualisation, electronic meetings (group systems)
• GIS systems for groups of up to 50 people; classes for larger groups where the teacher
can make demonstrations with a projector;
• open computer use by students.
RSI workplace
One room in the Study and Resource Centre is set up as an RSI workplace. There are
currently four work stations available here. Information pertaining to this room can be
obtained from the information desk.
Borrowing Laptops
For project work you can reserve a laptop. The laptops have Wifi. The information desk in
the Study and Resource Centre issues the laptops. You can also book rooms to work in with a
group of other students.
189
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Opening hours
The opening hours of the Study and Resource Centre are:
Monday through Thursday from 08.45 a.m. to 8.00 p.m. and Friday from 8.45 a.m. to 5 p.m..
The telephone number for the Study and Resource Centre is (024) 361 59 25.
Other opening hours may be in effect during class-free periods, exams and holidays.
Logg-Inn
Since last year, 'Logg-Inn' has been located in the rooms previously occupied by the library of
Management Sciences. This study facility contains 76 working and quiet areas with wireless
internet. At the desk of Logg-Inn, you can view the mandatory literature for the courses and
projects; your student card is used as a deposit. For more information, go to
http://www.ru.nl/ubn.
Opening hours
Monday through Thursday 8.45 a.m. to 10.00 p.m.
Friday from 8.45 a.m. to 5 p.m.
Other opening hours may be in effect during class-free periods, exams and holidays.
The telephone number for 'Logg-inn' is 024 3611205.
The International Mobility Office
NSM's International Mobility Office is the point of entry for almost all international
activities. NSM has over 100 Erasmus contracts, and 7 bilateral agreements with universities
outside of Europe. IMO provides students and faculty members with the information they
need concerning international affairs. For incoming students, the International Mobility
Office is there to assist them during their stay in Nijmegen.
IMO is open on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays, 12.30 - 4 p.m. Any
changes in the opening hours will be announced on the website, through Blackboard and on
the door of the International Mobility Office. Emails should be sent to [email protected]. Any
additional information can be found on IMO's website: www.ru.nl/fm/imo
The staff employees at IMO are:
Ms Simone Buissink and Ms. Beate Durlinger, coordinators.
E: [email protected], T: +31 (0)24 361 5927.
Internationalization, Communication and Research Support
The office of Internationalization, Communication and Research Support (ICR) is involved
with the strategic objectives of the faculty in the corresponding areas. ICR has a policypreparation and advisory role, but is also emphatically involved in policy implementation.
In internationalization, this means that ICR is involved with aspects such as coordinating a
number of international education projects (including Erasmus Mundus), recruiting
international students for the study programmes that are taught in English, giving shape to the
partner network of the Faculty and supporting student and staff exchange programmes.
190
GENERAL INFORMATION
ICR Is responsible for the internal and external communication of the Faculty. Among other
things this concerns communication with staff and students, creating and maintaining
websites, using social media, determining and implementing alumni policy, developing
promotional material and maintaining contacts with the government and business community.
The Institute for Management Research (IMR) is the Faculty research Institute. Faculty
support is provided by ICR. Among other things, the staff of ICR provide administrative
support, facilitate researchers and PhD students, organize research days, maintain Metis and
advise researchers on the acquisition of external funding.
More information about ICR can be found on the website: www.ru.nl/fm/icr.
Quality Assurance
Quality of Education
Radboud University Nijmegen attaches considerable value to the quality of its education. A
great deal of effort is expected from both the study programme itself and the students in order
to achieve the best possible results.
Efforts by the Study Programme
The study programme provides both internal and external quality assurance. The internal
quality assurance focuses on the entire range of activities for maintaining and improving the
quality of education within a faculty or study programme. An important instrument in this
task are the evaluations that are normally held at the end of each course. Panel evaluations are
also organized where students can express their opinions on the standard of teaching
throughout the semester. The results of these evaluations are always discussed by the
educational boards. These boards make proposals for dealing with any possible problems.
The departmental committee is also asked to give advice. The external quality assurance is
related to the system of accreditation, where the quality of the study programmes is assessed
once every six years by a committee of external experts.
Students’ rights and obligations
Both the study programme and the faculty try to satisfy the demand by providing students
with high quality programmes. Students also have obligations: they have to make sure that
they are well informed. This means that they are expected to become acquainted with the
contents of the Study Guide, and the Student Charter for Radboud University Nijmegen and
other information provided by the degree programme. Lecturers assume that full-time
students spend an average of 40 hours a week on the study programme.
Right of Complaint
Everyone on the faculty does their best to offer good education and to carry out the
procedures agreed upon as well as possible. Nevertheless, you may feel that you have not
been treated fairly. This may have to do with aspects such as individual lecturers,
implementation problems, schedules, rooms and information.
191
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
In many cases, speaking directly with the designated faculty member is the best solution. If
this is not possible or does not result in a solution, you can lodge a complaint with the faculty
Complaints Committee. You can do this on your own or together with a number of costudents. The complaint submission form is available from the faculty website,
www.ru.nl/fm. Usually you will receive an answer within one month. In order to avoid
duplication of other possible objections or appeals, the Complaints Committee does not
respond to all complaints. The complaint form indicates if you can or cannot appeal to the
committee. In any case, if you have a complaint about the contents of an exam or about the
mark you were given, do not seek help through the Complaints Committee. First discuss the
problem with the lecturer concerned during the post-inspection of the exam. If this discussion
is not productive, you can file a complaint with the Examining Board responsible for the
study programme in question. The working method and behavioural code of the Complaints
Committee is available for inspection at the desk of the Study and Resource Centre. The
complaint is handled by the Complaints Committee on behalf of the Dean of the faculty. The
committee consists of a chairperson (Ms prof. dr. M.M.T. Verloo), a secretary (Dr. J.J.M.
Peil), a member of the student body and an executive secretary (Ms E. Veneman).
Advisory bodies
Students can contribute to the decision-making process at various levels within the Nijmegen
School of Management.
OLC
For education-specific matters, there are the educational committees (OLCs). In an
educational committee, students and lecturers discuss the quality of the education. Student
evaluations of the various courses are discussed and the students make recommendations
about the curriculum and about the consequences of faculty policies for their programme.
The students' fraction in the Educational Committee of your study programme can be
contacted by e-mail at: [email protected].{ (replace the xxxxxx with the name of the
study programme).
FSR
The Faculty Student Council (FSR) is active at the faculty level. The Student Council can be
addressed for all matters pertaining to students of the Nijmegen School of Management. The
FSR participates in the interpretation and development of the faculty policies during the
Faculty Joint Meeting, in which the deans and staff of the faculty participate. In addition, the
FSR tries to represent the students' interests as best it can. For questions, comments or
complaints about the education or the facilities of the faculty, the FSR can be contacted by email: [email protected] and by telephone: (024) 361 59 21.
Student assessor and USR
In addition to the Faculty Student Council the faculty also has a student assessor. Together
with the FSR, faculty matters are discussed and the University Student Council (USR) and
assessors of other faculties all work together. This is how inter-faculty issues are solved and
university-wide policy is improved. The assessor also attends the weekly meeting of deans
and advises the meeting. The assessor can be contacted by e-mail: [email protected].
192
GENERAL INFORMATION
Panel groups
In addition to the advisory bodies at the programme, faculty, and university levels, there are
also panel groups per semester. These panel groups evaluate the content and structure of the
semester, among other things. They can be set up when the students feel one is needed.
For more information about the various bodies and their members, see
www.ru.nl/fm/wegwijzer and http://www.ru.nl/fm/faculteit/medezeggenschap/.
Purchasing textbooks and other study materials
At the university, students are responsible for obtaining the required textbooks and
supplementary literature. Therefore, see that you have all the necessary books and
supplementary literature (study guides and readers) at the beginning of each period.
The textbooks can be ordered from the webshop of the Nijmegen School of Management in
cooperation with the faculty study associations. To order books, go to
http://ww.ru.nl/fm/boeken. Members of the faculty study associations receive a 10% discount
on textbooks if they order on time. When literature is ordered, the number of registrations for
a course is taken into account. However, despite good estimates, the ordered textbooks
sometimes sell out. Therefore we request that you register for your courses on time, so that
we can make a more accurate estimate of the quantity of literature to order.
The course readers are available at the dictatencentrale, http://www.ru.nl/fm/readers.
Studying abroad
The Nijmegen School of Management believes that students benefit from completing part of
their studies at a university abroad. According to the Ministry of Education, Culture and
Science, internationalization provides 'an important contribution towards developing the
individual into a global citizen. It enriches the study programme with knowledge and skills
that are necessary to function in an internationally-oriented and multicultural society, a global
economy and labour market.' To facilitate studying abroad, a range of financial programmes
are available.
The Erasmus Programme of the European Union is the best known programme that enables
students to study abroad. The Erasmus grants enable students to study at a university abroad
for a period ranging from three months up to a year. The faculty has made agreements with
many universities in Western and Central Europe and can send an average of 120 students
abroad per year. Information on these universities can be found on the faculty website
www.ru.nl/fm/imo.
Other possibilities for going abroad are scholarships based on bilateral agreements.If you
want to spend a year in the USA, you can contact one of the American partners of the NSM
or apply for placement via the so-called ISEP programme. Scholarships can also be requested
for other countries, such as Argentina, Brazil, Russia, South Korea and Japan. Studying
abroad is not limited to Europe, but it does require more effort!
In addition to these scholarship programmes, there are other opportunities. It is possible to do
practical training abroad or at an international organization or company. Options include
193
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
participating in Summer Schools or intensive programmes, in which students from different
countries study a certain topic intensively for a number of weeks during the summer vacation.
The Nijmegen School of Management provides summer scholarships each year. For more
information on the number of available scholarships, application procedure, grant funding,
etc., please go to the website of the International Mobility Office:
www.ru.nl/fm/imo.
Recent graduates can also continue their studies at a university or university institute abroad;
funding can be obtained from sources such as the talent programme, the NATO scholarship
programme, a VSB grant and the NIZA thesis scholarship (for Southern Africa). In other
words, there are a multitude of possibilities. Up-to-date information is posted on the faculty
website/Blackboard.
A practical step-by-step plan for NSM students can be obtained via the faculty website
(www.ru.nl/fm/imo). {It describes the procedures for preparation and planning, as well as the
funding, language proficiency (which is very important) and what to do upon your return.{
E: [email protected]. The open consultation hours are on Monday, Tuesday, Wednesday and
Thursday, 12.30 - 4 p.m.
Learning a Foreign Language
English Language Consultancy
Our faculty employs an English language consultant, Michelle Mellion, who is an American
native speaker. She is an officially sworn-in translator and has years of experience in editing
English texts written by language learners. She has taught English as a foreign language to
international students for many years. She works for the Internationalization, Communication
and Research Support / ICR, helping to ensure that the correspondence and official
documents, which are sent abroad, are correctly formulated in English. One of her major
tasks is to work towards improving the quality of the English spoken by our lecturers, who
teach in our English-taught Masters. As a student, if you wish to improve your spoken or
written English, she can help find which route would be the best for you to take. She may
advise you to take an English course at the university language center (Radboud in'to
Languages), or to enroll in the optional course she teaches in the spring semester Business
English. She has also developed a self-study programme for both students and staff in which
resources can be used such as dictionaries, audio-visual materials, TOEFL practice tests, and
self-study books with answer keys. These materials, which are aimed to help further the
language acquisition process, can be found behind the reception desk at the Study and
Resource Center.
Ms. Michelle Mellion, MA
Office: TvA 5.0.72
T: +31 (0)24 361 12 62
E: [email protected]
Office hours: Thursday afternoons from 1.30 p.m. to 3.00 p.m.
Radboud in'to Languages
Radboud in'to Languages is the expertise centre for language and communication at Radboud
University Nijmegen. It offers a wide range of language and communication courses at
194
GENERAL INFORMATION
various levels, and also offers a professional translation and editing service. The Academic
Writing Center Nijmegen (ASN) is part of Radboud in'to Languages.
Foreign languages
At Radboud in'to Languages you can learn various foreign languages such as Chinese,
German, English, French, Classical Greek, Italian, Latin, Moroccan Arabic, Modern Greek,
Russian, Portuguese, Polish, Spanish. Swedish and Turkish. The courses are taught from
absolute beginner level to highly advanced level, and are classified according to the Common
European Framework of Reference for Languages. After completing the course, all
participants receive a certificate. The certificate also includes the test results. Our English
courses provide excellent preparation for internationally recognized certificates, such as
IELTS (for academic purposes) and Cambridge Certificates (various levels).
Dutch as a second language (for international students)
Radboud in'to Languages also offers courses in Dutch as a second language (NT2) at various
levels. For exchange students, there is even a special short course in Social Dutch that has
been developed to teach the basic aspects of Dutch. In addition, there are various possibilities
for advanced NT2 students.
Attractive discount arrangement for students
For most language courses, students receive an attractive discount of 50%. {The website has
the latest information and percentages.
Communication training
If you want to improve your communication skills, Radboud in'to Languages is also the right
choice. We offer a variety of courses such as presenting with impact, writing clear research
proposals, speed reading and networking. All communication courses are tailor-made and can
be taken individually or in groups. During an intake interview, your needs are identified and
the training methods that best suit these needs are discussed. If desired, you can take the
communication training course in English. The fees of these courses vary due to the
customized work involved and are significantly higher than the costs for language training
courses with open registration. Before each course, a price quote is always provided in
advance.
Attractive discount arrangement
RU students qualify for a discount. The discount percentage depends on the course and can be
as high as 70%. Most language training courses offer a discount of 50%. The website has the
latest information and percentages.
Language and communication programmes
Foreign languages
At our centre you can learn various foreign languages such as Chinese, German, English,
French, Classical Greek, Italian, Latin, Moroccan Arabic, Modern Greek, Russian, Spanish
and Swedish. The courses are taught from absolute beginner level to highly advanced level,
and are classified according to the Common European Framework of Reference for
Languages. After completing the course, all participants receive a certificate. The certificate
also includes the test results. Our English courses provide excellent preparation for
195
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
internationally recognized certificates, such as IELTS (for academic purposes) and
Cambridge Certificates (various levels). Finally, on behalf of a number of faculties, we
provide academic writing programmes for students who plan on taking a Master's programme
that is taught in English: Ba/Ma-writing.
Dutch as a second language (for international students)
Radboud in'to Languages also offers courses in Dutch as a second language (NT2) at various
levels. For exchange students, there is even a special short course in Social Dutch that has
been developed to teach the basic aspects of Dutch. In addition, various NT2 courses for
advanced students are offered, including a course in Writing Skills and Grammar, Speaking
Skills (also at the highly advanced level) and the Fine Points (De puntjes op de i). Some of
these courses require a certificate from the Staatsexamen NT2 programma II.
Communication training
Also explore our range of result-oriented communication courses: from clear writing, spelling
and presentation to interviewing for a job, networking, Mind Mapping and negotiating.
For more information, please go to our website: http://www.radboudintolanguages.nl/.
Contact information Radboud in'to Languages
Radboud in'to Languages
Erasmusplein 1 (Erasmus building, ground floor)
T: (024) 361 21 59
E: [email protected].
Opening hours: Monday through Friday 9 a.m. to 6 p.m.
www.radboudintolanguages.nl.
International Office at the Radboud University
Entry point for foreign students
After you have arrived in Nijmegen, you should check in at the central International Office of
Radboud University Nijmegen. If you have handed in all papers required for your enrollment
at the university, they will provide you with proof that you are a student at our university.
This will allow you to make use of all of the services that are normally only available to
degree students at our university. These services include computer services, libraries, etc. In
addition, you will receive information concerning your accommodation.
After having registered with the central International Office, we suggest that you go to the
International Mobility Office of the Nijmegen School of Management.
Address
International Office
Postal Address: PO Box 9102, 6500 HC Nijmegen, The Netherlands
Visiting address: Comeniuslaan 4, 6525 HP Nijmegen
T: +31 (0) 24 361 20 65
F: +31 (0) 24 361 27 57
196
GENERAL INFORMATION
E: [email protected]
I: www.ru.nl/io
Opening hours for visitors: Mondays to Fridays from 10.00 a.m. to 5.00 p.m.
Academic Writing Centre Nijmegen
The Academic Writing Center Nijmegen (ASN) is a service for all students at RU. You can
contact the centre with many types of questions about many types of university writing
assignments: from first-year papers to Master's theses. At the ASN a team of specially trained
tutors (undergraduates and PhD students at RU) is prepared to help you during a number of
tutoring sessions. During these sessions, you can sharpen your thinking and clarify your
writing. They can provide strategies and techniques to improve your writing and to write
more efficiently. The tutor can take the role of a critical reader, but is not an editor or
proofreader. You learn to critically evaluate texts and improve them yourself, so you can
become a better writer.
The services of ASN can be summarized as follows:
• accessible and free
• independent
• one-on-one sessions
• as often as you need
• focusing on the development of your writing skills
• get started immediately on your own assignment
Tip: don't wait until the last minute. The earlier you begin during the writing process, the
more you will benefit from the sessions.
Are you interested? Then go to the website: www.ru.nl/asn, where you can request a tutoring
session directly. You can also come to the center in person (University library, first floor,
Erasmuslaan 36), send an e-mail ([email protected]) or contact us by telephone (024 - 36 100 77).
The educators training programme at Radboud Educator's
Academy
Radboud Educator's Academy (Radboud Docenten Academie) is the training programme for
educators at Radboud University.
Training excellent educators by linking the practice of education with scientific research: that
is the mission of Radboud Educator's Academy. Radboud Educator's Academy offers the
following programmes for students who want to become educators: the education minor for
Bachelor's students and the education Master's for postgraduate Master's students. In addition,
the Educator's Academy participates in national traineeships such as Eerst de Klas. Staff
teachers and head teachers in secondary education who are seeking in-depth training in their
subject or in didactics can contact the Educator's Academy for courses, workshops and
personalized training.
Research
At the Educator's Academy, research into general and subject-based teaching methods is also
197
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
conducted in close cooperation with the Academic Training Schools (Academische
Opleidingsscholen). This research is characterized by constant interaction between theory and
practice: researchers make use of experiences in practice, and the results ensure that the
practice of education actually improves.
Education Master´s Programme
The education Master's programme of the Educator's Academy trains postgraduate Master's
students for a level I teaching qualification in secondary education. With a diploma from this
Master's programme, you can get started as a teacher in the upper years of HAVO and VWO.
The Educator's Academy offers a Master's education degree in the following secondary
school subjects: Dutch, French, German, English, Spanish, Greek and Latin, history,
geography, social studies, religion and belief, philosophy, art history, general economics,
management and organization, mathematics, physics, biology and chemistry. To enrol in the
programme, students must have a university Bachelor's and Master's degree in the
corresponding field. The education Master´s programme is a full-time, one-year programme.
Education minor
Besides the education Master's programme, the Educator's Academy also offers education
minors. The education minor was implemented by the Ministry of Education to increase the
number of university-trained teachers in secondary education. It is a 30 ECs minor that you
can take in the third year of your Bachelor´s study. In combination with your Bachelor'
diploma, this minor gives you a limited level II qualification for secondary education, with
which you can teach in the first years of HAVO and VWO and in VMBO-T. The Educator's
Academy offers education minors in the following secondary school subjects: Dutch, French,
German, English, Spanish, Greek and Latin, history, geography, religion and belief,
mathematics, physics, biology and chemistry. In terms of form and content, the education
minor is very similar to the first part of the Master´s degree programme. Half of the minor
also consists of a traineeship. If you pass the education minor with a positive
recommendation, this provides an exemption later on if you decide to take the education
Master's programme.
Information & Intake
Applications for the education Master's programme that begins on 1 September are accepted
between 1 April and 30 April 2015. Go to http://www.ru.nl/docentenacademie/ for a clear
description of the application procedure.
For more information, see http://www.ru.nl/docentenacademie/. If you still have questions
after looking at the website, then please contact Dorri te Boekhorst, the study advisor of the
Radboud Educator's Academy: [email protected].
Radboud Honours Academy
Radboud Honours Academy
The Radboud Honours Academy offers talented and motivated students at Radboud
University the opportunity to take a challenging, supplementary programme. Every year,
Bachelor's and Master's students have the opportunity to participate in one of these
programmes in addition to their regular degree programme.
198
GENERAL INFORMATION
Honours programme for propaedeutic students
In your first year you can immediately experience what the honours programme has to offer.
An honours programme has been compiled especially for students in the propaedeutic phase.
The programme begins in October/November, so you have time to get started with your
regular study programme. The honours programme is accessible for propaedeutic phase
students from all study programmes. Together, you will become acquainted with various
scientific fields and their relationship to society. In this way you will learn more about your
own field, while at the same time looking beyond its boundaries. In a small group of no more
than 15 students, you will meet with top researchers from various disciplines. The
propaedeutic programme is a lighter version of the honours programme for Bachelor's and
Master's students. It consists of two courses, with about seven group meetings in each course.
For more information, go to www.ru.nl/honoursacademy/propedeusestudenten.
Honours programmes in the Bachelor's phase
Every year, the best first-year students from each study programme are invited to apply for an
honours programme for Bachelor's students. The programme is intended for students who
have achieved good-to-excellent results in their first year and are willing and able to invest
extra time and energy in their education. Students can apply for a position in the monodisciplinary honours programme of their own faculty or degree programme, or for a position
in the interdisciplinary honours programme for Bachelor's students.
Mono-disciplinary Honours Programme
The honours programme in the Management Sciences is divided into two components: an
Honours Academy Project for all honours students in the first year and an individual,
research-oriented second year.
Honours Academy Project (HAP)
The first honours year in Management Sciences involves a joint research project about a
societally relevant theme; all honours students from the various degree programmes at the
Nijmegen School of Management participate. The aim of the HAP is to acquire insight into
how the various disciplines view a societally relevant theme and how these various
perspectives can help to research this theme. The research questions that are formulated
within the HAP reflect not only the disciplines within the Faculty, but also the interests of the
students. You therefore work in a semi-interdisciplinary context. You are supervised by a
professor and by representatives from various study programmes. As part of the HAP, you
travel abroad to make specific visits and conduct interviews for your research.
Your own research project
During the second honours year, as an honours students in the Management Sciences you are
given the opportunity to conduct research on a theme of your choice in your own discipline.
In this way, you can expand or focus your study in the direction of your own interest. To
promote the learning process as much as possible, during this year all components of the
honours programme are coordinated with your chosen area of research. Together with your
supervisor, you give shape to most of the programme, based partly on the research experience
you acquired during the Honours Academy Project in the first honours year.
