l. Nama 3. Katcgoli 7. Pengadil Sebutan

Transcription

l. Nama 3. Katcgoli 7. Pengadil Sebutan
PERATURAN PERTANDINGAN DEKLAMASI SAJAK BAHASA CINA
SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT DAERAH JOHOR BAHRU TAHUN 2011
l. Nama
: Perlandingan Deklamasi Sajak Bahasa Cina Seholah Menengah
Peringkat Daerah .lohor BahrLr 201
2.
Matlarlat
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
I
.
:
Memperl<embangl<an seni l<ebLrdayaan del<larnasi sajah Bahasa Cina.
Memupuk rrrinat pelajar terhadap bidang delilamasi sajak.
Meninggikan tahap penguasaan teknik mendeklarnasi pelajar.
Mempertirrgl<atkarr taraf penghayatan sajak di kalangan pela.jar.
nilai-nilai di lialangarr
Mernr"rpLrli
pela.jar.
)
3. Katcgoli
3.
I
'.
RLrmpLr lan
3.2 KumpLrlan
- Pelajar Menengah Atas (Tirrghatan zl dan 5): Individu
B - Pelajar Menengah Barvah (Tirrgliatan Peralihan hingga 3):
A
KLrmpulan (4 peserta)
4.
Isi l(andLrngan Sajal<:
4.1 Dipilih oleh seliolah masing-masing.
4.2 Alian ditapis oleh AJI{ Pengelola Pertandingan agar tidak menyentuh isu-isr,r
:errsitiL
5.
Flaci Masa
:
5. I Tidak rnelebilr i 5 rn in it dan panj ang sajali tidah
l<urang daripada I 6 baris.
I
5.2.lika rrelebihi had masa yang diperLrntuhl<an,
rnarkah akar-r ditolah bagi 30 saat
yang pertanra dan 2 marl<ah alian ditolah bagi 30 saat yang berihutnya.
6. Penyampaian
:
6.1 Berpaliaian seragam seholah.
6.2 Adaltiada irirrgan rruzili. (Disediakan sendiri)
6.3 Tanpa alatan. (Props)
7. Pengadil
:
rrgadil akan dilantik oleh Jawatanlcuasa Pengelola Pertandingan.
7.2 l(epLrtLrsan perrgadil adalah rrLrktamad.
7
.1 Para
pe
7.3 Sebarang pertarryaan atall rayuan tidal< al<an dilayan.
8.
Cara Pengadilan
:
KRITERIA
Gava oersembahau
l
ntonas
i
Sebutan
.Iumlah
l<eseluruhan I
MARKAH
40%
30%
20%
100%
9. Hadiah
:
9.lSetiap kategori akan diberi satu hadiah.lohan. tiga hadiah Naib Johan, enarr
hadiah Tempat Ketiga.
9.2 Setiap pesefta akan dianugerah
sijil penyertaan.
9.3 Setiap pemenang alcan diarrugerah sijil pemenang.
9.4 Johan setiap l<ategori al<an mewakili Daerah Johor Bahru l<e Pefianclingan
Peringkat Negeri Johor (l(arnival Bahasa Cina peringkat negeri: 30 April 20ll di
KLrlaijaya).
I
0. Penyeraharr borang penyertaan:
10.
I
sl<rip sajak:
Skrip sajak yang telah ditaip dengan "Kai Ti" dan font 12, dilengl<api dengan
, tajuk, nama peserta, nama seltolah darr penulis sajak perlu diserahliarr
kepada Pn
Liew San Thow, I(etLra Panitia Bahasa Cina SMK Cielang Patah
Sbelr-rm l
April 201 I
E,prai
I
: ):i:Il-r:i,,,',.1li.,tII Iili ]'. r,: I:.
10.2
Borang penyertaan:
Semtta borang penyertaan yang telal-r lengl<ap perlu mengirirn kepada Pn Ong
Bee Suan, Ketua Panitia Bahasa Cina SMI{ Darnai Jaya.
