Trio [g-moll]

Transcription

Trio [g-moll]
Elfrida Andrée
ElfridaAndréeomtalasalltid som pionjär,fastän hon inte alls var landets första
kvinnligatonsättare.Men hon var Sverigesförstakvinna att erövraorganistexamen,dessutomförstakvinna att få en organisttjänst– och att kunna ta
telegrastexamen. ElfridaAndréevar ocksåpionjärbland kvinnligatonsättare
genomatt ägna sigåt större formersåsomorkesterverkoch opera.
ElfridaAndréeföddes1841 i Visby.Familjenvar politiskt liberal,vilketgav
de båda döttrarna möjlighetertill studier och yrkeslivutanför den dåtida konventionen.Den något äldre systernFredrika(gift Stenhammar)bleven framgångsrikoperasångerska.1855yttade Elfrida Andréetill Stockholm,där hon
studeradeorgeloch sång.1857kunde hon med dispensavläggaorganistexamen vid Musikkonservatorietsom ännu inte tillät kvinnor att gå utbildningen.
Vid konservatorietstuderadehon något senarekompositionför
LudvigNorman.
Tackvareen lagändringkunde hon 1861erbjudastjänst som organist i
Finskakyrkan i Stockholm.Samma år påbörjadehon – på fadernsförslag– en
utbildning till telegrast och kunde efter en annan lagändringfå arbete inom
Telegrafverket1865.
1866 utnämndes Elfrida Andréetill domkyrkoorganisti Göteborg, landets
förstakvinnligainnehavareav en sådan tjänst och då bara möjligi det liberalt
prägladeGöteborg.Parallelltmed tjänstgöringeni kyrkan komponeradehon
och förkovradesigocksåsom tonsättare under era utlandsresor. Hennes
kapaciteträckte dessutomtill att driva en egen musikskolaoch att från 1897
leda så kalladefolkkonsertersom ordnadesav GöteborgsArbetareinstitut.Hon
avledi Göteborg1929.
ElfridaAndréesverksamhetsom tonsättare kan enligt hennes livsskildrare
EvaÖhrström delasin i tre perioder.Under sina år i Stockholmskrevhon stort
anlagdakammarmusikverksamt en uvertyr för orkester,självständigtutformade, men med tydlig inspirationfrån förebildersom Beethoven,Mendelsohn
och Schubert. I Göteborgutvidgadehon sitt registergenom att skrivasånger,
pianomusikmen ocksåera verkför orkester.Intressetför kammarmusik
behöllhon hela tiden, liksom huvuddrageni sin kompositionsstil.Från 1890
inträdde en förändringsom i förstahand innebar en stilistiskinkluderingav
både tyska och franska impulser.Hennes störstasatsningvar operan Frithiofs
saga(1895)med ett libretto av SelmaLagerlöf,komponeradmed närhet till
Wagnersmusikdramatiskatänkande.
© Gunnar Ternhag
Om utgåvan
LevandeMusikarvsemenderadeutgåvorär redaktionelltgenomseddaoch
korrigeradeutgåvorav tidigare tryck med kommentarerrörande rättelser
och ändringar införda i form av fotnoter. Justeringarav bågar,förtecken,
accenteroch artikulation som inte har medfört förändrad läsart har utförts
utan kommentar.
Förlaganär utgivenav MusikaliskaKonstföreningen,Stockholm.
På omslagetstår: ”Trio / för / Piano, Violinoch Violoncell/ Elfrida Andrée/
MusikaliskaKonstföreningen/ Stockholm”.
Tillkomstår:188384.
Elfrida Andrée
Elfrida Andréehas often been spokenof as a pioneer,although in realityshe
wasnot Sweden’srst femalecomposer.However,she wasthe rst woman in
Swedento earn a degreein organ performance– in addition to being the rst
woman to be employedas an organist and as a telegraphist.ElfridaAndréewas
also a pioneeramong Swedishwomencomposersfor writing worksfor large
ensembleformatssuch as orchestralworksand opera.
Elfrida Andréewasborn in Visby,Sweden,in 1841.Her familywaspoliticallyliberal,which meant that it waspossiblefor both daughtersto study
outsideof the conventionsof the times. Her somewhatoldersister,Fredrika
(Stenhammarby marriage)becamea successfulopera singer.ElfridaAndrée
movedto Stockholmin 1855,whereshe studied organ and voice.In 1857she
completed,as an extramuralstudent, a diplomain organ performanceat the
RoyalConservatoryof Music,sinceat the time womenwerenot permitted
to participatein the degreeprogramme.Later,she studied compositionwith
LudvigNorman at the conservatory.
Fortunately,after a change in the lawin 1861,she wasoered a positionas
organist at the Finnish Church in Stockholm.at same year,at her father’s
suggestion,she alsobegan studying to be a telegraphoperator.After another
change in the law,in 1865 she began workas a telegraphistat the state-run
telegraphservice.
In 1866, Elfrida Andréewaspromotedto church organistat the Gothenburg
Cathedral: the rst woman to acquiresuch a position,which wasonly possible
in the politicallyliberalcity of Gothenburg. In addition to her workat the
church, she composed,developingher technique through severaltrips abroad.
She continued to widenedher scope,operatingher own musicschooland from
1897,conducting popular concertsarranged by the Gothenburg Worker’sInstitute. She died in Gothenburg in 1929.
Accordingto her biographer,EvaÖhrström, ElfridaAndrée’scareeras a
composercan be dividedinto three periods.First, in Stockholm,she wrote
severalchamber musicworksin addition to an overturefor orchestra– independent in form, but modelledafter classicalcomposerssuch as Beethoven,
Mendelssohnand Schubert.en, in Gothenburg she broadenedher repertoire
by writing songs,piano piecesand severalorchestralworks.roughout this
time, she kept up her interest in chamber music,maintaining her compositional characteristictraits. e third period began in 1890, when inspiredby
French and German impulsesshe began to developher compositionalstyle.
Her grandest projectwasthe opera FritiofsSaga(1895)with a libretto by Swedish author SelmaLagerlöf,composedwith an anity to Wagner’smusicaldramatic ideals.
© GunnarTernhag
Trans.alia
unander
About the edition
LevandeMusikarv’s(SwedishMusicalHeritage’s)emendatededitionsare editorially revisedand correctedversionsof previouslyprinted material,with comments
on the correctionsand amendmentsinserted as footnotes.Adjustmentsto slurs,
accidentals,accentsand articulation marks that havenot aected the reading have
been made without comment.
Originallypublishedby MusikaliskaKonstföreningen,Stockholm.
Text on the front page:”Trio / för / Piano, Violinoch Violoncell/ Elfrida Andrée / MusikaliskaKonstföreningen/ Stockholm”.
Yearof composition:188384.

Similar documents