Exemption of Biomass Power Plants of capacity less than 15 MW

Transcription

Exemption of Biomass Power Plants of capacity less than 15 MW
{ftilrit{"+1re.-33Q04/9s
REGD.NO.D.L.43W4/99
&
€ffi
Iillmnlt
ILlJ mut
ffiffixD
rfffdqqa.
ffi1
@tzeGazette of gt
3{SreFtqf
EXTRAORDINARY
qFTlI -Gtug 3-sq-Igrg (iii
PART ll---Section3--Sub-section(ii)
qrftffiR t rrqlftrd
PUBLISHEDBY AUTHORITY
R.
No.
20021
20021
r$ ftp*, . rfqttitm, ffirsr
1, 2oog,/sdr€relst
10, 1931
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER I,2OO9IAGRAHAYANA IO. T93I
qqtq{ur eik q{ tdmq
srftrq-{rr
rEffi,
r Rsqr, zoos
ql zs) e1 qnr: eilsc-qxr ( r ) *rsc-*rnr (z) 6
trr.srr.3057(sr).-qqk{ur(qtsTsr)erfffi.qc,1986( 1986
se (v) { { tri Yrffi qT vdtr otd g{, Tqi-{iq qErrETriT
ftefTq 3TRr{qfl,zooad q.fflsq*rvim q-{i ed q+' crsq
e{Rrqq-{r
d qr.eTr.rs:r(er), f,rfrq 14focqr, 2006ERrqrfr q1,ri ei, =i lrqi{tq (q{sTur)frqq, rsre t trqq 5 d
sq-trqq(:)*erqtcqten tgs(s{;,arfrolgqrqfr,2009ErrrrarRraqitrirfiffiBiqrteqkrd*ftRrdss€
sqrf*d Et+ql qqrfir t, rrqcl { sm eTftIqqr * vq;rvns1drfrq * ao fEc* +fi ensq e*r lgrq qri.rq t);
3+{scd-fi sftqfu-a vrsq sTftrqq-{* y.n i srfr eTrs{c
*t g$ei qr d*q sc+n i fuqn qr fcqr t;
ffi;, 3:lt[,**q sr*'R, q-qi+tq(q{q{q) f+cc, lgSe*'f+qq 5 d sq-frqq (3 ) + €s (s) q'qtq qfudrqi-{sl
({T{s{ur)
sTf}lfuqq,
tssoql qrn: qiTq-qr{I (ll ei\ss-sRr (2) *rgc (v) gRrrfttnfuiqtels-*'r*rdgq,'r*r
3TRtqq-{d fnq66u qsfrq{ e...ffr+, eiql( rs6 efilq++ €,-( r ) tn s * sq-fu ( z ) * rsrn q{ Frqfufua reT qngr, €rEF(,I
;
t
"( z ) w$eTrgaRt {$fr frfrFqq *6fi fr 6r€rd ERr ft{q qr(t
'
crg qgrd 6RIfeq're ffiFqq +1 s$ { {sfi yfr qr qsd fttx fFrR * dt mrtr*t { sq sq i erfrTfufisd
t€q qra$ eih Es-"1qfi sfr vqi+ru ek q{ q-dffq al +fr qrq'fr t"r
( il ) t{r a *sq-t{r ( iii ; q, "qrrfrn$qq1F.FFGq +rfud \r€rftnrgqg
ur q€$qfr d 313qftEfr+*lsa{
€' qfiftrar
T{,t 3.' qndrfrr TFrfr wgrfr" vrQ,gfr{erqfr* w11q{, "11e1qqqfr qfo6qs&{rgqgw qgffi * e{qrsi', ffi !rd,t
4372(ili200!)
(l)
THE GAZETTf, OF INDIA : EXTR.{ORDIN.ARY
'g' gfildttrqt ffiq
qrq'n
t$rlLIlsSlU
rrrq rn vqrf ese qRE+.ffiT
q.q.$ lngrt'r vrq s#r srtrr rd
(Ir) ttr z(i) d cr6 .rnrrdt rt{kd umq(3} 6 s'qtrn(iii) * {is (i) t,(i) qq (q) 6 qq
rrqsid,ipnftil d q19fi,
@
:_
*('r'D d-d-fi{ursrsrq{qq$g
nffiffid wrrn 6'1ftq.T{ qtn frqrcit d r1u*
ftqr w{nn f';
(ir) qq (q) d enq ry friffi1fu6 eE{S *vft, serfd :__
"(q) mft rr+qqt €Rqtur qroW qr *r fu6'!-fiqRriEFTrq
(fuw$ ci-rlf-d
ds s{.f 'o' qRdqqrc qr frelo'arq q€f *) eTtyr.rftq qR*qqTq (eTtrqFaT
ot orsqmd t< 8(6) oir a(u) ii) t";
0v)
qs* .nqfrwuftq
s*'rqft at qr:ne*ET+ * *d&fr {-qrro if,(q,) Ra'fiq sr+n (i) qll sq+{r (ii) d rrl d g3,rtwtfrd
ftnn qrrrrnstr
gs 16'|T gq'rtsifufr sqtn (ii). S
lrrttr sia,ienfre ftqr
H{ ffifu
Etlgrll, 3|qfq:-
"(i) (*,) rflt .6' qforhtr.ndd €d*r d, qftftqqTlrwrqq.$ ftg 16
srnilF*rEtrrTfu q€ qqr{qlnqqrmc*{ rqfuiq nRR 3Trft-R-lqi,
d'ftq
qqf*''tq sffi*ft et srr{*rr{ qs ss fu*
ar qrw *" q6i qRdq{r
ry
.ffifud t qq fr oq a wn+q sqrqr$rdtd ft;rftil *.* qrdoTfo,t r
gf,-d 316But, qRqtirtT.nr r51ao d tffrE:d d qft{ilqqT
d ierff sq e
qftil fuqr crq'rn (*) rf
esr qftqf5trqg s ddE tf, qqld{ur
sfu m
I
{emql\Kftn$gq * erqrqfuffat F{rt { enqfu{r qfttrffir
rrilqr{
qdf { q6 eflrd .Fra
"*r*
ft
-Rih*t
at
oofu;' s*rqR
qrqTqw * rr$ * srfr sird et{Egqqifl"r.
*r cq rtTrdq d trflF rn cr6t
ce reftd d rgccr t ffid
o,u1rn | (q) qdqsq *s Er {Traq i1qrv|iq
qr frq truqd" RN trl qqf-{wrqqrEflir
srp6{ur rft qqfqflfrq sFnq*
6l sr-'fl *ea w Gil6 ql" g*
t tql qfrtrqil
* ,oq"
I
trqfulnq smrqfr d sfuri rprr+q
"*r*.i
ftflqt.'q;,,*d Ov q*qft.n
t*,tt +
qEdf 6t *
ryrd d wq.fr | sffd s{RFff, *"
d E{irtd
*om rr
e
nR d ilTftE t so fr{ d ftfi s* qftd 6i:n,,;
I rIIq rr-sre
s(ii) ]
9TIGT?[T TlEItl? : 3T{l[tRnt
(s) fr"ssrnsqe$ (ii) tat s{q-{E(ii0 * sq d gq:dqifod fu'qt rilqnn I
M srfqft d,(r) *rq 1(EF)3{tqs{-S rftife"d"sfdfrdi d tenq qq ffifua
sfrRqi vd qr\"ft, greltq:-
q-( 3ftt
i3)
"1(q.)
