zendingzending - Bonisa Zending

Comments

Transcription

zendingzending - Bonisa Zending
Bonisa
Z E N D I N G
Bonisa
Z E N D I N G
...geeft gij hun te eten. Zij zeiden tot Hem:
’Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen’.
En Hij zei: ’Brengt Mij die hier’.
Mattheüs 14 : 16b-18
China
Bonisa
Z E N D I N G
Jaargang 32
|
3e kwartaal 2011
Bonisa
Z E N D I N G
Mag de Bonisa Zending
voor Bijbelverspreiding
ook uw steun ontvangen?
Geliefde vrienden
van Bonisa
Als we nieuwsberichten lezen, is de hoop op China gericht. De geweldige en groeiende economie van de Chinezen moet de wereldeconomie aan de praat houden of uit het slop trekken. De indrukken die wij
uit China krijgen van de economische activiteiten is indrukwekkend.
Wat wordt er hard gewerkt om maatschappelijk vooruit te komen, wat
wordt er veel bereikt en wat kan de Chineze draak in de toekomst allemaal nog betekenen, hetzij in positieve of negatieve zin.
In schril contrast met de glitter van de snelle ontwikkeling staat het
stille lijden van de gehandicapten in deze samenleving. Ze horen er
eigenlijk niet bij, ze kunnen niet mee in de vaart der volkeren en ze
zijn voor anderen een blok aan het been, ten diepste zouden ze er
niet moeten zijn.
In dit blad leest u opnieuw over de zorg voor gehandicapten. Eenvoudige middelen en ingrepen kunnen in het leven van deze verachte
mensen zoveel betekenen. Vanuit Bonisa willen wij er juist voor deze
verschoppelingen zijn. Voor de Heere telt geen intellect, status of economische positie. Van de omwandeling van de Heere Jezus weten
we dat Hij in het bijzonder een hart had voor de verschoppelingen
in Zijn tijd. Menig keer lezen we dat Hij met innerlijke ontferming is
bewogen.
Ds. Schaafsma mediteert in dit blad over de gemeenschap met Christus. Gemeenschap met Christus betekent dat we delen in de gezindheid van Christus. Zijn nederigheid geeft verbondenheid met het nederige, Zijn zachtmoedigheid geeft een teer gemoed voor anderen die
worden tegen gestaan en Zijn barmhartigheid geeft een brandend
hart voor ellendigen.
Het geheim hiervan is de inwoning van de Heilige Geest. Onze Heidelberger zegt het zo diep en schoon dat de Geest zowel in Christus als in
de christenen woont (vraag 76). Dat is een ontzaglijk diepe gedachte.
Gods kinderen zijn meer één met Christus dan dat lichaam en ziel één
zijn, of dat man en vrouw één zijn.
Vanuit de gemeenschap met Christus is er een fijnzinnige gevoeligheid voor onze medemens in nood en een hart vol bereidheid om
mee te lijden. Christenen weten dat zij de structuren van deze wereld
niet kunnen en niet hoeven te veranderen. De problemen zijn veel te
groot en het kwaad zit veel te diepgeworteld in deze wereld dat wij
hier verandering in aan zouden kunnen brengen. Maar de beker koud
water in Jezus’ Naam is een minuscuul klein teken van dat koninkrijk van Christus dat in Hem werkelijkheid is en door de wederkomst
heen baan zal breken in een nieuwe aarde waarop alleen nog maar
gerechtigheid woont.
Zo mag onze verbondenheid met de verschoppelingen in China iets in
zich hebben van het geheimenis van de Heere Jezus Christus en Zijn
toekomst waarin God alle tranen van de ogen zal afwissen en waarin
geen handicaps meer zullen zijn. Het lezen over onze verre gehandicapte medemens moge in dit perspectief staan!
In verbondenheid, Uw en jullie W. van Vlastuin
2
Bonisa
Z E N D I N G
Colofon
Bonisa
Secretariaat:
Stichting Bonisa zending
Grachtweg 20
2161 HN Lisse
Z E N D I N G
Telefoon
Fax
E-mail
Website
Postbank
Rabobank
KvK Leiden
0252 - 418269
0252 - 425919
[email protected]
www.bonisa.nl
31 555 32
33.65.54.613
S. 2806-3971
Grondslag (Art. 2 Statuten)
De stichting is interkerkelijk. Alle arbeid en alle lectuur-uitgaven zullen uitsluitend geschieden op grond van Gods Woord.
Doel der Stichting
Het bevorderen van de vertaling, de verspreiding en de verkondiging van Gods
Woord, evenals praktische, Christelijke steunverlening, daar waar de Heere
deuren opent. 1 Kor. 16 : 9.
Bijbelverspreiding in meerdere talen; o.a. in de stamtalen van de etnische
minderheden in China, de Lisu, Lahu, Miao, Yi, Jingpo, Dai en Wa bergbevolking. Hulpverlening in China aan: de Henan Bijbelschool; Yunnan Bijbelschool; Lisu Bijbelschool; opleiding predikanten en evangelisten; kerkbouw; de
bouw van dorpsschooltjes; medische klinieken in arme gebieden; PuAi Christelijk Ziekenhuis; Mefiboseth: weeskinderen en gehandicaptenzorg; blinden- en
bejaardenzorg; tentenmakers; bruggenbouw; waterputten; geiten in de bergdorpen; verbetering leefomstandigheden. Hulpverlening in Zuid Amerika
aan: de WaiWai- en de Trio-Indianenstam.
Het bestuur van de stichting zal de aangegeven bestemming van de donaties
voor gerichte zendingsprojecten respecteren. Indien er overschrijding is van het
budgetbedrag behoudt het bestuur zich het recht voor de méér ontvangsten
voor andere soortgelijke projecten aan te wenden.
Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie van Bonisa
Zending mogen citaten of artikelen uit deze publicatie worden weergegeven.
Bestuur
Dr. W. van Vlastuin, Wezep, voorzitter
Dhr. A.L. de Boo, Delfgauw, vice-voorzitter
Dhr. Th.J. van Woerden, Lisse, penningmeester
Ds. A.A. Egas, Nieuwkoop, secretaris
Comité van aanbeveling Predikanten uit verschillende kerkgenootschappen
ds. J. Belder, Dordrecht ds. C. v.d. Berg, Azië ds. L. Blok, Gorinchem ds. J. Blom, Ridderkerk
ds. J. P. Boiten, Sliedrecht
ds. R. Kattenberg, Lelystad
ds. R. van Kooten, Apeldoorn ds. P. v.d. Kraan, Urk
ds. L.W. v.d. Meij, Driebergen
ds. J.S. v.d. Net, Houten
ds. J.C. den Ouden, Opheusden
ds. H. Penning, Schoonrewoerd
ds. L. Schaafsma, Baarn
ds. P. J. Teeuw, Papendrecht
ds. C. Vreugdenhil, Vlissingen
dr. P. de Vries, Boven-Hardinxveld
ds. A. K. Wallet, Schoonrewoerd
ds. P. v. Zonneveld, Nunspeet
Accountantskantoor: Deloitte Accountants B.V. Leiden
Meditatie
Gemeenschap met Christus
“Opdat ik Hem kenne, en de kracht van Zijn opstanding..”
(Filipp. 3 vers 10a)
Wij stellen ons zoveel doelen in dit leven. Maar slechts één nooit een gediplomeerd gelovige. Indien iemand meent
ding is nodig, en dat is het kennen van de Heere Jezus iets te weten, die heeft nog niet gekend zoals men behoort
Christus. Om Hem te kennen, daar hebben we ons hele te kennen. Want in de kennis van de Heere Jezus Christus
leven de handen aan vol. Op school zitten onze jongeren zit niet alleen de kracht van Zijn opstanding, maar ook de
rijtjes en formules te leren. Op het examen moeten ze het gemeenschap aan Zijn lijden en het gelijkvorming worden
immers allemaal kennen. Alles uit het hoofd leren, ze stam- aan Zijn dood.
Hoe kan ik weten of ik de Heere Jezus echt ken? Als ik veel
pen het erin.
Veel mensen denken dat het geloof bestaat uit regels en kan vertellen over mijn eigen bekering? Nee, want het Kowetten. Erin geheid door de traditie. Dat is ook kennis, maar ninkrijk van God is niet gelegen in woorden, maar in kracht.
