Džordanos Butkutės gerbėjas savo dievaitę globoja kaip

Comments

Transcription

Džordanos Butkutės gerbėjas savo dievaitę globoja kaip
Nusipirk - Tau patiks!
C
DRUSKININKØ KRAÐTO SAVAITRAÐTIS. 20-IEJI LEIDIMO METAI. 2010 m. lapkrièio 12 - 18 d. Nr. 45 (1082) TIRAÞAS - 5000 egz. KAINA - 2 Lt
Dþordanos Butkutës
gerbëjas savo
dievaitæ globoja
kaip angelas
Filmuotà reportaþà
þiûrëkite internete
www.druskonis.lt
28
metø druskininkietis Kæstutis Boèys
savo fantazija pritrenkë Lietuvà:
aistringas Dþordanos Butkutës gerbëjas popmuzikos
karalienës garbei savo kambaryje
pasistatë altoriø. Jis toks didelis,
kad galëtø bûti pavadintas net ir
mauzoliejumi.
Sukirðino mokinius
ir mokytojus
Savivaldybës planai reformuoti Druskininkø
ðvietimo ástaigø tinklà kirðina kurorto pedagogus ir moksleivius. Ðá rudená Druskininkø
mokyklose vyksta masinis paraðø
rinkimo vajus.
psl.
2
“Metø ûkis 2010”
Geriausio ðiø
metø Druskininkø
savivaldybës
ûkio savininkas Kæstutis
Masionis
ûkininkø
ðventëje
Leipalingyje
16
psl.
filmuotà reportaþà þiûrëkite internete
www.druskonis.lt
5
psl.
Prenumeruokite
“DRUSKONÁ”
ðiems metams nuo bet kurios dienos
net 20 proc. pigiau!
Uþsiprenumeruoti galite paðte arba UAB “Drusvilma”,
M.K.Èiurlionio g. 97/Vytauto g. 27.
Uþsakymai priimami ir tel. 51075.
SAVAS
Prenumeratoriams - visada pigiau!
Frontininkai
nusitaikë á
merà
Ilgai iðbûti
bedarbiu sunku
Praëjusià savaitæ druskininkieèiø
paðto dëþutëse nemokamai buvo
iðdalinti 2 tûkst. agitaciniø lapeliø, raginanèiø paremti Sauliaus
Vaikðnoro vadovaujamà „pasiprieðinimo prieð valdþià“ judëjimà, pavadintà „Druskininkø gynimo frontu“.
udresni darbo
birþoje besiregistruojantys þmonës
þino, kaip netampant ilgalaikiu bedarbiu uþsigarantuoti teisæ á kompensacijas.
3
psl.
G
4
psl.
2
2010 m. lapkrièio 12 - 18 d. Nr. 45 (1082)
Lapkrièio 3 d. Druskininkø savivaldybës iniciatyva organizuotas susitikimas
su kultûros ministru Arûnu
Gelûnu. Susitikimo metu
meras Rièardas Malinauskas ir mero pavaduotoja
Kristina Miðkinienë ne tik
pristatë kurorto kultûros
ástaigø veiklà, bet ir sprendë uþsitæsusios bibliotekos
renovacijos, naujojo Kultûros centro statybos bei kitus
Druskininkø kultûrai aktualius klausimus.
Lapkrièio 8 d. Druskininkuose organizuota Alytaus regiono savivaldybiø
konferencija. Susirinkæ
Druskininkø, Birðtono,
Prienø, Lazdijø, Varënos,
Alytaus miesto ir rajono tarybos nariai aptarë aktualius
atliekø tvarkymo sistemos
plëtros ir biologiðkai skaidþiø atliekø tvarkymo klausimus. Kadangi regioninë atliekø tvarkymo sistema yra
bendra, kartu aptarti rengiami ir teikiami projektai ES
finansavimui gauti, dalintasi patirtimi ir diskutuota apie atliekø tvarkymo sistemos
plëtojimo perspektyvas.
Druskininkø savivaldybëje lapkrièio 8 d. lankësi
Minsko transporto kompanijos, kuri planuoja atidaryti reguliarø reisà Minskas –
Gardinas – Druskininkai,
atstovai. Susitikimo metu
mero pavaduotoja K.Miðkinienë pristatë ðiuo metu teikiamas ir artimiausiu metu
kurorte planuojamas teikti
paslaugas.
Mero pavaduotoja
K.Miðkinienë, Turizmo ir
verslo informacijos centro
direktorius R.Palionis ir
verslo atstovai lapkrièio 8 d.
susitiko su Druskininkuose
vieðëjusiais latviø þurnalistais ir pristatë populiariausias kurorto paslaugas, rengiamas ðventines Ðv.Kalëdø
ir naujametines programas,
kitais metais atidaromà þiemos pramogø kompleksà.
Lapkrièio 8 d. vyko Nacionalinës ðeimø ir tëvø asociacijos surengtas Druskininkø jaunø ðeimø klubo, kitø ðeimø ir tëvø susitikimas
su mero pavaduotoja K.Miðkiniene, ðvietimo, socialinës
paramos ir kitais specialistais, kuriame buvo aptartos
druskininkieèiams aktualios vaikø auklëjimo problemos.
Lapkrièio 9 d. Vilniuje
vyko Vilniaus teritorinës ligoniø kasos Stebëtojø tarybos posëdis, kuriame minëtos tarybos pirmininke buvo iðrinkta Druskininkø savivaldybës mero pavaduotoja K.Miðkinienë. Posëdyje
Vilniaus TLK Vilniaus ir
Alytaus apskrièiø savivaldybiø tarybø atstovams pristatyta ambulatoriniø ir stacionariø paslaugø apimtys, numatomos 2011 m., ir apmokëjimas, taip pat sutarèiø
planavimas ligoninëms
2011 m.
Videolaidas þiûrëkite internete www.druskonis.lt
Mokyklø reforma sukirðino
mokytojus ir vaikus
S
avivaldybës planai reformuoti Druskininkø
ðvietimo ástaigø tinklà
kirðina kurorto pedagogus ir moksleivius.
Ðá rudená Druskininkø mokyklose vyksta masinis paraðø rinkimo vajus. Vienos kà tik baigë
rinkti paraðus, kad „Atgimimo“
vidurinë pagal planà bûtø reformuota á pagrindinæ mokyklà.
„Atgimimas“ ðiam kolegø raginimui atgal kirto tokia paèia akcija. Ðià savaitæ „Atgimimo“ vidurinëje taip pat renkami paraðai nedaryti pertvarkø, organizuojami susitikimai su valdþia.
Kol pedagogai ruoðiasi þodiniam diskusijø karui, moksleiviai neslepia raitojantys marðiniø rankoves. „Psichologinë
átampa didþiulë. Girdime savo
vaikus kalbant – mus „Ryto“
gimnazistai erzina ir menkina,
laiko antrarûðiais. Nëra kitos
iðeities, ginsimës kumðèiais“, ðá antradiená „Atgimimo“ vidurinëje vykusiame tëvø komiteto
susirinkime apie átemptas nuotaikas mokykloje atviravo viena
mokytoja.
Ragino nedaryti iðimèiø
„Atgimimo“ mokyklos pedagogai, neslepiantys norø, kad jø mokykla ir toliau liktø vidurine, o ne
deðimtmete, kaip planuoja Savivaldybë, teigia buvæ ðokiruoti savo kolegø ið kitø kurorto mokyklø elgesiu. Jiems á rankas pakliuvo „Ryto“ gimnazijos paruoðtas kreipimasis á Savivaldybës vadovus, raginant
laiku uþbaigti mokyklø tinklo pertvarkà ir nedaryti jokiø iðimèiø
„Atgimimo“ vidurinei. Spalio 7 d.
„Ryto“ gimnazijoje, „Saulës“ , Leipalingio bei Vieciûnø pagrindinëse mokyklose buvo pradëti rinkti
mokytojø paraðai po kreipimusi á
vietos valdþià, kuriame ðiø ðvietimo ástaigø mokytojai tikina teigiamai vertinantys Savivaldybës pradëtà mokyklø likvidavimo bei reorganizavimo planà: „Vykdant ðá
sprendimà, turëtø bûti ágyvendin-
tuacija Lietuvoje, pasiekusi dugnà
2002 m., gerëja, didëjant gimstamumui, ir pernai pasiekë 1998 m.
lygá – paskubëjus reorganizuoti mokyklas, gali reikëti vël jas atkurti,
be to, ði situacija prieðina mokinius
ir mokytojus“, - savo reikalavimus
grindþia „Atgimimo“ vid. mokyklos bendruomenë. Ðià savaitæ paraðus po kreipimusi aktyviai dëjo
ne tik mokytojai, bet ir moksleiviai bei jø tëvai. Meras R.Malinauskas, kurio du vaikai ðiuo metu mokosi „Atgimimo“ mokykloje, ðioje
akcijoje, vengiant intersø konflikto,
greièiausiai nedalyvavo.
Ruoðiasi susitikti su
valdþia
Kai prieð dvejus metus buvo likviduota Senamiesèio vidurinë, jos mokiniai per kurorto ðventæ iðëjo gedulo rûbais. Ar bus dar vienos teatralizuotos laidotuvës?
tas paskutinis þingsnis savivaldybës mokyklø tinklo optimizavimo
plane – nuo 2011 m. rugsëjo 1 d.
„Atgimimo“ vid. mokykloje nutraukiamas vidurinio ugdymo programos vykdymas ir nekomplektuojamos 11 klasës, o nuo 2012 m.
rugsëjo 1 d. ðioje mokykloje baigta
reorganizacija. Mes, þemiau pasiraðiusieji, kreipiamës á Savivaldybës vadovus ir Tarybos narius ir
praðome laikytis priimtø sprendimø bei nedaryti reorganizavimo iðimèiø „Atgimimo“ vidurinei mokyklai. Iðimtis ar reorganizacijos
baigties laiko nukëlimas nuviltø ir
papiktintø „Ryto“ gimnazijos,
„Saulës“ Leipalingio bei Vieciûnø
pagrindiniø mokyklø bendruomenes, nes jos dalyvavo, iðskyrus Vieciûnø mokyklà, mokyklø reorganizavimo procese, turëjo derinti ugdymo procesà su struktûros pertvarkymo darbais, dirbti sunkesnëmis sàlygomis, dalis mokytojø
turëjo pakeisti darbo vietà, turi
dirbti minimaliais darbo krûviais.
Labai praðome ásiklausyti á ðá mûsø kreipimàsi ir tikime jûsø þodþiø, sprendimø bei darbø tvirtumu ir teisingumu“.
Praðo negriauti vidurinës
„Atgimimo“ vidurinës mokyklos bendruomenë, nustebinta ðito-
kios kolegø iniciatyvos, kirto atgal.
Savo raðte ðios mokyklos mokytojai, moksleiviai bei jø tëvai praðo
nedaryti reformø „Atgimime“ ir
nuo 2011 m. rugsëjo 1 d. leisti formuoti 11 klases. „Svarbiausias mokyklø tinklo pertvarkos tikslas –
mokinio gerovë, ir nepakanka vadovautis vien direktyvomis. Lietuvos ðvietimo politikos centre yra
vaikas, mokinys, jo pasirinkimo galimybës, o ne atskirø mokytojø darbo krûvis. Dabartinëje sistemoje
mokiniai turi rinktis pagrindinæ
mokyklà, vidurinæ ar gimnazijà pagal gyvenamà vietà, amþiø, o ne pagal gebëjimus ar pasiekimus. Ðvietimo ir mokslo ministerija pripaþino, kad kaimo mokyklø naikinimas, paverèiant mokinius „geltonøjø autobusiukø pilieèiais“, yra
klaida. Nepasiteisino ir profiliavimo modelis. Galbût po keleriø metø bus paskelbta, jog nepasiteisino
ir viduriniø mokyklø griovimas,
nesukuriant nieko kokybiðkai nauja. Lietuvos miestø ir miesteliø savivaldybiø tarybos neskuba naikinti viduriniø mokyklø, kartu su tëvais spræsdamos susidariusià situacijà. Pavyzdþiui, Veisiejø miestelyje kuriamos net dvi gimnazijos ir
pan. Mokiniø skaièius „Atgimimo“
mokykloje pakankamas tam, kad
bûtø formuojamos klasës visose ugdymo pakopose. Demografinë si-
Lapkrièio 9 d. „Atgimimo“ mokyklos tëvø komiteto susirinkime
aptariant kreipimosi á savivaldybës
vadovus tekstà ir pradëjus rinkti paraðus, buvo iðsakyta ávairiø minèiø
ir nuomoniø. „O kur buvote jûs,
mokytojai, kai Savivaldybë paskelbë mokyklø optimizavimo planà,
kai buvo naikinama Senamiesèio
vidurinë? Tuomet tylëjote, nes ne
jus lietë, ne jûsø mokykla buvo naikinama. Kur tada buvo visø pedagogø bendrumas? O dabar turim
kà turim. Bestuburis ir mûsø Ðvietimo skyrius. Þinoma, kad ðis procesas þalingas visiems, kai reformos daromos tik tam, kad bûtø geriau iðnaudotos patalpos“, – þodþiø
á vatà nevyniojo vienas ið tëvø Gintaras Liaukevièius. „Pridarë visi
klaidø. Pedagogai nebuvo vieningi, bet sugràþinti praeities neámanoma. Bandom daryti. Planuojama
reorganizacija – didþiausias skausmas darbuotojams, stresas mokiniams“, - kalbëjo viena mokyklos
mokytoja.
„Atgimimo“ vidurinës tëvø komiteto nariai artimiausiu metu turi susitikti su vietos valdþia. Laikas, tiesa, pokalbiui neblogas, - juk
artëja savivaldos rinkimai. Ðios istorijos pabaigos smalsiai laukia net
ir tie, kuriø vaikai seniai iðaugo ið
mokykliniø kelniø, – laikysis politikai savo nusibrëþtø tikslø, ar vis
dëlto bijos prarasti nemaþos rinkëjø dalies simpatijas?
„Druskonio“ inf.
Vieciûnuose maþëja nuomojamo ploto
B
uvusio Vieciûnø „Drobës“ verpimo fabriko patalpose
– dar vieni nuomininkai. Ilgà laikà ðiam objektui neradus vieno stambaus investuotojo, Savivaldybë pastatus sëkmingai iðnuomojo kelioms bendrovëms, èia vykdanèioms ávairaus pobûdþio pramoninæ veiklà.
Buvusio „Drobës“ fabriko valymo stotyje ásikurs transportininkai:
UAB „Vikoro transportas ir logistika“ Savivaldybei priklausanèias
beveik 1 tûkst. kvadratiniø metrø
dydþio patalpas þada iðsinuomoti
deðimèiai metø. Savivaldybës taryba spalio 29 d. posëdyje, palaiminusi ðià nuomà ne konkurso bûdu,
nusprendë, jog bendrovë uþ
patalpas, kol jos bus pritaikytos numatomai veiklai, mokës
tik 121 lità per mënesá. Nuo
kitø metø balandþio 1 d. UAB
„Vikoro transportas ir logistika“ pastato nuomai turës pakloti po 2 Lt uþ 1 kv. m, arba 1
tûkst. 867 litus uþ visà plotà
per mënesá.
Rekonstruotame valymo stoties
pastate bendrovë ruoðiasi árengti
autoremonto dirbtuves ir logistikos
centrà. Kaip teigia UAB „Vikoro
transportas ir logistika“ direktorius
Vitalijus Koroliovas, ámonë èia ketina sukurti deðimt darbo vietø.
Pasak Savivaldybës administracijos turto ir investicijø skyriaus vedëjo Algirdo Svirsko, buvusiame
„Drobës“ fabrike dar liko neiðnuomota apie 5 tûkst. kv.m – ketvirtadalis ploto ið èia esanèiø 20 tûkst.
kv.m statiniø komplekso.
„Druskonio“ inf.
Pirmadieniais nuo 14 iki 17 val.
Seimo narys Valentinas Mazuronis
priima gyventojus
Laisvës a. 3, 2-ame aukðte, Druskininkuose.
Pageidaujanèius susitikti su Seimo nariu praðome ið anksto registruotis
tel. 8-673-95165.
2010 m. lapkrièio 12 - 18 d. Nr. 45 (1082)
Videolaidas þiûrëkite internete www.druskonis.lt
Frontininkai nusitaikë á merà
V
ilniuje gyvenantis
teisininkas, ið Druskininkø kilæs Saulius Vaiðnoras, visoje ðalyje pagarsëjæs savo skandalinga veikla prieð teisëjø ir
valdininkø luomus, nepamirðta
savo gimtojo miesto. Praëjusià
savaitæ druskininkieèiø paðto
dëþutëse nemokamai buvo iðdalinti 2 tûkst. agitaciniø lapeliø,
raginanèiø paremti jo vadovaujamà „pasiprieðinimo prieð valdþià“ judëjimà, pavadintà
„Druskininkø gynimo frontu“.
Neiðeina ið teismø
Ðákart frontininkai, pasiskelbæ
kurorto pirties ir visø Druskininkø gelbëtojais, taikosi tiesiai á merà R.Malinauskà. „Visi, kurie nukentëjo nuo R.Malinausko veiksmø, praðome paremti mus finansiðkai, nes lëðos mums reikalingos
beprecedentinio mitingo organizavimui dël mero pasmerkimo ir
Druskininkø pirties átraukimo á
kultûros paveldo objektø sàraðà“,
- kreipimesi á Druskininkø gyventojus ragina „frontininkai“. Miestà sujudinusiame raðte druskininkieèiai taip pat agituojami paaukoti lëðø, kuriø pagalba „frontininkai“ tikina parodysiantys tikràjà
savo jëgà kovoje prieð R.Malinauskà. „Kreipimesi „Gelbëkite Druskininkø miesto pirtá ir Druskininkus“ þmonës raginami informuoti apie galimas aferas dël pirties ir
kitos ûkinës-finansinës veiklos.
51 metø Saulius Vaiðnoras,
prieð kelerius metus ákûræs „Druskininkø gynimo frontà“ ir bandæs
kovoti su vietos valdþia bei vieðbuèiø statybomis, skambiomis pergalëmis kurorte kol kas pasigirti
negali. Jis pralaimëjo ilgà teismø
maratonà dël baþnyèios paðonëje
esanèio vieðbuèio „Credo“ statybos. Donkichotu save vadinantis
S.Vaikðnoras, vieðai pasiskelbæs
apie þygius prieð Druskininkø bei
Alytaus apskrities valdininkus, dël
garbës ir orumo áþeidimo á teismà
prieð kelis metus buvo padavæs kurorto merà R.Malinauskà, bet bylà taip pat pralaimëjo.
Buvæs teisëjas, o vëliau ir advokato mantijos dël teisëjos uþgauliojimo netekæs Saulius Vaikðnoras ðiuo metu varsto teismø duris
dël nepagarbos paèiam teismui –
jis aukðèiausiems ðalies vadovams
ir ávairioms institucijoms iðsiuntinëjo krûvà skundø, kuriuose raðë apie masturbacijà, vibratorius,
orgazmus ir „olialia kroðkas“.
Dël raðto pradëtas
tyrimas
Druskininkø PK vadovai
„Druskoniui“ patvirtino, jog lapkrièio 3-àjà, tà paèià dienà, kai kurortas buvo apipiltas „Druskininkø gynimo fronto“ agitaciniais lapeliais, dël ðio fakto Druskininkø
policijos komisariate buvo pradëtas ikiteisminis tyrimas. „Taip pat
minëtoje informacijoje, kurioje
nurodomos banko sàskaitos, praðant á jas pervesti pinigus, áþvelgia-
Brangûs druskininkieèiai,
J
ûsø supratimo, bendradarbiavimo ir nuoðirdaus palaikymo
dëka kartu sugebëjome sugràþinti istorinæ ðlovæ Druskininkams. Apie kurortà nuolat raðo
Lietuvos ir uþsienio dienraðèiai,
savaitgaliais vieðbuèiuose ir sanatorijose pritrûksta vietø atvykusiems sveèiams. Kurorte ágyvendinti projektai, veikiantys objektai ir juose teikiamos paslaugos
sulaukë ne tik lankytojø, bet ir
ávairiø valstybiø profesionalø
aukðèiausio ávertinimo, tarptautinio pripaþinimo bei apdovanojimø. Galime tik pasidþiaugti,
kad aktyvios ir vieningos bendruomenës dëka per labai trumpà laikotarpá uþtikrinome intensyvià plëtrà ir didelius pokyèius,
Druskininkai tapo þinomi ir vertinami visoje Europoje.
Ne tik Savivaldybës tarybos nariai, bet, tikime, ir visi druskininkieèiai didþiuojasi savo miestu,
yra pasiryþæ já toliau puoselëti ir
mylëti. Taèiau tenka apgailestau-
ti, kad ðiuo metu tikslingai kurstomos aistros dël vienos ið daugelio Druskininkø pirèiø. Taip siekiama sumenkinti ir apðmeiþti
ne tik konkreèius asmenis, bet ir
visà savivaldybës bendruomenës
pasiektà rezultatà. Norime pabrëþti ir informuoti, kad dar
2001 m., neturëdama galimybiø
remontuoti patalpas ir toliau teikti paslaugas miesto pirtyje, Savivaldybë ëmësi iniciatyvos iðsaugoti ðá objektà. 2001 m. liepos
31 d. miesto pirtis buvo iðnuo-
ma ir galimybë apgaulës bûdu vilioti ið gyventojø pinigus“, - teigia
pareigûnai.
- Kokiu pagrindu buvo pradëta
pirmoji baudþiamojo proceso stadija? Ar á pareigûnus dël ðmeiþto kreipësi pats R.Malinauskas? – „Druskonis“ paklausë PK virðininko pavaduotojo Raimondo Virkuèio.
- Ne, mero pareiðkimo mes negavome. Ikiteisminis tyrimas pradëtas pagal tarnybiná praneðimà.
Policijos pareigûnas, radæs ðá druskininkieèiams iðplatintà lapelá, atitinkamai reagavo, praneðë komisariatui.
- Ar pareigûnai taip þaibiðkai sureagavo á ðià skrajutæ dël to, kad ðiame raðte buvo kritikuojamas R.Malinauskas?
- Ne. Mes reaguotume á kiekvienà toká ðmeiþto atvejá, nesvarbu, koká asmená tai beliestø.
- Ikiteisminis tyrimas turi bûti
pradedamas esant nors minimaliam pagrindui manyti, kad buvo padaryta nusikalstama veika. Agitaciniuose lapeliuose „frontininkai“
mota UAB „Parama“. Bendrovë ásipareigojo kelis metus teikti asmens higienos ir prieþiûros paslaugas asmenims, kurie dël
skurdo negali ar neturi galimybës pasirûpinti savo higiena.
2004 m. ákûrus Socialiniø paslaugø centrà Veisiejø g. 17, dotacijos ir socialiniø paslaugø teikimas
miesto pirtyje M.K.Èiurlionio g.
27 buvo nutraukti. Druskininkø
pirtis yra vienas ið komerciniø
objektø, kuriø Druskininkø savivaldybëje yra kelios deðimtys, jis
nëra iðskirtis, todël Druskininkø
savivaldybë neturi ir niekada neturës galimybës finansuoti pirties
kapitaliná ar kitoká remontà ir nenumato kokiu nors bûdu dotuoti
ðá objektà.
Pilietis Saulius Vaikðnoras, gyvenantis Vilniuje ir save pristatantis kaip asociacijø „Druskininkø gynimo frontas“ ir „Profesionalûs pirtininkai“, Teisëjø nacionalinës drausminës atsakomybës
centro prezidentas, kitus vadinantis skandalistais, savo nepagarbiu elgesiu jau kuris laikas ðokiruoja visuomenæ ir menkina
mûsø kurorto ávaizdá. S. Vaikðnoras advokato mantijos neteko,
kai nepagarbiai atsiliepë apie vienà teisëjà, kuri neva „jam kerðtauja todël, kad jai prasidëjo klimaksinis periodas“. Ðá raðtà
S.Vaikðnoras iðsiuntinëjo ávairioms institucijoms. 2004 m. Advokatø taryba nusprendë S.Vaikðnorui iðkelti drausminæ bylà uþ
Lietuvos advokatûros ástatymo ir
Advokatø profesinës etikos kodekso paþeidimus. Byla buvo
perduota Advokatø garbës teismui, kuris tais paèiais metais
S.Vaikðnorà pripaþino kaltu, atëmë ið jo advokato vardà ir uþdraudë verstis advokato veikla.
Net ir po to, kai buvo iðbrauktas
ið advokatø sàraðo, S.Vaikðnoras
prisistatinëjo kaip advokatas, teikiantis advokato paslaugas, organizuojant pigias skyrybas.
2006 m. sausio mën. Advokatø
taryba, siekdama iðvengti visuo-
3
apdairiai mëtosi áþeidþiamomis frazëmis, naudodami daugiskaitas,
bendro pobûdþio frazes. Ar tikitës,
kad tyrimo rezultatai bus sëkmingi?
- Kol vyksta tyrimas, komentuoti nieko negaliu. Jis pradëtas remiantis BK 290 str. „Valstybës tarnautojo ar vieðojo administravimo
funkcijas atliekanèio asmens áþeidimas“. Áþeidusiam savo pareigas
einantá valstybës tarnautojà, gresia
bauda arba areðtas, arba laisvës atëmimas iki dvejø metø.
- Ar kam nors jau pareikðti átarimai?
- Kol kas ne.
„Druskonio“ þiniomis, tai – ne
pirmas atvejis, kada dël vieðø áþeidinëjimø mero atþvilgiu siekiama
pradëti baudþiamàjà teisenà. Ðámet á R.Malinausko kabinetà Savivaldybëje ásiverþæs senyvo amþiaus druskininkietis áþeidþiamais
þodþiais uþsipuolë merà. Dël ðio
ávykio ðiuo metu vyksta procesas
Varënos rajono apylinkës teisme.
Druskininkø policijos pareigûnai taip pat tiria ðmeiþto atvejá, apraðytà viename ðalies laikraðtyje.
Jame buvo paskleista informacija, neva pedofilai pasismaginimui
atsiveþa vaikus á mûsø kurortà.
„Druskonio“ inf.
menës klaidinimo, þiniasklaidos
priemonëse iðplatino pareiðkimà, kad pateikiama informacija
apie S. Vaikðnoro advokatø kontorà yra neatitinkanti tikrovës ir
paniekinanti advokato profesinës etikos normas.
Ðiuo metu S.Vaikðnorui yra iðkelta baudþiamoji byla dël nepagarbos teismui, jis kaltinamas
áþeidæs 6 teisëjus. Ikiteisminis tyrimas dël nepagarbos teismui
buvo pradëtas, kai á Generalinæ
prokuratûrà kreipësi Teisëjø taryba. S.Vaikðnoro nepagarbus elgesys áþeidë ir aukðèiausius ðalies vadovus bei ávairiø institucijø - Prezidentûros, Vyriausybës,
Teisingumo ministerijos, Specialiøjø tyrimø tarnybos, Seimo, Generalinës prokuratûros, Nacionalinës teismø administracijos – tarnautojus, kuriems buvo iðsiuntinëti laiðkai su vulgariais ir áþeidþianèiais þodþiais („masturbacija“, „vibratorius“, „orgazmas“).
S.Vaiðnoro pareiðkimai-kreipimaisi prasilenkia ne tik su etikos
principais, bet ir su bendraþmogiðkomis moralës normomis. Jis
nepagarbiu savo elgesiu, skleidþiamais tikrovës neatitinkanèiais faktais ir ciniðkomis uþuominomis jau kurá laikà bando þeminti ir menkinti Druskininkø savivaldybës tarybos ir visø druskininkieèiø autoritetà - dël tokio
druskininkieèiu save vadinanèio
pilieèio yra gëda. S.Vaikðnoras,
ðmeiþdamas Savivaldybæ ir visus
druskininkieèius, menkina tik
pats save. Pastaruoju metu minëtas asmuo ragina gyventojus
pervesti pinigus á jo sàskaità –
nepasiduokite provokacijoms,
kurios kelia abejoniø dël galimai
neteisëtø veiksmø ir tikslo.
Druskininkø savivaldybë visuomet gynë ir gins bendruomenës
interesus, kovodama prieð
ðmeiþtà, bei imsis visø priemoniø, kad þmonës nebûtø apgaudinëjami ir áþeidinëjami.
Savivaldybës informacija
Uþsak. Nr. 45/1
4
2010 m. lapkrièio 12 - 18 d. Nr. 45 (1082)
Videolaidas þiûrëkite internete www.druskonis.lt
Nestatykit maðinø
ant þolës!
L
apkrièio 3-iàjà kurorto aplinkosaugininkai, surengæ reidà “Gelbëkime þolæ”, tikrino, ar
druskininkieèiai nepalieka savo
transporto priemoniø ant þaliøjø vejø.
Per kelias ryto valandas aptikta
net 18 neleistinose vietose, tiesiai
ant þolës, pastatytø automobiliø.
Visiems ant priekinio stiklo aplinkosaugininkai uþklijavo praneðimus apie paþeidimà ir savininkus
pakvietë atvykti pas juos á agentû-
rà. Pirmàkart tokiu bûdu nusiþengæ vairuotojai gavo tik áspëjimus,
o paþeidusiems taisykles antrà ar
daugiau sykiø ástatymas numato
baudà nuo 150 iki 300 litø, pareigûnams – nuo 200 iki 500 litø.
Pasak Aplinkos apsaugos agentûros vedëjo, vyriausiojo valstybinio inspektoriaus Sigito Kvaraciejaus, panaðaus reido, vykusio ðiø
metø pavasará, kovo 26-àjà, metu
buvo nustatytas 21 paþeidëjas, pastatæs savo maðinà ant þaliosios vejos. Ðá rudená nederamai paliktø
automobiliø rasta maþiau, ko gero, druskininkieèiai tampa drausmingesni. Tiesa, A.Kvaraciejus sa-
ko, kad pavasará á agentûrà neatsikalbinëdami atvyko visi iðkviesti
paþeidëjai, o ðákart po reido 5 asmenys á aplinkosaugininkø paliktà kvietimà nereagavo. Taèiau
kiekvienas neleistinoje vietoje aptiktas automobilis reido metu bûna nufotografuojamas, todël jo ðeimininkui ginèytis neverta. Neatvykusius á Aplinkos apsaugos agentûrà maðinø savininkus nustatys
policija ir jie bus baudþiami administracine tvarka. Paþeidëjams
slapstytis neverta – blogiausiu atveju pas aplinkosaugininkus juos
atvesdins pareigûnai.
“Druskonio” inf.
Ilgai iðbûti bedarbiu - sunku
V
yriausybei vargais negalais bandant sudurstyti kiaurà biudþetà, atsigræþta á socialines paðalpas.
Pradëta skaièiuoti, ar ne per ilgai jos mokamos bedarbiams.
Atseit gauna sau bedarbis paðalpà ir gali neieðkoti darbo deðimtmeèiais. Galop idëjos karpyti ilgalaikiø bedarbiø iðmokas atsisakyta, taèiau Druskininkø socialinës paramos skyriaus bei darbo birþos specialistai teigia, kad ið tiesø ilgalaikiø bedarbiø nëra daug. Gudresni darbo birþoje besiregistruojantys þmonës þino, kaip netampant ilgalaikiu bedarbiu uþsigarantuoti teisæ á kompensacijas.
Metø metus birþoje
nestovi
Lapkrièio pradþioje Vyriausybë ëmë svarstyti galimybæ riboti
laikotarpá, per kurá mokamos socialinës paðalpos ilgalaikiams darbo birþos klientams. Po 3 metø paðalpà buvo siûloma sumaþinti, o
po 5 - jos visai nebemokëti.
Alytaus teritorinës darbo birþos
Druskininkø skyriaus duomenimis, ið iki lapkrièio 1 d. registruoto 2721 asmens maþdaug 36 proc.
yra ilgalaikiai bedarbiai. Ilgalaikiu
bedarbiu yra laikomas toks þmogus, kuris daugiau kaip metus yra
darbo birþos sàraðuose, o jaunesni
nei 25 m. amþiaus pilieèiai toká
statusà ágyja jau po pusmeèio.
Lapkrièio 1 d. Druskininkuose
buvo 985 ilgalaikiais vadinami bedarbiai – 671 vyras ir 314 moterø.
Ið visø 2721 bedarbiø nedarbo socialinio draudimo iðmokas gauna
461 asmuo, arba 16,9 proc.
“Uþkietëjusiø ilgalaikiø bedarbiø, darbo birþoje áraðytø 10 ar
daugiau metø, kaþin ar surastume,
- svarsto Alytaus darbo birþos
Druskininkø skyriaus vedëjos pavaduotoja Vida Krisiuvienë. –
Jiems neleidþiama lyg niekur nieko metø metus bûti birþos sàra-
