Befolkningens brug af internet 2009

Comments

Transcription

Befolkningens brug af internet 2009
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
Tlf. 39 17 39 17
Fax 39 17 39 99
www.dst.dk
[email protected]
Befolkningens brug
af internet - 2009
Befolkningens brug
af internet
2009
Befolkningens brug af internet 2009
Udgivet af Danmarks Statistik
Oktober 2009
som e-publ
ISBN 978-87-501-1794-0
ISSN 1904-0784
Pdf-udgaven kan hentes gratis på
www.dst.dk/it
Adresser:
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
Tlf. 39 17 39 17
e-post: [email protected]
www.dst.dk
Signaturforklaring
0
0,0
.
..
...
-
} Mindre end ½ af den anvendte enhed
Tal kan efter sagens natur ikke forekomme
Oplysning for usikker til at angives
Oplysning foreligger ikke
Nul
© Danmarks Statistik 2009
Du er velkommen til at citere fra denne publikation.
Angiv dog kilde i overensstemmelse med god skik.
Det er tilladt at kopiere publikationen til privat brug.
Enhver anden form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse
af denne publikation er forbudt uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik.
Kontakt os gerne, hvis du er i tvivl.
Når en institution har indgået en kopieringsaftale med COPY-DAN,
har den ret til - inden for aftalens rammer - at kopiere fra publikationen.
Forord
Informationsteknologi (it) spiller en stadig større rolle i danskernes dagligdag.
Internettet er blevet naturligt at anvende for mange og giver adgang til en lang række
aktiviteter. Vi kommunikerer med skolen, lægen og det offentlige via nettet, vi chatter
med venner og deler feriebilleder, vi køber varer og tjenester, vi søger arbejde og
finder kæreste, osv.
Denne publikation tegner et billede af, hvor udbredt brugen af internettet er i
befolkningen i 2009, og hvad det er, danskerne bruger internettet til.
Undersøgelsen Befolkningens brug af internet 2009 bygger på et samarbejde, som gør
det muligt at medtage tal fra de fleste europæiske lande. Danmarks Statistik arbejder
konstant på at øge brugervenligheden. Vi har derfor også medtaget relevante tal fra
andre undersøgelser, som kan have læsernes interesse.
Som noget nyt i forhold til tidligere udgaver, har denne undersøgelse et stort antal
indikatorer om danskernes internetkøb. For første gang indeholder undersøgelsen
desuden spørgsmål om miljøvenlig it-anvendelse. Endelige viser statistikken en række
oplysninger om danskernes mobilbrug.
Publikationen er udarbejdet i kontoret Erhvervslivets Udvikling af fuldmægtig Agnes
Tassy. Spørgsmålene vedr. miljøvenlig it-anvendelse, sociale netværkstjenester,
mobilbrug og fildeling er udarbejdet i samarbejde med IT- og Telestyrelsen.
Danmarks Statistik, oktober 2009
Jan Plovsing
/
Peter Bøegh Nielsen
4 Befolkningens brug af internet
Indhold
1
Sammenfatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2
2.1
2.2
2.3
Adgang til it i hjemmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familiernes adgang til it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Befolkningens adgang til it. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adgang til bredbånd og adgangsveje til internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
9
3 Befolkningens anvendelse af computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Computerfærdigheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Befolkningens brug af internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af mobil adgang til internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Private formål ved internetbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Internetbrug i forbindelse med sundhed og sygdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Download og deling af digitalt indhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakt til offentlige myndigheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pengespil på internettet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sociale netværkstjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
17
18
19
20
21
21
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Internetkøb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fordele og begrænsninger ved internetkøb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvad køber befolkningen på internettet?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hyppigheden af internetkøb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problemer i forbindelse med internetkøb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kendskab til handelsbetingelser og rettigheder ved internetkøb . . . . . . . . . . . . . .
23
24
25
26
27
28
6
Befolkningens anvendelse af mobiltelefon
..............................
30
7
Miljøvenlig it-anvendelse
.................................................
32
8 Fakta om undersøgelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1 Kilder og metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Mere information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
35
9
36
Baggrundstabeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Befolkningens brug af internet 5
1
Indholdet
Sammenfatning
Denne publikation belyser befolkningens anvendelse af it i bred forstand, baseret på
besvarelser fra et repræsentativt udsnit af borgere.
Undersøgelsen omfatter udbredelse og anvendelse af informationsteknologi, herunder adgang til it og bredbånd, anvendelse af computere og internet, anskaffelse og
deling af digitalt indhold, elektronisk handel, brug af sociale netværkstjenester, brug
af mobiltelefoner samt miljøvenlig it-anvendelse (grøn it) Barrierer for brug af it
indgår også. Der er i årets undersøgelse lagt særlig vægt på intetnethandel, det vil
sige befolkningens køb af varer eller tjenester over internettet til private formål.
Blandt årets resultater er følgende:
•
86 pct. af de danske familier har computer i deres hjem. 83 pct. har internet,
og 76 pct. har bredbånd, dvs. internetforbindelse med en højere hastighed.
