- Żydowski Instytut Historyczny

Comments

Transcription

- Żydowski Instytut Historyczny
Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in
Bendsburg
(Zarząd Przedstawicielstwa
Ludności Żydowskiej
w Będzinie)
1939 – 1943
opracowanie: Dorota Zamojska, Anita Chodkowska
Sygn. 212
Warszawa 2006
1
Spis treści:
Wstęp do inwentarza
Inwentarz
s. 3
s. 7
2
Wstęp do inwentarza zespołu akt:
Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg
(Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie)
1939 – 1945
I.
Dzieje ustrojowe urzędu
Okręg Rejencji Katowice (prowincja śląska) obejmujący m.in. Zagłębie Dąbrowskie
(Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza) został wcielony do Rzeszy Niemieckiej dekretem
Adolfa Hitlera z 8.10.1939 roku. Zwierzchnią władzą dla Rejencji był do końca 1940 r.
Oberpraesident we Wrocławiu. 20 grudnia 1940 r. Śląsk podzielony został na dwie prowincje
Oberschlesien i Niedweschlesien (Śląsk Górny i Dolny). Prowincja śląska liczyła wówczas
123 202 Żydów.
W styczniu 1940 r. komisarz generalny Hans Dreier, kierownik referatu ds.
żydowskich w katowickim Gestapo powołał w Sosnowcu Zentrale der Juedischen
Aeltestenrate in Ost-Oberschlesien (Centrala Gmin Żydowskich - w inwentarzu używana jest
nazwa Ältestenräte der jüdischen Kultusgemeinden in Ost-Oberschlesien, Centrala Rad
Starszych Gmin Żydowskich – Wschodniego Górnego Śląska). Na jej czele stanął Mojżesz
Merin, którego H. Dreier uczynił osobiście odpowiedzialnym za realizację wszelkich działań
dotyczących rasy żydowskiej w rejencji katowickiej. Nie wszystkie środowiska żydowskie
zaakceptowały ten wybór a Będzińska Rada Starszych uznała kierownictwo M. Merina
dopiero po bezpośredniej interwencji gestapo. M. Merin zorganizował sieć rad starszych w
gminach żydowskich podległego mu terytorium. W październiku 1940 r. Centrali podlegało
96 283 Żydów skupionych w 34 gminach i ich filiach. W grudniu 1941 r. Centrala
Żydowskich Rad Starszych zatrudniała 1700 żydowskich urzędników. Stanowiska w
kierownictwie Centrali sprawowali: Mojżesz Merin, Fany Czarna, Wolf Śmietana, Uszer
Klajnberg.
Dla zorganizowania pracy Żydów powołano urząd: Dientstelle des
Sonderbeauftragten des Reichsfuehrers SS und Chef der Deutschen Polizei fuer
fremdvoelkischen Arbeitseinsatz in Oberschlesien. W Gminach żydowskich powołano
Arbeitseinsatz, których zadaniem było dostarczanie kontyngentów robotników. W Sosnowcu
utworzono obóz przejściowy – Durchgangslager (Dulag), w którym byli koncentrowani Żydzi
przesyłani do innych obozów pracy.
Będzin zajęty został przez wojska niemieckie 4 września 1939 r. Gmina w Będzinie,
której przewodniczącym był Beniamin Graubart, liczyła w tym czasie 25 264 mieszkańców.
W nowym systemie administracyjnym gmina Będzin utrzymała względną niezależność.
Położenie ludności żydowskiej było w latach 1940 - 1941 trochę lepsze niż w innych
miastach Polski, w związku z tym tysiące Żydów z centralnej Polski uciekało do Będzina. W
połowie roku 1941 komisarzem gmin został Chaim Merin (brat Mojżesza). Będzin stał się
inspektoratem powiatowym, obejmując zwierzchnictwo m. in. nad Dąbrową Górniczą. W
styczniu 1941 r. zorganizowano w Będzinie Żydowską Służbę Porządkową która miała
nadzorować porządek w dzielnicy Żydowskiej. W końcu 1941 r. Niemcy zaczęli tworzyć
getto, które w roku następnym zamknięto.
W maju i 1 sierpnia 1942 r. rozpoczęły się deportacje Żydów do Auschwitz (ok. 5000
osób). W marcu 1943 r. zamknięto getto w dzielnicy Kamionka, a jego ostateczna likwidacja
nastąpiła 1 sierpnia 1943 r. Likwidacja getta będzińskiego trwała osiem dni. Z Będzina
wysiedlono ponad 12 000 Żydów. Pozostawiono jedynie grupę liczącą 600 - 700 osób, która
nadal pracowała w szopie krawieckim Alberta Rosnera, ale do końca sierpnia ich stan
3
liczebny zmniejszył się do 250. W początkach 1944 r. i tę grupę wywieziono do Auschwitz.
Ostatnia grupa Żydów licząca 50 osób pracowała w szopie krawieckim i kuśnierskim.
Wywieziono ich najpierw do Annagerga (w lipcu 1944 r.), a potem w październiku do
Auschwitz.
W sprawozdaniu Prezydenta Policji w Sosnowcu z akcji likwidacji getta
zamieszczono notatkę, że Getta w Sosnowcu i Będzinie podporządkowano nadburmistrzowi
Sosnowca, dla zabezpieczenia mebli i odzieży.
II.
Dzieje zespołu
Nie są znane losy zespołu Zarządu Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie.
Prawdopodobnie przekazany został po wojnie przez Komitet Żydowski w Będzinie Centralnej
Komisji Historycznej. Zespół nie został przekazany za pomocą spisu zdawczo – odbiorczego,
brak również dokładnych informacji określających czas i sposób przekazania do Archiwum
ŻIH. W materiałach Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przechowywanej w
Archiwum ŻIH, znalazła się informacja o przekazaniu przez Janinę Masłowską za pomocą
bardzo ogólnego spisu w roku 1948, wśród innych dokumentów także (zob. załącznik 1)
dwóch ksiąg zawierających spis ludności żydowskiej.
III.
Charakterystyka archiwalna zespołu
Nazwa zespołu: Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg (Zarząd
Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie)
Granice chronologiczne zespołu:1939 – 1943 (1907 - 1945)
Granice terytorialne: miasto Będzin, rejon wschodniego górnego Śląska.
Rozmiary zespołu: 25 j. a. – 0, 45 mb.
Procentowy stan zachowania akt:
Zachowały się fragmenty zespołu. Dokumentację niektórych komórek stanowią jedynie
pojedyncze pisma. Procentowy stan zachowania akt określić należy jako szczątkowy i trudny
do ustalenia.
Struktura archiwalna zespołu;
Stan zachowania zespołu nie pozwala na odtworzenie systemu kancelaryjnego stosowanego w
Zarządzie.
Charakterystyka techniczna akt:
Zespół tworzą luźne akta oraz księgi. Materiały mają głównie postać maszynopisów i
rękopisów, nieznaczna liczba akt to formularze i dokumenty powielane. Całość dokumentacji
umieszczono w papierowych teczkach wiązanych.
Stan zachowania:
Akta zachowane są w stanie dobrym.
Stan zmikrofilmowania akt:
Zespół został zmikrofilmowany i zeskanowany.
4
Brakowanie akt
Akta zespołu nie były brakowane.
IV.
Zawartość zespołu
Zawartość akt nie odzwierciedla pracy urzędu. Początkową grupę akt stanowią materiały
instytucji nadrzędnej tj. Der Leiter der Aeltestenräte der jüdischen Kultusgemeinden in OstOberschlesien Kierownika Centrali Rad Starszych Gmin Wyznaniowych Żydowskich –
Wschodni Górny Śląsk (j. 1 – 2) są to jednak dokumenty szczątkowe. Kolejną grupą akt są
ogólne materiały działalności Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg
Zarządu Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie. Znalazły się tu nieliczne
komunikaty i okólniki zarządcy komisarycznego Chaima Israela Merina oraz obwieszczenia i
instrukcje dla wydziałów a także legitymacje i dowody żydowskich mieszkańców, wykazy
przejmowanego mienia. Zachowały się również dwa egzemplarze alfabetycznego Spisu
ludności żydowskiej w Będzinie (j. 7 – 10), powstałe prawdopodobnie w listopadzie 1939 r.
Następnie umieszczono akta Strassen Ordnergruppe Sekcji Służby Porządkowej
policji żydowskiej, gdzie oprócz fragmentarycznych raportów, meldunków znalazła się
instrukcja organizacji akcji likwidacyjnej.
Jedyne wydziały jakie udało się wyłonić ze szczątkowych akt zespołu to oraz
Wohnungsabteilung Wydziału Mieszkaniowy (j. 14) i Arbeitseinsatzreferat Wydziału
Zatrudnienia (Pracy Przymusowej) Zarządu Przedstawicielstwa na które złożyły się w
większości wykazy ludności Będzina przeznaczonych do przesiedlenia. Te grupę materiałów
zamykają jednostki w których umieszczono podobne wykazy mieszkańców Czeladzi,
Jaworzna, Krenau, Krzepic, Olkusza i innych miejscowości (j. 23 – 24).
Zespół zamyka Lista naukowców, pisarzy, artystów, społeczników i zawodowej
inteligencji, którzy zginęli z rąk zbirów hitlerowskich a zamieszkiwali na terenie m. Będzin
zestawiona w 1945 r. przez Komitet Żydowski w Będzinie.
V.
Analiza metod porządkowania
Wstępne prace porządkowe polegające na ułożeniu materiałów w opisanych teczkach
wykonano po przejęciu akt przez Archiwum ŻIH. Sporządzono wówczas tymczasowy
inwentarz kartkowy. Ponowne prace porządkowe przeprowadzono w 2005 r. Z akt zespołu
wyłączono powojenne materiały Karola Gialbasa, który prawdopodobnie za pomocą
Komitetu Żydowskiego w Będzinie starał się o wykreślenie z volkslisty i przywrócenie praw
obywatelskich, powołując się na swoją okupacyjną działalność, udokumentowaną relacjami
uratowanych przez siebie Żydów.
Pozostałym materiałom w toku porządkowania nadano układ rzeczowo –
chronologiczny. Jako pierwsze umieszczono materiały jednostki nadrzędnej, następnie ogólne
materiały dotyczące funkcjonowania Zarządu i jego jednostek strukturalnych.
W trakcie opracowania dokonano przeglądu akt, łącząc niektóre sprawy, wyłączono
brudnopisy i usunięto części metalowe. Na zakończenie prac, akta przełożono w nowe teczki i
nadano im nowe sygnatury.
Bibliografia
Wojciech Jaworski: Żydzi Będzińscy – dzieje i zagłada. Będzin 1993
Janusz Krajniewski: Na tropach legendy. Szkice z dziejów Zagłębia. Będzin 2003
Natan Eliasz Szternfinkiel: Zagłada Żydów Sosnowca. Warszawa 1946
Zagłada Żydów Zagłębiowskich, pod red. A. Namysło. Będzin 2004
5
Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Warszawa 2001
Żydzi w Zagłębiu. Żyli wśród nas, mieszkali i zginęli. Sosnowiec 1993
Wykaz skrótów
b.d.
j.
j. niem.
j. pol.
j. żydow.
l.
m. in.
masz. pow.
masz.
ok.
ok.
opr.
r.
rkp.
s.
ŻIH
brak daty
jednostka
język niemiecki
język polski
język żydowski
luźne
między innymi
maszynopis powielany
maszynopis
około
około
oprawne
rok
rękopis
stron
Żydowski Instytut Historyczny
6
Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg
Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie
1. Der Leiter der Ältestenräte der jüdischen Kultusgemeinden in Ost-Oberschlesien
Centrala Rad Starszych Gmin Żydowskich – Wschodniego Górnego Śląska
Okólniki, instrukcje akcji werbunkowej do Arbeitseinsatzu, kosztorys punktu
rozdzielczego w Sosnowcu, pisma władz niemieckich w sprawie zasad zatrudniania
pracowników żydowskich.
1940-1943, masz., masz. pow., j. niem, j. pol., l., s. 48
2. 2. Der Leiter der Ältestenräte der jüdischen Kultusgemeinden in Ost-Oberschlesien
Centrala Rad Starszych Gmin Żydowskich – Wschodniego Górnego Śląska
Gruppe II Bendsburg. Wykazy osób aresztowanych z polecenia policji w Sosnowcu,
zgromadzonych w Punkcie Zbiorczym w Będzinie, raporty
1942 - 1943, rkp., masz., druk, j. niem., l., s. 143
3. Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg
Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie
Komunikaty, okólniki zarządcy komisarycznego Chaima Israela Merina
obwieszczenia, instrukcje dla wydziałów, zestawienia liczby mieszkańców, kartki
żywnościowe, formularze
1939 - 1943, rkp., masz., j. niem., j. pol., j. żyd., l., s. 86
4. Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg
Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie
Legitymacje i dowody, dokumenty i fragmenty z fotografiami i częściowo podpisami
1941 - 1943, rkp., masz., druk., j. niem., j. pol., l., s.117
5. Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg
Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie
Wykazy przesyłek pocztowych przekazywanych za pośrednictwem Zarządu
1942 - 1943, rkp., masz., j. niem., j. pol., l., s. 20
6. Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg
Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie
Wykazy skonfiskowanego mienia
1942 - 1943, rkp., masz., j. niem., j. pol., l., s. 13
7. Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg
Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie
Spis ludności żydowskiej w Będzinie, A - Ł
Ok.1939, rkp., masz., druk, j. niem., j. pol., opr., s. 309
8. Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg
Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie
Spis ludności żydowskiej w Będzinie, M - Z
Ok.1939, rkp., masz., druk, j. niem., j. pol., opr., s. 277
7
9. Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg
Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie
Spis ludności żydowskiej w Będzinie, A - Ł, drugi egzemplarz
Ok.1939, rkp., masz., druk, j. niem., j. pol., opr., s. 308
10. Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg
Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie
Spis ludności żydowskiej w Będzinie, M - Z, drugi egzemplarz
Ok.1939, rkp., masz., druk, j. niem., j. pol., opr., s. 289
11. Strassen Ordnergruppe
Sekcja Służby Porządkowej (policji żydowskiej) przy Zarządzie Przedstawicielstwa
Organizacja służby, raporty, meldunki, sprawozdanie, preliminarze, notatki służbowe
o osobach, które nie stawiły się do pracy, listy zakładników, wykazy policjantów,
instrukcja organizacji akcji likwidacyjnej
1940 - 1943, rkp., masz., j. niem., j. pol., j. żydow., l., s. 106
12. Strassen Ordnergruppe
Sekcja Służby Porządkowej (policji żydowskiej) przy Zarządzie Przedstawicielstwa
Formularz: Zgłoszenie celem policyjnego stwierdzenia ludności, potwierdzony
odciskiem palca
1940, b.d., j. niem., j. pol., l., s. 4
13. Strassen Ordnergruppe
Sekcja Służby Porządkowej (policji żydowskiej) przy Zarządzie Przedstawicielstwa
Wykazy odtransportowanych z Będzina do obozu przejściowego w Sosnowcu
(Dulag – Sosnowitz), na odwrociu fragmenty książki meldunkowej i wykazów
przydziałów do pracy
1942 - 1943, rkp., masz., druk, j., niem., j. pol., l., opr., s. 99
14. Wohnungsabteilung
Wydział Mieszkaniowy Zarządu Przedstawicielstwa
Przydziały mieszkań, wykazy mieszkań opróżnionych, opłata za kwatery
1942, masz., j. niem., j. pol., l., s. 6
15. Arbeitseinsatzreferat; Abteilung Arbeit
Wydział Zatrudnienia (Pracy Przymusowej) Zarządu Przedstawicielstwa
Raporty Żydowskiego Referatu Pracy z akcji przesiedleńczej, kopia
1942 - 1943, masz., j. niem., l., s. 42
16. Arbeitseinsatzreferat; Abteilung Arbeit
Wydział Zatrudnienia (Pracy Przymusowej) Zarządu Przedstawicielstwa
Wykazy zakładników, zwolnionych, sprawozdanie z akcji dobrowolnego
stawiennictwa, korespondencja
1941 - 1943, rkp., masz., j. niem., j. pol., l., s. 27
17. Arbeitseinsatzreferat; Abteilung Arbeit
Wydział Zatrudnienia (Pracy Przymusowej) Zarządu Przedstawicielstwa
8
Wykazy robotników, przydział do grup roboczych, lista firm zatrudniających
robotników, godziny pracy, zapotrzebowania, poświadczenia o zatrudnieniu
1941 - 1943, rkp., masz., j., niem., j. pol., l., s. 174
18. Arbeitseinsatzreferat; Abteilung Arbeit
Wydział Zatrudnienia (Pracy Przymusowej) Zarządu Przedstawicielstwa
Hafstube tagesberiehten, wykazy z przydziałem do pracy
1943, rkp., masz., j. niem., j. pol., l., opr., s. 123
19. Arbeitseinsatzreferat; Abteilung Arbeit
Wydział Zatrudnienia (Pracy Przymusowej) Zarządu Przedstawicielstwa
Wykazy ludności bez przydziału do grup roboczych, zestawienia
1942 - 1943, b.d., rkp., masz., j. niem., j. pol., l., s. 66
20. Arbeitseinsatzreferat; Abteilung Arbeit
Wydział Zatrudnienia (Pracy Przymusowej) Zarządu Przedstawicielstwa
Wykazy ludności bez przydziału do grup roboczych, zestawienia
1943, b.d., rkp., masz., j. niem., j. pol., l., s. 119
21. Arbeitseinsatzreferat; Abteilung Arbeit
Wydział Zatrudnienia (Pracy Przymusowej) Zarządu Przedstawicielstwa
Heinrich Lindner: odpisy świadectw szkolnych i dyplomów, zaświadczenia o
zatrudnieniu, kopie
(1907 – 1936), masz., j., niem., l., k. 12
22. Arbeitseinsatzreferat; Abteilung Arbeit
Wydział Zatrudnienia (Pracy Przymusowej) Zarządu Przedstawicielstwa
Dzienne wykazy pracowników, którzy nie stawili się do pracy, personalne i grupowe
poświadczenia lekarskie, dokumenty o stanie zdrowia
(1932 - 1934), 1942 - 1943, rkp., masz., druk, j. niem., j. pol., s. 83
23. Arbeitseinsatzreferat; Abteilung Arbeit
Wydział Zatrudnienia (Pracy Przymusowej) Zarządu Przedstawicielstwa
Wykazy mieszkańców: Czeladź, Jaworzno, Chrzanów, Krzepice, Olkusz, listy
ostateczne i rezerwowe, zestawienia
1942, b.d., rkp., masz., j. niem., l., k. 98
24. Arbeitseinsatzreferat; Abteilung Arbeit
Wydział Zatrudnienia (Pracy Przymusowej) Zarządu Przedstawicielstwa
Wykazy mieszkańców: Sławków, Szczakowa, Trzebinia, zbiorowe wykazy
mieszkańców innych miejscowości
1942, b. d., rkp., masz., j., niem., l., k. 117
25. Komitet Żydowski w Będzinie
Lista naukowców, pisarzy, artystów, społeczników i zawodowej inteligencji, którzy
zginęli z rąk zbirów hitlerowskich a zamieszkiwali na terenie m. Będzin, notatki
1945, rkp., masz., l., s. 16
9
Załącznik 1
Spis niemieckich dokumentów, dotyczących kwestii żydowskiej, znalezionych w Będzinie
No. 1 dotyczy zmiany pomieszczenia koni pozostałych po „przesiedleniu” Żydów.
2
„
sprzedaży mebli pozostałych po „przesiedleniu”.
3
„
„
„
„
„
„
„
4
„
książek pozostałych po
„
„
5
„
mieszkań żydowskich.
6
„
opłaty kosztów powstałych przy urządzeniu gheta przez gminę żydowską.
7
„
sprzedaży mebli pozostałych po „przesiedleniu”.
8
„
„
„
„
„
„
„
9
„
„
„
„
„
„
„
10 „
przeniesienia szkoły muzycznej do opróżnionego domu sierot żydowskich.
11/12 „
gmina żyd. przedkłada zestawienie godzin pracy.
13 „
legitymacji dla nieżydów do wejścia do gheta.
14 „
przekazu 20.000 marek za oczyszczenie gheta.
15 „
legitymacji na prawo wejścia do kamieniołomu.
16 „
„
„
„
„
gheta
17 „
rku za przeprowadzone roboty.
18/19 „
rki „
„
„
„
20 „
kradzieży w mieszkaniach opróżnionych przez Żydów
21 „
unieważnienia legitymacji wydanych Żydom.
22 „
akcji przesiedleńczej.
23 „
zwolnienia budynków dla Żydów w ghetcie.
24/25 „
kradzieży w mieszkaniach opróżnionych przez Żydów.
26/33 „
żydowskich przedsiębiorstw w Będzinie.
34/43 „
konfiskaty majątków żydowskich.
44 „
„ewakuacji „ Żydów.
45/94 „
ważności warsztatów pracy z punktu widzenia władz niemieckich i ilości
zatrudnionych w nich robotników jakoteż wyszczególnienie ich narodowości.
2 księgi zawierające spis ludności żydowskiej w Będzinie.
Katowice 8/VII. 1948 r.
Masłowska Janina
Wpłynęło 17/8 1948 r.
10
Indeks zawiera najpełniejsze formy imion i nazwisk osób wymienionych w zespole
Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg (Zarząd Przedstawicielstwa
Ludności Żydowskiej w Będzinie), Archiwum ŻIH sygn. 212. Ostatnie imiona: Sara i Israel,
zwykle dodawane były obowiązkowo przez władze niemieckie. Z uwagi na rękopiśmienną
formę znacznej części materiałów, mogą występować różne formy zapisu tego samego
nazwiska.
[...] lik Lola 212/25
[...]alckowicz Abram 212/23
[...]alckowicz Helene 212/23
[...]alckowicz Henryk 212/23
[...]alckowicz Szyja 212/23
Abeles Chana 212/24
Abeles Reizel 212/24
Abrahamer Izak 212/24
Abramczyk Blima 212/7, 212/9
Abramczyk 212/6
Abramczyk Abram 212/7, 212/9
Abramczyk Chaim 212/7, 212/9, 212/17
Abramczyk Chaim Machel 212/7, 212/9
Abramczyk Chaim Załma 212/7, 212/9
Abramczyk Chaja Brajndla 212/7, 212/9
Abramczyk Chana Rojza 212/7, 212/9
Abramczyk Chana Sara 212/13, 212/15, 212/17
Abramczyk Chawa 212/7, 212/9
Abramczyk Czerna 212/7, 212/9
Abramczyk Dawid I 212/7, 212/9, 212/17
Abramczyk Dawid II 212/7, 212/9
Abramczyk Dawid Israel 212/18
Abramczyk Hendel 212/7, 212/9
Abramczyk Icek Lajb 212/7, 212/9
Abramczyk Idel 212/7, 212/9
Abramczyk Israel 212/13
Abramczyk Jachiel Jak. 212/7, 212/9
Abramczyk Jakub 212/7, 212/9
Abramczyk Laja 212/7, 212/9
Abramczyk Mojzesz Ber 212/7, 212/9
Abramczyk Mojżesz Israel 212/15
Abramczyk Moses 212/24
Abramczyk Moszek Majer 212/7, 212/9
Abramczyk Pinkus 212/7, 212/9
Abramczyk Rajza I 212/7, 212/9
Abramczyk Rajza II 212/7, 212/9
Abramczyk Rojza 212/7, 212/9
Abramczyk Ruchla Sara 212/2, 212/7, 212/9
Abramczyk Rywka I 212/7, 212/9, 212/18
Abramczyk Rywka II 212/7, 212/9
11
Abramczyk Rywka III 212/7, 212/9
Abramczyk Rywka Sara 212/2
Abramczyk Sura 212/7, 212/9
Abramczyk Szmul Hersz 212/7, 212/9
Abramczyk Tauba 212/7, 212/9
Abramczyk Zisla 212/7, 212/9
Abramczyk Zosia 212/7, 212/9
Abramowicz 212/5
Abramowicz Abram 212/23
Abramowicz Abram Lajb 212/7, 212/9
Abramowicz Ajla Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/17, 212/19
Abramowicz Alta Ruda 212/7, 212/9
Abramowicz Aron 212/7, 212/9
Abramowicz Aszyk 212/7, 212/9
Abramowicz Bajla 212/7, 212/9, 212/13
Abramowicz Brajndla 212/7, 212/9
Abramowicz Chaja 212/7, 212/9
Abramowicz Chana Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17, 212/19, 212/24
Abramowicz Dawid 212/7, 212/9
Abramowicz Frajndla 212/7, 212/9
Abramowicz Freidla [?] 212/18
Abramowicz Frejda Sara 212/19
Abramowicz Genendla 212/2, 212/7, 212/9, 212/13
Abramowicz Gitla Sara 212/24
Abramowicz Hercka Israel 212/24
Abramowicz Icek Majer 212/7, 212/9
Abramowicz Isucher Ber 212/7, 212/9
Abramowicz Itla 212/7, 212/9, 212/23
Abramowicz Izrael Majer 212/7, 212/9
Abramowicz Jankiel Hersz 212/7, 212/9
Abramowicz Jehuda Lajb 212/7, 212/9
Abramowicz Josek 212/7, 212/9, 212/18
Abramowicz Juda 212/5
Abramowicz Lejzor Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Abramowicz Lejzor Pinkus 212/19, 212/20
Abramowicz Małka 212/7, 212/9
Abramowicz Michael 212/7, 212/9
Abramowicz Mojsze Szmul 212/7, 212/9
Abramowicz Mordka Israel 212/24
Abramowicz Moszek 212/23
Abramowicz Nuchym Israel 212/24
Abramowicz Ojzer I 212/7, 212/9
Abramowicz Ojzer II 212/7, 212/9
Abramowicz Perla 212/7, 212/9
Abramowicz Rajzla Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Abramowicz Ruchla 212/23
Abramowicz Srul Israel 212/2
Abramowicz Sura 212/7, 212/9
12
Abramowicz Sura Frymeta 212/7, 212/9
Abramowicz Sura Gitla Sara 212/2, 212/7, 212/9
Abramowicz Sura Nacha 212/7, 212/9
Abramowicz Symcha Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/16, 212/17, 212/19, 212/20
Abramowicz Tauba Sara 212/7, 212/9, 212/23
Abramowicz Telca 212/7, 212/9
Abramowicz Wolf 212/2, 212/7, 212/9, 212/13, 212/16, 212/19, 212/20
Abramowicz Zyskind 212/7, 212/9
Abramowicz Zysla Sara 212/7, 212/9, 212/13, 212/16, 212/18, 212/19
Acharf Chil Israel 212/17
Achwarzbaum Alta Sara 212/17
Ackerfeld Hennek [!] Israel 212/24
Ackerfeld Israel 212/24
Ackerfeld Moszek Israel 212/24
Ackerfeld Rywka Sara 212/24
Ackerhalt Ewa Sara 212/23
Adler 212/17
Adler Abram 212/7, 212/9
Adler Aron Hersz Israel 212/18
Adler Bajla Sara 212/23
Adler Berek Chil 212/7, 212/9
Adler Chan 212/7, 212/9
Adler Estera Sara 212/23
Adler Ita Rajzla 212/7, 212/9
Adler L. I. 212/13
Adler Lejzor 212/19, 212/20
Adler Majer 212/7, 212/9
Adler Małka 212/7, 212/9
Adler Rosa Sara 212/18
Adler Sura Chana 212/11
Adler Sura Sara 212/11
Adlerfliegel 212/2
Adlerfliegel Benjamin Israel 212/11
Adlerfliegel Chana 212/7, 212/9
Adlerfliegel Mirla 212/7, 212/9
Adlerfliegiel Cela Sara 212/24
Adlerfliegiel Israel 212/24
Adlerfliegiel Masza Sara 212/24
Adlerfligel Blima 212/13
Adlerfligiel 212/17, 212/20
Adlerfligiel Benjamin Izak 212/7, 212/9
Adlerfligiel Genendla 212/7, 212/9
Adlerflügel Chana 212/24
Adlerflugel Pinkus 212/13
Adlerflügel Sura 212/24
Adlerflügel Zysman 212/24
Aetman Fajgla [Altman] 212/18
Affenkraut Fanny Sara 212/23
13
Aflerfligel Arja 212/7, 212/9
Aflerfligel Chaja Jachet 212/7, 212/9
Aflerfligel Chana 212/7, 212/9
Aflerfligel Cyrla 212/7, 212/9
Aflerfligel Dwojra Gitla 212/7, 212/9
Aflerfligel Ester Sura 212/7, 212/9
Aflerfligel Gecel 212/7, 212/9
Aflerfligel Kajla Gitel 212/7, 212/9
Aflerfligel Karolina 212/7, 212/9
Aflerfligel Marjem 212/7, 212/9
Aflerfligel Mordka 212/7, 212/9
Aflerfligel Natan 212/7, 212/9
Aflerfligel Ruchla Laja 212/7, 212/9
Ajbuszyc Mindla Sara 212/23
Ajbuszyc Rela Sara 212/23
Ajbuszyc Zysla Sara 212/23
Ajchenbaum Abram 212/24
Ajchenbaum Abram Szulim 212/7, 212/9
Ajchenbaum Ajdla 212/7, 212/9
Ajchenbaum Ajzyk 212/7, 212/9
Ajchenbaum Beniamin [Benjamin] 212/7, 212/9, 212/19, 212/20
Ajchenbaum Blima 212/7, 212/9
Ajchenbaum Chana 212/7, 212/9
Ajchenbaum Estera 212/7, 212/9
Ajchenbaum Rywka 212/7, 212/9
Ajchenbaum Sara Gitla 212/7, 212/9
Ajchenbaum Wolf 212/7, 212/9
Ajchenlaum [?] 212/18
Ajchenwald „S” 212/7, 212/9
Ajchenwald Abram 212/7, 212/9
Ajchenwald Abram Hersz 212/7, 212/9
Ajchenwald Alta Frymet 212/7, 212/9
Ajchenwald Bacia 212/7, 212/9
Ajchenwald Ber 212/7, 212/9
Ajchenwald Berek 212/7, 212/9
Ajchenwald Chaim 212/7, 212/9
Ajchenwald Chaja Sura 212/7, 212/9
Ajchenwald Chana Dwojra 212/7, 212/9
Ajchenwald Estera 212/7, 212/9
Ajchenwald Frymeta 212/7, 212/9
Ajchenwald Gitla 212/7, 212/9
Ajchenwald Hendla 212/7, 212/9
Ajchenwald Josef 212/7, 212/9
Ajchenwald Kalma 212/7, 212/9
Ajchenwald Laja 212/7, 212/9
Ajchenwald Małka Frymeta 212/7, 212/9
Ajchenwald Mindla 212/7, 212/9
Ajchenwald Mojsze I 212/7, 212/9
14
Ajchenwald Mojsze II 212/7, 212/9
Ajchenwald Perla Laja 212/7, 212/9
Ajchenwald Perla [Pesla?] Sara 212/17, 212/18
Ajchenwald Rajzla Bajla 212/7, 212/9
Ajchenwald Sala 212/7, 212/9
Ajchenwald Salomon 212/7, 212/9
Ajchenwald Sara 212/7, 212/9
Ajchenwald Sura 212/7, 212/9
Ajchler Faigla 212/7, 212/9
Ajchner Estera 212/24
Ajchner Moszek 212/24
Ajdelman Bajla Sara 212/15, 212/17, 212/23
Ajdelman Berek 212/23
Ajdelman Chaim 212/23
Ajdelman Chana Z. 212/23
Ajdelman Dydia 212/23
Ajdelman Gitla 212/23
Ajdelman Jakub 212/23
Ajdelman Laja 212/7, 212/9
Ajdelman Majer Israel 212/15, 212/17
Ajdelman Maria Sara 212/23
Ajdelman Moszek 212/23
Ajdelman Perec 212/23
Ajdelman Szmul 212/7, 212/9
Ajderman Josek 212/7, 212/9
Ajnenberg [?] Pinkus Israel 212/15
Ajnferder Ajnas Szlama 212/7, 212/9
Ajnferder Bajla Małka 212/7, 212/9
Ajnferder Chana Sura 212/7, 212/9
Ajnferder Chawa 212/7, 212/9
Ajnferder Pinkus 212/7, 212/9
Ajnferder Ruchla Nacha 212/7, 212/9
Ajnferder Tauba 212/7, 212/9
Ajzen Mania Sara 212/19
Ajzenberg Abram 212/7, 212/9, 212/19
Ajzenberg Chaim Ber 212/7, 212/9
Ajzenberg Chaim Mendel 212/7, 212/9
Ajzenberg Chaja Sara 212/23
Ajzenberg Cyrla 212/7, 212/9
Ajzenberg Dawid I 212/7, 212/9, 212/17
Ajzenberg Dawid II 212/7, 212/9
Ajzenberg Dwojra 212/7, 212/9
Ajzenberg Ela 212/7, 212/9
Ajzenberg Estera 212/7, 212/9
Ajzenberg Icek Israel 212/18
Ajzenberg Idesa 212/7, 212/9
Ajzenberg Jakub 212/13, 212/19, 212/20
Ajzenberg Jakub Samuel 212/7, 212/9
15
Ajzenberg Judka 212/7, 212/9
Ajzenberg Kałma 212/7, 212/9
Ajzenberg Lili Sara 212/15
Ajzenberg Moszek Majer 212/7, 212/9
Ajzenberg Pesla 212/7, 212/9
Ajzenberg Pinkus Israel 212/15, 212/18
Ajzenberg Pinkus Zelig 212/7, 212/9
Ajzenberg Ruchla 212/7, 212/9
Ajzenberg Ruchla Laja 212/7, 212/9
Ajzenberg Rywka 212/7, 212/9
Ajzenberg Szajndla 212/7, 212/9
Ajzenberg Szymon I 212/7, 212/9, 212/19, 212/20
Ajzenberg Szymon II 212/7, 212/9
Ajzenhendler Bacia Sara 212/18
Ajzenhendler Bracha Sara 212/18
Ajzenman 212/5
Ajzenman Brajndla 212/7, 212/9
Ajzenman Chaja 212/7, 212/9
Ajzenman Chaja Małka 212/7, 212/9
Ajzenman Chana I 212/7, 212/9
Ajzenman Chana II 212/7, 212/9
Ajzenman Chana III 212/7, 212/9
Ajzenman Chana Laja 212/7, 212/9
Ajzenman Estera 212/7, 212/9
Ajzenman Icek I 212/7, 212/9
Ajzenman Icek II 212/7, 212/9
Ajzenman Israel 212/22
Ajzenman Itka 212/7, 212/9
Ajzenman Izrael 212/7, 212/9
Ajzenman Jadzia 212/7, 212/9
Ajzenman Mojżesz Fajwel 212/7, 212/9
Ajzenman Mordka 212/5
Ajzenman Moszek Berek 212/7, 212/9
Ajzenman Rachela 212/7, 212/9
Ajzenman Rywka I 212/7, 212/9
Ajzenman Rywka II 212/7, 212/9
Ajzenman Srul Lajb 212/7, 212/9
Ajzenman Sura Rajzla 212/7, 212/9
Ajzenman Szymon Israel 212/7, 212/9, 212/ 20
Ajzenman Zysia 212/7, 212/9
Ajzewicz Jakub Israel 212/24
Ajzewicz Matla Sara 212/24
Ajzewicz Sura Sara 212/24
Ajzewicz Szlama Israel 212/24
Ajzman Bajla 212/7, 212/9
Ajzman Izrael Lajb 212/7, 212/9
Ajzman Symcha Szulim 212/7, 212/9
Ajzner Juda Lajb 212/19
16
Ajzowicz Jakub 212/24
Ajzowicz Matka [?]212/24
Ajzowicz Sura Sara 212/24
Ajzowicz Szlama 212/24
Ajzykiewicz Chana [?]212/2
Ajzykowicz Abram Majer 212/7, 212/9
Ajzykowicz Bajla 212/17, 212/19
Ajzykowicz Bajla 212/7, 212/9, 212/18
Ajzykowicz Bendet 212/18
Ajzykowicz Dwojra 212/7, 212/9
Ajzykowicz Estera Chana 212/7, 212/9
Ajzykowicz Fajgla 212/7, 212/9
Ajzykowicz Majloch J. 212/18
Ajzykowicz Sura Rywka 212/7, 212/9
Ajzykowicz Szmul Luzer 212/7, 212/9
Ajzykowicz Zelig Dawid 212/7, 212/9
Ajzykowicz Zysla 212/7, 212/9
Akerfeld Fajgla 212/7, 212/9
Akerfeld Jacheta 212/7, 212/9
Akerfeld Marjem 212/7, 212/9
Akerfeld Pesla 212/7, 212/9
Akerfeld Salomon Israel 212/7, 212/9, 212/22
Akerfeld Symcha 212/7, 212/9
Akerfeld Szaja 212/7, 212/9
Akerfeld Tauba 212/24
Akerfeld Wolf 212/24
Akerhalt Zelma Sara 212/23
Akerman Margula 212/7, 212/9
Akierman Fejgla Sara 212/24
Akierman Georg Israel 212/24
Akierman Tonia Sara 212/24
Akselrad Chaja Sara 212/23
Akselrad Margula Sara 212/23
Akselrat Reiza Sara 212/23
Alaxandrowicz Tauba 212/23
Aleksandrowicz 212/2, 212/11
Aleksandrowicz Bajla 212/7, 212/9
Aleksandrowicz Bajla Sara 212/18
Aleksandrowicz Chaskiel Israel 212/23
Aleksandrowicz Frajndla Sara 212/23
Aleksandrowicz Hejnoch Israel 212/23
Aleksandrowicz Hendla 212/7, 212/9
Aleksandrowicz Hendla Sara [Alexandrowicz] 212/11
Aleksandrowicz Icchok 212/7, 212/9
Aleksandrowicz Jankiel 212/18
Aleksandrowicz Josek 212/7, 212/9
Aleksandrowicz Szmul Jankiel 212/7, 212/9
Alembik Michał Israel 212/24
17
Alfus Tauba Laja 212/7, 212/9
Allerhand Zysla Sara 212/23
Alman 212/19
Altan Estera Sara 212/18
Alter Abram Mordka 212/7, 212/9, 212/13
Alter Dwojra Sara 212/13, 212/18
Alter Fajga 212/13
Alter Fajgla Bajla 212/7, 212/9
Alter Jakub Icchak 212/13
Alter Pinkus 212/7, 212/9
Alter Rubin 212/13
Alter Rywka 212/7, 212/9
Alter Szlama 212/7, 212/9
Alterman Breidla Sara 212/23
Alterman Isak [Izak] Israel 212/23
Alterwein Izrael 212/24
Altfeld Bluma 212/7, 212/9
Altfeld Rojza 212/7, 212/9
Altfeld Rubin Dawid 212/7, 212/9
Altfeld Szmul Majer 212/7, 212/9
Altman Aba 212/7, 212/9
Altman Abram Aba Israel 212/1, 212/2
Altman Binem 212/7, 212/9
Altman Chaim 212/7, 212/9
Altman Chaim Izrael 212/7, 212/9
Altman Chaim Szlama Israel 212/2
Altman Chana 212/7, 212/9
Altman Chana Rajzla 212/7, 212/9
Altman Chwula 212/7, 212/9
Altman Chwula Rywka 212/7, 212/9
Altman Cyrla 212/7, 212/9
Altman Dawid 212/7, 212/9
Altman Dawid Israel 212/18
Altman Estera Sara 212/7, 212/9, 212/18
Altman Fajgla I 212/7, 212/9, 212/18
Altman Fajgla II 212/7, 212/9
Altman Fajgla Sara 212/2
Altman Gitla Sara 212/7, 212/9, 212/24
Altman Gucia Sara 212/2
Altman Hersz 212/7, 212/9
Altman Icek Israel 212/24
Altman Ita 212/7, 212/9
Altman Izak 212/7, 212/9
Altman J. 212/13
Altman Jachet 212/7, 212/9
Altman Jacheta Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Altman Joel Israel 212/2, 212/24
Altman Josef 212/7, 212/9
18
Altman Juda Aria 212/7, 212/9
Altman Laja Sara 212/18
Altman Lajb Israel 212/13
Altman Lejzor Israel 212/24
Altman Lewek 212/7, 212/9
Altman Małka 212/7, 212/9
Altman Małka Hena 212/7, 212/9
Altman Mirla Sara 212/19
Altman Moszek Lajzer 212/7, 212/9
Altman Nuta 212/7, 212/9
Altman Raca Sara 212/2
Altman Rajzla 212/7, 212/9
Altman Reisla Sara 212/19
Altman Rywka I 212/7, 212/9
Altman Rywka II 212/7, 212/9
Altman Samuel Israel 212/2
Altman Sara 212/7, 212/9, 212/24
Altman Sura Sara 212/15, 212/17, 212/24
Altman Szajndla Sara 212/2
Altman Szulim 212/24
Altman Szymon 212/7, 212/9
Altman Tauba I 212/7, 212/9
Altman Tauba II 212/7, 212/9
Altman Temera Sara 212/23
Altmann Abram Aba 212/2
Altmann Chaim Szlama 212/2
Altmann Chaja Liba 212/24
Altmann Fajgla Sara 212/2
Altmann Gucia Sara 212/2
Altmann Joel 212/2
Altmann Laja Sara 212/24
Altmann Raca Sara 212/2 212/2
Altmann Szajndla Sara 212/2
Ambach 212/17
Amsterdam Ascher Israel 212/24
Amsterdam Aselcz [?] 212/24
Amsterdam Bajla 212/7, 212/9
Amsterdam Berta Sara 212/24
Amsterdam Besla 212/24
Amsterdam Chaim Josek 212/7, 212/9
Amsterdam Chawa 212/7, 212/9
Amsterdam Estera Sara 212/18
Amsterdam Icyk Israel 212/18
Amsterdam Paweł 212/13
Amsterdam Rafael 212/5, 212/18
Amsterdam Sala 212/7, 212/9
Amsterdam Sura Małka 212/7, 212/9
Amsterdamer Fajwel 212/7, 212/9
19
Amsterdamer Icyk Israel 212/11
Amsterdamer Rafał 212/18
Anczewska Chana Tauba 212/7, 212/9
Anczewska Syma 212/7, 212/9
Anczewski Moniek 212/7, 212/9
Anielewicz Dwojra Złata 212/7, 212/9
Anisman Abram Israel 212/2
Anisman Chana Sara 212/2
Anisman Rywka Sara 212/23
Anisman Sura Sara 212/2 , 212/13
Anker Hendel Sara 212/15
Ankier Fajgiel 212/7, 212/9
Ankier Gitla 212/7, 212/9
Ankier Grojnem 212/7, 212/9
Ankier Hendel Sara 212/7, 212/9, 212/17, 212/19
Ankier Rubin 212/7, 212/9
Ankier Rywka 212/7, 212/9
Annismann Chaim 212/2
Antmann Chana Sara 212/24
Ants 212/17
Anzlewicz 212/2
Anzlewicz Brajndla 212/7, 212/9
Anzlewicz Lejbuś 212/7, 212/9
Apel Arnold 212/19
Apel Josef 212/23
Apelowicz Ajzyk 212/7, 212/9
Apelowicz Dwojra 212/7, 212/9
Apelowicz Fajgla 212/7, 212/9
Apelowicz Fajgla Brajn. 212/7, 212/9
Apelowicz Gucia 212/7, 212/9
Apelowicz Ita 212/7, 212/9
Apelowicz Jakub 212/7, 212/9
Apelowicz Manela 212/7, 212/9
Apelowicz Mojsze 212/7, 212/9
Apelowicz Pesla 212/7, 212/9
Apelowicz Ruchla Laja 212/7, 212/9
Apelowicz Szlama 212/7, 212/9
Apelstein Beniamin 212/2
Apelstein Estera Małka 212/2, 212/13
Apelstein Israel 212/18
Apelsztajn Beniamin [Benjamin] 212/7, 212/9, 212/18, 212/19, 212/20
Apelsztajn Estera 212/7, 212/9
Apelsztajn Izrael Szlama 212/7, 212/9
Apelsztajn Jakub Dawid 212/7, 212/9
Apelsztajn Laja 212/7, 212/9
Apelsztajn Nusyn Dawid 212/7, 212/9
Apelsztajn Nuta 212/7, 212/9
Apelsztajn Ruchla 212/7, 212/9
20
Apelsztajn Rywka Laja 212/7, 212/9
Apelsztajn Szlama 212/7, 212/9, 212/13, 212/19, 212/20
Apelsztajn Zymel 212/7, 212/9
Apenhein Wolf 212/17
Apfebaum Zysla Frymeta 212/15
Apfelbaum Alter Bencjan 212/7, 212/9
Apfelbaum Brajndla 212/7, 212/9
Apfelbaum Chaja Laja 212/7, 212/9
Apfelbaum Chylek 212/7, 212/9
Apfelbaum Dawid I 212/7, 212/9
Apfelbaum Dawid II 212/7, 212/9
Apfelbaum Frymet 212/7, 212/9
Apfelbaum Icek I 212/7, 212/9
Apfelbaum Icek II 212/7, 212/9
Apfelbaum Icek Mendel 212/7, 212/9
Apfelbaum Itla I 212/7, 212/9
Apfelbaum Itla II 212/7, 212/9
Apfelbaum Itla Sara 212/13, 212/15, 212/17
Apfelbaum Manela 212/7, 212/9
Apfelbaum Mariem I 212/7, 212/9
Apfelbaum Mariem II 212/7, 212/9
Apfelbaum Mendel Icek 212/25
Apfelbaum Mira 212/17
Apfelbaum Mojzesz 212/7, 212/9
Apfelbaum Nacha G. Sara 212/19
Apfelbaum Nacha Gitla 212/7, 212/9
Apfelbaum Ruchla I 212/7, 212/9
Apfelbaum Ruchla II 212/7, 212/9
Apfelbaum Ruchla III 212/7, 212/9
Apfelbaum Sura 212/7, 212/9
Apfelbaum Sura Fajgla Sara 212/7, 212/9, 212/19
Apfelbaum Toba 212/7, 212/9
Apfelbaum Zysla 212/7, 212/9
Apfelbaum Zysla Frymeta 212/17
Apfelsztajn [?] Tobiasz 212/17
Apfelsztajn [?] Tobiasz 212/17
Apfelsztajn Ruchla Liba Sara 212/15, 212/17
Apfelsztajn Tobiasz Zymel Israel 212/13
Aplsztajn Abram Israel 212/18
Appel Arnold 212/13, 212/18, 212/20
Appel Natan 212/13
Appelstein Estera Małka 212/18
Apte Sura 212/7, 212/9
Arbamczyk Ruchla 212/17
Arbus Maria 212/7, 212/9
Arbusman Hendla 212/7, 212/9
Arbusman Benjamin 212/7, 212/9
Arbusman Estera Szyfra 212/7, 212/9
21
Arbusman Herszlik 212/7, 212/9
Arbusman Jakub Israel 212/ 20
Arbusman Jakub Szmul 212/7, 212/9, 212/17
Arbusman Joachim Lajb 212/7, 212/9
Arbusman Józef 212/7, 212/9
Arbusman Mina Sara z d. Bauernfreund 212/15, 212/17
Arbusman Mordka Dawid 212/7, 212/9
Arbusman Ruchla Sara 212/7, 212/9, 212/19
Aronowicz Bajla 212/7, 212/9
Aronowicz Bajla Jachet 212/7, 212/9
Aronowicz Bajla Jaheta 212/18
Aronowicz Berek 212/7, 212/9
Aronowicz Beyla Jacheta 212/18
Aronowicz Celina 212/7, 212/9
Aronowicz Chana 212/24
Aronowicz Cylka 212/7, 212/9
Aronowicz Dawid 212/7, 212/9
Aronowicz Fajgla 212/7, 212/9
Aronowicz Golda Sara 212/7, 212/9, 212/18
Aronowicz Icek I 212/7, 212/9
Aronowicz Icek II 212/7, 212/9
Aronowicz Ita 212/7, 212/9
Aronowicz Josek Chaim 212/7, 212/9
Aronowicz Kajla 212/7, 212/9
Aronowicz Lejbuś 212/7, 212/9
Aronowicz Lewia 212/7, 212/9
Aronowicz Luzer 212/13, 212/17
Aronowicz Luzer 212/7, 212/9
Aronowicz Miriam 212/7, 212/9
Aronowicz Moszek 212/7, 212/9
Aronowicz Rywka 212/7, 212/9
Aronowicz Sara Elka 212/7, 212/9
Aronowicz Symcha 212/7, 212/9
Aronowicz Szymon I 212/7, 212/9, 212/ 20
Aronowicz Szymon II 212/7, 212/9
Aronowski Berek 212/17
Artman Majer 212/7, 212/9
Artman Mordka 212/7, 212/9
Artman Ruchla 212/7, 212/9
Aschkenza Estera Sara 212/23
Aschner Dorotea 212/23
Ast Chaja 212/7, 212/9
Ast Chaja Laja [Hartmanowa] 212/7, 212/9
Ast Jakub Israel 212/17
Ast Jankiel 212/7, 212/9
Ast Laja 212/7, 212/9
Ast Mendel Israel 212/7, 212/9, 212/17
Ast Rosia Sara 212/19
22
Ast Rywka I 212/7, 212/9, 212/18
Ast Rywka II 212/7, 212/9
Ast Rywka Sara 212/17, 212/19
Ast Szaja Israel 212/7, 212/9, 212/17
Aszer Zelig Israel 212/23
Aurbach Abram Ber 212/7, 212/9
Aurbach Abram Chaim 212/7, 212/9
Aurbach Abram Majer 212/7, 212/9
Aurbach Ajzyk 212/ 20
Aurbach Aszyk I 212/7, 212/9
Aurbach Aszyk II 212/7, 212/9
Aurbach Aszyk III 212/7, 212/9
Aurbach Bajla 212/7, 212/9
Aurbach Brucha 212/7, 212/9
Aurbach Chaim Chil 212/7, 212/9
Aurbach Chana I 212/7, 212/9
Aurbach Chana II 212/7, 212/9
Aurbach Cyrla 212/7, 212/9
Aurbach Dawid 212/7, 212/9
Aurbach Estera 212/7, 212/9
Aurbach Estera Hinda 212/7, 212/9
Aurbach Fajgla Hendel 212/7, 212/9
Aurbach Fajgla Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Aurbach Izrael Icchak 212/7, 212/9
Aurbach Izrael Lejbuś 212/7, 212/9
Aurbach Mojżesz Chil 212/7, 212/9
Aurbach Moszek Dawid 212/7, 212/9
Aurbach Rubin 212/7, 212/9
Aurbach Rywka 212/7, 212/9
Aurbach Sara Gitla 212/7, 212/9
Aurbach Szlama 212/7, 212/9
Aurbach Tobiasz 212/7, 212/9
Aurbach Towia Fajwel 212/7, 212/9
Auster Bronisława Sara 212/23
Auster Klara Sara 212/23
Autman Salomon Israel 212/18
Babelska Szajndla Sara 212/19
Bachman Abram Nachemja 212/7, 212/9
Bachman Brajndla Sara [Bachmann] 212/2, 212/7, 212/9
Bachman Brucha 212/7, 212/9
Bachman Chana Laja 212/7, 212/9
Bachman Gitla 212/7, 212/9
Bachman Gitla Rywka 212/7, 212/9
Bachman Gołda 212/7, 212/9
Bachman Herszel 212/7, 212/9
Bachman Icek 212/7, 212/9
Bachman Mojsze Lajb 212/7, 212/9
Bachman Mordka 212/7, 212/9
23
Bachman Temera 212/7, 212/9
Bachmann Arnold Israel 212/2
Bachner Beila Sara 212/23
Bachner Bronka Sara 212/23
Bachner Jakob Israel 212/23
Bachner Jochwet Sara 212/23
Bachner Margot 212/24
Bachner Regina Sara 212/23
Bachner Salomon Israel 212/23
Bachner Süssla 212/24
Bachner Szajndla Sara 212/23
Backier Gecel Israel 212/17
Baczykowska Sura 212/18
Baczykowski M. Herszlik 212/18
Baczynski Brajndla 212/7, 212/9
Baczynski Jakub Icek 212/7, 212/9
Baczynski Noe 212/7, 212/9
Bader Szmul 212/22
Badran Ingeborg Sara 212/23
Badrian Adolf Israel 212/23
Badrian Margot Sara 212/23
Badrian Ruth Sara 212/23
Bajgelmacher Ajdla 212/7, 212/9
Bajgelmacher Aron Izak 212/7, 212/9
Bajgelmacher Brajndla 212/7, 212/9
Bajgelmacher Dawid 212/7, 212/9
Bajgelmacher Hena 212/7, 212/9
Bajgelmacher Izrael Dawid 212/7, 212/9
Bajgelmacher Jakub 212/7, 212/9
Bajgelmacher Jankiel 212/7, 212/9
Bajgelmacher Lejbus 212/7, 212/9
Bajgelmacher Lejzor Hendel 212/7, 212/9
Bajgelmacher Mordka Majer 212/7, 212/9
Bajgelmacher Moszek 212/7, 212/9
Bajgelmacher Nuchem 212/7, 212/9
Bajgelmacher Nuta 212/7, 212/9
Bajgelmacher Rajzla 212/7, 212/9
Bajgelmacher Rubin 212/7, 212/9
Bajgelmacher Sura Zysla 212/7, 212/9
Bajgelmacher Szajndla I 212/2, 212/7, 212/9
Bajgelmacher Szajndla II 212/7, 212/9
Bajtner Ajzyk [vel] Izi 212/7, 212/9
Bajtner Alta Ruda 212/7, 212/9
Bajtner Blima 212/7, 212/9
Bajtner Brajndla 212/7, 212/9
Bajtner Brucha Brajndla 212/7, 212/9
Bajtner Chaim Wigdor 212/7, 212/9
Bajtner Chil 212/7, 212/9
24
Bajtner Chula 212/7, 212/9
Bajtner Dawid L. Israel 212/11
Bajtner Dawid Lejbuś 212/7, 212/9
Bajtner Dwojra Sara 212/17
Bajtner Dyna 212/7, 212/9
Bajtner Estera Ruchla 212/7, 212/9
Bajtner Fajgla Rajzla I 212/7, 212/9
Bajtner Fajgla Rajzla II 212/7, 212/9
Bajtner Frajdla 212/7, 212/9
Bajtner Gitla Blima 212/7, 212/9
Bajtner Gitman Israel 212/17
Bajtner Hinda Rywka 212/7, 212/9
Bajtner Icek Israel 212/7, 212/9, 212/17
Bajtner Izrael 212/7, 212/9
Bajtner Jakób M. 212/22
Bajtner Jakub Mojzesz 212/7, 212/9
Bajtner Juda Załma 212/7, 212/9
Bajtner Lea 212/7, 212/9
Bajtner Liba 212/7, 212/9
Bajtner Mania Gołda 212/7, 212/9
Bajtner Masza 212/7, 212/9
Bajtner Moszek Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/15, 212/18
Bajtner Nachman 212/7, 212/9, 212/17, 212/18
Bajtner Pinkus 212/7, 212/9
Bajtner Rachela 212/7, 212/9
Bajtner Sulamit 212/7, 212/9
Bajtner Sura 212/7, 212/9
Bajtner Tewele [Towie] Israel 212/17, 212/19
Bajtner Tobjasz 212/7, 212/9
Bajtner Tobjasz Hersz 212/7, 212/9
Bakalarz Gerszerdla 212/13
Bakalarz Israel Josef 212/13
Bakalarz Josef 212/13
Bakalarz Jozef Israel 212/18
Bakalarz Leon 212/13
Bakalarz Mordka Israel 212/18
Bakalarz Natan Israel 212/13
Bakałarz Genendla 212/7, 212/9
Bakałarz Hena I 212/7, 212/9
Bakałarz Hena II 212/7, 212/9
Bakałarz Izef 212/7
Bakałarz Josek 212/7, 212/9
Bakałarz Józef 212/9
Bakałarz Laja 212/7, 212/9
Bakałarz Lajbuś 212/7, 212/9
Bakałarz Mordka Icek 212/7, 212/9
Bakałarz Natan 212/7, 212/9
Bakałarz Sara 212/7, 212/9
25
Bakałarz Szlama 212/7, 212/9
Balakarz Mordka 212/2
Balderman Brajndla 212/7, 212/9
Balderman Cyrla 212/7, 212/9
Balderman Dawid 212/7, 212/9
Balderman Rywka Zysla 212/7, 212/9
Balderman Szprinca Chaja 212/7, 212/9
Balicka Blima 212/7, 212/9
Balicka Krajndla 212/7, 212/9
Balicka Małka 212/7, 212/9
Balicka Nacha 212/7, 212/9
Balicki Chaim Israel 212/18
Balsam Bronia Sara 212/23
Balsam Perla Sara 212/23
Balwelcwajg Andzia 212/7, 212/9
Balwelcwajg Regina 212/7, 212/9
Balwelcwajg Sura Fajgla 212/7, 212/9
Balzam Abram Hersz 212/24
Balzam Abram Lajb Israel 212/23
Balzam Dawid Binem Israel 212/23
Balzam Frymetta 212/23
Balzam Hanna S. 212/24
Balzam Lejzor 212/23
Balzam Rajzla Sara 212/23
Banach Abram 212/7, 212/9
Banach Abram Szmul 212/7, 212/9
Banach Ajzyk 212/7, 212/9
Banach Balcia Sara 212/23
Banach Berek 212/7, 212/9, 212/ 20
Banach Binem I 212/7, 212/9
Banach Blima II 212/7, 212/9
Banach Blima Laja 212/7, 212/9
Banach Chana Sara 212/7, 212/9, 212/23
Banach Edwarda 212/25
Banach Estera 212/7, 212/9
Banach Fajgla 212/7, 212/9
Banach Hinda Rywka 212/7, 212/9
Banach Ida 212/7, 212/9
Banach Lejbuś 212/7, 212/9
Banach Litman 212/7, 212/9
Banach Moszek Jakub 212/7, 212/9
Banach Pesla I 212/7, 212/9
Banach Pesla II 212/7, 212/9
Banach Rajzla I 212/7, 212/9
Banach Rojza II 212/7, 212/9
Banach Rywka Sara 212/15, 212/16, 212/17
Banach Sala 212/7, 212/9
Banach Sucher Berek [Ber] Israel 212/17, 212/ 20
26
Banach Symcha Binem 212/7, 212/9
Banach Szymon 212/7, 212/9
Banach Tauba 212/7, 212/9
Banach Wolf 212/7, 212/9
Bania Heniek 212/7, 212/9
Bania Juda 212/7, 212/9
Bania Rachela 212/7, 212/9
Bania Zelda 212/7, 212/9
Bank Ajdla 212/7, 212/9
Bank Fajgla 212/7, 212/9
Bank Ita 212/7, 212/9
Bank Kopel 212/7, 212/9, 212/17
Bank Rywka Sara 212/7, 212/9, 212/19
Bankhalter Chana Sara 212/5, 212/17
Bankier Dwojra Sara 212/24
Bankier Fajgla Mirla 212/7, 212/9
Bankier Hindla Sara 212/24
Bankier Israel 212/24
Banner [?] 212/17
Barab Tauba Sara 212/7, 212/9, 212/11
Barankiewicz Juda Israel 212/2
Baranowicz Sara 212/23
Baranowicz Ajdla Sara 212/23
Baranowicz Frajda Sara 212/23
Baranowicz Hena Sara 212/23
Baranowicz Szyfra Sara 212/23
Baranowicz Tauba Sara 212/23
Baranowicz Uren Icio Israel 212/23
Barbarz Eugenie 212/24
Barbarz Gisela 212/24
Barbarz Josef 212/24
Barber Abram Israel 212/13
Barber Dawid Israel 212/18, 212/24
Barber Ernestyna 212/24
Barber Frajda Sara 212/23
Barber Gusta Sara 212/15, 212/17
Barber Hendla Priwa Sara 212/23
Barber Iser Israel 212/17
Barber Jakob 212/23
Barber Josef 212/24
Barber Laja Sara 212/23
Barber Leni 212/24
Barber Pesla Sara 212/23, 212/24
Barber Rachel Sara 212/23
Barber Rachela Sara 212/23
Barber Regina 212/24
Barber Salomon 212/24
Baremhercig Abram 212/7, 212/9
27
Baremhercig Abram Wolf 212/7, 212/9
Baremhercig Alter Szmul 212/7, 212/9
Baremhercig Benet Lajb 212/7, 212/9
Baremhercig Chaim Dawid 212/7, 212/9
Baremhercig Chana 212/7, 212/9
Baremhercig Cyrla 212/7, 212/9
Baremhercig Dwojra 212/7, 212/9
Baremhercig Fajgla 212/7, 212/9
Baremhercig Golda 212/7, 212/9
Baremhercig Laja 212/7, 212/9
Baremhercig Majer 212/7, 212/9
Baremhercig Mendel 212/7, 212/9
Baremhercig Mindla I 212/7, 212/9
Baremhercig Mindla II 212/7, 212/9
Baremhercig Mordcha Menasze 212/7, 212/9
Baremhercig Mordka 212/7, 212/9
Baremhercig Rajzla Gołda 212/7, 212/9
Baremhercig Rojza Jenta 212/7, 212/9
Baremhercig Szmul Dawid 212/7, 212/9
Baremhercig Szmul Lajb 212/7, 212/9
Baremhercig Tauba Chaja 212/7, 212/9
Baremhercig Tauba Kajla 212/7, 212/9
Baremhercig Tobjasz Hersz 212/7, 212/9
Barenblat 212/17, 212/ 20
Barenblat Aron 212/7, 212/9
Barenblat Chana 212/7, 212/9
Barenblat Icek 212/7, 212/9
Barenblat Leon Israel 212/7, 212/9, 212/17
Barenblat Liba 212/7, 212/9
Barenblat Małka Sara 212/7, 212/9, 212/18
Barenblat Manela Israel 212/7, 212/9, 212/23
Barenblat Pejsach 212/7, 212/9
Barenblat Sura 212/7, 212/9
Barenblat Sura Bajla 212/7, 212/9
Barenblatt [?] H. 212/18
Barenblatt 212/18
Barenblatt Aron Israel 212/11
Barenblatt Henryk Israel 212/1, 212/2, 212/4, 212/6, 212/11, 212/13, 212/22
Barenblatt Leon Israel 212/17
Barenblatt M. 212/2, 212/5, 212/11
Barenblatt Manela Israel 212/2, 212/11
Barenblatt Maniek 212/16
Barmhercig 212/7, 212/9
Barmhercig Abe Majer Israel 212/2
Barmhercig Icek Fajwel 212/7, 212/9
Barmhercig Rachela Sara 212/2
Barmhercig Rywka 212/7, 212/9
Barmhercig Sura 212/7, 212/9
28
Barmhercig Szmul I 212/7, 212/9
Barmhercig Szmul II 212/7, 212/9
Barmhercyg [?] Josef 212/24
Barmhercyg [?] Rywka 212/24
Barmhercyg 212/5
Barmhercyg Chana Sara 212/15, 212/17
Barmhercyg Mariem 212/15
Barmhercyg Mindla Sara 212/15, 212/17
Barmhercyg Szmul Dawid 212/5
Barmhercyg Szmul Lajb 212/5
Barnblatt Henryk Israel 212/17
Barnowicz Aron 212/23
Barnowicz Lea 212/23
Barnowicz Mordka 212/23
Barnowicz Sachia 212/23
Barnowicz Selig 212/23
Barnowicz Symcha 212/23
Barski Jakub 212/7, 212/9
Bartsch Alois 212/13
Baruch Chaja Chana 212/7, 212/9
Baruch Jakow-Cwi-Josef 212/7, 212/9
Baruch Lajb Dawid 212/7, 212/9
Baruch Majer Benjamin 212/7, 212/9
Baruch Małka 212/7, 212/9
Baruch Mojsze Boruch 212/7, 212/9
Baruch Ruchla 212/7, 212/9
Baruch Szmul 212/7, 212/9
Bas Priwa 212/23
Basista Chaja Sura 212/7, 212/9
Basista Chaskiel 212/7, 212/9
Basista Lajzor Lajb 212/7, 212/9
Basista Rojza Sara 212/18
Basista Rywka Liba 212/7, 212/9
Basista Rywka Sara 212/15
Basista Rywka Sara z d. Ingster 212/17
Basista Szulim 212/7, 212/9
Bass Cyrla Sara 212/24
Bass Lejzor Israel 212/24
Bauerfreund Lieba Sara 212/23
Bauernfreund Chaskiel 212/ 20
Bauernfreund Ida Sara 212/15, 212/17
Bauernfreund Mina Sara 212/19
Baum [?] Izaak 212/17
Baum Aba 212/7, 212/9
Baum Abram 212/8, 212/10
Baum Aron 212/7, 212/9
Baum Aron Tobjasz 212/7, 212/9
Baum Benjamin 212/7, 212/9
29
Baum Berysz 212/8, 212/10
Baum Blima 212/8, 212/10
Baum Chaim-Szlama 212/8, 212/10
Baum Chaja I 212/7, 212/8, 212/9, 212/10
Baum Chaja II 212/7, 212/8, 212/9, 212/10
Baum Chaja III 212/8, 212/10
Baum Chaja-Sura 212/8, 212/10
Baum Cywia 212/7, 212/9
Baum Dwojra Sara 212/4, 212/7, 212/8, 212/9, 212/10, 212/19
Baum Estera 212/7, 212/9
Baum Fajga Chana 212/7, 212/9
Baum Fajgel 212/8, 212/10
Baum Fajgla 212/8, 212/10
Baum Fajgla-Chaja 212/8, 212/10
Baum Fajwel 212/7, 212/9
Baum Frajdla 212/7, 212/9
Baum Frajndla 212/7, 212/9
Baum Gustawa 212/8, 212/10
Baum Henna 212/24
Baum Icek-Dawid 212/8, 212/10
Baum Ita I 212/7, 212/9
Baum Ita II 212/7, 212/9
Baum Itla Sara 212/15, 212/17
Baum Izrael Icek 212/7, 212/9
Baum Jakub 212/8, 212/10
Baum Jakub Dawid 212/8, 212/10
Baum Jankiel Icek 212/8, 212/10
Baum Josef 212/7, 212/9
Baum Judk [?] 212/8, 212/10
Baum Laja I 212/7, 212/8, 212/9, 212/10
Baum Laja II 212/7, 212/9
Baum Laja III 212/7, 212/9
Baum Laja Sala 212/8, 212/10
Baum Laja Sara 212/15, 212/19
Baum Liba 212/7, 212/9
Baum Luzer 212/7, 212/9
Baum Mania 212/7, 212/9, 212/18
Baum Mendel 212/7, 212/9
Baum Michla 212/7, 212/9
Baum Mieczysław 212/7, 212/9
Baum Mojzesz 212/7, 212/9
Baum Mojzesz Gersz 212/7, 212/9
Baum Moses 212/19, 212/ 20
Baum Perla 212/24
Baum Ruchla 212/7, 212/9
Baum Rywka 212/7, 212/9
Baum Sura I 212/7, 212/9
Baum Sura II 212/7, 212/9
30
Baum Szlama Zalma 212/7, 212/9
Baum Szmul 212/7, 212/9
Baum Szulim Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/19, 212/ 20
Baum Szyfra 212/7, 212/9
Baum Szyma 212/7, 212/9
Baum Telca 212/7, 212/9
Baum Teresa 212/7, 212/9
Baum Tobiasz 212/13
Baum Wolf Hersz 212/7, 212/9
Baum Zygmunt Israel 212/7, 212/9, 212/ 20
Baumagrten Abram Josek [Baumgarten ?] 212/7, 212/9
Baumagrten Benjamin [Baumgarten ?] 212/7, 212/9
Baumagrten Blima I [Baumgarten ?] 212/7, 212/9
Baumagrten Blima II [Baumgarten ?] 212/7, 212/9
Baumagrten Chana Perla [Baumgarten ?] 212/7, 212/9
Baumagrten Chawa [Baumgarten ?] 212/7, 212/9
Baumagrten Dawid [Baumgarten ?] 212/7, 212/9
Baumagrten Hendla [Baumgarten ?] 212/7, 212/9
Baumagrten Marjem Laja [Baumgarten ?] 212/7, 212/9
Baumagrten Mirla [Baumgarten ?] 212/7, 212/9
Baumagrten Rojza [Baumgarten ?] 212/7, 212/9
Baumgarten Bajla 212/7, 212/9, 212/13
Baumgarten Bela 212/7, 212/9
Baumgarten Blima Sara 212/15, 212/19
Baumgarten Chaja Pesla 212/7, 212/9, 212/13
Baumgarten Chana Bajla 212/7, 212/9
Baumgarten Chana Sara 212/7, 212/9, 212/15
Baumgarten Chawa 212/7, 212/9, 212/13
Baumgarten Dawid Israel 212/15
Baumgarten Elka Sara 212/7, 212/9, 212/19
Baumgarten Estera I 212/7, 212/9, 212/18
Baumgarten Estera II 212/7, 212/9
Baumgarten Estera Rajzla 212/7, 212/9, 212/13
Baumgarten Fajga Mindla 212/7, 212/9
Baumgarten Frymeta 212/7, 212/9
Baumgarten Gecel 212/7, 212/9
Baumgarten Gitla Sara 212/7, 212/9, 212/15
Baumgarten Hercko 212/7, 212/9
Baumgarten Hersz Lajb Israel 212/7, 212/9, 212/17
Baumgarten Icchok 212/7, 212/9
Baumgarten Israel 212/13
Baumgarten Israel Josef Israel 212/15
Baumgarten Jacheta 212/7, 212/9
Baumgarten Jehudes 212/7, 212/9
Baumgarten Josef Lajb 212/7, 212/9, 212/22
Baumgarten Josek Israel 212/15
Baumgarten Małka Laja 212/7, 212/9, 212/13
Baumgarten Małka Sara 212/2, 212/7, 212/9
31
Baumgarten Mariem 212/7, 212/9
Baumgarten Mendel 212/7, 212/9
Baumgarten Moszek 212/7, 212/9, 212/18
Baumgarten Nuta 212/7, 212/9
Baumgarten Pincia 212/7, 212/9
Baumgarten R. 212/17
Baumgarten Rajzla 212/7, 212/9
Baumgarten Rubin 212/7, 212/9
Baumgarten Rywka 212/7, 212/9
Baumgarten Sara Ruchla 212/7, 212/9, 212/13
Baumgarten Sonia 212/7, 212/9, 212/13
Baumgarten Sura Ruchla Sara 212/19
Baumgarten Sura Sara 212/15
Baumgarten Wolf 212/7, 212/9
Baumgarten Zalma [Załma] Israel 212/13, 212/16, 212/18
Baumgarten Załma 212/7, 212/9
Baumhercyg Fajgla Sara 212/18
Baumherzik Sara 212/19
Baummgarten Selman [?] 212/17
Baurenfreund Jakub 212/7, 212/9
Bawelcwajg Doba 212/7, 212/9
Bawelcwajg Machel 212/7, 212/9
Bawelcwajg Szlama 212/7, 212/9
Bawelcwajg Wigdor 212/7, 212/9
Bądzzdrów Fajgel 212/7, 212/9
Bądzzdrów Zyskind 212/7, 212/9
Bebelska Bajla 212/7, 212/9
Bebelska Estera Sara 212/7, 212/9, 212/19
Bebelska Hela 212/7, 212/9
Bebelska Moszek 212/7, 212/9
Bebelska Ruchla I 212/7, 212/9
Bebelska Ruchla II 212/7, 212/9
Bebelska Ruchla Laja Sara 212/19
Bebelska Szlama 212/7, 212/9
Bebelska Sznajdel 212/7, 212/9
Bebelska Szymek 212/7, 212/9
Becker Mariem Sara 212/24
Becker Matilda Sara 212/24
Becker Sala Sara 212/24
Beder Abraham Israel 212/2
Beigelmacher Szajndla Sara 212/2
Beiner Berta Sara 212/23
Beker Brandla Sara 212/18
Beker Estera Jach. 212/7, 212/9
Beker Gecel Israel [Becker] 212/2, 212/7, 212/9, 212/19, 212/ 20
Beker Hersz Lajb Israel 212/2, 212/7, 212/9
Beker Idesa 212/7, 212/9
Beker Josek Icek 212/7, 212/9
32
Beker Menes 212/7, 212/9
Beker Ruchla 212/7, 212/9
Beker Rywka 212/7, 212/9
Beker Szmulek 212/7, 212/9
Bekermajster Chaja 212/7, 212/9
Bekermajster Dawid 212/7, 212/9
Bekermajster Rajzla 212/7, 212/9
Bekermajster Srul Israel 212/4
Bekermajster Szmul Josek 212/7, 212/9
Bekerman Adela Hinda 212/7, 212/9
Bekermanster Abram Moszek 212/7, 212/9
Bekermaszyn Abram 212/7
Bekermaszyn Bajla 212/7, 212/9
Bekermaszyn Brajndla 212/7
Bekermaszyn Chana 212/7, 212/9
Bekermaszyn Estera Małka 212/7
Bekermaszyn Fajwel 212/7
Bekermaszyn Gitla Masza 212/7
Bekermaszyn Icek 212/7, 212/9
Bekermaszyn Motel 212/7
Bekermaszyn Rywka 212/7, 212/9
Bekermaszyn Szmul 212/7, 212/9
Bekermaszyn Załma 212/7, 212/9
Bekermeister Abram Moszek Israel [Bekiermajster] 212/2
Bekermenster [?] 212/17
Bekier Abram 212/7, 212/9
Bekier Chajaj !] Lila 212/7, 212/9
Bekier Chana 212/7, 212/9
Bekier Chana Cyrla 212/7, 212/9
Bekier Estera 212/7, 212/9
Bekier Gecel Israel 212/7, 212/9, 212/15
Bekier Itka 212/2
Bekier Lejbuś 212/7, 212/9
Bekier Mania 212/7, 212/9
Bekier Mendel 212/7, 212/9
Bekier Nuta 212/7, 212/9
Bekier Szulek 212/7, 212/9
Bekiermajster Abram Israel 212/19
Belchatowska Chuna Israel 212/24
Belchatowska Fr. Sara 212/15, 212/17
Belchatowska Judessa Sara 212/24
Belchatowska Kałma Israel 212/24
Belchatowska Sura Blima Sara 212/24
Belchatowski Abram 212/24
Belchatowski Abram Hersz 212/24
Belchatowski Chuma 212/24
Belchatowski Dawid 212/19
Belchatowski Frania Sara 212/14
33
Belchatowski Judessa 212/24
Belchatowski Kalma [Kałma] Israel 212/ 20, 212/24
Belchatowski Mendel 212/19
Belchatowski Sura Blima 212/24
Beldengrün Gerda 212/23
Beldengrün Stefanie 212/23
Belek Motek 212/7, 212/9
Belek Blima 212/7, 212/9
Belek Chaja Rywka 212/7, 212/9
Belek Chawa Liba 212/7, 212/9
Belek Estera 212/7, 212/9
Belek Gitla Sara 212/7, 212/9, 212/18
Belek Hinda 212/7, 212/9
Belek Iser 212/7, 212/9
Belek Maria 212/7, 212/9
Belek Marjem 212/7, 212/9
Belek Szulim 212/7, 212/9
Belek Toma 212/7, 212/9
Belek Zelig 212/7, 212/9
Belfer Chaim Dawid 212/7, 212/9
Belfer Chana 212/7, 212/9
Belfer Efroim 212/7, 212/9
Belfer Fajgla Sara 212/2
Belfer Majer Israel 212/2
Belfer Rywka 212/7, 212/9
Belfer Sura 212/23
Belk Moszek 212/13
Beller Cyrla Sara 212/23
Bełchatowski Abram Gerszon 212/7, 212/9
Bełchatowski Dawid 212/20 212/ 20
Bełchatowski Eljasz Jakub 212/7, 212/9
Bełchatowski Frajdla Chaya !]212/7, 212/9
Bełchatowski Isr. 212/18
Bełchatowski Jacheta 212/7, 212/9
Bełchatowski Kałma 212/7, 212/9
Bełchatowski Mendel 212/ 20
Bełchatowski Mendel 212/7, 212/9
Bełchatowski Sucher Luzer 212/7, 212/9
Benczkowska Brandla 212/23
Benczkowska Chana 212/23
Benczkowska Frymeta 212/23
Benczkowska Nacha 212/23
Benda Cywa 212/7, 212/9
Bendet Icek 212/19, 212/ 20
Bendetowicz Chana 212/7, 212/9
Bendetowicz Genia 212/7, 212/9
Bendetowicz Izak 212/7, 212/9
Bendetowicz Luba 212/7, 212/9
34
Bendetowicz Moszek 212/7, 212/9
Bendetz Henryk 212/24
Bendetz Kalman 212/23
Bendetz Natalja 212/23
Bendetz Regina 212/23
Bendetz Rosa Sara 212/23
Bendetz Sara 212/24
Bendik Hendla 212/23
Bendik Icek 212/23
Bendik Mindla 212/23
Bendik Rachela 212/23
Bendyk Icek Israel 212/23
Bendyk Sura Hinda Sara 212/23
Benkhalter Chana Sara 212/15
Benslowicz Abram Eliezer 212/7, 212/9
Benslowicz Doba 212/7, 212/9
Benslowicz Izrael 212/7, 212/9
Berber Dawid Israel 212/18
Berenblatt 212/17
Berenstein Dawid 212/23
Berensztajn Ksyl Israel 212/15
Berger A. 212/13
Berger Abram 212/7, 212/9
Berger Abram Fajwel 212/7, 212/9
Berger Ajzyk 212/7, 212/9
Berger Aron 212/7, 212/9, 212/18, 212/24
Berger Beryś 212/7, 212/9
Berger Chaja Hinda 212/7, 212/9
Berger Chaja Sara 212/19
Berger Chana 212/7, 212/9
Berger Chaskiel 212/7, 212/9
Berger Cylka 212/7, 212/9
Berger Cyrla 212/7, 212/18
Berger Cywia I 212/7, 212/9
Berger Cywia II 212/7, 212/9
Berger Ela 212/7
Berger Estera I 212/7, 212/9
Berger Estera II 212/7, 212/9
Berger Frajdla Rajzla 212/7, 212/9
Berger Icchok Szlama 212/7, 212/9
Berger Isr. 212/18
Berger Jonas 212/7, 212/9
Berger Josef Majer 212/7, 212/9
Berger Juda Lajb 212/7, 212/9
Berger Klara Sara 212/24
Berger Małka Chaja 212/7, 212/9
Berger Maria 212/7, 212/9
Berger Moszek 212/7, 212/9
35
Berger Natan 212/17
Berger Pesla Mariem 212/7, 212/9
Berger Pinkus Zelig 212/7, 212/9
Berger Regina Sara 212/23
Berger Ruchla 212/7
Berger Salo Israel 212/24
Berger Salomon 212/23
Berger Sara 212/7, 212/9
Berger Srulek 212/7, 212/9
Berger Sura I 212/7, 212/9
Berger Sura II 212/7, 212/9
Berger Szaja Lajb 212/7, 212/9
Berger Szaja Załma 212/7, 212/9
Berger Szajndla 212/7, 212/9
Berger Szlama 212/7, 212/9
Berger Szyja Salma Israel 212/13
Berger Zalman Szaja 212/7, 212/9
Berger Zerka 212/7, 212/9
Berglas Breindla 212/23
Berglas Hirsch Israel 212/23
Berglas Israel 212/23
Berglas Malka 212/23
Berglas Ryfka 212/23
Berglas Sara 212/23
Bergman Blima 212/7, 212/9
Bergman Frajndla 212/7, 212/9
Bergman Izrael 212/7, 212/9
Bergman Karolina 212/7, 212/9
Bergman Natan Israel 212/2
Bergman Szmul Izak 212/7, 212/9
Berkowicz 212/7, 212/9, 212/11, 212/13
Berkowicz Abraham 212/7, 212/9
Berkowicz Ajzyk 212/7, 212/9
Berkowicz Bajla Sara 212/7, 212/9, 212/19, 212/23
Berkowicz Berek I 212/7, 212/9
Berkowicz Berek II 212/7, 212/9
Berkowicz Blima 212/7, 212/9, 212/23
Berkowicz Całel 212/7, 212/9
Berkowicz Chaim 212/7, 212/9, 212/24
Berkowicz Chaja Sura 212/7, 212/9
Berkowicz Chawa 212/24
Berkowicz Dawid 212/23
Berkowicz Doba 212/24
Berkowicz Dwojra 212/7, 212/9
Berkowicz Estera I 212/7, 212/9
Berkowicz Estera II 212/7, 212/9
Berkowicz Fajgla Sara 212/23
Berkowicz Frymeta 212/7, 212/9
36
Berkowicz Genendla Sara 212/15, 212/16, 212/17
Berkowicz Genia 212/7, 212/9
Berkowicz Ginendla 212/7, 212/9
Berkowicz Hendla 212/7, 212/9
Berkowicz Icchak Majer 212/7, 212/9
Berkowicz Jankiel 212/7, 212/9
Berkowicz Josek 212/23
Berkowicz Kiwa Israel 212/7, 212/9, 212/19
Berkowicz Kopel 212/7, 212/9, 212/13
Berkowicz Laja I 212/7, 212/9
Berkowicz Laja II 212/7, 212/9
Berkowicz Laja Sara 212/15, 212/17
Berkowicz Malka 212/24
Berkowicz Markus Israel 212/3, 212/11
Berkowicz Michael 212/24
Berkowicz Pesla Sara 212/23
Berkowicz Rachela 212/7, 212/9
Berkowicz Regina 212/7, 212/9
Berkowicz Ruchla 212/7, 212/9
Berkowicz Rudla 212/23
Berkowicz Rywa 212/23
Berkowicz Sara 212/24
Berkowicz Szaja 212/7, 212/9
Berkowicz Szajndla Sara 212/19
Berkowicz Szyja Chaim Israel 212/7, 212/9, 212/18
Berkowicz Szyja Israel 212/13, 212/15, 212/18
Berkowicz Zelda 212/23
Berkowitz 212/13
Berl Rachela Sara 212/23
Berläch Frajdla Bajla 212/7, 212/9
Berläch Nusym Pinchas 212/7, 212/9
Berlin Ajdla 212/7, 212/9
Berlin Gitla 212/7, 212/9
Berlin Mojżesz Israel 212/ 20
Berlin Mojżesz Zelig 212/7, 212/9
Berlin Zysia 212/7, 212/9
Berliner Abram Nuta 212/7, 212/9
Berliner Golda 212/7, 212/9
Berliner Icek 212/7, 212/9
Berliner Izrael Mojżesz 212/7, 212/9
Berliner Laja 212/7, 212/9
Berliner Perla 212/7, 212/9
Berlinski Chana Sara 212/23
Berlinski Izak 212/18
Berlińska Brucha 212/7, 212/9
Berlińska Iser 212/7, 212/9
Berliński Czarna 212/7, 212/9
Berliński Hersz 212/7, 212/9
37
Berliński Moszek Jakub 212/7, 212/9
Berliński Ruchla Laja 212/7, 212/9
Berman 212/2, 212/19
Berman Abram I 212/7, 212/9
Berman Abram II 212/7, 212/9
Berman Alter 212/17
Berman Aron Hersz 212/7, 212/9
Berman Aron Israel 212/16
Berman Aron Lejb Israel 212/7, 212/9, 212/22
Berman Blima 212/7, 212/9
Berman Chaja Myrla 212/7, 212/9
Berman Chana Mindla Sara 212/11
Berman Chana Sara 212/7, 212/9, 212/19
Berman Ester Sara 212/24
Berman Fajwel 212/7, 212/9
Berman Frajdla Sara 212/2
Berman Frymeta 212/7, 212/9
Berman Gecel 212/24
Berman Hendel 212/7, 212/9
Berman Hinda 212/7, 212/9
Berman Hirsz Dawid 212/7, 212/9
Berman Icek 212/7, 212/9, 212/24
Berman Jakub 212/7, 212/9
Berman Lajb Israel 212/6
Berman Lisza Israel 212/24
Berman Majer
Berman Majer Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/19, 212/ 20
Berman Maria Sara 212/24
Berman Moszek 212/24
Berman Moszek Chuna 212/7, 212/9
Berman Nachum 212/7, 212/9
Berman Nisla Sara 212/15, 212/17
Berman Rajzla 212/7, 212/9
Berman Rajzla Laja 212/7, 212/9
Berman Rozalia Sara z d. Rudoler 212/15, 212/17
Berman Ruchla 212/7, 212/9
Berman Ruda Z. Sara 212/24
Berman Rywka Gena 212/7, 212/9
Berman Rywka Liba Sara 212/2, 212/7, 212/9
Berman Sala Sara 212/7, 212/9, 212/24
Berman Wigdor 212/7, 212/9
Berman Wolf Israel 212/7, 212/9, 212/24
Berman Zysla 212/7, 212/9
Bermann Aron Lajb Israel 212/13
Berry Izrael Majer 212/7, 212/9
Berry Laja 212/7, 212/9
Berser Josek Berek 212/7, 212/9
Berser Małka 212/7, 212/9
38
Berser Rywka 212/7, 212/9
Berser Sara Zysla 212/7, 212/9
Besser Idesa [Idessa] Sara 212/2, 212/24
Besser Laja 212/23
Besser Mariem Sara 212/24
Besser Rywka Sara 212/18
Besser Szlama 212/24
Besser Szymon Israel 212/24
Bester Boruch Israel 212/18
Bester Keila Sara 212/23
Bester Mina Sara 212/23
Betër Jakub Dawid 212/7, 212/9
Better Rosa 212/17
Better Sonia Sara 212/17
Beuthner Paulina Sara 212/24
Beuthner Rosa Sara 212/24
Bezprowany Liba Sara 212/19
Bezprowany Wolf Israel 212/15
Bezprozwanna Chaja 212/7, 212/9
Bezprozwanna Cyrla 212/7, 212/9
Bezprozwanna Dwojra 212/7, 212/9
Bezprozwanna Jakub Berek 212/7, 212/9
Bezprozwanna Lejbuś Aba 212/7, 212/9
Bezprozwanna Liba 212/7, 212/9
Bezprozwanna Moszek Chaim 212/7, 212/9
Bezprozwanna Sura Szajndla 212/7, 212/9
Bezprozwanna Wolf Boruch 212/7, 212/9
Bezprozwany 212/11
Bezprozwany Cyrla Sara 212/18
Bezprozwany Dwojra Sara 212/18
Bezprozwany Liba Sara 212/18
Bezprozwany M. Chaim Israel 212/11
Bezprozwany Mojsze Chaim Israel 212/2
BezprozwanyAba Israel 212/18
Bialka Milka Sara 212/11
Bialski 212/25
Białer Aron 212/7, 212/9
Białka Abram 212/7, 212/9
Białka Estera I 212/7, 212/9
Białka Estera II 212/7, 212/9
Białka Ida Sara 212/7, 212/9, 212/17
Białka Jakub Hersz 212/7, 212/9
Białka Lajb Hersz 212/7, 212/9
Białka Milka 212/7, 212/9
Białka Ruchla 212/7, 212/9
Białka Sura Itla 212/7, 212/9
Białko 212/2
Białobroda 212/5
39
Białobroda Chaja 212/7, 212/9
Białobroda Estera Brucha 212/7, 212/9
Białobroda Estera Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Białobroda Henoch Eliasz 212/7, 212/9
Białobroda Hirsz 212/7, 212/9
Białobroda Lejbuś Aba 212/5, 212/7, 212/9
Białobroda Mojsze 212/7, 212/9
Białobroda Rywka 212/7, 212/9
Białobroda Szymon 212/7, 212/9
Białocerkowski Jankiel 212/7, 212/9
Białocerkowski Mojżesz 212/7, 212/9
Białocerkowski Ruchla 212/7, 212/9
Białystok Gitla 212/18
Biarka Jacheta 212/7, 212/9
Biber Chaja Sara 212/23
Biber Gitla 212/7, 212/9
Biber Lajbus Israel 212/23
Biber Lola 212/7, 212/9
Biber Natan Israel 212/18
Biber Rafael Israel 212/23
Biber Rywka Sara 212/23
Biber Sura Sara 212/23
Biber Szmul [?] Israel 212/7, 212/9, 212/13
Biber Szmul Israel 212/18
Biber Szmul Jankiel Israel 212/23
Biber Zysman Israel 212/23
Biberman Biderman Dawid 212/7, 212/9
Biberman Chaja Sara 212/7, 212/9, 212/11
Biberman Eliezer Mojżesz 212/7, 212/9
Biberman Frajndla 212/7, 212/9
Biberman Icek 212/7, 212/9
Biberman Josek 212/7, 212/9
Biberman Michuel 212/7, 212/9
Biberman Moszek Majloch 212/7, 212/9
Biberman Pesla Małka 212/7, 212/9
Bibler Natan Israel 212/18
Bicz [?] Blima Sara 212/23
Bicz[?] Lipman Israel 212/23
Biderman Dawid 212/18
Biderman Hena 212/7, 212/9
Biderman Moszek 212/13
Biderman Złata 212/7, 212/9
Biedak 212/19
Biedak Idesa [Idessa] Sara 212/24
Biedak Itla Sara 212/24
Biedak Rubin Israel 212/24
Biederman Josef 212/13
Biederman M. 212/13
40
Biedermann I. Ch. 212/13
Biedna Rajzla 212/7, 212/9
Biegeleisen Israel 212/2
Biegeleisen Malka Sara 212/23
Biegeleisen Sara 212/2
Biegeleisen Towia Israel 212/2
Bierenbaum Chaim Israel 212/24
Bierenbaum Rywka Sara 212/24
Bierenfreund Chana Sara 212/24
Bierenfreund Froim Israel 212/24
Bierenholz Doba Sara 212/24
Bierenholz Fajgla Sara 212/24
Bierenholz Szmul Israel 212/24
Bierzwinska Ita Sara 212/19
Bierzwińska Ida Sara 212/15, 212/17, 212/19
Biętkowska Estera 212/7, 212/9
Bigelajzen [?] Chaim 212/11
Bigelajzen [?] Chana 212/11
Bigelajzen [?] Sara 212/11
Bigelajzen [?] Towia 212/11
Bigelajzen Chaim Israel 212/19
Bigelajzen Sara 212/19
Bigelajzen Towia Israel 212/19
Bigiel Ajzel Sara 212/7, 212/9
Bigiel Towia 212/7, 212/9
Bilard [?] 212/2
Bilard Beniamin 212/7, 212/9
Bilard Blima Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Bilard Boruch 212/7, 212/9
Bilard Dawid 212/7, 212/9
Bilard Estera Rywka 212/7, 212/9
Bilard Josek Pejsach 212/7, 212/9
Bilard Pejsach Israel 212/15
Bilard Perla Idas 212/7, 212/9
Bilard Szulim Henoch 212/7, 212/9
Bilareński Chana 212/7, 212/9
Bilareński Mendel 212/7, 212/9
Bilareński Ruchla Laja 212/7, 212/9
Bilareński Sura 212/7, 212/9
Bilareński Szaja 212/7, 212/9
Bilet Sala 212/7, 212/9
Bilniak Zofia Sara [Bilnik] 212/2, 212/13
Bimko Benjamin Israel 212/24
Binder Brajndla 212/7, 212/9
Binder Doba 212/7, 212/9
Binder Dora 212/7, 212/9
Binder Fajgla 212/7, 212/9
Binder Frajndla 212/7, 212/9
41
Binder Frymeta 212/7, 212/9
Binder Gela 212/7, 212/9
Binder Icchok 212/7, 212/9
Binder Izrael 212/7, 212/9
Binder Jakub 212/7, 212/9
Binder Jakub Berek 212/7, 212/9
Binder Josek 212/7, 212/9
Binder Laja Sara 212/19
Binder Szlama Israel 212/7, 212/9, 212/11
Binenfeld Kalman 212/7, 212/9
Binenfeld Lajb Lazer 212/7, 212/9
Binenfeld Rojza 212/7, 212/9
Binenfeld Szajndla 212/7, 212/9
Binenstock Klara 212/23
Binenstock Regina 212/23
Binenstock Sofia 212/23
Binenstok Estera 212/23
Binenstok Szlama 212/23
Binental 212/11
Binental Frajdla Sara 212/19
Binental Frajndla 212/7, 212/9
Binental Gita Sara 212/19
Binental Gitla 212/7, 212/9
Binental Ita 212/7, 212/9, 212/19
Binental Majloch Israel 212/7, 212/9, 212/11, 212/19
Binstock Fajgla Sara 212/19
Binstock Kalman 212/13
Binsztok Abram 212/7, 212/9
Binsztok Bina 212/17, 212/19
Binsztok Chuma 212/24
Binsztok Chuna Israel 212/24
Binsztok Dawid Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/19
Binsztok Dina Sara 212/17
Binsztok Estera Fajga 212/7, 212/9
Binsztok Fajgla I 212/7, 212/9, 212/17, 212/19
Binsztok Fajgla II 212/7, 212/9
Binsztok Fajgla III 212/7, 212/9
Binsztok Gitla 212/24
Binsztok Gutla Sara 212/24
Binsztok Israel 212/13, 212/15, 212/16, 212/18, 212/19, 212/20, 212/24
Binsztok Ita 212/7, 212/9
Binsztok Itka Israel 212/24
Binsztok Izrael I 212/7, 212/9, 212/18
Binsztok Izrael II 212/7, 212/9
Binsztok Jakub [Jakob] Israel 212/13, 212/15, 212/19, 212/24
Binsztok Jakub I 212/7, 212/9
Binsztok Jakub II 212/7, 212/9
Binsztok Jakub III 212/7, 212/9
42
Binsztok Jankiel 212/7, 212/9
Binsztok Kałma Izrael 212/7, 212/9, 212/ 20
Binsztok Małka 212/7, 212/9, 212/17, 212/19
Binsztok Małka Rywka 212/7, 212/9
Binsztok Maria Sara 212/2
Binsztok Mordka Ałcia 212/7, 212/9
Binsztok Perla 212/7, 212/9
Binsztok Sandel 212/7, 212/9
Binsztok Sara Rywka 212/24
Binsztok Srul 212/7, 212/9
Binsztok Sura 212/7, 212/9
Binsztok Sura Rajzla 212/7, 212/9
Binsztok Sura Rywka 212/24
Binsztok Szaja 212/7, 212/9
Binsztok Szajndla 212/7, 212/9, 212/17
Binsztok Tamara Sara 212/24
Binsztok Wolf Israel 212/24
Birenbaum Abram Israel 212/7, 212/9, 212/16, 212/18
Birenbaum Abram Mordka 212/7, 212/9
Birenbaum Bina 212/7, 212/9
Birenbaum Chaim Cyna 212/7, 212/9
Birenbaum Gitla Sara 212/16
Birenbaum Herszel 212/7, 212/9
Birenbaum Icek 212/7, 212/9, 212/16
Birenbaum Małka 212/7, 212/9
Birenbaum Mariem 212/7, 212/9
Birenbaum Meier 212/23
Birenbaum Szaja 212/7, 212/9
Birenbaum Szmul 212/7, 212/9
Birenfrajnd Ruchla 212/24
Birenholc Abram 212/24
Birenholc Alter Israel [Birenholz] 212/13, 212/16, 212/18, 212/ 20
Birenholz Chaja Dwojra 212/7, 212/9
Birenholz Chana 212/7, 212/9
Birenholz Cywia 212/7, 212/9
Birenholz Dawid Mendel 212/7, 212/9
Birenholz Estera 212/7, 212/9
Birenholz Gitla 212/7, 212/9
Birenholz Itla 212/7, 212/9
Birenholz Kałma 212/7, 212/9
Birenholz Majer 212/7, 212/9
Birenholz Manela 212/7, 212/9
Birenholz Mania 212/7, 212/9
Birenholz Mendel Israel 212/ 20
Birenholz Milka 212/7, 212/9
Birenholz Mindla 212/7, 212/9
Birenholz Mirla 212/7, 212/9
Birenholz Mordka Hersz 212/7, 212/9
43
Birenholz Pinkus Israel [Birenholc] 212/7, 212/9, 212/ 20
Birenholz Rojzla 212/7, 212/9
Birenholz Ruchla 212/7, 212/9
Birenholz Szmul 212/7, 212/9
Birenstock Moszek Lejb Israel 212/24
Birman Chana Sara 212/23
Birman Gitla 212/7, 212/9
Birman Sara Szajndla 212/23
Birman Szmul 212/7, 212/9
Birnbaum Chana Sara 212/23
Birnbaum Dora 212/7, 212/9
Birnbaum Elias 212/23
Birnbaum Gitla Sara 212/2
Birnbaum Mindla 212/7, 212/9
Birnbaum Ruth Sara 212/23
Birnfreind Fajgla 212/24
Birnholc Alter 212/19
Birnholz Icchok Chemia 212/7, 212/9
Biron Rena [?] Sara 212/23
Bisam [?] Johanna 212/24
Bittner Aron Wolf 212/7, 212/9
Bittner Frieda 212/23
Bittner Hinda Ryyka [!] 212/7, 212/9
Bittner Jakub 212/23
Bittner Moszek Izrael 212/7, 212/9
Bittner Rosa 212/23
Bittner Sura 212/7, 212/9
Bizem Aba 212/24
Bizem Aba F. Israel 212/24
Bizem Mariem Sara 212/24
Bizem Rachmil Israel 212/24
Bizem Szewa F. 212/24
Bizem Szewa Sara 212/24
Bizon Ruchla 212/7, 212/9
Blachan Szlama 212/13
Blacharz 212/6
Blacharz Aba A. 212/13
Blacharz Abram Aba Israel 212/7, 212/9, 212/17
Blacharz Ajzyk I 212/7, 212/9, 212/13, 212/22
Blacharz Ajzyk II 212/7, 212/9
Blacharz Ajzyk III 212/7, 212/9
Blacharz Dobra 212/7, 212/9, 212/13
Blacharz Fajgla Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Blacharz Gołda 212/13
Blacharz Hinda 212/7, 212/9, 212/22
Blacharz Ita 212/7, 212/9
Blacharz Itla I 212/7, 212/9
Blacharz Itla II 212/7, 212/9
44
Blacharz Josek Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/15, 212/17
Blacharz Kałma 212/7, 212/9
Blacharz Mendel 212/7, 212/9, 212/13
Blacharz Minda Sara 212/17
Blacharz Mojzesz 212/7, 212/9
Blacharz Mojżesz 212/13
Blacharz Moszek 212/18
Blacharz Naftula 212/7, 212/9
Blacharz Siamsia 212/7, 212/9
Blacharz Srul 212/13
Blacharz Srul Alter 212/7, 212/9
Blacharz Szlama I 212/7, 212/9, 212/13, 212/19, 212/ 20
Blacharz Szlama II 212/7, 212/9
Blacharz Szmul 212/7, 212/9
Blacharz Szulim 212/7, 212/9, 212/13
Blacharz Zysma 212/7, 212/9
Blada Sura Laja 212/7, 212/9
Blady Bajla Sara 212/24
Blady Dawid Abram Israel 212/2
Blady Dawid Israel 212/24
Blady Fajgla Sara 212/24
Blady Herszel Israel 212/24
Blady Rywka Sara 212/24
Blady Wolf Ber Israel 212/24
Blajch 212/3
Blajch Bajla 212/7, 212/9
Blajch Blima 212/7, 212/9
Blajch Bruna 212/7, 212/9
Blajch Chaim 212/7, 212/9
Blajch Fajwel 212/7, 212/9
Blajch Frajndla 212/7, 212/9
Blajch Icek 212/7, 212/9
Blajch Josek 212/7, 212/9
Blajch Laja Sara 212/7, 212/9, 212/18
Blajch Lejbus 212/7, 212/9
Blajch Nacha 212/7, 212/9
Blajfer Abram Lewek 212/7, 212/9
Blajfer Gecel 212/7, 212/9
Blajfer Laja 212/7, 212/9
Blajfer Mariem 212/7, 212/9
Blajfer Mordka 212/7, 212/9
Blajfer Ruchla 212/7, 212/9
Blajfer Sura 212/7, 212/9
Blakowski Ruchla 212/23
Blakowski Chaim 212/23
Blakowski Icek 212/23
Blakowski Judka 212/23
Blakowski Majer 212/23
45
Blakowski Szlama 212/23
Blank Hinda Bajla 212/7, 212/9
Blank Luzer 212/7, 212/9
Blank Mizia Rywka 212/7, 212/9
Blank Moszek Szmul 212/7, 212/9
Blank Szaja 212/7, 212/9
Blaser Malka Sara 212/19
Blass Moszek 212/7, 212/9
Blass Salomon 212/7, 212/9
Blass Szarca 212/7, 212/9
Blat Abram Israel 212/19
Blat Brandla [Blatt] 212/18
Blat Gitla Sara 212/15
Blat Mojsze Israel 212/ 20
Blatt Abram Israel 212/4, 212/7, 212/9, 212/13, 212/18
Blatt Abram Mordka 212/7, 212/9
Blatt Ajzyk 212/7, 212/9
Blatt Berek Israel 212/2, 212/13
Blatt Brandla Tamara 212/7, 212/9
Blatt Dawid 212/7, 212/9
Blatt Gitla Sara 212/7, 212/9, 212/17
Blatt Hersz Nuta 212/7, 212/9
Blatt Icek Majer I 212/7, 212/9
Blatt Icek Majer II 212/7, 212/9
Blatt Jedydia 212/7, 212/9
Blatt Josek 212/7, 212/9
Blatt Laja 212/7, 212/9
Blatt Lajzer Israel 212/18
Blatt Menachem Pesach 212/7, 212/9
Blatt Mendel I. P. 212/13
Blatt Moszek 212/7, 212/9
Blatt Sura Rywka 212/7, 212/9
Blatt Tejga [!] Mindla 212/7, 212/9
Blausztaj Ber 212/7, 212/9
Blausztaj Chawa 212/7, 212/9
Blausztaj Estera 212/7, 212/9
Blausztaj Jehuda 212/7, 212/9
Blausztaj Josef 212/7, 212/9
Blausztaj Małka 212/7, 212/9
Blausztaj Mojzesz 212/7, 212/9
Blausztaj Sura 212/7, 212/9
Blausztajn Abram Gecel 212/7, 212/9
Blay Cywia Sara 212/23
Blay Estera Sara 212/23
Blaych [?] Laja Sara 212/18
Blazër Chan [!] 212/7, 212/9
Blazër Cywia 212/7, 212/9
Blazër Gitla 212/7, 212/9
46
Blazër Luzer212/7, 212/9
Blech Rywka Sara 212/24
Blechman Abram Nisen 212/7, 212/9
Blechman Doba 212/7, 212/9
Blechman Fajgla 212/7, 212/9
Bleich 212/2
Bleifer 212/6
Blic Dwojra 212/23
Blic Rosa 212/23
Blikman Szmul Lajb 212/7, 212/9
Blikmann Gitla Sara 212/2
Blim Liba Mariem Sara 212/23
Blima [?] Fajwel 212/18
Blimowski Ajle Dawid 212/7, 212/9
Blimowski Binem 212/7, 212/9
Blimowski Chaja Perla 212/7, 212/9
Blimowski Chamela 212/7, 212/9
Blimowski Dora 212/7, 212/9
Blimowski Estera 212/7, 212/9
Blimowski Fama 212/7, 212/9
Blimowski Hilel 212/7, 212/9
Blimowski Jakub 212/7, 212/9
Blimowski Józef 212/7, 212/9
Blimowski Lajb 212/7, 212/9
Blimowski Lea I 212/7, 212/9
Blimowski Lea II 212/7, 212/9
Blimowski Sabina 212/7, 212/9
Blimowski Sura Rywka 212/7, 212/9
Blimowski Szlama 212/7, 212/9
Blimowski Szlama Chaskiel 212/7, 212/9
Blimowski Zysler Szlama 212/7, 212/9
Blitz Abram 212/23
Blitz Ester 212/23
Blitz Fela 212/23
Blitz Icek 212/23
Blitz Machela 212/23
Blitz Masza 212/23
Blitzer Hendla Sara 212/23
Bloch Abram Abra 212/7, 212/9
Bloch Chaim 212/24
Bloch Chawa 212/24
Bloch Efroim Israel 212/24
Bloch Ester 212/24
Bloch Frajdla 212/7, 212/9
Bloch Jakob 212/24
Bloch Kałma 212/7, 212/9
Bloch Lajb 212/7, 212/9
Bloch Małka 212/24
47
Bloch Rosa 212/24
Blogier Idesa 212/7, 212/9
Blonder Brajndla 212/7, 212/9
Blonder Lola Sara 212/23
Blotka Hinda 212/7, 212/9
Blotka Mariem 212/7, 212/9
Blotka Rachmil 212/7, 212/9
Blotka Sura 212/7, 212/9
Blum 212/2, 212/11, 212/17, 212/ 20
Blum Abram Israel [Blüm] 212/7, 212/9, 212/11, 212/19
Blum Abram Wolf 212/7, 212/9
Blum Berek 212/7, 212/9, 212/18
Blum Chaja 212/7, 212/9
Blum Chaja Hinda 212/16
Blum Chana Fajgla 212/7, 212/9
Blum Cyrla 212/7, 212/9
Blum Dawid 212/19, 212/ 20
Blum Dina 212/23
Blum Elejzer 212/7, 212/9
Blum Ezra Israel 212/7, 212/9, 212/18
Blum Fajgla [Blüm] 212/7, 212/9, 212/19
Blum Frymeta 212/7, 212/9
Blum Gitla 212/7, 212/9
Blum Hinda 212/7, 212/9
Blum Izaak 212/7, 212/9
Blüm Lejzor 212/19
Blum Lejzor 212/23
Blum Mojzesz 212/7, 212/9
Blum Rywka Sara 212/23
Blüm Sadia 212/19
Blum Sadia 212/7, 212/9
Blum Sendel 212/7, 212/9
Blum Sima Sara 212/16
Blum Siwa Hendla Sara 212/15, 212/17
Blum Sura 212/7, 212/9
Blum Sura Hendla 212/7, 212/9
Blum Tanta 212/7, 212/9
Blüm Zymra 212/19
Blumenfeld Abram 212/23
Blumenfeld Bajla 212/7, 212/9
Blumenfeld Berek 212/7, 212/9
Blumenfeld Blima 212/7, 212/9
Blumenfeld Blima Gitla 212/7, 212/9
Blumenfeld Chana 212/7, 212/9
Blumenfeld Cyma 212/7, 212/9
Blumenfeld Cyna 212/23
Blumenfeld Feigla 212/23
Blumenfeld Giela 212/7, 212/9
48
Blumenfeld Gitla 212/7, 212/9
Blumenfeld Ita Ruchla 212/7, 212/9
Blumenfeld Jakob Israel 212/24
Blumenfeld Kreindla Sara 212/24
Blumenfeld Laja Sara 212/7, 212/9, 212/19, 212/23
Blumenfeld Leib [Lajb] Israel 212/17, 212/19, 212/ 20
Blumenfeld Machel 212/7, 212/9
Blumenfeld Malwine 212/24
Blumenfeld Maria Sara 212/15
Blumenfeld Mariem Sara 212/4
Blumenfeld Mirla [Blumrnfeld] 212/23
Blumenfeld Nachemia Sara 212/24
Blumenfeld Rajzla S. 212/24
Blumenfeld Regina Sara z d. Grosser 212/24
Blumenfeld Rochma 212/23
Blumenfeld Ruchla 212/23
Blumenfeld Rywka [Blumrnfeld] 212/23
Blumenfeld Sara 212/24
Blumenfeld Szlama Hersz 212/7, 212/9
Blumenfeld Tolca 212/23
Blumenfrucht 212/16
Blumenfrucht Abram Israel 212/7, 212/9, 212/11
Blumenfrucht Benjamin Wolf 212/7, 212/9
Blumenfrucht Blima 212/7, 212/9
Blumenfrucht Chana Sara 212/15, 212/17
Blumenfrucht Dwojra 212/7, 212/9
Blumenfrucht Eugenia Sara 212/7, 212/9, 212/13, 212/17
Blumenfrucht Fajgla Jentla 212/7, 212/9
Blumenfrucht Genendla 212/7, 212/9
Blumenfrucht Hans Georg Israel 212/17
Blumenfrucht Harry 212/7, 212/9
Blumenfrucht Harry Lothar Israel 212/17, 212/22
Blumenfrucht Hersz Mordka 212/7, 212/9
Blumenfrucht Jan Jerzy 212/7, 212/9
Blumenfrucht Jehudesa 212/7, 212/9
Blumenfrucht Lajb Israel 212/7, 212/9, 212/17, 212/ 20
Blumenfrucht Lejbus Leon 212/7, 212/9
Blumenfrucht Leon Israel 212/17
Blumenfrucht Małgorzata Jadiwga [Jadwiga?] 212/7, 212/9
Blumenfrucht Margot Hedwig Sara 212/17
Blumenfrucht Mieczysław 212/7, 212/9
Blumenfrucht Mojzesz I 212/7, 212/9
Blumenfrucht Mojzesz II 212/7, 212/9
Blumenfrucht Nusyn 212/7, 212/9
Blumenfrucht Ruchla Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Blumenfrucht Sara 212/18
Blumenfrucht Szajndla 212/7, 212/9
Blumenfrucht Tonia 212/7, 212/9
49
Blumenfrucht Wadia 212/7, 212/9
Blumenkranc Chana 212/5, 212/7, 212/9
Blumenkranc Emil Israel 212/7, 212/9, 212/18
Blumenkranc Izaak 212/7, 212/9
Blumenkranc Jakub 212/7, 212/9
Blumenkranc Maria 212/7, 212/9
Blumenkranc Rosa Sara 212/2
Blumenkranc Rywka 212/7, 212/9
Blumenroll Izrael Gerszon 212/7, 212/9
Blumenroll Ruchla 212/7, 212/9
Blumensztajn Jakub 212/7, 212/9
Blumensztik Gold Berek 212/7, 212/9
Blumensztik Itla 212/7, 212/9
Blumensztik Josek 212/7, 212/9
Blumensztik Rubin 212/7, 212/9
Blumensztyk Estera Sara 212/18
Blumensztyk Herszel Israel 212/2, 212/13
Blumensztyk Netla Sara 212/2
Blumental Rubin 212/7, 212/9
Blumenthal Henriette Sara 212/2
Blumenzon Benjamin 212/24
Blumenzon Lejbuś 212/7, 212/9
Blumsztik Majer 212/7, 212/9
Blustein Gecel 212/13
Blusztajn Basia 212/7, 212/9
Blusztajn Bernard 212/7, 212/9
Blusztajn Beryś 212/7, 212/9
Blusztajn Chaja 212/7, 212/9
Blusztajn Dwojra 212/7, 212/9
Blusztajn Eliasz Szmul 212/7, 212/9
Blusztajn Estera 212/7, 212/9
Blusztajn Froim 212/7, 212/9
Blusztajn Josek 212/7, 212/9
Blusztajn Kałma 212/7, 212/9
Blusztajn Lejzor 212/7, 212/9
Blusztajn Małka 212/7, 212/9
Blusztajn Moszek Lajb 212/7, 212/9
Blusztajn Rajzla 212/7, 212/9
Blusztajn Rywka 212/7, 212/9
Blusztajn Zelda 212/7, 212/9
Błogup Abram Arje 212/7, 212/9
Błogup Nacha 212/7, 212/9
Błogup Perla 212/7, 212/9
Bobrowska Chawa 212/7
Bobrowska Chawa Szajndla 212/7
Bobrowska Goclel 212/7
Bobrowska Jankiel 212/7
Bochenek 212/11, 212/17, 212/ 20
50
Bochenek Chana 212/7, 212/9
Bochenek Gela 212/7, 212/9
Bochenek Izrael 212/7, 212/9
Bochenek Kajla 212/7, 212/9
Bochenek Kałma 212/7, 212/9
Bochenek Lajb Israel 212/11, 212/19, 212/23
Bochenek Lejbuś 212/7, 212/9
Bochenek Mariem 212/7, 212/9
Bochenek Rywa 212/7, 212/9
Bochman Ksyl 212/7, 212/9
Bochman Zyga 212/7, 212/9
Bochner Amalia Sara 212/11
Bochner Fanny Sara 212/23
Bochner Frymeta Sara 212/11, 212/19
Bochner Josef Dawid 212/23
Bochner Laja Sara 212/23
Bochner Lieba Sara 212/23
Bochner Mojżesz Gerszon 212/23
Bochner Rachela Sara 212/23
Bochner Rywka Sara 212/23
Bochner Sabina Sara 212/15, 212/19
Bochner Złata Sara 212/11
Bocian Fajga Sara 212/15, 212/17
Boczko Israel 212/13
Bodländer Dawid Israel 212/23
Bodländer Sala Sara 212/23
Bogata Chana Bajla 212/7, 212/9
Bogata Chawa 212/7, 212/9
Bogata Lajbuś 212/7, 212/9
Bogata Lejzor 212/7, 212/9
Bogata Moszek Aron Israel [Bogaty] 212/7, 212/9, 212/15
Bogata Motek 212/7, 212/9
Bogata Rajzla 212/7, 212/9
Bogata Samuel 212/7, 212/9
Bogata Sura 212/7, 212/9
Bogler Estera 212/23
Bogler Majer 212/23
Bogler Rebekka [!]212/23
Bogomolna Edyta [Nogomolna?] 212/7, 212/9
Boguchwał Hirsz Israel 212/17
Bojarska Olga 212/25
Bojarski Frajdla 212/7, 212/9
Bojarski Josef 212/7, 212/9
Bojm Dawid 212/18
Bolbzom [?] Libajdla 212/23
Bolimowski Eljasz 212/25
Bolimowski Lajzer Mendel Israel 212/18
51
Bomgarten Chana Tauba 212/7, 212/9
Bomgarten Gitla 212/7, 212/9
Bomgarten Hela 212/7, 212/9
Bomgarten Josek Lajb 212/7, 212/9
Bomgarten Kałma 212/7, 212/9
Bomgarten Sala 212/7, 212/9
Bomgarten Wolf 212/7
Bomgarten Wolf Berek 212/9
Bomgarten Załma 212/7, 212/9
Boms Cyrla 212/7, 212/9
Boms Fajga 212/7, 212/9
Boms Golda Pesla 212/7, 212/9
Boms Jentla 212/7, 212/9
Bonhart Abram Israel 212/2, 212/18
Bonhart Dawid 212/18
Bonhart Dawid Jakub 212/13
Bonhart Fajga Sara 212/2, 212/13, 212/18
Bonhart Hersz Mordka Israel 212/2, 212/13
Bonhart Jakub [Jakob] Dawid Israel 212/2
Bonhart Jenta Ruchla Sara 212/2, 212/18
Bonhart Jochweta Sara 212/2
Bonhart Menachem 212/18
Bonhart Menachem Eliasz Israel 212/2
Bonhart Simcha [Sycha] Binem Israel 212/2, 212/18
Bonhart Szaja Israel 212/2, 212/13, 212/18
Bonhert Jochweta Sara 212/2
Bor Fajwel 212/7, 212/9
Bor Zelda 212/7, 212/9
Bor Zindus 212/7, 212/9
Borenstein Abram Israel 212/17
Borenstein Benjamin Israel 212/11
Borenstein Chaim 212/13
Borenstein Chaja Sara 212/13, 212/19, 212/23
Borenstein Chaja Szaja 212/19
Borenstein Chawa 212/23
Borenstein Dawid 212/18
Borenstein Etla Sara 212/24
Borenstein Gajgla Sara 212/19
Borenstein Gitla Sara 212/23
Borenstein Icek Israel 212/23, 212/24
Borenstein Jacheta Sara 212/23
Borenstein Jakob 212/23
Borenstein Jentla Sara 212/11
Borenstein Josef Israel 212/ 20, 212/23
Borenstein Kajla Sara 212/23
Borenstein Lea 212/23
Borenstein Leib 212/23
Borenstein Liba Sara 212/24
52
Borenstein Malka Sara 212/19, 212/23
Borenstein Mindla 212/23
Borenstein Mordka 212/23
Borenstein Moszek 212/23
Borenstein Paltyl 212/2
Borenstein Rosa Sara 212/18
Borenstein Ruchla Sara 212/11, 212/19, 212/23
Borenstein Rywka Sara 212/11, 212/19, 212/23
Borenstein Selda Sara 212/2, 212/11
Borenstein Szmul 212/23
Borensztajn [?] Chana 212/24
Borensztajn Abram Israel 212/7, 212/9, 212/13
Borensztajn Ajzyk Israel 212/24
Borensztajn Alta Chaja 212/23
Borensztajn Alter 212/7, 212/9, 212/17
Borensztajn Bajla 212/7, 212/9
Borensztajn Bendet Israel 212/15
Borensztajn Beni [Borenstein] 212/24
Borensztajn Chaim Israel 212/2, 212/13
Borensztajn Chaim Wolf 212/24
Borensztajn Chaja Fajgla Sara 212/24
Borensztajn Chaja Sara 212/23, 212/24
Borensztajn Cyrla 212/7, 212/9
Borensztajn Denny [?]212/24
Borensztajn Dwojra Sara 212/18
Borensztajn Etla 212/24
Borensztajn Fajgla Sara 212/15
Borensztajn Frajndla Sara 212/24
Borensztajn Icek 212/19
Borensztajn Icek Jakub 212/24
Borensztajn Jakub [Jakob] Israel 212/24
Borensztajn Ksyl Israel 212/15
Borensztajn Laja 212/7, 212/9
Borensztajn Manel 212/24
Borensztajn Manuel 212/24
Borensztajn Maria Laja 212/23
Borensztajn Matla [Borenstein] 212/19, 212/24
Borensztajn Mendel Israel 212/24
Borensztajn Moszek Israel 212/2
Borensztajn Moszek Mendel 212/2
Borensztajn Nacha 212/23
Borensztajn Paltyl 212/17
Borensztajn Pesla 212/24
Borensztajn Pesla Ajdla Sara 212/24
Borensztajn Pinkus Israel 212/24
Borensztajn Rojza Gitla
Borensztajn Ruchla Sara 212/14
Borensztajn Sala Sara 212/23
53
Borensztajn Sara 212/24
Borensztajn Sura 212/17, 212/19, 212/23
Borensztajn Sura Chana Sara 212/24
Borensztajn Szajndla Sara 212/24
Borensztajn Szmul Majer 212/23
Borensztein Feigla 212/18
Borensztein Wigdor 212/18
Borenwelbajn [?] Chaim Wolf 212/24
Borenwelbajn [?] Chana Sura 212/24
Borenwelbajn [?] Icek Jakob 212/24
Borenwelbajn [?] Rojza Gitla 212/24
Borgenicht Mendel Israel [Morgenicht?] 212/23
Borgenicht Szajnsla [!] [Szajndla] Sara 212/23
Borger Berta Sara 212/19
Borger Gela Sara 212/17, 212/19
Borman Majer Israel 212/15
Bornstein B. J. 212/13
Bornstein Benjamin 212/23
Bornstein Breindel 212/23
Bornstein Chana 212/24
Bornstein Cyrla 212/24
Bornstein Esriel Israel 212/24
Bornstein Ester 212/24
Bornstein Etla 212/24
Bornstein Gitla 212/24
Bornstein Israel 212/24
Bornstein Itla 212/24
Bornstein Jacheta 212/23
Bornstein Josef 212/24
Bornstein Rela S. 212/24
Bornstein Ruchla 212/24
Bornsztajn Abram Aba 212/7, 212/9
Bornsztajn Adela 212/7, 212/9
Bornsztajn Alter 212/7, 212/9
Bornsztajn Bajla Małka 212/7, 212/9
Bornsztajn Bendet 212/7, 212/9
Bornsztajn Benet 212/7, 212/9
Bornsztajn Berek I 212/7, 212/9
Bornsztajn Berek II 212/7, 212/9
Bornsztajn Bernard 212/7, 212/9
Bornsztajn Chaim 212/7, 212/9
Bornsztajn Chaja 212/7, 212/9
Bornsztajn Chaja Rywka I 212/7, 212/9
Bornsztajn Chaja Rywka II 212/7, 212/9
Bornsztajn Chana Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Bornsztajn Chawa 212/7, 212/9
Bornsztajn Cudek 212/7, 212/9
Bornsztajn Dawid I 212/7, 212/9
54
Bornsztajn Dawid II 212/7, 212/9
Bornsztajn Dora 212/7, 212/9
Bornsztajn Dwojra I 212/7, 212/9
Bornsztajn Dwojra II 212/7, 212/9
Bornsztajn Dyna 212/7, 212/9
Bornsztajn Estera Chaja I 212/7, 212/9
Bornsztajn Estera Chaja II 212/7, 212/9
Bornsztajn Estera I 212/7, 212/9
Bornsztajn Estera II 212/7, 212/9
Bornsztajn Fajga 212/7, 212/9
Bornsztajn Fajgla I 212/7, 212/9
Bornsztajn Fajgla II 212/7, 212/9
Bornsztajn Fajgla III 212/7, 212/9
Bornsztajn Fajgla IV 212/7, 212/9
Bornsztajn Fajgla Lea 212/7, 212/9
Bornsztajn Frajdla 212/7, 212/9
Bornsztajn Frajndla 212/7, 212/9
Bornsztajn Frymeta 212/7, 212/9
Bornsztajn Gela 212/7, 212/9
Bornsztajn Gitla 212/7, 212/9
Bornsztajn Gołda Małka 212/7, 212/9
Bornsztajn Greta 212/7, 212/9
Bornsztajn Hanna 212/7, 212/9
Bornsztajn Helena 212/7, 212/9
Bornsztajn Hendel 212/7, 212/9
Bornsztajn Hendla 212/7, 212/9
Bornsztajn Herszel I 212/7, 212/9
Bornsztajn Herszel II 212/7, 212/9
Bornsztajn Hinda Laja 212/7, 212/9
Bornsztajn Icek 212/7, 212/9
Bornsztajn Icek Hersz 212/7, 212/9
Bornsztajn Jakub 212/7, 212/9
Bornsztajn Jan 212/7, 212/9
Bornsztajn Jankiel 212/7, 212/9
Bornsztajn Jentla 212/7, 212/9
Bornsztajn Josef 212/7, 212/9
Bornsztajn Kopel 212/7, 212/9
Bornsztajn Ksyl 212/7, 212/9
Bornsztajn Machel 212/7, 212/9
Bornsztajn Majer Szmul 212/7, 212/9
Bornsztajn Mendel 212/7, 212/9
Bornsztajn Mojżesz 212/7, 212/9
Bornsztajn Mordka Symcha 212/7, 212/9
Bornsztajn Moszek 212/7, 212/9
Bornsztajn Moszek Hilel 212/7, 212/9
Bornsztajn Naftula I 212/7, 212/9
Bornsztajn Naftula II 212/7, 212/9
Bornsztajn Pałtyl 212/7, 212/9
55
Bornsztajn Pesla 212/7, 212/9
Bornsztajn Pinkus Lejzor 212/7, 212/9
Bornsztajn Rajzla 212/7, 212/9
Bornsztajn Robert 212/7, 212/9
Bornsztajn Rojza 212/7, 212/9
Bornsztajn Rubin Dawid 212/7, 212/9
Bornsztajn Rubin I 212/7, 212/9
Bornsztajn Rubin II 212/7, 212/9
Bornsztajn Ruchla I 212/7, 212/9
Bornsztajn Ruchla II 212/7, 212/9
Bornsztajn Ruchla III 212/7, 212/9
Bornsztajn Ruchla IV 212/7, 212/9
Bornsztajn Ruchla V 212/7, 212/9
Bornsztajn Ruchla VI 212/7, 212/9
Bornsztajn Ruda 212/7, 212/9
Bornsztajn Rywka Basia 212/7, 212/9
Bornsztajn Saul 212/7, 212/9
Bornsztajn Sura 212/7, 212/9
Bornsztajn Szajna 212/7, 212/9
Bornsztajn Szajndla 212/7, 212/9
Bornsztajn Urie 212/7, 212/9
Bornsztajn Uszer Alter 212/7, 212/9
Bornsztajn Wigdor Beniamin 212/7, 212/9
Bornsztajn Zyskind 212/7, 212/9
Borowska Ezryel 212/7, 212/9
Borowska Frymeta 212/7, 212/9
Borowska Itla 212/7, 212/9
Borowska Lipcia 212/7, 212/9
Borowska Rajzla 212/7, 212/9
Borowska Szaja 212/7, 212/9
Borowska Szymon 212/7, 212/9
Borowski Abraham 212/7, 212/9
Borowski Estera 212/7, 212/9
Borowski Lajzer 212/7, 212/9
Borowski Lipa 212/7, 212/9
Borowski Małka 212/7, 212/9
Borowski Ruchla 212/7, 212/9
Borsztajn Anna Sara 212/19
Boruchowicz Chawa Sara 212/2, 212/16
Boruchowicz Dawid Israel 212/2, 212/16
Boruchowicz Fajgla 212/7, 212/9
Boruchowicz Herszlik 212/7, 212/9
Boruchowicz Izydor 212/7, 212/9
Boruchowicz Lajzer 212/7, 212/9
Boruchowicz Liliana 212/7, 212/9
Boruchowicz Rojza 212/7, 212/9
Boruchowicz Rut 212/7, 212/9
Boruchowicz Salek 212/7, 212/9
56
Boruchowicz Wolf 212/7, 212/9
Boruchowski 212/2, 212/11, 212/19
Boruchowski Fajgla 212/19
Boruchowski Izydor Israel 212/4, 212/11, 212/19, 212/23
Boruchowski Ruth 212/19
Borzuchowski 212/17
Borzuchowski Israel [Bożuchowski] 212/11
Borzykowska Chaja Fajdla 212/19
Borzykowska Chaskiel I 212/7, 212/9
Borzykowska Chaskiel II 212/7, 212/9
Borzykowska Elka 212/7, 212/9
Borzykowska Estera 212/13
Borzykowska Fajga 212/7, 212/9
Borzykowska Ida Rajzla Sara 212/15, 212/17
Borzykowska Idesa 212/19
Borzykowska Laja Sara 212/17
Borzykowska Mania 212/7, 212/9
Borzykowska Mariem Sara 212/17
Borzykowska Mendel 212/7, 212/9
Borzykowska Perla 212/17
Borzykowska Pesla Sara 212/15, 212/17
Borzykowska Regina 212/7, 212/9
Borzykowska Ruchla Laja 212/7, 212/9
Borzykowska Ruchla Sara 212/15, 212/17, 212/19
Borzykowska Sabina 212/7, 212/9
Borzykowska Sara 212/17
Borzykowska Szprynca 212/7, 212/9
Borzykowska Tauba Sara 212/19
Borzykowski Abram 212/7, 212/9
Borzykowski [?] Dawid Israel 212/18
Borzykowski [?] M. Herszlik 212/18
Borzykowski „S” 212/7, 212/9
Borzykowski 212/3
Borzykowski Aron Israel 212/7, 212/9, 212/11
Borzykowski Aron Szaja 212/7, 212/9
Borzykowski Chaim 212/7, 212/9
Borzykowski Chaja 212/7, 212/9
Borzykowski Chaskiel Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/16
Borzykowski Chawa 212/7, 212/9
Borzykowski Dawid I 212/7, 212/9
Borzykowski Dawid II 212/7, 212/9
Borzykowski Dwojra Sara 212/2, 212/7, 212/9, 212/18
Borzykowski Elka Kajla 212/7, 212/9
Borzykowski Estera 212/7, 212/9
Borzykowski Ewa 212/7, 212/9
Borzykowski Fajgla 212/7, 212/9
Borzykowski Fiszel 212/7, 212/9
Borzykowski Frajdla 212/7, 212/9
57
Borzykowski Gitla 212/7, 212/9
Borzykowski Hersz 212/7, 212/9
Borzykowski Herszlik 212/ 20
Borzykowski Hil 212/7, 212/9
Borzykowski Icek 212/24
Borzykowski Ides 212/7, 212/9
Borzykowski Isaak [Izaak] [Izak Israel] 212/2, 212/16, 212/19, 212/ 20
Borzykowski Itla 212/7, 212/9
Borzykowski Izaak 212/7
Borzykowski Izak 212/7, 212/9
Borzykowski Jacheta 212/7, 212/9
Borzykowski Jakub Eliasz 212/7, 212/9
Borzykowski Jakub Majer 212/7, 212/9
Borzykowski Jankiel Jakub 212/7, 212/9
Borzykowski Laja I 212/7, 212/9
Borzykowski Laja II 212/7, 212/9
Borzykowski Lajb I 212/7, 212/9
Borzykowski Lajb II 212/7, 212/9
Borzykowski Lajb Israel 212/22
Borzykowski Lajzor 212/7, 212/9
Borzykowski Lazer 212/7, 212/9
Borzykowski Lipa 212/7, 212/9
Borzykowski Luba 212/7, 212/9
Borzykowski Mariem Sara 212/5, 212/7, 212/15, 212/16, 212/17
Borzykowski Mojsze 212/7, 212/9
Borzykowski Mosze 212/13
Borzykowski Moszek Hersz 212/7, 212/9
Borzykowski Natan 212/7, 212/9
Borzykowski Nuchem 212/7, 212/9
Borzykowski Pesla 212/7, 212/9
Borzykowski Rajzla 212/7, 212/9
Borzykowski Rozalia 212/7, 212/9
Borzykowski Rozalja 212/7, 212/9
Borzykowski Ruchla I 212/7, 212/9
Borzykowski Ruchla II 212/7, 212/9
Borzykowski Rywka Bacia 212/7, 212/9, 212/11
Borzykowski Sala 212/7, 212/9
Borzykowski Salomon Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/15
Borzykowski Samuel 212/7, 212/9
Borzykowski Sara 212/19
Borzykowski Sura Frymeta 212/7, 212/9, 212/18
Borzykowski Sura Rajzla 212/7, 212/9
Borzykowski Symcha Majer 212/7, 212/9
Borzykowski Szaja Hersz 212/15
Borzykowski Szlama Hersz 212/7, 212/9
Borzykowski Szlama Israel 212/15, 212/17
Borzykowski Szymon 212/7, 212/9
Borzykowski Tauba I 212/7, 212/9
58
Borzykowski Tauba II 212/7, 212/9
Borzykowski Uszer 212/7, 212/9
Borzykowski Załma 212/7, 212/9
Bosak Emanuel Israel 212/24
Bosak Lajb 212/7, 212/9
Bosuchowicz [?] Icek 212/13
Bozuchowicz [?] Chawa 212/22
Bozuchowicz [?] Dawid 212/22
Brach Chana [Bram?] 212/24
Brach Fajwel [Bram?] 212/24
Brach Lejzor [Bram?] 212/24
Brach Nuchym [Bram?] 212/24
Brach Ruchla [Bram?] 212/24
Brach Rywka [Bram?] 212/24
Brafman Chaja 212/7, 212/9
Brafman Jakób Israel 212/18
Brafman Małka 212/7, 212/9
Brafman Pesla 212/7, 212/9
Brafman Rojza 212/7, 212/9
Brafman Szabsia Dawid 212/7, 212/9
Brafman Szejwa 212/7, 212/9
Brafman Szlama 212/7, 212/9
Bräjer Dawid 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler „C” 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Aron Pinkus 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Chana I 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Chana II 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Chawa Laja 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Dwojra Rajzla 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Fajgla Cywia 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Frajdla Chaja 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Gołda Ruchla 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Gucia 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Herszlik 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Joachim Dawid 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Kałma Binem 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Laja 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Lejbuś 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Lipa Joel 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Małka Fajga 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Moszek Aron 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Salomea 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Szmul Lajb 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Tauba I 212/7, 212/9
Brajndwajnhendler Tauba II 212/7, 212/9
Brajtbard Alter 212/7, 212/9
Brajtbard Chana I 212/7, 212/9
Brajtbard Chana II 212/7, 212/9
59
Brajtbard Cyna 212/7, 212/9
Brajtbard Dawid 212/7, 212/9
Brajtbard Hersz 212/2, 212/7, 212/9
Brajtbard Izaak 212/7, 212/9
Brajtbard Josek Israel 212/2, 212/7, 212/9
Brajtbard Majer Israel 212/2, 212/13
Brajtbard Mania 212/7, 212/9
Brajtbard Naftula Israel 212/7, 212/9, 212/18
Brajtbard Ruchla 212/7, 212/9
Brajtbard Ruda 212/7, 212/9
Brajtbart Cyna [Brajtbard] 212/13, 212/16, 212/18, 212/19, 212/ 20
Brajtbart Efroim Israel 212/2, 212/16
Brajtbart Hersz Israel 212/18, 212/24
Brajtbart Izak [Isak] Ber Israel 212/2, 212/18
Brajtbart Johanna 212/2
Brajtbart Josek 212/13, 212/16
Brajtbart Majer 212/16
Brajtbart Mania 212/24
Brajtbrat Mojżesz 212/13
Brajthart Hersz Israel 212/18
Brajtman Alter Chil 212/ 20
Brajtman Bajla Sara 212/7, 212/9, 212/16
Brajtman Chana 212/7, 212/9
Brajtman Hinda Laja212/7, 212/9
Brajtman Izrael 212/7, 212/9
Brajtman Masia 212/7, 212/9
Brajtman Szmul 212/7, 212/9
Brajtman Załka 212/7, 212/9
Bralt [Bratt] Wolf 212/18
Bram Chana Sara 212/24
Bram Fajwel Israel 212/24
Bram Lejzor Berek Israel 212/24
Bram Nuchym Israel 212/24
Bram Rubin Israel 212/2
Bram Ruchla Sara 212/24
Bram Rywka Mariem Sara 212/24
Brama [?]212/17, 212/ 20
Brama Boruch 212/7, 212/9
Brama Chana 212/7, 212/9
Brama Estera 212/7, 212/9
Brama Hinda 212/7, 212/9
Brama Josek 212/7, 212/9
Brama L. H. 212/13
Brama Lajb 212/7, 212/9
Brama Lajb Hersz 212/5, 212/18
Brama Samuel 212/7, 212/9
Brama Szmul 212/ 20
Brama Szmul Josek 212/22
60
Bramerman 212/7, 212/9
Bramerman Juma 212/7, 212/9
Bramerman Rywka 212/7, 212/9
Bramerman Szajndla 212/7, 212/9
Brand Lola Sara 212/23
Brandel Maks Israel 212/2
Brander Nuta 212/18
Brandes Brandys Syma 212/7, 212/9
Brandes Chaja Sara 212/24
Brandes Dawid Israel 212/24
Brandes Golda Sara 212/24
Brandes Matla Sara 212/24
Brandes Nachman 212/24
Brandes Rachela 212/24
Brandes Szlama 212/7, 212/9
Brandes Złata 212/7, 212/9
Brandwajnhenderl Fajgla 212/15
Brandweinhehdler Moszek Israel [Brandweinhendler?] 212/2
Brandys Abram Szmul 212/7, 212/9
Brandys Beniek 212/7, 212/9
Brandys Blima 212/7, 212/9
Brandys Chana Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Brandys Chawa Laja 212/7, 212/9
Brandys Estera 212/7, 212/9
Brandys Izrael Moszek 212/7, 212/9
Brandys Jakub 212/7, 212/9
Brandys Jehuda 212/7, 212/9
Brandys Keindla 212/7, 212/9
Brandys Klara 212/7, 212/9
Brandys Lea 212/7, 212/9
Brandys Lolek 212/7, 212/9
Brandys Mordka 212/2, 212/13, 212/18
Brandys Mordka Joel Israel 212/7, 212/9, 212/13
Brandys Sura 212/7, 212/9
Brandys Syma 212/7, 212/9
Brania Hana [Brama?] 212/13
Branski Juljan 212/25
Brat „C” I 212/7, 212/9
Brat „C” II 212/7, 212/9
Brat 212/5
Brat Abram 212/7, 212/9, 212/19, 212/20
Brat Aron Szlama 212/7, 212/9
Brat Ester 212/23
Brat Estera 212/7, 212/9
Brat Estera Pesla 212/7, 212/9
Brat Gitla I 212/7, 212/9
Brat Gitla II 212/7, 212/9
Brat Hinda 212/7, 212/9
61
Brat Iser 212/7, 212/9
Brat Jakub Kopel 212/7, 212/9
Brat Lejb 212/7, 212/9
Brat Malka Sara 212/16
Brat Maria 212/7, 212/9
Brat Pesla 212/7, 212/9
Brat Pesla Zelda 212/7, 212/9
Brat Rachela 212/7, 212/9
Brat Rojza 212/7, 212/9
Brat Ruchla 212/7, 212/9
Brat Ruchla Blima 212/7, 212/9
Brat Rywka 212/23
Brat Sara 212/7, 212/9
Brat Szprynca 212/7, 212/9
Brat Wolf Lewek 212/7, 212/9
Bratt Abram 212/24
Bratt Chana 212/23
Bratt Chawa 212/23
Bratt Dora 212/23
Bratt Gela 212/23
Bratt Kajb Israel 212/5
Bratt Keila 212/24
Bratt Pinches 212/23
Bratt Rachela 212/13
Bratt Ruchla Sara 212/24
Bratt Rywka 212/23
Bratt Symcha 212/24
Bratt Szlama Israel 212/24
Bratt Szmul Wolf 212/24
Bratt Tauba 212/24
Bratt Vita 212/24
Brauer Oskar 212/24
Brauer Rosalie 212/24
Braun Aron 212/24
Braun Blima 212/7, 212/9
Braun Brajndla 212/7, 212/9
Braun Chaja 212/23
Braun Chana 212/7, 212/9
Braun Cypra 212/24
Braun Icek Majer 212/7, 212/9
Braun Kałma [Kalma] Israel 212/15, 212/16, 212/19
Braun Kalma 212/7, 212/9
Braun Laja [Leja] Sara 212/7, 212/9, 212/11, 212/16
Braun Lewek 212/19212/19, 212/ 20
Braun Rachela 212/7, 212/9
Braun Rajzla 212/7, 212/9
Braun Szmul 212/2
Braun Szyja Israel 212/13
62
Braun Tauba 212/24
Bräuner Aba 212/7, 212/9
Bräuner Abraham 212/7, 212/9
Brauner Abram Dawid 212/7, 212/9
Bräuner Adela 212/7, 212/9
Bräuner Ałta 212/7, 212/9
Brauner Alter 212/7, 212/9
Bräuner Aron I 212/7, 212/9
Bräuner Aron II 212/7, 212/9
Brauner Aron III 212/7, 212/9
Brauner Aron Israel 212/19, 212/ 20
Bräuner Aron Jakub 212/7, 212/9
Brauner Bajla 212/7, 212/9
Brauner Bajla Gitla Sara 212/23
Brauner Brajndla 212/7, 212/9
Bräuner Chaja I 212/7, 212/9
Bräuner Chaja II 212/7, 212/9
Bräuner Chana Lea 212/7, 212/9
Brauner Chana Rajzla 212/7, 212/9
Brauner Charlotte 212/24
Brauner Chaskiel 212/7, 212/9
Brauner Chwula 212/7, 212/9
Brauner Cylka 212/7, 212/9
Bräuner Cyma 212/7, 212/9
Brauner Cyma Sara 212/19
Bräuner Dawid 212/7, 212/9
Bräuner Dwojra 212/7, 212/9
Bräuner Eliasz 212/7, 212/9
Bräuner Estera 212/7, 212/9
Brauner Estera Laja 212/7, 212/9
Brauner Estera Sara Laja 212/19
Brauner Gitla I 212/7, 212/9
Bräuner Gitla II 212/7, 212/9
Brauner Gustawa 212/7, 212/9
Bräuner Helena 212/7, 212/9
Brauner Hendla 212/7, 212/9
Brauner Hendla Sara 212/13
Bräuner Hersz Lajb 212/7, 212/9
Bräuner Herszlik 212/7, 212/9
Bräuner Hil Dawid 212/7, 212/9
Brauner Icchok [Icek] Kalma Israel 212/ 20
Brauner Icek 212/7, 212/9
Brauner Icek Hirsz 212/7, 212/9
Bräuner Itla 212/7, 212/9
Brauner Izaak Israel 212/7, 212/9, 212/11
Bräuner Izrael Icchok 212/7, 212/9
Brauner Izrael Majer 212/7, 212/9
Brauner Jacheta 212/7, 212/9
63
Bräuner Jakub 212/7, 212/9
Brauner Jakub Icek 212/7, 212/9
Brauner Joachim Izrael 212/7, 212/9
Brauner Jojne 212/7, 212/9
Brauner Josef 212/7, 212/9
Brauner Judka 212/7, 212/9
Bräuner Kałma 212/7, 212/9
Brauner Kałma Israel 212/15, 212/18
Bräuner Klerla [!]212/7, 212/9
Brauner Klma [!]212/ 20
Brauner Lajzer Gecel 212/7, 212/9
Brauner Lejbuś 212/7, 212/9
Brauner Lewek 212/7, 212/9
Brauner Liba 212/7, 212/9
Brauner Majer 212/7, 212/9
Brauner Mala 212/7, 212/9
Bräuner Małka I 212/7, 212/9
Bräuner Małka II 212/7, 212/9
Brauner Maria 212/7, 212/9
Brauner Miriam 212/7, 212/9
Bräuner Mojżesz 212/7, 212/9
Brauner Mojżesz Aba 212/7, 212/9
Brauner Mojżesz Chaim 212/7, 212/9
Brauner Moritz Israel 212/ 20
Brauner Moszek 212/7, 212/9
Brauner Nacha 212/7, 212/9
Brauner Nuchim Israel 212/6
Bräuner Nuchym 212/7, 212/9
Bräuner Pesla 212/7, 212/9
Brauner Rajzla I 212/7, 212/9
Brauner Rajzla II 212/7, 212/9
Brauner Ruchla I 212/7, 212/9
Brauner Ruchla II 212/7, 212/9
Brauner Ruchla Sara 212/11, 212/22
Bräuner Ruda 212/7, 212/9
Brauner Sara 212/24
Bräuner Srulek 212/7, 212/9
Bräuner Sura 212/7, 212/9
Brauner Szaja 212/ 20
Bräuner Szaja 212/7, 212/9
Bräuner Szaja Szlama 212/7, 212/9
Brauner Szlama Israel 212/7, 212/9, 212/24
Brauner Szlama Józef 212/7, 212/9
Brauner Tauba Sara 212/7, 212/9, 212/23
Brauner Wigdor I 212/7, 212/9, 212/13, 212/19, 212/ 20
Brauner Wigdor II 212/7, 212/9
Brauner Wolf 212/7, 212/9, 212/23
Brauner Wolf N. 212/13
64
Brauner Wolf Nuchim 212/7, 212/9
Braunhut Lejzor Isr. 212/18
Braunhut Zlata Sara
Brautman Jakub 212/7, 212/9
Brawerman Lejzor Israel 212/18
Brawerman Abram 212/7, 212/9
Brawerman Alte 212/6
Brawerman Beniamin 212/7, 212/9
Brawerman Blima 212/7, 212/9
Brawerman Chaja Sara 212/14
Brawerman Chana Laja Sara 212/15, 212/17
Brawerman Chana Lea 212/7, 212/9
Brawerman Chana Sara 212/11
Brawerman Lajzer 212/7, 212/9
Brawerman Lejzor Israel 212/15, 212/17, 212/18, 212/19
Brawerman Mendel 212/7, 212/9
Brawerman Mordka 212/7, 212/9
Brechner Abraham 212/23
Brechner Anna Sara 212/23
Brechner Moses Elias 212/23
Brechner Zlata 212/23
Bredin Ajzyk Israel 212/7, 212/9, 212/20
Bredin Anna 212/7, 212/9
Bredin Bube 212/7, 212/9
Bredin Chaja Sura 212/7, 212/9
Bredin Gitla 212/7, 212/9
Bredin Hendla 212/7, 212/9
Bredin Ilana 212/7, 212/9
Bredin Iser 212/7, 212/9
Bredin Israel 212/13
Bredin Jakub 212/7, 212/9
Bredin Jakub Szlama 212/7, 212/9
Bredin Josek 212/7, 212/9
Bredin Laja 212/7, 212/9
Bredin Małka 212/7, 212/9
Bredin Matla 212/7, 212/9
Bredin Sura Liba 212/7, 212/9
Bredin Szymon I 212/7, 212/9, 212/18
Bredin Szymon II 212/7, 212/9
Bredin Zysla 212/7, 212/9, 212/18
Breitbart Ruta Sara 212/19
Breitman Gitla Sara 212/19
Brendel Maks Israel [Brendl] 212/2, 212/11
Brener Blima 212/7, 212/9
Brener Chaim 212/7, 212/9
Brener Else 212/23
Brener Emanuel 212/7, 212/9
Brener Fajwel I 212/7, 212/9
65
Brener Fajwel II 212/7, 212/9
Brener Frajda 212/7, 212/9
Brener Mojsze 212/7, 212/9
Brener Mordka Josef 212/7, 212/9
Brener Moszek 212/7, 212/9
Brener Rojza 212/7, 212/9
Brener Rywka 212/7, 212/9
Brenner Abram Ch. Israel 212/24
Brenner Ajzyk Israel 212/24
Brenner Chana Sara 212/24
Brenner Charlotte Sara 212/23
Brenner Chwula Sara 212/24
Brenner Dwojra 212/24
Brenner Jakob Israel 212/24
Brenner Margot Sara 212/23
Brenner Mindel Sara 212/23
Brenner Sara 212/24
Breslauer Fajgla Sara 212/2, 212/19
Bresler Estera Bacia 212/7, 212/9
Bresler Henoch 212/7, 212/9
Bresler Kajla Rywka 212/7, 212/9
Bresler Mordka 212/18
Bresler Mordka Noech 212/7, 212/9
Bresler Ruchla Laja 212/7, 212/9
Brienztein [?] Jakub Israel 212/13
Brin Chaim Dawid 212/13
Brocławska Małka 212/7, 212/9
Broda Laja Sara 212/24
Broda Moszek Israel 212/24
Broda Rywka Sara 212/24
Broder Abram 212/7, 212/9
Broder Aleksandra 212/7, 212/9
Broder Bernard 212/7, 212/9
Broder Fajgla 212/7, 212/9, 212/13
Broder Henoch Szaja 212/7, 212/9, 212/13
Broder Hersz 212/13
Broder Herszel 212/7, 212/9
Broder Hudesa 212/7, 212/9, 212/13
Broder Ides Sara 212/7, 212/9, 212/13, 212/19
Broder Juda 212/7, 212/9
Broder Juda Lajb 212/13
Broder Mendel 212/7, 212/9, 212/13
Broder Tauba 212/7, 212/9
Broder Zofia 212/7, 212/9
Bródka Israel [Brodka] [Brudka] 212/13, 212/15, 212/16, 212/18, 212/19, 212/ 20
Brodka Marie Sara 212/15
Brodka Mariem Sara 212/17
Brodkiewicz Ajzyk 212/7, 212/9, 212/18, 212/ 20
66
Brodkiewicz Chaskiel Izrael 212/7, 212/9, 212/16, 212/18
Brodkiewicz Ewa 212/7, 212/9
Brodkiewicz Genendla 212/7, 212/9
Brodkiewicz Kałma 212/7, 212/9
Brodkiewicz Laja 212/7, 212/9
Brodkiewicz Lajzer 212/7, 212/9
Brodkiewicz Lejbuś I 212/7, 212/9
Brodkiewicz Lejbuś II 212/7, 212/9
Brodkiewicz Małka 212/7, 212/9
Brodkiewicz Mindla 212/7, 212/9
Brodkiewicz Nuta 212/7, 212/9
Brodkiewicz Pesla 212/7, 212/9
Brodkiewicz Sara 212/2
Brodkiewicz Sura Sara 212/2, 212/7, 212/9
Brodkiewicz Szyja 212/7, 212/9, 212/19, 212/20
Brokman Gitla Ch. Sara z d. Staszewski 212/24
Brokman Mordka Israel 212/24
Bromberg Bacia 212/7, 212/9
Bromberg Moszek Lajb 212/7, 212/9
Bromberger Hirsz Israel 212/2
Broner Abram 212/7, 212/9 212/19
Broner Adela 212/7, 212/9
Broner Boruch 212/7, 212/9
Broner Bross Gustawa 212/7, 212/9
Broner Chaim Szmul 212/7, 212/9
Broner Dawid 212/7, 212/9
Broner Frymeta 212/7, 212/9
Broner Izrael 212/7, 212/9
Broner Jakub 212/7, 212/9
Broner Kiwa 212/7, 212/9
Broner Ksyl 212/7, 212/9
Broner Mojżesz 212/7, 212/9
Broner Rywka Laja [Bruner] 212/23
Broner Szulim 212/7, 212/9
Bronner 212/2, 212/3, 212/5
Bronner Abram 212/ 20
Bronner Lejbuś Israel 212/13
Bronner Ruchla Rajza Sara 212/15, 212/17
Bronner Szulim 212/5
Bronstein Sura Fajga 212/23
Brotkiewicz Laja Sara 212/19
Bruekner [?] Aron 212/17
Bruk A. 212/13
Bruk Abram Granek 212/7, 212/9
Bruk Abram Israel 212/15
Bruk Mozes Rubin 212/7, 212/9
Bruk Ruchla 212/7, 212/9
Bruk Rywka 212/7, 212/9
67
Brukner Abram Lajb 212/7, 212/9
Brukner Alta 212/7, 212/9
Brukner Alter Icek 212/7, 212/9
Brukner Aron I 212/7, 212/9
Brukner Aron II 212/7, 212/9
Brukner Aron Israel 212/15, 212/17
Brukner Chana 212/7, 212/9
Brukner Cypa Lipa 212/7, 212/9
Brukner Dawid 212/7, 212/9
Brukner Dawid Israel 212/15, 212/17
Brukner Doba 212/7, 212/9
Brukner Estera 212/7, 212/9, 212/24
Brukner Estera Fajgla 212/24
Brukner Estera Gitla 212/7, 212/9
Brukner Fajga 212/7, 212/9
Brukner Fajgla Rajzla 212/7, 212/9
Brukner Gela Sara 212/15, 212/17
Brukner Gitla 212/24
Brukner Hercka 212/7, 212/9
Brukner Herszel 212/7, 212/9
Brukner Israel 212/24
Brukner Israel Matys 212/24
Brukner Izaak 212/7, 212/9
Brukner Jakub 212/7, 212/9
Brukner Josef Baruch 212/7, 212/9
Brukner Józef 212/7, 212/9
Brukner Lajzer 212/7, 212/9
Brukner Lejb 212/7, 212/9
Brukner Małka Chaja 212/7, 212/9
Brukner Małka Chawa 212/7, 212/9
Brukner Mendel 212/7, 212/9
Brukner Mindla 212/19
Brukner Mirla 212/7, 212/9
Brukner Mordka Ber 212/7, 212/9
Brukner Mordka Hilel 212/7, 212/9
Brukner Moses 212/13
Brukner Moszek 212/7, 212/9
Brukner Otyliusz 212/7, 212/9
Brukner Rachela 212/7, 212/9
Brukner Rajzla 212/7, 212/9
Brukner Rózia 212/18
Brukner Rubin Israel 212/24
Brukner Ruchla Sara 212/7, 212/9, 212/24
Brukner Rywka 212/7, 212/9
Brukner Sura 212/7, 212/9
Brukner Zysla 212/7, 212/9
Brumer Chuma 212/2
Brumer Henoch 212/7, 212/9
68
Brumer Kalman [Brunner] 212/19, 212/20
Brumer Szlama 212/7, 212/9
Bruner Sura Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Bruner Suza Sara 212/17
Bryd Chawa Rojza Sara 212/19
Bryd Sura Fajgla Sara 212/19
Bryn Chaim 212/7, 212/9
Bryn Chaim D. 212/23
Bryn Chana Rojza [Rajzla] Sara 212/7, 212/9, 212/15
Bryn Jacheta 212/7, 212/9
Bryn Jakub 212/7, 212/9
Bryn Liba 212/7, 212/9
Bryn Małka 212/23
Bryn Moszek Wolf 212/7, 212/9
Bryn Nacha 212/7, 212/9
Bryn Pesla Mindla 212/7, 212/9
Bryn Sura Estera 212/7, 212/9
Bryn Sura Fajga 212/7, 212/9
Bryn Sura Fajgla 212/15
Bryn Sura Hendla 212/23
Bryn Sura Małka 212/7, 212/9
Bryn Szajndla 212/7, 212/9
Bryner Abram I 212/7, 212/9
Bryner Abram II 212/7, 212/9
Bryner Alter Bencyjon 212/7, 212/9
Bryner Bajla 212/7, 212/9
Bryner Brajndla 212/7, 212/9
Bryner Chaja Roza 212/7, 212/9
Bryner Chana 212/7, 212/9
Bryner Chana Rajzla 212/7, 212/9
Bryner Cywa 212/7, 212/9
Bryner Dawid 212/7, 212/9
Bryner Doba 212/7, 212/9
Bryner Dobra 212/7, 212/9
Bryner Dora I 212/7, 212/9
Bryner Dora II 212/7, 212/9
Bryner Fajga Brajndla 212/7, 212/9
Bryner Frajndla 212/7, 212/9
Bryner Frymeta 212/7, 212/9, 212/18
Bryner Gitla 212/7, 212/9
Bryner Gitla Rachela 212/7, 212/9
Bryner Hendla I 212/7, 212/9
Bryner Hendla II 212/7, 212/9
Bryner Hercka 212/7, 212/9
Bryner Hersz 212/7, 212/9
Bryner Hinda Sara 212/11, 212/19
Bryner Icek 212/7, 212/9
Bryner Idesa 212/7, 212/9
69
Bryner Israel 212/19
Bryner Itla 212/7, 212/9
Bryner Jacheta 212/7, 212/9
Bryner Jakub [Jakob] Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/11, 212/19
Bryner Kalma 212/7, 212/9
Bryner Laja 212/7, 212/9
Bryner Lajb Israel 212/2, 212/11, 212/19
Bryner Lejbuś 212/7, 212/9
Bryner Liba I 212/7, 212/9
Bryner Liba II 212/7, 212/9
Bryner Mordka 212/7, 212/9
Bryner Moszek 212/7, 212/9
Bryner Naftula [Naftali] Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/11, 212/19
Bryner Pinkus Israel 212/7, 212/9, 212/18
Bryner Rachela 212/7, 212/9
Bryner Ruchla 212/7, 212/9
Bryner Ruchla Bajla 212/7, 212/9
Bryner Rywka 212/7, 212/9
Bryner Sala 212/7, 212/9
Bryner Sara 212/2, 212/19
Bryner Srul Dawid 212/7, 212/9
Bryner Szmul 212/7, 212/9
Bryner Szmul Szyja 212/7, 212/9
Bryner Szyfra Sara 212/7, 212/9, 212/19
Bryner Szyja 212/5, 212/7, 212/9
Bryner Szymon Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/18, 212/19
Bryner Tema 212/7, 212/9
Bryner Tesa Sara 212/19
Bryner Tewel 212/7, 212/9
Bryner Zlata Sara 212/7, 212/9, 212/19
Brzegowski Fajwel 212/17
Brzegowski Hersz 212/17
Brzegowski Moszek Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/17, 212/18
Brzegowski Sura 212/7, 212/9
Brzeska Sura Małka 212/7, 212/9
Brzeski Aba [vel Grat] 212/7, 212/9
Brzeski Jakub 212/7, 212/9
Brzeski Majer Israel 212/13
Brzeski Natan
Brzeski Natan Israel [Brzezki] 212/7, 212/9, 212/18
Brzeski Szajndla 212/7, 212/9
Brzeszcze Fajgla 212/23
Brzeziner Selig Israel 212/24
Brzyski Nusyn 212/7, 212/9
Buchbinder Abram I 212/7, 212/9
Buchbinder Abram II 212/7, 212/9
Buchbinder Chaja 212/7, 212/9
Buchbinder Chajm Towia 212/7, 212/9
70
Buchbinder Chawa Sara 212/7, 212/9, 212/19
Buchbinder Estera 212/7, 212/9
Buchbinder Frajdla 212/7, 212/9
Buchbinder Frymeta 212/7, 212/9
Buchbinder Gecel 212/7, 212/9
Buchbinder Icek 212/7, 212/9
Buchbinder Izaak 212/7, 212/9
Buchbinder Jakub I 212/7, 212/9
Buchbinder Jakub II 212/7, 212/9
Buchbinder Jakub Lajb 212/7, 212/9
Buchbinder Josef 212/7, 212/9
Buchbinder Kałma 212/7, 212/9
Buchbinder Małka 212/7, 212/9
Buchbinder Maria 212/7, 212/9
Buchbinder Mindla 212/7, 212/9
Buchbinder Mojżesz 212/7, 212/9
Buchbinder Naftula 212/7, 212/9
Buchbinder Rachla Laja 212/7, 212/9
Buchbinder Rykiel 212/7, 212/9
Buchbinder Rywka 212/7, 212/9
Buchbinder Sura 212/7, 212/9
Buchbinder Szlama Nuta 212/7, 212/9
Buchbinder Szmul 212/7, 212/9
Buchbinder Szmul Wolf 212/7, 212/9
Buchbinder Wolf 212/7, 212/9
Buchbinder Złata 212/7, 212/9
Buchner Abram 212/24
Buchner Chaja Sara 212/24
Buchner Chana Sara 212/24
Buchner Moses Israel 212/24
Buchner Natan Israel 212/17, 212/ 20
Buchner Ruchla Sara 212/24
Buchner Sala 212/18
Buchner Samuel Israel 212/24
Buchrajber Doba 212/7, 212/9
Buchrajber Fajgla 212/7, 212/9
Buchrajber Laja 212/7, 212/9
Buchrajber Mordka 212/7, 212/9
Buchrajber Pinches Natan 212/7, 212/9
Buchsbaum Markus 212/24
Buchsbaum Minka 212/24
Buchsbaum Pinkus 212/24
Buchschreiber Chaja Sara 212/23
Buchszrajber Chaja 212/7, 212/9
Buchszrajber Emanuel 212/7, 212/9
Buchszrajber Laja 212/7, 212/9
Buchszrajber Zyska Estera 212/7, 212/9
Buchwajc Chaja 212/7, 212/9
71
Buchwajc Ida 212/7, 212/9
Buchwajc Laib 212/25
Buchwajc Laura 212/7, 212/9
Buchwajc Lola 212/25
Buchwajc Mojżesz 212/7, 212/9
Buchwajc Mozes 212/25
Buchwajc Nacha 212/23
Buchwajc Pinkus Lewek 212/7, 212/9
Buchwajc Wolf 212/7, 212/9
Buchwajcowa 212/25
Buchweitz Wolf Israel 212/11
Bucks Sura Sara 212/19
Budyn Chaja Gitla 212/7, 212/9
Budyn Hilel 212/7, 212/9
Budyn Jehuda 212/7, 212/9
Budyn Lida 212/7, 212/9
Budyn Mojsze Kalma 212/7, 212/9
Budyn Zysla 212/7, 212/9
Bugajer Fryda 212/24
Bugajer Jochwet Sara 212/23
Bugajer Lejbus 212/24
Bugajer Moszek 212/24
Buki [?] Majloch 212/24
Bukowski [?] Chana 212/18
Bukowski 212/6
Bukowski Chawa Blima 212/7, 212/9
Bukowski F. 212/18
Bukowski Frajda 212/7, 212/9
Bukowski Gedalja 212/7, 212/9
Bukowski Hersz Lajb Israel 212/18
Bukowski Josek 212/7, 212/9
Bukowski Lajb Hersz 212/7, 212/9
Bukowski Lajb Israel 212/18
Bukszpan Sura Rajzla 212/7, 212/9
Bulka Henoch 212/13, 212/19, 212/ 20
Bulwicz Chaja 212/7, 212/9
Bulwik Abram 212/7, 212/9
Bulwik Ajdla 212/7, 212/9
Bulwik Bajla I 212/7, 212/9
Bulwik Bajla II 212/7, 212/9
Bulwik Blima Bronia 212/7, 212/9
Bulwik Blima Sara 212/24
Bulwik Chaim 212/7, 212/9
Bulwik Chaja 212/7, 212/9
Bulwik Chana Sara 212/7, 212/9, 212/24
Bulwik Chawa 212/7, 212/9
Bulwik Dawid Hersz 212/7, 212/9
Bulwik Estera Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
72
Bulwik Fajgla Sara 212/24
Bulwik Golda Sara 212/24
Bulwik Hersz 212/7, 212/9
Bulwik Hersz M. Israel 212/24
Bulwik Herszlik Icek 212/7, 212/9
Bulwik Hinda 212/7, 212/9
Bulwik Icyk 212/7, 212/9
Bulwik Izrael 212/7, 212/9
Bulwik Josek 212/18
Bulwik Josek Chaim 212/7, 212/9
Bulwik Kalma Majloch 212/7, 212/9
Bulwik Lajbuś 212/7, 212/9
Bulwik Lajzer 212/7, 212/9
Bulwik Leon 212/24
Bulwik Mareim !]212/7, 212/9
Bulwik Mirla Sara 212/24
Bulwik Moszek Israel 212/24
Bulwik Rachela Sara 212/24
Bulwik Rajzla 212/7, 212/9
Bulwik Ruchla Golda 212/7, 212/9
Bulwik Ruchla Sara 212/7, 212/9, 212/24
Bulwik Rywen Israel 212/18
Bulwik Rywka 212/7, 212/9
Bulwik Srul Israel 212/15
Bulwik Sura Rywka 212/7, 212/9
Bulwik Sura Rywka Sara 212/24
Bulwik Szeftel Israel 212/24
Bulwik Szlama Berek 212/7, 212/9
Bulwik Wolf Lajb 212/7, 212/9
Bursztan Abram Dawid 212/13
Bursztyn 212/2, 212/5, 212/7, 212/9
Bursztyn Abr. Fajwel Israel 212/18
Bursztyn Abr. Gerszon Israel 212/18
Bursztyn Abr. Isak Israel 212/18
Bursztyn Abram 212/18
Bursztyn Abram Chaim 212/7, 212/9
Bursztyn Abram Dawid Israel 212/7, 212/9, 212/17, 212/18
Bursztyn Abram Icek 212/7, 212/9
Bursztyn Bacia Sara 212/7, 212/9, 212/17, 212/18
Bursztyn Bajla 212/7, 212/9
Bursztyn Berek Hersz 212/7, 212/9
Bursztyn Brajndla 212/7, 212/9
Bursztyn Chaim Zelik 212/7, 212/9
Bursztyn Chaja Hinda 212/7, 212/9
Bursztyn Chana Syma 212/7, 212/9
Bursztyn Dwojra 212/13
Bursztyn Dwojra Bajla 212/7, 212/9
Bursztyn Eliasz 212/5, 212/7, 212/9
73
Bursztyn Ella Sara 212/11
Bursztyn Estera Sara 212/19
Bursztyn Etla Sara 212/7, 212/9, 212/19
Bursztyn Fajgla Sara 212/17, 212/18
Bursztyn Fajwel I 212/7, 212/9, 212/18
Bursztyn Fajwel II 212/7, 212/9
Bursztyn Fajwel III 212/7, 212/9
Bursztyn Fiszel 212/7, 212/9, 212/17
Bursztyn Gela 212/7, 212/9
Bursztyn Genia 212/7, 212/9
Bursztyn Gerszon 212/18
Bursztyn Gerszon Chaim 212/7, 212/9
Bursztyn Gitla 212/7, 212/9
Bursztyn Hersz Lajb 212/7, 212/9
Bursztyn Hilel 212/18
Bursztyn Hinda Chaja 212/7, 212/9
Bursztyn Hindal Laja 212/7, 212/9
Bursztyn Hirsz Fajwel 212/7, 212/9
Bursztyn Icek Jakub Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/18
Bursztyn Iser Moszek 212/7, 212/9
Bursztyn Ita Rajzla 212/7, 212/9
Bursztyn Izrael Hilel 212/7, 212/9
Bursztyn Jacheta Sara 212/7, 212/9, 212/18
Bursztyn Josek Aron Israel 212/7, 212/9, 212/18
Bursztyn Majer 212/13
Bursztyn Majer Szaja 212/7, 212/9
Bursztyn Manela Israel 212/7, 212/9, 212/18
Bursztyn Maria 212/7, 212/9
Bursztyn Mariem Laja 212/7, 212/9
Bursztyn Mariem Sara 212/18
Bursztyn Matla Rachla 212/7, 212/9
Bursztyn Mira Sara 212/18
Bursztyn Mordka Dawid 212/7, 212/9
Bursztyn Ruchla 212/7, 212/9
Bursztyn Ruda Golda 212/7, 212/9
Bursztyn Sara Chana 212/7, 212/9
Bursztyn Sara Fajga 212/7, 212/9
Bursztyn Sura 212/7, 212/9
Bursztyn Sura Rajzla [Reisla] Sara 212/7, 212/9, 212/19
Bursztyn Sura Ruchla 212/7, 212/9
Bursztyn Szajndla 212/7, 212/9
Bursztyn Szyfra Sara 212/7, 212/9, 212/15
Bursztyn Wolf 212/7, 212/9
Butnik Akiwa Jehuda Israel 212/24
Butnik Bajla Sara 212/24
Butnik Basia Ruchla Sara 212/24
Butnik Estera Sara 212/24
Butnik Josef Israel 212/13
74
Butnik Lieba Sara 212/23
Butnik Mordka Israel 212/2
Butnik Nusyn Israel 212/2, 212/11
Butnik Rosalie Sara 212/23
Bygien Estera 212/23
Caneman Isak Israel 212/13
Cebularz Estera 212/7, 212/9
Cecemska Chana 212/7, 212/9
Cecemska Dwora Ita 212/7, 212/9
Cecemska Estera Chaja 212/7, 212/9
Cecemska Lemel 212/7, 212/9
Cecemska Pinkus 212/7, 212/9
Cecemska Rochma I 212/7, 212/9
Cecemska Rochma II 212/7, 212/9
Cecemska Rywka 212/7, 212/9
Cecemska Zysia 212/7, 212/9
Cecemski Chawa Sara 212/19
Cecemski Eliezer Israel 212/19
Cecemski Rachma Israel 212/19
Cecemski Zysia Israel 212/19
Celler Izak Israel 212/2
Celner Aba 212/24
Celner Szprinza Rachla 212/24
Celner Wolf 212/24
Cerner Josek 212/23
Cerner K. Sala Sara 212/23
Cerner Ruda 212/23
Cerner Rywka Sara 212/23
Certner Abram Israel 212/17
Chaba Abram 212/7, 212/9
Chaba Adela 212/7, 212/9
Chaba Berek 212/7, 212/9
Chaba Fajgla 212/7, 212/9
Chaba Racha 212/7, 212/9
Chaba Estera Sara 212/7, 212/9, 212/18
Chaba Jejkiel 212/7, 212/9
Chaba Laja 212/7, 212/9
Chaba Mariem Idesa 212/7, 212/9
Chaba Ruchla 212/2
Chaberman Frymeta Sara z d. Fuks 212/17
Chaberman Israel 212/17
Chaim Helena 212/7, 212/9
Chaimowicz „C” 212/7, 212/9
Chaimowicz „S” 212/7, 212/9
Chaimowicz Chaja Sara 212/19
Chaimowicz Chana 212/7, 212/9
Chaimowicz Frymeta 212/7, 212/9
Chaimowicz Lejb 212/7, 212/9
75
Chaimowicz Lejzor 212/7, 212/9
Chaimowicz Marta Sara 212/19
Chajdak Mariem 212/7, 212/9
Chajdak Tauba Sura 212/7, 212/9
Chajmowicz „S” 212/7, 212/9
Chajmowicz Berek 212/7, 212/9
Chajmowicz Chaim 212/7, 212/9
Chajmowicz Chaim Lajb 212/7, 212/9
Chajmowicz Chaja 212/7, 212/9
Chajmowicz Frajdla 212/7, 212/9
Chajmowicz Frymet 212/7, 212/9
Chajmowicz Gołda 212/7, 212/9
Chajmowicz Icek Hersz 212/7, 212/9
Chajmowicz Liba 212/7, 212/9
Chajmowicz Małka Liba 212/7, 212/9
Chajmowicz Marai [!]212/7, 212/9
Chajmowicz Masia 212/7, 212/9
Chajmowicz Michał 212/7, 212/9
Chajmowicz Mindla 212/7, 212/9
Chajmowicz Rajzla 212/7, 212/9
Chajmowicz Szlama 212/7, 212/9
Chajmowicz Temerla 212/7, 212/9
Chajnfrid Dawid 212/7, 212/9
Chajnfrid Estera Fajgla 212/7, 212/9
Chajnfrid Kendla 212/7, 212/9
Chajnfrid Mala Zysla 212/7, 212/9
Chajnfrid Ruchla 212/7, 212/9
Chajnfrid Szlama 212/7, 212/9
Chajnfrid Szprynca 212/7, 212/9
Charenzowski Szmul 212/7, 212/9
Chasan Bajla Sara 212/19
Chaskiel Chaja Udel 212/7, 212/9
Chaskiel Salomea 212/7, 212/9
Chaskielowicz Mindla 212/23
Chasklewicz Tauba Sara 212/23
Checinska Hindla Sara 212/19
Checinski Selda Sara 212/19
Chelisiewicz Chaja 212/7, 212/9
Chelisiewicz Fela 212/7, 212/9
Chelisiewicz Jakub Icek 212/7, 212/9
Chelisiewicz Natan 212/7, 212/9
Chelisiewicz Sara 212/7, 212/9
Chemczynski L. I. 212/13
Chencinska Blima [Belk] 212/2
Chencinska Chaja 212/17
Chencinski Lajb 212/2
Chencinski Lewi 212/ 20
Chenkus Gitla Perla 212/7, 212/9
76
Chenkus Kałma 212/7, 212/9
Chenkus Mojżesz 212/7, 212/9
Chenkus Sura Małka 212/7, 212/9
Chenkus Szlama Hersz 212/7, 212/9
Chęcimski Blima 212/13
Chęcimski Szyja 212/22
Chęcinska Hendla 212/23
Chęcinski Blima 212/18
Chęcinski Mordka 212/23
Chęcińska Brajndla 212/7, 212/9
Chęcińska Chaja 212/7, 212/9
Chęcińska Chana 212/7, 212/9
Chęcińska Etel 212/7, 212/9
Chęcińska Froim 212/7, 212/9
Chęcińska Hersz Lajb 212/7, 212/9
Chęcińska Małka I 212/7, 212/9
Chęcińska Małka II 212/7, 212/9
Chęcińska Małka III 212/7, 212/9
Chęcińska Mordka 212/7, 212/9
Chęcińska Moszek 212/7, 212/9
Chęcińska Naftula 212/7, 212/9
Chęcińska Rachela 212/7, 212/9
Chęcińska Rajzla 212/7, 212/9
Chęcińska Rajzla Gitla 212/7, 212/9
Chęcińska Rozalia 212/7, 212/9
Chęcińska Rywka 212/7, 212/9
Chęcińska Sara 212/7, 212/9
Chęcińska Szajndla 212/7, 212/9
Chęcińska Tauba 212/7, 212/9
Chęcińska Zelda 212/7, 212/9
Chęciński Chaim 212/7, 212/9
Chęciński Chaim Dawid 212/7, 212/9
Chęciński Hinda Perla 212/7, 212/9
Chęciński Jacheta 212/7, 212/9
Chęciński Laja 212/7, 212/9
Chęciński Laja Chawa 212/7, 212/9
Chęciński Tauba Sara 212/18
Chlewicka Brajndla 212/7, 212/9
Chlewicka Chana 212/7, 212/9
Chlewicka Estera 212/7, 212/9
Chlewicka Estera Sara 212/2, 212/19
Chlewicka Srul 212/7, 212/9
Chlewicka Sura Małka 212/7, 212/9
Chloda Mira 212/23
Chlop Chana Rywka Sara 212/23
Chlop Kridl [?] Israel 212/23
Chlop Rajzla Sara 212/23
Chlopak Rubin 212/24
77
Chłop Mendel Lipman 212/7, 212/9
Chłop Moszek 212/23
Chłopak Dawid 212/24
Chmiel Helena z d. Kuzior 212/12
Chmielewski Chaim Israel 212/19, 212/ 20
Chmielewski Elia 212/7, 212/9
Chmielewski Fajwel 212/7, 212/9
Chmielewski Gitla Estera 212/7, 212/9
Chmielewski Ita Ruchla 212/7, 212/9
Chmielewski Jakub Dawid 212/7, 212/9
Chmielewski Pinkus Dawid 212/7, 212/9, 212/18
Chmielewski Sara 212/7, 212/9
Chmielewski Sura Rywka 212/7, 212/9
Chmielewski Wyta [!]212/7, 212/9
Chmielinicki Adela 212/7, 212/9
Chmielinicki Alter Berek 212/7, 212/9
Chmielinicki Bajla 212/7, 212/9
Chmielinicki Chawa Gitla 212/7, 212/9
Chmielinicki Elka Brajndla 212/7, 212/9
Chmielinicki Estera 212/7, 212/9
Chmielinicki Fajgla 212/7, 212/9
Chmielinicki Jakub 212/7, 212/9
Chmielinicki Jankiel 212/7, 212/9
Chmielinicki Jentla 212/7, 212/9
Chmielinicki Moszek Berek 212/7, 212/9
Chmielinicki Nacha 212/7, 212/9
Chmielinicki Ruchla 212/7, 212/9
Chmielinicki Szymon Rubin 212/7, 212/9
Chmielnicki Abram 212/7, 212/9
Chmielnicki Adela Sara 212/15, 212/17
Chmielnicki Alter Israel 212/15
Chmielowski Fajwel 212/13
Choda Abram H. 212/23
Choda Etka 212/23
Choda Sura Fajgla 212/23
Choinska Helena 212/23
Choinska Sara 212/23
Choinski Gitla Sara 212/23
Choiński Estera 212/7, 212/9
Choiński Moszek Lajb 212/7, 212/9
Choiński Sala 212/7, 212/9
Cholewa Chaja 212/7, 212/9
Cholewa Estera Sara 212/11
Cholewa Estera Zysla 212/7, 212/9
Cholewa Froim 212/7, 212/9
Cholewa Laja 212/7, 212/9
Cholewa Majer 212/7, 212/9
Cholewa Maks 212/7, 212/9
78
Chorzychow Beneja [?]212/23
Chorzychow Golda Sara 212/23
Chorzychow Sara 212/23
Chrenstein Chana Małka Sara 212/24
Chrenstein Zyska Sara 212/24
Chrzanowska Abram 212/7, 212/9
Chrzanowska Bajla Rojza 212/7, 212/9
Chrzanowska Brucha I 212/7, 212/9
Chrzanowska Brucha II 212/7, 212/9
Chrzanowska Chaja 212/15
Chrzanowska Chaja Rywka 212/7, 212/9
Chrzanowska Estera Sara 212/19
Chrzanowska Froim Ajzyk 212/7, 212/9
Chrzanowska Hersz Lajb 212/7, 212/9
Chrzanowska Icchok 212/7, 212/9
Chrzanowska Icek Mojsze 212/7, 212/9
Chrzanowska Maria 212/7, 212/9
Chrzanowska Rachela Sara 212/2, 212/7, 212/9
Chrzanowska Rajzla 212/7, 212/9
Chrzanowska Sara 212/7, 212/9
Chrzanowski Abram 212/7, 212/9
Chrzanowski Aron 212/7, 212/9
Chrzanowski Bajla 212/7, 212/9
Chrzanowski Chaja Sara 212/7, 212/9, 212/17
Chrzanowski Dawid 212/7, 212/9
Chrzanowski Estera Sara 212/7, 212/9, 212/17
Chrzanowski Gitla 212/7, 212/9
Chrzanowski Icchok Israel 212/15, 212/17
Chrzanowski Kalman Israel 212/18
Chrzanowski Moszek Israel 212/7, 212/9, 212/17
Chrzanowski Motek Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/17
Chrzanowski Pera 212/7, 212/9
Chrzanowski Rachela Sara 212/2
Chrzanowski Ruchla 212/7, 212/9
Chrzanowski Szalma [?]Israel 212/18
Chrzanowski Szelamis [?] 212/7, 212/9
Chwilowski Irene Sara 212/24
Ciesielski Abram 212/7, 212/9
Ciesielski Ajla 212/7, 212/9
Ciesielski Estera 212/7, 212/9
Ciesielski Fiszel 212/7, 212/9
Ciesielski Jakób [Jakob] Israel 212/2, 212/7, 212/9
Ciesielski R. 212/13
Ciesielski Rajmund 212/13
Ciesielski Załma 212/7, 212/9
Cieszkowska Estera Sara 212/15
Cieszkowska Golda 212/24
Cieszkowska Judka Lejzor 212/24
79
Cieszkowska Tauba Ita Sara 212/18
Cieszkowska Tauba Sara 212/18
Cieszkowski Abram 212/7, 212/9
Cieszkowski Bajla Rywka 212/17
Cieszkowski Balcia 212/7, 212/9
Cieszkowski Brajndla Sara 212/24
Cieszkowski Chana 212/7, 212/9
Cieszkowski Dawid Israel 212/7, 212/9, 212/18
Cieszkowski Efraim 212/24
Cieszkowski Ela 212/7, 212/9
Cieszkowski Estera 212/7, 212/9
Cieszkowski Frymeta 212/7, 212/9
Cieszkowski Frymetta 212/24
Cieszkowski Gitla Sara 212/24
Cieszkowski Icek I 212/7, 212/9, 212/18
Cieszkowski Icek II 212/7, 212/9
Cieszkowski Izak 212/13
Cieszkowski Izrael 212/7, 212/9
Cieszkowski Joachim 212/7, 212/9
Cieszkowski Mordechaj 212/7, 212/9
Cieszkowski Moszek 212/7, 212/9
Cieszkowski Salomon 212/7, 212/9, 212/19, 212/ 20
Cieszkowski Sura 212/7, 212/9
Cieszkowski Syma 212/7, 212/9
Cieszkowski Szulim 212/13
Cieszkowski Tauba 212/7, 212/9
Cisner Mindla Sara 212/23
Cisner Miriam Sara 212/23
Cisner Szprinca Sara 212/23
Cohn Alexander 212/24
Cohn Laura 212/24
Cuckerman Ajzyk I 212/7, 212/9
Cuckerman Ajzyk II 212/7, 212/9
Cuckerman Bejryś 212/7, 212/9
Cuckerman Blima 212/7, 212/9
Cuckerman Chaja 212/7, 212/9
Cuckerman Cyrla 212/7, 212/9
Cuckerman Dawid 212/7, 212/9
Cuckerman Fajgla 212/7, 212/9
Cuckerman Heniek 212/7, 212/9
Cuckerman Jakub 212/7, 212/9
Cuckerman Josef – Dow 212/7, 212/9
Cuckerman Karolina 212/7, 212/9
Cuckerman Lajb – Wolf 212/7, 212/9
Cuckerman Maks 212/7, 212/9
Cuckerman Manela 212/7, 212/9
Cuckerman Mendel 212/7, 212/9
Cuckerman Mordka – Hersz 212/7, 212/9
80
Cuckerman Mordka – Lajb 212/7, 212/9
Cuckerman Moszek – Iser 212/7, 212/9
Cuckerman Moszek – Mendel 212/7, 212/9
Cuckerman Moszek 212/7, 212/9
Cuckerman Nacha 212/7, 212/9
Cuckerman Nuchym 212/7, 212/9
Cuckerman Ruchla 212/7, 212/9
Cuckerman Sura – Brajndla 212/7, 212/9
Cuckerman Szajndla 212/7, 212/9
Cuckerman Szyja 212/7, 212/9
Cuckerman Szymon 212/7, 212/9
Cuckerman Uszer 212/7, 212/9
Cuckerman Wolf I 212/7, 212/9
Cuckerman Wolf II 212/7, 212/9
Cuckerman Zysla 212/7, 212/9
Cudzynowski Rubin Majer 212/7, 212/9
Cukieman 212/13
Cukier Aron 212/7, 212/9
Cukier Chaja 212/7, 212/9, 212/23
Cukier Chana I 212/7, 212/9
Cukier Chana II 212/7, 212/9
Cukier Chemia 212/7, 212/9
Cukier Fajgla 212/7, 212/9
Cukier Jankiel 212/7, 212/9
Cukier Lajbuś 212/7, 212/9
Cukier Machel 212/7, 212/9
Cukier Rajzla Sara 212/23
Cukier Rebeka 212/7, 212/9
Cukier Szymon 212/7, 212/9
Cukierfeld Abraham Moszek 212/7, 212/9
Cukierfeld Abram Mordka 212/7, 212/9
Cukierfeld Chaim 212/7, 212/9
Cukierfeld Chaim Israel 212/17
Cukierfeld Chaja Gitla 212/7, 212/9
Cukierfeld Chana 212/7, 212/9
Cukierfeld Herman [Cukierkandel] 212/7, 212/9
Cukierfeld Jojne Israel 212/18
Cukierfeld Margula 212/7, 212/9
Cukierfeld Margula Sara 212/5, 212/15, 212/16, 212/17
Cukierfeld Nochim 212/7, 212/9
Cukierfeld Ruda 212/7, 212/9
Cukierfeld Szlama I 212/7, 212/9
Cukierfeld Szlama II 212/7, 212/9
Cukierfeld Szmul 212/7, 212/9, 212/16, 212/17
Cukierkandel Estera 212/7, 212/9
Cukierman Abram I 212/7, 212/9
Cukierman Abram II 212/7, 212/9
Cukierman Abram III 212/7, 212/9
81
Cukierman Abram IV 212/7, 212/9
Cukierman Alter I 212/7, 212/9
Cukierman Alter II 212/7, 212/9
Cukierman Berek 212/7, 212/9
Cukierman Binem 212/7, 212/9
Cukierman Blima 212/7, 212/9
Cukierman Bluma 212/13
Cukierman Chaim -Wigdor 212/7, 212/9
Cukierman Chaja – Eidel 212/7, 212/9
Cukierman Chaja – Gitla 212/7, 212/9
Cukierman Chaja 212/7, 212/9
Cukierman Chana – Ruchla 212/7, 212/9
Cukierman Cyrla 212/7, 212/9
Cukierman Cyrla Sara 212/2
Cukierman Dawid 212/25
Cukierman Dawid 212/7, 212/9
Cukierman Dina 212/7, 212/9
Cukierman Dobra 212/7, 212/9
Cukierman Dwojra 212/7, 212/9
Cukierman Ela 212/7, 212/9
Cukierman Estera Ruchla Sara 212/2
Cukierman Fajgla – Szajndla 212/7, 212/9
Cukierman Fajgla I 212/7, 212/9
Cukierman Fajgla II 212/7, 212/9
Cukierman Golda 212/7, 212/9
Cukierman Grineta Sara 212/15, 212/17
Cukierman Grojneta Sara 212/17
Cukierman Guta 212/7, 212/9
Cukierman Hela 212/7, 212/9
Cukierman Heniek 212/13, 212/19, 212/ 20
Cukierman Herszel 212/7, 212/9
Cukierman Hinda 212/7, 212/9
Cukierman Hirsz 212/7, 212/9
Cukierman Icek – Mendel 212/7, 212/9
Cukierman Icek I 212/7, 212/9
Cukierman Icek II 212/7, 212/9
Cukierman Idesa 212/7, 212/9
Cukierman Israel 212/5, 212/13, 212/15, 212/17
Cukierman Israel Kalma 212/2
Cukierman Ita 212/7, 212/9
Cukierman Izrael – Aron 212/7, 212/9
Cukierman Izrael – Kalman 212/7, 212/9
Cukierman Izrael Icek 212/7, 212/9
Cukierman Jachetta 212/23
Cukierman Jakub – Icek 212/7, 212/9
Cukierman Jakub Israel 212/17, 212/19, 212/ 20
Cukierman Jakub– Nysen 212/7, 212/9
Cukierman Joachim – Alter 212/7, 212/9
82
Cukierman Jochweta 212/7, 212/9
Cukierman Jojne Israel 212/7, 212/9, 212/18
Cukierman Josek 212/7, 212/9
Cukierman Laja Sara 212/18
Cukierman Lajb Wolf Israel 212/11
Cukierman Marjem Sara 212/18
Cukierman Mendel Israel 212/13
Cukierman Miriam 212/7, 212/9
Cukierman Mordka I 212/7, 212/9
Cukierman Mordka II 212/7, 212/9
Cukierman Nuchim [Nuchym] Israel 212/18, 212/20
Cukierman Perla 212/7, 212/9
Cukierman Rywka – Lea 212/7, 212/9
Cukierman Rywka 212/7, 212/9
Cukierman Sara 212/7, 212/9
Cukierman Sura 212/7, 212/9, 212/23
Cukierman Szajndla 212/7, 212/9
Cukierman Szprynca 212/7, 212/9
Cukierman Szymon Israel 212/7, 212/9, 212/18
Cukierman Wolf 212/19, 212/ 20
Cukiermann Abel 212/2
Cukiermann Chana 212/23
Cukiermann Cyrla Sara 212/2
Cukiermann Jojne Israel 212/18
Cukiermann Szymon Israel 212/13
Cumski [?] Chawa 212/11
Cumski [?] Rachma [?] 212/11
Cunyer [?] Wolf 212/18
Curtelschn Henryk 212/13
Curtelsohn Chana 212/7, 212/9
Curtelsohn Gitla 212/7, 212/9
Curtelsohn Henryk 212/7, 212/9
Curtelson [?] Gitla 212/13
Curtelson Chana 212/24
Curtelzon Henryk [Curtelsohn] 212/ 20
Curtla Chaja 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Abram 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Chil 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Dawid 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Estera 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Fajgla Sara 212/7, 212/9, 212/19
Cwajgenbaum Frajdla 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Hela 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Icek Israel 212/7, 212/9, 212/20
Cwajgenbaum Izrael Eliasz 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Jakób 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Josek 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Kajla - L. 212/7, 212/9
83
Cwajgenbaum Kalman 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Laja 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Laja Sara 212/2
Cwajgenbaum Lejbusz 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Lipa 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Mariem 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Moszek 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Nuchym 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Rajza 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Rajzla 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Rojza Sara z d. Słabecka 212/19
Cwajgenbaum Ruchla 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Rywa Sara z d. Felzensztajn 212/13, 212/15
Cwajgenbaum Rywka Ruchla 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Szandla Ch. 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Szlama 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Szyfra 212/7, 212/9
Cwajgenbaum Wolf Israel 212/15
Cwajgenbok Chuna 212/7, 212/9
Cwajgenhaftig Abr. Dawid 212/15
Cwajgenhaftig Abraham D. Israel 212/13
Cwajgenhaftig Abram 212/7, 212/9
Cwajgenhaftig Abram Israel 212/15
Cwajgenhaftig Akiba 212/24
Cwajgenhaftig Bajla 212/7, 212/9
Cwajgenhaftig Bajla Gitla S. 212/11
Cwajgenhaftig Bina 212/24
Cwajgenhaftig Blima 212/7, 212/9, 212/18
Cwajgenhaftig Chaim 212/7, 212/9
Cwajgenhaftig Chaim Eliezer 212/7, 212/9
Cwajgenhaftig Chana 212/7, 212/9
Cwajgenhaftig Jakób 212/7, 212/9
Cwajgenhaftig Mendel 212/24
Cwajgenhaftig Mindla 212/24
Cwajgenhaftig Ruchla 212/7, 212/9
Cwajgenhaftig Szajndla 212/7, 212/9
Cwajgenhaftig Szajndla S. 212/11
Cwajgenhaftig Szejwa 212/7, 212/9
Cwajgenhaftig Szprinca Chaja 212/7, 212/9
Cwajgenhaftik Bajla 212/11
Cwajgenhaftik Szajndla 212/11
Cwajgenhaftyk Abram Dawid 212/13
Cwajgenhaftyk Chaim Majer 212/13
Cwajgenhaftyk Chana 212/13
Cwejgenhaftig Izak Ber Israel [Cwejgenhaftlig] 212/18
Cwern Boruch Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/19, 212/ 20
Cwern Estera 212/7, 212/9
Cwern Majer 212/7, 212/9
84
Cwern Ruchla Laja 212/7, 212/9
Cwern Szajndla 212/7, 212/9
Cwibel Chaja Esera 212/7, 212/9
Cwilich Berek 212/24
Cwilich Debora 212/24
Cwilich Josef 212/24
Cwilich Rubin 212/24
Cwinter Rubin Israel 212/18
Cybart Połca 212/7, 212/9
Cycowska Dwojra 212/7, 212/9
Cycowska Mala 212/7, 212/9
Cycowska Zurech Mendel 212/7, 212/9
Cyfra Szmul 212/18
Cyfran [?] Szmul 212/18
Cygler Abram 212/7, 212/9
Cygler Abram Jakub 212/7, 212/9
Cygler Abram Ksyl 212/7, 212/9
Cygler Ajdla I 212/7, 212/9
Cygler Ajdla II 212/7, 212/9
Cygler Blima Rajzla 212/7, 212/9
Cygler Chaim Icek 212/7, 212/9
Cygler Chana 212/7, 212/9, 212/24
Cygler Cyna Dawid 212/24
Cygler Cyrla 212/7, 212/9
Cygler Dawid Fiszel 212/7, 212/9
Cygler Debora Cywia 212/7, 212/9
Cygler Eliasz 212/7, 212/9
Cygler Fajgla Chana 212/7, 212/9
Cygler Feigla 212/23
Cygler Frajdla 212/7, 212/9
