Matthäus-Passion - Vlaams Radio Koor

Transcription

Matthäus-Passion - Vlaams Radio Koor
VRIJDAG / VENDREDI
04.04.14 / 20:15
STUDIO 4
Matthäus-Passion
Brussels Philharmonic,
Vlaams Radio Koor,
Octopus Kamerkoor,
Kinderkoor van de Vlaamse Opera
Leo Hussain, muzikale leiding / direction musicale
19:30 Meet The Artist! met / avec Mark Janssens, Leo Hussain
www.flagey.be
Brussels Philharmonic / Vlaams Radio Koor
Leo Hussain, dirigent /direction
TOELICHTING / COMMENTAIRE
Matthäus-Passion (BWV 244) Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Octopus Kamerkoor
Bart Van Reyn, repetent / répétiteur
De Matthäus-Passion (1727) van Johann Sebastian Bach is zonder twijfel de gekendste
muzikale omzetting van het lijdensverhaal van Christus, én één van Bachs meest beroemde
werken. Dat Bach de Passie koesterde als zijn meesterwerk, blijkt uit de nauwgezette kopie
die hij zelf in zijn mooiste handschrift vervaardigde. Hij gebruikte donkerbruine inkt voor
de noten, en rood voor de bijbelteksten. Toen de partituur beschadigd raakte, herstelde
hij haar met nieuwe stroken papier waarop hij de verdwenen muziek opnieuw noteerde.
NL
Kinderkoor van de Vlaamse Opera
Hendrik Derolez, repetent / répétiteur
Hendrickje Van Kerckhove, sopraan / soprano
Eve-Maud Hubeaux, mezzo
Marcus Schaefer, tenor / ténor
Nicholas Mulroy, tenor / ténor
Huub Claessens, bariton / baryton
Richard Arnaud, bas / basse
Koorsoli / Solistes du chœur
Sarah Abrams (Nr. 38a Ancilla II), Helena Bohuszewicz (Nr. 33, Testis),
Joris Derder (Nr. 7, 16, 26, 38c, 41a, Judas & Petrus), Lieven Deroo
(Nr. 38a, 41c, Petrus & Pontifex II), Evi Roelants (Nr. 38a, 45a, Ancilla I &
Uxor Pilati), Paul Schils (Nr. 33, Testis), Philippe Souvagie (Nr.33, 36a, 41c,
Pontifex, 43, 47, 50, Pilatus)
Programma / Programme
Johann Sebastian Bach – Matthäuspassion, BWV 244 (135’)
1. DEEL / PARTIE I (1 – 35)
2. DEEL / PARTIE II (36 – 78)
D
NL
FR
N°
Salbung in Bethanien
Zalving te Bethanië
Parfum Répandu sur
sa Tête à Béthanie
Abendmahl
Avondmaal
La Sainte Cène
11
Am Ölberg
In Getsemane
Au Jardin
Gethsémané
24
Falsches Zeugnis
Valse aanklacht
Faux Témoignage
37
Überantwortung an Pilatus
Uitlevering aan Pilatus
Livraison de Jésus à
Pilate
54
Kreuzigung
Kruisiging
Crucifixion
64
Grablegung
Graflegging
Mise au Tombeau
73
1
De eerste uitvoering van de Passie vond plaats tijdens de kerkdienst op Goede Vrijdag
in 1929 in de Thomaskerk te Leipzig. Voor zover bekend voerde Bach het werk zelf 4
keer uit. Na zijn dood in 1750 geraakt het voor lange tijd in de vergetelheid, en was
het alleen dankzij Felix Mendelssohn-Bartholdy dat het stuk in 1829 opnieuw opgevoerd
werd – met het bekende resultaat. Vandaag de dag is het traditie om dit lange maar
indringende werk uit te voeren in de passietijd, en weerklinkt het zowel in grote concertzalen als in kleine kerken.
De Passie bestaat uit maar liefst 70 delen, waarvan sommige van buitengewone lengte.
Het libretto beschrijft de lijdensweg en uiteindelijke dood van Christus, en maakt gebruik
van drie soorten tekst: de originele teksten uit het evangelie volgens Matteüs (naar de
Lutherse bijbel), beschouwende teksten in dialoogvorm (van de hand van Christian Friedrich Henrici, die onder het pseudoniem ‘Picander’ werkte), en tenslotte verschillende
koralen.
Om de dialogen tussen volk, discipelen en hogepriesters overtuigend te laten klinken,
werkte Bach met een dubbelkoor. De verhalende, bijbelse teksten, met als hoofdacteurs
Petrus, Judas en Pilatus, worden gezongen als recitatief, vrijwel onbegeleid. De woorden
van Christus krijgen extra gewicht door lang aangehouden akkoorden met daarboven een
krans van strijkersklanken. De koralen tenslotte verwoorden de gevoelens en gedachten
van de gemeenschap, die door de lijdensgeschiedenis van Christus worden opgewekt.
Zo slaagde Bach erin het lijdensverhaal op een uitermate beeldende manier te brengen,
met een onovertroffen inlevingsvermogen in de verschillende psychologische situaties en
de dramatische ontwikkeling van de gebeurtenissen.
De teksten benadrukken bovendien de grootheid van Jezus in zijn lijden, en zijn beïnvloed
door het piëtisme: een menselijkere voorstelling van Christus uit de Lutherse orthodoxie.
Het meest opvallende en kenmerkende poëtische middel in Bachs Passie om de band
tussen gelovigen en Jezus te versterken, is de bruidsmystiek. Jezus wordt voorgesteld als
www.flagey.be
bruidegom van de gelovige zielen. Zij worden voorgesteld, allegorisch, als de dochters
van Zion, een beeld dat ontleed werd aan het Bijbelboek van het Hooglied. Zo wordt
het lijden en sterven van Christus als het ultieme bewijs van Gods liefde voor de mens
beschouwd – de liefde die de kern van Martin Luthers passietheologie vormt. Ook in de
muziek kreeg dit zijn vorm: de mystieke elementen ter emotionele intensivering uit de tekst
krijgen een nauwgezette muzikale uitdrukking.
La Passion selon saint Matthieu BWV 244, Johann Sebastian Bach (1685-1750)
La Passion selon saint Matthieu (1727) de Johann Sebastian Bach est sans aucun doute
la transposition musicale la plus connue de la Passion du Christ et l’une des œuvres les
plus célèbres de Bach. Bach lui-même considérait cette Passion comme son chef d’œuvre,
comme en témoigne la minutieuse copie qu’il effectua avec sa plus belle écriture. Il utilisa
de l’encre foncée pour les notes et du rouge pour les textes bibliques. Lorsque la partition
fut endommagée, il la reconstitua avec de nouveaux morceaux de papier sur lesquels il
réécrivit la musique qui avait disparu.
