ffiq fd€rri{q tirrirr - s{

Transcription

ffiq fd€rri{q tirrirr - s{
ffiq fd€rri{q tirrirr - s{-6ffiG[R {gTrr
tdffrqfftrdqfrqn: rnd EFq{f
tdsq : H
{IJIz[:
frtsr
,
zau
ffr
(qr.dirf,tq-er)
Rqto.: 9o+10 orBA
l-l'1rqv2
:
*' qR q-s t -6',1q,ul,3it{ g
21 urct cbt fi va-q iar sM' t
It oerr+iarq r.f+. qu-s fi'ra-{ iF}IQI: ABc
1)
5tr qfrq{
t
I
.
Islus-eF'
q,s_1.
ffifua
rrCqiqr
oi Va5-r q&
zrq q+il
h'rtn
em
+rfr
fu-qr€gaorfrfuv
1x5=5
ffi-fi rdF, fQ)ffir h' rsn fi' srE fr Fdlfi- qBrT A-S t Eair$ ar r€r H
:dqr-qtT fr 3ri+, Tqffirf{-+" qfiEf,d gq t I Fd qffii fr *'dlildT tEI efr
qlrko{ H r morga sTtJfu Tar dr ffi SaT t ftHe $ gAqT 6t TtlSr il mt
frqT t t qen dt t zie it t'o dr& S 'frs' sf,il6-{ tqr-fueqr df RaT ffi arr *'
dt sr{Err qra 6r ar s-+-S H I gror u-ftr 5rar qd ilrqr t td (rfr'qla qT-} t
AzF( arcntr ir.F', scF isr* t dmt gffi ir6'aEI (16' rystr t Ao.{ aIRm.
t
ro
eefr F{r6I
frrffi
C gTr rR'H
I
F€'it Elr$ sa6 afr 6t dEr{f,-tET 3t.rid
u-5
cnt fir Er& efr t
h rqbr
*
r
a$ fr ;r$
ffi
frq.hf€ r€t H r gs$ srr{r
ilrffirft
E ongrin'rtr t q-rd
a(r;rs fr-srqa tff
aQrT
tsr ffi
wqrE
urC+,t
({rft 3iR
of gm tEt
fti tt }fr-$W std
fut Ff;rt €erq aEr akw trt qrr6 wTrq srfrfr H t gsar
aarr?rru 3{fufi rfrrr'37 q{r{ $fi ffiI6} BdTol fdr t I s-€-h s-qtrT t
fr
ffi
gTqrre*o
3rsQzr
arfrEmt * Affir
t qtr f$ H' g+r a-4 W fr rdrar fr €sfr drnrcfr
t1l
ffi
{qi t aqn 3rsrrTffi6 6TS fr frE Ft ari H t fsfi
frr ffiEf EF-S
rqnT t frrqt aqr ffi*Erfr 3fr
EtaTt I 3TI.,I?Fa F
Eht
afq 6{
rdrq
U-qT
fiI tr-drt
tt
r.
sff
friffi cafr ar r€r t
$?I: rrs
t
r{q * fr{ sat 6r srtl qa rrqr
f++r h EEtra +'r sirEr t-
(q
1o1s-=F
r{IR
fe'tqrT EFr
ggffio r-?F 4Effiro r;aF gft{ fe}eTr 6-r tr{tx
it.
fi
sTrJE-qt gur
taTt-
g*qr{a
(oqrc{-r
FDFcrdz
tEfu-sna
n. dmr{fr-t-4rhmk
rql qara'rtr
glgrB-orc+
6ararenrtr
faOsr.riilf,rrffirtt 3fu dprorfr
tv. 3rgazr frduri
zFT
qlfr+-qsfl?r q.gai
lqakw'w
(EF')E64ETT
FD6{q .ip
t-
sfrw.w
(q) qrtrt
* seff sizri qt
v. :imft-o arffiffit *trrdTtqB qtr orrgTH *
6yefor5amrrdar tq feric
gD6r{rr
uiI-z.