•
ADSL er den mest udbredte internetforbindelse i det danske hjem. Andelen
med ADSL er dog faldende, I 2008 havde 54 pct. af familierne ADSL som
opkoblingsform mod 51 pct. i 2009.
•
Internetbrug er en del af danskernes dagligdag. Tre ud af fire anvender
internet dagligt eller næsten dagligt. Fire ud af fem bruger internet mindst en
gang pr. uge.
•
Internettjenester med brugerskabt indhold, fx sociale netværkstjenester, blog
mv. er mere populære end nogensinde. Hver anden internetbruger anvender
online sociale netværkstjenester fx Facebook.
•
Download af digitalt indhold, fx software, musik, spil mv. fra internettet
stiger kraftigt. Mere end halvdelen (52 pct.) af internetbrugerne downloader
software, fx antivirusprogrammer, i 2009 mod 35 pct. i 2008.
•
To ud af tre danskere eller ca. 2,6 mio. personer handler på nettet. De fleste
køber kulturelle oplevelser og rejser.
•
74 pct. af dem, der har købt varer på internettet i de sidste tre måneder,
gjorde det mellem 1 og 5 gange. Kun 7 pct. har e-handlet flere end 10 gange.
•
Mænd handler flere gange på nettet end kvinder gør.
•
Mænd bruger flere penge på internetkøb end kvinder gør.
Datagrundlag
Publikationer bygger primært på oplysninger fra undersøgelsen Befolkningens brug af
internet. Relevante data fra andre statistikker er medtaget for at give et mere
nuanceret billede af fx danskernes adfærd på internettet. For at kunne foretage
sammenligninger inkluderer publikationen data fra de øvrige EU-lande.
Baggrundstabeller
Tekstafsnittene 1-7 beskriver kort de enkelte indikatorer. Flere oplysninger findes i
baggrundstabellerne på side 36-84.
Fakta om undersøgelsen
Undersøgelsen af befolkningens brug af it baserer sig på besvarelser fra 4.303 respondenter mellem 16
og 74 år med bopæl i Danmark.
Dataindsamlingen er foretaget i april-maj 2009 ved hjælp af telefoninterviews eller web-skema.
Resultaterne er opregnede, dvs. vægtet ud fra baggrundsvariable, svarende til en 100 pct. dækning af
de undersøgte befolkningsgrupper. Herved er der bl.a. taget højde for forskelle i antallet af besvarelser
fra de enkelte grupper.
Se flere oplysninger i kapitel 8.
6 Befolkningens brug af internet
Andre tal om informationssamfundet
Statistikken om informationssamfundet omfatter også følgende undersøgelser:
•
•
•
•
It-færdighedsundersøgelsen
Virksomhedernes brug af it
Den offentlige sektors brug af it
It-udgifter i virksomheder
Alle undersøgelser samt tidligere års resultater er tilgængelige på www.dst.dk/it.
2
Adgang til it i hjemmet
Adgang til it er
en forudsætning
for brug af it
Adgang til it er en forudsætning for anvendelsen af it – selvom adgang ikke
nødvendigvis betyder anvendelse. I en undersøgelse om befolkningens it-anvendelse
er det derfor relevant at kigge på hvor stor en andel af befolkningen, som har adgang
til it-udstyr og internet.
Adgang opgøres
på to måder
Befolkningens adgang til it-udstyr og internet kan opgøres på to måder; såvel på
familier (husstande) som på personer. Respondenterne i undersøgelsen er blevet
spurgt om deres adgang til computer og internet i hjemmet, uanset om de selv bruger
pc og internet.
2.1
Familiernes adgang til it
Næsten alle
par med børn
har pc i hjemmet
I 2009 har 86 pct. af alle familier pc i hjemmet (baggrundstabel 1). Det er særligt
familier med børn, der har pc i hjemmet. Således har 98 pct. af alle par med børn
adgang til pc i hjemmet, mod 87 pct. af par uden børn. For familier med én voksen
gælder det samme, dvs. en højere andel af enlige med børn har adgang til computer i
hjemmet end enlige uden børn.
Få computere
uden internet
i det danske hjem
Stort set alle familier med computer i hjemmet har også adgang til internet. I alt har
83 pct. af alle familier adgang til internet i hjemmet. Andelen er igen højest i
børnefamilier.
Figur 1.
Adgang til pc og internet - fordelt på børnefamilier og familier uden børn. 2009
100
Pct. af familier
Adgang til computer
Adgang til internet
98
93
80
86
83
91
80
87
97
84
74
60
40
20
0
Alle familier
Flere computere i tæt
befolkede områder
Enlig uden børn
Enlig med børn
Par uden børn
Par med børn
Befolkningens oprindelse synes ikke at gøre en forskel med hensyn til udbredelsen af
computere og internet i familiernes hjem. Til gengæld er der en sammenhæng
mellem udbredelsen af it-udstyr og befolkningstæthed. Jo tættere befolket et område
familiernes bopæl ligger i, jo større er andelen af familier, der har adgang til
computer og internet.