ðuose. Kiekvienam, atëjusiam á
darbo birþà, sudaromas individualus veiklos planas metams. Pagal
tai, kokià þmogus turi profesijà,
kvalifikacijà, patirtá, su juo dirbama: ieðkoma darbo, jis siunèiamas
mokytis ar pritaikoma kitokia uþimtumo priemonë. Visiðkai neturintiems kvalifikacijos siûlomi
vieðieji darbai. Kiekvienam bedarbiui paskiriamas birþos specialistas, kuris seka, kà tas þmogus veikia ir neleidþia jam “uþmigti”. Pasak V.Krisiuvienës, dabar kiekvienas bedarbio apsilankymas birþoje yra tikslingas – jam siûloma laisva darbo vieta ar ádarbinimo programos arba vieðieji darbai. Darbo birþa privalo bedarbiui suteikti informacijà ir motyvuoti já patá
aktyviai ieðkotis darbo.
Perka verslo liudijimus
Lapkrièio 1 d. duomenimis,
Druskininkai pagal nedarbo lygá
Lietuvoje yra 9-oje vietoje. Kurorte nedarbas siekia 17,5 proc. (ðalies vidurkis 14,2 proc.). Apskrityje mus lenkia tik Alytaus rajonas, kur nedarbo lygis 18,5 proc.
Per mënesá Druskininkuose nedarbo lygis paaugo 0,5 punkto, taèiau pastebëta, jog jis ðá rudená ûgtelëjo visuose ðalies kurortuose.
Birðtone nedarbas sudaro 10,5, Neringoje – 5,8, Palangoje – 15,7
proc.
Spalá mûsø kurorte áregistruota 113 laisvø darbo vietø – 85 neterminuotam ir 28 terminuotam
darbui. Ádarbinti per mënesá 129
þmonës. Ádomu, kad ið visø iki
lapkrièio 1 d. ásiregistravusiø bedarbiø 473 arba 20,7 proc. prieð
tai buvo nedirbæ porà ir daugiau
metø. O 135 þmonës arba 7,6
proc. – atëjo á birþà apskritai iki
tol dar niekur nedirbæ.
Darbo birþos specialistai pastebi, jog suaktyvëjo apsisprendusieji pirkti verslo liudijimus. Rugsëjá savarankiðkai pelnytis duonà
su verslo liudijimais panoro 29 bedarbiai, spalá tokiø buvo jau 32.
V.Krisiuvienë sprendþia, jog tam
átakos turëjo nuo liepos 1-osios taikoma finansinë parama pirmàkart
ásigijusiems verslo liudijimus.
Darbo birþa tokiam þmogui kiekvienà mënesá sumoka po 200 litø.
Tokià paramà naujai iðkeptas
smulkusis verslininkas gali gauti
12 mënesiø.
Pusë gavëjø - bedarbiai
Savivaldybës Socialinës paramos skyriaus vedëja Violeta Grigorienë informavo, jog spalio mënesá socialines paðalpas gavo 2013
þmoniø. Daugiau kaip pusë ið jø –
1067 buvo bedarbiai. Ið jø 9-10
metø nedirba vienas pilietis, taip
pat vienas be darbo apsieina 6-8
m., 73 nedirba 3-5 m., 452 ieðko
darbo 1-2 m., o didþioji dalis - 540
þmoniø – iki vieneriø metø. “Taèiau tai nereiðkia, kad visi jie yra
“nekalti avinëliai”, - sakë V.Grigorienë. – Yra tokiø gudruèiø, kurie per metus registruojasi darbo
birþoje po porà kartø. Tarkim, uþsiregistruoja pavasará, kad po 6
mënesiø ágytø teisæ á ðildymo kompensavimà, po ðildymo sezono atsisako birþos paslaugø, atëjus laikui vël joje uþsiregistruoja. Ir taip
netampa ilgalaikiais bedarbiais,
kuriems skiriamas padidintas dëmesys”.
Socialinës paramos skyriaus vedëja dþiaugiasi, jog vietinë darbo
birþa labai noriai bendradarbiauja su jos vadovaujamu skyriumi tariantis dël bedarbiø, siûlant jiems
uþimtumo variantus. Pasak jos, negudraujant tyèia ilgai iðvengti darbo ir ramiai gyventi tik ið paðalpø
bûtø sunku – kas nors bûtinai susidomëtø, kodël taip yra.
Neseniai Ministras Pirmininkas pareiðkë, kad paðalpos ilgalaikiams bedarbiams artimiausiu
metu nebus maþinamos. Dël to
ypaè buvo iðsigandæ kaimo gyventojai. Pasak A.Kubiliaus, bus ieðkoma bûdø, kaip þmones átraukti
á darbo rinkà, kad jie neliktø gyventi ið paðalpø. Dabar Vyriausybë siûlo savivaldybëms skirti didesnæ atsakomybæ mokant socialines iðmokas. “Apie tai jau svarstome bei diskutuojame”, - patvirtino V.Grigorienë.
“Druskonio” inf.
Dþordanos But
kaip angelas
Violeta KLIMAITË
28
metø druskininkietis Kæstutis Boèys savo fantazija pritrenkë
Lietuvà: aistringas Dþordanos Butkutës gerbëjas
popmuzikos karalienës
garbei savo kambaryje
pasistatë altoriø. Jis toks
didelis, kad galëtø bûti pavadintas net ir mauzoliejumi.
Ne kartà televizijos pokalbiø
laidose dalyvavæs druskininkietis Kæstutis Boèys iðgarsëjo savo meile Lietuvos popmuzikos
karaliene tituluojamai Dþordanai Butkutei. Aistringas dainininkës talento gerbëjas savo namuose Druskininkø senamiestyje, Ðv. Jokûbo gatvëje, árengë
mini muziejø. Tam jis pritaikë
amþinatilsá moèiutës trijø daliø
sekcijà, kurià nuo galvos iki kojø aplipdë savo dievaitës nuotraukomis. Èia Kæstutis saugo
ilgus metus kauptà Dþordanos
Butkutës muzikiná fondà – du
deðimtmeèius leistas atlikëjos
kasetes, CD, nuotraukas ir net
pirmuosius áraðus juostinio magnetofono ritëse.
Jei ðiame avariniame name
visu garsu neaidi Dþordanos Butkutës dainos, viskas bûna aiðku:
gyventojo Kæstuèio dabar namuose nëra, jis dirba arba iðvaþiavæs. „Kai klausausi Dþordanos dainø, o jø klausausi nuo ryto iki vakaro, kai bûnu namuose, mano grotuvas bûna paleistas visu garsu. Tyliai jos muzika
tiesiog neskamba!“, - tikina vaikinas.
Kæstutis, kaip iðtikimiausias
dainininkës fanas ir draugas,
áamþintas ne tik Dþordanos Butkutës biografijos knygoje „Prarastas rojus“. Apie druskininkietá raðë beveik visi skandalus medþiojantys þurnalai ir leidiniai
paaugliams. Staiga iðgarsëjusá
Kæstutá iðskëstomis rankomis
dabar priima televizijø prodiuseriai, blykstëmis akina fotografai. Taèiau Kæstuèiui nuo tokio
dëmesio galva neapsisuko, ir kol
kas vaikinas nesiruoðia keisti
Druskininkø á didmiesèio ðurmulá. „Èia turiu savo namus,
darbà. Be to, mokausi Alytaus
kolegijoje. Pavasará baigsiu studijas“, - savo planus dësto centre „Spa Vilnius SANA“ pardavimø vadybininku dirbantis
Kæstutis.
O kaip á Dþordanos Butkutës fanà ið Druskininkø, sukëlusá ant kojø visà bulvarinæ spaudà, þiûri jo kaimynai? Juk skaityti apie Dþordanà þurnaluose
yra viena, o kaip gyventi su jos
dainomis visà parà?
Kaip gyvas priekaiðtas vieðbuèio „Best Western“ prabangai prieðais já stovintis aplaupytas medinis dviaukðtis, akivaiz-
du, matæs tiek visko, kad visu
garsu leidþiamomis Butkutës
dainomis èia nieko neiðgàsdinsi.
Kæstuèio butà lietingà lapkrièio pirmadiená radau tik apëjusi kelis ratus aplink namà. Kai
pagaliau aptikau áëjimà á antro
aukðto laiptinæ ir uþlipau á virðø, vaizdas buvo toks, koká kolegë buvo vaizdingai nupieðusi
ir pernai – bendro naudojimo
koridorius iðties tiktø siaubiakams filmuoti.
Nors Kæstuèio teko palaukti
vos kelias minutes, liûdëti nebuvo kada. Greitai prisistatë vienas èiabuvis su cigarete dantyse. „Ko lauki?“ – rëþë kaip senai paþástamai. „Kæsto, sakë,
tuoj ateis“. „Aha, - pokalbio net
nesiruoðë baigti vyras. - O Vytas, Vycka, yra?“. Ið kur man þinoti? Bet dël viso pikto mostelëjau ranka - va uþ anø durø kurtinamai griaudþia rusiðkas serialas: gal ten tas Vycka pasislëpæs?
Tarpdury pasirodo Kæstutis
ir pagaliau atrakina duris á savo
spalvotà pasakà apie Dþordanà
Butkutæ. Pagalvoju, o juk galëtø
vaikinas savo dievaitës iðkarpomis nuklijuoti ir bendro koridoriaus sienas – bent jau nekrauptø nuo juodo vaizdo èia plûstantys þurnalistai. Kæstuèio kambary net prisimerkiu nuo spalvø
ryðkumo: taip akinamai ðvyti
þurnalø iðkarpose paskendæs bufetas, ið visø kampø èia ðypsosi
plunksneles kedenanèios Lietuvos popscenos karalienës Dþordanos Butkutës nuotraukos.
Kuklø 23 kvadratiniø metrø
butà Kæstutis nusipirko uþ naðlaièio paðalpà. Susitvarkæs savo
bûstà, vaikinas garbingiausià
kambario vietà skyrë savo mûzos mini muziejui.
„Dþordanos nuotraukas pradëjau kaupti nuo maþens. Siaubiau paauglystëje bibliotekas!“,
- juokiasi Kæstutis, pasakodamas, kaip jam ðovë á galvà mintis namuose árengti Butkutës
mauzoliejø.
- Visas iðkarpas apie Dþordanà kaupiu daugiau kaip dvideðimt metø. Jø prisirinko tiek, kad
kilo mintis, kur visa tai padëti –
klijuoti ant sienø ar kur kitur?
Nutariau tam paskirti sekcijà. Ji
– labai didelë, uþima pusæ kambario, todël èia tilpo beveik viskas ir nieko daugiau – tik Dþordanos kasetës, kompaktiniai diskai ir nuotraukos. Bufetà klijavau tris dienas. Savo ekspozicijà ir dabar nuolat keièiu bei tobulinu. Pakeièiu nuotraukø vietas, kai nublanksta, perklijuoju
arba atnaujinu, kai iðkarpas apdrasko mano katë Esmeralda.
- Kà apie tavo pomëgá Butkutës dainoms kalba kaimynai? O
gal jau visus spëjai iðvaryti ið proto?
- Su kaimynais ðiuo klausimu
lyg ir sutariam. Jie mano silpnybæ Dþordanos dainoms þino.
Tik vienàkart sulaukiau kaimynës ið pirmo aukðto. Tàdien bu-
2010 m. lapkrièio 12 - 18 d. Nr. 45 (1082)
Videolaidas þiûrëkite internete www.druskonis.lt
tkutës gerbëjas savo dievaitæ globoja
Filmuotà reportaþà þiûrëkite internete
5
www.druskonis.lt
“Ji - mano gyvenimo aistra”, apie savo dievaitæ Dþordanà Butkutæ sako Kæstutis
Dþordana Butkutë sveèiuose pas Kæstutá Druskininkuose
Taip Kæstutá prie jo namø áamþino þurnalo “Panelë” fotografas
Druskininkietis - daþnas televizijos pokalbiø laidø dalyvis
vau prastos nuotaikos, todël nusiraminimui „uþsidëjau“ vienà man
patinkanèià Dþordanos dainà ir
leidau jà ratu – pasibaigia ir vël ta
pati groja. Pasibeldþia á duris kaimynë ir sakys: „Kad muzika garsiai groja, tai dar nieko, kad Butkutë dainuoja – irgi nieko, bet negi negali kokià kità jos dainà paleisti? Kiek gi galima tà paèià klausyti? O að jai ir sakau: „Atsipraðau, bet niekuo negaliu padëti, èia ne pageidavimø koncertas“.
- Kaip tavo gyvenime atsirado
Dþordana ir kodël bûtent ji?
- Dþordanos Butkutës dainas
pirmàkart iðgirdau gal bûdamas
ðeðeriø. Buvau suþavëtas jos balso
ir melodijos groþio. Vëliau, kai
ëmiau gilintis á dainø þodþius, supratau, jog Dþordanos dainø tekstai labai prasmingi. Yra viena jos
daina, kurios kiekvienas þodis tinka mano gyvenimo istorijai. Rodos, lyg ði daina bûtø paraðyta man.
Kai klausausi Dþordanos, jos kûryba mane sujaudina iki ðirdies
gelmiø. Yra tokiø jos dainø, nuo
kuriø iðkart aðaros kaupiasi. Pavyzdþiui, „Nepalik manæs“, kurioje ji dainuoja apie mirtá, kaip gráþusi rado savo vaikinà negyvà...
Kiekvienoj jos dainoj atrandi sau
skirtus þodþius. Dþordana – mano gyvenimo aistra. Jos dainos bûna su manimi ir liûdesio, ir
dþiaugsmo akimirkomis.
- O kaip ávyko pirmasis jûsø susitikimas?
- Tai buvo seniai, 2000-aisiais,
kai dar mokiausi Amatø mokykloje ir gyvenau globos namuose
„Þuvëdra“. Su draugëmis susiorganizavome nemokamus bilietus
á Dþordanos Butkutës koncertà
„Eglës“ sanatorijoje. Sëdëjau pirmoje eilëje, svaigau ið dþiaugsmo
ir visà laikà garsiai dainavau. Juk
visas jos dainas mintinai mokëjau
nuo vaikystës! Mane ji, matyt, iðkart pastebëjo. Jau po dviejø dainø Dþordana nusileido nuo scenos
á þiûrovø salæ, paëmë mane uþ rankos ir pakvietë su ja dainuoti kartu. Tada jau visà koncertà duetu
varëm abu!
Á tà koncertà buvau atsineðæs visas jos kasetes, kurias nuo maþens
kaupiau namuose. Labai norëjau
gauti Dþordanos autografus. Po
koncerto su visu savo neðuliu ir ðokoladais nuëjau tiesiai pas jà á uþkulisius. Dþordana buvo priblokðta – að laikiau rankose kasetes, kuriø ji pati jau seniai nebeturëjo, buvo pametusi ir iðdalijusi. Tuomet
visà savo lobá að jai ir padovanojau. Jos dëkingumui nebuvo ribø.
Mes ásileidome á kalbas, pasikeitëme telefonø numeriais ir iðsiskyrëme lyg bûtume seni geri paþástami.
- Ir kà darei toliau, padovanojæs
savo mûzai ðitokià kaseèiø kolekcijà?
- Nieko, ëmiau tas kasetes rinkti ið naujo. Vienas gauti sekësi lengviau, kitas – sunkiau. Kartais tekdavo griebtis ir apgaulës. Vienàkart sveèiuose aptikau man labai
Vaikinas pozuoja þurnalui “Panelë”
reikalingø kaseèiø, tai ðeimininkams tiesiai ðviesiai ir pasakiau:
„Jûs man jas arba atiduodate, arba
að jas pavogsiu“. Kà þmonës su manim padarys, atidavë... Kità kartà,
kai dar dirbau vieðbutyje „Druskininkai“, suradau pamestà vienos
muzikos bendrovës sàskaità. Atsidëkodami jie man pasiûlë dovanø ið savo fonotekos. Papraðiau atsiøsti Dþordanos kasetæ “Miesto
stotis“. Neturëjo patys, tai nupirko ið kolegø ir atsiuntë. Taip pamaþu savo kolekcijà sulipdþiau ið
naujo.
- Dþordana tave vieðai pristato
savo iðtikimiausiu gerbëju. Kaip judu bendraujate?
- Mes daþnai susiskambinam,
susiraðinëjame, susitinkame. Buvau nuvaþiavæs pas jà á sveèius
Kaune. Mûsø pokalbiai bûna labai atviri, þinom daug vienas kito
paslapèiø. Nesakau, kad vienas kitam esame atvëræ slapèiausias sielos kertes, bet apie Dþordanos tikràjá gyvenimà þinau daugiau nei kiti. Ir galiu dràsiai pasakyti tiems,
kurie jà vadina alkoholike ir visokia kitokia: ðios problemos neatsirado ið dyko buvimo, jas iððaukë
kur kas rimtesnës asmeninës dramos. Dþiaugiuosi, kad ji sugebëjo
rasti savy jëgø pakilti, yra savo ðlovës virðûnëje, visø mylima ir dievinama. Mes pasikalbame su
Dþordana ir jos profesiniais reikalais: ádainuodama naujas savo dainø versijas, ji daþnai klausia mano
nuomonës. Að iðsakau savo min-
tis, ir ji, pastebëjau, jomis pasinaudoja. Að gaunu dovanø jos naujausias kasetes, pirmas turiu progà paklausyti jos naujausiø dainø.
- Rûpiniesi savo dievaite, lyg bûtum jos angelas sargas.
- Ji yra mano þvaigþdë, nesirûpinti ja negaliu!
- O pats ar dainuoji, bent jau duðe, Dþordanos dainas?
- Þinoma, kad dainuoju. Sanatorijoje „Baltarusija“ að vedu karaoke vakarus. Labiausiai man patinkanèios Dþordanos dainos:
„Gimimo diena“, „Liûdna ðventë“.
- Negi taip ir neatsibosta kiekvienà dienà klausytis tos paèios dainininkës?
- Dþordanos niekada nebus per
daug. Kai bûna linksma, ásijungiu
vienokias jos dainas, kai liûdna –
kitas. Að gi mintinai jas visas moku. Pavyzdþiui, man labai patinkanti daina „Liûdesys“ apie naujøjø metø sutikimà vienatvëje. Að
pats asmeniðkai ne vienerius naujuosius metus esu sutikæs su ðia daina.
- Ar buvai Butkutæ pasikvietæs pas
save á sveèius?
- Taip, ji pas mane vieðëjo, kai
koncertavo Druskininkuose ðià vasarà. Dþordana dainavo ðià liepà
klube „Senfortis“. Po koncerto visi suguþëjom pas mane arbatos.
Buvo labai linksma.
- O kaip kaimynai reagavo? Ar
Vycka, pamatæs Butkutæ su kompanija, ðoko negavo?
- Kad buvo labai jau vëlu. Koncertas baigësi beveik prieð vidurnaktá. Kai kurie matë, bet gal nepaþino. Kità dienà parduotuvëje
pirkau skalbimo maðinà ir tik vëliau iðgirdau pletkus, neva man jà
„nupirko“ Butkutë...
- Dþordanà jau galima pavadinti Lietuvos popscenos klasike. Negi
neþavi jaunesnës Lietuvos scenos
þvaigþdës?
- Bendravau ne su viena garsenybe. Þaviuosi Irmos Jurgelevièiûtës talentu, labai patinka „Dinamika“. Dalyvavau ir pats atrankoje á realybës ðou „Vieniða þvaigþdë“, filmavausi net ir su Nijole Pareigyte. Bet likau iki ðiol iðtikimas
savo mûzai – Dþordanai. Niekas
neprilygsta Butkutei. Ji man pirmoj vietoj ir jos að niekada neiðduosiu.
- O kokià tu pats turi savo gyvenimo svajonæ? Netikiu, kad kûrybingas vaikinas pasiruoðæs visà gyvenimà kankintis avariniame name,
kurio gyventojai neturi nei duðo, nei
karðto vandens.
- Apie savo svajones garsiai kalbëti nenoriu. Savo laimës link einu maþais þingsneliais. Savarankiðkai iðmokau ispanø kalbà, dabar ja kalbu tobulai. Planuoju vaþiuoti pas draugus á Madridà. Kada tai bus, dar neþinau, nes pavasará turiu uþbaigti ámoniø ir ástaigø administravimo studijas Alytaus kolegijoje. Tai jau bus mano
ketvirtoji specialybë. O paskui –
kaip jau likimas nuspræs.
6
2010 m. lapkrièio 12 - 18 d. Nr. 45 (1082)
HOROSKOPAI
OÞIARAGIAMS þvaigþdës
pataria daþniau atsiþvelgti á
vyresniø þmoniø nuomonæ.
Nereikëtø vengti ir naujø paþinèiø,
tuo labiau, kad jos gali praversti ateityje. Neatsiribokite nuo aplinkiniø
ir daugiausia dëmesio skirkite tam,
kas jums ið tikrøjø svarbu.
VANDENIAMS kità savaitæ seksis. Jûsø uþnugará patikimai gins senas bièiulis,
kuris nepastebimai mëgins
iðspræsti jûsø naudai labai svarbius
klausimus. Prisitaikykite prie aplinkybiø, kad bûtø lengviau siekti tikslo. Ir bûkite dëkingi tiems, kurie jums
padeda.
ÞUVYS gali nesuprasti,
kad jø pasiûlymai ir kaþ-
Videolaidas þiûrëkite internete www.druskonis.lt
SPRÆSK
IR
LAIMËK
Kryþiaþodá sudarë
Algimantas VAIÈIULEVIÈIUS
Teisingai atsakæ á klausimus,
ið skaièiais paþymëtø langeliø
raidþiø perskaitysite vokieèiø
patarlæ.
Lapkritá trauksime 2 laimingus kuponus, kuriø
savininkai laimës IÁ “Roma” ásteigtus prizus. Atsakymø kuponus pristatyti iki 2010 m.
gruodþio 1 d. Nugalëtojai ir teisingi kryþiaþodþiø atsakymai bus paskelbti 2010 m.
gruodþio 3 d. "Druskonio” numeryje. Nebûtinai turite iðspræsti visus 4 lapkrièio kryþiaþodþius. Laukiame jûsø laiðkø ir su vieno kryþiaþodþio atsakymu.
3
12
7
Viskà
þerianti á
akis
2
Geleþinë Lietuvos
dalba
dainininkas
26
22
Romos Pankevièienës IÁ
11
“Ðirmai”
sinonimas
29
1kg
20
3
4
19,90
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
31
Paprastas
árankis
Lt
Amerikos
viðtiniai
paukðèiai
Atsakymas
17
Spazmiðkas
iðkvëpimas
su garsu
16
24
16
Pyragas
“Ðimtalapis”
15
2
5
“Pirmyn”
antonimas
AKCIJA!
Vardas, pavardë
1
8
Atsirëmimas
trumpiau
cukrainëje “Roma”
13
Adresas, telefonas
18
Svilësiø
tvaikas
4
Raudonos
liepsnos
(Vytauto g. 15)
Ðá kuponà reikia siøsti arba atneðti
nurodytu adresu: "Druskonis”, Vilniaus
al. 32, Druskininkai
Nr. 45
23
“Belaisvis”
arba ...
Tanki
vieta
Protaujamoji galia
Groþinës
literatûros
25 þanras
Árengta
duobë
vandeniui
gauti
Karvës
rago
vagelë
19
“Aure”
tarmiðkai
1
30
Gaunamieji
laiðkai
27
Genèiø
susivieni21 jimai
Viena
Baltijos
valstybiø
6
mingo darbo dividendai, kad ir kaip
ádomu bûtø bendrauti su bièiuliais ir
kolegomis, palanki atmosfera namuose - bûtina jûsø profesinës veiklos laimëjimø sàlyga.
SKORPIONUS þvaigþdës
ragina susilaikyti nuo nepatikimø investicijø ir apskritai nuo ávairiø avantiûristiniø sumanymø. Þinoma, sëkmë nuo jûsø
gal ir nenusigræð, bet vis dëlto nereikëtø pervertinti savo potencialo ir
þvaigþdþiø palankumo.
Ð AULIAMS þvaigþdës
pataria ateinanèiomis
dienomis nuoðirdþiau
elgtis su þmonëmis. Aplinkiniai tai
deramai ávertins. Bet tik nesistenkite átikti savo paðnekovams dirbtine
ðypsena ir apsimestiniais jausmais tai tikrai pakenktø. Bûkite natûralûs.
“Sprandas”
liaudiðkai
Indijos ir Ðri
lankos
elnias
Medþiokliniø ðunø
veislë
Vien tam Pramogiskirti
nis ðokis
“Kaitulys”
kitaip
Didþiausia Viena
kovos
JAV
valstija ðaliø
14
“Bûsima”
prieðin9 gybë
Pasenæs
“klijuotës”
pavadinimas
LIÛTAMS þvaigþdës pataria jokiu bûdu nesustoti prieð paþiûrëti neáveikiamas kliûtis. Didelë patirtis, sumanumas ir artimøjø pagalba jums tikrai padës iðspræsti net ir kebliausias
problemas. Svarbiausia - nepulti á neviltá ir nenuleisti rankø.
MERGELËS turëtø ruoðtis tam tikriems áprastos
aplinkos pokyèiams. Tai
gali bûti ir naujos paþintys, ir apsilankymas tose vietose, kur jûs dar
në karto nebuvote, ir net laikinas
darbo bei gyvenamosios vietos pakeitimas. Atminkite, kad kardinalios,
kaip atrodo ið pradþiø, permainos trumpiausias kelias á stabilumà.
S VARSTYKLËS turëtø
daugiau dëmesio skirti giminëms ir artimiesiems.
Kad ir kokie bûtø potencialûs sëk-
idëjas, kurias jau seniai neðiojatës savo galvoje.
DVYNIAI tikriausiai turës gerà progà papildomai uþsidirbti. Beje, naujas jûsø pajamø ðaltinis
veikiausiai bus susijæs su tais þmonëmis, kuriais jûs pasitikite, todël neabejokite, ar imtis pasiûlyto darbo.
Bet atsargumas, kaip sakoma, niekada nekenkia. Þvaigþdës vis dëlto
pataria vengti rizikingø avantiûrø.
VËÞIAI pagaliau turës
progà pagerinti savo finansinæ padëtá. Ir nesvarbu, ar tai bus netikëtai paveldëtas palikimas, ar loterijos laimëjimas, ar premija. Tik nepamirðkite, kad Fortûna - labai ánoringa dama, todël pasistenkite maksimaliai,
bet protingai pasinaudoti jos palankumu.
kur iðtarti þodþiai sulauks tokio plataus atgarsio. Jûsø idëjos padarys
poveiká daugeliui þmoniø, pirmiausia - artimiems bièiuliams. Pasistenkite nemëtyti þodþiø pavëjui, bûkite
iðmintingi ir áþvalgûs, kad vëliau nereikëtø gailëtis.
AVINUS ateinanèiomis
dienomis gali apnikti dvejonës, jûs imsite abejoti kai
kuriomis gyvenimo vertybëmis. Neskubëkite daryti galutiniø iðvadø, naujaip paþvelkite á senas problemas.
Galimas daiktas, kad naujas poþiûris jums padës jas iðspræsti.
JAUÈIAMS pagaliau pavyks stabilizuoti padëtá.
Bet tai pareikalaus pastangø. Neatsisakykite artimøjø pagalbos. Ji jums pravers kaip niekada
anksèiau. Þvaigþdës jums pataria pasikliauti savo nuojauta ir prisiminti
17 18
19
28
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sunkesni þodþiai: sukata, kiltys, ðirvai, kraksai, aksis, rantas.
6.00 “Labas rytas”.
6.30 Þinios.
6.34 Orai
6.35 “Labas rytas”.
7.00 Þinios.
7.05 Orai, sportas.
7.10 “Labas rytas”.
7.30 Þinios.
7.35 Orai, sportas.
7.40 “Labas rytas”.
8.00 Þinios.
8.03 Orai.
8.05 “Labas rytas”.
8.30 Þinios.
8.35 Orai, sportas.
8.40 “Labas rytas”.
9.00 “Komisaras Reksas”. (k.).
10.00 Nacionalinë paieðkø tarnyba (k.).
11.00 “Akiraèiai”.
12.00 “Haris ir Hendersonai”.
12.30 “Ateities lyderiai”.
13.45 “Klausimëlis.lt”. (k.).
14.00 Popietë su Algimantu Èekuoliu
(k.).
14.25 “Þurnalisto tyrimas” (k.).
15.00 “Kultûrø kryþkelë”.
15.15 “Namelis prerijose”.
16.15 “Volkeris, Teksaso reindþeris”.
17.05 “Senis”.
18.15 “Ðiandien”.
18.45 “Klausimëlis.lt”.
19.00 “Lietuvos tûkstantmeèio vaikai”.
20.25 Loterija “Perlas”.
21.15 “Duokim garo!”.
22.04 Loterija “Perlas”.
23.00 “Antrasis kvëpavimas”. Trileris.
Prancûzija. 2007 m. N-14.
1.55 Pabaiga.
6.10 Dienos programa.
6.15 “Deksterio laboratorija”.
6.45 “Dþekio Èano nuotykiai”.
7.15 “Tomas ir Dþeris”.
7.45 “Kur dingo Eliza?”.
8.55 “Kvieèiu ðokti” (k).
13.25 “Antinas Gudruolis”.
13.50 “Tomas ir Dþeris”.
14.20 “Naðlaitë Lola”.
15.20 “Intrigø dvaras”.
16.20 “Velniûkðtë”.
17.25 “Kur dingo Eliza?”.
18.25 “Iki pasimatymo, mama”.
18.45 Þinios.
19.10 “Lietuvos daina”.
21.30 “Super Dþonis”. N7. 2003
m. Veiksmo komedija.
Didþioji Britanija, Prancûzija.
23.10 “Nusikaltëlis kûdikio veidu”. N7. 2006 m. Kriminalinë komedija. JAV,
Kanada.
1.10 “Vestuviø dainininkas”. N7.
1998 m. Romantinë komedija. JAV.
6.40 Teleparduotuvë.
6.55 “Kempiniukas”.
7.25 “Simpsonai”.
7.55 “Kol mirtis iðskirs”.
8.55 “Meilës sûkuryje”.
10.00 “Ðok su manimi”.
13.30 “Gormitai”.
14.00 “Hana Montana”.
14.30 “Avataras”.
15.00 “Kempiniukas”.
15.30 “Simpsonai”.
16.00 “Klonas”.
17.00 “Meilës jûra”.
18.00 “Ðirdys paklydëlës”.
18.45 TV3 þinios.
19.10 “Muzikos èempionø taurë”.
20.45 “Fantastiðkas ketvertas.
Sidabrinio banglentininko
iðkilimas”. JAV, Vokietija, Didþioji Britanija, Kanada. 2007. Veiksmo,
nuotykiø f.
22.25 “Griaustinis tropikuose”.
JAV, Didþioji Britanija, Vokietija. 2008. Veiksmo,
nuotykiø f.
0.30 “Svajoniø komanda”. JAV.
1989. Komedija.
2.40 Programos pabaiga.
6.44 Programa.
6.45 “Televitrina”.
7.15 “Spaudos apþvalga”.
7.45 “Drakonø medþiotojai”.
8.15 “Þvejø mûðis”.
8.45 “Atvirai su þvaigþde”.
9.45 “Gimnazistai”.
10.45 “Dapkai ir Butkai”.
11.20 “Televitrina”.
6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30 Mûsø naujienos.
6.05 Mûsø rytas.
9.05 Gyventi sveikai!
10.10 “Mano þmona mane pakerëjo”.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15,
21.00 Sporto naujienos.
11.50 “Mentai”.
13.00 “Spaudos apþvalga”. (k.).
13.30 “Amerikos talentai IV”.
11.10 “Jûrø patrulis”.
14.30 Þemaitijos galiûnø taurë
2010. (k.).
13.45 Mados nuosprendis.
15.35 “Smagiausios akimirkos”.
16.00 “Drakonø medþiotojai”.
16.25 “Dapkai ir Butkai”.
15.25 Noriu þinoti.
17.00 “Atvirai su þvaigþde”.
18.00 “Karðtas vakaras”.
18.45 “Mentai”.
20.00 Þinios.
20.25 “Mano ðaunioji sodyba”.
21.00 “Kikboksininkas III: Karo
menas”. Veiksmo (N-7).
JAV, 1992 m.
23.05 “Ðnipø þaidimai”.
1.10 “Verslo ðirðës”.
1.45-6.00 “Bamba”. (S).
12.20 Detektyvai.
13.10 Kontrolinis pirkimas.
14.50 Suprasti. Atleisti.
16.15 “Sutuoktuviø þiedas”.
17.05 “Þodis moteriai”.
18.20 Lauk manæs. Baltarusija.
18.55 “Stebuklø laukas”.
20.00 Laikas.
21.05 Didelis skirtumas.
22.10 Muzikinis teismas.
23.45 Mûsø Baltarusija.
0.30 Vaid. f. “Rolerbolas”.
2.35 Naktinës naujienos.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 23.40 Naujienos.
6.05, 1.25 Sporto apþvalga.
6.10, 7.10, 8.15 Labas rytas,
Baltarusija!
7.05, 8.10 X zona.
7.30, 11.50 Verslas.
8.35 Interesø sritis.
9.10, 19.55 “Margoða”.
10.10 “Miegamasis rajonas”.
10.45, 18.08 “Marusia”.
11.40 Aktualus interviu.
12.10 Vaid. f. “Gràþinti Verà”.
13.45 Specialus reportaþas.
14.05 Daktaro Komarovskio
mokykla.
14.30 Vaikø kûrybos festivalis.
15.20, 19.15 Regiono naujienos.
15.40 Reikalingi.
16.05, 23.55 Mano tiesa.
17.05 Gyvenimas kaip gyvenimas.
19.25 Keno.
19.30 X zona.
21.00 Panorama.
21.55 Vaid. f. “Kaip apiplëðti
bankà”.
0.50 Dok. serialas.
6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvë.
