sifl and olie

Transcription

sifl and olie
r
@{.swo-l:ooryss
REGD.NO. D. L.-33004/9
ffi
wl.4qqi
E5r
@he
6sz elte of Slrtdio
Srgr€Il{sr
EXTRAOP.DINARY.
qrq II-ET-g 3---:ErI-!tE (ii)
PART Il--Section 3:-'Su b-.sectior (ii)
t
C:.*
\.,
cIIEfirt E
.
t 13741
C-6n9rA
PIJBLISHED BY AI'THORITY
ffi,
{6tqfd-cr, gal$ e, zorozanq tz, terz
NEW DELIil, TH
Ti
N".13?41
sy{ cft-{rr
sfu Trqqni
t{rfiq
s{ftrqa-{r
ri ffii,
I
/
I
r
t,
z gori, zoro
ur.er. r526(sr).Scsrd,Ri,nqtqlrqq,i3rFlf{qq, l9s6 (l9s6ql 48) (frtERi'vsdc[sq
g<t.qtf{qq q-6r rrfl t) ql .nq sq ql sc-qrr ( l ) * srd-{ qrfr e1 ,r{ qnc qc*.n d q-.g-o fi-*ea efu ruenl
qnETt 61 qftT{s-{r eqt 6r.3{r. :zo(et), drtg t .narfr, zoto S ,nra * {tnFI-{, SRIIEIRuT, tlTrl Il, rglrs 3,
3q-sq 111 { r+rRn +1 'r{ fr , drr qftqq s,n-d rH d EfrRrcR ffi { {Etq nqqri *fq r+ d t g t.zoo t*.fr.
i ts6.t00 fr.m. dR tpo.soo f6.{. t zoz.t:s fo.fr. (qerqg{-$'rffit +{rl) na, * r1-uu's * firrdur (elV
rrlrrr *< *r qq6, orfr), e5{qq, rs\ srt{ lrqrcn d frs sq erfsq-d{ t sqrs-q qlq$ S tct{R€ Tfu ql
{d" fii * eqi qT{rq q1 dqqt s1 fi,
qtr, v-+ oinrqr{r trr {m B:FI slfqf{qq q1 qm lq ql sq-w{r (3) d e{ti-r drn€ s 3r+f,, zolo ari
rqlq rt-qrr qidsT' St "R zrsr( sfu Eesqt" ti { v-qrRra f+-qr rrqr qr;
qk, q*c yrq gq
irl;
*r
qq{q
vrfir+rt
c)
etr ewe nflr*rfr
i s< qfqf{qq d
qa: qe, ddq {GFR,
Bc-qm ( l ) gr(I cfi yrffi' q,r
* fsq e{c t6qr qril qE\;
i yq q{ f{qn sl frqt t ertr qrsicr'Ei w+6n ui ft<r t;
qm 3e 613c-qm ( I )
+
wJ$toT
rtqrq
srfir*rt 61 Y*.ftfI crq d qri c(
r*q
6''d gq,
w dqqr 6,,rfi t t+ :m
t, +flq
*r sfi
3f,Jq$
{
t-c+n
qi
3rcfl fifrJ
srfuf{qq q1 $nir
ftftRoa
$
E,I
:s
61
X+< vds-{
qk erq, d;{q s.6R, v< qfUf{qq d qm ls qt Bc-r{Rr 12; * wgw<u i rc q}qlTr q-rfr * f+. Eq
lqft qrn + rrqr{ { r+T vn w, rm se-gq* g 616q rfi erfi t+wqir * gffi Et+l enek* sq t ffiq qr*n
ttrfeadqqt
260a GU20t0
t:
t\
t
,
n-_
(t)
.
THE GAZETTE OF INDIA : EXTMORDINARY
rriqq i4rd yrw a 5Rf-firs fcrd
I
fERqgr
-
Er{rE r
{ rtsq <rqcrd tur s4 d rsr.;oo
t€n) + ftq 3rih d qrn cl-dl frrq-lr tko c,rff
t
f6.4.
rgs.rm fiF.{. art{
s{ir{r rffa
rfi
[Pam
196.soo
ftr.4.
or rifuc Fa-w
t
zoz.rss
II-Src. 3(ii)]
ft..s.
ffi
E
t
Iltraql
&rdr or
, (i)
(2t
n-.,
II
I
I
ilr
tFt'<iqri
nrg6 Fr
Riff'I t'Ecr
(l)
1. Ta{qY{
(s)
(,1)
(;
0)
ilnd
Tcr F@t
s2)
.i'ri
$l
,fr
$1
0.180
gqlln idirq, cfd,cid-drd tciirl,
{r{-crdrff 14 rrq
Th
0.075
q(q qEsd. h-dFCiaS qrsd, nrE-iiirqs
I l8l
3r.!s
' t30E2
ffi
3r"sf
I
erm
3[R.\rq
I I80
I
I
I
r;
$Rqs. I179
Prdl
l
3I!1,q{t
lt77
Fril
qn.\'fl.
1166
I
t
ik
fe
0.010
?R
0.050
Tft
0_
Efr
120
0.t85
0.0t5
"fr
,t{
,fr
0.340
I
t
I
qr{Y{L l165
!
3t'r?.gg
3w.gs.
i
frdl
ffr
0.010
ll67
ffi
?R
o.120
I t 68
iim
Te
0.E10
\rfl. I175
fffr
?fq
0.450
E
r
i
it-r
I
3m
3ni.gs lt06
M
?e
0.070
F
nirl.\-fl.
ffiff
ER
0.040
i
qtr.\rf. lttl3
l.r*
rfr
0 025
3rr{Vfi. I I19
ftd
?ft
0.020
3m.g{t I125
fjlm
ER
0-010
qRr.(.
I100
BS
Efq
0.r50
\r{l
I !11
ffi
Efr
0.410
,
t04
i
:
i
:
t
r
t
3{R
3{RVs Il0l
I
i
!
i
i
:
(
I
I
I
:
:
t
I
F
i
a{N.Yfl. I 120
3II?
Tfl,
qr.rlq.
I
0.140
ffi
l2t
I t22
3rR\'fl. I124
n{"il
rlsfu€r +tff. ftdr-itqiqr, frq- +r,rrlfl
Fffi
Et
0.160
fl
0.3J0
?E
0.20r,
rR
c. t80
qh-ffiqr
qrsd.
{r{-qarrly
srsd.
qrriiq firqrs, ft'fl-smn irI<
frT{rs,
fiE-idnqg{
r$er. lRkrm.
grir
cEsd,
v.a.r.
qfi-fir6R.
'fu-rarrrg
sa
3l{{ {m nrsfl, &-dF4ER qr6d,
f,E-iaTlgr \-q 3rq
gro r-<o, vft-rwR, nE-rd{rq5r
\nt
vil
rrriq-r qEsfl. hn dihs q< qrsd.
fr4-tdT{r
aft.r<
sron, JtdI-qrSTr rra6rl,
rfF-aflqgr
oE:ii Em {E d, fi-fl-rftyrq-< arsd.
frE-fager
totd em wcrftfi. E-dr-Et{q yrqrff6,
G qq
rTrs-Td?rqgr
6r$r< qrsd, fr-dFnRq t!sd, rhq-
l"lrld
EFFqTq
qrgd. ,IrE-EEr-ff. \rr 3rq
qo_ea, rln--
FrSqE qrsit, ft-or-nnq
ffi
qamq$
I
I
niq- n.,mt
?F{
ffi
r
(9)
R.r,--$T'-nrr.
F
3nr.(fl. I t90
t9t
s\{
(8)
+ ;llq
0.030
I
Il
{11}6{
R-,<e Eqrirdl
ftrB
ftff
s'.!R
I
/
0.015
lI
t
I
,Fnrfqa*
(ro< *;
r,t
n-
I I38
rrRYg. I t89
r
or
'{}
&t6-f,
(;)
(6)
512
ol
s?ii
I
I
1LR
rr{Iqdr
$d
grfns
iiftlc. {r4-!-dnqr
q< lintrl.€. Rcl iff;r
{R-{drqg{
{<
cr$h-€.
qqtqrf, T.sa. fuar-rq-<R r<a.
q-fi)cra qE<d. F-c1-ffi6R {Es:d
,ns-3firqgr
{<r
ffi
!ii<
}Ir8.I qld.
11?r
.t-g-q, &dt-rti,"'rr{
f id-aanny{
flSFl{qrr
ffi
R,n-{.i?i!FI qlir. i1q-
\"
r-sd,
3r.q
rrE€it,
lti? rlEra
{Es.d. .iiE_
rq -.rq
l'*Ys.irq q',s.1,
li-m,,lciit q-sd.
'iE i;Fri$ {q
sl:q
eafirqg{ lFrd ml.}c
l fre.
rfrs-TarTqw
[r
"r
u;-re
o)
qr(I 6l Isrq:f : q$qIIoI
1;11
(l)
(t
qRw. t08t
(o
fnfl
qrt.Yfl t089
P+'ir
{,r)
(r)
?ft
0.470
,fr
0.075
srt\rs. l09l
fi-m
ER
0.0t5
3ril.:+t
ffi
FR
o 2ff)
3rI{.Yq. 1086
Fffr
?ft
0.230
ir(ss.
ad
?ft
0.
1087
l0r0
tJ0
3rRVll.
1085
fr6
fE
o.llo
qR.(r.
1084
ffi
rG
o.2m
qR.$1
r
083
ffi
Eft
0.24!
{R.\rs.
1082
?fr
0.040
qr{Ys.
1074
?rq
0.140
Ffl
0.,00
T,fr
0.490
R
Vs.
1075
fqifr
3rrt(S. l07l
(e)
lrqnrfi
cE€.f,.
ll.rfii
\'q 3rq
cfd-rErqlr
$r.
.
,iq-idnqs{ G q-{
frfr.A {E!ra. cid-tqfr qE{d, frsrfrcr$ q"Ba. qffi-ilmnq-r rrsa,
ira-rirri{Sr sa 3r?
fr_dI-!ffi< qFr l.d$fl.
ftq-rgdr. td-sr,n
41qfi qrsd. qft-gcft q"sd. .Yrq3n;T6r'fr Eiff,
Mw:rq
srFTfrR <rfi. fi-dr-{Ffl< nrq qrsfl.
{rq-q-Efrr.
issiTr
flt{ .iq r-s.d. fi-fl-dlcr.c
'hc-Tirdqgr G
fr-{ frrqrc, cfd-ilfi-<
fts-ST{ri, rS"{I
q!-s:n
.r,q
r{r(
qydrq_
r<lc c.sf,, frdr-Tsq{q r.ga,
irq-<anry g{ 3rq
qrrqqA Frarfl, cfd-rr{f< nwrs.
,tE-rirwgr
r{< Efi
5Egd,
ftdl-qar{
efi
{lq cFqtrflFii w srq
tft{ Em q!-sa. F-dr-r({q-{"r
q!gq.
rE6d,
tr<-Tdrrr5r v{ 6r-{
gcirdr clsf,, cR-Trgm rEsd.
thE-tasg{ si 3rq
llR{
irr
TrqR,
&dl-ffi
ff{.rR,
3i-R.Ts.
I
067
frdl
?ft
0.r70
3flr.Ts.
1066
Fr6
FE
0.t40
Ecl{q 4Esd. ftdr-€krH {-sa.
3r.l1\rg. 1065
f{d}
ER
0.050
$-{rS qldl qfa-r{r,c-< A:aIg.
sni.vg.
1064
Fld
Fft
0.060
B{fi qr6d. & -dE Effiyr qrsa.
3rlll$g. t068
ffm
fE
om0
'fidFFt
3aR.\rfl. 1072
Frfr
rft
0.005
3rR.Ss. 1069
ffi
fft
0-120
1070
pft
0.010
31r{.V€. l0O3
Ffi
0.100
Te
0.t I0
FE
0.600
qrt.vtr.
3fi.qR
1062
trfr
rrR TS. 1060
t
(n
,
tlq-r-rfffi Q{ irs. qlr{r
\'?i 3r?r
fr'q-tdger G q-{
,fr.-f-dgqr
tls-{dricg{
qlsfr, Fldr-iqr< qEsd.
{rs-td{{{
st< {rsd. ft-dr qfu6
TEsra{.
qg .Frd q-G:d. R-dt E-rfttr< q-sd.
fia-<eirqg{ si 3i=q
rann q-.re &-ot-fiqq-E q-sa.
ir-rofur. ryrrgr
F€f4ff nrsr, n-nFilq€m
{re qTtS
T16r.
ili-dr r.6F" B-fl-EnE q..6rt,
irq-i-rrnffs w 3rq
cicd qriJl rr€n. R_dr-,lRi,r {Egf,, tR,+
1.
ffi
qg
66ii
1'q
3rq
qEqd. &-dr-orfiq<
{'rd
3tlr$s. lt93
trfr
Eft
0 020
3ni
Eiff
tfr
0.820
{ro-mrqr qa sr<
}f{6 {qR sr6r, ftdFr-4r{
iffr
fe
0.140
'rraff
rE
0 040
Y{r t059
3tR.rq.
1025
3ir{$fl.
1026
:lF-tdgtr
rirq-
ifrq
rrsil,
srFr.
r'litrdL tdciTr
q.<.r. qft-{<q
idg{l v{ sr{
r<*ar
RT6r1
trs-ffi
eqR losa.
fr-dHifa{ srori.
vs 3ra
/
I
TI{E GAZETTE OF INDIA : DORAORDINARY
.IlL
at
(3)
lml
q.ir.g.
a
(t)
qrtY{.
?fr
0-.160
qRvs.
102)
ffir
,fr
o-zfi
qRgq.
1020
fs
Fff
{}160
qnsfl. t02l
FrS
Ef(
0.3t0
:lrdvfl.
ffi
?ff
O-zl4O
?fr
ol.0
(o
(,4)
(r) srdfrqr
td.vd. ri@'r 60
1022
n"c*;%
q_a:E_
*"*it;
IttiE.
rt{ ?fr
0.o5
*.*.:j;"
9.Lg.
rt( ?F
0.oJ0
sI(gfi.
q.a<.
ih
,ff
om5
1009
cr(gal. 9t6
qr{.
t( Fff
o0l0
**.Ii,,
frd
ih Eff
0.r6{)
qrtgl(
q-<.l[
,h gff
0.t60
.rrd(fi. looE
g.tll.
'tr TF
0.rd)
tllg{. Im6
rra:9.
?ff
0.110
989
qRv{l
979
ad
rt{
EF1
0-t8l)
qRgq.
980
ff6
'h ?R
0.l6()
qldYg.
981
q.1{.
,t{?R
otm
irRgs.
2734
q.ffi.
.t{ ?ft
0.025
qR.g{.
2729
q.ra_iF.
.tr ?fr
0.061)
qrrv{I
999
c.1lr.
.h Eff
0_2m
3[R.VA. gEE
c.?.x.
't{ lrR
olm
qr{.rfl.
q.i.lL
rh Efr
0.261)
qrdgs. 9q)
g.iLB.
't{ Fff
o.loo
rfl1sf.
frfr
Efr
0.010
g.LrF.
.t{ ?ft
0.005
1005
1084
3iR\r€.35IE
itR.gs. i536
3invfl.3076
q{.1l.
!i{ Efi
0.025
Eff
o2&
rlEvf.2554
ffi
en
o005
3ir{Vfl
ffi
rl
0.120
ffs
?fr
0.090
*-*
2550
ii;s
lPrrr
II-tu
(9)
6-i€{
lFt<IrI< qr.{.
!tr{6 ffit
Etlt
€
flrd( rr{sR ftFqR (t6ri
fu-rdrtqI. Gfl
iE-ralrigr
finr-an-dfiq-{
qa
q{q FEr€.
,h6-.dE€r
Rr.
ffi
Eqn fr{{rs,
r{drr{ T.{6R frdr-*Fn .lra6E
'tq-MSi.l:q
Rffi Rfrs qd Rlflfda€
frqrdi<,
q.
ffits,
tr
nni"fr nfrE vi RihFrafi trctst<,
c.
aiE
Rhr{fr RfrE ci frinErafr
lq.
aig.
.
Rffi
Rfrs
!i
ninfrretr-{
ffit<.
q.
a.c.
Rffi
nfrF Fi Rmfraf,-{ Ecrdrl<. {.
aa.
gg
gfli(
ft-dr-fg{r+i<
ir+-.$E{ G dir
ffi
lurR,
RfrE ci ntnFefir trqraE
c.
Rhiq& fifrF gri RlfrFrac-{ E|crgt<,
q.
tq.
ag.
Rfrs
RnrBfu
\i
Rrlfrfrrl{r{ frmti<,
c.
trB.
trm qlr< rron filnFEfrt: ir+'r n
ffittrdrdBi.m
fi{+< +<tr, rfr{-lr.lltri
lffiqfr REv \i RtRGraf{ Eqtt-<, c.
ch-dr qY<6,
lla
ft}ffirif{ ffin<,
c.
cd RlFftrlg-r
tur8i<,
q.
Rffic Rfr$ G RiFfrtE{
Rcrat<..
c.
Rqdt<.
q.
Rffl3tu
Rfrq qi
I,:E
Rffin RfrF
a.q.
f.d.
RfrrsR Rfds
t.(.
\i ftnhr}fi
Rffin fffrs si RtFfals{
Rffi
itE
RFrat-<. c.
Rfrs vi frmGrtfl-r Eclci<.
c.
6tEer q!-{id. fCm-$iaa rE-a.
irE-tdgEr G .rq
E
g.t.r.
Er6.E titss). c.l.q-
E ftrgfl)
c.tB.
a'r{g ftdr'ff, ftdr-RrrtiF-r fuFn
iE-qfrqqqf4-{ G {q
,rtf{ a!.6d, 8- -dfdc q!-ad, rlE-ld$€{
G 3rq
Eft ru. trdl-tr*< <ti ''h!-dltgl
tE[-*3(iD]
(t)
e)
rmn
(3)
r
(o
(11
a
(,
(t)
25a9
HI
s
0.(tro
Eis <n, E r-T+< Tn :tE-rd"oqg.
qrdgB 2trE
ffdt
?ff
o.140
WE iu-r <r,
'trc-Taircgr
","w
lfil M
?fr
0.r60
rrnt q6-.d, fkrFqrBit TFfin,
nE-r rcgr qii .r{
irrds{,
2547
ffi
?fr
0.220
fltq
q?,
FEff
?ff
o-tm
ffi
cr$, cfd-wflqr qBd,
q'{Yr
""*;iiy
frorr*<
qd
't+-.Eurrft
cq
hn
tfr
0.330
cd.Erd 619
frdl
?fr
olm
Eryfl <n{t cFF{g-f,
trd.qr{ 520
HI
?ff
0.t60
ErcRt{t dtc,
vd.€rR 621
ffii
?ff
o.9fr
tErflff{l ia;(
gatcR 522
HI
Ffr
0.690
rdiall'
ffi
?ff
o300
iE-E!,mE ci q-{
gd.crd 624
Hr
Eff
0.005
r<<
vd.qR 634
hd
?fr
0.151)
2542
523
qd.qrd
531
figr
Efr
o.7$
rd.qR
532
ffi
?fr
o3m
var.qrd 510
ft*
?ff
ol40
vfl.ilR
631
tur
?ff
o-270
qar.qR 629
FFfr
Efr
0.0E0
qd.rflrd 62t
li6
"E
.ril
slr.
fi-{rt
ihq-rd{rcg{
q'!a.
T{
{r{- ffrtnll{r
dlr, lhE-qircre
q6-uafrq< v{6&
s]l, frarFqffn q,lf, it+
rfrqT€r{tGq-{
i,riFFfr
i{
q!Td,
lkrFffi
qqd,
rlrc-fMt
d!, fia-Wt,
rtr, fucrgoft $r.
q-rrfr dt, fi-dr-fuir
l-d-.illl
G c-{
gcqnrn slr.
qs ar{I
qfd-q sE {rq-qqqlE
ryc dtr. ft-n-vf*rr uE, tr4-EE qrE
FI aril
ErEr slq, cfd-{r6nrc s}r,
qit
gq
Bc{I{rn sl!, ch-qq q]!,
.r€f,
r{
rtIq-eq{G
fr-er"re
ruBd, fo-ar-g,i-a G;riF
ri f{
,t+-qDmft
q<
cc
0-rJo
rd{lllq qrfl, &dFTdA ?Tq
f{o
Fff
0.230
tql{rsc srfl, ftrFtR[q <r(.
ItrE-qErflfa qi c-{
ftm
?f{
o630
fffi
vd..[R ,84
gnqrt,t5
rrra.
rttll dtc, ftdl-lhrRrq tilq, ltl{-ifffqrqrn
fi
627
va.oR
o.300
srfr, cFt-rqmcq
ilr+-qqcft ci
qc
rtr,
ftdr-Rii-{ qu. rftc-mrngr
ffi
qrtgg.
0) fffqrqr{t
$.qd riql .!)
mrqt:gIRIqIOt
irflldr cqd, frdFqsrfi
'll4-4ErqlE G
q{
'tr"-fqqft
cEgd.
gd.qrd
547
ffi
?R
0.01J
('a.qrd
587
ffdi
?ft
0.130
rftdl s'lq. ftdF*{ dfi. ilr4-ffiffq s)[ &rFrfirq fi. {rq-E!r{E G
rd.im
588
Fd
?fr
0.005
l
\rd.qR
585
ft6
Fff
o.220
.r<.qlt
549
r+fr
Ffi
0.140
vd.{rd
J48
fim
?R
0.710
lir.and
546
hEfr
0.005
"fr
3r{I
rd q? dq, Ftol-v5e uh.
fu-lfrrcrqri G 3r{
E S sl!, qfr-firn" q< qtd.
tu-Eor{Iia \ai c-{
Erir qrsd.
frnFffi
irq-El"Iqlfe Si
'frEr<
q'{
sl!
q!-fd.
c<
fi-dr-Tdnr{ st!, itrq-EErfle
3r{I
3flE rff
iE frflF+rqR *q
\i aq
th<-vq{Eqr
TllE CAZETTE OF INDLA : EXTRAORDINARY
6
,tt
al
(3)
rl.a.qR 533
Bd
0t
,ff
ga.irR 5lE
ird
?R
1rd.3fl1. 537
l{
va_3|Ir. 534
ffi
YA.qR
536
v<.cR
(61
(4)
II-S:c.
[Perr
t)
(e)
0.2I0
0.100
o.lt0
"F
tns{ dI!, ft- -qilft{
s}c, tR-EEIqIE
c{ ir{l
gftr Em d!, R-dFrfudra
nE-!ftrqrqrft
{jr
aiErdq drq. fi-dFqifrn
Elq,
q}c,
nrq-tiirqqrfl
iisrrr dic, ft'dJ-q\ftc q< $s,
tr{_tFrqlsrt \ri q:a
Fff
0.520
ffit
?fr
0_1.15
535
fd
,F
0.190
qa.qrd
519
trt
,fr
0lm
fl
cl-d.
rd.
fi-dFTgqc
6fl
l,tr
vir..nd
213
H
?fr
o.!q)
I'r-d EqR s)s.
qa.qr(
216
HI
Efi
o.r25
fi{r
?fr
0-Jto
w.""1[
trt
?fr
1.t80
g<qrd z!5
ffi
Vff
0.6fl)
r.l.f,R 2lt
fi*
Ilft
o_160
va.qr(
219
ffiI
Tfr
0.J70
vd{r.
24,
ffi
?ff
0.(D5
vir..m t85
trr
0.040
qa.trr
rlia.lE
?fi
i}{ 1g
g6lffd
217
128
0.200
gd.qrt 22t
HI
Tfr
0.01o
vd.qrd
q.trE
ih ?ff
o-t60
c".." lT,
trr
Ffr
o.{m
val.m
105
q.rn
Tfi
0.090
c".n"
r,,
Ht
ER
0.055
**3,,
ffi
gfr
0.15{)
vd..r'{
79
Fidl
Tfr
0.110
gncrd
$
Ffdt
Ef{
o.l0J
val.lrd t2
Fld
?ft
o-170
ta.*.Bo
ffi
Tff
0.
w*f,
ffs
Tfr
l.tm
*s
Lu,
ffii
Efr
0.330
ga.{I(
75
fqd
?R
0.320
108
rfi
df,ra
&-dr-gstB slc,
rtra-tftrclsd
qfd-Tfrfiqa r{r<I1
c-gr<R,
'tr{-<6{r{gr G
ttc-qEatE
q]s.
fqlIl.qgwr
ill4-lfrrcrqr0 Vi T.q
d€r{ {gr<rd qfd-r-ficrd q-grfi,
{r{-!-{dc${ cd q{
rEtrdrdfi,fr(1l..r[I{<|ifctadlt,
nr{-Erffie
{i q{
{ir
f6-6'{ qrf,, ftrdr-5qirq
r{r
EcR crd, fi-dF<"r
lfta-q,rclE cd r{-{
$4,
ifi
crd,
rtc-Eurqrft G q-{
fi fo-fl crd, ftdr-Eiqq qrs,
?'EErcIe
g rd r< qtq, ftdF3r5a dl!
ilrE-lGrqrcrt \"i d{
i,ra rrdr qE, ch-6{fiI
6r{
q}!.
irq-EEIqG \d q-{
A{{-{q EoE ft-dFltm eE,
ils-lkqloft $i
iqr{qr{. eeB6
Rfuq q!-sd,
s{
cYJ.
!Ff<rrr{
fi-dr-fiqfr r"vd,
rtq-lfrmql{t si q-{
aRi{rr Fdffi<. !Fi<r{r<
qh-cr
q.i
dq,
cft-r<r{l
3r{
fi,
ilr{-tftqrEfll
6-i€d {Rf{qR. q.l,Ir
B#t d[ cfd-frw{s,
Gqq
off{rr
nrq-lfficIqrfi
s}{, fi'dFtt<r[lr
d1s,
orfrdq s\{, fi-dt-itrnq
d(
nr4-tM
dr{-iftrcrqrff
dkrsr
EqE
fi-rRrqq
nr{-lfrrqrqrA gi
tnqr
s?i
r20
dE
s{
q}q,
s{
F'(l-ndlfu
€"E,
s'lq,
rtE-ryrqlE
fuirllir s}!. ft-dl-6En-{ar t {,
nR-EEI{ft si .r-{
!-< ds, ffdl-Elrt-{q $c.
'lRI'r
![q
'tq-tftrcrqri \ri
rmq"r
qu-€ra.
ft-dr-E6B a-6-d,
ilr{-frrtBcr si sq
gra uE frEl-tl-<
all nl{-lftrqrorfl
E
Ii;E-*3(u-)l
o
o
III(iI i6I lFrq? : €f,qFII{lI
(o
o)
(t)
Fldr
?fr
0.005
**11,
ffi
?ft
0.360
sd.rrrt
74
Ffr
?ff
0.150
gr.qR.
69
P{-S
?R
0.t00
g6r.ql(
75
fffi
Ffr
o-120
!dqR.6t
f{-m
Ffr
o.79
(o
(o
o)
gd.i[rd
7
Eft
0,095
(.)
!R
tiTg
cld
G.w.qrrz1
{raw. 7r7
Hr
?ff
olfl)
ftgg.
irJ5
FEII
?ff
0.6&)
o"s".ff
M
cRgq. a3
fifi
r'
firw
a5
qrtgfi,
73,4
m
m
I
i
56
**8,
!ff
0.llo
RrrE drq.
gi 3r{
iqir
fQrFrg q
q"-r|a,
fqT-{r
E-6d,
fudl-ffi-
qEsd,
Fd.r.
fts-tftqlqri rc
q-q
lrtrcq q-6d, F-dt-g6B q"q{,
fE-6-ddBcr Fi r{
i q"c-d. fq- -6,rfrf6 q'ga. rlri-q{la{
\'ti
!r{
!fr-grd
grd rra, RnF5fu{ q-< qra,
ir!-ri.Ir{rr Bi rr{
llTA qqd.