(il trffif irr s"rT I
q-r3 * ei-tiqd q:d d rfiie ii
rsffi qg1 tr{ <50
er>50ss I
>5
fqterc ftqq : sftq
sfiwr*{
X{em 6t qe
drqffi cie @
d qfdq tf ifi?T drqar
ttFr
qe-,gt *r
6l q.ct S ridq q
>rsoto I
q+q q.ert d"e
<150
ml
fr qrfrt f':
srq *{ w eErqtdrr>sto I
ftq q{r gsne}q
1FFT I
(ii) wRfuftetq r$q wfr qRqhf,-{rqt
qttcqfid
*
*ti
qrqq
sffdilqfr
v€im/rrrT ft*
€
dffi TqC Erffi Ttrd
qr{q arqi (6t{rmr
fur{Ee sit{ oTar
snrw)
(ii) rrc r(rr) d inql niq (s) d qhfut d rern rrt ffifua
qrq'ft, oulq :-((Tlrglli6{
vd mr1trft t
nAfu Td
THEGAZETTEoFTNDIA:EXrRAo_SD|NARY
ll^t 1!_t_!1g.{iUl
ftrqq : qeTrrrqil qTsiil{nRr6 etr Erfr Rrqr$qR'd-r{r oi-ffid rS t 61
qff$gTr{qq
d 5q d f{qfRd frrqt \ilr(rrnF''
Enrs-{rf'Er' sftql5pq131;
(iii) rrs r (q) * q*i,(ffi) *ir{ (g) q sRfui d efiq qqfteryfrfud efqeqi rd qr{"fr, apfq :") soo *'qHrE(etqfrr/frr{sdliqqr t's entnfu) ;
> so t{nqT-d(fc eto, *w off-rqdmrq' d ftmq qfurl€rq€"{idi d q l f t
oTqfer€
tf, S rut d w,fr srq gsn) ;
> zo trrmrd (Err{d w ri qrdqrs qr tr qR{i$eqqrq'rqTfrror6}s 3rqRr€
w wtnfu) ;
(rg) lFilT(4) il sfuBdi $ rpnqqqffifue
efrRqi rS v6irX, eaedq
:"<soo +ITHre(qit{dr ftrrqr{e/iqQfi*{ nq eflErRd);
< so t ndre >s trrErc (te qrltr, fti-m Gil{ qrft erq {rq Er*qrs
fu{rq qfuilT{ {i{idi d wtft s{qRr€t-d d sq ii
{.qq) 1".
(q) €q (s) { ffiRdi d win qt ffifus
efdRqi rd qrqrft,eierlq:-
66qTslTqn[
vrdar1drft r
frqq'
(i) qr*qrf, silr crRfr{il {w{ d* antqilrlftr;Trfclt*fr{n sdnir d* {F{
qs sTrtlrk 15t{Trdnd
tr6'S @a ffdt I 'tso/oil6'qs nq * I
(ii) ft qfuto-cnqqmqrRroglqRr€silr oTRftfiil{qa d* otcarlfrrrqr{ct
tdfftw sflnE {w qq sTrtrrftdrs iirnqreao fugd ri{e d 1so/omo
qun<€ I
(iii) ffi srRRR dv<,* ft{r sTcRr,esql Erq€iroT s.r*,1 o-{i qr&
PdWdria qe qna d t";
I qrq u-qu-s
qt{iT
3(ii) ]
6t
{|-qq1
: 3f{Ttql-{trf
(iv) Tq s(ir') d qrd+, rriq (s) d sARd d lern w ffifua
iilrq?ft,erutq:-
sAfu
vd
66lilrn\rot
vrd ar1dft t
frtqur :
(i) \]q\rn$ fut 6 crrftqcni Er* g{:?ffiur ffir6
qen*owr sTtftd S g€ srq f I
qht ffi'
Pdq
(ii) rilur ErE.o,{rrir?Fruroit€ftFros.r$dt qft Esn d dTfr n qRdirqfg
ftrqd r@t ,5'rrqrsq oirdftm t dt fu tRurst{ frgd sTrd.r.e$,
wq.rd irrd q-.sAef,lvso,ooogq sR Erq6' getiTre{ffir ErS T-ile
,r.cff d qqlq{,ffq orqrqReltftrd *ff r
(iii) ;Fnqrfu *s qqftGe (urrfuto,ew) w enurRaftT* {rie * ftq
(or3gff d sfrR ri. r (u) S *o* Rqr rrqr *) qtrielEEirfqtqe srqil
B P';
(v) T€ 4(s) d $Fri, iriq (s) { sftR * qemqq,ffifua
sutq:-
shR vd wFfr,
..qfrr1Tur
vrtrarrl iirft f';
(vr) re c(v) * rrrqt,(ar) lsirr (+) d saR d reffi qq,ftrqftfua qRRqi Td qrFfr, orertf,:"(i) sn6ry REIH GS Rqr, wrft qRftnrq, qfr n ff{d
dentqqrdsrqfus r
(ii) <3{ro (en uftff{) sfl-{ ffidrc
qi*fua P';
(q
tiq (s) d, sAR d rqFrrN,
cilr ag6
"rsrrlnut
ry
vrtrm1itft f,;
sMffro
sMFro. e}r/rir<r * in{r
qAR rd qnf'ft, qeftfr:-
lPenrlI-Snc.3(ii)l
THE GAZETTEOF INDIA : EXTRAORDINARY
frrn Tq qqqrfrtm oilEnRilq?i" at orEsrrfr A iilr1nt I dqiq *m
t qc srcat f';
sHFr+t +t dqRqffidfrqqn {o'r{ o\ oTfuqq-{r
(vir) T€ 4(q) + rrrqi stq (s) d ftqqn sRe{il S wnq qt ffifuo
efrR
rdEilr1"fr,
@:-ottq*sr s#{ AF{fl€ wSarrl ilrft f,;
(iiii) TEs(6) d qmt,(tF) <ir* (s) it, frqqrq nqe d ern qq ffifud
olufq:'Tqd gw srse
(rr)
etTEFF.$-{rwil qrgrqilg
tiq (+) d, nfrR d lenq qq ffifure
sAfu
Ttft qr{ff,
r'
qhR td qrqfi, s{ettd:--
'lf.ba gqtsr{+e t"'
(ix) qE s(s) d vrql etq (s) d funq sftR * qenqr{ ffifud
qtglt, SnqtE::
sRR Ed
..qttrnsld, qrerftRH€ vrtrar.1drft t,,;
(x) T{ s(E) d qT{i, *i,r (s) d ftsqn sAR d lelra.rs ffifue
qnFft, sTettq:-
nAR {d
"qrrrru dr ARftfE vrfrarl Etft r";
(xr) rc s(z) sit{ s$
fdFd qARd or eilq €rqr qr\r'n ;
(xii) rrc z(qo)d nt{+,(tn,) iriq (s) d, Fsqrt sRR * lenq w, ffifua
sftR rd E{TIr,ft,
sp&:"qft @,
fts S r';
ffi
ffd
fr S d atfuRqt sqtilrr+
W ql qF.-cqt
I c{rtrrljEilrs
sTfGt t5t TllFl:t
3(ii) ]
(e)
: 3f,€[EIFtUI
iriq (s) it, qfrR d wnnqr, ffifud
sRR Td qrqrt, enqtq:-
afuuf
ttft qrg qF{eqifrr<dlffi/T{'{qi rnwrgftqr qftfr;6 .rfi t
elk/qT arg{
rrinln11P{fiq qu n< S t
(xiii) rre z(rr) * qmi, ti,r (s) d ffiR S iprn qs ffi&e
qfiFfr, opNfd.--
nRG r&
'rwrqnulsitr RRtrEavrtrarq
ittft r
foqur:
1.
z.
soo*o * oq qtxqr* ffiFr6 riqql fufl{ rErt 6, qrurflf s
ffi qil{ d'r fu d t o,}GffirqR
srtftK =rfi* |
q'ft ela socto t tnq t frrg ssif >20,000q{ffe{ S rrqr
sfrr d'Mq @
*s/qr so to * srFo, fto,rs e\"
ffi€ * * vS qqTfuRsr5.q.$d mq do e@ ur e@ d
qt{€
o.rduarq q61 q1gr6 f',
(xiv)wez(s) d rrr{i,(rF) rtiq (z) d, sRR d wrFTw, f+qfrfuc nfrR rd qrqft,
srqtd:'6qtfq, dE$Ir6, d{rT
tq, dero,{u1 pr.