7.10 “Teletabiai”.
7.40 “Griûk negyvas!” (N-7)
8.10 “Reporteris”.
9.00 “Kas tu toks?” (k.).
9.50 “Burbulas”.
10.40 “Super L.T.”.
11.30 “Pagaminta Lietuvoje”.
12.00 “Ðeimø dvikova - “Akropolio” turnyras”.
12.50 “Reporteris”.
13.40 “Lietuva tiesiogiai”.
14.10 “Skonio reikalas”.
15.00 “Griûk negyvas!” (N-7).
15.30 TV parduotuvë.
16.00 Þinios.
16.05 “Teletabiai”.
17.00 Þinios.
17.10 “Kas tu toks?”. (k.).
18.00 Þinios.
18.20 “Burbulas”.
19.00 Þinios.
19.20 “Naða Raða” (N-7).
20:00 “Prakalbinæ medá ir akmená”.
21.00 “Reporteris”.
21.50 “Super L.T.”.
22.40 Festivalis “Nepatogus kinas”.
Dok. f. “Du paradai, du pasauliai... Viena Europa?”.
23.30 Vaid. f. “Motinos sûnûs”.
Drama. 1996 m., JAV (N14).
01.35 “Reporteris”.
02.20 Programos pabaiga.
Penktadienis, lapkrièio 12 d.
Baltijos TV
Ðeðtadienis, lapkrièio 13 d.
2010 m. lapkrièio 12 - 18 d. Nr. 45 (1082)
6.25 Dienos programa.
6.45 Teleparduotuvë.
8.30 “Gimtoji þemë”.
6.30 “Muèa Luèa”.
7.00 “Perla”.
9.00 “Ðvarus pienas”.
6.55 “Nerealiø draugø namai”.
7.30 “Vëþliukai nindzës”.
9.30 “Linksmoji ðeimynëlë”.
7.20 “Keisti Blynelio Dþeko nutikimai”.
8.00 “Winx” klubas”.
7.45 “Laiko policija”.
8.30 “Hantikas. Sekliai ir paslaptys”.
11.30 “Durys atsidaro”.
8.10 “Labai slaptos agentës”.
9.00 “Tusono sûnûs”.
12.20 “Amþininkai”.
8.35 “Laslo stovykla”.
9.30 “Mamyèiø klubas”.
9.00 “Brangioji, að sumaþinau
vaikus”.
10.00 “Ðuniðkas gyvenimas”.
JAV. 2005. Komedija visai ðeimai.
13.30 “Komisaras Montalbanas. Sfinkso sparnai”.
Detektyvas. Italija. 2006
m. N-7.
15.30 “Gamtos patruliai”.
16.00 Þinios. (su vertimu á gestø
kalbà).
10.00 “Artûras ir Maltazaro kerðtas”. N7. 2009 m. Nuotykiø f. ðeimai. Prancûzija.
11.45 “7 dalykai, kuriuos turiu
padaryti iki 30 gimtadienio”. Kanada, JAV. 2008.
Komedija.
18.20 “Kine kaip kine”.
11.50 “Staiga trisdeðimties”.
N7. 2004 m. Romantinë
komedija. JAV.
18.50 “Sadûto tûto”. Drama.
1974 m. Lietuva.
13.55 “Èakas”.
15.25 “Kobra 11”.
14.50 “Laukinë ðirdis”.
16.30 “Gyvenimas yra graþus”.
20.25 Loterija “Perlas”.
17.00 “FTB”.
17.05 “Kodël?”.
20.30 Panorama.
17.45 “Super KK2”. N7.
18.00 “Þiûrim, kà turim”.
18.45 Þinios.
18.45 TV3 þinios.
19.00 “Kvieèiu ðokti”.
19.00 “Ðok su manimi”.
23.15 “8 milimetrai 2”. N14.
2005 m. Kriminalinis trileris. JAV.
22.30 “Geiðos iðpaþintis”. JAV.
2005. Drama.
16.10 Sveikinimø koncertas.
21.00 “Edit Piaf. Roþinis gyvenimas”. Biografinë drama. Prancûzija. 2007 m.
N-14.
23.35 “Geri laikai man praþûtingi”. Drama. Kanada.
2009 m. N-7.
Sekmadienis, lapkrièio 14 d.
1.15 Pabaiga.
Pirmadienis, lapkrièio 15 d.
8.15 “Stebuklingas Gaveino
kristalas”.
8.30 “Robotukas”.
8.55 “Paðëlæ Tornberiai”.
9.20 “Aviukas Ðonas”.
9.30 “Atgal á ateitá”.
10.00 “Gustavo enciklopedija”.
10.30 Dok. f. “Eurovizijos vaikai”. 2010 m.
11.00 Auðros Vartø Gailestingumo Motinos globos atlaidai. Ðv. Miðiø tiesioginë transliacija.
12.15 “Vaikø Eurovizijos” dainos.
12.30 Pasaulio dokumentika.
“Kalëjimo bëgliai. Tikros
istorijos”.
13.30 “Puaro”.
15.30 Ðventadienio mintys.
16.00 Þinios. (su vertimu á gestø
kalbà).
16.15 “Gamtos kodas”.
16.55 “Klausimëlis.lt”.
17.10 Septynios Kauno dienos.
18.00 Popietë su Algimantu Èekuoliu.
18.30 “Stilius”.
19.30 “Bëdø turgus”.
20.30 Panorama.
20.45 “Savaitë”.
21.15 “Triumfo arka”.
23.15 “Meilës ðventë”.
1.06 Pabaiga.
6.00 “Labas rytas”.
9.00 “Namelis prerijose”.
10.00 “Stilius”. (k.).
11.00 “Tarp rytø ir vakarø”.
12.00 “Haris ir Hendersonai”.
12.30 “Duokim garo”. (k.).
14.15 “Savaitë”.
14.45 “Klausimëlis.lt”. (k.).
15.00 “Kultûrø kryþkelë”.
15.15 “Namelis prerijose”.
16.15 “Volkeris, Teksaso reindþeris”.
17.05 “Senis”.
18.15 “Ðiandien”.
18.45 “Komisaras Reksas”.
19.45 “Idëjø metas”.
20.25 Loterija “Perlas”.
20.30 Panorama.
21.15 “Savaitës atgarsiai”.
22.04 Loterija “Perlas”. (pertraukoje).
22.15 Pasaulio panorama.
22.45 Sporto panorama.
23.15 Vakaro þinios.
23.30 “Las Vegas”.
0.30 Pabaiga.
7
Baltijos TV
8.15 “Krikðèionio þodis”.
10.00 “Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite”.
Videolaidas þiûrëkite internete www.druskonis.lt
1.25 “Pakvaiðæs”. N7. 2004 m.
Drama. JAV.
13.25 “Durininkas”. Italija, Prancûzija. 2006. Nuotykiø f.
1.30 “Ðeðiolika þvakuèiø”. JAV.
1984. Komiðka drama.
3.30 Programos pabaiga.
6.29 Programa.
6.30 “Televitrina”.
7.00 “Nesësi - nepjausi”.
7.30 “Giriø horizontai”.
8.00 “Gimnazistai”.
9.00 “Autofanai”.
9.30 “Statybø TV”.
10.00 “Ðeðtadienio rytas”.
11.00 “Pasaulis pagal lietuvius”.
11.30 “Kung Fu iðmintis”. (N7).
12.05 “Mano ðaunioji sodyba”.
12.35 “Spàstai”.
13.10 “Meilë be atsako”. Melodrama (N-7). Indija,
2004 m.
15.40 “Smagiausios akimirkos”.
16.45 “Be recepto”.
17.20 “Sankirtos”.
17.55 “Ekstrasensø mûðis”.
19.00 “Valstybës kelias”.
20.00 Þinios.
20.20 “Liejyklos gatvë”.
21.25 “Amerikos samurajus”.
Veiksmo (N-14). JAV,
1992 m.
23. 25 “Audra Baltijoje”. Trileris
(N-7). Vokietija, D.Britanija, 2003 m.
1.50-6.00 “Bamba”. (S).
23.00 Vaid. f. “Anglas ligonis”.
6.45 Dok. serialas.
7.15 Religinë laida.
7.40, 0.45 Sporto apþvalga.
7.50 Labas rytas, Baltarusija!
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Naujienos.
9.10 Sveikata.
9.40 Virëjas namuose.
10.10 Vairuotojø mokykla.
10.55 Dok. serialas.
11.35 Vaid. f. “Rusijos imperijos karûna”.
14.10 Videofilmas.
14.35 X zona.
15.15 Regiono naujienos.
15.35 Aplink planetà.
16.15 Gandø patikrinimas.
16.45 Nota bene.
17.10 Dok. serialas.
17.40 Videofilmas.
18.00 Jûsø loto.
18.50 Loterija.
19.25 Keno.
19.30 Baltarusija atvira pasauliui.
21.00 Panorama.
21.50 Vaid. f. “Jaunoji Viktorija”.
23.50 Kino festivalis.
6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvë.
7.10 “Reporteris”.
8.00 “Teletabiai”.
9.00 “Griûk negyvas!” (N-7).
10.20 “Burbulas”.
11.00 Namø daktaras.
11.30 “Reporteris”.
12.15 “Skonio reikalas”.
13.05 “Megakonstrukcijos”.
“Mijo tiltas”.
14.05 “Sutverti þudyti”. “Katës”
(N-7).
15.00 “Naða Raða” (N-7).
16.00 Þinios.
16.05 Nauda ûkiui.
16.10 “Super L.T.”.
17.00 Þinios.
17.10 “Ðeimø dvikova - “Akropolio” turnyras”.
18.00 Þinios.
18.20 “Griûk negyvas!” (N-7).
19.00 Þinios.
19.05 “Inspektorius Luisas”.
“Senieji mokyklos ryðiai”.
21.00 “Reporteris”.
21.30 “Gyvai”.
23.30 Vaid. f. “Bleiro ragana 2”.
Siaubo. 2000 m., JAV
(S).
01.30 Programos pabaiga.
7.00 Sekmadienio rytas.
7.50 Sporto apþvalga.
8.00, 9.00, 16.00 Mûsø naujienos.
8.00 Dok. serialas.
9.05 Sekmadienio pamokslas.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Naujienos.
7.00 Ðeðtadienio rytas.
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Mûsø
naujienos.
9.05 “Mano puikioji auklë”.
9.45 Sveikata.
10.35 Skanëstas.
11.15 Vaid. f. “Alpiø pasaka”.
13.15 Olegas Borisovas.
14.20 Vaid. f. “Eisas Ventûra”.
16.15, 21.00 Sporto naujienos.
16.20 Anim. f.
16.45 Linksmøjø ir iðradingøjø
klubas.
19.15 Ðaunusis penketas.
21.05 Baltarusija - tai mes.
Baltijos TV
6.20
6.25
6.50
7.15
Dienos programa.
“Muèa Luèa”.
“Nerealiø draugø namai”.
“Keisti Blynelio Dþeko nutikimai”.
7.40 “Laiko policija”.
8.05 “Labai slaptos agentës”.
8.30 “Laslo stovykla”.
8.55 “Naujas ûkis”.
9.00 “Sveikatos ABC”.
10.00 “Ðuo Bingo”. 1991 m.
Nuotykiø f. ðeimai. JAV.
11.45 “Dulkiø gamykla”. 2004
m. Nuotykiø f. ðeimai.
JAV.
13.50 “Èakas”.
14.50 “Laukinë ðirdis”.
17.00 “Ne vienas kelyje”.
17.45 “Teleloto”.
18.45 Þinios.
18.58 Paramos akcija “Mums
reikia tavæs”.
19.00 “Savaitës ávykiø TOP 5”.
19.30 “2 minutës ðlovës”.
21.35 “Greitojo reagavimo bûrys”. N7. 2003 m. Veiksmo f. JAV.
23.55 “Paðëlæs Maksas. Keliaujantis karys”. N14.
1981 m. Veiksmo f. Australija.
6.45 Teleparduotuvë.
6.29 Programa.
7.00 “Perla”.
6.30 “Televitrina”.
7.30 “Vëþliukai nindzës”.
7.00 “Pasaulis pagal lietuvius”.
8.00 “Winx” klubas”.
7.30 “Statybø TV”.
8.30 “Hantikas. Sekliai ir paslaptys”.
8.00 “Nesësi - nepjausi”.
21.05 Virtuvë.
0.15 “Konfeti”. D.Britanija. 2006.
Romantinë komedija.
22.55 “Imperijos þlugimas”. (k.)
Fantastinis veiksmo (N7). Japonija, 206 m.
23.25 Yesterday live.
22.25 Futbolas.
2.10 Programos pabaiga.
0.45-6.00 “Bamba”. (S).
0.05 Roko festivalis.
23.00 Vaid. f. “Vestuvës”.
6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvë.
7.10 “Reporteris”.
7.40 “Teletabiai”.
8.30 “Giriø takais”.
9.00 Vaid. f. “Meilës vardan”. Drama. 2006 m. JAV (N-7).
11.00 “NKTV”.
11.30 “Reporteris”.
12.00 “Plëðrûno instinktas”. “Grizliai Aliaskoje” (N-7).
13.05 “Megakonstrukcijos”.
“North branch kalëjimas”.
14.05 “Katastrofø pamokos”. “Dangoraiþiai” (N-7).
15.00 “Naða Raða” (N-7).
16.00 Þinios.
16.05 Lietuvos futbolo A lygos
èempionato rungtynës: Vilniaus “Þalgiris” - Marijampolës “Sûduva”. Tiesioginë
transliacija ið Vilniaus.
Pertraukoje - Þinios.
18.00 Þinios.
18.10 VTB Jungtinë lyga: “Lietuvos
rytas” (Vilnius) - Espoon
“Honka” (Suomija). Tiesioginë transliacija ið Vilniaus.
Pertraukoje - Þinios.
20.00 Þinios.
20.10 “Super L.T.”.
21.00 Þinios.
21.15 “24/7”.
22.15 Vaid. f. “Legenda apie pianistà”. Drama. 1998 m., Italija (N-14).
01.00 Programos pabaiga.
6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30, 23.15 Mûsø naujienos.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 23.15 Naujienos.
6.05, 7.10, 8.15 Labas rytas,
Baltarusija!
6.45, 16.20 Nota bene.
7.05, 8.10 X zona.
7.30, 8.25, 11.50 Verslas.
8.30 Motorø pasaulyje.
9.10 Dëmesio centras.
10.35 Kultûringi þmonës.
11.05, 17.30 “Marusia”.
12.10 Vaid. f. “Rastinukas”.
14.05 Gyvenimas kaip gyvenimas.
15.20, 19.15 Regiono naujienos.
15.40 Off stage life.
16.05 Specialus reportaþas.
16.45 “Miegamasis rajonas”.
18.35 Vaikø “Eurovizijos” dienoraðtis.
18.50, 1.20 X zona.
19.25 Keno.
19.30 Arena.
19.55 Atsakomasis ëjimas.
21.00 Panorama.
21.55 Aktualus interviu.
22.10 “Nusivylusios namø ðeimininkës”.
23.30 Vaid. f. “Melo detektorius”.
1.25 Sporto apþvalga.
6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvë.
7.10 “Teletabiai”.
7.40 “Griûk negyvas!” (N-7).
8.10 “Skonio reikalas”. (k.).
9.00 “Kas tu toks?”.
9.50 “Burbulas”.
10.40 “Super L.T.”.
11.30 “Giriø takais”.
12.00 “Ðeimø dvikova - “Akropolio” turnyras”.
12.50 “24/7”.
13.40 “Lietuva tiesiogiai”.
14.10 “Skonio reikalas”.
15.00 “Griûk negyvas!” (N-7).
15.30 TV parduotuvë.
16.00 Þinios.
16.05 “Teletabiai”.
17.00 Þinios.
17.10 “Kas tu toks?” (k.).
18.00 Þinios.
18.20 “Burbulas”.
19.00 Þinios.
19.20 “Naða Raða” (N-7).
20:00 Savivaldos savaitë.
20:20 “Mûsø visø sveikatai”.
21.00 “Reporteris”.
21.50 “Lietuva tiesiogiai”.
22:20 Savivaldos savaitë. (k.)
23.00 “Naða Raða” (N-7).
23.35 “Kas tu toks?”.
00.25 “Reporteris”.
01.15 Programos pabaiga.
9.00 “Sveikas þmogus”.
10.00 “Spàstai tëvams”. JAV.
1998. Komedija.
12.40 “Ar bûsi mano?”. JAV.
2006. Komedija.
14.20 “Þvakiø liepsnelës Álankos gatvëje”. Kanada,
JAV. 2006.
16.20 “Farai”.
17.00 “Tik tarp mûsø”.
17.40 “Taip arba Ne”.
18.45 TV3 þinios.
19.00 Savaitës komentarai.
19.30 “Lietuvos talentai 2010”.
21.00 “Hitmanas”. Prancûzija,
JAV. 2007. Veiksmo f.
22.40 “Boratas. Kaip ðaunusis
Kazachstano þurnalistas
Amerikoj patirtá graibstë”. JAV. 2006. Komedija.
8.45 Dok. serialas.
8.30 “Tauro ragas”.
9.20 “Mano puikioji auklë”.
9.00 “Þvejø mûðis”.
10.00 Padriki uþraðai.
9.40 Kelioniø almanachas.
10.20 Kol visi namie.
10.10 Motorø pasaulyje.
11.00 “Sveikatos kodas”.
11.20 Fazenda.
10.45 Kultûringi þmonës.
12.00 “Liejyklos gatvë”.
11.55 Rytinis paðtas.
11.20 Gydytojo Komarovskio
mokykla.
9.30 “Autopilotas”.
10.00 “Sekmadienio rytas”.
13.10 “Valstybës kelias”.
9.10 Arsenalas.
12.30 Vaid. f. “Mylima mechaniko Gavrilovo moteris”.
12.10 Vaid. f. “Giminës”.
16.45 “Giriø horizontai”.
14.05 Sàjunga.
14.35 Þemës klausimas.
17.20 “Tarp miesto ir kaimo”.
15.00 Ringas.
15.15 Regiono naujienos.
16.15 Sporto naujienos.
15.35 Vaikø “Eurovizijos” dienoraðtis.
19.30 “Verslo ðirðës”.
16.20 Susituokime.
16.00 Vaid. f. “Rastinukas”.
20.00 Þinios.
17.30 Titanø mûðis.
18.05 Superloto.
18.45, 21.40 Ledas ir liepsna.
19.20 Mano tiesa.
14.10 Sveikinimø koncertas.
16.10 “Smagiausios akimirkos”.
17.55 “Ekstrasensø mûðis”.
19.00 “Be recepto”.
20.20 “Spàstai”.
20.55 “Povestuvinë kelionë á
Havajus”. Melodrama
(N-7). Vokietija, 2008 m.
20.00 Kontûrai.
14.05 Specialus reportaþas.
20.30 Sportloto.
20.50 Keno.
21.00 Dëmesio centras.
Baltijos TV
06.10 Dienos programa.
06.15 “Deksterio laboratorija”.
06.45 “Dþekio Èano nuotykiai”.
07.15 “Tomas ir Dþeris”.
07.45 “Kur dingo Eliza?”.
08.55 “Super KK2”. (k).
10.00 “Artûras ir Maltazaro kerðtas” (k). N7. 2009 m.
Nuotykiø f. ðeimai. Prancûzija.
12.00 “Prièiupom!”.
12.30 “Atskalûnas”.
13.25 “Nenuorama Dþiunë Ly”.
13.50 “Antinas Gudruolis”.
14.20 “Tomas ir Dþeris”.
14.45 “Naðlaitë Lola”.
15.45 “Intrigø dvaras”.
16.45 “Velniûkðtë”.
17.50 “Kryþminë ugnis”.
18.40 “Misija. darbas”.
18.45 Þinios.
19.10 “KK2”. N7.
19.40 “Nuo... Iki...”.
20.30 “Kaþkas atsitiko”.
21.05 “Mano mylimas prieðe”.
21.30 “Dviraèio ðou”.
22.00 Þinios.
22.40 “Laisvës ðalis”. N7. 2006
m. Kriminalinis trileris.
JAV.
01.00 “Iðrinktieji”.
01.55 “Deksteris”.
6.40 Teleparduotuvë.
6.55 “Kempiniukas”.
7.25 “Simpsonai”.
7.55 “Kol mirtis iðskirs”.
8.55 “Meilës sûkuryje”.
10.00 “Naisiø vasara”.
10.45 “Durininkas”. Italija, Prancûzija. 2006. Nuotykiø f.
13.00 “Padauþos bebriukai”.
13.30 “Gormitai”.
14.00 “Hana Montana”.
14.30 “Avataras”.
15.00 “Kempiniukas”.
15.30 “Simpsonai”.
16.00 “Klonas”.
17.00 “Meilës jûra”.
18.00 “Ðirdys paklydëlës”.
18.45 TV3 þinios.
19.10 “Dràsos kaina”.
19.40 “Kodël?”.
20.30 “Gyvenimas yra graþus”.
21.10 “Moterys meluoja geriau”. (38).
21.45 TV3 vakaro þinios.
22.00 “Nusivylusios namø ðeimininkës”.
23.00 “CSI Majamis”.
0.00 “Ástatymas ir tvarka. Operatyviniø tyrimø skyrius”.
1.00 “Eurika”.
2.00 Programos pabaiga.
6.44 Programa.
6.45 “Televitrina”.
7.15 “Spaudos apþvalga”
7.45 “Drakonø medþiotojai”. (k.)
8.10 “Autofanai”.
8.45 “Atvirai su þvaigþde”.
9.45 “Ðeðtadienio rytas”.
10.45 “Dapkai ir Butkai”.
11.20 “Televitrina”.
11.50 “Mentai”.
13.00 “Spaudos apþvalga”.
13.30 “Povestuvinë kelionë á
Havajus”. (k.) Melodrama (N-7). Vokietija,
2008 m.
15.30 “Smagiausios akimirkos”.
16.00 “Drakonø medþiotojai”.
16.25 “Dapkai ir Butkai”.
17.00 “Atvirai su þvaigþde”.
18.00 “Karðtas vakaras”.
18.45 “Mentai”.
20.00 Þinios.
20.25 “Sàmokslo teorija”.
21.30 “Amerikos talentai IV”.
23.25 Þinios.
23.50 “Spàstai”.
00.20 “Valstybës kelias”.
01.25-06.00 “Bamba”. (S).
6.05 Mûsø rytas.
9.05 Kontûrai.
10.10 Gyventi sveikai.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15,
21.00, 23.30 Spor to
naujienos.
11.10 “Jûrø patrulis”.
12.20 Detektyvai.
13.10 Kontrolinis pirkimas.
13.45 Mados nuosprendis.
14.50 Suprasti. Atleisti.
15.25 Noriu þinoti.
16.15 Gyvûnø jaunikliai.
16.50 “Titanø mûðis”.
18.20 Atgalinë atskaita.
19.00 Lauk manæs.
20.00 Laikas.
21.05 Pasirinkimas.
22.10 Balsai.
23.35 Prietarø vergai.
0.35 “Viola Tarakanova”.
1.25 Naktinës naujienos.
8
2010 m. lapkrièio 12 - 18 d. Nr. 45 (1082)
Mûsø hip hopo ðokëjai
V
is daþniau Druskininkø renginiuose galima iðvysti vietiná ðokiø kolektyvà “J&J United”, susikûrusá ðiø metø balandþio mënesá.
Paskata geriausiems Druskininkø ðokio populiarinimo centro ðokëjams susiburti á grupæ
“J&J United” buvo sprendimas
dalyvauti Lietuvos hip hopo ðokiø varþybose Kaune „Lithuanian open 2010“. Druskininkieèiai, pirmàjá kartà dalyvavæ tokio
aukðto lygio hip hopo èempionate, iðliko kartu ir toliau tæsia
savo veiklà. Dabar kolektyve ðoka 12 moksleiviø, kurie mokosi
“Saulës” pagrindinëje mokykloje ir „Ryto“ gimnazijoje. “J&J
United” vadovauja Druskininkø
ðokio populiarinimo centro treneriai Jurgita Èesnulevièienë ir
Justinas Baltulionis. Kolektyvas
jau pasirodë Vilniuje, Kaune, Panevëþyje, Tauragëje, Druskininkuose. Dabar ðokëjai ruoðiasi
naujam varþybø ir festivaliø maratonui bei mielai dalyvauja vietiniuose renginiuose.
“Druskonio” inf.
Videolaidas þiûrëkite internete www.druskonis.lt
Iðvyka, kuri iðliks atmintyje
ilgam
Sandra MALINAUSKAITË ir
Greta BALIUKAITË,
“Atgimimo” vid. mokyklos 8 a klasës
mokinës
V
ienà spalio ketvirtadienio
popietæ iðvykome á Alytaus
vaikø globos namus. Atvykusius mus pasitiko vaikø auklytës. Turëjome ðiek tiek palaukti, kol
pamatëme vaikuèius. Manëme,
kad jie bus nedràsûs ir teks juos ilgai kalbinti. Taèiau vaikai mums
ðypsojosi, mojavo, sveikinosi,
dþiaugësi. Auklëtojos lydëjo 3-4
metukø maþylius ið „Àþuoliuko“,
„Berþelio“, „Pelëdþiuko“ ir „Meðkuèio“ grupiø. Kartu su vaikais
þaidëme, neðiojome juos ant ran-
kø, supome tvirtai apkabinæ. Po
þaidimø dalinome dovanas, taip
pat vaiðinome saldainiais. Atveþëme dovanø knygeliø, sàsiuviniø,
pieðimo reikmenø, plaukø segtukø ir kt. Kiekvienas dþiaugësi gavæs nors menkiausià dovanëlæ. Vëliau jiems padainavome, parodëme
ávairiø þaidimø. Bendraujant su
vaikais iðgirdome ðventà þodá, bet
kartu labai skausmingà: mama!
Atsisveikinti su vaikais buvo labai sunku, dar norëjosi pasakyti
daug gerø þodþiø. Vaþiavome á namus tylëdami ir susikaupæ. Ne vienam ið mûsø nuriedëjo aðara. Pasiþadëjome dar kartà sugráþti ir susitikti su vaikais.
Lapkrièio 15 – 21 d. Suaugusiøjø ðvietimo savaitë
„Besimokanèios organizacijos: nuo retorikos prie veiksmø!”
“J&J United” ðokëjai
“Sakalëliai“ tarp retø augalø
Karolis NAUJALIS
„Saulës“ pagrindinëje mokykloje jau keletà metø gyvuoja jaunøjø miðko bièiuliø bûrelis „Sakalëliai“, kuriam vadovauja
mokytoja Janina Tamoðiûnienë
ir mûsø kuratorius, „Girios aido“ direktorius Antanas Lankelis. Jø dëka mokomës paþinti ir
saugoti augalus, krûmus ir medþius, daþnai prisidedame prie
aplinkos tvarkymo darbø, sodiname medelius, dalyvaujame
ávairiuose gamtosauginiuose
konkursuose, turime galimybæ
iðvykti á ávairias gamtos paþinimo ekskursijas.
Tokia kelione pasidþiaugti galëjome ir spalio 29 d. Ji prasidëjo
nuo VPU Gamtos mokslø fakulteto ir jame ásikûrusios oranþerijos. Per valandà apkeliavome „visà pasaulᓠ- ne tik pamatëme kiekviename þemyne auganèius augalus, bet ir galëjome juos paliesti,
pauostyti! Áspûdá stiprino milþiniðki lapai, labai aukðti ir visai smul-
kuèiai augalëliai po kojomis. Ypaè
þavëjo palmës, kurios yra ne „tikri“ medþiai, nes neturi antrinio
storëjimo, kaip àþuolø ar klevø vis
tvirtëjantys kamienai. Kai susiformuoja palmës reikiamo skersmens
kamienas, tik tada ji pradeda augti
á virðø ir visà laikà iðlieka vienodo
storio.
Kiek vëliau vykome á Vilniaus
universiteto Botanikos sodà, ákurtà 1781 m. Ðalia - dvaras, priklausæs Sapiegø giminei. Já 1870 m. nusipirko Tiðkevièiai. Iðlikusi dvaro
ûkinë dalis bei parkas su giliaisiais
tvenkiniais. Botanikos sodas - ne
tik didþiausias Lietuvoje, bet ir turtingiausias augalø kolekcijomis.
Èia auginama apie 9500 pavadinimø augalø. Gausiausios ir áspûdingiausios kolekcijos – rododendrø,
alyvø, lianø, bijûnø, jurginø ir ávairiø svogûniniø gëliø. Groþëjomës
sodo rudenëjanèia gamta, sutvarkyta aplinka ir A.Lankelio pasakojimu apie medþius, krûmus, samanas,jø panaðumus ir skirtenybes.
Uþ ðià paþintinæ kelionæ esame dëkingi savo vadovams ir Druskininkø miðkø urëdijai.
Druskininkø “Sakalëliai” Vilniaus universiteto Botanikos sode Kairënuose
Lapkrièio 15 d. 10-12 val. Atvira dailës pamoka Druskininkø miesto bendruomenei “Mokomës kurti kartu“. Vaikø dailës galerijoje,
Kudirkos g. 7; 18.30 val. M.K.Èiurlionio meno mokyklos mokytojø ir miesto bendruomenës dailës darbø parodos atidarymas. M.K.Èiurlionio meno mokykloje, Vytauto g. 23.
Lapkrièio 16 d. 15 val. Kûrybinë-edukacinë popietë “Sûri pamoka pas Taurà”. Auðros ir Tauro Èesnulevièiø sodyboje, Smiltynø g. 9
(Ratnyèioje).
Lapkrièio 17 d.14 val. Praktinis-teorinis uþsiëmimas “Mokomës valgyti skaniai ir pigiai”(viskas ið lietuviðkø darþoviø).
Galima atsineðti ir pasiûlyti savo miðrainæ, pasidalinti receptais. Paslaugø centre,Veisiejø g.17, 2 a. salëje.
Lapkrièio 18 d. 10 val. Raiðkiojo þodþio pamokëlë. Paslaugø centre,Veisiejø g.17, 2 a. salëje; 15 val. Teorinis-praktinis uþsiëmimas
“Meno gaminiai“. Suaugusiøjø mokymo centre, Sveikatos g.3.
Lapkrièio 19 d. 13 val. Apskrito stalo diskusija “Nuo retorikos prie veiksmø”.Dalyvauja visi, atsakingi uþ suaugusiøjø savaitës rengimà,
bendrojo lavinimo mokyklø atstovai ir sveèiai. Druskininkø ðvietimo centre, M.K.Èiurlionio g. 80.
2010 m. lapkrièio 12 - 18 d. Nr. 45 (1082)
Videolaidas þiûrëkite internete www.druskonis.lt
muoliø. Lapkrièio 5 d. mûsø
jaunuèiai namuose nesunkiai
nugalëjo 99:45 bendraamþius
ið Raseiniø. Pasiþymëjo Justas
Lapkrièio 14 d. (sekmadiená) 12
Kvederis, pelnæs net 29 tðk., L.
val. Druskininkø sporto centre
Radvilavièius - 10.
vyks 2010/2011 m. Lietuvos rankiSpalio 12 – lapkrièio 5 d.
nio vyrø pirmenybiø I rato varþy“SPA Vilnius Sana” boulinbos, kur susitiks Druskininkø SC/RK
ge vyko jau 6-asis komandiir Kauno technologijos universiteto
nis boulingo turnyras, kur
komandos.
dalyvavo 10 komandø, suskirsPrasideda 2010/2011 m. Druskitytø á 2 pogrupius. Á pusfinalá
ninkø savivaldybës vyrø krepðipateko 4 komandos: „Sidabriunio èempionatas, kuriame dalyvaukas ir Ro“, „Dantø projektai“ ,
Druskininkø SC/„Leipas“ merginø rankinio komandos sëkmæ varþybose
ja 18 komandø. Komandos rungty„Splitas“ ir „D&D“. Finale dël 1su vilnietëmis lëmë gera gynyba, kovingumas ir vartininkës Laimos Miniaus 2-ejuose pogrupiuose ratø sios vietos „Dantø projektø“ koliauskaitës
þaidimas
stema. 1 pogrupyje rungtyniaus ðios
manda, numuðusi 34 këgliais
komandos: „Ugniagesiai“, Druskinindaugiau, 2-à kartà tapo turnyro nukø SC, „Pasienis“, „SPA Vilnius“, „Te- klasë“, „Gardino 21“, „Leipas“, „Exja Mockutë ir Viktorija Stravinskaitë galëtoja, 2-àjà vietà iðkovojo „Sidabchpro“, „AKK“, „Anpreka“, „Straèiûpresas“, „Vieèiûnai“, „Praeitis“, Drus- po 1.
riukas ir Ro“, 3-àjà - „D&D“, 4-àjà nai“, „Reidas“; 2 pogrupyje: „VanTrenerio Antano Andrijausko vakininkø SC-95. Artimiausios rungty„Splitas“. Geriausià asmeninæ turnyro
dens parkas“, „Kolegija/Ateitis“, „A
dovaujama Druskininkø SC/RK vy- partijà suþaidë Irma Kieliûtë, surinkunës vyks lapkrièio 16 d. (antradiená)
rø rankinio komanda iðvykoje nu- si 220 taðkø, ir Rimvydas Veèkys Sporto centre: 18 val.
„Kolegija/Ateitis“ - Drus- galëjo 37:31 Kauno SM/„Gaja“ ko249 tðk. Gruodþio mënesá prasidës
mandà, nors 1-àjá varþybø këliná mûkininkø SC-95; 19.20
asmeninis-reitinginis boulingo turnysiðkiai pralaimëjo 1 taðko skirtumu.
val. Druskininkø SC ras.
Vaidas Volungevièius pelnë mûsø ko„Reidas“; 20.40 val.
mandai 11 ávarèiø, Regimantas Na„Techpro“ - „AKK“;
nartonis - 9, Rytis Ðimoniûtis - 7, Vylapkrièio 21 d. (sekmatenis Jasiulevièius - 6, Tadas Tumodiená) Sporto centre: 14
sas – 4.
val. „A klasë“ - „PraeiLapkrièio 4 d. Sporto centro
tis“; 15.20 val. „Gardino
trenerio Sigito Ðimkûno 17-meèiø
21“ - „Vieèiûnai“; 16.40
jauniø komanda namuose pralaival. „Pasienis“ - „Stramëjo 55:71 Vilniaus „Sostinei”. Aureèiûnai“.
lijus Stankevièius pelnë mûsø komanÐá savaitgalá prasidëjo 2010/2011 m. Lie- dai 21 taðkà, o Domas Zubavièius tuvos moterø rankinio 14. Lapkrièio 5 d. iðvykoje mûsø jauniai nugalëjo 49:58 Vilniaus „Erepirmenybës, kuriose
lius“. A.Stankevièius pelnë 25 tðk.,
dalyvauja Druskininkø
Paulius Kiðonas –13, D.Zubavièius –
SC/„Leipas“ merginø
10, Vytautas Bolys- 9.
rankinio komanda (treLapkrièio 4 d. Lietuvos moksnerë Danguolë Sukanleiviø krepðinio lygos iðvykoje
kaitë). Lapkrièio 7 d.
druskininkietës namuose Druskininkø SC 15-meèiai jaunuèiai
(treneris Audrius Vilkevièius) áveikë
nugalëjo 36:26 Vilniaus
84:59 Ðakiø SM komandà. Edvinas
SM/„Tauras“
komandà.
Boulingo turnyro nugalëtoja „Dantø projekKraunelis pelnë mûsø komandai 16
Greta
Kavaliauskaitë
tø“ komanda (ið kairës): stovi Rimvydas
tðk., Lukas Radvilavièius ámetë 15 tðk. Boulingo turnyro organizatorius
pelnë 17 ávarèiø, Indrë
Veèkys, Alfredas Okunevièius, Tomas ValaRimvydas Liupðevièius apdovaZuzevièiûtë -11, Viktorija ir atkovojo 16 kamuoliø, Arnas Petvièius, pritûpæ: Matas Radvilavièius, Vaidas
noja Irmà Kieliûtæ
Radvilavièius, Domantas Èepulis
Ramanauskaitë -6, Silvi- rauskas – 15 tðk., atkovojo 17 ka-
SPORTAS
9
RENGINIAI
Lapkrièio 13 d. 14 val. Ricieliø laisvalaikio salëje
Bendruomenës susiëjimas.
Vyks patiekalø ið bulviø, miltø
ir pieno degustacija, liaudiðkos
kapelos koncertas.
18 d. 16 val. san. “Draugystë” Centriniø rûmø 207
kab.
Literatûrinë popietë poetei
S.Nëriai atminti ”Kai putinai
pravirksta lapkrity...”. Vedëjas bibliotekininkas Julijonas Steponavièius.
26 d. 10 val. Miesto muziejuje
Seminaras „Atvirukas – miesto istorijos dokumentas“ pagal
