nr. 11 - 2004 - GVAV

Transcription

nr. 11 - 2004 - GVAV
R
V
G
ONZE VERENIGING
A
V
vierwekelijks clubblad van de Voetbalvereniging GVAV-Rapiditas
•
jaargang 78 - nummer 4
8 november 2004
Voor u gehoord en gezien
✔ Naar aanleiding van diverse
publicaties brachten wij een
bezoekje aan Nas & Mazzel aan het
Damsterdiep. Het is een allegaartje
van kleine winkelunits met veelal
Oosterse producten. Echt leuk om
er eens een keertje door te dwalen.
Een groot gedeelte van het
gebouw wordt in beslag genomen
door NotaBene, je weet wel de
zaak waar je allerlei 2e hands spullen kunt kopen voor een prikkie.
Wat schetst onze verbazing toen
we daar, temidden van een groot
aantal rekken vol met kleding, een
blauw-groen Beltona coach jack
aantroffen. Het zou toch niet …
Had iemand van onze trainers/leiders daar zo maar afstand van
gedaan? We kunnen het niet achterhalen, maar we keken er wel
even raar van op.
✔ We mochten (alweer) een aantal
museumstukken in ontvangst
nemen. Uit de nalatenschap van
Thijs van der Ploeg kregen we
groot aantal medailles, Henk Drewes leverde ons 2 zeer oude posters
en we kregen een identiteitskaart
Colofon
Redactie:
Petra Bos
Boelemaheerd 13
9736 HA Groningen
tel. 050 314 46 11
e-mail: [email protected]
Bezorging:
Lien Kanon
Kornalijnlaan 148
9743 JP Groningen
tel.: 050 526 43 06
(nog van de KNVB afdeling Groningen!) van een zeer jonge Harry
Weitering. Dat laatste had ook
gepast in de rubriek 'Uit de oude
doos'.
✔ We kregen - via onze site - een
verzoekje binnen om het jubileumboek (1951-1996) te zenden naar
een verzamelaar in Heerde. Gelukkig hebben we nog aan dit verzoek
kunnen voldoen. Mocht er nog
iemand in het bezit willen komen
van ook zo'n prachtig exemplaar,
dan is haast geboden; het gaat om
de laatste 5 boeken!
✔ De wissellijsten in ons clubhuis
zijn voorzien van twee nieuwe
foto's, namelijk Martin Drent en
Kurt Elshot. Ook kunt u een zeer
oud raambiljet bewonderen. Reden
temeer om eens een bezoekje aan
Kardinge te brengen.
✔ Hoe zag het Groningse land er
250 jaar geleden uit? Foto's uit die
tijd zijn er niet; de fotografie werd
pas 80 jaar later uitgevonden. Wel
waren er toen natuurlijk schilders
en tekenaars die, ook in de provincie Groningen, het landschap vastlegden. Hierom draait de tentoonstelling 'Ontdekking van het eigen
landschap' die tot en met 21
november te zien is in het Groninger Museum. Aanbevolen!
✔ Op ons complex is een zogenaamde zeecontainer geplaatst.
Het is de bedoeling dat er een
werkplaats voor de onderhoudsploeg in komt. Indien mogelijk zal
er ook materiaal in opgeborgen
worden. Het vergt nog wel wat tijd
om het geheel in goede staat te
krijgen, maar daar wordt reeds aan
gewerkt. De buitenkant (solide
ijzer) moet afgeschuurd en geschilderd worden en de binnenkant
moet voorzien worden van isolatiemateriaal en stellingen. Al met al
een hele klus. Zijn er nog liefhebbers om te helpen? Opgave bij: Be
Kanon, tel.050-5264306
✔ Tussen droom en werkelijkheid
staan wetten in de weg en praktische bezwaren …
✔ Wie door de nieuwe woonwijk
op ons oude complex (v.Starkenborgh) loopt, is het ongetwijfeld
reeds opgevallen: er staat een bord
met 'Klaas de Wit plantsoen'. De
actie van een aantal Stadjers heeft
succes gehad en binnenkort zal - na
een grondige opknapbeurt - het
plantsoen officieel geopend worden. Dat zal gepaard gaan met de
ingebruikname van een bankje
voor de weduwe van Klaas de Wit.
Tijdens de feestelijkheden zal Kees
v/d Hoef een gedicht voordragen
en komt kunstenaar Christof Beukema ongetwijfeld ook nog met
iets ludieks. Voor degenen, die denken waar gaat dit over: Klaas de
Wit was jarenlang een fantastische
en zeer geliefde jeugdtrainer bij
GVAV.
✔ Niet vergeten: maandag 15
november is de najaarsledenvergadering. Er zullen weer een aantal
speldjes van clubtrouw worden uitgereikt. Je komt toch ook?
Van de bestuurstafel
De gemeentelijke sportnota is uit en door de
gemeenteraad goedgekeurd. Achterstallig
onderhoud, grote exploitatietekorten
(sportcentrum Kardinge)en de bezetting van
de zwembaden zijn nu in kaart gebracht. Er
komen minder sportvelden beschikbaar,
minder zwemruimte, het schoolzwemmen
verdwijnt en het afstoten van gymlokalen.
De sportclubs moeten meewerken (huurverhogingen) om de patiënt weer gezond te
maken. Ook gaat de gemeente snijden in
eigen vlees. Er is weliswaar extra geld
beschikbaar gekomen, maar of dat voldoende is om de ambities van dit plan waar te
maken, is nog maar de vraag. Wij zullen
onze bijdrage leveren. De problematiek en
de richting van de oplossingen staan nu in
ieder geval op papier. De uitvoering zal nog
een niet te onderschatten klus zijn.
Bij onze club staat de najaarsvergadering
weer op de agenda. Dat betekent dat onze
penningmeesters Joop Top en Alex Huisinga
alweer weer een hele forse klus achter de
rug hebben met het opstellen van de jaarrekening. Ook het operationeel jaarverslag is
conceptgereed.
Het allochtonenproject heeft ook het eerste
seizoen achter de rug en heeft de resultaten
die overigens goed waren, gepresenteerd
aan de subsidiegevers,die een zeer tevreden
reactie gaven. Met hulp van ondermeer ons
8e team werden tientallen rijplaten aan-en
weggesleept om onze "nieuwe" twaalf
meter lange materialencontainer te plaatsen. De onderhoudsploeg onder leiding van
Be Kanon zal voor de inrichting zorgdragen.
De diefstal van ondermeer fietsen heeft ook
onze volle aandacht. Verder heeft het
bestuur de Federatie van Groninger Amateurverenigingen het voorstel gedaan om te
komen tot een sportparkverbod voor hen
die dit"verdienen". Scheidsrechterscoördinator Henk Gorter doet erg z'n best om alle
wedstrijden van fluitisten te voorzien. Hij
wil echter graag uitbreiding van ons korps.
Een cursus is zo gepiept en het is leuken
soms ook dankbaar en leerzaam werk. Geef
je daarom snel bij hem op!
MAATREGELEN VERPLAATSBARE DOELEN
Met veel inzet heeft de onderhoudsploeg
aan het begin van dit voetbalseizoen alle
doelen en doelnetten gerepareerd. Ze stonden er allemaal weer fris en ongeschonden
bij. Voorts heeft het bestuur twee nieuwe
doelen aangeschaft en dat kostte veel geld.
Dat duurde echter niet lang of ze werden
door Jan en ook alleman over het hele park
heen gesleept. Op de meest vreemde plaatsen kom je soms onze doeltjes tegen. Vraag
niet hoe ze dan er soms uitzien.
We hebben nu besloten om alle verplaatsbare doeltjes met een ketting vast te zetten.
Op het kunstgrasveld staan nu vier doeltjes
vast. De rest volgt binnenkort. Jammer dat
dit moet, maar ook hier geldt: wie niet
horen wil,moet voelen en wie de schoen
past….. De maatregelen:
1.de sleutels van de doeltjes zijn af te halen
bij de bar (tekenen voor ontvangst)
2.doelen (ook de grote) na gebruik weer
terugzetten op hun plaats en op slot
3.regelmatig controleren op gebreken en
herstellen (keepers?)
GVAV-BESTUUR NOG EENMAAL OP DE BRES VOOR TOMAS HILBERT
De jonge Tsjech Tomas Hilbert is onlangs voor maar liefst de achtste maal geopereerd.
Veel beter dan nu zal helaas het niet met hem worden. GVAV is al
eerder in actie gekomen om Tomas te ondersteunen. Het bestuur
heeft besloten nog eenmaal een laatste, maar groots aangepakte
actie voor hem te houden. De opbrengsten zullen in een stichting
worden ondergebracht. Met die gelden willen we hem voorlopig
een onderhoudsbijdrage geven en later zal een investering worden gedaan om zijn maatschappelijke positie een flinke duw in de
rug te geven,zodat hij over een paar jaar in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. In grote lijnen stellen wij ons voor een en
ander als volg te realiseren.
1. het vraagstuk Tomas weer onder de aandacht te brengen.
In het Dv/hN heeft onlangs een artikel over hem gestaan.
2. de mogelijkheid om bijdrage te deponeren in de melkbus in
onze sportkantine.
3. publicaties in regionale pers en een landelijk dagblad, met
behulp van een uitvoerig verslag over Tomas
4. medewerking van enkele BVO's om financiële acties uit te
voeren.
De start van onze aanloopactie is hoopgevend. Publicatie in het
Dv/hN leverde al ruim honderd euro's op, van ondermeer opnieuw
Simon Kort en Piet en Fien Goed en ook oud-Jc-voorzitter Auke
Schaafsma heeft een bijdrage gestort. De bodem van onze melkbus was snel gevuld. Zondagochtend 24-10-04 kwam De Vogels 4
op bezoek met in haar midden voorzitter Jan Boonstra. Er was bitter weinig voor nodig om 20 euro in de bus te krijgen van het
Vogelteam. Even later stapt Frans Thon (Technoservice Groningen)
de bestuurskamer binnen en verrast een blije voorzitter met een
toezegging van 250 euro! Op 29 oktober werd in Huize Maas
afscheid genomen van de zangeres van Tenspeed (sponsor GVAV).
Een petronde van Franz Thon, leverde nog eens 140,- euro op. Het
redactiepersoneel van OOG-radio bracht ook
2
Sportfederatie GVAV-Rapiditas
per 30 september 2004 opgeheven.
Op de onlangs gehouden Buitengewone
Ledenvergadering van de federatie
GVAV-Rapiditas is besloten de Sportfederatie GVAV-Rapiditas op te heffen.
Op die vergadering hebben de vier verenigingen een overeenkomst getekend
die waarborgd dat de onderlinge contacten blijven bestaan. Ook zal het gezamelijke archief blijven bestaan.
Verder zijn de verenigingen verplicht de
naam GVAV-Rapiditas te handhaven.
Tot slot: alle verwijzingen in de statuten
naar de federatie per 30 september 2004
zijn vervallen.
60,- in het laatje en besteedde in haar sportuitzending aandacht aan
de actie voor Tomas.