fts)ciq (s) d, sftR d wnqW ffifue
eAR rd cqnft 31qfq:-
c(qrrEfirul
vd arrl dff t
ftuqq ;
i. rtrFfqr riw.ne*r
qalnmcfd stw eitqqrdrrgw sln$ vnfrf, S F'
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
lPnnr}I_-Src.3(ii)l
2. grr€ ql{Hur of qc nr{il t wg rrg vfi Til rfiIttt 61 1r.r E} furs fdrq
qqtTrrr;dqq +fir (ffi) +qiqA 'd .|i sttr qqhqofrqsnrqR srq d
'r$s t
(xv) re 7 (q) d lnrrl,
(u,)ri.r (+) d sftR d erq tn, Frffifua qRe qd d qrgft, .R,tq :-(i)mftqw rnilqr{qffi
;$k
qrq
(t,ooo*. w.vs.rq Q sm)
(ii) T619wft d
vrqqr.tfrKr* ,ffi
ottr/qrqRfufud {iqqqfta *at ";
(s) lniq (s) d frcrqn qhR + rsn;rqir,ffifuH sRR rd Gil\nft,silcltfr: .'rrr€lliflrl
vrtrart *ft |
PcquT:
{FilqFfd qw,fs qr,tqfrfut t l';
(xvi) rrE{cqr z (v) S srqi -(o) r=ir (s), d nfrR d nrq rrr ftqfrfua sRR rd !ilT\"ft,clqtd :-" (i) rooo+rr sitr Vsfrw* d ff qqfua wrft@;
(ii) srffi{d qRRfto e}it d Rr* irfr qRqtqn l,';
(s) wior(a) d sRR d rem ffikc
sftR q* qryft, qertfr: *
* irir{ (s), d qr+ Erff qRq\ff{rct}* Rrqrqg|ft ffi
f';
vrd (nr. vr.) t €dfudsqqff+od ern
(xvii) oTTq-S
d W fuqurd qrtrrsur
qr ffifua
rurrrilKr.n,srqfq :-
66{Tlqr$rT
vrd (m.vr.) :
sBsd'q;' * tq d scgt qr\rrn
sqrf 'sr d ARfrf€ af,EqR*qqT qr A6-qr6-drq
qR {6 : (i) a;u cftq (rireTur)srftftqq, 1sr2d slfi=Td-rRriletd ffdd
€'; (ii)
wrr{-srrq w dl*q r{crurft{ieur f€ eirqr?Ienrr€qtqftry trq tirfrq sq t r{fud
et{ * ; (iii) Tqil-{rur(rirwr)srftfrqq, lsBG d qm g S er$or ewuffi
q6FL{q ur&, eirR
qrRRffi lit+rsfrd a\Td* rr6rcr*rrcFr,
th{rrft, qctfr, ffi
stk (iv) giffio
Sqrd utr sic,wrqq*qrcfi t ro fu.t" S ftn gotw * ur
sriRrolgq t erEfud S :
qrg qe srttdm qE (i), re (ii) crtE<-E(iii) d sRfud &df d ro ffi d
=r€f3m*d, eiilqiTdq $?ild d ro fu.{.d {ff * ddFd
simtd d hiqrw
ITFIlI-Errs
qR? i5',r TrdfqT : srgEll-{ur
3(ii) l
ertryrol, 1'o'fr ** d dqq nwf qr dq rr-qetrfd +q im*
e*r # a* *
qr
qr
i
mre
*
Fem
wosr
TA
t t
ryftTr
(vD qRRr€r d rrnqr d, (o) snurrrfdqn-orff t ddfud qir (I) d qem w frrqfrfua
wil Eil3rr,
sr-rfq :-"(I) ururtaaqmdrff
I
i
i
fdrq Eni
of gqr
i
qRxilq-{ror rErf gTqfu .F'cr
.rg'
wr yd HTwRUT
vrd arX dffi ilt
qR Eft
eqrsfr frfifuqrd dr{ffi
Frqr ftfrk
of t
IPIIiT
FTrd/wt/sqnr fro
glq
irafrt{
fudr
qrwl
TTPIl+truilq q[6{, T{R,
f{o-rq(ffirt
4726t/o7 -2
q. d rrnr
lP,urrll-Snc. 3(ii)l
OF INDIA: EXTRAORDINARY
TFIEGAZFITTE
l0
14.
rfurr$-gou-ct
15.
qTN'qT{ ff"I ftil
qITT
trffirq Fnrfr7r1pnqn7ft{
3t) i
ffi
Y\II
fu et-s
{ +a
({rilq {{.
dw €o
qrq-fud.T-qrq
16.
1.
2.
3.
17.
wffi
i8.
@E
gerouiiea fr-qr .tqr
*r
QI
19.
20.
1'1
22.
23.
24.
a-fr Hi tr{f,d16{uT6l
qR r€t, tnf{ul
fiIT lr{f,Itl d frq :
srf*F+qq,tgeo
@ er (riRToT)
@ av fr-q ({iwvt) ef$ftuq, 1e72
A 3lfi-{
O tft.ernd-s sTfU{F-{r, 1ee1
$-g"*rnlsffiqfr of er+qTsfrI * : oR Ei d't'
.cq.i *dt qTsret qrRTfr fifrrq t
tr*ri"qtrffi
ffi
tgt
qffi"q-fl
tr-{olfrairAYI
3ffVqr Tq
.hl
rcftffi STTqTGFn
t d Aqa ot-{ qr<
renftf, fu-qrqmr s-{frrfud
dR.dt
6-t qrt
(o.) q'rqrd4-q
(u) qrq qi@r
(q) qnfl?m o.T eiltqrfitqT, qR 6H t 3ilr
;rffrft-d'qffi-GrqTA fuq {q*dtrrrtrr
I qFr ll-€uit
3(ii) ]
$II{iT i5t T-!m:f
it
: STqTelftut
*q qE q-fi
tffir t f6 3{iffl 3ltr ffii
q RK rrq 3Tiq'+clr
it {rdilq ErH
5-*1
efut-rtr 6',r6t{
3fl-{f{ro-sd-ss t 3tr 5d ue qmo,rtt fu uR nqc q
rR r{rer qr sFr6. tnqr vrdT t dl qRqtq{r dl 3rffir{ 6-{ Rlqr
.,rrr frrs 93FIT
qr\rrntr qffifwfl df A .r{ 3ffirqR,qR dr{ t, Eqlt dlfuq *t arrc q sFd{iEd
of qrftt t
arQrg'
Rrrq '
(qRfu{r
3{rt{+' 6l EfiTTqR
qrq 3fR t(I qiTr
sKI{6/ srBg-n EKrffffiD
fuo{ur:
uri6 6
ilAq frffrrq{ dn erfuqr+r,tggt d 3Tft{3mqtr qrd qRffi
f.
on*rtot fitqr o-dlq,sq 3{rqA, fr sTIq*s @'etr'ernoletEertD
"* gq 11rqregd 3{trmrtT
EllT TIq6 w't iui'f6-dfr erm;1sT€n
eft
stlr {Fq tr-arrdd sFiEsrfh*-ur€.*. o1 elryn q; of RT*'Ritrg.d otft
d ftrq fr cn-rde uftqr*, tggt d
t fr eTR*s fr frt lilri qrfi fr;'cnoarqi
swddid ffi sTt|gdsfiTqfrsTftnEil6-ri d ftN fr qTeI, r?T6.nEr{ft1
qrrft t
2.
3.