Alamat sekolah: SMK Darlai .laya, Jalan Aman, Taman Darnai Jaya,
B
1300
SkLrdai
Berharap sekolah yang mengambil bahagian dalam pertandingan ini dapat
menghantar shrip sajal< darr borang penyertaan kepada dua guru yang disebut di
atas supaya pertandingar-r Deklamasi sajah dapat di-jalankan dengan lancar
I April 201 I (JLrnraat)
1
1. Tarikh TLrtLrp Penyertaan:
I
2. Ketetapan Pertandingan:
12.1 Taril<h : l6 April 2011 (Sabtu)
12.2
12.3
Masa
: 7.30 pagi
1'errpat
: SMK
-larnan
BLrliit Indah
13. Hal-hal lain:
l3.i
Peserta yang melanggar sebarang peraturan pertandingan al(an dibatalkan
penyeftaannya.
13.2
.lawatankttasa Pengelola berhah untuh membuat l<eputusan kepada
perkara-perliara yang tidak dibelialkan dalam peraturan ini.
13.3 .lawatankLtasa Pengelola berhah untul< rnembr-rat pindaan jil<a didapati
sebarang liesilapan atau I<elturangan dalam peraturan ini.
Kertas Kerja disediakan oleh:
Ahli Jawatankuasa Pengelol:r Pertandingan Deklamasi Sajak Bahasa cina
Seliolah Menengah Peringkat Zon Johor Bahru Tahun 2011
zor
.
1
&tt'
2.
.H
E
r
4*f
rlr
E E F #iEi*ffiBH
. *,i ilr E tr + +iFi+StHE
:
ifr
tb#rHrit]
lb#
iE
2.1 rSfi4gxtri+StHEiffiH'lxffi
2.2
FA +H
H! HE iffi
+irb fr
2.i fEH+HsHF5I
uX
y
ffiA""h
2.4 lE Er dl,lFIrl.lti+ fi! J& E
3.
: ,i./.HEiH
)
) 3.2BL-H . in+ ( ffi&tll+= ) : fT,{AH.Eiffi ( 4,\
\
4. i+flt : a.t Hf;iEi*HHiE , RqXffiI4.fti+ Ft6{eR , T)be.E\Hifrffi"
+#ttrfriJ
3.1 A
tH .
E+ ( +ru&+jr
)
+.2
5.
€Hitffi zi+tp?TrT
"
s'n't#, i&n.tH30p.il 1,n' ,+*.+=tr30F)+n2,n'"
EEiEE.ltirl :€ttrHf;iEs{tirlllR
6. EHii-fr
i61i
a rHE#tr+nER, TEIH*tft&Tq&HEE"
6.2 EJEd,*E]TEBF ; ATHBF# ,
'AA6*8ffieIXffi
T+FFUs,13[T+b+.if
.
e-ffi+ ),
7. frlhts
( )iEE'HfiII
:H*AIHS)^.E.
8. i++l : 8.1 H+r'+{fetx#-1*y_ta+^.F/.+}E{fi++tl r|F.
f.
iy'nf;rr,ff:
HEiE+{]5 (
i+rlE-)tr
,iw
4^. *,tr. *tr
40%
r\/
iEi]E
30%
LtrE
20%
JEM
t0%
i+
+lJ
E
{fit
fr tr )^ E
100,,/,,
tr,'7}
6;i:H
E-IE'Z.
trI
fi )i r), +{ r5 .
iE
iJE
. iF E & rE M 1+,n A E
,H
,!
Ith+"
10. +fnh '. 10.1 trtT&iq r'ffrEF , 3 {?![F ,6ft+F.
+ry:$.
t o.t tr I-v14X # :1+#3+- 5K 1+ 4 4 lt .
10.4 &t1frFl+,{t**ri ilE+rtAT 4 tr
r
zon
o.z E
fvEF # :lV ZX 1+ -
*
IRE
30 E rEfrxEet+{TH!
l#iN+,)'w tr ++t+z*^"
11. +fr.Ar!. ,
(i) i.r*ffi
:
4F#. HEiE ,
+ 4 E t $HF4A Pn Liew San Thow,
( €Hixi+T? : t2 €i'd'{A?Yt , +)rEEi+BtUE.
#nEA&++t ) ft
Ketua Panitia SMK CelangPatah
y^fr{FffiFXi+ffi*.
itt-
(ii)
,,,"t
,r : rr..r.r l'l
E&&.tE : trEllH!*tff , iEfi[Hh pn ong Bee Suan,
Panitia
Bahasa Cina SMI{ Damai Jaya.
iE a F + {n ffi f\fr Z tm W i+ ffi 5 >ffi *.ffi Et lA r), I H! ffi li Z lfr
"
&*i{Aaa4F , lfr#er,fFElrlnflj"
Ketua
frE
12.