!fr-Flir{
itl4-lrsrlB{I
rr<r €m qsd.
fulFffi
0.t40
fffi
?fr
0-l7l
tE-darlRqr qi .rq
iI{-udrlBql
qR$f,.
n
HT
?fr
0.fio
HI
?ff
0.510
qrr.a.
\i fl
?fr
oJm
rrsfi,
nl{-tffErsql€t
o-060
?fr
u-< sEt,
dr+-r.;vnE vi r<
ara-i rrdr lrtr<R cfu-irgE q-<
?fr
ffi
,rd-tM
orq
o-2,o
nt
sk
ft -ffi
nrq-lftrcd si
?fr
crdgf,
i[r{grr 7!t
l
rh
ir{-E-drtBqr cri q-{
girf,RFfr qr!I.
ffi
va.qR
(9)
rr{rqq iDTd, firdFEoR q'l-d,
rrr..d,
nlc-rdrfEqlc.i{q
tit{npfl {IEr.
qffiir
fl
w8r,
ilq-qqqle cf
qfq( €sR Erfiqrd fartFsle q{q
rrdll( ',fr4-tEr{IE $ c-{
ti6.r iE..d,
fl{FqiF Ea,
i6{ qE lW"
cri
S6FE qEd.
ItR-qr-dff*r
nfun
r6L
r+-qrrqlE
qqa.
rrq
F I-lE{trI qqd.
ftrr-T< ldrd rEr.
fi fl
aS qq. fr r'lrfrcfl
wra. ilr+-trgr
cRw. 7u
ffi
fl
0.170
ft\'fl
n5
HT
?fi
0.200
.tR('€.
zl
ftfr
?ft
0.035
.rrdgfl
720
ir-dt
Eff
0.290
cRg{t
?19
frdr
?R
03m
.rIdvfi.
?It
ffit
Ffr
o600
qRw.
717
ffi
Tff
0.t$
tEr qcrt
ERVf,.
?16
ffit
?ff
0.lm
h
cRq{. ?lt
fi{t
?fi
0.300
rf{w sra, & -rrqri c-< <r(,
ill{{R<m qrA sl
r[fdYs.
712
frdr
r'fi
0.2fl
qr!
**
rttaoro
h*
?fr
0.!.30
Errrd.i Eir<rr, cfd-nc 'ilcrd rriI<I{
qq
Fi{{
aqir\q
{ror( frnFafur v{6R
llE-{qctre
dl6rn_qqd, frilt-lE{q qE<.
nrq-Eanffd
rM cla qffitl qIEI,
{r{-Eqre !i {q
rq{l !T{ff. qfiFqtrR qEa,
nl{-6-drtBqr q{ q-{
xE{ Em qsd. ft-dl-qlq{tB rEid,
nB-E-dnBqr q{ .r{
?rS. cfr-rJrvc qE-d.
irFlr-draBcr
l!Td. ftrF.dRt{t
ilE-qra Bct
qEsd.
f{
iE<. RrtI-qG qEa,
iE-qlrqrfr qi
ilq-tlM
v
THE GA.ZETTE OF INDI,A: EXTRAORDINARY
lPenr
srtl. fifdF-q{cr rflr<,
iflfr.
E-dr-'3{ns.d
*.,.
II-Src.
T
lrr]-.q{iDl
tt
o)
qTfd 6T
(3)
6l
rInfEI :
(,
qrds{.
(6)
(t)
t1l
fs
1645
*.* ]#
""* l#
*.* l;:1'
*.* ifll'
*,* ifl!'
*.* 3ff
*.* iff
0.470
"f1
,irdrq
fffi
"R
Fff
0 010
Tn
0-060
0.#0
fifr
"ff
0.385
"B
l{S
FR
0.400
Efr
0.430
?u
0_190
""*
*.* ifrl
*,* ifly
r{m
Ffq
l.l60
hdr
Tfq
0-M0
ffii
0-400
"iq
fr-fr
0.110
"fr
fr-d
Fff
0.400
qr{Tfi. 3r3
fffi
Cfr
0.015
qr{sfl.3962
fi6
qi.iE_
15
F!fi
arRvf.
2ll7
M
qRgs.
3402
Fd
3rRgs. 2l
0.780
"R
ts,
si
rfrE-fdfiSgr
fi-dF.v{r{d
3{-{
E-dr-aqFrrs
*s,
*{{, fuiRgq'{
cft*T.{lr tq, nrq*{gl?qd
B"ir{ ftn.
qd 3tlq
d-6qrr Erfo'q.
rnE-fuiRgEr
fffl-{ff{d +s,
dl-6rrr Erht{, ft-fl-rflrrd +q.
fE-tufr{gE{ G rrir
FrS E6'ER +c, ft-dF{r&-6 t{s,
fr{-frdrtgqr G s;q
*s. fi-dFqtdr{se-{ +q,
{sE{ si 3r{
:'fr{-.fi$5qR'n
,6tr, ft-dFqi< 16,
B-{fd .flfr
'll{-fi
sI<
Gq.{
qE t$cr,.qfr-n{5-d t{r, rfls-ffifigqr
Gr[-{
ft-
gA-{ lrc,
qd q-;q
-qtr
{rq.
nr{-rlgtrqra
t<. ft<t-,\iR to.
trs-cfiqr5q<St \'{
{E<rs <rs,
sq
tq,
Fi rr{
si
fflfrq
fi
itdr-rfi qI(, 'tr{-Tgi-{qla
R-dl--qr{r6Br
ts.
lh{-drdgr
*q, ft-dl-Rrfl *q,
,fn-frillfq{
6?rq tq, ft-dr-.trqI iE, tts-itglTqrd
G ii-{
srt< i{rf&
0.290
r-+6.{ gRf<r<r{
TB
0.mJ
firqq q< q..rd, ftdl-,ncB q-sd.
,trq-rrgt{sr$ gi .r{I
?R
0_015
"R
n-{
Fft
|
'irq-1frfic-6J
M
.tr ?F
I
o.o4o
3iR.gfl. 3412
Fld
ih T1i
I
o.oo5
qR.vg. t437
Fd
?fq
qn vq. l4l8
Fls
pfq
3flt.vs. l4l9
BS
Eft
3{RYs. 3440
i{s
,k gft
qr{r(. l44l
ffs
FR
3irt.Tg. 3443
ffi
,lr Fft
q]I\-s.
fi$
0
I
2fl)
o.roo
00tJ
I
o.oro
0.005
I
o.or 5
Ffi I
0.175
c.c.q.
l{rrr r-eFr. ft-dl-dtfdc {-sd.
nr-qr{t{{rd G lfq
.EFrolt q$i qB-iflrd q< Ers,
o.o3o
3{R(s. l40l
1444
tlfu6 *q,
qnrn-o
1554
3rl-.Vfl. 3989
ts.
rFqE
'fls-frn-r$ry
r{fr
qT(vfl
(9)
qr5gs E6. n-dF(t<
('{ lc-{
0-065
""* i#
*"*l#
111
26@ Glt2010-2
3T{TtIl.{ut
.Er{"i
G rrjq
q*- ct -qlr( T< <rs,
ftq-ftfiggr G q-q
rfl lr{r{r q.<d. ff.n-$t5$r qqd,
.frE-rrgt{rnfr G q.q
irfl rRrrr r-s€. &-dI..3IEgsr r-sd.
ftE<T{qqlgaGii:q
nff{<{
q-<d, F-dl-rqnfd c.sd.
itrd-rg+{€]aSiir;q
sFI .tRIrFI rF€ii, F-dT<rBgsa q-qd.
fR-rT{i{{rdl G 3i{
qe nm{r c.sfl. iTdl-qfas{r c.s{.
nra-crgM si 3i-.q
fier iRrrFr
l'sir, ft-dl-nlB5fi ,I-sd.
ftE-crqM G q<
Ffl ilrrrFr cEsir, itdr{ts5q-r qrga.
trq-crqM G 3r{
F+lI{r
qEsd. ft-dl-t5ed q'-'E
trq-Er{M G c..
q'sd,
TI{E GAZETTE OF INDIA : EXTIIAORDINARY
l
lParr II-Sec.
r
ltr
(2)
I
qrrd SI
E---€r€ ]rrI)l
(3)
(4)
{qq;I : $$qF:sl
(6)
(s)
**
il;l
ffi
0.060
EB
,a* l:;:'
Frfr
(q. l{75
Fd
rrF
(t)
(1)
.0.00t
"R
n?
Eff
0.060
*,o il;,
hd
-fE
0.0:0
*\"
fl{fr
Ffr
0.040
r9m
frdl-dt€ rEsd.
fiE-TEaqgra
qYfu q-go.
RoFri
irE-$(ffi
{+d
qq
eqr{ qrsd. fr-opr*fuot,
Eirxr q-g.r
ftar-Tfi r'Gd,
riF-{{ii?{ir_S f'r 3rq
rqlri6{ rr€il. ff_nFflr{r rygd.
iTq-qglr<d
6{
qr€:f,..
R-fl-llqr{Er qrd:d.
J476
Frfr
?E
0.005
3{Rrfl-
35ll
fr*
,h ?E
o-tm
sr{rs.3514
rffi
ih ER
0.0t0
qR.(fl.
3515
hd
!fii.ss.3517
fim
.tr ?fr
0.420
*,*:;31'
trr
Fft
0-435
srdvq.35l6
fts
?rq
0,080
qlt-w.
?17
iim
?fr
0.060
qn.sq.
715
ffi
?fr
0.010 lt]q_Sdtsrrrl
0-t20
qRvs.716
ffir
Fft
air{\-g.718
fidr
,tr ?R
0.tm
sr{Yg.
720
fifr
ih
t.220
qr{.vs.7l9
f{-fr
sifl.\-{.
723
trr
nlns{.721
3r{.\'s.
701
a i.qd.
722
3rR(S.724
ffi
Fdl
rfr
Eft
0.120
'tt EF
0.080
if{ ?fr
0.030
,tr ?ff
0-040
?fq
't{ ?ff
3rI{(S. 72t
0.070
?B
'k
nrq-Tqi{qld G 3{q
ti6{ cr€-d, F-dr-rll1l6-d-{
fi{-iiqffi
0.0t5
0.005
lir{gfl.730
Frm
'tr
Tfq
0.020
lir{rg.728
ffii
.h ?ft
o_24
31LT€. 729
fis
ft?B
0.080
3IIl.g€. 727
ffi
't{ Efr
0.070
q-€-4,
!r{
\'s
sEir q-sd. h-dr<-{lf{ q.sd,
,trq-T{t{srdr G q<
fifl rl{rqq clira, Fm-oB5r
{rE-TgM
rr{
qd
rr{t{ q!-g.d, F-dl-{qmrr
nr{-il{tr€Id G q{
a-<4,
5rsd,
{-6d, F-dr-fliq rysd.
rlrc-T{t{qlm G {q
F6E-r
qfr-d eqR qq{d1. ftdI-FA{I q-<
tn-rrqffi
Tfid,
3rrfrI{ *q n-dr-Efd 6fu,
rlrq-dldrsi,n si !r{
Irrrarq
o.02s
qoc?,
sr=q
ifE-r$.red \a q,q
srr{.(fl.
"R
I
(e)
sqlYi6{ qr€d,
*o.
h-cr-o-ra ofu.
.M q-ffi,
(ra
fu-cr{t{ordf
xld[{ *o,
ilq
F-dt-Icfd a.{R.
\Ei
lFrq-ddrgirr \"{
3.rarq
*q.
s{
Frdr-sni-e
q{
Frdl-s-ira
lis-Cr€Ei'n G
ir{
sfu,
6fu.
crq *q. fr'dt-ssd Efu.
'lE-iHtciqr G
sFarq
*s,
sr;q
ft-dFEqd 6ffq,
\ni 3i-{
'tF-fr6rEir[
{ridc +o. kdl-sird 6ft{,
,lra-tFrsi,rl G q{
f,64 3-ffi. trdt-Icfr r{R.
irq-{rg}rqra \d sr-{
6I{ +s. fi-dr,s.(a 6ft{,
i'rE-dtdrci,rl
3
G.r{
6rq ts. ft-dr-$cri 6Rr.
ftq-d-dr€irl \d
'i13-fi
ir{
q-sa, fi-fl-trllw c.6-d,
,trq-qt{sra
qd
!r{
trd-drlrdl q-sd, qfr-fffud eqR q.s{.
fiq-ffi4
&d r-6d. ft-dl-{fl6{
r!-6dr. tR-{rq-de
Si si-{
iftrd q!sd, ftdr-Stirf{ q!€-d. rIIE-{rr6t
Gir{
ifud ryqd, Fdt-!qr6{ qrsd, ftq-qr{da
G
3rrq
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
l,
F.
I
r
ol
(2)
B
III{il iFI ll!F[:f : EGlgRtrI
ltr rr-Eq 3(ii)]
o)
(l)
o)
(5)
(4)
FFfi
Ffr
o.l/t5
irR.v€.171
fid
,fr
0.170
nrl{.(r€. I 17
fis
?fr
0-001
l{0
f4fr
Jr{(g. l4l
Frfr
?ft
.NrtY{.
fi6
9R
ftdl
Efr
qrdvfi.
169
stRV{.
0.:60
"ii
145
irrdg(. lr3
0.160
olm
0.050
(9)
WFITtii
I
fl-d.
TA, R'dFf,TlI
{Ic-{Iqda
xfrrd E{r{ q-sd. frin-lTw< c-aa,
ifis-T{M
Vc
rrir
ar{r{ {E6a, rfn !-< rr-{d. rIIq-qITda
gnq q'.sd. ftdl-gt{ r!-<f,, nls-ftTda
G q-{
Tirfl c-sa. fr"dt-rRrq,t 'trq-@d gi
i{r$dEr. &-dFilar6kr. tftc-qqtrF6
Gir{
i+ql
m, lh-ah!.frI *q.
6l<
t<. mn-rw6<t +<.
ihq-+flt
iTI
qrtgq.
144
fim
gft
0.2m
ql{qf.
14,
ffr
?fi
02fi
irrd(r
142
fc'dt
?ff
o.tm
3rR({. ll9
trr
?ff
o-r3o
qR\ri.
138
ffm
?fr
o-0m
135
FM
?fr
0140
!m.${' Il,a
ffi
?fr
0-460
!rR.(rfl. 124
f{-d
rrldsfl.
125
frfr
Efr
0.050
nrR\rfl.
126
fi
?fr
0.100
acrtYfl.
ll2
fidr
?R
0.060
qRYg.
127
fdr I
?fr
0.0t0
rftrd c-s{. ft-dFs.iqc cqa.
'trE-ffi1 \d {q
qrdvs. l3l
tur
Ffr
0.005
EF5Fr +{t, fq-dr-E{
3m-g(,
130
f{-fr
Ef0
0.4E0
3rR(fl.
129
ftrI
?ff
0.190
aiR.\rq. 128
fr-S
Efr
olm
3rR.\rg. 152
f+s
tft
0.052
qnvg.
lll
fr-fr
di
0.t80
qR.vs. tJ
fi-d
FR
0.135
ql{(s. l4
ff*
ER
0.7,10
qE.\rf.
ffi
Eft
0.t00
srR.vfl.
0.t}55
"fr
I
l
fi{-qr<r{qlfi.6
lrtqr fqtct cRl-grR
tq,
lhq-.qr<r{{Ifr{t
*4, ft-dl-q-tR
.rErsEFr
nn-cgMl
9I< fi.
t{t
fi.dr-qk'+< *8.
ntq-qr<R{ft-qr qi
srjC
Blt{ *q, fq'6I-qIFIgi *s,
'tI{--.Nr<RqIfi-5
l$E r to. fq- -arm rcrqr.
ft{-+€rsi,Il cli {jq
$<f, rRrE, ft -rsr$gl *o,
\d lFq
'lE-+darsiTl
{frcr Ftr, cfr-r|sr{dql
(,?i
fi{_{r6arsi,B
ts,
st-{
{fuqt ffff, cfd-{st-g
ilr4-ctd|€i,rl \'4 ir{
ts.
fuqr frn, cfr_{$lqiql
*q,
'tq-cYfrrsi,n G
fl
Finffff. ch-Efrgi *q.
.drq-cldsrsi,n
cr<(
flR,
tq. {r{-nl-dr€trl
&dl-frcn rEdr,
,ts-trFr€i{r G fl
rE qrfi, F-dr-fufrR Gqrr,
Itrq-Crd rsi'n \ti rr{
rflf€ qE6f,- fi-dl-+iqc aEsa.
itr{-@-a Si s{
i{<a
6rS{, ft-dFErd
{r4-T{M{d.r{
dr}ffi,
tq.
itr{-T{iggrsGir{l
tvrgan *<, ft-or-n rr{tr t<,
xr<d rR, ft-dl-drqrn<
ilF-q\Rrsiql $i 3r{.
Criqr FR. qfi-qrt( +q. rfrc-ffrqrdqm
r.l 3rlll
isl
FR. cfi-€r€ +q. ,Irq-irmrsi'rl
!t
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
al
(a)
(3)
(6)
ll.
(t)
[Pexr
(9)-
dlr-ffi
12
'FElr
?fr
0.0!0
Ernq nA.
3rr{g( I I
HI
aF
0.150
Erier
a|rdva. 8
fifr
fi
0.005
rh Eft
0.:,r0
fM n-ffi. cfd-lqfr (+{.
qI(qI('
qll.Tr. m6
qft-Elf *c-
ffa. cfd-6r. *q. itE-d6fld
dlrr cr6d, fifdr-rqNfd qtrad,
trq-lffia.('|i 3fl
nrc-Tgiqgld cri srq
arEY{ 70,
fi-ifi
?fr
0.060
ffi
T?h, frin-cft s{n,
cRq{.
703
fffi
?fr
0.170
ffi
r{rd
.mgg'
704
ffi
it{ Efr
0.0to
Eff{ EcR q!:{d. fifdr-!-fiqfr qEs(
cRv{.
tlt
ffi
?fr
o-060
{11!tT. 239t
ffi
Tff
0r00
crdg{.
2199
ffi'
TF
o250
rRgn.2t9t
ffit
lrF
0.m5
t
.mqrR. 2400
ffi
?fr
o21/)
I
qRs{.
2388
ffi
Eff
0.00t
t,
ql(ss.
2187
Pidr
Eft
0.0m
qrtgl.
2t78
ffi
?ft
0.@
qrtg{r 2/01
ffit
Tfr
0.1180
E{r
ilr((R.
2402
FFfi
ER
0.cro
{Ild frn cft-Tfl{
+q. rtE-nNtq{r
cr|('
2403
ffi
Eft
0.0m
fltrr fffr.
&1 r}rq-rlfwi
crd(s.
2404
ffi
?ff
o-tm
nti-rt
3rRgfl. 2405
m
Fff
0.05{)
.mvs.
2405
ffi
?ft
o.lm
crdYs. 2407
ffi
Efr
0.fio
.{rd(fl.
2408
m
?fr
0.
qrdY{.23?l
fc{
?fr
0_060
qRYs.
2372
ffi
?ft
0.020
qRvfl.
2371
frfr
?F
0.010
qR\rq.874
ffi.
?R
0.140
(c)
q]qfiFrt
to.ra.
rier
z9
l
I
I
l
t,
I
I
I
I
qrtF8.
2375
ffi
t30
0-t00
"R
h-dr_qfq
{ra-Tqi
srt( rtl"-TSt
q,{
'tn-ffi4 \i
rim nF, clir-ufIdr tc.
thE-$<rsi n
.{q.F tq,
n-dr-Eq.i 6frr
lffiE\ttrq
xrqRItq.ffi{*s,
',lffi6c"ifl
*s.
rlctr{ *q. fur-Errf *q, rtr{-qlR
!"d c-tr4
r}finr *s, ft-dFanrf
tq. rtr{-q'i{
rr.fln *c, ft-<Ffqrn,
ril
{r{flI{ tq,
tir
fr
-Ecrd,
rhs-qffi
rtl{-qM{
tq, fi-dt-Id *c.
ft{-ql[{qf{r
crgo''cf,I
frfr. qfr-qr+6. {E-'&r{rqR G
ffi.
cffT-r-Frq
ch-r6ru to,
rfc{trri
Eqs flh Ss. frill-ccRfi +q.
{ffioGq{
ErfrlR {s, fr -Eg {s.
ftc-qffi6 G ii'q
r6rt +<, fi-dr-sk *q. {rq-.fufl
{tffr{ t<, ft-dr-qrlt to. rfr{-1lqn
s{
{ffi{
+<, ft-dr-afiqr{a *s,
Eqc-{
r-6d, fqflFftEgqq qE{d,
cd
iIE-qM{6 \'{ lrjq
'ffitdr
E-ur{ ct-sd, ftdr-ftEgqq qEsd.
't+<rffiitr
m5R-{ te, R-dr-{qqr{f,
itr{-iiffi{o $i .r{
+s,
rinr{iar *q, &-fl-Fs-d 6Rq *<.
nr4-ii1i{{qllr-d
'i.,
'qr(l r5I IFIII:J : qglrmq
rE-:cE3(ii)I
GI
GI
o)
-
15
(o
a
(t)
{Rqr. !?5
Frdr
Tff
0210
qRv{. 237
Bdr
?ff
0_620
nR.vfl
2379
q.rll.
rrfr
o-210
IritiEi, ru$<r.r( tl.(s.
qRgg.2180
fr-a
?n
0-2q)
qfiq
<rrd({.
zl8l
ffit
?fr
o_005
{r{vf,
239?
PfS
?ff
0.130
qRc{.
2340
trt
?ff
0.180
artq . 2r4l
ffii
?ff
0-17)
rRvi.
2142
fd
!'ff
o_l3l)
{Rqll
234!
ffi
?u
0.030
qr{q{.
23.44
ffi
,R
0_lto
{rrtw. 234'
ftr
Tfr
0.ffo
qr.gri
fra
Fft
0.090
a{t
23,16
(e)
anFq-q-d
rmgal-*r.
iffi{t
ER{ +q,
qEc-fi fir, ftnFg{l *s.
nE-atq{5IB-6
ilia-sffi-r
*q. fr.i-rF{ tq,
tc. ft-dl$ ts.
qErl-flr
rh{-dffi6
rrdrgF tc.
F-dFEqd 6Rq
*q,
,hq,qffi{.{t
rfe TaEr< tq. rRlt-grlll
ilr{-<itnclh-6
rlB {5q( tq. ltltfl-Rrfi,
ft!-qtrrrr6'f
-----=:-.=_-.4-.--i
rSiiFFt
Fr.[ iIEF6L1.t
$r1
itr+.r'iq'{qta!t
w{*.*<, R -<rt +c. dtc-'cffito
Fi .t':q
f,{*{ *s, edl-rq *q, 'fl(-clqGttrqr
Fi c-{
Frr*{ *€. &dl-<q *o. 'lr{-q1q{clfi6
Fi crq
(r*{ *q &dF<rf +o. .tr{-'!ilq{BB-{t
q'i
{{
BTi{ *q.
ft[-q tq, 'tl{-iltq{fifiq'
6T*{ *<,
h(Fq fu. tr{-<rtq{{lB6
*t
fr.tF3rt *q, ,hc-..itq{qf'r6
cRgs.234?
fim
Tfr
0lr0
cRgs. 2l4t
ffi
?fr
0130
qRtrf. 214'
ftm
Tfr
0.300
.[Rg(.
2350
ff6
TU
0_lll)
{rdgf,.
2351
trl
?ff
0.050
{r{.Ss.
2352
ffii
?ff
qw.w.
2353
ftrr
?R
oTo
-Err{rl'{rq-{h1qlftqr G T{ *q,
*c. edl-licrn
qrdsr. 85{
fdt
Tfr
qtifl
si{{
6T+{
Fi
c'{
*lr, F.dr-{rt +q. ,fr+-ik{qll.l{
q-{
sr*r *c. fur-<q +<, drq-s1q{qfi6
q{ rrq
BT+{
Bi
+q. ft-dl-ftqrrd +s,
o
060
o
l{E-dhrclfro
-Tritqn
(.i
fl
I riqn tq. frnFlmrd ts,
o9o hrc-dlqlclfio \t fl
*c- ftm-P*qrc to,
ooro I'tn-slqtqrao q,i rq
-Imn
ts. fi-dl-hqrq( t<,
ol lo lrE-dhrrfr6 s{ fl
-Ttircn
fu fm-nqrq( tq,
o
qR(f,.
8tt I
h-ff
,ff
qRw.
2rJ5
ftrI
Efr
,:R(f.
2t5?
ffi
llfr
qrt!-(.
2358
fta
,fr
.r*
qRw.2lJ9
FEfi
?fr
-,1ffiffiJ*'.6srqqrfa'
qR.cg. 2160
ffi
?R
o.lm
qRvs.
ffii
Ffr
--[grrld-{ilqrqrfio si q{
Fld
?ft
o
2361
qR.g(. 2162
to ;4"31utq16o
-Trttqn
o
o
o2o
qi
.r{
Iffif"'u*"'"*
org
h-<r-rG<
*4.
+s. ffttr-sFq
to.
rern *4,
fE-qffiio
ron
G q-{
qfrr6. ftdl-T$rsF +o.
oto lnrq"-srs-{qrfio
-fqr<-d
l-
THE GAZETTE OF INDIA : EXTMORDINARY
16
(l)
al
(3,
,(4)
(s)
(6)
sR.gf,. 2r2'
ffi
qn.\r€.:325
3ln.rg. 2l:4
(n
?fr
ER
trt
2lJ?
ql..$i.
2138
qR-(s.
2314
.
0.240
0.480
0_040
ER
0.1l0
fffr
Ffl
0.040
lrdr
?fr
0-230
Eft
0.080
qRg{.2335
qR.vB. 2336
Fd
?fr
0.100
crdg{.
2333
ffi
TR
0.580
cR.vfi.
2332
ffi
?fr
0.460
hm
Efr
0.lq)
qR.Yq. 2331
I
dR-6r
aff. qfd-Erdl 6r$1
tr{-ddl3irr rti
{sr6ffi tq.
?fr
0_450
qR.sg. 2326
fis
?ft
0.060
qllvfl
2329
ffir
Efr
o-080
qR.s{i 232t
ftm
Fft
0-070
qrdgs.
eld
?fr
0-m0
3{rfa,
ariq
rfr{-nftIl{
trdT-Eqrqr,
{T6ft iin ri?r-fi+F"fr
a.'n,
ffi68 t's. kdr-€r{EF{
C)q,
frq-nfiil.rcfi-fi
ts, &-dr-T6rgr *€,
'fra-nfffi{fi
trFR
qfr{ Fff.
qfd-l+qc-d,
tr+.3llq{clfu
3r;{
fiE6 {8.
fi-dr-g{
TF6,
nrd-cffiiqt
Erq"gR-{ ts, fi-dr-qrftr
+q,
nrs-'o'ilI{q,fi6
tq,
Fnr-s'i-d
tq.
fifdr-crd-{{
tg.
ItE-qffii6
*tltEtt
tq,
qi q-{
'lF-qcrqr<g{
ft*
2127
hfr, cfd-Erdl Erfr iflfr,
,lI{-ddrgi?n (Ei !r{
flfi-or
qRks
2330
qrdgfi.
