c8 -04 - Jharkhand

Transcription

c8 -04 - Jharkhand
gr{qu-d er*Fr{
qfr,
ugura-a
gi s-emrftar hrrur
*'ftR
wrro)
t........./.4.
rrqtn -oe,ftBodoqlo*o 1 t2o 1 2-t
c8 -04/-/{*
riff,fi-aio
ilvo,
#o
f*f?rq arqat
r{?.Ftz d r{nq
gffi,
r
zlnr
.S.
qft
hilero,
grlato-s. z-dl
r
ftdtq sS z 0 I s* I o fr fq
on Agriculture Extension
anel Technology dwrraah Sub Mission On Agricultural Mechanization :rrr*tlar d
mrrrkrqa Bg qm uo 76.176e2erq @f,{ atrq rm?6 Furrr tl: s} flq} arr}) arx
s{rdfed wEe t ddq *
flan.-lftq *€-cgniei rio-+e f*aio*06.07.201 s, ontian*er do*02 F,qiir-r 6.0'7. r s
liqrr,
afdTrd
lrrcilftil-d National Mission
r
qi-:I.q:
uii
?d"c
ql
s
zio-o
Ro-z
3. o ?.2 o 1 5
ardTQrrt,
:sqef.m
2 {)
I 5- r
fds{ro u-r*iftro ffiqgttu do-+e frqio-06"0'r.20r
o d d;i }rr{iiltl-d
s*
u-drdr
fr
e-.f.aird ad
National Mission on Agriculture Extension arrcl Technology *q-4rtrd?T sub Mission orr
srrjtrlatt d iFrufetls-d *g *qier uo 7a.2.2 eTrq try ffiEa 6lo-8}u iltitl
:r..rralo Jqcrqr u-wrier a-o 5"95692 Erq Ffl gtFr{ €A E0 76.tr692Elrq @d*{ arq gH{6 EGil:{
m, S qrdi uqfr) ane qfi ufir 3{kiftn efr ur.ft }
.rtrr strtia d-dand qd 20rs-r6 d qflo dxmu,qft od'gffifirl?dT ftailat, Efr +tazi.
llt {il
{:r{inlr, ad ftl.ift + wrim-a- t /2ot s-M&T(t&p) Ro-r 8.08.20 r s -.} trrzr frt{-m qfir
50 z0.22f,tt6 * ernto d sdt-d ftt{tr "il ra Br
Fraq nrfuot t rirr-&r-u 7fi s4€rE s.f;r-f, ffitir od zo ts*to .il
.j.rri $rciltd rrRr d) ffi
2-"
riarn nrqepfN ti rrqeNqrr qil ',tttroft :
FrRr aro fr)
Agricutturat Mecnanization
r
I
I
lli
a-*ffia
qurpfld
(J
qq@
1Rr
5
I
ayrrrftd-z+o r -tnild FftT
ngeftnf - r o o
--.;rr,'ndlu
qYJl
tn-r+
ll
s.rs}"Tar
Bqefld'-ec-iqtsn flier;r :rYa rrffo..rl utratera ud dq",*m
fiuqaefh{
0 rr'
-gqt4rd,
sz
-+rarfHt
01
C240 1007969 9055 2
r z -aqfirdt 01P240100796990652
4i+:rrilr{-z ,,t I I -rti{Fl 91}r rr"rf
ritqeftd-r os -Brarz aarr h;sral o] sfliepr
sqrfld-ss**erao hem 3;'a aafi-o-6.l cqs?.era
fn{.FeiN
-
06
-'rlq.drd,
sz
-:rcffi
0
aqeN-'ras -.qrfia
.X i;rrfuzil * fuu Fr?)q :ran ?rld-ar
fi zEaift d-
sz
rirtiend-z I o i-,m,4 gm
,lrleflr.f qq-;Jpra,l Fiptzt
I
I
I
l
oo
-3r6Tdrci,
sz
B3.628
42.L32
83.628
1?!Q9?
81.725
41".814
_99\?7
41.81.4
30.375
25.375
13.938
13.938
uti tro-dlo
1C240 100 10999065 2
I z -TsRrS
* 01P240100109990652
I
167.250
1"37.250
_
sira rtoftoa.s utnrtBra uti atnfro
*rrqftr* 0 I C240 1"0 07 89 9 906 5 2
-rrsftr$ 01P240100789990652
€i{
sfiso;
lq ___
76.L7692
(kr-* arq
*1
'
\;JCprr/'/"'
7.A22
q009
Tlilfd rorz o'
S
354.93692
3.
q=jTzF-l800
emiftn urftr e1 ftftFRft fua ftarar d q*io-zsorrfto(z)R0-17.04.1ee8 Eti
Ro-r 5.07.2003 u?i '3r-fl. g-{irm ffiq Fru}il s 3{Id}ffi d tdlqaneqT rio-+e
frfliir-06.o7.201s fr ftqftrd siftro Eii ftriftq dqq S 3rguq s+aft ridiftrd ftr*q
ftuq1qdretsrdTR rifr-in al EFfd srgeefr dfl ?rtEl-{rsrq tr{ frrato rgterT or g-ddrqd6 3I€RPI:
Tryf,a @-{A
4.