FR
La première exécution de la Passion eut lieu durant le service de la messe pour le Vendredi Saint en 1729 à l’Eglise Saint-Thomas de Leipzig. À notre connaissance, Bach
interpréta l’œuvre lui-même quatre fois. Après sa mort en 1750, l’œuvre tomba durant
une longue période dans l’oubli, et ce n’est que grâce à l’action de Felix MendelssohnBartholdy qu’elle fut de nouveau interprétée en 1829 avec le succès qu’on lui connaît. Il
est aujourd’hui de coutume d’interpréter cette longue mais bouleversante œuvre à Pâques
dans les grandes salles de concerts comme dans les petites églises.
La Passion est composée de pas moins de 70 parties, dont certaines possèdent une durée
hors-normes. Le livret décrit l’agonie et la mort du Christ en utilisant trois sortes de textes:
les textes originaux de l’Evangile selon Saint-Matthieu (d’après la Bible luthérienne), des
textes théologiques sous forme de dialogue (écrit par Christian Friedrich Henrici, qui
travaillait sous le pseudonyme de « Picander »), et enfin divers chorals.
Pour faire dialoguer le peuple, les disciples et les grands prêtres de façon convaincante,
Bach fit appel à un double chœur. La narration et les textes bibliques, qui ont pour personnages principaux Pierre, Judas et Pilate, sont chantés dans un récitatif pratiquement
non accompagné. Les paroles du Christ prennent un poids supplémentaire grâce à de
longs accords tenus et la riche parure des instruments à cordes. Les chorals prennent en
charge les sentiments et les pensées de la communauté face à la Passion du Christ. Ainsi,
Bach réussit à rendre de manière très imagée le récit de l’agonie du Christ avec une
sensibilité inégalée selon les différentes situations psychologiques et les développements
dramatiques de l’action.
Les textes placent en outre l’accent sur la grandeur de Jésus souffrant et sont influencés
par le piétisme: une représentation plus humaine du Christ que la stricte orthodoxie
luthérienne. L’aspect poétique le plus frappant et le plus remarquable dans la Passion
de Bach réside dans la mystique nuptiale qui vise à renforcer les liens entre les croyants
et Jésus. Jésus est en effet présenté comme l’époux des âmes croyantes. Ces dernières
sont représentées, allégoriquement, comme les filles de Sion, une image empruntée au
Cantique des Cantiques de la Bible. Ainsi, la souffrance et la mort du Christ s’affirment
comme une preuve ultime de l’amour de Dieu pour l’homme – l’amour sur lequel s’appuie
la théologie de la Passion pour Martin Luther. La musique elle-même prend également
cette forme: les éléments mystiques reçoivent une expression musicale méticuleuse afin
d’accentuer la charge émotionnelle du texte.
BIO’S
Leo Hussain, dirigent / chef d’orchestre
Leo Hussain studeerde aan de universiteit van Cambridge en de Royal Academy of
Music te London, en werkte samen met dirigenten als Sir Simon Rattle, Valery Gergiev,
Daniel Barenboim en Yannick Nezet-Seguin.
NL
Leo Hussain werd internationaal opgemerkt in 2009, toen hij benoemd werd tot muziekdirecteur van het Landestheater Salzburg. In hetzelfde jaar maakte hij zijn gelauwerd
debuut in De Munt te Brussel, met een enthousiast onthaalde nieuwe productie van Ligeti’s
Le Grand Macabre met Fura dels Baus.
Hierna werd Hussain al snel uitgenodigd door de grote orkesten en operahuizen over
heel de wereld. Zo werkte hij onder meer samen met de Wiener Symphoniker, Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin, BBC Symphony Orchestra, Mozarteum Orchester Salzburg,
Berliner Staatsoper, Theater an der Wien, English National Opera, Mariinsky Theatre,
Oper Frankfurt en verschillende projecten in De Munt.
Dit seizoen maakt Hussain zijn debuut bij het Royal Danish Theatre, met Verdi’s Falstaff. Hij
keert terug naar de Opera Frankfurt voor Tosca en dirigeert meerdere producties in Salzburg (Tchaikovski’s Eugene Onegin, Mozart’s La Clemenza di Tito en Saariaho’s Emilie).
Enkele symfonische hoogtepunten zijn optredens met het WDR Keulen, NHK Symphony,
Iceland Symphony, Prague Philharmonia en Luxembourg Philharmonic in. Binnenkort werkt
www.flagey.be
Hussain terug samen met Theater an der Wien, Oper Frankurt, De Munt en Staatsoper
Berlin, en zal hij zijn debuut maken bij het Royal Opera House (Covent Garden) en de
Glyndebourne Festival Opera.
Leo Hussain a gagné l’attention internationale en devenant en 2009 le directeur musical
du Landestheater de Salzbourg et en faisant des débuts sensationnels au Théâtre de la
Monnaie de Bruxelles dans la production universellement acclamée du Grand Macabre
de Ligeti par la Fura dels Baus.
FR
Très rapidement, Hussain a ensuite été invité par quelques uns des plus grands orchestres
et maisons d’opéra du monde, incluant le Wiener Symphoniker, le Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, l’Orchestre Symphonique de la BBC, l’Orchestre Mozarteum de
Salzbourg, le Staatsoper de Berlin, le Theater an der Wien, l’English National Opera, le
Théâtre Mariinsky, l’Opéra de Francfort et de nombreux nouveaux projets à la Monnaie.
La présente saison a vu les débuts d’Hussain au Théâtre Royal Danois de Copenhague
avec Falstaff de Verdi, son retour à l’Opéra de Francfort avec Tosca ainsi que les productions d’Eugène Onéguine, La Clémence de Titus et Emilie de Saariaho à Salzbourg.
Ses concerts symphoniques comprennent des programmes avec l’orchestre de la WDR
de Cologne, le NHK Symphony, le Symphonique d’Islande, la Philharmonie de Prague
et l’Orchestre philharmonique du Luxembourg. Au cours des prochaines saisons, Hussain
fera son retour au Theater an der Wien, l’Opéra de Francfort, La Monnaie, le Staatsoper
de Berlin et fera ses débuts au Royal Opera House de Covent Garden et au Festival de
Glyndebourne.
Leo Hussain a étudié à la Cambridge University et à la Royal Academy of Music et a
travaillé en étroite collaboration avec quelques-uns des plus grands chefs d’orchestre, tels
Sir Simon Rattle, Valery Gergiev, Daniel Barenboim et Yannick Nézet-Seguin.
Hendrickje Van Kerckhove, sopraan / soprano
De sopraan Hendrickje Van Kerckhove studeerde aan het conservatorium van Antwerpen en vervolmaakte zich aansluitend bij de Operastudio Vlaanderen en de Muziekkapel
Koningin Elisabeth, waar ze gecoacht werd door Susanne Eken en José Van Dam. Ondertussen was ze te gast bij de Wiener Festwochen en het festival van Aix-en-Provence. Ze
vierde haar debuut bij de Bayerische Staatsoper (München) in Medusa van De Felice, en
zong er Oscar in Ballo in Maschera en Voce dal Cielo in Verdi’s Don Carlo. Daarna zong
NL
ze Blondchen in Entführung aus dem Serail in Tel-Aviv, Barcelona en Brussel.