projektà „Mus jungia Augustavo kanalas“.
PARODOS
Miesto muziejus
Lapkrièio 25 d. 17 val. parodos „Augustavas senoje fotografijoje“ atidarymas pagal
projektà „Mus jungia Augustavo kanalas“.
M.K.Èiurlionio memorialinis muziejus
Mstislavo Dobuþinskio (18751957) grafikos paroda “Lietuva XX a. pr.: architektûros
fragmentai”.
V.K.Jonyno dailës galerijoje
Elmos Ðturmaitës akvareliø
paroda “Spalvø dialogas”.
Andrzejaus Taraneko „Grafika ir ekslibris”.
Maþoji galerija
Maùgorzatos Karczmarzyk tapyba „Ásivibravimas”.
Vaikø dailës galerija
Lenkijos pajûrio ir Lietuvos
neágaliøjø dailës paroda “Mûsø galerija 2010”.
Galerija “Sofa”
Þidrijos Jonuðaitës tapybos
paroda “Uþmirðtos paslaptys”.
Mokymo centre “Dainava”
Iwonos Murawskos tapyba
„Tarp mito ir tikrovës”.
Valanda dvasinëj ekstazëj
Ferdinandas TAMOÐAITIS
Druskininkø „Boèiø“ Þodþio
meno klubas spalio 20 d. Socialiniø paslaugø centre pakvietë á
popietæ „Likimo þenklai“, skirtà
M.K.Èiurlionio 135-osioms metinëms.
Nors garsiam mûsø þemieèiui,
dailininkui ir kompozitoriui, skirtø renginiø mieste netrûksta, salæ
uþpildë tie, kurie ne vien duona so-
tûs. Susirinko tie, kuriems trûksta
dvasinio peno. Ir nuvilti neliko.
Vilniuje dirbusi radijo diktorë
Audronë Padegimaitë, ágijusi
Druskininkuose antràjá alsavimà ir
tapusi „Boèiø“ Þodþio meno klubo pirmininke, buvo ðio renginio
organizatorë, reþisierë ir vedanèioji. Á sveèius ji pakvietë garbø menotyrininkà Adalbertà Nedzelská,
tikrà Dievo dovanà Druskininkams. Jis savo gyvenimà paaukojo
unikalaus menininko M. K. Èiur-
Vieðbuèio “Puðynas” fojë
Aleksandros Jadczuk tapyba
„Þenklai”.
Druskininkø gydykla
Tapybos parodos: Marcino
Bildziuko „Abstrakcijoje” ir
Marlenos Jopyk-Misiak „Ðviesos fone”.
“Sodros” fojë
Algimanto Ðtrimaièio tapybos
kûriniø paroda-pardavimas.
Vandens parko 2 aukðte
Birutës Mizaraitës-Kurtinaitienës fotografijos paroda
“Trapus groþis”.
lionio kûrybai puoselëti bei áamþinti. Juk mes, senjorai, prisimename, kokioje nuoðalëje okupacijos metais buvo ðis meno korifëjus.
Praneðëjas teapsiribojo „Zodiako“ ciklu. Iðtisà valandà ramiai ir átaigiai, tarsi dvasinëj ekstazëj, laikë klausytojus, nustebindamas M. K. Èiurlionio dvasios gelme, prasmingu saulës,
ðviesos þaismu paveiksluose, gyvybës, likimo ir visatos sàsajomis. Kaip visa tai toli nuo þiniasklaidoje platinamø komerciniø horoskopø...
Praneðëjo nuotaikà pratæsë
Audronës ir Jono Subaèiaus
raiðkiai skaitomi M.K.Èiurlionio poetiniai tekstai, Dzûkijos
lakðtingalos Birutës Zalanskaitës dainos.
Miðko muziejus “Girios aidas”
Gintaro Þilio meninës fotografijos paroda “Portretai”. Tautodailininkø droþyba, siuvinëjimas, tapyba.
Vieðosios bibliotekos miesto
filiale
M.K.Èiurlionio meno mokyklos V.K.Jonyno dailës skyriaus
nulinës A klasës mokiniø darbø, skirtø Ðiaurës ðaliø bibliotekø savaitei, paroda “Tas paslaptingas Troliø gyvenimas”
(mokytoja-metodininkë OnaBirutë Railienë).
Savivaldybës vieðosios bibliotekos A.Lindgren vaikø
lit. skyriuje
“Atgimimo’’ vid. mokyklos 4 c
(mokyt. D.Þarnauskienë) ir 4
d (mokyt. R.Mickevièienë)
klasiø mokiniø pieðiniø paroda “Pasakø raganos’’, skirta
Ðiaurës ðaliø bibliotekø savaitei.
10
2010 m. lapkrièio 12 - 18 d. Nr. 45 (1082)
Videolaidas þiûrëkite internete www.druskonis.lt
6.00 “Labas rytas”.
9.00 “Namelis prerijose”.
10.00 “Komisaras Reksas”.
11.00 “Ant svarstykliø”.
12.00 “Haris ir Hendersonai”.
12.30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite (k.).
14.00 Linksmoji ðeimynëlë (k.).
14.30 Pasaulio panorama (k.).
15.00 “Kultûrø kryþkelë”.
15.15 “Namelis prerijose”.
15.50 Sporto panorama (k.).
16.15 “Volkeris, Teksaso reindþeris”.
17.05 “Senis”.
18.15 “Ðiandien”.
18.45 “Komisaras Reksas”.
19.45 “Pinigø karta”.
20.25 Loterija “Perlas”.
20.30 Panorama.
21.15 “Nacionalinë paieðkø tarnyba”.
22.04 Loterija “Perlas”.
22.15 “Dingæ”.
23.15 Vakaro þinios.
23.30 “Las Vegas”.
0.30 Pabaiga.
06.10 Dienos programa.
06.15 “Deksterio laboratorija”.
06.45 “Dþekio Èano nuotykiai”.
07.15 “Tomas ir Dþeris”.
07.45 “Kur dingo Eliza?”.
08.55 “FTB”.
09.50 “Valanda su Rûta” (k).
11.20 “Kaþkas atsitiko” (k).
12.00 “Prièiupom!”.
12.30 “Atskalûnas”.
13.25 “Nenuorama Dþiunë Ly”.
13.50 “Antinas Gudruolis”.
14.20 “Tomas ir Dþeris”.
14.45 “Naðlaitë Lola”.
15.45 “Intrigø dvaras”.
16.45 “Velniûkðtë”.
17.50 “24 valandos”.
18.25 “Iki pasimatymo, mama”.
18.45 Þinios.
19.10 “KK2”. N7.
19.40 “Kai ðvenèia Skorpionai
ir Ðauliai”. Muzikinis ðou.
21.30 “Dviraèio ðou”.
22.00 Þinios.
22.40 “Mentalistas”.
23.40 “Ties riba”.
00.40 “Iðrinktieji”.
01.40 “Ozas”.
6.40 Teleparduotuvë.
6.55 “Kempiniukas”.
7.25 “Simpsonai”.
7.55 “Kol mirtis iðskirs”.
8.25 “Kol mirtis iðskirs”.
8.55 “Meilës sûkuryje”.
10.00 “Naisiø vasara”.
10.45 “Lietuvos talentai 2010”.
12.15 “Akistata”.
13.00 “Padauþos bebriukai”.
13.30 “Gormitai”.
14.00 “Hana Montana”.
14.30 “Avataras”.
15.00 “Kempiniukas”.
15.30 “Simpsonai”.
16.00 “Klonas”.
17.00 “Meilës jûra”.
18.00 “Ðirdys paklydëlës”.
18.45 TV3 þiniosminalai.
19.10 “Dràsos kaina”.
19.40 “Prieð srovæ”.
20.30 “Þiûrim, kà turim”.
21.10 “Moterys meluoja geriau”.
21.45 TV3 vakaro þinios.
22.00 Eurolygos apþvalga.
22.05 “Þvilgsnis á ateitá”.
23.05 “CSI kriminalistai”.
0.05 “Ástatymas ir tvarka. Nusikalstami këslai”.
1.05 “Eureka”.
2.05 Programos pabaiga.
6.44 Programa.
6.45 “Televitrina”.
7.15 “Spaudos apþvalga”
7.45 “Drakonø medþiotojai”.
8.10 “Kung Fu iðmintis”.
8.45 “Atvirai su þvaigþde”.
9.45 “Sekmadienio rytas”.
6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30, 23.25 Mûsø naujienos.
6.05 Mûsø rytas.
9.05 Gyventi sveikai.
10.10 “Mano þmona mane pakerëjo”.
11.20 “Televitrina”.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15,
21.00, 23.40 Spor to
naujienos.
11.50 “Mentai”.
11.10 “Jûrø patrulis”.
13.00 “Spaudos apþvalga”.
12.20 Detektyvai.
10.45 “Dapkai ir Butkai”.
13.30 “Audra Baltijoje”. (k.) Trileris (N-7). Vokietija,
D.Britanija, 2003 m.
13.10 Kontrolinis pirkimas.
13.45 Mados nuosprendis.
16.00 “Drakonø medþiotojai”.
14.50 Suprasti. Atleisti.
16.25 “Dapkai ir Butkai”.
15.25 Noriu þinoti.
17.00 “Atvirai su þvaigþde”.
16.15 “Sutuoktuviø þiedas”.
18.00 “Karðtas vakaras”.
18.45 “Mentai”.
20.00 Þinios.
20.25 “Tarp miesto ir kaimo”.
21.00 “Broliukai Didlai”. Komedija (N-7) JAV, 1998 m.
17.05 “Þodis moteriai”.
18.20 “Laimingi kartu”.
18.55 Tegul kalba.
20.00 Laikas.
21.05 Pabëgimas.
23.00 Þinios.
22.20 Kietas nutûpimas.
23.30 “Amerikos samurajus”.
Veiksmo (N-14). JAV,
1992 m.
23.45 Neslapta medþiaga.
01.30-6.00 “Bamba”. (S).
1.10 Naktinës naujienos.
0.20 “Viola Tarakanova”.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 23.15 Naujienos.
6.05, 1.20 Sporto apþvalga.
6.10, 7.10, 8.15 Labas rytas,
Baltarusija!
7.05, 8.10 X zona.
7.30, 11.50 Verslas.
8.35 Interesø sritis.
9.10, 20.00 “Margoða”.
10.05, 17.00 “Miegamasis rajonas”.
10.35, 17.35 “Marusia”.
11.25, 15.40, 18.35 Vaikø “Eurovizijos” dienoraðtis.
11.40, 21.55 Aktualus interviu.
12.10 Vaid. f. “Laimës fabrikas”.
14.05 Vaikø “Eurovizija”.
15.20, 19.15 Regiono naujienos.
16.00 Dok. serialas.
16.25 Gandø patikrinimas.
18.50, 1.15 X zona.
19.25 Sportloto.
19.30 Keno.
19.35 Þemës klausimas.
21.00 Panorama.
22.10 “Nusivylusios namø ðeimininkës”.
23.30 Vaid. f. “Dukart vakar”.
6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvë.
7.10 “Teletabiai”.
7.40 “Griûk negyvas!” (N-7)
8.10 “Reporteris”.
9.00 “Kas tu toks?”.
9.50 “Burbulas”.
10.40 “Super L.T.”.
11.30 “NKTV”.
12.00 “Ðeimø dvikova - “Akropolio” turnyras”.
12.50 “Reporteris”.
13.40 “Lietuva tiesiogiai”.
14.10 “Skonio reikalas”.
15.00 “Griûk negyvas!” (N-7).
15.30 TV parduotuvë.
16.00 Þinios.
16.05 “Teletabiai”.
17.00 Þinios.
17.10 “Kas tu toks?”.
18.00 Þinios.
18.20 “Burbulas”.
19.00 Þinios.
19.20 “Naða Raða” (N-7).
20:00 DRT þinios.
20:15 “Aktualijø studija”.
21.00 “Reporteris”.
21.50 “Lietuva tiesiogiai”.
22.20 DRT þinios. (k.)
23.00 “Naða Raða” (N-7).
23.35 “Kas tu toks?”.
00.25 “Reporteris”.
01.15 Programos pabaiga.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
15.55, 17.05, 18.00,
19.00, 23.55 Naujienos.
6.05, 2.00 Sporto apþvalga.
6.10, 7.10, 8.15 Labas rytas,
Baltarusija!
6.45 Nota bene.
7.05, 8.10 X zona.
7.30, 8.30, 11.50 Verslas.
8.35 Þemës klausimas.
9.10, 19.55 “Margoða”.
10.05, 16.50 “Miegamasis rajonas”.
10.35, 17.30 “Marusia”.
11.25, 15.40, 18.35 Vaikø “Eurovizijos” dienoraðtis.
11.40, 21.55 Aktualus interviu.
12.10 Vaid. f. “Suaugusiø mergaièiø þaidimai”.
14.30 Off stage life.
14.45 Specialus reportaþas.
15.20, 19.15 Regiono naujienos.
16.00 Videof.
16.10 Dok. serialas.
18.50, 1.55 X zona.
19.25 Keno.
19.30 Interesø sritis.
21.00 Panorama.
22.10 “Nusivylusios namø ðeimininkës”.
0.10 Vaid. f. “Þmogus, kuris myli”.
6.50
6.54
7.10
7.40
8.10
9.00
Baltijos TV
6.00 “Labas rytas”.
9.00 “Namelis prerijose”.
9.35 “Gustavo enciklopedija”.
(k.).
10.00 “Komisaras Reksas”.
11.00 “Toks gyvenimas su Zita
Kelmickaite”.
12.00 “Haris ir Hendersonai”.
12.30 Sveikinimø koncer tas
(k.).
14.10 “Bëdø turgus”. (k.).
15.00 “Kultûrø kryþkelë”.
15.15 “Namelis prerijose”.
16.15 “Volkeris, Teksaso reindþeris”.
17.05 “Senis”.
18.15 “Ðiandien”.
18.45 “Komisaras Reksas”.
19.45 “Þurnalisto tyrimas”.
20.25 Loterija “Perlas”.
20.30 Panorama.
21.15 “Teisë þinoti”.
22.04 Loterija “Perlas”.
22.15 “24 valandos”.
23.15 Vakaro þinios.
23.30 “Las Vegas”.
0.30 Pabaiga.
06.10 Dienos programa.
06.15 “Deksterio laboratorija”.
06.45 “Dþekio Èano nuotykiai”.
07.15 “Tomas ir Dþeris”.
07.45 “Kur dingo Eliza?”.
08.55 “Abipus sienos” (k).
09.50 “2 minutës ðlovës” (k).
12.00 “Prièiupom!”.
12.30 “Atskalûnas”.
13.25 “Nenuorama Dþiunë Ly”.
13.50 “Antinas Gudruolis”.
14.20 “Tomas ir Dþeris”.
14.45 “Naðlaitë Lola”.
15.45 “Intrigø dvaras”.
16.45 “Velniûkðtë”.
17.50 “24 valandos”.
18.25 “Iki pasimatymo, mama”.
18.45 Þinios.
19.10 “KK2”. N7.
19.40 “FTB”.
20.30 “Þvaigþdþiø klubas”.
21.05 “Mano mylimas prieðe”.
21.30 “Dviraèio ðou”.
22.00 Þinios.
22.40 “Slapta kamera”. N7.
2007 m. Veiksmo f. JAV.
00.30 “Iðrinktieji”.
01.30 “Ozas”.
6.40 Teleparduotuvë.
6.55 “Kempiniukas”.
7.25 “Simpsonai”.
7.55 “Kol mirtis iðskirs”.
8.25 “Kol mirtis iðskirs”.
8.55 “Meilës sûkuryje”.
10.00 “Naisiø vasara”.
10.45 “Kodël?”.
11.35 “Prieð srovæ”.
12.20 “Farai”.
13.00 “Padauþos bebriukai”.
14.00 “Hana Montana”.
14.30 “Avataras”.
15.00 “Kempiniukas”.
15.30 “Simpsonai”.
16.00 “Klonas”.
17.00 “Meilës jûra”.
18.00 “Ðirdys paklydëlës”.
18.45 TV3 þinios.
19.10 “Dràsos kaina”.
19.40 “Akistata”.
20.30 “Dar paþiûrësim...”.
21.10 “Moterys meluoja geriau”.
21.45 TV3 vakaro þinios.
22.00 “Daktaras Hausas”.
23.00 “CSI Niujorkas”.
0.00 “Ástatymas ir tvarka. Nusikalstami këslai”.
1.00 “Eureka”.
2.00 Programos pabaiga.
6.44 Programa.
6.45 “Televitrina”.
7.15 “Spaudos apþvalga”
7.45 “Drakonø medþiotojai”.
8.10 “Autopilotas”.
8.45 “Atvirai su þvaigþde”.
9.45 “Mano ðaunioji sodyba”.
10.15 “Tarp miesto ir kaimo”.
10.45 “Dapkai ir Butkai”.
11.20 “Televitrina”.
11.50 “Mentai”.
13.00 “Spaudos apþvalga”.
13.30 “Broliukai Didlai”. (k.).
15.30 “Smagiausios akimirkos”.
16.00 “Drakonø medþiotojai”.
16.25 “Dapkai ir Butkai”.
17.00 “Atvirai su þvaigþde”.
18.00 “Karðtas vakaras”.
18.45 “Mentai”.
20.00 Þinios.
20.25 “Sankirtos”.
21.00 “Juodas vanduo”. Trileris
(N-14). Australija, 2007
m.
23.00 Þinios.
23.30 “Kikboksininkas III: Karo
menas”. Veiksmo (N-7).
JAV, 1992 m.
01.40 - 06.00 “Bamba”. (S).
6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00,
20.30, 23.20 Mûsø naujienos.
6.05 Mûsø rytas.
9.05 Gyventi sveikai.
10.10 “Mano þmona mane pakerëjo”.
11.05, 13.05, 16.10, 21.00,
23.35 Sporto naujienos.
11.10 “Jûrø patrulis”.
12.20 Detektyvai.
13.10 Kontrolinis pirkimas.
13.45 Mados nuosprendis.
14.50 Suprasti. Atleisti.
15.25 Noriu þinoti.
16.25 Draugiðkos futbolo rungtynës. Omanas - Baltarusija.
18.25 “Laimingi kartu”.
18.55 Tegul kalba.
20.00 Laikas.
21.05 Garaþai.
22.15 Gyvenamoji aplinka.
23.40 “Viola Tarakanova”.
0.30 Naktinës naujienos.
Baltijos TV
6.00 “Labas rytas”.
9.00 “Namelis prerijose”.
10.00 “Komisaras Reksas”.
11.00 “Forumas”.
12.00 “Haris ir Hendersonai”.
12.30 “Lietuvos tûkstantmeèio
vaikai”. (k.).
14.00 “Gustavo enciklopedija”.
(k.).
14.30 “Gamtos patruliai”. (k.).
15.00 “Kultûrø kryþkelë”.
15.15 “Namelis prerijose”.
16.15 “Volkeris, Teksaso reindþeris”.
17.05 “Senis”.
18.15 “Ðiandien”.
18.45 “Klausimëlis.lt”.
19.00 Latvijos nepriklausomybës dienai paminëti. “Istorijos kontroversijos”.
Dok. f. Latvija. 2010 m.
20.25 Loterija “Perlas”.
20.30 Panorama.
21.15 “Ateities lyderiai”.
22.04 Loterija “Perlas”.
22.55 “Klausimëlis.lt”.
23.15 Vakaro þinios.
23.30 “Specialioji jûrø policijos
tarnyba”.
0.30 Pabaiga.
06.10 Dienos programa.
06.15 “Deksterio laboratorija”.
06.45 “Dþekio Èano nuotykiai”.
07.15 “Tomas ir Dþeris”.
07.45 “Kur dingo Eliza?”.
08.55 “Nuo... Iki...” (k).
09.45 “Lietuvos daina” (k).
12.00 “Prièiupom!”.
12.30 “Atskalûnas”.
13.25 “Nenuorama Dþiunë Ly”.
13.50 “Antinas Gudruolis”.
14.20 “Tomas ir Dþeris”.
14.45 “Naðlaitë Lola”.
15.45 “Intrigø dvaras”.
16.45 “Velniûkðtë”.
17.50 “24 valandos”.
18.25 “Iki pasimatymo, mama”.
18.45 Þinios.
19.06 “Ûkiðkas poþiûris”.
19.10 “KK2”. N7.
19.40 “Valanda su Rûta”.
21.05 “Mano mylimas prieðe”.
21.30 “Dviraèio ðou”.
22.00 Þinios.
22.40 Europietiðkas kaimas Lietuvoje.
22.43 “Niko”. N14. 1988 m.
Veiksmo f. JAV.
00.50 “Aðmenys”.
01.50 “Sveikatos ABC” (k).
6.40 Teleparduotuvë.
6.55 “Kempiniukas”.
7.25 “Simpsonai”.
7.55 “Kol mirtis iðskirs”.
8.25 “Kol mirtis iðskirs”.
8.55 “Meilës sûkuryje”.
10.00 “Naisiø vasara”.
10.45 “Paskutinë instancija”.
11.35 “Muzikos èempionø taurë”.
13.00 “Padauþos bebriukai”.
13.30 “Gormitai”.
14.00 “Hana Montana”.
14.30 “Avataras”.
15.00 “Kempiniukas”.
15.30 “Simpsonai”.
16.00 “Klonas”.
17.00 “Meilës jûra”.
18.00 “Ðirdys paklydëlës”.
18.45 TV3 þinios.
19.10 “Dràsos kaina”.
19.40 “Paskutinë instancija”.
20.30 “Farai”.
21.10 “Moterys meluoja geriau”.
21.45 TV3 vakaro þinios.
22.00 “Kobra 11”.
23.00 “Kaulai”.
0.00 “Ástatymas ir tvarka. Nusikalstami këslai”.
1.00 “Eureka”.
2.00 Programos pabaiga.
6.44 Programa.
6.45 “Televitrina”.
7.15 “Spaudos apþvalga”.
7.45 “Drakonø medþiotojai”.
6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00,
18.00, 20.30, 23.15 Mûsø naujienos.
6.05 Mûsø rytas.
8.10 “Tauro ragas”.
9.05 Gyventi sveikai!
8.45 “Atvirai su þvaigþde”.
10.10 “Mano þmona mane pakerëjo”.
9.45 “Be recepto”.
10.15 “Spàstai”.
10.45 “Dapkai ir Butkai”.
11.20 “Televitrina”.
11.50 “Mentai”.
13.00 “Spaudos apþvalga”.
11.05, 13.05, 16.10, 18.15,
21.00, 23.30 Spor to
naujienos.
11.10 “Jûrø patrulis”.
12.20 Detektyvai.
13.30 “Ðnipø þaidimai”.
13.10 Kontrolinis pirkimas.
15.30 “Smagiausios akimirkos”.
13.45 Mados nuosprendis.
16.00 “Drakonø medþiotojai”.
14.50 Suprasti. Atleisti.
16.25 “Dapkai ir Butkai”.
15.25 Noriu þinoti.
17.00 “Atvirai su þvaigþde”.
18.00 “Karðtas vakaras”.
18.45 “Mentai”.
16.15 “Sutuoktuviø þiedas”.
17.05 “Þodis moteriai”.
20.00 Þinios.
18.20 “Laimingi kartu”.
20.25 “Spàstai”.
18.55 Tegul kalba.
21.00 “Makbetas”. Drama (N14) Australija, 2006 m.
20.00 Laikas.
23.05 Þinios.
23.30 “Liejyklos gatvë”.
21.05 Gaujos.
22.15 “Tour de France”.
00.35 “Sàmokslo teorija”.
23.35 “Viola Tarakanova”.
01.35-06.00 “Bamba”. (S).
0.25 Naktinës naujienos.
Programa.
TV parduotuvë.
“Teletabiai”.
“Griûk negyvas!” (N-7)
“Reporteris”.
“Ðeimø dvikova - “Akropolio” turnyras”.
9.50 DRT þinios. (k.)
10:05 “Aktualijø studija”.
11.30 “Ekovizija”.
12.00 “Kas tu toks?”.
12.50 “Reporteris”.
13.40 “Lietuva tiesiogiai”.
14.10 “Super L.T.”.
15.00 “Griûk negyvas!” (N-7).
15:30 DRT þinios. (k.)
16.00 Þinios.
16.05 “Teletabiai”.
17.00 Þinios.
17.10 “Ðeimø dvikova - “Akropolio” turnyras”.
18.00 Þinios.
18.20 “Burbulas”.
19.00 Þinios.
19.17 Kaimo diena.
19.20 “Naða Raða” (N-7).
20:00 DRT þinios. (k.)
21.00 “Reporteris”.
21.50 “Lietuva tiesiogiai”.
22.20 “Pagaminta Lietuvoje”.
23.00 “Naða Raða” (N-7).
23.35 “Ðeimø dvikova - “Akropolio” turnyras”.
00.25 “Reporteris”.
01.15 Programos pabaiga.
Ketvirtadienis, lapkrièio 18 d.
6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvë.
7.10 “Teletabiai”.
7.40 “Griûk negyvas!” (N-7).
8.10 “Reporteris”.
9.00 “Ðeimø dvikova - “Akropolio” turnyras”.
9.50 Savivaldos savaitë. (k.)
10.40 “Skonio reikalas”.
11.30 “Namø daktaras”.
12.00 “Kas tu toks?” (k.).
12.50 “Reporteris”.
13.40 “Lietuva tiesiogiai”.
14.10 “Super L.T.”.
15.00 “Griûk negyvas!” (N-7).
15:30 Savivaldos savaitë. (k.)
16.00 Þinios.
16.05 “Teletabiai”.
17.00 Þinios.
17.10 FIBA moterø Eurolygos turnyras:
“VIÈI-Aistës” (Kaunas) - “ZVV
USK Prague” (Èekija). Tiesioginë transliacija ið Kauno.
Pertraukoje - Þinios.
19.00 Þinios.
19.10 Europos taurës krepðinio turnyras: Ðiauliø “Ðiauliai” - Podgoricos “Buduènost” (Juodkalnija). Tiesioginë transliacija ið
Ðiauliø.
Pertraukoje - Þinios.
21.00 “Reporteris”.
21.50 “Lietuva tiesiogiai”.
22:20 Savivaldos savaitë. (k.)
23.00 “Naða Raða” (N-7).
23.35 “Ðeimø dvikova - “Akropolio” turnyras”.
00.25 “Reporteris”.
01.15 Programos pabaiga.
Treèiadienis, lapkrièio 17 d.
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 23.10 Naujienos.
6.05, 1.15 Sporto apþvalga.
6.10, 7.10, 8.15 Labas rytas,
Baltarusija!
7.05, 8.10 X zona.
7.30, 8.30, 11.50 Verslas.
8.35 Arena.
9.10, 19.55 “Margoða”.
10.05, 16.40 “Miegamasis rajonas”.
10.35, 17.25 “Marusia”.
11.25, 15.40, 18.35 Vaikø “Eurovizijos” dienoraðtis.
11.40 Aktualus interviu.
12.10 Vaid. f. “Kareivëliø þaidimas”.
14.05 Atsakomasis ëjimas.
15.20, 19.15 Regiono naujienos.
16.00 Vairuotojø mokykla.
18.50, 1.10 X zona.
19.25 Keno.
19.30 Interesø sritis.
21.00 Panorama.
21.55 Aktualus interviu.
22.10 Vaikø “Eurovizija”.
23.25 Vaid. f. “Iðpirka”.
Antradienis, lapkrièio 16 d.
Baltijos TV
2010 m. lapkrièio 12 - 18 d. Nr. 45 (1082)
Videolaidas þiûrëkite internete www.druskonis.lt
11
NEMOKAMI ASMENINIAI SKELBIMAI! Tel. 55116.
Jûsø skelbimai - “Druskonyje” +internete+”Alytaus skelbimai”+“Noriu”!
2 kambariø 53 kv. m butà (nepereinami kambariai) 5 a.
M.K.Èiurlionio g. uþ 115 tûkst. Lt. Tel. (8-687) 58822.
2 ha sklypà prie eþero 20 km nuo Druskininkø uþ 80 tûkst.
Lt. Tel. (8-686) 42499.
Renault Laguna priek. spyruokles. Tel. (8-6 86) 66062.
1992 m. BMW 318 uþ 2500 Lt. Tel. (8-676) 72333.
2 kambariø 54 kv. m butà 2 a. Vieciûnuose uþ 100 tûkst. Lt.
Tel. (8-657) 86846.
30 ha miðko su þeme uþ Merkinës 4 km. miðkas uþ 1 ha -15
tûkst. Lt, þemë uþ 1ha-5 tûkst. Lt. Tel. (8-313) 54498.
1997 m. Audi A6 1,9 TDI dalimis. Tel. (8-621) 45522.
1985 m. Audi 80, 1,8 uþ 1000 Lt. Tel. (8-684) 40244.
1992 m. Audi B4, 2,0 uþ 2900 Lt. Tel. (8-615) 98197.
45 a sklypà Savanoriø k. 1 km nuo Leipalingio uþ 50 tûkst.
Lt. Tel. (8-619) 14841.
1987 m. Audi 100, 2,2, benz.-dujos, 1992 m. VW Passat
1,6 D dalimis. Tel. (8-656) 43337.
1 KAMBARIO BUTAI
2 kambariø nestandartinio iðplanavimo 45 kv. m butà su
daline apdaila Neravø g. uþ 85 tûkst. Lt arba keèia á 3
kambariø butà su priemoka. Tel. (8-614) 58782.
1 kambario 30,62 kv.m butà centre 3 a. M.K.Èiurlionio g. uþ
110 tûkst. Lt. Tel. (8-614) 05051.
2 kambariø 50 kv. m butà 2 a. Gardino g. uþ 80 tûkst. Lt.
Tel. (8-611) 36115.
1 kambario 30 kv. m butà 3 a. Ateities g. uþ 95 tûkst. Lt. Tel.
(8-605) 39383.
2 kambariø butà 3 a. Ateities g. uþ 140 tûkst. Lt. Tel. (8614) 73429.
1 kambario 30 kv. m butà (po remonto) 2 a. Vytauto g. uþ
93 tûkst. Lt. Tel. (8-699) 11696.
2 kambariø 53 kv. m butà 2 a. Veisiejø g. uþ 110 tûkst. Lt.
Tel. (8-687) 99730.
1 kambario 34 kv. m butà 1 a. ið 2 Antakalnio g. 16 uþ 123
tûkst. Lt. Tel. (8-698) 35444.
2 kambariø 52 kv. m butà 5 a. Gardino g. 88 uþ 75 tûkst. Lt.
Tel. (8-626) 37431.
1 kambario 32 kv. m butà 1 a. Vieèiûnuose uþ 43 tûkst. Lt.
Tel. (8-684) 34612.
2 kambariø 50 kv. m butà 6 a. Ateities g. uþ 140 Lt. Tel. (8630) 82106.
1 kambará 21 kv. m bendr. (ástiklintas balkonas) Verpëjø g.
4 uþ 14 tûkst. Lt. Tel. (8-616) 95994.
2 kambariø 36 kv. m butà 2 a. Veisiejø g. uþ 60 tûkst. Lt arba
keièia á panaðø butà Vilniuje. Tel. (8-610) 45003.
1 kambario 35 kv. m. butà 2 a. Merkinës g. uþ 110 tûkst. Lt.
Tel. (8-652) 82182.
2 kambariø 53 kv. m butà 5 a. Leipalingyje uþ 45 tûkst. Lt.
Tel. (8-698) 39794.
1 kambario 18 kv. m butà su baldais (yra balkonas) bendr.
2a. Vieciûnuose uþ 18 tûkst. Lt. Tel. (8-686) 60810.
2 kambariø 42 kv. m butà 3 a. miesto centre uþ 130 tûkst.
Lt. Tel. (8-679) 22968.
1 kambario 16 kv. m (yra vasarinis 12 kv. m kambarëlis) butà
2 a. Ðv.Jokûbo g. uþ 40 tûkst. Lt (galima parduoti kambarëlius atskirai). Tel. (8-626) 74525.
2 kambariø 48,9 kv. m butà su holu 5 a. Ateitiesg. uþ 130
tûkst. Lt. Tel. (8-687) 56766.
PARDUODA
1 kambario 33 kv. m butà 5 a. Veisiejø g. uþ 60 tûkst. Lt. Tel.
(8-612) 64505.
1 kambario 27 kv. m butà bendr. Vieciûnuose (reikalingas
remontas) uþ 20 tûkst. Lt. Tel. (8-699) 99081.
1 kambará 16 kv. m bendr. Gardino g. uþ 10 tûkst. Lt. Tel.
(8-650) 33144.
1 kambario 40 kv. m butà 1/2a. Druskininkø g. uþ 119 tûkst.
Lt arba keièia. Tel. (8-655) 11760, nuo 18 val.
1 kambario 30 kv. m butà Verpëjø g. uþ 35 tûkst. Lt. Tel. (8684) 40141.
1 kambario 34 kv. m butà 5 a. Merkinës g. uþ 80 tûkst. Lt
arba keièia á 2-3 kambariø butà. Tel. (8-687) 72154.
1 kambario 37 kv. m butà 5 a. Veisiejø g. uþ 70 tûkst. Lt. Tel.
(8-674) 60534, (8-608) 70336.
1 kambario 35 kv. m butà 4 a. Gardino g. 94 uþ 59 tûkst. Lt
arba keièia á 3-4 kambariø butà. Tel. (8-618) 84710.
1 kambario 30,5 kv. m butà 3 a. M.K. Èiurlionio g. uþ 90
tûkst. Lt. Tel. (8-620) 43641.
1 kambario 36 kv. m butà 3 a. Ateities g. uþ 75 tûkst. Lt. Tel.
(8-699) 67346.
14 kv. m kambará su 12 kv. m vasariniu kambariu 2 a. Ðv.
Jokûbo g. uþ 40 tûkst. Lt. Tel. (8-693) 62135, (8-626)
74525.
1 kambario 30 kv. m butà 1a. M.K. Èiurlionio g. uþ 89 tûkst.
Lt. Tel. (8-613) 47425.
1 kambario 23 kv. m butà bendr. 1 a. Baravykø g. uþ 42
tûkst. Lt. Tel. 55125, (8-685) 13978.
1 kambará 16 kv. m bendr. 1 a. Gardino g. 80 uþ 11 tûkst.
Lt. Tel. (8-601) 71716, (8-648) 41621.
1 kambario 36 kv. m butà 2 a. (didelis balkonas) uþ 51 tûkst.
Lt. Tel. (8-655) 25333.
1 kambario 30 kv. m butà 1 a. Gardino g. uþ 70 tûkst. Lt.
Tel. (8-654) 19332.
1 kambario 40 kv. m butà 1 a. Vieciûnuose uþ 27 tûkst. Lt.
Tel. (8-682) 05261.
2 KAMBARIØ BUTAI
2 kambariø 51 kv.m butà 9 a. Gardino g. 29 uþ 145 tûkst.
Lt. Tel. (8-620) 30766.
2 kambariø 64 kv.m butà 2 a. Leipalingyje uþ 45 tûkst. Lt.
Tel. (8-629) 37454.
2 kambariø 51 kv.m butà 5 a. M.K.Èiurlionio g. uþ 120 tûkst.
Lt. Tel. (8-685) 55826.
2 kambariø 50 kv. m butà 3 a. Druskininkø g. uþ 150 tûkst.
Lt. Tel. (8-676) 06175.
2 kambariø 53 kv. m butà Gardino g. uþ 48 tûkst. Lt. Tel. (8601) 71716, (8-648) 41621.
2 kambariø 50,9 kv.m po remonto su baldais butà 3 a.
Liðkiavos g. uþ 140 tûkst. Lt. Tel. (8-631) 65463.
2 kambariø 53 kv. m butà 2 a. bendrabutyje su patogumais
Gardino g. uþ 49 tûkst. Lt. Tel. (8-675) 57553.
2 kambariø 44 kv. m butà M.K. Èiurlionio g. uþ 130 tûkst. Lt.
Tel. (8-616) 31315.
2 kambariø 35 kv. m butà bendr. Gardino g. 38 uþ 55 tûkst.
Lt. Tel. (8-648) 49759.
2 kambariø 50 kv. m butà 1 a. Veisiejø g. uþ 135 tûkst. Lt.
Tel. (8-698) 36177, (8-675) 35169.
2 kambariø 38 kv. m butà bendr. Gardino g. 86 uþ 37 tûkst.
Lt. Tel. (8-656) 86433.
2 kambariø po remonto, apðiltintà 50 kv. m butà 5 a. Ateities
g. uþ 135 tûkst. Lt. Tel. (8-680) 52223.
2 kambariø 52,84 kv. m butà 3 a. Jaunystës g. uþ 90 tûkst.
Lt. Tel. 47420, (8-684) 40141.
2 kambariø 54 kv. m butà 2 a. (árengta veranda) Fonbergo
g. uþ 150 tûkst. Lt. Tel. (8-600) 88587.
2 kambariø 34 kv. m butà Gardino g. uþ 50 tûkst. Lt. Tel. (8681) 28957.
2 kambariø 52,8 kv. m butà 1 a. Merkinës g. uþ 85 tûkst. Lt.
Tel. (8-672) 19081, (8-618) 07047.
3 KAMBARIØ BUTAI
3 kambariø 65,60 kv.m butà 3 a. Liðkiavos g. uþ 150 tûkst.
Lt arba iðnuomoja. Tel. 53647, (8-617) 40100.
3 kambariø butà 2 a. ið 5 Gardino g. (prie upelio) uþ 200
tûkst. Lt. Tel. (8-687) 74121.
3 kambariø 65 kv. m butà po euroremonto su naujais
baldais 1/2a. ið 5 a. Ateities g. uþ 242 tûkst. Lt. Tel. (8-616)
91687.
ðiuolaikiðkai suremontuotà 3 kambariø 68,74 kv.m butà su
baldais Gardino g. uþ 145 tûkst. Lt. Tel. (8-600) 07696, (8650) 92607.
3 kambariø butà 3 a. Merkinës g. uþ 135 tûkst. Lt. Tel. (8630) 51193.
3 kambariø 64,82 kv. m butà 3 a. Veisiejø g. uþ 170 tûkst.