Cygler Gitla 212/7, 212/9
Cygler Hendel 212/23
Cygler Herszel 212/7, 212/9
Cygler Hinda 212/23
Cygler Ita 212/24
Cygler Kajla 212/7, 212/9
Cygler Lajb 212/7, 212/9
Cygler M. Israel 212/13
Cygler Majloch 212/24
Cygler Margot 212/23
Cygler Mariem Sara 212/7, 212/9, 212/19
Cygler Mendel 212/7, 212/9
Cygler Mindel 212/23
Cygler Miriam Rojza 212/7, 212/9
Cygler Moszek 212/24
Cygler Rachela 212/7, 212/9, 212/25
Cygler Rebeka Sara 212/15, 212/17
Cygler Ruchla I 212/7, 212/9
85
Cygler Ruchla II 212/7, 212/9
Cygler Ruchla Sara 212/14, 212/15, 212/17
Cygler Samuel 212/25
Cygler Sura I 212/7, 212/9
Cygler Sura II 212/7, 212/9
Cygler Szaja 212/7, 212/9
Cygler Szajndla Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Cygler Szlama 212/7, 212/9
Cygler Szmul 212/7, 212/9, 212/24
Cygler Tamara 212/7, 212/9
Cygler Udla 212/7, 212/9
Cygler Zyskind 212/7, 212/9
Cymarman Jakub 212/13
Cymbal Reisa Sara 212/19
Cymber Gitla 212/7, 212/9
Cymber Majer 212/7, 212/9
Cymber Mojżesz 212/7, 212/9, 212/19, 212/ 20
Cymber Moses Nucha 212/13
Cymber Nuta Mojżesz 212/9
Cymber Ruchla Laja 212/7, 212/9
Cymberg Abram Mordka 212/7, 212/9
Cymberg Ajdla Sara 212/7, 212/9, 212/19
Cymberg Chaja 212/7, 212/9
Cymberg Frajda 212/7, 212/9, 212/11
Cymberg Frajdla Sara 212/2, 212/19
Cymberg Frania Sara 212/18
Cymberg Herszel Israel 212/13
Cymberg Icchok Izaak Israel 212/2
Cymberg Idessa Sara 212/23
Cymberg Ita Sara 212/2, 212/7, 212/9, 212/11, 212/19
Cymberg Itka Sara 212/19
Cymberg Jakub Lejzer 212/7, 212/9
Cymberg Lipa 212/7, 212/9
Cymberg Mala Sara 212/2, 212/7, 212/9, 212/11, 212/19
Cymberg Rywka 212/23
Cymberg Sara 212/13, 212/16, 212/18, 212/19
Cymberg Złata 212/7, 212/9
Cymberknopf 212/6
Cymberknopf Abram 212/7, 212/9
Cymberknopf Abram Dawid 212/7, 212/9
Cymberknopf Abram Icek 212/7, 212/9
Cymberknopf Benjamin Wolf 212/7, 212/9
Cymberknopf Berek I 212/7, 212/9
Cymberknopf Berek II 212/7, 212/9
Cymberknopf Brana 212/7, 212/9
Cymberknopf Brana Sara 212/2, 212/16
Cymberknopf Ch. 212/13
Cymberknopf Chaja Dyna 212/7, 212/9
86
Cymberknopf Chana Rywka 212/7, 212/9
Cymberknopf Chaskiel 212/7, 212/9
Cymberknopf Chawa 212/7, 212/9
Cymberknopf Chil 212/7, 212/9
Cymberknopf Chuna 212/7, 212/9
Cymberknopf Dawid Israel 212/7, 212/9, 212/16
Cymberknopf Estera Ałta 212/7, 212/9
Cymberknopf Helena 212/7, 212/9
Cymberknopf Hinda 212/7, 212/9
Cymberknopf Icek I 212/7, 212/9
Cymberknopf Icek II 212/7, 212/9
Cymberknopf Jakub 212/13
Cymberknopf Josef Chaim Israel 212/22
Cymberknopf Josek 212/7, 212/9
Cymberknopf Józef Chaim 212/7, 212/9
Cymberknopf Lajzer Aron 212/7, 212/9
Cymberknopf M. Hersz 212/7, 212/9
Cymberknopf Małka 212/7, 212/9
Cymberknopf Michuel Hirsz 212/7, 212/9
Cymberknopf Mindla Laja 212/7, 212/9
Cymberknopf Rajzla 212/7, 212/9
Cymberknopf Rywka 212/7, 212/9
Cymberknopf Sala Sara 212/17
Cymberknopf Sara 212/7, 212/9
Cymberknopf Sura Ita 212/7, 212/9
Cymberknopf Sz. L. 212/7, 212/9
Cymberknopf Szaja Israel 212/ 20
Cymberknopf Szajndla 212/7, 212/9
Cymberknopf Szprynca 212/7, 212/9
Cymberkunpf [?] Chaim Israel 212/13
Cymbler Chaja Ita 212/7, 212/9
Cymbler Chaja Maria 212/7, 212/9
Cymbler Chaja Rajzla 212/7, 212/9
Cymbler Dawid 212/7, 212/9
Cymbler Dawid Izydor 212/7, 212/9
Cymbler Dwojra 212/7, 212/9
Cymbler Fajwel 212/7, 212/9
Cymbler Frajda 212/7, 212/9
Cymbler Froim Israel 212/23
Cymbler Gela 212/7, 212/9
Cymbler Genendla 212/23
Cymbler Hersz 212/7, 212/9
Cymbler Icek Israel 212/7, 212/9, 212/23
Cymbler Icie 212/7, 212/9
Cymbler Ita Sara 212/24
Cymbler Izrael Mojsze 212/7, 212/9
Cymbler Jehuda 212/7, 212/9
Cymbler Joel Wolf 212/7, 212/9
87
Cymbler Josek 212/7, 212/9
Cymbler Lewia Sara 212/19
Cymbler Liba R. Israel 212/23
Cymbler Mendel 212/7, 212/9
Cymbler Robert 212/7, 212/9
Cymbler Rosa 212/23
Cymbler Rozalia 212/7, 212/9
Cymbler Ruchla 212/7, 212/9
Cymbler Ruchla Laja 212/7, 212/9
Cymbler Rywka I 212/7, 212/9
Cymbler Rywka II 212/7, 212/9
Cymbler Sara 212/23
Cymbler Sura Sara 212/23
Cymbler Surel [?] Israel 212/ 20
Cymbler Szewija 212/7, 212/9
Cymbler Szlama 212/7, 212/9
Cymbler Zurech 212/7, 212/9
Cymerman 212/18
Cymerman Abram 212/7, 212/9
Cymerman Berek 212/7, 212/9
Cymerman Chaja I 212/7, 212/9
Cymerman Chaja II 212/7, 212/9
Cymerman Chawa 212/7, 212/9
Cymerman Doba 212/7, 212/9
Cymerman Drysla 212/7, 212/9
Cymerman Ezryl 212/7, 212/9
Cymerman Fajgla Bacia 212/7, 212/9
Cymerman Gitla I 212/7, 212/9
Cymerman Gitla II 212/7, 212/9
Cymerman Hinda 212/7, 212/9
Cymerman Idesa 212/7, 212/9
Cymerman Ita 212/7, 212/9
Cymerman Izak Israel 212/7, 212/9, 212/18
Cymerman Izak Salomon 212/7, 212/9
Cymerman Jakub 212/7, 212/9
Cymerman Joachim 212/7, 212/9
Cymerman Josef Israel 212/13
Cymerman Josek 212/7, 212/9
Cymerman Josek Hilel 212/7, 212/9
Cymerman Laja 212/7, 212/9, 212/13
Cymerman Lajbisz 212/7, 212/9
Cymerman Lejzor 212/7, 212/9
Cymerman Markus Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/13, 212/16
Cymerman Mojżesz 212/7, 212/9
Cymerman Pinkus 212/7, 212/9
Cymerman Ruchla 212/7, 212/9
Cymerman Rywka 212/7, 212/9
Cymerman Samuel 212/7, 212/9
88
Cymerman Sura 212/7, 212/9
Cymerman Symche Aharon [!]212/7, 212/9
Cymerman Szymon Israel 212/7, 212/9, 212/17, 212/ 20
Cymerman Zalma 212/7, 212/9
Cymermann Szymon 212/18
Cymler Frajda 212/7, 212/9
Cymler Laja 212/7, 212/9
Cymler Rywka 212/7, 212/9
Cynamon Arje Israel 212/18
Cynamon Fajga 212/7, 212/9
Cynamon Hinda 212/7, 212/9
Cynamon Izrael Szlama 212/7, 212/9
Cynamon Judka 212/7, 212/9
Cynamon Małka 212/7, 212/9
Cyncynatus Judka 212/23
Cypler Abraham Hirsz 212/7, 212/9
Cyrler 212/17
Cyter Beniamin Lejbuś 212/13
Cyter Maria 212/7, 212/9, 212/13
Cytron Chaja Frajda 212/7, 212/9
Cytron Dawid Aba 212/7, 212/9
Cytron Efroim Israel 212/7, 212/9, 212/13
Cytron Jakub Josek 212/7, 212/9
Cytron Mariem 212/7, 212/9
Cytron Szmul Ela 212/7, 212/9
Cytryn Chana Sara 212/24
Cyzman Moszek 212/19, 212/ 20
Cyzner Chaim Mordka 212/7, 212/9
Cyzner Esta Rywa 212/7, 212/9
Cyzner Icek Symcha 212/13
Cyzner Josef Israel 212/23
Cyzner Moszek 212/13
Cyzner Moszek Lazar Israel 212/4
Cyzner Moszek Luzer 212/7, 212/9
Cyzner Sara 212/23
Cyzner Sara Rachela 212/2
Cyzner Symcha Icek 212/7, 212/9
Czak Jan 212/17
Czakowski Lejzor 212/18
Czałaczynski [Czalczynski?] 212/ 20
Czałczynski 212/17
Czamanska Ruda Sara 212/23
Czamanski Golda 212/24
Czamanski Jakub Israel 212/24
Czamanski Mariem Sara 212/24
Czamanski Wolf Rubin Israel [Czamański] 212/2, 212/16
Czamanski Zelcman 212/24
Czamanski Zelman Israel 212/24
89
Czamański Estera Brajndla 212/7, 212/9
Czamański Mordka Israel 212/15, 212/16
Czamański Mordka Lajb 212/7, 212/9
Czamański Rubin Wolf 212/7, 212/9
Czamański Rywka 212/7, 212/9
Czamański Zysman 212/7, 212/9
Czapak Reisla Sara 212/19
Czapek Abram Moszek 212/7, 212/9
Czapek Chaja 212/7, 212/9
Czapek Chana 212/7, 212/9
Czapek Hena I 212/7, 212/9
Czapek Hena II 212/7, 212/9
Czapek Hinda Pesla 212/7, 212/9
Czapek Josek 212/7, 212/9
Czapek Laja 212/7, 212/9
Czapek Lajzer 212/7, 212/9
Czapek Małka 212/7, 212/9, 212/13
Czapek Rajzla 212/7, 212/9
Czapek Rywka 212/7, 212/9
Czapek Szajndla 212/7, 212/9
Czapek Szlama 212/7, 212/9
Czapek Zysla 212/7, 212/9
Czaplicki Boruch Wolf 212/7, 212/9
Czaplicki Chaja 212/7, 212/9
Czaplicki Izak Joel 212/7, 212/9
Czaplicki Mindla 212/7, 212/9
Czapnik 212/ 20
Czapnik Alter Lajb 212/7, 212/9
Czapnik Chaja Sara 212/24
Czapnik Chana Sara 212/24
Czapnik Dawid 212/7, 212/9
Czapnik Estera 212/7, 212/9
Czapnik Fajga 212/7, 212/9
Czapnik Feigla Sara 212/23
Czapnik Gitla 212/7, 212/9
Czapnik Gitla Sara 212/15, 212/17
Czapnik Israel 212/2, 212/13, 212/19, 212/ 20
Czapnik Izrael 212/7, 212/9
Czapnik Jakub 212/7, 212/9
Czapnik Kalman Israel 212/24
Czapnik Laja 212/7, 212/9
Czapnik Mojżesz Chaim 212/7, 212/9
Czapnik Rajzla 212/7, 212/9
Czapnik Rajzla 212/9
Czapnik Sura I 212/7, 212/9, 212/24
Czapnik Sura II 212/7, 212/9
Czapnik Załma 212/7, 212/9
Czarewicz Ruchla 212/18
90
Czarna 212/11
Czarna Alta 212/7, 212/9
Czarna Brucha 212/7, 212/9
Czarna Chana I 212/7, 212/9
Czarna Chana II 212/7, 212/9
Czarna Chana III 212/7, 212/9
Czarna Chil Wolf 212/7, 212/9
Czarna Dawid 212/7, 212/9
Czarna Eksztajn Sara 212/23
Czarna Estera 212/7, 212/9
Czarna Fanny Sara 212/1, 212/2
Czarna Gecel 212/7, 212/9
Czarna Jakub 212/7, 212/9
Czarna Josek 212/7, 212/9
Czarna Lemel 212/7, 212/9
Czarna Moszek 212/7, 212/9
Czarna Rosa Sara 212/23
Czarna Róża 212/7, 212/9
Czarna Szajndla 212/7, 212/9
Czarna Szlama 212/7, 212/9
Czarna Szmul Nuta 212/7, 212/9
Czarna Szymon 212/23
Czarniecka Paula 212/7, 212/9
Czarniecki Mordka 212/17
Czarno [?] Jakub 212/7, 212/9
Czarnocha Aron 212/7, 212/9
Czarnocha Brajndla 212/7, 212/9
Czarnocha Brajndla Sara 212/17
Czarnocha Chaja 212/7, 212/9
Czarnocha Chana 212/7, 212/9
Czarnocha Chana Sara z d. Strochlic 212/15, 212/17
Czarnocha Dawid Israel 212/15, 212/16, 212/18, 212/19
Czarnocha Dawid Mnyl Israel 212/17, 212/18
Czarnocha Estera 212/7, 212/9
Czarnocha Lajzor 212/7, 212/9
Czarnocha Mynil 212/7, 212/9
Czarnocha Rywka I 212/7, 212/9
Czarnocha Rywka II 212/7, 212/9
Czarnocha Sender 212/7, 212/9
Czarnocha Srul Majer 212/7, 212/9
Czarnocha Srul Tema 212/7, 212/9
Czarnocha Wolf Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/16, 212/17
Czarnopol Abram Lejbus 212/24
Czarnopol Frymeta 212/24
Czarnopol Hersz Ber 212/24
Czarnopol Hinda Pesla 212/7, 212/9
Czarnopol Idessa 212/24
Czarnopol Jesia Eliezer 212/24
91
Czarnopol Josek 212/24
Czarnopol Laja 212/24
Czarnopol Minda Pela Sara 212/19
Czarnopol Mojzesz 212/24
Czarnopol Naftali 212/7, 212/9
Czarnopol Naftali 212/9
Czarnopol Reisla Sara 212/24
Czarnopol Rywka 212/24
Czarnopol Szaja 212/24
Czarnopol Szandla 212/24
Czarny Chana Sara 212/15, 212/17
Czarny Gecel Israel 212/13
Czarny Herszlik 212/24
Czarny Wolf Lajzer 212/7, 212/9
Czekaj Ladislawus 212/13
Czemanski Golda z d. Lichtig 212/24
Czereśnia Dawid 212/7, 212/9
Czereśnia Liba 212/7, 212/9
Czereśnia Majer 212/7, 212/9
Czereśnia Mordka 212/7, 212/9
Czereśnia Mordka B. 212/18
Czereśnia Nacha 212/7, 212/9
Czereśnia Rajzla 212/7, 212/9
Czereśnia Szaja 212/7, 212/9
Czereśnia Szymon 212/7, 212/9
Czerna Bajla 212/7, 212/9
Czerna Cyna 212/7, 212/9
Czerna Kałma Wolf 212/7, 212/9
Czerna Ruchla 212/7, 212/9
Czerna Szyja 212/7, 212/9
Czerner Abram 212/23
Czerner Abram Moszek 212/7, 212/9
Czerner Ajdla 212/23
Czerner Chaim 212/23
Czerner Chaja 212/23
Czerner Jakob B. 212/23
Czerner Jakub 212/13
Czerner Ozer 212/18
Czerner Rywa 212/24
Czerner Sura Laja 212/7, 212/9
Czerner Uszer 212/7, 212/9
Czerner Wolf 212/7, 212/9
Czerny Abram Israel 212/24
Czerny Chaim Israel 212/24
Czerny Josek Israel 212/24
Czerny Józef 212/7, 212/9
Czerny Rajzla Sara 212/24
Czerwona Jagoda [!] Alta Cyrla 212/7, 212/9
92
Czerwona Jagoda [!] Icek 212/7, 212/9
Czerwona Jagoda [!] Josef Burach 212/7, 212/9
Czerwona Jagoda [!] Małka Fajgla 212/7, 212/9
Czerwona Jagoda [!] Mordka 212/7, 212/9
Czerwona Jagoda [!] Sara 212/7, 212/9
Czerwonajagoda Cesia Sara 212/17
Czerwonajagoda Gucia Sara 212/17
Czerwonajagoda Rajzla Sara 212/17
Czerwonajagoda Rozia Sara 212/17
Czerwonajagoda Saul Israel 212/17
Czerwonajagoda Sura Hena 212/17
Czorkowski Lejzor 212/18
Czostkowski Eliasz 212/17
Czubatka Chana Chawa 212/7, 212/9
Czubatka Estera 212/7, 212/9
Czubatka Estera Sara 212/19
Dab Mendel 212/25
Dabrowicz Dobra Sara 212/2
Daffber 212/2
Daffner Majer Israel 212/24
Daffner Małka Sara 212/5, 212/11
Daffner Rajzla 212/16
Dafner [?] 212/ 20
Dafner 212/11
Dafner Abram I 212/7, 212/9, 212/24
Dafner Abram II 212/7, 212/9
Dafner Abram Mordka 212/7, 212/9
Dafner Ajdla 212/7, 212/9
Dafner Ałta 212/7, 212/9
Dafner Ber 212/7, 212/9
Dafner Chaja I 212/7, 212/9, 212/18
Dafner Chaja II 212/7, 212/9
Dafner Chaja Sara 212/17
Dafner Dawid 212/7, 212/9
Dafner Eliezer 212/7, 212/9
Dafner Estera Zysla 212/7, 212/9
Dafner Frymeta 212/7, 212/9
Dafner Gela 212/7, 212/9
Dafner Helena 212/18
Dafner Hendla 212/7, 212/9
Dafner Herszlik 212/7, 212/9
Dafner Izrael I 212/7, 212/9
Dafner Izrael II 212/7, 212/9
Dafner Jakub 212/7, 212/9
Dafner Jakub Nuta 212/7, 212/9
Dafner Jankiel Dawid 212/7, 212/9
Dafner Jenta 212/7, 212/9
Dafner Laja 212/7, 212/9
93
Dafner Laja Sara 212/17
Dafner Lajb 212/7, 212/9
Dafner Lejzor 212/7, 212/9
Dafner Luzer 212/7, 212/9
Dafner Malka Sara 212/15, 212/17
Dafner Małka I 212/7, 212/9
Dafner Małka II 212/7, 212/9
Dafner Małka Laja 212/7, 212/9
Dafner Mojżesz 212/7, 212/9
Dafner Mordka 212/7, 212/9
Dafner Moszek 212/7, 212/9
Dafner Moszek Dawid 212/7, 212/9
Dafner Moszek Israel 212/17
Dafner Perla 212/24
Dafner Pesla I 212/7, 212/9
Dafner Pesla II 212/7, 212/9
Dafner Pinkus 212/7, 212/9
Dafner Rajzla I 212/7, 212/9, 212/16
Dafner Rajzla II 212/7, 212/9
Dafner Rubin I 212/7, 212/9, 212/18, 212/24
Dafner Rubin II 212/7, 212/9
Dafner Rubin III 212/7, 212/9
Dafner Ruchla I 212/7, 212/9, 212/17
Dafner Ruchla II 212/7, 212/9
Dafner Ruchla III 212/7, 212/9
Dafner Ruchla Laja 212/7, 212/9
Dafner Sulamit [Szulamit] Sara 212/14, 212/15, 212/19
Dafner Sura Sara 212/7, 212/9, 212/18
Dafner Szelamon [!] 212/7, 212/9
Dafner Szlama Israel 212/7, 212/9, 212/18
Dafner Szmul Israel 212/17
Dafner Szprinca I 212/7, 212/9
Dafner Szprynca II 212/7, 212/9
Dafner Szyja Hersz 212/7, 212/9
Dafner Tauba 212/7, 212/9
Dafner Tosia 212/7, 212/9
Dafner Wolf 212/7, 212/9
Dafner Zelda 212/24
Dafner Zysman 212/7, 212/9
Dafner Zysmann Tobiasz 212/7, 212/9
Dajcz Adela 212/7, 212/9
Dajcz Andor 212/7, 212/9
Dajcz Icek Dawid 212/7, 212/9
Dajcz Juliusz 212/7, 212/9
Dajcz Mikłos 212/7, 212/9
Dajcz Zeni 212/7, 212/9
Dajtelcwajg Boruch 212/7, 212/9
Dajtelcwajg Lipsia 212/7, 212/9
94
Dajtelcwajg Liwsia Sara 212/18
Dajtelcwajg Sura 212/7, 212/9
Dameygier Wolf Israel 212/18
Damin Irenen 212/13
Damskórski Binem Israel 212/2, 212/13
Dancyger Chawa Sara 212/15, 212/17
Dancyger Jentla [Jentła] Ruchla Sara 212/15, 212/17
Dancyger Rywka 212/17
Dancygier Abram Israel 212/19
Dancygier 212/5, 212/11, 212/17, 212/ 20
Dancygier A. 212/2, 212/5, 212/11
Dancygier Abraham 212/7, 212/9
Dancygier Abram I 212/7, 212/9, 212/11
Dancygier Abram Icek 212/7, 212/9
Dancygier Abram II 212/7, 212/9
Dancygier Abram Israel 212/11, 212/15, 212/17, 212/23
Dancygier Abram Mordka 212/7, 212/9
Dancygier Aron I 212/7, 212/9
Dancygier Aron II 212/7, 212/9
Dancygier Bajla I 212/7, 212/9
Dancygier Bajla II 212/7, 212/9
Dancygier Bajla Sara 212/15
Dancygier Brajndla 212/7, 212/9
Dancygier Brajndla Frymeta 212/7, 212/9
Dancygier Chaim 212/7, 212/9
Dancygier Chaja I 212/7, 212/9
Dancygier Chaja II 212/7, 212/9
Dancygier Chaja III 212/7, 212/9
Dancygier Chaja IV 212/7, 212/9
Dancygier Chana 212/7, 212/9, 212/14
Dancygier Chawa 212/7, 212/9
Dancygier Cyrla Sara 212/2, 212/7, 212/9, 212/15, 212/18
Dancygier Dawid 212/7, 212/9
Dancygier Dawid Ber 212/7, 212/9
Dancygier Didie 212/7, 212/9
Dancygier Dora 212/7, 212/9
Dancygier Elka 212/24
Dancygier Estera I 212/7, 212/9
Dancygier Estera II 212/7, 212/9
Dancygier Fajgla Bl. 212/7, 212/9
Dancygier Frajda Mirla 212/7, 212/9
Dancygier Frajndla 212/7, 212/9
Dancygier Frymeta I 212/7, 212/9, 212/17
Dancygier Frymeta II 212/7, 212/9
Dancygier Gołda 212/7, 212/9
Dancygier Hendla 212/7, 212/9
Dancygier Henoch I 212/7, 212/9
Dancygier Henoch II 212/7, 212/9
95
Dancygier Herc 212/19
Dancygier Hercka 212/24
Dancygier Hersz Mordka 212/7, 212/9
Dancygier Herszlik 212/7, 212/9
Dancygier Hilel 212/7, 212/9
Dancygier Icek [?]212/2
Dancygier Icek 212/7, 212/9
Dancygier Ida 212/7, 212/9
Dancygier Ida Josek 212/7, 212/9
Dancygier Isucher 212/7, 212/9
Dancygier Izak 212/7, 212/9
Dancygier Izak Nuchym 212/7, 212/9
Dancygier Izrael 212/7, 212/9
Dancygier J. 212/2, 212/11, 212/17
Dancygier Jacheta 212/7, 212/9
Dancygier Jakub Hirsz 212/7, 212/9
Dancygier Jenta K. 212/7, 212/9
Dancygier Jerzy Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/18
Dancygier Joachim 212/7, 212/9, 212/24
Dancygier Joachim Israel 212/11, 212/19
Dancygier Kalja 212/7, 212/9
Dancygier Laja I 212/7, 212/9
Dancygier Laja II 212/7, 212/9
Dancygier Laja III 212/7, 212/9
Dancygier Laja Sara 212/18
Dancygier Lajb 212/7, 212/9
Dancygier Liba 212/7, 212/9
Dancygier Liba Chaja 212/19
Dancygier Liba Chaja 212/7, 212/9
Dancygier Lipa Israel 212/6, 212/7, 212/9
Dancygier Litman 212/7, 212/9
Dancygier Luzer Zelig 212/7, 212/9
Dancygier Majer 212/7, 212/9
Dancygier Majer Berek 212/7, 212/9
Dancygier Małka 212/7, 212/9
Dancygier Małka Rywka 212/7, 212/9
Dancygier Maria Gitla 212/7, 212/9
Dancygier Mariem I 212/7, 212/9
Dancygier Mariem II 212/7, 212/9
Dancygier Mariem III 212/7, 212/9
Dancygier Michuel 212/7, 212/9
Dancygier Miriam I 212/7, 212/9
Dancygier Miriam II 212/7, 212/9
Dancygier Mojsze Szmul 212/7, 212/9
Dancygier Moszek Dawid 212/5, 212/7, 212/9
Dancygier Natan 212/7, 212/9
Dancygier Nisan 212/17
Dancygier Nisen 212/7, 212/9
96
Dancygier Nusym Israel 212/6
Dancygier Perla 212/7, 212/9
Dancygier Pinkus 212/7, 212/9
Dancygier Rebeka 212/7, 212/9, 212/19
Dancygier Rubin I 212/7, 212/9
Dancygier Rubin II 212/7, 212/9
Dancygier Ruchla I 212/7, 212/9
Dancygier Ruchla II 212/7, 212/9
Dancygier Ruchla Sara 212/18
Dancygier Ruda L. 212/7, 212/9
Dancygier Rywka 212/7, 212/9
Dancygier Schajna 212/19
Dancygier Sura Brajndla 212/7, 212/9
Dancygier Sura Gitla 212/7, 212/9
Dancygier Sura I 212/7, 212/9
Dancygier Sura II 212/7, 212/9
Dancygier Syma 212/7, 212/9
Dancygier Symcha 212/7, 212/9
Dancygier Symchale S. 212/18
Dancygier Szlomo 212/7, 212/9
Dancygier Szmul 212/7, 212/9
Dancygier Szmul Israel 212/15, 212/18
Dancygier Szprynca Gitla 212/7, 212/9
Dancygier Szymcha 212/18
Dancygier Wolf 212/7, 212/9
Dancygier Wolf Israel 212/6, 212/13, 212/15, 212/18
Dancygier Zachariasz [Dancynger] 212/7, 212/9, 212/13, 212/19, 212/ 20
Dancygier Załma Icek 212/7, 212/9
Dancygier Zyskind I 212/7, 212/9
Dancygier Zyskind II 212/7, 212/9
Dancygier Zyskind Israel 212/2, 212/13
Danek Abram Moszek 212/7, 212/9
Danek Alter Ber 212/7, 212/9
Danek Aron I 212/7, 212/9
Danek Aron II 212/7, 212/9
Danek Berek 212/7, 212/9
Danek Blima 212/7, 212/9
Danek Chawa 212/7, 212/9
Danek Dyna 212/7, 212/9
Danek Fiszel 212/7, 212/9
Danek Jacheta 212/7, 212/9
Danek Laja 212/7, 212/9
Danek Mirla 212/7, 212/9
Danek Moszek W. 212/7, 212/9
Danek Motel 212/7, 212/9
Danek Nachman 212/7, 212/9
Danek Nusyn 212/7, 212/9
Danek Sura H. 212/7, 212/9
97
Danek Sura Hinda 212/7, 212/9
Danek Szmul Moszek 212/7, 212/9
Danek Szprynca 212/7, 212/9
Danek Udla 212/7, 212/9
Daneygier Laja Sara 212/18
Daneygier Ruchla Sara 212/18
Danziger Chaja Sara 212/24
Danziger David Israel 212/24
Danziger Dawid B. 212/13
Danziger Jacheta Sara 212/24
Danziger Josek 212/23
Danziger Zysla Sara 212/24
Danzygier Brajdla Sara 212/19
Daper Jakub 212/17
Datner Blima 212/23
Datner Mala 212/23
Datner Regina 212/23
Daum Irena 212/7, 212/9
Dauman Ałta 212/7, 212/9
Dauman Icek Israel 212/24
Dawidman Fajgla 212/7, 212/9
Dawidman Moszek 212/7, 212/9
Dawidman Ruchla 212/7, 212/9
Dawidowicz Abram 212/7, 212/9
Dawidowicz Chana 212/7, 212/9
Dawidowicz Cyrla 212/7, 212/9
Dawidowicz Fajgla 212/7, 212/9
Dawidowicz Frajda Tauba 212/7, 212/9
Dawidowicz Frajda Tauba 212/9
Dawidowicz Hersz Josef 212/7, 212/9
Dawidowicz Icie 212/7, 212/9
Dawidowicz Jankiel 212/7, 212/9
Dawidowicz Rywen 212/23
Dawidowicz Rywka I 212/7, 212/9, 212/18
Dawidowicz Rywka II 212/7, 212/9
Dawidowicz Rywka Sara 212/4
Dawidowicz Sura 212/7, 212/9
Dąb 212/2, 212/11, 212/17, 212/ 20
Dąb Blima 212/7, 212/9, 212/19
Dąb Bronia 212/7, 212/9
Dąb Chaja Laja 212/7, 212/9
Dąb Chana I 212/7, 212/9
Dąb Chana II 212/7, 212/9
Dąb Chana Sara 212/6, 212/14, 212/15, 212/17
Dąb Chil Israel 212/7, 212/9, 212/15
Dąb Estera Rywka 212/7, 212/9
Dąb Hanka 212/7, 212/9
Dąb Israel 212/11, 212/19
98
Dąb Izrael Lejzor 212/7, 212/9
Dąb Lajb 212/7, 212/9
Dąb Perla 212/7, 212/9
Dąb Ruchla Nechuma 212/7, 212/9
Dąb Rywka 212/7, 212/9, 212/19
Dąb Samuel 212/7, 212/9
Dąb Sara Jenta 212/7, 212/9
Dąb Szmul 212/18
Dąbek Bajla Sara 212/19
Dąbek Chana 212/7, 212/9
Dąbek Chana Sara 212/19
Dąbek Chawa 212/7, 212/9
Dąbek Cwenia 212/7, 212/9
Dąbek Cypa 212/7, 212/9
Dąbek Elek 212/7, 212/9
Dąbek Eli 212/7, 212/9
Dąbek Estera 212/7, 212/9
Dąbek Hala 212/7, 212/9
Dąbek Hercka 212/7, 212/9
Dąbek Herszel 212/7, 212/9
Dąbek Hinda 212/7, 212/9
Dąbek Icek 212/7, 212/9
Dąbek Laja 212/7, 212/9
Dąbek Perec 212/7, 212/9
Dąbek Sara 212/7, 212/9
Dąbek Srul 212/7, 212/9
Dąbrowska Anna 212/7, 212/9
Dąbrowska Chana 212/7, 212/9
Dąbrowska Icek Majer 212/7, 212/9
Dąbrowska Loria 212/7, 212/9
Dąbrowska Roza Estera 212/7, 212/9
Debska Nacha Sara 212/23
Defner [?] Irene Sara 212/18
Defner [?] Roza Sara 212/18
Dembler Chana 212/7, 212/9
Dembski [Demlski] Lajb Israel 212/18
Deresiewicz Chaja Sara 212/23
Derosiewicz Chaskiel 212/18
Diamand Nuchym Israel 212/18
Diamant Alice Sara 212/24
Diamant Augusta 212/24
Diamant Chaja 212/7, 212/9
Diamant Chaja Cywia Sara 212/19
Diamant Chawa Sara 212/24
Diamant Dawid 212/7, 212/9
Diamant Dina Sara 212/23
Diamant Frajda 212/7, 212/9
Diamant Frymeta Sara 212/19
99
Diamant Gitla 212/7, 212/9
Diamant Lewek 212/24
Diamant Lola 212/18
Diamant Richard Israel 212/24
Diamant Rubin Israel 212/ 20
Diamant Tobiasz 212/7, 212/9
Diament Abram 212/24
Diament Bruchla Sara 212/24
Diament Hirsz Dawid 212/24
Diament Jakob Israel 212/24
Diament Josef 212/24
Diament Liba 212/24
Diament Meitla Sara 212/24
Diament Moszek Pinkus 212/24
Diament Perla Sara 212/18
Diament Pesla Sara 212/18
Diament Pinchas 212/24
Diament Pinkus Israel 212/24
Diament Rojzla Etla 212/24
Diament Symcha 212/24
Diament Szlama Majer 212/24
Diament Wolf 212/24
Diesenhaus Abram 212/2
Diller Lazar 212/7, 212/9
Dimant Dawid 212/13
Dimant Israel 212/24
Dimant Lajb Fischel 212/5
Diogot Marian Israel 212/2
Djamensztajn Estera 212/7, 212/9
Djamensztajn Lewija 212/7, 212/9
Djamensztajn Mordchaj 212/7, 212/9
Djament 212/7, 212/9
Djament Abraham 212/7, 212/9
Djament Arja 212/7, 212/9
Djament Bajla 212/7, 212/9
Djament Chaja Cywia 212/7, 212/9
Djament Chana 212/7, 212/9
Djament Cyna 212/7, 212/9
Djament Estera 212/7, 212/9
Djament Frymeta 212/7, 212/9
Djament Hilel 212/7, 212/9
Djament Hirsz 212/7, 212/9
Djament Izak Wolf 212/7, 212/9
Djament Izrael 212/7, 212/9
Djament Izydora 212/7, 212/9
Djament Janka 212/7, 212/9
Djament Jankiel 212/7, 212/9
Djament Joachim Fajwel 212/7, 212/9
100
Djament Josef Majloch 212/7, 212/9
Djament Laja I 212/7, 212/9
Djament Laja II 212/7, 212/9
Djament Mariem Chawa 212/7, 212/9
Djament Mindla 212/7, 212/9
Djament Mirla 212/7, 212/9
Djament Mordka Pinkus 212/7, 212/9
Djament Rajzla 212/7, 212/9
Djament Rela 212/7, 212/9
Djament Ruchla 212/7, 212/9
Djament Rudla 212/7, 212/9
Djament Rywen Chil 212/7, 212/9
Djament Rywka I 212/7, 212/9
Djament Rywka II 212/7, 212/9
Djament Szaja 212/7, 212/9
Djament Szajndla 212/7, 212/9
Djament Szmul 212/7, 212/9
Djament Szulim Gecel 212/7, 212/9
Djament Uszer Zelig 212/7, 212/9
Długonoga Esta 212/7, 212/9
Długonoga Estera 212/7, 212/9
Długonoga Fajgla 212/7, 212/9
Długonoga Fiszel 212/7, 212/9, 212/18
Długonoga Gitla I 212/7, 212/9
Długonoga Gitla II 212/7, 212/9
Długonoga Gitla III 212/7, 212/9
Długonoga Izrael Załma 212/7, 212/9
Długonoga Laja 212/7, 212/9
Długonoga Nacha 212/7, 212/9
Długonoga Sura 212/7, 212/9
Długonoga Zalma Ber 212/7, 212/9
Dobrzynska Salomea 212/24
Doehleiter [?] Ruchla Laja Sara 212/23
Domb Ber Israel 212/24
Domb Chaja Sara 212/24
Domb Chil Israel 212/15
Domb Lajb Israel 212/2
Domb Rywka Sara 212/19
Dombek Chaja 212/7, 212/9
Dombek Frymeta 212/7, 212/9
Dombek Rubin 212/7, 212/9
Dombkarski M. 212/13
Dombrowa 212/18
Dombrowski Rywka Sara 212/24
Dombrowski Sura Sara 212/24
Domskóręki Szymon 212/22
Domskórski Abram 212/7, 212/9
Domskórski Binem 212/7, 212/9
101
Domskórski Lemel 212/7, 212/9
Domskórski Mania 212/7, 212/9
Domskórski Szymon 212/7, 212/9
Donnerstein Brucha 212/7, 212/9
Donnerstein Brucha 212/9
Donnerstein Fajgla 212/7, 212/9
Donnerstein Nuta 212/7, 212/9
Doński Bacia 212/7, 212/9
Doński Ber Majer 212/7, 212/9
Doński Chil 212/7, 212/9
Doński Cyrla 212/7, 212/9
Doński Eliezer Fiszel 212/7, 212/9
Doński Perla 212/7, 212/9
Doński Pesla Basia 212/7, 212/9
Doński Szlama 212/7, 212/9
Dorfberger Chaim Joel 212/7, 212/9
Dorfberger Fajgla 212/7, 212/9
Dorfberger Laja 212/7, 212/9
Dorfberger Rachel 212/7, 212/9
Dorfberger Rajzla 212/7, 212/9
Dorfberger Zysza 212/7, 212/9
Dorflaufer Erna 212/17, 212/18
Dorfsmeier Matla Sara 212/24
Dorfsmeier Mordka Israel 212/24
Dorsmajer Maria Sara 212/7, 212/9, 212/18
Dorsmajer Nusyn Jakub 212/7, 212/9
Dorsmajer Sala 212/7, 212/9
Drach Wolf Jankiel 212/7, 212/9, 212/13
Drachman Mordka 212/7, 212/9
Drachman Sura 212/7, 212/9
Drapacz [?] Sura Brajndla [Drpacz?] 212/15
Drapacz Ajzyk 212/7, 212/9
Drapacz Chana 212/7, 212/9
Drapacz Hersz 212/7, 212/9
Drapacz Mindla 212/7, 212/9
Drapacz Rajzla 212/7, 212/9
Drapichrust Rajzla 212/24
Drapichrust Rubin Hersz 212/24
Drechsler Chaim Lajb Israel 212/ 20
Dreckler Szluma Israel 212/18
Drejler Estera Sara 212/18
Drejlich Malka Sara 212/19
Drekler Szluma Israel 212/18
Dreksler Abram 212/7, 212/9, 212/13, 212/19, 212/ 20
Dreksler Abram Chaim 212/7, 212/9, 212/13
Dreksler Ajzyk Israel 2212/7, 212/9, 12/18
Dreksler Aszyk Israel 212/18
Dreksler Berisz 212/7, 212/9
102
Dreksler Brajndla 212/7, 212/9
Dreksler Brajndla Laja 212/7, 212/9
Dreksler Chaim 212/7, 212/9
Dreksler Chaim Lajb 212/7, 212/9
Dreksler Chaja I 212/7, 212/9
Dreksler Chaja II 212/7, 212/9
Dreksler Chaja III 212/7, 212/9
Dreksler Chaja Sara 212/15, 212/17
Dreksler Chana 212/19
Dreksler Chana Ester 212/7, 212/9
Dreksler Chana I 212/7, 212/9
Dreksler Chana II 212/7, 212/9
Dreksler Chana Kejndla 212/7, 212/9
Dreksler Chana Sura 212/7, 212/9
Dreksler Chemia I 212/7, 212/9
Dreksler Chemia II 212/7, 212/9
Dreksler Chil 212/7, 212/9
Dreksler Chuna 212/7, 212/9
Dreksler Cyna 212/7, 212/9
Dreksler Cyrla 212/7, 212/9
Dreksler Dawid 212/7, 212/9
Dreksler Eliasz 212/7, 212/9
Dreksler Estera 212/7, 212/9
Dreksler Fajgla 212/7, 212/9
Dreksler Froim 212/7, 212/9
Dreksler Gela Rywka 212/7, 212/9
Dreksler Gitla 212/7, 212/9, 212/18
Dreksler Hinda 212/7, 212/9
Dreksler Hirsz [vel] Herszel 212/9
Dreksler Hirsz 212/7
Dreksler Icek 212/7, 212/9
Dreksler Izak 212/7, 212/9
Dreksler Jacheta 212/7, 212/9
Dreksler Jankiel 212/7, 212/9
Dreksler Josef Boruch
Dreksler Josef Bruch 212/7, 212/9, 212/15
Dreksler Josef Bruch Israel 212/18
Dreksler Laja 212/7, 212/9
Dreksler Lajzer 212/7, 212/9
Dreksler Lajzer Israel 212/17
Dreksler Luzer 212/7, 212/9
Dreksler Machela 212/7, 212/9
Dreksler Majloch 212/7, 212/9
Dreksler Maria I 212/7, 212/9
Dreksler Maria II 212/7, 212/9
Dreksler Mendel 212/7, 212/9, 212/19
Dreksler Mendel Israel 212/18
Dreksler Mendle 212/ 20
103
Dreksler Michael 212/7, 212/9
Dreksler Milka 212/7, 212/9
Dreksler Mirla 212/7, 212/9
Dreksler Mojżesz 212/7, 212/9
Dreksler Mordka 212/18
Dreksler Mordka 212/7, 212/9
Dreksler Mordka Hersz 212/7, 212/9
Dreksler Mordka Israel 212/13, 212/ 20
Dreksler Moszek 212/7, 212/9
Dreksler Pesla I 212/7, 212/9
Dreksler Pesla II 212/7, 212/9
Dreksler Rachela 212/7, 212/9
Dreksler Rachla 212/7, 212/9
Dreksler Rajzla 212/7, 212/9
Dreksler Rojza 212/7, 212/9
Dreksler Rubin 212/7, 212/9
Dreksler Rubin Israel 212/17
Dreksler Ruchla 212/7, 212/9
Dreksler Rywen [?] 212/ 20
Dreksler Srul 212/7, 212/9
Dreksler Szajndla Laja 212/7, 212/9
Dreksler Szlama I 212/7, 212/9
Dreksler Szlama II 212/7, 212/9
Dreksler Szlojma Hersz 212/7, 212/9
Dreksler Szmul 212/7, 212/9
Dreksler Szmul Israel 212/15, 212/17
Dreksler Szmul Israel 212/18
Dreksler Szmul Lajb 212/7, 212/9
Dreksler Szmul Nuchim 212/7, 212/9
Dreksler Tauba Złota 212/7, 212/9
Dreksler Tema 212/7, 212/9
Drelich Estera Sara 212/2
Drelich Lajbuś Machel 212/7, 212/9
Drelich Małka 212/7, 212/9
Drelich Mania Sara 212/2
Drelich Mojsze 212/7, 212/9
Drelich Sura Fajgla 212/7, 212/9
Drelich Symcha 212/7, 212/9, 212/13
Dresler Blima 212/7, 212/9
Dresler Gitla 212/7, 212/9
Dresler Hinda 212/7, 212/9
Dresler Jakub Josef 212/7, 212/9
Dresler Laja 212/7, 212/9
Dresler Moniek 212/13
Dresler Rajzla 212/18
Dresler Rajzla 212/7, 212/9
Drewniany Dawid 212/7, 212/9, 212/20
Drewniany Estera Dwojra 212/7, 212/9
104
Drewniany Wigdor 212/7, 212/9
Drewniany Zelig 212/7, 212/9
Drezner Chana 212/7, 212/9
Drezner Gronem Israel 212/24
Drezner Rachela 212/23
Dritter Abram Icchak 212/2
Dritter Moszek Israel 212/2
Dritter Nusyn Dawid 212/2
Dritter Sura Sara 212/2
Drobiarz Chawa Sura 212/7, 212/9
Drobiarz Chemia 212/7, 212/9
Drobiarz Gitla 212/7, 212/9
Drobiarz Liba 212/7, 212/9
Drobiarz Majer 212/7, 212/9
Drobiarz Michał 212/7, 212/9
Drobiarz Szymon 212/7, 212/9
Drobiarz Zysla 212/7, 212/9
Drosmajer Eliasz Israel 212/18
Droszczajew [?] Eljasz Israel 212/18
Drozdnik [?]212/17
Drozdzik Ale Sara 212/23
Drozdzik Gitla Sara 212/23
Drozdzik Rywka Sara 212/23
Drozdzik Zelda Sara 212/23
Drozermajer Chaskiel Majer 212/7, 212/9
Drozermajer Izreal Aron 212/7, 212/9
Drozermajer Jacheta 212/7, 212/9
Drozermajer Sura 212/7, 212/9
Drożdżyk Chana 212/7, 212/9
Druch [Dzuch] Zelik Israel 212/18
Druch Abram I 212/7, 212/9
Druch Abram II 212/7, 212/9
Druch Chaim 212/9
Druch Chana 212/7
Druch Dawid Jankiel 212/7, 212/9
Druch Estera 212/7, 212/9
Druch Hersz 212/7, 212/9
Druch Jakub 212/13
Druch Lejzor 212/7, 212/9
Druch Majloch I 212/7, 212/9
Druch Majloch II 212/7, 212/9
Druch Małka Zelda 212/7, 212/9
Druch Mordka Towia 212/7, 212/9
Druch Rywka 212/7, 212/9
Druch Sura Fajgla 212/7, 212/9
Druch Szajndla Laja 212/7, 212/9
Druch Załma 212/7, 212/9
Druch Załma Mojżesz 212/7, 212/9
105
Druch Zelik Israel 212/18
Dryter Abram Icchok 212/7, 212/9
Dryter Bajla 212/7, 212/9
Dryter Czarna Laja Sara 212/7, 212/9, 212/19
Dryter Hinda Rojza 212/7, 212/9
Dryter Jakub 212/7, 212/9
Dryter Moszek 212/7, 212/9
Dryter Nachem Josef 212/7, 212/9
Dryter Nusyn Dawid 212/7, 212/9
Dryter Srul 212/7, 212/9
Dryter Sura 212/7, 212/9
Drytter Abram Icchok Israel 212/13
Drytter Nusym 212/2, 212/ 20
Drzewo Alta 212/7, 212/9
Drzewo Golda 212/24
Drzewo Matla 212/7, 212/9
Drzewo Rachmil 212/7, 212/9
Drzewo Symcha 212/2, 212/7, 212/9, 212/19, 212/ 20
Drzewo Symcha Israel 212/24
Drzewo Wolf 212/24
Drzewo Zelik 212/24
Dublin Abe 212/24
Dublin Abram 212/7, 212/9
Dublin Chaja 212/24 212/24
Dublin Ester 212/24
Dublin Estera 212/24
Dublin Gitla Sara 212/2
Dublin Hendla Sara 212/2
Dublin Henoch Israel 212/24
Dublin Ita 212/24
Dublin Majer Isreal 212/2
Dublin Mojsze Israel 212/24
Dublin Moszek 212/24
Dublin Ojzer Israel 212/2
Dublin Pinkus 212/24
Dublin Symcha Israel 212/24
Dublin Wolf 212/24 212/24
Dubling Gitla Sara 212/2
Dubling Hendla Sara 212/2
Dubling Majer Israel 212/2
Dubling Ojzer Israel 212/2
Duchlejter Peach [Pesach] Małka Sara 212/23
Dudek Abram 212/18
Dudek Abram Mendel 212/7, 212/9
Dudek Chana 212/23
Dudek Chana Rajza 212/7, 212/9
Dudek Chil Majer 212/7, 212/9
Dudek Cywia Szprynca 212/7, 212/9
106
Dudek Estera Hendla Sara 212/7, 212/9, 212/19
Dudek Hendla 212/23
Dudek Hinda 212/7, 212/9
Dudek Jacheta Rywka 212/7, 212/9
Dudek Jakub Dawid 212/7, 212/9
Dudek Machel 212/23
Dudek Mariem 212/7, 212/9
Dudek Michał 212/7, 212/9
Dudek Mirla Nachla 212/7, 212/9
Dudek Perla 212/23
Dudek Sura 212/19
Dudek Sura Jerla 212/7, 212/9
Dudek Wolf Israel 212/19
Dudek Wolf Nisen 212/7, 212/9, 212/ 20
Dudkiewicz Bajla 212/7, 212/9
Dudkiewicz Bajla 212/9
Dudkiewicz Jankiel Szlama 212/7, 212/9
Dudkiewicz Liba Dwojra 212/7, 212/9
Dukat Abram 212/7, 212/9
Dukat Chana 212/7, 212/9
Dukat Gitla 212/7, 212/9
Dukat Josek Herszlik 212/7, 212/9
Dukat Lajb 212/18
Dukat Lajb 212/7, 212/9
Dukat Lejzor 212/7, 212/9
Dukat Sura 212/7, 212/9
Dukat Telca 212/7, 212/9
Dunaj 212/2, 212/11, 212/25, 212/19
Dunaj Cecylia 212/7, 212/9
Dunkeblum Chana Sara 212/23
Dunkelman Izak 212/7, 212/9
Dunski Fajgla Sara 212/18
Dunski Fajgla Sara 212/2
Dunski Genia Sara 212/17
Dunski Irena Sara 212/17
Dunski Israel 212/2
Dunski Mojżesz [Moses] Israel 212/13, 212/17
Dunski Sara 212/18
Dunski Sara 212/2
Dunski Syma Sara 212/17
Durchfahrt Chaja Sara 212/23
Dym Leib [Lajb] Israel 212/23
Dymand Fajgla 212/23
Dymand Heniek 212/23
Dymant 212/5
Dymant Bajla 212/7, 212/9
Dymant Chaim Emanuel 212/5
Dymant Chana 212/24
107
Dymant Dawid 212/5, 212/11
Dymant Dwojra 212/7, 212/9
Dymant Ester Laja 212/24
Dymant Fiszel 212/24
Dymant Fiszel Lajb 212/7, 212/9
Dymant Gitla Sara 212/11
Dymant Lejzer 212/7, 212/9
Dymant Mindla Chaja 212/7, 212/9
Dymant Moszek 212/7, 212/9
Dymant Moszek Lajb 212/24
Dymant Nachum I 212/7, 212/9
Dymant Nuchym II 212/7, 212/9
Dymant Srul Szymon 212/24
Dymant Szmul Zajnwel 212/24
Dymant Szulim 212/18
Dymant Udla Laja 212/7, 212/9, 212/18
Dysenhaus Abram 212/13
Dyskant Froim 212/13
Dyskauf Efroim 212/7, 212/9
Dyzenhaus Abram Israel 212/17, 212/19, 212/ 20
Dzialowska Abram 212/23
Dzialowska Berek 212/23
Dzialowska Chaja 212/23
Dzialowska Fryma 212/23
Dzialowska Herszel 212/23
Dzialowska Icek 212/23
Dzialowska Jankiel 212/23
Dzialowska Mordka 212/23
Dzialowska Moses 212/23
Dzialowska Perla 212/23
Dzialowska Raizla 212/23
Działoszycka 212/7, 212/9
Działoszycka 212/9
Działoszyński Jacheta 212/7, 212/9
Działoszyński Lajb 212/7, 212/9
Działoszyński Lajbuś 212/7, 212/9
Działoszyński Sara 212/7, 212/9
Dziedzic Bajla Sara 212/2, 212/17, 212/19
Dziedzic Izak 212/17
Dziedzitz Bajla Sara z d. Przyrowski 212/17
Dziedzitz Isaak Israel 212/17
Dziewiencki Mariam 212/19
Dziewięcicki Abram Israel 212/2
Dziewięcki [?] Markus 212/ 20
Dziewięcki Abram Israel 212/2
Dziewięcki Idessa 212/7, 212/9
Dziewięcki Judka Jakub 212/7, 212/9
Dziewięcki Laja 212/7, 212/9
108
Dziewięcki Liba 212/7, 212/9
Dziewięcki Mariel 212/7, 212/9
Dziewięcki Menasze 212/7, 212/9
Dziura Mordka 212/7, 212/9
Ebe Benjamin Majloch 212/7, 212/9
Ebe Dora 212/7, 212/9
Ebe Johanna Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Ebe Lea Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Ebe Leopold 212/7, 212/9
Ebe Nelli [Nelly] Sara 212/15, 212/17
Ebe Welly 212/7, 212/9
Ebel Alfred Israel 212/23
Ebel Chaja Sara 212/23
Ebel Sabina Sara 212/23
Eber 212/3
Eberson Sala 212/7, 212/9
Echacher Chawa Liba Sara 212/24
Eck Natan 212/18
Edaelman Dawid Hersz 212/7, 212/9
Edelman Ajzyk 212/7, 212/9
Edelman Bajla 212/7, 212/9
Edelman Bajla Ita 212/7, 212/9
Edelman Chana 212/7, 212/9
Edelman Chawa 212/7, 212/9
Edelman Luzer Pinkus 212/7, 212/9
Edelman Majer 212/7, 212/9
Edelman Mariem 212/7, 212/9
Edelman Moszek 212/7, 212/9
Edelman Regina 212/7, 212/9
Efroimowicz Chaskiel Israel 212/13
Egenberg [?] Moszek Israel 212/18
Ehrenfried Blima 212/23
Ehrenfried Gitla Sara 212/23
Ehrenfriend Kajla Sara 212/15
Ehrenfriend Mindla Sara 212/15
Ehrenfriend Ruchla Laja Sara 212/15
Ehrenfriend Sara 212/15
Ehrenfryd Icek 212/7, 212/9
Ehrenfryd Szmul 212/7, 212/9
Ehrenfryd Szyfra 212/7, 212/9
Ehrenrajch Abram Israel 212/24
Ehrenrajch Fajgla Sara 212/24
Ehrenrajch Jakub Israel 212/24
Ehrenrajch Ruchla Sara 212/24
Ehrenreich Szyja Israel 212/24
Ehrlich Abraham Israel 212/24
Ehrlich Abram 212/7, 212/9
Ehrlich Abram Majer 212/7, 212/9
109
Ehrlich Abram Zelig 212/7, 212/9
Ehrlich Alicja 212/7, 212/9
Ehrlich Chaja Sara 212/24
Ehrlich Chil 212/7, 212/9
Ehrlich Dwojra 212/7, 212/9
Ehrlich Gela 212/7, 212/9
Ehrlich Gitla Sara 212/24
Ehrlich Golda Rywka 212/7, 212/9
Ehrlich Golda Sara 212/24
Ehrlich Hendel 212/13
Ehrlich Henryk Leon 212/7, 212/9
Ehrlich Hersz 212/13
Ehrlich Icek 212/7, 212/9
Ehrlich Icek Majer 212/7, 212/9
Ehrlich Ilse 212/7, 212/9
Ehrlich Izak Mordka 212/7, 212/9
Ehrlich Jakub I 212/7, 212/9
Ehrlich Jakub Icek 212/7, 212/9
Ehrlich Jakub II 212/7, 212/9
Ehrlich Jentel 212/7, 212/9
Ehrlich Jojne 212/7, 212/9
Ehrlich Josef Lajb 212/7, 212/9
Ehrlich Koine 212/7, 212/9
Ehrlich Lejbus 212/13
Ehrlich Lejbuś Mendel 212/7, 212/9
Ehrlich Małka 212/7, 212/9
Ehrlich Rajzla 212/7, 212/9
Ehrlich Rojza 212/7, 212/9
Ehrlich Ryszard 212/7, 212/9
Ehrlich Rywka 212/7, 212/9
Ehrlich Sura 212/7, 212/9
Ehrlich Szaja 212/7, 212/9
Ehrlich Szajndla 212/7, 212/9
Ehrlich Szlama Israel 212/24
Ehrlich Wolf Dawid 212/7, 212/9
Eichenwald Perla L. Sara 212/19
Eichenwald Sura Sara 212/19
Eichner Aron 212/23
Eichner Chaja 212/23
Eichner Froim 212/23
Eichner Isak 212/23
Eichner Pinkus 212/23
Eigenred Chaja 212/7, 212/9
Eigenred Jankiel 212/7, 212/9
Eilenberg Margula 212/7, 212/9
Einchenberg [?] Jakub Israel 212/23
Einesman Cyla Sara 212/15, 212/17
Einesman Idel 212/7, 212/9
110
Einesman Maria Fajgla 212/7, 212/9
Einesman Moszek Abram 212/7, 212/9
Einhorn Adela Sara 212/23
Einstein Isacher 212/18
Eisen Berta Sara 212/23
Eisen Lina 212/24
Eisenbaum M. Jankiel 212/13
Eisenberg Abraham 212/23
Eisenberg Abram Pinches 212/7, 212/9
Eisenberg Berta Lea Sara 212/23
Eisenberg Bincia 212/7, 212/9
Eisenberg Chaim Israel 212/2
Eisenberg Chana Sara 212/23
Eisenberg Chil 212/7, 212/9
Eisenberg Cylla 212/23
Eisenberg Dawid Israel 212/16, 212/17
Eisenberg Dora 212/23
Eisenberg Dwojra 212/23
Eisenberg Ekiasz [!]212/7, 212/9
Eisenberg Eliasch 212/13
Eisenberg Estera 212/7, 212/9
Eisenberg Frajdla 212/7, 212/9
Eisenberg Frajndla 212/7, 212/9
Eisenberg Frymet 212/7, 212/9
Eisenberg Frymeta Sura 212/7, 212/9
Eisenberg Icek 212/13
Eisenberg Jankiel 212/13
Eisenberg Joel Hersz 212/7, 212/9
Eisenberg Lajb [Leib] 212/13
Eisenberg Lea 212/23
Eisenberg Lejbuś 212/7, 212/9
Eisenberg Lejbuś Manus 212/7, 212/9
Eisenberg Liba 212/13
Eisenberg Lila 212/13
Eisenberg Małka 212/7, 212/9
Eisenberg Nusyn Dawid 212/7, 212/9
Eisenberg Ruchla 212/7, 212/9
Eisenberg Rywka Laja 212/7, 212/9
Eisenberg Sala 212/23
Eisenberg Sura 212/7, 212/9
Eisenberg Symcha 212/23
Eisenberg Wolf 212/7, 212/9
Eisenhendler Wolf 212/7, 212/9
Eisner Chaja 212/23
Eisner Ida Sara 212/24
Eisner Janette Sara 212/24
Eisner Kreindla 212/23
Eisner Laja 212/23
111
Eisner Mordka 212/23
Eisner Paula 212/24
Eisner Pesa 212/23
Eisner Raizla 212/23
Eisner Sura 212/23
EIsrael Mojzesz 212/24
Eizenberg Chaim Szmul 212/7, 212/9
Eizenberg Chaja Pawe 212/7, 212/9
Eizenberg Dawid Israel 212/13
Eizenberg Jakub 212/7, 212/9
Eizenberg Rozalia 212/7, 212/9
Ejbuszyc Josek 212/7, 212/9
Ejchenwald Alta Ruda Sara 212/15, 212/17
Ejdelman Ajzyk Wolf 212/7, 212/9
Ejdelman Dwojra 212/7, 212/9
Ejdelman Estera Małka 212/7, 212/9
Ejdelman Gitla 212/7, 212/9
Ejdelman Hudesa 212/7, 212/9
Ejdelman Józef 212/7, 212/9
Ejdelman Kałma 212/7, 212/9
Ejdelman Moszek Mordka 212/7, 212/9
Ejdelman Rachel Estera 212/7, 212/9
Ejnesman Cyla 212/7, 212/9
Ejnesman Dora 212/7, 212/9
Ejnesman Ernard 212/7, 212/9
Ejnesman Izrael 212/7, 212/9
Ejnesman Natan 212/7, 212/9
Ejzenberg Gitla 212/7, 212/9
Ejzenberg Icek Janikiel 212/7, 212/9
Ejzenberg Lejb Morysz 212/7, 212/9
Ejzenberg Lili 212/7, 212/9
Ejzenman Symcha Szulim Israel 212/ 20
Ejzenman Zysia Israel 212/18
Ejzman Estera 212/18
Ejzykowicz Gitla 212/7, 212/9
Ejzykowicz Załma 212/7, 212/9
Eksztajn Berek 212/7, 212/9
Eksztajn Chana Rywka 212/7, 212/9
Elbaum Chaim Israel 212/15, 212/19
Elbaum Chaim Luzer Israel 212/7, 212/9, 212/13
Elbaum Chana 212/7, 212/9
Elbaum Estera 212/7, 212/9
Elbaum Fajgla Sara 212/7, 212/9, 212/17
Elbaum Grojneta 212/7, 212/9
Elbaum Icek 212/7, 212/9
Elbaum Icek Abram Israel 212/17
Elbaum Icek Chaim 212/7, 212/9
Elbaum Jakub Szaja Israel 212/7, 212/9, 212/17
112
Elbaum Laja 212/7, 212/9
Elbaum Leib Israel 212/17
Elbaum Majer Chil 212/7, 212/9
Elbaum Majer Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/17, 212/18
Elbaum Mala 212/7, 212/9
Elbaum Pesla Sara 212/23
Elbaum Pinkus 212/7, 212/9
Elbaum Rubin Hersz 212/7, 212/9
Elbaum Sara 212/15
Elbaum Sura Hinda 212/7, 212/9
Elbaum Sura Jentla Sara 212/17
Elbaum Szejwa Hidna Sara 212/19
Elbaum Szlama Israel 212/18
Eliasiewicz Hendla Sara 212/23
Eliasiewicz Henoch Israel 212/23
Ellendmann Fanny Sara 212/23
Elsner Blima Sara 212/19
Elsner Malka 212/24
Elsner Mordche 212/24
Elsner Rosalie S. 212/24
Endlen Bronisława 212/7, 212/9
Engel Adolf Israel 212/24
Engel Gusti Sara 212/23
Engel Hanne Sara 212/24
Engelender Tauba Sara 212/24
Engelhand Minda Sara 212/15, 212/19
Engelmann Margot Sara 212/24
Engelsztajn Golda 212/23
Engelsztajn Rywka 212/23
Enger Fryda Sara 212/19
Enger Rywka Sara 212/24
Englander Chil Israel 212/15
Engländer Ester Sara 212/23
Englard Benjamin 212/7, 212/9
Englard Izaak 212/19, 212/ 20
Englard Izrael 212/7, 212/9
Englard Jakub 212/19, 212/ 20
Englard Jakub Majer Israel 212/7, 212/9, 212/17
Englard Józef 212/7, 212/9
Englard Mala B. 212/7, 212/9
Englard Mala Sara 212/15, 212/17
Englard Maria 212/7, 212/9
Englard Rajzla 212/7, 212/9
Englard Ruchla 212/7, 212/9
Englart Izak 212/2
Englart Jakob 212/2
Englender „C” 212/7, 212/9
Englender Aron 212/7, 212/9
113
Englender Basia 212/7, 212/9
Englender Chaja Ajdla 212/23
Englender Chil 212/7, 212/9
Englender Chil Mojżesz Israel 212/18
Englender Dawid Israel 212/23
Englender Helen z d. Pelc 212/15
Englender Lejbuś 212/7, 212/9
Englender Lejbuś Israel 212/15, 212/19
Englender Mordka Israel 212/15, 212/19
Englender Motek 212/7, 212/9
Englender Nuchim 212/7, 212/9
Englender Pejsach Israel 212/24
Englender Pinkus 212/7, 212/9
Englender Rywka Gitla 212/7, 212/9
Englender Samuel 212/7, 212/9
Englender Stenia 212/7, 212/9
Englender Udla 212/7, 212/9
Englender Wolf Israel 212/23
Englender Zalke 212/23
Englert Abram Aba [Abe] 212/7, 212/9, 212/13
Englert Izak [Izaak] Josef 212/7, 212/9, 212/13
Englert Machela 212/7, 212/9, 212/13
Enhernreich Golda Sara 212/19
Enzel Fella 212/23
Enzel Szajndla 212/23
Enzel [?] Chana Sara 212/23
Enzel [?] Handla Sara 212/23
Enzel [?] Moszek Israel 212/23
Enzel [?] Rywka Sara 212/23
Enzel Laja 212/23
Enzel Rajzla 212/23
Enzlowicz Genia Sara 212/17
Enzlowicz Sabatej Israel 212/13, 212/17
Epelbaum Abram Kalma 212/7, 212/9
Epelbaum Adela 212/7, 212/9
Epelbaum Bacia 212/7, 212/9
Epelbaum Chaim Berek 212/7, 212/9
Epelbaum Chaja I 212/7, 212/9
Epelbaum Chaja II 212/7, 212/9
Epelbaum Chana I 212/7, 212/9
Epelbaum Chana II 212/7, 212/9
Epelbaum Chana Ruchla 212/7, 212/9
Epelbaum Dawid Majer 212/7, 212/9
Epelbaum Frajndla 212/7, 212/9
Epelbaum Gitla 212/11
Epelbaum Gitla Estera 212/7, 212/9
Epelbaum Hejnoch 212/7, 212/9
Epelbaum Liba Judeta 212/7, 212/9
114
Epelbaum Moszek Icek 212/7, 212/9
Epelbaum Moszek Nuta 212/7, 212/9
Epelbaum Nuta 212/7, 212/9
Epelbaum Sura Złata 212/7, 212/9
Epelbaum Szajndla 212/7, 212/9
Epelbaum Szymon 212/7, 212/9
Epelbaum Wolf 212/7, 212/9
Epelbaum Wolf Gecel Israel 212/ 20
Epelbaum Złata 212/7, 212/9
Eppelbaum Szajndla Sara 212/19
Epstein Chaja Sara 212/23, 212/24
Epstein Josef Mendel 212/2
Epstein Moszek Isr. 212/18
Epstein Symcha Israel 212/24
Epstein Szymon 212/13
Epstein Zosia 212/23
Epsztajn Abram Israel 212/24
Epsztajn Alter 212/13
Epsztajn Alter Berisz 212/7, 212/9
Epsztajn Alter Berysz 212/7, 212/9
Epsztajn Alter Israel 212/18
Epsztajn Brajndla Sara 212/24
Epsztajn Jakob Israel 212/24
Epsztajn Jakub 212/24
Epsztajn Josek Israel 212/2
Epsztajn Sandel Israel 212/24
Epsztajn Sura Sara 212/13, 212/18, 212/19
Epsztajn Zlata Sara 212/24
Epsztein Nuta 212/13
Erdberg [?] Henoch 212/24
Erebfryd Icek Majer 212/17
Erenfried Tauba 212/23
Erenfried Mendel 212/23
Erenfried Mordka 212/23
Erenfried Moszek 212/23
Erenfried Ruchla Laja Sara 212/17
Erenfried Sara 212/17, 212/23
Erenfried Tołca 212/23
Erenfryd Abram 212/7, 212/9
Erenfryd Aron Chasiel 212/7, 212/9
Erenfryd Chana 212/19
Erenfryd Chawa 212/7, 212/9
Erenfryd Cywia 212/7, 212/9
Erenfryd Dawid 212/5, 212/7, 212/9
Erenfryd Estera 212/7, 212/9
Erenfryd Fajgla 212/7, 212/9
Erenfryd Hendla 212/7, 212/9
Erenfryd Izak 212/7, 212/9
115
Erenfryd Józef Hersz 212/7, 212/9
Erenfryd Kajla Sara 212/7, 212/9, 212/17
Erenfryd Małka I 212/5, 212/7, 212/9
Erenfryd Małka II 212/7, 212/9
Erenfryd Maria 212/7, 212/9
Erenfryd Mindla Sara 212/7, 212/9, 212/17
Erenfryd Moszek 212/7, 212/9
Erenfryd Moszek Hersz 212/7, 212/9
Erenfryd Motek 212/7, 212/9
Erenfryd Ruchla Laja I 212/7, 212/9
Erenfryd Ruchla Laja II 212/7, 212/9
Erenfryd Sara 212/7, 212/9
Erenfryd Szaja I 212/7, 212/9
Erenfryd Szaja II 212/7, 212/9
Erenfryd Szaja Mendel 212/7, 212/9
Erenrajch Chana 212/7, 212/9
Erenrajch Gitla 212/7, 212/9
Erenrajch Jakub Mordka 212/7, 212/9
Erenrajch Ruchla 212/7, 212/9
Erenrajch Sura 212/7, 212/9
Erenreich Abram 212/7, 212/9
Erenreich Chaja 212/7, 212/9
Erenreich Chana 212/7, 212/9
Erenreich Fajgla 212/24
Erenreich Gula 212/7, 212/9
Erenreich Jakob 212/24
Erenreich Ruchla 212/24
Erenreich Sura 212/7, 212/9
Erettner Amalie Sara 212/24
Erettner Edith Sara I 212/24
Erettner Edith Sara II 212/24
Erettner Rosa Sara 212/24
Ereureich Jakub Israel 212/18
Erilch Wolf 212/25
Erkichman Fajgla Sara 212/19
Erlich Aba 212/7, 212/9
Erlich Abraham 212/7, 212/9
Erlich Abram Dawid 212/7, 212/9
Erlich Abram Moszek 212/7, 212/9
Erlich Adela 212/7, 212/9
Erlich Ałta Nacha 212/7, 212/9
Erlich Ałter Majloch 212/7, 212/9
Erlich Aron I 212/7, 212/9, 212/25
Erlich Aron II 212/7, 212/9
Erlich Bajla 212/7, 212/9
Erlich Benjamin 212/7, 212/9
Erlich Benjamin Icchok 212/7, 212/9
Erlich Berek 212/7, 212/9
116
Erlich Bina 212/7, 212/9
Erlich Boruch Dawid 212/7, 212/9
Erlich Chaim I 212/5, 212/7, 212/9
Erlich Chaim II 212/7, 212/9
Erlich Chaim Lajb 212/7, 212/9
Erlich Chaja Jacheta 212/7, 212/9
Erlich Chaja Sara 212/18, 212/24
Erlich Chana 212/7, 212/9
Erlich Chana Fajgla I 212/7, 212/9
Erlich Chana Fajgla II 212/7, 212/9
Erlich Chana Fajgla Sara 212/19
Erlich Chana Frajda 212/7, 212/9
Erlich Chana I 212/7, 212/9
Erlich Chana II 212/7, 212/9
Erlich Chana Laja 212/7, 212/9
Erlich Cywia 212/7, 212/9
Erlich Cywia Chaja 212/7, 212/9
Erlich Dawid I 212/7, 212/9, 212/23
Erlich Dawid II 212/7, 212/9
Erlich Dawid III 212/7, 212/9
Erlich Dawid Israel 212/18
Erlich Doba Fajgla 212/7, 212/9
Erlich Dresla Blima 212/7, 212/9
Erlich Dwojra 212/7, 212/9
Erlich Estera 212/7, 212/9
Erlich Estera Gitla 212/7, 212/9
Erlich Estera Mariem 212/7, 212/9
Erlich Fajga 212/7, 212/9
Erlich Fajgla 212/7, 212/9
Erlich Fajgla Małka 212/7, 212/9
Erlich Frania Mania 212/7, 212/9
Erlich Frymeta 212/7, 212/9
Erlich Gitala Sara 212/23
Erlich Gitla I 212/7, 212/9
Erlich Gitla II 212/7, 212/9
Erlich Gitla Laja Sara 212/7, 212/9, 212/19
Erlich Gołda 212/7, 212/9, 212/24
Erlich Hanka 212/7, 212/9
Erlich Hanna 212/7, 212/9
Erlich Hendel 212/7, 212/9
Erlich Henryk Zysman 212/7, 212/9
Erlich Hersz 212/18
Erlich Hersz Dawid 212/7, 212/9
Erlich Hersz Lajb 212/7, 212/9
Erlich Ida I 212/7, 212/9
Erlich Ida II 212/7, 212/9
Erlich Iszajahu 212/7, 212/9
Erlich Ita 212/7, 212/9
117
Erlich Ita Rywka Sara 212/7, 212/9, 212/19
Erlich Jakob [Jakub] 212/7, 212/9, 212/13, 212/25
Erlich Jakub Szlama 212/7, 212/9
Erlich Jehuda 212/7, 212/9
Erlich Josef Israel 212/2, 212/13
Erlich L.M. 212/6
Erlich Laja 212/7, 212/9
Erlich Lajb 212/18
Erlich Lazer Israel 212/2
Erlich Leja Olga 212/7, 212/9
Erlich Lejb Izrael 212/7, 212/9
Erlich Lejzer 212/7, 212/9
Erlich Lewek 212/7, 212/9
Erlich Lucyna 212/7, 212/9
Erlich Luzer 212/7, 212/9
Erlich Małka 212/7, 212/9
Erlich Margules 212/7, 212/9
Erlich Maria Kajla 212/7, 212/9
Erlich Mariem 212/7, 212/9
Erlich Michał 212/7, 212/9
Erlich Milka 212/7, 212/9
Erlich Mina 212/7, 212/9
Erlich Miriam Sara 212/19
Erlich Mirla 212/7, 212/9
Erlich Mojżesz Kałma 212/7, 212/9
Erlich Mordka 212/7, 212/9, 212/18
Erlich Mordka Hersz 212/7, 212/9
Erlich Mordka Wolf 212/7, 212/9
Erlich Moszek 212/7, 212/9
Erlich Noech 212/7, 212/9
Erlich Olga 212/7, 212/9
Erlich Rachela I 212/7, 212/9
Erlich Rachela II 212/7, 212/9
Erlich Rojza Maria 212/7, 212/9
Erlich Rubin 212/7, 212/9
Erlich Ruchla I 212/7, 212/9, 212/23
Erlich Ruchla II 212/7, 212/9
Erlich Rut 212/7, 212/9
Erlich Rywka I 212/7, 212/9
Erlich Rywka II 212/7, 212/9
Erlich Sala 212/7, 212/9
Erlich Salomon 212/7, 212/9
Erlich Sara 212/18
Erlich Sura Chana 212/7, 212/9
Erlich Sura I 212/7, 212/9, 212/23
Erlich Sura II 212/7, 212/9
Erlich Sura Laja 212/7, 212/9
Erlich Sura Rywka 212/15
118
Erlich Szaja Israel 212/2, 212/19, 212/ 20
Erlich Szaja Mendel 212/7, 212/9
Erlich Szlama 212/24
Erlich Szlamak 212/7, 212/9
Erlich Szmul 212/7, 212/9
Erlich Szulim Israel 212/18
Erlich Szyfra 212/7, 212/9
Erlich Telcia 212/7, 212/9
Erlich Tobiasz Chaim 212/7, 212/9
Erlich Urysz Aron 212/7, 212/9
Erlich Uszer 212/7, 212/9
Erlich Wolf I 212/7, 212/9
Erlich Wolf II 212/7, 212/9
Erlich Wolf III 212/7, 212/9
Erlich Wolf Israel 212/15
Erlich Wolf Jakub 212/7, 212/9
Erlichman [?] Rywka 212/2
Erlichman Bajla 212/7, 212/9
Erlichman Benjamin Wolf 212/7, 212/9
Erlichman Bluma 212/7, 212/9
Erlichman Chaja Sara 212/7, 212/9, 212/18
Erlichman Chawa 212/7, 212/9
Erlichman Dawid Szlama 212/7, 212/9
Erlichman Edyta 212/7, 212/9
Erlichman Fajgla Sara 212/7, 212/9, 212/24
Erlichman Gitla Sara 212/7, 212/9, 212/24
Erlichman Golda 212/7, 212/9
Erlichman Icchok 212/7, 212/9
Erlichman Izrael 212/7, 212/9
Erlichman Jakob Israel 212/24
Erlichman Jonas 212/7, 212/9
Erlichman Lajb 212/7, 212/9
Erlichman Majer 212/7, 212/9
Erlichman Małka 212/7, 212/9
Erlichman Moszek I 212/7, 212/9
Erlichman Moszek II 212/7, 212/9
Erlichman Rajza 212/7, 212/9
Erlichman Rubin 212/7, 212/9
Erlichman Ruchla 212/7, 212/9
Erlichman Rywka Sara 212/7, 212/9, 212/19, 212/22
Erlichman Sura 212/7, 212/9
Erlichman Szymon 212/7, 212/9
Erlichman Teresa 212/7, 212/9
Erlichowa 212/25
Erner Fela 212/7, 212/9
Erner Hendla Sara 212/23
Erner Hercyk 212/7, 212/9
Erner Lejzor 212/7, 212/9
119
Erner Masza Laja 212/7, 212/9
Erner Ruchla 212/7, 212/9
Erner Sura 212/7, 212/9
Erner Szmul 212/7, 212/9
Erner Szulim I 212/7, 212/9
Erner Szulim II 212/7, 212/9
Ernst Ałta Mariem 212/7, 212/9
Ernst Anta Maniem 212/13
Ernst Cyrla 212/7, 212/9
Ernst Hanny [!] Sara 212/23
Ernst Icek Nuchym 212/7, 212/9
Ernst Jechiel Israel 212/23
Ernst Meiloch Mordka 212/13
Ernst Mordka Majloch 212/7, 212/9
Ernst Pinkus Kalman Israel 212/23
Erszter Moszek Chaskiel Israel 212/24
Esenberg [?] Moszek Israel 212/18
Esrylowicz Israel 212/ 20
Estrajch Ruchla Sara 212/11
Estrajcher Blima 212/7, 212/9
Estrajcher Blima Ita 212/7, 212/9
Estrajcher Chemia [Chemja] 212/7, 212/9, 212/18
Estrajcher Chuna 212/2, 212/19, 212/ 20
Estrajcher Izrael Dawid 212/7, 212/9
Estrajcher Jakub I 212/7, 212/9
Estrajcher Jakub II 212/7, 212/9
Estrajcher Josek Nuta 212/7, 212/9
Estrajcher Lejzor 212/7, 212/9
Estrajcher Mendel 212/7, 212/9
Estrajcher Ruchla 212/7, 212/9
Estrajcher Sura Rajza 212/7, 212/9
Estreicher Chawa 212/7, 212/9
Estreicher Chunia 212/18
Estreicher Idessa 212/23
Estreicher Mordka 212/23
Estreicher Mordka Zajwel 212/7, 212/9
Estreicher Nusyn Nuta 212/7, 212/9
Eszylowicz Izrael 212/18
Ezenreich [?] Jakub Israel 212/18 212/18
Ezrylewicz Alter Aron Israel 212/7, 212/9, 212/17
Ezrylewicz Chaja 212/7, 212/9
Ezrylewicz Fajgla Sara 212/17
Ezrylewicz Izrael Zelig 212/7, 212/9
Ezrylewicz Machela Sara 212/7, 212/9, 212/17
Ezrylewicz Pesla Sara 212/17
Ezrylewicz Rachla Mirla Sara 212/17
Ezrylewicz Ruchla 212/7, 212/9
Ezrylewicz Wolf Israel 212/7, 212/9, 212/17
120
Ezrylowicz Israel 212/18
F[?]rischer Gertrud 212/24
Fabiszkiewicz Rosa Sara 212/2
Fachtenbaum Mordka 212/7, 212/9
Fachtenbaum Perla 212/7, 212/9
Fachtenbaum Seweryn 212/7, 212/9
Fachtenbaum Udla 212/7, 212/9
Fader Gitla 212/13
Fader Laja 212/13
Fader Lejbuś 212/13
Fader Mindla 212/13
Fader Miriam 212/13
Fader Szmuel 212/13
Fader Temerla 212/13
Faerber Manfred 212/13
Fajbuskiewicz Chaja 212/7, 212/9
Fajbuskiewicz Fajwel 212/7, 212/9
Fajbuskiewicz Maria 212/7, 212/9
Fajbuskiewicz Wolf 212/7, 212/9
Fajerajzen Chawa 212/7, 212/9
Fajerajzen Szlama 212/7, 212/9
Fajerajzen Szmaja 212/5
Fajerman Abram Hirsz 212/7, 212/9
Fajerman Ałta 212/7, 212/9
Fajerman Arje 212/7, 212/9
Fajerman Blima 212/7, 212/9
Fajerman Chaja I 212/7, 212/9
Fajerman Chaja II 212/7, 212/9
Fajerman Chaja III 212/7, 212/9
Fajerman Chaja Sara 212/5, 212/22
Fajerman Chana Rasza Sara 212/11, 212/15
Fajerman Chana Raszka 212/7, 212/9
Fajerman Chil 212/7, 212/9
Fajerman Cyrla 212/7, 212/9
Fajerman Ezel 212/7, 212/9
Fajerman Fajgla 212/19
Fajerman Fela 212/7, 212/9
Fajerman Gitla Laja 212/7, 212/9
Fajerman Hania Sara 212/19
Fajerman Hena 212/7, 212/9
Fajerman Henryk Israel 212/11
Fajerman Hinda Sara 212/15, 212/17, 212/19
Fajerman Icchok 212/7, 212/9, 212/22
Fajerman Icek 212/7, 212/9
Fajerman Israel [Izrael] 212/7, 212/9, 212/11
Fajerman Izak 212/22
Fajerman Laja Sara 212/19
Fajerman Mania Sara 212/11
121
Fajerman Maria 212/7, 212/9
Fajerman Mariem 212/7, 212/9
Fajerman Nuta Załma 212/7, 212/9
Fajerman Pinkus 212/7, 212/9, 212/13, 212/22
Fajerman Rojza Sara 212/15, 212/17
Fajerman Rubin 212/7, 212/9
Fajerman Ruchla Laja Sara 212/7, 212/9, 212/18
Fajerman Ruchla Sara 212/15
Fajerman Sala 212/7, 212/9
Fajerman Sura 212/7, 212/9
Fajerman Sura Ita Sara 212/7, 212/9, 212/18
Fajerman Sura Itla Sara 212/15, 212/17
Fajerman Symcha 212/7, 212/9
Fajerman Zelig 212/7, 212/9
Fajersztajn Abel 212/7, 212/9
Fajersztajn Chaja Brandla 212/7, 212/9
Fajersztajn Chana 212/7, 212/9
Fajersztajn Gitla 212/7, 212/9
Fajersztajn Hinda 212/7, 212/9
Fajersztajn Josek I 212/7, 212/9
Fajersztajn Josek II 212/7, 212/9
Fajersztajn Majloch 212/7, 212/9
Fajersztajn Mojsze Luzer 212/7, 212/9
Fajersztajn Rajzla 212/7, 212/9
Fajersztajn Ruchla Laja 212/7, 212/9
Fajersztajn Sura 212/7, 212/9
Fajertag [?] Pejsach Israel 212/22
Fajertag Anczel 212/7, 212/9, 212/18
Fajertag Anczel Wolf 212/18
Fajertag Dwojra 212/7, 212/9
Fajertag Gdalua 212/7, 212/9
Fajertag Gidala [Gedalia, Gdala] Israel 212/15, 212/17, 212/18, 212/22
Fajertag Izabella 212/7, 212/9
Fajertag Kajla 212/7, 212/9
Fajertag Pejsach 212/7, 212/9
Fajertag Rajzla 212/7, 212/9
Fajertag Zysla Sara 212/7, 212/9, 212/17
Fajfkopf Ajzyk 212/7, 212/9
Fajfkopf Fajgla Sara 212/7, 212/9, 212/17
Fajfkopf Herszlik 212/7, 212/9
Fajfkopf Jacheta Ruchla 212/7, 212/9
Fajfkopf Moszek 212/7, 212/9
Fajfkopf Rywka Sara 212/7, 212/9, 212/17
Fajgenbaum 212/5
Fajgenbaum Abram Israel 212/7, 212/9, 212/15
Fajgenbaum Ajdla 212/7, 212/9
Fajgenbaum Alter Majer 212/7, 212/9
Fajgenbaum Aron 212/7, 212/9
122
Fajgenbaum Brucha 212/7, 212/9
Fajgenbaum Chaim [?] Israel 212/5, 212/13
Fajgenbaum Chaim Jehuda 212/7, 212/9
Fajgenbaum Chaim Lajb Israel 212/7, 212/9, 212/18
Fajgenbaum Chaja I 212/7, 212/9
Fajgenbaum Chaja II 212/7, 212/9
Fajgenbaum Chejndel 212/7, 212/9
Fajgenbaum Herszel 212/7, 212/9
Fajgenbaum Icchoak Emanuel 212/7, 212/9
Fajgenbaum Jakub 212/7, 212/9
Fajgenbaum Josek 212/7, 212/9
Fajgenbaum Małka Sara 212/23
Fajgenbaum Moszek I 212/7, 212/9
Fajgenbaum Moszek II 212/7, 212/9
Fajgenbaum Ruchla I 212/7, 212/9
Fajgenbaum Ruchla II 212/7, 212/9
Fajgenbaum Rywka Rajzla 212/7, 212/9
Fajgenbaum Tauba 212/7, 212/9
Fajgenblat Abe 212/7, 212/9
Fajgenblat Chaja Sura 212/7, 212/9
Fajgenblat Chana I 212/7, 212/9
Fajgenblat Chana II 212/7, 212/9
Fajgenblat Chanach 212/7, 212/9
Fajgenblat Cyrla I 212/7, 212/9
Fajgenblat Cyrla II 212/7, 212/9
Fajgenblat Dawid 212/7, 212/9
Fajgenblat Eliasz Zelig 212/7, 212/9
Fajgenblat Emanuel 212/7, 212/9
Fajgenblat Estera 212/7, 212/9
Fajgenblat Fajgla 212/7, 212/9
Fajgenblat Frajndla 212/7, 212/9
Fajgenblat Genia 212/7, 212/9
Fajgenblat Gitla 212/7, 212/9
Fajgenblat Hendla 212/7, 212/9
Fajgenblat Henoch Israel 212/13
Fajgenblat Icek I 212/7, 212/9
Fajgenblat Icek II 212/7, 212/9
Fajgenblat Iser 212/7, 212/9
Fajgenblat Laja 212/7, 212/9
Fajgenblat Lajb Wolf 212/7, 212/9
Fajgenblat Machla 212/17
Fajgenblat Małka 212/7, 212/9
Fajgenblat Maria 212/7, 212/9
Fajgenblat Mojżesz Szymon 212/7, 212/9
Fajgenblat Mordka 212/7, 212/9
Fajgenblat Moszek 212/7, 212/9
Fajgenblat Róża 212/7, 212/9
Fajgenblat Sura 212/7, 212/9
123
Fajgenblat Sura Estera 212/7, 212/9
Fajgenblat Symcha 212/7, 212/9
Fajgenblat Szaja 212/7, 212/9
Fajgenblat Szlama Israel 212/7, 212/9, 212/13
Fajgenblat Szulim Dawid 212/7, 212/9
Fajgenblat Wolf I 212/7, 212/9
Fajgenblat Wolf II 212/7, 212/9
Fajgenblat Złata I 212/7, 212/9
Fajgenblat Złata II 212/7, 212/9
Fajgenblat Złata Sara 212/15, 212/17
Fajgenblatt Icek 212/13
Fajgenblatt Josek D. Israel 212/18
Fajgenblatt Mordka 212/13
Fajgenblatt Wolf 212/13
Fajgenblatt Zosia 212/13
Fajger Abram 212/7, 212/9
Fajkopf Fajgla Sara 212/15
Fajkopf Rywka Sara 212/15
Fajman Abram I 212/7, 212/9
Fajman Abram II 212/7, 212/9
Fajman Abram Israel 212/19
Fajman Chaim 212/19, 212/ 20
Fajman Chana 212/7, 212/9
Fajman Chana Rojza 212/7, 212/9
Fajman Estera Brajndla 212/7, 212/9
Fajman Fela 212/7, 212/9
Fajman Hendla 212/7, 212/9
Fajman Hinda 212/7, 212/9
Fajman Icek 212/7, 212/9
Fajman Idel 212/7, 212/9
Fajman Izrael Josek 212/7, 212/9
Fajman Jakub 212/7, 212/9
Fajman Josek 212/7, 212/9
Fajman Judka 212/7, 212/9, 212/13
Fajman Mirla 212/7, 212/9
Fajman Motek 212/7, 212/9
Fajman Nusyn 212/7, 212/9
Fajman Pinkus 212/7, 212/9
Fajman Pola 212/7, 212/9
Fajman Rajzla 212/7, 212/9
Fajman Rosa Sara 212/5
Fajman Rywka 212/7, 212/9
Fajman Sura Rywka 212/7, 212/9
Fajman Szulim Zysman 212/7, 212/9
Fajman Załma 212/7, 212/9
Fajner Abram Baruch 212/7, 212/9
Fajner Abram Berek 212/7, 212/9
Fajner Abram I 212/7, 212/9
124
Fajner Abram II 212/7, 212/9
Fajner Abram Israel 212/18
Fajner Abram Mojsze 212/7, 212/9
Fajner Adela 212/7, 212/9
Fajner Ajle Buroch 212/7, 212/9
Fajner Ajzyk 212/7, 212/9
Fajner Alter 212/7, 212/9, 212/18
Fajner Bacia 212/7, 212/9
Fajner Bajla I 212/7, 212/9
Fajner Bajla II 212/7, 212/9
Fajner Bajla Rojzla 212/7, 212/9
Fajner Bajla Sara 212/19
Fajner Boruch Hersz 212/7, 212/9
Fajner Boruch Israel 212/17
Fajner Chaim I 212/7, 212/9
Fajner Chaim II 212/7, 212/9
Fajner Chaim Kersz [!] 212/7, 212/9
Fajner Chaja Liba Sara 212/7, 212/9, 212/15
Fajner Chaja Rachela Sara 212/15, 212/17
Fajner Chaja Ruchla 212/7, 212/9
Fajner Chana Sara 212/2, 212/7, 212/9
Fajner Chaskiel I 212/7, 212/9
Fajner Chaskiel II 212/7, 212/9
Fajner Chaskiel Israel 212/5, 212/16
Fajner Chawa 212/7, 212/9
Fajner Cutla I 212/7, 212/9
Fajner Cutla II 212/7, 212/9
Fajner Cywia 212/7, 212/9
Fajner Dawid Lewek 212/7, 212/9
Fajner Dwojra 212/7, 212/9
Fajner Esetar [!]212/7, 212/9
Fajner Estera Fajgla 212/7, 212/9
Fajner Estera I 212/7, 212/9
Fajner Estera II 212/7, 212/9
Fajner Fajgla 212/7, 212/9
Fajner Fajwel 212/7, 212/9
Fajner Gdala 212/7, 212/9
Fajner Hersz 212/7, 212/9
Fajner Hinda 212/7, 212/9
Fajner Hinda Itla Sara 212/7, 212/9, 212/17
Fajner Hinda Liba 212/7, 212/9
Fajner Hinda Sara 212/16
Fajner Icek I 212/7, 212/9
Fajner Icek II 212/7, 212/9
Fajner Icek III 212/7, 212/9
Fajner Icek Israel 212/13, 212/16, 212/17, 212/19, 212/ 20
Fajner Idesa 212/7, 212/9
Fajner Izak 212/7, 212/9
125
Fajner Jacheta I 212/7, 212/9
Fajner Jacheta II 212/7, 212/9
Fajner Jentla Sara 212/24
Fajner Joel Israel 212/17, 212/23
Fajner Josek Israel 212/7, 212/9, 212/18
Fajner Judka 212/7, 212/9
Fajner Judyta 212/2
Fajner Kajla 212/7, 212/9
Fajner Kiwa 212/7, 212/9
Fajner Lejzor Izrael 212/7, 212/9, 212/18
Fajner Lewek 212/7, 212/9
Fajner Luzer 212/7, 212/9
Fajner Majer 212/7, 212/9
Fajner Mala Bajla 212/7, 212/9
Fajner Mania 212/7, 212/9
Fajner Mordka I 212/7, 212/9
Fajner Mordka II 212/7, 212/9
Fajner Moszek Israel 212/7, 212/9, 212/24
Fajner Moszek Nuchym 212/7, 212/9
Fajner Nachemia 212/9
Fajner Naftali 212/7, 212/9
Fajner Nusyn Dawid 212/7, 212/9
Fajner Pinchas 212/7, 212/9
Fajner Pinkus 212/7, 212/9
Fajner Pinkus Josef 212/7, 212/9
Fajner Rachela Sara 212/15, 212/17
Fajner Rajzla Sara 212/2, 212/16, 212/18
Fajner Rubin Israel 212/7, 212/9, 212/24
Fajner Ruchla 212/7, 212/9, 212/19
Fajner Ruda 212/7, 212/9
Fajner Ruta 212/7, 212/9
Fajner Rywka 212/7, 212/9
Fajner Rywka Laja 212/7, 212/9
Fajner Rywka Sara 212/17, 212/24
Fajner Sura 212/7, 212/9
Fajner Sura Rajndla 212/7, 212/9
Fajner Szajndla I 212/7, 212/9
Fajner Szajndla II 212/7, 212/9
Fajner Szajndla III 212/7, 212/9
Fajner Szejndla 212/19
Fajner Szlama 212/7, 212/9
Fajner Wolf I 212/7, 212/9, 212/13
Fajner Wolf II 212/7, 212/9
Fajnlicht [?] Jakub 212/18
Fajnlicht Ginendla 212/7, 212/9
Fajnlicht Jakub 212/7, 212/9, 212/18
Fajnszbat 212/7, 212/9
Fajnszbat Genia 212/7, 212/9
126
Fajnsztat Majer Elia 212/7, 212/9
Fajtag Etla 212/7, 212/9
Fajtag Fajwel 212/7, 212/9
Fajtag Gitla 212/7, 212/9
Fajtag Sura 212/7, 212/9
Fajtag Szmul Hersz Israel 212/7, 212/9, 212/18
Fajtak Edzia Sara 212/18
Fajtak Szmul Hersz Israel 212/18
Fajtek Jochwet Sara 212/24
Fajtek Josef 212/24
Fajtek Laja 212/7, 212/9
Fajtek Liba Sara 212/24
Fajtek Moszek Israel 212/24
Fajtek Rywen Israel 212/24
Fajtek Tauba Sara 212/24
Faktor Benjamin 212/7, 212/9
Faktor Fiszel 212/7, 212/9
Faktor Gołda Małka 212/7, 212/9
Faktor Hena 212/7, 212/9
Faktor Hersz 212/7, 212/9
Faktor Jechiel 212/7, 212/9
Faktor Jehudis 212/7, 212/9
Faktor Laja 212/7, 212/9
Faktor Michał 212/7
Faktor Michał Benjamin 212/9
Faktor Ruchla 212/7, 212/9
Färber Anczel 212/24
Färber Estera Sara 212/23
Färber Reizel Mindel 212/24
Färber Ruchla Chaja 212/24
Färber Ruchla Sara 212/23
Färber Salomon 212/24
Färber Tauba Sara 212/23
Färber Temera 212/24
Faska 212/5
Faska Bajla Szyfra 212/7, 212/9
Faska Beniamin 212/7, 212/9
Faska Berek Szmul 212/5
Faska Buma 212/7, 212/9
Faska Chaja Gitla 212/7, 212/9
Faska Chaja Sura 212/7, 212/9, 212/17
Faska Chawa 212/7, 212/9
Faska Dawid Gerszon 212/9
Faska Dawid Herszon 212/7, 212/9
Faska Eliasz 212/7, 212/9
Faska Fajga 212/7, 212/9
Faska Frajdla Sara 212/24
Faska Frajndla 212/7, 212/9
127
Faska Gitla I 212/7, 212/9
Faska Gitla II 212/7, 212/9
Faska Gula 212/7, 212/9
Faska Josek 212/7, 212/9
Faska Judesa 212/7, 212/9
Faska Juma 212/7, 212/9
Faska Kałma 212/7, 212/9
Faska Liba 212/7, 212/9
Faska Małka Gitla 212/7, 212/9
Faska Małka Hendla 212/7, 212/9, 212/17
Faska Nachuma 212/7, 212/9
Faska Naftali Israel 212/4, 212/7, 212/9
Faska Nuchim Mojsze 212/7, 212/9
Faska Ruchla 212/7, 212/9
Faska Szaja 212/7, 212/9
Faska Szlama 212/7, 212/9
Faska Szmul 212/7, 212/9
Faska Szmul Ajzyk 212/7, 212/9
Faska Szmul Ber 212/7, 212/9
Faska Tamara 212/7, 212/9
Faska Tauba 212/7, 212/9
Faska Wolf 212/7, 212/9
Fechtenbam [?] Mordka Israel 212/18
Fechtenbaum Dawid Israel 212/16, 212/17, 212/18, 212/22
Fechtenbaum Mordka Israel 212/15, 212/18, 212/19
Feder Chaja Sara 212/18
Feder Chana 212/7, 212/9, 212/24
Feder Dawid 212/7, 212/9
Feder Doba 212/7, 212/9
Feder Dwojra Sara 212/2
Feder Estera 212/7, 212/9
Feder Estera Gina 212/7, 212/9
Feder Etla Sara 212/7, 212/9, 212/17
Feder Fajgla 212/24
Feder Frymeta Sara 212/2
Feder Golda 212/24
Feder Hela Sara 212/7, 212/9, 212/19
Feder Hendla 212/7, 212/9
Feder Hersz Mojżesz 212/7, 212/9
Feder Icek Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/11, 212/24
Feder Icek Machel 212/7, 212/9
Feder Idka 212/7, 212/9
Feder Ita Laja 212/7, 212/9
Feder Izak 212/7, 212/9
Feder Jakob 212/ 20
Feder Jakub Aron Israel 212/7, 212/9, 212/17
Feder Jenny Sara 212/24
Feder Jochym 212/24
128
Feder Jonas Metys 212/7, 212/9
Feder Laja 212/7, 212/9
Feder Lajb 212/7, 212/9
Feder Lejbuś 212/7, 212/9
Feder Lejzor 212/7, 212/9
Feder Mordka Wolf Israel 212/2
Feder Moszek 212/24
Feder Moszek Hersz 212/7, 212/9
Feder Nacha 212/7, 212/9
Feder Pincha 212/24
Feder Pinkus 212/7, 212/9
Feder Rosa 212/15
Feder Rosia Sara 212/19
Feder Rózia 212/7, 212/9
Feder Rubin 212/19
Feder Rubin Majer 212/7, 212/9, 212/20
Feder Ruchla 212/7, 212/9, 212/17
Feder Sabina Szprynca 212/7, 212/9
Feder Szmul 212/7, 212/9
Feder Szmul Dawid 212/7, 212/9
Feder Szyfra 212/7, 212/9
Federman Abram 212/7, 212/9
Federman Alter 212/5, 212/7, 212/9
Federman Bacia 212/7, 212/9
Federman Bajla 212/7, 212/9
Federman Blima 212/7, 212/9
Federman Chana I 212/7, 212/9
Federman Chana II 212/7, 212/9
Federman Chana III 212/7, 212/9
Federman Chana Sara 212/19
Federman Chaskiel 212/7, 212/9
Federman Chawa Małka 212/7, 212/9
Federman Cyla 212/7, 212/9
Federman Cywia 212/7, 212/9
Federman Dwojra 212/7, 212/9
Federman Estera I 212/7, 212/9
Federman Estera II 212/7, 212/9
Federman Estera III 212/7, 212/9
Federman Estera Perla 212/7, 212/9
Federman Estera Sara 212/15
Federman Fajgla I 212/7, 212/9
Federman Fajgla II 212/7, 212/9
Federman Fajwel Israel 212/7, 212/9, 212/19, 212/ 20
Federman Gecel I 212/7, 212/9
Federman Gecel II 212/7, 212/9
Federman Gitla 212/7, 212/9
Federman Gitla Laja 212/7, 212/9
Federman Gucia 212/7, 212/9
129
Federman Hersz Dawid I 212/5, 212/7, 212/9
Federman Hersz Dawid II 212/7, 212/9
Federman Jakub 212/7, 212/9
Federman Jochim 212/7, 212/9
Federman Kałma Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/13
Federman Kalman Israel 212/18
Federman Ksyl Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/17
Federman Kurt 212/13
Federman Laja 212/7, 212/9
Federman Liba 212/7, 212/9
Federman Moszek 212/7, 212/9
Federman Nasia 212/7, 212/9
Federman Pesla Nycha 212/7, 212/9
Federman Rojza 212/7, 212/9
Federman Rubin Ber 212/7, 212/9
Federman Rywka Nacha 212/7, 212/9
Federman Tehyla 212/7, 212/9
Fedman Aron Israel 212/15
Fefer [?] Mojżesz Israel 212/22
Fefer 212/5
Fefer Blima 212/7, 212/9
Fefer Chaja 212/7, 212/9
Fefer Dawid 212/7, 212/9
Fefer Estera 212/7, 212/9
Fefer Fajgla I 212/7, 212/9
Fefer Fajgla II 212/7, 212/9
Fefer Fajgla Sara 212/2
Fefer Herszel 212/7, 212/9
Fefer Isachar 212/7, 212/9
Fefer Israel 212/18
Fefer Izak 212/7, 212/9
Fefer Izrael 212/7, 212/9
Fefer Jerla 212/7, 212/9
Fefer Jonas Szmul 212/7, 212/9
Fefer Juda 212/7, 212/9
Fefer Laja 212/7, 212/9
Fefer Lejzor Lipman 212/7, 212/9
Fefer Majer I [1897] 212/7, 212/9
Fefer Majer II [1919] 212/7, 212/9
Fefer Małka Ruchla 212/7, 212/9
Fefer Michul Józef 212/7, 212/9
Fefer Mojżesz Hirsz 212/7, 212/9
Fefer Mojżesz I 212/7, 212/9
Fefer Mojżesz II 212/7, 212/9
Fefer Mordka 212/7, 212/9
Fefer Moszek Hersz 212/5
Fefer Ruchla 212/7, 212/9
Fefer Sara 212/7, 212/9
130
Fefer Srul Szulim 212/7, 212/9
Fefer Szaja Ischok 212/7, 212/9
Fefer Szyfra 212/7, 212/9
Fefer Złata 212/7, 212/9
Feferberg Abraham 212/7, 212/9
Feferberg Lejb 212/7, 212/9
Feferberg Lemel 212/7, 212/9
Feferberg Ruchla 212/7, 212/9
Feffer Jadwiga 212/25
Feierman Blima Sara 212/19
Feierman Chana Rasza Sara 212/19
Feierman Ruchla Sara 212/17
Feiermann Dorota Sara 212/24
Feiermann Israel 212/24
Feiermann Moritz Israel 212/24
Feiermann Rosa Sara 212/24
Feigenbaum Berta Sara 212/23
Feigenbaum Isidor 212/23
Feigenbaum Regina 212/23
Feigenblatt Herszlik Israel 212/17
Feiler Estera Sara 212/23
Feiler Gitla Sara 212/23
Feiler Golda Sara 212/23
Feiler Gusta Sara I 212/23
Feiler Gusta Sara II 212/23
Feiler Jacheta Sara 212/23
Feiler Regina Sara 212/23
Feiler Rywka Sara 212/23
Feilgut Szajndla Sara 212/23
Feilhard Chajka Sara 212/23
Feiner Lejzor 212/13
Feiner Moses M. 212/24
Fejner Chaja Liba Sara 212/17
Fejner Georg Israel 212/15
Felczer Chaja 212/24
Felczer Feigla 212/24
Felczer Helena Sara 212/23
Felczer Lea 212/24
Felczer Mirla 212/24
Felczer Mojzesz 212/24
Felczer Pauliana [!] Sara 212/23
Felczer Pesla 212/24
Felczer Psachje [!] 212/24
Felczer Salomea Sara 212/23
Felczer Schaja 212/24
Feld Aurelia Sara 212/24
Feld Bajla Sara 212/14, 212/15, 212/19
Feld Chaja 212/7, 212/9, 212/18
131
Feld Estera Sara 212/7, 212/9, 212/14, 212/15, 212/19
Feld Hersz M. Israel 212/18
Feld Hersz Mendel 212/7, 212/9
Feld Juda 212/7, 212/9
Feld Julie 212/24
Feld Leja 212/7, 212/9
Feld Machela 212/7, 212/9
Feld Nicha Sara 212/18
Feld Rywka Gitla 212/7, 212/9
Feld Sigmund Israel 212/24
Feld Załma Hersz 212/7, 212/9
Feldbaum Frajdla 212/7, 212/9
Feldbaum Gołda 212/7, 212/9, 212/23
Feldbaum Hendla 212/7, 212/9
Feldbaum Henoch 212/23
Feldbaum Hinda Sara 212/24
Feldbaum Izrael Lajb 212/7, 212/9
Feldbaum Laja 212/7, 212/9
Feldbaum Moszek Israel 212/24
Feldbaum Nacha 212/24
Feldbaum Ruda 212/7, 212/9
Feldbaum Sura 212/7, 212/9
Feldbaum Szlama 212/7, 212/9
Feldbaum Szmul 212/7, 212/9
Feldbaum Tauba 212/24
Feldberg Abram 212/18
Feldberg Abram Majer 212/7, 212/9
Feldberg Adela 212/7, 212/9
Feldberg Ajzyk 212/22
Feldberg Ałter Icchok 212/7, 212/9
Feldberg Aron I 212/7, 212/9
Feldberg Aron II 212/7, 212/9
Feldberg Chil Israel 212/15
Feldberg Cyrla 212/7, 212/9
Feldberg Cywia 212/7, 212/9
Feldberg Estera 212/11
Feldberg Estera B.S. 212/11
Feldberg Estera Blima 212/7, 212/9
Feldberg Grojneta 212/7, 212/9
Feldberg Hela 212/7, 212/9
Feldberg Hersz Dawid 212/7, 212/9
Feldberg Israel [Izrael] 212/7, 212/9, 212/15, 212/22
Feldberg Izrael Kalma 212/7, 212/9
Feldberg Jacheta 212/24
Feldberg Lazar 212/7, 212/9
Feldberg Lejbuś 212/7, 212/9
Feldberg Majer 212/7, 212/9
Feldberg Pesla 212/7, 212/9
132
Feldberg Rachela I 212/7, 212/9
Feldberg Rachela II 212/7, 212/9
Feldberg Salomon 212/7, 212/9
Feldberg Szymon 212/7, 212/9
Feldberg Wolf 212/7, 212/9
Feldberg Załma Israel 212/24
Feldberg Zyskind Israel 212/11
Feldberg Zysla Perla Sara 212/15, 212/17
Feldbraun Lewek 212/24
Feldbraun Sala 212/24
Feldgajer 212/14
Feldgajer Sara 212/11, 212/15, 212/17
Feldlaufer Chaja Sara 212/2
Feldlaufer Frajndla Sara 212/24
Feldlaufer Jeremias Israel 212/24
Feldlaufer Kajla Sara 212/2, 212/11
Feldlaufer Luzer Israel 212/24
Feldlaufer Małka Sara 212/24
Feldlaufer Tauba Sara 212/24
Feldlaufern Syma Sara 212/24
Feldman 212/2, 212/11, 212/17, 212/18, 212/ 20
Feldman Abner Israel 212/24
Feldman Abram 212/ 20
Feldman Abram Michał 212/7, 212/9
Feldman Abram Wolf I 212/7, 212/9, 212/19
Feldman Abram Wolf II 212/7, 212/9
Feldman Aron Israel 212/7, 212/9, 212/15
Feldman Awnar 212/24
Feldman Bina Sara 212/15, 212/19
Feldman Blima Sara 212/24
Feldman Cesia 212/7, 212/9
Feldman Chaim Ajzyk 212/7, 212/9
Feldman Chaim Israel 212/11, 212/15, 212/18, 212/19
Feldman Chaim Lajb 212/7, 212/9
Feldman Chaja Małka 212/7, 212/9
Feldman Chana I 212/7, 212/9
Feldman Chana II 212/7, 212/9
Feldman Chana III 212/7, 212/9
Feldman Chana IV 212/7, 212/9
Feldman Dawid Ksil 212/7, 212/9
Feldman Fajga Sara 212/18
Feldman Frajdla 212/7, 212/9
Feldman Gecel 212/24
Feldman Gitla I 212/7, 212/9, 212/18
Feldman Gitla II 212/7, 212/9
Feldman Gucia 212/7, 212/9
Feldman Gusta 212/7, 212/9
Feldman Heniek 212/24
133
Feldman Icek Israel 212/13
Feldman Ignacy 212/7, 212/9
Feldman Jachweta 212/7, 212/9
Feldman Jermie 212/7, 212/9
Feldman Jerzy Israel 212/2
Feldman Jochweta 212/7, 212/9, 212/19
Feldman Juda Ber 212/7, 212/9
Feldman Kałma 212/7, 212/9
Feldman Ksil 212/7, 212/9
Feldman Lajzer Isr. 212/18
Feldman Lewek Herszel 212/7, 212/9
Feldman Małka Rojza 212/7, 212/9
Feldman Mendel 212/7, 212/9
Feldman Mindla Sara 212/23
Feldman Moszek 212/7, 212/9
Feldman Moszek Załma 212/7, 212/9
Feldman Pałtil Abram 212/7, 212/9
Feldman Rachmil Israel 212/24
Feldman Rózia 212/7, 212/9
Feldman Ruchla 212/7, 212/9
Feldman Rywka 212/7, 212/9
Feldman Rywka Laja 212/7, 212/9
Feldman Sabina Sara 212/18
Feldman Simon 212/13
Feldman Syma 212/24
Feldman Szaja 212/7, 212/9
Feldman Szlama Israel 212/15, 212/17
Feldman Szmul Israel 212/24
Feldman Szymon Israel 212/18
Feldman Tauba 212/7, 212/9
Feldman Wolf Izrael 212/7, 212/9
Feldmann 212/11, 212/14
Feliks Bajla Sara 212/23
Feliks Fajgla Sara 212/23
Felischer Eidel Sara 212/23
Felischer Hena Sara 212/23
Felix Sura Laja Sara 212/23
Felman Abram 212/19
Felman Chana 212/7, 212/9
Felman Dawid Israel 212/18
Felman Estera 212/7, 212/9
Felman Gabriel Jankiel 212/7, 212/9
Felman Gitla Rajzla 212/7, 212/9
Felman Nacha 212/7, 212/9
Felman Reisla Sara 212/23
Felman Ruchla 212/19
Felsenbuch Laja Gitla Sara 212/19
Felsenbuch Rywka Sara 212/2
134
Felsenstein Rudi Israel 212/17
Felsenstein W. 212/13
Felzen Berek Israel 212/2, 212/7, 212/9
Felzen Jakub Tojwie [Towia] Israel 212/2
Felzen Jankiel 212/7, 212/9
Felzen Rojza Sara 212/2
Felzen Ruchla 212/7, 212/9
Felzen Ruchla Laja Sara 212/2
Felzen Sala 212/7, 212/9
Felzen Sura Sara 212/2
Felzenbuch Abraham Israel 212/2
Felzenbuch Abram 212/7, 212/9
Felzenbuch Chaim 212/7, 212/9
Felzenbuch Chana Sara 212/2, 212/7, 212/9
Felzenbuch Fajgla 212/7, 212/9
Felzenbuch Icek Israel 212/2, 212/7, 212/9
Felzenbuch Laja Gitla Sara 212/2, 212/7, 212/9
Felzenbuch Lipman Fajwuś 212/7, 212/9
Felzenbuch Rywka Sara 212/2, 212/7, 212/9
Felzenbuch Udla Sara 212/2, 212/7, 212/9
Felzenstein Rudi 212/17
Felzensztajn Abram 212/7, 212/9
Felzensztajn Basia 212/7, 212/9
Felzensztajn Chaja Sura 212/7, 212/9
Felzensztajn Chana 212/7, 212/9
Felzensztajn Chawa Gitla 212/7, 212/9
Felzensztajn Estera 212/7, 212/9
Felzensztajn Frajndla 212/7, 212/9
Felzensztajn Gitla 212/7, 212/9, 212/19
Felzensztajn Izer 212/7, 212/9
Felzensztajn Jochweta 212/7, 212/9
Felzensztajn Lejzor Ber 212/7, 212/9
Felzensztajn Luzer Zelig 212/7, 212/9
Felzensztajn Mojżesz Józef 212/7, 212/9
Felzensztajn Moszek 212/7, 212/9
Felzensztajn Moszek Israel 212/15, 212/19
Felzensztajn Moszek J. 212/18
Felzensztajn Moszek Józef 212/7, 212/9
Felzensztajn Rachela 212/7, 212/9
Felzensztajn Rubin Abel 212/7, 212/9
Felzensztajn Ruchla 212/7, 212/9
Felzensztajn Rudi Israel 212/15
Felzensztajn Rywa 212/7, 212/9
Feniger Ceila Sara 212/23
Ferber Jakob Israel 212/22
Ferber 212/25
Ferber Fanny 212/24
Ferber Frajdla 212/7, 212/9
135
Ferber Henryk 212/7, 212/9
Ferber Ilona 212/7, 212/9
Ferber Jakub 212/7, 212/9
Ferem Sz. D. 212/13
Ferenc Moszek Majer 212/13
Ferenc Ruchla 212/2, 212/16
Ferenc Szmul Israel 212/15
Ferens Abram 212/7, 212/9
Ferens Brajndla 212/7, 212/9
Ferens Chaja Mindla 212/7, 212/9
Ferens Chana Chaja 212/7, 212/9
Ferens Chil 212/7, 212/9
Ferens Czarna Chawa 212/7, 212/9
Ferens Dawid 212/7, 212/9
Ferens Dwojra Ruchla 212/7, 212/9
Ferens Dydia 212/7, 212/9
Ferens Estera I 212/7, 212/9
Ferens Estera II 212/7, 212/9
Ferens Fajga 212/7, 212/9
Ferens Fajgla 212/7, 212/9, 212/19
Ferens Fajgla Laja 212/7, 212/9
Ferens Frajgla 212/7, 212/9
Ferens Fryda 212/7, 212/9
Ferens Hersz 212/7, 212/9
Ferens Izaak [Izak] Izrael 212/7, 212/9, 212/18
Ferens Josef Israel 212/18
Ferens Józef Majer Israel 212/7, 212/9, 212/13
Ferens Lajzer Majer 212/7, 212/9
Ferens Ludwik 212/7, 212/9
Ferens Maria 212/7, 212/9
Ferens Miriam Hudesa 212/2
Ferens Mojżesz Israel 212/ 20
Ferens Moszek Israel 212/18, 212/19
Ferens Moszek Pinkus 212/7, 212/9
Ferens Nacha 212/7, 212/9
Ferens Perla 212/7, 212/9
Ferens Rachmil Israel 212/15, 212/17, 212/18
Ferens Rachmil Symcha 212/7, 212/9
Ferens Regina 212/7, 212/9
Ferens Ruchla 212/7, 212/9
Ferens Rywka 212/7, 212/9
Ferens Rywka Estera 212/7, 212/9
Ferens Sara 212/7, 212/9
Ferens Szmul Dawid 212/7, 212/9
Ferens Szmul Hersz 212/7, 212/9
Ferens Szyja 212/19
Ferens Wolf Majer 212/7, 212/9
Ferens Zysia 212/7, 212/9
136
Ferfer Mojżesz 212/22
Ferleger Aria 212/13
Ferleger Chil Israel 212/11
Ferleger Heinrich 212/18
Ferleger Josef Israel 212/11
Ferlenger Arja Lajb 212/7, 212/9
Ferlenger Heinrich 212/7, 212/9
Ferlenger Hirsz Henoch 212/7, 212/9
Ferlenger Izak Maks 212/7, 212/9
Ferlenger Izrael 212/7, 212/9
Ferlenger Izrael Józef 212/7, 212/9
Ferlenger Maria 212/7, 212/9
Ferlenger Rajzla 212/7, 212/9
Ferlenger Rojza 212/7, 212/9
Fernbach Katolina 212/24
Ferntenfeld Bruch Sara 212/18
Ferst Estera Sara 212/19
Ferst Gela Rywka Sara 212/19
Ferst Laja 212/17
Ferst Mojżesz Israel 212/22
Ferst Moszek 212/ 20
Ferstenfeld [?]212/ 20
Ferstenfeld Chana Sara 212/19
Ferstenfeld Mirla Sara 212/19
Ferstenfeld Szymon 212/13
Ferster Icek Majer 212/7, 212/9
Ferster Jakub Berisz 212/7, 212/9
Ferster Jochwet 212/7, 212/9
Ferster Jochweta 212/7, 212/9
Ferster Moryc 212/17
Ferszt Abram Dawid 212/7, 212/9
Ferszt Bajla 212/7, 212/9
Ferszt Berek 212/7, 212/9
Ferszt Bina 212/7, 212/9
Ferszt Chaja 212/7, 212/9
Ferszt Chana 212/7, 212/9
Ferszt Chana Fajgla 212/7, 212/9
Ferszt Chana Ruchla Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Ferszt Chana Sara 212/14
Ferszt Chilel 212/7, 212/9
Ferszt Cyma Łaja 212/7, 212/9
Ferszt Dawid I 212/7, 212/9
Ferszt Dawid II 212/7, 212/9
Ferszt Dawid III 212/7, 212/9
Ferszt Dawid Israel 212/17, 212/18
Ferszt Ela Perla 212/7, 212/9
Ferszt Estera 212/7, 212/9
Ferszt Fajga [Fajgla] Hena Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
137
Ferszt Gela Rywka 212/7, 212/9, 212/15
Ferszt Gitla I 212/7, 212/9
Ferszt Gitla II 212/7, 212/9
Ferszt Icek 212/7, 212/9
Ferszt Icek Majer 212/7, 212/9
Ferszt Izak 212/7, 212/9
Ferszt Jacheta 212/7, 212/9, 212/18
Ferszt Jakub 212/7, 212/9
Ferszt Josel Lajb 212/7, 212/9
Ferszt Laja 212/7, 212/9
Ferszt Lazar 212/7, 212/9
Ferszt Lejbuś 212/7, 212/9, 212/17
Ferszt Lewija 212/7, 212/9
Ferszt Luzer 212/7, 212/9
Ferszt Małka I 212/7, 212/9
Ferszt Małka II 212/7, 212/9
Ferszt Mendel Majer 212/7, 212/9
Ferszt Moszek Hersz 212/7, 212/9
Ferszt Moszek Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/18
Ferszt Moszek Josef 212/7, 212/9
Ferszt Rubin 212/7, 212/9
Ferszt Rywka Gitla 212/7, 212/9
Ferszt Rywka I [1910] 212/7, 212/9
Ferszt Rywka II [1919] 212/7, 212/9
Ferszt Rywka Sara 212/16
Ferszt Sura Gitla 212/7, 212/9
Ferszt Symcha 212/7, 212/9
Ferszt Szajndla Idesa Sara 212/15, 212/19
Ferszt Szlama 212/7, 212/9
Ferszt Tauba 212/7, 212/9
Fersztenfeld 212/17
Fersztenfeld Aba 212/7, 212/9
Fersztenfeld Abram I 212/7, 212/9
Fersztenfeld Abram Icek 212/7, 212/9
Fersztenfeld Abram II 212/7, 212/9
Fersztenfeld Abram Lazer 212/7, 212/9
Fersztenfeld Ajdel 212/7, 212/9
Fersztenfeld Ajzyk Israel 212/7, 212/9, 212/13
Fersztenfeld Ajzyk Majloch 212/7, 212/9
Fersztenfeld Ajzyk Szyja 212/7, 212/9
Fersztenfeld Aleks 212/7, 212/9
Fersztenfeld Alter Berek 212/7, 212/9
Fersztenfeld Aron I [1887] 212/7, 212/9
Fersztenfeld Aron II [1923] 212/7, 212/9
Fersztenfeld Bajla 212/7, 212/9
Fersztenfeld Bala 212/7, 212/9
Fersztenfeld Berek I 212/7, 212/9, 212/24
Fersztenfeld Berek II 212/7, 212/9
138
Fersztenfeld Bernard 212/7, 212/9
Fersztenfeld Blima 212/7, 212/9
Fersztenfeld Brucha Sara 212/2, 212/18
Fersztenfeld Chaim Dawid 212/7, 212/9
Fersztenfeld Chana 212/7, 212/9
Fersztenfeld Chana Rajzla 212/7, 212/9
Fersztenfeld Chawa I 212/7, 212/9
Fersztenfeld Chawa II 212/7, 212/9
Fersztenfeld Chawa III 212/7, 212/9
Fersztenfeld Chil 212/7, 212/9
Fersztenfeld Dwora 212/7, 212/9
Fersztenfeld Eli 212/7, 212/9
Fersztenfeld Elka 212/7, 212/9
Fersztenfeld Estera 212/7, 212/9
Fersztenfeld Estera Sura 212/7, 212/9
Fersztenfeld Fajga Sara 212/2
Fersztenfeld Fajgla I 212/7, 212/9
Fersztenfeld Fajgla II 212/7, 212/9
Fersztenfeld Fela 212/7, 212/9
Fersztenfeld Fiszel 212/24
Fersztenfeld Frajdla I 212/7, 212/9
Fersztenfeld Frajdla II 212/7, 212/9
Fersztenfeld Frymeta 212/7, 212/9
Fersztenfeld Gitla I 212/7, 212/9
Fersztenfeld Gitla II 212/7, 212/9
Fersztenfeld Gitla Małka Sara 212/7, 212/9, 212/18
Fersztenfeld Gitla Sara 212/2, 212/15
Fersztenfeld Gołda 212/7, 212/9
Fersztenfeld Hena Ruchla 212/7, 212/9
Fersztenfeld Hendla 212/7, 212/9
Fersztenfeld Icek Chaim 212/7, 212/9
Fersztenfeld Ides I 212/7, 212/9
Fersztenfeld Ides II 212/7, 212/9
Fersztenfeld Idesa [Idessa] Sara 212/15, 212/17
Fersztenfeld Idesa I 212/7, 212/9
Fersztenfeld Idesa II 212/7, 212/9
Fersztenfeld Israel 212/2, 212/7, 212/9
Fersztenfeld Jakob 212/ 20
Fersztenfeld Jakub Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/15, 212/16
Fersztenfeld Jentla 212/7, 212/9
Fersztenfeld Juda 212/7, 212/9
Fersztenfeld Judka 212/7, 212/9, 212/15
Fersztenfeld Kałma I 212/7, 212/9
Fersztenfeld Kałma II 212/7, 212/9
Fersztenfeld Kalma Israel 212/13
Fersztenfeld Lajzer 212/7, 212/9
Fersztenfeld Lewek I 212/7, 212/9
Fersztenfeld Lewek II 212/7, 212/9
139
Fersztenfeld Liba I 212/7, 212/9
Fersztenfeld Liba II 212/7, 212/9
Fersztenfeld Małka I 212/7, 212/9
Fersztenfeld Małka II 212/7, 212/9
Fersztenfeld Małka III 212/7, 212/9
Fersztenfeld Małka Sura 212/7, 212/9
Fersztenfeld Mania I 212/7, 212/9
Fersztenfeld Mania II 212/7, 212/9
Fersztenfeld Mania III 212/7, 212/9
Fersztenfeld Milka 212/7, 212/9
Fersztenfeld Miriam 212/7, 212/9
Fersztenfeld Mirla 212/7, 212/9
Fersztenfeld Mojsze Aron 212/7, 212/9
Fersztenfeld Mojżesz 212/7, 212/9
Fersztenfeld Mordka I 212/7, 212/9
Fersztenfeld Mordka II 212/7, 212/9
Fersztenfeld Moszek Berek 212/7, 212/9
Fersztenfeld Motel 212/7, 212/9
Fersztenfeld Necha 212/7, 212/9
Fersztenfeld Nusym [Nusyn] Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/17
Fersztenfeld Pesla 212/7, 212/9
Fersztenfeld Pinkus Ajla 212/7, 212/9
Fersztenfeld Rachela Sara 212/15, 212/17
Fersztenfeld Rachla 212/7, 212/9
Fersztenfeld Rojza Sara z d. Fajbuśkiewicz 212/15
Fersztenfeld Ruchla 212/7, 212/9
Fersztenfeld Ruth 212/7, 212/9
Fersztenfeld Rywka I 212/7, 212/9
Fersztenfeld Rywka II 212/7, 212/9
Fersztenfeld Sandel I 212/7, 212/9
Fersztenfeld Sandel II 212/7, 212/9
Fersztenfeld Sendel III 212/7, 212/9
Fersztenfeld Sura 212/7, 212/9
Fersztenfeld Symcha I 212/7, 212/9
Fersztenfeld Symcha II 212/7, 212/9
Fersztenfeld Szajndla 212/7, 212/9
Fersztenfeld Szlama 212/5, 212/7, 212/9
Fersztenfeld Szprinca 212/7, 212/9
Fersztenfeld Udla 212/7, 212/9
Fersztenfeld Zyndel 212/7, 212/9
Fersztenfeld Zysla 212/7, 212/9
Ferszter Basia Laja 212/7, 212/9
Ferszter Brajndla 212/7, 212/9
Ferszter Chaim 212/7, 212/9
Ferszter Chaim Mordka 212/7, 212/9
Ferszter Cyrla Hendla 212/7, 212/9
Ferszter Dawid I 212/7, 212/9
Ferszter Dawid II 212/7, 212/9
140
Ferszter Gołda Rachla 212/7, 212/9
Ferszter Hersz Moszek 212/7, 212/9
Ferszter Jochwet Rajzla 212/7, 212/9
Ferszter Lajb 212/7, 212/9
Ferszter Małka I 212/7, 212/9
Ferszter Małka II 212/7, 212/9
Ferszter Mojżesz 212/7, 212/9
Ferszter Mordka Wolf 212/7, 212/9
Ferszter Natan 212/7, 212/9
Ferszter Pesa 212/7, 212/9
Ferszter Regina 212/7, 212/9
Ferszter Rewes 212/7, 212/9
Ferszter Szlama Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Ferszter Szyfra 212/7, 212/9
Fertig Brajndla 212/7, 212/9
Fertig Rosa Sara 212/17
Fertsztenfeld Gitla Małka Sara 212/18
Feuerman Berta Sara 212/24
Feuerman Heinrich Israel 212/24
Fifer [?] Gitla 212/18
Filipski 212/25
Finder Blima Sara 212/15, 212/17
Finger Ilona 212/24
Finger Lotti Sara 212/23
Finger Rosa 212/24
Finger Vera 212/24
Fink Chaja Sara 212/2
Fink Dawid Israel 212/18
Fink Jakub Szlama 212/7, 212/9
Fink Jochen Israel 212/2
Fink Perla Sara 212/2
Fink Srul Mordka Israel 212/2
Finke Erna Sara 212/23
Finkelstein Szajndla 212/17
Finkelsztajn Chana 212/7, 212/9
Finkelsztajn Estera 212/7, 212/9
Finkelsztajn Frymeta 212/7, 212/9
Finkelsztajn Genia 212/7, 212/9
Finkelsztajn Herszel 212/7, 212/9
Finkelsztajn Israel 212/ 20
Finkelsztajn Jeszaja 212/7, 212/9
Finkelsztajn Josek 212/7, 212/9
Finkelsztajn Lejzor 212/7, 212/9
Finkelsztajn Malka 212/2
Finkelsztajn Mojżesz I 212/7, 212/9
Finkelsztajn Mojżesz II 212/7, 212/9
Finkelsztajn Ruchla I 212/7, 212/9
Finkelsztajn Ruchla II 212/7, 212/9
141
Finkelsztajn Sura Rywka Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Finkelsztajn Szmul Israel 212/ 20
Finkelsztajn Zuroch Mendel 212/7, 212/9
Finkiel Abram Hersz 212/7, 212/9
Finkiel Chaja Ita 212/7, 212/9
Finkiel Chana Laja Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/16, 212/17
Finkiel Chana Sara 212/5
Finkiel Chwula Sara 212/5, 212/7, 212/9, 212/11, 212/15, 212/17
Finkiel Fajgla 212/7, 212/9
Finkiel Małka 212/7, 212/9
Finkiel Mordka 212/7, 212/9
Finkiel Pesa 212/7, 212/9
Finkiel Rywka 212/17
Finkiel Szprinca Sara 212/11
Finkiel Szprynca 212/7, 212/9
Finkielsztajn Berek 212/7, 212/9
Finkielsztajn Bina 212/7, 212/9
Finkielsztajn Blima 212/7, 212/9
Finkielsztajn Chaja 212/7, 212/9
Finkielsztajn Dawid Israel 212/13
Finkielsztajn Fajgla 212/7, 212/9
Finkielsztajn Fajgla Rela 212/7, 212/9
Finkielsztajn Fiszel 212/7, 212/9
Finkielsztajn Izrael 212/7, 212/9
Finkielsztajn Lajzor 212/18
Finkielsztajn Lewija 212/7, 212/9
Finkielsztajn Małka 212/7, 212/9
Finkielsztajn Ruchla 212/7, 212/9
Finkielsztajn Sara 212/7, 212/9
Finkielsztajn Szaja Dawid 212/7, 212/9
Finkielsztajn Szajndla 212/15
Finkielsztajn Szyja 212/7, 212/9
Finkler Chana Sara 212/24
Finkler Eliasz 212/7, 212/9, 212/24
Finkler Gitla 212/7, 212/9
Finkler Jankiel Israel 212/24
Finkler Josek Dawid 212/7, 212/9
Finkler Józef 212/7, 212/9
Finkler Lejb Israel 212/7, 212/9, 212/18
Finkler Lejbus 212/24
Finkler Leokadia 212/7, 212/9
Finkler Małka 212/7, 212/9
Finkler Maria Sara 212/24
Finkler Mendel Alter 212/7, 212/9
Finkler Szlama Lejbus 212/24
Firstenberg Bronisław 212/7, 212/9
Firstenberg Ita 212/7, 212/9
Firstenberg Kazimierz 212/7, 212/9
142
Firstenberg Marian 212/7, 212/9
Firstenberg Szymon 212/25
Fisch Tauba Sara 212/24
Fischel [?] 212/ 20
Fischel Janas 212/13
Fischel W. B. 212/5
Fischer 212/11
Fischer Alter Israel 212/11
Fischer Chaja Sara 212/23
Fischer Chana 212/13
Fischer Falgla [!] 212/13
Fischer Fela Sara 212/24
Fischer Jakob Israel 212/18
Fischer Jaskiel Israel 212/17
Fischer O. 212/13
Fischer Reizla 212/24
Fischer Ruchla Sara 212/24
Fischer S. 212/13
Fischer Salomon Israel 212/23, 212/24
Fischgrund Blima Sara 212/23
Fischgrund Freida Sara 212/24
Fischgrund Henia 212/24
Fischgrund Henna Sara 212/23
Fischgrund Malka 212/24
Fischgrund Pinkus 212/24
Fischgrund Rachel Sara 212/23
Fischler Rajzla Sara 212/18
Fischman Mordka Israel 212/15
Fischsang Mirla Sara 212/23
Fisher Dawid 212/2
Fisz Aron Israel 212/2
Fisz Bina 212/7, 212/9
Fisz Chana 212/7, 212/9
Fisz Chawa Sara 212/19
Fisz Hersz 212/7, 212/9
Fisz Icchok 212/7, 212/9
Fisz Jakub 212/7, 212/9
Fisz Jakub Wolf 212/7, 212/9
Fisz Józef 212/7, 212/9
Fisz Laja I 212/7, 212/9
Fisz Laja II 212/7, 212/9
Fisz Laja III 212/7, 212/9
Fisz Marjem 212/7, 212/9
Fisz Szlama 212/7, 212/9
Fiszbajn Bajla Ruchla 212/7, 212/9
Fiszbajn Chana 212/7, 212/9
Fiszbajn Fajga 212/7, 212/9
Fiszbajn Izak 212/7, 212/9
143
Fiszbajn Laja Sara 212/2
Fiszbajn Majer 212/7, 212/9
Fiszbajn Zelda 212/7, 212/9
Fiszbajn Zelman Aron 212/7, 212/9
Fiszel Abram Israel 212/17
Fiszel Alta Nacha Sara 212/17
Fiszel Zlata Sara 212/17
Fiszel „C” I 212/7, 212/9
Fiszel „C” II 212/7, 212/9
Fiszel 212/16, 212/17, 212/ 20
Fiszel Abel 212/7, 212/9
Fiszel Abraham Israel 212/18
Fiszel Abraham M. Israel 212/18
Fiszel Abram Hilel 212/7, 212/9
Fiszel Abram I 212/7, 212/9
Fiszel Abram II 212/7, 212/9
Fiszel Abram Majer 212/7, 212/9
Fiszel Ajzyk 212/7, 212/9
Fiszel Ałta Nacha 212/7, 212/9
Fiszel Alter Icchok 212/7, 212/9
Fiszel Bacia 212/7, 212/9
Fiszel Bajla I 212/7, 212/9
Fiszel Bajla II 212/7, 212/9
Fiszel Bajla III 212/7, 212/9
Fiszel Bajla Sara 212/11, 212/14, 212/23
Fiszel Bela 212/7, 212/9
Fiszel Bendet 212/7, 212/9
Fiszel Beniamin 212/7, 212/9
Fiszel Beniek 212/7, 212/9
Fiszel Benjamin 212/7, 212/9, 212/18
Fiszel Bernard Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/19
Fiszel Bernhard 212/ 20
Fiszel Berysz 212/7, 212/9
Fiszel Biała Sara 212/15, 212/17
Fiszel Bina Ruchla 212/7, 212/9
Fiszel Blima I 212/7, 212/9
Fiszel Blima II 212/7, 212/9
Fiszel Blima Sara 212/17
Fiszel Bluma 212/7, 212/9
Fiszel Boruch 212/7, 212/9
Fiszel Brajndla 212/7, 212/9
Fiszel Brona 212/7, 212/9
Fiszel Bronia Sara 212/17
Fiszel Chackiel [!]212/7, 212/9
Fiszel Chaim Dawid I 212/7, 212/9
Fiszel Chaim Dawid II 212/7, 212/9
Fiszel Chaim Dawid III 212/7, 212/9
Fiszel Chaim Dawid Israel 212/13, 212/ 20
144
Fiszel Chaim I 212/7, 212/9
Fiszel Chaim II 212/7, 212/9
Fiszel Chaim III 212/7, 212/9
Fiszel Chaim Israel 212/18
Fiszel Chaim Lajb 212/7, 212/9
Fiszel Chaim Lajb Israel 212/18
Fiszel Chaja I 212/7, 212/9
Fiszel Chaja II 212/7, 212/9
Fiszel Chaja III 212/7, 212/9
Fiszel Chaja Sara 212/2, 212/15, 212/17
Fiszel Chana I 212/7, 212/9, 212/17, 212/19
Fiszel Chana II 212/7, 212/9
Fiszel Chana III 212/7, 212/9
Fiszel Chana IV 212/7, 212/9
Fiszel Chana Laja 212/7, 212/9
Fiszel Chaskiel I 212/7, 212/9
Fiszel Chaskiel II 212/7, 212/9
Fiszel Chaskiel III 212/7, 212/9
Fiszel Chaskiel IV 212/7, 212/9
Fiszel Chawa
Fiszel Chawa Sara 212/7, 212/9, 212/14
Fiszel Cypa 212/7, 212/9
Fiszel Cywja 212/7, 212/9
Fiszel Dawid I 212/7, 212/9
Fiszel Dawid II 212/7, 212/9
Fiszel Debara Sara 212/19
Fiszel Dora I 212/7, 212/9
Fiszel Dora II 212/7, 212/9
Fiszel Dwojra Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/19, 212/23
Fiszel Efrim 212/7, 212/9
Fiszel Ela Perla Sara 212/19
Fiszel Eljasz 212/7, 212/9
Fiszel Estera I 212/7, 212/9
Fiszel Estera II 212/7, 212/9
Fiszel Estera Ruchla 212/7, 212/9
Fiszel Fajbiś 212/9
Fiszel Fajgla I 212/7, 212/9
Fiszel Fajgla II 212/7, 212/9
Fiszel Fajgla III 212/7, 212/9
Fiszel Fajgla IV 212/7, 212/9
Fiszel Fajgla IX 212/7, 212/9
Fiszel Fajgla Sara 212/19
Fiszel Fajgla V 212/7, 212/9
Fiszel Fajgla VI 212/7, 212/9
Fiszel Fajgla VII 212/7, 212/9
Fiszel Fajgla VIII 212/7, 212/9
Fiszel Fajgla X 212/7, 212/9
Fiszel Fajwisz Israel 212/17, 212/18
145
Fiszel Fiszel 212/7, 212/9
Fiszel Frymeta I 212/7, 212/9
Fiszel Frymeta II 212/7, 212/9
Fiszel Gela 212/19
Fiszel Gitla 212/7, 212/9
Fiszel Gitla Rajzla Sara 212/7, 212/9, 212/17
Fiszel Golda Chaja 212/7, 212/9
Fiszel Hania 212/7, 212/9
Fiszel Hendel I 212/7, 212/9
Fiszel Hendel II 212/7, 212/9
Fiszel Hendel Israel 212/15, 212/17
Fiszel Henoch Israel 212/7, 212/9, 212/20
Fiszel Hersz Dawid I 212/7, 212/9
Fiszel Hersz Dawid II 212/7, 212/9
Fiszel Herszel 212/7, 212/9
Fiszel Herszl 212/7, 212/9
Fiszel Herszlik 212/7, 212/9
Fiszel Hinda 212/7, 212/9
Fiszel Israel 212/17, 212/19
Fiszel Israel Leib 212/13
Fiszel Izak I 212/7, 212/9
Fiszel Izak II 212/7, 212/9
Fiszel Izak III 212/7, 212/9
Fiszel Izak Israel 212/17
Fiszel Izrael Dawid 212/7, 212/9
Fiszel Izrael Hersz 212/7, 212/9
Fiszel Izrael Joachim 212/7, 212/9
Fiszel Jacheta 212/7, 212/9
Fiszel Jakob 212/23
Fiszel Jakub Ber 212/7, 212/9
Fiszel Jakub I 212/7, 212/9, 212/18
Fiszel Jakub II 212/7, 212/9
Fiszel Jakub III 212/7, 212/9
Fiszel Jakub Israel 212/17
Fiszel Jakub IV 212/7, 212/9
Fiszel Jakub V 212/7, 212/9
Fiszel Jankiel Israel 212/7, 212/9, 212/4
Fiszel Jerla 212/7, 212/9
Fiszel Jochwet 212/7, 212/9
Fiszel Jojna 212/7, 212/9
Fiszel Josef Aba 212/7, 212/9
Fiszel Josek 212/7, 212/9
Fiszel Josek Ab Israel 212/18
Fiszel Josek Mordka 212/7, 212/9
Fiszel Józef 212/7, 212/9
Fiszel Józef Majer 212/7, 212/9
Fiszel K. 212/2
Fiszel Kajla 212/7, 212/9
146
Fiszel Kalma 212/7, 212/9
Fiszel Kałma 212/7, 212/9
Fiszel Karol 212/7, 212/9
Fiszel Laja I 212/7, 212/9
Fiszel Laja II 212/7, 212/9
Fiszel Lajb Israel 212/18, 212/19, 212/20
Fiszel Luzer 212/7, 212/9
Fiszel Macha 212/7, 212/9
Fiszel Majer 212/7, 212/9
Fiszel Małka Pesla 212/7, 212/9
Fiszel Małka Rojza 212/7, 212/9
Fiszel Manes 212/7, 212/9
Fiszel Mania 212/7, 212/9
Fiszel Maria 212/7, 212/9
Fiszel Mariem 212/7, 212/9
Fiszel Marja 212/7, 212/9
Fiszel Marja Rajzla 212/7, 212/9
Fiszel Marjem 212/7, 212/9
Fiszel Matla Kajla 212/7, 212/9
Fiszel Mira Sara 212/2, 212/7, 212/9, 212/16, 212/17
Fiszel Mordka I 212/7, 212/9
Fiszel Mordka II 212/7, 212/9
Fiszel Mordka Israel 212/16, 212/17, 212/ 20
Fiszel Mordka Rubin 212/7, 212/9
Fiszel Mordka Szyja 212/7, 212/9
Fiszel Moses [Mozes] [Moszek] 212/17, 212/20
Fiszel Moszek Hersz 212/7, 212/9
Fiszel Moszek I 212/7, 212/9
Fiszel Moszek II 212/7, 212/9
Fiszel Moszek Wolf 212/7, 212/9
Fiszel Motek 212/7, 212/9
Fiszel Mozes 212/19
Fiszel Nachemia Aron 212/7, 212/9
Fiszel Nuchem 212/7, 212/9
Fiszel Nuchla [!]212/7, 212/9
Fiszel Nusin Pinkus 212/7, 212/9
Fiszel Pałtiel 212/7, 212/9
Fiszel Perla I 212/7, 212/9
Fiszel Perla II 212/7, 212/9
Fiszel Perla Sara 212/19
Fiszel Pesla 212/7, 212/9, 212/23
Fiszel Pinkus 212/7, 212/9
Fiszel Raca [!]212/7, 212/9
Fiszel Rachmil 212/7, 212/9
Fiszel Rajła [!]212/7, 212/9
Fiszel Rajzla 212/7, 212/9
Fiszel Reisla 212/23
Fiszel Rozalie Sara 212/2
147
Fiszel Rozalja 212/7, 212/9
Fiszel Ruchla I 212/7, 212/9
Fiszel Ruchla II 212/7, 212/9
Fiszel Ruchla Sara 212/11, 212/14, 212/15, 212/19
Fiszel Ruwen 212/7, 212/9
Fiszel Rywka I 212/7, 212/9
Fiszel Rywka II 212/7, 212/9
Fiszel Rywka III 212/7, 212/9
Fiszel Rywka IV 212/7, 212/9
Fiszel Rywka V 212/7, 212/9
Fiszel Rywka VI 212/7, 212/9
Fiszel Rywka VII 212/7, 212/9
Fiszel Sala 212/7, 212/9
Fiszel Sara I 212/7, 212/9
Fiszel Sara II 212/7, 212/9
Fiszel Srul 212/7
Fiszel Srulek 212/9
Fiszel Sura Bajla 212/7, 212/9
Fiszel Sura Fajgla 212/7, 212/9
Fiszel Sura Gitla Sara 212/23
Fiszel Sura Laja 212/7, 212/9
Fiszel Sura Sara 212/18
Fiszel Symcha Ber 212/7, 212/9
Fiszel Symcha I 212/7, 212/9
Fiszel Symcha II 212/7, 212/9
Fiszel Szajndla I 212/7, 212/9
Fiszel Szajndla II 212/7, 212/9
Fiszel Szajndla III 212/7, 212/9
Fiszel Szlama I 212/7, 212/9
Fiszel Szlama II 212/7, 212/9
Fiszel Szlama Israel 212/1, 212/2, 212/13, 212/15
Fiszel Szulim 212/7, 212/9
Fiszel Szulim Izak 212/7, 212/9
Fiszel Szymon I 212/7, 212/9
Fiszel Szymon II 212/7, 212/9
Fiszel Szymon III 212/7, 212/9
Fiszel Tauba I 212/7, 212/9
Fiszel Tauba II 212/7, 212/9
Fiszel Tauba Sara 212/19
Fiszel Terca Sara 212/7, 212/9, 212/14
Fiszel Terka Sara 212/15, 212/19
Fiszel Wigdor 212/7, 212/9
Fiszel Wita 212/7, 212/9
Fiszel Wolf 212/7, 212/9
Fiszel Wolf Bendet 212/7, 212/9
Fiszel Zlata 212/7, 212/9
Fiszel Złata 212/7, 212/9
Fiszer 212/18
148
Fiszer Abram Jakub 212/7, 212/9
Fiszer Abram Moszek 212/7, 212/9
Fiszer Alter I 212/7, 212/9
Fiszer Alter II 212/7, 212/9
Fiszer Alter Israel 212/11
Fiszer Beniamin 212/2
Fiszer Blima 212/7, 212/9
Fiszer Chaja 212/7, 212/9
Fiszer Chaja Fajgla 212/7, 212/9
Fiszer Chana I 212/7, 212/9
Fiszer Chana II 212/7, 212/9
Fiszer Chana III 212/7, 212/9
Fiszer Chawa 212/7, 212/9
Fiszer Cyma 212/7, 212/9
Fiszer Cyrla 212/7, 212/9
Fiszer Fajgla I 212/7, 212/9,
Fiszer Fajgla II 212/7, 212/9
Fiszer Frajna [!]212/7, 212/9
Fiszer Hinda 212/7, 212/9
Fiszer Icek Izak 212/7, 212/9
Fiszer Icza [!]212/7, 212/9
Fiszer Isak [Izak] [Izaak] Israel 212/5, 212/11, 212/ 20
Fiszer Israel 212/18
Fiszer Ita I 212/7, 212/9
Fiszer Ita II 212/7, 212/9
Fiszer Izak 212/7, 212/9
Fiszer Izrael 212/7, 212/9
Fiszer Jakob Israel 212/18
Fiszer Jakub Szyja I 212/7, 212/9
Fiszer Jakub Szyja II 212/7, 212/9
Fiszer Jakub [Jakób] Israel 212/13, 212/22
Fiszer Jakub I 212/7, 212/9
Fiszer Jakub II 212/7, 212/9
Fiszer Jakub Kirsz 212/7, 212/9
Fiszer Josek 212/5, 212/7, 212/9
Fiszer Judesa 212/7, 212/9
Fiszer Laja 212/7, 212/9
Fiszer Małka 212/7, 212/9
Fiszer Mojżesz Aron 212/7, 212/9
Fiszer Mojżesz Izrael 212/7, 212/9
Fiszer Ojzer 212/7, 212/9
Fiszer Regina 212/7, 212/9
Fiszer Ruchla Laja 212/7, 212/9
Fiszer Sabina 212/7, 212/9
Fiszer Sala 212/7, 212/9
Fiszer Salek 212/7, 212/9
Fiszer Sara Hinda 212/9
Fiszer Sara Mindla 212/7
149
Fiszer Srul 212/7, 212/9
Fiszer Szulem 212/7, 212/9
Fiszer Wolf 212/7, 212/9
Fiszgrund Salomon 212/5
Fiszgrund 212/5
Fiszgrund Lazar 212/5
Fiszlowicz Ester Bajla [?] Sara 212/23
Fiszman Abram 212/7, 212/9
Fiszman Ciwa 212/7, 212/9
Fiszman Elka 212/7, 212/9
Fiszman Icek 212/7, 212/9
Fiszman Icek Jakub 212/7, 212/9
Fiszman Majer 212/7, 212/9
Fiszman Mojżesz 212/7, 212/9
Fiszman Mordka Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/18
Fiszman Uchla 212/7, 212/9
Fiszman Zajmel 212/7, 212/9
Fiszof Gela 212/7, 212/9, 212/17
Fiszpan Mojżesz Icek 212/7, 212/9
Flach Martha Sara 212/24
Flach Wilhelm Israel 212/24
Flajnackier [?] Lejbuś Israel 212/18
Flajnakier Lejbuś Israel 212/18
Flajsig Zygmunt 212/7, 212/9
Flajszakier Lejbuś Israel 212/15
Flajszer Hersz Jakub 212/7, 212/9
Flajszer Józef 212/7, 212/9
Flajszer Szewa Chaja 212/7, 212/9
Flajszhaker Abram 212/7, 212/9
Flajszhaker Aron 212/7, 212/9
Flajszhaker Chaja 212/7, 212/9
Flajszhaker Chawa 212/7, 212/9
Flajszhaker Hersz Hejnach 212/7, 212/9
Flajszhaker Hinda 212/7, 212/9
Flajszhaker Matloch I 212/7, 212/9
Flajszhaker Matloch II 212/7, 212/9
Flajszhaker Rywka 212/7, 212/9, 212/15
Flajszhaker Szlama 212/7, 212/9
Flajszhaker Wolf 212/7, 212/9
Flajszhakier Rywka Sara 212/16
Flajszker Gitla 212/7, 212/9
Flajszker Josek 212/7, 212/9
Flajszker Moszek 212/7, 212/9
Flajszker Wolf 212/7, 212/9
Flak Abram Icek 212/7, 212/9
Flak Leon 212/7, 212/9
Flak Luzer 212/7, 212/9
Flak Minda 212/7, 212/9
150
Flak Perla 212/7, 212/9
Flak Perla Sara 212/19
Flak Rachla 212/7, 212/9
Flank Ernst 212/24
Flank Sofie 212/24
Flank Tonka 212/24
Flaszow Frajndla 212/7, 212/9
Flaum Chaja 212/7, 212/9
Flaum Chawa 212/7, 212/9
Flaum Hinda Laja 212/7, 212/9
Flaum Jankiel 212/7, 212/9
Flaum Majzla [!]212/7, 212/9
Flaum Sura Itla 212/7, 212/9
Flauman Laja Sara 212/2
Flauman Mojżesz Israel 212/2
Flaumen Laja Sara 212/2, 212/13
Flaumen Mojżesz Israel 212/2, 212/13
Fleischer Frieda S. 212/24
Fleischer Rebeka Sara 212/23
Fleissig Siegmund Israel 212/23
Fleissing Abraham 212/24
Fleissing Abram 212/24
Fleissing Anna 212/24
Fleissing Brandla 212/24
Fleissing Chaja 212/24
Fleissing Greta Gitla 212/24
Fleissing Keila 212/24
Fleissing Mariem 212/24
Fleissing Mindla 212/24
Fleissing Scheindla 212/24
Fleissing Zlata 212/24
Fleiszakier Rywka Sara 212/19
Fleiszfaks [?] Rachela Sara 212/18
Fleiszhaker Wolf Israel 212/ 20
Flenzig [?] Sara 212/24
Flesmer Mojzesz 212/25
Fliderbaum Galka 212/24
Flim [?] Majloch 212/13
Fliorec Sara 212/17
Fliorenc Noach Israel 212/15
Fliorenc Pinkus Israel 212/15
Flojm [Flom] Lejzor 212/20
Flojm Fajgla 212/7, 212/9
Flojm Gitla 212/7, 212/9
Flojm Lajb Israel 212/7, 212/9, 212/13
Flojm Rywka 212/7, 212/9
Flom Lajzer Israel 212/19
Florenc Chaja 212/7, 212/9
151
Florenc Cylka 212/7, 212/9
Florenc Dawid 212/7, 212/9
Florenc Dora Sara 212/16
Florenc Dwojra 212/7, 212/9
Florenc Gitla 212/7, 212/9
Florenc Jehudys 212/7, 212/9
Florenc Libka 212/16
Florenc Lipka 212/7, 212/9
Florenc Niech [?] Israel 212/15
Florenc Pałtil 212/7, 212/9
Florenc Pinkus Israel 212/7, 212/9, 212/15
Florenc Ruchla 212/7, 212/9
Florenc Sara 212/5, 212/15
Florenc Sara Dora 212/16
Florenc Sura I 212/7, 212/9
Florenc Sura II 212/7, 212/9
Florenc Szejwa Sara 212/2, 212/7, 212/9
Florenc Szewa 212/16
Florenc Tauba 212/7, 212/9
Florenz Pałtyl 212/20
Flum Chaim Zelig 212/7, 212/9
Flum Chana 212/7, 212/9
Flum Dawid 212/7, 212/9
Flum Gitla 212/7, 212/9
Flum Lejbuś I 212/7, 212/9
Flum Lejbuś II 212/7, 212/9
Flum Majlich Israel 212/18
Flum Majloch Israel 212/19
Flum Mejloch 212/7, 212/9
Flum Szajndla 212/7, 212/9
Flum Szlama Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/16, 212/17, 212/18, 212/19, 212/20
Fogel Abram I 212/7, 212/9
Fogel Abram II 212/7, 212/9
Fogel Abram III 212/7, 212/9
Fogel Abram Lejzorg 212/7, 212/9
Fogel Alta Macha 212/7, 212/9
Fogel Aron 212/7, 212/9
Fogel Berta 212/7, 212/9
Fogel Brajndla I 212/7, 212/9
Fogel Brajndla II 212/7, 212/9
Fogel Chaim Jakub 212/7, 212/9
Fogel Chuna Aron 212/7, 212/9
Fogel Estera 212/7, 212/9
Fogel Hana 212/7
Fogel Hans 212/9
Fogel Hersz 212/7, 212/9
Fogel Icek Jakub 212/7, 212/9
Fogel Izrael Noach 212/7, 212/9
152
Fogel Jacheta 212/7, 212/9
Fogel Josek 212/7, 212/9
Fogel Karola 212/7, 212/9
Fogel Laja I 212/7, 212/9
Fogel Laja II 212/7, 212/9
Fogel Mojżesz 212/7, 212/9
Fogel Moszek 212/7, 212/9
Fogel Nachela 212/7, 212/9
Fogel Rajzla 212/18
Fogel Reisla Sara 212/19
Fogel Salomon 212/18
Fogel Szajndla 212/7, 212/9
Fogel Szlama I 212/7, 212/9
Fogel Szlama II 212/7, 212/9
Fogel Szymek 212/7, 212/9
Fogel Wolfgang 212/7, 212/9
Fogelbaum Ewa 212/7, 212/9
Fogelbaum Janina Ludwika 212/7, 212/9
Fogelbaum Krystyna 212/7, 212/9
Fogelbaum Leon 212/7, 212/9
Fogelbaum Sulamit 212/7, 212/9
Fogelewicz Borys Bernard 212/7, 212/9
Fogelewicz Grzegorz 212/7, 212/9
Fogelewicz Helena 212/7, 212/9
Fogiel Estera 212/24
Fogiel Herszlik Israel 212/18
Fogiel Mindla 212/24
Fogiel Mordka Josek 212/24
Fogiel Nacha 212/24
Fogiel Rywka 212/24
Fogiel Sara 212/24
Fogiel Szlama 212/24
Foigelfrajnd Krajndla 212/24
Foigelfrajnd Rajzla 212/24
Fojgelfrojnd Krajndla Sara 212/24
Fojgelfrojnd Rajzla 212/24
Fontek 212/2
Fontek Berek 212/7, 212/9
Fontek Berisz 212/13
Fontek Jehuda 212/7, 212/9
Fontek Józef 212/7, 212/9
Fontek Mesza [!] 212/7, 212/9
Fontek Mojżesz 212/7, 212/9
Fontek Moses Israel 212/11
Fontek Sura 212/7, 212/9
Formerman Blima Sara 212/19
Forwand Szmul 212/7, 212/9
Frachtenberg Józef 212/7, 212/9
153
Frachtenberg Sara 212/7, 212/9
Frajberg 212/2
Frajberg Aron 212/7, 212/20
Frajberg Aron Leib 212/9
Frajberg Aron Szlama 212/7, 212/9
Frajberg Beniek 212/7, 212/9
Frajberg Blima 212/7, 212/9
Frajberg Cesia 212/7, 212/9
Frajberg Chana 212/7, 212/9
Frajberg Cyma Sara 212/19
Frajberg Cywja 212/7, 212/9
Frajberg Dawid 212/7, 212/9
Frajberg Dora Sara z d. Zauberman 212/19
Frajberg Estera Zysla 212/7, 212/9
Frajberg Hela 212/7, 212/9
Frajberg Hudes 212/7, 212/9
Frajberg Ida 212/7, 212/9
Frajberg Izak Mendel 212/7, 212/9
Frajberg Jenta 212/7, 212/9
Frajberg Jentla 212/7, 212/9
Frajberg Laja I 212/7, 212/9
Frajberg Laja II 212/7, 212/9
Frajberg Lajzer Chaim 212/9
Frajberg Lajzer I 212/7, 212/9
Frajberg Lajzer II 212/7, 212/9
Frajberg Lejbuś 212/7, 212/9
Frajberg Lili 212/7, 212/9
Frajberg Machela 212/7, 212/9
Frajberg Majer 212/7, 212/9
Frajberg Mala I 212/7, 212/9
Frajberg Mala II 212/7, 212/9
Frajberg Mendel 212/7, 212/9
Frajberg Mojżesz 212/7, 212/9
Frajberg Rywka 212/17, 212/19
Frajberg Sara 212/7, 212/9, 212/17, 212/19
Frajberg Sura 212/7, 212/9
Frajberg Syma 212/17
Frajberg Szosia 212/7, 212/9
Frajberg Wolf Nuchim 212/7, 212/9
Frajberg Zuzanna 212/7, 212/9
Frajberg Zysla 212/7, 212/9
Frajberger Abram 212/7, 212/9
Frajberger Abram Meloch 212/7, 212/9
Frajberger Aleksander 212/7, 212/9
Frajberger Blima [Bluma] 212/24
Frajberger Chana 212/13
Frajberger Dawid 212/7, 212/9
Frajberger Dobra 212/7, 212/9
154
Frajberger Estera 212/7, 212/9, 212/24
Frajberger Gitla 212/24
Frajberger Hersz Dawid 212/7, 212/9
Frajberger Hinda 212/7, 212/9
Frajberger Jacheta 212/7, 212/9
Frajberger Jakub 212/7, 212/9
Frajberger Jankiel 212/24
Frajberger Joachim 212/7, 212/9
Frajberger Ksyl 212/7, 212/9
Frajberger Majer 212/7, 212/9
Frajberger Majloch 212/7, 212/9
Frajberger Mojżesz 212/7, 212/9, 212/13
Frajberger Moszek Israel 212/2, 212/7, 212/9
Frajberger Rywka Ruchla 212/7, 212/9
Frajberger Sura 212/7, 212/9
Frajberger Szlama Fajwel 212/9
Frajberger Szlama I 212/7, 212/9
Frajberger Szlama II 212/7, 212/9
Frajberger Udel Laja 212/7, 212/9
Frajbergier Blima Jacheta 212/24
Frajbergier Estera Sara 212/24
Frajbergier Fradla [!] Sara 212/24
Frajbergier Gitla Chaja Sara 212/24
Frajbergier Henoch Israel 212/24
Frajbergier Hercyk Israel 212/24
Frajchel Berek 212/24
Frajchel Fajgla 212/24
Frajdenrajch Ben 212/7, 212/9
Frajdenrajch Marjem 212/7, 212/9
Frajdenrajch Samuel Rubin 212/24
Frajdman 212/7, 212/9
Frajdman Chaskiel 212/7, 212/9
Frajdman Estera I 212/7, 212/9
Frajdman Estera II 212/7, 212/9
Frajdman Estera Złata 212/13
Frajdman Izaak Israel 212/15
Frajdman Jonas Icek 212/7, 212/9
Frajdman Josek 212/13
Frajdman Józef 212/7, 212/9
Frajdman Lejbuś 212/13
Frajdman Mindla 212/7, 212/9
Frajdman Moszek 212/7, 212/9
Frajdman Rajzla 212/7, 212/9
Frajdman Sara 212/7, 212/9
Frajdman Szlama 212/7, 212/9
Frajkorn Jankiel 212/17
Frajlich Abram Dawid 212/7, 212/9
Frajlich Berek Israel 212/24
155
Frajlich Chawa 212/19
Frajlich Fajgla Sara 212/24
Frajlich Herszel Israel 212/2, 212/13
Frajlich Mariem 212/19
Frajlich Martin 212/7, 212/9
Frajlich Szprynca 212/7, 212/9
Frajlich Szulim Israel 212/24
Frajlich Szyfra 212/7, 212/9
Frajlich Złata 212/7, 212/9
Frajman „S” I 212/7, 212/9
Frajman „S” II 212/7, 212/9
Frajman Anna 212/7, 212/9
Frajman Aron 212/7, 212/9
Frajman Małka 212/7, 212/9
Frajman Mendel 212/7, 212/9
Frajman Rosa Sara 212/23
Frajman Zysman 212/18
Frajmowicz Anna 212/7, 212/9
Frajmowicz Berta 212/7, 212/9
Frajmowicz Fryda 212/7, 212/9
Frajmowicz Henryk 212/7, 212/9
Frajmowicz Józef 212/7, 212/9
Frajmowicz Mania 212/7, 212/9
Frajmowicz Moszek Mordka 212/7, 212/9
Frajmowicz Ruchla 212/7, 212/9
Frajmowicz Salomon 212/7, 212/9
Frajn Aron 212/7, 212/9
Frajn Dwojra Zysla 212/7, 212/9
Frajn Gitla 212/7, 212/9
Frajn Jacheta 212/7, 212/9
Frajn Rachela 212/7, 212/9
Frajn Rubin 212/7, 212/9
Frajn Tobiasz Manes 212/7, 212/9
Frajnd Abram Hirsz 212/7, 212/9
Frajnd Srul Moszek 212/7, 212/9
Frajtag Boruch 212/7, 212/9
Frajtag Chaim 212/7, 212/9
Frajtag Chaja Rajzla 212/7, 212/9
Frajtag Fajgla 212/7, 212/9
Frajtag Femcia Sura 212/7, 212/9
Frajtag Frymeta 212/7, 212/9
Frajtag Moniek 212/7, 212/9
Frajtag Szajndla 212/7, 212/9
Frajtman Abram Chaim 212/7, 212/9
Frajtman Abram Idel 212/7, 212/9
Frajtman Alter Ber Israel 212/7, 212/9, 212/18
Frajtman Chana 212/7, 212/9
Frajtman Israel 212/15
156
Frajtman Jankiel 212/7, 212/9
Frajtman Laja Gennendla 212/7, 212/9
Frajtman Rywka 212/7, 212/9
Frajtman Salomon M. Israel 212/18
Frajtman Salomon Menachem 212/7, 212/9, 212/15
Frank Abram 212/7, 212/9
Frank Anna Sara 212/24
Frank Boruch Israel 212/19, 212/20
Frank Chaja Sara 212/2
Frank Chana Ruchla 212/7, 212/9
Frank Dawid 212/7, 212/9
Frank Dwojra 212/7, 212/9
Frank Enasza 212/7, 212/9
Frank Estera 212/7, 212/9
Frank Fajwel 212/7, 212/9
Frank Fela Sara 212/23
Frank Gitla Sara 212/23
Frank Icek Majer 212/7, 212/9
Frank Irena Sara 212/24
Frank Izrael Nuta 212/7, 212/9
Frank Jetti Sara 212/23
Frank Machela 212/7, 212/9
Frank Malka Sara 212/23
Frank Perla 212/7, 212/9
Frank Perla Sara 212/23
Frank Rachela 212/7, 212/9
Frank Ruchla Chawa Sara 212/19
Frank Rywka 212/7, 212/9
Frank Saul 212/7, 212/9
Frank Sura 212/19
Frankel Abram 212/7, 212/9
Frankel Cyrla 212/7, 212/9
Frankfurt Chil 212/7, 212/9
Frankfurter Franz 212/24
Frankiel [?] Kałma 212/6
Frankiel Bacia Rajzla 212/7, 212/9
Frankiel Chana I 212/7, 212/9
Frankiel Chana II 212/7, 212/9
Frankiel Cyrla 212/16
Frankiel Cyrla Bajla 212/7, 212/9
Frankiel Cywia Aksa 212/7, 212/9
Frankiel Dora 212/7, 212/9
Frankiel Dwojra 212/7, 212/9
Frankiel Estera I 212/7, 212/9
Frankiel Estera II 212/7, 212/9
Frankiel Frymeta 212/7, 212/9
Frankiel Gerszon 212/7, 212/9
Frankiel Gitla 212/7, 212/9
157
Frankiel Gitla Ruchla 212/7, 212/9
Frankiel Jacheta 212/7, 212/9
Frankiel Jakub 212/7, 212/9
Frankiel Jakub Hilel 212/7, 212/9
Frankiel Jeszaja 212/7, 212/9
Frankiel Juma 212/7, 212/9
Frankiel Kałma Israel 212/7, 212/9, 212/11
Frankiel Małka 212/7, 212/9
Frankiel Mira 212/7, 212/9
Frankiel Mojżesz 212/7, 212/9
Frankiel Nuta 212/7, 212/9
Frankiel Rajzla 212/7, 212/9
Frankiel Rajzla Szyfra 212/7, 212/9
Frankiel Regina 212/7, 212/9
Frankiel Ruchla 212/7, 212/9
Frankiel Symcha 212/7, 212/9
Frankiel Szlama 212/7, 212/9
Frankiel Szmul I 212/7, 212/9
Frankiel Szmul II 212/7, 212/9
Frankiel Szuel Nusyn 212/24
Frankiel Szyja I 212/7, 212/9, 212/13
Frankiel Szyja II 212/7, 212/9
Frankiel Szyja Israel 212/18
Frankiel Teresa 212/7, 212/9
Frauenhaar Gusta Sara 212/23
Freiberg 212/11
Freiberg Alexander [Aleksander] Israel 212/2, 212/19
Freiberg Aron Isr. 212/18
Freiberg Cyna Sara 212/17
Freiberg Izak 212/13
Freiberg Jacheta Sara z d. Londner 212/2, 212/19
Freiberg Jentla Sara 212/19
Freiberg Lejzor Israel 212/4, 212/11, 212/19
Freiberg Mala 212/19
Freiberg Rywka Sara 212/2, 212/19
Freiberg Udla Sara 212/2, 212/19
Freiberg z d. Londner 212/19
Freiberg Zysla Sara 212/17
Freiberger [?] 212/6
Freiberger Abram Israel 212/24
Freiberger Aleksander Israel 212/19
Freiberger Blima Sara 212/24
Freiberger Frajdla Sara 212/24
Freiberger Gnendla Sara 212/24
Freiberger Henoch 212/24
Freiberger Hersz 212/24
Freiberger Jacheta Sara 212/19
Freiberger Lejzor 212/18
158
Freiberger Rywka 212/19
Freiberger Udala 212/19
Freidler Berek Israel 212/11
Freidman [?]212/20
Freidman Alfred Israel 212/24
Freidman Cyla Sara 212/23
Freidman Edith Sara 212/24
Freidman Fajgla Sara 212/18
Freidman Freidla Sara 212/23
Freidman Rachela Sara 212/23
Freidman Ryfka 212/24
Freidman Ziela Sara 212/23
Freidmann Helena 212/12
Freifeld Chaja Sara 212/23
Freikorn Jankiel Israel 212/16
Freilich Chiel 212/23
Freilich Hersz 212/23
Freilich Icek Israel 212/24
Freilich Leibuś 212/23
Freilich Rachmiel 212/23
Freilich Rywka Faigla 212/13
Freilich Szajndla Sara 212/24
Freiman Gitla Sara 212/19
Freiman Laja Sara 212/19
Frein Rachela Sara 212/19
Freireich Estera Sara 212/23
Freitman Chawa Jacheta Sara 212/19
Frejlich Chaim Chil 212/7, 212/9
Frejlich Hudesa 212/7, 212/9
Frejlich Icchok Majer 212/7, 212/9
Frejlich Izrael 212/7, 212/9
Frejlich Juljan 212/7, 212/9
Frejlich Mojżesz Dawid 212/7, 212/9
Frejlich Ruchla 212/7, 212/9
Frejlich Rywa Laja 212/7, 212/9
Frejlich Szaja Ber 212/7, 212/9
Frejlich Szlama 212/7, 212/9
Frejlich Szoel Nusyn 212/7, 212/9
Frejlich Teodro 212/7, 212/9
Frenkel Chana Sara 212/23
Frenkel Gitla 212/23
Frenkel Mendel 212/23
Frenkel Moszek 212/23
Frenkel Sara 212/23
Frenkel Udla 212/23
Frenkiel Abram 212/23
Frenkiel Cyla Sara 212/2
Frenkiel Ester 212/23
159
Frenkiel Frajndla Sara 212/19
Frenkiel Hendla 212/23
Frenkiel Icek 212/23
Frenkiel Majer Israel 212/18
Frenkiel Malewa 212/25
Frenkiel Małka 212/23
Frenkiel Rywka Sara 212/23
Frenkiel Sura Hinda
Frenkiel Szlama Israel 212/24
Frenkiel Szoel 212/24
Frenkiel Szyja Israel 212/19
Freud Emilie Sara 212/24
Freud Kazimier 212/24
Freud Rosa 212/24
Frey Margot Sara 212/23
Freytag Hena Sara 212/23
Freytag Josek Isreal 212/23
Fridman Chaskiel 212/24
Fridman Tauba 212/24
Fridrych Dawid 212/13
Friedenberg Herbert Israel 212/ 20
Friedlander Lajb Israel 212/13
Friedländer Lina 212/24
Friedler 212/2, 212/11
Friedler Berek Israel 212/4, 212/11, 212/23
Friedler Saul 212/18
Friedlich Malka 212/23
Friedman [?] Sala Sara 212/23
Friedman 212/2, 212/11, 212/17, 212/20
Friedman Breindla Sara 212/23
Friedman Ester 212/23
Friedman Fajgla Sara 212/18, 212/23
Friedman Frneta [?] Sara 212/23
Friedman Gitla Sara 212/23
Friedman Jacheta Sara 212/2, 212/11
Friedman Jakob 212/23
Friedman Lipa Israel 212/24
Friedman Małka 212/23
Friedman Marjem 212/23
Friedman Moszek 212/23
Friedman Ruchla 212/23
Friedman Sura Sara [Friedmann] 212/2, 212/11
Friedman Szmul 212/23
Friedman Szulim Israel 212/6
Friedman Szyja Israel [Frydmann] 212/11
Friedman Wolf 212/2
Friedman Zlata Sara 212/24
Friedmann Lipa 212/2
160
Friedmann Sabina Sara 212/23
Friedrich Samuel 212/13
Frischer Adam 212/24
Frischer Anna 212/24
Frischer Celina 212/24
Frischer Chaim 212/24
Frischer Ernestyna 212/24
Frischer Estera 212/24
Frischer Hani 212/24
Frischer Henia 212/24
Frischer Hirsch 212/24
Frischer Jakob 212/24
Frischer Josef 212/24
Frischer Małka Sara 212/23
Frischer Paul 212/24
Frischer Pinkas 212/24
Frischer Salomon 212/24
Frischer Tonio 212/24
Frischer Witta 212/24
Frischler Rosa Sara 212/24
Friszman Ester 212/23
Friszman Lejbus 212/23
Friszman Majer 212/23
Friszman Mindla 212/23
Fritsch 212/6
Frochbeweig Estera Sara 212/18
Frochcwajg 212/5
Frochcwajg Abram Israel 212/17
Frochcwajg Alter Israel [Frochtcwajg] 212/2, 212/15, 212/19
Frochcwajg Aron Israel 212/17, 212/20
Frochcwajg Ber Israel 212/11
Frochcwajg Blima Sara 212/2
Frochcwajg Brajndla Sara 212/15
Frochcwajg Chaja Sara 212/11, 212/18
Frochcwajg Fajgla Sara 212/2
Frochcwajg Grojnem 212/13
Frochcwajg Israel 212/15, 212/19, 212/ 20
Frochcwajg Jacheta Sara 212/2, 212/15, 212/17
Frochcwajg Jakub Berek 212/5
Frochcwajg Josef 212/19
Frochcwajg Jozef [Josek] 212/20
Frochcwajg Małka Sara 212/2
Frochcwajg Mojżesz Israel 212/15, 212/19
Frochcwajg Moszek Israel 212/15
Frochcwajg Rózia Sara 212/15, 212/17
Frochewajg Menasze Israel 212/18
Frochman Bajla 212/7, 212/9
Frochman Szajndla 212/7, 212/9
161
Frochtcwajc Ber Israel 212/2
Frochtcwajg Abram 212/7, 212/9
Frochtcwajg Abram Alter 212/7, 212/9
Frochtcwajg Abram Icek 212/7, 212/9
Frochtcwajg Abram Lajb 212/7, 212/9
Frochtcwajg Abram Mordka 212/7, 212/9
Frochtcwajg Ajga 212/7, 212/9
Frochtcwajg Alter Berek 212/7, 212/9
Frochtcwajg Alter Majer 212/2, 212/7, 212/9, 212/13
Frochtcwajg Bajla I 212/7, 212/9
Frochtcwajg Bajla II 212/7, 212/9
Frochtcwajg Bajla III 212/7, 212/9
Frochtcwajg Bajla IV 212/7, 212/9
Frochtcwajg Bajla V 212/7, 212/9
Frochtcwajg Bajla VI 212/7, 212/9
Frochtcwajg Bajla VII 212/7, 212/9
Frochtcwajg Benjamin I 212/7, 212/9
Frochtcwajg Benjamin II 212/7, 212/9
Frochtcwajg Berek I 212/7, 212/9
Frochtcwajg Berek II 212/7, 212/9
Frochtcwajg Berek III 212/7, 212/9
Frochtcwajg Berek IV 212/7, 212/9
Frochtcwajg Blima I 212/7, 212/9
Frochtcwajg Blima II 212/7, 212/9
Frochtcwajg Bronia 212/7, 212/9
Frochtcwajg Brucha 212/7, 212/9
Frochtcwajg Chaim I 212/7, 212/9
Frochtcwajg Chaim II 212/7, 212/9
Frochtcwajg Chaja Frymeta 212/7, 212/9
Frochtcwajg Chaja I 212/7, 212/9
Frochtcwajg Chaja II 212/7, 212/9
Frochtcwajg Chaja III 212/7, 212/9
Frochtcwajg Chaja IV 212/7, 212/9
Frochtcwajg Chaja Laja 212/7, 212/9
Frochtcwajg Chana 212/7, 212/9
Frochtcwajg Chaskiel 212/7, 212/9
Frochtcwajg Chil 212/7, 212/9
Frochtcwajg Cyrla 212/7, 212/9
Frochtcwajg Czarna 212/7, 212/9
Frochtcwajg Dawid 212/7, 212/9
Frochtcwajg Dwora 212/7, 212/9
Frochtcwajg Emanuel 212/7, 212/9
Frochtcwajg Estera Ita 212/7, 212/9
Frochtcwajg Ewa 212/7, 212/9
Frochtcwajg Fajgla I 212/7, 212/9
Frochtcwajg Fajgla II 212/7, 212/9
Frochtcwajg Fajgla III 212/7, 212/9
Frochtcwajg Fajgla IV 212/7, 212/9
162
Frochtcwajg Fajgla S. 212/18
Frochtcwajg Fajgla V 212/7, 212/9
Frochtcwajg Frajdla I 212/7, 212/9
Frochtcwajg Frajdla II 212/7, 212/9
Frochtcwajg Frymeta 212/7, 212/9
Frochtcwajg Gerszon I 212/7, 212/9
Frochtcwajg Gerszon II 212/7, 212/9
Frochtcwajg Gitla Laja 212/7, 212/9
Frochtcwajg Golda Rywka 212/7, 212/9
Frochtcwajg Grojnem 212/7, 212/9
Frochtcwajg Gucia 212/7, 212/9
Frochtcwajg Hena Frajda 212/7, 212/9
Frochtcwajg Hendla 212/7, 212/9
Frochtcwajg Herszlik 212/7, 212/9
Frochtcwajg Hinda 212/7, 212/9
Frochtcwajg Icek 212/7, 212/9
Frochtcwajg Icek Dawid 212/7, 212/9
Frochtcwajg Icyk 212/7, 212/9
Frochtcwajg Israel 212/ 20
Frochtcwajg Ita 212/7, 212/9
Frochtcwajg Izaak Israel 212/4
Frochtcwajg Izer 212/7, 212/9
Frochtcwajg Izrael 212/7, 212/9
Frochtcwajg Izrael Aron 212/7, 212/9
Frochtcwajg Jacheta I 212/7, 212/9
Frochtcwajg Jacheta II 212/7, 212/9
Frochtcwajg Jacheta Sara 212/14
Frochtcwajg Jakub Berek 212/7, 212/9
Frochtcwajg Jakub I 212/7, 212/9
Frochtcwajg Jakub II 212/7, 212/9
Frochtcwajg Jakub III 212/7, 212/9
Frochtcwajg Jakub Moszek 212/7, 212/9
Frochtcwajg Jakub Wolf 212/7, 212/9
Frochtcwajg Jehuda Lajb 212/7, 212/9
Frochtcwajg Jochwet Rywka 212/7, 212/9
Frochtcwajg Josek 212/7, 212/9
Frochtcwajg Juda 212/7, 212/9
Frochtcwajg Kajla Hudesa 212/7, 212/9
Frochtcwajg Kiwa I 212/7, 212/9
Frochtcwajg Kiwa II 212/7, 212/9
Frochtcwajg Lewek I 212/7, 212/9
Frochtcwajg Lewek II 212/7, 212/9
Frochtcwajg Lewia 212/7, 212/9
Frochtcwajg Liba 212/7, 212/9
Frochtcwajg Lolek 212/7, 212/9
Frochtcwajg Machel 212/7, 212/9
Frochtcwajg Malka 212/7, 212/9
Frochtcwajg Małka 212/7, 212/9
163
Frochtcwajg Maria 212/7, 212/9
Frochtcwajg Mariem 212/7, 212/9
Frochtcwajg Mechla Sura 212/7, 212/9
Frochtcwajg Menasze 212/7, 212/9
Frochtcwajg Mirla 212/7, 212/9
Frochtcwajg Mojżesz Dawid 212/7, 212/9
Frochtcwajg Mojżesz Gerszon 212/7, 212/9
Frochtcwajg Mojżesz I 212/7, 212/9
Frochtcwajg Mojżesz II 212/7, 212/9
Frochtcwajg Mordka I 212/7, 212/9
Frochtcwajg Mordka II 212/7, 212/9
Frochtcwajg Mordka Mendel 212/7, 212/9
Frochtcwajg Mordka Wolf 212/7, 212/9
Frochtcwajg Nuchem 212/7, 212/9
Frochtcwajg Nuchim 212/7, 212/9
Frochtcwajg Pesla 212/7, 212/9
Frochtcwajg Pinches 212/7, 212/9
Frochtcwajg Rojza Brajndla 212/7, 212/9
Frochtcwajg Rózia 212/7, 212/9
Frochtcwajg Rózia Udla 212/7, 212/9
Frochtcwajg Rubin 212/7, 212/9
Frochtcwajg Ruchla Laja 212/7, 212/9
Frochtcwajg Rywka 212/7, 212/9
Frochtcwajg Sala 212/7, 212/9
Frochtcwajg Sara 212/7, 212/9
Frochtcwajg Sara Rywka 212/7, 212/9
Frochtcwajg Sura 212/7, 212/9
Frochtcwajg Sura Rywka 212/7, 212/9
Frochtcwajg Szaja Dawid I 212/7, 212/9
Frochtcwajg Szaja Dawid II 212/7, 212/9
Frochtcwajg Szamsia 212/7, 212/9
Frochtcwajg Szmulek 212/7, 212/9
Frochtcwajg Szprinca 212/7, 212/9
Frochtcwajg Szymon Wolf 212/7, 212/9
Frochtcwajg Szymsia 212/7, 212/9
Frochtcwajg Tauba 212/7, 212/9
Frochtcwajg Tobiasz 212/7, 212/9
Frochtcwajg Wolf 212/7, 212/9
Frochtcwajg Wolf Hersz 212/7, 212/9
Frochtcweig Estera Sara 212/18
Frochtewajg Fajgla S. 212/18
Frochtzwajg Alter Majer 212/6
Frochtzweig Ber 212/13
Frochtzweig Estera Sara 212/18
Frochtzweig Icek 212/13
Frochzwajg Alter Ber 212/17
Frochzwajg Bajla Sara 212/17
Frochzwajg Estera Sara 212/17
164
Frochzwajg M. Gerszon Israel 212/13
Frochzwajg Mojżesz Israel 212/17
Frochzwajg Sulamith Sara 212/17
Frochzwajg Syma Sara 212/17
Frochzweig Brajndla Sara 212/19
Frochzweig Chaja Sara 212/19
Frochzweig Hinda Sara 212/19
Frochzweig Josek Israel 212/13
Frochzweig Lewek Israel 212/13
Frochzweig Mendel 212/18
Frohcweig Estera 212/13
Fröhlich Erna Sara 212/24
Fröhlich Henriette Sara 212/24
Frohlich Martin 212/13
Frohman Zysman Berisz 212/7, 212/9
Froimowicz [?] Aba 212/24
Froimowicz [?] Estera 212/24
Froimowicz [?] Mala 212/24
Froimowicz Berta Sara 212/19
Frojmowicz Aba Israel 212/24
Frojmowicz Aba Szlama 212/7, 212/9
Frojmowicz Est. 212/24
Frojmowicz Froim 212/7, 212/9
Frojmowicz Hawela 212/7, 212/9
Frojmowicz Mala Sara 212/24
Frojmowicz Moszek 212/7, 212/9
Froman [?] Israel Symcha 212/13
Froman Szymon Izrael 212/7, 212/9
Fromer [Frommer] 212/2
Fromer 212/17
Fromer Beniamin 212/7, 212/9
Fromer Berek 212/7, 212/9
Fromer Chana 212/7, 212/9
Fromer Jankiel 212/24
Fromer Juda Lajb 212/7, 212/9
Fromer Rubin Pinkus 212/7, 212/9
Fromer Wita 212/7, 212/9
Fromerman Blima 212/7, 212/9, 212/15
Fromerman Fajwel 212/7, 212/9
Fromerman Hawa 212/7, 212/9
Fromerman Herszel Israel 212/7, 212/9, 212/18, 212/ 20
Fromerman Majer 212/7, 212/9
Fromerman Mojżesz 212/7, 212/9
Fromerman Sura Hendla 212/7, 212/9
Fromerman Szmul 212/7, 212/9
Fromerman Zysla 212/7, 212/9
Frommer 212/11
Frommer Benjamin Israel 212/11
165
Frost Simon Israel 212/2
Frucht 212/25
Frucht Bacia 212/7, 212/9
Frucht Brajndla 212/7, 212/9
Frucht Frajda 212/7, 212/9
Frucht Icek 212/7, 212/9
Frucht Jacheta 212/7, 212/9
Frucht Kopel 212/7, 212/9
Frucht Laja 212/7, 212/9
Frucht Mordka Lajb 212/7, 212/9
Frucht Ruchla 212/7, 212/9
Frucht Sura 212/7, 212/9
Frucht Szlama 212/7, 212/9
Frucht Szmul Israel 212/24
Frucht Zysla Sara 212/24
Fryc Anczel 212/7, 212/9
Fryc Chaja Sara 212/7, 212/9, 212/11, 212/15, 212/17
Fryc Hena 212/7, 212/9
Fryc Josek 212/7, 212/9
Fryc Masza 212/7, 212/9
Fryc Perla Sara 212/7, 212/9, 212/19
Fryc Sara 212/11
Fryc Sura Gitla 212/7, 212/9
Fryc Szyfra 212/7, 212/9
Frycman Chana 212/7, 212/9
Frycman Wolf 212/7, 212/9
Fryd Szymon Ber 212/7, 212/9
Frydberg Abram Jakub 212/7, 212/9
Frydberg Aron Mordka 212/7, 212/9
Frydberg Bluma 212/7, 212/9
Frydberg Chaja 212/7, 212/9
Frydberg Chana 212/7, 212/9
Frydberg Dawid Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/15
Frydberg Fajgla 212/7, 212/9
Frydberg Fela 212/18
Frydberg Isak Iacher Israel 212/18
Frydberg Izak Isachar 212/7, 212/9
Frydberg Kajla 212/7, 212/9
Frydberg Lejzor 212/7, 212/9
Frydberg Michla Chana 212/7, 212/9
Frydberg Sara 212/7, 212/9
Frydberg Szajndla Rywka 212/7, 212/9
Frydberg Szulim 212/7, 212/9
Fryde Anna 212/7, 212/9
Fryde Herman 212/7, 212/9
Frydland Dawid 212/7, 212/9
Frydland Estera 212/7, 212/9
Frydland Małka 212/7, 212/9
166
Frydlender Brona 212/7, 212/9
Frydlender Bronia Sara 212/19
Frydlender Ester Mariem 212/7, 212/9
Frydlender Jakub Israel 212/15
Frydlender Lajb Israel 212/17
Frydlender Sara 212/7, 212/9
Frydlendler [?] Mojsze 212/13
Frydler Chaja 212/7, 212/9
Frydler Frajdla 212/7, 212/9
Frydler Gela 212/7, 212/9
Frydler Itla 212/7, 212/9
Frydler Josef 212/7, 212/9
Frydler Lajb Israel 212/15
Frydler Lewek 212/7, 212/9
Frydler Małka 212/7, 212/9
Frydler Marjem 212/7, 212/9
Frydler Mordechaj 212/7, 212/9
Frydler Ruchla 212/7, 212/9
Frydler Saul 212/7, 212/9
Frydler Szajndla 212/7, 212/9
Frydler Szyja 212/7, 212/9, 212/18, 212/20
Frydlewski Abram Mendel 212/7, 212/9
Frydlewski Benjamin 212/7, 212/9
Frydlewski Dwojra 212/7, 212/9
Frydlewski Estera 212/7, 212/9
Frydlewski Frymeta 212/7, 212/9
Frydlewski Jakub Fajwel 212/7, 212/9
Frydlewski Lejb Aron 212/7, 212/9
Frydlewski Ruchla 212/7, 212/9
Frydman Matylde 212/24
Frydman 212/11, 212/18
Frydman Abram 212/7, 212/9, 212/18, 212/23, 212/24
Frydman Abram Chil 212/7, 212/9
Frydman Abram Hersz 212/13
Frydman Abram Izrael 212/7, 212/9
Frydman Abram Lajb 212/7, 212/9
Frydman Adam 212/7, 212/9
Frydman Alek 212/7, 212/9
Frydman Aron 212/7, 212/9
Frydman Beila 212/24
Frydman Bela 212/7, 212/9
Frydman Berek 212/23
Frydman Bernard Israel 212/24
Frydman Blima Sara 212/5, 212/7, 212/9
Frydman Breindla 212/23
Frydman Brucha I 212/7, 212/9
Frydman Brucha II 212/7, 212/9
Frydman Chaim I 212/7, 212/9
167
Frydman Chaim II 212/7, 212/9
Frydman Chaim Israel 212/2, 212/17, 212/19, 212/20, 212/23
Frydman Chaim Josef Israel 212/13
Frydman Chaim Józef 212/7, 212/9
Frydman Chaim Luzer 212/7, 212/9
Frydman Chaja I 212/7, 212/9, 212/23
Frydman Chaja II 212/7, 212/9
Frydman Chaja III 212/7, 212/9
Frydman Chaja III 212/9
Frydman Chaja IV 212/7, 212/9
Frydman Chaja Ruchla 212/7, 212/9
Frydman Chaja Rywka 212/7, 212/9
Frydman Chaja V 212/7, 212/9
Frydman Chala 212/7, 212/9
Frydman Chana I 212/7, 212/9
Frydman Chana II 212/7, 212/9
Frydman Chana Laja 212/7, 212/9
Frydman Chana Sara 212/19
Frydman Chaskiel Israel 212/24
Frydman Chaskiel Machel 212/7, 212/9
Frydman Cyrla 212/18
Frydman Dawid I 212/7, 212/9
Frydman Dawid II 212/7, 212/9
Frydman Dawid Israel 212/15
Frydman Dwojra 212/7, 212/9
Frydman Elka I 212/7, 212/9, 212/23
Frydman Elka II 212/7, 212/9
Frydman Erwin 212/23
Frydman Ester Ruchela 212/7, 212/9
Frydman Estera 212/7, 212/9, 212/19
Frydman Estera Dwojra 212/7, 212/9
Frydman Fajgla 212/7, 212/9
Frydman Fela 212/7, 212/9
Frydman Frajdla Gitla 212/7, 212/9
Frydman Fryma 212/7, 212/9
Frydman Gitla I 212/7, 212/9, 212/18
Frydman Gitla II 212/7, 212/9
Frydman Golda 212/7, 212/9, 212/23
Frydman Gucia 212/7, 212/9
Frydman Gutla Sara 212/17
Frydman Hacia 212/7, 212/9
Frydman Hana 212/7, 212/9
Frydman Helena Sara 212/13, 212/19
Frydman Hendla 212/7, 212/9
Frydman Herszlik 212/7, 212/9
Frydman Hinda 212/7, 212/9
Frydman Icek I 212/7, 212/9, 212/23
Frydman Icek II 212/7, 212/9
168
Frydman Icek Jakob 212/23
Frydman Icek Majer 212/7, 212/9
Frydman Izrael 212/7, 212/9
Frydman Izrael Dawid 212/7, 212/9
Frydman Izrael Lajb 212/7, 212/9
Frydman Jakub 212/7, 212/9
Frydman Jankiel I 212/7, 212/9
Frydman Jankiel II 212/7, 212/9
Frydman Jenta 212/7, 212/9
Frydman Jentla 212/7, 212/9
Frydman Jochweta 212/7, 212/9
Frydman Josek 212/18
Frydman Josek Dawid 212/7, 212/9
Frydman Josek I 212/7, 212/9
Frydman Josek II 212/7, 212/9
Frydman Juda 212/7, 212/9
Frydman Kałma 212/23
Frydman Kalma Isr. 212/2, 212/5, 212/7, 212/9, 212/19, 212/20
Frydman Käthe Sara 212/24
Frydman Kaźmierska 212/18
Frydman Laja I 212/7, 212/9
Frydman Laja II 212/7, 212/9
Frydman Laja Tauba 212/7, 212/9
Frydman Lea 212/23
Frydman Liba 212/7, 212/9
Frydman Lili 212/7, 212/9
Frydman Majer I 212/7, 212/9
Frydman Majer II 212/7, 212/9
Frydman Majer III 212/7, 212/9
Frydman Majer Israel 212/17
Frydman Majer IV 212/7, 212/9
Frydman Majer V 212/7, 212/9
Frydman Mala 212/7, 212/9
Frydman Małka 212/7, 212/9
Frydman Maria 212/7, 212/9
Frydman Mariem 212/7, 212/9
Frydman Matla 212/7, 212/9
Frydman Mindla 212/7, 212/9
Frydman Mirla I 212/7, 212/9, 212/18
Frydman Mirla II 212/7, 212/9
Frydman Moszek Israel 212/7, 212/9, 212/17
Frydman Motel 212/23
Frydman Nuchym 212/23
Frydman Nusyn 212/23
Frydman Perla 212/7, 212/9
Frydman Pesla Fajgla 212/7, 212/9
Frydman Pola 212/7, 212/9
Frydman Rachela 212/7, 212/9
169
Frydman Rajcla 212/7, 212/9
Frydman Rajzla I 212/7, 212/9, 212/13
Frydman Rajzla II 212/7, 212/9
Frydman Regina 212/7, 212/9
Frydman Rosa 212/23
Frydman Ruchla I 212/7, 212/9
Frydman Ruchla II 212/7, 212/9
Frydman Ruda 212/7, 212/9
Frydman Rykla 212/7, 212/9
Frydman Rywka 212/7, 212/9
Frydman Rywka Ruchla 212/7, 212/9
Frydman Simsza 212/7, 212/9
Frydman Sura Blima 212/7, 212/9
Frydman Sura Brajndla 212/7, 212/9
Frydman Sura Fajgla 212/7, 212/9
Frydman Sura I 212/7, 212/9
Frydman Sura II 212/7, 212/9
Frydman Sura III 212/7, 212/9
Frydman Sura III 212/9
Frydman Sura IV 212/7, 212/9
Frydman Sura V 212/7, 212/9
Frydman Sura VI 212/7, 212/9
Frydman Sura Zlata 212/7, 212/9
Frydman Syma Rywka 212/7, 212/9
Frydman Szlama I 212/7, 212/9, 212/23
Frydman Szlama II 212/7, 212/9
Frydman Szmul 212/7, 212/9
Frydman Szulem I 212/7, 212/9
Frydman Szulem II 212/7, 212/9
Frydman Szulim 212/7, 212/9
Frydman Szyfra I 212/7, 212/9
Frydman Szyfra II 212/7, 212/9
Frydman Szyja Israel 212/7, 212/9, 212/23
Frydman Szymsza 212/7, 212/9
Frydman Tauba Sara 212/24
Frydman Tonia 212/7, 212/9
Frydman Towia 212/24
Frydman Wolf I 212/7, 212/9
Frydman Wolf II 212/7, 212/9
Frydman Zalma 212/7, 212/9
Frydman Zelig 212/7, 212/9
Frydman Zysla Sara 212/19
Frydman Zysman Lajb 212/7, 212/9
Frydmann Juda Israel 212/16
Frydmann Pesla 212/23
Frydmann Sysman 212/23
Frydmann Szlamek 212/23
Frydmann Szyja Israel 212/11
170
Frydrych Abraham 212/7, 212/9
Frydrych Abram 212/7, 212/9, 212/17
Frydrych Abram Hersz 212/7, 212/9
Frydrych Alter Bezalel 212/7, 212/9
Frydrych Alter Israel 212/19
Frydrych Aron Szmul 212/7, 212/9
Frydrych Bajla 212/17
Frydrych Berek I 212/7, 212/9, 212/17
Frydrych Berek II 212/7, 212/9
Frydrych Brajndla 212/7, 212/9
Frydrych Chaim Dawid 212/7, 212/9
Frydrych Chaim I 212/7, 212/9
Frydrych Chaim II 212/7, 212/9
Frydrych Chaja Gitla 212/7, 212/9
Frydrych Chaja I 212/7, 212/9
Frydrych Chaja II 212/7, 212/9
Frydrych Chana 212/7, 212/9
Frydrych Chana Jachwet 212/7, 212/9
Frydrych Chana Sara 212/15, 212/19
Frydrych Chaskiel 212/7, 212/9
Frydrych Dawid 212/17
Frydrych Dawid Ojzer 212/7, 212/9
Frydrych Estera 212/7, 212/9
Frydrych Estera Bajla 212/7, 212/9
Frydrych Gitla 212/7, 212/9
Frydrych Helena 212/7, 212/9
Frydrych Herszel 212/7, 212/9
Frydrych Icchok I 212/7, 212/9
Frydrych Icchok II 212/7, 212/9
Frydrych Icek 212/7, 212/9
Frydrych Izrael [Israel] 212/7, 212/9, 212/17
Frydrych Jakow Szlama 212/7, 212/9
Frydrych Jakub I 212/2, 212/7, 212/9, 212/17
Frydrych Jakub II 212/7, 212/9
Frydrych Liba I 212/7, 212/9
Frydrych Liba II 212/7, 212/9
Frydrych Luzer 212/7, 212/9
Frydrych Maria 212/7, 212/9
Frydrych Mindla Sara 212/2
Frydrych Mojżesz I 212/7, 212/9
Frydrych Mojżesz II 212/7, 212/9
Frydrych Mojżesz Israel 212/13
Frydrych Moszek 212/7, 212/9
Frydrych Pesla 212/7, 212/9
Frydrych Rojza 212/7, 212/9
Frydrych Ruchla Laja 212/7, 212/9
Frydrych Rudla Estera 212/7, 212/9
Frydrych Rywka Sara 212/7, 212/9, 212/19
171
Frydrych Saba 212/7, 212/9
Frydrych Samuel 212/7, 212/9
Frydrych Sara 212/7, 212/9, 212/19
Frydrych Srul 212/7, 212/9
Frydrych Szaja Israel 212/15
Frydrych Szajndla 212/7, 212/9
Frydrych Szlama 212/7, 212/9
Frydrych Szmul 212/7, 212/9
Frydrych Udla 212/7, 212/9
Frydrych Wolf 212/7, 212/9
Frydrych Zysla 212/7, 212/9
Frymer Chanin [!]212/7, 212/9
Frymer Chawa 212/7, 212/9
Frymer Zajwel 212/7, 212/9
Frymer Załma 212/7, 212/9
Frymerman Baila Sara 212/24
Frymerman Moszek Israel 212/24
Frymorgen Chawa Sara 212/15
Frymorgen Rywka 212/7, 212/9
Fryszer Mania Sara 212/23
Fryszman Alter Becyjon 212/7, 212/9
Fryszman Cyna 212/7, 212/9
Fryszman Emanuel 212/7, 212/9
Fryszman Fajgla 212/7, 212/9
Fryszman Margula 212/7, 212/9
Fryszman Moszek 212/7, 212/9
Fryszman Pesa 212/7, 212/9
Frysztyk Sura 212/7, 212/9
Frysztyk Szmul 212/7, 212/9
Frysztyk Zelda 212/7, 212/9
Fuchs Bronislaw 212/23
Fuchs Kurt Israel 212/2
Fuchs Natalia Sara 212/23
Fuchsbrumer Israel 212/ 20
Fuchsbrummer Golda Sara 212/23
Fucks Ruchla Sara 212/19
Führer Sara 212/23
Fuhrman Dina 212/7, 212/9
Fuhrman Syma 212/7, 212/9
Fuks Abram I 212/7, 212/9
Fuks Abram II 212/7, 212/9
Fuks Abram Israel 212/15
Fuks Alter 212/7, 212/9
Fuks Alter M. Israel 212/18
Fuks Alter Majer 212/7, 212/9
Fuks Aron 212/7, 212/9
Fuks Aron Szmul 212/7, 212/9
Fuks Bajla Sara 212/7, 212/9, 212/11, 212/16
172
Fuks Bala Estera 212/7, 212/9
Fuks Benjamin 212/7, 212/9
Fuks Berek I 212/7, 212/9
Fuks Berek II 212/7, 212/9
Fuks Brajndla 212/7, 212/9
Fuks Chaim Ajzyk 212/7, 212/9
Fuks Chaim Israel 212/15, 212/17
Fuks Chaim Mojżesz 212/7, 212/9
Fuks Chaja I 212/7, 212/9
Fuks Chaja II 212/7, 212/9
Fuks Chaja III 212/7, 212/9
Fuks Chaja Rywka 212/7, 212/9
Fuks Chaja Sara z d. Mitelman 212/17
Fuks Chuna 212/7, 212/9
Fuks Dawid 212/7, 212/9
Fuks Dwojra 212/7, 212/9
Fuks Estera I 212/7, 212/9
Fuks Estera II 212/7, 212/9
Fuks Estera Sara 212/15, 212/17
Fuks Fajgla I 212/7, 212/9
Fuks Fajgla II 212/7, 212/9
Fuks Frajda 212/7, 212/9
Fuks Frajdla 212/7, 212/9
Fuks Frymeta I 212/7, 212/9
Fuks Frymeta II 212/7, 212/9
Fuks Frymeta Sara 212/15, 212/17
Fuks Gitla I 212/7, 212/9, 212/18
Fuks Gitla II 212/7, 212/9
Fuks Helena [Helene] Sara 212/2
Fuks Hersz Lajb 212/7, 212/9
Fuks Hersz Lajb Israel 212/2, 212/13, 212/18
Fuks Herszlik Israel 212/15, 212/17, 212/18, 212/19, 212/20
Fuks Icek 212/7, 212/9
Fuks Jachetta 212/23
Fuks Jakub Aron 212/7, 212/9
Fuks Jakub Chaskiel 212/7, 212/9
Fuks Jehuda Arja 212/7, 212/9
Fuks Józef 212/7, 212/9
Fuks Kajla I 212/7, 212/9
Fuks Kajla II 212/7, 212/9
Fuks Kajla Sara 212/11
Fuks Klara 212/7, 212/9
Fuks Laja 212/7, 212/9
Fuks Lejbusz 212/7, 212/9
Fuks Leon 212/23
Fuks Majer 212/7, 212/9
Fuks Majloch Israel212/7, 212/9, 212/22
Fuks Malka I 212/7, 212/9
173
Fuks Malka II 212/7, 212/9
Fuks Margula 212/7, 212/9
Fuks Marja 212/7, 212/9
Fuks Mendel Israel 212/2
Fuks Miriam Chana 212/7, 212/9
Fuks Moniek Isr. 212/18
Fuks Mordcha Józef 212/7, 212/9
Fuks Mordka Israel 212/18
Fuks Moszek Dawid 212/7, 212/9
Fuks Moszek Wolf 212/7, 212/9
Fuks Rajzla 212/7, 212/9
Fuks Ruchla 212/7, 212/9
Fuks Samson 212/7, 212/9
Fuks Sara 212/23
Fuks Sara 212/7, 212/9
Fuks Sura Hinda 212/7, 212/9
Fuks Sura Laja 212/7, 212/9
Fuks Sura Sara 212/2
Fuks Szajndla 212/7, 212/9
Fuks Szamsia Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/13
Fuks Szlama I 212/7, 212/9
Fuks Szlama II 212/7, 212/9
Fuks Szlama III 212/7, 212/9
Fuks Szlama Israel 212/18
Fuks Szymon 212/7, 212/9
Fuks Tauba 212/7, 212/9
Fuks Wolf 212/7, 212/9
Fuks z d. Mittelman 212/15
Fuksbrajner Majer 212/7, 212/9
Fuksbranner [?] Ruchla 212/24
Fuksbrauner Abram I 212/7, 212/9, 212/23
Fuksbrauner Abram II 212/7, 212/9
Fuksbrauner Abram Lejzor 212/7, 212/9
Fuksbrauner Bajla 212/19
Fuksbrauner Bajla Sara z d. Monowicz 212/17
Fuksbrauner Basia 212/7, 212/9
Fuksbrauner Brajndla 212/7, 212/9
Fuksbrauner Chaja 212/7, 212/9
Fuksbrauner Chana Sara 212/23
Fuksbrauner Dawid 212/7, 212/9
Fuksbrauner Fajgla 212/17
Fuksbrauner Gela 212/7, 212/9
Fuksbrauner Hinda 212/7, 212/9
Fuksbrauner Icek 212/7, 212/9
Fuksbrauner Israel [Fubrauner] 212/ 20
Fuksbrauner Jakub Israel 212/18
Fuksbrauner Jakub Jehuda 212/7, 212/9
Fuksbrauner Josek 212/7, 212/9
174
Fuksbrauner Laja 212/7, 212/9
Fuksbrauner Liba 212/7, 212/9
Fuksbrauner Mirla 212/7, 212/9
Fuksbrauner Moszek 212/7, 212/9
Fuksbrauner Nacha 212/23
Fuksbrauner Nicha 212/23
Fuksbrauner Pinchos 212/7, 212/9
Fuksbrauner Rachla 212/23
Fuksbrauner Rubin Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/17, 212/19, 212/20
Fuksbrauner Sala Sara 212/23
Fuksbrauner Sara Rachla 212/7, 212/9
Fuksbrauner Saul Wolf 212/7, 212/9
Fuksbrauner Sura Sara 212/23
Fuksbrauner Symcha 212/23
Fuksbrauner Szajndla 212/7, 212/9
Fuksbrauner Szlama 212/23
Fuksbrauner Szmul 212/7, 212/9
Fuksbrauner Szprinca 212/7, 212/9
Fuksbrauner Tauba 212/23