(9)
(8)
"F
r\rs
IPenr
rffi dr${ tq. ffinr{
ih{-.rM{6g.ifl
{Frgdl +o,
tq,
fi-dFSqr€r,
fi{-sltf({
Sidq
rror{Fr
tc,
F-dr-afi r'lfr,
nrq-idqqgr
tq, ft-dr-nEEFr,
itra--affifi qii siq
qr<d crfi<
xrga cIF{ *q. trdr-{srg6r.
{r{-o'tq{crB-6 G
rst dr to.
.r{
ltf{
F-dr-Erm
i[riA.
3NRVfi.2310
fr6
FR
0.200
i[It(s.
ftfr
Eft
0.lm
qr(Y{. 312
ffi
Ffr
0.1t0
qR.vg.2lt6
ffi
,fr
0.250
rl7
fr*
Fff
0-t70
qr(g{.2315
fffi
Efr
0.140
2314
Fd
?fr
0.010
rrr *o, h-ct-i-g rtg, nrE<ftr{qf.fa
qRqfl. m
fid
FR
0.140
3rE ErdR
qR.(fl.
2301
ffi
Fff
0.120
qR\rf.
2102
Fd
Ffr
0.l]0
qrtsfl.2103
rffi
?d
0.020
.tl{w.
ffi
?fr
0.070
{RY{r.
qr{vs.
231I
2304
tr{-trdlliFn G
T6EIc
.fifr
ts.
rtq-ctdRinr G
!r{
fdr-6rm EfqRr,
{iI
nisl ftfr. qfa-rw tc. ilrq-lilqfifi
n6rf{ Fi, cfr-Td"n +s,
fF-tr6rrsi{r (,ii q-{
xrd-d tq. ft-dl-qfrBt{ *q,
Itra_offio
rr6rf-r
ffft, qfr-rErdn
tr{-cldrsi'rl
rJfi
1'?i
qal
ts,
tq. F-dFt}$, {ro{ftrqil
*'q, ftdr-{strfd
ihq-.str{qfi-6 G q{
rJFA" *s, F-dr-a{4r{d
itlq-nftf,tflfi-o v{ q-{
tq,
*s.
r{€ffr *o, ftdr-{fi$ad tq,
ftc-cMfi lti 3r-{
aiw
Rft, qfr-<rt *s.
nrq{ttl{flfr
I
lrr II-Eq
z,
{qq, : 3TgHRuT
qKd 6.l
3(ii)l
(4)
o)
o)
qR.\rs. 2305
iffi
Ffr
0.010
ffi sra, ftdr-q6,, E{n iflEr.
{K-ClinqrFrf
ilR.\rg.2313
ftfr
?f4
0.M0
Er$
3lr{-\rs. 2309
ffi
Ei4
0.110
3{Ir.Ts. :25 I
Fra
Frs
0.015
3{R.i:_fl. 2252
Fd
gfq
0..t50
r.\rfl. 2:53
rq-s
trg, nor-rqqr{d +q,
{r4-ditr'iqH'6 qE q--q
G, *". to-tg ts
rr,q-:{'rqiq-'ft6
!-a ar{I
sFnl
*s,
?tE
0.070
;
0.140
to.
fq-d]-Tat
Gir{
11E{,rltrrqlti6
ffiE.
n-"r-om to. nn-iawsr
rlcl6.
cfr-r{'6tg-dr,'fn<i1rrrtf{d
G3ril
Eft
o-190
sR.Y(.
2256
f4-ifi
,R
0.180
ql{.g(
2257
ffd
fR
0-160
3r{9fl.
2258
Fd
ER
0.160
qr{.g(
2260
ftm
rF{
0.030
3r{.9fl.
2288
ffd
FR
0.040
G 3r{
ffiffi,e,i]-*mli,
'irc-{iffi6
l-.6trfrI {IFr,
ld.jhiqr6-6
E-nFq16I1
r<tnwrr, n-crq+* ravrzto,
ffi
rh{-rrqRqlEl \ii 3r{
ffi$q Bii. qfd-qr${ 'lr4+iftflqlf{€
,f t{<i.tfi rf{6\'{
ffi
ETdI
-an-qn-aqrqfl
+s, ffdr-qr<Tff ts,
ffirEaI
nr4-{ffi6
ffi
G ir.c
far te, rta-q<rt
fim
ER
0_340
qRgfl.2290
fid
Tfi
0.150
rErdF
ts,
Efs
0-160
q-6rds
*.q. fl-dr_qiq i-q.
?ft
0.310
{Frffr +q. ft-dl-vnq
o.l7o
rrr te. Far-i-q
'Yrs<irrt5lh-6
\,?i
te
!f,{
2289
F-dt-!'tq
iE, 'ha-q'ltl{qlfif,
rtrq-.!ffi{6
229
fff
..
FtnI
3in.vg. 229'
flidr
FR I
F-d
?fq
0.190 l8r{ n<. fq-dFi-S +s 't1{<iltl{qrtrd
M
pft
0.130 lnlE-jturqtfi,6 G
qR.(s.2291
sm.\'g.
.{Rrc. 2294
.{RTg.
2609 Gt/2010-3
*q. fr-dr-t-{ *<, ftE<fiirqlifi
ffi
-.
fid
2255
qR.gfl.
|
2295
l<r<<
2296
f{s
Ef4
0.030
3ir{.(s.
,97
ffs
FR
0.130
229t
iq. 'fr{-{Nffi{6
d-<.
'ftc-nitr{flftf
t<. R-at-emqet r<
qft'a
qR.gf.
qr((fl
-
(e)
(6)
i{Rgfl
t
--(s, _I
(s)
3{r-sg- 2254
I
17
rtr,{
q-sa, fi-m-!l< mt
't"s<,
{m
nrq<iM{6 si .r{
ffi€tm-rwrrc*,g.
3r'q
trs_ritI{BFr
s.i
Erc
0.020
rfrnRq dq, trdl-aflrr{d
tr<_.ftr{qlHd \d iN-{
ts.
3rR.(s. 2299
*
9Fq
0.070
rrg ffdtr d-q. ft-dl-drifi, dls-{ftr{qft6
qn_sq.2516
ffi
fft
0.040
@
qn.g{.2517
ffi
Tft
0.2m
3{nsg.2519
f{S
Ffr
0.010
3{rdgfl. 2521
Frfr
Ffi
0.010
+<. ft-dl-.Fsn -Rq
dE<i'lr.'{qrB6 V< 3r.q
TFrtrq $G ft'-dl-d-{r *€,
trdjilq.{qiiro
ts.
vrl srnl
qriEr r-6qrl. ft"dl-{q{ r65R,
fi{-nftI{qtfr-fi si 3r{
nm-.nc'a {rs, fr-<it'rnB-{
#E
G 3r{
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
I
l!
ti
rii
li
I
:r* rr6R.
3rR.gs.
i
b
24 t
0
fi-dr-gi{r
r<
Td,
{{16r.
cft-T{qr$ sr6r
Bs
r:
qrE1.
cfa-Tiqid flra.
oe
n
crEr qfA--{qrd qrai. og
+
F
lrl
qftil
lr-Eu-s 3(ii)I
(2)
(3)
iFT
(,
(4)
IFiTEI
{6)
:
3tr{lTqRuT
0l
19
(l)
2414
fffi
?ft
olto
109
ffil
tr Ffr
0.2t0
3iR.Tfi. I t0
ffi
?ff
3tRgs.
III
ffi
qR.Ys.
I 12
fid
3rr{.vfl.
lt3
fdl
3mgs.
qrd((.
0.2m
Btdf,
ts,
fr-dr-ofa-s
+q. ltlE-<ilqr{Ift6
r,S
o.ll0
r6F +q.
tfr
0.150
0.010
frdr
?fr
0.140
qR.r{_ t2t
rffi
Ee
o-l to
ql{.\rg. t22
rffi
?ft
o070
IIiad
,h ?ft
0.tm
0.020
?fr
0.
3il{.gg' t25
ffi
?R
0.1I0
.cn.rq.
26
ffi
fft
0m5
180
fr-S
?ft
0.025
3IR.\rC. 179
fi$
ffq
0.015
q1sg.
178
ffm
Eiq
0.050
3[R
89
ER
0.150
3rn
ss.
gg.
Ts.
124
t
3rR.Tg. 90
lr-6
3rR_gs. 87
ffi
3m
rc q-q
r20
"fq
+s. rfrq<ftrrqliii,
*c.
n-q. ft-tr-gtrq
frE-'i{'ia'mli6 \'?i lrq
ftifl-aimr +s. 'trc-trd si.r
tq. &-dFr€qrr tq- {lc--rf{{qrB-6
'qlk{.
dt&-{
Grq
frF. ch--qrd-dr$ +(l-
nrq-nlffi6
rcn fiff cfr{ErE.fi
irs-iiffi.rf $i rr{
+{r,
cfr-Gqqi
+<,
sE{r fafr.
irq-niffi{f
\,?i
ncr{qn EE6
rf{
r}d,
$i{l<rq
fFrq +q. &'fl-rrE *€, tr{-nftrt{fi-€
rE 3rq
rtrq<ffiir
rfin *q, ftdr-{g +q,
fl6r, ft-dr-rio-q ETR $rfl,
F%T<
,tra-ni{ErqR
r<r<
$i q-{
olfr *s. Ffl-\.flrrd iflfr to,
:trc-nftr{qrfi{
Ein nq. fudr-t{ +s, it[{-<fhrt1rfi6
\,ri
{r{-$ffi{6
(,?i
qtcR
0.J20
G-dr-+d
rgl rirfr
(!16r
fid
qR
,ra-cMft
ts,
120
l2l
tq.
ft-dr-ng +is.
3.r<a qfa<. &-dr-dwgna, {rs-nrcrdqm
rE
lrlll
di<. fi-dr-isrERr, lirs-Frcrdcm
3.r€d
rs 3rq
4lR-{ ts. ft-n-r6'{lrr
(r{ 3rq
ts. 'Tr{-ffi{6
FE
0.(X0
ffi
Efl
0.195
3{R.Yfl. 85
FIfr
Erq
0.140
gEri{ Xc"r {rq. fi-dr-E{5cq rrq,
frs-6r<r{. iErcg( si q-{
(rs. 84
ftfr
'ffq
0.160
sftd t{i.
f4-dr-6ftd +q. nrs-r
83
f{-d
Eiq
0.100
qtr{a
tudl-ofud
3rR T{r. 82
Frfr
EE
0.110
3r.r{.ss.
8l
fr$
?-ff
0.170
3iRTs.
?9
ffi
Ff{
0.0t0
rh afr
0 030
Erq
0.030
3rR
ss.
qr{sg.
86
qrt_sg. 78
3IIl.\r{.
92
Frm
.i Hi
ft-fl-r6crr
ftm
qR.\rr.
xrEr. 19
s{
\,?i
tq,
t9
qR.\rfl.
irc, (E{{g{
rtFr
"R
?ft
3tR.\r{_ I
(9)
ch-Tfird
fltdFff YrEl
dfq-r
Fi
*<, ftdr-Gqrr +s.
q{
tq.
r.'TqrF-6
*q ztr{-..ffi{6
{rqrfi cre. ft-dr-Tr€
cF3.
nra{ b'{qlftd
qrl-d EB. cfd-nfur '+ti.
tq{ftrrrfi'o
G srq
8'r{< *s. ft-dr-xrs,qiar
ira<ilu'{qre{d6
rd-er. qQknr<. g.es.
+e.
q.g* <fr. cfr-gd'nr< qrsd,
'tr4-dffiRgr
THE CAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
(7)
G('d
'i1c-srr
1i@I
1s)
[PARr U--SEc.
tqr4
o)
(3)
(,
(1)
2l
llqqi : sTglgRlT
rltfd E;I
II-€!-s 3(ii)l
ffi.s{_ I!]4
_(e),=
xrt{ Ts- Fdr-c}{I(qt tq, trq-lfiqrfrqm
(t),
(6)
(
ffi
gB
0.160
f,i
irq
sr{{ +q.
&-dl-Tt<r{6
*s.
trs-RrqrdcRr
ql{(q. l3l8
Fd
efr
0.080
qrtYg.
1339
M
Eft
0.3.10
(f,. I l.r0
ffi
Fft
0.010
1326
Fd
Eff
0.070
qr{.\'g. ll29
HI
?ff
0.060
qr{(f. lrl0
Pr-S
Ffr
0-090
.[R\rf,. l33l
l{6
?ff
0,090
rfe.
.rrdv(. lr32
i{dl
?fr
0.0{0
Trrli tq. frlrI-nk +q. {Iq-ffrclHcm
qRv(,483
fidr
l12t
Frfr
gff
nR.Ys. 1328
ffi
.tr ?fr
qI(vg' ll27
fffi
?fr
0.050
F-6
?ff
0.050
3l1r
3{ngs.
mw
qI{(fl
1324
rrw<.
lrz I ho
qr(gq.
qI.gd
I
3478
ffi
n-o. Fdl-aft{
nrE-Rx].;l"I{r
irdr.
n'uiELr qrs,
(4 3fl
frdFgd-drs
qllr{
ftdr
rtr
"F
o.re{
drnr, ft-dl-qt5d 'ilE{ c"{d.
fi{-Rrqrfr{m
sr!
rlR
ts, Fm-lE{F sq,
dr{-RrqrE{Rt
lG
+q, FdI-+k *q, ltlq-Rrqrsqrrr
i<,
RaF<{art +o, {t4-'I\rqE qd
qec
"tfu,
0-060
"fr
aol:
(rE 3i_{
ft-dr-antsra
*q
'irc-3ri6
-lqrqrsrc
srqrEfi .flfd. FdI-TNtf,r< tg. iTE-E ttCl
0.150
I
,ff
o.uo
0-r80
Fiq{
ffi,
Fn-idrsr tc, {rc-g,lEr
Gir{
qd *s.
Er*rr ftq *q. ftdF+t{
{|q-nrcffiqft $i lrq
rrcnn qfd, fi- -r*rE *q, ilq-E'tlgl
frdr
Efr
0.?50
qrdg(. 347
fdr
Efr
0_180
.mc{.
3480
ffsr
?ff
0.150
3I.v{.
34El
Fdr
Efr
0.r80
inl<aqfu tq, ft-dr-g{Re *s.
G
ffi.q-{
rr,c
hil-nctrd
tq
'h+'Rrqrdcrd
G
rq rr6R tq, frfl-tatttr +o.
ilr{-Frcrdrm G
ffi
+iircr,
fl
cilqr+( *s,
irq-A[qrfitn !i q-{
ffi ro. R-dI-Erc{ rtuq. 'lg-''ilc-qn
rrir
Sa
rrf
dR
*{t, ft-dF*{tr
tq,
.[rd(rs. !471
fdl
Ffr
!IRV{.
fid
?fr
o.3m hr&< +s. ftrF+t{ tq. ilB-ftcFcRl
**7,9.
fid
Efr
0.I00
qf(('g. 34m
Hi
?fr
0.lm
.rRv(.
3473
fid
Eff
0.110
qnss.
1463
q.l.:B.
rtr Tfr
0.160
.rRgg. 3,la1
rcd
Ffr
0.280
qR.vq. 3{6t
fid
Eft
0.220
1,172
0.380
,t
s{
$i
'lr{:-Rrqrdqm
3479
I
ill(-Qrqlfiqr{t (.i
g{
ffi+<.mrFnF{*4.
'lrq-Rrcrgqm
ctqllr{ frfr, cfrt--ql5s ffirq,
itE-qrErqr<g{
si lrq
ffiE'ffiE.
nr{-fuclaqRt
r
i
{qrrqrr siTd qqrtn, trc-{sRqra
*ErE
Bi
s{
*E'. frBl-Anff
{l-d o1gr,
Si{il
*q. ltq-r{i5{
qfd-gk *o. rt{-Rrqrfiqm
:.
1
;
t
I
i{
il
I
1
I
THE GAZETTE OF INDI-A
[PARr
ll-SEc.
lqFr
ll-qrs
r)
o)
qrGrFIIl!l-{:sRlItlI(uT
3(iDl
(3)
(4)
(o
(5)
crdv{.3415
ffir
B
t7l
(t)
Ilfr
0.lm
qR.(8. 25t4
Ffr
Iff
0.050
qR(s.
ffi
rft
0..{,{0
!8rdYf,. 2510
fcd
FR
0.660
{rdv6.
25,18
fffi
Eff
0-540
l[I(v(.
2549
trr
Ef4
0.270
rdv3.2J5l
ffii
TR
0-340
254?
o)
rR$lt *s, fudl-rrta *q, ltrq-Alqrf,qm
{{
(ri
T({(I q-dr
tq.
,tlq-,itc-qrJ
G
rfr
r<qq *o. ftm--cr{sT{ tq,
itr{-dTfir G 3.{
trs-rfirqg{ G s{
*i{ tc, G -Eer{ ts. ilq-wn-fln v{
tt{I
wfu$<
*{r. fr r-dr+{ fa *s.
ItR-{DfrflR !d c-{
tc.
*s, l!-dl-nsrad
Itrq-Rrqrdqm
+drER
hn cfr-Eqq
2544
fidr
?ff
0.050
cRgf,.
2512
ffi
?fr
0.081)
qr(q{. 25tt
ffi
?ff
0.080
crtgfi.
2554
ffi
Ffr
0.t70
qllv{r.
2555
ffi
?fr
0.240
qld\'fl
2553
ffi
?ff
0.8m
,"*.il,T,
fqm
,ft
0.460
qr{.vfl. 255t
fffi
Eff
0.lm
IrqEq<
qltgf,.
m
Eff
0.280
rdl
cT{.vq. 2570
ffi
I'ff
0.080
Erq +o.
qRsf,.
2569
ffi
?fr
0.780
rmvff.
2557
ffdr
,ff
o.tm
qRv(.256E
ffi
?fr
o.9x
.rd({.
FA
Ffr
o-ta)
25?l
*n
gq6Gr +s, &ix-T6{{
cRr{.
2557
*<,
fifdr-T{6-Ecl
r-rq
!.fi
+<. ,Iq-{dr{T{
iffi{
tq, firdr-sfil*r tc.
dtrq
RnF{tt{ clfr *s,
ftq-lllfr{,r{ sri .r{
nE-,irflr
clfil frnFsfiil
qE
+{r-{rc
G q,{
qYfiI. 1fE-irff{,R
+s. ft$-erq}tr
r*c ts,
f
tt
r-Tre5R-{
ill{-{Idif{,R G a-{
't?-,ic-qF
tq,
,tottr *o. fitrFcrn< +q. ihc-Tn-{,n
i
tq, trdF-Tasdr frc.
ifu-fihff$id{
Ar-{ fra.
fkIl.il5rr *s.
qlt{{ ffi.
fir
aqlfi *o.
qi q-{
it{
qh-i5! +<. nrc-T&Is( ct
ih+-nofr{m
cfrt-crg +{t,
't!-cfilIr yi
ftdr-qrqlER
*q
+q. fcdt-{6Fn
{r{-ll"fH{r
to. rftc-{"fH,n gi
,rdl
hcrfi t€. trdl-sqEdl *s.
'lrq-lilTqr{ c?i
fl
tc.
cRgq.2571
fcm
Eft
0.280
Itr E<r +q. fQrI-Et5q
{r{-nrcrdqnl
qrdY(.
3414
FEfl
?fr
o00t
qFFer +q, furFt'rq
ql{sfl.
t53
Bdt
Eft
0.J00
qRvs.
185
ffi
Tfr
0.210
6rilr ctdr, fi-dt-sfur drfit 'trc-rrtr{.n
qR.vs. 2m
ftff
?fq
o-420
rm6<t *<. &c-mgm *<,
tt{-ll!tr{,r{ v{ tr{
qRv{.201
ffi
Ffr
0.J60
qE {rfir. h-dr-sfu{ qt<r.
qR.\rr.
ft-s
Tfl
ol l0
Eq$-iar +o.
245
ftt
irE-Rrq
qnr
*o. &dr-trsr{ is, rns-rptr{R
qq
{<R
Si
sq
c-{
e
-sfo-d
,tF-rr+fi
tq, ,trc-wi-fli
i,
THE GMETTE OF INDI,A: EXTMORDINARY
(r)
(3)
(4)
(e)
(r)
tTl
(5)
(6)
.lRVf,. 2tl4
ffr
gr{w
251
lrd
?ff
0.7E0
f,RYg.
?50
fidr
r.\ Ffr
0.140
Eft
0.010
jh
3rr{Cd. 261
Efr
o.5ao
qR\rs.
262
FrS
Fi
0-200
rrRsfl.
259
Frfr
?fr
0.160
3rRg{.
260
rrs
Eff
0.t40
qRw
25?
Bdt
ffr
o-r(n
qrdt,
@*s.n-cr-qls,
itr{-rl!n-{tr{ $i fl
lrE t<, tcrla {6r< +o, rh4-rr'fFR
G .i-{
qffr-qri-<
E-dflI Ffa
G3i.{
iirrFl
i,'8. ii'-c-ar*< 3lrfr
ir{
s{
T!n-rrr{
firdrdt{ m, cft-n#d i-s, nr4<I"fBm
.fq
rrtw trfor.
Fi s-{
A-or--qrg<
ffitq
ftd1-.1}oi +q,
qrl
ilF_drf,rl v{
0.2J0
qrdg{. 28t
fffi
FF
o.2JO
Fi s-<
6rrd\'{.
296
fifr
?ff
0im
s}rrttl *<.
qr..gq. 297
f{sr
?F
0.270
!{Rvfl.29l
FS
Eff
0.140
Fi d<
16{r< t<.
3mgB. 292
rr.d
?fr
o.lfl)
rfl1vfl.
frdr
Efr
0.130
IEfi
?ft
o.lm
xHtr *8.
293
Fdt
qflg{.
294
ffi
Eft
0.1t0
cRgfl.
308
rr-d
?R
0.2a0
1tu6
eff
o-t60
lffr
TR
0.140
fi
Ffr
0-t70
I
qrdgs.
ll0
oiRsf. 3l I
466
frfr
?R
o-530
qrd(q.
465
fia
Ert
0.690
ffi
?R
0-M0
.{rdvd. 46]t
qr{Yq.
461
fffi
Eft
0.0
.rl{.\'f,.
462
fffi
?fr
0.t20
ffi
?ft
0.150
frdr
?ft
0.260
3IR(q.461
R.(rfl. 468
*s- tarsrfu *q, 'tI{-'nrqrr
ft
-qrn< +c.
ltE-wfFn
fc -Erd[ nq, nrq-'nq-qrt
Fif{
3 "rA *<, Aertru-oe *.
dE-n lr{trr (ii rrq
ffi
{{t,
'lH-rllqrtlnrr
ftdl-qrSE *q, rllc-wn-{R
*c' nar-clclifl tq.
ItF-a{rflF $i s-{
*s.
ft-dl-TErq qrdr
{<
dr{-rFfr{ n (li
rr{F t<.
O-cr-*ctfu
*s,
t<. lkc{r!n-{n
Fid{
ilaa.
nar-qt<raa+q.
iE-<t<Frsr si rrq
snRrr f lqr. trdl-+*'rEiql *s.
itrq-r|!n-{tr{ qri
qrt<m
qrt\rs.
to.
*<, t-<r<em *c, 'lr{-rl"ff-{'r{
qFra
qR$s.3oe
'tr{-ll"f{'R
rr'q
rql{lr< iFs. IrRII-6rq
.rRgs.295
t
r{r< qIft *q, fi-dr-sir{r<
itr{-rl!{r{,n G .r{
Fff
2E7
*q
ftdr-Er+<"flfr *q,
@r<.
ffi
qR\rS.
*q. 'tE{I"flr'fl
Sr.
{q
ftr-++rE<t +c.
\tri fl
*o
ffi-.< nnrrtr
rlF-r+{ri
*<. rtl_rlofr<'R
Fiq{
drr{ q<
rrq, ft-dt-'iqrs ?-< irq.
rtE-i{sri $i
ffi
+..+..
srq
esr-n-m fic. 'tE-rI"i-{'R G
qrEra E\.lr, R-dt-sq qrs<
*s
itr4-rofFrr{ Cq s-{
flt<.
s{
nar-t"*rn t<. rtu-wts{qr
\ii
nqa snn fccr-drm ufr,
irc-lrotr{,R Si
3r:q
tEtr
lFqlt
(2\
qr{fr E.I
3(iDl
(3)
(4)
x
{lltEl : 3T{llqRsl
(,
(6)
0)
G)
qR.\.s. 467
ffi
Efr
0-090
iilt{€.
Fdt
?ff
t-620
rff
0._]
521
*\";;i
(e)
l0
**:r
Frfr
?R
0.020
ql{\rf,. l5J
Frfi
?ft
0.020
qE(s.29
trr
Pft
o_050
qRvq. l0
f{S
6R
0.560
qRqg. 3l
fidr
TF
0.220
pfr
0.020
qR\rs.
12
fircft ts.
crfrq crd'r t ft-dFdEA qr{rqq t,
,l]q-erqgrsre €lrJ i-q, iErcsr Fi 3l-{
{{-iF. +<, ft-e1-dlYi{ +s.
ftd
,F
0.370
qrdv(. l4
frfr
Fft
o.l/m
iir.sg.4l
Fd
Tft
0.280
3f,rtv{.
42
ffi
tR
0.
qnYrl
43
Tft
0.16,0
t60
f,E-rl"f,r'r{
vrtF]a i.ifql, R"dr-dd{Eii{r +s.
ifr{-Tln-{fi \{i ii-{
lwrr<
+:o.
't4-n"ff-{T{
sRv{. 3l
+s, 'lra-{"tffli
ft-dl-srqrdlr
n-ot-rnr$<t *<,
q{ q-q
q-sa, .tn-<rgl
l-rrc l-<a. fi-cr-lt'qn
qd .rJq
6FlFl Stq, lqdl-tll<reo, 1'q-'r'Yu'r
![IqR +o, ft-dl-{E *€. rlls-IFl{rtr
$i
Irq
flqn tq. ft-dl-clfr tq, {r4-rr,
qrd \'?i
n-cr-t*t *c. rlr{<"t'{'rt,
*ren ferqr,
(6{cgl q\rr $i 3l-{
qr{rdq? +o, ffdl-gln{ *{i, 'tR-.6{
rr{
Fi
Itrrgar
ts, ft-dFffi *q, rlE-'ncqrr
Fi 3rq
fu-q,ato. n-,n-ettr *q.
ftc-riFrqlr \s rrq
Rfr. qfr-lgfara ifs. 'tl{-lrffT'R
lG3c.;q
ffi
fft
-lBrk{ ffi+q,
0.2N
Gsq
!{RVfl.47
Frfr
?R
0.t l0
i{ftc 4lld +q, fr"dl-ofa +s, 'lr{-rF.sl
qfl q{.
ftff
Fff
0.250
('i
ffi
Ffr
0. r20
nrR.g(. 49
hd
TR
0-120
3rr{sfl
50
Fld
Tft
0.t60
sm.vs.
62 |
h-s
Tfr.
0.J20
s{
fr.tm,
FR
0.220
*s.
ffi-r*pr.qa-t+rgar
3r{
srtw.
44
48
ws
sss
to.