Het blijkt door mensen op de bus te wijzen, dat er snel geld binnenkomt. Denk nu niet dat de bus leeg blijft, want wij zullen hem regelmatig legen, anders wordt melk zuur.
Na slechts tien dagen actie is de stand nu al: 694,44 euro!
Op postgironummer 5630005 U.J. Molenhuis Groningen t.b.v "actie
Tomas Hilbert"is uw bijdrage hoe klein ook, meer dan welkom. Wij
zullen u regelmatig op de hoogte houden van de verdere stand van
zaken.
BLAAS EURO'S IN DE BUS VOOR ONZE TOMAS
3
Uit de oude doos
Terug in de eredivisie / 1960
Hulde aan de dappere elf, die GVAV
definitief terugbrachten in de eredivisie. Hulde ook aan trainer Bonsema en ons actieve voetbalbestuur,
voor wie de promotie een grote voldoening zal wezen. Dat schreef destijds redactielid C.F.W. Koekebacker
in ons cluborgaan. Over de wedstrijd
zullen we het hier niet hebben, maar
wel over datgene wat er na het laatste fluitsignaal geschiedde.
Waar kwamen de mensen op het
middenveld zo gauw vandaan?
Ontelbare spandoeken, paraplu's
enz. gingen de hoogte in en met hen
de spelers. Groot feest! Daarna zijn
spelers en bestuursleden in rijtuigen,
met Gruno's Postharmonie voorop,
door Groningens centrum getrokken.
Het einddoel was hotel Frigge en het
viel niet mee om in de grote benedenzaal te geraken.
stelde aan een elftal, dat gevormd
werd door elf flessen met inhoud op
hoog niveau. Jo Brokken bood
namens de jeugdcommissie een portret van het elftal (in karikatuur)
aan.
Een menigte GVAV-ers stond in de rij
voor de ingang en na lang wachten
werden we in groepen van 30 toegelaten. Met verbazing constateerden
we hoe groepen van 5 tot 7 mensen
zich tegelijk door de draaideuren
persten, waar men normaal alleen of
met z'n tweeën doorgaat. Het lukte
werkelijk, al vergde het allemaal
nogal wat tijd. Al met al was het
meer dan vol en de stemming was
opperbest.
Natuurlijk kon er ook gedanst worden en het was behoorlijk druk op de
dansvloer; het werd nog voller toen
de zangeres van het orkest voor het
forum trad. Men zag mannen ten
dans snellen, die anders met geen
stok van hun plaats kwamen. Opvallend was ook het trage tempo van de
dansers voor de bühne en er ontspon
zich een strijdvraag over echt of
onecht! De moed om zich zekerheid te
verschaffen ontbrak echter.
Er waren bloemen voor de spelers
namens Feyenoord (dhr. v.d.Kroeff)
en van de junioren van de afdeling
gymnastiek. Klaas Schipper ( destijds eigenaar van een sigarenzaak)
bood voetbalkousen aan, wetende
dat een 'sportman' niet rookt, dit in
tegenstelling tot de firma Hooghoudt, die het 1e elftal graag voor-
Nadat Piet Fransen de Saints had
laten marcheren en de Gebr. Praamstra hun acrobatische act hadden
vertoond, keerden we moe, maar voldaan huiswaarts.
FG
NIEUWS VAN DE LEDENADMINISTRATIE:
Mutaties tot en met 01-11-2004
Nieuw aangemeld:
0344
R. Boerema
4288
K. Karaca
4766
A da Rocha
4953
M. Kruisinga
4954
B.B. Ewolds
4955
D. Vujin
4956
L.C. Felida
4957
M.A. ten Hof
4958
B.H. ten Hof
4959
K.R. Wagenaar
4960
M. Inuossa
4961
C. dos Santos
4962
G. Brugmans
4963
F.W.S.G. Kunst
4964
E.L. Simmelink
4965
B. Smit
4966
E.H. Bakker
25-09-1986
02-07-1984
01-10-2004
04-03-1997
14-05-1996
07-11-1998
29-10-1989
17-02-1995
02-07-1997
22-09-1994
16-01-1988
31-10-1985
22-09-1998
24-12-1967
24-02-1983
09-09-1960
12-09-1965
Afgemeld als lid:
0094
P.B. van der Zee
3638
P. Vos
4088
B.S. Danho
4898
J.S. Groothuis
30-06-2005
30-06-2005
31-12-2004
31-12-2004
Adreswijzigingen:
0667
M.S. Bossinga
4743
I.S. Bah
4780
M.J. Bannink
4
Toppingaheerd 61, 9737 TV
Planetenlaan 589, 9742 HV
Kramerstraat 35, 9731 ML
DE TOEKOMST VAN GVAV:
PRAAT MEE op 15 november a.s. !
Op de agenda van de komende najaarsledenvergadering
op maandag 15 november 2004, aanvang 20.00 uur
in ons clubhuis, staat de toekomst van GVAV op de agenda.
Een geschikt moment voor onze leden om hierover met het
bestuur in discussie te gaan en uw mening te ventileren. In
ieder geval een goede reden om hierbij aanwezig te zijn en
te laten zien dat u een GVAV-hart hebt.
Nu de federatie van GVAV er niet meer is, worden ook voor
het eerst weer de speldjes voor clubtrouw uitgereikt,
waaronder leden die al 65 jaar (!) lid zijn van
GVAV-Rapiditas. Een tweede reden om door uw
aanwezigheid te laten dat zij worden gewaardeerd.
Wie doet mee en schenkt 50 euro of meer per jaar voor onze club
GVAV Rapiditas is altijd befaamd
geweest om zijn grote en goede jeugdafdeling. Dat willen we graag zo houden, maar dat wordt financieel steeds
lastiger. Goede trainers en spelersbegeleiding, zaalprogramma in de winterperiode, toernooien, goede kleding en
materiaal, hoog spelende selectieteams,
extra activiteiten voor de jeugdafdeling;
als we het goed willen doen, is er veel
geld gemoeid.
riode, de feestavond voor onze jeugdleden.
Van de club van 100 zijn nu zo’n 85 mensen
lid die samen zorgen voor ruim 4000 euro
extra. Verder hebben we dit jaar o.a. de
speeltuin aangeboden en de zaalhuur in de
winterstop betaald.
Sponsoren dragen al bij aan de jeugdafdeling en we hopen nog meer aan te
kunnen trekken.
Zoals zoveel clubs kent GVAV Rapiditas
daarnaast een club van 100: leden en
andere sympathisanten die de club per
jaar 50 euro of meer schenken. Alleen
door bijdragen van de club van 100 is
ons internationaal jeugdtoernooi mogelijk, ons zalenprogramma in de winterpe-
Nog vragen?
Bijdrage Club van 100
De bijdrage is minimaal 50 euro per jaar.
Bel de secretaris van de Club van 100,
Ronald Senechal, tel. 5413246. Leden van
de club van 100 ontvangen overigens enkele keren per jaar een infobulletin; ieder jaar
organiseert de club een leuke activiteit, en
de namen van de leden staan vermeld op
een bord in het clubhuis.
Ja, ik steun GVAV-Rapiditas en word lid van de
Club van Honderd.
Donatie minimaal 50 euro per jaar.
Naam
Geb.datum
Straat
Postcode
Woonplaats
Tel.nr.
Na ontvangst van deze strook ontvangt u zsm de clubcard en de accept-giro.
Strook graag sturen naar: Ronald Senechal, Maaskantlaan 24 9731 LV Groningen
✁
Onze zestig helden waren samen goed voor
de verkoop van 1134 loten, hulde voor deze
verkopers!!
De strijd is gestreden en de winnaars zijn
bekend, hierop komen we later terug.
De verliezers zijn ook bekend, een vereniging met bijna 1000 leden waarvan slechts
60 leden hun beste hebben gedaan om loten
voor de club te verkopen, slechts zes procent
van onze leden heeft de moeite genomen
om iets voor zijn of haar club te doen.
De overige ruim 900 leden krijgen deze
week hun loten, conform beslissing van de
Ledenvergadering, thuisgestuurd, ze krijgen
nog een kans hun GVAV hart te laten zien
door ze te verkopen of te behouden, we
hebben met elkaar een flinke kans laten liggen om de clubkas nog meer te spekken als
we nu doen.
Er was wat te verdienen, en hier komen de
winnaars:
Kevin Paapst van F2, Sharona Gaasendam en
Bjorn de Best mogen op kosten van de club
met ieder drie vrienden of vriendinnen naar
Mac Donalds op kosten van GVAV, we zullen
jullie daarover nog nader informeren.
Het beste team kan nog niet bekend
gemaakt worden omdat een aantal verkopers het elftal niet hebben ingevuld waarin
ze spelen, we zoeken dat nog nader uit en
zullen dat in het volgende clubblad vermelden.
Bedankt voor de inzet van jullie allen en
laten we proberen om het volgend jaar nog
meer actieve verkopers bereid te vinden om
voor GVAV op pad te gaan, namens het
bestuur, Joop Top
5
*Max 2 inschrijvingen
per lidmaatschapskaart
Turfsingel 54 9712 KK Groningen
050 - 318 75 36
www.constructionfitnessclub.nl
6
GVAV - RAPIDITAS
TRIATLON
VOETBAL
GYMNASTIEK
TRIMMEN
De vier sportverenigingen van GVAV-Rapiditas willen het jaar 2004
traditiegetrouw in gezamenlijkheid afsluiten.
Daarom wordt op vrijdag 10 december 2004, aanvang 20.00 uur, de
JAARLIJKSE SJOEL- EN KAARTAVOND GEHOUDEN
in de sportkantine van onze voetbalvereniging op het sportpark Kardinge. De zaal is open vanaf 19.15 uur.
Wij zijn dit jaar tegemoet gekomen aan de wens van velen om deze avond weer op een
vrijdagavond te houden. De organisatie is in handen van Tiny Frankes en Lien Kanon.
Ondanks het feit dat de federatie niet meer bestaat, willen we deze traditie toch in ere houden en daarom
rekenen we op een grote opkomst. Tijdens het kaarten en sjoelen mag er niet worden gerookt (in de pauzes
alleen bij de bar of op het balkon). Wij nodigen met nadruk alle voetballers, gymnasten, triatlonners, trimmers,
Vrienden en Vriendinnen, alsmede hun huisgenoten, uit om te laten zien dat ze de onderlinge band tussen de
GVAV-verenigingen in stand wil houden. Deze avonden kenmerkten zich in het verleden vooral door gezelligheid, saamhorigheid, veel sfeer en een uiterst sportieve strijd. En dat wil je voor 5, - inleg toch zeker niet missen! Het voetbalbestuur sponsort bovendien nog eens 2,50 per deelnemer.
De organisatie wil graag weten hoeveel mensen er verwacht worden (aantal tafels en prijzenpot) en daarom is
een telefoontje naar Lien Kanon ( 050 5264306- inspreken kan ook) of Tiny Frankes (050 3183152 / 0640509885)
voldoende om u op te geven.