The honours programme in the Management Sciences is taught entirely in English. The
honours programme of the Management Sciences can accept no more than 20 students each
year. For more information, go to: http://www.ru.nl/rha/managementwetenschappen/.
199
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Interdisciplinary Honours programme
The interdisciplinary honours programme for Bachelor's students gives them the opportunity
to look beyond the borders of their own field.{ You receive intensive education from the best
lecturers and come into contact with a wide range of themes: nanotechnology, astronomy,
Rome, the middle ages or topical themes. The courses are small-scale. Interactive classes
alternate with seminars and excursions. {You also travel together. Together with students
from other degree programmes, you become part of a think tank, where you work on an
assignment from banks, engineering firms, ministries or government agencies such as the
police. You work in an interdisciplinary context and are supervised by a professor and
representatives of the external partner. Every year, a maximum 100 students are admitted to
the programme.
For more information, go to: http://www.ru.nl/rha/interdiscipline/.
Honours programmes for Master's students
For Master's students, three honours programmes are available. The additional knowledge
that you acquire is of great value for your personal and academic development, and for your
future career in academia, government or business.
The student workload for each of the three honours programmes is approximately one-fourth
of that for a regular academic year (60 ECs). Students must apply for a position in one of the
honours programmes.
Reflections on Science
In this honours programme, think tanks are established with approximately 10 students each;
they focus for an entire year on a single complex issue. In each think tank, half of the students
are from Radboud University Nijmegen and half are from a partner university abroad. The
Dutch component of the think tank meets on average once per week. You meet the think tank
members from abroad during the working weeks in the Netherlands and abroad. In the
meantime, you stay in contact by e-mail and Skype. During the first phase of the programme,
students work on individual research projects related to the issue; these projects are possibly
compatible with their own discipline. During the second phase, students work jointly on an
advisory report that is based on the individual projects. Every think tank has a scientific
supervisor who invites guest speakers to hold discussions about the concrete research
question. The participants are from diverse degree programmes. In this way, you learn to
work in an international setting with students from other scientific disciplines. You acquire
insight into the value of other disciplinary and national perspectives when studying complex
issues.
For more information, go to http://www.ru.nl/reflectionsonscience/
Reflections on Professions
Everyone who holds a responsible position in an organization or society is regularly
confronted with professional dilemmas: thorny issues with trade-offs for each path that can be
chosen. In the honours programme Reflections on Professions we challenge you to reflect on
the role that you will take as an academically-trained professional in the non-academic world,
the professional dilemmas that occur and how do deal with such dilemmas. We bridge the gap
between science and practice.
Together with students from various Master's degree programmes, you work on making
200
GENERAL INFORMATION
scientific knowledge usable for organizations facing a practical problem. This is a problem in
the area of People and Work (MensenWerk) or communicating a difficult message in the
media. The common theme is the knowledge acquired in academic education and research at
Radboud University. You learn to convert this knowledge into practical and adequate
intervention proposals.
For more information, go to: http://www.ru.nl/reflectionsonprofessions/
Beyond the Frontiers
The honours programme Beyond the Frontiers gives 50 students per year the opportunity to
participate in a study internship or research internship of 2 to 3 months at an internationally
renowned laboratory or research institute. Due to the contact with top researchers in their own
discipline, students are able to acquire in-depth knowledge and prepare for a scientific career.
To qualify for one of the 50 scholarships of maximum €4000, students must apply with their
own research proposal. At the end of the academic year, students present the results of their
research or study internship during a final symposium. Applications can be submitted before
1 October and before 1 May.
For more information, go to: http://www.ru.nl/beyondthefrontiers/
Ethos of Science lectures
For all students and staff at Radboud University Nijmegen, the Radboud Honours Academy
provides the lecture series Ethos of Science. During the lectures, scientists from various
disciplines explore the art of doing good science. What are your responsibilities as a scientist
and what does this mean in practice? Various perspectives will pass in review. For example,
consider the consequences of a discovery or the tensions between the researcher and the
client. The lectures are given in English.
For more information, go to: http://www.ru.nl/ethosofscience
More information
You can find more information about the honours programmes at
www.ru.nl/honoursacademy. You can also make an appointment to come by in person: 0243615955.
Radboud Honours Academy
Erasmusplein 1, ground floor, room 0.01
Telephone: 024-3615955
E-mail: [email protected]
www.ru.nl/honoursacademy
Student Affairs Office
Do you have questions about your registration at the university, or has the progress of your
studies come to a standstill? Would you like to know more about government funding or are
you in search of student social activities? The staff at the Student Affairs Office can put you
on the right track in the areas of student administration, guidance counselling and student life.
For more information, go to www.ru.nl/studenten.
201
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
7 English Specialization in International
Business Administration
The Programme
The table below summarizes the curriculum of the English version of the Bachelor's degree
programme in Business Administration. The three-year curriculum generally follows the
structure of Bachelor's education in Dutch. Each semester consists of 10 components of 6
ECs each, except for the final semester during which the Bachelor's thesis counts for 12 ECs.
Curriculum of the English version of the Bachelor's degree programme in Business
Administration
Semester 1.1
ECs
Introduction to Business Administration
Methods of Research and Intervention
Academic Skills
Organization Theory
Statistics
6
6
6
6
6
Semester 1.2
Introduction to Business Communication
Cross-Cultural Management
Project: Learning Organization
Accounting
International Business Ethics
6
6
6
6
6
Semester 2.1
Strategic Human Resource Management
Corporate finance
Qualitative Research Methods
Organizational Culture & Communication
Introduction to Organization Design
6
6
6
6
6
Semester 2.2
Strategy
Quantitative Research Methods
Marketing
Business Analysis for Responsible Organizations
Organization and Environment
6
6
6
6
6
Semester 3.1
Study abroad
30
Semester 3.2
International Management
Intervention Methodology
Leadership in Organizations
Bachelor's thesis (Business Administration)
202
6
6
6
12
ENGLISH SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
The coordinator of the Bachelor's programme is Dr. H.P.L.M. Korzilius, T: (024) 361 30 54,
E: [email protected].
Course Descriptions
Introduction to Business Administration
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-BCU341
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ba 1
quarter 1
IBA
Written exam
English
Raaijmakers, dr. A.G.M.
dr. A.G.M. Raaijmakers, prof. dr. P.A.M. Vermeulen
None
No
The goal of this course is to provide students with an overview of the
key elements of the field of business administration. Students should
be able to understand the complexity that managers are confronted
with and the solutions that they can use to deal with this complexity.
In addition, students are expected to analyse cases based on the
provided theoretical concepts and present learning questions during
working groups.
This course gives you an introduction to the theory and practice of
business administration. At Nijmegen, business administration is
characterized by its broad an integral vision, based on a social
scientific approach to organizations. The focus is on social processes
in organizations, on change processes and on designing solutions for
problems. This means that business administration uses knowledge
and skills from related disciplines such as economy, sociology and
psychology.
When managers are confronted by a variety of social, environmental,
economic and technological changes, they have to find innovative
solutions to deal with them. This requires a broad set of skills and
capabilities. This course introduces students to a broad range of topics
in business administration. The five key parts of business
administration include: the environment, planning, organizing,
leading and controlling. All these elements will be discussed in
interactive lectures, work group sessions and case discussions.
Daft, Kendrick and Vershinina (2010). Management. Cengage
Learning.
203
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Methods of Research and Intervention
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
204
MAN-MOR002
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, English Studyguide
Ba 1 en Hbo-minor
quarter 1
IBA IEB
Written exam.
English
Grössler, dr. A.
dr. A. Grössler, dr. J.P.J.M. Smits
None.
No
Knowledge competencies
At the end of the course, you will be able to explain the historical
development of the main social science paradigms and the content of
the basic concepts in methodology. You will be able to explain the
function of scientific research in the management sciences and
describe the distinction between research and intervention
methodology.
Skill or application competencies
At the end of the course, you will be able to design an empirical
research project and apply this to a given case. Examples of the skills
and competencies are problem structuring, formulating a problem
definition, developing a conceptual model, operationalizing concepts,
substantiating the choices or research strategy and analysis methods,
and developing a basic questionnaire.
Reflection competencies
At the end of the course, you will be able to reflect critically on the
methodological choices of yourself and others. You will also be able
to formulate a complete line of reasoning that is methodologically
sound.
Research methodology is the foundation for designing and
performing scientific research in management. This course is a first
introduction to the research methodology of the social and
management sciences. During the course, you will learn about various
social science paradigms and schools within research methodology
and you will learn many basic concepts, such as validity and
reliability. The course is organized around the elements of the
empirical cycle, such as problem definition, the process of
conceptualization and operationalization, research strategies and
methods of observation, data gathering and data analysis.
Besides acquiring basic knowledge about methodology, you will also
develop concrete skills that are needed when designing and doing
research. You will improve these skills through various types of
ENGLISH SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
Literature
exercises and case materials from business and management. You
will learn to formulate a proper research goal and proper research
questions, develop a conceptual model, design a questionnaire,
choose a method of observation and carry out basic quantitative
analysis. An overall skill that is needed for each of these activities is
the capacity to substantiate your choices with a sound and complete
line of reasoning: all choices you make within a research design
should be consistent with each other.
With the acquired knowledge and skills, you will also be able to
reflect critically both on your own choices and those of others
regarding research design. This will enable you to evaluate the quality
of their research.
Babbie, E. (2013). The Practice of Social Research. 13th Edition.
Wadsworth, Belmont. ISBN 978-0-495-59842-8
Workbook Methods of Research and Intervention (Can be
downloaded from Blackboard)
205
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Statistics
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
206
MAN-MOR004
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, English Studyguide
BA 1, pre master
quarter 2
IBA IEB
Written exam and SPSS test
English
Jacobs, dr. H.A.G.M.
dr. H.A.G.M. Jacobs
No
At the end of the course, students are able to:
• apply basic elements and procedures of descriptive and inductive
statistics, also with SPSS;
• adequately interpret results from basic procedures of descriptive
and inductive statistics;
• adequately explain their choices, decisions and interpretations
during the application of statistical procedures and the results
from statistical analyses.
In this course basic elements from descriptive and inductive statistics
are linked to scientific research and research questions in business
administration. Special attention is paid to decision making and
interpretations regarding statistical procedures and analyses, and the
basis of these choices, decisions and interpretations. The analyses will
also be applied during assignments and practical sessions by students
using the software package SPSS. The following topics are covered:
sampling, probability and variables, estimation of characteristics of a
population, cross tabulation, correlation, differences in means
between groups and simple and multivariate regression analysis.
Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS Statistics
(4th revised edition). London: SAGE. ISBN: 978-1446249185
ENGLISH SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
Organization Theory
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-MOR001
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ba 1 en Hbo-minor
quarter 2
IBA
Written exam and assignments.
English
Gross, dr. C.
dr. C. Gross, prof. dr. K. Lauche, dr. A.A.J. Smits
No
• Acquiring fundamental knowledge about organizational theory.
• Developing the ability to reflect on strengths and weaknesses of
the various approaches and to compare them.
• Understanding fundamental and persistent tensions in
organizations as well as in organization studies.
• Understanding and reflecting on the value of concepts and
theories for organizational practice and developing the ability to
apply conceptual models to practice.
• Developing basic academic skills such as proper referencing of
literature and discussing academic texts.
• Practicing how to present assignment results in class and how to
stimulate class discussions with peers.
The main objective of the course is to introduce students to the rich
and diverse field of organization theory. To reach this goal, we will
guide you through seminal approaches, namely Scientific
Management, Human Relations, and theories discussing bureaucracy,
organizational culture, the role of technology and the relationship
between organizations and their environment. We will discuss the
historical context of these approaches as well as an original text
central to each approach. During seminars we will go into how these
theories still apply to today's organizational practice and discuss the
results of your weekly assignments.
1. David Jaffee (2000): Organizational Theory: Tension and
Change. Mcgraw-Hill Professional. For the relevant chapters see
the course schedule.
2. Additional mandatory reading. Links to the texts are provided on
Blackboard in the folder Course Documents.
207
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Academic Skills
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
208
MAN-BIN117BA
6
Bedrijfskunde
Ba 1
quarter 1 en 2
IBA
Paper
English
Linden, dr. B.S. van der
dr. B.S. van der Linden
None
No
After successfully fulfilling the requirements of the course, students
will have gained elementary insight into the process of academic
knowledge development and have developed academic skills. Upon
completion of the course students can:
• Distinguish scientific knowledge (production) from other sorts of
knowledge (production)
• Choose a topic in the field of business studies
• Develop relevant research questions
• Gather relevant literature on the topic
• Analyse and process literature
• Develop accurate conclusions and arguments
• Write a paper of about 5000 words on their topic and give a
presentation
Academic Skills is a practical course based on assignments and four
contact hours per week in small groups (approximately 16 students).
The Academic Skills instructor also acts as a study coach. General
academic skills are developed by means of various assignments that
take you step-by-step through the process of literature research and
writing an academic paper. Students choose a topic for their paper
from three themes in the field of business studies.
Course book
ENGLISH SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
Introduction to Business Communication
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-BCU342
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ba 1
quarter 3
IBA
Written examination, group and individual assignments
English
Slomanson, dr. P.
dr. P. Slomanson
None.
No
Students will learn about, reflect upon, discuss, and evaluate current
academic and practical developments in the fields of communication
and corporate communication. They will describe various elementary
aspects in the communication process and identify them in concrete
communicative situations. They will gain insight into the working of
verbal and non-verbal communication, framing, and metaphor,
especially with regard to new media, and will apply their theoretical
and practical insights to real-life cases.
Students learn fundamental concepts and approaches to business
communication, with a special emphasis on new media. With a focus
on message factors, social psychological and intercultural insights
will be applied to persuasive documents. Recent topics in business
practice will be illustrated with the help of profit and not-for-profit
organizations, in particular globally operating organizations.
Textbook and additional assigned readings.
209
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
International Business Ethics
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
210
MAN-BCU162
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, English Studyguide
Ba 1
quarter 3
IBA IEB
The exam will consist of open questions.
English
Bos, prof. dr. R. ten
prof. dr. R. ten Bos
None, but we presuppose a willingness to engage with rather difficult
themes and texts.
No
1. Learning to think critically about concepts in business ethics.
2. Appreciating how meanings in this area of research are 'slippery'.
3. Understanding the problems with implementation of these
concepts.
4. Engaging with texts that shed a different light on well-known
issues.
The purpose of this course is not only to provide students with a solid
introduction to the field of business ethics, but also to critically
discuss the more philosophical underpinnings of this burgeoning field
of research. All the relevant topics - from corporate responsibility to
the call for standardization, from leadership to corporate agency, or
from sustainability to globalization - will be discussed in the light of
the long-standing debate between analytical and continental
philosophy. More specifically, we will provide alternative ways of
thinking about well-entrenched themes and issues in business ethics.
One of the goals of the course is to show how many concepts in
business ethics have shifted meanings over time. Rather than a
practical focus, we will opt for a more conceptual focus. It is
therefore important for students to understand that this course
requires a certain interest in concepts or in philosophical reasoning,
but we do not require any philosophical knowledge at the outset. The
course consists of 12 lectures and 6 workgroups. The lecturers are
Prof. Dr. R. ten Bos and Dr. B. van der Linden.
Mollie Painter-Morland & René ten Bos (eds.) Business Ethics and
Continental Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press,
2011 (350 pp.).
ENGLISH SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
Accounting
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-BCU168EN
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, English Studyguide
Ba 1
quarter 4
IBA IEB
Written exam and assignment for bonus points
English
Minnaar, dr. R.A.
dr. R.A. Minnaar, drs. R.H.R.M. Aernoudts
No
You can find detailed learning objectives at the beginning of each
chapter in the required textbook.
This course will introduce you to the 'language of business', which is
Accounting. You will master all basic accounting and finance
principles as well as techniques such as bookkeeping, preparing
financial statements, and planning and evaluating business
performance.
• Horngren, Harrison and Oliver. Accounting
• MyAccountingLab with Full EBook Student Access Card: Global
Edition. Most recent edition.
211
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Cross Cultural Management
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
212
MAN-BCU345
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ba 1
quarter 4
IBA
Written exam and assignment (assignment DLP is optional)
English
Bucker, dr. J.J.L.E.
dr. J.J.L.E. Bucker
Basic knowledge of organizations, and the management processes
within these organizations. Furthermore, basic knowledge about
organizational behaviour in these organizations.
No
Objectives of this course are to help students:
• describe the role of the (national) environment for organizational
strategies.
• understand the most important cross-cultural analytical models of
Hofstede, Trompenaars, Schwartz, and the GLOBE.
• understand the conditions under which these models can be used.
• describe the influence of culture on management processes within
an organization.
• understand the difference between emic and etic cross-cultural
research.
• understand the degree to which management processes are
culture-free.
• discuss the role of culture as a barrier or as an inhibiting factor
influencing organizational performance.
• understand the principles of cross-cultural communication.
• understand the impact of a national cultural background on one's
identity.
Cross Cultural Management helps students understand the influence
of a national cultural environment on management processes such as
leadership, decision-making, motivating employees and
communication. To enable understanding, cross-cultural dimensional
models will be used to analyse and compare various cultures and
culture clusters. Through the course and self-study, students will
become more aware of their own cultural background and the
influence of their background culture on not only learning processes,
but also on cooperation and communication within teams.
• Steers, R.M., Sanchez-Runde, C.J., & Nardon, L. (2013).
Management across cultures. Challenges and strategies.
Cambridge University Press.
• Journal articles to be announced at the start of the course.
ENGLISH SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
Project: Learning Organization
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-BPRO120
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ba 1
quarter 3 en 4
IBA
Assignment
English
Essers, dr. C.
dr. C. Essers
-No
-Project: Learning Organization course offers an overview of theories
and concepts in the fields of organizational learning and the learning
organization. Three important theories are presented: 1) system
theoretical (Senge et al.); 2) action theoretical (Argyris, Schon), and
3) routine oriented (Simon, March, et al.). During the course, the
participating students apply these theories to and integrate them with
methodological knowledge in a research plan.
Electronic reader and articles.
213
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Strategic Human Resource Management
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
214
MAN-BCU008A
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ba 2 en schakelprogramma R&M
quarter 1
Written exam and paper
English
Heijden, prof. dr. B.I.J.M. van der
prof. dr. B.I.J.M. van der Heijden
This course builds upon the course 'Introduction Business
Administration I' from the first year Bachelor program.
No
Knowledge:
• Obtaining 'up-to-date' knowledge regarding concepts and theories
in Strategic Human Resource Management;
• Obtaining insight into new HRM practices that are used in
modern, contemporary working organizations;
• Comprehensive attention for both the European institutional
context and the broader, global context, such as reflected in the
role of trade unions and works councils.
Application:
• 'Real-life' case studies are used to deal with and to analyse current
HRM issues;
• Participation in enjoyable and in-depth discussions regarding the
factors that shape, among others, Strategic HRM in working
organizations;
• Training students in some essential management skills.
Reflection:
• Enlarging the competencies of students to reflect on theories,
approaches and practices of Strategic HRM;
• Each theme (subject matter) includes self-reflection assignments.
The latter aim at encouraging the student to critically evaluate the
topics that are dealt with, and to teach them to assess how they
can apply their recently acquired knowledge in 'real-life'
situations.
This course provides students with an extensive multi-level approach
(individual employee, team, business unit, organization,
sectors/populations, and countries) to Strategic HRM and to the
relationship between Strategic HRM and micro HRM. It comprises a
rich variety of experience learning and case studies, both from a
European perspective and a broader, global perspective. As such, this
course, stresses, firstly, the critical, strategic importance of 'human
resources'. In concrete terms, the skills, behaviours, and interactions
ENGLISH SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
Literature
of individual employees provide both the foundation for strategy
formulation and form and the means for strategy implementation.
Secondly, the HRM practices of a working organization are
instrumental in the light of the development of the strategic capacity
of its human resources 'pool'.
The course involves formal lectures by various specialists, supported
by interactive discussions and assignments, case studies from Europe
and elsewhere, and DVDs for each theme. Moreover, some essential
management skills will be taught. Both in daily life and at work, one
is constantly engaged in trying to influence others by means of
conversations. The students will learn to guide others' behaviours
much more consciously. More specifically, they will learn some
important basis communication skills, such as listening, sending and
regulating. Next, they will be trained in management skills like the
performance evaluation interview, delivering bad news, conflict
management, negotiating, et cetera.
Boselie, P. (2014). Strategic Human Resource Management: A
balanced approach. London: McGraw Hill Education.
Van der Molen, H.T., & Gramsbergen-Hoogland, Y.H. (2005).
Communication in Organizations. Basic skills and conversation
models. Hove and New York: Psychology Press. Taylor & Francis
Group.
215
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Corporate Finance
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
216
MAN-BCU2020
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, English Studyguide
Ba 2
quarter 1
IEB IBA
written exam and assignments
English
Weitzel, prof. dr. G.U.
prof. dr. G.U. Weitzel, T.A. Runia, D.T. Janssen
No
At the end of the course students should be able to understand and
independently analyse:
• The time value of money and the NPV concept;
• The valuation of financial assets (bonds and stocks);
• Risk and return in financial markets;
• The CAPM and the cost of capital;
• Capital structure choice;
• Capital budgeting and investment decisions;
• Short-term and long-term financial planning;
• Valuation of simple derivatives including options.
This course offers both a broad introduction to the themes of
corporate finance and a theoretical framework as well as analytical
tools for financial managers. By means of financial theory, the course
increases the understanding of financial markets, financial
instruments and the financial management of the firm.
Corporate finance is becoming increasingly important in every
organization. In a nutshell it focuses on two main issues: the optimal
investment decision and the optimal finance decision. The former
refers to the fact that a firm needs to select the most attractive projects
from a wide array of different activities. The latter concerns the firm's
need to raise money to execute the planned investment.
Hillier, Clacher, Ross, Westerfield, Jordan: Fundamentals of
Corporate Finance. European Edition.
ENGLISH SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
Organizational Culture & Communication
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-BCU344
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ba 2
quarter 2
IBA
written exam
English
Groot, dr. E.B. de
dr. E.B. de Groot
IBA Bachelor year 1
No
Aims
In this course, students will
1. acquire more insight in how culture impacts on organizational
communication
2. be able to effectively cope with cultural differences in an
organization
3. acquire skills and knowledge about how to collaborate efficiently
and effectively with individuals with a different cultural
background
4. learn how to reflect critically upon academic literature in the
domains of intercultural management and international mergers
and fusions.