ffifud
Rfu(t l
eT-{Eq
19gfrrfrraru-.{r$t
rr-crqiqi +t Efd6-{ q0 arq qS h' E ru ot s€r frE@ gdffi
1x5=5
ar;frEa 3r{t'q H , S ffq'R fr fuRlu'Tqra {qcIT Hr rarq
rfrelr rfr 6{dT I q-{.F *'
trq Frfr t r * Ts$
srs
mrd
ffi fr
urq w BtA H t wrq fil ?TF qtr
€'k q€fr{rar r6;n tt srd'
3TrEe?FFFn t rrqfi {rEgfrT 6r t sarq rF srfr t frr B"s6T e-gwtar a
EFri t il6 Errgi *n HraT t t d {rrr{r.h'r ffFE aq era ftai t taq d
frns fuiE h' +nur zrre e- wfr tr fr-ffi d' trfr aft' sq-f, A qra H "il
ErrqznlqrilaEffet
frrg.s snai
t,
I
121
tr6
5+nt ilrr dl
urar
tt
ffi
S
wrq fir
trqo.}dr
r*iEra *'arq w
qtr
gfr
g
Ftdr
I &"em
fir
ETai df aqqi w+rq darqr
t
ffi+ra+u
I zq rqR 6rfr+,no, tr srq d*-r qtrg
r;rq
sSa
afdrqr arar
ruga
fi 3{r;iE 61 3r{srq o.r} t
aTfu g6 a€i W wrar I qR?rs +h6q ssTr fr qta fra-c it S ril{r 3ffr 3rqi
iiluit t 6rlt eil t-dr r :rqfr +dr at gu ftae tt t qs{i *'orruT'*nmrra dr
+ffi4tq-rrft.T$-arq:sr I s+rqfrF-Sfiqrsrfr fuar
I
' t) qi rr6u+ fiqa * fuqq dt erqi' rrqr ts
(ED ar{Eq or *+a frft)s t tq a$q +rarq 6r nfiffir Enq;ir
zF-6r
eD
I
t)
I
TqEqtr{a:qFqS (B 4{EqS{cT+r+*8t
sryq 6r rqr fuqlqar Hl
(6)sirq ftitfr fr srfrHr;r€l, 6rdT (gxrsrq 6r aF r6su fi +rgsn
H
(Osrrq m ryu*o FiaT
ul) slrq m gocmlc *fr ftar$l
(o)
(E
lrsqfi'3r{srilili*
trr)aqei 6r qrai aen
w+rq a;r
qr
t
e-ga'rgo 6tar S
+Erqq{ffiaros}fr
(q)
r*.bra *';rsr
rilff
(q) 5Entffi d'.ht$
afi'
up * ilfrqa +t aql 5n qaT-d'fr trft t
toqlrrf t FP{ trtar qsr (9rs6r rr.rfr 8;e rr$
tv) sqq r$ a
gDrs6-r {rrrrr
ffi d arqr
v) {g ar<qrer 6r-5rgffi
(q) yS
qffi.F ildrsq
fffid t
wTft-d el;n
qET
I
(Er)$rT:r 6r srFEr
6-r.ffFE
(q) strqfrq-SeTl
(?DT{Eq
"fr-d-fr
q{il-3 ffiEe qqqiqr al qaenq qS arq'qd fi.ytr{ EFi.€-fi fu6-dq
T{+T Rfuq't
(EDSrr{r
RH'-ffiH-S uu
wri-5 ft-en
rq-T{Ttr€r*cl6qat-{
frarf, grF?ruJrfinr* fr
I
,.
$;narvu wd?I Er&
ffiftf, qrr-srr ,dfr EiBil
l3l
Lx5=5
trEmt*ar5odaafr
t
Ert-Ertgq-gsTile
sryqffird[qqiFlrflrE
ffis_ffiqEq{d6trrdr
5s-59{r€I6tsramrE
I
ffiw3rfiiffdEErsT,
rqrnri-Effiews€
I
E)+*r-qrqBaarq,
m-
rE+Wffi,q?FlzrdWg+
|
fiq6qrt qe 4r',
qrglE-€Teraarfiorq
qE
t
6-.s_ffiqqt1-rfr6ftdT
sg-5{Ttr€rsf
sr6q?Irq
I
ry mftffisrirdraart?
(o
rr€16'r
gyffitat
qfiHrraol
(u;
;frT;T-sr?i'cnffis-ffi
n) #{fr }iBaqiilqmdarda+qf afrt I
gD
19 Erg;frqa
(6) SJTrI6',r3${rE
faD
1Eftiaar
frfiaqdr-rdt
ilr)
qrqffi
(aD aqsrEftfrr
(6)
Wd6fi
A
(g)
tr{:rrrsfrar
1u)
sqr6rFT$3{T
Flqn5alturu+qrr6art I
tm1srffiimrqlq
FD
v)
qTmtoruru**5
':rfiifrrd qrq 6T 3rst t(o fddE
6
srf*'a
(e1srffiifirqre
1u; srfsqtfilfrtrfrr
(qt qqdr
(q) +r6q}?T
I4l
*6tr4l
uet-4
ffifua'qcqiqr
mi qa+-r
q$
urv
ud *'rm
+-r
ufr fo;oq
g-rorfrfur't
Lx5=5
d eqq 3rrr
qrgTr$
a)
:rrqr*,
qfrEilefi d'
qn*E"TdE qfE,
sfr
dt
{qlsqfr erfr;Bnq
t
ca+frgetqrt-i,
qftda qr s{fr a sarffr1
gmerd 16
sfiers=;
:nqffq sama 6r d a rrirr,
rdtEft+tEitrlqar
aq
aTer
qc&
r)
a.