Opgave voor 1 december a.s.! U hebt dan gegarandeerd een mooie avond en
wie weet gaat u met een mooie of lekkere prijs of zelfs de cup naar huis.
Namens de 4 GVAV-verenigingen
Ulfert Molenhuis.
IN MEMORIAM IVO TOPIC
Ivo Topic uit Tsjechië is een naam die niet iedereen kent,
maar een aantal GVAV-ers hebben heb in de loop der
jaren juist heel goed leren kennen. In mei van dit jaar
ging ik op bezoek bij Tomas Hilbert in Zlin. Ivo zou vanuit Lipno meegaan om als tolk te fungeren. In Lipno
belde hij me op met de boodschap dat hij aan zijn galblaas was geopereerd in zijn woonplaats Pilsen en dat
hij niet mee kon. Hij had de reis wel uitstekend voorbereid. Organiseren was hem op het lijf geschreven. Hij
stuurde zijn vader mee. Toen al was duidelijk dat er iets
met zijn lever aan de hand was. Na een slopende ziekte
is hij onlangs overleden. Veel te vroeg voor deze veertiger. Ivo heeft ooit in Groningen gewoond en gewerkt.
Hij had veel contacten in de voetbalwereld. De familie
Weitering heeft veel voor de familie Topic betekent. Een
van Ivo dochters was zelfs hun petekind. Ook onze penningmeester Joop Top kende Ivo goed. Ivo was enig kind
en ook zijn vader was een sportliefhebber in hart en nieren. Ivo was bovendien een bekwaam scheidsrechter.
Zijn vader is ook ernstig ziek. Reden waarom de begrafenis is uitgesteld. Ivo begeleidde in juni 2003 een
Tsjechisch team van Victoria Otrokovice dat deelnam aan
ons Int. Jeugdtoernooi. Toen de Tsjech Tomas Hilbert ernstig geblesseerd moest achterblijven, bleef Ivo ook en
logeerde bij de voorzitter. In het voorjaar van 2004 is hij
nog bij ons op bezoek geweest. Ik had met hem veel emailverkeer.
Vanuit Nederland wensen wij zijn beide dochters en
vader Topic heel veel sterkte toe om dit grote verlies te
dragen en te verwerken. Bovendien wensen wij de heer
Topic van harte toe dat hij beter mag worden. Wij zijn in
Ivo een goede en dierbare sportvriend verloren.
Dat hij moge rusten in vrede.
Ulfert Molenhuis,
bestuursvoorzitter.
7
Van de scheidsrechterscoördinator.
Henk Gorter, tel 050-573 08 89,
of 06-23 712 644
Helaas moet ik jullie mededelen dat er zich
tot op heden bij mij nog geen mensen hebben aangemeld voor Scheidsrechterscursussen. Dat het ook anders kan getuige de volgende artikelen in de KNVB nieuwsbrieven.
"De C2 van RKVV BSV gaan vanaf 28 oktober
door het leven als gediplomeerd jeugdscheidsrechter",
en " sc.Enschede hoopt maandag 18 oktober
in één klap 57 gediplomeerde pupillenscheidsrechters af te leveren. De vijf jongste
cursisten zijn dertien jaar!"
"De voetbalvereniging Merefeldia leverde
dit jaar 49 pupillenscheidsrechters.
Alle C-junioren (12-14 jaar) van deze club
volgden de cursus en werden na het behalen
van het Diploma ingezet als pupillenscheidsrechter bij wedstrijden van hun club."
"Vooruit GVAV-ers, gij allen groot en klein"
wie is de eerste? Welk elftal meldt zich het
eerst aan? Welke elftalleider geeft zijn team
op?
Het komt nog wel eens voor dat begeleiders
van in de categorie A uitkomende jeugdteams melden dat in hun competitiewedstrijd 5 wisselspelers ingezet mogen worden
en zeggen dit kunnen ze schriftelijk bewij-
zen. Dit is niet waar. Het is namelijk een
regel die in het bekercompetitiereglement
gebruikt wordt. In bekerwedstrijden mogen
inderdaad 5 wisselspelers ingezet worden.
Echter pas bij de D-pupillen mogen ze ook
doorlopend wisselen. En vanaf de C-junioren
mag ook de straftijdregeling worden toegepast. U kunt zich voorstellen dat in de praktijk A-categorie teams loten tegen B-categorie teams en er dan sprake zou zijn van
verschillende verruimende maatregelen.
Met deze maatregel is dat dus voorkomen.
Dus voor de competitiewedstrijden mogen
de voor de B-categorie verruimende maatregelen NIET voor de A-categorie worden toegepast.
Ik wens u allen weer veel spelplezier.
Verslag 29 oktober
Beste kaart-en sjoelvrienden,
Toch weer veel afwezigen. Jammer, het is
immers hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Toch hadden we wel veel vreugd. Er werd
zeer relaxed gespeeld. Vier tafels bijna vol.
Koos,Willy en Sander hebben om de beurt
hun klaverjaskennis laten zien. Bedankt
hiervoor.
De hoogste punten werden gehaald door
resp. Sjammo,Gerke en Anna met 5431,
5311 en 5035 punten. Waar is het klaverjasboekje van de Toppys ?
De sjoelsters waren met zijn vieren.
Hilda was de beste met 674 punten.
Met het oog op de laatste kaart- en sjoelavond in december is het voor de organisatie plezierig te weten wie er wel of niet
aanwezig kunnen zijn.
De eerstvolgende kaart- en sjoelavond is
op 26 november. Er moet dan ook voor de
maand december worden betaald. De laatste avond is op 17 december met warm en
koud buffet.
Groetjes
Anna Dobma
Tel: 5774697
INTEGRATIEPROJECT ALLOCHTONEN GVAV IN BEELD
Het IPAG-project van GVAV dat in april vorig jaar van start is gegaan
verloopt uitstekend tot nu toe. Gedurende een periode van drie jaar
worden in totaal 75 allochtonen die geen inkomen hebben binnen
GVAV geïntegreerd. Het aantal deelnemers is nu al vijf en veertig.
Het project wordt gesubsidieerd door de NAM, VSB-fonds Groningen/Drenthe, de gemeente Groningen en de provincie Groningen.
De projectgroep bestaat uit Hans Kelderhuis, projectleider, Ulfert
Molenhuis, bestuursvoorzitter, Wim Klein, voorzitter jeugdsectie,
Sam Rose, trainer/coach en sinds kort ook secretaris Ronald Senechal,
die de plaats van Jurrie Trip heeft ingenomen.Voorts zijn nog een
andere aantal mensen beschikbaar. GVAV heeft een stichting
gevormd die wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur van de
club.
Er zijn weinig afvallers en de deelnemers doen het goed. Een van de
voetballers deed het zo goed dat hij nu bij de BVO Sc Heerenveen
voetbalt. Een ander speelt nu bij de Fc Zwolle. Diverse deelnemers
participeren in een van onze selectie-elftallen. Een team bestaande
uit Afghaanse jongeren hebben deelgenomen aan een wereldkampioenschap in Amsterdam. Anderen hebben een CD gemaakt. Binnenkort beginnen we met huiswerkbegeleiding. Ook komt er binnenkort een uitgebreid integratieprogramma. Olivier Rensing gaat
met de jongens schaatsen. De bekende schaatser Jan Uitham gaat ze
vooraf iets vertellen over de Elfstedentocht. Problemen zijn er
natuurlijk ook. Er dreigen deelnemers het land uitgezet te worden
en hun huisvesting wordt steeds nijpender. We gaan een netwerk
opzetten om ze ook hierbij behulpzaam te kunnen zijn. Kortom het
bruist van de activiteiten en we zullen u regelmatig op de hoogte
houden van alle ontwikkelingen. Binnenkort kan men via onze site
(www.gvav.nl) alle nieuws over dit succesvolle project lezen. Dit project is uniek in Nederland en blijkt een uitstekend middel te zijn om
te integreren. We zijn nu in een fase beland dat we de resultaten
gaan uitvlekken over Nederland in de hoop en de verwachting dat
ook andere sportverenigingen het stokje op een wat kleinere schaal
(nagenoeg kostenneutraal) kunnen gaan overnemen.
Namens de projectgroep, Ulfert Molenhuis
8
OPROEP AAN ALLE DEELNEMERS EN BEGELEIDERS
IPAG-PROJECT
Op vrijdag 19 november a.s. om 18.00 uur worden alle deelnemers en
begeleiders van ons allochtonenproject uitgenodigd in onze sportkantine. Globaal ziet het programma er als volgt uit:
18.00-18.45 uur
18.45uur
19.30-20.30 uur
20.30-22.00 uur
: controle van alle persoonlijke
gegevens
: gezamenlijke warme maaltijd
: projectpresentatie, mededelingen
en instructies
:presentatie van de bekende en
legendarische schaatser
Jan Uitham met videobeelden
Voor dit laatste onderdeel zijn nadrukkelijk ook andere
belangstellenden van harte welkom!
De projectgroep
GVAV RAPIDITAS
85600882
9
senioren
VELOCITAS 1 - GVAV RAPIDITAS 1:
klasse spel van GVAV
Alle lichten stonden dit voetbalweekend op groen. Zaterdag behaaldeA1 een zeer ruime zege in een uitwedstrijd. B1 won in Leeuwarden.
C1 was opperachtig tegen Lewenborg en ook E1 won opnieuw en
staat nog steeds fier bovenaan. Als F1 dan ook nog wint, kunnen we
zeer tevreden terugkijken. GVAV 2 speelde zondag uit gelijk tegen
Roden 2 (2-2).
De wat zieke hoofdtrainer Fred Strating stapt zaterdag uit zijn bed en
had een goed gevoel over de uitslag van de stadsderby tegen Velocitas. In dit team spelen een aantal ex-GVAVérs, waaronder de gebroeders Marcel en Andre Bos, Jacky Snell en ook nog steeds de aloude
Uitslagen 10-10-04
Velocitas 1
Roden 2
GVAV 3
Lew.borg 3
GVAV 5
GVAV 6
GVAV 7
GVAV 8
Forward 10
Gr/Geel 2
GVAV 11
GVAV 12
Leo
- GVAV 1
- GVAV 2
vrij
- GVAV 4
vrij
- Harkstede 3
- Velocitas 5
- Asser.b 6
- GVAV 9
- GVAV 10
vrij
vrij
- GVAV 13
????
1-1
4-1
6-1
3-3
6-0
???
???
1-0
Uitslagen 17-10-04
Beker:
ODV 2
- GVAV 2
????
Competitie:
GVAV 11
- Apingedam 6
3-5
-
Bergum 1
Dio Oosterw.2
GVAV 3
GVAV 11
d.Vogels 4
ONB 4
0-5
1-3
1-4
afgelast
3-10
3-4
-
GVAV 1
GVAV 2
Oosterp.2
GVAV 4
GVAV 5
Actief 4
Astrea 1
Roden 6
GVAV 9
Bl.Geel 3
Loppersum 1
GVAV 12
GVAV 13
2-1
3-1
3-2
3-2
????
afg.
10-1
7-0
8-3
3-0
5-0
????
2-0
Uitslagen 24-10-04
GVAV 1
GVAV 2
HSC 2
Sidde.b 3
GVAV12
GVAV13
Uitslagen 31-10-04
Frisia 1
Frisia 2
GVAV 3
Eenrum 2
Neptunia 3
GVAV 6
GVAV 7
GVAV 8
PJC 4
GVAV 10
GVAV 11
Forward 8
Hout.hage 2
Heren leiders, graag de uitslagen zondags voor 18.30uur
door bellen naar de wedstrijdseretaris.
10
Jopie Rijenga. Als dan ook vader Bos nog assistent-scheidsrechter is bij
de Velocianen, kun je bijna zeggen dat ons 1e tegen oud-GVAV voetbalde. De sfeer was de hele week al goed. De blauwheden was er veel
aan gelegen om tegen Velo goed te presteren.
In de 8e minuut was het al meteen raak. Micky Zivkovic scoorde
beheerst uit een voorzet.
Zes minuten later was het middenvelder Alexander Smit die met de
punt van zijn schoen de bal over de doellijn bracht (0-2) op aangeven
van Micky Zivkovic. Na de thee stoomde GVAV door. Een diepe bal
van Roberto Daal belandde bij Rudwin Evers, die door de defensie
van Velo sneed en beheerst scoorde (0-3). Opnieuw was het Micky Zivkovic die de bal bij Rudolf Hidskes bracht, die geen moeite had de
keeper te verassen met een vierde goal. In de 72e minuut schoot Vito
Zivkovic (weer terug in het 1e) de bal vanaf tien meter achter doelman Marcel Bos (0-5). In de laatste minuut van de wedstrijd was het
Andre Bos die toch nog een tegengoal maakte (1-5). Het had nog
erger kunnen zijn voor Velocitas. Een prima uitslag voor GVAV, die
ook goed is voor het zelfvertrouwen. Man off the match zijn er deze
maal twee: verdediger Iwan Visser en Micky Zivkovic, onze Amsterdamse student medische informatica, die niet alleen scoorde, maar
ook twee keer een assist mocht noteren. Na een weekje wedstrijdrust
worden de mouwen weer opgestroopt in de thuiswedstrijd tegen
Bergum, dat maar nipt verloor van het sterke Alcides.
UJM
GVAV RAPIDITAS 1 - BERGUM 1: een flinke draai
om de oren
Zaterdag wist A1 te winnen van Germanicus. B1 verloor van de koploper omdat ze in de 1e helft verzuimden te scoren.C1 won met ruime
cijfers van WVV en D1 verloor opnieuw in de hoogste klasse. Zondag
verloor ons 2e team, maar het derde won haar wedstrijd.
Na uitstekend spel tegen Velo uit, de wetenschap van een snel counterend Bergum,dat over heel veel fysieke kracht beschikt, een jarige
Fred Strating, met als assistent-scheidsrechter nog een jarige Willem
Eltink, zou je toch denken………
Niets was echter minder waar. Voor rust stond het al 0-2. En na rust
was Bergum GVAV op alle fronten de baas en werd het tenslotte 0-5.
Een schutterende defensie, het middenveld was voor Bergum en aanvallend konden we geen echte vuist maken of stond de keeper van
Bergum een goal in de weg. Ook bij de dug-out van GVAV bleef het
stil en de anders zo luide stem van mevrouw Hidskes om de spelers
aan te moedigen, mistte vanmiddag decibels.
Man off the match was ongetwijfeld onze pupil van de week, Roy
Brons van F9,die als enige voor GVAV al vroeg wist te scoren en daarmee liet zien dat hij al veel van zijn vader had geleerd (trainerF9). Een
domper op de vreugde van Bergum was het uitvallen van Pieter Herder die een kuitbeen brak en gescheurde knie- en enkelbanden
opliep. Hij is geopereerd in het AZG en zal daar een week moeten
verblijven. Van harte beterschap!
Dat laatste geldt ook voor het GVAV-team dat er volgende week
weer moet staan tegen Frisia.
UJM
LAC FRISIA 1 - GVAV 1:
de laatste 10 minuten!
Zaterdag verloor A1 onterecht in de uitwedstrijd tegen Sc Enschede
met 3-2. C1 won haar wedstrijd opnieuw ten Blauw Wit uit Leeuwarden en D1 won uit knap tegen Flevo Boys met 1-2. Zondagochtend
won het 3e tegen Oosterparkers 2 met 3-2, maar verloor het 2e van
LAC Frisia uit met 3-1. GVAV 1 moest het ook tegen Lac Frisia opnemen. De blauwhemden begonnen goed en fel en er ontstonden zo
hier en daar ook kansen vooral voor GVAV. Tot aan de rust werd er
niet gescoord. Na rust bracht spits Rudwin Evers al snel de 0-1 op het
bord. Ook de 0-2 hing in de lucht, maar tweemaal faalden we voor
de keeper van Frisia. Hoewel onze tegenstanders zich zelf nauwelijks
kansen creëerden en met lange ballen hoopten op een tegengoal,
kregen ze in de 80e minuut een vrije schop die op de paal belandde
en via het been van een Frisia-speler in ons doel belandde (1-1). Drie
minuten voor het einde scoorde Frisia nog een keer en leek GVAV
gebroken. Dat waren ze ook. Jammer dat je na 80 minuten goed
voetbal de wedstrijd nog uit handen moet geven. Misschien was de
einduitslag niet terecht, maar dat telt niet in het voetbal. Wassim
Elbaroudi moest geblesseerd aan zijn voet uitvallen. Man off the
match: Rudwin Evers die hard werkte en ook nog scoorde. Spelers
en alle andere GVAV-ers keerden dan ook teleurgesteld terug naar
Groningen met alleen twee gele kaarten in de broekzak.
UJM
Wedstrijdprogramma senioren
De programm
a’s van de
volgende tw
ee wedstrijdweekeinden
staan in de
wedstrijdfold
er. Deze
vind je in de
bakjes in de
sportkantine
Zondag 14 november 2004
2e
1e
3e
4e
4e
5e
5e
5e
6e
6e
6e
6e
5e
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
L
A
E
H
I
C
A
B
BB
BC
AV
BD
D
11497
14428
15652
16802
16938
17330
17071
17198
22481
22602
21724
22712
75410
14.00
11.00
11.00
11.00
10.00
10.00
09.00
12.00
10.00
11.00
11.00
10.00
12.45
Wolvega 1
Gronitas 2
GVAV 3
GVAV 4
Hoogkerk 2
Farmsum 3
GVAV 7
Amicitia VMC 4
Engelbert 3
GVAV 10
GVAV 11
Forward 9
Kloosterburen 2
GVAV 1
GVAV 2
Siddeburen 2
Noordster 3
GVAV 5
GVAV 6
Forward 4
GVAV 8
GVAV 9
Forward 5
Warffum 3
GVAV 12
GVAV 13
Drenth W.
Hovenga S.
Soerdjan C.
14.00
11.00
11.00
09.00
11.00
11.00
12.00
13.00
09.00
09.00
10.00
09.00
09.00
GVAV 1
GVAV 2
GRC 3
FVV 3
GVAV 5
GVAV 6
Amicitia VMC 3
GVAV 8
GVAV 9
GRC 5
WEO 3
GVAV 12
GVAV 13
Alcides 1
Gomos 2
GVAV 3
GVAV 4
Roden 4
Hunsingo 3
GVAV 7
Oosterparkers 3
Haren 4
GVAV 10
GVAV 11
Groen Geel 3
Gomos 5
Elzer P.
Zuidhof P.B.
Jong A.K. de
Schuurke H.
Zondag 21 november 2004
2e
1e
3e
4e
4e
5e
5e
5e
6e
6e
6e
6e
5e
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
L
A
E
H
I
C
A
B
BB
BC
AV
BD
D
11502
14436
15654
16808
16942
17341
17077
17209
22487
22609
21727
22716
75411
Uitnodiging Najaars-ledenvergadering
Maandag 15 november 2004
De najaarsledenvergadering van GVAV-Rapiditas voetbal zal
worden gehouden op maandag 15 november 2004
aanvang 20.00 uur in het clubhuis op het sportpark Kardinge.
11
Uitnodiging Najaars-ledenvergadering
Maandag 15 november 2004
De najaarsledenvergadering van GVAV-Rapiditas voetbal zal worden gehouden op
maandag 15 november 2004, aanvang 20.00 uur, in het clubhuis op het sportpark Kardinge.
De agendapunten voor deze vergadering zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Opening.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Verslag ALV van 7 juni 2004.
Jaarverslag 2003-2004.
Financieel jaarverslag 2003-2004.
Verslag kascommissie.
Verkiezing kascommissie.
Bestuursverkiezing: Aftredend zijn: Joop Top, Ronald Senechal en Pieter Jonk.
Alle drie zijn herkiesbaar. Verder heeft Tim Lohman aan gegeven vanwege persoonlijke
omstandigheden tussentijds te willen aftreden. Het bestuur stelt voor om Rob Abbringh als
bestuurslid commerciële zaken te benoemen. Tegenkandidaten kunnen schriftelijk gemeld
worden bij de secretaris tot 11 november 2004.
Bestuursvisie toekomst GVAV-Rapiditas (verenigingsgroei, accommodatie en organisatie)
Wat verder ter tafel komt.
Uitreiking speldjes van clubtrouw.
Rondvraag.
Sluiting.
Stukken zijn vanaf 9 november 2004 bij de secretaris af te halen.
SAHARA / SNERTTOERNOOI
9 januari 2005 wordt het Sahara/Snerttoernooiweer gehouden.
De aanvang is 09.30 uur en het einde staat om 13.00 uur gepland.
Na afloop is er snert voor iedereen, en zal de
Roelofstreetband weer voor een spetterende Nieuwjaarsinstuif zorgen.
We rekenen op alle GVAV-ers.
Opgave van de teams kan vanaf heden bij Willem Eltink
Alle seniorenteams (1e t/m 13e) kunnen inschrijven.
12
13
Wedstrijdprogramma jeugd
Klasse
W.NR.
TIJD
THUIS
UIT
aanw/vertr.
Scheidsrechter
2e div. D
1e kl. F
2e kl. O
350312
36243
14.30
14.30
PH A1
GVAV A2
GVAV A3
GVAV A1
Omlandia A1
Vrij
in overleg
13.30
Buitenkamp D.J.
Kerstholt J.
3e div. H
1e kl. F
1e kl. G
38329
39521
10.30
14.30
Emmen AV B2
GVAV B2
GVAV B3
GVAV B1
ACV B2
Vrij
in overleg
in overleg
in overleg
Sikkes D.
3e
2e
2e
3e
3e
div. H
kl. G
kl. F
kl. AO
kl. AZ
43323
45093
44920
47202
48634
11.00
12.45
12.45
12.45
10.30
ACV C1
GVAV C2
GVAV C3
GVAV C4
Glimmen C2
GVAV C1
ASVB C1
Beilen C1
Be Quick C4
GVAV C5
in overleg
11.45
11.45
11.45
09.00
Schaap A.
Topkl.TK
1e kl. J
2e kl. Q
2e kl. P
2e kl. S
3e kl. W
50148
51806
52990
52925
53122
72671
10.30
11.30
09.00
09.00
10.15
09.30
GRC D1
GVAV D2
Pekela 2000 D1
GVAV D4
Hunsingo D1
Asser Boys D2
GVAV D1
Be Quick D3
GVAV D3
Pelikanen D2
GVAV D5
GVAV D6
in
in
in
in
in
in
Hfdkl. D
1e kl. AK
2e kl. AR
2e kl. AQ
2e kl. AS
3e kl. BF
3e kl. BG
3e kl. BI
3e kl. BH
55568
56614
57778
57714
57841
60297
60361
60492
60430
11.30
12.45
10.15
10.45
10.15
10.30
10.30
09.00
09.00
Hoogezand E1
GVAV E2
GVAV E3
Grootegast E2
GVAV E5
Pelikanan E3
Lewenborg E4
GVAV E8
GVAV E9
GVAV E1
HS '88 E1
Gruno E1
GVAV E4
Pelikanen E2
GVAV E6
GVAV E7
Wilper Boys E4
ZNC E4
10.30
12.15
09.45
09.30
09.45
09.15
10.00
08.30
08.30
1e
1e
2e
2e
3e
3e
4e
4e
4e
3e
5e
5e
3e
61867
74964
62608
62540
62741
62804
65654
65652
65389
62859
66184
75036
75492
11.30
09.00
10.15
09.00
09.00
09.00
11.00
09.15
11.30
09.00
11.30
10.00
10.30
GVAV F1
CVVB F1
GVAV F3
Hoogezand F2
GVAV F5
ONB F2
Harkstede F2
Annen F4
GVAV F9
de Vogels F2
GVAV F11
Aduard 2000 F3
Oranje Nassau F3
Gomos F1
GVAV F2
Bedum F1
GVAV F4
Harkstde F1
GVAV F6
GVAV F7
GVAV F8
Actief F7
GVAV F10
Noordwolde F2
GVAV F12
GVAV F13
11.00
08.00
09.45
08.00
08.30
07.45
10.00
08.00
11.00
08.00
11.00
09.00
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
G
F
AL
AK
AB
AC
BA
BA
AU
AD
D
ZG
AD
overleg
overleg
overleg
overleg
overleg
overleg
Adressen van uitwedstrijden voor de Jeugd :
Om het terrein van de tegenstander te kunnen vinden en om te kunnen bellen bij slecht weer zijn hieronder de adresgegevens van de tegenstander vermeld.
Actief Sportpark sv Actief, Burg. JG Legroweg 30, 9761 TC Eelde Tel: 050-3091890
Aduard 2000 Sportpark Aduard, Burg. van Banrneveld 25, 9831 RD Aduard Tel: 050-4031808
Annen Sportpark De Hofakkers, Kruisakkers 38, 9486 BJ Annen Tel: 0592-271224
Asser Boys Sportpark Asser Boys, a/d Lonerstraat 100A, 9403 TD Assen Tel: 0592-301000
Be Quick Gr. Stadion Esserberg, Rijksstraatweg 14, 9752 AD Haren Gr. Tel: 050-5344950
CVVB Sportpark Bedum, Sportlaan 12, 9781 CL Bedum Tel: 050-3013922
Froombosch Sportpark Froombosch, Ruitenweg 54, 9619 PM Froombosch Tel: 0598-395524
Glimmen Sportpark de Groenenberg, Markeweg 4, 9756 BZ Glimmen Tel: 050-4062200
Gorecht Sportpark Oosterweg Gorecht, Oosterweg 105, 9751 PD Haren Gr. Tel: 050-5349477 / 5343532
GRC Groningen Sportpark Corpus den Hoorn, Laan Corpus den Hoorn 100, 9728 JR Groningen Tel: 050-5260649 / 5261525
FC Grootegast Sportpark Grootegast-Doezum, Provincialeweg 139, 9863 PE Doezum Tel: 0594-612608
Haren Sportpark Onnerweg / vv Haren, Onnerweg 47, 9751 VB Haren Gr. Tel: 050-5348514
Harkstede Sportvelden Harkstede-Scharmer, Dorpshuisweg 36A, 9617 BE Harkstede, Tel: 050-4042000 / 4041540
De Held Sportpark Hoogkerk, De verbetering 50, 9744 DZ Groningen (Hoendiep vanaf Suikerunie, rotonde linksaf, over nieuwe brug, 1ste
weg rechts, 1ste weg links) Tel: 050-5567149
14
Wedstrijdprogramma jeugd
Klasse
W.NR.
TIJD
THUIS
UIT
aanw/vertr.
Scheidsrechter
2e div. D
1e kl. F
2e kl. O
350317
36249
38107
14.30
12.00
12.30
GVAV A1
GRC A1
Be Quick A3
Quick '20 A1
GVAV A2
GVAV A3
13.30
in overleg
in overleg
Adema A.
Driel Mw. M. van
Roorda N.
3e div. H
1e kl. F
1e kl. G
38334
39527
39655
14.30
12.15
14.30
GVAV B1
Zuidlaren B1
GVAV B3
Hoogezand B1
GVAV B2
Eems Boys B1
in overleg
in overleg
in overleg
Keizer G.
3e
2e
2e
3e
3e
div. H
kl. G
kl. F
kl. AO
kl. AZ
43328
45099
44924
47209
48638
12.45
10.00
12.45
10.15
12.45
GVAV C1
Pekela 2000 C1
GVAV C3
LTC C3
GVAV C5
Heerenveen C1
GVAV C2
Rolder Boys C1
GVAV C4
Haren C2
in overleg
08.15
11.45
08.30
11.45
Kooi S. v.d.
Topkl.TK
1e kl. J
2e kl. Q
2e kl. P
2e kl. S
3e kl. W
50155
51809
53001
52934
53133
12.45
09.00
10.15
10.15
09.00
GVAV D1
Omlandia D1
GVAV D3
Helpman D3
GVAV D5
GVAV D6
Urk D1
GVAV D2
Sellingen D1
GVAV D4
Noordpool D2
Vrij
in
in
in
in
in
in
Hfdkl. D
1e kl. AK
2e kl. AR
2e kl. AQ
2e kl. AS
3e kl. BF
3e kl. BG
3e kl. BI
3e kl. BH
55572
56620
57783
57716
57847
60303
60366
60498
60433
13.00
10.30
10.00
11.30
09.00
10.15
09.00
10.15
11.00
GVAV E1
Zuidhorn E2
de Held E1
GVAV E4
Haren E2
GVAV E6
GVAV E7
Marum E5
Froombosch E3
Be Quick E2
GVAV E2
GVAV E3
Nieuw Roden E1
GVAV E5
Appingedam E4
CVVB E4
GVAV E8
GVAV E9
12.30
09.30
09.00
11.00
08.00
09.45
08.30
09.00
09.45
1e
1e
2e
2e
3e
3e
4e
4e
4e
3e
5e
5e
3e
61873
61811
62611
62549
62747
62812
65662
65663
65398
15.00
10.15
09.00
10.15
09.00
09.00
11.30
11.30
09.00
09.00
11.30
09.00
GVAV F1
Roden F1
GVAV F3
Be Quick F4
GVAV F5
Roden F3
Lewenborg F4
de Held F3
GVAV F9
Vrij
GVAV F11
Helpman F8
Lycurgus F3
14.00
09.30
08.00
09.45
08.00
08.30
11.00
11.00
08.00
66187
75167
75493
Actief F1
GVAV F2
Oranje Nassau F1
GVAV F4
Glimmen F1
GVAV F6
GVAV F7
GVAV F8
Helpman F6
GVAV F10
Gorecht F5
GVAV F12
GVAV F13
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
G
F
AL
AK
AB
AC
BA
BA
AU
AD
D
ZG
AD
overleg
overleg
overleg
overleg
overleg
overleg
08.00
11.00
08.30
De programm
a’s van de
volgende tw
ee wedstrijdweekeinden
staan in de
wedstrijdfold
er.
Deze vind je
in de bakjes
in de kantine
.
Helpman Stadion Esserberg, Rijksstraatweg 14, 9752 AD Haren Gr. Tel: 050-5256027 / 5268797
Hoogezand Sportpark De Kalkwijk, Laan van de Sport 6, 9603 TG Hoogezand Tel: 0598-326977
Hunsingo Schilligeham, Wierdaweg 2C, 9951 TM Winsum Tel: 0595-441784 / 442657
FC Lewenborg Op eigen gelegenheid naar de wedstrijd, Kluiverboom 1 te Groningen, Tel: 050-5419284 / 5425583
LTC Sportpark De Hoogte Assen, Weth. Bergerweg 24, 9406 XP Assen Tel: 0592-35214
Marum Sportpark De Holten, Hoornweg 40B, 9363 EH Marum Tel: 0594-642163
Omlandia Sportcomplex Sportlaan, Sportlaan 2, 9791 LX Ten Boer Tel: 050-3021837
ONB Sportpark De Fennen / ONB, Noorderdwarsvaart 217, 9201 KK Drachten Tel: 0512-521641 / 539828
Oranje Nassau Sportpark Coendersborg, Kooiweg 13, 9723 BV Groningen, Tel: 050-5256133
Pekela 2000 Burg, Boekhoven Sportpark, Verlengde Sportlaan 43, 9663 EW Nieuwe Pekela
De Pelikanen Burg. Welleman Sportpark, Burg. Klauckelaan 10, 9902 KZ Appingedam Tel: 0596-681388
De Vogels Sportpark De Vogels, Concourslaan 1, 9727 KC Groningen Tel: 050-5252954
Zuidhorn Johan Smitspark, Sportlaan 1, 9801 KZ Zuidhorn Tel: 0594-504900
ZFC Zuidlaren Sportpark Wenakkers, Randweg 3, 9471 TA Zuidlaren Tel: 050-409307
15
16
A-junioren
Jeugdcommissie
Wedstrijdsecretariaat: Wim Klein,
tel. 5415460
kopgroep en mee kan gaan in de strijd om
de tweede periodetitel.
Beter zijn dan je tegenstander en toch verliezen: dat overkwam onze A1 30 oktober jl.
in de uitwedstrijd tegen Sc Enschede A1.
Onze A1 trok uiteindelijk met 3-2 aan het
kortste eind waarmee de Enschedese nummer 2 van de 2e divisie D met de schrik vrij
kwam. Als met al gaf onze A1 echter
opnieuw een keurig visitekaartje af nadat
een week eerder al gewonnen was van Germanicus A1. Uiteraard is er teleurstelling
over zo'n onverdiend verlies in Enschede
maar als onze A1 zo doorgaat valt er dit seizoen nog veel goeds te verwachten.
De A3 blijft intussen winnen: in Zuidlaren
werd de nummer 2 op de ranglijst, ZFC A2,
met 4-2 verslagen. De A3 staat in de tweede
klasse O inmiddels al 6 punten los.
Voetballend vermogen is er ook genoeg te
vinden in onze A2 maar de wisselvallige
resultaten leveren tot nu toe niet meer dan
een plek in de middenmoot op. 30 oktober
werd thuis wel weer gewonnen, deze keer
van de hoger geplaatste oude bekende
rivaal HS '88 A1: 3-2.
Het zou mooi zijn als de A2 de komende
weken aansluiting weet te vinden bij de
Programma.
Zie voor het programma voor de komende
weken het overzicht elders in dit clubblad,
de losse programmaoverzichten die af te
halen zijn in de kantine en deze pagina 256
op NieuwsTV.
Ook voor dit seizoen is er weer een jeugdbudget beschikbaar: 3500,- euro plus 4500,euro voor de Sinterklaasviering.
Het budget van 3500,- is op voorstel van de
jeugdcommissie door het bestuur als volgt
verdeeld:
Pups, F-teams, E-teams
per groep/team
50,- euro
D-teams, C-teams, B- en A-teams
per team
110,- euro
Eerdere seizoenen werden elftalbudgetten
ook wel besteed aan kledingwas, boetes en
reiskosten. Dat is dit seizoen niet toegestaan: de budgetten zijn bestemd voor leuke
dingen die de teamgeest en het clubplezier
ten goede komen: een consumptie bij een
bijzondere gelegenheid, een bijdrage aan
teamdeelname aan bowlen of paintball, een
bezoek aan bios of recreatiepark.
B-junioren
B4 komt eraan!
Het is elk seizoen opnieuw passen en meten
om alle spelers goed ingedeeld te krijgen.
Meestal gaat dat goed, maar soms ook niet.
Helaas is het in de beginfase van dit seizoen
mis gegaan bij de C- en B-junioren. De verwachting was dat we dit seizoen zouden
kunnen volstaan met 3 B- en 5 C-teams, maar
dat blijkt niet het geval: te grote groepen bij
een aantal B- en C-teams met alle vervelende gevolgen van dien voor spelers, leiding
en trainers. We hebben de knoop nu doorgehakt en een extra B-team aangemeld bij
de KNVB. Als het goed is zijn op dit moment
al een aantal spelers en ouders/verzorgers
benaderd over de vorming van dat nieuwe
team. We hopen dat alle spelers nu alsnog
goed aan hun trekken komen.
Jeugdbudget 2004-2005
Al met al zijn er nu dus bij de B-ers en C-ers
te grote groepen ontstaan. Dat levert voor
trainers, leiders bij wekelijks vervelende problemen op omdat niet alle spelers kunnen
spelen.
Dat hopen we voor de D-ers en B-ers nu dus
op te lossen met een extra B-team. Dat lukt
alleen goed waarneer alle betrokkenen
meewerken. Duidelijk is bijvoorbeeld dat
meestal alleen 2e-jaarst C-ers goed uit de
voeten kunnen in een B-team. Sommige
teams moeten daardoor ervaring inleveren
voor het nieuwe team.
Alle oefenwedstrijden (uit en thuis) op
zaterdag en door de week, moeten worden gemeld aan de Wedstrijdsecretaris.
Bij thuiswedstrijden vraagt de Wedstrijdsecretaris de velden en de kleedkamers aan en zorgt voor vermelding op
teletekst van NieuwsTV. Scheidsrechters
regelen de elftallen-teams zelf.
Zelf regelen, buiten de wedstrijdsecretaris om, betekent kans op geen veld en
geen kleedkamer en daardoor geen
wedstrijd!
We rekenen op ieders medewerking.
Bestuurslid Pieter Jonk is contactpersoon
wat de vorming van de nieuwe B4 betreft.
Overigens is het goed te beseffen dat het
door allerlei oorzaken vaak niet eenvoudig
is het aantal gewenste teams bij het begin
van het seizoen goed in te schatten; bij
teveel teams zit je met problemen, bij te
weinig ook. Inschattingen bij het begin van
het seizoen worden bijvoorbeeld bemoeilijkt
doordat spelers nog wel lid zijn maar
niet op komen dagen, door langdurige blessures, door
(opheffing van) royementen, door langdurige schorsingen enz. Een complicatie is
ook dat we als club nog spelende jeugdselectieteams
hebben en sommige spelers afhalen als ze uiteindelijk afvallen voor zo'n eerste
selectie; waardoor de samenstelling van lagere teams weer problemen op gaat leveren.
17
D-pupillen
GVAV D6 - Stadskanaal D4
(9 oktober 2004)
Het Groninger landschap speelde met mist
en licht. D6 had echter geen oog voor de
prachtige lichtinval die bij dit jaargetijde
hoort. Ze wilden winnen van Stadskanaal
dat in de heenwedstrijd met gemak met 06 aan de kant was gezet. Al snel bleek dat
de gasten inmiddels al veel hadden bijgeleerd. Hun verdediging stond stevig en ze
waren een stuk feller in de duels. Daarnaast leek het wel of een aantal GVAV-ers
tot diep in de nacht een feestje had gehad,
want ze raakten geen bal. Tegen de verwachting in, maar niet geheel tegen de
verhouding in, bleef de eerste helft op 0-0
steken.
Na de groene "thee" kwam er wat meer
schot in de zaak en Hans kon, na voorbereidend werk van Abel die dit keer linksvoor
was geposteerd, eindelijk inschieten: 1-0.
Niet veel later verdubbelde Maurits de
score door een afvallende bal met links in
te sliden: 2-0. De schrik sloeg de supporters
even om het hart toen een Stadskanaler
met een mooie actie zomaar tegen scoorde.
Maar Abel stelde orde op zaken door een
voorzet van Bram luid en duidelijk tegen de
touwen te jagen. De eindstand werd 3-1
waarmee de vijfde plaats in de poule veilig
is gesteld.
Een langs-de-lijn-vader.
GVAV D6 - Kielwindeweer D1
(30 oktober 2004)
De opmars van Kielwindeweer naar de titel
verliep deze zaterdag over het net niet
afgekeurde veld van GVAV. Ze wilden er
geen misverstand over laten bestaan wie er
de sterkste was en voor iedereen goed en
wel was warmgedraaid, kon de bal uit het
net worden gevist: 0-1. Ergens halverwege
de eerste helft belande een van richting
veranderd schot in hetzelfde doel: 0-2. Dit
gaf misschien de indruk dat GVAV achter de
feiten aanliep, maar dat was niet helmaal
het geval. Regelmatig vertoonde de thuisploeg zich met inzet en goed (over)spel
voor het Kielwinderweerder doel en met
een beetje geluk boog een schot van Hans
net genoeg over de keeper om 1-2 te laten
noteren: dat hadden ze nou ook weer niet
verwacht! Stijn vervulde inmiddels een
hoofdrol in het beperken van de schade. Hij
keepte dat het een lust voor het oog was.
De ene redding werd gevolgd door de
andere zweefduik (helaas voor de andere
D-teams: hij is niet transfervrij!). Toch kon
ook hij niet voorkomen dat het vlak voor
rust nog 1-3 werd.
Na de pauze hetzelfde stramien. De middenvelders hadden er een zware kluif aan
om telkens om te schakelen van aanval
naar verdediging en maakten flink wat hectometers. De verdediging maakte het de
tegenstander echter moeilijk genoeg om
het aantal scoringskansen te beperken. In
de tweede helft kon Kielwindeweer slechts
twee keer scoren. Een 1-5 verlies lijkt flink,
maar het voetbal van GVAV D6 zag er weer
beter uit. Ga zo door jongens en het wordt
steeds leuker!
Dezelfde langs-de-lijn-vader
E-pupillen
Wist u dat???????
-
Ger Haak achter de verkeerde busjes is aangereden
hij bijna in Leeuwarden eindigde in plaats van bij
de Flevo boys
D2 alle oefenwedstrijden heeft gewonnen.
Het steeds beter gaat met het 12e
Ze nu maar verliezen met 10-0 of 10-3
Dat Bouwe ook heeft gekeept in het 12e
Dat ze op zoek zijn naar een masseuse
Dat Nicky haar haar nu goudbruin gaat verven
Dit omdat er al meer chocolade bruine moeders worden
gesignaleerd op het sportpark
Hilda niet te vertrouwen is met een tondeuse
Ger dit aan de lijve heeft ondervonden
Dat het resultaat ondanks alles goed is geworden
Je je nog steeds kan aanmelden voor het sinterklaasfeest
Jarig in november
1 november
3 november
12 november
17 november
18 november
21 november
21 november
21 november
24 november
30 november
18
Patrick Venema
Bart Meijerink
Michael Knollema
Patrick Caspers
Niek Nieboer
Shawn Dijken
Joost van Dijk
Remco van der Valk
Jonathan Kailola
Danny Hekstra
-
Sinterklaas 1 december om 14.00 uur op het sportpark
komt voor de pups en F jeugd
15 november de najaarsvergadering is.
Er geen training na 19.30 uur meer is op 15 november.
Er al 700,-- EURO voor Tomas Hilbert is opgehaald.
Dat u nog steeds een donatie kan storten of in de bus in de
kantine kan deponeren.
De kaart- en sjoelavond weer gezellig was.
Dat Joop het wat minder goed heeft gedaan dan de vorige keren.
Dit mede te wijten is aan Ulfert.
De helft van FC Groningen publiek volgens mij lid is van GVAV.
Het net lijkt of je bij een wedstrijd van het 1e bent
Dat een bekende GVAV'ers tussen de Z side is gesignaleerd..
Clubblad
Redactieadres
Petra Bos
Boelemaheerd 13
9736 HA Groningen
050 - 314 46 11
e-mail: [email protected]
Het eerst volgende clubblad verschijnt op:
MAANDAG 13 december (kopij vóór
dinsdag 7 december)
Aanlevervoorwaarden:
- kopij in Word per e-mail
- kopij voorzien van naam en functie!
Foto’s:
Als jpeg opslaan. Deze hoeven niet groter
te zijn dan 150 pixels per inch.
Volgende nr verschijnen op
nr
verschijnt
kopij voor
5
ma 13 dec
di 7 dec
Medische zaken
De medische verzorging bij GVAV-Rapiditas
wordt uitgevoerd door de sector Medical
Sport Support van Educare Groningen, een
Organisatie voor gezondheidszorg en educatie. De website is www.educaregroningen.nl
Samenwerking
fysiotherapie
Bij fysiotherapeutische indicaties wordt
samengewerkt met
“Fysiotherapie Het Noorderbad”, Oosterhamrikkade 66 te Groningen
Spreekuur
Tijdens de competitie is het mogelijk om tot
zondag 22.00 uur telefonisch een afspraak
te maken voor het eerstvolgende spreekuur.. Dit spreekuur
- Is op maandagavond
- Vindt plaats in de medische ruimte van
GVAV-Rapiditas, tenzij anders afgesproken
Samenstelling van
het team
- Michel Drenth,
verzorger senioren 2
- Drs Jan Krul
teamsupervisor en
consulent
- Giel Molenberg,
verzorger senioren 1
- Robert Goddard
verzorger A1
Behandelingen
- Voor behandelingen en bij blessures wordt
in eerste instantie contact gezocht met de
eigen verzorger.
- Indien het team geen eigen verzorger
heeft of bij afwezigheid kan contact opgenomen worden met het centrale telefoonnummer.
- Het maximumaantal behandelingen is
doorgaans 2x per week.
- Zo nodig wordt men doorverwezen naar
huisarts, fysiotherapeut, oefentherapeut of
andere zorgverleners.
Adviezen, afspraken en
informatie
- Centraal telefoonnummer
050-3120283
- Bij afwezigheid: spreek naam, telefoonnummer en de aard van de blessure in op
het antwoordapparaat. Er wordt dan z.s.m.
teruggebeld.
Alle oefenwedstrijden (uit en thuis) op
zaterdag en door de week, moeten worden gemeld aan de Wedstrijdsecretaris.
Bij thuiswedstrijden vraagt de Wedstrijdsecretaris de velden en de kleedkamers aan en zorgt voor vermelding op
teletekst van NieuwsTV. Scheidsrechters
regelen de elftallen-teams zelf.
Zelf regelen, buiten de wedstrijdsecretaris om, betekent kans op geen veld en
geen kleedkamer en daardoor geen
wedstrijd!
Sint Nicolaas en Kerstgeschenken
aan GVAV-Rapiditas denken
sleutelhangers
T-shirts
pennen
jubileumboeken
autovanen
aanstekers
mutsen
sjaals
2,50
10,00
1,00
25,00
3,00
0,50
5,00
7,50
Te verkrijgen bij: Lien Kanon (bijna) altijd in de kantine op Kardinge Evt. tel. 050 - 5264306
19
F-pupillen
wedstrijdverslag F10 - F13
woensdag 27 oktober
Twee F-teams bij elkaar in de poule en dan
ook nog tegen elkaar spelen! Erg spannend
dus, want met mij stonden er nog zo'n 40
supporters langs de lijn.
En ik denk dat die ook allemaal erg genoten
hebben want het was een mooie wedstrijd.
F10 was duidelijk beter maar dat mag ook
wel want F13 is een beginnend team. Maar
ze hebben fantastisch gespeeld en ze worden met de week beter, dus tegenstanders;
berg je maar want F13 komt eraan!!!!
De eerste helft was duidelijk voor F10 en
hebben ze ook een paar hele mooie goals
gemaakt, maar de tweede helft kwam F13
toch veel vaker voor de goal van de tegenstander.
Dit leverde een paar keer bijna een doelpunt
op, maar ja, bijna telt niet in het voetbal.
Maar kop op mannen van F13; de ballen die
er nu niet ingingen gaan er de volgende
keer wel in!
Let maar op mijn woorden!
De eindstand van deze wedstrijd was 8-0
voor F10. Gefeliciteerd jongens, maar de volgende keer winnen wij.
wedstrijdverslag Achilles F5 - F13
zaterdag 30 oktober
Mannen van F13 ik ben trots op jullie; 5x
gescoord in een wedstrijd (daarvan 2 in
eigen doel, maar dat mocht de pret niet
drukken).
We hebben een klein feestje gevierd.
Het was een goede wedstrijd van jullie allemaal.
Hans had een paar geweldige reddingen in
het doel, Bryan, Melvin en Matthijs waren
een en al werklust (wat resulteerde in 3
doelpunten voor Bryan)
Ian had een paar geweldige acties op het
veld, Damian en Diyermo hadden een paar
geweldige technische hoogstandjes in huis,
Pascal schoot zijn penalty prachtig in en
Jonathan was de tweede helft weer een zeer
zekere doelman.
De meningen waren wat verdeeld over de
eindstand 6 of 7 -3; dat maakt niet uit wij
weten nu dat jullie ook kunnen scoren.
Geweldig!!!!!!!!!
Ik kom wel/niet op Woensdag 1 december op het Sinterklaasfeest:
Naam……………………………………………………………………..
Team………………………………………………………………………
Leeftijd…………………………………………………………………….
Bijzonderheden…………………………………………………………
20
✁
F-pupillen
Goede prestaties F-ers
De maand november is aangebroken en
langzamerhand gaan we naar het einde van
de najaarsreeksen. Als jullie dit lezen hebben de meeste teams er al acht wedstrijden
opzitten en zijn er nog drie te gaan.
Na de herfstvakantie zijn er twee competitiewedstrijden gespeeld en in de herfstvakantie hebben een aantal GVAV teams
tegen elkaar geoefend zodat de meesten
van jullie in beweging bleven en goed voorbereid aan het laatste deel van de najaarscompetitie konden beginnen. De onderlinge
resultaten van de oefenwedstrijden zijn erg
goed geweest en iedereen weet nu ook van
elkaar hoe sterk de teams eigenlijk zijn. Straks in de voorjaarsvakantie als jullie nog
meer getraind en geleerd hebben kunnen
jullie het weer tegen elkaar proberen.
Omdat er zo weinig wedstrijden zijn
gespeeld is er deze maand geen uitgebreide
teambespreking, alleen aan F1 en F7 zullen
we wat meer aandacht besteden.
Beker F1
F1 heeft in de herfstvakantie de bekerwedstrijd tegen LTC met 4-1 gewonnen en zij
plaatsten zich hiermee voor de volgende
ronde van de Bekercompetitie District Noord
van de KNVB. Op zaterdag 27 november om
09.30 uur speelt F1 uit tegen Achilles 1894 F1
uit Assen die ongeslagen bovenin hun eigen
competitie staan. Een moeilijke pot dus voor
de toppers van F1 maar ze kunnen het best
aan als ze net zo goed spelen als tegen LTC.
F1 heeft de oefenwedstrijd uit tegen SC
Heerenveen F1 ook gewonnen, met 1-2, en
hebben daardoor laten zien een goede kanshebber voor de najaarstitel te zijn en stilletjes hopen ze (en wij) op nóg meer in de
Bekercompetie. F1 houd het hoofd koel en
blijf je best doen!
In de competitie staat F1 op de tweede
plaats, twee punten achter Helpman F1. F1
moet nog tegen Helpman spelen.
Eerste winst F7
Na het verschijnen van het clubblad in oktober heeft F7 zijn eerste overwinning gehaald
bij Helpman. F7, zie je wel! Gewoon doorzetten en het komt allemaal hartstikke
goed. Spelers, begeleiding en ouders gefeliciteerd.
Nieuwe poule-indelingen voorjaar 2005
Aan het eind van deze reeksen, in december,
gaat de KNVB de eindstand opnemen en zullen de teams in het voorjaar opnieuw worden ingedeeld voor de voorjaarsreeksen. Dit
doen ze door bijvoorbeeld de bovenste drie
teams van elke poule bij elkaar te zetten, de
nummers 4, 5, en 6 ook en ga zo verder
zodat er allemaal nieuwe poules van 6 teams
zullen zijn. Deze poules zullen zoveel mogelijk gelijke sterk zijn. Heb je dus nog niet veel
gewonnen dan zal je in het voorjaar meer
kans maken om jouw wedstrijden te winnen.
Bij de voorjaarsreeksen speel je wel uit- en
thuiswedstrijden, tien in totaal.
Sinterklaas bij GVAV!
Op woensdagmiddag 1 december komt Sinterklaas met zijn fantastische Pieten onze
sportkantine weer bezoeken. Vanaf 14.00
uur is iedere F-er en Pup die het strookje
heeft ingeleverd weer welkom (anders weet
Sint niet wie nu wel of niet komt). De strookjes moeten voor 18 december worden ingeleverd. Veel plezier die middag en vergeet
niet een mooie tekening voor Sinterklaas te
maken.
Geen nieuwe teamindelingen in de winterstop
Vanuit verschillende kanten hoor ik dat
enkele ouders denken dat GVAV in de winterstop de teams opnieuw gaat indelen. Dit
is een misverstand! De teams blijven intact
en alleen bij zeer hoge uitzondering en na
overleg met de ouders zullen wij gaan schuiven met spelers. GVAV wil de kinderen
gewoon laten spelen waar zij het naar hun
zin hebben. Er wordt alleen geschoven als er
bijvoorbeeld iemand (ver) buiten de stad
Groningen gaat wonen en de opengevallen
plaats niet met een nieuw lid kan worden
opgevuld.
Ledenvergadering 15 november 2004
Op maandag 15 november om 20.00 uur
houdt GVAV haar halfjaarlijkse ledenvergadering. De ouders van minderjarige leden
hebben het recht hun kind te vertegenwoordigen op deze ledenvergadering. De afgelopen maanden is mij herhaaldelijk gevraagd
waarom GVAV bepaalde zaken zo of zo
heeft geregeld. Ik antwoordde dan dat dit
vaak op de ledenvergadering is besloten
maar dat er geen of nagenoeg geen ouders,
leiders of trainers aanwezig waren. Alle
besluiten zijn met meerderheid van stemmen aangenomen en daarmee worden de
besluiten conform de afspraken uitgevoerd.
Wilt u daarom betrokken worden bij de
besluitvorming van GVAV kom dan AUB naar
de ledenvergadering. Probeer daar een constructieve bijdrage te leveren aan GVAV.
Bedenk echter wel dat kritiek op een onderwerp ook vraagt om een voorstel van de criticus over hoe het eventueel anders zou kunnen. Op deze wijze kan GVAV (bestuur,
kader, begeleiding, vrijwilligers, spelers en
ouders) voor iedereen zo optimaal mogelijk
functioneren en zal uw kind nog vele jaren
met plezier bij GVAV kunnen voetballen en
kunnen de vrijwilligers zich nog meer thuis
voelen bij GVAV. Specifieke F-aangelegenheden dient u zoveel mogelijk binnen de Fgroep (leiders, trainers, wedstrijdsecretaris
en TC-er) op te lossen; de ledenvergadering
is hier niet de geschikte plaats voor.
Leiders- en Trainersvergadering
De eerstvolgende Leiders- en Trainersvergadering is op donderdag 25 november om
20.30 uur. Willen jullie svp allemaal komen?
Kan je niet geef het dan op tijd door. Op de
agenda staat o.a.
" kerstvakantieactiviteiten
" hoe ging en hoe gaat het
" wvttk (wat verder ter tafel komt)
" hebben jullie zelf nog onderwerpen?
geef ze dan op tijd door
Drukte in kleedkamers
GVAV heeft op dit moment op zaterdag
vaak net te weinig kleedkamers. Het kan
daarom gebeuren dat een team in een volle
kleedkamer komt, tijdens de rust, of aan het
einde van de wedstrijd. Vaak zitten er dan
oudere teams in de kleedkamer die soms
bezig zijn met de wedstrijdbespreking. Als
dit het geval is wordt dan als ouder niet
boos en probeer niet over 'recht op een
kleedkamer' te praten. De hogere teams, en
met name de selectieteams als D1 en C1 en
de teams die onder het GVAV-Jeugdplan vallen proberen hun wedstrijdbespreking in de
bestuurskamer te houden. Soms is dit niet
mogelijk doordat meerdere teams gelijktijdig beginnen met de wedstrijden. Goed
overleg en wederzijds begrip is het enige
wat we dan kunnen doen om tot een goede
oplossing te komen.