De opstandingskracht van Chrisvan een soort, die je opgeblazen
tus werkt in uw hart. Die kracht
maakt. Het kennen van de Heere
U
ontvangt
kracht
om
te
maakt u gewillig en van harte
Jezus is heel anders, het is het
bereid om Christus te volgen. De
kennen van een Levende Persoon.
geloven. Het wordt u zelfs
levendmakende Geest, Die ChrisHem kennen is een zaak van ons
onmogelijk
om
niet
te
geloven.
tus uit de doden heeft opgewekt,
hart. Het is intieme geloofskennis
maakt u steeds meer Hem gelijkopgedaan door de ervaring dat de
Heere Jezus dierbaar is. Het is gemeenschap krijgen met de vormig. U ontvangt kracht om te geloven. Het wordt u zelfs
onmogelijk om niet te geloven. Het is de kracht om Hem
Opgestane en Gekruisigde.
Waar kan ik Hem leren kennen? Christus ontmoet u in elke gehoorzamen, en om uw vermaak in Gods wet te hebben.
kerkdienst, waar Hij in het middelpunt staat. Daarom moet Daar zijn de anti-krachten van zonde, wereld en duivel niet
Hij zó verhoogd worden in de prediking dat u niet meer om tegen opgewassen.
Hem heen kunt en wilt. In de prediking stelt Christus Zich- Het is de kracht die u aanzet tot bidden. “Zie, hij bidt”, zei
zelf aan u voor. Hoe leer ik Hem kennen? Door het geloof. God tegen Ananias. U maakt van elk gebod een gebed,
want u kunt zelf geen van Gods geboden volbrengen. Het
Het geloof is uit het gehoor van het gepredikte Woord.
Paulus heeft Christus onderweg naar Damaskus leren is de kracht, die u gewillig maakt om Zijn Naam te belijden.
kennen. Zijn regels en wetten werkten niet meer. Hij riep Kracht om uw oude mens, uw hoogmoed en eigen ik te
uit: “Wie bent u Heere”? En de Heere stelde Zichzelf aan doden, want ze steken altijd weer de kop op. U krijgt kracht
hem voor: “Ik ben Jezus, Die u vervolgt”. Paulus had zoveel om altijd blij te zijn, ook in moeite, nood en pijn. Kracht
mooie parels bij zich. Hij was besneden en hij was ook in om God te prijzen in alle beproevingen. Zijn kracht wordt
het verbond. Hij kende veel regels en paste ze ijverig toe. alleen in uw zwakheid volbracht.
Maar het was een Jehu’s ijver geweest, een blinde ijver zon- Kunt u dan alles? Jazeker, ik vermag alle dingen door Chrisder kennis. Toen hij eenmaal de Parel van grote waarde had tus, Die mij kracht geeft. Gij toch, Gij zijt hun roem, de
leren kennen, verkocht hij alle andere mooie parels. Ze wa- kracht van hunne kracht. Amen.
ren niet meer waard dan schade en vuiligheid vergeleken
Ds. L. Schaafsma, Baarn
bij de voortreffelijkheid van de kennis van Christus.
Er is altijd nog meer te kennen in de Heere Jezus. Je wordt
3
Onbereikten
van de wereld bereiken
In het noordwesten van China leven o.a. de Kirgiezen. Deze etnische
bevolkingsgroep komt uit het aangrenzende Kirgizië. De meesten
van hen groeien op in atheïstische gezinnen. Velen werkten vroeger
voor de communistische partij. Na het uiteenvallen van de SovjetUnie begin jaren negentig keerde de bevolking grotendeels terug
naar de etnische islamitische wortels van het land. De Kirgiz in het
noordwesten van China zijn overwegend moslim. Christenen in deze
regio ervaren verdrukking en vervolging. Kleine groepjes christenen
komen wekelijks bijeen. Ze doen dit op wisselende dagen en op wisselende plaatsen. Soms vroeg in de ochtend, in de eenzaamheid van
de woestijn buiten het dorp. Groot is de angst dat anderen hen zullen
zien of horen. Toch mogen ze volharden in hun geloof, ondanks straffen of geldboetes. Ze ervaren dat verdrukking volharding teweeg
brengt. Het aantal chistenen groeit. Gods gemeente leeft.
Tijdens een bezoek aan dit gebied ontmoetten we een
jonge man. Yuna vertelde hoe zijn familie tot verandering
is gekomen. Zijn grootvader stond in hoog aanzien als
moslim geestelijke. Zijn vader trad in diens voetsporen. Hij
bestudeerde veel moslim werken, maar niets van wat hij
las kon hem geven wat hij zocht: vrede met God. Zowel
Yuna als zijn vader luisterden nu en dan naar Trans World
Radio, een christelijke radio uitzending. Zij wisten dit niet
van elkaar. TWR wil onbereikten van de wereld bereiken.
Radiogolven worden bij de grens niet tegen te houden,
maar komen het land wel binnen. Vragen, heel veel vragen
4
kwamen bij vader en zoon op. Hun islamitisch geloof kwam
overhoop te liggen. En wie kon hen daarbij helpen?
Omdat Yuna in zijn omgeving geen werk kon vinden,
besloot hij om naar het oosten van China te gaan. Toen
hij daar werkte ontving hij van een vriend een Bijbelboek.
Een Kirgiz Bijbel in zijn eigen taal. Deze vriend legde hem
de Schriftwoorden uit. Yuna was eerst zeer geïnteresseerd.
Maar meer en meer raakte de Evangelieboodschap zijn
hart. Hij besefte dat het gelijk was aan wat hij eerder
gehoord had, toen hij naar Trans Word Radio luisterde. God
veranderde zijn leven. Yuna mocht gaan geloven dat de
Levende Heere ook zijn Heiland en Redder is.
Na een paar jaar ging hij terug naar huis. Wat wilde Yuna
dit geweldige nieuws graag met zijn familie delen! Toch
durfde hij hen niet te vertellen dat hij christen geworden
was. Zijn vader was een gerespecteerd geestelijk, leider,
een iman in het dorp. Maar Yuna wist niet dat zijn vader
in al die jaren zoekende was en van tijd tot tijd naar TWR
luisterde. Via die radio-uitzendingen had zijn vader van
het boek injil, het Nieuwe Testament gehoord en wilde die
graag lezen. Yuna zou wel met zijn vader over het evangelie
willen praten, maar wist niet hoe.
Op een avond liet hij de injil op de tafel liggen. Angstig
wachtte Yuna af hoe zijn vader zou reageren. Deze nam het
Bijbelboek in zijn handen en was sprakeloos van verbazing.
Meer dan 4 jaar had hij in het geheim geluisterd naar
christelijke radio-uitzendingen, in de hoop vrede te vinden.
En nu had hij de Bijbel in zijn huis. “Hier is het antwoord
op alles wat ik nodig heb”, zei hij. De wens om een Bijbel te
hebben was jaren lang steeds sterker geworden en nu had
hij Gods Woord in zijn eigen taal. Wat een kostbaar bezit.
Bijbelstudie zodat hij nog beter aan anderen kan vertellen
wat God ons leert. Toen we hem vroegen waarom hij
dat wilde, zei hij: “ … dat ze ook mogen weten wat het
betekent om te worden vergeven en dat de Heere Jezus
voor zondaren is gestorven aan een kruis…” Hij is er van
overtuigd dat alleen het Evangelie de harten van de
mensen kan veranderen, door hen te leiden tot Christus, de
Redder van zondaren.
Door het lezen van de Bijbel kwam het licht van het
Evangelie in zijn hart. De omkeer in Yuna’s vader kon niet
verborgen blijven. De woorden van het Nieuwe Testament
We hebben gezien hoe krachtig het Woord van God is.
hebben alles in hem veranderd, want Gods Geest leerde
We hebben ook gehoord hoe jonge christenen hun geloof
het hem begrijpen. Hij mocht op de Heere Jezus zien als
in de Zaligmaker willen
zijn persoonlijke Heiland en
uitdragen. We hebben hun
Verlosser. Spoedig luisterden
Hier is het antwoord op
getuigenis gehoord, hoe
ook de andere familieleden
alles
wat
ik
nodig
heb.
God hun leven volkomen
naar TWR. De injil werd
veranderd heeft. We zijn
geopend. Uit het Nieuwe
mede bewogen om de onbereikten te bereiken.
Testament werd gelezen. De woorden werden als het ware
Bonisa wil graag locale christenen en tentenmakers in deze
opgegeten. Niet lang daarna voltrok zich een opmerkelijke
regio steunen in hun pogingen om Bijbels en christelijke
verandering in heel de familie.
lectuur te laten drukken in de stamtaal en te verspreiden
onder etnische minderheden.