Befolkningens brug af internet 7
Figur 2.
Adgang til pc og internet - fordelt på oprindelse og befolkningstæthed. 2009
100
80
Pct. af familier
86
83
Adgang til computer
87
89
85
82
Adgang til internet
86
84
82
79
60
40
20
0
Dansk
Indvandrere/
efterkommere
Tæt befolket
område
Mellem befolket
område
Tyndt befolket
område
Anm.: Opdelingen på befolkningstæthed er beregnet på kommuneniveau.
Udbredelse af andet
it- og forbrugerelektronik
Figur 3.
Ud over computere findes der en række andre it- og forbrugerelektroniske udstyr i
danskernes hjem. Navigationsudstyr, digitalkameraer, digital-tv, mv. bliver mere og
mere udbredt i Danmark.
Familiernes besiddelse af it- og forbrugerelektronisk udstyr. 2001-2009
Pct. af familier
2001
2003
2005
2007
2009
100
80
60
40
20
0
PC
Mobiltelefon
DAB radio
Digitalvideokamera
Digital-tv
GPS navigation
Kilde: Familiernes besiddelse af varige forbrugsgoder. www.statistikbanken.dk.
2.2
Befolkningens adgang til it
Udbredelsen af mobiltelefoner fortsætter
95 pct. af befolkningen mellem 16-74 år har i 2009 en mobiltelefon. Udbredelsen af
mobiltelefon er gået bemærkelsesværdig hurtigt og steg yderligere med to procentpoint fra 2008 til 2009.
Digitalkamera
Tre ud af fire har et digitalkamera i 2009. Udbredelsen af digitalkamera er højest i
aldersgruppen 25-34 år, hvor 84 pct. har et digitalkamera. I aldersgruppen 65-74 år
har hver anden et digitalkamera (baggrundstabel 34).
Indvandrere er glade for
MP3 eller MP4 afspillere
En større andel af mænd (43 pct.) end kvinder (37 pct.) har en MP3 eller MP4
afspiller. I alt har fire ud af ti en MP3 eller MP4 afspiller i 2009 (baggrundstabel 34).
Andelen er højere hos indvandrere/efterkommere (44 pct.) end hos personer med
dansk oprindelse (40 pct.).
8 Befolkningens brug af internet
Figur 4.
Befolkningens adgang til it. 2009
Pct. af befolkningen
100
95
89
80
73
60
40
40
38
MP3/MP4 afspiller
GPS
20
0
Mobiltelefon
Computer i hjemmet
Digitalkamera
Adgang
til internet
86 pct. af befolkningen har i 2009 adgang til internettet i hjemmet. Ni ud af ti (89
pct.) har adgang til en computer (baggrundstabel 4).
Køn gør
ikke en forskel …
Der er næsten den samme andel af mænd og kvinder, der har adgang til internet i
deres hjem. Således har 85 pct. af mændene mod 86 pct. af kvinderne adgang til internet i hjemmet i 2009 (baggrundstabel 4).
… men
alder gør
Udbredelsen af computer og internet er størst hos de yngre. Mindst ni ud af ti under
60 år har adgang til pc og internet mod mindre end syv ud af ti på mindst 60 år.
Figur 5.
Adgang til internet i hjemmet. 2009
I alt
86
Ikke beskæftigede
69
Selvstændige
92
Lønmodtagere, over grundniveau
97
Lønmodtagere, grundniveau
88
Studerende
96
Grundskole
78
Ungdomsudd.
87
Videregående udd.
94
16-19 år
96
20-39 år
93
40-59 år
90
60-74 år
65
0
20
40
60
80
100
Pct. af befolkningen
Uddannelsesniveau
Stort set alle personer med en videregående uddannelse har computer og internetadgang (henholdsvis 96 og 94 pct.). De tilsvarende andele hos personer med grundskole som højeste fuldført uddannelse er henholdsvis 82 og 78 pct.
Befolkningens brug af internet 9
2.3
Adgang til bredbånd og adgangsveje til internet
Tre ud af fire familier
har bredbånd
92 pct. af familier med internetadgang i hjemmet har bredbånd, det vil sige
internetopkobling, der er hurtigere end ’gammeldags’ internetforbindelser som analogt modem eller ISDN. Blandt alle familier er andelen 76 pct.
Regionelle
forskelle
I Danmark er hovedstaden den region, hvor den største andel af familierne eller 80
pct. har adgang til bredbånd. I Region Sjælland har syv ud af ti familier bredbånd.
Figur 6.
Familiernes adgang til internet og bredbånd - fordelt på regioner. 2009
Pct. af familier
100
80
Adgang til internet
86
83
83
80
76
Adgang til bredbånd
83
76
79
79
74
71
74
60
40
20
0
Alle familier
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark
Udbredelsen af bredbånd i Europa. 2008
100
Pct. af familier
80
83
60
74
73
71
66
62
57
55
52
49
40
74
20
Kilde: Eurostat.
nd
Isl
a
d
Ho
lla
n
k
Da
nm
ar
e
No
rg
ige
Sv
er
an
d
Fin
l
an
nie
n
br
it
St
or
Fr
an
kr
ig
d
lan
EU
Ty
sk
15
0
27
Figur 7.