Lt. Tel. (8-612) 19862.
3 kambariø 61 kv. m butà po remonto su naujais baldais 1
a. M. K. Èiurlionio g. uþ 240 tûkst. Lt. Tel. (8-686) 08988.
3 kambariø 64 kv. m butà 3 a. Liðkiavos g. uþ 115 tûkst. Lt.
Tel. (8-677) 22360.
3 kambariø 57 kv. m butà po remonto 1a. Ðiltnamiø g. uþ
180 Lt. Tel. (8-690) 47310.
3 kambariø 76 kv. m butà su erdvia lodþija 2 a. M.K.
Èiurlionio g. uþ 207 tûkst. Lt. Tel. (8-600) 38260.
3 kambariø suremontuotà butà su baldais ir buit. tech. 9 a.
Merkinës g. uþ 220 tûkst. Lt. Tel. (8-698) 51751.
suremontuotà 3 kambariø 54 kv. m butà 3 a. Vieciûnuose uþ
75 tûkst. Lt. Tel. (8-603) 75982.
20 a sklypà Neravuose uþ 1a- 3000 Lt ir 2,14ha sklypà prie
prûdo Neravuose uþ 1a- 3000 Lt. Tel. (8-656) 07762.
3,5 ha miðko nac. parke prie Merkio upës uþ 40 tûkst. Lt.
Tel. (8-604) 94347, (8-342) 69528.
34 ha sklypà prie Nenuno pakrantës : ið jø 15 ha miðko ir 18
ha þemës Gudeliø k. uþ 340 tûkst. Lt. Tel. (8-677) 78416.
16 arba 18 a n. valdos sklypus Gailiûnuose (vandentiekis ir
kanalizacija, leidimas elektrai). 1 a - 5800 Lt. Tel. (8-628)
98899.
NAMAI
kotedþà 110 kv. m senamiestyje (apðildomas malkomis) uþ
300 tûkst. Lt arba keièia á 2 kambariø butà Vilniuje su
priemoka. Tel. (8-670) 97447.
59 kv. m apðiltintà namà 7 a sklype Leipalingyje uþ 45 tûkst.
Lt. Tel. (8-616) 48116.
med. 80 kv. m namà Leipalingyje 14,5 a sklype uþ 110 tûkst.
Lt. Tel. (8-612) 76503.
110 kv. m namà 13 a sklype Neravuose uþ 270 tûkst. Lt.
Tel. (8-683) 61825.
med. namà 30 a. sklype Merkinëje uþ 80 tûkst. Lt. Tel. (8619) 66433.
104 kv. m mediná namà 13 a. sklype Mizarø g. uþ 370 tûkst.
Lt. Tel. (8-651) 31967.
SODAI
6 a sodà su namu bendrijoje “Dainava” uþ 150 tûkst. Lt. Tel.
(8-601) 69128.
6 a þemës sklypà sodo bendrijoje “Migla” uþ 30 tûkst. Lt. Tel.
(8-614) 10659.
6 a sodà su med. nameliu ir kitais pastatais “Raigardo”
bendrijoje uþ 100 tûkst. Tel. (8-687) 74121.
6 a sodà su mûriniu nameliu Vieèiûnuose uþ 120 tûkst. Lt.
Tel. (8-672) 85702.
6 a sodà su 2 a. namu (yra pirtis) Vieciûnuose uþ 110 tûkst.
Lt arba galimas keitimas. Tel. (8-676) 87644.
6 a sodà su mûriniu namu (yra rûsys, garaþas, pirtis) prie
san. “Eglë” uþ 200 tûkst. Lt. Tel. (8-694) 22085.
naujame name 3 kambariø 59 kv. m butà 5 a. Neravø g. 39
uþ 230 tûkst. Lt. Tel. (8-624) 67682.
7,2 a sodà su nameliu, garaþu ir kitais pastatais Jaskonyse
bendrijoje “Smiltelë” uþ 65 tûkst. Lt. Tel. (8-610) 12989.
3 kambariø (apðiltintà) 69 kv. m butà 8 a. Veisiejø g. uþ 220
tûkst. Lt. Tel. (8-686) 71193.
8,5 a. sodo sklypà Jaskonyse uþ 50 tûkst. Lt. Tel. (8-686)
06939.
3 kambariø 57 kv. m butà 2 a. Leipalingyje uþ 65 tûkst. Lt.
Tel. (8-621) 46698.
6 a sodà su mûriniu namu ir ûk. pastatu prie san. “Eglës”
(yra rûsys, ðiltnamis) uþ 150 Lt. Tel. (8-602) 25562.
10 a sodà su med. nameliu ir kitais pastatais “Raigardo”
bendrijoje uþ 120 tûkst. Lt. Tel. (8-612) 93980.
4 kambariø 80,5 kv.m butà 4 a. Ateities g. uþ 170 tûkst. Lt.
Tel. (8-610) 85089.
GARAÞAI
4 kambariø 76 kv. m butà 4 a. Leipalingyje uþ 35 tûkst. Lt.
Tel. (8-640) 17827.
garaþà prie vandenvietës uþ 9 tûkst. Lt. Tel. (8-671) 11878.
4 kambariø 84 kv. m butà 2 a. Ateities g. uþ 130 tûkst. Lt.
Tel. (8-614) 54171.
4 kambariø 75,3 kv. m butà 2 a. Ateities g. uþ 180 tûkst. Lt
arba keièia á 1 kambario butà su priemoka. Tel. (8-627)
93969.
4 kambariø 78 kv. m suremontuotà butà 2 a. ið 5 a. Liðkiavos
g. uþ 225 tûkst. Lt. Tel. (8-682) 29009.
4 kambariø 75 kv. m butà 2 a. Ateities g. uþ 150 tûkst. Lt.
Tel. (8-688) 27408.
4 kambariø 85,3 kv. m butà 3 a. Ateities g. uþ 160 tûkst. Lt.
Tel. (8-656) 13008.
MIÐKAI, ÞEMËS SKLYPAI
20 ir 25 a þ. û. paskirties þemës su galimybe prasiplësti
Maðnyèiø k. 1a- 800 Lt. Tel. (8-698) 13134.
50 a ir 9 h miðko Neravuose ir Virðurodukio k. uþ 90 tûkst.
Lt. Tel. (8-627) 05833.
16 a ir 8 a þ. û. paskirties sklypus Naujasodëje. 1a-2000 Lt.
Tel. 54464.
34 a brandaus miðko Kaziuliø k. uþ 10 tûkst. Lt. Tel. (8-310)
47944.
109 a þ. û. p. sklypà Jaskonyse. 1a - 1100 Lt. Tel. (8-651)
32880.
2 kambariø 38 kv. m butà 3 a. Gardino g. uþ 55 tûkst. Lt.
Tel. (8-625) 56979.
3 ha þ. û. paskirties sklypà Saltoniðkiø k. uþ 30 tûkst. Lt. Tel.
(8-672) 20575.
2 kambariø 52,68 kv. m butà 4 a. Merkinës g. uþ 135 tûkst.
Lt. Tel. (8-618) 47202.
62 a sklypà Gailiûnuose. 1 a.- 2500 Lt, 8 a Ðaulënø k. (prie
Ðauliuko eþero) uþ 27 tûkst. Lt. Tel. (8-687) 74121.
2 kambariø 44 kv. m butà 5a. M. K. Èiurlionio g. uþ 85 tûkst.
Lt. Tel. (8-600) 91198.
6 a. sklypà sodo bendr. “Migla” uþ 45 tûkst. Lt. Tel. (8-614)
10659.
2 kambariø 46 kv. m butà 1 a. ið 2 Vasario 16-osios g. 6 uþ
120 tûkst. Lt. Tel. 45500.
12,5 a namø valdos sklypà Neravuose, Panemunës g., uþ
65 tûkst. Lt. Tel. (8-648) 57250, (8-647) 33100.
2 kambariø nestandartiná 40,14 kv. m butà 3 a. Gardino g.
uþ 103 tûkst. Lt. Tel. (8-687) 74121.
6 ha þ. û. paskirties sklypà, ið jø 3 ha miðko Jovaiðiø k. uþ 45
tûkst. Lt. Tel. (8-600) 38260.
2 kambariø 53 kv. m butà 4 a. Merkinës g. uþ 130 tûkst. Lt.
Tel. (8-647) 11712.
1,94 ha þ. û. paskirties sklypà ið jø 0,45 ha miðko netoli J.
Bilso eþ. 6 km. nuo Druskininkø uþ 20 tûkst. Lt. Tel. (8-679)
25215.
9 a namø valdos sklypà Baltaðiðkëje uþ 160 tûkst. Lt. Tel. (8612) 40556.
1990 m. Mitsubishi Lancer 1,5,benz.-dujos, uþ 1000 Lt
arba keièia á kità automob. Tel. (8-627) 09437.
4 Ford ratl. R14, 4 pad. M+S, R14 ,185/60. Tel. (8-618)
85058.
keturraèius: 2007 m. “CF-moto” 500 kub. uþ 9200 Lt, 1991
m. Audi 80, 1,8 uþ 2100 Lt. Tel. (8-662) 32490.
1987 m. Audi 80, 1,8, benz.-dujos, uþ 600 Lt. Tel. (8-629)
44890.
4 liet. ratl. su þiem. pad. (5 tvirtinimo taðkai) R15, 195/65+
4 vasarines padangas uþ 500 Lt, GAZ53 áv. dalis, Moskviè
valymo árangà, ZIL vairo kardanà. Tel. (8-685) 12485.
2 automagnetolas “Pioneer” uþ 100 Lt ir 120 Lt. Tel. (8685) 04034.
garaþà su duobe prie “Eglës” uþ 10 tûkst. Lt. Tel. (8-647)
11712.
tvarkingà garaþà su duobe Baltaðiðkëje uþ 8 tûkst. Lt. Tel.
(8-616) 22120.
garaþà su duobe Vieciûnuose uþ 8 tûkst. Lt. Tel. (8-614)
99243.
garaþà Ratnyèioje su duobe uþ 6 tûkst. Lt. Tel. (8-687)
74121.
garaþà su rûsiu prie katilinës uþ 11 tûks. Lt. Tel. (8-615)
44030.
garaþà Ratnyèioje uþ 5500 Lt. Tel. (8-614) 73429.
garaþà prie vandenvietës uþ 8000 Lt. Tel. (8-602) 82527.
garaþà prie vandentiekio uþ 7 tûkst. Lt. Tel. (8-647) 15690.
mûriná garaþà Druskininkø g. uþ 3 tûkst. Lt. Tel. (8-634)
58855.
KITAS TURTAS
sodybà su pastatais (yra patogumai) 27 a sklype 20 km nuo
Druskininkø uþ 110 tûkst. Lt. Tel. (8-616) 78916.
senovinæ sodybà vienkiemyje prie miðko 60 a sklype uþ 37
tûkst. Lt Miðkiniø k. Tel. (8-656) 47866.
sodybà miðke su pastatais 0,5 ha sklype ties Meilës sala
(kitoje Nemuno pusëje) Druskininkuose uþ 120 tûkst. Lt.
Tel. (8-679) 22968.
1984 m. VW Golf 1,8 uþ 600 Lt. Tel. (8-626) 16792.
1991 m. Volvo 440-460, 1,7 dalimis, orig. VW, Opel ratl.
R14 (4 tvirt. taðkai) po 25 Lt, VW, Volvo 460 liet. ratl. R14
(4 tvirtinimo taðkai) uþ 220 Lt. Tel. (8-686) 43600.
1992 m. Renault Espace 2,2, benz.-dujos, uþ 2800 Lt. Tel.
(8-672) 22649.
1995 m. VW Passat 1,9 TDI uþ 4500 Lt. Tel. (8-686) 46169.
1989 m. VW Golf 1,6 (5 durys) uþ 950 Lt. Tel. (8-654)
46656.
Ford Tranzit 4 þiem. pad. su ratl. R14C, 185/75 po 85 Lt,
R15 195/65 uþ 60 Lt, 2 Opel Astra pad. su ratl. R14, 175/
65, M +S uþ 230 Lt, R16, 205/55 uþ 240 Lt. Tel. (8-687)
89766.
nestandartiná 3 kambariø 100 kv. m butà su terasa 2 a.
Vilniaus al. uþ 365 tûkst. Lt. Tel. (8-646) 33455.
4 kambariø 71 kv. m butà 2a. Vytauto g. uþ 250 tûkst. Lt.
Tel. (8-609) 57432.
1995 m. Renault Laguna 2,2 D uþ 4200 Lt. Tel. (8-676)
96920.
80 kv. m nebaigtà statyti namà su 130 kv. m ûkiniu pastatu
11 a sklype Neravuose uþ 165 tûkst. Lt. Tel. (8-683)
61825.
3 kambariø 68 kv. m butà 9 a. Merkinës g. uþ 160 tûkst. Lt.
Tel. (8-624) 95093.
4 KAMBARIØ BUTAI
1989 m. VW Golf 1,8 dalimis, 1989 m. Honda Civic 1,4
dalimis. Tel. (8-625) 17087.
2001 m. MB E320 CDI (visi privalumai) uþ 4800 EUR. Tel. (8698) 04436, (8-612) 23732.
2 aukðtø 205 kv. m mûriná namà su ûkiniu pastatu 17 a
sklype Ratnyèioje uþ 515 tûkst. Lt. Tel. (8-698) 13134.
1988 m. MB 124, automat., 3,0D, orig. 100 l bakas dalimis.
Tel. (8-602) 13848.
MTZ 50 ir 80 variklio galvutes, savadarbá traktoriø su priekaba (be dokumentø). Tel. (8-613) 35923.
dalá namo (79 kv.m, 1 a., 6 a þemës) Dzûkø g. uþ 500 tûkst.
Lt. Tel. 54908.
7 a sodà su mûriniu namu, tinkanèiu gyventi þiemà, “Paparèio” bendrijoje Vieciûnuose uþ 100 tûkst. Lt arba keièia á 2
kambariø butà. Tel. (8-679) 69341.
2 kambariø 53 kv. m butà 3 a. Ateities g. uþ 120 tûkst. Lt
arba keièia á 1 kambario butà 1 a. Tel. (8-600) 64992.
2 kambariø 41 kv. m butà 1a. (atskiras áëjimas) Gardino g.
uþ 110 tûkst. Lt arba keièia á butà Vilniuje su priemoka. Tel.
55310, (8-682) 47212.
30 ha miðko su þeme nuo Merkinës 4 km. uþ 10 tûkst. Lt. Tel.
(8-313) 54498.
1990 m. Saab 9000 automat., 2,3, benz.-dujos, yra privalumø (odinis salonas) uþ 1800 Lt, 1995 m. Nissan Primera
2,0 uþ 3500 Lt. Tel. (8-620) 67198.
dalimis: 1993 m. Opel Calibra 2,0; 1987 m. Audi 100 2,0,
1992 m. Ford Escort 2,0, 1992 m. VW Passat 1,8, 1989 m.
VW Golf, naujas Opel rat. su þiem. pad. R14. Tel. (8-621)
91345.
þiem. dyg. pad. R15, 165/65 po 120 Lt, BMW orig. rat. R15
po 90 Lt. Tel. (8-674) 16761.
1989 m. Audi 80 (automat.) dalimis, 1995 m. BMW 520,
universal., 2,0 uþ 9500 Lt arba keièia á kità. Tel. (8-620)
35085.
2 pad. R15, 195/65 po 100 Lt, 2 pad. R15, 185/65 po 70
Lt, Audi C4, 4 rat., R15 po 40 Lt, MB 2 ratl. R15 po 30 Lt.
Tel. (8-678) 06883.
pad. M+S su ratl. R14,185/65, skard. ratl. R13. Tel. (8-698)
48621.
1994 m. Opel Corsa 1,4, benz.-dujos, uþ 1700 Lt, 2000 m.
Chrysler LHS 3,5, benz.-dujos, uþ 10 tûkst. Lt, 1992 m.
Peugeot 605, 2,0 uþ 1600 Lt. Tel. (8-695) 48648.
Pontiac Transport 4 liet. ratl. po 100 Lt. Tel. (8-671) 46352.
1985 m. VW Jetta 1,8 uþ 800 Lt, priekabà “Zubrionok” uþ
1300 Lt. Tel. (8-613) 26231.
2002 m. Renault Laguna 1, 9 CDI (daug privalumø) uþ 12
tûkst. Lt, 1997 m. Audi A6, 2,5 TDI (daug privalumø) uþ 10
tûkst. Lt. Tel. (8-685) 27122.
VW Passat skald. ratl. su pad. R14 po 20 Lt. Tel. (8-686)
96564.
4 naujas pad. “Eurostone” M+S, R14, 185/65 po 120 Lt.
Tel. (8-609) 41640.
1993 m. Audi 80, 2,0 dalimis. Tel. (8-603) 61664.
Audi 100 ratl. R14 (4 tvirtinimo taðkai) po 25 Lt. Tel. (8-610)
45003.
2010 m. keturratá automat., 250cc (kardanu varomà) uþ
3500 Lt. Tel. (8-628) 48812.
Opel Asconos priekinius ir galinius þibintus, ðoninius stiklus,
stoglangá, garso kolonëles “Elipses” 1000 w uþ 100 Lt. Tel.
(8-647) 75859.
1989 m. Audi 80, 1,8, benz.-dujos, dalimis. Tel. (8-684)
14577.
traktoriø-buldozerá DT-75 uþ 7 tûkst. Lt, prie traktoriaus
kabinamà keltuvà uþ 15 tûkat. Lt. Tel. (8-685) 27122.
Mitsubihi Space Wagon kablá uþ 100 Lt. Tel. (8-686) 41953.
1993 m. Mazda 626D dalimis. Tel. (8-610) 41643.
2003 m. Opel Vectra, automat, 2,2 D uþ 4600 EUR, 1995
m. Honda CRX Cabriolet, 1,6 uþ 1350 EUR. Tel. (8-687)
75583.
automob. raudonà këdutæ iki 11 kg uþ 65 Lt. Tel. (8-628)
36983.
194 m. Toyota Corola 1,3 uþ 1700 Lt, 1990 m. MB 124
Coupe 3,0, benz.- dujos, uþ 3000 Lt. Tel. (8-614) 91736.
1995 m. VW Golf III, 1,9 dalimis, 4 maþus orig. ratus R14 (4
tvirtinimo taðkai) po 30 Lt, tinka VW, Audi, VW Passat orig.
bagaþinæ uþ 110 Lt. Tel. (8-610) 21333.
2000 m. Volvo V40, 1,9 TDI uþ 9300 Lt. Tel. (8-611)
16763.
1994 m. Renault Espace 2,2, dujos, uþ 2800 Lt. Tel. (8613) 40586.
1995 m. VW Golf III, 1,6 dalimis, universal. pad. R15 po 60
Lt. Tel. (8-652) 82182.
1997 m. BMW 318 uþ 3700 Lt, 2 þiem. pad. R16, 215/75
uþ 160 Lt. Tel. (8-628) 69697.
4 dygliuotas padangas 185/65 R15 uþ 100 Lt. Tel. (8-614)
48531.
1996 m. VW T4 (8 vietos), 1,9 TD uþ 2200 EUR, 2001 m.
Ford Transit (8 vietos, aukðtas, ilgas) 2,4 TD uþ 4100 EUR.
Tel. (8-612) 93980.
1992 m. Ford Escort, 1,4 dalimis. Tel. (8-682) 73956.
1995 m. VW Transporter automat., 2,5 uþ 1500 EUR, 1995
m. VW Golf, automat., 1,8 (dëþës defektas) uþ 700 EUR,
1990 m. MB 190 2,0 uþ 700 EUR, 1998 m. VW Passat 1,9
TDi uþ 2400 EUR. Tel. (8-687) 11100.
2003 m Renault Clio 1,2 uþ 2900 EUR, 1995 m. VW Passat
1,9 TDI uþ 1650 EUR, 1998 m. VW Passat 1,9 TDI uþ 2600
EUR. Tel. (8-672) 70661.
1992 m. BMW 520, 2,0 ( juodas odinis salonas) uþ 2000 Lt.
Tel. (8-687) 11568.
1994 m. Saab 1,9, benz.-dujos, uþ 1500 Lt. Tel. (8-621)
49140.
1996 m. VW Passat 1,9 TDI. Tel. (8-676) 99896.
1989 m. VW Golf 1,6 (5 durys) uþ 1650 Lt, 1987 Audi 80,
1,8 uþ 2050 Lt. Tel. (8-628) 71245.
1993 m. Renault Espace 2,2, benz.-dujos, dalimis. Tel. (8675) 63803.
1988 m. Audi 100, 1,8 uþ 2100 Lt. Tel. (8-616) 59896.
1989 m. BMW 520 (tvarkinga) uþ 2000 Lt. Tel. (8-623)
77923.
2004m. Peugeot 307, 1,4 D uþ 13 800 Lt. Tel. (8-647)
32007.
1989 m. Audi 80, 1,8 uþ 2500 Lt. Tel. (8-626) 13478.
1985 m. UAZ 452 (vaþiuojantá) uþ 2500 Lt. Tel. (8-687)
89530.
1997 m. Renault Megane Scenic, 2,0, uþ 1700 EUR, 2000
m. Renault Megane Scenic, automat. (odinis salonas), 1,6,
uþ 2700 EUR. Tel. (8-680) 27974.
1994 m. VW Passat 1,9 TD. Tel. (8-615) 86434.
liet.ratl.su pad. R13 uþ 450 Lt. Tel. (8-683) 02115.
1998 m. VW Bora priek. deðinës pusës þibintà, 1999 m.
Opel Vectra priek. deðës pusës þibintà, vas. pad. R15, 195/
60. Tel. (8-626) 27364.
1994 m. Audi B4, 1,6, benz.-dujos, uþ 4600 Lt. Tel. (8-603)
64713.
1997 m. Volvo V40,1,9 TDI (yra stogo bagaþinë) dalimis, 4
þiemines padangas 195x55, R15, po 90 Lt. Tel. (8-673)
34349.
autogrotuvà “AEG” CD-MP3 (usb-kortelë) uþ 200 Lt. Tel. (8650) 87433.
automob. priekabà 3,2x1,8x1,2 m (tinka rûbams veþti ir kt.)
uþ 4500 Lt. Tel. (8-685) 55963.
Moskviè priek. stiklà, MB-190 spyruokles, 1992 m. Mitsubishi
1,8 D, dalimis. Tel. 52273, (8-601) 93481.
vaik. automob. këdutæ iki 3 m. uþ 80 Lt. Tel. (8-685) 79054.
1993 m. Audi 100 (S4), 2,6 uþ 3800 Lt. Tel. (8-695) 34074.
1992 m. Audi B4 2,3 dalimis. Tel. (8-618) 16977.
Moskviè 400 uþ 4500 Lt, Volga 2410 uþ 7 tûkst. Lt, Volga
21 uþ 6 tûkst. Lt. Tel. (8-682) 98506.
1995 m. VW Golf III, 1,6 (4 durys) uþ 3500 Lt. Tel. (8-620)
30766.
1985 m. Audi 100,automat., 2,2 dalimis, 1990 m. VW
Passat 1,9TDI dalimis. Tel. (8-629) 01882.
1985 m. UAZ 3303 (bortiná) uþ 2000 Lt. Tel. (8-692) 35115.
1993 m. Audi B4, 2,8 (daug privalumø) dalimis. Tel. (8-624)
84142.
1994 m. Renault 19, 1,8 uþ 500 Lt, 2 þiem. pad. su ratl.
R13 uþ 160 Lt. Tel. (8-618) 03129.
1990 m. Peugeot 405 1,9, 80 kw uþ 1000 Lt. Tel. (8-670)
51669.
1990 m. Mazda 323F, 1,6, benz.-dujos, uþ 1000 Lt. Tel. (8625) 58493.
1992 m. Toyota Previa (7 vietø) 2,4, benz.-dujos, uþ 3500
Lt. Tel. (8-682) 48860.
1991 m. VW Passat 1,8 D uþ 2500 Lt, 1987 m. Audi 100,
1,8 uþ 1800 Lt. Tel. (8-656) 36175.
Audi 100 ,4 þiem. pad. su ratl. R14,185/70 po 60 Lt. Tel.
(8-672) 14156.
orig. Audi A6 liet. ratl. su pad. R15 uþ 200 Lt, 1993 m. VW
Paesat dalimis.Tel. (8-699) 11074.
1988 m. Mazda 626, 2,0, benz.-dujos, uþ 1800 Lt. Tel. (8618) 84648.
1998 m. VW Passat Variant, 1,9 TDI uþ 2700 EUR, 1998 m.
VW Caddi (keleiviná) 1,9 SDI uþ 2100 EUR, 1996 m. Audi
A6, Avant, 2,5 TDI uþ 2600 EUR, 1992 m VW Passat,
Caravan, 1,9 D uþ 950 EUR. Tel. (8-679) 11633.
1997 m. MB 110, Vito (keleiviná) 2,3 TD uþ 11 500 Lt. Tel.
(8-602) 10554.
1991 m. Nissan Suny 2,0 D dalimis. Tel. (8-677) 71255.
pad. su ratl. M+S, R13 uþ 250 Lt. Tel. (8-611) 50514.
1996 m. Kia Sephia 1,8 uþ 4000 Lt. Tel. (8-676) 96922.
3 dygliuotas pad. “Barum” R13, 175/70 po 60 Lt. Tel. (8652) 80984.
1996 m. VW Golf 1,6 i (5 durys) uþ 2500 Lt. Tel. (8-602)
32567.
9,2 ha sodybà su pastatais ir 2 ha miðko 10 km nuo
Druskininkø uþ 210 tûkst. Lt. Tel. 42042, nuo 20 val.
1988 m. Audi 80, 2,0 uþ 1200 Lt, naujà l. automob.
priekabà (savivartæ) uþ 2800 Lt. Tel. (8-678) 59407.
sodybà su gyv. namu ir kitais pastatais 1,76 ha Mikniûnø k.
uþ 50 tûkst. Lt. Tel. (8-609) 95121.
1992 BMW 520 uþ 2200 Lt. Tel. (8-647) 33100.
UAZ 469: orig. salono sportinius lankus, stogà. Tel. (8-608)
49295.
1993 m. Audi C4, sedanas2,6 uþ 1200 EUR. Tel. (8-677)
00341.
1996 m. VW Passat 1,9 TDI. Tel. (8-613) 40424.
1995 m. Audi A6, 2,6. Tel. (8-612) 97436.
2 dygliuotas pad. su ratl. R13 uþ 100 Lt. Tel. (8-620)
52846.
1994 m. BMW 318 uþ 5300 Lt. Tel. (8-687) 20949.
sodybà su trobesiais 29 a sklype Senuosiuose Vieciûnuose
uþ 150 tûkst. Lt. Tel. (8-674) 29381.
TRANSPORTO PRIEMONËS IR JØ DALYS
Opel Vectra 4 pad. su ratl. R14,175/65 uþ 250 Lt, BMW 4
pad. su liet. ratl. R15, 185/65 uþ 4500 Lt. Tel. (8-616)
37521.
1994 m. Renault Espace 2,2, benz.-dujos, uþ 3333 Lt. Tel.
(8-686) 39083.
1994 m. MB18C, automat., dalimis. Tel. (8-615) 47170.
2 kambariø 53,36 kv. m butà bendr. 2 a. Gardino g. (yra 2
rûsiai, balkonas) uþ 85 tûkst. Lt. Tel. (8-625) 99603.
8,5 ha sklypà: ið jø 5,8 ha miðko, 1,8 þ. û. paskirties þemë,
raistas (netoli eþeras) uþ 50 tûkst. Lt. Tel. (8-640) 49639.
1987 m. Audi 80, 1,8 uþ 1600 Lt. Tel. 43431, (8-653)
56636.
2 kambariø 35 kv. m butà 3 a. Vieciûnuose uþ 35 tûkst. Lt.
Tel. (8-698) 58511.
25 a þ. û. paskirties sklypà prie Nemuno Gailiûnuose. 1 a2800 Lt. Tel. (8-622) 34718.
1998 m. VW Passat 1,8 TD uþ 14 tûkst. Lt. Tel. (8-686)
22425.
1992 m. VW Golf III, 1,4, uþ 2000 Lt arba keièia á didesná
automobilá. Tel. (8-622) 25570.
2000 m. Nissan Almera Tino 2,2 D uþ 3000 EUR, 2001 m.
Ford Focus 1,8 D uþ 3000 EUR, 1983 m. MB 207, D
(krovininá, bortiná) uþ 3000 Lt, 1992 m. l. automob. priekabà
“Zubrionok”. Tel. (8-692) 80236.
1993 m. Audi B4, 1,9 TD uþ 1500 EUR, 1994 m. Audi B4,
2,0 D uþ 1500 EUR, 1998 m. Audi A4, 1,9 TDI, dalimis. Tel.
(8-611) 51263.
4 þiem.pad. su ratl. 1955/60, R15 uþ 310 Lt. Tel. (8-610)
23290.
traktoriaus T25 plûgà, kultivatoriø po 350 Lt, priekabà uþ
500 Lt, 1996 m. Opel Frontera 2,3 D (variklio defektas)
dalimis. Tel. (8-611) 54319.
2 þiem. pad. su ratl. R13, 175/70 po 60 Lt. Tel. (8-693)
02685.
traktoriø MTZ 50L (82 antro variklis) uþ 6000 Lt. Tel. (8-686)
05956.
1996 m. Ford Mondeo 1,6 dalimis, þiem. pad. R15 : 4 vnt.,
225/60, 2 vnt., 195/65. Tel. (8-674) 14460.
1986 m. Ford Sierra 1,8 (yra privalumø) uþ 1500 Lt. Tel. (8686) 42488.
1992 m. VW Golf 1,9 D dalimis. Tel. (8-670) 43912.
navigacijà “Tom Tom One” uþ 200 Lt. Tel. (8-628) 38131.
1993 m. VW Golf 1,8, benz.-dujos, 1994 m. VW Transporter
2,4 D, 1993 m. Renault Trafik 2,1 D, (platforma). Tel. (8688) 70331.
1994 m. VW Passat 1,9 TDI. Tel. (8-624) 24624.
12
2010 m. lapkrièio 12 - 18 d. Nr. 45 (1082)
Videolaidas þiûrëkite internete www.druskonis.lt
televizotiø su staliuku “Tomson” (ástr. 85) uþ 700 Lt, skaitmeniná fotoaparatà “Kodak Eassy share Z861215” 8,1 megapik., 12 optical. uþ 400 Lt. Tel. (8-602) 10554.
Remontuojame kompiuterius
Uþpildome spausdintuvø
kasetes tà paèià dienà!
potratyvinæ dujinæ viryklæ su dujø balionu. Tel. (8-650)
30555.
radiocentrà su kolonëlëmis “Panasonic” uþ 250 Lt, televizoriø “Samsung” (ást. 72 ) uþ 420 Lt. Tel. (8-655) 64443.
Sutaupykite 50-70%!
6 kamerø ðaldiklá “Atlant”. Tel. (8-677) 46588, (8-657)
51523.
dujinæ viryklæ su el. orkaite. Tel. (8-678) 16617.
senovinæ siuvimo maðinà “Gritzer” uþ 500 Lt. Tel. (8-612)
12336.
4 garso kolonëles “Clatrronic” po 50 Lt, þemø daþniø
kolonëles “Pioneer S-W 10S” uþ 200 Lt, DVD grotuvà
“Kenwood DVF-3200-S” uþ 100 Lt. Tel. (8-684) 24359.
el. viryklæ keramikiniu pavirðiumi “Zanussi” uþ 600 Lt. Tel. (8686) 88071.
juod. baltà “Ðilelis” (ástr. 17) uþ 60 Lt, “Ðilelis” (ástr. 32) uþ 60
Lt. Tel. (8-686) 43600.
vokiðkus: televizoriø, 5 stalèiø ðaldiklá, ðaldytuvà su kamera.
Tel. (8-610) 23290.
ámontuojamà indaplovæ “Zanussi uþ 300 Lt, skalbyklæ “Ardo”
uþ 350 Lt, 3 kamerø ðaldiklá uþ 220 Lt. Tel. (8-650) 87433.
garso kolonëlæ su stiprintuvu (2 daþniø) uþ 100 Lt. Tel. (8621) 91345.
skait. fotoaparatà “Panasonic” uþ 200 Lt, automob. juodai
baltà televizoriø “Ðilelis” (ástr. 17) uþ 50 Lt, 3 kamerø ðaldiklá
“Snaigë 125E” uþ 200 Lt. Tel. (8-610) 21333.
naujà kojinæ siuvimo maðinà “Podolsk” uþ 100 Lt. Tel. (8613) 26231.
trifazines siuvimo maðinas, fotoaparatà “Zenit” Tel. 52273,
(8-601) 93481.
skait. fotoaparatà “Jay tech Jay Cam i5765” uþ 150 Lt. Tel.
(8-675) 35062.
virtuviná kombainà “Riwa” uþ 80 Lt, ðaldytuvà “Snaigë” 2
kameros, 144x59x59 uþ 170 Lt. Tel. (8-628) 36983.
skait. fotoaparatà “Olympus C370 Z00M” su 256 MB atminties kortele uþ 120 Lt. Tel. (8-682) 74383.
naujà vokiðkà el. siuvimo maðinà uþ 350 Lt, televizoriø
“Beko” uþ 200 Lt. Tel. (8-672) 23300.
televizoriø “Panasonic PX-25 LK IP” (ástr. 63) su instrukcija ir
distanciniu uþ 250 Lt. Tel. (8-674) 80541.
ðaldiklá-dëþæ, skalbyklæ. Tel. (8-612) 21442.
televizoriø “Daewoo” (ástr. 70) arba keièia á neð. kompiuterá
“Asus-Acer” (ástr.10). Tel. (8-641) 11088.
kiaulæ 1 kg/6 Lt. Tel. (8-676) 96922.
Nuoðirdþiai uþjauèiame gydytojà Remigijø STANKEVIÈIØ,
jo mylimai mamytei mirus.
Nokia 6080 uþ 80 Lt. Tel. (8-677) 00341.
traktoriø MTZ 50. Tel. (8-612) 12336.
Samsung Galaxy 3i 5800 uþ 699 Lt. Tel. (8-610) 80610.
2 kompl. liet. ratl. su pad. R15. Tel. (8-622) 21177.
naujà Nokia 5230 (jutiminis ekranas) uþ 450 Lt. Tel. (8-612)
82185.
japoniðkà mini traktoriø “Yanmar 1510 YM” su þemës ûkio
freza, plûgu, akëèiomis, priekaba, kultivatoriumi uþ 16 tûkst.
Lt. Tel. (8-610) 60265.
1992 m. Audi 100, 2,5 TDI uþ 6100 Lt, 1992 m. Audi 100,
2,6, benz.-dujos, uþ 3000 Lt. Tel. (8-628) 04123.
1994 m. BMW 525 TDS uþ 1500 Lt. Tel. (8-626) 38824.
2000 m. Fiat Multipa 1,6 uþ 5000 Lt. Tel. (8-629) 96574.
1991 m. Mazda 626, 2,0, benz.-dujos, uþ 1500 Lt. Tel. (8612) 98458.
2004 m. Honda Civic 1,4 uþ 14 500 Lt. Tel. (8-684) 24359.
þiem. pad. R16, 205/70 po 70 Lt.Tel. (8-659) 22636.
1993 m. VW Vento 1,8 dalimis. Tel. (8-673) 34316.
1989 m. Mazda 626, 2,0i, uþ 1200 Lt. Tel. (8-629) 17989.
1992 m. BMW 316, benz.-dujos uþ 2000 Lt. Tel. (8-684)
51300.
MOBILIEJI TELEFONAI
naujà Samsung Galaxy 3i 5800 uþ 650 Lt. Tel. (8-600)
98899.
Nokia N82 uþ 320 Lt. Tel. (8-698) 15499.
naujà sukompl. Nokia 5230 (jutiminis ekranas, 24 mën.
garantija) uþ 399 Lt. Tel. (8-656) 79432.
Nokia 6300 uþ 150 Lt, Sony Ericsson Z310i uþ 60 Lt. Tel.
(8-652) 56870.
Nokias: 5800 uþ 450 Lt, X6 uþ 650 Lt, classic 6700 uþ 450
Lt, N95 uþ 350 Lt. Tel. (8-676) 87644.
Nokia 2220 Slide uþ 140 Lt. Tel. (8-645) 68617.
Sony Ericsson K850i uþ 280 Lt arba keièia á Nokia E51. Tel.
(8-624) 84142.
HTC TOUCH Diamond P3700 (jutiminis ekranas) uþ 700 Lt.
Tel. (8-654) 35497.
Samsung S3500 uþ 180 Lt arba keièia á kità. Tel. (8-618)
84710.
Nokia 2610 uþ 80 Lt, Nokia 6020 uþ 70 Lt. Tel. (8-628)
71245.
Nokia 5130C uþ 180 Lt. Tel. (8-625) 17087.
naujà Nokia 5230 su navigacija uþ 450 Lt. Tel. (8-679)
03518.
naujà Nokia 5230 (jutiminis ekranas) uþ 450 Lt. Tel.( 8-612)
75453.
LG KP 200 uþ 60 Lt. Tel. (8-647) 51463.
Sony Ericsson: W580 uþ 170 Lt, K320 uþ 60 Lt, W550 uþ
110 Lt. Tel. (8-622) 63833.
Iphone 3GS, 8GB uþ 2200 Lt. Tel. (8-610) 19095.
naujà Nokia 7230 uþ 350 Lt. Tel. (8-605) 38548.
Nokia 1616 uþ 110 Lt. Tel. (8-627) 19447.
Nokia 6600 Slide uþ 200 Lt. Tel. (8-628) 36958.
IPhone I68+ uþ 150 Lt. Tel. (8-624) 19607.
BALDAI
këdes po 25 Lt, 2 apvalius stalus po 95 Lt. Tel. (8-618)
00441.
senoviná tamsø bufetà 200x160 uþ 500 Lt, raðomàjá stalà uþ
40 Lt. Tel. (8-686) 43600.
antikvarinius: bufetà uþ 900 Lt. Tel. (8-682) 98506.
lovas, spintas, sekcijà, stalus, këdes, sofà-lovà, dvigulá
fotelá, odiná iðskl. fotelá, baro këdes, iðsk. svetainës kampà,
àþuoliná bufetà, virtuvines spinteles. Tel. (8-610) 23290.
virtuviná komplektà su ámontuota virykle ir orkaite, nerûdyjanèio plieno kiaukle uþ 2200 Lt. Tel. (8-659) 22637.
vaikø baldø komplektà “NIKA” uþ 1000 Lt. Tel. (8-613)
23590, (8-672) 18794.
tachtà su patalynës dëþe uþ 550 Lt, stalà su 4- 6 këdëmis
uþ 700 Lt, minkðtà kampà uþ 600 Lt, staliukà uþ 100 Lt,
knygø lentynas su stiklinëmis durelëmis uþ 110 Lt. Tel. (8601) 20873.
5 skyriø vokiðkà med. indaujà 320x45x155 uþ 950 Lt, naujà
sieniná iðraiþytà veidrodá 120x90 uþ 850 Lt Tel. (8-660)
78988.
naujus: kompiuteriná staliukà uþ 100 Lt, didelæ komodà 3
stalèiø uþ 300 Lt, med. kampinæ (5 daliø) lentynà uþ 80 Lt.
Tel. (8-690) 47310.
virtuviná kampà (gobelenas rudas) uþ 259 Lt, vokiðkà 3 daliø
slankiojanèiomis durimis spintà su veidr. uþ 300 Lt, 3 daliø
svetainës kompl. uþ 800 Lt, komp.
ðviesø stalà uþ 50 Lt, ðviesià knygø lentynà uþ 110 Lt. Tel.
(8-603) 30376.
Knygyno “Pegasas” perkamiausiø
praëjusios savaitës
knygø deðimtukas:
1. “Tora. Beodis dangus”, Herbjorg Wassmo
2. “Nesutramdomasis”, P.C.Cast ir Kristin Cast
3. “Jûsø pasàmonës galia. Papildyta autoriaus komentarais!”, Joseph Murphy
4. “Vampyrës dienoraðtis. Pabudimas”,
L.J.Smith
5. “Valkirijos”, Paulo Coelho
6. “Vidutinio svorio santuoka”, John Irving
7. “Trobelë”, Wm. Paul Young
8. “Valgyk. Melskis. Mylëk”, Elizabeth
Gilbert
9. “Paslaptis”, Rhonda Byrn
10. “Penkeri mano gyvenimo metai. Maþylio dienoraðtis”, Anne Geddes.
Druskininkø gydytojø sàjunga
naudotus: salotinës spalvos virtuvës komplektà “Ðilutë” uþ
300 Lt., sofà lovà uþ 100 Lt, fotelá uþ 50 Lt. Tel. (8-672)
23300.
barà su 4 këdëmis uþ 3500 Lt. Tel. (8-616) 37521.
naudotà sekcijà “Neris 2” uþ transporto paslaugà parveþti
daiktus ið Jonavos raj. Tel. (8-695) 73028.
2 lovas su patalynës dëþëmis. Tel. (8-650) 30555.
vonios spintelæ su kriaukle ir èiaupu uþ 220 Lt. Tel. (8-655)
64443.
Mirus mylimai Mamytei, skaudþià netekties ir liûdesio valandà nuoðirdþiai uþjauèiame Nijolæ RASIULIENÆ.
VðÁ “Profesijø spektras” kolektyvas
2 knygø lentynas su stiklais. Tel. (8-612) 12336.
5 virtuvines spinteles. Tel. (8-601) 93481.
prieðkambario baldus uþ 150 Lt, 3 durø spintà uþ 230 Lt,
vaik. lovytæ uþ 100 Lt, mieg. fotelá su patalynës dëþe uþ 150
Lt. Tel. (8-686) 55347.
3 durø tamsià su antresolëmis ir veidrodþiu spintà uþ 400 Lt.
Tel. (8-616) 47585.
BUITIES TECHNIKA
ðaldytuvà “Snaigë Soft Line RF310”, 3 kamerø uþ 320 Lt,
likutá: kampuotus ir kitø formø metalà, kieto kuro ðildymo
katilà uþ 500 Lt. Tel. 53363.
ávairioms progoms baltus balandþius. Tel. 55639, (8-684)
56459.
vaikiðkus: lavinimo kilimëlá uþ 25 Lt, vystymo lentà uþ 40 Lt,
veþimëlá 3/1 “X-Lander” (bordo) uþ 850 Lt, vaikðtynæ uþ 45
Lt. Tel. (8-601) 93290.
vyr. þieminæ ir demisezoninæ striukæ “Nike” (d. XS-M, ûgis
168-170). Tel. (8-612) 60882.
naujà moteriðkà dviratá uþ 260 Lt. Tel. (8-676) 19344.
visuotinës enciklopedijos 14 tomà arba keièia á 15 tomà. Tel.
(8-675) 22149.
6 sav. parðelius po 75 Lt, bekonà uþ 1kg/6 Lt. Tel. (8-656)
68604.
120 bosø akordeonà “Weltmeister” uþ 900 Lt. Tel. (8-653)
69214.
ðviesø pianinà “Belarus” uþ 1400 Lt. Tel. (8-694) 47649.
mësinæ kiaulæ 1kg/5,50 Lt. Tel. (8-627) 63036.
150 kg kiaulæ 1kg/5,50 Lt. Tel. (8-626) 01850.
kiaulæ 1kg/5,50 Lt. Tel. (8-694) 90315.
U
Skaudþià netekties ir liûdesio valandà nuoðirdþiai uþjauèiame Jûratæ BLIZNIKAITÆ –POVILANSKIENÆ dël mylimo tëvelio mirties.
Druskininkø m. apylinkës teismo kolektyvas
pneumatiná pistoletà su dokumentais “Walter” uþ 400 Lt,
betono maiðyklæ uþ 300 Lt. Tel. (8-616) 36907.
150 kg kiaulæ 1kg/5,80 Lt. Tel. (8-618) 65299.
kvieèius 50 kg/38 Lt. Tel. (8-650) 25092.
radiotelefonà “Panasonic” uþ 70 Lt, sieniná laikrodá “Jantar”
uþ 95 Lt, suomiðkus maiðytuvus po 60 Lt, èekiðkà laidiná tel.
uþ 20 Lt. Tel. (8-686) 43600.
7 sav. parðelius. Tel. (8-672) 49828.
U
Skaudþià netekties ir liûdesio valandà nuoðirdþiai uþjauèiame bièiulá Jevgrafijø SAMUCHOVÀ. Dalijamës netekties
skausmu ir linkime stiprybës.
LSDP Druskininkø skyrius
naudotas áv. þaliuzes, garso kolonëles “S30” uþ 65 Lt, áv.
rusiðkus ðviestuvus. Tel. (8-610) 21333.
baltà keramikinæ kriauklæ su stovu uþ 60 Lt. Tel. (8-695)
48648.
ðildymo krosná “Berþas”. Tel. (8-601) 93481.
ðviesius betoninius blokelius tvorai (skaldyto akmens imitacija) 30x30x15, 1 vnt./4,50 Lt. Tel. (8-617) 49793.
árangà medþiams traukti (kabinti prie traktoriaus) uþ 800 Lt.
Tel. (8-621) 36589.
U
Skaudþià netekties valandà, mirus mylimai mamai, nuoðirdþiai uþjauèiame Remigijø STANKEVIÈIØ.
J. ir B. Banevièiai
U
Nuoðirdþiai uþjauèiame gydytojà Remigijø STANKEVIÈIØ,
mirus mylimai mamai.
Ligoninës operacinës ir Chirurgijos skyriaus kolektyvas
U
Nuoðirdþiai uþjauèiame Dalià KAVALIAUSKIENÆ, mylimam
tëveliui mirus.
“Saulës” pagrindinës mokyklos 2c klasës vaikuèiai ir jø tëveliai
U
Nuoðirdþiai uþjauèiame Juozà KIRKLIAUSKÀ, mirus mylimam tëveliui.
UAB “Litesko“ filialo ,,Druskininkø ðiluma“ kolektyvas
U
Nuoðirdþiai uþjauèiame Ingà ÞILEVIÈIENÆ, mirus mylimam Tëveliui.
Alytaus VSC Druskininkø skyriaus darbuotojai
virtuvës baldø komplektà uþ 2300 Lt. Tel. (8-626) 56079.
3 pastatomas ir 3 pakabinamas virtuvines spinteles uþ 200
Lt. Tel. (8-618) 79193.
univers. vaik. veþimëlá uþ 160 Lt. Tel. (8-689) 35198.
bosinæ gitarà uþ 200 Lt. Tel. 54776, (8-637) 57692.
U
LG KP 500 uþ 400 Lt arba keièia á Nokia. Tel. (8-612)
24490.
2 gelþbetonio plokðtes, variklá 2,5 kW, naujus ðiltnamio
radiatorius, plastikinius ir metalinius vamzdþius, trosà, pjûklà
dalimis. Tel. (8-616) 37521.
rankiná presà dyzeliø purkðtukams tikrinti. Tel. (8-674) 03051.
U
naujà Nokia 5230 uþ 400 Lt, Nokia 2730C uþ 160 Lt, Sony
Ericsson K850i uþ 200 Lt. Tel. (8-628) 82861.
sukompl. kompiuterá “Samsung” su spausdintuvu, kamera
uþ 1700 Lt. Tel. (8-656) 27900.
2 kilimus. Tel. (8-613) 60440.
Druskininkø ligoninës kolektyvas
1998 M. Opel Omega automat., 2,5 uþ 6000 Lt arba keièia
á kità automobilá. Tel. (8-648) 59482.
delninukà “Medium’” (vok. kalba). Tel. (8-623) 82563.
KITI DALYKAI
Nuoðirdþiai uþjauèiame Remigijø STANKEVIÈIØ, mirus mylimai mamai.
4 MB skard. ratl. R15 uþ 100 Lt. Tel. (8-629) 95237.
sukompl. kompiuterá “Athlon 1700+” 1Gb RAM, Ge Fortce
256 MB, 80 GbHDD, TV tuner, DVD-ROM RW, CD-ROM,
Floppy, Saund 5,1 su LCD monit., klavetûra, pelë uþ 500
Lt. Tel. (8-698) 51751.
naujà sulèiaspaudæ “Moulinex” su garantija uþ 270 Lt,
siuvimo maðinà “Podolsk 142” uþ 150 Lt. Tel. (8-638)
64773.
Mes visi bejëgiai prieð lemtá ir mirtá,
Taèiau norime nors kiek sumaþinti praradimo skausmà.
naujà LG KP 500 (jutiminis ekranas) uþ 400 Lt. Tel. (8-618)
47202.
modemà “D-link DSL-200” uþ 30 Lt, bevielá ruterá “D-Link
DIR-300” uþ 80 Lt. Tel. (8-675) 35062, (8-673) 10642.
televizoriø “TCL” uþ 200 Lt, 2 televizorius po 50 Lt. Tel. (8610) 32268.
U
1996 m. Ford Galaxy 2,0, benz.-dujos, uþ 5000 Lt. Tel. (8663) 56636.
KOMPIUTERIAI
U
Ingà ÞILEVIÈIENÆ, mirus mylimam Tëveliui, nuoðirdþiai
uþjauèia Druskininkø m. Valstybinës maisto ir veterinarijos
tarnybos darbuotojai.
U
Mirus tëveliui, nuoðirdþiai uþjauèiame Juozà ir Dariø VITKAUSKUS.
Druskininkø prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos kolektyvas
pailgus kilimus. Tel. (8-621) 91345.
trifazius: el. variklá 3kw (apsis. 1430) uþ 300 Lt, nedideles
savadarbes medþio apdirbimo stakles, savadarbá árenginá
darþo padargams traukti. Tel. (8-680) 25577.
PAMINKLAI
TAIKOMOS DIDELËS NUOLAIDOS.
Tvorelës, skaldelë.
Pamatø betonavimas.
Vëliniø gëlës
(chrizantemos).
Ligoninës g. 2/
M. K.Èiurlionio g. 94
(prie buvusio “baltarusiø” turgaus)
Tel. (8-671) 00109,
(8-612) 39931
2010 m. lapkrièio 12 - 18 d. Nr. 45 (1082)
Komedija „Tëtis“ atvyksta á
Druskininkus
Lapkrièio 12 d. monospektaklyje „Tëtis“ aktorius Ramûnas
Rudokas druskininkieèiams ir miesto sveèiams pasakos apie
tëvystës subtilumus.
Videolaidas þiûrëkite internete www.druskonis.lt
13
vaik. þieminius batus (dydis 32) uþ 35 Lt. Tel. (8-624)
38838.
4 sekcijø kieto kuro ðildymo katilà. Tel. (8-686) 58348.
avis. Tel. (8-687) 80124.
“Bauer” 2,5 l keptuvæ su 4 l puodu uþ 500 Lt. Tel. (8-636)
11527.
liekninantá, vibruojantá dirþà “Vibra Tone” uþ 140 Lt. Tel. (8616) 83468.
2 filingines duris su stkta uþ 250 Lt. Tel. (8-611) 50758.
2 betoninius þiedus (skersmuo 1,5 m) po 50 Lt. Tel. (8-615)
84053.
ðinðilà. Tel. (8-674) 71676.
naujoviðkus 2 dvigubus langus su stakta 145x110 po 100
Lt. Tel. (8-654) 35497.
belaidþio interneto pakuotæ “Tirelli Drga 125G” uþ 200 Lt,
telefonà “Panasonic KX- T2375SXW” uþ 175 Lt, naujas
ausines su mikrofonu “KX-TCA 89” uþ 100 Lt. Tel. (8-610)
19095.
uþtiesalà nuo lietaus, sniego malkoms ir kitiems daiktams.
Tel. (8-687) 57376.
bekonà 1kg/5,50 Lt. Tel. (8-655) 69360.
trifazinæ kreizà su obliavimo mechanizmu uþ 800 Lt. Tel. (8618) 03169.
nerûdijanèio plieno kuro katilà “Sex-plus20” (yra el.valdymas) uþ 16000 Lt. Tel. (8-679) 05020.
joniná plaukø dþiovintuvà uþ 99 Lt. Tel. (8-671) 31739.
kvieèius 50kg/38 Lt. Tel. 47970, (8-681) 95749.
vaikiðkus: automob. këdutæ-neðyklæ “Brevi” iki 13 kg uþ 110
Lt, akumuliatoriná motociklà uþ 320 Lt. Tel. (8-627) 19447.
dujø balionà uþ 70 Lt. Tel. (8-678) 16617.
devëtus áv. mergaitës drabuþëlius iki 10 m. Tel. (8-662)
89816.
vaikðtynæ uþ 90 Lt. Tel. (8-639) 84491.
skaièiuoja laikà geriau negu NASA darbuotojai, verèiau gráþti namo laiku ir iðgërus ne alaus (gal
pieno?)… Dalyvaudamas Þmogaus-Voro festivaliuose ir auklëjimo etape, tëtis patiria ávairiausiø emocijø, bet jo iðvada apie tëvystæ nepakinta: „Turi pabandyti
pats! Juk tai toks jausmas!..“
Papraðytas pakomentuoti, kokiai auditorijai – vyrø ar moterø
– ðis spektaklis skirtas, R. Rudokas sakë: „Manau, kad „Tëtis“
skirtas abiems. Nes tai – spektaklis apie þmoniø santykius, apie
ðeimà. Apie tai, kaip jauèiasi vyras ir moteris, kai jie dar neturi
vaikø, ir kaip viskas pasikeièia kai
pastarøjø atsiranda. Siûlyèiau ðá
spektaklá paþiûrëti viesiems besilaukiantiems ir visiems turintiems maþø vaikø. “
Islandijoje, Vokietijoje ir kitose pasaulio ðalyse rodytas „Tëtis“
ðiø metø pavasará pas mus atvyko
ið Latvijos. „Tëtᓠá Lietuvà atveþë Juris Rijniekas (52 m.), pirmiausia þinomas kaip „Urvinio
þmogaus“ reþisierius ir vieno aktoriaus komedijos teatro þanro iniciatorius Latvijoje. Monospektaklyje vaidina aktorius R.Rudokas
kuris save vadina „tëèiu per atstumà“.
Pasak R.Rudoko, monospektaklio þanras iðskirtinis tuo, kad
vienas aktorius turi galimybæ suvaidinti kad ir 30 skirtingø personaþø.
„Þinoma, tai yra didelis iðbandymas kiekvienam artistui, bet
kai vienaip ar kitaip pavyksta viskà ágyvendinti ir kai pastangos pasiekia þiûrovà, tai yra didþiulis
malonumas. Spektaklis labai organiðkas, á já átraukiama publika,
bet kiekvienam mieste ji kitokia.
Man smalsu kaip á „Tëti“ reaguos
Druskininkø þiûrovai“, – sakë aktorius.
Kai nëðtumo testo langelyje
jau matyti du brûkðneliai, tampi
savo moters apsauginiu, o viduje
„dedi á kelnes“, nors ir didþiuojiesi savo nëðèia moterimi. Suþinai daug naujø dalykø: rasti vietà
automobiliui prie gimdymo namø yra tiek pat ðansø, kaip aptikti Bin Ladeno portretà Baltøjø rûmø fojë.
Antroji spektaklio dalis pasakoja, kas pasikeièia tëèio pasaulyje gimus kûdikiui, ir kaip jis susidoroja su visais sunkumais, pasitelkdamas humoristiná poþiûrá
á santykius ðeimoje ir gerà saviironijos dozæ. Jeigu tavo moteris
Spektaklis vyks Druskininkø „SOHO klube“ lapkrièio 12 d. 20 val.
Bilietus á spektaklá galima ásigyti klubo kasoje arba per bilietai.lt sistemà.
Bilieto kaina nuo 30 iki 40 lt.
96 bosø akordeonà “Weltmeister’” uþ 650 Lt. Tel. (8-681)
71783.
3 m. trakënø veislës þirgà. Tel. (8-655) 97905, (8-646)
79425.
likutá betoniniø detaliø tvorai ir sienoms (balta skaldyta
marmuro imitacija) 1 vnt/2 Lt. Tel. (8-613) 41970.
150 kg kiaulæ uþ 1kg/ 5,50 Lt. Tel. (8-685) 54112.
mieþius 50 kg/30 Lt. Tel. (8-620) 88082.
veþimà guminiais ratais uþ 500 Lt, ðiferá (dideli lapai) 1 vnt/
5 Lt. Tel. (8-612) 12336.
motoriná dviratá uþ 100 Lt, narvelá, vyr. sauskelnes. Tel. (8605) 75338.
DVD 650 vnt. filmø kolekcijà nuo 2002 m. iki 2010 m. 1 vnt/
5 Lt, naudotus 2 krosniø koklius uþ 300 Lt. Tel. (8-629)
96574.
6 rulonus bituminës prilydomos stogo dangos “Gargþdø
Mida”, uþ 1 kv. m/9 Lt. Tel. (8-641) 39541.
kiaulæ 1 kg/6 Lt. Tel. (8-625) 47143.
naujà kampinæ vonià uþ 700 Lt, 3 kub cisternà uþ 550 Lt.
Tel. (8-611) 32800.
vaik. univ. veþimëlá “Tutis” uþ 300 Lt. Tel. (8-686) 88071.
el. pianinà su stovu “Casio” uþ 300 Lt. Tel. (8-621) 52222.
25 l akvariumà su filtru uþ 100 Lt. Tel. (8-647) 75859.
vyr. dviratá uþ 80 Lt. Tel. (8-640) 24799.
univ. vaikiðkà veþimëlá uþ 100 Lt. Tel. (8-612) 88162.
2 koncertines garso 400w, þemo daþnio, aktyvias kolonëles
“Wharfedale” po 900 Lt. Tel. (8-654) 35497.
kiaulæ uþ 1 kg/4 Lt, bekonà uþ 1kg/ 5 Lt. Tel. (8-675)
97121.
130 mësinæ kiaulæ (gali papjauti) 1 kg/5,50 Lt. Tel. (8-621)
02149.
mësinæ kiaulæ 1kg/5,30 Lt. Tel. (8-678) 30989.
plastikines duris uþ 500 Lt, med. vidaus baltas duris uþ 50
Lt, el. radiatoriø, vilnoná kilimà, þalsvà kriauklës stovà uþ 100
Lt. Tel. (8-610) 34684.
kankles uþ 600 Lt. Tel. (8-696) 55039.
bekonà 1 kg/5,50 Lt. Tel. 47667.
univ. vaik. veþimëlá uþ 150 Lt. Tel. (8-688) 27820.
naujas betono sàramas. Tel. (8-648) 57250, (8-647) 33100.
vokiðkas virtuvines kriaukles su èiaupais po 50 Lt. Tel. (8610) 23290.
naujus: 10 kv. m linoleumo (yra apvadai),plyteles: lubø 10
kv. m gelsvas plaunamas 50x50, sienines 25x25, dekoratyvines, apvadus. Tel .(8-617) 01997.
keturpuses obliavimo stakles uþ 12 tûkst. Lt. Tel. (8-678)
89696.
naujà 3 lempø torðerà uþ 150 Lt, vaik. staliukà iki 3 m. uþ 25
Lt, automob. këdutæ iki 3 m. uþ 50 Lt. Tel. (8-690) 47310.
120 kg mësinæ kiaulæ uþ 1kg/5,50 Lt. Tel. (8-682) 10507.
1 m. dvi oþkingas baltas oþkas ir oþá. Tel. 53190, (8-616)
76231.
el. gitarà “Behringer” ir muzikiná kubà “Ventager AC108”
15w uþ 600 Lt. Tel. (8-618) 47202.
veþimà, trifazá malûnà uþ 600 Lt, svarstykles uþ 300 Lt. Tel.
(8-635) 37315.
vaik. dvynukø veþimëlá uþ 1200 Lt. Tel. (8-621) 76443.
këdutæ-neðyklæ iki 13 kg uþ 50 Lt. Tel. (8-601) 52274.
120 bosø akordeonà su dëklu uþ 1200 Lt. Tel. (8-624)
24000.
kiaulæ 1 kg/6 Lt. Tel. (8-629) 04929.
vaikðtynæ uþ 90 Lt. Tel. (8-692) 29475.
barsuko taukus 0,5l/ 200 Lt. Tel. (8-698) 48621.
senoviná pianinà “Boger” uþ 1500 Lt. Tel. (8-629) 69003.
2 vestuvines sukneles: su ilgomis rankovëmis (d. 42) uþ 100
Lt, 3 daliø suknelæ su korsetu (d. 46-50) uþ 200 Lt, 2
veliumus po 20 Lt, proginius batelius (d.38). Tel. (8-600)
50606.
8 m., 80 cm alijoðiø. Tel. 54899.
naujà akrilinæ vonià 150x70 uþ 200 Lt. Tel. (8-698) 76588.
juodþemá. Tel. (8-673) 17001, (8-685) 38670.
naujà variklá uþ 400 Lt, grûdø valomas vibracines pagalves
4 vnt/ 100 Lt. Tel. (8-653) 88874.
vaikiðkus: këdutæ (“vibro”), muzikinæ karuselæ, vaikðtynæ,
automob. këdutæ iki 13 kg. Tel. (8-681) 58867.
2 m pastatomà vokiðkà laikrodá uþ 2500 Lt. Tel. (8-679)
03518.
150 m kaktusà, kaktusus nuo 1 Lt iki 10 Lt. Tel. 52512, (8601) 20873.
bekonà, 16 mën. erþiliukà uþ 2000 Lt. Tel. (8-619) 66433.
2 jaunas sukergtas oþkytes. Tel. (8-615) 12654.
vaik. èiuþiná su patalyne ir apsaugomis (galima atskirai) uþ
100 Lt. Tel. 57128, (8-656) 27900.
vaik. univ. guminiais ratais (auksinë spalva) veþimëlá uþ 300
Lt. Tel. (8-620) 37167.
aliuminio valtá uþ 500 Lt. Tel. (8-682) 98506.
2 vidines med. duris po 150 Lt. Tel. (8-685) 79054.
proginæ roþinæ suknelæ (d. 38-40) uþ 120 Lt, univ. vaik.
veþimëlá uþ 450 Lt. Tel. (8-676) 96920.
ilgà, roþinæ, ið atskirø daliø proginæ suknelæ su bateliais
(d.39) uþ 120 Lt. Tel. (8-672) 23300.
med. pjovimo gaterá uþ 8000 Lt. Tel. (8-685) 27122.
naujà tepaliná radiatoriø. Tel. (8-628) 69697.
6 a sodà su 2a. namu (yra pirtis) Vieciûnuose keièia á butà.
Tel. (8-676) 87644.
NUOMOJA
Iðnuomoja 2 kambarius 3 kambariø bute Gardino g. (pradþioje) uþ 100 Lt/mën.+ patarn. Þiemà tik uþ patarn. Tel. (8687) 21996.
Iðnuomoja 2 kambariø butà vyrams 2 a. M. K.Èiurlionio g. uþ
200 Lt/mën. Tel. (8-685) 36307.
Dirbanti mergina iðsinuomotø 1 kambario butà. Tel. (8-628)
54026.
Iðnuomoja 1 kambará 4 kambariø bute 2 a. Ateities g. uþ 250
Lt/mën. Tel. (8-627) 93969.
Iðnuomoja namelá vyrams Baltaðiðkëje. Tel. (8-609) 95121.
Iðnuomoja 4 kambariø butà su baldais ir buitine tech.
Ateities g. uþ 200 Lt/mën.+ patarn. Tel. (8-656) 79427.
Iðnuomoja 1 kambará 3 kambariø bute 2 a. Kalviðkiø mikrorajone uþ 250 Lt/mën. Tel. (8-695) 15865.
Iðnuomoja 2 kambariø butà 4 a. Druskininkø g. uþ 400 Lt/
mën.+ patarn. Tel. (8-652) 82182.
Iðnuomoja 1 kambario 30 kv.m butà 1 a. Gardino g. Mokëti
tik uþ patarn. Tel. (8-654) 19332.
Iðnuomoja kambará merginoms uþ 200 Lt/mën. Tel. (8-677)
19548.
Iðnuomoja 3 kambariø butà su baldais 3 a. Krëvës g. uþ 300
Lt/mën.+ patarn. Tel. (8-655) 21995.
Iðnuomoja 1 kambario butà Veisiejø g. uþ 100 Lt/mën.+
patarn. Tel. (8-686) 20412.
Iðnuomoja 2 kambariø butà M.K. Èiurlionio g. uþ 150 Lt/
mën.+patarn. Tel. (8-682) 47568.
PERKA
Ðeima iðsinuomotø 2 kambariø butà ilgesniam laikui be
nuomo mokieðèio. Tel. (8-681) 62023.
l. automob. priekabos dokumentus. Tel. (8-654) 47634.
Iðnuomoja 1 kambario butà Veisiejø g. ilgesniam laikui.
Mokëti tik uþ patarn. Tel. (8-612) 64505.
Iðnuomoja modernø su baldais ir buitine tech. 2 kambariø
butà su atskiru áëjimu M.K. Èiurlionio g. uþ 400 Lt/mën.+patarn. Tel. (8-670) 35183.
ÁVAIRÛS
akordeono ir armonikos dalis. Tel. (8-654) 35497.
sklypà arba sodybà prie eþero,upës arba ðalia jø. Tel. (8605) 39383.
vaikiðkas medines rogutes. Tel. (8-690) 47310.
automob. VAZ (þigulá). Tel. (8-6 Tel. (8-615) 53520.
senovinius daiktus. Tel. (8-686) 18801.
sodà arba sklypà Druskininkuose. Tel. (8-602) 57891.
þemës sklypà, sodybà, sodybvietæ ðalia Druskininkø. Tel. (8615) 31374.
ðiferá 170x1. Tel. (8-623) 08761.
garaþà iki 3 tûkst. Lt. Tel. (8-684) 53070.
nebrangiai vidines duris su stakta. Tel. (8-675) 96170.
traktoriø T25, traktoriaus T40 priekiná varomàjá tiltà. Tel. (8618) 61633.
masaþiná stalà, ajurvedinius vaistus. Tel. (8-670) 06615.
2 kambariø butà iki 3 a. Vytauto, M.K. Èiurlionio g. Tel.
51395, (8-686) 39083.
garaþà Vieciûnuose. Tel. (8-655) 64443.
vestuvinæ suknelæ su ðvarkeliu (d.46- 48-50, suvarstoma)
uþ 500 Lt, norvegiðkà univ. 3 daliø mëlynà veþimëlá uþ 370
Lt, el. kalbø vertëjà uþ 140 Lt, mech. kraujospûdþio matuoklá
uþ 35 Lt. Tel. (8-628) 36983.
1 kambario 44 kv. m butà 1/2 a. Neravø g. keièia á sklypà
Druskininkuose arba prie eþero. Siûlyti áv. variantus. Tel. (8654) 00366.
Iðnuomoja 59 kv.m gyv. namà Leipalingyje uþ 150 Lt/mën.,
arba parduoda. Tel. (8-616) 48116.
Iðnuomoja 4 kamb. butà su baldais ir buitine tech. ilgesniam
laikui Ateities g. Mokëti tik uþ patarn. Tel. (8-675) 26415.
Iðnuomoja 1 kambario butà Ateities g. uþ 50/Lt mën.+
patarn. Tel. (8-674) 51009.
Iðnuomoja 2 kambariø butà 1 a. Ateities g. uþ 200 Lt/mën+
patarn. Tel. (8-673) 64636.
Iðnuomoja árengtà 2 kambariø butà senamiestyje uþ 400 Lt/
mën.+ patarn. Tel. (8-611) 90900, (8-694) 48791.
Jauna dirbanti mergina iðsinuomotø 1 kambario butà su
baldais, gali mokëti tik uþ patarn. Tel. (8-682) 59176.
Iðnuomoja 1-2 kambarius Ateities g. uþ 200 Lt/mën. Tel. (8622) 35453.
Iðnuomoja 1 kambario butà 1a. Antakalnio g. uþ 350 Lt/
mën.+ patarn. Tel. (8-698) 35444.
Iðnuomoja garaþà Ratnyèioje uþ 50 Lt/mën. Lt. Tel. (8-616)
78101.
10 kub. m cisternà. Tel. (8-611) 32800.
Iðnuomoja 1 kambario butà nuosavame name (atskiras
áëjimas) centre uþ 300 Lt/mën.+ vanduo, elektra. Tel. (8614) 30931.
naujos statybos 3 kambariø butà Druskininkuose. Tel. (8616) 78916.
Iðnuomoja 2 kambariø butà 4 a. Vieciûnuose. Mokëti tik uþ
patarn. Tel. (8-614) 99243.
pakabinamà 4 ratø grëbtá -vartytuvà. Tel. (8-686) 61372.
rudø lapiø arba janotø iðdirbtus arba þalius kailius. Tel. (8620) 79531.
malkas, þolës pjovimo traktoriukà, vienfazá oro kompresoriø,
automob. VW Golf III, D iki 2000 Lt. Tel. (8-600) 93835.
KEIÈIA
2000 m. Renault Megane 1,6 keièia á 1990 m. traktoriø T25
su kabina. Tel. (8-623) 23430.
12 a n. v. sklypà Neravuose keièia á n. valdos sklypà
Druskininkuose aba parduoda. Tel. (8-611) 30903.
2 kambariø 52 kv. m butà 2 a. Ateities g. keièia á panaðø
butà Ðventojoje arba Palangoje. Siûlyti áv. variantus. Tel. (8685) 60127.
1 kambario butà keièia á 3-4 kambariø butà su priemoka (gali
bûti neiðmokëtas). Tel. (8-621) 49258.
3 kambariø 72 kv. m butà 8 a. Veisiejø g. keièia á 1 kambario
butà Druskininkuose ar Vilniuje arba parduoda. Tel. (8600) 84838.
1 kambario 30 kv. m butà 3a. Ateities g. keièia á 1 kambario
butà arèiau centro su priemoka. Tel. (8-605) 39383.
4 kambariø 80,5 kv. m butà 4 a. Ateities g. keièia á du atskirus
1 ir 2 kambariø butus (gali bûti Vilniuje arba Klaipëdoje). Tel.
(8-610) 85089.
9 a n. v. sklypà Baltaðiðkëje keièia á 2-3 kambariø butà
Druskininkuose arba Vilniuje, arba parduoda. Tel. (8-612)
40556.
2 kambariø butà Alytuje, Vizgirio raj., keièia á panaðø butà
Druskininkuose 1 a. Tel. (8-604) 48595.
4 kambariø 84 kv. m butà 2 a. Ateities g. keièia á 1-2-3- 4
kambariø butà Vilniuje. Siûlyti áv. variantus. Tel. (8-614)
54171.
4 kambariø 89 kv. m butà 4 a. Ateities g. keièia á 2 kambariø
butà su priemoka arba parduoda. Tel. 55388, (8-696)
67199.
Ðeima iðsinuomotø 6 mën. tvarkingà su baldais ir buit. tech.
3 kambariø butà. Tel. (8-636) 58143.
vyr. amþiaus moteris iðsinuomotø kambará nuosavame name
su patogumais arba 1 kambario butà be nuomos mokesèio.
Tel. (8-649) 16247.
Iðnuomoja 1 kambario butà su buitine tech. 4 a. Leipalingyje uþ 50 Lt/mën.+ patarn. Tel. (8-659) 35274.
Iðnuomoja 1 kambario 20 kv. m butà su baldais 3 a. Neravø
g. uþ 150 Lt/mën. arba parduoda (galima iðsimokëtinai).
Tel. (8-602) 24127.
Iðnuomoja 1 kambario butà 1 a. Ateities g. uþ 100 Lt/mën.+
patarn. Tel. (8-656) 72555.
Iðnuomoja garaþà su duobe (yra el.) Baltaðiðkëje uþ 60 Lt/
mën. Tel. (8-616) 36907.
Iðnuomoja 2 kambarius 3 kambariø bute 3 a. Ateities g.
Mokëti tik uþ patarn. Tel. (8-687) 75583.
Iðnuomoja 2 kambariø butà Leipalingyje. Mokëti tik uþ
patarn. Tel. (8-656) 36175.
Iðsinuomotø ðiltà, tvarkingà 2 kambariø butà ilgalaikiui laikotarpiui. Tel. (8-604) 88566.
Iðsinuomotø sodo namelá, tinkantá gyv. þiemà. Tel. (8-622)
25570.
2 tvarkingos merginos iðsinuomotø 2 kambariø butà. Siûlyti
áv. variantus. Tel. (8-675) 21037.
Iðnuomoja 4 kambariø butà 1/2 a. Ateities g. uþ 400 Lt/
mën.+ patarn. Tel. (8-656) 79426.
Iðnuomoja 1 kambario butà 3a. Merkinës g. Þiemà mokëti tik
uþ patarn. Tel. (8-690) 24069.
Iðnuomoja 2 kambariø butà su baldais 2 a. M.K. Èiurlionio
g. uþ 200 Lt/ mën.+ patarn. Tel. (8-682) 60806.
Iðnuomoja 1 kambará 3 kambariø bute Veisiejø g. Mokëti tik
uþ patarn. Tel. (8-650) 52641, (8-699) 61834.
Iðsinuomotø 3 kambariø butà arba namelá. Tel. (8-625)
54344.
14
2010 m. lapkrièio 12 - 18 d. Nr. 45 (1082)
Dëkojame visiems, padëjusiems ir
uþjautusiems mus sunkià valandà, palydint á paskutinæ kelionæ mûsø
mylimà mamà.
Samuchovai
Kokybiðkai atliekame statybos, vidaus apdailos darbus.
Didelë patirtis.
Tel. 8-622-89266.
Videolaidas þiûrëkite internete www.druskonis.lt
Kvieèiame á termomasaþo salonà, kur atliekamas viso kûno
masaþas ákaitintais nefrito akmenimis.
Efektyviai gydo radikulità, osteochondrozæ, tarpslankstelinæ iðvarþà, sànarius, nemigà,
depresijà, nervinæ átampà, stresà, ðalina nuovargá, atpalaiduoja, suteikia þvalumo bei naujø
jëgø!
Seanso trukmë – 40 min. Kaina – 20 Lt. Nereikia nusirengti!
M.K.Èiurlionio g.55 (virð “Forto dvaro”), iðankstinë registracija tel. (8-600) 38260.
Informuojame, kad bendrijos „Lietuvos Caritas“ atstovai nuo lapkrièio
16 d. pradeda dalinti maisto produktus uþ lapkrièio mënesá pagal Maisto
ið intervenciniø atsargø tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims
Bendrijoje programà.
Produktai dalinami pagal asmens gyvenamà vietà:
A.ANDREJUK OPTIKA
Nuolaidos akiniø rëmeliams iki 50 proc.
Kvieèiame apsilankyti!
M.K.Èiurlionio 65, tel. 51153, 8-611-79603.
Taip pat informuojame, kad pasikeitë produktø dalinimo vieta Leipalingio seniûnijoje. Lapkrièio mënesá produktai bus dalinami adresu Kapø g. 6, Leipalingis.
Dël papildomos informacijos galima kreiptis á Socialinës paramos skyriø tel. 55744
arba á Carito atstovus tel. (8 614) 43619.
Reikalinga 25-35 m.
darbuotoja.
Reikalavimai: maloni iðvaizda, rusø kalbos mokëjimas, automobilis, patirtis prekyboje.
Skambinti nuo 13 iki 20 val.!
Tel. 8-663-52808.
Ámonei reikalingas
elektrikas.
Tel. 8 698 31271.
Pirkite viðtas! Vienos kaina – tik 8 Lt!
Lapkrièio 15 d. (pirmadiená) prekiausime 10 mënesiø dedanèiomis rudomis olandiðkomis dedeklëmis viðtomis
(8 Lt) ir jaunomis 4-5 mënesiø rudomis,
juodomis, raibomis viðtaitëmis.
Ricieliuose – 9.30 val., Snaigupëje – 9.40 val.,
Gailiûnuose – 9.50 val., Neravuose – 10 val.,
Grûte – 10.15 val., Ðvendubrëje – 10.30 val.,
Druskininkuose (prie “baltarusiø” turgaus) – 11
val., Leipalingyje – 11.20 val.
Tel. 8-612-17831.
Iðnuomoja 2 kambariø butà 3 a. Vieciûnuose. Mokëti tik uþ
patarn. Tel. (8-624) 66260.
Iðnuomoja 2 kambariø butà ilgam laikui 3 a. Gardino g.
Mokëti tik uþ patarn. Tel. (8-612) 60619.
Iðnuomoja 1 kambario butà 1 a. Vieciûnuose. Mokëti tik uþ
patarn. Tel. (8-682) 05261.
Iðnuomoja garaþà su duobe Baltaðiðkëje uþ 50 Lt. Tel. (8694) 23402.