Yuna’s vader was een belangrijke persoon in het dorp. De
Het Evangelie doorgeven. Overal en in elke taal. De Bijbel
moskee stond dicht bij zijn huis. Hij vreesde het ergste, als
kunnen lezen in de taal van je hart. Zo kan die blijde
hij niet meer in de moskee zou komen. Zijn afwezigheid
boodschap mensen bereiken die nog nooit van de Heere
zou spoedig opgemerkt worden. De sociale controle is heel
Jezus gehoord hebben.
erg groot. Hij bracht deze zorgen in gebed bij de Heere.
Wonderlijk en opmerkelijk werd de moskee een week later
afgebroken om plaats te maken voor vernieuwingen in het
Maakt u het mogelijk?
dorp. De familie kon toen in de stilte en de rust van hun
2011-73: Bijbels in de stamtaal
eigen huis de levende God dienen en aanbidden.
Voordat Yuna tot verandering gekomen was, wilde hij een
hogere opleiding volgen om zijn eigen volk te helpen.
Hij zag de lage opleiding, de grote problemen en de
familieconflicten onder zijn volk. Toen de Heere in zijn
leven kwam, veranderde alles. Hij realiseerde zich dat de
mensen niet alleen ontwikkeling, maar juist Gods Woord
nodig hadden. Nu wil Yuna zelf meer tijd besteden aan
drukwerk en verspreiding
f 25.000,-
2011-70: Ondersteuning tentenmakers
Streefbedrag f 18.000,-
5
Chinese
kinderbijbel
De kinderbijbel “Uw Koninkrijk kome” van L. Snoek wordt
vertaald in het Chinees. Bonisa wil deze kinderbijbel
toegankelijk maken voor de jeugd in China. Er is in het
land veel vraag naar (kinder)bijbels. De uitgever en de
auteur werken in Nederland belangeloos mee aan het
project. De auteur, dhr. Snoek, is docent godsdienst aan
een reformatorische school voor voortgezet onderwijs. Een
tentenmaker - 25 jaar werkzaam in China - zal zorg dragen
voor de vertaling. Het boek zal voorzien worden van platen
uit de Chinese cultuur.
6
“Uw Koninkrijk kome” biedt een navertelling van de
hele Bijbel. Daarom hebben niet alleen geschiedenissen,
maar ook de psalmen, profetieën en brieven een plaats
gekregen. Verder is het een navertelling. Daarom ziet de
lezer de wereld van de Bijbel vooral door de ogen van de
bijbelfiguren zelf. De vertellingen geven een indruk van de
veelzijdigheid van de Bijbelse boodschap en nodigen uit tot
het lezen van de Bijbel zelf. Deze kinderbijbel is geschreven
voor jongeren van tien jaar en ouder. Niet alleen kinderen,
maar in China zullen ook volwassenen dit boek als een
heel zeldzaam, kostbaar bezit beschouwen. Wilt u de
verspreiding van deze Chinese kinderbijbel ondersteunen?
Bonisa is u zeer erkentelijk voor uw bijdrage. Elke donatie
is van waarde.
2011-37 : Chinese kinderbijbel
Uw Koninkrijk kome
vertaling- drukwerk- verspreiding
Projectkosten f 5.000,-
Project
Anna
volgt een medische opleiding
Vorig jaar was er in zuidwest China een periode
van langdurige droogte. Geen druppel regenwater.
Noodtoestand. Vooral de bewoners van de hoge bergdorpen
hebben daar erg onder gelegen. Bonisa is dankbaar dat
er namens u hulp geboden kon worden. Jerrycans en
drinkwater zijn in volle grote vrachtwagens aangevoerd en
uitgedeeld. Ook aan de bewoners van een Miao dorp. De
predikant van dit dorp hield een extra aparte dankdienst in
hun kleine kerkje.
Anna is een jonge Miao vrouw. Ze is de dochter van de
predikant. Geboren en opgegroeid in het bergdorp. Ze is
bewogen met de mensen om haar heen. In dit arme en
achtergebleven gebied is medische zorg zeer beperkt.
Anna wil graag verpleegster worden. In de provincie
hoofdstad volgt ze nu een medische opleiding. Ieder die
dit leest en mogelijk een medisch beroep uitoefent, zal
Anna ongetwijfeld een warm hart toedragen. Na haar
studie zal ze teruggaan naar het dorp om medische hulp
te kunnen geven aan de zieken in het omringende gebied.
Helaas, financiën ontbreken om de opleiding te vervolgen.
De Miao’s zijn werkelijk heel arm. Bonisa wil zuster Anna
ondersteunen, zodat ze haar medische studie kan afmaken.
En in de toekomst? Misschien kan vanuit een eenvoudige
medische kliniek in het Miao bergdorp de zorg voor lichaam
en ziel geboden worden.
Wilt u Anna ook helpen?
2011-35: Zuster Anna
medische opleiding
studiekosten per jaar f 1.000,-
7
Instrument in
Gods hand
Het begon in Jeruzalem, zo’n tweeduizend jaar geleden,
op de pinksterdag. De apostelen verkondigden het Evangelie in verschillende talen, zoals hun door de Heilige Geest
werd ingegeven. Sindsdien bereikt het Woord van God de
einden van de aarde. En het draagt vrucht. Nog steeds is
het Woord een kracht Gods tot redding van mensen. Over
de hele wereld, onder alle volken, wordt van die ene Naam
getuigd. En ieder die de Naam van de Heere Jezus Christus
aanroept, zal gered worden.
Ruth woont in het noordwesten van China. Ze vertelt
ons over haar zoektocht en de veranderingen in haar
leven.
“Als kind had ik allerlei toekomstplannen. Ik hoopte dat
mijn leven belangrijk en waardevol zou zijn. Ik wilde laten
zien dat ik met hard studeren boven mijn ouders en anderen uit zou steken. Mijn ouders zijn gewone arbeiders,
8
zonder opleiding. Mijn familie is eenvoudig.
Na de middelbare school ging ik naar de Volksuniversiteit.
Ik studeerde hard en was ook heel actief binnen de studentenvereniging. Ik streefde naar hoge doelen. Nu weet
ik achteraf dat het Gods genade was, dat ik hoge cijfers
haalde.
Wat mij steeds meer bezighield was mijn verlangen naar
geborgenheid en liefde, maar ik kon het niet vinden.
De uitbraak van de ziekte SARS in 2003 vormde een keerpunt in mijn leven. Die vreselijke ziekte kwam ook bij ons
op het terrein. Iedereen was erg bang. De meeste buitenlandse docenten vertrokken. Een Amerikaanse docent Engels toonde geen angst voor de ziekte. Hij zei: “Mijn leven
is in de hand van mijn God.” Hij bleef ons lesgeven. Tijdens
zijn vrije tijd sprak hij met ons over zijn geloof in de Heere
Jezus. Wij konden heel veel moeilijke vragen stellen. Hij beantwoordde die vanuit de Bijbel.
Van jongs af aan ben ik atheïstisch opgevoed. Ik geloofde
niet in een God of goden. Het verbaasde mij dat iemand
in de Heere Jezus kon geloven. Ik dacht bij mezelf, als er
een geloof is dat echt bestaat, kies ik voor de Islam. Maar
het is anders verlopen. Met vrienden ging ik mee naar hun
bijeenkomst. Ik werd diep in mijn hart geraakt. Een heel
speciale band ontstond met deze mensen. Regelmatig ging
ik naar hun samenkomsten. We hielden ook Bijbelstudie
en een kringgebed. Uiteindelijk begon ik zelf met het dagelijkse bijbellezen. Langzamerhand werd de Bijbel voor
mij als regen in de woestijn. Mijn hart werd vervuld met
het Evangeliewoord en de bijbelse beloften. Steeds sterker
voelde ik in mijn hart dat ik een beslissing mocht maken.
De keuze van Ruth, uw God is mijn God en ik geloof in de
Heere Jezus. In 2004 heb ik mij laten dopen.
Sinds een paar jaar woon ik in een dorp net buiten de stad.
De leefomstandigheden zijn uiterst sober. De huizen zijn
gebouwd van aarde. Er is geen toilet en geen verwarming.
Ik zie de geestelijke nood van mijn eigen volk. Steeds meer
ervaar ik bij alles wat ik onderneem de hulp van God zo nodig te hebben. Ik heb ontdekt dat ik in eigen kracht weinig
voor Hem kan doen. Maar als God mij wil gebruiken, bid
ik of Hij mij wil vormen naar Zijn wil. Ik hoop een instrument in Gods hand te mogen zijn om van Hem te kunnen
getuigen.”