Fuksbrauner Wolf 212/7, 212/9
Fuksbroner Ruchla Sara 212/24
Fuksbrumer Abram 212/7, 212/9
Fuksbrumer Chana Sura 212/7, 212/9
Fuksbrumer Frajdla 212/7, 212/9
Fuksbrumer Icek 212/7, 212/9
Fuksbrumer Israel Dawid 212/7, 212/9
Fuksbrumer Mariem 212/7, 212/9
Fuksbrumer Tauba 212/7, 212/9
Fuksbrummer Hinda Sara 212/17
Fuksbrummer Jakub Jehuda Israel 212/17
Fuksbrummer Pinches Israel 212/17
Fuksbrummer Saul Wolf Israel 212/17
Fuksbrummer Szmul Israel 212/17
Fuksbrummer Szprynca Laja Sara 212/17
Fuksbruner Fajgla 212/19
Fuksbruner Israel 212/19
Fuksbruner Israel Dawid 212/18
Fuksbruner Rubin 212/7, 212/9
Fuksbruner Tajbla 212/18
Futerhendler Abram 212/24
Futerka Laja 212/7, 212/9
Futerko 212/11
Futerko Chaim Israel 212/11
Futerkow [?] Chawa [?] 212/18
Gabrielewicz Beinisz 212/23
Gabrielewicz Chaja 212/23
Gabrielewicz Ester 212/23
Gabrielewicz Gerson 212/23
175
Gabrielewicz Gitla 212/23
Gabrielewicz Henoch 212/23
Gabrielewicz Uszer 212/23
Gad Laja Pesla 212/7, 212/9
Gad Moszek 212/7, 212/9
Gadalewicz Abram Benzion 212/7, 212/9
Gadalewicz Alta Pesla 212/7, 212/9
Gadalewicz Bajla 212/7, 212/9
Gadalewicz Blima 212/7, 212/9
Gadalewicz Eleazar 212/7, 212/9
Gadalewicz Gitla 212/7, 212/9
Gadalewicz Golda Ajdla 212/7, 212/9
Gadalewicz Kalma 212/7, 212/9
Gadalewicz Malka 212/7, 212/9
Gadalewicz Rywka Szajndla 212/7, 212/9
Galanternik Abram 212/23
Galanternik Fajga 212/23
Galizer 212/17
Gałek Julka 212/7, 212/9
Gałek Pesa 212/7, 212/9
Gancwajch Chaja 212/7, 212/9
Gancwajch Israel Moszek 212/7, 212/9
Gancwajch Laja 212/7, 212/9
Gancwajch Margula 212/7, 212/9
Gänger Maks Israel 212/23
Gansman Frajdla 212/7, 212/9
Gansman Hersz 212/7, 212/9
Gansman Pinkus 212/7, 212/9
Gansman Rywka 212/7, 212/9
Gansman Sura Chana 212/7, 212/9
Gansman Szyja 212/7, 212/9
Garbarz Josek 212/18
Garfinkel Fajgla Sara 212/17
Garfinkiel Basia Sara 212/15
Garfinkiel Fajgla Sara 212/15, 212/14
Garfinkiel Moszek 212/18
Garinkel „S” 212/7, 212/9
Garinkel Aron 212/7, 212/9
Garinkel Awner 212/7, 212/9
Garinkel Basia 212/7, 212/9
Garinkel Esta 212/7, 212/9
Garinkel Fajgla 212/7, 212/9
Garinkel Frajndla 212/7, 212/9
Garinkel Gitla 212/7, 212/9
Garinkel Gitla Laja 212/7, 212/9
Garinkel Josek 212/7, 212/9
Garinkel Lajbuś Tojwie 212/7, 212/9
176
Garinkel Moszek 212/7, 212/9
Garinkel Natan 212/7, 212/9
Garinkel Perla 212/7, 212/9
Garinkel Racha 212/7, 212/9
Garinkel Ruchla 212/7, 212/9
Garinkel Salek 212/7, 212/9
Garinkel Szajndla 212/7, 212/9
Garinkel Szmul Hersz 212/7, 212/9
Garinkel Tauba 212/7, 212/9
Garinkel Tobjasz Hersz 212/7, 212/9
Garniec Chana Rajzla 212/24
Garniec Nusyn Israel 212/24
Gassner Meta 212/18
Gastfrajnd Chaim Mordka 212/7, 212/9
Gastfrajnd Israel 212/7, 212/9
Gastfrajnd Jakub Aron 212/7, 212/9
Gastfrajnd Lejbuś 212/7, 212/9
Gastfrajnd Mariem 212/7, 212/9
Gastfrajnd Mordka Dawid 212/7, 212/9
Gastfrajnd Szajndla Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/19
Gastwirth Lea Sara 212/23
Gatt Jakob 212/23
Gdanska Rywka 212/16
Gdański Dawid 212/7, 212/9
Gdański Estera Blima Sara 212/7, 212/9, 212/17
Gdański Fajgla Sara 212/7, 212/9, 212/17
Gdański Fiszel Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Gdański Gitla 212/7, 212/9
Gdański Israel v. Fiszel 212/17
Gdanski Jakob Israel 212/2
Gdański Jakub 212/2, 212/7, 212/9
Gdański Judka 212/7, 212/9
Gdański Mojżesz Israel 212/7, 212/9, 212/15
Gdanski Moses Israel 212/17
Gdanski Rywa Sara 212/17
Gdański Sura 212/7, 212/9
Gelband Alter 212/7, 212/9
Gelband Blima 212/7, 212/9
Gelband Elek 212/7, 212/9
Gelband Frajda 212/7, 212/9
Gelband Jonas 212/7, 212/9
Gelband Mania 212/7, 212/9
Gelband Sala 212/7, 212/9
Gelband Szmul 212/7, 212/9
Gelbard [?] Pinkus Israel 212/23
Gelbard [?] Rachela Sara 212/23
Gelbard [?] Szaja Israel 212/23
Gelbard 212/20
177
Gelbard Chana Dwojra Sara 212/19
Gelbard Chana Sara 212/18
Gelbard Ester 212/23
Gelbard Estera 212/24
Gelbard Herman 212/17
Gelbard Israel Icek 212/2
Gelbard Ita Sara 212/15, 212/19
Gelbard Itla Sara 212/19
Gelbard Josek 212/24
Gelbard Mendel 212/23
Gelbard Mojzesz Israel 212/6
Gelbard Motek Israel 212/15
Gelbard Rachela S. 212/11
Gelbard Reisla Sara 212/19
Gelbard Sandek Israel 212/13, 212/15
Gelbard Simsia 212/13
Gelbard Sura Eidla Sara 212/19
Gelbard Szajndla Sara 212/19
Gelbard Szlama Israel 212/15
Gelbard Szmul 212/5
Gelbard Zelig Israel 212/ 20
Gelbard Zysia Israel 212/18
Gelbart 212/17
Gelbart Alta Chaja 212/7, 212/9
Gelbart Bajla 212/7, 212/9
Gelbart Chaim 212/7, 212/9, 212/23
Gelbart Chaja I 212/7, 212/9
Gelbart Chaja II 212/7, 212/9
Gelbart Chana 212/7, 212/9, 212/18
Gelbart Chana Mariem 212/7, 212/9
Gelbart Cyna 212/7, 212/9
Gelbart Dawid 212/7, 212/9
Gelbart Estera 212/7, 212/9
Gelbart Estera Chaja 212/7, 212/9
Gelbart Fajgla 212/7, 212/9
Gelbart Fiszel 212/7, 212/9
Gelbart Frajdla 212/7, 212/9
Gelbart Gitla 212/7, 212/9, 212/23
Gelbart Golda 212/7, 212/9
Gelbart Hersz 212/7, 212/9
Gelbart Herszel I 212/7, 212/9
Gelbart Herszel II 212/7, 212/9
Gelbart Herszel III 212/7, 212/9
Gelbart Icek I 212/7, 212/9
Gelbart Icek II 212/7, 212/9
Gelbart Israel 212/7, 212/9
Gelbart Israel Berek 212/7, 212/9
Gelbart Israel Majer 212/7, 212/9
178
Gelbart Itka 212/7, 212/9
Gelbart Itla 212/7, 212/9
Gelbart Jakub 212/7, 212/9
Gelbart Jenta 212/7, 212/9
Gelbart Laja I 212/7, 212/9
Gelbart Laja II 212/7, 212/9
Gelbart Lajb Ber 212/24
Gelbart Lejbuś 212/7, 212/9
Gelbart Lipman 212/7, 212/9
Gelbart Malka Fajgla 212/7, 212/9
Gelbart Maria 212/7, 212/9
Gelbart Maria Ela 212/7, 212/9
Gelbart Maria Ita 212/7, 212/9
Gelbart Mariem 212/7, 212/9
Gelbart Mojsze Israel 212/18
Gelbart Moryc 212/7, 212/9
Gelbart Moszek I 212/7, 212/9
Gelbart Moszek II 212/7, 212/9
Gelbart Moszek Nachman 212/7, 212/9
Gelbart Motyl 212/7, 212/9
Gelbart Pola 212/7, 212/9
Gelbart Rachela Sara 212/7, 212/9, 212/11
Gelbart Rojza I 212/7, 212/9
Gelbart Rojza II 212/7, 212/9
Gelbart Rywka 212/7, 212/9
Gelbart Sandek Dawid 212/7, 212/9
Gelbart Sura 212/7, 212/9
Gelbart Szaja Sara 212/18
Gelbart Szajndla 212/7, 212/9
Gelbart Szlama 212/7, 212/9
Gelbart Szmulek 212/7, 212/9
Gelbart Szulem 212/7, 212/9
Gelbart Szymon 212/7, 212/9
Gelbart Tauba I 212/7, 212/9
Gelbart Tauba II 212/7, 212/9
Gelbart Wita 212/7, 212/9
Gelbart Zelig 212/7, 212/9
Gelbart Zysla I 212/7, 212/9
Gelbart Zysla II 212/7, 212/9
Gelbchar Icek 212/7, 212/9
Gelbchart Chaim Israel 212/13
Gelbchauer Bajla 212/7, 212/9
Gelbchauer Chana 212/7, 212/9
Gelbchauer Perla 212/7, 212/9
Gelbchauer Srulek 212/7, 212/9
Gelbchauer Szajndla 212/7, 212/9
Gelbchauer Zryl 212/7, 212/9
Gelbehart Abram Israel 212/13
179
Gelber Lotte Sara 212/23
Gelberg Malka 212/15, 212/19
Gelberg Moszek Israel 212/7, 212/9, 212/24
Gelberg Regina Sara 212/24
Gelbhard Abram Moszek 212/7, 212/9
Gelbhard Bajla 212/7, 212/9
Gelbhard Chana 212/18
Gelbhard Dwojra 212/7, 212/9
Gelbhard Estera 212/7, 212/9
Gelbhard Fajgla 212/7, 212/9
Gelbhard Frajda 212/7, 212/9
Gelbhard Gerszon 212/7, 212/9, 212/20
Gelbhard Golda 212/7, 212/9
Gelbhard Hela 212/7, 212/9
Gelbhard Herszel 212/20
Gelbhard Herszlik I 212/7, 212/9
Gelbhard Herszlik II 212/7, 212/9
Gelbhard Israel I 212/7, 212/9
Gelbhard Israel II 212/7, 212/9
Gelbhard Josef Isr. 212/18
Gelbhard Mojżesz 212/7, 212/9
Gelbhard Moszek Lejbuś 212/7, 212/9
Gelbhard Pesla Sara 212/17
Gelbhard Rachela 212/7, 212/9
Gelbhard Rajzla 212/7, 212/9
Gelbhard Sara 212/7, 212/9
Gelbhard Szaja 212/7, 212/9
Gelbhard Szmul 212/7, 212/9
Gelbhardt Herszlik Isr. 212/18
Gelbhart Szmul Berek 212/7, 212/9
Gelbhauer Chaja 212/7, 212/9
Gelbhauer Cyrla Frajda 212/7, 212/9
Gelbhauer Estera 212/7, 212/9
Gelbhauer Libe 212/7, 212/9
Gelbhauer Malka Rywka 212/7, 212/9
Gelbhauer Mania 212/7, 212/9
Gelbhauer Mordka Lejbuś 212/7, 212/9
Gelbhauer Ruchla I 212/7, 212/9
Gelbhauer Ruchla II 212/7, 212/9
Gelbhauer Ruchla Sara 212/6, 212/14, 212/15, 212/17
Gelbhauer Rywka Sara 212/19
Gelbhauer Srul Szulim 212/7, 212/9
Gelbhauer Szmul Wolf 212/7, 212/9
Gelbort Majer Chil 212/24
Gelchard Pesla Sara 212/15
Geldberg Chawa 212/7, 212/9
Geldberg Gitla Fajgla 212/7, 212/9
Geldberg Hela 212/7, 212/9
180
Geldberg Matla 212/7, 212/9
Geldberg Nucha 212/7, 212/9
Geldberg Srul 212/7, 212/9
Geldberg Sura 212/7, 212/9
Geldner [?] Chaim 212/24
Geldner [?] Doba 212/24
Geldner [?] Gitla 212/24
Geldner [?] Jankiel 212/24
Geldner [?] Rozalja 212/24
Geldner Berek Israel 212/24
Geldner Fajgla Sara 212/24
Geldner Freidla Sara 212/24
Geldner Hinda Sara 212/24
Gelhauer Ruchla Sara 212/19
Gelkopf Cyrla 212/24
Gelkopf Jankiel 212/24
Geller Adolf Israel 212/24
Geller Edgar Israel 212/24
Geller Melanie Sara 212/24
Geller Regina Sara 212/24
Gelofisz Hinda 212/7, 212/9
Gelofisz Paulus [?]212/7, 212/9
Gelohard Herszel 212/19
Gelszer Mendel 212/25
Gemeiner Chana Sara 212/2,
Gemeiner Sura Mindla 212/7, 212/9
Geniesław Rajzla 212/19
Genislaw Hinda 212/7, 212/9
Genisław Rajzla 212/17
Gerer Chana Sara 212/18
Gerlic Chawa Sara 212/18
Gerlic Hendla Sara 212/18
Gerlichendla 212/18
Gerlitz Abram 212/7, 212/9
Gerlitz Chaja Sura 212/7, 212/9
Gerlitz Chana 212/7, 212/9
Gerlitz Chil 212/7, 212/9
Gerlitz Cyma 212/7, 212/9
Gerlitz Handla 212/7, 212/9
Gerlitz Israel Icchok 212/7, 212/9
Gerlitz Jahudyt 212/7, 212/9
Gerlitz Jehuda Lejb 212/7, 212/9
Gerlitz Ruchla 212/7, 212/9
Gerlitz Rywka Fajgla 212/7, 212/9
Gerlitz Szajndla 212/7, 212/9
Gerner Chaja Sara 212/24
Gerner Jacheta Sara 212/19
Gerner Markus Israel 212/11
181
Gerner Rywa 212/24
Gerstel Friederyke 212/23
Gerstel Janette 212/23
Gerstel Käthe 212/23
Gerstel Samuel Israel [Freiberg] 212/19
Gerstler Samuel Israel 212/16
Gerstner Adolf 212/24
Gerstner Aron Mordka 212/7, 212/9
Gerstner Bajla 212/7, 212/9
Gerstner Breindla 212/23
Gerstner Chaim 212/23
Gerstner Chaja Sara 212/23, 212/24
Gerstner Chawa 212/7, 212/9
Gerstner Dawid 212/7, 212/9
Gerstner Dawid Szmul 212/7, 212/9
Gerstner Dora Sara 212/24
Gerstner Estera 212/24
Gerstner Frymeta Sara 212/23
Gerstner Gitla Sara 212/17, 212/23
Gerstner Gusta Sara 212/23
Gerstner Henna 212/24
Gerstner Henryk 212/20
Gerstner Jachet Sara 212/23
Gerstner Jakub 212/7, 212/9
Gerstner Josef 212/7, 212/9
Gerstner Josek Israel 212/17
Gerstner Juda 212/24
Gerstner Laja Sara 212/23
Gerstner Margise Sara 212/23
Gerstner Nacha 212/23
Gerstner Pesach 212/24
Gerstner Ruchla Sara 212/23
Gerstner Rywka Sara 212/23
Gerstner Salomon 212/23
Gerstner Sara 212/24
Gerstner Szyfra 212/24
Gerstner Tema 212/7, 212/9
Gerszenowicz Chana Sara 212/19
Gerszenowicz Rojza Mariem 212/19
Gerszonowicz Aron 212/7, 212/9
Gerszonowicz Chaim Nusyn 212/7, 212/9
Gerszonowicz Chawa 212/7, 212/9
Gerszonowicz Gerszon 212/7, 212/9, 212/13
Gerszonowicz Hendla I 212/7, 212/9, 212/17, 212/19
Gerszonowicz Hendla II 212/7, 212/9
Gerszonowicz Hersz Lajb 212/7, 212/9
Gerszonowicz Herszlik 212/7, 212/9
Gerszonowicz Hilek 212/7, 212/9
182
Gerszonowicz Hilel Israel 212/2, 212/9, 212/13, 212/16
Gerszonowicz Hippel 212/7
Gerszonowicz Icek I 212/7, 212/9
Gerszonowicz Icek II 212/7, 212/9
Gerszonowicz Jankiel Israel 212/7, 212/9, 212/18
Gerszonowicz Mendel Israel 212/2, 212/11
Gerszonowicz Mordka 212/7, 212/9
Gerszonowicz Moszek Israel 212/7, 212/9
Gerszonowicz Pesla Sara 212/2, 212/11
Gerszonowicz Rojza 212/7, 212/9
Gerszonowicz Rojza Mariem Sara 212/15, 212/17
Gerszonowicz Sala 212/7, 212/9
Gerszonowicz Srul 212/7, 212/9
Gerszonowicz Sura 212/19
Gerszonowicz Wolf Berek 212/7, 212/9
Gerszonowicz Zusa 212/7, 212/9
Gertler [?]212/20
Gertler 212/5, 212/11, 212/17
Gertler Abram Israel 212/7, 212/9212/11
Gertler Bela 212/7, 212/9
Gertler Chil Israel 212/17
Gertler Estera 212/7, 212/9
Gertler Fajgla I 212/7, 212/9
Gertler Fajgla II 212/7, 212/9
Gertler Gusta 212/7, 212/9
Gertler Hersz 212/7, 212/9, 212/15
Gertler Hersz Mordka 212/7, 212/9
Gertler Israel 212/7, 212/9
Gertler Kajla 212/17
Gertler Mania 212/7, 212/9
Gertler Mordka 212/7, 212/9
Gertler Sura 212/7, 212/9
Gertler Szmul Fajwel 212/7, 212/9
Gertner Sura Rywka 212/7, 212/9
Gertner [?] Miriam Sara 212/22
Gertner 212/6, 212/11, 212/17, 212/25
Gertner Abram Artur Israel 212/19
Gertner Ajdla Estera 212/7, 212/9
Gertner Alter Lajb 212/7, 212/9
Gertner Bajla 212/7, 212/9
Gertner Brucha Sara 212/23
Gertner Czarna 212/7, 212/9
Gertner Dawid 212/7, 212/9
Gertner Estera I 212/7, 212/9
Gertner Estera II 212/7, 212/9
Gertner Estera III 212/7, 212/9
Gertner Estera Sara 212/24
Gertner Ewa 212/7, 212/9
183
Gertner Fajgla I 212/7, 212/9
Gertner Fajgla II 212/7, 212/9
Gertner Fajgla Sara 212/15, 212/17
Gertner Hajndla 212/7, 212/9
Gertner Hendla 212/7, 212/9
Gertner Henesa [?]212/7, 212/9
Gertner Israel 212/7, 212/9
Gertner Israel Moszek 212/7, 212/9
Gertner Jacheta 212/7, 212/9
Gertner Joel 212/7, 212/9
Gertner Josek Israel 212/6
Gertner Kajla 212/7, 212/9
Gertner Lejbuś Abram 212/7, 212/9
Gertner M. 212/3
Gertner Majer Israel 212/7, 212/9, 212/11, 212/19
Gertner Małka 212/24
Gertner Malka Hindesa 212/7, 212/9
Gertner Malka I 212/7, 212/9
Gertner Malka II 212/7, 212/9
Gertner Mirla Sara 212/24
Gertner Mojżesz 212/7, 212/9
Gertner Mordka I 212/7, 212/9
Gertner Mordka II 212/7, 212/9
Gertner Moszek Jankel 212/7, 212/9
Gertner Moszek Mordka 212/7, 212/9
Gertner Rachela 212/7, 212/9
Gertner Rajzla 212/7, 212/9
Gertner Rywka Sara 212/18, 212/23
Gertner Sala 212/7, 212/9
Gertner Sara Małka 212/24
Gertner Szlama 212/7, 212/9
Gertner Szyfra 212/7, 212/9
Gertner Zelda 212/7, 212/9
Gertrajhendler Berek 212/7, 212/9
Gertrajhendler Chaim 212/7, 212/9
Gertrajhendler Chawa 212/7, 212/9
Gertrajhendler Estera 212/7, 212/9
Gertrajhendler Icek 212/7, 212/9
Gertrajhendler Mosze 212/7, 212/9
Gertuer Szlama 212/22
Gesang Gusti 212/15
Gesang Gusti Jacheta Sara 212/19
Gesang Hela Sara 212/23
Gesundhajt Aron 212/7, 212/9
Gesundhajt Edzia 212/7, 212/9
Gesundhajt Gitla I 212/7, 212/9
Gesundhajt Gitla II 212/7, 212/9
Gesundhajt Jakub [Jakób] 212/7, 212/9
184
Gesundhajt Jentla 212/7, 212/9
Gesundhajt Jochwet 212/7, 212/9
Gesundhajt Josek 212/7, 212/9
Gesundhajt Marjem 212/7, 212/9
Gesundhajt Mosze 212/7, 212/9
Gesundhajt Regina 212/7, 212/9
Gesundhajt Rojza 212/7, 212/9
Gesundhajt Rywka Fajgla 212/7, 212/9
Gesundhajt Szaja 212/7, 212/9
Gesundhajt Szajndla 212/7, 212/9
Gesundhajt Szymon 212/7, 212/9
Gesundhajt Zalman 212/7, 212/9
Gesundheif Mariem Sara 212/18
Gesundheit Abram Israel 212/17
Gesundheit Abram Jonas Israel 212/18
Gesundheit Mariem Sara 212/18
Gesundheit Pinkus 212/20
Gesundheit Rywka Sara 212/18
Getrajhendler Cerka 212/24
Getz Charlotte 212/24
Gewercman Jacheta Sara 212/24
Gewercman Szajndla 212/7, 212/9
Gewercman Szyja 212/7, 212/9
Gewirc Chawa 212/7, 212/9
Gewirc Frajdla 212/7, 212/9
Gewirc Gitla 212/7, 212/9
Gewirc Motek 212/7, 212/9
Gewirc Szmul 212/7, 212/9
Gewircman Abram 212/7, 212/9
Gewircman Berek 212/7, 212/9
Gewircman Estera 212/7, 212/9
Gezundhajt Abram Israel 212/15, 212/17
Gezundhajt Rywka Sara 212/13, 212/15
Giberman Chaim Israel 212/15, 212/17
Gichner Flora Sara 212/24
Gidański Mojżesz Israel 212/17
Gielbard Gerszon Israel 212/13
Gielbart Srul Israel [Gielbard] 212/2
Gielnewski Abram Israel 212/24
Gielnewski Manela Israel 212/24
Gielnewski Ruchla Sara 212/24
Gilner Estera 212/7, 212/9
Gilner Laja 212/7, 212/9
Gilner Malka 212/7, 212/9
Gilner Rywka 212/7, 212/9
Gimlakiewicz Abram 212/7, 212/9, 212/17
Gimlakiewicz Chaja 212/7, 212/9
Gimlakiewicz Israel 212/7, 212/9
185
Gimlakiewicz Rachla 212/7, 212/9
Ginczer Icek Israel 212/18
Gindzberg Mendel 212/7, 212/9
Gineslaw Laja 212/7, 212/9
Gineslaw Chaskiel 212/7, 212/9
Gineslaw Pinkus 212/7, 212/9
Gineslaw Rajzla 212/7, 212/9
Gineslaw Szmul 212/7, 212/9
Ginsberg Szmul 212/7, 212/9
Ginsberg Chaja 212/7, 212/9
Ginsberg Estera Sara 212/7, 212/9, 212/24
Ginsberg Icek 212/7, 212/9
Ginsberg Josef 212/7, 212/9
Ginsberg Laja 212/7, 212/9
Ginsberg Markus Israel 212/24
Ginsberg Mira 212/7, 212/9
Ginsberg Mordka Mendel 212/7, 212/9
Ginsberg Siegfried Israel 212/24
Ginsberg Wita 212/7, 212/9
Ginsberg Zacharjasz Herszlik 212/7, 212/9
Ginszer Icek Judka 212/7, 212/9
Gipskan Wolf 212/20
Gipsman Boruch Israel 212/7, 212/9, 212/17, 212/ 20
Gipsman Chaja 212/7, 212/9
Gipsman Chaja Gitla Sara 212/2, 212/7, 212/9
Gipsman Chawa Sara 212/2, 212/7, 212/9
Gipsman Dwojra Ruchla 212/7, 212/9
Gipsman Icek 212/7, 212/9
Gipsman Iser Wolf Israel 212/17
Gipsman Jankiel 212/7, 212/9
Gipsman Laja 212/7, 212/9
Gipsman Maria 212/7, 212/9
Gipsman Mariem Sara 212/2
Gipsman Nuchim Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/13, 212/17, 212/19, 212/20
Gipsman Sucher Ber 212/7, 212/9
Gipsman Sura Fajgla Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Gipsman Szyja 212/7, 212/9
Gipsman Wolf Israel 212/ 20
Gitla Sara 212/11
Gitler 212/5, 212/17, 212/20
Gitler Abram I 212/7, 212/9, 212/17
Gitler Abram Icchok 212/7, 212/9
Gitler Abram II 212/7, 212/9
Gitler Abram III 212/7, 212/9
Gitler Adela 212/7, 212/9
Gitler Ajzyk I 212/7, 212/9
Gitler Ajzyk II 212/7, 212/9
Gitler Aron I 212/7, 212/9
186
Gitler Aron II 212/7, 212/9
Gitler Aron Israel 212/18, 212/19, 212/ 20
Gitler Bacia 212/7, 212/9
Gitler Basia 212/7, 212/9
Gitler Beniamin Israel 212/18
Gitler Berek Israel 212/7, 212/9, 212/17, 212/ 20
Gitler Brajndla 212/7, 212/9
Gitler Chaja I 212/7, 212/9
Gitler Chaja II 212/7, 212/9
Gitler Chaja Szajndla Sara 212/18
Gitler Chana 212/7, 212/9
Gitler Chawa 212/7, 212/9
Gitler Cyma Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/19
Gitler Dawid 212/7, 212/9
Gitler Dawid Israel 212/6
Gitler Dawid Józef 212/7, 212/9
Gitler Dobra 212/7, 212/9
Gitler Dwojra 212/24
Gitler Elka 212/7, 212/9
Gitler Estera 212/7, 212/9
Gitler Fajgla I 212/7, 212/9
Gitler Fajgla II 212/7, 212/9
Gitler Genia 212/7, 212/9
Gitler Gitla Sara 212/18
Gitler Helmut 212/7, 212/9
Gitler Henryk 212/7, 212/9
Gitler Hersz Lajb 212/7, 212/9
Gitler Hersz Nuchim 212/7, 212/9
Gitler Hersz Wolf Israel 212/18
Gitler Herszel 212/7, 212/9
Gitler Icek Jakub 212/7, 212/9
Gitler Icek Wolf 212/7, 212/9
Gitler Ita 212/7, 212/9
Gitler Ita Golda 212/7, 212/9
Gitler Jabkub Israel 212/17
Gitler Jachet 212/7, 212/9
Gitler Jacheta 212/7, 212/9
Gitler Jakub I 212/7, 212/9
Gitler Jakub II 212/7, 212/9
Gitler Josek 212/7, 212/9, 212/24
Gitler Laja 212/7, 212/9
Gitler Lajb [Leib] Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Gitler Liba Tema 212/7, 212/9, 212/18
Gitler Małka 212/7, 212/9
Gitler Marjem I 212/7, 212/9
Gitler Marjem II 212/7, 212/9
Gitler Marjem III 212/7, 212/9
Gitler Mendel 212/7, 212/9
187
Gitler Moszek I 212/7, 212/9, 212/18
Gitler Moszek II 212/7, 212/9
Gitler Moszek III 212/7, 212/9
Gitler Nuchim I 212/7, 212/9
Gitler Nuchim II 212/7, 212/9
Gitler Nuchim Israel 212/5, 212/15, 212/19
Gitler Nuchym Jakub 212/7, 212/9
Gitler Perla Sara 212/7, 212/9, 212/19
Gitler Pinchas 212/7, 212/9
Gitler Róża 212/7, 212/9
Gitler Rozalja 212/7, 212/9
Gitler Ruchla Laja 212/7, 212/9
Gitler Ruchla Sara 212/7, 212/9, 212/15
Gitler Ruda 212/7, 212/9
Gitler Rywka 212/7, 212/9
Gitler Sala 212/7, 212/9
Gitler Salomon 212/7, 212/9
Gitler Sara Kajla 212/7, 212/9
Gitler Saul 212/7, 212/9
Gitler Sura I 212/7, 212/9
Gitler Sura II 212/7, 212/9
Gitler Sura III 212/7, 212/9
Gitler Sura Kajla Sara 212/19
Gitler Sura Laja 212/7, 212/9
Gitler Szmul 212/24
Gitler Tauba 212/7, 212/9
Gitler Tobiasz 212/7, 212/9
Gitler Uszer Israel 212/7, 212/9, 212/17, 212/ 20
Gitler Wita 212/7, 212/9
Gitler Zalma 212/7, 212/9
Gitler Załma Rubin 212/7, 212/9
Gitler Zelda 212/7, 212/9
GitlerJakub Józef 212/7, 212/9
Glacer Aron 212/7, 212/9
Glacer Blima 212/7, 212/9
Glacer Bracha 212/7, 212/9
Glacer Celina 212/7, 212/9
Glacer Chaim 212/7, 212/9
Glacer Chana [?] 212/7, 212/9
Glacer Cyla 212/7, 212/9
Glacer Cyma 212/7, 212/9
Glacer Estera 212/7, 212/9
Glacer Estera Laja 212/7, 212/9
Glacer Estera Liba I 212/7, 212/9
Glacer Estera Liba II 212/7, 212/9
Glacer Estera Sara 212/2
Glacer Fajgla I 212/7, 212/9
Glacer Fajgla II 212/7, 212/9
188
Glacer Fajwel 212/7, 212/9
Glacer Froim 212/7, 212/9
Glacer Hela 212/7, 212/9
Glacer Herszlik 212/7, 212/9
Glacer Idesa 212/7, 212/9
Glacer Izrael Zyskind 212/7, 212/9
Glacer Jakub 212/7, 212/9
Glacer Jenta 212/7, 212/9
Glacer Josek 212/7, 212/9
Glacer Józef 212/7, 212/9
Glacer Lajb 212/7, 212/9
Glacer Liba 212/7, 212/9
Glacer Majlich 212/7, 212/9
Glacer Małka 212/7, 212/9
Glacer Mindla 212/7, 212/9
Glacer Rajzla 212/7, 212/9
Glacer Rozalja 212/7, 212/9
Glacer Szajndla Gitla 212/7, 212/9
Glacer Telca 212/7, 212/9
Glacer Temarla 212/7, 212/9
Glaitman Szlama [Glajtman] 212/24
Glajcer Chaim 212/20
Glajcer Lajb Israel 212/11
Glajcer Sara 212/11
Glajt Fajgla 212/7, 212/9
Glajtman 212/5
Glajtman A. 212/3
Glajtman Abram 212/7, 212/9
Glajtman Altar Jakub 212/7, 212/9
Glajtman Arje 212/7, 212/9
Glajtman Aron 212/5, 212/7, 212/9
Glajtman Bajla Frymeta 212/7, 212/9
Glajtman Beruś 212/7, 212/9
Glajtman Boria 212/7, 212/9
Glajtman Brajndla Sara 212/7, 212/9, 212/19
Glajtman Cerka 212/7, 212/9
Glajtman Chaja I 212/7, 212/9
Glajtman Chaja II 212/7, 212/9
Glajtman Chaja III 212/7, 212/9
Glajtman Chaja Pesa 212/7, 212/9
Glajtman Chaja Sura I 212/7, 212/9
Glajtman Chaja Sura II 212/7, 212/9
Glajtman Chawa 212/7, 212/9
Glajtman Cyrla 212/7, 212/9
Glajtman Cyrla Sara [Glajtmann] 212/2
Glajtman Dawid 212/7, 212/9
Glajtman Dwojra 212/7, 212/9
Glajtman Frymeta Sara 212/7, 212/9, 212/18
189
Glajtman Golda I 212/7, 212/9
Glajtman Golda II 212/7, 212/9
Glajtman Hendla 212/7, 212/9
Glajtman Hindla 212/7, 212/9
Glajtman Hudesa 212/7, 212/9
Glajtman Icek Jerma 212/7, 212/9
Glajtman Idesa [?]212/7, 212/9
Glajtman Izrael 212/7, 212/9
Glajtman Izrael Berek 212/7, 212/9
Glajtman Jacheta Sara 212/24
Glajtman Jakub Chemja 212/7, 212/9
Glajtman Jakub Mordka 212/7, 212/9
Glajtman Jenta 212/7, 212/9
Glajtman Josef Lajb 212/7, 212/9
Glajtman Josek Israel 212/7, 212/9, 212/24
Glajtman Laja 212/7, 212/9
Glajtman Lajb 212/7, 212/9
Glajtman Lajzer Józef 212/7, 212/9
Glajtman Lejzor [Lyzor] J. Israel 212/18
Glajtman Majer Jakub 212/7, 212/9
Glajtman Mirjam 212/24
Glajtman Mordka 212/7, 212/9
Glajtman Nycha Sara 212/19
Glajtman Pesla Rajzla Sara 212/24
Glajtman Rajzla 212/7, 212/9
Glajtman Rojza 212/7, 212/9
Glajtman Rubin Israel 212/2, 212/7, 212/9
Glajtman Ruchla 212/24
Glajtman Rywka I 212/7, 212/9
Glajtman Rywka II 212/7, 212/9
Glajtman Rywka Sara 212/24
Glajtman Sura Jenta 212/7, 212/9
Glajtman Sura Rywka 212/7, 212/9
Glajtman Szajndla I 212/7, 212/9
Glajtman Szajndla II 212/7, 212/9
Glajtman Szejwa 212/7, 212/9
Glajtman Szejwa Jacheta 212/24
Glajtman Szewa 212/7, 212/9
Glajtman Szlama 212/7, 212/9
Glajtman Szmul I 212/7, 212/9
Glajtman Szmul II 212/7, 212/9
Glajtman Szyfra Sara 212/11, 212/24
Glajtman Towyja 212/7, 212/9
Glajtman Zelda Sara 212/18
Glajtmann Frymeta 212/6
Glajtmann Mordka 212/2
Glajtmann Rubin 212/2
Glajtmann Sura Małka Sara 212/2
190
Glas Estera Rajzla Sara 212/24
Glas Regina Sara 212/23
Glasberg Ruchla 212/7, 212/9
Glaser Amalie Sara 212/24
Glaser Blima 212/23
Glaser Chawa 212/23
Glaser Gerda Chana Sara 212/23
Glaser Ita 212/23
Glaser Judka 212/23
Glaser Malka Sara 212/23
Glaser Pałtyl 212/23
Glaser Perla 212/24
Glaser Rajzla Sara 212/23
Glaser Sender Israel 212/23
Glaser Tauba Itla Sara 212/23
Glasner Jentla 212/24
Glass Estera 212/7, 212/9
Glass Estera Reizl S. 212/24
Glass Hendla [?]212/7, 212/9
Glass Nicha Breindla 212/23
Glass Perla 212/7, 212/9
Glass Rywka Sara 212/23
Glass Salomon 212/7, 212/9
Glass Sara 212/7, 212/9
Glatman Miriam Sara 212/24
Glatter Markus 212/24
Glauzer Dwojra Cyma 212/7, 212/9
Glauzer Fiszel 212/7, 212/9
Glauzer Hersz 212/7, 212/9
Glauzer Mojżesz Józef 212/7, 212/9
Glauzer Rywka Frajndla 212/7, 212/9
Glauzer Sara 212/7, 212/9
Glauzer Szprynca 212/7, 212/9
Glaytman Sura J. S. [Glajtman] 212/18
Glazer Abram Israel 212/18
Glazman Gitla 212/7, 212/9
Glazman Rywka 212/7, 212/9
Glecer [?] Mordka 212/18
Glecer Aron Israel 212/2
Glecer Brajndla Sara 212/18
Glecer Estera 212/2
Glecer Leizer 212/23
Glecer Mordka 212/13
Glecer Ruchla 212/23
Glecer Sara 212/19
Gleitman Chaja Perla 212/3
Gleitmann Blima 212/23
Gleitmann Chaja 212/23
191
Gleitmann Chana 212/23
Gleitmann Josek 212/23
Gleitmann Mordka 212/23
Gleitmann Symon 212/23
Gleitmann Wolf 212/23
Gleitmann Zysla 212/23
Glejcer [?] Brucha Sara 212/18
Glejcer Cutla Sara 212/24
Glejcer Ides Sara 212/24
Glejcer Mordka 212/18
Glejcer Ruchla Bajla Sara 212/24
Glejcer Szlamek Israel 212/24
Glejeer Rzucha Sara 212/18
Glejier Mordka 212/18
Glickstein Perla 212/23
Glidman Matla 212/7, 212/9
Glik Aron 212/7, 212/9
Glik Całeł 212/7, 212/9
Glik Chaja Sura 212/7, 212/9
Glik Chana 212/7, 212/9
Glik Majer 212/7, 212/9
Glik Nuchim Wolf 212/7, 212/9
Glik Pola 212/7, 212/9
Glik Rachela 212/7, 212/9
Glik Rajzla 212/19
Glik Symcha 212/7, 212/9
Gliklich Rajza 212/7, 212/9
Glikman Henna Sara 212/23
Glikman Jakub Israel 212/18
Gliksman Abracham Mordechaj 212/7, 212/9
Gliksman Abram Mojżesz 212/7, 212/9
Gliksman Aron Ber 212/20
Gliksman Aron Israel 212/15
Gliksman Aron Izaak Israel 212/7, 212/9, 212/19
Gliksman Ber 212/7, 212/9
Gliksman Chaim Mordka 212/7, 212/9
Gliksman Chana Sara 212/2, 212/7, 212/9
Gliksman Chawa Sara 212/7, 212/9, 212/18
Gliksman Chowet Sara 212/2
Gliksman Dawid 212/7, 212/9
Gliksman Debora Sara 212/23
Gliksman Elka 212/7, 212/9
Gliksman Eta Sara 212/18
Gliksman Etla 212/7, 212/9
Gliksman Gitla Sara 212/7, 212/9, 212/18
Gliksman Gnendla 212/7, 212/9
Gliksman Icek 212/7, 212/9
Gliksman Ita 212/7, 212/9
192
Gliksman Ita Mariam Sara 212/7, 212/9, 212/18
Gliksman Izrael [Israel] 212/7, 212/9, 212/ 20
Gliksman Jakob [Jakub] Israel 212/7, 212/9, 212/11, 212/13
Gliksman Jentla 212/7, 212/9
Gliksman Joachim Herszlik 212/7, 212/9
Gliksman Jojna 212/7, 212/9, 212/20
Gliksman Laja 212/7, 212/9
Gliksman Lajb 212/7, 212/9
Gliksman Liba 212/7, 212/9
Gliksman Małka I 212/7, 212/9
Gliksman Małka II 212/7, 212/9
Gliksman Mariem 212/7, 212/9
Gliksman Mira Sara 212/2
Gliksman Perla Sara 212/2
Gliksman Pesa Sara 212/2, 212/13
Gliksman Rachel 212/7, 212/9
Gliksman Rajzla 212/7, 212/9
Gliksman Ruchla 212/7, 212/9
Gliksman Rudka 212/23
Gliksman Salomon Dawid 212/7, 212/9
Gliksman Salomon Zelma 212/7, 212/9
Gliksman Sara 212/7, 212/9
Gliksman Sura 212/7, 212/9
Gliksman Szajndla 212/7, 212/9
Gliksmann Chewet Sara 212/13
Glikson Eliasz Israel 212/24
Glikson Jakob Israel 212/24
Glikson Roza Sara 212/24
Glikstein Gitla Sara 212/2, 212/13
Glikstein Zryl 212/24
Gliksztajn Jakub Josef 212/7, 212/9
Gliksztajn Ałter Mojżesz 212/7, 212/9
Gliksztajn Ber Hersz Israel 212/18
Gliksztajn Bina 212/7, 212/9
Gliksztajn Fajgla Jacheta 212/7, 212/9
Gliksztajn Gitla Sara 212/18
Gliksztajn Hercyk 212/7, 212/9
Gliksztajn Margot 212/24
Gliksztajn Masia 212/7, 212/9
Gliksztajn Perec Nuchim Israel 212/13
Gliksztajn Rajzla Sara 212/7, 212/9, 212/19
Gliksztajn Sara 212/7, 212/9
Gliksztajn Szajndla 212/7, 212/9
Gliksztajn Szmul Majer 212/7, 212/9
Glimenska Sara 212/7, 212/9
Gliner Estera 212/17
Glinstein Ber Israel 212/2, 212/13
Głodny 212/17, 212/20
193
Głodny Abram 212/7, 212/9, 212/19
Głodny Abram Hersz 212/7, 212/9
Głodny Alter Szymon 212/7, 212/9, 212/19
Glodny Chaim 212/13
Głodny Chaim Isreal 212/20
Glodny Chaim L. Israel 212/17
Głodny Chaim Lajb 212/7, 212/9, 212/19
Głodny Chaja I 212/7, 212/9
Głodny Chaja II 212/7, 212/9
Głodny Chaja Sara 212/15, 212/19
Głodny Cypa I 212/7, 212/9
Głodny Cypa II 212/7, 212/9
Głodny Cypra 212/19
Glogowski Lajzor 212/19
Głogowski Lejzor Israel 212/7, 212/9, 212/19, 212/20
Glücksman Ita Mariem Sara 212/19
Glücksmann Bronka Sara 212/23
Glückstein Mirla 212/23
Glückstein Pesla 212/23
Glückstein Reisla 212/23
Glükstein Cerka Sara 212/23
Glükstein Chaim 212/23
Glükstein Moszek 212/23
Glükstein Temera 212/23
Gluzerman Rachela Sara 212/2
Gnat Aron Szulim 212/7, 212/9
Gnat Chaja Sara 212/24
Gnat Fajgla Mirla 212/7, 212/9
Gnat Frymeta 212/7, 212/9
Gnat Ruchla 212/7, 212/9
Gnat Szlama Israel 212/24
Gnat Zysla 212/7, 212/9
Godlewich Jankiel 212/23
Godlewich Laib 212/23
Godlewich Mendel 212/23
Godlewich Ruchla 212/23
Godlewicz Fajga 212/23
Golbard Zyzia Israel 212/18
Golcer Załma Gdalia 212/7, 212/9
Golcer Dwosza 212/7, 212/9
Golcer Izrael 212/7, 212/9
Golcer Ruchla Sara 212/24
Gold Abram I 212/7, 212/9
Gold Abram II 212/7, 212/9
Gold Abram Israel 212/24
Gold Adela Sara 212/16, 212/19
Gold Ałta Gitla 212/7, 212/9
Gołd Alta Gitla Sara 212/19
194
Gold Berek Israel 212/7, 212/9, 212/17
Gold Brucha Sara 212/11, 212/19
Gold Bruchla 212/7, 212/9
Gold Chaja Sura Sara 212/19
Gold Chana 212/7, 212/9
Gold Chana Rywka 212/23
Gold Chawa 212/7, 212/9
Gold Estera 212/7, 212/9
Gold Fajgla I 212/7, 212/9
Gold Fajgla II 212/7, 212/9
Gold Fajgla Sara 212/19
Gold Frania 212/23
Gold Gitla 212/7, 212/9, 212/23
Gold Hinda 212/7, 212/9
Gold Ida 212/7, 212/9
Gold Isak 212/17
Gold Izaak 212/7, 212/9
Gold Izrael Hersz 212/7, 212/9
Gold Jakub 212/17
Gold Jakub Majer 212/7, 212/9
Gold Jentla 212/23
Gold Lajbusz Majloch 212/7, 212/9
Gold Lejzor I 212/7, 212/9
Gold Lejzor II 212/7, 212/9
Gold Lola 212/23
Gold Machel Ber 212/7, 212/9
Gold Mordka 212/7, 212/9
Gold Nuchim 212/7, 212/9
Gold Paulina 212/7, 212/9
Gold Pesla 212/7, 212/9
Gold Pinkus Israel 212/7, 212/9, 212/18
Gold Rachela 212/23
Gold Rojza 212/7, 212/9
Gold Rosa 212/17
Gold Róża 212/7, 212/9
Gold Rywka 212/7, 212/9
Gold Symcha Fiszel 212/7, 212/9
Gold Szaja Dawid Israel 212/24
Gold Szajndla Dwojra Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Gold Szajndla Sara 212/14, 212/24
Gold Szmul Israel 212/24
Goldbaum Niska 212/23
Goldbaum Szmul 212/23
Goldberg [...] Sara 212/18
Goldberg 212/3
Goldberg Abram Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/23
Goldberg Abram Sucher 212/7, 212/9
Goldberg Ałta I 212/7, 212/9, 212/24
195
Goldberg Ałta II 212/7, 212/9
Goldberg Aron Israel 212/2, 212/7, 212/9
Goldberg Bajla 212/7, 212/9
Goldberg Beila Sara 212/23
Goldberg Bencjon 212/7, 212/9
Goldberg Beniamin 212/7, 212/9
Goldberg Boruch 212/7, 212/9
Goldberg Cesia 212/7, 212/9
Goldberg Chaim Wolf 212/7, 212/9
Goldberg Chaja 212/2, 212/7, 212/9
Goldberg Chaja Estera 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Goldberg Chaja Sura 212/7, 212/9, 212/15, 212/17, 212/18
Goldberg Chana Rojza Sara 212/24
Goldberg Chana Sara 212/7, 212/9, 212/23, 212/24
Goldberg Cyrla 212/23
Goldberg Czarna 212/7, 212/9
Goldberg Dawid 212/7, 212/9
Goldberg Dawid Lajb 212/7, 212/9
Goldberg Dina Sara 212/15, 212/17
Goldberg Dyna 212/7, 212/9
Goldberg Estera I 212/7, 212/9
Goldberg Estera II 212/7, 212/9
Goldberg Estera III 212/7, 212/9
Goldberg Estera Sara 212/2, 212/17
Goldberg Fajgla Chaja 212/7, 212/9
Goldberg Fajgla I 212/7, 212/9
Goldberg Fajgla II 212/7, 212/9
Goldberg Fiszel I 212/7, 212/9
Goldberg Fiszel II 212/7, 212/9
Goldberg Fiszel Israel 212/13, 212/15, 212/17
Goldberg Frajda 212/7, 212/9
Goldberg Frajdla I 212/7, 212/9
Goldberg Frajdla II 212/7, 212/9
Goldberg Frymeta Estera 212/7, 212/9
Goldberg Gitla I 212/7, 212/9, 212/24
Goldberg Gitla II 212/7, 212/9
Goldberg Golda Sara 212/23
Goldberg Hala Sara 212/18
Goldberg Hendla I 212/7, 212/9
Goldberg Hendla II 212/7, 212/9
Goldberg Hendla Sara 212/2
Goldberg Henoch 212/7, 212/9, 212/24
Goldberg Henryk [?]212/23
Goldberg Hersz 212/18
Goldberg Hersz Ber 212/7, 212/9
Goldberg Hersz Dawid Israel 212/7, 212/9, 212/13
Goldberg Hersz Israel 212/17, 212/23
Goldberg Herszlik 212/7, 212/9
196
Goldberg Icchak M. Israel 212/18
Goldberg Icek Moszek 212/7, 212/9
Goldberg Idesa 212/7, 212/9
Goldberg Ignacy 212/18
Goldberg Izak 212/23
Goldberg Izrael Icek 212/7, 212/9
Goldberg Jakob [Jakub] Israel 212/23, 212/24
Goldberg Jakub Chaim 212/7, 212/9
Goldberg Jehusia Israel 212/24
Goldberg Jentla 212/7, 212/9
Goldberg Josef 212/7, 212/9
Goldberg Kopel 212/7, 212/9
Goldberg Laja 212/23
Goldberg Lajbusz 212/7, 212/9
Goldberg Lejzor Zysman 212/7, 212/9
Goldberg Liba 212/7, 212/9
Goldberg M. 212/13
Goldberg Machla Sara 212/2
Goldberg Majer Abram 212/7, 212/9
Goldberg Małka I 212/7, 212/9
Goldberg Małka II 212/7, 212/9
Goldberg Małka Sara 212/2
Goldberg Maria 212/7, 212/9
Goldberg Mariem Sara 212/2, 212/11
Goldberg Mendel Israel 212/6, 212/7, 212/9
Goldberg Mindla Sara 212/23
Goldberg Minia Sara 212/24
Goldberg Mordka 212/7, 212/9, 212/17
Goldberg Mordka Dawid Israel 212/13, 212/17
Goldberg Mordka Israel 212/18
Goldberg Mordka Lejb Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/18
Goldberg Moschek 212/13
Goldberg Nacha [Necha] Sara 212/17, 212/18, 212/23
Goldberg Natan 212/25
Goldberg Netla 212/7, 212/9
Goldberg Nuchim 212/7, 212/9
Goldberg Nuchim Wolf 212/7, 212/9
Goldberg Pael Mosze 212/7, 212/9
Goldberg Pesla 212/7, 212/9, 212/18
Goldberg Pinkus 212/7, 212/9
Goldberg Reisla M. 212/23
Goldberg Renata Sara 212/16
Goldberg Rojza Sara 212/2
Goldberg Rosalia Sara 212/23
Goldberg Ruchla I 212/7, 212/9
Goldberg Ruchla II 212/7, 212/9
Goldberg Ruchla III 212/7, 212/9
Goldberg Rywka 212/7, 212/9
197
Goldberg Samuel Israel 212/2
Goldberg Sara I 212/7, 212/9, 212/24
Goldberg Sara II 212/7, 212/9
Goldberg Sara III 212/7, 212/9
Goldberg Sura Sara 212/11, 212/19, 212/23, 212/24
Goldberg Sura Tobcia Sara 212/2
Goldberg Szlama 212/7, 212/9
Goldberg Szmul 212/19
Goldberg Szulim I 212/7, 212/9
Goldberg Szulim II 212/7, 212/9
Goldberg Szyja Hersz Israel 212/2, 212/7, 212/9
Goldberg Szyja Machel 212/7, 212/9
Goldberg Tauba Sara 212/7, 212/9, 212/19
Goldberg Wolf Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Goldberg Zelig Israel 212/2
Goldberg Zelik Szlama 212/24
Goldberg Zila Sara 212/23
Goldberger Artur 212/18
Goldberger Hersz 212/7, 212/9
Goldberger Hugo 212/18
Goldblat Sara 212/23
Goldblum Bajla 212/7, 212/9
Goldblum Chana Gnendla 212/7, 212/9
Goldblum Halina 212/7, 212/9
Goldblum Hersz Ber 212/7, 212/9
Goldblum Icek Israel 212/2, 212/7, 212/9
Goldblum Idel 212/7, 212/9
Goldblum Ita Fajgla 212/7, 212/9
Goldblum Lajb 212/7, 212/9
Goldblum Majer Israel 212/2
Goldblum Mania 212/7, 212/9
Goldblum Maria 212/7, 212/9
Goldblum Pesla 212/7, 212/9
Goldblum Rywka 212/7, 212/9
Goldblum Samuel 212/13
Goldblum Sara [Waksman] 212/11
Goldblum Szajndla 212/7, 212/9
Goldblum Szyja 212/7, 212/9
Goldblum Tauba Laja 212/7, 212/9
Goldblum Wolf Aron Israel 212/7, 212/9, 212/20
Goldblum Wolf I 212/7, 212/9
Goldblum Wolf II 212/7, 212/9
Goldblum Wolf Israel 212/2, 212/13
Goldbring Chana Sara 212/19
Goldbring Hersz 212/13
Goldbryng Chana 212/7, 212/9
Goldbryng Cyrla I 212/7, 212/9
Goldbryng Cyrla II 212/7, 212/9
198
Goldbryng Estera Fajgla 212/7, 212/9
Goldbryng Frajda Rajzla 212/7, 212/9
Goldbryng Hendla 212/7, 212/9
Goldbryng Hersz I 212/7, 212/9
Goldbryng Hersz II 212/7, 212/9
Goldbryng Izak Majer 212/7, 212/9
Goldbryng Jakub I 212/7, 212/9
Goldbryng Jakub II 212/7, 212/9
Goldbryng Kałma 212/7, 212/9
Goldbryng Mirla I 212/7, 212/9
Goldbryng Mirla II 212/7, 212/9
Goldbryng Rubin 212/7, 212/9
Goldbryng Rywka 212/7, 212/9
Goldbryng Sara 212/7, 212/9
Goldbryng Symcha 212/7, 212/9
Goldbryng Szmul 212/7, 212/9
Goldbryng Zelman 212/7, 212/9
Goldcwajg Hinda Ruchla 212/7, 212/9
Goldcwajg Józef Nusyn 212/7, 212/9
Goldcwajg Rywka Perla 212/7, 212/9
Goldcwajg Szaja 212/13
Goldcwajg Szaja Symcha 212/7, 212/9
Goldfaden Abraham Israel 212/24
Goldfaden Erna 212/24
Goldfaden Helena Sara 212/24
Goldfaden Rosa Sara 212/24
Goldfaden Samuel Israel 212/24
Goldfajn Rywka 212/23
Goldfarb Chaja Sura 212/7, 212/9
Goldfeld Izrael Chil 212/7, 212/9
Goldfeld Bacia 212/7, 212/9
Goldfeld Beniamin Israel 212/2
Goldfeld Beniamin Mojż. 212/7, 212/9
Goldfeld Ber Israel 212/2
Goldfeld Berek 212/23
Goldfeld Berisz 212/7, 212/9
Goldfeld Chaja Fajgla 212/7, 212/9
Goldfeld Chaskiel Majloch 212/7, 212/9
Goldfeld Elka 212/23
Goldfeld Estera Sara 212/23
Goldfeld Fajgla 212/7, 212/9
Goldfeld Gustaw Wilhelm 212/7, 212/9
Goldfeld Herszel 212/23
Goldfeld J. 212/13
Goldfeld Josef 212/7, 212/9
Goldfeld Józef 212/7, 212/9
Goldfeld Laja 212/7, 212/9
Goldfeld Machel 212/23
199
Goldfeld Mariem 212/7, 212/9
Goldfeld Mindla Sara 212/24
Goldfeld Moszek 212/7, 212/9, 212/23
Goldfeld Rachela 212/23
Goldfeld Rajzla [Rojzla] Sara 212/23
Goldfeld Rojza 212/7, 212/9
Goldfeld Ruchla 212/23
Goldfeld Rywka Sara 212/2, 212/7, 212/9, 212/18
Goldfeld Wolf 212/23
Goldfeld Zysman I 212/7, 212/9
Goldfeld Zysman II 212/7, 212/9
Goldfinger Dora Sara 212/23
Goldfinger Hermine 212/24
Goldfrajnd Abram 212/7, 212/9
Goldfrajnd Abram Majer 212/7, 212/9
Goldfrajnd Chaja Laja 212/7, 212/9
Goldfrajnd Estera 212/7, 212/9
Goldfrajnd Hendla 212/7, 212/9
Goldfrajnd Jochwet 212/7, 212/9
Goldfrajnd Josef 212/7, 212/9
Goldfrajnd Rózia 212/7, 212/9
Goldfrajnd Rubin Szlama 212/7, 212/9
Goldfrajnd Sara 212/7, 212/9
Goldfrajnd Wolf Lajb 212/7, 212/9
Goldfryd Juma 212/7, 212/9
Goldhamer Aba I 212/7, 212/9
Goldhamer Aba II 212/7, 212/9
Goldhamer Bajla 212/7, 212/9
Goldhamer Berek 212/7, 212/9
Goldhamer Chaim 212/7, 212/9
Goldhamer Chaja Małka 212/7, 212/9
Goldhamer Chaja Szyfra I 212/7, 212/9
Goldhamer Chaja Szyfra II 212/7, 212/9
Goldhamer Chana 212/7, 212/9
Goldhamer Chaskiel Mordka 212/7, 212/9
Goldhamer Chawa Sara 212/15
Goldhamer Edzia 212/7, 212/9
Goldhamer Estera Szprynca 212/7, 212/9
Goldhamer Fiszel 212/13
Goldhamer Joachim 212/7, 212/9
Goldhamer Lejbusz 212/7, 212/9
Goldhamer Lejzor Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/19
Goldhamer Małka 212/7, 212/9
Goldhamer Marianna 212/7, 212/9
Goldhamer Mariem Sara 212/15, 212/19
Goldhamer Pinkus 212/7, 212/9
Goldhamer Rachela 212/7, 212/9
Goldhamer Sala 212/7, 212/9
200
Goldhammer Chawa Sara 212/17
Goldklang Hirsz Israel 212/18
Goldkranc Jecha... [?] 212/13
Goldlieb Pinkus 212/20
Goldman Abram Israel 212/7, 212/9, 212/18, 212/24
Goldman Alter 212/7, 212/9
Goldman Boruch 212/24
Goldman Chaskiel 212/7, 212/9
Goldman Estera 212/7, 212/9, 212/18
Goldman Frymeta Sara 212/24
Goldman Helena 212/22
Goldman Hendla Sara 212/24
Goldman Hinda Sara 212/18
Goldman Izrael 212/24
Goldman Kopel Israel 212/18
Goldman Leon 212/13
Goldman Leonora 212/17
Goldman Rafal 212/7, 212/9
Goldman Ruchla Sara 212/18
Goldman Szaja Israel 212/13
Goldman Wigdor L. Israel 212/18
Goldman Zelda Sara 212/18
Goldmann Chaim 212/7, 212/9
Goldmann Leonora 212/7, 212/9
Goldmann Margarita 212/7, 212/9
Goldmann Rafal 212/7, 212/9
Goldmann Szyja 212/7, 212/9
Goldmann Wigdor 212/7, 212/9
Goldminc [?] Abram Israel 212/22
Goldminc [?]212/20
Goldminc Abram I 212/7, 212/9
Goldminc Abram II 212/7, 212/9
Goldminc Abram Israel 212/2, 212/4, 212/11, 212/13
Goldminc Aron 212/7, 212/9
Goldminc Blima Rajza 212/7, 212/9
Goldminc Brajndla 212/7, 212/9
Goldminc Chaim Israel 212/18
Goldminc Chaja 212/7, 212/9
Goldminc Chana 212/7, 212/9
Goldminc Cyma 212/7, 212/9
Goldminc Efroim 212/7
Goldminc Efroim Szmul 212/9
Goldminc Estera Sara 212/7, 212/9, 212/17
Goldminc Frajda 212/7, 212/9
Goldminc Gustawa 212/7, 212/9
Goldminc Halina 212/7, 212/9
Goldminc Hinda 212/7, 212/9
Goldminc Izaak [Isaak] [Izak] Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/13, 212/16, 212/17, 212/20
201
Goldminc Izrael 212/7, 212/9
Goldminc Izydor 212/7, 212/9
Goldminc Jacheta Kajla 212/7, 212/9
Goldminc Jakub 212/24
Goldminc Jakub Szyja 212/7, 212/9
Goldminc Lejzer 212/7, 212/9
Goldminc Netla 212/7, 212/9
Goldminc Paweł 212/7, 212/9
Goldminc Pesla 212/7, 212/9
Goldminc Rachela Sara 212/16
Goldminc Rann[?] 212/7, 212/9
Goldminc Rimel [?] 212/18
Goldminc Roman Israel 212/2, 212/3, 212/11, 212/16
Goldminc Ruchla 212/2, 212/7, 212/9, 212/13, 212/19
Goldminc Rywen 212/7, 212/9
Goldminc Szlama 212/7, 212/9
Goldminc Wolf 212/7, 212/9
Goldminc z d. Brat 212/17
Goldner Hinda Ruchla Sara 212/19
Goldnerg Aron Israel 212/17
Gołdowski Ajzyk 212/7, 212/9
Goldowski Ajzyk Israel 212/ 20
Gołdowski Chaim Szlama 212/7, 212/9
Gołdowski Eliasz 212/7, 212/9
Gołdowski Gitla 212/7, 212/9
Gołdowski Tauba 212/7, 212/9
Goldrus Symon 212/18
Goldrust Cyrla Sara 212/17
Goldrut Abram 212/7, 212/9
Goldrut Ałta Idesa 212/7, 212/9
Goldrut Chana Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Goldrut Cyrla Sara 212/7, 212/9, 212/15
Goldrut Hinda Kajla Sara 212/15, 212/17
Goldrut Mindla 212/7, 212/9
Goldrut Moszek 212/7, 212/9
Goldrut Szymon 212/7, 212/9
Goldschein Małka 212/23
Goldschein Reisla 212/23
Goldschmidt Chana 212/24 212/24
Goldschmidt Chaskiel 212/24
Goldschmied Chana Sara 212/19
Goldsilber Anczel 212/24
Goldstaub 212/25
Goldstein Bina Malka 212/24
Goldstein Chaim 212/23
Goldstein Chuna 212/13
Goldstein Israel 212/18, 212/ 20
Goldstein Leib 212/25
202
Goldstein Małka Sara 212/23
Goldstein Michla Sara 212/11
Goldstein Pinchus Israel 212/19
Goldstein Reizla 212/24
Goldstein Rikel Sara 212/24
Goldstein Rywka 212/23
Goldstein Zofia S. 212/24
Goldszajn Fajgla Sara 212/18
Goldszer 212/25
Goldszer Bajla 212/7, 212/9
Goldszer Hinda Ruchla 212/7, 212/9, 212/15
Goldszer Icek 212/7, 212/9
Goldszer Jakub 212/7, 212/9, 212/13
Goldszer M. 212/3
Goldszer Machel 212/7, 212/9
Goldszer Mendel I 212/7, 212/9
Goldszer Mendel II 212/7, 212/9
Goldszer Moszek 212/7, 212/9
Goldszer Zalma 212/7, 212/9
Goldszer Złata Laja 212/7, 212/9
Goldszlag Szulim Pinkus 212/17
Goldszmid Szmul 212/13
Goldszmidt Hirsz Lejb 212/24
Goldszmidt Szmul Israel 212/18
Goldszmit Abram 212/7, 212/9
Goldszmit Chaja Estera 212/7, 212/9
Goldszmit Chana 212/7, 212/9
Goldszmit Hersz 212/7, 212/9
Goldszmit Icek Mendel 212/7, 212/9
Goldszmit Izrael 212/24
Goldszmit Laja 212/7, 212/9
Goldszmit Lajb Pinches 212/7, 212/9
Goldszmit Liba Rachela 212/7, 212/9
Goldszmit Mojżesz 212/7, 212/9
Goldszmit Nome 212/7, 212/9
Goldszmit Sura Hendla 212/7, 212/9
Goldszmit Szlama 212/7, 212/9
Goldszmit Zysla 212/7, 212/9
Goldsztajn 212/5
Goldsztajn Abram Lewek 212/7, 212/9
Goldsztajn Aleksander 212/7, 212/9
Goldsztajn Azryl 212/7, 212/9
Goldsztajn Ber 212/7, 212/9
Goldsztajn Blima 212/7, 212/9
Goldsztajn Brajndla 212/7, 212/9
Goldsztajn Chaja Laja 212/7, 212/9
Goldsztajn Chana 212/16
Goldsztajn Chanina 212/7, 212/9
203
Goldsztajn Chil 212/7, 212/9
Goldsztajn Chuna Israel 212/2, 212/7, 212/9
Goldsztajn Chwula Fatla 212/7, 212/9
Goldsztajn Doba 212/7, 212/9
Goldsztajn Eminel Szlama 212/7, 212/9
Goldsztajn Estera 212/7, 212/9
Goldsztajn Estera Małka 212/7, 212/9
Goldsztajn Fajgla 212/7, 212/9
Goldsztajn Frajdla 212/7, 212/9
Goldsztajn Frajdla Małka 212/7, 212/9
Goldsztajn Frymeta 212/7, 212/9
Goldsztajn Gnenala 212/7, 212/9
Goldsztajn Gołda 212/7, 212/9
Goldsztajn Hermann 212/7, 212/9
Goldsztajn Hersz Litman 212/7, 212/9
Goldsztajn Hinda Sara 212/7, 212/9, 212/23
Goldsztajn Icek Majer 212/7, 212/9
Goldsztajn Izak [Izaak] 212/5, 212/7, 212/9
Goldsztajn Izrael I 212/7, 212/9
Goldsztajn Izrael II 212/7, 212/9
Goldsztajn Jakub Dawid 212/7, 212/9
Goldsztajn Jerzy 212/7, 212/9
Goldsztajn Josef 212/7, 212/9
Goldsztajn Josek 212/7, 212/9
Goldsztajn Juda Lajb 212/5, 212/7, 212/9
Goldsztajn Kałma 212/7, 212/9
Goldsztajn Laja 212/7, 212/9
Goldsztajn Leib 212/25
Goldsztajn Lejbuś 212/7, 212/9
Goldsztajn Leon 212/7, 212/9
Goldsztajn Machla 212/7, 212/9
Goldsztajn Manela 212/7, 212/9
Goldsztajn Mariem 212/7, 212/9
Goldsztajn Mojżesz Hirsz 212/23
Goldsztajn Mojżesz I 212/7, 212/9
Goldsztajn Mojżesz II 212/7, 212/9
Goldsztajn Mordka I 212/7, 212/9
Goldsztajn Mordka II 212/7, 212/9
Goldsztajn Mordka Israel 212/18
Goldsztajn Motek 212/7, 212/9
Goldsztajn Naftula Israel 212/7, 212/9, 212/18
Goldsztajn Rachela 212/7, 212/9
Goldsztajn Ruchla I 212/7, 212/9
Goldsztajn Ruchla II 212/7, 212/9
Goldsztajn Rywka 212/7, 212/9
Goldsztajn Stanislaw 212/25
Goldsztajn Sura 212/7, 212/9
Goldsztajn Sura Ajdla 212/7, 212/9
204
Goldsztajn Sura Rywka 212/7, 212/9
Goldsztajn Szaja 212/7, 212/9
Goldsztajn Szlama 212/7, 212/9
Goldsztajn Szmul 212/7, 212/9
Goldsztajn Szmul Jakub Israel 212/13
Goldsztajn Sznajdla Perla 212/7, 212/9
Goldsztajn Szrynca 212/7, 212/9
Goldsztajn Wolf 212/7, 212/9
Goldsztajn Załma 212/7, 212/9
Goldsztajn Zelig 212/7, 212/9
Goldsztajn Złata 212/7, 212/9
Goldsztajn Zofia Sara 212/24
Goldsztejn Mordka Israel 212/18
Goldsztejn Naftula Israel 212/18
Goldsztof Heinrich 212/20
Goldsztof Izak 212/20
Goldsztoff Heinrich Israel 212/19
Goldsztoff Izaak Israel 212/19
Goldwaser Chawa 212/7, 212/9
Goldwasser Chana Sara 212/15
Goldzilber Israel 212/24
Goldzilber Mojsze 212/24
Goldzilber Sara 212/24
Goldziler Dawid 212/7, 212/9
Goldzweig Szaja 212/20
Goldzylber Anszel 212/24
Goldzylberg Daniel Z. Israel 212/24
Goldzylberg Rywka Sara 212/24
Goldzylberger Fela Sara 212/24
Goldzylberger Mariem Sara 212/24
Goldzylberger Sala Sara 212/24
Golecz [?] Nusym Israel 212/18
Goleer Nuryn Israel 212/18
Golencer Margula Sara 212/18
Golenzer Abram I 212/7, 212/9
Golenzer Abram II 212/7, 212/9
Golenzer Anszel 212/7, 212/9
Golenzer Aron 212/7, 212/9,
Golenzer Aron Szlama 212/7, 212/9
Golenzer Bacia Rywka 212/7, 212/9
Golenzer Berek 212/7, 212/9
Golenzer Bina 212/7, 212/9
Golenzer Blima 212/7, 212/9
Golenzer Chana Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Golenzer Cypa 212/7, 212/9
Golenzer Dawid 212/7, 212/9
Golenzer Estera Sara 212/7, 212/9, 212/24
Golenzer Gersz Szlama Israel 212/24
205
Golenzer Gitla 212/7, 212/9
Golenzer Gordon Laja 212/7, 212/9
Golenzer Herszlik 212/7, 212/9
Golenzer Icek Majer 212/7, 212/9
Golenzer Iser I 212/7, 212/9
Golenzer Iser II 212/7, 212/9
Golenzer Izaak 212/7, 212/9
Golenzer Jakub Lajb 212/7, 212/9
Golenzer Ksyl 212/7, 212/9
Golenzer Laja 212/7, 212/9
Golenzer Lajb 212/7, 212/9
Golenzer Małka 212/7, 212/9
Golenzer Margula Sara 212/13, 212/15, 212/19
Golenzer Margules 212/7, 212/9
Golenzer Mindla 212/7, 212/9
Golenzer Moszek 212/7, 212/9
Golenzer Pasla 212/7, 212/9
Golenzer Rajza 212/7, 212/9
Golenzer Rajzla 212/7, 212/9
Golenzer Rywka 212/7, 212/9
Golenzer Sandel 212/7, 212/9
Golenzer Sara I 212/7, 212/9
Golenzer Sara II 212/7, 212/9
Golenzer Sura Krajndla Sara 212/24
Golenzer Szajndla 212/7, 212/9
Golenzer Wigdor 212/7, 212/9
Golenzer Wolf 212/7, 212/9
Golzer Kisyn [?] 212/13
Gonserowski Richard 212/16
Gonzwa Rywka 212/7, 212/9
Gonzwa Szulim Israel 212/7, 212/9, 212/18
Góra Chaim Ideł 212/7, 212/9
Góra Chaim Israel 212/15
Góra Chana 212/7, 212/9
Góra Dawid Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/19
Góra Dwojra 212/7, 212/9
Góra Helena 212/7, 212/9
Góra Majer 212/7, 212/9
Góra Rubin Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/19
Góra Szprynca 212/7, 212/9
Gordon Cypa 212/7, 212/9
Gordon Laja 212/7, 212/9
Gordonowa 212/25
Goretzki Wilhelm 212/6
Gorlic Chawa Sara 212/18
Gorlicka Laja Sara 212/2, 212/13
Gorlicki Estera Sara 212/2
Gorlicki Icek Israel 212/2
206
Gorlicki Israel 212/2
Gorlicki Laja Sara 212/2
Gorset Frymeta 212/7, 212/9
Gorset Gitla 212/7, 212/9
Gorset Jakub 212/7, 212/9
Gorset Małka 212/7, 212/9
Gortler Hersz Israel 212/17
Goslawska Chaja Sara [Gosławska] 212/15, 212/19
Gosławski Gitla 212/7, 212/9
Gosztajn Zlata Sara 212/18
Gotfrid Josef 212/7, 212/9
Gotfryd Abram Israel [Gotfried] 212/7, 212/9, 212/24
Gotfryd Bajla 212/7, 212/9
Gotfryd Chaim 212/7, 212/9
Gotfryd Chaja Ruchla 212/7, 212/9
Gotfryd Chaja Sara 212/7, 212/9, 212/24
Gotfryd Cylka Elka 212/7, 212/9
Gotfryd Cyrla Sara [Szyjewicz] 212/16, 212/19
Gotfryd Dawid Jakub 212/7, 212/9
Gotfryd Estera Sara 212/24
Gotfryd Etla 212/7, 212/9
Gotfryd Frajdla 212/7, 212/9
Gotfryd Genendla Sara 212/24
Gotfryd Hena Sara 212/7, 212/9, 212/24
Gotfryd Icchok Mojż. 212/7, 212/9
Gotfryd Jakub Israel 212/24
Gotfryd Kajzer 212/7, 212/9
Gotfryd Majer 212/7, 212/9
Gotfryd Manila Sara 212/19
Gotfryd Pejsach Israel 212/24
Gotfryd Ruchla 212/7, 212/9
Gotfryd Sura 212/7, 212/9
Gotfryd Sura Brajndla 212/7, 212/9
Gotfryd Szaja 212/7, 212/9
Gotfryd Szprynca 212/7, 212/9
Gotfryd Szymon Israel 212/24
Gotfryd Zysla 212/7, 212/9
Gothajl Fryda 212/7, 212/9
Gothajl Halina 212/7, 212/9
Gothajl Ignacy Izrael 212/7, 212/9
Gothajl Irena 212/7, 212/9
Gothajl Israel 212/18
Gothajl Marek 212/7, 212/9
Gotheil Israel 212/18
Gotlib Chaskiel 212/7, 212/9
Gotlib Chemia 212/7, 212/9
Gotlib Dawid Izrael 212/7, 212/9, 212/18, 212/20
Gotlib Dawid v. Guterman 212/7, 212/9
207
Gotlib Fajgla 212/7, 212/9
Gotlib Gitla 212/7, 212/9
Gotlib Hersz Ber 212/7, 212/9
Gotlib Icek 212/7, 212/9
Gotlib Jonas 212/7, 212/9
Gotlib Kałma 212/7, 212/9, 212/20
Gotlib Lajb Juda 212/7, 212/9
Gotlib Lewek 212/7, 212/9
Gotlib Moszek 212/7, 212/9
Gotlib Pinkus Israel 212/18
Gotlib Sura Laja 212/7, 212/9
Gotlib Szprynca 212/7, 212/9
Gotlib Tauba Sara 212/7, 212/9, 212/18
Gotlieb Adela Sara 212/24
Gotlieb Dawid Israel 212/17
Gotlieb Dwojra Sara 212/24
Gotlieb Estera z d. Gotlieb 212/17
Gotlieb Fajgla Sara 212/19
Gotlieb Kalma Israel 212/2, 212/17
Gotlieb Ruchla z d. Pinczewski 212/17
Gotlieb Symcha Israel 212/24
Gotlieber Albert Israel 212/24
Gotlieber Olga Sara 212/24
Gotreich Ajzyk Israel 212/18
Gotreich Anna Sara 212/24
Gotreich Leo Israel 212/24
Gottfried Jakub 212/24
Gottlieb Dawid Israel 212/18
Gottlieb z d. Pinczewska 212/15
Gottlieber Selma Sara z d. Groner 212/24
Gradnski Fiszel Israel 212/17
Grajcar 212/17, 212/20
Grajcar Abram Noe Israel 212/17
Grajcar Berek 212/7, 212/9
Grajcar Chaim I 212/7, 212/9
Grajcar Chaim II 212/7, 212/9
Grajcar Chana Frymeta 212/7, 212/9
Grajcar Chana Rajzla Sara 212/19
Grajcar Gitla 212/7, 212/9
Grajcar Jakub 212/7, 212/9
Grajcar Jenta 212/7, 212/9
Grajcar Jonas 212/13
Grajcar Majer Natan Israel 212/13
Grajcar Moszek 212/20
Grajcar Rywka Sara 212/7, 212/9, 212/17
Grajcar Wigdor 212/7, 212/9
Grajcer [?] Gemon [?] 212/17
Grajcer Abram I 212/7, 212/9
208
Grajcer Abram II 212/7, 212/9
Grajcer Abram Israel 212/15
Grajcer Ajla 212/7, 212/9
Grajcer Bajla Jacheta 212/7, 212/9
Grajcer Blima 212/7, 212/9
Grajcer Chaja Gitla 212/7, 212/9
Grajcer Chana 212/7, 212/9
Grajcer Estera 212/7, 212/9
Grajcer Herszel I 212/7, 212/9
Grajcer Herszel II 212/7, 212/9
Grajcer Icek 212/7, 212/9
Grajcer Jonas 212/7, 212/9
Grajcer Majer Natan 212/7, 212/9
Grajcer Małka 212/7, 212/9
Grajcer Małka Ruchla 212/7, 212/9
Grajcer Moszek Leib [Lajb] Israel 212/7, 212/9, 212/20
Grajcer Natan I 212/7, 212/9
Grajcer Natan II 212/7, 212/9
Grajcer Rebeka Sara 212/7, 212/9
Grajcer Rejzla 212/7, 212/9
Grajcer Szmul Józef 212/7, 212/9
Grajcer Udla 212/7, 212/9
Grajcer Wolf Majer 212/7, 212/9
Grajcer Zelda 212/7, 212/9
Grajnowski [?] J. 212/18
Grajower Freida Sara 212/23
Grajower Juda 212/23
Grajower Mindla 212/23
Grajower Rywka Sara 212/23
Grajower Sara Gitla 212/23
Grajower Tema Sara 212/23
Grajt Franc 212/7, 212/9
Grajt Karol 212/7, 212/9
Grajt Maria 212/7, 212/9
Grajt Rachel 212/7, 212/9
Grajt Szymon 212/7, 212/9
Grajzer Majer Israel 212/17
Grajzgryn Blima 212/7, 212/9
Grajzgryn Brajndla 212/7, 212/9
Grajzgryn Jonas 212/7, 212/9
Grajzgryn Laja 212/7, 212/9
Grajzgryn Pesla 212/7, 212/9
Granbard Ber [?] Israel 212/18
Grancajger Szlama 212/17
Grandapel Naftali 212/24
Granek 212/2
Granek Abraham 212/7, 212/9
Granek Bajla [?] Sara 212/23
209
Granek Blima 212/7, 212/9
Granek Brajndla 212/23
Granek Brucha 212/7, 212/9
Granek Brucha Hinda 212/7, 212/9
Granek Chaim Lajb 212/7, 212/9
Granek Chaja 212/7, 212/9
Granek Chaja Ita 212/23
Granek Chana Brajndla 212/7, 212/9
Granek Cyrla Sara 212/24
Granek Dawid Dow 212/7, 212/9
Granek Dwojra 212/7, 212/9
Granek Estera 212/7, 212/9
Granek Fajgla 212/23
Granek Frajdla 212/7, 212/9
Granek Gitla 212/7, 212/9
Granek Hela Sara 212/24
Granek Helena 212/24
Granek Henna 212/23
Granek Henoch Israel 212/23
Granek Herszel Israel 212/24
Granek Herszlik 212/23
Granek Hinda 212/7, 212/9
Granek Icek 212/23, 212/24
Granek Icyk 212/7, 212/9
Granek Izrael Gdalia 212/7, 212/9
Granek Jacheta 212/7, 212/9, 212/13
Granek Jadwiga Sara 212/24
Granek Jakub [Jakób] 212/7, 212/9, 212/18
Granek Jankiel Israel 212/23
Granek Klara 212/23
Granek Lejzer Mendel 212/7, 212/9
Granek Lipa 212/7, 212/9
Granek Małka 212/23
Granek Mariem Sara 212/23
Granek Masia 212/7, 212/9
Granek Matla 212/23, 212/24
Granek Mojżesz 212/7, 212/9
Granek Moszek Ch. 212/23
Granek Nacha Sara 212/23
Granek Perla 212/7, 212/9
Granek Pinkus M. 212/23
Granek Rajzla 212/7, 212/9
Granek Ruchla 212/7, 212/9
Granek Rywka 212/23
Granek Salomon 212/23
Granek Sura Sara 212/24
Granek Sura Szyfra Sara 212/23
Granek Szajndla 212/23
210
Granek Szlama 212/7, 212/9, 212/23
Grankiewicz Aron 212/7, 212/9
Grankiewicz Chaja 212/7, 212/9
Grankiewicz Dawid Zejwel 212/7, 212/9
Grankiewicz Henoch 212/7, 212/9
Grankiewicz Majer 212/24
Grass Henoch 212/24
Grass Marjem 212/24
Gratstein Juda 212/13
Gratsztajn Ałter 212/7, 212/9
Gratsztajn Aron 212/7, 212/9
Gratsztajn Małka 212/7, 212/9
Gratsztajn Ruchla 212/7, 212/9
Grau Moszek Dawid 212/7, 212/9
Grau Nuchim 212/7, 212/9
Grau Ruchla 212/7, 212/9
Grau Szlama 212/7, 212/9
Graub Kajla Henoch 212/7, 212/9
Graub Kałma Herc 212/7, 212/9
Graub Mendel 212/7, 212/9
Graub Zysla 212/7, 212/9
Graubard Beniamin 212/7, 212/9
Graubard Ber 212/7, 212/9
Graubard Chana 212/7, 212/9
Graubard Estera 212/7, 212/9
Graubart B. 212/3
Graubart Dawid Zelik 212/7, 212/9
Grauer Jakub Mordka 212/7, 212/9
Grauer Rachela 212/7, 212/9
Grauer Abram 212/7, 212/9
Grauer Chaja Estera 212/7, 212/9
Grauer Chana I 212/7, 212/9
Grauer Chana II 212/7, 212/9
Grauer Chemia 212/23
Grauer Dora 212/7, 212/9
Grauer Freda 212/7, 212/9
Grauer Gitla Sara 212/24
Grauer Izak 212/7, 212/9
Grauer Jankiel Israel 212/7, 212/9, 212/24
Grauer Joachim Wolf 212/7, 212/9
Grauer Laja 212/23
Grauer Lajzer Josef 212/7, 212/9
Grauer Lejzor Szmul 212/7, 212/9
Grauer Luzer 212/7, 212/9
Grauer Maria 212/7, 212/9
Grauer Mariem 212/7, 212/9
Grauer Rachela 212/7, 212/9
Grauer Rajzla 212/7, 212/9, 212/18
211
Grauer Ruchla 212/7, 212/9
Grauman Chana 212/7, 212/9
Grauman Hersz 212/23
Grauman Juma Alter 212/7, 212/9
Grauman Kałma 212/7, 212/9
Grauman Laja 212/7, 212/9
Grauman Masza 212/7, 212/9
Grauman Mojżesz 212/7, 212/9
Grauman Rachel 212/23
Grauman Ruchla 212/7, 212/9
Grauman Rywka 212/23
Grauman Złata 212/7, 212/9
Graus Chaja Hena 212/7, 212/9
Graus Chana Sara 212/24
Graus Dorka Sara 212/24
Graus Herszlik Israel 212/24
Graus Jacheta Sara 212/24
Graus Kopel Israel 212/24
Grausman 212/25
Grausman Ajzyk 212/7, 212/9
Grausman Chana 212/7, 212/9
Grausman Natan 212/7, 212/9
Grauz Chana 212/24
Grauz Dora 212/24
Grauz Herszlik 212/24
Grauz Jacheta 212/24
Grauz Kopel 212/24
Grawer Rojzla 212/18
Greczanik Estera Sara 212/19
Greipner Basia Sara 212/24
Greipner Chawa Sara 212/24
Greipner Jachetta Sara 212/24
Greiser S. 212/13
Greiwer Feiga Sara 212/23
Gretzer Rita Sara 212/23
Grienblat Zalman Israel 212/2
Grilak 212/22
Grilak Alta Sara 212/2
Grilak Chaskiel 212/2
Grilak Gitla Sara 212/2
Grilak Ischak 212/2
Grilak Pinches 212/2
Grimajgier [?] Fajgla Sara 212/18
Grin Abram Israel 212/2
Grin Abram Juda 212/7, 212/9
Grin Ałta Dwojra 212/7, 212/9
Grin Hena 212/7, 212/9
Grin Hersz Lajb 212/7, 212/9
212
Grin Hersz Lipa 212/7, 212/9
Grin Herszlik 212/7, 212/9
Grin Izaak 212/7, 212/9
Grin Josek Israel 212/17
Grin Lajb 212/7, 212/9
Grin Maria 212/7, 212/9
Grin Mordka 212/7, 212/9
Grin Mozes 212/16
Grin Rajcla 212/7, 212/9
Grin Sara 212/7, 212/9
Grin Szlama Jakub 212/7, 212/9
Grin Wolf 212/7, 212/9
Grinbaum Chaja Frymeta 212/5
Grinbaum Icek 212/23
Grinbaum Rosalia Sara 212/24
Grinbaum Ruchla Laja Sara 212/15, 212/17
Grinbaum Szmul J. 212/23
Grinberg Abram 212/7, 212/9
Grinberg Ałter Josek 212/7, 212/9
Grinberg Blima 212/7, 212/9, 212/13
Grinberg Chaja 212/7, 212/9
Grinberg Edith Sara 212/19
Grinberg Ita 212/7, 212/9
Grinberg Izrael 212/7, 212/9
Grinberg Juda Lajb 212/7, 212/9
Grinberg Majer 212/7, 212/9
Grinberg Maria 212/7, 212/9
Grinberg Nuchym 212/7, 212/9
Grinberg Nuta 212/7, 212/9
Grinberg Symcha Binem 212/7, 212/9
Grinblat Boruch Israel 212/2
Grincajgier Fajgla Sara 212/18
Griner 212/17
Griner Bajla Sara 212/2, 212/11, 212/19
Griner Chana Kajla 212/15
Griner Chana Rajzla 212/7, 212/9
Griner Chana Sara 212/2, 212/11, 212/19
Griner Icek Israel 212/2, 212/11, 212/19
Griner Icek Szmul 212/7, 212/9
Griner Kajla Sara 212/7, 212/9, 212/17
Griner Moniek Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/11, 212/19
Griner Ruda Sara 212/19
Griner Salomon Israel 212/19
Griner Szlama 212/7, 212/9
Grinfeld Salomon 212/13
Gringras Fryda [Frieda] [Frida] Sara 212/5, 212/15, 212/17
Gringras Izydor Israel 212/16, 212/19
Gringras Josef Dawid 212/19
213
Gringras Lejbuś 212/20
Gringrass Chana Sara 212/18
Grinkraut Hersz Israel 212/13
Grinkraut Josek Israel 212/13
Grinkraut Szyfra Sara 212/19
Grinspan Szajndla Sara 212/17
Grinstein Chaja 212/24 212/24
Grinstein Chana Sara 212/19
Grinstein Szlama 212/24
Grinszpan Frymeta Rywka 212/19
Grinwald Abram 212/7, 212/9
Grinwald Abram Lajb 212/7, 212/9
Grinwald Ałter 212/7, 212/9
Grinwald Bacia 212/7, 212/9
Grinwald Chaja 212/7, 212/9
Grinwald Chaja Ruchla 212/7, 212/9
Grinwald Icchok Eliasz 212/7, 212/9
Grinwald Izrael Hersz 212/7, 212/9
Grinwald Józef Dawid 212/7, 212/9
Grinwald Małka Gnendla 212/7, 212/9
Grinwald Marian 212/7, 212/9
Grinwald Moszek Majer 212/7, 212/9
Grinwald Paulina 212/7, 212/9
Grinwald Samuel Izak 212/7, 212/9
Grinwald Sara 212/7, 212/9
Grinwald Sznajdla 212/7, 212/9
Grinzeiger Moszek 212/13
Grobajsen Cyrla 212/24
Grobajsen Gitla 212/24
Grobeisen Cyrla Sara 212/24
Grobeisen Gitla Sara 212/24
Grochowina Abram Icek 212/7, 212/9, 212/18
Grochowina Chaim Lajb 212/7, 212/9
Grochowina Frymeta 212/7, 212/9
Grochowina Jakub 212/7, 212/9
Grochowina Mindla 212/7, 212/9
Grochowina Mordka Dawid 212/7, 212/9
Grochowina Szejwa 212/7, 212/9
Groer Jankiel Israel 212/18
Grojecki Bernard 212/18
Grojnowska [?] Sara 212/18
Grojnowski [?] Josef Arie 212/18
Grojnowski Josef 212/18
Groman Chaim 212/13
Groman Chaim 212/7, 212/9
Groman Estera 212/7, 212/9
Groman Gitla 212/7, 212/9
Groman Hersz 212/7, 212/9
214
Groman Majer 212/7, 212/9
Groman Sura Laja 212/7, 212/9
Groncki Ana 212/7, 212/9
Groncki Estera 212/7, 212/9
Groncki Hersz Lajb 212/7, 212/9
Groncki Ima 212/7, 212/9
Groncki Moszek Szmalka 212/7, 212/9
Groncki Pinchas 212/7, 212/9
Groncki Rojza 212/7, 212/9
Gronner Abr. Izak 212/23
Gronner Alter Mojsesz 212/23
Gronner Dora 212/23
Gronner Gilda 212/23
Gronner Izak 212/23
Gronner Jakob 212/23
Gronner Markus 212/23
Gronner Ryfka Sara 212/23
Gronner Salomon 212/23
Gros Abram Dawid 212/7, 212/9
Gros Alter [Gross] 212/20
Gros Alter Majer 212/7, 212/9
Gros Blima Krajndla 212/7, 212/9
Gros Blima Sara 212/15
Gros Brajndla Sara 212/23
Gros Chana 212/7, 212/9
Gros Cyrla 212/7, 212/9
Gros Estera Laja 212/7, 212/9
Gros Frymeta Sara 212/23
Gros Gitla Sara 212/23
Gros Gusta Sara 212/23
Gros Helena 212/7, 212/9
Gros Hendla 212/7, 212/9
Gros Icek 212/7, 212/9
Gros Jetti Sara 212/23
Gros Josel 212/7, 212/9
Gros Kiwa 212/7, 212/9
Gros Leopold 212/7, 212/9
Gros Liba 212/7, 212/9
Gros Nochma 212/7, 212/9
Gros Ruchla 212/7, 212/9
Gros Szprynca 212/7, 212/9
Gros Załma Israel 212/15
Grosberg Judka Dawid 212/7, 212/9
Grosfeld „S” 212/7, 212/9
Grosfeld Arie 212/7, 212/9
Grosfeld Bacia Mindla 212/7, 212/9
Grosfeld Basia 212/7, 212/9
Grosfeld Chaja 212/7, 212/9
215
Grosfeld Fajwel 212/7, 212/9
Grosfeld Hersz 212/7, 212/9
Grosfeld Hersz Lewek 212/7, 212/9
Grosfeld Jochweta 212/7, 212/9
Grosfeld Josek [Józef] [Josef] 212/2, 212/13, 212/16, 212/20
Grosfeld Jozef 212/7, 212/9
Grosfeld Laja Sara 212/7, 212/9, 212/15
Grosfeld Lejbuś 212/20
Grosfeld Mariem 212/7, 212/9
Grosfeld Merla 212/7, 212/9
Grosfeld Mincla Chana 212/7, 212/9
Grosfeld Noem 212/7, 212/9
Grosfeld Nuta 212/7, 212/9
Grosfeld Pesla I 212/7, 212/9
Grosfeld Pesla II 212/7, 212/9
Grosfeld Rajzla 212/7, 212/9
Grosfeld Rubin 212/7, 212/9
Grosfeld Rywka 212/7, 212/9
Grosfeld Sura Rajzla 212/7, 212/9
Grosfeld Sura Sara 212/15
Grosfeld Sura Szajndla 212/7, 212/9
Grosfeld Tauba 212/7, 212/9
Grosman Abram Israel 212/7, 212/9, 212/24
Grosman Aron Mendel 212/7, 212/9
Grosman Bacia 212/7, 212/9
Grosman Bajla I 212/7, 212/9
Grosman Bajla II 212/7, 212/9
Grosman Ber 212/7, 212/9
Grosman Berek 212/23
Grosman Blima Sara 212/19
Grosman Chaja 212/7, 212/9
Grosman Chaja Gitla 212/7, 212/9
Grosman Chaja Laja 212/7, 212/9
Grosman Chana Rajzla 212/7, 212/9
Grosman Chana Sara 212/19
Grosman Chawa Leja 212/7, 212/9
Grosman Chil Israel 212/24
Grosman Czarna 212/7, 212/9
Grosman Dwojra Gitla 212/7, 212/9
Grosman Fajgla Sara 212/23
Grosman Fakgla [!]212/7, 212/9
Grosman Freda 212/7, 212/9
Grosman Hena Sara 212/23
Grosman Hersz 212/7, 212/9
Grosman Hinda 212/7, 212/9
Grosman Icek Kałma 212/7, 212/9
Grosman Idesa 212/7, 212/9
Grosman Itla 212/7, 212/9
216
Grosman Kda [!] 212/7, 212/9
Grosman Majer Salomon 212/7, 212/9
Grosman Perla 212/7, 212/9
Grosman Rajca 212/7, 212/9
Grosman Rajzla Sara 212/24
Grosman Renia Sara 212/23
Grosman Rozalia Sara 212/19
Grosman Rózia 212/7, 212/9
Grosman Rubin 212/7, 212/9
Grosman Ruchla Sara 212/7, 212/9, 212/23, 212/24
Grosman Sander 212/7, 212/9
Grosman Szyja 212/7, 212/9
Grosman Szymon Israel 212/7, 212/9, 212/24
Grosman Tauba Laja 212/7, 212/9
Grosman Wolf 212/7, 212/9
Gross Anna Sara 212/23, 212/24
Gross Blima Sara 212/2, 212/11, 212/17
Gross Chaim Hirsch 212/23
Gross Chaja 212/24
Gross Dwojra 212/23
Gross Estera Sara 212/2, 212/18
Gross Gitla 212/24
Gross Golda Ajdla Sara 212/23
Gross Helena Sara 212/18
Gross Hendla Sara 212/2, 212/17
Gross Henoch 212/23, 212/24
Gross I. 212/13
Gross Icek Israel 212/2, 212/19
Gross Ignatz Israel 212/24
Gross Jacheta 212/24
Gross Judka Zelig 212/24
Gross Käthe Sara 212/24
Gross Laja 212/24
Gross Liba Sara 212/2, 212/13, 212/18
Gross Lieba 212/24
Gross Mariem 212/24
Gross Markus 212/23
Gross Mendel Israel 212/13
Gross Mojżesz 212/24
Gross Mosze Josek 212/24
Gross Nella Sara 212/23
Gross Rachela 212/23, 212/24
Gross Rachma Sara 212/18
Gross Rosa Sara 212/23, 212/24
Gross Ruchla Sara 212/18, 212/23
Gross Sabina Sara 212/23
Gross Salomon 212/24
Gross Samuel 212/24
217
Gross Sisman 212/24
Gross Ursula Sara 212/23
Gross Zalma Israel 212/17
Grossamnn Krajndla 212/23
Grossfeld Hersz 212/13
Grossfeld Józef 212/18
Grossfeld Laja Sara 212/19
Grossman Abram 212/24
Grossman Blima Sara 212/14
Grossman Chil 212/24
Grossman Fajgla Sara 212/24
Grossman Juda Israel 212/18
Grossman Laja Sara 212/23
Grossman Rajzla 212/24
Grossman Rosalia Sara 212/19
Grossman Ruchla 212/24
Grossman Szymon Israel 212/24
Grossmann Chana Keila 212/23
Grossmann Dawid Aron 212/23212/23
Grossmann Genendel 212/23
Grossmann Gitla 212/23
Grossmann Moses 212/23
Grossmann Pesla 212/23
Grossmann Rywka 212/23
Grossmann Sara 212/23
Grossmann Szyfra 212/23
Grossmann Tauba 212/23
Groswald Hinda 212/7, 212/9
Groswald Izrael 212/7, 212/9
Groswald Josef Noech 212/7, 212/9
Groswald Mojsze 212/7, 212/9
Grosz Icek Israel 212/15
Grower 212/17
Grubner Abram Israel 212/15
Grubner Aron Dawid 212/24
Grubner Bluma Laja 212/23
Grubner Cahim [?]212/23
Grubner Charlotte Sara 212/24
Grubner Dawid 212/24
Grubner Debora Sara 212/24
Grubner Edward Israel 212/23
Grubner Erna Sara 212/17, 212/19
Grubner Feigla Sara 212/23
Grubner Gela Sara 212/23
Grubner Ida Sara 212/23
Grubner Israel 212/18
Grubner Jetti [Jetty] Sara 212/17, 212/19
Grubner Mindla Sara 212/23, 212/24
218
Grubner Mojzesz Israel 212/24
Grubner Regina Lea Sara 212/23
Grubner Regina Sara 212/23
Grubner Rywka Sara 212/23
Grudko Leib [Lajb] Israel 212/23
Gruen Dawid Israel 212/24
Gruen Markus 212/20
Gruen Raizla Sara 212/24
Gruenblatt Abram Israel 212/24
Gruenblatt Ester Sara 212/24
Gruenblatt Icek Israel 212/24
Gruenblatt Mariem Sara 212/24
Gruenblatt Ruchla Sara 212/24
Gruenblatt Samuel Israel 212/24
Gruener Szmul Israel 212/23
Gruenspan Ella Sara 212/24
Gruenspan Freindla Sara 212/24
Gruenspan Gitla Sara 212/24
Gruenspan Jachwet Sara 212/24
Gruenspan Ruchla Sara 212/24
Gruenspan Stella Sara 212/24
Gruenspan Sura Sara 212/24
Gruenspan Wolf Israel 212/24
Gruenspan Załma Israel 212/24
Gruenstein Sura Sara 212/24
Gruenzeiger Abel Israel 212/24
Gruenzeiger Chaja Sara 212/24
Gruenzeiger Chana Sara 212/24
Gruenzeiger Izrael 212/24
Gruenzeiger Judyta Sara 212/24
Gruenzeiger Pesla Sara 212/24
Gruenzeiger Zlata Sara 212/24
Grujecki Berek 212/7, 212/9
Grula Jankiel 212/24
Grümbaum Chaim [Grünbaum] 212/24
Grumspan M. J. 212/13
Grün Abraham Dawid 212/7, 212/9
Grün Chaim Israel 212/7, 212/9, 212/22
Grün Chana Sara 212/19
Grün Estera Sara 212/23
Grün Hena Sara 212/23
Grün Herszlik [!] Sara 212/18
Grün Herszlik Israel 212/19
Grun Israel 212/15
Grün Ita 212/23
Grün Josef [Josek] Israel 212/19
Grün Lewek Israel 212/23
Grün Małka Laja 212/7, 212/9
219
Grün Maria Sara 212/23
Grün Markus Isr. 212/18
Grün Mordka Israel 212/23
Grün Zelda Sara 212/23
Grünbaum Abram 212/24
Grunbaum Abram 212/7, 212/9
Grunbaum Adla 212/7, 212/9
Grunbaum Aron 212/7, 212/9
Grunbaum Bajla 212/7, 212/9
Grunbaum Boruch 212/7, 212/9
Grunbaum Brucha 212/7, 212/9
Grunbaum Chaim 212/7, 212/9
Grunbaum Chaim Luzer 212/7, 212/9
Grunbaum Chaja 212/7, 212/9
Grunbaum Dawid 212/7, 212/9
Grünbaum Freida 212/24
Grünbaum Helena Sara 212/23
Grünbaum Leon 212/24
Grünbaum Maurycy 212/24
Grunbaum Mojżesz Jankiel 212/7, 212/9
Grunbaum Mojżesz Majer 212/7, 212/9
Grunbaum Mordka 212/7, 212/9
Grünbaum Mordka Arie Israel 212/17
Grünbaum Rosa Sara 212/23
Grunbaum Ruchla 212/7, 212/9
Grunbaum Rywka I 212/7, 212/9
Grunbaum Rywka II 212/7, 212/9
Grünbaum Szajdla Sara 212/19
Grunbaum Szajndla I 212/7, 212/9
Grunbaum Szajndla II 212/7, 212/9
Grunbaum Tobia Małka 212/7, 212/9
Grunberg Edith Sara 212/11
Grünberg Estera Sara 212/19
Grunblat Chawa Sara 212/18
Gruncajger Juma 212/13
Grundman Adela Sara 212/15, 212/17, 212/18
Grundman Adla 212/7, 212/9
Grundman Chaja 212/7, 212/9
Grundman Chana 212/7, 212/9
Grundman Chana Małka 212/7, 212/9
Grundman Estera 212/7, 212/9
Grundman Fremusia 212/7, 212/9
Grundman Icek 212/7, 212/9
Grundman Jakub Eliasz 212/7, 212/9
Grundman Jakub Hersz 212/7, 212/9
Grundman Jakub Israel 212/13
Grundman Jentla 212/7, 212/9
Grundman Josef 212/7, 212/9
220
Grundman Josek Beniamin 212/7, 212/9
Grundman Laja 212/7, 212/9, 212/13
Grundman Luzer 212/7, 212/9
Grundman Małka 212/7, 212/9
Grundman Miriam 212/7, 212/9
Grundman Mojżesz 212/7, 212/9
Grundman Sendel 212/7, 212/9
Grundman Wolf 212/7, 212/9
Gruner 212/11, 212/17
Grüner Bajla Zelda 212/19
Grüner Chana Rajzla 212/19
Grüner Icek Szmul Israel 212/19
Grüner Moniek 212/19
Grüner Szlama 212/19
Gruner Szmul Israel 212/11
Grünfeder Chaja Ruchla 212/23
Grünfeld Aron 212/24
Grünfeld Debora 212/24
Grünfeld Estera Sara z d. Najman 212/17
Grünfeld Roza 212/24
Grünfeld Salomon Israel 212/17, 212/18
Grünfeld Sara Ereidel 212/24
Grünfeld Saul 212/24
Grüngras Ajdla Sara 212/17
Grüngras Berek Israel 212/17
Grüngras Chana Rajzla Sara 212/17
Grüngras Chana Sara 212/17, 212/18
Grüngras Frajdla Sara 212/17
Grüngras Josek Israel 212/17
Grüngras Laja Pesla Sara 212/17, 212/19
Grüngras Lejbus Israel 212/17
Grüngras Lewi Israel 212/17
Grüngras Naftula Szapsia Israel 212/17
Grüngras Pinkus Israel 212/13, 212/17
Grüngras Sura Rywka Sara 212/17
Grungrass P. 212/13
Grünkraut Abram Moszek 212/24
Grünkraut Ruchla Sara 212/19
Grünkraut Sura Rywka 212/24
Grünpeter Lise Lothe Sara 212/23
Grunstein Chawa Sara 212/11
Grunstein Frajdla Sara 212/2, 212/11
Grünszpan Moszek J. Israel 212/18
Grunsztein Pesel 212/18
Grunwald „S” 212/7, 212/9
Grunwald 212/17
Grunwald Aba 212/2, 212/7, 212/9
Grunwald Abram Israel 212/18, 212/20
221
Grünwald Adolf Israel 212/7, 212/9, 212/22
Grunwald Ajzyk 212/7, 212/9
Grunwald Aron I 212/7, 212/9
Grunwald Aron II 212/7, 212/9
Grunwald Aron Israel 212/15, 212/18
Grunwald Bina Sara 212/15
Grunwald Brajndla Fajgla 212/7, 212/9
Grunwald Brucha 212/7, 212/9
Grunwald Chaim 212/20
Grunwald Chaim L. Israel 212/17
Grunwald Chaim Luzer 212/7, 212/9
Grunwald Chaja 212/7, 212/9
Grunwald Chana Gela 212/7, 212/9
Grunwald Dina Sara 212/17
Grunwald Dyna 212/7, 212/9
Grunwald Fradla Sara 212/2
Grunwald Frajdla Sara 212/13
Grunwald Frymeta 212/7, 212/9
Grunwald Genendla 212/7, 212/9
Grunwald Icek 212/7
Grunwald Icek Hersz 212/7, 212/9
Grunwald Icek Majer 212/9
Grunwald Isak 212/2
Grunwald Izaak 212/7, 212/9
Grunwald J. H. 212/20
Grunwald Jacheta 212/7, 212/9
Grunwald Jakub 212/7, 212/9
Grunwald Jankiel I 212/7, 212/9
Grunwald Jankiel II 212/7, 212/9
Grunwald Jurkowska 212/18
Grunwald Kałma 212/7, 212/9
Grunwald Laja 212/7, 212/9
Grunwald Lejzer 212/7, 212/9
Grunwald Małka 212/7, 212/9
Grunwald Mariem 212/13
Grunwald Rajcla 212/7, 212/9
Grunwald Rywak [!]212/7, 212/9
Grunwald Rywka 212/7, 212/9
Grünwald Rywka Sara 212/19
Grunwald Sura Sara 212/7, 212/9, 212/18
Grunwald Szajndla 212/7, 212/9
Grunwald Szmul 212/7, 212/9
Grunwald Szprynca 212/7, 212/9
Grunwald Towje 212/7, 212/9
Grunwald Zalma Israel 212/13
Grünzeiger Chaim Israel 212/17
Grur [?] Herszlik Israel 212/13
Gruszczynski Jochim 212/7, 212/9
222
Gruszczynski Szajndla 212/7, 212/9
Gruszczynski Szmul 212/7, 212/9
Gruszer [?] Icek 212/18
Gruszerywski Szmul 212/13
Gruszka Icek Israel 212/18
Gruszka Icek Uszer Israel 212/17
Gruszka Maria Sara 212/17, 212/18
Gruszka Rachela Sara 212/17
Gruszka Szajndla Sara 212/17
Gruszka Uszer 212/7, 212/9
Gruszka Wigdor Dawid Israel 212/17
Gryc Moszek Dawid 212/7, 212/9
Grycman Mojżesz 212/7, 212/9
Grylak Alta Sara 212/2, 212/7, 212/9
Grylak Chaskiel Israel 212/2, 212/7, 212/9
Grylak Chil Israel 212/1
Grylak Dwojra 212/7, 212/9
Grylak Eliasz 212/7, 212/9
Grylak Eugeniusz 212/7, 212/9
Grylak Fryda 212/7, 212/9
Grylak Gitla Sara 212/2, 212/7, 212/9
Grylak Icek Israel 212/2
Grylak Jakub I 212/7, 212/9
Grylak Jakub Icek 212/9
Grylak Jakub II 212/7
Grylak Maria 212/7, 212/9
Grylak Mariem 212/7, 212/9
Grylak Piniek Israel 212/2
Grylak Poram [!] 212/7, 212/9
Gryn Abram Moszek Israel 212/2, 212/13
Gryn Boruch 212/20
Gryn Chaim 212/7, 212/9
Gryn Gitla 212/7, 212/9
Gryn Idesa 212/7, 212/9
Gryn Liba 212/7, 212/9
Grynbaum Cyrla Gitla 212/7, 212/9
Grynbaum Szmul Isr. 212/18
Grynbaum „C” 212/7, 212/9
Grynbaum Abram Josek 212/7, 212/9
Grynbaum Aron 212/7, 212/9
Grynbaum Aron Grysz 212/7, 212/9
Grynbaum Beniek 212/7, 212/9
Grynbaum Ber 212/7, 212/9
Grynbaum Berek 212/7, 212/9
Grynbaum Binko 212/7, 212/9
Grynbaum Chaja 212/7, 212/9
Grynbaum Chaja Blima 212/7, 212/9
Grynbaum Chaja Frymeta Sara 212/11, 212/15, 212/17
223
Grynbaum Chaja Gela 212/7, 212/9
Grynbaum Chana Laja 212/7, 212/9
Grynbaum Chana Sara 212/7, 212/9, 212/11
Grynbaum Cyrla Gitla 212/7, 212/9
Grynbaum Dawid I 212/7, 212/9
Grynbaum Dawid II 212/7, 212/9
Grynbaum Dyna 212/7, 212/9
Grynbaum Fajgla Ruchla 212/7, 212/9
Grynbaum Frymeta 212/7, 212/9
Grynbaum Gitla I 212/7, 212/9
Grynbaum Gitla II 212/7, 212/9
Grynbaum Gołda 212/7, 212/9
Grynbaum Hela 212/7, 212/9
Grynbaum Hena Sara 212/24
Grynbaum Hendla 212/7, 212/9
Grynbaum Hudesa 212/7, 212/9
Grynbaum Icchok 212/7, 212/9
Grynbaum Izaak 212/7, 212/9
Grynbaum Jadzia 212/7, 212/9
Grynbaum Jakob [Jakub] Israel 212/24
Grynbaum Jermia 212/7, 212/9
Grynbaum Joachim 212/7, 212/9
Grynbaum Josek I 212/7, 212/9
Grynbaum Josek II 212/7, 212/9
Grynbaum Juda Mojżesz 212/7, 212/9
Grynbaum Kajla 212/7, 212/9
Grynbaum Laja Sara 212/18, 212/24
Grynbaum Lajbusz 212/7, 212/9
Grynbaum Luzer 212/7, 212/9
Grynbaum Majer 212/7, 212/9
Grynbaum Mania 212/18
Grynbaum Maria Ita 212/7, 212/9
Grynbaum Mariem 212/7, 212/9
Grynbaum Mendel Israel 212/7, 212/9, 212/24
Grynbaum Miriam 212/7, 212/9
Grynbaum Mordka Arie 212/18
Grynbaum Mordka I 212/7, 212/9
Grynbaum Mordka II 212/7, 212/9
Grynbaum Mordka III 212/7, 212/9
Grynbaum Mordka Israel 212/17
Grynbaum Moszek Dawid 212/7, 212/9
Grynbaum Perla 212/7, 212/9
Grynbaum Rachela 212/7, 212/9
Grynbaum Rajzla I 212/7, 212/9
Grynbaum Rajzla II 212/7, 212/9
Grynbaum Regina 212/7, 212/9
Grynbaum Ruchla 212/7, 212/9
Grynbaum Ruchy [!] 212/7, 212/9
224
Grynbaum Rywka I 212/7, 212/9
Grynbaum Rywka II 212/7, 212/9
Grynbaum Sara I 212/7, 212/9
Grynbaum Sara II 212/7, 212/9
Grynbaum Sara III 212/7, 212/9
Grynbaum Szaja Frymeta 212/7, 212/9
Grynbaum Szmul I 212/7, 212/9
Grynbaum Szmul II 212/7, 212/9
Grynbaum Szmul Juda 212/7, 212/9
Grynbaum Szmulek 212/7, 212/9
Grynbaum Szprynca 212/7, 212/9
Grynbaum Szymon 212/7, 212/9
Grynbaum Wolf Gecel I 212/7, 212/9
Grynbaum Wolf Gecel II 212/7, 212/9
Grynbaum Wolf I 212/7, 212/9, 212/20
Grynbaum Wolf II 212/7, 212/9
Grynbaum Wolf Israel 212/24
Grynberg Abram Israel 212/17
Grynberg Blima 212/7, 212/9
Grynberg Brajndla 212/7, 212/9
Grynberg Chaim Lajzer 212/7, 212/9
Grynberg Chaja 212/7, 212/9
Grynberg Chana Dwojra 212/7, 212/9
Grynberg Chana Mirla 212/7, 212/9
Grynberg Cyrla 212/7, 212/9
Grynberg Estera I 212/7, 212/9
Grynberg Estera II 212/7, 212/9
Grynberg Icek 212/7, 212/9
Grynberg Temera 212/7, 212/9
Grynblat Ałta 212/7, 212/9
Grynblat Aron 212/7, 212/9
Grynblat Boruch 212/2, 212/7, 212/9
Grynblat Brucha 212/7
Grynblat Chana Rajzla 212/7, 212/9
Grynblat Chawa Sara 212/7, 212/9, 212/18
Grynblat Dawid 212/7, 212/9
Grynblat Dwojra 212/7, 212/9
Grynblat Ela I 212/7, 212/9
Grynblat Ela II 212/7, 212/9
Grynblat Ela Sara 212/2
Grynblat Eliasz 212/7, 212/9
Grynblat Estera 212/7, 212/9
Grynblat Fajgla I 212/7, 212/9
Grynblat Fajgla II 212/7, 212/9
Grynblat Fajgla Sara 212/2
Grynblat Idel 212/7, 212/9
Grynblat Izrael 212/7, 212/9
Grynblat Kopel 212/7, 212/9
225
Grynblat Mania 212/7, 212/9
Grynblat Maria Sara 212/2
Grynblat Rózia 212/7, 212/9
Grynblat Sura Fajgla 212/7, 212/9
Grynblat Symcha 212/7, 212/9
Grynblat Toba 212/7, 212/9
Grynblat Zelig Szmul 212/7, 212/9
Gryncajger Herszlik 212/20
Gryncajger Szlama Israel 212/15
Gryncajgier Ałta 212/7, 212/9
Gryncajgier Chaim Israel 212/18
Gryncajgier Cyrla 212/7, 212/9
Gryncajgier Dora 212/7, 212/9
Gryncajgier Fajga 212/7, 212/9
Gryncajgier Fajgla 212/7, 212/9
Gryncajgier Frymeta 212/7, 212/9
Gryncajgier Herszlik 212/7, 212/9
Gryncajgier Hinda 212/7, 212/9
Gryncajgier Izrael 212/7, 212/9
Gryncajgier Jakub I 212/7, 212/9
Gryncajgier Jakub II 212/7, 212/9
Gryncajgier Jakub III 212/7, 212/9
Gryncajgier Josek 212/7, 212/9
Gryncajgier Juma I 212/7, 212/9
Gryncajgier Juma II 212/7, 212/9
Gryncajgier Laja 212/7, 212/9
Gryncajgier Lajb 212/7, 212/9
Gryncajgier Moszek 212/7, 212/9
Gryncajgier Ruchla 212/7, 212/9
Gryncajgier Szlama 212/7, 212/9
Gryncajgier Szmul Israel 212/7, 212/9, 212/18
Grynfeld Estera 212/17
Grynfeld Icek Israel 212/2, 212/13
Grynfeld Salomon 212/20
Gryngras 212/18
Gryngras Dawid 212/16
Gryngras Fajgla 212/18
Gryngras Lejbuś 212/20
Gryngras Lejbuś Hersz 212/2, 212/16
Gryngras Lejbuś Israel 212/15, 212/19
Gryngras Nachma [?]212/18
Gryngras Pinkus Israel 212/13
Gryngraz Adela 212/7, 212/9
Gryngraz Ajdla I 212/7, 212/9
Gryngraz Ajdla II 212/7, 212/9
Gryngraz Aron Symcha 212/7, 212/9
Gryngraz Chana 212/7, 212/9
Gryngraz Chana Mindla 212/7, 212/9
226
Gryngraz Dawid 212/7, 212/9
Gryngraz Dyna 212/7, 212/9
Gryngraz Estera I 212/7, 212/9
Gryngraz Estera II 212/7, 212/9
Gryngraz Fajgla 212/7, 212/9
Gryngraz Fryda 212/7, 212/9
Gryngraz Frymeta 212/7, 212/9
Gryngraz Genia Adela 212/7, 212/9
Gryngraz Izaak 212/7, 212/9
Gryngraz Izydor 212/7, 212/9
Gryngraz Josek 212/7, 212/9
Gryngraz Józef Dawid 212/7, 212/9
Gryngraz Laja Pesla 212/7, 212/9
Gryngraz Lajbuś Hersz 212/7, 212/9
Gryngraz Lajbusz 212/7, 212/9
Gryngraz Mojsze 212/7, 212/9
Gryngraz Moszek 212/7, 212/9
Gryngraz Nacha Rajzla 212/7, 212/9
Gryngraz Nachman 212/7, 212/9
Gryngraz Nachum 212/7, 212/9
Gryngraz Pinches 212/7, 212/9
Gryngraz Ruchla 212/7, 212/9
Gryngraz Rywka 212/7, 212/9
Gryngraz Sara Rywka 212/7, 212/9
Gryngraz Szmul212/7, 212/9
Grynkraut Abram Ber 212/7, 212/9
Grynkraut Aleksy 212/7, 212/9
Grynkraut Beer 212/7, 212/9
Grynkraut Blima 212/7, 212/9
Grynkraut Chana 212/7, 212/9
Grynkraut Dawid 212/7
Grynkraut Dawid Herszel 212/9
Grynkraut Ela 212/7, 212/9
Grynkraut Estera Rachela 212/7, 212/9
Grynkraut Hendla 212/7, 212/9
Grynkraut Hersz Lajb 212/7, 212/9
Grynkraut Herszel 212/7, 212/9
Grynkraut Icek Ber 212/7, 212/9
Grynkraut Icek Israel 212/18
Grynkraut IcekTobiasz 212/7, 212/9
Grynkraut Jakub Hersz 212/7, 212/9
Grynkraut Jojne 212/13
Grynkraut Josef 212/7, 212/9
Grynkraut Leo 212/7, 212/9
Grynkraut Moszek 212/7, 212/9
Grynkraut Pałtyl 212/7, 212/9
Grynkraut Ruchla I 212/7, 212/9
Grynkraut Ruchla II 212/7, 212/9
227
Grynkraut Szajndla 212/7, 212/9
Grynszpan Chaim Mordka 212/7, 212/9
Grynszpan Fryeta Rywka 212/7, 212/9
Grynszpan Frymata Chaja 212/7, 212/9
Grynszpan M. J. Israel 212/18
Grynszpan Mojżesz 212/7, 212/9
Grynszpan Moszek J. Israel 212/18
Grynszpan Moszek Josef 212/7, 212/9
Grynszpan Rojzla 212/7, 212/9
Grynszpan Sura 212/7, 212/9
Grynszpan Szajndla 212/7, 212/9, 212/15
Grynsztajn Abram Mojsze 212/7, 212/9
Grynsztajn Ajzyk 212/7, 212/9
Grynsztajn Bera 212/7, 212/9
Grynsztajn Boruch 212/7, 212/9
Grynsztajn Chawa 212/7, 212/9
Grynsztajn Cyrla 212/7, 212/9
Grynsztajn Fajgla 212/7, 212/9
Grynsztajn Kałma 212/7, 212/9
Grynsztajn Mojżesz 212/7, 212/9
Grynsztajn Pesla 212/7, 212/9
Grynsztajn Sura 212/7, 212/9
Grynsztajn Szlama 212/7, 212/9
Grynsztajn Wita 212/7, 212/9
Grynsztajn Wolf Hirsz 212/7, 212/9
Grynsztajn Zachariasz 212/19
Grynwald Abram Laib 212/25
Grynwald Bacia Sara 212/18
Grysman Chawa 212/7, 212/9
Grysman Dwojra 212/7, 212/9
Grysman Estra Małka 212/7, 212/9
Grysman Fajgla 212/7, 212/9
Grysman Laja 212/7, 212/9
Grysman Majer Chil 212/7, 212/9
Grysman Małka 212/7, 212/9
Grysman Masza 212/7, 212/9
Grysman Stlama 212/7
Grysman Sura Laja 212/7, 212/9
Grysman Szlama 212/9
Grysman Szyja Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/19
Gryszpan Hersz Dawid 212/7, 212/9
Gryszpan Rachla 212/7, 212/9
Grzegorzewski Blima Sara 212/7, 212/9, 212/18
Grzegorzewski Chana 212/7, 212/9
Grzegorzewski Joachim 212/7, 212/9
Grzegorzewski Juma Icek Israel 212/7, 212/9, 212/18
Grzegorzewski Majer Aba 212/18
Grzegorzewski Perla 212/7, 212/9
228
Grzegorzewski Wolf Majer 212/7, 212/9
Grześ Abram 212/7, 212/9
Grześ Blima I 212/7, 212/9
Grześ Blima II 212/7, 212/9
Grześ Dawid 212/7, 212/9
Grześ Estera Ruchla Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Grześ Estera Sara 212/7, 212/9, 212/17
Grześ Gitla 212/7, 212/9
Grześ Icek 212/7, 212/9
Grześ Idel Israel 212/7, 212/9, 212/18
Grześ Jacheta Sara 212/7, 212/9, 212/18
Grześ Laja 212/7, 212/9
Grześ Laja Dina 212/7, 212/9
Grzes Laja Sara 212/19
Grześ Lewek 212/7, 212/9
Grześ Malka [Małka] Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Grześ Mendel 212/7, 212/9, 212/18
Grześ Motek 212/7, 212/9
Grześ Motel Isr. 212/18
Grześ Pesla 212/7, 212/9
Grześ Rachela 212/7, 212/9
Grześ Rachmil 212/7, 212/9
Grześ Szmul 212/7, 212/9
Grzmot Szapsa Israel 212/18
Grzymowski Józef Aie 212/18
Guberfeld Perla 212/7, 212/9
Gulinski Michael 212/13
Gumpel Maria Fajgla 212/7, 212/9
Günther Tonka Sara 212/23
Gurencajg Chaim 212/7, 212/9
Gurfein Rachela Sara 212/23
Gurfinkiel Alter Israel 212/24
Gurfinkiel Mendel Israel 212/24
Gurfinkiel Zysla 212/24
Gurt Bajla Hudes 212/7, 212/9
Gurt Estera 212/7, 212/9
Gurt Małka 212/7, 212/9
Gut Aron Israel 212/24
Gut Chaia Chawa Sara 212/24
Gut Frajndla Sara 212/24
Gut Isak Israel 212/24
Gut Szajndla Sara 212/24
Gutaman Abram 212/7, 212/9
Gutaman Ajga 212/7, 212/9
Gutaman Aszer 212/7, 212/9
Gutaman Brajndla Nacha 212/7, 212/9
Gutaman Chaim 212/7, 212/9
Gutaman Chaim Mojżesz 212/7, 212/9
229
Gutaman Chana I 212/7, 212/9
Gutaman Chana II 212/7, 212/9
Gutaman Chawa 212/7, 212/9
Gutaman Cyna Dawid 212/7, 212/9
Gutaman Dwojra 212/7, 212/9
Gutaman Dyna Rywka 212/7, 212/9
Gutaman Eljasz Hersz 212/7, 212/9
Gutaman Fajgla 212/7, 212/9
Gutaman Fajgla Laja 212/7, 212/9
Gutaman Genia 212/7, 212/9
Gutaman Gerszon 212/7, 212/9
Gutaman Hela 212/7, 212/9
Gutaman Hersz I 212/7, 212/9
Gutaman Hersz II 212/7, 212/9
Gutaman Icek Majer 212/7, 212/9
Gutaman Idesa 212/7, 212/9
Gutaman Izaak 212/7, 212/9
Gutaman Jacheta I 212/7, 212/9
Gutaman Jacheta II 212/7, 212/9
Gutaman Jacheta III 212/7, 212/9
Gutaman Jacheta IV 212/7, 212/9
Gutaman Jacheta V 212/7, 212/9
Gutaman Jakub 212/7, 212/9
Gutaman Jakub Chemia 212/7, 212/9
Gutaman Jakub Eliasz 212/7, 212/9
Gutaman Jakub Tobiasz 212/7, 212/9
Gutaman Jankiel 212/7, 212/9
Gutaman Joachim 212/7, 212/9
Gutaman Josek 212/7, 212/9
Gutaman Kajla I 212/7, 212/9
Gutaman Kajla II 212/7, 212/9
Gutaman Kajla III 212/7, 212/9
Gutaman Laja I 212/7, 212/9
Gutaman Laja II 212/7, 212/9
Gutaman Lejbuś 212/7, 212/9
Gutaman Machla 212/7, 212/9
Gutaman Mindla 212/7, 212/9
Gutaman Mirla 212/7, 212/9
Gutaman Ruchla I 212/7, 212/9
Gutaman Ruchla II 212/7, 212/9
Gutaman Sura I 212/7, 212/9
Gutaman Sura II 212/7, 212/9
Gutaman Sura III 212/7, 212/9
Gutaman Szlama 212/7, 212/9
Gutaman Szlama Hersz 212/7, 212/9
Gutaman Szprynca 212/7, 212/9
Gutaman Szyja 212/7, 212/9
Gutaman Szymon 212/7, 212/9
230
Gutaman Szymsza 212/7, 212/9
Gutaman Tobiasz I 212/7, 212/9
Gutaman Tobiasz II 212/7, 212/9
Gutaman Wolf 212/7, 212/9
Gutamann Margula 212/7, 212/9
Gutamann Aba I 212/7, 212/9
Gutamann Aba II 212/7, 212/9
Gutamann Abram Lajbusz 212/7, 212/9
Gutamann Anta 212/7, 212/9
Gutamann Aron 212/7, 212/9
Gutamann Beniamin 212/7
Gutamann Beniamin Wolf 212/9
Gutamann Chaja Tusia 212/7, 212/9
Gutamann Cyma 212/7, 212/9
Gutamann Fajgla 212/7, 212/9
Gutamann Getla 212/7, 212/9
Gutamann Gitla 212/7, 212/9
Gutamann Gnendle 212/7, 212/9
Gutamann Hendel 212/7, 212/9
Gutamann Iser Gdalia 212/7, 212/9
Gutamann Josek 212/7, 212/9
Gutamann Judyth 212/7, 212/9
Gutamann Kałma 212/7, 212/9
Gutamann Liba 212/7, 212/9
Gutamann Machela 212/7, 212/9
Gutamann Majer 212/7, 212/9
Gutamann Michał 212/7, 212/9
Gutamann Mojżesz 212/7, 212/9
Gutamann Mordka 212/7, 212/9
Gutamann Moszek Chemia 212/9
Gutamann Moszek Hersz 212/7, 212/9
Gutamann Moszek I 212/7, 212/9
Gutamann Moszek II 212/7
Gutamann Naftalia 212/7, 212/9
Gutamann Nusyn 212/7, 212/9
Gutamann Pina Jenta 212/7, 212/9
Gutamann Pinkus 212/7, 212/9
Gutamann Rajzla 212/7, 212/9
Gutamann Rebeka 212/7, 212/9
Gutamann Rubin 212/7, 212/9
Gutamann Rywka 212/7, 212/9
Gutamann Szlama Szmul 212/7, 212/9
Gutamann Tauba 212/7, 212/9
Gutamann Tauba Ruchla 212/7, 212/9
Gutbezal Abram 212/7, 212/9
Gutbezal Brajndla 212/7, 212/9
Gutbezal Hinda 212/7, 212/9
Gutbezal Kopel 212/7, 212/9
231
Gutbezal Ruchla 212/7, 212/9
Gutbezal Zalda 212/7, 212/9
Gutencajg Chaim 212/7, 212/9
Gutencajg Zalma 212/7, 212/9
Gutenstein Abram W. 212/13
Gutenstein Alter Icek 212/13
Gutenstein Binem 212/24
Gutenstein Chil Israel 212/ 20
Gutenstein Cywia Sara 212/19
Gutenstein Fajga Sara 212/18
Gutenstein Fajgla Sara 212/18
Gutenstein Srul Israel 212/17
Gutenstein Szlama 212/13
Gutenstein Szul Israel 212/18
Gutensztajn Abram 212/7, 212/9
Gutensztajn Abram Wolf 212/7, 212/9
Gutensztajn Ałter Icek 212/7, 212/9
Gutensztajn Bajla 212/7, 212/9
Gutensztajn Beer 212/7, 212/9
Gutensztajn Chaja Mindla 212/7, 212/9
Gutensztajn Chil 212/7, 212/9, 212/20
Gutensztajn Cywia 212/7, 212/9, 212/15
Gutensztajn Dawid 212/7, 212/9
Gutensztajn Fajgla I 212/7, 212/9
Gutensztajn Fajgla II 212/7, 212/9
Gutensztajn Hinda 212/7, 212/9
Gutensztajn Małka Rojza 212/7, 212/9
Gutensztajn Milka 212/7, 212/9
Gutensztajn Mojżesz 212/7, 212/9
Gutensztajn Mojżesz Aron 212/7, 212/9
Gutensztajn Ruchla 212/7, 212/9
Gutensztajn Rywka 212/7, 212/9
Gutensztajn Srul 212/7, 212/9
Gutensztajn Sura Dwojra 212/7, 212/9
Gutensztajn Sura Ruchla 212/7, 212/9
Gutensztajn Szajndla 212/7, 212/9
Gutensztajn Szlama Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/16, 212/18
Gutensztajn Zysla 212/7, 212/9
Guter 212/6
Guter Aba 212/7, 212/9
Guter Chaja Sara 212/7, 212/9, 212/23
Guter Icek 212/7, 212/9
Guter Izrael 212/7, 212/9
Guter Laja 212/7, 212/9
Guter Małka 212/7, 212/9
Guter Natan 212/7, 212/9
Guter Szybra 212/7, 212/9
Guter Szyfra Sara 212/15, 212/17
232
Guterman Abram 212/7, 212/9
Guterman Abram Henoch 212/7, 212/9
Guterman Bacia 212/7, 212/9
Guterman Bajla Sara 212/2, 212/13
Guterman Chaja 212/7, 212/9
Guterman Cywia Sara 212/2
Guterman Hinda I 212/7, 212/9
Guterman Hinda II 212/7, 212/9
Guterman Izrael Icek 212/7, 212/9
Guterman Jakub Isucher 212/7, 212/9
Guterman Liba 212/7, 212/9
Guterman Majer Wolf 212/7, 212/9
Guterman Małka Sara 212/2, 212/13
Guterman Sura 212/7, 212/9
Gutesman Jacheta Sara 212/16
Gutfeld Abram Hersz 212/7, 212/9
Gutfeld Bajla 212/7, 212/9
Gutfeld Chaim 212/7, 212/9
Gutfeld Frajda 212/7, 212/9
Gutfeld Izaak 212/11
Gutfeld Izak Moszek 212/19
Gutfeld Ruchla 212/23
Gutfeld Rywka 212/23
Gutfrajnd Alta Gitla 212/7, 212/9
Gutfrajnd Berek Fajwel 212/7, 212/9
Gutfrajnd Dawid Hersz 212/7, 212/9
Gutfrajnd Gitla 212/6
Gutfrajnd Golda Frajda 212/7, 212/9
Gutfrajnd Ita Rywka Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Gutfrajnd Majer Israel 212/2
Gutfrajnd Rywka Sara 212/18
Gutfreind Alta Gitla Sara 212/19
Gutfreund Ita Rywka Sara 212/14
Gutfreund Majer Israel 212/6
Gutfrojnd „K” 212/7, 212/9
Gutfrojnd Chaim Dawid 212/7, 212/9
Gutfrojnd Chil 212/7, 212/9
Gutfrojnd Frymet 212/7, 212/9
Gutfrojnd Gołda 212/7, 212/9
Gutfrojnd Rywen Lajb 212/7, 212/9
Gutfrojnd Sura Hendla 212/7, 212/9
Gutglas Eva Sara 212/23
Gutglas Pesla Sara 212/23
Gutglass Frymeta Sara 212/23
Gutherz Anna Sara 212/24
Gutherz Lola Sara 212/23
Gutkowska Abel 212/7, 212/9
Gutkowska Bala 212/7, 212/9
233
Gutkowska Dawid Szymon 212/7, 212/9
Gutkowska Halina 212/7, 212/9
Gutkowska Hudesa 212/7, 212/9
Gutkowska Kajla 212/7, 212/9
Gutkowska Rywka 212/7, 212/9
Gutman Dawid 212/7, 212/9
Gutman 212/17
Gutman Aba Israel 212/17
Gutman Abram I 212/7, 212/9
Gutman Abram II 212/7, 212/9
Gutman Abram III 212/7, 212/9
Gutman Abram Israel 212/15, 212/17, 212/18
Gutman Abram L. Israel 212/13
Gutman Abram Wolf 212/7, 212/9
Gutman Ajdla 212/23
Gutman Aleksander I 212/7, 212/9
Gutman Aleksander II 212/7, 212/9
Gutman Aleksander Israel 212/17
Gutman Arie Lajb 212/7, 212/9
Gutman Aron I 212/7, 212/9
Gutman Aron II 212/7, 212/9
Gutman Aron Israel 212/2, 212/15, 212/17
Gutman Aron Luzer 212/7, 212/9
Gutman Aron Salomon 212/7, 212/9
Gutman Artur Israel 212/13, 212/15, 212/19, 212/20
Gutman Bacia Sara 212/2, 212/7, 212/9
Gutman Bajla Sara 212/7, 212/9, 212/11, 212/19
Gutman Beniamin 212/7, 212/9
Gutman Beniamin Wolf 212/13
Gutman Ber Israel 212/2
Gutman Berek 212/7, 212/9
Gutman Berta Sara 212/23
Gutman Blima Sara 212/7, 212/9, 212/11, 212/19
Gutman Bronia 212/7, 212/9
Gutman Cela 212/7, 212/9
Gutman Chaim 212/9
Gutman Chaim I. 212/18
Gutman Chaja 212/7
Gutman Chana Blima 212/7, 212/9
Gutman Chawa 212/7, 212/9
Gutman Chil Majer 212/7, 212/9
Gutman Cypa 212/7, 212/9
Gutman Dawid I 212/7, 212/9
Gutman Dawid II 212/7, 212/9
Gutman Dawid III 212/7, 212/9
Gutman Dawid Israel 212/13, 212/17
Gutman Dawid IV 212/7, 212/9
Gutman Dawid Jakub Israel 212/2, 212/7, 212/9
234
Gutman Dwojra 212/7, 212/9
Gutman Eliasz Hersz Israel 212/18
Gutman Estera I 212/7, 212/9
Gutman Estera II 212/7, 212/9
Gutman Estera IIII 212/7, 212/9
Gutman Estera IV 212/7, 212/9
Gutman Estera Rywka 212/7, 212/9
Gutman Estera Sara 212/2, 212/13, 212/19
Gutman Fajgla I 212/7, 212/9, 212/15
Gutman Fajgla II 212/7, 212/9
Gutman Fajgla III 212/7, 212/9
Gutman Fajwel 212/7, 212/9
Gutman Feigla Sara 212/17, 212/19
Gutman Fela 212/7, 212/9, 212/13
Gutman Frajndla 212/7, 212/9
Gutman Frymeta 212/7, 212/9
Gutman Genek 212/7, 212/9
Gutman Gerszon Israel 212/18
Gutman Gitla 212/7, 212/9
Gutman Hersz Dawid I 212/7, 212/9
Gutman Hersz Dawid II 212/7, 212/9
Gutman Hersz Lajb 212/7, 212/9
Gutman Herta Sara 212/23
Gutman Hudesa 212/7, 212/9
Gutman Ita 212/7, 212/9
Gutman Izrael 212/7, 212/9
Gutman Izrael Chaim 212/7, 212/9
Gutman Jacheta Sara 212/18
Gutman Jakub [Jakob] Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/15, 212/16, 212/17
Gutman Jankiel Israel 212/15, 212/17
Gutman Jeszaja Israel 212/2
Gutman Joachim Israel 212/15
Gutman Kajla Sara 212/18
Gutman Klara 212/23
Gutman Kzyk [!] Szapsa 212/7, 212/9
Gutman Laja Sara 212/7, 212/9, 212/13, 212/15, 212/18, 212/19
Gutman Luis 212/23
Gutman Maciej 212/25
Gutman Majer 212/7, 212/9
Gutman Małka Sara 212/11
Gutman Margula Sara z d. Frohman 212/18
Gutman Mendel 212/7, 212/9
Gutman Mirla I 212/7, 212/9
Gutman Mirla II 212/7, 212/9
Gutman Mojsze Idel 212/7, 212/9
Gutman Pesla Sara z d. Rosenberg 212/18
Gutman Pinches 212/7, 212/9
Gutman Rachela Sara 212/7, 212/9, 212/24
235
Gutman Rajzla 212/7, 212/9, 212/18
Gutman Rojzla Perla 212/7, 212/9
Gutman Rubin Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/13, 212/17, 212/20
Gutman Ruchla Sara 212/18
Gutman Ruth Sara 212/23
Gutman Rywka I 212/7, 212/9
Gutman Rywka II 212/7, 212/9
Gutman Salomon 212/25
Gutman Sander Alek 212/7, 212/9
Gutman Sara 212/7, 212/9
Gutman Sara Rywka 212/7, 212/9
Gutman Sura Cyrla 212/7, 212/9
Gutman Sura Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/19
Gutman Syma 212/7, 212/9
Gutman Sz. M. 212/13
Gutman Szaja 212/7, 212/9
Gutman Szlama Szmul Israel 212/18
Gutman Szyfra 212/7, 212/9
Gutman Szyja 212/7, 212/9
Gutman Szymek 212/7, 212/9
Gutman Szymon Israel 212/2, 212/20
Gutman Szymszon Israel 212/ 20
Gutman Tauba Ruchla Sara 212/18
Gutman Toba 212/7, 212/9
Gutman Tobiasz 212/7, 212/9, 212/13
Gutman Tonia Sara 212/11
Gutman Uszer 212/7, 212/9
Gutman Wolf 212/7, 212/9, 212/17
Gutman Złata I 212/7, 212/9
Gutman Złata II 212/7, 212/9
Gutman Zysman 212/7, 212/9
Gutnicka Blima 212/7, 212/9
Gutnicka Dwojra Sara 212/15, 212/19
Gutnicka Frymeta Sara 212/19
Gutnicka Mojżesz Mordka 212/7, 212/9
Gutnicka Rojza 212/7, 212/9
Gutnicka Sura Dwojra 212/7, 212/9
Gutnicki [?] Israel 212/17
Gutnicki Fiszel Israel 212/13
Gutnicki Icek Nuta 212/7, 212/9
Gutnicki Israel 212/18
Gutnicki Ita 212/7, 212/9
Gutnicki Izrael 212/7, 212/9
Gutnicki Izrael Fiszel 212/7, 212/9
Gutnicki Lejb [Lajb] Israel 212/2, 212/7, 212/9
Gutnicki Majer 212/7, 212/9
Gutnicki Ruchla Laja 212/7, 212/9
Gutnicki Salomon Józef 212/7, 212/9
236
Gutnicki Sara 212/7, 212/9
Gutnicki Szmul 212/7, 212/9
Gutstein Chana Sara 212/23
Gutstein Rosa Sara 212/18
Gutsztajn Chaja 212/7, 212/9
Gutsztajn Dwora Laja 212/7, 212/9
Gutsztajn Sura 212/17
Gutsztajn Temerla 212/7, 212/9
Gutsztajn Wolf Nuchym 212/7, 212/9
Gutter Abraham Jakub 212/19
Gutter Anna 212/23
Gutter Leni 212/23
Gutter Mina Sara 212/23
Gutter Rocha 212/24
Gutter Salomon 212/24
Gutter Sara 212/24
Gutter Szyfra Sara 212/14
Gutterman Sura Sara 212/2
Guttman Eleonora Sara 212/24
Guttman Estera Sara 212/2
Guttman Halina 212/13
Guttman Hendla 212/13
Guttman Lajb 212/19
Guttman Małka Sara 212/11
Guttman Pesla 212/19
Guttman Tobiasz 212/19
Guttman Tonia Sara 212/11
Guttmann 212/6
Guttmann Estera Sara 212/13
Guttmann Rachela S. 212/24
Gwozdz Matla 212/23
Haase Herman 212/24
Haba Laja 212/17
Haba Mordka Dawid 212/7, 212/9
Haba Ruchla 212/7, 212/9
Haba Ruchla Sara 212/22
Haba Symcha 212/7, 212/9
Haber 212/17
Haber Abram 212/13
Haber Edith 212/17
Haber Ojzer Israel 212/2
Haberfeld Chil 212/20
Haberfeld Estera Sara 212/18
Haberfeld Icek 212/7, 212/9
Haberfeld Mala Sara 212/18
Haberfeld Sura Sara 212/2, 212/18
Haberfeld Szmul 212/7, 212/9
Haberfeld Szyja 212/7, 212/9
237
Haberkorn Aron Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Haberkorn Bina [?] 212/7, 212/9
Haberkorn Mojżesz 212/7, 212/9
Haberkorn Salo 212/7, 212/9
Haberman Abram Israel 212/7, 212/9, 212/20, 212/24
Haberman Bajla 212/7, 212/9
Haberman Berek Lajb 212/7, 212/9
Haberman Brucha 212/24
Haberman Chaja Itla 212/24
Haberman Estera 212/24
Haberman Fajgla Mirla 212/7, 212/9
Haberman Frymeta Sara 212/15, 212/17
Haberman Golda Sara 212/24
Haberman Hinda 212/7, 212/9
Haberman Izrael [Israel] 212/2, 212/7, 212/9, 212/15
Haberman Jacheta 212/24
Haberman Joel 212/7, 212/9
Haberman Josek [?]212/6
Haberman Mania 212/7, 212/9
Haberman Maria Sara 212/17
Haberman Marie 212/15
Haberman Marja Roza 212/24
Haberman Mordka 212/7, 212/9
Habermann Icek Israel 212/24
Habermann Laja Sara 212/24
Hackman Abram Israel 212/15, 212/17
Hadda Frieda Sara 212/24
Hafter Abram 212/7, 212/9
Hafter Abram Hersz 212/7, 212/9
Hafter Chaim 212/7, 212/9
Hafter Chawa 212/7, 212/9
Hafter Dawid 212/7, 212/9
Hafter Estera 212/7, 212/9
Hafter Fajgla 212/7, 212/9
Hafter Herszel 212/7, 212/9
Hafter Icchak 212/7, 212/9
Hafter Ita 212/7, 212/9
Hafter Jankiel 212/7, 212/9
Hafter Joachim Dawid 212/7, 212/9
Hafter Josef 212/7, 212/9
Hafter Menasze 212/7, 212/9
Hafter Nuta 212/7, 212/9
Hafter Sura 212/7, 212/9
Hafter Wolf 212/7, 212/9
Hagerman Abram 212/23
Hagerman Frymetta 212/23
Hagerman Moszek 212/23
Hagerman Szoel 212/23
238
Hagier 212/20
Hagler Rosalia Sara 212/23
Hajda Beila 212/24
Hajda Brucha 212/24
Hajda Cyna 212/24
Hajda Moszek 212/24
Hajda Szprinca 212/24
Hajda Abram Jakub 212/7, 212/9
Hajda Abram Majer I 212/7, 212/9
Hajda Abram Majer II 212/7, 212/9
Hajda Abram Majer Israel 212/11
Hajda Ałter Icchok 212/7, 212/9
Hajda Bajla Sara 212/24
Hajda Brajndla 212/7, 212/9
Hajda Brucha Sara 212/7, 212/9, 212/24
Hajda Chaja Sara 212/7, 212/9, 212/19
Hajda Chana 212/7, 212/9
Hajda Chana Frymet 212/7, 212/9
Hajda Chana Rywka 212/7, 212/9
Hajda Chaskiel 212/7, 212/9
Hajda Cyna [Cyne] Israel 212/7, 212/9, 212/20, 212/24
Hajda Debora Sara 212/24
Hajda Dina 212/7, 212/9
Hajda Izak 212/7
Hajda Izrael Cyna 212/7, 212/9
Hajda Jecheskiel 212/7, 212/9
Hajda Kałma Israel 212/6, 212/7, 212/9
Hajda Laja 212/7, 212/9
Hajda Lejbuś 212/7, 212/9
Hajda Maria Sura 212/7, 212/9
Hajda Masza Sara 212/15, 212/17
Hajda Mordka 212/7, 212/9
Hajda Mordka Josek 212/7, 212/9
Hajda Moszek Israel 212/7, 212/9, 212/24
Hajda Rajza Sara 212/7, 212/9, 212/11
Hajda Rajzla Minca 212/7, 212/9
Hajda Rajzla Sara 212/15, 212/19
Hajda Rojza I 212/7, 212/9
Hajda Rojza II 212/7, 212/9
Hajda Rosa Sara 212/5
Hajda Ruchla I 212/7, 212/9
Hajda Ruchla II 212/7, 212/9
Hajda Ruchla III 212/7, 212/9
Hajda Rywka 212/7, 212/9
Hajda Sucher 212/7, 212/9
Hajda Sura Liba 212/7, 212/9
Hajda Szprynca Sara 212/24
Hajda Uszer Jamek [?]212/7, 212/9
239
Hajdak Izak 212/9
Hajman Chaja 212/7, 212/9
Hajman Dwojra 212/7, 212/9
Hajman Elia Nochim 212/7, 212/9
Hajman Hersz Rachman 212/7, 212/9
Hajman Ita Raca 212/7, 212/9
Hajszerek Estera 212/7, 212/9
Hajszerek Frajda 212/7, 212/9
Hajszerek Kałma 212/7, 212/9
Hajszerek Majer 212/7, 212/9
Hajszerek Oszek 212/7, 212/9
Hajszryk Abram Lejzor 212/7, 212/9
Hajszryk Chana R. 212/24
Hajszryk Cylka 212/7, 212/9
Hajszryk Hirsz 212/24
Hajszryk Icek 212/7, 212/9
Hajszryk Majer 212/7, 212/9
Hajszryk Wolf 212/7, 212/9
Hakman Abram 212/7, 212/9, 212/17
Hakman Gitla 212/7, 212/9
Hakman Jehuda 212/7, 212/9
Hakman Perla 212/7, 212/9
Halberstam Chana Sara 212/23
Halberstam Matla Sara 212/23
Halberstam Rachel Sara 212/23
Halberstam Ruchla Sara 212/23
Halberstam Rywka Sara 212/23
Halcman Majer 212/18
Halfg Mriem [!]212/7, 212/9
Halisiewicz Icek Israel 212/17
Haliszewicz Estera 212/7, 212/9
Haliszewicz Mendel 212/7, 212/9
Haliszewicz Szlama 212/7, 212/9
Haller Ida Sara 212/18
Halpern Basia Sara 212/2
Halpern Estera C. 212/24
Halzman Cyrla 212/7, 212/9
Halzman Fajgla 212/7, 212/9
Halzman Frajdla 212/7, 212/9
Halzman Josef Chaim 212/7, 212/9
Halzman Josef Israel 212/13, 212/20
Halzman Majer 212/7, 212/9
Halzman Rachela 212/7, 212/9
Hamburg Brajndla 212/7, 212/9
Hamburger Brajndla Sara 212/19
Hamburger Izaak Israel 212/17
Hamburger Izak Israel 212/17
Hamburger Nuchim 212/6
240
Hamburgier [?] Liba 212/2
Hamburgier Abr. W. 212/5
Hamburgier Anciel 212/7, 212/9
Hamburgier Bajla 212/7, 212/9
Hamburgier Berek 212/7, 212/9
Hamburgier Berisz 212/7, 212/9
Hamburgier Brucha 212/7, 212/9, 212/18
Hamburgier Chana 212/7, 212/9
Hamburgier Chana Tabla 212/7, 212/9
Hamburgier Dwora Fajgla 212/7, 212/9
Hamburgier Dwosze[!] Dwojra 212/7, 212/9
Hamburgier Estera 212/7, 212/9
Hamburgier Fajgla I 212/7, 212/9
Hamburgier Fajgla II 212/7, 212/9
Hamburgier Frymeta 212/7, 212/9
Hamburgier Gitla Jacheta 212/7, 212/9
Hamburgier Hala 212/7, 212/9
Hamburgier Imanuel 212/7, 212/9
Hamburgier Izaak Israel 212/7, 212/9, 212/15
Hamburgier Jakub 212/7, 212/9
Hamburgier Jakub Szulim 212/7, 212/9
Hamburgier Jochweta 212/7, 212/9
Hamburgier Józef 212/5
Hamburgier Józef I 212/7, 212/9
Hamburgier Józef II 212/7, 212/9
Hamburgier Laja Sura 212/7, 212/9
Hamburgier Lejzor 212/7, 212/9
Hamburgier Liba Sara 212/18
Hamburgier Luzer I 212/7, 212/9
Hamburgier Luzer II 212/7, 212/9
Hamburgier Luzer Lajb 212/7, 212/9
Hamburgier Majloch 212/7, 212/9
Hamburgier Mala 212/7, 212/9
Hamburgier Małka I 212/7, 212/9
Hamburgier Małka II 212/7, 212/9
Hamburgier Mojsze 212/7, 212/9
Hamburgier Mojżesz 212/7, 212/9
Hamburgier Nuchim 212/7, 212/9
Hamburgier Rajzla 212/7, 212/9
Hamburgier Rózia 212/7, 212/9
Hamburgier Rywka Gitla 212/7, 212/9
Hamburgier Sulamita 212/7, 212/9
Hamburgier Sura 212/7, 212/9
Hamburgier Szaja I 212/7, 212/9
Hamburgier Szaja II 212/7, 212/9
Hamburgier Szajndla I 212/7, 212/9
Hamburgier Szajndla II 212/7, 212/9
Hamburgier Szymon 212/7, 212/9
241
Hamburgier Tuna 212/7, 212/9
Hamburgier Urisz 212/7, 212/9
Hamburgier Wolf 212/7, 212/9
Hamburgier Zelig 212/7, 212/9
HamburgierBrajndla 212/7, 212/9
Hamer 212/2
Hamer Abram 212/7, 212/9, 212/19
Hamer Aron 212/7, 212/9, 212/19
Hamer Cyrla 212/7, 212/9, 212/19
Hamer Gnendla 212/7, 212/9
Hamer Golda 212/7, 212/9, 212/19
Hamer Gula 212/7, 212/9
Hamer Hinda 212/7, 212/9
Hamer Lajb 212/7, 212/9
Hamer Lajb Wolf 212/7, 212/9, 212/19
Hamer Margula Sara 212/2
Hamer Rajzla 212/7, 212/9
Hamer Rozalja 212/25
Hamer Tauba 212/7, 212/9
Hamer Zelman 212/7, 212/9
Hamerman Fajgla 212/7, 212/9
Hamerman Fajwel 212/7, 212/9
Hamerman Hena 212/7, 212/9
Hamerman Masia Sara 212/19
Hamerman Masza 212/7, 212/9
Hamerman Natan 212/7, 212/9
Hammer [?]212/23
Hammer [Hamner?] 212/11, 212/20
Hammer Aron Israel 212/11
Hammer Margula Sara 212/2
Hammermesing Cutla Sara 212/2
Hammermessing Rywka Sara z d. Fuhrman 212/24
Hamner zob. Kronental Felicja Sara
Hampel Abel 212/7, 212/9
Hampel Berek I 212/7, 212/9, 212/13
Hampel Berek II 212/7, 212/9
Hampel Bina 212/7, 212/9
Hampel Chana 212/7, 212/9
Hampel Chaskiel 212/7, 212/9
Hampel Chil 212/7, 212/9
Hampel Dawid 212/7, 212/9
Hampel Estera I 212/7, 212/9
Hampel Estera II 212/7, 212/9
Hampel Frajdla 212/7, 212/9
Hampel Gula 212/7, 212/9
Hampel Halina 212/7, 212/9
Hampel Hersz 212/7, 212/9
Hampel Icek Majer 212/7, 212/9
242
Hampel Idesa 212/7, 212/9
Hampel Izrael 212/7, 212/9
Hampel Izrael Chaim 212/7, 212/9
Hampel Jakub 212/7, 212/9
Hampel Jakub Zyskind 212/7, 212/9
Hampel Joachim 212/7, 212/9, 212/13
Hampel Kajla 212/7, 212/9
Hampel Kopel 212/7, 212/9
Hampel Małka I 212/7, 212/9
Hampel Małka II 212/7, 212/9
Hampel Marcel 212/7, 212/9
Hampel Mojżesz 212/7, 212/9
Hampel Moszek 212/7, 212/9
Hampel Pinkus 212/7, 212/9
Hampel Rywa 212/7, 212/9
Hampel Rywka 212/7, 212/9
Hampel Rywka Rywa Brajndla 212/15, 212/17
Hampel Rywka Sara 212/13
Hampel Samuel Israel 212/7, 212/9, 212/18
Hampel Sara 212/7, 212/9
Hampel Sura 212/7, 212/9
Hampel Szama Lipa 212/7, 212/9
Hampel Szprynca 212/7, 212/9
Hampel Urisz 212/7, 212/9
Hampel Wigdor 212/7, 212/9
Hampel Zysla 212/7, 212/9
Handelsman Chil 212/7, 212/9
Handelsman Estera Chana 212/7, 212/9
Handelsman Etla 212/7, 212/9
Handelsman Hirsz 212/7, 212/9
Handelsman Mojsze Icek 212/7, 212/9
Handelsman Mordka 212/7, 212/9, 212/18
Handelsman Moses 212/13
Handelsman Rachela 212/7, 212/9
Händler Edith 212/23
Händler Erika 212/23
Handler Rojza 212/17
Hanus Karl 212/16
Happen [?] Bernard 212/24
Happen [?] Cyla 212/24
Happen [?] Juda 212/24
Happen [?] Rojza 212/24
Happen Jehuda Wolf
Happen Rajza 212/24
Harmacz Hela 212/7, 212/9
Hartman Cyli Sara 212/23
Hartman Sidonie Sara 212/24
Hasenberg 212/5
243
Hasenberg Ajdla 212/7, 212/9
Hasenberg Bajla 212/7, 212/9
Hasenberg Berek 212/7, 212/9
Hasenberg Bina 212/7, 212/9
Hasenberg Chaim 212/7, 212/9, 212/18
Hasenberg Chana 212/7, 212/9
Hasenberg Chawa 212/7, 212/9
Hasenberg Cyrla 212/7, 212/9
Hasenberg Dawid I 212/7, 212/9
Hasenberg Dawid II 212/7, 212/9
Hasenberg Eljasz 212/7, 212/9
Hasenberg Fajgla 212/7, 212/9
Hasenberg Fajwel 212/7, 212/9
Hasenberg Fradla 212/7, 212/9
Hasenberg Frajndla 212/7, 212/9
Hasenberg Frymeta 212/7, 212/9
Hasenberg Gerszon 212/7, 212/9
Hasenberg Gnendla 212/7, 212/9
Hasenberg Grojnem 212/7, 212/9
Hasenberg Gucia 212/7, 212/9
Hasenberg Icek Tobiasz 212/7, 212/9
Hasenberg Israel 212/5
Hasenberg Ita 212/7, 212/9
Hasenberg Izrael 212/7, 212/9
Hasenberg Jankiel 212/7, 212/9
Hasenberg Lewek 212/7, 212/9
Hasenberg Maria Ela 212/7, 212/9
Hasenberg Mirla 212/7, 212/9
Hasenberg Mosze 212/7, 212/9
Hasenberg Nacha 212/7, 212/9
Hasenberg Perla 212/7, 212/9
Hasenberg Rajzla 212/7, 212/9
Hasenberg Ruchla 212/7, 212/9
Hasenberg Rywka 212/7, 212/9
Hasenberg Sara 212/15
Hasenberg Sura 212/7, 212/9
Hasenberg Sura Małka 212/7, 212/9
Hasenberg Sura Sara 212/18
Hasenberg Szaja Israel 212/5, 212/13, 212/15, 212/17
Hasenberg Szajndla 212/7, 212/9
Hasenberg Szlama 212/7, 212/9
Hasenberg Szmul Majer 212/7, 212/9
Hasenberg Szyja 212/7, 212/9
Hasenberg Wolf 212/7, 212/9
Haspel Fryma 212/24
Haspel Hirsch 212/24
Hassenberg Sara 212/17
Hauptschein Frajda Sara 212/23
244
Hauptschein Gusta Sara 212/23
Hauptschein Mina Sara 212/23
Hauptszacki [?] Dawid 212/17
Heber 212/17
Heberman Israel 212/17
Hecht Auguste Sara 212/24
Hecht Erna Sara 212/23
Hecht Margarete 212/24
Hecht Meir 212/24
Hecht Ruth Sara 212/23
Heger Juda Israel 212/13
Heiszryk Kalma Israel 212/17
Hejman Augusta 212/23
Hejman Elfride 212/23
Hejman Salo 212/23
Helberg A. Josek 212/17
Helberg Aron Josef 212/7, 212/9
Helberg Bajla 212/7, 212/9
Helberg Chaim [?] 212/17
Helberg Chaim Dawid Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/16
Helberg Chana P. Sara 212/19
Helberg Chana Perla 212/7, 212/9
Helberg Chana Sara 212/15
Helberg Cyla 212/7, 212/9
Helberg Dwora 212/7, 212/9
Helberg Efraim Berek 212/7, 212/9
Helberg Estera I 212/7, 212/9
Helberg Estera II 212/7, 212/9
Helberg Frajndla 212/7, 212/9, 212/18
Helberg Gnendla 212/7, 212/9
Helberg Gustawa 212/7, 212/9
Helberg Hela 212/7, 212/9
Helberg Icek 212/7, 212/9
Helberg Izak 212/13
Helberg Iziba 212/7, 212/9
Helberg Jacheta 212/7, 212/9
Helberg Jeremiasz 212/7, 212/9
Helberg Josek Israel 212/7, 212/9, 212/15
Helberg Jozef Jakub 212/7, 212/9
Helberg Laja I 212/7, 212/9
Helberg Laja II 212/7, 212/9
Helberg Liba 212/7, 212/9
Helberg Majer 212/7, 212/9
Helberg Małka Sara 212/2
Helberg Matla Sara 212/2, 212/7, 212/9
Helberg Mindla 212/7, 212/9
Helberg Mirla 212/7, 212/9
Helberg Mojżesz Chaim 212/7, 212/9
245
Helberg Moniek 212/7, 212/9
Helberg Moszek Pinkus 212/7, 212/9
Helberg Nuchym Wolf 212/13
Helberg Pinek 212/7, 212/9
Helberg Pinkus 212/7, 212/9
Helberg Ruchla 212/7, 212/9
Helberg Rywen Majer 212/7, 212/9
Helberg Rywka I 212/7, 212/9
Helberg Rywka II 212/7, 212/9
Helberg Rywka III 212/7, 212/9
Helberg Rywka IV 212/7, 212/9
Helberg Rywka Sara 212/19
Helberg Rywka V 212/7, 212/9
Helberg Sandel Towja 212/7, 212/9
Helberg Sura 212/18
Helberg Sura Laja 212/7, 212/9
Helberg Szlama Israel 212/15
Helberg Szlamat 212/7, 212/9
Helberg Szlamek 212/7, 212/9
Helberg Tauba I 212/7, 212/9
Helberg Tauba II 212/7, 212/9
Helberg Złata 212/7, 212/9
Helcer Alter Ksyl 212/7, 212/9
Helcer Aron 212/7, 212/9
Helcer Gitla Sara 212/7, 212/9, 212/19
Helcer Itla 212/7, 212/9
Helcer Jacheta 212/7, 212/9
Heler Abram I 212/7, 212/9
Heler Abram II 212/7, 212/9
Heler Adela 212/7, 212/9
Heler Alta Ruda 212/7, 212/9
Heler Aron 212/7, 212/9
Heler Azejel 212/7, 212/9
Heler Berek 212/7, 212/9
Heler Blima I 212/7, 212/9
Heler Blima II 212/7, 212/9
Heler Chaja I 212/7, 212/9
Heler Chaja II 212/7, 212/9
Heler Chaja III 212/7, 212/9
Heler Chaja IV 212/7, 212/9
Heler Chana I 212/7, 212/9
Heler Chana II 212/7, 212/9
Heler Chana III 212/7, 212/9
Heler Chaskiel I 212/7, 212/9
Heler Chaskiel II 212/7, 212/9
Heler Chawa 212/7, 212/9
Heler Chemia I 212/7, 212/9
Heler Chemia II 212/7, 212/9
246
Heler Estera I 212/7, 212/9
Heler Estera II 212/7, 212/9
Heler Fajgla I 212/7, 212/9
Heler Fajgla II 212/7, 212/9
Heler Fajgla III 212/7, 212/9
Heler Gela Rywka 212/7, 212/9
Heler Gitla I 212/7, 212/9
Heler Gitla II 212/7, 212/9
Heler Gitla III 212/7, 212/9
Heler Herszel 212/7, 212/9
Heler Hinda 212/7, 212/9
Heler Idel 212/7, 212/9
Heler Ita 212/7, 212/9
Heler Izak 212/7, 212/9
Heler Izrael 212/7, 212/9
Heler Izrael Izak 212/7, 212/9
Heler Jankiel 212/7, 212/9
Heler Josef I 212/7, 212/9
Heler Josef II 212/7, 212/9
Heler Josek 212/7, 212/9
Heler Kiwa Gecel 212/7, 212/9
Heler Laja I 212/7, 212/9
Heler Laja II 212/7, 212/9
Heler Laja III 212/7, 212/9
Heler Lejbuś 212/7, 212/9
Heler Małka 212/7, 212/9
Heler Margula 212/7, 212/9
Heler Masza 212/7, 212/9
Heler Mendel 212/7, 212/9
Heler Michał 212/7, 212/9
Heler Mordka 212/7, 212/9
Heler Mosze 212/7, 212/9
Heler Nacha 212/7, 212/9
Heler Pincie 212/7, 212/9
Heler Rachmiel 212/7, 212/9
Heler Rubin 212/7, 212/9
Heler Ruchla 212/7, 212/9
Heler Sandel 212/7, 212/9
Heler Sura I 212/7, 212/9
Heler Sura II 212/7, 212/9
Heler Sura III 212/7, 212/9
Heler Sura IV 212/7, 212/9
Heler Syma Ruchla 212/7, 212/9
Heler Szaja 212/7, 212/9
Heler Szajndla I 212/7, 212/9
Heler Szajndla II 212/7, 212/9
Heler Szlama Pina 212/7, 212/9
Heler Szmul 212/7, 212/9
247
Heler Szymon 212/7, 212/9
Heler Złata 212/7, 212/9
Heler Zysla 212/7, 212/9
Helesiewicz Chaim 212/20
Heleszewicz Aron Szmul 212/7, 212/9
Heleszewicz Icek Mojsio 212/7, 212/9
Heleszewicz Izrael Hersz 212/7, 212/9
Heleszewicz Kopel Gerszon 212/7, 212/9
Heleszewicz Maria 212/7, 212/9
Helfer Chaja Sara 212/23
Helfer Rachela Sara 212/23
Helfgert Icek Majer 212/18
Helfgot Bajla Sara 212/24
Helfgot Cyrla Genendla Sara [z d. Monszajn] 212/2
Helfgot Frajda Ch. 212/23
Helfgot Frymeta Sara 212/24
Helfgot Icek Majer 212/18
Helfgot Izrael 212/7, 212/9
Helfgot Pinkus Israel 212/24
Helfgot Ruchla 212/23
Helfgot Sara M. 212/23
Helfgot Szajndla 212/23
Helfland Ajla 212/7, 212/9
Helfland Chaja 212/7, 212/9
Helfland Szaja 212/7, 212/9
Helfland Tobiasz 212/7, 212/9
Helfman Elta Sara 212/19
Helisiewicz Chaim Zyndel 212/13
Helisiewicz Chaja 212/7, 212/9
Helisiewicz Gołda Cyrla 212/7, 212/9
Helisiewicz Icek 212/7, 212/9
Helisiewicz Jakub 212/7, 212/9
Helisiewicz Kalma 212/24
Helisiewicz Laja 212/7, 212/9
Helisiewicz Luzer 212/7, 212/9
Helisiewicz Mirla 212/7, 212/9
Helisiewicz Rojza 212/7, 212/9
Helisiewicz Sura 212/7, 212/9
Helisiewicz Szymon 212/7, 212/9
Heliszewicz Chwula 212/7, 212/9
Heliszewicz Idesa Sara [Helisiewicz] 212/2
Heliszewicz Izak 212/7, 212/9
Heliszewicz Nacha 212/7, 212/9
Hellberg Icek 212/5
Heller Abram 212/13
Heller Abram J. Israel 212/18
Heller Abram Jehuda Israel 212/20
Heller Agina G. 212/13
248
Heller Chaja 212/23
Heller Chana Sara 212/11, 212/15
Heller Chemja Israel 212/6
Heller Cysna Sara 212/19
Heller Estera Sara 212/15, 212/19
Heller Feigla Sara 212/19
Heller Gitka Sara 212/19
Heller Ida Sara 212/15, 212/17, 212/18
Heller Izaak Israel 212/15
Heller Jakob Israel 212/13
Heller Jakub Mordka 212/24
Heller Nacha 212/24
Heller Ruchla Sara 212/19
Heller Sala Sara 212/19
Heller Sura Sara 212/19
Hellmich A. 212/21
Hempel Urysz 212/13
Hendler Aba 212/7, 212/9
Hendler Bajla 212/7, 212/9
Hendler Bajla Chana 212/7, 212/9
Hendler Berek 212/7, 212/9
Hendler Cecilia Sara 212/23
Hendler Chaim Israel 212/24
Hendler Chaja 212/7, 212/9
Hendler Chaja Sura Sara 212/24
Hendler Chana Ruchla 212/7, 212/9, 212/19
Hendler Chana Sara 212/19
Hendler Chawa Bruchla 212/7, 212/9
Hendler Chawa Sara 212/24
Hendler Dawid Fajwel 212/7, 212/9
Hendler Dawid Israel 212/15
Hendler Dora 212/7, 212/9
Hendler Eljasz 212/7, 212/9
Hendler Estera Sara 212/24
Hendler Gołda 212/7, 212/9
Hendler Hendla Sara 212/24
Hendler Jakub Icchak 212/7, 212/9
Hendler Jakub Kopel 212/7, 212/9
Hendler Joachim 212/7, 212/9
Hendler Josef Hersz 212/7, 212/9
Hendler Laja I 212/7, 212/9, 212/24
Hendler Laja II 212/24
Hendler Laja Sara 212/24
Hendler Lajbiś Fajwel 212/7, 212/9
Hendler Małka 212/7, 212/9
Hendler Mandla 212/7, 212/9
Hendler Mendel 212/7, 212/9
Hendler Mindla Sara 212/15, 212/17
249
Hendler Mordka 212/7, 212/9
Hendler Moszek Lajb 212/7, 212/9
Hendler Motla 212/7, 212/9
Hendler Priwa 212/7, 212/9
Hendler Rajzla 212/7, 212/9
Hendler Rojza Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Hendler Ruchla I 212/7, 212/9
Hendler Ruchla II 212/7, 212/9
Hendler Rywka I 212/7, 212/9
Hendler Rywka II 212/7, 212/9
Hendler Rywka Sara 212/24
Hendler Sara 212/7, 212/9
Hendler Sura Sara 212/24
Hendler Szajndla 212/7, 212/9
Hendler Tauba Sara 212/24
Hendler Tobiasz 212/7, 212/9
Hendler Zelda Sara 212/24
Hendler Zelman 212/7, 212/9
Hendler Zlata Sara 212/19
Henenberg H. 212/3
Henig 212/18
Henig Abram Mojżesz 212/7, 212/9
Henig Dawid 212/7, 212/9
Henig Estera 212/7, 212/9
Henig F. 212/1
Henig Fajgla 212/7, 212/9
Henig Henoch 212/7, 212/9
Henig Małka Marjem 212/7, 212/9
Henig Mindla 212/7, 212/9
Henig Mosze Hersz 212/7, 212/9
Henig Rajzla 212/7, 212/9
Henig Rywka Chana 212/7, 212/9
Henkus Adina 212/7, 212/9
Henkus Chana Laja 212/7, 212/9
Henkus Cywia Laja 212/7, 212/9
Henkus Ermia 212/7, 212/9
Henkus Frymeta 212/7, 212/9
Henkus Jacheta 212/7, 212/9
Henkus Sura Małka 212/7, 212/9
Hepner [?] Lana 212/24
Hepner Bornel [Bomer?] 212/24
Hepner Boruch Israel 212/24
Hepner Chaim 212/24
Hepner Chaim Nyson [!] Israel 212/24
Hepner Chaja 212/24
Hepner Chana Chaja 212/24
Hepner Elka Sara 212/24
Hepner Lana Sara 212/2
250
Hepner Lana Sara 212/24
Hepner Rudolf 212/21
Hepner Sara 212/24
Hepner Sara Syma 212/24
Hepner Zlata Sara 212/24
Herberg Laja Sara 212/18
Herbert Abram Israel 212/2, 212/13
Herbert Bajla Sara 212/24
Herbert Bina 212/7, 212/9
Herbert Estera Sara 212/24
Herbert Frajdla Sara 212/2, 212/17
Herbert Izrael 212/7, 212/9
Herbert Laja 212/7, 212/9
Herbert Lajb Israel 212/2, 212/7, 212/9
Herbert Leib 212/13
Herbert Liba Bajla 212/7, 212/9
Herbert Nicha Sara 212/24
Herbert Ruchla 212/7, 212/9
Herbet Abram 212/7, 212/9
Herbet Frajda 212/7, 212/9
Herc Lipa Israel 212/23
Hercberg 212/2, 212/11, 212/15
Hercberg Abram Dawid 212/7, 212/9
Hercberg Abram I 212/7, 212/9
Hercberg Abram II 212/7, 212/9
Hercberg Abram Israel 212/15
Hercberg Abram Majer 212/7, 212/9
Hercberg Aleksander 212/7, 212/9
Hercberg Alter 212/6
Hercberg Bajla Sara 212/15, 212/16, 212/17
Hercberg Basia 212/7, 212/9
Hercberg Chaim Jankiel 212/7, 212/9
Hercberg Chana 212/7, 212/9, 212/19
Hercberg Chana Anna 212/7, 212/9
Hercberg Chana Szajndla 212/7, 212/9
Hercberg Chawa Rachela 212/7, 212/9
Hercberg Dawid 212/20
Hercberg Dawid Zajwel 212/7, 212/9
Hercberg Dwojra I 212/7, 212/9
Hercberg Dwojra II 212/7, 212/9
Hercberg Esriel 212/19
Hercberg Estera Brajndla 212/7, 212/9
Hercberg Estera I 212/7, 212/9, 212/17
Hercberg Estera II 212/7, 212/9
Hercberg Ezriel 212/7, 212/9
Hercberg Ezryl [Zryl] 212/20
Hercberg Ezryl Icek 212/7, 212/9
Hercberg F. 212/13
251
Hercberg Fajgla Sara [Herszberg] 212/2
Hercberg Felicja 212/7, 212/9
Hercberg Fiszel Israel 212/7, 212/9, 212/19
Hercberg Frajndla 212/7, 212/9
Hercberg Frania 212/7, 212/9
Hercberg Frymeta 212/7, 212/9
Hercberg Hendla 212/7, 212/9
Hercberg Icek Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/17, 212/18
Hercberg Itla 212/7, 212/9
Hercberg Iwa 212/7, 212/9
Hercberg Josek 212/7, 212/9
Hercberg Josel 212/7, 212/9
Hercberg Laja Sara 212/2
Hercberg Lajb Hersz 212/7, 212/9
Hercberg Liba 212/7, 212/9
Hercberg Majer 212/7, 212/9
Hercberg Menachem 212/7, 212/9
Hercberg Menasze Israel 212/15
Hercberg Mendel 212/7, 212/9
Hercberg Mojsze Israel 212/15
Hercberg Mojżesz Israel [Herzberg] 212/11, 212/19
Hercberg Mosze 212/7, 212/9
Hercberg Mosze Lajb 212/7, 212/9
Hercberg Moszek 212/7, 212/9
Hercberg Moszek Lajb I 212/7, 212/9
Hercberg Moszek Lajb II 212/7, 212/9
Hercberg Nechuma 212/7, 212/9
Hercberg Perla Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Hercberg Pinkus 212/7, 212/9
Hercberg Pola 212/7, 212/9
Hercberg Rajzla Sara [Herszberg] 212/2
Hercberg Rózia 212/7, 212/9
Hercberg Rywka Sara 212/7, 212/9, 212/11
Hercberg Samuel Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/19
Hercberg Sara 212/7, 212/9
Hercberg Saul Nuta 212/7, 212/9
Hercberg Sura 212/7, 212/9
Hercberg Surla 212/7, 212/9
Hercberg Szajndla Sara 212/7, 212/9, 212/15
Hercberg Szlama 212/7, 212/9
Hercberg Szmul Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/15, 212/18, 212/19
Hercberg Szulim 212/13
Hercberg Szyfra Sara 212/2, 212/7, 212/9, 212/18
Hercberg Wolf Ber 212/9
Hercberg Wolf 212/7
Hercberg Załma 212/7, 212/9
Hercberg Zygmunt Israel 212/7, 212/9, 212/15
Hercht Alfred 212/18
252
Hercka [?] Alfred 212/18
Hercygier [?] Fajgla
Hercygier Aron 212/7, 212/9
Hercygier Berek Israel 212/24
Hercygier Chaim Dawid 212/7, 212/9
Hercygier Chaim Israel 212/15
Hercygier Chaja 212/24
Hercygier Chaja Fajgla 212/24
Hercygier Chana Sara 212/24
Hercygier Chaskiel Israel 212/24
Hercygier Chawa 212/7, 212/9
Hercygier Dawid Israel 212/24
Hercygier Estera 212/7, 212/9
Hercygier Fajgla Sara 212/19, 212/24
Hercygier Gitla 212/7, 212/9
Hercygier Hena 212/7, 212/9
Hercygier Hudesa [Hudessa] 212/24
Hercygier Icchak 212/7, 212/9
Hercygier Israel Zymel 212/24
Hercygier Jakub 212/7, 212/9
Hercygier Josef 212/24
Hercygier Josek 212/7, 212/9, 212/19, 212/24
Hercygier Josek Dawid Israel 212/24
Hercygier Ksyl Israel 212/24
Hercygier Mala Sara 212/24
Hercygier Mariem Gela 212/24
Hercygier Moszek Dawid 212/7, 212/9
Hercygier Natalja 212/7, 212/9
Hercygier Natan 212/7, 212/9
Hercygier Rubin 212/24
Hercygier Rubin Symcha Israel 212/24
Hercygier Sara 212/24
Hercygier Stefanja 212/7, 212/9
Hercygier Sura 212/7, 212/9, 212/24
Hercygier Sura Chaja 212/24
Hercygier Symcha 212/24
Hercygier Szajndla Sara 212/24
Hercygier Szyfra Sara 212/24
Hercygier Zymel Israel 212/24
Hereberg [?] Aleks. Israel 212/18
Hereberg Szmul Israel 212/18
Hereberg Szyfra 212/16
Herman Abram 212/7, 212/9
Herman Eta Laja 212/7, 212/9
Herman Hinda 212/7, 212/9
Herman Icek Majer 212/7, 212/9
Herman Israel 212/13
Herman Liba 212/24
253
Herman Mojżesz 212/7, 212/9
Herman Motek 212/7, 212/9
Herman Ruchla Laja 212/7, 212/9
Herman Szlama 212/7, 212/9
Hernberg [?] 212/17
Herschkowicz Berek 212/23
Herschkowicz Breindla Sara 212/23
Herschkowicz Cerla 212/23
Herschkowicz Chaja 212/23
Herschkowicz Ruchla 212/23
Herschkowicz Zerla Sara 212/23
Herschlikowicz Aron 212/24
Herschlikowicz Hanna 212/24
Herschlikowicz Hena 212/24
Herschlikowicz Jentla 212/24
Herschlikowicz Mordka 212/24
Herschlikowicz Rachela 212/24
Herschlikowicz Sara Mascha 212/24
Herschlikowicz Sysla 212/24
Herszberg Chana 212/7, 212/9
Herszberg Fiszel Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/13, 212/16, 212/17, 212/18, 212/20
Herszberg Frymet Itla 212/7, 212/9
Herszberg Hinda 212/7, 212/9
Herszberg Jankiel 212/7, 212/9
Herszberg Jida [!]212/7, 212/9
Herszberg Josek Israel 212/18
Herszberg Jozef 212/7, 212/9
Herszberg Juda Lajb 212/2
Herszberg Jura Lajb 212/18
Herszberg Lajb 212/13
Herszberg Małka 212/7, 212/9
Herszberg Mordechaj 212/7, 212/9
Herszberg Motek 212/7, 212/9
Herszberg Perla 212/7, 212/9
Herszberg Rachela 212/7, 212/9
Herszfinger [?] Brajndla [?]212/18
Herszfinger Moschek 212/13
Herszfinkiel 212/13
Herszfinkiel Brajndla 212/7, 212/9
Herszfinkiel Cypra 212/7, 212/9
Herszfinkiel Dawid 212/7, 212/9
Herszfinkiel Margula 212/7, 212/9
Herszfinkiel Mosze 212/7, 212/9
Herszkopf Abram 212/7, 212/9
Herszkopf Chawa 212/7, 212/9
Herszkopf Feigla Sara 212/19
Herszkowicz 212/19
Herszkowicz Abram Majer 212/7, 212/9
254
Herszkowicz Chaja Brajndla 212/7, 212/9
Herszkowicz Chana I 212/7, 212/9
Herszkowicz Chana II 212/7, 212/9
Herszkowicz Chil Aron 212/7, 212/9
Herszkowicz Cyrla 212/7, 212/9
Herszkowicz Dawid I 212/7, 212/9
Herszkowicz Dawid II 212/7, 212/9
Herszkowicz Dawid Lajb [Rafałowicz] 212/18
Herszkowicz Dawid Lajb Israel 212/7, 212/9, 212/20
Herszkowicz Dawid Moszek 212/7, 212/9
Herszkowicz Dwojra [Rafałowicz] 212/18
Herszkowicz Dwojra I 212/7, 212/9
Herszkowicz Dwojra II 212/7, 212/9
Herszkowicz Elka 212/7, 212/9
Herszkowicz Estera 212/7, 212/9
Herszkowicz Fajgla 212/7, 212/9
Herszkowicz Frymeta 212/7, 212/9
Herszkowicz Gela Sara 212/2
Herszkowicz Hendla I 212/7, 212/9, 212/24
Herszkowicz Hendla II 212/24
Herszkowicz Hendla Sara 212/19, 212/24
Herszkowicz Hersz Israel 212/2
Herszkowicz Izrael Moszek 212/7, 212/9
Herszkowicz Izrael Moszel [!]212/7, 212/9
Herszkowicz Jacheta 212/7, 212/9
Herszkowicz Jakob Israel 212/2
Herszkowicz Joachim Izak 212/7, 212/9
Herszkowicz Joel Wolf 212/7, 212/9
Herszkowicz Josef 212/24
Herszkowicz Kalma Israel 212/13
Herszkowicz Kałma Israel 212/16, 212/18
Herszkowicz Laja Sara 212/2, 212/13
Herszkowicz Lajb 212/24
Herszkowicz Lajb Dawid Israel 212/2
Herszkowicz Lajb Fiszel 212/7, 212/9
Herszkowicz Meszylem Załma 212/7, 212/9
Herszkowicz Mordka I 212/7, 212/9
Herszkowicz Mordka II 212/7, 212/9
Herszkowicz Mosze 212/7, 212/9
Herszkowicz Moszek Israel 212/2
Herszkowicz Nacha Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Herszkowicz Nisla 212/7, 212/9
Herszkowicz Pałtil 212/7, 212/9
Herszkowicz Pałtyl Israel 212/18, 212/20
Herszkowicz Pinkus 212/7, 212/9, 212/18
Herszkowicz Rywa 212/7, 212/9
Herszkowicz Rywka I 212/7, 212/9
Herszkowicz Rywka II 212/7, 212/9
255
Herszkowicz Sala 212/7, 212/9
Herszkowicz Siamsia [Szmasza] 212/20
Herszkowicz Szajndla I 212/7, 212/9
Herszkowicz Szajndla II 212/7, 212/9
Herszkowicz Szlama Israel 212/7, 212/9, 212/18, 212/20
Herszkowicz Szmin 212/7, 212/9
Herszkowicz Szmuk [!] Israel 212/24
Herszkowicz Szmul 212/24
Herszkowicz Tauba 212/7, 212/9
Herszkowicz Wolf 212/7, 212/9
Herszkowicz Załma [Rafałowicz] 212/18
Herszkowicz Zalma Israel 212/18, 212/20
Herszkowicz Zelda Sara 212/2, 212/13
Herszlewicz [?] Herszel Israel 212/18
Herszlewicz Brajndla 212/7, 212/9
Herszlewicz Hena Sara 212/7, 212/9, 212/19
Herszlewicz Herszel Israel 212/7, 212/9, 212/18
Herszlewicz Lejzor I 212/7, 212/9
Herszlewicz Lejzor II 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Alter 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Fajwel 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Berek 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Cejra 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Chaja 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Chaja Sura 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Cyrla 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Dora 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Esta Gołda 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Estera 212/17
Herszlikiewicz Fajwel 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Gecel Majer 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Hacla [?] 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Icek 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Izrael Hersz 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Josef 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Lajb 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Lena 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Majer 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Marjem 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Mirla 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Nacha 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Rajzla 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Regina 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Rojza Sara 212/7, 212/9, 212/18
Herszlikiewicz Rywka 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Salomon 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Sura 212/7, 212/9
Herszlikiewicz Wigdor 212/7, 212/9
256
Herszlikowicz Celina 212/7, 212/9
Herszlikowicz Chana Sara 212/19
Herszlikowicz Chuna Israel 212/23
Herszlikowicz Dawid 212/7, 212/9
Herszlikowicz Dyna 212/7, 212/9
Herszlikowicz Eliasz Chuna 212/7, 212/9
Herszlikowicz Ester 212/23
Herszlikowicz Fajwel 212/7, 212/9
Herszlikowicz Fajwel Israel 212/2
Herszlikowicz Frmeta [?] Sara 212/23
Herszlikowicz Gołda 212/7, 212/9
Herszlikowicz Handla Sara 212/23
Herszlikowicz Hendla Sara 212/15, 212/19, 212/23
Herszlikowicz Herszlik 212/7, 212/9
Herszlikowicz Icek Israel 212/23
Herszlikowicz Jacheta Sara 212/23
Herszlikowicz Majer Israel 212/23
Herszlikowicz Mordka 212/7, 212/9
Herszlikowicz Szmul Israel 212/23
Herszon Iser 212/7, 212/9
Herszon Ruchla 212/7, 212/9
Herszon Salomon 212/7, 212/9
Herszowicz Zelda Sara 212/2
Herszt Dawid 212/18
Hersztahl Rachel Sara 212/19
Hersztal Marie Sara 212/23
Hersztel Dwojra Sara 212/15
Herz Dawid Israel 212/2
Herz Hanni Sara 212/2
Herz Herman Israel 212/2, 212/13
Herz Moses Israel 212/2
Herz Sali 212/24
Herzberg 212/11
Herzberg Menachim 212/13
Herzberg Moses Israel 212/23
Hibszer Natalia Sara 212/19
Hiffman Scheindla Sara 212/24
Hilfstein Hermina Sara 212/24
Hilfstein Sigmund Israel 212/24
Himelfarb Chaskiel Ber 212/13
Himelfarb Fajgla Sara 212/15
Himelfarb Joel Israel 212/13, 212/15
Himenfarb Adela 212/7, 212/9
Himenfarb Chaskiel Ber 212/7, 212/9
Himenfarb Doba 212/7, 212/9
Himenfarb Dwojra 212/7, 212/9
Himenfarb Estera 212/7, 212/9
Himenfarb Fajgla 212/7, 212/9
257
Himenfarb Fajwel 212/7, 212/9
Himenfarb Gerszon 212/7, 212/9
Himenfarb Izrael 212/7, 212/9
Himenfarb Jacheta 212/7, 212/9
Himenfarb Joel 212/7, 212/9
Himenfarb Kałma 212/7, 212/9
Himenfarb Pesla 212/7, 212/9
Himenfarb Rywka 212/7, 212/9
Himenfarb Szlama 212/7, 212/9
Himenfarb Szulim 212/7, 212/9
Himmelfarb Gusta Sara 212/23
Hipszer Chaskiel 212/7, 212/9
Hipszer Mindla 212/7, 212/9
Hipszer Ruchla 212/7, 212/9
Hipszer Towja 212/7, 212/9
Hirsch 212/2, 212/11
Hirsch Heinrich 212/13
Hirschberg Jakob 212/2
Hirscherg [?] Rywka Sara 212/23
Hirscherg Scheindla Sara 212/23
Hirschhorn Fajgla Sara 212/23
Hirsz Amalie 212/24
Hirsz Bura 212/7, 212/9
Hirsz Chawa 212/24 212/24
Hirsz Etla 212/7, 212/9
Hirsz Hana 212/24
Hirsz Heinrich Israel 212/18
Hirsz Heinrich Israel 212/18, 212/20
Hirsz Henoch 212/24
Hirsz Henryk 212/7, 212/9
Hirsz Herbert 212/24
Hirsz Hilel Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/17
Hirsz Hilele 212/13
Hirsz Icek Towje 212/7, 212/9
Hirsz Josek 212/24 212/24
Hirsz Lejb 212/24
Hirsz Regina 212/7, 212/9
Hirsz Ruchla 212/24
Hirsz Sura Sara 212/2
Hirsz Szajndla 212/7, 212/9
Hirsz Szmul Israel 212/24
Hirszberg Benzion Israel 212/18
Hirszberg Chana 212/24
Hirszberg Jakub Israel 212/2, 212/19
Hirszberg Nuchim Israel 212/13
Hirszberg Nuchma 212/17
Hirszberg Rafał 212/23
Hirszfeld Brajndla Sara 212/2, 212/13
258
Hirszhberg [?] Benzion Israel 212/18
Hirszman Chaja Sara 212/11, 212/15, 212/17
Hirszman Chaja Sura I 212/7, 212/9
Hirszman Chaja Sura II 212/7, 212/9
Hirszman Cywia 212/7, 212/9
Hirszman Icek Ber 212/7, 212/9
Hirszman Josek 212/7, 212/9
Hirszman Luba 212/7, 212/9
Hirszman Marjem 212/7, 212/9
Hirszman Rywka I 212/7, 212/9
Hirszman Rywka II 212/7, 212/9
Hirszman Szlama Dawid Israel 212/7, 212/9, 212/11
Hirsztahl Erna Sara 212/19
Hirsztahl Sara 212/19
Hirzberg [?] Benzion Israel 212/18
Hochbaum Kalja Sara 212/23
Hochberek Frajndla 212/24
Hochberg Chaja Sura 212/7, 212/9
Hochberg Nechuma 212/7, 212/9
Hochberger Icek 212/23
Hochberger Szyfra I 212/23
Hochberger Szyfra II 212/23
Hochcajt Chuna 212/7, 212/9
Hochhaus Sucher Israel 212/2
Hochhaus Zelda Sara 212/24
Hochwajt Szulim Israel 212/18
Hoczner Sara 212/23
Hodman Izak 212/20
Hodzerman Bajla Bina 212/7, 212/9
Hofenberg Wigdor 212/7, 212/9
Hoffman Chaja Sara 212/23
Hoffman Isaak [Izaak, Izak] Wolf Israel 212/16, 212/17
Hoffmann Alter Ber Israel 212/24
Hoffmann Fanny 212/24
Hoffmann Golda Sara z d. Ackermann 212/24
Hoffmann Hermann Israel 212/24
Hoffmann Izak Israel 212/ 20
Hoffmann Regina Sara 212/24
Hoffmann Scheindla S. 212/24
Hofman Ałte Emanuel 212/7, 212/9
Hofman Alter Israel 212/2
Hofman Chaim Chil 212/7, 212/9
Hofman Chawa 212/7, 212/9
Hofman Estera Laja 212/7, 212/9
Hofman Frajndla 212/7, 212/9
Hofman Isucher Berisz 212/7, 212/9
Hofman Izak 212/17
Hofman Izak Wolf 212/7, 212/9
259
Hofman Izrael Boruch 212/7, 212/9
Hofman Mojsze Hersz 212/7, 212/9
Hofman Moszek 212/20
Hofman Ruchla 212/7, 212/9
Hofman Rywka Sara 212/23
Hofman Sulamita I 212/7, 212/9
Hofman Sulamita II 212/7, 212/9
Hofman Tobjasz 212/7, 212/9
Hofman Wolf 212/13
Hojzenis Frymata 212/7, 212/9
Holand „C” 212/7, 212/9
Holand Abram 212/7, 212/9
Holand Dawid 212/7, 212/9
Holand Dora 212/25
Holand Dwojra 212/7, 212/9
Holand Estera I 212/7, 212/9
Holand Estera II 212/7, 212/9
Holand Etla 212/7, 212/9
Holand Herszel 212/7, 212/9
Holand Lea 212/7, 212/9
Holand Małka 212/7, 212/9
Holand Miriam 212/7, 212/9
Holand Mosze 212/7, 212/9
Holand Sura 212/7, 212/9
Holand Szajndla I 212/7, 212/9
Holand Szajndla II 212/7, 212/9
Holand Szajndla III 212/7, 212/9
Holand Szmul 212/7, 212/9
Holcer Gitla 212/7, 212/9
Holcer Jakub Josef 212/7, 212/9
Holcer Perla 212/7, 212/9
Holcer Perla Fajgla Sara 212/15, 212/17
Holcer Sura 212/7, 212/9
Holcman Ajzyk Israel 212/23
Holcman Breindla Ita 212/23
Holcman Estera Fajgla 212/7, 212/9
Holcman Icek Ajzyk Israel 212/7, 212/9, 212/18
Holcman Icek Israel 212/16, 212/19
Holcman Jankiel 212/23
Holcman Jeszaja 212/7, 212/9
Holcman Keila 212/23
Holcman Majer 212/18
Holcman Mindla 212/7, 212/9
Holcman Rywka 212/7, 212/9
Holcman Srul 212/23
Holender Regina 212/7, 212/9
Holender Abraham Israel 212/13
Holender Abram 212/20
260
Holender Aron Moszek 212/7, 212/9
Holender Brucha Sara 212/2
Holender Brucha Szajndla 212/7, 212/9
Holender Chaim Hersz 212/7, 212/9
Holender Chaja Pesla Sara 212/2, 212/7, 212/9
Holender Chana I 212/7, 212/9
Holender Chana II 212/7, 212/9
Holender Chana Perla 212/7, 212/9
Holender Chemia Perec 212/7, 212/9
Holender Dawid 212/7, 212/9
Holender Estera Szajndla 212/7, 212/9
Holender Fajga 212/7, 212/9
Holender Fajgla I 212/7, 212/9
Holender Fajgla II 212/7, 212/9
Holender Fajwel 212/7, 212/9
Holender Hersz Josef 212/7, 212/9
Holender Izrael 212/7, 212/9
Holender Jakub Berek 212/7, 212/9
Holender Jozef Hilel 212/7, 212/9
Holender Lajb 212/7, 212/9
Holender Małka Cyrla 212/7, 212/9
Holender Mariem Sara 212/2
Holender Mordka 212/7, 212/9
Holender Szmul Hersz 212/7, 212/9
Holender Tauba Sara 212/2
Holfgot Abram 212/24
Holland Gitla Sara 212/24
Holland Jakob 212/24 D. Israel 212/24
Holland Małka Sara [Holand Malka] 212/2
Holland Moses Israel 212/24
Holland Pinkus Israel 212/24
Holland Szewa Sara 212/24
Hollander Abraham Israel 212/16
Holländer Ernestine S. 212/24
Holländer Genendla 212/23
Holländer Gitla Hendla Sara 212/23
Holländer Jakub Israel 212/17
Holländer Kreindla 212/23
Holländer Reisla [?] Sara 212/23
Holländer Szajndla 212/23
Hollender 212/19
Hollender Aron Moszek Israel 212/2, 212/19
Hollender Brucha Sara 212/2, 212/19
Hollender Chaja Pesla Sara 212/2, 212/19
Hollender Chana Sara 212/2, 212/19
Holz Zygmunt Israel 212/13
Holzdorf 212/11
Holzdorf Chana Sara 212/2, 212/11
261
Holzdorf Gitla Sara 212/2
Holzdorf Mordka Israel 212/2, 212/11
Holzdorf Tauba Sara 212/2, 212/11
Holzer Perla 212/17
Holzer Sura 212/17
Holzman Bluma Sara 212/24
Holzman Cyrla Sara 212/24
Holzman Hilel Israel 212/24
Holzman Icek A. Israel 212/13
Holzman Małka Sara 212/24
Holzman Mendel Israel 212/24
Holzman Zajwel 212/11
Hongiman Ruchla 212/15
Honigman Abram 212/7, 212/9
Honigman Abram Jakub 212/7, 212/9
Honigman Alta 212/7, 212/9
Honigman Alter 212/7, 212/9
Honigman Alter Majer 212/7, 212/9
Honigman Chaim Josef 212/7, 212/9
Honigman Dawid Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/15, 212/17
Honigman Gitla Sara 212/7, 212/9, 212/19
Honigman Hudesa 212/7, 212/9
Honigman Icek 212/17
Honigman Josek 212/7, 212/9
Honigman Kałma 212/7, 212/9
Honigman Laja 212/7, 212/9
Honigman Lajbuś 212/7, 212/9
Honigman Marek 212/7, 212/9
Honigman Maria 212/7, 212/9
Honigman Pinkus 212/7, 212/9
Honigman Ruchla I 212/7, 212/9
Honigman Ruchla II 212/7, 212/9
Honigman Ruchla Sara 212/17
Honigman Sara 212/7, 212/9
Honigmann Chana Brucha Sara 212/24
Honigmann Chana Sara z d. Moszkowicz 212/24
Honigmann Froim Israel 212/24
Honigmann Israel 212/24
Honigmann Josek Fajwel 212/24
Honigmann Ruchla Sara 212/24
Honigmann Symcha Israel 212/24
Honigmann Tobiasz Israel 212/24
Honigmann Załma Israel 212/24
Honigsztajn Abram Jakub 212/7, 212/9
Honigsztajn Ajuda 212/7, 212/9
Honigsztajn Blima 212/7, 212/9
Honigsztajn Majer 212/7, 212/9
Honigsztajn Rywka 212/7, 212/9
262
Honigsztajn Sura I 212/7, 212/9
Honigsztajn Sura II 212/7, 212/9
Honigsztajn Tauba 212/7, 212/9
Hopfenberg Mosze 212/7, 212/9
Hopfer [?] Ludwig Israel 212/22
Hopnicer Izrael 212/7, 212/9
Hopp Erna 212/7, 212/9
Hoppen 212/19
Hoppen Bernard Israel 212/24
Hoppen Cyla Sara 212/24
Hops Abraham 212/7, 212/9
Hops Abram Józef 212/7, 212/9
Hops Ajzyk 212/7, 212/9
Hops Berek 212/7
Hops Berek Tobiasz 212/9
Hops Blima I 212/7, 212/9
Hops Blima II 212/7, 212/9
Hops Chaja 212/7, 212/9
Hops Chaja Fajgla 212/7, 212/9
Hops Chaja Gitla 212/7, 212/9
Hops Dawid 212/7, 212/9
Hops Dawid Mojżesz 212/7, 212/9
Hops Dwojra 212/7, 212/9, 212/18
Hops Dydja 212/7, 212/9
Hops Fajgla 212/7, 212/9
Hops Gnenedla 212/7, 212/9
Hops Gołda 212/7, 212/9
Hops Izrael Majer 212/7, 212/9
Hops Josef 212/7, 212/9
Hops Kałma 212/7, 212/9
Hops Laja Sara 212/7, 212/9, 212/19
Hops Małka 212/7, 212/9
Hops Marja Mindla 212/7, 212/9
Hops Michał 212/7, 212/9
Hops Mojżesz 212/7, 212/9
Hops Perla I 212/7, 212/9
Hops Perla II 212/7, 212/9
Hops Pinkus 212/7, 212/9
Hops Pinkus Jakub 212/7, 212/9
Hops Rajzla 212/7, 212/9
Hops Sala 212/7, 212/9
Hops Symcha Majer 212/7, 212/9
Hops Szajndla Chana 212/7, 212/9
Hops Szewa Fajgla 212/7, 212/9
Hops Szyja 212/7, 212/9
Hops Tauba 212/7, 212/9
Hordyk Estera 212/7, 212/9
Hordyk Wadja 212/7, 212/9
263
Hordyk Wolf Berek 212/7, 212/9
Hordyn Wolf Berek Israel 212/17
Horensztajn Berek 212/7, 212/9
Horensztajn Michał Szaja 212/7, 212/9
Horn Chaja Sara 212/2
Horn Egroim [Efroim?] 212/13, 212/17
Horn Isak Israel 212/24
Horowic Malka Brandla 212/23
Horowicz Abram 212/13
Horowicz Alta Ronia 212/7, 212/9
Horowicz Aron I 212/7, 212/9
Horowicz Aron II 212/7, 212/9
Horowicz Berek 212/7, 212/9
Horowicz Boruch I 212/7, 212/9
Horowicz Boruch II 212/7, 212/9
Horowicz Brajndla I 212/7, 212/9
Horowicz Brajndla II 212/7, 212/9
Horowicz Chaja Fajgla 212/7, 212/9
Horowicz Chaja Frymeta 212/16, 212/19
Horowicz Chana I 212/7, 212/9
Horowicz Chana II 212/7, 212/9
Horowicz Dawid 212/7, 212/9
Horowicz Fajgla I 212/7, 212/9
Horowicz Fajgla II 212/7, 212/9
Horowicz Gela Ruchla 212/7, 212/9
Horowicz Henoch 212/7, 212/9
Horowicz Icek 212/7, 212/9
Horowicz Izaak 212/7, 212/9
Horowicz Jakub Icek 212/7, 212/9
Horowicz Jakub Israel 212/13, 212/15, 212/17
Horowicz Jakub Uszer 212/7, 212/9
Horowicz Joel Wolf 212/7, 212/9
Horowicz Juda Israel 212/18
Horowicz Kajla Gitla 212/7, 212/9
Horowicz Laja I 212/7, 212/9
Horowicz Laja II 212/7, 212/9
Horowicz Laja Sara 212/2
Horowicz Lajb 212/7, 212/9
Horowicz Leon Israel 212/15, 212/17
Horowicz Luise 212/24
Horowicz Machela 212/7, 212/9, 212/24
Horowicz Majer Israel 212/2
Horowicz Mindla 212/7, 212/9
Horowicz Mosze 212/7, 212/9
Horowicz Moszek Israel 212/2, 212/13
