tersenarai dan seterusnya mewakili Pasukan Bola Tampar MSS

Transcription

tersenarai dan seterusnya mewakili Pasukan Bola Tampar MSS
PEJABAT PENGARAH PELAJARAN JOHOR
JABATAN PELAJARAN JOHOR
Telefon :07-2310198
(JOHORE EDUCATION DEPARTMENT)
Faks
:07-2347132
JALAN TUN ABDUL RAZAK
Laman
web : www.moe.gov.myljpnjohor
80604 JOHOR BAHRU, JOHOR
Email : [email protected]
JPNJ.SPK.SUKAN (39) /700-5t8t4
Semua Pegawai dan Peserta
Pasukan Bola Tampar Bawah 12 dan 18 Tahun,
Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Johor
Melalui / Salinan
:
Pegawai Pelajaran Daerah / Pengetua / Guru Besar
Yang Berkenaan
14 Mei 2013
Tuan / Puan,
LATIHAN PUSAT PASUKAN BOLA TAMPAR BAWAH 12 DAN 18 TAHUN MSS
JOHOR KE KEJOHANAN BOLA TAMPAR MSS MALAYSIA 2013
Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Johor (MSSJ)
akan mengambil bahagian dalam Kejohanan Bola Tampar Bawah 12 dan 18 tahun
Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia (MSSM) yang akan dikelolakan oleh MSS
Terengganu pada 02 Jun hingga 07 Jun 2013.
2.
Sehubungan itu, pegawai / pelajar dari sekolah tuan / puan telah'dilantik / dipilih
untuk menjalani Latihan Pusat bermula 23 Mei hingga 30 Mei 2013 di tempat yang
tersenarai dan seterusnya mewakili Pasukan Bola Tampar MSS Johor dalam
kejohanan tersebut. Untuk itu mohon kerjasama Pegawai Pelajaran Daerah / Pengetua
/ Guru Besar untuk memberi pelepasan tugas I belalar kepada pegawai I pelalar dalam
Latihan Pusat dan seterusnya ke kejohanan sebagaimana butiran berikut
:
2.1
2.2
3.
Senarai Kontinjen
Maklumat Latihan Pusat
.
:
Sila Rujuk Lampiran A
Sila Rujuk Lampiran B
:
Semua pegawai I pelajar yang terpilih untuk menjalani Latihan
Pusat dikehendaki pada setiap masa berada di tempat latihan yang telah ditetapkan
KECUALI dengan mendapat ,kebenaran bertulis daripada Setiausaha Agung MSS
Kehadiran
Johor.
4.
Tuntutan Perialanan : Pegawai-pegawai yang menyertai Latihan Pusat ini
adalah layak untuk membuat tuntutan perbatuan (kenderaan) pergi dan balik serta
makan sepanjang tempoh latihan berkenaan. Penginapan akan disediakan oleh pihak
pengelola. Bagi kejohanan MSS Malaysia, pegawai hanya tayak untuk membuat
tuntutan makan sepanjang kejohanan.
5.
Buku Pelaiaran : Semua pelajar yang menyertai Latihan Pusat ini dimestikan
membawa buku pelajaran untuk ulangkaji dan menumpang belajar di sekolah
berhampiran dan pihak pengurusan pasukan akan mengaturkan sesi belajar dalam
kumpulan (tuition) pada sebelah malam.
6.
:
Peperiksaan Sekiranya pelajar tuan
pastikan langkah-langkah berikut dipatuhi :
/
puan terlibat dengan peperiksaan, sila
6.1
Pengetua / Guru Besar atau wakilnya dikehendaki menyediakan set
soalan berserta dengan jadual kepada pegawai dari daerah yang dilantik atau
menghantar terus soalan tersebut kepada Unit Sukan, Jabatan Pelajaran Negeri
Johor. Semua soalan hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat yang
mempunyai nama peserta dan tingkatan mereka.