rrqq s€ItrT oilqnurq, rftE risd{ 3lTtfFd*e cq qer\ d 1+r.s 6rftR ft1
qRdrqErrRTr{6
lom.*. d ffil{ efiR-d of qri qrfi qRdlq{rctt d titiq d
qruft Edq gnr
E-t amu; d lrrel qTeIqRdlcrqr srqRrR <vrit gq Tqs fi
Tfin str{ s{T trt gq qq qruftErgr of RrwR$i qr
Hr?ri5'w t cnffird
tntqr f';
frFqFIqi ryd
offirqft d ffrq 3fl'{fi, qqqrd sSo-tw d rqfi 6-C
6.3fi.3ngq-ffi+
qfr-d q-qfq-{urot{ qq riTmq d lrrer qrft trrrEn rrsp1-${{t w ut|*\ t,
qffi{r
}rtffiro d ftfrfl {.q.m. d rrFffi d-q-dqT|*Fd rwrersrfr il{r\ol
q1qnfi | srfuFa E€Iqrft, ftf{tre qffiwfl d ftrq qffiqfl d frq rrfuFd
rwrerft d orfr qd d wqaf{d qieiftq rqa otm | "
(Ilr)qRFrs + d wm w fr*rftrfue wil qr1''r, sTQItE :-- "gRRt€ 4
(t* z efsq)
?ir6 s-+qri6\ rffid
?Frt d ftTqqBtqr
TIIE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
lPanr ll-Snc.3(iiil
1.0Fil6'Vfir$ +1, €dftd qrq r{qq fuTq f€ ?IIriq {rqf{ r{qur f{i-irErqftfr
gRI qR*q{r erd (rpl-di)d ?Trsrr$ fto's€r qRw d nrar qrq W sund{€
wrffiq qr qm{qff{ft fr sTBffiq {'trq *o' qFffi en gfrfud o€ EVarmn o1
\il\r|ft |
2.0 sftqr :
z.r eilt<6', v{T qrwrrqqurfr{iTw dd qr €q rrcqfr qqwr frd-{urirRfr d wew
irfuq frr, ftrffit erffior d qfrqlqrTcrqRrd t, fdRd ol-$ sroft d *tr dro,
Eilcrd o1 qERn 6-{i d ftq v6' qrETrrr d qrurq t sr$tE qrtrn I qR qRdin{r
era \o * orftfi ffi qr rre1 q1Ttq {rwhd d sig,ttne[rdrt e} mfo' fufrr, rnq
qr €'q qr"qel" d fufld qRmqqTRrd t, *o,
t *r sTrtel-.D,
{s
Vfl{r€ cnEilrutn
ffiT S argvn dro gq-qr{o-{i d fuq scio, Tidfu qrq r{qur ft{rq *€ qr fiq
trqta r{qq rrRfr o1 g.ro sr-{tEot{n I
z.z 3nt{tr', srgilEve d tsu q(6qqqffiq wrrTrrkT
ffiier Rdre6J oq * eq qw
gFft sfuqi el}r ffi d qw*q qffitr
qRRr€
g it fr G lsrqrGq
sfrqi,
rfw{r
$RH (fuffib siilh frwn(ror z) S warq {iqRm fuq .Tqdrt w
er-Esn
d
?'di
frqfq inq t siffi eftqirw at nr"rq1qr7
Rrrfrq
d til( qft .r$ qiem sqtqrrftq
wlil€niTf{ErtqurRf€ nRfud U qtr,q ft1 rilr\nfr | Vrrd lrIer-TTIeI
sTFf,{c,
{ftq
rqf-{t"frq wTTEIRT
ffiwI Rqtd d qrer B1q srrq t|-qtfisftqwffi1rTftefwr R'f€
ft1 Er€sfr 3ltr gs' qfiE vfr qqtqtureilqqmriTrdrqaenffifuc
qrffidf qr
olqicrdi dr 6qo1 eTffir
d qR"dqqTqqRrf, €tfi, sriRfr o-*i of arr$sTr
ettrff :
(o) ftrdr q@l fqor oeeqlwrgw
(q) fuf,r qRrq'qTT{K ftrrq qr qqr+d{q
(tr) fuar v€fuqolqtcq
(q) qE{ Rrr+q fro,rq /ri{€ ft enq36g7frorwqrfqffiq
($qqf-{rurefr qq riTffiq or r{dft*amtRffi qrmfrq
2.3 sqr sfufua sTfuorft,qqfwurefr cq rfilErq d *-ftq orqfaq d Rrqrq,yr6q
qqffiq wsrrEnd
ffitoT RqY€qfi srR w eTrft eTffir
d frfi $srr Fd-q-€
qfuf t lfdftd frf+qrqo qrfMt ei .rqft *o.r-ffi
tcil-i sT er{tE s€
gq, fuEd eqrt o-{i of tq-f,sen
olit t a 6f6 g-r{r$ *i 11-o1grrTrar
6rqtffi ddi d
$TFTII_ENTg
qrftT iFI ffEfllit : sTgtetFtut
skrq q{f,r of ffim
w * qr srarerfttsq 6-ri d ftq nw qffiq
frEfisr fti€ S sqtrar 6nqt I
glffimr
z.+ ddfto {rq }rqEurftd-rul f€ vt riq trq*f, n{qq fu"u qfrfr rft vsqldq
Tqff, d 6* qRqls{r ei Erqfrvrqrqoti d fdrgifr rdtn eft arfien otfr utr
Tqfrd Enrqfa{iiqr Filfi grilorfifi qI frilfr crq srgffi RrHt sTrRq frfrqur d rdrq
qrw qqt{ruftq{rqETRT
nEtr"r rurt FRRFSsd # €ftR HR srfi-er En\,-rfr| t
rtsr fu z.z t Effid t, sq{-ffi qiq srfffiVerqHi,
dt oTFdftfisq qrsT q:qfqr'ftqwqTEniT
f{qFigtfrq}€ o1 yo eft t fi gtrtrq oqn'i f
s.ocfr6'$rEr{d qaq
s.t diifff, rn{q s-{qurft{.TUI*€ qr riq {r*fifrr rtqq ftdTq nfrft er trqw rTfuE
qRdfsTrlrffrqtr'srw qqtwofu nqrErRT
trwr Rffu frt srR qt drtq d wreRii
d 6* Eil-o'g-r{r{ ffird o-ri d ftg mfts, qtrq cntrfrF{d rQrrqqi eiftq toq
t'r sfu s{ro't Us qrSq tfu6 d sl}r v.o srtRro qTrilArar o1 vqrTrqrd tfto'
wlmmqad fffid 6trn I crrrdror .116 sRftr{rq ti d ftg 6.q qrq fts frdt a1
qftr vqerq Frr$ !ilKnft ;
g.z frflrq{, wrdT o} sq Rnrt qr orqftr{ii o1 ewd ff qfud
o\rn wi sl.oq
.rqtqiefrq{ffirqrfl ffitsr ftr}€' eilv .rqffiutq srilEncrtrqq "itd€
d qfero,q,*
ao g;rer{ T{ qTTr qfi qgiqd rrd I tt srni o,} qEf,sqFxn q-drs .rdqs
t,
!
qei vsq Yrffi
dl atd NTITF-{
etlqffiVtcftfrtr{ rrr frsrq-{ Tdrwnenr if$ srq
qtu{dit q+cr of errqqr;rorfr Bqd-arorri at q{RTr
-qfi qrRg I
t.t f
v*{ 6t inQ,e,sq+ ertt rsrn bi irr ffiF'oTr*rFrcTfi frrqr qr\'.r qir
ro ot$ 3i-{ifuilsITIIRI
qK sfu t1}erd
Rrfr ;ToTT
ridfud fu.-r qW/
fu* m-qrr/
frrfrI yqrgw 61 ffir
qrseFr{
w ftilr
dt s€ nqq shr qrtRro qrqrd trlffirn
Trt d qlurq t eTfuqRro
fOqr \iTgrnaefi ${fuf, 11-qr{qq fuTq f$ qr €q
qfrft
r{q'T
furur
y*f"
ERrq€qrqfrtq 11,ft6rqkrdi i g* rq t rqffiil 1n
four qrq-n ;
g.a sqr eTrr{rRmqRfumi d d-{f, trar
fuar od-qwsqrgffi d Tnqd
@/
t ridffd yq
1{qrTfuTur et€ ut {q irwfr rq-"r ft{T'r wRfr d wEs - qfuq
drfr wrqd d ftrg *{ Trftq, wrq slt{ Rr=roT ftihqq frrqr qrgn eilqwq g.r d
3rff{ eb-fl d ergw qq frrt m oTfuqfud
fuqr qrsrn r
+.0qflerq eilqgr{rE or ffiq
oTfus'rfr
l4
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
ffdr qftil-ep/frdTr
in]aqeq/sqrgffi
qr frrfi sTcrr
fudr qfs{ig t er-qrof {fr ol
srr6l sRftD, *y *qu* fuTq etg qI riq rweb r{qq fuTUr{{frfr d sftftft
of qarqart $Wf tilo Er-qgsBtqrol qftwr .Ft'netr
qrtm I
erwerf,r
"y1
s.0fiffi
qrs ?Ir qEr qr-qsT r{qq rqTfq qtER, wrrkTffii
O1
T* OW trryq
frMI fudrytqty o-ri of qqRn otfr t *iriftc frfi-qFrfi' qlBeFvur
En $ oT'JR-d
qfr
qT
ovi wrq frffiI tq
9o- sR Ver€-S dto g-fir€' o'rWqf d wrq {iirrq eft
qr$ft |
e.offiqt
6.1 vq qrft qmi Efrsqfuft o'I !i) RIFTqr fre.Tn t. otFd.{or$rqGqid qner
d6r{ ftnn inw I
e.z olffii
ei snil{ s-{i s ftrq lrqRrft d frq dr{'r'T[ffi gl+kd rfi afi r
e.s sTftq-6or ot$ sfrfrfu, qR-*q{r eilqqqffiq
tm qft ,qft d qrq offiei
3n${qirn I
qrrTErnT
frqt-rurRdr€ S qfsq
rR WsTrqr rrrsowr qffi .j.,,
6.4 {eleTw sqRrc qmi o), slrn<6t q'R"q)qqT
ofiRRRqr qr\'.rT I niro-grdr$ orqffidqi o-r qiffiq qn &o rq t rqftfl E rt gq
s{ftqqf, wfr frflii ert{ oTFrdrffifufrBit o'r rrw
rfliTor dr€ qr €q rrqdi
"{yt
qRft
r{wr ft4Tq
d sfrfrfq gnr oTfrftfud fu-qrqr\rynoTlrqi-ftqqNTd orf,4rwfi
q,r$
o1 wq
gv 6ffi
d 3rr d sil-drcfioi renqq^Rft qtqr d q6rr gqrqr
\ilrgr defi Grlrt qrq rrq or$qf, qq vS fu fuf,r @g/ ftrar q'orq€qlsqrgffiqr
BTd sfrfrfq ERrFffirer{fuq qKn aQnridfsd {rq r{qq fuTq *€ I riq rrwft
r{qq ft{Tq qRft of sr}Rd frrqr qrq'rnt
6.5 e;l-trriltT vdrq .rq Tdi o-r \rfi' ft-aqq ert{ oTrnC6'
ftt ftdT-ftqfut ab}$,
qerlRrfr, TerrftqqTErT
qTvrq of qtrrTrrTT
{ ofu Giffi qrqrC +qR ffiqr qT(rqrden
qa.r{
qr\'rn
qrPi
d
fuqr
ffii
I
qi vs qqrco !n d o.tqlsq qg lM
o.o
gq{r{ of o'ffii
erftrmrftnd
"iro
qRqtq{r 3rqRrd t $dftd frffir qR\ fucr qftr*l frar o.cmlgqrgm en-t
qrw rqqq ft{'Tq fi€ qr qiq rw*r e-{wrftriT'r qRfr d orqtaq d trwr{qq sq
t rqffif, frrqr qrS'rn| lt-w r{qq fr{Tq q}€ qr riq 11-wfrrs-{qq fuTq sRfr
I r{rrrIt-Errc 3(ii)]
rIfGT qT lTitqlf
: 3f€telf{ut
qn e-qft$ ffitft t orfficii w
sTqRrrqrro.rQd ftrq eTqiaq{Tr{cw ffii
dth-FfrqBrqio1, qR o.rt dt, €.-dfldfrfuqrrrfiqrBEtuii GilrddftrdsTrnf,rdl
]ffiSff,: M
qr qd;rft f
z.orifo g-;tqr{of gw eiri + ftq ordrEfu
t qiu
7.1t'ffi g-dqr$oTrnqo
qe of qrR at Trftrqt ffis
ffi frt srdDd
$-fi TA qi qT\nft r Wrd qwrq q-df*d 1T$reqqlTftdflr dr€ qr qiq {rqei{ r{qq
[.
i
i
fiRiTqHfrfr *6 g-{Er$d {qr dH d ensfii d frtrt rftifunftftqrrn' srkfiq
o-I fr
d t+ft t sS att \o- sfr qR*q{r }rfrTFrir
o} dt-6 Wqd o1 ffii
td qrqrft t eni-co,w wgenit qi {'df$il ovft gv Er{qr{dqfl si-t ftifrq efldfr
TE-qrE
d rTlerdlo- gr{r{ if erw ft-dtefidr up6u tnvfrSqFfro.$-{F$3t1rFiro'
qq-q{ d wqra tqn ef .r{ en+q qrffiq
qqrqkT Rd€ q qFGqqqlqw gTIIEIIIT
ftqkq fut€ tn sf,-iT{6'Rqt€at yR d wrq €Gif}dftf+qmfi srkowr ft1, 3r5*k
qfi Yo-qfr reffifr' fr er}Bfr 6trn
Ff6 g-{-{r{orffii
ft{aur qRfr, Pffd qilrdls
z.z qR trq r{qur PtdTUretd qr riq qlwet{ ry
gft{ qq
wfr t d ddq v{6'ru, qqf-cgur
fuif S .frtr{ #, g-fit{ 6Yi d 3m$6ar
riercq, rrqrl 'q' qRq\cnrqr ffilrda$'S ftq 3nTlwt rs qRattr{r qr ftqrddrq
stIIEIkrfutqur
* Grq silT qrw wribrr qr dq vtqqle svrrrr, vrq qffiq
nrft6w1 * sr{ftr w, ffi eFq3rfu6wrqr srfuolur m} Vs srftq.fir d qffic
sfu{r d erEnr*qfrqr at grTiFri d frq ffifud qtrft f';
un qRRrs s d tsr e d tgffi q1 ffifu6
tqr rsr QKT, 3tgtlq :--
..3. q6i dr$ rilffi q-nqd oilETrilo€f t qei eno-cq et-gqff of qq e d 3fic{rqr
wft
qRdfqqpfi 3ftt |ffii
of q$Tii frtrd 3Tr'ffi trsrT1 3flr {3Tr{q R$d d 3ilqg
qq fO'qr qKrrn f u-gqfi o1 qq a o1 qqn fr 5s6 ftaaq qR*GrTrq-o' o\ Ea.|{d
t€t gV *ieq qqfiil{uftqfuf{ur qfrfr ut w qqffiq fufqur Hfrfr rsr 1 e-srT
qr fiarroardi o'r 3TTiFGFT
ro ott{ qnqT df-r{r d ernnqqq wrft sarf s qR'qrwqrctT
d 3l-dqtqqd q|t fr
o'ttrft silT qRdiirn S ffiq q'qlqquftq3l-{Tqfrti qr 3f,RreIT
RTq.rfurqtt{fr dlr qqMq 3i-{rqRd ftq qrd 6-I fr sr$iE olsft f' I
tt(I ) l
tri.i-r rorys6/2004-tq.
d. t cgeq,€otrm'R
qrq 2, €s g, sq-€is (ii) fr orfuq[qlT
fuur : Xg P+w ?Trrcd qrqrr, si-qTrrRsr,
€tqt or.er. 1533 (st) drQrg14 fudqr, 2006gRr e-6-rRrd
fur rrq e) eflTsrdl
'tzst
EFT.orT. la) 6rfts 11srqqr, 2o0zanr rffifld fuqr rrqTI
TIIE GAZITTE OF IIIDIA : EXTRAORDF{ARY
[Pmr II-Snc.3(ii)
MINISTRY OF ET{VIRONMENT AI\D FORESTS
NOTtrICATION
New Delhi.the lst December.
2009
s'o'3067(E)'Whereas,
in e)€rciseof the powersconferredby sub-secton(t1.
(v)
cl?Fe
ol
(protection)
Act,
9!g
ryFsection(2) of section3 of the Ehvironment
1986(29 of 1986),a draft notification
for makingcertainamendmenein the
EnvironmeT-Jqpact
Assessment
notification,
2006iisuedvideno. S.O.1533(E),
datedthe 14mSeptember,
2006,waspublished
undersub-rule(3) of rule5 of tne
Environment
(Protection)
Rules,1986,vide numbers.o. rss iej, datedtn" tg*
January,
?009,invitingobjections
andsuggestions
fromall tne persons
likelyto be
affectedthereby,withina periodof 60 daysfromthe dateof publication
of the said
notification
in the Gazette
of India;
And whereas,all objections
and suggestions
receivedin response
to the
'draft notificationhave been duly considered
abovementioned
by thb Central
Government;
of the powersconferred
by sub-section
(I) and
.
fq*,-therefore,in exercise
clause(v) of sub-section
(2) of section3 of the Environment
(irrotecfion)
Act, iggO,
r€adwithclause(d) of sub-rule
(3) of rule5 of the Environment
(protection)
Rules,
1989,the CentralGovernment
herebymakesthe followingamendments
in the said
notification,
namely:In the saidnotification,
I
in pa-ra3, for sub-para (r), the following shall be substituted,
namely:"(7) AII decisions
of the SEIM shallbe takenin a meetingand shall
ordinarily
beunanimous:
Provided
that,in casea decision
is takenby majority,
the detailsof views,
for and againstit, shallbe clearlyrecordedln tne minutesand a copy
thereofsentto MoEF."
U
in para d in sub-para(iii), for thewordsandletters"ln the absenceof a
'B' projectshallbe treated
dulyconstituted
SEIAAor SEAC,a Category
as a
'A'
Category project",th'e wordsand letters"ln the absenceof a duly
'B' projectshallbe considered
constituted
SEIAAor SEAC,a Category
at the
centralLevelasa category'B'
project"
shallbesubstituted.
t qFrrr*lsq3(ii)l
rH
$fR?f ET {|-qq:r : slffeffiur
l7
in para r(i),. in- sub-para rrr retating to
stage (3) - pubric
Consultation,in clause(i),_
(i)
afteritem(c),thefofrowing
itemshallbeinserted,
namery:"(cc) maintenance
dredgingprovidedthe dredged
J materiar
shallbedisposed
withinpo* limits.,,;
(ii) for item(d),thefollowing
itemshallbesubstituted,
namely:-
l'
"(d) All Building
or construction
projectsor AreaDeveropment
projects{whichdo not containany tategory.A, projects
and
activities)
andTownships
(itemg(a)andg[o)'inttresineduleto
the notification),".
w
In para 10 relatingto Post EnvironmentalClearanceMonitoring,(a) the existingsub-para
(i) shallbe renumbered
as sub-para
(ii) and
beforesub-para
(ii) as so re-numbered,
the followingsub-parashallbe
inserted
namely;
"(i) (a)
In respect
of Gtegory'A'projects,it shallbe mandatory
for the
projectproponent
to makepublicthe environmental
g.ntuo ro,.
cleararrce
theirprojectalongwiththe environmental
conditions
andsareguJrds
ii tnuit
.:|t.qy prominently
advertising
it at feastin two localnewipapers;iih;
districtor Statewherethe projectis locatedandin addition,this shalfalso
bedisplay.d! the projectproponent's
websitepermanently.
(b) In respect
of category'B'projects,irrespective
of its clearance
bv ubrF I sgmR,tnu
projectproponent
shallprominently
advertisein the newspapers
indicating
thatthe projecthasbeenaccorded
environment
clearance
andthe detailsof
MoEFwebsitewhereit is disprayed.
(c) The Ministryof Environment
and
Forests and the state/unionTerritory Level Environmental
Impact
Assessment
Authorities
(sEIAAs),
as the casemaybe, shallalsoplacethe
environmental
clearance
in the publicdomainon Government
portai.(d)The
copiesof the environmental
clearance
shallbe submittedby the pioject
proponents
to the Heads
of localbodies,
Panchayats
andMuniiipal
Bodies
in
additionto the relevant
officesof the Government
whoin turnhasto display
the santefor 30 daysfromthe dateof receipt.,,;
(b) existing
(ii)shallberenumbered
sub-para
assub-para
(iii).
V
in the Scheduler(i)
for item 1(a) and'the entries relating thereto,- the folloping
item and entriesshallbe substituted,nimely:-
!rz"r Gf1""t-3
TTIEGAZETTEOF,II{DIA : EXTRAORDINARY
"1(a) (i)Mining
minerals.
of
Penr lI
Src. 3(ii)
>50 ha of mining <50 ha >5 ha of General
lease area in miningleasearea Condition
respectof non-coalin respectof non- shallapply.
minelease.
coalminelease.
Note:Mineral
>150 ha of <150ha >5 ha prospecting
is
miningleasearea of mininglease exempted.";
in respectof coal area in respect
minelease.
of coal mine
lease.
Asbestosmining
irrespective of
miningarea.
(ii)Slurry pipelines
(coal lignite and
other ores)passing
through national
parK/ sanctuaries/
coral
reefs,
ecologically
sensitive
areas.
(ii) against item 1(c), for the entries in column (E), the following
entries shall be substituted,namely:_
"GeneralConditionshallapply"
trlote:Irrigationprojectsnot involvingsubmergence
or inter-state
domain
shallbeappraised
bytheSEIMascategory'B'projects.',;
(iii) againstitem t(d),(a) in column (3), for the entries, the following entries shall be
substituted,namely> 50 MW(petcoke,dieselandall otherfuelsiniludingrefinery
resldual
oil wasteexceptbiomass);
$rm ll-quit
(b) in column (4), for the entries, the following
entries shall be
substituted, namely:"<500MW(coal/lignite/naphtha
andgasbased);
<50 MW> 5 MW(Petcoke,dieselanOattothe;
fuelsincluding
refinery
residualoil wasteexceptbiomasS);
<20MW> 15MW(basedon biomassor non hazardous
municipal
solid
wasteas fuel).,,;
(c) in.column (5), for the entries, the
following entries shalt be
substituted namely:"General
Condition
shallapply.
Note:
(i)
Powerplants up to 15 MW, basedon biomass
and usrng
auxiriary
fuersuchas coar/ rignite/ petroreum
productsup to
15olo
dre exempt.
(ii) Powerplantsup to 15 MW, basedon non-hazardous
municipal
wasteand usingauxiriary
fuersuchas coar/ rignite/ petroteum
productsup to 15o/o
?r€ exempt.
(iii) Powerplantsusingwasteheatboilerwithout
any auxiliaryfuel
are exempt.',;
(iv)
against item 3(a), in column (5), for the entries,
the following
entries shall be substituted, nimely:_
"General
condition
shallapply.
Note:
(i)
The recyclingindustriar
units registered
underthe HSMRules,
areexempted.
(ii) In caseof secondary.
metailurgicar
processing
industriarunits,
those projectsinvorvingoperJtionof furna6, oniv
,r.n as
inductionand electricarc furnace,submergeo
arc-ruinace,
and
cupolawith capacitymorethan30,000tonies p",.unnrr (TpA)
wouldrequireenvironmental
clearance.
(iii) Plant/ unitsotherthan powerprants(given
againstentry no.
1(d) or the schedure),
basedon munrcipat
soriowaste (nonhazardous)
areexempted.,,.
u372qt/o9-tl
::-:l::--;--{r
THE GAZETTEOF INDIA : EXTRAORDINARY
20
(v)
[Penrll-Snc.3(ii)l
against item 4(b), in column (5), for the entry, the following
entry shall be substituted,namely:"General
conditions
shallapply.";
(vi)
againstitem 4(d),-
(a) in column (4), tor'the entry, the following entra shall be
substituted,namely:"(i) All projectsirrespective
of the size,if it is locatedin a Notified
IndustrialArea/Estate.
(ii) < 300tonnesperday(TPD)andlocatedoutsidea NotifiedIndustrial
ArealEstate.";
(b) in column (5), for the entry, the following entry shall be
substituted, namely:conditions
shallapply.
"General
aswellasspecific
ahdexistingunits
will be permitted
No newMercury
Cellbased.plants
convertingto membranecell technologyare exempt from the
notification.";
(vii) against item 4(O, in column (5), for the eristing entta, the
following entry shall be substituted, namely:shallapply.";
conditions
"General
aswellasspecific
(viii) againstitem 5(a),(a) in column (3), for the existing entty, the following entty
shall be substituted, namely:*All projectsexceptSingleSuperPhosphate.";
(b) in column (4), for t{re entta, the follswing entry shall be
substituted, namely:"SingleSuperPhosphate.";
I cFT II-'-qE:s 3(ii) ]
$TlI3 tf,T {Iqqf
: qg[qf(!T
against item 5(e), in column (5), for tfte existitq entry' the
following entry shall be substituted, nam€ry:-
(ix)
"General
sfrallapply.';
aswellasspecificcontlitions
(x)
against itcm 5(O, in column (5), fur tlrc existing entty, the
following entry shall be suHituEd, nameS:"General
andspecificconditions
shallapply.";
(xi)
item 5(k) and the entries relating thereto shall h omittedl,
(xii) against item 7(a),(a) in column (3), for the entry, the fdfowing entry shall be
substituted, namely:"All projectsincluding
airstrips,whicharefor commErcial
use.";
(b) in column (5), for the entry, the fiollowangentry shall be
substituted, namely:"Note:
Air strips,whichdo not involvebunkering/rcfuelingfiacilityandor Air
TrafficControl,areexempted.";
(xiii) against itenr 7(c), in column (5), for the enFy, the fdlowing
ently shall be substituted, narnely:"General
aswellasspecific
conditions
shallapply.
Note:
1.
IndustrialEstateof area below500 ha. and not housingany
industry
of Gtegory'A'or'B'd@snotrequireclearance.
2.
If the area is less than 500 ha. but conbins buildingand
projects> 20,000Sq. rntr. and or development
construction
. areamorethan50 ha it will betreatedaqactivitylistedat serial
no.B(a)or B(b)in the Schedule,
asthecasemaybe.";
2l
(xiv) against item 7(e),(a) in column (2), lor the enhy, the following entry shall be
substituted,namely:"Potts,harbours,
breakwaters,dredging.,,
(b) in column (5), for the enhy, the following entry shall be
substituted, namely:"General
Condition
shaflapply.