Horowicz Motek 212/7, 212/9
Horowicz Nisla 212/7, 212/9
Horowicz Otla 212/7, 212/9
264
Horowicz Paula Luiza Sara 212/15
Horowicz Paulina 212/7, 212/9
Horowicz Pinkus I 212/7, 212/9
Horowicz Pinkus II 212/7, 212/9
Horowicz Rajzla 212/7, 212/9
Horowicz Rocha 212/7, 212/9
Horowicz Roman 212/7, 212/9
Horowicz Rywka Dobra 212/7, 212/9
Horowicz Sala I 212/7, 212/9
Horowicz Sala II 212/7, 212/9
Horowicz Sura Chawa 212/7, 212/9
Horowicz Syma 212/7, 212/9
Horowicz Szajndla 212/7, 212/9
Horowicz Szymon Israel 212/7, 212/9, 212/18
Horowicz Udel Sara 212/15
Horowicz Wolf 212/7, 212/9
Horowitz [?] Jakób Israel 212/22
Horowitz Fajgla Sara 212/23
Horowitz Hena 212/13
Horowitz Henryk 212/23
Horowitz Hersz Israel 212/23
Horowitz Ida Sara 212/23
Horowitz Josef 212/23
Horowitz Kajla 212/23
Horowitz Laja Sara 212/23
Horowitz Rachela Sara 212/23
Horowitz Samuel Israel 212/23
Horowitz Sura [?]212/23
Huberfeld Gitla 212/7, 212/9
Huberfeld Jankiel 212/7, 212/9
Huberfeld Lejzor Israel 212/24
Huberfeld Mariem 212/7, 212/9
Huberfeld Rachmil 212/7, 212/9
Huberfeld Rubin 212/7, 212/9
Huberfeld Rywka Laja Sara 212/24
Huberfeld Sara Mariem 212/2
Huberman Aron 212/7, 212/9
Huberman Dwojra Sara 212/24
Huberman Gerszon 212/7, 212/9
Huberman Icek 212/7, 212/9
Huberman Jakub 212/7, 212/9
Huberman Jentla Sara 212/24
Huberman Leib Israel 212/24
Huberman Maks 212/7, 212/9
Huberman Moszek I 212/7, 212/9
Huberman Moszek II 212/7, 212/9
Huberman Ruchla 212/7, 212/9
Huberman Rywka 212/7, 212/9
265
Huberman Sura Ruchla 212/7, 212/9
Huelsenrath Jakob 212/23
Huelsenrath Sulamit 212/23
Hunger Abram B. 212/24
Hunger Lidka 212/24
Huntsch Chaim Israel [Nuntsch?] 212/23
Hupert 212/25
Hupert Fryda Sara 212/15
Hupowski Hudesa 212/19
Hupowski Icchok Hersz 212/19
Hupowski Manela 212/19
Huppert 212/22
Huppert Blima 212/23
Huppert Chana 212/23
Huppert Ester I 212/23
Huppert Ester II 212/23
Huppert Frida Sara 212/14
Huppert Friedla Sara 212/11
Huppert Fryda Sara 212/17
Huppert Ruchla 212/23
Huppert Rywka 212/23
Huppert Willi Israel 212/2
Hura Szyfra 212/2
Huss Itla Liba Sara 212/23
Hutner Chawa 212/13
Hutner Izaak 212/7, 212/9
Hutnerowa 212/25
Hutnet Chawa 212/7, 212/9
Huzenes Abe Załka 212/7, 212/9
Huzenes Alter 212/7, 212/9
Huzenes Bajla 212/7, 212/9
Huzenes Chaim Jakub 212/7, 212/9
Huzenes Chaim Mordka 212/7, 212/9
Huzenes Ewa 212/7, 212/9
Huzenes Jakub Dawid 212/7, 212/9
Huzenes Jenta 212/7, 212/9
Huzenes Laja 212/7, 212/9
Huzenes Ruchla 212/7, 212/9
Huzenes Sucher 212/7, 212/9
Huzenes Sura Gitla 212/7, 212/9
Huzenis Ałter Dedja 212/7, 212/9
Huzenis Icek Majer 212/7, 212/9
Huzenis Szajndla 212/7, 212/9
Ickowicz Abram 212/7
Ickowicz Abram Hercka Israel 212/23
Ickowicz Abram Jankiel 212/9
Ickowicz Arier Israel 212/17
Ickowicz Berek 212/24
266
Ickowicz Bina 212/7, 212/9
Ickowicz Brandla Sara 212/23
Ickowicz Bronia 212/7, 212/9
Ickowicz Chamia 212/7, 212/9
Ickowicz Chana 212/7, 212/9
Ickowicz Chana Gitla 212/7, 212/9, 212/18
Ickowicz Chaskiel 212/7, 212/9
Ickowicz Chawa Sara 212/2, 212/7, 212/9, 212/22, 212/23
Ickowicz Chlawa [!]212/7, 212/9
Ickowicz Dawid 212/7, 212/9
Ickowicz Dina Sara 212/15, 212/19
Ickowicz Fajgla 212/7, 212/9
Ickowicz Hresz [!] 212/7, 212/9
Ickowicz Icek Israel 212/23
Ickowicz Ides 212/7, 212/9
Ickowicz Ita vel Tkacz 212/7, 212/9
Ickowicz Jankiel I 212/7, 212/9
Ickowicz Jankiel II 212/7, 212/9
Ickowicz Jankiel vel Tkacz 212/7, 212/9
Ickowicz Laja 212/7, 212/9, 212/23
Ickowicz Lajbesz 212/7, 212/9
Ickowicz Lejba 212/7, 212/9
Ickowicz Lipa Israel 212/13
Ickowicz Machel 212/7, 212/9
Ickowicz Malka 212/23
Ickowicz Marek 212/7, 212/9
Ickowicz Nisen 212/7, 212/9
Ickowicz Nuchem Wolf 212/7, 212/9
Ickowicz Nusyn 212/7, 212/9
Ickowicz Ojzer 212/7, 212/9
Ickowicz Rachela 212/7, 212/9, 212/24
Ickowicz Regina Sara 212/19
Ickowicz Rojza Chaja Sara 212/23
Ickowicz Rózia 212/7, 212/9
Ickowicz Sala 212/18, 212/24
Ickowicz Sara 212/23
Ickowicz Szaja 212/24
Ickowicz Szaja Dawid 212/7, 212/9
Ickowicz Szajndla 212/7, 212/9
Ickowicz Szajndla vel Tkacz 212/7, 212/9
Ickowicz Szlama 212/7, 212/9
Ickowicz Szmul 212/24
Ickowicz Zysla 212/7, 212/9
Igiel Lea Sara 212/23
Igra Gitla 212/7, 212/9, 212/13
Ikcman 212/22
Imerglik Chaim Szlama 212/24
Imerglik Chana 212/24
267
Imerglik Liba Sara 212/24
Imerglik Maria Zysla Sara 212/24
Imerglik Rajzla 212/24
Ingster Abram 212/7, 212/9
Ingster Ałta Nacha 212/7, 212/9
Ingster Bacia 212/7, 212/9
Ingster Beniamin Icek 212/7, 212/9
Ingster Berek 212/7, 212/9
Ingster Boruch 212/7, 212/9
Ingster Bruchla 212/24
Ingster Chaim Chaskiel 212/7, 212/9
Ingster Chaim Lajb 212/7, 212/9
Ingster Chaja 212/7, 212/9
Ingster Chaskiel I 212/7, 212/9
Ingster Chaskiel II 212/7, 212/9
Ingster Cyna 212/7, 212/9
Ingster David 212/24
Ingster Estera 212/24
Ingster Estera 212/7, 212/9
Ingster Eva 212/24
Ingster Gitla 212/24
Ingster Gitman Israel 212/7, 212/9, 212/17, 212/18
Ingster Hejndel 212/7, 212/9
Ingster Hela 212/7, 212/9
Ingster Hersz Dawid 212/7, 212/9
Ingster Isidor 212/24
Ingster Itla 212/7, 212/9
Ingster Izrael Izaak 212/7, 212/9
Ingster Josef Israel 212/11
Ingster Józef 212/7, 212/9
Ingster Kajla Sara 212/6, 212/7, 212/9, 212/11, 212/14, 212/15, 212/19
Ingster Laja 212/7, 212/9
Ingster Małka I 212/7, 212/9
Ingster Małka II 212/7, 212/9
Ingster Małka III 212/7, 212/9
Ingster Moniek 212/7, 212/9
Ingster Rajzla Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/19
Ingster Ruchla 212/7, 212/9
Ingster Rywa 212/7, 212/9
Ingster Rywka I 212/7, 212/9
Ingster Rywka II 212/7, 212/9
Ingster Samuel 212/7, 212/9
Ingster Saul 212/7, 212/9
Ingster Sura Blima 212/7, 212/9, 212/19
Ingster Sura Bluma 212/18
Ingster Szama [!] 212/7, 212/9
Ingster Szama Israel 212/15, 212/19
Ingster Szewa 212/7, 212/9
268
Ingster Szmul 212/7, 212/9
Ingster Zofia Anna 212/24
Ingster Zysla 212/7, 212/9
Inowłacki Icek Israel 212/18
Inowłodzki Abram vel Zabłocki 212/7, 212/9
Inowrocławski Szymon 212/7, 212/9
Inowrocławski [?] Fewel [?] Israel 212/18
Inowrocławski Hudes 212/7, 212/9
Inowrocławski Mojsze Israel 212/17
Inowrocławski Samuel [?]Israel 212/18
Inowrocławski Tewel Israel 212/17
Introligator Abram Luzer 212/7, 212/9
Introligator Bajla 212/2
Introligator Bajla 212/7, 212/9
Introligator Bruchla Ajdla 212/7, 212/9
Introligator Chemia 212/7, 212/9
Introligator Ita Sara 212/18
Introligator Itla I 212/7, 212/9
Introligator Itla II 212/7, 212/9
Introligator Josek Chaim 212/7, 212/9
Introligator Nusyn 212/7, 212/9, 212/13, 212/18, 212/20
Introligator Rywka 212/7, 212/9
Introligator Szmul 212/7, 212/9
Invald Chana Sara 212/23
Inwald Abram 212/23
Inwald Abram Icek 212/7, 212/9
Inwald Chana 212/7, 212/9
Inwald Chana Gitla 212/7, 212/9
Inwald Estera I 212/7, 212/9
Inwald Estera II 212/7, 212/9
Inwald Felicja 212/7, 212/9
Inwald Fryma 212/7, 212/9
Inwald Henryk 212/7, 212/9
Inwald Jeremiasz 212/7, 212/9
Inwald Moszek Szyja 212/7, 212/9
Inwald Ruchla 212/7, 212/9
Inwald Salomon 212/7, 212/9
Inwart Chaim Mendel Israel 212/24
Inwart Masza Bajla Sara 212/24
Irmler Rudolf 212/13
Israelowicz Nejla [?] Sara 212/24
Iswald Estera 212/13
Iswald Felicja 212/13
Iswald Salomon 212/13
Iwan Ajdla 212/23
Iwan Choweta Sara 212/23
Iwan Hendla 212/23
Iwan Herszlik 212/23
269
Iwan Mendel 212/23
Iwan Mordka Israel 212/23
Iwan Rosa 212/23
Iwan Sura Sara 212/23
Izbicka Brajndla Sara 212/23
Izbicki Sura 212/23
Izraelewicz Alter Israel 212/22
Izraelewicz Josef Israel 212/19, 212/20
Izraelewicz Rajzla 212/13
Izraelewicz Rywka 212/7, 212/9
Izraelowicz Josef Israel 212/13
Izraiłowicz Szprynca Laja 212/7, 212/9
Izralewicz Cyrla 212/7, 212/9
Izralewicz Gela 212/7, 212/9
Izralewicz Rajzla 212/7, 212/9
Izrałowicz Józef 212/7, 212/9
Jabko Adela 212/7, 212/9
Jabko Lewek 212/7, 212/9
Jabko Szymon 212/7, 212/9
Jabłoński Aron 212/7, 212/9
Jablonski B. 212/13
Jabłoński Berek 212/7, 212/9
Jablonski Berek Israel 212/19
Jabłoński Brajnda Bajla 212/7, 212/9
Jabłoński Chaim 212/7, 212/9
Jablonski Chaim Israel 212/13
Jabłoński Estera I 212/7, 212/9
Jabłoński Estera II 212/7, 212/9
Jabłoński Gitla 212/7, 212/9
Jabłoński Herszlik Israel 212/19
Jabłoński Ita I 212/7, 212/9
Jabłoński Ita II 212/7, 212/9
Jabłonski Ita Sara 212/18
Jabłoński Perla Gitla 212/7, 212/9
Jabłoński Rojza Perla 212/7, 212/9
Jabłoński Szaja 212/7, 212/9
Jablonski Szymon 212/13
Jabłoński Szymon 212/7, 212/9
Jachimowicz 212/11
Jachimowicz Elfride 212/19
Jachimowicz Estera Sara 212/23
Jachimowicz Hani 212/19
Jachimowicz Laja 212/24
Jachimowicz Mojżesz [Jochimowicz] 212/20
Jachimowicz Moses Israel 212/11, 212/16, 212/19, 212/23
Jachimowicz Moses L. 212/23
Jachimowicz Paula 212/19
Jachimowicz Rywka 212/19
270
Jacob Auguste Sara 212/23
Jaeckeles O. 212/21
Jakobowciz [!] Samson 212/24
Jakobowicz Sara 212/24
Jakobowski Pinkus 212/13212/13
Jakobsohn Beniek Israel 212/24
Jakobsohn Chana Sara 212/24
Jakobsohn Cywia Sara 212/24
Jakobsohn Fajgla Sara 212/24
Jakobzon Moszek 212/20
Jakubowicz 212/6
Jakubowicz – Moszkowicz Lejb Israel 212/2
Jakubowicz [?] Fajgla 212/18
Jakubowicz „C” 212/7, 212/9
Jakubowicz „S” 212/7, 212/9
Jakubowicz Aba I 212/7, 212/9, 212/13, 212/16
Jakubowicz Aba II 212/7, 212/9
Jakubowicz Abraham Israel 212/17
Jakubowicz Abram I 212/7, 212/9
Jakubowicz Abram II 212/7, 212/9
Jakubowicz Abram III 212/7, 212/9
Jakubowicz Abram Israel 212/19, 212/22, 212/23
Jakubowicz Abram IV 212/7, 212/9
Jakubowicz Adela 212/7, 212/9
Jakubowicz Ajdla Sara 212/19
Jakubowicz Alter Israel 212/18
Jakubowicz Ałta I 212/7, 212/9
Jakubowicz Ałta II 212/7, 212/9
Jakubowicz Ałter 212/7, 212/9
Jakubowicz Anszel 212/7, 212/9
Jakubowicz Aron 212/7, 212/9
Jakubowicz Balcia 212/7, 212/9
Jakubowicz Bela 212/18
Jakubowicz Bencjon 212/7, 212/9
Jakubowicz Beniamin Israel 212/18
Jakubowicz Berek 212/7, 212/9
Jakubowicz Bitla 212/7, 212/9
Jakubowicz Błala [!]212/23
Jakubowicz Blima 212/7, 212/9
Jakubowicz Brajndla Sara 212/23
Jakubowicz Chaim Chaskiel 212/7, 212/9
Jakubowicz Chaim Dawid 212/7, 212/9
Jakubowicz Chaim Israel 212/13, 212/15, 212/18, 212/23
Jakubowicz Chaja I 212/7, 212/9, 212/23
Jakubowicz Chaja II 212/7, 212/9
Jakubowicz Chaja III 212/7, 212/9
Jakubowicz Chaja IV 212/7, 212/9
Jakubowicz Chaja Sara 212/24
271
Jakubowicz Chaja Tauba 212/7, 212/9
Jakubowicz Chana Blima Sara 212/15, 212/17
Jakubowicz Chana I 212/7, 212/9
Jakubowicz Chana II 212/7, 212/9
Jakubowicz Chana III 212/7, 212/9
Jakubowicz Chana IV 212/7, 212/9
Jakubowicz Chana Laja 212/7, 212/9
Jakubowicz Chana Rywa [Pfeffer] 212/16, 212/19
Jakubowicz Chana Sara 212/19, 212/23
Jakubowicz Chaskiel 212/7, 212/9
Jakubowicz Chawa 212/7, 212/9, 212/23
Jakubowicz Chawa Laja 212/7, 212/9
Jakubowicz Chemia Fajwisz 212/7, 212/9
Jakubowicz Chil I 212/7, 212/9
Jakubowicz Chil II 212/7, 212/9
Jakubowicz Cywia Ita 212/7, 212/9
Jakubowicz Dawid I 212/7, 212/9
Jakubowicz Dawid II 212/7, 212/9
Jakubowicz Dawid Szaja 212/7, 212/9
Jakubowicz Doba 212/7, 212/9
Jakubowicz Dobra 212/7, 212/9
Jakubowicz Dwojra I 212/7, 212/9
Jakubowicz Dwojra II 212/7, 212/9
Jakubowicz Dwojra III 212/7, 212/9
Jakubowicz Ester 212/23
Jakubowicz Estera I 212/7, 212/9, 212/18
Jakubowicz Estera II 212/7, 212/9
Jakubowicz Estera III 212/7, 212/9
Jakubowicz Estera IV 212/7, 212/9
Jakubowicz Estera Ruchla 212/19
Jakubowicz Fajgla I 212/7, 212/9, 212/18
Jakubowicz Fajgla II 212/7, 212/9
Jakubowicz Fajwel 212/7, 212/9
Jakubowicz Fela 212/7, 212/9
Jakubowicz Frajda 212/7, 212/9
Jakubowicz Frajdla Gitla Sara 212/2
Jakubowicz Frajdla Sara 212/2, 212/7, 212/9, 212/13
Jakubowicz Fryderyk 212/7, 212/9
Jakubowicz Frymeta 212/7, 212/9
Jakubowicz Gerszon 212/7, 212/9
Jakubowicz Gitla Sara 212/7, 212/9, 212/23
Jakubowicz Gitman 212/7, 212/9
Jakubowicz Golda I 212/23
Jakubowicz Golda II 212/23
Jakubowicz Gucia 212/7, 212/9
Jakubowicz Helena 212/7, 212/9, 212/18
Jakubowicz Hena 212/7, 212/9
Jakubowicz Hendla I 212/7, 212/9
272
Jakubowicz Hendla II 212/7, 212/9
Jakubowicz Hendla Sara 212/2, 212/15, 212/17
Jakubowicz Henryk Israel 212/18
Jakubowicz Hersz I 212/7, 212/9
Jakubowicz Hersz II 212/7, 212/9
Jakubowicz Hersz Israel 212/23
Jakubowicz Herszel I 212/7, 212/9
Jakubowicz Herszel II 212/7, 212/9
Jakubowicz Herszlik 212/7, 212/9
Jakubowicz Hinda 212/7, 212/9
Jakubowicz Icchok 212/7, 212/9
Jakubowicz Icchok Israel 212/ 20
Jakubowicz Icek Dawid 212/7, 212/9
Jakubowicz Icek I 212/7, 212/9
Jakubowicz Icek II 212/7, 212/9
Jakubowicz Icek III 212/7, 212/9
Jakubowicz Icek Israel 212/2, 212/15, 212/18
Jakubowicz Idesa 212/7, 212/9
Jakubowicz Izak 212/7, 212/9
Jakubowicz Izrael 212/7, 212/9
Jakubowicz Jadwiga 212/7, 212/9
Jakubowicz Jakub [Jakob] Israel 212/13, 212/18
Jakubowicz Jankiel Abram 212/7, 212/9
Jakubowicz Jochweta Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/19
Jakubowicz Jonas Israel 212/24
Jakubowicz Josek 212/7, 212/9, 212/23
Jakubowicz Kałma Israel 212/18
Jakubowicz Krajndla 212/7, 212/9
Jakubowicz Laja I 212/7, 212/9
Jakubowicz Laja II 212/7, 212/9
Jakubowicz Laja III 212/7, 212/9
Jakubowicz Lejbuś Israel 212/13, 212/18, 212/19
Jakubowicz Lejzer Israel 212/20
Jakubowicz Lejzor I 212/7, 212/9
Jakubowicz Lejzor II 212/7, 212/9
Jakubowicz Lewek Israel 212/7, 212/9, 212/18
Jakubowicz Lipa 212/7, 212/9
Jakubowicz Litman 212/7, 212/9
Jakubowicz Machel Dawid 212/7, 212/9
Jakubowicz Majer I 212/7, 212/9, 212/18
Jakubowicz Majer II 212/7, 212/9
Jakubowicz Majer Israel 212/13, 212/20
Jakubowicz Małka Sara 212/2
Jakubowicz Mariem Dwojra 212/7, 212/9
Jakubowicz Marjan 212/7, 212/9
Jakubowicz Masza Sara 212/19
Jakubowicz Mendel Israel 212/2
Jakubowicz Mirjam 212/7, 212/9
273
Jakubowicz Mordka D. Israel 212/18
Jakubowicz Mordka Dawid Israel 212/ 20
Jakubowicz Moschek [Moszek] 212/13, 212/23
Jakubowicz Moszek Hersz 212/7, 212/9
Jakubowicz Moszek Israel 212/24
Jakubowicz Nacha Sara 212/24
Jakubowicz Nachuma 212/7, 212/9
Jakubowicz Natan 212/7, 212/9
Jakubowicz Nechuma Sara 212/19
Jakubowicz Pesla I 212/7, 212/9
Jakubowicz Pesla II 212/7, 212/9
Jakubowicz Pesla III 212/7, 212/9
Jakubowicz Pinkus 212/7, 212/9
Jakubowicz Pola Sara 212/14, 212/15, 212/17
Jakubowicz Rachela Sara 212/2
Jakubowicz Rajcel 212/7, 212/9
Jakubowicz Rajzla I 212/7, 212/9
Jakubowicz Rajzla II 212/7, 212/9
Jakubowicz Romuald 212/7, 212/9
Jakubowicz Rozalja 212/7, 212/9
Jakubowicz Ruchla I 212/7, 212/9
Jakubowicz Ruchla II 212/7, 212/9
Jakubowicz Ruchla III 212/7, 212/9
Jakubowicz Ruchla IV 212/7, 212/9
Jakubowicz Ruchla Sara 212/2, 212/16, 212/20
Jakubowicz Rywka 212/7, 212/9
Jakubowicz Rywka Masza 212/7, 212/9
Jakubowicz Rywka Sara 212/19
Jakubowicz Sala 212/23
Jakubowicz Salem Israel 212/18
Jakubowicz Salomon Israel 212/24
Jakubowicz Samson 212/24
Jakubowicz Samuel 212/7, 212/9
Jakubowicz Sara 212/7, 212/9
Jakubowicz Stefan 212/7, 212/9
Jakubowicz Sura I 212/7, 212/9
Jakubowicz Sura II 212/7, 212/9
Jakubowicz Sura Jenta 212/7, 212/9
Jakubowicz Symcha 212/7, 212/9
Jakubowicz Szajndla Sara 212/24
Jakubowicz Szlama Berko 212/7, 212/9
Jakubowicz Szlama Załma 212/7, 212/9
Jakubowicz Szmul 212/23
Jakubowicz Szprynca 212/7, 212/9
Jakubowicz Szyja I 212/7, 212/9
Jakubowicz Szyja II 212/7, 212/9
Jakubowicz Szyja Israel 212/13, 212/20
Jakubowicz Szymon Israel 212/13, 212/18
274
Jakubowicz Tamara 212/7, 212/9
Jakubowicz Tauba I 212/7, 212/9
Jakubowicz Tauba II 212/7, 212/9
Jakubowicz Tauba III 212/7, 212/9
Jakubowicz Tauba Mirla 212/7, 212/9
Jakubowicz Udla 212/7, 212/9
Jakubowicz Wolf 212/7, 212/9
Jakubowicz Wolf Berek 212/7, 212/9
Jakubowicz Zelda 212/7, 212/9
Jakubowicz Zusman 212/7, 212/9
Jakubowicz Zysel 212/7, 212/9
Jakubowicz Zysla 212/7, 212/9
Jakubowicz-Moszkowicz Lajb 212/16
Jakubowicz-Moszkowicz Szyja 212/16
Jakubowska Rachela 212/13
Jakubowski Fajgla 212/7, 212/9
Jakubowski Gitla 212/7, 212/9
Jakubowski Hendel 212/7, 212/9
Jakubowski Jochweta 212/7, 212/9
Jakubowski Menachem 212/7, 212/9
Jakubowski Pinkus Nusyn 212/7, 212/9
Jakubowski Rachela 212/7, 212/9
Jakubowski Szlama Joel 212/7, 212/9
Jakubsohn Abraham 212/20
Jakubsohn Abram Israel 212/17, 212/22
Jakubsohn Dawid Israel 212/17
Jakubsohn Jacheta Sara 212/17
Jakubsohn Josef Israel 212/17, 212/20, 212/22
Jakubsohn Josek Israel 212/17
Jakubsohn Machela Sara 212/17
Jakubsohn Mojsze Israel 212/17
Jakubsohn Mojsze M. Israel 212/18
Jakubsohn Motel Israel 212/17
Jakubsohn Nuchyn Israel 212/17
Jakubsohn Ruchla Sara 212/19
Jakubsohn Rudla Sara 212/17
Jakubzohn Syma Sara 212/18
Jakubsohn Szmul Israel 212/17, 212/20, 212/22
Jakubson [?] Szumil [?] 212/17
Jakubson Gitla Sara 212/16
Jakubson Josef Israel 212/16
Jakubson Mojsze M. Israel 212/18
Jakubson Moszek Israel 212/13
Jakubson Ruchla 212/15
Jakubson Szmul Israel 212/17, 212/18
Jakubzon Abram I 212/7, 212/9
Jakubzon Abram II 212/7, 212/9
Jakubzon Abram Israel 212/15, 212/19
275
Jakubzon Abram Szmul 212/7, 212/9
Jakubzon Benjamin 212/7, 212/9
Jakubzon Benjamin Icek 212/7, 212/9
Jakubzon Bina Mindla 212/7, 212/9
Jakubzon Blima 212/7, 212/9
Jakubzon Chaja 212/7, 212/9
Jakubzon Chaja Sura 212/7, 212/9
Jakubzon Chana 212/7, 212/9
Jakubzon Dawid 212/7, 212/9
Jakubzon Dwojra 212/7, 212/9
Jakubzon Fajgla 212/7, 212/9
Jakubzon Gezla 212/7, 212/9
Jakubzon Gnendla 212/7, 212/9
Jakubzon Hena 212/7, 212/9
Jakubzon Hinda 212/7, 212/9
Jakubzon Icek 212/7, 212/9
Jakubzon Izrael 212/7, 212/9
Jakubzon Jacheta 212/7, 212/9
Jakubzon Jankiel I 212/7, 212/9
Jakubzon Jankiel II 212/7, 212/9
Jakubzon Josef Israel 212/15
Jakubzon Josek Israel 212/19
Jakubzon Józef 212/7, 212/9
Jakubzon Kajla 212/7, 212/9
Jakubzon Machela 212/7, 212/9
Jakubzon Małka Laja 212/7, 212/9
Jakubzon Mendel 212/7, 212/9
Jakubzon Mojsze Israel 212/15
Jakubzon Mosze 212/7, 212/9
Jakubzon Moszek Mordka 212/7, 212/9
Jakubzon Nacha 212/7, 212/9
Jakubzon Nuchim I 212/7, 212/9
Jakubzon Nuchim II 212/7, 212/9
Jakubzon Rojza 212/7, 212/9
Jakubzon Ruchla 212/7, 212/9
Jakubzon Rudla 212/7, 212/9
Jakubzon Rywka I 212/7, 212/9
Jakubzon Rywka II 212/7, 212/9
Jakubzon Sender 212/7, 212/9
Jakubzon Sura I 212/7, 212/9
Jakubzon Sura II 212/7, 212/9
Jakubzon Szajndla 212/7, 212/9
Jakubzon Szmul I 212/7, 212/9
Jakubzon Szmul II 212/7, 212/9
Jakubzon Szmul Mordka 212/7, 212/9
Jakubzon Urisz 212/7, 212/9
Jakubzon Zelda Ruchla 212/7, 212/9
Jakubzon Zysla 212/7, 212/9
276
Jama Cesia 212/7, 212/9
Jama Chil Alter 212/7, 212/9
Jama Fajgla 212/7, 212/9
Jama Herszel 212/7, 212/9
Jama Icek 212/7, 212/9
Jama Israel 212/13, 212/17
Jama Israel Mordka Israel 212/18
Jama Jentla 212/7, 212/9
Jama Majer 212/7, 212/9
Jama Małka 212/7, 212/9
Jama Mordka Israel 212/15, 212/17
Jama Rachela 212/7, 212/9, 212/13
Jama Wolf 212/17
Jama Zysla 212/7, 212/9, 212/18
Janiak Brandla 212/7, 212/9
Janiak Chaja Rywka 212/7, 212/9
Janiak Moszek 212/7, 212/9
Janiak Sara 212/7, 212/9
Janklewicz Josek 212/7, 212/9
Janklewicz Liba 212/7, 212/9
Janklewicz Moszek 212/7, 212/9
Janklewicz Rela 212/7, 212/9
Janklewicz Sura 212/7, 212/9
Janklewicz Szlama 212/7, 212/9
Janowski Abram D. Israel 212/18
Janowski Abram Dawid Israel 212/7, 212/9, 212/18
Janowski Cywia Sara 212/19
Janowski Gitel Minka 212/7, 212/9
Janowski Gitla Milka 212/19
Janowski Jakub Aron 212/7, 212/9
Janowski Mordka Mendel 212/7, 212/9
Janowski Pesla 212/7, 212/9
Janowski Rut 212/7, 212/9
Janowski Szajndla 212/7, 212/9
Jansen Kurt 212/11
Jarecki Szlama 212/7, 212/9
Jarmark Pesla Sara 212/23
Jarmowski Abram Mojżesz 212/7, 212/9
Jarnowski Icek Israel 212/24
Jarnowski Ita Sara 212/24
Jarosz Gerda Sara 212/23
Jarząbek [Jarzabek] Beniamin Israel 212/18
Jarząbek Chaja 212/7, 212/9
Jarząbek Chil 212/7, 212/9
Jarząbek Luzer 212/7, 212/9
Jarząbek Mtias [!] 212/7, 212/9
Jarząbek Sara 212/7, 212/9
Jarzombek Benjamin Israel [Jarzabek] 212/2, 212/7, 212/9
277
Jarzombek Chaja 212/7, 212/9
Jarzombek Icek Jankiel 212/7, 212/9
Jaskiel Benjamin Chaskiel 212/7, 212/9
Jaskiel Freida 212/23
Jaskiel Josef 212/7, 212/9
Jaskiel Lajb 212/7, 212/9
Jaskiel Szajndla Sara 212/24
Jaskiel Szoel 212/23
Jaskiel Tauba 212/7, 212/9
Jaskierowicz Chaja Sara 212/7, 212/9, 212/24
Jaskierowicz Chana I 212/7, 212/9
Jaskierowicz Chana II 212/7, 212/9
Jaskierowicz Chana Sara 212/19
Jaskierowicz Dawid 212/7, 212/9, 212/20
Jaskierowicz Dawid Majloch 212/7, 212/9
Jaskierowicz Dewora Sara 212/24
Jaskierowicz Estera 212/7, 212/9
Jaskierowicz Izrael 212/7, 212/9
Jaskierowicz Jehuda Israel 212/15
Jaskierowicz Jehuda Józef 212/7, 212/9
Jaskierowicz Jendla 212/7, 212/9
Jaskierowicz Małka 212/7, 212/9
Jaskierowicz Mania Sara 212/24
Jaskierowicz Ruchla 212/7, 212/9
Jaskierowicz Sura 212/7, 212/9
Jaskierowicz Szymon 212/7, 212/9
Jaskierowivz [Jaskierowicz ?] 212/17
Jasny Aba Hersz 212/7, 212/9
Jasny Bajla 212/7, 212/9
Jasny Maryla 212/7, 212/9
Jasny Menachem 212/7, 212/9
Jasny Renia 212/7, 212/9
Jasny Sura Temerla 212/7, 212/9
Jassa Nacha 212/23
Jastrzębska Brajndla 212/7, 212/9
Jastrzębska Icek 212/7, 212/9
Jastrzębska Jutka 212/7, 212/9
Jastrzębska Sara 212/7, 212/9
Jastrzębski Hersz 212/7, 212/9
Jastrzębski Izaak 212/7, 212/9
Jastrzembski Icek Israel 212/13
Jażnic Chaja Fajgla 212/7, 212/9
Jażnic Rajzla 212/7, 212/9
Jażnic Ruchla Laja 212/7, 212/9
Jedwabna Ruchla Sara 212/19
Jedwabny Abram 212/7, 212/9, 212/18
Jedwabny Ałter Chil 212/7, 212/9
Jedwabny Bencjon 212/7, 212/9, 212/18
278
Jedwabny Moszek 212/7, 212/9
Jedwabny Ruchla Sara 212/7, 212/9, 212/18
Jelbard [?] Chana Sara 212/18
Jerad Eva Sara 212/24
Jerad Ignatz Israel 212/24
Jerad Sali Sara 212/24
Jerry Liba 212/19
Jerry Rywka 212/19
Jerud Fela Sara 212/19
Jerzy [?] Alter Bluma 212/24
Jerzy [?] Majer 212/24
Jerzy Abram 212/7, 212/9
Jerzy Alta Blima 212/24
Jerzy Bajla Sara 212/24
Jerzy Estera Sara 212/24
Jerzy Jakub [Jakob] Israel 212/24
Jerzy Liba 212/24
Jerzy Majer Fiszel Israel 212/24
Jerzy Małka 212/7, 212/9
Jerzy Rywka 212/24
Jerzy Sura Sara 212/24
Jerzy Szaja Israel 212/24
Jerzy Szprynca [Szprinca] Sara 212/24
Jerzy Szyfra Sara 212/24
Jerzy Załman 212/7, 212/9
Jerzy Zelda Sara 212/24
Jerzy Zelig 212/7, 212/9
Jezel Benjamin [Jerel] 212/18
Jeziorowska BlimaGitla 212/7, 212/9
Jochimowicz Abram Israel 212/24
Jochimowicz Chana 212/7, 212/9
Jochimowicz Chawa Bajla 212/7, 212/9
Jochimowicz Elfryda 212/7, 212/9
Jochimowicz Icek I 212/7, 212/9
Jochimowicz Icek II 212/7, 212/9
Jochimowicz Laja 212/7, 212/9
Jochimowicz Małka 212/7, 212/9
Jochimowicz Mendel 212/7, 212/9
Jochimowicz Mojżesz 212/7, 212/9
Jochimowicz Rywka 212/7, 212/9
Jochimowicz Tauba 212/7, 212/9
Jonhart Symcha Binem Israel 212/18
Josefowicz Chaja 212/23
Josefowicz Cypra 212/23
Josefowicz Icek 212/23
Josefowicz Rywka 212/23
Josenberg 212/19
Joskowicz Ruchla 212/7, 212/9
279
Joskowicz Frajdla Ruchla 212/7, 212/9
Joskowicz Gitla Sara 212/23
Joskowicz Abram 212/7, 212/9
Joskowicz Bajla 212/7, 212/9
Joskowicz Benjamin 212/7, 212/9
Joskowicz Blima 212/7, 212/9
Joskowicz Chaim Szmul 212/7, 212/9
Joskowicz Chaja 212/24 Sara 212/24
Joskowicz Chana Hinda 212/7, 212/9
Joskowicz Chana I 212/7, 212/9
Joskowicz Chana II 212/7, 212/9
Joskowicz Chana Laja 212/7, 212/9
Joskowicz Cyrla 212/7, 212/9
Joskowicz Czarna 212/7, 212/9
Joskowicz Dawid I 212/7, 212/9, 212/16, 212/20, 212/22
Joskowicz Dawid II 212/7, 212/9
Joskowicz Dawid Majer 212/7, 212/9
Joskowicz Dobra 212/7, 212/9
Joskowicz Estera [Ester] Sara 212/2, 212/13, 212/16, 212/22, 212/23, 212/24
Joskowicz Estera Chaja 212/7, 212/9
Joskowicz Estera I 212/7, 212/9
Joskowicz Estera II 212/7, 212/9
Joskowicz Estera III 212/7, 212/9
Joskowicz Estera IV 212/7, 212/9
Joskowicz Estera Tauba 212/7, 212/9
Joskowicz Fajgla 212/7, 212/9
Joskowicz Fajwel 212/7, 212/9
Joskowicz Fiszel 212/7, 212/9
Joskowicz Frajdla 212/7, 212/9
Joskowicz Gitla 212/7, 212/9
Joskowicz Guta Eta 212/7, 212/9
Joskowicz Icek I 212/7, 212/9
Joskowicz Icek II 212/7, 212/9
Joskowicz Izrael 212/7, 212/9
Joskowicz Jakub [Jakób] Israel 212/7, 212/9, 212/18
Joskowicz Jakub Josek 212/7, 212/9
Joskowicz Jehuda 212/7, 212/9
Joskowicz Josek Israel 212/7, 212/9, 212/24
Joskowicz Kajla Sara 212/7, 212/9, 212/18
Joskowicz Lejbuś I 212/7, 212/9
Joskowicz Lejbuś II 212/7, 212/9
Joskowicz Lejbuś III 212/7, 212/9
Joskowicz Majer Chil 212/7, 212/9
Joskowicz Małka 212/7, 212/9
Joskowicz Markus Israel 212/24
Joskowicz Motel 212/7, 212/9
Joskowicz Nuchym 212/7, 212/9
Joskowicz Nusyn 212/7, 212/9
280
Joskowicz Rachel 212/7, 212/9
Joskowicz Ruchla I 212/7, 212/9
Joskowicz Ruchla II 212/7, 212/9
Joskowicz Sara 212/17
Joskowicz Sura 212/7, 212/9
Joskowicz Sura Sara 212/15, 212/17
Joskowicz Symcha Israel 212/24
Joskowicz Szlama 212/7, 212/9
Joskowicz Załma 212/7, 212/9
Joszkowicz Estera 212/2
Jozefowicz Ester 212/23
Jozefowicz Kopel 212/23
Jucker Abraham Zelik 212/23
Jucker Cyla Sara 212/23
Jucker Dawid Israel 212/24
Jucker Ela Sara 212/24
Jucker Ella S. 212/24
Jucker Ernestine 212/24
Jucker Frania Sara 212/23
Jucker Juda Josef 212/24
Jucker Neti Sara 212/23
Jucker Rachela Sara 212/23
Jucker Rosa Sara 212/24
Jucker Tauba Sara 212/23
Judenherc Izrael 212/7, 212/9
Judenherc Kajla 212/7, 212/9
Judenherc Stajndla 212/7, 212/9
Judenhercn Ryjcla 212/7, 212/9
Judka Wolf H. 212/23
Judkiewicz Chaja Sara 212/2, 212/19
Judkiewicz Cywia Szejwa 212/2, 212/19
Judkiewicz Dina Sara 212/2, 212/19
Judkiewicz Fredla Sara 212/19
Judkiewicz Gela Sara 212/2, 212/19
Judkiewicz Hersz Israel 212/2, 212/19
Jugster [?] Sura Blauma 212/18
Juliusberger Ernst 212/23
Jumerglück [?] Chaim 212/24
Jumerglück [?] Liba 212/24
Jumerglück [?] Masza 212/24
Jumerglück [?] Rajzla 212/24
Junderman Blima 212/7, 212/9
Junderman Eljasz 212/7, 212/9
Junderman Estera 212/7, 212/9
Junderman Izaak 212/7, 212/9
Junderman Zisza 212/7, 212/9
Junger Anna Sara 212/23
Junger Estera Sara 212/23
281
Junger Gusta Sara 212/23
Junger Nacha Sara 212/23
Junger Regina Sara I 212/23
Junger Regina Sara II 212/23
Junger Sara 212/23
Jungerman Alter Wolf 212/7, 212/9
Jungerman Bacia 212/7, 212/9
Jungerman Chaja Sara 212/7, 212/9
Jungerman Chawa 212/7, 212/9
Jungerman Icchak 212/7, 212/9
Jungerman Jankiel 212/7, 212/9
Jungerman Lajzer 212/7, 212/9
Jungerman Małka Chana 212/7, 212/9
Jungerman Pesla 212/7, 212/9
Jungerman Rafał 212/7, 212/9
Jungerman Rywka 212/7, 212/9
Jungerman Szlama 212/7, 212/9
Jungerman Szyja 212/7, 212/9
Jungerwirth Akiba Israel 212/18
Jungerwirth Chana Sara 212/23
Jungerwith Izak 212/24
Jungerwith Temera 212/24
Jungerwizth Akiba Israel 212/18
Junkowski 212/17
Jura Abram 212/7, 212/9
Jura Ajdla Sara 212/2, 212/16
Jura Ajgla 212/7, 212/9
Jura Ałter 212/7, 212/9, 212/13
Jura Berek 212/7, 212/9
Jura Cerla 212/7, 212/9
Jura Chaja I 212/7, 212/9
Jura Chaja II 212/7, 212/9
Jura Chana 212/7, 212/9
Jura Chana Perla 212/7, 212/9
Jura Cyrla I 212/7, 212/9
Jura Cyrla II 212/7, 212/9
Jura Frymeta 212/7, 212/9
Jura Gitel 212/7, 212/9
Jura Gitla 212/7, 212/9
Jura Helena 212/7, 212/9
Jura Hersz Ber 212/7, 212/9
Jura Herszel I 212/7, 212/9
Jura Herszel II 212/7, 212/9
Jura Herszel Israel 212/ 20
Jura Hinda Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/19
Jura Icek I 212/7, 212/9
Jura Icek II 212/7, 212/9
Jura Jacob 212/13
282
Jura Kałma I 212/7, 212/9
Jura Kałma II 212/7, 212/9
Jura Laja 212/7, 212/9
Jura Laja Rywka 212/7, 212/9
Jura Lejbuś 212/7, 212/9
Jura Małka 212/7, 212/9
Jura Matla 212/7, 212/9
Jura Moszek I 212/7, 212/9
Jura Moszek II 212/7, 212/9
Jura Moszek Israel 212/22
Jura MotekWolf 212/7, 212/9
Jura Pinkus 212/7, 212/9
Jura Rachela Sara 212/2, 212/7, 212/9
Jura Ruchla Rajzla 212/7, 212/9
Jura Ruchla Sara 212/2, 212/19
Jura Rywka Dobrysz 212/7, 212/9
Jura Sendel 212/16
Jura Symcha 212/7, 212/9
Jura Szmaja 212/7, 212/9
Jura Szulim Israel 212/7, 212/9, 212/18
Jura Szyfra Sara 212/2
Jura Temerla 212/18
Jura Wolf 212/7, 212/9, 212/17
Jura Załma 212/7, 212/9
Jura Zydla 212/7, 212/9
Jura Zysla 212/7, 212/9
Jurgowski Jakub Israel 212/18
Jurkiewicz Jakob Icek Israel 212/24
Jurkiewicz Szaja Israel 212/24
Jurkowicz Jakob Icek 212/24
Jurkowski Chawa Zysla 212/7, 212/9
Jurkowski Chuna 212/7, 212/9
Jurkowski Estera 212/7, 212/9
Jurkowski Eugeniusz [Eugen] Israel 212/2
Jurkowski Jankiel 212/7, 212/9
Jurkowski Lejb 212/7, 212/9
Jurkowski Symcha 212/7, 212/9
Jurkowski Szmul Moszek 212/7, 212/9
Jurkowski Tauba 212/7, 212/9
Jurkowski Załma 212/7, 212/9
Jurysta Estera Gitla 212/7, 212/9
Jurysta Majer 212/7, 212/9
Jurysta Małka 212/7, 212/9
Jurysta Rywka 212/7, 212/9
Juskiewicz Akiwa Israel 212/2
Juskiewicz Josek Majer 212/7, 212/9
Juskiewicz Lola 212/7, 212/9
Justman Chaja 212/7, 212/9
283
Justman Chaja Mindla 212/7, 212/9
Justman Dwojra I 212/7, 212/9
Justman Dwojra II 212/7, 212/9
Justman Dwojra III 212/7, 212/9
Justman Elka 212/7, 212/9
Justman Fiszel I 212/7, 212/9
Justman Fiszel II 212/7, 212/9
Justman Icchak 212/7, 212/9
Justman Izrael 212/7, 212/9
Justman Izrael Lewi 212/7, 212/9
Justman Laja 212/7, 212/9, 212/18
Justman Leja Rywka 212/7, 212/9
Justman Symcha Israel 212/13
Justman Symchela 212/7, 212/9
Juszczyk Wl. 212/13
Jutkiewicz Cesia 212/7, 212/9
Jutkiewicz Chaja 212/7, 212/9
Jutkiewicz Fajgla 212/7, 212/9
Jutkiewicz Frymata 212/7, 212/9
Jutkiewicz Gela 212/7, 212/9
Jutkiewicz Hinda 212/7, 212/9
Jutkiewicz Hirsz Majloch 212/7, 212/9
Jutkiewicz Jeremia 212/7, 212/9
Jutkiewicz Mordka 212/7, 212/9
Jutkiewicz Nacha 212/7, 212/9
Jutkiewicz Sura 212/7, 212/9
Jutkiewicz Szmul Lajb 212/7, 212/9
Jutkiewicz Tauba 212/7, 212/9
Jutkiewicz Udla 212/7, 212/9
Jutkowicz Chaja Blima 212/7, 212/9
Jutkowicz Hena 212/7, 212/9
Juza Temula [?] 212/18
Kac 212/5
Kac Aron 212/7, 212/9
Kac Berek 212/7, 212/9
Kac Chil I 212/7, 212/9
Kac Chil II 212/7, 212/9
Kac Cyrla 212/7, 212/9
Kac Dwojra 212/7, 212/9
Kac Ewa 212/7, 212/9
Kac Frajda Guta 212/7, 212/9
Kac Gitla 212/7, 212/9
Kac Helena 212/7, 212/9
Kac Ida Sara 212/15, 212/16, 212/19
Kac Ksyl 212/7, 212/9
Kac Lipa Joel 212/7, 212/9
Kac Mariem Sara 212/23
Kac Mojżesz 212/7, 212/9
284
Kac Nesanel Meir 212/7, 212/9
Kac Pinkus Israel 212/13, 212/18, 212/19
Kac Rajzla 212/7, 212/9
Kac Rebeka Mirjam 212/7, 212/9
Kac Ryta 212/7, 212/9
Kac Salomon Israel 212/2, 212/13
Kac Samuel Israel 212/18
Kac Szmul Israel 212/18
Kac Szprynca 212/7, 212/9
Kac Załma Salomon 212/7, 212/9
Kac Zysman 212/7, 212/9
Kachel Wigdor 212/13
Kacowicz Dwojra 212/7, 212/9
Kaczka Chawa Laja 212/7, 212/9
Kaczka Ida 212/7, 212/9
Kaczka Tauba 212/7, 212/9
Kaczynski Eljasz Mendel 212/7, 212/9
Kaczyńska Estera Chana 212/19
Kaczyński Abram Aron 212/7, 212/9
Kaczyński Dwojra 212/7, 212/9
Kaczyński Estera Chana 212/7, 212/9
Kaczyński Izrael Chaim 212/7, 212/9
Kaczyński Joel Hersz 212/7, 212/9
Kaczyński Moszek Nuta 212/7, 212/9
Kaczyński Wolf Lejbuś 212/7, 212/9
Kadisz Josek 212/7, 212/9
Kafel Brajdla 212/17
Kafel Israel 212/24
Kafel Szajndla 212/17
Kaftan Chil Alter 212/7, 212/9
Kaftan Moszek 212/7, 212/9
Kaftan Szajndla Rajzla 212/7, 212/9
Kaftan Tauba Złata 212/7, 212/9
Kagan Dawid Israel 212/2
Kagan Fajgla Sara 212/2, 212/7, 212/9
Kagan Szlama Israel 212/2, 212/7, 212/9
Kagan Zosia 212/7, 212/9
Kagel [?] Nuchim 212/13
Kahan 212/25
Kahan Chana 212/7, 212/9
Kahan Lejbuś 212/7, 212/9
Kahan Perec Mendel 212/7, 212/9
Kahan Pesla 212/7, 212/9
Kahlkopf Azryl Israel 212/24
Kahlkopf Nacha Sara 212/24
Kahlkopf Udel Sara 212/24
Kaiser Elise S. 212/24
Kajcer Sura 212/18
285
Kajman Jakub 212/18
Kajman Rywka Sara 212/18
Kajman Szulim 212/18
Kajzer Abram I 212/7, 212/9, 212/18
Kajzer Abram II 212/7, 212/9
Kajzer Abram Jakub 212/7, 212/9
Kajzer Ałta Małka 212/7, 212/9
Kajzer Bajla I 212/7, 212/9
Kajzer Bajla II 212/7, 212/9
Kajzer Bieniamin [Benjamin] Israel 212/2, 212/17, 212/20
Kajzer Chaim I 212/7, 212/9
Kajzer Chaim II 212/7, 212/9
Kajzer Chaim III 212/7, 212/9
Kajzer Chaja 212/7, 212/9
Kajzer Chaja Gitla I 212/7, 212/9
Kajzer Chaja Gitla II 212/7, 212/9
Kajzer Chaja Gitla Sara 212/15, 212/17
Kajzer Dawid Berisz 212/18
Kajzer Dwojra 212/7, 212/9
Kajzer Elize Sara 212/24
Kajzer Estera 212/7, 212/9
Kajzer Fajgla 212/7, 212/9
Kajzer Fajwuś 212/7, 212/9
Kajzer Gitla 212/7, 212/9
Kajzer Gitman 212/7, 212/9
Kajzer Hendel Wolf 212/7, 212/9
Kajzer Hendla 212/7, 212/9
Kajzer Henoch 212/7, 212/9
Kajzer Henoch Israel 212/13
Kajzer Hudesa 212/7, 212/9
Kajzer Jankiel 212/7, 212/9
Kajzer Josek 212/7, 212/9
Kajzer Juma 212/7, 212/9
Kajzer Kajla Hudessa [Hudesa] Sara 212/15, 212/17
Kajzer Kajla Isesa [!]212/7, 212/9
Kajzer Lejbuś 212/7, 212/9
Kajzer Mariem 212/7, 212/9
Kajzer Matla 212/7, 212/9
Kajzer Mendel 212/7, 212/9
Kajzer Michał Aron I 212/7, 212/9
Kajzer Michał Aron II 212/7, 212/9
Kajzer Mirla 212/7, 212/9
Kajzer Mordka Israel 212/7, 212/9, 212/17
Kajzer Mordka Lajb 212/7, 212/9
Kajzer Moszek Jakub 212/7, 212/9
Kajzer Nusyn 212/7, 212/9
Kajzer Rajzla I 212/7, 212/9
Kajzer Rajzla II 212/7, 212/9
286
Kajzer Rajzla Sara 212/11
Kajzer Rojza I 212/7, 212/9
Kajzer Rojza II 212/7, 212/9
Kajzer Rubin Isr. 212/18
Kajzer Samuel 212/7, 212/9
Kajzer Sura 212/13
Kajzer Surla 212/7, 212/9
Kajzer Szajndla Sura Sara 212/2, 212/7, 212/9, 212/17
Kajzer Szlama Israel 212/7, 212/9, 212/17
Kajzer Szmul 212/7, 212/9
Kajzer Szyja 212/7, 212/9
Kajzer Temerla 212/7, 212/9
Kajzer Wita 212/7, 212/9
Kajzler Chana Sara 212/2
Kalb [?] Ela Israel 212/13
Kalhopf Abram Israel 212/18
Kalin Gitla 212/24
Kalin Icek 212/24212/24
Kalin Idesa 212/24
Kalin Ita 212/24
Kalin Małka 212/24
Kalin Szlama 212/24
Kalisz Brajndla 212/7, 212/9
Kalisz Chaim 212/2, 212/20
Kalisz Chaja Sua 212/7, 212/9
Kalisz Dawid Hersz 212/7, 212/9
Kalisz Dawid Israel 212/15
Kalisz Hersz Israel 212/18
Kalisz Nachman 212/24
Kalkopf Abram 212/7, 212/9
Kalkopf Abram J. 212/18
Kalkopf Chaim Dawid 212/7, 212/9
Kalkopf Chaja Sura 212/7, 212/9
Kalkopf Cyla 212/7, 212/9
Kalkopf Dwojra I 212/7, 212/9
Kalkopf Dwojra II 212/7, 212/9
Kalkopf Gitla 212/7, 212/9
Kalkopf Josef Wolf 212/7, 212/9
Kalkopf Mojsze 212/7, 212/9
Kalkopf Szlama 212/7, 212/9
Kalma Masza 212/23
Kalmus Chaim Jakub 212/7, 212/9
Kalmus Dawid 212/7, 212/9
Kalmus Fajgla 212/7, 212/9
Kalmus Henoch 212/7, 212/9
Kalmus Israel 212/15
Kalmus Josek Mojżesz 212/7, 212/9
Kalmus Rachela 212/7, 212/9
287
Kalmus Rywka 212/7, 212/9
Kalowski Abram Jakub 212/7, 212/9
Kalter Edzia 212/18
Kalykstein Moszek 212/23
Kamclerz Rosa Ita Sara 212/17
Kamer [?] 212/20
Kamer Kajla Gitla 212/19
Kamer Samuel 212/19
Kamer Sara 212/19
Kaminer Bajla Gitla 212/7, 212/9
Kaminer Chaja 212/7, 212/9
Kaminer Chana Mizia 212/7, 212/9
Kaminer E. J. 212/13
Kaminer Elhanan 212/7, 212/9
Kaminer Hades 212/7, 212/9
Kaminer Icchok Majer 212/7, 212/9
Kaminer Jakub 212/7, 212/9
Kaminer Jochweta 212/7, 212/9
Kaminer Juda Lajb 212/7, 212/9
Kaminer Judka 212/7, 212/9
Kaminer Laja 212/7, 212/9
Kaminer Lipa 212/7, 212/9
Kaminer Mariem 212/7, 212/9
Kaminer Moszek Chaim 212/7, 212/9
Kaminer Rachel Czarna 212/7, 212/9
Kaminska Chana 212/17
Kaminski Abram Israel 212/24
Kaminski Aron Israel 212/24
Kaminski Blima Sara 212/24
Kaminski Chaim 212/24 212/24
Kaminski Chaja 212/24 212/24
Kaminski Chawa Sara 212/24
Kaminski Dawid Israel 212/24
Kaminski Eliasz Israel 212/24
Kaminski Fajgla 212/24
Kaminski Icek Moszek 212/24
Kaminski Josek [Kaminski]
Kaminski Małka 212/24
Kaminski Rywka v. Ryjchman 212/24
Kaminski Sara v. Makowicz 212/24
Kaminski Szmul Lejb 212/24
Kaminski Wolf Israel 212/24
Kaminski Złata Sara 212/24
Kamińska Chana Sara [Kamiński] 212/15, 212/17, 212/19
Kamiński Chaja 212/7, 212/9
Kamiński Estera 212/7, 212/9
Kamiński Jankiel 212/7, 212/9
Kamiński Josef Israel [Kaminski] 212/18
288
Kamiński Josek 212/7, 212/9
Kamiński Jumek 212/7, 212/9
Kamiński Majer Kałma 212/7, 212/9
Kamiński Małka 212/7, 212/9
Kamiński Moszek I 212/7, 212/9
Kamiński Moszek II 212/7, 212/9
Kamiński Perla 212/7, 212/9
Kamiński Rajzla 212/7, 212/9
Kamiński Rywka 212/7, 212/9
Kamiński Sura Chana 212/7, 212/9
Kamiński Szaja Dawid 212/7, 212/9
Kamiński Szyja Fiszel 212/7, 212/9
Kamiński Tobiasz 212/7, 212/9
Kammer „C” 212/7, 212/9
Kammer Samuel 212/7, 212/9
Kammer Sura 212/7, 212/9
Kamrad Icek Josek 212/7, 212/9
Kamrat Gitla 212/23
Kamrat Hendla 212/23
Kamrat Josek Sz. 212/23
Kamrat Klara Sara 212/23
Kamrat Mendla 212/23
Kamrat Perla 212/23
Kanał [?] Josek Israel 212/17, 212/18
Kanał Bajla Mindla 212/7, 212/9
Kanał Chaim Icek 212/7, 212/9
Kanał Chaim Szmul 212/7, 212/9
Kanał Dasa 212/7, 212/9
Kanał Gela 212/7, 212/9
Kanał Josef 212/7, 212/9, 212/13
Kanał Machel 212/7, 212/9
Kanał Majer 212/7, 212/9
Kanał Majer Majloch 212/7, 212/9
Kanał Majloch 212/7, 212/9
Kanał Rywka 212/7, 212/9
Kanał Sura Perla 212/7, 212/9
Kanał Szyfra Chaja 212/7, 212/9
Kanał Szyfra Sara 212/17
Kanał Tauba 212/7, 212/9
Kanar Majer 212/7, 212/9
Kanar Zysla 212/7, 212/9
Kanclerz Rosa Ita Sara 212/15, 212/17, 212/19
Kaner 212/17
Kaner Brajndla 212/7, 212/9
Kaner Jakub Jehuda 212/7, 212/9
Kaner Lajb 212/2
Kaner Lajbusch 212/2
Kaner Lasar 212/13
289
Kaner Lejbuś 212/7, 212/9
Kaner Łazar 212/7, 212/9
Kaner Mandel Majlich 212/7, 212/9
Kaner Mendel 212/25
Kaner Mendel Israel 212/11, 212/15, 212/22
Kaner Róża 212/7, 212/9
Kanner Chana Sara 212/23
Kanner Ruchla Sara 212/23
Kantor 212/17
Kantor Ajla 212/7, 212/9
Kantor Alter Kalma 212/7, 212/9
Kantor Chaja 212/7, 212/9
Kantor Chawa Mala 212/7, 212/9
Kantor Dwojra Sara 212/7, 212/9, 212/19
Kantor Frymeta 212/7, 212/9
Kantor Frymeta Laja 212/19
Kantor Henoch 212/7, 212/9
Kantor Josek 212/7, 212/9
Kantor Kopel 212/7, 212/9
Kantor M. 212/17
Kantor Mala 212/7, 212/9
Kantor Mariem Bjala Sara 212/15, 212/19
Kantor Mordka 212/7, 212/9
Kantor Moszek 212/7, 212/9
Kantor Ruchla 212/7, 212/9
Kantor Szmul 212/7, 212/9
Kantorowicz Frymeta Sara 212/24
Kantorowicz Ruchla 212/7, 212/9
Kantorowicz Sonia Regina 212/7, 212/9
Kantorowicz Szajndla 212/7, 212/9
Kantorowicz Zysman Israel 212/24
Kapa Wolf 212/7, 212/9
Kapelmajster Hersz Mendel 212/7, 212/9
Kapelmajster Moszek 212/7, 212/9
Kaphan Max 212/23
Kaphan Regina 212/23
Kaplan Bajla 212/7, 212/9
Kaplan Bala 212/7, 212/9
Kaplan Dawid Szmul 212/7, 212/9
Kaplan Frymeta 212/7, 212/9
Kaplan Icek 212/7, 212/9
Kaplan Laja 212/7, 212/9
Kaplan Menachem 212/7, 212/9
Kaplan Mordka Aron 212/7, 212/9
Kaplan Nacha Sara 212/7, 212/9, 212/19
Kaplan Salomon 212/7, 212/9
Kaplan Szajndla Doba 212/7, 212/9
Kaplański Ela Sara 212/17
290
Kaplnik 212/19
Kapłan Beniamin Israel 212/7, 212/9, 212/22
Kapłan Fajgla 212/7, 212/9
Kapłan Salomon Israel 212/17
Kapłańska Chaja 212/7, 212/9
Kapłańska Ela 212/7, 212/9
Kapłańska Gołda 212/7, 212/9
Kapłańska Laja 212/7, 212/9
Kapłańska Mariem 212/7, 212/9
Kapłańska Szmul 212/7, 212/9
Kapłańska Złata 212/7, 212/9
Kapłański Ela Sara 212/15
Karasek Izaak 212/7, 212/9
Karasek Moszek 212/7, 212/9
Karasek Salomon 212/7, 212/9
Karasek Złata 212/7, 212/9
Karkowski Chana 212/24
Karkowski David 212/24
Karkowski Josek 212/24
Karlin Rachela 212/7, 212/9
Karlinem 212/18
Karliner 212/18
Karliner Wolf Israel 212/15, 212/17
Karlowicz 212/20
Karolicki Emil 212/7, 212/9, 212/13
Karolicki Maria 212/7, 212/9
Karolicki Maurycy 212/7, 212/9
Karpin Bluma Sara 212/24
Karpin Jakob Israel 212/24
Karpin Laja Sara 212/23
Karpowicz 212/11
Kartus Aleksander 212/7, 212/9
Kartus Alta Gela Rojza 212/7, 212/9
Kartus Chaja Sura 212/7, 212/9
Kartus Jakub Berysz 212/7, 212/9
Kartus Johweta 212/7, 212/9
Kartus Małka 212/7, 212/9
Kartus Pesla 212/7, 212/9
Kartus Rywka Laja 212/7, 212/9
Kartusz Abram Israel 212/7, 212/9, 212/18, 212/19, 212/20
Kartusz Aleksander Israel 212/18
Kartusz Bacia Cywia 212/7, 212/9
Kartusz Chana 212/7, 212/9
Kartusz Icek Berysz 212/7, 212/9
Kartusz Ita Rojza 212/7, 212/9
Kartusz Jakub 212/18
Kartusz Jakub Lajb 212/7, 212/9
Kartusz Rosa 212/17
291
Kartusz Rywka Laja Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Kartusz Sura 212/7, 212/9
Kartusz Syzja 212/7, 212/9
Kartusz Szaja 212/7, 212/9
Kass Abraham 212/20
Kass Abram 212/7, 212/9
Kass Chaim 212/19
Kass Chaim Szlama Israel 212/7, 212/9, 212/13
Kass Chana 212/7, 212/9
Kass Cylka 212/7, 212/9
Kass Hinda 212/7, 212/9
Kass Mordka Dawid 212/7, 212/9
Kass Nuchim 212/7, 212/9
Kass Sura Chana 212/7, 212/9
Kassler Anna Sara 212/24
Kasza Chuna [?] 212/18
Kasza Rywka 212/18
Katolik Adela Sara 212/7, 212/9, 212/19
Katolik Aron Mendel 212/7, 212/9
Katolik Chaja 212/7, 212/9
Katolik Hochwa 212/7, 212/9
Katsche 212/21
Katz 212/5
Katz Aleksander 212/7, 212/9
Katz Alter Chil 212/5
Katz Chamel Israel 212/2
Katz Cyla Sara 212/24
Katz Edward 212/25
Katz Frymeta Sara 212/23
Katz Gitla Sara [Wolnerman] 212/2
Katz Gucia Sara 212/2
Katz I. 212/13
Katz Irena Sara 212/23
Katz Jakob Sch. 212/24
Katz Ksil 212/13
Katz Lea Sara 212/24
Katz Lipa [?] Israel 212/5
Katz Nacha Sara 212/23
Katz Nachman Israel 212/24
Katz Regina 212/23
Katz Reisla Sara 212/23
Katz Reizla 212/24
Katz Rosalie Sara 212/23
Katz Rywka Sara 212/23
Katz Zofia 212/7, 212/9
Kauer Lazar 212/13
Kaufer Chana Ruchla 212/7, 212/9
Kaufer Lipa 212/7, 212/9
292
Kaufer Mariem Bajla 212/7, 212/9
Kauffman 212/18
Kaufman H. 212/18
Kaufman [?] Jakub Israel 212/22
Kaufman 212/11, 212/17
Kaufman Abram 212/7, 212/9
Kaufman Abram Ber 212/7, 212/9
Kaufman Ajdla Rajza 212/7, 212/9
Kaufman Anna 212/23
Kaufman Aron Dawid Israel 212/7, 212/9, 212/17
Kaufman Aron Israel 212/15, 212/18
Kaufman Bajla 212/7, 212/9
Kaufman Breindla Sara 212/23
Kaufman Chawa Sara 212/7, 212/9, 212/18
Kaufman Dawid 212/23
Kaufman Dora Sara 212/2, 212/7, 212/9
Kaufman Dwojra 212/7, 212/9
Kaufman Dwojra Blima 212/7, 212/9
Kaufman Fajwel 212/7, 212/9
Kaufman Frajda Małka 212/7, 212/9
Kaufman Gimpel 212/7, 212/9
Kaufman Godel 212/7, 212/9
Kaufman H. 212/2, 212/16
Kaufman Hela 212/7, 212/9
Kaufman Hena 212/7, 212/9
Kaufman Henriette Sara 212/23
Kaufman Icek Israel 212/2, 212/7, 212/9
Kaufman Izaak 212/7, 212/9
Kaufman Izrael Jakub 212/7, 212/9
Kaufman Laja I 212/7, 212/9
Kaufman Laja II 212/7, 212/9
Kaufman Laja Sara 212/13, 212/15, 212/18, 212/19
Kaufman Lojza Sara 212/18
Kaufman Lola 212/7, 212/9
Kaufman Luise Sara 212/23
Kaufman Mariem 212/7, 212/9
Kaufman Marjem 212/23
Kaufman Mendel 212/7, 212/9
Kaufman Mina Sara 212/23
Kaufman Mindla 212/23
Kaufman Mirla 212/7, 212/9
Kaufman Mojżesz 212/7, 212/9
Kaufman Nicha 212/7, 212/9
Kaufman Nuchim I 212/7, 212/9
Kaufman Nuchim II 212/7, 212/9
Kaufman Nuchim Israel 212/3, 212/23
Kaufman Pinkus Israel 212/15
Kaufman Rochma 212/23
293
Kaufman Ruchla 212/7, 212/9
Kaufman Rywka I 212/7, 212/9
Kaufman Rywka II 212/7, 212/9
Kaufman Rywka Sara 212/11, 212/15, 212/19
Kaufman Samuel Israel 212/13
Kaufman Sara z d. Glanc 212/17
Kaufman Sara z d. Glauzer 212/15
Kaufman Suse Sara [Kaufmann] 212/2, 212/15, 212/19
Kaufman Szlama 212/7, 212/9
Kaufman Szmul Israel 212/18
Kaufman Szprynca Sara 212/17
Kaufman Wolfgang Arie 212/7, 212/9
Kaufman Wolfgang Israel [Kaufmann] 212/2, 212/13
Kaufman Zuzanna 212/7, 212/9
Kaufman Zysla Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/19
Kaufmann 212/18
Kaufmann Dorotea Sara 212/2
Kaufmann H. 212/18
Kaufmann Icek 212/2
Kaufmann Margarette Sara 212/23
Kaufmann Nuchim Israel 212/1, 212/2, 212/11, 212/13, 212/16, 212/17, 212/22, 212/24
Kaufmann Rosalie Sara 212/23
Kaufmann Suse Sara 212/13
Kauftheil Jete Golda 212/24
Kauftheil Nicha Sara 212/24
Kauftheil Salomon Hersz 212/24
Kauftheil Scheije 212/24
Kaumman Adolf Israel 212/18
Kawon Chana 212/24
Kawon Dina 212/24
Kawon Icek 212/24
Kawon Josek 212/17
Kawon Małka Sara 212/2
Kawon Sura 212/24
Kawoń Blima 212/7, 212/9
Kawoń Chawa 212/7, 212/9
Kawoń Doba 212/7, 212/9
Kawoń Dwojra 212/7, 212/9
Kawoń Frymeta Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/19
Kawoń Hendla 212/7, 212/9
Kawoń Idel [Kawon] 212/7, 212/9, 212/18
Kawoń Josek 212/7, 212/9
Kawoń Juda 212/7, 212/9
Kawoń Małka Chaja 212/7, 212/9
Kawoń Rajzla Szyfra 212/7, 212/9
Kawoń Ruchla 212/7, 212/9
Kawoń Salomon 212/7, 212/9
Kawoń Sura 212/7, 212/9
294
Kawoń Tobiasz Kałma 212/7, 212/9
Kawoń Załma Israel 212/7, 212/9, 212/18
Kawoń Zysla 212/7, 212/9
Kawoń[?]212/22
Kazimierska Chaja 212/7, 212/9
Kazimierska Chana 212/7, 212/9
Kazimierska Eliasz 212/7, 212/9
Kazimierska Elo Israel [Kazmierski] 212/2, 212/18
Kazimierska Estera 212/7, 212/9
Kazimierska Estera Rachla 212/7, 212/9
Kazimierska Ewa 212/7, 212/9
Kazimierska Fajgla Sara 212/2, 212/7, 212/9
Kazimierska Kopel 212/7, 212/9
Kazimierska Moszek Luzer 212/7, 212/9
Kazimierska Sura 212/7, 212/9
Kazimierski Chawa 212/7, 212/9
Kazimierski Dawid Israel 212/15, 212/17, 212/19, 212/ 20
Kazimierski Dawid Mendel 212/7, 212/9
Kazimierski Elo Israel 212/18
Kazimierski Herszel 212/7, 212/9, 212/20
Kazimierski Israel 212/15, 212/19
Kazimierski Jakub Israel [Szyjewicz] 212/19
Kazimierski Josek 212/7, 212/9
Kazimierski Małka 212/7, 212/9
Kazimierski Mojsze Luzer 212/7, 212/9
Kazimierski Szmul Majer 212/7, 212/9
Kazimierski Tobiasz Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/15, 212/17, 212/18, 212/19
Kazmierski Herszel Israel 212/18
Kazmierski Mojżesz L. Israel [Kaźmierski] 212/18
Kazmierski Tobiasz Israel [Kazimierski] 212/18
Keasowski [?] Uszer Israel 212/15
Kegel Dora Sara 212/23
Kegel Nuchim 212/20
Keins Hugo 212/23
Keins Isidor 212/23
Kej Annazman 212/23
Kejzman 212/23
Kejzman Josek Israel 212/23
Kejzman Lea 212/23
Kejzman Lewek Israel 212/23
Kejzman Małka 212/23
Kejzman Marceli 212/23
Kejzman Rywka Sara 212/23
Keller Anna Sara 212/24
Keller Hirsch Jakob 212/24
Keller Tauba Sara 212/24
Kelner Chaim 212/18
Kelner Lejzor Israel 212/18
295
Kelner Szaja Israel 212/18
Kempler Regina Sara 212/24
Kempler Salomon 212/7, 212/9
Kempner Alter 212/24
Kenig Gitla 212/7, 212/9
Kenig Rojzla Cyrla 212/7, 212/9
Kenig Szaja 212/7, 212/9
Kenigsberg Abram 212/24
Kenigsberg M. 212/13
Kenigsberg Zajnwel 212/24
Kenpner Frajndla Sara 212/24
Kerbel Jankiel Israel 212/24
Kerner 212/5
Kerner Abram Szmul 212/7, 212/9
Kerner Aron I 212/7, 212/9
Kerner Aron II 212/7, 212/9
Kerner Bajla 212/7, 212/9
Kerner Blima 212/7, 212/9
Kerner Chaim Lajb 212/7, 212/9
Kerner Chaja 212/7, 212/9
Kerner Chaskiel 212/7, 212/9
Kerner Emanuel 212/7, 212/9
Kerner Fajgla 212/7, 212/9
Kerner Gerszon Israel 212/7, 212/9, 212/18, 212/19, 212/22
Kerner Gitla 212/7, 212/9
Kerner Itla 212/7, 212/9
Kerner Josek Israel 212/7, 212/9, 212/18
Kerner Majer Berysz Israel 212/7, 212/9, 212/16, 212/22
Kerner Majer Ger Israel 212/22
Kerner Majer Israel 212/17, 212/20
Kerner Małka Ides 212/7, 212/9
Kerner Miriem Rojza 212/7, 212/9
Kerner Nuchim [Nuchym] Israel 212/7, 212/9, 212/18
Kerner Rachela 212/7, 212/9
Kerner Rajzla 212/7, 212/9
Kerner Rywka 212/7, 212/9
Kerner Sabsia 212/7, 212/9
Kerner Sandel 212/7, 212/9
Kerner Sura I 212/7, 212/9
Kerner Sura II 212/7, 212/9
Kerner Szapsia 212/5
Kernkraut Chanine [Chamine] Israel 212/23
Kernkraut Dawid Israel 212/23
Kerszencwajg Fajga 212/7, 212/9
Kerszencwajg Kiwa 212/7, 212/9
Kersztenwajg Rachmil 212/7, 212/9
Kesling Fajga 212/7, 212/9
Kesling Hirsz 212/7, 212/9
296
Kesling Laja 212/7, 212/9
Kessler Hans 212/13
Kestenbaum Schaja [Szaja] Hersch Israel 212/23
Kestenberg Chena Jeta 212/19
Kestenberg Chuna 212/7, 212/9, 212/13
Kestenberg Ester 212/23
Kestenberg Estera Laja 212/7, 212/9
Kestenberg Gitla 212/7, 212/9
Kestenberg Hersz 212/7, 212/9
Kestenberg Ita 212/7, 212/9
Kestenberg Liba 212/7, 212/9
Kestenberg Moszek 212/7, 212/9
Kestenberg Ruchla 212/7, 212/9
Kestner Rywka Laja 212/23
Keszystein Estera Małka 212/7, 212/9
Kicia Chaja 212/7, 212/9
Kicia Rajzla 212/7, 212/9
Kiczales Moryc 212/7, 212/9
Kiefel Bajla Jentla 212/7, 212/9
Kiefel Moszek Aron 212/7, 212/9
Kiefel Zelig 212/7, 212/9
Kiefer Chana Sara 212/24
Kiefer Golda Sara 212/24
Kiefer Hinda Sara z d. Krebs 212/24
Kiefer Jentla Sara 212/24
Kiefer Rywa Sara 212/24
Kiefer Szlama Israel 212/24
Kiel Ziema Laja 212/7, 212/9
Kilberg Blima I 212/7, 212/9
Kilberg Blima II 212/7, 212/9
Kilberg Chemia 212/7, 212/9
Kilberg Dina 212/7, 212/9
Kilberg Ester Sara 212/24
Kilberg Gucia Sara 212/24
Kilberg Icek Israel 212/24
Kilberg Israel 212/24
Kilberg Izrael Mendel 212/7, 212/9
Kilberg Liba Sara 212/24
Kilberg Marjem Laja Sara 212/24
Kilberg Rywka 212/7, 212/9
Kilberg Sara Jentla 212/24
Kilberg Sicha Ab. Israel 212/24
Kilberg Sura 212/7, 212/9
Kilbert Abram 212/7, 212/9
Kilbert Gela 212/7, 212/9
Kilbert Lajb 212/7, 212/9
Kilsztajn Estera Fajgla 212/7, 212/9
Kilsztajn Małka 212/7, 212/9
297
Kilsztajn Ajdla 212/7, 212/9
Kilsztajn Chaim I 212/7, 212/9
Kilsztajn Chaim II 212/7, 212/9
Kilsztajn Chawa 212/7, 212/9
Kilsztajn Dawid 212/7, 212/9
Kilsztajn Estera Chaja 212/7, 212/9
Kilsztajn Fritz 212/7, 212/9
Kilsztajn Fryda 212/7, 212/9
Kilsztajn Jacheta 212/7, 212/9
Kilsztajn Majer 212/7, 212/9
Kilsztajn Michuel 212/7, 212/9
Kilsztajn Osna 212/7, 212/9
Kilsztajn Ruchla Gitla 212/7, 212/9
Kilsztajn Rywka 212/7, 212/9
Kilsztajn Salomon 212/7, 212/9
Kilsztajn Sender 212/7, 212/9
Kilsztajn Sucher Berysz 212/7, 212/9
Kilsztajn Szyja 212/7, 212/9
Kilsztok Blima Sara 212/7, 212/9, 212/17, 212/22
Kilsztok Chana Sara 212/7, 212/9, 212/16
Kilsztok Daniel Israel 212/7, 212/9, 212/17
Kilsztok Dawid 212/2
Kilsztok Fiszel Israel 212/7, 212/9, 212/17, 212/22
Kilsztok Majer Israel 212/17
Kilsztok Majer Mojżesz 212/7, 212/9
Kilsztok Mariem 212/7, 212/9
Kilsztok Mijsze Majer 212/7, 212/9
Kilsztok Nuchim 212/7, 212/9
Kilsztok Perla 212/7, 212/9
Kilsztok Rywka 212/7, 212/9
Kilsztok Sura 212/7, 212/9
Kimelman Abram Icek 212/7, 212/9
Kimelman Bacia 212/7, 212/9
Kimelman Blima 212/7, 212/9
Kimelman Chaja Estera 212/7, 212/9
Kimelman Gitla 212/7, 212/9
Kimelman Jakub Hersz Israel 212/18
Kimelman Jakub Israel 212/15, 212/17
Kimelman Majer 212/7, 212/9
Kimelman Mordka Lajb Israel v. Czamański 212/17
Kimelman Moszek 212/7, 212/9
Kimelman Moszek Liber 212/7, 212/9
Kimelman Rachela 212/17
Kimelman Sara 212/7, 212/9
Kimelman Wolf I 212/7, 212/9
Kimelman Wolf II 212/7, 212/9
Kinderman Jakub Israel 212/13
Kiper Pinkus 212/7, 212/9
298
Kippel Jakob Israel 212/24
Kippel Judita Sara 212/24
Kippel Oskar Israel 212/24
Kippel Regina Sara 212/24
Kippel Sali Sara 212/24
Kirchenbaum Doba Sara 212/15
Kirchenbaum Ita 212/23
Kirchenbaum Jakob S. 212/23
Kirchenbaum Marjem 212/23
Kirchenbaum Syma 212/23
Kirchenbaum Szulim 212/23
Kirchenberger Victor Israel [Pfeffer] 212/19
Kirsbaum Estera Chaja 212/7, 212/9
Kirschner Sara 212/2
Kirschner Sender Israel 212/2
Kirszenbaum 212/19
Kirszenbaum Chaja Sura 212/7, 212/9
Kirszenbaum Doba Sara 212/7, 212/9, 212/14, 212/16, 212/19
Kirszenbaum Dobra Sara 212/24
Kirszenbaum Jentla Sara 212/24
Kirszenbaum Mariem Fajgla 212/7, 212/9
Kirszenbaum Ruchla Sara 212/24
Kirszenbaum Szmul 212/7, 212/9
Kirszencweig Fajgla Sara 212/11, 212/15, 212/17
Kirszner Chuna Ajzyk 212/2
Kirszner Estera Sara 212/2
Kirszner Gitla Chaja Sara 212/2
Kirszner Hinda Sara 212/2
Kirszner Perla Sara 212/2
Kirszner Rywka Laja Sara 212/2
Kisner Anczel Israel 212/7, 212/9, 212/18
Kisner Bajla 212/7, 212/9
Kisner Beniamin Szyja 212/7, 212/9
Kisner Bronia 212/7, 212/9
Kisner Chana Cyrla 212/7, 212/9
Kisner Chana Gisla 212/19
Kisner Chana Roszka 212/7, 212/9
Kisner Dawid Israel 212/13
Kisner Dawid Lajb I 212/7, 212/9
Kisner Dawid Lajb II 212/7, 212/9
Kisner Dawid Lajb Israel 212/13
Kisner Etla I 212/7, 212/9
Kisner Etla II 212/7, 212/9
Kisner Etla Sara 212/19
Kisner Fajgla 212/7, 212/9
Kisner Herszlik 212/7, 212/9
Kisner Josef Mordka 212/7, 212/9, 212/13
Kisner Josek Israel 212/18
299
Kisner Mordka Israel 212/15, 212/17
Kisner Mordka Josef 212/7, 212/9
Kisner Moszek 212/7, 212/9
Kisner Perla 212/7, 212/9
Kisner Rachla Laja 212/7, 212/9
Kisner Sura I 212/7, 212/9
Kisner Sura II 212/7, 212/9
Kissner Abram Israel 212/24
Kissner Bina Sara 212/24
Kissner Dawid Israel 212/24
Kissner Herszlik Israel 212/24
Kiszencwajg Perec 212/7, 212/9
Kiszencwajg Symcha 212/7, 212/9
Kiwkowicz [?] 212/17
Kiwkowicz Berek Majer 212/7, 212/9
Kiwkowicz Chaja 212/7, 212/9
Kiwkowicz Chana Laja 212/7, 212/9
Kiwkowicz Fajwel 212/7, 212/9
Kiwkowicz Frajda 212/7, 212/9
Kiwkowicz Gitla 212/7, 212/9
Kiwkowicz Helena 212/7, 212/9
Kiwkowicz Henryk 212/7, 212/9
Kiwkowicz Rywka 212/7, 212/9
Kiwkowicz Szymon 212/7, 212/9
Klagsbald Chaja Sara 212/24
Klagsbald Dawid Israel 212/24
Klagsbald Estera 212/7, 212/9
Klagsbald Fajgla Rywka 212/7, 212/9
Klagsbald Hirsch Israel 212/24
Klagsbald Jochwet Mirla 212/7, 212/9
Klagsbald Jochweta 212/17
Klagsbald Mozes 212/7, 212/9
Klagsbald Osna Sara 212/24
Klagsbald Rosa Sara 212/23
Klagsbald Ruchla Sara 212/24
Klagsbrun [?] Szymon L. Israel 212/13212/13
Klagsbrun Gela Sara 212/23
Klaimann Fela S. 212/24
Klainberg 212/16
Klajman Juda Lajb 212/7, 212/9
Klajman [?] Jonas Israel 212/13
Klajman Abraham Szymon 212/7, 212/9
Klajman Abram I 212/7, 212/9
Klajman Abram II 212/7, 212/9
Klajman Abram III 212/7, 212/9
Klajman Ajzyk 212/7, 212/9
Klajman Aron Israel 212/24
Klajman Bencyjon 212/7, 212/9
300
Klajman Beniamin Wolf 212/7, 212/9
Klajman Berta Sara 212/7, 212/9, 212/19
Klajman Blima I 212/7, 212/9
Klajman Blima II 212/7, 212/9
Klajman Cela 212/7, 212/9
Klajman Chaim Jachliel 212/7, 212/9
Klajman Chaja I 212/7, 212/9
Klajman Chaja II 212/7, 212/9
Klajman Chaja III 212/7, 212/9
Klajman Chaja IV 212/7, 212/9
Klajman Chaja Sara 212/2, 212/11
Klajman Chaja Sura 212/7, 212/9
Klajman Chana Cyrla 212/7, 212/9
Klajman Chana I 212/7, 212/9
Klajman Chana II 212/7, 212/9
Klajman Chawa 212/7, 212/9
Klajman Dawid Ela Israel 212/2, 212/11
Klajman Dawid I 212/7, 212/9
Klajman Dawid II 212/7, 212/9
Klajman Dawid III 212/7, 212/9
Klajman Dawid Israel 212/2, 212/13, 212/16, 212/18, 212/24
Klajman Efroim Alte Israel 212/18
Klajman Efroim I 212/7, 212/9, 212/24
Klajman Efroim II 212/7, 212/9
Klajman Efroim III 212/7, 212/9
Klajman Elka 212/7, 212/9
Klajman Estera [Ester] Sara 212/2, 212/11, 212/24
Klajman Estera 212/7, 212/9
Klajman Estera Lea 212/7, 212/9
Klajman Ewa 212/24
Klajman Fajgla I 212/7, 212/9, 212/24
Klajman Fajgla II 212/7, 212/9
Klajman Fela 212/24
Klajman Frajch 212/13
Klajman Frajdla I 212/7, 212/9
Klajman Frajdla II 212/7, 212/9
Klajman Frajdla Sara 212/2
Klajman Freda 212/7, 212/9
Klajman Frymeta 212/7, 212/9
Klajman Genia 212/7, 212/9
Klajman Gitla I 212/7, 212/9, 212/24
Klajman Gitla II 212/7, 212/9
Klajman Hendel 212/7, 212/9
Klajman Hercel 212/7, 212/9
Klajman Hercka Israel 212/2
Klajman Hersz 212/7, 212/9
Klajman Herszel Israel 212/15, 212/17, 212/19
Klajman Hil Berysz 212/7, 212/9
301
Klajman Hinda Sara 212/2, 212/7, 212/9, 212/11
Klajman Hudesa Sara 212/2, 212/7, 212/9
Klajman Icek 212/7, 212/9, 212/24
Klajman Idla 212/7, 212/9
Klajman Isidor 212/13
Klajman Israel 212/15, 212/19, 212/20
Klajman Ita Perla 212/7, 212/9
Klajman Izaak 212/7, 212/9
Klajman Jakub 212/7, 212/9, 212/18
Klajman Jeszaja 212/7, 212/9
Klajman Jonas Israel 212/7, 212/9, 212/16
Klajman Józef I 212/7, 212/9
Klajman Józef II 212/7, 212/9
Klajman Juliusz Michał 212/7, 212/9
Klajman Kuba 212/7, 212/9
Klajman Laja 212/7, 212/9
Klajman Lajb Israel 212/2, 212/11
Klajman Lea 212/7, 212/9
Klajman Lejbuś 212/7, 212/9
Klajman Liba I 212/7, 212/9
Klajman Lipa II 212/7, 212/9
Klajman Machel 212/7, 212/9
Klajman Majer Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/16
Klajman Majer Nusym I 212/7, 212/9
Klajman Majer Nusyn II 212/7, 212/9
Klajman Mechel Israel 212/2
Klajman Mindla 212/7, 212/9
Klajman Modrka [!]212/7, 212/9
Klajman Mojżesz Beniamin 212/7, 212/9
Klajman Mojżesz I 212/7, 212/9
Klajman Mojżesz II 212/7, 212/9
Klajman Mojżesz Israel 212/2, 212/11
Klajman Mord. Israel 212/18
Klajman Mordhaj 212/7, 212/9
Klajman Motek 212/7, 212/9
Klajman Mozes Dawid 212/7, 212/9
Klajman Perla 212/7, 212/9
Klajman Rachela Sara 212/2
Klajman Rachla Sara 212/11
Klajman Rajzla I 212/7, 212/9
Klajman Rajzla II 212/7, 212/9
Klajman Rajzla III 212/7, 212/9
Klajman Rajzla Sara 212/2, 212/18
Klajman Regina 212/7, 212/9
Klajman Rejzla Sara 212/18
Klajman Rózia 212/7, 212/9
Klajman Ruchla 212/24
Klajman Rywka I 212/7, 212/9
302
Klajman Rywka II 212/7, 212/9
Klajman Rywka M. 212/7, 212/9
Klajman Rywka Sara 212/13, 212/18
Klajman Salomon 212/7, 212/9, 212/18
Klajman Schlama 212/18
Klajman Sura Estera 212/7, 212/9
Klajman Sura Gitla 212/24
Klajman Szaja Chil 212/7, 212/9
Klajman Szaja I 212/7, 212/9
Klajman Szaja II 212/7, 212/9
Klajman Szajndla 212/7, 212/9
Klajman Szamsz Mojżesz 212/7, 212/9
Klajman Szlama Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/16, 212/18, 212/24
Klajman Szlama Józef 212/7, 212/9
Klajman Szmul Hersz 212/7, 212/9
Klajman Szmul I 212/7, 212/9
Klajman Szmul II 212/7, 212/9
Klajman Szmul Israel 212/13
Klajman Szulim 212/7, 212/9, 212/18
Klajman Tobiasz 212/7, 212/9
Klajman Zelda 212/7, 212/9
Klajman Zelman Icek 212/7, 212/9
Klajman Zyskind Israel 212/2
Klajn Estera Sara 212/24
Klajn Josef 212/24
Klajn Josek Israel 212/24
Klajn Krusa Sara 212/24
Klajn Małka Sara 212/24
Klajn Symcha Israel 212/24
Klajn Szmul Wolf Israel 212/24
Klajnberg Helena 212/25
Klajner 212/17
Klajner Abram Mosze 212/7, 212/9
Klajner Alter I 212/7, 212/9
Klajner Alter II 212/7, 212/9
Klajner Alter Kałma 212/7, 212/9
Klajner Bajla 212/7, 212/9
Klajner Blima Rajzla 212/7, 212/9
Klajner Boruch Aron 212/7, 212/9
Klajner Boruch Israel 212/7, 212/9, 212/24
Klajner Brajndla 212/7, 212/9
Klajner Brucha 212/7, 212/9
Klajner Całeł – Herszlik 212/9
Klajner Całeł [Calel, Cełel] 212/7, 212/19, 212/20
Klajner Chaja I 212/7, 212/9
Klajner Chaja II 212/7, 212/9
Klajner Chaja Sara 212/2, 212/11, 212/17
Klajner Chana Mindla 212/7, 212/9
303
Klajner Chwula 212/7, 212/9
Klajner Cudel Izrael 212/18
Klajner Cylka 212/7, 212/9
Klajner Cywia 212/7, 212/9
Klajner Dawid Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/15
Klajner Elka 212/7, 212/9
Klajner Emanuel 212/7, 212/9
Klajner Ester Brajdla 212/19
Klajner Estera I 212/7, 212/9
Klajner Estera II 212/7, 212/9
Klajner Estera III 212/7, 212/9
Klajner Estera IV 212/7, 212/9
Klajner Estera V 212/7, 212/9
Klajner Fajgla 212/7, 212/9
Klajner Frajda 212/7, 212/9
Klajner Frajdla Rajzla 212/7, 212/9
Klajner Frajdla Ruchla 212/7, 212/9
Klajner Gela 212/7, 212/9
Klajner Hendla 212/7, 212/9, 212/19
Klajner Herszel 212/7, 212/9
Klajner Icchok 212/7, 212/9
Klajner Icek 212/7, 212/9
Klajner Izrael Szmul 212/7, 212/9
Klajner Jacheta I 212/7, 212/9
Klajner Jacheta II 212/7, 212/9
Klajner Jakub 212/7, 212/9, 212/18
Klajner Jakub Dawid 212/7, 212/9
Klajner Jakub Herszel Israel 212/17
Klajner Jakub Lejbuś 212/7, 212/9
Klajner Josek Israel 212/7, 212/9, 212/11
Klajner Kajla Gitla 212/7, 212/9
Klajner Kałma 212/7, 212/9
Klajner Laja 212/7, 212/9
Klajner Lajb 212/7, 212/9
Klajner Liba I 212/7, 212/9
Klajner Liba II 212/7, 212/9
Klajner Małka Sara 212/7, 212/9, 212/24
Klajner Menucha 212/7, 212/9
Klajner Mindla [?] 212/16
Klajner Nachuma Sara 212/15, 212/17
Klajner Nachuna 212/7, 212/9
Klajner Nusyn 212/7, 212/9
Klajner Rachela 212/7, 212/9
Klajner Rajzla 212/7, 212/9
Klajner Rubin 212/7, 212/9
Klajner Rubin Ber 212/7, 212/9
Klajner Rubin Berek 212/7, 212/9
Klajner Ruchla I 212/7, 212/9
304
Klajner Ruchla II 212/7, 212/9
Klajner Ruchla III 212/7, 212/9
Klajner Rywa 212/7, 212/9
Klajner Rywka I 212/7, 212/9
Klajner Rywka II 212/7, 212/9
Klajner Sara 212/7, 212/9
Klajner Szalama 212/7, 212/9
Klajner Szmul 212/7, 212/9
Klajner Tajbla 212/7, 212/9
Klajner Tauba 212/7, 212/9
Klajner Wolf 212/7, 212/9
Klajner Zanwel 212/7, 212/9
Klajnfeld 212/25
Klajnfeld Berek Abram 212/24
Klajnfeld Blima 212/7, 212/9
Klajnfeld Chaim 212/24
Klajnfeld Chaja 212/24
Klajnfeld Chejma 212/19
Klajnfeld Chemia 212/7, 212/9, 212/20
Klajnfeld Dwojra 212/7, 212/9
Klajnfeld Estera 212/7, 212/9, 212/24
Klajnfeld Fajgla Chana 212/7, 212/9
Klajnfeld Gucia 212/24
Klajnfeld Henryk 212/24
Klajnfeld Hersch 212/2
Klajnfeld Hersz Israel 212/2, 212/7, 212/9
Klajnfeld Icek Ber 212/7, 212/9
Klajnfeld Ita Chaja 212/7, 212/9
Klajnfeld Lejb 212/18, 212/24
Klajnfeld Lejbuś Zysman 212/7, 212/9
Klajnfeld Majorek 212/24
Klajnfeld Marjim Sara 212/24
Klajnfeld Mordka 212/7, 212/9
Klajnfeld Moszek 212/24
Klajnfeld Rafael 212/7, 212/9
Klajnfeld Ruchla Sara 212/7, 212/9, 212/22
Klajnfeld Rywka 212/7, 212/9
Klajnfeld Salomon 212/7, 212/9
Klajnfeld Temara 212/7, 212/9
Klajnhaut Ajzyk 212/7, 212/9
Klajnhaut Blima 212/7, 212/9
Klajnhaut Icek 212/7, 212/9
Klajnhaut Jojne 212/7, 212/9
Klajnhaut Leon 212/7, 212/9
Klajnhaut Szmul 212/7, 212/9
Klajnman [?]Rywka z d. Mehlmann 212/23
Klajnman Abram Israel 212/17
Klajnman Dawid Israel 212/17, 212/24
305
Klajnman Ewa Sara 212/24
Klajnman Fajgla Sara 212/24
Klajnman Fela Sara 212/24
Klajnman Fryma Sara 212/17
Klajnman Gitla Sara 212/24
Klajnman Icek Israel 212/24
Klajnman Majer Nusyn Israel 212/17
Klajnman Ruchla Sara 212/24
Klajnman Rywka Sara 212/17
Klajnman Sura Gitla Sara 212/24
Klajnman Szlama Israel 212/17, 212/24
Klajnplac Itla Sara 212/15
Klajnplac Lila Sara 212/19
Klajnplac Sura Rywka 212/7, 212/9
Klajnplatz Ida 212/17
Klajnplatz Itla 212/17, 212/19
Klajplac Chawa 212/7, 212/9
Klajplac Dawid 212/7, 212/9
Klajplac Dawid Szlama 212/7, 212/9
Klajplac Etla 212/7, 212/9
Klajplac Gitla Frymeta 212/7, 212/9
Klajplac Rywka Małka 212/7, 212/9
Klapholz Gusta Sara 212/23
Klapholz Hanna Sara 212/23
Klapholz Hena Sara 212/23
Klapholz Rywka Sara 212/23
Klapholz Tauba Sara 212/23
Klasner Fajgla 212/7, 212/9
Klaubauf Sure [Sura] Brucha Sara 212/23
Klausner Debora Frymeta 212/7, 212/9
Klausner Estera I 212/7, 212/9
Klausner Estera II 212/7, 212/9
Klausner Fajgla 212/7, 212/9
Klausner Frajdla 212/7, 212/9
Klausner Salomon Josek 212/7, 212/9
Klausner Wolf 212/7, 212/9
Kleiman Abram Israel 212/16
Kleiman Bernard 212/18
Kleiman Chil Berysz 212/16
Kleiman Efroim 212/16
Kleiman Estera 212/16
Kleiman F. 212/13
Kleiman Feigla 212/23
Kleiman Freida 212/23
Kleiman Gisela 212/23
Kleiman Gitla Sara 212/16
Kleiman Hercel Israel 212/2
Kleiman Jankiel 212/16
306
Kleiman Majer 212/23
Kleiman Mirjam 212/23
Kleiman Sara 212/23
Kleinberg Bacia 212/23
Kleinberg Cerla 212/23
Kleinberg Dawid 212/23
Kleinberg Lejbus 212/23
Kleinberg Mariem 212/23
Kleinberg Sałma 212/23
Kleiner 212/17, 212/22
Kleiner Calel Israel 212/17
Kleiner Dawid Israel 212/18
Kleiner Mnicha Sara 212/17
Kleinfeld Chemja Israel 212/17
Kleinfeld Hersz Israel 212/2
Kleinfeld Lejbus [Lejbis] Israel 212/ 20
Kleinfeld Rafael Israel 212/22
Kleinfeld Ruchla 212/2
Kleinhot Leib 212/13
Kleinman Estera [Ester] Sara 212/23, 212/24
Kleinman Felicja Sara 212/23
Kleinman Israel 212/20
Kleinman Jachet Sara 212/23
Kleinman Mania Sara 212/23
Kleinman Szlama Israel 212/ 20
Kleinplatz [?] Ruchla Sara 212/18
Kleinplatz Estera Sara 212/23
Kleinplatz Itla Sara 212/17
Klejnfeld Szmul 212/24
Klepfer Moszek Israel 212/18
Klepfisz Pinkus Israel 212/2
Klerman Symcha 212/7, 212/9
Kleuzner Ruchla Sara 212/24
Kliger Chil 212/7, 212/9, 212/13
Kliger Dawid 212/7, 212/9
Kliger Mindla 212/7, 212/9
Kliger Sara 212/7, 212/9
Klin Dwojra Ita 212/7, 212/9
Klin Hinda 212/7, 212/9
Klin Izrael Jakub 212/7, 212/9
Klin Jakub 212/7, 212/9
Klin Szmul 212/20
Klin Szmul Dawid 212/7, 212/9
Klinger Chaim Israel 212/13
Klinger Chaja Nacha Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Klinger Dawid 212/7, 212/9
Klinger Icek Lajbuś 212/7, 212/9
Klinger Małka Chana 212/7, 212/9
307
Klinger Mania 212/18
Klinger Mosze Eliasz 212/7, 212/9
Klinger Rachela 212/7, 212/9
Klinger Rywka Perla 212/7, 212/9
Klinger Szlejma Israel 212/2
Klingier Abram 212/7, 212/9
Klingier Abram Uszer 212/7, 212/9
Klingier Chaim 212/7, 212/9
Klingier Małka 212/7, 212/9
Klingier Mariem 212/7, 212/9
Klingier Matla Sara 212/18
Klingier Perla 212/7, 212/9
Klingier Rywka 212/7, 212/9
Klingier Zysman 212/7, 212/9
Klinowska Dwojra Sara 212/23
Klinowska Fajdla Zlata 212/7, 212/9
Klinowska Icek 212/7, 212/9
Klizman Ester 212/7, 212/9
Klizman Hersz 212/7, 212/9, 212/20
Klizman Hinda Sara 212/2, 212/11
Klizman Jonas 212/7, 212/9
Klizman Kersz 212/19
Klug Chaskiel 212/23
Klug Gitla Sara 212/18
Klug Jitla 212/18
Klug Liba 212/23
Kluger Beila Sara 212/23
Kluger Chana Brucha 212/23
Kluger Erna Sara 212/24
Kluger Feiga Sara 212/23
Kluger Golda 212/24
Kluger Jacheta 212/24
Kluger Małka Sara 212/23
Kluger Sabina Sara 212/23
Kluger Sara 212/18
Klugman Chaja Nacha 212/15, 212/17
Klugman Chana Nacha 212/7, 212/9
Klugman Dwojra Bajgla 212/7, 212/9
Klugman Efraim 212/7, 212/9
Klugman Mojsze Israel 212/15
Klugman Mojsze Nachemia 212/15
Kluska Dwora 212/7, 212/9
Kluska Małka 212/7, 212/9
Kluska Rubin 212/7, 212/9
Kluska Rywka 212/7, 212/9
Kluska Szmulek 212/7, 212/9
Klys Sura Sara 212/23
Kmarad Gitla 212/7, 212/9
308
Kmmelhau [?] Jakub 212/2
Knauer Hermann 212/21
Knobel Abram Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/16, 212/17, 212/18
Knobel Aron Szmul 212/7, 212/9
Knobel Bajgla 212/7, 212/9
Knobel Chaja 212/7, 212/9
Knobel Chana Gitla 212/7, 212/9
Knobel Chil 212/7, 212/9
Knobel Dawid 212/7, 212/9
Knobel Dwojra Gitla 212/7, 212/9
Knobel Herszel Israel 212/7, 212/9, 212/ 20, 212/24
Knobel Herz Israel 212/24
Knobel Israel 212/24
Knobel Josek Boruch 212/7, 212/9
Knobel Laja Gitla 212/7, 212/9
Knobel Lejbuś 212/7, 212/9
Knobel Liber 212/7, 212/9
Knobel Majer 212/7, 212/9
Knobel Ruchla Perla 212/7, 212/9
Knobel Sara 212/24
Knobel Sznajdla 212/7, 212/9
Knobel Uchla 212/7, 212/9
Knobel Załma 212/7, 212/9
Knoblauch Nacha Sara 212/23
Knobler Blima 212/7, 212/9
Knobler Blima Uchla 212/7, 212/9
Knobler Brajndla 212/7, 212/9
Knobler Bronia 212/7, 212/9
Knobler Frymela [Frymeta?] Sara 212/17
Knobler Frymeta 212/7, 212/9, 212/15
Knobler Icchok 212/7, 212/9
Knobler Itla 212/7, 212/9
Knobler Izrael 212/7, 212/9
Knobler Laja 212/7, 212/9
Knobler Mirla 212/17
Knobler Mordechaj Pejsach 212/7, 212/9
Knobler Mordka Israel 212/7, 212/9, 212/24
Knobler Mosze Szmul 212/7, 212/9
Knobler Pikus 212/7, 212/9
Knobler Rachmil 212/6, 212/7, 212/9, 212/17
Knobler Rejla 212/7, 212/9
Knobler Rojzla 212/7, 212/9
Knobler Sara 212/2
Knobler Zysla 212/7, 212/9
Knopftuch Rebeka 212/17, 212/19
Knopluch Gerszon 212/7, 212/9
Knopluch Ruchla 212/7, 212/9
Knopp Abram Icek 212/23
309
Knopp Gela 212/23
Knopp Pesa 212/23
Kochan 212/5
Kochan Abram 212/7, 212/9
Kochan Aron 212/7, 212/9
Kochan Baja 212/7, 212/9
Kochan Chaja Sara 212/7, 212/9, 212/17
Kochan Chana 212/7, 212/9
Kochan Chana Hinda 212/7, 212/9
Kochan Chaskiel 212/5, 212/7, 212/9
Kochan Chiam 212/7, 212/9
Kochan Efroim Israel 212/7, 212/9, 212/17, 212/19, 212/20
Kochan Estera 212/7, 212/9
Kochan Fajgla Sara 212/7, 212/9, 212/17
Kochan Frymeta Perla Sara 212/18
Kochan Herszel Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/17, 212/19, 212/20
Kochan Judka 212/7, 212/9
Kochan Lazar Israel 212/7, 212/9, 212/17
Kochan Lejzor 212/5, 212/7, 212/9
Kochan Małka 212/7, 212/9
Kochan Mordka Israel 212/15
Kochan Motel 212/24
Kochan Rachela Sara 212/7, 212/9, 212/17
Kochan Rubin Israel 212/7, 212/9, 212/17
Kochan Sura 212/7, 212/9
Kochan Symcha Perla 212/7, 212/9
Kochan Symcha Pesła 212/12
Kochan Zelda Sara 212/23
Kochane Chaja [?] Sara 212/18
Kochane Liba Sara 212/18
Kochane Reisla Sara 212/23
Kochane Sabina Sara 212/18
Kochański Mendel 212/18
Kochen Kajla 212/7, 212/9
Kochen Mordka Israel 212/17
Kochen Srul 212/7, 212/9
Kochman Abr. Leib 212/13
Kochman Abram 212/7, 212/9
Kochman Adla 212/7, 212/9
Kochman Chaim Moszek 212/7, 212/9
Kochman Frajdla 212/7, 212/9
Kochman Gitla 212/7, 212/9
Kochman Gitla Malka Sara 212/15, 212/17
Kochman Handla Sara 212/15, 212/17
Kochman Jacheta Sara 212/2, 212/11
Kochman Josek 212/7, 212/9
Kochman Judesa 212/7, 212/9
Kochman Kundla 212/7, 212/9
310
Kochman Machela 212/7, 212/9
Kochman Mordka Lejbuś 212/7, 212/9
Kochman Pinches 212/7, 212/9
Kochman Rojzla 212/7, 212/9
Kochman Symcha 212/7, 212/9
Kochman Zysla 212/7, 212/9
Kocioł Ajer 212/7, 212/9
Kocioł Bajla 212/7, 212/9
Kocioł Chaja 212/7, 212/9
Kocioł Lajzer 212/7, 212/9
Kocioł Ruchla Laja 212/7, 212/9
Kocioł Sura 212/7, 212/9
Kocioł Szaja 212/7, 212/9
Köenig 212/25
Kögel Nuchim 212/19
Kogut Abram Icchok 212/7, 212/9
Kogut Chaja 212/7, 212/9
Kogut Chana 212/7, 212/9
Kogut Icek Abram 212/7, 212/9
Kogut Icek Israel 212/13
Kogut Jakub Hersz 212/7, 212/9
Kogut Laja 212/7, 212/9
Kogut Laja Cyrla 212/7, 212/9
Kogut Rajzla 212/7, 212/9
Kogut Rywka I 212/7, 212/9
Kogut Rywka II 212/7, 212/9
Kohane Chana Sara 212/23
Kohane Henia Sara [Kohanec] 212/18
Kohane Liba Sara 212/23
Kohane Rosalie Sara 212/23
Kohane Sabina Sara 212/23
Kohane Sali 212/24
Kohane Sara 212/23, 212/24
Kohn 212/17
Kohn Dira Sara 212/15
Kohn Dora Sara 212/17
Kohn Erich Israel [Szpielberg] 212/19
Kohn Erna Sara 212/11
Kohn Friedrich Israel 212/19
Kohn Frydrycg [!] Israel 212/16
Kohn Gusti Sara 212/15, 212/17
Kohn Jakub 212/13
Kohn Jentla Sara 212/23
Kohn Lezor 212/23
Kohn Majer 212/7, 212/9
Kohn Mala Sara 212/23
Kohn Małka 212/7, 212/9
Kohn Marianna 212/13
311
Kohn Ruchla 212/7, 212/9
Kohna Chaim 212/7, 212/9
Köjzman Joel 212/7, 212/9
Kokotek Abram Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/17, 212/18
Kokotek Abram Isucher Israel 212/18
Kokotek Ajzyk 212/7, 212/9
Kokotek Ałta Rywka 212/7, 212/9
Kokotek Anchel Israel 212/17
Kokotek Anczel 212/7, 212/9
Kokotek Bajla I 212/7, 212/9
Kokotek Bajla II 212/7, 212/9
Kokotek Berek 212/24
Kokotek Chaja 212/7, 212/9
Kokotek Chana I 212/7, 212/9
Kokotek Chana II 212/7, 212/9
Kokotek Chana III 212/7, 212/9
Kokotek Chana Sara 212/17
Kokotek Cyrla 212/7, 212/9
Kokotek Dawid I 212/7, 212/9
Kokotek Dawid II 212/7, 212/9
Kokotek Dawid Israel 212/17
Kokotek Dora 212/7, 212/9
Kokotek Dwojra Gitla 212/7, 212/9
Kokotek Efraim Ber 212/7, 212/9
Kokotek Estera 212/7, 212/9
Kokotek Fajgla I 212/7, 212/9
Kokotek Fajgla II 212/7, 212/9
Kokotek Fryda 212/24
Kokotek Groneta 212/7, 212/9
Kokotek Hendel I 212/7, 212/9
Kokotek Hendel II 212/7, 212/9
Kokotek Hendel Israel 212/13
Kokotek Hinda 212/7, 212/9
Kokotek Hindla 212/7, 212/9
Kokotek Icek 212/7, 212/9
Kokotek Israel 212/15, 212/17
Kokotek Izaak [Izak] Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/16, 212/17
Kokotek Izrael Dawid I 212/7, 212/9
Kokotek Izrael Dawid II 212/7, 212/9
Kokotek Jakub 212/7, 212/9
Kokotek Jakub Fiszel 212/7, 212/9
Kokotek Jechiel 212/7, 212/9
Kokotek Jojne 212/7, 212/9
Kokotek Josef [Józef] Nuta 212/7, 212/9, 212/16
Kokotek Josef 212/13, 212/19, 212/20
Kokotek Józef Nuta 212/18
Kokotek Lajb Szymon 212/7, 212/9
Kokotek Lemel 212/7, 212/9
312
Kokotek Luba 212/7, 212/9
Kokotek Małka 212/7, 212/9
Kokotek Mania 212/7, 212/9
Kokotek Maurycy Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/18
Kokotek Mendel 212/24
Kokotek Miriaam 212/7, 212/9
Kokotek Mirla 212/7, 212/9
Kokotek Mordka Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/17
Kokotek Mozes 212/7, 212/9
Kokotek Noemi 212/7, 212/9
Kokotek Norbert 212/7, 212/9
Kokotek Nuta 212/7, 212/9
Kokotek Perla 212/7, 212/9
Kokotek Pesla 212/7, 212/9, 212/24
Kokotek Pinkus 212/7, 212/9
Kokotek Pinkus Szlama 212/7, 212/9
Kokotek Rachela I 212/7, 212/9
Kokotek Rachela II 212/7, 212/9
Kokotek Regina 212/7, 212/9
Kokotek Ruchla I 212/7, 212/9
Kokotek Ruchla II 212/7, 212/9
Kokotek Ruchla III 212/7, 212/9
Kokotek Ruchla Sara 212/15
Kokotek Rywka 212/7, 212/9
Kokotek Sara 212/23, 212/24
Kokotek Simcha 212/24
Kokotek Szaja Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/15, 212/17
Kokotek Szamsza 212/7, 212/9
Kokotek Szlama 212/7, 212/9
Kokotek Szmul Hendel 212/7, 212/9
Kokotek Tobiasz 212/7, 212/9
Kokotek Zyskind 212/7, 212/9
Kolatacz Szmul 212/23
Kolender Abram Hersz 212/7, 212/9
Kolender Anna 212/17, 212/19
Kolender Sura 212/7, 212/9
Kolender Tauba Sara 212/2
Kolim Hersz Dawid 212/7, 212/9
Kolim Mordka 212/7, 212/9
Kolin Ajdla 212/23
Kolin Blima 212/23
Kolin Chaim Josek 212/7, 212/9
Kolin Chana 212/23
Kolin Dawid 212/7, 212/9
Kolin Fajgla 212/7, 212/9
Kolin Feigla Sara 212/23
Kolin Fiszel 212/23
Kolin Fradel 212/23
313
Kolin Gitla Sara 212/24
Kolin Icek Mendel 212/24
Kolin Idessa Sara 212/24
Kolin Ita Sara 212/24
Kolin Jachetta 212/23
Kolin Josek 212/18
Kolin Josek Szmul 212/7, 212/9
Kolin Judessa 212/23
Kolin Kasryl 212/23
Kolin Kopel 212/23
Kolin Małka Sara 212/24
Kolin Moszek 212/7, 212/9
Kolin Nuchim [Nuchym] 212/23
Kolin Rachula 212/19
Kolin Rajza 212/23
Kolin Ruchla 212/17
Kolin Rywka Sara 212/23, 212/24
Kolin Sura Mindla 212/7, 212/9
Kolin Szajndla 212/23
Kolin Szlama Israel 212/24
Kolnik Lidia Maryla 212/23
Kolonder Mariem 212/7, 212/9
Kolski Berek 212/7, 212/9
Kołatacz Aron 212/23
Kołatacz Dawid 212/23
Kołatacz Israel 212/23
Kołatacz Ruchla 212/23
Kołatacz Sara 212/23
Komner [?]212/20
Kon Adela 212/7, 212/9
Kon Aron 212/7, 212/9
Kon Chana 212/7, 212/9
Kon Chana Blima 212/24
Kon Efroim 212/7, 212/9
Kon Erna Sara 212/19
Kon Estera 212/7, 212/9
Kon Gitla 212/7, 212/9
Kon Henig 212/7, 212/9
Kon Jentla 212/18
Kon Majloch 212/7, 212/9
Kon Maria 212/24
Kon Mariem 212/7, 212/9
Kon Rajzla 212/7, 212/9
Kon Szandla 212/24
Kon Witla 212/24
Kon Zysla 212/24
Kon Zysman 212/24
Konarska Gnendla 212/7, 212/9
314
Koniecpolski Abram Wolf 212/7, 212/9
Koniecpolski Liba Tema 212/7, 212/9
Koniecpolski Regina 212/7, 212/9
Koniecpolski Sara 212/7, 212/9
König Izrael 212/24
Konig Sosman [?] Israel 212/2
Konigman Laja 212/24
Konigman Rozalja 212/24
Königsbach Rachela 212/7, 212/9
Konigsberg Anna 212/24
Königsberg Hilel 212/7
Konigsberg Hinda Elka 212/24
Königsberg Icek Berek 212/7, 212/9
Königsberg Jakub 212/7, 212/9
Konigsberg Jankiel 212/24 212/24
Konigsberg Machel 212/24
Konigsberg Majer 212/24
Konigsberg Mirla 212/24
Königsberg Mirla 212/7, 212/9
Königsberg Mordka 212/7, 212/9
Königsberg Moszek Lajb 212/7, 212/9
Königsberg Rachela 212/7, 212/9
Königsberg Rywka 212/7, 212/9
Konigsberg Szlama 212/24
Königsberg Szlama 212/7, 212/9
Königsberg Tauba 212/7, 212/9
Königsbuch Aron 212/7, 212/9
Königsbuch Izrael Mendel 212/7, 212/9
Königsbuch Mojżesz 212/7, 212/9
Königstein [?] Hilel 212/9
Königstein Majloch 212/7, 212/9
Koniński Arie Mendel 212/7, 212/9
Koniński Chana 212/7, 212/9
Koniński Debora 212/7, 212/9
Koniński Eliasz Israel 212/7, 212/9, 212/17
Koniński Fajgla 212/7, 212/9
Koniński Henendla 212/7, 212/9
Koniński Henoch 212/7, 212/9
Koniński Lazar 212/7, 212/9
Koniński Szajndla 212/7, 212/9
Konopińska Basia 212/7, 212/9
Konopińska Jacheta 212/7, 212/9
Konopińska Laja 212/7, 212/9
Konopińska Rywka 212/7, 212/9
Konopińska Szajndla 212/7, 212/9
Konopińska Wolf 212/7, 212/9
Konopińska Zysla 212/7, 212/9
Koonental Samuel Israel 212/2
315
Kopel Josek 212/20
Kopel Pola 212/23
Koperman Chana Ruchla 212/7, 212/9
Koperman Cywia 212/7, 212/9
Koperman Grojneta 212/7, 212/9
Koperman Judessa [Judesa] 212/17, 212/19
Koperman Judys 212/7, 212/9
Koperman Moszek 212/7, 212/9
Koperman Sura Bajla 212/7, 212/9
Kopermann Icek 212/18
Koperwas Chana Frymeta 212/7, 212/9
Koperwas Icek 212/7, 212/9
Koperwas Małka 212/7, 212/9
Koperwas Mordka 212/7, 212/9
Koperwas Moszek 212/7, 212/9
Kopfenberg Icek Kiwa 212/7, 212/9
Koplik Chaim 212/24
Koplik Estera Sara 212/24
Koplik Jentla Sara 212/24
Koplik Małka 212/24
Koplik Mindla Sara 212/24
Koplik Moszek Israel 212/24
Koplik Szmul Israel 212/24
Koplik Szulim Israel 212/24
Koplowicz [?]212/2, 212/17, 212/20
Koplowicz Abram 212/17, 212/18
Koplowicz Adolf Israel 212/24
Koplowicz Aron 212/7, 212/9
Koplowicz Becalel 212/24
Koplowicz Brajndla 212/7, 212/9
Koplowicz Chaim Israel 212/24
Koplowicz Chana Mirla 212/7, 212/9
Koplowicz Chawa 212/7, 212/9
Koplowicz Cutla 212/7, 212/9
Koplowicz Dawid Josef 212/7, 212/9
Koplowicz Dawid Majer 212/7, 212/9
Koplowicz Dwojra Rywka 212/7, 212/9
Koplowicz Hersz Israel 212/15
Koplowicz Ita 212/7, 212/9
Koplowicz Izrael Wolf 212/7, 212/9
Koplowicz Jakub Aron 212/7, 212/9
Koplowicz Kopel I 212/7, 212/9
Koplowicz Kopel II 212/7, 212/9
Koplowicz Kopel III 212/7, 212/9
Koplowicz Luzer 212/7, 212/9
Koplowicz M. R. 212/18
Koplowicz Majer Israel 212/7, 212/9, 212/24
Koplowicz Małka 212/7, 212/9
316
Koplowicz Maria Rywka 212/7, 212/9
Koplowicz Mendel I 212/7, 212/9
Koplowicz Mendel II 212/7, 212/9
Koplowicz Mendel Israel 212/18
Koplowicz Mojzesz Israel 212/17
Koplowicz Mojżesz Hersz 212/7, 212/9
Koplowicz Mordka 212/7, 212/9
Koplowicz Moszek 212/23
Koplowicz Moszek Efroim 212/7, 212/9
Koplowicz Natan 212/7, 212/9
Koplowicz Nisla Laja 212/7, 212/9
Koplowicz Rachela Sara 212/24
Koplowicz Rajca I 212/7, 212/9
Koplowicz Rajca II 212/7, 212/9
Koplowicz Rajzla 212/7, 212/9
Koplowicz Ruchla Sara 212/24
Koplowicz Rywka Sara 212/24
Koplowicz S. 212/13
Koplowicz Sura I 212/7, 212/9
Koplowicz Sura II 212/7, 212/9
Koplowicz Szajndla 212/7, 212/9
Koplowicz Szlama 212/7, 212/9
Koplowicz Tauba Dyna 212/7, 212/9
Koplowicz Teria 212/7, 212/9
Koplowicz Wolf I 212/7, 212/9
Koplowicz Wolf II 212/7, 212/9
Koplowicz Wolf III 212/7, 212/9
Koplowicz Wolf Israel 212/11
Koplowitz Aron 212/13
Korb Chana 212/13
Korb Fajgla 212/7, 212/9
Korb Laja 212/7, 212/9
Korb Mania 212/7, 212/9
Korb Mojżesz Israel 212/18, 212/20, 212/22
Korb Sara 212/7, 212/9
Korb Sura Sara 212/15
Korberg Estera 212/7, 212/9
Korberg Hinda 212/7, 212/9
Korberg Jacheta 212/7, 212/9
Korberg Lejbuś 212/7, 212/9
Korc Adela 212/7, 212/9
Korc Chaja 212/24
Korc Chaja Jentla Sara 212/24
Korc Estera Sara 212/24
Körc Feigla Chaja 212/19
Korc Fela 212/7, 212/9
Korc Josek 212/7, 212/9
Korc Juda 212/7, 212/9, 212/17
317
Korc Matla 212/7, 212/9
Korc Mordka 212/7, 212/9
Korc Perla 212/24
Korc Perla Laja Sara 212/24
Korc Rachela Sara 212/24
Korc Symcha Sara 212/24
Korcfeld Abram Icek 212/7, 212/9
Korcfeld Berek Israel 212/24
Korcfeld Dawid Israel 212/7, 212/9, 212/24
Korcfeld Ita I 212/7, 212/9
Korcfeld Ita II 212/7, 212/9
Korcfeld Jakub Israel 212/15
Korcfeld Jentla Sara 212/7, 212/9, 212/19, 212/24
Korcfeld Laja 212/7, 212/9
Korcfeld Lajbuś 212/7, 212/9
Korcfeld Moszek 212/17
Korcfeld Pesla 212/7, 212/9
Korcfeld Ruchla I 212/7, 212/9
Korcfeld Ruchla II 212/7, 212/9
Korcfeld Ruda Sara 212/24
Korcfeld Wolf 212/7, 212/9
Korenberg Chaja 212/7, 212/9
Korenfeld Abram 212/7, 212/9
Korenfeld Ajzyk Lajb 212/7, 212/9
Korenfeld Bajla 212/7, 212/9
Korenfeld Bendet I 212/7, 212/9
Korenfeld Bendet II 212/7, 212/9
Korenfeld Beniamin 212/7, 212/9
Korenfeld Chawa 212/7, 212/9
Korenfeld Chil Hersz 212/7, 212/9
Korenfeld Dewora 212/7, 212/9
Korenfeld Dyna 212/7, 212/9
Korenfeld Eljasz 212/9
Korenfeld Elka I 212/7, 212/9
Korenfeld Elka II 212/7, 212/9
Korenfeld Estera I 212/7, 212/9
Korenfeld Estera II 212/7, 212/9
Korenfeld Fajgla 212/7, 212/9
Korenfeld Frymeta 212/7, 212/9
Korenfeld Guta 212/7, 212/9
Korenfeld Henoch 212/7, 212/9
Korenfeld Itla 212/7, 212/9
Korenfeld Mendel 212/7, 212/9
Korenfeld Mojżesz Izaak 212/7, 212/9
Korenfeld Nacha I 212/7, 212/9
Korenfeld Nacha II 212/7, 212/9
Korenfeld Nuta 212/7, 212/9
Korenfeld Rywka 212/7, 212/9
318
Korenfeld Sura 212/7, 212/9
Korenfeld Szajndla Liba 212/7, 212/9
Korenfeld Szlama Mendel 212/7, 212/9
Korenfeld Szprynca 212/7, 212/9
Korenfeld Tamara 212/7, 212/9
Korengold Izrael 212/7, 212/9
Korn Brucha 212/7, 212/9
Korn Chawa Sara 212/23
Korn Hersz 212/7, 212/9
Korn Icek 212/7, 212/9
Korn Jakow 212/7, 212/9
Korn Jochweta 212/7, 212/9
Korn Laja Sara 212/11, 212/22
Korn Lea 212/7, 212/9
Korn Lewia 212/7, 212/9
Korn Nisze [?] 212/7, 212/9
Korn Rywka 212/7, 212/9
Korn Tobiasz Israel 212/15, 212/17
Kornberg Eliezer 212/7, 212/9
Kornberg Estera 212/7, 212/9, 212/20
Kornberg Gitla 212/7, 212/9
Kornberg Hinda 212/7, 212/9
Kornberg Josek Israel 212/7, 212/9, 212/18
Kornberg Judka Leib 212/13
Kornberg Judła Lajb 212/7, 212/9
Kornberg Małka [Malka] 212/7, 212/9, 212/19
Kornberg Mindla 212/7, 212/9
Kornberg Mordka Israel 212/2
Kornblit Mojzesz Isr. 212/18
Kornblutt Chana 212/23
Kornblutt Fradla 212/23
Kornblutt Szymon 212/23
Kornbrat Hercka Israel 212/18
Kornbrot Hercel 212/7, 212/9
Kornbrot Itla Sara 212/18
Kornfeld [?] Dina 212/18
Kornfeld Abram Chaim 212/7, 212/9
Kornfeld Abram Henoch 212/7, 212/9
Kornfeld Abram Israel 212/18
Kornfeld Abram Luzer 212/7, 212/9
Kornfeld Ajzyk 212/18
Kornfeld B. 212/13
Kornfeld Bendet [Benet] Israel 212/2
Kornfeld Beniamin 212/18
Kornfeld Berek 212/7, 212/9
Kornfeld Boruch 212/7, 212/9
Kornfeld Brajndla 212/7, 212/9
Kornfeld Bruchla 212/7, 212/9
319
Kornfeld Chaja I 212/7, 212/9
Kornfeld Chaja II 212/7, 212/9
Kornfeld Chaja Sara 212/2, 212/7, 212/9
Kornfeld Chana I 212/2, 212/7, 212/9, 212/16
Kornfeld Chana II 212/7, 212/9
Kornfeld Chawa Sara 212/13, 212/17, 212/19
Kornfeld Dina 212/2, 212/13, 212/16
Kornfeld Estera Sara 212/2, 212/16
Kornfeld Fryda Sara 212/2, 212/7, 212/9
Kornfeld Gitla 212/7, 212/9
Kornfeld H. 212/17
Kornfeld Hena Sara 212/2
Kornfeld Hendla 212/7, 212/9
Kornfeld Hinda Frajdla 212/7, 212/9
Kornfeld Icek I 212/7, 212/9
Kornfeld Icek II 212/7, 212/9
Kornfeld Icek Israel 212/2
Kornfeld Izak Israel 212/17, 212/ 20
Kornfeld Izrael [Israel] 212/7, 212/9, 212/17, 212/ 20
Kornfeld Izrael Dawid 212/7, 212/9
Kornfeld Jadzia Sara 212/7, 212/9, 212/18
Kornfeld Jakub Israel 212/11
Kornfeld Jankiel 212/7, 212/9
Kornfeld Joachim Israel 212/2
Kornfeld Jojne 212/7, 212/9
Kornfeld Josek 212/7, 212/9
Kornfeld Laja 212/7, 212/9, 212/17
Kornfeld Luzer Lajb 212/7, 212/9
Kornfeld Maria Chaja 212/7, 212/9
Kornfeld Mendel 212/7, 212/9
Kornfeld Micia Sara 212/2, 212/7, 212/9
Kornfeld Mindla 212/7, 212/9
Kornfeld Mordka 212/7, 212/9
Kornfeld Moses Israel 212/ 20
Kornfeld Moszek 212/7, 212/9
Kornfeld Rachela 212/7, 212/9
Kornfeld Ruchla 212/7, 212/9
Kornfeld Rudla 212/7, 212/9
Kornfeld Rywa 212/7, 212/9
Kornfeld Rywka Gitla 212/7, 212/9
Kornfeld Sara 212/7, 212/9, 212/13, 212/17
Kornfeld Sura 212/7, 212/9
Kornfeld Szlama I 212/7, 212/9
Kornfeld Szlama II 212/7, 212/9
Kornfeld Tauba Laja 212/7, 212/9
Kornfeld Tuma 212/7, 212/9
Kornfeld Zyskind Israel 212/24
Kornfeld Zysla 212/7, 212/9
320
Kornhendler Abram Froim 212/7, 212/9
Kornhendler Sura 212/7, 212/9
Kornkraut Jetti Sara 212/23
Kornrnbrat Hercka Izrael 212/18
Korpiel Jankiel Israel 212/24
Korpiel Sara 212/24
Kortz Chaja Sara 212/17
Korzfeld Chawa 212/13
Korzfeld M. Israel 212/13
Korzuch Chana 212/24 Laja 212/24 212/24
Korzuch Perla Sara 212/19
Korzuch Rywka 212/24
Korzuch Szlama Hersz 212/24
Korzuchowski Majer 212/23
Kosiner Dorota 212/7, 212/9
Kosiner Jakub 212/7, 212/9
Kosmala A. L. 212/13
Kosmala Aron Lajb I 212/7, 212/9
Kosmala Aron Lajb II 212/7, 212/9
Kosmala Bajla 212/7, 212/9
Kosmala Fajwel 212/7, 212/9
Kosmala Feiwel Israel 212/17
Kosmala Josia Israel 212/17
Kosmala Krajndla Sara 212/17
Kosmala Michał Tobiasz 212/7, 212/9
Kosmala Ruchla 212/7, 212/9
Kosmala Symcha Israel 212/7, 212/9, 212/13
Kotler Dawid Israel 212/24
Kotler Sprinca Sara 212/24
Kotler Sura Sara 212/24
Kotliski Israel 212/16
Kottenberg Abr. Dawid 212/18
Kowalska Ajdla Sara [Kowalski] 212/18
Kowalski [Młynarski] 212/17
Kowalski Abram 212/7, 212/9
Kowalski Abram Dawid 212/7, 212/9
Kowalski Ajzyk 212/7, 212/9
Kowalski Bluma 212/7, 212/9
Kowalski Chaim Lajb 212/7, 212/9
Kowalski Chana 212/7, 212/9
Kowalski Chawa Ruchla 212/7, 212/9
Kowalski Chemia 212/7, 212/9
Kowalski Chil Wolf 212/7, 212/9
Kowalski Fajgla 212/7, 212/9
Kowalski Fajwel Dawid 212/7, 212/9
Kowalski Gitla 212/7, 212/9
Kowalski Hela 212/7, 212/9
Kowalski Icek Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/15, 212/16, 212/17, 212/18, 212/19, 212/20
321
Kowalski Jeszaja 212/7, 212/9
Kowalski Kajla 212/7, 212/9
Kowalski Majloch 212/7, 212/9
Kowalski Małka Chaja 212/7, 212/9
Kowalski Mariem 212/7, 212/9
Kowalski Mojżesz 212/7, 212/9
Kowalski Mordka 212/7, 212/9
Kowalski Perla 212/7, 212/9
Kowalski Pesla 212/7, 212/9
Kowalski Pinkus Israel 212/19, 212/20
Kowalski Rubin Israel 212/7, 212/9, 212/22
Kowalski Ruchla 212/7, 212/9
Kowalski Rywka 212/7, 212/9
Kowalski Sara 212/7, 212/9
Kowalski Sura 212/7, 212/9
Kowalski Szajndla 212/7, 212/9
Kowalski Szymon 212/7, 212/9
Kowaski Pinkus [Kowalski ?] 212/20
Kozb Mojżesz Israel 212/18
Kozenberg Josek Israel 212/18
Koziwoda Lea 212/23
Kozlowski Bina Sara 212/2
Kozlowski Chaja Sara 212/5, 212/16
Kozlowski Henoch 212/13
Kozlowski Icek Hersz Israel 212/2
Kozłowska Abram Moszek 212/7, 212/9
Kozłowska Beniamin I 212/7, 212/9
Kozłowska Beniamin II 212/7, 212/9
Kozłowska Bina 212/7, 212/9
Kozłowska Binem 212/7, 212/9
Kozłowska Bluma 212/7, 212/9
Kozłowska Brajndla 212/7, 212/9
Kozłowska Chaja I 212/7, 212/9
Kozłowska Chaja II 212/7, 212/9
Kozłowska Chaja Rochma 212/7, 212/9
Kozłowska Chaja Sara [Kozłowski] 212/15, 212/16, 212/17
Kozłowska Dydia 212/7, 212/9
Kozłowska Fajga 212/7, 212/9
Kozłowska Fiszel 212/7, 212/9
Kozłowska Frymeta 212/7, 212/9, 212/18
Kozłowska Henka I 212/7, 212/9
Kozłowska Henka II 212/7, 212/9
Kozłowska Henoch I 212/7, 212/9
Kozłowska Henoch II 212/7, 212/9
Kozłowska Hersz 212/7, 212/9
Kozłowska Hinda 212/7, 212/9
Kozłowska Icek 212/7, 212/9
Kozłowska Izrael I 212/7, 212/9
322
Kozłowska Izrael II 212/7, 212/9
Kozłowska Jakub I 212/7, 212/9
Kozłowska Jakub II 212/7, 212/9
Kozłowska Karajndla 212/7, 212/9
Kozłowska Krajndla 212/17
Kozłowska Majer 212/7, 212/9
Kozłowska Pesla 212/7, 212/9
Kozłowska Pesla Laja 212/7, 212/9
Kozłowska Rina 212/7, 212/9
Kozłowska Rywka 212/7, 212/9
Kozłowska Sura Złata 212/7, 212/9
Kozłowska Tauba 212/7, 212/9
Kozłowska Wolf 212/7, 212/9
Kozłowski Calel Israel 212/24
Kozłowski Chaja Rochma 212/9
Kozłowski Chana Sara 212/24
Kozłowski Dydja 212/19, 212/20
Kozłowski Frymeta Sara 212/18
Kozłowski Henoch 212/20
Kozłowski Jakub [Jakób] Israel 212/24
Kozłowski Mordcha 212/24
Kozłowski Mordka Israel 212/24
Kozłowski Szajna Sara 212/24
Kozubrot Hercka Izrael 212/18
Kozubski Abram Israel 212/24
Kozubski Ela 212/7, 212/9
Kozubski Estera212/24
Kozubski Genia 212/7, 212/9
Kozubski Gitla 212/7, 212/9
Kozubski Hersz Israel 212/24
Kozubski Icek 212/7, 212/9
Kozubski Laja 212/24
Kozubski Pesla 212/24
Kozubski Pinkus 212/24
Kozubski Pinkus 212/7, 212/9
Kozubski Załma 212/24
Kozuch Chana 212/17
Kozuch Dawid Israel 212/18
Kozuch Machela 212/24
Kozuch Rywka Sara [Kożuch] 212/2
Kozuch Tauba Sara 212/11
Kozufeld Israel 212/2
Kożuch Abram Izrael 212/7, 212/9
Kożuch Abram Moszek 212/7, 212/9
Kożuch Ajla 212/7, 212/9
Kożuch Arie I 212/7, 212/9
Kożuch Arie II 212/7, 212/9
Kożuch Bacia 212/7, 212/9
323
Kożuch Berek 212/7, 212/9
Kożuch Bluma Sara 212/18
Kożuch Chaim Israel 212/7, 212/9, 212/18
Kożuch Chaim Szmul 212/7, 212/9
Kożuch Chaja 212/7, 212/9
Kożuch Chana 212/7, 212/9, 212/19
Kożuch Chana Laja I 212/7, 212/9
Kożuch Chana Laja II 212/7, 212/9
Kożuch Chawa 212/7, 212/9
Kożuch Estera I 212/7, 212/9
Kożuch Estera II 212/7, 212/9
Kożuch Estera III 212/7, 212/9
Kożuch Estera Sara [Kozuch] 212/5, 212/15, 212/17, 212/18, 212/19
Kożuch Fajgla 212/7, 212/9
Kożuch Gitla Sara [Kozuch] 212/17, 212/18, 212/19
Kożuch Gołda [Golda] Sara 212/5, 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Kożuch Hendel 212/7, 212/9
Kożuch Hinda 212/7, 212/9
Kożuch Hinda Pesla 212/7, 212/9
Kożuch Icek Lajb 212/7, 212/9
Kożuch Jacheta 212/7, 212/9
Kożuch Jankiel Symcha 212/7, 212/9
Kożuch Josek Chuna 212/7, 212/9
Kożuch Leib 212/13
Kożuch Lewek Israel 212/7, 212/9, 212/22
Kożuch Liba 212/7, 212/9
Kożuch Lola 212/7, 212/9
Kożuch Majer I 212/7, 212/9
Kożuch Majer II 212/7, 212/9
Kożuch Majer Israel 212/15, 212/17
Kożuch Moszek Hirsz 212/7, 212/9
Kożuch Rubin Israel 212/15
Kożuch Rubin W. Israel 212/17
Kożuch Rubin Wolf 212/7, 212/9
Kożuch Ruchla 212/7, 212/9
Kożuch Szmul 212/7, 212/9
Kożuch Szulim 212/7, 212/9
Kożuch Tauba 212/7, 212/9
Kożuszasz Gutla 212/7, 212/9
Kracowski Chana 212/7, 212/9
Kracowski Kałma 212/7, 212/9
Kracowski Mojsze 212/7, 212/9
Krajcer Abram Israel 212/24
Krajcer Ester Sara 212/24
Krajcer Gerszon 212/7, 212/9
Krajcer Jakub 212/7, 212/9
Krajcer Jentla 212/7, 212/9
Krajcer Lipman Sara 212/24
324
Krajcer Mendla Bluma Sara 212/24
Krajcer Rywka 212/7, 212/9
Krajcer Srul Szymon 212/7, 212/9
Krajer Chaja 212/7, 212/9
Krajer Fajgla 212/7, 212/9
Krajer Icek 212/7, 212/9
Krajer Ita 212/17, 212/19
Krajer Ita Gela 212/7, 212/9
Krajer Mojżesz 212/7, 212/9
Krajer Rywka 212/7, 212/9
Krajer Telca 212/7, 212/9
Krajer Wigdor 212/7, 212/9
Krajer Zelik 212/7, 212/9
Krajzelman Fajgla 212/7, 212/9
Krakaowski Kalman 212/13
Krakauer „C” 212/7, 212/9
Krakauer Chana Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17, 212/19, 212/23212/23
Krakauer Chuna 212/7, 212/9
Krakauer Estera 212/7, 212/9
Krakauer Gitla 212/7, 212/9
Krakauer Hani Sara 212/23
Krakauer Hendla Pesla 212/7, 212/9
Krakauer Herszel 212/7, 212/9
Krakauer Itla 212/7, 212/9, 212/19
Krakauer Jakub Pinkus 212/7, 212/9
Krakauer Jankiel Israel 212/15
Krakauer Josef I 212/7, 212/9
Krakauer Josef II 212/7, 212/9
Krakauer Josek 212/18, 212/20
Krakauer Kiwa 212/7, 212/9
Krakauer Kopel 212/7, 212/9
Krakauer Lejzor Israel 212/7, 212/9, 212/17, 212/22
Krakauer Lymel 212/7, 212/9
Krakauer Mindla 212/7, 212/9
Krakauer Moschek 212/13
Krakauer Moszek I 212/7, 212/9
Krakauer Moszek II 212/7, 212/9
Krakauer Moszek III 212/7, 212/9
Krakauer Motek 212/7, 212/9
Krakauer Paula Sara 212/23
Krakauer Pesla 212/7, 212/9
Krakauer Rywka 212/7, 212/9
Krakauer Rywka Ruchla 212/7, 212/9
Krakauer Sara 212/7, 212/9
Krakauer Szlama 212/7, 212/9
Krakauer Szmul 212/7, 212/9
Krakauer Tauba 212/7, 212/9
Krakauer Wigdor 212/7, 212/9
325
Krakauer Wolf I 212/7, 212/9
Krakauer Wolf II 212/7, 212/9
Krakauer Wolf III 212/7, 212/9
Krakauer Zalata Sara 212/23
Krakauer Zimel 212/7, 212/9
Krakower Abram Mordka 212/7, 212/9
Krakower Dawid 212/7, 212/9
Krakower Herszlik Israel 212/7, 212/9, 212/17
Krakower Jankiel 212/7, 212/9
Krakower Laja Boba 212/7, 212/9
Krakower Pesla 212/7, 212/9
Krakower Szajndla 212/7, 212/9
Krakowska Malka Sara 212/19
Krakowski Beniamin 212/7, 212/9
Krakowski Cesia 212/7, 212/9
Krakowski Ch. 212/13
Krakowski Chil 212/7, 212/9, 212/20
Krakowski Dawid 212/7, 212/9
Krakowski Emanuel 212/7, 212/9
Krakowski Estera 212/7, 212/9
Krakowski Fajgla I 212/7, 212/9
Krakowski Fajgla II 212/7, 212/9
Krakowski Icek 212/7, 212/9
Krakowski Izaak 212/7, 212/9
Krakowski Jakub 212/7, 212/9
Krakowski Kalma 212/7, 212/9
Krakowski Laja 212/7, 212/9
Krakowski Łazarz 212/7, 212/9
Krakowski M. 212/13
Krakowski Majer Hersz 212/7, 212/9
Krakowski Mindla 212/7, 212/9
Krakowski Nacha 212/7, 212/9
Krakowski Rajzla 212/7, 212/9
Krakowski Rebeka 212/7, 212/9
Krakowski Szmul 212/7, 212/9
Krakowski Tauba 212/7, 212/9
Krakowski Zysla 212/7, 212/9
Kraliczek Herta Sara 212/24
Krall Menachem Mendel 212/18
Kramer Abram 212/7, 212/9
Kramer Basia 212/7, 212/9
Kramer Basia Sara 212/11
Kramer Eliasz Nusyn 212/7, 212/9
Kramer Jakub Herszel 212/7, 212/9
Kramer Jenta 212/7, 212/9
Kramer M. 212/16
Kramer Mordka Israel 212/15, 212/17, 212/18, 212/19, 212/20
Kramer Mordka Josef 212/7, 212/9
326
Kramer Szmul 212/7, 212/9
Kramer Zysla Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/16, 212/17
Krammer Basia [?] 212/20
Krammer Mordka 212/20
Krancman Johan 212/7, 212/9
Kranze [?] 212/3
Krasner Chaja Sara 212/2
Krasner Icek Israel 212/2
Krasocki Chaim Israel 212/18
Krasowski Chaim 212/7, 212/9
Krasowski Estera 212/7, 212/9
Krasowski Gitla 212/7, 212/9
Krasowski Herszel 212/7, 212/9
Krasowski Kałma 212/7, 212/9
Krasowski Kopel 212/7, 212/9
Krasowski Ruchla 212/7, 212/9
Krasowski Szlama Wolf 212/7, 212/9
Krasowski Telca 212/7, 212/9
Krasowski Uszer Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/15, 212/18
Krasowski Wolf 212/7, 212/9
Krasowski Zelda Rajzla 212/7, 212/9
Kraszkowska Raizla 212/23
Kraszkowski Abram 212/23
Kraus Bina Sara 212/2
Kraushaar Chana 212/7, 212/9
Krausman Aba 212/7, 212/9
Krausman Cyrla 212/7, 212/9
Krausman Fejwel 212/7, 212/9
Krausman Gołda 212/7, 212/9
Krausman Israel 212/18
Krausman Mojsze 212/7, 212/9
Krausman Mordka Szulim 212/7, 212/9
Krausman Moszek I 212/7, 212/9
Krausman Moszek II 212/7, 212/9
Krausman Nysla 212/7, 212/9
Krausman Rywka 212/7, 212/9
Krausman Szlama 212/7, 212/9
Krausman Szmul 212/7, 212/9
Krauz Ruchla 212/7, 212/9
Krauzman Alta Chana 212/24
Krauzman Frajdla 212/24
Krauzman Laja 212/7, 212/9
Krauzman Lajzer 212/7, 212/9
Krauzman Rywka 212/7, 212/9
Krauzman Złata 212/7, 212/9
Krawczyk Chawa 212/7, 212/9
Krawczynski Mordka Israel [Krawczyński] 212/13, 212/18, 212/20
Krawczyńska Mordka 212/7, 212/9
327
Krawczyńska Szlama 212/7, 212/9
Krawczyńska Dwojra 212/7, 212/9
Krawczyńska Fajgla 212/7, 212/9
Krawczyński Dawid 212/7, 212/9
Krawczyński Fajgla 212/7, 212/9
Krawczyński Hendla 212/7, 212/9
Krawczyński Laja 212/7, 212/9
Krawczyński Mordcha 212/19
Krawczyński Rajzla 212/7, 212/9
Krawczyński Szmul 212/7, 212/9
Krawiec Abram 212/19, 212/20
Krawiec Abram Wigdor Israel 212/13
Krawiec Fela Sara 212/24
Krawiec Mordka 212/7, 212/9
Krawiec Rosalie Sara 212/24
Kreba Reizla Sara 212/24
Krebs Erna 212/23
Krebs Ernestine Rosa 212/24
Krebs Ilse Sara 212/23
Krebs Max 212/24
Krebs Rosa 212/23
Krebs Rut Emilja 212/24
Krebs Willi 212/23
Kreigstein Mendel Israel 212/24
Kreiskopf Dewora 212/23
Kreiskopf Helena 212/23
Kreiskopf Leib 212/23
Krel Abram Mordka 212/7, 212/9
Krel Chaja 212/7, 212/9
Krel Chana 212/7, 212/9
Krel Esera Ruchla 212/7, 212/9
Krel Jakub Izaak 212/7, 212/9
Krel Josek 212/7, 212/9
Krel Małka Fajgla 212/7, 212/9
Krel Menachem Mendel 212/7, 212/9
Krel Nacha 212/7, 212/9
Krel Nacha Laja 212/7, 212/9
Krel Pinches Mordka 212/7, 212/9
Krel Szaja Burych [!] 212/7, 212/9
Krelbaum Pesla Sara 212/24
Krelbaum Rikla Sara 212/24
Krelbaum Szymon Israel 212/24
Krell Abr. Mordka 212/18
Krell Chaja Sara 212/18
Krell Hersz Josek Israel 212/17
Krell Motel 212/18
Kreps Gucia 212/7, 212/9
Kreps Hendla 212/7, 212/9
328
Kreps Juma 212/7, 212/9
Kreps Pinkus 212/7, 212/9
Kreps Rywka 212/7, 212/9
Kreps Zeld 212/7, 212/9
Kreuzberger Hermine 212/23
Kreuzberger Jan 212/23
Kreuzberger Ruth 212/23
Kreuzkopf Jakob 212/23
Kreuzwirth Moritz Israel 212/24
Kreycer Ajdla Sara 212/2
Kribus Chaja 212/24
Kriebus Froim 212/20
Krieger [?] Estera 212/17
Krieger Jakub Israel 212/ 20
Kriegstein Abram Israel 212/24
Kriegstein Doba Sara 212/24
Kriegstein Henriette Sara 212/2
Kriegstein Siegfrid 212/13
Kriegstein Sophie 212/22
Kriegstein Sura Sara 212/24
Kriegstein Szlama Israel 212/24
Kriegstein Wolfgang 212/13
Krigstein Sophie 212/17
Kroczak Bacia 212/7, 212/9
Kroczak Dawid 212/7, 212/9
Kroczak Etla 212/7, 212/9
Kroczak Fajgla 212/7, 212/9
Kroczak Gitla 212/7, 212/9
Kroczak Laja 212/7, 212/9
Kroczak Rachela 212/7, 212/9
Kroczak Ruchla 212/7, 212/9
Kroczak Rywka I 212/7, 212/9
Kroczak Rywka II 212/7, 212/9
Kroczak Sura 212/7, 212/9
Krohn Chaja Fajgel 212/24
Krohn David 212/24
Krohn Frajdla Sara 212/2
Krohn Ruchla Mariem Sara 212/2
Krokowicz Chaja Sara 212/24
Krokowicz Fajgla Sara 212/24
Krokowicz Fajgla Sura 212/24
Krokowicz Gitla Sara 212/24
Kromberg Josek Israel 212/18
Kromolowska Cyrla 212/24
Kromolowski Hendla 212/24
Kromolowski Hersz Lejb 212/24
Kromolowski Laja 212/24
Kron Pinkus Israel 212/24
329
Kron Sura Sara 212/19
Kronenetal Hersz 212/7, 212/9
Kronental 212/3
Kronental Felicja Sara [Hamner] 212/19
Kronental Hula 212/7, 212/9
Kronental Ida I 212/7, 212/9
Kronental Ida II 212/7, 212/9
Kronental Ida III 212/7, 212/9
Kronental Michał 212/7, 212/9
Kronental Samuel 212/7, 212/9, 212/13, 212/16
Kronental Szlama 212/7, 212/9
Kronenthal Hersz Israel 212/17
Kroner Estera 212/24
Krongold Chaja Sara 212/23
Kronsilber Jakob Israel 212/24
Kruger Estera 212/16
Kruk Ajdla Sara 212/7, 212/9, 212/17
Kruk Chaja Sara 212/7, 212/9, 212/17
Kruk Gołda [Golda] Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17, 212/18
Kruk Icek Hersz Israel 212/7, 212/9, 212/17
Kruk Icek M. 212/18
Kruk Ksyl Israel 212/17, 212/18, 212/ 20
Kruk Rosalia Sara 212/17
Kruk Rozalia 212/7, 212/9
Kruk Sura 212/7, 212/9
Kruk Szymon 212/5, 212/13
Kruk Szymon Dawid Israel 212/7, 212/9, 212/17
Kruman Samuel 212/7, 212/9
Krybus Chaskiel 212/23
Krybus Chinder 212/23
Krybus Efroim 212/17
Krybus Maria 212/23
Krycer Brajndla 212/7, 212/9
Krycer Cecylia 212/7, 212/9
Krycer Chaim Szapsia 212/7, 212/9
Krycer Cyrla Brajndla 212/7, 212/9
Krycer Frajdel Sara 212/23
Krycer Hersz Lajb 212/7, 212/9
Krycer Herszlik 212/7, 212/9
Krycer Israel 212/17
Krycer Jakub Izaak 212/7, 212/9
Krycer Laja 212/7, 212/9
Krycer Masza 212/7, 212/9
Krycer Mojżesz 212/7, 212/9
Krycer Moszek 212/7, 212/9
Krycer Rajzla 212/7, 212/9
Krycer Szabsa 212/17
Krycer Szamsza Israel 212/ 20
330
Krycer Tauba 212/7, 212/9
Krycler Chaja 212/7, 212/9
Krycler Chaja Frymeta 212/7, 212/9
Krycler Dawid 212/7, 212/9
Krycler Hena 212/7, 212/9
Krycler Hinda 212/7, 212/9
Krycler Iser 212/7, 212/9
Krycler Margula Chana 212/7, 212/9
Krycler Miriam 212/7, 212/9
Krycler Moszek 212/7, 212/9
Krycler Nuchim Idel 212/7, 212/9
Krycler Pinkus 212/7, 212/9
Krycler Rachela 212/7, 212/9
Krycler Ruchla 212/7, 212/9
Krycler Telca 212/7, 212/9
Krycler Wolf 212/7, 212/9
Krygier Abram 212/16
Krygier Abram Dawid Israel 212/7, 212/9, 212/17
Krygier Bajla 212/7, 212/9
Krygier Chaja Rywa Sara 212/7, 212/9, 212/17
Krygier Dwojra 212/7, 212/9
Krygier Estera Gołda Sara 212/7, 212/9, 212/17
Krygier Estera Ruchla 212/7, 212/9
Krygier Estera Sara 212/2, 212/16
Krygier Henoch 212/7, 212/9
Krygier Hirsch Israel 212/17
Krygier Moszek Gerszel 212/7, 212/9
Krygier Moszek Israel 212/17
Krygier Nuta Ber 212/7, 212/9
Krygier Ruchla 212/7, 212/9
Krygsztajn Abram Mojsze 212/7, 212/9
Krygsztajn Ałta Bacia 212/7, 212/9
Krygsztajn Chaim 212/7, 212/9
Krygsztajn Dawid 212/7, 212/9
Krygsztajn Estera 212/7, 212/9
Krygsztajn Fajgla 212/7, 212/9
Krygsztajn Liba I 212/7, 212/9
Krygsztajn Lipa II 212/7, 212/9
Krygsztajn Margula 212/7, 212/9
Krygsztajn Tauba 212/7, 212/9
Krygsztajn Wofgang 212/17
Krymolowska Chawa 212/24
Krymolowska Hendla 212/24
Krymolowska Laja 212/24
Krymolowski Hersz 212/24
Kryński B. 212/22
Kryński J. 212/22
Kryska Aron 212/7, 212/9
331
Kryska Chana Fajgla 212/7, 212/9
Kryska Hilel 212/7, 212/9
Kryske Chana Ajdla Sara 212/4
Krzanowski Abram Ber 212/7, 212/9
Krzepicki Falek 212/23
Krzepitzka Jojne Israel 212/23
Krzepitzka Laja Sara 212/23
Krzesiwer Izrael Mojżesz 212/7, 212/9
Krzesiwo Gitla 212/7, 212/9
Krzesiwo Henryk 212/24
Krzesiwo Jakub Wolf 212/7, 212/9
Krzesiwo Kajla 212/7, 212/9
Krzesiwo Kajla Ruchla 212/7, 212/9
Krzesiwo Lea 212/7, 212/9
Krzesiwo Mordka 212/7, 212/9
Krzeszower Szymon Israel 212/7, 212/9, 212/ 20
Krzezower Małka Sara 212/24
Krzezower Rywka Sara 212/24
Krzętowska Chana Ruda 212/7, 212/9
Krzętowska Lea 212/7, 212/9
Krzętowska Szaja Szulim 212/7, 212/9
Krzętowski Aron 212/7, 212/9
Krzętowski Mindla 212/7, 212/9
Książka Adela 212/7, 212/9
Książka Efroim Israel 212/22
Książka Estera 212/7, 212/9
Książka Fajwel 212/7, 212/9
Książka Fraim [Froim] 212/7, 212/9, 212/22
Książka Hinda 212/7, 212/9
Książka Josef 212/7, 212/9
Książka Lejbuś 212/7, 212/9
Książka Nacha 212/7, 212/9
Książka Szajndla 212/7, 212/9
Książnicka Dyna [Dyma] Sara 212/15, 212/17
Książnicka Frymeta Sara 212/15, 212/17
Ksienska Bajla Sara 212/24
Ksienska Sara 212/24
Ksienski [?] Moszek 212/17
Ksienski Abram Israel 212/24
Ksienski Chaim Załma Israel 212/24
Ksienski Dwojra Sara 212/24
Ksienski Lajb Israel 212/24
Ksienski Małka Sara 212/24
Ksienski Moszek Jakub 212/24
Księski Abram 212/24
Księski Bajla 212/24
Księski Chaim Załma 212/24
Księski Dwojra 212/24
332
Księski Johannan Israel 212/16
Księski Lajb 212/24
Księski Mordka 212/24
Księski Moszek 212/24
Księski Moszek Jakub Israel 212/13
Księski Ruchla 212/24
Księski Sara 212/24
Księżki Abram Majer 212/7, 212/9
Księżki Jankiel 212/7, 212/9
Księżki Josel 212/7, 212/9
Księżki Liba Lea 212/7, 212/9
Księżki Mendel Jojne 212/7, 212/9
Księżki Nuchim Gimpel 212/7, 212/9
Księżnicki Cela 212/7, 212/9
Księżnicki Elka 212/7, 212/9
Księżnicki Frymeta 212/7, 212/9, 212/13
Księżnicki Izrael 212/7
Księżnicki Lajb Izrael 212/9
Księżnicki Lemel 212/7, 212/9
Księżnicki Syma Sara 212/13
Księżnicki Symcha 212/7, 212/9
Księżnicki Szmul 212/7, 212/9
Księżnicki Tauba 212/7, 212/9
Księżniczka Chana 212/7, 212/9
Kubner [?] Lajb 212/17
Kucharski Abram 212/7, 212/9
Kucharski Chaskiel 212/7, 212/9
Kucharski Dawid Lajb 212/7, 212/9
Kucharski Gutek 212/7, 212/9
Kucharski Ita 212/7, 212/9
Kucharski Rywka Lea 212/7, 212/9
Kucharski Szmul 212/7, 212/9
Kucharski Złata 212/7, 212/9
Küchler Frymeta 212/7, 212/9
Küchler Pinches Leon 212/7, 212/9
Küchler Rywka 212/7, 212/9
Küchler Wolf 212/7, 212/9
Kuczynski 212/11, 212/16
Kuczyński H. 212/13
Kuferberg Chana Fajgla 212/16
Kugelfreser Bacia 212/7, 212/9
Kugelfreser Bajla 212/7, 212/9
Kugelfreser Chaja 212/7, 212/9
Kugelfreser Chaja Ruchla 212/7, 212/9
Kugelfreser Chana 212/7, 212/9
Kugelfreser Cypora 212/7, 212/9
Kugelfreser Frymcia 212/7, 212/9
Kugelfreser Hersz 212/7, 212/9
333
Kugelfreser Izaak 212/7, 212/9
Kugelfreser Josek Lajb 212/7, 212/9
Kugelfreser Josel 212/7, 212/9
Kugelfreser Judyta 212/7, 212/9
Kugelfreser Majer 212/7, 212/9
Kugelfreser Ruchla 212/7, 212/9
Kugelfreser Rywka 212/7, 212/9
Kugelfreser Wolf 212/7, 212/9
Kugelfresser Chana Sara 212/2, 212/19
Kugelfresser Cypojra Sara 212/2
Kugelfresser Josek Lewek Israel 212/2
Kugelman Herszel 212/18
Kühnreich [?] Beila Sara 212/23
Kühnreich [?] Feigla Sara 212/23
Kühnreich [?] Sala Sara 212/23
Kühnreich Brajndla Sara 212/23
Kühnreich Chana Sara 212/23
Kühnreich Ela Kajla 212/23
Kühnreich Estera Sara 212/23
Kühnreich Pesel Sara 212/23
Kühnreich Rebeka Sara 212/23
Kühnreich Sara [Hinreich] 212/23
Kühnreich Sara 212/23
Kühnreich Sofie Sara 212/23
Kujawska Sara 212/22
Kujawski Hena Perla 212/7, 212/9
Kujawski Hena Pesla Sara 212/17
Kujawski Ruchla Gitla Sara 212/7, 212/9, 212/17
Kujawski Sura Gitla Sara 212/7, 212/9, 212/17
Kujawski Szmul Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/17, 212/ 20
Kulmann Josef 212/24
Kumec [?] Chuma Israel 212/18
Kumec Chaim 212/7, 212/9
Kumec Chuna Israel 212/15, 212/17
Kumec Estera 212/7, 212/9
Kumec Hinda Lea 212/7, 212/9
Kumec Huna 212/7, 212/9
Kumec Karola 212/7, 212/9
Kumec Ruchla Sara 212/2
Kumec Zysla 212/7, 212/9
Kunsman Adolf Israel 212/18
Künstlinger Cerla Sara 212/23
Künstlinger Małka Sara 212/23
Künstlinger Szprinca Sara 212/23
Kupberberg Chaskiel Israel
Kupczyk Boruch 212/7, 212/9
Kupczyk Chaim 212/7, 212/9
Kupczyk Chana Chaja 212/7, 212/9
334
Kupczyk Chil 212/13
Kupczyk Frajdla Itla 212/7, 212/9
Kupczyk Hendla 212/7, 212/9
Kupczyk Masza I 212/7, 212/9
Kupczyk Masza II 212/7, 212/9
Kupczyk Moszek Boruch 212/7, 212/9
Kupczyk Sandel 212/7, 212/9
Kupczyk Szmul 212/7, 212/9
Kupczyk Zysla 212/7, 212/9
Kupelberg Ruchla Kajla 212/7, 212/9
Kuperberg Abram Majer 212/24
Kuperberg Chaim Dawid Israel 212/ 20
Kuperberg Chaskiel Israel 212/19
Kuperberg Dawid 212/18
Kuperberg Fajwel Israel 212/ 20
Kuperberg Israel 212/15, 212/19, 212/ 20
Kuperberg Kabla [!] 212/24
Kuperberg Lajb 212/18
Kuperberg Lajbuś Israel 212/15, 212/19
Kuperberg Schandla [Szandla] Sara [Kupferberg] 212/23
Kuperman Chemia [?] 212/17
Kuperman Chuna Lajb 212/7, 212/9
Kuperman Edith 212/2
Kuperman Fajgla 212/7, 212/9
Kuperman Fiszel Henoch 212/7, 212/9
Kuperman Icchak 212/7, 212/9
Kuperman Idessa Sara 212/15
Kuperman Sura Bajla 212/15
Kuperminc Aron 212/24
Kuperminc Chaja Sara 212/24
Kuperminc Dwojra 212/24
Kuperminc Fajgla 212/24
Kuperminc Gula 212/24
Kuperminc Laja Sara 212/24
Kuperstein Felicja 212/24
Kuperstein Thea Mirjam 212/24
Kupfeiberg [?] Chaskiel Israel 212/13
Kupfer Szulim Israel 212/23
Kupferberg [?] Chaskiel Israel 212/18
Kupferberg Abram I 212/7, 212/9
Kupferberg Abram II 212/7, 212/9
Kupferberg Adela 212/7, 212/9
Kupferberg Aron 212/7, 212/9
Kupferberg Brajndla 212/7, 212/9
Kupferberg Chaja 212/7, 212/9
Kupferberg Chana [Chena] Fajgla 212/16, 212/7, 212/9
Kupferberg Cyrla 212/7, 212/9
Kupferberg Dawid 212/7, 212/9
335
Kupferberg Dawid Chaim 212/7, 212/9
Kupferberg Dobra 212/7, 212/9
Kupferberg Estera Małka 212/7, 212/9
Kupferberg Estera Sara 212/15, 212/19, 212/23
Kupferberg Fajgla Sara 212/7, 212/9, 212/23
Kupferberg Fajwel 212/7, 212/9
Kupferberg Frymeta 212/7, 212/9
Kupferberg Gabriel Bajniś 212/7, 212/9
Kupferberg Gabriel Israel 212/1, 212/2
Kupferberg Gucia 212/7, 212/9
Kupferberg Henoch 212/7, 212/9
Kupferberg Hersz 212/7, 212/9
Kupferberg Herszel 212/7, 212/9
Kupferberg Hinda 212/7, 212/9
Kupferberg Hudesa Frajdla 212/7, 212/9
Kupferberg Icek Majer 212/7, 212/9
Kupferberg Israel 212/19
Kupferberg Jakub 212/7, 212/9
Kupferberg Jakub Wolf 212/7, 212/9, 212/13
Kupferberg Josek 212/7, 212/9
Kupferberg Kałma Szmul 212/7, 212/9
Kupferberg Laja 212/7, 212/9
Kupferberg Lajb Israel 212/16
Kupferberg Lejbuś I 212/7, 212/9
Kupferberg Lejbuś II 212/7, 212/9
Kupferberg Lejbuś III 212/7, 212/9
Kupferberg Machela 212/7, 212/9
Kupferberg Majer I 212/7, 212/9
Kupferberg Majer II 212/7, 212/9
Kupferberg Majer III 212/7, 212/9
Kupferberg Majer Israel 212/11
Kupferberg Michuel Menasze 212/7, 212/9
Kupferberg Perla 212/7, 212/9
Kupferberg Regina 212/7, 212/9
Kupferberg Rickla 212/7, 212/9
Kupferberg Ruchla 212/7, 212/9
Kupferberg Rywka 212/7, 212/9
Kupferberg Srul Dawid 212/7, 212/9
Kupferberg Sura 212/7, 212/9
Kupferberg Sura Bajla 212/15, 212/19
Kupferberg Szewa Cypa 212/7, 212/9
Kupferberg Szulim 212/7, 212/9
Kupferberg Zelda 212/7, 212/9
Kupferberg Zelman 212/7, 212/9
Kupferberg Zysla 212/7, 212/9
Kupfergberg 212/11
Kupferminc Abram Owadia 212/7, 212/9
Kupferminc Aron Dawid 212/7, 212/9
336
Kupferminc Ilze 212/7, 212/9
Kupferminc Jentla 212/7, 212/9
Kupferminc Mariem 212/7, 212/9
Kupferminc Michel Mendel 212/7, 212/9
Kupferminc Miriam 212/7, 212/9
Kupferminc Moszek 212/7, 212/9
Kupferminc Ruchla 212/7, 212/9
Kupferminc Szaja Chaskiel 212/7, 212/9
Kupferminc Szaja Haskiel I 212/7, 212/9
Kupferstein Aron Israel 212/24
Kupferwasser Abram 212/7, 212/9
Kupferwasser Efraim Fiszel 212/7, 212/9
Kupferwasser Frajdla 212/7, 212/9
Kupferwasser Gitla 212/7, 212/9
Kupferwasser Izrael I 212/7, 212/9
Kupferwasser Izrael II 212/7, 212/9
Kupferwasser Izrael Rubin 212/7, 212/9
Kupferwasser Józef Hersz 212/7, 212/9
Kupferwasser Majer 212/7, 212/9
Kupferwasser Małka 212/7, 212/9
Kupferwasser Rachla 212/7, 212/9
Kupferwasser Rajzla 212/7, 212/9
Kupferwasser Zalel 212/7, 212/9
Kupferwasser Zyrla 212/7, 212/9
Kupfesberg [?] Chaskiel Israel 212/18
Kupper Basia 212/23
Kupper Zysla 212/23
Kupperberg Bajla 212/23
Kupperberg Chaja Sara 212/23
Kupperberg Ester 212/23
Kupperberg Marjem 212/23
Kura Rajzla 212/23
Kurc Aleksander 212/7, 212/9
Kurc Chawa 212/7, 212/9
Kurc Hersz 212/7, 212/9
Kurc Hinda 212/7, 212/9
Kurc Jakob 212/7, 212/9
Kurc Mordcha 212/7, 212/9
Kurc Ruchla Laja 212/7, 212/9
Kurc Rywka 212/7, 212/9
Kurcbart Ester 212/23
Kurcbart Fajgla 212/23
Kurcbart Fradla 212/23
Kurcbart Icek 212/23
Kurcbart Sara 212/23
Kurcbart Szajndla 212/23
Kurcfeld Blima 212/7, 212/9
Kurcfeld Chawa 212/7, 212/9
337
Kurcfeld Cyrla 212/23
Kurcfeld Dawid 212/7, 212/9
Kurcfeld Dwojra 212/7, 212/9
Kurcfeld Hela 212/7, 212/9
Kurcfeld Hinda Bajla 212/7, 212/9
Kurcfeld Jakob Chaim 212/7, 212/9
Kurcfeld Majer 212/7, 212/9
Kurcfeld Moszek 212/7, 212/9
Kurcfeld Ruchla 212/7, 212/9
Kurcfeld Szmul Nuchym 212/7, 212/9
Kurcfeld Tauba 212/7, 212/9
Kurcwald Alter Icek vel Małokszyński 212/7, 212/9
Kurcwald Fajwel 212/7, 212/9
Kurcwald Laja 212/7, 212/9
Kurland Ajdla 212/23
Kurland Henryk Israel 212/7, 212/9, 212/13
Kurland Hinda [?] 212/7, 212/9
Kurland Wolf 212/7, 212/9
Kurland Zysio Israel 212/2
Kurland Zysla 212/7, 212/9
Kurta Ajzyk 212/7, 212/9
Kurta Ajzyk Froim 212/7, 212/9
Kurta Bajla [?]212/7, 212/9
Kurta Boruch Hersz 212/7, 212/9
Kurta Eich [!] 212/7, 212/9
Kurta Genia 212/7, 212/9
Kurta Gitla 212/7, 212/9
Kurta Jankiel 212/7, 212/9
Kurta Liba 212/7, 212/9
Kurta Moszek Bendet 212/7, 212/9
Kurta Pesla 212/7, 212/9
Kurta Ruchla 212/7, 212/9
Kurta Srul [?] Hersz 212/7, 212/9
Kurta Symcha 212/7, 212/9
Kurta Tauba 212/7, 212/9
Kurta Tauba 212/7, 212/9
Kurta Wolf Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/19
Kurta Zysman Lajb 212/7, 212/9
Kurtz Feiga Sara 212/23
Kurtz Reizla Sara 212/23
Kusidlo Karl 212/13, 212/24
Kuszad [?] Josek Israel 212/18
Kutner Abram [?] I 212/7, 212/9
Kutner Abram II 212/7, 212/9
Kutner Berek 212/7, 212/9
Kutner Bina 212/7, 212/9
Kutner Binem 212/7, 212/9
Kutner Chaja Sara 212/7, 212/9
338
Kutner Cypra 212/23
Kutner Frajdla 212/7, 212/9
Kutner Herszel 212/7, 212/9
Kutner Herszlik 212/7, 212/9
Kutner Ita 212/7, 212/9
Kutner Janina 212/7, 212/9
Kutner Lajb Israel 212/5, 212/13
Kutner Lejb 212/7, 212/9
Kutner Max 212/7, 212/9
Kutner Mendel 212/7, 212/9
Kutner Mindzia 212/7, 212/9
Kutner Moryc 212/7, 212/9
Kutner Pinches 212/7, 212/9
Kutner Rywka 212/7, 212/9
Kutner Szaja Herszlik 212/7, 212/9
Kutner Szajndla 212/7, 212/9
Kutner Wolf 212/23
Kuttner Cila Sara 212/24
Kuźmińska Bajla 212/7, 212/9
Kuźnicki Abram 212/7, 212/9
Kuźnicki Arnold 212/7, 212/9
Kuźnicki Bajla 212/7, 212/9
Kuźnicki Wolf Gecel 212/7, 212/9
Kwalwaser Bajla Sara 212/23
Kwalwaser Berek Israel 212/13, 212/18, 212/19
Kwalwasser 212/7, 212/9
Kwalwasser Ajdla 212/7, 212/9
Kwalwasser Ajzyk 212/23
Kwalwasser Beniamin 212/7, 212/9
Kwalwasser Berek I 212/7, 212/9
Kwalwasser Berek II 212/7, 212/9
Kwalwasser Blima 212/7, 212/9
Kwalwasser Chaja Sura 212/7, 212/9
Kwalwasser Dawid I 212/7, 212/9
Kwalwasser Dawid II 212/7, 212/9
Kwalwasser Ester 212/23
Kwalwasser Fajgla [Feigla] 212/7, 212/9, 212/23
Kwalwasser Jojnes 212/7, 212/9
Kwalwasser Lejzor 212/7, 212/9
Kwalwasser Matela 212/7, 212/9
Kwalwasser Rajzla 212/7, 212/9, 212/23
Kwalwasser Ruda 212/23
Kwalwasser Szmul 212/7, 212/9
Kwalwasser Tauba 212/23
Kwalwasser Wolf 212/23
Kwasniewska Szajndla Sara 212/24
Kwasniewski Abram 212/24
Kwasniewski Abram Hersz 212/24
339
Kwasniewski Dina Sara 212/24
Kwasniewski Laja Sara 212/24
Kwasniewski Moszek Israel 212/24
Kwasniewski Nuta Israel 212/24
Kwasniewski Szajndla 212/24
Kwastel – Zeuberman [?] Rajzla Sara 212/18
Kwastel Abraham Mordechaj 212/7, 212/9, 212/17
Kwastel Chaim 212/7, 212/9
Kwastel Cywja 212/7, 212/9
Kwastel Icek 212/7, 212/9
Kwastel Ita 212/7, 212/9
Kwastel Jenta 212/7, 212/9
Kwastel Kalman 212/13
Kwastel Kałma Chaskiel 212/7, 212/9
Kwastel Kałma Israel 212/17
Kwastel Mordka 212/7, 212/9
Kwastel Motel 212/17
Kwastel Rajzla Sara 212/7, 212/9, 212/18
Kwastel Ruchla Sara 212/7, 212/9, 212/17
Kwastel Wolf 212/7, 212/9
Kwaśniewska Cyłka 212/19
Kwaśniewska Szajndla Sara 212/13, 212/19
Kwaśniewski Chana Brandla 212/7, 212/9
Kwaśniewski Estera 212/7, 212/9
Kwaśniewski Ita Fajgla 212/7, 212/9
Kwaśniewski Motel 212/7, 212/9
Kwelwaser Berek Israel 212/18
Kwinta Ałta 212/7, 212/9
Kwinta Manuel 212/7, 212/9
Kwinta Sura Mindla 212/7, 212/9, 212/18
Kwinta Szymon 212/7, 212/9
Kwinta Załma 212/7, 212/9
Kwita Bajla Sara 212/19
Lache Itla Sara 212/23
Lacheta Cywia 212/7, 212/9
Lachman Laja I 212/7, 212/9
Lachman Laja II 212/7, 212/9
Lachs Markus Israel 212/23
Lachtiger [?] Tobiasz Israel 212/2
Lachtikicz Josef Majer Israel 212/18
Lachtinger Frajdla 212/7, 212/9
Lachtinger Gitla 212/7, 212/9
Lachtinger Jankiel 212/7, 212/9
Lachtinger Sala 212/7, 212/9
Lachtinger Szmulek 212/7, 212/9
Lachtinger Tobiasz Israel 212/7, 212/9, 212/13
Lacman Jentla Sara 212/23
Lacman Mariem Sara 212/23
340
Lacman Sura Sara 212/23
Laderman Josek Israel 212/18
Ladowski Blima 212/24
Ladowski Sendel 212/24
Lajbner [?] H. 212/17
Lajchtner [?] Ita Sara 212/18
Lajnweber 212/5
Lajnweber Cera 212/7, 212/9
Lajnweber Jacheta 212/7, 212/9
Lajnweber Sura 212/7, 212/9
Lajnweber Szmul 212/5, 212/7, 212/9
Lajtenberg [?] Gitla Sara 212/18
Lajtenberg Abram Szlama 212/7, 212/9
Lajtenberg Beniamin Szaja 212/7, 212/9
Lajtenberg Berek Israel 212/7, 212/9, 212/17
Lajtenberg Brajndla Sara 212/2, 212/7, 212/9
Lajtenberg Chaja Sara 212/24
Lajtenberg Dawid Israel 212/17
Lajtenberg Gitla 212/7, 212/9
Lajtenberg Izrael [Israel] 212/7, 212/9, 212/19, 212/20, 212/24
Lajtenberg Jochanan Israel 212/17
Lajtenberg Josef 212/7, 212/9
Lajtenberg Juma Israel 212/2
Lajtenberg Ksyl 212/7, 212/9
Lajtenberg Lajbus Israel 212/17
Lajtenberg Lea 212/7, 212/9
Lajtenberg Mirjam Sara 212/24
Lajtenberg Moszek Israel 212/24
Lajtenberg Moszek Lajb Israel 212/17
Lajtenberg Moszek Wolf 212/7, 212/9
Lajtenberg Pesla 212/7, 212/9
Lajtenberg Rywka 212/7, 212/9
Lajtenberg Rywka Kajndla 212/7, 212/9
Lajtenberg Rywka Ruchla 212/7, 212/9
Lajtenberg Sandel 212/7, 212/9
Lajtenberg Sara 212/7, 212/9
Lajtenberg Tauba Sara 212/11
Lajtenberg Wolf Israel 212/13, 212/17
Lajtenberg Zysla Genedla Sara 212/17
Lajtman Dawid 212/7, 212/9
Lajtman Liba 212/7, 212/9
Lajtman Tobiasz 212/7, 212/9
Lajtner - Majnicz zob. Meller Sura Sara
Lajtner - Majnicz zob. Meller Teofil Israel
Lajtner 212/5, 212/11
Lajtner Abram Nusyn 212/7, 212/9
Lajtner Ajzyk 212/7, 212/9
Lajtner Alta 212/7, 212/9
341
Lajtner Berek I 212/7, 212/9, 212/13
Lajtner Berek II 212/7, 212/9
Lajtner Blima 212/7, 212/9
Lajtner Chana I 212/7, 212/9
Lajtner Chana II 212/7, 212/9
Lajtner Cywia 212/7, 212/9
Lajtner Estera Gitla 212/19
Lajtner Estera I 212/7, 212/9
Lajtner Estera II 212/7, 212/9
Lajtner Fajgla 212/7, 212/9
Lajtner Fajwel 212/7, 212/9
Lajtner Frajndla 212/7, 212/9
Lajtner Gabriel 212/7, 212/9
Lajtner Gerszon Wolf 212/7, 212/9
Lajtner Hersz Wolf I 212/5, 212/7, 212/9
Lajtner Hersz Wolf II 212/7, 212/9
Lajtner Icek Israel 212/17
Lajtner Icek Lajb Israel 212/11, 212/19, 212/22
Lajtner Itka 212/7, 212/9
Lajtner Jakób 212/7, 212/9
Lajtner Joachim 212/7, 212/9
Lajtner Josef Israel 212/2
Lajtner Laja 212/7, 212/9
Lajtner Lajb 212/7, 212/9
Lajtner Mania 212/7, 212/9
Lajtner Milka Sura 212/7, 212/9
Lajtner Mordka 212/7, 212/9
Lajtner Moszek 212/7, 212/9
Lajtner Pesla 212/7, 212/9
Lajtner Prywie Mariem 212/7, 212/9
Lajtner Ruchla Mindla 212/7, 212/9
Lajtner Salomon Israel 212/2
Lajtner Surka 212/7, 212/9
Lajtner Szmul 212/5, 212/7, 212/9
Lajtner Szulim 212/19
Lajtner Tauba 212/7, 212/9
Lajtnerberg Berek 212/13
Lajzerowicz Abram 212/7, 212/9
Lajzerowicz Chana 212/7, 212/9
Lajzerowicz Herszlik 212/7, 212/9
Lajzerowicz Wowek [!] 212/7, 212/9
Laks Chana 212/24
Laks Fiszel Israel 212/15, 212/17, 212/19
Laks Golda Sara 212/17
Laks Hadesa 212/24
Laks Hudessa Sara 212/24
Laks Icek Chaim 212/24
Laks Jakob 212/24
342
Laks Jakub Henoch Israel 212/24
Laks Laja 212/24
Laks Lajb Israel 212/24
Laks Lewek Israel 212/24
Laks Nacha 212/24
Laks Nelly Sara 212/17
Laks Perla 212/24
Laks Perla Rywka Sara 212/24
Laks Rywka 212/24
Laks Schulim 212/24
Lamel Brajndla 212/7, 212/9
Lamel Frymeta 212/7, 212/9
Lamel Lajb 212/7, 212/9
Lamel Mindla 212/7, 212/9
Lamel Nuchem 212/7, 212/9
Lamel Sender 212/7, 212/9
Lamel Zysman 212/7, 212/9
Lamus Bajla 212/7, 212/9
Lamus Fajgla Chaja 212/7, 212/9
Lamus Fajwel 212/7, 212/9
Lamus Laja Brajndla 212/7, 212/9
Lamus Liba 212/7, 212/9
Lamus Małka 212/7, 212/9
Lamus Mordka Ber 212/7, 212/9
Lamus Sura Szajndla 212/7, 212/9
Lancberg Juda Israel 212/18
Lancberg Moryc 212/19
Lancberg Ruda Sara 212/18
Lancberg Ruta 212/13
Lancberg Szmul Israel 212/15, 212/19
Lancberg Szymon Israel 212/18
Lancfeld Jentla 212/7, 212/9
Lancfeld Josek 212/7, 212/9
Lancfeld Mariem 212/7, 212/9
Lancfeld Mendel 212/7, 212/9
Lanchart Izrael 212/7, 212/9
Lanchart Perla 212/7, 212/9
Lancman [?]212/20
Lancman 212/2, 212/17
Lancman Blima Sara 212/2
Lancman Chaja Estera 212/7, 212/9
Lancman Cyrla Sara 212/15
Lancman Estera Sara 212/15
Lancman Ida Sara 212/23
Lancman Iser [?] Israel 212/2
Lancman Ita 212/19
Lancman Josef Jehuda 212/7, 212/9
Lancman Menasze 212/7, 212/9
343
Lancman Moszek Israel 212/13
Lancman Rajzla 212/7, 212/9
Lancman Ruchla 212/7, 212/9
Lancman Szlama I 212/7, 212/9
Lancman Szlama II 212/7, 212/9
Lancman Szlama Israel 212/24
Landau 212/5
Landau Adela Sara 212/7, 212/9, 212/16
Landau Berek 212/7, 212/9
Landau Berisch 212/24
Landau Berta 212/24
Landau Bina 212/7, 212/9
Landau Blima Laja 212/7, 212/9
Landau Breindla 212/24
Landau Cerka 212/7, 212/9
Landau Chaja 212/23
Landau Chaja Margula 212/7, 212/9
Landau Chana 212/23
Landau Chil 212/23
Landau Cyma Rywka 212/7, 212/9
Landau Dawid 212/7, 212/9
Landau Dobra 212/7, 212/9
Landau Dora 212/7, 212/9
Landau Dwojra 212/7, 212/9
Landau Elka 212/7, 212/9
Landau Estera Ruchla 212/7, 212/9
Landau Fajgla 212/7, 212/9
Landau Gabriel 212/7, 212/9
Landau Gusti Sara 212/23
Landau Hawa Ajdla 212/7, 212/9
Landau Helena 212/7, 212/9
Landau Helene Sara 212/23
Landau Hena Ruchla 212/7, 212/9
Landau Hendel I 212/7, 212/9
Landau Hendel II 212/7, 212/9
Landau Hendla ? Hendel 212/9
Landau Hendla 212/7
Landau Herszlik Jakób 212/7, 212/9
Landau Hinda 212/7, 212/9
Landau Hinda Cywia 212/19
Landau Icek Aron 212/7, 212/9
Landau Idesa 212/7, 212/9, 212/19
Landau Jacheta 212/7, 212/9
Landau Jadzia I 212/7, 212/9
Landau Jadzia II 212/7, 212/9
Landau Jakób I 212/7, 212/9
Landau Jakób Icek 212/7, 212/9
Landau Jakób II 212/7, 212/9
344
Landau Jakub Israel 212/13, 212/15
Landau Jetti Sara 212/23
Landau Jochweta 212/7, 212/9
Landau Josef 212/7, 212/9, 212/23
Landau Kalma Israel 212/7, 212/9, 212/15
Landau Kalman Israel 212/13
Landau Klara Sara 212/19
Landau Ksyl Dawid 212/7, 212/9
Landau Laja 212/7, 212/9
Landau M. 212/2
Landau Małka 212/7, 212/9
Landau Manela 212/7, 212/9, 212/19, 212/20
Landau Margula 212/7, 212/9
Landau Mendel Israel 212/18
Landau Mindla 212/7, 212/9
Landau Mojżesz 212/7, 212/9
Landau Mojżesz Jakób 212/7, 212/9
Landau Moszek 212/7, 212/9
Landau Nache Rachela 212/24
Landau Naftula Józef 212/7, 212/9
Landau Perla 212/7, 212/9
Landau Pesa [?] 212/7, 212/9
Landau Pesla 212/7, 212/9
Landau Rachel [Rachela] 212/23, 212/24
Landau Rajzla 212/7, 212/9
Landau Regina Sara 212/7, 212/9, 212/23
Landau Rubin 212/7, 212/9
Landau Rywka Sara 212/7, 212/9, 212/23
Landau Sala 212/7, 212/9
Landau Salomon 212/5, 212/7, 212/9, 212/13
Landau Samuel 212/23
Landau Sara 212/23
Landau Sura Sara [v. Silberstein] 212/2
Landau Syma Sara 212/18
Landbart Chaja Laja 212/19
Landberg Abram 212/7, 212/9
Landberg Chana Mirla 212/7, 212/9
Landberg Dawid 212/7, 212/9
Landberg Fajgla 212/7, 212/9
Landberg Golda 212/7, 212/9
Landberg Jakób 212/7, 212/9
Landberg Josek 212/7, 212/9
Landberg Moritz 212/20
Landberg Moryc 212/7, 212/9
Landberg Rebeka 212/7, 212/9
Landberg Ruda 212/7, 212/9
Landberg Sara 212/7, 212/9
Landberg Szmul 212/7, 212/9
345
Landchart Brajndla 212/7, 212/9
Landchart Chaja 212/7, 212/9
Landchart Ksyl 212/7, 212/9
Landchart Liba 212/7, 212/9
Landchart Ruchla 212/7, 212/9
Landerer Breindla Sara 212/23
Landerer Hela Breindla Sara 212/23
Landesberg Erstine 212/24
Landgarten Abram Szymon 212/7, 212/9
Landgarten Cyrla 212/7, 212/9
Landgarten Dwojra 212/7, 212/9
Landgarten Dwosza 212/7, 212/9
Landgarten Frymeta 212/7, 212/9
Landgarten Golda Sara 212/7, 212/9, 212/17, 212/19
Landgarten Horczk [?] Jakób 212/7, 212/9
Landgarten Liba 212/7, 212/9
Landgarten Szajndla Estera 212/7, 212/9
Landkart Beniamin 212/7, 212/9
Landkart Chana 212/7, 212/9
Landkart Henoch 212/7, 212/9
Landkart Szajndla 212/7, 212/9
Landkart Szulim 212/7, 212/9
Landner Ester 212/24
Landner Estera 212/18
Landner Jakob 212/17
Landner Mojzes 212/24
Landon Icek Israel 212/18
Landon Milka Sara 212/19
Landon Szymon Jos. Israel 212/18
Landsberg M. 212/22
Landsberg Moritz 212/13
Landsberg Szmul 212/13
Landsman Anszel 212/7, 212/9
Landsman Ita 212/7, 212/9
Landsman Maryla 212/7, 212/9
Landsman Moszek Szmul 212/7, 212/9
Landsman Ruchla 212/7, 212/9
Laneberg Szymon Israel 212/18
Laneman Iser Israel 212/18
Langer 212/5
Langer Ajdla 212/7, 212/9
Langer Beila S. 212/24
Langer Benjamin Israel 212/7, 212/9, 212/18
Langer Chaja Gitla 212/7, 212/9
Langer Chaja Sara 212/2, 212/16
Langer Cudek Israel 212/7, 212/9, 212/ 20
Langer Dawid Israel 212/24
Langer Fanny Sara 212/23
346
Langer Frajdla 212/7, 212/9
Langer Gitla Szyfra Sara 212/23
Langer Hersz Wolf 212/7, 212/9
Langer Icek Nuchym 212/7, 212/9, 212/13
Langer Idesa 212/7, 212/9
Langer Izrael 212/7, 212/9
Langer Jacheta 212/23
Langer Janiel [!] 212/7, 212/9
Langer Kalma 212/7, 212/9
Langer Kalman 212/13
Langer Laja Sara 212/23
Langer Lajb 212/7, 212/9
Langer Lejzor 212/7, 212/9
Langer Machela 212/7, 212/9
Langer Malka Sara 212/19
Langer Małka 212/7, 212/9
Langer Marie Sara 212/23
Langer Mirla 212/7, 212/9
Langer Natan 212/7, 212/9
Langer Rachela Sara 212/23
Langer Rachmil Mojżesz Israel 212/23
Langer Regina Sara 212/23
Langer Ruchla I 212/7, 212/9
Langer Ruchla II 212/7, 212/9
Langer Ruchla Sara 212/15, 212/17
Langer Sala Sara 212/18
Langer Salomon 212/23
Langer Sara 212/23
Langer Tauba Sara 212/24
Langfus Abram Juda 212/7, 212/9
Langfus Ajdla Estera Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Langfus Brajndla 212/7, 212/9, 212/16
Langfus Chaim 212/7, 212/9
Langfus Chaim Dawid 212/7, 212/9
Langfus Chana Brucha 212/7, 212/9
Langfus Chawa 212/7, 212/9
Langfus Dobra 212/7, 212/9
Langfus Fajgla Frajdla 212/7, 212/9
Langfus Israel 212/18
Langfus Josek 212/6, 212/7, 212/9
Langfus Josek Icek 212/7, 212/9
Langfus Juda 212/7, 212/9
Langfus Mendel Noech 212/7, 212/9
Langfus Moszek Izrael 212/7, 212/9
Langfus Rywka I 212/7, 212/9
Langfus Rywka II 212/7, 212/9
Langfus Rywka III 212/7, 212/9
Langfus Rywka Sara 212/19
347
Langfus Szymon Izrael 212/7, 212/9
Langfuss Rykla Sara 212/11
Langier Jankiel 212/5
Langier Robert 212/6
Langier Ruchla Sara [Langer] 212/14
Langier Ruchla Sara 212/14
Langnas Adela 212/7, 212/9
Langnas Cylka 212/7, 212/9
Lanzer Regina Sara 212/24
Lanzer Salomon Israel 212/24
Lapides Dwojra Sara 212/23
Lapides Estera Sara 212/23
Lapides Ides Sara 212/23
Lapides Rejla Sara 212/23
Larzbiarz Chana Sara 212/19
Lasier Fiszel Israel 212/15
Lasier Jehuda 212/13
Lask Abram Lewek 212/7, 212/9
Lask Aron Israel 212/7, 212/9, 212/17
Lask Bajla 212/7, 212/9
Lask Brajndla I 212/7, 212/9
Lask Brajndla II 212/7, 212/9
Lask Brandla Sara 212/11
Lask Chaim 212/7, 212/9
Lask Chaja Estera 212/7, 212/9, 212/19
Lask Chana I 212/7, 212/9
Lask Chana II 212/7, 212/9
Lask Chana Rywka Sara 212/11
Lask Chawa 212/7, 212/9
Lask Chawa Rywka 212/7, 212/9
Lask Dawid 212/7, 212/9
Lask Estera 212/7, 212/9
Lask Fajgla 212/7, 212/9
Lask Hena 212/7, 212/9
Lask Heniek 212/7, 212/9
Lask Hercel I 212/7, 212/9
Lask Hercel II 212/7, 212/9
Lask Hercka Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/18, 212/19, 212/20
Lask Herszel Israel 212/15, 212/17
Lask Herzka Israel 212/17
Lask Hinda Sara 212/7, 212/9, 212/17
Lask Icek 212/7, 212/9
Lask Ita 212/7, 212/9
Lask Itka Rajzla 212/7, 212/9
Lask Jenta 212/7, 212/9
Lask Josef 212/17
Lask Josek I 212/7, 212/9
Lask Josek II 212/7, 212/9
348
Lask Josek III 212/7, 212/9
Lask Josek Israel 212/15, 212/17
Lask Josek IV 212/7, 212/9
Lask Josek V 212/7, 212/9
Lask Kiba 212/7, 212/9
Lask Laja I 212/7, 212/9
Lask Laja II 212/7, 212/9
Lask Laja Sara 212/17
Lask Lipa 212/7, 212/9
Lask Manela 212/19
Lask Marja Fajgla 212/7, 212/9
Lask Michael 212/7, 212/9
Lask Mirla 212/7, 212/9
Lask Mojżesz Israel 212/15, 212/17, 212/19
Lask Mojżesz Nusyn 212/7, 212/9
Lask Mordka I 212/7, 212/9
Lask Mordka II 212/7, 212/9
Lask Moszek I 212/7, 212/9
Lask Moszek II 212/7, 212/9
Lask Moszek III 212/7, 212/9
Lask Moszek Israel 212/17, 212/20
Lask Moszek Lajb 212/7, 212/9
Lask Nachma 212/7, 212/9
Lask Natan 212/7, 212/9
Lask Nusyn Israel 212/17
Lask Rachela 212/7, 212/9
Lask Rózia 212/7, 212/9
Lask Ruchla 212/17, 212/19
Lask Ruchla 212/7, 212/9
Lask Rywka 212/7, 212/9
Lask Rywka Sara 212/19
Lask Sura I 212/7, 212/9
Lask Sura II 212/7, 212/9
Lask Sura III 212/7, 212/9
Lask Sura Sara 212/17
Lask Szajndla 212/7, 212/9
Lask Szlama Majloch 212/7, 212/9
Laskenberg [?] Abram 212/17
Laskenberg [?] Berek 212/17
Laskenberg [?] Icek 212/17
Laskenberg [?] Lejb 212/17
Laskier 212/16
Laskier Blima Dobrysza 212/7, 212/9
Laskier Chana 212/7, 212/9
Laskier Chaskiel 212/7
Laskier Dawid 212/7, 212/9
Laskier Dow I 212/7, 212/9
Laskier Dow II 212/7, 212/9
349
Laskier Dwojra 212/7, 212/9
Laskier Fajgla 212/7, 212/9
Laskier Fiszel Israel 212/7, 212/9, 212/15
Laskier Gołda Liba 212/7, 212/9
Laskier Helena 212/7, 212/9
Laskier Izrael 212/7, 212/9
Laskier Jakób 212/7, 212/9
Laskier Jakub Israel 212/16
Laskier Jehoszua 212/7, 212/9
Laskier Jehuda 212/7, 212/9
Laskier Joachim 212/7, 212/9
Laskier Józef Chaskiel 212/9
Laskier Laja 212/7, 212/9
Laskier M. 212/3, 212/13, 212/24
Laskier Michał 212/7, 212/9
Laskier Mojżesz Israel 212/7, 212/9, 212/13
Laskier Moszek Israel 212/7, 212/9, 212/16, 212/18
Laskier Ozjasz 212/7, 212/9
Laskier Ruth 212/7, 212/9
Laskier Sura 212/7, 212/9
Laskier Zelig 212/7, 212/9
Laskowska Frajdla Rajzla Sara 212/15, 212/17
Laskowski Chaim 212/7, 212/9
Laskowski Frajda Rajzla 212/7, 212/9
Laskowski Mojżesz 212/7, 212/9, 212/19, 212/20
Laskowski Sara 212/7, 212/9, 212/17
Lasman Elias Nuchym Israel 212/18
Lasman Eljasz [Eliasz] 212/7, 212/9, 212/20
Lasman Jerychym 212/7, 212/9
Lasman Laja Sara 212/7, 212/9, 212/18
Lasman Towa 212/7, 212/9
Lasocki Gertruda Sara 212/7, 212/9, 212/17
Lasocki Mojsze Israel 212/17
Lasocki Moszek 212/7, 212/9
Lasocki Ruchla Sara 212/7, 212/9, 212/17
Lasser Josef vel Reitres 212/7, 212/9
Latasz [?] Blima 212/24
Latasz Cywia Sara 212/2
Latasz Malka Rozja Sara 212/19
Latasz Rojza Małka Sara 212/2
Latkowski Josek 212/7, 212/9
Latowiec Ezechjel 212/7, 212/9
Latowiec Hendla 212/7, 212/9
Latowiec Mordcha Fajwel 212/7, 212/9
Latowiec Pinchos 212/7, 212/9
Lauber Golda 212/24
Lauber Sara Schgeidla 212/24
Laudan Syma Sara 212/18
350
Laudon Abram Israel 212/2, 212/7, 212/9
Laudon Anszel 212/7, 212/9
Laudon Bajla 212/7, 212/9
Laudon Beniamin 212/7, 212/9
Laudon Blima 212/7, 212/9
Laudon Chaim 212/7, 212/9
Laudon Chaja Ita 212/7, 212/9
Laudon Chaja Sara 212/2
Laudon Chana Bajla Sara 212/2, 212/7, 212/9
Laudon Chawa 212/7, 212/9
Laudon Chemia 212/7, 212/9
Laudon Fajgla 212/7, 212/9
Laudon Gela 212/7, 212/9
Laudon Gitla 212/7, 212/9
Laudon Henio 212/19
Laudon Herszel 212/7, 212/9
Laudon Hilel Israel 212/2
Laudon Icek Israel 212/15, 212/17
Laudon Izrael Mojżesz 212/7, 212/9
Laudon Jenta 212/7, 212/9
Laudon Joachim 212/7, 212/9
Laudon Małka 212/7, 212/9
Laudon Marja Frajda 212/7, 212/9
Laudon Milka Sara 212/2, 212/5, 212/7, 212/9, 212/15, 212/16
Laudon Rajzla 212/7, 212/9
Laudon Rojzla 212/7, 212/9
Laudon Samuel 212/7, 212/9
Laudon Simon Israel 212/2
Laudon Srul 212/7, 212/9
Laudon Sura Zlata Sara 212/2
Laudon Sura Złata I 212/7, 212/9
Laudon Sura Złata II 212/7, 212/9
Laudon Szymon Israel Józef 212/2, 212/7, 212/9
Laudon Szymon Josek 212/7, 212/9
Laudon Wolf I 212/7, 212/9
Laudon Wolf II 212/7, 212/9
Laudon Wolf Israel 212/13
Lauerman Iser Israel 212/18
Laufbahn Hinda Sara 212/23
Laufer Estera Sara 212/23
Laufer Henoch 212/7, 212/9
Laufer Icek 212/7, 212/9
Laufer Jakób Szmul 212/7, 212/9
Laufer Malka 212/7, 212/9
Laufer Moszek 212/5
Laufer Moszek Lajb 212/7, 212/9
Laufer Sara Fagla 212/5, 212/7, 212/9
Laufer Simche 212/23
351
Laufer Szymsza 212/7, 212/9
Laulich Helena Sara 212/19
Lazenga 212/19
Lazenga Abram M. 212/13
Lazenga Abram Mordka Israel 212/2
Lazenga Israel 212/24
Lazenga Josek 212/24
Lebel Selma Sara 212/23
Leber Ajga Cylka 212/7, 212/9
Leber Fiszel 212/7, 212/9
Leber Tauba 212/7, 212/9
Leber Tauba Sara 212/11
Lecenska Sura 212/13
Lederman Alter 212/7, 212/9
Lederman Bajla 212/16
Lederman Blima 212/7, 212/9
Lederman Chaim I 212/7, 212/9
Lederman Chaim II 212/7, 212/9
Lederman Chaja I 212/7, 212/9
Lederman Chaja II 212/7, 212/9
Lederman Chaja III 212/7, 212/9
Lederman Chaja Sara 212/19
Lederman Chana Hinda 212/7, 212/9
Lederman Chawa Hendla 212/19
Lederman Estera I 212/7, 212/9
Lederman Estera II 212/7, 212/9
Lederman Estera Jacheta 212/7, 212/9
Lederman Frymeta 212/7, 212/9
Lederman Gitla 212/7, 212/9
Lederman Hendla I 212/7, 212/9
Lederman Hendla II 212/7, 212/9
Lederman Idek 212/2
Lederman Iduś 212/7, 212/9
Lederman Jakób 212/7, 212/9
Lederman Josek Israel 212/7, 212/9, 212/18
Lederman Łaja 212/13
Lederman Majer Idel 212/7, 212/9
Lederman Mindla 212/7, 212/9
Lederman Moszek Israel 212/2
Lederman Moszek Wolf 212/7, 212/9
Lederman Nacha 212/7, 212/9
Lederman Naftula Israel 212/2, 212/13
Lederman Nusyn Dawid 212/7, 212/9
Lederman Pesla I 212/7, 212/9
Lederman Pesla II 212/7, 212/9
Lederman Pinchas Israel 212/2
Lederman Pinkus 212/7, 212/9
Lederman Pola Sara 212/19
352
Lederman Regina 212/7, 212/9
Lederman Ruchla Sara 212/23
Lederman Rywka 212/7, 212/9
Lederman Sucher 212/7, 212/9
Lederman Szlama I 212/7, 212/9, 212/17
Lederman Szlama II 212/7, 212/9
Lederman Szlama III 212/7, 212/9
Lederman Szlama Israel 212/15
Lederman Szmul 212/7, 212/9
Lederman Szyfra 212/7, 212/9
Lederman Wigdor 212/7, 212/9
Ledermann Szlama Israel 212/17
Lednicer Mojżesz 212/7, 212/9
Lednitzer Mila Sara 212/23
Lednitzer Sara 212/23
Lednitzer Vita Sara 212/23
Leffler Frieda Sara 212/24
Leguminski 212/16
Lehfeld Hela Sara 212/23
Lehmann Judyta 212/23
Lehrer Abram Israel 212/17
Lehrer Brajndla Sara 212/19
Lehrfeld Leiser Israel 212/2
Leiber Alta Sara 212/15, 212/17
Leibner Etuł [!] Sara 212/24
Leibner Ruchla Sara 212/24
Leibowicz Frymeta Sara 212/24
Leibowicz Reisla Sara 212/24
Leidner Dawid 212/7, 212/9
Leidner Pesla 212/7, 212/9
Leidner Rachela 212/7, 212/9
Leidner Wolf 212/7, 212/9
Leiter H. 212/18
Leitman Chana Cyrla 212/7, 212/9
Leitman Gitla 212/7, 212/9
Leitman Szymon 212/7, 212/9
Leitner Abraham 212/24
Leitner Chaim Majer
Leitner Cyrla Sara 212/24
Leitner Gitla Sara 212/24
Leitner Hersch Israel 212/24
Leitner Hirsch 212/24
Leitner Icek Lejbuś Israel 212/23
Leitner Izak Israel 212/24
Lejbbojm Dawid 212/7, 212/9
Lejbbojm Jacheta 212/7, 212/9
Lejbbojm Kajla 212/7, 212/9
Lejbbojm Srul 212/7, 212/9
353
Lejber Ałta 212/7, 212/9
Lejber Eljasz 212/7, 212/9
Lejber Gerszon 212/7, 212/9
Lejber Gołda 212/7, 212/9
Lejber Udla 212/7, 212/9
Lejber Wolf 212/7, 212/9
Lejbus Israel 212/13
Lejman Israel 212/18
Lejman Szlama 212/24
Lejtman Chaskiel 212/7, 212/9
Lejtman E. 212/13
Lejtman Ela 212/7, 212/9
Lejzerowicz [?] 212/20
Lejzerowicz 212/2, 212/5, 212/11
Lejzerowicz Ada 212/7, 212/9
Lejzerowicz Alter Israel 212/24
Lejzerowicz Bajla Kajla 212/7, 212/9
Lejzerowicz Bina Frymeta 212/7, 212/9
Lejzerowicz Chaja 212/7, 212/9, 212/13
Lejzerowicz Chaja Kajla 212/7, 212/9
Lejzerowicz Chaja Rojza 212/7, 212/9
Lejzerowicz Chana 212/7, 212/9
Lejzerowicz Chawa 212/7, 212/9
Lejzerowicz Dawid Israel 212/23
Lejzerowicz Estera Małka 212/7, 212/9
Lejzerowicz Fajgla 212/7, 212/9
Lejzerowicz Fajwel Israel 212/24
Lejzerowicz Gecel 212/7, 212/9
Lejzerowicz H. Dawid Israel 212/11
Lejzerowicz Helene Sara 212/24
Lejzerowicz Hersz Dawid 212/7, 212/9
Lejzerowicz Hirsz Dawid 212/19
Lejzerowicz Icek 212/7, 212/9
Lejzerowicz Ita Sara 212/19
Lejzerowicz Josek 212/7, 212/9
Lejzerowicz Majer Lipa 212/7, 212/9
Lejzerowicz Małka Guta 212/19
Lejzerowicz Małka Liba 212/7, 212/9
Lejzerowicz Matel Sara 212/24
Lejzerowicz Michał 212/7, 212/9
Lejzerowicz Szamsa 212/7, 212/9
Lejzerowicz Szejwa 212/7, 212/9
Lejzerowicz Szlama 212/7, 212/9, 212/13
Lejzorek Chana Fajgla 212/13
Lejzorek Irla Sara [Rosenberg] 212/19
Lejzorek Jankel 212/7, 212/9
Lejzorek Rachla 212/7, 212/9
Lejzorek Rajzla 212/7, 212/9
354
Lejzorek Rikla 212/7, 212/9
Lejzorek Sura Ita 212/13
Lemberg Aria 212/7, 212/9
Lemberg Majer Sender 212/7, 212/9
Lemberg Mindla 212/7, 212/9
Lemberg Ruchla 212/7, 212/9
Lemberg Rywa 212/7, 212/9
Lemberg Szulim Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/15, 212/16, 212/17, 212/19
Lemberger Abram 212/7, 212/9
Lemberger Bronka Sara 212/23
Lemberger Chaja 212/23
Lemberger Josef 212/23
Lemberger Josek Lajb 212/7, 212/9
Lemberger Laja 212/23
Lemberger Moses Efroim 212/23
Lemberger Rachela Sara 212/23
Lemberger Sura 212/7, 212/9
Lemel Chaim Israel 212/17
Lemel Chaim Josef 212/7, 212/9
Lemel Chana Gitla 212/7, 212/9
Lemel Genendla 212/7, 212/9
Lemel Herszel Israel 212/7, 212/9, 212/13
Lemel Icchok Szyja 212/7, 212/9
Lemel Juma 212/7, 212/9
Lemel Mordka Berisz 212/7, 212/9
Lemel Sura Złata 212/7, 212/9
Lemkowicz Laja Sara 212/17
Lencel [?] Herszel Israel 212/2
Lenczer Josek Israel 212/19
Lenczner [?] Chil 212/18
Lenczner 212/5
Lenczner Abram Josek 212/7, 212/9
Lenczner Anszek Israel 212/13
Lenczner Anszel 212/7, 212/9
Lenczner Bajla 212/7, 212/9
Lenczner Basia 212/7, 212/9
Lenczner Berek Israel 212/2, 212/13
Lenczner Brucha 212/7, 212/9
Lenczner Chana I 212/7, 212/9
Lenczner Chana II 212/7, 212/9
Lenczner Chana Sara 212/24
Lenczner Chil 212/7, 212/9
Lenczner Dawid Josek 212/7, 212/9
Lenczner Elka 212/7, 212/9
Lenczner Estera Gitla 212/7, 212/9
Lenczner Estera Sara 212/16
Lenczner Fiszel 212/7, 212/9
Lenczner Frymetta Sara 212/24
355
Lenczner Gitla Sara 212/24
Lenczner Henoch 212/7, 212/9
Lenczner Hercyk 212/7, 212/9
Lenczner Herszlik 212/7, 212/9
Lenczner Hinda Gitla 212/7, 212/9
Lenczner Idesa Sara 212/7, 212/9, 212/16
Lenczner Ita Laja 212/7, 212/9
Lenczner Izrael Hersz 212/7, 212/9
Lenczner Jacheta 212/7, 212/9
Lenczner Jakob Israel 212/24
Lenczner Jakób 212/7, 212/9
Lenczner Josef 212/7, 212/9
Lenczner Josek 212/19, 212/20
Lenczner Kajla 212/7, 212/9
Lenczner Laja 212/7, 212/9
Lenczner Laja Rajzla 212/7, 212/9
Lenczner Majer Dawid 212/5, 212/7, 212/9
Lenczner Milka 212/7, 212/9
Lenczner Mindla I 212/7, 212/9
Lenczner Mindla II 212/7, 212/9
Lenczner Mojżesz 212/7, 212/9
Lenczner Mordka 212/7, 212/9
Lenczner Moszek Mordka 212/7, 212/9
Lenczner Nachman 212/7, 212/9
Lenczner Nacman Israel 212/18
Lenczner Pesla Sara 212/7, 212/9, 212/24
Lenczner Rebeka Sara 212/24
Lenczner Rubin Israel 212/24
Lenczner Rywen 212/7, 212/9
Lenczner Rywka I 212/7, 212/9
Lenczner Rywka II 212/7, 212/9
Lenczner Rywka Sara 212/24
Lenczner Sala 212/7, 212/9
Lenczner Suar 212/7, 212/9
Lenczner Szaja Israel 212/24
Lenczner Szlama Israel 212/7, 212/9, 212/24
Lenczner Szyja Icchok 212/7, 212/9
Lenczner Zanwel 212/7, 212/9
Lenczner Zysla Sara 212/2, 212/13
Lenezner [?] Chil 212/18
Lenkowicz Rywka 212/7, 212/9
Lenkowicz Wolf 212/7, 212/9
Lenska Chana Sara 212/23
Lerchenfeld Aron Israel 212/7, 212/9, 212/15
Lerchenfeld Chana 212/7, 212/9
Lerchenfeld Feliksa 212/7, 212/9
Lerer Abram Israel 212/15, 212/19
Lerer Abram Josek 212/7, 212/9
356
Lerer Alexander Israel 212/2
Lerer Chana 212/7, 212/9
Lerer Chil 212/7, 212/9
Lerer Fajgla Itla 212/7, 212/9
Lerer Gela Sara 212/13, 212/17, 212/19
Lerer Gołda [Golda] Chaja Sara 212/7, 212/9, 212/17
Lerer Laja 212/7, 212/9
Lerer Mordka Dawid 212/7, 212/9
Lerer Moszk Szmul 212/7, 212/9
Lerer Sender 212/7, 212/9
Lerer Sura 212/7, 212/9
Lerer Szyfra Chaja Lerer 212/7, 212/9
Lerer Szyja H. 212/17
Lerer Szyja Herszel 212/7, 212/9
Lerez [?] Chana Sara 212/18
Lerner Anna 212/7, 212/9
Lerner August 212/7, 212/9
Lerner Awigaja 212/7, 212/9
Lerner Czarna 212/7, 212/9
Lerner Golda Chaja 212/15
Lerner Herszlik 212/7, 212/9
Lerner Laja 212/7, 212/9
Lerner Małka 212/7, 212/9
Lerner Masza 212/7, 212/9
Lerner Szlama 212/7, 212/9
Lerner Szulek 212/7, 212/9
Lerner Wela Sara 212/19
Lerner Wolf Jakób 212/7, 212/9
Lescz Rikla Sara 212/18
Leser Chana Estera Sara 212/23
Leser Helena Sara 212/23
Leser Rywka Sara 212/23
Leser Szajndla Sara 212/23
Leslau Ida 212/7, 212/9
Lesman Ella 212/23
Lesorgen Rosa Sara 212/2, 212/13
Lesser Sabina Sara 212/19
Lessman Chiel 212/23
Lessman Israel 212/23
Lessman Maria 212/23
Lessman Rachmiel 212/23
Lessman Rachmil 212/23
Leszczyn Chaim 212/9
Leszczyna Abram Zysman 212/7, 212/9
Leszczyna Chaim 212/7
Leszczyna Chana 212/7, 212/9
Leszczyna Gitla Perla 212/7, 212/9
Leszczyna Hudes Sara 212/24
357
Leszczyna Jakób Icek 212/7, 212/9
Leszczyna Marjem 212/7, 212/9
Leszczyna Pinkus 212/7, 212/9
Leszczyna Ruchla Sara 212/24
Leszczyna Szaja 212/7, 212/9
Leszman Abram – Aba 212/9
Leszman Abram 212/7
Leszman Chaja Bajla 212/7, 212/9, 212/19
Leszman Chana Brajndla 212/7, 212/9
Leszman Chana Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Leszman Chawa 212/7, 212/9
Leszman Estera 212/7, 212/9
Leszman Gitla 212/7, 212/9
Leszman Izrael Jakób 212/7, 212/9
Leszman Mindla 212/7, 212/9
Leszman Moszek Ber 212/7, 212/9
Leszman Rywka 212/7, 212/9
Leszman Wolf Szmul 212/7, 212/9
Leśnicki Ałta Jochwet 212/7, 212/9
Leśnicki Chana 212/7, 212/9
Leśnicki Estera Blima 212/7, 212/9
Leśnicki Mirla 212/7, 212/9
Leśnicki Mojżesz Lajb 212/7, 212/9
Leśnicki Mordecha 212/7, 212/9
Leśnicki Sara 212/7, 212/9
Leśnicki Sura Fajgla 212/7, 212/9
Leśnicki Szymon Israel 212/7, 212/9, 212/13
Lewa Chaja 212/7, 212/9
Lewak Chaja 212/7, 212/9
Lewek Chaja Sara 212/17, 212/19
Lewenberg 212/5
Lewenberg Chana 212/24
Lewenberg Lajbus – Judka 212/9
Lewenberg Lejbusz 212/7, 212/9
Lewenberg Lejbuś 212/5
Lewenberg Pinkus 212/24
Lewenhof Mendel Israel 212/23
Lewenraych Brajndla 212/24
Lewenraych Golda Ester 212/24
Lewenraych Szyja 212/24
Lewensohn Cypoira Sara 212/15
Lewensohn Hena Sara 212/14
Lewenson 212/15
Lewenson Hena Sara 212/17
Lewenstein Aron Israel 212/1
Lewenstein Szymon Israel 212/ 20
Lewensztajn Chaskiel 212/7, 212/9
Lewensztajn Rywka 212/7, 212/9
358
Lewentahl Golda Sara 212/13
Lewental Golda Sara 212/2
Lewenthal Estera Sara 212/24
Lewenthal Israel 212/24
Lewenthal Kiwa Abr. Israel 212/24
Lewenthal Rajzla Sara 212/24
Lewenthal Rywka Sara 212/24
Lewenthal Szlama Israel 212/24
Lewenzon 212/5
Lewenzon Adela 212/7, 212/9
Lewenzon Adela 212/7, 212/9
Lewenzon Beniamin 212/7, 212/9
Lewenzon Chana I 212/7, 212/9
Lewenzon Chana II 212/7, 212/9
Lewenzon Hena Frajda 212/7, 212/9
Lewenzon Icek 212/7, 212/9
Lewenzon Jochweta 212/7, 212/9
Lewenzon Kalina 212/7, 212/9
Lewenzon Sara 212/7, 212/9
Lewenzon Szmul 212/5
Lewenzon Szmul 212/7, 212/9
Lewezon Hena Sara 212/15
Lewi Abram Kiwa Israel 212/2
Lewi Abram Mordka 212/7, 212/9
Lewi Alter Mojżesz Aharon 212/7, 212/9
Lewi Aron 212/7, 212/9
Lewi Bela 212/7, 212/9
Lewi Brajndla Sara 212/2
Lewi Chaja Szajndla 212/7, 212/9
Lewi Dawid 212/7, 212/9, 212/18
Lewi Edzia 212/7, 212/9
Lewi Estela 212/7, 212/9
Lewi Ester Sara 212/2
Lewi Estera Ruchla 212/7, 212/9
Lewi Ezriel 212/7, 212/9
Lewi Fajgla 212/7, 212/9
Lewi Frymeta I 212/7, 212/9
Lewi Frymeta II 212/7, 212/9
Lewi Gerszon 212/7, 212/9
Lewi Hendla 212/7, 212/9
Lewi Jecheskiel 212/7, 212/9
Lewi Juda Lajb 212/7, 212/9
Lewi Kopel 212/7, 212/9, 212/19
Lewi Krajndla 212/7, 212/9
Lewi Lotla Sara 212/19
Lewi Maja 212/7, 212/9
Lewi Majer Israel 212/2
Lewi Moszek I 212/7, 212/9
359
Lewi Moszek II 212/7, 212/9
Lewi Moszek Israel 212/2
Lewi Moszek Majer 212/7, 212/9
Lewi Perla Ruchla 212/7, 212/9
Lewi Pesa Sara 212/15
Lewi Pesla Sara 212/17
Lewi Rózia 212/7, 212/9
Lewi Symcha 212/7, 212/9
Lewi Szmul 212/7, 212/9
Lewi Szprynca 212/7, 212/9
Lewi Tauba 212/7, 212/9
Lewi Wolf Lajb 212/7, 212/9
Lewi Zryl 212/7, 212/9
Lewin Hendel 212/13
Lewin [?] Lewek 212/17
Lewin 212/2
Lewin Adolf 212/7, 212/9, 212/11
Lewin Aron 212/13
Lewin Chaim 212/7, 212/9
Lewin Chana 212/7, 212/9
Lewin Chana Rajzla 212/7, 212/9
Lewin Chawa Sara 212/15, 212/17
Lewin David 212/24
Lewin Dwojra 212/7, 212/9
Lewin Estera 212/7, 212/9
Lewin Feigla Sara 212/16
Lewin Frajda 212/7, 212/9
Lewin Gitel 212/7, 212/9
Lewin Gnewa Sara 212/19
Lewin Gucia 212/7, 212/9
Lewin Icek 212/7, 212/9
Lewin Icek Majer 212/7, 212/9
Lewin Kopel 212/7, 212/9
Lewin Krajndla 212/7, 212/9
Lewin M. 212/3
Lewin Maria 212/7, 212/9
Lewin Mendel I 212/7, 212/9, 212/25
Lewin Mendel II 212/7, 212/9
Lewin Michał 212/7, 212/9
Lewin Mojżesz I 212/7, 212/9
Lewin Mojżesz II 212/7, 212/9
Lewin Pesla 212/7, 212/9
Lewin Pinches Jakub Israel [Pfeffer] 212/19
Lewin Rachela Sara 212/16
Lewin Rojza 212/7, 212/9
Lewin Rywka 212/7, 212/9
Lewin Szlama 212/7, 212/9
Lewin Szmul Ber 212/7, 212/9
360
Lewin Szmul Eliasz 212/7, 212/9
Lewin Szmul Israel 212/11
Lewin Szoel Fiszel 212/7, 212/9
Lewin Szyfra 212/7, 212/9
Lewin Szyfra Laja S. 212/11
Lewin Tauba 212/7, 212/9
Lewin Złata 212/7, 212/9
Lewinn Fajgla Sara [Pfeffer] 212/19
Lewinski [?] 212/20
Lewinski 212/2, 212/11, 212/17
Lewinski Hasza 212/19
Lewinski Juda 212/19
Lewinski N. 212/17
Lewinski Natan Israel 212/19212/23
Lewinski Regina 212/19
Lewinski Szajndla 212/17
Lewinsohn Cypojra Sara 212/17
Lewinsohn Dawid 212/20
Lewinsohn Dawid Ch. Israel 212/ 20
Lewinsohn Sara 212/19
Lewinson Dawid Hersz Israel 212/24
Lewinzon Chaim Izrael 212/7, 212/9
Lewinzon Chaja Rywka 212/7, 212/9
Lewinzon Cypora 212/7, 212/9
Lewinzon Dawid Hersz 212/7, 212/9
Lewinzon Frajda 212/7, 212/9
Lewinzon Mordka 212/7, 212/9
Lewinzon Perla Rywa 212/7, 212/9
Lewiński Juda 212/7, 212/9
Lewiński Masza 212/7, 212/9
Lewiński Max 212/7, 212/9
Lewiński Natan Israel 212/7, 212/9, 212/11
Lewiński Regina 212/7, 212/9
Lewiński Szajndla 212/19
Lewiński Udem ? Adolf 212/9
Lewiński Udem 212/7
Lewit [?] Menachem Israel 212/18
Lewit Alta 212/24
Lewit Alter Israel 212/2
Lewit Ałta Osna 212/7, 212/9
Lewit Anta [?]212/7, 212/9
Lewit Aron Chaim 212/7, 212/9
Lewit Bajla 212/23
Lewit Bajla Hendla 212/7, 212/9
Lewit Blima 212/7, 212/9, 212/23
Lewit Chana 212/7, 212/9
Lewit Cywia Sara 212/23
Lewit Elka Sara 212/19
361
Lewit Euzel [?]212/23
Lewit Hana Judeta 212/7, 212/9
Lewit Hinda Sara 212/2
Lewit Icek Ajzyk 212/7, 212/9
Lewit Icek Aron 212/7, 212/9
Lewit Icek Israel 212/19, 212/20
Lewit Icek Mendel Israel 212/24
Lewit Jakub 212/23
Lewit Joachim 212/24
Lewit Kajla Rywka 212/7, 212/9
Lewit Kiwa Gecel 212/7, 212/9
Lewit Lewek Israel 212/13
Lewit Malka Sara 212/23
Lewit Menachem Israel 212/15, 212/17, 212/19
Lewit Mordka 212/7, 212/9
Lewit Moszek Lewek 212/7, 212/9
Lewit Możesz [!] Jakob Israel 212/24
Lewit Perla I 212/7, 212/9
Lewit Perla II 212/7, 212/9
Lewit Rywka Sara 212/23
Lewit Sura 212/23
Lewit Szyja 212/7, 212/9
Lewit Temerla 212/7, 212/9
Lewit Zalma 212/7, 212/9
Lewkowicz 212/2, 212/11, 212/19
Lewkowicz Aba 212/7, 212/9
Lewkowicz Abr. 212/18
Lewkowicz Abram Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/18, 212/19, 212/20, 212/23, 212/24
Lewkowicz Abram Jakób 212/7, 212/9
Lewkowicz Ajdla Sara 212/23
Lewkowicz Alta Sara 212/18
Lewkowicz Alter Szmul 212/7, 212/9
Lewkowicz Ałta 212/7, 212/9
Lewkowicz Anszel 212/7, 212/9
Lewkowicz Apolonia Sara 212/23
Lewkowicz Arie 212/7, 212/9
Lewkowicz Aron 212/13
Lewkowicz Aron Mejer 212/23
Lewkowicz Awigdor 212/7, 212/9
Lewkowicz Bacia 212/7, 212/9
Lewkowicz Bajla Nacha 212/7, 212/9
Lewkowicz Berek I 212/7, 212/9, 212/13, 212/24
Lewkowicz Berek II 212/7
Lewkowicz Blima Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17, 212/18
Lewkowicz Brajndla 212/7, 212/9
Lewkowicz Chaim I 212/7, 212/9, 212/24
Lewkowicz Chaim II 212/7, 212/9
Lewkowicz Chaim III 212/7, 212/9
362
Lewkowicz Chaim Israel 212/18, 212/23
Lewkowicz Chaim IV 212/7, 212/9
Lewkowicz Chaim V 212/7, 212/9
Lewkowicz Chaja 212/7, 212/9, 212/23
Lewkowicz Chaja Bajla I 212/7, 212/9
Lewkowicz Chaja Bajla II 212/7, 212/9
Lewkowicz Chana 212/18
Lewkowicz Chana Bajla Sara 212/23
Lewkowicz Chana I 212/7, 212/9, 212/23
Lewkowicz Chana II 212/7, 212/9
Lewkowicz Chana III 212/7, 212/9
Lewkowicz Chana Rojza 212/7, 212/9
Lewkowicz Chana Rywka 212/7, 212/9
Lewkowicz Chawa I 212/7, 212/9
Lewkowicz Chawa II 212/7, 212/9
Lewkowicz Chawa III 212/7, 212/9
Lewkowicz Chawa Sara 212/23
Lewkowicz Chemia Lajzer 212/7, 212/9
Lewkowicz Chemia Szyja 212/7, 212/9
Lewkowicz Cutla Sara 212/23
Lewkowicz Cypora 212/7, 212/9
Lewkowicz Cyrla Sara 212/24
Lewkowicz D. 212/17
Lewkowicz Dawid 212/7, 212/9
Lewkowicz Dora 212/7, 212/9
Lewkowicz Dwojra Brajndla 212/7, 212/9
Lewkowicz Dwojra Sara 212/2, 212/23
Lewkowicz Emanuel 212/7, 212/9, 212/17
Lewkowicz Emil 212/7, 212/9
Lewkowicz Erasla [?]212/23
Lewkowicz Estera [Ester] 212/23, 212/24
Lewkowicz Estera I 212/7, 212/9
Lewkowicz Estera II 212/7, 212/9
Lewkowicz Estera III 212/7, 212/9
Lewkowicz Estera IV 212/7, 212/9
Lewkowicz Estera Laja Sara 212/23
Lewkowicz Estera Sara 212/24
Lewkowicz Estera V 212/7, 212/9
Lewkowicz Fajgla I 212/7, 212/9
Lewkowicz Fajgla II 212/7, 212/9
Lewkowicz Fajgla III 212/7, 212/9
Lewkowicz Fajgla Liba 212/7, 212/9
Lewkowicz Fajgla Ruchla 212/7, 212/9
Lewkowicz Fajwel 212/7, 212/9
Lewkowicz Fenia 212/18
Lewkowicz Frajda Sara 212/11, 212/17, 212/20
Lewkowicz Frajndla 212/19
Lewkowicz Frania Sara 212/13, 212/16, 212/18
363
Lewkowicz Frania Sara 212/18
Lewkowicz Freida Sara 212/24
Lewkowicz Froim Israel 212/23
Lewkowicz Fryda 212/24
Lewkowicz Gala 212/7, 212/9
Lewkowicz Gela Sara 212/7, 212/9, 212/17, 212/19
Lewkowicz Genendla 212/7, 212/9
Lewkowicz Genia 212/7, 212/9
Lewkowicz Gitla Brajndla 212/7, 212/9
Lewkowicz Gitla I 212/7, 212/9, 212/23
Lewkowicz Gitla II 212/7, 212/9
Lewkowicz Gitla III 212/7, 212/9
Lewkowicz Gitla IV 212/7, 212/9
Lewkowicz Gitla Rywka 212/7, 212/9
Lewkowicz Golda Sara 212/23
Lewkowicz Hala 212/24
Lewkowicz Hanka 212/7, 212/9
Lewkowicz Hanna 212/7, 212/9
Lewkowicz Hendla 212/7, 212/9
Lewkowicz Herman 212/24
Lewkowicz Hersz 212/7, 212/9, 212/17
Lewkowicz Hersz Lajb I 212/7, 212/9
Lewkowicz Hersz Lajb II 212/7, 212/9
Lewkowicz Herszel Israel 212/7, 212/9, 212/24
Lewkowicz Herszlik Israel 212/2
Lewkowicz Hilel 212/7, 212/9
Lewkowicz Hoba 212/7, 212/9
Lewkowicz Hudesa Sara 212/7, 212/9, 212/23
Lewkowicz Icchok 212/7
Lewkowicz Icchok Huna 212/9
Lewkowicz Icek 212/7, 212/9
Lewkowicz Icek Ber 212/24
Lewkowicz Isaak Israel 212/23
Lewkowicz Isacher 212/7, 212/9
Lewkowicz Iser 212/7, 212/9
Lewkowicz Israel 212/2, 212/11, 212/23
Lewkowicz Ita Sara 212/23
Lewkowicz Izaak [Izak] 212/7, 212/9, 212/24
Lewkowicz Izrael I 212/7, 212/9
Lewkowicz Izrael II 212/7, 212/9
Lewkowicz Izrael Mordka 212/7, 212/9
Lewkowicz Jachet Laja 212/7, 212/9
Lewkowicz Jacheta 212/7, 212/9, 212/24
Lewkowicz Jakob 212/24
Lewkowicz Jakób 212/7, 212/9
Lewkowicz Jakub Berek 212/9
Lewkowicz Jakub Israel 212/23
Lewkowicz Jankiel 212/7, 212/9, 212/23
364
Lewkowicz Jochweta 212/7, 212/9
Lewkowicz Josef Israel 212/2, 212/13, 212/17, 212/20, 212/24
Lewkowicz Josef Majer 212/7, 212/9
Lewkowicz Josef Saul 212/7, 212/9
Lewkowicz Josek 212/7, 212/9, 212/20
Lewkowicz Józef Israel 212/7, 212/9, 212/18
Lewkowicz Jsek [?] Israel 212/23
Lewkowicz Juda 212/7, 212/9
Lewkowicz Kalma 212/7, 212/9
Lewkowicz Keila 212/24
Lewkowicz Kopel 212/7, 212/9
Lewkowicz Laja I 212/7, 212/9
Lewkowicz Laja II 212/7, 212/9
Lewkowicz Laja Sara 212/24
Lewkowicz Lajbusz 212/7, 212/9
Lewkowicz Lajzor 212/23
Lewkowicz Lejbusz 212/7, 212/9
Lewkowicz Lejbuś 212/7, 212/9
Lewkowicz Liba 212/7, 212/9
Lewkowicz Liba Sara 212/7, 212/9, 212/17, 212/24
Lewkowicz Lila [?]212/24
Lewkowicz Löbl. 212/24
Lewkowicz Majloch 212/7, 212/9
Lewkowicz Małka I 212/7, 212/9, 212/23
Lewkowicz Małka II 212/7, 212/9
Lewkowicz Mania 212/23
Lewkowicz Maria Sara 212/7, 212/9, 212/13
Lewkowicz Mariem 212/7, 212/9
Lewkowicz Marysia [?]212/7, 212/9, 212/19
Lewkowicz Marysia Sara 212/17
Lewkowicz Matla 212/7, 212/9
Lewkowicz Menasze 212/7, 212/9
Lewkowicz Mendel Israel 212/7, 212/9, 212/17, 212/22
Lewkowicz Mendel Wolf 212/17
Lewkowicz Michael 212/20
Lewkowicz Michał [Michal] 212/7, 212/9, 212/13
Lewkowicz Michel 212/19
Lewkowicz Mindla 212/7, 212/9, 212/23
Lewkowicz Mojżesz Icchok 212/7, 212/9
Lewkowicz Mojżesz Israel 212/18
Lewkowicz Mojżesz Leon 212/7, 212/9
Lewkowicz Mordka 212/7, 212/9
Lewkowicz Moszek Aron 212/7, 212/9
Lewkowicz Moszek I 212/7, 212/9, 212/17, 212/23
Lewkowicz Moszek II 212/7, 212/9
Lewkowicz Motek Israel 212/24
Lewkowicz Nacha 212/7, 212/9
Lewkowicz Nacha Laja 212/24
365
Lewkowicz Naftali 212/7, 212/9
Lewkowicz Netla 212/7, 212/9
Lewkowicz Noech 212/7, 212/9
Lewkowicz Peretz 212/23
Lewkowicz Perla Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/23
Lewkowicz Pesla [?] 212/7, 212/9
Lewkowicz Pinkus 212/7, 212/9
Lewkowicz Pinkus Jerma 212/7, 212/9
Lewkowicz Rachela 212/24
Lewkowicz Rajzla I 212/7, 212/9
Lewkowicz Rajzla II 212/7, 212/9
Lewkowicz Rajzla Sara 212/13, 212/16, 212/23
Lewkowicz Recha 212/7, 212/9
Lewkowicz Rojza Etla 212/7, 212/9
Lewkowicz Rozia Sara 212/23
Lewkowicz Rózia 212/7, 212/9
Lewkowicz Ruchla I 212/7, 212/9
Lewkowicz Ruchla II 212/7, 212/9
Lewkowicz Ruchla III 212/7, 212/9
Lewkowicz Ruchla IV 212/7, 212/9
Lewkowicz Rywen Israel 212/15
Lewkowicz Rywka Ruchla 212/7, 212/9
Lewkowicz Rywka Sara 212/7, 212/9, 212/23
Lewkowicz Sala 212/24
Lewkowicz Sara 212/17, 212/19
Lewkowicz Sara Rajzla 212/7, 212/9
Lewkowicz Sara Rywka 212/7, 212/9
Lewkowicz Sucher Ber 212/7, 212/9
Lewkowicz Sucher Israel 212/2
Lewkowicz Sura Bajla I 212/7, 212/9
Lewkowicz Sura Bajla II 212/7, 212/9
Lewkowicz Sura I 212/7, 212/9, 212/24
Lewkowicz Sura II 212/7, 212/9
Lewkowicz Sura Małka 212/7, 212/9
Lewkowicz Syma 212/7, 212/9, 212/19
Lewkowicz Syna 212/17
Lewkowicz Szaja 212/7, 212/9, 212/24, 212/25
Lewkowicz Szaja vel Sliwa 212/7, 212/9
Lewkowicz Szajndla Laja 212/7, 212/9
Lewkowicz Szajndla Sara 212/18, 212/23
Lewkowicz Szejwa 212/7, 212/9
Lewkowicz Szjandla 212/24
Lewkowicz Szlama 212/7, 212/9, 212/13
Lewkowicz Szlama Szmul 212/7, 212/9
Lewkowicz Szmul I 212/7, 212/9
Lewkowicz Szmul II 212/7, 212/9
Lewkowicz Szmul III 212/7, 212/9
Lewkowicz Szmul IV 212/7, 212/9
366
Lewkowicz Szulim 212/23
Lewkowicz Szyja 212/7, 212/9
Lewkowicz Szymon Israel Izrael 212/2, 212/7, 212/9, 212/17, 212/18, 212/19, 212/20, 212/23
Lewkowicz Szymon Josef 212/7, 212/9
Lewkowicz Tauba 212/7, 212/9
Lewkowicz Temerla 212/7, 212/9
Lewkowicz Terka [?]212/7, 212/9
Lewkowicz Tojwia Israel 212/15
Lewkowicz Towia Israel 212/17
Lewkowicz Towie Jakób 212/7, 212/9
Lewkowicz Walcza Sara 212/24
Lewkowicz Zabka [!]212/24
Lewkowicz Załma [Zalma] 212/7, 212/9, 212/17
Lewkowicz Złata 212/7, 212/9
Lewkowicz Zyndel Israel 212/2, 212/7, 212/9, 212/13, 212/15, 212/17, 212/18
Lewkowicz Zyser 212/7, 212/9
Lewkowicz Zysla I 212/7, 212/9
Lewkowicz Zysla II 212/7, 212/9
Lewowicz Abram Chaskiel 212/7, 212/9
Lewowicz Estera 212/7, 212/9
Lewowicz Jakób Idel 212/7, 212/9
Lewowicz Jojne 212/7, 212/9
Lewowicz Rebeka 212/7, 212/9
Lewowicz Szaja 212/5, 212/7, 212/9
Ley Hermann 212/21
Lezit Menachem Israel 212/18
Lezorgen Rosa Sara 212/2
Libennblun[?] Salomon 212/24
Liber Hinda Laja Sara 212/24
Liberfreund Lotti Sara 212/15, 212/17
Liberfreund Salomea 212/17
Liberman Josek E. Franz 212/18
Liberman [?]212/22
Liberman 212/5
Liberman Abraham 212/7, 212/9
Liberman Abram 212/7, 212/9, 212/19
Liberman Abram Chil 212/20
Liberman Adela 212/7, 212/9
Liberman Bajla 212/7, 212/9
Liberman Brajndla 212/7, 212/9
Liberman Chaim [?]212/2
Liberman Chaim 212/17
Liberman Chaim Majer 212/7, 212/9
Liberman Chaja I 212/7, 212/9
Liberman Chaja II 212/7, 212/9
Liberman Chana Bajla 212/7, 212/9
Liberman Chaskiel Szyja 212/7, 212/9
Liberman Chil I 212/7, 212/9
367
Liberman Chil II 212/7, 212/9
Liberman Chil Israel 212/13, 212/17
Liberman Estera 212/7, 212/9
Liberman Estera Laja 212/7, 212/9
Liberman Estera Sara 212/15
Liberman Fajga I 212/7, 212/9
Liberman Fajgla II 212/7, 212/9
Liberman Fajgla III 212/7, 212/9
Liberman Fajgla Ruchla 212/7, 212/9
Liberman Fajwel 212/7, 212/9
Liberman Felicja 212/7, 212/9
Liberman Frajndla 212/7, 212/9
Liberman Frima 212/7, 212/9
Liberman Fryma 212/7, 212/9
Liberman Genendla 212/7, 212/9
Liberman Gitla 212/7, 212/9
Liberman Hendla 212/7, 212/9
Liberman Herszel 212/7, 212/9
Liberman Ida Lajb 212/7, 212/9
Liberman Ides 212/7, 212/9
Liberman Idesa 212/7, 212/9
Liberman Izrael [Israel] 212/7, 212/9, 212/17
Liberman Josef Chaim 212/7, 212/9
Liberman Josek Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/18
Liberman Josek Lajzer 212/5
Liberman Josel 212/7, 212/9
Liberman Laja 212/7, 212/9
Liberman Lajbuś 212/7, 212/9
Liberman Lemel 212/7, 212/9
Liberman Lewek 212/7, 212/9
Liberman M. 212/2
Liberman Mariem 212/7, 212/9
Liberman Moszek I 212/7, 212/9, 212/19, 212/20
Liberman Moszek II 212/7, 212/9
Liberman Nacha 212/7, 212/9
Liberman Nusen Ber Israel 212/18
Liberman Nusyn Israel 212/15
Liberman Perla I 212/7, 212/9
Liberman Perla II 212/7, 212/9
Liberman Pesla 212/7, 212/9
Liberman Pinkus 212/7, 212/9
Liberman Rajzla 212/7, 212/9, 212/15
Liberman Rojza 212/7, 212/9
Liberman Rywa 212/7, 212/9
Liberman Rywka 212/7, 212/9
Liberman Saul 212/7, 212/9
Liberman Srulek 212/7, 212/9
Liberman Sura I 212/7, 212/9
368
Liberman Sura II 212/7, 212/9
Liberman Szlama 212/7, 212/9
Liberman Szmul 212/7, 212/9
Liberman Szulim 212/7, 212/9
Liberman Szyja Israel 212/7, 212/9, 212/17
Liberman Uszer 212/7, 212/9
Liberman Zelig 212/7, 212/9
Liberman Zosia 212/7, 212/9
Liberman Zysman Dawid 212/7, 212/9
Libermann 212/19
Libermann Anna I 212/24
Libermann Anna II 212/24
Libermann Enoch 212/24
Libermann Estera Sara 212/17
Libermann Israel Pinkus 212/24
Libermann Lewek 212/24
Libermann Maria 212/24
Libermann Rywka 212/24
Libermensz 212/19
Libermensz Anna Sara 212/16, 212/24
Libermensz Chaja Sara 212/2
Libermensz Enoch Israel 212/24
Libermensz Israel 212/24
Libermensz Josef Israel 212/4
Libermensz Lewek Israel 212/24
Libermensz Maria Sara 212/24
Libermensz Rywka Sara 212/24
Libermensz Salomon Israel 212/24
Libermensz Szmul 212/13, 212/16
Lichtenfeld Ajdla Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Lichtenfeld Chaim Pincza 212/7, 212/9
Lichtenfeld Chana Jentla 212/7, 212/9
Lichtenfeld Czarna 212/7, 212/9
Lichtenfeld Dawid Israel 212/7, 212/9, 212/17
Lichtenfeld Estera Marjem 212/7, 212/9
Lichtenfeld Fajgla 212/7, 212/9
Lichtenfeld Icek Mendel 212/7, 212/9
Lichtenfeld Jakób 212/7, 212/9
Lichtenfeld Laja I 212/7, 212/9
Lichtenfeld Laja II 212/7, 212/9
Lichtenfeld Mojzesz Israel 212/24
Lichtenfeld Moses 212/2
Lichtenfeld Nycha 212/7, 212/9
Lichtenfeld Pesla Małka 212/7, 212/9
Lichtenfeld Pesla Rajzla 212/7, 212/9
Lichtenfeld Rywka 212/7, 212/9
Lichtenfeld Szlama 212/7, 212/9, 212/20
Lichtenfeld Szymon 212/7, 212/9
369
Lichtenstein Janek Israel 212/17
Lichtenstein Mordka Israel 212/16, 212/17, 212/20
Lichtenstein Szulim Israel 212/2, 212/11
Lichtensztajn Jakób 212/7, 212/9
Lichtensztajn Janek Israel 212/15
Lichtensztajn Janke 212/17
Lichtensztajn Mordka Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/15, 212/17, 212/ 20
Lichtensztajn Zysman Israel 212/7, 212/9, 212/17
Lichter Berek 212/23
Lichter Chil 212/23
Lichter Ester 212/23
Lichter Sara 212/23
Lichter Selig 212/23
Lichter Szlama 212/23
Lichtig 212/19
Lichtig Abram Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/17, 212/19, 212/20
Lichtig Adela 212/24
Lichtig Ajdla Sara 212/24
Lichtig Benjamin 212/24
Lichtig Chaja Rajzla Sara 212/7, 212/9, 212/18
Lichtig Chaja Sara 212/19
Lichtig Estera Perla 212/7, 212/9
Lichtig Frajdla 212/7, 212/9
Lichtig Gitla 212/7, 212/9
Lichtig Gołda 212/7, 212/9
Lichtig Gulcia Sara 212/7, 212/9, 212/11
Lichtig Hersz Majer 212/7, 212/9
Lichtig Idesa 212/7, 212/9
Lichtig Izrael Lejzor 212/7, 212/9
Lichtig Jacheta 212/7, 212/9
Lichtig Josek 212/7, 212/9
Lichtig Mendel 212/7, 212/9
Lichtig Midl Laja 212/7, 212/9
Lichtig Ruchla Gitl 212/7, 212/9
Lichtig Rywka 212/7, 212/9
Lichtig Rywka Sara 212/24
Lichtig Sura Sara 212/7, 212/9, 212/17, 212/24
Lichtig Wolf Dawid Israel 212/7, 212/9, 212/18
Lichtman Brajndla 212/7, 212/9
Lichtman Fajgla Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/19
Lichtman Laja 212/7, 212/9
Lichtman Liba Netta 212/7, 212/9
Lichtman Marek Jakób 212/7, 212/9
Lichtman Mendel 212/7, 212/9
Lichtman Moszek 212/7, 212/9
Lichtman Rubin 212/7, 212/9
Lichtman Ruchla 212/7, 212/9
Lichtug Chaja Rajzla Sara 212/18
370
Lichtug Wolf Dawid Israel 212/18
Liczer Kalman Israel 212/18
Lida Abram 212/7, 212/9
Lida Ajdla Sara 212/24
Lida Bajla 212/7, 212/9
Lida Chaim 212/2
Lida Chaim Dawid 212/7, 212/9
Lida Estera 212/7, 212/9
Lida Henna Berek 212/7, 212/9
Lida Icek 212/7, 212/9
Lida Kajla Laja 212/7, 212/9
Lida Kwa [!]212/7, 212/9
Lida Mojżesz 212/7, 212/9
Lida Rozia Sara 212/24
Lida Sura Sara 212/24
Lida Szlama 212/7, 212/9
Lida Wolf 212/7, 212/9
Lidenbaum Boruch 212/19
Lidzbarski Abram 212/7, 212/9
Lidzbarski Henryka 212/7, 212/9
Lidzbarski Ruchla Rózia 212/7, 212/9
Liebefreund Lotte Sara 212/5
Lieber Selda [Zelda] Sara 212/2
Lieberfreund Lotte Sara 212/11
Lieberfreund Salomea Sara 212/11
Lieberman Abraham Israel 212/17
Lieberman Chaim Rywan Israel 212/17
Lieberman Dawid Israel 212/17
Lieberman Estera Sara 212/15
Lieberman Golda Sara 212/17
Lieberman Helena Sara 212/17
Lieberman Herman 212/24
Lieberman Hersz Israel 212/22
Lieberman Joel 212/20
Lieberman Mendel [Moszek] Israel 212/17
Lieberman Moszek 212/13
Lieberman Nusyn Ber Israel 212/17
Lieberman Nusyn Israel 212/15
Lieberman Perla Sara 212/11
Lieberman Rajzla Sara 212/19
Lieberman Rywka Sara 212/11, 212/17, 212/19
Liebermensz Abram Aba 212/24
Liebermensz Gitla 212/24
Liebetrfreund Chaja Sara 212/23
Lieblich Chaja Sara 212/23
Lieblich Reisla Sara 212/23
Lieblich Rojza Sara 212/23
Lilerman Josek 212/18
371
Limanowicz Chaja 212/23
Limanowicz Tema Sara 212/17
Limoner Chana 212/7, 212/9
Limoner Israel 212/7, 212/9
Limoner Laja 212/7, 212/9
Limoner Laja Sara 212/11
Limoner Moszek Israel 212/7, 212/9, 212/11
Limoner Perla 212/7, 212/9
Limoner Szprynca 212/7, 212/9
Linden Icek 212/7, 212/9
Lindenbaum Aron 212/7, 212/9
Lindenbaum Boruch 212/13, 212/20
Lindenbaum Boruch Josef 212/7, 212/9
Lindenbaum Brucha 212/7, 212/9
Lindenbaum Chaim 212/7, 212/9
Lindenbaum Cywia 212/7, 212/9
Lindenbaum Majer 212/2, 212/7, 212/9
Lindenbaum Szmul 212/7, 212/9
Linder Gecel 212/24
Linder Gela 212/24
Linder Samuel212/24
Lindner 212/1
Lindner Anna 212/24
Lindner Chaja Israel [!] 212/18
Lindner Chuma Israel 212/18
Lindner Etella 212/24
Lindner Heinrich 212/21
Lindner Machela 212/24
Lindner Rosa Sara 212/23
Lindner Szajndla Laja 212/7, 212/9
Lindner Tojwie 212/7, 212/9
Linger Chana 212/18
Lipman Chana 212/7, 212/9
Lipman Chawa 212/7, 212/9
Lipmanowicz Chaim 212/24
Lipner Blima Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Lipner Brajndla I 212/7, 212/9
Lipner Brajndla II 212/7, 212/9
Lipner Chana 212/7, 212/9
Lipner Chemia 212/7, 212/9, 212/18
Lipner Frymeta 212/7, 212/9
Lipner Hania [?]212/7, 212/9
Lipner Hercka 212/7, 212/9
Lipner Hersz Wolf 212/7, 212/9
Lipner Jakób 212/7, 212/9
Lipner Jechaskiel 212/7, 212/9
Lipner Lejbuś 212/22
Lipner Luzer 212/7, 212/9
372
Lipner Mariem I 212/7, 212/9
Lipner Mariem II 212/7, 212/9
Lipner Mojżesz 212/7, 212/9
Lipner Rajzla 212/7, 212/9
Lipner Rózia 212/7, 212/9
Lipschütz Deba Sara 212/23
Lipschütz Dina Sara 212/23
Lipschütz Frieda Sara 212/23
Lipschütz Gitla Pesla 212/7, 212/9
Lipschütz Ida Sara 212/23
Lipschütz Perla 212/7, 212/9
Lipschütz Rywka Sara 212/23
Lipschütz Salomon 212/7, 212/9
Lipski Abram 212/7, 212/9
Lipszyc 212/5
Lipszyc Abram I 212/7, 212/9, 212/11, 212/19, 212/20
Lipszyc Abram Icek 212/7, 212/9
Lipszyc Abram II 212/7, 212/9
Lipszyc Abram Icchok Israel 212/7, 212/9, 212/19
Lipszyc Abram Israel 212/17, 212/18
Lipszyc Abram Szaja 212/7, 212/9
Lipszyc Bajla 212/7, 212/9
Lipszyc Boruch 212/7, 212/9
Lipszyc Brajndla 212/7, 212/9
Lipszyc Chaja 212/7, 212/9
Lipszyc Chaja Itla 212/7, 212/9
Lipszyc Chana 212/7, 212/9
Lipszyc Chaskiel 212/7, 212/9
Lipszyc Chawa Sara 212/2, 212/7, 212/9, 212/19
Lipszyc Dan [?] Icek 212/7, 212/9
Lipszyc Dawid Israel 212/7, 212/9, 212/4
Lipszyc Dina Sara 212/2
Lipszyc Dwojra Sara 212/7, 212/9, 212/11, 212/23
Lipszyc Dyna Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Lipszyc Estera 212/7, 212/9
Lipszyc Ewa 212/7, 212/9
Lipszyc Fajga Sara 212/2
Lipszyc Gerszon 212/7, 212/9
Lipszyc Gitla I 212/7, 212/9
Lipszyc Gitla II 212/7, 212/9
Lipszyc Gitla III 212/7, 212/9
Lipszyc Izrael 212/7, 212/9
Lipszyc Jenta 212/7, 212/9
Lipszyc Jentla 212/7, 212/9
Lipszyc Joel 212/7, 212/9, 212/17
Lipszyc K. Ch. 212/13
Lipszyc Kajla Gitla 212/7, 212/9
Lipszyc Kajla Sara 212/18, 212/23
373
Lipszyc Laja 212/7, 212/9
Lipszyc Lotti Sara 212/24
Lipszyc Mariem Sara 212/7, 212/9, 212/19
Lipszyc Moszek 212/7, 212/9
Lipszyc Rachmil Chaskiel 212/5
Lipszyc Sara z d. Hercberg 212/17
Lipszyc Sura 212/7, 212/9
Lipszyc Surla I 212/7, 212/9
Lipszyc Surla II 212/7, 212/9
Lipszyc Szlama 212/7, 212/9
Lipszyc Szymon Lajb 212/7, 212/9
Lipszyc z d. Hercberg 212/15
Lipszycowa 212/25
Lipszytz Dina 212/2
Lis Alme [?]212/7, 212/9
Lis Alter Szlama 212/7, 212/9
Lis Fela Sara 212/2, 212/7, 212/9
Lis Maurycy 212/7, 212/9
Lis Rajzla 212/7, 212/9
Lis Rywka 212/7, 212/9
Lis Zelig 212/7, 212/9
Liser Rywka 212/7, 212/9
Lisser Cacilie 212/23
Lisser Tobias 212/23
Listgarten Etla 212/7, 212/9
Listgarten Icek 212/7, 212/9
Listgarten Jochwet Maria Sara 212/15, 212/17
Listgarten Lajzer 212/7, 212/9
Listgarten Maria 212/7, 212/9
Listgarten Szajndel 212/7, 212/9
Listgarten Zelda 212/7, 212/9
Litmanowicz „S” 212/7, 212/9
Litmanowicz Chaja I 212/7, 212/9
Litmanowicz Chaja II 212/7, 212/9
Litmanowicz Chana Kajla 212/7, 212/9
Litmanowicz Laja Sara 212/7, 212/9, 212/19
Litmanowicz Liba 212/7, 212/9
Litmanowicz Masza 212/7, 212/9
Litmanowicz Nisan Dawid 212/7, 212/9
Litmanowicz Rywka 212/7, 212/9
Litmanowicz Sura Rochma 212/7, 212/9
Litmanowicz Sura Sara 212/17, 212/19
Litmanowicz Szmul Hersz 212/7, 212/9
Litmanowicz Tema 212/17, 212/19
Liwer 212/17, 212/20
Liwer Abram Józef 212/7, 212/9
Liwer Anna 212/7, 212/9
Liwer Arie 212/7, 212/9
374
Liwer Aron 212/7, 212/9
Liwer Berek 212/7, 212/9
Liwer Bina 212/7, 212/9
Liwer Chaim I 212/7, 212/9
Liwer Chaim II 212/7, 212/9
Liwer Chaja I 212/7, 212/9
Liwer Chaja II 212/7, 212/9
Liwer Dawid 212/7, 212/9
Liwer Dora 212/7, 212/9
Liwer Dwojra 212/7, 212/9
Liwer Frajdla 212/7, 212/9
Liwer Gerszon Lajb 212/7, 212/9
Liwer Gitla I 212/7, 212/9
Liwer Gitla II 212/7, 212/9
Liwer Gitla Rywka 212/7, 212/9
Liwer Hena Całka 212/7, 212/9
Liwer Hinda Jacheta 212/7, 212/9
Liwer Irena 212/7, 212/9
Liwer Ita Pesa 212/7, 212/9
Liwer Izak 212/7, 212/9
Liwer Izrael Aron 212/7, 212/9
Liwer Judyta 212/7, 212/9
Liwer Judyta Sara 212/15, 212/19
Liwer Kałma 212/7, 212/9
Liwer Kałma Szmul 212/7, 212/9
Liwer Laja 212/7, 212/9
Liwer Lewek 212/7, 212/9
Liwer Majer [Majer] [Meier] Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/17, 212/19, 212/20
Liwer Margalit 212/7, 212/9
Liwer Mariem Alta 212/7, 212/9
Liwer Menachem 212/7, 212/9
Liwer Mordka 212/7, 212/9
Liwer Moszek Aron Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/19
Liwer Moszek Israel 212/18
Liwer Rachela I 212/7, 212/9
Liwer Rachela II 212/7, 212/9
Liwer Rachela Sara 212/2, 212/14, 212/15, 212/17, 212/19
Liwer Rafael Hersz 212/7, 212/9
Liwer Rafael Israel 212/15
Liwer Rafał 212/7, 212/9
Liwer Rebeka 212/7, 212/9
Liwer Rubin 212/7, 212/9
Liwer Ruwen 212/7, 212/9
Liwer Rywka I 212/7, 212/9
Liwer Rywka II 212/7, 212/9
Liwer Sura 212/7, 212/9
Liwer Szlama Israel 212/7, 212/9, 212/17, 212/ 20
Liwer Szymon 212/7, 212/9, 212/18
375
Liwer Wigdor Hersz 212/7, 212/9
Liwer Zysla 212/7, 212/9
Löbl Gizela Sara 212/7, 212/9
Löbl Leo Izrael 212/7, 212/9
Loewy Anna Sara 212/24
Loewy Maier Israel 212/24
Loewy Natan Israel 212/24
Loitsch Hartmuth 212/13
Lokaj Abram 212/7, 212/9
Lokaj Chana 212/7, 212/9
Lokaj Gala 212/7, 212/9
Lokaj Gerszon 212/7, 212/9
Lokaj Golda 212/7, 212/9
Lokaj Hersz Ize [!]212/7, 212/9
Lokaj Jankiel 212/7, 212/9
Lokaj Krajndla 212/7, 212/9, 212/19
Lokaj Laja 212/7, 212/9
Lokaj Mania Sara 212/7, 212/9, 212/19
Lokaj Perla 212/7, 212/9
Lokaj Sala Sara 212/15, 212/17
Lokaj Sura 212/7, 212/9
Lokaj Szulim 212/7, 212/9
Lokaj Tauba Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Londener Fiszel 212/24
Londner Aba 212/7, 212/9
Londner Abraham 212/13
Londner Abram 212/7, 212/9
Londner Abram Aron 212/7, 212/9
Londner Alter Szulim 212/7, 212/9
Londner Bajla 212/7, 212/9
Londner Beniamin 212/7, 212/9, 212/18
Londner Berek 212/7, 212/9
Londner Blima 212/7, 212/9
Londner Cala 212/7, 212/9
Londner Chaja Israel 212/7, 212/9, 212/18
Londner Chaja Krajndla 212/7, 212/9
Londner Chana 212/7, 212/9
Londner Chanoch 212/7, 212/9
Londner Chawa I 212/7, 212/9
Londner Chawa II 212/7, 212/9
Londner Chuma Izrael 212/18
Londner Chun Hersz 212/7, 212/9
Londner Cycra [?] 212/7, 212/9
Londner Cyla 212/7, 212/9
Londner Cyrla Sara 212/11
Londner Daniel 212/7, 212/9, 212/18
Londner Dawid Hirsz 212/7, 212/9
Londner Dora Sara 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
376
Londner Efroim I 212/7, 212/9
Londner Efroim II 212/7, 212/9
Londner Emanuel Israel 212/15, 212/17
Londner Erla [?]212/7, 212/9
Londner Estera Frymeta 212/7, 212/9
Londner Estera I 212/7, 212/9
Londner Estera II 212/7, 212/9
Londner Estera Sara 212/2, 212/18
Londner Frajda 212/7, 212/9
Londner Frajndla 212/7, 212/9
Londner Frymeta Estera Sara 212/22
Londner Gela I 212/7, 212/9
Londner Gela II 212/7, 212/9
Londner Gela Sara 212/11
Londner Genendla 212/7, 212/9
Londner Gitla 212/7, 212/9
Londner Gittel 212/7, 212/9
Londner Helena 212/7, 212/9
Londner Hena Ruchla 212/7, 212/9
Londner Hersz Lajb 212/7, 212/9
Londner Herszlik I 212/7, 212/9
Londner Herszlik II 212/7, 212/9
Londner Hinda 212/7, 212/9, 212/13
Londner Hudes 212/7, 212/9
Londner Huna 212/7, 212/9
Londner Icchok 212/13
Londner Icek Israel 212/2, 212/22
Londner Icek Majer 212/7, 212/9
Londner Idel 212/7, 212/9
Londner Iser I 212/7, 212/9
Londner Iser II 212/7, 212/9
Londner Iser III 212/7, 212/9
Londner Israel 212/17, 212/19, 212/22
Londner Israel Icek 212/2
Londner Ita Sara 212/13, 212/18
Londner Itka 212/7, 212/9
Londner Izaak Israel 212/7, 212/9, 212/17
Londner Izak 212/7, 212/9
Londner Izrael 212/15
Londner Izrael Icek I 212/7, 212/9
Londner Izrael Icek II 212/7, 212/9
Londner Izrael Icek III 212/7, 212/9
Londner Izrael Jakob 212/22
Londner Izrael Jakób 212/7, 212/9
Londner Izydor 212/7, 212/9
Londner Jadzia 212/7, 212/9
Londner Jakób Hersz 212/7, 212/9
Londner Jakób Lajb 212/7, 212/9
377
Londner Jakub Israel 212/11, 212/15
Londner Jechweta 212/7, 212/9
Londner Jochweta Sara 212/18
Londner Josef Chaim 212/7, 212/9
Londner Josek Chaim 212/7, 212/9
Londner Josek Lajb 212/7, 212/9
Londner Judesa 212/7, 212/9
Londner Kajla Sara 212/2
Londner Kalma 212/7, 212/9
Londner Laja 212/7, 212/9
Londner Lajb 212/7, 212/9
Londner Lajwe Israel 212/15, 212/17
Londner Lejbusz 212/7, 212/9
Londner Lejwa [?]212/7, 212/9
Londner Lejzor Israel 212/17
Londner Lemel 212/5, 212/13
Londner Lenel [?]212/7, 212/9
Londner Luzer I 212/7, 212/9
Londner Luzer II 212/7, 212/9
Londner Małka 212/7, 212/9
Londner Mania 212/7, 212/9
Londner Mendel 212/7, 212/9
Londner Menuel [?]212/7, 212/9
Londner Michał 212/15
Londner Michnel Israel 212/17
Londner Michuel Icchok 212/7, 212/9
Londner Mindla 212/7, 212/9
Londner Mirla I 212/7, 212/9
Londner Mirla II 212/7, 212/9
Londner Mordka 212/7, 212/9
Londner Moszek Lemel 212/7, 212/9
Londner Moszek Szmul 212/7, 212/9
Londner Motel 212/7, 212/9
Londner N. 212/3
Londner Nacha 212/7, 212/9
Londner Naftali Israel 212/7, 212/9, 212/15, 212/17
Londner Natan 212/25
Londner Netla [?]212/7, 212/9
Londner Nuchym 212/20
Londner Nuta 212/7, 212/9
Londner Pinkus 212/7, 212/9
Londner Rachel 212/7, 212/9
Londner Regina 212/7, 212/9
Londner Rita 212/7, 212/9
Londner Rózia Sara 212/2
Londner Ruchla Fajgla 212/7, 212/9
Londner Ruchla I 212/7, 212/9
Londner Ruchla II 212/7, 212/9
378
Londner Ruchla III 212/7, 212/9
Londner Ruchla Laja 212/7, 212/9
Londner Rywka I 212/7, 212/9
Londner Rywka II 212/7, 212/9
Londner Salomon Israel 212/13, 212/15, 212/17, 212/19
Londner Sara I 212/7, 212/9, 212/17, 212/19
Londner Sara II 212/7, 212/9
Londner Sura Chana Sara 212/7, 212/9, 212/16
Londner Sura Estera 212/7, 212/9
Londner Sura Fajgla 212/7, 212/9
Londner Szajndla 212/7, 212/9
Londner Szejwa 212/7, 212/9
Londner Szlama Ber 212/7, 212/9
Londner Szlama Israel 212/15, 212/19
Londner Szlama Zyla 212/7, 212/9
Londner Szprynca 212/7, 212/9
Londner Szymon Israel 212/7, 212/9, 212/17, 212/24
Londner Tauba 212/7, 212/9
Londner Wolf Beniamin 212/13
Londner Zelda Ruchla 212/7, 212/9
Londner Zysla Sara 212/7, 212/9, 212/11
LondnerAbram 212/7, 212/9
Landon Abram Lajb 212/18
London Icek Israel 212/17
Longfeld Icchak [?] 212/17
Lorie Estera 212/7, 212/9
Lorie Hena 212/7, 212/9
Lorie Sura 212/24
Löwi Selma 212/24
Löwy Hicela S. 212/24
Löwy Hicela S. 212/24
Lubelski Beniamin 212/7, 212/9
Lubelski Chaja Sara 212/24
Lubelski Chaskiel 212/7, 212/9
Lubelski Frymetta Sara 212/24
Lubelski Hersz Israel 212/24
Lubelski Karl Israel 212/2
Lubelski Mendel Israel 212/24
Lubicka Frajdla Sara 212/23
Lubliner Fajla 212/7, 212/9
Lubliner Izrael 212/7, 212/9
Lubliner Laja 212/7, 212/9
Lubling Abram 212/7, 212/9
Lubling Anczel [Anszel] Israel 212/7, 212/9, 212/13, 212/18, 212/19
Lubling Blima Estera 212/7, 212/9
Lubling Frymet 212/7, 212/9
Lubling Henoch 212/24
Lubling Josef Dawid 212/7, 212/9
379
Lubling Josef Israel 212/2, 212/7, 212/9
Lubling Laja 212/7, 212/9
Lubling Majloch 212/7, 212/9
Lubling Mania 212/7, 212/9
Lubling Nachman 212/7, 212/9
Lubling Perla 212/7, 212/9
Lubling Pinches 212/7, 212/9
Lubling Pinkus Israel 212/2, 212/7, 212/9
Lubling Ruchla Sara 212/24
Lubling Sura I 212/7, 212/9
Lubling Sura II 212/7, 212/9
Lubosz Etel 212/7, 212/9
Lubowski Horst Heinz Israel 212/2
Luck Eliasz 212/24
Ludwig 212/16
Luft Irma 212/24
Luft Jakob Israel 212/24
Luft Regine Sara 212/24
Luftglas Abraham 212/24
Luftglas Fradl 212/24
Luftglass Chane 212/24
Luftglass Henryk 212/24
Luftig Hersz 212/7, 212/9
Lugerner Abram 212/24
Lugerner Bacia 212/24
Lugerner Dwojra 212/7, 212/9
Lügerner Dwojra Sara 212/19
Lugerner Joachim 212/24
Lugerner Laja 212/24
Lugerner Lejb 212/24
Lugerner Ruchla 212/24
Lugerner Ruda 212/24
Luks Estera 212/7, 212/9
Luks Temer Sara 212/2
Luksenberg Dawid J. 212/24
Luksenberg G. 212/18
Luksenberg Mordka 212/24
Lupka Abram I 212/7, 212/9
Lupka Abram II 212/7, 212/9
Lupka Fajgla 212/7, 212/9
Lupka Gabriel 212/13
Lupka Gabriel 212/7, 212/9
Lupka Izrael 212/7, 212/9
Lupka Majer [Meier] Israel 212/15, 212/17
Lupka Majer Moszek 212/7, 212/9
Lupka Mordka 212/7, 212/9
Lupka Moses 212/13
Lupka Moszek 212/7, 212/9
380
Lupka Szprynca Laja 212/7, 212/9
Lustbader Judith Sara 212/24
Lustbader Regina Sara 212/24
Lustgarten Chana Sara 212/23
Lustgarten Chemia 212/7, 212/9
Lustgarten Frymeta 212/7, 212/9
Lustgarten Jakób 212/7, 212/9
Lustgarten Jochwet Sara 212/19
Lustgarten Majloch 212/7, 212/9
Lustgarten Mojżesz 212/19, 212/20
Lustgarten Mojżesz Icek 212/7, 212/9
Lustgarten Mordcha 212/7, 212/9
Lustgarten Moses 212/2
Lustgarten Rywka 212/7, 212/9
Lustgarten Szajndla I 212/7, 212/9, 212/17
Lustgarten Szajndla II 212/7, 212/9
Lustgarten Szmul Hirsz 212/7, 212/9
Lustig Abram Israel 212/16
Lustig Abram Majer 212/7, 212/9
Lustig Brucha 212/7, 212/9
Lustig Chaja 212/7, 212/9
Lustig Chana Sara 212/7, 212/9, 212/24
Lustig Chawa 212/7, 212/9
Lustig Cywja 212/7, 212/9
Lustig Estera I 212/7, 212/9
Lustig Estera II 212/7, 212/9
Lustig Frymeta Sara 212/16, 212/19
Lustig Gitla Sara 212/2, 212/7, 212/9
Lustig Golda Mirla 212/7, 212/9
Lustig Jaakób Symcha 212/7, 212/9
Lustig Jenta 212/7, 212/9
Lustig Josek Majer 212/7, 212/9
Lustig Józef Szmul 212/7, 212/9
Lustig Judka Josef 212/7, 212/9
Lustig Majer Wolf 212/7, 212/9
Lustig Małka 212/7, 212/9
Lustig Mariem 212/7, 212/9
Lustig Mojżesz 212/18
Lustig Nacha 212/7, 212/9
Lustig Rywka 212/7, 212/9
Lustig Sara 212/7, 212/9
Lustiger Chaja Sara 212/19
Lustiger Hersz 212/13
Lustiger Icchok 212/22
Lustiger Izaak Israel 212/17
Lustiger Masza Sara [Lustygier] 212/19
Lustiger Masza Sara 212/13
Lustiger Mojzesz 212/20
381
Lustiger Moszek 212/2
Lustiger Moszek Jakub Israel 212/ 20
Lustiger Szmul Israel 212/17
Lustiger Szmul Majer Israel 212/ 20
Lustigier Dawid Isr. 212/18
Lustigier Icchok Israel 212/17
Lustigier Joel Israel 212/13, 212/17
Lustigman Idel 212/7, 212/9
Lustigman Lejbus 212/24
Lustyg Aron 212/7, 212/9
Lustyg Becałel 212/7, 212/9
Lustyg Chaja 212/7, 212/9
Lustyg Dawid 212/7, 212/9
Lustyg Estera 212/7, 212/9
Lustyg Izaak Israel 212/15
Lustyg Laja I 212/7, 212/9
Lustyg Laja II 212/7, 212/9
Lustyg Małka 212/7, 212/9
Lustyg Mariem 212/7, 212/9
Lustyg Moszek 212/7, 212/9
Lustyg Noech 212/7, 212/9
Lustyg Ruchla 212/7, 212/9
Lustyg Rywka 212/7, 212/9
Lustyg Szlama 212/7, 212/9
Lustyg Tauba 212/7, 212/9
Lustyger Abram Icek 212/7, 212/9
Lustyger Aron 212/7, 212/9
Lustyger Chaja 212/7, 212/9
Lustyger Chana 212/7, 212/9
Lustyger Cyrla 212/7, 212/9
Lustyger Czarna 212/7, 212/9
Lustyger Ewa 212/7, 212/9
Lustyger Frajndla 212/7, 212/9
Lustyger Gela 212/7, 212/9
Lustyger Gitla 212/7, 212/9
Lustyger Hersz 212/7, 212/9
Lustyger Icchok Majer 212/7, 212/9
Lustyger Icek Mendel 212/7, 212/9
Lustyger Ita 212/7, 212/9
Lustyger Izrael Josef 212/7, 212/9
Lustyger Jacheta 212/7, 212/9
Lustyger Jakób 212/7, 212/9
Lustyger Joel 212/7, 212/9
Lustyger Josek Dawid 212/7, 212/9
Lustyger Laja 212/7, 212/9
Lustyger Mania [?]212/7, 212/9
Lustyger Maria 212/7, 212/9
Lustyger Mindla I 212/7, 212/9
382
Lustyger Mindla II 212/7, 212/9
Lustyger Mirla 212/7, 212/9
Lustyger Moszek I 212/7, 212/9
Lustyger Moszek II 212/7, 212/9
Lustyger Rywka 212/7, 212/9
Lustyger Samuel 212/7, 212/9
Lustyger Sura 212/7, 212/9
Lustyger Sura Rywka 212/7, 212/9
Lustyger Szaja 212/7, 212/9
Lustyger Szajndla Chaja 212/7, 212/9
Lustyger Szlomo 212/7, 212/9
Lustyger Szmul 212/7, 212/9
Lustyger Szmul Majer 212/7, 212/9
Lustyger Szyfra Bina 212/7, 212/9
Lustyger Zajnwel 212/7, 212/9
Lustygier Chaja Sara 212/18, 212/19
Lustygier Icchok Israel 212/15
Lustygier Masza Sara 212/18
Lustygier Szmul Israel 212/15
Lustyk Noech [?] Israel 212/13
Luterefeld [?] Chaim Israel 212/18
Lwekowicz Ita 212/13
Ładna Chawa Sara 212/19
Ładny Bina Itel 212/7, 212/9
Ładny Chaim 212/7, 212/9, 212/18
Ładny Chaja Sura 212/7, 212/9
Ładny Dina Gida Sara 212/4
Ładny Herszel 212/7, 212/9
Ładny Jedydia 212/7, 212/9
Ładny Majer 212/7, 212/9
Ładny Mariem Gitla 212/7, 212/9
Ładny Mechud Israel 212/18
Ładny Mirel 212/7, 212/9
Ładny Moszek Israel 212/18
Ładny Szmul 212/7, 212/9
Łatacz Cywia 212/7, 212/9
Łatacz Estera Mindla 212/7, 212/9
Łatacz Szajndla 212/7, 212/9
Łatacz Zelik 212/7, 212/9
Łatasz Blima Sara 212/24
Łatasz Majer Israel 212/17, 212/ 20
Łataś Estera 212/7, 212/9
Łataś Herszel 212/7, 212/9
Łataś Majer 212/7, 212/9
Łataś Syma 212/7, 212/9
Łazengier Gitla 212/7, 212/9
Łazengier Mojżesz 212/7, 212/9
Łazęga Blima Rywka 212/7, 212/9
383
Łazęga Brucha 212/7, 212/9
Łazęga Estera Frymeta 212/7, 212/9
Łazęga Idesa 212/7, 212/9
Łazęga Mindla I 212/7, 212/9
Łazęga Mindla II 212/7, 212/9
Łazęga Mordka Hersz 212/7, 212/9
Łazęga Moszek 212/7, 212/9
Łazęga Tobiasz 212/7, 212/9
Łaznowski Małka 212/7, 212/9
Łaznowski Rejla 212/7, 212/9
Łaznowski Rywka 212/7, 212/9
Łaznowski Salomon 212/7, 212/9
Łaznowski Wolf 212/7, 212/9
Łęcka Chaja 212/7, 212/9
Łęcka Mojżesz 212/7, 212/9
Macharowska Fajga 212/8, 212/10
Macharowska Sura 212/8, 212/10
Macharowska Szlama 212/8, 212/10
Macharowski - Erkel [?] Sara 212/22
Macharowski Chil 212/13
Machtinger Abram Moszek 212/8, 212/10
Machtinger Fajga Szajndla 212/8, 212/10
Machtinger Hinda 212/8, 212/10
Machtinger Icyk 212/8, 212/10
Machtinger Rubin 212/8, 212/10
Machtyngier 212/5
Machtyngier Abram Moszek 212/5
Machtyngier Rubin 212/5
Macner Ałta 212/23
Macner Anczel 212/23
Macner Bajla 212/23
Macner Blima 212/23
Macner Brajndla Sara 212/23
Macner Chana 212/23
Macner Chawa 212/23
Macner Dwojra 212/23
Macner Ester 212/23
Macner Icek Majer 212/23
Macner Leib Israel [Matzner] 212/23
Macner Rywka Sara 212/23
Macner Szlama 212/23
Macner Szoszana 212/23
Macner Zysla 212/23
Maenhardt [?] Aron 212/24
Maenhardt [?] Regina 212/24
Mager Berek 212/20
Mager Hudesa Sara 212/19
Mager Izak 212/20
384
Mager Josef Israel 212/17
Mager Kalma 212/13, 212/24
Mager Mendel 212/20
Mager Mojżesz 212/20
Mager Selig Israel 212/17
Mager Sura Rywka 212/19
Magier 212/11, 212/17, 212/20
Magier Abel 212/8, 212/10
Magier Abram I 212/8, 212/10
Magier Abram II 212/8, 212/10
Magier Abram III 212/8, 212/10
Magier Abram Israel 212/17
Magier Abram IV 212/8, 212/10
Magier Ajdla 212/8, 212/10
Magier Ajzyk Israel 212/11, 212/20
Magier Ajzyk Majłoch [Majloch] Israel 212/11, 212/20
Magier Alta 212/17
Magier Alter 212/8, 212/10
Magier Aron I 212/8, 212/10
Magier Aron II 212/8, 212/10
Magier Bajla I 212/8, 212/10
Magier Bajla II 212/8, 212/10
Magier Berek I 212/8, 212/10, 212/13
Magier Berek II 212/8, 212/10
Magier Chaim I 212/8, 212/10
Magier Chaim II 212/8, 212/10
Magier Chaim Kałma 212/8, 212/10
Magier Chaja I 212/8, 212/10
Magier Chaja II 212/8, 212/10
Magier Chaja III 212/8, 212/10
Magier Chaja IV 212/8, 212/10
Magier Chaja Sara 212/18
Magier Chaja Udla 212/8, 212/10
Magier Chaja V 212/8, 212/10
Magier Chana 212/8, 212/10
Magier Chana Estera 212/8, 212/10
Magier Chana Frymeta Sara 212/18
Magier Chana Ita 212/8, 212/10
Magier Chawa 212/8, 212/10
Magier Chemia 212/8, 212/10
Magier Chil Jakub 212/8, 212/10
Magier Cywja 212/8, 212/10
Magier Dawid I 212/8, 212/10
Magier Dawid II 212/8, 212/10
Magier Dawid Szlama 212/8, 212/10
Magier Dewora 212/8, 212/10
Magier Eljasz 212/8, 212/10
Magier Doba 212/8, 212/10
385
Magier Elka 212/8, 212/10
Magier Ernst 212/8, 212/10
Magier Estera I 212/8, 212/10
Magier Estera II 212/8, 212/10
Magier Estera III 212/8, 212/10
Magier Estera Małka 212/8, 212/10
Magier Estera Sara 212/2
Magier Fajgla I 212/8, 212/10
Magier Fajgla II 212/8, 212/10
Magier Fajgla Laja 212/8, 212/10
Magier Fajwel Chemia 212/8, 212/10
Magier Fradla Sara [Pfeffer] 212/19
Magier Frajda 212/8, 212/10
Magier Frajdla 212/8, 212/10
Magier Freidla Sara 212/16
Magier Gitla I 212/8, 212/10
Magier Gitla II 212/8, 212/10
Magier Henoch Szmul 212/8, 212/10
Magier Hercka 212/8, 212/10
Magier Hersz 212/6, 212/8, 212/10
Magier Herszel 212/8, 212/10
Magier Herszlik 212/8, 212/10
Magier Hinda 212/8, 212/10
Magier Hudesa 212/8, 212/10
Magier Icek Moszek 212/8, 212/10
Magier Isaak 212/13
Magier Jachet I 212/8, 212/10
Magier Jachet II 212/8, 212/10
Magier Jenta 212/8, 212/10
Magier Josef Ber Israel 212/ 20
Magier Josef Boruch 212/8, 212/10
Magier Josef Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Magier Josek 212/8, 212/10
Magier Józef 212/8, 212/10, 212/16
Magier Kalma 212/8, 212/10
Magier Kałma 212/8, 212/10
Magier Laja I 212/8, 212/10
Magier Laja II 212/8, 212/10
Magier Laja III 212/8, 212/10
Magier Leja Doba 212/8, 212/10
Magier Lewek 212/8, 212/10
Magier Lewija 212/8, 212/10
Magier Magier Izrael 212/8, 212/10
Magier Magier Lajb 212/8, 212/10
Magier Majer 212/8, 212/10
Magier Majloch 212/8, 212/10
Magier Malka Mordka Wolf 212/8, 212/10
Magier Margaritta 212/8, 212/10
386
Magier Marjem 212/8, 212/10
Magier Masza 212/8, 212/10
Magier Mendel 212/8, 212/10
Magier Milka 212/8, 212/10
Magier Mobdel [?] 212/20
Magier Mojżesz Herszel 212/8, 212/10
Magier Mojżesz I 212/8, 212/10
Magier Mojżesz II 212/8, 212/10
Magier Mojżesz Israel 212/13, 212/17, 212/20
Magier Mordka 212/8, 212/10
Magier Moszek 212/16
Magier Moszek Dawid 212/8, 212/10
Magier Moszek Jakub 212/8, 212/10
Magier Moszek Wolf 212/8, 212/10
Magier Nuchim I 212/8, 212/10
Magier Nuchim II 212/8, 212/10
Magier Perla 212/8, 212/10
Magier Perla Laja 212/8, 212/10
Magier Pinches 212/8, 212/10
Magier Rachela 212/8, 212/10
Magier Rachla 212/8, 212/10
Magier Rajzla 212/8, 212/10
Magier Rosa 212/24
Magier Rubin 212/8, 212/10
Magier Ruchla Etla Mindla 212/8, 212/10
Magier Ruchla I 212/8, 212/10
Magier Ruchla II 212/8, 212/10
Magier Ruta 212/8, 212/10
Magier Rywka I 212/8, 212/10
Magier Rywka II 212/8, 212/10
Magier Samuel 212/8, 212/10
Magier Sandel Lajb 212/8, 212/10
Magier Sura I 212/8, 212/10
Magier Sura II 212/8, 212/10
Magier Szaja I 212/8, 212/10
Magier Szaja II 212/8, 212/10
Magier Szewa 212/8, 212/10
Magier Szmul Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/11
Magier Szulim 212/8, 212/10
Magier Szyja 212/8, 212/10
Magier Szymon 212/8, 212/10
Magier Tauba Sara 212/23
Magier Tobjasz 212/8, 212/10
Magier Zelda 212/8, 212/10
Magier Zelig Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Magierkiewicz 212/18
Magierkiewicz Chana 212/8, 212/10
Magierkiewicz Dwojra 212/8, 212/10
387
Magierkiewicz Estera 212/13
Magierkiewicz Hersz 212/8, 212/10
Magierkiewicz Lejzor 212/8, 212/10
Magler A. 212/17
Mahler Estera Sara 212/23
Mahr Bella 212/23
Mahr Lea 212/23
Mahr Sara 212/23
Maiman Alice 212/24
Maiman Eugen 212/24
Maiman Gisela 212/24
Maister Akiba 212/24
Maister Baruch 212/24
Maister Leopolda 212/24
Majcznowski Jankiel 212/20
Majdman Wolf 212/13
Majer Dawid 212/5
Majer Jakub 212/13
Majer Martin 212/13
Majer Perla Sara 212/23
Majeranowski Chana Krajndla 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Majeranowski Hersz 212/8, 212/10
Majeranowski Jankiel 212/8, 212/10, 212/19, 212/20
Majeranowski Kajla Rachel 212/8, 212/10
Majeranowski Lajb 212/8, 212/10
Majeranowski Marjem Sara 212/8, 212/10
Majeranowski Mordka 212/19, 212/20
Majeranowski Mordka Dawid 212/8, 212/10
Majerczyk Abram Szlama Israel 212/24
Majerczyk Ala Hirsz Israel 212/24
Majerczyk Chawa 212/23
Majerczyk Chawa Szajndla 212/8, 212/10, 212/13
Majerczyk Ewa 212/8, 212/10
Majerczyk Joachim Dawid 212/8, 212/10
Majerczyk Laja Sara 212/8, 212/10, 212/19
Majerczyk Masza Sara 212/24
Majerczyk Sara 212/23
Majerowicz Chaim 212/5
Majerowicz Chana Sara 212/4, 212/19
Majerowicz Dwojra Sara 212/17
Majerowicz Estera Sara 212/5, 212/15, 212/17
Majerowicz Icek 212/24
Majerowicz Judka 212/24
Majerowicz Perla 212/24
Majerowicz Sara 212/17
Majerowicz Witla Sara 212/24
Majersdorf Wolf Beniamin 212/13
Majersdorf Benjamin 212/2
388
Majersdorf Jakub 212/2
Majersdorf Jankiel Israel 212/17, 212/19, 212/20
Majersdorf Jankiel Jos. 212/13
Majersdorf Jankiel Józef Israel 212/2
Majersdorf Zyndel 212/2, 212/13
Majerzdrof [?] Benjamin 212/18
Majerzdrof [?] Szajndel [?] 212/18
Majman Rosa Sara 212/24
Majmark Estera Malka 212/19
Majmin [?] Czesława Sara 212/22
Majmin 212/11, 212/17
Majmin Leon 212/25
Majmin Majer Israel 212/11
Majteles 212/2
Majteles Abr. 212/13
Majteles Bajla Sara 212/2, 212/8, 212/10
Majteles Ber 212/8, 212/10
Majteles Berek I 212/8, 212/10
Majteles Berek II 212/8, 212/10
Majteles Berek Israel 212/13, 212/17, 212/19, 212/20
Majteles Bina 212/8, 212/10
Majteles Blima 212/8, 212/10
Majteles Brucha 212/8, 212/10
Majteles Chaim 212/8, 212/10
Majteles Chaim Hersz 212/8, 212/10
Majteles Chaja Ita 212/8, 212/10
Majteles Chana I 212/8, 212/10
Majteles Chana II 212/8, 212/10
Majteles Chawa 212/8, 212/10
Majteles Cyma 212/8, 212/10
Majteles Czarna 212/8, 212/10
Majteles Dawid Israel 212/15
Majteles Dwojra 212/8, 212/10
Majteles Fajgla Brajndla 212/8, 212/10
Majteles Fajgla I 212/8, 212/10
Majteles Fajgla II 212/8, 212/10
Majteles Fajgla Sara 212/8, 212/10, 212/15
Majteles Fajwel Icek Israel 212/18
Majteles Flawel [!] Icek Israel 212/18
Majteles Frymeta 212/8, 212/10
Majteles Gela 212/8, 212/10
Majteles Gitla Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Majteles Icek I 212/8, 212/10
Majteles Icek II 212/8, 212/10
Majteles Jacheta Sara 212/8, 212/10, 212/19
Majteles Jakub 212/8, 212/10
Majteles Joachim 212/8, 212/10
Majteles Josek Majloch 212/8, 212/10
389
Majteles Kajla 212/8, 212/10
Majteles Krajndla 212/8, 212/10
Majteles Laja I 212/8, 212/10
Majteles Laja II 212/8, 212/10
Majteles Lajb 212/8, 212/10
Majteles Leon Israel 212/13, 212/17
Majteles Liwja 212/8, 212/10
Majteles Majer Bunim 212/8, 212/10
Majteles Mania 212/8, 212/10
Majteles Matla 212/8, 212/10
Majteles Miriam 212/8, 212/10
Majteles Mojżesz 212/8, 212/10
Majteles Mordcha 212/8, 212/10
Majteles Nuta 212/8, 212/10
Majteles Pałtyl 212/8, 212/10
Majteles Rajzla 212/8, 212/10
Majteles Rela 212/8, 212/10
Majteles Rubin I 212/8, 212/10
Majteles Rubin II 212/8, 212/10
Majteles Rubin Moszek 212/8, 212/10
Majteles Ruchla 212/8, 212/10
Majteles Rywka Sara 212/2
Majteles Rywka v. Winer 212/8, 212/10
Majteles Samuel 212/8, 212/10
Majteles Sura 212/8, 212/10
Majteles Sura Gitla 212/8, 212/10
Majteles Szaja Israel 212/ 20
Majteles Szmul Dawid 212/8, 212/10
Majteles Tauba Cyryla 212/8, 212/10
Majteles Tobiasz 212/8, 212/10
Majteles Wolf 212/17
Majtelis Cyrla Sara 212/18
Majtles Rywka Sara 212/16
Majtlis 212/17
Majtlis Alta Sara 212/23
Majtlis Alter Jakub 212/8, 212/10
Majtlis Aron 212/8, 212/10
Majtlis Bajla I 212/8, 212/10
Majtlis Bajla II 212/8, 212/10
Majtlis Bala 212/8, 212/10
Majtlis Benjamin Israel 212/2
Majtlis Blima 212/8, 212/10
Majtlis Brajndla 212/8, 212/10
Majtlis Chaim 212/8, 212/10
Majtlis Chaim Hersz 212/8, 212/10
Majtlis Frymeta 212/8, 212/10
Majtlis Chaim Israel 212/17
Majtlis Chawa 212/8, 212/10
390
Majtlis Cypora 212/8, 212/10
Majtlis David Israel 212/16
Majtlis Dawid I 212/8, 212/10
Majtlis Dawid II 212/8, 212/10
Majtlis Dawid III 212/8, 212/10
Majtlis Dawid Israel 212/17, 212/19
Majtlis Ernestyna 212/8, 212/10
Majtlis Fajgla 212/8, 212/10
Majtlis Frymeta I 212/8, 212/10
Majtlis Frymeta II 212/8, 212/10
Majtlis Gitla 212/8, 212/10
Majtlis Golda 212/23
Majtlis Hela 212/8, 212/10
Majtlis Izak 212/8, 212/10
Majtlis Jakub 212/8, 212/10
Majtlis Jentla 212/8, 212/10
Majtlis Joachim 212/2
Majtlis Joschim [!] 212/8, 212/10
Majtlis Juda Aron 212/8, 212/10
Majtlis Moszek 212/8, 212/10
Majtlis Kałma 212/8, 212/10
Majtlis Małka 212/8, 212/10
Majtlis Mania 212/8, 212/10
Majtlis Mania Fela 212/8, 212/10
Majtlis Mina 212/8, 212/10
Majtlis Mordka 212/8, 212/10
Majtlis Moszek Israel 212/22
Majtlis Rajzla I 212/8, 212/10
Majtlis Rajzla II 212/8, 212/10
Majtlis Regina 212/8, 212/10
Majtlis Rozia Sara 212/13
Majtlis Rozia Sara 212/18
Majtlis Ruchla Sara 212/23
Majtlis Sura 212/8, 212/10
Majtlis Szaja 212/20
Majtlis Szymon Zelig 212/8, 212/10
Majtlis Tobiasz 212/19
Majzels Abram Jakub 212/8, 212/10
Majzels Mojżesz 212/8, 212/10
Maka Ira 212/5
Makower [?] Zelik 212/24
Makower Ber 212/8, 212/10
Makower Chana 212/8, 212/10
Makower Chawa 212/8, 212/10
Makower Rywka 212/8, 212/10
Makower Zelda 212/8, 212/10
Makoweski 212/19
Makowska Pesa 212/23
391
Makowski Bajla Sara 212/24
Makowski Icek Berek 212/24
Makowski Moszek Israel 212/24
Makowski Sura Sara 212/24
Makowski Zysia Israel 212/24
Makowski Zysla [Zysia?] 212/24
Malach A. 212/13
Malach Laja Rywka 212/19
Malach Syma Sara 212/13, 212/17
Malach Symcha Israel 212/13, 212/17
Malc Abram Israel 212/18
Malc Bfeina [!] Sara 212/24
Malc Cerla 212/8, 212/10
Malc Fajgla Sara [Malz] 212/23
Malc Golda Sara 212/19
Malc Josef Israel 212/24
Malc Kałma Israel 212/2
Malc Lewi 212/8, 212/10
Malc Maria 212/8, 212/10
Malc Moszek 212/8, 212/10
Malc Reizla Sara 212/24
Malc Sara z d. Erlich 212/15, 212/17
Malc Szyfra 212/8, 212/10
Malczewski Josef 212/13
Malec Dwojra 212/8, 212/10
Malec Frajda Sara 212/19
Malec Józef Hersz 212/8, 212/10
Malec Sura Rywka 212/8, 212/10
Maler Rifka 212/24
Malewa Frenkiel Marek 212/8, 212/10
Malewa Frenkiel Rozalia 212/8, 212/10
Malewa Frenkiel Zofia 212/8, 212/10
Malinowitzer Szajndla Sara 212/2
Malinowitzer Thuma [Tuma] Sara 212/2
Malinowitzer Tumer Sara 212/13
Malnowice Sura 212/8, 212/10
Malnowicer Chuna 212/8, 212/10
Malnowicer Dina Laja 212/8, 212/10
Malnowicer Estera Ruchla 212/8, 212/10
Malnowicer Frymata 212/8, 212/10
Malnowicer Izak 212/8, 212/10
Malz Leiwa Israel 212/ 20
Małach 212/5
Małach Abram Moszek 212/8, 212/10
Małach Aron Josek 212/8, 212/10
Małach Bajla Rywka 212/8, 212/10
Małach Beniamin Wolf 212/8, 212/10
Małach Bernard 212/8, 212/10
392
Małach Chaja Rywka 212/8, 212/10
Małach Chana 212/8, 212/10 Pesa
Małach Chil Fajwel 212/8, 212/10
Małach Dwojra I 212/8, 212/10
Małach Cyma Sara 212/15
Małach Cywia 212/8, 212/10
Małach Dwojra II 212/8, 212/10
Małach Fajga 212/8, 212/10
Małach Gołda 212/8, 212/10
Małach Icek Mordka 212/8, 212/10
Małach Icek Motek 212/8, 212/10
Małach Izrael 212/8, 212/10
Małach Jochewet I 212/8, 212/10
Małach Jochewet II 212/8, 212/10
Małach Małka 212/8, 212/10
Małach Małka Sara 212/15, 212/17
Małach Moszek 212/8, 212/10
Małach Moszek Pinchas 212/8, 212/10
Małach Rafał Hersz 212/8, 212/10
Małach Rywka I 212/8, 212/10
Małach Rywka II 212/8, 212/10
Małach Rywka Laja 212/8, 212/10
Małach Saul 212/8, 212/10
Małach Syma I 212/8, 212/10
Małach Syma II 212/8, 212/10
Małach Symcha Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/19, 212/20
Małach Zysia 212/5
Małay Eta Rywka 212/8, 212/10
Małay Małka-Rajzla 212/8, 212/10
Małczynski [?] 212/20
Mały Genendla 212/8, 212/10
Mały Herszel Wolf 212/8, 212/10
Mały Sura Małka 212/8, 212/10
Mamberg Chana Itla Sara 212/24
Mamberg Małka z d. Krzeziwer 212/24
Mamberg Szaja Herszlik Israel 212/24
Manat Perla 212/8, 212/10
Manat Gitla 212/8, 212/10
Manat Majer 212/8, 212/10
Manat Nacha Laja 212/8, 212/10
Manczewski [?]212/17
Mandel Cesia 212/8, 212/10
Mandel Chaja Sura 212/8, 212/10
Mandel Dawid Israel 212/15, 212/17
Mandel Kajla 212/8, 212/10
Mandel Moszek 212/8, 212/10
Mandel Moszek Israel 212/5, 212/13, 212/15, 212/17
Mandel Rosa [Roza] Sara 212/11
393
Mandel Sara 212/8, 212/10
Mandel Szmul 212/8, 212/10, 212/13
Mandelbaum Abram 212/8, 212/10
Mandelbaum Berek 212/8, 212/10
Mandelbaum Bruno Israel 212/18
Mandelbaum Chaja 212/8, 212/10, 212/24
Mandelbaum Chaskiel 212/8, 212/10
Mandelbaum Cyrla Sara 212/24
Mandelbaum Dawid Israel 212/24
Mandelbaum Dawid Jakub 212/8, 212/10
Mandelbaum Elka 212/19
Mandelbaum Fajgla 212/8, 212/10, 212/13
Mandelbaum Gdalja 212/8, 212/10
Mandelbaum Gela Złata 212/8, 212/10
Mandelbaum Gitla 212/8, 212/10
Mandelbaum Golda Sara 212/24
Mandelbaum Irena Sara 212/15, 212/19
Mandelbaum Jacheta 212/8, 212/10
Mandelbaum Jakub 212/2, 212/8, 212/10, 212/13
Mandelbaum Janek Israel 212/24
Mandelbaum Jerzy 212/8, 212/10
Mandelbaum Jochwet Emanuel
Mandelbaum Josek 212/8, 212/10
Mandelbaum Josek Lajb 212/8, 212/10
Mandelbaum Kajla Golda [Gołda] 212/8, 212/10, 212/19
Mandelbaum Kałma Israel 212/8, 212/10, 212/13, 212/17
Mandelbaum Laja 212/8, 212/10
Mandelbaum Lajb 212/8, 212/10
Mandelbaum Lejb Israel 212/18
Mandelbaum Liba Sara 212/15, 212/17
Mandelbaum Luzer 212/8, 212/10
Mandelbaum Majloch 212/8, 212/10
Mandelbaum Natan 212/8, 212/10
Mandelbaum Malka Sara 212/24
Mandelbaum Manela 212/8, 212/10
Mandelbaum Marja S. 212/24
Mandelbaum Mendel 212/24
Mandelbaum Mirla 212/24
Mandelbaum Moniek 212/24
Mandelbaum Naftali [Naftuli] Israel 212/17, 212/19, 212/20, 212/22
Mandelbaum Pesla 212/8, 212/10
Mandelbaum Pesla Małka 212/8, 212/10
Mandelbaum Pikus Israel 212/11
Mandelbaum Rachela 212/23
Mandelbaum Rebeka Sara 212/23
Mandelbaum Rosa Sara 212/19
Mandelbaum Rosalie Sara 212/23
Mandelbaum Rywka Laja 212/8, 212/10
394
Mandelbaum Rywka Sara 212/23
Mandelbaum Sura 212/8, 212/10
Mandelbaum Sura Ajdla 212/8, 212/10
Mandelbaum Szlama 212/8, 212/10
Mandelbaum Szmul Jonas 212/24
Mandelbaum Tauba Sara 212/23
Mandelbaum Wolf 212/8, 212/10
Mandelbaum Zlata Sara 212/19
Mandelbaum Zysla Sara 212/14
Mandelbrot Estera 212/17, 212/19
Mandler Abram Israel 212/15, 212/17
Mandrowski Jakob 212/17
Manela Chana 212/8, 212/10
Manela 212/5
Manela Abram 212/8, 212/10
Manela Abram Jehuda 212/8, 212/10
Manela Ajzyk 212/8, 212/10, 212/13, 212/19, 212/20
Manela Berek 212/8, 212/10
Manela Boruch 212/5
Manela Boruch 212/8, 212/10
Manela Brajndla 212/8, 212/10
Manela Chaim Dawid 212/8, 212/10
Manela Chaim Israel 212/8, 212/10, 212/20
Manela Chaja Sura 212/8, 212/10
Manela Chana 212/8, 212/10
Manela Chana Sara 212/18
Manela Chawa Sara 212/19
Manela Chawa Szajndla 212/8, 212/10
Manela Cypora 212/8, 212/10
Manela Cyrla Jacheta 212/24
Manela Cywja 212/8, 212/10
Manela David Israel 212/24
Manela Ela Perla 212/8, 212/10
Manela Elkuna 212/18
Manela Elkuna 212/8, 212/10
Manela Emanuel 212/24
Manela Ester Sara 212/24
Manela Fajgla I 212/8, 212/10
Manela Fajgla II 212/8, 212/10
Manela Fajgla Sara 212/18
Manela Freida Sara 212/24
Manela Gerson Israel 212/24
Manela Gitla 212/8, 212/10, 212/19
Manela Gitla Chawa 212/8, 212/10
Manela Gucia 212/8, 212/10
Manela Hadasa 212/8, 212/10
Manela Hudesa Jentla 212/8, 212/10
Manela Icek 212/8, 212/10
395
Manela Izrael 212/8, 212/10
Manela Jacheta Sara 212/24
Manela Jakób 212/18
Manela Jakub Chil 212/8, 212/10
Manela Jakub Hilel Israel 212/18
Manela Jankiel 212/8, 212/10
Manela Josef Abram 212/18
Manela Josef Aron 212/8, 212/10, 212/13
Manela Laja I 212/8, 212/10
Manela Laja II 212/8, 212/10
Manela Laja Sara 212/18
Manela Lajb 212/8, 212/10
Manela Lajzer Wolf 212/8, 212/10
Manela Lejzor 212/5
Manela Lejzor 212/8, 212/10
Manela Lejzor Israel 212/18
Manela Majer 212/8, 212/10
Manela Mirla 212/24
Manela Mojżesz 212/8, 212/10
Manela Moses Israel 212/3
Manela Moszek 212/8, 212/10
Manela Nuchim 212/8, 212/10
Manela Pinkus 212/8, 212/10
Manela Rajzla Sara 212/24
Manela Ruchla I 212/8, 212/10
Manela Ruchla II 212/8, 212/10
Manela Rywka Maria 212/8, 212/10
Manela Rywka Maria 212/8, 212/10
Manela Sara 212/5
Manela Sara Rywka 212/8, 212/10
Manela Sura 212/8, 212/10
Manela Sura Fajgla I 212/8, 212/10
Manela Sura Fajgla II 212/8, 212/10
Manela Sura Sara 212/24
Manela Szajndla 212/8, 212/10
Manela Sziwa [?]212/13
Manela Szlama Fajwel 212/8, 212/10
Manela Szmul Fiszel 212/8, 212/10
Manela Szmul Naftula 212/8, 212/10
Manela Szulim 212/20
Manela Szulim Hirsz 212/8, 212/10
Manela Udla Doba 212/8, 212/10
Manela Załma Israel 212/24
Manela Złata 212/8, 212/10
Maner Chana Sara 212/19
Maner Icchok Mendel Israel 212/15, 212/17
Maner Mordka Ber 212/17
Maner Rywka Sara 212/19
396
Mangel Majloch Israel 212/ 20
Mangiel Estera Blima 212/8, 212/10
Mangiel Hadasa 212/8, 212/10
Mangiel Józef 212/8, 212/10
Mangiel Majloch 212/8, 212/10
Manhajmer Abram Israel 212/8, 212/10, 212/15
Manhajmer Aron Chaim 212/8, 212/10
Manhajmer Hendel Israel 212/8, 212/10, 212/15
Manhajmer Minca 212/8, 212/10
Manhajmer Mindla Sara 212/15
Manhajmer Moszek Zajndel 212/8, 212/10
Manhajmer Pesla 212/8, 212/10
Manhajmer Pinchas 212/8, 212/10
Manhajmer Rajzla Laja 212/8, 212/10
Manhajmer Wolf Israel 212/8, 212/10, 212/15
Manheimer Hendel Israel 212/18
Manheimer Minea Sara 212/18
Manheimer Wolf Israel 212/18
Mankowska Gitla 212/8, 212/10
Mankowski Izrael 212/8, 212/10
Mankowski Mojsze Hersz 212/8, 212/10
Mannheimer Abram Israel 212/17, 212/20
Mannheimer Hendel Israel 212/17
Mannheimer Minela Sara 212/17
Mannheimer Pinkus Israel 212/ 20
Mannheimer Wolf Israel 212/17
Mantel Perla 212/23
Marbzon Basia 212/8, 212/10
Marek Regina Sara 212/23
Margules Ajzyk 212/8, 212/10
Margules Benjamin Mordka 212/8, 212/10
Margules Estera Judas 212/8, 212/10
Margules Estera Sara 212/8, 212/10
Margules Hendla 212/8, 212/10
Margules Hinda 212/8, 212/10
Margules Icchok Majer 212/8, 212/10
Margules Jentla 212/8, 212/10
Margules Josef Icek 212/8, 212/10
Margules Josef Icek Israel 212/18
Margules Józef Baruch 212/8, 212/10
Margules Józef Icek 212/13
Margules Kopel Pinkus 212/8, 212/10
Margules Laja 212/8, 212/10
Margules Moszek Israel 212/8, 212/10, 212/17, 212/19, 212/20
Margules Moszek Lewek 212/8, 212/10
Margules Rachelea 212/8, 212/10
Margules Ruchla Laja 212/8, 212/10
Margules Sara Rywka 212/8, 212/10
397
Margules Sura 212/8, 212/10
Margules Szaja 212/8, 212/10
Margules Szmelka 212/8, 212/10
Margules Zysla I 212/8, 212/10
Margules Zysla II 212/8, 212/10
Margulies Icek 212/20
Margulies Josef 212/20
Margulies Josef Icek Israel 212/ 20
Margulies Małka 212/24
Margulis Ajzyk Israel 212/13
Margulis Elja Nisen 212/8, 212/10
Margulis Małka Sara 212/24
Margulis Moszek Lajb 212/13
Maringer Chana Sara 212/23
Maringer Salomea Sara 212/23
Mark Abraham Israel 212/17
Markiewicz Abram I 212/8, 212/10
Markiewicz Abram II 212/8, 212/10
Markiewicz Abram Israel 212/17, 212/19, 212/20
Markiewicz Benjamin Wolf 212/8, 212/10
Markiewicz Bajla 212/8, 212/10
Markiewicz Hela Frania 212/8, 212/10
Markiewicz Blima I 212/8, 212/10
Markiewicz Blima II 212/8, 212/10
Markiewicz Blima III 212/8, 212/10
Markiewicz Brajndla 212/8, 212/10
Markiewicz Chaim 212/8, 212/10
Markiewicz Chaja Estera 212/8, 212/10
Markiewicz Chaskiel 212/8, 212/10
Markiewicz Chawa 212/8, 212/10
Markiewicz Dob Hinada 212/8, 212/10
Markiewicz Fajgla 212/8, 212/10
Markiewicz Gołda 212/8, 212/10
Markiewicz Hersz 212/8, 212/10
Markiewicz Herszlik 212/8, 212/10
Markiewicz Hinda 212/24
Markiewicz Icek 212/8, 212/10
Markiewicz Fajgla 212/8, 212/10
Markiewicz Icek Berek 212/8, 212/10
Markiewicz Israel 212/24
Markiewicz Ita 212/8, 212/10
Markiewicz Izak Mordechaj 212/8, 212/10
Markiewicz Jacheta 212/8, 212/10
Markiewicz Laja I 212/8, 212/10
Markiewicz Laja II 212/8, 212/10
Markiewicz Majer I 212/8, 212/10
Markiewicz Majer II 212/8, 212/10
Markiewicz Mendel 212/24
398
Markiewicz Moszek Luzer 212/8, 212/10
Markiewicz Motek 212/8, 212/10
Markiewicz Perec 212/24
Markiewicz Pesla 212/8, 212/10
Markiewicz Rajzla 212/8, 212/10
Markiewicz Ruchla 212/8, 212/10
Markiewicz Ruth Sara 212/23
Markiewicz Rywka Sara 212/24
Markiewicz Sala 212/8, 212/10
Markiewicz Sura Małka 212/8, 212/10
Markiewicz Szmul 212/8, 212/10
Markowicka Perla 212/8, 212/10
Markowicka Sura Rywka 212/8, 212/10
Markowicz Abram 212/8, 212/10
Markowicz C. I. 212/13
Markowicz Dawid 212/8, 212/10
Markowicz Doba 212/8, 212/10, 212/13
Markowicz Dwojra 212/8, 212/10
Markowicz Eliasz Israel 212/11, 212/17, 212/19
Markowicz Eliezer Israel 212/2, 212/19
Markowicz Estera 212/8, 212/10, 212/24
Markowicz Fajgla Brucha 212/8, 212/10
Markowicz Frymeta 212/8, 212/10
Markowicz Gecel I 212/8, 212/10
Markowicz Gecel II 212/8, 212/10
Markowicz Hela 212/8, 212/10. 212/24
Markowicz Hendla 212/24
Markowicz Hersz 212/24
Markowicz Hudessa 212/24
Markowicz Icek Lejb 212/13
Markowicz Icek Majer 212/24
Markowicz Icek Mordka 212/8, 212/10
Markowicz Jacheta Sara 212/23
Markowicz Jakub Joachim 212/8, 212/10
Markowicz Jocheta 212/18
Markowicz Joel Nuta 212/8, 212/10
Markowicz Laja 212/8, 212/10
Markowicz Lajb 212/5
Markowicz Luzer 212/8, 212/10
Markowicz Mala 212/8, 212/10
Markowicz Mindla 212/24
Markowicz Mordka Chaim 212/8, 212/10
Markowicz Moszek 212/8, 212/10
Markowicz Moszek Szlama 212/8, 212/10
Markowicz Rachela 212/8, 212/10
Markowicz Rachla 212/24
Markowicz Rajzla I 212/8, 212/10
Markowicz Rajzla II 212/8, 212/10
399
Markowicz Rajzla III 212/8, 212/10
Markowicz Salomea Sara 212/18
Markowicz Sura 212/8, 212/10
Markowicz Szajndla Sara 212/19, 212/24
Markowicz Szymon Jakub 212/8, 212/10
Markowicz Szymon Kopel 212/8, 212/10
Markowicz Zysia 212/8, 212/10
Markowicz Zysla 212/8, 212/10
Markowiecka Alta Sara 212/17, 212/19
Markowiecka Alter Chil 212/8, 212/10
Markowiecka Bajla 212/8, 212/10
Markowiecka Chaja Sura 212/8, 212/10
Markowiecka Chana 212/8, 212/10
Markowiecka Curtla Sara 212/24
Markowiecka Gołda Bajla 212/8, 212/10
Markowiecka Itka Sara 212/24
Markowiecka Kałma Israel 212/24
Markowiecka Manasze 212/8, 212/10
Markowiecka Złata 212/8, 212/10
Markowiecki Dawid 212/8, 212/10
Markowiecki Jakub 212/8, 212/10
Markson Abram Majer 212/8, 212/10
Markson Lewek 212/8, 212/10
Markson Małka Bajla 212/8, 212/10
Markson Markus Hersz 212/8, 212/10
Markson Mordka 212/8, 212/10
Markson Sucher 212/18
Markson Sucher Abram 212/8, 212/10
Markus Chana Sara 212/15, 212/17
Markus Małka Sara 212/24
Markus Mendel Isr. 212/18
Markus Moses Israel 212/17, 212/19, 212/20
Markus Sura Gitla Sara 212/24
Marmor Gela Sara 212/23
Marmur Benjamin 212/8, 212/10
Marmur Chaja 212/8, 212/10
Marmur Estera Rywa 212/8, 212/10
Marmur Frajndla 212/8, 212/10
Marmur Jochweta 212/8, 212/10
Marmur Jojnas 212/8, 212/10
Marmur Majloch Abram 212/8, 212/10
Marmur Marjem 212/8, 212/10
Marmur Masza 212/8, 212/10
Marmur Moszek Lajb 212/8, 212/10
Marmur Abram 212/8, 212/10
Marmur Szlama Josef 212/8, 212/10
Marmur Wolf 212/8, 212/10
Martin Borber Israel 212/17
400
Martin Boruch Israel 212/18
Martin Chaja 212/18
Martin Cyrla Sara 212/11, 212/16
Martn Abram Isaak Israel 212/13
Martyn 212/18
Martyn Boruch Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/19
Martyn Cerka 212/8, 212/10
Martyn Cerla 212/8, 212/10
Martyn Chaja 212/8, 212/10
Martyn Cyrla 212/8, 212/10
Martyn Cywja 212/8, 212/10
Martyn Fiszel 212/8, 212/10
Martyn Heinel [?] 212/13
Martyn Hendls [!] 212/8, 212/10
Martyn Henoch 212/13
Martyn Herszel Israel 212/8, 212/10, 212/18
Martyn Icchok 212/8, 212/10
Martyn Idesa 212/8, 212/10
Martyn Izaak 212/5
Martyn Izrael Boruch 212/8, 212/10
Martyn Izrael Moszek 212/8, 212/10
Martyn Jadzia 212/5
Martyn Jankiel 212/8, 212/10
Martyn Josef Isr. 212/18
Martyn Laja 212/8, 212/10
Martyn Majer 212/8, 212/10
Martyn Moszek 212/8, 212/10
Martyn Nacha Sara 212/18
Martyn Nuchim 212/8, 212/10
Martyn Nuchim Icchok 212/8, 212/10
Martyn Pinchas 212/8, 212/10
Martyn Rachela 212/8, 212/10, 212/18
Martyn Sura 212/8, 212/10
Martyn Szajndla 212/8, 212/10
Martyn Zelig 212/8, 212/10
Martyn Złata 212/8, 212/10
Martyn Złata Cyrla 212/8, 212/10
Marymont Cyrla Sara 212/2, 212/11
Maskowiecki Cutka [?]212/24
Maskowiecki Itka 212/24
Maskowiecki Kałma 212/24
Mass Chaja Sara 212/23
Mass Estera Sara 212/23
Mass Fajwel Israel 212/23
Mass Golda Sara 212/23
Mass Macha 212/23
Mass Perla Sara 212/23
Mass Szmul Israel 212/23
401
Mathias Ruth Sara 212/15
Matias Ruth Sara 212/17
Mauberg Bendet 212/8, 212/10
Mauberg Laja 212/8, 212/10
Mauberg Sura Frymeta 212/8, 212/10
Mauer Adela 212/8, 212/10
Mauer Abram 212/8, 212/10
Mauer Aron Israel 212/8, 212/10, 212/13
Mauer Chana 212/8, 212/10
Mauer Chana Sara 212/15
Mauer Eljasz Bencjon 212/8, 212/10
Mauer Estera 212/8, 212/10
Mauer Fajgla Basia 212/8, 212/10
Mauer Frymeta Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Mauer Icchak Nuchim 212/8, 212/10
Mauer Icchok Israel 212/20
Mauer Icchok Nuchim Israel 212/17
Mauer Icek Israel 212/17
Mauer Lejbik 212/8, 212/10
Mauer Liba Sara 212/8, 212/10, 212/17
Mauer Mordka 212/13
Mauer Mordka Ber Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Mauer Rywka 212/8, 212/10
Mauer Wigdor Israel 212/8, 212/10, 212/17
Mauheimer Hendel Israel 212/18
Mauheimer Minea Sara 212/18
Mauheimer Wolf Israel 212/18
Maur Frymeta Sara 212/15
Mauser Berisz Israel 212/24
Mauser Sali Sara 212/24
Mauser Siegfried Israel 212/24
Mazelcha Brucha Sara 212/24
Mazelsza Bina Sara 212/24
Mazelsza Mariem Sara 212/24
Mącarz Josek 212/5
Mącarz Małka 212/8, 212/10
Mąka Gitla 212/8, 212/10
Mąka Herszlik 212/8, 212/10
Mąka Ira 212/5, 212/8, 212/10, 212/18
Mąka Jachet 212/8, 212/10
Mąka Laja I 212/8, 212/10
Mąka Laja II 212/8, 212/10
Mąka Marjem 212/8, 212/10
Mąka Mojsze 212/8, 212/10
Mąka Ojzer 212/8, 212/10
Mąka Pinkus Israel 212/8, 212/10, 212/13
Mąka Rajzla 212/8, 212/10
Mąka Sura 212/8, 212/10
402
Mąka Szlama 212/8, 212/10
Mechner Erik 212/8, 212/10
Mechner Hans Walter 212/8, 212/10
Mechner Róża 212/8, 212/10
Mechower Gitla 212/23
Mechower Moniek 212/23
Mechtiger Szlama 212/24
Mechtygier Chaja Sara 212/24
Mechtygier Icek Israel 212/24
Medwied Mordka 212/8, 212/10
Mekler Abram Icek 212/8, 212/10
Medwiedz Cesia 212/8, 212/10
Medwiedz Elja 212/8, 212/10
Medwiedz Jakub 212/8, 212/10
Medwiedz Machla 212/8, 212/10
Medwiedz Marjem 212/8, 212/10
Medwiedz Mindla 212/8, 212/10
Mehler – Majer Gusta Sara 212/24
Mehler Dawid Israel 212/23
Mehler Izak 212/13
Mehler Malka Sara 212/23
Mehler Sara 212/23
Mehlmann Chaja Sara 212/23
Mehlmann Eva 212/23
Mehlmann Jachet Sara 212/23
Mehlmann Natalia Sara 212/23
Meimin Majer Israel 212/23
Meitles David Israel 212/17
Meitlis 212/17
Meitlis Anna 212/24
Meitlis Gitla Sara 212/24
Mejtlis Dawid Israel 212/2
Mekelberg [?] Cywia 212/24
Mekelberg [?] Rachela 212/24
Mekelberg [?] Ruchla 212/24
Mekelberg Cywia Sara 212/24
Mekelberg Hendla Sara 212/24
Mekelberg Maria Sara 212/24
Mekelberg Rachela Sara 212/24
Mekelberg Ruchla Sara 212/24
Mekelberg Ryfka 212/24
Mekelberg Rywka Sara 212/24
Mekelberg Zymel Israel 212/24
Mekler Brucha 212/8, 212/10
Mekler Chaskiel 212/8, 212/10
Mekler Jakob Israel 212/16
Mekler Lajbuś 212/8, 212/10
Mekler Landzia 212/2
403
Mekler Lansza Sara 212/16
Mekler Majer 212/17
Mekler Mordka 212/8, 212/10
Mekler Pinchas 212/8, 212/10
Mekler Ruchla 212/8, 212/10
Melcer Abraham 212/23
Melcer Abram 212/8, 212/10
Melcer Alta Witta 212/23
Melcer Benjamin 212/23
Melcer Bluma Sara 212/23
Melcer Chana 212/23
Melcer Chawa I 212/8, 212/10
Melcer Chawa II 212/8, 212/10
Melcer Cyma 212/8, 212/10
Melcer Efroim 212/23
Melcer Estera 212/23
Melcer Feigla 212/23
Melcer Frajndla 212/8, 212/10
Melcer Gitla Sara 212/23
Melcer Hersz Josef 212/8, 212/10
Melcer Icek Hersz 212/8, 212/10
Melcer Izrael Majer 212/8, 212/10
Melcer Jakub Lajb 212/8, 212/10
Melcer Jankiel 212/23
Melcer Jochim [!]212/23
Melcer Josek 212/8, 212/10
Melcer Małka 212/23
Melcer Martha [Marta] Sara 212/23
Melcer Mindla 212/8, 212/10
Melcer Mojżesz 212/8, 212/10
Melcer Pałtyl 212/8, 212/10
Melcer Pesla 212/8, 212/10
Melcer Rachela 212/8, 212/10
Melcer Ruchla 212/23
Melcer Ruth Sara 212/23
Melcer Rywka 212/23
Melcer Szmul 212/8, 212/10
Melcer Wolf 212/8, 212/10
Melechowicz Berek 212/8, 212/10
Melechowicz Sura 212/8, 212/10
Meler Cesia 212/8, 212/10
Meler Chaim Wolf 212/8, 212/10
Meler Marja 212/8, 212/10
Meler Mendel 212/8, 212/10
Melik 212/11
Meller Chawa 212/16
Meller Josek 212/16
Meller Miriam Sara 212/23
404
Meller Rywka Sara 212/24
Meller Sura Sara 212/16, 212/19
Meller Teofil Israel 212/19
Melnik 212/17
Melnik Abram Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/16, 212/17
Melnik Bajla 212/8, 212/10
Melnik Brajndla Rywka 212/8, 212/10
Melnik Cetla Sara 212/19
Melnik Chana 212/8, 212/10
Melnik Cwetla 212/8, 212/10
Melnik Cyrla 212/8, 212/10
Melnik Fajgla 212/8, 212/10
Melnik Hersz Ber Israel 212/8, 212/10, 212/18
Melnik Herszel 212/8, 212/10
Melnik Hindla 212/8, 212/10
Melnik Josek 212/8, 212/10
Melnik Laja I 212/5, 212/8, 212/10
Melnik Laja II 212/8, 212/10
Melnik Laja III 212/8, 212/10
Melnik Ita 212/8, 212/10
Melnik Luzer Lajb 212/8, 212/10
Melnik Mania 212/8, 212/10
Melnik Mojżesz Israel 212/11
Melnik Mordka 212/8, 212/10
Melnik Mordka Izrael 212/8, 212/10
Melnik Moses Israel 212/23
Melnik Moszek I 212/8, 212/10
Melnik Moszek II 212/8, 212/10
Melnik Moszek Israel 212/17
Melnik Nusyn 212/8, 212/10
Melnik Rojza 212/8, 212/10
Melnik Rózia Sara 212/19
Melnik Rubin I 212/8, 212/10
Melnik Rubin II 212/8, 212/10
Melnik Ruchla I 212/8, 212/10
Melnik Ruchla II 212/8, 212/10
Melnik Rut 212/8, 212/10
Melnik Rywka 212/8, 212/10
Melnik Szyja 212/5, 212/8, 212/10
Melnik Tauba Sara 212/2, 212/8, 212/10
Melnik Zysla Estera 212/8, 212/10
Meloch Arnold 212/8, 212/10
Meloch Dwojra 212/8, 212/10
Meloch Henryk 212/8, 212/10
Meloch Menachem 212/8, 212/10
Meloch Menasze 212/8, 212/10
Meloch Mieczysław 212/8, 212/10
Meloch Ruchla Laja 212/8, 212/10
405
Meloch Tauba 212/8, 212/10
Melzer [?] Chaim 212/23
Melzer [?] Josef 212/23
Melzer [?] Sara 212/23
Melzer Jakub Israel 212/23
Melzer Simon Israel 212/2
Mencing Aron Hirsz 212/8, 212/10
Mencing Chil Majer 212/8, 212/10
Mencing Fajgla 212/8, 212/10
Mencing Sura 212/8, 212/10
Mendel Dawid 212/8, 212/10
Mendel Gusta 212/8, 212/10
Mendel Moszek 212/8, 212/10
Mendelbaum Pinkus 212/2
Mendelewicz Berek 212/23
Mendelsohn Jacheta [?] 212/13
Mendelsohn Laja Sara 212/13, 212/16, 212/17, 212/18
Mendelson Icchak Israel 212/18
Mendelson Laja Sara 212/18
Mendelzon Chaja Sura 212/8, 212/10
Mendelzon Chaja Liba 212/8, 212/10
Mendelzon Chana Dwojra 212/8, 212/10
Mendelzon Frymeta 212/8, 212/10
Mendelzon Gołda Pesla 212/8, 212/10
Mendelzon Laja Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/19
Mendelzon Lajb 212/8, 212/10
Mendelzon Lajzar 212/8, 212/10
Mendelzon Mendel 212/8, 212/10
Mendelzon Mirjam 212/8, 212/10
Mendelzon Mojżesz Szmul 212/8, 212/10
Mendelzon Perla I 212/8, 212/10
Mendelzon Perla II 212/8, 212/10
Mendrowski Abram 212/8, 212/10
Mendrowski Cesia 212/8, 212/10
Mendrowski Chil Szyja 212/8, 212/10
Mendrowski Cyrla 212/8, 212/10
Mendrowski Henoch 212/8, 212/10
Mendrowski Jakub Lajb 212/8, 212/10
Mendrowski Josek Israel 212/13
Mendrowski Kiwa Israel 212/2, 212/8, 212/10
Mendrowski Saul 212/8, 212/10
Mentlik Ajzyk 212/8, 212/10
Mentlik Ałta 212/8, 212/10
Mentlik Chana I 212/8, 212/10
Mentlik Chana II 212/8, 212/10
Mentlik Chana Sara 212/23
Mentlik Chawa 212/8, 212/10
Mentlik Frymet 212/8, 212/10
406
Mentlik Frymeta 212/8, 212/10
Mentlik Gołda 212/8, 212/10
Mentlik Idesa 212/8, 212/10
Mentlik Mindla 212/8, 212/10
Mentlik Itla 212/8, 212/10
Mentlik Judka Israel 212/18, 212/20
Mentlik Jutka 212/8, 212/10
Mentlik Leibus 212/13
Mentlik Mirjam I 212/8, 212/10
Mentlik Mirjam II 212/8, 212/10
Mentlik Ruchla 212/8, 212/10
Mentlik Schija 212/23
Mentlik Sura 212/8, 212/10
Mentlik Szyfra 212/8, 212/10
Merder Fajgla Sara 212/15, 212/17
Merin Abram Israel 212/15, 212/17
Merin Chaim Israel 212/11, 212/16, 212/17
Merin Gitla Sara 212/23
Merin Laja Sara 212/19
Merin Reisla Sara 212/17
Merin Szymon Israel 212/17
Merin Tauba Sara 212/13
Meryn Berys 212/19
Meryn 212/5
Meryn Abram I 212/8, 212/10
Meryn Abram II 212/8, 212/10
Meryn Abram III 212/8, 212/10
Meryn Abram IV 212/8, 212/10
Meryn Abram Israel 212/5, 212/13, 212/15, 212/16, 212/17, 212/18, 212/19, 212/20, 212/24
Meryn Abram Wolf 212/8, 212/10
Meryn Adela 212/8, 212/10
Meryn Alter Pałtil 212/8, 212/10
Meryn Aron I 212/8, 212/10, 212/23
Meryn Aron II 212/8, 212/10
Meryn Aron Israel 212/18
Meryn Aron Lajzor Israel 212/15, 212/16, 212/17, 212/18
Meryn Bacia 212/8, 212/10
Meryn Bejrysz 212/13
Meryn Beniamin 212/16, 212/19, 212/20
Meryn Berek Israel 212/8, 212/10, 212/17
Meryn Beryś [Berysz, Berisz] 212/8, 212/10, 212/13, 212/17, 212/20
Meryn Brajndla I 212/8, 212/10
Meryn Brajndla II 212/8, 212/10
Meryn Broncia 212/8, 212/10
Meryn Bronia Sara 212/18
Meryn Brucha 212/8, 212/10
Meryn Chaim 212/8, 212/10
Meryn Chaim Dawid 212/8, 212/10
407
Meryn Chaim Israel [Merin] 212/2, 212/3, 212/16, 212/17, 212/18
Meryn Chaja I 212/8, 212/10
Meryn Chaja II 212/8, 212/10
Meryn Chaja Sara 212/2, 212/18
Meryn Chana I 212/8, 212/10, 212/13, 212/17
Meryn Chana II 212/8, 212/10
Meryn Chana Rywka 212/8, 212/10
Meryn Chaskiel 212/22
Meryn Chaskiel Jakub 212/8, 212/10
Meryn Chawa 212/8, 212/10
Meryn Cypora 212/8, 212/10
Meryn Cyrla 212/8, 212/10
Meryn Dawid 212/8, 212/10
Meryn Dina Rojza 212/8, 212/10
Meryn Edyta 212/8, 212/10
Meryn Estera 212/8, 212/10, 212/17
Meryn Estera Cyma 212/8, 212/10
Meryn Estera Laja 212/8, 212/10
Meryn Fajgla I 212/8, 212/10
Meryn Fajgla II 212/8, 212/10
Meryn Fajgla III 212/8, 212/10
Meryn Fajgla IV 212/8, 212/10
Meryn Fajgla Sara 212/15, 212/17
Meryn Fajgla V 212/8, 212/10
Meryn Felicja 212/8, 212/10
Meryn Frajda 212/8, 212/10
Meryn Frajdla Sara 212/15, 212/17, 212/24
Meryn Frajndla 212/8, 212/10
Meryn Frandla 212/8, 212/10
Meryn Froim 212/8, 212/10
Meryn Frymeta Gitla 212/8, 212/10
Meryn Gela Sara 212/22
Meryn Gitla 212/8, 212/10
Meryn Helena 212/8, 212/10
Meryn Helene 212/23
Meryn Herszlik 212/8, 212/10
Meryn Hinada Ester 212/8, 212/10
Meryn Hinda I 212/8, 212/10
Meryn Hinda II 212/8, 212/10
Meryn Hinda Sara 212/2, 212/17
Meryn Hudesa 212/8, 212/10
Meryn Icchok 212/8, 212/10
Meryn Icek Hersz 212/8, 212/10
Meryn Icek I 212/8, 212/10
Meryn Icek II 212/8, 212/10
Meryn Ita 212/8, 212/10
Meryn Itla 212/24
Meryn Izaak 212/5
408
Meryn Jadzia 212/8, 212/10
Meryn Jakub 212/8, 212/10
Meryn Jecheskiel Israel 212/15, 212/16, 212/17
Meryn Jecheskiel Jakub Israel 212/13, 212/18
Meryn Jentla 212/8, 212/10
Meryn Jerzy 212/8, 212/10
Meryn Josef Chaim 212/8, 212/10, 212/13
Meryn Juda 212/8, 212/10
Meryn Laja I 212/8, 212/10
Meryn Laja II 212/8, 212/10
Meryn Laja III 212/8, 212/10
Meryn Laja IV 212/8, 212/10
Meryn Laja Sara 212/13, 212/17, 212/19
Meryn Lajb 212/13, 212/17
Meryn Lajb I 212/8, 212/10
Meryn Lajb II 212/8, 212/10
Meryn Lajb III 212/8, 212/10
Meryn Lajb Israel 212/22
Meryn Lajb IV 212/8, 212/10
Meryn Lajbuś I 212/8, 212/10, 212/22
Meryn Lajbuś II 212/8, 212/10
Meryn Lajzer 212/8, 212/10
Meryn Lejbuś Israel 212/17
Meryn Lejzor 212/8, 212/10
Meryn Luiza 212/8, 212/10
Meryn M. 212/16
Meryn Majer 212/8, 212/10
Meryn Mala 212/8, 212/10
Meryn Małka I 212/8, 212/10
Meryn Małka II 212/8, 212/10
Meryn Małka III 212/8, 212/10
Meryn Małka Sara 212/17
Meryn Mindla 212/8, 212/10
Meryn Moryc 212/8, 212/10, 212/17
Meryn Moszek Israel 212/8, 212/10, 212/18
Meryn Moszek Lajb 212/8, 212/10
Meryn Nachemia Natan 212/13
Meryn Nachman 212/8, 212/10
Meryn Natan 212/8, 212/10
Meryn Nuchim I 212/8, 212/10
Meryn Nuchim II 212/8, 212/10
Meryn Nuchim III 212/8, 212/10
Meryn Nuchim IV 212/8, 212/10
Meryn Pesla 212/13
Meryn Rachela 212/8, 212/10
Meryn Rajzla Sara 212/13, 212/15, 212/17, 212/18, 212/19
Meryn Rojza 212/8, 212/10
Meryn Róża 212/8, 212/10
409
Meryn Rubin 212/8, 212/10
Meryn Ruchla I 212/8, 212/10
Meryn Ruchla II 212/8, 212/10
Meryn Ruchla Sara 212/17, 212/18
Meryn Ruta 212/8, 212/10
Meryn Ryjzla 212/8, 212/10
Meryn Rywka I 212/8, 212/10, 212/17
Meryn Rywka II 212/8, 212/10
Meryn Rywka Sara 212/18
Meryn Samson 212/8, 212/10
Meryn Samuel Israel 212/18
Meryn Sura I 212/8, 212/10
Meryn Sura II 212/8, 212/10
Meryn Symcha 212/8, 212/10
Meryn Szaja 212/18
Meryn Szaja Tobjasz 212/8, 212/10
Meryn Szajndla 212/8, 212/10
Meryn Szamsia 212/8, 212/10
Meryn Szejna 212/24
Meryn Szjndla 212/8, 212/10
Meryn Szlama I 212/8, 212/10
Meryn Szlama II 212/8, 212/10
Meryn Szlama III 212/8, 212/10
Meryn Szlama Israel 212/2, 212/18
Meryn Szmul Cwi 212/8, 212/10
Meryn Szmul Lewek 212/8, 212/10
Meryn Szprynca 212/8, 212/10
Meryn Szprynca Sara 212/17
Meryn Szyja 212/8, 212/10, 212/17, 212/20
Meryn Szymon Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Meryn Tauba Fajgla 212/8, 212/10
Meryn Tauba I 212/8, 212/10
Meryn Tauba II 212/8, 212/10
Meryn Tauba Sara 212/13, 212/17, 212/19
Meryn Tobiasz 212/18
Meryn Tobjasz Hersz 212/8, 212/10
Meryn Tonia 212/8, 212/10
Meryn Wolf 212/8, 212/10, 212/24
Meryn Wolf Symcha 212/24
Meryn Złata 212/8, 212/10
Meryng Sura 212/5
Meryw Lajb [1924] 212/22
Mesinger Eliza 212/8, 212/10
Mesinger Leon 212/8, 212/10
Mesinger Mania 212/8, 212/10
Mesinger Sami 212/8, 212/10
Mesinger Toni 212/8, 212/10
Messer Chaja Sara z d. Grossmann 212/24
410
Messer Chawa Sara 212/24
Messer Freidla Sara 212/24
Messer Ida Mojsze Israel 212/24
Messer Laja Sara 212/24
Messer Leib Israel 212/24
Messer Rosa Sara 212/24
Messer Ruchla R. Sara 212/24
Messerman zob. Myszkowski
Messinger Sami Israel 212/15, 212/17
Messner W. 212/1
Messser Chudesa 212/8, 212/10
Meszerman 212/2, 212/17
Met Abram 212/8, 212/10
Met Szymon Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17, 212/18
Met Tamara 212/8, 212/10
Met Zelda Sara 212/8, 212/10, 212/18
Metz Szlama Israel 212/ 20
Metzendorf Heinrich Israel 212/24
Metzendorf Ilse Sara 212/24
Metzendorf Salomon Israel 212/24
Metzendorf Selma Sara 212/24
Mezyra Rywka 212/18
Mgła Blima 212/8, 212/10
Mgła Jakub 212/8, 212/10
Mgła Małka Chana 212/8, 212/10
Mgła Ruchla 212/8, 212/10
Mgła Sara 212/8, 212/10
Mgła Sura Mindla Sara 212/8, 212/10, 212/18
Mgła Sura Sara 212/18
Micenmacher 212/2
Micenmacher Chana Sara 212/19
Micenmacher Tauba Sara 212/15
Michalowicz Jacheta Sara 212/24
Michalowitz Chaim Uszer Israel 212/23
Michalowitz Josef Israel 212/23
Michalowitz Maniek Israel 212/23
Michalowitz Sura Sara 212/23
Michałowicz Chil 212/8, 212/10, 212/24
Michałowicz Fajga 212/24
Michałowicz Jojne 212/24
Michałowicz Josef 212/24
Michałowicz Lipcia 212/8, 212/10
Michałowicz Sara 212/24
Michałowicz Tołba 212/8, 212/10
Michatz 212/20
Michatz Leopold 212/13, 212/17
Micmacher Chana 212/8, 212/10
Micmacher Abram 212/8, 212/10
411
Micmacher Alter Pinkus 212/8, 212/10
Micmacher Brucha 212/8, 212/10
Micmacher Chaim 212/8, 212/10
Micmacher Chaja 212/8, 212/10
Micmacher Cyrla 212/8, 212/10
Micmacher Gitla 212/8, 212/10
Micmacher Jakub 212/8, 212/10
Micmacher Ruchla Sara 212/8, 212/10, 212/18
Micmacher Synai 212/8, 212/10
Micmacher Tauba 212/8, 212/10
Micmacher Wolf Hersz 212/8, 212/10
Micmacher Złata 212/8, 212/10
Micmacher Zysla 212/8, 212/10
Midowa Mindla 212/8, 212/10
Miechower Abram Szmul 212/8, 212/10
Miechower Ber 212/8, 212/10
Miechower Brajndla Sara 212/5
Miechower Chana Brajndla Sara 212/15, 212/17
Miechower Estera 212/8, 212/10
Miechower Estera Ruchla 212/8, 212/10
Miechower Izrael Mojżesz 212/8, 212/10
Miechower Kałma 212/8, 212/10
Miechower Laja Hinda 212/8, 212/10
Miechower Laja Sara 212/23
Miechower Lejb Aron 212/8, 212/10
Miechower Lejbus 212/13
Miechower Lejbuś 212/17
Miechower Rubin 212/8, 212/10
Miechower Rywka 212/8, 212/10, 212/17
Miechower Sura 212/8, 212/10
Miechower Szajndla 212/8, 212/10
Miechower Szyja Benjamin 212/8, 212/10
Miechowic Rachela Sara 212/18
Miedz Mordka Israel 212/24
Miedz Zysla Sara 212/24
Miedzinski Wolf 212/20
Miedzińska Dawid 212/8, 212/10
Miedzińska Bajla 212/8, 212/10
Miedzińska Berek 212/8, 212/10
Miedzińska Chana 212/8, 212/10
Miedzińska Eljasz 212/8, 212/10
Miedzińska Estera Marja 212/8, 212/10
Miedzińska Fajga 212/8, 212/10
Miedzińska Gela 212/8, 212/10
Miedzińska Hela 212/8, 212/10
Miedzińska Icek I 212/8, 212/10
Miedzińska Icek II 212/8, 212/10
Miedzińska Jakub 212/8, 212/10
412
Miedzińska Leon 212/8, 212/10
Miedzińska Nacha 212/8, 212/10
Miedzińska Rajzla 212/8, 212/10
Miedzińska Ruchla 212/8, 212/10
Miedzińska Szajndla 212/8, 212/10
Miedzińska Szmul Hersz 212/8, 212/10
Miedzińska Wolf 212/8, 212/10
Miedziński Abram I 212/8, 212/10
Miedziński Abram II 212/8, 212/10
Miedziński Eljasz 212/8, 212/10
Miedziński Estera Sara 212/19
Miedziński Gnendel 212/8, 212/10
Miedziński Izak 212/8, 212/10
Miedziński Wolf 212/8, 212/10
Mielnik Mariem Liba Sara 212/15, 212/17
Mielnik Mordka Israel 212/24
Mietkiewicz Ber I 212/8, 212/10212/10
Mietkiewicz Ber II 212/8, 212/10
Mietkiewicz Chaja Estera I 212/8, 212/10
Mietkiewicz Chaja Estera II 212/10
Mietkiewicz Jankie 212/8, 212/10
Mietkiewicz Jankiel 212/10
Mietkiewicz Liba Symcha 212/10
Mietkiewicz Rachmil 212/8, 212/10
Mietkiewicz Symcha 212/8, 212/10
Migus Estera Sara 212/2
Milchier Rywka Sara 212/2
Milchior Mojsze Israel 212/2
Milchman 212/5
Milchman Brucha I 212/8, 212/10
Milchman Brucha II 212/10
Milchman Chil Icek I 212/8, 212/10
Milchman Chil Icek II 212/10
Milchman Chil Icyk Israel 212/18
Milchman Cil [!] Icek 212/5
Milchman Gela I 212/8, 212/10
Milchman Gela II 212/10
Milchman Kałma I 212/8, 212/10
Milchman Kałma II 212/10
Milchman Mojżesz I 212/8, 212/10
Milchman Mojżesz II 212/10
Milchman Szlama [Schlama] Israel 212/15, 212/17
Milchman Szlama I 212/8, 212/10
Milchman Szlama II 212/10
Milchman Szlama Szabsa Israel 212/13
Milet Estera I 212/8, 212/10
Milet Estera II 212/10
Milet Rajzla I 212/8, 212/10
413
Milet Rajzla II 212/10
Millelamn 212/16
Miller Aba I 212/8, 212/10
Miller Aba II 212/10
Miller Chaja I 212/8, 212/10
Miller Chaja II 212/10
Miller Chaja Ruchla I 212/8, 212/10, 212/15
Miller Chaja Ruchla II 212/10
Miller Dawid I 212/8, 212/10
Miller Dawid II 212/10
Miller Doba I 212/8, 212/10
Miller Doba II 212/10
Miller Gitla I 212/8, 212/10
Miller Gitla II 212/8, 212/10
Miller Gitla III 212/8, 212/10
Miller Moszek I 212/8, 212/10
Miller Moszek II 212/10
Miller Rojza Sara 212/24
Miller Ruda I 212/8, 212/10
Miller Ruda II 212/10
Miller Stanisława Sara 212/23
Miller Sura I 212/8, 212/10
Miller Sura II 212/10
Miller Szmul I 212/8, 212/10
Miller Szmul II 212/10
Miller Szymon I 212/8, 212/10
Miller Szymon II 212/10
Milsztajn Fiszel 212/8, 212/10
Milsztajn Frymeta 212/8, 212/10
Milsztajn Bajla I 212/10
Milsztajn Bajla II 212/8, 212/10
Milsztajn Ewa I 212/8, 212/10
Milsztajn Ewa II 212/10
Milsztajn Herszek I 212/8, 212/10
Milsztajn Herszek II 212/10
Milsztajn Mina I 212/8, 212/10
Milsztajn Mina II 212/10
Milsztajn Mordka I 212/8, 212/10
Milsztajn Mordka II 212/10
Milsztajn Moszel I 212/8, 212/10
Milsztajn Moszel II 212/10
Milsztajn Symcha I 212/8, 212/10
Milsztajn Symcha II 212/10
Milsztajn Wolf I 212/8, 212/10
Milsztajn Wolf II 212/10
Miły Icek Israel 212/24
Minc Bina 212/8, 212/10
Minc Chaja 212/8, 212/10
414
Minc Cyla 212/8, 212/10
Minc Cyli Sara 212/19
Minc Dawid Lipa 212/8, 212/10
Minc Doba 212/8, 212/10
Minc Fajga 212/8, 212/10
Minc Fajgla Sara 212/6, 212/14, 212/15, 212/17
Minc Fela Sara 212/8, 212/10, 212/19
Minc Gitla 212/8, 212/10
Minc Hersz Abram Nuta 212/10
Minc Hersz Majer 212/8, 212/10, 212/13
Minc Hersz Nuta 212/8, 212/10
Minc Herszlik 212/8, 212/10,
Minc Hinda Sara 212/19
Minc Józef Bajnyś 212/8, 212/10
Minc Leib Israel 212/1
Minc Lipman Israel 212/2
Minc Mordka Mendel 212/8, 212/10
Minc Nusyn 212/8, 212/10
Minc Pinkus 212/19, 212/20
Minc Rela 212/8, 212/10
Minc Sina 212/10
Mincberg Hala 212/8, 212/10
Mincberg Laja 212/8, 212/10
Mincberg Rachela 212/8, 212/10
Mincberg Ruchla 212/8, 212/10
Mingrlgrün Sofie Sara 212/23
Minski Chaim Israel 212/2
Minski Fajgla Sara 212/2
Minski Joachim Israel 212/2
Miodowa Benjamin 212/8, 212/10
Miodowa Dwojra 212/8, 212/10
Miodowa Estera 212/8, 212/10
Miodowa Hersz Kopel 212/8, 212/10
Miodowa Szlama 212/8, 212/10
Miodownik Cyrla Sara 212/17
Miodownik Gitla Sara 212/24
Miodownik Hendla 212/8, 212/10, 212/17
Miodownik Hercka Israel 212/2, 212/11
Miodownik Jakub Szulim 212/8, 212/10
Miodownik Lewia [Lewija] Sara 212/8, 212/10, 212/14, 212/15, 212/17
Miodownik Moszek Szmul Israel 212/24
Miodownik Nusym Israel 212/2, 212/11
Miodownik Ruchla Sara 212/2, 212/11
Miodowy Juma Israel 212/15, 212/17
Mirowska Fula Sara z d. Brauner 212/19
Mirowski Abram 212/8, 212/10
Mirowski Bajla I 212/8, 212/10
Mirowski Bajla II 212/8, 212/10
415
Mirowski Benjamin 212/8, 212/10
Mirowski Berek 212/8, 212/10
Mirowski Chaim 212/8, 212/10
Mirowski Chaim Majer 212/8, 212/10
Mirowski Chaja 212/8, 212/10
Mirowski Chaja Sara 212/2
Mirowski Chana 212/8, 212/10
Mirowski Chawa 212/8, 212/10
Mirowski Dawid 212/8, 212/10
Mirowski Dawid Icek 212/8, 212/10
Mirowski Ester [Estera] 212/17, 212/19
Mirowski Estera 212/8, 212/10
Mirowski Fajgla 212/8, 212/10
Mirowski Fiszel 212/8, 212/10
Mirowski Gela 212/8, 212/10
Mirowski Gerszon 212/8, 212/10
Mirowski Hela 212/8, 212/10
Mirowski Hendla 212/8, 212/10
Mirowski Hirsz 212/8, 212/10
Mirowski Icek 212/8, 212/10
Mirowski Idel 212/8, 212/10
Mirowski Itla 212/8, 212/10
Mirowski Izak 212/8, 212/10
Mirowski Jutka 212/8, 212/10
Mirowski Laja 212/8, 212/10
Mirowski Lajb 212/8, 212/10
Mirowski Lejbuś 212/8, 212/10
Mirowski Lewek 212/8, 212/10
Mirowski Majer 212/8, 212/10
Mirowski Małka I 212/8, 212/10
Mirowski Małka II 212/8, 212/10
Mirowski Mirla 212/8, 212/10
Mirowski Mojżesz 212/8, 212/10
Mirowski Mordka 212/8, 212/10
Mirowski Rózia 212/8, 212/10
Mirowski Sura 212/8, 212/10
Mirowski Sura Rywka 212/8, 212/10
Mirowski Szmul I 212/8, 212/10
Mirowski Szmul II 212/8, 212/10
Mirowski Wolf 212/8, 212/10
Mirowski Zandel 212/8, 212/10
Mitelman Boruch Israel 212/23
Mitelman Chaja Brajndla 212/8, 212/10
Mitelman Estera 212/8, 212/10
Mitelman Henoch 212/8, 212/10
Mitelman Icek 212/8, 212/10
Mitelman Jakub 212/8, 212/10
Mitelman Liba 212/8, 212/10
416
Mitelman Ruchel 212/8, 212/10
Mitelman Zysla 212/8, 212/10
Mittelmann Ester 212/23
Mittelmann Herszlik 212/23
Mitzmacher Tauba Sara 212/5, 212/17
Mjtlis Laja 212/8, 212/10
Mlynarski Icek 212/13
Młynarski Abraham 212/8, 212/10
Młynarski Bajla Gitla 212/8, 212/10
Młynarski Boruch 212/8, 212/10
Młynarski Chaja Hena 212/8, 212/10
Młynarski Herszel 212/8, 212/10
Młynarski Icchok Majer 212/8, 212/10
Młynarski Masza 212/8, 212/10
Młynarski Pesla 212/8, 212/10
Młynarski Pinchas 212/8, 212/10
Młynarski Załma 212/8, 212/10
Młynarski Zysla Rywka 212/8, 212/10
Młynska Chana Sara 212/2
Młynski Jakub Israel 212/17
Młyńska Chana 212/8, 212/10
Młyńska Chaskiel 212/8, 212/10
Moeller Sara 212/24
Moerser Perla Sara 212/23
Mohr 212/17
Mohr Curtla 212/8, 212/10
Mohr Dawid 212/8, 212/10
Mohr Israel 212/15, 212/17
Mohr Lajb 212/8, 212/10
Mojzerz Izrael 212/8, 212/10
Mohr Szmul 212/8, 212/10
Mohr Szyja 212/8, 212/10
Mojzerz Awigdor 212/8, 212/10
Mojzerz Hersz 212/8, 212/10
Mojzerz Machla 212/8, 212/10
Mojzerz Tauba 212/8, 212/10
Mojzesz Kajla Sara 212/19
Mojzesz Machla Sara 212/19
Molczadzki Chaim Israel 212/1
Mołczacki Chaim 212/8, 212/10
Mołczadski 212/11, 212/22
Mołczadzki Chaim Israel 212/3, 212/11
Monat Gitla Sara 212/18
Monat Marjem 212/23
Moncarz Abram Alter 212/8, 212/10
Moncarz Chawa 212/8, 212/10
Moncarz Dawid 212/8, 212/10
Moncarz Jesucher 212/8, 212/10
417
Moncarz Josek 212/8, 212/10
Moncarz Majloch 212/8, 212/10
Moncarz Marja 212/8, 212/10
Moncarz Rajzla Laja 212/8, 212/10
Moncik 212/2
Moncik Frajdla 212/19
Moncik Frajndla 212/17
Monczyk Abram 212/8, 212/10
Monczyk Aron 212/8, 212/10
Monczyk Bajla 212/8, 212/10
Monczyk Chuna 212/8, 212/10
Monczyk Frajdla 212/8, 212/10
Monczyk Gecel 212/8, 212/10
Monczyk Gitla 212/8, 212/10
Monczyk Icek Hersz 212/8, 212/10
Monczyk Gitla Bajla 212/8, 212/10
Monczyk Idesa 212/8, 212/10
Monczyk Jakub 212/8, 212/10
Monczyk Perla 212/8, 212/10
Monczyk Pinchas Israel 212/ 20
Monczyk Szlama 212/8, 212/10
Mondschein Cesia Sara 212/23
Mondschein Dora Sara 212/23
Mondschein Estera Sara 212/23
Mondschein Rosa Sara 212/23
Mondszein Chaja Gitla 212/23
Mondszein Estera Sara I 212/23
Mondszein Estera Sara II 212/23
Moneta Abram 212/24
Moneta Abram Mojżesz Israel 212/16
Moneta Bajla 212/8, 212/10
Moneta Chaim 212/8, 212/10
Moneta Chaim Dawid 212/5
Moneta Chaja 212/8, 212/10
Moneta Chaja Dwojra 212/24
Moneta Chana 212/8, 212/10
Moneta Dawid Ch. Israel 212/13
Moneta Dwojra Ita 212/18
Moneta Dwojra Sara 212/24
Moneta Estera Sara 212/8, 212/10, 212/11, 212/19, 212/22
Moneta Gerszon Kopel 212/8, 212/10
Moneta Gitla Sara 212/8, 212/10, 212/24
Moneta Izak Szloma 212/8, 212/10
Moneta J. M. 212/13
Moneta Jacheta 212/8, 212/10
Moneta Jakub 212/8, 212/10
Moneta Jakub Icchok 212/8, 212/10
Moneta Jakub M 212/18
418
Moneta Jakub Majer Israel 212/8, 212/10, 212/16
Moneta Jankiel Israel 212/24
Moneta Lajb Israel 212/8, 212/10, 212/18
Moneta Machela 212/8, 212/10
Moneta Majer D. 212/24
Moneta Marjem 212/8, 212/10
Moneta Mendel 212/8, 212/10
Moneta Mindla 212/8, 212/10
Moneta Mordka 212/8, 212/10
Moneta Nusyn 212/8, 212/10
Moneta Rafael Israel 212/24
Moneta Rajzla I 212/8, 212/10
Moneta Rajzla II 212/8, 212/10
Moneta Rajzla Sara 212/16
Moneta Ruchla Sara 212/24
Moneta Rywka 212/8, 212/10
Moneta Szaja 212/8, 212/10
Moneta Tauba I 212/8, 212/10
Moneta Tauba II 212/8, 212/10
Moneta Tauba III 212/8, 212/10
Moneta Tauba Sara 212/11
Moneta Udla 212/8, 212/10
Moneta Wita 212/5
Moneta Zysla 212/8, 212/10
Monk Maurycy Israel 212/17, 212/19, 212/20
Monkiewicz [?] Sura Sara 212/18
Monowicz Dawid 212/17
Monowicz Dawid Lajb Israel 212/13
Monowicz Fajgla Sara 212/2
Monowicz Gitla Sara 212/11, 212/17
Monowicz Icek Israel 212/2
Monowicz Szmul Israel 212/24
Monowicz Zysla 212/17, 212/19
Monszajn 212/11
Monszajn Abram Israel 212/24
Monszajn Abram Izak 212/8, 212/10
Monszajn Monszajn Mindla
Monszajn Alter B. 212/24
Monszajn Aron 212/24
Monszajn Blima 212/24
Monszajn Chaja Sara 212/24
Monszajn Chana Sara 212/24
Monszajn Chawa Sara 212/24
Monszajn Dawid Israel 212/24
Monszajn Ester 212/24
Monszajn Estera Sara 212/24
Monszajn Hersz 212/8, 212/10, 212/24
Monszajn Hersz Israel 212/24
419
Monszajn Hinda Cyrla 212/8, 212/10
Monszajn Hinda Cywia Sara 212/24
Monszajn Jentla Sara 212/24
Monszajn Josef 212/8, 212/10
Monszajn Judek Israel 212/24
Monszajn Ksyl 212/8, 212/10
Monszajn Laja Sara 212/24
Monszajn Leib Israel 212/24
Monszajn Małka Sara 212/24
Monszajn Mendel Israel 212/24
Monszajn Motek Israel 212/24
Monszajn Nacha Sara 212/24
Monszajn Odel 212/8, 212/10
Monszajn Pinches Zimel 212/24
Monszajn Rochma Sara 212/24
Monszajn Rozalja 212/8, 212/10
Monszajn Rywka 212/8, 212/10
Monszajn Saba 212/8, 212/10
Monszajn Szymon 212/8, 212/10
Monszajn Tamara 212/8, 212/10
Monszajn Wolf Israel 212/24
Monszejn Jankiel Israel 212/24
Monszjn 212/19
Monszjn Nechsa 212/19
Monsztajn 212/17
Montag Abram 212/8, 212/10
Montag Adolf 212/8, 212/10
Montag Chana 212/8, 212/10
Montag Elizabet 212/8, 212/10
Montag Józef 212/8, 212/10
Montag Lidja 212/8, 212/10
Montag Margula 212/8, 212/10
Montag Mordka 212/8, 212/10
Montag Samuel 212/8, 212/10
Moor 212/14
Morawiecki Lejzor Israel 212/24
Morden Abram 212/13
Mordkiewicz Chaim Israel 212/ 20
Mordkiewicz Fela Sara 212/5, 212/15, 212/17
Mordkiewicz Gitla 212/17
Mordkowicz Abram 212/8, 212/10
Mordkowicz Ajzyk 212/8, 212/10
Mordkowicz Benjamin 212/8, 212/10
Mordkowicz Brajndla 212/8, 212/10
Mordkowicz Chana 212/8, 212/10
Mordkowicz Fajgla 212/8, 212/10
Mordkowicz Gitla 212/8, 212/10
Mordkowicz Icek 212/8, 212/10
420
Mordkowicz Izaak 212/8, 212/10
Mordkowicz Laja 212/8, 212/10
Mordkowicz Mania 212/8, 212/10
Mordkowicz Moszek Chaim 212/8, 212/10
Mordkowicz Nacha 212/8, 212/10
Mordkowicz Rózia 212/8, 212/10
Mordkowicz Rubin 212/8, 212/10
Mordkowicz Tauba 212/8, 212/10
Mordkowicz Zulin 212/8, 212/10
Morgen Blima 212/23
Morgen Chana Temer 212/8, 212/10
Morgen Elka 212/23
Morgen Gitla 212/23
Morgen Israel 212/23
Morgen Malka Sara 212/19
Morgen Manela Israel 212/8, 212/10, 212/17, 212/19, 212/20
Morgen Manels 212/13
Morgen Perla 212/23
Morgen Szajndla 212/8, 212/10
Morgen Szajndla Cyrla Sara 212/17
Morgenstern Benjamin Israel 212/2
Morgenstern Fajwel 212/18
Morgenstern Helene Sara 212/23
Morgensztern Abram I 212/8, 212/10
Morgensztern Abram II 212/8, 212/10
Morgensztern Bajla 212/8, 212/10
Morgensztern Benjamin 212/8, 212/10, 212/18
Morgensztern Chaim 212/8, 212/10
Morgensztern Fajwel 212/8, 212/10
Morgensztern Hendel 212/8, 212/10
Morgensztern Hendel Israel 212/18
Morgensztern Icek 212/8, 212/10
Morgensztern Mordka 212/8, 212/10
Morgensztern Moszek 212/8, 212/10
Morgensztern Szprynca 212/8, 212/10
Morgentaler Hersz Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/16, 212/17
Morgentaler Laja 212/8, 212/10
Morgentaler Szyja 212/8, 212/10
Morgenthaler Hersz [Hersch] Israel 212/2, 212/17, 212/19
Morgerstern Hendel Israel 212/2
Moriat Gitla Sara [Monat] 212/18
Morowicz Alta Sara 212/24
Morowicz Chaja Sara 212/24
Morowicz Herszel Israel 212/24
Mortkowski Szejna Sara 212/19
Moses Laja Sara 212/11
Moses Rywka Sara [Wekselman] 212/2, 212/19
Moskowicz Moszek Izrael 212/18
421
Mosler Abram Israel 212/24
Mosler Blima 212/23
Mosler Dwojra 212/23
Mosler Gołda 212/8, 212/10
Mosler Jakob 212/23
Mosler Laja 212/24 Sara 212/24
Mosler Laja 212/24 Sara 212/24
Mosler Rosalia Sara 212/24
Mosler Ruchla Sara 212/23
Moszek Aba 212/8, 212/10
Moszenbrh [!] Chaim 212/8, 212/10
Moszkiewicz Eliasz 212/19
Moszkoblut [?] Aron 212/2
Moszkoblut Gustaw Israel 212/18
Moszkoblut Hersz 212/8, 212/10
Moszkolbut Hersz 212/19
Moszkowicz 212/5
Moszkowicz Abram I 212/8, 212/10
Moszkowicz Abram II 212/8, 212/10
Moszkowicz Abram III 212/8, 212/10
Moszkowicz Abram IV 212/8, 212/10
Moszkowicz Abram V 212/8, 212/10
Moszkowicz Abram Israel 212/ 20
Moszkowicz Bajla I 212/8, 212/10, 212/18
Moszkowicz Bajla II 212/8, 212/10
Moszkowicz Bajla Sara 212/24
Moszkowicz Berek 212/8, 212/10
Moszkowicz Blima 212/8, 212/10
Moszkowicz Chaim 212/8, 212/10
Moszkowicz Mojżesz Jozef 212/8, 212/10
Moszkowicz Chaja Gitla 212/8, 212/10
Moszkowicz Chaja I 212/8, 212/10
Moszkowicz Chaja II 212/8, 212/10
Moszkowicz Chaja Sara 212/23
Moszkowicz Chana I 212/8, 212/10
Moszkowicz Chana II 212/8, 212/10
Moszkowicz Chana III 212/8, 212/10
Moszkowicz Chana Sara 212/23
Moszkowicz Chawa I 212/8, 212/10
Moszkowicz Chawa II 212/8, 212/10
Moszkowicz Chil 212/8, 212/10
Moszkowicz Dawid 212/8, 212/10, 212/24
Moszkowicz Doba Sara 212/15, 212/17
Moszkowicz Dora 212/13
Moszkowicz Dwojra 212/8, 212/10
Moszkowicz Eliasz 212/8, 212/10, 212/20
Moszkowicz Ester Rachel 212/8, 212/10
Moszkowicz Estera I 212/8, 212/10
422
Moszkowicz Estera II 212/8, 212/10
Moszkowicz Estera III 212/8, 212/10
Moszkowicz Estera Szajndla 212/8, 212/10
Moszkowicz Fajgla I 212/8, 212/10
Moszkowicz Fajgla II 212/8, 212/10
Moszkowicz Fajgla III 212/8, 212/10
Moszkowicz Gitla 212/8, 212/10
Moszkowicz Herszel Israel 212/15, 212/17
Moszkowicz Hilel 212/8, 212/10
Moszkowicz Hinda 212/8, 212/10
Moszkowicz Fajgla Rywka 212/8, 212/10
Moszkowicz Hudesa 212/8, 212/10
Moszkowicz Icek 212/23
Moszkowicz Icek Jakub 212/8, 212/10
Moszkowicz Jacheta Sara 212/8, 212/10, 212/24
Moszkowicz Jakub 212/8, 212/10
Moszkowicz Jakub Israel 212/23
Moszkowicz Jojnes Israel 212/24
Moszkowicz Josnia [!] Israel 212/24
Moszkowicz Juda 212/13
Moszkowicz Kałma I 212/8, 212/10
Moszkowicz Kałma II 212/8, 212/10
Moszkowicz Kiwa 212/18
Moszkowicz Kopel 212/8, 212/10
Moszkowicz Laja I 212/8, 212/10, 212/23
Moszkowicz Laja II 212/8, 212/10
Moszkowicz Luzer 212/8, 212/10
Moszkowicz Majer I 212/8, 212/10
Moszkowicz Majer II 212/8, 212/10
Moszkowicz Malka Sara 212/19
Moszkowicz Małka 212/24
Moszkowicz Marja 212/8, 212/10
Moszkowicz Marjem 212/8, 212/10
Moszkowicz Mendel Israel 212/24
Moszkowicz Mordka 212/8, 212/10
Moszkowicz Moszek I 212/5, 212/8, 212/10
Moszkowicz Moszek Icek 212/24
Moszkowicz Moszek II 212/8, 212/10
Moszkowicz Pesla 212/8, 212/10
Moszkowicz Rajzla 212/8, 212/10
Moszkowicz Rojza 212/8, 212/10
Moszkowicz Rywka I 212/8, 212/10, 212/18, 212/24
Moszkowicz Rywka II 212/8, 212/10
Moszkowicz Rywka III 212/8, 212/10
Moszkowicz Rywka Sara 212/15, 212/17
Moszkowicz Sala 212/8, 212/10
Moszkowicz Sara I 212/8, 212/10, 212/18, 212/23
Moszkowicz Sara II 212/8, 212/10
423
Moszkowicz Sura Sara 212/18
Moszkowicz Symcha 212/8, 212/10
Moszkowicz Szajndla 212/24
Moszkowicz Szloma Lajb 212/8, 212/10
Moszkowicz Szprynca Sara 212/23
Moszkowicz Szyfra 212/24
Moszkowicz Wolf I 212/8, 212/10
Moszkowicz Wolf II 212/8, 212/10
Moszkowicz Zelig 212/8, 212/10
Moszkowicz Zysla 212/8, 212/10
Moszkowski Tauba Sara 212/18
Moszynski Joachim Israel 212/13, 212/16
Mozes Bajla 212/8, 212/10
Mozes Chaja Sura 212/8, 212/10
Mozes Dawid I 212/8, 212/10
Mozes Sara Laja 212/8, 212/10
Mozes Dawid II 212/8, 212/10
Mozes Josef Jakub 212/8, 212/10
Mozes Sara Bajla 212/8, 212/10
Mozler Chana Sara 212/23
Mrowka Chawa 212/24
Mrowka Henna 212/24
Mrowka Iser Berek 212/24
Mrowka Mendel Szymon 212/24
Mrowka Rajzla 212/24
Mrowka Ruchla 212/24
Mrówka Abram 212/8, 212/10
Mrówka Beniek 212/8, 212/10
Mrówka Blima 212/24
Mrówka Estera 212/8, 212/10
Mrówka Hena 212/8, 212/10
Mrówka Henna 212/24
Mrówka Isak Jakob 212/24
Mrówka Josef 212/8, 212/10
Mrówka Laja 212/8, 212/10
Mrówka Liba Trajna 212/8, 212/10
Mrówka Rubin 212/8, 212/10
Mrówka Majer 212/8, 212/10
Mrówka Marjem 212/8, 212/10
Mrówka Mendel 212/8, 212/10
Mrówka Mojżesz Aron 212/8, 212/10
Mrówka Mojżesz Israel 212/17, 212/19, 212/20
Mrówka Moses Abram 212/13
Mrówka Moszek 212/18
Mrówka Necha 212/8, 212/10
Mrówka Salek 212/24
Mrówka Sara I 212/8, 212/10
Mrówka Sara II 212/8, 212/10
424
Mrówka Sona 212/8, 212/10
Mrówka Tauba 212/8, 212/10
Muehlstein [?] Majer 212/24
Muehlstein [?] Szajndla 212/24
Mueller Helene 212/23
Mueller Hermine Sara 212/24
Mueller Willi 212/23
Muentzer Margarethe Sara 212/23
Muentzer Rosa Sara 212/23
Muflarz Abe 212/8, 212/10
Muflarz Ajdla 212/8, 212/10
Muflarz Benjamin 212/8, 212/10
Muflarz Herszel 212/8, 212/10
Muflarz Pejsach 212/8, 212/10
Muflarz Tauba 212/8, 212/10
Müller Chaja Ruchla Sara 212/17
Müller Chana 212/23
Muller Szymon 212/13
Mulstein Frajndla 212/24
Mulsztajn 212/2
Munk Maurycy Israel 212/15, 212/19
Munk Moritz 212/13
Munkzberg Moszek 212/13
Munowicz Izrael 212/8, 212/10
Münzer Feiga Minda Sara 212/23
Münzer Salomea Sara 212/23
Münzer Simcha Sara 212/23
Mur Lajzer 212/8, 212/10
Mur Marjem 212/8, 212/10
Muschiol Fr. 212/13
Muszel Rachela Sara 212/23
Muszkablut Dawid Israel 212/13
Muszkatblit Abram 212/10
Muszkatblit Aron 212/10
Muszkatblit Dawid Majer Liba 212/8, 212/10
Muszkatblit Naftula 212/10
Muszkatblut Dawid 212/13
Muszkatenblit Abram 212/8, 212/10
Muszkatenblit Aron 212/8, 212/10
Muszkatenblit Naftula 212/8, 212/10
Muszynska Estera Sara 212/23
Muszynska Hendla 212/5
Muszynska Mania Sara 212/23
Muszynski Efroim Israel 212/ 20
Muszynski Joachim 212/17
Muszynski Lajb Hersz 212/5
Muszynski Szmul 212/13
Muszynski Szmul J. 212/13
425
Muszyńska Chaja Sara 212/15, 212/17
Muszyńska Mariem Sara 212/15, 212/17
Muszyński Chaim 212/8, 212/10
Muszyński Chaja 212/8, 212/10
Muszyński Efroim 212/8, 212/10
Muszyński Estera Szajndla 212/8, 212/10
Muszyński Genendl 212/8, 212/10
Muszyński Rubin 212/8, 212/10
Muszyński Hendla 212/8, 212/10
Muszyński Izak 212/8, 212/10
Muszyński Jakub 212/8, 212/10
Muszyński Jakub Saul 212/8, 212/10
Muszyński Jakub Szmul 212/8, 212/10
Muszyński Joachim 212/8, 212/10
Muszyński Laja 212/8, 212/10
Muszyński Lejbuś Hersz 212/8, 212/10
Muszyński Małka 212/8, 212/10
Muszyński Mania 212/8, 212/10
Muszyński Mendel 212/8, 212/10
Muszyński Nachman 212/8, 212/10
Muszyński Rajzla 212/8, 212/10
Muszyński Sura Ita 212/8, 212/10
Muszyński Szlama Sura 212/8, 212/10
Muzykant Fajgla 212/8, 212/10
Muzykant Rajzla 212/8, 212/10
Muzykant Szmul Icek 212/8, 212/10
Muzykant Szulim Icek 212/8, 212/10
Mydlarz Abram I 212/8, 212/10
Mydlarz Abram II 212/8, 212/10
Mydlarz Alter 212/8, 212/10
Mydlarz Ałta 212/8, 212/10
Mydlarz Aron 212/8, 212/10
Mydlarz Boruch 212/8, 212/10
Mydlarz Chana 212/8, 212/10
Mydlarz Cyrla 212/8, 212/10
Mydlarz Dawid [David] Israel 212/2, 212/13, 212/15, 212/17, 212/18
Mydlarz Ginendla 212/8, 212/10
Mydlarz H. 212/17
Mydlarz Izrael 212/8, 212/10
Mydlarz Jakub Szmul 212/8, 212/10
Mydlarz Lejzor 212/8, 212/10
Mydlarz Majloch 212/8, 212/10
Mydlarz Majloch Israel 212/18
Mydlarz Małka 212/8, 212/10
Mydlarz Mindla 212/8, 212/10
Mydlarz Necha Liba 212/8, 212/10
Mydlarz Rojza 212/8, 212/10
Mydlarz Sura Bajla 212/8, 212/10
426
Mydlarz Sura Chana 212/8, 212/10
Mydlarz Tauba Genendla 212/8, 212/10
Mydlarz Wita 212/8, 212/10
Mydlek Pesla 212/8, 212/10
Myszkowski Berek v. Messerman 212/8, 212/10, 212/19
Myszkowski Estera v. Meszerman 212/8, 212/10
Myszkowski Moszek 212/20
Myszkowski Moszek v. Meszerman 212/8, 212/10
Myszkowski Sura Laja 212/19
Nachajs Sara 212/8, 212/10
Nachemia Chaja Sura I 212/8, 212/10
Nachemia Chaja –Sura II 212/8, 212/10
Nachemia Chil 212/17
Nachemia Chil-Machel I 212/8, 212/10
Nachemia Chil-Machel II 212/8, 212/10
Nachemia Estera I 212/8, 212/10
Nachemia Estera II 212/8, 212/10
Nachemia Gitla I 212/8, 212/10
Nachemia Gitla II 212/8, 212/10
Nachemja Hersz Israel 212/15, 212/17
Nacher Cyrla I 212/8, 212/10
Nacher Cyrla II 212/8, 212/10
Nacher Golda I 212/8, 212/10
Nacher Golda II 212/8, 212/10
Nacher Regina Sara 212/24
Nachotowicz Achil 212/8, 212/10
Nachotowicz Bronisława 212/8, 212/10
Nachtigal Chaja Sara [Rachtigal ?] 212/23
Nachtigal Cypra 212/23
Nachtigal Pinkus Israel [Rachtigal ?] 212/23
Najberg 212/5
Najberg Bluma 212/8, 212/10
Najberg Całeł Israel 212/13
Najberg Chaja 212/8, 212/10
Najberg Chana 212/24
Najberg Estera 212/8, 212/10
Najberg Rachmil 212/5, 212/8, 212/10
Najberg Zucher-Berek 212/8, 212/10
Najberger [?] Abram 212/24
Najberger [?] Alexander 212/24
Najbergier Abram Israel 212/24
Najbergier Aleksander 212/24
Najchman Laja 212/18
Najer Blima 212/17, 212/19
Najer Chwula-Rywka 212/8, 212/10
Najer Gitla 212/8, 212/10
Najer Henryk 212/8, 212/10
Najer Itla 212/8, 212/10, 212/17
427
Najer Jentla I 212/8, 212/10
Najer Jentla II 212/8, 212/10
Najer Jentla Sara 212/19
Najer Laja I 212/8, 212/10
Najer Laja II 212/8, 212/10
Najer Mirla I 212/8, 212/10
Najer Mirla II 212/8, 212/10
Najer Moszek 212/8, 212/10
Najer Moszek Ksyl 212/2
Najer Szajndla I 212/8, 212/10
Najer Szajndla II 212/8, 212/10
Najfeld Adela Sara 212/15, 212/17
Najfeld Bacia I 212/8, 212/10
Najfeld Bacia II 212/8, 212/10
Najfeld Chana Fajgla I 212/8, 212/10
Najfeld Chana-Fajgla II 212/8, 212/10
Najfeld Chawa I 212/8, 212/10
Najfeld Chawa II 212/8, 212/10
Najfeld Dora I 212/8, 212/10
Najfeld Dora II 212/8, 212/10
Najfeld Dwojra-Gitla I 212/8, 212/10
Najfeld Dwojra-Gitla II 212/8, 212/10
Najfeld Estera I 212/8, 212/10
Najfeld Estera II 212/8, 212/10
Najfeld Fajgla 212/8, 212/10
Najfeld Froim 212/17
Najfeld Froim-Icek I 212/8, 212/10
Najfeld Froim-Icek II 212/8, 212/10
Najfeld Gitla I 212/8, 212/10, 212/13
Najfeld Gitla II 212/8, 212/10
Najfeld Gitla III 212/8, 212/10
Najfeld Icchok 212/8, 212/10
Najfeld Icek 212/8, 212/10
Najfeld Izrael-Dawid I 212/8, 212/10
Najfeld Izrael-Dawid II 212/8, 212/10
Najfeld Josef Israel 212/ 20
Najfeld Josek I 212/8, 212/10
Najfeld Josek II 212/8, 212/10
Najfeld Laja-Ruchla I 212/8, 212/10
Najfeld Laja-Ruchla II 212/8, 212/10
Najfeld Masza I 212/8, 212/10
Najfeld Masza II 212/8, 212/10
Najfeld Pinkus I 212/8, 212/10
Najfeld Pinkus II 212/8, 212/10
Najfeld Szprynca I 212/8, 212/10
Najfeld Szprynca II 212/8, 212/10
Najgabauer Josek-Juma I 212/8, 212/10
Najgas Abram 212/23
428
Najgas Chaja 212/23
Najgas Doba 212/23
Najgas Gula 212/23
Najgas Sura 212/23
Najgass Chaskiel 212/8, 212/10
Najgebauer Josek-Juma II 212/8, 212/10
Najman Aba 212/8, 212/10
Najman Szapsia 212/8, 212/10
Najman Abraham Sz. Israel 212/ 20
Najman Abram Szymon Israel 212/17
Najman Abram-Dawid 212/8, 212/10
Najman Alter-Wolf 212/8, 212/10
Najman Aron 212/8, 212/10, 212/24
Najman Aron Jakub Israel 212/24
Najman Auguste Sara 212/23
Najman Bajla 212/8, 212/10
Najman Beniamin I 212/8, 212/10
Najman Beniamin II 212/8, 212/10
Najman Berek Isr. 212/18
Najman Bina 212/8, 212/10
Najman Brajndla I 212/8, 212/10
Najman Brajndla II 212/8, 212/10
Najman Chaim 212/8, 212/10
Najman Chaim Jehuda Israel 212/17
Najman Chaim-Idel 212/8, 212/10
Najman Chaja I 212/8, 212/10
Najman Chaja II 212/8, 212/10
Najman Chaja III 212/8, 212/10
Najman Chaja IV 212/8, 212/10
Najman Chaja Sara 212/17, 212/18
Najman Chaja V 212/8, 212/10
Najman Chaja-Rywka I 212/8, 212/10
Najman Chaja-Rywka II 212/8, 212/10
Najman Chana 212/8, 212/10, 212/18
Najman Chaskiel 212/8, 212/10, 212/20
Najman Chawa 212/8, 212/10
Najman Chil 212/8, 212/10
Najman Cyrla 212/8, 212/10
Najman Cywia 212/8, 212/10
Najman Dawid 212/2, 212/8, 212/10
Najman Dawid F. 212/13
Najman Doba 212/24
Najman Estera I 212/8, 212/10
Najman Estera II 212/8, 212/10
Najman Estera III 212/8, 212/10
Najman Estera IV 212/8, 212/10
Najman Estera Zelwa 212/24
Najman Estera-Maria 212/8, 212/10
429
Najman Fajga Sara 212/8, 212/10, 212/23
Najman Fela 212/8, 212/10
Najman Frajda-Chana 212/8, 212/10
Najman Gitla 212/8, 212/10
Najman Gitla Laja Sara 212/17
Najman Gołda 212/8, 212/10
Najman Gucia 212/8, 212/10
Najman Mojżesz 212/8, 212/10
Najman Hadasa I 212/8, 212/10
Najman Hadasa II 212/8, 212/10
Najman Hela 212/8, 212/10
Najman Henoch 212/8, 212/10
Najman Hersz I 212/8, 212/10
Najman Hersz II 212/8, 212/10
Najman Herszlik 212/8, 212/10
Najman Hinda Sara 212/24
Najman Icek 212/8, 212/10
Najman Icek I 212/8, 212/10
Najman Icek II 212/8, 212/10
Najman Icek III 212/8, 212/10
Najman Icek Israel 212/13, 212/15, 212/16, 212/18, 212/19
Najman Icek-Majer 212/8, 212/10
Najman Idzia 212/8, 212/10
Najman Isak 212/24
Najman Itla I 212/8, 212/10
Najman Itla II 212/8, 212/10
Najman Izaak 212/8, 212/10
Najman Izaak-Menachem I 212/8, 212/10
Najman Izaak-Menachem II 212/8, 212/10
Najman Izrael 212/8, 212/10
Najman Izrael-Dawid 212/8, 212/10
Najman Jakob 212/24
Najman Jankiel I 212/8, 212/10
Najman Jankiel II 212/8, 212/10
Najman Jankiel Israel 212/17, 212/19, 212/20
Najman Jankiel-Szyja 212/8, 212/10
Najman Jonas 212/8, 212/10
Najman Kajla 212/8, 212/10
Najman Krajndla 212/8, 212/10, 212/18
Najman Laja Sara 212/8, 212/10, 212/17
Najman Lajb Israel 212/2
Najman Lejbuś I 212/8, 212/10
Najman Lejbuś II 212/8, 212/10
Najman Liba 212/8, 212/10
Najman Luzer I 212/8, 212/10
Najman Luzer II 212/8, 212/10
Najman Majer I 212/8, 212/10
Najman Majer II 212/8, 212/10
430
Najman Majer Israel 212/13, 212/15, 212/18, 212/19
Najman Mala 212/8, 212/10
Najman Marjem 212/23
Najman Masia Sara 212/17
Najman Mendel 212/8, 212/10
Najman Mojżesz Efroim Israel 212/17
Najman Mordka 212/8, 212/10, 212/18
Najman Mordka Ber Israel 212/2, 212/16
Najman Mordka-Berek 212/8, 212/10
Najman Mordka-Dawid 212/8, 212/10
Najman Mordka-Mendel I 212/8, 212/10
Najman Mordka-Mendel II 212/8, 212/10
Najman Moszek Israel 212/8, 212/10, 212/18, 212/24
Najman Moszek-Mordka 212/8, 212/10
Najman Moszek-Szmul 212/8, 212/10
Najman Mulek 212/8, 212/10
Najman Nacha-Chana 212/8, 212/10
Najman Nachun Israel 212/17
Najman Najla Sara 212/17
Najman Pesla I 212/8, 212/10
Najman Pesla II 212/8, 212/10
Najman Pesla Sara 212/17
Najman Rachela Sara 212/8, 212/10, 212/19
Najman Rózia 212/8, 212/10
Najman Chaja 212/8, 212/10
Najman Szlama Israel 212/17
Najman Ruchla I 212/8, 212/10
Najman Ruchla II 212/8, 212/10
Najman Ruchla III 212/8, 212/10
Najman Ruchla Sara 212/15, 212/17
Najman Ruchla Sara z d. Kuperberg 212/4
Najman Rywka I 212/8, 212/10
Najman Rywka II 212/8, 212/10
Najman Rywka III 212/8, 212/10
Najman Rywka IV 212/8, 212/10
Najman Rywka Sara 212/15, 212/17
Najman Sara 212/8, 212/10, 212/17
Najman Sura Laja Sara 212/19
Najman Sura Sara 212/15, 212/17, 212/19
Najman Szajndla Sara 212/8, 212/10, 212/17, 212/18
Najman Szapon [?] Israel 212/18
Najman Szlam 212/20
Najman Szlama Israel 212/8, 212/10, 212/13, 212/17, 212/20
Najman Szlama-Majloch 212/8, 212/10
Najman Szyja Israel 212/17
Najman Wolf I 212/8, 212/10
Najman Wolf II 212/8, 212/10
Najmann Icek Israel 212/17
431
Najmark Abram 212/8, 212/10
Najmark Berysz Israel 212/8, 212/10, 212/17
Najmark Beryś 212/20
Najmark Chaim Israel 212/2
Najmark Chana I 212/8, 212/10
Najmark Chana II 212/8, 212/10
Najmark Chaskiel Israel 212/8, 212/10, 212/18, 212/20
Najmark Chawa 212/23
Najmark Dwojra 212/8, 212/10
Najmark Estera 212/8, 212/10
Najmark Ewa 212/8, 212/10
Najmark Fajgla Laja 212/2
Najmark Fajgla-Laja 212/8, 212/10
Najmark Frymata 212/8, 212/10
Najmark Jakub-Izaak 212/8, 212/10
Najmark Jankiel 212/23
Najmark Josek 212/8, 212/10
Najmark Juma 212/23
Najmark Krajndla 212/8, 212/10
Najmark Lajbusz Israel 212/17
Najmark Małka Sara 212/23
Najmark Miriam 212/8, 212/10
Najmark Mojżesz-Mordka 212/8, 212/10
Najmark Rela 212/23
Najmark Rosa 212/23
Najmark Rózia 212/8, 212/10
Najmark Ruchla 212/8, 212/10
Najmark Rywka 212/8, 212/10
Najmark Szlama 212/8, 212/10, 212/23
Najmark Szymon 212/8, 212/10
Najmark Złata 212/8, 212/10
Najmark Zofia 212/18
Najminowa C. [Majminowa] 212/3
Najsztäter Sara 212/24
Najsztätter Estera 212/24
Najszteter Estera-Rajzla 212/8, 212/10
Najszteter Hersz 212/8, 212/10
Najszteter Izrael 212/8, 212/10
Najszteter Maria 212/8, 212/10
Najszteter Szeftel 212/8, 212/10
Najszteter Zysla 212/8, 212/10
Nalewka Abram 212/23
Nalewka Frymetta Sara 212/24
Nalewka Herszlik Israel 212/24
Nalewka Laja Sara 212/23
Nalewka Mordka Israel 212/16, 212/23
Nalewka Moszek Sz. Israel 212/24
Nalewka Ruchla Sara 212/24
432
Nalewka Ruchla-Mirla 212/8, 212/10
Nalewka Sara 212/24
Nalewka Sura 212/23
Nalewski Chil-Berek 212/8, 212/10
Nalewski Gitla-Sura 212/8, 212/10
Nalewski Gołda 212/8, 212/10
Nalewski Hinda 212/8, 212/10
Nalewski Rubin 212/8, 212/10
Nalewski Icek 212/8, 212/10
Nalewski Josek-Pałtyl 212/8, 212/10
Nalewski Małka 212/8, 212/10
Nalewski Mordka-Całel 212/8, 212/10
Namenwirth Chana Sara 212/23
Naparstek Ada 212/8, 212/10
Naparstek Baruch 212/8, 212/10
Naparstek Chaja 212/8, 212/10
Naparstek Chil 212/8, 212/10
Naparstek Cypra 212/8, 212/10
Naparstek Dawid Israel 212/19
Naparstek Frajda 212/8, 212/10
Naparstek Mirla 212/8, 212/10
Naparstek Mordka 212/8, 212/10
Naparstek Moszek 212/8, 212/10
Naparstek Sura 212/8, 212/10
Narcyz [?] Laja 212/13
Narcyz Abram-Dawid 212/8, 212/10
Narcyz Berysz I 212/8, 212/10, 212/16
Narcyz Berysz II 212/8, 212/10
Narcyz Chuna 212/19, 212/20
Narcyz Icek-Majer 212/8, 212/10
Narcyz Iser 212/8, 212/10
Narcyz Joachim-Josef 212/8, 212/10
Narcyz Laja-Rywka 212/8, 212/10
Narcyz Narcyz Izrael 212/8, 212/10
Narcyz Nusyn Israel 212/8, 212/10, 212/24
Narcyz Rachmil Israel 212/24
Narcyz Rywka Laja Sara 212/2, 212/16
Narcyz Tajbla 212/8, 212/10, 212/16
Narwat Hersz 212/2, 212/16
Nasman Majer 212/13
Nass Rachela 212/13
Natanson Maurycy 212/8, 212/10
Nauman Moszek Israel 212/15
Naurath [?] Hersz 212/13
Nawrat Hersz 212/19, 212/20
Nayman Chaja Sara 212/18
Nebel Johanna 212/24
Nebel Liselotte Sara 212/23
433
Nebel Nathan 212/24
Nebel Paula Sara 212/23
Negas Chaim M. 212/24
Negas Icek Aron 212/24
Neiger Ewa Sara 212/23
Nencyng Chil 212/18
Nercys Frymeta Sara 212/24
Nethajzer Pinkus Israel 212/17
Neuberger Fanny Sara 212/24
Neufeld Ada 212/6
Neufeld Adela Sara 212/8, 212/10, 212/23
Neufeld Adela Udla Sara 212/23
Neufeld Bacia Sara 212/2
Neufeld Breindla Sara 212/23
Neufeld Chaim-Lajb 212/8, 212/10
Neufeld Chaja - Szajndla 212/8, 212/10
Neufeld Chaja Sara 212/23
Neufeld Chaja Szajndla 212/13
Neufeld Chawa Sara 212/19
Neufeld Dwojra 212/8, 212/10
Neufeld Beniamin 212/8, 212/10
Neufeld Feigla Sara 212/23
Neufeld Gusta Sara z d. Mandelbaum 212/2
Neufeld Jakub 212/8, 212/10
Neufeld Josek 212/13
Neufeld Kajla 212/8, 212/10
Neufeld Lewek 212/8, 212/10
Neufeld Rachela 212/8, 212/10
Neufeld Rubin Israel 212/23
Neufeld Sala Sara 212/23
Neufeld Salomon 212/8, 212/10, 212/13
Neufeld Sara 212/23
Neugas Herszel 212/8, 212/10
Neugas Ita 212/8, 212/10
Neugas Mania 212/8, 212/10
Neugas Mordka 212/8, 212/10
Neugas Sura 212/8, 212/10
Neugas Szprynca 212/8, 212/10
Neugeboren Helena Sara 212/24
Neugeboren Herman Israel 212/24
Neugeboren Otto 212/24
Neuhof [?] Chaja Sara 212/23
Neuhof Malka Sara 212/23
Neuhof Sara 212/23
Neuman Abram 212/8, 212/10
Neuman Brucha 212/8, 212/10
Neuman Emilie 212/23
Neuman Estera Sara 212/2, 212/16
434
Neuman Fajga 212/8, 212/10
Neuman Frieda Sara 212/23
Neuman Hela 212/13
Neuman Hersz [Hersch] Ber Israel 212/15, 212/17
Neuman Israel Szlama Israel 212/15
Neuman Itka 212/8, 212/10
Neuman Julius 212/23
Neuman Majer 212/16
Neuman Maria Rajzla Sara 212/15, 212/17
Neuman Meier Israel 212/17
Neuman Moschek Israel 212/17
Neuman Natan 212/8, 212/10
Neuman Roben Chaim Israel 212/17
Neuman Rubin Chaim Israel 212/15
Neuman Sala Sara 212/15, 212/17
Neumann Szlama [Schlama] Israel 212/17
Neumark Bafnial [Barnial?] 212/13
Neumark Bajnisz [Beinisz] [Bienisz] Israel 212/18, 212/19
Neumark Breindla 212/24
Neumark Chaskiel Israel 212/15, 212/17
Neumark Erna Sara 212/23
Neumark Jakub Israel 212/13, 212/18
Neumark Kalma Israel 212/4, 212/13, 212/18
Neumark Krajndla Sara 212/18
Neumark Paulina 212/8, 212/10
Neumark Rebeka 212/8, 212/10
Neumark Roman-Józef 212/8, 212/10
Neumark Simon 212/13
Neumark Szajman Israel 212/19
Neusteter 212/2
Niciarz Chuna Sara 212/24
Niciarz Cypora Sara 212/24
Niciarz Isek Israel 212/24
Niciarz Jakob Israel 212/24
Niciarz Sura Chwura Sara 212/24
Niderman Jetti 212/17
Niderman Sara 212/17
Niebielski Herszlik Izrael 212/18
Niederman Isak [Isaak] Israel 212/23
Niederman Jakob Israel 212/23
Niederman Sara 212/14, 212/15
Niedermann Mojżesz 212/23
Niedziela Chana R. 212/23
Niedziela Moszek 212/23
Niedzwiedzka Rywka Sara 212/19
Niedźwiedzka Dwojra 212/8, 212/10
Niedźwiedzka Małka-Rojza 212/8, 212/10
Niedźwiedzka Rywka 212/8, 212/10
435
Niedźwiedzka Wolf 212/8, 212/10
Niedźwiedzki Małka Sara 212/15, 212/17
Niegosławska Dwosia 212/8, 212/10
Niegosławska Frajndla 212/8, 212/10
Niegosławska Kajla 212/8, 212/10
Niegosławska Mordka 212/8, 212/10
Niegosławski Dwojra Sara 212/18
Niejaki Abram 212/8, 212/10
Niejaki Hercka 212/8, 212/10
Niejaki Małka 212/8, 212/10
Niejaki Ruchla 212/8, 212/10
Niejaki Zysla 212/8, 212/10
Niemiec Abram 212/8, 212/10
Niemiec Chana Sara 212/24
Niemiec Frajda 212/8, 212/10
Niemiec Gitla Sara 212/24
Niemiec Israel 212/24
Niemiec Perla 212/8, 212/10
Niemiec Stanislaw Israel 212/8, 212/10, 212/16
Niemowa Malka212/19
Niemowa Toba Sara 212/2
Niewiem Gitla Sara 212/24
Niewiem Golda Sara 212/24
Niewiem Gutman Israel 212/24
Niewiem Israel 212/24
Niewiem Ruchla Sara 212/24
Nieznanowska Dawid-Majer 212/8, 212/10
Nieznanowska Estera-Rojza 212/8, 212/10
Nieznanowska Jehudesa 212/8, 212/10
Nieznanowska Małka 212/8, 212/10
Nieznanowska Ruchla 212/8, 212/10
Nieznanowski Malka 212/19
Ninberg Lajzer Israel 212/18
Nirenberg Abraham 212/20
Nirenberg Abram Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/15, 212/17, 212/18
Nirenberg Chaja Rajzla Sara 212/11
Nirenberg Chaja Sara 212/5, 212/15, 212/17
Nirenberg Chaja-Rajzla 212/8, 212/10
Nirenberg Fajwel Israel 212/2, 212/18
Nirenberg Hena 212/8, 212/10
Nirenberg Herszel Israel 212/8, 212/10, 212/11
Nirenberg Moszek-Lajb 212/8, 212/10
Nirenberg Nysla 212/8, 212/10
Nirenberg Pesla Sara 212/2
Nirenberg Priwa Sara 212/2
Nirenberg Rywa 212/8, 212/10
Nirenberg Samuel Israel 212/2, 212/8, 212/10
Nirenberg Sura 212/8, 212/10, 212/17, 212/19
436
Nirenberg Sura Laja Sara 212/2, 212/19
Nisenbaum Berek 212/8, 212/10
Nisenbaum Brucha 212/8, 212/10
Nisenbaum Chaim-Mojesz 212/8, 212/10
Nisenbaum Chana I 212/8, 212/10
Nisenbaum Chana II 212/8, 212/10
Nisenbaum Eliasz Israel 212/19
Nisenbaum Estera 212/8, 212/10
Nisenbaum Genendla 212/8, 212/10
Nisenbaum Gołda 212/8, 212/10
Nisenbaum Icek-Wolf 212/8, 212/10
Nisenbaum Itka 212/8, 212/10
Nisenbaum Izaak-Wolf 212/8, 212/10
Nisenbaum Josef 212/8, 212/10
Nisenbaum Moszek 212/8, 212/10
Nisenbaum Pesla Sara 212/8, 212/10, 212/15
Nisenbaum Sura 212/8, 212/10
Nisenbaum Sura Sz. 212/15
Nisenberg Abram Israel 212/17
Niska Hinda Sara 212/24
Niska Sryl Israel 212/24
Niska Sura 212/24
Niski Menachem 212/8, 212/10
Niski Menasche 212/13
Niski Szymon Israel 212/24
Nissenbaum Abram 212/24
Nissenbaum Cilla Sara 212/23
Nissenbaum Pesla Sara 212/17
Nissenbaum Reisla 212/24
Nissenbaum Sura Sz. Sara 212/17
Nizenberg [?] Abram Israel 212/22
Nizenfeld Sara 212/18
Niziński Dawid 212/8, 212/10
Niziński Gołda 212/8, 212/10
Niziński Mendel 212/8, 212/10
Niziński Sura 212/8, 212/10
Nobel Frymeta Sara 212/2
Noher Laura Sara 212/23
Nordon Abram 212/8, 212/10
Nordon Majer Josef 212/8, 212/10
Nordon Perec 212/8, 212/10
Nordon Rubin 212/8, 212/10
Nordon Rywka 212/8, 212/10
Nordon Sura Rozja 212/8, 212/10, 212/19
Nordon Szlama Jakub 212/8, 212/10
Norich Doba Sara 212/24
Norich Izaak 212/16
Norich Rywka Sara 212/24
437
Norich Wolf Israel 212/13, 212/16
Norton Sura Rojza 212/17
Norwath Chawa 212/8, 212/10
Norych Alta 212/8, 212/10, 212/19
Norych Blima 212/8, 212/10
Norych Izrael 212/8, 212/10
Norych Wolf Israel 212/2, 212/19, 212/20
Norych Zachariasz 212/8, 212/10
Noskowicz Moszek Israel 212/15, 212/17, 212/18
Nothmann Erna 212/23
Noumajer [?] Abram 212/24
Noumajer [?] Chaja 212/24
Noumajer [?] Chaja 212/24
Noumajer [?] Chawa 212/24
Noumajer [?] Estera 212/24
Noumajer [?] Hinda 212/24
Noumajer [?] Jentla 212/24
Noumajer [?] Małka 212/24
Noumajer [?] Mendel 212/24
Noumajer [?] Motek 212/24
Noumajer [?] Nacha 212/24
Noumajer [?] Rochnia [?] 212/24
Noumajer [?] Wolf 212/24
Nowak 212/11, 212/25
Nowak Chaja 212/8, 212/10, 212/17, 212/19
Nowak Gitla 212/8, 212/10
Nowak Jakub Israel 212/8, 212/10, 212/18
Nowicki Edward 212/18
Nowogrocki Adela 212/24
Nowogrocki Wolf 212/24
Nowogrodzka Chana Sara 212/24
Nowogrodzki Leon 212/24
Nowogrodzki Ruchla 212/24
Nowotna Rózia 212/13
Nowotna Rywka 212/13
Nowotny Abram 212/8, 212/10
Nowotny Berek 212/8, 212/10
Nowotny Blima 212/8, 212/10
Nowotny Chawa 212/8, 212/10
Nowotny Chil 212/8, 212/10
Nowotny Dawid 212/8, 212/10
Nowotny Estera 212/8, 212/10
Nowotny Hersz-Motek 212/8, 212/10
Nowotny Icek I 212/8, 212/10
Nowotny Icek II 212/8, 212/10
Nowotny Icek Israel 212/13, 212/15, 212/17
Nowotny Israel 212/19, 212/ 20, 212/22
Nowotny Izrael 212/8, 212/10
438
Nowotny Josek 212/8, 212/10
Nowotny Kiwa 212/8, 212/10
Nowotny Laja I 212/8, 212/10
Nowotny Laja II 212/8, 212/10
Nowotny Moszek I 212/8, 212/10
Nowotny Moszek II 212/8, 212/10
Nowotny Rózia 212/8, 212/10
Nowotny Ruchla 212/8, 212/10
Nowotny Rywka 212/8, 212/10
Nowotny Wolf 212/8, 212/10
Nozych Izaak 212/16
Nucher Bacia 212/8, 212/10
Nucher Cutla 212/8, 212/10
Nucher Czarna 212/8, 212/10
Nucher Herszel 212/8, 212/10
Nucher Judka 212/8, 212/10
Nucher Moszek 212/8, 212/10
Nucher Nucher-Icyk 212/8, 212/10
Nucher Pesla I 212/8, 212/10
Nucher Pesla II 212/8, 212/10
Nucher Salomon 212/8, 212/10
Nucher Sura 212/8, 212/10
Nudelman Abram I 212/8, 212/10
Nudelman Abram II 212/8, 212/10
Nudelman Ajla 212/8, 212/10
Nudelman Alta 212/15
Nudelman Alta-Nacha 212/8, 212/10
Nudelman Alte Sara 212/15, 212/17
Nudelman Chana 212/8, 212/10
Nudelman Laja 212/8, 212/10
Nudelman Mariem Sara 212/15, 212/17
Nudelman Michał 212/8, 212/10
Nudelman Miriam 212/8, 212/10
Nudelman Rywka 212/8, 212/10
Nudelman Syrla 212/8, 212/10
Nudelman Szmul 212/8, 212/10
Nudelman Szprynca 212/8, 212/10, 212/15, 212/19
Nudelman Załma 212/8, 212/10
Nueman Majer 212/17
Nunberg Kajser Israel 212/17
Nunberg 212/2, 212/11, 212/13, 212/20
Nunberg Abram 212/8, 212/10
Nunberg Anna-Maria 212/8, 212/10
Nunberg Berysz 212/8, 212/10
Nunberg Blima 212/8, 212/10
Nunberg Chaja Sara 212/23
Nunberg Chana 212/8, 212/10
Nunberg Chawa 212/8, 212/10, 212/19
439
Nunberg Chil 212/8, 212/10
Nunberg Dawid 212/8, 212/10
Nunberg Dwojra 212/8, 212/10
Nunberg Elka-Szajndla 212/8, 212/10
Nunberg Erna Sara 212/23
Nunberg Estera-Syma 212/8, 212/10
Nunberg Frajda 212/8, 212/10
Nunberg Gerszon 212/8, 212/10
Nunberg Hela 212/8, 212/10
Nunberg Helene 212/23
Nunberg Hendel 212/8, 212/10
Nunberg Herman 212/8, 212/10
Nunberg Ita 212/8, 212/10
Nunberg Jachet-Dwojra 212/8, 212/10
Nunberg Jentla 212/8, 212/10
Nünberg Kajla Sara 212/19
Nunberg Karol 212/8, 212/10
Nunberg Karola 212/19
Nünberg Laja Sara 212/19
Nunberg Lajzer [Lejzor] Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17, 212/18, 212/19, 212/22
Nunberg Liba 212/8, 212/10
Nunberg Lodzia 212/8, 212/10
Nunberg Majer Israel 212/8, 212/10, 212/20
Nunberg Małka 212/8, 212/10
Nunberg Maria-Cycylia 212/8, 212/10
Nunberg Mordka 212/8, 212/10
Nünberg Nusym Israel 212/8, 212/10, 212/19
Nunberg Nusyn 212/8, 212/10
Nunberg Rebeka Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Nunberg Rubin 212/8, 212/10, 212/13
Nunberg Siegmund Israel 212/15, 212/17
Nunberg Symcha Israel 212/8, 212/10, 212/20
Nunberg Szymon Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Nunberg Tauba 212/13
Nunberg Wolf 212/8, 212/10
Nunberg Zajnwel I srael 212/6
Nunberg Zanwel 212/8, 212/10
Nunbergier Aron 212/8, 212/10
Nunbergier Chawa 212/8, 212/10
Nunbergier Josef 212/8, 212/10
Nunbergier Sala 212/8, 212/10
Nunbergier Srul 212/8, 212/10
Nunbergier Tauba-Laja 212/8, 212/10
Nussbaum 212/5
Nussbaum Markus 212/5
Nusymowicz Abr. Isr. 212/13
Nusynowicz Gitla 212/8, 212/10
Nuta Lajb 212/8, 212/10
440
Oberman Mojższ-Lajb 212/8, 212/10
Obicki Chil Josek Israel 212/2
Obicki Estera Sara 212/2
Obornik Bajla [Baila] Sara 212/2, 212/8, 212/10, 212/15, 212/17, 212/19
Obornik Cyla-Złata 212/8, 212/10
Obornik Cywia 212/8, 212/10
Obornik Etla 212/8, 212/10
Obornik Henoch 212/8, 212/10
Obornik Hinda 212/8, 212/10
Obornik Majer-Icek 212/8, 212/10
Obornik Rywka 212/8, 212/10
Obornik Szyfra 212/8, 212/10, 212/19
Obsfeld Lajb-Boc 212/8, 212/10
Obsfeld Pesa 212/8, 212/10
Obsfeld Rochmo 212/8, 212/10
Obsfeld Sura 212/8, 212/10
Obsfeld Szajndla 212/8, 212/10
Obstfeld Mina Sara 212/23
Ofman [?] Denny [?]212/24
Ofman [?] Moszek 212/24
Ofman [?] Rywka 212/24
Ofman Bajla 212/8, 212/10
Ofman Chaim 212/8, 212/10
Ofman Chaim-Szyja 212/8, 212/10
Ofman Chaskiel 212/8, 212/10
Ofman Denny Israel 212/24
Ofman Estera 212/8, 212/10
Ofman Herszlik 212/8, 212/10
Ofman Jumek 212/8, 212/10
Ofman Moszek Lajb Israel 212/24
Ofman Paulina 212/8, 212/10
Ofman Rywka Laja Sara 212/24
Ofman Szoel-Hirsz 212/8, 212/10
Ofman Szymek I 212/8, 212/10
Ofman Szymek II 212/8, 212/10
Ofman Tauba-Laja 212/8, 212/10
Ofman Taube 212/8, 212/10
Ofman Zygbert 212/8, 212/10
Ogórek Aleksander 212/8, 212/10
Ogórek Jakub 212/8, 212/10
Ogórek Karola 212/8, 212/10
Okenhendler Eliasz [Oksenhendler] 212/8, 212/10
Oko Morhaj 212/8, 212/10
Okowita Balcia 212/8, 212/10
Okowita Chana 212/8, 212/10
Okowita Dyna-Zysla 212/8, 212/10
Okowita Lajb 212/8, 212/10
Okowita Mindla 212/8, 212/10
441
Okowita Moszek 212/8, 212/10
Okowita Moszek-Boruch 212/8, 212/10
Okowita Srul Israel 212/2
Okowita Szajndla 212/8, 212/10
Oks Etla Sara 212/24
Oks Lajb Israel 212/15, 212/16
Oks Leib Israel 212/17
Oks Szajndla Sara 212/2, 212/16
Oksenhendler Chana 212/8, 212/10
Oksenhendler 212/5
Oksenhendler Abraham 212/8, 212/10
Oksenhendler Abram- Moszek 212/8, 212/10
Oksenhendler Ajdla 212/8, 212/10
Oksenhendler Bajla 212/8, 212/10
Oksenhendler Blima 212/8, 212/10
Oksenhendler Chaja 212/8, 212/10
Oksenhendler Chaja-Sura 212/8, 212/10
Oksenhendler Chana 212/8, 212/10
Oksenhendler Chana-Rojza 212/8, 212/10
Oksenhendler Chemia 212/8, 212/10
Oksenhendler E.B. 212/8, 212/10
Oksenhendler Eliasz 212/5
Oksenhendler Ezril 212/5
Oksenhendler Fajgla 212/8, 212/10
Oksenhendler Hela 212/19
Oksenhendler Hersz 212/8, 212/10
Oksenhendler Hinda 212/8, 212/10
Oksenhendler Jenta 212/8, 212/10
Oksenhendler Jentla 212/8, 212/10
Oksenhendler Josek 212/8, 212/10
Oksenhendler Laja 212/8, 212/10
Oksenhendler Lewek 212/8, 212/10, 212/18
Oksenhendler M. 212/8, 212/10
Oksenhendler Machela 212/8, 212/10
Oksenhendler Mariem Sara 212/8, 212/10, 212/17, 212/19
Oksenhendler Moszek I 212/8, 212/10
Oksenhendler Moszek II 212/8, 212/10
Oksenhendler Moszek Jakub 212/5, 212/8, 212/10
Oksenhendler Pinkus 212/8, 212/10
Oksenhendler Regina Jentla [Okenhendler] 212/8, 212/10
Oksenhendler Rojza 212/8, 212/10
Oksenhendler Ruchla 212/8, 212/10, 212/19
Oksenhendler Symcha 212/8, 212/10
Oksenhendler Szejwa 212/8, 212/10
Oksenhendler Szymon 212/8, 212/10
Oksenhendler Temcza 212/8, 212/10
Oliwa Moszek 212/23
Oliwa Perla Sara 212/23
442
Oliwa Ruchla Laja 212/23
Olmer [?] 212/22
Olmer 212/5
Olmer Chaim 212/8, 212/10
Olmer Chana I 212/8, 212/10
Olmer Chana II 212/8, 212/10
Olmer Doba 212/8, 212/10, 212/19
Olmer Hena 212/8, 212/10
Olmer Icchok Israel 212/2, 212/13
Olmer Icchok Majer 212/2, 212/8, 212/10
Olmer Jankiel-Josek 212/8, 212/10
Olmer Krajndla 212/8, 212/10
Olmer Lejbuś 212/8, 212/10
Olmer Liba 212/8, 212/10
Olmer Mojżesz 212/8, 212/10
Olmer Moszek 212/8, 212/10
Olmer Nuta Israel 212/5, 212/6, 212/8, 212/10
Olmer Rubin 212/8, 212/10
Olmer Sura 212/8, 212/10
Olmer Szmul 212/18
Olmer Szmul-Lajb 212/8, 212/10
Olmer Szyfra 212/8, 212/10
Olmer Zysla Sara 212/2, 212/8, 212/10, 212/22
Olszewska Chana 212/8, 212/10
Olszewska Estera 212/8, 212/10
Olszewska Frajdla 212/8, 212/10
Olszewska Jakub 212/8, 212/10
Olszewska Luba 212/8, 212/10
Olszewska Nacha 212/8, 212/10
Olszewska Rywka 212/8, 212/10
Olszewski Nacha S. 212/15, 212/17
Olszewski Samuel 212/23
Opatowski 212/5
Opatowski Pinkus 212/5, 212/8, 212/10
Openhaim [?]212/22
Openhajm Anczel 212/8, 212/10
Openhajm Chaim-Icek I 212/8, 212/10
Openhajm Chaim-Icek II 212/8, 212/10
Openhajm Chaja 212/8, 212/10
Openhajm Chaja Gołda Sara 212/15
Openhajm Chawa 212/8, 212/10
Openhajm Cypojra 212/8, 212/10
Openhajm Ela 212/8, 212/10
Openhajm Eleazar 212/8, 212/10
Openhajm Eliasz I 212/8, 212/10
Openhajm Eliasz II 212/8, 212/10
Openhajm Ewa 212/8, 212/10
Openhajm Fajgla-Liba 212/8, 212/10
443
Openhajm Golda 212/8, 212/10
Openhajm Hirsz 212/8, 212/10
Openhajm Isacher 212/8, 212/10
Openhajm Jakub 212/8, 212/10
Openhajm Joel 212/8, 212/10
Openhajm Józef 212/8, 212/10
Openhajm Laja 212/8, 212/10
Openhajm Laja-Ruchla 212/8, 212/10
Openhajm Lajb 212/8, 212/10
Openhajm Lajzer-Lipman 212/8, 212/10
Openhajm Małka 212/8, 212/10
Openhajm Małka-Perla 212/8, 212/10
Openhajm Mariem 212/8, 212/10
Openhajm Masza 212/8, 212/10
Openhajm Mojżesz 212/8, 212/10
Openhajm Mojżesz-Boruch 212/8, 212/10
Openhajm Mordka-Józef 212/8, 212/10
Openhajm Nacha-Rywka 212/8, 212/10
Openhajm Perla I 212/8, 212/10
Openhajm Perla II 212/8, 212/10
Openhajm Szejwa 212/8, 212/10
Openhajm Szymon 212/8, 212/10
Openhajm Temarla 212/8, 212/10
Openheim Ch. B. Israel 212/6
Openheim Chaja 212/17
Openheim Lejzor Lipa Israel 212/11
Openheim Szymon [?] 212/18
Opler Bajla 212/8, 212/10
Opler Chana-Perla 212/8, 212/10
Opler Fajga Sara 212/11, 212/14, 212/15, 212/17
Opler Fajla 212/8, 212/10
Opler Frymeta I 212/8, 212/10
Opler Frymeta II 212/8, 212/10
Opler Gerszen 212/8, 212/10
Opler Gerszon-Ber 212/8, 212/10
Opler Herszlik 212/8, 212/10
Opler Icek 212/8, 212/10, 212/17
Opler Icek-Lajb 212/8, 212/10
Opler Izrael-Lajb 212/8, 212/10
Opler Jakub-Hersz 212/8, 212/10
Opler Joel 212/8, 212/10
Opler Josek-Lewek 212/8, 212/10
Opler Laja Sara 212/2, 212/8, 212/10, 212/11
Opler Lajzer 212/8, 212/10
Opler Malka-Liba 212/8, 212/10
Opler Menasche 212/13
Opler Mojżesz-Salomon 212/8, 212/10
Opler Moszek-Szlama 212/8, 212/10
444
Opler Nusia 212/8, 212/10
Opler Pesla 212/8, 212/10
Opler Schwula 212/8, 212/10
Opler Sura-Malka 212/8, 212/10
Opler Zysla 212/8, 212/10
Opoczynski Chaim 212/20
Opoczynski Ruchla 212/17
Opoczyńska Ruchla Sara [Opoczyński] 212/19
Opoczyński Aron-Icek 212/8, 212/10
Opoczyński Chaim 212/8, 212/10
Opoczyński Chaja 212/8, 212/10
Opoczyński Cheim 212/19
Opoczyński Izrael 212/8, 212/10
Opoczyński Mendel 212/8, 212/10
Opoczyński Perla 212/8, 212/10
Opoczyński Rózia 212/8, 212/10
Opoczyński Zysla 212/8, 212/10
Oppenhaim Chaja Sara 212/24
Oppenhajm Chaja Golda Sara 212/17
Oppenheim 212/13
Oppenheim Chaim I. 212/13
Oppenheim Lejzor Lipa Israel 212/2
Oppenheim Rywka z d. Erlichman 212/17
Oppenheim Tauba Sara 212/24
Oppenheimer Lajbus 212/24
Orbach Chaim 212/8, 212/10
Orbach Estera 212/8, 212/10
Orbach Josek-Beniamin 212/8, 212/10
Orbach Liba 212/8, 212/10
Orbach Madzia Sara 212/2
Orbach Ruchla 212/24
Orbuck Anna 212/8, 212/10
Orbuck Halina 212/8, 212/10
Orbuck Icek 212/8, 212/10
Orenstein Chana 212/24
Orenstein Lajb Hersz Israel 212/2, 212/13
Orenstein Samson Israel 212/17
Orensztajn Gitel 212/8, 212/10
Orensztajn Hersz Lejb Israel 212/18
Orensztajn Samson Israel 212/15, 212/19
Orgler Margot Sara 212/23
Orner Hendla 212/8, 212/10
Orner Henoch 212/8, 212/10
Orner Nuchim 212/8, 212/10
Ornstein Laja Sara 212/23
Ornsterin Schaja [Szaja] Israel [Ornstein] 212/23
Oronow „C” 212/8, 212/10
Oronow Berek 212/8, 212/10
445
Oronow Chaja 212/8, 212/10
Oronow Chana 212/8, 212/10
Oronow Dwojra 212/8, 212/10
Oronow Mania 212/8, 212/10
Oronow Mindla 212/8, 212/10
Oronow Salomon 212/8, 212/10
Oronow Szlama- Icek 212/8, 212/10
Oronow Szymon 212/8, 212/10
Ortner Salomon 212/23
Orzech Chaja Gitla Sara z d. Bratt 212/24
Orzech Chana 212/8, 212/10
Orzech Emanuel 212/8, 212/10
Orzech Izrael 212/8, 212/10
Orzech Majer Rachmil Israel 212/2
Orzech Majer-Rachmil 212/8, 212/10
Orzech Rachela 212/2
Orzech Sina – Luzer 212/8, 212/10
Orzech Sura 212/8, 212/10
Orzeł Abram 212/8, 212/10
Orzeł Alta 212/8, 212/10
Orzeł Bajla Sara 212/8, 212/10, 212/17
Orzeł Berysz 212/8, 212/10
Orzeł Brajndla 212/8, 212/10
Orzeł Chaim-Chil 212/8, 212/10
Orzeł Chana I 212/8, 212/10
Orzeł Chana II 212/8, 212/10
Orzeł Dan 212/8, 212/10
Orzeł Dyna 212/8, 212/10
Orzeł Estera I 212/8, 212/10
Orzeł Estera II 212/8, 212/10
Orzeł Estera Sara 212/18
Orzeł Fajwel I 212/8, 212/10
Orzeł Fajwel II 212/8, 212/10
Orzeł Fajwel III 212/8, 212/10
Orzeł Fajwel Israel 212/13, 212/15, 212/17
Orzeł Hena 212/8, 212/10
Orzeł Hersz-Henoch 212/8, 212/10
Orzeł Izrael-Szymon 212/8, 212/10
Orzeł Jakub-Szmul 212/8, 212/10
Orzeł Jenta 212/8, 212/10
Orzeł Kiwa 212/8, 212/10
Orzeł Ksyl-Dan 212/8, 212/10
Orzeł Lajb-Wolf I 212/8, 212/10
Orzeł Lajb-Wolf II 212/8, 212/10
Orzeł Lejzor 212/8, 212/10
Orzeł Małka-Rojza 212/8, 212/10
Orzeł Mariem 212/8, 212/10
Orzeł Menil 212/8, 212/10
446
Orzeł Mojżesz I 212/8, 212/10
Orzeł Mojżesz II 212/8, 212/10
Orzeł Mordka I 212/8, 212/10
Orzeł Mordka II 212/8, 212/10
Orzeł Nuchim 212/8, 212/10
Orzeł Ruchla Sara 212/8, 212/10, 212/13, 212/18
Orzeł Rywka 212/8, 212/10
Orzeł Salomon-Zalman 212/8, 212/10
Orzeł Sura-Rywka 212/8, 212/10
Orzeł Szymon Israel 212/13, 212/16, 212/19, 212/20
Orzeł Szymon Mordka Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Orzeł Szymon-Lajb 212/8, 212/10
Orzeł Tauba 212/8, 212/10
Orzeł Załma 212/8, 212/10
Osjasz Fajgla 212/23
Ostram Abram Israel 212/17
Ostran Osjasz Isr. 212/18
Ostrau Abram Israel 212/15
Ostrowicki Janas 212/2
Ostrowiecki Ezryel Israel 212/2, 212/11
Ostrowiecki Jonas Israel 212/2
Ostrowska Etla-Fajgla 212/8, 212/10
Ostry Chana 212/24
Ostry [?] Chaim 212/24
Ostry Abram-Najer 212/8, 212/10
Ostry Iser 212/8, 212/10
Ostry Noemi Sara 212/24
Ostry Pinkus Israel 212/24
Ostry Tauba Sara 212/2
Ostry Zelman 212/8, 212/10
Ostug [?] Abram 212/24
Ostug [?] Chaim 212/24
Ostug [?] Noemy 212/24
Ostug [?] Chana 212/24
Osyjasz Icchok 212/8, 212/10
Osyjasz Naftula-Hersz 212/8, 212/10
Osyjasz Ruchla 212/8, 212/10
Otter Felicie Sara 212/23
Ouylender [?] Chil 212/2
Owieczka Abram Israel 212/2
Owieczka Chana Sara 212/2, 212/13
Owieczka Hinda Liba Sara 212/2, 212/13
Owieczka Hinda Sara 212/2
Owieczka Szaja Israel 212/2
Owieczka Tauba Sara 212/2, 212/13
Owsiany Rachmil 212/8, 212/10
Ożarowicz Mojżesz 212/8, 212/10
Ożarowicz Ruchla 212/8, 212/10
447
Pacanowska Hinda Sara 212/24
pacanowska Szulim Israel 212/24
Pachter 212/2
Pachter Chawa 212/8, 212/10
Pachter Chil 212/24
Pachter Cyla 212/8, 212/10
Pachter Estera-Laja 212/8, 212/10
Pachter Fajgla 212/8, 212/10
Pachter Hinda 212/8, 212/10
Pachter Jakub–Hirsz 212/8, 212/10
Pachter Lajb 212/8, 212/10
Pachter Lejbus 212/24
Pachter Manela 212/8, 212/10
Pachter Nacha 212/24
Pachter Perla Sara 212/23
Pachter Sura 212/8, 212/10
Pachter Szl. 212/13
Pachter Szlama 212/8, 212/10
Pachter Zela Sara 212/23
Pachter Zelda 212/8, 212/10
Padolski Kopel 212/8, 212/10
Padwe Dawid Israel 212/23
Paim Fryda 212/8, 212/10
Paim Lejbuś Israel 212/8, 212/10, 212/18
Paim Lila 212/8, 212/10
Paim Ruchla- Ita 212/8, 212/10
Palasz Aron 212/8, 212/10
Palasz Hirsz 212/8, 212/10
Palasz Izrael 212/8, 212/10
Palasz Kalma 212/8, 212/10
Palasz Pesla 212/8, 212/10
Paleśnicka Chawa 212/8, 212/10
Paliwoda Abr. Berek Israel 212/18
Paliwoda Abram 212/13
Paluch Hela 212/8, 212/10
Paluch Jurek 212/8, 212/10
Palusinski Johann 212/13
Pałasz Aron Israel 212/2
Pałasz Chil Israel 212/2
Pałasz Israel 212/2
Pałasz Kałma Israel [Palosz] 212/2
Pałasz Moniek Israel 212/2
Pałka Izaak 212/2
Pałucznicka Szejwa 212/8, 212/10
Pałucznicka Zysla 212/8, 212/10
Pankowska Gitla 212/23
Pankowska Hudesa 212/8, 212/10
Pankowska Jacheta 212/8, 212/10
448
Pankowska Małka-Chaja 212/8, 212/10
Pankowska Mariem 212/8, 212/10
Pankowska Mirla Sara 212/23
Pankowska Perla 212/23
Pankowska Ruchla 212/23
Pankowska Rywa 212/23
Pankowska Szlama-Josek 212/8, 212/10
Pankowski Abram-Dawid 212/8, 212/10
Pankowski Chana 212/8, 212/10
Pankowski Cylka 212/8, 212/10
Pankowski Gitla 212/8, 212/10-Estera 212/8, 212/10
Pankowski Jehuda Israel 212/15, 212/17
Pankowski Josek 212/23
Pankowski Juda-Lajb 212/8, 212/10
Pankowski Lajb Israel 212/8, 212/10, 212/17
Pankowski Malka 212/17
Pankowski Mirla 212/23
Pankowski Moszek 212/8, 212/10
Pankowski Nuchim 212/8, 212/10
Pankowski Sara 212/23
Pankowski Wolf-Pinkus 212/8, 212/10
Panowski [?]212/2
Panska Ela Menachem 212/8, 212/10
Panska Szajndla 212/8, 212/10
Panski Dawid Israel 212/ 20
Panski Dwojra Sara 212/5
Panski Elia 212/19
Panski Eliasz Israel 212/17, 212/20
Panski Rubin Israel 212/18
Pański Abram 212/8, 212/10
Pański Abram-Jojnes 212/8, 212/10
Pański Abram-Mordka 212/8, 212/10
Pański Alter-Isucher 212/8, 212/10
Pański Berek 212/8, 212/10
Pański Bina-Rojza 212/8, 212/10
Pański Blima 212/8, 212/10
Pański Chaim-Szmul 212/8, 212/10
Pański Chana 212/8, 212/10
Pański Chemia 212/8, 212/10
Pański Chil-Uszer 212/8, 212/10
Pański Cylka 212/8, 212/10
Pański Cyrla 212/8, 212/10
Pański Dawid 212/8, 212/10
Pański Dwojra Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Pański Elia-Nachemia 212/8, 212/10
Pański Eliasz I 212/8, 212/10
Pański Eliasz II 212/8, 212/10
Pański Eliasz Israel 212/15, 212/19
449
Pański Eliasz N. Israel [Panski] 212/18
Pański Eliasz Nachemia 212/17
Pański Estera-Rachela 212/8, 212/10
Pański Fajgla 212/8, 212/10
Pański Fajwel 212/8, 212/10, 212/17
Pański Henoch 212/8, 212/10
Pański Hersz 212/8, 212/10
Pański Izrael 212/8, 212/10
Pański Liba 212/8, 212/10
Pański Mariem I 212/8, 212/10
Pański Mariem II 212/8, 212/10
Pański Mendel 212/8, 212/10
Pański Nechana 212/8, 212/10
Pański Nuchim 212/8, 212/10
Pański Ruchla Sara 212/17
Pański Rywka 212/8, 212/10
Pański Szlama 212/8, 212/10
Pański Tauba 212/8, 212/10
Papierowski Mariem 212/8, 212/10
Papierowski Zysman 212/8, 212/10
Paradiostal Adolf [Paradistal] 212/8, 212/10, 212/25
Paradistal A. 212/3
Pararol [?] Abel 212/2
Parasol Aba Israel 212/16
Parasol Abel Israel 212/15, 212/17, 212/19
Parasol Bajla 212/8, 212/10
Parasol Berysz 212/8, 212/10
Parasol Brajndla I212/8, 212/10
Parasol Brajndla II 212/8, 212/10
Parasol Chaja I 212/8, 212/10
Parasol Chaja II 212/8, 212/10
Parasol Chawa 212/8, 212/10
Parasol Edzia 212/8, 212/10
Parasol Efroim 212/20
Parasol Estera 212/8, 212/10
Parasol Fajga 212/8, 212/10
Parasol Felicja 212/8, 212/10
Parasol Froim Israel 212/15, 212/17, 212/19
Parasol Frymeta 212/8, 212/10
Parasol Gita 212/8, 212/10
Parasol Hersz 212/19, 212/20
Parasol Izaak I 212/8, 212/10
Parasol Izaak II 212/8, 212/10
Parasol Izak [Isaak] [Isak] [Icak] Israel 212/13, 212/15, 212/17, 212/18, 212/19
Parasol Jakub 212/8, 212/10
Parasol Jehuda 212/8, 212/10
Parasol Masza 212/8, 212/10
Parasol Mindla Sara 212/23
450
Parasol Mira 212/8, 212/10
Parasol Nuchim Israel 212/15, 212/17
Parasol Nuchym 212/8, 212/10
Parasol Perla Ita 212/2
Parasol Rózia 212/8, 212/10
Parasol Ruchla I 212/8, 212/10
Parasol Ruchla II 212/8, 212/10
Parasol Rywa 212/8, 212/10
Parasol Siamsia 212/8, 212/10
Parasol Szajndla 212/8, 212/10
Parasol Szlama-Lajb 212/8, 212/10
Parasol Zusman 212/8, 212/10
Parcyz Jakub 212/19
Pardes Estera Sara 212/2, 212/8, 212/10
Pardes Fela 212/8, 212/10
Pardes Frajda 212/8, 212/10
Pardes Frajdla Sara 212/2
Pardes Jakub Menasze Israel 212/17
Pardes Mordka Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/13
Pardes Pesla Sara 212/2
Pardes Rywka Sara 212/2, 212/8, 212/10
Pardes Szulim Majer Israel 212/2, 212/8, 212/10
Pariser Abram-Nusyn 212/8, 212/10
Pariser Chaja-Blima 212/8, 212/10
Pariser Sura 212/24
Paryzer Bajla Sara 212/8, 212/10, 212/18
Paryzer Cywia 212/8, 212/10
Paryzer Estera Idesa 212/8, 212/10
Paryzer Israel 212/17
Paryzer Mordka Israel 212/8, 212/10, 212/20
Paryzer N. 212/13
Paryzer Sura Małka 212/8, 212/10
Paryzer Syma Sara z d. Junger 212/2
Passerman Sara 212/23
Passermann Aron 212/24
Passermann Gerson 212/24
Passermann Małka 212/24
Pasternak Chawa Sara 212/23
Pasternak Gerda 212/19
Pasternak Szymon 212/23
Pastor Rywka Sara 212/24
Pauker Isak Israel 212/2
Pejsachson Irena Sara 212/15, 212/17
Pelc Anna 212/19
Pelc Fajcza 212/8, 212/10
Pelc Frajda 212/8, 212/10
Pelc Frajndla 212/18
Pelc Hinda 212/8, 212/10
451
Pelc Icchok Israel 212/8, 212/10, 212/17
Pelc Icek Israel 212/15, 212/17, 212/ 20
Pelc Mordka 212/8, 212/10
Pelc Rojza Man 212/8, 212/10
Pelc Rywka I 212/8, 212/10, 212/19
Pelc Rywka II 212/8, 212/10
Pelc Szmul 212/8, 212/10
Pelc Szmul-Rachmil 212/8, 212/10
Pelc Szymon 212/8, 212/10
Pelc Tauba 212/8, 212/10
Pelc Tobiasz-Szlama 212/8, 212/10
Pelcmacher Blima Dwojra 212/24
Pelcmacher Rajzla-Bajla 212/8, 212/10
Pelgericht Brajndla 212/8, 212/10
Pelgericht Chana I 212/8, 212/10
Pelgericht Chana II 212/8, 212/10
Pelgericht Chemia 212/8, 212/10
Pelgericht Eliasz 212/8, 212/10
Pelgericht Golda 212/8, 212/10
Pelgericht Icek-Lajb 212/8, 212/10
Pelgericht Izrael 212/8, 212/10
Pelgericht Jakub-Josek 212/8, 212/10
Pelgericht Jochim-Lewek 212/8, 212/10
Pelgericht Kopel 212/8, 212/10
Pelgericht Mariem 212/8, 212/10
Pelgericht Ruchla 212/8, 212/10
Pelta Jenta 212/23
Pelz Helena 212/13
Penczak [?] Mordka 212/13
Penczak Abram-Aron 212/8, 212/10
Penczak Alter 212/8, 212/10
Penczak Basia 212/8, 212/10
Penczak Chaim 212/8, 212/10
Penczak Czarna 212/8, 212/10
Penczak Frajda-Mariem 212/8, 212/10
Penczak Hela 212/8, 212/10
Penczak Herman 212/8, 212/10
Penczak Herszel 212/8, 212/10
Penczak Laja 212/8, 212/10
Penczak Małka 212/8, 212/10
Penczak Mordka Szmul Israel 212/24
Penczak Moszek 212/8, 212/10
Penczak Sura 212/8, 212/10
Penczak Sura-Rywka 212/8, 212/10
Penczak Szyfra Sara 212/8, 212/10, 212/18
Penczak Szymon I 212/8, 212/10
Penczak Szymon II 212/8, 212/10
Penczak Szytra [Szyfra?] Sara 212/2, 212/13
452
Penczak Tema 212/8, 212/10
Penczak Wolf 212/8, 212/10
Penczarek Szyfra Sara 212/18
Peralman Chaja 212/19
Percyz Jakób [Jakob] 212/20
Percyz Gitla 212/8, 212/10
Percyz Srul Moszek Israel 212/2
Percyz Srulek Israel 212/2
Percyz Załma 212/8, 212/10
Perechodnik [?] 212/11
Perel 212/25
Perel Abram 212/24
Perel Aron Israel 212/24
Perel Chaim I 212/8, 212/10
Perel Chaim II 212/8, 212/10
Perel Chaim-Szlama 212/8, 212/10
Perel Chaja 212/8, 212/10
Perel Chana 212/8, 212/10
Perel Chawa I 212/8, 212/10
Perel Chawa II 212/8, 212/10
Perel Dawid 212/8, 212/10
Perel Fajgla 212/8, 212/10
Perel Israel 212/24
Perel Joel-Wolf 212/8, 212/10
Perel Josek-Lejzor 212/8, 212/10
Perel Józef 212/8, 212/10
Perel Laja 212/8, 212/10
Perel Lejzor 212/5
Perel Luba 212/24
Perel Mojsze Isr. 212/18
Perel Moszek 212/8, 212/10
Perel Sara F. 212/24
Perel Witta 212/24
Perelbrot Henia Sara 212/19
Perelman Chaja Sara 212/13, 212/16, 212/18
Perelman Chana-Laja 212/8, 212/10
Perelmutter Machel Israel 212/1, 212/2
Perelsztajn Chaja Sara 212/17
Perelsztajn Pinkus Israel 212/17
Perelsztajn Gecek Israel 212/15
Perelsztajn Gecel Israel 212/8, 212/10, 212/17
Pereyr[?] Srulek 212/16
Pergamin Szajndla Sara 212/23
Pergerich Berek Isr. 212/18
Pergerich Fajwiś Isr. 212/18
Pergericht [?] Chawa 212/13
Pergericht Abr. Berek Israel 212/18
Pergericht Blima 212/8, 212/10
453
Pergericht Chana Ruchla 212/13
Pergericht Chawa Sara 212/18
Pergericht Chawa-Rywka 212/8, 212/10
Pergericht Fajgla 212/8, 212/10
Pergericht Fajwis Israel 212/18
Pergericht Hinda 212/8, 212/10
Pergericht Israel Dawid 212/18
Pergericht Izrael 212/8, 212/10
Pergericht Josef 212/8, 212/10
Pergericht Kajla-Gitla 212/8, 212/10
Pergericht Lajzer 212/8, 212/10
Pergericht Mojżesz 212/8, 212/10
Pergericht Ojzer-Aba 212/8, 212/10
Pergericht Ruchla I 212/8, 212/10
Pergericht Ruchla II 212/8, 212/10
Pergericht Ruchla-Laja 212/8, 212/10
Pergericht Szulim 212/8, 212/10
Pergerycht Abram-Mordka 212/8, 212/10
Pergerycht Aron-Mojżesz 212/8, 212/10
Pergerycht Bendet 212/8, 212/10
Pergerycht Małka 212/8, 212/10
Pergerycht Berek 212/8, 212/10
Pergerycht Chana-Rywka 212/8, 212/10
Pergerycht Chawa 212/8, 212/10
Pergerycht Fajgla 212/8, 212/10
Pergerycht Fajwysz 212/8, 212/10
Pergerycht Frajdla 212/8, 212/10
Pergerycht Hela 212/8, 212/10
Pergerycht Hinda Sara 212/15, 212/17
Pergerycht Icek-Hersz 212/8, 212/10
Pergerycht Laja 212/8, 212/10
Pergerycht Lajb 212/8, 212/10
Pergerycht Liba 212/8, 212/10
Pergerycht Mojżesz 212/8, 212/10
Pergerycht Sura 212/8, 212/10
Pergerycht Szajndla 212/8, 212/10
Pergerycht Szlama-Hercel 212/8, 212/10
Pergerycht Telik 212/8, 212/10
Pergerycht Zelik 212/8, 212/10
Pergricht Dawid Israel 212/24
Pergricht Fajgla Sara 212/24
Pergricht Freidla Sara 212/17
Pergricht Mordka Israel 212/24
Pergricht Pinkus Israel 212/24
Pergricht Sura Sara 212/17
Pergrycht Ajdla 212/13
Pergrycht Blima Sara 212/19
Pergrycht Chaja 212/13
454
Pergrycht Chaja-Mirla 212/8, 212/10
Pergrycht Chawa Sara 212/18, 212/19
Pergrycht Efroim 212/8, 212/10
Pergrycht Frajdla Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17, 212/19
Pergrycht Icek 212/8, 212/10
Pergrycht J. L. 212/13
Pergrycht Joachim 212/13
Pergrycht Kajla 212/13
Pergrycht Kajla Gitla 212/19
Pergrycht Kopel Israel 212/13
Pergrycht Nacha-Fajgla 212/8, 212/10
Pergrycht Rywa-Dwojra 212/8, 212/10
Pergrycht Sura Sara 212/15, 212/17, 212/19
Pergrycht Wolf Gacel 212/13
Pergrycht Wolf Israel 212/13, 212/19
Perl Abram 212/8, 212/10
Perl Estera 212/8, 212/10
Perl Fajcia 212/17, 212/19
Perl Maria-Jacheta 212/8, 212/10
Perlberg Elsa Sara 212/24
Perle Ignac Israel 212/18
Perlefater Ajdla 212/8, 212/10
Perlefater Chaja I 212/8, 212/10
Perlefater Chaja II 212/8, 212/10
Perlefater Estera-Szprynca 212/8, 212/10
Perlefater Jojna 212/8, 212/10
Perlefater Kajla 212/8, 212/10
Perlefater Majer-Beniamin 212/8, 212/10
Perlefater Wolf-Gecel 212/8, 212/10
Perlenstein Gecak Israel 212/17
Perlgericht Lajb Jeszaja 212/8, 212/10
Perlgericht Saul 212/8, 212/10
Perlgericht Tauba 212/8, 212/10
Perlmüter Moszek 212/8, 212/10
Perlmuterowa Salomea 212/25
Perlmutter Gitla Sara 212/24
Perlrot Hinda 212/8, 212/10
Perlrot Pesla 212/8, 212/10
Perlstein Sara 212/18
Perlsztajn Gecel Israel 212/ 20
Perł Abram 212/13
Perł Estera 212/13
Perł Maria Jacheta 212/13
Perzyz [?] Szmul 212/13
Pfefer Chaja Sara 212/2, 212/16
Pfefer Chaskiel 212/16
Pfefer Dawid Israel 212/15, 212/17
Pfefer Juda 212/16
455
Pfefer Laja Sara 212/15
Pfefer Mojżesz 212/16
Pfefer Perla 212/18
Pfefer Pesla 212/18
Pfefer Szmul Israel 212/23
Pfeferberg Chana 212/8, 212/10
Pfeferberg Estera 212/8, 212/10
Pfeferberg Izrael 212/8, 212/10
Pfeferberg Kajla 212/8, 212/10
Pfeferberg Lajb Israel 212/15
Pfeferberg Majer 212/8, 212/10
Pfeferberg Sura 212/8, 212/10
Pfeffer 212/11
Pfeffer Chaskiel Israel 212/13, 212/18
Pfeffer David Israel 212/17
Pfeffer Gitla 212/19
Pfeffer Hersz [?] 212/18
Pfeffer Idel 212/19
Pfeffer Idel Israel 212/18
Pfeffer Israel 212/2
Pfeffer Ita 212/19
Pfeffer Laja Sara 212/17
Pfeffer Lajb Hersz 212/19
Pfeffer Malka Ruchla 212/19
Pfeffer Mendel 212/19
Pfeffer Mojżesz Israel 212/17
Pfeffer Sala 212/19
Pfeffer Samuel Israel 212/11, 212/19
Pfeffer Sura Hendla 212/19
Pfeffer Symcha 212/13
Pfeffer Tauba 212/19
Pfeffer Truda [?] 212/18
Pfeffer zob Kirchenberger Victor Israel
Pfeffer zob. Lewin Pinches Jakub Israel
Pfeffer zob. Lewinn Fajgla Sara
Pfefferberg Lajb Israel 212/17, 212/18
Pfefferberg Leib 212/13
Pffefer Alter-Rywek 212/8, 212/10
Pffefer Berek 212/8, 212/10
Pffefer Chaim 212/8, 212/10
Pffefer Chaja I 212/8, 212/10
Pffefer Chaja II 212/8, 212/10
Pffefer Chaskiel 212/8, 212/10
Pffefer Dawid 212/8, 212/10
Pffefer Gitla I 212/8, 212/10
Pffefer Gitla II 212/8, 212/10
Pffefer Hersz 212/8, 212/10
Pffefer Idel 212/8, 212/10
456
Pffefer Ita 212/8, 212/10
Pffefer Itka 212/8, 212/10
Pffefer Jankiel 212/8, 212/10
Pffefer Juda-Lejb 212/8, 212/10
Pffefer Lejbuś 212/8, 212/10
Pffefer Mendel 212/8, 212/10
Pffefer Mordka 212/8, 212/10
Pffefer Pola 212/8, 212/10
Pffefer Ruchla I 212/8, 212/10
Pffefer Ruchla II 212/8, 212/10
Pffefer Samuel 212/8, 212/10
Pffefer Sura-Hendel 212/8, 212/10
Pffefer Symcha-Binen 212/8, 212/10
Pffefer Szyfra 212/8, 212/10
Pffefer Tauba 212/8, 212/10
Piaseczna Chana Sara 212/23
Piatrzkowski Mojsze 212/17
Pieczysta Cywia 212/8, 212/10
Pieczysta Milka 212/8, 212/10
Pieczysta Rywka 212/8, 212/10
Pieczysta Zelig Abram 212/8, 212/10
Pieczysty Szaja-Dawid 212/8, 212/10
Piekarska Laja Ruchla Sara 212/18
Piekarski Abram 212/8, 212/10
Piekarski Chaim I 212/8, 212/10
Piekarski Chaim II 212/8, 212/10
Piekarski Chaja 212/8, 212/10
Piekarski Chana 212/8, 212/10
Piekarski Chaskiel 212/8, 212/10
Piekarski Estera 212/8, 212/10
Piekarski Fajwel 212/8, 212/10
Piekarski Frajdla 212/8, 212/10
Piekarski Friedla Sara 212/19
Piekarski Herszel 212/8, 212/10
Piekarski Hinda 212/8, 212/10
Piekarski Icek 212/8, 212/10
Piekarski Icek-Hersz I 212/8, 212/10
Piekarski Icek-Hersz II 212/8, 212/10
Piekarski Icek-Wolf 212/8, 212/10
Piekarski Izrael I 212/8, 212/10
Piekarski Izrael II 212/8, 212/10
Piekarski Jakub-Michal 212/8, 212/10
Piekarski Laja 212/8, 212/10
Piekarski Lajzer-Boruch 212/8, 212/10
Piekarski Machel 212/13
Piekarski Małka 212/8, 212/10
Piekarski Mendel 212/8, 212/10
Piekarski Mordka 212/8, 212/10, 212/13
457
Piekarski Moszek I 212/2, 212/8, 212/10
Piekarski Moszek II 212/8, 212/10
Piekarski Nusyn Israel 212/8, 212/10, 212/13, 212/17
Piekarski Rubin 212/8, 212/10, 212/18
Piekarski Zelda 212/8, 212/10
Piekarski Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Piekarski Srul-Zelik 212/8, 212/10
Piekarski Sura-Laja 212/8, 212/10
Piekarski Symcha 212/8, 212/10
Piekarski Szlamek 212/8, 212/10
Piekarski Szmul 212/8, 212/10
Piekarski Tyla 212/8, 212/10
Piekarski Wolf Israel 212/6
Piekarski Zelig Israel 212/15, 212/17, 212/18
Piekarski Zelik I 212/8, 212/10, 212/13
Piekarski Zelik II 212/8, 212/10
Piekarz Ajle Israel 212/24
Piekarz Dwojra 212/8, 212/10
Piekarz Henoch 212/8, 212/10
Piekarz Hindla 212/8, 212/10
Piekarz Mojżesz 212/8, 212/10
Piekarz Poria 212/8, 212/10
Piekarz Rywka 212/8, 212/10
Piekny Alter Israel 212/17
Pienkny Alter 212/13
Pienkny Berisz Israel 212/17
Pienkny Helca Sara 212/5
Pienkny Rajzla Sara 212/17
Pienkny Sura Sara 212/5
Piepa Chana Sara [Pieprz?] 212/17
Pieprrz Estera [Pieprz?] 212/17
Pieprz Abram-Berek 212/8, 212/10
Pieprz Abram-Ela 212/8, 212/10
Pieprz Berel Israel 212/23
Pieprz Chaim 212/8, 212/10
Pieprz Chana Sara 212/15
Pieprz Dawid 212/8, 212/10, 212/18
Pieprz Dwojra 212/8, 212/10
Pieprz Endla Sara 212/19
Pieprz Estera I 212/8, 212/10, 212/19
Pieprz Estera II 212/8, 212/10
Pieprz Fajgla 212/8, 212/10
Pieprz Gela 212/8, 212/10
Pieprz Hena 212/8, 212/10
Pieprz Hinda Sara 212/8, 212/10, 212/23
Pieprz Hindla 212/8, 212/10
Pieprz Icek Israel 212/13
Pieprz Jankiel 212/8, 212/10
458
Pieprz Joachim 212/8, 212/10
Pieprz Laja 212/8, 212/10
Pieprz Liba 212/8, 212/10
Pieprz Majtla 212/8, 212/10
Pieprz Małka Sara [Freiberg] 212/2, 212/19
Pieprz Moszek Israel 212/8, 212/10, 212/23
Pieprz Rywka 212/8, 212/10
Pieprz Salomon Israel 212/8, 212/10, 212/17, 212/19
Pieprz Saloon [Salomon?] Israel 212/15
Pieprz Sura-Chana 212/8, 212/10
Pieprz Szajndla Sara 212/23
Pieprz Szlama I 212/8, 212/10
Pieprz Szlama II 212/8, 212/10
Pieprz Szyja-Hersz I 212/8, 212/10
Pieprz Szyja-Hersz II 212/8, 212/10
Pieprz Tauba 212/8, 212/10
Pieprz Wolf 212/8, 212/10
Pieron Alter 212/20
Pietckowski Rywka Sara [Pietrzkowski] 212/17
Pietrkowski Abram 212/13
Pietrkowski Abram Izaak Israel 212/4
Pietrkowski Chaim Josef Israel 212/13
Pietrkowski Rywka 212/15
Piękny Alter Israel 212/15, 212/16
Piękny Alter-Chil 212/8, 212/10
Piękny Berysz Israel 212/ 20
Piękny Chaim-Dawid 212/8, 212/10
Piękny Fajgla Chaja Sara 212/11, 212/16
Piękny Helca Sara 212/15, 212/16, 212/17
Piękny Jentla 212/8, 212/10
Piękny Rywka 212/8, 212/10
Piękny Sala Sara 212/17
Piękny Sura Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/16, 212/17
Piękny Szajndla 212/8, 212/10
Piękny Szyja 212/8, 212/10, 212/11
Piękny Telca Sara 212/11
Pik Abram I 212/8, 212/10
Pik Abram II 212/8, 212/10
Pik Abram Israel 212/17
Pik Abram-Szyja 212/8, 212/10
Pik Rubin 212/8, 212/10
Pik Aron Saul 212/13
Pik Bendet 212/8, 212/10, 212/17
Pik Bendet-Dawid 212/8, 212/10
Pik Berek Israel 212/8, 212/10, 212/17
Pik Chaja 212/8, 212/10
Pik Estera 212/8, 212/10
Pik Estera Rachla [Rosenberg] 212/19
459
Pik Estera-Laja 212/8, 212/10
Pik Gerszon Israel 212/8, 212/10, 212/16
Pik Gerszon Lajb [Leib] Israel 212/2, 212/15, 212/17, 212/19
Pik Icek Dawid Israel 212/8, 212/10, 212/17
Pik Icek-Mozes 212/8, 212/10
Pik Iser 212/8, 212/10
Pik Izaak 212/8, 212/10
Pik Jenta 212/8, 212/10
Pik Lajb 212/8, 212/10
Pik Luzer 212/2, 212/8, 212/10, 212/17
Pik Majer-Nusyn 212/8, 212/10
Pik Małka-Ruchla 212/8, 212/10
Pik Mariem Sara 212/8, 212/10, 212/17
Pik Mizia Sara 212/8, 212/10, 212/17
Pik Mojżesz 212/8, 212/10
Pik Moniek Israel 212/17
Pik Nachma 212/8, 212/10
Pik Ruchla 212/8, 212/10
Pik Samuel Israel 212/17
Pik Sura Sara 212/2, 212/8, 212/10
Pik Szaja 212/8, 212/10
Pik Szmul 212/8, 212/10
Pik Szprynca Sara 212/17
Pik Szprynca-Liba 212/8, 212/10
Pik Tobiasz 212/8, 212/10
Pikny Telca Sara 212/16
Pila Załma Israel 212/2
Pilc Anszel Israel 212/2
Pilc Aron Israel 212/15, 212/17
Pilc Chaim-Dawid 212/8, 212/10
Pilc Cyrla I 212/8, 212/10
Pilc Cyrla II 212/8, 212/10
Pilc Cyrla Sara 212/2
Pilc Dawid 212/8, 212/10
Pilc Estera Sara 212/2
Pilc Estera-Malka 212/8, 212/10
Pilc Gedalia 212/8, 212/10
Pilc Gitla Sara 212/2
Pilc Hena 212/8, 212/10
Pilc Henia 212/8, 212/10
Pilc Hinda Sara 212/2, 212/11
Pilc Jehuda 212/8, 212/10
Pilc Kałama Josek 212/2
Pilc Lewek 212/8, 212/10
Pilc Majla 212/8, 212/10
Pilc Malka [Małka] Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/16, 212/17
Pilc Mindla Sara 212/2
Pilc Mordka 212/8, 212/10
460
Pilc Rajzla 212/8, 212/10
Pilc Rojza 212/8, 212/10
Pilc Rózia 212/16
Pilc Sura 212/8, 212/10
Pilc Szajndla Sara 212/2
Pilc Szymek Israel 212/15
Pilc Szymon 212/8, 212/10
Pilc Tobia 212/20
Pilc Tobiasz 212/13
Pilc Towia 212/8, 212/10, 212/19
Pilcer [?] Mordka D. Israel 212/18
Pilcer [?] Ruchla 212/24
Pilcer Anszel Israel 212/2
Pilcer Brajndla 212/8, 212/10
Pilcer Chana 212/8, 212/10
Pilcer Chana Sara 212/24
Pilcer Estera Małka 212/24
Pilcer Estera-Pesla 212/8, 212/10
Pilcer Fajgla Chana Sara 212/24
Pilcer Fajgla Sara 212/24
Pilcer Frajda Sara 212/24
Pilcer Frajdla 212/8, 212/10
Pilcer Golda 212/8, 212/10
Pilcer Josef Dawid Israel 212/2, 212/8, 212/10
Pilcer Josek Israel 212/24
Pilcer Machel 212/8, 212/10
Pilcer Mariem Sara 212/24
Pilcer Mordka-Dawid 212/8, 212/10
Pilcer Naftali 212/8, 212/10
Pilcer Pifa Sara 212/2
Pilcer Pita 212/8, 212/10
Pilcer Rachela 212/8, 212/10
Pilcer Ruchla Sara 212/24
Pilcer Rywka Sara 212/24
Pilcer Sara 212/24
Pilcer Sara-Bajla 212/8, 212/10
Pilcer Sara-Brajndla 212/8, 212/10
Pilcer Sura 212/8, 212/10
Pilcer Szaja-Fiszel 212/8, 212/10
Pilcer Szajndla 212/8, 212/10
Pilcer Szmul-Hersz 212/8, 212/10
Pilcer Załma Israel 212/24
Pilcew [?] Anczel 212/13
Pileer [?] Estera 212/24
Pileer [?] Fajgla 212/24
Pileer [?] Josek 212/24
Pileer [?] Rywka 212/24
Piller Gitla Sara 212/23
461
Piller Henoch 212/23
Piller Malka Chana Sara 212/23
Piller Malka Sara 212/23
Piller Szaja Samuel 212/23
Pilz Aron Israel 212/17
Pilz Mozes 212/17
Pilz Symcha 212/17
Pilz Szymek Israel 212/17
Pilzer Gusta Sara 212/23
Pilzer Scheindla Sara 212/23
Piła Chana-Szajndla 212/8, 212/10, 212/18
Piła Dawid 212/8, 212/10
Piła Fajgla 212/8, 212/10
Piła Gerszon 212/8, 212/10
Piła Icek 212/8, 212/10
Piła Josef 212/8, 212/10
Piła Kałma 212/8, 212/10
Piła Lajb 212/8, 212/10
Piła Nuta 212/8, 212/10
Piła Sura 212/8, 212/10
Pinczewski Abram 212/8, 212/10
Pinczewski Beniamin 212/8, 212/10
Pinczewski Chaim 212/8, 212/10, 212/19, 212/20
Pinczewski Chaja-Tema 212/8, 212/10
Pinczewski Cyma Sara 212/19
Pinczewski Dawid 212/8, 212/10
Pinczewski Dawid H. Israel 212/18
Pinczewski Dawid-Hersz 212/8, 212/10
Pinczewski Dwojra Sara 212/6, 212/8, 212/10, 212/14, 212/15, 212/17
Pinczewski Eliasz 212/8, 212/10
Pinczewski Fajgla-Chaja 212/8, 212/10
Pinczewski Fiszel 212/8, 212/10, 212/13
Pinczewski Gitla 212/8, 212/10
Pinczewski Hersz-Juma 212/8, 212/10
Pinczewski Jerzy 212/8, 212/10
Pinczewski Joel 212/8, 212/10
Pinczewski Majer I 212/8, 212/10, 212/20
Pinczewski Majer II 212/8, 212/10
Pinczewski Majloch I 212/8, 212/10
Pinczewski Majloch II 212/8, 212/10
Pinczewski Moszek-Jakub 212/8, 212/10
Pinczewski Moszek-Jankiel 212/8, 212/10
Pinczewski Moszek-Szmul 212/8, 212/10
Pinczewski Nacha-Lea 212/8, 212/10
Pinczewski Rajzla-Dina 212/8, 212/10
Pinczewski Ruchla 212/8, 212/10
Pinczewski Rywka 212/8, 212/10
Pinczewski Rywka-Małka 212/8, 212/10
462
Pinczewski S. 212/13
Pinczewski Syma Sara 212/19
Pinczewski Szlama 212/8, 212/10, 212/18
Pinczewski Szprynca 212/8, 212/10
Pinczewski Wolf-Majloch 212/8, 212/10
Pinczewski[?] Dawid Israel 212/13
Pinczowska [?] Frajda 212/24
Pinczowska [?] Frymeta 212/24
Pinczowska [?] Hersz 212/24
Pinczowska [?] Majer 212/24
Pinczowska Frajda Sara 212/24
Pinczowska Frymeta Sara 212/24
Pinczowska Hersz Israel 212/24
Pinczowska Mojżesz Israel 212/24
Pinkus 212/5, 212/8, 212/10
Pinkus Amalia 212/8, 212/10
Pinkus Beniamin 212/8, 212/10
Pinkus Blima 212/8, 212/10
Pinkus Chaim-Wolf 212/8, 212/10
Pinkus Chana I 212/8, 212/10
Pinkus Chana II 212/8, 212/10
Pinkus Chaskiel 212/8, 212/10
Pinkus Cyrla 212/8, 212/10
Pinkus Gdala-Berek 212/8, 212/10
Pinkus Genendla [Genndla] [Gnendla] Sara 212/8, 212/10, 212/13, 212/15, 212/17
Pinkus Gitla I 212/8, 212/10
Pinkus Gitla II 212/8, 212/10
Pinkus Hana Sara 212/24
Pinkus Henoch Israel 212/8, 212/10, 212/18
Pinkus Henoch-Hersz 212/8, 212/10
Pinkus Herman Israel 212/6, 212/8, 212/10
Pinkus Icek 212/23
Pinkus Icek-Dawid 212/8, 212/10
Pinkus Izrael-Dawid 212/8, 212/10
Pinkus Jakub I 212/8, 212/10
Pinkus Jakub II 212/8, 212/10
Pinkus Jakub III 212/8, 212/10
Pinkus Jakub Israel 212/15, 212/17, 212/18
Pinkus Joachim-Wolf 212/8, 212/10
Pinkus Josek-Hersz 212/8, 212/10
Pinkus Laja I 212/8, 212/10
Pinkus Laja II 212/8, 212/10
Pinkus Lea 212/23
Pinkus Liba 212/8, 212/10
Pinkus Marek 212/22
Pinkus Mariem 212/8, 212/10
Pinkus Mindla 212/8, 212/10
Pinkus Mojsze 212/8, 212/10
463
Pinkus Moszek 212/8, 212/10
Pinkus Moszek-Josek 212/8, 212/10
Pinkus Pinches 212/8, 212/10
Pinkus Regina 212/8, 212/10
Pinkus Rozalia 212/8, 212/10
Pinkus Rywka-Ruchla 212/8, 212/10
Pinkus Sura-Rywka 212/8, 212/10
Pinkus Szanjdla 212/8, 212/10, 212/19
Pinkus Tauba 212/8, 212/10
Pinkus Wolf Chaim 212/5
Pinkus Zelik 212/8, 212/10
Pinkus Zlata Sara 212/24
Pinkusiewicz Mirjam 212/24
Pinkusiewicz Rajzla 212/24
Pinkusiewicz Rebekka [!] 212/24
Pinkusiewicz Szymsia 212/24
Piorun Alter [Ałter] 212/2, 212/8, 212/10
Piorun Chaja Sara 212/19
Piorun Chawa 212/8, 212/10
Piorun Małka 212/8, 212/10
Piorun Menasze 212/8, 212/10
Piorun Mojżesz 212/19, 212/20
Piorun Moses Lewek 212/13
Piorun Moszek 212/8, 212/10
Piorun Nusyn 212/8, 212/10
Piorun Rafał-Icek 212/8, 212/10
Piorun Rózia 212/8, 212/10
Piotrkowska Chaim-Josek 212/8, 212/10
Piotrkowska Chana 212/8, 212/10
Piotrkowska Chawa 212/8, 212/10
Piotrkowska Hersz-Mendel 212/8, 212/10
Piotrkowska Masza 212/8, 212/10
Piotrkowska Rachla 212/8, 212/10
Piotrkowski Abel 212/8, 212/10
Piotrkowski Abram 212/17
Piotrkowski Abram Icek 212/5
Piotrkowski Abram Israel 212/13
Piotrkowski Majer-Szyja 212/8, 212/10
Piotrkowski Masza Sara 212/2
Piotrkowski Mojżesz-Jakub 212/8, 212/10
Piotrkowski Rachela 212/8, 212/10
Piotrkowski Rajzla 212/8, 212/10
Piotrkowski Rywka Sara 212/8, 212/10, 212/17
Piotrowska Rywka Sara 212/15
Piras Roman 212/8, 212/10
Piutarski [?] Laja Ruchla Sara 212/18
Piwka Dwojra Mirla Sara 212/17
Piwka Sura Rywka Sara 212/17
464
Piwko Aharon 212/8, 212/10
Piwko Basia Sara 212/15, 212/17
Piwko Bauner 212/8, 212/10
Piwko Berek 212/8, 212/10
Piwko Chaja-Sura 212/8, 212/10
Piwko Dwojra Mirla Sara 212/15
Piwko Dwojra Sara 212/14
Piwko Dwojra-Mirla 212/8, 212/10
Piwko Dyna Syma Sara 212/16
Piwko Estera 212/8, 212/10
Piwko Hela 212/8, 212/10
Piwko Josek 212/8, 212/10
Piwko Juda-Pinchus 212/8, 212/10
Piwko Nuta 212/8, 212/10
Piwko Rubin Israel 212/15, 212/17, 212/ 20
Piwko Sura Rywka Sara 212/15
Piwko Szlama-Zanwel 212/8, 212/10
Piwko Udla-Małka 212/8, 212/10
Piwko Wolf Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/15, 212/17, 212/19, 212/20
Piwnik [?] Zajsla [?] 212/13
Piwnik 212/16
Piwnik Chana 212/8, 212/10
Piwnik Fajgla 212/2, 212/8, 212/10
Piwnik Helene Sara 212/23
Piwnik Hendla 212/8, 212/10
Piwnik Josek 212/8, 212/10
Piwnik Lejbuś 212/8, 212/10
Piwnik Majer 212/8, 212/10
Piwnik Nuchim [Nuchym] Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/13, 212/16, 212/19, 212/20
Piwnik Ruchla-Lea 212/8, 212/10
Piwnik Szlama 212/8, 212/10
Piwnik Wolf 212/8, 212/10
Piwura Fajgla 212/18
Piżendra [?] Gitla 212/24
Piżendra [?] Josek 212/24
Piżendra [?] Nuchim 212/24
Piżendra [?] Sura 212/24
Plachciński Cyna 212/17
Placzek Jakub 212/13
Placzek Majloch 212/23
Placzek Ryfka Sara 212/23
Platzner Fanny 212/13
Plauener Fajwel 212/18
Plawes Ajzyk Israel 212/24
Plawes Aron 212/8, 212/10, 212/19
Plawes Beniamin Israel 212/24
Plawes Beniamin-Berek 212/8, 212/10
Plawes Daniel 212/8, 212/10
465
Plawes Dawid Israel 212/24
Plawes Fiszel 212/8, 212/10
Plawes Frymeta 212/8, 212/10
Plawes Hela 212/8, 212/10
Plawes Helena Sara 212/18
Plawes Isak Mordka Israel 212/18
Plawes Israel Mendel 212/15, 212/17
Plawes Ita 212/8, 212/10
Plawes Izrael-Mendel 212/8, 212/10
Plawes Laja Sara 212/24
Plawes Małka 212/8, 212/10
Plawes Mendel Israel 212/24
Plawes Michał 212/8, 212/10
Plawes Mordka 212/8, 212/10
Plawes Moszek-Szmul 212/8, 212/10
Plawes Rachela 212/8, 212/10
Plawes Rywka Sara 212/24
Plawes Symcha-Binem 212/8, 212/10
Plawes Szulim 212/8, 212/10
Plawnar Judka Israel 212/17
Plawner Abram 212/13, 212/16, 212/19, 212/20
Plawner Abram-Josek 212/8, 212/10
Plawner Alta 212/23
Plawner Alta-Chaja 212/8, 212/10
Plawner Bacia 212/8, 212/10
Plawner Chaja 212/8, 212/10, 212/13
Plawner Chawa 212/8, 212/10
Plawner Cudek 212/8, 212/10
Plawner Efroim 212/8, 212/10
Plawner Estera 212/8, 212/10
Plawner Estera-Laja 212/8, 212/10
Plawner Fajgla 212/8, 212/10
Plawner Fajwel Israel 212/15, 212/17, 212/18
Plawner Icek 212/23
Plawner Jecheskiel 212/8, 212/10
Plawner Josek Israel 212/2
Plawner Judka 212/15
Plawner Perla 212/23
Plawner Szaja 212/8, 212/10
Plawner Szyfra 212/8, 212/10
Plawner Szyja 212/8, 212/10
Plawner Szyja Israel 212/15, 212/17, 212/18, 212/19
Plawner Tauba 212/8, 212/10
Plawner Tauba Frajndla Sara 212/24
Plawner Wolf Israel 212/2
Ples Israel Mendel 212/17
Plesner Dawid 212/8, 212/10
Plesner Estera-Małka 212/8, 212/10
466
Plesner Fajgla 212/8, 212/10
Plesner Hinda 212/8, 212/10
Plesner Moszek-Dawid 212/8, 212/10
Plesner Szprynca 212/8, 212/10
Plesner Szymon 212/8, 212/10
Plessner Estera Małka Sara 212/2
Plessner Fajgla Sara 212/2
Plessner Moszek Dawid Israel 212/2
Plessner Szprynca Sara 212/2
Plessner Szymon Israel 212/2
Pleszowska Dwojra 212/8, 212/10
Pleszowska Dyna 212/8, 212/10
Plezyn Chaja Sara 212/18
Plicer Adolf [Pilzer Dawid] 212/23
Plocki Szajndla 212/8, 212/10
Ploczek Jakub Israel 212/17, 212/20
Plotek Ita 212/24
Plotek Sura Bajla 212/24
Pluznik Sz. J. 212/13
Płachcinski Fajgla 212/24
Płachcinski Frymeta 212/24
Płachcinski Icek 212/24
Płachcinski Kałka 212/24
Płachcinski Rywka 212/24
Płachta Berek 212/24
Płaczek Hena Sara 212/2, 212/16
Płaczek Jakób Dawid 212/16
Płaczek Jakub 212/18, 212/19
Płaczek Szyja Wolf 212/8, 212/10
Płocki Lipman 212/8, 212/10
Płotek 212/5
Płotek Bajla 212/8, 212/10
Płotek Chaja 212/8, 212/10
Płotek Estera R. 212/8, 212/10
Płotek Fajgla 212/8, 212/10
Płotek Gitla 212/8, 212/10
Płotek Hajdla 212/8, 212/10
Płotek Herszel 212/8, 212/10
Płotek Ita 212/8, 212/10
Płotek Itla 212/8, 212/10
Płotek Jakub 212/8, 212/10
Płotek Jankiel 212/8, 212/10
Płotek Joachim Szmul 212/8, 212/10, 212/18
Płotek Jochweta 212/8, 212/10
Płotek Josek 212/5, 212/8, 212/10
Płotek Jozef Israel 212/18
Płotek Józef I 212/8, 212/10
Płotek Józef II 212/8, 212/10
467
Płotek Lajzer I 212/8, 212/10
Płotek Lajzer II 212/8, 212/10
Płotek Lejbusz 212/8, 212/10
Płotek Lejzor 212/8, 212/10
Płotek Lewek 212/8, 212/10, 212/18
Płotek Mariem 212/8, 212/10
Płotek Perla 212/8, 212/10
Płotek Rajzla I 212/8, 212/10
Płotek Rajzla II 212/8, 212/10
Płotek Sara 212/8, 212/10, 212/18
Płotek Sura I 212/8, 212/10
Płotek Sura II 212/8, 212/10
Płotek Symcha 212/8, 212/10
Płotniarz Brucha 212/8, 212/10
Płużnik Dora 212/8, 212/10
Płużnik Mania 212/8, 212/10
Płużnik Szaja 212/8, 212/10
Płużnik Zygmunt 212/8, 212/10
Podlenska Esta 212/25
Podlewska Adela 212/25
Podlinski Chana 212/17
Podliński Abram Dawid 212/8, 212/10
Podliński Chaja 212/8, 212/10
Podliński Chana 212/19
Podliński Józef 212/8, 212/10
Podliński Rachela 212/8, 212/10
Podliński Szyja 212/8, 212/10
Podliński Tauba 212/8, 212/10
Podolski Aron 212/24
Podolski Kajla Sara 212/23
Podolski Minia Sara 212/23
Podolski Rajzla Sara [!] 212/23
Podolski Witla Sara 212/23
Podstolska Laja 212/8, 212/10
Podstolska Rechana 212/8, 212/10
Pogorzelska Miriam Sara 212/19
Pohorille Markus Israel 212/2, 212/17
Pohoryle Irma Sara 212/23
Polack Ida 212/23
Politanska Perla Sara 212/2
Politanski Dydia Israel 212/2
Politanski H. S. 212/13
Politanski Mojsze 212/20
Politanski Moses Chaim Israel 212/13
Politanski Perla Sara 212/2
Politanski Pesla 212/13
Politańska Anna Israel 212/22
Politańska Pesla 212/2
468
Politański Abram Dydja 212/8, 212/10
Politański Abram Israel 212/17
Politański Brucha 212/8, 212/10
Politański Dyddja Abram 212/2
Politański Herszel 212/8, 212/10
Politański Icek 212/8, 212/10
Politański Jehuda Arie Lajb 212/8, 212/10
Politański Majer 212/8, 212/10
Politański Mojsze [Moszek] Israel 212/17, 212/19
Politański Mojsze Chaim 212/8, 212/10
Politański Noech 212/8, 212/10
Politański Pessa 212/8, 212/10
Politański Pola 212/8, 212/10
Poliwoda Abram 212/8, 212/10
Poliwoda Abram Berek Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Poliwoda Ałter 212/8, 212/10
Poliwoda Aron 212/8, 212/10
Poliwoda Bajla 212/8, 212/10
Poliwoda Basia 212/8, 212/10
Poliwoda Chaja 212/8, 212/10
Poliwoda Chaja-Dwojra 212/8, 212/10
Poliwoda Chana Sara 212/23
Poliwoda Chaskiel Israel 212/15, 212/17
Poliwoda Fajga Sara 212/2
Poliwoda Fajgla 212/8, 212/10
Poliwoda Fajgla Doba 212/8, 212/10
Poliwoda Hendla 212/8, 212/10
Poliwoda Hersz 212/8, 212/10
Poliwoda Hinda Sara 212/8, 212/10, 212/19
Poliwoda Israel 212/2
Poliwoda Izrael Icek 212/8, 212/10
Poliwoda Jojne Dawid 212/8, 212/10
Poliwoda Laja 212/8, 212/10
Poliwoda Lajb 212/8, 212/10
Poliwoda Lajb Hersz 212/24
Poliwoda Majer 212/8, 212/10
Poliwoda Michał 212/8, 212/10
Poliwoda Moniek 212/8, 212/10
Poliwoda Nachma 212/8, 212/10
Poliwoda Rajzla 212/8, 212/10
Poliwoda Rywka Sara 212/2
Poliwoda Sara Rykla 212/2, 212/13
Poliwoda Sura 212/8, 212/10
Poliwoda Sura Rywka 212/8, 212/10
Poliwoda Szmul Hersz 212/8, 212/10
Poliwoda Szmul Israel 212/2
Poliwoda Tauba 212/8, 212/10
Pollack Selma 212/23
469
Pollak Julie 212/24
Pollak Sara Gisa 212/2
Pollak Tobias 212/24
Polner Elias 212/24
Połtorak Dawid 212/8, 212/10
Połtorak Dwojra Sara 212/24
Połtorak Hela 212/8, 212/10
Połtorak Jacheta 212/8, 212/10
Połtorak Majer Juda 212/8, 212/10
Połtorak Małka 212/8, 212/10
Połtorak Szlama Israel 212/24
Pomeranc 212/19
Pomeranc Abram Icek 212/8, 212/10
Pomeranc Aron 212/8, 212/10
Pomeranc Aron Majer Israel 212/13
Pomeranc Bajla 212/8, 212/10
Pomeranc Chaja I 212/8, 212/10
Pomeranc Chaja II 212/8, 212/10
Pomeranc Chana 212/8, 212/10
Pomeranc Dawid 212/24
Pomeranc Hercel Israel 212/24
Pomeranc Herszel 212/24
Pomeranc Izrael 212/8, 212/10
Pomeranc Laja Sara 212/8, 212/10, 212/17, 212/18, 212/19
Pomeranc Małka 212/8, 212/10
Pomeranc Małka Chana 212/11
Pomeranc Mariem 212/8, 212/10
Pomeranc Mariem Sz. 212/19
Pomeranc Mariem Szajndla Sara 212/11
Pomeranc Masia 212/8, 212/10
Pomeranc Mindla Sara 212/8, 212/10, 212/19
Pomeranc Mirla 212/8, 212/10
Pomeranc Moszek 212/8, 212/10, 212/24
Pomeranc Moszek Icek 212/24
Pomeranc Rubin 212/16
Pomeranc Ryfka [!] Sara 212/24
Pomeranc Rywen 212/8, 212/10
Pomeranc Rywen Josef 212/8, 212/10
Pomeranc Rywka I 212/8, 212/10, 212/24
Pomeranc Rywka II 212/8, 212/10
Pomeranc Sura Gitla Sara 212/24
Pomeranc Sura I 212/17, 212/19
Pomeranc Sura II 212/17
Pomeranc Sura Laja 212/8, 212/10
Pomeranc Szajndla Dwojra 212/8, 212/10
Pomeranc Sura Rajzla 212/8, 212/10
Pomeranc Szajndla 212/8, 212/10
Pomeranc Szlama 212/24
470
Pomeranc Tauba 212/8, 212/10
Pomerancenblum Symcha Chil 212/8, 212/10
Pomeranz Ester 212/24 212/24
Pomeranz Izak 212/17
Pomeranz Laja Sara 212/17
Pomeranz Sura Sara 212/17
Pomocnik Bajla 212/8, 212/10
Pomocnik Estera 212/8, 212/10
Pomocnik Hercka 212/8, 212/10
Pomocnik Jakub Jojna 212/8, 212/10
Pomocnik Małka Laja 212/8, 212/10
Pomocnik Mordka 212/8, 212/10
Pomocnik Rojza 212/8, 212/10
Pomocnik Sala 212/8, 212/10
Pomocnik Szamsia 212/8, 212/10
Pomocnik Wolf 212/8, 212/10
Poper Liliana 212/23
Poper Margot 212/23
Popper Waleska Sara 212/24
Poranska Henryka 212/15
Porański Henryka Sara z d. Litzbarski 212/17
Porański Julian Israel 212/17
Porela Adela 212/8, 212/10
Porela Dawid Anszel 212/8, 212/10
Porela Efraim 212/8, 212/10
Porela Szlama Joxel 212/8, 212/10
Poremba Alter Israel 212/24
Poremba Bela Sara 212/13
Poremba Chaim Israel 212/24
Poremba Dawid 212/20
Poremba Dawid Anczel 212/13
Poremba Fajgla Sara 212/24
Poremba Izaak Israel 212/24
Poremba Josek Israel 212/24
Poremba Judka 212/20
Poremba Nuchym Israel 212/24
Poremba Ruchla Sara 212/24
Poremba Szajndla 212/24
Poręba Alter 212/24
Poręba Ankiel 212/8, 212/10
Poręba Bela 212/19
Poręba Chaim 212/24
Poręba Cypa 212/8, 212/10
Poręba Dawid 212/19
Poręba Fajgla 212/24
Poręba Fajgla 212/8, 212/10
Poręba Gitla 212/8, 212/10
Poręba Izak 212/24
471
Poręba Izrael Icek 212/8, 212/10
Poręba Jakub 212/8, 212/10
Poręba Josek 212/24
Poręba Judka 212/19
Poręba Laja 212/8, 212/10
Poręba Nuchym 212/24
Poręba Ruchla 212/24
Poręba Szajndla 212/24
Pormeba Bela 212/17
Porzycki Rachmil Israel 212/2
Posłaniec Abram Dawid 212/8, 212/10
Posłaniec Blima 212/8, 212/10
Posłaniec Chana Rajzla 212/8, 212/10
Posłaniec Dawid Israel 212/18
Posłaniec Jacheta 212/8, 212/10
Posłuszna Chaja 212/8, 212/10
Posłuszna Estera 212/8, 212/10
Posłuszna Fajgla 212/8, 212/10
Posłuszna Fajwel 212/8, 212/10
Posłuszna Izrael 212/8, 212/10
Posłuszna Josek 212/8, 212/10
Posłuszna Liber Jakub 212/8, 212/10
Posłuszna Rajzla 212/8, 212/10
Posłuszna Srul 212/8, 212/10
Posłuszna Szmul 212/8, 212/10
Posłuszny Mirla Sara 212/2
Posmantier Abram Szmul Israel 212/ 20
Posmantier Chaim 212/13
Posmantier Icek Israel 212/17
Posmantier Izak 212/13
Posmantier Majer Israel 212/ 20
Posmantier Rulim [Rubin?] 212/18
Posmantier Schmul Israel 212/17
Posmantier Wolf Israel 212/ 20
Posmantir Mojżesz Israel 212/2
Posner Chawa Sara 212/23
Posner Itla Sara 212/23
Posner Izak Israel 212/13
Posner Malka Sara 212/23
Posner Mila Sara 212/23
Posner Scheindel Sara 212/18
Posner Wolf Israel 212/2
Potasiewicz Icek Israel 212/2
Potasińska Chana 212/8, 212/10
Potasińska Chilel 212/8, 212/10
Potasińska Eleazar 212/8, 212/10
Potasińska Elka 212/8, 212/10
Potasińska Elka Pesla 212/8, 212/10
472
Potasińska Laja 212/8, 212/10
Potasińska Maria 212/8, 212/10
Potasińska Milka 212/8, 212/10
Potasińska Mindla 212/8, 212/10
Potasińska Mordka Lajb 212/8, 212/10
Potasińska Pesla 212/8, 212/10
Potasińska Sandal I 212/8, 212/10
Potasińska Sandal II 212/8, 212/10
Potasińska Symcha 212/8, 212/10
Potasz Abraham Nuchim 212/8, 212/10
Potasz Alta Sara 212/15, 212/19
Potasz Ałta 212/8, 212/10
Potasz Blima 212/8, 212/10
Potasz Celina 212/8, 212/10
Potasz Chaim Israel 212/17, 212/19, 212/20
Potasz Chaim Uszer Israel 212/8, 212/10, 212/16
Potasz Chawa 212/8, 212/10
Potasz Fela Sara 212/2, 212/18
Potasz Liliana 212/8, 212/10
Potasz Moszek 212/8, 212/10
Potasz Perla 212/8, 212/10
Potasz Sala 212/8, 212/10
Potasz Złata 212/8, 212/10
Poterman Tauba 212/19
Potok [?] Icchak Israel 212/18
Potok 212/17
Potok Abram Chaim 212/8, 212/10
Potok Abram I 212/8, 212/10, 212/17, 212/18
Potok Abram II 212/8, 212/10
Potok Abram III 212/8, 212/10
Potok Abram Jehuda 212/8, 212/10
Potok Aron Szalma 212/8, 212/10
Potok Bajla 212/8, 212/10
Potok Chaim 212/8, 212/10
Potok Chana 212/8, 212/10
Potok Dawid 212/8, 212/10
Potok Eliasz 212/8, 212/10
Potok Estera I 212/8, 212/10
Potok Estera II 212/8, 212/10
Potok Estera III 212/8, 212/10
Potok Estera IV 212/8, 212/10
Potok Fajgla Gitla 212/8, 212/10
Potok Fiszel Moszek 212/8, 212/10
Potok Frajda 212/8, 212/10
Potok Frymeta 212/8, 212/10
Potok Henoch 212/8, 212/10
Potok Hinda Laja 212/8, 212/10
Potok Icchak Israel 212/18
473
Potok Icchok 212/8, 212/10
Potok Idel 212/8, 212/10
Potok Jadwiga 212/24
Potok Jadzia 212/8, 212/10
Potok Josef 212/8, 212/10
Potok Kisryl 212/8, 212/10
Potok Laja I 212/8, 212/10
Potok Laja II 212/8, 212/10
Potok Laja Sara 212/18
Potok Lajb I 212/8, 212/10
Potok Lajb II 212/8, 212/10
Potok Lejbusz 212/8, 212/10
Potok Fiszel 212/8, 212/10
Potok Lewek 212/8, 212/10
Potok Luzer 212/8, 212/10
Potok Machela 212/8, 212/10
Potok Miriam 212/8, 212/10
Potok Mojsze Josef 212/8, 212/10
Potok Mordka Ber 212/8, 212/10
Potok Moszek Szmul 212/8, 212/10
Potok Pesla 212/8, 212/10
Potok Pinches I 212/8, 212/10
Potok Pinches II 212/8, 212/10
Potok Pinkus I 212/8, 212/10
Potok Pinkus II 212/8, 212/10
Potok Pinkus Israel 212/13, 212/15, 212/17
Potok Rachela Sara 212/2, 212/19
Potok Rachmil Israel 212/ 20
Potok Rojza 212/8, 212/10
Potok Rozalja 212/24
Potok Ruchla 212/8, 212/10
Potok Rywka I 212/8, 212/10
Potok Rywka II 212/8, 212/10
Potok Szajndla 212/8, 212/10
Potok Szmul I 212/8, 212/10
Potok Szmul II 212/8, 212/10
Potok Szyfra 212/8, 212/10
Potok Zalma I 212/8, 212/10
Potok Zalma II 212/8, 212/10
Potok Załma 212/18, 212/20
Potok Zelik 212/24
Potożyńska Etla 212/8, 212/10
Potożyńska Hilel 212/8, 212/10
Potożyńska Krajndla 212/8, 212/10
Potożyńska Rachela 212/8, 212/10
Powonzek Binek 212/24
Powonzek Chana S. 212/24
Powonzek Cyrla 212/24
474
Pozmanter Mordka I. 212/18
Pozmantier Abram 212/2, 212/16
Pozmantier Abram M. Israel 212/23
Pozmantier Fajwel Israel 212/11
Pozmantier Majer 212/13
Pozmantier Mojzesz Israel 212/16
Pozmantier Rubin 212/16, 212/18
Pozmantier Szmul 212/16
Pozmantir Abel 212/8, 212/10
Pozmantir Abram I 212/8, 212/10
Pozmantir Abram II 212/8, 212/10
Pozmantir Abram Josef Israel 212/2
Pozmantir Abram Michał 212/8, 212/10
Pozmantir Abram Szymon 212/8, 212/10
Pozmantir Ałta Dwojra 212/8, 212/10
Pozmantir Ałter 212/8, 212/10
Pozmantir Aron Kałma 212/8, 212/10
Pozmantir Bajla 212/8, 212/10
Pozmantir Binem 212/8, 212/10
Pozmantir Blima Rojza 212/8, 212/10
Pozmantir Chaim 212/8, 212/10
Pozmantir Chaim Cheskiel 212/8, 212/10
Pozmantir Chaim Dawid 212/8, 212/10
Pozmantir Chaja Małka 212/8, 212/10
Pozmantir Tobiasz 212/8, 212/10
Pozmantir Chaja Sura 212/8, 212/10
Pozmantir Chana 212/8, 212/10
Pozmantir Dawid Majer 212/8, 212/10
Pozmantir Dawid Szmul 212/8, 212/10
Pozmantir Doba 212/8, 212/10
Pozmantir Dwojra 212/8, 212/10
Pozmantir Edzia 212/8, 212/10
Pozmantir Estera Ajdla 212/8, 212/10
Pozmantir Estera I 212/8, 212/10
Pozmantir Estera II 212/8, 212/10
Pozmantir Estera Machla 212/8, 212/10
Pozmantir Estera Ruchla 212/8, 212/10
Pozmantir Fajwel 212/8, 212/10
Pozmantir Fiszel Israel 212/4, 212/8, 212/10
Pozmantir Frajda 212/8, 212/10
Pozmantir Frajndla 212/8, 212/10
Pozmantir Frymeta I 212/8, 212/10
Pozmantir Frymeta II 212/8, 212/10
Pozmantir Genendla 212/8, 212/10
Pozmantir Gerszon 212/8, 212/10
Pozmantir Gitla Sara 212/8, 212/10, 212/18
Pozmantir Gocel 212/8, 212/10
Pozmantir Golda Estera 212/8, 212/10
475
Pozmantir Hendel 212/8, 212/10
Pozmantir Hendla I 212/8, 212/10
Pozmantir Hendla II 212/8, 212/10
Pozmantir Hercka 212/8, 212/10
Pozmantir Herszel 212/8, 212/10
Pozmantir Icek 212/8, 212/10
Pozmantir Icek Israel [Posmantir] 212/ 20
Pozmantir Icek Israel 212/15, 212/17, 212/19
Pozmantir Icyk Lajb 212/8, 212/10
Pozmantir Iser 212/8, 212/10
Pozmantir Ita 212/8, 212/10
Pozmantir Ita Rajzla 212/8, 212/10
Pozmantir Izrael Majer 212/8, 212/10
Pozmantir Jacheta 212/8, 212/10
Pozmantir Jakub I 212/8, 212/10
Pozmantir Jakub II 212/8, 212/10
Pozmantir Jakub III 212/8, 212/10
Pozmantir Jakub Josef 212/8, 212/10
Pozmantir Jekutiel 212/8, 212/10
Pozmantir Jentla 212/8, 212/10
Pozmantir Joachim Gecel 212/8, 212/10
Pozmantir Joel 212/8, 212/10
Pozmantir Kałma 212/8, 212/10
Pozmantir Laja I 212/8, 212/10
Pozmantir Laja II 212/8, 212/10
Pozmantir Laja III 212/8, 212/10
Pozmantir Lajb Lonek 212/8, 212/10
Pozmantir Lejzer 212/8, 212/10
Pozmantir Lewek 212/8, 212/10
Pozmantir Luzer 212/8, 212/10
Pozmantir Majer 212/19, 212/20
Pozmantir Małka I 212/8, 212/10
Pozmantir Małka II 212/8, 212/10
Pozmantir Matla 212/8, 212/10
Pozmantir Mendel 212/8, 212/10
Pozmantir Milka 212/8, 212/10
Pozmantir Mindla 212/8, 212/10
Pozmantir Mira Doba 212/8, 212/10
Pozmantir Miriam I 212/8, 212/10
Pozmantir Miriam II 212/8, 212/10
Pozmantir Mojsze 212/8, 212/10
Pozmantir Mojsze Dawid 212/8, 212/10
Pozmantir Mojzesz Israel [Hamner] 212/19
Pozmantir Mojżesz 212/8, 212/10
Pozmantir Mojżesz A. 212/8, 212/10
Pozmantir Mojżesz Mendel 212/8, 212/10
Pozmantir Mordka Fiszel 212/8, 212/10
Pozmantir Mosze 212/8, 212/10
476
Pozmantir Moszek Aron 212/8, 212/10
Pozmantir Moszek Izrael 212/8, 212/10
Pozmantir Nacha 212/8, 212/10
Pozmantir Natan 212/8, 212/10
Pozmantir Nuchim 212/8, 212/10
Pozmantir Nusyn Mordka 212/8, 212/10
Pozmantir Nuta 212/8, 212/10
Pozmantir Perla 212/8, 212/10
Pozmantir Pesla 212/8, 212/10
Pozmantir Rachela 212/8, 212/10
Pozmantir Resza 212/8, 212/10
Pozmantir Rojza I 212/8, 212/10
Pozmantir Rojza II 212/8, 212/10
Pozmantir Rubin I 212/8, 212/10
Pozmantir Rubin II 212/8, 212/10
Pozmantir Rubin Israel 212/17, 212/18, 212/19, 212/20
Pozmantir Ruchla I 212/8, 212/10
Pozmantir Ruchla II 212/8, 212/10
Pozmantir Ruchla III 212/8, 212/10
Pozmantir Ruda Laja 212/8, 212/10
Pozmantir Rywka I 212/8, 212/10
Pozmantir Rywka II 212/8, 212/10
Pozmantir Rywka Rajzla 212/8, 212/10
Pozmantir Salomon 212/8, 212/10
Pozmantir Sara 212/8, 212/10
Pozmantir Sara Zysla 212/15
Pozmantir Simsia 212/8, 212/10
Pozmantir Sura Cela 212/8, 212/10
Pozmantir Sura I 212/8, 212/10
Pozmantir Sura II 212/8, 212/10
Pozmantir Sura Liba 212/8, 212/10
Pozmantir Sura Zysla Sara 212/8, 212/10, 212/17
Pozmantir Szamson 212/8, 212/10
Pozmantir Szlama I 212/8, 212/10
Pozmantir Szlama II 212/8, 212/10
Pozmantir Szlama Wolf 212/8, 212/10
Pozmantir Szmul [Posmantir] 212/20
Pozmantir Szmul Israel 212/8, 212/10, 212/13, 212/15, 212/19
Pozmantir Szmul Zajwel 212/8, 212/10
Pozmantir Szulim 212/8, 212/10
Pozmantir Szyfra 212/8, 212/10
Pozmantir Szyja 212/8, 212/10
Pozmantir Szymon 212/8, 212/10
Pozmantir Wołf [!] 212/8, 212/10
Pozmantir Zysia 212/8, 212/10
Pozmantir Zysla I 212/8, 212/10
Pozmantir Zysla II 212/8, 212/10
Pozmatir 212/5
477
Pozmatir Abram 212/8, 212/10
Pozmatir Basia 212/8, 212/10
Pozmatir Blima 212/8, 212/10
Pozmatir Chaim Dawid 212/5
Pozmatir Herszel 212/5
Pozmatir Izaak 212/5
Pozmatir Joachim 212/8, 212/10
Pozmatir Lewek 212/8, 212/10
Pozmatir Małka 212/8, 212/10
Pozmatir Motek 212/8, 212/10
Pozmatir Załma 212/8, 212/10
Pozmentjer Hendla 212/13
Poznanska Fajgla Sara 212/24
Poznanska Mendel 212/24
Poznanski 212/19
Poznanski Abel 212/13
Poznanski Laja 212/13
Poznanski Ludwig Israel 212/22
Poznanski Mendel 212/24
Poznanski Moniek 212/13
Półtorak Abram Zachariasz 212/8, 212/10
Półtorak Bajla 212/8, 212/10
Półtorak Ruchla 212/8, 212/10
Półtorak Szprynca 212/8, 212/10
Pradelska Chana 212/8, 212/10
Pradelska Chawa 212/8, 212/10
Pradelska Laja 212/8, 212/10
Pradelska Moszek Wolf 212/8, 212/10
Pradelska Rut 212/8, 212/10
Pradelska Rychla 212/8, 212/10
Pradelska Szajndla 212/8, 212/10
Pradelski Szmul Israel [Pradelska] 212/8, 212/10, 212/18
Praga Aryel 212/8, 212/10
Praga Estera 212/8, 212/10
Praga Izrael 212/8, 212/10
Praga Lajb 212/8, 212/10
Praga Liba 212/8, 212/10
Praga Szlama 212/8, 212/10
Prager Kołma 212/18
Prager Moszek Israel 212/2
Pragier Izak Israel 212/18
Prajs „C” 212/8, 212/10
Prajs Abram 212/8, 212/10
Prajs Aron 212/8, 212/10
Prajs Fajgla 212/8, 212/10
Prajs Gołda 212/8, 212/10
Prajs Majer 212/8, 212/10
Prajs Małka 212/8, 212/10
478
Prajs Mariem 212/8, 212/10
Prajs Moszek 212/8, 212/10
Prajs Pinkus 212/8, 212/10
Prajs Zysla 212/8, 212/10
Prajzer Abram I 212/8, 212/10
Prajzer Abram II 212/8, 212/10
Prajzer Abram Israel 212/17
Prajzer Abram Zalma 212/8, 212/10
Prajzer Alter Wolf 212/8, 212/10
Prajzer Bajla 212/8, 212/10
Prajzer Bajla 212/8, 212/10
Prajzer Berek 212/8, 212/10
Prajzer Berek Nuta 212/8, 212/10
Prajzer Berysz 212/8, 212/10
Prajzer Blima 212/8, 212/10
Prajzer Chaim 212/13
Prajzer Chana I 212/8, 212/10
Prajzer Chana II 212/8, 212/10
Prajzer Dawid 212/8, 212/10
Prajzer Dwojra 212/8, 212/10
Prajzer Estera I 212/8, 212/10
Prajzer Estera II 212/8, 212/10
Prajzer Estera Ita 212/8, 212/10
Prajzer Estera Małka 212/8, 212/10
Prajzer Estera Szprynca 212/8, 212/10
Prajzer Fajwiś 212/8, 212/10
Prajzer Gitla I 212/8, 212/10
Prajzer Gitla II 212/8, 212/10
Prajzer Gitla III 212/8, 212/10
Prajzer Gitla IV 212/8, 212/10
Prajzer Gitla Misza 212/8, 212/10
Prajzer Hela 212/8, 212/10
Prajzer Idesa 212/8, 212/10
Prajzer Izrael 212/8, 212/10
Prajzer Jakub I 212/8, 212/10
Prajzer Jakub II 212/8, 212/10
Prajzer Kalma 212/17
Prajzer Kałma Israel 212/15
Prajzer Kopel 212/8, 212/10
Prajzer Lajb 212/8, 212/10
Prajzer Lejbuś 212/8, 212/10
Prajzer Machela 212/8, 212/10
Prajzer Majer I 212/8, 212/10
Prajzer Majer II 212/8, 212/10
Prajzer Majer Nusyn 212/8, 212/10
Prajzer Majtla 212/8, 212/10
Prajzer Maria 212/8, 212/10
Prajzer Mirla 212/8, 212/10
479
Prajzer Moses 212/13
Prajzer Moszek 212/8, 212/10
Prajzer Moszek Hersz I 212/8, 212/10
Prajzer Moszek Hersz II 212/8, 212/10
Prajzer Nachma 212/8, 212/10
Prajzer Netla Szlama 212/8, 212/10
Prajzer Perla 212/8, 212/10
Prajzer Pinkus 212/13
Prajzer Rajzla 212/8, 212/10
Prajzer Rywka 212/8, 212/10
Prajzer Sura 212/8, 212/10
Prajzer Sura Blima 212/8, 212/10
Prajzer Sura Laja 212/8, 212/10
Prajzer Szlama 212/24
Prajzer Szlamek 212/8, 212/10
Prajzer Tauba 212/8, 212/10
Prajzer Załman 212/8, 212/10
Prajzer Chil 212/8, 212/10
Prajzer Zelda Fajga 212/8, 212/10
Prajzer Zysla 212/8, 212/10
Prajzerr Małka 212/8, 212/10
Pras Blima 212/8, 212/10
Praszker Frajdla 212/8, 212/10
Praszkier Laja 212/8, 212/10
Prawda Lejzor Israel 212/24
Prawer Awigeja 212/8, 212/10
Prawer Bacia 212/8, 212/10
Prawer Chaim 212/8, 212/10
Prawer Chaja 212/8, 212/10, 212/16
Prawer Chaskiel 212/8, 212/10
Prawer Doba Sara 212/16
Prawer Estera I 212/8, 212/10
Prawer Estera II 212/8, 212/10
Prawer Eugenia 212/8, 212/10
Prawer Eugenia Rozia 212/8, 212/10
Prawer Fiszel 212/8, 212/10
Prawer Hersz Dawid 212/8, 212/10
Prawer Hirsz 212/8, 212/10
Prawer Icek 212/8, 212/10
Prawer Josek 212/8, 212/10
Prawer Józef 212/8, 212/10
Prawer Józef Chaim 212/8, 212/10
Prawer Liba 212/8, 212/10
Prawer Marek 212/8, 212/10
Prawer Nuta 212/8, 212/10
Prawer Pinkus 212/8, 212/10, 212/13
Prawer Rywka 212/8, 212/10
Prawer Sura Chawa 212/8, 212/10, 212/19
480
Prawer Szlama 212/8, 212/10
Prawer Szmul 212/8, 212/10
Prawer Szmul Iser 212/8, 212/10
Preger Bajla 212/8, 212/10
Preger Chaja Sara 212/2
Preger Chawa I 212/8, 212/10, 212/13
Preger Chawa II 212/8, 212/10
Preger Cyma I 212/8, 212/10
Preger Cyma II 212/8, 212/10
Preger Cyma Sara 212/2
Preger Cywia I 212/8, 212/10
Preger Cywia II 212/8, 212/10
Preger Dawid 212/8, 212/10
Preger Eliasz 212/8, 212/10
Preger Estera 212/8, 212/10
Preger Estera Rywka 212/8, 212/10
Preger Fajgla 212/8, 212/10
Preger Gitla 212/8, 212/10
Preger Hendel 212/8, 212/10
Preger Hendla 212/8, 212/10
Preger Icek I 212/8, 212/10
Preger Icek II 212/8, 212/10
Preger Izak 212/8, 212/10
Preger Izrael I 212/8, 212/10
Preger Izrael II 212/8, 212/10
Preger Jadwiga 212/8, 212/10
Preger Kałma Israel 212/2, 212/8, 212/10
Preger Majer Israel 212/2
Preger Małka 212/8, 212/10
Preger Mania 212/8, 212/10
Preger Mojsze 212/8, 212/10
Preger Mojżesz 212/8, 212/10
Preger Moszek Israel 212/2, 212/8, 212/10
Preger Pałtyl 212/8, 212/10
Preger Perla I 212/8, 212/10
Preger Perla II 212/8, 212/10
Preger Perla Sara 212/19
Preger Pesla 212/8, 212/10
Preger Pincza 212/8, 212/10
Preger Rywa 212/8, 212/10
Preger Rywka 212/8, 212/10
Preger Sala 212/8, 212/10
Preger Salomon 212/8, 212/10, 212/13
Preger Sara 212/8, 212/10
Preger Sura 212/8, 212/10
Preger Szajndla Sara 212/15, 212/17
Preger Szyja 212/8, 212/10
Preger Szymon Israel 212/18
481
Pregier Izak Israel 212/18
Pregrycht Sura 212/19
Preis Golda Sara 212/19
Preiser Idesa Sara 212/19
Preiser Kalma Israel 212/17
Presman Basia 212/8, 212/10
Presman Brajndla 212/8, 212/10
Presman Chan 212/8, 212/10
Presman Eliasz 212/8, 212/10
Presman Estera Gitla 212/8, 212/10
Presman Fajgla Rajzla 212/8, 212/10
Presman Froim Boruch 212/8, 212/10
Presman Herszel 212/8, 212/10
Presman Iser 212/8, 212/10
Presman Mojżesz Mordka 212/8, 212/10
Presman Moszek Jakub 212/8, 212/10
Presse Szmul M. Israel 212/11
Presser Regina 212/11
Presser Szmul Israel 212/11
Preszow Anszel 212/8, 212/10
Preszow Beniamin 212/8, 212/10
Preszow Blima 212/8, 212/10
Preszow Chaja Sura 212/8, 212/10
Preszow Efroim 212/8, 212/10
Preszow Estera Malcia 212/8, 212/10
Preszow Hendla 212/8, 212/10
Preszow Ita Laja 212/8, 212/10
Preszow Josek Israel 212/8, 212/10, 212/18
Preszow Ruchla 212/8, 212/10
Preszow Srulek 212/8, 212/10
Preszow Szajndla 212/8, 212/10
Preszow Towia 212/8, 212/10
Prętki Hirsz 212/8, 212/10
Prętki Moszek 212/8, 212/10
Prętki Szajndla 212/8, 212/10
Prinz Irena Sara 212/23
Prlecz [?] Chana 212/24
Prlecz [?] Faigla 212/24
Prlecz [?] Frajda 212/24
Prlecz [?] Mariem 212/24
Prlecz [?] Sara 212/24
Prlecz [?] Zalma 212/24
Procel Jakob Israel [Prozel] 212/11, 212/23
Profesorska Doba 212/8, 212/10
Profesorska Gucia 212/8, 212/10
Profesorska Ruchla Laja 212/8, 212/10
Profesorska Rywa Sara 212/8, 212/10, 212/19
Profesorski Chawa 212/8, 212/10
482
Profesorski Dwojra 212/24
Profesorski Jakob 212/24
Profesorski Josek 212/8, 212/10
Profesorski Ruchla 212/24
Prozel 212/11
Prozel Jakub Israel 212/2
Prozer Efroim 212/8, 212/10
Przechacka Blima 212/23
Przechacka Chwula 212/23
Przechacka Leib 212/23
Przechacka Rywka 212/23
Przechacki Chaim 212/8, 212/10
Przechacki Dawid Izak 212/8, 212/10
Przechadzki Chaskiel 212/8, 212/10
Przechacki Estera Ruchla 212/8, 212/10
Przechadzki Srul Alter 212/8, 212/10
Przechodnik Hilel 212/8, 212/10
Przechadzki Blima 212/8, 212/10
Przechadzki Estera 212/8, 212/10
Przechadzki Gitla 212/8, 212/10
Przechadzki Herszel 212/8, 212/10
Przechadzki Rywka 212/8, 212/10
Przechodnik [?] 212/17
Przechodnik 212/2
Przechodnik Abram 212/24
Przechodnik Abram Josek Israel 212/24
Przechodnik Brucha z d. Siwek 212/19
Przechodnik Cutla 212/24
Przechodnik Fajdla Laja 212/19
Przechodnik Fajgla 212/8, 212/10
Przechodnik Frajdla 212/19
Przechodnik Frajndla 212/8, 212/10
Przechodnik Hylel 212/19
Przechodnik Icek Israel 212/8, 212/10, 212/19
Przechodnik Srulek 212/8, 212/10
Przechodnik Sura Frajdla Sara 212/24
Przechodnik Szmul 212/24
Przedborski Abram 212/8, 212/10
Przedborski Berek 212/8, 212/10
Przedborski Chana 212/8, 212/10
Przedborski Chana Ruchla 212/8, 212/10
Przedborski Jacheta 212/8, 212/10
Przedborski Kałma 212/8, 212/10
Przedborski Samek 212/8, 212/10
Przedborski Szajndla I 212/8, 212/10
Przedborski Szajndla II 212/8, 212/10
Przedborski Wita 212/8, 212/10
Przednowek Chaim 212/24
483
Przednowek Szaja Lajb 212/24
Przendza Gitla Sara 212/24
Przendza Josek Israel 212/24
Przendza Nuchym Israel 212/24
Przendza Sura Sara 212/24
Przerowski Icek Israel 212/13
Przerowski Mariem Rajzla 212/19
Przerowski Miriam Rajzla 212/19
Przerowski Regina 212/17
Przetacki Fiszel 212/8, 212/10
Przezowski [?] Icek Israel 212/2
Przezowski Abram Israel [Przerowski?] 212/13
Przygórski Mindla 212/8, 212/10
Przygórski Szymon 212/8, 212/10
Przyrowska Frajdla 212/17
Przyrowska Rózia 212/8, 212/10
Przyrowski Hania 212/8, 212/10
Przyrowska Rywka Sara 212/17
Przyrowski 212/5
Przyrowski Abram 212/8, 212/10, 212/13
Przyrowski Chaja 212/13
Przyrowski Chana 212/8, 212/10
Przyrowski Frajdla 212/8, 212/10
Przyrowski Henryk Israel 212/8, 212/10212/13
Przyrowski Hersz Dawid 212/8, 212/10
Przyrowski Herszlik 212/8, 212/10
Przyrowski Icyk Majer 212/8, 212/10
Przyrowski Jankiel 212/13
Przyrowski Joachim 212/8, 212/10
Przyrowski Lajb Hersz 212/8, 212/10
Przyrowski Machla 212/8, 212/10
Przyrowski Majer Israel 212/5, 212/8, 212/10, 212/24
Przyrowski Małka I 212/8, 212/10
Przyrowski Małka II 212/8, 212/10
Przyrowski Małka Laja 212/8, 212/10
Przyrowski Mariem Rajzla 212/8, 212/10
Przyrowski Marta 212/8, 212/10
Przyrowski Mindla 212/8, 212/10
Przyrowski Mojżesz Izak 212/8, 212/10
Przyrowski Moszek Majer 212/8, 212/10
Przyrowski Rajzla 212/8, 212/10
Przyrowski Regina 212/8, 212/10, 212/13
Przyrowski Robert 212/8, 212/10
Przyrowski Rózia Fela 212/8, 212/10
Przyrowski Ruchla 212/8, 212/10
Przyrowski Ruchla Laja 212/8, 212/10
Przyrowski Szlama I 212/8, 212/10
Przyrowski Szlama II 212/8, 212/10
484
Przyrowski Szmul 212/8, 212/10
Przyrowski Szmul Hersz 212/8, 212/10, 212/13
Pszenica Moszek Israel 212/15
Pszenica Abram Hersz 212/8, 212/10
Pszenica Adela I 212/8, 212/10
Pszenica Adela II 212/8, 212/10
Pszenica Boruch 212/8, 212/10
Pszenica Chana Rywka 212/19
Pszenica Chana Rywka 212/8, 212/10
Pszenica Emanuel I 212/8, 212/10
Pszenica Emanuel II 212/8, 212/10
Pszenica Emanuel Israel 212/15, 212/17
Pszenica Jojne 212/8, 212/10
Pszenica Josek 212/8, 212/10
Pszenica Kajla 212/8, 212/10
Pszenica Laja 212/8, 212/10
Pszenica Moszek Israel 212/17, 212/22
Pszenica Moszek Israel Szmul 212/17
Pszenica Moszek Szmul Israel 212/17
Pszenica Ruchla 212/8, 212/10
Pszenica Szmul Moszek 212/8, 212/10
Pszenica Szyfra I 212/8, 212/10
Pszenica Szyfra II 212/8, 212/10
Pszenica Szyfra III 212/8, 212/10
Pszenica Szymon 212/8, 212/10
Pszenica Szymon Lajb 212/8, 212/10
Ptasznik „C” 212/8, 212/10
Ptasznik Bajla 212/8, 212/10
Ptasznik Chana 212/8, 212/10
Ptasznik Josef [Józef] Israel 212/13, 212/15, 212/16, 212/17, 212/19, 212/20
Ptasznik Josek 212/18
Ptasznik Lajbusz 212/8, 212/10
Ptasznik Sucher Berek212/2
Ptasznik Sura 212/8, 212/10
Ptasznik Szmul 212/8, 212/10
Puderbeutel Chuna 212/8, 212/10
Puderbeutel Estera 212/8, 212/10
Puderbeutel Lejbuś 212/8, 212/10
Pudles Julius Israel 212/2
Pulka „C” 212/8, 212/10
Pulka Ester 212/8, 212/10
Pulka Estera Mindla 212/19
Pulka Fajgla 212/8, 212/10
Pulka Frajdla 212/8, 212/10
Pulka Hendla 212/8, 212/10
Pulka Hersz Majer 212/8, 212/10
Pulka Hinda 212/8, 212/10
Pulka Jenta 212/8, 212/10
485
Pulka Małka 212/8, 212/10
Pulka Mordka Berek 212/8, 212/10
Pulka Moszek Ida 212/8, 212/10
Pulka Rafal Icchok 212/8, 212/10
Pulka Rajzla 212/8, 212/10
Pulka Sala 212/8, 212/10
Pulka Szulim 212/8, 212/10
Puterman Abram I 212/8, 212/10, 212/22
Puterman Abram II 212/8, 212/10
Puterman Adela 212/8, 212/10
Puterman Bajla 212/8, 212/10
Puterman Beniamin 212/8, 212/10
Puterman Chaja Sara 212/24
Puterman Dora 212/8, 212/10
Puterman Hendla 212/8, 212/10
Puterman Ita 212/8, 212/10
Puterman Josek 212/8, 212/10
Puterman Lejzor 212/8, 212/10
Puterman Mania 212/8, 212/10
Puterman Margula 212/8, 212/10, 212/19
Puterman Maria 212/8, 212/10
Puterman Mariem 212/22
Puterman Matla Sara 212/15, 212/17
Puterman Mojżesz 212/8, 212/10
Puterman Paulina 212/8, 212/10
Puterman Pinkus 212/8, 212/10
Puterman Rózia 212/8, 212/10
Puterman Rywka 212/8, 212/10
Puterman T. Rajzla 212/8, 212/10
Puterman Wolf Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Puterman Wolf Lajzer 212/8, 212/10
Putermann Abram Israel 212/17
Putersznit Abram 212/8, 212/10
Putersznit Bajla 212/8, 212/10
Putersznit Bajla Sara 212/13, 212/17
Putersznit Beniamin 212/8, 212/10
Putersznit Berek 212/8, 212/10
Putersznit Breindla Sara 212/8, 212/10, 212/24
Putersznit Chaja 212/8, 212/10
Putersznit Chaja Hinda 212/8, 212/10
Putersznit Gecel 212/8, 212/10
Putersznit Hersz Lajb 212/8, 212/10
Putersznit Icek 212/8, 212/10
Putersznit Izak 212/8, 212/10
Putersznit Jankiel Rywen 212/8, 212/10
Putersznit Lajb 212/17
Putersznit Moszek 212/8, 212/10
Putersznit Rachmil 212/8, 212/10
486
Putersznyt Bajla 212/15, 212/17, 212/19
Pweel[?]212/17
Pytowska Dobra 212/23
Pytowski Juda 212/24
Pytowski Nacha 212/24
Pytowski Rywka 212/24
Pytowski Szymon 212/23
Raab Abraham Israel 212/24
Raab Bluma Sara 212/24
Raab Majlech Israel 212/24
Raber Lola Sara 212/23
Raber Naftali Israel 212/23
Raber Rachela Sara 212/19, 212/23
Rabinowicz Abraham Isuher 212/8, 212/10
Rabinowicz Abram 212/8, 212/10
Rabinowicz Beniamin 212/8, 212/10
Rabinowicz Berisz 212/8, 212/10
Rabinowicz Chaim Majer 212/8, 212/10
Rabinowicz Chana I 212/8, 212/10
Rabinowicz Chana II 212/8, 212/10
Rabinowicz Chawa 212/8, 212/10
Rabinowicz Chuna Aria 212/8, 212/10
Rabinowicz Fajgla 212/8, 212/10
Rabinowicz Frymeta I 212/8, 212/10
Rabinowicz Frymeta II 212/8, 212/10
Rabinowicz Gital Sara 212/23
Rabinowicz Gołda 212/8, 212/10
Rabinowicz Herszlik 212/8, 212/10
Rabinowicz Hudesa212/8, 212/10
Rabinowicz Izaak Majer 212/8, 212/10
Rabinowicz Josek 212/8, 212/10
Rabinowicz Kajla 212/8, 212/10
Rabinowicz Kałma Szymon 212/8, 212/10
Rabinowicz Laja 212/8, 212/10
Rabinowicz Lejbusz 212/8, 212/10
Rabinowicz Miriam Chaja 212/8, 212/10
Rabinowicz Moszek 212/8, 212/10
Rabinowicz Nuchim 212/8, 212/10
Rabinowicz Nusyn 212/8, 212/10
Rabinowicz Pinches 212/8, 212/10
Rabinowicz Rajzla 212/8, 212/10
Rabinowicz Rajzla Fajgla 212/8, 212/10
Rabinowicz Ruchla Szajndla 212/8, 212/10
Rabinowicz Rykla 212/8, 212/10
Rabinowicz Rywka Ruchla 212/8, 212/10
Rabinowicz Sala 212/8, 212/10
Rabinowicz Sara 212/8, 212/10
Rabinowicz Szmul Chaim 212/8, 212/10
487
Rabinowicz Szulim Israel 212/15, 212/17
Rabinowicz Szulim Naftula 212/8, 212/10
Rabinowicz Szyfra 212/8, 212/10
Rabinowicz Udla 212/8, 212/10
Radoszycka Rywka Sara 212/2
Radoszycki 212/5
Radoszycki Abram Benjamin Israel 212/2
Radoszycki Bajla Ita 212/8, 212/10
Radoszycki Berisz Israel 212/13, 212/17
Radoszycki Beryś Israel 212/5, 212/15
Radoszycki Chana Szajndla Sara 212/2
Radoszycki Chana Szajndla Sara z d. Rappaport 212/2
Radoszycki Chawa 212/18
Radoszycki Hendel 212/8, 212/10
Radoszycki Herszlik 212/17
Radoszycki Irena Itla 212/8, 212/10
Radoszycki Jan Leon 212/8, 212/10
Radoszycki Laja 212/13
Radoszycki Maria 212/8, 212/10
Radoszycki Markus 212/8, 212/10
Radoszycki Rywka Sara 212/2
Radoszycki Symcha 212/8, 212/10
Radzyńska Itla Sara 212/15, 212/17
Radzyńska Mindla 212/19
Radzyńska Szajndla 212/19
Radzyński Alta Frymeta 212/8, 212/10
Radzyński Fajgla 212/8, 212/10
Radzyński Gitla 212/8, 212/10
Radzyński Itka 212/8, 212/10
Radzyński Izaak 212/8, 212/10
Radzyński Izrael 212/8, 212/10
Radzyński Majer 212/8, 212/10
Radzyński Nuta 212/8, 212/10
Radzyński Ruchla 212/8, 212/10
Radzyński Sura 212/8, 212/10
Radzyński Urisz 212/8, 212/10
Radzyński Zelig 212/8, 212/10
Radzyński Zymel 212/8, 212/10
Rafalowicz Hersz 212/17
Rafalowicz Zalura [?][Rafałowicz] 212/18
Rafałowicz Bajla I 212/8, 212/10
Rafałowicz Bajla II 212/8, 212/10
Rafałowicz Bendet 212/8, 212/10
Rafałowicz Chaim 212/18
Rafałowicz Chaskiel 212/8, 212/10
Rafałowicz Chawa I 212/8, 212/10
Rafałowicz Chawa II 212/8, 212/10
Rafałowicz Dawid 212/8, 212/10
488
Rafałowicz Dawid Josek 212/8, 212/10
Rafałowicz Genia 212/8, 212/10
Rafałowicz Gitla I 212/8, 212/10
Rafałowicz Gitla II 212/8, 212/10
Rafałowicz Gitla Laja 212/19
Rafałowicz Herszel 212/8, 212/10
Rafałowicz Jakub 212/8, 212/10
Rafałowicz Jojne 212/8, 212/10
Rafałowicz Josek I 212/8, 212/10
Rafałowicz Josek II 212/8, 212/10
Rafałowicz Kałma 212/8, 212/10
Rafałowicz Lejbusz 212/8, 212/10
Rafałowicz Mariem 212/8, 212/10
Rafałowicz Mordka Chemia 212/8, 212/10
Rafałowicz Natan 212/24
Rafałowicz Rachel 212/8, 212/10
Rafałowicz Rachmil Israel 212/13
Rafałowicz Rafal Ucek 212/8, 212/10
Rafałowicz Sara 212/8, 212/10
Rafałowicz Tauba 212/8, 212/10
Rafałowicz Zalma 212/18
Rafałowicz Zelda Gitla 212/8, 212/10
Rajcensztajn Ajdla I 212/8, 212/10
Rajcensztajn Ajdla II 212/8, 212/10
Rajcensztajn Aron I 212/8, 212/10
Rajcensztajn Aron II 212/8, 212/10
Rajcensztajn Chaja I 212/8, 212/10
Rajcensztajn Chaja II 212/8, 212/10
Rajcensztajn Chana I 212/8, 212/10
Rajcensztajn Chana II 212/8, 212/10
Rajcensztajn Fajgla I 212/8, 212/10
Rajcensztajn Fajgla II 212/8, 212/10
Rajcensztajn Kałma 212/22
Rajcensztajn Kałma Józef I 212/8, 212/10
Rajcensztajn Kałma Józef II 212/8, 212/10
Rajcensztajn Kopel I 212/8, 212/10
Rajcensztajn Kopel II 212/8, 212/10
Rajcensztajn Kopel Israel 212/13, 212/20
Rajcensztajn Lajb I 212/8, 212/10
Rajcensztajn Lajb II 212/8, 212/10
Rajcensztajn Lejzor I 212/8, 212/10
Rajcensztajn Lejzor II 212/8, 212/10
Rajcensztein Lejzer Israel 212/24
Rajch Abram I 212/8, 212/10
Rajch Abram II 212/8, 212/10
Rajch Abram III 212/8, 212/10
Rajch Bajla 212/8, 212/10, 212/15
Rajch Brajndla 212/13, 212/17
489
Rajch Brajndla I 212/8, 212/10
Rajch Brajndla II 212/8, 212/10
Rajch Chaja I 212/8, 212/10
Rajch Chaja II 212/8, 212/10
Rajch Dwojra 212/8, 212/10
Rajch Estera I 212/8, 212/10
Rajch Estera II 212/8, 212/10
Rajch Fajgla 212/8, 212/10
Rajch Fajgla Tauba 212/8, 212/10
Rajch Gitla I 212/8, 212/10
Rajch Gitla II 212/8, 212/10
Rajch Grojnem Israel 212/2
Rajch Herman I 212/8, 212/10
Rajch Herman II 212/8, 212/10
Rajch Herszel I 212/8, 212/10
Rajch Herszel II 212/8, 212/10
Rajch Icek 212/8, 212/10
Rajch Icek Lajb 212/8, 212/10
Rajch Ida I 212/8, 212/10
Rajch Ida II 212/8, 212/10
Rajch Izrael Dawid 212/8, 212/10
Rajch Josek Chaim I 212/8, 212/10
Rajch Josek Chaim II 212/8, 212/10
Rajch Josek I 212/8, 212/10
Rajch Josek II 212/8, 212/10
Rajch Lajb 212/8, 212/10
Rajch Mariem I 212/8, 212/10
Rajch Mariem II 212/8, 212/10
Rajch Mendel I 212/8, 212/10
Rajch Mendel II 212/8, 212/10
Rajch Mojsze 212/8, 212/10
Rajch Mordka 212/8, 212/10
Rajch Moszek I 212/8, 212/10
Rajch Moszek II 212/8, 212/10
Rajch Ruchla I 212/8, 212/10
Rajch Ruchla II 212/8, 212/10
Rajch Ruchla III 212/8, 212/10
Rajch Rywka Chawa I 212/8, 212/10
Rajch Rywka Chawa II 212/8, 212/10
Rajch Srul 212/8, 212/10
Rajch Sura I 212/8, 212/10
Rajch Sura II 212/8, 212/10
Rajch Sura Tauba I 212/8, 212/10
Rajch Sura Tauba II 212/8, 212/10
Rajch Sura Tauba Sara 212/16
Rajch Szaja I 212/8, 212/10
Rajch Szaja II 212/8, 212/10
Rajch Tauba 212/8, 212/10
490
Rajch Tauba Fajgla 212/19
Rajch Tojwie I 212/8, 212/10
Rajch Tojwie II 212/8, 212/10
Rajchberger Ałta Rywka 212/8, 212/10
Rajchberger Icyk Majer 212/8, 212/10
Rajchberger Izrael Aron 212/8, 212/10
Rajchberger Małka Brajndla 212/8, 212/10
Rajchenstein Abram M. Israel 212/24
Rajcher Abram 212/8, 212/10
Rajcher Jetla 212/8, 212/10
Rajcher Rywka 212/19
Rajchkind Abram 212/8, 212/10
Rajchkind Emanuel 212/8, 212/10
Rajchkind Henryk 212/8, 212/10
Rajchkind Izrael 212/8, 212/10
Rajchkind Josek 212/8, 212/10
Rajchkind Pinkus 212/8, 212/10
Rajchkind Renia 212/8, 212/10
Rajchkind Rózia 212/8, 212/10
Rajchkind Sura Rywka Sara 212/8, 212/10, 212/15
Rajchkind Szajndla 212/8, 212/10
Rajchkind Tauba 212/8, 212/10
Rajchkind Wolf 212/8, 212/10
Rajchman Awner 212/8, 212/10
Rajchman Berta 212/8, 212/10
Rajchman Berta Sara 212/16
Rajchman Chaja 212/8, 212/10
Rajchman Chawa 212/8, 212/10
Rajchman Cylka 212/8, 212/10
Rajchman Efroim 212/8, 212/10
Rajchman Ewa Brucha 212/8, 212/10
Rajchman Judka 212/8, 212/10
Rajchman Lucja Sara 212/8, 212/10, 212/15
Rajchman Luzie Sara 212/16
Rajchman Maria 212/8, 212/10
Rajchman Ruchla 212/8, 212/10
Rajchman Samuel Israel 212/8, 212/10, 212/15
Rajchman Sara 212/8, 212/10, 212/19
Rajchman Szlama Abram 212/8, 212/10
Rajchman Tauba 212/8, 212/10
Rajchman Weta Sara 212/15
Rajchmann Ruchla Sara 212/16
Rajman Szlama Israel 212/24
Rajner Wolf 212/8, 212/10
Rajngold Eliasz 212/8, 212/10
Rajngold Laja 212/8, 212/10
Rajngold Renia 212/8, 212/10
Rajngold Rózia 212/8, 212/10
491
Rajnherc Abram 212/18
Rajnherc Abram Moszek 212/8, 212/10
Rajnherc Blima 212/8, 212/10
Rajnherc Brajndla Bajla 212/8, 212/10
Rajnherc Chaim Chil 212/8, 212/10
Rajnherc Doba 212/8, 212/10
Rajnherc Estera 212/8, 212/10
Rajnherc Gołda 212/8, 212/10
Rajnherc Laja 212/8, 212/10
Rajnherc Lajb 212/8, 212/10
Rajnherc Mariem 212/8, 212/10
Rajnherc Mordka 212/8, 212/10
Rajnsztajn Abraham 212/8, 212/10
Rajnsztajn Abram 212/8, 212/10
Rajnsztajn Chana Laja 212/19
Rajnsztajn Dora 212/8, 212/10
Rajnsztajn Estera Hendla 212/8, 212/10
Rajnsztajn Fajga 212/8, 212/10
Rajnsztajn Izrael Załma 212/8, 212/10
Rajnsztajn Jentla 212/8, 212/10
Rajnsztajn Moszek 212/8, 212/10
Rajnsztajn Rubin Lajb 212/8, 212/10
Rajnsztajn Wolf Majer212/8, 212/10
Rajtenberg [?] Jakob 212/24
Rajtenberg [?] Moniek 212/24
Rajtenberg [?] Rachela 212/24
Rajtenberg [?] Szaja 212/24
Rajtenberg [?] Złata 212/24
Rajter Chaim Samuel Israel 212/13
Rajter Chuna Samuel 212/8, 212/10
Rajtner Moszek Israel 212/18
Rajzer Abram 212/8, 212/10
Rajzer Fajgla 212/8, 212/10
Rajzer Iser 212/8, 212/10
Rajzer Jochwet Rajzla 212/8, 212/10
Rajzer Mania 212/8, 212/10
Rajzer Mordka Hilel 212/8, 212/10
Rajzman Berek 212/8, 212/10, 212/24
Rajzman Chaim Perec 212/24
Rajzman Chaja Ruchla 212/24
Rajzman Czarna 212/8, 212/10
Rajzman Dwojra Sara 212/24
Rajzman Estera I 212/8, 212/10
Rajzman Estera II 212/8, 212/10
Rajzman Frajdla 212/24
Rajzman Frymeta 212/24
Rajzman Gitla Sara 212/24
Rajzman Hersz Israel 212/8, 212/10, 212/13, 212/15, 212/17
492
Rajzman Herszel 212/8, 212/10
Rajzman Icyk Ber 212/8, 212/10
Rajzman Josek Wolf 212/8, 212/10
Rajzman Krajndla 212/8, 212/10
Rajzman Maria Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Rajzman Mindla 212/24
Rajzman Mordka 212/19
Rajzman Motek 212/8, 212/10
Rajzman Pesla 212/8, 212/10
Rajzman Ruchla Jentla212/8, 212/10
Rajzman Symcha Israel 212/ 20
Rajzman Szajndla 212/24
Rakocz Lew Israel 212/24
Rakocz 212/19
Rakowska Dyna 212/8, 212/10
Rakowska Hajla 212/8, 212/10
Rakowska Henia 212/8, 212/10
Rakowska Hinda I 212/8, 212/10
Rakowska Hinda II 212/8, 212/10
Rakowska Itla Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Rakowska Lajb 212/8, 212/10
Rakowska Rywka 212/8, 212/10
Rakowski Abram Israel 212/2
Rakowski Benjamin Icek 212/18
Rakowski Genendla Sara 212/2
Rand Gusta Sara 212/11
Rand Rachela Sara 212/8, 212/10, 212/11, 212/19
Rapaport Aron 212/8, 212/10
Rapaport Aron Uszer 212/17
Rapaport Bajla 212/8, 212/10
Rapaport Berek 212/8, 212/10
Rapaport Chaim 212/8, 212/10, 212/17, 212/18
Rapaport Chaja 212/8, 212/10
Rapaport Chana 212/8, 212/10
Rapaport Chana Cylka 212/19
Rapaport Estera 212/8, 212/10
Rapaport Fajgla 212/8, 212/10
Rapaport Fajwel 212/8, 212/10, 212/18
Rapaport Frymata 212/8, 212/10
Rapaport Gitman Hilel 212/8, 212/10
Rapaport Herszel 212/8, 212/10
Rapaport Hinda 212/8, 212/10, 212/17
Rapaport Icek Majer 212/8, 212/10
Rapaport Icek 212/8, 212/10
Rapaport Izaak I 212/8, 212/10
Rapaport Izaak II 212/8, 212/10
Rapaport Izak 212/8, 212/10
Rapaport Izrael 212/8, 212/10
493
Rapaport Jankiel 212/8, 212/10
Rapaport Jeta 212/8, 212/10
Rapaport Josek 212/8, 212/10
Rapaport Jozef 212/25
Rapaport Laja 212/8, 212/10
Rapaport Lajb Israel 212/2, 212/17, 212/20
Rapaport Lajbuś Mendel 212/8, 212/10
Rapaport Liba Minda 212/8, 212/10
Rapaport Luzer Josek 212/8, 212/10
Rapaport Majloch Israel 212/2, 212/8,212/10, 212/13, 212/18, 212/20
Rapaport Małka 212/8, 212/10
Rapaport Manela 212/8, 212/10
Rapaport Maria 212/8, 212/10
Rapaport Moses 212/13
Rapaport Moszek I 212/8, 212/10
Rapaport Moszek II 212/8, 212/10
Rapaport Moszek Israel 212/4
Rapaport Natan Israel 212/2
Rapaport Niutek Israel 212/2
Rapaport Nuchim Isak Israel 212/19
Rapaport Nuta Israel 212/2, 212/8,212/10
Rapaport Rajzla 212/8, 212/10
Rapaport Rojze 212/8, 212/10
Rapaport Rozalia 212/8, 212/10
Rapaport Rubin 212/20
Rapaport Ruchla I 212/8, 212/10
Rapaport Ruchla II 212/8, 212/10
Rapaport Rywka I 212/8, 212/10
Rapaport Rywka II 212/8, 212/10
Rapaport Sala 212/8, 212/10
Rapaport Sara 212/8,212/10, 212/17
Rapaport Sara Hinda 212/8, 212/10
Rapaport Sura 212/8, 212/10
Rapaport Szlama I 212/8, 212/10
Rapaport Szlama II 212/8, 212/10
Rapaport Szyfra 212/8, 212/10
Rapaport Tauba 212/8, 212/10
Rapaport Wolf 212/8, 212/10
Rapaport Zygfryd 212/8, 212/10
Rapaport Zymek 212/8, 212/10
Rapaportowa 212/25
Rappaport 212/25
Rappaport Chana 212/24
Rappaport Sara Hendla 212/24
Ratenberg Hersz 212/18
Rath Amalia Małka Sara 212/23
Rath Gitla Sara 212/23
Rathaus Frajgla 212/8, 212/10
494
Rathaus Hena 212/8, 212/10
Rathaus Józef 212/8, 212/10
Ratkowicka Regina 212/8, 212/10
Rauchman [?]212/20
Rauchwergc[?] Raizel 212/24
Rauchwergc[?] Chaja 212/24
Rauchwergc[?] Izaak 212/24
Rauchwerger Bernard 212/24
Rauchwerger Breindel 212/23
Rawek Siegfryd 212/19, 212/20
Rawet Gerszon 212/8, 212/10
Rawet Izrael 212/8, 212/10
Rawet Majer Dawid 212/8, 212/10
Rawet Mariem 212/18
Rawet Mariem G. Sara 212/18
Rawet Mariem Gitla 212/8, 212/10, 212/18
Razental Abram Israel 212/16
Rechnic „C” I 212/8, 212/10
Rechnic „C” II 212/8, 212/10
Rechnic „C” III 212/8, 212/10
Rechnic „C” IV 212/8, 212/10
Rechnic „S” I 212/8, 212/10
Rechnic „S” II 212/8, 212/10
Rechnic 212/2, 212/11, 212/20
Rechnic 212/8, 212/10, 212/25
Rechnic Abram 212/8, 212/10
Rechnic Abram Hilel 212/8, 212/10
Rechnic Abram Isucher 212/8, 212/10
Rechnic Ajla 212/8, 212/10
Rechnic Ajzyk 212/8, 212/10
Rechnic Alta Cyw. 212/23
Rechnic Aron 212/8, 212/10
Rechnic Boruch 212/8, 212/10
Rechnic Brajndla 212/8, 212/10
Rechnic Bruchla Rojza 212/8, 212/10
Rechnic Chaja 212/8, 212/10
Rechnic Chaja Rywka 212/8, 212/10
Rechnic Chaja Tema 212/8, 212/10
Rechnic Chana 212/8, 212/10
Rechnic Chemia 212/8, 212/10
Rechnic Chil 212/8, 212/10
Rechnic Dawid 212/8, 212/10
Rechnic Elejzer 212/8, 212/10, 212/13
Rechnic Elka Sara 212/19
Rechnic Etla Sara 212/19
Rechnic Fajgla I 212/8, 212/10, 212/19
Rechnic Fajgla II 212/8, 212/10
Rechnic Fajgla III 212/8, 212/10
495
Rechnic Frymeta I 212/8, 212/10
Rechnic Frymeta II 212/8, 212/10
Rechnic Frymeta Sara 212/11
Rechnic Genendla 212/8, 212/10
Rechnic Gerszlik Jakub 212/8, 212/10
Rechnic Gitla I 212/8, 212/10, 212/13
Rechnic Gitla II 212/8, 212/10
Rechnic Gitla III 212/8, 212/10
Rechnic Hela 212/8, 212/10
Rechnic I. H. 212/11
Rechnic Icchok Hersz Israel 212/8, 212/10, 212/11, 212/19
Rechnic Icek Hersz 212/23
Rechnic Icek Jakub 212/19
Rechnic Icek Kałma 212/8, 212/10
Rechnic Idel 212/8, 212/10
Rechnic Isak Israel 212/19
Rechnic Israel H. 212/2
Rechnic Jakub 212/8, 212/10
Rechnic Juda 212/8, 212/10
Rechnic Kajla Gitla 212/8, 212/10
Rechnic L. 212/11, 212/17
Rechnic Leib 212/23
Rechnic Lejb Ber 212/8, 212/10
Rechnic Leon 212/2
Rechnic Liba Fryneta 212/8, 212/10
Rechnic Machel Lajb 212/8, 212/10
Rechnic Majer I 212/8, 212/10
Rechnic Majer II 212/8, 212/10
Rechnic Markus Mordka 212/19
Rechnic Masia 212/8, 212/10
Rechnic Mendel 212/8, 212/10
Rechnic Miriam 212/8, 212/10
Rechnic Mojsza 212/8, 212/10
Rechnic Mordka Wolf 212/8, 212/10
Rechnic Paula Sara 212/15, 212/17
Rechnic Perla 212/23
Rechnic Pinkus Mendel 212/8, 212/10
Rechnic R. 212/17
Rechnic Rubin 212/8, 212/10
Rechnic Ruchla I 212/8, 212/10
Rechnic Ruchla II 212/8, 212/10
Rechnic Ruchla S. Jacheta Mindla 212/19
Rechnic Rywka 212/8, 212/10, 212/19
Rechnic Sucher 212/8, 212/10
Rechnic Sura 212/8, 212/10
Rechnic Szajndla 212/23
Rechnic Szlama 212/8, 212/10
Rechnic Szymon Lajb Israel 212/11, 212/19
496
Rechnic Tamara 212/8, 212/10
Rechnic Tauba 212/8, 212/10
Rechnic Wolf 212/8, 212/10
Rechnicowa 212/25
Rechnisz [?] Israel 212/17
Rechnitz 212/13
Rechnitz Frymeta 212/11
Rechnitz Mendel 212/13
Recht Chaim Israel 212/2
Recht Chaim Mordka 212/8, 212/10
Recht Estera 212/8, 212/10
Recht Estera Małka 212/8, 212/10
Recht Lajbuś 212/8, 212/10
Recht Machel 212/8, 212/10
Recht Sura 212/8, 212/10
Rechtman Hermina 212/25
Rechtman Izaak 212/8, 212/10
Rechtman Lucjan 212/25
Rechtman Majer 212/8, 212/10, 212/17
Rechtman Romuald 212/18
Rechtman Ruchla 212/8, 212/10
Rechtman Szmul 212/8, 212/10
Rechtschaft 212/25
Rechtszaft Helena 212/8, 212/10
Rechtszaft Irena 212/8, 212/10
Redler Dawid Nusyn 212/8, 212/10
Redlic „S” I 212/8, 212/10
Redlic „S” II 212/8, 212/10
Redlic Aron Mendel 212/8, 212/10
Redlic Chaskiel 212/8, 212/10
Redlic Chawa 212/8, 212/10
Redlic Hela Sara 212/8, 212/10
Redlic Hersz Icek 212/8, 212/10
Redlic Szaja Naftali 212/8, 212/10
Redlich Dawid 212/19, 212/20
Redlich Dawid Natan 212/13
Redlich Symcha Isr. 212/18
Redner Breindla 212/24
Redner Chana Rachla 212/24
Redner Ida 212/24
Redner Jakob 212/24
Redner Judyta Sara 212/23, 212/24
Redner Oskar 212/24
Redner Sabina 212/24
Redner Salomon 212/24
Redner Szymon 212/24
Refner Irene Sara 212/18
Refner Roza Sara 212/18
497
Regirer Izrael 212/8, 212/10
Regirer Sara 212/8, 212/10
Reiber Marjem 212/23
Reicensztajn Kalma Israel 212/15
Reich Ctarna [!] Cyla 212/23
Reich Cyla Sara [Rajch] 212/23
Reich Czarna Sara I 212/23
Reich Czarna Sara II 212/23
Reich Feiga Sara 212/23
Reich Fela Sara 212/24
Reich Heiman Israel 212/24
Reich Hesza Sara 212/23
Reich Jetti Sara 212/24
Reich Laja Sara 212/23
Reich Mendel Israel 212/23
Reich Nacha Sara [Rajch] 212/23
Reich Natalia Sara 212/23
Reich Rachela Sara 212/23
Reich Rajzla Sara 212/23
Reich Rosalia [?]212/23
Reich Tauba Sara [Rajch] 212/23
Reichberger Zlata Sara 212/24
Reichenbaum Nathalie Sara 212/24
Reicher Breindla Sara 212/23
Reicher Elka Sara 212/24
Reicher Feigla Sara 212/23
Reicher Hendla Sara 212/23
Reicher Markus Israel 212/23
Reicher Mindla Sara 212/23
Reichkind Sura Rywka Sara 212/17
Reichman Lucja Sara 212/17
Reichman Samuel Israel 212/17
Reichman Weta Sara 212/17
Reichmann Ester Sara 212/24
Reichmann Hinda Sara 212/24
Reichmann Jakob Israel 212/24
Reichmann Leib H. Israel 212/24
Reichmann Lejbus Israel 212/24
Reichmann Moszek Israel 212/24
Reichmann Rubin Israel 212/24
Reichmann Sura Sara 212/24
Reichmann Szmul Israel 212/24
Reichner Bajla Sara [Rajcher] 212/23
Reichner Hena Sara [Rajcher] 212/23
Reichner Malka Sara [Rajcher] 212/23
Reichow G.T. 212/21
Reifen Frieda Sara 212/23
Reifen Ruchla Sara 212/23
498
Reifer Izak Israel 212/18
Reinherz Abram Moszek 212/2
Reinherz Blima 212/2
Reinherz Chaim 212/20
Reinherz Estera 212/2
Reinisch Leopold Israel 212/24
Reinisch Paulina Sara 212/24
Reinstein Berek Israel 212/2
Reisenfeld Isaak Israel 212/2
Reisfeld Chana 212/23
Reisfeld Chawa 212/23
Reisfeld Zysla 212/23
Reisman Stefanie Sara 212/24
Reisman Symcha 212/20
Reitzenstein Kopel Israel 212/17
Reizentsein Kalma Israel 212/17
Rembiszewski Berek 212/8, 212/10
Rembiszewski Cywia Gitla 212/8, 212/10
Rembiszewski Dawid 212/8, 212/10
Rembiszewski Estera 212/8, 212/10
Rembiszewski Miriam 212/8, 212/10
Rembiszewski Mojżesz Hirsz 212/8, 212/10
Rembiszewski Rózia 212/8, 212/10
Rendel Matla 212/8, 212/10
Renkociski Majloch 212/8, 212/10
Rerger Aron [Rezger?] 212/18
Resler Estera 212/19
Ressner Jakub Isr. 212/18
Retman 212/6
Retman Ajzyk 212/8, 212/10, 212/18
Retman Blima 212/8, 212/10
Retman Cheja Brucha 212/8, 212/10
Retman Dwojra 212/8, 212/10
Retman Gerszon Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/16, 212/17
Retman Jacheta I 212/8, 212/10
Retman Jacheta II 212/8, 212/10
Retman Josek 212/8, 212/10
Retman Małka Sara 212/8, 212/10, 212/18
Retman Mojżesz Jakub 212/17
Retman Mordka 212/18
Retman Rajzla I 212/8, 212/10
Retman Rajzla II 212/8, 212/10
Retman Ruchla 212/8, 212/10
Retman Sala 212/8, 212/10
Retman Sura 212/8, 212/10
Retman Szajndla Sara 212/17
Retman Szymon Israel 212/ 20
Retman Szymon Lisza 212/8, 212/10
499
Rettman 212/13
Rettman Ajzyk 212/5, 212/18
Rettman Frajda Sara 212/18
Rettman Frymeta 212/18
Reznik Emil 212/8, 212/10, 212/13
Reznik Gusta 212/8, 212/10
Reznik Gustaw 212/8, 212/10, 212/13
Reznik Małka 212/8, 212/10
Reznik Nacha 212/8, 212/10
Reznik Regina 212/8, 212/10
Reznik Ryszard 212/8, 212/10
Rękawiec Abram 212/8, 212/10
Rękawiec Aron 212/8, 212/10
Rękawiec Bacia 212/8, 212/10
Rękawiec Józef 212/8, 212/10
Rękawiec Rywka 212/8, 212/10
Rękawiec Szmul 212/8, 212/10
Richner [?] Liba Sara 212/13
Richter Abraham 212/8, 212/10
Richter Abraham Izak 212/24
Richter Abram 212/13
Richter Anna 212/23
Richter Blima 212/8, 212/10
Richter Chaim Israel 212/23
Richter Chaja 212/24
Richter Cypora 212/8, 212/10
Richter Dawid 212/8, 212/10
Richter Dobra 212/8, 212/10
Richter Ester 212/24a 212/24 212/24
Richter Eug. 212/13
Richter Eugen 212/13
Richter Fajgla 212/8, 212/10
Richter Fela Sara 212/23
Richter G. 212/13
Richter Gitman 212/8, 212/10
Richter Hinda Fajgla 212/8, 212/10
Richter Icek 212/24
Richter Ida Sara 212/23
Richter Juda Aria 212/8, 212/10
Richter Juda Arje Israel 212/13, 212/22
Richter Juliusz 212/8, 212/10
Richter Lea Sara 212/23
Richter Lewek 212/8, 212/10
Richter Mariem I 212/8, 212/10
Richter Mariem II 212/8, 212/10
Richter Menachem 212/24
Richter Michał 212/8, 212/10
Richter Mojżesz 212/8, 212/10
500
Richter Moszek Hersz 212/8, 212/10
Richter Perla 212/8, 212/10
Richter Rywka Hudessa 212/8, 212/10
Riedel 212/1
Rieger Estera Sara 212/23
Riesenberg Chana Sara 212/17
Rif Ignatz Israel 212/2
Rif Samuel Israel 212/2
Rif Sara 212/2
Rif Toni Sara 212/2
Rimpel Natan 212/13
Rindhorn Chaim Szymon 212/24
Rindhorn Małka 212/24
Ring 212/19
Ring Ajdla [!] Israel 212/24
Ring Ajla 212/24
Ring Chaja Sara 212/8, 212/10, 212/24
Ring Efraim Israel 212/24
Ring Fajgla Sara 212/24
Ring Frajdla Ita 212/8, 212/10
Ring Frymeta Sara 212/24
Ring Hersz Israel 212/24
Ring Josek Israel 212/24
Ring Moszek Israel 212/24
Ring Ruchla 212/8, 212/10
Ring Ruda 212/24
Ring Rusa Sara 212/24
Ring Tauba Sara 212/8, 212/10, 212/24
Ringer Artur 212/24
Ringer Chaim 212/8, 212/10
Ringer Cyla 212/8, 212/10
Ringer Dora Sara 212/15, 212/17
Ringer Felix 212/24
Ringer Gusta 212/24
Ringer Herman 212/24
Ringer Izydor 212/8, 212/10
Ringer Leopold 212/24
Ringer Marja 212/24
Ringer Regina 212/23
Ringer Rosa Sara 212/23
Ringer Wolf Israel 212/8, 212/10, 212/13, 212/17
Rische 212/21
Ritter Czarna Laja 212/11
Robak Gucia 212/23
Robak Laja 212/23
Robak Lajb 212/8, 212/10
Robak Majloch 212/23
Robak Moszek 212/23
501
Robak Zelda 212/23
Robszyc Mosek 212/11
Robszyc Szlama Israel 212/4, 212/8, 212/10, 212/11
Rochenszwajg Abram 212/8, 212/10
Rochenszwajg Hudes 212/8, 212/10
Rochenszwajg Jacheta 212/8, 212/10
Rochenszwajg Sura 212/8, 212/10
Rochenszwajg Tauba 212/8, 212/10
Rochma Rosa Sara 212/16, 212/19
Rodab [?] – Rosenberg 212/14
Rodal Cudek 212/8, 212/10, 212/17
Rodal Dawid 212/8, 212/10, 212/17
Rodał Brajdnla 212/8, 212/10
Rodał Chil Majer 212/8, 212/10
Rodał Estera 212/8, 212/10
Rodał Gela 212/8, 212/10
Rodał Lila 212/8, 212/10
Rodał Mendel 212/8, 212/10, 212/19, 212/20
Rodał Sura 212/8, 212/10
Rodał Szaja 212/8, 212/10
Rodenberg Rajzel [?] Sara 212/18
Roder W. 212/16
Rodzyński Chaja 212/8, 212/10
Rodzyński Mendel 212/8, 212/10
Rodzyński Mindla 212/8, 212/10
Rodzyński Szyfra 212/8, 212/10
Rodzyński Wolf 212/8, 212/10
Rofman Chaim 212/24
Rogier Tema 212/8, 212/10
Rogowska Małka Blima 212/8, 212/10
Rogowski Ajzyk Dawid 212/8, 212/10
Rogowski Cylka 212/8, 212/10
Rogowski Dawid Hirsz 212/8, 212/10
Rogowski Frymeta 212/18
Rogowski Josek Berek 212/8, 212/10
Rogowski Maria 212/8, 212/10
Rogowski Natan 212/8, 212/10
Rogowski Rubin Israel 212/8, 212/10, 212/13, 212/15, 212/17
Rogowski Sura 212/8, 212/10
Rogowski Szyja 212/8, 212/10
Rogozinski Chil 212/24
Rojtgrund Chaim 212/23
Rojtgrund Ester 212/23
Rojtgrund Hercik 212/23
Rojtgrund Icek 212/23
Rojtgrund Itla 212/23
Rojtgrund Laja 212/23
Rojtgrynd Mirla Sara 212/23
502
Rolle 212/15
Rölle 212/22
Rolle H. 212/13
Rolnicki Alta 212/8, 212/10
Rolnicki Alter 212/8, 212/10
Rolnicki Całel 212/8, 212/10
Rolnicki Chana212/8, 212/10
Rolnicki Dawid Josek 212/8, 212/10
Rolnicki Icek Emanuel 212/8, 212/10
Rolnicki Marjem 212/8, 212/10
Rolnicki Noech 212/8, 212/10, 212/13
Rolnicki Rojza 212/8, 212/10
Rolnicki Ruda 212/8, 212/10
Rolnicki Tauba 212/8, 212/10
Rolnik Estera 212/8, 212/10
Rolnik Izrael 212/8, 212/10
Romankiewicz A. 212/24
Romankiewicz Dawid 212/8, 212/10
Roplowicz [?]212/20
Ropszyc Abram I 212/8, 212/10
Ropszyc Abram II 212/8, 212/10
Ropszyc Adela 212/8, 212/10
Ropszyc Benjamin 212/8, 212/10
Ropszyc Chaja Gitla 212/8, 212/10
Ropszyc Chaja Laja 212/8, 212/10
Ropszyc Chaja Sura 212/8, 212/10
Ropszyc Chana 212/8, 212/10
Ropszyc Hersz 212/8, 212/10
Ropszyc Herszel 212/8, 212/10
Ropszyc Jakub 212/8, 212/10
Ropszyc Josef Israel 212/13, 212/17, 212/18
Ropszyc Kopel 212/8, 212/10
Ropszyc Laja 212/8, 212/10
Ropszyc Luzer 212/8, 212/10
Ropszyc Małka Sara 212/2, 212/8, 212/10, 212/18
Ropszyc Maria 212/8, 212/10
Ropszyc Mendel 212/8, 212/10
Ropszyc Mina 212/8, 212/10
Ropszyc Rubin Israel 212/24
Ropszyc Sala 212/8, 212/10
Ropszyc Sura I 212/8, 212/10
Ropszyc Sura II 212/8, 212/10
Ropszyc Szmul 212/8, 212/10, 212/20
Ropszyc Zlata 212/8, 212/10
Rosa Rochma 212/15
Rosanfeld Hanka Sara 212/23
Rose Majloch 212/5
Roseberg 212/17
503
Rosen Anczel Israel 212/17
Rosen Berek Israel 212/17
Rosen Chaja Sara 212/17
Rosen Estera Kajla Sara 212/15, 212/17
Rosen Mordka 212/13
Rosen Wadja Israel 212/2, 212/13
Rosenbaum Abraham Mos. 212/24
Rosenbaum Abram 212/23
Rosenbaum Abram Icek Israel 212/24
Rosenbaum Brajndla Sara 212/2
Rosenbaum Breindla Sara 212/24
Rosenbaum Chaim 212/24
Rosenbaum Chaja Sara 212/17, 212/18
Rosenbaum Chania 212/18
Rosenbaum Dawid 212/22
Rosenbaum Eliasz 212/24
Rosenbaum Erna Sara 212/24
Rosenbaum Estera 212/18
Rosenbaum Ewa 212/24
Rosenbaum Fajgla 212/23
Rosenbaum Fela 212/15
Rosenbaum Frieda 212/24
Rosenbaum Frometa [!] Sara 212/23
Rosenbaum Hena 212/24
Rosenbaum Hena Sara 212/2
Rosenbaum Icek Israel 212/17
Rosenbaum Izak Israel 212/17
Rosenbaum Jakub Israel 212/20, 212/22
Rosenbaum Majer Szulym Israel 212/18
Rosenbaum Malka 212/24
Rosenbaum Siegmund Israel 212/23
Rosenbaum Szymon 212/24
Rosenbaum Zofia 212/24
Rosenber Estera Sara [Szwarcberg] 212/2
Rosenber Hirsch Israel 212/24
Rosenberg 212/2, 212/11, 212/17, 212/20
Rosenberg Abram Israel 212/2, 212/23
Rosenberg Abram Jakub 212/19, 212/23
Rosenberg Anna Sara 212/24
Rosenberg Aron Icek 212/19
Rosenberg Berek Israel 212/18, 212/20, 212/23
Rosenberg Bernard 212/24
Rosenberg Bertha Sara 212/24
Rosenberg Blima 212/23
Rosenberg Brucha Sara 212/24
Rosenberg Chaim Israel 212/24
Rosenberg Chana 212/19, 212/24
Rosenberg Chana Perla Sara 212/24
504
Rosenberg Chana Scheindla Sara 212/23
Rosenberg Charlotte Sara 212/2, 212/16
Rosenberg Chawa 212/23
Rosenberg Cyrla 212/24
Rosenberg Cyyia [!] Sara 212/24
Rosenberg Dawid 212/17
Rosenberg Doba 212/23
Rosenberg Elais Israel 212/13
Rosenberg Elieser 212/24
Rosenberg Elise Sara z d. Groner 212/24
Rosenberg Eljasz [Eljeza?] 212/24
Rosenberg Estera Sara [Schwarcberg] 212/11
Rosenberg Fajgla 212/23
Rosenberg Frajda Sara 212/24
Rosenberg Frajndla Sara 212/2
Rosenberg Frymeta Sara 212/24
Rosenberg Gitla Sara 212/15, 212/17
Rosenberg Gitla Temera Sara 212/15, 212/17
Rosenberg Golda Laja 212/19
Rosenberg Hersz Israel 212/13, 212/20
Rosenberg Hinda 212/23
Rosenberg Icchok Israel 212/17
Rosenberg Icek 212/20
Rosenberg Icek Berek 212/24
Rosenberg Israel 212/11, 212/19
Rosenberg Israel Dawid 212/24
Rosenberg Jakub [Jakob] Israel 212/11, 212/17, 212/19, 212/22, 212/23, 212/24
Rosenberg Jetti 212/24
Rosenberg Josef M. 212/23
Rosenberg Kiwa Israel 212/24
Rosenberg Laja 212/23
Rosenberg Leopold I. 212/24
Rosenberg Lili Sara 212/24
Rosenberg Małka [Malka] Sara 212/23
Rosenberg Manela Isr. 212/18
Rosenberg Manes Israel 212/16, 212/17
Rosenberg Manys 212/20
Rosenberg Marjem 212/18
Rosenberg Mendel Israel 212/17
Rosenberg Mieczysław 212/24
Rosenberg Mirla Sara 212/17
Rosenberg Mojżesz 212/13
Rosenberg Mordka 212/24
Rosenberg Mordka Josek 212/24
Rosenberg Moses 212/23
Rosenberg Rachela Gitla 212/15
Rosenberg Rachela Sara z d. Eisen 212/17
Rosenberg Ruchla Sara 212/15, 212/17
505
Rosenberg Rywka Sara 212/23, 212/24
Rosenberg Sara 212/23, 212/24
Rosenberg Sara Cyrla 212/23
Rosenberg Sura Sara 212/23, 212/24
Rosenberg Szaja Israel 212/24
Rosenberg Szmul Dawid 212/19
Rosenberg Szulim Israel 212/18, 212/24
Rosenberg Szymon Israel 212/11, 212/23, 212/24
Rosenberg Tauba Sara 212/19, 212/24
Rosenberg Wolf Israel 212/24
Rosenberg Zelda 212/24
Rosenberg Zysla Sara 212/17
Rosenberger Cyna Sara 212/17
Rosenberger Hersz Israel 212/17
Rosenberger Majer Israel 212/17
Rosenberh Ber I. 212/13
Rosenblum Berek 212/23
Rosenblum Chaim 212/20
Rosenblum Chaja Sara 212/17
Rosenblum Chiel 212/23
Rosenblum E. [Gotfried] 212/11
Rosenblum Efroim 212/23
Rosenblum Eliasz 212/17
Rosenblum Fajgla Sara 212/2
Rosenblum Frajdla Sara 212/23
Rosenblum Henryk Israel 212/17
Rosenblum Hersz Israel 212/17
Rosenblum Majer 212/13
Rosenblum Majer Szulym Israel 212/18
Rosenblum Małka 212/24
Rosenblum Moszek 212/23
Rosenblum Rose 212/17
Rosenblum Ruchla 212/15
Rosenblum Sara 212/23
Rosenblum Zelda 212/23
Rosenblum Zelig 212/23
Rosencwajg Awigdor 212/24
Rosencwajg Estera Sara 212/17
Rosencwajg Masza Sara 212/2, 212/13
Rosencwajg Sima Sara 212/16
Rosencwajg Szyja 212/2
Rosencweig Cyma Sara 212/11
Rosencweig Icek Israel 212/2
Rosenek Dawid 212/13
Rosenes Ajzyk Israel 212/15
Rosenfeld Chaskiel Israel 212/23
Rosenfeld Eliezer 212/23
Rosenfeld Rosa 212/23
506
Rosenfeld Uscher 212/24
Rosenholz Krajndla Sara 212/2
Rosenhtum [?] Selma 212/17
Rosenstein Hersz Israel 212/24
Rosenstock Lotta Sara 212/24
Rosental Feliks 212/17
Rosenthal Abram 212/23
Rosenthal Chana 212/23
Rosenthal Hinda 212/23
Rosenthal Icek Israel 212/17
Rosenthal Lewek 212/23
Rosenwasser Malka Sara 212/23
Rosenzwajg Mojzesz 212/20
Rosenzweig Awrum Israel 212/17
Rosenzweig Blima Sara 212/15
Rosenzweig Chaim Israel 212/17
Rosenzweig Chaja Fajgla Sara 212/17
Rosenzweig Fajgla 212/2
Rosenzweig Malka Sara 212/23
Rosenzweig Masia Sara 212/2
Rosenzweig Mojżesz Israel 212/17
Rosenzweig Moses Israel 212/17
Rosenzweig Sara 212/23
Rosenzweig Szyja Israel 212/17
Rosenzweig Zysla Sara 212/17
Rosenzwieg Blima Sara 212/17
Roser Mendel Israel 212/1
Rosmarin J. 212/2
Rosmarin Joachim Israel 212/2
Rosner 212/17
Rosner Abram 212/23
Rosner Brajndla [Brandla] Sara 212/23
Rosner Chaja Ester 212/23
Rosner Gitla Sara 212/23
Rosner Hudesa Sara 212/23
Rosner Icek Lejb 212/23
Rosner Jakob Israel 212/2
Rosner Jakub Majer Israel 212/ 20
Rosner Maria Syma 212/15
Rosner Menasze 212/23
Rosner Olga Sara 212/23
Rosner Reisla Sara 212/23
Rosner Samuel 212/24
Rosner Sura 212/23
Rosner Zlata Sara 212/19
Rosshändler Kalman 212/24
Rosshändler Mindel 212/24
Rossner Herman Israel 212/13, 212/18
507
Rostein [?] Kałma 212/2
Rosyna Abram Israel 212/2
Roszykowska [?] Sura 212/18
Rotbajn Salomon Fryc
Rotbajn Sara I 212/8, 212/10
Rotbajn Sara II 212/8, 212/10
Rotbajn Zalman I 212/8, 212/10
Rotbajn Zalman II 212/8, 212/10
Rotbard Alta Ruda 212/8, 212/10
Rotbard Brajdnla 212/8, 212/10
Rotbard Laja Sznajdla 212/8, 212/10
Rotbard Mendel Lajb 212/8, 212/10
Rotbard Mirla 212/8, 212/10
Rotbard Rojza 212/8, 212/10
Rotbarger [?] Abram Israel 212/24
Rotbarger [?] Sura Sara 212/24
Rotbart Abram 212/23
Rotbart Ajdla 212/23
Rotbart Chana F. 212/23
Rotbart Dina 212/23
Rotbart Fajwel 212/23
Rotbart Jankiel Israel 212/23
Rotbart Lajb Israel 212/23
Rotbart Małka 212/23
Rotbart Mordka 212/23
Rotbart Szajndla 212/23
Rotbart Tauba 212/23
Rotbaum Chana Sara 212/24
Rotberger Basia Sara 212/2
Rotberger Kopel Israel 212/15, 212/17, 212/19
Rotenberg – Kugelfrasser Chaja Ruchla Sara 212/18
Rotenberg 212/5
Rotenberg Abram 212/8, 212/10
Rotenberg Abram Dawid 212/8, 212/10
Rotenberg Abram Szymon 212/8, 212/10
Rotenberg Alter 212/19, 212/20
Rotenberg Ałta 212/8, 212/10
Rotenberg Ałter Jachiel 212/8, 212/10
Rotenberg Aron 212/8, 212/10
Rotenberg Aron Eliasz 212/8, 212/10
Rotenberg Beniamin 212/8, 212/10
Rotenberg Berek Israel 212/2
Rotenberg Bina I 212/8, 212/10
Rotenberg Bina II 212/8, 212/10
Rotenberg Bina III 212/8, 212/10
Rotenberg Bina Sara 212/2
Rotenberg Chaim 212/8, 212/10
Rotenberg Chaim Szlama 212/8, 212/10
508
Rotenberg Chaja Sara 212/8, 212/10, 212/15
Rotenberg Chana 212/8, 212/10, 212/15
Rotenberg Chana Frymeta 212/8, 212/10
Rotenberg Chaskiel 212/8, 212/10
Rotenberg Chaskiel W. Israel 212/13
Rotenberg Chawa 212/8, 212/10
Rotenberg Dwojra 212/15, 212/19
Rotenberg Dwojra Brajndla 212/8, 212/10
Rotenberg Dwojra Rachla 212/8, 212/10
Rotenberg Dwojra Sara 212/2
Rotenberg Efroim Fiszel 212/8, 212/10
Rotenberg Estera 212/8, 212/10
Rotenberg Estera Frajdla 212/8, 212/10
Rotenberg Faigla Sara 212/13
Rotenberg Frajdla Sara 212/8, 212/10, 212/18, 212/19
Rotenberg Frume 212/8, 212/10
Rotenberg Frymeta 212/8, 212/10
Rotenberg Gela 212/8, 212/10
Rotenberg Gitla 212/8, 212/10
Rotenberg Henoch 212/8, 212/10
Rotenberg Hersz 212/8, 212/10
Rotenberg Hersz Majer 212/8, 212/10
Rotenberg Icek 212/8, 212/10, 212/17
Rotenberg Ida 212/8, 212/10
Rotenberg Israel 212/19
Rotenberg Ita Sara 212/2, 212/8, 212/10
Rotenberg Izaak 212/8, 212/10, 212/25
Rotenberg Izrael Berek 212/8, 212/10
Rotenberg Jankiel 212/8, 212/10
Rotenberg Józef 212/8, 212/10
Rotenberg Juda Aria 212/8, 212/10
Rotenberg Laja I 212/8, 212/10
Rotenberg Laja II 212/8, 212/10
Rotenberg Laja III 212/8, 212/10
Rotenberg Laja IV 212/8, 212/10
Rotenberg Majer 212/8, 212/10
Rotenberg Małka 212/8, 212/10
Rotenberg Mariem 212/8, 212/10, 212/19
Rotenberg Mirla 212/8, 212/10
Rotenberg Mordka Ber 212/8, 212/10
Rotenberg Moszek Lajb 212/8, 212/10
Rotenberg Nacha Fajgla 212/8, 212/10
Rotenberg Natan 212/8, 212/10
Rotenberg Nechuma 212/8, 212/10
Rotenberg Nuta Israel 212/2
Rotenberg Perla I 212/8, 212/10
Rotenberg Perla II 212/8, 212/10
Rotenberg Pesla 212/19
509
Rotenberg Rafael 212/8, 212/10
Rotenberg Rajzla Sara 212/2, 212/8, 212/10
Rotenberg Ruchla Sara 212/2
Rotenberg Rywa 212/8, 212/10
Rotenberg Salomea 212/25
Rotenberg Sura Mita 212/8, 212/10
Rotenberg Sura Złata I 212/8, 212/10
Rotenberg Sura Złata II 212/8, 212/10
Rotenberg Szmul 212/8, 212/10
Rotenberg Szymon 212/25
Rotenberg Tauba 212/8, 212/10
Rotendorn Mordka Israel 212/18
Rotenstein Hersz Israel 212/ 20
Rotenstein Mordka Israel [Rottenstein] 212/11
Rotensztajn Bajla 212/8, 212/10
Rotensztajn Bina 212/8, 212/10
Rotensztajn Chana 212/8, 212/10
Rotensztajn Chawa 212/8, 212/10
Rotensztajn Estera 212/8, 212/10
Rotensztajn Cylka 212/8, 212/10
Rotensztajn Fajgla I 212/8, 212/10
Rotensztajn Fajgla II 212/8, 212/10
Rotensztajn Gitla 212/8, 212/10
Rotensztajn Ita Sara 212/19
Rotensztajn Józef 212/8, 212/10
Rotensztajn Lejbuś 212/8, 212/10
Rotensztajn Mojsze 212/8, 212/10
Rotensztajn Mordka 212/8, 212/10
Rotensztajn Ruchla 212/19
Rotensztajn Rywka 212/8, 212/10
Rotensztajn Sura 212/8, 212/10
Rotensztajn Sura Zysla 212/8, 212/10
Rotensztjan Ita [Rotensztajn?] 212/17
Roter Estera 212/8, 212/10
Roter Gitla 212/8, 212/10
Roter Icek Szulim 212/8, 212/10
Roter Josek 212/8, 212/10
Roter Malka 212/8, 212/10
Roter Szaja 212/8, 212/10
Rotfeld Mendel Moszek212/8, 212/10
Rotfeld Rachmil 212/8, 212/10
Rotfeld Sura 212/8, 212/10
Rotgeber Chaim 212/22
Rotgerber Abram Israel 212/4
Rotgerber Basia 212/16
Rotgerber Berek 212/13, 212/19, 212/20
Rotgerber Dwojra Sara 212/15, 212/16, 212/19
Rotgerber Estera 212/8, 212/10
510
Rotgerber Fejgla 212/23
Rotgerber Margula 212/8, 212/10
Rotgerber Ruda 212/8, 212/10
Rotgerber Rywka212/8, 212/10
Rotgerberg Chaim Israel 212/18
Rotgerberg Szprynca Sara 212/18
Roth Cäcilie Sara 212/24
Roth Irma Sara 212/24
Rotholz Ida Sara 212/18
Rotkopf Lotti Sara 212/23
Rotman Dawid Hersz 212/8, 212/10
Rotman Gitla Sara 212/2
Rotman Jacheta 212/8, 212/10, 212/18
Rotman Josel212/8, 212/10
Rotman Laja Sara 212/24
Rotman Mojsze212/8, 212/10
Rotman Rafał 212/24
Rotmann Berta Sara 212/24
Rotmann Rywka Jakob Israel 212/24
Rotmensz Gela 212/8, 212/10
Rotmensz Gitla 212/19
Rotmensz Małka 212/8, 212/10
Rotmensz Moszek 212/8, 212/10
Rotmensz Rosa Sara 212/15, 212/19
Rotmensz Srul212/8, 212/10
Rotmensz Wolf 212/8, 212/10
Rotner 212/17, 212/20
Rotner Aron v. Rotman I 212/8, 212/10
Rotner Aron v. Rotman II 212/8, 212/10
Rotner Calel 212/8, 212/10
Rotner Całel 212/8, 212/10
Rotner Chaim212/8, 212/10
Rotner Chana Etla 212/8, 212/10
Rotner Chawa 212/8, 212/10
Rotner Elka v. Rotman 212/8, 212/10
Rotner Fajgla v. Rotman 212/8, 212/10
Rotner Fajwel 212/18
Rotner Frymeta 212/8, 212/10
Rotner Gitla 212/8, 212/10
Rotner Hela v. Rotman 212/8, 212/10
Rotner Herszlik 212/8, 212/10
Rotner Idesa 212/8, 212/10
Rotner Josef Israel 212/2
Rotner Josef Israel Majloch 212/2
Rotner Josek Majloch v. Rotman 212/8, 212/10
Rotner Józef 212/8, 212/10
Rotner Lajbuś 212/8, 212/10
Rotner Lezer v. Rotman 212/8, 212/10
511
Rotner Liba v. Rotman 212/8, 212/10
Rotner Mania v. Rotman 212/8, 212/10
Rotner Mindla 212/8, 212/10
Rotner Mojzesz 212/20
Rotner Mojżesz I 212/8, 212/10
Rotner Mojżesz II 212/8, 212/10
Rotner Netla v. Rotman 212/8, 212/10
Rotner Pesla 212/8, 212/10, 212/19
Rotner Ruchla 212/8, 212/10
Rotner Ruchla Brajdnla v. Rotman 212/8, 212/10
Rotner Ruchla v. Rotman I 212/8, 212/10
Rotner Ruchla v. Rotman II 212/8, 212/10
Rotner Rywka 212/18
Rotner Szlama v. Rotman 212/8, 212/10
Rotner Szyja v. Rotman 212/8, 212/10
Rotner Szymon 212/18
Rotner Tonia v. Rotman 212/8, 212/10
Rotner Uszer Lemel v. Rotman 212/8, 212/10
Rotnerowa 212/25
Rotstein Icek Israel 212/22
Rotsztajn Fajgla I 212/8, 212/10
Rotsztajn Fajgla II 212/8, 212/10
Rotsztajn Hendla 212/8, 212/10
Rotsztajn Hinda 212/8, 212/10
Rotsztajn Icchok Israel 212/22
Rotsztajn Jakub 212/8, 212/10
Rotsztajn Moszek 212/8, 212/10
Rotsztajn Rywka 212/8, 212/10
Rotsztajn Tauba 212/8, 212/10
Rotszyld Frajdla Sara 212/2
Rotszyld Fryjdla 212/8, 212/10
Rotszyld Hilda Sara 212/5
Rotszyld Icio Dawid 212/8, 212/10
Rotszyld Jakob [Jakub] Israel 212/2, 212/8, 212/10
Rotszyld Jehuda 212/8, 212/10
Rotszyld Josek 212/8, 212/10
Rotszyld Majer 212/8, 212/10
Rotszyld Mordechaj 212/8, 212/10
Rotszyld Moschek Israel 212/17
Rotszyld Moszek Israel 212/8, 212/10, 212/15
Rotszyld Mozes [Moses] Israel 212/2
Rotszyld Ruchla 212/8, 212/10
Rotszyld Ruchla Sara 212/15, 212/17
Rotszyld Sura H. Sara 212/2
Rotszyld Sura Hendla 212/8, 212/10
Rotszyld Szymon Israel 212/2, 212/8, 212/10
Rottbart Mordka 212/16
Rottenbaum Rachela 212/24
512
Rottenbaum Salomon 212/24
Rottenberg [?] Chaja Sara 212/6
Rottenberg Bina Sara 212/13
Rottenberg Chaja Sara 212/14, 212/17
Rottenberg Chana Sara 212/17
Rottenberg Chaskiel Israel 212/17
Rottenberg Dwojra Sara 212/2
Rottenberg Efroim Fiszel 212/17
Rottenberg Gela Sara 212/17
Rottenberg Nacha Sara 212/17
Rottenberg Nute 212/2
Rottenberg Rajzla Sara 212/2, 212/16
Rottenberg Ruchla Itla Sara 212/2
Rottenberg Ruchla Sara 212/2
Rottenstein 212/11
Rotter Szyja Israel 212/18
Rotterband Ruchla Sara 212/23
Rotterbaum Icchok 212/24
Rottmann [?] Moszek Isr. 212/18
Rottner Hendel Israel 212/16
Rottner L. 212/3
Rottner Mojzesz Isr. 212/18
Rottner Szymon Israel 212/18
Rowinski 212/5
Rowinski Aron Josek 212/5, 212/8, 212/10
Rowiński Rachmiel Israel 212/8, 212/10
Rowiński Sura I 212/8, 212/10
Rowiński Sura II 212/8, 212/10
Roza Estera 212/8, 212/10
Roza Rochma 212/19
Roza Sara 212/8, 212/10
Rozańska Złata Chaja 212/19
Rozdział Abram Icio 212/8, 212/10
Rozdział Abram Israel 212/18
Rozdział Bela 212/8, 212/10
Rozdział Cerka 212/8, 212/10
Rozdział Chaja 212/8, 212/10
Rozdział Chaja Frajdla 212/8, 212/10
Rozdział Estera 212/8, 212/10
Rozdział Herszel 212/8, 212/10
Rozdział Icek Israel 212/6
Rozdział Lejzer Josek 212/8, 212/10
Rozdział Małka 212/8, 212/10
Rozdział Pesla 212/8, 212/10, 212/18
Rozdział Rywka Braja 212/8, 212/10
Rozdział Rywka Sara 212/13, 212/15, 212/17
Rozdział Sina Jakub 212/8, 212/10
Rozdział Szmul Chemia 212/8, 212/10
513
Roze Abram 212/8, 212/10
Roze Chana Gitla 212/8, 212/10
Roze Chil Israel 212/8, 212/10, 212/18, 212/ 20
Roze Dina 212/8, 212/10
Roze Fajgla 212/8, 212/10
Roze Majloch Israel 212/8, 212/10, 212/18
Roze Mosze Icchok 212/8, 212/10
Rozen 212/5
Rozen Abraham Izak 212/8, 212/10
Rozen Abram Mojżesz 212/8, 212/10
Rozen Adela 212/18
Rozen Anczel [Anszel] Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17, 212/18
Rozen Bacia 212/8, 212/10
Rozen Benjamin 212/8, 212/10
Rozen Berek [Berysz] [Berisz] Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17, 212/18
Rozen Bina 212/8, 212/10
Rozen Brajndla 212/8, 212/10
Rozen Chaim Mendel 212/5, 212/8, 212/10
Rozen Chaja Perla 212/8, 212/10
Rozen Chaja Sara 212/15
Rozen Chana Balcia 212/8, 212/10
Rozen Chana Gitla 212/8, 212/10
Rozen Chil Israel 212/18
Rozen Estera [Ester] Sara 212/17, 212/23
Rozen Estera Ajga 212/8, 212/10
Rozen Estera Frajdla 212/8, 212/10
Rozen Estera I 212/8, 212/10
Rozen Estera II 212/8, 212/10
Rozen Fajgla I 212/8, 212/10
Rozen Fajgla II 212/8, 212/10
Rozen Frymeta 212/8, 212/10
Rozen Frymeta Sara z d. Rotenberg 212/17
Rozen Gitla Sara 212/8, 212/10, 212/17
Rozen Golda 212/23
Rozen Henoch 212/18
Rozen Hudessa 212/8, 212/10
Rozen Itla 212/8, 212/10, 212/17, 212/19, 212/20
Rozen Izak Jakub 212/8, 212/10
Rozen Izrael 212/8, 212/10
Rozen Jakub 212/8, 212/10
Rozen Jakub Abram 212/8, 212/10
Rozen Josef 212/13
Rozen Josek I 212/8, 212/10
Rozen Josek II 212/8, 212/10
Rozen Józef 212/8, 212/10
Rozen Józef Dawid 212/8, 212/10
Rozen Juda 212/8, 212/10
Rozen Juda Wolf 212/8, 212/10
514
Rozen K. Josef Israel 212/19, 212/20
Rozen Kalma 212/8, 212/10
Rozen Laja212/8, 212/10
Rozen Lejzor 212/8, 212/10
Rozen Leo 212/8, 212/10
Rozen Mariem I 212/8, 212/10
Rozen Mariem II 212/8, 212/10
Rozen Mariem Rajzla 212/8, 212/10
Rozen Mojżesz 212/8, 212/10
Rozen Mordka 212/8, 212/10
Rozen Moszek Mordka 212/8, 212/10
Rozen Pesla 212/8, 212/10
Rozen Rubin Israel 212/8, 212/10, 212/17
Rozen Ruchla I 212/8, 212/10
Rozen Ruchla II 212/8, 212/10
Rozen Rywka 212/8, 212/10
Rozen Rywka Laja 212/8, 212/10
Rozen Salomea 212/18
Rozen Salomon I 212/8, 212/10, 212/18
Rozen Salomon II 212/8, 212/10
Rozen Sandel 212/8, 212/10
Rozen Sara I 212/8, 212/10, 212/18
Rozen Sara II 212/8, 212/10
Rozen Sura Gitla 212/18
Rozen Szaja 212/8, 212/10, 212/13
Rozen Szaja Kałma 212/8, 212/10
Rozen Szaja Pinkus 212/8, 212/10
Rozen Szaja Szlama 212/8, 212/10
Rozen Szajndla I 212/8, 212/10
Rozen Szajndla II 212/8, 212/10
Rozen Szmul Jakub 212/18
Rozen Szymon I 212/8, 212/10
Rozen Szymon II 212/8, 212/10
Rozen Udla 212/8, 212/10
Rozen Wigdor Israel 212/17
Rozen Wolf 212/8, 212/10, 212/23
Rozen Zalma Israel 212/17
Rozen Załma 212/8, 212/10
Rozenaft [?] Izak 212/18
Rozenbaum Abram Israel 212/8, 212/10, 212/18
Rozenbaum Blima 212/8, 212/10
Rozenbaum Chaja Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/18, 212/19, 212/23
Rozenbaum Dawid 212/2
Rozenbaum Elka Liba 212/8, 212/10
Rozenbaum Estera 212/13, 212/17, 212/19, 212/20
Rozenbaum Fajgla Frymeta 212/8, 212/10
Rozenbaum Fela Sara 212/17
Rozenbaum Frajdla Sara 212/13, 212/18
515
Rozenbaum Icek Israel 212/8, 212/10, 212/15
Rozenbaum Izaak Israel 212/15
Rozenbaum Izak Jakub 212/8, 212/10
Rozenbaum Jankiel 212/8, 212/10
Rozenbaum Józef 212/8, 212/10
Rozenbaum Laja 212/13
Rozenbaum M. 212/5
Rozenbaum Małka Ita 212/8, 212/10
Rozenbaum Mosze Joel 212/13
Rozenbaum Nisel 212/19
Rozenbaum Pesla 212/8, 212/10
Rozenbaum Sura Gela 212/8, 212/10
Rozenbaum Sygfryd 212/8, 212/10
Rozenbaum Szajndla 212/8, 212/10
Rozenbaum Szyfra Sara 212/2
Rozenbaum Tauba 212/8, 212/10
Rozenberg Abram 212/8, 212/10
Rozenberg Cywia 212/24
Rozenberg Gela 212/8, 212/10
Rozenberg Gitla 212/8, 212/10
Rozenberg Icek 212/8, 212/10
Rozenberg Jakub 212/8, 212/10
Rozenberg Lejzor 212/8, 212/10
Rozenberg Liber 212/8, 212/10
Rozenberg Macha Fajgla 212/8, 212/10
Rozenberg Małka 212/8, 212/10
Rozenberg Maria 212/8, 212/10
Rozenberg Mendel 212/8, 212/10
Rozenberg Miriam 212/8, 212/10
Rozenberg Moszek 212/8, 212/10
Rozenberg Pesla 212/8, 212/10
Rozenberg Rywka 212/8, 212/10
Rozenberg Sura 212/24
Rozenberg Szymon 212/8, 212/10
Rozenberg Załma 212/8, 212/10
Rozenberg [?] Chana Sara 212/18
Rozenberg „C” 212/8, 212/10
Rozenberg 212/5, 212/17
Rozenberg Abraham 212/8, 212/10
Rozenberg Abram I 212/8, 212/10
Rozenberg Abram II 212/8, 212/10
Rozenberg Abram III 212/8, 212/10
Rozenberg Abram IV 212/8, 212/10
Rozenberg Abram Jakub Israel 212/23
Rozenberg Alter 212/8, 212/10
Rozenberg Aron 212/8, 212/10
Rozenberg Aron Icek 212/8, 212/10
Rozenberg Berek I 212/8, 212/10
516
Rozenberg Berek II 212/8, 212/10
Rozenberg Berek Israel 212/13, 212/16, 212/18, 212/19, 212/20
Rozenberg Berka 212/2
Rozenberg Bernard 212/8, 212/10
Rozenberg Brajndla 212/20
Rozenberg Brucha 212/8, 212/10
Rozenberg Chaim 212/8, 212/10, 212/19, 212/20, 212/24
Rozenberg Chaim Mosze 212/8, 212/10
Rozenberg Chaja Sura I 212/8, 212/10
Rozenberg Chaja Sura II 212/8, 212/10
Rozenberg Chana 212/8, 212/10
Rozenberg Chana Sura 212/8, 212/10, 212/18
Rozenberg Charlotta 212/8, 212/10
Rozenberg Charlotte 212/17
Rozenberg Chaskiel Jankiel 212/8, 212/10
Rozenberg Chawa 212/8, 212/10
Rozenberg Cypa 212/8, 212/10
Rozenberg Cyrla I 212/8, 212/10
Rozenberg Cyrla I 212/8, 212/10I
Rozenberg Cyrla Sura 212/8, 212/10
Rozenberg Dawid I 212/8, 212/10
Rozenberg Dawid II 212/8, 212/10
Rozenberg Dawid III 212/8, 212/10
Rozenberg Dawid Israel 212/15, 212/17
Rozenberg Dawid Szmul 212/8, 212/10
Rozenberg Doba 212/8, 212/10
Rozenberg Dwojra I 212/8, 212/10
Rozenberg Dwojra II 212/8, 212/10
Rozenberg Eliasz Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/16, 212/19, 212/20
Rozenberg Estera I 212/8, 212/10
Rozenberg Estera II 212/8, 212/10
Rozenberg Estera III 212/8, 212/10
Rozenberg Fajgla [Rosenberg] 212/24
Rozenberg Fajgla I 212/8, 212/10
Rozenberg Fajgla II 212/8, 212/10
Rozenberg Fanny [?]212/24
Rozenberg Fiszel Dawid 212/8, 212/10
Rozenberg Fraida 212/24
Rozenberg Frajdla 212/8, 212/10
Rozenberg Frania Sara 212/23
Rozenberg Frymeta 212/8, 212/10
Rozenberg Frymeta Chana 212/8, 212/10
Rozenberg Gitla 212/18
Rozenberg Golda Sara 212/23
Rozenberg Gołda I 212/8, 212/10
Rozenberg Gołda II 212/8, 212/10
Rozenberg Gołda Laja 212/8, 212/10
Rozenberg Hendla 212/8, 212/10
517
Rozenberg Hersz 212/20
Rozenberg Hersz 212/8, 212/10
Rozenberg Hersz Lajb 212/8, 212/10
Rozenberg Hinda 212/8, 212/10
Rozenberg Hirsch 212/24
Rozenberg Hudesa 212/8, 212/10
Rozenberg Icchok Israel 212/8, 212/10, 212/13, 212/15
Rozenberg Icchok Majer 212/8, 212/10
Rozenberg Icek I 212/8, 212/10, 212/24
Rozenberg Icek II 212/8, 212/10
Rozenberg Icek Lajb 212/8, 212/10
Rozenberg Israel 212/24
Rozenberg Izrael Icchok 212/8, 212/10
Rozenberg Izydor 212/8, 212/10
Rozenberg Jacheta Sara z d. Ajzenman 212/15
Rozenberg Jakow 212/8, 212/10
Rozenberg Jakub [Jakób] Israel 212/5, 212/13, 212/19, 212/20, 212/24
Rozenberg Jakub Chil 212/8, 212/10
Rozenberg Jankiel 212/8, 212/10
Rozenberg Jerzy 212/8, 212/10
Rozenberg Józef 212/8, 212/10
Rozenberg Kajla 212/8, 212/10
Rozenberg Kiwa Israel 212/24
Rozenberg Laja 212/8, 212/10
Rozenberg Lejbek 212/8, 212/10
Rozenberg Macha 212/8, 212/10
Rozenberg Majer 212/24
Rozenberg Majer Dawid 212/8, 212/10
Rozenberg Majloch I 212/8, 212/10
Rozenberg Majloch II 212/8, 212/10
Rozenberg Małka Sara 212/8, 212/10, 212/18
Rozenberg Manela 212/8, 212/10
Rozenberg Manela Israel 212/ 20
Rozenberg Manz Israel 212/15
Rozenberg Maria 212/8, 212/10, 212/17, 212/19
Rozenberg Maria Fajgla 212/8, 212/10
Rozenberg Mariem 212/19
Rozenberg Marja Sara 212/24
Rozenberg Mendel I 212/8, 212/10, 212/18
Rozenberg Mendel II 212/8, 212/10
Rozenberg Mendel Israel 212/17
Rozenberg Mieczysław 212/24
Rozenberg Miria 212/8, 212/10
Rozenberg Mirla Sara 212/15
Rozenberg Mojżesz 212/8, 212/10
Rozenberg Mordcha 212/24
Rozenberg Mordecha 212/8, 212/10
Rozenberg Mordka Israel 212/18
518
Rozenberg Moszek 212/19, 212/20
Rozenberg Motek Hersz 212/8, 212/10
Rozenberg Naftali Israel 212/18
Rozenberg Naftula 212/8, 212/10
Rozenberg Necha 212/8, 212/10
Rozenberg Perec 212/8, 212/10
Rozenberg Perla 212/8, 212/10
Rozenberg Perla Gitla 212/8, 212/10
Rozenberg Pesla 212/8, 212/10
Rozenberg Rachela Gitla Sara 212/17
Rozenberg Rachela I 212/8, 212/10
Rozenberg Rachela II 212/8, 212/10
Rozenberg Rachela Sara z d. Ajzenman 212/15
Rozenberg Rajzla 212/20
Rozenberg Rubin 212/8, 212/10
Rozenberg Ruchla 212/17
Rozenberg Ruchla Gitla
Rozenberg Ruchla Sara 212/16, 212/17, 212/19, 212/20
Rozenberg Rywka 212/24
Rozenberg Rywka I 212/8, 212/10
Rozenberg Rywka II 212/8, 212/10
Rozenberg Rywka Sara 212/2, 212/16
Rozenberg Sala 212/8, 212/10
Rozenberg Sara 212/24
Rozenberg Sara 212/8, 212/10
Rozenberg Srul 212/8, 212/10
Rozenberg Sura 212/23
Rozenberg Sura Rywka 212/8, 212/10
Rozenberg Szaja 212/23
Rozenberg Szajndla 212/8, 212/10
Rozenberg Szewa 212/8, 212/10
Rozenberg Szmul 212/8, 212/10
Rozenberg Szmul Dawid 212/8, 212/10
Rozenberg Szoel [Rosenberg Szuel Israel] 212/24
Rozenberg Szulim 212/24
Rozenberg Szymin 212/24
Rozenberg Szymon I 212/8, 212/10
Rozenberg Szymon II 212/8, 212/10
Rozenberg Tauba 212/24
Rozenberg Tauba I 212/8, 212/10
Rozenberg Tauba II 212/8, 212/10
Rozenberg Wolf 212/2, 212/8, 212/10, 212/16, 212/19, 212/20, 212/24
Rozenberg Wolf Nachem 212/8, 212/10
Rozenberg Wolf Nuchim 212/5
Rozenberg Zalma [Załma] Israel 212/18, 212/19, 212/20
Rozenberg Zelda 212/24
Rozenberg Zelman Israel 212/13
Rozenberg Zlata Sara 212/17
519
Rozenberg Złata 212/8, 212/10
Rozenberg Zysla I 212/8, 212/10
Rozenberg Zysla II 212/8, 212/10
Rozenberg Zysla Sara 212/15
Rozenberger Alta 212/8, 212/10
Rozenberger Bajla 212/8, 212/10
Rozenberger Brajndla Sara 212/8, 212/10, 212/18
Rozenberger Chana Bacia 212/8, 212/10
Rozenberger Cyma Sara 212/15
Rozenberger Cyrla 212/8, 212/10
Rozenberger Estera 212/8, 212/10
Rozenberger Gerszon 212/8, 212/10
Rozenberger Helena212/8, 212/10
Rozenberger Hersz Israel 212/15, 212/19, 212/20
Rozenberger Icek Hersz 212/8, 212/10
Rozenberger Majer Israel 212/15
Rozenberger Majer Lajzer 212/8, 212/10
Rozenberger Mendel Israel 212/8, 212/10, 212/19
Rozenblat Abram Lewek 212/8, 212/10
Rozenblat Berisz 212/8, 212/10
Rozenblat Doba 212/8, 212/10
Rozenblat Hersz 212/8, 212/10
Rozenblat Kopel 212/8, 212/10
Rozenblat Lewek Hersz 212/8, 212/10
Rozenblat Majer 212/8, 212/10
Rozenblat Szlama 212/19, 212/20
Rozenblat Szlama Icchok 212/8, 212/10
Rozenblat Zandel 212/8, 212/10
Rozenblatt Sama 212/23
Rozenblim Hersz Israel 212/15
Rozenblim Ruchla 212/17
Rozenblim Zelda 212/19
Rozenblum Mojżesz 212/19
Rozenblum „C” 212/8, 212/10
Rozenblum „S” I 212/8, 212/10
Rozenblum „S” II 212/8, 212/10
Rozenblum 212/5
Rozenblum A. Jakub Israel 212/11, 212/14
Rozenblum Abram I 212/8, 212/10, 212/24
Rozenblum Abram Icek 212/17
Rozenblum Abram II 212/8, 212/10
Rozenblum Andzia 212/8, 212/10
Rozenblum Bajla Jentla 212/8, 212/10
Rozenblum Bajla Ruda212/8, 212/10
Rozenblum Beila Sara 212/24
Rozenblum Beniek 212/8, 212/10
Rozenblum Ber 212/8, 212/10
Rozenblum Chaim Icek 212/8, 212/10
520
Rozenblum Chaja I 212/8, 212/10
Rozenblum Chaja II 212/8, 212/10
Rozenblum Chaja Sara 212/15
Rozenblum Chana Frajndla 212/8, 212/10
Rozenblum Chana I 212/8, 212/10
Rozenblum Chana II 212/8, 212/10
Rozenblum Chana III 212/8, 212/10
Rozenblum Chana IV 212/8, 212/10
Rozenblum Chanania 212/8, 212/10
Rozenblum Chaskiel 212/8, 212/10
Rozenblum Chawa I 212/8, 212/10
Rozenblum Chawa II 212/8, 212/10
Rozenblum Chil I 212/8, 212/10
Rozenblum Chil II 212/8, 212/10
Rozenblum Chwula I 212/8, 212/10, 212/19
Rozenblum Chwula II 212/8, 212/10
Rozenblum Cypora 212/23
Rozenblum Dawid 212/5, 212/8, 212/10
Rozenblum Dawid Lejbuś 212/8, 212/10
Rozenblum Dawid Majloch 212/8, 212/10
Rozenblum Doba 212/8, 212/10
Rozenblum Dora 212/8, 212/10
Rozenblum Eljasz Dawid Israel 212/8, 212/10, 212/17
Rozenblum Ester Sara 212/24
Rozenblum Estera 212/8, 212/10
Rozenblum Etla 212/8, 212/10
Rozenblum Fajgla I 212/8, 212/10
Rozenblum Fajgla II 212/8, 212/10
Rozenblum Fajgla III 212/8, 212/10
Rozenblum Felicja 212/8, 212/10
Rozenblum Fella 212/24
Rozenblum Frajdla 212/8, 212/10
Rozenblum Genia 212/8, 212/10, 212/19
Rozenblum Gitla 212/8, 212/10, 212/23
Rozenblum Gołda 212/8, 212/10
Rozenblum Heniek 212/8, 212/10
Rozenblum Hilel Izrael 212/5, 212/18
Rozenblum Hinda 212/8, 212/10
Rozenblum Ic...[?] Israel 212/24
Rozenblum Icchok Fiszel 212/8, 212/10
Rozenblum Icek I 212/8, 212/10, 212/17
Rozenblum Icek II 212/8, 212/10
Rozenblum Itka 212/19
Rozenblum Izrael 212/8, 212/10
Rozenblum Jacheta212/8, 212/10
Rozenblum Jakub Abram 212/8, 212/10
Rozenblum Josef 212/8, 212/10
Rozenblum Josek 212/8, 212/10
521
Rozenblum Józef 212/8, 212/10
Rozenblum Judka 212/8, 212/10
Rozenblum Kałma 212/8, 212/10
Rozenblum Laja Estera 212/8, 212/10
Rozenblum Laja I 212/8, 212/10
Rozenblum Laja II 212/8, 212/10
Rozenblum Lajb 212/8, 212/10
Rozenblum Lazer 212/8, 212/10
Rozenblum Liba 212/8, 212/10
Rozenblum Liba Sara 212/18, 212/22
Rozenblum Majer I 212/8, 212/10
Rozenblum Majer II 212/8, 212/10
Rozenblum Majer Israel 212/15, 212/18
Rozenblum Małka I 212/8, 212/10
Rozenblum Małka II 212/8, 212/10
Rozenblum Mania 212/8, 212/10
Rozenblum Maria 212/8, 212/10
Rozenblum Matla 212/8, 212/10
Rozenblum Mendla Sara 212/24
Rozenblum Michuel 212/8, 212/10
Rozenblum Mojsze Hersz 212/8, 212/10
Rozenblum Mojżesz I 212/8, 212/10
Rozenblum Mojżesz II 212/8, 212/10
Rozenblum Mojżesz Mendel 212/8, 212/10
Rozenblum Mordka Israel 212/8, 212/10, 212/24
Rozenblum Moszek 212/8, 212/10, 212/23
Rozenblum Moszek Mordechaj 212/8, 212/10
Rozenblum Nacha 212/8, 212/10
Rozenblum Nachman 212/8, 212/10
Rozenblum Perla 212/8, 212/10
Rozenblum Piotr 212/8, 212/10
Rozenblum Rachela Sara 212/2, 212/8, 212/10
Rozenblum Rajzla 212/8, 212/10
Rozenblum Rojza 212/8, 212/10
Rozenblum Róża 212/8, 212/10
Rozenblum Ruchla I 212/8, 212/10
Rozenblum Ruchla II 212/8, 212/10
Rozenblum Ruchla III 212/8, 212/10
Rozenblum Ruchla Laja 212/8, 212/10
Rozenblum Rut 212/8, 212/10
Rozenblum Sara 212/8, 212/10
Rozenblum Sara Laja 212/8, 212/10
Rozenblum Selma Israel 212/24
Rozenblum Sura 212/24
Rozenblum Sura Bajla 212/8, 212/10
Rozenblum Szaja Gimpel 212/8, 212/10
Rozenblum Szlama 212/8, 212/10
Rozenblum Szulim Majer 212/8, 212/10
522
Rozenblum Szymon I 212/8, 212/10
Rozenblum Szymon II 212/8, 212/10
Rozenblum Szymon III 212/8, 212/10
Rozenblum Urysz 212/8, 212/10
Rozenblum Wigdor Israel 212/18
Rozenblum Wiktor 212/8, 212/10
Rozenblum Wolf 212/8, 212/10
Rozenblum Wolf S. 212/23
Rozenblum Zelda Sara 212/8, 212/10, 212/13, 212/16, 212/18
Rozenblum Zyselka 212/8, 212/10
Rozencwajg Bajla 212/8, 212/10
Rozencwajg Bala 212/8, 212/10
Rozencwajg Benjamin Mordka 212/8, 212/10
Rozencwajg Berek 212/8, 212/10
Rozencwajg Blima 212/8, 212/10
Rozencwajg Chaim212/8, 212/10
Rozencwajg Chaja 212/8, 212/10
Rozencwajg Chaja Laja 212/8, 212/10
Rozencwajg Chaja Perla 212/8, 212/10
Rozencwajg Chana 212/8, 212/10
Rozencwajg Chawa I 212/8, 212/10
Rozencwajg Chawa II 212/8, 212/10
Rozencwajg Cyrla I 212/8, 212/10
Rozencwajg Cyrla II 212/8, 212/10
Rozencwajg Ester 212/8, 212/10
Rozencwajg Estera 212/8, 212/10, 212/15
Rozencwajg Estera Fajgla 212/8, 212/10
Rozencwajg Fajgla 212/8, 212/10
Rozencwajg Fajwel 212/8, 212/10
Rozencwajg Fiszel 212/8, 212/10
Rozencwajg Hinda 212/8, 212/10
Rozencwajg Idel 212/8, 212/10
Rozencwajg Ita Sara 212/8, 212/10, 212/17, 212/18, 212/23
Rozencwajg Jankiel Berek 212/8, 212/10
Rozencwajg Józef 212/8, 212/10
Rozencwajg Kajla 212/8, 212/10
Rozencwajg Krusa 212/8, 212/10
Rozencwajg Laja 212/8, 212/10
Rozencwajg Lajb 212/8, 212/10
Rozencwajg Liba 212/8, 212/10
Rozencwajg Majer 212/8, 212/10
Rozencwajg Margula 212/8, 212/10
Rozencwajg Maria I 212/8, 212/10
Rozencwajg Maria II 212/8, 212/10
Rozencwajg Masza 212/8, 212/10
Rozencwajg Mendel 212/8, 212/10
Rozencwajg Michał 212/8, 212/10
Rozencwajg Mojżesz Dawid 212/8, 212/10
523
Rozencwajg Mojżesz Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/18
Rozencwajg Moses Israel 212/ 20
Rozencwajg Moszek I 212/8, 212/10
Rozencwajg Moszek II 212/8, 212/10
Rozencwajg Naja Bajla 212/8, 212/10
Rozencwajg Nuchin 212/8, 212/10
Rozencwajg Nuta 212/8, 212/10, 212/18
Rozencwajg Nycha 212/19
Rozencwajg Perla 212/8, 212/10
Rozencwajg Rajzla 212/8, 212/10
Rozencwajg Randla 212/8, 212/10
Rozencwajg Róża I 212/8, 212/10
Rozencwajg Róża II 212/8, 212/10
Rozencwajg Rywka 212/8, 212/10, 212/19
Rozencwajg Sara 212/8, 212/10
Rozencwajg Sura Chawa 212/8, 212/10
Rozencwajg Sura I 212/8, 212/10
Rozencwajg Sura II 212/8, 212/10
Rozencwajg Sura III 212/8, 212/10
Rozencwajg Sura Rywka 212/8, 212/10
Rozencwajg Syma 212/8, 212/10
Rozencwajg Szaja 212/8, 212/10
Rozencwajg Szeftel 212/8, 212/10
Rozencwajg Szejwa 212/8, 212/10
Rozencwajg Szmaja Chaskiel 212/8, 212/10
Rozencwajg Szmul 212/8, 212/10
Rozencwajg Szyja Israel 212/8, 212/10, 212/13, 212/15, 212/16, 212/17, 212/18, 212/19
Rozencwajg Tesza 212/8, 212/10
Rozencwajg Wolf I 212/8, 212/10, 212/18
Rozencwajg Wolf II 212/8, 212/10
Rozencwajg Wolf III 212/8, 212/10
Rozencwajg Zysla 212/8, 212/10
Rozencwajgowa 212/25
Rozendorn Edzia 212/8, 212/10
Rozendorn Mordka 212/8, 212/10
Rozendorn Rywka 212/8, 212/10
Rozenek Abram 212/8, 212/10
Rozenek Blima 212/8, 212/10
Rozenek Dawid [David] Israel 212/8, 212/10, 212/13
Rozenek Estera 212/8, 212/10
Rozenek Lejwi 212/8, 212/10
Rozenek Mordecha 212/8, 212/10
Rozener [?] Jacheta Sara 212/18
Rozenes Abram Hirsz 212/8, 212/10
Rozenes Abram I 212/8, 212/10
Rozenes Abram II 212/8, 212/10
Rozenes Abram Wolf 212/8, 212/10
Rozenes Ajzyk Israel 212/8, 212/10, 212/17
524
Rozenes Ałta I 212/8, 212/10
Rozenes Ałta II 212/8, 212/10
Rozenes Brajnda Liba 212/8, 212/10
Rozenes Chaim 212/8, 212/10
Rozenes Chaja Gołda 212/8, 212/10
Rozenes Chaja Itla 212/8, 212/10
Rozenes Chana Ita 212/8, 212/10
Rozenes Chaskiel 212/8, 212/10
Rozenes Dawid 212/8, 212/10
Rozenes Ejser 212/8, 212/10
Rozenes Estera 212/8, 212/10
Rozenes Fajgla 212/8, 212/10
Rozenes Jacheta II 212/8, 212/10
Rozenes JachetaI 212/8, 212/10
Rozenes Jakub 212/8, 212/10
Rozenes Jakub Perec 212/8, 212/10
Rozenes Joachim Dawid 212/8, 212/10
Rozenes Kałma 212/8, 212/10
Rozenes Laja 212/8, 212/10
Rozenes Małka 212/8, 212/10
Rozenes Małka Ruchla 212/8, 212/10
Rozenes Pinkus 212/8, 212/10
Rozenes Rajzla 212/8, 212/10
Rozenes Ruchla 212/8, 212/10
Rozenes Sara 212/19
Rozenes Sura 212/8, 212/10
Rozenes Szlama 212/8, 212/10
Rozenes Szmul Hersz 212/8, 212/10
Rozenes Tauba 212/8, 212/10
Rozenes Załma 212/8, 212/10
Rozenfach Elja Icek 212/8, 212/10
Rozenfeld Brajndla 212/8, 212/10
Rozenfeld Chaim 212/23
Rozenfeld Chil 212/8, 212/10
Rozenfeld Eliasz 212/8, 212/10
Rozenfeld Izrael Hersz 212/8, 212/10
Rozenfeld Majer Israel 212/13
Rozenfeld Marjem 212/23
Rozenfeld Sara 212/18
Rozenfeld Szulim 212/8, 212/10
Rozenfeld Wita 212/8, 212/10
Rozengarten Marie 212/23
Rozenholc 212/5
Rozenholc Chuna 212/8, 212/10
Rozenholc Dawid 212/8, 212/10
Rozenholc Estera Szprynca 212/8, 212/10
Rozenholc Hela 212/8, 212/10
Rozenholc Hena 212/8, 212/10
525
Rozenholc Izrael Lajb 212/8, 212/10
Rozenholc Jankiel 212/8, 212/10
Rozenholc Majer Nusyn 212/8, 212/10
Rozenholc Mariem 212/8, 212/10
Rozenholc Rojza 212/8, 212/10
Rozenholc Sura Hinda 212/8, 212/10
Rozenholc Tauba 212/8, 212/10
Rozenholc Tobiasz 212/8, 212/10
Rozenholc Zyskind 212/5, 212/8, 212/10
Rozenker Chaja 212/8, 212/10
Rozenker Mariem 212/8, 212/10
Rozenker Miszek Majer 212/8, 212/10
Rozenker Pesla 212/8, 212/10
Rozenker Rachela 212/8, 212/10
Rozenker Rebeka 212/8, 212/10
Rozenker Szyja 212/8, 212/10
Rozenkranc Brono 212/8, 212/10
Rozenman Dawid 212/8, 212/10
Rozenman Izydor 212/8, 212/10
Rozenman Jankiel 212/8, 212/10
Rozenman Perla 212/8, 212/10
Rozenman Ruchla 212/8, 212/10
Rozenman Zysla 212/8, 212/10
Rozenriter Chaja Rywka 212/8, 212/10
Rozenriter Chana 212/8, 212/10
Rozenriter Chuma 212/8, 212/10
Rozenriter Rajzla 212/8, 212/10
Rozenriter Tamara 212/8, 212/10
Rozenryber Dawid 212/8, 212/10
Rozens Jacheta Sara 212/18
Rozenstraach [!] Limeta 212/23
Rozensztajn Bajla 212/8, 212/10
Rozensztajn Hersz 212/8, 212/10
Rozensztajn Hinda 212/8, 212/10
Rozensztein Wigdor 212/18
Rozental 212/5
Rozental Icek Israel 212/15
Rozental Iser 212/8, 212/10
Rozental Kajla Frajgla 212/8, 212/10
Rozental Lejbuś 212/8, 212/10
Rozental Majloch 212/8, 212/10
Rozental Maria Sura 212/8, 212/10
Rozental Szyfra 212/22
Rozenthal Icek 212/17
Rozenthal Lajb Israel 212/5
Rozenwald Pola 212/8, 212/10
Rozenwald Sura Liba 212/8, 212/10
Rozenwald Szyja Dawid 212/8, 212/10
526
Rozenwaser Rywka Sara 212/13
Rozenwasser Szyja Israel 212/13
Rozenzaft Dwojra 212/8, 212/10
Rozenzaft Izak 212/8, 212/10
Rozenzaft Josef Israel 212/11
Rozenzaft Josek 212/8, 212/10
Rozenzaft Mendel 212/8, 212/10
Rozenzaft Rywka 212/8, 212/10
Rozenzaft Trajna 212/8, 212/10
Rozenzweig 212/17
Rozenzweig Frieda Sara 212/23
Rozmaita Chaja Sara 212/24
Rozmaita Jacheta 212/8, 212/10
Rozmaita Szewa 212/8, 212/10
Rozmaita Szmul 212/8, 212/10
Rozmaity Josek Judka 212/8, 212/10
Rozmaity Mariem 212/8, 212/10
Rozmaity Perla Frymeta 212/19
Rozmaity Pesla Frymeta 212/8, 212/10
Rozmaity Szajndla Jacheta 212/8, 212/10
Rozmaity Szewa Rywka 212/8, 212/10
Rozmarim Beniamin Izrael 212/18
Rozmarin Abr. 212/18
Rozmarin Israel 212/18
Rozmarin Joachim Israel 212/2
Rozmarin Josek 212/24
Rozmaryn Abram Israel 212/8, 212/10, 212/11
Rozmaryn Abram Jakub 212/8, 212/10
Rozmaryn Alta 212/8, 212/10
Rozmaryn Benjamin 212/8, 212/10
Rozmaryn Chaja Sura 212/8, 212/10
Rozmaryn Chawa 212/8, 212/10
Rozmaryn Estera 212/8, 212/10
Rozmaryn Estera Złata 212/8, 212/10
Rozmaryn Fajgla 212/8, 212/10
Rozmaryn Frajda I 212/8, 212/10
Rozmaryn Frajda II 212/8, 212/10
Rozmaryn Hena 212/8, 212/10
Rozmaryn Hinda 212/24
Rozmaryn Jedydia Jechyjel 212/8, 212/10
Rozmaryn Joachim 212/13
Rozmaryn Josek Israel 212/24
Rozmaryn Krajndla 212/8, 212/10
Rozmaryn Małka Chaja 212/8, 212/10
Rozmaryn Mojżesz M. Israel 212/18
Rozmaryn Mordka 212/8, 212/10
Rozmaryn Mordka Tobiasz 212/8, 212/10
Rozmaryn Moszek 212/8, 212/10
527
Rozmaryn Perla 212/8, 212/10, 212/24
Rozmaryn Perla Gitla 212/8, 212/10
Rozmaryn Pesla 212/8, 212/10
Rozmaryn Pinches 212/8, 212/10
Rozmaryn Rajcla 212/8, 212/10
Rozmaryn Rojza 212/8, 212/10
Rozmaryn Ruchla I 212/8, 212/10
Rozmaryn Ruchla II 212/8, 212/10
Rozmaryn Ruchla Sara 212/24
Rozmaryn Sura 212/8, 212/10
Rozmaryn Szaja Tobiasz 212/8, 212/10
Roznej Frajda 212/8, 212/10
Rozner Aron Chil 212/8, 212/10
Rozner Chaja 212/24
Rozner Chana 212/8, 212/10
Rozner Jakob Israel 212/23
Rozner Lejbuś 212/8, 212/10
Rozner Maria Syma 212/19
Rozner Mariem 212/8, 212/10
Rozner Motel 212/8, 212/10
Rozner Ryfka 212/24
Rozyn Abram 212/23
Rozyn Baila 212/23
Rozyn Towia 212/23
Rozyna Abram 212/2
Rozyne Chaskiel 212/8, 212/10
Rozynes Abraham Israel 212/24
Rozynes Hendla Sara 212/24
Roźycka Małka Sara [Rożycka] 212/17
Rożycka Estera J. Sara 212/18
Różański Abram 212/18
Różański Abram Lajzer 212/8, 212/10
Różański Ajzyk I 212/8, 212/10
Różański Ajzyk II 212/8, 212/10
Różański Berek 212/8, 212/10
Różański Blima 212/8, 212/10
Różański Dwojra 212/8, 212/10
Różański Nuchyn 212/8, 212/10
Różański Nusyn 212/8, 212/10
Różański Sura Rywka 212/8, 212/10
Różański Symcha 212/8, 212/10
Różański Szaja Israel 212/8, 212/10, 212/18
Różycka Estera I. 212/19
Różycka Estera Sara 212/2, 212/16, 212/18
Różycka Małka Sara 212/15
Różycki Benjamin Hirsz 212/8, 212/10
Różycki Ber 212/8, 212/10
Różycki Estera 212/8, 212/10
528
Różycki Estera Ita 212/8, 212/10
Różycki Fajgla 212/8, 212/10
Różycki Jankiel 212/8, 212/10
Różycki Lajb 212/8, 212/10
Różycki Małka 212/8, 212/10
Różycki Mirla 212/8, 212/10
Różycki Rojza 212/8, 212/10
Różycki Rojze 212/8, 212/10
Różycki Tauba 212/8, 212/10
Różycki Załma 212/18
Różycki Zelman 212/8, 212/10
Rübenstein Rudolf 212/24
Rubin 212/8, 212/10
Rubin Aba v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Blima v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Blima v. Eltfeld 212/17
Rubin Chaim v. Altfeld I 212/8, 212/10
Rubin Chaim v. Altfeld II 212/8, 212/10
Rubin Chana Rywka v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Chana Sara 212/2
Rubin Chana v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Chawa Sara 212/2
Rubin Chemja v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Estera Ruchla v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Estera v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Fajgla v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Frajdla v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Gitla v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Gucia v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Icek Berek v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Icek v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Izrael Jakub v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Jachja v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Jakub Szmul v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Laja v. Altfeld I 212/8, 212/10
Rubin Laja v. Altfeld II 212/8, 212/10
Rubin Mariem v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Mirla Sara 212/23
Rubin Mordka 212/18
Rubin Mordka Majer v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Moszek Sender v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Pinkus v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Rojza Mariem v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Rywen v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Rywka Hendla 212/18
Rubin Salo 212/16, 212/19, 212/20
Rubin Sura v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Szajer v. Altfeld 212/8, 212/10
529
Rubin Szmul Israel 212/2, 212/16
Rubin Szmul v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Szymon 212/18
Rubin Szymon v. Altfeld 212/8, 212/10
Rubin Blima Sara v. Altfeld 212/13, 212/15, 212/17
Rubinlicht 212/2
Rubinlicht Lazar 212/25
Rubinlicht Luzer 212/8, 212/10
Rubinlicht Rywka 212/8, 212/10
Rubinlicht Seweryn Israel 212/8, 212/10, 212/16
Rubinowicz Józef Israel 212/18
Rubinska Malka Sara 212/23
Rubinstein Idesa Sara 212/18
Rubinstein Lajzer Israel 212/18
Rubinsztajn Aron 212/8, 212/10
Rubinsztajn Chaja Hinda 212/8, 212/10
Rubinsztajn Chana 212/8, 212/10, 212/19
Rubinsztajn Chaskiel 212/8, 212/10
Rubinsztajn Chawa Jehudes 212/8, 212/10
Rubinsztajn Cywia Sara 212/14, 212/19, 212/20
Rubinsztajn Dwosia 212/8, 212/10
Rubinsztajn Estera Rajzla 212/8, 212/10
Rubinsztajn Fajga 212/8, 212/10
Rubinsztajn Fajgla Sura 212/8, 212/10
Rubinsztajn Hendla Ruchla 212/8, 212/10
Rubinsztajn Idesa Sara 212/8, 212/10, 212/19
Rubinsztajn Izrael 212/8, 212/10
Rubinsztajn Jacheta 212/8, 212/10
Rubinsztajn Jakub 212/8, 212/10
Rubinsztajn Jedydia 212/8, 212/10
Rubinsztajn Jehudis Chawa 212/19
Rubinsztajn Josek 212/8, 212/10
Rubinsztajn Laja 212/8, 212/10
Rubinsztajn Lajzer 212/8, 212/10, 212/20
Rubinsztajn Liba 212/8, 212/10
Rubinsztajn Mendel 212/8, 212/10
Rubinsztajn Mordcha 212/8, 212/10
Rubinsztajn Pinkus Israel 212/19, 212/20
Rubinsztajn Szabsa I 212/8, 212/10
Rubinsztajn Szabsa II 212/8, 212/10
Rubinsztajn Szajndla Doba 212/8, 212/10
Rubinsztajn Szlama 212/8, 212/10
Rubinsztok Chaskiel Israel 212/23
Rubinsztok Ewa 212/8, 212/10
Rubinsztok Icek Israel 212/23
Rubinsztok Laja Sara 212/23
Rubinsztok Liba Sara 212/23
Rubinsztok Szajndla Sara 212/23
530
Rudniewicz Moses Israel 212/24
Rudoler Abram [Aba] Israel 212/16, 212/18, 212/19, 212/20