+F€trLrEF.E : 2011 +4
F
1E1EF.EiI;
(
13. *filrxf
14.
H+U
2ot1
+#t?i+ffi lvTtrEi
- EtE tT
: t3.lILFE^HE:2011+ 4F 16 E (EFS
13.2 lLFHlr'nl : -tf 7 E{ 30't
13.3 ftAf&F. : SMI{ Taman Bukit Indah
6i++rj
)
)
. 1 4 .1 >ffiArnFtrtrltFlJJfil , lYry)H H+#'ftffi.
1 4 .2 AffiFHE-*R*zfu , +,h.gE€{X}9frfriJ2"
ol)
-=
=
-F+I{J
rr -o
-Eln
(I)
o-
rcg
'=
!\r
tI17
-t+.
H-it
-mI
El{
i66
-:
,a
-
+11?
ffil
++
{K,r\
a
Aa
eN
tz
444
<a
;c(
v?
<d
<t
ac
a\
<st
Ai/
:<r
Ud
Zc-
z=
az
zi
.=
ffi
-\J
-r-.1
}E
m
o{
-F
l4<
G
J;a
__tlj
-l
'-a
t-
ffi
+E
lds
+
+
m
4{
c
H=
EIT
nh
+-u cJ rn
o:t(h
ZEY
c- q\
f
ffi
{+
(\l
6
.=
oR
E+
+q
::
+fl
3H
trl
F$g
O+H
5i
CJ
or
sF
Em<
rll.r
d
z
'r\'l
-
+
+
!
oOO DR
9Ed
cs $t
:Z
C\l
+
co
+
$
+
wj
Oao(n
-
c0
$rcs:
-,1
u
o-Z
-c.
O
,V
rh
-t
co
-Y.
C)
=
$q
+{1
-
<K
+L
Z\
:lt
tK
E
.l<IR
attr
fiK
s
1!
.X
li.
+
,,1
+-r-1
IF
.1J
Itm
K
:+1
:{ n\
<ti
uin
I l,l
T)-
I.b
lln
T\
+R
1K
14
\^
+
1ffi
lE
r+
m
\
tf<l
hD
np
j.l
l/
d'
nll
fi.{
K
tr
ltt{
({
$.\
'-:l
$q
+Ll
-
E
w
dq
lI-r
rr?
.E
'iJ-
I i'
K+\
.r7a
-m
ll.ti
F
,F.
$r<
tR-
Ei-
+\r
t.l'Ll
+<
-.1n1
.LJ\
irt
;F
.l_]
7\
1,,
'i-i
\l
.R
-\-l
-rr
N{
.H
g
tt1
rl
illjH
r+!)
'_ 11n
i!
h^\
j$.
ml
F
I
E
,v
]\
rs F( N
l4-
mlt
uJ
'17
..ui
KT
Eri
t(<
il<
L
+*
ltE
K
1L_
f'F-
+<
rF--
1J.J\
q
.u
N
#(
+
+
sJ
/t'
\il
rn.jr
+q
E
a\tr
a
)tr?
tq
flE
Fd
rd
+
-
F
K
-r$
E
r-f-
E
(t
nrd
-. i-K
H+
lf<l
lF-
J
iNT
:1)
Fl
o
N
.s.
(r
^
I
\1r
IT
l4)
+d
m
x
rli
a
-TI
L!{
.t5
=:;
+il'l
b71
LBJ
rlK
-
Et'
E
E
rt!
\E
i\l]
i.:
t
.H
+
1>7
*l
€
\K
EIT'
ibz
H\T
:
l-
+l
JE
-1ll
r']
L\
Ec
A
.lltr
.Ri
.11.1(
<l
(u
u\
E'
-U
1-
ir+
c)
{n
m
O
LN
l-=.
L
U
€l
-l--l
il
\'\\
dn
i--
il8.
-N\
'rF
iqS
ffi
$F
{r
fr(
i+
u
J+.
s\
lta
$!