6.2
Pegawai-pegawai pasukan akan mengaturkan waktu peperiksaan
bersesuaian dengan jadual yang telah dikeluarkan oleh pihak sekolah.
Jawapan pelajar akan disampaikan ke sekolah secepat yang mungkin.
7.
Dokumen
:
Bersama-sama ini disertakan :-
7.1
Borang Kebenaran lbu Bapa Penjaga
diserahkan kepada
Pengurus Pasukan semasa melaporkan diri.
/
7.2
Borang Penyertaan Bawah 12 Tahun MESTI dilengkapkan dan
mendapat pengesahan Guru Besar di mana pelajar berkenaan sedang
bersekolah berserta gambar.
7.3
Salinan Kad Pengenalan
-
MESTI dilengkapkan dan
/
Surat Beranak MESTI disahkan oleh
Pengetua / Guru Besar di mana pelajar berkenaan sedang bersekolah.
8.
Penghargaan : Jabatan Pelajaran Negeri Johor merasa bangga sekiranya
pihak sekolah dapat menguruskan sedikit sumbangan wang saku kepada pelajar-
pelajar sekolah tuan / puan yang terpilih untuk menyertai kejohanan ini.
9.
Pengurusan Risiko: Kegiatan ini tentu sekali melibatkan pergerakan guru dan
pelajar baik semasa perjalanan pergi dan balik ke tempat latihan dan ke kejohanan,
Pengurusan pasukan diminta mengambil kira semua aspek keselamatan dalam
menguruskan pegawai / guru atau pelajar yang terlibat di dalam program ini. Semua
perkiraan awal tentang risiko yang dihadapi mesti disambut dengan prosedur
pencegahan. Pengurusan hendaklah menyediakan prosedur keselamatan pelajar.
10.
Saya berterima kasih kepada semua Pegawai Pelajaran Daerah, Penyelia
Kanan Sukan, Pegawai Sukan, Setiausaha MSS Daerah, Pengetua, Guru Besar di atas
segala kerjasama yang telah dan akan diberikan kepada pasukan kita pada tahun ini
dan semoga pasukan ini akan dapat meningkatkan lagi imej kegemilangan Majlis Sukan
Sekolah-Sekolah Johor.
Sekian, terima kasih.
..BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
Saya yang menurut perintah,
(MOHD NORIBTN A GHANr)
Pengarah Pelajaran Johor
s.k.
1.
Timbalan Pengarah Pelajaran Johor
2. Ketua Sektor, Sektor Pembangunan Kemanusiaan
3. Pegawai Pelajaran Daerah
Sila pastikan kehadiran dan bantuan kepada atlet
-
daerah tuan / puan
4. Ketua Unit Sukan / Setiausaha Agung MSS Johor
5. Penyelia Sukan Daerah - Sila berikan kerjasama
6. Pengerusi
Teknik Pembangunan Sukan MSSJ- Sila pastikan prestasi MSS
Johor cemerlang
7. Pengetua / Guru Besar
-
Sila berikan kerjasama
<t
trl
dl
z14 v
zv
z
li Fr 1I] e.t
F n
H
z (r)
(n
3 o
v D& z
o.l
EI
(!l
F.ll
D
H
=
v
I!
(,
a.l
ao
H
r.l
(/)
(r)
D
;J
o o
r11
zt4 zt! ztrl
z
Fr
g
E"
@
..1
(n
D
U
zTq
c!
A
z
t-
v
A
N
o
U)
<t
rf
@
@
co
€
E
hl
F.:
rf
Hr
00
z..1
o F
FO
F.l
Fl
+r
Fl
F.l
Fl
F.l
F]
5
D
D
p
/p
p
ztq z
z
H l!
zl!
D
&
D
F
E
F
D
o.
D
F
F
Fl
!
o.
H
D
z
co
00
sn
@
o
D
v
(n
co
00
co
EO
FO
ri
F
F-
Vo
\U
dz
€
a
co
*H
ooH
FO
@
e.l
N
r.l
Cr
F.l
El
..1
A
o
,
t-.1
o
z
I!
z
U
o
IJ]
l!