Midtjylland
Udbredelsen af bredbånd i Danmark i forhold til andre EU-lande er højt. Ifølge den
senest tilgængelige statistik fra Eurostat havde hver anden familie i EU bredbånd i
deres hjem i 2008. Bredbånd er mest udbredt i Island, fulgt af Holland og Danmark.
EU
Udbredelsen af
bredbånd i EU
Hovedstaden
10 Befolkningens brug af internet
Figur 8.
Udbredelsen af bredbånd i Europa og i Danmark. 2003-2009
Pct. af familier
Danmark
EU27
80
60
40
20
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Kilde: Eurostat og Danmarks Statistik
ADSL
mest udbredt
ADSL er den mest dominerende form for internetforbindelse i det danske hjem. Hver
anden familie har denne type bredbånd. Andelen af ADSL er dog faldende; i 2008
havde 54 pct. af familierne ADSL som opkoblingsform mod 51 pct. i 2009.
Andre
opkoblingsformer
Andre former for bredbånd omfatter faste internetforbindelser som fibernet eller
kabelmodem, faste trådløse forbindelser fx FWA og mobilt bredbånd via 3G-netværk.
ISDN bliver skiftet ud
’Traditionelle’ internetforbindelser som modem og ISDN har en faldende andel; kun 2
pct. af familierne i 2009 bruger denne type internetopkobling. Andelen var 6 pct.i
2008.
Ikke alle ved, hvilken
type forbindelse de har
Mere end tre pct. af familierne ved ikke, hvilken type internetopkobling, der findes i
deres hjem. Spørgsmålet om internetforbindelse er af teknisk karakter, hvorfor
oplysningerne i baggrundstabel 2 og 3 skal læses med forbehold for en vis usikkerhed.
Figur 9.
Udvalgte adgangsveje til internettet. 2008-2009
Pct. af familier
2008
2009
60
54
51
40
20
18
6
2
Modem/ISDN
3
4
0
ADSL
17
Ved ikke
Intet internet
Befolkningens brug af internet 11
Adgangsveje til internettet
Der findes en række forskellige former for internetopkobling.
ISDN: Tjeneste, der giver mulighed for at bruge den traditionelle telefonlinje til en dataforbindelse med
en hastighed på op til 128 kbit/s.
Analogt modem: Adgang via traditionel telefonlinie med en hastighed op til 56 kbit/s.
ADSL o.l.: xDSL er betegnelsen for en digital adgangsteknologi, der giver mulighed for at bruge den
traditionelle telefonforbindelse til datatransmission med høj hastighed. ADSL er den mest udbredte
variant af xDSL-teknologien.
Anden fast internetforbindelse: Fx fibernet, kabelmodem og FWA.
FWA (Fixed Wireless Access) er et radiobaseret system, der udgør et alternativ til kabelbaserede
løsninger. FWA udbydes i forskellige frekvensbånd. WiMAX er en teknisk standard indenfor FWA med
forholdsvis beskedne etableringsomkostninger.
Mobil internetforbindelse: Fx GSM/GPRS, 3G/UMTS, Turbo 3G m.m.
Bredbånd: Fælles betegnelse for adgangsveje, der er hurtigere end analogt modem eller ISDN.
3
Befolkningens anvendelse af computer
Hver tiende har aldrig
brugt computer
91 pct. af befolkningen har prøvet at bruge computer, og 9 pct. har aldrig brugt pc.
Det svarer til ca. 360.000 personer mellem 16 og 74 år. 72 pct. af dem, som aldrig har
brugt computer, er mellem 60 og 74 år.
Alder
gør en stor forskel
Andelen af dem, som aldrig har brugt computer, stiger med alderen, og der findes
stort set ingen under 19 år, som aldrig har brugt computer. Andelen er 29 pct. i
aldersgruppen 60-74 år.
Figur 10.
Andelen af befolkningen, der aldrig har brugt computer. 2009
Pct.
30
29
25
20
15
10
9
10
5
8
0
2
5
16-19 år
20-39 år
40-59 år
0
I alt
Tre ud af fire bruger
computer dagligt
Kvinder
Mænd
60-74 år
I alt har 87 pct. af befolkningen brugt computer i de seneste tre måneder. Tre fjerdedele af befolkningen anvender computer hver dag, og 9 pct. bruger den mindst en
gang om ugen. Hyppigheden af computerbrug falder med alderen.
12 Befolkningens brug af internet
Figur 11.
Andelen af befolkningen, der har brugt computer i de sidste tre måneder. 2009
Pct.
100
98
87
80
96
91
88
86
60
64
40
20
0
I alt
Figur 12.
Kvinder
Mænd
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
Andelen af befolkningen, der regelmæssigt bruger computer. 2009
Pct.