Note:
1. capitaldredginginsideand oubide the porb or harbors
channels
areincluded;
2. Maintenance
dredgingis exemptprovidedit formedpart of the
originalproposalfor whichEnvironment
plan (EMp)
Management
wasprepared
andenvironmental
clearance
obtained.,';
(xv) against item 7(f),
(a) in column (4), for the ently, the following ently shall be
substitutednamely:projects;
"(i) AllStateHighway
and
(ii) stateHighway
projects
expansion
in hillyterrain(above
1,000m AMSL)
andor ecologically
sensitive
areas.";
(b) in column (5) for the eristing entry, the following enhy
shall be substituted,namely:"General
Condition
shallapply.
Note:
Highways
include
expressways.";
(xvi) againstitem 7(g),(a) in column (3), for the entry, the following entry shall be
substituted, narnely:-
s{ITd 6,f TIEFFT : 3f,€FII{ut
I r1r|TII-€Tg
"(i) All projects
located
at altitudeof 1,000mtr.andabove.
areas.";
sensitive
in notifiedecologically
(ii) All projects
located
(b) in cotumn(4), for the entry, the foltowing entry shall be
substituted,namely:in column(3).";
"Allprojects
exceptthosecovered
(xvii) after the Schedule,in the 'Note', for sub-headingrelating to
'GeneralConditiorl(GC)', the following shall be substituted'
namely:"GeneralCondition(GC):
'B'
Any projector activityspecifiedin Category will be treatedas
'A', if locatedin wholeor in paft within 10 km from the
Category
areasnotifiedundertheWildlife(Protection)
of: (i) Protected
boundary
pollutedareasas identifiedby the Central
\d, 1972;(ii) Critically
areasas
Pollution
ControlBoardfromtimeto time;(iii) Eco-sensitive
(Protection)'Act,
1986,
notifiedundersection3 of the Environment
Dahanu,
Pachmarhi,
Matheran,
Panchgani,
suchas, Mahabaleshwar
international
(iv)
and
inter-State
boundaries
Doon Valley,and
boundaries:
of 10 km of
regarding
distance
thatthe requirement
Provided
doneaway
can be reducedor completely
boundaries
the inter-State
sharing
or
U.Ts
respective
States
the
between
with by an agreement
the commonboundaryin pasethe acti\iitydoesnot fall within 10
at item(i), (ii)and(iii)above."
kilometres
of theareasmentioned
W
in the AppendixI, in Form I,for item (I) relating to the Basic Information, the following
shall be substituted,namely:-
(a)
BasicInformation
"(I)
Serial
Number
1.
2.
Item
Nameof the proiect/s
S. No.in the schedule
\372q(o?_s
Details
THE GAZETTEOF INDIA : EXTRAORDTNARY
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pnn-rll-Sec. 3(ii)l
Proposedcapacity/area/length/tonnage
to be
handled/command
area/lease
area/number
of
wellsto be drilled
New/Expa
nsion/Modernization
ExistingCapaciVAreaetc.
Cateqory
of Proiect
i.e.'A'or'B'
Doesit attractthe general
condition?If yes,
please
specifu.
Doesit attractthe specific
If'yes,
conditionT
soecifu.
olease
Location
Plot/Survey/Khasra
No.
Villaoe
Tehsil
10.
District
State
Nearest railway station/airportalong with
distancein kms.
11.
NearestTown, city, District Headquafters
in kms.
alonqwithdistance
12.
Zilla Parishad,Municipal
VillagePanchayats,
Local
body (complete postal
Corporation,
nos.to be oiven)
withtelephone
addresses
Nameof the applicant
Address
Reqistered
:
for corresoondence
Address
Name
(Owner/Pa
ftner/CEO)
Desiqnation
Address
PinCode
E-mail
No.
Telephone
FaxNo.
Sitesexamined,if any. Vi||age-District-State
Detailsof Alternative
Locationof thesesitesshouldbe shownon a 1 .
2.
topo sheet.
13
L4,
15.
16.
3.
L7.
InterlinkedProjects
18.
19.
Whetherseparateapplicationof interlinked
oroiecthasbeensubmitted?
If yes,dateof submission
20.
If no, reason
r';
I rwt ll-qne
$nGI ?Ff TtTrqr . 3T{TTTr{UT
yTll:i,,
t<
-
approval/clearance
under:ii yes,outuirioi'in-e
s_ame
andtheirstatusto begiven.
nct,1e80?
t:l lll..lq$ (conservation-)
yI{. (prorectionj
Arii'ifizz
lfl Ih.
(c)
the C.R.ZNotification,
1991?
Whether 6.
Ofdef/POlicv
relprranttrat=tiaa
^:!^to !L^
the site?
Glqt4g r^
Foresttandinvofved
(hecta@
Whether there is an@
a0ajns!.the
projectandforfaiO in whichthe
is propose
to b*:et up?
?rgJ-"ct
(a)
Nameof theCoun
(b) CaseNo.
(c) Orders/directions
of the Court,if any and
its
I
relevance
with the
(b) the foilowing shail be inseftedat
the end, namery:-
"I herebygiven undeftakinq
that the data and information
given in the
application
andenclosures
aretrueio.tlre_
oesioi my lnowledge
andbeliefandI am
awarethat if anypartof the dataandinformation
submitted
is
found
to be falseor
misleading
at anystage,.the
projectwillbe rejeaeo-and
clearance
give,if anyto the
projectwillbe revoked
at ourris-kandcost.
Date:
Place:
Signature
of the applicant
WithNameand FullAddress
(Projectproponent/ AuthorisedSignatoryj
NOTE:
1'
The projectsinvolvingclearanceundercoastal
RegulationzoneNotification,
1991shallsubmitwith the application
a c.n.i mapduly demarcated
by one
of the authorized
agencies,
showingtne pro;eitactivities,
w.r.t.
c.R.z
(at the
stage of ToR) and the reiommendationsof
the State coastal zone
Management
Authoriw(at the stageof EC). simultaneous
action
taken to obtainthe requisiteclearanceLnder the provisionsshallalsobe
of the c.R,Z
Notification,1991for the activitiesto be tocateoin
the cRZ.
2'
The projectsto be locatedwithin 10 km or irie
Nationalparks,sanctuaries,
BiosphereReserves,Migratory corridors of wird
proponentshallsubmitthe map duly autherticated Animars,the project
by chief witolir. warden
showing these features vis-a-vis the project
rocation and the
THE GAZETTEOF INDIA : EXTRAORDINARY
3.
Vn
IPrnr ll-Snc.3(ii
(at the
or commentsof the ChiefWildlifeWarden'thereon
recommendations
stageof EC)."
& Forestsincluding
with the Ministryof Environment
All correspondence
Clearance,subsequent
submission'ofapplicationfor TOR/Environmental
participation
in the EAC
to
time,
from
time
required
may
be
as
clarifications,
Meetingon behalfof the pOeA proponentshallbe madeby the authorized
signatoryshouldalsosubmita documentin
signatoryonly. The authorized
for the specificproject.".
signatory
suppoftof hisclaimof beingan authorized
for AppendixIV, the following shall be substituted,namely:"APPENDIXIV
(See paragraph 7)
OF PUBLICHEARING
FORCONDUCT
PROCEDURE
time boundand
The PublicHearingshallbe arrangedin a systematic,
1.0
at the project
transparentmannerensuringwidestpossiblepublicparticipation
State Pollution
site(s) or in its closeproximityDistrict-wise,by the concern_ed
Committee
Control
Conirot Board (SPCB)or the Union Territory Pollution
(urPcc).
2. O
The Process:
The applicantshall make a requestthrougha simpleletter to the
Z.I
in
ControlCommittee,
of the SPCBor UnionTerritoryPollution
MemberSecretary
the
public
within
hearing
the projectis located,to arrangethe
whosejurisdiction
prescribedstatutoryperiod. In casethe projectsite is coveringmorethan one
bistrict or State or UnionTerritory,the publichearingis mandatedin each
District,Stateor UnionTerritoryin whichthe projectis locatedand the applicant
for holdingthe
SPCBor UTPCC
shallmakeseparaterequeststo eachconcerned
publichearingas perthis procedure.