{n'l
\tL
K
SJ
1\
ff<\
(N
l
IE
,F
Ee
sffi
rm
.r'
{t'
H(
H
<N+
llllrr
{l
.N
I l,J
|l_I
NlE
<!<
J.1ila
t
,e
,|n
'1
I
lEiT
K<N
"il{
.$J-
o
tr)
'n
F{
*o
r+N
.j.
xEI
l-'
--,
r
,Llh
m
ln-F)
-l
i!{
g'
lrin
.m
.1
a\
lJ
i-
'r=
rK
-F(
$e
+K
-\(
dr\\\
t5
r-.l
E
tr(
L2
R
K
r$
lQ
N
co
=J
]1
{-
.J
ftl
IK
$$
trt
l,s
F
'-=,
Ei{:
iLY
(rl
s
Ln
(o
{r1
K
F
i'ir
:1>7
lr
P
{rr
RL
t-
€)
-iE
I-]
-l_l
+
irr
La_
E
@
+{
q
O)
$_i
l--/
i{L
O
F-l
.E
isz
lx-
.s.
ilEt
lrq
nl-
H
nn
-r+
m.i
.q
11L
-:t\
.l({
r-l
--l
c\
-' s{
m
sJ
Fl
1L
F-l
ts
(n
ts
F
*r
,'ti-
-\.l
+t
.,11
P
L^J
a.k
:
,.,l-l
P
NJ
ts
P
rf ill+l
:n ),
l--r
rf xtj
t
.l
\]*
n++
n
ts
O
(o
m
d.$
ud
d.A
=J
E
c+
r
ro
r
rul+
>1t
:5
&
!-il
!
\cl'
.lFl
2st';
E
\d-
:ro
.lFr
+
s
IF
t_
i
N
9-'i
E
O)
tr.l
5
L^J
N
ts
x
lili',
M
:alr
t+
XV
+lt-
*1'
n>
\cl
t=
\m
/lu
$il
!li
+*
iD
Z\L
ct
)ax-
@
)cx...
tm
1*''.
nE.
E:F
\tf.
x
,s-l
E
mtr
F+
.!l!.1
>]'
F+
tlt
N
o
o
(o
h\
-li1
F
l+>
lEiI
!
rl!
t1t?
G'
CL\
;ij
Jvu
+
HU
IE
ul
.>-
+F
EI 4lt'
.::hl
>$
JiE
tlr\
l\.tr
.tEl
4J
#.1
\-T-
)F-
-)l
jj
ll/iTf
\af.
Jn!
_Lr.l_L
).lil
HEI
N$
.EIL
)<rr
illf
F
-r-l
41t
+R
i5
UFJ
>l-
^++\
la:17
+y
l+ts
+[
-t-
U
!lDl
)tl'
=!
F:
dt
c Etl
tj
D+l
+1
Jl
ht
lFl
s
-=
HXi
!
-+i-
P'm
4tll
r-.lt
I
-+1-
i5 #\ -&
>l
t\\
D}
2<tt
NI
->l
x
H!
i$r
I]
Erl
+,t
l-r
\fl'
al-.1
\,.1
lr{-
M
tilE
FV
f*r
!
t)l
I
CTr
E:1-
E
d
EE
>].
.FF}
5
W
i*
4lr
l
+f
\_
G
Ar
a/
T*
dF
H
m
qm
..l.].'.l
IE
:E
m
-/
r+l'
l--
d1r.l
^ifq
$
.El!.1
lll
€\
nI
rs
r\*
a
+
Ftrl
!ft1
F+r
IX
H}
,t)4:
4t
,m)
)>
+
Ltli"l
E
-c<
+t
nl
,l
g
n
E
. l_l
)m
Ljrll
t,p
D],
.!.
dil
.t.]
(lir
,!Ei
-ff
EJI
-)7
+ii
I
)n
]:
N
Ell
s
\l.lr
+ir
+i!
t+
At)
>rl1
/f\-
')l
,>.]
I
<i
,4?
+ll
d +
Hr
N-tr
/l lt
AY
'{
>r
iii
nh
G
>I
lE
9t
;
qfd
CJ
ilk
I4\+l
ar-.1
=1
\\$
nfi
--:-nt
9it
>>r
E
El
+t
N-L
)ilt
il+
v
I]:l-
H
F
trl
Erl
I
l-l-
+
,\rs
F
:a
+r
!X
/tf
\-j_
vl.
:k
+
at
tr}.
x.l
IU
E \ali.r
T}+i>
Efr
.rl!l
\.1-
s
+
i$
)r>
Lt-
-+\lt +l lrt
rHh
M-L
+F
dF