I =3tj..i" srtu?qq rszr qq qq

Transcription

I =3tj..i" srtu?qq rszr qq qq
frF* - i[rqrs \r{ qqf{rur ffqFr
.
iflllrd ?6r.rT s{qinnliF .-rr|{ nin:JIq fti{r,
*{r$
( -f 3l" tWt .srs r{ yrrqrg{ tudt
)
,{
oulov + rgu ord o-orv,orqlds iFr ,rd str IW ilrs \.d ,rFrT{ fuci €, orqiaq
em qq
srtu?qq rszr qq qq
I sqred
=3tj..i"
'1Q tuor€-q:'q mlj 6 qqqdr-! F;
4d
ftrA qld t-
fiiyr *r or r|d{ |
qdTn
{t
scq}.r Fr Fnrr{
ft6rq elqfi -r trdrcrr
"S P
Fqii
|
I
q"* rg R-orc z}fn d crqqriJ d iI{€R .qft-qrs
ryF
Td 3fCqt'4 'noTlc aA \t@nq
I
qF srr}r.r, .qq{dr ig qft{d
qrFdrs/silrrfqi-q +qjr3n
rr$l
Er(r
{{q-sTq w
fii
I
qn
Id€fr
|
Ti ftyn fi{nEsR
olf
\\I(].
Gnf.M)
I Bindu
tijdtT
or sqqrn d.{r
I
//2//
ftg omo '-t
(q) orqf.rq 6r rTq : sqssrffi qw trerr .rrq P.ri:r tqrs
orsidq 6r qlR-rrd +eqq (Erqrcfa ridq)
3.
4.
F€r
qrrfu{fR
qjtq6
1
-2
1.9q+n/;frdgs?'
(s)
1.
orqldq ol
,affi<R-1
fdh- {nqrqi d qrqraR <rfu€/6rd ,-
qlsir srqr :-{filzr-q{q w srFr a{r iii Fi{rEFI{ nw a1 f-ors
atsir ftq]{ zF{i
yrsr
rllq
3.
FrfF I cnq:-
dql
$i
{enq:n
61 6rd cs q.q
c'ft d.n .Jrq fiilr
eiqftqq tszs d r6d fq'ors sJFrt qrft 6{i sith
olqr
,- Fforq qtsrr +qrr rC & onqlqfi qdi FT iffidr
orlr/ciirr ft6rq d ft6€ or{fi 6rffi 6.{r W
qtqrdffr rE $i l
2.
4.
t
{rqr :
+r- sr-
|q- o,r eftl -Jer o-<r
.rqr {q n'dr FF?'1 'q. F.-l
\l +crd trtis,q
ffid rqd +-{lr
offii d qfuTd rlMt or ,4rrnq, t*r. sna@
I
qra6. ergFfrr 3'rle FTR
Orqffir
6rd
\tm
IV
(\rr.q.rfrsR)
ftfl........3
4 tr{er
sE|drfi|4l/dffi d irc,qqlrq'dfq
fudT orqi'dq ctlE
{nqrgr s4 sFrt
ddffit
asfs
+
qid qr{6rt
qffi
qTnld
ql=lfit' ffi
ftor( sf9T/ar$ird qrft
ir-6'q
fi1
+frr d
nqr qRdfuqr
al
tuar ftrd
d
l{6rs 3r{irlq'ftFd
tudfFffd
3Bnr/qftFd 3nE
di
fr6rn
'ri 6r{.
qqrir{rr F4rEr {i6ir,t
6r{.
rc4li r# or F[rllq, €h
der, RflFn, t6!r, n€r {dq!
FqF 6rd W stq.{ 6rd
![r{Fqle6, dqr d.iff, stq-fl
qlir,l sF€ 6r{ d s8d.T
dlqnfi
'i {i!r Rii
G
gl{n rii,l
AgI €dfi
{{R or{
6rd ii s6d,r
\r
\lIw]
,{v
..
(cr
tffrsR)
ft-r........a
I Bindu
LijetT
/ /1./ /
h-q rqio
:-
o
FrqIdq + oF{r{
(Tdqtdqd
i
"rd srd FPfq rfh'qr
fntu +i F6)
cllq srql cit srqr
F-TiF Ff,aot tsqq-*l
-+-F]RIFF
A q_EI!-'
I
,
nrql/IgflrFlr lrngrr
/
iF. lFqFliF
I
fdercrdl
lqo. i-z I
tl
+
|
F-i=I
r-n-z
I
rer. ?r-31 ls6r. 4-3
I
ker.
