2013 - KITLV

Comments

Transcription

2013 - KITLV
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies
Reuvensplaats 2 | 2311 BE Leiden | Postadres | Postbus 9515 | 2300 RA Leiden |
Tel.: +31 (0)71-527 2295 | Fax: +31 (0)71-527 2638 | E-mail: [email protected] | Site: www.kitlv.nl
1
20133
KITLV
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
Het KITLV is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Beschermvrouwe van het KITLV is H.M. Koningin Máxima
2
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
Guadeloupe,
openingsceremonie
39e conferentie Acuril
Inleiding
4
Afdelingen
7
Vereniging KITLV
24
Bijlage 1 Lijst van schenkers
26
Bijlage 2 Overzicht Collecties
28
Bijlage 3 Financieel overzicht
29
Bijlage 4 Publicaties medewerkers
30
Bijlage 5 Publicaties KITLV
38
Mama ta Kabishá,
Willemstad Curaçao
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
3
Inleiding
4
Sinds 1851 had het KITLV een drieledige taak, bestaande uit collectiebeheer,
Leiden (UL) is steeds aangegeven dat, gezien het eigen werkterrein en de landelijke
voortzetting van het collectiebeheer garandeerde en de KNAW versterking van
werden diverse bijzondere acquisities gedaan, waaronder de aankoop van een
onderzoek en het publiceren van wetenschappelijk werk, voornamelijk over
en internationale profilering van de UL, het KITLV nergens beter op zijn plek zou
het onderzoeksinstituut KITLV toezegde. Onder de gegeven omstandigheden leek
unieke en omvangrijke fotocollectie, aangeboden door antiquariaat Minerva uit
Indonesië en de ‘Nederlandse’ Caraïben. De invulling van deze missie veranderde
zijn dan op de Leidse campus. Hiervoor toonde het bestuur van de KNAW zich
dit de best haalbare uitkomst, zoals ook de Algemene Ledenvergadering van de
Den Haag.
in de achter ons liggende ruim 160 jaren aanzienlijk – men leze er slechts het
gevoelig.
Vereniging KITLV concludeerde.
De UNESCO honoreerde de aanvrage voor opname van twee edities van het
bij het 150-jarig jubileum uitgegeven boek van Maarten Kuitenbrouwer, Tussen
Ultimo 2013 tekende zich een variant af waarbij het KITLV als onderzoeksinstituut
Begrijpelijkerwijs heeft dit al sinds 2011 lopende proces veel bestuurlijke
handschrift van de Javaanse prins Diponegoro, de Babad Diponegoro in het
oriëntalisme en wetenschap op na. In de afgelopen jaren werd echter op aandringen
van de KNAW gevestigd zou blijven op de Leidse campus en de samenwerking
inspanning gekost en veel onrust opgeroepen onder leden en gebruikers, maar
UNESCO-register ‘Memory of the world’. Deze aanvrage werd, onder auspiciën
van de KNAW, de koepelorganisatie waaronder het KITLV sinds 2001 ressorteert,
met instituten en collegae van de UL zou gaan versterken. Gelijktijdig zou
vooral op de werkvloer van het KITLV. Niettemin werd het reguliere werk gewoon
van de Indonesische UNESCO-commissie, gezamenlijk gedaan door de Nationale
de missie steeds verder ingeperkt. De eigen uitgeverij moest in 2012 worden
het KITLV ook deel gaan uitmaken van het Humanities Center in oprichting.
voortgezet. Op de volgende pagina’s wordt hiervan verslag gedaan. In deze
Bibliotheek van Indonesië en het KITLV. De toekenning ervan kreeg vooral in
gesloten; Brill Academic Publishers nam de publicatie van de Verhandelingen, de
Tegenover deze goede uitkomst zal echter staan dat de huidige collecties, de jure
inleiding worden enkele bijzondere ontwikkelingen en prestaties naar voren
Indonesië veel publiciteit, waarin ook het KITLV steeds uitdrukkelijk als partner
Caribbean Series, alsmede de tijdschriften Bijdragen en New West Indian Guide over.
eigendom van de Vereniging KITLV, in bruikleen worden overgedragen aan de
gehaald.
werd erkend en bedankt.
Zo verscheen in 2013 de Engelstalige editie van Kuitenbrouwers boek over de
Universiteitsbibliotheek (UBL), die in de toekomst het collectiebeheer zal gaan
De Vereniging KITLV organiseerde verschillende bijeenkomsten waarin met
In januari werd in het Erasmus Huis te Jakarta onder zeer grote publieke
geschiedenis van het KITLV met de titel Dutch scholarship in the age of empire and
verzorgen. Een deel van het hiermee gemoeide budget zal worden verlegd van
de leden werd overlegd over de bestuurlijke ontwikkelingen, maar bood
belangstelling en in aanwezigheid van voormalig president B.J. Habibie en vele
beyond niet bij de KITLV Press maar bij Brill.
KNAW naar UL, terwijl er tevens door de KNAW een aanzienlijke bezuiniging wordt
ook een aantal goed bezochte bijeenkomsten zoals ‘Ticket to Leiden; New
hoogwaardigheidsbekleders de tentoonstelling ‘Mapping the history KITLV;
In 2011 gaf de KNAW te kennen te streven naar de vestiging van een Humanities
ingeboekt. De nadere invulling van dit principeakkoord tussen KNAW en UL zou in
Indonesian histories and postcolonial collections in the Netherlands’ en een
World-class collections and scholarship on Indonesia’ geopend. Hier werd een
Center in Amsterdam waarin, zo was de bedoeling, alle geesteswetenschappelijke
de eerste helft van 2014 worden verwezenlijkt, zo was ultimo 2013 de gedachte.
lezing over slavernij in de marge van de grote tentoonstelling ‘Zwart/wit’ in het
groot aantal voor de gelegenheid vanuit Leiden naar Jakarta verzonden bijzondere
instituten van de Akademie nauw zouden gaan samenwerken. In de afgelopen
Met dit akkoord verliest het KITLV ook de tweede en historisch gezien oudste en
Tropenmuseum in Amsterdam.
historische prenten, foto’s, manuscripten en publicaties getoond.
drie jaar werd hierover intensief overlegd door de KNAW en de betrokken
belangrijkste pijler van het instituut, namelijk het beheer en de opbouw van zijn
Alert optreden van de eigen collectiebeheerders en goed overleg met de
Onderzoek is in de afgelopen twee decennia een steeds belangrijker pijler van het
instituten. Het KITLV had in dit overleg een bijzondere positie. Aanvankelijk
wereldvermaarde collecties. Dit is rond en op het instituut ervaren als bijzonder
beheerders van de collectie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen leidde
KITLV geworden en daarbinnen zijn verschillende grote thema’s op overtuigende
behoorde wat de KNAW betreft opheffing van het instituut tot de mogelijkheden;
pijnlijk, temeer omdat dit voor de betrokken medewerkers overplaatsing naar
ertoe dat enkele duizenden titels over Indonesië en de Nederlandse Caraïben uit
wijze op de internationale onderzoeksagenda gezet. Dat betreft thans in
deze dreiging kon worden afgewend. Door zowel het KITLV als de Universiteit
de UBL dan wel ontslag betekent. Daar staat tegenover dat de UL in dit akkoord
de periode 1950-70 aan de KITLV-collectie konden worden toegevoegd. Daarnaast
bijzondere mate de programma’s ‘From clients to citizens?’ en ‘Elite network shifts’.
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
5
Afdelingen
Collecties
In beide gevallen zijn de thema’s allengs verbreed; er is sprake van substantiële
geschiedenis van Zuidoost-Azië. De leerstoel is ingesteld vanwege KITLV
externe financiering en er wordt nauw samengewerkt met buitenlandse
en is een voortzetting van de eerdere KITLV-leerstoel bij de UvA, die werd
onderzoekers, onder meer in Indonesië.
bekleed door Peter Boomgaard. Van Klinken sprak op 2 oktober onder grote
Algemeen
die in nauwe samenwerking met de universiteitsbibliotheken van Nijmegen en
Senior onderzoeker Gerry van Klinken werd door de Universiteit van Amsterdam
belangstelling zijn oratie uit met de titel ‘Murder in Maumere; Postcolonial
De afdeling Collecties kan terugzien op een succesvol jaar. Ondanks de hoogst
Leiden werd gerealiseerd. Belangrijk was de formele afronding, na een looptijd
(UvA) aangesteld als bijzonder hoogleraar in de sociale en economische
citizenship’.
onzekere en ongunstige vooruitzichten voor de medewerkers van de afdeling
In de sfeer van digitale ontsluiting van KITLV-materiaal kan onder meer de
verwerking van de Handelingen van den volksraad (1918-1942) worden genoemd,
weerspiegelen de productiecijfers de onverminderd grote inzet en toewijding die
het personeel aan de dag heeft gelegd.
Bijzondere vermelding verdient de plaatsing op de werelderfgoedlijst van UNESCO
van het zogenaamde Babad Diponegoro-manuscript. Deze aanvraag, in eendrachtige
samenwerking met onder anderen collega’s van de Perpustakaan Nasional in
Jakarta, bevestigt de levendigheid van de historische-culturele banden met
Indonesië. Voorts is het nodige bijgedragen aan de ‘Mapping history’ tentoonstelling
in het Erasmushuis te Jakarta. Helaas konden de besprekingen met het Museum
Maluku over toevoeging van de archieven van het inmiddels gesloten museum
aan de KITLV-collecties niet succesvol worden afgerond. Bezwaren bij de achterban
van het Museum Maluku leidden ertoe dat het materiaal toch niet in Leiden is
ondergebracht, maar nu tijdelijk elders is opgeslagen. De definitieve bestemming
van dit materiaal is nog onduidelijk. Mede dankzij inzet vanuit Leiden werd het
bedrijfsarchief van KITLV-Jakarta grondig geordend en geschoond. Met tal van
Oratie Professor dr. Gerry van Klinken, UvA, 2 oktober 2013
delegaties en organisaties uit Indonesië werden Memorandums of understanding
gesloten gericht op samenwerking op het terrein van collectiebeheer en onderzoek.
6
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
afdeling collecties
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
7
van meer dan vijf jaar, van het Metamorfoze-project ‘Conservering historische
het manuscript van A.I. Bik, een negentiende-eeuws Aziatisch reisverhaal. Arie
bovendien met andere Wikipedia-vrijwilligers. Het KITLV verwacht dat
collecties KITLV’. In het kader van een nieuw Metamorfoze-project, ‘Conservering
Sonneveld fungeerde als wikipedian in residence. Deze zet zich in voor ruimere
er daardoor in Wikipedia-artikelen meer gebruik wordt gemaakt van
7 internationale topstukken KITLV (1800-1954)’, werden belangrijke archieven
bekendheid van het KITLV via Wikipedia en deelt de aandacht voor het instituut
collecties in de vorm van afbeeldingen, verwijzingen, onderzoek en
gedigitaliseerd, waaronder de brieven van Raden Adjeng Kartini (1879-1904).
informatie. Vanuit Leiden bracht Irene Rolfes een werkbezoek aan
Bovendien werd een nieuwe aanvraag voor digitalisering van zeven omvangrijke
KITLV-Jakarta.
sets Nederlands-Indische tijdschriften gehonoreerd. Tevens werden grote
digitaliseringsopdrachten verleend voor zowel enkele omvangrijke en belangrijke
Bijzondere aanwinsten
archieven als een collectie van meer dan 1.700 microfilms van Indische en
De grootste aanwinst voor de KITLV-collectie wordt gevormd door ca.
Indonesische kranten. De druk op de te klein bemeten magazijnruimte nam af
6.000 titels afkomstig van de bibliotheek van het Koninklijk Instituut
door de uitplaatsing van enkele honderden strekkende meters zogenaamde ‘grijze
voor de Tropen (KIT) in Amsterdam, voornamelijk uit de periode 1945-
literatuur’. Ingeval van aanvraag door klanten vindt binnen 48 uur scanning on
1970. Ook verschillende andere aanwinsten zijn vermelding waard. Dit
demand plaats, waardoor ook op deze manier de groei van de digitale collectie van
betreft allereerst een omvangrijke en belangwekkende fotocollectie
het KITLV wordt bevorderd en optimale dienstverlening gegarandeerd blijft.
(ruim 4.000 stuks), aangekocht bij Antiquariaat Minerva (Den Haag).
Professor William H. Frederick (University of Ohio) schonk het KITLV meer
Personeel
dan 200 cassettebandjes met populaire muziek uit Zuidoost-Azië. Het
Margaret Pietersz-de Haseth en Rini Hogewoning vierden hun veertigjarige
Rotterdamse Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS)
ambtsjubiliea. Michel Conci was 12,5 jaar in dienst bij het KITLV. De Leidse student
doneerde een grote collectie grijze literatuur, die vrijwel geheel digitaal
Mikko Toivanen was als stagiair enkele maanden betrokken bij de transcriptie van
8
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
Kartini en haar zusters, Kardinah en Roekmini, 1902
wordt verwerkt.
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
9
Studioportret van drie vrouwen in sarong en kebaja in Nederlands-Indië, ca 1890
Onderzoek
verandering brengen in oude cliëntelistische verhoudingen. Na een intensieve
selectieprocedure zijn vijf PhD-kandidaten van start gegaan: Willem van der
Senior onderzoeker Gerry van Klinken werd door de Universiteit van Amsterdam
Muur, Prio Sambodho, Retna Hanani, Sita Hidayah en Zamzam Fauzanafi. Hun
(UvA) aangesteld als bijzonder hoogleraar in de sociale en economische
onderwerpen lopen uiteen van gezondsheidszorg tot dorpsleiderschap en van
geschiedenis van Zuidoost-Azië. De leerstoel is vanwege het KITLV en een vervolg
landrechten tot godsdienst en ‘Facebookburgerschap’.
op de UvA leerstoel die eerder bekleed werd door Peter Boomgaard. Van Klinken
Ward Berenschot en Gerry van Klinken doen in het kader van dit project onderzoek
sprak op 2 oktober zijn oratie uit met de titel ‘Murder in Maumere: Postcolonial
naar lokale patronagenetwerken en de invloed van indirect bestuur uit de
citizenship’.
koloniale tijd op huidige verhoudingen. Daarnaast leverden visiting fellows een
Op het vlak van onderzoek is er in 2013 hard gewerkt aan lopende projecten,
bijdrage. Upik Djalins schreef een paper over vormen van proto-burgerschap in
werden enkele kleinere volgens plan afgerond en zijn nieuwe in voorbereiding.
de laat-koloniale periode. Hilman Latief bereidde een paper voor over islamitische
filantropische organisaties en de vraag hoe de ummah (wereldwijde islamitische
10
Lopende projecten
gemeenschap) bij modern burgerschap past. Chiara Formichi schreef een stuk over
Citizenship is een belangrijk thema in het onderzoek naar nieuwe
anti-sjiitische agitatie in Indonesië.