q6 EEr 6ta,fd:r$
r5r
eF-6
t
?
TwTsr{afr
gD 3r{agdtrdt
fi-crfr qf-q rfiE
+q}eft
(e Taulgmcr-dt
GD 5tuTgfr6:{t
ur<,
@ffiqisdtfifrq
gD{a+ fr ?trq sqmnr s)
ilr)
arfrirq
(o 6rd
fi
t
fuioart;rrartr
(eD
lt)
Er{a qr orar
r
ft-i I
(lrtild*uffEfr orfirt
GD6t$
et{ Erd S
snl zrqrh
gD sr{q
(9
errcnr
GD TzI
6td f6+r4il qirrArfrrr
(o qdftrfr6ao15|
19)
ryrgdrrd+t
fltrdsda6t
1u1
3qEEa+i
eD
fuio.q-6&6Errarart I
(eF.).,rq aRIa{{dWOrart
(q aqaqffr3{€wfrdrarart
(-dr)ffir*f*-fi,q$rdr
19 6t$3teq.Frur
ft
a.-
tsl
EIU5.lq'
qaT-5.
Bftnaex qsf *'rf,r frfu{
r) fuaftfua qrq ii ata-sr suuatrg* $:n'U 5ftnis
u) 'gT'scRTt'r a-rnmdqpqrdr{tr
nr) {il erq 3+{ rirq 3y6p fftBv
6ts6 ji
ftrc arq
tx4=4
I
t
gq-unro
lv)'3fi54' ri{r{r
qil
6
HilTTrfi{
il qrq ardrflr
I
fi EE d Er+q -s}a Rfu'
s+ef
6)
tx4=4
rrer-Etur 6r eifu fr Erffir61
fta
W&
t
t
lr1 trq{Fq€a$tan'rnr
?T) *tspTiror&
il g,o+n-ara s-trE dsTt
u; otqtqrqt Fmntrsrfr
qaT-l
.
enlzrT-tifut fr
aFo
3IFi6T{-
6') {gqF{r€ra{rar{rrr
q)
qfrf,qrcrfl+frartra+
r
t
Ereq'{
frR{
tx4=4
I
I
uD frcnqrfrgfosra*ar
u; sT-i-3rTt;n+ff$qrTff
I
q,fi-8.
I
ffiafua srrET rrsf zFr fuq6 6T*'sfils
{rf,-frla, wff$w,
6r;mr
frk('
lx3=3
*e{th6
13lus-EI
sar-e.
ffifua
urEqiqr znl
qafi
qS rrc qair h'raq
mr
+rfi
fu-fi-fr
rx5=5
Ttrn-{frfu!'l
3irra qftEK
fi r€i I qar Hse*' q$d FrEHr Eht tqr 6te fr
.r{rrrnfi srs f} e} rfir{ frf or+r a
T4i qar 6r I 5afi ra tfi gat efi r fi
rdrar f$ d frfr str qrF{ f€ 3fu ryS Er sq afr wrnr rril ;il :rq
Ed'
.
f q€ fi.Ht *'Erq Frrfi scqaT g$ r frt qftqm ji srq: d St
.ro ar$ rrs6r
ilffi'+t
p.fr
+r6ar qsr prT r qkarq
3rr)fr qe efi
r
ffi
jt ErEi q,.r|s
mrat$ orarurur a€i Er
t6I
I
3fu
5taEri
sl
r
ffi i
l) frtqRorr*ffi qfrtzntS.rrArfi efi I
65arriadt (o)d+ilEd.t
(rrFrTEqrd (q)*dffit
l) rsh q-FdilEfu?ii Enftf +)atd e) i
(aD RrEqIrfi (9 *-attnzr
gD qrqenff (E Erfrsrrfr
ut) frt
Erqr
furrfi
qar
1a;F+sgfir
ari e) I
19f4t-6r
gryorcfffr fu;sffrfir
rv) frt
qrdr
6h-6h fr
srm artre
1an1@,Tiqa
Ql
r
1u;rq,wrs
@;aftrgtr3f{arrr& fEei*fisikqar
v)
q{errrrrm-r:+nrqH-
(Olrrtee)
p1fu'or5 n-{r
ta
1u;q-.F;
t
M t
1v;ErE{ ft-+TdT
ti
s}
s
3{zlqr
z]ttq qFr qi 3TFiE fr e) I 3r},d r6-a s) I sftg-sT.rs
rdfi ilfi O)-S efi B.d;fi
qfifrfrhild it r ;rq 6fi.oil,rr strt qrr
d Wfd Erf,r (16.ftr qr grilq tb.
3RaaTrS qS 61 3n{ sqET-Rrfrfr ffifri fr
*q G s} r Ffi Ff4i 6t t{ildF-{ TeTKr
zdt s
''nr fs -Brs fi , grQrFr -ss q$ 3*{ frr gv & G r s.6 r{fi rrrrr r#F-r
E
sil cftt-st sq{ 3flqT 3ik srh trt il qrs qsr f6-r {s ffi wn r gu}a * 6a
ffit fi 3iT iGr+-{ 4,6r,.}@r gri,u5 3r EKr I frt S+ arrqq fi qFy (, snr-{.
t 3il-{ ad, tuirfi qftqF t+h
r)
ffi w @
aS1116qrgtto frmsrfiairdi
q) z
(oqi mudl (q)q} eq-4;1
(aDBg3ii-dqfr (q)GmryJi
17l
FtT
t Gr t,
r
u) +qqr 6f *qfi-{ 1ttq q{ +qr wnE qsr ?
1oy*lfuag:t' Gs)qffi-na'
FDWG
tq) 3riq
+tasw
rrr) Ed 3rrr?16'
(mlsd
(Ir) srrJ
3iT
h{*
rrfl
?
tq)fr{
(Er)5-dT
rv1 go*a h fuH E?r{6r A F-} 6T
1m13fr&Tr$ a++6rr
fOm'rqqol'
v)
q,H-10.
e{{6R
qm
Cql@'
61
3r#rq 6trqr I
tq-{61-q
19 c;n+3r effi6E
T€fEq5doET{5i 0,
tapnaq er+aii tql qrfiAdafrfr
tzrl#taa6 (q)6€iil€i
ffifu-aqaTf*'ra-tsfrqjifiEq
2xs=!0
5furm trrsr$ i fmn m ;il qrffix 6+nt srrt qrq-d fuqr t ,
5gs nadq fi aq6- fir 6td -fr Eqhnart ssrcin-{ :+rff H I
g; dfuo;r i 3Tq?fr eY fi zqfuta fi fua fua fuq)qar:rt or tate fu-qr
1ay
tr
fiB('-qar ffun etfi fr ffi ro t r Erq d qA ffl
fiaa :llr efa G t 3i1-{ r'o qd q{ trtrsi dffi ;dmrcrc ffff H
eifra;r *'fl'h Eff{fi *1r-*t -$frqW s+rq 3Twrrrr qril 3fk
gD Erirq srlt €qs
r
g
+dt
?
fO UciE
saT-
l
l ffifud
* erfrGfraa dI dE 6-fr 3lk ri}
EFr
ra
di
q;nqr
?
orarrar ai earqf,o qfr('azi rg qt:rnnfta qd
rrt {rB('
5o l+.l-adt
qSzqqfacFarrtt
,ffl fiI fu+ qR su-ars 3TR.F
3lk
tSfiile fr<odnrr
lor€terr$ilfi-rtr
dra a-a jt ;il sutr t uro eisr
ar€r{6 a+r
"rofirf
t8I
H
fr
tx5=5
(r).
'fua'
(u).
ftffIefBil;$tt
6'r
rqr3relt'?
frwfrrordrert?
(rv). fiarait+qrrrfrP
EFt{dr in'r aur frfuq
(v). *6
(lr).
311-q
I
3T2lqr
ffrfrd
3rdrtt
6t
erffr
rrfG arBft
zr#rfiI,
rfo gor$3rq gr{ff6r,
detfoW-gttrnrahrgar&
iq
3TK'
Ei
Era-6;r
h icn
*
t
(l). 6A 3ifr6fudr6laET frfrR'
(u). 'alffi Erdt' CI6TT3I?iIFR6T rqldrt'?
(lll). Fra Ar utr t'tzr+r g:n'l
(lv). fu fr-s sq dl e{R' ?