\r ,
\ rp)
RoHr"e"f
4 Bindu
ki.jd
|
7
fi-g
r
,
"
4
oro. I
6rq|{q a|{| q{q- $cr d frd frqdli, tut{dl
.?-s ;FI{
?d9
si
(te.fi
ql1r
4eI Tq
.i'ftFJ! 373;^
2s/16 p qrq
qrE
o) Sqr 2
l
-r$d, Iq qRJd? q F 0t d 3iF{c fi] \c{q {'ql
Tq5 qE i
qlrF
q=t
sqd.
.T{q
drdF
Sqr 5 ?fi |
Jrt
q{rr d 3rD.Dn d ifrd glln 3ni(r o1 sTq Sqr T6 qrd I
tu5 6qi6:-5
orqFdq
n ssstr Eli qd €.I€r sEftqq. ftqq.
Tl1 nqT qrq 1id{ qfuft{q
.1fr fuow For zot:
q.q.
rr.
q.q llrqiq
q.c.
I
f+ar
,F ft{r6,q
\diri, +{d o1{d
1s73
qhq i{fu fiqq
lifbdr qfiffi Fqq
ftE oqr6:-6
rtl u.d l4h-q irFrdsl 61 W n!.r, flfid{"r
qtqrfff.i
r_
f6{rr rs
2- uFr 36 r ({d\r hnq Fqe Td{_q, fr ftq)
orqlnq d dqrRd
1
ITT€I
2
iIr{qq qr€n:
slrql.-
ftri
3- +qfr :Irqx- ,- olrr zz.rd ,- T{
I $ lrer.r
F {dd
rid. r- ur* zs ,id
?s
rIqI s-T-aFr?ilr m'Iqd 6-qfir TErd;ri qd]
o_ tur-,.iq .xft{a li3i
a-
r+
1Tl:
ll'q cql ".-
dqr/rcrFn srqr :-t
lqM qd ,- Ertr-6 iirr gk qd3dergr
3<r4tFf qsiFln q$i
1 qnr iq6 rid2-fifu-*r iq6 qds-+d.r
a-qrf 6 arq qS s-qBrd
ffi
7-1ie
-ErR
{fu{-r
ifur€q
d tid o gffio
nRr
s flaff. {6 s ir rtus{
,ir'1-{aF ,ir- qfl"r.t } TqN
'o
r{q t{ra .-ff rjitF?qo
..
.6,- iF rris -,,rtB.6 {Frloftqr F@rq iE
q'ftlq ., .{afiM
rfrss
15
ffiq flqri ffE rfuF{
l+rm...........0
5
BiidukijanlT
//6//
R-q
oro:-z
cirq{E|' T{FiFtrd d €.{ir. s{d s{s cRf{fu
Fcdq lisff qrqw dln <rfuq qd 6dq d
ff*.*..']*
fi-g orio: +
d
4ri lre N qRsq {q
q-tdr. T6{ Fq6 ni!r, qrt{/sfqq S dqdi
ln{lr d ftder. 3irq lFrRr d ctsqrFldr dln I
@sfdq
3r<..1d
AsffddicG
tfi. ier6 qr&ir
li-si"r
!.fdqR)
ffdt
6BindulijanlT
. iqrs
ritr
fa< oqr6-s Ta
//7/,/
10
offi
orqidq d Erd.d sqff olffi{ii G
d rhqcqntcc nln
gliqr( (q6 GT{6rS orqtdq o}sl"rq sH q,rE sqds rtsff
r
ait{
{faqrq^"
6{'flRqt
,,1 TAlr
ftA 6qrfi
ffi
d ftrn qstqR
T<sfi. qqe 3nii-{ dqr
(6rqlFq sa otlrdq ?rrl q1|{ lqder)
6qi6-12
fdrFr
ii
d
Frd sqqni
riErn
qrffiff
qit, Rtr rfrdi d anr iqtu-ar. ftfuq s6l{dr
Er(r *iflRr'( 6d6rit
dRr. atrqrs 3iritud nRr Fqr Rdfll6di
ricqr. {ii cfaq" s{trr d{i
d
sd
dl qfien giR-sr
ftE 6cio-13
d qd
I
d
k6
ERnfff Rff rFd ol qfi dqr s+ mR dri srff
thlni
*\k,
7 Bindu
clK
11
orqfdq
ft-og
a}
lijdlT
F*a orrro-r
//8//
+
"6rdEq
i {qrq -rlrfltt + qf qlf rq
(q)
+r ol .rdr
,-Frisr
lrd'fl
sRr
13(1) ?i
{Iqce d- [6RI{
530
I
\q-1
f-{i6
/33/74/
17
R|,+ qEF Grq
:
src
15 1r)
d rrqqa d
q6IVr;I
rs.o:
Ii
rgz,t
R.14,02.1974
2
3
erIcIrT{
262A
{qrdw
t:ca-3
/
154 ,/ 33
/
116
t<-fr4;-
/
/
75
/
2A11
R
/
32
3'r4Jf-qr
6
rddsr
0103.2013
/ 7593 / 32 /?7 /
1-{i6 30.i2.1s77
ft
1362/722/32/76/
R.3003.i92s
o.r.oz.