(J
n
H
z
z
Bi
4
zrr.l
P.
U
p.
N
cO
00
z
z
U
IJ
U
c.
Fi
Fl
z
o
3
v(/)
zF.l
?4
o
l!
U
4
z
a
(,
o
t!
ro
H
oo
+r
?
o
..1
vU]
zFl
Fr
v
rrl
o
D
E
U)
CN
FO
co
co
-z
{3
u)<
ri
00
00
F
F
FO
FO
ni El
00
F
n
J
rl
v
F.l
zF]U z
Fl
c-l
a.l
v
u
v
rI]
EO
c.
z
a
(/)
D
D
zrl]
Fr
z
o
o
F
U
o\
ri
c.l
M
o
p
u
U]
00
n
H
ao
F
2 (,z
H
zH
c{
F
*
E
k
o
z
z o
LN
r! v
z z
zF.l !
F
Fr
A
E
Er
Fl
rr
F.
ts
co
Fl
F
c!
6l
ts
oo
FA
EO
z
@
Fl
.l
H
F
D
oo
c1
H
tr
Fr
z
vrn
c.l
rf
c.l
.i
a
r
z..1
ut
\d
Fl
co
rf
CO
*r
t-.,r
zH
FO
cO
v
ro
6
zrl
zF.l
<r
N
N
a\l
z
tl
(J
o z
M
EJ
v)
F{
zFJ
]M
o o
z
z
U
z
D trl
D
@
rO
roI
F]
tr
tr.l
v
v
i
I
\o
oo
ro
co
ro
N
ro
rf
o
F
vE]
z zE] z El
z ts s z
o
z
Z z v
F o a z
o
A ri v F
U v
v U
z v(, v (nz
C,)
CN
ca
c-l
roI
rn
t
a.l
?
I
oo
\o
\o
co
c\t
5
&
I!
F
a
IJ.]
o o
z
z o
t!
tsri
..1
N
(/)
4
Pr
z (,
* (^H u)
U F >z
il
z t4 z1
o Er 4Jr
ts
F
o
J
U ()
o.l
cO
<t
,l
rr
a\l
z
E]
tsn
U
tsrr
(n(, o \J
F
ro
N
,fi
F
F
U
Oi
Oi
6]
zrq
o
El
(rl
(J
F
n
\o
roI
F-
cO
N
<r
o\
<1
c.l
N
FO
Fl
F
z
o
'o
rrt
rf
z l-lz
z ri
A
z
N
z
a
A
FA
z
il
C.l
H
cO
F
z
F
v14 U)
(,
(, v
f.r
ao
ro
ro
oo
00
\o
ro
6I
N
c\
ao
v(n
t-.t
t!
(n
D
.l
t!
<r
il
Jr
rl
2
F
F.l
EA
rl
ro
CD
F
v
z
N
H
u
z(D
F
z(n
cO
00
oo
00
t
Fi
I
i
(-\
a
ro
00
<i
ro
a{
N
\b
a.l
.l
v
z
z p
tTr
Fl
J<
F
JJ
;4
roI
I
z
N
U]
o 1J. o
rit
E:<
i9
H
tsl
z
-z
ro
\o
N
#
D
ri
2 z
FO
c o o
o ts o
u
4 o
Z z (/)
Fl
Frr
N
U
Fi
ro
(D
z
O
H
(,
z
IJ]
(r)
I!
Fr
z
4
()
o
v
z(, v(r)
c{ H
$
N
V
c.l
4
F
z ?
(,n
ro N
N \o
co co
\o ro
l
\o
U
F
i
i
il
z z
v J
oo
z
z
z4 z4
(n
z v
D
co
\o
z z
E]
F
v
o o &
z D
v z F F.l
F U r v v
v(r) (n av U)z a(r)
I
N
N
F
roI
?
a
an
z (,z
4
z
D
z
Fl
N
1r)
t-
c.l
@
ro
z
Z
&
v tq
x(J F.lr!
