Katalog spremen za separacij.qxp

Transcription

Katalog spremen za separacij.qxp
Vidoe Smilevski Bato b.b. • 1200 Tetovo • MK
Tel. +389 44 351 050, 351 051 • Fax +389 44 333 006
e-mail: [email protected] • www.renova.com.mk
[email protected] | PËRMBAJTJE | CONTENTS
JAKNI I ELECI | XHAKETA DHE JELEKË | JACKETS AND VESTS
7
H.T.Z. PROIZVODI | PRODHIME PËR M.H.T. | H.T.P. PRODUCTS
29
PANTOFLI | PANTOFLA | PANTOFLES
37
KAPI, [UBARI I RAKAVICI | KAPELA, SHAPET DHE DOREZA | HATS, FUR HATS AND GLOVES
47
BEBE[KA VRE]A I PRESLEKI ZA KOLI | PLIK FOSHNJE DHE AUTOMBULESA | BABIES’ BAG AND CAR SEAT COVERS
53
KRZNA I TEPISI | PLISH DHE QILIMA | FURS AND CARPETS
59
KATALOG
design & print:
REPRINT
photography:
VLAHO BRANGJOLICA
models:
MODELS IN
make up:
VLADO GEORGIEV
stylist:
ISKRA PETROVSKA
hair style:
STUDIO VIVA
Skopje, November 2006
NA[I PROIZVODI
Odevni predmeti
Modni `enski i ma{ki eleci, {ubari, rakavici so eden prst, vre}i za bebiwa vo kombinacija medicinsko krzno i platno i mnogu drugi artikli koi pretstavuvaat del od sekojdnevnite potrebi na lu|eto. Vo mo`nost sme da gi proizveduvame vo razli~ni modeli, boi i veli~ini.
H. T. Z. proizvodi
Ova se t.n. proizvodi za specijalna namena. Naj~esto se proizveduvaat vo kombinacija krzno so drug vid na materjal t.e. platno (moltopren platno, ceradno platno i dr.) Imame golem asortiman na ovie proizvodi:
• Bundi za razli~ni nameni (za{titna tehni~ka, za{titna {oferska, za{titna stra`arska vo kombinacija krzno/moltopren ili ceradno platno);
• Za{titni eleci so i bez rakavi;
• Za{titni kapi, rakavici za razli~ni nameni (traktorski, dolgi, kratki);
• Za{titni odela: klasi~no rabotno, fatirano, farmersko i dr.;
• Za{titni futi od keper i ceradno platno.
Pantofli
Ova e proizvod namenet za doma{na upotreba. Se proizveduvaat od prirodno krzno/velur i krzno/krzno. Toplite stapala na decata gi pravat smireni i sre}ni kade i da se (doma ili pak vo
detska gradinka). Upotrebata na ovie proizvodi pru`a ~uvstvo na toplina i udobnost. Proizveduvame ma{ki, `enski i detski pantofli vo razli~ni modeli, veli~ini i boi. Na{ite modeli
i boi pravat va{iot izbor na pantofli da bide lesen i vo soglasnost so va{iot vkus i li~nost. Odr`uvawe: se prepora~uva hemisko ~istewe.
Avto presleki
Ovoj proizvod nao|a primena vo avtomobilskata industrija. Gi proizveduvame od prirodna ko`a/krzno. Avtopreslekite mo`at da bidat od par~iwa krzno vo kombinacija so stre~ kako i od
cela ko`a/krzno. Gi izrabotuvame vo razli~ni boi i dimenzii (za site vidovi avtomobili). Poradi termi~kata karakteristika na prirodnoto krzno da odr`uva umerena toplina (vo ladno da
dava toplina, a vo toplo da sozdava uslovi na umerenost, t.e udobnost), se prepora~uva da se koristi vo sekoe godi{no vreme. ^uvstvoto pri vozeweto go pravi udobno, komforno i prijatno.
Krznena presleka za volan
Proizvodi koi isto taka mo`at da gi zadovolat va{ite potrebi, a se so visok kvalitet koi nie gi proizveduvame se i krzneni volani. Upotrebuvaj}i gi na{ite proizvodi ~uvstvuvajte se prijatno, komforno, sre}no i pove}e prirodno.
Medicinsko krzno
Ova e proizvod so mnogu golem kvalitet na krznoto i posebna negova obrabotka, bidej}i e nameneto za medicinski pomagala. Poradi termi~kata karakteristika na prirodnoto krzno, se koristi za presleki na invalidski koli~ki, za pojasi so razli~ni dimenzii na {irina i dol`ina i drugi pomagala so cel za adekvatno i podobro rehabilitirawe na lu|eto na koj im e neophoden takov tretman.
Krzneni tepisi
Izrabotuvame tepisi od prirodno visoko kvalitetno krzno vo razli~ni dimenzii i raznoviden dizajn. Poradi specifi~noto svojstvo na krznoto upotrebata na krznenite tepisi vo va{iot dom
go pravi prisustvoto vo istiot: prijatno, relaksirano i toplo. Odr`uvawe: se prepora~uva hemisko ~istewe.
3
PRODHIMET TONA
Veshmbathje
Jelek modern për femra, për meshkuj, shapet, dorëza me një gisht, plik foshnje në kombinim të plishit medicinal me pëlhurë si dhe shumë artikuj të tjerë për të cilët njerëzit kanë nevojë në jetën e tyre të
përditshme. Jemi në gjendje që ti prodhojmë në modele, ngjyra dhe madhësi të ndryshme.
Prodhimet për M.H.T.
Këto janë prodhime të ashtuquajtura për nevoja speciale. Më së shpeshti prodhohen në kombinim të plishit me materiale të tjera gjegjësisht pëlhurë (pëlhurë moltopren, pëlhurë mushama etj.) Kemi asortiment të gjerë të këtyre prodhimeve:
• Qyrk për nevoja të ndryshme (mbrojtës në teknik, mbrojtës për shofer, mbrojtës për rroje në kombinime plish/moltopren ose pëlhurë mushama);
• Jelekë mbrojtës, me dhe pa krahë;
• Kapela mbrojtëse, dorëza për nevoja të ndryshme (traktor, të gjata, të shkurta);
• Tesha mbrojtëse: pune klasike, fermer;
• Futa mbrojtëse prej keperi dhe mushama pëlhure.
Pantoflat
Ky prodhim është i dedikuar për përdorim shtëpiak. Prodhohen nga plishi natyral/velur dhe plish/plish. Këmbët e ngrohta të fëmijëve, i bën ata që të jenë të qetë dhe të lumtur kudo që të ndodhen (në shtëpi
ose në kopshtin e fëmijëve). Përdorimi i këtyre prodhimeve ofron ndjenjën e ngrohtësisë dhe rehatisë. Ne prodhojmë pantofla për meshkuj, femra dhe fëmijë, të modeleve, madhësive dhe ngjyrave të
ndryshme. Modelet dhe ngjyrat tona, ju mundësojnë që më lehtë, t'i zgjidhni pantoflat sipas shijes dhe personalitetit tuaj. Mirëmbajtja: rekomandohet pastrimi kimik.
Autombulesat
Ky prodhim përdoret në industrinë automobilistike. Prodhohet prej lëkurës natyrale/plishit. Auto mbulesat mund të jenë prej pjesëve të plishit në kombinim me sreç si dhe plotësisht prej lëkure/plish. Prodhohen
me ngjyra dhe dimensione të ndryshme (për të gjitha llojet e automobilave). Për shkak të vetive termike të plishit natyral, që të mbajë temperaturën konstante (në të ftohtë jep nxehtësi kurse në temperatura të larta ofron freski) rekomandohet që të përdoren në çdo stinë të vitit. Gjatë udhëtimit ju do të ndjeheni shumë mirë, rehat dhe komod.
Plishet për timon
Një ndër prodhimet tona me kualitet të lartë, që gjithashtu mund ti kënaqin nevojat tuaja janë edhe plishet për timon. Me përdorimin e prodhimeve tona, ju do të ndjeheni më mirë, më komod, më të gëzuar
dhe më natyral.
Plish medicinal
Ky prodhim ka një kualitet të lartë të plishit dhe përpunohet në mënyrë të veçantë pasi që është i dedikuar për mjetet ndihmëse mjekësore. Për shkak të vetive termike të plishit natyral, përdoret si mbulesë për karrocat e invalidëve, për rripa me dimensione të ndryshme në gjatësi dhe gjerësi si dhe mjete të tjera ndihmëse me qëllim të rehabilitimit adekuat dhe më të mirë të njerëzve të cilëve iu nevojitet një tretman i tillë.