Emiel Martens over Jamaicaanse film- en toerismegeschiedenis
democratieën in Zuidoost-Azië en het KITLV heeft een belangrijke bijdrage
Het project kiest voor een breder comparatief perspectief in Zuidoost-Azië,
Ik ben aangesteld als postdoc onderzoeker om drie ambities te realiseren: het verwerken van mijn proefschrift,
geleverd om burgerschap op de academische agenda te krijgen. Het nieuwe
waarvoor tijdelijke fellows werden aangesteld. In dat kader verrichtte Wolfram
‘Welcome to paradise island: The rise of Jamaica’s cine-tourist image, 1891-1951’ tot een boek, het schrijven van een
onderzoeksprogramma ‘From clients to citizens? Emerging citizenship in
Schaffar onderzoek over gezondheidszorg in Thailand en Indonesië en doet Astrid
wetenschappelijk artikel en het opstellen van een Veni-voorstel. Daarnaast hoop ik mij het komende jaar zowel in de
democratizing Indonesia’ dat door het ‘Scientific programme Indonesia-
Norén-Nilsson gedurende één jaar onderzoek over verkiezingen en burgerschap in
academische wereld als in het publieke debat sterker te profileren als een specialist op het gebied van Jamaicaanse
Netherlands’ (SPIN) wordt gefinancierd en in samenwerking met de Universiteit
Cambodja. Met Henk Schulte Nordholt werkt Berenschot aan een bundel artikelen
filmgeschiedenis en (Engelstalige) Caraïbische cinema. De expertise van het KITLV biedt mij ook de gelegenheid om
Leiden (UL), UvA en Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta wordt uitgevoerd,
over vormen van burgerschap in Zuidoost-Azië.
mij meer op de visuele cultuur van de Nederlandstalige Caraïben te richten. Meer in het algemeen wil ik me verder
ging in 2013 van start. Het project bestudeert de interactie tussen gewone
Het Veni project ‘Shades of clientelism’, gefinancierd door de Nederlandse
burgers en de staat en onderzoekt in hoeverre recente democratiseringsprocessen
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) van Berenschot is
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
verdiepen in de theorie en culturele praktijk van filmtoerisme in niet-westerse samenlevingen. Op de langere termijn
zou ik mijn ideeën graag blijven ontwikkelen in KITLV-verband.
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
11
Tom Hoogervorst over de Sino-Maleise collectie
nauw verbonden met het citizenship project en ging in 2013 van start. In de
PhD-student in het project, extraheerde ongeveer 10.000 elitenamen voor de
Mijn werkzaamheden spitsen zich toe op de monumentale Sino-Maleise collectie van het KITLV, die voor zowel taalkundigen als cultuurhistorici een schat aan uniek materiaal
aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2014 heeft Berenschot lokale
periode 2002-2012. Dit werk is grotendeels gedaan op basis van Engelstalige
bevat. De komende tijd zal ik de meer dan 4.000 gedigitaliseerde ‘stuiversromans’ (roman pitjisan), oorspronkelijk geschreven tussen 1880 en 1965, beter doorzoekbaar maken
verkiezingscampagnes in verschillende delen van Indonesië gevolgd. Daarnaast is
kranten. Met het doorzoeken van Indonesische kranten over de periode vóór 2002
middels het oprichten van een digitale Sino-Maleise concordantie. Hiermee beoog ik nieuwe inzichten te verkrijgen in de populaire cultuur van het laatmoderne Nederlands-Indië
een grote expert survey voorbereid.
werd in het tweede halfjaar van 2013 een begin gemaakt door twee Indonesische
en in de ontwikkeling van het ‘laag-Maleis’ tot een literair medium. Daarnaast werk ik aan mijn lopende onderzoek naar culturele contacten en lexicale ontleningen tussen India
Henk Schulte Nordholt is coördinator van het overkoepelende programma
MA-studenten in Bandung onder leiding van de Indonesische partner van het
en Zuidoost-Azië. Beide projecten dragen bij aan mijn bredere ambitie om taalkundig onderzoek in Indonesië / Zuidoost-Azië relevant te maken voor historici, antropologen,
‘Governance, markets and citizens’ waaronder drie SPIN-programma’s vallen in de
project, lr. Ayu Purwarianti. Verder ontwikkelde Reinanda zoekmachines die
literatuurwetenschappers en onderzoekers met andere academische achtergronden.
sfeer van bestuurskunde, economie en sociaal-politieke wetenschappen. Van 25 tot
gespecialiseerde historici in staat stellen de archieven te doorzoeken; ook schreef
en met 27 september kwamen alle onderzoekers en seniorbegeleiders twee dagen
hij drie onderzoekspapers. In de eerste helft van 2013 versterkte Jacky Hicks als
in Utrecht bijeen. Na inleidende presentaties van Schulte Nordholt en Van Klinken
postdoc het team. Zij is verantwoordelijk voor de communicatie binnen het project
werd informatie over de verschillende programma’s uitgewisseld en werden
en schreef een conceptpaper over de innovatieve benadering van elitestudies die
thematische en methodologische vragen besproken.
in het ENS project wordt toegepast. Postdoc Vincent Traag, de derde onderzoeker
waarin de UL, de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het KITLV samenwerken,
In 2013 zijn alle onderzoekers van het project ‘Elite network shifts’ (ENS) dat
in het project, richt zich op de wiskundige eigenschappen van elitenetwerken.
werd in 2013 voortgezet met het oog op afronding in 2014. De PhD student in
door de KNAW wordt gefinancierd en waarin het KITLV samenwerkt met de UvA,
In het ENS project participeert ook de socioloog Wolfgang Kaltenbrunner, die
dit project, Karwan Fatah-Black, promoveerde bij projectleider Gert Oostindie en
het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD),
analyseert hoe deelnemers met uiteenlopende disciplinaire achtergronden met
zijn Leidse collega Henk den Heijer op het proefschrift ‘Suriname in the Atlantic
Data Archiving and Networked Services (DANS), Erasmus Studio en het Institut
elkaar samenwerken. Zijn observaties hielpen de deelnemers om de interne
world, 1650-1800’. Oostindie leidde een themagroep ‘Dutch Atlantic connections,
Teknologie Bandung (ITB) in Bandung, van start gegaan. Het project traceert
dynamiek van het project beter te begrijpen. Een belangrijke uitdaging voor
1680-1800’, op het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities
veranderingen in de samenstelling van elites op basis van gedigitaliseerde
2014 is om in data, die met behulp van geavanceerde computertechnieken zijn
and Social Sciences (NIAS-KNAW) in Wassenaar met vier Amerikaanse en drie
krantenartikelen en met gebruik van methoden ontleend aan de ‘e-humanities’.
gevonden, ‘betekenis’ te geven aan eliterelaties en het onderzoek boven het
Nederlandse onderzoekers. Een gelijknamige bundel met bijdragen van een
De onderzoekers hebben een zeer uiteenlopende disciplinaire achtergrond en
anekdotische bewijs uit te tillen.
internationaal gezelschap van historici, geredigeerd door Oostindie en KITLV-
het project is naar thema en methodologie zeer complex. Ridho Reinanda, de
Het door NWO gefinancierde programma ‘Dutch Atlantic connections, 1680-1800’,
onderzoeker Jessica Vance Roitman, werd voltooid en zal in de zomer van 2014
Welas asih tak terkalahkan
12
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
13
14
door Brill worden gepubliceerd. In de zomer van 2014 zal Oostindie met KITLV-
In het kader van het door NWO gefinancierde project ‘Leprosy and empire’
fellow Wim Klooster de synthese van het project voltooien. Roitman bereidde
dat in samenwerking met de Universiteit van Utrecht wordt uitgevoerd, zette
verschillende artikelen voor in het kader van dit project.
Leo van Bergen zijn onderzoek voort naar lepra in Nederlands-Indië (1815-
Binnen het door NWO gefinancierde project ‘Articulating modernity’ over de
1941). De onderzoeksfase werd afgerond en er is een begin gemaakt met het
maatschappelijke en historische betekenis van popmuziek in Zuidoost-Azië werd
schrijven van een monografie, waarbij de relatie tussen koloniale staatsvorming,
een aantal belangrijke doelen gerealiseerd. Van 11 tot en met 14 januari 2013
gezondheidszorg en visies op lepra en praktische zorg centraal staat. Van
organiseerden de coördinatoren Bart Barendregt en Peter Keppy in samenwerking
Bergen en emeritus KITLV-onderzoeker Peter Boomgaard namen deel aan de
met KITLV-Jakarta de internationale conferentie ‘Audiences, lifestyles and fan
lepraworkshop in Yogyakarta, waar Van Bergen een paper presenteerde.
culture; Consuming popular music in 20th century Southeast Asia’. Een bundel
Ellen Klinkers werkte aan haar onderzoek naar de ‘Geschiedenis van de
onder redactie van beide onderzoekers is in voorbereiding.
troepenmacht in Suriname (1940-1975)’ dat in samenwerking met het Nederlands
De coördinatoren zetten in samenwerking met Henk Schulte Nordholt op de
Instituut voor Militaire Historie (NIMH) wordt uitgevoerd. In 2013 deed zij
European Association for South East Asian Studies (EuroSEAS) conferentie in
archiefonderzoek, hield interviews met voormalig militairen en schreef de
Lissabon het panel ‘Popular culture and historiography in 20th century Southeast
hoofdstukken over de ontstaansgeschiedenis van de troepenmacht en over de
Religieus leiderschap in de islamitische wereld wordt vaak gezien als iets ‘mannelijks’, maar het beeld dat er geen vrouwelijke leiders
Asia’ op. Peter Keppy publiceerde in het Journal of Southeast Asian Studies een
Tweede Wereldoorlog. Zij presenteerde de eerste resultaten van het onderzoek op
zijn klopt niet. Zo vind je in Indonesië en Maleisië vrouwelijke leraren, politici, leiders van islamitische maatschappelijke organisaties,
artikel over populaire cultuur in de laat-koloniale Filippijnen en Indonesië als
de conferentie ‘Policing empires’ in Brussel.
en rechters in islamitische rechtbanken. Is hun leiderschap geënt op gelijksoortige kennis en vaardigheiden waar hun mannelijke
opmaat naar zijn monografie. Bart Barendregt rondde twee bundels af over
‘JARAK: The commoditization of an alternative biofuel crop in Indonesia’ maakt
collega’s zich op baseren? Wat zijn hun maatschappelijke agenda’s, hun ideeën en strategieën? En hoe verschilt hun rol in Maleisië en
muziek: Recollecting resonances; Indonesian Dutch musical encounters samen met Els
deel uit van het programma ‘Agriculture beyond food’ dat gefinancierd wordt
Indonesië, twee landen met grote culturele gelijkenissen, maar een zeer verschillende geschiedenis en politieke context? Het KITLV is
Bogaerts en Sonic modernities in the Malay world. Barendregt was ook betrokken bij
door KNAW en NWO en samen met het Van Vollenhoven Instituut (VVI) en het
het ideale instituut om dit nieuwe onderzoek te doen, vanwege haar geografische focus, het beschikbare onderzoeksmateriaal en de
de organisatie van de internationale conferentie ‘Women, gender and sexuality in
International Institute for Asian Studies (IIAS) wordt uitgevoerd. JARAK onderzoekt
vanzelfsprekende aandacht voor het combineren van historische en antropologische onderzoeksmethodes. Tevens zal ik een aanvraag
Asian popular music of the 20th century’, die in samenwerking met de UL in Leiden
de opkomst en ondergang van het biobrandstofgewas jatropha in Indonesië. Het
voorbereiden voor een beurs van NWO, om het project verder uit te kunnen bouwen in de komende jaren‘.
werd gehouden
project zit nu in de eindfase. Alle onderzoekers werken mee aan een innovatieve
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
David Kloos over islamitisch vrouwelijk leiderschap in Zuidoost-Azië
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
15
Emerging voices from Southeast Asia
e-publicatie bij het IIAS. Visiting fellow Marleen Dieleman van de NUS Business
editie van Kern’s uitgave van het Oudjavaanse Ramayana af. Daarnaast werkte hij
Afgeronde projecten
Het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) besteedde van 20
School in Singapore ondersteunde dit project terwijl Suraya Afiff van de Universitas
in samenwerking met de Tokyo University of Foreign Studies aan een concordantie
Rosemarijn Hoefte legde de laatste hand aan de synthese van het door NWO
november tot 2 december 2013 speciale aandacht aan films uit Zuidoost-Azië in
Indonesia als postdoc gedurende drie jaar aan het KITLV verbonden is om
van (Oud)Javaanse teksten. Roger Tol continueerde zijn onderzoek naar Buginese
gefinancierde project ‘A history of twentieth-century Suriname’; haar monografie
onderzoek te doen naar de actoren en hun netwerken die verantwoordelijk waren
teksten, in het bijzonder naar de twintigste-eeuwse kitab-literatuur die door
Suriname in the long twentieth century wordt in januari 2014 gepubliceerd. Tom
voor de jatropha hype. In het kader van het langetermijnproject ‘Recording the
de lokale lithografische pers werd gedrukt. De opname van twee La Galigo
van den Berge heeft dit jaar zijn biografie over H.J. van Mook voltooid; deze zal
Future’ (RtF) werden in 2013 Bittuang in Tana Toraja en Sintang in Kalimantan voor
handschriften in Unesco’s ‘Memory of the world register’ in 2011 blijft belangstelling
begin 2014 worden gepubliceerd. Kathy Wellen heeft haar boek The open door;
de derde keer bezocht. Twee thema’s die in Tana Toraja werden uitgewerkt waren
genereren. In het kader daarvan verzorgde Tol een aantal presentaties. Early modern Wajorese statecraft and diaspora afgerond, dat door Northern Illinois
huwelijksrituelen en transport. Na de opnames in Sintang heeft het team daar
Een aantal stafleden werkten in het verslagjaar door aan een monografie. Marieke
University Press zal worden gepubliceerd. Affiliated fellow Vilan van de Loo rondde
extra opnames gemaakt van pastoor Jacques Maessen en broeder Piet Hoof voor
Bloembergen werkte met Martijn Eickhoff (NIOD) in het kader van het afgeronde
haar studie af over de eerste Indische schrijfster van bestsellers, Melati van Java
een door het bisdom Haarlem-Amsterdam gesubsidieerde, korte documentaire
project ‘Sites, bodies and stories’ aan de voltooiing van het boekmanuscript over
(1853-1927), waarop zij begin 2014 hoopt te promoveren.
over beide Nederlandse missionarissen. David Kloos was gedurende drie maanden
archeologie en erfgoedvorming in (post-)koloniaal Indonesië. Henk Schulte
als fellow aan het project verbonden. Hij bereidde een enhanced publication voor
Nordholt schreef een aantal hoofdstukken van zijn ‘Geschiedenis van Zuidoost-
In voorbereiding
een link gelegd naar onderzoek en onderwijs door te kijken naar hoe wetenschappers
waarin hij het make-shift karakter van het leven van armere bevolkingsgroepen
Azië’, die in de vernieuwde serie ‘Neue Fischer Weltgeschichte’ van S. Fischer
In de zomer van 2012 diende het KITLV mede namens het NIMH en NIOD bij het
documentaires in hun werk gebruiken. Hier werden twee documentaires vertoond:
benadrukt en daarmee de meerwaarde van het audiovisuele archief aantoont.
Verlag zal verschijnen. Fridus Steijlen heeft bij het schrijven van zijn boek over
kabinet-Rutte II een verzoek in tot cofinanciering van een gezamenlijk omvattend
‘Chocolate comedy’ van de Indonesische Chairun Nissa en ‘The brick’ uit Myanmar
Jemma Middleton werkte in de tweede helft van het jaar als stagiair bij RtF. Zij
Indische organisaties in Nederland gekozen voor een herziening van de opzet. De
onderzoek naar Nederlands militair geweld in Indonesië in de periode 1945-1950.
van onder andere Yan Naing Ko en Htuu Lou Rae.
heeft uitgebreid gezocht naar oude foto’s van de locaties en thema’s die binnen RtF
biografie van de founding father van de bibliotheek van het KITLV, G.P. Rouffaer
Dit verzoek werd afgewezen door de minister van Buitenlandse Zaken Timmermans,
gefilmd zijn. Deze oude foto’s geven een historische dimensie aan het filmmateriaal
door Frank Okker vorderde volgens plan en zal medio 2014 gereed zijn. Nico van
met als voornaamste argument dat Indonesië had aangegeven geen interesse in
dat vanaf 2003 wordt verzameld.
Horn, archivaris van het KITLV, werkte door aan zijn boek over sportbeoefening in
dit onderzoek te hebben, waardoor de gewenste internationale inbedding zou
Op het gebied van tekstonderzoek rondde Willem van der Molen een nieuwe
Nederlands-Indië, een nog vrijwel onbeschreven blad in de koloniale geschiedenis.
ontbreken. Het KITLV besloot hierop het onderzoek met eigen middelen te starten
samenwerking met KITLV, het IIAS en de Universiteit Leiden. Fridus Steijlen hield
uitgebreide vraaggesprekken bij drie documentaires uit het programma. Samen met
Bart Barendregt (Universiteit Leiden) en Raul Nino Zambrano (IDFA) organiseerde
hij ‘Making history, everyday life and shifting morality’, een seminar over onder
andere de impact van documentaires op de historiografie van Zuidoost-Azië en het
doorbreken van taboes. Met veertien jonge documentairemakers uit Zuidoost Azië
werd het seminar een succesvolle ontmoeting tussen wetenschappers en filmmakers.
In een vervolgdiscussie tijdens de lancering van Leiden Global op 27 november werd
16
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
17
op kleinere schaal – onder de naam ‘Nederlands militair optreden in Indonesië,
een e-humanitiescomponent verkend.
over het globalisatieproces in de drie Guiana’s. Tot besluit van deze fellowships
of landscapes, humans, and animals; A systems approach’. Dit onderzoek zette hij van
1945-1950’ – met als doel bronnen over het onderwerp in kaart te brengen, nieuwe
In het kader van het verjongingsbeleid is er ruimte gemaakt voor jonge postdocs
werd in augustus een internationale tweedaagse conferentie over de drie landen
september tot december voort in Florence, waar hij als Fernand Braudel senior fellow
bronnen aan te boren en deze vervolgens in onderlinge samenhang te onderzoeken
die gedurende een jaar de gelegenheid krijgen een onderzoeksvoorstel te schrijven.
georganiseerd. Samen met Peter Meel (UL), Bambang Purwanto en Sri Margana
verbonden was aan de Geschiedenisfaculteit van het European University Institute.
met het oog op de ontwikkeling van een ambitieus onderzoeksprogramma. Het
In 2013 zijn Emiel Martens (Caraïbische cinema) en Tom Hoogervorst (Sino-Maleise
(beiden Universitas Gadjah Mada) organiseerde Hoefte in Yogyakarta een
project heeft een eigen website: http://www.indonesie45-50.nl. Het door Gert
literatuur) begonnen en begin 2014 volgt David Kloos (vrouwelijk leiderschap binnen
internationale workshop over de Javaanse diaspora in Azië, Oceanië, Zuid-Afrika
Concluderend kan worden gesteld dat de wetenschappelijke productie (peer
Oostindie en Henk Schulte Nordholt geleide project wordt gecoördineerd door
de islam). Elders in dit verslag vertellen zij over hun voornemens.
en Suriname. Kathy Wellen organiseerde in juli een voorbereidende workshop ten
reviewed) tot tevredenheid stemt: 1 monografie, 4 geredigeerde bundels en 58
Ireen Hoogenboom. Het KITLV begon een inmiddels veelbelovend experiment met
Marieke Bloembergen heeft gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw project
behoeve van haar nieuwe project over staatsformatie. In het kader van de ‘GERN
artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Hiermee beantwoordt het
stagiairs die onder meer helpen bronnen te inventariseren. Achtereenvolgens hebben
‘Situating Indonesia in the greater Indian mindset’, dat uitwisselingen van kennis
Working Group on (Post-)Colonial Policing’ organiseerde Marieke Bloembergen,
KITLV aan de intern gestelde – en in 2012 door de internationale evaluatiecommissie
Christina Kim Dad, Nathan Stoltz, Jeroen Arts, Joes de Natris, Jonathan Verwey, Florine
tussen wereldwijde wetenschappelijke en spirituele netwerken betreft. Kathy
samen met collega’s uit België en Frankrijk, de internationale conferentie ‘Policing
geprezen – productiviteitsnorm.
van Berne en Francesca Hooft hieraan een bijdrage geleverd. Onderzoeker Tom van
Wellen werkte samen met David Henley (UL) aan een project over staatsformatie
empires’ in Brussel.
den Berge werkte aan een overzichtsartikel over de historiografie van Nederlands
in Zuidoost- Azië. Vilan van de Loo kreeg een startsubsidie van het Prins Bernhard
Het KITLV werd ook dit jaar weer druk bezocht door 27 visiting fellows die merendeels
militair geweld in de jaren 1945-50, terwijl Abdul Wahid van Universitas Gadjah Mada
Cultuurfonds om onderzoek te doen naar de biografie van de zendeling Pa van der
verbonden waren aan onderzoeksprojecten. Bijzondere vermelding verdienen
in het najaar als fellow aan het project verbonden was om onderzoek te doen naar
Steur (1865-1945) in samenhang met jeugddelinquentie op Java.
Barbara Watson Andaya en Leonard Andaya van de Universiteit van Hawai’i die op
de zogenoemde bersiap periode waarover in Indonesië nagenoeg niets bekend is.
18
het instituut de laatste hand legden aan hun nieuwe geschiedenis van Zuidoost-
Samen met Harry Poeze gaf hij een seminar – met ruim 80 bezoekers – en schreef hij
Workshops, visiting fellows en wetenschappelijke productie
Azië in de vroegmoderne periode. Vermeldenswaardig is dat Peter Boomgaard in
artikelen voor The Jakarta Post en Majalah Historia.
Rosemarijn Hoefte nam samen met Peter Clegg (University of the West of
aanmerking kwam voor twee prestigieuze fellowships. In het seizoen 2012-2013
In december is een workshop gehouden met deelname van computational humanities
England) het initiatief tot een vergelijkende studie van Suriname, Guyana en
deed hij onderzoek bij het Rachel Carson Center for Environment and Society in
specialisten van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING)
Frans Guiana. Clegg en Matthew Bishop (University of the West Indies, Trinidad)
München, dat gefinancierd werd door de Ludwig-Maximilians-Universität en de
en onderzoekers van KITLV, NIMH en NIOD. Daarin werden de mogelijkheden voor
waren in de zomer fellows op het instituut en schreven met Hoefte een artikel
Deutsche Forschungsgemeinschaft. Zijn onderzoeksthema was ‘The transformation
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
19
KITLV publicaties
Okaanse volk: Een zwarte vrijstaat in Suriname door H.U.E. Thoden van Velzen en
Op 1 januari ging de productie van de tijdschriften Bijdragen tot de Taal-, Land- en
co-auteurs Wim Hoogbergen (deel 1) en Wilhelmina van Wetering (deel 2).
Volkenkunde (BKI) en de New West Indian Guide/ Nieuwe West-Indische Gids (NWIG)
Op 22 oktober werd in Utrecht het eindrapport van het ‘Open Access monograph
over naar Brill Academic Publishers. Beide tijdschriften maken gebruik van het
publishing’ project gepresenteerd. In het kader van dit pilot project van NWO, Surf
Editorial Management System van Brill. Voor zowel boeken als tijdschriften is het
en Open Access Publishing in European Networks (OAPEN), ontving KITLV Press in
KITLV verantwoordelijk voor de wetenschappelijke inhoud. De managing editors
2011 en 2012 subsidie om tien boeken simultaan met de papieren uitgave Open
zijn Freek Colombijn (BKI) en Rosemarijn Hoefte (NWIG). BKI en NWIG blijven door
Access te publiceren. Het belangrijkste doel van het project was gegevens te
een subsidie van de Vereniging KITLV Open Access beschikbaar en zijn gratis te
verzamelen over gebruik, verkoop en kosten, om het effect van Open Access op
raadplegen via http://www.brill.com/products/journals.
monografieën te bestuderen in Nederlandse context. Het voor het KITLV meest
doorslaggevend belang hierbij zijn de relaties tussen de politieke
In het verslagjaar werden tien KITLV titels door Brill gepubliceerd, waarvan twee
interessante resultaat was het hoge aantal downloads van de 50 beschikbare titels.
leiders en burgers, zo ook de mate waarin en hoe de bevolking
in de ‘Caribbean Series’. Bovendien verschenen één herdruk en één vertaling.
Van de negen deelnemende academische uitgeverijen, scoorden titels van KITLV
toegang heeft tot bronnen en middelen. Door een perspectief
Redacteuren voor de ‘Verhandelingen’ zijn Henk Schulte Nordholt en Rosemarijn
Press de eerste, tweede, vierde en vijfde plaats in deze top-50. Nummer één, Islam
van onderop kan mijn onderzoek een cruciaal licht werpen op de
Hoefte; voor de ‘Caribbean Series’ Gert Oostindie en Rosemarijn Hoefte. KITLV
and the making of the nation van Chiara Formichi, scoorde met een totaal aantal
hedendaagse relatie tussen de Cambodjaanse staat en maatschappij
Jakarta publiceerde negen boeken (inclusief één herdruk) in co-publicatie met
downloads van 46.433 in 12 maanden bijna negenmaal zoveel hits als de tweede
en ook op een bredere legitimatie voor politieke projecten,
verschillende uitgeverijen.
titel op de lijst die 20 maanden beschikbaar was.
die inspelen op deze dynamiek en de voortdurende politieke
Op 20 juni werd Culture, power, and authoritarianism in the Indonesian state van Tod
veranderingen. Ik hoop dat mijn bevindingen onderdeel worden van
Jones in Leiden gepresenteerd. De wetenschapsbijlage van NRC Handelsblad van
het debat over burgerschap in de niet-Westerse wereld.
7 december besteedde ruim aandacht aan de tweedelige geschiedenis van het
Astrid Norén-Nilsson over burgerschap in Cambodja
Als lid van het ‘From clients to citizens?’ project onderzoek ik gangbare
opvattingen en praktijken over burgerschap in het hedendaagse
Cambodja. Ik richt mij op de volgende vraag: hoe projecten van de
politieke elite verschillende interpretaties over de ideale politieke
orde aan het licht brengen, in het bijzonder door een koppeling
van ideeën over democratie aan nationalistische denkbeelden. Van
20
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
21
Kenniscentrum Caraïbische Studies
KITLV-Jakarta
Het Kenniscentrum Caraïbische Studies coördineert de Caraïbische
Het jaar werd daverend ingeleid met een fraaie tentoonstelling in het Erasmus
Acquisitie ten behoeve van het Van Vollenhoven Instituut, de Australian National
activiteiten binnen het KITLV. De New West Indian Guide/ Nieuwe
Huis over de collecties van het KITLV. Een groot aantal prominenten, waaronder
University en Monash University werd voortgezet. De dagelijkse digitale opname
West-Indische Gids (NWIG) werd voortgezet met jaargang 87,
voormalig president B.J. Habibie, luisterde de opening op met hun aanwezigheid.
van een aantal televisieprogramma’s werd gecontinueerd. Ook is de praktische
gepubliceerd in twee delen. Op 1 januari 2013 is de productie
Alle originele stukken waren voor deze gelegenheid overgevlogen uit Leiden.
samenwerking met de Library of Congress, PDII-LIPI en de National Library of
van NWIG overgaan naar Brill Publishers. KITLV blijft inhoudelijk
Vanwege de grote belangstelling werd de tentoonstelling verlengd.
Australia op het gebied van digitalisering, (regionale) acquisitie en catalogisering
verantwoordelijk; Rosemarijn Hoefte fungeert als managing
Veel tijd werd besteed aan digitalisering, in eigen beheer en in samenwerking
voortgezet. Het door de KNAW en de Indonesische Academie van Wetenschappen
editor. Irene Rolfes stelt lijsten met recente publicaties samen voor
met Indonesische partners. De discussies spitsten zich daarbij vooral
(AIPI) geïnitieerde programma ‘Academy Professorship Indonesia’ (API), waarvoor
Oso; Tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied en het
toe op auteursrechtelijke aangelegenheden. Een veelbelovende
KITLV-Jakarta het secretariaat voert, verliep voorspoedig. Prof. dr. David Muljono
genealogische tijdschrift Wi Rutu.
samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het digitaliseren van grijze
zette zijn werkzaamheden als Academy Professor in de levenswetenschappen voort
257 gigabyte aan digitaal materiaal naar de Leiden verzonden. De acquisitie ten
behoeve van de Universiteitsbibliotheek te Leiden werd per 1 november stopgezet.