2 z o
o U] D
v
F
v Uv U
v
o
v
Cr
z(n (n (f) az
Fi
U
E
z
o
l.f
&
I
a.l
a.l
rf
t\
FO
FA
F
o z
fri
z
oo
ro
o\
N
H
o
z
c.l
a
o
u
fsl
<t
trl
cll
Lrl
ri
c-l
rf
N
ri
N
ri
6l
FA
FO
FO
FO
FA
c.l
EI
ti
ni
f'r
ol
e-.t
c.l
F
H
N
d
c\
D
o
(,
/v -'
v v
IJ
lo
4
N
F
H
N
c.l
tri
H
rf
Pr
Cr
Td
Gll
rJl
t{
"<
col
E
Frl
ol
(\tl
x'
FT
ill
ol
A
a o
)v
Ll
a
-'
t-.,t
D
v (.rl (D
v vU) v (r)
v
(n
z.l z.l z.l zFl zFl z
Fl
EI
E
(,l
(.,)
e.t
c-.1
c.l
00
@
Fi
@
Fi
FO
FA
cDl
>t
F
zl
FO
N
a{
c{
d
@
H
Fr
00
00
lr
F
F
FO
to
EA
/
&
FO
D
a
Ig
e z z
FA
FA
EO
z
zFl zFl zF.l zF.l
U
U
(n
(D
s s sri s
Ff
o
EA
FA
co
o
rq
U ui
Fr
FA
F
FO
F
N
tr
z
N
rf
ao
DI
<t
tr(
Fil
FT
HI
NI
o
zl
}{
<t
Iq
DI
rl1,
nrl
>t
(,
z z z
)v v s)v
o o o
v v v
U U U
v v v
C']
C')
c{
\o
a.l
rrtl
*l
EII
E
C.l
rJ
el
d
2
<t
F.il
>t
<t
F-l
I
<l
Fll
ol
EI
zl
<t
vl
pl
H
11 ,{
14 lt(
l-(
ii
e{
c.l
N
N
F
\o
9a
co
u U U
z z z
x 3
rI.]
U)
o o o
a o
)
z z
H
v V v t! l!Cr t!A Fr
U U U U U U U Fo< co<
v v v(r') v(n v(rl
v (nv (n
\IJ
a 6
9!
N
6
il
v v v z z z z
I
N
H
F
c{
ro
N
\o
F
<r
<n
6i
c\l
oo
ro
ro
00
\o
!a
ro
c{
\o
Hi 6<
cn'
c.l
co
ro
aa
!f
ro
ro
q
co
c\
N
ao
\o
rf
o\
co
<i
\o
F\
co
F
s
sl
+
o
il
\o
<i
ca;
N
d
6l
ef
N
r<
<1
ro
\o
c!
co
cal
o
6i
ro
c{
e
rf
c{
o
c{
o
ri
a{
N
o\
F
(,)l
<t
Crl
u
.E
z
z
hJ
F.l
z
z
d zt4rrt cy'
t4
z
r!
p o
o
z
z
o z z o
o z
H
(D
F
rI]
X
Z
N
+
N
rI]
H
t!
E]
o
z
z
(,
z
u U]
H z
z El = t!
u
z z u
o
F.l
z
H
z
.l o z
z
o rrl z
o
tI]
F
v U) F z
Fi
U
U
El
H
,Tr
lTr
FI
m
a{
aal
<i
ro
\o
D\
oo
o\
H
Ll
U)
F
lr
o
z
z
z
(n
z
c.l
<t
il
o
(,
trl
(Itl
fil
o.l
EI
F
ctl
N
N
c..l
c.l
C.l
c\l
F.1
F"l
..1
..I
F.l
F]
F
FO
z
cO
F
c.l
d
-l
tr1
rr
rr
rr
rr
N
-l
-l
a{
c.l
N
F]
EI
J
i
N
rr
,l
v
Fll
D
,Tr
Fr
HI
ol
NI
hf
)v
Fl
c.l
t00
>t
Irr
hl
tl
Ig
qo
FA
zt!