Meer recent vierde ze haar debuut aan de Staatsoper unter den Linden Berlin in Al gran
sole carico d’Amore (Nono), vertolkte ze voor de tweede keer Krisitin in Julie (Philippe
Boesmans), maakte ze haar opwachting bij Nederlandse Opera Amsterdam in de wereldcreatie Waiting for Miss Monroe van Robin de Raaff en zong ze met groot succes Elena
(Il Cappello di Paglia di Firenze, Rota) bij de opera’s van Nantes en Angers. In het najaar
van 2013 zingt ze Clorinda (La Cenerentola) bij ONR in Straatsburg.
Van Kerckhove was al meermaals te gast in De Munt, met o.m. Werther en Médée, in
Theater an der Wien en de Vlaamse Opera, met o.m. Don Giovanni, Wagners Ring en
Cosi fan tutte.
De European Concert Hall Organization verkoos haar in 2009 tot ‘Rising Star’. Een
internationale tournee volgde, met concerten in Musikverein Wien, Concertgebouw Amsterdam en Megaron Athene.
Formée au Conservatoire d’Anvers, à l’Opera Studio de Flandre et à la Chapelle
Musicale Reine Elisabeth (notamment auprès de Susanne Eken et José Van Dam), la carrière internationale d’Hendrickje Van Kerckhove prit son essor dès 2005. Notamment à
l’Opéra de Bavière, dans Medusa d’Arnoldo De Felice, Ballo in Maschera et Don Carlo
ce dernier, dirigé par Zubin Mehta, qui l’invita par la suite dans L’Enlèvement au sérail
(Blonde) à Tel-Aviv. Un rôle qu’elle reprit depuis à La Monnaie et au Liceu de Barcelone.
FR
Parmi ses plus récentes prises de rôle : Dircé dans Médée (à la Monnaie), Adèle (Fledermaus) à l’Opéra national du Rhin Strasbourg, Soprano 2 dans Al gran sole Carico
d’Amore (de Luigi Nono) au Staatsoper unter den Linden Berlin (ses débuts dans ce
théâtre) et Norma Jean dans Waiting for Miss Monroe (Robin de Raaff) au Nederlandse
Opera Amsterdam (ses débuts dans ce théâtre). Elle était à l’affiche des opéras d’Angers
et Nantes (débuts) dans Il Cappello di paglia di Firenze rôle d’Elena de Nino Rota.
Douée pour le Lied, Hendrickje fut élue « Rising Star » par ECHO (2009). Elle se produisit lors de récitals à la Monnaie avec Kazushi Ono au piano, au Bozar à Bruxelles, au
Musikverein à Vienne, au Megaron à Athènes, à la Philharmonie de Luxembourg et au
Handelsbeurs à Gand. Deux enregistrements témoignent de sa grande affinité avec le
répertoire de la mélodie.
www.flagey.be
Eve-Maud Hubeaux, mezzosopraan / mezzo-soprano
Geboren in 1988 in Genève, geniet Eve-Maud Hubeaux via het Instituut Jaques Dalcroze reeds op heel jonge leeftijd muzikaal onderricht. Aangetrokken door de operawereld neemt ze vanaf september 2001 zangles bij Hiroko Kawamichi aan het Conservatorium van Lausanne en volgt ze een opleiding lyrische kunst aan het zogeheten ‘Atelier
Scénique’ van Christophe Balissat.
NL
Haar operadebuut vierde ze met Mercedes (Carmen) aan de Opera van Lausanne;
vervolgens was ze aan de operastudio van Opéra national du Rhin (ONR) Straatsburg
verbonden, van waaruit haar loopbaan zich snel ontwikkelde, met gastoptredens in
Frankfurt (Waltraute in Walküre) en La Maman, La Libellule en La Tasse chinoise (L’Enfant
et les sortilèges) bij het Festival d’Aix en Provence.
Ondertussen keerde ze als freelancer terug naar Opéra du Rhin: o.a. als Folia in de
wereldcreatie van La Nuit de Gutenberg (Philippe Manoury), 3. Dame (Die Zauberflöte)
en Mary (Der Fliegende Holländer). Binnenkort zingt ze Frau Reich (Die lustige Weiber
von Windsor) in Lausanne, Mary (nieuwe productie) in Lyon en Oberpriesterin in de
wereldcreatie van Penthesilea van Pascal Dusapin in de Munt.
ˇ
In concert zal ze soleren in: Glagolitische Mis (Janácek),
Matthäus-Passion en h-moll Mis
ˇ en Das Lied von der Erde (Mahler).
(Bach), Messiah (Haendel), Requiem (Dvorák)
Haar prijzenpalmares is indrukwekkend: naast beurzen van de Wagner-Stichting (Elzas),
is ze o.a. laureate van de MIGROS-stichting (CH), ‘Klassieke Revelatie’ van ADAMI (FR)
en finaliste van de zangwedstrijden van Toulouse, Milaan en Catania. In 2013 kaapte ze
de 2de Prijs op de Internationale Zangwedstrijd Hans Gabor Belvédère en (met unanimiteit
van de jury )de 1ste Prijs op de Internationale Renata Tebaldi Wedstrijd weg.
Sedert 2014 geniet Eve-Maud Hubeaux de steun van de Safran Corporate Foundation
for Music.
Née en 1988 à Genève, Eve-Maud Hubeaux prend très vite contact avec le monde
musical à l’Institut de musique Jaques Dalcroze. À tout juste 19 ans, elle obtient son
Certificat de chant avec félicitations et remporte deux premiers prix au Concours SMJW.
FR
Après avoir débuté dans Mercedes (Carmen), puis Ines (Trovatore) à l’Opéra de Lausanne,
elle intègre l’Operastudio de l’Opéra du Rhin d’où sa carrière prend réellement son essor :
débuts à l’Opéra de Francfort (Waltraute/Die Walküre) et au Festival d’Aix-en-Provence
dans La Mère, La Tasse chinoise et La Libellule/L’Enfant et les sortilèges).
En tant que freelance, elle regagne l’Opéra du Rhin pour créer Folia dans La Nuit de
Gutenberg de P. Manoury (sept. 2011), chanter la 3ème Dame (La Flûte enchantée) et
Mary (Der Fliegende Holländer).
Prochainement, elle interprétera Frau Reich (Die lustige Weiber von Windsor) à l’Opéra
de Lausanne et fêtera ses débuts à l’Opéra de Lyon dans Mary et à La Monnaie dans
la création mondiale de Penthesilea (Oberpriesterin) de Pascal Dusapin. En concert, elle
ˇ
participera dans la Messe glagolitique (Janácek),
la Passion selon Saint-Matthieu et la
ˇ et Das Lied von der Erde (Mahler).