Ruth
Een jaar lang werkte ik bij een groot wereldbekend accountantskantoor. Het was heel hard werken. Vaak overwerken
tot diep in de nacht. Daartegenover stond een hoge beloning. Door het vele werk kwam ik nauwelijks meer toe aan
bijbelstudie. Deze drukke baan belemmerde mijn geestelijke groei. Ik wist er geen raad mee, maar bleef bidden of
God mij wilde leiden. Dat was niet zonder strijd, niet zonder
tranen.
Gelukkig kon ik na enige tijd aan de slag bij een liefdadigheidsorganisatie. God opende deze deur voor mij. Toen ik
dit aan mijn ouders vertelde, werden ze boos. Je hebt een
goede baan met een hoog salaris, zeiden ze, en nu ga je er
flink op achteruit. Toch voelde ik dat dit een goede keuze
was, want God weet wat het beste voor mij is. Ik dank Hem
voor Zijn genade.
Mijn collega’s waren mij tot steun en tot grote zegen in
mijn leven. Van hen heb ik meer geleerd over de Heere Jezus Christus. Er groeide een sterk verlangen in mijn hart om
voor iemand anders tot zegen te mogen zijn.
9
MEFIBOSETH
gehandicaptenzorg
Klein project: Weeshuis-PingFang
Orthopedische schoenen
Het weeshuis in de stad T.
krijgt van de regering voor
elk kind een bepaald bedrag per jaar.
Daarvan kunnen ze voedsel en kleding kopen
voor het normale levensonderhoud. Operaties,
speciale melkpoeder en
dieetvoeding mogen hier
niet van betaald worden.
Ook geen aangepaste
materialen die het leven
voor met name spastiche
kinderen aangenamer
zouden maken. Er zijn
verschillende kinderen
die moeite hebben met
staan en lopen, doordat
hun enkels en knieen
10
niet stabiel genoeg
zijn. Oorzaak kan zijn
een te hoge spanning
in hun spieren, waardoor de voeten in een
verkeerde stand gaan
staan. Met behulp van
speciale aangepaste
schoenen, spalken of
beugels zou dit opgelost kunnen worden. In
ieder geval verbeterd
kunnen worden.
Long Long en Luan Luan zijn 2 broertjes, die de hele dag
op een stoel zitten. Zij hebben aangepaste orthopedische
spalken en schoenen nodig. Dan kunnen ze met behulp
van een therapeut beter leren lopen. Schoenen die over
de beugels heen passen zijn natuurlijk nodig om ook naar
buiten te kunnen gaan.
kle in proje ct : We e shuis-Pin gf ang
Wu Shuang, een meisje, en Wei Hua hebben schoenen nodig van ongeveer 25 euro. Orthopedische schoenen voor
Wei Jian Pei kosten hier op z’n minst 80 euro. En dan zijn
er ook spalken en schoenen nodig voor de beide broertjes,
Long Long en Luan Luan. Zo zijn er nog een aantal kinderen die aangepaste orthopedische beugels en schoenen
nodig hebben.
Bonisa wil helpen, maar dat kan alleen met uw steun.
We hopen op voldoende donaties voor bovengenoemde
materialen.
Project 2011 - 39 :
Gehandicaptenzorg
Weeshuis T. en PingFang
operaties, ziekenhuisopnamen
orthopedische schoenen
f 15.000,-
Beste vrienden van Bonisa
Misschien kunt u zich Jiang Huan nog wel herinneren.
Vijf jaar geleden heeft Bonisa betaald voor haar operatie.
Dat was voor de correctie van haar klompvoeten.
Jiang Huan is inmiddels nu 23 jaar.
Altijd vrolijk en opgewekt.
Al kan ze door hersenbeschadiging niet praten,
ze begrijpt alles wel.
Ze heeft een enorm doorzettingsvermogen.
Ondanks haar spasme wil ze proberen om zelf te lopen.
Elke dag oefent ze met een Chinese therapeut.
Gister was ik weer in het weeshuis.
Toen ik in de PingFang ging kijken,
was ze net buiten aan het oefenen.
Ze wilde zo graag aan mij laten zien
dat ze nu al helemaal alleen kan staan.
Ook kan ze lopen met steun van de therapeut.
Door de operatie is haar leven heel erg verbeterd.
Met mijn mobieltje heb ik een foto genomen.
Misschien is de kwaliteit niet al te best,
maar wel aardig voor u in het kwartaalblad
als een soort follow-up.
Dank u voor uw steun in de operaties van gehandicapten.
Dank u voor de aanschaf van noodzakelijk materialen,
zoals b.v. speciale melkpoeder, orthopedische schoenen,
een airco,en waterfilter en warme kleding voor de winter.
Ontvang allemaal een hartelijke groet.
Jans Schreur
11
Inflatie hoog op
zorgenlijstje van Chinees
Veel Chinezen gaan ervan uit dat de kosten van het levensonderhoud snel zullen blijven toenemen.
De Chinese regering probeert al enige tijd de aanwakkerende inflatie in te tomen, maar tot dusver zonder succes.
Meneer Ma, eigenaar van een groente - en fruitwinkeltje
in Beijing, zit het niet lekker dat hij zijn klanten almaar
meer moet laten betalen. Eieren kosten nu 1,10 euro per
kilo. Dat is 0,40 euro meer dan enkele maanden geleden.
De prijs van tomaten is in die achterliggende periode bijna
verdubbeld. Kool kost zelfs drie keer zoveel. Net als veel
andere Chinezen gelooft meneer Ma niet veel van de beloften van de regering dat ze de prijsstijgingen zal indammen. “De prijzen zullen zeker
blijven klimmen”, zegt hij. “We
kunnen er niet veel aan doen.”
Begin dit jaar lagen de consumptieprijzen in China 4,9
procent hoger dan begin vorig
jaar, volgens de regering. Critici beweren dat de statistici de
voedselprijzen in hun laatste berekeningen minder gewicht hebben toegekend en dat het echte
inflatiepercentage dus nog ho-
12
ger ligt. Vooral levensmiddelen, waaronder groenten en
fruit zijn de voorbije maanden fors duuder geworden, zo’n
10,3 procent.
Het Chinese consumenten - vertrouwen zakte eind 2010
tot het laagste niveau sinds het crisisjaar 2009. Een aanwijzing dat veel burgers zich er zorgen over maken dat de
inflatie hun welvaart zal aantasten. De hoge voedselprijzen
zijn nu de op twee na grootste zorg van de modale Chinees,
na een stabiel inkomen en een goede gezondheid.
Uit enquêtes blijkt dat het het leeuwendeel van de Chinezen vreest dat, conform voorspellingen van economen,
voedsel ook het komende jaar duurder zal blijven worden.
De binnenlandse vraag overtreft het aanbod en de aangetrokken internationale prijzen maken ook de import duurder. De Partij maakt zich eveneens zorgen. In grote delen
van het land besteden gezinnen tot de helft van hun inkomen aan voedsel. De legitimiteit van regime berust voor
een groot deel op de gestaag toenemende welvaart en dus
is een hogere inflatie slecht nieuws voor de machthebbers.
D e a p o s t e l v a nI n C
f lhaitni ae
De regering heeft in korte tijd al drie keer de
rente verhoogd en probeert de inflatie ook te
temperen door banken te dwingen grotere reserves aan te houden. Daardoor circuleert er
minder geld, wat economie moet doen afkoelen en de prijsstijgingen moet inperken. Arme
gezinnen kunnen rekenen op overheidshulp, is
de belofte. Lokale overheden hebben het bevel
gekregen om ervoor te zorgen dat er voldoende
aanbod is op de groentemarkten en de prijzen
in studentenrestaurants worden laag gehouden. De inflatie
verdwijnt niet door zulke maatregen, maar voorlopig lijkt
het effect wel dat er bij de meeste burgers eerder berusting
dan ergernis te bespeuren is.
“De prijzen stijgen, maar we kunnen er niets aan veranderen”, zegt mevrouw Shao, die een kleine kruidenierszaak
uitbaat niet ver van de groentewinkel van meneer Ma.
Melk, suiker, bier, bakolie, bloem : alles is duurder geworden in haar winkeltje, maar haar omzet lijdt daar voorlopig
nauwelijks onder. “De mensen klagen niet vaak”, zegt mevrouw Shao.”Ze weten dat er inflatie is. En een mens moet
eten.”