hll
U
5l
(n
<t
lil
rq
E]
U
z z
z
N
cO
&
FO
o z
11
<t
>l
H
c.i
rf
co
F
zrq
z
z
v
rI]
tFO
IJ]
H
H
v v
z z
-.r
ro
rf
@
F.f
@
FA
E
FO
FO
tr
F
(,
F.l
rl
.l
Fl
v
U)
i\
i\
oo
U
U
/v -'v
v v
4
Ui
F
sn
oo
z
z z z 4z
d\
H
s
o\
Fi
D
p
D
EA
co
co
F
F
ri
00
fi
F
D
F
-l
(D
H
z
H
z
o
zrrl
Frr
DI
EI
nil
rtr
<li
<i
=n
@
D
zl
ll<t
FO
A
(/)I
vl
=l
FO
FO
cDl
NI
?
o
v
(r)
zt4 z
Fl
F
4l
ol
ol
<t
o
D
E
rol
z
00
I{
,{l
z z z z
v
to
f,n
J
(,
z v
v o
g
T4
(n
trl
z z
o o
o
o
Irr
frr
U
U
(n
(,
o\
N
N
\o
rf
C.l
I
<r
c!
F{
sn
I!
(,
Y
@
p
ri
U
co
N
c.l
ro
z
z
U
Z
o
00
F
v v
<n
oo
\o
Fr
4
z
o
F
v
(^
rI]
U
;-: U
14
v
(D
c!
ro
=n
ro
c!
c!
F
Er
c!
<n
E]
tsi
\o
c.l
rq
Fi
(n
u o (,
z z z z
U
cn
rn
oo
ro
tr)
oO
Fl
H
U
v
co
co
<1
i<4
ro
ro
z
U
U
Frr
FO
U
U
(n
CN
v
(n
o.l
TO
co
s
T4
a
n
Z
U
H
u
oo
N
F
Ff
e.l
Sr{
<r
<l
ill
OI
!al
zl
<t
vl
VE
3S
F
N
cn
ri
E
Fi
i.
6 6
rj
aa;
N
co
od
cO
.1
\o
c{
ad
ca;
N
o.
.O
.j
oO
DI
CDI
<t
tr
Frl
&
il
rn
z
z
o
2
H
z
o z
o
o
z
V
D
N
f'
14
z
z
F
o
+r
o
z
F.l
D
(J D
tl
z
F
frr
= z IJ
rI]
z
v Uz o
Vu a
z
F
v
D
z
t4
t!
E]
H
..1
v 2z o
z
\J
rI]
x
D
N
Fl
(/)
z
2
tTl
o
fi
JiA
EV
o
z z
z o F o
oo z
t! tI] o 2N
o z
tr.l
J v (.n F 2.2,
U to Fi F
X
I!
E]
rI.]
EI]
r11
tsrr
r{
FA
rf
FO
EO
c.t
co
<r
1l)
\o
N
ao
o,
d
r\l
<t
il
cl
(l'l
o
o
rE
frl
ol
EI
oo
ri
t{
sl
oo
Ff
A
00
oo
00
00
H
H
H
H
Fl
I
!'r
rr
@
oo
rf
00
rf
ao
co
oo
if
H
M
6tl
FTI
ol
6tl
4l
ol
Itr
5
hI
EI
E
8
co
p p
ts
00
+'
H
z
zF.l
EO
(,)I
(,)l
>t
,T{
o
o
U
co
rf
co
c\
cO
zl
DI
00
oo
c.l
N
FA
FA
U)
H
EO
FA
FO
Fl
Fl
4
z ? a
F.I
D D
<n
v v
@
F.]