Iðsinuomotø garaþà Merkinës g. Tel. (8-618) 72058.
REIKALINGA
Þmogus, galintis veþti pakeleivá pirmadienio rytais á VIlniø.
Tel. (8-694) 47649.
11 kl. mokinei anglø kalbos mokytojas papildomiems mokymams. Tel. (8-692) 03865.
meistras sudëti gyv. name keraminæ mozaikà. Tel. (8-674)
20670.
Meistras pervilkti svetainës kampà. Tel. (8-690) 47310.
Reikalinga 10 tûkst. Lt. paskola (garantas- nekilnojamas
turtas). Tel. (8-648) 41053.
Mokytojas rusakalbá mokyti lietuviø kalbos. Tel. (8-608) 42154.
Chemijos mokytojas 11 kl. mokinei, papildomai mokytis. Tel.
(8-693) 51552.
Meistrai pakabinti lietvamzdþius, suvirinti lauko laiptus, padaryti þidiná. Tel. (8-670) 17807.
IEÐKO DARBO
2 jaunuoliai ieðko bet kokio darbo. Tel. (8-625) 06605.
Druskininkø miesto apylinkës teisme, esanèiame Druskininkø g. 43, Druskininkø m.,
iðkelta civilinë byla Nr.2-1367-297/2010 pagal ieðkovo UAB „Litesko“ filialo „Druskininkø
ðiluma“ ieðkiná atsakovui Virginijui Staskevièiui, paskutinë þinoma gyvenamoji vieta
Ðiltnamiø g. 26-39, Druskininkai, dël 774,04 Lt skolos uþ ðilumos energijà, 23,83 Lt delspinigiø ir bylinëjimosi iðlaidø priteisimo. Atsakovui ieðkinio nuoraðas su priedais áteikiami vieðo
paskelbimo spaudoje bûdu. Atsakovas per 14 dienø nuo ðio praneðimo paskelbimo dienos
privalo pateikti teismui atsiliepimà á ieðkiná, atitinkantá CPK 142 str. 2d. reikalavimus. Jeigu
atsakovas be pateisinamos prieþasties per nustatytà terminà atsiliepimo nepateiks, teismas turi teisæ priimti sprendimà uþ akiø.
44 m. moteris ieðko bet kokio darbo. Tel. 54060, (8-676)
79168.
Prityræs pianinø meistras ieðko darbo. Tel. (8-685) 39890.
38 m. moteris gali priþiûrëti vaikà (turi iðsilavinimo paþymëjimà, gali priþiûrëti savo namuose). Intymaus nesiûlyti. Tel.
(8-690) 47310.
26 m. mergina turinti iðsilavinimà ieðko nuolatinio darbo.
Intymaus nesiûlyti. Tel. (8-607) 25840.
30 m. vyras ieðko bet kokio darbo. Tel. (8-622) 67292.
Vyras ieðko darbo. Tel. (8-684) 56495.
Galiu padëti tvarkyti namø buitá, slaugyti ligoná ar vieniðà
þmogø. Tel. (8-670) 51564.
Vyras ieðko bet kokio darbo (gali dirbti vienadienius darbus). Tel. (8-604) 66440.
Moteris ieðko darbo, gali priþiûrëti senukus arba ligonius.
Tel. (8-646) 92408.
Europinë turizmo
firma “Merkur”
ádarbina asmenis priimti ir aptarnauti uþsienio
sveèius, atvykstanèius á Druskininkø kurortà.
Privalomi reikalavimai: ekonominis iðsimokslinimas arba iðsilavinimas turizmo bei atitinkamo menedþmento
srityse.
Firmos direktorius lapkrièio 23-27 dienomis vieðës Druskininkuose. Ðiomis dienomis priims pretendentus asmeniniams pokalbiams, kuriø metu bus galima aptarti visus su tuo susijusius klausimus.
Darbo laikas: visiðkas uþimtumas laisvai paskirstant laikà. Atlyginimas – didesnis nei vidutinis.
Skambinkite telefonais: á biurà 0049-5251-6860913,
mob. tel. 0049-171-6873163.
24 m. mergina ieðko pastovaus, slenkanèiu grafiku darbo.
Intymaus nesiûlyti. Tel. (8-626) 71447.
19 m. mergina ieðko darbo. Tel. (8-623) 13825.
24 m. vyras ieðko darbo (gali dirbti konditeriu). Tel. (8-692)
29475.
Man 48 m. esu statybininkas, darbo nebijau, galiu dirbti
viskà. Tel. (8-626) 93751.
56 m. vyras ieðko bet kokio darbo pas ûkininkà. Tel. (8-617)
17845.
KITI
Dovanoja maþus, graþius kaèiukus. Tel. (8-616) 82607.
Geriems þmonëms dovanoja vokieèiø aviganio ðuná. Tel. (8612) 12336.
Atiduoda nusigriauti ûkiná pastatà ir iðsiveþti. Tel. (8-698)
02616.
Gal kas galëtø duoti 8 m. mergaitei ir 10 m. berniukui rûbeliø
ir avalynës? Tel. (8-646) 59126.
Dovanoja 2 mën. taksø veislës ðuniukus. Tel. (8-622) 33740.
Vyras ieðko darbo. Tel. (8-606) 87826.
Dovanoja balonës maþus ðuniukus (patinëliai). Tel. (8-685)
14249.
46 m. vyras ieðko darbo kaime (gali dirbti pas ûkininkà) . Tel.
(8-695) 18549.
Dovanoja áv. kamb. gëles. Tel. 52512, (8-601) 20873.
Dovanoja kaèiukus. Tel. (8-611) 53844.
Gal kas gali atiduoti 7 m. ir 10 mën. mergaitëms drabuþëliø
ir avalynës? Tel. (8-604) 19165.
30 m. vyras ieðko darbo (turi vairuotojo B kategorijà). Tel. (8600) 53359.
Gal kas galëtø padovanoti këdæ kompiuterio stalui? Tel. (8695) 73028.
Brandaus amþiaus moteris, ieðko þmogaus galinèio padëti
materialiai. Tel. (8-624) 07225.
Gal kas gali padovanoti þaidimo “Lego” daliø? Tel. (8-652)
15113.
Tikslai pasiekti
2010 m. kovo 18 d. Druskininkø kultûros centras ir Druskininkø sporto
centras kartu su Seinø savivaldybe pradëjo ágyvendinti projektà „Lenkø lietuviø susitikimai pasienyje „Tradicija ir dabartis“, Seinai - Druskininkai“.
(Projekto Nr. SPF/PL/2009/35). Numatoma projekto pabaiga 2010 m. lapkrièio 17 d. Projektas vykdomas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo
tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sienà programà, skirtà skatinti tvarø Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono vystymàsi didinant ekonominæ, socialinæ ir teritorinæ sanglaudà. Programà ið dalies finansuoja Europos
Sàjungos Europos regioninës plëtros fondas. Projekto tikslas - stiprinti pasienio regiono sanglaudà visuomeninëje ir kultûrinëje pasienio regionø tapatybës srityse, skatinti ir vystyti bendruomeniø abipus sienos bendradarbiavimà. Ðis tikslas buvo pasiektas átraukiant Seinø ir Druskininkø regionø gyventojus á bendras veiklas, kurios sustiprino visuomeniø abipus sienos integracijà bei vystymàsi. Projekto ágyvendinimas padëjo stiprinti visuomeninius ekonominius santykius tarp Seinø ir Druskininkø miestø.
Pagrindinë Druskininkø kultûros centro veikla projekte – Kultûrø festivalis
„Gera kurti kartu“, kuris vyko vasaros metu Druskininkø mieste. Ðiuo festivaliu buvo siekiama skatinti kurorto gyventojus bei sveèius domëtis Lenkijos
kultûra, tradicijomis, menine veikla. Siekiant kuo efektyvesnio bendradarbiavimo tarp Druskininkø ir Seinø meno kolektyvø, dinamiðkos ir efektyvios
meninës programos, á festivalio programà átraukti skirtingo pobûdþio ir þanro renginiai. Savo ðalies kultûrà ir kûrybà Druskininkuose reprezentavo Seinø meno kolektyvai, o druskininkieèiai dalyvavo Seinuose organizuojamuose renginiuose, stovyklose ir pleneruose.
Geguþës 28 – 30 d. ávyko tradicinë Druskininkø kurorto ðventë - bendro
Druskininkø kultûros centro ir Seinø savivaldybës kultûros projekto áþanginë
dalis, kuria ir prasidëjo visà vasarà trukæs Kultûrø festivalis „Gera kurti
kartu“. Festivalio atidarymo renginio metu buvo pristatomi viso projekto
renginiai ir veiklos, festivalio programa.
Geguþës 28 d., penktadiená, ðventæ pradëjo Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos meno kolektyvø koncertas ir teatralizuota druskininkieèiø eisena, kurioje dalyvavo ir kaimyninës savivaldybës. Po pirmosios Lietuvoje ðakoèiø piramidës pristatymo ir degustacijos, vyko iðkilmingas Kurorto ðventës ir festivalio „Gera kurti kartu“ atidarymas. Vakare druskininkieèius ir sveèius dþiugino ðventinis profesionaliø atlikëjø - Donato Montvydo, Aistës Pilvelytës,
Moonlight Express, ðokiø studijos „Flik“ ir kitø koncertas bei Roko Radzevièiaus roko opera „Þuvø piemuo“- originalus kûrinys, atspindintis Dzûkijos
gamtos dvasià, kurá pastatë Alytaus teatras.
Ðeðtadiená, geguþës 29 d., kurorte vyko gatvës krepðinio, futbolo, paplûdimio tinklinio, ðachmatø varþybos, ávairûs koncertai ir pristatymai. Antroji
ðventës diena buvo palydëta þymiø Lietuvos atlikëjø dainomis ir pasirodymais, o Lietuvos dainius Gytis Paðkevièius visiems padovanojo geriausiø
autoriniø dainø programà. Visomis ðventës dienomis veikë Amatø ir tautodailës dirbiniø mugë, kurioje dalyvavo ir Lenkijos amatininkai.
Populiarinant liaudies menà, tradicinius tautinius ðokius, pristatant kultûrø panaðumus ir skirtumus birþelio 19 d. buvo organizuojama tautiniø ðokiø
ðventë „Kadagynë“. Ðioje ðventëje pasirodë geriausi tautiniø ðokiø kolektyvai: dainø ir ðokiø kolektyvas „Marjanek“ ið Èekijos, Vieèiûnø laisvalaikio
salës tautiniø ðokiø grupë „Avilys“, Leipalingio laisvalaikio salës tautiniø
ðokiø grupë „Leipûnas“, Lazdijø kultûros centro Veisiejø ðokiø kolektyvas
„Puðynas“, Lentvario miesto tautiniø ðokiø kolektyvas „Lendvarë“, Vilkaviðkio kultûros centro tautiniø ðokiø kolektyvas „Lelija“, Druskininkø kultûros
centro tautiniø ðokiø grupë „Kadagys“ , Seinø kultûros centro dainø ir ðokiø
ansamblis „Seyny“.
Vienas festivalio renginiø buvo skirtas Þalgirio mûðio 600 metø jubiliejui.
Ði data yra itin reikðminga tiek lietuviams, tiek lenkams. Liepos 6 d. Druskininkø miesto muziejuje vyko istorinë konferencija „Þalgirio mûðiui – 600“.
Praneðimus skaitë Krzysztof Gorszewski „Lenkijos-Lietuvos unija“, Andrzej
Szumski „Lenkijos-Lietuvos kariuomenë Þalgirio mûðyje“, Vytautas Valentukevièius „Druskininkø apylinkiø vietovës, menanèios Vytautà“, Kauno karo
muziejaus muziejininkë Vilija Sapjanskienë „Þalgirio mûðio áamþinimas“.
Konferencijos dalyvius pasveikino Druskininkø savivaldybës mero pavaduotoja Kristina Miðkinienë. Muzikavo Gardino senovinës muzikos ansamblis.
Festivalis atvërë galimybes abiejø ðaliø populiariosios muzikos grupëms
susiburti bendrai kûrybai ir bendram koncertui. Liepos 24 d. buvo organizuojamas bliuzo ir Big-Bito muzikos festivalis „Big-Bitui Lietuvoje 45“, kuriame
pasirodë garsiausios Druskininkø ir Lietuvos Big-Bito grupës bei bliuzo grupë
ið Seinø kultûros centro.
Rugpjûèio 6 d. sakralinës muzikos gerbëjai Druskininkø baþnyèioje galëjo
pasiklausyti vargonø muzikos meistrø ið Lietuvos bei Lenkijos. Vargonavo
jaunieji vargonininkø festivalio Seinuose dalyviai A.Pikulska, T.Zebura,
M.Biaùko, profesorius J.Serafin.
Festivalá vainikavo rugpjûèio 28 d. vykusi uþdarymo ðventë kartu su jau
tradicine tapusia atsisveikinimo su vasara ðvente „Vasaros aidai“. Kartu su
daugybe atlikëjø ið regiono ðventiniame koncerte pasirodë Seinø kultûros
centro kapela „Kresova“. Vakaro koncerto metu buvo pristatyti projekto
rezultatai, ávykæ renginiai, scenoje pasirodë populiarûs Lietuvos atlikëjai
Sasha Song ir Donatas Mantvydas.
Druskininkø kultûros centras, kaip partneris, ágyvendino visas projekte
numatytas veiklas bei pasiekë planuotus rodiklius: surengti 6 renginiai, kuriuose dalyvavo 570 dalyviø ir apie 20000 þiûrovø, festivalio vieðinimo tikslais iðleista ir iðplatinta 2000 plakatø su festivalio programa, 2000 ðventinio
atidarymo koncerto plakatø, 4000 skrajuèiø, pagaminti reklaminiai suvenyrai, informaciniai stendai ir reklaminiai tentai, renginiai reklamuoti spaudoje, televizijoje ir radijuje.
Dëka Europos regioninës plëtros fondo finansavimo pavyko sklandþiai
ágyvendinti numatytas veiklas bei pasiekti uþsibrëþtø tikslø. Tikimës, jog
projekto dëka uþsimezgæ nauji kûrybiniai ryðiai tarp Druskininkø ir Seinø
menininkø, sportininkø, meno kolektyvø ateityje bus plëtojami rengiant ir
ágyvendinant naujus bendrus sumanymus.
Papildoma informacija: tel. 53122 arba el. paðtu: [email protected]
Vilniaus al. 24, Druskininkai, Druskininkø kultûros centras
15
2010 m. lapkrièio 12 - 18 d. Nr. 45 (1082)
Kasame, valome ðulinius, árengiame kanaliza-
Videolaidas þiûrëkite internete www.druskonis.lt
UAB “Torlina” brangiausiai perka
spalvotø ir juodøjø
metalø lauþà Leipalingyje.
cijà, drenaþà, montuojame valymo árenginius,
klojame vamzdynus. Atliekame santechnikos
darbus, græþiame þvalgybinius græþinius.
Prekiaujame þiedais, dangèiais. Gaminius pristatome. Tel. 8685 00059. Didesná kieká pasiima patys.
Tel. (8-687) 66440.
PERKU auksines monetas,
dantø karûnëles, auksinius
dirbinius, aukso lauþà.
UAB “Leipalingio giria”
Perka statø miðkà su þeme ir be jos.
Retinimai, sanitariniai kirtimai, miðko
atsodinimas, konsultavimas.
Tel. (8-618) 42266, (8-313) 43248.
Tel. 8-623-47249.
Dzûkijos miðkas
Lietuvos miðko savininkø asociacija
Visos paslaugos miðko savininkams:
Konsultuojame miðkininkystës klausimais
Rengiame miðkotvarkos projektus
Rëþiame birþes
Perkame statø miðkà
Perkame miðkà su þeme
Perkame medienà
Þeldiname kirtavietes
Pasiraðome ilgalaikes miðko prieþiûros sutartis
Atliekame geodezinius (kadastrinius) matavimus
Margioniø km. Marcinkoniø sen.Varënos raj.
Tel./Faks. 8-310 31112; mob. 8-687 72814.
Þemës ûkio kooperatyvas
“VITOLDA”
Brangiai perkame buliukus ir
telyèaites auginti. Karves ir jø
prieauglá skersti.
Perkame gyvulius pagal gyvàjá svorá,
atsiskaitome ið karto, pasiimame
patys.
Tvarkome visas valstybës skirtas
iðmokas.
IÁ “MARKIZAS”
8-313-52222
8-313-53333 Veþame !
ai
8-611-52222 pigiausi
8-648-54444
8-640-59999
Tel. (8-310) 44824, (8-650) 50006.
priimtø á darbà
Nuolat brangiai perka buliukus ir
telyèaites auginti.
tarptautiniø
reisø vairuotojus,
Tel. (8-610) 45479, (8-616) 04587,
(8-603) 44500.
turinèius patirties ir CE kategorijà.
Ámonë siûlo: gerà ir visada laiku mokamà darbo uþmokestá; naujà automobiliø parkà; reisus ES-LT, LTNVS arba ES-NVS.
Parduodam ávairios medienos
MALKAS.
RATØ REMONTAS
Tel. (8-318) 43146, (8-682) 12786.
Leipalingyje, prie “Lukoil” degalinës.
Galim sufasuoti. Iðraðom sàskaitas faktûras.
Taikomos nuolaidos! Tel. (8-698) 12218.
MINKÐTIEJI IR KIETIEJI
BALDAI
KIETØJØ BALDØ GAMYBA
IÐNUOMOJA
130 kv.m patalpas
Gardino gatvëje
(rampa, ávaþiavimas, signalizacija).
Tel. (8-699) 62114.
Ðaldytuvai ir ðaldikliai
“Snaigë”. Kalëdinës nuolaidos!
Naujas dizainas. Prieðbakterinë sistema.
Garantija - 2 m. Atveþame nemokamai.
Tel. (8-650) 85889, (8-315) 33605.
Vestuviniø, proginiø, komunijos
sukneliø nuoma ir
pardavimas.
Baltaðiðkë, Ringeliðkës g. 7, Druskininkai,
tel. 868158867.
www.fema-þûklë.lt
ÞÛKLËS PREKIØ PARDUOTUVËJE
DRUSKININKUOSE TÆSIASI IÐPARDAVIMAS.
VISKAS 40-60% PIGIAU!!!
Vytauto g. 30, mob. tel.: 869851751.
Parduodame naudotas geros bûklës
perdangos plokðtes
PTK 6.3-1.0.
Plotis – 1,0, ilgis – 6,3. Kaina sutartinë.
Tel. pasiteirauti: 861296616.
Naudoti baldai ið Vokietijos.
Ávairus pasirinkimas. Rudens nuolaidos.
Tel. (8-652) 03660, (8-685) 77558.
BALDØ SALONAI:
Merkinëje, Sladkevièiaus g.2;
Varënoje, Savanoriø g.5.
Informacija tel. (8-615) 40000
arba el. paðtu: [email protected]
Prekyba naujomis padangomis
BUITIES TECHNIKA PIGIAU
NAUJA EKSPOZICIJA
LCD TELEVIZORIAI
DIDMENINËM KAINOM
UAB “Vindrija”,
M.K.Èiurlionio g. 64-14.
UAB “TRANSAURA”, Druskininkai,
UAB “Baltagrotradë”
Atveþam, supjaunam, sukapojam.
Pinigai tapo pigesni!
LOMBARDO PASLAUGOS
Legalus darbas
Anglijoje,
paukðèiø fermose.
Tel. (8-675) 04978.
Parduoda skaldytas
malkas nuo 75 Lt/kub.m.
Akcija: Druskininkø mieste - pristatymas
NEMOKAMAS!
Tel. (8-600) 11011.
Nebrangiai parduodame
naujus baldus:
virtuvës ir miegamojo
komplektus, sekcijas,
spintas, minkðtuosius
“kampinius”, 3+2+1, sofas, fotelius. Didelis gobelenø pasirinkimas.
Tel. 8-600-79606, 56605.
Statybos-remonto
apdailos darbai.
Statome apipjautø ràstø namus,
pirtis, dengiame stogus.
Medienos gaminiai, dailylentës,
grindinës lentos.
UAB “Mirasta”
Tel. 8-682-10953.
Tel. (8-651) 32880.
Ateities g. 34, tel.861321631, 831345875.
Pinigai uþ uþstatà!
NAUJA ÁRANGA KLASTINGAI AKIØ LIGAI
NUSTATYTI JAU DRUSKININKUOSE
Akiø ligø centrai ir optikos „Pelëda“ ásikûræ 4-iuose Lietuvos miestuose:
Vilniuje (2 centrai), Alytuje (2 centrai), Druskininkuose (1 centras) ir Varënoje (1 centras). Kvalifikuotas oftalmologines paslaugas èia teikia 16 aukðtos kvalifikacijos akiø ligø gydytojø. Specializuoti centrai turi paèià naujausià ir pasaulinius standartus atitinkanèià oftalmologinæ árangà akiø ligoms
diagnozuoti ir gydyti. Ypaè didelis dëmesys skiriamas klastingai glaukomos ligai ir tinklainës geltonosios dëmës degeneracija diagnozuoti. Glaukoma – tai ilgalaikis chroninis procesas, prasidedantis nepastebimai ir
negydant pasibaigiantis aklumu. Gydymo sëkmæ lemia ankstyvas ligos nustatymas, todël ypaè svarbu nors vienà kartà per metus pasitikrinti akis,
atlikti specializuotus tyrimus. Ðiai ligai diagnozuoti ankstyvoje stadijoje
bûtina atlikti ðiuos tyrimus: pachimetrijà (ragenos storio nustatymas), kompiuterinæ perimetrijà („HAMFRI“) ir tyrimà koherentiniu tomografu („OCT3”). Iki ðiol pachimetrijos tyrimai buvo atliekami tik didþiuosiuose Lietuvos
miestuose. Tik ðio tyrimo dëka galima tiksliai atsakyti á klausimà: „koks
paciento akispûdis?“
Nuo ðiø metø lapkrièio mënesio pachimetrijos tyrimus bus galima atlikti
ir Druskininkuose esanèiame mûsø akiø ligø centre, adresu: M.K.Èiurlionio
g. 38. Ði paslauga teikiama kiekvienà treèiadiená nuo 11.00 iki 17.00 val.
Jus konsultuos kvalifikuoti gydytojai-okulistai. Bûtina iðankstinë registracija tel. 8-313-51203. Daugiau informacijos apie mûsø teikiamas paslaugas
rasite mûsø interneto svetainëje: www.senojipeleda.lt
Informuojame, kad akiø ligø kabinete „Optika pelëda“ kiekvienà treèiadiená
naujausia áranga atliekami tyrimai glaukomos ligai nustatyti. Iðankstinë registracija tel. 8-313-51203 (Èiurlionio g. 38, Druskininkai). ”
Besipleèianèiam UAB
“Grand SPA Lietuva”
kompleksui
reikalingi:
masaþuotojai,
turintys medicininá iðsilavinimà;
SPA paslaugø masaþuotojai;
FMR slaugytojai;
slaugytojø padëjëjai.
Gyvenimo apraðymà siøsti adresu:
[email protected]
Druskininkø vietos veiklos grupei
(Druskininkø VVG)
reikalingas darbuotojas
dirbantis pagal darbo sutartá –
administratorius (-ë)
Reikalavimai:
- aukðtasis iðsilavinimas, vieðøjø projektø rengimo
patirtis, LEADER metodo iðmanymas, geri bendravimo ágûdþiai, sugebëjimas skalndþiai dëstyti mintis raðtu
ir þodþiu, geri darbo kompiuteriu ágûdþiai, NVO veiklos
iðmanymas, uþsienio kalbos mokëjimas, vieðøjø
pirkimø iðmanymas (privalumas).
Gyvenimo apraðymà pateikti iki lapkrièio 18 d.
elektroniniu paðtu [email protected]
Papildoma informacija tel. 47917.
LOMBARDAS
Vasario 16-osios g. 1,
tel. 8-612-96558.
Dirbame 9-17 val.
Medþiø genëjimas - nuo 20 Lt. Þolës,
vejos pjovimas, gyvatvoriø formavimo,
kroviniø transportavimo, þemës kultivavimo, malkø pjovimo paslaugos.
Tel.867619374, www.zoluva.lt
”UAB “Druskininkø vandenys” skelbia aukcionà, kuriame
bus parduodamos automobiliø ir traktoriø
padangos bei atsarginës dalys.
Aukcionas ávyks ð.m. lapkrièio 26 d. 9.00 val. bendrovës patalpose M.K.Èiurlionio g. 115. Prekes
apþiûrëti ir registruotis dalyvauti aukcione galima iki ð.m. lapkrièio 25 d. darbo valandomis.
Telefonai pasiteirauti: 51322, 8 616 07216.
Viðtos nuo 8 Lt ir anèiukai
KIEKVIENÀ TREÈIADIENÁ: Leipalingyje - 12.35 val., Ricieliuose – 13.05 val., Snaigupëje – 13.15 val., Gailiûnuose –
13.25 val., Druskininkuose ( prie buv. “baltarusiø” turgaus)
– 13.35 val., Neravuose – 14.05 val. , Grûte – 14.20 val. Ir
ðeðtadiená prie “baltarusiø” turgaus - 10.55 val.
Tel. (8-612) 75682.
“Statykime taip” akcijos
VOKIÐKOS GRINDYS
nuo 5,50 Lt/kv.m
Tel. (8-685) 04034.
Aktuali informacija pieno gamintojams ir ûkiniø gyvûnø laikytojams
Informuojame, kad Savivaldybës administracijai yra pateikti pieno
gamintojø ir ûkiniø gyvûnø laikytojø sàraðai
þemiau ávardytoms iðmokoms gauti:
1. Atsietosioms papildomoms nacionalinëms tiesioginëms iðmokoms uþ pienà
2010 m.
2. Papildomoms nacionalinëms tiesioginëms iðmokoms uþ bulius, kurie buvo
realizuoti nuo 2010 m. sausio 1 d. iki rugsëjo 30 d.
3. Atsietosioms papildomoms nacionalinëms tiesioginëms iðmokoms uþ galvijus 2010 m.
Visi pieno gamintojai ir ûkiniø gyvûnø laikytojai, pageidaujantys suþinoti ar
pasitikslinti ávardytø iðmokø sumas, privalo asmeniðkai kreiptis dël minëtos
informacijos ir turëti pieno gamybos kvotø bei ûkiniø gyvûnø dokumentus.
Informaciniai praneðimai apie apskaièiuotas 2010 m. iðmokas nebus siunèiami. Paþymime, kad informacija telefonu neteikiama. Primename, kad duomenys apie apskaièiuotas iðmokas yra konfidenciali informacija ir negali bûti atskleista tretiesiems asmenims.
Iðsamesnës informacijos kreiptis á Savivaldybës administracijos
Ûkio skyriaus vedëjo pavaduotojà A.Vengrauskà (Vasario 16 – osios
g. 7), 117 kab., tel.: 52 117, mob. 8 614 25 826.
16
2010 m. lapkrièio 12 - 18 d. Nr. 45 (1082)
Videolaidas þiûrëkite internete www.druskonis.lt
“Derlingø metø linkim mes...”
M
ûsø savivaldybës
metø ûkio ðventë
lapkrièio 4-àjà pradëta tradicine “Ilgiausiø metø, derlingø metø linkim mes...”, sudainuota visiems atsistojus. Skardþiai giedota, nes á
Leipalingio laisvalaikio salæ gausiai ûkininkai susirinko – didesnë
dalis ið 53-ijø Lietuvos ûkininkø
sàjungos Druskininkø padaliniui
priklausanèiø. Taipogi uþplûdo
sveèiø pulkas, kurá jiems teko svetingai priimti, graþiais þodþiais ir
dovanomis pagerbti ir, be abejo,
pavaiðinti, nes ûkininko stalas –
visuomet skalsus. Sveèius, Seimo
nará Justinà Karosà, mûsø savivaldybës vadovus, savivaldybës Tarybos nariø bûrá, administracijos darbuotojus, Leipalingio ir Vieèiûnø
seniûnijø atstovus, mûsø ûkininkø
kolegas ið Lazdijø ir Varënos stebino vaiðiø gausa, stalus nuklojusi.
Ne vienas ið jø vieðai iðsitarë, jog
ûkininkams, ko gero, jokios krizës
nebaisios. Renginio vedanèioji savivaldybës ûkininkø vadovë Petronëlë Sigita Radvilavièienë gyrë mûsø sodybø gaspadines, su savimi
ypatingus patiekalus atsiveþusias,
rëmëjà kavinës “Àþuolo alëja” savininkà Egidijø Vosyliø, renginio
talkininkus ið Leipalingio seniûnijos. Patys ûkininkai vienas kitam
linksëjo, jog senokai ðitaip gausiai
ir smagiai buvo susiëjæ. Dovanomis tiek sveèiai, tiek ûkininkai vieni kitiems irgi buvo dosnûs. Ko
gero, neliko në vieno neapdovanoto, nes loterija visiems laimëjimus
ið anksto garantavo, be to, kiekvienam ûkininkui Savivaldybë suteikë progà nemokamai Vandens parke pasipliuðkenti. Vietiniai ûkininkai savo ruoþtu, be skaniø vaiðiø ir liaupsiø, skolingi neliko,
tarkim, Savivaldybës vadovams po
vienà auliná batà áteikæ, kad visi
trys, meras, vicemerë ir administracijos direktorius, kaip viena komanda koja kojon ta paèia kryptimi
eitø.
Suprantama, ðventës kulminacija buvo mûsø savivaldybës geriausiø ðiø metø ûkiø apdovanojimai, kuriuos pratæs lapkrièio 27àjà Kaune vyksiantis visos respublikos darbðèiausiø ûkininkø pagerbimas, kur darsyk bus paminëti mûsø geriausieji.
“Druskonio” inf.
“Metø ûkio 2010” 2-osios vietos laimëtojai Daiva ir Gintas Milevièiai, pavyzdingai ûkininkaujantys Jovaiðiuose, su
konkurso prizu – mikrobangø krosnele
Konkurso “Metø ûkis 2010” nugalëtojai Zita ir
Kæstutis Masioniai ið Jovaiðiø ðiuolaikiðkai
ûkininkauja 71 ha þemës plote, laiko apie 30
karviø, prieauglio, ásigijæ daug paþangios þemës
ûkio technikos. Jø stiprus ûkis daugsyk pasinaudojo ES parama. Konkurso nugalëtojai apdovanoti pietø servizu uþ 300 Lt
www.druskonis.lt
“Metø ûkio 2010” 3-iosios vietos laimëtojai Nijolë ir Vytautas Èësnos ið Gailiûnø, uþsiimantys
gëlininkyste, apdovanoti kavos-arbatos servizu
Ûkininkë Angelë Nevulienë su anûku
Aivaru, ðventëje koncertavusios grupës
“J&J United” ðokëju
Praëjusiø metø konkurso “Metø ûkis 2009” nugalëtojai Rita ir Kæstutis Mizerai ið Maþoniø kaimo. Ðventëje K.Mizeras apdovanotas uþ svarø
atstovavimà Druskininkø savivaldybës ûkininkams respublikinëse arimo arkliais varþybose,
kur tapo nugalëtoju
Po auliná batà, kuris ûkininkams yra
stiprus pagrindas tvirtai jaustis ant þemës, dovanø gavo pagrindiniais jø rëmëjais ávardinti: meras Rièardas Malinauskas, jo pavaduotoja Kristina Miðkinienë
ir savivaldybës administracijos direktorius Linas Urmanavièius
Þinomas bitininkas Algis Milius su þmona Jolanta, Straèiûnø bendruomenës pirmininke
Vaiðinga ðeimininkë - ûkininkë
Lina Masionienë ið Straèiûnø
Darbðtûs ûkininkai Laima ir Algis Leknickai ið Ricieliø
Filmuotà reportaþà
þiûrëkite internete
Daug graþiø dainø ûkininkams atliko Leipalingio pagrindinës mokyklos mokinës – seserys Akvilë ir Dovilë Ambrasiûnaitës bei Indrë Þidþiûnaitë
REDAKCIJOS ADRESAS:
Leidëjas - UAB "Druskininkø savaitë"
Vilniaus al. 32, 4690 Druskininkai REDAKTORIUS Eugenijus Rutkauskas
El. paðtas: [email protected]
Tel. 53631.
Në vienas ðventës dalyvis, kaip ir jaunas ûkininkas
Arûnas Kulieðius ið Jovaiðiø, neatsispyrë mûsø kaimø ðeimininkiø pagamintø patiekalø ávairovei ir
gausai
Jauni ûkininkai Kristina Benosenkaitë
ir Antanas Vailionis savo ûkyje Maþoniø
kaime uþsiima retai pasitaikanèia dekoratyvine paukðtininkyste
KORESPONDENTØ tel.: 55123, 53631.
Tel./faksas 55123.
SKELBIMAI - tel. 55116.
Pagerbti ðiemet á ûkininkø sàjungà ástojæ Virginija ir Gitanas Krancevièiai
Apimtis 4 sp.l. Nr. 1082. Tiraþas 5000 egz.
Spaudë UAB “Lietuvos ryto” spaustuvë.
Indeksas 67255. ISSN 1392-7418.
Redakcijos nuomonë nebûtinai sutampa su laiðkø autoriø nuomone.
Redakcija uþ skelbimø turiná neatsako.