5. be able to describe adequately the processes involved in
international mergers and fusions and the impact of culture on
organizational communication
This course links the fields of organization culture and
communication, and explains why intercultural management has
become so salient. Following an overview of cross-cultural values
that have an impact on business communication and the effect of
these values on management practices, we focus on cultural
differences in aspects such as organizational structure, human
resource management, negotiation and leadership.
Reader
217
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Introduction to Organization Design
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
218
MAN-BCU320EN
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ba 2
quarter 2
IBA
Written exam
English
Lauche, prof. dr. K.
prof. dr. K. Lauche, dr. ir. L.J. Lekkerkerk
Introduction to Business Administration
Organization Theory
Yes
Students will learn about the underlying principles of organization
design and will apply these to a number of practical cases. Through
the cases, students will develop their design skills as well as their
ability to diagnose and discuss complex problems in a group and to
present and critically analyse potential solutions.
The course provides an introduction to the principles of organization
design and human-centred job design. These principles relate to how
work can be organized across various divisions, business units,
departments and functions. Complex products and services cannot be
produced by a single person, so they require some division of work,
which in turn creates the need to coordinate the various tasks.
Organization Design aims to shape organizational structures and
processes in a manner that reduces the likelihood of short-term
disturbances and increases the long-term survival of the organization.
Getting organization design right provides the basis for organizational
effectiveness; getting it wrong leads to problems with employee
satisfaction and retention, customer satisfaction, product quality and
timely delivery, and viability of the organization.
Nadler, D., & Tushman M. (1997) Competing by Design: The Power
of Organizational Architecture. Oxford University Press.
ENGLISH SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
Qualitative Research Methodology
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-BPRA347EN
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ba 2 pre-master
quarter 1 en 2
IBA
Written exam and Paper
English
Smeets, dr. S.
dr. I.L. Bleijenbergh, dr. S. Smeets
Methods of Research and Intervention
No
Students acquire knowledge, insight and skills into qualitative
research methods, specifically involving case-study research. After
the course they will be able to design and implement (fully or in part)
a case study (open interviews, participant observation, collection of
documents and content analysis) in an organization and report on this
study.
This course deals with qualitative methods of organizational research.
During lectures and tutorials students design and implement (fully or
in part) a case study in an organization of their choice. Students learn
to underpin which type of research questions can be answered on the
basis of a case study. Moreover, they learn what qualitative research
strategies help to answer these research questions in a sound way. The
course deals with specific characteristics of qualitative research, like
the iterative research process, the role of theory and the role of the
researcher as a measurement instrument. Students will apply
qualitative methods of data collection, like open interviews,
participant observation and collecting documents. They will apply
qualitative content analysis on the collected data. Special attention
will be paid to methodological quality criteria: what instruments are
available to guarantee the validity and reliability of the results.
To be announced.
Swanborn, P (2012), Case Study Research, what, why and how?,
Sage Publications, London.
Justesen, L. Mik-Meyer, N (2012), Qualitative Research Methods in
Organisation Studies Hans Reitzels Forlag, Copenhagen.
Various articles.
219
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Strategy
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
220
MAN-BCU012EN
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ba 2
quarter 3
IBA
Written exam and assignments
English
Ziggers, dr. ir. G.W.
dr. ir. G.W. Ziggers, dr. A.G.M. Raaijmakers, prof. dr. H.L. van
Kranenburg
No
The primary aim of the course in strategic management is for students
to acquire and apply knowledge, to reflect on this knowledge and to
develop managerial skills. This is achieved with the following
objectives:
• to develop an understanding of important schools of thought,
models and techniques in the field of strategic management and
their differences and similarities;
• to develop a critical mindset with regard to the applicability and
limitations of theories, models and techniques in the field of
strategic management.
• to identify and analyse a company's strategy by applying theories,
models and techniques provided in the course and to provide
recommendations to the company.
• to develop a critical, flexible and creative mindset in order to be
able to challenge deeply rooted ways of thinking and problem solving in organizations.
Management researchers do not agree on how to solve strategic
problems. There are many ways to make strategy, based on various
theories. Some theories may be right, others may be wrong. However,
the right theories are no always easy to discern. Some theories may
only highlight one specific aspect of an issue, or there may be
divergent assumptions about the nature of strategy. A prudent
strategic decision maker should be aware of the various approaches,
since a comparison and combination of perspectives may yield
creative and innovative solutions. In this course students will study
various approaches to strategic management that are based on the
original work of influential scholars in strategic management. The
course provides insights into the fundamentals of and approaches to
strategic management as well as levels of strategic management
(business, corporate and network) and context. The course offers the
opportunity to confront theory with practical examples, by reviewing
ENGLISH SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
Literature
cases and participating in tutorial group meetings.
The following material provides the main ideas, theories and tools
used in this course. De Wit, B. & R. Meyer (eds.), Strategy: Process,
Content, Context, Fourth edition 2010, London: Thomson Learning.
221
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Quantitative Research Methods
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
222
MAN-BPRA247EN
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ba 2
quarter 3
IBA
Written exam
English
Korzilius, dr. H.P.L.M.
dr. H.P.L.M. Korzilius
• Methods of Research and Intervention (MOR002)
• Statistics (MOR004)
Yes
After completing the course, students can
• apply basic and advanced elements from quantitative research
methodology and statistical analyses to research questions in
Business Administration, where appropriate by using the
statistical package IBM SPSS;
• adequately interpret basic and advanced elements from
quantitative research methodology as well as statistical output;
• ground arguments while making choices and apply the topics
mentioned in the course description.
This course connects research methods and a range of statistical
analyses to investigate research questions in Business Administration.
The following topics are addressed:
• research designs, problem formulation;
• questionnaire construction;
• weighting, tests of representativeness, and missing value analysis;
• factor analysis and reliability analysis;
• tests for differences in means of two and more groups, with one
or more dependent variables, and checking for covariates
(multivariate and covariate analysis of variance);
• multiple regression analysis: dummy model, moderation and
mediating models, testing of assumption (linearity,
multicollinearity, homoscedasticity).
The course follows the successive phases of the empirical cycle.
Important aspects are the relationships between these phases and
methodological and statistical considerations in quantitative research.
Furthermore, the grounding of argumentation is emphasized.
Field, A. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics
(4th edition). London: SAGE. ISBN 978-1-4462-4918-5
ENGLISH SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
Marketing
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-BCU2008
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, English Studyguide
Ba 2 en schakelprogramma R&M
quarter 4
IBA
Written Exam and Paper, Seminars focusing on developing a
Marketing Plan
English
Belei, dr. N.V.T.
dr. C Horváth, prof. dr. A.C.R. van Riel, dr. P.H. Driessen, dr. N.V.T.
Belei
Inleiding bedrijfskunde 2 (Introduction to business studies) or
equivalent.
No
This course aims to explain the role of marketing in a customeroriented organization and provides in-depth knowledge of theoretical
thinking on major marketing concepts. It trains students to assess the
consequences of decisions for marketing performance and apply the
acquired knowledge to a business case.
The overall objective of the course is to introduce students to the
important concepts of marketing and to train them to apply these
concepts when making marketing decisions. Therefore, the learning
during the course will consist of more than just acquiring or
becoming familiar with knowledge. Being able to apply the concepts
and models is just as important as the reproduction of what has been
written in the textbook or presented in lectures. Additionally, students
will gain the skills needed to write a marketing plan by focusing on
planning, analysis of environmental and market factors, and by
studying sales and distribution programmes.
This course builds on the knowledge acquired during the course
IBK2. It focuses on the delivery of customer value through
relationships with loyal customers. The marketing mix (product,
price, promotion and place) provides a comprehensive view of the
marketing offered to the customer. However, the customer's
perception and evaluation of this marketing are essential.
Book: Winer, Russell S.: Marketing Management, 4th edition, ISBN
0-13-038702-4
Csilla Horváth: Marian Burk Wood: Essential Guide to Marketing
Planning, ISBN 978-0-273-71323-4.
223
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Organization and Environment
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
224
MAN-MOR003
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, English Studyguide
Ba 3 Hbo-minor
quarter 4
IBA IEB
Written exam.
English
Aalbers, dr. H.L.
dr. H.L. Aalbers, dr. C.L. Voinea
No
The main educational objectives of the course are the following:
• Knowledge: Understand and learn various schools of
management and organizational theory with their premises,
assumptions, contributions, strengths and weaknesses.
• Reflection and ability to judge: Understand and internalize the
idea of perspectivism. By learning different and partially
contradictory theories, students are stimulated to compare
theories, to see the limits of theories and to place their own
approach within the broad spectrum of theories.
• Communication ability: Learn to correctly compare various
schools and theories. The course not only encourages students to
learn various schools, but during seminars and in their
assignments students also learn to communicate properly about
various theoretical approaches and to enhance their
argumentation skills.
• Reflection and application: Learn to reason in line with various
schools and perspectives. We practice reasoning from each
perspective when tackling practical organizational problems
(mainly in the field of strategy formation) and drawing
conclusions from theory for practice.
The main objective of the course is to teach students to understand the
nature of prominent fundamental organization and management
theories that are the basis for describing and explaining the
relationship between the organization and the environment. The
discussion of these theories includes (but is not limited to) dilemmas
in the following areas:
• modern versus post-modern/critical view,
• the voluntaristic versus deterministic choice view,
• actor versus system view,
• individual versus population view,
• competition versus cooperation view,
ENGLISH SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
Literature
•
•
•
•
•
economic rationality versus power or culture or learning,
crisp versus fuzzy logic, and
a partial versus an integrated picture.
H. Mintzberg, B. Ahlstrand, J. Lampel: Strategy Safari: the
Complete Guide Through the Wilds of Strategic Management,
Prentice Hall/Financial Times, 2009.
Organization and Environment Reader.
225
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Business Analysis for Responsible Organizations
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
226
MAN-BPRO363
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ba 2
quarter 3 en 4
IBA
Written exam and project work in groups
English
Grössler, dr. A.
dr. A. Grössler, dr. H.J. Stouten
Basic knowledge of research methods, basic academic skills.
No
The course Business Analysis for Responsible Organizations enables
students to acquire knowledge about system dynamics. They also
learn to apply this knowledge and reflect on this field, utilizing it as
an analysis method that can be used to support decision making in
complex, multi-value managerial situations. The strategic decisions
that are dealt with in the course typically address so-called messy
problems. These problems are complex in an analytical (many
interrelated variables), dynamic (many changes over time) and social
(many varying viewpoints on what the problem is) sense. In order to
analyse these problems, system dynamics methodology is presented
as a possible scientific approach to better decision making.
In more concrete terms, students first learn about the fundamental
principles of system dynamics based on a discussion of various
examples from the literature. In small groups, they will then work on
a simple model-based analysis themselves. To that end, they have to
formulate an appropriate problem description and related hypotheses,
conceptualize basic variables and relationships, design and conduct
useful simulation experiments, and distil insights from the modelling
and simulation process. The course continues for the entire semester.
Decision makers in companies have become aware that pursuing
nothing but making profit will no longer guarantee economic growth
and social acceptability in the future. While generating reasonable
profits continues to be a necessity, companies are also required to
create value in multiple other fields rather than striving for profit
maximization alone. Among these other values are environmental
sustainability, personnel development, societal relevance and
employment opportunities. In other words, these values encompass
the entire range of possible interactions between an organization with
its environment.
Pursuing multiple values, however, creates additional complexity in
management that often leads to negative consequences when based on
intuition alone. Furthermore, although numerous decisions are made
ENGLISH SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
Literature
each day, members of organizations are not necessarily committed to
them, because the decision making process has not been carried out in
a responsible manner. Thus, responsible decision making contributes
to both decision quality and decision commitment. Both are
prerequisites for the effectiveness of the intended strategies. With the
use of suitable methodologies and techniques (such as visualization,
modelling and simulation analyses), the capabilities of managers and
policy makers to deal with multi-value situations can be increased and
their intuitive power can be strengthened. At the same time, the
understanding of and commitment to these decisions can be improved
in organizations.
Ford, Andrew: Modeling the Environment, 2nd Edition, Island Press,
2010, ISBN 978-1-59726-473-0
227
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
International Management
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
228
MAN-BKV47
6
Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Economie en Bedrijfseconomie,
English Studyguide, GPM, Politicologie
Ba 2
quarter 3
IEB
Written exam + case analysis
English
Saka-Helmhout, dr. A.U.
dr. A.U. Saka-Helmhout
Introductory Strategy Course
No
The module offers students a thorough review and analysis of the
latest research on international management by taking a strategic
perspective. It examines comparative management issues, revealing
the strengths and weaknesses of competitors and how to adapt
organizational practices. It also covers the key topics of formation
and implementation of strategies in the global environment, the
building of strategic alliances, cross-cultural communication, and
international human resource management. In addition, the module
encourages an appreciation of how societal institutions play an
important role in any multinational operation.
In an ever-broadening set of interdependent relationships among
countries, the need to recognize the opportunities and restrictions
presented by various world markets has gained significance. This
module is designed to impart students with the analytical skills to
i) understand the challenges and issues related to the management of
multinational enterprises (MNEs),
ii) analyse the ways in which MNEs can respond to these challenges
on the basis of external opportunities and internal capabilities, and
iii) understand the implications of these responses for performance.
The module is designed with the rationale in mind that you as
managers will be expected to analyse business environments in
various countries to attain firm success.
On successful completion of this module, students will:
i) be able to undertake country analysis,
ii) have an understanding of the main international business theories,
iii) be able to make informed investment decisions in specific
industries.
• Cullen, J. B. and Parboteeah, K. P. (2014). Multinational
Management: A Strategic Approach, 6th edition. Cengage
Learning.
ENGLISH SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
Intervention Methodology
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
MAN-BCU019A
6
Bedrijfskunde
Ba 3
quarter 3
IBA
Written exam and paper
English
Rouwette, dr. E.A.J.A.
dr. E.A.J.A. Rouwette
All previous methodology courses.
Yes
Knowledge: after completing the course, students
• can describe the difference between the empirical cycle and the
intervention cycle
• can list and describe important aspects of interventions in
organisations
• can describe the roles that the researcher or advisor can take
during an intervention
• can describe the background, aim and application possibilities of
several of the most important intervention methods
Skills: after completing the course, students
• can distinguish between symptoms and problem causes
• are capable of applying the most important principles for
facilitating group meetings
• are capable of independently applying a number of intervention
methods in a simulated situation
• are capable of responsibly using the results of intervention
methods
Reflection: after completing the course, students
• can reflect in a critical fashion on a problem that is based on a
situation from practice
• can choose intervention methods in a well-reasoned fashion
• can reflect critically on the use of an intervention method in a
situation from practice
This course focuses on methodologies for intervening in
organisations. Interventions may concern one or more phases of the
intervention cycle (diagnosis, design, change and evaluation). The
process of intervening is the main topic of the course: which
methodologies are available in a particular phase, how can we make a
well-considered choice from these methodologies and which results
can we expect from the use of an intervention methodology? Results
concern not only the outcome of the intervention (i.e. the content, for
229
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literature
230
instance a particular diagnosis or organisational design), but also
aspects related to the intervention process, for example the
commitment of organisation members to results.
In an intervention, the researcher or advisor can take different roles.
A fundamental choice is whether to take an expert or a facilitator role.
In this course, we assume that much of the essential information
concerning an organizational problem is contained in the minds of
organization members. Before this information can be used, it will
have to be made explicit. To this end the course addresses the role of
the facilitator and a set of participative intervention methodologies
that complement this role. Literature from cognitive psychology and
decision sciences shows that human information processing is limited
and selective. Individuals construct so-called mental models of their
environment and the problems contained in their environment. The
background and position of an individual influence the mental
structure he or she builds of the environment. The mental model
subsequently acts as a filter for the selection of signals from the
environment and the attribution of meaning to those signals. More
simply: a production manager will primarily see production problems
and a personnel manager will above all see personnel problems.
Communication on organisational problems can thus be hampered by
the fact that one individual does not recognise another's problem
definition, leading to an emphasis on winning the debate instead of
integrating different views.
As problems become more complex, explicating and integrating
partial views becomes a necessity. The following questions then arise:
how can the views of key stakeholders be elicited and compared, and
how can an action plan addressing the problem be derived from an
integrated problem definition? Intervention methodologies have been
designed to facilitate the process of eliciting and integrating partial
views, increasing the likelihood of positive results with regard to
process and outcome.
• All literature from previous Methodology courses
• Intervention Methodology reader
ENGLISH SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
Bachelor's Thesis International Business Administration
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
MAN-BIM301
12
Bedrijfskunde
Ba 3
quarter 4
IBA
Paper
English
Schouteten, dr. R.L.J.
dr. R.L.J. Schouteten
Completion of the first year of Business Administration Bachelor's
programme. As you will be challenged to use all knowledge and skills
gained in the Bachelor's program, it is advisable to have completed all
mandatory courses from semesters 2.1, 2.2 and 3.1, so that you are
equipped with the academic knowledge and skills that are vital for
writing a Bachelor's thesis.
No
The integration of a scientific mind-set and practice-oriented research
in the field of Business Administration requires you to research a
relevant problem in a scientifically well-founded manner. In other
words: you aim to answer a relevant research problem by applying a
scientific research approach. In your Bachelor's thesis you are
expected to autonomously demonstrate your expertise regarding the
subject matter, your ability to think critically, your methodological
knowledge, and to apply the aforementioned skills accurately and
appropriately in your practice-oriented research project.
The assessment criteria for this course include:
• First and foremost, your Bachelor's thesis must have consistent
and coherent structure (the conclusion contains an answer to the
research question);
• In every phase of the research project, you make logical and wellsupported choices, such as:
- Introduction: Why you chose this subject and how do you
plan to go about researching it?
- Theoretical background: Which theory is necessary or
valuable to achieve your research objective? How will this
help to answer the research question?
- Methodology of the study: Which sample? Which variables?
Which analysis?
- Results: How can you interpret the empirical data?
• You have to be able to reflect upon the results of your study: what
do your conclusions mean theoretically, methodically and
empirically?
231
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Contents
Literature
232
As the final component of the Bachelor's programme in Business
Administration, the Bachelor's thesis project consists of a research
project that you initiate, execute and document independently. During
this project you focus on integrating a scientific mind-set with
practice-oriented research in Business Administration.
Within the theme of one of the Business Administration Master's
specializations, you set a scientifically and practically relevant
research objective for your Bachelor's thesis.
Each theme will be further explored in order to challenge you to
apply your theoretical and methodological knowledge, as acquired
during the Bachelor's programme, to research objectives in a practiceoriented way. To facilitate this process you will attend both individual
and group tutorials.
As the final product of this course, you are expected to write a
scientifically sound report (the Bachelor's thesis) in which you
present the details your research, the choices you made, the
consequences of these choices and your conclusions.
Each theme has its own reading list.
ENGLISH SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION
Leadership in Organizations
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
MAN-BKV54
6
Bedrijfskunde, Bestuurskunde, English Studyguide, Politicologie
IBA 3/ KV
quarter 4
The assessment of and exam of the course Leadership in
Organizations (2012/2013) consists of the following elements:
• Presentation (10%)
• Exam (90%)
English
Brink, dr. M.C.L. van den
dr. M.C.L. van den Brink
Yes
After completing the course,
in terms of knowledge, you will
• have knowledge about the most important concepts and debates
regarding the issues of leadership in organizations.
• have knowledge about the state-of-the art of management
concepts, policies and practices regarding leadership in
organizations.
• have insight into the similarities and differences between
management and leadership in organizations.
• understand the role of (management and) leadership in
organizational change processes.
In terms of application, you will
• be able to recognize and distinguish various styles of leadership
in organizations.
• be able to assess the effects of different styles of (management
and) leadership on organizational performance.
• be able to communicate with leaders in a professional way
• be able to distinguish your own leadership style
In terms of reflection, you will
• be able to reflect from various theoretical perspectives on the
place and function of leadership in the daily practice of
organizations.
• be able to reflect on what constitutes 'good' leadership in a
specific organizational environment.
In the wake of the international financial crisis, organizations and
researchers are faced with the question, "What kind of leadership is
needed to lead organizations in the 21st century?" The topic of
leadership has fascinated people for centuries and has been studied in
various ways, depending on methodological preferences and
233
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literature
234
definitions of leadership. Most researchers deal with only one narrow
aspect of leadership; as a result, most studies fall into distinct lines of
research. This course aims to integrate these approaches by offering
multiple viewpoints on the concept of leadership in organizations. In
this multidisciplinary course, a team of lecturers offers an overview
of existing theories and models about the concept of leadership in
contemporary organizations from various perspectives.
This course aims to expand insight into the meaning of leadership for
organizations and employees and to come to a better understanding of
the effects of leadership on daily work practices. To achieve this, the
course will not only discuss theoretical insights, but will also focus on
the practice of management and leadership in organizations and the
problems managers and leaders face and how these problems can be
solved.
• To be announced.
ADMISSION SCHEME FOR ECONOMICS STUDENTS WITH A BUSINESS ECONOMICS
PROFILE
8 Admission scheme for Economics
students with a Business Economics
profile
Students who have a Bachelor´s degree in Economics and Business Economics with a
Business Economics profile can enrol in the Master´s programme in Business Administration
after completing a minor. This minor consists of:
• for Marketing: the courses Marketing, Strategy and System Theory
• for Strategic Management: the courses Marketing, Strategy and System Theory
• for International Management: the courses Marketing, Strategy and System Theory
• for Organizational Design & Development: the courses Marketing, Strategy,
Organization Design and System Theory
• for Strategic Human Resource Management: the courses Marketing, Strategy, Strategic
Human Resource Management and System Theory
• for Business Analysis and Modelling: the courses Marketing, Strategy, Business Analysis
for Responsible Organizations and System Theory.
235
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
9 Master's Specialization in Marketing
The prerequisites
When entering the programme, you are required to have basic knowledge about marketing,
strategy, research methodology and management accounting. More specifically, we expect
you to be familiar with the standard concepts and theories of these fields and be able to use
them. We also expect you to be able to think at an academic level. Students who have
completed a related four-year HBO Bachelor's degree programme (240 ECs) can enrol in the
Master's programme if they have also passed the pre-Master's programme for HBO students
(Dutch students) or the pre-Master's in English (students from abroad). For more information
about the pre-Master's programme for HBO students, please refer to the Chapter on preMaster's programmes in this Study Guide.
Bachelor's degree from a Dutch University
Students with a Bachelor's degree in Business Administration from a Dutch university can
enrol directly in the Master's specialization in Marketing. Students with a different Bachelor's
degree should contact the student advisor. For questions concerning the admission
requirements for candidates holding a university Bachelor's degree, please contact the student
advisor of the Master's programme in Business Administration: Ms Remke Friesen, T: (024)
361 18 34, E: [email protected].
Requirements for a Bachelor's degree from a university abroad
• The equivalent of a Dutch Bachelor's degree in Business Administration (as evaluated by
the Examining Board).
• Courses that provide you with a background in:
- Quantitative Research Methods including descriptive statistics, univariate and basic
multivariate statistics and related SPSS skills
- Quantitative Research Methods and Design
- An understanding of the basic concepts of marketing, strategy, and organizational
behaviour, including being able to use these concepts in an academic context.
• Proficiency in both written and spoken English. One of the following qualifications is
required for non-native English speakers: a Cambridge Certificate of Proficiency in
English with a score of at least C, or a Cambridge Certificate of Advanced English with a
score of at least C, a Toefl score of at least 575/232/90 or an IELTS score of 6.5.
Certificates may not be older than two years. No other certificates will be accepted.
For questions about the admission requirements, please contact the student advisor: Ms
Remke Friesen, T: (024) 361 18 34, E: [email protected].
236
MASTER'S SPECIALIZATION IN MARKETING
Curriculum
Curriculum of the Marketing programme
Period
Course name
ECs
1
Marketing Management
6
6
Buying Behaviour
2
Product Management
6
6
Brand Management
1+2
Methodology in Marketing and
Strategic Management Research
3
Two optional courses (12 ECs in
total). See the section on the
optional courses that will be
offered.
6
6
Master's Thesis in Marketing
18
4
6
Coordinator of the Master's specialization in Marketing: Prof. dr. A.C.R. van Riel, T: (024)
361 18 68, E: [email protected].
Term of validity for interim examinations
Interim examinations that have been passed in the Master's degree programme are only valid
for two years after the date of the examination if the final evaluation for the Master's degree is
not successfully completed within this period.
For students whose attained results expire due to these regulations, Article 7.11.5 of the
Higher Education and Research Act allows them to request a declaration from the
corresponding Examining Board, which will list the interim examinations they have passed.
Course descriptions
Buying Behaviour
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
MAN-MMA030
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 1
MARK
Written examination + paper
English
Bloemer, prof. dr. J.M.M.
prof. dr. J.M.M. Bloemer, dr. M.J.H. van Birgelen
237
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
238
Bachelor's degree in Management.
No
The Buying Behaviour course in the first semester of the Master's
programme in Marketing in Nijmegen has three objectives. The first
objective is to present the major theoretical approaches to consumer
behaviour. These perspectives are divided into three categories: affect
and cognition, behaviour, and the environment. The book we have
chosen for this course uses a simple model, the Wheel of Consumer
Analysis, to show the reciprocal relationships between these factors.
The second objective is to show how these consumer behaviour
concepts and models can be used to design and maintain effective
marketing strategies. The third objective is to provide a solid
foundation for critical thinking and research on the many aspects of
consumer behaviour. This is accomplished through the development
of a marketing strategy for a new target group of consumers.
The rationale behind these three objectives is as follows. First,
university students in a Master's programme in Marketing should be
familiar with the latest concepts and theories in this particular field of
expertise. Therefore, these concepts and theories (and sometimes their
history or possible future relevance) will be highlighted in the book
and the accompanying articles we have chosen. Secondly, we
recognize that many marketing students are interested in the
implications of concepts for marketing management practice. Hence
our attention for the implications of consumer analysis for developing
successful marketing strategies. Finally, many marketing students
also have a more scholarly interest in the subject of consumer
behaviour and will choose one of many interesting topics as subject
matter for their Master's thesis. This course should improve their
ability to critically review concepts and theories in this field.
The Buying Behaviour course is part of the Master's programme in
Marketing. Understanding consumer wants, needs and behaviour is at
the heart of any definition of marketing. This will be the key to
building and maintaining profitable relationships with all relevant
stakeholders. The primary focus in this course will be on consumers.
Specifically, the study of affect and cognition, behaviour, and the
environment of consumers is paramount to building effective
marketing strategies and is thus essential for maintaining profitable
relationships. Many concepts and theories in this course will also be
relevant for the study of the other marketing courses later in our
curriculum.
• Peter, J. Paul and Jerry C. Olson, 2010, Consumer Behavior &
Marketing Strategy, London: McGrawHill.
• Several articles.
MASTER'S SPECIALIZATION IN MARKETING
Marketing Management
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-MMA031
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 1
MARK
Written examination + assignments + participation.
English
Driessen, dr. P.H.
dr. P.H. Driessen
Admission to the Master Specialization in Marketing.
No
After completing the course, students should be able to use academic
knowledge to make fact-based marketing decisions as a manager in a
broad variety of contexts. In order to reach this ultimate goal, students
must accomplish two initial objectives: (1) acquire knowledge about
the state-of-the-art academic research and normative literature on
marketing management, and (2) develop the ability to critically reflect
on the research findings and normative literature.
The Marketing Management course introduces students to various
issues in contemporary marketing management. Marketing problems
are viewed from a managerial decision-making perspective, as
opposed to the more behavioral perspective applied in the course
Buying Behavior. The central issue is how managers can create
customer value, and, in so doing, build relationships with their
buyers. The course lays the groundwork for a 'relationship
management' approach to marketing.
The course builds on basic marketing knowledge that students have
acquired during an introductory marketing course. Also, it builds on
academic skills (reading and understanding journal articles) acquired
throughout the Bachelor's program or other prior academic education.
It demonstrates academic applications of research methods and
techniques that the students are familiar with, as well as methods that
are being studied in parallel in the course Methodology for Strategy
and Marketing.
In the course, research papers from the academic literature are
studied. Topics include (but are not limited to) market orientation,
customer value, relationships, marketing organization and marketing
management support systems. During workgroup sessions, case
studies will be analyzed from a customer value-based view. In these
sessions, important issues from the first part of the course are applied
to realistic decision-making situations.
• Selected articles (details to be announced on Blackboard).
• Case studies (details to be announced on Blackboard).
239
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Methodology in Marketing and Strategic Management Research
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
240
MAN-MMA032A
6
Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 1 en 2
MARK STRAT IM
Written exam + assignments.
English
Ligthart, dr. P.E.M.
dr. P.E.M. Ligthart, prof. dr. A.C.R. van Riel
• Knowledge of the nature and application of univariate and
bivariate statistical techniques and methods.
• Bachelor's diploma.
No
Learning objectives are:
• to gain insight into various multivariate statistical techniques;
• to apply these statistical techniques in the context of Strategy and
Marketing Research using statistical software;
• to be able to interpret, evaluate and report the statistical results in
the context of Strategy and Marketing Research.
State of the art companies apply research techniques to extract valid
and reliable information from internal sources, such as market
intelligence systems, business account databases and production
processes, as well as external sources such as field studies. This
course is relevant to all business professionals or anyone in the field
of business administration who needs to understand, use or carry out
research studies exploiting these sources of quantitative information.
The aim of this course is twofold. First, students will get to know the
nature of multivariate statistical techniques, which are often used in
marketing and strategy research. Second, students will learn to apply
these techniques to analyse well-known managerial research
questions as well as academic research questions.
In terms of techniques, the course will focus on exploratory
techniques such as factor analysis, as well as on more confirmatory
techniques like analysis of variance, multiple regression (including
non-linear terms), logistic regression and partial least squares path
modelling. An important part of this course will be the application of
multivariate statistical techniques. This includes using statistical
software packages such as SPSS, interpreting the results and
understanding the managerial or scientific implications for the field of
strategy and marketing. In particular, the scope of the applications
ranges from consumer and marketing research to the analysis of
competitors and corporate strategy.
MASTER'S SPECIALIZATION IN MARKETING
Literature
Compulsory Literature
• Hair, Black, Anderson & Tatham, Multivariate Data Analysis (6 th
(or 7th) edition, 2006 (2010)) Pearson\Prentice Hall, ISBN:
013032929 (978-0-13-515309-3)
• Reader & Lecture handouts will be provided via the course site
on Blackboard.
Recommended Literature
• Field, A. Discovering Statistics Using SPSS (2nd edition, 2005).
Sage, ISBN: 076194452-4
241
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Product Management
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
242
MAN-MMA033
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 2
MARK
Written examination + paper
English
Hillebrand, dr. B.
dr. B. Hillebrand
Participants must be admitted to and enrolled in the Master's
programme in Marketing.
No
The Product Management course aims to train students in making
product management decisions (especially those in the first and last
phases of the product lifecycle) from a marketing perspective that
is based on academic research. In order to reach this goal, students
need to (1) know the state-of-the-art in academic research on product
management, and (2) be able to read, reflect on and critically evaluate
academic literature.
The course Product Management gives you an overview of the things
you will have to take into account when managing a product or
service. You will learn theories and instruments that may be helpful
in the various aspects of product management. In addition, this course
gives you a glimpse of what product management looks like in
practice and an opportunity to improve your skills in doing field
research in product development.
The course is closely related to the course Marketing Management.
The latter course introduced you, among other things, to the
marketing philosophy. The current course substantiates this
philosophy. More specifically, product management focuses on
creating customer value through new products, which requires
customer intimacy. In this sense the whole course is based on
relationship management ideas.
The course addresses the various product management decisions to be
made during the product lifecycle, emphasizing the early phase
(product development and launch) and late phase (product deletion
and replacement) of the cycle. Topics that will be discussed in the
course include: the role of Marketing in the product development
process, adoption and diffusion, using lead users, concept testing,
market testing, product launch strategies, and product deletion.
(subject to change)
Reader with selected articles.
MASTER'S SPECIALIZATION IN MARKETING
Brand Management
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-MMA035
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 2
MARK
Written examination, assignments, presentation, discussion.
English
Horváth, dr. C
dr. C Horváth
General: basic knowledge of marketing and marketing management.
Specific: enrollment in the Master's program in Marketing.
No
The objective is not only to provide thorough understanding of brand
equity issues, but also to teach students analytical and practical skills
for assessing and building brand equity. Students are expected to be
able to reflect on various solutions for dealing with brand equity
problems/issues and apply them to branding challenges at the end of
the course.
Management of brands and brand equity is an important topic in
modern business enterprises. Measuring brand equity, building brand
equity, and leveraging brand equity through brand extensions and
alliances are included in this course. Although the emphasis is on
national brands, private labels are also discussed. Additionally,
branding in an international world is covered and the often conflicting
concerns of addressing local needs and standardizing are discussed in
detail. By emphasizing consumer-brand relationships, a link is
established with the content and perspective of other Master's courses
such as Marketing Management. Guest lectures from well-known
brands and interesting examples link the course closely to practice.
Keller, Tony Apéria, and Mats Georgson: Strategic Brand
Management; A European Perspective Prentice Hall, 2008.
Related articles
243
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Master's Thesis in Marketing
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
244
MAN-MMATH
18
Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 3 en 4
MARK
Paper.
English
Migchels, dr. ir. N.G.
dr. J. Henseler, dr. B. Hillebrand, dr. C Horváth, dr. H.W.M. Joosten,
dr. M.J.H. van Birgelen, ir. K.J. Dekker, dr. ir. N.G. Migchels, dr.
P.H. Driessen, prof. dr. J.M.M. Bloemer, dr. A. de Beuckelaer
Enrolment in the Master's programme in Marketing.
No
The thesis should be viewed as the icing on the cake of the Master's
programme in Marketing. It will test your competencies in critical,
analytical thinking on marketing-related problems. Therefore writing
a thesis has nothing to do with filling out a pre-defined template. Au
contraire, it is a demonstration of your understanding of the idea that
marketing is something that goes beyond a routine application of a
variety of tools and methods. The application of tools, theories and
concepts should be based on a deliberate decision with regard to their
validity and usefulness in a given situation. A thesis written from this
perspective will prove not only that you have mastered the required
body of marketing knowledge, but will also demonstrate that you
understand how and when to put it to use.
A Master's thesis consists of an academic paper of no more than 40
pages. The topic of this paper is related either to marketing or supply
chain management issues. It has been planned in detail during the
course Preparation for the Master's Thesis in Marketing. The Master's
thesis is an individual project; any deviations from this rule should be
discussed with the Examining Board of the Faculty. While conducting
your research and writing your thesis, you will be coached by a
member of staff. Usually you will be coached by the same person you
previously worked with during the Preparation course. Be aware that
the Master's thesis is not an internship. Rather than being a practical
training period, we expect you to conduct a research project
according to academic standards. This does not rule out the
participation of an external organization in any way, but the coaching
you will receive is primarily intended to contribute to the writing of
your thesis, rather than the delivery of results to a sponsoring
organization.
A vital part of the Master's thesis consists of collecting and analysing
the literature relevant to the topic of your research.
MASTER'S SPECIALIZATION IN STRATEGIC MANAGEMENT
10 Master's Specialization in Strategic
Management
Prerequisites
When entering the programme, you are required to have a basic understanding of marketing,
strategic management, research methodology and management accounting. More specifically,
we expect you to be familiar with the standard concepts and theories of these fields and to be
able to use them. We also expect you to be able to think at an academic level. Students who
have completed a related four-year HBO Bachelor's degree programme (240 ECs) can enrol
in the Master's programme if they have also passed the pre-Master's programme for HBO
students (Dutch students) or the pre-Master's in English (students from abroad). For more
information about the pre-Master's programme for HBO students, please refer to the chapter
on pre-Master's programmes in this Study Guide.
Bachelor's degree from a Dutch university
Students with a Bachelor's degree in Business Administration from a Dutch university can
enrol directly in the Master's specialization in Strategy. Students with a different Bachelor's
degree should contact the student advisor. Candidates holding a Bachelor's degree from
another university can contact the student advisor of the Master's programme in Business
Administration: Ms Remke Friesen, T: (024) 361 18 34, E: [email protected], office TvA
3.1.13.
Requirements for a Bachelor's degree from a university abroad
1. The equivalent of a Dutch Bachelor's degree in Business Administration (as evaluated by
the Examining Board).
- Quantitative Research Methods including descriptive statistics, univariate and basic
multivariate statistics and related SPSS skills
- Quantitative Research Methods and Design
- An understanding of the basic concepts of marketing, strategy, and organizational
behaviour, including being able to use these concepts in an academic context.
2. Courses that provide you with a background in:
3. Proficiency in both written and spoken English. One of the following qualifications is
required for non-native English speakers: a Cambridge certificate of Proficiency in
English with a score of at least C, a Cambridge Certificate of Advanced English with a
score of at least C, a Toefl score of at least 575/232/90 or an IELTS score of 6.5.
Certificates may not be older than two years. No other certificates are accepted.
For questions concerning the admission requirements, please contact the student advisor: Ms
Remke Friesen, T: (024) 361 18 34, E: [email protected].
Curriculum
Curriculum of the Strategic Management programme
245
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Period
1
2
Course names
Corporate Strategy
Strategic Change
Strategic Decision Making
International Business
ECs
6
6
6
6
Methodology for Strategic
6
Management and Marketing
3
Two optional courses (12 ECs 6
in total). See section on the
6
courses that will be offered.
3+4
Individual specialization with 18
the Master's Thesis in Strategic
Management
Coordinator of the Master's specialization in Strategic Management: Prof. dr. H.L. van
Kranenburg, T: (024)361 20 28, E: [email protected].
1+2
Term of validity for interim examinations
Interim examinations that have been passed in the Master's degree programme are only valid
for two years after the date of the examination if the final evaluation for the Master's degree is
not successfully completed within this period.
For students whose attained results expire due to these regulations, Article 7.11.5 of the
Higher Education and Research Act allows them to request a declaration from the
corresponding Examining Board, which will list the interim examinations they have passed.
Course descriptions
246
MASTER'S SPECIALIZATION IN STRATEGIC MANAGEMENT
Corporate Strategy
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
MAN-MST014
6
MA Communicatie- en Informatiewetenschappen, Bedrijfskunde,
English Studyguide
Ma 1
quarter 1
STRAT IM
Written exam + assignments.
English
Aalbers, dr. H.L.
dr. H.L. Aalbers, dr. ir. G.W. Ziggers
An introductory course on strategic management, Bachelor in
Business Administration or equivalent.
No
The strategy of an enterprise is defined by the answers to two
questions: where does the firm compete and how does it compete?
The first question concerns the scope of the firm's activities: in which
products, markets, and activities should the firm be involved? The
second question is concerned with how the firm plans to establish a
competitive advantage over its rivals within the markets that it serves.
The former set of decisions defines the firm's corporate strategy; the
latter set defines its competitive or business strategy. Research into
corporate strategy has emphasized three sets of issues. First, the
determinant of firm scope: why is it that some companies are highly
specialized in what they do, while others embrace a wide range of
products, markets and activities? Second, what is the linkage between
scope and performance? Clearly, specialized firms will tend to be
smaller than diversified firms, but what about profitability and
shareholder returns? Third, what can we say about the management of
multibusiness firms in terms of structure, management systems and
leadership? In this course, we shall focus on the first two of these sets
of issues.
Research into corporate strategy has emphasized three sets of issues.
First, the determinant of firm scope: why is it that some companies
are highly specialized in what they do while others embrace a wide
range of products, markets and activities? Second, what is the linkage
between scope and performance? Clearly, specialized firms will tend
to be smaller than diversified firms, but what about profitability and
shareholder returns? Third, what can we say about the management of
multibusiness firms in terms of structure, management systems and
leadership? In this course, we shall focus on the first two of these sets
of issues.
To answer these questions, this course introduces and deploys various
analytical frameworks that help us to identify the sources of corporate
247
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literature
advantage from both an industry and firm perspective. By focusing on
what makes some corporate strategies strong and viable, while others
remain weak and vulnerable, we develop the ability to consider the
impact of change and other important environmental forces on the
opportunities for establishing and sustaining corporate advantage. The
emphasis of this Corporate Strategy course is on pragmatic and
action-oriented general management skills. However, a considerable
body of theory has evolved within the disciplines of strategy,
economics, finance, marketing, organization theory and international
business that has salient implications for management. Therefore, the
course will emphasize cases as well as lecture/discussion sessions.
Textbook title: Strategy for the Corporate Level: Where to Invest,
What to Cut Back and How to Grow Organisations with Multiple
Divisions, 2nd Edition
Authors: Andrew Campbell, Michael Goold, Marcus Alexander, Jo
Whitehead
ISBN: 978-1-118-81837-4
Date of publication and publisher: April 2014, Jossey-Bass
A reader containing the course outline as well as reference to
additional journal article reading materials (all articles will be made
digitally available, access via the UB) will be available on
BlackBoard.
248
MASTER'S SPECIALIZATION IN STRATEGIC MANAGEMENT
Methodology in Marketing and Strategic Management Research
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
MAN-MMA032A
6
Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 1 en 2
MARK STRAT IM
Written exam + assignments.
English
Ligthart, dr. P.E.M.
dr. P.E.M. Ligthart, prof. dr. A.C.R. van Riel
• Knowledge of the nature and application of univariate and
bivariate statistical techniques and methods.
• Bachelor's diploma.
No
Learning objectives are:
• to gain insight into various multivariate statistical techniques;
• to apply these statistical techniques in the context of Strategy and
Marketing Research using statistical software;
• to be able to interpret, evaluate and report the statistical results in
the context of Strategy and Marketing Research.
State of the art companies apply research techniques to extract valid
and reliable information from internal sources, such as market
intelligence systems, business account databases and production
processes, as well as external sources such as field studies. This
course is relevant to all business professionals or anyone in the field
of business administration who needs to understand, use or carry out
research studies exploiting these sources of quantitative information.
The aim of this course is twofold. First, students will get to know the
nature of multivariate statistical techniques, which are often used in
marketing and strategy research. Second, students will learn to apply
these techniques to analyse well-known managerial research
questions as well as academic research questions.
In terms of techniques, the course will focus on exploratory
techniques such as factor analysis, as well as on more confirmatory
techniques like analysis of variance, multiple regression (including
non-linear terms), logistic regression and partial least squares path
modelling. An important part of this course will be the application of
multivariate statistical techniques. This includes using statistical
software packages such as SPSS, interpreting the results and
understanding the managerial or scientific implications for the field of
strategy and marketing. In particular, the scope of the applications
ranges from consumer and marketing research to the analysis of
competitors and corporate strategy.
249
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literature
250
Compulsory Literature
• Hair, Black, Anderson & Tatham, Multivariate Data Analysis (6 th
(or 7th) edition, 2006 (2010)) Pearson\Prentice Hall, ISBN:
013032929 (978-0-13-515309-3)
• Reader & Lecture handouts will be provided via the course site
on Blackboard.
Recommended Literature
• Field, A. Discovering Statistics Using SPSS (2nd edition, 2005).
Sage, ISBN: 076194452-4
MASTER'S SPECIALIZATION IN STRATEGIC MANAGEMENT
Strategic Decision Making
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
MAN-MST021
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 2
STRAT BAM
Written exam + paper + assignments.
English
Deemen, prof. dr. A.M.A. van
prof. dr. A.M.A. van Deemen
Enrolment in the Master's programme in Strategy, International
Management, or in the European Master's programme in System
Dynamics
No
Learning outcomes:
• The acquisition of current and state-of-the-art knowledge of and
insight into concepts, theories and methods in the field of
strategic decision making in firms and organizations.
• The acquisition of current and state-of-the-art knowledge of and
insight into methods for the improvement of strategic decision
making
• The acquisition of skills for doing research in the field of strategic
decision making.
• The acquisition of skills in the use and application of concepts,
theories and methods of strategic decision making to decision
making problems in firms and organizations.
In this course, we study the nature and characteristics of strategic
decision making. We make a clear distinction between operational,
programmatic and routine-based decision making in organizations on
the one hand, and strategic decisions on the other. Concepts like
uncertainty, ambiguity and complexity play an important role in this
distinction. In this course we also study the process of arriving at
strategic decisions. An important characteristic of these decision
processes is that they take place at the top of an organization. By
definition, strategic decisions are directed towards long-term
outcomes. Therefore, these decisions are always made under
conditions of uncertainty, risks and incomplete information. In the
main part of the course the focus is therefore on decision making
under conditions of uncertainty, risk and incomplete information.
A number of theories and research results with respect to strategic
decision making are presented. In particular, we pay attention to
• The psychological approach to decision making: prospect theory,
biased judgements and heuristics.
251
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
The economic approach: expected utility theory, case-based
decision making.
• The collective decision making approach: game theory, social
choice theory, garbage can model, coalition model.
The emphasis is on game theoretic models of strategic decision
making on the one hand and psychological and economic choice
models on the other. Important themes in this respect are rationality
and intuition in decision making. In particular, we study full
rationality, bounded rationality, procedural rationality and substantive
rationality in strategic decision making in addition to the more
intuitive decision making approach. Another important theme is the
strategic use of information. In this respect we study and discuss the
role of imperfect and incomplete information, asymmetric
information positions and the strategic use of information. A final
theme is responsible decision making under risk and uncertainty.
How do decision makers, firms and organisation deal with risk and
uncertainties in strategic decision making and how to improve this.
We present and discuss a number of methods for the improvement of
strategic decision making. Methods studied range from multi-attribute
decision-making procedures to collective decision-making
procedures. We present a number of decision problems and cases to
which the acquired concepts, theories and methods can be applied.
• P. Goodwin & G. Wright. Decision Analysis for Management
Judgment. 5th edition. John Wiley & Sons, Ltd. West Sussez,
England. 2014.
• F. Carmichael. A Guide to Game Theory. Pearson educated
Limited. Harlow. England. 2005. ISBN: 0 273 68496 5.
• Articles to be announced.
•
Literature
252
MASTER'S SPECIALIZATION IN STRATEGIC MANAGEMENT
Strategy and Nonmarket Environment
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-MST025
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, English Studyguide
Ma 1
quarter 2
STRAT
Written exam + paper + assignments
English
Kranenburg, prof. dr. H.L. van
prof. dr. H.L. van Kranenburg, dr. C.L. Voinea
Course on Strategic Management.
No
The objectives of the course are:
1. to develop understanding of a number of crucial theoretical and
empirical issues in Strategic Management, Nonmarket
Environment and Institutional Complexity,
2. to develop skills in reading, understanding and interpreting
scholarly articles in leading Economics, International Business,
and Strategic and General management journals,
3. to develop the ability to apply theory to real-world cases and to
find solutions to real-world cases in theory,
4. to develop the ability to critically assess the usefulness of
competing or complementary theories, and
5. to further develop teamwork skills through a system of group
assignments.
The course Strategy and Nonmarket Environment presents a number
of important topics in Strategic Management and International
Business in much greater depth, in particular how companies can deal
with institutions and their non-market environment. Institutions
typically impose policy, regulations and actions that affect the
competitive environment of companies. Companies in turn react to
these pressures and interventions by influencing institutional
decision-making in order to manage and change their business
environment. For some incumbent and new entrant firms the
emergence of this new strategic non-market function has been
bewildering at best. Many managers are just starting to grapple with
the extraordinary challenge of designing their corporate non-market
strategy. We examine these non-market strategy topics in an
international context by reading and discussing advanced
contributions to theory, while at the same time maintaining a focus on
application to real-world cases.
The course uses a number of cases and topical articles, most of which
have appeared in leading economics, management and business
journals and books.
253
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Strategic Change
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
254
MAN-MST023
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 1
STRAT
Written exam + assignment.
English
Vermeulen, prof. dr. P.A.M.
prof. dr. P.A.M. Vermeulen, A. van der Wijst
Bachelor's degree.
No
At the end of the course, students should know:
• How a strategy process works, what visions, approaches and
modes exist and what their advantages and disadvantages are.
• What factors, dilemmas and change conditions of strategic
change play a role in implementing the changes.
• The differences and similarities between strategic questions and
other management-related questions concerning change of
organizations.
• What models, methods and instruments exist for managing and
controlling strategic change.
• How change projects can be managed professionally.
Students should be able to apply:
• An analysis of assessments of various strategic process plans.
• An analysis of the relevance of certain factors, dilemmas and
change conditions of a strategic process.
• A well-supported and complete picture of several factors,
dilemmas and change conditions of a specific strategic process.
• An analysis of the relationships between the performance and
dynamic capabilities of an organization.
• An institutional perspective to strategic change
• Students should be able to develop an attitude that could be
described as:
- Critical/Analytical
- Independent
- Constructive
- Creative
Strategic management can generally be divided into strategic
analyses, strategic choices and strategy implementation. The focus of
this course is on the 'how' of the process. The unit of analysis of this
course is the changes of an organization related to the implementation
of the strategy, for example as stated in the course description for
MASTER'S SPECIALIZATION IN STRATEGIC MANAGEMENT
Literature
Corporate Strategy. More specifically, the course emphasizes
dynamic capabilities, as a way of understanding strategic change in
organizations. In addition the course looks at changes that expand the
boundaries of a single organization. This has been referred to as
institutional change, which is ever more common, but also more
complex due to the number of stakeholders involved.
Topics include the following:
• What is strategic change management?
• Various theoretical approaches to change
• The different levels of strategic change (field or organization)
• Resources and dynamic capabilities
• Organization structure and design
• Acceptance and resistance
• Learning process and culture.
Book: Helfat et al. (2007) Dynamic capabilities. Understanding
strategic change in organizations. Blackwell Publishing.
Selected papers to be announced on Blackboard.
255
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Master's Thesis in Strategic Management
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
256
MAN-MSTTH
18
Bedrijfskunde
Ma 1
Whole year
STRAT
Paper
English
Voinea, dr. C.L.
prof. dr. A.M.A. van Deemen, dr. R.A.W. Kok, dr. P.E.M. Ligthart,
dr. ir. G.W. Ziggers, prof. dr. H.L. van Kranenburg, prof. dr. R. ten
Bos, dr. C.L. Voinea, prof. dr. P.A.M. Vermeulen, dr. J.J.L.E.
Bucker, dr. P.M.M. Vaessen, dr. H.L. Aalbers, prof. dr. J. Jonker,
E.A.P. Kaats, dr. A.G.M. Raaijmakers, dr. A.U. Saka-Helmhout
All required courses should be completed. If there are incomplete
courses, a discussion will be held with each student about whether or
not he/she has sufficient previous knowledge. If the supervisor sees
that this is not the case, then the student will be advised to start the
Master's Thesis course at a later time.
No
• Professional academic skills: apply scientific research skills
critically and independently,
• Communicative skills: express the scientific relevance, design,
results and implications of the research, orally and in writing,
• Cognitive skills: develop and apply scientific knowledge by
interpreting theories and empirical findings.
In general terms, a thesis has the following objectives:
• to formulate and define a problem and independently create an
appropriate research design in the field of Strategic Management,
including a clear research strategy and schedule;
• to independently conduct research using a clearly explained and
justified method(s);
• to be creative in using relevant knowledge and insights for the
research;
• to generate new knowledge relating to the investigated problem
and present an independent and critical viewpoint about this new
knowledge;
• to report clearly and systematically and to present the design,
implementation and outcome of the research and the relevance of
scientific findings to peers, colleagues and others.
This course is about conducting academic research and writing a
thesis in the Strategic Management specialization. The aim of the
Master's Thesis in Strategic Management course is to guide students
MASTER'S SPECIALIZATION IN STRATEGIC MANAGEMENT
Literature
in conducting well-substantiated academic research on a scientifically
relevant topic within the field of strategic Management. Students
must demonstrate that they are capable of writing a scientific report
(Master's thesis), that they are capable of presenting it in a
comprehensive manner and finally, that they are able to defend it in
the presence of experts in the field.
For the successful completion of the Master's thesis project, it is vital
to be aware of the various elements required and the planning of the
entire trajectory. To provide an adequate beginning to the thesis
trajectory, we urge students to begin thinking about possible topics
and projects in Block 1. At the same time, thesis supervisors will post
various research project descriptions on Blackboard to help orient
students to various research topics. Additionally, a 'project market'
will be organized in Block 1 to support this search process. All the
thesis supervisors will be present during the project market to answer
students' questions and provide further details about the research
projects posted on Blackboard. After the project market, students will
apply for a research project and will be assigned a supervisor.
Subsequently, the students arrange to meet their supervisor, start
reading the relevant literature and discuss the project planning.
A crucial part of any Master's thesis is the development of the
research proposal. Without an adequate research proposal you will be
unable to conduct adequate research for your Master's thesis project
or write a defendable Master's thesis. The research proposal for the
thesis has to be completed and evaluated as satisfactory at the end of
Block 3. After that, the students will work more independently on the
completion of their thesis. More information about elements and
criteria of the research proposal, as well as the thesis project are
provided in the Master's Thesis Handbook.
Students must independently find and study literature relevant to the
research topic.
257
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
11 Master's Specialization in International
Management
Prerequisites
When entering the programme, you are required to have basic knowledge about marketing,
strategy, research methodology and management accounting. More specifically, we expect
you to be familiar with the standard concepts and theories of these fields and to be able to use
them. We also expect you to be able to think at an academic level. Students who have
completed a related four-year HBO Bachelor's degree programme (240 ECs) can enrol in the
Master's programme if they have also passed the pre-Master's programme for HBO students
(Dutch students) or the pre-Master's in English (students from abroad). For more information,
please refer to the Chapter on pre-Master's programmes in this Study Guide.
Bachelor's degree from a Dutch university
Students with a Bachelor's degree in Business Administration from a Dutch university can
enrol directly in the Master's specialization in International Management. Students with a
different Bachelor's degree should contact the student advisor. Candidates holding a
Bachelor's degree from another university can contact the student advisor of the Master's
programme in Business Administration: Ms Remke Friesen, T: (024) 361 18 34, E:
[email protected], office TvA 3.1.13.
Requirements for a Bachelor's degree from a university abroad
1. The equivalent of a Dutch Bachelor's degree in Business Administration (as evaluated by
the Examining Board).
- Quantitative Research Methods including descriptive statistics, univariate and basic
multivariate statistics and related SPSS skills
- Quantitative Research Methods and Design
- An understanding of the basic concepts of marketing, strategy, and organizational
behaviour, including being able to use these concepts in an academic context.
2. Courses that provide you with a background in:
3. Proficiency in both written and spoken English. One of the following qualifications is
required for non-native English speakers: a Cambridge certificate of Proficiency in
English with a score of at least C, a Cambridge Certificate of Advanced English with a
score of at least C, a Toefl score of at least 575/232/90 or an IELTS score of 6.5.
Certificates may not be older than two years. No other certificates are accepted.
For questions about the admission requirements, please contact the student advisor: Ms
Remke Friesen, T: (024) 361 18 34, E: [email protected].
258
MASTER'S SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL MANAGEMENT
Curriculum
The learning strategy used in the International Management programme is action-based. This
means that the programme makes use of experiential learning, bringing students into
situations where they experience the problems associated with managerial complexities. This
is done by means of case studies and research projects. Students also work in intercultural
teams during most classroom sessions.
Period
1
Course names
ECs
Corporate Strategy
6
Organization & Society
6
2
Brand Management
6
Optional course (from
6
Business Administration)
1+2
Methodology (choose from
6
Strategic Management and
Marketing, OD&D, or SHRM)
3
Global Corporate
6
Communication
International HRM
6
4
Master's Thesis
18
Coordinator of the Master's specialization in International Management: Prof. Dr. H.L. van
Kranenburg, T: (024) 361 23 82, E: [email protected].
Term of validity for interim examinations
Interim examinations that have been passed in the Master's degree programme are only valid
for two years after the date of the examination if the final evaluation for the Master's degree is
not successfully completed within this period.
For students whose attained results expire due to these regulations, Article 7.11.5 of the
Higher Education and Research Act allows them to request a declaration from the
corresponding Examining Board, which will list the interim examinations they have passed.
Course descriptions
259
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Corporate Strategy
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
260
MAN-MST014
6
MA Communicatie- en Informatiewetenschappen, Bedrijfskunde,
English Studyguide
Ma 1
quarter 1
STRAT IM
Written exam + assignments.
English
Aalbers, dr. H.L.
dr. H.L. Aalbers, dr. ir. G.W. Ziggers
An introductory course on strategic management, Bachelor in
Business Administration or equivalent.
No
The strategy of an enterprise is defined by the answers to two
questions: where does the firm compete and how does it compete?
The first question concerns the scope of the firm's activities: in which
products, markets, and activities should the firm be involved? The
second question is concerned with how the firm plans to establish a
competitive advantage over its rivals within the markets that it serves.
The former set of decisions defines the firm's corporate strategy; the
latter set defines its competitive or business strategy. Research into
corporate strategy has emphasized three sets of issues. First, the
determinant of firm scope: why is it that some companies are highly
specialized in what they do, while others embrace a wide range of
products, markets and activities? Second, what is the linkage between
scope and performance? Clearly, specialized firms will tend to be
smaller than diversified firms, but what about profitability and
shareholder returns? Third, what can we say about the management of
multibusiness firms in terms of structure, management systems and
leadership? In this course, we shall focus on the first two of these sets
of issues.
Research into corporate strategy has emphasized three sets of issues.
First, the determinant of firm scope: why is it that some companies
are highly specialized in what they do while others embrace a wide
range of products, markets and activities? Second, what is the linkage
between scope and performance? Clearly, specialized firms will tend
to be smaller than diversified firms, but what about profitability and
shareholder returns? Third, what can we say about the management of
multibusiness firms in terms of structure, management systems and
leadership? In this course, we shall focus on the first two of these sets
of issues.
To answer these questions, this course introduces and deploys various
analytical frameworks that help us to identify the sources of corporate
MASTER'S SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL MANAGEMENT
Literature
advantage from both an industry and firm perspective. By focusing on
what makes some corporate strategies strong and viable, while others
remain weak and vulnerable, we develop the ability to consider the
impact of change and other important environmental forces on the
opportunities for establishing and sustaining corporate advantage. The
emphasis of this Corporate Strategy course is on pragmatic and
action-oriented general management skills. However, a considerable
body of theory has evolved within the disciplines of strategy,
economics, finance, marketing, organization theory and international
business that has salient implications for management. Therefore, the
course will emphasize cases as well as lecture/discussion sessions.
Textbook title: Strategy for the Corporate Level: Where to Invest,
What to Cut Back and How to Grow Organisations with Multiple
Divisions, 2nd Edition
Authors: Andrew Campbell, Michael Goold, Marcus Alexander, Jo
Whitehead
ISBN: 978-1-118-81837-4
Date of publication and publisher: April 2014, Jossey-Bass
A reader containing the course outline as well as reference to
additional journal article reading materials (all articles will be made
digitally available, access via the UB) will be available on
BlackBoard.
261
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Organizations and Society
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
262
MAN-MOD004
6
UCM-DO, Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 1
OD&D IM
Written exam
English
Hendriks, prof. dr. P.H.J.
dr. J.M.I.M. Achterbergh, prof. dr. P.H.J. Hendriks, B.G. Verweijen
See general information about the Master's programme in OD&D.
No
After completing the course, students will:
• have acquired knowledge about (1) the role of organizations in
modern society, (2) their corporate social responsibility regarding
society, and (3) ways to manage this responsibility;
• be able to analyse the institutional environment of organizations;
• be able to reflect on concepts concerning corporate social
responsibility.
The course addresses two main topics. First, it inspects the
characteristics of modern society as well as the role of organizations
in modern society, and develops an institutional perspective on the
organization and its environment that can help organizations fulfil
their societal role. This topic will be treated mainly in theoretical
lectures in the course.
Second, the course focuses on the corporate social responsibility of
organizations with regard to the society of which they are part. This
topic will be treated mainly in seminars. Concerning the topic of
corporate social responsibility, the course deals mainly with the
strategic orientation of organizations to their institutional
environment (external orientation: strategic regulation) as preparation
for the design of the organizational infrastructures needed to enable
corporate social responsibility (internal orientation: design). The latter
topic will be dealt with in more detail in the OD&D elective
Infrastructures and Moral Behaviour (MHR011).
Reader. Details will be announced via Blackboard.
MASTER'S SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL MANAGEMENT
Brand Management
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-MMA035
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 2
MARK
Written examination, assignments, presentation, discussion.
English
Horváth, dr. C
dr. C Horváth
General: basic knowledge of marketing and marketing management.
Specific: enrollment in the Master's program in Marketing.
No
The objective is not only to provide thorough understanding of brand
equity issues, but also to teach students analytical and practical skills
for assessing and building brand equity. Students are expected to be
able to reflect on various solutions for dealing with brand equity
problems/issues and apply them to branding challenges at the end of
the course.
Management of brands and brand equity is an important topic in
modern business enterprises. Measuring brand equity, building brand
equity, and leveraging brand equity through brand extensions and
alliances are included in this course. Although the emphasis is on
national brands, private labels are also discussed. Additionally,
branding in an international world is covered and the often conflicting
concerns of addressing local needs and standardizing are discussed in
detail. By emphasizing consumer-brand relationships, a link is
established with the content and perspective of other Master's courses
such as Marketing Management. Guest lectures from well-known
brands and interesting examples link the course closely to practice.
Keller, Tony Apéria, and Mats Georgson: Strategic Brand
Management; A European Perspective Prentice Hall, 2008.
Related articles
263
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
International Human Resource Management
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
264
MAN-MHR009
6
Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 3
elective SHRM
Written exam
English
Poutsma, dr. F.
dr. F. Poutsma, dr. J.J.L.E. Bucker, prof. dr. B.I.J.M. van der Heijden
This course is obligatory for International Management students.
Other students should have passed the HRM/OB course in the
Bachelor's Programme in Management or be enrolled in the first
semester of the SHRM Master's programme.
Yes
The aim of the course is to teach students from the Master's
programs to critically study, research and analyse practices and
theories relating to IHRM. These analytical skills will allow students
to critically observe the main issues, developments and trends in the
field of study in order to be capable of giving proper advice as
consultants and/or taking the right decisions as future managers.
Globalization processes have had a major impact on business in
recent decades. Of all the functional areas within companies, Human
Resource Management has been one area that has dramatically
changed in this period. In this course, the implications of the
internationalization/globalization process for human resource
management in a Multinational Enterprise (MNE) are the focus of
study. Since human resources are often considered to be the most
important asset in today's MNEs, managing these resources
effectively is essential. In a global context, the management of human
resources is more complex than in a purely national context. The
emerging international human resource practices have recently
become a field of academic interest, and we are seeing more research
with an international scope. This course provides knowledge about
and understanding of these international HRM practices and theories.
The study of international human resource management is divided
along the line of dilemmas, views, discussions and perspectives on
the subject matter. One of the important challenges, and at the same
time a great dilemma for an MNE, is finding a balance between
standardizing its HRM policy or adapting it to local demands. This
dilemma can be related to the discussion of converging vs. diverging
trends with regard to HRM practices. Because the role of culture and
cultural differences is recognized as essential for MNEs, the influence
of national culture on HRM policies and practices will be part of the
MASTER'S SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL MANAGEMENT
Literature
study. Another influential factor affecting HRM concerns institutions
such as governments (via labour legislation), trade unions and
employers' associations (negotiations on working conditions) and
supranational institutions, such as the European Commission and the
International Labour Organization. As part of the comparative
research, both the culturalist and institutionalist perspectives will be
brought into the course. During the course, attention will also be paid
to specific research methodologies in international research, and the
role of culture in international HRM research will be highlighted.
Teaching method
The course is divided into lectures by the HRM staff and by the IM
department staff and guest lecturers. The course material is studied in
greater depth during working sessions, where articles and case studies
form the basis for elaboration and discussion. Lectures and working
sessions are held Tuesdays and Fridays. The exact schedule will be
announced in due course.
• To be announced
265
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Global Corporate Communication
Cursuscode
EC
Opleidingen
Jaar
Periode
Tentamenvorm
Taal
Cursuscoördinator
Docent
Voorkennis
Keuzevak
Doelstellingen
Cursusbeschrijving
LET-CIW431
6
MA Communicatie- en Informatiewetenschappen, MA
Taalwetenschap, Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie
5/6
3
• Oral presentation: to be completed, no grade;
• Written report: 30% of final grade, minimum grade 5.5;
• Written exam: 70% of final grade, minimum grade 5.5;
• If you do not pass the course after the re-sit, all partial grades will
be invalidated and the course should be followed anew.
Nederlands
Aalst, prof. dr. A.J. van der
dr. E.B. de Groot
Prerequisites for admission to MA-program need to be fulfilled.
Upon completion of this course you will be able to:
• Distinguish and explain the interdisciplinary, theoretical concepts
and processes underlying corporate communication across
national business cultures;
• Individually apply knowledge of and insights in corporate
communication concepts and processes to interpret a real-life,
international business case;
• Analyze and evaluate the strategic consequences of cultural
and/or linguistic factors within a self-selected, real-life corporate
communication case.
Corporate communication can be defined as the orchestration of
internal and external communication instruments employed by
management to establish favorable impressions among the company's
most important stakeholders (Van Riel & Fombrun, 2007). Due to the
internationalization of markets, corporate communication now
involves a global concern. This means that multinationals need to
deal with different national business cultures and language
backgrounds in the design of their communication activities. Culture
and language affect international communication activities on
multiple strategic levels, such as on the management level (e.g. when
CEOs communicate with internal audiences), on the organizational
level (e.g. when a company communicates about its corporate CSR
policy) and on the marketing level (e.g. when corporate products are
promoted in advertisements).
This course will focus on fundamental and current issues in
multinationals' global corporate communication practices. It will
266
MASTER'S SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL MANAGEMENT
Literatuur
consider academic research on intercultural and corporate
communication, and relate this to real-life international business
cases. Course themes include: corporate stakeholders, reputation,
social identification, language choice and information processing.
Also, the international use of new media will be discussed.
Reader.
267
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Master's Thesis in International Management
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
268
MAN-MTHIM
18
Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 4
IM
Paper + presentation/defence
English
Kranenburg, prof. dr. H.L. van
prof. dr. H.L. van Kranenburg, dr. A.U. Saka-Helmhout
All courses should be completed. If any incomplete courses remain,
then a discussion will be held with the student about whether or not
he/she has sufficient previous knowledge. If the supervisor believes
that this is not the case, then the student will be emphatically advised
to start the thesis at a later time.
No
• Professional academic skills: conduct scientific research critically
and independently
• Communicative skills: express the background, design, results
and implications of the research, orally and in writing;
• Cognitive skills: develop and apply knowledge by interpreting
theories and empirical findings.
This course is an individual specialization research project. Students
can choose to specialize in Strategic Management, Marketing, OD&D
or SHRM.