gu ritiltm 4lstarrurgq+}sTili" A +t
qictaft
r
3ffiftnufQr+tcl$T-{ftegaRfrtero,gr{qlrs,d*li*ero'tlfrziz€tol'erlrqEs'?rftl5q
ft*elo, -tB dze1ur eqziUra U?i qftleTur d,tr, BaildE, arrftsolreq ftteIo, tFT zizflor,
nidlru{*ft ?idf}rd fddr afft dEeT"r rrErffirzrffi ?idfErd r{arcrdn ft*ercF (r{tr) e1fr z{zeuraaft
gffi
ri.iftrd -ffi dzaur rrqrfffitg{sft {hiflrd -lffi dzerq (zlt) rrqfborft, ftIonft ud
i
qerftrorft at&
s.
r
d]qd q,t ulra srff e-flffi zrftr efr Btsm, sr{.qu5, riff di 3n iftn frt
o'ffi r eft ffiero, gTgqus, ?i* 3{kffier ft-alo *e d sQsrd zrRr h*erm, n[Fr zizeior,
E.fl ftil-dr eg
o} {fRd a*& r Bteio a1ft dzqpt, sr{qrs, ?i* d-qrT
u?i arrciftn qrftr e+ gtr qfrffin + frs frqfft-d ftffi'q ad eilfrrdt aeq d 3TgEq qfr dzeq
htenmq d q-a"e#{T/fuf,r wftq q-flfBmrffi qi sqrciftn oti nqr s{rsQqm-drgril-{ gwrd-q
m-r wfrd
Ttr{ rrl aft gg{-.bt ffi
3fl?iftn ftfEr at ftrm-Rft rittff ftru-t} w gqeftS, lr-qdeftd, dgeftd, uzi aqeftd $l rriw sq r1
q-qfffi
FroT-{ft u.t
sdg1 ftF-qr drarn I 3{;q A-qT $@ fr d-rfftn-{"r Zfrd Eft ffi
Tq"a
dt *aft
q-{i41efi-d sq5qraer do-+a fraio-oo.oz.zot s fr T{FqR-d rrsrfiI erd uq ftileil Q-I eT.I
qfre6 B{gqrf,a gfrfQa-a tn-si o-r ErFrd frrtem qft .{rett, EilITqvs, zifl nelr hfl-{ft Eii
?iff Ei Jqkiftn
€{r{g-us,
o-Ed frarrur
r
6.
r
7.
qu-a
uerfffi
erq-a r{rfBrm-r$
mr *un r fuqoa aqr zrRi
ffiqrz eti
a ao d
s{B"IFrd-dI
*a
qfi ft€ift
fr ffi
Ed
r
I
fleilaefl-srf,
\
,Q\@$^or,{[-fzr*Fru d'qrfuq
*I
5
r
7E
{i*, fti-di6.....Q*S :.97
auio-osrdodouil o-,ot /2012-t a
ghhft, g.wr ?{fuf,, st{qrs, ?i*/ftq'|{{ 31-g-ffi, ST{tqus, tffirqqla {{fuq, drn-ar-zrs-fr4
qqrfBrs-rftl5qqnq"P'lr{ q-qrf}mr$ d
fte{1-6r, gr{glu-s, zi*meft q-dffiq 3Trgmrc+eft sqrgK/ziEifhd eiqrJns
zgr+ref
cti sil-qeu-.F qtFH fu iko
I
\ "il{^^ilr'Y'fr"'
?rr6t{ 6 'T{Tqq
I
?iff, Rai6......€.ff.:'.99 - 15
amio-oarloqlod o*ot /201 2-t 3 7B
shftfr: filelE rrho-ln-5-ffi** sers{4 (efr)/3q hter6-r{d-rq r{fu{, qfr, q?Iqrf,4 Eti
e-eorFor ftanar (qR var+), snr{us, ?i*/€ft fttqrcn, HT{qrs, zidlrfrtero, ,lh dzqiot, glTqu-s,
tiffrz+eff ?igffi fR fr*ero, gpgl'srui$m" Ffr frtero (alaro), tFt dzer"r Gt*qrms, SrTqo-s,
-F dserol
ziflmaft Jq flrtero, -[Fr dlqTu7 s+eft ?r6r{rcF fttero (u{), effu zizaorseft fuirl
qqrfprorgis+eft rft rjse1or qqrfMntft zizeT"r (r{il) qqrfbmrftr*q-ar elnilI-4, QR, qgqriil4 Eit
6tr fu ifuo
u-sorft:or flanar (rult utTrol), Etrrcqug, ?ffi fr} ugar{
I
,
A{^r}rr^qth,
qt flftlcl
Y{-{cFI{
I