Qilim prej plishi
Prodhojmë qilima prej plishi natyral të kualitetit të lartë, me dimensione të ndryshme dhe dizajn të llojllojshëm. Për shkak të vetive specifike të plishit, prania e qilimave prej plishi në shtëpinë tuaj krijon një
ambient të rehatshëm, të relaksuar dhe të ngrohtë. Mirëmbajtja: Rekomandohet pastrimi kimik.
4
OUR PRODUCTS
Clothes
Modern women's and men's vests, fur hats, one fingered gloves, baby bags made by combining medical fur and fabric, as well as many other commodities which are a part of people's daily needs. We have
the capacity to produce them of different models, colors and sizes.
H.T.P. products
These are so called products for a specific use. Most often they are produced in a combination of fur with other kinds of materials, i.e. fabric (moltopren fabric, canvas, etc.) We posses a large assortment
of these products:
• Fur coats for various purposes (protective for technicians, drivers, guards, a combination of fur/moltopren or canvas);
• Protective vests sleeved and sleeveless;
• Protective hats, gloves for different purposes (for tractors, long, short);
• Protective clothes: classical for workers, padded, for farmers, etc;
• Protective overalls made of keper and canvas.
Pantofles
This is product is intended for domestic use. They are made of natural fur/velvet and fur/fur. Warm feet make children calm and happy anywhere they may be (at home or at the kindergarden). The use of
these products offers a feeling of warmth and coziness. We produce men's, women's and children's pantofles in different models, sizes and colors. Our models and colors make your choice easy and matching your taste and personality. Maintaining: dry cleaning is recommended.
Car seat covers
This product is used in the car industry. They are made of natural leather/fur. The covers for car seats can be made of pieces of fur, combined with stretchable material, as well as of only leather/fur. We
make them in different colors and dimensions (for all kinds of cars). Due to the thermal characteristic of natural fur, which maintains moderate heat, (when cold it gives warmth, when hot it creates conditions of coziness), its use is recommended in any season of the year. It offers you a comfortable and pleasant feeling while driving.
Fur slip for steering wheels
Fur slip for steering wheels are also high quality products which are produced by us, and which can satisfy Your needs. Feel comfortable, happy and more natural by using our products.
Medical leather
This is a product with a high quality leather and a special processing, since it is dedicated for medical facilities. Due to the thermal characteristic of natural leather it is used for covers of wheel chairs, belts
of different sizes, length and width, as well as other accessories, for the purpose of providing an adequate and better rehabilitation of the people who need such a treatment.
Fur carpets
We produce carpets of natural, high quality fur, of different dimension and diverse designs. Due to the specific characteristics of fur, the use of these carpets in your home makes the atmosphere pleasant,
relaxed and cozy. Maintaining: dry cleaning is recommended.
5
• Rabotnata edinica "VELUR" koja be{e vo sklop na fabrikata "Godel" vo 2003 godina se privatizira i stana sopstvenost na "RENOVA" Xep~i{te koja e vo sopstvenost i
upravuvana od Generalniot direktor [efki Idrizi.
• Njësia punuese "VELUR" e cila ishte në kuadër të fabrikës
"Godel", në vitin 2003 u privatizua dhe u bë pronë e ndërmarrjes
"RENOVA" Xhepçisht e cila është në pronësi dhe menaxhohet nga
Drejtori Gjeneral Shefki Idrizi.
Pretprijatieto "RENOVELUR" se zanimava so prerabotka
na krzno. Ova pretprijatie e organizirano taka da so svoite
proizvodi u~estvuva na doma{niot pazar, a osobeno so golemo vnimanie, kvalitet i zastapenost na stranskiot pazar,
poradi toa {to rezultatite na me|unarodnite aukcii na
krznoto poka`uvaat gradualen porast na cenite do 33 % i
svestranite pobaruvawa na ovoj priroden produkt isto taka
se vo postojan rast. Proektot, stavot i opredelenosta na
"RENOVA" e da {to poskoro i uspe{no posle restartiraweto
gi zgolemi dnevnite kapaciteti od 1200 na 1400 obraboteni
ko`i. Vo periodot dodeka rabotelo pretprijatieto proizveduvalo 70% polufinalni i 30% finalni proizvodi kako
{to se avtopreslekite, krznena postava za ~evli i krzneni
pantofli. Na{ata cel vo idnina }e bide koncentrirana da
30% od proizvodite ostanat polufinalni, a procentot na
finalno obrabotenite proizvodi bide 70%. [to se odnesuva do pazarot nie }e go analizirame dosega{niot pazar i
istovremeno }e istra`uvame privlekuvaj}i pove}e od 15% od
celokupniot svetski pazar. Imaj}i go vo predvid stopanskiot, a osobeno va`niot ekolo{ki faktor, nie sme uvereni
deka so na{eto istra`uvawe na me|unarodniot pazar, kako i
so na{ata kreativnost }e bideme partneri so ostanatite
proizvoditeli na krzno.
Ndërmarrja "RENOVELUR" merret me përpunimin e plishit.
Kjo ndërmarrje organizohet në atë mënyrë, me qëllim që me anë
të prodhimeve të veta të jetë prezent në tregun e brendshëm,
veçanërisht me një kujdes të madh dhe kualitet të konkurrojë në
tregun e jashtëm, pasi që rezultatet në ankandet botërore të
plishit tregojnë rritje graduale të çmimeve deri në 33% dhe kërkesat e shumanshme të këtij produkti natyral janë në rritje. Projekti,
qëndrimi dhe qëllimi i RENOVËS është që sa më shpejt dhe me
sukses pas ristartimit, të rrit kapacitetin ditor prej 1200 në 1400
copë lëkura të përpunuara. Në të kaluarën kjo ndërmarrje ka
prodhuar 70 % produkte gjysmë fabrikate dhe 30 % produkte
finale siç janë: auto mbulesa (mbulesa për karrige të veturave),
astar për këpucë, pantofla prej plishi etj. Ne synojmë që në të
ardhmen 30 % të prodhimeve, të jenë produkte gjysmë fabrikate
kurse 70 % produkte finale të përpunuara. Sa i përket tregut, ne
do ta analizojmë tregun e deritanishëm dhe njëkohësisht do të
hulumtojmë që të përfitojmë mbi 15% të tregut të përgjithshëm
botëror. Duke pasur parasysh faktorin ekonomik si dhe faktorin e
rëndësishëm ekologjik, ne jemi të bindur se me hulumtimin e
tregut botëror dhe me kreativitetin tonë, ne do të bëhemi partner
me prodhuesit e tjerë të plishit.
Poradi prirodnata termostatska funkcija na ko`ata so
krzno da gi pravi proizvodite izraboteni od istata sekoga{ da
ja davaat umereno posakuvanata temperatura se sozdade potreba od {iroka lepeza na proizvodi so klasi~en i moden trend.
6
Për shkak të funksionit termostatik natyral të lëkurës, prodhimet e përpunuara nga plishi japin temperaturën konstante të
dëshiruar, prandaj edhe u paraqit nevoja për gamë më të madhe
të prodhimeve të stilit klasik dhe modern.
• In 1993 the production unit "VELUR", which was a part of
"Godel" factory, was privatized and bought by "RENOVA", Dzepcishte,
owned and managed by the Director General Shefki Idrizi.
The enterprise "RENOVELUR" deals with the production of fur.
It is organized in a way that makes it possible for its products to
participate on the home market. The price of fur on the international auctions, marks a gradual increase of up to 33%, while the
demand for this natural product is also marking a continual rise.
Due to this, we pay a great attention to the quality and presence
on the foreign market. The project, the standpoint and determination of "RENOVA" is to successfully increase the daily production capacity of processed leather from 1200 to 1400 pieces as
soon as possible after the restart of the process. During the period active production in the past, the factory used to produce 70%
of semi finalized and 30% finalized products, such as car seat covers, lining for shoes and fur slippers. Our objective in the future
will be to produce 30% semi finalized and 70% finalized products.
As far as the market is concerned, we shall analyze the existing
one, and at the same time explore, attracting more than 15% of
the world market. Keeping in mind the economic, particularly the
ecological factor, we are convinced that our research of the international market, as well as our creativity will make us partners to
the other producers of fur.
Due to the natural thermostatic function of fur, these products
always keep the moderate, desirable temperature. This generated
the need for a wide range of products of classical and modern trends.
JAKNI i ELECI
XHAKETA dhe JELEKË
JACKETS and VESTS
8
9
@ENSKA JAKNA
XHAKETË për FEMRA RVF1
WOMEN’S JACKET
10
BLACK
TIRQUOISE
GREEN
DARK RED
11
MA[KI ELEK
JELEK për MESHKUJ RVM1
MEN’S VEST
12
METAL BLUE
GREEN
LIGHT BROWN
BROWN
13
@ENSKA JAKNA
XHAKETË për FEMRA RVF2
WOMEN’S JACKET
14
BLUE DIAMONDS
RED DIAMONDS
GREEN DIAMONDS
BLACK DIAMONDS
15
16
SOMOTSKA BUNDA
QYRK SOMOT RVM2
VELVET COAT
DARK ORANGE
GREEN
BLACK
LIGHT BLUE
17
MA[KI ELEK
JELEK për MESHKUJ RVM3
MEN’S VEST
18
BROWN
BLACK
OCHER
DARK BLUE
19
20
21
RVM4
22
RVF3
McCLOUD BUNDA
QYRK McCLOUD
McCLOUD FUR COAT
DARK BLUE
GREY
DARK RED
ORANGE
23
24
25
MA[KA JAKNA
XHAKETË për MESHKUJ RVM5
MEN’S JACKET
26
BLACK DIAMONDS
GREEN DIAMONDS
RED DIAMONDS
BLUE DIAMONDS
27
28
H.T.Z. PROIZVODI
PRODHIME për M.H.T.
H.T.P. PRODUCTS
H.T.Z. ELEK
JELEK për M.H.T. RVH1
H.T.P. VEST
30
GREY
OLIVE
DARK BLUE
OCHER
31
H.T.Z. BUNDA
QYRK për M.H.T. RVH2
H.T.P. FUR COAT
32
LIGHT GREEN
GREY
DARK BLUE
OCHER
33
34
35
PANTOFLI
PANTOFLA
PANTOFLES
38
39
PANTOFLA | PANTOFLA | PANTOFLE
RV01
RV02
RV03
DARK OCHER
40
RED
DARK BLUE
DARK OCHER
BLACK
GREY
DARK OCHER
DARK RED
BLACK
PANTOFLA | PANTOFLA | PANTOFLE
RV04
RV05
RV06
OCHER
TIRQUOISE
DARK GREY
DARK OCHER
GREY
GREEN
DARK BLUE
GREY
BROWN
41
PANTOFLA | PANTOFLA | PANTOFLE
RV07
RV08
RV09
DARK GREY
42
OCHER
DARK BLUE
OCHER
DARK RED
DARK BLUE
ORANGE
GREEN
BLACK
43
PANTOFLA
PANTOFLA RV010
PANTOFLE
44
45
KAPI, [UBARI i RAKAVICI
KAPELA, SHAPET dhe DOREZA
HATS, FUR HATS and GLOVES
DARK RED
OCHER
BLACK
48
[UBARA | SHAPET | FUR HAT RVAF1
WHITE
VIOLET
BROWN
BLACK
BLACK
OCHER
WHITE
WHITE
OCHER
[UBARA | SHAPET | FUR HAT RVAF2
[UBARA | SHAPET | FUR HAT RVAM1
OCHER
BROWN
BLACK
WHITE
[UBARA | SHAPET | FUR HAT RVAF3
[E[IR | KAPELA | HAT RVAF4
RAKAVICI
DOREZA RVAM2
GLOVES
ORANGE
DARK RED
GREEN
BLACK
51
BROWN
DARK RED
OCHER
WHITE
52
RAKAVICI
DOREZA RVAF5
GLOVES
BEBE[KA VRE]A i
PRESLEKI za KOLI
PLIK FOSHNJE dhe
AUTOMBULESA
BABIES’ BAG and
CAR SEAT COVERS
BEBE[KA VRE]A
PLIK FOSHNJE RV001
BABIES’ BAG
54
DARK BLUE
DARK RED
ORANGE
BLACK
55
AVTO PRESLEKA
AUTO MBULESA RV002
CAR SEAT COVERS
METAL GREY
OCHER
BLACK
DARK RED
DARK BLUE
56
57
58
KRZNA i TEPISI
PLISH dhe QILIMA
FURS and CARPETS
MEDICINSKO KRZNO
PLISH për MJEKËSI RV003
MEDICAL FUR
60
61
KRZNENI TEPISI
QILIMA prej PLISHI RV004
FUR CARPETS
UKRASNI [email protected]
LËKURA DEKORATIVE RV005
DECORATIVE LEATHERS
62
63
Vidoe Smilevski Bato b.b. • 1200 Tetovo • MK
Tel. +389 44 351 050, 351 051 • Fax +389 44 333 006
e-mail: [email protected] • www.renova.com.mk

Similar documents