Hver dag eller næsten hver dag
Mindst en gang pr. uge
100
5
92
80
9
75
10
73
8
7
87
77
10
77
60
11
49
40
20
0
I alt
3.1
Kvinder
Mænd
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
Computerfærdigheder
Faktisk brug
Undersøgelsen Befolkningens brug af internet, som er den primære kilde til denne
publikation, indeholder et antal spørgsmål om konkrete erfaringer med diverse
computeraktiviteter.
Mænd kan mere
med computeren
Dobbelt så mange mænd som kvinder har prøvet at komprimere filer i 2009.
Forskellen er endnu større, når der er tale om at skrive et computerprogram. Mange
flere mænd end kvinder har prøvet at installere og tilslutte nye enheder.
Både mange kvinder og
mænd kan kopiere/flytte
Kønsforskellen synes at være mindre i forbindelse med mere udbredte computeraktiviteter, fx kopiering eller flytning af filer eller mapper. At duplikere eller flytte
information ved hjælp af funktionerne ’kopier’, ’flyt’ eller ’sæt ind’ er også en
færdighed, hvor forskellen mellem kønnene er mindre.
Befolkningens brug af internet 13
Figur 13.
Computeraktiviteter - fordelt på køn. 2009
18
Skrevet et computerprogram
Mænd
7
Kvinder
13
I alt
48
Komprimeret filer
25
36
72
Installeret og forbundet nye enheder
51
62
62
Brugt regneark til udregninger
51
56
73
69
71
Brugt kopier/klip/sæt ind for at duplikere/flytte
information
77
72
74
Kopieret/flyttet en fil eller en mappe
18
Har ikke foretaget noget af førnævnte
23
20
0
Fire
færdighedsniveauer
Figur 14.
20
40
60
80
Pct. af befolkningen
På baggrund af de i figur 13 nævnte seks spørgsmål kan befolkningen inddeles i fire
forskellige færdighedsgrupper. Hvis man ikke har prøvet nogle af de seks aktiviteter,
har man ’ingen færdighed’. Erfaring med en eller to aktiviteter giver ’lav færdighedsniveau’. Har man prøvet tre eller fire aktiviteter, er man på ’middel niveau’.
Computerbrugere, som har erfaring med mindst fem af de seks aktiviteter,
indplaceres på ’højt færdighedsniveau’.
Computerfærdighedsniveau - fordelt på regioner. 2009
Aldrig brugt en computer
I alt
10
9
Hovedstaden
6
Midtjylland
8
Nordjylland
11
Sjælland
10
13
Syddanmark
10
0
12
28
29
30
34
15
20
29
36
16
40
Høj
34
39
15
11
Middel
31
36
13
11
Lav
35
15
14
8
Ingen færdighed
28
60
80
100
Pct. af befolkningen
Hovedstaden har
de bedste
computerfærdigheder
Indbyggere i Region Hovedstaden ligger på højeste niveau i Danmark. Andelen af
både dem, som aldrig bruger computer og dem, som ingen færdigheder har, er lavest
i denne region. Samtidig har regionen den største andel indbyggere med høj computerfærdighed.
Computerfærdigheder
i Europa
Fire ud af ti europæere (EU27) havde enten aldrig brugt computer eller havde ingen
computerfærdigheder i 2007. Den tilsvarende andel var 21 pct. i Danmark i 2007. I
14 Befolkningens brug af internet
2009 er tallet faldet til 19 pct., idet 9 pct. af danskerne aldrig har brugt computer, og
yderligere 10 pct. ingen computerfærdigheder har.
Figur 15.
Computerfærdighedsniveau i udvalgte EU-lande. 2007
100
80
Pct. af befolkningen
26
36
26
60
30
13
40
9
13
20
0
12
26
23
29
EU15
Har aldrig brugt computer
27
37
24
26
33
31
30
13
17
9
18
16
15
31
9
Danmark
32
EU27
16
10
13
11
11
6
Finland
Holland
Norge
Ingen færdigheder
Lavt niveau
15
7
Sverige
Middel
Højt niveau
Statistikken
forventes opdateret
De senest tilgængelige resultater for computerfærdigheder i EU er fra 2007. Spørgsmålet om computeraktiviteter var ikke medtaget i 2008 undersøgelsen. Eurostat
forventes at offentliggøre opdaterede resultater for 2009 i 2010.
Undersøgelsen af
befolkningens
it-færdigheder …
Ud over Befolkningens brug af internet udarbejder Danmarks Statistik en anden
undersøgelse, Befolkningens it-færdigheder, som handler om befolkningens it-færdigheder. Befolkningens it-færdigheder udarbejdes i samarbejde med IT- og Telestyrelsen.
… bygger på selvevaluering
af færdigheder
Denne undersøgelse baseres på en mindre stikprøve end Befolkningens brug af
internet. Til gengæld dækker Befolkningens it-færdigheder også aldersgruppen 74-89
år. Respondenterne i undersøgelsen anmodes om en selv-evaluering af, hvor erfarne
de er i forhold til en række færdigheder i forbindelse med computer- og internetbrug.
Danmarks Statistik har gennemført statistikken to gange, i 2007 og i starten af 2009.