Mevrouw Tong, de eigenares
van een winkeltje dat noedles verkoopt, in de buurt
van het station, heeft het
wel moeilijk. Ze overweegt
zelfs haar zaak te sluiten
en terug te keren naar de
provincie Shandong, waar
ze vandaan komt. “Mijn
ingrediënten
worden
almaar duurder en de
werknemers blijven opslag vragen. Ik kan deze
zaak niet meer draaiende houden.”
13
“Voor altijd en.....”
Hoi allemaal,
Deze keer moet ik er echt even voor gaan zitten. Ik heb al
wel een ideetje en een paar plaatjes, maar een verhaalt e
ervan maken gaat niet vanzelf Er is namelijk een heleboel
te vertellen, hoewel het maar over één karakter gaat! Ja,
dat heb je goed gelezen, alleen maar één karakter. Nou ja,
een karakter is wel iets meer dan een letter in het Nederlands, dat moet ik toegeven. Het lijkt meer op een woord,
en daarom heb je ook zoveel verschillende karakters! Het
karakter is
en je spreekt uit: “JOENG”. En het betekent
‘altijd en eeuwig’, ‘eindeloos’, voortdurend’ enzovoort.
Allereerst moet ik even uitleggen dat het een heel bijzonder
Chinees karakter is: alle kinderen kennen dit tekentje al van
jongsafaan. Dat komt zo: Bij het leren van de Chinese taal
is het schrijven vast en zeker het moeilijkste. Bij ieder karakter moetje weten waar je moet beginnen, in welke volgorde
je dan alle streepjes moet zetten en zelfs in welke richting
die streepjes geschreven moeten worden. Je snapt wel dat
dat best ingewikkeld is. Je hebt streepjes die recht zijn,
schuin, met een haakje eraan of alleen maar een puntje.
Je zou dat in de taal van de Bijbel een ‘jota en een tittel’
kunnen noemen. Een kleins stipje, of haakje aan een letter
kan die letter helemaal veranderen! Nou is het heel interessant dat in dit éne Chinese karakter alle soorten streepjes
voorkomen, vandaar dat ieder kind dit tekentj e kent, want
ze moeten hem natuurlijk heel vaak oefenen, dan krij g j e
het snelst alle soorten streepjes onder de knie.
Ik zal er een plaatje bijzetten, dan kun je het zien hoe dat
werkt.
En je kunt dan gelijk vergelijken met het karakter
hierboven. De namen van de verschillende
streepjes staan er ook bij, en zelfs nummertjes voor de volgorde. Je ziet wel dat bijvoorbeeld een piè
en een ti veel op elkaar lijken, maar de ene begint boven
en gaat schuin naar beneden, en de andere begint juist
onder en gaat dan schuin naar boven. Ze schreven vroeger in China ook altijd met een ‘penseeltje’, vandaar dat
het einde van een streepje vaak wat dunner is. Misschien
vragen jullie je af wat wat die ‘plusjes’ (+) voor of achter
de nummers betekenen. Probeer er maar eens achter te
komen. Misschien dat dat wel lukt alsje goed naar de
vonn van het karakter kijkt en vergeet niet dat ze vroeger met een penseeltje schreven!
Zo, nu weet je dit alvast, dat is wel leuk. Maar nu gaan
we nog wat meer leren, want je snapt dat dit karakter met
zo’n bijzondere betekenis vast wel vaak voorkomt. Iedereen
denkt toch onwillekeurig wel eens aan de dood en de eeuwigheid. “Alles is maar tijdelijk” zegt men vaak makkelijk
maar diep in het hart van ieder mens zit er toch een besef
van iets dat ons korte leven te boven gaat. Denk maar aan
die bekende tekst uit Prediker 3: 11 ‑ Hij heeft ieder ding
schoon gemaakt op zij n tij d; ook heeft Hij de eeuw in
hun hart gelegd. Daar zie je dezelfde gedachte, dat met de
schepping van de mens naar Gods beeld, er ook iets in een
mensenhart ligt dat mensen wel proberen weg te duwen,
te ontkennen of te bestrijden, maar toch vindt je het bijna
overal. Een mens hunkert immers naar iets hogers... Naar
iets wat blijft, iets dat al het aardse, of materiële overstijgt.
Daar denk je zelf ook wel eens aan of niet? Ik hoop tenminste niet dat jullie ook alleen maar leven voor ‘dingen
die je kunt kopen’, of voor ontspanning of games op de
computer enzo. Het hoort toch ook bij ‘het beeld van God’
datje nadenkt over het doel vanje leven, en dus over de
eeuwigheid!
Nou, ik zal maar eens een paar voorbeelden geven van dat
woordje
en dan zie je gelijk heel goed wat ik bedoel,
en dat we dus dat begrip ‘altijd en eeuwig’ ook wel eens
heel ongepast gebruiken, en juist voor dingen die echt niet
‘eeuwig’ zijn. Wat dachtje van reclame voor een fiets met
het merk
? Ze bedoelen natuurlijk dat de fiets van
goede kwaliteit is, maar ‘een eeuwige fiets’? Dat gaat te
ver! En wat denk je van deze draaimolen, net zoiets als het
zogeheten ‘London Eye’ maar dan in China, en geplaatst
boven op een brug over de rivier, en de naam van de brug?
14
, dat is ‘De Brug van de Eeuwige Vreugde’. In de
Bijbel heb ik wel eens gelezen van ‘eeuwige vreugde zal op
hun hoofd wezen’, maar dat dat iets te maken heeft met
deze draaimolen, dat is nog maar de vraag... of misschien
wel helemaal niet! Nog iets: wat zou je denken van heerlijke rode pepers, een goed ras en welbekend als ‘de rode
pepers uit de eeuwige stad’
Of de naam van een warenhuis
wat letterlijk betekent ‘eeuwige vrede’, of zelfs een supermarkt
dat vertaald kan worden met ‘eeuwige
heerlijkheid’.
En zo zijn er nog wel meer dingen te noemen. Je begrijpt
dat de mensen een voorliefde voor het woordje eeuwig
hebben. Maar toch, alsje ècht iets wilt hebben dat eeuwig
is, en ‘dat niet weggenomen zal worden’ dan moet je het
niet
verwachten van wat hier op aarde te vinden is!
Groetjes van de tentenmaker
Giften
Verantwoording Giften en Collecten
2e kwartaal 2011
Bijbel Drukwerk Miao en Lisu
Chinese Kinderbijbel
Bijbel drukwerk minderheden
Boeken –Vertalen en Drukwerk
Yunnan Bijbelschool
Henan Bijbelschool
Lisu Bijbelschool.
Ondersteuning evangelisten
Evangelisten Rebekka
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.195,00
3.238,00
230,00
640,00
17.561,00
212,50
7.130,50
13.241,00
4.578,84
75,00
Petrus terreinwagen
Mefiboseth – Huis van Licht Zorgcentrum – Mefiboseth
Mefiboseth – operaties
Mefiboseth – onderwijs
Weeshuis Ping Fang
Medisch Zendingsproject
CunLiDi Kerkbouw
GaShiLi Kerkbouw
CiliDa Kerkbouw
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
20,00
9.454,60
95,00
17.858,32
3.832,80
27,50
465,00
3.100,00
3.880,00
2.000,00
NingLang Huisgemeente
Geitenproject bergdorpen
Bijdrage kwartaalblad.
Verkoop boeken, CD’s
Gezinsdag bijdrage
Zangavond bijdrage
Algemeen.
Totaal
€
3.406,28
€ 10.669,76
€
2.050,00
€
2.281,50
€
964,00
€
1.667,50
€ 100.670.68
€ 211.544,78
Kerken, scholen en verenigingen
Amstelveen
Apeldoorn
Arnhem
BAARN
BARENDRECHT
BARENDRECHT
Barneveld
BARNEVELD
BARNEVELD
Benthuizen
Brakel
BUNSCHOTEN
C. a/d IJssel
DAMWOUDE
DIRKSLAND
Doornspijk
Dordrecht
EINDHOVEN
ELSPEET
Emmeloord
Emst
GOEDEREEDE
GOUDSWAARD
HAARLEM
H-veld G-dam
HARMELEN
HARMELEN
Hellevoetsluis
HENGELO
Hilversum
Huizen
Herv.Gemeente Eben-Haezer Amstelveen 250,00
Geref. Gemeente Apeldoorn diac.