Messe en si (Bach) le Requiem de Dvorák
Au cours de sa jeune carrière, Eve-Maud Hubeaux a été primée par le Cercle Richard
Wagner d’Alsace, France Musique, La Fondation Migros et l’ADAMI. Lors du 66ème
Concours International de Genève, Eva Wagner-Pasquier lui remet le Prix « Cercle Romand
Richard Wagner ». Elle est finaliste de plusieurs concours internationaux et remporte
notamment le 2ème Prix au Concours Belvédère et le Premier Prix (à l’unanimité du Jury)
lors du Concours de chant international Renata Tebaldi.
Depuis 2014, Eve-Maud Hubeaux est soutenue par la Fondation Safran pour la musique.
Markus Schaefer, tenor / ténor
De Duitse tenor Markus Schaefer studeerde zang in Karlsruhe en aan de Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf bij Armand McLane. Hij kreeg zijn eerste vast operaengagement aan de Opera Studio van Zürich. Tot 1993 was hij lid van de Duitse Oper
am Rhein in Düsseldorf. Sindsdien is hij freelance en treedt hij vooral op met partijen uit
Mozart opera’s, zoals Ferrando, Ottavio en Tamino.
NL
Als concertzanger is hij een veel gevraagde Evangelist in de Passies van J.S. Bach, die hij
o.a. op de Bachfestivals in Ansbach, Leipzig en Luzern heeft gezongen. Hij werkte samen
met grote dirigenten waaronder René Jacobs, Nicolaus Harnoncourt, Yehudi Menuhin,
Pierre Cao, Michael Gielen en Yakov Kreizberg.
Markus Schaefer heeft ook tal van cd-producties en radio opnames gemaakt, zoals de
Matthäus-Passion met Consentus Musicus o.l.v. Harnoncourt, bekroond met een Grammy,
en Dittersdorf’s Oratorio Hiob o.l.v. Hermann Max, bekroond met de Preis der Deutschen
Schallplattenkritik.
Als liedzanger behaalde hij groot succes in Wenen bij de ‘Schubertiaden’, alsook in New
York met werken van Schubert en Schumann. Een jarenlange samenwerking bindt hem
met de pianist Christian de Bruyn, met wie hij o.a. een cd met Schubertliederen opnam.
Schaefers discografie groeide ondertussen gestaag, met o.m. zoals de wereldlijke Canwww.flagey.be
tates van Bach, Schubert-Lieder en Der Messias van Romberg.
Nicholas Mulroy, tenor / ténor
Op de operascène vertolkte hij recent Ernesto in Donizetti’s Don Pasquale en maakte hij
zijn opwachting aan het Theater an der Wien in Orlando Palladino o.l.v. Harnoncourt.
Hij nam ook deel aan Mozart-concerten in Salzburg met de Wiener Philharmoniker onder
leiding van Charles Mackerras, en aan Bachs H-moll Messe in de Alte Oper Frankfurt o.l.v.
Carignani. Ook bracht hij uitvoeringen van Haydns Ritorno Tobia o.l.v. Adam Fischer,
Beethovens Symfonie nr. 9 o.l.v. Jos Van Immerseel. Hij nam ook deel aan een tournee
met The Orchestra of the Age of Enlightenment. Met niemand minder dan Gustav Leonardt
nam Markus Schaefer enkele wereldlijke cantates van Bach op.
NL
Le ténor allemand Markus Schäfer étudia le chant et la musique religieuse à Karlsruhe
et à Düsseldorf. Il est lauréat du Concours de Berlin et du Concours Caruso de Milan.
De 1984 à 1985, il fut membre de l’Opéra Studio de Zürich; de 1987 à 1993, il fit
partie de l’ensemble de l’Opéra du Rhin Düsseldorf/Duisburg, puis se lança en carrière
free-lance. Depuis lors, nombreuses invitations suivirent dont aux Opéras de Hambourg,
Berlin, Munich, Dresden, Venise etc...
FR
Son répertoire comprend des opéras baroques (Monteverdi, Scarlatti, Hasse, Händel) et
des rôles comme Ferrando, Ottavio et Tamino (Mozart). Il est souvent demandé en tant
qu’Évangéliste dans les Passions de Bach. Markus Schaefer a chanté sous la direction de
grands chefs d’orchestres comme René Jacobs, Nicolaus Harnoncourt, Yehudi Menuhin,
Pierre Cao, Michael Gielen et Yakov Kreizberg.
Parmi ses nombreux enregistrements, le CD Giob de von Dittersdorf avec Markus Schaefer
dans le rôle-titre a reçu le prix de la critique allemande. Pour son interprétation des airs
dans la Passion selon saint Matthieu sous la direction de Nikolaus Harnoncourt, il fut
recompensé avec un Grammy Award.
Sa récente actualité comprend entre autres Orlando Palladino de Joseph Haydn sous la
direction de N. Harnoncourt, Mozart à Salzbourg avec le Wiener Philharmoniker sous la
direction de Charles Mackerras, la Messe en si mineur de Bach à l’Alte Oper Frankfurt sous
la direction de Carignani, et Ritorno Tobia de Haydn sous la direction de Adam Fischer.
Markus Schaefer enregistra également la Symphonie n° 9 de Beethoven sous la direction
de Jos Van Immerseel ainsi que des Cantates profanes de Bach avec Gustav Leonhardt.
Nicholas Mulroy studeerde Moderne talen aan Clare College (Cambridge) en stem als
postgraduaat aan de Royal Academy of Music in Londen.
Recente highlights waren optredens met BBC Philharmonic en Orchestra of the Age of
Enlightenment, en de grote oratoria’s van Bach onder leiding van de grote dirigenten in
dit repertoire: de Johannes-Passion o.l.v. Sir John Eliot Gardiner, de Matthäus-Passion o.l.v.
Laurence Cummings, en de h-Moll-Messe met Staatskapelle Dresden o.l.v. Andrew Parrott.
Op vlak van opera is hij thuis in een breed repertoire: recent zong hij onder meer
Rameau’s Hippolyte et Aricie (Opéra Garnier, Parijs en Théâtre Du Capitole, Toulouse),
werken van Mozart (Glyndebourne), Chabriers L’Étoile (Opéra Comique, Parijs) en
Monteverdi (Opéra de Lille).
Mulroy is ook een gepassioneerde recitalist: hij zong Schubert tijdens het Maribor Festival
(Slovenië), Janacek tijdens het Glyndebourne Festival (UK) en Monteverdi en Dowland
met Elizabeth Kenny in London en Edinburgh.
Toekomstige engagementen houden Bachs Weihnachtsoratorium met het Australian Chamber Orchestra in, alsook de Johannes-Passion met Britten Sinfonia en concerten in de
Wigmore Hall, Londen en tijdens de BBC Proms.
Nicholas Mulroy a étudié les langues modernes au Clare College (Cambridge) et a
obtenu un post-graduat en chant à la Royal Academy of Music de Londres.
FR
Récemment, il s’est distingué lors de concerts avec le BBC Philharmonic et l’Orchestra of
the Age of Enlightenment ainsi que pour ses interprétations des grands oratoria de Bach
sous la direction de grands chefs : la Passion selon saint Jean sous la direction de Sir John
Eliot Gardiner, la Passion selon saint Matthieu sous la direction de Laurence Cummings, et
la Messe en si mineur avec la Staatskapelle de Dresdes sous la direction d’Andrew Parrott.