.r{
ffi
n-or-,a-q.rrd
n-cr.3norlr
tq, .tn-{"i-{'n
aat *o. 'ln-rrql
*o, frfl-ols sq. ttn-Frqrdcm
sq q-{
# *e. fr-cr-cq-ctd Sq, ,Ir{-n"frflR
Gs{
afur *s- ft-dr-fur{ *:4, 'trq-Il"ff-{'I{
cq
n-tr-*o,ae *o.
nr{-ct4{r<$ G
s{
3rR.$,-
64 I h'6
qri\r{.
65
Fd
Tfr |
o.2lo
3iRY{1.66
ff6
trq-ir"i-{rR G
*<, n-ar-rn"a *o
ttE-rrltHm ('ii q-{
ff{,-qRsn *o,
fU
0.180
frq-ll!i-{R
@
frffi-*o,
Tq
si-{
3n'dd As. ft-dl-qrfr< +q, ifrq-fi-qrr
3iRg{1 67
Tfr
0_620
68
FS
fft
0.005
3{]l.\rs. 70
Frdl
FE
0.005
'h Tfi
0.100
EE
0.1J0
3in.s{.
3tIl.Y{. ?l
3A1Yq. 16?
hifl
qri 3Fq
ffi€
Grr{
fr {6q-{
fq:ar-qrd<
to. itrq-'nrqn
ms, FrdI-iI({ qll.l,
_.-._a=--a:::(ls
rgFFIrr
ff+frr hff,
Iqdl-.rcer
rd 6rna rrF'.
I
slsr G 3rq
Ta{qgr
2609 GU2010--4
)
,
!
6
THE GAZETTE OF IN'DIA :
o)
(3)
(4)
(s)
(6)
qn.Ts. t6t
169
ffi
qR
170
ffi
169/
601
sR!?
'
qR
0) cfigr
G.vd riqr
06)
(fl.
t
(E)
$R trR. qft-{sBrad +q. trE-dq-qri
?R
0.550
trni Ffr. cR-3IITfi +s. rf,E-a3rhq
ER
0.160
EFq
0_520
€,ifl r-+flr iiR. cfd-++-<R +s.
-i F-nofi..4r fa ii.q
F.Br a,!di. F"dI-GTii qr,.a vq.
0.005
Tr5T{ +s.
"fr
Bd
Fft
0.010
.{r{.\'{.
1724
FEfr
Eft
0.070
qRg{.
lzJ
hfi
Ffr
0.lao
ffi
l75 t
ffir
gldsF. ufl)
qRvg.
1749
o.ot 0
"R
Efr
0.m0
fq-6
?F
0-lm
ftrr
Fft
0.(r/0
atrdvf,.
1748
fd
ffr
0.090
qR\rfl.
1747
M
,fr
o-24/J
qraqq.
1745
Fi!fr
?ft
0J60
qRvfl. t74l
M
?ff
0.m5
nrRvs.
1743
ffi
?fr
o.tm
qRv{.
t745
Frfr
9R
0.060
763
iq-6
Fft
0.050
ffi
EC
0.210
qIIv{.
t
3rr.vfi.
1764
qR.Yq.
(9)
0.600
arrtvg. t?21
qRgg.
[pARr II_SEC.
"B
55
rrr(vfl. t752
,TTE-n"n-{,11
G 3lq
fr'-{r-iTsrgan
n]q-{'t-iw G q<
grgr
to.
fr-dr-r'I'+q
ts,
to,
rlrq-s'd${ \'a
rfr{ +c, ft-dr-t{..
'IF-stg? \d q-{
+trR *o, ft-dr-+o,,tc.*s.
'trc-rdar<I
vqrtr< *s. R-ar-,omnn +<, ifr{{t[.g{
q{
ffqrEr<
r{ rrit
*<, frir-srqrER *s,
rqrrn *o.
fi-rr--qronrr +q,
r{ rr:.I
fift qfe at6,
,hE-.rlr
\,?i
qrfrq nrd
t
nR-gr(r,
ffi
'tr+rtrf
fuar--qrqll q'ad.
irq
rq.
h-m-.arorrcqrqn,
+q{ G o-{
qrn< *o. ffdr-drnr
lFrl
*q.
'frc-a6rg
qi
6t{R *<. ft-dFdforr{ *o. .lrq-rErgr \|i
ril
Efr<
+q. enF,q-qrER +q.
,r{I
FR< +q. h-dr-arqrsR
lr{r
CrAcrr
r{ 3ril
'fE_$'dgt sa
to, {"-ntg.If
*rr, R-dr-'r6qc +q, rtR-GrEr-
Itor
Esn nt1 F-cr-ri-<-trv elv.
nra-aFnrqtf,
qrd{ crd
trr. frdl--qr{ilT-qrqrl,
tl4-qMri +qq
rr<q qm
Sd
q-{
trr, fr<pqrornwqrrn
{rqE ci q-d
ffdr
?R
0-lt0
qIlgg. I?67
h
Fff
0.0m
sRvF
t768
ffir
Tfr
0.3
qI(gf.
1769
?ft
o_220
ql{('s.
1770
ffi
Ffr
0.
Ird
?R
0.710
frqrEn n{, cPd-tqrc-d
lrfr
Efl
0.020
qftrfrIqra ftdr-6rrd-qr{Il. nrq-$rlk
1765
qRYS. l77t
3rRVfl.
qr{.vfl.
I
(7)
M
ril(gs.
rfl.
EXTRAORDINARY
t72
lz6
Fd
Ffr
t0
t6J
0.075
'tE-ftE
qrsq gm trq, hir-rflodrf-qlqn,
rlr{-ftitr. ffqq !d q-{
tq{. frf,I-<{r6,ilffirqrr
nr+.ihit{. +iI{ sd q-{
crda qr{ iqq, frfrI-.3rd t-q {rr.
trc{rFf, +qr G q{
crdq Jnr
qrd{ .rrll tqq. nm-snonrcwrqn,
{B-drrrnr. ftI4 G q-{
vq
qq
qI{Tq
*
r{ ,riq
*s, R-dr-cr+( ts,
iE5Rr
rrrt
nrq-stgr
'trs-iErgr \c
qI(( ifl llllqlf :
[,,_..",,,,,
alt
al
(3)
(4)
i5)
(
T1
SIflTIREI
(t)
(71
(e)
rrnClc +q. fi-dl-+qtEn
tq. 'tr{-stgl
150
erdr
FR
0.060
149/
ffi
,tl ?fr
0-010
149
ffi
?fq
0.050
(ra 3{R. 148
ffi
Fft
0-080
\rd.8R
ffi
Efr
0.070
gf,.3rR. 146
116
Eft
0.020
gd.qr{
95
fidr
?fr
0_o]0
gd.qR. 95
Frd
FR
0.020
gd.qrd
94
Fld
ER
O.TTO
gd.qrd 92
fid
?ff
0.0r0
n+{ tq. ft-dF Fr t€, 'ftq-stgl G
gf,.rxr{
93
Fd
Eff
0.z(fi
Er$a
gs.{r( 9l
frfr
?fr
0.400
82
fi-fr
Efr
0.130
va.grd 8l
fq-fr
Fff
0.t40
\ril.qR
83
fq-fr
?ft
o
r6r-3[rd ?8
fifr
'tr ?C
0.020 l#a
$a.qR. 79
ftdr
'h ?B
0.050 lqq
fn.im
80
frfr
ga.sR
73
frdr
?ff
\r6.3lR 72
fi
?fr
\rd.rm
74
ftdr
ih
,ff
vf,.qr{
70
ffs
t{
Ef{
0-010
rilsrd
68
ffm
.tr ?fr
0-090
qar.qR. 69
fr-dl
't{ ?fr
0.020
g.l.qR
ffi
Ffr
0.0t0
g6r.ql(
Gffi isz
Tf,.3rr{
147
Bi q.q
rsn tc, R'dI-t rqr +r,
.r{
't[{-{6{q{{ G
rrrgtt *'c, g-or-*rqrdR n-q, rtE-$isr
r{ irdl
"o$l
sil
rdrfr{ *s. trdl-d-qr6R *s, tts-s'dsr
G3r{I
qfi
vf,.rxR
ed--+-rtt *s trE-Fi5r
*.1,
\rq
t€,
nr4-5'dg! v{
r+( +o. fft-<tft{ *s,
rfE-s'dg{ cd
.r+<
AA. cfr-sr+E
tq.
ft-dFdtB{
to, ttE-stsr ci
q-dl
6r*c t{1 ft'dl-lir€f,
*s,
rftE+EIftE(
iTETq
3Fll
sd
fi{
afFq;I< qr, ft-dl-<'tIrr{{, rhE-21/z
l.
tR-21/2,
l.
tq. F-dFqt+( 'fr-qafEC{
g. qrrr6 irs, qY{flqr{
aGcErd qlr, fi-dt-<,tr{{r,
+. qrr-6 +s, +{mqR
crdrqfird, ffdl-drfi.'lr4-qfrirqYat cd
l.
qn, n-cr<'tr*.r. 1fia-21/2,
57
"ft
olo lamor<
l+ qird
+@.
-lrrn-<
ilr. rirriqlr
ft-dl-6lfi{
qsjq -flt*-
-ters<
rq. trmo 060
lrrrn G 3r<
o oso
-tlcro
0.280
tq.
lqq
-t-rq<
*q
-s,
{ra-stg{
cd
i-ee65i \=
srq *'q-. n:iE-iE-Nr\
raar-nrEr ss-.
."{
'"c--llE!Ei6i
G{fl< cri. h-dl-{,fr{ r, {w-zt /z
4raril irs, riRrrlqR
I
a.
f,lkora !la. ft-dl-{,fr{.r, tE,-u,rz 4.
d qnrfr
irc, 'ifrmqr{
aGrom vn, Fcm-q'frvrr. ts-21 /
d qnl +s. fRI{MR
dlFtrr<
t. qrll
ffi
3rq
crn,
2,
l.
h-d-<fE{a, 1fiq-21/2 1.
nrg. nMqrqR
mA. R-<r-rc&. 'tn-{tc5{ \q
J
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
(!)
(2)
(3)
(5)
(4)
(5)
(n
(ll)
vd.aR
8
f{dr
+{ ?R
o020
ga.qrt
9
ffi
if{ Fff
0_0J0
fim
,h Efr
0.010
FR
0.040
fiffi
'h Efr
0.0t0
gi{.3r{. 62
\'d.3aR 59
TdI
3iR Jt
vf,...il(
5J
ffi
't{ Fff
0.04{)
!d.3rrt
54
ffi
rh ?fr
0.o90
f{6
ih Tff
o.oto
vfl.3fit 47
tS
U-Sc.
[Prm
o)
rRrg{
rt{r{, frnFdi! qlfir.
rhfi
rEqF.
tF-qfuifl({fl
frdr<rtr clfr.
q-{
'll{-qfrxrdrdr G
lwr€ *q, FlnFfir( t{r, rll!-rBRgi
TrIrFl gr s{r
tqlq tq.
to.
f4-dFirqr{
Tllm g{ sil
ER-q rflfr. F-dr-ta. qfa.
!fr4-{aQg(
{R-fig(
lsqrq
frfi vrgd furr-rr*q *s, ift!-dtlr
.r{
Fi
nrg< nc, frilFr.rdr{
s{
{it
t{. ih-+!r
q'rrp qgqqR fr -{lt<fls rq{<R
'tc-{. rqs rIcI< +s. tE{cgr,
4krar.rr{
ga.aar(
,6
vfl_3rrd 44
ir
fffi
Fd
fl-flr
,h Fft
o.ot0
'h ?ft
0.010
45
rd.3IR I0l
h
tst
FFfi
.h ?ft
0.040
ffm
fft
0.010
s;
vd.3rR. 3
',:-
(cI,JIr{, 7
*"rr::i
frfr
.h Tfq
0.010
Im
F4fr
Ffr
o.0lo
FF
0.0J0
'h ?fr
0_0t0
;.
&
F
Ir
\rd 3rR
k:
3rR.Ss. | 057
ia.
I
E
3|11
2- arqiIFI
(r) <vnSr
(d.\.d. Erqr
r
16)
.
(r) rrAS{
(d.rd.
risr
1i5)
ar
t
057/
q"-flr I-{{<Il' ft -dtt<{q l-gr<R
nE-{, qqi fiTq ir.. rE{lq(
qir-E rg{<R frnt-{ttar rgr<x,
nr.-{. sqr .nr< rta, G'{cg(
nnr{-qR
0_
"fr
rrtc$
rtnrarnn
frd
fi$
ffi
\rd.3iR. t02
rYa,
drT{qn
I
v.l qr{.
rqr<rt ftrr-dterq rgrial
nr-o, rq< trrq
r30
't{ afr
0.0t0
'h Tf(
0.050
Va 3m. 210?
ffi
fft
0.t00
\rd.3rr( 2106
&m
?fr
0.010
frlFdi.{ it?-{Mrdl ci
wErqrcrd.
qrirqrqra. ktFn{ta{.
iir,FqMrdr Si
gfEwrg rrc s{Itll
ffi{
{fts{ T6cri
qIH.
irq-ifirEkr F d{
fi-rfr. t€.
arB{rd" Fft.
rtrq-qfur
FI 3a{
ffir
tq, ,IE-"rtgr
Ci
grgr *c. fdl-{r*q +q. llr+-cir5{
ci
.fi-( *<.
r{I
rlordc
gr
sr{sr nA.
qr{s-r
ffi.
ife
Evrlt<. v.rs
G\rdrr ts.
cFl-\.ranr
{Rrnr$r
*s.
vd.qn
2305
g.q.H.
fiER
0.040
6fr€{, dlf<tiar( cr.x.
Yd3{R
2304
frd
Efr
0.050
qR-cn
(a
' 3l1l
2.]05/
Frd
?ft
0.060
!a 3m
2264/
g.r.tt
rh ,rq
0.020
gB
irg{ frh. cfd-\ci *q. 'trq-gq<gr
54m
**-
i.1'.
!a
' s,.
269/
417
!a $rr
27cll
fi6
:h Fff
0.020
EM
th fF
0.240
f{S
'li ?fr
0.010
Rrr{tr
Cq
ufqr. qfr-qrn< tq. rfF-smr:fr
cq.
h-dr-TRr< qrsa.
{r{-q5rq{
irErsr
EqFr.
!ffkI{IE
rriq flR *q. R-argn wfu *<,
'ts-q6Agr G
rrn<
lr{
3llli *q, FdFaqn
fu-qr{f{
\',t 16{
ffi tq,
i(
;q{ ll-tlss
ol
fi{i|
3(ir)l
o)
r5I
llqq? :
(,
D
st{lFII(o7
(6)
o)
(t)
\a."" ffi,
q.ii_ir.
rt{ ?ff
0.010
E*E{ tnknr< q.tv.
rd.qr( 2f6
frrifi
ih
,R
o-070
Ilftq *s, fritFrrqRfr +<. 'll{-cr{qgr
v
ffi
ri{
?ff
0.080
rftc +c, Ff(Frrff{ft tq.
,tE<Nr<qgr
*.*"7;;
ft6
fiTR
0-080
rrS< *-q,
F, 3r-{
*s.
'f,a-cr{qgr
va.qr{
ffi
'tr Ffr
0.050
'hdt
t{ ?ff
o-010
1rd.qrd 278
ffir
,h FF
0.060
('{.qrd
262
fr$
ih ?fr
0.m0
gf,.qr(
258
ffi
?ff
0.050.
\r6.qrd 2J9
fidr
ilfr
0.040
il
qa.€.
,h ?fr
0.0m
o'iss( {Ef<nr<.
q.a.,B.
't{ ?ff
0.040
r*cr
ffi
Ffr
0.04{)
\rar..rR 256
fdr
Efr
0.060
Yir.qrd 2Jl
ffi
Eff
0.080
\'{..rrd
254
fd
afr
0.010
vd.3rR 255
h*
.h ?ff
0-0t0
gd.qlt
252
fid
ih Tff
o l4o
"flfa
--I'I+{
lfiq-qr{gr
il-d 3rR
249
Bdl
'h ?ff
o
\r{.qlt 24t
rti.q
.h ?fr
o.ooo l6-ie<, {Rkrm. qr.q.
rs.qrt
241
ffi I ilr FF
vf,.3{rt
244
f4d
(4)
.4r(
267
263
\rir.qr( 2Al
c"""
co""::i
w_.rrt
257
|
ih ?fr
o)
ft-dl-fs{s
iEd fta. cfr-cfri *o. {rc{€<5{ q!
rdr
t6{I< *q, trdt-cEr(.r *q, irc-qr{'lg!
Gs{
tu. &d[-ff+< ftr, itI!-{6ACr ci
Ernr
ril
irg{I frh.
cffl-G'{ tq. {E-5E-<g{
Efr-r r{ry<, ftdFqrn<
q.il
g.i
rfr'r {6qe ft*-qrn<
VE
*<,
ifrq-q845{
fu,
itrc-cr65{
q-'q
c.e.s.
lRt<r<n, l.<.r.
*o, .trq-qras{
Ff6{ cEq<, fi-dr-{rnq
(li .rq
lrrn{ ffff. cf6-+f,R . fr. {F-{r05r
qtifl
3nl-{
qIfr tq, fi-dFqrdoR Ss.
ftc-qFdgr
ni-{ *q, fi'dr-qts{tr
qti
!r{
.rt< +s, h-dFi-s-qs
Fi
lr{
tq.
'trc-qraE{
*o,
'trq-qra$t
ft-dl-qrtr6'A
fu.
hn+{ .llfd *q. h-dl-rirfr6
tq,
to-
o5o ltu-rE{'rq{
o'olo
0.0J0
\rf,.qR
241
fr6 I
?fr
o'o?5
gd.3rn
208
fffi
?fq
o 020
\ra-qrd 2l I
fid
ffr
0.070
lsfff r<R qr cfr-rfiB
lfiq-r}frdo'i.
rlrq rfifr
t'trg
rrEL
cq{. ff -En-€ qEd,
irE-qEAs! gli
.rq
l.nYo r.lfa c-{|.d. ft-dl-.ffiq c.54.
l,rrq-cEagr G lrq
tq, ,lrir64El
im
rrt{ +s, ftdFf!-{( *s, tE-rrASr
rr+{ *s, ft-dFfsqtr
Ei
qd
q-{
rri-( *s,
ftdl-fs{c ttr, 'tls-{64!3
\rd.3IR 210
Frfr
?fq
0.060
vd.3rR 212
ffi
?ft
0.020
Frd
?fq
0.010
\ad.qR. 214
ffi
ER
0.130
qrtr .llfd +q. R-dr-mrofs *s,
{rs-T6aw G q-{
\rd.qr{
Fifi
?R
0-050
ErcrgRr
(ra{
qR
209
213
(i
rr{I
Gfi
Erqrqcfl
rri-(
*<, F-dI-{r}< +q,
,tra-rEAE{
ts, h-dl-fs{€ *s, ,tE
qrAE(
Gq{
*s,
R-dF{rn{
*s,
.'fr{-rFASl
,
THE GA.ETTE OF INDI,A: EXTRAORDINARY
l
q
r.
s.
qrtrocrril+'.
11^
o.
rac
[P^rT U-SEC.
- ra rfr
srfl - T$rR/2008 l
w.
qs. fecr, sq-vflTs
MINISTRY OF ROAD TRANSFORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, tlre Znd July,20l0
S.O. 1626(E).-Whereas by the notification of the Covcmment of India in the Ministry
of RoarJTrlifi$orfarrf iiighways number S.o. 320 (E), dared the 86 F"bruary, 20 t0, published
in the Gazette of India, Extraordinary, pad ll, Section 3, Sub,section (ii) and issued under sub_
section ( l) of section 34 of the National H ighways Act, 1956 (as of l9s6) (hereinafter referred
to as the said Act), the Central (;overnment declared its intention to acquire the land specified in
the Schedule annexed to the said notification for building (widening
/
four-laning, etc.),
maintenance, management and operation ofNational Highway No 34 on the stretch of land from
Km 191.700 to Km 196.100 and Km 196.800 to Km 20i.lJ9 (Berhampore _ Farakka Section)
in District Murshidabad in the State of West Bengal;
And whercas the substalca of the said notification has been published in '.Ananda Bazar
Patrika" and "Thc Times of India", both dated the 03d April, 2010, under sub_section (3) of
section 3A ofthe said Act;
And whereas objections have been receivcd and the same have been considered and
disallowcd by the compclcnt aurhority:
And whereas, in pursuance of sub-section
(l) of scction 3D oFthe said Act. the
competent authority has submitted its report to the Central Government:
lrtFr
NowJffiEre,
of Oe
---
l|!f$l : sTgTt[(I,T
rlt(d i5I
II-E!-s 3(iDl
3l
upon iEeipt of the said rcpoh of thc competent authority and in exercise
of s€Etim 3D of the said Act, the Central
by sub-section
(l)
powers conferred
Government hereby declares that the land specificd in the said Schedule should be acquired for
the aforesaid purpose;
.
And further, in pursuance of sub-'section (2) of section 3D of the said Act, the Central
Govemment hereby declares that on publication ofthis notification in the Ofiicial Cazette, the
land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Govemment, free from all
cncumbrances.
scf,tDurl
Bricfdccriflion of th.
XJn 2or.l3i (B.rblrlgor! -
trrtd to
S.rl.l
I
N.D.
of
ll
ditlca
Munhid.b.d
b.
rqoi.!4
F.r*L
with o.
S.clion) on rh.
Nl'lc of ll
rllrt
Nrr.
,
l. B.rh.i"orc
l,itlEui el|Et|lt, hllin! wilhn dl..t,cach of ltnd fr6tn xln
N.lioi.l HiEhrtv No. 1"4 in nE S6t' of W6l Bcngal'
ol
ltr
S!fi.y
5
1
(l) E.hslEhhi
(r.1.
No.82)
/
6
/ &s. lltt
{.s-
ll89
"*
*r',
RS.
l r90
kirr!.
PriYrr.
"r. ;';l
LS. ll9l
R_S. t0
RS. ll79
o
Ro
lirE
Typ. or
hiv.i.
l.nd
(h .c...)
1
8
Non-Asri
0.01J
Non-Agri
0.0r0
Afri
0-t E0
Agri
0.075
NolAsi
0.010
Agri
o-050
0.120
Agi
0.185
n-s.
u77
ASri
0.015
R-S.
1166
Non-AEti
0.r40
RS.
1165
Agri
o-ol0
LS-
1157
Agri
0.320
Ls ll6t
Asr
0.810
RS.
75
Agri
o-451)
R.S.
!1()5
A9i
o-070
'Agn
0.txo
Privd.
ffi
191.700 io
ot thc
R-S.
ftivrlc
ABri
0.ln5
RS. ll19
Agri
0.020
RS. ll25
Agri
o.olo
RS. llm
ASri
0.150
LS.
1103
Ptrvrtc
02
Privir.
Agri
o-4!0
R-S. ll0l
Priv.rc
Agri
0.t 10
Agri
0-t60
196 8001o
l.!d oFtr.. / I!a.r.!a.d
Daflona
I
Ram-:nj!t!
VillB.irgacthi ard Oth€.i
Rlilcntar Choudhury, Yo
Choudhury, Yo
Riikinbr
R itranj!!,
vill-Bairgrctii.!!d OtlErs
wo Molihl
rh vill-Coloiv nd ool.fr
Ud.y M.rdi, 9o Tulsi Mdldll, villPushp.rani D.bnad!
rsn
Bd.r.mDut
H.ridrsi Madal, w,fo Chitt r.nj.n
M d.l. Vill-Brl.r.mDu.
hgr|n.lh Biiw..,
Bi.**
S/o
$jari Kxtt
Vill-B.llr.mrur
lcctor. Murshi&bai
S{bh.dn Mrndal, wo Bhaj.luri,
vill
Brl.Emrur rld oih.tt
Ab.ni fium., Mafihl, Yo snh.d
Mrdd, Vill-B.ltnnDut .rd O[t tr
Subh.dr.
M.drl, wo
Bltrl'murnd
Bhajlhari,
vill
Od}.'s
P..tn'! rjln Mudal, S/o Jyotirh
crE dn Mridrl. Vill-BclDutur
g.riprd. Sarl('r, Yo Bh.dur.m
S,rrlor. Vill-Bd.nrnDur
Kanrna Kunlrl Mardtl, 9o
l.i.r-it.'dh Maid.l- Vill-Bclmkur
Nir,tl.l Kums
LS- I ltx
K,l
196.lm &
Pdflaih 9o
H.rd(,i.lua P.lltllnilq VillB:lrrumur ut Odrrr
Kdipid. Mndtl, Vo T!'.n Mard.t,
vill-B.irEifii
Gh&rlryun M.tdi, Vill-
('i.ln6di
.trd OrlErt
KrliDdr M!d.1, 9o Tu.lr M.tt&!,
Vill-B.irrrctthi
Brl.'lryl,r Firm h/i. Lld., Vill-
Bllr.&ltnr td OltE
N.'ryehrtxh Pr. t{h vo
oobirldrdelld.t Pnmlnilq vill-
Brl.ruipln __
,oygpprl Md.l, go Bhrj.lu.i
M.ttdrl- Vill-B.lar.nlour
Mrrdj, Yo Bhrj.Iuri
i,loh'tl P.sl,goMa nalta
DhEodr. Na$ Mudal, go
RS.
ll20
Soubhgyr Mand.l,
Vill"Bal.nrpu
rd Olh.6
R.S. ll2l
Privttc
Asi
0.r50
R-S. llzt
Privdc
A8ri
0r00
L{min rayin Mldtl, 90 R.kh.l
M.rdd- vill-B.irochhi lnd olh.ts
M.adi" go Bhupdi
9.
THE GAZETTE OF INDIA : EXTMORDINARY
rt,
t
I
5
5
,lx r-s. ll24
L&
),.
t0t8
7
t
Arri
0.!80
Agri
0.{70
R.[ur.ni M.rd.l. w/o N.r.y.o
l0t9
ASri
0.07J
&s.
t0st
AEi
0.015
RS.
1087
A91
0.:00
AEi
0.210
)(
;)
R-S.
l0E6
R-S.
1090
Agri
0.tr0
*
RS. lmt
ASri
0__310
,.}
.!
R-S. l0t4
A8d
o:m
Ari
0:,o
(x
\!-
R-s.
P,a LtA, Vill-
BalarlmDur
Mrndrl Vill-B.l.nmpur.td Oth.rs
tfilr4lrrr Marxtal, w/o Ehrprti
M.rdd, Vill-Baimchhi .rd Orh.rs
Ha.id.si Mandal, W,b
Mandal,
Chin
Vill-Ballradpur
anjan
and Oth.R
Annakali Dasi, D/o Yogindra :\arh
Ulndal. Vill-iltohuh, Betdanq!
Binapani Mandal, wlo BlNpati
Mandal, Vill-Bairaachhi and Ohcrs
Ann3kali Drsi, IYo Yogindri N.th
M.rd2l, vill-Moh,la Bcl&nm
Dhircndr. Nath Mrndal, S/o
Priv.r.
Soubhrsa Mendal, Vill-Balrn npllr
rrd orhri
Rin Biswas, w/o Bariltdr. pn.d
Bi.w.r, Vill-Dudhs.r, Naod!
S.naosh
M0drl, go Srr).ctrran
Mtnd.l,
Vill-B.ls&npur.d olIE r
Lrb&y.rmy.c Bi$a5, w/o Bsrindn
RS.
11,82
AEri
0-0l()
fs.
t074
Atri
03.1o
Bi5er., Vill-Bel! l9ur
nr. Kunur Mand.l, yo Akshrr
M.rd.l, VillPalchimgamini
olh.rs
Srdhi.Ituor.I Mardal, 90
S.t)'-t nn M.rldd, Vill-Bal.nryM
R.S.
g0
t0€,
9
Fir
Eal.nllIlur
x.s.
Prit"ta
ll-Src.
[Panr
l.
IOTJ
Agr
0_lm
,t- LS.
!07'
Ajri
0.a90
ll.s.
l(b7
Privr!.
Ari
0.tm
n-s.
1066
ftiv&
Asd
0.1,O
R"S.
r06t
Pri!.!c
ASri
0.o50
ILS.
lOAn
Asri
0.fio
n-s.
1063
Afri
0.(I)o
as.
l0z
Asri
0.mJ
Upadll M.t|d:|, go B.sit M dal,
Yill-Bclruhn.lld Orhcrt
R"S,
1069
Atri
03m
Mdru M&g.t Mrndrl, Vo K.liprd.
M.rdrl, Vill-B.l.Enp& ard Oth.r!
R"S
1070
Asri
0.010
ASri
0.3m
Ard
0.110
ASri
o.6m
{
x
x
x R-S.
t.^'
1063
n-s.
1062
RS.
1060
Privalr
PiivrL
l.iv.t
Puslp.hrr M.ndrl,
S/o
Mtnd.l, Vill-Bclputur
R.hirii.njm S.Itrr,
Nrb.tum.t
.d
SYo
Srtr!, Vill-Brnbih.d
Khrln .!d Odr.rs
Olhcrs
Costhobibri
S.tr Roa4
f.riFooy Mrndd, s/o Klrudinm
l,Ldd, VillB.lDuku atld Oih.'3
G.n1ri D.5i, w/o Shyan p.d.
Birrr., Vill-B.lpuhr
S6b&r Mrd.l.
IYo Chlb(o
lhi*ikcah Mtndzl, Vitl-Biir.ft l|lr
Cit r..i M.nd.!, IYo N.p.l M.list,
Vill-BclpohE
B.l.rrn Mrnd.l,
S/o BishnDp.da
M.l|dd, Vill-Mridi.. R.ciun.dDu
fuloiini S.h.. IYo
vill-Bh.kuri
Nr tr S.rlrr,
R.Jkurnar Srh.,
D/o Nirai
Sa*.:, Vi[-
B.irSr.btri rnd Oh.rs
Prulbd. M&d.I, D,o Counrlg
ir.d{ Vill-l No. B.irg.cirrti
rd olh.r!
R-S. ltgl
\
x-&
sr )' RS.
\
R-S.
t0r9
1025
Priv.rr
t0I5
lo21
I
kiv.t
GoWB
ASri
0.020
Agr
0.E20
Atd
03,.o
Agri
0.040
AI'i
Colony
Mmd Mrttdat, 9o K.liprd.
M.&1, Vil-Bah.&rpu. lnd OdB!
[{rdbr
Anil
Xrr!.r S.I4 go N.nip.d. S.h.,
Vill-Srrrchhi.
Bcld&r
Bir..li M.rd.l. w/o
i,lrd.I,
M.d K',,r
Vill-Bclpukur .lrd olh.fr
Momhro S.rtT, go Molini Srt r,
Vill-B.irs.c,'hi !d olh.r!
lccr6. Mu.rhi.Lb.d- c6W
ql{il 6I llqtl.;l :
tlltF-ws3(iD1
,
7
I
6
R-S-
/
,\
1023
Agri
0.260
1020
Agri
0.160
R.S.
R
S. t0:I
R-S-
^A.
Agi
0.1s0
Agri
0.440
OoWB
Aeri
0.t40
coWB
Non-Agri
o_m5
CiWB
Non-Agri
0.050
1009
C,oWB
Non-A8ri
0.m5
9E6
GowB
NorFASri
0_010
Non-Agi
0.160
t022
*. ;x
^' ;.;1,
\ "'. ,llfu
-\ as.
\ R-S.
".. #;,
i\
i.t
-
:-\
(,
9t9
GoIVB
Non-A8ri
0.160
R.S.
l00E
GoWB
Noll.Agri
o- 160
1006
CoWB
Agri
0.110
979
P.iv.t.
Non-Asri
0.180
R.S.
980
R.S.
9El
\
R.S-
x
RS-
Noo-A8ri
0-160
GowB
Noll-Agri
0.880
2?34
CoWB
Non-Agri
0.025
2729
GbWB
Noo-A8ri
0.060
\ x-s. 99
OoWB
Non-Agri
o_200
R.S.
988
CoWB
Non-ABri
0.lm
R-S.
lm5
GoWB
NorlASri
0.260
LS.
90
60WB
Non-Ari
o-lm
Agd
0.010
Chrltir y
j(
r
/
Ot
TrntnJhCt lnbony, s/o
Krrd.rrnjtn Chlkaborty, vill-
r.X
t..s.
.s.
3518
Vill-Erlal:mDur alld
oth.n
Shib Chann Biswas, si/o Kali Kunar
Bire,s. vill-B.loukur
Ntolvnoh.r.Sarkar. vo Mohini
Vill-B.irE chhi and Othcrs
R.tujc! Rclicftnd Rchabilir
S.tL',
ion
T}O!1. GOWB
R€tujc. R.licf and Rch:bilir2lioo
D.rlt.. Go\yB
Rcftj.. R€licf&d R.lubilit lion
Dcon.. CowB
Rdrbiliurior
Rctuj.c Rclicf md
D.on.. GowB
Rctujcc Rclicf
tr.di.
Puju
,td R.lubilitrtioo
OoWB
Mulrhr, 9o Mululch.td
MEhx- Vill-M *r'r rlld Othcrr
i
Rctujcc R.licf.trd x.chrtilit .iotr
I).od-- CoWB
R.tujc. R.lilflrd Rt$.bilit tio[
Dcott.. CoWB
Rctujcc
R.licf .ird R.b.bilitdio!
D.Dn. GoWB
Milln Mohrn S{k.r, s/o K.hilist',
Vill-3 No. BrirSrchhi Colony ud
CoWB
GoWB
Non'Acri
Agri
0.
;:11
A8ri
0.090
R.S.
it1i
2547
t20
0.080
Pnvd.
R.tujc. Rclicf
and
RclBbiliialiotr
Dcott.. GoWB
R.tuj.. Rcli.f
Dcon.. GoWB
Rctujcc Rcli.f
'rd
R.habilitation
.rd Rchlbilibtiott
D6lt.. GoWB
Rctujcc Rclicf uld
RdEbilitriion
D.ott.. GoWB
Harckrisbna Mandal, Yo
M.idrl
Khdirrm
Vill-AdDukur llld Oth.rs
W
D lRdr&|.
w
D- lRoedr)- Govr.
Govt.
of
ofwB
fagabendhu Ncogi, SJo Shibs.nkir
Ncogi, vill-Paschimgamini x! oOEIS
2550
{
Rctujcc R.licf and Rchabiliialiott
DcDh., GoWB
Rctujc. Rclicf {d R.habililation
t.on.- GoWB
P.W.D. (Ro!ds),
I S.
2549
Rclicfld Rch.bilit tion
0.260
0.m5
254E
Rctujcc
P
Agri
R.S.
Vill-Brirr!.bhi
0.0:
2J54
-..
Aniti Modot, w/o lUj.ndr. Modot,
o-005
Go\
R.S.
l< -.'
\ -.
roE4
R.S. 3536
R.S. 3075
R.S.
.\
Slrtar, 9o Arnulyi Stti6r,
Ashutosh
Oih..t
R.S.
.\
( J\if -
LS.
r R.S.
A
(2)
,
t
1
B.l.r,nDut.rd Olhcrs
\
{...", J-
3
SISEIR0I
Agri
0.t40
AEi
0.160
Acrr
0.220
Nabir MaEdal,
Go(. of WB
vo
Subodh Daila, si/o
SrituD
Ma!d.l,
vill
&iy.odrr D.!a,
Ssbodh Daita Yo Satycndrr Dad!,
vill-Balrramour
Kunud Ranjan Dahi, Vo S.trn&a
Dalta. Vill-Balar.mpor
Bhabatosh Chrksborty, 9o Ashuiosh
Ch.tr.bony, Vill-Bal.r.rnpur.nd
Oth.ri
SuMh Datta. 9o Saiycdr. D.Ba,
Vill-BalanmDur
I
2609 Gl/2010-5
I
!
t'-
TIIE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
7
t
R_S_ 254tl
ASri
0.090
gr ),
ILS.
2542
ASri
0.110
(l) Ikriauuri -
L.R.
619
Agrl
0.200
L.R.
520
Agri
0.t50
sultaara orsi, wio aasaluzrrofiVill-Bcliakll.ri lnd O$crs
Sll!.Drrad Gbos\ w/o Ahad! cb.h.
L.R.
621
1
.3
5
$
tt
)
{n ur-
rA'l -
{J-L. No.38)
i
i
t
6
.?
57
Srimd D.si, w/o Shyin iprd.
M&dal, Vill-Xrist .nl.ti .rd Orhc.r
S'imati D.si, w/o
Shyrnead!
M.id.l, Vill-Krishnamati.rd Orh.6
vill-Krishnam.ari
Priv.t
ASri
0-t20
Xristu*tumin; Sr*ar,
L,rbureai chostr, D/o
WroEE
Sartar, vill-BalaEmpur
LR
622
Privar.
AEri
0.6m
L.R
623
Privat
ASri
0.3m
L.R.
624
Agri
0.m5
L.R
634
ASri
0-
L.L
63'
ASri
o.710
L.R
632
Asi
o.370
L.R
5lO
A8ri
0.
L-R-
6rr
AEri
o_270
L,R
629
Agt
0.080
L.R.
62r
Agri
L.R.
627
Agi
Ghosh, Wo Bsrrni dloiLo.lm lparrrnr
vi -Bdirrhdi id OttEr3
R.dIEtFn Drs, s/o bd.i [E;-i;i;
OJJO
L.R.
5t4
A8n
orro
L.R.
586
Pril?tc
Agri
0.610
L.R-
547
P.irat€
Agri
0-0tl
L.R.
5A7
Privaic
ASri
0.130
L.R.
588
Privatc
Asri
0.005
L.R.
5E5
A8i
o-210
L.R
549
A8ri
0.140
L.R.
54E
Agri
0.710
AEi
0.005
Pri\!t
enil
Bclialh&i .nd Oh.rr
OhoCr,
ViiI
,ircn Mendal, Vo Tinrd Mtrdrt, V t.
KrisfuBlt ti .nd Othcrs
Maa:lr Ctns\ 9o Durari chost, Vit!
Bcli.lt ,i
,.Drd& ctosh, go Tribbo!. cto6b.
I50
Vill-Bcgunbri, Bctturgr rld Othcr'
ntrar6E
Susarai Ctod
n;lo
vill-XrishrBnEli lrd 0r}6
Aarita chodq gyo AbUlalh Gho,rt,
VillKdslurrh:li and Othlis
Bimlr Ohost, w/o Bakarei Ghost vil-Krishralrud .nd Oltlfs
t40
Suru.rai ctost,
lY/o
Yill-Xdsluaruri
Bt ductosb.-
8id.l ct.ldn Mrldal v;
Jus.i-
Kishor Mrdat, Vill.f&isfil|etrEti
Od|.rs
.rd
l
{.
'.
..
]\,"r -.
gL
\
\-
Pivatc
Kdsll,lrmti
Htp.d.E:
s':aarrear Das, Yo
lvill.KdsluanBri d Olh.rs
I
Tllnch i{.ad.l,
S/o
par.ll.nt
d ollcrs
rau Ctost, o/o ahim@Tiiil
Kridb.rrl.ri
Btim Gtrslr, s/o salar.rn cEsh,T;iI
Kri!tula,llti lnd Oth.r.
OUl.l Chosl! 9o emdya Glnslr, VilL
B.li.It ri d
ruO Chostr,
Oihc.s
w/o Ndurnncffi
F.ul, Vill-kishnamati and olhd
.tlrca Uana.l, go Tin*t Uana
Ji
Xrislt E rBti .rd O{E 3
thint h:rdr. Chosh go
Gl6l\
546
L.R_
531
Agri
0.210
L.IL
5t8
A8ri
0.lm
L.R.
531
Agri
0.210
L.R.
534
A8ri
0.520
P.sh.r&
0.445
Maa:n chost\ Vo Durari
536
ASri
Brl.m
vill-KdshrEmali .nd Oft.'s
ebArl cani Scklr, 9o Cotjar Scrrr,
L.R.
L.R.
r
M.drl, Vill-Knsh&nrti
vill-C'.ibaria ard-Othcrs
Stlr':a Chosl', go Jrorish Chostr, Viif,
kidtralr,ad €nd Olhcrs
Sudhir ltuna, Ohosh, yo t{orihl
Ghoir Vill-B.liakt8i
8:&h.r.m chos[ Jo J}!!ish
OEdr: Chosl! vill-B.tiakh.ri
Chosh,
SUo
t.!ti,tt Ct
Ghosl! Vill-Bctirkhari and OlE
B.li.lhrri
i
[d;
cho;; ViiI
lqn u-€us 3(ii)l
t
2
3
Lc
{!Fr:l :
qT{A 6,T
35
',
I
Y L.n- 5lt
ASri
o_lm
L.R.
519
Agri
0.290
L.R.
2t1
Agr
0.390
L,R
216
Agri
0.125
Ltajundd, vill-Balallntpur and
ASri
o 550
Amritalal Chost! Yo Arurdrtopd
ohosh, Vill-l(Iishmmati dd Ott!.r3
Agri
1.3t0
Durgakin&rr
, 9o Mri0ujoy
P.ul. Vill-tcishnrmrti and Olh.rs
5
1
8*;
3tr€TqTfqT
t..
6
9
Kal,"ni t{ajomd.r, w/o N.nigo?.1
Majurdcr, Vill-Balar&rpur ,nd
Orllcrs
Prilur€
Durgakinkar Paul, Vo Mriiyunjoy
Paul-
Yill'Krirhmmati
,ugal Kumar ChosL So M.dhuidn n
Chorh, villAll'aldari and Othcrs
Majunf.r, w
Kalyani
,-" ;[
L.R-
2t7
L.R-
225
Agi
0.600
R
2ta
ASri
0.t60
t_
L.R.
219
L.R.
220
L.R.
L.R
Prir"lc
Asri
0.1?0
Priv.tc
Acri
0.0t5
I8J
Priv.t
Agri
0.040
128
GowB
NoftASri
02m
Agri
0.010
o Nmigopal
P
Pnnab Krmar Paul, Yo Dtr4a Srnt
Paul.
r
vilfKrishDnuti .lld Or.rs
Durg.rinrrr Prul, Yo MntFejoy
Plul.
Vill-Krishmali
Dulal Chard,: Gl,ost\ Yo Am'rlF
OhoslL Vill-Bcai.kh.ri .nd Othcr3
MrnCibdr
Chosh, w/o lGmah
Kant ChosL Vilu&islvt nEti .nd
Olhcrs
L.R
L.R.
f r\.1{
I
)
g7
221
t08
."
,l:1
LR
!05
0.160
GoWB
AEi
CnWB
0.420
0.090
t"
,jjo
Asri
0.055
t"
;:n
Agri
0.150
L.R
79
Agri
0.1t0
L.R.
8l
Agri
0.105
L.R.
a2
Agri
0.170
,t1
Agri
0.120
rT,
ASri
1.190
1" ;,,
Asri
0.330
L.R-
75
Agri
0_120
L.f,
77
Agri
0.005
'*
li,
ASri
0.t60
74
Aeri
0.150
t"
t"
LR.
L.R,
69
Asri
0.100
I-.R.
75
Agri
o.720
Bis*.,Eth Kurdu, Vo H.rcrrm
Kuidu. Vill'B.lirka.Ii rnd Olh.rs
Chaiflnaq DisEict Boar4
Munhidabad
Dilip Mandal, Yo BarErnali Mandal,
vill-B.li.thri rld Orh6
Iriortidn D6.nhdr Mu6hidab.d
P.bitra Cbosti w/o S.nnyishi Ghos[
Vill-Bcliathari alld Olh.rs
)ollcclor, Mu6hidaba4 GoWB
Laxmirani Ghoslr w/o Biswanalh
Gholh.
villBcliakhari
KashiDath Ghosh S/o
snd Othcrs
H.rdranath
Ghosh vill-B.liakhari
K,ashimth Ghosh. Yo D€b.ndranalh
Ghosh
Vill'B.liathari
Iyotsn Kurdu, S/o Narayan Kllrdt,
Vitl-AcliaktEri a d Oth.B
9o Jyotish GhosL Vill.
Krishn m.ti ard Olh.rs
Bisw.nath Ghos[ S/o KashitBlh
Ghosh Vill-Krishmh.li .nd Olhm
Shasan Chost!
Goumnga Ch.ndra Ghosh, go
Kashinath Ghosh, vill-B.li.khari.nd
NaraFn Mard.l, Vo D*an Mandal,
Vill-Kalabcna ad Olhc6
Suba! Ghosh, S/o Dcbcndra Ohosh
ViU-Beli.the.i
Narayan Mandal, Vo Dllkari Mardal,
Vill-Kal.b.ri.
and
Olh6
Iarapada Ghosh, S/o Raghularh
Ghosh. Vill-Bcliakhari and Olh.r3
Parchanan Mandal, 9o Panchlari
Mandal.
Vill-Kal.bda
Pan.hanan Mandal,
and
Othcc
to
Panchkari
Mrrdal. Vill-Kalab.ria a^d Olh.6
Narayao Mandal, Yo Dukari Mandal,
Vill'Kalabcnr
and Orh.rs
I
j
6
1
t
Pri\tt
Agi
0.?50
3
t
t
r.t
'
O"
l
6t
s3t
L.R-
66
Agri
0.095
(4) Hari Das MaIi
R.S.
73i
Ag,i
0.200
R-S.
136
s
nizc
Ir.L. No
81 I
I
R
I
C'h
T'rlshir.ni Sah., W,o Subtl Ch.tdrA
sah.a. vill-Ktishnaad and Oih.t3
o 680
716
Pnvd.
Non-Agri
0-150
Agi
0 250
R_S-
131
R.S.
135
Priv.lc
Arri
0.060
R.S.
734
PriYri.
Agri
0.111)
R's'
ttzot
R.S.
128
T2a
Priv.l.
Sabitribalt Haldar, wlo Ardulya
ClEndra Haldar, vill-Haridasmali
sutat Satra, So Putin Chandi Saha'
vilt-canmiear.nd Olhcrs
aupaai Mandal, wo Nimi Ma'nel
Vill-(.l.bcri. tflt Othctt
M.tirl, Vill-xn$.rir .,ld Olbt
so\ ar.ni Sahi, wo Ait ssna Vill'
ad Othc6
Ajir KumI Hald.r, go AInulF
Xnshnarn ii
0.175
Agri
0.r20
Hrldr, Vill'Kriskumrti
ChaEn
odxrs
Asri
Paiff'ti
Adam Kumat Mardd, Si/o
o{o
s."rf
U.Ir:rt. Yo.rrjm U$arl
Villf:hbcri..!d
t ,.trik,nt
OltEr3
Mardd,
si/o
B.iity$d
123
Agri
o
a.s.
124
Asri
0-Jl0
RS-
722
R.S.
7X5
R.S.
121
R.S.
120
R.S.
119
R.S.
718
Priv.l€
Asri
LS.
717
Pririlc
ASri
R.S.
116
Ptiv.lc
Agri
ri
os lrr,,,r'r Kurn
vll-Krlrb.ri.
-lKK*
Lor M.tdrl,9o Iknik
o.too
R.S,
7t3
Prii.rc
Agri
03m
M,'d1l- Vill.l(al.bcria
Prrlji! SalE, vo NarA Dulal Sdt
vitl-(ri.hmti
t-rrml
U:na{
Oihcr!
and
go Xrstrinattt
1r'..
e,
0.370
Agri
0.200
ASri
trt.r'a.l.
Olt lu,.a,t- v;tt-Krlrbcrie
-TiI-ir*r.
s"'"rr"i S"Ita wo ,rlit Sutt"' vitt-
[email protected] OdErt
Ashutosh
s l.t,
S,lo
blil S.*.r' vill'
Kdik!.rn ti
ASri
0.290
Krishr'rrn ti .tld Ohcrs
oasi. wo Dukid Mlndd'
vill'
oj2o lr:r-h.ri..'dolErs
-fsl-i ha,- r-ot U"naa, Yo P"o.t*e.i
0@ lu-'al- vitt.rtt.brri..Dd Oh.rs
wo Gonry.d,
rdellltl Vill-
o.r. go R.*hd ch,rdr.
lrrr'vilt-Hadd..
-In-t.a.f.a., rr.aad,
0.270
Maii .rd
oh.n
rOca r,feaa4 Vitt
Sfo
712
ASri
*t,,tll-o
Agri
0-310
LS.
610
Agri
0.!,ro
R.S.
599
Agri
0.4r0
R.S.
595
AsIr
o-125
R.S.
600
Agri
0.650
R.S.
598
ASri
0.305
R.S.
601
Asr
0.210
Bsrdcv Mudal,9o GoPal Mulrl'
Vill-Kn.b6ia ird Olh.r3
Agri
0290
K.rrl.l Cll,rdlr D!s, 9o Slkhich.rr.
ths, YillcanguEg.t lrd O0Ei3
R.S. &2
r
Asri
Bidvradh
o
Drsi.
LS.
'
U:aa '
ASri
s/o
P.irarc
rd
vill-r.dib.ri. ad Odlcrsso*rr U""a4 So r6u" u.r4
R.S.
Privltc
3(il)l
IaouMiIIr ,a/oMunE.r.,
tctt r .rd Oh.tl
L.R-
I
ll-Stc.
lPem
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
P!ilztc
ftivrta
Privrtc
$bhrdr.nni H.ld.., w/o RrmfPed
tLldrr, vill-Ktishl|lr!.ti md 06..!
tt
.-
Cltlt d* U.rdal
odl€rs
.narr s"tte, go t''t.t cstr stra'
V"ttd.l,
Sto
vul-xd$6ir l,d
Gt
r"gnti S"Itr Wo fatip.Aa S*,r' VitlR.rDjit s.ha Yo
Nad. Dul.l S.lq
vil|.(ri.hMnriti
i,nd othctr
S:L, Uott""i, Wo Ade U"ttaal Vitt'
ql(l rfl lrqqz : Et{lTtItPl
Mntd.l, 90 Sriki.tu|a
Vil.Carg.nagar.td Oth.r.
Ntrryr Mrflh!,
S/o
.l vill-BErddklrli
Frr
I
Yo
Ahibhra
.Dd
olIEI
It t . S.tL vill-
3t
TI{E GAZETTE OF INDI,A : EX.ITAORDINARY
!
3
a
5
/, ".t','rH
"'..1ffi
**
/, ,*.
.';11
.1Xl
7
I
A,4i
0.,130
Irriva.
A8d
0.Jm
P.ivrt
49,
0.400
ASri
l-160
Ati
0.(m
Atr
o.tI0
Ati
0.,m
a
# \r "' .1Ir
!
"t' ,'rH
*.s. lrr,t
)t
s.
n-s
r54,
Prir&
Atr
0.0t 5
,3962
}Iiv&
Ati
0.710
G.WB
Id
,rrt
{s
2ll7
r.s.
3102
,
S.bt{ Ali S.}t, Sb ,.|.r,+rin S€}h
V -nn rp*u. .rd olt.rr
Aldrl H.$E, go S$d H.Cu., ViIfbpurrdni d OilEs
Lltr
BGx,., w/o
r.r.fd
Sctl|. Vitt-
Iifl.tputtr rrd oilErr
Slldd Roy, Vo
Kh.g.
Roy,
Vilt-
B.ndcbkldi .rd Odl.fs
Mnf.t S.&rr go M.h.ndi S.*[ VilL
P.ni&n{.ud4ur rr|d oltE t
Cn udrr lhr, 9o i.rD.r D.d VillB.$d.b&juli rt|d Ottxrr
lbr.hiE Sctll go Ao.ruddin S.tlr
Vill-Lhr rd Odlrr
S&.d Ali S.lh, go cids
Sdh Vi[.
ftoiDohr
F.roi
S.t[
S,/o
Oun ! S.}|r Vilt-
Bed.itLli rd OlEr
C-Ildr M,*l'nLh.r .:^G
Nr! l!CtErd! t .fit l, Sro
Alr
0.@s
Arr
o.orJ
llc-Arri
o.010
Gati Llrndd, Vill-E nia0rbl
d OdEr
Drjr6-r f,ld.l ti/o 4.!riA
l.-lll Vi[.Bqd.5E.Ii d O$r.
tri...d D.i, w/o J.g.t Cbndrr
(r *,
N-AF
0-(xo
R.i$...!i Dsi,
x(
Nc-Ari
0.@J
SdF N.nyrr Mt&I. S/o Aiibhlsllr
Mrrd.l, Vill-B$tdatluli .d Orrlcrs
Ati
o.a
Saa Ntr)..o Mrnd.l, Yo AniH|ll. n
Xdl Vill.B..iud.brndi rd 0lf,6
Arl
0-tm
S-lEAr Mr|d.l. Vo Prjrplri
tadl. vin-8.$itdudi .d Olxrs
A8ri
o_015
SrF N-rF! Mrrd.l.
Nolt-Afri
0.0t0
S-yr N.Ir)rIl Mrdrl, go Ahit'hur.n
ASri
0.()0J
Sar X-ry.,l M.d.l, 90
Iivr.
rlrz
$. lrz
tr]'
0rlro
PAf,I II_SEC.
Priv.&
xls.
x3r
(s
:lre
) *3.
rrro
d
r*r
Priv.t.
ls.
tiyit
PrivL No&Afri
) (s. rllr
,(s.
PriY.t
{6. tw
*S. l44t
Prierta
J.8{ Chrr{t.
X*l
[adl,
tIdI,
s/o AhibtxEh
Vil-8..$ddHr.ti .rd olll.'r
Viu-Brnd.btiuli rld Orh.r.
Ahibhus.n
Vill-Ba$rrlblrnli fid OrtEs
S-F Xr.),fl M.ndd, Syo Ahibhusrn
X-rhL Vill-Bsd.bttuli rd Oth.rt
At,i
0.175
t&
Iiadl
Meibl, SYo F.iit Ctrtldr.
Vill-Brsrd.bkh.li.ri Orh.r3
No.Agn
0.040
S&{
Md,
M.rd.l, 9o Pr.i.p:d
Vill-B.ruddthali .rd Oril.ts
Agri
0.005
Sdinrd- ir.ntdrl, Yo Pdjapari
M.rtl Vill-Baqrd.bkh.ti .d Oth6
NorFASri
o.oto
PriY.G
{r. ,*,
Wlo
D.+ Viu-Tirtt rpdalr rnd Odl.t
0.0r,
Priv.tc
l44i
thr, Vill-TinEFhrlrd Oit .r
Agd
0.lto
S.diEd.r
M.nd.l. go Pnjrprli
Mrd.L vill-8..$d.t&hdi .rd olt
tlr&,
M.rdd, 9o Umrp.d.
U.,tai, Vitt-gr$dcbkhrti
rs
.d olr;*
[qr ll-El!:s
qI(I
3(ii)]
,
,
i IFNI
I
5-
i
a
7
t
I
\d *,
ftiv&
Asri
0ll0
*(
ssr
Priv.lc
Non.Alri
0.070
6.
vsz
Asri
0.050
6,
vst
P.ivrr.
Agi
0.oat)
*6.
:rsr
Priv.c
Non-Agri
0.0m
PriY.t
N6-Ari
0.m,
Agr
0.0{o
Noc-Afri
0.030
Act
n2m
No[-Afri
0.rv20
fs. xrt
tlr.dfa Mitdll,
S/o
Utr4.dr
i,Ldd, Vi[-B.3d6rhI .d OdErr
Sdr-d.! M.itd.l,
S/o
Vi[-B8i.tth.li
Dd
S.bIi M.!d.I,
Otllrr
S..ltirErd- Mtrltal, Vo Pnjrp.ri
MdrL VillBrerdcUlhdi .rd OoEt
Shdi
Md.l
M{litrl.
9o Drii.p.d.
.
Vill-Bud6l.Lli rrn Od'.n
S.idrM-d.!,
S/o
&id frdq
Viu-B.sd.iti.li .d olt r.
R|lin Mrd.l, Sro,Flith
M.
,
Vill.SEddthli.dortEr
St
di Mrd.L
Drijqt.d.
lls.
3456
,4.
3{r7
6:(
:rsr
(s
rsr
(a
1.160
Agri
o.d!0
('
,*,
Non-Afri
0.070
&hd&Mnlt4
S/o
vil-E.3d.Uddi
.od
,,162
Noo-ASri
0.080
S6ald rrbndd, w/o Phdil
qr.&! M.dd, Vill-Dsddlh.li
.ks.
gt
:3t{lFlRq
Priv&
P'ivr&
$
xr:
{r.
{6.
vr.
Id!-
*:
(* ,*
ftir.c
Sro
Md.l VilAudd&bli rd
g6i
Ma&|,
Sro
Ort
rr
DnijT.d.
M.d.l Vill.B.rd.t&bli od OtuB
Fdit M.ndd, S/o hdin Mrdrl VillB&d.btLli.lld ()dE!
S.do.h
lr.ri.l
SYo
thi'r lrrdrl,
Srrodr
lrrd.L
Sro
Ehid Mrod.l,
t
i
d (}lEr
YillBBrLtlb.li
VilLB.{dct*idi .rd OtE
&bd Md.l,
orht
ild odE!
Swib.rrn M.!d.l, w/o Plutik
A9i
0.t95
Cifth Xl!&|, Vil-B&ddur.li
rd ()6.13
S]lod Mrrhl
SYo Eti,r M.rd.t,
Vi[-A&d.t&ldi rd Od!.r.
Agri
0.0r0
ftir.G
NoGASri
0.(5J
Selh
Mlnd.!, go Bbirr M.nd.l,
Priv.rc
Noll.Arri
0.d5
M.!dd,
V |.Ah.t.b.ri, Lrlt grd
VilLBlldAtidi mdodla.
Hrilu MDd.l, S/o Stadid.r.!
O6.n
*{
,u,
(( trce
ats ,r10
Non-Asri
0.0r5
PlEit'lu.n l,Lnd.l, 9o Ptdr
CIrd&. M.drr, Vi[-Bedcblrr.li
N9d-Agt
0.0t0
Lrinird M.dhl, go ?hrtit
Ctd. M.rdrl, villBlad(iHnli
Noo-^.,i
31?l
Iniv.r.
Agr
(i. yn
Privac
No.-A8ri
o.4m
ASri
0.(x5
P.ivdr
NorFAsri
0.2J0
Prirrtc
Norl-Agri
0-050
\S
1111
R-S.
l,a?,r
'""-
C,oWE
!473
('
rloltEt
I|dOdEr
o@
o:.n
(.s.
t\
P,iv&
:ctor.
Murhi&b.d GoWB
Bitwuin Cho.t, go Pr.v.r, VillB.id.b*h.li
Srtd.b M.drl, 9o Andi Mrlldrl,
Vill-B.edcbt{.li &d OdE
Umtd*l. M.rd.l, 9o T.r.r
tr.Lndd- Vill-Brod"hLhrli
Ydw Mrld.l, 9o A,l.d. M.rS!|,
VillB.rd.bklh.li.nt ollEr
liur.r M.dd, 9o
dlltint r, Vill-il$dctthili .rd
Srdl
ill
R
Ohcrr
PriYdc
ASrt
0.(m
Uft..nld Mii.l,
go T.r.n
M$d.I. Vill.Bsrd.Sth.li
I
o
TI{E GAreTTE OF INDI.A : EXTRAORDINARY
I
7
5
a
E.
ill
l-s.
s7t
5
P.itri.
$< illl
$
\)
gt,
'r13
+.Q
-)
\>
,l
r
Noo.Agri
o-050
Agri
0.020
A8ri
0.040
Art
0.1D5
,5r3
Non-Afri
o.tm
!.s.
351{
fro-Ati
0.oI0
Atri
0J20
No-Atri
o.ab
Rs.
t5l7
l.
ilil
Ari
0J!t
R-S.
t,6
Atri
o,
Atri
0rx)
g( zr
Asri
0.o10
rs.
7t6
Asl
0.c5
ds.
7r8
Noa-Alri
o-lm
(s.
Tm
Noo-ASri
o.2 )
!{"s.
?19
ASri
0.0?0
ASri
o-lz)
/z {s
i
0-00t
ls.
(
l_r
A8ri
1,t75
Priv.lc
1t1
Privrlc
Itiv&
Privrt
l)
]l<S.
723
(.s.
721
Nm-Alri
0.([o
q('
,0,
NoGAgi
o.030
Piiv.tc
(s.
rtz
Nod-Agri
0.or0
(.s.
724
Non-AEi
ooll
+s.
1xs
No|l-A8ri
0.mJ
{.
ilo
Non-Agri
0.0m
1Ls.
72a
Noo-ASri
0210
xrS-
i29
Non-A8ri
o.oto
{s.
r27
Non-Asi
0-0?0
Noa-Agri
0.150
Pdv.rc
II--Sr.
3(il
,
a
R-S.
i.s. t,l5
i\
7
[Penr
I,oirth
M.&1, go N.tti,,lad.l, vi&
asd.bthIi rd Olh.r!
$nil l(u!.r Mrndrl, SJo
r.dh.5r*r6, vill-Bdi.f, kldi .rd
Oltr.r5
,yo8Bh
M.rd.l, 9o Nani Mrnd.l,
Vill-B.su6lhrli
Urus.rlrr
d Olh.rs
Mandd. 90
T.rIl
Mindrl- Vill-B.sud.5tlt li
s.*ar M.rd.l, 9o Rdt t,i.lh.
M.dd, Vill-B.sd6lh.li rd OdEr
S.ll&r
Mr .l,9o t db&iilrr
ri O0lcn
M.nd.l, Vill-Brrd.b&:luli
S.hd.b
go Aradi
ftui.l,
s.rF NItym M.dd,
tr{.ad.l
M.d.L
rd ollsr
ViILB:addrhJi
S/o
Aiitllrts
Vill-B.rd6tn li md(xlEr
B.$La Mmdrl go R.dt$.fi
Mrrd.l, Vill-8.!d6HDli -d OdEri
SrHA Mlodd, go
Anrdi Mud.I,
Vill-B.nd.bttEli.ri OdE!
Aril KuD.r Ct lorborg, Vo S.!i.h
c1|.6r Chrlr.tony, VillB&d.btt ri
AlLm sd6, go F.jd frrinr Vill.
Hbd.rrr rnd Olh.rr
All-n Sdl! Vo f.id X.rim, Vill-
?olld.M rdorlE
hl'nini S&d&Ei w/oNip|.i Srd.r,
vi[-Bsld.hl,tdi rrd Oil'.'r
,Jlra S.*[ 9o F.j.l K.'iq vill-
ldllrD ri Orll. r
AIe SAL s,o F.j.l Xrir! vill.
Ibllj.mr.rd Ork[r
Allr S.}.\ Vo Frjd Kiritr\ VilL
Folldrnd sd Olhr.
NL,rl Sdl\ go F{rl l('dtq Vill-
PorlntrD .!td (xlEr
Alhr S.k[ 9o F.j.l Xrrilt\ villPolLd.n6
rd
Oih.rr
D*iini S.rd.rq
vill-B.sd.blh.li
Alhn Sd[
S/o
w/o Nip.li Srrd.r,
td ortEr
F.j.l Krtu\
vi[-
Poll.di,|r. .rd Oih.rs
AIl.n Sdd\ go F.jtl Klriq VilltolLdrng. rId Oltr.rt
G.brrdhm M.nd.l, Vo S&sdhrt
M.rd.l, vill-B:5ud.bklEli rrd OlErs
H.rnl.t b.l. M.!dd, lJ/o Biclfir.
Kurnff
R njit
Mad.l. Vill-Prnchlctc
M.rd.l, Yo Sldhlkff Mrrdal
Vill-P.'l.htctc rd Olh.is
t.'ljir M&dd, 9o $dhak , Meri.l,
Vill-P.rht r. rid OrlEs
rjit M d.l, S/o Stihd(,rM.ird.|,
vill-Pr.cht.i..trd (}h.rs
Unu!|.r Sdd\ S/. Hiji Goprl Sddr
R
lq|t II-q!-s 3(ii)l
qr(d
6t 1l! tll
I
I
I
Madal, Yo B.srnt
2609
Gt/201H
)
v
I
a
THE GAZETTE OF INDI,A : EXTRAORDINARY
I
,
3
a
5
)
6
7
8
d.s.
ll7
Privil,c
Agri
0.005
t
l4o
Pri!"t
Agti
0.260
(.
l4l
Agri
0_t50
'R.S.
145
Agri
0. t00
Agri
0.050
.
(s r:l'
)
I
S tlarFh.' 9o ,al.luddia vitl&ldharmrnik rnd Oh.r.
Frtqn Bibi, w/o H.bibuI. Sd(i, Vilt
Poll.d.rSt
S.ttr Yo S.frn hSdLVi[.
0.2m
f.s.
r,rl
Privrlr
ASri
0.260
A!.nr. Bcwr, w/o ,urtl! i S.&L Vill.
(s.
142
Pri!r.
Asli
0.090
B.h.5o h S.t r 9o hbb.ri S.t6,
x"ir.
r39
AEti
0.230
ASri
0.070
Agi
0.l40
?rivd.
o.@
lis.
124
Ati
0.0t5
t's.
ns
Arrr
o050
n-s.
125
lrivr&
Asi
0.lm
J R-S.
I32
Itivl&
A8ri
0.060
{s.
t2i
A8ri
0.0r0
r3r
A8ri
0.005
r3o
A8ri
0.480
l"s.
(s.
.\
Nenttam Maidtt, S/o N.nyrn, ViltPanchlctc atd OthcB
Asri
Agti
i
vo Srr- M.nd"l,
Vill-Prncl*.C.rd OtlErs
S,rbodfi M"nd.t,
PrivrE
l3,r
i
Ctr.rirr
M dd. vill-P.rdd(.r.
141
x-s.
:;4,
I
9
Ldabebu Mand.l, Yo cour
{.s.
{3. rlt
(s. ts
lr
II-Sec. 3(ii)]
[Penr
6.
ne
tr"s.
t2E
.*-s.
t52
Sryrd
Vill.B.rud.bth.li
A.bdul
crd, Jo l/.jcd
SG.tt,
Vi[-
Arilurmnik md Ohcn
SryEd
S.ll\
Yo &f.tu11.
S.th Vi[.
Aidll.,rr| nit
R.f.ndh Sc&L 9o Ha.ii yrtub. Villfull.drn8. &d Otllcri
Abdd
rrlil,
s/o
R.Stllt.
S.&b,
R.jir aiu, wo khn tlr S.t[' vita
PolLdtlrf. !d O{l.'3
R.jh Bibi, wo R.frrrth s.rr\ vilPolld.nsr &d Ot |! i
Rrji. Bibi, w/o n f.tultr Sdd, ViltPolhd.ng rd Oth.l3
Fd.tn. Aibi lv/o H.bitoll
Poll.drll8r
S.&n,
SUt l M.rd.l, Yo Di.rDnjoy M.nd.t,
Vill-Prrt'tctc.rd Orh.rs
H.bibdli Sctf,, Sro Fulu Sctt, viltPdhdmS.
AbdB S.!.r, go
Polhd.n9
Zll.r
R.h.rD.4
rd olll.rs
r.ll1 Sq&4
0lq)
Agti
0.lm
Agi
0.052
Agri
0.1t0
Bordcvtbli .Id Odrcts
ADdul c.ni, go W.in S.kh Vilt-
15
AEri
0.1r5
s...ftr . s.t[
l4
Agri
0.7ut0
s/o H.ji ,.dirh
Vill-PolLdrlur .rxt otIEE
SoLrDl Bibi, w/o Srard S.U! Vilt-
ttiy.l.
Itivrc
Polbd.rs. .tld OtlE !
Stiol Md.l, go Dh.trrn&y M.rd.t,
vilLPrrdt !. ud (}h.B
Aht K.*o, 90 Hrji Sotqrl4 yiIB..{a/*hdi .rd olh..r
;
I
{(s.
(s
{.-3.
13
ftivL
Atri
0.lm
HrEA Bibi, ryo Hrru Sc},l' VilL
t2
Prhalc
Agi
0.0r0
tlef.
{s.
ll
Ptr16lc
Agi
0.150
Hefr
f,-s.
E
ASri
0.m5
6,*
i
:
t,
],.
r
ViI
gozlLrR t.|lEq ViL
{i.
-\
Vin
Agri
{s. llt
rli
Vi[-
Polbd.Dgr .nd Oth.r3
P'iv.!c
Notl-Arri
02.()
S.I\
S..lffn
rnd O0lr'S
PoILd."gr
Bibi, IYo Hrru
S.J! ViU"
PolLd.nr.
Bibi, IYo II.ru S.t[ Vi[MLd.ng.
L@ frr.drl, go Pnj.p.ti [{.!d.1,
l/all-9iFil,-
.r tu(-
Drthini Ssd.rni, w/o
Nrpari Sarder,
Vill-B.err.bttnli rnd Ortl.r3
tr.s.
705
A8.i
0.060
Srip.li S.drr, go Dh.rd Sard.r, Vilt-
&s.
7o3
Asri
0.170
Srip.ti S.rd.r, Vo Dhani Ssrda., Vill-
Brsi.Skluli
Barddl.hrli
ql{il
[qq lt-Eus 3(iD]
I
o
TI lltiql : Sr{lIgEUI
t
1
c
,
I
7
{t
iol
Ptivr&
No*,At
$.
r:r
Privrtc
ASri
0.060
Asri '
0.600
Agri
0.250
z:gt' lriv.lc
Arri
0.m5
24oo'
A8d
o-240
2318
',
Asri
0-m5
2!t7r
Agri
0.020
x.S.
2378
ASri
0.020
*s.
uor
Agri
0.080
I
X-S.
2,102
ASri
0.070
x
v
LS-
2/tO3
Agri
0.070
LS.
2404
ASri
0.100
Asri
0.050
Asi
0.050
$s
Ad|.tmmft R-Sal I- Nd 2!l ,.
(6)
,,}
n"s.
t l.s
x Rs
R-S.
x Ls-
2398
2399
'
'
Priv.t
/
Priritc
n.s. ztor'
Rs. 2,105 /
l
0.080
i
(v
11
fn-
> LS_
21(}7
Asri
0.&0
x LSf,s-
240t
Asri
0.130
2t7r'
Agri
0.060
LS.
2172
Agri
o_020
x
n-s.
237r
,
ASri
0.030
x
R.S-
2374?
Agri
0.141)
X
R.S- 2l?J/
Agri
0.ld)
2l?6
/
Agri
0-210
2177
'
ASri
0.620
Acli
0.210
2180
Agri
0.290
:x
ix
X n-sX R.S.
R.S.
\ R.S.
2t79 '
GoWB
.>
n.s.
z:ar'
Ag.i
0.005
.X
R_S-
2197
Agi
o.t
R.S.
2340
Asd
0.tE0
R.s.
21417
Agri
0.170
rs-
2tlz'
ASri
0.tl0
Agri
ooto
x
'X
LS. 2t4l
l0
Sulhi, Ku t lYt Dd.l, go PEjrp.ti
Mardrl, Vill-PlrEhlctc .rd Othcrt
F.Lrrl Bibi, w/o H.bibulh Sctt, Vill
Pollad.nsa
BrrkrElh Scln, 9o Frjl€ Ituia S.th
vill-Ardhlrmrnik.nd
Olhcrs
Abdull. Sckll 90 As.r Sckn. Vill-
Ardh.m{dk ard oth.6
Mokt r Scklr 9o libai SCUL YillArdh{nrarik fid Olh.f!
.Moltar ScU\ Vo hbai S€E! Vill-
&atr
Vitl.
Sckh, S/o Irn ni,
Aidh,ftsit trd Odl6
Anrar Sck\ Yo Irtr
d, Vill-
Ardhmnit.rd
Orh.B
,.hutullr S.*h, go Mur8i
&r[
Vill-
tlur. Bibi, w/o M.lclq Vill4or.blz.t
rrld Olh.r!
Anr.ru Bibi, w/o Mrkr.rn Sck r Vill-
Adh.'[unik
AnEllt Bibi, w/o M.krlm S.ldr VillAndhanunik
AnFru Bibi. w/o M.lqrm S.tlL vill-
Alrmm.d Ali S€tL Vo Mahatab
S.Ih Vill-ArdhrmBnik rnd OlhcE
Habibulh rlslq go Bhulu lnsl( Vil!Ardh.maaik
sd
Orhcrs
Mahatct sckL Yo Umcd
Molhr Sck !
A.dh.fiunit
SYo
bbai
S.tlr vill -
S€kh.
M.niruddin SckL Vo
Eflr.il
Vill-Andhrnnanik
Othcrt
Dwijsp.d.
M
Vill-
and Oihcr3
id
Sckn.
rd.l, Yo Bidhubhus$
M.'drl, VillArdharmanik
Dvijap.d.
Meodal, S/o Bidhubhusln
Mand.l, Vill-AidhannaniL
M
ruddin Sckr\ s/o lsm.il
&rr! vill
Andh.manik rnd Olh€B
Ar.julla sckh 9o Fajal Karim
s.k[
A'ajull. S.tlr 9o F.jiil r\arim Scth,
,ahurulla Sckh, Yo Munsi Sckh Vill-
Collclor- MuBhidab.d. GoWB
Mahid Scktr S/o Rahid Sck[ Vill ,ahumlla S.kh, go Munsi S.th,
Andharmanik
Barltull. &kL 90
Fajlc
S/o Samcd,
vill-
Mahanunad Sckn, S/o Samcd,
vill-
Ali Mahahmd S.kh
Ali
&ri6 S.eh
F.r.man Bibi, w/o Habubulla S.kh,
Sarhscr Sckn, Yo Babu Sckh,
Vill-
Andhaflnadk rnd Orh.rs
)
4
TTIE GAreTTE OF INDI,A : EXTRAORDINARY
3
a
7
I
2344'
ASri
o 130
7
Agi
0.060
6
,1x R-S
x n-s.
I
x
x-s- 8{6 '
Agri
o.mo
R.S.
2t.r7
Asri
0.1to
2148/
ASri
0.80
R;S- 2t4g'
Asri
0.tm
Agri
0-ll0
x R-S.
x
2l4J
Y x-s.
2JJO
'
R-S.
23Jl
'
Al,t
0.050
x
n-s.
2352,
Acr
omo
x
n.S.
2353
'
Ati
o_fio
x
R-S.
235,1/
Atti
0.090
Ati
0-cI)
x ts.
Y
x
v
v
'
zss
Privd.
Priv.r.
{i)l
,
S.r[ VilL
Alrft.rdr{t l,d OlEr!
S.rE r Sd.h,
S/o
B.bu
Slmr.r ScUr Vo D.bu S.*t, Vill-
Ardh&mlnik.rd
S.Inscr S.lrL 90
O0rcrs
Vill
Babu S.ld.
Andharmanik rnd OthcG
Sana.r Sck[ 9o Bsbu Sct[ ViUAj|dhaftlanik rd Oh.rs
S.rri.' Sck r 9o 8.bu SGIL Vitt
Adhann nik rnd Oth.rs
S.ms6 S.lr, 9o Brh S.r[ vilt
tudharmaoit .nd Oth...
Sami.' Sclh, S/o B.bo Sdh, Vill.
Arnh.fiEnit .l|d oltE!
S.,n cr
Adh
Sdl\ go Brbu Sdi, Vi[-
rn df rd Oh.rr
Sovrn Scth Yo Niyrnrr
S.l\ vilt .
orkr
tunhttD.nit .rd
Sov.r Sdd\ 9o NiyI!{ S.th, Vilt Ardn ,ln Dik rd Olt rr
NiFd S.tl,
A!&rE-ft rdoih.r!
Sovr S.&t, Yo
So'a sdh,
A&mit
SovE S.th,
SYo
Niy.rDrt
Oikr
&ld
Vill -
S.tt viit .
Niy.n i S.ktr Vilt Oh.r.
R.S.
2156,
Atri
0.1ro
R-S.
2!5?
'
Atr
o-l{
Sovr S.ti, 9o Niyrllut Sc$r ViI .
R-s. 2i5t/
Asri
0.tg)
IXijT.d. M.drl,
R.S.
23t9
Agri
0.t20
R.S.
2160
'
A8ri
0-lm
R.S.
2361,
Agr
0.(Do
ASri
0.090
Agri
o.210
X R.S.
' Pririt!
2:OZ
V
R-S.
x
R.s. zizJl
ASri
o.a80
R.s. 2lzl'
Ati
0.o,o
R.S.
2337'
Agri
o_l
zll8 7 Priy.tc
Asi
0.040
x:
tr,ur trSec.
x n s.
2123'
to
x
RS.
2rl4
Agri'
02J0
x
R.s.
2335/
ASri
0.080
X n.s- 2::r /
x n.s. z3:-l'
x *s.
R.S.
Si/o
Aribni.dt rd
Arkmit
MdL
rnd
OlEn
Bilhlbhl'sr
SYo
Vi[-Andt nr.ril(
D'iiTcd' Mad.L SYo Bidhobhlr
M.d.L Vill^ffi.on nil
r'b B.ttr
sdn,
S/o
Srtit Sd6, Vit
Areexr trn Olh.fr
Ab B& S.l\ S/o sdi.l Sdt, Vin
A.tudt md Oh..!
a,bdl JdiL 9o N&a.d
S.{r VitL
fIlh
Bibi w/o tLji H8cs Ali, vill:
lotr d-Sr dd o!l|.'s
Irh Bibi, w/o Hrji H..6r At, t/ilt-
lo0ei. |ad OoErs
rrhrh Sdi,9o Yrtub,
Aftrdf
Vilt-
.Ild Odr.r3
h&ri
Eorc go S.ituddir Bo*, Vilt-
PlLIi
Aos., 9o Seifirddio BosE, Vill-
Nis
S.tL 9o M.t'.tub Scti'
i.lo.ir Bibi, w/o Ni.mrt,
AriLrBrik id
H.t;hnh r|slq 9o
Agri
0.5t0
S.cndr.
zrlz'
Agri
0.460
,.dr. Sctlr 90 F.j.l S.H!
Vi[,
2l3t
Agri
0.!q)
Sqrfd
SGkh
'
A8ri
o.4to
R.S. 2lZr'
Agri
0.060
Bhulu msk,
S.*h, go
S.r.h,
rr.dl
9o M.l.bbar
!d
Otlt
Vilt-
Sdh,
rl
H.ji Hos.in s.ld! Yo Alij.fi
d
Ohc's
Vi[
ViI-
s.r[
vill-Adh.rrEnik nd olh.R
8:f.o h S.tt\ go Yrlub, Vi[-
Aidhrrunil
-
Vill
o.!m
S.hrj.&!r
vi
Othcfs
Agri
R.S. 2,0
r
[qq
[-qqs
t
qfRl i5I IInr(llI
3(ii)]
7
t
: qgEnq
a
7
t
iv.t
Agi
o_l)80
Privata
Agi
0.070
'
AEri
0.080
x
ts. zlto'
Asri
0-200
!
ILS.
Agd
0.3?0
Ati
0.1l0
Privatc
A8d
0t50
PlitrE
Ati
0.170
H.bitu[1 VilLPoILd.aS. ant _OlE3
H.rEf. Bit i, w/o Hru S.lh, Vi[tuldlnm.nit
Bl[.rE Eibi vro mhd S*i, ViI
Polldrar..d OdEt
,*ld S.*h, S/oAli ddir Sd!, ViI.
\
ts. 2lrJ'
Alri
0.340
B&t|llD6ifr/o Mrt
.x
r-s.
Agr
0.0t0
Itivr&
AF
0-l,()
ls.
z30I' P,ivalr
ASri
0.t20
Mdtudih S.t\ go!.e.il S.t!,
R.S-
2102"
ASri
0.130
lfiliuddio Sdd, go E.In il S.tt,
R-s.
23ot z
Agri
0.020
x..s.
2304
'
Asri
0-070
RS. 2tol'
Agd
0.010
5
a
,=x
x"s.
2t29,
x-s. 232E /
.t n-s-
2327
23t I
E
Priv.&
Y x"s. 2il2'
)<
x,s. 2]16 /
x rs.
x n-s.
)
x
2ll7'
23la'
2100
tls. 2rl
n"s.
.-ti
X n-s.
X
x
2io9
/
o-{xo
AEri
0.rr0
22sr'
Prive
Agri
0.015
'
ts. zst'
Privatr
Agri
0.4s0
Asri
0.()70
Prh.l€
Agri
0.140
Priv.t
ASri
0.lm
R-S.
2252
v x-s- zzst'
x-s.
225r
'
v t.s.
zzse
'
Agri
0.180
v n-s. z2sz'
ASri
0.t60
x ts.
Agri
0.160
x
p.s. ztsa(
A8ri
0.030
,
Ls
ZZm'
Agri
0.040
R.S.
2289
Agri
0.t40
t.s.
2z9o'
Agri
0.150
R.S.
2291
Agi
o-160
t.s-
zzgz'
Asri
0.tr0
1!x
B.lareut
AtdI M|tid Sddr go RrhrlL, Vill-
A!fuEdrf
.od Odr.r.
Abd{ Mrtit Sctl! Sro khnrll., Viltr
Ardh.nir.rlit rd Orllcrs
N...nulL S.&h 9o H.ji Hocr.h Ali,
Vill'Polhd.n...td olh.f!
M.l|Jn r.d Ali S.B|' go Htji
A hrtrrdt
Polldr!,'.nd Oh.rt
Priv.rc
t-
S.ft
H.nr Sd6, 9o S.ju Sd6, Vill
VUI
-
AlrftrlDrnit
Abu
T.lu, S.tt, 9o
SoMi Vi[-
rd
Vill-AniI|.'ln oil
ollErr
Vill^ritrDrdk rd
Mtdnddin
Sd.h,
Od|crr
l
go EsEril S.*n,
Vill^ntumltil( rd (xlB!
H.Et
Bibi, w/o
Il'
S.Ur Vill-
u
irunit
8i.hry.d! $t , 9o Pd|j l(unl'
Atrdt
Vill-fudh.,ttunit
Saha
H.ru S.kt\ go Scj! Sd&, ViU
-
tll.ilrrddin SckL Vo Ere.il S.L[
Vill-AtdhrrE nii rd Orhcrr
F.dulh S.th go Bhulu sddr vill -
I
Aril|.trEnit.nd Odl.fs
I
go Brtu S.&rr Vill,
tuldh'trEnil .rd Oif,.G
Mutlcd S.th go f.Ur Sddq Vill B.b.rDur rd Olh.rs
RrnD. Bibi, w/o Brrt rulla Vill AndhtfIrl.dt .rd Orh.B
Brtrnrlh Mo[., S/o Motlr, Vill S.ns!'
B.
S.!\
lnrlL Moll.'
SIo
Mokar, Yill -
BidFt B.ldopdhy.y' S/o Xrip.rh
Bridop.dhlry, Vill - B.zrrprn .!d
OtEi
zxe'
t.l
I
A8ri
t
RrbnllL Sddr 9o ta Ali Vill-
a
.
ItdJcn
Bibi, w/o Dud-,
Vill-
Bibi, w/o Niym.t,
Ardha'nr3nik rrd Cthc.s
Vill-
M.li.
B.n
$
h S.&b Yo Jubb.ri Sddr
VilLAdhrlm
B.t
''| t
k
..d
oih6
shn la sl.kt\ s/o Jobblry Sckh,
id Oihcri
Vill - Ardhsrmrdk
Mallailb Sckh
si/o Umcd
Mrhrllb &kl\ go
Umcd
s.td\
vi
S.tlr Vill
-
MehaLb Sckt\ go Um.d Scth, Vill -
4
THE GAZETTE OF INDI,A : EXTRAORDINARY
,
!
1
t
2293"
Priflc
A8ri
0.170
n.s.
2291' Privalc
Agri
0.190
R.s.
2295l
ASri
0.t30
R.S.
2296'
Agn
0.030
Y.
n-s.
2297
Agn
0.110
v
R-S.
229E'
Agi
0.020
f,s
2299'
Agi
0.070
RS.
2516
PriY*
ASri
0-040
R-S.
2517
Privc
ASri
02m
'x"s
25t9'
Prilrt
Ar!
ol)to
x"s.
2t23'
Priv-
Agr
0.030
r-s.
Ls.
zszr' Priv*
Art
o2t0
25D'
Alri
0-tDo
Priv.r.
Arri
0.020
RS.
525 " Priv..
ASri
0.050
ds"
zszt, Priv&
Agri
0150
f.s.
:szr'
Priv.E
Asri
0.(y,0
l-s-
229
Piv&
Ari
0.(Ir0
Arii
0010
Agl
o-t 50
22?2,
Agi
o-010
2t71,/
Agt
0.60
x-s.
2372
Airi
0.(no
x-s.
2209
Agr
0.(x0
x
n.s.
2210
Asri
o2$
X
R"S. 22ll
ASri
0.2m
Kfodr Bor Slth 9o Mundj S.l,r
Vil-ADdhrrm.oit rrd (}lEri
Moai acI., w/o Nltu S.b, ViI-
ASri
o-lt0
EiCme.dr S.!., 9o PDf.j Kurllir
ASri
o-mo
.l
/,\ ^
*]
T
jA n-s.
)
)
5
n"s.
)1 .s
x-s
x
\
c
'
'
'
2J25
'
Privrlc
23?4
'
Priv.t
kivd.
<Y n-s z 2
Y Ls' Zlts
x-s.
2217
ASri
0.(Bo
;X
R"S.
22lE
ASri
0280
Lx
t"s. zI9
ABri
0.460
x
9
H
u S.*h, S/o Scju Sdd\ Vill -
sck[
HaIu
s/o SGju
S.k[ Yill
Sayd Sck\ S/o S.farulla Sckh,
Andha.manik and Oth.rs
-
vill -
Surul Kumar Maidal, Yo Surerdr.
'Ls. zslt/
'
3(i,
n-s.
a
x
)
)
,{'t'
[PARr II-SEC.
Privri.
Vordal. vill-Andharmanik iDd
orh.rs
N"arh
li{.niruddin &kh, s/o Esmail Sckh,
Vill-Aidh.rm.nik .nd Olh.rs
Maniruddin S.kt\ Yo Esmail S.ld!
vill-Ardharmrnik .nd Ofi ..s
Abo
T.h.r
S.t[
Yo Soh.ddi. Vill-
Brbn . SGtt, 9o F{lc K,'i,r
Sd6!
Vill-&rdb.ftr.nit.nt Odl.r.
Must knn sck ! sr'o Fcl|.l sdd\
Andh.rm.tlil( &n olh.ir
ArE| R.ll.llu!, go dlur
vill
X.rn.trDq
sl Od.rt
Vill-Ardh.rrtl.nil
Ali S.kL Yo Abdul B.ri,
vill.
M&Lb S.*t, go Urd S.kt! Vitl
Ardh.rmit
-
Ali S.&t\ Jo Abdul B&i, VillAldt ntr.oik.rd Oh.rs
S.rih Bibi, w/o Imil S.th, villMdEr,ll Bibi, Uo Ishn\ ViUAndlunn&ik rd O$.r3
Bdrluth Sddr Yo F.jlc Krdo ScfL
Vill.tudh.rn nit nrd Oitl€fa
Abu Trhrr, Sro SolEddi SctL Vitt&difinr k
tlllinr Bibi, w/o Abdul Lrtif, Vilt-
A.d.rtDrdt
M.h..lll Bibi,
A,It rr$ik
lrhtr VillotIl. r
S/o l.nr.il Scti, Vi[.
D/o
.nd
M.lruddin S.&h,
Ani$renit rd
O{Er3
Abd Rrii.t S.t[ go Srbd.r S.&h
Vill-Ardhrml.nil lt|d Orh.6
M|nirrlddil S.&\ go Enrdl Sdd,
Yil-Ardhrflnrft .ld Oth.B
I)wij4l.dr rrEdrl, S/o Bidtut
Mdn, ViU-A IrrD.Di*
3.6r.
Bibi, \1,/o Rrh.lmn
Yil-Ardultl|.nik
rtrd
I.
IIrlI
Sd(h,
OdE
tu6.itr.nik ,rd oit.'r
s.L, Vill-Ardi.rur.dl
Bitu ld. Sri., go P.Dbj KunEr
S.lE,
Vill-Adh.nn nik
Arb. Bibi,
wo Mu.rrhtrl
Adrrn oil
Sc&li
vilt
Khodr Bor S.ldr go Mnrdd Sctt!
Vill-Adhr.rn&it
Lrif.n Bibi. w/o Aird H.$a, Vi .
AdhnrEdk .d Oll|.rs
lqlrr
qlrd
lr-s!-s 3(ii)]
,
t
i5T
IFiq? :
5
5
a
47
st{lTqRul
I
I
7
Sh-nrr Sttkr, Yo Sur6h
:lt&dr. Shtnu, Vill-KingEPUa P.O.
loSdhir
RS
2220
ASri
o-t10
LS.
239{
{on-Agi
0.240
f,s.
239J
Agri
0.130
x R-S-
2395
Agri
0.050
x
x"s
2410
Privrac
Agri
o-2J0
Soh.8i S.lt , w/o Ban.m{i Sahr, 89,
N.t i Ro.4 Bctit4orc rld OdEr3
I
LS. 24ll
Priv.!c
Agri
0-120
sohagi Sah., wo Ben nEli
N.rrii Rotd- B.rhafirDorE .
X R-S. 2{12
f,s- 2al3
Priv&
Asri
0_020
hivd!
Afri
0.l60
2al,a
Asr
0.lto
IO9
Noi-Agl
0.2u)
ixl
I t-S
i'x
Ls.
GowB
\,l.riv.nD0r. 24 P.tlatL!
coll..ior, Muirn,6rDao, rrow r,
Sohagi Sahs, Wo Aan nali Saha, 89,
N.Eii Ro.d. B.rhamoot.
Monnr Sckh, Vo Raluman S.H! Vill'
turdhftunik .rd Olhcrs
Sofi. Aibi,
Soh.Si
Monfu
v
R-s.
ul
PrivL
Agri
0,I30
X
L$
II2
flivrt
ASri
o-r5{)
x
0.200
^gr
Agri
0-010
ll9
Privrtl
ASri
0.0m
x LS-
120
Priv.&
Afri
O-lrO
LS. l2l
Asr
0.310
x n-s. l?j,
x n-s. 12,
Asr
0.()70
X R-s. t21
N
-48,i
0.100
Priva&
Afri
o-t20
x
Rs,
125 I Ptir'&
Agri
0.
Y
n-s.
126
I kivdc
ASri
0.m,
180 I kiv.&
Asri
0.025
179 I Ptiv.L
AgEi
0.0t5
RS l7l I Priv.&
Agri
0.050
x x-s
x
x
n-S.
x R-S
x
0
ftiv.lc
Agri
0.150
q)
kiv.lc
Agri
0.5r.0
ns. 8? |P'ivri!
Ag.i
0.040
Agti
0-195
Y x-s
86
x
R"S
85
Privrr.
Afri
0.140
n-s.
t4
Privrt
Agri
0.160
'x
Vo
Odt
t!
R.ttimn S.tJ! Vill_
M.njur Ali
Si/o
Sctu
S.rlr vill-
S.ti\ 9o Erj Sctl', Vill'
rrd Odrts
^.dh.tuit
Yr!i!, 9o Korbttr
ScH!
vi['
Momin Sd(t' 90 Rrhrr|.n Scrh,
vill-
A'dlE rrik rd Oitlltr
i:r*r Bibi, wlo Ah.f s.u! villBibi w/o R..h.nuull. Sctlt,
vifi-tuldhrri.rdt ]d Olh.rs
S.frr. Bibi w/o R.hanutdb SctL
Sanlft
vill- idttuit
Crt
irnlr4
rnd Ooltrt
Dific
Bord,
Elr.m Sd(h, Vo Mitu S*lt|' ViU'
olllc !
^'dh.,Enik{d
Etr.or S.tt, Yo Mtlu Sdli ViU-
Y
l1
89
x x-s
S.tt'
rti
Andhift|rrik .ttd Onl6s
Kldil Sctl, SYo lLbil S.r[ VillElr.m S*tr,
x x-s
GoWB
s.h., w/o B.r.trLli $hr' t9,
Nc.ji Ro.4 Bqll.tlport
ll0
3
vill-
Sdd\
P.ll.dser ftd olrEtt
Sof. 8ibi, wo Kotban S.kL vill-
x x-s
n-s.
wo Kotbt!
s.lu,89,
BirInDd. S.i., Vo ?&*rj I(urir
S:h, vill-GoobEr d O Es
.AJi S.nl' 9o Bthlt Ali S"rL
vil|.Ar{hdtn nik
F.j.r S.*t, Yo Mcdu Sctl, Villa"dl'.trril rnd ollE s
Ebd
S.t[ villrd oilLr.
^idhmtinil
Abdul Mohi4 go T.trjuddi'\ vill'
Fr.i.r S!th' S/o M.sltu
shi r'!l'r r'Il
Ott'.G
Atdul Mohi4 9oT.f.iuddiq v l
sti'lEin l'ld Olhct!
Momir SctJt 9o Rthtmto S.t\ Vill-
Adhirtmdk.rd Olh.tt
Mornin S.ti, go n.hdn
A tlum t
n Sckh'
Sudh.n hu Bhu.n RoY, 90
Bhs.n
RoY,
Vill'
md OtlE 3
Idtr
Vill-Kdd, Bcdm.'nn
nn olh.r:
Kh.m Sck[ 9o Xrbil Srktr
Ar
|s'rrl'rik
vill-
,l
TI{E
rI
,
t
IAZETIE OF INDr,A : EXTRAORDINARY tprnr
a.
5
,} n-s
8l
v
R"S.
,l
n-s
n-s.
79
R.S.
78
r,
Agri
0-170
+lrt
0.0t0
t
Kgil
Sro
Attdlr'r nif
R.fifldm Prd.y,
Vitt.
S.&f,,
Yo N.n]u
nit
S.r[ Vill-
P.rdcy, Vill-Andh.nn
,ah.n Bih, w/o T.!Ei
Aidh.nrunik d o.h.ri
Sayd S.ki go S.f.tull. S.ltr VitL
0.0!0
Priv.E
Asri
0.030
:.ror- Mu8fideba4 coWE
Klukuni D.si, w/o Dulch.ri !,Ldrl
Priv.t
ASri
0.010
Fofr|:flEsn Dibi, w/o Abdrlt., Vilf
Prit.lr
ASri
0.200
tut&Itr
ftiYrtc
Ati
0.090
Atd
0.0J0
Ati
0.t90
Atri
0-0to
LS
99
Privrt
AJr
0.01)
Ari
0-o0
Atri
0.125
Agti
o_!m
ASri
0.([0
Atd
0.1t0
A8d
0.t50
Privd.
R.S. l0l
Vill-Moti.rDrr
Andhsrurit
S.Ll,
PrjL XtiB Sd6,
S/o
Vill-Andh.tuunik
Kh.lil Sd4 Yo r.bil S.,,h,
vi[-
Ardh.tnunit
Eian Bff, rrro Aht! R.Dr@, Vill
Adlu'thrdf
Abdul
Ardt
R$t|ne,
S/o C,rlrtd
r .nil
S*l\ Vi[.
nundr Bibi, w/o Rdd AIi, Vi -
tudh.mrnit
j.b Ali Sctl\ 9o Mu'd Ali S.!q
Yill.Arl(trrrE rik rd Oth.r.
S.Dr, H.$E, S/o J.l.luddirt ViIAndh.rmrik rd olIE !
Rrjrb Ali S.tL go Mund AI atctn,
R
Wl-tuih.rn nit
Pbnr.rrBlL
d
ollE's
Bibi, w/o AbA h, Vi
Andh.ftlnit rn OdE!
Abdul Crni
S.*[
Vo W.j.d
S.ur
Yill-Ardr.ml'nik
Moti. Bibi, w/o Nimut, Vit!Arldt nEnik rd olh.rs
AlcyIr
Bibi, w/o
Alldrutlnlni&
d
[d\ VilloilEs
. scki 9o Yrlub, vilt
R'tf.ru
106
ABri
o.lq)
Y LS- tm
Agri
0.560
v &s:
Alri
0,am
ASri
0_om
Atd Bsi,
Funt.nn6l|. Bibi, w/o Abdol., Viit_
ro8
tudh.riunik rd qrEs
Ani$. Rrhrn q go ,.llur Ll|em.4
Vill-Andh.nr&ik
hrEr Bibi, w/o
lld orh6
B*t
Abu
r,rritL-
x
n-s. tu
,
R.S.
73
Agi
0im
x
x.s.
7t
Agri
0.010
,^ RS.
T'
PriY.l!
A8ri
0.0q)
"s.
52
CoWB
A8fi
o.tlo
Vill-Arnhun nit
91494 uurshiaatd
ASri
0-0ll
Dwijryd2 Mrdrt, 9o BidlEt*usirl
ASri
0.3{0
M:rfar scld\
x
n-s.
2393
X
R.S.
t29
x R.S.
/- *.
)
)i,"
2222
aJ.L. No.
)
S.tI\
Kndal
Nol}AEi
Privd!
v RS. ro
(71@]j,n
{iil
CroWB
x
f.
t
0.330
9t
R.S.
1r
Ari
Y R-S. l(x
R.S. !05
t,
alt
I
0.100
R"S.
x-s. I@
v n-s. tol
x-s Io2
,X
,(
7
Afri
a2
X x"s. 92
x &s. 9l
n-s. 9{
x-s. 9t
x t"s 95
x-s. I
k
a
Pril.ic
II__Sec.
8r\
RS.
rJ36
Ptiv.t
Privatc
Priv.tc
Noo-Agri
o.tm
Agri
0,tto
A8ri
0.360
Agri
0.2m
S.&\
s7o
Rrfir Scln,
Ardhmrnit rd Odlrs
Vil
Ardhrm.nit id OtlEr
M.ri. Bibi, w/o Niyrrl.l , ViltArdh.nmnik .r|d ollE s
Abdul C.ni Sctll' 9o Wajcd
S.&1,,
Cotwu-
M.rd.l, Vill-A0dhrnnanit
sJo Bishu
Aidlrnunif rrd
Ydulh
SGUL
s€kh vitt-
Othcrs
Vo Rrfrtuflr Scth'
V
Polbd.n9
Khod. Box
S.*[
s/o
Murfi Sch\
vifl-Adhlnmnik.rd Othc.s
S&iy.t Bibi, w/o Mostm S.tl\ VilL
Sc.lnun
,oyd S.&l\ 9o N6u
S..lnu!t rd Oih.rs
S.&IL
viu-
l.
qr(d q't
II-t rs:s 3(iDl
,
IIiIT{ :
5
1
/'x
S.
R
t
7
6
1337
Privatc
Asi
o.070
l3lJ
Privlrc
Agi
0.030
Agri
0.160
Agd
0.080
,,x R.S.
\
f,s.
x
R.S. l3l8
7
R.S. ll39
Aeri
0.140
> R-S. l34o
)1 RS. 1326
Agri
0.010
Agt
0.0?0
1134
Y RS.
x f,s.
Y
x
.
Irrivat!
1329
Pri\dc
Agn
0.060
l3l0
Iti\6rc
Agri
0.090
l33t
Priv.t
Agr
0.090
R.S.
1332
PrivErc
Agri
o_lxo
R.S.
1483
ASri
0.tr0
X n-s
ql
B
3T{tlqRul
'rx
"'
li;"
Agri
0.190
R-S.
t32t
Non-Agri
0.160
LS
1327
Agri
0.050
,x t-s.
1324
Asd
0.050
x-s.
r{82
> n-s.
3478
t-s.
!,179
t-s
347'
I
\.' }
Y
v r-s
Lon-Agt
Duffi
0.1?0
9
Ntossd Sck
S/o
dd Othc.s
',
vill
$
ScttL Yo Mobarrt S.kL Vill.nd Olhds
Ancsh Srkll 9o Moharak Sck\ vill-
An
S.!lrur.
Ancsh S.kh S'o Mohank S€lfi, VillS.3lm.rr 3nd Olhcrs
,.haogir Sckh,
o Nadit
rloss.4 vill-
N.ot
S.kl! viU-
$.
Scelrnal"
Saj.h& AU, vo
d
S.ms.r Sckb Vo folb.s S.k'tr vilL
Pirbrrour .Dd Olh.rl
Malnan Hclsaiq S/o Abdul Cafir
Mrndrl vill-Scelft.ra
B.kt r S.k ! Vo nchc..l| S.li,
Vill-SG:lman
Msd.b S.y.lr Vo J.hd S.&rI ViI.
Abu
M.tt6 S.HL Vo J.llcr Sc.klr vills.aln .r
Malu SckL Yo Ihtbtti s.kh" Vi['
GoDiid rtrd
oth.rr
Ati 9o Naosad S.llr VillDurcaDur lrd OtErs
Srjahra
Saj.h.n Ali,
S,lo
N.osad Sc*lr
Vill-
Dur@Dlr doi,crr
S.j.lEn Ali, 9o Ne.td S.rd\
Dt@N
vill-
OltE s
'rd
Ra5id Scld\ go Mch.] Ali
Vill-S..lnn6 arn olhcrs
H,'lI'l
s€kl|.
Ssj.lbo Ali, go N.aead S.klr
D'rdDirr
and
-4
vill
Otlrrs
8"lffiJi'*I'' *
E!!r'ddi s'*Ir
Agri
*
Prir.tc
Agn
- --- lA Xh.ur D/o s€flt S.*r\ villuTtu
ls.al-rr
oltrrr
Privllc
Agri
0.180
,480
Agri
0.150
3.181
Asl
0.380
34?l
Agr
v R.S.
v
Privrr.
Ssj.h.n Ali,
R-S.
Abo
"nd
B.!:I.r
SddL s/o RdEs.ll SrUf
Yill-S..lnao d Oh.tr
Mrriu Bcwr w/o Srss.r s.t L vi[s..lmr: rrd OdE s
Moj.t[rEl H.quG,9o Harua R si4
vill-Gooi..n .rd Oit .s
Abu B*t r Scth. 9o Rchrs$ s!&L
vill-Sc.lmr..nd
Madd
S.&lL si/o
Olhcrs
ld.r
S.k
\ vill-
x. R-S. l{72
Priv.t!
Asr
0.3m
x "r. ,1fi
Privrtc
Agri
o.tm
k R-s.
3470
Privltc
Agri
0,100
x
R.S.
3473
Privrr.
Asr
0.1,t{)
I
R-S.
3163
GoWB
Noo-Agri
0.16{)
{
RS.
346,1
Privrtc
Agri
0.280
146l
Priv.tc
Aeri
o.D0
3465
Priv.rc
Asri
0.780
eman no"sgiq Slo ebaut C.frl''
S.alnirf! 1d Odlcrs
l,reimnrEiti, wlo sanrscr sctt' vittsal rr and Olhcrs
x &s.
x R-S.
\x
n-s.
3456
Agl
0.550
R.S-
3416
Agr
0.430
KiFdrlrio ScL\ go rc-t t S.k\ vin
saalmarr
Ooat
Sibi, wlo ,tbd!. S.tt rr
O{tcG
" r.dd
s.fdrd
Air.t S.kh, go Mosl.o sckb
vilt
Vill
I No. R.dhar8h.t Affhal Pmch3ltt'
S*r\
Vill_
l{anrna XhatuA w/o Sub.d.t
S*rr
N.o6!d S.klr Yo Hosloi
Ptrthhur rrd Otllcrs
vill-Sallrlm rd
Oihcrs
Abdut R:hirq go Trifscfh'
scalmar! ad Ottlcfs
vitt'
vill-
\[ccl c,Tlrc -7
I
THE GAZETTE OF INDI,A : EXTMORDINARY
50
,
I
3
6
7
8
3460
Arri
0.080
R.S_ 3lJ9
Agri
0.100
R.S. l{58
Agri
0.t:0
R.S_
3.1.{8
Agri
0.150
LS.
l.tJ7
ASri
0.230
R.S.
2l
C,oWB
Non-Agri
0.180
x ns- 2tt0
C..wB
No-A8ri
0.140
x
R.S. l75t
C-WB
|i6o-Agri
0.39J
R-S-
I
Priv.r.
A8ri
0.0t0
,',-Y
R.S-
!4,49'
Afri
0Jm
,X
LS.
3,4,t5
Itiv&
Afri
0.r
R.S_ !445
PriY&
ASri
o-
RS.
lx
\,X
x
x
,lr
\X
\-
,y
(
S€kh,
vilt-
Scalmar, .nd OthaB
,aisan Bibi, w/o Keru S.kh. VillScalman snd Ohcrs
Has.m
Mia s/o
Khadcm Rasul Mia,
Vill-Scalman
Wo*i rrd
B'rildinS DcA.rrmcoi,
GoWB
works
ad
Building D.p.rt ncrl!
GoWB
Works ard
Auiuirg DcpannEot,
GoWB
Abdul Aziz,
Scalmrr.
SYo
Rrllatnln Sckb ViU
-
.td olh.ri
Abu Sctlr syo Artu S.tlL VitlSldm.ri .nd OiIE
t
T.ft.jul Scld\ S/o Armrn ScU\ ViltScalmar. !!'d Ohrn
,ub.ri S.k[ Yo N.yrb Sckh, VitlS.h.j.dror .rld oth.rs
Do.Ln Bibi, w/o Atdus Sal 4 Vilt-
R.S.
14.13
ASri
0.9m
f,..s_
t.r,t2
Privstc
Agri
0.lm
Privrrc
Ari
0.050
Agri
0-7m
I.tlml Dibi, Wo Aimddio Sck[ ViIGogjan md Ohcn
ABri
0.o20
Mebi. (hatu&
Rrjcfe Bcyr lv/o Amiarddiq Vilt^
Saairnar.
x
,,Y
((
/\
.,}
n_s- !43i
Privrtc
l0
R.S.
R.S.
34t2
Pri!{.
Asri
0Jz)
3433
-s.
x-s.
!43t
Priv.t.
Priv.L
AEi
0.450
rl
PdYrtc
Agn
0.1,O
3417
Pr ztc
Arrr
0.4t0
lls.
/x
/> n-s-
34
-610
3419
Privita
Agr
0.1,$
Privitc
Agri
03x)
Agri
03_!0
R.S-
3416
/4
RS.
2545
,,X
R-S-
2545
Prirrtc
ASri
o7m
aX
R.S.
l4t
Pritl.t
Agi
0.100
VX
R.S.
258a
Privri.
Asrt
0.0s0
X..S.
25,17
Prirrr.
ASri
0.44)
LS.
2550
Privrtc
Agri
o.660
R.S.
2548
ki1.lr.
Agd
0.640
R-S.
2549
kiv.tc
Agri
0.270
,Y
/x
S.hajadpur ard olhcrs
Men$r Scl,i, Vo Tdcl Scktr VitlSG.l@r. .!d Otb.rt
[-.iL Kt tu4 D/o Harun R sftr, VillS..lmar". .nd Otf,.rt
Msrur Sckh Si/o T.fcl &t& ViltScetmare and Ohcrs
Vill4opjr rrd Orhis
M.bi. Kh.tul Vill-Cooim
M.bir r.haru\ Vill-Gopj.fl
Biru ScE\ go Elsr.t Sckll Vi[Sc.lfilan and OttE s
Tohon Bibi, w/o Dilo &tL villS..Imr.r
Ohc.s
Sohor.b Sckh S/o Abdul Haki4 ViI-
d
Gogian
/\
:, IX
SclL Vill-Scalm.!,
Mallcb Sch, Yo Jchcr
0.t
3{41
i
100
Vill.
Scalman ard Othcrs
Ancsur R llarlerl Yo Jan Mahamltld
A8ri
.!9wx "' ;:1:
' ix n-s.
r--
y)
Jchcr Scklr
3,t4,t
i tx
Y
lzl2
I
Mltlcb S.kL Vo
Y RS.
.,/
<.\
ll
II-SEc.
[PARr
5
,.lxrull. ScU\ S/o Tsif
Sclh,
Vill-
S..Int.rr
Abo
B.ldor Sd(t, Vo
J.t
d Sdd,
Vil
S.aln8 ari Odr.rr
,ih.r. Bibi, Wo l(.6ytt S.uL VillR ni,lasar
rd
Ohcrs
I.h.r. Bibi, Wo IGfiy.r
Scth,
Vi -
R:nimgar rnd Oticrs
Mrrfat S.*h, s/o N.y.b Sckh VillS..lri!.n .nd Oth.6
Nasntull. S.t[ S/o Ba*rllla S.k[
Vill-Gopj.r lrd Ottrc's
Ali MalE rurud Sckh go Ann n
S.ll!
Vill-CoDian rd Othcri
Sukurdla S.kl! go Makrln S!k\
Vill-Balarampur rrd OthcE
,ch.r Sc.k[ Vo Tufaii Sckh, ViURrninslor and Olh.rs
,rhirub Scklr go A..r Ali Sckh, Vill,
Ra naca,.id olh.rs
I rrr4
I]I(d SI {INFH
ll-so-s 3(ii)]
3
6
5
a
lx
'r4
R.S.
,,x
.X
9v
}T{IIET{EI
2551
R.S.
2544
S.
2552
R
Privatc
I
i
I
2609 GU2010-7
I
0.0s0
Aeri
0 080
0.0s0
R.S.
255:t
Agri
o
/x R.S.
2555
Agri
R.S.
2553
\
Privaic
Agri
t70
2558
Agr
0.120
RS.
2557
Agri
0.2E0
Ls
2570
Alri
0-080
R-S. 569
Asr
0.780
z\
R.S.
2567
Privatc
Agri
0.170
t\
R-S.
2568
Privat.
ASri
0 920
/\
R_S.
2571
Privalc
Agri
0.160
,/x R.S.
2573
ASri
0.280
RS.