250,00
Geref. Gemeente Arnhem
200,00
Herv.Gem. Baarn Centr.diaconie
194,12
Herst.Herv.Gemeente Barendrech
180,30
Rehobothschool
105,00
Geref. Gemeente Barneveld
350,00
Ds. Fraanjeschool-De Vesting
360,00
Herst.Herv.Gemeente Barneveld
973,05
Geref. Gemeente Benthuizen diaconie
100,00
Herst.Herv.Gemeente Zuilichem-Brakel 231,70
Herv.Gem. Bunschoten diaconie
50,00
Geref. Gemeente diaconie
250,00
Chr.Gereformeerde Kerk
50,00
Schalie-Stichting
270,00
Vr.Ver. tot Opbouw - CGK
20,00
Reisgroep Frankrijk-olv L.J. van Valen
620,00
Gereformeerde Gemeente Eindhoven
250,00
Herv.Gem.Elspeet-Vierhouten
624,70
Gereformeerde Gemeente Emmeloord
406,34
Chr.Sch.Het Mosterdzaadje
83,75
Herst.Herv.Gemeente Goedereede
405,05
Geref. Gemeente
75,00
Herst.Herv.Gemeente Haarlem
53,98
Herst.Herv.Gem. Hardinxveld Giessendam 379,05
Hervormde Gemeente Montfoort
479,55
Werkgroep Montfoort en omstreken
20,00
Hersteld Hervormde Gemeente diaconie 852,24
Geref.Gemeente Enschede
25,00
Petrus Dathenusschool
405,00
Herst.Herv.Gem. Huizen diac.
271,05
IJzendoorn
Hervormde Gemeente Ijzendoorn
100,00
Kamerik
Hervormde Gemeente
300,00
KAMPEN
St.Sola Scriptura Kampen
142,15
KAMPERLAND Vrouwen Ver. Wees een Zegen
150,00
Kamperveen
Hervormde Gemeente diaconie
223,80
KATWIJK
Herst.Herv.Wijkgem.Morgenster
20,00
KATWIJK
Vr.Ver. Dorkas
500,00
KOCKENGEN
Hervormde Gem.Kockengen diac.
403,17
Kr. a/d IJssel Geref. Gemeente diac.
500,00
Kruiningen
Hersteld Herv.Gem. Kruiningen
327,42
Leersum
Stichting Fonds v.d. Heuvel
400,00
LEKKERKERK
Hervormde Gemeente Lekkerkerk
506,25
LEXMOND
Werkgroep Lexmond
1.325,00
LISSE
Hervormde Gemeente Lisse
267,50
MELISKERKE
Geref.Gemeente Meliskerke diac
700,00
Middelburg
Gereformeerde Gemeente diakonie
3,50
Montfoort
Hersteld Herv.Gem. diakonie
500,00
NEDERHEMERT Zondagschool Nederhemert
200,00
Nw Lekkerland Herv. Gem. Kinderdijk Middelweg diaconie1.022,62
Nieuw Vennep Chr. Ger. Kerk Nieuw Vennep
274,45
NIEUWE TONGE Hervormde Gemeente
1.000,00
NIEUWER TER AA Herv.Gem. Nieuwer ter Aa diaconie
219,55
Nieuwerkerk Herst.Herv.Gemeente Sirjansland
366,05
Noordeloos Chr.Geref.Kerk Noordeloos
1.307,85
Noordwijk ZH Diakonie B.W. Ichthus Noordwijk
291,60
OLDEBROEK
Herv.Gem.Oldebroek diac.
435,36
OOSTERWOLDE Herst.Herv.Gemeente Oosterwold
200,00
OPHEUSDEN
Herst.Herv.Gemeente Opheusden
250,00
OUD BEIJERLAND Herst.Herv.Gem. Oud Beijerland
565,00
Oudemirdum Ger.Gemeente Oudemirdum
50,00
O. A/D IJSSEL
Herst.Herv.Gem.Ouderk.ad Ijssel diaconie 1.041,93
Papendrecht Oud Ger.Gemeente in Nederland
500,00
Poortvliet
Gereformeerde Gemeente diaconie
50,00
Puttershoek Geref. Gemeente Puttershoek
50,00
PUTTERSHOEK Basisschool Petrus Datheen
100,00
RHENEN
Willem Teellinckschool
150,00
RIDDERKERK
Ger.Gemeente Ridderkerk diac.
250,00
RIDDERKERK
Herst.Herv.Gem.Ridderkerk diac
2.529,15
RIJSSEN
School De Ronde Maat
425,00
Rotterdam
Ger.Gemeente Ijsselmonde diaconie
250,00
Sommelsdijk Herv.Gemeente diaconie Sommelsdijk
681,88
Stavenisse
St.tot Verstrekking van Onderwijs - Rehobothschool
247,00
Stellendam
Ned. Herv. Basisschool-CBS Het Kompas
151,90
STELLENDAM
Herst.Herv.Gem. Stellendam
2.844,85
Tholen
Vr.ver.Bidt en Werkt Tholen
100,00
URK
Werkgroep Urk
2.750,00
Utrecht
Eben Haezerschool Utrecht
2.104,96
Veenendaal
Herst.Herv.Gemeente Veenendaal
975,35
Veenendaal
Zendingscom. HHG Veenendaal
500,00
Waarder
Hervormde Gemeente diaconie
194,19
WAARDER
Herst.Herv.Gemeente Waarder
345,64
Waddinxveen Diaconie Ger.Gem. Boskoop
250,00
Wekerom
Hervormde Gem. Wekerom
587,60
Well GL
Herst. Herv. Gem. Nederhemert diaconie 333,00
Wijk en Aalburg Herst.Herv.Gem.Wijk bij Heusden
200,00
Wijk en Aalburg Ger.Gemeente Scribaat Veen
200,00
Wolphaartsdijk Geref. Gem. diaconie Wolphaartsdijk
200,00
Wouterswoude Wouterswoude - Pres. cand. Ch.Schreur 407,75
WOUTERSWOUDE Chr. Nat. School Wouterswoude
103,49
15
Informatie
Katwijk aan Zee: - Hervormings- zangavond
DV. zaterdag 29 oktober 2011
adres: Voorstraat, in de Herv. Nieuwe Kerk - Katwijk aan Zee
Medewerkenden aan deze avond:
Mannenkoor “David” uit Lisse o.l.v. Frans Cornet
Kinder- en meisjeskoor “De Jonge Lofstem” uit Lisse o.l.v. André Hobo
Mannenkoor “Eben-Haezer” uit Katwijk aan Zee o.l.v. Hendrik Jan Colijn
Organist samenzang en improvisaties, Lenard Verkamman.
Opening /meditatie en sluiting: ds. P. den Ouden
Aanvang:19.30 uur (kerk open: 19.00 uur)
Collecte t.b.v. “kleine operaties Mefiboseth - Bonisa zending
Allen hartelijk welkom, Werkgroep Bollenstreek
Katwijk aan Zee:
Zendingsmiddag voor het hele gezin
Werkgroep- Bollenstreek organiseert een zendingsmiddag t.b.v. Bonisa
Zending op D.V. zaterdag 17 september 2011.
In de Christelijk Gereformeerde Beth- El kerk.
Adres: Duinrustplein 10, 2225 PK Katwijk aan Zee.
Aanvang: 14.00 uur (kerk open 13.30 uur )
Sprekers: ds. M. van Kooten, Herv. predikant te Elspeet en ds. P. den Ouden,
Herst. Herv. predikant te Katwijk aan Zee.
Kindervertelling door dhr. G.J. Meerkerk
Verkooptafel aanwezig.
Collecte: Bijbelverspreiding / vertaling in China
Allen hartelijk welkom, Werkgroep Bollenstreek
[email protected] Wij horen u graag!
Montfoort: Zendingsdag
Montfoort organiseert op D.V. 15 oktober 2011
weer een zendingsdag.
‘s Morgens van 9.30 tot 12.15 uur
verkoping door o.a. Bonisa werkgroep Montfoort.
‘s Middags om 14.00 uur de kerkdienst.
Sprekers: ds. W. Pieters en ds. H. Zweistra.
Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken
en alsnog de verkooptafels langs te gaan.
Plaats: Atrium in Antoniushof tegenover de kerk
wordt de verkoping gehouden.
Adres kerk: Grote of St. Janskerk, Korte Kerkstraat 5, Montfoort.