Dans le domaine de l’opéra, il maîtrise un large répertoire et a récemment interprété,
entre autres, Hippolyte et Aricie de Rameau (à l’Opéra Garnier de Paris et au Théâtre
Du Capitole de Toulouse), des œuvres de Mozart (Glyndebourne), L’Etoile de Chabrier (à
l’Opéra Comique de Paris) et des œuvres de Monteverdi (à l’Opéra de Lille).
Mulroy est également un récitaliste passionné : il a interprété Schubert lors du festival
Maribor en Slovénie, Janacek lors du festival de Glynderbourne (UK) ainsi que Monteverdi
et Dowland avec Elizabeth Kenny à Londres et Édimbourg.
www.flagey.be
Parmi ses futurs engagements, on compte l’Oratorium de Noël de Bach avec l’Australian
Chamber Orchestra, la Passion selon saint Jean avec le Britten Sinfonia ainsi que des
concerts prévus au Wigmore Hall de Londres et lors des BBC Proms.
Maske de Penderecki et se fait remarquer dans le rôle de Young Sam dans A Quiet Place de Bernstein. En Belgique, Huub Claessens participe à des productions de Transparant
et de l’Opéra de Flandre.
Huub Claessens, bas-bariton / baryton-basse
En concert, il apparaît notamment dans Ein Deutsches Requiem (Brahms), les Passions de
J.S. Bach, le Messie de Haendel et les Requiems de Mozart, Fauré et Verdi.
Hubert Claessens studeerde aan het Conservatorium van Maastricht waar hij ‘Cum
Laude’ afstudeerde in zang, opera en klassieke saxofoon. Tijdens de eerste editie van de
Koningin Elisabethwedstrijd ‘Zang’ werd hij Derde Laureaat.
NL
Hubert Claessens maakte zijn debuut bij het Théâtre du Châtelet (Parijs), Salzburger
Festspiele en de Wiener Staatsoper o.m. in de wereldpremiere van Die Schwarze Maske
van Krzysztof Penderecki onder leiding van Herbert von Karajan en in de hoofdrol Young
Sam in Bernsteins A Quiet Place. In België was hij te horen bij de Vlaamse Opera en bij
Transparant.
Tot zijn concertrepertoire behoren onder meer Die Schöpfung (Haydn), The Messiah
(Händel), diverse Missen en Passies van Bach, Ein Deutsches Requiem (Brahms) alsook
de Requiems van Mozart, Fauré en Verdi.
Recent werkte hij mee aan de wereldcreatie van Der Turm van IRCAM-componist Claude
Lenners en aan Blanche-Neige (als ‘Miroir’) van Marius-Felix Lange bij Opéra national
du Rhin en het Parijse l’Athénée-Théâtre Louis Jouvet (beiden in regie van: Waut Koeken,
2012/2013). Andere hedendaagse opera’s waar Hubert Claessens aan meewerkte zijn
Legende en Andreas weent (van Jan-Peter Wagemans in het Concertgebouw Amsterdam),
Hier (titelrol) van G. Jansen/F. Haverkamp en Spiel von Liebe und Zufall van H. Joerns.
Even goed thuis in de ‘oude muziek’, zong Hubert Claessens onder meer o.l.v. Nicholas
Mc Gegan, Roy Goodman, Jean-Claude Malgoire. Bij de Händel-Festspiele nam hij deel
aan de producties van Admeto, Jephta, Iménée en Samson. Als muzikale zielsgenoot
van Sigiswald Kuijken nam hij deel aan talloze producties en CD-opnames van La petite
Bande: Cosi fan tutte, Don Giovanni, Le Nozze di Figaro, I Disingannati (Antonio Caldara).
Hubert Claessens est diplômé du conservatoire de Maastricht où il clôture « cum laude »
ses études de chant, d’art dramatique et de saxophone classique. Décrochant le 3ème Prix
lors de la première édition du Concours Reine Elisabeth en chant, les portes s’ouvrent.
FR
À l’étranger, il est l’invité du Théâtre du Châtelet, des Salzburger Festspiele, du Wiener
Staatsoper où il chante sous la supervision d’Herbert von Karajan dans Die Schwarze
Très apprécié dans les cercles de la musique baroque, Hubert Claessens s’est produit sous
Nicholas Mc Gegan, Roy Goodman, Jean-Claude Malgoire... Aux Händel-Festspiele, il
chante dans Admeto, Jephta, Iménée et Samson. Une grande complicité l’unit à Sigiswald
Kuijken et La Petite Bande. Outre de multiples concerts, il participe à plusieurs productions d’opéra souvent suivies d’enregistrement (Cosi fan Tutte, Nozze di Figaro, Don
Giovanni...).
La musique contemporaine lui étant chère, Hubert Claessens participe à la création
d’Orfeo (Walter Hus), Hier (rôle-titre, de Guus Janssens), Spiel von Liebe und Zufall (Helge
Joerns), Der Turm (Claude Lenners), Legende et Andreas weent de Peter-Jan Wagemans
(concertgebouw Amsterdam, 2012). Finalement il crée le rôle du Miroir dans la version
française de Blanche-Neige de Marius Felix Lange à l’ONR Strasbourg et l’AthénéeThéâtre Louis Jouvet (avril 2013).
Arnaud Richard, bas-bariton / baryton-basse
De Franse bas-bariton Arnaud Richard studeerde met brio af aan het Conservatorium
van zijn geboortestad Caen en vervolmaakte zich bij Alain Buet. Ondertussen geniet hij
in diverse repertoria een aanzienlijke bekendheid. Zo stond hij bij de Opéra National du
Rhin in de rol van Pietro/Simon Boccanegra, Maurevert/Les Huguenots en Allan/Le Roi
Arthus, bij de opera van Stuttgart in Nicolas/L’Écume des jours (o.l.v. Sylvain Cambreling) en de opera van Versailles met Opera Fuoco in werk van Dauvergne & Glück als in
de rol van Marquis d’Obigny (Traviata, in een gastproductie van de opera van Rouen).
NL
Bij de Opéra Comique (Parijs) gooide hij hoge ogen in Saül/David et Jonathas (Charpentier) met Les Arts florissants o.l.v. William Christie. Op uitnodiging van de flamboyante
dirigent Teodor Currentzis nam hij deel aan het Festival Musica Eterna aan de Opera
van Novossibirsk, in Dido and Aeneas en het Requiem van Mozart (een werk dat er ook
werd opgenomen voor het label Alpha Productions).
Binnenkort zal Arnaud Richard optreden in Maître à danser, de nieuwe productie van
Les Arts florissants op balletten van Rameau, in Caen, Parijs, Dijon, Londen en Moskou.
www.flagey.be
De voorbije jaren soleerde hij - in concert en opnames - regelmatig met: Les Musiciens
du Paradis, Ensemble Pierre Robert, Rosa Solis, Pygmalion, Le Poème Harmonique, La
Fenice, Ausonia, Les Paladins, La Simphonie du Marais, Il Seminario Musicale, Arsys
Bourgogne en Orchestre les Siècles.