Stigende antal erfarne
computerbrugere
Danskernes erfaring i at bruge computeren synes at være stigende fra 2007 til 2009.
Flere mener at have stor erfaring ved fx at åbne programmer på computeren eller at
overføre billeder fra digitalkamera til computeren.
Figur 16.
Stor erfaring med computeraktiviteter. 2007-2009
Åbne programmer på computeren
45
Skrive/redigere/flytte tekst i tekstbehandling
42
Bruge stavekontrol/ordbøger
41
Sortere og gemme filer på computeren
40
Overføre billeder fra digitalkamera til computer
37
46
43
44
40
32
30
Installere programmer på computeren
Indsætte/redigere tabeller i tekst
29
Flytte tal fra regneark til et andet program
21
0
Kilde: Befolkningens it-færdigheder.
49
10
20
32
25
2009
2007
30
40
50
Pct. af befolkningen
Befolkningens brug af internet 15
4
Befolkningens brug af internet
Senest
brug af internet
86 pct. af danskerne har brugt internet i de sidste tre måneder. 2 pct. har prøvet at
bruge det, men ikke i de sidste tre måneder, og 11 pct. har aldrig brugt det
(baggrundstabel 12).
Hyppighed af
internetbrug
Tre ud af fire anvender internet dagligt eller næsten dagligt. Fire ud af fem bruger
internet mindst en gang pr. uge.
Tabel 1.
Adgang til internet og internetanvendelse. 2009
I alt
Kvinder
Mænd
pct. af befolkningen
86
86
72
82
11
Adgang til internet i hjemmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Internetbrug i de sidste tre måneder uanset hvor . . . . . . . . . . . . . . . . .
Daglig eller næsten daglig internetbrug i de sidste tre måneder . . . .
Internetbrug mindst en gang pr. uge i de sidste tre måneder . . . . . . .
Aldrig brugt internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hyppigere internetbrug i Norden
Figur 17.
86
85
70
81
12
85
87
74
84
10
En stor andel af befolkningen i Nordeuropa anvender internettet mindst en gang om
ugen sammenlignet med hele den Europæiske Union. Forskellen mellem lande med
mere og mindre hyppig brug er dog faldende over tid.
Internetanvendelse mindst en gang pr. uge i udvalgte lande. 2003-2009
Pct. af befolkningen
100
Tyskland
80
Sverige
60
Norge
40
Island
20
EU27
Danmark
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Kilde: Eurostat og Danmarks Statistik.
Hyppigheden af
internetbrug falder
med alderen
Det gælder for alle lande, at de yngre befolkningsgrupper anvender internettet
hyppigere end de ældre befolkningsgrupper. I alt 43 pct. af befolkningen mellem 1674 år anvendte internet hver dag i 2008 i EU-landene (EU27). Den tilsvarende andel
for Danmark var 71 pct. i 2008 og 72 pct. i 2009.
Ældre er bedre
med i Danmark
Danske ældre bruger hyppigere internet end ældre i de fleste andre lande. For
aldersgruppen 55-74 år gælder det, at kun én ud af fem brugte internet dagligt i de 27
EU-lande i 2008. Andelen var mere end dobbelt så stor i Danmark, med 47 pct. i
2008. I 2009 er andelen steget til 50 pct.
16 Befolkningens brug af internet
Figur 18.
Hyppighed af internetbrug i udvalgte lande. 2008
Pct. af befolkningen 16-74 år
hver dag/næsten hver dag
mindst en gang pr. uge, men ikke hver dag
100
80
9
12
60
16
13
40
47
43
17
17
51
53
71
66
16
14
14
67
69
72
10
78
20
nd
e
Isl
a
No
rg
Sv
er
Ho
lla
n
ige
d
k
Da
nm
ar
an
d
St
or
br
it
Fin
l
d
Ty
sk
lan
Fr
an
kr
ig
27
EU
an
ni
en
0
Kilde: Eurostat.
Figur 19.
Hyppighed af internetbrug i aldersgruppe 55-74 år i udvalgte lande. 2008
Pct. af befolkningen 55-74 år
hver dag/næsten hver dag
mindst en gang pr. uge, men ikke hver dag
100
80
60
40
10
9
20
26
20
11
12
12
17
17
16
47
44
46
46
38
32
26
10
14
52
e
nd
Isl
a
Sv
er
No
rg
ige
d
Ho
lla
n
k
an
d
Da
nm
ar
br
it
St
or
Fin
l
an
ni
en
d
lan
Ty
sk
Fr
an
kr
ig
EU
27
0
Kilde: Eurostat.
4.1
Mobil adgang til
internet er populær
Tabel 2.
Brug af mobil adgang til internet
45 pct. af internetbrugerne, dvs. dem, der har brugt internet i de sidste tre måneder,
benytter mobilt internet. Det kan være på en café, i bus eller tog eller i en lufthavn
(baggrundstabel 17).