(v). 3iF4'rifr fr fds 3iafi'R mr rEilrr t'l
I
q$-tz.
ffifuaqfi1*'str+iqtqfrABq
(r).
(n
).
Glzdt
fi
ora w
3rdr$ *'
sri o) rqrf, 6I r$
fr(' '5ffi'
fuqlqq
ffiT
rfir
2x5=10
+qt fuer arar
r4i
qrft€'t
ffi?Tr rrqr H?
(nr).'qrga sdi nR'dI afafr Qr6{il' Err3ilanrrdr{q
(tv). Tr{Ct 6'r '11qffi'q;5qq ffi;eqr66arqrear ilrTTt
(v). .qeT{ra diT Eqn, znf+ar fr af h sff-fr} t EFfr m'r zsr ilg{ F{r
q.fr-13.'tr6 6I nr&' lfrfo 61 spfoar sg fiBq
I
'l
3T2Iqr
'rrfrq
grtffi
qi'r aEIalrfr
rfr
SJrgar
EIBq'
qcrg
s-S aFera zm 3{Tarq
fifr(t
gug-q
qaT-r4 $Tqfi Erqrd{-q fr dd Ufr'qrt *gfl ffi H I 3{qA fuqTrrq h qqTaTq'r4
oi q?F q.{ RfrK' G-'s* da gf4t]Tt. 5q6rder E rTe fir qTsf;{r frr
q$frr
5
3dqz[
3dIwFI
a-* Fqiqr-qr*r q-{ ar w t
I ri"re'rqtEIfrr
frEqr
tel
mri
gu Efr <'m
g*
frt
ftK
zTq
Satd
-fq;Fii *
s'Trtrr
w
qdmur
r+wr- Tifid fd;q-qqt{{ur
rqwrhfofctrw, trairlzr
rso qreaf fr (rfr fuitT
EFT
3rel, araq ot uqrsi
TrTdq* *
rdhitrfr , ffi, t6t fr 6qe{,5rie or u6ailar
qtG[fi- Tiam
€.trq
R-3--3{1.]T
qi.r €-6crqI4-
frfrR'
qrffi'.
,rlqt *-ii S fiiF sl
Eh-T
+ihd ft|6g €.rr{i
.F'r qa;q-r
IU
I
Er6dF, ftJ&IT.
wrdr rrar t, {Irr{I e-fl E-rfla
H,
r{aq-#eradl wrumrar5.a
*{r Eq R-d s}f,
fo--3-trql-frq d
trai Eri rsm-ur*r{ Rr. 3+qi fr'{ 6-1sfisq,
3flqfifr{dt, RrffI6q)qad
'8;rsTqrr frss qq qqt r'6;54 fun 6tB('
8{<****
t10l
t
SECTION: OPEN TEXT. BASED ASSESSMENT (OTBA)
Class-IX
fqqq:ffi
Er+
t
frq
fiTtvr,
fu .Tq M d t q* .ri enqrtro *r
(z) sTrq EF{Rqfr qr d fm qfi Ef, H-{+ * tdq {qm t }Tq.Frfr Mi
(r)
qa sgq
*d
gRr ol-q-*i
q1 q*. Efql trml +, sq-+ 3ilsTn .n sam
(3) y.96 ,rr{ d- s er*. t'r
(4) yri * smt *1 vrq fiqr so t
q-cor
t
ffr
eaqsmqgi,
qqrq
q-Er
sr
100
tt
Yrq
*r
tr
armfi+
Frfr qr frttr
s{
*
+{n
E{6 wa-{1qlfr d- erLTR rn 3ivfr qE at
.1d Ei v*-fr
rtfl
qrqT { n-C, f{qn qt M
fuq{ur
qvr q-{fr
Eq sm{
eTsqrq{
ffil
eTm
YFT
qq
tdsq
tffq qq -r ( ero rrqqfr )
A)
dt oa q srf,r t t+ rnm { q-=d d. t{f,lq.
di qrd erq{rq} ,t Efd E{ tz efifi-ef qT
31qq{-mq'q qI sf,{ {fqq
* qt Eflrq $ {fqqt
B)
'fvtffir
etr{ qd
6r e+fqs-r{' *.It3 di *
FTT
qqTqn
q-.di
q'r sq
qrq-q5
{
d v*nr tz rnW rmr qifqqr
[11]
I
5
I
qq q-{i
qtfr
qq$ e-{A t 3+{
qR-qR 6i qTq(* { +rqn tfr tr sd qo ffi
t ^rrRqR Eh1 GTIq{fr qzfr tr Bilqd'Iq-ER * vs*t
rre+-cem*
5