Thg applicantshallenclosewith the letterof request,at least10 hard
2,2
copiesof the draft EIA
copiesand an equivalentnumberof soft (electronic)
the Summary
Reportwith the genericstructuregivenin AppendixIII inrcluding
reportin Englishand in the official language
ImpactAssessment
Environment
with the Termsof
of the state/locallanguage,preparedstrictlyin accordance
the applicant
after Scoping(Stage-2).Simultaneously
communicated
Reference
shallarrangeto forwardcopies,one hard and one soft,of the abovedraft EIA
or offices,
Reportalongwith the SummaryEIAreportto the followingauthorities
the projectwill be located:
withinwhosejurisdiction
collector/Deputy commissiomr/s
(a) bistrict Magistrate/District
parishad
or Panchayatstlnion
Corporation
(ni
or Municipal
Zila
I wr lr-urs 31;;11
qRiT ?Sf T|qq'*
I gl€tslffltt
(c)
(d)
DistrictIndustriesOffice
Urban Local Bodies (ULBs) | PRIs Concerned/Development
authorities
(e)
ConcernedRegionalOffice of the Ministryof Environmentand
Forests
2.3
On receivingthe draft Environmental
ImpactAssessment
report,the
above-mentioned
authoritiesexceptthe RegionalOfficeof MoEF,shalldrrangeto
widely publicizeit within their respectivejurisdictionsrequestingthe interested
personsto sendtheir commentsto the concernedregulatoryauthorities.They
shall also makeavailablethe draft EIA Reportfor inspection
or
'Public,electronically
otherwise
to the publicduringnormalofficehourstill the
Hearingis over.
I
2.4
The SPCBor UTPCC
concerned
shallalso makesimilararrangements
for givingpublicityabout the projectwithin the State/Union
Territoryand make
availablethe Summaryof the draft Environmental
Impact Assessmentreport
(AppendixIII A) for inspection
in selectofficesor publiclibrariesor any other
suitablelocationetc. Theyshallalsoadditionally
makeavailablea copyof the
draft Environmental Impact Assessment repoft to the above five
authorities/offices
as givenin para2.2.
3.0
Noticeof PublicHearing:
3.1
The Member-Secretary
of the concernedSPCBor UTPCCshall finalize
the date,time andexactvenuefor the conductof publichearingwithin7 (seven)
daysof the date of receiptof the draft Environrnental
ImpactAssessment
report
from the projectproponent,ahd advertisethe samein oraemajorNationalDaily
and one Regional
vernacular
Daily/ OfficialStateLanguage.A minimumnotice
periodof 30 (thirty)days shall be providedto the publicfor furnishingtheir
responses;
3.2
The advertisement'shall
also informthe publicaboutthe placesor
officeswherethe publiccouldaccessthe draftEnvironmental
ImpactAssessment
repoft and the SummaryEnvironmental
Impact Assessment
repoft beforethe
publichearing. In placeswherethe newspapers
do not reach,the Competent
Authorityshouldarrangeto informthe localpublicaboutthe publichearingby
other meanssuchas by way of beatingof drumsas well as advertisement
/
announcement
on radioI television.
3.3
No postponement
of the date,time,venueof the publichearingshall
be undertaken,
unlesssomeuntowardemergency
situationoccursand thenonly
on the recommendationof the concerned District Magistrate/District
collector/Deputy
commissioner,
the postponement
shallbe notifiedto the public
throughthe sameNationaland Regional
vernacular
dailiesand alsoprominently
displayedat all the identifiedofficesby the concernedSPCBor UnionTerritory
Pollution
ControlCommittee;
3.4
In the aboveexceptional
circumstances,
freshdate,time and venuefor
the publicconsultation
shall be decidedby the Member- Secretaryof the
concerned $PCB or UTPCC only in consultation with the District
T}IE GAZETTEOF II\DIA : EXTRAORDINARY
PAnr ll..-Snc.3(ii
Magistrate/DistrictCollector/Deputy Commissioner and notifiedafreshas
per procedureunder3.1 above.
4.0
Supervisionand presidingover the Hearing:
4.I
The DistrictMagistrate
/ DistrictCollector/ DeputyCommissioner
or his
or her representative
not below the rank of an AdditionalDistrictMagistrate
assistedby a representative
of SPCBor UTPCC,
shallsuperuise
and presideover
the entirepublichearingprocess.
5.0
Videography
5'1 The SPCBor UTPCC
shallarrangeto videofilm the entireproceedings.
A
copy of the videotapeor a CD shall be enebsed with the public helring
proceedings
whilefonruarding
it to the Regulato4i!fiffirity concerned.
5.0
Proceedings
6.1
The attendance
of all thosewho are presentat the venueshall be
notedand annexedwith the finalproceedings.
6.2
There shall be no quorum requiredfor attendancefor startingthe
proceedings.
6.3
A representative
of the applicantshallinitiatethe proceedings
with a
presentation
on the projectandthe SummaryEIArepoft.
6.4 Personspresentat the venueshall be grantedthe opportunityto seek
information
or clarifications
on the projectfrom the aipplicant.
The summaryof
the publichearingproceedings
accurat6$reflectingall the viewsand concerns
expressedshall be recordedby the representative
of the SPCBor UTpCCand
readoverto the audience
at the end of the proceedings
explaining
the contents
in the local/vernacular
language
and the agreedminutesshallbe signedby the
DistrictMagistrate/District
Collector/Deputy Commissioneror his or her
representative
on the sameday andforwardedto the SPCB/UTPCC
concerned.
6,5
A Statement
of the issuesraisedby the publicandthe comments
of the
applicantshall also be preparedin the local languageor the OfficialState
language,
as the casemaybe,andin English
andannexed
to the proceedings+
6.6
The proceedings
of the publichearingshallbe.conspicuously
displayed
at the office of the Panchyats
jurisdiction
within whose
the projectis located,
officeof the concernedZila Parishad,DistrictMagistrate/ District collector /
Deputy Commissioner,andthe SPCBor UTPCC.TheSPCB
or UTPCC
shallalso
displaythe proceedings
on its websitefor generalinformation.
Comments,
if any,
on the proceedings,
may be sentdirectlyto the concerned
regulatory
authorities
andthe applicant
concerned
II-Efcs 3(iD]
[. $rrrT
7.O
$IRiT i5t {lqqT
: 3R|temu[
Time period for completionof public hearing
withina periodof forty five days
The publichearingshallbe completed
7.t
from dateof receiptof the requestletterfrom the applicant.Thereafterthe SPCB
to the concerned
shallsentthe publichearingproceedings
or UTpCCconcerned
of the publichearing.
regulatoryauthoritywithineight daysof the completion
Simuttaneously, a copy witt atso be provided to the proiect proponent'
The applicantmay alsodirectlyforward.a cgpyof the approvedpublichearing
proceedingsto tne regulatory authority concernedalong with the final
report to the draft
repoft or supplementary
ImpactAssessment
Environmental
EIA report prepared after the public hearing and public consultations
in the publichearingalongwith actionplan
expressed
tne concerns
incorpoiating
thoseconcerns."
to address
item-wise,
andfinanciaiallocation,
'the
If the SPCBor UTPCCfails to hold the publichearingwithin
7.2
stipulated45 (fortyfive) days,the Centralgovernmentin Ministryof Environment
'A'
and Forestsfor Category projector activityand the State Governmentor
for Category'B'projector activityat the requestof
UnionTerritoryAdministration
the SEIM, shallengageany otheragencyor authorityto completethe process,
laiddownin this Notification.".
as per procedure
VIII
in Appendix V, for para 3, the following para shall be substituted,
namely:shallbe made
the appraisal
is not mandatory,
"3. Wherea publicconsultation
Form1 and EIAreport,in the caseof
application
on the basisof the prescribed
all projectsand activitiesother than Item B of the Schedule.In the caseof
its uniqueprojectcycle,the EACor SEAC
considering
Item 8 of the Schedule,
concernedshallappraiseall CategowB projectsor activitieson the basisof
on the
planand makerecommendations
Form1, Form1A and the conceptual
and also
project regardinggrant of environmentalclearanceor othenruise
clearance.".
for environmental
stipulatethe conditions
ll(l)l
[No.J-l l0l3/56/2004-lA'
G. K. PANDEY' Advisor
Paft
in the Gazetteof India,Extraordinary,
Note:The principalruleswerepublished
datedthe
numberS.O.1533(E),
(ii) videnotification
II, Section3, Sub-section
14thSeptember,2006 and amendedvide S.O. L737(E),dated the 11"'
October,2047'
f f i o f l n d i a P r e s s ' R i n g R o a d . M a Y a P u r i , ' N e w D e l h i . l l 0Delhi-l
0 6 4 10054'
of Publications'
by the Controller
and Published