Allen hartelijk welkom, Werkgroep Montfoort
16
Rhenen: Kerstzangavond
D.V. 17 december 2011
Adres: Kerkplein 1, Hervormde Cunerakerk te Rhenen
Medewerkenden:
Jong gemengd koor “Laudate Deum” uit Apeldoorn
Christelijk mannenkoor “Jeduthun” uit Amersfoort
Schoolorkest “Jacobus Fruytier Scholengemeenschap” uit
Apeldoorn
dirigent: Arie Kortleven
orgel: Marcel van de Ketterij
vleugel: Jan Hendrik van Schothorst opening, meditatie en sluiting: dr. W. van Vlastuin aanvang: 19.30 uur
kerk open: 19.00 uur
Collecte Bonisa zending
Verkooppunt Waddinxveen
zoekt naam voor winkel aan huis
Waddinxveen is uitgebreid met een verkooppunt voor de Bonisa Zending. U kunt hier terecht voor fotokaarten en zelfgemaakte kaarten. Verder verkopen we o.a. handzeep met
pompje met keuze uit tientallen verschillende (oude) prenten,
leuke hebbedingetjes zoals nostalgische geurzakjes, handgemaakte slingers voor geboorte en verjaardagen, bladwijzers en
cadeau-envelopjes. Ook bent u hier aan het goede adres om
landelijke raamschermen te bestellen, handig om zon van uw
planten te houden maar ook zicht naar binnen tegen te gaan.
Regelmatig staan we met onze spullen op verkopingen, fairs
en voor/najaarsmarkten. Uiteraard kunnen we bestellingen
ook tegen posttarief verzenden. Bekijkt u gerust onze foto’s
op www.Bonisa.nl onder verkooppunt Waddinxveen. Deze zullen regelmatig worden veranderd, om u te laten zien, dat wij
samen met onze ideeën niet stil zitten.
U kunt ons helpen! Niet alleen om bij ons langs te komen en
ons tips/ideeën te geven, maar zoals hierboven staat vermeld
zijn wij op zoek naar een originele leuke naam voor onze winkel aan huis.
Uw creativiteit wordt beloond en beoordeeld op originaliteit en bruikbaarheid. Wordt u de winnaar? Dan
wordt u persoonlijk op de hoogte gesteld en ontvangt
u als dank een prachtige set kaarten thuis toegestuurd t.w.v. 8 euro.
U kunt uw zelf bedachte naam opsturen per mail naar
[email protected] of per post naar ons adres: Bonisa
Waddinxveen, Nassaulaan 18, 2741 CA, WADDINXVEEN
Vermeld daarbij duidelijk uw
naam en adresgegevens. Eind
oktober zal deze actie worden
afgesloten. Op de website en in
het kwartaalblad zal de naam
bekend worden gemaakt.
Hartelijk welkom bij het verkooppunt van Bonisa in Waddinxveen!
I nInformat
f o r m a t iie
Chinese
karakters
In de aflevering van
de tentemakers in het
vorige kwartaalblad,
2e kwartaal 2011,
heeft u kunnen lezen
over kleine eenmansbedrijfjes in CHina met betekenisvolle namen, zoals
Bethlehem, Manna, Galilea en De Oogst. Daar wordt o.a. brood, pizza, koffie en fruit verkocht. Niet alleen het naambordje is een christelijke getuigenis. Binnen in de winkeltjes worden ook andere dingen onder de aandacht
gebracht, zoals boeken, tegeltjes met bijbelteksten, Bijbels en zangboeken.
“Mooi dat er mensen in hun beroep, in hun dagelijkse bezigheden willen
laten zien dat hun leven op Iemand Anders is georiënteerd. Ons leven is
niet neutraal. Het is goed om er aan te denken en er bewust van te zijn
dat ons leven altijd invloed heeft op een ander, zelfs in kleine dingen!
Dat maakt het leven mooier, ernstiger, spannender èn vol verwachting. De
Heere wil u en jou gebruiken om een ander tot Hem te leiden.
Onder deze aflevering stonden 8 Chinese karakters, die per twee pasten
bij de Nederlandse woorden brood, pizza, koffie en fruit. En wie wist de
oplossing? We ontvingen een paar aardige reacties. Hartelijk dank voor het
insturen: Tiago en Gothami van Hoogdalen, T. van Hoogdalem uit Leerdam
en Tjitske Bus. Ook de tentenmakers laat jullie weten dat de tekens er correct op staan. Met dank en een vriendelijke groet van Bonisa medewerkers
Verkoop kaarten
Annelien Lemstra ( 8 jaar) heeft zelfgemaakte
kaarten verkocht voor Mefiboseth operaties.
Op de Gezinsdag ontvingen we van Annelien
20 euro.
Heel hartelijk bedankt voor je spontane inzet.
Uddel: Gezinsdag
In Uddel werd op zaterdag 28 mei een gezinsdag
gehouden. Het was een gezellige, sfeervolle dag.
Een dag van ontmoeting voor jong en oud.
Er waren veel vrijwilligers van Bonisa zending, Stephanos en Isaac da Costa actief. Er waren veel ontmoetingen met zendingsvrienden. De werd geopend
door ds. A. A. Egas en de dagsluiting door dr. W. van
Vlastuin. Er waren div. workshops van de stichtingen,
fietstochten en buitenprogramma.
Stichting Bonisa zending
Grachtweg 20, 2161 HN Lisse
T 0252 - 418269 F 0252 - 425919
[email protected] www.bonisa.nl
Postgiro: 31.555.32
Ac t i e s
Acties
Ermelo: Augustinusschool
Ook op onze school wordt op maandag door de kinderen zendingsgeld meegenomen. Sinds januari besteden we het geld
van een aantal weken aan een bepaald project. Op die manier
proberen we de kinderen een bredere kijk te geven op hulp aan
onze naaste. Aan het begin van een periode krijgen de kinderen
voorlichting over het doel waar het geld in de komende tijd voor
bestemd is.
Na de meivakantie zijn we in de groepen 6 t/m 8 gaan sparen
voor het ondersteunen van een evangelist via de stichting Bonisa. Elke maand wordt € 50,- van het zendingsgeld voor dit doel
overgemaakt. We zijn van plan de ondersteuning van de evangelist gedurende een langere periode te laten plaatsvinden.
Op donderdag 19 mei is in de groepen 6 t/m 8 voorlichting
van Bonisa zending. Hij heeft iets verteld en laten zien over
het werk van Bonisa. De voorlichting was vooral toegespitst op
de evangelisten die lopend de bergen in trekken om daar het
Evangelie te vertellen. Via het project “Barefoot” kunnen deze
evangelisten gesteund worden. In de klassen is een poster opgehangen zodat de kinderen elke dag herinnerd worden aan
het project. Naast de financiële steun wordt ook in het gebed
om een zegen gevraagd voor het werk in China. Op deze manier
willen we de komende tijd als school een steentje aan bijdragen
aan het werk van Bonisa.
Katwijk: Kinderclub
“Laat de kinderkens tot Mij komen”
Hierbij laat ik u weten dat wij met de kinderclub ´Laat de kinderkens tot Mij komen´ van de Christelijke Gereformeerde Kerk
te Katwijk aan Zee de actie met de kaarten hebben gedaan
waarop mensen een plaatje met het bijbehorende bedrag konden aankruisen.
Deze actie heeft het mooie bedrag van 500 euro opgebracht.
Hartelijke groeten
namens de leiding
van de kinderclub,
Gerda van
der Plas-Kraijenoord
Katwijk
17
Informatie
Acties
Barneveld:
ds. J. Fraanjeschool
In onze klas, groep 1 van de ds. J.
Fraanjeschool uit Barneveld, hebben we gewerkt over China. Werkjes maken, liedjes zingen, maar ook een Chinese maaltijd werd georganiseerd.
De moeders maakten pannen met heerlijke nasi of bami klaar en iedereen
mocht komen eten, als het kon met stokjes! De opbrengst was € 100,-.
De kleuters maakten een werkje met een wereldbol en een spaarpotje.
Thuis hebben ze klusjes gedaan en geld opgehaald. Het totaal bedrag van
€132,50 hebben we overgemaakt naar de Bonisa zending. We hopen dat
het geld gebruikt kan worden voor kinderen in China! Bovenal hopen we
dat het werk door de Heere gezegend mag worden.
Stichting Bonisa zending
Grachtweg 20, 2161 HN Lisse
T 0252 - 418269 F 0252 - 425919
[email protected] www.bonisa.nl
Postgiro: 31.555.32
Jubileumgift Zanglust
voor Bonisa
Tijdens de 25-jarige jubileumuitvoering van reformatorisch kinder- en meisjeskoor Zanglust op 17 juni j.l.
is een jubileumgift van € 5000 overhandigd aan
kand. Schreur – Bonisa zending. Met deze gift kan
hulp geboden worden aan weeskinderen in China.
Zanglust heeft dit bedrag opgehaald door een CD
uit te brengen, speculaas en snoeprollen te verkopen
en een spelletjesmarathon te organiseren.