Rudoler Abram Dawid 212/13
Rudoler Abram I 212/8, 212/10
Rudoler Abram II 212/8, 212/10
Rudoler Abram Szmul 212/8, 212/10
Rudoler Alter I 212/8, 212/10
Rudoler Alter II 212/8, 212/10
Rudoler Alter Szlama 212/8, 212/10
Rudoler Ałta Laja 212/8, 212/10
Rudoler Anszel 212/8, 212/10
Rudoler Bacia 212/8, 212/10
Rudoler Berek Israel 212/24
Rudoler Blima 212/8, 212/10
Rudoler Brajndla212/8, 212/10
Rudoler Chaim Israel 212/8, 212/10, 212/24
Rudoler Chaim Wolf 212/8, 212/10
Rudoler Chaja Gitla 212/8, 212/10
Rudoler Chena 212/8, 212/10
Rudoler Cyrla 212/8, 212/10
Rudoler Dawid Israel 212/2
Rudoler Dwojra 212/8, 212/10
Rudoler Estera Rajzla 212/8, 212/10
Rudoler Fajgla Sara 212/2, 212/8, 212/10
Rudoler Frajdla 212/8, 212/10
Rudoler Frymet 212/8, 212/10
Rudoler Gitla 212/8, 212/10
Rudoler Groneta 212/8, 212/10
Rudoler Hania 212/8, 212/10
Rudoler Helena 212/8, 212/10
Rudoler Hersz Israel 212/2
Rudoler Hersz Lajb 212/8, 212/10
Rudoler Herszlik 212/8, 212/10
Rudoler Ita Estera 212/8, 212/10
Rudoler Jakub 212/8, 212/10
Rudoler Jakub Aron 212/8, 212/10
Rudoler Jochim 212/8, 212/10
Rudoler Josek212/8, 212/10
Rudoler Kajla Sara 212/2
Rudoler Laja I 212/8, 212/10
Rudoler Laja II 212/8, 212/10
Rudoler Lazer 212/8, 212/10
Rudoler Lejbuś 212/8, 212/10
Rudoler Leo 212/8, 212/10
Rudoler Luria 212/8, 212/10
Rudoler Machel 212/8, 212/10
Rudoler Majer I 212/8, 212/10
Rudoler Majer II 212/8, 212/10
531
Rudoler Małka I 212/8, 212/10
Rudoler Małka II 212/8, 212/10
Rudoler Małka Sara 212/15, 212/17
Rudoler Mariem Sara 212/8, 212/10, 212/24
Rudoler Masza 212/8, 212/10
Rudoler Menasze [?]212/24
Rudoler Mojsze Aron 212/8, 212/10
Rudoler Motek 212/8, 212/10
Rudoler Nuchim 212/8, 212/10
Rudoler Pesla Sara 212/8, 212/10, 212/19
Rudoler Pinkus I 212/8, 212/10
Rudoler Pinkus II 212/8, 212/10
Rudoler Rozalia 212/8, 212/10
Rudoler Ruchla I 212/8, 212/10
Rudoler Ruchla II 212/8, 212/10
Rudoler Ruchla III 212/8, 212/10
Rudoler Ruchla IV 212/8, 212/10
Rudoler Ruchla Mindla212/8, 212/10
Rudoler Ruchla Sara 212/11
Rudoler Rudla 212/8, 212/10
Rudoler Ruta 212/19
Rudoler Rywka Sara 212/2, 212/8, 212/10
Rudoler Sura Fajgla 212/8, 212/10
Rudoler Sura Jachet 212/8, 212/10
Rudoler Szejwa Sara 212/24
Rudoler Szlama 212/20
Rudoler Szlama Luzer 212/8, 212/10
Rudoler Szmelka 212/8, 212/10, 212/13
Rudoler Szmul Hersz 212/8, 212/10
Rudoler Tuna 212/8, 212/10
Rudoler Wolf Hersz Israel 212/ 20
Rudoler Wolf I 212/8, 212/10, 212/18
Rudoler Wolf II 212/8, 212/10
Rudoller Anczel Israel 212/24
Rudoller Ch. D. Israel 212/6
Rudoller Genendel Sara 212/24
Rudoller Hersz Lejb 212/24
Rudoller Itla Dwojra Sara 212/24
Rudoller Jehuda Lejb 212/24
Rudoller Machel Israel 212/24
Rudoller Mendel Israel 212/24
Rudoller Mirla Sara 212/24
Rudoller Rajzla Sara 212/24
Rudowski Jakub Israel 212/13, 212/15, 212/17, 212/18
Rudzyn Abel 212/8, 212/10
Rudzyn Abram 212/25
Rudzyn Bajla 212/8, 212/10
Rudzyn Chaim Dawid 212/8, 212/10
532
Rudzyn Hanna 212/8, 212/10
Rudzyn Hela 212/8, 212/10
Rudzyn Jochewet 212/8, 212/10
Rudzyn Moszek 212/8, 212/10
Rudzyn Rajzla 212/8, 212/10
Rudzyn Ruchla Laja 212/8, 212/10
Rudzyn Rywka 212/8, 212/10
Ruff Bertha Sara z d. Lieblich 212/24
Ruff Hella Sara 212/24
Rus Abram 212/8, 212/10
Rus Aron 212/8, 212/10
Rus Aron Jakub 212/8, 212/10
Rus Berek I 212/8, 212/10
Rus Berek II 212/8, 212/10
Rus Bronisława 212/8, 212/10
Rus Chaim 212/8, 212/10
Rus Chaim Lajb 212/8, 212/10
Rus Chaja Ruchla 212/8, 212/10
Rus Chajla 212/8, 212/10
Rus Chana I 212/8, 212/10, 212/23
Rus Chana II 212/8, 212/10
Rus Chana III 212/8, 212/10
Rus Chawa I 212/8, 212/10
Rus Chawa II 212/8, 212/10
Rus Chawa III 212/8, 212/10
Rus Cyma 212/8, 212/10
Rus Cyrla Sara 212/8, 212/10, 212/19
Rus Ela 212/8, 212/10
Rus Estera 212/8, 212/10
Rus Fajgla 212/8, 212/10
Rus Gitla 212/8, 212/10
Rus Hendla 212/8, 212/10
Rus Herszel I 212/8, 212/10
Rus Herszel II 212/8, 212/10
Rus Hinda 212/8, 212/10
Rus Hirsz 212/8, 212/10
Rus Icek I 212/8, 212/10
Rus Icek II 212/8, 212/10
Rus Icek Jakub 212/8, 212/10
Rus Itla 212/8, 212/10
Rus Jacheta Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Rus Josek 212/8, 212/10
Rus Józef 212/8, 212/10
Rus Kałma I 212/8, 212/10
Rus Kałma II 212/8, 212/10
Rus Laja 212/8, 212/10
Rus Lajbuś 212/8, 212/10
Rus Lipa212/8, 212/10
533
Rus Machel 212/8, 212/10, 212/23
Rus Majer Dawid212/8, 212/10
Rus Maria 212/8, 212/10
Rus Mirla 212/8, 212/10
Rus Pola 212/8, 212/10
Rus Rachela 212/23
Rus Rachela Laja 212/8, 212/10
Rus Rajzla 212/23
Rus Ruchla Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Rus Rywka I 212/8, 212/10
Rus Rywka II 212/8, 212/10
Rus Sezia 212/23
Rus Sura I 212/8, 212/10
Rus Sura II 212/8, 212/10
Rus Sura Rywka 212/8, 212/10
Rus Szajndla I 212/8, 212/10
Rus Szajndla II 212/8, 212/10
Rus Szajndla III 212/8, 212/10
Rus Wolf 212/8, 212/10
Rus Zysla 212/8, 212/10
Rusecki Małka 212/8, 212/10
Rusecki Michał Dawid 212/8, 212/10
Rusin Chana 212/24
Rusin Fajgla Mirla 212/24
Rusin Ruchla 212/24
Rusinek 212/18
Rusinek Aba 212/8, 212/10
Rusinek Abram 212/13
Rusinek Ajzyk 212/8, 212/10
Rusinek Aron 212/8, 212/10
Rusinek Bajla Sara 212/8, 212/10, 212/24
Rusinek Berek 212/8, 212/10
Rusinek Blima 212/8, 212/10
Rusinek Chaja Sara 212/24
Rusinek Chana Sara 212/2, 212/8, 212/10, 212/13
Rusinek Chawa Sara 212/24
Rusinek Cyrla 212/8, 212/10
Rusinek Dawid I 212/8, 212/10
Rusinek Dawid II 212/8, 212/10
Rusinek Dawid III 212/8, 212/10
Rusinek Doba 212/8, 212/10
Rusinek Dwojra 212/8, 212/10
Rusinek Estera 212/15
Rusinek Estera Cyrla Sara 212/8, 212/10, 212/17
Rusinek Fajgla Sara 212/2
Rusinek Frymeta 212/8, 212/10
Rusinek Gela 212/8, 212/10
Rusinek Gołda 212/8, 212/10
534
Rusinek Gucia 212/8, 212/10
Rusinek Henoch 212/8, 212/10
Rusinek Hercon Israel 212/13
Rusinek Icek Ber 212/8, 212/10
Rusinek Icek Josek 212/8, 212/10
Rusinek Jankiel 212/8, 212/10
Rusinek Kajla 212/8, 212/10
Rusinek Laja 212/8, 212/10
Rusinek Liba I 212/8, 212/10, 212/15, 212/19
Rusinek Liba II 212/8, 212/10
Rusinek Lipa 212/8, 212/10
Rusinek Małka 212/8, 212/10
Rusinek Mendel I 212/8, 212/10
Rusinek Mendel II 212/8, 212/10
Rusinek Mendel III 212/8, 212/10
Rusinek Miriam 212/8, 212/10
Rusinek Mordka Hersz Israel 212/2, 212/8, 212/10
Rusinek Moszek I 212/8, 212/10, 212/18
Rusinek Moszek II 212/8, 212/10
Rusinek Moszek Israel [Ruzinek] 212/18
Rusinek Moszek Lajb 212/8, 212/10
Rusinek Rajzla I 212/8, 212/10
Rusinek Rajzla II 212/8, 212/10
Rusinek Ruchla 212/8, 212/10, 212/18
Rusinek Rywka I 212/8, 212/10, 212/17
Rusinek Rywka II 212/8, 212/10
Rusinek Srul Israel 212/8, 212/10, 212/18
Rusinek Syma Sara 212/2, 212/8, 212/10
Rusinek Symcha 212/8, 212/10
Rusinek Symena 212/8, 212/10
Rusinek Szlama Israel 212/24
Rusinek Szmul 212/8, 212/10
Rusinek Wolf 212/8, 212/10
Rusinek Zelda 212/8, 212/10
Rusinek Zelig 212/8, 212/10
Russ 212/5, 212/6
Russ Cyrla Sara 212/15, 212/17, 212/18
Russ Jacheta Sara 212/14
Russ Kałma Isr. 212/5
Russ Mariem Szejwa Sara 212/2, 212/11
Russ Ruchla Sara 212/14
Rutkowski Izrael 212/8, 212/10
Rutkowski Lejbuś Nusyn 212/8, 212/10
Rutkowski Rajzla Chana 212/8, 212/10
Rutkowski Tauba 212/8, 212/10
Ruzicka Małka Sara 212/11
Ryba Bacia 212/8, 212/10
Ryba Bajla Sara 212/5, 212/8, 212/10, 212/15, 212/16, 212/19
535
Ryba Ber 212/8, 212/10
Ryba Chaim Lajb 212/8, 212/10
Ryba Liba 212/8, 212/10
Ryba Ruchla 212/8, 212/10
Ryba Sura Chana 212/8, 212/10
Ryba Szlama 212/8, 212/10, 212/16
Rybka Bencjon 212/8, 212/10
Rybka Chaim 212/18
Rybka Chaim Aron 212/8, 212/10
Rybka Fajgla Ruchla 212/8, 212/10
Rybka Frajdla 212/8, 212/10
Rybka Małka 212/8, 212/10
Rybka Maria 212/8, 212/10
Rybka Sura 212/8, 212/10
Rybner Anna 212/23
Rybstein Jachet 212/23
Rybsztajn Estera 212/19
Rybsztajn Josef Israel 212/13
Rychler [?] Perla Sara 212/18
Rychner Abram Hersz 212/8, 212/10
Rychner Brajndla 212/8, 212/10
Rychner Cecylia 212/8, 212/10
Rychner Dawid 212/8, 212/10
Rychner Estera Ruchla 212/8, 212/10
Rychner Genendla 212/8, 212/10
Rychner Lidia 212/8, 212/10, 212/19
Rychter Abram Israel 212/18
Rychter Alter 212/8, 212/10
Rychter Basia 212/8, 212/10
Rychter Blima 212/8, 212/10
Rychter Cypojre 212/18
Rychter Jankiel 212/8, 212/10
Rychter Josek 212/8, 212/10
Rychter Lidia 212/17
Rychter Małka 212/8, 212/10
Rychtiger Cudek 212/8, 212/10
Rychtiger Itla 212/8, 212/10
Rychtner [?] Genendla 212/18
Rydelnik Bajla212/8, 212/10
Rydelnik Chaim Wigdor 212/8, 212/10
Rydelnik Chana 212/8, 212/10
Rydelnik Gela 212/8, 212/10
Rydelnik Gitla 212/8, 212/10
Rydelnik Hersz Wolf 212/8, 212/10
Rydelnik Josek 212/8, 212/10
Rydelnik Majer Israel 212/2
Rydelnik Mania 212/19
Rydelnik Mordka 212/8, 212/10
536
Rydelnik Moszek 212/8, 212/10
Rydelnik Ruchla Laja 212/8, 212/10
Rydelnik Szymon 212/5
Rydelnik Szymon Hersz 212/8, 212/10
Rydler Chaja 212/8, 212/10
Rydler Fajgla 212/8, 212/10
Rydler Miriam 212/8, 212/10
Rydler Tauba 212/19
Rydlewska Zelda 212/8, 212/10
Ryger Elka Sara 212/2
Rygier Mojżesz Israel 212/2
Rygier Tauba Sara 212/2
Ryng Efraim Israel 212/24
Rynska Pesla 212/23
Rynska Rosa 212/23
Rynski Bacia 212/8, 212/10
Rynski Brucha 212/8, 212/10
Rynski Chaim Israel 212/8, 212/10, 212/24
Rynski Chawa I 212/8, 212/10
Rynski Chawa II 212/8, 212/10
Rynski Chena 212/8, 212/10
Rynski Dwora Hendla 212/8, 212/10
Rynski Estera 212/8, 212/10
Rynski Fajgla I 212/8, 212/10
Rynski Fajgla II 212/8, 212/10
Rynski Gitla Lajb 212/8, 212/10
Rynski Gitla Mizia 212/8, 212/10
Rynski Icek Hersz 212/8, 212/10
Rynski Josek 212/8, 212/10
Rynski Mela 212/8, 212/10
Rynski Mendel 212/8, 212/10
Rynski Mordka Berisz 212/8, 212/10
Rynski Moszek Lajzer 212/8, 212/10
Rynski Rachela Jentla 212/8, 212/10
Rynski Ruchla 212/8, 212/10
Rynski Syma 212/8, 212/10
Rynski Szaja Mendel 212/8, 212/10
Rynski Szlama Icek 212/8, 212/10
Rynster [?] Szlama 212/18
Ryńska Dwojra Hendla Sara 212/18
Ryński 212/18
Rypsztajn Abram 212/8, 212/10
Rypsztajn Bajla 212/8, 212/10
Rypsztajn Berek Israel 212/23
Rypsztajn Chaja 212/8, 212/10
Rypsztajn Cyrla 212/8, 212/10
Rypsztajn Estera 212/8, 212/10
Rypsztajn Fajgla 212/8, 212/10
537
Rypsztajn Icek 212/8, 212/10
Rypsztajn Kałma 212/8, 212/10
Rypsztajn Szprynca 212/8, 212/10
Ryschard 212/8, 212/10
Rysner Elka Sara 212/2
Rytenband Pinkus 212/8, 212/10
Rytenband Rywka 212/8, 212/10
Ryzenberg Frajfa 212/8, 212/10
Ryzenberg Jakub 212/8, 212/10
Ryzenberg Sura 212/8, 212/10
Ryzenberg Zelda Sara 212/17, 212/19
Rzedowski Jerzy Israel 212/2
Rzezak Berek 212/8, 212/10
Rzezak Chaja Ruchla 212/8, 212/10
Rzezak Chana 212/8, 212/10
Rzezak Dawid Israel 212/13, 212/17
Rzezak Wolf [Rzeżak]212/20
Rzeżak Adela I 212/8, 212/10
Rzeżak Adela II 212/8, 212/10
Rzeżak Bajla Hendla 212/8, 212/10
Rzeżak Chaskiel 212/8, 212/10
Rzeżak Dawid Israel 212/16
Rzeżak Estera 212/8, 212/10
Rzeżak Henoch 212/8, 212/10
Rzeżak Hercig 212/8, 212/10
Rzeżak I. J. 212/17
Rzeżak Icek Jakub 212/8, 212/10
Rzeżak Joachim 212/8, 212/10
Rzeżak Mariem Chawa 212/8, 212/10
Rzeżak Rywka I 212/8, 212/10, 212/19
Rzeżak Rywka II 212/8, 212/10
Rzeżak Szajndel Laja 212/8, 212/10
Rzeżak Tauba 212/8, 212/10
Rzeżak Wolf Aron 212/8, 212/10
Sabatowska Gitla 212/23
Sabatowska Ita 212/23
Sabatowska Judessa 212/23
Sabatowska Lea 212/23
Sabatowska Rywka 212/23
Sabatowska Wolf 212/23
Sachs Anna Sara 212/23
Sachs Chana Sara 212/24
Sachs Freida Sara 212/24
Sachs Frieda Sara 212/23
Sachs Mojzesz 212/20
Sachs Moses 212/23
Sachs Sura Sara 212/17
Sachs Witta 212/23
538
Saczow Anczel 212/8, 212/10
Saczow Frymeta 212/8, 212/10
Saczow Kajla 212/8, 212/10
Saczow Laja 212/8, 212/10
Saczow Mirla 212/8, 212/10
Saczow Szmul 212/8, 212/10
Safierstein Israel Dawid 212/11
Safir Gitla Sara 212/17, 212/19
Safirstein 212/11, 212/17
Safirstein Chaim 212/23
Safirstein Chana 212/23
Safirstein Cypa 212/23
Safirstein Frymetta 212/23
Safirstein Hiena 212/23
Safirstein Indys Sara 212/19
Safirstein Israel Dawid 212/19
Safirstein Moszek 212/23
Safirstein Ruda 212/23
Safirstein Sura 212/23
Safirstein Szmul 212/23
Safirsztajn 212/8, 212/10
Safirsztajn Brajndla 212/8, 212/10
Safirsztajn Cyla 212/8, 212/10
Safirsztajn Dawid Israel 212/23
Safirsztajn Golda 212/8, 212/10
Safirsztajn Icek Mendel 212/8, 212/10
Safirsztajn Jonas 212/8, 212/10
Safirsztajn Josek 212/8, 212/10
Safirsztajn Majer Dan 212/8, 212/10
Safirsztajn Rywka 212/8, 212/10
Safirsztajn Sara 212/8, 212/10
Safirsztajn Wolf 212/8, 212/10
Sager Abram Izaak 212/8, 212/10, 212/18
Sager Natan 212/8, 212/10
Sager Repi 212/8, 212/10
Sager Rojza 212/8, 212/10
Sajd Gitla 212/8, 212/10
Sajd Szajndla Malka 212/8, 212/10
Sakowicz 212/5
Sakowicz Berek 212/8, 212/10
Sakowicz Cypa 212/8, 212/10
Sakowicz Klerla 212/8, 212/10
Sakowicz Malka 212/8, 212/10
Sakowicz Moszek I 212/8, 212/10
Sakowicz Moszek II 212/8, 212/10
Sakowicz Motek 212/8, 212/10
Sakowicz Ruchla 212/8, 212/10
Sakowicz Wolf 212/5, 212/8, 212/10
539
Saks Blima 212/8, 212/10
Saks Brajndla 212/8, 212/10
Saks Mojżesz 212/8, 212/10
Saks Rajzla B. 212/8, 212/10
Saks Rywka 212/8, 212/10
Saks Symcha B. 212/8, 212/10
Saks Szmul 212/8, 212/10
Saks Wolf 212/8, 212/10
Saktreger Laja 212/8, 212/10
Saktreger Mojsze 212/8, 212/10
Saktreger Sara 212/8, 212/10
Saktreger Srul Israel 212/8, 212/10, 212/11
Saktzeger Sara 212/18
Salomon 212/8, 212/10
Salomon Bajla 212/8, 212/10
Salomon Berek 212/8, 212/10
Salomon Czarna 212/8, 212/10
Salomon Izrael 212/8, 212/10
Salomon Jankiel Wolf 212/8, 212/10
Salomonczyk Dawid 212/8, 212/10
Salomonczyk Golda 212/8, 212/10
Salomonczyk Laja212/8, 212/10
Salomonczyk Natan 212/8, 212/10
Salomonczyk Syma 212/8, 212/10
Salomonowicz Abram Moszek 212/8, 212/10
Salomonowicz Estera 212/8, 212/10
Salomonowicz Fajga 212/23
Salomonowicz Hendla 212/8, 212/10, 212/24
Salomonowicz Jakob Israel 212/13, 212/18
Salomonowicz Jakub Israel 212/8, 212/10, 212/16, 212/17, 212/19, 212/20
Salomonowicz Majer 212/8, 212/10
Salomonowicz Marja 212/8, 212/10
Salomonowicz Mirla 212/8, 212/10
Salomonowicz Pinkus 212/8, 212/10
Salomonowicz Rela L. 212/8, 212/10
Salomonowicz Rela Sara 212/17, 212/19
Salomonowicz Samuel-Dawid 212/8, 212/10
Salomonowicz Szaja 212/8, 212/10
Salomonowicz Zelig 212/8, 212/10
Salzberg Chana Sara 212/17
Samet Szymon 212/13
Sandberg Lea 212/24
Sandel Otto Israel 212/13
Sander 212/19
Sander Abram 212/8, 212/10
Sander Aron 212/8, 212/10
Sander Chawa Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Sander Cywja 212/8, 212/10
540
Sander Estera 212/8, 212/10
Sander Fajgla Sara 212/2
Sander Gulcia 212/8, 212/10
Sander Josef 212/13, 212/19
Sander Josek 212/20
Sander Josek I 212/8, 212/10
Sander Josek II 212/8, 212/10
Sander Judka 212/8, 212/10
Sander Nuchim 212/8, 212/10
Sander Nuchym Israel 212/2
Sander Rachel Laja212/8, 212/10
Sander Ruchla 212/8, 212/10
Sander Symcha212/8, 212/10
Sander Szmul Israel 212/2, 212/16, 212/19
Sander Szyja 212/8, 212/10
Sander Zelig Israel 212/ 20
Sandler Borys Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Sandler Halina Sara 212/8, 212/10, 212/17
Sandomierski Chana 212/8, 212/10
Sandomierski Frajda 212/8, 212/10
Sandomierski Hersz Majer 212/8, 212/10
Sandomierski Izrael 212/8, 212/10, 212/18
Sandomierski Moszek 212/8, 212/10
Sandomierski Nacha212/8, 212/10
Sandra Mariem 212/19
Sandzer [?] Szyja Israel 212/13
Sandzer Abram Dydja 212/8, 212/10
Sandzer Abram Jakub 212/8, 212/10
Sandzer Alta Malka 212/8, 212/10
Sandzer Blima 212/8, 212/10
Sandzer Chaja 212/8, 212/10
Sandzer Chaja Pesla 212/8, 212/10
Sandzer Chawa 212/8, 212/10
Sandzer Cyla 212/8, 212/10
Sandzer Cyrla 212/8, 212/10
Sandzer Cywja 212/8, 212/10
Sandzer Dwojra Rywka 212/8, 212/10
Sandzer Estera Laja 212/8, 212/10
Sandzer Gitla Estera 212/8, 212/10
Sandzer Hercka 212/8, 212/10
Sandzer Hersz 212/8, 212/10
Sandzer Herszlik 212/8, 212/10
Sandzer Icchok 212/8, 212/10
Sandzer Izrael Mendel 212/8, 212/10
Sandzer Jacheta 212/8, 212/10
Sandzer Jakub 212/8, 212/10
Sandzer Josek 212/8, 212/10
Sandzer Juda Fajwel 212/8, 212/10
541
Sandzer Kajla 212/8, 212/10
Sandzer Lejzor 212/8, 212/10
Sandzer Majer 212/8, 212/10
Sandzer Marja 212/8, 212/10
Sandzer Marjem 212/8, 212/10
Sandzer Matla 212/8, 212/10
Sandzer Mindla I 212/8, 212/10
Sandzer Mindla II 212/8, 212/10
Sandzer Mordka 212/8, 212/10
Sandzer Rebeka 212/8, 212/10
Sandzer Ruchla I 212/8, 212/10
Sandzer Ruchla II 212/8, 212/10
Sandzer Rywka Sara 212/8, 212/10, 212/18
Sandzer Sura 212/8, 212/10
Sandzer Szyja 212/8, 212/10
Sandzer Szymon 212/8, 212/10
Sandzer Tobjasz 212/8, 212/10
Sandzer Wadja 212/8, 212/10
Sandzer Wolf 212/8, 212/10
Sankowicz Abram 212/23
Sankowicz Dawid 212/23
Sankowicz Dwojra 212/23
Sankowicz Gitla 212/23
Sankowicz Moszek 212/23
Sankowicz Rywka 212/23
Saper Cyrla Sara 212/15
Saper H. 212/13
Saper Jakub [Jakob] Israel 212/15, 212/17
Saper Josek Fajwel 212/19
Saper Juda Fajwel 212/17
Saper Liba I 212/8, 212/10
Saper Liba II 212/8, 212/10
Saper Liba Sara 212/15, 212/17, 212/19
Saper Mindla 212/17
Saper Szaja 212/8, 212/10
Saper Szmul Lajb 212/8, 212/10
Sapira Chil Majer 212/8, 212/10
Sapira Cutla Fajgla 212/8, 212/10
Sapira Nechuma 212/8, 212/10
Sapira Sura 212/8, 212/10
Sapira Szprinca 212/8, 212/10
Sapira Szulim 212/8, 212/10
Sarna Abram 212/8, 212/10
Sarna Dawid 212/8, 212/10
Sarna Ela 212/8, 212/10
Sarna Estera 212/8, 212/10
Sarna Jakub Israel 212/18
Sarna Kalma 212/8, 212/10
542
Sarna Laja 212/8, 212/10
Sarna Szlama 212/8, 212/10
Sarna Zlata 212/8, 212/10
Satreger Tema 212/8, 212/10
Saubermann Jakob Israel 212/4
Sauler Breindla Sara 212/24
Sauler Maria Sara 212/24
Sawarebaunc [?] Alter 212/18
Sch[...]singer Hunda Israel 212/17
Schaal Helena Sara 212/23
Schachman Alter Ber Israel 212/17
Schachmann A. B. 212/13
Schächter Kiwa Israel 212/ 20
Schafftan Ruth S. 212/24
Schajer Aron Israel 212/17
Schancer Rywka 212/2
Schanzer Chaim Israel 212/24
Schanzer Cyma Sara 212/24
Schanzer Moritz Israel 212/24
Scharf Chil 212/17
Scharf Dyna J. Sara 212/23
Scharf Erna Sara 212/18
Scharf Fela Sara 212/23
Scharf Frymeta Sara 212/23
Scharf Moszek [Moschek] Israel 212/17
Scharff 212/17
Schaulewicz Chaja Rywka 212/8, 212/10
Schaulewicz Dina 212/8, 212/10
Schaulewicz Jankiel 212/8, 212/10
Schaulewicz Mednel Dawid 212/8, 212/10
Schechter Amalia Sara v. Schmeidler 212/2
Schechter Rachela Sara v. Schmeidler 212/2
Scheinbach Erna Sara 212/24
Scheinerman Chana Laja Sara z d. Schmulewicz 212/17
Scheinerman Sara 212/17
Scheiniwitz [?] Mania Sara 212/23
Scheinowitz Dawid Mojżesz Israel 212/23
Scheljan Chaskiel 212/2
Schenirer Mira Sara 212/19
Schenirer Zysla Sara 212/19
Schenker Ida Sara 212/23
Schental Monika 212/25
Scher Jozef 212/25
Scherlei Szmul 212/2
Scherr Freida Sara 212/23
Schiff Leo Israel 212/24
Schiff Sabina Sara 212/24
Schiff Sara 212/23
543
Schiffeldrin Bruna Israel 212/24
Schiffeldrin Eugenie Sara 212/24
Schiffeldrin Hania Sara 212/24
Schifferblatt Maria 212/24
Schindler Ilse Sara 212/23
Schindler Sara 212/23
Schlachet Estera Sara 212/23
Schlachet Jerla Sara z d. Liwer 212/15, 212/17
Schlesinger Abraham 212/13
Schlesinger Bajla Ruchla 212/24
Schlesinger Chaja Reisla Sara 212/23
Schlesinger Chana 212/24 Matel 212/24
Schlesinger Dawid 212/24
Schlesinger Isak Israel 212/17
Schlesinger Jakob 212/24
Schlesinger Mendel Israel 212/17
Schlesinger Moszek Joachim 212/24
Schlezynger 212/2
Schliesser Cyna 212/8, 212/10
Schliesser Ferdynand 212/8, 212/10
Schliesser Mojżesz 212/8, 212/10
Schliesser Sura 212/8, 212/10
Schmeidler Anna Sara z d. Neuberger 212/24
Schmeidler Lewek Israel 212/23
Schmeidler Mendel Israel 212/13, 212/16, 212/17, 212/18
Schmelt 212/1
Schmelz Jetti Sara 212/17
Schmergel Fritz Israel 212/2
Schmerler Dora Sara 212/24
Schmerler Schije Israel 212/24
Schmerler Zygfryd Israel 212/24
Schmetz Jetti 212/16
Schmidt Heinrich Israel [Recheie?] 212/19
Schmidt Uszer Israel 212/2
Schmied 212/25
Schmied Juljus Israel 212/22
Schnajder Ałta Laja 212/8, 212/10
Schneider Abraham 212/24
Schneider Hadesa Sara 212/23
Schneider Josef 212/24
Schneider Leopold Israel 212/17
Schneider Lisa 212/23
Schneider Mendel Israel 212/17
Schneider Mindla 212/24
Schneider Nicha Sara 212/23
Schneider Reisa Sara 212/23
Schneider Reizla 212/24
Schneider Ruchla Laja 212/24
544
Schneidler H... [?] Israel 212/24
Schnier Estera Sara 212/19
Schnier Pepi Sara 212/19
Schnier Pinkus 212/18
Schnitzer Abram Israel 212/24
Schnitzer Chana Sara 212/23
Schnitzer Gerson 212/24
Schnitzer Icek 212/23
Schnitzer Israel 212/23
Schnitzer Laura Sara 212/23
Schnitzer Markus 212/24
Schnitzer Mejer 212/23
Schnitzer Osna Sara 212/23
Schnitzer Rachela Sara 212/23
Schnitzer Samson 212/24
Schnitzer Tauba Sara 212/23
Schnitzer Temera 212/24
Schönberg Cyne 212/24
Schönberg Feiga Sara 212/23
Schönberg Fradla Sara 212/23
Schonberg Lajzer 212/16
Schönberg Leiser Israel 212/17
Schönberg Mottek 212/24
Schonberg Rajzla Sara 212/2, 212/16
Schönberg Sala Sara 212/23
Schönberg Sara 212/24
Schonberg Szmul 212/13
Schonbron Wilh. 212/21
Schöngut Fanni 212/23
Schonherz Schmul 212/13
Schöntal Golda Beila Sara 212/23
Schoss Józew 212/8, 212/10
Schott Malka Sara 212/23
Schraff Chaja 212/24
Schrajber Laja Sara 212/2
Schranzel Chana Sara 212/23
Schreiber [?] Szulin 212/17
Schreiber Laja Sara 212/2
Schreiber Lejzor 212/17
Schroetter Ernestine Sara 212/24
Schterner Sz. 212/13
Schubert 212/21
Schudmak Chana Sara 212/23
Schudmak Hanna Sara 212/23
Schudmak Ida Sara 212/23
Schudmak Toni Sara 212/23
Schudmank Chana Sara 212/23
Schüftan Ruth Sara 212/23
545
Schulman Estera Sara 212/23
Schulman Itka Sara 212/23
Schulman Lea Sara 212/23
Schulman Nacha Sara 212/23
Schunke Kurt 212/21
Schuster Abraham 212/20
Schuster Szprinca Sara 212/23
Schwarz Abram Israel 212/24
Schwarz Brucha Sara 212/23
Schwarz Estera Sara 212/23
Schwarz Ewa Sara 212/23
Schwarz Fajgla Sara 212/2
Schwarz Frymetta Sara 212/24
Schwarz Gita Sara 212/24
Schwarz Hendla Sara 212/2
Schwarz Hersz I. Israel 212/17
Schwarz Hudesa Sara 212/23
Schwarz Jakob Israel 212/24
Schwarz Laja Sara [Szwarc] 212/23
Schwarz Laja Sara 212/24
Schwarz Manja 212/24
Schwarz Pesla Sara 212/2
Schwarz Rosalia Sara 212/17
Schwarz Rywka Sara 212/23
Schwarz Sala Israel 212/24
Schwarz Sara 212/23
Schwarz Szaja Israel 212/18, 212/24
Schwarz Tobias Israel 212/24
Schwarzbart Kurt Israel 212/23
Schwarzbart Leja [Lea] Sara [Szwarcbart] 212/23
Schwarzbart Mariem Sara 212/23
Schwarzbart Perla Sara 212/24
Schwarzbart Udla Sara [Szwarcbart] 212/23
Schwarzbaum Alter 212/13
Schwarzbaum Bajla 212/24
Schwarzbaum Estera Ruchla 212/24
Schwarzbaum Golda Sara 212/24
Schwarzbaum Hersz Israel 212/24
Schwarzbaum Herszlik 212/24
Schwarzbaum Jakob Israel 212/24
Schwarzbaum Josef Israel 212/24
Schwarzbaum Leib 212/13
Schwarzbaum Nacha Sara 212/24
Schwarzbaum Natan 212/24
Schwarzberg Wolf 212/13
Schwarzfeld Chaim 212/24
Schwarzfeld Chana Marja 212/24
Schwarzfeld Jakob Dawid Israel 212/24
546
Schwarzfeld Joachim212/24
Schwarzfeld Szajndla Sara z d. Luks 212/24
Schwarzfüller Abram Israel 212/17
Schweitzer Isak Israel 212/17
Schweitzer L. H. 212/13
Schweizer Hela 212/5
Schweizer Joel 212/13
Schweizer Kajb Hersz [Freiwillig] 212/5
Schwimmer 212/11
Schwimmer Chemia 212/13
Schwimmer Feigla Sara 212/17
Schwimmer Udla 212/13
Schwimner Ch. 212/17
Schwinkielstein Szaja 212/13
Schwitzer Oskar Israel 212/2
Schwitzer Selig Israel 212/17
Schyjawitz Karoline Sara 212/23
Schyjowitz Paula Sara 212/23
Scislowski Dawid 212/8, 212/10
Scnicer Dwojra Sara 212/23
Scyzoryk Chana 212/8, 212/10
Scyzoryk Kiwa 212/8, 212/10
Scyzoryk Sura Itla 212/8, 212/10
Scyzoryk Zryl212/8, 212/10
Secemska Abram 212/8, 212/10
Secemska Fajgla 212/8, 212/10
Secemska Hudesa 212/8, 212/10
Secemski Jankiel 212/8, 212/10
Secemski Kajla Gitla 212/8, 212/10
Secemski Kalma 212/8, 212/10
Secemski Kochma 212/13
Secemski Sura 212/8, 212/10
Secemski Zysel 212/13
Seclenfreund [?] Josefine 212/24
Secomski Chawa Sara 212/2
Secomski Rochma Sara 212/2
Sedermann Cilla Sara 212/23
Seelenfreund Edward 212/25
Segal Abram 212/8, 212/10
Segal Brajndla Blima 212/8, 212/10
Segal Chana Basza 212/8, 212/10
Segal Chawa Marja 212/8, 212/10
Segal Josek 212/8, 212/10
Segal Luzer Chaim 212/8, 212/10
Segal Majloch Mendel 212/8, 212/10
Segal Malka Chaja 212/8, 212/10
Segal Małka 212/8, 212/10
Segal Rojza 212/8, 212/10
547
Segal Rojza Laja 212/8, 212/10
Segal Rojza Pesla 212/8, 212/10
Segal Rywka Laja 212/8, 212/10
Segal Sara 212/8, 212/10
Segal Sura Chawa 212/8, 212/10
Segal Szajndla 212/8, 212/10
Segal Szlome Sacher 212/8, 212/10
Segal Szmul 212/8, 212/10, 212/13
Segal Szmul Nusyn 212/8, 212/10
Segal Szmul Nuta 212/8, 212/10
Segał 212/5
Segał Abram 212/18
Segał Alter Majlech 212/8, 212/10
Segał Blima 212/8, 212/10
Segał Brajndla Blima 212/8, 212/10
Segał Chana 212/8, 212/10
Segał Josek 212/8, 212/10
Segał Laja 212/8, 212/10
Segał Moszek 212/8, 212/10
Segał Szlama Chaim 212/8, 212/10
Segał Szlama Isachar 212/5
Segał Szmul 212/5
Segelman 212/5
Segelman Abram 212/5
Seichman Johanna Sara 212/24
Seidenbeutel [?] Abram Israel 212/17
Seidman Wolf Israel 212/17
Seidner Abram Israel 212/17
Seidner Estera Rywka 212/24
Seidner Herszlik 212/24
Seidner Jenta 212/24
Seidner Szprinza 212/24
Seifman Gela Sara 212/23
Seiler Regina 212/19
Seiler Bruno 212/19
Seiler Siegmund Israel 212/19
Seiler Siegried 212/19
Seitmann Czarna Sara 212/23
Selerowicz Debora Sara 212/24
Selerowicz Serca 212/23
Selinger Adala 212/24
Selinger Bernard 212/24
Selinger Jacheta 212/24
Selinger Jakob 212/24
Selinger Lewek 212/24
Selinger Malka 212/24
Selinger Moszek Israel 212/17
Selinger Pesche 212/24
548
Selinger Rachela 212/24
Selinger Ryfka 212/24
Selinger Sara Feigla 212/24
Selonger Aria Israel 212/17
Seltenreich Ruchel Sara 212/23
Selwer Moses Israel 212/17
Selzer Cywia Sara 212/24
Senderowicz Abram Chil 212/8, 212/10
Senderowicz Alter Lejb212/8, 212/10
Senderowicz Baila Sara 212/24
Senderowicz Ita 212/8, 212/10, 212/19
Senderowicz Jankiel 212/8, 212/10, 212/19, 212/20
Senderowicz Mindla Sara 212/24
Senderowicz Miriam 212/24
Senderowicz Moses 212/24
Senderowicz Moszek Israel 212/24
Senderowicz Ruchla Sara 212/24
Senderowicz Rywka 212/8, 212/10
Senderowicz Selig J. 212/24
Senderowicz Sura Gitla 212/8, 212/10
Senderowicz Szajndla 212/8, 212/10
Sendziszew Małka Sara 212/24
Sercarz Genia 212/8, 212/10
Sercarz Izaak 212/8, 212/10
Sercarz Józef 212/8, 212/10
Sercarz Kajla Zelda 212/8, 212/10
Sercarz Leon 212/8, 212/10
Sercarz Markus 212/8, 212/10, 212/19, 212/20
Serczarz Markus Israel 212/13
Serog Wolf Israel 212/18, 212/ 20
Shön Eugenia Sara 212/19
Siechacki Abram L. 212/13
Siedner Selma 212/24
Siegbert Israel 212/24
Siegel Bertha Sara 212/24
Siegel Halina Sara 212/8, 212/10, 212/19
Siegel Hinda 212/8, 212/10
Siegel Israel 212/24
Siegel Juljan 212/8, 212/10
Siegel Perla 212/24
Siegel Rachela Sara 212/23
Siegel Recha Sara 212/23
Siegelbaum Abram Israel 212/17
Siegelbaum Meier Israel 212/17
Siegelbaum Nacha Sara z d. Gutman 212/17
Siegelbaum Rosa Sara z d. Russ 212/17
Siegelman Fradla 212/23
Siegman Cecylja 212/24
549
Siegman Jacheta Sara 212/23
Siegman Luzie Sara 212/23
Siegman Perła Sara 212/23
Siegman Sara 212/23
Siegmund Ferber 212/24
Siegreich Abram 212/8, 212/10
Siegreich Gitla 212/8, 212/10
Siegreich Icek Majer 212/8, 212/10
Siegreich Maksimilan Israel 212/1, 212/2, 212/11
Siegreich Rajzla 212/8, 212/10
Siegreich Rejla 212/8, 212/10
Siela [?] Israel 212/23
Sielberberg Sala 212/13
Sielberger Józef Israel 212/22
Sielberstein Herman Israel 212/18
Sielberstein Sura Sara 212/2
Sielcer Rachela 212/8, 212/10
Sielcer Szlama 212/8, 212/10
Silbeger [?] Dawid 212/16
Silber Estera Sara 212/23
Silber Feiga Sara 212/23
Silber Scheindel Sara 212/23
Silberberg Boruch Israel 212/17
Silberberg Gitla Szandla 212/23
Silberberg Itla Sara 212/17
Silberberg Lea Sara 212/23
Silberberg Meier [Majer] Israel 212/8, 212/10, 212/17, 212/18
Silberberg Pesla Sara 212/18, 212/23
Silberberg Pola 212/8, 212/10
Silberberg Rojze Sara 212/23
Silberberg Samuel 212/8, 212/10
Silberberg Tauba Sara 212/23
Silberbuch Aron 212/8, 212/10
Silberbuch Rywka 212/8, 212/10
Silberfeld Abraham 212/24
Silberfeld Abraham Mendel 212/24
Silberfeld Berta 212/24
Silberfeld Ch. Dawid 212/24
Silberfeld Dora Sara 212/23
Silberfeld Feigla Sara 212/24
Silberfeld Gitla Sara 212/24
Silberfeld Hanna 212/24
Silberfeld Jakob Laib 212/24
Silberfeld Laja Sara 212/23
Silberfeld Samuel 212/24
Silberfeld Szymon 212/24
Silberfeld Tauba Sara 212/23
Silberfenig Abram 212/8, 212/10
550
Silberfreind Abram 212/8, 212/10
Silberfreind Chana 212/8, 212/10
Silberfreind Chaskiel 212/8, 212/10
Silberfreind Estera212/8, 212/10
Silberfreind Hersz 212/23
Silberfreind Jakub Berek 212/8, 212/10
Silberfreind Laja 212/8, 212/10
Silberfreind Minia 212/8, 212/10
Silberfreind Moszek Lajb 212/8, 212/10
Silberman Genia Sara 212/23
Silbermann Bronka Sara 212/23
Silbermann Dora Sara 212/23
Silberminc Lejb Israel 212/17
Silberschatz Froim 212/23
Silberschatz Josef Israel 212/17
Silberschatz Kalma 212/23
Silberschatz Szmul 212/23
Silbersein Hinda Sara 212/17
Silberstein 212/17, 212/20
Silberstein Awigdor Litman 212/8, 212/10
Silberstein Bronia Sara 212/24
Silberstein Chana 212/8, 212/10
Silberstein Dwojra Sara 212/24
Silberstein Ela 212/8, 212/10
Silberstein Estera Sara 212/2, 212/11
Silberstein Fajwel Israel 212/23
Silberstein Herman Israel 212/18
Silberstein Hinda 212/8, 212/10
Silberstein Icek Israel 212/23
Silberstein Kajla 212/8, 212/10
Silberstein Lajzor Israel 212/24
Silberstein Liba 212/24
Silberstein Małka Sara 212/24
Silberstein Racel Sara 212/23
Silberstein Szmul 212/24
Silbersztajn Hendla 212/8, 212/10
Silbersztajn Herman 212/8, 212/10
Silbersztajn Jakub 212/8, 212/10
Silbersztajn Jerzy 212/8, 212/10
Silbersztajn Zygmund 212/8, 212/10
Silbiger Berta Sara 212/23
Silbiger Dawid Israel 212/17, 212/18
Silbiger Ernst 212/24
Silbiger Gusta Sara 212/23
Silbiger Gusti Sara 212/15, 212/17
Silbiger Josef [?] 212/17
Silbiger Klara Sara 212/23
Silbiger Leni 212/24
551
Silbiger Maria Sara 212/23
Silbiger Ruchla Sara 212/23
Silbiger Sabina Sara 212/23
Silbiger Temera Sara 212/23
Silbigier Dawid Israel 212/13
Silfen Małka Sara 212/23
Simawski [?] Chaja 212/24
Simawski [?] Małka 212/24
Simenauer Ernestyna 212/23
Simenauer Gertrud 212/23
Simenauer Ludwig 212/23
Simon Elisabet 212/8, 212/10
Simon Gertruda 212/8, 212/10
Simon Greta 212/8, 212/10
Singer Breindla Sara 212/23
Singer Chawa Sara 212/23
Singer Elimelech Israel 212/23
Singer Feigla Sara 212/23
Singer Malka Sara 212/23
Singer Mina Sara 212/23
Singer Mindla Sara 212/23
Singer Nicha Sara 212/23
Singer Rózia Sara 212/23
Singer Sara 212/23
Siniawski Chaja Sara 212/24
Siniawski Małka Sara 212/24
Siwek Mordka Israel 212/2
Siwek Tauba Sara 212/24
Siwek Ajgla 212/18
Siwek Berek 212/8, 212/10
Siwek Brucha I 212/8, 212/10
Siwek Brucha II 212/8, 212/10
Siwek Byna 212/8, 212/10
Siwek Chaja I 212/8, 212/10
Siwek Chaja II 212/8, 212/10
Siwek Chana 212/8, 212/10
Siwek Chana Rywa 212/8, 212/10
Siwek Chil 212/8, 212/10, 212/24
Siwek Chil Majer 212/8, 212/10
Siwek Cyrla 212/8, 212/10
Siwek Cywja 212/8, 212/10
Siwek Dawid 212/8, 212/10
Siwek Elka 212/8, 212/10
Siwek Estera 212/8, 212/10
Siwek Fajwel 212/8, 212/10
Siwek Frajda 212/8, 212/10
Siwek Freidla Sara 212/24
Siwek Frymeta 212/8, 212/10
552
Siwek Gitla 212/8, 212/10
Siwek Golda I 212/8, 212/10
Siwek Golda II 212/8, 212/10
Siwek Hela 212/8, 212/10
Siwek Hendla 212/8, 212/10
Siwek Henryk 212/13, 212/16, 212/18, 212/19, 212/20
Siwek Hersz Lajb 212/8, 212/10
Siwek Hinda Sara 212/24
Siwek Idel Moszek 212/8, 212/10
Siwek Iser 212/8, 212/10
Siwek Ita I 212/8, 212/10
Siwek Ita II 212/8, 212/10
Siwek Jadzia I 212/8, 212/10
Siwek Jadzia II 212/8, 212/10
Siwek Jakub 212/8, 212/10, 212/18, 212/19, 212/20
Siwek Josef I 212/8, 212/10
Siwek Josef II 212/8, 212/10
Siwek Josek 212/8, 212/10
Siwek Lejzor 212/24
Siwek Malka 212/8, 212/10
Siwek Mania 212/8, 212/10
Siwek Marjem 212/8, 212/10
Siwek Mendel 212/8, 212/10
Siwek Nachman 212/13
Siwek Nuta 212/8, 212/10
Siwek Rajzla 212/8, 212/10
Siwek Ruchla I 212/8, 212/10
Siwek Ruchla II 212/8, 212/10
Siwek Rywa 212/8, 212/10
Siwek Rywka I 212/8, 212/10
Siwek Rywka II 212/8, 212/10
Siwek Sura Blima 212/8, 212/10
Siwek Sura Sara v. Sternlicht 212/23
Siwek Szajndla 212/8, 212/10
Siwek Szejwa 212/8, 212/10
Siwek Szyja Hersz 212/8, 212/10
Siwek Tobias Israel 212/24
Siwek Tobiasz Israel 212/15
Siwek Tobjasz I 212/8, 212/10
Siwek Tobjasz II 212/8, 212/10
Siwek Wolf 212/8, 212/10
Siwek Zelig I 212/8, 212/10
Siwek Zelig II 212/8, 212/10
Skalawski Herbert Israel 212/15, 212/17
Skapicki [?] Kraidla 212/18
Skoczylas Jankiel Israel 212/13
Skoczylas 212/5
Skoczylas A. [?] Israel 212/18
553
Skoczylas Abram I 212/5, 212/8, 212/10
Skoczylas Abram II 212/8, 212/10
Skoczylas Abram III 212/8, 212/10
Skoczylas Abram IV 212/8, 212/10
Skoczylas Abram V 212/8, 212/10
Skoczylas Bajla Laja 212/8, 212/10
Skoczylas Chaim 212/8, 212/10
Skoczylas Chaja 212/8, 212/10
Skoczylas Chaja Estera 212/8, 212/10
Skoczylas Chaja Sura I 212/8, 212/10
Skoczylas Chaja Sura II 212/8, 212/10
Skoczylas Cywla 212/8, 212/10
Skoczylas Elias 212/5
Skoczylas Eljasz I 212/8, 212/10, 212/18
Skoczylas Eljasz II 212/8, 212/10
Skoczylas F. 212/6
Skoczylas Fajgla I 212/8, 212/10
Skoczylas Fajgla II 212/8, 212/10
Skoczylas Fryma Sara 212/16
Skoczylas Frymeta Dyna 212/8, 212/10
Skoczylas Frymeta Sara 212/8, 212/10, 212/11, 212/14, 212/15, 212/17
Skoczylas H. 212/13
Skoczylas Hersz Mordka 212/8, 212/10
Skoczylas Hinda Ryjzla 212/8, 212/10
Skoczylas Jacheta Rywka 212/8, 212/10
Skoczylas Jakub Israel 212/8, 212/10, 212/18
Skoczylas Jakub Josef 212/8, 212/10
Skoczylas Josek I 212/8, 212/10
Skoczylas Josek II 212/8, 212/10
Skoczylas Josek III 212/8, 212/10
Skoczylas Józef Israel 212/18
Skoczylas Laja 212/8, 212/10
Skoczylas Marja Fajgla 212/8, 212/10
Skoczylas Menasze 212/8, 212/10
Skoczylas Mojżesz 212/8, 212/10
Skoczylas Mordka 212/8, 212/10, 212/13
Skoczylas Mordka Berisz 212/8, 212/10
Skoczylas Mordka Isr. 212/18
Skoczylas Mordka Josef 212/8, 212/10
Skoczylas Mordka Zawel 212/11
Skoczylas Neuma Mindla 212/8, 212/10
Skoczylas Perla 212/8, 212/10
Skoczylas Pesla Sara 212/8, 212/10, 212/18
Skoczylas Ruchla I 212/8, 212/10
Skoczylas Ruchla II 212/8, 212/10
Skoczylas Ruchla III 212/8, 212/10
Skoczylas Rywa 212/13
Skoczylas Rywka 212/8, 212/10
554
Skoczylas Salomon Józef 212/8, 212/10
Skoczylas Sara Dwojra I 212/8, 212/10
Skoczylas Sara Dwojra II 212/8, 212/10
Skoczylas Sura 212/8, 212/10
Skoczylas Szaja 212/8, 212/10
Skoczylas Szyfra 212/8, 212/10
Skol Alter Majer 212/13
Skop A.M. 212/13
Skop Abram 212/8, 212/10
Skop Alter Israel 212/13
Skop Alter Majer 212/8, 212/10
Skop Chaja 212/8, 212/10
Skop Chana 212/8, 212/10
Skop Cywka 212/8, 212/10
Skop Gitla 212/8, 212/10
Skop Icchok 212/8, 212/10
Skop Perla 212/8, 212/10
Skop Rajzla 212/8, 212/10, 212/19
Skop Sala 212/8, 212/10
Skopek Abram 212/2
Skopek Icek 212/2
Skopek Israel 212/2
Skopek J. 212/24
Skopicka Krajndla 212/2
Skopicki Aron Chil Israel 212/18
Skopicki Aron Israel 212/15, 212/19
Skopicki Chil 212/8, 212/10
Skopicki Herszel 212/8, 212/10
Skopicki Jankiel Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17, 212/18, 212/19
Skopicki Krajnda 212/8, 212/10
Skopicki Majloch 212/8, 212/10
Skopicki Mordka I 212/8, 212/10
Skopicki Mordka II 212/8, 212/10
Skopicki Moszek 212/8, 212/10
Skopicki Pesla 212/8, 212/10
Skopicki Pesul [Pesla] Sara 212/17
Skopicki Ruchla 212/8, 212/10
Skopicki Tauba 212/8, 212/10
Skopnicki Aron Chil Israel 212/18
Skopnicki Aron Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Skopnicki Fajsla [?]212/13
Skopnicki Jankiel Israel 212/15, 212/18
Skopnicki Pesel 212/15
Skornicki Chaskiel Israel 212/17, 212/20
Skornicki Majloch Israel 212/24
Skornicki Rajzla Sara 212/24
Skorupa Ester 212/23
Skorupa Jankiel 212/8, 212/10
555
Skorupa Rosa 212/23
Skorupa Ruchla 212/8, 212/10
Skorupa Sara R. 212/19
Skorupa Sura Rywka 212/8, 212/10
Skorupa Szymsza 212/8, 212/10
Skowronek Chaskiel 212/23
Skowronek Gitla 212/23
Skóra Abram Dawid 212/8, 212/10
Skóra Abram Lejzor 212/8, 212/10
Skóra Aron 212/8, 212/10
Skóra Chaim 212/8, 212/10
Skóra Chaim Szmul 212/8, 212/10
Skóra Dawid 212/8, 212/10
Skóra Dawid Lejbusz 212/8, 212/10
Skóra Dwojra 212/8, 212/10, 212/19
Skóra Estera Ruchla 212/8, 212/10
Skóra Hinda 212/8, 212/10
Skóra Icek Jakub 212/8, 212/10
Skóra Izrael 212/8, 212/10
Skóra Laja 212/8, 212/10
Skóra Mariem 212/19
Skóra Marjem 212/8, 212/10
Skóra Moszek Dawid 212/8, 212/10
Skóra Moszek Majer 212/8, 212/10
Skóra Perla Rywka 212/8, 212/10
Skóra Pesla 212/8, 212/10
Skóra Rajzla 212/8, 212/10
Skóra Ruchla Ch. 212/8, 212/10
Skóra Sara 212/15
Skóra Szyfra Sara 212/8, 212/10, 212/18
Skóra Szymon 212/8, 212/10
Skóra Tauba 212/8, 212/10
Skórecka Sura 212/8, 212/10
Skórka Golda 212/8, 212/10
Skórka Icek 212/8, 212/10
Skórka Ita Szprinca 212/8, 212/10
Skórka Itka 212/8, 212/10
Skórka Laja 212/8, 212/10
Skórka Mojżesz Lazar 212/8, 212/10
Skórka Szlama Israel 212/8, 212/10, 212/18
Skórnicka Brucha 212/8, 212/10
Skórnicki Blima 212/8, 212/10
Skórnicki Chaskiel Israel 212/15
Skórnicki Estera 212/8, 212/10
Skórnicki Fajwel 212/8, 212/10
Skórnicki Moszek 212/8, 212/10
Skrzynia Perla 212/23
Skrzynia Pesa 212/23
556
Slabecka Brajndla Sara 212/17
Sladowski Szmul Sucher 212/8, 212/10
Slamowitz Mindla Sara 212/23
Sledzik Icchak 212/13
Slemski Sura Sara 212/17
Slepun Chaim 212/8, 212/10
Slepun Chaja Cywja 212/8, 212/10
Slepun Dawid 212/8, 212/10
Slepun Mordka 212/8, 212/10
Slepun Udla 212/8, 212/10
Sliwa Jakub 212/13
Sliwa Jakub Icek 212/8, 212/10
Sliwa Lejzor 212/8, 212/10
Sliwa Mendel 212/8, 212/10
Sliwa Moszek Majer 212/8, 212/10
Sliwa Rywa 212/8, 212/10
Sliwa Szajndla 212/8, 212/10
Sliwinski Bajla 212/8, 212/10
Sliwinski Cywja 212/8, 212/10
Sliwinski Herszel 212/8, 212/10
Sliwinski Herszlik 212/8, 212/10
Sliwinski Malka 212/8, 212/10
Sliwinski Szaja 212/8, 212/10
Sliwka „C” I 212/8, 212/10
Sliwka „C”II 212/8, 212/10
Sliwka Bajla 212/8, 212/10
Sliwka Estera 212/8, 212/10
Sliwka Josek 212/8, 212/10
Sliwka Liba Sara 212/13, 212/17, 212/19
Sliwka Nela Sara z d. Stzregowska 212/24
Sliwka Rela 212/8, 212/10
Sliwowska Jankiel 212/8, 212/10
Sliwowska Małka 212/8, 212/10
Sliwowska Wolf 212/8, 212/10
Sliwowski Jakub [Jakob] Israel [Śliwowski] 212/2, 212/13, 212/18
Slomicki 212/19
Slomnicki Bamel [?]212/24
Slomnicki Czesław [Słomnicki] 212/24
Slomnicki Josek 212/24
Slomnicki Laja [Słomnicki] 212/24
Slomnicki Mordka [Słomnicki] 212/24
Slomnicki Rudolf [Słomnicki] 212/24
Slomnicki Szlama Israel 212/13, 212/17
Slupowski 212/2, 212/11
Slupowski Manela Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/11
Słabecka Brajndla 212/15
Słabecka Estera 212/17, 212/18, 212/19
Słabecki Ajzyk 212/8, 212/10
557
Słabecki Dawid 212/8, 212/10
Słabecki Estera I 212/8, 212/10
Słabecki Estera II 212/8, 212/10
Słabecki Henoch 212/8, 212/10
Słabecki Hinda 212/8, 212/10
Słabecki Jankiel 212/8, 212/10
Słabecki Mendel 212/8, 212/10, 212/18
Słabecki Moszek 212/8, 212/10
Słabecki Nacha Gitla 212/8, 212/10
Słabecki Rejla 212/8, 212/10
Słabiak Jakub 212/8, 212/10
Sławna Handla 212/18
Sławny Chanina 212/8, 212/10
Sławny Dobrysza 212/8, 212/10
Sławny Estera 212/8, 212/10
Sławny Fajgla 212/8, 212/10
Sławny Hendla 212/8, 212/10
Sławny Josek 212/8, 212/10
Sławny Mordka Szmul 212/8, 212/10
Słodowicz Pesla 212/8, 212/10
Słomicki Majer 212/24
Słomicki Mendel 212/24
Słomicki Szaja 212/24
Słomicki Szajndla 212/24
Słomicki Wolf 212/24
Słomincka Chaja Wita Sara 212/17
Słomincka Estera Sara 212/17
Słomincki Boruch Israel 212/17
Słomincki Symcha Israel 212/17
Słomnicka Adela Sara 212/23
Słomnicka Jachetta 212/23
Słomnicka Krajndla 212/19, 212/23
Słomnicka Mariem Sara 212/23
Słomnicka Sala Sara 212/24
Słomnicka Selig 212/23
Słomnicki Adela Sara 212/24
Słomnicki Ajzyk 212/8, 212/10
Słomnicki Alter Israel 212/24
Słomnicki Bajla 212/8, 212/10
Słomnicki Baruch Israel 212/24
Słomnicki Boruch Israel 212/8, 212/10, 212/15
Słomnicki Chana Ruchla 212/23
Słomnicki Estera 212/8, 212/10
Słomnicki Feigla 212/23
Słomnicki Froim 212/23
Słomnicki Herszek [?]212/24
Słomnicki Icek Israel 212/2
Słomnicki Idessa Sara 212/24
558
Słomnicki Israel 212/24
Słomnicki Josek Dawid 212/24
Słomnicki Krajndla 212/8, 212/10
Słomnicki Majer Israel 212/24
Słomnicki Mendel Israel 212/24
Słomnicki Moszek Israel 212/24
Słomnicki Nuchim 212/23
Słomnicki Sala 212/24
Słomnicki Symcha I 212/8, 212/10
Słomnicki Symcha II 212/8, 212/10
Słomnicki Symcha Isr. 212/18
Słomnicki Szaja Israel 212/24
Słomnicki Szajndla Sara 212/24
Słomnicki Szlama 212/8, 212/10, 212/19, 212/20
Słomnicki Wita Chaja 212/8, 212/10
Słomnicki Wolf Israel 212/24
Słomowicz Szajndla 212/8, 212/10
Słonim Jochumon 212/8, 212/10
Słonim Mania 212/8, 212/10
Słowatycki Gitla 212/8, 212/10
Słowatycki Juda Naftali 212/8, 212/10
Słowatycki Mojżesz 212/8, 212/10
Słowatycki Rywka 212/8, 212/10
Słowatycki Szejwa 212/8, 212/10
Słupowski Chaim Dawid 212/8, 212/10
Słupowski Frania 212/8, 212/10
Słupowski Hudesa 212/8, 212/10
Słupowski Icchok 212/8, 212/10
Słupowski Majer Wolf 212/8, 212/10
Słupowski Moszek 212/8, 212/10
Słupowski Moszek Nuchim 212/8, 212/10
Słupowski Sala 212/8, 212/10
Słupowski Szajndla Laja 212/8, 212/10
Słupowski Szprinca 212/8, 212/10
Słupowski Zelman 212/8, 212/10
Smeltz [?] Jetti 212/18
Smietana Elka 212/8, 212/10
Smietana Icek 212/8, 212/10
Smietana Lejzor 212/8, 212/10, 212/13
Smietana Wolf Israel 212/1
Smolarski Agata Tauba 212/8, 212/10
Smolarski Aron Lajb 212/8, 212/10
Smolarski Fajwel 212/8, 212/10
Smolarski Feiwel 212/13
Smolarski Gecel 212/8, 212/10
Smolarski Gedalja 212/8, 212/10
Smolarski Szajndla 212/8, 212/10
Smolarz Chaim 212/8, 212/10
559
Smolarz Hela Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Smolarz Icek 212/8, 212/10
Smolarz Moszek Josek Israel 212/19
Smolarz Rajzla 212/8, 212/10
Smolarz Sala 212/8, 212/10
Smolarz Sura Sara 212/15, 212/17
Smolarz Szmul Lejzor 212/8, 212/10
Smordyna Szmul 212/8, 212/10
Sniger Mariem Sara 212/24
Snopkokowski [!] Szymon Israel 212/2
Snopkowski Chaim 212/8, 212/10
Snopkowski Chaja 212/8, 212/10
Snopkowski Chana Sara 212/24
Snopkowski Estera Sara 212/24
Snopkowski Herszlik Israel 212/24
Snopkowski Jacheta 212/8, 212/10
Snopkowski Jankiel 212/8, 212/10
Snopkowski Jentla 212/8, 212/10
Snopkowski Sura 212/8, 212/10
Snopkowski Szymon Israel 212/2, 212/19, 212/20
Snopkowski Szymon Joel Israel 212/2, 212/8, 212/10
Sobelman Marja 212/8, 212/10
Sobelman Zelig 212/8, 212/10
Sobkowska Ida 212/19
Sobkowski Abram Hersz 212/8, 212/10
Sobkowski Bina 212/8, 212/10
Sobkowski Chaim Perec 212/8, 212/10
Sobkowski Chawa 212/8, 212/10
Sobkowski Freda 212/8, 212/10
Sobkowski Gdalje 212/25
Sobkowski Gedale 212/13
Sobkowski Gedalia 212/20
Sobkowski Gedalja 212/8, 212/10
Sobkowski Helga 212/8, 212/10
Sobkowski Ida 212/8, 212/10
Sobkowski Jakub 212/20
Sobkowski Jentla 212/8, 212/10
Sobkowski Johanna 212/8, 212/10
Sobkowski Mirla Chaja 212/8, 212/10
Sobkowski Mojzesz 212/20
Sobkowski Moszek 212/8, 212/10
Sobkowski Nuta 212/20
Sobkowski Perla 212/8, 212/10
Sobkowski Ruchla 212/8, 212/10
Sobkowski Ruta 212/8, 212/10
Sobkowski Semek 212/8, 212/10
Sobkowski Szejwa 212/8, 212/10
Sobkowski Wolf 212/8, 212/10
560
Soblowski Moszek 212/17
Sobol Mieczysław 212/8, 212/10
Sobudka Cecylja 212/8, 212/10
Sobudka Szlama 212/8, 212/10
Sochaczewski Estera 212/8, 212/10
Sochaczewski Gitla 212/8, 212/10
Sochaczewski Masza 212/8, 212/10
Sochaczewski Szmul 212/18
Sochaczewski Szmul Wolf 212/8, 212/10
Sochen Breindla Sara 212/17
Sochen Frajdla Sara 212/15
Sohneider Meudel 212/19
Sojka David Chaim 212/24
Solarz Hinda Idesa Sara 212/2, 212/13
Solarz Hudesa Sara 212/2
Soldyn Baila Sara 212/24
Soldyn Ester Sara 212/24
Soldyn Frymetta Sara 212/24
Soldyn Genendla Sara 212/24
Soldyn Hinda 212/24
Soldyn Perla 212/24
Solewicz Abram Lejbuś 212/8, 212/10
Solewicz Dawid 212/8, 212/10
Solewicz Fajgla 212/8, 212/10, 212/19
Solewicz Idesa 212/8, 212/10
Solewicz Laja 212/8, 212/10
Solewicz Pinkus 212/8, 212/10
Solewicz Rywka 212/8, 212/10
Solewicz Szulim Lejzor 212/8, 212/10
Solowicz Berek 212/8, 212/10
Solowicz Chana 212/8, 212/10
Solowicz Hersz 212/8, 212/10
Solowicz Karol 212/8, 212/10
Solowicz Majer 212/8, 212/10
Solowicz Zelman 212/8, 212/10
Sommer Helene Sara 212/24
Sommerglik Rajzla 212/19
Sonabend Eliakim 212/18
Sonabend Fajgla Sara 212/18
Sonderling Rosa Sara z d. Groner 212/24
Sonnenschein Gusta 212/23
Sonnenschein Rywka z d. Riterband 212/17
Sonnschein Moschek Israel [Sonnenschein?] 212/17
Sonnszajn Ajzyk 212/15
Sonnszajn Berek 212/15
Sowa Basia 212/8, 212/10
Sowa Genendla 212/8, 212/10
Sowa Sura Laja 212/8, 212/10
561
Spajzer Genendla 212/8, 212/10
Spangelet Itla Sara 212/23
Speiser Alta Sara 212/19
Sperber Theofila Sara 212/23
Sperling [?] Zanwel 212/6
Sperling Elias 212/23
Sperling Hilda Sara 212/23
Sperling Małka Sara 212/19
Sperling Pinkus 212/23
Spiegelman Feigla Sara 212/24
Spiegelman Miriam Sara 212/24
Spiegelman Mordka Israel 212/24
Spiegelman Moszek Israel 212/24
Spiegelman Zysla Sara 212/24
Spiegler Rosa 212/23
Spiegler Szaja 212/23
Spigel Chaim Israel 212/17
Spigel Jacheta 212/8, 212/10
Spigel Moszek Józef 212/8, 212/10
Spigler Hersz Meier Israel 212/17
Spiler 212/17
Spiler Alice 212/24
Spinger Doba Sara 212/17
Spira 212/6
Spira Chaja Sara 212/14, 212/23
Spira Feiga Sara 212/23
Spira Frida Sara 212/14
Spira Jakob 212/24
Spiro Ester 212/23
Spiro Machla 212/23
Spitz Julius 212/23
Spitz Rosa 212/23
Spitzer Caecilie Sara 212/24
Spitzer Laura 212/24
Spitzer Moritz 212/23
Spitzer Wilhelm 212/24
Spokojna Bajla 212/19
Spokojny „S” 212/8, 212/10
Spokojny Abram Josek 212/8, 212/10, 212/18
Spokojny Abram Szmul 212/8, 212/10
Spokojny Bajla 212/8, 212/10
Spokojny Berek 212/8, 212/10
Spokojny Chaim Józef 212/8, 212/10
Spokojny Chana 212/8, 212/10
Spokojny Fajgla 212/8, 212/10
Spokojny Jakub Isr. 212/18
Spokojny Jakub Szyja 212/8, 212/10
Spokojny Josek 212/8, 212/10
562
Spokojny Laja 212/8, 212/10
Spokojny Laja Frymeta 212/8, 212/10
Spokojny Liwcia 212/8, 212/10
Spokojny Majer 212/8, 212/10
Spokojny Majer Lejzor 212/8, 212/10
Spokojny Perla 212/8, 212/10
Spokojny Ruchla 212/8, 212/10
Spokojny Rywka Laja 212/8, 212/10
Spokojny Symcha 212/8, 212/10
Spokojny Szajndla 212/8, 212/10
Spokojny Wolf 212/8, 212/10
Springer Chana Sara 212/23
Springer Nacha Sara 212/24
Springer Symcha Israel 212/24
Srryjer Chawa 212/13
Stabe Ludwig von 212/11
Stahl Chana 212/24
Stainer Rajzla Laja I 212/8, 212/10
Stainer Rajzla Laja II 212/8, 212/10
Stajer Wolf Israel 212/13
Stajger 212/25
Stajn Abram Israel 212/18
Stajn Icek Israel 212/18
Stajnkeler Herszlik 212/8, 212/10
Stajnkeler Małka 212/8, 212/10
Stajnkeler Rajzla 212/8, 212/10
Stampfriegel Abraham Israel 212/23
Stampfriegel Fryda Selma Sara 212/23
Standau A. 212/21
Staner Anna 212/8, 212/10
Staner Ema 212/8, 212/10
Staner Mojżesz Israel 212/18
Staner Mozes 212/8, 212/10
Staner Stanisław 212/8, 212/10
Stanier Aron 212/13
Stapler Blima 212/19
Stapler Gela [ ?] Sara 212/23
Stapler Golda Sara 212/23
Stapler Nacha Sara 212/23
Stappler Jachet Sara 212/23
Stark Abram 212/8, 212/10
Stark Artur 212/21
Stark Chejma 212/8, 212/10
Stark Chemia 212/13
Starkman Golda 212/24
Starkman Machel 212/24
Starkman Mojsze Szlama 212/24
Starkman Pesla 212/24
563
Starkman Tauba 212/24
Staszewska 212/17
Staszewska Estera Mindla 212/16
Staszewska Hela Sara 212/2, 212/15, 212/16
Staszewski Abram Israel 212/24
Staszewski Chana 212/8, 212/10
Staszewski Dajla 212/8, 212/10
Staszewski Estera Mindla 212/19
Staszewski Hela 212/8, 212/10
Staszewski Hela Sara 212/17, 212/19
Staszewski Ita Gela Sara 212/24
Staszewski Jenta 212/8, 212/10
Staszewski Josek Israel 212/24
Staszewski Josek Majer 212/8, 212/10
Staszewski Nachrmja 212/8, 212/10
Staszewski Ruchla Sara 212/24
Staszewski Zalman Israel 212/24
Staszower Chaja Rajzla [Rajzla Sara] 212/23
Staszower Gusta Sara 212/23
Staszower Perla Sara 212/23
Staszower Reisla Sara 212/23
Staszynska Chaja 212/23
Staszynska Golda 212/23
Staszynska Srul 212/23
Staszynska Szlama 212/23
Statler Aleksander 212/8, 212/10
Statler Aron 212/8, 212/10
Statler Chaja 212/8, 212/10
Statler Dwojra 212/23
Statler Kalma 212/8, 212/10
Stattler Chaja 212/13
Stattler Herzik Israel 212/23
Stawska Bajla 212/8, 212/10
Stawska Chawa 212/8, 212/10
Stawska Chil 212/8, 212/10
Stawska Icchok 212/8, 212/10
Stawska Jacheta 212/8, 212/10
Stawska Kalma 212/8, 212/10
Stawska Matla Sara 212/15, 212/17
Stawska Milka Sara 212/15, 212/17
Stawska Mordka 212/8, 212/10
Stawska Nachman Icchok 212/8, 212/10
Stawska Tauba 212/8, 212/10
Stawski Jakob [Jakub] Israel 212/15, 212/17
Stawski Nachman Israel 212/17, 212/19, 212/20
Stechler Antonina 212/24
Stechler Berta 212/24
Stechler Jakob 212/24
564
Stechler Kalman 212/24
Stechler Marja 212/24
Stechler Mendel 212/24
Stechler Mesia 212/24
Stechler Mojzesz 212/24
Stechler Sara 212/24
Stechler Selig 212/24
Stechler Tauba 212/24
Steg Ida Sara 212/23
Steicher 212/17
Steier Masza 212/23
Steier Moniek 212/23
Steinbaum Josek 212/13
Steinberg Estera Sara 212/23
Steinberg Fajgla 212/23
Steinberg Frajda 212/23
Steinberg Icek 212/23
Steinberg Zysla Sara 212/23
Steinbrecher 212/25
Steinbrecher Dawid 212/20
Steinbrecher Icchok Israel 212/13
Steinbrecher Mojżesz Israel 212/ 20
Steinbrecher Moses Israel 212/17
Steinbrecher Moszek 212/20
Steiner Rosa Sara 212/24
Steinfeld Gitla 212/24
Steinfeld Dawid 212/24
Steinfeld Frania Sara 212/18
Steinfeld Gela 212/24
Steinfeld Kalma 212/24
Steinfeld Lejbuś Israel 212/18
Steinfeld Selig 212/24
Steinfeld Sura Laja 212/24
Steinhardt Basia 212/8, 212/10
Steinhardt Joachim Wolf 212/8, 212/10
Steinhardt Ruchla 212/8, 212/10
Steinhardt Ryfka 212/8, 212/10
Steinhauer Maks 212/18
Steinhorn Aba 212/20
Steinhorn Calel 212/20
Steinitz Abram 212/23
Steinitz Elfrida [?]212/23
Steinitz Estera Sara 212/17, 212/23
Steinitz Gerda Sara 212/23
Steinitz Keila Sara 212/23
Steinkeller Alter Ela 212/24
Steinkeller Szymon Israel 212/24
Steinkeller Zysla Sara 212/24
565
Steinman Szmul Israel 212/23
Stelzner Cyla S. 212/24
Stenberg [?]212/17
Stener Mojżesz Israel 212/18
Stepper Liese [Lise] Sara 212/17, 212/19
Sterer Rosa Sara 212/24
Stern Boruch 212/23
Stern Chaja 212/23
Stern Icek 212/23
Stern Mindla Sara 212/23
Stern Salo Israel 212/24
Sterner Chawa Sara 212/2
Sterngast 212/17
Sterngast Lisa [Liza] Sara 212/17
Sternlicht Oskar Israel 212/23
Steuer Gustawa Sara 212/4
Stiefsohn Markus Mojsze 212/2
Stieglitz Israel 212/2
Stieglitz Mendel Israel 212/2
Stiller Gustav 212/21
Stilman Fajgla Sara 212/17
Stimmler Estera S. 212/24
Stobiecka Matel 212/23
Stockband 212/25
Stockhammer Laja 212/8, 212/10
Stokband Anna 212/22
Stopnicer Icek Moszek 212/8, 212/10
Stopnicka Blima I 212/8, 212/10
Stopnicka Blima II 212/8, 212/10
Stopnicka Chaja C. 212/19
Stopnicka Chana 212/8, 212/10
Stopnicka Frajda212/8, 212/10
Stopnicka Froim Szlama 212/8, 212/10
Stopnicka Gitla Hena 212/8, 212/10
Stopnicka Lajb 212/8, 212/10
Stopnicka Zalma 212/8, 212/10
Stopnicki Abram 212/8, 212/10
Stopnicki Aleksander 212/8, 212/10
Stopnicki Alta Perla 212/8, 212/10
Stopnicki Chaja Cyrla 212/8, 212/10
Stopnicki Dora 212/8, 212/10
Stopnicki Elka 212/8, 212/10
Stopnicki Gitla
Stopnicki Gitla Sara 212/8, 212/10, 212/18
Stopnicki Herszel 212/8, 212/10
Stopnicki Ita 212/8, 212/10
Stopnicki Jechuda [Jehuda] Israel 212/15, 212/17
Stopnicki Jehuda 212/8, 212/10
566
Stopnicki Laja Sara 212/8, 212/10, 212/16, 212/17
Stopnicki Marijem Sara 212/18
Stopnicki Mordka Daniel 212/8, 212/10
Stopnicki Munysz 212/8, 212/10
Stopnicki Nuta Israel 212/8, 212/10, 212/16, 212/17
Stopnicki Rachmil 212/8, 212/10
Stopnicki Sura I 212/8, 212/10
Stopnicki Sura II 212/8, 212/10
Stopnicki Szlama Israel 212/8, 212/10, 212/18
Stopnicki Szmul Dawid 212/8, 212/10
Storozum Chaja 212/8, 212/10
Storozum Ela 212/8, 212/10
Storozum Golda 212/8, 212/10
Storozum Luzer 212/8, 212/10
Storozum Mojżesz 212/8, 212/10
Storozum Perla 212/8, 212/10
Storozum Szprynca 212/8, 212/10
Storz Minna 212/24
Stoss Leon Israel 212/15
Strandau A. 212/21
Strauch Blima Hidna 212/8, 212/10
Strauch Estera 212/8, 212/10
Strausman Icek Israel 212/24
Strauzman Abram Chaim 212/24
Strawczyńska Doba 212/8, 212/10
Streicher 212/17
Strobel Aba Israel 212/17
Strobiński Rachmil 212/8, 212/10
Strochlic Abram Israel 212/8, 212/10, 212/18
Strochlic Chil Israel 212/17
Strochlic Dwojra Zysla 212/8, 212/10
Strochlic Estera Jacheta Sara 212/17
Strochlic Fajgla 212/17
Strochlic Gucia Sara 212/17
Strochlic Izaak Israel 212/17
Strochlic Joachim 212/8, 212/10
Strochlic Kalma 212/8, 212/10
Strochlic Wolf 212/8, 212/10
Strochlitz Aron 212/13
Strochlitz Berek 212/13
Strochlitz David 212/13
Strochlitz Feigla Sara 212/17
Strochlitz Isak Israel 212/17
Strosberg Hercka 212/13, 212/16, 212/19
Stross Lajb 212/17
Stross Leon Israel 212/17
Stross v. Selmanowicz Leibus Israel 212/17
Strossberg Abram Israel 212/17
567
Strossberg Dwojra Sara 212/1, 212/2, 212/11
Strossberg Hercka 212/20
Stroz Ruchla [Rosenberg] v. Zelmanowicz 212/19
Stroze Liba v. Zelmanowicz 212/17
Stroż Chaja Ruchla Sara 212/17
Stroż Estera Sara 212/17
Stroż L. v. Zelmanowicz 212/19
Stroż Załma Lajzer Israel 212/17
Stróź Zelmanowicz 212/16
Stróż [Stroż] Lejbuś Israel v. Zelamnowicz 212/15, 212/17, 212/19, 212/20, 212/22
Stróż [Stroż] Liba v. Zelmanowicz 212/17, 212/19
Stróż Abram 212/8, 212/10
Stróż Abram v. Zelmanowicz 212/8, 212/10
Stróż Brajndla Małka v. Zelmanowicz 212/8, 212/10
Stróż Cerla 212/19
Stróż Chana v. Zelmanowicz 212/8, 212/10
Stróż Dawid v. Zelmanowicz 212/8, 212/10
Stróż Dwosia v. Zelmanowicz 212/8, 212/10
Stróż Estera v. Zelmanowicz 212/8, 212/10
Stróż Josek v. Zelmanowicz 212/8, 212/10
Stróż Majer v. Zelmanowicz 212/8, 212/10
Stróż Srul v. Zelmanowicz 212/8, 212/10
Stróż Symcha Dawid v. Zelmanowicz 212/8, 212/10
Stróż Tauba v. Zelmanowicz 212/8, 212/10
Stróż Wolf v. Zelmanowicz 212/8, 212/10
Strubel Aba Israel 212/8, 212/10, 212/17
Strubel Brandla 212/8, 212/10
Strubel Brucha 212/8, 212/10
Strubel Chana 212/8, 212/10
Strubel Gitla Sara 212/11
Strubel Laja Ruchla 212/8, 212/10
Strubel Mojżesz Michał 212/8, 212/10
Strusik Abram Israel 212/2
Struszyk Rywka 212/19
Stryjer Chana 212/8, 212/10
Stryjer Ewa 212/8, 212/10
Stryjer Kajla 212/8, 212/10
Stryjer Rubin Zysman 212/8, 212/10
Stryjer Ruchla 212/8, 212/10
Stryjer Samuel 212/8, 212/10
Strzegowski Abram 212/8, 212/10
Strzegowski Chana Sura 212/8, 212/10
Strzegowski Chil 212/8, 212/10
Strzegowski Ester Sara 212/24
Strzegowski Jakub Elchana 212/8, 212/10
Strzegowski Marjem 212/8, 212/10
Strzegowski Perla 212/8, 212/10
Strzegowski Sala 212/8, 212/10
568
Strzegowski Sura Sara 212/24
Strzegowski Viktor Israel 212/24
Studniberg Fajgla Ryfka 212/8, 212/10
Studniberg Hersz Majer 212/8, 212/10
Studniberg Joachim Israel 212/11, 212/17
Studniberg Joachim Lajb Israel 212/8, 212/10, 212/11
Studniberg Mordka Israel 212/8, 212/10, 212/13, 212/17
Studniberg Motek Isr. 212/5
Studniberg Szajndla 212/8, 212/10
Stybel Hersz Lajb 212/11
Stychno Franz 212/24
Stycka Debora 212/23
Stycka Ester 212/23
Suchecka Bajla Sara 212/18
Suchecka Rywka Mariem Sara 212/15, 212/17
Suchecka Zysla 212/19
Suchecki Abram Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Suchecki Abram Lajb Israel 212/13
Suchecki Ajdla 212/8, 212/10
Suchecki Bajla 212/8, 212/10
Suchecki Estera Gitla 212/8, 212/10
Suchecki Ezra 212/8, 212/10
Suchecki Judka 212/8, 212/10
Suchecki Perla 212/8, 212/10
Suchecki Pinkus Israel 212/8, 212/10, 212/16
Suchecki Ruchla 212/8, 212/10
Suchecki Ryfka 212/8, 212/10
Suchecki Rywka 212/8, 212/10
Suchecki Sura 212/8, 212/10
Suchecki Szabsa Israel 212/13
Suchecki Szapsa 212/8, 212/10
Suchojad Stanislaw 212/13
Suchter Szaja 212/8, 212/10
Sudowicz Sara 212/23
Sueskind Szaja Zelig 212/8, 212/10
Suessholz Feigla Sara 212/24
Suessmann Henriette Sara 212/24
Suessmann Salalda Sara 212/24
Sukno Berek Israel 212/23
Sukno Chana Sara 212/23
Sukno Eidla Sara 212/23
Sukno Israel 212/23
Sultanik Frajdla 212/16
Sultanik Tauba Perla Sara 212/17
Sułkowska Gitla Sara [Sulkowska ] 212/15, 212/17, 212/18
Sułkowski Bajla 212/8, 212/10
Sułkowski Chaim 212/8, 212/10
Sułkowski Gitla I 212/8, 212/10
569
Sułkowski Gitla II 212/8, 212/10
Sułkowski Mojsze 212/8, 212/10
Sułkowski Rojza 212/8, 212/10
Sułkowski Szymon 212/8, 212/10
Sułtanik Berek 212/8, 212/10
Sułtanik Chana 212/8, 212/10
Sułtanik Fajgla 212/6
Sułtanik Fajgla Cyma Sara [Sultanik] 212/15, 212/17
Sułtanik Fajgla I 212/8, 212/10
Sułtanik Fajgla II 212/8, 212/10
Sułtanik Fajgla Sara [Sultanik] 212/11, 212/14
Sułtanik Frajda III 212/8, 212/10
Sułtanik Frajda IV 212/8, 212/10
Sułtanik Hena Pesla 212/8, 212/10
Sułtanik Henoch [Sultanik] 212/8, 212/10, 212/18, 212/20
Sułtanik Hinda 212/8, 212/10
Sułtanik Icek 212/8, 212/10
Sułtanik Icek Lajb 212/5
Sułtanik Lejbuś 212/8, 212/10
Sułtanik Majer 212/8, 212/10
Sułtanik Malka 212/8, 212/10
Sułtanik Mordka 212/8, 212/10
Sułtanik Moszek 212/8, 212/10
Sułtanik Paula Sara [Sultanik] 212/14, 212/15, 212/17
Sułtanik Perla Sara 212/15
Sułtanik Pesla 212/8, 212/10
Sułtanik Ruda Chana 212/8, 212/10
Sułtanik Sura I 212/8, 212/10
Sułtanik Sura II 212/8, 212/10
Sułtanik Szmul I 212/5, 212/8, 212/10
Sułtanik Szmul II 212/8, 212/10
Sułtanik Tauba I 212/8, 212/10
Sułtanik Tauba II 212/8, 212/10
Sunicker [?] Alta Rywka 212/24
Surtygier Masza Sara 212/18
Susawski Felicja Sara 212/17
Suslowicz [?] [...] Isr. 212/18
Sussman Lola Sara [Süssman] 212/18
Süssmann Kiwa 212/24
Süssmann Rozalia 212/24
Süssmann Samson 212/24
Sussowski Felicja 212/17
Suszek Bajla 212/8, 212/10
Suszek Estera Lana 212/8, 212/10
Suszek Hersz 212/8, 212/10
Suszek Hindla Frajdla 212/8, 212/10
Suszek Idesa I 212/8, 212/10
Suszek Idesa II 212/8, 212/10
570
Suszek Lajb 212/8, 212/10
Suszek Lajsman 212/18
Suszek Lipman 212/8, 212/10
Suszek Możesz Izrael 212/8, 212/10
Suszek Sura Nacha 212/8, 212/10
Suszek Szmul Aron 212/8, 212/10
Suszek Zysla 212/8, 212/10
Suszek Zysman 212/8, 212/10
Sybirska Rywka 212/8, 212/10
Sylfen Brandla Tauba Sara 212/23
Sylfen Ita Pesla Sara 212/23
Symchowicz Nusyn 212/8, 212/10
Syniger [?] Hersz Majer 212/2
Szachman 212/5
Szachman Alta Ber Israel 212/18
Szachman Alter Ber Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/18
Szachman Alter Israel 212/2, 212/16, 212/19
Szachman Estera I 212/8, 212/10
Szachman Estera II 212/8, 212/10
Szachman Jentla 212/8, 212/10
Szachman Małka 212/8, 212/10, 212/18
Szachman Nechama 212/8, 212/10
Szachman Nusyn 212/5
Szachman Nusyn 212/8, 212/10
Szachman Perla 212/23
Szachmann 212/6
Szachmanowicz Brandla 212/23
Szachmanowicz Frajda 212/23
Szachmanowicz Herszlik 212/23
Szachmanowicz Jankiel 212/23
Szachmanowicz Jojne I 212/23
Szachmanowicz Jojne II 212/23
Szachmanowicz Małka 212/23
Szachmanowicz Tauba 212/23
Szafel Chaim 212/24
Szafel Josef 212/24
Szafel Perla 212/24
Szafer 212/17
Szafir Abram Joel 212/8, 212/10
Szafir 212/5, 212/17
Szafir Abram I 212/8, 212/10
Szafir Abram II 212/8, 212/10
Szafir Abram Lajzer 212/8, 212/10
Szafir Aleksander Israel 212/8, 212/10, 212/18
Szafir Alta Cywa 212/23
Szafir Blima Sara 212/2, 212/8, 212/10, 212/11
Szafir Chaim Szmul 212/8, 212/10
Szafir Chaja Perla 212/8, 212/10
571
Szafir Chaja Sara 212/23
Szafir Chana Laja 212/8, 212/10
Szafir Chawa 212/23
Szafir Dawid Ber 212/5, 212/8, 212/10
Szafir Estera 212/8, 212/10
Szafir Fajgla 212/8, 212/10
Szafir Frajdla I 212/8, 212/10
Szafir Frajdla II 212/8, 212/10
Szafir Frymeta 212/5
Szafir Gerson 212/23
Szafir Gitla Sara 212/8, 212/10, 212/17
Szafir Golda 212/8, 212/10
Szafir Hinda Frajda 212/8, 212/10
Szafir Icek 212/8, 212/10
Szafir Isak [Izaak] [Izak] Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Szafir Joachim 212/8, 212/10
Szafir Josef Chaim 212/8, 212/10
Szafir Josek Boruch 212/8, 212/10
Szafir Josek Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Szafir Kajla Gitla 212/8, 212/10
Szafir Karola 212/8, 212/10
Szafir Machel Israel 212/13, 212/15, 212/17, 212/19, 212/20
Szafir Majer 212/13
Szafir Małka Krandla 212/8, 212/10
Szafir Maria 212/8, 212/10
Szafir Michla 212/8, 212/10
Szafir Mordka 212/8, 212/10
Szafir Mordka Dawid 212/5
Szafir Moszek 212/8, 212/10, 212/20
Szafir Nuchym 212/8, 212/10
Szafir Perla I 212/8, 212/10
Szafir Perla II 212/8, 212/10
Szafir Perla Sara 212/2, 212/11
Szafir Pinkus 212/8, 212/10
Szafir Rajzla 212/8, 212/10
Szafir Rojza Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17, 212/18, 212/19
Szafir Rubin 212/8, 212/10, 212/20
Szafir Ruchla 212/23
Szafir Rywen Majer 212/8, 212/10
Szafir Rywka 212/8, 212/10
Szafir Sara Mindla 212/8, 212/10
Szafir Sura 212/8, 212/10
Szafir Sura Rywka 212/8, 212/10
Szafir Szajndla 212/8, 212/10
Szafir Szlama 212/8, 212/10
Szafir Wigdor 212/8, 212/10
Szafirsztajn Smul 212/8, 212/10
Szafirsztajn Srul Dawid 212/8, 212/10
572
Szafirsztajn Tusia 212/8, 212/10
Szainfeld Szulim 212/13
Szajb [?] Judka 212/18
Szajchoff Frameta [!] Sara 212/24
Szajchoff Jakub Israel 212/24
Szajchoff Moszek Israel 212/24
Szajdenfisz Chana 212/8, 212/10
Szajdenfisz Gitla Sara 212/8, 212/10, 212/17
Szajdenfisz Israel 212/2, 212/13
Szajdenfisz Perla Sara 212/13
Szajdenfisz Pesla Sara 212/2, 212/8, 212/10, 212/14, 212/15, 212/17, 212/18
Szajdenfisz Rafuel 212/8, 212/10
Szajdenfisz Sura Bajla 212/8, 212/10
Szajdenfisz Szajndla 212/8, 212/10
Szajer 212/17
Szajer Abram 212/8, 212/10
Szajer Aron I 212/8, 212/10
Szajer Aron II 212/8, 212/10
Szajer Aron III 212/8, 212/10
Szajer Aron Israel 212/15, 212/19, 212/22
Szajer Bajla I 212/8, 212/10
Szajer Bajla II 212/8, 212/10
Szajer Basia Itla 212/8, 212/10
Szajer Ber I 212/8, 212/10
Szajer Ber II 212/8, 212/10
Szajer Berek I 212/8, 212/10
Szajer Berek II 212/8, 212/10
Szajer Berek Israel 212/19
Szajer Berisz Israel 212/18
Szajer Berusz 212/8, 212/10
Szajer Beryś 212/13
Szajer Blima I 212/8, 212/10
Szajer Blima II 212/8, 212/10
Szajer Brajndla 212/8, 212/10
Szajer Chaim Dawid 212/8, 212/10
Szajer Chaim Jankiel 212/8, 212/10
Szajer Chaim Lajb I 212/8, 212/10
Szajer Chaim Lajb II 212/8, 212/10
Szajer Chaja 212/8, 212/10
Szajer Chana 212/8, 212/10
Szajer Chawa 212/8, 212/10
Szajer Chemja 212/8, 212/10
Szajer Chil Israel 212/15, 212/17
Szajer Cyma 212/8, 212/10
Szajer Cyrla 212/8, 212/10
Szajer Cyrla Frajndla 212/8, 212/10
Szajer Dora Sara 212/5, 212/8, 212/10, 212/15, 212/19
Szajer Dwojra 212/8, 212/10
573
Szajer Estera I 212/8, 212/10
Szajer Estera II 212/8, 212/10
Szajer Estera III 212/8, 212/10
Szajer Estera Laja 212/8, 212/10
Szajer Estera Sara 212/17, 212/19
Szajer Fajgla 212/8, 212/10
Szajer Frajda Ruchla 212/8, 212/10
Szajer Frajdla 212/8, 212/10
Szajer Frymeta Sara 212/8, 212/10, 212/18
Szajer Genia I 212/8, 212/10
Szajer Genia II 212/8, 212/10
Szajer Gerszeh 212/8, 212/10
Szajer Gerszon I 212/8, 212/10
Szajer Gerszon II 212/8, 212/10
Szajer Hena 212/8, 212/10
Szajer Hendla Małka 212/8, 212/10
Szajer Hercka 212/8, 212/10
Szajer Hersz Lajb 212/8, 212/10
Szajer Heszel 212/8, 212/10
Szajer Hil Szaja 212/8, 212/10
Szajer Icchok Israel 212/18
Szajer Icek Dawid 212/8, 212/10
Szajer Icek I 212/8, 212/10
Szajer Icek II 212/8, 212/10
Szajer Itla 212/8, 212/10
Szajer Izrael 212/8, 212/10, 212/24
Szajer Izrael Szymon 212/8, 212/10
Szajer Jachet 212/8, 212/10
Szajer Jacheta I 212/8, 212/10
Szajer Jacheta II 212/8, 212/10
Szajer Jacheta III 212/8, 212/10
Szajer Jakub Josek 212/8, 212/10
Szajer Jetka 212/8, 212/10
Szajer Laja I 212/8, 212/10
Szajer Laja II 212/8, 212/10
Szajer Laja Ruchla 212/8, 212/10
Szajer Lajb 212/8, 212/10
Szajer Lajzer I 212/8, 212/10
Szajer Lajzer II 212/8, 212/10
Szajer Lajzor 212/8, 212/10
Szajer Lewja 212/8, 212/10
Szajer Lezer 212/8, 212/10
Szajer Majer 212/8, 212/10
Szajer Małka 212/8, 212/10
Szajer Marjem Chana 212/8, 212/10
Szajer Michał 212/18
Szajer Minka 212/8, 212/10
Szajer Mojsze Wolf 212/8, 212/10
574
Szajer Moniek 212/18
Szajer Mordcha 212/8, 212/10
Szajer Mordka 212/8, 212/10
Szajer Moszek 212/8, 212/10
Szajer Moszek Josek 212/8, 212/10
Szajer Nachma 212/8, 212/10
Szajer Nachman Israel 212/13, 212/15, 212/17
Szajer Pesla 212/8, 212/10
Szajer Rachmil I 212/8, 212/10
Szajer Rachmil II 212/8, 212/10
Szajer Rajzla I 212/8, 212/10
Szajer Rajzla II 212/8, 212/10
Szajer Ruchla I 212/8, 212/10
Szajer Ruchla II 212/8, 212/10
Szajer Rywka Sara 212/16, 212/24
Szajer Samuel 212/8, 212/10
Szajer Srul Lajb 212/8, 212/10
Szajer Sura 212/8, 212/10
Szajer Symacha 212/8, 212/10
Szajer Szaja 212/8, 212/10
Szajer Szajndla I 212/8, 212/10
Szajer Szajndla II 212/8, 212/10
Szajer Szlama Josek 212/8, 212/10
Szajer Szyfra 212/8, 212/10
Szajer Szyja 212/8, 212/10, 212/18
Szajer Szymon Hersz 212/8, 212/10
Szajer Szymon I 212/8, 212/10
Szajer Szymon II 212/8, 212/10
Szajer Szymon Israel 212/13
Szajer Zelma 212/8, 212/10
Szajer Zosia Sara 212/5, 212/8, 212/10, 212/15, 212/19
Szajer Zyndel 212/8, 212/10
Szajfeld Josef 212/2
Szajkowicz Itla 212/8, 212/10
Szajl Judka [Sząb] 212/18
Szajman Aron Moszek 212/18
Szajman Nacha Sara 212/18
Szajn Rajzla 212/8, 212/10
Szajnberg Cywia 212/8, 212/10
Szajnberg Gnendla 212/8, 212/10
Szajnberg Lajzer 212/8, 212/10
Szajnberg Rajzla 212/8, 212/10
Szajnberg Wolf Israel 212/8, 212/10, 212/18
Szajnchoff Chaja Sara 212/24
Szajnchoff Czarna Sara 212/24
Szajnchoff Eliasz Israel 212/24
Szajnchoff Israel 212/24
Szajnchoff Sara Chana 212/24
575
Szajnchoft [?] Chaja 212/24
Szajnchoft [?] Charna[?] 212/24
Szajnchoft [?] Eljasz 212/24
Szajnchoft [?] Israel 212/24
Szajnchoft [?] Sara Chana 212/24
Szajneman Icek Majer 212/18
Szajner Szymon Hersz Israel 212/2
Szajnerman 212/8, 212/10
Szajnerman Abram Icek 212/8, 212/10
Szajnerman Alter 212/8, 212/10
Szajnerman Blima I 212/8, 212/10
Szajnerman Blima II 212/8, 212/10
Szajnerman Blima III 212/8, 212/10
Szajnerman Boruch 212/8, 212/10, 212/13, 212/19, 212/20
Szajnerman Chaim 212/8, 212/10
Szajnerman Chaja I 212/8, 212/10, 212/24
Szajnerman Chaja II 212/8, 212/10
Szajnerman Chana Laja Sara 212/13
Szajnerman Chana Laja Sara z d. Szmulewicz 212/19
Szajnerman Chana Sara 212/15, 212/18
Szajnerman Dawid 212/8, 212/10
Szajnerman Estera 212/8, 212/10
Szajnerman Fajgla 212/18
Szajnerman Fajgla 212/8, 212/10
Szajnerman Hendla 212/8, 212/10
Szajnerman I. M. 212/18
Szajnerman Icek M. 212/18
Szajnerman Icek Majer 212/8, 212/10, 212/18
Szajnerman Israel 212/19
Szajnerman Jakub 212/8, 212/10
Szajnerman Jentla 212/8, 212/10
Szajnerman Josek 212/8, 212/10
Szajnerman Józef 212/8, 212/10
Szajnerman Marjem 212/8, 212/10
Szajnerman Matla 212/8, 212/10
Szajnerman Mojsze 212/8, 212/10
Szajnerman Mojżesz 212/8, 212/10
Szajnerman Mordka I 212/8, 212/10
Szajnerman Mordka II 212/8, 212/10
Szajnerman Motek 212/8, 212/10
Szajnerman Nachman 212/8, 212/10
Szajnerman Pesla 212/8, 212/10
Szajnerman Pinkus Israel 212/8, 212/10, 212/20
Szajnerman Ruchla I 212/8, 212/10
Szajnerman Ruchla II 212/8, 212/10
Szajnerman Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/18
Szajnerman Szejwa 212/8, 212/10
Szajnerman Szyfra 212/8, 212/10
576
Szajnerman Szyja I 212/8, 212/10
Szajnerman Szyja II 212/8, 212/10
Szajnerman Szymon I 212/8, 212/10
Szajnerman Szymon II 212/8, 212/10
Szajnerman Szymon III 212/8, 212/10
Szajnerman Szymon IV 212/8, 212/10
Szajnerman Temerla 212/8, 212/10
Szajnerman Wolf 212/8, 212/10
Szajnerman Zelig 212/8, 212/10
Szajnfal [?] Udla Sara 212/13
Szajnfeld Josek 212/8, 212/10
Szajnfeld Josek Israel 212/2, 212/13
Szajnfeld Szulim Israel 212/2, 212/19, 212/20
Szajnfeld Tauba Sara 212/2, 212/8, 212/10, 212/16
Szajnhof Frymeta 212/24
Szajnhof Jakob 212/24
Szajnhof Moniek 212/24
Szajnowicz Helena Sara 212/15
Szajnowitz Helena 212/19
Szajntal [?] Udla Sara 212/2
Szajntal Abram 212/8, 212/10
Szajntal Adela 212/13
Szajntal Bajla Gitla 212/8, 212/10
Szajntal Blima 212/8, 212/10
Szajntal Brajndla Sara 212/17
Szajntal Chaim I 212/8, 212/10
Szajntal Chaim II 212/8, 212/10
Szajntal Chaja I 212/8, 212/10
Szajntal Chaja II 212/8, 212/10
Szajntal Chana Rajzla 212/8, 212/10
Szajntal Estera 212/8, 212/10
Szajntal Frajdla 212/8, 212/10
Szajntal Gerszlik 212/8, 212/10
Szajntal Gitla Sara 212/24
Szajntal Icek Majer 212/8, 212/10
Szajntal Izrael 212/8, 212/10
Szajntal Jakob 212/24
Szajntal Jakub Izak 212/8, 212/10
Szajntal Josek Israel 212/24
Szajntal Lajb H. Israel 212/18
Szajntal Lajb Hersz 212/8, 212/10
Szajntal Lajb Hertz Israel 212/13
Szajntal Luzer 212/8, 212/10
Szajntal Luzer Lajb 212/8, 212/10
Szajntal Majer 212/8, 212/10
Szajntal Marjem 212/8, 212/10
Szajntal Mirjam 212/8, 212/10
Szajntal Rajzla 212/8, 212/10
577
Szajntal Szajndla 212/8, 212/10
Szajntal Szlama Israel 212/18
Szajntal Szlama Zalman 212/8, 212/10
Szajntal Udla I 212/8, 212/10
Szajntal Udla II 212/8, 212/10
Szajntal Udla Sara 212/18, 212/19
Szajntal Urisz I 212/8, 212/10
Szajntal Urisz II 212/8, 212/10
Szajntal Urysz 212/8, 212/10
Szajntel Cyma 212/24
Szajutal Lajb Israel 212/19
Szajzel 212/17
Szamanska Sura 212/23
Szancer Aba I 212/8, 212/10
Szancer Aba II 212/8, 212/10
Szancer Aron 212/8, 212/10
Szancer Blima 212/8, 212/10
Szancer Chaja Rywka 212/8, 212/10
Szancer Dawid I 212/8, 212/10
Szancer Dawid II 212/8, 212/10
Szancer Eliasz [Eljasz] 212/8, 212/10, 212/17
Szancer Estera Sara 212/18
Szancer Galek Izrael 212/8, 212/10
Szancer Hersz Israel 212/18
Szancer Izrael 212/8, 212/10
Szancer Izrael Hirsz 212/8, 212/10
Szancer Jacheta 212/24
Szancer Jakub 212/8, 212/10, 212/18
Szancer M. Hersz Israel 212/11
Szancer Mojzesz Israel 212/6, 212/8, 212/10,
Szancer Moszek Hersz 212/8, 212/10, 212/11
Szancer Rywka Sara 212/17
Szancer Szlama 212/8, 212/10
Szancer Zelda 212/8, 212/10
Szanecki Mordka 212/20
Szaniecka Sara 212/15
Szaniecka Sura Sara 212/15, 212/17
Szaniecki Mordka 212/8, 212/10
Szapirc Boruch 212/8, 212/10
Szapirc Chaja Ruchla 212/8, 212/10
Szapirc Chawa 212/8, 212/10
Szapirc Fajwel 212/8, 212/10
Szapirc Ita 212/8, 212/10
Szapirc Jakub Icek 212/8, 212/10
Szapirc Nachuma 212/8, 212/10
Szapirc Perla 212/8, 212/10
Szapirc Rajzla 212/8, 212/10
Szapirc Sara 212/8, 212/10
578
Szapsia Szlama 212/8, 212/10
Szarf Brucha 212/8, 212/10
Szarf Chana Gitla Sara [Szart] 212/18
Szarf Chana Sara 212/18
Szarf Chil Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/16
Szarf Estera 212/8, 212/10
Szarf Estera Sara 212/2, 212/8, 212/10
Szarf Frieda 212/17
Szarf Hersz Israel 212/22
Szarf Hersz Nuchim [Nuchym] Israel 212/8, 212/10, 212/17
Szarf Jakub 212/8, 212/10
Szarf Josef Israel 212/2, 212/22
Szarf Maksymilian [Maksymiljan] Israel 212/8, 212/10, 212/17
Szarf Mordka Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/15
Szarf Nuchim 212/2
Szarf Pesla 212/8, 212/10
Szarf Rojza 212/8, 212/10
Szarf Rosa [Rosi] Sara 212/17, 212/19
Szarf Ruchla 212/8, 212/10
Szarf Ruchla Marja 212/8, 212/10
Szarf Ruchla Sara 212/2, 212/19
Szarf Sura I 212/8, 212/10
Szarf Sura II 212/8, 212/10
Szarf Surla Sara 212/2
Szarf Szlama 212/8, 212/10
Szarf Zelma 212/17
Szarf Zlama 212/8, 212/10
Szarf Zlata Sara 212/17
Szarmanska Mojzesz 212/24
Szarmanska Ruchla 212/24
Szarmanska Zysla 212/24
Szaulewicz Frajdla 212/8, 212/10
Szaulewicz Gitla 212/8, 212/10
Szaulewicz Jakub Icek 212/8, 212/10
Szaulewicz Rubin Majer 212/8, 212/10
Szczecinska Rachela Sara 212/2, 212/16
Szczecińska Sara Laja 212/16
Szczeciński Aron v. Secemski 212/8, 212/10
Szczeciński Chaim v. Secemski 212/8, 212/10
Szczeciński Chaja v. Secemski 212/8, 212/10
Szczeciński Chana v. Secemski 212/8, 212/10
Szczeciński Cyna v. Secemski 212/8, 212/10
Szczeciński Frajndla v. Secemski 212/8, 212/10
Szczeciński Herszel v. Secemski 212/8, 212/10
Szczeciński Jacheta v. Secemski 212/8, 212/10
Szczeciński Mordka v. Secemski 212/8, 212/10
Szczeciński Rachela Sara v. Cecerski 212/19
Szczeciński Ruchla v. Secemski 212/8, 212/10
579
Szczeciński Sura Laja v. Secemski 212/8, 212/10
Szczeciński Szlama v. Secemski 212/8, 212/10
Szczekocka Chana 212/8, 212/10
Szczekocka Doba 212/8, 212/10
Szczekocka Rechla 212/8, 212/10
Szczekocka Szlama 212/8, 212/10
Szczęśliwy Jakub Wolf Israel 212/24
Szczupak Chana Laja 212/8, 212/10
Szczupak Frymeta 212/8, 212/10
Szechter Frieda Sara 212/19
Szechter Hinda 212/8, 212/10
Szeftel Abram Isccher 212/8, 212/10
Szeftel Abram Israel 212/16, 212/20
Szeftel Brajndla Sara 212/19
Szeftel Chana Rywka 212/8, 212/10
Szeftel Szlama 212/8, 212/10
Szeinerman Chaja Sara 212/24
Szeinerman Chana Sara 212/24
Szeinitz Frymeta Sara 212/23
Szeinitz Gecel 212/23
Szeintal Bajla 212/8, 212/10
Szeintal Majloch 212/8, 212/10
Szeintal Mendel 212/8, 212/10
Szejer Abram 212/8, 212/10
Szejer Erna 212/8, 212/10
Szejer Estera 212/8, 212/10
Szejer Fajgla 212/8, 212/10
Szejer Icek Perek 212/8, 212/10
Szejer Iser 212/8, 212/10
Szejer Konal 212/8, 212/10
Szejer Ruchla 212/8, 212/10
Szejer Szaja Wolf 212/8, 212/10
Szejnberg Izrael Moszek 212/8, 212/10
Szejnberg Lejzor 212/20
Szejnberg Rajzla 212/20
Szejner Rachela 212/8, 212/10
Szejnfeld Mirla 212/8, 212/10
Szejnfrucht Icek Wolf 212/8, 212/10
Szejnherc Hirsz 212/8, 212/10
Szejnherc Sura 212/8, 212/10
Szejnherc Szmul 212/8, 212/10
Szejnherc Szprynca 212/8, 212/10
Szejnherc Zelig 212/8, 212/10
Szejnhof Jacheta Sara 212/24
Szejnhof Joachim Israel 212/24
Szejntal [?] Załma 212/18
Szejntal Hersz Israel 212/18
Szejntal Lajb H. Israel 212/18
580
Szenberg Amalia Sara 212/16
Szenberg Chana 212/17
Szenberg Chawa 212/8, 212/10
Szenberg Dawid 212/8, 212/10
Szenberg Dora 212/8, 212/10
Szenberg Emilia Sara 212/15, 212/16, 212/17
Szenberg Hena 212/8, 212/10
Szenberg Icek M. Israel 212/11
Szenberg Icek Majer I 212/8, 212/10
Szenberg Icek Majer II 212/8, 212/10
Szenberg Izaak Majer 212/25
Szenberg Józef 212/8, 212/10
Szenberg Lajzer Israel 212/15, 212/19
Szenberg Miriam 212/8, 212/10
Szenberg Pinkus Eliasz 212/8, 212/10
Szenberg Rachela 212/8, 212/10
Szenberg Rechla 212/8, 212/10
Szenberg Ruchla Sara 212/2, 212/18
Szenberg Ruta 212/8, 212/10
Szenbergowa Rozia 212/25
Szenicer Anszel Pinkus 212/8, 212/10
Szenkier Rykla 212/8, 212/10
Szenwald Bajla Rachla 212/8, 212/10
Szenwald Majer 212/8, 212/10
Szenwald Małka 212/8, 212/10
Szeps [?] Abram 212/18
Szeps 212/2, 212/11
Szeps Abram 212/8, 212/10
Szeps Ałta 212/8, 212/10
Szeps Basia 212/8, 212/10
Szeps Cywia 212/8, 212/10
Szeps Gitla 212/8, 212/10
Szeps Hendla 212/8, 212/10
Szeps Jakub 212/8, 212/10
Szeps Józef Ber 212/8, 212/10
Szeps Majer Israel 212/11
Szeps Majer Sine 212/8, 212/10
Szeps Mordka Binem 212/8, 212/10
Szeps Noe 212/8, 212/10
Szeps Rywka 212/8, 212/10
Szeps Sura Chana 212/8, 212/10
Szeps Tauba 212/8, 212/10
Szeps Zysla 212/8, 212/10
Szept Abram 212/18
Szer Ewa 212/8, 212/10
Szer Hermann 212/8, 212/10
Szer Lejzor 212/18
Szerer Abram 212/8, 212/10
581
Szerer Basia 212/8, 212/10
Szerer Berek Fiszel 212/8, 212/10
Szerer Blima 212/8, 212/10
Szerer Chaja Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17, 212/19
Szerer Chana Sara 212/2, 212/8, 212/10,
Szerer Chawa 212/8, 212/10
Szerer Daniel Szymon 212/8, 212/10
Szerer Efroim 212/8, 212/10
Szerer Estera I 212/8, 212/10
Szerer Estera II 212/8, 212/10
Szerer Estera III 212/8, 212/10
Szerer Frajdla Mariem 212/8, 212/10
Szerer Frymeta 212/8, 212/10
Szerer Hinda 212/8, 212/10
Szerer Icek 212/8, 212/10
Szerer Icek Moszek 212/8, 212/10
Szerer Jankiel Israel 212/18, 212/ 20
Szerer Joachim Szaja 212/8, 212/10
Szerer Josek I 212/8, 212/10
Szerer Josek II 212/8, 212/10
Szerer Laja 212/8, 212/10
Szerer Lewek 212/23
Szerer Minda 212/23
Szerer Mirla 212/23
Szerer Mojżesz 212/8, 212/10
Szerer Moszek 212/24
Szerer Perec 212/8, 212/10
Szerer Pesla212/8, 212/10
Szerer Rachela 212/8, 212/10
Szerer Rajzla 212/8, 212/10
Szerer Regina212/8, 212/10
Szerer Rejla Bajla 212/8, 212/10
Szerer Ruchla 212/8, 212/10
Szerer Ruchla Fajgla212/8, 212/10
Szerer Srul Ch. 212/23
Szerer Sura Blima 212/8, 212/10
Szerer Sura Ruchla 212/8, 212/10
Szerer Szajndla 212/8, 212/10
Szerer Szejwa 212/8, 212/10
Szerer Szlama Zalma 212/8, 212/10
Szerer Temerla 212/23
Szerer Tobiasz 212/8, 212/10
Szerer Zelda Rywka Sara 212/19
Szerman Abram Jakub 212/8, 212/10
Szerman Adela 212/8, 212/10
Szerman Samuel 212/8, 212/10
Szerman Sura Fajgla 212/8, 212/10
Szermer Sara 212/8, 212/10
582
Szeroszewski Elżbieta 212/8, 212/10
Szeroszewski Izrael Józef 212/8, 212/10
Szeroszewski Rajzla 212/8, 212/10
Szerr Lejzor Israel 212/18
Szif Markus 212/8, 212/10
Sziff Szandla Sara 212/23
Szikman Helena 212/24
Szikman Lea 212/24
Szikman Slamek 212/24
Szkapa Perla 212/8, 212/10
Szklarz [?] Pola 212/18
Szklarz 212/5
Szklarz Abr. Isr. 212/18
Szklarz Abraham 212/20
Szklarz Chawa 212/23
Szklarz Cyrla212/8, 212/10
Szklarz Estera Idesa 212/8, 212/10
Szklarz Gabriel 212/23
Szklarz Israel 212/23
Szklarz Ita 212/23
Szklarz Ita 212/8, 212/10
Szklarz Jacheta Frymeta 212/8, 212/10
Szklarz Jakub 212/8, 212/10
Szklarz Laja 212/8, 212/10
Szklarz Noech 212/5, 212/8, 212/10,
Szklarz Rajzla 212/8, 212/10, 212/23
Szklarz Ruchla 212/8, 212/10
Szklarz Rywka 212/23
Szklarz Serka 212/8, 212/10
Szklarz Sobla 212/8, 212/10
Szklarz Wolf 212/8, 212/10, 212/18
Szkolnik Majer I 212/8, 212/10
Szkolnik Majer II 212/8, 212/10
Szlachzic Josef Israel 212/2
Szlajman Berek 212/8, 212/10
Szlajman Froim Dawid 212/8, 212/10
Szlajman Liba 212/8, 212/10
Szlamka Sara 212/23
Szlamkowicz Basia Sara 212/15, 212/17
Szlamkowicz Chaja Sara 212/23
Szlamkowicz Dawid Gerszon 212/8, 212/10
Szlamkowicz Doba Ruchla 212/8, 212/10
Szlamkowicz Fajgla 212/8, 212/10
Szlamkowicz Frajgla Czarna 212/8, 212/10
Szlamkowicz Freida Sara 212/23
Szlamkowicz Frymeta 212/8, 212/10, 212/13
Szlamkowicz Laja 212/8, 212/10
Szlamkowicz Masza 212/8, 212/10
583
Szlamkowicz Mendel 212/8, 212/10
Szlamkowicz Moszek Israel 212/23
Szlamkowicz Ruchla Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Szlamkowicz Sura 212/8, 212/10
Szlamkowicz Szmul Hersz 212/8, 212/10
Szlamowicz Abram Josek 212/8, 212/10
Szlamowicz Dina 212/8, 212/10
Szlamowicz Fela 212/8, 212/10
Szlamowicz Rywka 212/8, 212/10
Szlamowicz Szymon 212/8, 212/10
Szlarwa [?] Israel 212/22
Szlencki Sura 212/8, 212/10
Szlencki Sura Sara 212/15
Szlencki Szaja 212/8, 212/10
Szlenczwinski Moszek Israel 212/24
Szlenczwinski Sura Sara 212/24
Szlenczynski Abram Israel 212/2
Szlenczynski Dora Sara 212/2
Szlenczynski Moritz Israel 212/2, 212/11
Szleryngier Rojza S. 212/18
Szleryngrer Liber Israel 212/18
Szlesinger Abram Israel 212/17
Szlezynger 212/11
Szlezynger Chaim 212/24
Szlezynger Hana 212/24
Szlezynger Izak Israel 212/15
Szlezynger Robert Israel 212/2
Szlezynger Szlama Israel 212/ 20
Szlezyngicz Dawid Israel 212/18
Szlezyngier [?] Liber [?] Israel 212/18
Szlezyngier [?] Rojza S. 212/18
Szlezyngier [?]212/20
Szlezyngier 212/17
Szlezyngier Abram 212/8, 212/10
Szlezyngier Abram Chil I 212/8, 212/10
Szlezyngier Abram Chil II 212/8, 212/10
Szlezyngier Abram Israel 212/2, 212/15
Szlezyngier Ajdla Sara 212/2
Szlezyngier Anszel 212/8, 212/10
Szlezyngier Chaja Jochweta 212/8, 212/10
Szlezyngier Chuna 212/15
Szlezyngier Cywja 212/8, 212/10
Szlezyngier Dawid Israel 212/5, 212/8, 212/10, 212/18
Szlezyngier Fajgla 212/8, 212/10
Szlezyngier Hil Berek 212/8, 212/10
Szlezyngier Huna Zuroch 212/8, 212/10
Szlezyngier Ita 212/8, 212/10
Szlezyngier Izaak [Izak] Israel 212/15, 212/19
584
Szlezyngier Izak Szlama 212/8, 212/10
Szlezyngier Izrael Icek 212/8, 212/10
Szlezyngier Izrael Izaak 212/8, 212/10
Szlezyngier Jacheta 212/8, 212/10
Szlezyngier Joachim Dawid 212/8, 212/10
Szlezyngier Laja Sara 212/4
Szlezyngier Lajzor 212/8, 212/10
Szlezyngier Lazar Samuel 212/8, 212/10
Szlezyngier Liber 212/8, 212/10
Szlezyngier Majer Dawid 212/8, 212/10
Szlezyngier Majer Rachmil 212/8, 212/10
Szlezyngier Maria 212/8, 212/10
Szlezyngier Mendel Israel 212/15
Szlezyngier Mordka Josef 212/8, 212/10
Szlezyngier Mordka Josek 212/5
Szlezyngier Moszek 212/8, 212/10
Szlezyngier Rebeka 212/8, 212/10
Szlezyngier Ruchla I 212/8, 212/10
Szlezyngier Ruchla II 212/8, 212/10
Szlezyngier Rywka 212/8, 212/10
Szlezyngier Szaja Dawid 212/8, 212/10
Szlezyngier Szajndla Laja 212/8, 212/10
Szlezyngier Szamsia 212/8, 212/10
Szlezyngier Wolf 212/8, 212/10
Szlezyngier Wolf Lajb 212/8, 212/10
Szlezyngier Załma 212/20
Szlich Szulim Israel 212/18
Szładowska Laja 212/8, 212/10
Szładowska Moszek 212/8, 212/10
Szmajdler Amalia Sara 212/15 , 212/17
Szmajdler Rachela 212/17, 212/19
Szmelc Jett Sara 212/13
Szmeltz Jetti Sara 212/18
Szmelz Jetti 212/18, 212/19
Szmigiel Mojżesz Israel 212/18
Szmukler Abram 212/8, 212/10
Szmukler Bronia 212/8, 212/10
Szmukler Chaja 212/8, 212/10
Szmukler Chana 212/8, 212/10
Szmukler Izrael 212/8, 212/10
Szmukler Mojżesz 212/8, 212/10
Szmukler Sosia 212/8, 212/10
Szmuklerz Chana 212/24
Szmulewicz 212/19
Szmulewicz Abram 212/8, 212/10
Szmulewicz Alter 212/8, 212/10
Szmulewicz Berta 212/8, 212/10
Szmulewicz Boruch 212/8, 212/10
585
Szmulewicz Brajndla 212/8, 212/10
Szmulewicz Breindla 212/23
Szmulewicz Chana Laja 212/8, 212/10
Szmulewicz Chil 212/8, 212/10
Szmulewicz Cylka Rajzla 212/8, 212/10
Szmulewicz Ester Małka 212/8, 212/10
Szmulewicz Estera Rywa 212/8, 212/10
Szmulewicz Fanni 212/8, 212/10
Szmulewicz Filip 212/8, 212/10
Szmulewicz Fiszel 212/8, 212/10
Szmulewicz Hendla 212/8, 212/10
Szmulewicz Henryk Israel 212/13, 212/18, 212/19
Szmulewicz Hercka 212/8, 212/10
Szmulewicz Josek 212/23
Szmulewicz Lewek 212/8, 212/10
Szmulewicz Machel Abel 212/8, 212/10
Szmulewicz Marja 212/23
Szmulewicz Moszek 212/8, 212/10
Szmulewicz Moszek Eliasz 212/8, 212/10
Szmulewicz Moszek Hersz 212/8, 212/10
Szmulewicz Nuta 212/8, 212/10
Szmulewicz Perla 212/8, 212/10
Szmulewicz Pesla 212/8, 212/10
Szmulewicz Rajzla Sara 212/18
Szmulewicz Rajzla Sara z d. Monek 212/19
Szmulewicz Ruchla 212/23
Szmulewicz Rywka 212/8, 212/10
Szmulewicz Samuel 212/8, 212/10
Szmulewicz Sura 212/8, 212/10
Szmulewicz Sura Frajndla 212/8, 212/10
Szmulewicz Sura Ruchla 212/8, 212/10
Szmulewicz Szlamek 212/8, 212/10
Szmulewicz Szyja 212/8, 212/10, 212/20
Szmulewicz Uszer 212/23
Szmulewicz Wigdor 212/8, 212/10
Szmulewicz Zelman 212/8, 212/10
Szmulowicz Berek 212/8, 212/10
Szmulowicz Tajbla 212/8, 212/10
Szmulwein Perla [?] Sara 212/18
Sznajberg Dwojra 212/8, 212/10
Sznajberg Sura Szajndla 212/8, 212/10
Sznajberg Zysla 212/8, 212/10
Sznajder Mendel 212/20
Sznajman 212/13
Sznajman Abram 212/8, 212/10
Sznajman Abram Icek 212/8, 212/10
Sznajman Aron Lajb 212/8, 212/10
Sznajman Aron Mendel 212/8, 212/10
586
Sznajman Chaja Ita 212/8, 212/10
Sznajman Chana I 212/8, 212/10
Sznajman Chana II 212/8, 212/10
Sznajman Chawa 212/8, 212/10
Sznajman Gerszon 212/8, 212/10
Sznajman Gitla I 212/8, 212/10
Sznajman Gitla II 212/8, 212/10
Sznajman Gitla Sara 212/19
Sznajman Henoch Israel 212/24
Sznajman Izaak 212/8, 212/10
Sznajman Izrael 212/8, 212/10
Sznajman Jakub 212/13, 212/19, 212/20
Sznajman Józef 212/8, 212/10
Sznajman Laja I 212/8, 212/10
Sznajman Laja II 212/8, 212/10
Sznajman Laja III 212/8, 212/10
Sznajman Malka Sara 212/24
Sznajman Mojżesz 212/8, 212/10
Sznajman Moszek Israel 212/24
Sznajman Motek Israel 212/24
Sznajman Natan Israel 212/24
Sznajman Rachela 212/8, 212/10
Sznajman Rajzla I 212/8, 212/10
Sznajman Rajzla II 212/8, 212/10
Sznajman Regina 212/8, 212/10
Sznajman Rywka 212/8, 212/10
Sznajman Sala 212/8, 212/10
Sznajman Salka Sara 212/24
Sznajman Sprinca Sara 212/24
Sznajman Sura 212/8, 212/10
Sznajman Szmul 212/8, 212/10
Sznajman Tobiasz Israel 212/2
Sznajman Tobiasz Szulim 212/8, 212/10
Sznajmann 212/6
Sznal Chana Sara 212/15, 212/17
Sznal Tauba 212/17
Sznał Abram Mordka 212/8, 212/10
Sznał Chaja 212/8, 212/10
Sznał Cypa 212/8, 212/10
Sznał Efroim 212/8, 212/10
Sznał Majer 212/8, 212/10
Sznał Mojżesz Luzer 212/8, 212/10
Sznał Sura Laja 212/8, 212/10
Sznał Tauba 212/8, 212/10
Sznarcbaum [?] Alter Israel 212/17
Sznicer Alta Rywka 212/24
Sznicer Mordka 212/2
Sznicer Zelig 212/18
587
Sznitzer Mojzesz 212/20
Sznüer Berta Sara 212/19
Sznurmacher Mariem Sara 212/2
Sznycer Chana 212/8, 212/10
Sznycer Chemia I 212/8, 212/10
Sznycer Chemia II 212/8, 212/10
Sznycer Dora 212/8, 212/10
Sznycer Dwojra 212/8, 212/10
Sznycer Estera Sara 212/8, 212/10, 212/11, 212/15, 212/17
Sznycer Gitman 212/8, 212/10
Sznycer Hinda Laja 212/8, 212/10
Sznycer Israel 212/18
Sznycer Izaak Majer 212/8, 212/10
Sznycer Kałma 212/8, 212/10
Sznycer Liba 212/8, 212/10
Sznycer Miriam 212/8, 212/10
Sznycer Mojżesz Chaim 212/8, 212/10
Sznycer Mordka Israel 212/2, 212/13
Sznycer Mordka Josek 212/8, 212/10
Sznycer Moszek Rubin 212/8, 212/10
Sznycer Rykla Sara 212/2, 212/13
Sznycer Szlama Icek 212/8, 212/10
Szodmak Ryfka 212/24
Szöfel Chaim Israel 212/24
Szofel Małka Sara 212/23
Szöfel Perla Sara 212/24
Szoffel Dawid 212/23
Szogel Josek Israel [Szofel?] 212/24
Szolewicz Ałta 212/8, 212/10
Szolewicz Chaja I 212/8, 212/10
Szolewicz Chaja II 212/8, 212/10
Szolewicz Chana 212/8, 212/10
Szolewicz Dawid 212/8, 212/10
Szolewicz Herszel 212/8, 212/10
Szolewicz Icek 212/8, 212/10
Szolewicz Moszek 212/8, 212/10
Szopiak Paula Sara 212/24
Szpajzer Alta Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/16
Szpajzer Blima 212/8, 212/10
Szpajzer Chaja 212/8, 212/10
Szpajzer Chana 212/24
Szpajzer Fajgla 212/8, 212/10
Szpajzer Gołda 212/8, 212/10
Szpajzer Idesa 212/8, 212/10
Szpajzer Ita 212/8, 212/10
Szpajzer Izrael 212/8, 212/10
Szpajzer Kopel 212/8, 212/10
Szpajzer Mendel 212/8, 212/10
588
Szpajzer Moszek Hersz 212/8, 212/10
Szpajzer Ruchla 212/8, 212/10
Szperling Chana Sara 212/18
Szperling Israel [Izrael] Chaim 212/2
Szperling Izrael Chaim 212/8, 212/10
Szperling Pesla 212/8, 212/10
Szperling Szejwa Sara 212/5, 212/15, 212/17
Szperling Zajnwel 212/8, 212/10
Szpicberg Ajzyk 212/8, 212/10
Szpicberg Ch. U. 212/3
Szpicberg Chaim Uszer 212/8, 212/10
Szpicberg Estera 212/8, 212/10
Szpicberg H. 212/18
Szpicberg Rifka [!]212/24
Szpicman Gedalia 212/8, 212/10
Szpicman Małka 212/8, 212/10
Szpicman Moszek 212/8, 212/10
Szpicman Symcha Terca 212/8, 212/10
Szpiegelman Małka 212/24
Szpielamn Estera Sara 212/2
Szpiewak Ester 212/23
Szpiewak Mejer 212/23
Szpigel Chaim 212/19, 212/20
Szpigel Szmul 212/2
Szpigelman Abram Szaja 212/8, 212/10
Szpigelman Chaim 212/8, 212/10
Szpigelman Chana 212/8, 212/10
Szpigelman Fajgla 212/8, 212/10
Szpigelman Gołda 212/8, 212/10
Szpigelman Hendla Sara 212/18, 212/24
Szpigelman Henryk 212/8, 212/10
Szpigelman Henryka 212/18
Szpigelman Hinda Sara 212/24
Szpigelman Icek 212/24
Szpigelman Icek Wolf 212/24
Szpigelman Izaak 212/8, 212/10
Szpigelman Jakub Szlama 212/8, 212/10
Szpigelman Laja 212/8, 212/10
Szpigelman Lajb 212/25
Szpigelman Lejbuś 212/8, 212/10
Szpigelman Liba 212/8, 212/10
Szpigelman Lola I 212/8, 212/10
Szpigelman Lola II 212/8, 212/10
Szpigelman Malka Sara 212/18
Szpigelman Marek 212/8, 212/10
Szpigelman Mariem 212/24
Szpigelman Marysia I 212/8, 212/10
Szpigelman Marysia II 212/8, 212/10
589
Szpigelman Mirla 212/24
Szpigelman Mojżesz 212/8, 212/10
Szpigelman Moszek 212/8, 212/10
Szpigelman Nachmia 212/8, 212/10
Szpigelman Rachela 212/8, 212/10
Szpigelman Rywka 212/8, 212/10
Szpigelman Simon Israel 212/ 20
Szpigelman Sura Gitla 212/24
Szpigelman Szejwa 212/8, 212/10
Szpigelman Szmul Pinkus 212/8, 212/10
Szpigelman Szulem 212/8, 212/10
Szpigelman Szulim 212/8, 212/10
Szpigelman Szymon 212/2, 212/19, 212/20
Szpigelman Zysla 212/8, 212/10
Szpigiel Abram 212/8, 212/10
Szpigiel Bajla 212/8, 212/10
Szpigiel Basia 212/8, 212/10
Szpigiel Blima 212/8, 212/10
Szpigiel Bruchla 212/8, 212/10
Szpigiel Chaim Israel 212/15, 212/19, 212/20
Szpigiel Chaim Szmul 212/8, 212/10
Szpigiel Chana 212/8, 212/10
Szpigiel Chula 212/8, 212/10
Szpigiel Dawid 212/8, 212/10
Szpigiel Jojna Israel 212/13
Szpigiel Jojne Israel 212/8, 212/10, 212/18
Szpigiel Josek 212/8, 212/10
Szpigiel Kajla 212/8, 212/10
Szpigiel Małka 212/8, 212/10
Szpigiel Mojżesz Israel 212/8, 212/10, 212/18
Szpigiel Mordka Juda 212/8, 212/10
Szpigiel Moszek 212/8, 212/10
Szpigiel Pesla 212/8, 212/10
Szpigiel Ruchla 212/8, 212/10
Szpigiel Tauba 212/8, 212/10
Szpigiel Toba 212/8, 212/10
Szpigiel Udla 212/8, 212/10
Szpigielman Hendla 212/17
Szpigielman Jakub Israel 212/18
Szpigielman M. 212/3
Szpigielman Małka Sara 212/24
Szpigielman Matla Sara 212/17
Szpigielman Mirla Sara 212/24
Szpigielman Szymon 212/20
Szpigler [?] Benjamin W. Israel 212/18
Szpigler 212/5
Szpigler Abram 212/23
Szpigler Abram Lajb 212/8, 212/10
590
Szpigler Aron I 212/8, 212/10
Szpigler Aron II 212/8, 212/10
Szpigler Aron III 212/8, 212/10
Szpigler Beniamin Israel 212/18
Szpigler Benjamin I 212/8, 212/10
Szpigler Benjamin II 212/8, 212/10
Szpigler Brajndla Sara 212/2, 212/8, 212/10,
Szpigler Chaja 212/8, 212/10
Szpigler Chaja Cypa 212/8, 212/10
Szpigler Chana 212/8, 212/10
Szpigler Chawa 212/8, 212/10
Szpigler Dawid 212/8, 212/10, 212/24
Szpigler Dwojra 212/8, 212/10
Szpigler Eliasz 212/8, 212/10
Szpigler Eliasz Israel 212/18
Szpigler Estera I 212/8, 212/10
Szpigler Estera II 212/8, 212/10
Szpigler Estera Sara 212/18
Szpigler Genadia 212/8, 212/10
Szpigler Genadia Sara 212/18
Szpigler Gitla 212/8, 212/10
Szpigler H. M. Israel 212/18
Szpigler Hersz
Szpigler Hersz Israel 212/13, 212/18
Szpigler Hersz Majer Israel 212/8, 212/10212/8, 212/10, 212/15, 212/16, 212/17, 212/18,
212/19
Szpigler Hinda 212/23
Szpigler Hirsz 212/8, 212/10
Szpigler Hudessa 212/24
Szpigler Icchok 212/8, 212/10
Szpigler Izaak 212/8, 212/10
Szpigler Jakub Dawid 212/8, 212/10
Szpigler Jakub Szlama 212/8, 212/10
Szpigler Joachim Dawid 212/8, 212/10
Szpigler Josef 212/8, 212/10
Szpigler Machela 212/23
Szpigler Mania 212/8, 212/10
Szpigler Maria 212/8, 212/10
Szpigler Mendel 212/23
Szpigler Mordka 212/5
Szpigler Ojzer 212/8, 212/10
Szpigler Rajzla 212/8, 212/10
Szpigler Rubin Josef 212/8, 212/10
Szpigler Rywka 212/8, 212/10
Szpigler Rywka Sara 212/18
Szpigler Schoel 212/20
Szpigler Szaja Israel 212/15, 212/17
Szpigler Szmulek 212/8, 212/10
591
Szpigler Szoel 212/8, 212/10
Szpigler Szprynca 212/8, 212/10
Szpigler Szyja 212/8, 212/10
Szpigler Szymon 212/8, 212/10
Szpigler Zew 212/8, 212/10
Szpilamn Ruchla 212/23
Szpilman Aron Israel 212/2, 212/8, 212/10
Szpilman Dyna Sara 212/2
Szpilman Estera Dwojra 212/8, 212/10
Szpilman Estera Sara 212/2
Szpilman Izydor 212/8, 212/10
Szpilman Jula Mita 212/8, 212/10
Szpilman Rózia Sara 212/2, 212/8, 212/10
Szpilman Szlama Israel 212/2
Szpinak Brajndla 212/8, 212/10
Szpinak Chana Chaja 212/8, 212/10
Szpinak Icek 212/8, 212/10
Szpinak Rozalia 212/8, 212/10
Szpinak Samuel 212/8, 212/10
Szpinak Sura 212/8, 212/10
Szpira Chaja Sara 212/8, 212/10, 212/14, 212/15, 212/17
Szpira Dwojra I 212/8, 212/10
Szpira Dwojra II 212/8, 212/10
Szpira Fajgla 212/8, 212/10
Szpira Fiszel 212/18
Szpira Froim Fiszel 212/8, 212/10
Szpira Fryda [Frida] Sara 212/14, 212/15, 212/17
Szpira Gitla 212/8, 212/10
Szpira Icchok Berysz 212/8, 212/10
Szpira Jakub 212/8, 212/10
Szpira Nusyn Nuta 212/8, 212/10
Szpira Salomon 212/8, 212/10
Szpira Sura Dwojra 212/8, 212/10
Szpira Sura Rywka Sara 212/2
Szpira Szmelka 212/8, 212/10
Szpira Szymon 212/8, 212/10
Szpira Towie 212/8, 212/10
Szpira Udla Laja 212/8, 212/10
Szpiro Herszlik Israel 212/19
Szpiro „C” 212/8, 212/10
Szpiro 212/2, 212/11, 212/17, 212/20
Szpiro Brajndla Sara 212/8, 212/10, 212/19
Szpiro Chaja 212/8, 212/10
Szpiro Fajgla Sara 212/2
Szpiro Ita 212/24
Szpiro Jakob 212/24
Szpiro Laja 212/19
Szpiro Liba 212/24
592
Szpiro Mandek 212/8, 212/10
Szpiro Mindla Sara z d. Buchbinder 212/17
Szpiro Mordka Lajb 212/8, 212/10, 212/19
Szpiro Szmelka Israel 212/17, 212/18
Szporn Brajndla 212/8, 212/10
Szporn Hinda Laja 212/8, 212/10
Szporn Icek Lejzer 212/8, 212/10
Szporn Israel 212/18
Szporn Itla 212/8, 212/10
Szporn Maria 212/8, 212/10
Szporn Pesla 212/8, 212/10
Szporn Rózia Sara 212/2
Szporn Rywka 212/8, 212/10
Szporn Szajndla 212/8, 212/10
Szporn Szulim 212/8, 212/10
Szporn Uszer Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/16, 212/17, 212/18, 212/19, 212/20
Szprinc Eliasz Hendel 212/8, 212/10
Szprinc Fiszel 212/8, 212/10
Szprinc Gitla 212/8, 212/10
Szprinc Józef 212/8, 212/10
Szprinc Majloch 212/8, 212/10
Szprinc Maria Perla 212/8, 212/10
Szpringer Bajla Sara 212/23
Szpringer Doba Sara 212/13, 212/17
Szpringer Estera 212/24
Szpringer Froim 212/24
Szpringer Gabriel Israel 212/ 20
Szpringer Małka Sara 212/19
Szpringer Ruchla 212/18
Szprync Alta 212/8, 212/10
Szprync Chaja Blima 212/8, 212/10
Szprync Tauba Laja 212/8, 212/10
Szpryngier Abram 212/8, 212/10
Szpryngier Aron 212/8, 212/10
Szpryngier Chaim 212/8, 212/10
Szpryngier Dawid I 212/8, 212/10
Szpryngier Dawid II 212/8, 212/10
Szpryngier Doba Sara 212/15
Szpryngier Dobra 212/8, 212/10
Szpryngier Estera 212/8, 212/10
Szpryngier Estera Fajgla 212/8, 212/10
Szpryngier Fajgla 212/8, 212/10
Szpryngier Hena 212/8, 212/10
Szpryngier Iser 212/8, 212/10
Szpryngier Jakub 212/8, 212/10
Szpryngier Josef Chaim 212/8, 212/10
Szpryngier Liba Mirla 212/8, 212/10
Szpryngier Majer Chil 212/8, 212/10
593
Szpryngier Małka 212/8, 212/10
Szpryngier Maria 212/8, 212/10
Szpryngier Mojżesz 212/8, 212/10
Szpryngier Perla 212/8, 212/10
Szpryngier Perla Bajla 212/8, 212/10
Szpryngier Ruchla 212/8, 212/10
Szpryngier Ruchla Laja 212/8, 212/10
Szpryngier Sura 212/8, 212/10
Szpryngier Symcha 212/8, 212/10
Szpryngier Szmul 212/8, 212/10
Szpryngier Szyja 212/8, 212/10
Szpryngier Szymon 212/8, 212/10
Szpryngier Wolf 212/8, 212/10
Szpryngier Załma 212/8, 212/10
Szpugel Szmul Israel [Szpigel] 212/2
Szrajber Brajndla Blima 212/8, 212/10
Szrajber Chawa Laja S. 212/18
Szrajber Józef 212/8, 212/10
Szrajber Laja Sara 212/22
Szrajber Lea 212/8, 212/10
Szrajber Lejzor 212/22
Szrajber Olek 212/8, 212/10
Szrajber Rubin Israel 212/18
Szrajber Rywel 212/8, 212/10
Szrajber Szlama 212/8, 212/10
Szrajber Szulim 212/8, 212/10
Szrajber Szulim Isr. 212/18
Szrajbman Boruch 212/8, 212/10
Szriajner Wolf Israel [Sznajder?] 212/13
Sztajberg Abram Boruch 212/8, 212/10
Sztajberg Adolf 212/8, 212/10
Sztajberg Chaja Rywka 212/8, 212/10
Sztajberg Chemia 212/8, 212/10
Sztajberg Dawid 212/8, 212/10
Sztajberg Doba 212/8, 212/10
Sztajberg Doba Rajzla 212/8, 212/10
Sztajberg Efroim Szymon 212/8, 212/10
Sztajberg Hajka 212/8, 212/10
Sztajberg Hercyk 212/8, 212/10
Sztajberg Ida Lajb 212/8, 212/10
Sztajberg Lua 212/8, 212/10
Sztajberg Mendel 212/8, 212/10
Sztajberg Rachela 212/8, 212/10
Sztajberg Ruchla 212/8, 212/10
Sztajberg Rywka Sara 212/2
Sztajberg Sender Lejzer 212/8, 212/10
Sztajberg Tauba 212/8, 212/10
Sztajberg Tauba Szajndla 212/8, 212/10
594
Sztajberg Złata 212/8, 212/10
Sztajbrecher Anna 212/8, 212/10
Sztajbrecher Bajla 212/8, 212/10
Sztajbrecher Chaim 212/8, 212/10
Sztajbrecher Chaja 212/8, 212/10
Sztajbrecher Chaja Sura 212/8, 212/10
Sztajbrecher Cyrla 212/8, 212/10
Sztajbrecher Dawid Hersz 212/8, 212/10
Sztajbrecher Dwojra 212/8, 212/10
Sztajbrecher Dwojra Miriam 212/8, 212/10
Sztajbrecher Iser 212/8, 212/10
Sztajbrecher Jacheta 212/8, 212/10
Sztajbrecher Jochweta 212/8, 212/10
Sztajbrecher Juda 212/8, 212/10
Sztajbrecher Laja 212/8, 212/10
Sztajbrecher Lejzor 212/8, 212/10
Sztajbrecher Majer 212/8, 212/10
Sztajbrecher Mojsze Szyja 212/8, 212/10
Sztajer Nuchim 212/5
Sztajer 212/5
Sztajer Bajla Perla 212/8, 212/10
Sztajer Blima 212/8, 212/10
Sztajer Chana 212/8, 212/10
Sztajer Dawid I 212/5, 212/8, 212/10
Sztajer Dawid II 212/8, 212/10
Sztajer Efroim 212/8, 212/10
Sztajer Estera 212/8, 212/10
Sztajer Fajga 212/8, 212/10
Sztajer Gitla 212/8, 212/10
Sztajer Henryk 212/8, 212/10
Sztajer Jacheta 212/8, 212/10
Sztajer Joe 212/8, 212/10
Sztajer Judyta 212/8, 212/10
Sztajer Lajb Wolf 212/8, 212/10
Sztajer Leja Sara 212/18
Sztajer Liba 212/8, 212/10
Sztajer Natan 212/5
Sztajer Nuchem212/8, 212/10
Sztajer Pinkus Eliasz 212/8, 212/10
Sztajer Pola 212/8, 212/10
Sztajer Róża 212/8, 212/10
Sztajer Ruchla 212/8, 212/10
Sztajer Sura Laja 212/8, 212/10
Sztajer Szmul 212/8, 212/10
Sztajer Szulim 212/8, 212/10
Sztajer Szyfra 212/8, 212/10
Sztajer Wolf Israel 212/2
Sztajer Złata Sura 212/8, 212/10
595
Sztajman 212/5, 212/17
Sztajman Szmul 212/8, 212/10
Sztajman Szmul Israel 212/16
Sztajman Szmul Mendel Israel 212/11
Sztajmann 212/11
Sztajn Abram I 212/8, 212/10
Sztajn Abram II 212/8, 212/10
Sztajn Chaja Sura 212/8, 212/10
Sztajn Dawid Majer 212/8, 212/10
Sztajn Icek Wolf 212/8, 212/10
Sztajn Mariem Fajgla 212/8, 212/10
Sztajn Mendel I 212/8, 212/10
Sztajn Mendel II 212/8, 212/10
Sztajn Mendel Israel 212/18
Sztajn Moszek Chaim 212/8, 212/10
Sztajn Rubin Jankiel 212/8, 212/10
Sztajn Rywka 212/8, 212/10
Sztajn Sura Elka 212/8, 212/10
Sztajn Syma 212/8, 212/10
Sztajnberg Chawa I 212/8, 212/10, 212/23
Sztajnberg Chawa II 212/8, 212/10
Sztajnberg Estera 212/8, 212/10
Sztajnberg Estera Zelda Sara 212/2
Sztajnberg Fajgla 212/8, 212/10, 212/23
Sztajnberg Fiszel 212/23
Sztajnberg Gitla 212/8, 212/10
Sztajnberg Izrael [Israel] 212/2, 212/8, 212/10
Sztajnberg Jakub Israel 212/2, 212/8, 212/10,
Sztajnberg Lejb 212/18
Sztajnberg Mendel 212/23
Sztajnberg Mojżesz I 212/8, 212/10
Sztajnberg Mojżesz II 212/8, 212/10
Sztajnberg Mojżesz Israel 212/2
Sztajnberg Rojza Sara 212/2, 212/8, 212/10
Sztajnberg Rubin 212/8, 212/10
Sztajnberg Rubin Gutman Israel 212/2
Sztajnberg Ruchla 212/13
Sztajnberg Sura 212/8, 212/10
Sztajnberg Syma 212/8, 212/10
Sztajnberg Szajndla 212/8, 212/10
Sztajnberg Temerla I 212/8, 212/10
Sztajnberg Temerla II 212/8, 212/10
Sztajnberg Zajnwel 212/13
Sztajnberg Zajnwel Lajb Israel 212/2, 212/8, 212/10
Sztajnbok Abram 212/8, 212/10
Sztajnbok Dawid 212/8, 212/10
Sztajnbok Genendla 212/8, 212/10
Sztajnbok Pinkus Izrael 212/8, 212/10
596
Sztajnbok Ruchla 212/8, 212/10
Sztajnbrecher Anna Sara 212/17
Sztajnbrecher Jachweta Sara 212/17
Sztajnbrecher Mojżesz 212/17, 212/20
Sztajnbrecher Moszek 212/19
Sztajnchart Abram Icek 212/8, 212/10
Sztajnchart Amalia 212/8, 212/10
Sztajnchart Fanny 212/8, 212/10
Sztajnchart Rudolf 212/8, 212/10
Sztajnfeld 212/22
Sztajnfeld Awner 212/8, 212/10
Sztajnfeld Ber 212/8, 212/10
Sztajnfeld Brucha 212/8, 212/10
Sztajnfeld Chaim Israel 212/2, 212/8, 212/10
Sztajnfeld Chaskiel 212/8, 212/10
Sztajnfeld Gitla 212/8, 212/10
Sztajnfeld Icchok 212/8, 212/10
Sztajnfeld Josef 212/8, 212/10
Sztajnfeld Lajbusz 212/8, 212/10
Sztajnfeld Lipa Israel 212/2
Sztajnfeld Perla Sara 212/2
Sztajnfeld Szyja Israel 212/2
Sztajnhauer Bluma 212/8, 212/10
Sztajnhauer Noech 212/8, 212/10
Sztajnhorn Aba Israel 212/8, 212/10, 212/13, 212/18, 212/19, 212/20
Sztajnhorn Abram 212/16, 212/18
Sztajnhorn Całel [Calel] Israel 212/13, 212/17, 212/19, 212/20
Sztajnhorn Josek 212/13
Sztajnic Aron Luzer 212/8, 212/10
Sztajnic Dawid 212/8, 212/10
Sztajnic Estera 212/8, 212/10, 212/15
Sztajnic Estera Mariem Sara 212/15, 212/17
Sztajnic Fajgla 212/8, 212/10
Sztajnic Gecel 212/8, 212/10
Sztajnic Hela 212/8, 212/10
Sztajnic Hinda 212/8, 212/10
Sztajnic Josek 212/8, 212/10
Sztajnic Juma 212/8, 212/10
Sztajnic Kajla 212/8, 212/10
Sztajnic Mania Sara 212/19
Sztajnic Mariem [Marjem] 212/8, 212/10, 212/18
Sztajnic Mariem Estera 212/8, 212/10
Sztajnic Mojżesz Israel 212/8, 212/10, 212/13
Sztajnic Moszek 212/18
Sztajnic Nachemia 212/8, 212/10
Sztajnic Naftula I 212/8, 212/10
Sztajnic Naftula II 212/8, 212/10
Sztajnic Rojza I 212/8, 212/10
597
Sztajnic Rojza II 212/8, 212/10
Sztajnic Rojza S. 212/18
Sztajnic Rojza Sara 212/18
Sztajnic Rywka I 212/8, 212/10
Sztajnic Rywka II 212/8, 212/10
Sztajnic Sura 212/8, 212/10
Sztajnic Sura Laja 212/8, 212/10
Sztajnic Szajndla 212/8, 212/10
Sztajnic Tauba Jacheta 212/8, 212/10
Sztajnitz Naftula Israel 212/17
Sztajnkeler Bajla Sara 212/19
Sztajnkeler Gitla Sara 212/15
Sztajnkeller Abram I 212/8, 212/10
Sztajnkeller Abram II 212/8, 212/10
Sztajnkeller Alter Ela 212/8, 212/10
Sztajnkeller Boruch 212/8, 212/10
Sztajnkeller Chaja 212/8, 212/10
Sztajnkeller Cyma 212/8, 212/10
Sztajnkeller Ester Mariem 212/8, 212/10
Sztajnkeller Estera 212/8, 212/10
Sztajnkeller Frymeta 212/8, 212/10
Sztajnkeller Gitla 212/8, 212/10
Sztajnkeller Gitla Chaja 212/8, 212/10
Sztajnkeller Idesa 212/8, 212/10
Sztajnkeller Jehuda 212/8, 212/10
Sztajnkeller Jehuda Szalom 212/8, 212/10
Sztajnkeller Josek 212/8, 212/10, 212/13
Sztajnkeller Lejzor 212/8, 212/10
Sztajnkeller Liba Rajzla 212/8, 212/10
Sztajnkeller Mirla 212/8, 212/10
Sztajnkeller Mordka 212/8, 212/10
Sztajnkeller Moszek 212/8, 212/10
Sztajnkeller Pesla 212/8, 212/10
Sztajnkeller Rajzla 212/8, 212/10
Sztajnkeller Rebeka 212/8, 212/10
Sztajnkeller Rywa 212/8, 212/10
Sztajnkeller Sura I 212/8, 212/10
Sztajnkeller Sura II 212/8, 212/10
Sztajnkeller Szajndla 212/8, 212/10
Sztajnowicz Genia 212/8, 212/10
Sztajnowicz Laja 212/8, 212/10
Sztajnowicz Szyja 212/8, 212/10
Sztajnwajs Estera Rajzla 212/8, 212/10
Sztajoel [?] 212/17
Sztajsel 212/11, 212/17
Sztajsel Dawid Israel 212/8, 212/10, 212/19
Sztajsel Dawid Mendel Israel 212/11
Sztajsel Jakub 212/19
598
Sztajsel Jakub 212/8, 212/10
Sztajsel Rojza 212/8, 212/10, 212/19
Sztak Chana Sara 212/19
Sztal Chana Chaja Sara 212/24
Sztal Estera Sara 212/24
Sztal Mariem Sara Chawa 212/24
Sztal Marjem 212/24
Sztal Mindla 212/24
Sztal Mindla Gitla Sara 212/24
Sztal Rubin Israel 212/24
Sztal Sura Sara 212/24
Sztapler Berek 212/8, 212/10
Sztapler Sara 212/8, 212/10
Sztark Abraham 212/20
Sztark Abram 212/8, 212/10
Sztark Abram Icek 212/8, 212/10
Sztark Abram Israel 212/ 20
Sztark Aron Dawid 212/23
Sztark Azril Mordcha 212/8, 212/10
Sztark Bacia Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Sztark Blima Laja 212/8, 212/10
Sztark Chana I 212/8, 212/10
Sztark Chana II 212/8, 212/10
Sztark Dawid B. 212/24
Sztark Estera Złata 212/8, 212/10
Sztark Fajgla 212/8, 212/10
Sztark Hinda 212/23
Sztark Icchok 212/8, 212/10
Sztark Israel 212/23
Sztark Josek M. 212/23
Sztark Małka 212/23
Sztark Mendel 212/13, 212/17
Sztark Mordka 212/23
Sztark Naftula 212/8, 212/10
Sztark Regina 212/8, 212/10
Sztark Rywka I 212/8, 212/10
Sztark Rywka II 212/8, 212/10
Sztark Szajndla 212/8, 212/10
Sztark Szmul 212/8, 212/10
Sztark Tauba 212/23
Sztarkman Moszek 212/8, 212/10
Sztarkman Szajndla 212/8, 212/10
Sztatler Berek Dawid 212/8, 212/10
Sztatler Hanka Sara 212/24
Sztatler Hersz Lajb 212/8, 212/10
Sztatler Laja Pesla 212/8, 212/10
Sztatler Nacha 212/8, 212/10
Sztatler Sura 212/8, 212/10
599
Sztatler Zelic [?]212/24
Sztatler Zelik Israel 212/24
Szterling Chana Sara 212/18
Sztern Abram 212/8, 212/10
Sztern Abram Dawid 212/8, 212/10
Sztern Bajla 212/8, 212/10
Sztern Blima 212/8, 212/10
Sztern Blima Fajgla 212/8, 212/10
Sztern Brajndla 212/8, 212/10
Sztern Chawa I 212/8, 212/10
Sztern Chawa II 212/8, 212/10
Sztern Chawa III 212/8, 212/10
Sztern Chil Josek 212/8, 212/10
Sztern Cyrla Sara 212/18
Sztern Dawid I 212/8, 212/10
Sztern Dawid II 212/8, 212/10
Sztern Dawid III 212/8, 212/10
Sztern Efroim 212/8, 212/10
Sztern Estera 212/8, 212/10
Sztern Frajdla 212/8, 212/10
Sztern Gitla 212/8, 212/10
Sztern Gołda I 212/8, 212/10
Sztern Gołda II 212/8, 212/10
Sztern Hena 212/8, 212/10
Sztern Hercke 212/8, 212/10
Sztern Hersz 212/13
Sztern Hirsz 212/8, 212/10
Sztern Israel 212/18
Sztern Ita 212/8, 212/10
Sztern Itka 212/8, 212/10
Sztern Izak Hersz 212/8, 212/10
Sztern Jerachmil 212/8, 212/10
Sztern Josef 212/8, 212/10
Sztern Kajla 212/8, 212/10
Sztern Laja 212/8, 212/10
Sztern Lajb 212/8, 212/10
Sztern Lajbuś 212/8, 212/10
Sztern Luzer 212/8, 212/10
Sztern Mojsze 212/8, 212/10
Sztern Moszek 212/8, 212/10
Sztern Motel I 212/8, 212/10
Sztern Motel II 212/8, 212/10
Sztern Noech 212/8, 212/10
Sztern Rachela Hendla 212/8, 212/10
Sztern Rachmil 212/8, 212/10
Sztern Rajzla 212/8, 212/10
Sztern Rywka I 212/8, 212/10
Sztern Rywka II 212/8, 212/10
600
Sztern Sala 212/8, 212/10
Sztern Sura 212/8, 212/10
Sztern Tauba 212/8, 212/10
Sztern Złata 212/8, 212/10
Szterner Aron 212/8, 212/10
Szterner Chaja Mindla 212/8, 212/10
Szterner Fryda 212/8, 212/10
Szterner Henrietta 212/8, 212/10
Szterner Jacheta Lea 212/8, 212/10
Szterner Josef 212/8, 212/10
Szterner Małka 212/8, 212/10
Szterner Margaret 212/8, 212/10
Szterner Siamsia 212/8, 212/10
Szterner Szama 212/17
Szterner Szyja Abram 212/8, 212/10
Szterner Tauba 212/8, 212/10
Szternfeld Bina 212/8, 212/10
Szternfeld Chana 212/2, 212/8, 212/10,
Szternfeld Ferdynand 212/8, 212/10
Szternfeld Icek 212/8, 212/10
Szterngast Lisa Sara 212/15
Szternlicht Chaim Majer 212/8, 212/10
Szternlicht Icek 212/8, 212/10
Szternlicht Kałma 212/8, 212/10
Szternlicht Sura Chwula 212/8, 212/10
Szternlicht Szymon 212/8, 212/10
Sztilberg Aba 212/8, 212/10
Sztilberg Ita 212/8, 212/10
Sztilberg Jocheta 212/8, 212/10
Sztilman Ester Sara 212/24
Sztilman Regina Sara 212/24
Sztochlic [?] Abram 212/18
Sztochlic Chaskiel Israel 212/18
Sztokband Anna 212/8, 212/10
Sztokband Dawid Rubin 212/8, 212/10
Sztorchajm Frajdla 212/8, 212/10
Sztorchajm Gecel 212/8, 212/10
Sztorchajm Rywka 212/8, 212/10
Sztorchajn Tauba Ruchla 212/8, 212/10
Sztorn Chaim 212/8, 212/10
Sztrasberg Manela 212/8, 212/10
Sztrauseberg Chaja 212/8, 212/10
Sztrauseberg Doba 212/8, 212/10
Sztrauseberg Srul Izrael 212/8, 212/10
Sztrauseberg Szarca 212/8, 212/10
Sztrochlic [?] Isak Israel 212/13
Sztrochlic 212/17
Sztrochlic Abram Israel 212/17, 212/19, 212/20
601
Sztrochlic Ałter 212/8, 212/10
Sztrochlic Beniamin 212/20
Sztrochlic Berek 212/8, 212/10
Sztrochlic Chana 212/8, 212/10
Sztrochlic Chaskel Israel 212/22
Sztrochlic Chaskiel 212/8, 212/10
Sztrochlic Chil Israel 212/8, 212/10, 212/13
Sztrochlic Dawid 212/18
Sztrochlic Dawid Majer 212/8, 212/10
Sztrochlic Estera I 212/2, 212/8, 212/10
Sztrochlic Estera II 212/8, 212/10
Sztrochlic Estera Jacheta 212/8, 212/10
Sztrochlic Fajga Ruchla 212/8, 212/10
Sztrochlic Fajgla Sara 212/15
Sztrochlic Gucia 212/8, 212/10
Sztrochlic Gustaw 212/8, 212/10
Sztrochlic H. 212/3
Sztrochlic Hendla 212/8, 212/10
Sztrochlic Heniek 212/8, 212/10
Sztrochlic Hersz 212/8, 212/10
Sztrochlic Hilel 212/8, 212/10
Sztrochlic Izaak Israel 212/15, 212/19
Sztrochlic Izak I 212/8, 212/10
Sztrochlic Izak II 212/8, 212/10
Sztrochlic Izak III 212/8, 212/10
Sztrochlic Izrael 212/8, 212/10
Sztrochlic Jakub 212/8, 212/10
Sztrochlic Jerzy 212/8, 212/10
Sztrochlic Laja Sara 212/8, 212/10, 212/23
Sztrochlic Majloch 212/8, 212/10
Sztrochlic Maria 212/8, 212/10
Sztrochlic Menachem 212/8, 212/10
Sztrochlic Perla 212/8, 212/10
Sztrochlic Pesla 212/8, 212/10
Sztrochlic Rachla 212/8, 212/10
Sztrochlic Rafael Israel 212/17
Sztrochlic Rajzla I 212/8, 212/10
Sztrochlic Rajzla II 212/8, 212/10
Sztrochlic Rajzla Sara 212/17
Sztrochlic Ruchla 212/8, 212/10
Sztrochlic Rywka 212/8, 212/10
Sztrochlic Salomon 212/8, 212/10
Sztrochlic Szajndla Sara 212/15, 212/17
Sztrochlic Szulim 212/8, 212/10
Sztrochlic Udla 212/8, 212/10
Sztrochliec Estera Sara 212/22
Sztrosberg Abram 212/8, 212/10
Sztrosberg Gerszon 212/8, 212/10
602
Sztrosberg Hercka 212/8, 212/10
Sztrosberg Hercka Israel 212/17, 212/20
Sztrosberg Jakub Dania 212/8, 212/10
Sztrosenberg Hercka Israel 212/2
Sztrubel Aba Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/15, 212/18, 212/19, 212/22
Sztrubel Abel Israel 212/16
Sztrubel Abram 212/8, 212/10
Sztrubel Brajndla 212/18
Sztrubel Brucha Sara 212/15, 212/19
Sztrubel Chaim Dawid 212/8, 212/10
Sztrubel Chaim Josef 212/8, 212/10
Sztrubel Chaja Sura 212/8, 212/10
Sztrubel Chana Laja 212/8, 212/10
Sztrubel Chana Maria 212/8, 212/10
Sztrubel Chana Sara 212/18
Sztrubel Cywia 212/8, 212/10
Sztrubel Dawid 212/8, 212/10
Sztrubel Estera I 212/8, 212/10
Sztrubel Estera II 212/8, 212/10
Sztrubel Estera Laja 212/8, 212/10
Sztrubel Estera Ruchla 212/8, 212/10
Sztrubel Estera Sara 212/19
Sztrubel Estera Zysla 212/8, 212/10
Sztrubel Fajgla 212/8, 212/10
Sztrubel Gitla Machela 212/8, 212/10
Sztrubel Hania Sara 212/19
Sztrubel Hendla 212/8, 212/10
Sztrubel Hersz 212/8, 212/10
Sztrubel Idel 212/8, 212/10
Sztrubel Ita 212/8, 212/10
Sztrubel Jacheta 212/8, 212/10
Sztrubel Laja 212/8, 212/10
Sztrubel Lejbuś 212/8, 212/10
Sztrubel Małka Bajla 212/8, 212/10
Sztrubel Mariem 212/8, 212/10
Sztrubel Mordka Josef 212/8, 212/10
Sztrubel Moszek 212/8, 212/10
Sztrubel Nuchim 212/8, 212/10
Sztrubel Pesla Sara 212/8, 212/10, 212/19
Sztrubel Pinchas 212/8, 212/10
Sztrubel Rajzla I 212/8, 212/10
Sztrubel Rajzla II 212/8, 212/10
Sztrubel Rubin 212/8, 212/10
Sztrubel Ruchla 212/8, 212/10
Sztrubel Sala 212/8, 212/10
Sztrubel Sura 212/8, 212/10
Sztrubel Sura Gitla 212/8, 212/10
Sztrubel Szmul 212/8, 212/10
603
Sztrubel Szmulek 212/8, 212/10
Sztrubel Zysla 212/8, 212/10
Sztrüpf Moszek 212/8, 212/10
Sztubelg Szlama 212/8, 212/10
Sztubenhaus Efroim 212/8, 212/10
Sztublerg 212/18
Sztul Abram Chaim Israel 212/23
Sztul Hendla Sara 212/23
Sztul Henoch Israel 212/23
Sztul Jenta Sara 212/23
Sztul Radla Malka Sara 212/23
Sztul Rajzla Sara 212/23
Sztul Szmul Israel 212/23
Szturner [?] Josef 212/18
Szturner 212/6
Szturner Aron Szmul 212/8, 212/10
Szturner Chaim M. 212/8, 212/10
Szturner Chaim Majer 212/8, 212/10
Szturner Chana 212/8, 212/10
Szturner Dewojra 212/8, 212/10
Szturner Estera F. 212/8, 212/10
Szturner Estera Frymeta 212/8, 212/10
Szturner Frymeta 212/8, 212/10
Szturner H. Israel 212/18
Szturner Hendel 212/8, 212/10
Szturner Hersz Ber 212/8, 212/10
Szturner Hersz Lajb 212/8, 212/10
Szturner Ita 212/8, 212/10
Szturner Mariem 212/8, 212/10
Szturner Miriam 212/8, 212/10
Szturner Mojżesz 212/8, 212/10
Szturner Rajzla 212/8, 212/10
Szturner Symcha Lejbuś 212/8, 212/10
Sztybel Ajdla Chawa Sara 212/2
Sztybel Ber 212/8, 212/10
Sztybel Chaim Israel 212/24
Sztybel Chaja Cype [Cypa] Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Sztybel Chana 212/8, 212/10
Sztybel Cyrla Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Sztybel Estera Sara 212/2
Sztybel Gela Sara 212/24
Sztybel Hersz Lajb Israel 212/8, 212/10, 212/11
Sztybel Icchok 212/8, 212/10
Sztybel Icek Iojnes 212/8, 212/10
Sztybel Ita Sara 212/15, 212/17
Sztybel Izrael 212/8, 212/10
Sztybel Izrael Josef 212/8, 212/10
Sztybel Kendla Sara z d. Fiszer 212/2
604
Sztybel Lejbuś 212/8, 212/10
Sztybel Lejzor Israel 212/24
Sztybel Liba Sara 212/8, 212/10, 212/24
Sztybel Małka 212/8, 212/10
Sztybel Mendel 212/8, 212/10
Sztybel Mojsze 212/8, 212/10
Sztybel Sura 212/8, 212/10
Sztybel Szaja Moszek Israel 212/2
Sztybel Tauba E. Sara 212/24
Sztybelman Abram 212/8, 212/10
Sztybelman Alter 212/23
Sztybelman Chil 212/23
Sztybelman Majer 212/23
Sztybelman Sura 212/23
Sztybelman Zajnwel 212/23
Sztylman Abram Israel 212/24
Sztylman Brajndla 212/8, 212/10
Sztylman Dwojra 212/8, 212/10
Sztylman Fajgla Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/19
Sztylman Gitla 212/8, 212/10
Sztylman Izrael Hersz 212/8, 212/10
Sztylman Mariem 212/8, 212/10
Sztylman Salomon 212/8, 212/10
Sztylman Zelik 212/8, 212/10
Szuder Bajla 212/8, 212/10
Szuder Chawa 212/8, 212/10
Szuder Estera 212/8, 212/10
Szuder Fajgla 212/8, 212/10
Szuder Lewek 212/8, 212/10
Szuf Chaja 212/8, 212/10
Szuf Estera 212/8, 212/10
Szuf Laja 212/8, 212/10
Szuf Samuel 212/8, 212/10
Szuf Szmul 212/8, 212/10
Szuf Szyja 212/8, 212/10
Szuf Uszer 212/8, 212/10
Szuldberg Chana 212/8, 212/10
Szulman Józef 212/8, 212/10
Szulzyngier Abram I 212/8, 212/10
Szulzyngier Abram II 212/8, 212/10
Szulzyngier Abram III 212/8, 212/10
Szulzyngier Abram Mordka 212/8, 212/10
Szulzyngier Ajzyk I 212/8, 212/10
Szulzyngier Ajzyk II 212/8, 212/10
Szulzyngier Ajzyk Lajb 212/8, 212/10
Szulzyngier Bajla 212/8, 212/10
Szulzyngier Chana 212/8, 212/10
Szulzyngier Chana Perla 212/8, 212/10
605
Szulzyngier Chana Rywka 212/8, 212/10
Szulzyngier Cora Gitla 212/8, 212/10
Szulzyngier Cyrla 212/8, 212/10
Szulzyngier Dawid 212/8, 212/10
Szulzyngier Estera 212/8, 212/10
Szulzyngier Estera Małka 212/8, 212/10
Szulzyngier Frajndla 212/8, 212/10
Szulzyngier Gitla 212/8, 212/10
Szulzyngier Icek Sandel 212/8, 212/10
Szulzyngier Izak 212/8, 212/10
Szulzyngier Josef 212/8, 212/10
Szulzyngier Josek 212/8, 212/10
Szulzyngier Kałma 212/8, 212/10
Szulzyngier Laja 212/8, 212/10
Szulzyngier Lajb 212/8, 212/10
Szulzyngier Lewija [Leweja] Sara 212/8, 212/10, 212/19
Szulzyngier Liba 212/8, 212/10
Szulzyngier Majer 212/8, 212/10
Szulzyngier Mojsze 212/8, 212/10
Szulzyngier Mordka 212/8, 212/10
Szulzyngier Rajzla I 212/8, 212/10
Szulzyngier Rajzla II 212/8, 212/10
Szulzyngier Ruchla I 212/8, 212/10
Szulzyngier Ruchla II 212/8, 212/10
Szulzyngier Sala 212/8, 212/10
Szulzyngier Sara 212/8, 212/10
Szulzyngier Szajndla 212/8, 212/10
Szulzyngier Szlama 212/8, 212/10
Szulzyngier Szmul Zewel 212/8, 212/10
Szulzyngier Szymon Hersz 212/8, 212/10
Szulzyngier Wolf 212/8, 212/10
Szulzyngier Zalma 212/8, 212/10
Szumilewicz [?] Rajzla Sara 212/13
Szunwald 212/18
Szustak Bajla 212/8, 212/10
Szustak Chwula Ita 212/8, 212/10
Szustak Szajndla 212/8, 212/10
Szuster Abram 212/8, 212/10, 212/17
Szuster Abram Lajb 212/8, 212/10
Szuster Bacia 212/8, 212/10
Szuster Bloch Laja 212/23
Szuster Chaja 212/8, 212/10
Szuster Chana 212/8, 212/10
Szuster Grojneta 212/8, 212/10
Szuster Lemel 212/8, 212/10
Szuster Moszek M. 212/23
Szuster Mowsze 212/8, 212/10
Szuster Reisla 212/23
606
Szuster Szejwa 212/23
Szuster Szprinca 212/23
Szutal [?] Abr. Isr. 212/18
Szutal [?] Balcia [?] Sara 212/18
Szwagier Sara 212/8, 212/10
Szwajcar Abram Israel 212/2, 212/13, 212/20
Szwajcar Wolf 212/18
Szwajcas [?] Fajwel Israel 212/18
Szwajcer 212/18
Szwajcer Aba 212/8, 212/10
Szwajcer Abr. Nuchim Israel 212/18
Szwajcer Abram I 212/8, 212/10
Szwajcer Abram II 212/8, 212/10
Szwajcer Abram Josef 212/8, 212/10
Szwajcer Abram Nuchym 212/8, 212/10
Szwajcer Andzia 212/8, 212/10
Szwajcer Aron 212/8, 212/10
Szwajcer Aron Jakub 212/8, 212/10
Szwajcer Bacia 212/8, 212/10
Szwajcer Basia 212/8, 212/10
Szwajcer Bendet 212/8, 212/10
Szwajcer Blima Szajndla 212/8, 212/10
Szwajcer Brajndla Sara 212/19
Szwajcer Chaja 212/8, 212/10
Szwajcer Chaja Rywka 212/8, 212/10
Szwajcer Chana 212/8, 212/10
Szwajcer Chil I 212/8, 212/10
Szwajcer Chil II 212/8, 212/10
Szwajcer Cyna 212/8, 212/10
Szwajcer Dawid 212/8, 212/10
Szwajcer Dobra Sara 212/8, 212/10, 212/11, 212/13
Szwajcer Dwojra Mirla 212/8, 212/10
Szwajcer Estera I 212/8, 212/10
Szwajcer Estera II 212/8, 212/10
Szwajcer Estera III 212/8, 212/10
Szwajcer Estera Milka 212/8, 212/10
Szwajcer Estera Sara 212/11, 212/16
Szwajcer Fajgla [Feigla] Chaja 212/19
Szwajcer Fajgla Chaja 212/8, 212/10
Szwajcer Fajgla I 212/8, 212/10
Szwajcer Fajgla II 212/8, 212/10
Szwajcer Fajgla III 212/8, 212/10
Szwajcer Fajwel 212/8, 212/10
Szwajcer Fajwel Israel 212/6, 212/8, 212/10
Szwajcer Fela 212/8, 212/10
Szwajcer Frajda 212/8, 212/10
Szwajcer Frajdla I 212/8, 212/10
Szwajcer Frajdla II 212/8, 212/10
607
Szwajcer Frania Sara 212/8, 212/10, 212/19
Szwajcer Freda 212/8, 212/10
Szwajcer Frymeta 212/8, 212/10
Szwajcer Gitla 212/8, 212/10
Szwajcer Gołda 212/8, 212/10
Szwajcer H. 212/16
Szwajcer Hela I 212/8, 212/10
Szwajcer Hela II 212/8, 212/10
Szwajcer Herszlik 212/8, 212/10
Szwajcer Icek I 212/8, 212/10
Szwajcer Icek II 212/8, 212/10
Szwajcer Izak Hersz I 212/8, 212/10
Szwajcer Izak Hersz II 212/8, 212/10
Szwajcer Izrael 212/8, 212/10
Szwajcer Izrael Mordka 212/8, 212/10
Szwajcer Jakób [?]212/8, 212/10
Szwajcer Jakub 212/8, 212/10, 212/13
Szwajcer Jentla 212/8, 212/10
Szwajcer Jochim 212/8, 212/10
Szwajcer Jochweta 212/8, 212/10
Szwajcer Joel Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Szwajcer Józef 212/8, 212/10
Szwajcer Judka Israel 212/2 212/8, 212/10
Szwajcer Kalja Małka 212/8, 212/10
Szwajcer Kałma 212/8, 212/10
Szwajcer Laja I 212/8, 212/10
Szwajcer Laja II 212/8, 212/10
Szwajcer Laja III 212/8, 212/10
Szwajcer Laja IV 212/8, 212/10
Szwajcer Laja V 212/8, 212/10
Szwajcer Laja VI 212/8, 212/10
Szwajcer Lewek Hersz 212/8, 212/10
Szwajcer Majer Nuta 212/8, 212/10
Szwajcer Małka 212/8, 212/10
Szwajcer Małka Blima 212/8, 212/10
Szwajcer Mania 212/8, 212/10
Szwajcer Manyjcha 212/13
Szwajcer Marek Israel 212/18
Szwajcer Maria 212/8, 212/10
Szwajcer Mariem Ruchla 212/8, 212/10
Szwajcer Masza 212/8, 212/10
Szwajcer Menucha 212/8, 212/10
Szwajcer Mojżesz 212/2, 212/8, 212/10, 212/13
Szwajcer Mojżesz Majer 212/8, 212/10
Szwajcer Mordka Chilel 212/8, 212/10
Szwajcer Moszek 212/8, 212/10, 212/13
Szwajcer Moszek Dawid 212/8, 212/10
Szwajcer Moszek Hersz 212/8, 212/10
608
Szwajcer Moszek Israel 212/18
Szwajcer Moszek Lewek 212/8, 212/10
Szwajcer Moszek M. Israel 212/18
Szwajcer Moszek Mordka 212/8, 212/10
Szwajcer Nuta 212/8, 212/10
Szwajcer Pola 212/8, 212/10
Szwajcer Rajzla I 212/8, 212/10
Szwajcer Rajzla II 212/8, 212/10
Szwajcer Rojza I 212/8, 212/10
Szwajcer Rojza II 212/8, 212/10
Szwajcer Ruchla I 212/8, 212/10
Szwajcer Ruchla II 212/8, 212/10
Szwajcer Rywka 212/8, 212/10
Szwajcer Sala 212/8, 212/10
Szwajcer Samuel 212/8, 212/10
Szwajcer Sara 212/8, 212/10, 212/13
Szwajcer Sara Tauba 212/8, 212/10
Szwajcer Sura 212/8, 212/10
Szwajcer Sura Złata 212/8, 212/10
Szwajcer Szmelka 212/8, 212/10
Szwajcer Szmul 212/8, 212/10
Szwajcer Szmul Majer 212/8, 212/10
Szwajcer Szyfra 212/8, 212/10
Szwajcer Tauba 212/8, 212/10
Szwajcer Wigdor Israel 212/8, 212/10, 212/16, 212/19
Szwajcer Wolf 212/2, 212/8, 212/10, 212/16, 212/18, 212/19, 212/20
Szwajcer Wolf Szlama 212/8, 212/10
Szwajman [?] Boruch Israel 212/18
Szwajncer [?] Boruch Israel 212/18
Szwajus [?] Fajwel Israel 212/18
Szwarbaum Abr. Majer 212/18
Szwarbaum Lea 212/15
Szwarc Abram Israel 212/24
Szwarc Ajdel 212/8, 212/10
Szwarc Brajndla 212/8, 212/10
Szwarc Brona Sara 212/24
Szwarc Chaim 212/23
Szwarc Chaja 212/23
Szwarc Chana 212/8, 212/10
Szwarc Chawa 212/8, 212/10
Szwarc Estera 212/8, 212/10
Szwarc Fajgla Sara 212/19, 212/23, 212/24
Szwarc Frajda Hena 212/8, 212/10
Szwarc Genowefa Rela 212/8, 212/10
Szwarc Gitla 212/8, 212/10
Szwarc Gitla E. 212/18
Szwarc Hena 212/8, 212/10
Szwarc Hersz I 212/8, 212/10
609
Szwarc Hersz II 212/8, 212/10
Szwarc Hersz Israel 212/13, 212/19, 212/20
Szwarc Isak Israel 212/24
Szwarc Israel 212/24
Szwarc Izak [Izaak] 212/19, 212/20
Szwarc Izrael Icek 212/8, 212/10
Szwarc Izrael Jankiel 212/8, 212/10
Szwarc Josek 212/8, 212/10, 212/23
Szwarc Kałma Israel 212/24
Szwarc Litman 212/19, 212/20
Szwarc Machel Ber 212/16
Szwarc Majloch Israel 212/2
Szwarc Mojżesz Aron 212/8, 212/10
Szwarc Moszek Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17, 212/18
Szwarc Pesla Sara 212/2, 212/11
Szwarc Priwa 212/23
Szwarc Rosa Sara 212/19
Szwarc Rosalia [Rozalia] Sara 212/15, 212/19
Szwarc Roslaila [Rosalia?] 212/17
Szwarc Ruchla 212/8, 212/10
Szwarc Rywka Hindla 212/8, 212/10
Szwarc Sara 212/8, 212/10
Szwarc Selig 212/24
Szwarc Sura 212/8, 212/10
Szwarc Sura Jacheta 212/8, 212/10
Szwarc Szlama 212/8, 212/10
Szwarc Szyja Nuta 212/8, 212/10
Szwarc Tuna 212/8, 212/10
Szwarc Zysla 212/8, 212/10
Szwarcbart Chana 212/8, 212/10
Szwarcbart Chana Sara 212/13, 212/19
Szwarcbart Ita Sara 212/15, 212/19
Szwarcbart Laja 212/8, 212/10
Szwarcbaum [?] 212/2
Szwarcbaum [?] Abr. M. 212/18
Szwarcbaum Abr. Majer 212/13
Szwarcbaum Abraham 212/20
Szwarcbaum Abram 212/8, 212/10, 212/18
Szwarcbaum Abram Icek 212/8, 212/10
Szwarcbaum Abram Israel 212/20
Szwarcbaum Abram Majer 212/8, 212/10
Szwarcbaum Alfred 212/8, 212/10
Szwarcbaum Alta Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/19
Szwarcbaum Alter 212/8, 212/10, 212/18
Szwarcbaum Bacla 212/8, 212/10
Szwarcbaum Bajla Sara 212/8, 212/10, 212/18, 212/19
Szwarcbaum Binem 212/18
Szwarcbaum Blima 212/8, 212/10
610
Szwarcbaum Chaim 212/8, 212/10
Szwarcbaum Chaja 212/8, 212/10
Szwarcbaum Chaja Laja 212/8, 212/10
Szwarcbaum Chana 212/8, 212/10
Szwarcbaum Chawa 212/8, 212/10
Szwarcbaum Chil Israel 212/6
Szwarcbaum Cyrla I 212/8, 212/10
Szwarcbaum Cyrla II 212/8, 212/10
Szwarcbaum Dawid 212/8, 212/10
Szwarcbaum Estera Frymeta 212/8, 212/10
Szwarcbaum Estera I 212/8, 212/10
Szwarcbaum Estera II 212/8, 212/10
Szwarcbaum Estera III 212/8, 212/10
Szwarcbaum Estera Sara 212/19
Szwarcbaum Fajgla 212/8, 212/10
Szwarcbaum Genia 212/8, 212/10
Szwarcbaum Gitla 212/8, 212/10
Szwarcbaum Gusti Sara 212/18
Szwarcbaum Hana 212/8, 212/10
Szwarcbaum Haskiel 212/8, 212/10
Szwarcbaum Hersz
Szwarcbaum Hersz Israel 212/8, 212/10, 212/18
Szwarcbaum Hinda 212/8, 212/10
Szwarcbaum Irena 212/8, 212/10
Szwarcbaum Ita Sara 212/8, 212/10, 212/17, 212/19
Szwarcbaum Izrael Icek 212/8, 212/10
Szwarcbaum Izrael Lajb 212/8, 212/10
Szwarcbaum Jankiel 212/8, 212/10
Szwarcbaum Josek 212/8, 212/10
Szwarcbaum Józef 212/8, 212/10
Szwarcbaum Laja I 212/8, 212/10
Szwarcbaum Laja II 212/8, 212/10
Szwarcbaum Lajb 212/17
Szwarcbaum Lea Sara 212/17
Szwarcbaum Lech 212/8, 212/10
Szwarcbaum Majer 212/8, 212/10
Szwarcbaum Majer Dawid 212/8, 212/10
Szwarcbaum Małka 212/8, 212/10
Szwarcbaum Michał 212/8, 212/10
Szwarcbaum Mordka 212/8, 212/10
Szwarcbaum Moszek I 212/8, 212/10
Szwarcbaum Moszek II 212/8, 212/10
Szwarcbaum Moszek III 212/8, 212/10
Szwarcbaum Moszek IV 212/8, 212/10
Szwarcbaum Naftali Israel 212/17
Szwarcbaum Pinkus Israel 212/ 20
Szwarcbaum Rachela I 212/8, 212/10
Szwarcbaum Rachela II 212/8, 212/10
611
Szwarcbaum Rafał 212/8, 212/10
Szwarcbaum Reinem 212/18
Szwarcbaum Rywka I 212/8, 212/10
Szwarcbaum Rywka II 212/8, 212/10
Szwarcbaum Samuel Israel 212/18
Szwarcbaum Sara 212/8, 212/10
Szwarcbaum Sura G. 212/8, 212/10
Szwarcbaum Szlama Icek 212/8, 212/10
Szwarcbaum Szyfra I 212/8, 212/10
Szwarcbaum Szyfra II 212/8, 212/10
Szwarcbeg Abram 212/8, 212/10
Szwarcbeg Abram Berek 212/8, 212/10
Szwarcbeg Aron Chil 212/8, 212/10
Szwarcbeg Blima Fajgla 212/8, 212/10
Szwarcbeg Cheskiel 212/8, 212/10
Szwarcbeg Estera Faga 212/8, 212/10
Szwarcbeg Estera I 212/8, 212/10
Szwarcbeg Estera II 212/8, 212/10
Szwarcbeg Freda 212/8, 212/10
Szwarcbeg Hersz Wolf 212/8, 212/10
Szwarcbeg Izrael Majer 212/8, 212/10
Szwarcbeg Laja 212/8, 212/10
Szwarcbeg Lajzer 212/8, 212/10
Szwarcbeg Mojżesz 212/8, 212/10
Szwarcbeg Mordecha 212/8, 212/10
Szwarcbeg Rachela I 212/8, 212/10
Szwarcbeg Rachela II 212/8, 212/10
Szwarcbeg Rojza 212/8, 212/10
Szwarcberg [?] Fajgla 212/24
Szwarcberg Aron 212/17
Szwarcberg Aron Chil 212/11
Szwarcberg Bajla 212/8, 212/10
Szwarcberg Blima Tauba Sara 212/2, 212/13
Szwarcberg Chadasa Sara 212/19
Szwarcberg Chaja 212/8, 212/10
Szwarcberg Chaja Sura Sara 212/2, 212/8, 212/10
Szwarcberg Dawid 212/8, 212/10
Szwarcberg Dwojra Sara 212/2, 212/8, 212/10
Szwarcberg Estera 212/8, 212/10
Szwarcberg Estera Fajgla 212/19
Szwarcberg Estera Golda 212/8, 212/10
Szwarcberg Estera Małka 212/2
Szwarcberg Estera Sara [Rosenberg] 212/2
Szwarcberg Estera Sara 212/19
Szwarcberg Fajgla [Schwarrzberg] 212/24
Szwarcberg Fela 212/8, 212/10
Szwarcberg Gołda Sara 212/2, 212/8, 212/10
Szwarcberg Hadesa Sara 212/19
612
Szwarcberg Hersz Israel 212/2, 212/8, 212/10
Szwarcberg Icchok 212/8, 212/10
Szwarcberg Icek I 212/8, 212/10
Szwarcberg Icek II 212/8, 212/10
Szwarcberg Icek III 212/8, 212/10
Szwarcberg Icek Israel 212/2, 212/13
Szwarcberg Icek Lajb Israel 212/2, 212/19
Szwarcberg Isacher 212/8, 212/10
Szwarcberg Israel 212/2
Szwarcberg Izrael 212/8, 212/10
Szwarcberg Jakob [Jakub] Israel 212/2
Szwarcberg Jakub Hersz 212/8, 212/10
Szwarcberg Joachim 212/8, 212/10
Szwarcberg Kajla Sara 212/2
Szwarcberg Kałma [Kalma] Israel 212/17, 212/18, 212/19, 212/ 20
Szwarcberg Lajzer 212/8, 212/10
Szwarcberg Małka Sara 212/18
Szwarcberg Maria 212/8, 212/10
Szwarcberg Masia 212/8, 212/10
Szwarcberg Mojżesz 212/8, 212/10
Szwarcberg Moszek Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/16
Szwarcberg Rojza [Rojsa] Sara 212/11
Szwarcberg Ruchla L. Sara 212/18
Szwarcberg Ruchla Laja I 212/8, 212/10
Szwarcberg Ruchla Laja II 212/8, 212/10
Szwarcberg Sara 212/8, 212/10
Szwarcberg Sura 212/8, 212/10
Szwarcberg Szmul 212/8, 212/10
Szwarcberg Szmulc Icek 212/8, 212/10
Szwarcberg Tauba Blima 212/8, 212/10
Szwarcberg Tauba Blima Sara 212/2
Szwarcberg Wolf 212/8, 212/10
Szwarcberg Zysla 212/8, 212/10
Szwarcberg Zysla Sara 212/2
Szwarcfela Brucha Sara 212/18
Szwarcfeld Chaim 212/18
Szwarcfeld Chaim Josek 212/8, 212/10
Szwarcfeld Herszel 212/8, 212/10
Szwarcfeld Hinda 212/8, 212/10
Szwarcfeld Hinda Szajndla 212/8, 212/10
Szwarcfeld Icek Mojsze 212/8, 212/10
Szwarcfeld Josek Ber 212/8, 212/10
Szwarcfeld Liba 212/8, 212/10
Szwarcfeld Mariem Laja 212/8, 212/10
Szwarcfeld Moszek Mendel 212/8, 212/10
Szwarcfeld Regina 212/8, 212/10
Szwarcfeld Rywka Mariem 212/8, 212/10
Szwarcfeld Wita 212/8, 212/10
613
Szwarcfeld Wita Sara 212/19
Szwarcfeld Załma 212/8, 212/10
Szwarcfeld Zymel 212/8, 212/10
Szwarcfiter Dwojra 212/17
Szwarcfuter Abram Israel 212/15
Szwarcfuter Fajgla Sara 212/18
Szwarcfutter Majer Israel 212/ 20
Szwarc-Lancman Handla 212/11
Szwarebaum Abram 212/18
Szwarebaum Hersz Israel 212/18
Szwareberg Kalma Israel 212/18
Szwareberg Małka Sara 212/18
Szwarfiter Abram Israel 212/17
Szwarz Hendla Sara 212/2
Szwarz Jontew Lipman Israel 212/13
Szwarz Pesla Sara 212/2
Szwarzberg Kalman 212/16
Szwarzfeld [?] Chaim 212/17
Szwazeberg [?] Kalma Israel 212/18
Szweicer Zelig 212/18
Szwelzer Joel 212/13
Szwenzon Ajdla S. 212/18
Szwicer Zelig [Zelik] 212/13, 212/19, 212/20
Szwimer Abraham 212/8, 212/10
Szwimer Abraham Hirsz 212/8, 212/10
Szwimer Abram 212/8, 212/10
Szwimer Aharon 212/8, 212/10
Szwimer Ajzek 212/8, 212/10
Szwimer Alter Gerszon 212/8, 212/10
Szwimer Aron 212/8, 212/10
Szwimer Bajla 212/8, 212/10
Szwimer Betty 212/8, 212/10
Szwimer Blima I 212/8, 212/10
Szwimer Blima II 212/8, 212/10
Szwimer Boruch Dawid 212/8, 212/10
Szwimer Chaim Israel 212/8, 212/10, 212/11
Szwimer Chaja 212/8, 212/10
Szwimer Chaja Rajzla 212/8, 212/10
Szwimer Chana I 212/8, 212/10
Szwimer Chana II 212/8, 212/10
Szwimer Chawa 212/8, 212/10
Szwimer Chemia [Chemja] Israel 212/18, 212/19
Szwimer Chemia I 212/8, 212/10
Szwimer Chemia II 212/8, 212/10
Szwimer Cywa 212/8, 212/10
Szwimer Dawid 212/8, 212/10
Szwimer Estera 212/2
Szwimer Estera I 212/8, 212/10
614
Szwimer Estera II 212/8, 212/10
Szwimer Fajgla I 212/8, 212/10
Szwimer Fajgla II 212/8, 212/10
Szwimer Fajgla III 212/8, 212/10
Szwimer Fajgla IV 212/8, 212/10
Szwimer Fajgla Sara 212/15, 212/17
Szwimer Fela I 212/8, 212/10
Szwimer Fela II 212/8, 212/10
Szwimer Fela III 212/8, 212/10
Szwimer Fela Sara 212/19
Szwimer Frajda I 212/8, 212/10
Szwimer Frajda II 212/8, 212/10
Szwimer Frajdla 212/8, 212/10
Szwimer Frymeta 212/8, 212/10
Szwimer Gersz Zanwel 212/8, 212/10
Szwimer Gitla 212/8, 212/10
Szwimer Hendla 212/8, 212/10
Szwimer Hudes 212/8, 212/10
Szwimer Icek 212/8, 212/10
Szwimer Icek Berek 212/8, 212/10
Szwimer Icek Moszek 212/8, 212/10
Szwimer Iser Gedalia 212/8, 212/10
Szwimer Izak Hersz 212/8, 212/10
Szwimer Izi 212/8, 212/10
Szwimer Jankiel 212/8, 212/10
Szwimer Jochwet 212/8, 212/10
Szwimer Josek I 212/8, 212/10
Szwimer Josek II 212/8, 212/10
Szwimer Josek III 212/8, 212/10
Szwimer Josel 212/8, 212/10
Szwimer Józef 212/8, 212/10
Szwimer Lajb 212/8, 212/10
Szwimer Lajb Isr. 212/18
Szwimer Luzer I 212/8, 212/10
Szwimer Luzer II 212/8, 212/10
Szwimer Majer Szymon 212/8, 212/10
Szwimer Małka 212/8, 212/10
Szwimer Masza 212/8, 212/10
Szwimer Mojżesz Józef 212/8, 212/10
Szwimer Mordka Lajb 212/8, 212/10
Szwimer Nusyn 212/8, 212/10
Szwimer Nuta 212/8, 212/10
Szwimer Perec 212/8, 212/10
Szwimer Pesla 212/8, 212/10
Szwimer Rachela 212/8, 212/10
Szwimer Rajfla Marjem 212/8, 212/10
Szwimer Ruchla I 212/8, 212/10
Szwimer Ruchla II 212/8, 212/10
615
Szwimer Ruchla III 212/8, 212/10
Szwimer Ruchla Laja 212/8, 212/10, 212/19
Szwimer Rywa 212/8, 212/10
Szwimer Rywka I 212/8, 212/10
Szwimer Rywka II 212/8, 212/10
Szwimer Rywka III 212/8, 212/10
Szwimer Sala 212/8, 212/10
Szwimer Sara I 212/8, 212/10
Szwimer Sara II 212/8, 212/10
Szwimer Sura 212/8, 212/10
Szwimer Sura Frajda 212/8, 212/10
Szwimer Symcha 212/8, 212/10
Szwimer Szmul I 212/8, 212/10
Szwimer Szmul II 212/8, 212/10
Szwimer Szmul III 212/8, 212/10
Szwimer Szmul IV 212/8, 212/10
Szwimer Szprynca Sara 212/19
Szwimer Szyja 212/8, 212/10
Szwimer Szyja Israel 212/13, 212/17, 212/19, 212/20
Szwimer Szymin Lajb 212/8, 212/10
Szwimer Udla I 212/8, 212/10, 212/18
Szwimer Udla II 212/8, 212/10
Szwimer Udla III 212/8, 212/10
Szwimer Wolf 212/8, 212/10
Szwimmer Aron Israel 212/24
Szwimmer Chaim Israel 212/11
Szwimmer Chana Sara 212/24
Szwimmer Chemja Israel 212/11
Szwimmer Dawid Israel 212/6
Szwimmer Felicja Sara 212/24
Szwimmer Herszlik Israel 212/24
Szwimmer Lejbus 212/24
Szwimmer Liba Sara 212/24
Szwimmer Moszek Israel 212/24
Szwimmer Rosa Sara 212/24
Szwimmer Rywka 212/24
Szwimmer Telcia Sara 212/24
Szwimner [Szwilnner] 212/17
Szwinkelstein Aron 212/2, 212/13
Szwinkelsztajn Abram Icek 212/8, 212/10
Szwinkelsztajn Aron Szmul 212/8, 212/10
Szwinkelsztajn Dawid Lajb 212/8, 212/10
Szwinkelsztajn Emanuel 212/8, 212/10
Szwinkelsztajn Israel 212/19, 212/20
Szwinkelsztajn Izrael 212/8, 212/10
Szwinkelsztajn Sura 212/8, 212/10
Szwinkelsztajn Szlama 212/8, 212/10
Szwinkielstein Aron Israel 212/18
616
Szwinkielsztajn Emanuel 212/16, 212/19, 212/20
Szwycer Dora 212/8, 212/10
Szwycer Frajda 212/8, 212/10
Szwycer Joel 212/8, 212/10
Szwycer Mosze Lajzer 212/8, 212/10
Szwycer Szmul Aron 212/8, 212/10
Szwycer Zelig 212/8, 212/10
Szychter Alter I 212/8, 212/10
Szychter Alter II 212/8, 212/10
Szychter Chaja 212/8, 212/10
Szychter Estera 212/8, 212/10
Szychter Estera Chawa 212/8, 212/10
Szychter Fajwel 212/8, 212/10
Szychter Hinda I 212/8, 212/10
Szychter Hinda II 212/8, 212/10
Szychter Icek Dawid 212/8, 212/10
Szychter Icek 212/8, 212/10
Szychter Laja 212/8, 212/10
Szychter Lejbuś 212/8, 212/10
Szychter Nuta 212/8, 212/10
Szychter Ruchla 212/8, 212/10
Szychter Ruchla Sara 212/4
Szychter Sura 212/8, 212/10
Szychter Symcha 212/8, 212/10
Szydlowska Hinda 212/24
Szydlowski Dawid Israel 212/24
Szydłowska J. 212/18
Szydłowska Jacheta 212/18
Szydłowski Ajdla 212/8, 212/10
Szydłowski Aron 212/8, 212/10
Szydłowski Frymeta 212/8, 212/10
Szydłowski Icek Majer 212/8, 212/10
Szydłowski Izak M. 212/18
Szydłowski Jochweta 212/8, 212/10, 212/18
Szydłowski Joel Israel 212/18
Szydłowski Jojne Zelig 212/8, 212/10
Szydłowski Liba Myrla 212/8, 212/10
Szydłowski Nuta Israel 212/8, 212/10, 212/18
Szydłowski Nysen 212/8, 212/10
Szydłowski Rywka 212/8, 212/10
Szydłowski Symcha Israel 212/24
Szydłowski Szmul 212/8, 212/10
Szyf Abram Israel 212/19, 212/20
Szyf Abram Szlama 212/13
Szyjewer [?] 212/17
Szyjewicz 212/11, 212/17, 212/20
Szyjewicz Auter 212/8, 212/10
Szyjewicz Berek Israel 212/23
617
Szyjewicz Chaim Israel 212/8, 212/10, 212/17, 212/18
Szyjewicz Chaim Szlama 212/8, 212/10, 212/15
Szyjewicz Chana Sara 212/8, 212/10, 212/23
Szyjewicz Chaskiel 212/8, 212/10, 212/19
Szyjewicz Cyrla 212/8, 212/10
Szyjewicz Dawid [David] 212/8, 212/10, 212/13, 212/19
Szyjewicz Fajgla 212/8, 212/10, 212/19
Szyjewicz Fojwel 212/18
Szyjewicz Golda Sara 212/23
Szyjewicz Hudes 212/23
Szyjewicz Icek 212/24
Szyjewicz Israel 212/4, 212/11, 212/16, 212/18, 212/19, 212/23
Szyjewicz Izrael 212/8, 212/10
Szyjewicz Jochewet 212/8, 212/10
Szyjewicz Josef 212/8, 212/10
Szyjewicz Krajndla 212/8, 212/10
Szyjewicz Laja Mindla 212/8, 212/10
Szyjewicz Majloch 212/19
Szyjewicz Mindla 212/8, 212/10