22
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
Gevolmachtigde minister van Aruba, Edwin Abath, gaf op 10 april 2013 |
gastcollege bij de Inter Universitaire Cursus Caraïbistiek | ©Nico van der Ven
literatuur werd afgesloten met Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah -Lembaga
aan de Universitas Hasanuddin. Met AIPI en de KNAW is overlegd over de instelling
Aan de 27e Interuniversitaire Cursus Caraïbistiek namen 23
Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI) en de vestiging van de Library of Congress
van twee nieuwe API’s in 2014. De onderzoeksactiviteiten van KITLV-Jakarta bleven
cursisten deel. Achttien docenten van diverse universiteiten en
in Jakarta.
grotendeels facilitair aan de Leidse onderzoeksafdeling en de programma’s van
instellingen, onder wie Rosemarijn Hoefte en Gert Oostindie,
De acquisitie ten behoeve van de Leidse hoofdvestiging daalde licht en bedroeg
de KNAW (SPIN en API). Roger Tol bleef betrokken bij het Indonesische comité van
verzorgden colleges. Het slotcollege van 10 april stond in het
in totaal 5.898 titels (4.878 boeken, 391 stuks audiovisueel materiaal, 598
UNESCO’s ‘Memory of the world register’. Daarnaast continueerde hij zijn onderzoek
teken van 200 jaar koninkrijk en de troonswisseling twintig dagen
tijdschriften en 31 items voor bijzondere collecties). De staag dalende productie
naar Buginese handschriften en kitab literatuur, publiceerde daarover en verzorgde
later. De gevolmachtigde minister van Aruba, de heer Edwin B.
van Indonesische publicaties is de reden van de afname. De verwerving van
lezingen. KITLV-Jakarta bleef nauw betrokken bij het in Banda Aceh gevestigde
Abath, besprak hoe deze gebeurtenissen werden beleefd in de
dagbladen en tijdschriften in digitaal formaat werd voortgezet. Daarbij is de
International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS). Door KITLV-Jakarta
Caraïbische delen van het koninkrijk. Rosemarijn Hoefte en Ellen
digitalisering in eigen beheer geïntensiveerd. Aan het jaareinde is een scanner
werden 7 nieuwe titels en 1 herdruk geproduceerd in samenwerking met
Sitinjak coördineerden de cursus.
aangeschaft waarmee tot A3 formaat kan worden gedigitaliseerd. In totaal werd
lokale uitgevers.
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
23
Vereniging KITLV
24
De Vereniging speelde in het afgelopen jaar een belangrijke rol in de
Alex Claver en Carolien Stolte, en op grond van het financiële jaarverslag aan de
(onderzoek: ‘De Antilliaanse en Surinaamse studentenbeweging, 1950-1975’),
Ereleden
onderhandelingen over de toekomst van het instituut. De voorzitter, Susan Legêne,
penningmeester décharge verleend voor het financiële beheer over 2012-2013.
Guiselle Starink-Martha, PhD-student Culturele Studies aan de Radboud
De Vereniging had aan het einde van het verslagjaar negen ereleden: prof.dr. Taufik
voerde samen met de directeur intensieve gesprekken met de KNAW en de UL met
Afgesproken werd om vorm te gaan geven aan een actiever vermogensbeheer.
Universiteit Nijmegen (onderzoek: ‘Mobility, national identity and the politics of
Abdullah, prof.dr. H.J.M. Claessen, prof.dr. R. Price, mw. prof.dr. S. Price,
als voorlopig resultaat dat het KITLV als KNAW-onderzoeksinstituut in Leiden blijft
Tevens traden de bestuursleden Rivke Jaffe en Pim Westerkamp af en werden
black aesthetics in the Dutch Caribbean; The case of the new Caribbean nation of
prof.dr. M. Ricklefs, prof.dr. R. Schefold, prof.dr. J.W. Schoorl,
en de collecties en het beheer ervan worden overgenomen door de UL. Een uiterst
Nancy Jouwe en Wayne Modest als kandidaatbestuursleden voorgedragen. De
Curaçao’) en Jenna Marshall, PhD-student Politieke Wetenschappen, Queen Mary
mw. prof.dr. H.A. Sutherland en dr. Thee Kian Wie.
pijnlijk en te betreuren gevolg hiervan is dat de leeszaal van het instituut per 1 juli
leden gingen akkoord met de benoeming van de nieuwe bestuursleden.
University of London (onderzoek: ‘Decolonising through education? Caribbean
2014 zal moeten sluiten en dat ook dit personele consequenties zal hebben.
Verder organiseerde de Vereniging begin 2013 een seminar over rampen
radical politics of development; A study of education in Barbados’). Het jaarlijkse
Bestuur
Op 6 december werd een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd
in Indonesië en het Caraïbisch gebied. Eind november werd er rond de
bedrag van € 10.000 werd over de drie onderzoeksters verdeeld.
In het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: mw. prof.dr. S. Legêne
om de leden hierover te informeren en om hen de gelegenheid te geven vragen
tentoonstelling ’Zwart/wit’ in het Tropenmuseum in Amsterdam een lezing
Het Algemeen Bestuur van de Vereniging KITLV vergaderde op 5 maart, 12 april, 6
(voorzitter ), mw. drs. M. Plomp (vicevoorzitter), dr. J.Th. Lindblad (penningmeester),
te stellen. De opkomst was hoog (ruim 60 personen); veel bezorgde leden waren
georganiseerd over slavernij. Ruim 90 personen bezochten de tentoonstelling en
juni, 20 september en 29 november.
mw. dr. J. Bakels, dr. L.N.K. van Broekhoven, mw. dr. E. Captain, mw. dr. R. Jaffe
op de bijeenkomst aanwezig. Het bestuur kreeg na een stemming van de leden
de lezing ‘Freedom and emancipation: Reflections on post-slavery and the search
In samenhang met het Open Acces verschijnen van de twee tijdschriften van KITLV
(bestuurslid tot 6 juni 2013), mw. drs. N. Jouwe (bestuurslid vanaf 6 juni 2013), dr.
het mandaat om door te gaan op de ingeslagen weg: de overgrote meerderheid
for freedom’, door professor Tony Bogues (Brown University). Daarnaast leverde de
en administratieve perikelen rond de overgang van de uitgeverij-activiteiten naar
W. Modest (bestuurslid vanaf 6 juni 2013), prof.dr. G.A. Persoon, mw. dr. J.A.C. Vel en
stemde voor, circa zes leden onthielden zich van stemming en twee leden stemden
Vereniging een financiële bijdrage aan een aantal activiteiten van KITLV-Jakarta:
Brill nam het ledenaantal in het verslagjaar af van 726 naar 581. Het papieren
drs. P. Westerkamp (bestuurslid tot 6 juni 2013). Secretaris was mw. drs. Y. Siegers-
tegen het verlenen van een mandaat.
de promotie van het boek Dayak dan Belanda van Thomas Lindblad en een
abonneebestand BKI en NWIG bestond respectievelijk uit 152 en 42 abonnees.
Samaniri.
De jaarlijkse ALV en lezingenmiddag ‘Ticket to Leiden; New Indonesian histories
tentoonstelling van het KITLV in het Erasmushuis te Jakarta.
Er waren 387 leden zonder tijdschriftabonnement (‘digitale leden‘). Het aantal
and postcolonial collections in the Netherlands’ op 12 juni in het Rijksmuseum
Het bestuur van het Dr. Silvia de Groot Fonds, waarvan het financiële beheer
Indonesische leden en daalde van 73 naar 58. De tijdschriften BKI en NWIG
Volkenkunde te Leiden werden door ruim 100 personen bezocht. Tijdens deze
bij de Vereniging ligt, honoreerde in 2013 drie van de zeven binnengekomen
zijn sinds 1 januari 2011 online via de volgende website voor iedereen gratis
middag gaven historici uit Nederland en Indonesië hun visie over de methoden en
subsidieaanvragen. Het fonds is bestemd voor jonge onderzoekers afkomstig
toegankelijk:
bronnen die zij gebruiken met betrekking tot de Indonesische geschiedschrijving
uit het Caraïbisch gebied, bij voorkeur van Marronafkomst. Winnaars waren
http://booksandjournals.brillonline.com/content/22134379 (BKI)
na 1945. Tijdens de ALV werd op voorstel van de kascommissie, bestaande uit
Wendeline Flores, MA-student Geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
http://booksandjournals.brillonline.com/content/22134360 (NWIG)
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
25
Bijlage 1 Lijst van schenkers
Bang Bek Foundation; Biro Humas & Protokol Mahkamah Konstitusi RI; Dinas
Lambung Mangkurat; Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan
Personen die in 2013 publicaties hebben geschonken aan het KITLV
Mahnke, A. Malik, I.N. Manda, D. Marihandono, B. Litamahuputty, Nawiyanto, F.A.
Pariwisata DKI Jakarta; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
Kalijaga; Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia; Pusat Penelitian Kependudukan
W. van Aalzum, K. Arens, L. Bakker, L. de Beer, L. van Bergen, C. Briët, L. Broekman,
Ninu, T.H. Noerhadi, I.B.M. Dharma Palguna, A. Parsidi, Parwata, A.R. Pratama, D.G.
Kota Balikpapan; Dinas Pendidikan Kota Balikpapan; Dinas Perindustrian dan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Pustaka Banyumili; Pustaka Larasan;
M. van Bruinessen, A. de Bruijne, Ch. Choenni, Th. Citraningtyas, G. Collomb, C.
Rao, J. Tondowidjojo, I. Sarjono, R. Sato, I. W. Suardika, N. Suhana, R. Sumiyono, P.S.
Perdagangan Kabupaten Mojokerto; Ecole Française d’Extrême-Orient; Epistema
Pustaka Pelajar; Round Art Studio; Sekolah Menengah Atas Katolik Santo Albertus
Cuperus, Darmanto, L. Dolk, R. Escher, R. Gill, I. Gusti, Helmidjas Hendra, R. Heringa,
Suwondo, A. Syukur, S. Tiranda, R. Tol, S. Trisila, R. Winarni.
Institute; Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta; Fakultas Ilmu Pengetahuan
Malang; Svasti Sarasvati; Swara Rahima; Taman Budaya Kalimantan Selatan; Unimed
Budaya , Universitas Indonesia; Fakultas Theologia Universitas Duta Wacana;
Press; Universitas Syiah Kuala Aceh; Wastraprema; Yayasan Akatiga; Yayasan Obor
Indonesia; Yayasan Pusat Layanan Pengembangan dan Penelitian Sutasoma.
A. Hoekstra, R. Hoefte, Fam. Hogestijn-Vrijburg, T. Hoogervorst, N. van Horn, E.
Ikhsan, B. Iskander, B. Jacobs, E. Jansen, Y. Jonathans, B. Kam, H. van der Kamp, F.
Instellingen die in 2013 publicaties hebben geschonken aan het KITLV
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (YouSure); Friedrich
Khouw, J. Khusyairi, J. Kleinen, G. van Klinken, E. Kruyt, Ch. Laarman, J. Laarmans,
Anton de Kom Universiteit van Suriname, Paramaribo; Biblioteca Nacional, Aruba;
Ebert Stiftung; Hikmahbudhi; International Conference on Aceh and Indian Ocean
H. Latief, H. Loupias, C. Macknight, N. de Man-Schipper, W. Man A Hing, A. Mariono,
The International Excellence Center for the Malay Literature, Melaka; Islamic
Studies, Aceh; International NGO Forum on Indonesian Development; Inframe;
Personen die in 2013 schenkingen deden aan Bijzondere Collecties
E. Martens, D. van der Meij, W. van der Molen, M. Moriyama, Mulya, M. Najib Azca,
Boarding School, Darussalam Gontor; Museum für Volkerkunde, Hamburg;
Institute for Research and Empowerment; Kelompok Pecinta Bacaan Anak;
K. Arens, E. Bakker, E. van den Berg, H.J. van den Berg, H.W.J.M. Boelaars, C.
S. Niessen, G. Oostindie, D. Peters, A. Ploeg, J. van der Ploeg, E. Poeze, H. Poeze, Y.
Bibliotheek, Wageningen UR; Missieprokuur Kapucijnen, Tilburg; Theefamilie
Kemitraan; Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman; Lembaga Penelitian
Brakel-Papenhuyzen, E. van Calck, P. Chabas-Roelofs, C.J.G. Donker van Heel, Fam.
Pribadi, M. Rippin, W. van Rooijen, A. van Rosmalen, J. van Rosmalen, P. Rutgers,
archief, Renkum; Van Vollenhoven Instituut, Leiden; Universitas Diponegoro,
Universitas Sanata Dharma; Library of Congress; Lembaga Penelitian, Pendidikan
Everts-Kuik, W.H. Frederick, H. Hinzler, Fam. Hogestijn-Vrijburg, N. van Horn, H.
P. Salakory, M. Schipper, H. Schulte Nordholt, J. Sijatauw, N. Smabers, F. Steijlen,
Semarang; Perpustakaan Nasional, Jakarta; NIAS, Kopenhagen.
dan Penerangan Ekonomi dan Sosial; Lembaga Penelitian dan Pengabdian
van der Kamp, Fam. Kan-Zuidgeest, R. Koolemans Beijnen, H. Kuneman, M. van
kepada Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Surakarta ; Study of Religion and
der Lee, A. Ploeg, A. Ravensberg, R. van Reijsen, J. de Roo, A. van Rosmalen, M. von
H. Steinhauer, M. Stol, R. Storm, D. Stuart Fox, R. Subijanto, Sudibyo, Y. Sugahara,
26
T. Sudarmadi, P. Sujarwo, H. Sutherland, F. Sysling, Y. Tai, M. Tanjung, G. Telkamp,
Instellingen die in 2013 publicaties hebben geschonken aan KITLV-Jakarta
Society, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; Majalah Hidayah;
Schimmelmann, F. Steijlen, H. Straver, H. Strootman, G. Telkamp, L. van Tongerloo,
G. Termorshuizen, J. Tondowidjojo, L. van Tongerloo, J. Tromp, W. Veenendaal, B.
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesian; Arsip Nasional Republik Indonesia; Balai
Masyarakat Linguistik Indonesia; Minangkabau Press; Museum Provinsi Kalimantan
B. Veldstra, A. Viaro, C. Walscheid van Dijk-van Pinxteren, J. Wawoeroentoe, M.
Veldstra, A. Venus, J. Verhoeven, A. Wahid, H. Warnk, K. Waterman, R. Wessing, R.
Arkeologi Banjarmasin; Balai Arkeologi Yogyakarta; Balai Bahasa Bali; Balai Bahasa
Selatan; National Library Australian Jakarta Office; National Library Board; Pusat
Wiekart-van Heek, J. Wiersinga, J. van Zelm Eldik-Kuneman.
Widiarti, M. Wiekart-van Heek, H. van der Woude, Yurnaldi, A. van Zonneveld.
Banda Aceh; Balai Bahasa Banjarmasin; Balai Bahasa Jawa Barat; Balai Bahasa
Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Pusat Penelitian Politik,
Yogyakarta; Balai Bahasa Provinsi Papua; Balai Belajar Bersama Banyumili; Balai
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Pawon Sastra; Perpustakaan Nasional
Instellingen die in 2013 schenkingen deden aan Bijzondere Collecties
Personen die in 2013 publicaties hebben geschonken aan KITLV-Jakarta
Lelang Horizon (Sidharta Auctioneer); Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh; Balai
Republik Indonesia; Perusahaan Umum Perusahaan Hutan Negara Indonesia;
Centrum Nusantara Indah, Amsterdam; Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers,
D. Adi, T. Alwi, A.F. Aniq, I.D. Ardjo, A. Asy’arie, M. Solihin Bahari, H.Ch. Bangun,
Pelestarian Nilai Budaya Tanjungpinang; Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta;
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Houten; Missieprokuur Kapucijnen Tilburg; Nationaal Archief, Den Haag; Zuid-
S. Brata, Christina A., S. Damais, R. Ferdiansyah, A. Hariyono, H. Hinzler, L. Izzah, C.
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh; Balai Pustaka Nol;
Indonesia; Pondok Tebawatu; Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas
Afrikaans Huis, Amsterdam.
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
27
Bijlage 3 Financieel overzicht
Bijlage 2 Overzicht Collecties
Bibliotheek
2013
2012
Catalogisering
Ingevoerde titels in GGC
Waarvan digitaal
Totaal titels collectie
Diensten
Bezoekers
Van wie nieuwe
Aanvragen
Uitleningen
Bezoekers website
Webpag. geraadpleegd
Bijzondere collecties
2013
2012
56**
12
73
18.483
2.904***
8
62
3
22
15.447
4.129
370
439
Catalogisering
25.429
5.506
34.417*
14.762*
539.083
508.148
8.837
461
22.349
21.546
9.241
472
21.805
21.560
394.269
3.377.962
400.971
2.965.445
Prenten/tekeningen
Westerse handschriften
Oosterse handschriften
Kaarten/atlassen
Foto’s in digitale catalogus
Audio-visueel materiaal
Bezoekers
Baten
Bijdrage OCW (via KNAW)
Projectinkomsten
Overige opbrengsten
Lasten
Personeel
Materieel
Afschrijvingen
Resultaat
Realisatie 2013
3.225.100
459.595
328.188
4.012.884
Budget 2013
3.225.100
523.733
148.420
3.897.253
Bedragen in €
Realisatie 2012
3.225.300
425.698
392.139
4.043.137
2.886.115
924.793
43.708
3.854.616
2.851.842
1.080.300
50.185
3.982.327
2.774.891
1.255.462
53.785
4.084.139
158.267
-85.074
-41.001
* Dit aantal is naar verhouding zeer hoog, omdat veel titels eenmalig na jarenlang lopende projecten
aan de catalogus zijn toegevoegd.
** Er zijn ten aanzien van de nieuwe handschriften en ook op bestaande in totaal 10 nieuwe
inventarissen gemaakt. Bestaande inventarissen zijn aangevuld, verbeterd en aangepast.
Inkomsten per categorie
Het aanzienlijke overschot op de begroting is toe te schrijven aan
5.000
ingeplande maar nog niet gerealiseerde digitaliseringsprojecten.
4.500
Euro * 1000
4.000
*** inclusief ruim 2.000 apart beschreven tracks van langspeelplaten.
3.500
3.000
2.500
2.000
Overige opbrengsten
1.500
Projectinkomsten
1.000
Bijdragen OCW (via KNAW)
500
0
28
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
2010
2011
2012
2013
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
29
Bijlage 4 Publicaties medewerkers en fellows
Aantal
Promotor (extern voorbereide promotie)
Co-promotor (extern voorbereide promotie)
Inaugurele rede
Wetenschappelijke publicaties: monografieën (gerefereerd)
Overige publicaties: boekredactie (gerefereerd)
Overige publicaties: tijdschriftredactie (gerefereerd)
Wetenschappelijke publicaties: artikelen in tijdschriften (gerefereerd)
Wetenschappelijke publicaties: hoofdstukken in boeken/boekdelen (gerefereerd)
Congresbijdragen (gerefereerd)
Overige publicaties: boekredactie (niet gerefereerd)
Wetenschappelijke publicaties: artikelen in tijdschriften (niet gerefereerd)*
Wetenschappelijke publicaties: hoofdstukken in boeken/boekdelen (niet gerefereerd)*
Vakpublicaties: artikelen in tijdschriften *
Vakpublicaties: recensies*
Vakpublicaties: rapporten
Populariserende publicaties: bijdrage in dag-/weekblad*
Keynote-lezingen*
Voordrachten/lezingen*
Organisatie congressen/symposia/workshops*
Bijdragen aan websites
Audiovisueel materiaal
2
1
1
1
4
1
19
38
2
1
9
11
4
19
1
3
4
68
12
5
1
Promotor (extern voorbereide promotie)
Boekredactie (gerefereerd)
Oostindie, Gert, Karwan Fatah-Black**, Suriname and the Atlantic world, 1650-1800,
Barendregt, Bart (met Els Bogaerts**), Recollecting resonance; Indonesian Dutch
Universiteit Leiden.
musical encounters. Leiden: Brill/KITLV, xii + 354 pp.
Schulte Nordholt, Henk (met Heather Sutherland), David Kloos*, Becoming better
Muslims; Religious authority and ethical improvement in Aceh, Indonesia, Vrije
Boomgaard, Peter, Empire and science in the making; Dutch colonial scholarship in
Universiteit Amsterdam.
comparative global perspective, 1760-1830. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 302 pp.
Co-promotor (extern voorbereide promotie)
Leach, Michael* (met M.J. Scambary, M. Clarke, S. Feeny & H. Wallace), Attitudes to
Molen, Willem van der, Zuriati, Azimat Minangkabau; Kritik teks dan edisi kritis,
national identity in Melanesia and Timor-Leste; A survey of future leaders in Papua New
Universitas Indonesia.
Guinea, Solomon Islands, Vanuatu and Timor-Leste. Oxford: Peter Lang, 232 pp.
Inaugurele rede
Schulte Nordholt, Henk (met B. Berendsen, Ton Dietz & Roel van der Veen), Asian
Klinken, Gerry van, ‘Murder in Maumere; Postcolonial citizenship’, inaugurele rede,
tigers, African lions; Comparing the development performance of Southeast Asia and
Universiteit van Amsterdam, 2 oktober.
Africa. Leiden: Brill, vii + 542 pp.
Wetenschappelijke publicaties: monografieën (gerefereerd)
Poeze, Harry, Tan Malaka, gerakan kiri, dan Revolusi Indonesia; Jilid IV September
*Visiting fellow/gastonderzoeker
1948-Desember 1949. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, x + 489 pp.
** Onderzoeker verbonden aan onderzoeksprogramma/project van het instituut
* Uitsluitend online beschikbaar via www.kitlv.nl
30
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
31
Tijdschriftredactie
Hoefte, Rosemarijn, ‘Vertrekken of blijven? Onrust in de Javaanse gemeenschap in
-‘Many clicks but little sticks; Social media activism in Indonesia’, Journal of
Hoofstukken in boeken/boekdelen (gerefereerd)
Bloembergen, Marieke (met Vincent Kuitenbrouwer), A new Dutch imperial history;
de laat-koloniale periode’, Oso 32-2: 68-90.
Contemporary Asia 43-4: 636-657.
Barendregt, Bart** (with Els Bogaerts), ‘Recollecting resonances; Listening to an
-‘The internet and everyday life in Indonesia; New moral panics?’, Bijdragen tot de
Indonesian-Dutch musical heritage’, in: B. Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting
Taal-, Land- en Volkenkunde 169-1: 133-147.
resonances: Indonesian Dutch musical encounters, pp. 1-30. Leiden: Brill/KITLV.
Peletz, Michael*, ‘Malaysia’s Syariah judiciary as global assemblage; Islamization,
Bergen, Leo van (met Cecile aan de Stegge), ‘De nieuwe Conventie van Genève
Connecting Dutch and overseas pasts, BMGN- Low Countries Historical Review 128-1,
special issue: A new Dutch imperial history.
Heryanto, Ariel*, ‘The intimacies of cultural and area studies’, International Journal of
Cultural Studies 16-3: 303–316.
Artikelen in tijdschriften (gerefereerd)
Bergen, Leo van, ‘Medical care as the carrot; The Red Cross in Indonesia during the
Klinken, Gerry van, ‘Brokerage and the making of middle Indonesia’, City & Society
corporatization, and other transformations in context’, Comparative Studies in
(1906) en verpleger Evert Meuleman uit Zwolle’, in: C. aan de Stegge & C. van
war of decolonization, 1945–1950’, Medicine, Conflict and Survival 29-3: 216-243.
25-1: 135-55.
Society and History 55-3: 603-633.
Tilburg (red.), Helpen en niet schaden; Uit de geschiedenis van verpleegkunde en
Bloembergen, Marieke (met Vincent Kuitenbrouwer), ‘A new Dutch imperial history;
Kloos, David*, ‘Two recent volumes on Islam and politics in Southeast Asia’,
Tan, Sooi Beng*, ‘Negotiating “His master’s voice”; Gramophone music and
Connecting Dutch and overseas pasts - foreword’, BMGN- Low Countries Historical
Bijdragen tot de Taal-, Land en Volkenkunde 169-4: 518-524.
cosmopolitan modernity in British Malaya in the 1930s and early 1940s’, Bijdragen
Bloembergen Marieke, (met Martijn Eickhoff ), ‘A moral obligation of the nation-
tot de Taal-, Land en Volkenkunde 169-4: 457-494.
state; Archaeology and regime change in Java and the Netherlands in the early
medische zorg, pp. 31-48. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
Review 128-1, special issue: A new Dutch imperial history, pp. 1-4.
-(met Martijn Eickhoff ), ‘A wind of change on Java’s ruined temples; Archaeological
Kwee, Hui Kian*, ‘Chinese economic dominance in Southeast Asia; A longue duree
activities, imperial circuits and heritage awareness in Java and the Netherlands’,
perspective?’, Comparative Studies in Society and History 55-1: 5-34.
colonial scholarship in comparative global perspective, 1760-1830, pp. 185-206.
Reading the “bidding books”’, American Anthropologist 115-2: 188–202.
Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Weintraub, Andrew*, ‘Making a difference; Music and multiculturalism in the United
Boomgaard, Peter, ‘For the common good; Dutch institutions and Western
States and Indonesia’, Umakgwa Munhwa (Music and culture), pp. 147-171.
scholarship on Indonesia around 1800’, in P. Boomgaard (ed.), Empire and science in
Lim, Merlyna, ‘Framing Bouazizi; White lies, hybrid network, and collective/
-‘The sound and spectacle of Dangdut Koplo; Genre and counter-genre in East
the making; Dutch colonial scholarship in comparative global perspective, 1760-1830,
connective action in the 2010-2011 Tunisian uprising’, Journalism; Theory,
Java, Indonesia’, Asian Music 44-2: 160-194.
pp. 135-164. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
BMGN- Low Countries Historical Review 128-1, special issue: A new Dutch imperial
history, pp. 81-104.
Latief, Hilman*, ‘Islamic charities and political patronage in contemporary
-(met Martijn Eickhoff ), ‘Exchange and the protection of Java’s antiquities; A
Indonesia’, Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies 51-2: 91-118.
transnational approach to the problem of heritage in colonial Java’, Journal of Asian
Studies 72-4: 1-24.
Djalins, Upik*, ‘Re-examining subject making in the Netherlands East Indies legal
ninteenth century’, in: P. Boomgaard (ed.), Empire and science in the making; Dutch
Tidey, Silvia**, ‘Corruption and adherence to rules in the construction sector;
Practice and Criticism 14-7: 921-941.
education; Pedagogy, curriculum, and colonial state formation’, Itinerario 37-2: 121-146.
32
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
33
-‘From the mundane to the sublime; Science, empire, and the enlightenment
Fuadi, Ahmad Helmy**, ‘Elites and exchange rate policy in Indonesia’, in: H. Schulte
-‘Why was there no Javanese Galileo?’, in: P. Boomgaard (ed.), Empire and science in
Notosudirdjo, Franki**, ‘Musical modernism in the twentieth century’, in: B.
(1760s – 1820s)’, in: P. Boomgaard (ed.), Empire and science in the making; Dutch
Nordholt, B. Berendsen, T. Dietz & R. van Veen (eds.), Asian tigers, African lions;
the making; Dutch colonial scholarship in comparative global perspective, 1760-1830,
Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting resonances: Indonesian Dutch musical
colonial scholarship in comparative global perspective, 1760-1830, pp. 1-37.
Comparing the development performance of Southeast Asia and Africa, pp. 151-174.
pp. 109-34. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
encounters, pp. 129-150. Leiden: Brill/KITLV.
Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Leiden: Brill.
Kwee, Hui Kian*, ‘ Chinese in Southeast Asia?’, in: N.G. Owen (ed.), Routledge
Ockhorst, Annika**, ‘Multicultural encounters on stage; The use of Javanese cultural
Handbook of Southeast Asian History, pp. 289-299. London: Routledge.
elements by the Surinamese Doe-Theatre Company’, in: B. Barendregt & E. Bogaerts
-‘Population growth and environmental change; A two-track model’, in: N. Owen
(ed.), The Routledge Handbook of Southeast Asian History, pp. 133-143. London:
Henley, David (met Jan Kees van Donge), ‘Diverging paths; Explanations and
Routledge.
implications’, in: H. Schulte Nordholt, B. Berendsen, T. Dietz & R. van Veen (eds.),
Brenner, Miriam**, ‘Drummers of the Sultan of Buton; The lasting influence of the
Asian tigers, African lions; Comparing the development performance of Southeast Asia
Lewis, Peter*, ‘Cross-regional comparisons in development; Questions, approaches
and Africa, pp. 27-50. Leiden: Brill.
and challenges’, in: H. Schulte Nordholt, B. Berendsen, T. Dietz & R. van Veen (eds.),
Dutch East India Company on local music traditions’, in: B. Barendregt & E. Bogaerts
(eds.), Recollecting resonances: Indonesian Dutch musical encounters, pp. 109-128.
Heryanto, Ariel*, ‘Popular culture for a new Southeast Asian studies’, in: S.W. Park
Leiden: Brill/KITLV.
& V. King (eds.), The historical construction of Southeast Asian Studies; Korea and
beyond, pp. 226-262. Singapore: ISEAS.
Cohen, Matthew** , ‘Indonesian performing arts in the Netherlands, 1913–1944’, in:
B. Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting resonances: Indonesian Dutch musical
Hoefte, Rosemarijn, ‘Social history of British Indian and Javanese workers in
encounters, pp. 231-258. Leiden: Brill/KITLV.
Suriname’ (partial reprint of a chapter, In place of slavery), in: N. Foot (ed.), The
Caribbean history reader, pp. 195-197. New York: Routledge.
Djajadiningrat, Madelon** (met Clara Brinkgreve**), ‘A musical friendship; The
34
correspondence between Mangkunegoro VII and the ethnomusicologist Jaap
Klinken, Gerry van, ‘Globalization and its discontents in Southeast Asia’, in: N.G.
Kunst, 1919 to 1940’, in: B. Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting resonances:
Owen (ed.), Routledge Handbook of Southeast Asian History, pp. 199-209. London:
Indonesian Dutch musical encounters, pp. 179-202. Leiden: Brill/KITLV.
Routledge.
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
(eds.), Recollecting resonances: Indonesian Dutch musical encounters, pp. 297-318.
Leiden: Brill/KITLV.
Asian tigers, African lions; Comparing the development performance of Southeast Asia
Oostindie, Gert, ‘Intellectual wastelands? Scholarship in and for the Dutch West
and Africa, pp. 51-84. Leiden: Brill.
Indies up to ca. 1800’, in P. Boomgaard (ed.), Empire and science in the making; Dutch
colonial scholarship in comparative global perspective, 1760-1830, pp. 253-280.
Mak van Dijk, Henk**, ‘Constant van de Wall, a European–Javanese Composer’, in: B.
Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting resonances: Indonesian Dutch musical
-‘Post-colonial sovereignty games in the margins of Europe; The Netherlands,
encounters, pp. 151-178. Leiden: Brill/KITLV.
the Antilles and Europe’, in: R. Adler-Niessen & U. Pram Gad (eds.), Postcolonial
sovereignty games, pp. 203-216. London: Routledge.
Mutsaers, Lutgard**, ‘‘Barat ketemu Timur’; Cross-cultural encounters and the
making of early Kroncong history’, in: B. Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting
Ouwehand, Liesbeth, ‘Photographic representations of the performing Indonesian’,
resonances: Indonesian Dutch musical encounters, pp. 151-178. Leiden: Brill/KITLV.
in: B. Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting resonances: Indonesian Dutch
musical encounters, pp. 31-60. Leiden: Brill/KITLV.
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
35
Peletz, Michael*, ‘A Syariah judiciary as a global assemblage; Islamization and
Performance, popular culture, and piety in Muslim Southeast Asia, pp. 13-44.
-‘Shifting to the core of the ethno-cultural position; Moluccan camps and wijken
Zanten, Wim van**, ‘Encounters in the context of inspiring Sundanese music and
beyond in a Southeast Asian context’, in: J. Boddy & M. Lambek (eds.), A companion
New York: Palgrave Macmillan.
revisited’ in: A. Heelsum & B. Garcés-Mascareñas (eds.), Migration and integration
problematic theories’, in: B. Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting resonances:
research; Filling in Penninx’s heuristic model, pp.152-168. Amsterdam: Amsterdam
Indonesian Dutch musical encounters, pp. 203-230. Leiden: Brill/KITLV.
to the anthropology of religion, pp. 489-506. New York: Wiley-Blackwell.
Schaffar, Wolfgang*, ‘Schwellenländer als neue Akteure globaler Normsetzung am
Congresbijdragen (gerefereerd)
Beispiel des Patentschutzes auf Medikamente’, in: A. Nölke, C. May & S. Claar (eds.),
national anthem in Indonesia and as part of the music culture of Siberut’, in: B.
Der Aufstieg der großen Schwellenländer in der Weltwirtschaft; Ein Handbuch, pp. 339-
Sumarsam**, ‘Past and present issues of Javanese–European musical hybridity;
Reinanda, Ridho (met F. Steijlen, M. Utama, M. de Rijke), ‘Entity network extraction
Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting resonances: Indonesian Dutch musical
355. Wiesbaden: Springer VS.
Gendhing mares and other hybrid genres’, in: B. Barendregt & E. Bogaerts (eds.),
based on association finding and relation extraction’, in: TPDL 2013; International
Recollecting resonances: Indonesian Dutch musical encounters, pp. 87-108. Leiden:
conference on theory and practice of digital libraries, 22-26 september. Malta:
Brill/KITLV.
Springer.
encounters, pp. 61-86. Leiden: Brill/KITLV.
Schmidt, Benjamin*, ‘The spaces of memory and their transmediations; On the lives
-(met D. Odijk, M. de Rijke), ‘Exploring entity associations over time’, in: SIGIR2013;
Pols, Hans*, ‘Health and medicine in Indonesia; Ideas and practices from East and
of exotic images and their material evocations’, in: J. Pollmann, E. Kuijpers, J. Müller
West’, in: F. Dhont, T. Wright Webster & R. A. Curaming (eds.), Between the mountain
& J. van der Steen (eds.), Memory before modernity; Practices of memory in early
Un, Kheang*, ‘Rhetoric and reality of rural road building; Two tales from Cambodia
and the sea; Positioning Indonesia, pp. 367-387. Yogyakarta: University of Gadjah
modern Europe, pp. 223-251. Leiden: Brill.
and Uganda’, in: H. Schulte Nordholt, B. Berendsen, T. Dietz & R. van Veen (eds.),
Mada Press.
Spoorman, Rein**, ‘Tradition and creative inspiration; Musical encounters of the
*Visiting fellow/gastonderzoeker
and Africa, pp. 453-474. Leiden: Brill.
** Onderzoeker verbonden aan onderzoeksprogramma/project van het instituut
Moluccan communities in the Netherlands’, in: B. Barendregt & E. Bogaerts (eds.),
Company and conflict resolution in the Jewish Community of Curaçao in the 18th
Recollecting resonances: Indonesian Dutch musical encounters, pp. 281-296. Leiden:
Un, Leang**, ‘(Re-)building educational systems as a contribution to growth
century’, in: J. Gerber (ed.), The Jewish diaspora in the Caribbean, pp. 85-105. Oxford:
Brill/KITLV.
and well-being; Comparing Uganda and Cambodia’, in: H. Schulte Nordholt, B.
Berendsen, T. Dietz & R. van Veen (eds.), Asian tigers, African lions; Comparing the
Steijlen, Fridus, ‘Kollektief Muziek Theater’s repositioning of Moluccan issues’, in: B.
Ross, Laurie Margot*, ‘Performing piety from the inside out; Fashioning gender and
Barendregt & E. Bogaerts (eds.), Recollecting resonances: Indonesian Dutch musical
public space in a mask “tradition” from Java’s Northwest coast’, in: T.P. Daniels (ed.),
encounters, pp. 281-296. Leiden: Brill/KITLV.
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
Workshop on time-aware information access, 1 augustus. Dublin: TAIA ‘13.
Asian tigers, African lions; Comparing the development performance of Southeast Asia
Roitman, Jessica Vance, ‘“A flock of wolves instead of sheep”; The Dutch West India
Littman Library of Jewish Civilization.
36
University Press.
Persoon, Gerard**, ‘“Queen Wilhelmina, mother of the Mentawaians”; The Dutch
development performance of Southeast Asia and Africa, pp. 475-498. Leiden: Brill.
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
37
Bijlage 5 Publicaties KITLV
Brill/KITLV
Kieven, Lydia, Following the cap-figure in Majapahit temple reliefs; A new look at
Wetering, Wilhelmina van & H.U.E. Thoden van Velzen, Een zwarte vrijstaat in
Newberry, Jan, Back door Java: Negara, rumah tangga, dan kampong di keluarga
Barendregt, Bart & Els Bogaerts (eds.), Recollecting resonances; Indonesian-Dutch
the religious function of East Javanese temples, fourteenth and fifteenth centuries,
Suriname (deel 2); De Okaanse samenleving in de negentiende en twintigste eeuw,
Jawa, xiv + 283 pp. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta.
musical encounters, xii + 354 pp. [Verhandelingen 288, Open Access]
xviii + 397 pp. [Verhandelingen 280] (http://www.kitlv.nl/book/show/1340).
xiii + 364 pp. [Caribbean Series 32] (http://www.kitlv.nl/book/show/1334).
Knight, G. Roger, Commodities and colonialism; The story of big sugar in Indonesia,
Worsley, Peter, S. Supomo, Thomas Hunter & Margaret Fletcher (edited, translated
penulisan sejarah Indonesia; Cet. ke-2, xiv + 446 pp. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia;
Colombijn, Freek (met Martine Barwegen), Under construction; The politics of urban
1880-1942, xii + 292 pp. [Verhandelingen 286] (http://www.kitlv.nl/book/
and annotated), Mpu Monaguna’s Sumanasāntaka; An old Javanese epic poem, its
KITLV-Jakarta; Denpasar: Pustaka Larasan.
space and housing during the decolonization of Indonesia, 1930-1960, xvi + 480 pp.
show/1333).
Indian source and Balinese illustrations, xviii + 714 pp. [Bibliotheca Indonesica 36]
Schulte Nordholt, Henk, Bambang Purwanto & Ratna Saptari (eds.), Perspektif
(http://www.kitlv.nl/book/show/1341).
[Verhandelingen 246, reprint hardback] (http://www.kitlv.nl/book/show/1345).
(http://www.kitlv.nl/book/show/1339).
Enthoven, Victor, Henk den Heijer & Han Jordaan, Geweld in de West; Een militaire
Dutch scholarship in the age of empire and beyond; KITLV - The Royal Netherlands
geschiedenis van de Nederlandse Atlantische wereld, 1600-1800, viii + 356 pp.
Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, 1851-2011, xii + 337 pp.
[Caribbean Series 33] (http://www.kitlv.nl/book/show/1343).
[Verhandelingen 289] (http://www.kitlv.nl/book/show/1344).
Jones, Tod, Culture, power, and authoritarianism in the Indonesian state; Cultural
McRae, Dave, A few poorly organized men; Interreligious violence in Poso, Indonesia,
policy across the twentieth century to the reform era, xvi + 312 pp. [Verhandelingen
x + 214 pp. [Verhandelingen 285] (http://www.kitlv.nl/book/show/1336).
287] (http://www.kitlv.nl/book/show/1335).
KITLV-Jakarta
Jakarta.
Daly, Patrick, R. Michael Feener & Anthony Reid (eds.), Aceh setelah tsunami dan
Suharno, Dyah Maria Wirawati, Pulau Seram; Pencitraan lingkungan alamnya dan
konflik, xvi + 306 pp. Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: KITLV-Jakarta.
perilaku pertanian orang Alune, xxv + 273 pp. Jakarta: KPG; EFEO; KITLV-Jakarta.
Dijk, Kees van, Hindia Belanda dan Perang Dunia I 1914-1918, xii + 723 pp. Jakarta:
Sunarti, Sastri, Kajian lintas media: Kelisanan dan keberaksaraan dalam surat kabar
Banana; KITLV-Jakarta.
terbitan awal di Minangkabau (1859-1940-an), xxi + 254 pp. Jakarta: KPG; EFEO;
Samely, U.B. & R.H. Barnes (with the assistance of A. Sio Amuntoda & M. Suda
KITLV-Jakarta; Fadli Zon Library. [Herdruk].
Jong, Edwin B.P. de, Making a living between crises and ceremonies in Tana Toraja; The
Apelabi), A dictionary of the Kedang language; Kedang-Indonesian-English,
Erman, Erwiza & Ratna Saptari (eds.), Dekolonisasi; Buruh kota dan pembentukan
practice of everyday life of a South Sulawesi highland community in Indonesia, xiv +
viii + 754 pp. (http://www.kitlv.nl/book/show/1338).
bangsa, xviii + 469 pp. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta;
Tol, Roger & Ton van Zeeland (eds): Mapping the history; KITLV: world-class collections
Amsterdam: NIOD.
and scholarship on Indonesia, 86 pp. Jakarta: Erasmus Huis.
332 pp. [Verhandelingen 284] (http://www.kitlv.nl/book/show/1337).
38
Soekatno, Revo Arka Giri, Kidung Tantri Kediri; Kajian filologis sebuah teks dalam
bahasa Jawa, ix + 334 pp. Jakarta: EFEO; Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-
Kuitenbrouwer, Maarten (translated by Lorri Granger and edited by Harry Poeze),
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
39
Links Ratih Prebatasari | Rechts Hami Christiania
Foto’s en illustraties, met dank aan David Kloos, Emiel Martens, Fridus Steijlen, Irene
Rolfes, Tom Hoogervorst, Yayah Siegers en KITLV archief.
Een uitgebreide versie van het jaarverslag 2013 met bijlagen Commissies, Personeel,
Externe commissies en redacties en een beknopte Engelstalige versie zijn te raadplegen
op de KITLV website: www.kitlv.nl.
40
K I T LV | J A A R V E R S L A G 2013
Bijlage 6
Commissies
Editorial Board Verhandelingen
Michael Laffan, Princeton University
Anna Tsing, University of California Santa Cruz
Adrian Vickers, Sydney University
Series Editor Verhandelingen
Rosemarijn Hoefte
Henk Schulte Nordholt
Editorial Board Caribbean Series
J. Michael Dash, New York University
Ada Ferrer, New York University
Richard Price, em. College of William & Mary
Kate Ramsey, University of Miami
Series Editor Caribbean Series
Rosemarijn Hoefte
Gert Oostindie
Wetenschapscommissie
Prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin (voorzitter)
Prof.dr. M. Baud
Dr. A.W. Bedner
Prof.dr. S. Legêne
Prof.dr. M. Rutten
Prof.dr. H.W. van Schendel
Bijlage 7
Externe commissies en redacties
Lidmaatschap van externe besturen, commissies en redacties
L. van Bergen
- Lid editorial board Medicine, Conflict and Survival
- Lid van de wetenschappelijke commissie toekenning van de tweejaarlijkse Wout KleinHaneveld-studentenscriptieprijs
- Secretaris Dagelijks Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie –
Gezondheidszorg- en Vredesvraagstukken
M. van den Berk
Voorzitter werkgroep Open Access en Digitale Duurzaamheid, KNAW
M. Bloembergen
Lid redactie BMGN/Low Countries Historical Review
Lid Scientific Committee of IIAS
E. Ebing
Lid Ondernemingsraad KNAW
R. Hoefte
Managing Editor New West Indian Guide
Series Editor ‘Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde‘
(Brill/KITLV)
Series Editor ‘Caribbean Series’ (Brill/KITLV)
Chair, Elsa Goveia Book Prize for excellence in Caribbean history
Docent Stichting Vorming Multicultureel Kader/Universiteit Tilburg
Lid Raad van Bestuur Platform Inter Dias
Commissielid ‘Sustainable Art Communities: Creativity and Policy in the Transnational
Caribbean’
G. Oostindie
Hoogleraar Caraïbische geschiedenis, Universiteit Leiden (deeltijd)
Lid UNESCO-Nederland Commissie Memory of the World
Lid Programmaraad Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed (OCW/BZ)
Lid NWO-programmacommissie Cariben
Lid stuurgroep Caribbean Netherlands Science Institute (CNSI)
Lid begeleidingscommissie militaire geschiedschrijving Suriname (NIMH)
Lid bestuur Prof. Slicher van Bath Fonds (CEDLA)
Editor, New West Indian Guide
Editor, Island Studies
Lid Advisory Board, Nationaal Archeologisch Antropologisch Museum, Curaçao
Lid Advisory Board, Latin American and Caribbean Ethnic Studies
J. Vance Roitman
Lecturer, History Institute University of Leiden
MA Coördinator for the History Insitute University, Europaeum MA Coördinator (Oxford,
Sorbonne, Leiden)
J. van Rosmalen
Penningmeester Vereniging Topografisch Historische Atlas (VTHA)
Voorzitter Gebruikersvereniging Pictura
H. Schulte Nordholt
Bijzonder hoogleraar Geschiedenis en Samenleving van Zuidoost Azië, Vrije Universiteit
Amsterdam
Chairman Board International Institute for Asian Studies (IIAS)
Secretary European Association of Southeast Asian Studies (EuroSEAS)
Series Editor ‘Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde’
(Brill/KITLV)
Editorial Board Southeast Asia Research
Editorial Board Antar Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Member Academic Advisory Board Research Project Dynamics of Religion in Southeast Asia
(DORISEA), Universität Göttingen
Editorial board Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities
F. Steijlen
Gastdocent Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie;
Katholieke Hogeschool Mechelen
Coördinator Samenwerkingsverband Mondelinge Geschiedenis Indonesië
Lid begeleidingscommissie tentoonstelling Museum Maluku in Nationaal Openlucht
Museum Arnhem
Lid begeleidingscommissie project ‘Aangespoeld’ Indisch wetenschappelijk Instituut
Secretaris Stichting Sumatra Films
R. Storm
Lid Metadata Workgroup Linking Data in the Studies of the Cultures of South and Southeast
Asia
Lid Overleg beheerders van bewaarcollecties kinderboeken en centsprenten
Lid Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken van de NVB
R. Tol
-
Secretaris Academy Professorship Indonesia (KNAW-AIPI)
Lid Board of Trustees The International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS)
Lid Indonesian Committee UNESCO-Memory of the World
Lid Advisory Board Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities
Lid redactie Pusat: Jurnal Kesastraan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Bestuurslid ‘Asosiasi Tradisi Lisan’
Redacteur ‘Manuscripta Indonesica’
I. Tromp
Redactielid van Indische Letteren, tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde
Boekredactie (niet gerefereerd)
Tromp, Inge (met Geert Onno Prins en Peter van Zonneveld), Van felle kritiek
tot feuilleton; De Indische pers en de literatuur. Hilversum: Verloren, 166 pp.
Wetenschappelijke publicaties: artikelen in tijdschriften (niet gerefereerd)
Leach, Michael*, ‘Timor-Leste in 2012; Beyond international statebuilding?’,
Asian Survey 53-1:156-161.
Loo, Vilan van de*, ‘Het eeuwig verzinnen van allerlei histories, waaraan
tegenwoordig toch niemand meer gelooft, Melati van Java (1853-1927) en de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde’, Nieuw Letterkundig Magazijn/311:7-11.
-‘Dochter van Indië; Melati van Java (1853-1927)’, Indische letteren; Tijdschrift
van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde 28-1:30-42.
Okker, Frank*, ‘Brief aan Léonie van Oudijck’, Arabesken 21-42:53-55.
-‘Het hotel van de witte hadji; Walraven over Couperus’, De Parelduiker 184:61-67.
Molen, Willem van der, ‘De Indische connectie in het werk van Adriana van
Overstraten’, Indische letteren; Tijdschrift van de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde 248-261.
Schaffar, Wolfgang* (met Ralph Guth), ‘Constitutionalism in Thailand; Key
questions of an on-going research’, Austrian Journal of South-East Asian
Studies 6-1:183-187.
Tol, Roger, ‘Un million d'abbréviations pour comprendre l'Indonésie’, Le
Banian 16:125-130.
Weintraub, Andrew*, ‘Indonesia’, Oxford Bibliographies Online.
http://www.oxfordbibliographies.com
Wetenschappelijke publicaties: hoofdstukken in boeken/boekdelen (niet
gerefereerd)
Bergen, Leo van, ‘Johan Hendrik Christiaan Basting; His ideas on war and
medicine’, in: R. Durand (ed.), Humanitaire & médecine; Les premiers pas de la
Croix-Rouge 1854-1870, pp. 55-62. Genève: Genève Humanitaire.
1
Loo, Vilan van de, ‘Dochter van Indië; Melati van Java (1853-1927)’, in: G.O.
Prins, I. Tromp & P. van Zonneveld (red.), Van felle kritiek tot feuilleton; De
Indische pers en de literatuur, pp. 61-74. Hilversum: Verloren.
-‘Nu valt de avond en de toekomst krimpt ineen ...; Indische romancière Melati
van Java’, in: O. Praamstra & P.van Zonneveld (red.), Ellendige levens;
Nederlandse schrijvers in de negentiende eeuw, pp. 249-258. Hilversum:
Verloren.
Okker, Frank*, ‘Gerret weet het beter; Rouffaer en de Indische pers’, in: G.O.
Prins, I. Tromp & P. van Zonneveld (red.), Van felle kritiek tot feuilleton; De
Indische pers en de literatuur, pp. 75-85. Hilversum: Verloren.
Oostindie, Gert, ‘Caribbean; Dutch migration, early 20th century to present’, in:
E. Ness (ed.), The encyclopedia of global human migration, London: Blackwell.
-‘De koning en de Cariben’, in: I. de Haan, P. den Hoed & H. te Velde (red.),
Een nieuwe staat; Het begin van het koninkrijk der Nederlanden, pp. 173-181.
Amsterdam: Bert Bakker.
-‘Sweet commodity, bitter memories’, in: A. Chaskielberg et al., The sweet and
sour story of sugar; Sugar in a globalized world, pp. v-vii. Groningen:
Noorderlicht.
-‘Voorbij de politieke bagasie; Het Nederlands van Suriname en de Antillen’, in
H. Brand et al. (eds.), De tienduizend dingen; Feestbundel voor Reinier
Salverda. pp. 219-300. Leeuwarden: Fryske Akademy/Afûk.
-‘Waterland; De inventaris van een suikerplantage in 1794’, in: E. van der Doe,
P. Moree & D.J. Tang (eds.), Buitgemaakt en teruggevonden; Nederlandse
brieven en scheepspapieren in een Engels archief, pp. 245-255. Zutphen:
Walburg Pers. [Sailing Letters Journal V.]
Tol, Roger, ‘Sambutan direktur KITLV-Jakarta’, in: S.B. Soerjosoejarso (ed.),
K.G.P.A.A. Mangkoenagoro VII & G.K.R. Timoer, p. x. Jakarta: Paguyuban
Hanebu Sauyun.
Berenschot, Ward (met T. Rinaldi), ‘Within and around the law; Paralegals and
legal empowerment in Indonesia’, in: S. Golup (ed.), Justice initiatives; Legal
empowerment, pp. 30-42. Londen: Open Society Justice Initiative.
Vakpublicaties: artikelen in tijdschriften
Horn, Nico van, ‘Particuliere archieven niet in de kou’, Archievenblad 117-6:2324.
Hoogervorst, Tom, ‘Travelling words and their lessons on the “Indianisation” of
Southeast Asia’, IIAS Newsletter 66:47.
2
Schulte Nordholt, Henk (met Jacqueline Vel, Gerry van Klinken, Suraya Afiff,
Deasy Simandjuntak, Marleen Dieleman & John McCarthy), ‘Jathropha; From
an iconic biofuel crop to a green-policy parasite’, IIAS Newsletter 66:15.
Steijlen, Fridus, ‘Emerging voices from Southeast Asia’, IIAS Newsletter 65:52.
Vakpublicaties: recensies
Anten, Jaap -Stephen Cobb, Preparing for blockade, 1885-1914; Naval
contigency for economic warfare (Londen, 2013), Tijdschrift voor
Zeegeschiedenis 32-2:104-106.
-Harry Dickinson, Wisdom and war; The Royal Naval College Greenwich 1873–
1998 (Londen, 2012), Itinerario 37-1:124-126.
-Shawn T. Grimes, Strategy and war planning in the British Navy, 1887–1918
(Woodbridge, 2012), Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 32-1:122-123.
Boomgaard, Peter -Andrew Goss, The Floracrats; State-sponsored science and
the failure of the enlightenment in Indonesia (Madison, 2011), International
Journal of Asian Studies 10-1:85-87.
-Lindy Williams & Michael Philip Guest (eds.), Demographic change in
Southeast Asia; Recent histories and future directions (Ithaca, 2012), Bijdragen
tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 169-1:173-176.
Hoefte, Rosemarijn -John Jansen van Galen, Afscheid van de koloniën; Het
Nederlands dekolonisatiebeleid 1942-2012 (Amsterdam, 2013), Oso 32-2:120121.
-Frank Woestenburg, Churandy Martina; Biografie (Utrecht, 2013), Oso 32-2:
26-27.
Klinken, Gerry van, ‘No, “The cct of killing” is not unethical’ (Abingdon,
2013), Critical Asian Studies 45- 4:176-8.
-Michael Leach & Damien Kingsbury (eds.), The politics of Timor-Leste:
Democratic consolidation after intervention (Ithaca, 2013), Asia Pacific 86-4:
956-958.
-‘Reviews; Flipping the national story of 1965’, review of conference
proceedings New Perspectives on the 1965 Violence in Indonesia (Canberra,
2013); -Douglas Kammen & Katharine McGregor (eds.), The contours of mass
violence in Indonesia, 1965-1968 (Singapore, 2012); -Mery Kolimon & Lilya
Wetangterah (eds.), Memori-memori terlarang; Perempuan korban & penyintas
tragedi '65 di Nusa Tenggara Timur (Kupang, 2012), Inside Indonesia 112.
-‘Forbidden memories of 1965’, -Douglas Kammen & Katharine McGregor
(eds.), The contours of mass violence in Indonesia, 1965-68 (Singapore, 2012); 3
Mery Kolimon & Lilya Wetangterah (eds.), Memori-memori terlarang;
Perempuan korban & penyintas tragedi '65 di Nusa Tenggara Timur (Kupang,
2012), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 169-1:129-132.
Oostindie, Gert -Mark Edelman Boren, Sugar, slavery, Christianity and the
making of race (Pompano Beach, 2013), European Review of Latin American
and Caribbean Studies 95; 150-151.
-John Jansen van Galen, Afscheid van de koloniën (Amsterdam, 2013),
Openbaar Bestuur , pp. 34-36.
-Linda A.J. Rupert, Creolization and contraband; Curaçao in the early modern
Atlantic world (Athens, 2012), Slavery & Abolition 34-3:524-525.
Poeze, Harry -Jennifer L. Foray, Visions of empire in the Nazi-occupied
Netherlands (New York, 2012), Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
169-2/3:384-385.
-‘Recent Dutch-language publications’, 7 titles, Bijdragen tot de Taal-, Land- en
Volkenkunde 169-2/3:421-429.
-‘Recent Dutch-language publications’, 8 titles, Bijdragen tot de Taal-, Land- en
Volkenkunde 169-4:573-580.
Schulte Nordholt, Henk -John Jansen van Galen, Afscheid van de koloniën; Het
Nederlandse dekolonisatiebeleid 1942- 2012 (Amsterdam, 2013); -Herman
Obdeijn & Paolo de Mas, Geschiedenis van Marokko (Amsterdam, 2012); Annet Mooij, Branie; Het leven van Mina Kruseman 1839-1922 (Amsterdam,
2013); -George Catlin, Over de Indianen van Noord-Amerika (Amsterdam,
2012); -Tim Hannigan, Raffles and the British invasion of Java (Singapore,
2012); -Adrian Vickers, Balinese art paintings and drawings of Bali 1800-2000
(Tokyo, 2012), Geschiedenis Magazine 48-4:58-59.
Weintraub, Andrew* -Maznah Mohamad & Syed Muhd Khairudin Aljunied
(eds.), Melayu; The politics, poetics and paradoxes of Malayness (Singapore,
2011, Journal of Southeast Asian Studies 44-3:526-529.
Vakpublicatie: rapporten
Afiff, Suraya* (met John Wilkenson, Miguel Carriquiry, Charles Jumbe &
Timothy Searchinger), Biofuels and food security; A report by the High Level
Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World
Food Security, 132 pp.
4
Populariserende publicaties: bijdrage in dag-/weekbladen
Bloembergen, Marieke (met Martijn Eickhoff & Henk Schulte Nordholt),
‘Koloniale nostalgie in Rijksmuseum’, NRC-Handelsblad, 15 & 16 juni.
Oostindie, Gert, ‘Tot elkaar veroordeeld’, Maarten! 4:77-84.
Wahid, Abdul, ‘The untold story of the Surabaya battle of 1945’, The Jakarta
Post, 12 november.
Keynote-lezingen
Barendregt, Bart (met Peter Keppy), P.), ‘Audiences, life styles and fan culture
in 20th century Southeast Asia’, keynote lecture, conference ‘Participatory pop’,
KITLV Jakarta, 10 januari.
Boomgaard, Peter, ‘The Indonesian economy and the triple bottom line’,
keynote lecture, workshop ‘Transforming the margins (centre-periphery
relations in post-Suharto Indonesia)’, University of Cologne, 31 januari–2
februari.
Oostindie, Gert, ‘Transitional justice and colonial memory wars’, keynote
lecture, conference ‘Making peace and justice; Histories, memories and images’,
Utrecht University, 22 maart.
-‘Unfulfilled ambitions; The Dutch, colonialism, slavery, remembrance’,
keynote lecture, conference ‘The colonial legacy of the Treaty of Utrecht’, 21
juni.
Voordrachten/lezingen
Barendregt, Bart, ‘Musical modernities’, Institutskolloquium Ethnologie
Univerität Heidelberg, 25 juni.
-(with Chris Hudson), ‘Islam’s got talent; TV, performativity and the Muslim
social imaginary’, paper, symposium ‘Consumption, lifestyle and Asian
modernities’, RMIT Melbourne, 4-6 november.
Bloembergen, Marieke, ‘Erfgoed in Indonesië’, Atlantische Onderwijsconferentie ‘De eeuw van Azië? De opkomst van China, India en Zuidoost-Azië
en de gevolgen voor het Westen’, Utrecht, 6 maart.
- (met Martijn Eickhoff), ‘Archaeology and heritage politics in colonial and
postcolonial Indonesia; Past and present heritage politics in Asia; Local
dimensions, global connections, future directions’, research workshop’,
Netherlands Institute for Advanced Studies, Wassenaar, 28 mei.
5
-(met Martijn Eickhoff), ‘Disasters, antique ruins and restorations in colonial
Java and Bali’, workshop ‘The cultural politics of catastrophes; Empire,
difference and disaster’, Universiteit Leiden, 4 juni.
-‘Indonesia in the greater Indian mindset; Sites, trajectories of knowledge, and
the making of moral geographies’, ICAS, Macau, 24 juni.
-‘Orientalist alliances and sites of inter-Asian knowledge exchange;
Introduction’, panel ‘Orientalist alliances; Sites of inter-Asian knowledge
exchange and the making of moral geographies’, ICAS, Macau,24 juni.
-(met Martijn Eickhoff), ‘Colonial archaeologists revisited; Indonesian
archaeology in the light of post-colonial theory’, seminar
‘Wissenschaftsgeschichte’, Goethe Universität, Frankfurt, 26 november.
Boomgaard, Peter, ‘Thirty millennia of environmental change; The
interdependence of landscapes, humans, and other animals’, lunchtime
colloquium, Rachel Carson Center, LMU, München, 11 april.
-‘Environmental globalization and the Columbian Exchange’, seminar ‘Global
history’, European University Institute, Department of History and Civilization,
Florence, 5 november.
-‘Knowledge creation and empire at the tail end of the Enlightenment, 17601830’, Imperial History Working Group, European University Institute,
Department of History and Civilization, Florence, 29 november.
Hicks, Jacky, ‘Bridging the digital divide in E‐humanities; Elite network shifts’,
Southeast Asia Update, Wageningen University, 21 juni.
Hoefte, Rosemarijn,‘The labourer isn’t lazy, he is sick’; Hookworm infections
as a silent disaster in late colonial Suriname’, workshop ‘The cultural politics of
catastrophe; (Post)colonial representation of Southeast Asian and Caribbean
disasters, 1800-2012’, Universiteit Leiden, 5 juni.
-‘Religious and political discord in the Javanese community in preindependence Suriname’, conference ‘Legacy of slavery and indentured labour;
Past, present and the future’, Paramaribo, 6-10 juni.
-(met Matthew Bishop & Peter Clegg), ‘Still lonely after all these years?
Contemporary development in the “Three Guyanas” ’, workshop ‘The three
Guyanas; Similarities and differences’, KITLV, Leiden, 22 augustus.
-‘A historiographical sketch of Javanese migration to Suriname, 1890-1939’,
workshop ‘Javanese diaspora’, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 4
november.
-‘Suriname; Migration dynamics, ethnic relations, and cultural policies’,
workshop ‘Sustainable art communities; Creativity and policy in the
transnational Caribbean’, Institute for International Visual Arts, Londen, 4
december.
6
Klinken, Gerry van, ‘Ethnic bossism explained; A century of Indonesian state
formation, 1900-2000’, 4th Oslo International conference ‘Democracy as idea
and practice’, University of Oslo, 10 januari.
-‘Murder in Maumere; Citizens and clients in a new state’, conference ‘New
perspectives on the 1965 violence in Indonesia’, Australian National University,
Canberra, 11 februari.
‘Murder in Maumere; Postcolonial citizenship’, EuroSEAS conference,
Lissabon, 5 juli.
Klinkers, Ellen, ‘Decolonizing Suriname; Unraveling the colonial army and
police’, conference ‘Policing empires; Social control, political transition, (post)
colonial legacies’, Royal Academy of Belgium for Sciences and the Arts,
Brussels, 13 december.
Kloos, David*, ‘Images of violence and piety in Aceh from the 17th until the
21st century’, seminar ‘Ticket to Leiden: New Indonesian histories and
postcolonial collections in the Netherlands’, Leiden, 12 juni.
-‘Living in a makeshift world? The visualization of migration and livelihood in
Bintan (Riau) and Pasar Baru (Jakarta)’, paper, conference ‘International
Indonesia Forum’, Sunan Kalijaga University, Yogyakarta, 13 december.
Molen, Willem van der, ‘Analisis retorika teks Jawa Kuno’, Universitas
Indonesia, Depok, 23 oktober.
-‘Surat Sita dan masalah interpolasi dalam Ramayana Jawa Kuno’, Universitas
Airlangga, Surabaya, 29 oktober en Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 4
november.
-‘Filologi Indonesia’, Universitas Indonesia, Depok, 13 november.
Oostindie, Gert, ‘Politics and the media in Curaçao’, Erasmus Universiteit,
Rotterdam, 18 maart.
-‘Gouden tijden, zwarte bladzijden’, Openbare Bibliotheek, Wassenaar, 21
maart.
-‘250 jaar Nederlandse slavenhandel en slavernij’, Koninklijk Instituut voor de
Tropen, Amsterdam, 19 april.
-‘Tweehonderd jaar Koninkrijk, honderdvijftig jaar emancipatie’, ABC-advies,
Den Haag, 23 mei.
-‘Ruptures and dissonance; Memories of colonialism and decolonization in the
Netherlands’, seminar ‘Potcolonial memories’, Universität Heidelberg, 28 mei.
-‘De monarchie en de koloniën’, Koninklijk Instituut voor de Tropen,
Amsterdam, 25 oktober; Acta Historica, Leiden, 26 oktober; Studium Generale
Universiteit Leiden, Leiden, 12 december.
-‘The politics of postcolonial memory-making in the Netherlands’, Universidad
Diego Portales, Santiago de Chile, 6 november.
7
-‘Remembering colonialism; Migration in the postcolonial Netherlands’,
Institute of Commonwealth Studies, Londen, 15 november.
-‘Een Koninkrijk zonder Curaçao?’, Curaçao, 22 november.
-‘Een Koninkrijk zonder de Antillen?’, Interexpo, Den Haag, 27 november.
Ouwehand, Liesbeth, ‘Disasters in the KITLV photo collection; Snapshots
versus commercial photos’, workshop ‘The cultural politics of catastrophe;
(Post)colonial representations of Southeast Asian and Caribbean disasters, 18002012’, Universiteit Leiden, 4-5 juni.
Reinanda, Ridho (met D. Odijk & M. de Rijke), ‘Exploring entity associations
over time’, workshop ‘Time-aware information access’, SIGIR 2013, Dublin, 1
augustus.
-(met F. Steijlen, M. Utama, M. de Rijke), ‘Entity network extraction based on
association finding and relation extraction’, international conference ‘Theory
and practice of digital libraries’, Malta, 22-26 september.
Roitman, Jessica, ‘Juggling jurisdictions; Amsterdam’s courts as a zone of
encounter in the early modern age’, conference ‘Places of encounter; Jews and
non-Jews in the Low Countries between 1500 and 1800’, Institute for Jewish
Studies, University of Antwerp, 14 maart.
-‘Creating confusion in the colonies; Jews, citizenship, and the Dutch and
English Atlantics’, conference ‘Jews, colonialism, and post-colonialism’, Isaac
and Jessie Kaplan Centre for Jewish Studies and Research, University of Cape
Town, 8-10 april.
-‘Jews and their intercultural connections to native communities in Western
Africa and the Caribbean; Amerindians and Jews in Dutch colonial Suriname’,
Latin American Jewish Studies Association’s XVI International Research
Conference, Schusterman Center for Jewish Studies, University of Texas at
Austin, 9-11 juni.
-‘Blurred boundaries; The civil and the ecclesiastical in early modern Dutch
Sephardic communities’, seminar ‘Global encounters’, Vrije Universiteit, 19
september.
Schaffar, Wolfram, ‘Communal violence, political reform and rule-of-law in
Myanmar’, Leiden Southeast Asia seminar, Leiden, 23 mei.
-‘From clients to citizens? “Judicialization of politics” in Thailand and “rule of
law” in Myanmar and what it tells us about citizenship in Southeast Asia’,
Southeast Asia update, Wageningen University, 21 juni.
-(with Petra Dannecker), ‘Area-specific concepts of development; Challenges
for transdisciplinary development studies and area studies’, panel ‘Shifting
perspectives; Theoretical approaches, area studies, and “the disciplines”’,
EuroSEAS conference, Lissabon, 2-5 juli.
8
-‘Social movements in Thailand between the quest for fundamental rights and
the rejection of juristocracy’, EuroSEAS conference, Lissabon, 3 juli.
-‘Political science and development studies’, seminar Institute of International
Relations, Yangon University, 6 september.
-‘Citizenship struggles in Thailand; Political vs. legal strategies’, Leiden
Southeast Asia Seminar, Leiden, 31 oktober.
Schulte Nordholt, Henk, ‘Indonesia en ASEAN; Decentralisatie en coöperatie’,
De Tafel van Azië, Sociëteit de Witte Hen Haag, 18 februari.
-‘Inleiding’, film screening The act of killing, Amnesty International, Leiden, 6
mei.
-‘Islam in Zuidoost-Azië’, Atlantische Commissie, Utrecht, 6 maart.
Steijlen, Fridus, ‘Aanpassen, de belofte van Nasi Idjo, inleiding opening
tentoonstelling “Aanpassen”!’, Openbare Bibliotheek Amsterdam, 9 februari.
-‘De brieven van de familie Kuik’, inleiding boekpresentatie ‘Indische brieven;
Een bestuursambtenaar in de Buitengewesten’, Boerhaave Museum, Leiden, 16
maart.
-‘Indisch en Moluks herdenken’, inleiding en discussie voor het Indisch
Herinneringscentrum, Museon, Den Haag, 21 juni.
-‘Mata Rumah Oranje dan Maluku’, inleiding en discussie in het kader van de
maand van de geschiedenis, Moluks Historisch Museum, Bronbeek, Arnhem, 15
oktober.
-‘De uitdagingen van het KITLV’, inleiding Mastermarkt
Maatschappijgeschiedenis, Erasmus Universiteit, Rotterdam, 17 oktober.
-(met Henk Schulte Nordholt & Jemma Middleton), ‘Recording the future and
the archives of the everyday’, workshop ‘Archives of the everyday’, Netherlands
Institute for Advanced Studies, Wassenaar, 2 november.
-‘Postkoloniale monumenten in Nederland, op Bronbeek en in Indonesië’,
inleiding voor Indisch Herinneringscentrum, Bronbeek, Arnhem, 13 november.
-‘Making history, everyday life and shifting morality in Southeast Asia’,
IDFA/KITLV/Leiden University/IIAS seminar, Amsterdam, 22 november.
-‘Moving images; What can we learn’, Leiden Global launch, Rijksmuseum
Volkenkunde, Leiden, 27 november.
-‘A window on Southeast Asia’, screening and discussion documentaries,
Leiden Global Launch, Rijksmuseum Volkenkunde, Leiden, 27 november.
Tol, Roger, ‘Pengkajian bahasa Bugis dan Renward Brandstetter’, presentatie
Musyawarah Buku, Salihara, Jakarta, 16 april.
-‘Prospek koleksi mikrofilm di era digitalisasi’, workshop ‘Pelestarian bahan
pustaka; Optimalisasi pendayagunaan koleksi mikrofilm dan foto di era
digitalisasi’, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 16 september.
9
-‘Kesuksesan La Galigo ke Memory of the World’, presentatie Kongres Bahasa
Indonesia X, Jakarta, 29 oktober.
Berenschot, Ward, ‘Dynamika akses terhadap keadilan; Dynamics of access to
justice’, University of Lampung, 16 september.
Weintraub, Andrew*, ‘Regional popular music in Indonesia as a spectacle of
excess’, International Council for Traditional Music, Shanghai, 11 juli.
Organisatie congressen/symposia/workshops
Barendregt, Bart (met Peter Keppy) , ‘Conveners participatory pop conference’,
KITLV Jakarta, 9-11 januari.
-(met Henk Schulte Nordholt & Peter Keppy), panel ‘Popular culture and
historiography in 20th century Southeast Asia’, EuroSEAS Lissabon, Portugal, 5
juli.
- (met Peter Keppy & Andrew Weintraub), international conference ‘Women,
gender, and sexuality in Asian popular music of the 20th century’, AMT,
Leiden, 4-6 september.
Berenschot, Ward (i.s.m. Hivos en Mensen met een Missie), ‘From research to
practice; Indonesia's democracy, clientelism and the defense of civic pluralism’,
roundtable, Den Haag, 16 januari.
Bloembergen, Marieke (met Martijn Eickhoff & Tod Jones), ‘Past and present
heritage politics in Asia; Local dimensions, global connections, future
directions, research workshop, Netherlands Institute for Advanced Studies,
Wassenaar, 28 mei.
-panel ‘Orientalist Alliances; Sites of inter-Asian knowledge exchange and the
making of moral geographies’, ICAS, Macao, 24 juni.
-(met Amandine Lauro, Emmanuel Blanchard & Margo de Koster), ‘Policing
empires; Social control, political transition and (post-)colonial legacies’,
international conference, Brussel, 12-13 december.
Hoefte, Rosemarijn (i.s.m. Open University-U.K., Tropenmuseum &
Universiteit Leiden), ‘Sustainable art communities; Creativity and policy in the
transnational Caribbean’, Tropenmuseum, Amsterdam, 5-6 februari; Institute for
International Visual Arts, Londen, 3-4 december.
-‘The three Guyanas; Similarities and differences’, KITLV Leiden, 22-23
augustus.
-(i.s.m. Universitas Gadjah Mada en Universiteit Leiden), ‘The Javanese
diaspora’, Yogyakarta, 4-5 november.
10
Roitman, Jessica (met Gert Oostindie), workshop ‘Beyond the Dutch Atlantic;
Connections, intersections, and possibilities’, Netherlands Institute for
Advanced Studies, 12 maart.
Steijlen, Fridus (met Bart Barendregt & Raoul Nino Zambrano), ‘Making
history, everyday life and shifting morality in Southeast Asia’,
IDFA/KITLV/Leiden University/IIAS seminar, 29 november.
Bijdrage website
Barendregt, Bart, ‘Glamour Ladies’, Leiden Anthropology Blog,
http://www.leidenanthropologyblog.nl/articles/glamour-ladies.
-‘When eco chic meets halal’, Leiden Anthropology Blog,
http://www.leidenanthropologyblog.nl/articles/when-eco-chic-meets-halal.
Klinkers, Ellen, ‘Religie’, http://www.slavernijenjij.nl/cultuur-in-slavernij/religie/
-‘Leven op de plantage’, http://www.slavernijenjij.nl/leven-in-slavernij/leven-op-de-plantage/
Oostindie, Gert, ‘Leven in slavernij’, http://www.slavernijenjij.nl/leven-in-slavernij/
Audiovisueel materiaal
Oostindie, Gert, ‘250 jaar Nederlandse slavernij’, in: G. Oostindie et al,
Nederland en de slavernij, CD 1/CD Box. Amsterdam: Historisch
Nieuwsblad/Veen Media.
Media
Voor alle optredens in de media en pers, zie webpagina:
http://www.kitlv.nl/home/news?subpage_id=423
11

Similar documents