Zijn opera repertoire behelst voorts rollen als Matt of the Mint (The Beggar’s Opera/
Britten), een Schipper (Tristan et Isolde) diverse rollen in Candide, Fiorello (Il Barbiere di
Siviglia) en Sarastro (Zauberflöte) onder vele anderen.
Le baryton-basse français Arnaud Richard obtient en 2000 le prix d’excellence du CNR
de Caen. Il complète ensuite sa formation auprès d’Alain Buet. Entretemps, il s’est fait
un nom dans divers répertoires. Il est l’invité de l’Opéra national du Rhin dans le rôle de
Pietro/Simon Boccanegra, Maurevert/Les Huguenots et Allan/Le Roi Arthus, de l’opéra
de Stuttgart dans Nicolas/L’Écume des jours (sous la direction de Sylvain Cambreling) et
de l’opéra de Versailles avec Opera Fuoco dans un programme Dauvergne & Glück et
dans le rôle du Marquis d’Obigny (Traviata, produit par l’Opéra de Rouen).
FR
À l’Opéra Comique (Paris), il se fait remarquer dans Saül/David et Jonathas (Charpentier) avec les Arts florissants sous William Christie. Et, sur invitation du flamboyant
chef d’orchestre Teodor Currentzis, il participe au Festival Musica Eterna à l’opéra de
Novossibirsk dans Didon et Enée et le Requiem de Mozart (oeuvre qui y fut également
enregistrée pour le label Alpha Productions).
Prochainement, Arnaud Richard chantera notamment dans Maître à danser, la nouvelle
production des Arts florissants sur des ballets de Rameau, à Caen, Paris, Dijon, Londres
et Moscou.
Au cours des dernières années, Arnaud Richard s’est produit régulièrement en concert
et lors d’enregistrements avec : Les Musiciens du Paradis, l’Ensemble Pierre Robert, Rosa
solis, Pygmalion, Le Poème Harmonique, La Fenice, Ausoni, Les Paladins, La Simphonie du
Marais, Il Seminario Musicale, Arsys Bourgogne et l’Orchestre les Siècles, parmi d’autres.
À la scène, il a incarné notamment Matt of the Mint (The Beggar’s Opera/Britten), un
Timonier (Tristan et Isolde), le Docteur, l’Inquisiteur et le Croupier (Candide), Fiorello (Il
Barbiere di Siviglia), Sarastro (La Flûte enchantée) et autres...
Brussels Philharmonic - www.brusselsphilharmonic.be
Brussels Philharmonic werd in 1935 opgericht door de openbare omroep (NIR). Het
orkest concerteerde in de loop van zijn bestaan met grote dirigenten en solisten, en
creëerde nieuwe werken van wereldvermaarde componisten als Bartók, Stravinsky, Messiaen en Francesconi.
NL
De werking van Brussels Philharmonic vertrekt vanuit verschillende reeksen in Brussel,
zowel in Flagey, waar het repeteert in de akoestisch tot de wereldtop behorende Studio 4, als in BOZAR. Daarnaast is het orkest thuis op de grote podia in Vlaanderen en
in belangrijke culturele centra.
Muziekdirecteur Michel Tabachnik is sinds 2008 een sleutelfiguur in de werking van
Brussels Philharmonic. Op een creatieve en publieksvriendelijke manier combineert hij
het grote orkestrepertoire met de muziek van de 20ste eeuw. Zijn credo: ‘We zijn geen
museum, wel een platform voor levende muziek.’ Samen met het orkest zorgt Tabachnik
voor warm onthaalde concerten in binnen- en buitenland.
Op internationaal vlak veroverde Brussels Philharmonic intussen een eigen plaats, met
vaste afspraken in de Europese hoofdsteden. In het Parijse Cité de la musique is het
orkest in residentie, en er zijn jaarlijkse concerten in het Concertgebouw Amsterdam en
Cadogan Hall in Londen. Het is vaste partner van het Festival Musica in Strasbourg en het
Festival de Besançon. Het orkest gaat ook steeds vaker op tournee in Europa (Duitsland,
Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië) en stond zo op gerenommeerde podia in
Salzburg, Wenen en Berlijn.
Een andere specialisatie waarmee Brussels Philharmonic zich internationaal profileert,
is filmmuziek. Voor het opnemen en uitvoeren van filmmuziek van grote namen zoals
Howard Shore, John Williams of Alberto Iglesias, is het Filmfestival Gent vaste partner.
Internationale erkenning kwam er met de Golden Globe-winnende soundtrack voor ‘The
Aviator’ van Martin Scorsese (2005), en meer recent dankzij de Oscar-winnende muziek
voor ‘The Artist’ (muziek van Ludovic Bource). Ook in de toekomst blijft het orkest zijn
expertise in het opnemen van soundtracks verder uitbouwen.
Intussen bewees het orkest ook op andere vlakken een pionier te zijn. Zo zijn er vooruitstrevende initiatieven zoals een spin-off voor filmmuziek met Galaxy Studio’s, een traject rond
digitale partituren met Samsung, en de oprichting van een stichting voor de aankoop van
strijkinstrumenten met de private bank Puilaetco Dewaay.
www.flagey.be
Samen met verschillende partners werkt Brussels Philharmonic aan uiteenlopende cdreeksen: met Klara rond Vlaamse solisten, met het Palazzetto Bru Zane en dirigent Hervé
Niquet rond het repertoire van de Prix de Rome, en met het Filmfestival Gent rond grote
filmmuziekcomponisten. Met het eigen label, Brussels Philharmonic Recordings, maakt
het orkest referentie-opnames van het grote symfonische repertoire die internationale
bijval krijgen.
Brussels Philharmonic is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap. Mediapartners zijn
Klara, Cobra.be en Roularta. De heren van het orkest worden gekleed door Café Costume.
Le Brussels Philharmonic fut fondé en 1935, sous l’égide de la radiodiffusion Belge
(NIR/INR). L’orchestre a joué sous la direction des chefs les plus prestigieux tels Boulez
ou Markevitch et accompagné les solistes les plus réputés.
FR
Il a par ailleurs créé des œuvres de célèbres compositeurs tels Bartók, Stravinsky, Messiaen
et Fransesconi. Le Brussels Philharmonic réside à Bruxelles dans le Studio 4 du bâtiment
Flagey, très réputé pour son acoustique. C’est là qu’il donne de nombreux concerts. Il
se produit aussi à Bozar, ainsi que dans les grandes salles et les centres culturels de la
Flandre.
Depuis 2008, Michel Tabachnik joue un rôle déterminant comme directeur musical du
Brussels Philharmonic. Il combine le répertoire traditionnel et la musique d’aujourd’hui
d’une manière créative et accessible au public. Son credo : ‘Nous ne sommes pas un
musée, mais une plateforme pour la musique vivante.’ Tabachnik donne avec l’orchestre
des concerts en Belgique et à l’étranger qui reçoivent toujours un très chaleureux accueil.