Students begin work on their thesis in the second and third block and
continue through the fourth block of the second semester. The
research proposal is the foundation for the thesis and is worked out
during this period. Also, there is the opportunity to complete a 'dual
track'. In this case, the research is conducted during an internship at a
firm and the deadline for the thesis is extended, because some of that
time is spent working at the firm. The Master's thesis is a paper
approximately 50 pages in length, which written individually. The
thesis is finalized with an oral defence, during which students defend
their work. A successful defence means that the students have met the
professional standards of a Master's degree programme in Business
Administration.
Students will be assigned a thesis supervisor from one of the Master's
specializations related to the subject of their thesis. They will work
independently and will regularly discuss their work and progress with
their supervisor. The thesis project is not an internship in the sense of
acquiring professional experience at a firm. The evaluation of the
Master's thesis is based on the thesis itself, the presentation and the
defence. A more detailed overview of the Master's thesis procedure
MASTER'S SPECIALIZATION IN INTERNATIONAL MANAGEMENT
Literature
can be found in the Master's Thesis Guide, available on Blackboard in
the course documents section.
Students must independently find and study literature relevant to the
research topic.
269
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
12 Master's Specialization in Business
Analysis and Modelling
Prerequisites
When entering the programme, you are required to have basic knowledge about marketing,
strategy, and research methodology. More specifically, we expect you to be familiar with the
standard concepts and theories of these fields and to be able to use them. We also expect you
to be able to think at an academic level. Students who have completed a related four-year
HBO Bachelor's degree programme (240 EC) can enrol in the Master's programme if they
have also passed the pre-Master's programme for HBO students (Dutch students) or the preMaster's in English (students from abroad). For more information about the pre-Master's
programme for HBO students, please refer to the chapter on the pre-Master's programmes in
this Study Guide.
Bachelor's degree from a Dutch university
Students with a Bachelor's degree in Business Administration from a Dutch university can
enrol directly in the Master's specialization in Business Analysis and Modelling. Students
with a different Bachelor's degree should contact the student advisor. For questions
concerning admission requirements for candidates holding a university Bachelor's degree,
please contact the student advisor of the Master's programme in Business Administration: Ms
Remke Friesen, T: (024) 361 18 34, E: [email protected].
Requirements for a Bachelor's degree from a university abroad
1. The equivalent of a Dutch Bachelor's degree in Business Administration (as evaluated by
the Examining Board).
- Quantitative Research Methods including descriptive statistics, univariate and basic
multivariate statistics and related SPSS skills
- Quantitative Research Methods and Design
- An understanding of the basic concepts of marketing, strategy, and organizational
behaviour, including being able to use these concepts in an academic context.
2. Courses that provide you with a background in:
3. Proficiency in both written and spoken English. One of the following qualifications is
required for non-native speakers of English: a Cambridge certificate of Proficiency in
English with a score of at least C, a Cambridge Certificate of Advanced English with a
score of at least C, a Toefl score of at least 575/232/90 or an IELTS score of 6.5.
Certificates may not be older than two years. No other certificates are accepted.
For questions concerning the admission requirements, please contact the student advisor: Ms
Remke Friesen, T: (024) 361 18 34, E: [email protected].
270
MASTER'S SPECIALIZATION IN BUSINESS ANALYSIS AND MODELLING
Curriculum
Programme
Semester 1
Semester 2
(September-January)
(February-August)
Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Computer Simulation Strategic Decision
Two optional
Thesis
Models and
Making
courses
Organizational
Group Model Building
Decision-Making
II
Group Model Building
I
Thesis
ROWSPAN
Research Methodology
If you want to choose this Master's specialization, it is advisable to first take the elective
course from the Bachelor's programme: Business Analysis for Responsible Organizations.
Coordinator of the Master's specialization in Business Analysis and Modelling (BAM): Prof.
dr. J.A.M. Vennix, T: (024) 361 14 72, E: [email protected].
Term of validity for interim examinations
Interim examinations that have been passed in the Master's degree programme are only valid
for two years after the date of the examination if the final evaluation for the Master's degree is
not successfully completed within this period.
For students whose attained results expire due to these regulations, Article 7.11.5 of the
Higher Education and Research Act allows them to request a declaration from the
corresponding Examining Board, which will list the interim examinations they have passed.
Course descriptions
271
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Computer Simulation Models and Organizational Decision
Making
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
MAN-MBAM001
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 1
BAM
Written exam, presentation and participation in class
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
English
Grössler, dr. A.
dr. A. Grössler
Extensive knowledge about system dynamics modelling and
simulation is required (or comparable knowledge in another
modelling and simulation method).
Optional Course
Objectives
No
The role of models in policy processes and the concepts of
organizational interventions with system dynamics will be discussed.
After completing the course, students are able to transfer the
knowledge and understanding they have acquired in this course to
other fields of the social sciences. In addition, the methods that are
discussed can be used in various settings and in combination with
various approaches. These methods are meant to handle complexity in
organizational problem contexts.
Students learn to assess the usefulness of various methods for dealing
with problems in organizations. Furthermore, they can reflect on the
principle of embedding system dynamics in the social sciences.
Students can present and discuss relevant facilitation techniques.
They are able to communicate in other ways as well, such as writing
summaries, visualising content or reviewing papers.
Due to the high proportion of individual assignments (together with
feedback from teachers), students acquire all the skills that are
necessary to independently study additional literature on the subject
and obtain information about new facilitation techniques.
Simulation models are a major tool for scientific enquiry; simulation
methodology can even constitute a theory of social systems. Two
examples of simulation models used to generate scientific knowledge
are system dynamics and agent-based modelling. It is important to
have appropriate expectations of what models/simulations can do
(e.g. provide understanding, help with prediction and forecasting,
enhance replication and provide learning and communication) since
different simulation methods are good for different things. System
dynamics (SD) has been criticized fairly and unfairly, but sometimes
Contents
272
MASTER'S SPECIALIZATION IN BUSINESS ANALYSIS AND MODELLING
Literature
the basics of validation and validity have been ignored. Running
appropriate validation tests is therefore a necessary condition for
model acceptance, but it should be combined with smart
communication strategies about insights and results. Of course,
computer simulation models are also helpful in organizational
decision-making processes, because of the complexity of social
systems and the limited cognitive capabilities of humans. However,
sometimes projects go wrong; they don't produce a result, are
ignored, or are used for making the wrong decisions. So, if SD
projects are to be successful, they must be seen as organizational
interventions. This means that we need to understand what an
intervention (or intervention process) is and how it can be structured
in an ‘intervention architecture'. We must also give some attention to
the project aspects of modelling/simulation, such as organizational
diagnosis and stakeholder identification, and to the implementation of
results.
Various scientific papers will be assigned during the course; links will
be made available via Blackboard.
273
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Group Model Building I
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
274
MAN-MBAM002
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 1
BAM
written exam
English
Stouten, dr. H.J.
dr. H.J. Stouten
No
The objectives of Group Model Building I are to introduce the theory
behind Facilitated Modelling and to train students in facilitating small
decision-making groups using system dynamics modelling. Central
notions in this course are knowledge elicitation from individuals as
well as groups and the script for Group Model Building (GMB),
which represent components of successful applications of the method.
Students will also be able to conduct GMB sessions themselves. In
addition, they will have used various supplementary tools, such as
open interviews and brainstorming. In general, students become
capable of designing an effective organizational intervention based on
system dynamics methodology.
The course will focus on the following topics
• Interventions in organizations and organizational change: small
group processes, cognitive group tasks, group process techniques,
group facilitation
• Problem structuring: mental models, viewpoints
• Knowledge elicitation: approaches and techniques, information
and knowledge sources and how to elicit information from them
(interviews, content analysis, etc.)
• System dynamics and GMB
• Scripts for GMB
• Bringing in an expert.
• D.F. Andersen, G.P. Richardson, J.A.M. Vennix, 'Group model
building: adding more science to the craft', System Dynamics
Review, 13 (2), 187-201, 1997.
• D. N. Ford and J. D. Sterman, 'Expert knowledge elicitation to
improve formal and mental models,' System Dynamics Review,
vol. 14, pp. 309-340, 1997.
• Schein, E.: Process Consultation Revisited, 1999.
• Vennix, J.: Group Model Building, John Wiley & Sons, 1996.
MASTER'S SPECIALIZATION IN BUSINESS ANALYSIS AND MODELLING
Strategic Decision Making
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
MAN-MST021
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 2
STRAT BAM
Written exam + paper + assignments.
English
Deemen, prof. dr. A.M.A. van
prof. dr. A.M.A. van Deemen
Enrolment in the Master's programme in Strategy, International
Management, or in the European Master's programme in System
Dynamics
No
Learning outcomes:
• The acquisition of current and state-of-the-art knowledge of and
insight into concepts, theories and methods in the field of
strategic decision making in firms and organizations.
• The acquisition of current and state-of-the-art knowledge of and
insight into methods for the improvement of strategic decision
making
• The acquisition of skills for doing research in the field of strategic
decision making.
• The acquisition of skills in the use and application of concepts,
theories and methods of strategic decision making to decision
making problems in firms and organizations.
In this course, we study the nature and characteristics of strategic
decision making. We make a clear distinction between operational,
programmatic and routine-based decision making in organizations on
the one hand, and strategic decisions on the other. Concepts like
uncertainty, ambiguity and complexity play an important role in this
distinction. In this course we also study the process of arriving at
strategic decisions. An important characteristic of these decision
processes is that they take place at the top of an organization. By
definition, strategic decisions are directed towards long-term
outcomes. Therefore, these decisions are always made under
conditions of uncertainty, risks and incomplete information. In the
main part of the course the focus is therefore on decision making
under conditions of uncertainty, risk and incomplete information.
A number of theories and research results with respect to strategic
decision making are presented. In particular, we pay attention to
• The psychological approach to decision making: prospect theory,
biased judgements and heuristics.
275
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
The economic approach: expected utility theory, case-based
decision making.
• The collective decision making approach: game theory, social
choice theory, garbage can model, coalition model.
The emphasis is on game theoretic models of strategic decision
making on the one hand and psychological and economic choice
models on the other. Important themes in this respect are rationality
and intuition in decision making. In particular, we study full
rationality, bounded rationality, procedural rationality and substantive
rationality in strategic decision making in addition to the more
intuitive decision making approach. Another important theme is the
strategic use of information. In this respect we study and discuss the
role of imperfect and incomplete information, asymmetric
information positions and the strategic use of information. A final
theme is responsible decision making under risk and uncertainty.
How do decision makers, firms and organisation deal with risk and
uncertainties in strategic decision making and how to improve this.
We present and discuss a number of methods for the improvement of
strategic decision making. Methods studied range from multi-attribute
decision-making procedures to collective decision-making
procedures. We present a number of decision problems and cases to
which the acquired concepts, theories and methods can be applied.
• P. Goodwin & G. Wright. Decision Analysis for Management
Judgment. 5th edition. John Wiley & Sons, Ltd. West Sussez,
England. 2014.
• F. Carmichael. A Guide to Game Theory. Pearson educated
Limited. Harlow. England. 2005. ISBN: 0 273 68496 5.
• Articles to be announced.
•
Literature
276
MASTER'S SPECIALIZATION IN BUSINESS ANALYSIS AND MODELLING
Group Model Building II
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
MAN-MBAM003
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 2
BAM
Written exam and assignment
English
Rouwette, dr. E.A.J.A.
dr. E.A.J.A. Rouwette, prof. dr. J.A.M. Vennix
Group Model Building I
No
Knowledge and understanding
• Building on GMB I, students know why and how Group Model
Building (GMB) is used in messy problems with social conflict in
which power differences play a role.
• Students are familiar with a range of 'scripts' for GMB as well as
methods that can be used in combination with GMB, and with
how these are used to facilitate organisational interventions in
messy problems with social conflict in which power differences
play a role.
Applying knowledge and understanding
Students are capable of designing and conducting GMB sessions
themselves in socially complex situations. In addition, they have
experience with various methods that may be used in combination
with GMB, such as Electronic Meeting Systems, Strategic Options
Development and Analysis and Decision Analysis. In general,
students are capable of designing an effective organisational
intervention based on the system dynamics methodology. Application
will take place both in the classroom and in practical projects.
Making judgements
Students will be capable of deciding whether GMB is an appropriate
method for a given problem. They will also be able to evaluate the
usefulness of methods that may be used in combination with GMB.
Communication
Students will be able to present results from GMB sessions, both in
written form and orally, to stakeholders in organisations and to
interested academics.
Learning skills
Students will be able to further develop their facilitation skills on the
basis of published scripts for GMB.
In GMB I, the problems were complex, but there was still a
considerable degree of agreement about them in the management
277
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literature
278
team. GMB II focuses on messy problems with social conflict and the
role of power in such conflicts. Approaches that may supplement
group model building are discussed and used in practical sessions.
Journal articles; more details will be made available via Blackboard.
MASTER'S SPECIALIZATION IN BUSINESS ANALYSIS AND MODELLING
Research Methodology
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-MBAM005
6
Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 1 en 2
BAM
Assignments and Paper
English
Korzilius, dr. H.P.L.M.
dr. I.L. Bleijenbergh, dr. H.P.L.M. Korzilius
Students are assumed to have basic knowledge about quantitative and
qualitative research methods and system dynamics modelling.
No
Students are able to recognize and evaluate the elements of a sound
research proposal. Students are able to write a sound and feasible
research proposal and conduct quantitative and qualitative methods of
data collection and analysis for their thesis. Students will be taught to
reflect continuously upon their methodological skills and to acquire
additional knowledge and skills about research methods
independently.
This course guides students through the successive phases of writing
a sound research proposal that prepares them for writing a Master's
thesis in the field of System Dynamics. In an interactive setting, the
various elements of a research proposal will be prepared, discussed
and provided with methodological feedback. Students receive training
in qualitative and quantitative methods of data collection and analysis
which are suitable for their Master's thesis. The Research
Methodology course results in a sound research proposal for the
individual Master's thesis.
Saunders, M. & Lewis, P. (2012) Doing research in business &
management. Pearson Education Limited: Harlow.
279
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Master's Thesis in Business Analysis and Modelling
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
280
MAN-MTHBAM
18
Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 3 en 4
BAM
Thesis
English
Grössler, dr. A.
dr. A. Grössler
No
Students are able to conduct a scientific study and to present the
results, both in oral and written form, taking into account the
scientific and practical relevance of the results. They are able to
reflect critically on the choices made before and during the research
process and the consequences of these choices for the results.
Students start working on their research proposal in the third block
and continue to work on their thesis in the fourth block. On the basis
of the research proposal, a go/no go decision will be made for the
remainder of the thesis track. A supervisor will be assigned at the
start of this course. Students will work independently and discuss
their work and progress with the supervisor. Staff will provide a
thesis topic list. There are three main areas of research, which are
covered by staff members: (a) construction of a system dynamics
model of a real world problem, (b) construction of a system dynamics
model of a real world problem through group model building in an
organization, and (c) experimental research in the realm of dynamic
decision making tasks.
The format of the Master's thesis is a paper of 40 pages maximum; it
is written individually. The thesis will be completed with an oral
defence, where the student has to present his/her work and defend it
against critical questioning. A successful defence means that the
student has met the scientific standards for a Master's degree in
Business Administration. A more detailed overview of the Master's
thesis procedure can be found in the Master's Thesis Guide, available
on Blackboard in the course documents section.
To be decided in consultation with supervisor.
MASTER'S SPECIALIZATION IN ORGANIZATIONAL DESIGN & DEVELOPMENT
13 Master's Specialization in Organizational
Design & Development
Prerequisites
University Bachelor's degree
Students with a degree in Business Administration from a Dutch university can enrol directly
in the Master's specialization in Organizational Design & Development. Students with a
different Bachelor's degree should contact the student advisor. For questions concerning the
admission requirements for students with a university Bachelor's degree, please contact the
student advisor for the Master's specialization in Business Administration: Ms Remke
Friesen, T: (024) 361 18 34, E: [email protected], office TvA 3.1.13.
Higher Professional Education (HBO) diploma
Students who have completed a related four-year HBO Bachelor's degree programme (240
ECs) can enrol in the Master's programme if they have also passed the pre-Master's
programme for HBO students (Dutch students) or the pre-Master's in English (students from
abroad). For more information, please refer to the corresponding chapter in this Study Guide.
Requirements for a Bachelor's degree from a university abroad
1. The equivalent of a Dutch Bachelor's degree in Business Administration (as evaluated by
the Examining Board).
- Quantitative Research Methods including descriptive statistics, univariate and basic
multivariate statistics and related SPSS skills
- Quantitative Research Methods and Design
- An understanding of the basic concepts of marketing, strategy, and organizational
behaviour, including being able to use these concepts in an academic context.
2. Courses that provide you with a background in:
3. Proficiency in both written and spoken English. One of the following qualifications is
required for non-native English speakers: a Cambridge certificate of Proficiency in
English with a score of at least C, a Cambridge Certificate of Advanced English with a
score of at least C, a Toefl score of at least 575/232/90 or an IELTS score of 6.5.
Certificates may not be older than two years. No other certificates are accepted.
For questions concerning the admission requirements, please contact the student advisor: Ms
Remke Friesen, T: (024) 361 18 34, E: [email protected].
Curriculum
Curriculum of Organizational Design & Development
Period
Course names
ECs
281
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
1
1+2
2
3
Organizations and Society
6
Intervention in Organizations
6
Organizational Research
6
Methods
Organization Design
6
Organizational Change
6
Two optional courses (12 ECs 6 + 6
in total). See section on the
courses that will be offered.
3+4
Master's Thesis in
18
Organizational Design &
Development
Coordinator of the Master's specialization in Organizational Design & Development
(OD&D): Prof. dr. K. Lauche, T: (024)361 17 63, E: [email protected].
Term of validity for interim examinations
Interim examinations that have been passed in the Master's degree programme are only valid
for two years after the date of the examination if the final evaluation for the Master's degree is
not successfully completed within this period.
For students whose attained results expire due to these regulations, Article 7.11.5 of the
Higher Education and Research Act allows them to request a declaration from the
corresponding Examining Board, which will list the interim examinations they have passed.
Course descriptions
282
MASTER'S SPECIALIZATION IN ORGANIZATIONAL DESIGN & DEVELOPMENT
Organization Design
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-MOD001
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 2
OD&D
Written exam + paper
English
Achterbergh, dr. J.M.I.M.
prof. dr. K. Lauche, dr. A.A.J. Smits, dr. J.M.I.M. Achterbergh
No
Knowledge: insight into state-of-the-art literature on the diagnosis
and design of organizational structures.
Practice: ability to diagnose and design organizational structures in
different types of organizations.
Reflection: ability to compare different approaches to the problem of
analysing and designing organizational structures.
The course Organization Design is an advanced introduction to the
theory and practice of diagnosing and designing organizational
structures. As an advanced introduction to the theory of
organizational diagnosis and design, the course presupposes insight
into 'classical' theories (e.g. Ashby, Simon, Thompson, Mintzberg, De
Sitter) and devotes attention to state-of-the-art literature on
organizational design. As an advanced introduction to the practice of
the diagnosis and design of organizational structures, the course
comprises a number of workshops devoted to the analysis of
structure-related problems in organizations.
To be announced.
283
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Organizational Change
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
284
MAN-MOD002A
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 2
OD&D
Written exam + paper
English
Pas, dr. B.R.
prof. dr. K. Lauche, dr. B.R. Pas
See Master's programme OD&D in general.
General knowledge of Organization Studies at the Bachelors level is a
minimum requirement.
No
After completing this course, students will
1. have deepened their knowledge of the most important
perspectives, theories, models and methods for analysing
emergent versus planned organizational change processes
2. be able to describe an existing problem of emergent and planned
organizational change processes in a real case scenario and to
formulate recommendations which can be used to cope with this
problem successfully; and
3. be able to critically reflect on theories, concepts and approaches
used in achieving organizational change.
The course 'Organizational Change' builds on the contents of the
OD&D course 'Interventions in Organizations'. While 'Interventions
in Organizations' accentuates the intentional changes of the existing
infrastructure within the context of episodic interventions,
'Organizational Change' elaborates on the relationships between
planned change programs, on their unintended side effects and on the
continuous processes of emergent change. Therefore, the course
Organizational Change focuses less on the explicit design and
application of various strategies and methods of organizational
change, and more on the social practices involved in organization
design and organizational change. In particular, the course
emphasizes the social dimension of interventions - such as resistance,
acceptance and appropriation of organizational redesign - but also
acknowledges and discusses power processes in organizational
change. During the course, we will first discuss some general theories
on organizational change, for example regarding reasons for change
and episodic versus continuous change processes. We then continue
by looking at organizational change from three different perspectives.
The first perspective is that of the change agents or change initiators,
in which issues such as creating readiness for change and leadership
MASTER'S SPECIALIZATION IN ORGANIZATIONAL DESIGN & DEVELOPMENT
Literature
will be discussed. The second perspective is that of the change
recipients. Topics that we will then deal with are resistance to change,
ambivalence, storytelling and issue-selling. The third and last
perspective focuses on the role of external parties, such as
consultants, in change processes.
Active participation to engage in the diagnosis of the organizational
problems and in the discussion of the possible solutions to these
problems is a crucial component in this course. Students will also be
given take-home assignments. Working in small groups, the students
write an essay in the form of a theoretical, empirical or criticalreflective article.
Reader and papers to be announced
285
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Organizational Research Methods
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
MAN-MOD003
6
Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 1 en 2
OD&D
Assignments, report qualitative study, written exam qualitative and
quantitative research methods in January
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
English
Lauche, prof. dr. K.
dr. H.P.L.M. Korzilius, prof. dr. K. Lauche
• Research and Intervention Methodology
• Qualitative Research Methodology (Bachelor's level)
• Quantitative Research Methodology (Bachelor's )
Optional Course
Objectives
No
After completing this course, students will
• be able to present a summary of the basic knowledge of
organizational research methodology,
• have deepened their knowledge of organizational research
methodology, and
• have improved their skills regarding the conceptualization of
organizational research and the operationalization of a conceptual
model, and
• have improved their skills regarding data collection and data
analysis, in both quantitative and qualitative research.
The course Organizational Research Methodology consists of three
parts:
(1) Introduction to engaged scholarship and philosophy of science
(2) Qualitative organizational research methodology
(3) Quantitative organizational research methodology.
The course consists of lectures, tutorials and assignments in which
students practice relevant skills for conducting research in
organizations and for critically examining the published research of
others. The assignments are introduced and discussed during the
tutorials. Students then have until the end of each week to complete
and submit the assignment.