Szyjewicz Moszek 212/23
Szyjewicz Nachma 212/8, 212/10
Szyjewicz Nachman 212/19
Szyjewicz Najlech 212/8, 212/10
Szyjewicz Rosa 212/23
Szyjewicz Rywka 212/8, 212/10
Szyjewicz Sura Mindla 212/8, 212/10
Szyjewicz Szulim 212/8, 212/10
Szyjewicz Tauba 212/8, 212/10
Szyjewicz zob. Gotfryd Cyrla Sara
Szyjka Abram 212/8, 212/10
Szyjka Estera Zysla 212/8, 212/10
Szyjka Ruchla 212/8, 212/10
Szyjnkielsztajn Emanuel 212/18
Szyjowicz Abram Lejzor 212/8, 212/10
Szyjowicz Beer 212/8, 212/10
Szyjowicz Dawid 212/8, 212/10
Szyjowicz Frymeta 212/8, 212/10
Szyjowicz Izaak 212/8, 212/10
Szyjowicz Izak Lejb 212/8, 212/10
Szyjowicz Josek 212/8, 212/10
Szyjowicz Sander 212/8, 212/10
Szyjowicz Sura 212/8, 212/10
Szyjowicz Wolf 212/8, 212/10
Szyjowicz Zelda 212/8, 212/10
Szyka Chaja Cyrla Sara 212/24
Szyka Ruchla Sara 212/24
Szykman Abram 212/8, 212/10
Szykman Abram Josek 212/8, 212/10
618
Szykman Aida 212/8, 212/10
Szykman Alter 212/8, 212/10
Szykman Berek 212/8, 212/10
Szykman Blima Sara 212/23, 212/24
Szykman Cerla 212/23
Szykman Chaja Fajgla Sara 212/24
Szykman Chaja I 212/8, 212/10,212/17,212/24
Szykman Chaja II 212/8, 212/10
Szykman Chaja Sara 212/24
Szykman Chana Zysla 212/8, 212/10
Szykman Chawa 212/8, 212/10
Szykman Daniel 212/8, 212/10
Szykman Dawid 212/8, 212/10
Szykman Dawid Jonas
Szykman Estera 212/8, 212/10
Szykman Estusia 212/8, 212/10
Szykman Etla 212/8, 212/10
Szykman Ewa Sara 212/24
Szykman Fajgla 212/8, 212/10
Szykman Fajgla Rywka 212/8, 212/10
Szykman Gitla 212/8, 212/10
Szykman Gitla Laja Chaja 212/19
Szykman Hendla 212/23
Szykman Hersz 212/8, 212/10
Szykman Hinda 212/8, 212/10
Szykman Izrael Icek 212/8, 212/10
Szykman Jojne 212/8, 212/10
Szykman Josek 212/23
Szykman Kałma 212/24
Szykman Laja Sara 212/24
Szykman Lea 212/23
Szykman Liba Sara 212/2
Szykman Lipa 212/8, 212/10
Szykman Lipa Israel 212/24
Szykman Majlich 212/8, 212/10
Szykman Meir Szmul 212/8, 212/10
Szykman Michel 212/8, 212/10
Szykman Mindla 212/8, 212/10
Szykman Moszek Lipman 212/8, 212/10
Szykman Motek Israel 212/24
Szykman Pesa Sara 212/24
Szykman Pesla Sara 212/23, 212/24
Szykman Rachel Sara 212/8, 212/10, 212/19
Szykman Rojza Sara 212/24
Szykman Rosa Sara 212/2
Szykman Ruchla 212/8, 212/10
Szykman Ruda 212/24
Szykman Ruda Fajgla 212/24
619
Szykman Ryfka 212/24
Szykman Rywka Sara 212/5, 212/15, 212/17
Szykman Rywka Sara 212/8, 212/10, 212/24
Szykman Sura Bajla 212/8, 212/10
Szykman Sura I 212/8, 212/10
Szykman Sura II 212/8, 212/10
Szykman Sura Ita Sara 212/24
Szykman Szaja Majlich 212/8, 212/10
Szykman Szajndla Chana 212/8, 212/10
Szykman Szlama 212/23
Szykman Szlama I 212/8, 212/10
Szykman Szlama II 212/8, 212/10
Szykman Szprynca 212/8, 212/10
Szykman Tauba Sara 212/24
Szykman Wolf 212/8, 212/10
Szykman Złata 212/8, 212/10
Szylcer Chaim Nusen 212/8, 212/10
Szyler Abram 212/8, 212/10
Szyler Chemia Hersz 212/8, 212/10
Szyler Fajgla Laja 212/8, 212/10
Szylid Abraham Aba 212/8, 212/10
Szylid Bajla 212/8, 212/10
Szylid Fajgla 212/8, 212/10
Szylid Iser 212/8, 212/10
Szylid Liba 212/8, 212/10
Szylid Moszek Aron 212/8, 212/10
Szylit Szmul 212/13
Szylit Abram 212/8, 212/10
Szylit Brajndla 212/8, 212/10
Szylit Chawa 212/8, 212/10
Szylit Estera 212/8, 212/10
Szylit Fajgla 212/8, 212/10
Szylit Hersz 212/23
Szylit Icek 212/8, 212/10
Szylit Josef 212/8, 212/10
Szylit Josek 212/8, 212/10
Szylit Juda Majer 212/23
Szylit Miriam 212/13
Szylit Mirla 212/23
Szylit Moszek 212/8, 212/10
Szylit Natan Icek 212/8, 212/10
Szylit Ruchla 212/23
Szylit Sura 212/8, 212/10
Szylit Sura Sara 212/23
Szylit Symcha 212/23
Szylit Szmul 212/8, 212/10
Szylit Szmul Szyja 212/8, 212/10
Szylit Zyskind 212/8, 212/10
620
Szylit Zysla Sara 212/23
Szyller Estera Rajzla 212/8, 212/10
Szyller Frajdla 212/8, 212/10
Szyller Isacher Ber 212/8, 212/10
Szyller Itla 212/8, 212/10
Szyller Jentla 212/8, 212/10
Szyller Josef 212/8, 212/10
Szyller Lajb 212/8, 212/10
Szyller Majer 212/8, 212/10
Szyller Mojżesz 212/8, 212/10
Szyller Moniek 212/8, 212/10
Szyller Mordka 212/8, 212/10
Szyller Sala 212/8, 212/10
Szyller Szlama 212/8, 212/10, 212/18
Szyller Złata 212/8, 212/10
Szymaniewicz Chaja 212/23
Szymanowicz Chaja 212/8, 212/10
Szymanowicz Dawid 212/8, 212/10
Szymanowicz Icek 212/23
Szymanowicz Icek 212/8, 212/10
Szymanowicz Kajla Sara 212/8, 212/10, 212/19
Szymanowicz Lejzor I 212/8, 212/10
Szymanowicz Lejzor II 212/8, 212/10
Szymanowicz Małka 212/23
Szymanowicz Sura 212/8, 212/10
Szymanowicz Sura Blima 212/8, 212/10
Szymanowski Dawid 212/8, 212/10
Szymkowicz Ajzyk 212/23
Szymkowicz Berek 212/23
Szymkowicz Brajndla 212/23
Szymkowicz Chaja 212/23
Szymkowicz Estera Ruchla Sara 212/23
Szymkowicz Hinda 212/23
Szymkowicz Laja 212/23
Szymkowicz Lea 212/23
Szymkowicz Leib 212/23
Szymkowicz Rosa 212/23
Szymkowicz Szyja 212/23
Szymkowitz Zelda Sara 212/23
Szyncer Rykla Sara 212/2
Szyniarowski 212/6
Szyniarowski Aleksander 212/8, 212/10
Szyniarowski Cynia 212/8, 212/10
Szyniarowski Hersz 212/8, 212/10
Szyniarowski Hirsz 212/19, 212/20
Szyniarowski Munisz 212/8, 212/10
Szyniarowski Sara v. Kirszenbaum 212/8, 212/10
Szytenberg Bajla 212/8, 212/10
621
Szytenberg Luzer 212/8, 212/10
Szytenberg Mariem [Mareim] 212/17
Szytenberg Mariem Sara 212/15
Szytenberg Marjem 212/8, 212/10
Szytenberg Pola Pesla 212/24
Szytenberg Sura 212/8, 212/10
Szytenberg Sura Sara 212/15, 212/17
Śmiały Alter Benzion 212/8, 212/10
Śmiały Chana Ruchla 212/8, 212/10
Śmiały Syma 212/8, 212/10
Środa Izachiel 212/23
Śródborski Jankiel 212/8, 212/10
Światoj Benjamin 212/8, 212/10
Tabaczkiewicz Cyma Leja Sara 212/15, 212/17
Tabaczkiewicz Cyma Sara 212/14
Tabacznik Fajgla Ruchla 212/8, 212/10
Tabacznik Laja 212/8, 212/10
Tabacznik Szabsa 212/8, 212/10
Tabacznik Szmul 212/8, 212/10
Tabacznik Tołba 212/8, 212/10
Tabacznik Wolf Lewek 212/8, 212/10
Tabakiewicz Frajdla Bajla 212/8, 212/10
Tabakiewicz Jenta 212/8, 212/10
Tabakiewicz Josef 212/8, 212/10
Tabakiewicz Syma Laja 212/8, 212/10
Tadanicz Abraham Majer Israel 212/18
Tafel Dora S. 212/24
Tafel Gitla Sara 212/24
Tafel Jonas Israel 212/24
Tafel Mindla Sara 212/24
Tajtelbaum Chenoch 212/8, 212/10
Tajtelbaum Eta 212/8, 212/10
Tajtelbaum Henoch 212/15
Tajtelbaum Kałma 212/8, 212/10
Tajtelbaum Kojsze Nachemia 212/8, 212/10
Tajtelbaum Moszek Mordka 212/8, 212/10
Tajtelbaum Nacha 212/8, 212/10
Tajtelbaum Szlama 212/8, 212/10
Tajtelbaum Tauba Sara 212/19
Taler Abraham 212/13
Taler Abram 212/19, 212/20
Tanbenblatt [?] Bajla 212/16
Tanc Cejwa 212/8, 212/10
Tanc Sura Hinda 212/8, 212/10
Tancer Kajla Sara 212/2
Tancer Miriam Sara 212/17
Tancer Szaja 212/13, 212/17
Tannenberg Vigdor Israel 212/17
622
Tanz Bronia Sara 212/17
Tanz Lajb Wolf Israel 212/18
Tanz Tauba Sara 212/18
Taradajka Dwojra Sara 212/19
Targownik Machel Israel 212/2
Tarplewicz [?] Chana Sara 212/18
Tatarka Brajndla Sara 212/23
Tatarka Chana Marj. Sara 212/24
Tatarka Rajzla Sara 212/23
Tatarka Ruchla Sara 212/24
Tau Uszer Israel 212/5, 212/15, 212/17
Taube 212/2
Taube Aron Dawid 212/8, 212/10
Taube Binem Moszek 212/8, 212/10
Taube Bluma 212/8, 212/10
Taube Chaim 212/8, 212/10
Taube Chaja 212/8, 212/10
Taube Chawa 212/8, 212/10
Taube Cyma Brajndla 212/8, 212/10
Taube Gitla 212/8, 212/10
Taube Henoch 212/8, 212/10
Taube Ida 212/8, 212/10
Taube Izrael 212/8, 212/10
Taube Małka Marjon 212/8, 212/10
Taube Mendel 212/8, 212/10
Taube Perec 212/8, 212/10
Taube Rajzla Laja 212/8, 212/10
Taubelblat – Ptasznik B. 212/19
Taubelblat – Ptasznik Dawid 212/19
Taubenblat Dawid [David] Israel 212/13, 212/17, 212/20
Taubenblatt Bajla 212/18
Taubenblatt Ptasnik Beila Sara 212/17
Tauber Berta Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/19
Tauber Dina Sara 212/23
Tauber Dora Sara 212/2, 212/18
Tauber Malka Sara 212/23
Tauber Salomea Sara 212/23
Tauber Siegmund Israel 212/23
Tauman Chaja Sara 212/17
Tauman Chaja Tauba 212/8, 212/10
Tauman Frajdla 212/8, 212/10
Tauman Frajdla Sara 212/19
Tauman Josek Ber 212/8, 212/10
Tauman Moszek Chaim 212/8, 212/10
Tauman Rajzla Laja 212/8, 212/10
Tauman Sura Ita 212/8, 212/10
Taus Adela 212/8, 212/10
Taus Aron 212/8, 212/10
623
Taus Beniamin 212/8, 212/10
Taus Bronia 212/8, 212/10
Taus Chana Fajgla 212/8, 212/10
Taus Chil 212/8, 212/10
Taus Doba 212/8, 212/10
Taus Efraim 212/8, 212/10
Taus Ela 212/8, 212/10
Taus Estera 212/8, 212/10
Taus Gerszon 212/8, 212/10
Taus Gitla 212/8, 212/10
Taus Gołda I 212/8, 212/10
Taus Gołda II 212/8, 212/10
Taus Gołda Sara 212/5
Taus Hilel 212/8, 212/10
Taus Josek 212/8, 212/10
Taus Lajb Wolf 212/8, 212/10
Taus Leib 212/13
Taus Lejzor 212/8, 212/10
Taus Morek 212/8, 212/10
Taus Rachmil 212/8, 212/10
Taus Rajzla 212/8, 212/10
Taus Ruchla Chaja 212/8, 212/10
Taus Szymon 212/8, 212/10
Taus Tauba I 212/8, 212/10
Taus Tauba II 212/8, 212/10
Taus Wigdor 212/8, 212/10
Tausierowicz [?] Ita Sara 212/18
Tausowicz Chaja 212/8, 212/10
Tausowicz Gecel 212/8, 212/10
Tausowicz Ita 212/8, 212/10
Tausowicz Jakób 212/8, 212/10
Tausowicz Majer Fajwe 212/8, 212/10
Tausowicz Moszek Dawid 212/8, 212/10
Tausowicz Nacha 212/8, 212/10
Tausowicz Srulik 212/8, 212/10
Tausowicz Wolf 212/8, 212/10
Tauz Adela Sara 212/15
Tauz Gołda Sara 212/15, 212/17
Tauz Mojżesz Israel 212/19
Tauz Ruchla 212/13
Tauz Tauba Sara 212/18
Tauzowicz Fajgla Sara 212/15, 212/19
Teich Frieda Sara 212/23
Teichner Grete Sara 212/23
Teitz Thea Sara 212/23
Telner [?] Hersz Icek 212/6
Telner Abram 212/8, 212/10
Telner Abram Chaim Israel 212/5, 212/8, 212/10, 212/13, 212/15, 212/17
624
Telner Bajla 212/8, 212/10
Telner Cela 212/8, 212/10
Telner Chaja 212/8, 212/10
Telner Chaja Sara z d. Introligator 212/17
Telner Chana I 212/8, 212/10
Telner Chana II 212/8, 212/10
Telner Chawa 212/8, 212/10
Telner Chena Sara 212/17
Telner Dwojra 212/8, 212/10
Telner Fajgla Sara 212/15, 212/17
Telner Frajndla 212/8, 212/10
Telner Gecel 212/8, 212/10
Telner Henoch 212/8, 212/10
Telner Henoch Aron 212/8, 212/10
Telner Hersz Icek 212/8, 212/10
Telner Herszel Israel 212/18
Telner Hinda 212/8, 212/10
Telner Icchek 212/8, 212/10
Telner Icek 212/8, 212/10
Telner Jacheta Sara 212/19
Telner Jakób 212/8, 212/10
Telner Jakób Lajb 212/8, 212/10
Telner Josef Israel 212/17
Telner Josek 212/8, 212/10
Telner Józef Hersz 212/8, 212/10
Telner Lajb 212/8, 212/10
Telner Lajb Israel 212/15, 212/17
Telner Lajb Wolf 212/8, 212/10
Telner Marjem 212/8, 212/10
Telner Moszek 212/8, 212/10
Telner Rachela 212/8, 212/10
Telner Ruda 212/8, 212/10
Telner Rywka Dwojra 212/8, 212/10
Telner Sura Gitla 212/8, 212/10
Telner Zelman 212/8, 212/10
Templer Menasze Israel 212/ 20
Tencer Chaja Sara 212/22
Tencer Kajla 212/8, 212/10
Tencer Kajla Sara 212/17
Tencer Miriam 212/19
Tencer Miriem 212/8, 212/10
Tendler Chana Sura 212/8, 212/10
Tendler Leja 212/8, 212/10
Tendler Moszek Josek 212/8, 212/10
Tendler Rywka 212/8, 212/10
Tenenbaum Abel 212/8, 212/10
Tenenbaum Bela Ruchla 212/8, 212/10
Tenenbaum Brajndla 212/8, 212/10
625
Tenenbaum Brandla Sara 212/23
Tenenbaum Chaim Iczo 212/8, 212/10
Tenenbaum Chaja 212/8, 212/10
Tenenbaum Chaja Pesla 212/8, 212/10
Tenenbaum Chana 212/8, 212/10
Tenenbaum Chana Gołda 212/8, 212/10
Tenenbaum Chil 212/8, 212/10
Tenenbaum Dwojre 212/8, 212/10
Tenenbaum Efroim Israel 212/13, 212/17
Tenenbaum Fiszel Israel 212/23
Tenenbaum Frajdla Sara 212/23
Tenenbaum Frymeta I 212/8, 212/10
Tenenbaum Frymeta II 212/8, 212/10
Tenenbaum Gedalia Chaim 212/8, 212/10
Tenenbaum Gitla Sara 212/23
Tenenbaum Henoch 212/8, 212/10
Tenenbaum Herszlik 212/8, 212/10
Tenenbaum Irena 212/8, 212/10
Tenenbaum Izrael 212/8, 212/10
Tenenbaum Jadzia Sara 212/23
Tenenbaum Jakób 212/8, 212/10
Tenenbaum Jankiel 212/8, 212/10
Tenenbaum Josek Israel 212/23
Tenenbaum Kajla Laja 212/8, 212/10
Tenenbaum Kasriel [?] Israel 212/23
Tenenbaum Laja Sara 212/23
Tenenbaum Lejbuś 212/8, 212/10
Tenenbaum Leon 212/8, 212/10
Tenenbaum Lili 212/8, 212/10
Tenenbaum Lola 212/8, 212/10, 212/25
Tenenbaum Lucyna 212/8, 212/10
Tenenbaum Macha Sara 212/23
Tenenbaum Małka 212/8, 212/10
Tenenbaum Małka Blima 212/8, 212/10
Tenenbaum Małka Frymeta 212/8, 212/10
Tenenbaum Mania 212/25
Tenenbaum Mariem Rajzla 212/5, 212/15
Tenenbaum Mariem Razla Sara 212/17
Tenenbaum Marja 212/8, 212/10
Tenenbaum Mendel 212/8, 212/10
Tenenbaum Mordka Mendel 212/8, 212/10
Tenenbaum Nacha Sara 212/19
Tenenbaum Rajzla Sara 212/23
Tenenbaum Rozalia 212/8, 212/10
Tenenbaum Rywka Sara 212/23
Tenenbaum Simcha Israel 212/23
Tenenbaum Sura Sara 212/23
Tenenbaum Syma 212/8, 212/10
626
Tenenbaum Szaja 212/8, 212/10, 212/17
Tenenbaum Szmul Israel 212/2
Tenenbaum Udla 212/8, 212/10
Tenenbaum Wolf Israel 212/18
Tenenbaum Zelda Sara 212/23
Tenenbaum Zysla I 212/8, 212/10
Tenenbaum Zysla II 212/8, 212/10
Tenenberg Abram Eljasz 212/24
Tenenberg Chana Sara 212/8, 212/10, 212/24
Tenenberg Cywia Sara 212/24
Tenenberg David 212/24 212/24
Tenenberg Dawid Szmul 212/8, 212/10
Tenenberg Doba 212/8, 212/10
Tenenberg Dora Sara 212/15, 212/17
Tenenberg Estera 212/8, 212/10
Tenenberg Gitla Laja 212/8, 212/10
Tenenberg Herszla 212/8, 212/10
Tenenberg Herzig [?] Israel 212/13
Tenenberg Hinda Sara 212/8, 212/10, 212/24
Tenenberg Icek H. Israel 212/24
Tenenberg Kałma 212/8, 212/10
Tenenberg Kałman Israel 212/18
Tenenberg Krajndla 212/8, 212/10
Tenenberg Liba Zysla 212/8, 212/10
Tenenberg Lipa 212/24
Tenenberg Luba Sara 212/24
Tenenberg Mina Sara 212/23
Tenenberg Nacha 212/8, 212/10
Tenenberg Pesla Sara 212/24
Tenenberg Pinkus Israel 212/24
Tenenberg Rachel 212/8, 212/10
Tenenberg Rachla Sara 212/18
Tenenberg Ruchla I 212/8, 212/10
Tenenberg Ruchla II 212/8, 212/10
Tenenberg Ruchla Liba 212/24
Tenenberg Rywka Sara 212/24
Tenenberg Wigdor 212/8, 212/10, 212/19, 212/20
Tenenberg Załma 212/8, 212/10
Tennenbaum Jacheta 212/23
Tennenbaum Szulim 212/23
Tennenberg Hinda 212/24
Tennenberg Wigdor 212/13
Terenheim Chana Sara 212/17
Terenheim Tema Sara 212/17
Terenheim Zysla Sara 212/17
Teslyler Bina Sara 212/24
Teslyler Fajgla Sara 212/24
Testelirer Jakób Szulim 212/8, 212/10
627
Testiler 212/19
Testiler Bina 212/24
Testiler Feigla 212/24
Testiler Szlama 212/24
Testyler [?] Brucha 212/24
Testyler [?] Chil 212/24
Testyler [?] Ita 212/24
Testyler [?] Janas 212/24
Testyler [?] Lewek 212/24
Testyler [?] Rubin 212/24
Testyler [?] Szmul 212/24
Testyler Abram Moszek 212/8, 212/10
Testyler Blima Gitla 212/8, 212/10
Testyler Brucha Sara 212/24
Testyler Chil Israel 212/24
Testyler Itka Sara 212/24
Testyler Jacheta 212/8, 212/10
Testyler Jonas 212/8, 212/10
Testyler Jonas Israel 212/24
Testyler Lewek Israel 212/24
Testyler Rubin Mendel Israel 212/24
Testyler Rywka 212/8, 212/10
Testyler Szlama Israel 212/24
Testyler Szmul Israel 212/24
Testyler Zysla 212/8, 212/10
Testylier Erna 212/8, 212/10
Testylier Jakób 212/8, 212/10
Testylier Josef 212/8, 212/10
Testylier Sara Gitla 212/8, 212/10
Testylier Scharlotta 212/8, 212/10
Tetelbaum Henoch Israel 212/17
Tetelis Anna Sara 212/2
Thaler Abram Israel 212/17
Thaler Jakob 212/24
Thaler Pejsach Israel 212/13, 212/17, 212/20
Thau Hersz Israel [Than] 212/18
Thau Frajdla 212/8, 212/10
Thau Uszer Israel 212/13, 212/18
Thiebarger Rosa Sara 212/24
Thieberger Ernestine Sara 212/24
Thusznajder Abram Sacher 212/8, 212/10
Thusznajder Chaim Ajzyk 212/8, 212/10
Thusznajder Chana I 212/8, 212/10
Thusznajder Chana II 212/8, 212/10
Thusznajder Chil 212/8, 212/10
Thusznajder Dawid 212/8, 212/10
Thusznajder Dawid Tobiasz 212/8, 212/10
Thusznajder Doba I 212/8, 212/10
628
Thusznajder Doba II 212/8, 212/10
Thusznajder Eljasz 212/8, 212/10
Thusznajder Estera 212/8, 212/10
Thusznajder Estera Marja 212/8, 212/10
Thusznajder Fajgla 212/8, 212/10
Thusznajder Frymeta 212/8, 212/10
Thusznajder Hendla Laja 212/8, 212/10
Thusznajder Josek I 212/8, 212/10
Thusznajder Josek II 212/8, 212/10
Thusznajder Kałma 212/8, 212/10
Thusznajder Laja 212/8, 212/10
Thusznajder Luzer 212/8, 212/10
Thusznajder Majloch Kalma 212/8, 212/10
Thusznajder Mojsze 212/8, 212/10
Thusznajder Pesla 212/8, 212/10
Thusznajder Samuel 212/8, 212/10
Thusznajder Szlama 212/8, 212/10
Thusznajder Szyfra 212/8, 212/10
Thusznajder Złata 212/8, 212/10
Tifenberg Cela 212/24
Tifenberg Natan 212/24
Till Estera 212/8, 212/10
Tilles Chaja Sara 212/23
Tilles Hilda Sara 212/23
Tilles Izak Israel 212/17, 212/19, 212/20
Timberg Chana Sara 212/23
Timberg Felicia Sara 212/23
Timberg Malka Sara 212/23
Timberg Ruchla Sara 212/23
Timberg Szprinca [Szprynca] Sara 212/23
Tintpulwer Hania 212/8, 212/10
Tintpulwer Helena 212/8, 212/10
Tintpulwer Ida 212/8, 212/10
Tintpulwer Marjem Hinda 212/8, 212/10
Tintpulwer Moszek Lajb 212/8, 212/10
Tirpig B. 212/1
Tischler Lina 212/23
Tischler Rudolf 212/23
Tischman K. 212/13
Tislowitz Fanny z d. Silbiger 212/24
Tiszman Kalma Israel 212/18
Tobias 212/2
Tobias Adolf 212/24
Tobias Amalie S. 212/24
Tobias Estera Sara 212/23
Tobias Sidonie 212/24
Tobias Tobiasz Israel 212/13
Tobiasz Tobias 212/20
629
Tobiasz Tobiasz Israel 212/17
Tombak Abram Israel 212/2
Tombak Chaja Sara 212/17
Tombak Herszlik Israel 212/2, 212/18
Tombak Jakob Israel 212/2
Tombak Josek Israel 212/2
Tombak Laja Sara 212/2
Tombak Mariem Sara 212/2
Tombak Nuchim Israel 212/2
Tombak Sura Sara 212/2
Tombak Szalem Israel 212/18
Tombak Szoel 212/13, 212/18
Tombak Szoel Wolf 212/18
Tombark Szoel Wolf Israel 212/18
Topel Ita Sara 212/15
Toper Rywka 212/8, 212/10
Toper Szmul 212/8, 212/10
Toper Szymon 212/8, 212/10
Topf Wolf 212/8, 212/10
Toplewicz [?] Chana Sara 212/18
Toporek Frajdla Sara 212/17
Toporek Frajndla Rajcla
Toporek Icek 212/8, 212/10
Toporek Majer Kałma 212/8, 212/10
Toporek Nałka 212/8, 212/10
Topoter Frajdla Sara 212/15
Topór Aron Lewek 212/8, 212/10
Topór Chana 212/8, 212/10
Topór Estera Sura 212/8, 212/10
Topór Fajgla 212/8, 212/10
Topór Icek 212/8, 212/10
Topór Ita 212/8, 212/10
Topór Izrael 212/8, 212/10
Topór Zysla Dobra 212/8, 212/10
Toppel Ita Sara 212/17
Torbecki Ita Sara 212/2, 212/8, 212/10, 212/11
Torbecki Małka Sara 212/2, 212/11
Torbecki Szaja Israel 212/2, 212/11
Torenbaum Berek 212/8, 212/10
Torenbaum Chaja 212/8, 212/10
Torenbaum Chana 212/8, 212/10
Torenbaum Gołda I 212/8, 212/10
Torenbaum Gołda II 212/8, 212/10
Torenbaum Hinda 212/8, 212/10
Torenbaum Izrael Aron 212/8, 212/10
Torenbaum Mojżesz 212/8, 212/10
Torenbaum Naja 212/8, 212/10
Torenbaum Ruchla 212/8, 212/10
630
Torenbaum Sura 212/8, 212/10
Torenbaum Tema 212/8, 212/10
Torenbaum Zysla 212/8, 212/10
Torenhajm Tema Sara 212/15, 212/17
Torenhajm Zysla Sara 212/15
Torenheim Moses Israel 212/18
Torenheim Sura Sara 212/19
Torenheim Tema Sara 212/13, 212/16, 212/19
Torunski Ester Sara 212/24
Trajman Abram 212/8, 212/10
Trajman Abram Hirsz 212/8, 212/10
Trajman Aleksander 212/8, 212/10
Trajman Aron 212/17
Trajman Aron Moszek Israel 212/18
Trajman Bajla 212/8, 212/10
Trajman Brajna 212/8, 212/10
Trajman Brajndla 212/8, 212/10
Trajman Chaja Dwojra 212/8, 212/10
Trajman Chaja Rywka 212/8, 212/10
Trajman Chala Etla 212/8, 212/10
Trajman Chana Rajzla 212/8, 212/10
Trajman Chanania 212/8, 212/10
Trajman Dawid 212/8, 212/10
Trajman Dwojra 212/8, 212/10
Trajman Eljasz 212/8, 212/10
Trajman Estera 212/8, 212/10
Trajman Frajda 212/8, 212/10
Trajman Fryma 212/8, 212/10
Trajman Frymeta 212/8, 212/10
Trajman Gitla I 212/8, 212/10
Trajman Gitla II 212/8, 212/10
Trajman Herszlik 212/8, 212/10
Trajman Icek 212/8, 212/10
Trajman Idel Zeleg 212/8, 212/10
Trajman Isser Ajzyk 212/8, 212/10
Trajman Izrael 212/8, 212/10
Trajman Jakób 212/8, 212/10
Trajman Josek 212/8, 212/10
Trajman Judka 212/8, 212/10
Trajman Laja I 212/8, 212/10
Trajman Laja II 212/8, 212/10
Trajman Laja III 212/8, 212/10
Trajman Laja IV 212/8, 212/10
Trajman Laja Sara 212/15, 212/17
Trajman Lejbuś 212/8, 212/10
Trajman Liba Dora 212/8, 212/10
Trajman Małka Sara 212/19
Trajman Maria 212/8, 212/10
631
Trajman Mindla 212/8, 212/10
Trajman Mirla 212/8, 212/10
Trajman Mordka 212/8, 212/10
Trajman Moszek I 212/8, 212/10
Trajman Moszek II 212/8, 212/10
Trajman Moszek Israel 212/13, 212/17
Trajman Moszek Mendel 212/8, 212/10
Trajman Nacha Sara 212/8, 212/10, 212/18
Trajman Nuchym 212/8, 212/10
Trajman Pesla 212/8, 212/10
Trajman Pinkus 212/8, 212/10
Trajman Rajzla 212/8, 212/10
Trajman Ruchla Szajndla 212/8, 212/10
Trajman Ruda 212/8, 212/10
Trajman Rywka Małka 212/8, 212/10
Trajman Rywka Sara 212/8, 212/10, 212/19
Trajman Sura Chawa 212/8, 212/10
Trajman Sura I 212/8, 212/10
Trajman Sura II 212/8, 212/10
Trajman Szamsia Mordka 212/8, 212/10
Trajman Szlama 212/8, 212/10
Trajman Szmul I 212/8, 212/10
Trajman Szmul II 212/8, 212/10
Trajman Szymon 212/8, 212/10
Trajman Tauba Marjem 212/8, 212/10
Trajman Temerla 212/8, 212/10
Trajman Zysman 212/8, 212/10
Trajster Kalma 212/8, 212/10
Trajster Chawa 212/8, 212/10
Trajster Cypa 212/8, 212/10
Trajster Estera Rachela Sara 212/17
Trajster Manela 212/8, 212/10
Trajster Pesla Sara 212/23
Trajster Syma 212/8, 212/10
Trajzer Sura Hinda 212/8, 212/10
Trajzer Szulim Jakow 212/8, 212/10
Trakstreger Cyrla 212/24
Trakstreger Moszek 212/24
Tramer Egon Israel 212/22
Traub 212/2
Traub Abram Moszek 212/8, 212/10
Traub Brajndla 212/8, 212/10
Traub Chaim Dawid 212/8, 212/10
Traub Ewa 212/25
Traub Izrael 212/8, 212/10
Traub Sura Ita 212/8, 212/10
Treigerman Icek Israel 212/17
Treiman Chaja Sara z d. Szterngast 212/17
632
Treister Ruchla Sara 212/23
Trojanowski Chaja 212/8, 212/10
Trojanowski Lezer 212/8, 212/10
Trojanowski Szyja 212/8, 212/10
Tropauer Abram I 212/8, 212/10,, 212/13
Tropauer Abram II 212/8, 212/10
Tropauer Ajzyk 212/8, 212/10, 212/13
Tropauer Bajla 212/8, 212/10
Tropauer Beniamin 212/8, 212/10
Tropauer Blima I 212/8, 212/10
Tropauer Blima II 212/8, 212/10
Tropauer Blima Sara 212/15
Tropauer Cerka 212/8, 212/10
Tropauer Chaja Laja 212/8, 212/10
Tropauer Chaja Sara 212/8, 212/10, 212/19
Tropauer Chala 212/8, 212/10
Tropauer Chana 212/8, 212/10
Tropauer Chaskiel 212/8, 212/10
Tropauer Cywja 212/8, 212/10
Tropauer Dawid 212/8, 212/10
Tropauer Ester 212/13
Tropauer Estera 212/8, 212/10
Tropauer Fajgla 212/8, 212/10
Tropauer Fajwel 212/8, 212/10
Tropauer Hela I 212/8, 212/10
Tropauer Hela II 212/8, 212/10
Tropauer Hendla 212/8, 212/10
Tropauer Hinda 212/8, 212/10
Tropauer Izrael 212/8, 212/10
Tropauer Josef 212/8, 212/10
Tropauer Josef Chaim 212/8, 212/10
Tropauer Josef Israel 212/ 20
Tropauer Josef Wolf 212/8, 212/10
Tropauer Józef 212/8, 212/10
Tropauer Juda Hersz 212/8, 212/10
Tropauer Kałma Wolf 212/8, 212/10
Tropauer Kopel Israel 212/8, 212/10, 212/13
Tropauer Kotel 212/8, 212/10
Tropauer Lajb Nysan 212/8, 212/10
Tropauer Majer 212/8, 212/10
Tropauer Majer Nusyn 212/8, 212/10
Tropauer Małka 212/8, 212/10
Tropauer Marja 212/8, 212/10
Tropauer Pesla 212/8, 212/10
Tropauer Rachela I 212/8, 212/10
Tropauer Rachela II 212/8, 212/10
Tropauer Rajzla Laja 212/8, 212/10
Tropauer Ruchla Laja 212/8, 212/10
633
Tropauer Rywka 212/8, 212/10
Tropauer Sala 212/8, 212/10
Tropauer Samson 212/8, 212/10
Tropauer Sara 212/8, 212/10, 212/13
Tropauer Szaja 212/8, 212/10
Tropauer Szajndla I 212/8, 212/10
Tropauer Szajndla II 212/8, 212/10
Tropauer Szmul 212/8, 212/10
Tropauer Szymon 212/8, 212/10
Tropauer Theo 212/8, 212/10, 212/13
Tropner [?] Juda Hersz 212/18
Troppauer Blima Sara 212/17
Troppauer Majer 212/13
Tryger Szmul 212/8, 212/10
Trygier Moszek Chaim Israel 212/13
Trzebiner Josek 212/8, 212/10
Trzebiner Mindla 212/8, 212/10
Trzebiner Natan Israel 212/13
Trzebiner Szaja 212/8, 212/10
Trześniewska Kopel 212/8, 212/10
Trześniewska Rywka 212/8, 212/10
Tuchmajer Ester Sara 212/24
Tuchmajer Salomon Israel 212/24
Tuchmeyer Feigla 212/23
Tuchmeyer Ita 212/23
Tuchmeyer Lipa 212/23
Tuchmeyer Szlama H. 212/23
Tuchner Chaja Sara 212/24
Tuchrznajder [?] Estera Liba Sara 212/18
Tuchrznajder [?] Fajgla Sara 212/18
Tuchsznajder Abram 212/17
Tuchsznajder Aron Israel 212/2
Tuchsznajder Chaim Icek 212/2
Tuchsznajder Chana Sara 212/2, 212/13
Tuchsznajder Chil Israel 212/2
Tuchsznajder Dawid 212/17
Tuchsznajder Dawid T. 212/13
Tuchsznajder Dawid Tobiasz 212/2
Tuchsznajder Eliasz [Elias] Israel 212/15, 212/17
Tuchsznajder Josek Baruch 212/2
Tuchsznajder Laja 212/13
Tuchsznajder Majloch 212/17
Turber Chana Fajgla Sara 212/2
Turek Abram Israel 212/24
Turek Chana Sara 212/24
Turek Ita Sara 212/24
Turek Lajb Hersz 212/24
Turek Majer Israel 212/24
634
Turek Szmul Israel 212/24
Turek Szulim Israel 212/24
Turner Berek Zysman 212/8, 212/10
Turner Chaja 212/16
Turner Chana 212/8, 212/10
Turner Dan 212/24
Turner Dawid 212/8, 212/10
Turner Efroim 212/8, 212/10
Turner Estera 212/8, 212/10
Turner Ewa Sara 212/23
Turner Fajwel Szymon 212/8, 212/10
Turner Fela 212/8, 212/10
Turner Fiszel I 212/8, 212/10
Turner Fiszel II 212/8, 212/10
Turner Fiszel Israel 212/18
Turner Fredno Israel 212/17
Turner Froim Israel 212/18
Turner Froim Israel 212/2, 212/8, 212/10,
Turner Gela 212/13
Turner Hala 212/8, 212/10
Turner Hela 212/8, 212/10
Turner Helene Sara 212/24
Turner Icek Joel 212/8, 212/10
Turner Icek 212/8, 212/10
Turner Ida 212/24
Turner Ida Sara 212/23
Turner Israel 212/24
Turner Majer Berek 212/8, 212/10
Turner Mirla 212/8, 212/10
Turner Mojżesz 212/8, 212/10
Turner Mordechaj 212/8, 212/10
Turner Moses 212/13
Turner Natan Israel 212/24
Turner Perla 212/8, 212/10
Turner Rajzla 212/8, 212/10
Turner Reizla Sara 212/24
Turner Ruchla 212/8, 212/10
Turner Rywka 212/24
Turner Sara Chana 212/8, 212/10
Turner Szulim Israel 212/19
Tusk Gerda Sara 212/23
Tusznajder Kalma Salomon 212/17
Twardowicz Brajnda Sara 212/19
Twardowicz Chana 212/8, 212/10
Twardowicz Frajdla Frymeta 212/8, 212/10
Twardowicz Jankiel 212/8, 212/10
Twardowicz Josek Jakób 212/8, 212/10
Twardowicz Rojza 212/8, 212/10
635
Twardowicz Ruchla 212/8, 212/10
Twardowicz Sura Rywka 212/8, 212/10
Tydor Breindla Sara 212/23
Tykociński Abram Israel [Tykocinski]212/8, 212/10, 212/18
Tykociński Ajzyk 212/8, 212/10
Tykociński Chana 212/8, 212/10
Tykociński Majloch 212/8, 212/10
Tyłes Izak 212/20
Tymberg Rozalie Sara 212/23
Tyras Rosa 212/24
Tyszler Berek 212/8, 212/10
Tyszler Chaja 212/8, 212/10
Tyszler Jankiel 212/8, 212/10
Tyszler Marjem 212/8, 212/10
Tyszler Rywka 212/8, 212/10
Tyszman Chaja 212/8, 212/10
Tyszman Fajgla 212/8, 212/10
Tyszman Jehudit 212/8, 212/10
Tyszman Kałma 212/8, 212/10
Tyszman Sura 212/8, 212/10
Tyzon Jakób Wolf 212/8, 212/10
Tyzon Josek 212/8, 212/10
Ujazd Ajll Zymol 212/8, 212/10
Ujazd Ber Hersz 212/8, 212/10
Ujazd Brajndla 212/8, 212/10
Ujazd Chaim 212/8, 212/10
Ujazd Fajgla 212/8, 212/10
Ujazd Froim Gecel 212/8, 212/10
Ujazd Icchok Israel 212/8, 212/10, 212/13, 212/15, 212/17
Ujazd Izyk 212/8, 212/10
Ujazd Jakób 212/8, 212/10
Ujazd Lajb 212/8, 212/10, 212/13
Ujazd Lajbuś 212/8, 212/10
Ujazd Leibus [Lejbuś] Israel 212/15, 212/17
Ujazd Moszek 212/8, 212/10
Ujazd Noech 212/8, 212/10
Ujazd Rajzla 212/8, 212/10
Ujazd Rywka Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17, 212/20
Ujazd Sura 212/8, 212/10
Ujazd Szmul 212/8, 212/10
Ujazd Zymek 212/8, 212/10
Ujazd Zysla 212/8, 212/10
Ulreich Bronilawa [!] Sara 212/23
Ulreich Chana Sara 212/23
Ulreich Szajndla 212/23
Umlauf Freida Feigel Sara 212/23
Unger „C“ I 212/8, 212/10
Unger „C“ II 212/8, 212/10
636
Unger „S“ 212/8, 212/10
Unger Abraham Akiba 212/8, 212/10
Unger Abram 212/23
Unger Abram Akiba 212/13
Unger Ada 212/8, 212/10
Unger Alice Sara 212/24
Unger Aron Dawid 212/8, 212/10, 212/13
Unger Brucha 212/24
Unger Chaim 212/8, 212/10
Unger Chana 212/8, 212/10, 212/13
Unger Chana Pesla 212/8, 212/10
Unger Chaskiel Israel 212/8, 212/10, 212/17
Unger Chawa Sara 212/18
Unger Chawa Zysla 212/8, 212/10
Unger Cyla Sara 212/23
Unger Cypa Sara 212/23
Unger Dwojra Sara 212/23
Unger Estera Chaja 212/8, 212/10
Unger Fajgla Sara 212/8, 212/10, 212/23
Unger Frajdla M. Sara 212/19
Unger Gisela Sara 212/24
Unger Gitla I 212/8, 212/10
Unger Gitla II 212/8, 212/10
Unger Gitla Laja 212/8, 212/10
Unger Golda 212/8, 212/10
Unger Henoch Israel 212/18, 212/20
Unger Hersz 212/8, 212/10
Unger Herszel 212/18
Unger Hinda Małka 212/8, 212/10
Unger Itla 212/8, 212/10
Unger Izrael Abuś 212/8, 212/10
Unger Jakub Szlama 212/8, 212/10
Unger Josef Hirsz 212/8, 212/10
Unger Josek Chil Israel 212/8, 212/10, 212/18
Unger Klara 212/8, 212/10
Unger L. 212/13
Unger Lajb 212/6, 212/8, 212/10
Unger Majloch 212/24
Unger Małka 212/8, 212/10, 212/13
Unger Mariem Chaja 212/13
Unger Marjem 212/24
Unger Mojsze 212/8, 212/10
Unger Mojżesz Aron 212/8, 212/10
Unger Mordcha 212/8, 212/10
Unger Mordka 212/20, 212/23
Unger Moszek Israel 212/13, 212/17, 212/20
Unger Pałtyl 212/13
Unger Roza Rebeka 212/24
637
Unger Roza Sara 212/23
Unger Ruchla I 212/8, 212/10
Unger Ruchla II 212/8, 212/10
Unger Ruchla Sara 212/19
Unger Rywka I 212/8, 212/10
Unger Rywka II 212/8, 212/10
Unger Salomon Israel 212/24
Unger Sonia Sara 212/24
Unger Sura Sara 212/8, 212/10, 212/19
Unger Szajndla 212/8, 212/10, 212/19
Unger Szlama Israel 212/13
Unger Szlama Rywek 212/8, 212/10
Unger Szyja 212/8, 212/10
Unger Tauba 212/8, 212/10
Unger Wolf 212/8, 212/10
Unger Wolf Kałman 212/8, 212/10, 212/13
Ungier Chana 212/23
Ungier Icek M. 212/23
Ungier Israel 212/23
Ungier Lejbus 212/23
Ungier Szeindla 212/23
Ungier Szlama 212/23
Ungler Chawa Sara 212/18
Unglik Jankiel 212/23
Unglik Lewek 212/23
Unglück Anna 212/23
Unglück Chawa 212/23
Unglück Dora 212/23
Unglück Ester 212/23
Unglück Hendla 212/23
Unglück Henryka 212/23
Unglück Kazimiera 212/23
Unglück Laja 212/23
Unglück Leokadia 212/23
Unglück Marianne 212/23
Unglück Mordka 212/23
Unglück Nacha 212/23
Unglück Rosalie 212/23
Unglück Ruchla Sara 212/23
Ungrück Chawa 212/23
Ungrück Ejdel [?]212/23
Ungrück Lea 212/23
Ungrück Symcha 212/23
Urbach Abraham Israel 212/15
Urbach Abram I 212/8, 212/10
Urbach Abram II 212/8, 212/10
Urbach Abram Israel 212/13, 212/17
Urbach Anna Sara 212/15, 212/17
638
Urbach Chaim Chil 212/15, 212/17
Urbach Chaim Israel 212/23
Urbach Chana Sara 212/8, 212/10, 212/17
Urbach Dawid 212/17
Urbach Estera I 212/8, 212/10
Urbach Estera II 212/8, 212/10
Urbach Fanny Sara 212/24
Urbach Gucia 212/8, 212/10
Urbach Hilda Sara 212/24
Urbach Hinda 212/8, 212/10
Urbach Jankiel 212/8, 212/10
Urbach Majer 212/8, 212/10
Urbach Mojżesz Lewek Israel 212/23
Urbach Moritz Israel 212/23
Urbach Perl Marjem 212/8, 212/10
Urbach Pinkus I 212/8, 212/10
Urbach Pinkus II 212/8, 212/10
Urbach Sala 212/8, 212/10
Urbach Szlames 212/13
Urbach Szlamesa 212/8, 212/10
Urbach Tauba Gitla 212/8, 212/10
Urbajtel Hinda 212/8, 212/10
Urbajtel Jacheta 212/8, 212/10
Urbajtel Jankiel Lajb 212/8, 212/10
Urbajtel Mordka [Uzbajtel] 212/18
Urbajtel Mordka Wolf 212/8, 212/10
Urbajtel Ruchla 212/8, 212/10
Urbajtel Sara Złata 212/8, 212/10
Urbajtel Zysla 212/8, 212/10
Urbas Abram 212/8, 212/10
Urbas Fajgla 212/8, 212/10
Urbas Icchok 212/8, 212/10
Urbas Jakob Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/13, 212/18
Urbas Jakób Szymon 212/8, 212/10
Urbas Mindla 212/8, 212/10
Ureman 212/8, 212/10
Ureman Szajndla [Uzuran] 1916 212/13
Urfis Abram 212/8, 212/10
Urfis Alter 212/8, 212/10
Urfis Dwojra 212/8, 212/10
Urfis Gitla 212/8, 212/10
Urfis Izrael 212/8, 212/10
Urfis Josek Israel 212/8, 212/10, 212/13
Urfis Majer 212/8, 212/10
Urfis Moszek 212/8, 212/10
Urfis Pesla 212/8, 212/10
Urfis Regina 212/8, 212/10
Urfis Szyfra 212/8, 212/10
639
Urgman Nuses 212/13
Urman Abram Israel 212/8, 212/10, 212/24
Urman Abram Wolf 212/8, 212/10
Urman Aron 212/8, 212/10
Urman Benedet 212/8, 212/10
Urman Berta 212/8, 212/10
Urman Blima I 212/8, 212/10
Urman Blima II 212/8, 212/10
Urman Blima Sara 212/19
Urman Chaja Ajdla 212/8, 212/10
Urman Chamel 212/24
Urman Chana 212/8, 212/10
Urman Elka 212/8, 212/10
Urman Estera Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17, 212/18, 212/19
Urman Fajgla Bala 212/8, 212/10
Urman Hela 212/8, 212/10
Urman Icek 212/8, 212/10
Urman Idek 212/8, 212/10
Urman Isak [Izaak] Israel 212/13, 212/20
Urman Itla 212/24
Urman Izak 212/8, 212/10
Urman Izrael Lewek 212/8, 212/10
Urman Jakob [Jakub] Israel 212/13, 212/17, 212/20
Urman Jakób 212/8, 212/10
Urman Jankiel 212/8, 212/10
Urman Josek 212/8, 212/10
Urman Judka Israel 212/17, 212/20
Urman Kałme 212/8, 212/10
Urman Laja I 212/8, 212/10
Urman Laja II 212/8, 212/10
Urman Lejbus 212/24
Urman Majer 212/8, 212/10
Urman Moniek 212/8, 212/10
Urman Moszek Jankiel 212/8, 212/10
Urman Moszek Majer 212/8, 212/10
Urman Motek 212/8, 212/10
Urman Nacha 212/8, 212/10
Urman Nisen 212/8, 212/10
Urman Noryc 212/8, 212/10
Urman Rózia 212/8, 212/10
Urman Róża 212/8, 212/10
Urman Rubin 212/8, 212/10
Urman Rywka I 212/8, 212/10
Urman Rywka II 212/8, 212/10
Urman Rywka Złata 212/8, 212/10
Urman Sala 212/8, 212/10
Urman Salomon I 212/8, 212/10
Urman Salomon II 212/8, 212/10
640
Urman Sara I 212/8, 212/10
Urman Sara II 212/8, 212/10
Urman Szajndla Sara 212/8, 212/10, 212/18
Urman Wolf Israel 212/8, 212/10,212/17
Verleger Chil Israel 212/2, 212/ 20
Verleger Frymeta Sara 212/18
Verleger Josef Israel 212/2
Vilder Dwojra Sara 212/13
Vogel Fajgla 212/23
Vogel Josef 212/23
Vogel Josek 212/18
Vogel Rena 212/23
Wachsberg Rosa Sara 212/24
Wachsberg Chaim 212/24
Wachsberg Chaja 212/24
Wachsberg Ester Sara 212/23
Wachsberg Laja Sara 212/24
Wachsberg Rosa Sara 212/24
Wachsman Chana Sara 212/24
Wachsman Chaskiel 212/23
Wachsman Feiga Sara 212/24
Wachsman Markus 212/23
Wachsman Mirla 212/23
Wachsman Moses 212/23
Wachsman Sala 212/23
Wachsman Salek 212/23
Wachsmann Chaim Israel 212/24
Wachsmann Chaja Wita 212/23
Wachsmann Chana Sara 212/24
Wachsmann Feiga Sara 212/24
Wachspress Sabina z d. Wachspress 212/17
Wachspress Szyfra Sara 212/23
Wachter Abram 212/8, 212/10
Wachter Aba 212/8, 212/10, 212/13
Wachter Abram 212/8, 212/10, 212/17
Wachter Abram Lewek 212/8, 212/10
Wachter Chaim Icek 212/8, 212/10
Wachter Chaja 212/8, 212/10
Wachter Chana 212/8, 212/10
Wachter Estera 212/8, 212/10
Wachter Hendla 212/8, 212/10
Wachter Hinda Rajzla 212/8, 212/10
Wachter Jentla 212/8, 212/10
Wachter Majer 212/8, 212/10
Wachter Pecla Sara 212/19
Wachter Pesla I 212/8, 212/10
Wachter Pesla II 212/8, 212/10
Wachter Pesla III 212/8, 212/10
641
Wachter Pesla Miriam 212/8, 212/10
Wachter Sura 212/8, 212/10
Wachter Szaja Tobjasz 212/8, 212/10
Waga „N” 212/8, 212/10
Waga „S” 212/8, 212/10
Waga Abram Aba 212/8, 212/10
Waga Ajzyk Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Waga Aron Israel 212/8, 212/10, 212/17, 212/22
Waga Chana 212/8, 212/10
Waga Eljasz 212/8, 212/10
Waga Estera 212/8, 212/10
Waga Estera Rajzla 212/8, 212/10
Waga Fajwel 212/8, 212/10
Waga Frajdla 212/8, 212/10
Waga Henoch Dawid 212/8, 212/10
Waga Hinda 212/8, 212/10
Waga Jakób Hersz 212/8, 212/10
Waga Lejzor 212/8, 212/10
Waga Maria Gitla 212/16
Waga Maria Sara 212/2
Waga Marja Gitla 212/8, 212/10
Waga Marjem 212/8, 212/10
Waga Marjem Rywka 212/8, 212/10
Waga Nusyn I 212/8, 212/10
Waga Nusyn II 212/8, 212/10
Waga Nusyn Israel 212/13, 212/17, 212/20
Waga Ruchla 212/8, 212/10
Waga Sur 212/8, 212/10
Waga Szyja Nusyn 212/8, 212/10
Waga Tauba 212/8, 212/10
Waga Złata 212/8, 212/10
Wagner Alter Jakób 212/8, 212/10
Wagner Bajla 212/8, 212/10
Wagner Chaja Chana 212/8, 212/10
Wagner Estera Sara 212/2
Wagner Frymeta 212/8, 212/10
Wagner Iser 212/8, 212/10
Wahrmund 212/25
Waingort Gerhard [?] Israel 212/18
Wainstein Roman 212/25
Waintraub 212/17
Waja Fryda Sara 212/19
Wajc Ewa Sara 212/15
Wajcenberg [?] Bajla Sara 212/18
Wajcenberg Abram I 212/8, 212/10
Wajcenberg Abram Icek 212/8, 212/10
Wajcenberg Abram II 212/8, 212/10
Wajcenberg Abram Jakób 212/8, 212/10
642
Wajcenberg Abram Wolf 212/8, 212/10
Wajcenberg Ajdla Sara 212/19
Wajcenberg Anczel Israel 212/1, 212/8, 212/10,
Wajcenberg Anczel L. 212/13
Wajcenberg Bajla 212/8, 212/10
Wajcenberg Berek I 212/8, 212/10
Wajcenberg Berek II 212/8, 212/10
Wajcenberg Berek Israel 212/15
Wajcenberg Blima I 212/8, 212/10
Wajcenberg Blima II 212/8, 212/10
Wajcenberg Chaim I 212/8, 212/10
Wajcenberg Chaim II 212/8, 212/10
Wajcenberg Chaja Sara 212/8, 212/10, 212/14, 212/15, 212/16, 212/17, 212/18
Wajcenberg Chana 212/8, 212/10
Wajcenberg Chana Cyrla 212/8, 212/10
Wajcenberg Chana Laja 212/8, 212/10
Wajcenberg Eljasz 212/8, 212/10
Wajcenberg Estera I 212/8, 212/10
Wajcenberg Estera II 212/8, 212/10
Wajcenberg Estera III 212/8, 212/10
Wajcenberg Estera Sara 212/13, 212/19
Wajcenberg Fajgla 212/8, 212/10
Wajcenberg Frajdla 212/8, 212/10
Wajcenberg Frymeta 212/8, 212/10
Wajcenberg Gitman 212/8, 212/10
Wajcenberg Hala 212/8, 212/10
Wajcenberg Josek 212/8, 212/10
Wajcenberg Laja I 212/8, 212/10
Wajcenberg Laja II 212/8, 212/10
Wajcenberg Laja III 212/8, 212/10
Wajcenberg Laja IV 212/8, 212/10
Wajcenberg Laja Sara 212/19, 212/23
Wajcenberg Lejbuś I 212/8, 212/10
Wajcenberg Lejbuś II 212/8, 212/10
Wajcenberg Lejbuś Israel 212/18
Wajcenberg Lejzor I 212/8, 212/10
Wajcenberg Lejzor II 212/8, 212/10
Wajcenberg Lejzor Israel 212/13, 212/ 20
Wajcenberg Liba 212/8, 212/10
Wajcenberg Manes Israel 212/ 20
Wajcenberg Masza Sara 212/15, 212/17
Wajcenberg Mendel 212/8, 212/10
Wajcenberg Moszek 212/8, 212/10
Wajcenberg Nacha 212/8, 212/10
Wajcenberg Nanes 212/8, 212/10
Wajcenberg Noech 212/8, 212/10
Wajcenberg Noszek 212/8, 212/10
Wajcenberg Rachela 212/8, 212/10
643
Wajcenberg Rojza 212/13
Wajcenberg Rojza 212/8, 212/10
Wajcenberg Rózia 212/8, 212/10
Wajcenberg Rywka 212/8, 212/10
Wajcenberg Sala 212/8, 212/10
Wajcenberg Szmul Hirsz 212/8, 212/10
Wajcenberg Szyja Gecel 212/8, 212/10
Wajcenberg Wigdor Nuta 212/8, 212/10
Wajcenberg Wolf I 212/8, 212/10
Wajcenberg Wolf II 212/8, 212/10
Wajcenfeld Kałma [Kalma] Israel 212/15, 212/17
Wajcenfeld Załma 212/8, 212/10
Wajchman Gitla Sara 212/23
Wajchman Icek Israel 212/23
Wajchman Nacha Sara 212/23
Wajcman Ajdla 212/8, 212/10
Wajcman Aron Israel 212/8, 212/10, 212/20
Wajcman Bajla Sara 212/2
Wajcman Blima 212/8, 212/10
Wajcman Brucha Etla 212/8, 212/10
Wajcman Chaja Sara 212/24
Wajcman Chana Mindla 212/8, 212/10
Wajcman Chil 212/18, 212/23
Wajcman Chil Chaskiel 212/8, 212/10
Wajcman Chil Dawid 212/8, 212/10
Wajcman Cywia 212/8, 212/10
Wajcman Estera I 212/8, 212/10, 212/23
Wajcman Estera II 212/8, 212/10
Wajcman Estera Laja 212/8, 212/10
Wajcman Fajgla I 212/8, 212/10
Wajcman Fajgla II 212/8, 212/10
Wajcman Fela Sara 212/2
Wajcman Fradla 212/8, 212/10
Wajcman Frymeta I 212/8, 212/10
Wajcman Frymeta II 212/8, 212/10
Wajcman Hena Sara 212/24
Wajcman Hersz 212/23
Wajcman Herszlik 212/24
Wajcman Herszlik Nuta 212/24
Wajcman Icek 212/8, 212/10, 212/23
Wajcman Jakób 212/8, 212/10
Wajcman Jakób Icchok 212/8, 212/10
Wajcman Jakub [Jakob] Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/13
Wajcman Jehudes 212/8, 212/10
Wajcman Josef 212/8, 212/10
Wajcman Josek I 212/8, 212/10
Wajcman Josek II 212/8, 212/10
Wajcman Josek Israel 212/18
644
Wajcman Kalma 212/23
Wajcman Krajndla Sara 212/2
Wajcman Laja 212/8, 212/10
Wajcman Lajb 212/23
Wajcman Lejzer Israel 212/23
Wajcman Lendel 212/8, 212/10
Wajcman Majer I 212/8, 212/10
Wajcman Majer II 212/8, 212/10
Wajcman Majer Sucher 212/8, 212/10
Wajcman Małka 212/8, 212/10
Wajcman Manuel 212/20
Wajcman Mendel Israel 212/17
Wajcman Michael Josef 212/8, 212/10
Wajcman Mirla I 212/8, 212/10
Wajcman Mirla II 212/8, 212/10
Wajcman Mirla III 212/8, 212/10
Wajcman Mojsze Aron 212/8, 212/10
Wajcman Nuchim 212/8, 212/10
Wajcman Rachela Sara 212/8, 212/10, 212/17
Wajcman Rajzla Sara 212/8, 212/10, 212/19
Wajcman Rojza 212/8, 212/10
Wajcman Rubin Szlama 212/8, 212/10
Wajcman Sala 212/8, 212/10
Wajcman Sara 212/8, 212/10
Wajcman Szlama 212/8, 212/10
Wajcman Tamara 212/8, 212/10
Wajcman Zysla 212/8, 212/10
Wajcmann Laja Sara 212/16
Wajcmbrog [?] Bajla Sara 212/18
Wajman Naer 212/8, 212/10
Wajnach Icek 212/19
Wajnach Lipa 212/19
Wajnach Mindla 212/19
Wajnacht Hinda Fajgla 212/8, 212/10
Wajnacht Icchok Noech 212/8, 212/10
Wajnacht Nacha Liba 212/8, 212/10
Wajnbaum Cylka 212/8, 212/10
Wajnbaum Moszek 212/8, 212/10
Wajnbaum Rachela 212/8, 212/10
Wajnberg [?] 212/20
Wajnberg Anczel 212/8, 212/10
Wajnberg Anszel Israel 212/ 20
Wajnberg Debora 212/24
Wajnberg Fema 212/8, 212/10
Wajnberg Frymeta Sara 212/2, 212/8, 212/10
Wajnberg Helena 212/25
Wajnberg Hinda Laja 212/8, 212/10
Wajnberg Itla 212/8, 212/10
645
Wajnberg Izaak 212/25
Wajnberg Izrael 212/24
Wajnberg Małka 212/8, 212/10
Wajnberg Marceli 212/8, 212/10
Wajnberg Mieczysław Israel 212/2, 212/8, 212/10
Wajnberg Mojżesz Israel 212/2, 212/8, 212/10
Wajnberg Nuchim 212/8, 212/10
Wajnberg Pinkus 212/8, 212/10
Wajnberg Rachmil Mordka 212/8, 212/10
Wajnberg Rywka I 212/8, 212/10, 212/24
Wajnberg Rywka II 212/8, 212/10
Wajnberg Salomon I 212/8, 212/10
Wajnberg Salomon II 212/8, 212/10
Wajnberg Salomon Israel 212/2
Wajnberg Sarja 212/8, 212/10
Wajnberg Sarna Sara 212/2
Wajnberg Stefanja 212/8, 212/10
Wajnberg Symcha Israel 212/2, 212/8, 212/10,
Wajnberg Wolf 212/10
Wajnblum Chaja 212/8, 212/10
Wajnblum Cywja 212/8, 212/10
Wajnblum Emanuel 212/20
Wajnblum Hirsz Aba 212/8, 212/10
Wajnblum Mordka Dawid 212/8, 212/10
Wajnblum Rywka 212/8, 212/10
Wajnblum Sura I 212/8, 212/10
Wajnblum Sura II 212/8, 212/10
Wajnblum Szlama 212/20
Wajnblum Szlama 212/8, 212/10
Wajnblum Tajbla 212/8, 212/10
Wajnblum Zelig 212/15
Wajnblum Zełeg 212/8, 212/10
Wajndlig Chana 212/8, 212/10
Wajndlig Estera 212/8, 212/10
Wajndlig Herszel 212/8, 212/10
Wajndlig Ruchla 212/8, 212/10
Wajndlig Rywka 212/8, 212/10
Wajndlig Symcha 212/8, 212/10
Wajner Gitla 212/8, 212/10
Wajner Rojza 212/8, 212/10
Wajneyger Gitla 212/8, 212/10
Wajnfaeld Akiwa 212/8, 212/10
Wajnfaeld Fryda 212/8, 212/10
Wajnfeld Hersz 212/13
Wajngarten Berysz 212/8, 212/10
Wajngarten Blima 212/8, 212/10
Wajngarten Chaim 212/8, 212/10
Wajngarten Chana I 212/8, 212/10
646
Wajngarten Chana II 212/8, 212/10
Wajngarten Chana Sara 212/2, 212/19
Wajngarten Don Dawid Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/19
Wajngarten Estera 212/8, 212/10
Wajngarten Herman 212/13
Wajngarten Israel 212/2, 212/19
Wajngarten Izrael 212/8, 212/10
Wajngarten Josek 212/8, 212/10
Wajngarten Josek Hersz Israel 212/13
Wajngarten Małka 212/8, 212/10
Wajngarten Mindla 212/8, 212/10
Wajngarten Mirjam 212/8, 212/10
Wajngarten Mojsze Kałma 212/8, 212/10
Wajngarten Mordka 212/8, 212/10
Wajngarten Moses [Mozes] 212/20
Wajngarten Moszek Fiszel 212/8, 212/10
Wajngarten Ojzer Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/19
Wajngarten Rajzla Mala 212/8, 212/10
Wajngarten Sala 212/8, 212/10
Wajngarten Sura Sara 212/15, 212/17
Wajngarten Udla Sara 212/2
Wajngarten Zelig 212/8, 212/10
Wajngort Gerard [Gerhard] Israel 212/15, 212/19
Wajngrot Chana 212/8, 212/10
Wajngrot Eljasz Majer 212/8, 212/10
Wajngrot Gerhard 212/8, 212/10
Wajngrot Izrael Hersz 212/8, 212/10
Wajngrot Jochweta 212/8, 212/10
Wajngrot Manele 212/8, 212/10
Wajnhs [?] Anna Sara 212/24
Wajnhs [?] Jakob Israel 212/24
WajnrachGitla Sara 212/2
Wajnrajch 212/11
Wajnrajch Czarba 212/8, 212/10
Wajnrajch Icek Wolf Israel 212/2
Wajnrajch Małka 212/8, 212/10
Wajnrajch Rywka 212/8, 212/10
Wajnrajch Szmul 212/8, 212/10
Wajnrajch Szmul 212/8, 212/10, 212/15
Wajnrajch Szyja Hersz 212/8, 212/10
Wajnreich Icek Wolf Israel [Wajnrajch] 212/11
Wajnryb Abram I 212/8, 212/10
Wajnryb Abram II 212/8, 212/10
Wajnryb Abram Josek Israel 212/24
Wajnryb Adela Sara 212/24
Wajnryb Aleks. 212/18
Wajnryb Aleksander 212/8, 212/10
Wajnryb Alter Wolf 212/8, 212/10
647
Wajnryb Aron Israel 212/ 20
Wajnryb Bajla 212/8, 212/10
Wajnryb Brajndla I 212/8, 212/10,212/24
Wajnryb Brajndla II 212/8, 212/10
Wajnryb Chaim Szlama 212/8, 212/10
Wajnryb Chaja 212/8, 212/10
Wajnryb Chaja Sura 212/8, 212/10, 212/18
Wajnryb Chana 212/8, 212/10, 212/24
Wajnryb Chawa 212/8, 212/10
Wajnryb Dawid I 212/8, 212/10
Wajnryb Dawid II 212/8, 212/10
Wajnryb Dora 212/8, 212/10
Wajnryb Dwojra 212/24
Wajnryb Estera Laja 212/8, 212/10
Wajnryb Fajgla Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17, 212/24
Wajnryb Frajda 212/8, 212/10
Wajnryb Frajdla 212/8, 212/10
Wajnryb Gitla 212/8, 212/10
Wajnryb Hela 212/8, 212/10
Wajnryb Herszlik Israel 212/24
Wajnryb Hinda 212/24
Wajnryb Icchok 212/8, 212/10
Wajnryb Ita 212/8, 212/10
Wajnryb Izak 212/8, 212/10
Wajnryb Jakób 212/8, 212/10
Wajnryb Jentla Sara 212/24
Wajnryb Josek 212/8, 212/10
Wajnryb Judka 212/8, 212/10
Wajnryb Kalma 212/24
Wajnryb Lipa 212/24
Wajnryb Marjem I 212/8, 212/10
Wajnryb Marjem II 212/8, 212/10
Wajnryb Mordechaj Wolf 212/24 212/24
Wajnryb Natan Israel 212/24
Wajnryb Pejsach Szlama 212/8, 212/10
Wajnryb Rajzla 212/8, 212/10
Wajnryb Roza Sara 212/24
Wajnryb Róża 212/24
Wajnryb Ruchla Sara 212/24
Wajnryb Sura Szajndla Sara 212/24
Wajnryb Szlama Israel 212/8, 212/10, 212/13
Wajnstajn Henoch 212/17
Wajnstein Ajzyk 212/24
Wajnstein Alter Israel 212/17
Wajnstein Joachim 212/13
Wajnstein Sura 212/24
Wajnstok Ida 212/17
Wajnszotk [!] Lajb 212/17
648
Wajnsztajn „S” 212/8, 212/10
Wajnsztajn Abram Eljasz 212/8, 212/10
Wajnsztajn Abram I 212/8, 212/10
Wajnsztajn Abram II 212/8, 212/10
Wajnsztajn Adela 212/8, 212/10
Wajnsztajn Alter Israel 212/15
Wajnsztajn Całeł 212/8, 212/10
Wajnsztajn Chaja 212/8, 212/10
Wajnsztajn Chaja Perla Sara 212/2
Wajnsztajn Chaja Sara 212/2
Wajnsztajn Chana I 212/8, 212/10
Wajnsztajn Chana II 212/8, 212/10
Wajnsztajn Chana III 212/8, 212/10
Wajnsztajn Dawid 212/8, 212/10
Wajnsztajn Dobra 212/8, 212/10
Wajnsztajn Elimelech 212/8, 212/10
Wajnsztajn Estera 212/8, 212/10
Wajnsztajn Etla Sara 212/8, 212/10, 212/23
Wajnsztajn Fajgla I 212/8, 212/10
Wajnsztajn Fajgla II 212/8, 212/10
Wajnsztajn Fajgla III 212/8, 212/10
Wajnsztajn Frajdla Sara 212/8, 212/10, 212/19
Wajnsztajn Gesendla 212/8, 212/10
Wajnsztajn Gitla 212/8, 212/10
Wajnsztajn Henoch Israel 212/8, 212/10, 212/15
Wajnsztajn Herszel 212/8, 212/10
Wajnsztajn Herszlik 212/8, 212/10
Wajnsztajn Icek Dawid 212/8, 212/10
Wajnsztajn Icek Szlama 212/8, 212/10
Wajnsztajn Isachar 212/8, 212/10
Wajnsztajn Isser 212/15
Wajnsztajn Ita Sara 212/18
Wajnsztajn Izrael Nudyn 212/18
Wajnsztajn Jakub 212/8, 212/10
Wajnsztajn Jankiel I 212/8, 212/10
Wajnsztajn Jankiel II 212/8, 212/10
Wajnsztajn Jankiel Israel 212/15, 212/19
Wajnsztajn Joachim 212/8, 212/10
Wajnsztajn Joachim Moszek 212/8, 212/10
Wajnsztajn Jochwet 212/8, 212/10
Wajnsztajn Josek 212/8, 212/10
Wajnsztajn Krajndla I 212/8, 212/10
Wajnsztajn Krajndla II 212/8, 212/10
Wajnsztajn Lewek 212/8, 212/10
Wajnsztajn Majloch 212/13, 212/20
Wajnsztajn Marja 212/8, 212/10
Wajnsztajn Maryla 212/8, 212/10
Wajnsztajn Mina 212/8, 212/10
649
Wajnsztajn Mindal 212/8, 212/10
Wajnsztajn Mindla 212/8, 212/10
Wajnsztajn Mojżesz 212/8, 212/10
Wajnsztajn Moszek I 212/8, 212/10
Wajnsztajn Moszek II 212/8, 212/10
Wajnsztajn N. Israel 212/18
Wajnsztajn Nacha Dwojra 212/8, 212/10
Wajnsztajn Nachemja 212/8, 212/10
Wajnsztajn Naftuli 212/8, 212/10
Wajnsztajn Nuchim 212/8, 212/10
Wajnsztajn Pesla 212/8, 212/10
Wajnsztajn Rachmil Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/18, 212/ 20
Wajnsztajn Ruchla I 212/8, 212/10
Wajnsztajn Ruchla II 212/8, 212/10
Wajnsztajn Rywka I 212/8, 212/10
Wajnsztajn Rywka II 212/8, 212/10
Wajnsztajn Rywka III 212/8, 212/10
Wajnsztajn Rywka Małka 212/8, 212/10
Wajnsztajn Rywka Sara 212/2
Wajnsztajn Sura I 212/8, 212/10
Wajnsztajn Sura II 212/8, 212/10
Wajnsztajn Sura Ita 212/8, 212/10
Wajnsztajn Szaja 212/8, 212/10
Wajnsztajn Szajndla 212/8, 212/10
Wajnsztajn Szmul 212/20
Wajnsztajn Szmul 212/8, 212/10
Wajnsztajn Szmul Iser 212/8, 212/10
Wajnsztajn Tajba 212/8, 212/10
Wajnsztajn Tamara 212/8, 212/10
Wajnsztajn Zelig 212/8, 212/10
Wajnsztajn Złata 212/8, 212/10
Wajnsztein 212/6
Wajnsztejn Jakub 212/18
Wajnsztik Chil 212/17
Wajnsztok Hugo 212/8, 212/10
Wajnsztok Abram I 212/8, 212/10
Wajnsztok Abram II 212/8, 212/10
Wajnsztok Alter 212/8, 212/10
Wajnsztok Aron I 212/8, 212/10
Wajnsztok Aron II 212/8, 212/10
Wajnsztok Aul [?] 212/16
Wajnsztok Beruś 212/8, 212/10
Wajnsztok Chaim 212/24
Wajnsztok Chaim Josie Israel 212/24
Wajnsztok Chana 212/8, 212/10
Wajnsztok Chil Nusyn 212/8, 212/10
Wajnsztok Czarna Brajndla 212/8, 212/10
Wajnsztok Dawid Macheł 212/8, 212/10
650
Wajnsztok Dawid Ojzer 212/8, 212/10
Wajnsztok Dwojra Liba 212/8, 212/10
Wajnsztok Fajgla 212/8, 212/10, 212/18
Wajnsztok Frymeta 212/8, 212/10
Wajnsztok Gerda 212/8, 212/10
Wajnsztok Heinrich 212/8, 212/10
Wajnsztok Herman 212/8, 212/10
Wajnsztok Hersz Ber 212/8, 212/10
Wajnsztok Hersz Ber Israel 212/ 20
Wajnsztok Ida 212/8, 212/10
Wajnsztok Ida Sara 212/15, 212/17
Wajnsztok Israel 212/18
Wajnsztok Izrael 212/8, 212/10
Wajnsztok Jochwet Rajzla 212/8, 212/10
Wajnsztok Jochweta Sara 212/15, 212/17
Wajnsztok Joel 212/8, 212/10
Wajnsztok Józef 212/10
Wajnsztok Lajb 212/8, 212/10
Wajnsztok Lajb Israel 212/13, 212/18
Wajnsztok Loria Sura Sara 212/18
Wajnsztok Majloch 212/8, 212/10
Wajnsztok Małka I 212/8, 212/10
Wajnsztok Małka II 212/8, 212/10
Wajnsztok Marjem 212/8, 212/10
Wajnsztok Moszek Chil 212/8, 212/10
Wajnsztok Paula Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Wajnsztok Rachela 212/8, 212/10
Wajnsztok Ruchla I 212/8, 212/10
Wajnsztok Ruchla II 212/8, 212/10
Wajnsztok Sura I 212/8, 212/10
Wajnsztok Sura II 212/8, 212/10
Wajnsztok Sura Sara 212/2, 212/24
Wajnsztok Suza 212/16
Wajnsztok Syma 212/8, 212/10
Wajnsztok Szaja I 212/8, 212/10
Wajnsztok Szaja II 212/8, 212/10
Wajnsztok Szaja Israel 212/18
Wajnsztok Wolf 212/8, 212/10
Wajnsztok Zosia 212/10
Wajnsztok Zysia 212/8, 212/10
Wajntraub 212/17
Wajntraub Abram 212/8, 212/10
Wajntraub Brajndla 212/8, 212/10
Wajntraub Chaja 212/8, 212/10
Wajntraub Chaskiel 212/18
Wajntraub Chawa 212/8, 212/10
Wajntraub Edzia 212/8, 212/10
Wajntraub Efroim Chaim 212/8, 212/10
651
Wajntraub Frajdla Perla 212/8, 212/10
Wajntraub Frania 212/8, 212/10
Wajntraub Frymeta 212/8, 212/10
Wajntraub Icek Israel 212/24
Wajntraub Icek 212/8, 212/10
Wajntraub Isacher 212/8, 212/10
Wajntraub Jankiel 212/8, 212/10
Wajntraub Laja Sara 212/15, 212/17, 212/19
Wajntraub Lajb 212/8, 212/10
Wajntraub Lajzer 212/8, 212/10
Wajntraub Majer Israel 212/15, 212/17, 212/19, 212/20
Wajntraub Majzer 212/8, 212/10
Wajntraub Naftula I 212/8, 212/10
Wajntraub Naftula II 212/8, 212/10
Wajntraub Rafael Israel 212/13
Wajntraub Rafuel 212/8, 212/10
Wajntraub Rojza 212/8, 212/10
Wajntraub Ruchla 212/8, 212/10
Wajntraub Rywka Sara 212/8, 212/10, 212/24
Wajntraub Sura Sara 212/8, 212/10, 212/18
Wajntraub Szajndla 212/8, 212/10
Wajntraub Zysla I 212/8, 212/10
Wajntraub Zysla II 212/8, 212/10
Wajntraub Zysla III 212/8, 212/10
Wajntrepow Chaim 212/8, 212/10
Wajntrepow Dwojra 212/8, 212/10
Wajntrepow Etla Sara 212/8, 212/10, 212/16
Wajntrepow Josek 212/8, 212/10
Wajntrepow Mendel 212/8, 212/10
Wajntrepow Sara Rywka 212/8, 212/10
Wajntrepow Sura 212/8, 212/10
Wajntrepow Sura Laja v. Borman 212/8, 212/10
Wajntrepow Szlama 212/8, 212/10
Wajnziher Jakob 212/25
Wajnzyb Abram 212/18
Wajryb Izak 212/13
Wajs Abram Mordka Israel 212/2, 212/8, 212/10,
Wajs Brajndla Sara 212/22
Wajs Bronislawa Sara 212/15
Wajs Chana Dina 212/8, 212/10
Wajs Chawa Sara 212/14
Wajs Chawa Szejwa 212/8, 212/10
Wajs Chawa Szewa Sara 212/2, 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Wajs Estera Brajndla 212/8, 212/10
Wajs Estera Sara 212/2
Wajs Fela Sara 212/19
Wajs Hela 212/8, 212/10
Wajs Izrael 212/8, 212/10
652
Wajs Jochweta 212/8, 212/10
Wajs Laja Cywia Sara 212/2, 212/8, 212/10,
Wajs Lejbuś 212/18
Wajs Lewek 212/8, 212/10
Wajs Lipa Rywka 212/8, 212/10
Wajs Menachum Ber 212/13
Wajs Mendel 212/17
Wajs Mendel Menasze Israel 212/ 20
Wajs Mendel Piches 212/2
Wajs Mendel Pinches 212/8, 212/10
Wajs Mindla 212/8, 212/10
Wajs Moszek 212/18
Wajs Moszek Icek Israel 212/16
Wajs Rojza 212/8, 212/10
Wajs Symcha 212/8, 212/10
Wajs Symcha Israel 212/2
Wajs Szaja 212/8, 212/10
Wajs Szymon 212/8, 212/10
Wajs Szymon Israel 212/8, 212/10, 212/15
Wajs Tolca 212/23
Wajsbecker Rajzla Sara 212/17
Wajsbeker Ber 212/20
Wajsbeker Chaim 212/24
Wajsbeker Hersz 212/20
Wajsbeker Jankiel Israel 212/18
Wajsbeker Pinkus Israel 212/17, 212/18
Wajsbeker Sura Frajdla 212/19
Wajsbekier Estera 212/8, 212/10
Wajsbekier Icek 212/8, 212/10
Wajsbekier Izrael 212/8, 212/10
Wajsbekier Pinkus Israel 212/8, 212/10, 212/15
Wajsbekier Rajzla Sara 212/15
Wajsbekier Sura 212/8, 212/10
Wajsbekier Szyja Hejnoch 212/8, 212/10
Wajsberg [?] Motek Israel 212/18
Wajsberg Abram 212/8, 212/10
Wajsberg Ajdla 212/8, 212/10
Wajsberg Alama Arja 212/8, 212/10
Wajsberg Chaim Hersz 212/8, 212/10
Wajsberg Chana 212/23
Wajsberg Izrael Lajb 212/8, 212/10
Wajsberg Kałma Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/11, 212/17
Wajsberg Lajb 212/23
Wajsberg Liba 212/8, 212/10
Wajsberg Mordka 212/2
Wajsberg Motek 212/8, 212/10, 212/13, 212/16
Wajsberg Motel 212/20
Wajsberg Taube 212/8, 212/10
653
Wajsberker Jankiel Israel 212/18
Wajsblat Abram 212/8, 212/10
Wajsblat Bajla 212/8, 212/10
Wajsblat Bernard 212/8, 212/10
Wajsblat Chana I 212/8, 212/10
Wajsblat Chana II 212/8, 212/10
Wajsblat Chil 212/8, 212/10, 212/13, 212/20
Wajsblat Frymeta I 212/8, 212/10
Wajsblat Frymeta II 212/8, 212/10
Wajsblat Gitla 212/8, 212/10
Wajsblat Hinda Fajga212/8, 212/10
Wajsblat Ita Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17, 212/19
Wajsblat Kajla Hendla 212/8, 212/10
Wajsblat Kałma 212/8, 212/10
Wajsblat Małka 212/13
Wajsblat Małka Rojza 212/8, 212/10
Wajsblat Moszek Israel 212/8, 212/10, 212/18
Wajsblat Rywka Sara 212/8, 212/10, 212/19
Wajsblat Szulim 212/8, 212/10
Wajsblum Brajndla 212/8, 212/10
Wajsblum Izrael 212/8, 212/10
Wajsblum Szlama 212/8, 212/10
Wajsbort Bajla Itla 212/8, 212/10
Wajsbort Berek 212/8, 212/10
Wajsbort Chaim Wolf 212/8, 212/10
Wajsbort Estera Ruchla 212/8, 212/10
Wajsbort Hendel Mendel 212/8, 212/10
Wajsbort Hersz 212/8, 212/10
Wajsbort Icek 212/8, 212/10
Wajsbort Jojna 212/8, 212/10
Wajsbort Juma 212/8, 212/10
Wajsbort Kiwa 212/8, 212/10
Wajsbort Malka 212/13
Wajsbort Małka 212/8, 212/10
Wajsbort Masza Perla 212/8, 212/10
Wajsbort Mendel 212/8, 212/10
Wajsbort Moszek 212/8, 212/10
Wajsbort Moszek Hersz 212/8, 212/10
Wajsbort Natla Frymeta 212/8, 212/10
Wajsbort Nusyn 212/8, 212/10
Wajsbort Sura Matla 212/8, 212/10
Wajsbort Szmul Fiszel 212/8, 212/10
Wajsbort Witla 212/8, 212/10
Wajsbrot Berek 212/17
Wajsbrot Brajndla Sara 212/15, 212/16, 212/17
Wajsbrot Chana 212/17
Wajsbrot Cypa 212/2
Wajsbrot Gabriel Israel 212/13, 212/17
654
Wajsbrot Gitla Sara 212/19
Wajsbrot Hersz Israel 212/15, 212/17
Wajsbrot Lajbus 212/2
Wajsbrot Majer Wolf Israel 212/ 20
Wajsbrot Mariem Sara 212/15, 212/17
Wajsbrot Mendel 212/20
Wajsbrot Moszek 212/18
Wajsbrot Rózia 212/16
Wajsbrot Ruchla 212/17
Wajselberg Jakub 212/8, 212/10
Wajselberg Natalia 212/8, 212/10
Wajsfeld Ruchla 212/8, 212/10
Wajsfelner Aron Israel 212/ 20
Wajsflus Bajla 212/8, 212/10
Wajsflus Berek 212/8, 212/10
Wajsflus Lezer 212/8, 212/10
Wajsflus Szaja 212/8, 212/10
Wajshaus Josef 212/8, 212/10
Wajshaus Pesla 212/8, 212/10
Wajsler Abraham 212/24
Wajsler Beryś Israel 212/8, 212/10, 212/15
Wajsler Cywja 212/8, 212/10
Wajsler Froim 212/8, 212/10
Wajsler Herszel 212/8, 212/10
Wajsler Jacheta 212/24
Wajsler Jakob 212/24
Wajsler Joachim Dawid 212/8, 212/10
Wajsler Maks 212/8, 212/10
Wajsler Ruchla Laja 212/8, 212/10
Wajsler Rywka Sara [Wajzler] 212/18
Wajsler Szajndla 212/8, 212/10
Wajsler Zanwel 212/24
Wajsler Złata 212/8, 212/10
Wajsman Abram Wolf 212/8, 212/10
Wajsman Aron 212/8, 212/10
Wajsman Bajla Sara 212/15, 212/17
Wajsman Chawa 212/8, 212/10
Wajsman Dawid I 212/8, 212/10
Wajsman Dawid II 212/10
Wajsman Emanuel Israel 212/17
Wajsman Estera I 212/8, 212/10
Wajsman Estera II 212/8, 212/10
Wajsman Izrael 212/8, 212/10
Wajsman Jakob Uszer Israel 212/24
Wajsman Laja Sara 212/24
Wajsman Lejzer 212/8, 212/10, 212/18
Wajsman Luiza 212/8, 212/10
Wajsman Małka 212/8, 212/10
655
Wajsman Mordka Israel 212/18, 212/20, 212/22
Wajsman Mordka M. Israel 212/18
Wajsman Rachmil 212/8, 212/10
Wajsman Rajzla 212/8, 212/10
Wajsman Rywka 212/8, 212/10
Wajsmann Mordka Israel 212/17
Wajsmark „S” 212/8, 212/10
Wajsmark „C” 212/8, 212/10
Wajsmark Bajla Sura 212/2, 212/16, 212/17
Wajsmark Cjala Sura 212/8, 212/10
Wajsmark Fajga Mindla 212/8, 212/10
Wajsmark Fajgla Mindla Sara 212/15, 212/17
Wajsmark Fiszel 212/8, 212/10
Wajsmark Lemel 212/8, 212/10
Wajsmark Lemel Israel 212/8, 212/10, 212/13, 212/17
Wajsmark Markus Mojżesz Josek Israel 212/17
Wajsmark Moszek Josek 212/8, 212/10
Wajsmark Rafael 212/8, 212/10
Wajsmark Róża 212/8, 212/10
Wajsmark Sara 212/8, 212/10
Wajss Bronisława Sara 212/15, 212/19
Wajss Moszek Icek Israel 212/19
Wajss Sara Raca 212/19
Wajss Szymon Israel 212/15, 212/19
Wajstat Liba 212/8, 212/10
Wajstuch Efroim 212/24
Wajsutajn Szmul 212/20
Wajszak Frymeta 212/19
Wajszalc Binem 212/8, 212/10
Wajszalc Blima 212/8, 212/10
Wajszalc Chaim Israel 212/8, 212/10, 212/15
Wajszalc Chana 212/8, 212/10
Wajszalc Chana Ruchla 212/8, 212/10
Wajszalc Chemja Berek 212/8, 212/10
Wajszalc Izaak Israel 212/10, 212/15
Wajszalc Izak 212/8, 212/10
Wajszalc Josef 212/8, 212/10
Wajszalc Józef 212/8, 212/10
Wajszalc Saul 212/8, 212/10
Wajszalc Szmul 212/8, 212/10
Wajszalc Zełda 212/8, 212/10
Wajtraub Majer 212/20
Wajtz Ewa Sara 212/17
Wajzenberg Załma Lejzor Israel 212/4
Waksberg Chana 212/8, 212/10
Waksberg Fryma 212/10
Waksberg Dwora 212/10
Waksberg Jakub Chaim 212/8, 212/10
656
Waksberg Jakub Israel
Waksberg Jakub Israel 212/13, 212/18
Waksberg Laja 212/8, 212/10
Waksberg Mendel 212/8, 212/10
Waksberg Rosa Sara 212/24
Waksberg Szoel Hersz 212/10
Wakselman 212/17
Waksman 212/11
Waksman Chaja Ruchla 212/8, 212/10
Waksman Feigla 212/24
Waksman Frajdla 212/8, 212/10
Waksman Hersz Israel 212/17, 212/20
Waksman Icek 212/8, 212/10
Waksman Szoel Hersz Israel [Waksmann] 212/11, 212/13
Wakspres Chana Sara 212/19
Wakspress Sabina 212/17
Wakszlag Chawa 212/8, 212/10
Wakszlag Estera 212/8, 212/10
Wakszlag Hersz Bendet 212/8, 212/10
Wakszlag Ita Fajgla 212/8, 212/10
Wakszlag Laja 212/8, 212/10
Wakszlag Nacha Mirjam 212/8, 212/10
Walbroj 212/23
Wald Basia 212/23
Wald Brucha 212/23
Wald Chaja 212/8, 212/10, 212/23
Wald Chana Ruchla Sara 212/15, 212/17
Wald Estera I 212/8, 212/10
Wald Estera II 212/8, 212/10
Wald Fajgla Szprinca 212/8, 212/10
Wald Hudesa 212/8, 212/10
Wald Josek 212/8, 212/10
Wald Laja 212/8, 212/10
Wald Mordka Lajb 212/8, 212/10
Wald Moszek 212/8, 212/10
Wald Rajzla 212/8, 212/10
Wald Ruchla Chana 212/8, 212/10
Wald Rywen 212/8, 212/10
Wald Rywka 212/8, 212/10
Wald Symcha 212/8, 212/10
Wald T. Szprynca 212/15
Wald Tajka Szprynca Sara 212/17
Walden Zosia 212/24
Waldilwerand Alta Temera 212/8, 212/10
Waldilwerand Berek 212/8, 212/10
Waldilwerand Icek Majer 212/8, 212/10
Waldilwerand Lewi Josek 212/8, 212/10
Waldilwerand Szejwa 212/8, 212/10
657
Waldilwerand Szmul 212/8, 212/10
Waldman Abram Icek 212/8, 212/10
Waldman Aron 212/8, 212/10
Waldman Bajla 212/8, 212/10
Waldman Bajla Dina 212/8, 212/10
Waldman Chaja 212/8, 212/10
Waldman Chaja Rywa 212/8, 212/10
Waldman Chana I 212/8, 212/10
Waldman Chana II 212/8, 212/10
Waldman Chana III 212/8, 212/10
Waldman Dina 212/8, 212/10
Waldman Estera 212/8, 212/10
Waldman Fajgla Ruchla 212/8, 212/10
Waldman Gerszon 212/8, 212/10, 212/15
Waldman Gitla 212/8, 212/10
Waldman Gula I 212/8, 212/10
Waldman Gula II 212/8, 212/10
Waldman Itka 212/8, 212/10
Waldman Joachim 212/8, 212/10
Waldman Laja 212/8, 212/10
Waldman Lana 212/8, 212/10
Waldman Mendel 212/8, 212/10
Waldman Michał Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Waldman Mojsze 212/8, 212/10
Waldman Mordka Pałtyl 212/8, 212/10
Waldman Ruchla 212/8, 212/10
Waldman Ruchla Laja 212/8, 212/10, 212/18
Waldman S. T. 212/13
Waldman Samuel Tobjasz 212/8, 212/10
Waldman Sara 212/8, 212/10, 212/17
Waldman Sura Blima 212/8, 212/10
Waldman Sura Chana 212/8, 212/10
Waldman Tauba 212/8, 212/10
Waldman Tobiasz Samuel Israel 212/18
Waldman Udla 212/8, 212/10
Waldmann Gerszon Israel 212/17
Waldner Gerszon Israel 212/17
Waldner Herszon 212/20
Waldner Karl Israel 212/24
Waldner Laura Sara z d. Werber 212/24
Waldner Liselotte 212/24
Waldner Mindla Sara 212/23
Waldstein Chaja Sara 212/2
Waldstein Dawid Israel 212/2
Waldstein Moses Israel 212/2
Waldstein Rajzla Sara 212/2
Waldstein Rywka Sara 212/2
Waldstein Symcha Israel 212/2
658
Walerstein Abraham 212/20
Walersztajn Abram 212/8, 212/10
Walersztajn Berek 212/8, 212/10
Walersztajn Brajndla 212/8, 212/10
Walersztajn Chaja 212/8, 212/10
Walersztajn Ita 212/8, 212/10
Walersztajn Szajndla 212/8, 212/10
Wallner AloIsrael 212/24
Wallner Elzbieta 212/24
Walman Chaja Sara 212/17
Walman Joachim Israel 212/17
Walman Michał Israel 212/17
Walman Ruchla Laja Sara 212/17
Walman Rudla Sara 212/17
Waltman Michel 212/17
Waltman Priva Sara 212/23
Wałach Józef 212/8, 212/10
Wand Flora Sara 212/23
Wanderman Kajla Sara 212/19
Wandersman Abram Dawid 212/8, 212/10
Wandersman Abram Israel 212/2
Wandersman Cyrla Sara 212/2, 212/13
Wandersman Fajwel 212/8, 212/10
Wandersman Herszel 212/8, 212/10
Wandersman Herszlik 212/8, 212/10
Wandersman Jankiel Israel 212/4
Wandersman Josef 212/8, 212/10
Wandersman Kajla Sara 212/8, 212/10, 212/15
Wandersman Lejb Mendel Israel 212/18
Wandersman Majer I 212/8, 212/10
Wandersman Majer II 212/8, 212/10
Wandersman Majer Israel 212/15, 212/17, 212/18
Wandersman Mindla 212/8, 212/10
Wandersman Mordka Israel 212/8, 212/10, 212/18
Wandersman Rajzla 212/8, 212/10
Wandersman Szmul Ojzer 212/8, 212/10
Wandersman Wita 212/8, 212/10
Wandersman Witka Sara 212/2
Wandersman Wolf 212/8, 212/10
Wandersman Wolf Israel 212/2
Wandersmann Dwojra 212/2
Wandner Sara 212/23
Wansberg Ruchla 212/10
Warenberg Majer Israel 212/18
Wargon Hinda 212/23
Wargon Josek 212/23
Wargon Lea 212/23
Wargon Sura 212/23
659
Wargon Szajndla Sara 212/24
Wargon Szmul 212/23
Warman Abraham 212/8, 212/10
Warman Abram Moszek 212/8, 212/10
Warman Alta Chaja 212/8, 212/10
Warman Estera 212/8, 212/10
Warman Gela 212/8, 212/10
Warman Henia 212/8, 212/10
Warman Jechil 212/8, 212/10
Warman Laja 212/8, 212/10
Warman Lusia 212/8, 212/10
Warman Małka 212/8, 212/10
Warman Margula Laja 212/8, 212/10
Warman Maria 212/8, 212/10
Warman Mojżesz 212/8, 212/10, 212/13
Warman Mordka Rubin 212/8, 212/10
Warman Rojza Ruchla 212/8, 212/10
Warman Roman 212/8, 212/10
Warman Schmil Israel 212/17
Warman Szmul 212/8, 212/10, 212/18
Warmund Chaja 212/8, 212/10
Warmund Józef 212/8, 212/10
Warschawski Dawid 212/13
Warsz Blima 212/8, 212/10
Warsz Boruch 212/8, 212/10
Warsz Chaja Liba 212/8, 212/10
Warsz Frajda 212/8, 212/10
Warsz Gitla Sura 212/8, 212/10
Warsz Jakub 212/8, 212/10
Warsz Perec Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/15, 212/17, 212/18
Warsz Rachela 212/8, 212/10
Warsz Samuel 212/8, 212/10
Warszau Szmul [Warman] 212/18
Warszawska Chaja Sara 212/19
Warszawska Chana Sara 212/17, 212/23
Warszawska Fajgla 212/23
Warszawska Gitla Sara 212/15, 212/17
Warszawska Itla Sara 212/15, 212/17
Warszawska Jankiel 212/23
Warszawska Laja Sara 212/13, 212/15
Warszawska Lipman 212/23
Warszawska Pesla 212/18
Warszawska Srulek 212/23
Warszawska Sura 212/23
Warszawska Szajndla 212/18
Warszawski Aba 212/8, 212/10
Warszawski Abram 212/8, 212/10
Warszawski Aron Israel 212/8, 212/10, 212/19
660
Warszawski Bajla 212/8, 212/10
Warszawski Brajndla Laja 212/8, 212/10
Warszawski Brucha 212/8, 212/10
Warszawski Chana 212/8, 212/10
Warszawski Chawa 212/8, 212/10
Warszawski Cypora 212/8, 212/10
Warszawski Dawid 212/8, 212/10
Warszawski Fajwel 212/8, 212/10
Warszawski Gerszon 212/8, 212/10
Warszawski Gitla 212/8, 212/10
Warszawski Gołda 212/8, 212/10
Warszawski Hela 212/8, 212/10
Warszawski Herszel I 212/8, 212/10
Warszawski Herszel II 212/8, 212/10
Warszawski I.P 212/8, 212/10
Warszawski Icek I 212/8, 212/10
Warszawski Icek II 212/8, 212/10
Warszawski Ita I 212/8, 212/10
Warszawski Ita II 212/8, 212/10
Warszawski Ita III 212/8, 212/10
Warszawski Itla Gitla 212/8, 212/10
Warszawski Jakób Aron 212/8, 212/10
Warszawski Jakub 212/8, 212/10
Warszawski Jakub Dawid 212/8, 212/10
Warszawski Jankiel 212/8, 212/10
Warszawski Joachim 212/8, 212/10
Warszawski Joel 212/8, 212/10
Warszawski Josek Israel 212/24
Warszawski Laja I 212/8, 212/10
Warszawski Laja II 212/8, 212/10
Warszawski Laja III 212/8, 212/10
Warszawski Laja Sara 212/17
Warszawski Laja Sura 212/8, 212/10
Warszawski Liba 212/8, 212/10
Warszawski Luba 212/8, 212/10
Warszawski Majer 212/8, 212/10
Warszawski Małka Liba 212/8, 212/10
Warszawski Maria Laja 212/24
Warszawski Marja 212/24
Warszawski Marjem 212/8, 212/10
Warszawski Mendel 212/8, 212/10
Warszawski Mojzesz 212/8, 212/10
Warszawski Mojżesz 212/8, 212/10
Warszawski Motek 212/8, 212/10
Warszawski Pesla 212/8, 212/10
Warszawski Ruchla 212/8, 212/10, 212/24
Warszawski Rywka 212/8, 212/10
Warszawski Sulamita 212/8, 212/10
661
Warszawski Szaja 212/8, 212/10
Warszawski Szaja Icek Israel 212/22
Warszawski Szmul 212/8, 212/10
Warszawski Szymsia 212/8, 212/10
Warszawski Tauba 212/8, 212/10
Warszawski Wolf 212/8, 212/10
Wartelski Julius 212/23
Wartelski Rosa 212/23
Wartelski Sara 212/23
Warthajzer Pinkus 212/8, 212/10
Wartski Nuchym 212/8, 212/10
Wartski Serla 212/8, 212/10, 212/18
Warzager Benjamin 212/8, 212/10
Warzager Mendel 212/8, 212/10
Warzager Rywka 212/8, 212/10
Warzager Szmul Hersz 212/8, 212/10
Warzecha „C” 212/8, 212/10
Warzecha Abram 212/8, 212/10
Warzecha Bajla I 212/8, 212/10
Warzecha Bajla II 212/8, 212/10
Warzecha Chaim 212/8, 212/10
Warzecha Hinda 212/8, 212/10
Warzecha Lajb 212/8, 212/10
Warzecha Mordka 212/8, 212/10
Warzecha Ruchla 212/8, 212/10
Warzecha Rywka 212/8, 212/10
Warzecha Sura 212/8, 212/10
Wasercwijg Aleksander 212/25
Waserman Abram 212/8, 212/10
Waserman Aron 212/8, 212/10
Waserman Fajwel 212/8, 212/10
Waserman Gitla 212/8, 212/10
Waserman Hersz 212/8, 212/10
Waserman Icek [Wasserman] 212/20
Waserman Icek Majer 212/8, 212/10
Waserman Masza 212/8, 212/10
Waserman Rywka 212/8, 212/10
Waserman Symcha 212/8, 212/10
Waserteil Eliasz 212/17
Wasilewicz Ester 212/23
Wasilewicz Fajgla 212/23
Wasilewicz Icek 212/23
Wasserberger Helena Sara 212/23
Wasserman Icek Israel 212/17
Wasserman Icek Majer Israel 212/ 20
Wasserteil [?] Eliasz Israel 212/22
Wasserteil Dobra Sara 212/23
Wasserteil Estera Sara 212/23
662
Wasserteil Israel 212/23
Wasserteil Leny Sara 212/23
Wasserteil Matylda Sara 212/23
Wassertheil Eliasz Israel 212/17
Wassertheil Rosalia Sara 212/23
Watenberg Bajla Perla 212/8, 212/10
Watenberg Berek 212/8, 212/10
Watenberg Chaim Pinches 212/8, 212/10
Watenberg Chawa 212/8, 212/10
Watenberg Dawid 212/8, 212/10
Watenberg Gerszon 212/8, 212/10
Watenberg Gitla 212/8, 212/10
Watenberg Izak 212/8, 212/10
Watenberg Jakub 212/8, 212/10
Watenberg Laja Gitla 212/8, 212/10
Watenberg Lajb 212/8, 212/10
Watenberg Lea 212/8, 212/10
Watenberg Majer Israel [Wattenberg] 212/8, 212/10, 212/18
Watenberg Mendel 212/8, 212/10
Watenberg Mila Sara 212/15, 212/17
Watenberg Mirla 212/8, 212/10
Watenberg Mojzesz 212/8, 212/10
Watenberg Moszek 212/8, 212/10
Watenberg Sura 212/8, 212/10
Watenberg Zyser 212/8, 212/10
Wattenberg Israel 212/17
Wattenberg Majer 212/18
Wattenberg Moses Israel 212/17
Watynski [?]212/2
Watynski Bajla 212/8, 212/10
Watynski Józef Chil 212/8, 212/10
Watynski Kałma Szmelka 212/8, 212/10
Watynski Maria 212/8, 212/10
Watynski Mojsze 212/8, 212/10
Watynski Perla Ita 212/8, 212/10
Watynski Wolf Jakób 212/8, 212/10
Watyńska Bajla Sara 212/19
Watyńska Perla Sara 212/19
Wazgan [?] Szajndla 212/24
Wdowinska Chana Sara 212/23
Wdowinski Abram Lejb Israel 212/24
Wdowinski Chaim Hersz Israel 212/24
Wdowinski Gitla 212/8, 212/10
Wdowinski Hersz 212/8, 212/10
Wdowinski Laja Hinda Sara 212/24
Wdowinski Lajzer 212/8, 212/10
Wdowinski Lesor Israel 212/17
Wdowinski Mendel Israel 212/24
663
Wdowinski Rywka Sara 212/24
Wdowinski Szmul 212/13
Wdowinski Szmul 212/8, 212/10
Weber Eleonora 212/24
Weber Estera Bluma 212/24
Weber Hendel 212/24
Weber Jakob Majer 212/24
Weber Laja 212/24
Weber Moszek Hersz 212/8, 212/10
Weber Rosa Sara 212/24
Weber Rozalia 212/24
Weber Ruchla Sara z d. Wajcenberg 212/17
Weber Rywka 212/8, 212/10
Weber z d. Wajcenber 212/15
Wechselman Nicha Sara 212/23
Weicenberg Anszel 212/25
Weichherz Jakob Israel 212/24
Weichman Uszer 212/23
Weichmann Dora 212/23
Weichmann Gucia 212/23
Weichmann Icek 212/23
Weichmann Kopel 212/23
Weichmann Sura 212/23
Weicman Rywka 212/23
Weicman Szlama Israel 212/24
Weicmann Szyfra 212/23
Weil Chawa 212/24
Weil Fajwel 212/24
Wein Szmul Dawid 212/18
Weinbaum M. 212/13
Weinberg 212/17
Weinberg Chaja Sara 212/23
Weinberg Freida Sara 212/24
Weinblum Dwojra 212/17
Weinblum Emanuel Israel 212/17
Weinblum Ester 212/23
Weinblum Jakob 212/23
Weinblum Mirla 212/23
Weinblum Salom. 212/13
Weinblum Sara 212/17, 212/23
Weinblum Schlama [Szlama] Israel 212/17
Weinblum Selig Israel 212/17
Weingarten Abram Israel 212/2
Weingarten Estera Sara 212/23
Weingarten Frymeta Sara 212/2
Weingarten Herman Israel 212/18
Weingarten Jakob Israel 212/17
Weingarten Lola Sara 212/2
664
Weingarten Matyla Sara 212/2
Weingarten Moses Israel 212/17
Weingarten Noma Sara 212/24
Weingarten Sara 212/23
Weingarten Szyja Israel 212/2
Weinglik Pesla Sara 212/23
Weingort Gerhard Israel 212/17, 212/18
Weinreich 212/2, 212/23
Weinreich Gitla Sara 212/2
Weinreich Gucia Sara 212/2
Weinreich Jakob Israel 212/24
Weinreich Mindla Sara 212/24
Weinreich Schmul Israel 212/17
Weinreich Sura Sara 212/24
Weinryb Abram Jakub Israel 212/17
Weinryb Chaim Israel 212/24
Weinryb Izak Israel 212/17
Weinryb Karolina Sara 212/17
Weinryb Lipa Israel 212/24
Weinryb Mendel Israel 212/24
Weinstein Alter 212/17
Weinstein Henoch Israel 212/17
Weinstein Herszel 212/13
Weinstein Isachas [?]212/13
Weinstein Isacher Israel 212/17, 212/18
Weinstein Jankiel Israel 212/17, 212/18
Weinstein Meiloch Israel 212/17
Weinstein Rachmil Israel 212/17, 212/18, 212/20
Weinstein Schmul Israel 212/17
Weinstock Berisch 212/24
Weinstock Bronia Sara z d. Kisner 212/17
Weinstock Feigla 212/24
Weinstock Fejgla 212/23
Weinstock Gusta 212/24
Weinstock Henia 212/24
Weinstock Lewek 212/8, 212/10
Weinstock Majer 212/13
Weinstock Rachela 212/24
Weinstock Sura Sara 212/2, 212/23
Weinstok Frajda Sara 212/23
Weinsztein Moszek 212/13
Weinsztok Brajndla 212/16
Weinsztok Dawid 212/16
Weinsztok Joel 212/16
Weinsztok Sura 212/16
Weintiepor Sura 212/18
Weintraub Laja 212/13
Weintraub Rywka Sara 212/24
665
Weintrop Dawid Israel 212/24
Weinzieher [?] 212/3
Weinzieher Salomon Israel 212/22
Weinziher Anna 212/8, 212/10
Weinziher Gustaw 212/25
Weinziher Gustaw 212/8, 212/10
Weinziher Michalina 212/8, 212/10
Weinziher Salomon 212/8, 212/10, 212/25
Weinziher Stefan 212/25
Weinziher Stefan Henryk 212/8, 212/10
Weis Bronisława Sara 212/13
Weis Szymon Israel 212/13
Weisbacker Pinkus 212/13
Weisbecker Chaim Szlama Israel 212/24
Weisbeker Ber Israel 212/17
Weisbeker Freidla Sara 212/17
Weisbeker Janiel 212/24
Weisberg Kalma Israel 212/17
Weisberg Motel Israel 212/17
Weisblat Rywka Sara 212/23
Weisblat Chil Israel 212/17
Weisblat Hinda Sara 212/23
Weisblatt Chil 212/13
Weisblum Cywia Sara 212/23
Weisbrat Mendel Israel 212/17
Weisbrot Jama 212/17
Weisfelner Rachel 212/8, 212/10
Weisfelner Rut 212/8, 212/10
Weisfelner Sara 212/8, 212/10
Weisler Berisz Israel 212/17
Weisler Rikla Sara 212/17
Weisler Rywka Sara 212/2, 212/13
Weisman Cyrla Sara 212/23
Weisman Priwa Sara 212/23
Weiss Berta 212/24
Weiss Bronisława Sara 212/18
Weiss Joel 212/24
Weiss Lea 212/24
Weiss Sala Sara 212/24
Weiss Szymon Israel 212/18
Weissalc Jasef 212/15
Weissalz Chaim Israel 212/17
Weissalz Josek Israel 212/17
Weissalz Samuel Israel 212/17
Weissalz Szmul Israel 212/ 20
Weissbart Abram Israel 212/24
Weissbart Sura Sara 212/24
Weissblat Ita 212/17
666
Weissfalner Hendla 212/23
Weissfalner Moszek 212/23
Weissfalner Szajndla 212/23
Weissfelner Adele 212/23
Weissfelner Berek 212/23
Weissfelner Chaja 212/23
Weisslbatt Chemia 212/23
Weisslbatt Mirla 212/23
Weisslbatt Reisla 212/23
Weisslbatt Rywka 212/23
Weissmann Regina 212/24
Weisz Regina Sara 212/24
Weiszalz [?] Isak Israel 212/17
Weitzen Samuel 212/24
Weitzenblum Amalie Sara 212/23
Weitzenblum Sara 212/23
Weizenber Lejzor Israel 212/17
Weizenberg Berek Israel 212/17
Weizenberg Mendel Israel 212/17
Weizenblum Beila S. 212/24
Weizenblum Bina Sara 212/23
Weizenblum Ester Sara 212/23
Weizman Laja Sara 1925 212/23
Weizman Sala Sara 212/23
Weizman Tauba S. 212/23
Wejnberg Symcha 212/2
Wejngarten Szyja Israel 212/2
Wejnsztajn Chaim 212/17
Wejnsztajn Israel Nudyn [Nusyn] 212/18
Wejsbeker Pinkus Israel 212/18
Wejsberg Motek Israel 212/18
Weksberg Abram Israel 212/13, 212/17, 212/19
Weksberg Abram L. Israel 212/18
Weksberg Abram Lejbuś Israel 212/15, 212/17, 212/18
Weksberg Alfred 212/23
Weksberg Benjamin 212/23, 212/24
Weksberg Chaim 212/13, 212/23
Weksberg Chaim Szlama Israel 212/20
Weksberg Chana 212/8, 212/10
Weksberg Chawa Ita 212/8, 212/10
Weksberg Chil J. 212/23
Weksberg Gitla Sara 212/23
Weksberg Golda 212/23
Weksberg Isucher 212/13
Weksberg Jakub Nusyn 212/8, 212/10
Weksberg Pinchas 212/23
Weksberg Rachela 212/18
Weksberg Rosa 212/23
667
Weksberg Szprinca 212/23
Weksberg Szulim 212/20
Weksberg Tauba 212/23
Weksberg Tauba Laja 212/8, 212/10
Wekseberg Abram 212/8, 212/10
Wekseberg Berek 212/8, 212/10
Wekseberg Blima 212/8, 212/10
Wekseberg Cerka 212/8, 212/10
Wekseberg Chaim 212/8, 212/10
Wekseberg Estera 212/8, 212/10
Wekseberg Gitla 212/8, 212/10
Wekseberg Herszlik 212/8, 212/10
Wekseberg Hinda 212/8, 212/10
Wekseberg Lajzer 212/8, 212/10
Wekseberg Liba 212/8, 212/10
Wekseberg Majer 212/8, 212/10
Wekseberg Mendel 212/8, 212/10
Wekseberg Rajzla 212/8, 212/10
Wekseberg Rajzla 212/8, 212/10
Wekseberg Szulim 212/8, 212/10
Wekselamn Hersz 212/13
Wekselman 212/17
Wekselman Abram I 212/8, 212/10
Wekselman Abram II 212/8, 212/10
Wekselman Abram III 212/8, 212/10
Wekselman Abram IV 212/10
Wekselman Abram Jakub 212/8, 212/10
Wekselman Adela 212/8, 212/10
Wekselman Ajdla 212/8, 212/10
Wekselman Ajzyk 212/8, 212/10
Wekselman Alta 212/8, 212/10
Wekselman Alter Israel 212/2
Wekselman Bajla 212/8, 212/10
Wekselman Balcia 212/8, 212/10
Wekselman Basia 212/8, 212/10
Wekselman Benjamin Wolf 212/8, 212/10
Wekselman Cerka 212/8, 212/10
Wekselman Cesia 212/8, 212/10
Wekselman Chaim 212/8, 212/10
Wekselman Chaja Estera 212/8, 212/10
Wekselman Chaja I 212/8, 212/10
Wekselman Chaja II 212/8, 212/10
Wekselman Chaja III 212/8, 212/10
Wekselman Chaja IV 212/8, 212/10
Wekselman Chaja Sura 212/8, 212/10
Wekselman Chana II 212/8, 212/10
Wekselman Chana I 212/8, 212/10
Wekselman Chana III 212/8, 212/10
668
Wekselman Chana IV 212/8, 212/10
Wekselman Chana Sara 212/11, 212/19
Wekselman Chawa Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17, 212/19
Wekselman Cywia Sara 212/2, 212/11212/11, 212/19
Wekselman Cywja 212/8, 212/10
Wekselman Dawid 212/8, 212/10, 212/20
Wekselman Dwojra I 212/8, 212/10
Wekselman Dwojra II 212/8, 212/10
Wekselman Estera I 212/8, 212/10
Wekselman Estera II 212/8, 212/10
Wekselman Estera III 212/8, 212/10
Wekselman Faigla [Fajgla] Sara 212/2, 212/11, 212/19
Wekselman Fajgla I 212/8, 212/10
Wekselman Fajgla II 212/8, 212/10
Wekselman Fajgla III 212/8, 212/10
Wekselman Fela I 212/8, 212/10
Wekselman Fela II 212/10
Wekselman Gela Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Wekselman Gitla 212/8, 212/10
Wekselman Gustawa 212/8, 212/10
Wekselman Hala 212/8, 212/10
Wekselman Hendla I 212/8, 212/10
Wekselman Hendla II 212/8, 212/10
Wekselman Hersz 212/13
Wekselman Hinda 212/8, 212/10
Wekselman Hinda Sara 212/19
Wekselman I. 212/13
Wekselman Icchak 212/17
Wekselman Icchok I 212/8, 212/10
Wekselman Icchok II 212/8, 212/10
Wekselman Icchok III 212/8, 212/10
Wekselman Icchok IV 212/8, 212/10
Wekselman Icek Joel 212/8, 212/10
Wekselman Icyk 212/8, 212/10
Wekselman Israel 212/8, 212/10, 212/15
Wekselman Izaak Israel 212/10, 212/18
Wekselman Izak 212/8, 212/10
Wekselman Izrael 212/8, 212/10
Wekselman Jakób 212/8, 212/10
Wekselman Jakub Israel 212/8, 212/10, 212/19
Wekselman Jankiel 212/8, 212/10
Wekselman Jehuda Israel 212/2, 212/11, 212/19
Wekselman Jenta Sara 212/2, 212/8, 212/10, 212/11
Wekselman Jentla I 212/8, 212/10
Wekselman Jentla II 212/8, 212/10
Wekselman Józef 212/8, 212/10
Wekselman Józef Załma 212/8, 212/10
Wekselman Kajla 212/8, 212/10
669
Wekselman Kalma Israel 212/2
Wekselman Laja 212/8, 212/10
Wekselman Lajb I 212/8, 212/10
Wekselman Lajb II 212/8, 212/10
Wekselman Lajb Israel 212/19
Wekselman Luba 212/8, 212/10
Wekselman Luzer 212/8, 212/10
Wekselman Majer 212/8, 212/10
Wekselman Mala 212/8, 212/10
Wekselman Mania 212/10
Wekselman Margula 212/8, 212/10
Wekselman Mindla 212/8, 212/10
Wekselman Mordka 212/8, 212/10
Wekselman Moszek I 212/8, 212/10
Wekselman Moszek II 212/8, 212/10
Wekselman Moszek III 212/8, 212/10
Wekselman Moszek IV 212/8, 212/10
Wekselman Moteł 212/8, 212/10
Wekselman Nuchym 212/8, 212/10
Wekselman Nuta 212/8, 212/10
Wekselman Perla 212/10
Wekselman Pesla 212/8, 212/10
Wekselman Rajzla Sara 212/2, 212/11, 212/19
Wekselman Rebeka 212/8, 212/10
Wekselman Romek 212/8, 212/10
Wekselman Rubin Ber 212/8, 212/10
Wekselman Ruchla 212/8, 212/10
Wekselman Rywka I 212/8, 212/10
Wekselman Rywka II 212/8, 212/10
Wekselman Sala 212/8, 212/10
Wekselman Samuel 212/8, 212/10
Wekselman Sura I 212/8, 212/10
Wekselman Sura II 212/8, 212/10
Wekselman Szaja 212/18
Wekselman Szalam Zalma
Wekselman Szmul 212/8, 212/10
Wekselman Szmul Dawid 212/8, 212/10
Wekselman Tauba 212/8, 212/10
Wekselman Tauba Mindla 212/8, 212/10
Wekselman Tobiasz [Tobias] Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/16, 212/19
Wekselman Tonia 212/8, 212/10
Wekselman Towje 212/8, 212/10
Wekselman Wald Jacheta 212/8, 212/10
Wekselman Wigdor I 212/8, 212/10
Wekselman Wigdor II 212/8, 212/10
Wekselman Wigdor III 212/8, 212/10
Wekselman Wigdor Israel 212/13, 212/17, 212/20
Wekselman Załma Israel 212/8, 212/10, 212/11
670
Wekselman Zelig Israel 212/2, 212/11, 212/19
Wekselmann Alta Sara 212/16
Wekselmann Gela Sara 212/16
Weksler Abram 212/24
Weksler Abram Icek Israel 212/24
Weksler Szaja Israel 212/24
Wekspress Chana Sara 212/14
Wekstein Dwojra Jacheta 212/24
Wekszlak Ita 212/8, 212/10
Wekszlak Mordcha 212/8, 212/10
Welcman Pinkus 212/23
Welcman Sara 212/23
Welfrajnd Froim 212/10
Welgrin Bajla 212/8, 212/10
Welgrin Chana 212/8, 212/10
Welgrin Doba 212/8, 212/10
Welgrin Fajgla Jacheta 212/8, 212/10
Welgrin Hedwa 212/8, 212/10
Welgrin Icek 212/8, 212/10, 212/13
Welgrin Jakub 212/8, 212/10
Welgrin Jojwel 212/8, 212/10
Welgrin Perla 212/8, 212/10
Welgrin Pola Sara 212/19
Welgrin Rachela 212/8, 212/10
Welgrin Szmul Dawid 212/8, 212/10
Welgryn Pola 212/15
Wellner Jakob Israel 212/24
Wellner Jakub 212/13
Wellner Srul 212/15
Welner [?] Ruchla 212/2
Welner Abram 212/8, 212/10
Welner Alta 212/8, 212/10
Welner Arie [Ariem] 212/17, 212/20
Welner Arja 212/8, 212/10
Welner Aron Chaim 212/8, 212/10
Welner Aron Israel 212/8, 212/10, 212/16, 212/19
Welner Balcia 212/8, 212/10
Welner Berek Fajner Dawid 212/19
Welner Berek I 212/8, 212/10
Welner Berek II 212/8, 212/10
Welner Berek Israel 212/2
Welner Chaim Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/16, 212/17, 212/18
Welner Chaim Szlama 212/8, 212/10
Welner Chaja I 212/8, 212/10
Welner Chaja II 212/8, 212/10
Welner Chaja Ruchla 212/8, 212/10
Welner Chawa 212/8, 212/10
Welner Cywja 212/8, 212/10
671
Welner Dwojra Laja 212/8, 212/10
Welner Dwojra Sara 212/15, 212/17
Welner Eljasz 212/8, 212/10
Welner Estera 212/8, 212/10
Welner Frajndla 212/8, 212/10
Welner Gitla 212/8, 212/10
Welner Golda 212/24
Welner Halina 212/10
Welner Hejnoch 212/8, 212/10
Welner Hena 212/8, 212/10
Welner Hersz 212/20
Welner Herszlik 212/8, 212/10
Welner Hinda Chaja 212/8, 212/10
Welner Hinda Dwojra 212/8, 212/10
Welner Icek I 212/8, 212/10
Welner Icek II 212/8, 212/10
Welner Icek III 212/8, 212/10
Welner Icek Israel 212/15, 212/17, 212/18
Welner Icek Moszek 212/8, 212/10
Welner Ita Sara 212/2
Welner Itla 212/8, 212/10
Welner Jacheta Sara 212/2, 212/8, 212/10, 212/19
Welner Jakub 212/8, 212/10
Welner Jehuda 212/8, 212/10
Welner Josek I 212/8, 212/10
Welner Josek II 212/8, 212/10
Welner Juda Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/18
Welner Judka 212/8, 212/10
Welner Laja 212/8, 212/10
Welner Laja Rywka 212/8, 212/10
Welner Lejbuś 212/8, 212/10
Welner Lejzor I 212/8, 212/10
Welner Lejzor II 212/10
Welner Lejzor Israel 212/17, 212/18
Welner Machela Sara 212/15
Welner Majer 212/8, 212/10
Welner Małka 212/8, 212/10, 212/24
Welner Manela Sara 212/17
Welner Matla 212/24
Welner Mojżesz 212/8, 212/10
Welner Mordcha 212/8, 212/10
Welner Mordka 212/8, 212/10
Welner Motel 212/8, 212/10
Welner Nuta Israel 212/6, 212/8, 212/10
Welner Otla Sara 212/2
Welner Pinkus 212/8, 212/10
Welner Rachela 212/8, 212/10
Welner Rajzla 212/8, 212/10
672
Welner Rochla 212/8, 212/10
Welner Rojza 212/8, 212/10
Welner Rózia 212/8, 212/10
Welner Ruchla 212/8, 212/10, 212/18
Welner Ruchla Laja 212/18
Welner Ruchla Sara z d. Lemberg 212/17
Welner Rywka 212/8, 212/10
Welner Schlama Israel 212/17
Welner Sendel 212/8, 212/10
Welner Sron [Aron?] Israel 212/15
Welner Srul Israel 212/17
Welner Srul Szulim 212/8, 212/10
Welner Sura I 212/8, 212/10
Welner Sura II 212/8, 212/10
Welner Szlama 212/8, 212/10, 212/13, 212/20
Welner Szprinca 212/8, 212/10
Welner Szulim 212/8, 212/10
Welner Szyja Hersz 212/8, 212/10
Welner Szyja Israel 212/8, 212/10, 212/16, 212/18
Welner Trana 212/8, 212/10
Welner Wolf Israel 212/2, 212/8, 212/10, 212/18, 212/19
Welner Wolf Jakub 212/8, 212/10
Weltfrajnd Majer Chil Israel 212/24
Weltfrajnd Szyja 212/24
Weltfreund Froim Israel 212/17
Weltman Bajnisz 212/8, 212/10
Weltman Brucha 212/19
Weltman Brucha Perla 212/8, 212/10
Weltman Chaja Sara 212/23
Weltman Gitla Sara 212/23
Weltman Hinda 212/8, 212/10
Weltman Jakub Dawid Israel 212/24
Weltman Jankiel 212/8, 212/10
Weltman Juda 212/8, 212/10
Weltman Majloch 212/24
Weltman Majta Liba 212/8, 212/10
Weltman Myndla [!] Sara 212/24
Weltman Mynocha 212/24
Weltman Ruchla Basia 212/8, 212/10
Weltman Sura 212/24
Weltman Sura Rywka Sara 212/24
Weltman Uszer Israel 212/18
Weltman Zalman 212/8, 212/10
Wemreich 212/11
Wenchadłowska Rywka 212/23
Wendriner Fridericke 212/24
Wendriner Trude 212/24
Wenger Chil Israel 212/2
673
Wengier Chil 212/2
Wenglinski Herszlik Israel 212/24
Wenglinski Josek Israel 212/24
Wenglinski Sprince Sara 212/24
Wenglinski Szmul 212/24
Werdchajm Abram Lipa 212/8, 212/10
Werdchajm Kałma Lajb 212/8, 212/10
Werdchajm Sura Hena 212/8, 212/10
Werdchajm Szlama 212/8, 212/10
Werdiger Gela Sara z d. Londner 212/17
Werdiger Wita Sara 212/23
Werdyger Aron 212/13
Werdyger Chana Sara 212/15, 212/17
Werdyger Szyja 212/13
Werdygier Abram Israel 212/2
Werdygier Alter 212/8, 212/10
Werdygier Bajla 212/8, 212/10
Werdygier Berek Israel 212/18
Werdygier Blima 212/8, 212/10
Werdygier Bronia 212/8, 212/10
Werdygier Chana 212/8, 212/10
Werdygier Chana Gela 212/8, 212/10
Werdygier Chana Sara 212/15, 212/17
Werdygier Cypa 212/8, 212/10
Werdygier Cyrla 212/24
Werdygier Cyrla Sara z d. Klajman 212/19
Werdygier Fajga 212/8, 212/10
Werdygier Gołda 212/8, 212/10, 212/16
Werdygier Ita 212/8, 212/10
Werdygier Izrael Szmul 212/8, 212/10
Werdygier Jochwet Jehuda 212/8, 212/10
Werdygier Josef Chaim 212/8, 212/10
Werdygier Laja 212/8, 212/10
Werdygier Lajb 212/17
Werdygier Lejbuś 212/8, 212/10
Werdygier Lewek 212/16
Werdygier M. Israel 212/13
Werdygier Małka Hudesa 212/8, 212/10
Werdygier Mojżesz 212/8, 212/10
Werdygier Moszek I 212/8, 212/10,212/24
Werdygier Moszek II 212/8, 212/10
Werdygier Moszek Israel 212/13, 212/15
Werdygier Motek 212/17
Werdygier Pinkus Mendel 212/8, 212/10
Werdygier Ruchla 212/24
Werdygier Ruta 212/8, 212/10
Werdygier Rywka I 212/8, 212/10
Werdygier Rywka II 212/8, 212/10
674
Werdygier Rywka Sara 212/18
Werdygier Sura 212/8, 212/10
Werdygier Szlama 212/8, 212/10
Werdygier Szyja 212/8, 212/10
Werdygier Telca 212/8, 212/10
Werdygier Tonka Sara 212/23
Werdygier Wolf Israel 212/24
Werner Kopel Israel 212/13, 212/15, 212/17, 212/18
Werthajm Abram [Wertheim] 212/20
Werthajzer Hercka 212/17
Werthajzer Idel 212/17
Werthajzer Pinkus 212/17
Wertheim Abram Israel 212/17
Wertheiser Hercka Israel 212/15, 212/18
Wertheiser Idel 212/15
Wertheiser Pinkus Israel 212/15
Wertjahze Idel Israel 212/17
Wertjahzer Hercka Israel 212/17
Wertneier [?]212/20
Werygier Moszek Israel 212/17
Wesler Moszek 212/13
Westen Chana 212/8, 212/10
Westen Mordka 212/8, 212/10
Westen Moszek 212/8, 212/10
Westen Rózia 212/8, 212/10
Westen Rywka 212/8, 212/10
Westen Sura 212/8, 212/10
Wester Moszek Israel 212/15, 212/17
Westheim Abram 212/22
Westrajch Estera 212/19
Westrajch Jakub Israel 212/19
Westrajch Minda 212/19
Westrajchh Heinrich 212/19
Westrajchmania Sara 212/19
Westrajchroma Israel 212/19
Westreich 212/2, 212/11
Wetscher Josef 212/8, 212/10
Wewiora David 212/24
Wewiora Manja 212/24
Wicentowski Henia 212/8, 212/10
Wicentowski Hudla Rajzla 212/8, 212/10
Wicentowski Lejbuś Aba 212/8, 212/10
Wichner Marek 212/8, 212/10
Wichner Rózia 212/8, 212/10
Wichtel Szlama Josek 212/8, 212/10
Wieczorek J. 212/16
Wielder Jakob Israel 212/17
Wielder Malka Sara z d. Kuperwasser 212/17
675
Wielgus Chaim Juda Israel 212/8, 212/10, 212/17
Wielgus Chaja 212/24
Wielgus Gitla 212/8, 212/10
Wielgus Golda Liba 212/8, 212/10
Wielgus Golda Sara 212/17
Wielgus Gołda 212/8, 212/10
Wielgus Icek 212/8, 212/10, 212/24
Wielgus Jehuda 212/24
Wielgus Laja 212/8, 212/10
Wielgus Laja Sara 212/17
Wielgus Małka 212/24
Wielgus Mariem Sara 212/17
Wielgus Marja 212/24
Wielgus Marjem 212/8, 212/10
Wielgus Moszek 212/24
Wielgus Moszek Idel Israel 212/4, 212/8, 212/10,
Wielgus Ruchla 212/24
Wielgus Szajndla 212/8, 212/10
Wieliczker Margarete 212/24
Wielunska Bronislawa Sara 212/24
Wielunska Josef Israel 212/24
Wielunska Princa 212/24
Wielunska Rywka 212/24
Wielunska Szlama Israel 212/24
Wielunski Pesla Sara 212/17
Wieluński Abram 212/8, 212/10
Wieluński Chaim 212/8, 212/10
Wieluński Chemia 212/8, 212/10
Wieluński Icek 212/8, 212/10
Wieluński Majer 212/8, 212/10
Wieluński Załma 212/8, 212/10
Wien Pesa Sara 212/23
Wiener Chana Sara 212/23
Wiener Dawid Israel 212/23
Wiener Dina Sara 212/23
Wiener Guenther 212/24
Wiener Helena Sara 212/23
Wiener Johanna 212/24
Wiener Sara 212/23
Wiener Szlama 212/17, 212/20
Wierbska Ajdla Sara [1924] 212/24
Wierbska Ajdla Sara [1926] 212/24
Wierbska Estera Sara 212/18, 212/24
Wierbska Sura Sara 212/15, 212/18
Wierbski [?] Sara 212/2
Wierbski Abram 212/18, 212/24
Wierbski Abram Mordka 212/8, 212/10
Wierbski Aidla 212/24
676
Wierbski Aron 212/24
Wierbski Chaja 212/24
Wierbski Chana 212/8, 212/10
Wierbski Icek 212/8, 212/10
Wierbski Idel 212/8, 212/10
Wierbski Israel 212/24
Wierbski Josek Szmul 212/24
Wierbski Lita 212/8, 212/10
Wierbski Pinkus 212/24
Wierbski Rozia Sara 212/24
Wierbski Rubin Moszek 212/8, 212/10
Wierbski Ruchla Sara 212/24
Wierbski Ruzia 212/24
Wierbski Sura Rywka 212/8, 212/10
Wierbski Sura Sara 212/17
Wieroska Laja 212/8, 212/10
Wierra Henoch 212/8, 212/10
Wierra Rachela 212/8, 212/10
Wieruszewski Ruchla 212/8, 212/10
Wieruszewski Szymon 212/8, 212/10
Wierza Icek Majer 212/8, 212/10
Wierzba Aron 212/8, 212/10
Wierzba Chana Rajzla 212/8, 212/10
Wierzba Izrael [Israel] 212/2, 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Wierzba Izrael Icchok 212/8, 212/10
Wierzba Noruch Wold 212/8, 212/10
Wierzba Rajzla 212/8, 212/10
Wierzba Szaja Uszer 212/8, 212/10
Wierzba Szlama Hersz 212/8, 212/10
Wierzbiński Chaim Noech 212/8, 212/10
Wierzbiński Ewa 212/8, 212/10
Wierzbiński Motel 212/8, 212/10
Wiesen Michael Israel 212/17
Wiesen Wolf Israel 212/17
Wigdorowicz Mariem Sara 212/23
Wigdorowicz Moszek 212/23
Wigdorowicz Zajnwel 212/23
Wikinska Chaja Perla 212/8, 212/10
Wikinska Hendla Sara 212/2
Wikiński Srul 212/8, 212/10
Wilczyński Lili 212/8, 212/10
Wilczyński Chil 212/8, 212/10
Wilczyński Majer 212/8, 212/10
Wilczyński Rajzla 212/8, 212/10
Wilder [?] Estera Sara 212/24
Wilder [?] Szlama Israel 212/24
Wilder 212/18
Wilder Aba 212/8, 212/10
677
Wilder Aron 212/8, 212/10
Wilder Azryl 212/8, 212/10
Wilder Chaja 212/8, 212/10
Wilder Chaja Gitla 212/8, 212/10
Wilder Chaja Sara 212/14, 212/15, 212/17, 212/23
Wilder Chana I 212/8, 212/10
Wilder Chana II 212/8, 212/10
Wilder Chil I 212/8, 212/10
Wilder Chil II 212/8, 212/10
Wilder Chil Jankiel 212/8, 212/10
Wilder Cylka 212/8, 212/10
Wilder Dobra 212/8, 212/10
Wilder Dwojra Chana 212/8, 212/10
Wilder Dwojra I 212/8, 212/10
Wilder Dwojra II 212/8, 212/10
Wilder Dwojra Sara 212/15, 212/18, 212/19
Wilder Estera 212/8, 212/10, 212/24
Wilder Estera Małka 212/8, 212/10
Wilder Fajgla 212/8, 212/10
Wilder Gela Sara 212/24
Wilder Gitla I 212/8, 212/10
Wilder Gitla II 212/8, 212/10
Wilder Hendel Szak 212/8, 212/10
Wilder Hersz 212/8, 212/10
Wilder Hinda I 212/8, 212/10
Wilder Hinda II 212/8, 212/10
Wilder Hinda III 212/8, 212/10
Wilder Icek 212/8, 212/10
Wilder Ita 212/8, 212/10
Wilder Izaak Józef 212/8, 212/10
Wilder J. Izrael 212/8, 212/10
Wilder Jakob [Jakub] 212/8, 212/10, 212/13, 212/20
Wilder Jakób 212/8, 212/10
Wilder Jakub Isr. 212/18
Wilder Janiel 212/8, 212/10
Wilder Jenta 212/10
Wilder Josek 212/8, 212/10
Wilder Józef Lajb
Wilder Lajbuś 212/8, 212/10
Wilder Lewek 212/8, 212/10
Wilder Lewija 212/8, 212/10
Wilder Małka 212/8, 212/10
Wilder Mana 212/8, 212/10
Wilder Mariem Sara 212/2, 212/15, 212/18
Wilder Mojze 212/8, 212/10
Wilder Mojżesz Dawid 212/8, 212/10
Wilder Mojżesz Szlama 212/8, 212/10
Wilder Mordcha 212/8, 212/10
678
Wilder Moszek Israel 212/8, 212/10, 212/17, 212/18
Wilder Motel 212/8, 212/10
Wilder Mozes 212/20
Wilder Nuchim 212/8, 212/10
Wilder Ojzer 212/8, 212/10
Wilder Ruchla Gołda 212/8, 212/10
Wilder Ruchla Sara 212/8, 212/10, 212/23
Wilder Rywa [Rywka] Sara 212/2, 212/8, 212/10, 212/19
Wilder Rywka Sara 212/10, 212/18
Wilder Sara Rywka 212/15
Wilder Sura I 212/8, 212/10
Wilder Sura II 212/8, 212/10
Wilder Sura III 212/10
Wilder Sura Szajndla I 212/8, 212/10
Wilder Sura Szajndla II 212/8, 212/10
Wilder Syma 212/8, 212/10
Wilder Symcha 212/8, 212/10
Wilder Szymon 212/8, 212/10, 212/18
Wilder Tauba I 212/8, 212/10
Wilder Tauba II 212/8, 212/10
Wilder Tauba III 212/8, 212/10
Wilder Towia 212/10
Wilder Zelda 212/8, 212/10
Wilder Zysla 212/8, 212/10
Wildman Abram 212/8, 212/10
Wildman Chana 212/8, 212/10
Wildman Judyta 212/8, 212/10
Wilhandler Gitla Sara 212/17
Wilinger Kasa [?]212/23
Wilkiens 212/22
Wilkman Abram Israel 212/13
Wilkom 212/5
Wilkom Abram Chil 212/10
Wilkom Abram I 212/8, 212/10
Wilkom Abram II 212/8, 212/10
Wilkom Adela 212/8, 212/10
Wilkom Aron Lajb 212/8, 212/10
Wilkom Bajla Rywka 212/8, 212/10
Wilkom Brajndla 212/8, 212/10
Wilkom Chaim Manela 212/8, 212/10
Wilkom Chana 212/8, 212/10
Wilkom Dawid I 212/8, 212/10
Wilkom Dawid II 212/8, 212/10
Wilkom Fiszel 212/5
Wilkom Genendla I 212/8, 212/10
Wilkom Genendla II 212/10
Wilkom Gesel 212/8, 212/10
Wilkom Hirsz 212/8, 212/10
679
Wilkom Isak Israel 212/15, 212/17
Wilkom Izaak 212/8, 212/10
Wilkom Jakub [Jakob] Israel 212/8, 212/10, 212/13
Wilkom Joachim 212/8, 212/10
Wilkom Joachim Szymon 212/8, 212/10
Wilkom Josek 212/8, 212/10
Wilkom Josek Mandel 212/8, 212/10
Wilkom Kendla 212/8, 212/10
Wilkom Lajb I 212/8, 212/10
Wilkom Lajb II 212/8, 212/10
Wilkom Małka Fajgla 212/8, 212/10
Wilkom Mariem 212/8, 212/10
Wilkom Mordka 212/8, 212/10
Wilkom Pesla 212/8, 212/10
Wilkom Ruchla 212/8, 212/10
Wilkom Schlama Israel 212/17
Wilkom Szaja Kalma 212/8, 212/10
Wilkom Szlama 212/20
Wilkom Szlama 212/8, 212/10
Wilkom Udla 212/8, 212/10
Wilkom Wolf 212/8, 212/10
Wilkom Załma 212/8, 212/10
Willman Lajb Israel 212/13, 212/17
Wilman 212/5
Wilman Abram Hersz 212/8, 212/10
Wilman Abram Israel 212/24
Wilman Abram Moszek 212/8, 212/10
Wilman Blima Sara 212/8, 212/10, 212/13, 212/24
Wilman Chaim 212/8, 212/10
Wilman Chaja Sara 212/24
Wilman Chana 212/8, 212/10
Wilman Dwojra 212/8, 212/10
Wilman Eliasz 212/8, 212/10
Wilman Ester Ruchla 212/8, 212/10
Wilman Hersz Lejb Israel 212/24
Wilman Hindla 212/8, 212/10
Wilman Icek Dawid 212/8, 212/10
Wilman Icek Israel 212/8, 212/10, 212/18, 212/24
Wilman Lajb 212/8, 212/10
Wilman Lejb 212/13, 212/17
Wilman Mordka 212/8, 212/10
Wilman Pesa Sara 212/24
Wilman Pesla Sara 212/24
Wilman Rubin 212/8, 212/10
Wilman Ruchla 212/8, 212/10
Wilman Sara 212/24
680
Wilman Sura 212/8, 212/10
Wilman Zalma Israel 212/17
Wilman Załman 212/8, 212/10
Wilner Wolf Israel 212/18
Wimmer Balbina Sara 212/23
Win Sura 212/23
Wind Doba Eidla Sara 212/23
Windhajm [?] Wolf 212/18
Windhajm Abram 212/8, 212/10
Windhajm Abram Dawid 212/8, 212/10
Windhajm Alter Szlama 212/8, 212/10
Windhajm Blima 212/8, 212/10
Windhajm Chaja Sura 212/8, 212/10
Windhajm Chana 212/8, 212/10
Windhajm Chana Ruchla 212/8, 212/10
Windhajm Dwojra Laja 212/8, 212/10
Windhajm Fajgla I 212/8, 212/10
Windhajm Fajgla II 212/8, 212/10
Windhajm Henoch 212/8, 212/10
Windhajm Małka 212/8, 212/10
Windhajm Mendel 212/8, 212/10
Windhajm Mindla 212/8, 212/10
Windhajm Rywka 212/8, 212/10
Windheim 212/16
Windheim Bajla Sara 212/19
Windholz Berta 212/24
Windholz Ignatz 212/24
Windholz Jakob Israel 212/24
Windholz Ludwig Israel 212/24
Windholz Mathilde Sara 212/24
Windholz Rosa Sara 212/24
Windler Chaja Sara 212/23
Windler Cyla Sara 212/23
Windman Efraim 212/19
Windmann Gitla 212/23
Windmann Itka 212/23
Winer – Fajner Minda Sara 212/15
Winer Aron 212/8, 212/10
Winer Bajla 212/8, 212/10
Winer Bajla Fajgla 212/8, 212/10
Winer Chaja Sura 212/8, 212/10
Winer Chala I 212/8, 212/10
Winer Chala II 212/8, 212/10
Winer Chana I 212/8, 212/10
Winer Chana II 212/8, 212/10
Winer Curtla 212/8, 212/10
Winer Cywa 212/8, 212/10
Winer Dawid 212/8, 212/10
681
Winer Estera Rajzla 212/8, 212/10
Winer Herszel I 212/8, 212/10
Winer Herszel II 212/8, 212/10
Winer Hudesa 212/8, 212/10
Winer Icek Hersz 212/8, 212/10
Winer Ita Ruchla 212/8, 212/10
Winer Jakub 212/8, 212/10
Winer Jakub Icchok 212/8, 212/10
Winer Jentla 212/8, 212/10
Winer Josek 212/8, 212/10
Winer Laja 212/8, 212/10
Winer Małka 212/8, 212/10
Winer Milka 212/8, 212/10
Winer Mindla Sara 212/8, 212/10, 212/15
Winer Moszek 212/8, 212/10
Winer Moszek Dawid 212/8, 212/10
Winer Nacha Hendla 212/8, 212/10
Winer Natan 212/8, 212/10
Winer Pendla 212/8, 212/10
Winer Pesla Cylka 212/8, 212/10
Winer Ruchla 212/8, 212/10
Winer Ruta 212/8, 212/10
Winer Rywka 212/8, 212/10
Winer Szlama Israel 212/8, 212/10, 212/15, 212/19
Winkler 212/6
Winszaman Mordcha Chil 212/2
Winszman Chana Fajga 212/8, 212/10
Winszman Chaskiel 212/8, 212/10
Winszman Chil 212/8, 212/10, 212/17, 212/20
Winszman Chil Mordka 212/8, 212/10
Winszman Menachemiknoch [!]212/8, 212/10
Winszman Milka 212/8, 212/10
Winszman Mordka Chil 212/16
Winszman Noech Szaja 212/8, 212/10
Winszman Rachmil 212/8, 212/10, 212/17
Winszman Sura 212/8, 212/10
Winszman Suza 212/16
Winszman Szlama 212/17
Winszman Szlama Iser 212/8, 212/10
Wintar Estera 212/15
Wintar Ita 212/15
Winter 212/3
Winter Abram I 212/8, 212/10
Winter Abram II 212/8, 212/10
Winter Alta Sara 212/8, 212/10, 212/19
Winter Aron 212/8, 212/10
Winter Bajla 212/8, 212/10
Winter Bajla Rywka 212/8, 212/10
682
Winter Ber 212/8, 212/10
Winter Berek I 212/8, 212/10
Winter Berek II 212/8, 212/10
Winter Berek III 212/8, 212/10
Winter Berysz I 212/8, 212/10
Winter Berysz II 212/8, 212/10
Winter Brucha 212/8, 212/10
Winter Chaim I 212/8, 212/10
Winter Chaim II 212/8, 212/10
Winter Chaim Pinkus 212/8, 212/10
Winter Chaja 212/8, 212/10
Winter Chaja Rywka 212/8, 212/10
Winter Chana I 212/8, 212/10
Winter Chana II 212/8, 212/10
Winter Chana III 212/8, 212/10
Winter Dawid 212/8, 212/10
Winter Estera I 212/8, 212/10
Winter Estera II 212/8, 212/10
Winter Estera Sara 212/6, 212/19
Winter Fajgla I 212/8, 212/10
Winter Fajgla II 212/8, 212/10
Winter Fiszel 212/8, 212/10
Winter Genia 212/8, 212/10
Winter Gitla 212/8, 212/10
Winter Hersz Ber Israel 212/8, 212/10, 212/17
Winter Hojza 212/8, 212/10
Winter Icek Jakub Israel 212/8, 212/10, 212/13
Winter Idesca 212/8, 212/10
Winter Ita Sara 212/8, 212/10, 212/19
Winter Itzek Israel 212/17
Winter J. 212/13
Winter Jankiel Israel 212/8, 212/10, 212/ 20
Winter Jentla Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Winter Josek 212/8, 212/10
Winter Kiwa 212/8, 212/10
Winter Lajb Israel 212/2, 212/8, 212/10,
Winter Lejbuś 212/8, 212/10
Winter Liba I 212/8, 212/10
Winter Liba II 212/8, 212/10
Winter Luzer 212/8, 212/10
Winter Machela 212/8, 212/10
Winter Majer I 212/8, 212/10
Winter Majer II 212/8, 212/10
Winter Mirla 212/8, 212/10
Winter Mita 212/8, 212/10
Winter Mojsze Majer 212/8, 212/10
Winter Mojzesz 212/8, 212/10
Winter Mordka 212/13
683
Winter Mordka I 212/8, 212/10
Winter Mordka II 212/8, 212/10
Winter Moszek 212/8, 212/10
Winter Moszek Jankiel 212/8, 212/10
Winter Nisla 212/8, 212/10
Winter Rachela 212/8, 212/10
Winter Rojze 212/8, 212/10
Winter Rubin 212/8, 212/10
Winter Ruchla I 212/8, 212/10
Winter Ruchla II 212/8, 212/10
Winter Rywka 212/8, 212/10
Winter Rywka Bajla 212/8, 212/10
Winter Sabina 212/8, 212/10
Winter Sala 212/8, 212/10
Winter Srul 212/8, 212/10
Winter Szajndla 212/8, 212/10
Winter Szlama 212/8, 212/10
Winter Szmul Berszon
Winter Szyja 212/8, 212/10
Winter Toma 212/8, 212/10
Winter Wita Sara 212/15, 212/17
Winter Zajnwel 212/8, 212/10, 212/17
Winter Zysla I 212/8, 212/10
Winter Zysla II 212/8, 212/10
Winzelberg Hinda Sara 212/23
Wirzberg Ilsa Sara 212/17
Wischnitzer Ruth Sara 212/23
Wischnitzky Franz 212/24
Wisnicki Kałma 212/8, 212/10
Wisnitcer Dawid 212/24
Wisnitcer Malka 212/24
Wisnitcer Maurycy 212/24
Wisnitcer Mendel 212/24
Wisnitcer Samuel 212/24
Wiszaman Sura 212/2
Wiszman Sura Sara 212/2
Wisznia Rosa 212/23
Wisznic Abram Israel 212/2
Wisznicer Bajla Sara 212/23
Witelsohn Lajb Israel 212/2, 212/17
Witelson Lajb Israel 212/15, 212/16, 212/17, 212/19
Witelzon Haja 212/8, 212/10
Witelzon Hena 212/8, 212/10
Witelzon Lajb 212/8, 212/10
Witenberg Nachma 212/8, 212/10
Witenberg Załma Lajb 212/8, 212/10
Witkowska Chaja 212/23
Witkowska Chawa 212/23
684
Witkowska Gitla 212/23
Witkowska Hersz 212/23
Wittelsohn Rachela 212/24
Wizen 212/8, 212/10
Wizen Brajndla 212/8, 212/10
Wizen Fania 212/10
Wizen Josek 212/8, 212/10
Wizen Laja 212/10
Wizen Liba 212/8, 212/10
Wizen Małka Chaja 212/8, 212/10
Wizen Rajzla 212/10
Wizen Szmul 212/8, 212/10
Wizen Wolf Zelig I 212/8, 212/10, 212/18
Wizen Wolf Zellig II 212/10
Wizen Zoruch 212/10
Wizener Aron 212/8, 212/10
Wizenfeld Sura 212/8, 212/10
Wloszczowski Zysman Israel 212/8, 212/10, 212/17
Włodzimierski Cypa 212/8, 212/10
Włodzimierski Elkuny 212/8, 212/10
Włodzimierski Mindla 212/8, 212/10
Włoska Itka 212/8, 212/10
Włoski Nuchem Hersz 212/8, 212/10
Włoszczowska 212/8, 212/10
Włoszczowska Bajla 212/8, 212/10
Włoszczowska Chaja Pesla 212/8, 212/10
Włoszczowska Gitla Sara 212/15, 212/17, 212/19
Włoszczowska Jentla Sara 212/23
Włoszczowska Rywka Sara 212/8, 212/10, 212/15
Włoszczowski Abram Icek 212/8, 212/10
Włoszczowski Chana 212/8, 212/10
Włoszczowski Cylla 212/23
Włoszczowski Elta Sara 212/19
Włoszczowski Esla 212/8, 212/10
Włoszczowski Etla 212/10
Włoszczowski Fiszel 212/8, 212/10
Włoszczowski Gitla Sara 212/8, 212/10, 212/17
Włoszczowski Heniek 212/23
Włoszczowski Herszlik 212/8, 212/10
Włoszczowski Hinda 212/8, 212/10
Włoszczowski Izrael Moszek 212/8, 212/10
Włoszczowski Manala 212/8, 212/10
Włoszczowski Maria Sara 212/15, 212/17
Włoszczowski Martha 212/23
Włoszczowski Masza 212/8, 212/10
Włoszczowski Max 212/23
Włoszczowski Michela 212/10
Włoszczowski Moszek 212/8, 212/10
685
Włoszczowski Rajzla 212/10
Włoszczowski Rywka I 212/8, 212/10
Włoszczowski Rywka II 212/10
Włoszczowski Sura 212/8, 212/10
Włoszczowski Szmul 212/8, 212/10
Wnuk Chaim Lejzer 212/8, 212/10
Wnuk Dakub Icek 212/8, 212/10
Wnuk Dawid Pejrysz 212/8, 212/10
Wnuk Estera 212/10
Wnuk Fiszel 212/8, 212/10
Wnuk Gitla 212/10
Wnuk Henoch 212/10
Wnuk Jakób Israel 212/18
Wnuk Josef Israel 212/18
Wnuk Józef Lajb 212/8, 212/10
Wnuk Mindla 212/8, 212/10
Wnuk Zukin 212/8, 212/10
Wodzisław Estera 212/8, 212/10
Wodzisław Hersz Lajb 212/8, 212/10
Wodzisław Machelm Israel 212/18
Wodzisław Machila 212/8, 212/10
Woedtke 212/3
Wohlendler Bajla 212/8, 212/10
Wohlgeschaffen Fanny 212/23
Wojchenbaum [?] Benjamin 212/13
Wojdysławska Chana 212/8, 212/10
Wojdysławska Doba 212/10
Wojdysławska Genendla 212/8, 212/10
Wojdysławska Ruchla 212/8, 212/10
Woksman Estera 212/23
Wol Chaja Gitla 212/8, 212/10
Wol Kajla Chana 212/8, 212/10
Wol Laja 212/8, 212/10
Wol Szajndla Sara 212/8, 212/19
Wol Szyja Abram 212/8, 212/10
Wolbrom Chemia Israel 212/24
Wolbrom Chemja Herszlik 212/8, 212/10
Wolbrom Chil Jarachmil 212/8, 212/10
Wolbrom Pesa Gitla 212/8, 212/10
Wolbrom Pesla 212/8, 212/10
Wolbrom Pesla Gitla Sara 212/19
Wolbrom Rajzla Jechudes 212/8, 212/10
Wolbrom Ruchla Laja 212/8, 212/10
Wolbrom Zalmen 212/8, 212/10
Wolbromski Cyla Sara 212/23
Wolder Rywka Sara 212/18
Wolenberg [?] Małka Sara 212/24
Wolender Chana 212/8, 212/10
686
Wolębska [?] Estera 212/24
Wolf Abraham 212/8
Wolf Adela Sara 212/15, 212/17
Wolf Chaja 212/10
Wolf Chana 212/10
Wolf Chawa 212/8
Wolf Dora 212/23
Wolf Estera 212/8
Wolf Eveline Sara 212/23
Wolf Fanny Sara 212/2
Wolf Friederyke Sara 212/23
Wolf Hela 212/8
Wolf Laja Szyja 212/10
Wolf Leon 212/17
Wolf Lew 212/8
Wolf Majloch 212/8, 212/10
Wolf Małka Sara 212/2
Wolf Mania Sara 212/19
Wolf Margot 212/8
Wolf Markus 212/8, 212/10, 212/13
Wolf Mieczysław 212/8
Wolf Mojżesz 212/8
Wolf Poła 212/8
Wolf Regina Sara 212/15, 212/17
Wolf Rojza 212/8
Wolf Rosalie Sara 212/23
Wolf Ruchla Sara 212/23
Wolf Salomon 212/13, 212/17
Wolfowicz Bajla Gutla 212/8
Wolfowicz Bajla Sara 212/8, 212/19
Wolfowicz Dawid Israel 212/8, 212/13
Wolfowicz Dwojra 212/8
Wolfowicz Herszlik 212/8
Wolfowicz Hinda 212/8
Wolfowicz Icek Berek 212/8
Wolfowicz Icek Moszek 212/8
Wolfowicz Josek Israel 212/8, 212/18
Wolfowicz Kaśka 212/8
Wolfowicz Krajndla 212/8
Wolfowicz Mendel 212/8, 212/23
Wolfowicz Milka I 212/8
Wolfowicz Milka II 212/8
Wolfowicz Milka Sara 212/17, 212/19
Wolfowicz Nocha Bindla 212/8
Wolfowicz Perla 212/8
Wolfowicz Rachmil 212/8
Wolfowicz Ruchla 212/8, 212/23
Wolfowicz Selig 212/13
687
Wolfowicz Szajndla 212/8
Wolfowicz Szlama Israel 212/8, 212/15, 212/17, 212/18
Wolfowicz Szmul 212/8
Wolfowicz Zelig Israel 212/19
Wolfowicz Zelik 212/8
Wolfsztab Aron Hersz 212/8
Wolfsztab Aron Herszlik 212/8
Wolfsztab Fajgla 212/8
Wolfsztab Fajwel 212/8
Wolfsztab Hena Dwojra 212/8
Wolfsztab Hendla 212/8
Wolfsztab Mirjam 212/8
Wolfsztab Rajzla Laja 212/8
Wolfsztab Tobjasz 212/8
Wolfsztab Wolf 212/8
Wolfsztat Michla 212/8
Wolfsztat Dwojra Liba 212/10
Wolfsztat Fajgla Rywka 212/8
Wolfsztat Mojżesz Lata 212/8
Wolfsztat Tauba Zysla 212/8
Wolhendler Alta 212/8
Wolhendler Bajla 212/8, 212/10
Wolhendler Berek 212/8
Wolhendler Bina 212/8
Wolhendler Brucha 212/8
Wolhendler Chaja Rywka 212/8, 212/10
Wolhendler Chana 212/8
Wolhendler Dawid 212/8
Wolhendler Dwojra Zysla 212/10
Wolhendler Fajgla I 212/8
Wolhendler Fajgla II 212/8
Wolhendler Fajwel 212/8
Wolhendler Frajdla I 212/8
Wolhendler Frajdla II 212/8
Wolhendler Gitla I 212/8, 212/10
Wolhendler Gitla II 212/8, 212/10
Wolhendler Gitla Sara 212/13, 212/16, 212/18
Wolhendler Helena 212/8
Wolhendler Hinda 212/8
Wolhendler Icek Mordka 212/8
Wolhendler Ides 212/8
Wolhendler Idys 212/10
Wolhendler Józef 212/10
Wolhendler Lewek 212/8
Wolhendler Mojżesz Boruch 212/8
Wolhendler Moszek 212/8
Wolhendler Rajzla Brajndla 212/8
Wolhendler Rajzla I 212/8
688
Wolhendler Rajzla II 212/8
Wolhendler Salomon Chaim 212/8
Wolhendler Sz. 212/13
Wolhendler Szaja 212/8
Wolhendler Szajndla 212/8
Wolhendler Szlama I 212/8
Wolhendler Szlama II 212/8
Wolhendler Zajmuel 212/10
Wolinski Chil Israel 212/13
Wolkowicz Hersz Israel 212/2
Wolkowyski 212/25
Wolnerman [?] Bajla 212/24
Wolnerman [?] Moszek 212/24
Wolnerman Abram 212/24
Wolnerman Abram H. Israel 212/24
Wolnerman Abram Icek 212/8
Wolnerman Abram Israel 212/2, 212/11
Wolnerman Bajla 212/8
Wolnerman Bajla Sara 212/24
Wolnerman Cerla Sara 212/24
Wolnerman Chaim 212/24
Wolnerman Chaja 212/24
Wolnerman Chana 212/8, 212/24
Wolnerman Dawid Israel 212/19, 212/20
Wolnerman Ester 212/24
Wolnerman Fajgla 212/8
Wolnerman Frajdla Sara 212/8, 212/24
Wolnerman Genia 212/24
Wolnerman Hela Sara 212/2, 212/11
Wolnerman Hendla 212/24
Wolnerman Heniek Israel 212/24
Wolnerman Hinda Sara 212/24
Wolnerman Hudesa 212/8
Wolnerman Icek Israel 212/2, 212/24
Wolnerman Ita 212/8
Wolnerman Lejzor Israel 212/2
Wolnerman Moses Israel 212/13
Wolnerman Moszek Israel 212/24
Wolnerman Moszek Szmul 212/8, 212/24
Wolnerman Pesla Sara 212/19, 212/24
Wolnerman Rachela Sara 212/2, 212/11
Wolnerman Rojza Sara 212/24
Wolnerman Sucher 212/8
Wolnerman Szajndla 212/8, 212/24
Wolnerman Szmul Hersz 212/8, 212/10
Wolnerman Szmul Israel 212/2, 212/11, 212/17
Wolowińska Fajgla 212/8
Wolrauch Abram 212/8, 212/10
689
Wolrauch Bajla 212/8
Wolrauch Brajndla 212/8, 212/10
Wolrauch Chaja 212/8, 212/10
Wolrauch Sala 212/8, 212/10
Wolszczowska Rywka Sara 212/17
Wołkowicz Abram Chaim I 212/8
Wołkowicz Abram Chaim II 212/8
Wołkowicz Chaja Sura 212/8
Wołkowicz Dobrusia 212/8
Wołkowicz Dora 212/10
Wołkowicz Ela 212/8
Wołkowicz Estera 212/8
Wołkowicz Frymeta 212/8
Wołkowicz Gitla 212/8
Wołkowicz Hersz Majer 212/2
Wołkowicz Hinda 212/8, 212/10
Wołkowicz Izrael Moszek 212/8
Wołkowicz Rywka 212/8
Wołkowicz Sandel 212/8
Wołkowicz Sander Israel 212/11
Wołkowicz Szlama Icek 212/8
Wołkowicz Wolf 212/8, 212/10
Wołowiński Icek 212/8, 212/10
Worcman Abram 212/8, 212/24
Worcman Ajdla Sara 212/24
Worcman Chaja 212/24
Worcman Dora Sara 212/24
Worcman Fajgla Sara 212/24
Worcman Fiszel Israel 212/24
Worcman Israel 212/24
Worcman Margula Sara z d. Najman 212/24
Worcman Mariem 212/8
Worcman Rosa Sara 212/24
Worcman Szymon Hersz 212/8
Wozek Abram 212/23
Wozek Dora 212/23
Wozek Lea 212/23
Woznica Bajnish 212/24
Woznica Frajndla 212/24
Woznica Jankiel 212/5
Woznica Mojsze [Mojsie] Israel 212/17
Woznica Mojżesz Israel 212/20
Woznica Wolf Israel 212/16, 212/17
Woznicer Dobra Sara 212/24
Woznicer Sprince Sara 212/24
Woznicer Szlama Israel 212/24
Woznikier Abram [Woźniker] 212/20
Woznikier Abram Israel 212/13, 212/17
690
Woznikier Machel 212/20
Woźnica 212/6
Woźnica Bajla 212/10
Woźnica Berek 212/10
Woźnica Boruch Isr. 212/18
Woźnica Brajndla 212/16
Woźnica Dawid 212/18
Woźnica Dawid B. Israel 212/18
Woźnica Fajgla Sara 212/18
Woźnica Lajb 212/10
Woźnica Rywka 212/10
Woźnica Wolf 212/17
Woźnicki Kałma 212/10
Woźniker Kałma 212/10
Woźnikier Abram 212/13
Woźnikier Abram Szymon 212/8
Woźnikier Chaim 212/8
Woźnikier Frajda Ruchla 212/8
Woźnikier Gela 212/8
Woźnikier Ita 212/8
Woźnikier Machel 212/8
Woźnikier Majer 212/8
Woźnikier Mirla 212/8
Woźnikier Sura Fajgla 212/8
Wożnica Adolf 212/8
Wożnica Berysz 212/8
Wożnica Brajndla 212/8
Wożnica Brajndla Sara 212/2
Wożnica Chaja Sara 212/8, 212/17
Wożnica Chawa 212/8
Wożnica Dawid 212/8
Wożnica Frajdla Sara 212/8, 212/17
Wożnica Gecel Israel 212/8, 212/17
Wożnica Hermina 212/8
Wożnica Idesa 212/8
Wożnica Isachar 212/8
Wożnica Jankiel 212/8
Wożnica Mojsze Israel 212/17
Wożnica Mojżesz 212/8
Wożnica Sura Fajgla 212/8
Wożnica Szlama 212/8
Wożnica Wolf I 212/8
Wożnica Wolf II 212/8
Wożnica Wolf Israel 212/17
Wożniker Abram 212/8
Wożniker Gitla 212/8
Wożniker Hersz Josek 212/8
Wożniker Izrael Szmul 212/8
691
Wożniker Jakub Nuchim 212/8
Wożniker Kalma 212/8
Wożniker Saul Mendel 212/8
Wożniker Szymon Israel [Woźniker] 212/18
Wożniker Terca 212/8
Wożnikier Abram 212/2, 212/16
Wożnikier Szymon 212/17
Wól Abram 212/8
Wól Berek 212/8
Wól Majra 212/8
Wól Motek 212/8
Wrocierisnki Chaim Israel 212/17
Wrocierynski Rafael Israel 212/13
Wroclawski Emanuel 212/25
Wroclawski Icek Israel 212/13, 212/17
Wroclawski Leiser Israel 212/15, 212/17
Wrocławska Laja 212/10
Wrocławska Lejzor 212/10
Wrocławska Małka 212/10
Wrocławska Rachela 212/10
Wrocławska Ruchla 212/13
Wrocławska Syma 212/10
Wrocławski 212/11
Wrocławski Abram 212/8
Wrocławski Bajla 212/8
Wrocławski Cecylia 212/8
Wrocławski Chaim Judka 212/10
Wrocławski Chana I 212/8
Wrocławski Chana II 212/8
Wrocławski Chanan 212/8
Wrocławski Chil Lejzor 212/8
Wrocławski Dina 212/8
Wrocławski Dora 212/8
Wrocławski Estera 212/8
Wrocławski Gitla 212/8
Wrocławski Hena 212/8
Wrocławski Henryk 212/8
Wrocławski Icek 212/8, 212/20
Wrocławski Izaak 212/8
Wrocławski Izaak Majer 212/8
Wrocławski Juda Lajb 212/8
Wrocławski Lajzer 212/8
Wrocławski Lejzor Chil 212/8
Wrocławski Marek Pełtyl 212/8
Wrocławski Miriam 212/10
Wrocławski Mordka Lejzor 212/8
Wrocławski Moszek Dawid 212/8
Wrocławski Moszek Szmul 212/8
692
Wrocławski Netla 212/8
Wrocławski Perla 212/8
Wrocławski Pesla 212/8
Wrocławski Rajla 212/10
Wrocławski Sulamita 212/8
Wrocławski Symcha 212/8
Wrocławski Szlama 212/8
Wrocławski Szlama Aron Israel 212/8, 212/11
Wroczeryński Chaim 212/8
Wroczeryński Kałma 212/8
Wroczeryński Złata 212/8
Wrona Josef 212/24
Wronowicz Rikla 212/24
Wrzesinski Hedwig 212/24
Wulc Abram Hersz 212/8
Wulc Brajndla Rajzla 212/8
Wulc Fryda Tauba 212/8
Wulc Icek Israel 212/17
Wulc Israel Majer 212/8
Wulc Mendel I 212/8
Wulc Mendel II 212/8
Wulc Nisla 212/8, 212/17
Wulc Pinkus 212/24
Wulc Sara 212/8
Wulc Szlama Załma 212/8
Wulkan Aron Israel 212/11
Wulkan Chana Sara 212/15, 212/17
Wulkan Jakob 212/24
Wulkan Regina Sara 212/11
Wulsztat Dwora Liba 212/8
Wulsztat Ruchla 212/8
Wulsztat Sura 212/8
Wulz Nisla Sara 212/17
Wulztadt [?] Frajdla [?] Rywka Sara 212/18
Wulztadt [?] Twajgla Rywka Sara 212/18
Wundhajm [?] Wolf 212/18
Wunschman Szlama Israel [Wunschmann] 212/15, 212/17
Wurbski [?] Abram 212/18
Wyard Noach [Wyazd] 212/18
Wygnanski Abram Israel 212/17
Wygnanski Boruch Israel 212/13, 212/17
Wygnanski Chana Sara z d. Brama 212/17
Wygnanski Icek Israel 212/17
Wygnanski Icio Israel 212/13
Wygnanski Majer [Wygnański] 212/20
Wygnanski Meier Israel 212/17
Wygnańska Chana z d. Brama 212/15, 212/17
Wygnański Abraham 212/8
693
Wygnański Boruch 212/8
Wygnański Chaja Fajgla 212/8
Wygnański Chana 212/8
Wygnański Dwojra 212/8
Wygnański Estera 212/8
Wygnański Gitla Sara 212/8, 212/18
Wygnański Golda 212/8
Wygnański Herszlik 212/8
Wygnański Icek 212/15
Wygnański Izaak 212/8
Wygnański Majer 212/2
Wygnański Moszek Nuta 212/8
Wygnański Nusyn 212/8
Wygnański Sura 212/8
Wygnański Sura 212/8
Wygnański Szlama Jankiel 212/8
Wygodzki Aron 212/8
Wygodzki Frymeta 212/8
Wygodzki Hindla 212/8
Wygodzki I. 212/3
Wygodzki Icchak Israel 212/11
Wygodzki Icek Wolf 212/8
Wygodzki Izrael 212/25
Wygodzki Józef 212/8
Wygodzki Rywka 212/8
Wygodzki Szyja 212/8
Wyjsbekier Pinkus 212/13
Wysoka Małka 212/8
Wysoki Szymon 212/8
Wysokikamin Ittel 212/24
Zabek Rajzla 212/19
Zabner Bajla Sara 212/5, 212/11, 212/15
Zabner Meier Israel 212/17
Zabner Rachmil Israel 212/17, 212/20
Zabner Rafael Israel12/17
Zabner Rafał 212/20
Zacharian Hinda Sara [Zachariasz?] 212/2
Zacharian Luba Netta [Zachariasz?] 212/2
Zachariasz Efroim Icek 212/8
Zachariasz Egroim [Efroim?] Israel 212/15, 212/17
Zachariasz Grojne 212/8
Zachariasz Hinda Sara 212/8, 212/18
Zachariasz Icek Israel 212/24
Zachariasz Klara 212/8
Zachariasz Luba Natan 212/8
Zachariasz Luba Netla Sara 212/18
Zachariasz M. H. I. 212/13
Zachariasz Moszek Hersz 212/8
694
Zachariasz Nacha Sara 212/24
Zachariasz Sura Fajgla 212/8
Zachariasz Sura Fajgla 212/8
Zachariasz Sura Sara 212/17
Zachariasz Szymon Lazar 212/8
Zachariasz Udla 212/8
Zachariaszewicz Izrael Szmul 212/8
Zachariaszewicz Laja 212/8
Zachariaszewicz Sara Rywka 212/8
Zacharjasz Hinda Sara 212/18
Zacharjasz Icek Hersz 212/24
Zacharjasz Luba Nita Sara 212/18
Zacharjasz Nacha 212/24
Zacharowicz Chil Szaja v. Zachariaszewicz 212/8
Zacharowicz Ela Bala v. Morgensztajn 212/8
Zagorska Bronilawa [!] I 212/23
Zagorska Bronilawa [!] II 212/23
Zagorska Estera Sara 212/23
Zagorski Anna 212/24
Zagorski Helene Sara 212/23
Zagorski Hirsch 212/24
Zajac Marie Sara 212/23
Zajac Mendel Israel 212/11, 212/23
Zając 212/11
Zając Abram Israel 212/13
Zając Aron Józef 212/8
Zając Chana Sara 212/2, 212/8
Zając Chana Sara 212/22
Zając Frymeta 212/8
Zając Fuel Israel 212/24
Zając Gnendla 212/8
Zając Halina 212/8
Zając Icek Majer 212/8
Zając Isaak 212/19
Zając Jechuda 212/8
Zając Liba 212/8
Zając M. Israel 212/2
Zając Majloch [Mailich] Israel 212/19, 212/20, 212/22
Zając Maloch 212/8
Zając Małka 212/19
Zając Małka 212/8
Zając Maria 212/8
Zając Mendel 212/19
Zając Mordka I 212/8
Zając Mordka II 212/8
Zając Ruchla 212/8
Zając Rywka Sara 212/8, 212/23
Zając Sara 212/22
695
Zając Sura Laja 212/8
Zając Szymon 212/8
Zając Wolf 212/8
Zając Wolf Israel 212/2, 212/16, 212/18
Zajączkowska Brucha 212/8
Zajączkowska Chana Edela 212/8
Zajączkowska Ela 212/8
Zajączkowska Gizeka 212/8
Zajączkowska Josek 212/8
Zajączkowska Perla 212/8
Zajd Chaim Pinkus I 212/8
Zajd Chaim-Pinkus II 212/8, 212/10
Zajd Zajnwel 212/24
Zajdeman Abram Josek 212/8
Zajdeman Alter Jakub 212/8
Zajdeman Alter-Jakub 212/8, 212/10
Zajdeman Aron Szyja 212/8
Zajdeman Chana Lajla 212/8
Zajdeman Chawa I 212/8, 212/10
Zajdeman Chawa II 212/8
Zajdeman Dawid 212/8
Zajdeman Dawid Israel [Zajdmann] 212/11
Zajdeman Gitla Rajzla 212/8
Zajdeman Gitla-Rajzla 212/8, 212/10
Zajdeman Golda [Gołda] Prywa [Priwa] Sara 212/2, 212/8
Zajdeman Golda Rywka Sara 212/18
Zajdeman Jehuda Lajb 212/8
Zajdeman Kopel 212/8
Zajdeman M. 212/13
Zajdeman Mojżesz 212/8
Zajdeman Nuchim 212/8
Zajdeman Nuchym Israel 212/2, 212/18
Zajdeman Pinkus Israel 212/13
Zajdeman Rochama 212/8
Zajdenbajtel Rywka Sara 212/15, 212/17
Zajdenbeutel Ita Pese 212/17
Zajdenbeutel Rywka 212/17
Zajdenbeutelm Abram 212/15
Zajdenbojter Abram I 212/8
Zajdenbojter Abram II 212/8, 212/10
Zajdenbojter Alta I 212/8, 212/10
Zajdenbojter Alta II 212/8
Zajdenbojter Rojza I 212/8
Zajdenbojter Rojza II 212/8, 212/10
Zajdenbojter Rywka I 212/8
Zajdenbojter Rywka II 212/8, 212/10
Zajder Dobra 212/8
Zajdler Wolf Israel 212/2, 212/8, 212/13
696
Zajdman 212/11, 212/18
Zajdman Abram Dawid 212/8
Zajdman Bajla 212/8, 212/10
Zajdman Bajla Ruchla 212/8
Zajdman Bendet 212/8
Zajdman Beniamin Israel 212/18
Zajdman Brajndla 212/8
Zajdman Chaja Bajla 212/8
Zajdman Chaja Sura 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Zajdman Chana Jacheta 212/8
Zajdman Chana Tauba 212/8
Zajdman Chawa 212/15
Zajdman Chawa Jankiel 212/8
Zajdman Chawa Szajndla Sara 212/17
Zajdman Curtla 212/24
Zajdman Cypa 212/8, 212/10
Zajdman Cyrla 212/8, 212/10
Zajdman Cywa 212/8, 212/10
Zajdman Cywia 212/8
Zajdman Dawid Israel 212/4, 212/5, 212/8, 212/11, 212/16, 212/23
Zajdman Doba Sara 212/8, 212/10, 212/11
Zajdman Doba Sura Sara 212/15, 212/17
Zajdman Estera 212/8, 212/10
Zajdman Fiszel 212/24
Zajdman Frajdla Fr. 212/24
Zajdman Gitla 212/8, 212/10
Zajdman Hinda Sara 212/8, 212/13
Zajdman Icek Mendel Israel 212/2
Zajdman Icek Israel 212/18
Zajdman Israel 212/2
Zajdman Ita 212/8, 212/10
Zajdman Izak Israel 212/18
Zajdman Jakub Israel 212/17, 212/20
Zajdman Josef Lajb 212/8
Zajdman Josek 212/5
Zajdman Josek I 212/8
Zajdman Josek II 212/8
Zajdman Josek III 212/8, 212/10
Zajdman Kalma 212/2
Zajdman Kałma 212/8
Zajdman Krajndla 212/8, 212/10
Zajdman Lipman 212/8, 212/10
Zajdman Mojsze 212/17
Zajdman Mosze 212/8
Zajdman Moszek I 212/8, 212/10
Zajdman Moszek II 212/8, 212/10
Zajdman Moszek Israel I 212/18
Zajdman Moszek Israel II 212/18
697
Zajdman Nacha 212/8, 212/10
Zajdman Perla I 212/8, 212/10
Zajdman Perla II 212/8, 212/10
Zajdman Pesla 212/8
Zajdman Pinkus I 212/8, 212/10
Zajdman Pinkus II 212/8, 212/10
Zajdman Pinkus Israel 212/2, 212/13
Zajdman Rajzla 212/8, 212/10
Zajdman Rochma Sara 212/2, 212/19
Zajdman Rywka I 212/8, 212/10
Zajdman Rywka II 212/8, 212/10
Zajdman Srul Mordka 212/8
Zajdman Sucher-Berek 212/8, 212/10
Zajdman Sura 212/8, 212/10
Zajdman Sura-Małka 212/8, 212/10
Zajdman Symcha 212/8, 212/10
Zajdman Szlama 212/8, 212/10
Zajdman Szmul 212/8, 212/10
Zajdman Szoel 212/8, 212/10
Zajdman Tobiasz-Berek 212/8, 212/10
Zajdman Wolf Israel 212/18
Zajdman Zalam-Hersz 212/8, 212/10
Zajdman Zanwel 212/8, 212/10
Zajdman Zelda-Perla 212/8, 212/10
Zajdman Zysla 212/13
Zajdmann 212/11
Zajdner Abram Majer Israel 212/8, 212/10, 212/13
Zajdner Aron-Dawid 212/8, 212/10
Zajdner Berek 212/8, 212/10
Zajdner Binem 212/8, 212/10
Zajdner Brajndla 212/8, 212/10
Zajdner Chaim 212/8, 212/10
Zajdner Chaim-Lajb 212/8, 212/10
Zajdner Chaja-Fajgla 212/8, 212/10
Zajdner Chana I 212/8, 212/10
Zajdner Chana II 212/8, 212/10
Zajdner Chaskiel Israel 212/8, 212/10, 212/18
Zajdner Dawid 212/8, 212/10
Zajdner Dawid-Moszek 212/8, 212/10
Zajdner Doba 212/8, 212/10
Zajdner Estera-Blima 212/8, 212/10
Zajdner Etala 212/8, 212/10
Zajdner Fajgla 212/8, 212/10
Zajdner Henoch 212/8, 212/10
Zajdner Hercka Israel 212/8, 212/10, 212/18
Zajdner Hinda Fajgla 212/8, 212/10
Zajdner Hindla 212/8, 212/10
Zajdner Hudesa 212/8, 212/10
698
Zajdner Icek -Chaim 212/8, 212/10
Zajdner Izrael-Majer 212/8, 212/10
Zajdner Jakub 212/8, 212/10
Zajdner Jakub Binem Israel 212/15
Zajdner Jakub Israel 212/13, 212/17
Zajdner Lipa 212/8, 212/10
Zajdner Lipek 212/8, 212/10
Zajdner Marek 212/8, 212/10
Zajdner Nusym-Pinkus 212/8, 212/10
Zajdner Nuta 212/8, 212/10
Zajdner Nysla 212/8, 212/10
Zajdner Perla I 212/8, 212/10, 212/13
Zajdner Perla II 212/8, 212/10
Zajdner Perla III 212/8, 212/10
Zajdner Pesla 212/8, 212/10
Zajdner Pola 212/8, 212/10
Zajdner Ruchla 212/8, 212/10
Zajdner Sara 212/8, 212/10
Zajdner Sura 212/8, 212/10
Zajdner Sura-Rajzla 212/8, 212/10
Zajdner Szmul-Rywen 212/8, 212/10
Zajdner Tauba 212/8, 212/10
Zajdweber Chana 212/8, 212/10
Zajdweber Cyrla 212/8, 212/10
Zajdweber Cyrla Sara 212/8, 212/10, 212/17
Zajdweber Estera 212/8, 212/10
Zajdweber Lajb 212/8, 212/10
Zajdweber Szulim 212/8, 212/10
Zajdwebwe Cyrla Sara 212/15
Zajfel Chana 212/8, 212/10
Zajfel Jakub Herman 212/8, 212/10
Zajger Wolf Israel 212/18
Zajonc Chana 212/2
Zajonc Chendla Bajla 212/17
Zajonc Genendla Bajla Sara 212/15, 212/17
Zajonc Halina Sara 212/17
Zajonc Majloch Israel 212/15, 212/17, 212/20
Zajonc Mordka 212/17
Zajonc Rachla Sara 212/24
Zajonc Ruchla 212/24
Zajonc Rywka 212/17
Zaka Dwojra 212/8, 212/10, 212/15
Zaka Laja 212/8, 212/10
Zakon Aron Israel 212/24
Zakon Dawid Israel 212/24
Zakon Hinda Sara 212/24
Zaks Abram Israel 212/8, 212/10, 212/18
Zaks Adela I 212/8, 212/10
699
Zaks Adela II 212/8, 212/10
Zaks Adela Sara 212/18
Zaks Basia 212/18
Zaks Berek 212/8, 212/10
Zaks Brajdla 212/17
Zaks Brajndla I 212/8, 212/10
Zaks Brajndla II 212/8, 212/10
Zaks Brajndla III 212/8, 212/10
Zaks Brajndla Sara 212/13, 212/17
Zaks Chaim Dawid 212/8, 212/10
Zaks Chaja I 212/8, 212/10
Zaks Chaja II 212/8, 212/10
Zaks Chana 212/8, 212/10
Zaks Chana Laja 212/8, 212/10
Zaks Chana Rywka 212/8, 212/10
Zaks Chawa 212/8, 212/10
Zaks Chemja Israel 212/18
Zaks Cywja 212/8, 212/10
Zaks Dawid I 212/8, 212/10
Zaks Dawid II 212/8, 212/10
Zaks Dwojra Sara 212/17
Zaks Dwosza 212/8, 212/10
Zaks Estera 212/8, 212/10
Zaks Estera Blima 212/8, 212/10
Zaks Fajgla Laja 212/8, 212/10
Zaks Fajwel Israel 212/15, 212/17
Zaks Fajwisz 212/18
Zaks Fiszel 212/8, 212/10
Zaks Frajdla I 212/8, 212/10
Zaks Frajdla II 212/8, 212/10
Zaks Frajdla Sara 212/2, 212/23
Zaks Frymeta Sara z d. Szyjewicz 212/18
Zaks Gitla I 212/8, 212/10
Zaks Gitla II 212/8, 212/10
Zaks Grojnem 212/23
Zaks Grojneta 212/8, 212/10
Zaks Hendla 212/8, 212/10
Zaks Hersz 212/8, 212/10
Zaks Herszel 212/8, 212/10
Zaks Herszlik 212/8, 212/10, 212/24
Zaks Idesa 212/8, 212/10
Zaks Ita 212/23
Zaks Itka 212/17
Zaks Jakub 212/18, 212/24
Zaks Jakub Lajb 212/8, 212/10
Zaks Jankiel 212/8, 212/10
Zaks Karola 212/8, 212/10
Zaks Krajndla 212/8, 212/10
700
Zaks Ksyl 212/8, 212/10
Zaks Laja I 212/8, 212/10
Zaks Laja II 212/8, 212/10
Zaks Lajb 212/8, 212/10
Zaks Lejbus [Lejbuś] Israel 212/13, 212/15, 212/17, 212/19, 212/20
Zaks Liba 212/8, 212/10
Zaks Majer Dawid 212/8, 212/10
Zaks Majlech 212/8, 212/10
Zaks Mojżesz 212/8, 212/10
Zaks Mordka Dawid 212/8, 212/10
Zaks Mordka I 212/8, 212/10
Zaks Mordka II 212/8, 212/10
Zaks Moszek 212/8, 212/10
Zaks Moszek Szmul 212/8, 212/10
Zaks Perla I 212/8, 212/10
Zaks Perla II 212/8, 212/10
Zaks Pesla 212/8, 212/10
Zaks Rachmil 212/8, 212/10
Zaks Rajzla Bajla212/24
Zaks Ruchla 212/8, 212/10
Zaks Rywa 212/8, 212/10
Zaks Rywka 212/8, 212/10
Zaks Samuel 212/8, 212/10
Zaks Sura I 212/8, 212/10
Zaks Sura II 212/8, 212/10
Zaks Sura III 212/8, 212/10
Zaks Sura IV 212/8, 212/10
Zaks Sura Sara 212/15, 212/23
Zaks Symcha I 212/8, 212/10
Zaks Symcha II 212/8, 212/10
Zaks Symcha III 212/8, 212/10
Zaks Symcha Israel 212/13, 212/17
Zaks Szaja 212/23
Zaks Szaja I 212/8, 212/10
Zaks Szaja II 212/8, 212/10
Zaks Szlama Israel 212/8, 212/10, 212/18
Zaks Szlama Majer 212/8, 212/10
Zaks Szmul 212/8, 212/10
Zaks Szoel Josef 212/8, 212/10
Zaks Szyja 212/8, 212/10
Zaks Wolf Israel 212/ 20
Zalberg Symecha Sara 212/18
Zalcberg [?] Chaja 212/18
Zalcberg Arie 212/8, 212/10
Zalcberg Liba 212/8, 212/10
Zalcberg Benjamin 212/8, 212/10
Zalcberg Chaim Israel 212/2
Zalcberg Chana 212/8, 212/10, 212/17
701
Zalcberg Chaskiel [Chaskel] Israel 212/8, 212/10, 212/18, 212/19
Zalcberg Dwojra 212/8, 212/10
Zalcberg Estera 212/8, 212/10
Zalcberg Estera Dwojra 212/8, 212/10
Zalcberg Fajgla 212/8, 212/10
Zalcberg Henoch I 212/8, 212/10
Zalcberg Henoch II 212/8, 212/10
Zalcberg Hersz 212/8, 212/10
Zalcberg Isaak Machel 212/8, 212/10
Zalcberg Isak Israel 212/17
Zalcberg Israel 212/15, 212/17, 212/ 20
Zalcberg Izaak Israel 212/15
Zalcberg Izrael 212/8, 212/10
Zalcberg Jakob 212/23
Zalcberg Krajndla 212/8, 212/10
Zalcberg Laja 212/8, 212/10
Zalcberg Lejbuś 212/8, 212/10
Zalcberg Lejzor Israel 212/ 20
Zalcberg Majer Israel 212/8, 212/10, 212/13
Zalcberg Małka 212/8, 212/10
Zalcberg Pesla 212/8, 212/10
Zalcberg Manela 212/8, 212/10
Zalcberg Mordka Natan 212/8, 212/10
Zalcberg Moszek 212/8, 212/10
Zalcberg Pola Sara 212/17
Zalcberg Rubin 212/8, 212/10
Zalcberg Ruchla 212/8, 212/10
Zalcberg Rywka 212/8, 212/10
Zalcberg Sura 212/8, 212/10
Zalcberg Symcha Sara 212/18
Zalcberg Szaja 212/8, 212/10
Zalcberg Szmul Dawid 212/8, 212/10
Zalcberg Tauba Gołda 212/8, 212/10
Zalcberg Zuroch Israel 212/17, 212/20
Zalcman Abram 212/8, 212/10
Zalcman Bajla 212/8, 212/10
Zalcman Chaim Chil 212/8, 212/10
Zalcman Dawid 212/8, 212/10
Zalcman Efroim 212/8, 212/10
Zalcman Estera 212/8, 212/10
Zalcman Gerszon 212/8, 212/10
Zalcman Israel 212/8, 212/10
Zalcman Gronem 212/8, 212/10
Zalcman Izrael 212/8, 212/10
Zalcman Jankel Israel 212/18
Zalcman Laja I 212/8, 212/10
Zalcman Laja II 212/8, 212/10
Zalcman Lajb Mordka 212/8, 212/10
702
Zalcman Lejbuś 212/8, 212/10
Zalcman Wita 212/8, 212/10
Zalcman Moszek 212/8, 212/10
Zalcman Szajndla 212/8, 212/10
Zaleberg Chaskiel Israel 212/18
Zalman Estera-Mindla 212/8, 212/10
Zalman Gabriel-Jakub 212/8, 212/10
Zalsberg Anszel Berek 212/24
Zanberman [?]212/18
Zandberg Aron 212/8, 212/10
Zandberg Cywa 212/8, 212/10
Zandberg Dawid 212/8, 212/10
Zandberg Efroim Fiszel 212/8, 212/10
Zandberg Fiszel 212/8, 212/10
Zandberg Laja Sara 212/8, 212/10, 212/19
Zandberg Małka Rajzla 212/8, 212/10
Zandberg Moszek 212/8, 212/10
Zandberg Nacha Perla 212/8, 212/10
Zandberg Sura Laja Sara 212/8, 212/10, 212/19
Zander Abram 212/8, 212/10
Zander Chaskiel 212/8, 212/10
Zander Dwojra 212/8, 212/10
Zander Ruchla 212/8, 212/10
Zander Sura 212/8, 212/10
Zandler [?] Chana Sara 212/23
Zandler [?] Rachela Sara 212/23
Zandstein Aron Israel 212/17
Zandstein Sara 212/17
Zandstein Waldemar Israel 212/17
Zandsztajn Aron Israel 212/8, 212/10, 212/15
Zandsztajn Berek 212/8, 212/10
Zandsztajn Nacha 212/8, 212/10
Zandsztajn Sara 212/8, 212/10, 212/15
Zandsztajn Szaja 212/8, 212/10
Zandsztajn Waldemar 212/8, 212/10
Zanler [?] Herszlik 212/22
Zanler Icek Israel [Zauler] 212/18
Zaraszynska Doba Sara 212/24
Zaraszynski Abram Israel 212/24
Zaraszynski Israel 212/24
Zaraszynski Moszek Israel 212/24
Zarnowiecki Jehoszna [?] 212/24
Zarnowiecki Szymsza 212/24
Zarompf Baruch Israel 212/13, 212/17, 212/20
Zarompf Chaja Sara 212/18
Zarompf Estera Sara 212/17
Zarompf Icek Berek 212/13
Zarompf Tauba Szajndla Sara 212/18
703
Zaroszynski [?] Abram 212/24
Zaroszynski [?] Doba 212/24
Zaroszynski [?] Israel 212/24
Zaroszynski [?] Moszek 212/8, 212/10
Zarzecka Debora 212/8, 212/10
Zarzecka Dwora Sara 212/18
Zauber M. B. 212/13
Zauberman 212/18
Zauberman Abram Ber 212/8, 212/10
Zauberman Bajla 212/8, 212/10
Zauberman Chaja Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Zauberman Chana 212/8, 212/10
Zauberman Chawa Kajla 212/8, 212/10
Zauberman Chil 212/8, 212/10
Zauberman Chil Chaim 212/8, 212/10
Zauberman Dwojra 212/8, 212/10
Zauberman Estera 212/8, 212/10
Zauberman Estera Rutka 212/8, 212/10
Zauberman Fajgla 212/8, 212/10
Zauberman Fajwel 212/8, 212/10
Zauberman Frajdla 212/8, 212/10
Zauberman Hirsch 212/8, 212/10
Zauberman Icek Moszek 212/8, 212/10
Zauberman Jakub I 212/8, 212/10, 212/13
Zauberman Jakub II 212/8, 212/10
Zauberman Jakub III 212/8, 212/10
Zauberman Jankiel 212/8, 212/10
Zauberman Józef 212/8, 212/10
Zauberman Kajla Sara 212/5, 212/11, 212/15, 212/19
Zauberman Laja I 212/8, 212/10
Zauberman Laja II 212/8, 212/10
Zauberman Lajb 212/8, 212/10
Zauberman Laja Sara 212/15, 212/17
Zauberman Lajb Iser 212/24
Zauberman Majer Noech
Zauberman Marjem 212/8, 212/10
Zauberman Minca Sara 212/8, 212/10, 212/19
Zauberman Mincia 212/8, 212/10
Zauberman Mojżesz 212/8, 212/10
Zauberman Motek 212/8, 212/10
Zauberman Ninca Ruchla 212/15
Zauberman Rachela 212/8, 212/10
Zauberman Rywka I 212/8, 212/10
Zauberman Rywka II 212/8, 212/10
Zauberman Srul 212/8, 212/10
Zauberman Sura 212/5, 212/8, 212/10
Zauberman Szamsia Israel 212/15, 212/17
Zauberman Szl. Lajb Israel 212/13
704
Zauberman Szlama Majer 212/8, 212/10
Zauberman Szmul Israel 212/11
Zauberman Szymon Israel 212/ 20
Zauberman Złata 212/8, 212/10
Zauler Berek 212/8, 212/10
Zauler Golda 212/8, 212/10
Zauler Herszlik 212/8, 212/10
Zauler Icek Israel [Zanler] 212/2, 212/13
Zauler Icek 212/8, 212/10
Zauler Majer 212/8, 212/10
Zauler Samsia 212/8, 212/10
Zaulerc Herszlik 212/17
Zaurompf Boruch 212/8, 212/10
Zaurompf Brajndla 212/8, 212/10
Zaurompf Chaja Sara 212/18
Zaurompf Chaja I 212/8, 212/10
Zaurompf Chaja II 212/8, 212/10
Zaurompf Chaja Sara 212/15, 212/18
Zaurompf Estera Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Zaurompf Mordcha Noach 212/8, 212/10
Zaurompf Pinkus Zachar 212/8, 212/10
Zaurompf Rubin Josef 212/8, 212/10
Zaurompf Ruchla 212/18
Zaurompf Uszer Alter 212/8, 212/10
Zauropmf Chaja Sara 212/15
Zauverman Chil Chaim Israel 212/2
Zawacka Abram 212/23
Zawacka Ester 212/23
Zawacka Freida 212/23
Zawader 212/16
Zawader Wolf Israel 212/18
Ząbek Berek 212/8, 212/10
Ząbek Dawid 212/8, 212/10
Ząbek Herszlik 212/8, 212/10
Ząbek Pałtyl 212/8, 212/10
Ząbek Ruchla 212/8, 212/10
Ząbek Rywa 212/8, 212/10
Ząbek Szmul 212/8, 212/10
Zborowska 212/2
Zborowska Sara 212/2, 212/13
Zborowski Dora 212/8, 212/10
Zborowski Fajgla 212/8, 212/10
Zborowski Jakub 212/8, 212/10
Zborowski Moschek 212/13
Zborowski Moszek 212/8, 212/10
Zborowski Moszek Isr. 212/18
Zborowski Rojza 212/8, 212/10
Zborowski Szmul Israel 212/5, 212/8, 212/10, 212/13
705
Zegelman Abram 212/8, 212/10
Zegelman Fela Sara 212/18
Zegelman Frajda Rajzla 212/8, 212/10
Zegelman Frajdla 212/8, 212/10
Zegelman Pinkus 212/8, 212/10
Zegelman Rachela 212/8, 212/10
Zegelman Sura 212/8, 212/10
Zeidner Jakub Binem Israel 212/17
Zeisel Gusta Sara 212/15, 212/17, 212/18
Zekowicz Hercka 212/23
Zeks Mariem Sara 212/19
Zelamnowicz Abr. Josek 212/11
Zelamnowicz Abram J. Israel 212/11
Zelamnowicz Ber Israel 212/16
Zelberberg Israel Hersz 212/13
Zelcer Abram 212/8, 212/10
Zelcer Chana Gitla 212/8, 212/10
Zelcer Cywia 212/8, 212/10
Zelcer Icek Majer 212/8, 212/10
Zelcer Jentla 212/8, 212/10
Zelcer Laja 212/8, 212/10
Zelcer Mariem Hendla 212/8, 212/10
Zelcer Mojżesz 212/8, 212/10
Zelcer Ruchla Frymeta 212/8, 212/10
Zelcer Sabsia 212/8, 212/10
Zelicowska Hersz Israel 212/23
Zelicowska Milka Sara 212/23
Zeligfeld Berek 212/8, 212/10
Zelikowicz Izrael v. Wajner 212/8, 212/10
Zelinger Aba 212/8, 212/10
Zelinger Abr. Aba 212/18
Zelinger Abr. Isacher Israel 212/18
Zelinger Abram Aba 212/8, 212/10
Zelinger Abram Isacher 212/8, 212/10
Zelinger Abram Israel 212/13, 212/23
Zelinger Ajzyk 212/8, 212/10
Zelinger Bajla 212/8, 212/10
Zelinger Berisch 212/24
Zelinger Chaja 212/8, 212/10
Zelinger Chana 212/24
Zelinger Chawa 212/8, 212/10
Zelinger Ester 212/23
Zelinger Estera 212/8, 212/10
Zelinger Fajgla I 212/8, 212/10
Zelinger Fajgla II 212/8, 212/10
Zelinger Feigla 212/23
Zelinger Gitla 212/8, 212/10
Zelinger Gitla 212/8, 212/10, 212/23
706
Zelinger Hinda 212/8, 212/10
Zelinger Hudesa 212/8, 212/10
Zelinger Icek Jakub 212/8, 212/10
Zelinger Ita 212/8, 212/10
Zelinger Izrael-Chaim 212/8, 212/10
Zelinger Jacheta 212/8, 212/10
Zelinger Jakub I 212/8, 212/10
Zelinger Jakub II 212/8, 212/10
Zelinger Jakub Israel 212/15, 212/19
Zelinger Josek Boruch 212/8, 212/10
Zelinger Kajla 212/8, 212/10
Zelinger Mala 212/8, 212/10
Zelinger Mala Sara 212/8, 212/10, 212/15, 212/17
Zelinger Małka I 212/8, 212/10
Zelinger Małka II 212/8, 212/10
Zelinger Mindla 212/23
Zelinger Mojżesze 212/8, 212/10
Zelinger Moszek [Miszek] Israel 212/15, 212/17
Zelinger Moszek I 212/8, 212/10
Zelinger Moszek II 212/8, 212/10
Zelinger Moszek Jakub 212/8, 212/10
Zelinger Nicha 212/8, 212/10
Zelinger Pesla 212/8, 212/10
Zelinger Ruchla Sara 212/2, 212/8, 212/10
Zelinger Rywka 212/8, 212/10
Zelinger Samuel Israel 212/13, 212/16, 212/17
Zelinger Sura 212/8, 212/10
Zelinger Szajndla 212/8, 212/10
Zelinger Szlama 212/8, 212/10, 212/13
Zelinger Szyja-Lewek 212/8, 212/10
Zelingier Abr. Aba 212/18
Zelkowicz Blima 212/8, 212/10
Zelkowicz Brajndla-R. 212/8, 212/10
Zelkowicz Cerla Sara 212/24
Zelkowicz Chaim-Lajb 212/8, 212/10
Zelkowicz Chaja-Laja 212/8, 212/10
Zelkowicz Chana 212/8, 212/10
Zelkowicz Dawid Israel 212/13, 212/20
Zelkowicz Dawid-Hersz 212/8, 212/10
Zelkowicz Ewa 212/8, 212/10
Zelkowicz Fajgla I 212/8, 212/10
Zelkowicz Fajgla II 212/8, 212/10
Zelkowicz Fela Sara 212/5, 212/8, 212/10, 212/11, 212/15, 212/19
Zelkowicz Hena 212/8, 212/10
Zelkowicz Jakub I 212/8, 212/10
Zelkowicz Jakub II 212/8, 212/10
Zelkowicz Josek Israel 212/24
Zelkowicz Ksyl Israel 212/13, 212/17, 212/20
707
Zelkowicz Laja Sara 212/11
Zelkowicz Lajzer 212/8, 212/10
Zelkowicz Mariem 212/8, 212/10
Zelkowicz Mendel 212/8, 212/10
Zelkowicz Mendel-Pinkus 212/8, 212/10
Zelkowicz Michał 212/8, 212/10
Zelkowicz Moszek 212/8, 212/10
Zelkowicz Pinkus 212/8, 212/10, 212/13
Zelkowski Dabid [David ?] Israel 212/17
Zelmanowicz 212/11
Zelmanowicz Abram 212/8, 212/10, 212/18
Zelmanowicz Abram v. Stróż 212/8, 212/10
Zelmanowicz Abram-Ber 212/8, 212/10
Zelmanowicz Abram-Josek 212/8, 212/10
Zelmanowicz Ajdla 212/8