Sur la scène internationale, le Brussels Philharmonic a maintenant ses entrées dans toutes
les capitales Européennes. À Paris, il est en résidence à la Cité de la musique et il est
regulièrement invité au Concertgebouw Amsterdam, au Cadogan Hall de Londres, au
Grosses Festspielhaus de Salzbourg, ainsi qu’aux Festivals de Besançon et de Strasbourg.
Ses récents concerts au Musikverein de Vienne et au Konzerthaus de Berlin sont venus
couronner ce parcours.
Le Brussels Philharmonic s’est également forgé une belle reconnaissance internationale
dans le domaine de la musique de film. Grâce à sa collaboration avec le Festival du Film
de Gand, il a joué et enregistré des partitions de grands noms comme Howard Shore,
John Williams ou Alberto Iglesias. La reconnaissance internationale est venue avec la
bande originale, lauréate du Golden Globe, du film de Martin Scorcese, The Aviator
(2005) et plus récemment avec l’Oscar de la meilleure musique remportée par The Artist
(musique de Ludovic Bource). L’orchestre poursuivra dans le futur ses enregistrements de
bandes originales pour le cinéma.
L’orchestre se fait aussi pionnier au travers de nombreuses initiatives innovantes, comme
son projet de « spin-off » autour de la musique de film avec Galaxy Studio’s, ou encore le
développement de partitions digitales aux côtés de Samsung ou encore la création d’une
fondation pour financer l’achat d’instruments à cordes via la banque privée Puilaetco
Dewaay.
Avec la complicité de différents partenaires, le Brussels Philharmonic travaille à diverses
séries de CD: avec Klara sur les jeunes solistes, avec le label Glossa, le Palazzetto Bru
Zane et le chef d’orchestre Hervé Niquet sur le répertoire du Prix de Rome et avec le Festival du Film de Gand, sur de grands compositeurs de musique de film. Avec son propre
label, Brussels Philharmonic Recordings, l’orchestre présente ses versions de référence du
grand répertoire, qui toujours reçoivent l’attention de la presse internationale.
Le Brussels Philharmonic est une institution de la Communauté flamande. Les partenaires
médias sont Klara, Cobra.be et Roularta. Les hommes de l’orchestre sont habillés par
Café Costume.
Vlaams Radio Koor - www.vlaamsradiokoor.be
Het Vlaams Radio Koor werd in 1937 als professioneel kamerkoor opgericht door
de toenmalige openbare omroep (NIR). Vandaag de dag is het koor een ensemble van
uitzonderlijk hoog niveau, dat zowel in binnen- als in buitenland tot de top gerekend
wordt. De 24 zangers repeteren onder leiding van chef-dirigent Hervé Niquet in Studio 1
van het bekende Flageygebouw in Brussel, en concerteren in heel Vlaanderen en Europa.
NL
Hervé Niquet nam de leiding van het koor in 2011. Deze flamboyante en wereldwijd
vermaarde dirigent noemt het Vlaams Radio Koor een diamant en plaatst het ensemble
in de Europese top 3. Niquet werkt met het koor aan een herkenbare klank en plant
uiteenlopende projecten, van onbekende parels uit de Franse romantiek tot hedendaagse
muziek en Vlaamse premières.
Een eerste belangrijke pijler in de programmering van het Vlaams Radio Koor vormen de
a capella producties, waarmee het koor zo’n vier tot zes keer per jaar op tournee gaat
doorheen heel Vlaanderen. Daarnaast werkt het koor regelmatig samen met gerenommeerde binnen- en buitenlandse instrumentale ensembles zoals Brussels Philharmonic,
www.flagey.be
Brussels Jazz Orchestra, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Sinfonia Warsowia, Le
Concert Spirituel en het Koninklijk Concertgebouworkest.
Naast de hechte band met de vaste partners in Vlaanderen, bouwt het Vlaams Radio
Koor ook een steeds grotere aanwezigheid op verschillende internationale podia uit.
Vooral in Frankrijk is het koor een graag geziene gast, en krijgt het jaar na jaar meer
aanvragen van zowel festivals als prestigieuze zalen zoals de Salle Pleyel en het Théâtre
des Champs-Elysées in Parijs. Ook in Nederland groeit het aantal concerten, net als in
Italië waar het het koor kan rekenen op een stijgende interesse dankzij de samenwerking
met het Palazzetto Bru Zane, de initiatiefnemer van de prestigieuze CD-reeks rond de Prix
de Rome. Deze internationale erkenning geldt evenzeer voor alle CD’s die het Vlaams
Radio Koor uitbrengt, en waarin het groot repertoire voor kamerkoor aan bod komt.
Het Vlaams Radio Koor behoudt ook zijn unieke status van radiokoor: een groot aantal
concertproducties worden opgenomen door Klara, waardoor het koor een unieke verzameling live-opnames heeft opgebouwd.
Het Vlaams Radio Koor is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap. Mediapartners zijn
Klara, Cobra.be en Roularta. De heren van het koor worden gekleed door Café Costume.
À côté des précieux et fidèles partenaires qu’il a su trouver en Flandre, le Vlaams Radio
Koor a conquis une place importante sur différentes scènes internationales. Le chœur est
un invité particulièrement apprécié en France, où il reçoit chaque année toujours plus
d’invitations à participer à des festivals et à se produire dans de prestigieuses salles, telles
que la Salle Pleyel et le Théâtre des Champs-Elysées à Paris.
Le nombre de concerts s’accroit également aux Pays-Bas ainsi qu’en Italie, où le chœur
peut compter sur un intérêt croissant grâce à la collaboration nouée avec le Palazzetto
Bru Zane, initiateur de la prestigieuse série d’enregistrements autour du Prix de Rome.
Cette reconnaissance internationale s’étend à tous les CD que le Vlaams Radio Koor a fait
paraître, et qui proposent toute la diversité du grand répertoire pour choeur de chambre.
Le Vlaams Radio Koor conserve également son statut unique de chœur radiophonique,
car un grand nombre de productions de concert est enregistrée par Klara. Le chœur
propose ainsi une collection unique d’enregistrements live, parmi lesquelles des oeuvres
de compositeurs flamands.
Le Vlaams Radio Koor est une institution de la Communauté flamande. Ses partenaires
médias sont Klara, Cobra.be et Roularta. Les choristes masculins sont habillés par Café
Costume.
C’est en 1937 que le NIR (Institut national de radiodiffusion de la Belgique) fonde le
chœur de chambre professionnel Vlaams Radio Koor. Ce dernier est aujourd’hui un
ensemble vocal d’un niveau exceptionnel, applaudi en Belgique comme à l’étranger. Les
24 chanteurs répètent sous la direction du chef de chœur Hervé Niquet, dans le Studio
1 du célèbre bâtiment Flagey à Bruxelles.