Ook zullen er steeds vaker vier F- en/of Eteams in een kleedkamer zitten. Wilt u als
ouder zoveel mogelijk proberen uw kind
zichzelf te laten omkleden of er voor zorgen
dat er in ieder geval maar 1 ouder/verzorger
per kind in de kleedkamer is. Wij vragen ook
hiervoor uw begrip.
Pups
De Pups trainen elke zaterdag van 10.00 uur
tot 11.00 uur op het grasveld onder het balkon van GVAV, aan de zijkant van het clubgebouw. De Pups bestaat uit kinderen van 5
tot ongeveer 6 jaar. Bij de Pups leren de kinderen spelenderwijs de beginselen van het
voetbal. Hebben ze voldoende voetbalervaring opgedaan oftewel, zijn ze zich bewust
van de beginselen, dan volgt bij de eerstvolgende gelegenheid doorstroming naar de Fers. Aanmelden kan op de trainingsdag zelf.
Aanmelden voor een proeftraining bij Jerry
Wolda circa 10 minuten voor aanvang van
de training. Gelieve een handdoek en sportof voetbalschoenen en sportkleding mee te
nemen.
Antwoord puzzel
21
22
22
Telefoonnummers
Clubhuis Sportpark Kardinge: telefoon: 050 5410415
Secretariaat: Maaskantlaan 24 9731 LV Groningen 050 - 5413246
Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Technische zaken
Commerciële zaken
Senioren
Jeugdzaken
Algemene zaken
Accommodatie
Ulfert Molenhuis
050 5410564
fax:050 5497118
Joop Top
050 5410551
fax:050 5491567
Ronald Senechal
050 5413246
Pieter Jonk
050 3144611
R. Abbringh
06 20167725
Henk Sloot
050 3093748
Wim Klein
050 5415460
Gert-Jan Bos
050 3010505
Jhon Meter
050 3125564
Senioren: wedstrijdsecretaris
Willem Eltink, 050 5493245
1e
trainer
Fred Strating
leider
Sander Vink
leider Hans Löwenborg
verzorg.
Giel Molenberg
grensr.
K. Gaasendam
2e
trainer
M. Ozata
leider
R. Postema
verzorg.
Michel Drenth
grensr.
Jack Terpstra
3e
trainer
Sam Rose
4e
trainer
leider
050 5493739
050 5567572
050 5567727
050 5419383
06 42810103
050 5799916
050 8531290
050 5426403
06 41013321
050 5411458
050 5733338
K. de Vries
G. van Duinen
Keeperstrainer selectie: Theo Staal
06 50504093
Jeugdsectie
Voorzitter
Wim Klein
Secretaris
Tineke Kramer
Technische commissie:
TC- algemeen
Harry Sipsma
TC-A-jun.
Michiel Kerkhof
TC-B-jun.
Vacature
TC-C-jun.
Jack Schilder
TC-D-pup
Rob de Vries
TC-E-pup
G.Haak
TC-F-pup/pups
Vacature
TC-F-pup
G.Haak
Wedstrijdsecretarissen/jeugdcommissieleden:
A-junioren
Wim Klein
B-junioren
J.Duteweerd
C-junioren
Bé Kanon
D-pupillen
Gerke Veenstra
E-pupillen
Tineke Kramer
F-pupill./pups
Hans Renkema
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
A-junioren:
A1
trainer
leider
verzorger
A2
trainer
A3
leider
leider
trainer
leider
leider
B-junioren:
B1
trainer
leider
B2
trainer
B3
leider
leider
trainer
ass.trainer
leider
leider
C3
Jan v/d Ploeg
Marco Nijentap
Robert Goddard
Sam Rose
Douwe v.d. Bijl
Dick Buiter
Sven Smit
Roelf Ridder
Lourens Terpstra
0592 414388
050 5419406
06 53688854
050 5496446
06 41013321
050 5420466
06 14184125
050 5770320
050 5425242
050 3136699
050 5254706
C4
C5
trainer
leider
leider
leider
leider
leider
trainer
leider
leider
leider
leider
leider
leider
leider
leider
leider
trainer
interim
T. Krul
J.Vos
F. Thon
J. Trip
J. Rijskamp
K. de groot
R.Veerman
K. Hans
L. Wind
H. Robijn
H. Huisinga
H. Havinga
M.Schat
T. Grasmeijer
P. Feenema
S. Top
vacature
Pieter Jonk
trainer
Roland Molenhuis
leider
leider
trainer
trainer
leider
leider
trainer
leider
leider
H. Bolman
M. Hofman
Niels Seip
Tom Smit
Rudy Douma
W. Lumalessil
Ibrahim Bah
Jan v. Dijk
Hoks
050 5415460
050 5421468
050 5417238
06 27230030
06 24534249
06 44904857
050 5411257
050 5411257
050
050
050
050
050
050
5415460
5417538
5264306
5712127
5421468
5425309
0592 613410
06 51639939
050 5496067
050 5770228
050 5491396
050 4042681
06 55182978
050 3013277
06 24632229
050 5411971
050 5013289
050 5348216
050 5418808
06 53946168
06 51111911
050 3144611
050 5262793
06 18601790
06 21203256
050 4730780
06 28163718
06 24889076
050 5427113
050 5490202
06 42436294
050 5419061
050 5418096
D-pupillen:
Emiel Bekker
P. van Alst
Sam Rose
Henk Hoekstra
Jan Grobbe
Harry den Otter
Z. Issa
G. Corbijn v. Willenswaard
J. Duteweerd
06 46154203
06 53128818
050 5496446
06 41013321
050 5413558
050 5423886
050 5422723
D1
trainer
Han Arends
D2
leider
trainer
leider
Mennie Schlaman
Rudolf Hidskes
J. Meiring
trainer
coach
leider
trainer
trainer
leider
trainer
leider
leider
trainer
leider
Mennie Schlaman
Martin Postema
Karlijn v d Walle
Jack Terpstra
Alex Ridder
Bouwe Raatjes
Georgio Paays
Mark Bakker
Leidelmeier
Ibrahim Bah
Dirk La Crois
D3
050 5419602
050 5417538
D4
C-junioren
C1
trainer
Ingmar Schakelaar
leider
Bé Kanon
E-mail
[email protected]
grensrechterH. Vermeulen
C2
trainer
Jack Pheiffer
leider
G. Kannegieter
leider
Pas
D5
06 42153944
050 5264306
06 18538067
050 5422556
050 5417746
050 5422297
050 5423296
D6
Coordinator-Keeperstrainer jeugd:
K. Gaasendam:
050 5425059
06 42719431
050 5421403
050 5423715
06 55833549
050 5421403
050 5413390
050 5493412
050 5254706
050 5425242
06 17380849
06 24526454
050 3119063
06 29337432
06 42436294
050 5791575
050 5419383
06 21924612
23
Telefoonnummers
E-pupillen:
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
Leider
Leider
Trainer
Leider
Trainer
Trainer
Leider
Leider
Trainer
Trainer
Leider
Trainer
Leider
Leider
Trainer
Leider
Trainer
Trainer
Leider
Leider
Trainer
Leider
eider
Trainer
Leider
Leider
Trainer
F2
Johan van Kuijck
Frits Venema
Jeffrey vd Woude
Jan Boerma
Eline Schrage
Leonie vd Velde
Johnny Riekert
Bert Koning
Johnny Riekert
Gert Boven
Marco Nijentap
Meinoud Sportel
Egbert Danhoff
Jan Willem Neeb
Jan Peeters
Marcel de Vries
Dogan Molat
Gokhan Çetinkaya
Lucy Coopman
Ingrid Bouman
Rick Liezenga
Stef Huisman
Bernard van Dam
Cor Stienstra
Gino Kailola
Hans Schipper
Albert Pranger
5418241
5410185
06 14880606
06 41246373
5423288
5426668
5410084
06 41749906
5410084
5799447
5419406
5490454
3144926
5492796
F3
F4
F5
F6
F7
F8
5426729
5797092
F9
5718982
5496188
5496221
5416657
5420418
3134909
5425928
5425693
5420140
F10
F11
F12
F13
F-pupillen:
F1
Leider
Leider
trainer
Bart Rood
Jan Klunder
Rob Riddering
5415074
5417187
5416864
Pups
Leider
Leider
Trainer
Leider
Leider
Trainer
Leider
Trainer
Leider
Leider
Trainer
Leider
Leider
trainer
Leider
Trainer
Trainer
Trainer
Leider
Leider
trainer
trainer
Leiders
Leider
Leider
Trainer
Trainer
Leider
Leider
Trainer
Trainer
Leider
Leider
Ine Wermenbol
Henk Ter Arkel
Vacant
Bert Strijk
Jan Kuik
Jurian Bajema
Pieter Nieuwold
Piet Goed trainer
Gert Hofstede
Gerard Lohuis
Piet Goed
Bart De Glint
Arnoud Thuss
Cor Stienstra
Wim Ravenshorst
Bert Strijk
Ferki Plakolli
Roberto Valente
Frank Bots
Marianne Brons
Rob Brons
Joost Kok
Joost Kok en ouders
Marsja den Otter
Martin Venema
Justin Anakotta
Georgio Paays
Alex Hoogenberg
Eric Raatjes
Murtaza Mun
Erwin Bandringa
Edgar Bakker
Bert Smit
5733695
5410406
5422723
5493581
06 24856328
06 24526454
06 43050725
5419168
06 21828617
0594 643758
5421727
5496066
Trainer
Jerry Wolda
5426549
5422309
5421514
5491004
5418906
5778473
5791825
5425366
5778473
5716706
5772393
3134909
5491605
5422309
5421663
5422085
06 24968169
5778092
5778092
5496076
Ledenadministratie
Joop Top
050 5410551
E-mail: [email protected]
Clubblad (redactie)
Petra Bos
[email protected]
050 3144611
Medische verzorging Jan Krul
- Mussengang 13, 9711 RP Groningen
- Clubhuis - medische ruimte
06 51304030
Kantinediensten
Dorine Sibbes
06-51909106
NieuwsTV pag. 256
Piet/Fien Goed
[email protected]
050 5778473
Internet
Richard Luten
[email protected]
06-41012302
Sponsoring
R.Abbringh
06 20167725
Dienst onderhoud
G. de Picker
Morgensterlaan 102
GVAV gymnastiek
GVAV triatlon
GVAV Trimclub
A. Oerlemans
M.J. Verkaik
P.D. de Bruin
050 5498237
050 5778090
06 19582666
050 5414318
06 24109419
050 5018155
24