Afi ftolg fiqq
t984 qrlrd!ftd
Eti ol fd&
fi{ir
26.12.2012
ffi
26j22012
ll-qS' d f6Rri
liriq
za.e.zotz
Eni{
za.tz.zo,tz
rsui
26.12.2012
4982
/
7592
I*cif-go.
r
/
32
/
77
/
vn-3
fim.tz.rgzz
z.t szz
firo.rz
f{lroa
R.
tz ru rszs
14.12.2012
4997
5
/
flr
:o.tr rszz
77-2A03 /32
lirz.og.zooa
/
rgzz
f+7ifr
26.12.2a12
ffi
za.p.zo.tz
ftro.os.zoo9
ft7id 26]22ae
qlT'l:o.r , rdrp G q{icrtr ?fi €-{ 6-Fr,r.,rr..,
6 'rJ{dr tiF€r .q I gl gpr&. ?r-p dfi{trFq) 2o3r 6l i&fu,
'{
sRr 1s d d6d {rRrr t sTd<i 3ntft.d I
2 !iF{, ?re sfTi 2ot t-?i Trrf \z rdTwr fioFl E-"T fuiid, zr ot .2ooe
(E)
anrqfu{Jrq
I
I
ar r]1qlt:l lsar mr I
9_,3^^ie d v{Fri IJnXr air i q$q t6rs q?{- 203. nl
qT-ill re,ll 22.02 .a el c q m .iql qr' ftJ{ $fuftoq .crc ,F qr{l
(1) d 3i 4il qc.ilqqr t qrrRrd ft.ql er gor t
10
//s//
fuS 6qi6-i5
.rFIn_4, of q+lr srcq orri
d-e s,.rq
^
qrfif itrse-s fiE :-
( +d gFr6rdq,
nnftr 6l q+fi scrrq F{rl d i}i
vEfr+o rszsat
llqq 2or2 \.{
qrqli A-6rs # Xfr+1fa6]q
gw6 ft-eq €( qhqr
q{
E6 ti6q fdqT f
.}'rc
eRr rtfl.Ed i.crs sq
| frd tufR-d
t
I
FfE oqi6-16
* qiFd or-frfr :_
q{{r 6 qFoR qEffqq 2oos d rto orffi d
q{rr d iiBdR qfrftqq zoos d gm s d d6d
q€6r{i/Fdlq_6 d}fi q{rr qffi nffid-d
ftrn
ai€ q{{r i[h-6rft
3rEffq{ ol qRr a (r) d F6d
qEF{qT
rrqr
€
d ffr
19
d
16
cr@n-r
q{{r
fi-$it or i{-d
fuq
'rqr
t
qTqri qqdq
I
fur
|
d ir&6ri qffftqq 2oos al qm zz d
Tisfuii cq+ ( cql 1d6 Tdt) wftqqTTsR
qB{{r ffi riqrR( d qrff t
qa{rr
sF|6rt
qi qrfr
I
LI
t\m
rrlYe".o
ffidr Erq|dq, +qrs
fiiir{....-...-... r o
iPII
f{S 6qid
17
q-Ff+
i.?"rq
//
"T{drq
?qs t'iq
tr7aq-
IFFI$I.
)
10/
/
qau ,Tq
.rrfto n Fr
ffitr
Bqf,fqqi
-sifin T
scq.Fr 1l4l-6?nr.-
/ucrdRd fr-6rr
Rffq 6T q+rPlr -
2031
*'lqtu
ol g{ad:
Ts S$rd
07.01.2013
/ sqidRd furrq
qlFrT
-or 3ftrq roTarr
2/t/Iqlf{ Eolll
qnrrr_
-qdcrr
vlqfr
qritrd
T-sqqtrffi,qrsg
-iniFrs {tsrr
2021
FT
15.081977
lliEplf:-
6 Tr!T{-
qs {srEi
(rmcF2031
ffi:
-FrEq eia or rraq
06,09.2005
22.11.20A5
-fi6rq qifir +i Gffi rstrrr
3,/gqrd5{ fur€.e
,
26 3rlfr-2006
:14.12.2412
-qdqrn T-nr$,r
3i.hFrvr,-
-ft-6Ts ddrT qrsq
Gnqtu/Ssrd dl
in
!{s.g-
01.032013
liFRIr
2242.2014
mSRrd
12.07.2014
\hIn
tv