FR
Hervé Niquet dirige le chœur de main de maître depuis la saison 2011. Ce chef flamboyant et internationalement reconnu est chargé du développement du chœur. Niquet,
qui compare le Vlams Radio Koor à un diamant et considère qu’il fait partie des trois
meilleurs choeurs européens, travaille sur une sonorité reconnaissable entre toutes et
nourrit des projets variés, du romantisme français rare à des premières de compositeurs
contemporains.
Pilier majeur de la programmation du Vlaams Radio Koor, les productions a capella sont
présentées en tournée dans toute la Flandre de quatre à six fois par an. En outre, le chœur
collabore régulièrement avec des ensembles instrumentaux belges et étrangers, tels que le
Brussels Philharmonic, le Brussels Jazz Orchestra, l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam, le Sinfonia Varsovia, Le Concert Spirituel et l’Orchestre Royal du Concertgebouw.
www.flagey.be
Brussels Philharmonic:
Concertmeester / Konzertmeister
Otto Derolez
Eerste viool / Premier violon
Virginie Petit (1)
Gudrun Vercampt (3)
Annelies Broeckhoven
Teresa Heidel
Daniela Rapan
Philippe Tjampens
Anton Skakun
Alissa Vaitsner
Stefanie Van Backlé
Stefan Willems
Vania Batchvarova
Tweede viool / Deuxième violon
Ivo Lintermans (1)
Mari Hagiwara (2)
Caroline Chardonnet
Ion Dura
Yuki Hori
Bruno Linders
Karine Martens
Sayoko Mundy
Francis Vanden Heede
Cristina Constantinescu
Veerle Houbraken
Aymeric de Villoutreys
Vlaams Radio Koor:
Altviool / Alto
Nathan Braude (1)
Christophe Weidmann (2)
Griet François (3)
Anne Leonardo (3)
Benjamin Braude
Agnieszka Kosakowska
Barbara Peynsaert
Anna Przeslawska
Stephan Uelpenich
Patricia Van Reusel
Cello / Violoncelle
Luc Tooten (1)
Karel Steylaerts (2)
Kirsten Andersen
Jan Baerts
Barbara Gerarts
Sophie Jomard
Emmanuel Tondus
Francis Mourey
Contrabas / Contrebasse
Jan Buysschaert (1)
Simon Luce
Philippe Stepman
Martin Rosso
Fluit / Flûte
Wouter Van den Eynde (1)
Esther Ursem
Eric Mertens
Femke Van Leuven
Hobo / Hautbois
Joris Van den Hauwe (1)
Joost Gils (2)
Lode Cartrysse (3)
Maarten Wijnen
Orgel
Bart Naessens (3)
Klavecimbel / Clavecin
Dieter Van Handenhoven
Viola da Gamba
Kaori Uemura (3)
(1) aanvoerder / chef de pupitre
(2) co-aanvoerder / co-chef de pupitre
(3) solist / soliste
Sopraan / Soprano
Alt / Alto
Tenor / Ténor
Bas / Basse
Sarah Abrams
Karen Lemaire
Evi Roelants
Barbara Somers
Inge Van de Kerkhove
Hildegarde van Overstraeten
Helena Bohuszewicz
Marleen Delputte
Eva Goudie-Falckenbach
Lieve Mertens
Saartje Raman
Noelle Schepens
Etienne Hekkers
Henk Pringels
Paul Schils
Paul Foubert
Gunter Claessens
Roel Willems
Pieter Coene
Lieven Deroo
Joris Derder
Marc Meersman
Paul Mertens
Philippe Souvagie
Sopraan / Soprano
Alt / Alto
Tenor / Ténor
Bas / Basse
Esther De Soomer
Leen Suetens
Petra Zimmermann
Reinhilde Smits
Laura De Wachter
Linneke Van den Bossche
Bea Claes
Françoise Driesens
Hermien Heres
Kirsten Buermans
Marieke Van Hooff
Veerle Janssens
Ed Sterkens
Johan Willemse
Ludo Lebaigue
Lode Somers
Luc Dierick
Mark Durivet
Herwig Ganseman
Byron-Mahieu van der Linde
Jan Goethem
Pascal Lestaeghe
Boud Cielen
Korneel Hamers
Guillermo Cardon
Herman De Winné
Octopus:
Kinderkoor van de Vlaamse Opera:
Jasper Baeck, Fien Baeck, Frederick Bruyninckx, Seppe Bossuyt, Hannah Duval, Elias Foster, Nicolas Holemans, Gloria Huyghe,
Louis Peeters, Luca Schepers, Sara Schoofs, Giulia Schoofs, Chiara Schoofs, Berend Soenen, Anna Tambuyser,
Katrijn Van Cauwenberghe, Josse Van den Bergh, Jonathan van der Beek, Matthias van der Beek, Adah Vanderveken,
Annelies Verellen, Karel Vermylen, Sieglinde Vermylen, Yana Woedstadt, Rob Wouters.
www.flagey.be
Fellow
Charles Adriaenssen, Geert Duyck, Inge Duyck, Omroepgebouw Flagey NV / Maison de la Radio Flagey SA
Great Friend
Claude de Selliers de Moranville, Dominique Dumonteil, Gérard Dumonteil, Dominique Faulx, Vinciane Kaisin, Jo Libeer, Kris Libeer,
Manfred Loeb, Benoit Philippart de Foy, Réjane Philippart de Foy, Michèle Rollé, Jean-Louis Rollé, Anne-Véronique Stainier, Bertold
Theeuwes, Charlotte Vandoorne, Christophe Vandoorne, Piet Van Waeyenberge
Friend
Catherine Alexandre, Paul Baeyaert, Joe Beauduin, Marijke Beauduin, André Beernaerts, Mireille Beernaerts, Christine Boël,
Mickey Boël, Patricia Bogerd, Bernard Boon Falleur, Isabelle de Borchgrave, Werner de Borchgrave, Fabienne de Broqueville,
Pierre de Broqueville, Olivier de Clippele, Ludo Deklerck, Suzanne Dulieu, Gilles Emond, Danièle Espinasse, Jacques Espinasse,
Colette Goldschmidt, Pierre Goldschmidt, Sylvia Goldschmidt, Arnaud Grémont, Marleen Heijens–De Geest, Roger Heijens–De Geest,
Frederika Jansen-D’Hoore, Yvan Jansen-D’Hoore, Ann Jansen-Wallays, Guy Jansen-Wallays, Corine Legrand, Sarah Marteyn,
Yannick Nelissen Grade, Philippe Nihoul, Gerardus Nijborg, Irina Nijborg, Bénédicte Ries, Olivier Ries, Antonine Seynaeve,
Augustin Siaens-De Jaegher, Cécile Siaens-De Jaegher, Beatrix Thuysbaert, Olivier Thuysbaert, Danielle Van Daalen-Borremans,
Maarten Van Daalen-Borremans, Agnès de Wouters, Philippe de Wouters
Met de steun van de
HERMESensemble
New voices for singing cities
27.05.14 - 19:30
www.flagey.be _ t. 02 641 10 20
With the support of the Cultural Program of the European Union