Utrecht: Eben- Haezerschool
In actie voor Bonisa
Op de Eben-Haëzerschool in Utrecht hadden we in mei een project over
schilderkunst. Alle leerlingen tekenden een kaart die ze zelf mochten verkopen voor het goede doel: geiten voor Lisu!
Meneer Torn Broers kwam een lezing houden over Lisu - China.
We zagen waar de kinderen in naar school gaan en waar ze slapen. Dat
ziet er anders uit dan wij gewend zijn.
Enthousiast gemaakt om de schoolkaarten en de spaarkaarten voor een
geit te verkopen, gingen de kinderen dezelfde dag nog langs bij familie
en buren.
Op de kijkavond met de thema´s Rembrandt, Vincent van Gogh, landschappen en Mondriaan, kon het werk wat de kinderen gemaakt hadden
bekeken worden.
In de aula werden meegebrachte spullen zoals kaas, sap en snoep verkocht. De kinderen hadden zich met Chinese kleding verkleed. De opbrengst was allemaal voor geiten voor de Lisu mensen!
Na het project en de actie, kreeg meneer Torn Broers de cheque overhandigt. Hoeveel geiten hadden we nu gespaard? Met een liedje en geitenmaskers hadden we een heel weiland vol! De netto opbrengst voor Bonisa is
€ 2120,96. Dit zijn 160 geiten!
We hopen dat dit project tot zegen mag zijn voor de Lisu- christenen,
zodat ze met
de geiten hun
leefomstandigheden kunnen
verbeteren!
Rijssen: De Ronde Maat
Groep 4 van “De Ronde Maat” in Rijssen hield een project over Bonisa zending in China. De kinderen weten
nu heel veel over China, ze kunnen zelfs schrijven in het
Chinees.
Op de Tijdens de projectavond mochten de kinderen
aan hun ouders, oma’s, opa’s enz. de prachtige Chinese
muur laten zien, de Chinese poppen, de waaiers en zelf
mochten ze hun Chinese hoed dragen. Heel leuk! We
verkochten Chinese mie, zakjes kroepoek met snoep e.a.
producten. Iedereen kon echte Chinese “ginseng” thee
drinken of een lekkere loempia eten. Heerlijk!
We mochten ook op de foto met de echte zijden Bonisa blouse aan. Deze gezellige avond bracht het mooie
bedrag op van €425,- wat we graag aan “Bonisa”
overhandigen, met de wens of de Heere uw werk wil
zegenen.
Hartelijke groeten van juf Mensink.
18
Informatie
St. Maartensdijk: Herst. Hervormde gemeente
Zendingsproject
‘Help Christenen in China’ 2010 - 2011
Tijdens het verenigingsoverleg
(januari 2010) is afgesproken
voor het seizoen 2010-2011
een nieuw zendingsproject op
te starten.
Via de stichting Bonisa Zending willen we graag hulp
bieden aan vervolgde christenen in China. Voor dit
zendingsproject worden 3 doelen vastgesteld, waarvoor
geld ingezameld gaat worden, nl. kerkbouw, bijbels in de
Miao-taal en kinderbijbels en het geitenproject. Er wordt
een logo samengesteld, waarin deze 3 doelen zijn verwerkt.
In verenigingsgebouw Calvijn komt een speciale ‘thermometer’ te hangen waarop de totaalopbrengst per actie
wordt bijgehouden. Het streefbedrag wordt vastgesteld op
€ 10.000.
De eerste actie voor dit goede doel vindt plaats op 4 september 2010. Een mooie fietsroute over een gedeelte van
het eiland Tholen, met een tussenstop op het erf van de familie Van Dieren te Poortvliet. Hier staat nog een verkooptafel ten bate van het zendingsproject. Deze eerste actie
levert gelijk een goede aanzet voor de totaalopbrengst op.
Op 16 oktober 2010 wordt een kindermiddag georganiseerd met dia’s over China en een spannend zendingsverhaal. Maar liefst 70 kinderen uit Sint-Maartensdijk en omgeving zijn hierbij aanwezig en hebben veel geleerd over
China en het werk dat daar plaatsvindt. Op diezelfde dag
wordt ‘s avonds een zendingsavond in onze Maartenskerk
gehouden met ds. Egas die toen net terug was uit China.
Aansluitend vindt op maandag 18 oktober 2010 een diavoorlichting plaats. In deze dagen wordt ruim € 1300 opgehaald. Door deze acties en wat gehoord en gezien is, zijn
velen aan de slag gegaan voor onze medemensen in China.
De kinderen van zondagsschool De Zaaier zijn met kraskaarten langs de deur geweest. Later hebben de jongens
van de -12 jongensclub Daniel en de meisjes van meisjesclub Eben-Haëzer de spaarbusjes van de Bonisa Zending
een tijdje thuis gehad. Ook heeft de jongensclub huis-aanhuis bestellijsten voor tuinplantjes verspreid en later de be-
stelde tuinplantjes door het hele dorp afgeleverd.
De +12 jeugdclub Sola Fide heeft evenals bij het vorige
project een mooi bedrag opgehaald met de verkoop van
koeken.
De +16 jeugdvereniging Sola Scriptura heeft zich ingespannen door op een mooie zaterdag vele auto’s weer te laten
blinken ten bate van het project, en door het verzorgen van
koffie, thee en fris met appeltaart na de zangavond.
De mannenvereniging Guido de Brès heeft bijgedragen in
de organisatie van de fietstochten en met een mooie gift.
Vrouwenvereniging Sola Gratia heeft een groot deel van
de opbrengst van de najaarsverkoping aan het project gegeven. Ook op de jaarvergadering van deze twee verenigingen is voor het project een gift gegeven.
Zangvereniging Met Hart en Stem heeft de kerstzangavond
met de gezamenlijke verenigingen georganiseerd.
Naast deze grote activiteiten kwamen er diverse giften binnen en zijn er kleinere acties geweest zoals een workshop
zeepketting maken, verkooptafels en doorlopende verkoop
van Zeeuwse babbelaars, zelfgemaakte kaarten en boeken.
Op Hemelvaartsdag 2 juni jl. werd nogmaals een fietstocht
georganiseerd met aansluitend een Chinese maaltijd. Tijdens de afsluitende Psalmzangavond, die zaterdag 18 juni
jl. plaatsvond, werd de totaalopbrengst aan kandidaat Ch.
Schreur symbolisch overhandigd. Uit de hand van een lid
van elke vereniging ontving kandidaat Schreur een baksteen met daaraan een kaartje incl. een bedrag. Optellend
mocht hij het eindbedrag van € 10.500 bekendmaken.
Na de Heere, zeggen we nogmaals iedereen hartelijk dank
voor de enthousiaste en
bereidwillige inzet voor
dit zendingsproject en
we hopen dat met deze
opbrengst het werk van
de Bonisa Zending onder vervolgde christenen in China gezegend
mag worden.
19
Viervoudige vertaling
van bijbels verhalenboek
Kort geleden is van een gewaardeerde schrijver een boek met bijbelse verhalen vertaald in het
Manderijn Chinees. De vertaling blijft dicht bij de bijbelse geschiedenissen, is helder, duidelijk
en betrouwbaar. Het is werkelijk verbazend dat het in geheel China vrij verkocht mag worden.
Momenteel is Bonisa betrokken bij de verspreiding van dit boek op verschillende locaties in China.
Dit boek is heel waardevol niet alleen voor jongeren maar ook voor volwassenen om de bijbelse
boodschap te begrijpen.
Bonisa zou heel graag dit boek met meer dan 350 verhalen laten vertalen in drie unieke stamtalen
die in China gesproken worden, nl. Oeigoer, Kazak en Kirkiz. In deze talen is nauwelijks christelijke
lectuur voorhanden voor de kleine maar groeiende gemeenten, die deze talen spreken. Eigenlijk is
de Bijbel zelf nog maar kort geleden vertaald in deze stamtalen. Verschillende vertalers, die deze
talen vloeiend spreken, zijn al met de verhalen aan het werk gegaan. Hun vertaling wordt weer door
deskundigen gelezen en gecorrigeerd. Het is de bedoelingdit project binnen twee jaar te voltooien.
U mag daarin bijdragen. Dank u voor uw steun.
Vertaling bijbelse verhalen in stamtalen voor etnische minderheden
Projectkosten € 12.000,-
Bonisa
Postbank 31.555.32
Grachtweg 20, 2161 HN Lisse | www.bonisa.nl |0252 - 41 82 69
Help mee
en betaal een Bijbel
voor Chinezen
Z E N D I N G
Bonisa
Z E N D I N G