Mobil adgang til internettet via en trådløs forbindelse. 2009
Bruger du følgende produkter
pct. af
til at få adgang til internettet via en trådløs forbindelse? internetbrugere
Mobiltelefon via GPRS/2G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobiltelefon via 3G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Håndholdt computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bærbar pc med mobilt bredbånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bærbar pc via trådløs internetforbindelse
uden for hjem eller arbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruger mobil adgang til internet i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
12
4
17
26
45
Befolkningens brug af internet 17
Flere teknologiske
løsninger for
mobil adgang
Det apparat, som man går på internettet med, kan være en mobiltelefon, en
håndholdt computer (PDA) eller en bærbar computer. Der findes en række
teknologiske løsninger for trådløs internetadgang i Danmark, bl.a. GPRS, EDGE,
UMTS, HSPDA, Wi-Max og Wi-Fi-hotspots.
De fleste
bruger en bærbar
Bærbar computer med trådløs internetadgang er den mest populære måde at få mobil
adgang til internet. I alt 36 pct. af internetbrugerne anvender en bærbar til at få mobil
adgang til internet. Andelen var 32 pct. i 2008.
4.2
Private formål ved internetbrug
Nettet anvendes til en
lang række aktiviteter
Internettet anvendes i dag til en lang række formål, bl.a. kommunikation, informationssøgning, spil, internethandel, mv. Anvendelsesmulighederne bliver fortsat flere i
takt med, at internetbrug bliver en del af hverdagen for flere og flere.
E-mail er fortsat den mest
udbredte anvendelse
Den mest populære internet-anvendelse er at sende eller modtage e-post. 94 pct. af
internetbrugerne svarer, at de bruger nettet til denne kommunikationsform.
Figur 20.
Udvikling i udbredelsen af udvalgte kommunikationsformer på internettet. 2008-2009
Pct. af internetbrugere i 2009
100
Skriver blog
80
Foretager opkald med webcamera
Bruger bredbåndstelefoni
Læser blog
60
40
Skriver beskeder på sociale netværk sider
Skriver beskeder vha. instant messaging
Sender/modtager e-post
20
0
0
5
10
15
20
25
Ændring i pct. point fra 2008 til 2009
Nyere
anvendelsesformer
vinder frem
E-post er den anvendelsesform, som har været tilgængelig i længst tid. Den har en høj
udbredelse med lav vækst på 3 procentpoint fra 2008 til 2009. Andre, forholdsvis nye
anvendelsesformer, fx tjenester med brugerskabt indhold, har en mindre udbredelse
men høj vækst. Det gælder særligt for sociale netværkstjenester, fx Facebook, som i de
seneste år har fået et betydeligt antal brugere over hele verden.
Hver anden
bruger online
sociale netværkstjenester
Også danske internetbrugere blogger og chatter på sociale netværkstjenester som
aldrig før. Omkring 1,7 mio. danskere bruger sociale netværkstjenester, som tiltrækker stadig flere og flere. 87 pct. af de 16-19-årige bruger online netværks-tjenester.
Flere oplysninger om
sociale netværkstjenester
Anvendelse af sociale netværkstjenester som Facebook mv. beskrives mere detaljeret i
afsnit 4.7 på side 21.
Hver tredje læser blog,
mens hver femte skaber
indhold til blog
Andelen af internetbrugere, der læser blog (en weblog, der opdateres jævnligt med
korte indlæg, ofte med personlige eller dagbogsagtige tekster) er steget fra 22 til 33
pct. på ét år. Samtidig er andelen af de mere aktive bloggere, der skriver indlæg eller
uploader billede til personlig blog, fordoblet fra 9 til 18 pct. her i 2009.
18 Befolkningens brug af internet
Figur 21.
Udvalgte private formål ved internetbrug. 2008-2009
94
91
Sende/modtage e-post
74
Læse/downloade nyheder mv
62
65
Rejserelaterede tjenester
56
54
Helbredsmæssige informationer
43
52
Downloade software (bortset fra spil)
35
49
Lytte til netradio og/eller se web-tv
44
49
Sociale netværkstjenester, chat-rum, mv.
27
43
Instant messaging
37
33
Læse blog
22
32
Jobsøgning
28
2009
23
Opkald med webcam
15
2008
18
Skrive indhold til blog
9
0
20
40
60
80
100
Pct. af dem, der har brugt internet i de sidste tre måneder
74 pct. læser nyheder
på skærmen
Danske internetbrugere læser ofte nyheder via computerskærmen. Faktisk downloader eller læser tre ud af fire internetbrugere nyheder, netaviser eller nyhedssider på
nettet, mens hver anden internetbruger lytter til netradio eller ser web-tv.
To ud af tre bruger rejserelaterede tjenester
65 pct. af de danske netbrugere anvender internettet i forbindelse med rejser eller
overnatninger, fx til at finde feriedestinationer, flyafgange eller reservere billetter.
4.3
Informationssøgning vedr.
helbred eller sygdom
Tabel 3.
Internetbrug i forbindelse med sundhed og sygdom
54 pct. af internetbrugere søger helbredsmæssige informationer over nettet i 2009
mod 43 pct. i 2008. Denne anvendelsesform er særlig populær hos de kvindelige
internetbrugere.