In Part I: Philosophy of Science, we discuss the meaning of research
and different types of and strategies for organizational research. Van
de Ven's concept of Engaged Scholarship is introduced. As an
assignment, students conduct a critical review of a published paper.
Contents
286
MASTER'S SPECIALIZATION IN ORGANIZATIONAL DESIGN & DEVELOPMENT
Literature
In Part II: Qualitative Organizational Research Methodology, we
focus on qualitative methods of data collection and analysis. Students
are exposed to different approaches within qualitative research and
practice their skills in conducting qualitative research in a small
study, partly using data collected themselves and partly relying on
existing material. The study is conducted in small groups and is
completed with a report, which forms part of the assessment for the
course.
In Part III: Quantitative Organizational Research Methodology, we
concentrate on statistical analysis of quantitative data. The goal is to
prepare students for the quantitative data analysis of their Master's
thesis. The book by Field (2009) forms the backbone. In addition,
three scientific papers are studied as examples of how basic and
advanced statistical methods are presented in quantitative
organizational research. The aim is for students to gain knowledge
and insight into the methodological and statistical characteristics of
scientific papers. Students will also analyse quantitative data by
means of SPSS and will learn how to report results according to
scientific standards. A range of frequently used statistical tests in
organizational research will be discussed, from basic to advanced
tests, parametric and non-parametric. On an individual basis, students
practice analysing and reporting in three assignments.
Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). Los
Angeles etc.: Sage.
Reader and additional papers
287
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Organizations and Society
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
288
MAN-MOD004
6
UCM-DO, Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 1
OD&D IM
Written exam
English
Hendriks, prof. dr. P.H.J.
dr. J.M.I.M. Achterbergh, prof. dr. P.H.J. Hendriks, B.G. Verweijen
See general information about the Master's programme in OD&D.
No
After completing the course, students will:
• have acquired knowledge about (1) the role of organizations in
modern society, (2) their corporate social responsibility regarding
society, and (3) ways to manage this responsibility;
• be able to analyse the institutional environment of organizations;
• be able to reflect on concepts concerning corporate social
responsibility.
The course addresses two main topics. First, it inspects the
characteristics of modern society as well as the role of organizations
in modern society, and develops an institutional perspective on the
organization and its environment that can help organizations fulfil
their societal role. This topic will be treated mainly in theoretical
lectures in the course.
Second, the course focuses on the corporate social responsibility of
organizations with regard to the society of which they are part. This
topic will be treated mainly in seminars. Concerning the topic of
corporate social responsibility, the course deals mainly with the
strategic orientation of organizations to their institutional
environment (external orientation: strategic regulation) as preparation
for the design of the organizational infrastructures needed to enable
corporate social responsibility (internal orientation: design). The latter
topic will be dealt with in more detail in the OD&D elective
Infrastructures and Moral Behaviour (MHR011).
Reader. Details will be announced via Blackboard.
MASTER'S SPECIALIZATION IN ORGANIZATIONAL DESIGN & DEVELOPMENT
Intervention in Organizations
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
MAN-MOD008
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 1
OD&D
Written exam + assignments
English
Hendriks, prof. dr. P.H.J.
prof. dr. P.H.J. Hendriks, dr. J.M.I.M. Achterbergh, dr. D.J. Vriens
BA in Business Administration
See general information about the Master's programme in OD&D.
No
Knowledge-related objectives
Upon completion of the course, students should be able to:
• distinguish relevant dimensions of intervention in organizations
• make meaningful connections between these dimensions
Application-related objectives
• students learn to apply the conceptual framework to a practical,
structure-related business problem
Reflection-related objectives
• students learn to critically read and analyse academic texts in
which aspects and elements of interventions are explicitly
discussed
• they learn to relate these texts to the conceptual framework that is
central to the course
The course Interventions in Organizations is designed to familiarize
students with a conceptual framework that can be used to plan,
control, evaluate and learn from interventions in organizational
structures. To this end, the course introduces students to (1) problems
related to interventions in organizations, (2) a conceptual framework
consisting of three related dimensions that should be taken into
account in order to deal with these problems, and (3) scientific
literature related to both interventions and the three dimensions.
The three dimensions contained in the conceptual framework are:
1. the functional dimension comprising the following activities:
diagnosis, design, implementation and evaluation
2. the social dimension, which concerns the acceptance and
integration of relevant intervention aspects (such as problem
formulation, diagnostic variables, cause analysis, proposed
solutions, etc.) by the social system in which the intervention is to
take place
3. the infrastructural dimension involving instruments and
289
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literature
290
techniques that are available for meeting the objectives specified
in the functional and social dimensions
The course elaborates this basic three-dimensional conceptual
framework by explaining what each of the dimensions entails, how
the dimensions are related to each other, and how the dimensions can
be used for the purpose of interventions in the structure of
organizations. Further, it discusses applying it to a business case, and
relating it to scientific literature on organizational change.
• Beer, M, and Nohria, N., (Eds.), 2000. Breaking the code of
change. Boston: Harvard Business School Press
• Schein, E., (1987). Initiating and Managing Change, In: Process
Consultation. Volume 2. Lessons for consultants and
management, Reading: Addison-Wesley; pp. 92-114 (Chapter 6).
• Weick, K. and Quinn, R., (1999). Organizational change and
development. Annual Review of Psychology (50): pp. 361-386.
MASTER'S SPECIALIZATION IN ORGANIZATIONAL DESIGN & DEVELOPMENT
Master's Thesis Organizational Design and Development
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-MTHODA
18
Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 3 en 4
OD&D
Thesis
English
Hendriks, prof. dr. P.H.J.
prof. dr. P.H.J. Hendriks, dr. J.M.I.M. Achterbergh, prof. dr. K.
Lauche, dr. D.J. Vriens, dr. B.R. Pas, dr. B.G.M. Fruijtier, dr. ir. L.J.
Lekkerkerk, dr. A.A.J. Smits, dr. S.J. van Zolingen, dr. C. Gross, dr.
J.H.P. Christis
Students must have successfully completed all the
compulsory courses in the Organizational Design & Development
Master's programme before they are allowed to start the research for
their Master's thesis.
No
Prepares students to write a thesis based on scientific research they
have conducted. This research can be either applied research in the
context of an organization or fundamental research aimed at
enhancing the relevant body of knowledge in the field of
Organizational Design & Development.
The Master's thesis is a research report that concludes the Master's
degree programme. To prepare for the thesis, students work on a
predefined theme within the broader Organizational Design &
Development field. That theme is outlined and supervised by a staff
member. Within the theme, students have the freedom to specify a
research topic. The thesis itself is a report that has to meet the
customary criteria for academic work.
Depends on the selected theme and topic.
291
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
14 Master's Specialization in Strategic
Human Resource Management
Prerequisites
University Bachelor's degree
Students with a Bachelor's degree in Business Administration from a Dutch university can
enrol directly in the Master's specialization in Strategic Human Resource Management
(SHRM). Students with a different Bachelor's degree should contact the student advisor. For
questions concerning the admission requirements for students with a university Bachelor's
degree, please contact the student advisor for the Master's programme in Business
Administration: Ms Remke Friesen, T: (024) 361 18 34, E: [email protected], office TvA
3.1.13.
Higher Professional Education (HBO) diploma
Students who have completed a related four-year HBO Bachelor's degree programme (240
ECs) can enrol in the Master's programme if they have also passed the pre-Master's
programme for HBO students (Dutch students) or the pre-Master's in English (students from
abroad). For more information, please refer to the chapter on the pre-Master's programme in
this Study Guide.
Requirements for a Bachelor's degree from a university abroad
1. The equivalent of a Dutch Bachelor's degree in Business Administration (as evaluated by
the Examining Board).
- Quantitative Research Methods including descriptive statistics, univariate and basic
multivariate statistics and related SPSS skills
- Quantitative Research Methods and Design
- An understanding of the basic concepts of marketing, strategy, and organizational
behaviour, including being able to use these concepts in an academic context.
2. Courses that provide you with a background in:
3. Proficiency in both written and spoken English. One of the following qualifications is
required for non-native English speakers: a Cambridge certificate of Proficiency in
English with a score of at least C, a Cambridge Certificate of Advanced English with a
score of at least C, a Toefl score of at least 575/232/90 or an IELTS score of 6.5.
Certificates may not be older than two years. No other certificates are accepted.
For questions concerning the admission requirements, please contact the student advisor: Ms
Remke Friesen, T: (024) 361 18 34, E: [email protected].
292
MASTER'S SPECIALIZATION IN STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Curriculum
Curriculum structure of the Master's specialization in Strategic Human Resource
Management
Period
1
Course names
ECs
A Critical Approach to
6
Strategic HRM
Gender and Diversity in
6
Organizations
2
HRM and the Flexible
6
Workforce
6
High Performance Work
Systems
1+2
HRM Research and Methods 6
3
Two optional courses (12 ECs 6 + 6
in total). See paragraph on the
courses which will be offered.
3+4
Master's Thesis in Strategic
18
Human Resource Management
Coordinator of the Master's specialization in Strategic Human Resource Management
(SHRM): Prof. dr. B.I.J.M. van der Heijden, T: (024) 361 54 54, E:
[email protected].
Term of validity for interim examinations
Interim examinations that have been passed in the Master's degree programme are only valid
for two years after the date of the examination if the final evaluation for the Master's degree is
not successfully completed within this period.
For students whose attained results expire due to these regulations, Article 7.11.5 of the
Higher Education and Research Act allows them to request a declaration from the
corresponding Examining Board, which will list the interim examinations they have passed.
Course descriptions
293
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
A Critical Approach to Strategic HRM
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
294
MAN-MHR015
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 1
SHRM
Written exam +assignment+ groupwork
English
Bucker, dr. J.J.L.E.
dr. J.J.L.E. Bucker, prof. dr. W.F. de Nijs, prof. dr. B.I.J.M. van der
Heijden, dr. F. Poutsma
Bachelor's degree in Management
No
• Providing a well-developed conceptual framework for strategy
development as it relates to managing human resources;
• Integrating the related fields of Human Resource Management
and Strategic Management;
• Demonstrating the role Strategic HRM should play in
organizational performance;
• Acquiring a better understanding of how to manage people in
dynamic and complex business contexts.
In this course, the related fields of Human Resource Management and
Strategic Management are truly integrated by means of: (1) in-depth
knowledge creation, which builds upon the broad empirical literature
that these fields have in common; (2) debate, and (3) research-based
analysis. The role of Strategic HRM in creating organizational
success is clearly explained by combining literature from research
and practice, and by critically discussing its value as a basis for
sustained competitive advantage. More specifically, this course
elaborates on what Strategic Human Resource Management is, why it
is important, and what to look for when applying it. At the end of the
course, students have an improved understanding of why and how
managers need to formulate Human Resource Management policies
and practices within the framework of the firm's strategic plans.
Boxall, P., & Purcell, J. (2011). Strategy and Human Resource
Management. Hampshire: Palgrave Macmillan.
Additional literature (book/ journal articles) to be announced.
MASTER'S SPECIALIZATION IN STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Human Resource Management and the Flexible Workforce
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
MAN-MHR013
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 2
SHRM
Paper
English
Peters, dr. C.P.
dr. C.P. Peters
This module is part of the SHRM (Strategic Human Resource
Management) programme.
No
After taking this course
• You have gained insight into the relationship between the
changing labour market and labour management at the European,
national, sector and organizational levels;
• You can reflect on labour market developments and labour
market policies of central actors in the labour system from
various theoretical perspectives (such as the neo-institutional
perspective);
• You can autonomously conduct and combine desk and empirical
research (using scientific literature, policy documents, reports and
website information, and by collecting interview data) into a topic
belonging to the broad field of labour market and labour
management. Self-education and teamwork play important roles
in the research process;
• You can report on this research by writing an academic paper
according to scientific standards, in which you connect theory and
empirical data.
European and national labour market developments, such as the aging
of European societies; the need for more flexibility from and for
workers and enterprises; the need for investing in human capital; and
the influence of policies and regulations, practices and strategies at
the European, national, sector, regional, organizational and individual
levels. Many labour market problems, such as unemployment, sick
leave, labour market shortages, or a mismatch between the
educational system and the labour market, evoke policy interventions.
In the HRM course and the Flexible Workforce, the focus is on labour
market policies and organizational policies that are introduced to
increase labour market participation and mobility, and the recruitment
and motivation of diverse worker categories, as well as the
interlinkages between policies designed at the various levels. As part
of the Master's programme in Strategic Human Resource
295
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literature
296
Management, the course builds on the knowledge acquired in other
courses of the HRM master programme. Through an empirical
research project, students are given the opportunity to examine a
topical theme within the broad and dynamic area of 'HRM and the
flexible workforce'. The central themes in the module can be viewed
from various theoretical perspectives (such as institutional theory),
and relate to the research interests of the lecturer, Dr. Pascale Peters.
These interests include the promotion, adoption, implementation and
use of flexible work arrangements, such as flexitime, tele-homeworking, New Ways to Work, part-time work or other work-family
arrangements.
The literature will be announced in the course manual, which will be
available before the start of the course.
MASTER'S SPECIALIZATION IN STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
HRM Research and Methods
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-MHR014
6
Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 1 en 2
SHRM
Assignments
English
Essers, dr. C.
dr. F. Poutsma, dr. C. Essers
Quantitative and qualitative methods
No
This course aims at developing more insight into HR-related research
skills. Additionally, the course aims at developing HR-consultancy
skills and presentation skills.
As an HRM professional, it is very important to be able to carry out
all kinds of research. You will need a critical attitude to understand
and solve HR-related phenomena, and it requires good analysis skills
to fulfil your function as an HR professional/manager. For instance,
you will need to write and analyse policy plans, set up HRM
monitors, develop performance instruments, organize and analyse
surveys, as well as organize panels with the right people based upon
the right criteria. The ability to make a critical analysis of the input of
employees in your department (with the use of financial data), to
manifest yourself in a certain political arena and to deliver critique on
important employee-related situations is of great importance for an
HR professional/specialist. For all of this, you have to be able to
apply the right research skills at the right time.
• Anderson, Valerie (2009): Research Methods in Human Resource
Management, London: CIPD
• Articles, to be announced via Blackboard
297
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Gender and Diversity in Organizations
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
298
MAN-MHR005A
6
UCM-DO, Genderstudies, Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 1
SHRM
Written exam
English
Benschop, prof. dr. Y.W.M.
prof. dr. Y.W.M. Benschop
Bachelor's degree in Management
No
Knowledge
• After the course, you can explain the most important theories,
concepts and debates regarding gender and diversity in
organizations in your own words
• You are able to discuss issues of gender and diversity in relation
to relevant themes such as identity, culture and power
• You can give an overview of the state-of-the-art management
concepts, policies and practices regarding gender and diversity
Application
• You are able to analyse the effects of gender and diversity in
organizations
• You are able to assess the effects of current management
concepts, policies and practices in this area
• You can formulate recommendations for an adequate diversity
management programme in a specific organizational context,
linking insights about diversity to insights about organizational
identity
Reflection
• You are able to reflect from various theoretical perspectives on
the place and function of gender and diversity in the policies and
practices of organizations
• You are able to recognize assumptions about diversity and
identity that underlie human resource management strategies and
assess the merits of these assumptions
Within management and business studies, the attention for questions
that pertain to the composition and qualities of the workforce has
grown. Managing diversity is a hot topic for many organizations that
are confronted with a workforce that is becoming increasingly
heterogeneous due to factors such as migration, emancipation, ageing
and international cooperation. Coping with the differences between
men and women, older and younger colleagues, and people from
MASTER'S SPECIALIZATION IN STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Literature
different cultural backgrounds and educational backgrounds has
become an issue for employees and managers in modern
organizations. To attract and retain a diverse workforce is one of the
key challenges facing modern human resource managers and general
managers.
This course reflects the fact that much diversity research today is
inspired by theoretical and empirical studies on gender in
organizations. Diversity has become the broad term for many
differences between people at work, but is mainly used for the social
categories of gender, race/ethnicity, class, disability, sexual
orientation, age and religion. Traditionally, studies on gender and race
dealt primarily with the social production of inequality in
organizations and organizations faced a moral obligation to increase
justice and actively counter discrimination. At the present time,
business motives seem to have replaced moral justifications as the
main reason for organizations to manage diversity. The business case
for diversity emphasizes the fact that organizations that properly
manage diversity can have a competitive advantage, become more
creative and innovative and improve their performance. In this
course, we will examine the effects of diversity on the economic and
social performance of modern organizations.
To pay attention to gender and diversity in organizations also means
paying attention to identity, since identity is a central underlying
concept in this field. How do various identity categories of people
interfere and how do they impact the patterns of collaboration and
communication at work? Are organizations becoming more and more
fragmented because of this diversity?
Identity is not only a central concept when studying individuals and
groups. The theme of organizational identity is also relevant in this
context. Some organizations are better equipped to deal with issues of
gender and diversity than others. To be able to function effectively,
organizations have to strive for a common and specific identity to
have a recognizable profile, both internally and in their environment
(labour market and clients). To rely on core competencies is no longer
sufficient. To identify the norms and values underlying the
organization's identity becomes more and more important. What
constitutes an organizational identity? Can an organizational identity
be constructed, let alone managed, and if so, how does that identity
relate to the diverse identities represented in the workforce?
This course aims to expand students' insights into the meaning of
gender and diversity for organizations and employees and to help
them arrive at a better understanding of the effects of gender and
diversity on daily work practices.
• Kirton, Gill and Greene Anne-Marie (2010). The dynamics of
managing diversity. A critical approach. 3rd Edition. Oxford:
Butterworth-Heinemann. Excluding Chapters 6, 7 and 10
• Hatch, Mary Jo & Schultz, Majken (2004) Organizational
299
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
•
300
Identity. Oxford: Oxford University Press. Chapters 3, 4, 5, 6, 8,
15, 17
Articles to be downloaded
MASTER'S SPECIALIZATION IN STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
High Performance Work Systems
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
MAN-MHR002A
6
Bedrijfskunde, English Studyguide
Ma 1
quarter 2
SHRM
assignment
English
Schouteten, dr. R.L.J.
dr. R.L.J. Schouteten
Bachelor's degree in Business Administration, Personnel
Management
No
• Develop insight into the HRM performance debate
• Acquire knowledge of the background theories and constituent
elements of high performance work systems (HPWS)
• Analysing a case problem using the HPWS literature
• Acquire skills how to research a HPWS system
• Develop skills to write a research proposal in this domain
• Develop skills to critically reflect on the literature and research on
HPWS
This course focuses on high performance work systems. The muchdebated relationship between HRM and Performance has occasionally
moved beyond universal best practice, and academics tend to use a
best system approach. However, this issue is not yet decided and it is
unclear what this means and implies. At the same time, practitioners
are uncertain about how to configure HRM in their companies. What
are the elements of the system? What practices constitute an HRM
system that produces the desired effects? What practices allow for
'powerful connections' between the practices? And to what extent are
there inconsistencies or even 'deadly combinations' between practices,
with an ultimately disastrous impact on the attitudes and behaviour of
employees, and hence on organizational performance? The main
question is: what constitutes the synergy between policies and
practices? What is the 'fit'?
In this course we focus on the effects that bundles of policies (such as
control and commitment policies) and practices (such as flexible
rewards, profit sharing, participation in decision making, information
sharing and work-life arrangements) have on various HR outcomes
and on organizational performance. We consider the important
construct of fit and try to conceptualize this and make it operational
for research as well as practice! The exam consists of a written group
301
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literature
302
assignment concerning a research proposal in the domain of HPWS,
and a written individual assignment involving critical reflection on
the literature and the group work.
Book: Paauwe, J., Guest, D.E. & Wright, P.M. (Eds.) (2013). HRM &
Performance. Achievements & Challenges. Chichester: John Wiley &
Sons. ISBN: 978-1-405-16833-5
+ Series of papers to be announced
MASTER'S SPECIALIZATION IN STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Master's Thesis in Strategic Human Resource Management
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-MTHHRA
18
Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 4
SHRM
Thesis
English
Heijden, prof. dr. B.I.J.M. van der
prof. dr. B.I.J.M. van der Heijden
Preparation for the Master's Thesis must be passed.
No incomplete courses should remain.
No
Cognitive skills: creating and applying knowledge by means of
interpreting theories and empirical findings.
Professional academic skills : using scientific research skills critically
and independently.
Communicative skills: expressing, verbally and in writing, the
background, design, results and implications of the thesis research.
A Master's thesis consists of an academic paper of about 40 pages.
The topic of your thesis must be related to the research of the staff
members of the Strategic HRM Department.
The Master's thesis is an individual academic research project. You
will be supervised and coached, while conducting your research and
writing your thesis, by a member of the staff with thorough expertise
in the field of your study. The thesis is finalized with an oral defence,
during which students defend their work. The Master's Thesis Guide
provides you with all needed information and guides you through the
process.
Not applicable
303
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
15 Electives within the Master's
programme; internships
Optional courses within the Master's programme; internships
Unless you are an International Management student, you will choose two optional courses
from the Business Administration programme during Period 3, Semester 2. Here is an
overview of the optional courses:
• Account Management; offered by the Chair in Marketing
• Competition and Cooperation; offered by the Chair in Strategy
• Dynamics of Business Strategy; offered by the Chair in Methodology
• European Human Resource Management (combination with International HRM); offered
by the Chair in Strategic HRM
• Forms of Responsible Organizing; offered by the Chair in OD&D
• Global Marketing; offered by the Chair in Marketing
• International Human Resource Management; offered by the Chair in Strategic HRM
• Social, Sustainable and Technological Innovation; offered by the Chairs in Strategy and
OD&D
• Strategic Scenarios and Business Models; offered by the Chairs in Strategy and
Methodology
• Sustainability Project: Building the Green Economy Index; offered by the Chairs in
SHRM and Strategy.
You can read more about these courses in the Course Descriptions in the Study Guide.
It is possible to participate in an internship (practical training) during the Master's phase. This
internship must have a magnitude of at least 12 ECs and is not exchangeable for optional
courses. The credits earned in the internship are supplemental to the 60 ECs in the Master's
programme. The internship can be combined with the Master's thesis, but the credits earned
from the internship cannot apply to the thesis. The internship can also be done part-time, as
long as the total number of hours is at least 336 (12 ECs). For more information about the
combination of internship and Master's thesis see:
http://www.ru.nl/businessadministration/study_programmes/internships/combination/.
Course descriptions
304
ELECTIVES WITHIN THE MASTER'S PROGRAMME; INTERNSHIPS
Account Management
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-MMA037
6
Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 3
elective MARK
Written exam + assignments.
English
Riel, prof. dr. A.C.R. van
prof. dr. A.C.R. van Riel, dr. J. Henseler
Bachelor's degree in Business Administration and the course
Marketing Management.
Yes
Students will be able to integrate sales, relationship marketing and
management theories into consistent and coherent theories of account
management processes, and to apply these account management
theories to account management practice. Furthermore, they will be
able to:
• acquire knowledge of sales and sales management, relationship
marketing and management theories
• integrate theoretical knowledge into terms relevant for account
management
• apply account management theories to account management
practice
The course offers students an integrative perspective on prominent
issues in Account Management. The idea behind the course is to
allow students to merge theoretical insights and to apply these to
complex practical cases. It integrates relevant literature on personal
selling, sales management, relationship marketing and coordination.
Topics discussed in class include, but are not limited to,
• buying processes in customer organizations,
• adding value,
• account management processes,
• trust within and between organizations,
• coordination mechanisms,
• initiating, developing and maintaining relationships,
• internal marketing,
• social networks in and between buying centres and account
management organizations.
The course aims to not only introduce the students to these issues, but
also to train them so that they can discuss, evaluate and use them.
• Book: Ingram, Thomas N.; LaForge, Raymond W.; Avila, Ramon
A.; Schwepker Jr., Charles H.; and Williams, Michael R. (2013).
305
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
•
306
SELL. 3rd ed. Cengage (ISBN10: 113318832X, ISBN13: 9781133188322).
A compulsory literature list will be provided via Blackboard
before the first lecture. Additional literature may be offered
during the course.
ELECTIVES WITHIN THE MASTER'S PROGRAMME; INTERNSHIPS
Competition and Co-operation
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
MAN-MST017
6
Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 3
elective STRAT
Written exam and assignments.
English
Ligthart, dr. P.E.M.
dr. P.E.M. Ligthart, dr. ir. G.W. Ziggers
Bachelor's degree in Management
Yes
After successful completion of the course, students will be able to:
• analyse the nature of competition and cooperation within an
industry and between firms;
• use various theoretical perspectives in the analysis and evaluation
of alliance designs and processes in a competitive environment;
• distinguish different functions and forms of strategic alliances and
relate these to the corporate strategy;
• distinguish different phases in the process of alliance
management and determine how these can be affected by
competition;
• identify economic aspects and consequences of cooperative
strategies in a multi-national context;
• use theory and concepts from literature and lectures critically and
in a focused fashion when describing and analysing the practice
of strategic cooperation and alliance management for firms which
pursue a balanced cooperative strategy, i.e. combined with a
competitive strategy.
In this course, cooperation is not perceived as a substitute for
competition. Questions will be adressed about why and how stable
forms of cooperation are created, given the risks and opportunities
originating from the competitive behaviour of other firms. Basic
questions in this course will be: how does competition affect the
cooperative strategy of firms and how does this balancing act between
competition and cooperation affect the firm's alliance management?
• To be announced
• Reader: Competition & Cooperation. (Downloadable full-text
articles; references will be presented on Blackboard)
307
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Dynamics of Business Strategy
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
MAN-MBAM004
6
Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 3
elective BAM
Written exam and group paper
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
English
Grössler, dr. A.
dr. A. Grössler
General knowledge and interest in strategic management; openness to
apply quantitative analyses; knowledge of system dynamics helpful
but not required.
No
• Understand the dynamic nature of strategic issues.
• Know the fundamental organizational structures of strategic
issues.
• Apply a method to qualitatively and quantitatively analyse
strategy dynamics.
Business is very dynamic. The first low-cost airline failed
dramatically. Supply chains in many industries (e.g. real estate, beer
distribution) face booms and busts caused by fluctuations in sales,
inventory volumes and earnings. Many successful businesses lose
their leading market position. Many promising new products cause
enormous losses or even fail to reach the market. Why do many
business strategies fail? Why is the success rate of most
organizational change programmes low, and why do many mergers
fail to bring about the expected synergies? Why do some businesses
fail while others succeed? One can ask many similar questions. This
course will introduce you to system dynamics methodology as a way
of analysing business problems and strategies. You will learn to
model the structure of businesses from a feedback perspective,
analyse the dynamic behaviour of business operations and design
policies. You will study systems with multiple feedback loops, time
delays, and nonlinear responses to decisions. The principal purpose of
modelling is to improve your understanding of how an organization's
performance is related to its internal structure, the policies it
implements and its external environment (i.e. customers, competitors
and suppliers). During the course, you will build various models to
explore strategic issues such as diffusion of technologies or products,
market growth, fluctuating inventory levels and production. You will
also work with a management flight simulator where you will have
the opportunity to manage a company, experience long-term side
Optional Course
Objectives
Contents
308
ELECTIVES WITHIN THE MASTER'S PROGRAMME; INTERNSHIPS
Literature
effects of the decisions you implement and try to sustain the
company.
• Warren, Kim, Strategy Dynamics Essentials, Strategy Dynamics
Ltd, 2010, ISBN 978-1-903723-08-1.
• Available only in electronic (PDF) format from:
www.strategydynamics.com (approximately €15). Students will
also have to buy a software license, but total costs will not be
higher than for a regular textbook. More information about this
will be available on Blackboard about four weeks before the
course begins.
• In addition, you will be required to read several scientific papers
(to be announced on Blackboard).
309
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
European Human Resource Management
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
310
MAN-MHR010
6
Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 4
SHRM OD&D
Assignment
English
Poutsma, dr. F.
dr. F. Poutsma, dr. J.J.L.E. Bucker
NOTE: A limited number of students are allowed to participate in the
programme. Selection interviews for this programme start in October
2014!! Please check announcements regularly on Blackboard for the
application procedure.
You are expected to have general knowledge of HRM and IHRM,
acquired during the Bachelor's programme or the first semester of
your Master's programme. At the beginning of the project, an exam
will test your level of knowledge of IHRM. There are two books that
are to be studied for this exam.
The Business Administration Examining Board has ruled that you can
replace the optional course on International Human Resource
Management (6 EC: first part of the second semester) with this 12 EC
EHRM course. However, it is advisable to follow the lectures of the
IHRM course as preparation for the EHRM project, but without
taking the exam. As such, you can consider the EHRM programme as
a specialisation within the IHRM course.
Yes
At the core of the programme is an in-depth, nine or ten-week
consultancy project carried out within a company. Each project will
be assigned an internationally mixed team of students. Each partner
university or business school will coach two or three projects in their
home country. This means that the projects will take place in the
following countries: Denmark, the Netherlands, France, Germany,
Italy and Belgium.
The project consists of the analysis, study and solution of an HRM
problem in a company. The project comprises the following phases:
formulation of the problem, collection of data, analysis of the data
and development of the proposal into a solution or set of
recommendations. The completed project will be submitted as a
report to the company and the jury consisting of faculty members.
The students will also make a presentation about their report to the
company. By completing this project, students acquire in-depth
knowledge of an international human resources management problem
and acquire and apply methodology and analytical skills. They also
ELECTIVES WITHIN THE MASTER'S PROGRAMME; INTERNSHIPS
Contents
Literature
demonstrate writing and presentation skills.
Note: Only a limited number of students that choose for
International Human Resource Managament can be accepted for
this course. The selection of candidates starts in October 2014
Effective human resource management is essential to the competitive
advantage of companies operating in an increasingly international
environment. To achieve this competitive advantage, companies
require human resource managers who are fully conversant with
international business cultures and practices.
The Master's Project in European Human Resource Management has
been developed to integrate general management education with
advanced HRM knowledge through a combination of theoretical and
practical sessions and an in-company consultancy project. European
Human Resource Management is an international project focusing on
European issues within International HRM.
For the Master's students in International Management/ Strategic
Human Resource Management or Organizational Design and
Development at the Nijmegen School of Management, this additional
Master's Project in European Human Resource Management provides
experience with cross-cultural teamwork, which takes place in
another country. This is a unique intercultural experience!
The project brings together participants and faculty from seven
leading European Business Schools and Universities:
• Copenhagen Business School, Denmark
• Ecole de Management, Lyon, France
• Helmut Schmidt University, Hamburg, Germany
• Bamberg University, Germany
• Luiss Business School, Rome, Italy
• Vlerick Leuven Gent Management School, Belgium
• Nijmegen School of Management, Radboud University
Nijmegen, the Netherlands
Only a limited number of students that choose for International
Human Resource Management can be accepted for this course. The
selection of candidates starts in October 2014
To be announced
311
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Global Marketing
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturer
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
312
MAN-MMA021
6
Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie
Ma 1
quarter 3
elective MARK
Written exam + assignment
English
Beuckelaer, dr. A. de
dr. A. de Beuckelaer
Formally: none (although participants will really benefit from a good
appreciation of quantitative research methodology, e.g. obtained from
a Master's level course in Methodology).
Yes
The main purpose of this course is:
1. to increase the participant's awareness of the cultural variations in
global consumer markets,
2. to train participants on how to use marketing concepts (advanced
and otherwise) and tools to elicit and use information on global
and culture-specific consumer needs, and
3. to critically examine which elements of the marketing mix can be
standardized across national boundaries and which elements
should be adapted to meet local consumer needs optimally.
The final mark for the course will be based on a written exam
(100%).
Background
Global Marketing deals with marketing mix decisions (i.e., product,
price, place and promotion decisions) in a market which consists of
consumers from different countries, including industrialized and
emerging countries (such as China). As multinational companies
(from both developed and emerging countries) typically have
operations in many countries across the globe, they are faced with the
complexity of managing many heterogeneous local markets as well as
some 'global markets' (which may still possess some unique local
characteristics). Consumer markets may be heterogeneous in terms of
consumer preferences, motivations, human values, competitive forces
within the market, market history, market regulations and market
infrastructure (e.g., promotional and distributional channels), etc.
Dealing effectively with heterogeneous consumer markets requires
marketers to be critical about established marketing strategies (e.g., in
newly emerging markets), and to develop new marketing strategies
based on an in-depth understanding of local market characteristics. As
such, the validity of 'established marketing concepts and tools' ought
to be scrutinized because concepts and tools may be based on
ELECTIVES WITHIN THE MASTER'S PROGRAMME; INTERNSHIPS
Literature
working assumptions that are not universally valid (e.g., taking the
US consumer market with independent consumers as a reference
point rather than the Chinese consumer market with interdependent
consumers). Today, multinational companies face the challenge of
developing an effective 'semiglobal marketing strategy' which is
sensitive to local market characteristics, but aims at creating synergies
across markets whenever possible.
Aims and objectives
The main purpose of this course is:
1. to introduce and discuss state-of-the art academic thinking in
global marketing and in the way marketing research is done;
2. to increase the participant's awareness of the cultural variations in
global consumer markets, and to aid in the participant's ability to
identify critical working assumptions (e.g., an independent rather
than an interdependent consumer), which do not hold across all
markets in which the company operates;
3. to show how marketing concepts (basic and advanced) and tools
may be used to elicit and use information on global and culturespecific consumer needs, and
4. to critically examine which elements of the marketing mix may
be standardized across national boundaries, and which elements
should be adapted to optimally meet local consumer needs. To
this end, we thoroughly discuss a selected set of scientific papers
which recently appeared in either the first-tier AMA journal
Journal of International Marketing or the secondary journal
International Marketing Review. In addition, two guest lectures
are provided by professionals working for multinational or
smaller companies.
Please note:
The course Global Marketing is very much focused on cross-cultural
aspects of consumer behaviour (i.e., facilitating an in-depth
understanding of varying consumer behaviour across national
markets). It puts strong emphasis on research methods (quantitative
and otherwise). In addition, principles as discussed in consumer
psychology may be touched upon.
The course materials mainly consist of a reader with several
published papers and book chapters.
313
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
International Human Resource Management
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
314
MAN-MHR009
6
Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 3
elective SHRM
Written exam
English
Poutsma, dr. F.
dr. F. Poutsma, dr. J.J.L.E. Bucker, prof. dr. B.I.J.M. van der Heijden
This course is obligatory for International Management students.
Other students should have passed the HRM/OB course in the
Bachelor's Programme in Management or be enrolled in the first
semester of the SHRM Master's programme.
Yes
The aim of the course is to teach students from the Master's
programs to critically study, research and analyse practices and
theories relating to IHRM. These analytical skills will allow students
to critically observe the main issues, developments and trends in the
field of study in order to be capable of giving proper advice as
consultants and/or taking the right decisions as future managers.
Globalization processes have had a major impact on business in
recent decades. Of all the functional areas within companies, Human
Resource Management has been one area that has dramatically
changed in this period. In this course, the implications of the
internationalization/globalization process for human resource
management in a Multinational Enterprise (MNE) are the focus of
study. Since human resources are often considered to be the most
important asset in today's MNEs, managing these resources
effectively is essential. In a global context, the management of human
resources is more complex than in a purely national context. The
emerging international human resource practices have recently
become a field of academic interest, and we are seeing more research
with an international scope. This course provides knowledge about
and understanding of these international HRM practices and theories.
The study of international human resource management is divided
along the line of dilemmas, views, discussions and perspectives on
the subject matter. One of the important challenges, and at the same
time a great dilemma for an MNE, is finding a balance between
standardizing its HRM policy or adapting it to local demands. This
dilemma can be related to the discussion of converging vs. diverging
trends with regard to HRM practices. Because the role of culture and
cultural differences is recognized as essential for MNEs, the influence
of national culture on HRM policies and practices will be part of the
ELECTIVES WITHIN THE MASTER'S PROGRAMME; INTERNSHIPS
Literature
study. Another influential factor affecting HRM concerns institutions
such as governments (via labour legislation), trade unions and
employers' associations (negotiations on working conditions) and
supranational institutions, such as the European Commission and the
International Labour Organization. As part of the comparative
research, both the culturalist and institutionalist perspectives will be
brought into the course. During the course, attention will also be paid
to specific research methodologies in international research, and the
role of culture in international HRM research will be highlighted.
Teaching method
The course is divided into lectures by the HRM staff and by the IM
department staff and guest lecturers. The course material is studied in
greater depth during working sessions, where articles and case studies
form the basis for elaboration and discussion. Lectures and working
sessions are held Tuesdays and Fridays. The exact schedule will be
announced in due course.
• To be announced
315
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Sustainability Project: Building the Green Economy Index
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
MAN-MOC005
6
UCM-DO, Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 3
elective BA
Paper + presentation
English
Schouteten, dr. R.L.J.
dr. R.L.J. Schouteten, prof. dr. J. Jonker
Research Methodology and Statistics at the Bachelors level.
No
By the end of this project, students
• Have discussed and written a critical review of the theoretical
foundations of the tool
• Have learned to develop the existing tool into a self-audit tool
• Have gathered empirical information to fill the index, enabling
the development of a benchmark
• Have organized a conference to present and discuss the outcomes
of this year's project
• Have learned to manage this project themselves
• Can reflect on the reliability and validity of the results and their
endeavours in the project
The Sustainability Project is an elective course for Master's students
in Business Administration. The project focuses on the further
development of the Green Economy Index, as initiated during this
course in 2012, 2013 and 2014.
The Green Economy is defined by the United Nations Environment
Program (UNEP) as one that results in improved human well-being
and social equity, while significantly reducing environmental risks
and ecological scarcities. As a result, in the Green Economy,
companies are increasingly being held responsible for dealing with
societal and environmental issues to achieve a sustainable economy.
Increasingly, companies are trying to profile themselves as
sustainable, but it is difficult to compare different companies in
different sectors.
In an attempt to make these companies comparable, the Nijmegen
School of Management developed the Green Economy Index. The
idea is that this index will become an important instrument (standard)
for benchmarking organizations and corporations regarding their
progress in corporate social responsibility (CSR) and sustainable
316
ELECTIVES WITHIN THE MASTER'S PROGRAMME; INTERNSHIPS
development (SD). The driving mechanisms behind this index are to
achieve a higher level of transparency and comparability on the
efforts of companies on sustainable behaviour and to rank them
accordingly.
Literature
The project in 2015 is aimed at continuing the development of the
first three issues of the index by testing it in more companies and/or
more sectors. In trying to reach this aim, to a large extent the
participants are challenged to design and organize the content and
process of the project themselves. This requires cooperation, group
work and decisiveness. So, if you like a challenge with an
international aspect, enrol in this project.
A list, containing a variety of articles, working papers and policy
documents will be provided. This material is 'open-access' and can be
found on the internet. In addition, students will have to search for the
most recent information.
317
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Social, Sustainable and Technological Innovation
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
318
MAN-MOC006
6
UCM-DO, Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 3
elective Innovation Management
Exam will include presentations, an assignment/paper (prob. in
couples) and a written exam.
English
Kok, dr. R.A.W.
dr. R.A.W. Kok, dr. ir. L.J. Lekkerkerk
The Bachelor's elective course Innovatiemanagement will aid in
understanding the topics.
Yes
The overall objective is to gain in-depth understanding of the
problems and issues involved in the organization of innovation.
Specifically, students will:
• acquire understanding of the various perspectives on technology
and innovation in a range of scientific debates
• acquire knowledge concerning the organization of technological,
social and sustainable innovation in and between organizations.
• understand the relationship between sustainability and various
types of innovation.
• apply this knowledge to address questions of strategy and policy.
• reflect on the various t meanings of sustainable innovation for
companies, the economy and society.
• train their presentation and discussion skills.~
As a Western society, we are in the midst of a transformation from a
linear to a circular economy. This leads to various debates on issues
such as sustainability, corporate governance, social entrepreneurship
and value creation. The elective 'Social, Sustainable and
Technological Innovation' (SSTI) explores these contemporary
debates on themes pertaining to the role of the contemporary firm.
It is essential to understand these debates in the light of organizational
and societal transformations and transitions. Central to these on-going
debates is innovation in a variety of ways. This course is concerned
with the interactions between technological change, innovation and
organization. It starts with a series of lectures dealing with various
aspects of innovation and innovation management. It goes from
closed innovation to the notion of 'inclusive' innovation and the quest
for shared or multiple value creation aimed at sustainability.
The course has a trans-disciplinary character with a relatively strong
emphasis on the social-organizational aspects of the debate - not on
ELECTIVES WITHIN THE MASTER'S PROGRAMME; INTERNSHIPS
Literature
the technological or ecological side of things. It is more a 'journey of
discovery', leading to interaction and debate, than an attempt to
transfer a well-defined body of knowledge.
The course consists of a series of lectures, guest lectures and
seminars.
Articles, working papers, books and book chapters.
319
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Forms of Responsible Organizing
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
Literature
320
MAN-MOD011
6
Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 3
elective OD&D
Paper or exam. The precise way of grading will be announced before
the end of 2014.
English
Gulpers, drs. L.G.
dr. C. Gross, dr. B.R. Pas, dr. S.J. van Zolingen, R. Wolters, dr.
A.A.J. Smits, dr. D.J. Vriens, drs. L.G. Gulpers
BA in Business Administration. See Master's programme OD&D for
general information.
Yes
The definitive objectives of the course will be announced before the
end of 2014.
Organizations are increasingly expected to act in a responsible
manner, both in their contributions to society (their products, services
and possible side-effects of the production thereof) and in their
contributions to the development and behaviours of organization
members (their capacity for learning on the job, professionalization,
moral behaviour). This course aims to present students with an
organizational design and development perspective on this topic and
aims to encourage students to independently develop a critical
perspective on theories on and practices of responsible organizing.
Forms of responsible organizing refers to social practices of
coordinating and relating to stakeholders that can occur in, but also
between, organizations.
The course is designed to facilitate students in expanding their
knowledge on organizational arrangements that enable organizations
to make a meaningful contribution to society, both at an
organizational and at a societal level.
The definitive course set-up (lectures, seminars), the assigned
literature and the assessment method will be announced before the
end of 2014.
The relevant literature will be announced before the end of 2014.
ELECTIVES WITHIN THE MASTER'S PROGRAMME; INTERNSHIPS
Strategic Scenarios and Business Models
Course code
EC
Study programmes
Year
Period
Specialization
Examination
Language
Course Coordinator
Lecturers
Prerequisites
Optional Course
Objectives
Contents
MAN-MST020
6
Bedrijfskunde
Ma 1
quarter 3
elective STRAT and BAM
written exam and assignments
English
Kranenburg, prof. dr. H.L. van
dr. E.A.J.A. Rouwette, prof. dr. H.L. van Kranenburg, prof. dr. ir.
V.A.W.J. Marchau
No
• Knowledge and understanding
- Provide insight into and increase the understanding of the
various methodological schools that can be used for a scenarioplanning exercise, where each has its supporters and detractors.
- To better understand the concept of strategic renewal of (public
and private) organizations and the concept of business models,
and to be able to identify and classify the components of business
models.
Applying knowledge and understanding
- Be able to create a broader field of vision, gained by introducing
alternative views and new processes into a traditional forecast,
helping to identify risks and opportunities that could be excluded
by a traditional view on planning processes.
Making judgements
- Be able to create a better and more impactful understanding of
both the present world and the future world, gained through the
process of experiencing the future through scenario-based
exploration, thus guiding strategic renewal of organizations, the
transformation of business models and investment decisions.
Communication
- Be able to create a more robust planning process that provides
better strategic options, enables more thorough contingency
planning, and empowers an organization to react quickly to
execute these plans.
Globalization, deregulation, technological innovation and the
convergence of previously separate industries such as media,
entertainment, information and the consumer electronics industries,
have changed the media landscape into a turbulent environment. As a
consequence of these developments, many organizations are
experiencing severe challenges, as content proliferates, audiences
321
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE 2014-2015
Literature
322
change behaviours, advertising revenue erodes, and new competitors
emerge. Hence, organizations have to strategically renewal their
traditional manner of value generation, the structure of the
organization, the core competencies of the organization and the way
of creating value through new opportunities. The organizations
should therefore redesign their business models. These models
describe the rationale of how the organization creates, delivers and
captures value. To deal with the mounting complexity and increasing
volatility, organizations can employ strategic planning tools, such as
strategic scenarios, to accurately decipher and respond to changing
circumstances. Scenario planning delivers three important tools: a
series of narratives of the future, an early-warning system, and
cultural change through organizational alignment and stakeholder
engagement. These tools produce a number of benefits for
organizations that engage in a scenario-planning process, yielding
both immediate impact and growing advantage. This course focuses
on the theory and practical implications of scenario planning,
strategic renewal of organizations, and the transition of business
models based on these scenarios.
to be announced