Similar documents

Pavyzdinėje sodyboje kluonas pavirto muziejumi, o

Pavyzdinėje sodyboje kluonas pavirto muziejumi, o Liepos 9 d. 16 val. Skambina Sergejus Okruðko. Liepos 13 d. 20 val. Skambina Andrius Vasiliauskas.

More information

Pigesnės šilumos viltys

Pigesnės šilumos viltys DRUSKININKØ KRAÐTO SAVAITRAÐTIS. 19-IEJI LEIDIMO METAI. 2008 m. lapkrièio 14 - 20 d. Nr. 46 (978) TIRAÞAS - 5000 egz. KAINA - 1,50 Lt

More information

Šventė mamoms ir talentingoms moterims

Šventė mamoms ir talentingoms moterims gyvenimo ávykius praëjusiais metais savo puslapiuose raðë savaitraðtis “Druskonis”. Ðiuo velykiniu renginiu já organizuojantis Kultûros centras siekia ávertinti kurorto bendruomenës narius, darbais...

More information

Kurorte poilsiavo šunys

Kurorte poilsiavo šunys balø. Savaitraðtyje „Veidas“ pristatant visø Lietuvos mokyklø reitingà, Druskininkø „Ryto“ gimnazija uþima 65 vietà ið 477 vertinamø gimnazijø bei viduriniø mokyklø, „Atgimimo“ vidurinë mokykla – 2...

More information