<t
HI
6l
F.ll
zl
<t
DI
CIrl
c
Etl
o
rI]I
F]
{rt
>t
dl
nil
<t
Cil
>t
<t
l-{
,)
F
M D
z
el
F
z z z14
H
z
o
U
F
D
D
Fl
/,
(n
(n
z tJ]
z z trz E]
z z frr z
o
F F z o
v ;4 t4 t*
z z
z(n
(/)
(^ z
(,]
t4
=
z
o
rr
z(n
Fl
U)
t!
a
rq
D
Fl
v v
2
zrI.] z
t! t! (n F
3
zt4 3
rI]
t!
LJ
b
b
F F F z z z
F
o
a H tJ IJ U U o
frr
lr
v v v v v
z
z
z
z
z
z
z
(, UJ U) U) U) U] a
F
Fr
ti
FA
FA
FO
c.t
co
\o
I
I
<l
Fll
ol
EI
zl
<t
vl
P{
!4
o,
z,
N
o\
N
ro
?
N
<i
\o
o.
p
N
\o
roI
=n
I
rf
<1
(\
cO
roI
? ? ?
N
cO
c{
a
rf
00
\o
o\
ro
o\
c1
\o
I
oO
\o
F.I
I
N
N
if
I
\o
a
Ff
q
-l
\o
N
o\
?
ro
\o
o\
<i
cO
cO
9
n
.l
a
oo
6\
<n
o\
cO
1r)
I
I
cO
ri
s!
N
o\
N
N
ro
9
I
ri
6
N
rf
\o
61
00
ro
L.
I
I
ro
.ti
\oI
ri
?
co
N
o
N
o\
<1
00
o\
DI
(/)l
<t
Cil
4
ht
2
U
z z zrI]
F
z,
z
=
z z
z o
3
x
F]
H
! o
U
t! U z o z
z
(.,)
o
z z
t*t
tr
z
D
x
z
z
c{
/r
U
cO
rI.]
tlF
N
o
FO
j
3
z
ztI] z
Fi
U)
z F.l z tJ]
p
14
z x
ri
..1
E
tq
z
U
z
o o
z
El
E z
o.
U o Fi
F U)
-l
I!
rTr
=n
16
\o
F\
00
rf
i
c{
d
<t
dl
ctl
frl
ol
*
o
u
rrl
EI
Gtl
Fll
F
co
ri
Fl
00
ii
E]
00
@
oo
oo
@
00
00
co
co
F]
F]
hl
F]
F]
F]
F]
E]
E]
FI
ri
!r
tr
rr
ri
ri
00
ri
.l
{
Y
NI
!il
ol
NI
ll
ol
*rl
ol
tr
E
d
p
D
lfr
&
Fir
D
ir
FO
EA
FO
FA
ao
o
,i
o
F
,rr
cO
cO
cO
cn
cO
cO
00
00
00
00
@
c\l
c\
F
FO
;l(,)l
>t
rf
zl
DI
EI
fl
'fr
tf
<t
N
I
tsr{
d
rf
oO
co
H
oo
e\
c{
c{
Z
Z Z Z z z z
il
&
il
hl ti
o D
I{
a
IlI z
ul z
t-
F
p
F{
F
L
F
D
D
<t
>t
<t
co
CO
N
o
1r)
ro
Crl
til
sl
ol
trl
zl
<t
vt
pl
v
CJ
z
ro
ao
00
c{
\o
o\
00
<1
cO
\o
ro
o,
aa!
\o
o,
)z
FO
<i
00
D\
ro
ro
o\
N
\o
N
\o
00
oo
o
N
c{
o
N
rf
Fl
6\
<r
co
FA
t-'
U
zt!
F
v
co
o\
@
p
v
z
D
L
z
g
IJ]
(,
z>
<J
56
A4
<o
.lv
5 z
F
F*
N
N
ro
rf
co
\o
ro
I
00
o
N
z z z ir z
zt1
(n
Er
F.l
v tJr n o
v V4
z f4
z rq€
z z
II
(r)
(.n
(/) a az
U)
CD
c!