Informationssøgning om helbred, ernæring, sygdom, mv. 2008-2009
2009
I alt
Kvinder
2008
Mænd
I alt
Kvinder
Mænd
pct. af dem, der har brugt internet i de sidste tre måneder
Har brugt internet i de sidste tre
måneder til at søge helbredsmæssig
information
54
48
43
51
36
42
31
pct. af befolkningen
46
Stor stigning i antallet af
lægekonsultationer
via e-post
60
51
42
36
Antallet af lægekonsultationer via internettet er stærk stigende. I hele Danmark er
antallet af denne form for lægehenvendelser næsten tredoblet fra 2006 til 2008. I
2008 blev der i alt registreret 1,3 mio. lægekonsultationer via e-post.
Befolkningens brug af internet 19
Figur 22.
Lægekonsultationer via internettet. 2006-2008
1,4
Mio. konsultationer pr. e-post
1,2
0,2
1,0
0,2
0,8
0,1
Region Syddanmark
Region Sjælland
0,1
Region Nordjylland
0,1
0,6
0,3
0,1
0,4
0,2
0,1
0,1
0,0
0,1
0,2
Region Midtjylland
0,2
0,4
Region Hovedstaden
0,3
0,0
2006
2007
2008
Kilde: Lægebesøg mv. 2008. Statistiske Efterretninger 2009:12 (offentliggjort d. 24. juli 2009.)
4.4
Ca. 1,8 mio. danskere
downloader software
Tabel 4.
Download og deling af digitalt indhold
Mere end halvdelen af internetbrugerne (52 pct.) downloader software, der ikke er
spil, eller opdateringer hertil, fx antivirusprogrammer. Andelen var kun 35 pct. i
2008.
Download af digitalt indhold. 2009
Pct. af
internetbrugere
Pct. af
befolkningen
52
39
45
34
Downloade software (bortset fra spil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spille eller downloade spil, musik, film/tv-serier eller billeder
Hyppighed
af download
21 pct. af dem, der downloader software, har gjort det mindst en gang pr. uge i de
seneste tre måneder. En ud af tre har downloadet software mindst en gang pr.
måned, men ikke hver uge.
De fleste bruger
ikke fildeling
55 pct. af dem, der downloader software, bruger ikke fildeling til anskaffelse af
software.
Open source
software
Hver syvende (14 pct.) downloader primært open source software, når de downloader software fra internettet.
Tabel 5.
Download og fildeling af software. 2009
Pct. af dem, der har downloadet software i de sidste tre måneder
pct.
Hyppighed af download i de seneste 3 måneder
Hver dag eller næsten hver dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mindst en gang pr. uge (men ikke hver dag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mindst en gang pr. måned (men ikke hver uge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mindre end en gang pr. måned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ved ikke eller ønsker ikke at svare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
17
32
38
9
Fildeling
Har ikke brugt fildeling til at downloade software i de sidste tre måneder
..............
55
Efterfølgende køb
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nej, downloader primært open source software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ved ikke eller kan ikke huske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
56
14
11
20 Befolkningens brug af internet
Tabel 6.
Download af spil, musik, film mv. 2009
Pct. af dem, der har spillet, eller downloadet spil, musik, film mv.
pct.
Spil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Film eller tv-serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Har kun spillet spil, mv. på nettet, men har ikke downloadet noget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
22
61
24
Spil og download af
underholdning
39 pct. af internetbrugerne spiller eller downloader spil, musik, film, tv-serier eller
billeder fra nettet. Det svarer til ca. 1,4 mio. personer. Andelen er størst blandt de 1619-årige, hvor 62 pct. benytter sig af underholdning fra nettet ved at spille eller
downloade spil, musik eller film.
Download og
deling af musik
De fleste af dem, der downloader digitalt indhold, downloader musikfiler (61 pct.).
Halvdelen af disse svarer, at de ikke bruger fildeling til at downloade musik.
Efterfølgende
køb af musik
45 pct. af dem, der downloader musik, køber efterfølgende den musik, de har
downloadet.
Tabel 7.
Download og fildeling af musik. 2009
Pct. af dem, der har downloadet musik i de sidste tre måneder
pct.
Hyppighed af download i de seneste 3 måneder
Hver dag eller næsten hver dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mindst en gang pr. uge (men ikke hver dag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mindst en gang pr. måned (men ikke hver uge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mindre end en gang pr. måned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ved ikke eller ønsker ikke at svare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fildeling
Har ikke brugt fildeling til at downloade musik i de sidste tre måneder . . . . . . . . . . . . . . . .
Efterfølgende køb
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ved ikke eller kan ikke huske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5
Mange vælger at kontakte
det offentlige via nettet
Tabel 8.
6
22
35
34
3
51
45
48
7
Kontakt til offentlige myndigheder
Tre ud af fire internetbrugere finder informationer fra offentlige myndigheder på
nettet. 42 pct. downloader skemaer eller blanketter fra fx kommunen. