EAAHNIKH AHMOKPATIA YllOYPrEIO EESITEPIKS2N

Transcription

EAAHNIKH AHMOKPATIA YllOYPrEIO EESITEPIKS2N
EETIA
2007-2013
:MEN
—
npoypagto via on, wan*
EVPIC
EAAHNIKH AHMOKPATIA
YllOYPrEIO EESITEPIKS2N, ArlOKENTMEHI
& HAEKTPONIKHI AIAKYBEPNH1HE
EIAIKH ITAMMATEIA
na TH AIOIKHTIKH METAPPYOMIEH
EIAIKH YIIHPEZIA AIAXEIPIEHE
E.fl. «AIOIKHTIKH METAPPYOMIEH 2007-2013»
MONAAA
«Opyavcoung - YnocrrelK 119'
AOnva 6-6-2011
ApiOp. lipctyr 1931
Tax. Nvo- n:
Tax. KeoolKac
MEvaixpou & 0EocpiAono0Aou 18
117 43 AOnva
Ao-npiva Mio-o6An
rici)pyog ImaoanouAoc
2132018049, 2132018053
2132018011
nmpo(popiEc
TnA4wvo
Fax
Email
flpoc Ta ptAn TfS Enn- ponnc
IlapaKoAoOnang TOU E.fl.
—
<<A101KTFIKTj ME-rappapian 2007-2013»
amisouliCamou.gr, [email protected]
OEpa: lipaaKAno- n
OTTIV 4r1 IUVE6piaall
Trig Enrrponng rlapaKoAoanang
TOU
EnixElpnalaKoU
Flpoypapperroc oAlomm-iicn METappOOpian 2007-2013».
lac yvcopi(oupE eyn ri 4n auvEOpiaan TnS Enn- ponng
11ClaaKOA060FlaTic TOU
E.n. oAlown-riKn
METapp6Opian 2007-2013», Oa npaypa -ronoinOsi p-rnv AOnva Tn AEuTipa 20 Iouviou
2011.
KCIAOUVTCH Ta
pkAn -mg Enn-ponng IlapaKoAotAnanc va auppEraoxouv °mg EpyaolEc Tqc
Enn-ponnc.
'Qpa npoakAEuanc: 9:30 n.p. - 10:00 n.p.
Tonoc 61Ekaywync: EEmoOoxEio Caravel, aleouaa «0Aupnia»
(BacY. AAEVivopou 2 — AOnva, TnA. 2107207000)
H
apoCSKATIGF1 Kal TO UAlKo TOU
cpaKO‘ou Eivai avap -rnpva
OTO 61061KTUCIK6 Tana TOU
E.R.
«A1011011-10 ME-rapp6Opion 2007-2013», www.epdm.gr .
Ilap0K0A0OpE, GE
Kai
TOV
nEpin-rcoan KwAUpa -roc, va
avanAnpurn
TOU,
OpiGETE
ET/pi-1(1)(1)c
Kal
Gag KaOthc
nou Oa auppErtxci a-ric EpyacriEc Trig ZuvEopiapnc, 6.)c Triv TpiTq 14
Iouviou 2011, o-rn o/von MEvaiXpou & OaxpiAono6Aou 18,
ImaOonouAou,
TOV CIVTIKaTa0TaTT1
UTIolpri Kac
A. Microi)An n
K.
E.
pE nAEKTpoviK6 TaxubpopEio °Tic nAEKTpoviKc O/vaEic, amisoulamou.gr
ER5iKrj ipappaitia yea Try oAtoiKrTridi MErapp0Opicm», EibIKn YrinpEoia AiaxEipiang E.n.«AuKrITIKI) Mucippiiepon
2007-2013», Msvoixpou & OsapiXono6Aou 18, TK 11743 Aenva, TO: 2132018000 FAX : 2132018011
gskiadopoulos(amou.gr. Zuvnppva aac Oia[31136(oupE (a) DEK B 1049/30-5-2011 nEpi
ZuyKpoTnang Enn-ponrjc
([3) vi-uno opiapoO
rlOpOKOA0601Wric TOU
OVTIKOTOOTaTil TOU
E.11. 0Ai0ncynkr) ME-rapp6Opian 2007-2013»,
Empoaeonou
TOU
(popka aac
KG!
(y) HpEprjaia Ala -mkt-1
Triq 4nc luvEopiaang Trig Ennponng ElapaKoAo6Onanc.
Zvi ota6Ear) aac yia KaOE np6aBETri nAripcxpopia.
O n POEAPOE
THE ErlITP0r1H1 rIAPAKOAOYOH1H1
KAOHrHTHE ETEcDANOE IKPITZAAH1 —
EIAIK01 rPAMMATEA1
rm TH AIOIKHTIKH METAPPYOMIEH
Kolyonoincrn:
1.
2.
rpaq)Eio YnoupyoU K. I. POyKOUCTI1
rpay)Eio Yq)unoupyoU K. 0. ToKpn
EGGOTEplKe)
Elotkr) Ynnparia AlaxEipiang E.fl. qA101KIITIKel ME-rappi)Opian 2007- 2013»,
•
EpapEiollpoia-rapLfric
•
Movaosq Al, A2, B1, B2, r, A
EIbIKrj rpappaTEla yia Tn «AniKrITIKel M£TOPPOOPlari,>, EIbIKr YnripEoia AlaxEipiaric E.n. 0A101KIITIKei METapp6Opiari
2007-2013», MEvaixpou & 0EocpiAono6Aou 18, TK 11743 Aenva, TriA: 2132018000 FAX : 2132018011
IIINAKAE AllOAEKTS2N
MEAH EilITP011H1 11APAKOAOYOHIHI
E.n. «AIOIKHTIKH METAPPYOMIIH 2007-2013»
A. MEAH ME AIKAISIMA THOOY
1. EINKI) FpapparEia yia Tn A101K111- 10 ME-rappPOpion , IlpoE6poc En.fla.
2.
3.
4.
5.
6.
Ynot.pn KOU Kae. IT. 1-KpiTC1A11
MEVC11)(pOU Kai 0EoptAono6Aou 18 11743 NEoc Kocrpoc
EeviKn Apxrj ZuvroviapoO, IlpdioTapEvoc
Ynown KOU K.KouKouha
NiKric 5-7, 10180 AOnva
EiOwn Ynnparia ZuvroviopoU & IlapaKoAo6Onong ApaoEwv
EKT(EYZEKT),11polb-ropEvri
Ynoiprl Kac Z. Ilanoala
Kopan 4, 10564 Aenva
Apxn no-ronoirlanc, npolgrapEvoc
Y noy1n KOU A.IOU0OOV11
NOU6IOXOU NIKOOnpOU 11 & BouAnc, 10558 AOnva
Milo) YrinpEoia AlaxEiptong yia Tn AIOIKIITIK1"1 METC1pplAplOg r
IlpoioTopEvn E.Y.A. TOU E.fl. in A101KriTIKei METappOOpion.
Yrioipri KCIc AVCICTTC101C1c KapKoUAn —Kpapay-rOvn
MEvaixpou Kai 0EopAono6Aou 18 11743 Ntoc Koopoc
FEVIK1) rpappC1TEICI LipeCTICIc AlOiK11011c & HA£KTpovIKE)c 6.1CIKUPpV11011c,
r£viKn rpappa -rac
Ynown Kac E.MnEpyEAE
Bao. Zo(piac 15 ,10674 AOnva
7. rEvxn rpappaTta IooTn -rac TWV (1)6Acov, rEviKn FpapporEac
Yllol1111 KC1c M.ITp0TrlyaKr1
ApayaToaviou 8 , 10559 Aenva
E.E.T.A.A. A.E , A/vwv ZUppouAoc
Ynown : KOU PaAArl 1-KtKO
MuAtpou 73-77,10436 Aenva
9. FEviKn rpapparEia Trig Kuptpvnong ,rEviKoc rpappartac
8.
Y116111r1 KOU I.AUTpa
K-rnpio BouAnc,10021 AOnva
10. FEVIK(1 rpappC1TEICI TOU YllOUpyElOU Eaw-rEpiKthy, AnoKbrrpwong &
HAEKTpovikng AIaKu EpvnonS, FEVIKoc FpappaTtac
Y11611.111 KOU A.2TE(pavou
Z-raoiou 27, 10183 Aenva
11. rEviKn rpappaTEia FlAriOuopoU & Kolvwytiojc Zuvoxnc, r£v. rpappaTtac
Ynown KOU A. TaKri
Euayysho-rpiac 2, 10563 AOnva
12. EevIKo Ktvrpo AripOolac &oho -long & AuTooloiKnoric
rpappa-rac
Ynoyn KOU N.FECOpyClpelK11
IlEipaldoc 211 & Opakric 2,17778 TaPpoc
13. Eeviko Tunoypaq)Eio, EibiKoc rpappartac
Ynoyn KOU Kae. T. 1-Kpi-r0An
KanobloTpiou 34, 10432 Aenva
14. rEvikn rpapporEia AVelITTUric rEvIK6c rpappallac
YnOipri KOU I. ApupoOon
NiKric 5-7, 10180 Aenva
mid, 1-pa wn-I-sin yin Tn «Alow nTIKn METappaepiavp>, Bowl YnnpEoia AlaxEiplang Ell. «Alown -rwn METappOpian
2007-2013», MEvaixpou & C:)EapiAono6Aou 18, TK 11743 Aenva, TqA: 2132018000 FAX : 2132018011
15. rEviKrj rpappaTEia Epnopiou, ram* rpappaTEac
Ynaipn KOU 2T. Kopyrivot)
HA. Kaviyyoc„ 10181 AOrjva
16. [EVIKn [pappania AnpoolovopiKnq HoArriKnc, rEviKoc rpappaAaq
YnoyJn KOU HA. flEvTa0u
HavEnicrrnpiou 37, 10165 AOrjva
17. FEVIKel rpappaTEia YnoupyEiou OiKovopiK6V,I-EviKoc rpappaTEac
Ynown KOU HA. HAaoKoPiTri
NiKric 5-7, 10180 AOrjva
18. rEviKij rpappania TouploTiKrjc AvanTunc, rEviKoc rpappartac
Ynown [EviKoP rpappaTEa
AEcoq). Bao. Apo/dog 12, 10557 AOnva
19.1-EviKrj [pappaTEia 110AITIGUOU, FEVIKr) rpapparEac
YIlogin Kac ZT. MEN/156)vn
MnoupnouAivac 20-22, 10682 AOrjva
20. FEVIKI) rpappaTEia Ala Biou Ma°gong, ram* FpappaAac
Ynotpri KOU E. MnaKa
Axapvcbv 417 & KOKKIVaKri, 11143 Aenva
21. EibiKrj rpappaTEia Aionoinanc AisOvciw Hpoypappencov, EiO. rpappaThic
Ynown Kac M. Aoyo6E-rn
Bao. Zocplac 1, 10675 AOrjva
22. [Ey'Krj [pappania Koivcovimjc AccpaAlong, rEviKI) rpappaTEac
YnogJq Kac A. Aph-ra
ZTabiou 29, 10182 AOrjva
23. rEviKrj rpappania AlaxEipiong KOIVOTIK6V Kai aAAwv Hopcov, rEviKoc
rpapparftic
YnoyJn KOU 0. TatKOU
Hapaik 40, 10182 AOrjva
24. rEviKij rpappaTEia YnoupyEiou &KolarCNN, AlacpavElac & AvOpwnivwv
AiKaicopaTcov, 1-Evi'<Cc [pappaTEac
Ynogiq KOU A. E. n pot)
MEooyEicov 96, 11527 AOrjva
25. EiaiKr) rpappania ItirmaKoP IxEbiacpot5, Huck rpappaTEac
Ynoyn : KOU A.MapKonouAou
AEKKa 23-25, 10562 Melva
26. Midi YmpEcia Evocopeniocric Apxcbv Equal, Flpoio -rapEvri
Ynown : Kac Ou.01Kovopou
Koparj 4, 10564 Aenva
27. FEVIK1111-pappania YnoupyEiou YyEiac KGI Koivcovidic AAAnAEyyPnc„ rEviKOc
[pappaTtac
Ynoyn KOU N. FloAi4u
Apio-roTEAoug 17, 10187 AOrjva
28. Bondi YnnpEcia ITpaTnyiKo6 IxE6iaapoP Yuvrovicpo6 & Epappoync
HpoypappaTcov
(EYHZE11), flpdiaTapEvn EioiKrjc YnnpEciac
Ynown : Kac B.MoucTaKerou
Bao. lo(piac 15 ,10674 Aenva
29. EibiKrj YnripEcia Epappoync EnIXElpricriaKc6v HpoypappaTcov Trig rEvidIS
[pappaTEiac IcaTnTaq TWV (DPAcov, HpoIcTopEvn EINKrjc YnnpEciac
Ynoipri : Kac T.KGTOTOGKr1
Kopan 4,10564 Melva
30. KTI-1 A.E., HpoEOpoc
YnOtpn KOU Z.Flavayico-ronouAou
ENO rpapparEia via Tr) <<A101KM-10 METOppOplarp, NKr') YlltipECTiO Araxciptcync E.n. «AR:Am-Flo ME-rappOeplan
2007-2013», MEvaiXpou & empiAonoaAou 18, TK 11743 Aenva, TO: 2132018000 FAX : 2132018011
HAIounoAEcoc 2-4 & Kaaaionnc,17237 Yprirrac
31. MOD A.E , rEvircoc Afrrng
Ynown KOU A. AyoupiOn
A.PlavKoUp 78A,11524 Aenva
32. 'Evcoan Nopapxiambv AUTOI5101Kna£COV EAAaboc (E.N.A.E.), lipaEOpoc
Ynoyin KOU A.ApaKo
MEo-oyEicov 15,11526 Aenva
33. KEv-rpircrj 'Evcoo-n Anpcov K01 Koivo-rn-rcov (K.E.A.K.E), flpoEOpoc
Ynogin : KOU N.KaKAapavn
AKa6npiac 65 &I-Eva5iou, 10678 Melva
34. OKovopiraj & Kolvcovikr) Enrrponn (OKE), flpaEopoc
Ynotpn : KOU X.floAr4oyonouAou
ApPpoaiou cDpavr4rj 9,11743 N.Koo -poc.
35. ZUv6Eopoc EnixEipncrEcov & Biopnxavic;)v (ZEB), FlpoE6poc
Ynoyn KOU A.AaaKaAanoui\ou
EEvocpcb\rroc 5,10557 Aenva.
36. ZUv6Eapoc Biopnxavidw B.EAAaboc (ZBBE), flpaEopoc
Ynoipn : KOU N.IltvrOu
11A.Mapixor3ou 1,54625 0Eaaai\ovidi
37. KEvrpidi 'Evcoan EnipEAn -rnpicov (KEE), FlpoEopoc
Ynaipn : KOU F.Kaalpa -rn
AKabnpiac 7,10671 Aerjva
38. rEvixn Zuvopoanovoia Epya -rcOv EAAaboc ([ZEE), npoE6poc
Ynown : KOU IllavayonouAou
Fla -rnaicov 69,10434 Aerjva
39. Eevidi 2uvopoanovoia A-ropcov p£ Avannpia(EZApEA), flpoE6poc
Yr-login : KOU I.B00.50KaaTaVil
EA.BEv#Aou 236,16341 HAto6noAn
40. Avcirrarn Aloiknan Ev6crEcov Anpoakov YnaAArjAcov (A.A.E.A.Y.), Flpoo5poc
Ynot4in KOU ISlanacrnUpou
Atroca 23-25,10562 Aenva
41. Op a-nov.51a E0EAovriKc'ov fJn Kui3Epvn -rimbv Opyav6aEcov EA/MK,
npoE6poc
Ynown
KOU M.X0T(nooKn
MOGX0VriGIGOV
42, 11252 Aenva
B. MEAH XLIPIE AIKAMMA WHOOY
42.
43.
44.
45.
46.
FEVIK1) •pappa-rEia Bloprixaviac, FEviKog rpappaTkag,
Ynoyn KOU AA. (Do6pAa
MEaoyEicov 117-119, 10192 Aenva
Bow) rpapparEia Av-raycovio-nKoTn-rac, Hu* Fpappar&ic,
Y1101pn KOU Ep. FlarEpewn
MEaoyEicov 56, 11527 Par*
Eibidi Fpapparcia KoivanKeov flop(OV Kai Y11060p6V, EIbIKOS rpapparEac
Yrialpri KOU Euayy. &Pawl
A. Aenvciw 58, 10441 Aenva
Zeopa Eniempn-Rbv EAEyrcrcbv Anpoalac Aloknanc„ Bon.* rpappa -rEac,
Yriayn KOU Ap. Mnoupoapa
AEcocp. ZuyypoU 60, 11742 Aenva
Enrrponn AnpoolovopiKoO EAtyxou, flpoE6poc
Him) IpappJaTEia yia Tn qAmiknTiKn METappApian», Eiona) YnnpEoia AlaxEipiang E.n.«AloiKriTio METappAplan
2007-2013», MEvaixpou & OsocpiAonoOAou 18, TK 11743 Aenva, TnA: 2132018000 FAX : 2132018011
Ynown KOU B. KaTpiBbin
FlavEnio-rnpiou 57, 10564 Aenva
47. EINKr) YnnpEoia I -Tarr-n/10c, IXE6ICICYpOO KCII AkI0Aoynang AVOI1TUk1OK6V
Flpoypappernov (E.Y.Z.Z.A.A.I1), lipaiaTopEvoc
Ynoyn KOU
MnTponOAEwc 3,10180 Aenva
48. Eibikn YnnpEaia 0. H. Z., FlpdiaTopEvoc
Ynot.pn KOU A.Zuo-avian
Ayiac c13, 1AoOkng 2,10556 Aenva
49. Eibudi YnnpEoia 0EapiKng Ynoo-rngnc (EYOY), Flpdio-rapEvn
Ynown Kac M.TplavracpUAAou
NiKng 5-7,10180 Aenva
50. E.Y.A.Tou E.11. «441(piakn Z6yKAion», Flpdia-ropEvoc
Ynoyn Flpolb-rapvou
Aboca 23-25,10562 Aenva
51. Apxn lipoo-raaiac AE6opvcov FlpoawniKo6 XapaKTnpa, Flp6EOpoc
Ynoipn KOU Xp. rEpapn
Knpoiac 1-3, 11523 Aenva
52. AvciffaTo ZuppoOko Enthoync FlpoaconiKo6 (AZEI1), FlpoEOpoc
Y noyin KOU F. Bkn
FlouAiou 6, 11523 Aenva
53. Zuvnyopoc TOU110AITri, AVCIIIAtipCOTng ZUVely0p0c TOU110AITri
Y noyin Kac Inavo6
XaTnylavvn Mtkn 5, 11528 AOnva
54. Zuvnyopoc TOU KCITOVOACOTI), Zuvnyopoc TOU KOTOVCIAWTel
Ynoyn KOU Euayy. ZEpBa
A. AAEkavopac 144, 11471 Aenva
55. rEviKoc EniempnTng Anpoolac AlaiKnanc, rEviKoc Eniempung
KOU A. PCIKIVTIII
A. Kncpioiac 1-3 & A. AAEavopac, 11523 Aenva
56. AlKnyopiKoc ICJAAoyog Aenv6w, IlpoEOpoc
Ynot.pn KOU I. AbaponouAou
AKabnpiac 60, 10679 Aenva
57. EAAnvidi ETaipcia AloiKnonc Enixopnaftov A.E. (EEAE A.E.), FlpoE6poc
Yrlogin KOU K. AapnpivonouAou
AEmp. Icoviac 200 Kai IaKcopoTcov 61, 11144 Aenva
58. lOvi5Eapoc ETaipaciw ZuppoOkov MavaT(,pEv-r EiMboc (ZEIMA), flpoE6poc
A.Z.
KOU fl. KOUKOU
Boa. Zopiac 101, flAaTEia MaBiAn, 11521 Aenva
59. Ktv-rpo EupconalKo6 ZuvraypaTKo6 Amaiou, FlpoEOpoc
Yno(pn KOU E. Kovnabn
AKaonpiac 43, 10672 Aenva
60. Eu136)1-101Koc Opyavio-poc Anpoaiou AiKaiou, flpoEOpoc
Ynown KOU Z. CDAOyClITI1
64 xAp. AEoxp. Aenvcbv louviou, 19500 Aenva
61. rEvidi Zuvopoo-novOia EnayyEApanciw BIOTEXV(.;)V Epnopcov EAAaboc
(FIEBEE), FlpoEOpoc
Ynown KOU A. AonpaKonouAou
ApicrroTtAouc 46, 10483 AOnva
62. EeviKn ZuvopoonovOia EAAnyiKo6 Epnopiou (EZEE), FlpoE6poc
Ynoipn KOU B. Kop'ion
Er61Kr) rpappa -rEia yia
obdoiraTriKr) METappifflpian», &NKr) YoripEaia AiaxEiporic E.n. «AloiKum') ME-rappiJepori
2007-2013», MEvaixpou & 0Eo(piAonotiAou 18, TK 11743 Aerjva, TO: 2132018000 FAX : 2132018011
MnTponoi\Ewc 42, 10563 AOnva
63. FlavEAAnvia Zuvopounovaia EvthaEcov Aypo -rik6v ZuvE-raiplapciw MAZEFEZ),
npoE6poc
Ynenpri KOU
Kapapixa
Apkaaiac 26 & MEdoyEicov, 11526 AOnva
64. ZUvoarpoc EnixapeicrEcovilAnpoTopikk & Enikoivwviciw EAAdboc, rIpOEOpoc
A.Z.
Ynoim KOU A. Elandicodwou
Aayoupri-(r) 23, 17671 Aerjva
65. TExviko EnipcAn-rnpio EAAaboc, ripoE6poc A.E.
Ynown KOU X. Inip-r0-1
Nikric 4, 10248 AOnva
66. DG Regional Policy
Att.: Mr Argyrios Pisiotis
Unit 1/3, rue de la Loi 200, B-1049 Brussels Belgium
67. DG Employment
Att.: Mr Kostis Yakas
Unit C2, rue de Spa 3, B-1040 Brussels Belgium
68. Eupconciikn Tpanga EnEv66aEcov, EnikupaAng ypcpEiou AOnv6v
YnoLpn KOU 13). KOUT406KOU
Hp66ou ATIIKOU 1, 10674 Melva
ElOwn ipapparEia yla Tri «AioiKriTikr) ME -rappAporp, EIOwn YnnpEcria Aiaxeipiang E.n. oAloiKrinkr) ME-rapp68pori
2007-2013», Mcvaixpou & 0axplAono6Aou 18, TK 11743 Aerjva, TO: 2132018000 FAX : 2132018011

Similar documents