E
D
z z
!
CN
I
t
lri ro
6l
ro
o.
N
6
D
/
&
z z z z
z z z z
z zF
zFr zFr F
V V v v
z (nz z z
(n
5l
el
M
U o o
o
F
A H
o o o o
z
z
zFr
v v
z(n z
(n
Fll
A
c{
aol
vl
=l
rf
&
&
+r
q
\o
6,
ro
00
ro
LO
I
c.t
N
@
-l
c.'t
c-.1
\o
a-t
N
ro
o,
N
ro
o\
a
o.
ro
N
\o
a
I
In
I
o
co
UJI
<t
n(l
frr
lr
=
z
U
z
o
v
o
v
z
Fl
FJ
n
u u
z z
o (,
rI] z
N o
F o
Ji
IJ]
Jr
U
c\l
U
trl
J
co
I
z
(,
F
o
u)
z
(,
z
o
(, t! z z u o rl
tsi
z
2 F Z
tq g t!
o z
rI]
U)
v
o
rI]
J
lTr
U A z
ru
o Z z
Fl
(,
EI
z a o F N UN
z (.n
t4
Err
TJ.]
rrl
rI]
Fl
F
E]
!
U
Fi
U
(,J
<f
ro
\o
F.\
6
o\
i
rq
14
tl]
H
fri
N
Fr
LAMPIRAN B - MAKLUMAT LATIHAN PUSAT
PASUKAN BOLA TAMPAR I8 &L2TAHUN
MAILTS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH IOHO& 2013
BIL
TARIKH
MASA
1
Khamis
23/05/13
10.00 pagi
TINDAKAN
TEMPAT
PERKARA
Lapor Diri
- Unit Sukan, |alan
Mohd Amin, ]ohor Bahru
L18
hingga
12.30tgh
P18 - Unit Sukan, Jalan
Mohd Amin, Johor Bahru
L12 -
SMK
Laksamana,
Lapor Diri kepada:
En Johari bin Sapawi
En Shamsul Sazalibtn
Salimin
En Gwee Thian Guan
Kota Tinggi
P12
-
SJKC Kuo Kuang, Bt 8
lr, |alan Skudai,
En Chong Seo Hong
]ohor
Bahru
Semua Pegawai A Atbt
mesti menrbawa cadar dan
satangbantal.
2
a
o
Perjalanan
Ke
Tempat
Latihan
Khamis
23/05/2013
hingga
Khamis
30/05/2013
Pengerusi Teknik :
Sila pastikan
pendaftaran berjalan
lancar sebagaimana
yang dirancang.
Kerjasama Pengetua/Guru Besar yang berkenaan diharap dapat menguruskan
perialanan pelaiar pada tarikh tersebut.
Keselamatan pelajar ke tempat latihan hendaklah diberi keutamaan oleh pihak
sekolah.
08.00 pagi
Latihan Pusat
hingga
L18
-
SMK Sultan Ismail,
Semua Pegawai & Atlet
|ohor Bahru
P18 - SIKC Foon Yew 4,
|ohor Bahru
6.30
petang
L12 -
SMK Laksamana,
Kota Tinggi
P12 - SIKC Kuo Kuang, Bt 8
lr, ]alan
Skudai,
Johor
Bahru
4
Jumaat
8.00 pagi
31/05/2013
5
Ahad
08/06/2013
8.00 pagi
Bertolak ke Kuala
Terengganu
Kuala Terengganu,
Semua Pegawai &
Atlet
Terengganu
Perjalanan balik dari Kuala Terengganu
Semua pegawai & atlet

Similar documents

ill`lf ""^`fl3i l3i

ill`lf ""^`fl3i l3i semasa perjalanan pergi dan balik ke tempat latihan pusat dan semasa kejohanan Pengurusan pasukan dimrnta mengambi kira semua aspek keselamatan daam mengurLlskan pegawai / guru atau pelajar yang te...

More information