3414
Agri
0.005
R.S. l5l
Agri
o 500
Gooian
\lolh
Vill-Ranirarar
War.sh
Slrlt
Jah€r.n Bibi, wo sahu
Parbatput md Olh"R
Frn
'nd' ScklL
Ichcr
S.k[
263
x
Agri
Kr!.m
MoUa, si/o UjiI Molla,
RiniMq.r ard
-lli
I
suk
l
r*inror,
7Eo
vo r.kir Molla vill-
sckn"
9o
.na ort
tftil
scui, YiU-
c'.
I
I
scrlr S/oJrfarAIi, Yill-
v,tt-t"ni-rir
d
.nd oih.rs
vill'
ln,.i.'-..nd
othcrr
Fa.sNlla S.lh- Vo Kascd Sckh
2oo 1o."i",,-
262
RS.
259
x
R.S.
260
x
R.S.
251
Agr
x
R-S.
287
Asn
0.250
R.S.
288
Agri
o 250
,'J< R.S.
296
Agd
0.t20
Asri
o
Agri
o_150
ASri
o
'na
Auaron Bibi,
Raninasar
Vill'
n t'o.
wo Tafcl
s€kh.
vill-
lrd Olhc6
gc*a. olo Ahid S.ktq vrll'
Pit"lc
'
Privatc
S/o Sadull. S.kh
Othcrs
o:ro f;'o-t'u'' * ,,aycd s'kh'
, licnstuttr Se*tr, vo r..s.d s.kll villo oJU
R.S.
I
lsaa,.
I
Vill
S.k[
K.batulla
-1
vill
oj8o ln'.i**r ,na ort'crs
-hr.n
- lP'tu s.tll s/o Ch.nd Mah.rrun
o
villVill-
Namdar Sckll S/o N.osad Sckh,
Rinhac,r lrd Olhcts
I
r;*rc
Vi[-
salnar.
tte
LS.
x
S.kh Vill-
S/o AzalEr
$miruddh S.kh, Yo Kalu S.kh,
ol
Noi-Agri
vill-
Sck[
Vo Tufani Sct]r
Agri
PriY.&
Vill-
Rinims.r .tld Oth€6
Niamat Sctll vo Uiiatulla Sck[ VillGoDian ard O$.rs
Hcrcsh Tulla S.ktr 9o Hurmuj Stkh
245
250
Ohca
R.DiEs,' rd Oth.rs
RS.
&s.
and
Hu!.j s.kh Vo cofrn S.kh, vill-
,rrao ll"n .uott".
-Y
Vill-
Scktr
Jabcnn Bibi, w/o Sahu Sltll,
Agri
Agri
Ohcrs
Majd
s.kl" Vill-RaniMsar
201
251
and
Yo
Nurrnah'lrtrrlad S€kl! go Rahtulla
RS.
RS.
Ylll'
lamscd S.rJl, S/o Kljimuddin S.klt"
0.420
lo
vill'
s.kll 5/o LMar.sn )cxn.
aflo ulhar9
Agrt
Non-Agri
o F!k,, Yolla.
S
r[!!r!El-
i,atu
0.230
244
vill-
F.rcs:ulla, S,o Klsed.\ii Sekh,
Ard
)< RS.
Sck[ vill-
Hurmu,
\tanituddin S.kh. So fabiruddin
S.kh. vill'Rani.aItrr and O(h.r!
x lLs.
\ R.S- 2m
Privatc
,/
BhuliBibi, wo
0.820
0.460
vill-
Scalman
laksad
Agi
RS_
Dildar sckh, Vo rcilrat Sckh,
lcoorar
,T;
zv ""
-\
")2
Agri
Agri
r85
i-\.-
Agri
2581
!
!'
8
0.340
R.S.
/\
./\
.
9
1
E4o 1p,"i.,,-
-Tltu
0.200
,na ort'crs
Nasiruddin scHr S/o war.sh Scklq
vill-R.nimo* tnd Oth.rs
Y"a eii s.&,. so foMa S"k[ villN.kad S.kh. Yo Chhik6h Scktr
w.r6h
S.kh, Yo M.jcd
vill
sck[ Vill-
1
l
lParr ll-Ssc. 3(ii)l
THE GAZETTE OF INDTA : EXl RAORDINARY
52
5
1
2
R.S.
291
R.S.
29r
R.S-
29:
!
i
R,S,
29i
S.
294
I
t.*"
Aei
0 't00
Agri
0
0.t00
I
^*n
0.?80
R.S.
309
0.r60
R-S.
310
Agri
0.140
R.S.
3t I
A8ri
0. t70
S.
466
A8r
C.tril
R.S.
46J
Agl
0 590
S.
464
0
RS
461
c tbc
R.S.
467
0.r10
46r
Agri
0.150
R.S.
468
Aeri
0.?Do
&s.
461
A8n
0.090
R.S.
s2l
Agli
I
!.
521/
t2
^10
C -1IJ
!
PJ'
i'.0:l
R.S.
155
0.,.r:0
R.S.
)9
fr!5,1
R.S.
l0
Asri
ll
ins
| ?"*
crc
R-S
R.S. r0!/ t9l
4lit
0.140
i
108
R
i
ll0
R.S.
R
t
0.2?0
0.140
293
R
.J3
Atsl
RS
R
I
t
1
6
0.560
0 2?0
32
Agi
r,i.020
3l
ABri
0.1?0
Agri
0 144
R,nin.par
and Ott€rs
N.ksad S.klL S/o Chhakesh Sekh, vill
Gopian and Olh.rs
Nur Ali ScklL 9o Paici*"ri S.kh, VII
R!.inrear
Naosad S.U!
S/o X.lu Soib, vtllSiYalmim aud Orhers
w3rcsh S.kI, Sio Uaj.d Sckh, vill_
Ran!na!rr
NasiBdd,n Sctn. !o warcsh Sckh,
vili'Rininscat.nd
Olhers
Pagol Sckh, Sb MahaEn AIi Sckh,
villRaninasar aod O1hc.s
Sckh, Slo Warcs Sckh,
Yill'
Raiinasar and Olhcts
rv{ann s: Bibi, D/c Antail S.kh
Vill-
Mol3sh
Abcx.n ilc*a, w/o lckc.tu,la Sckh,
\':ll ?,anirEgar lrd Oih.rs
Abcsta B.wa \l/c Jckert lla SekrL
! iir-;l.ainalir snd Olh.ts
,{bd!r Rab Sckh Yo Mokim S.}]l,
viliRaturlsar
and
iR.s.
31
Gopal
Othcrs
ftandr" R.v. v,ll'Gopja. .nd
\a:i lcf,ts- ro .lrll.ri :rd!
R.!ituc.. anC Olhds.
t,,r'
Jahrtul Hcss.in. S'o Abr D.ud S.kh,
\riil Rairna!..
arcl
OlhcB
Dulal Seih. Sro Solcman S.kh,
Raninasarand Olh.rs
AbJLrl Saftad. S/o Kobad Ali,
vill-
vill-
Rtri,n3s:r and Olh.rs
ina,rdr !.ich,
Slo
Azhar S.kh, Vill-
lDaim Bala D.", wo la\mi Narard.
\',ll.Khagnsh!r, Srarroo Road,
I D$.
lf,snar..,. d Orh.6
lrtr
S.i:h- S/o Kaslcm Sckll Vill-
1r5.",!n B.Ea. wo J.kcrtulta S.kh,
l ,':
lt-n:onas*
and Cxhers
\untunammad SckL go Rahatulla
s.kl. vill-Rzninaa?J rnd O1h.rs
\urul :ua.&,.
Slo Ranaman
a.'d Oihcts
vrll.ainara
ll
Mo&!.
.a,1SckJr, Vo Satafal, Vill'Gopjan
'AlJ S.l,h
S/o NlaliSckh
lBacmara a:,C Orhtrs
Aj{ S.kh, Sln I{aU
Vill'
s€t\ Yiil-
M.s!r
S€kh,
vilr
Radnigar, Berhamlot€ To!,fl and
olh.6
RS.
4l
Agri
0.280
R.S_
47
Agn
0.r60
Agri
0. t50
RS.
fihcrs
Ch:dn R!)', go
Dom.n
Tohora Bewa, D/o
R,S,
\
vo Hakimat S€kh Vill-
Sckh,
I
i
I
{a
N.kblr
ladnahamnta.i licidr, Vo Saj.d S.kh,
vrll,Bahrm
and
Olh.B
Dri3tulla Seld Vo Ra::udJ,r
v,ll-GoDi!n
Jay.d
Ali
s€kn,
and Othcrs
Sckh, S/o
D...sh S.K\ vill-
Groian and Olhc6
Hasib. Bibi, Wlo Khalrl S.kn, Vill-
R.inasat
and Olh€rs
Iqn ll-€us
r$:ii
t{rd 6I
3(ii) ]
3
6
5
a
/
R-S.
44
R.S.
47
R.S.
4E
R
q\1
S
-r
(
\
t
i
7
Agr
0.220
ASti
0.1l0
Agri
0.250
AFi
n
Dimsdrr S.kb,9o.Itin l
R.niMturDd
49
Aeri
0.1:0
R.S_
50
Agri
0.160
s:ftr S.idr 9u K:!u
scdhol4
R.niMr.r rnd
,u!ln
o.220
ns:
65
c.210
Agd
0.tic
R.S.
6',1
ASri
0.620
R,S-
6E
Ag.i
o 905
RS-
70
Agn
0-005
R.S.
71
Non-,\tri
o 100
168
R.S-
169
S.
170
Agri
169160l
A8.i
0.J50
0.ioO
0.52C
r55
R-S.
l?21
Asri
3.010
R,S,
I?24
Asri
o n70
S.
l?52
:{.s.
l75l
0.
Agi
i40
0.J10
1750
R.S.
i ?.19
La:
R.S
1748
Agn
0 090
S. Ii47
Agri
{l.240
,).l$1
I
R.5
!?41
S
1|4!
R
?,i6
RdDrq
-nd Or,\cr:
-Vo nta.r.r J.kq vrnt\lixffirai .d OIET:
Llr.1 5!!5 Yo M,J<d Sck!, vrl'
Atn,lit.tr s.kll
Arlcl S.rt\
S/o M!.i.d Sckl\
vrth
lirh&Tfirad Sttdr. tiJo N.dcr Ax.
l:o3fri. Mti.:&gabas
ilibi,
i],ia
tr5r \4
o
l
!,cir{ il^slaf i,io[.,
.i[.]tat, B.n.i:€:_rr: r .qn ztd
r!F-i
* n, w|,
rllr,, s.r As"i. --.an. 1r:
BimJ
1
*i i'rl
lvtl P-m:Errr &i urh.'
I
ison.:?r.
lrat,, nus'4. :!'4 Jrb(r
!Rr-rrr:,
ir
and
\'t,:
,1i.
I
:.tir
I
vru-
aI >*Ir, vir ! hEr, 'cNt,
i:r"
1p",",.
0.160
iCri
i.,ooal
S.),i flo t'lokIim S.th,v;il
Isa,rl",l,- S:LL
i/u
Azana,
lds! vili-
i","*
0.
tt0
l
I
lnai.-',n-c fthcs
I
'-':kl:. >6 Al3r.r *Kn,
I )c:hd
1.3--,;.r rn,! orhds
.4\.1
:
Ilrji,
S/o
Ay., Mlndd, Vill
A!!ri nta B.8oF D/o A}nlarujjamat!
'r,1,
-!!er3$r, 3;rirr.u'l
Ar-l ]'.lj!,o
and Olhcrs
Irt.tt s.kr, vdl-
Kobad S.lc\, S/o
Mokr.fr
S*[ V;ll
0.005
-t-_ -
i1
r:: Sri:\ s/o satYd,, vlrr'ratlpr.
Sadar
I
R.S.
S.t[
MosLldrn
0 080
ts
R
!o
0.005
I?25
R.S.
Otl4i
nan,
A!.si:, Bry., w/o rcxernlll. :.,\
v,l] Riniucdr lnd Otl'.rs
Abrb.lc+ J.l],, Yo M.ti.l lntj\ vrll
0.350
a,s.
R
R.l:
0.600
Asri
s.!d\ v rll-
,Iaynal
Yl:{;day;!a.,lDuund axn rs
66
RS
lo
Iir::r S.!h Yo Ntlat Sc*tr vi[_
t.r20
Agli
Sckl\ vill_
R.nin.11.lrri O!h.B
u
157
vill-
01h.6
and
Dir.d.r S.id:,
R.S.
R.S.
Vill-
S.kh,
S.ln d ScL\ Vo Akash Ali ScBli
62
CowR
l(!li
Bahara
t.s.
l.iiet
S.l\ vi&
O0tc!3
As.d Ali S.ktr Yo
Itn
P. S.
R
(8) Farrpu
No. 06)
Pnva!.
598
4S./
R.S.
(J.L
gl{nqfiol
F2ird sckn-
:;n
.r7..aar )crr'r. vtrts
t
THE GAZETTE OF INDIA :
rl2
,
a
1
t
1745
Prilal.
Agri
0.060
x-s.
1763
Privatc
Asri
0.060
x.s.
1764
Alxi
0.210
R-S-
1765
Agri
0.110
n-s.
l?67
Asi
0.020
LS.
l76t
Asri
o.llo
Al.r'l An Bcgon\ IYo Atht ruiinr.r,
Vill-Mo..roi Bibhllln lod OdBs
R-S.
1769
ItiYrG
ASri
o.2m
Alrm At.r B.Bor\ D/o Alhtrnrij:rDr\
Viu-Moraroi, Birbhum l'd Odrrs
LS-
t7?0
Prila&
Agt
0.165
Al.m Ai! B.gor& Bo Alhtuuiiarn
Vill.Mo oi, Birthum td Oh.rs
LS-
l7?l
A8ri
0.?10
n-s.
1772
Agd
d.020
LS.
116
ASri
0.0?5
Agri
0.060
l.lon-AsIi
0.0t0
5
LR
..".
Priv.&
Priv.t
I5O
il?
LN.
V9
L.n-
r48
L.R-
117
Privil.
Priv.tc
Prir.alc
L.R- I#
. -t-
( 1."
I
Prilirc
Agri
0.050
Agi
0.080
Agri
0.070
ASri
0 020
Agri
0.0r0
L.R.
95
L.R.
96
ASri
0.020
L.R-
94
A8ri
o 270
L.R.
92
Agri
0.0r0
ASri
0.260
L.R- 9l
Priv.tc
I
L_{-
9l
Agri
0.400
L.R
82
Agri
0.t10
L.R
8I
Priv.l.
ASri
0.140
L.R- tl
Privei€
Agi
o0!0
NorFASri
0.020
Non-A8ri
0.050
Asri
0.050
:
L.R.
7t
I
L.R
19
i
L.R.
EO
I
I
Solcn n S.kL go M.h.rMEd
Vill-8.h.n
.d
Bij.,y Xum.. Gborh,
Ofiosl|.
Privarc
S.tL
Othcrs
SYo
Nr&odr.lrt
Vill-Nr6aiol
Alarn Ara Bc8om, Dro AltBru.ijamaq
vill-Morlroi, Birbhum
rd
Orhlls
Ar. B.8oi\ D/o Akht ru.ii.ma4
vill-Morami, Eilbhum aid Olhcls
Alam
Alrm
Ar"a Bcgor4 D/o
Akhrrluiiriua
Vill-Monmi, Bilbhnn.r|d O0lGt!
4
Nu!j.h.n Bob, w/o R.jrul S.tL VillFar.pur
.rd O{l(tr
Mmirutanff', so Krlrsujj.m4 viIMorrroi. Bi6hum.!ld Orh.rt
NriErddh S.rh, go M.s.d 9*n, ViI
8ah.n .rd Gh.rs
t&h4cn SckL 9o Moj.har S.&h Vill
FiLpu! rDa OthEr!
K8rtit R.njar S.r\ Vo BcNr.njan
SqL
Vill-Bcfi.rn
ur rnd Odreri
Mahas.n SctL 9o
F tcpor lrld Othc$
Mojrh.r Scld, Vill
Mlhrs.n S.lh, S/o Mojahar ScU! Vill
F tcDor illd Olh.rs
M.has.n S.klr 9o Mojah.r S.k[ Vill
F.tcpur ud olh.fs
,rs!m Bibi, wo sajcd
s.*h Vil!F.lcpu lnd Olh.rs
B!s.d Sck[ go Tahir S.kh VillFrlcau, a.d Olhc.!
Bas.d Scth, Vo Tfir S.kh, VillF.l.Dur atld Olh6s
Xr!.d Sckh, S/o rrulas S.klr Vill
Mrh.diDur. Nibalram
B.s.d S.Hr Yo Tahir Sclh, vill-
tlrf.a Scrh, Vo Saje4 Vill-Mat dipur
rrd olhcrs
L.rmikanta Prn, s/o Du.B.ch.r.n,
vill'21/2, K.K.
Bancrjcc Road,
Larnikant Paq
I
r
[pm1II-SEc. 3(ii)]
R-S.
I
'\{
EXTRAORDINARY
s/o Durgach.rrn,
vill-21/2, K.K. Bancrjcc Road,
0orebazar
S.hajanal, S/o Jiboa
Vill-
Mahish[Ela and Olh.rs
Lixmilanra Pan, Sl/o Dur8achaEn,
Vill-21/2, K.K. Brn .jc! Road,
Gor.b.ra!
Bas.d S!kh, Vo
Bas.d
Sch,
T.hir Sckh Vill-
S/o Tahi. Scklr
Vill-
B.scd S.kh, S/o Tahi. Sckll Vill-
trm
qEil
U-reIoE 3(ir)
,
rcci
6t
55
: stgFmq
I
6
1
LT.
T'
Piivrt!
Agi
0.060
LX-
12
Priv.t
Agri
0.050
LR
74
t{on-Agii
0.280
Rlii.t S.kl\ go Nror.d S'*h villMrh.diF[, N.b.gnm
.d
OfiGr5
dfu,
9o Tahcr sct[ vitt'
Mrhiihlhoh rnd Olhc6
Inik*tu P",', 9o Du'g,.h"on'
vill-21r}, Kl{" Ban.rjc' Road'
c'or.b!zar
brmikmta P.n, Vo Durglcharr'L
LR.
Ptiv
10
LT
Non-Agi
0_090
Non-Alri
o-020
Agr
e3l0
Prir'.tc
6I
vill-212. K.K. B.n.rj.c Roa4
Corrbaz.'
! Notul*ti
0.010
In onu Aa Vo Ui8*tura'\
vill-21f2, rLtri. B.mrj.. Ror4
Gor.b.rrt
ffiffiT"o'
LX-
@
LR.
61
-.R.
8
LR.
9
Piiv.t
Priv.t
LL5,
L.E
58
Non-Agti
0.050
?rivrtc
l$iFASri
r-n"11
Privd.
Notr-Agri
0.040
Non-Asti
0.mo
L.R
Pliv.lc
Nor!-Agri
ffi
"rt.t,vitt-guorPrr
urReIraiiEr', sJo ,{b.d
rli, vill'
M'hisbol. tlld Ofi.rs
E lrarr
fr-snur
M.hi.lhola
'tld
9o ,rbcd Ali' Vi['
Oh.ti
Rcij.f S.r{r, $o Nsl.d S.Llr \'i[
M.hidirot, N$rgnm id olh'r'
s.*h sro x-".a s.rh vt+
m h.ii*
otx
li*iuip,,', n*.sren tnt
'
0.010
Privt&
ffiiil$.
nd Odl6l
0.01.0
Non-Agri
'5
LL,4
qP
0.o20
ilF,
59
LR
Non-A8ri
Privilc
L&
sYo ntlte'"h"rra
viF2lr2, KIC B&.rjc. Potd'
Gor$rzd
6It0
iTii,
sto
sty.t er' vitt-
I.ltimn KhrtuL DIo
fri
scrh vo rom sar6 vitt'
I
BhimDo. atd Oth€tl
l
l.q.Iltulh Mtjuttdct Yo
dircndnnarh Irjunrdcr, vill-60'
Abdut Sdn d Ro!4 B.,luttpot!'
l
I
corabrtl
I.ga Dlh M.jumdcr' 90
46
LR. 4
pdvdc
NulAgi
I llsF^rrr
0.010
0.0r0
D;ircndr.n fi M'jund.!, vill'O.
AMll3 S.mrd Ro.d' B.ttt filDrt,
Mra
I
,rsa ulh M.iumd.r' 9o
Dhiradr.nath Miund6' Vill60'
f0du5 San d R!.4 Bdl|! rpotr'
{
l
l
{
Gor.bazar
{
t'Ljurnact, Yo
I
L.L
Non-Agri
43
Dhir.rdrudh M.jufltd". vill-6o'
o'o9o lisdu. s.nd
-fi.e"rorrtt,
Road,
B'rh'trPorc
lcor.t.z"'
L.R l0l
Privd€
ASri
0.030
L.R.
Priv.t
ASri
o-ll0
Non-Asr
0.010
Non-Agri
0.050
Priv.l.
Non-Agri
0.010
Privrt.
AEi
0.010
Asi
o-oJo
Non-Agri
0.010
102
(.
LR.1
LR'
sgq
L.R.
100
&s.
1057
l057/
RS rrst
CoWB
S"t
rj"rn"t,
sro
litoa' vitt-
MahirhHEh md OthcB
srhaj.trul, 9o ,iboq vill'
Mrlli.hLhol. lld Othcrs
D.ra unm rancnayar
RAeman, 9o Abcd,rli, villMrhirubla .nd Othcrs
ffi
whba'it s.kh, villirTE ei-bi,
IS so r.trl' scn' vlttF rdur lnd Oth.r3
fu-s.s',slo t'L.-
sou,,
vitt-
Fsicpur lnd Othcrs
worts.d
G.ra/B
Building D.Patu nq
I
THE GAZETTE OF INDTA : EXTRAORDINARY
2
3
2. Lalbae
I
5
(I)Dafnpur'
(J.L. No.l
tr!i
l6)
\
L.R.
6
ASri
L.R. 2106
L_R ?105
I_.R :lt +
A8li
I o
72{At
5191
(:) Mahad,pur
(r.L. No.l
I5) /
!R
218
t'*
269t
CowB
4r7
2lu
419
r";1:
,.i_.8
(
.
GowB
R ;i;;
GoWB
ll-Src. 3(ii)
9
1
2107
L
[Pexr
0.100
Absan Bibi, w/o Eslam ScB!
Bhimpu. and olhcrs
B,b'. \rylo Eslrm
Bhimpur and Olhers
AbsaD
0 0.10
ASri
0 \r50
Asri
0 060
Vill-
Sctll vill-
Collecror. I'lurshidabad. Go1\B
P:nch.n Beea, w/o !v{!jed S.L\.
Sh,bnarh ltlandal, Sb tushipada
\.{3nda1,
vill'Dafarpur
Land A.qoisrlron, D.r,an!!cn!
Non-AEi
0.020
Non-Agn
0.020
Non'AEn
0.2,11)
NoFAsl
0.030
Non-Agri
0.050
Cbllcctor, Mu6hidlbad, GowB
AIim S€H! Vo Nae.ddi S.kh. Vil!-
L.R-
265
Non-Agn
0.0?0
L-R-
267
Non,ASri
0.080
'. il;
Non-Agn
0.080
Tahun Brbi, W/o
Mukundapur
a
Ehr Scth,Vrlr
d Othcrs
Naycb Ali Sckb, Yo Y3, Ali S.th.
Mahadipur and Orhcrs
Naycb
Ali
Scl(n, Yo Yar
Alir S.kL &b Nrsirddi S.t[ Vill)iarld SckI,
S/o Joulush
Mahadipur
O$.rs
r
S.ki Vill-
Ta\ur. Bibi, w/o E}Jr S.kh,villMuturdapur and Olhss
251
Non-A8n
0.050
L.R.
264
Non-Asi
0.010
r-.R.
278
NorFAgri
0.080
L_\-
262
L.f,
2Ja
ASri
0050
L-R.
2J9
ASri
o 040
t."
,."
x
Non-Agri
0.070
Collccior. Mlrshidabad, coWB
1"!!
NoFASri
0.040
Coll.clor, Murshidabad, OowEr
L.R-
251
A8ri
0 04{)
Ln-
256
Agri
0.050
LR.
2ll
Alri
0.080
LR.
254
AEi
00r0
L.R
2J5
NorrAgri
0.010
LR,
Z'2
Non-Aeri
0.110
L.R
249
t{on-Agri
0-050
L.R
218
L.R.
241
L.k-
244
L.R
241
0.070
Go\YB
Privat.
0.090
NoFAgri
0.olo
Non-ABri
0:0Sl)
Ag,
0.075
L.L
208
Aeli
0.020
L.R.
2t I
Agri
0.070
Vil
Ali Sclh, ViI
L-L
Go\rVB
vilt-
N€l6ad S.t-b, Vo
M.tas.a S.lt , vill-
Mafirdipur and Olhcrs
Haa'€iD
s.kL Yo $icd scti, vill-
Mahadipdr and Orh€rs
Tahur. Bibi, w/o Etin Sc*h ,VillMukundapur ad OiIlcB
Fakir lvhhanmad, Yo Majod sckL
Vill- MahBdipur aid Oth.r3
Fal* Manannad, Yo Maj.d Sckh,
vill- M3hadipur ard Oth.f!
F.kir Mahamm.d, Slo Majd S.*lr
vill-
Mahadipur .rd Gh.rs
Itari.rB Bibi, w/o Naosd Ali, vill,
M.hrdipu, ard Orhcrc
Asc! Ali S.lh Slo S:ttari
Sckh,
Vill-
N.s.d s.k}\ S/o Jorlush S.klL VillMriqdipur and c)lrEls
N.s.d S.*t! S/o roulBh SckL VilF
M:hrdipur a.d Ottrcrs
As!' Ali S.k[ Vo srtkari Sct[ Yill-
456 Ali SdL Yo Sairari S.U\ VillColl..to., Mushidabad, CowB
Unnila Sutdari Saha, v//o BalrBm
S.h3-
Yill-Goaliar B.fi mmrc
Aroj Ali Maodal, S/o Fsjlu MaoJal,
VillMahadiDu ard Othcrs
Aroj Ali Maidal, Yo Fajlu Maidal,
Vill-Mahadipur and Oth.rs
S.kh, YoJoulush Sc),h, VillMah.dipur and Othgs
Nasd S.kh, Vo roulush S€tt! VillMih:dipu. a.d Othcrs
N6d
r
qFI
U-€!-s
l(ir).1
qrrd i6t
{qq:l
Sckll. S/o Joulush Scth,
Sc$, s/o
vill-
Majcd Sc$r,
Nas.d S.kl, Sro Joulush S.ki,
Ali
vill-
vill-
vill
Sekh. S,b Satk3ri Sekh,
S.$',
S/o Majcd
S.ki, Vill-
S.kh, go Satka.i Sckh.
vill-
Ali S.kh, Vo Salb.i S.kh,
vill-
Ali Mandal,
s'/o
Frjlu Mandal,
Aroj Ali Mardal, s/o Fajlu Mandal,
Sck}! S/o Joulush Stkh,
vill-
S/o .lodush Sckh,
Vill-
S.kh
I
Khatuq
wo
Faijuddin sa*ar.
'.:
i
:
Maharnnad, 9o Majcd Sck[
\
IF. No. NI IA[/Tech./LA',NH-34/PtU-Krishnagar/2008]
S.
S.
GULIA,
p.ln,"aw'r'"v*"e.r'GovemmentoflndiaPress'RingRoad,MayapuJ!.NewDelhi.j10061
and"Published by the Conlroller of Publlcalrons' Dclhr-ll005r'
Dr". SecY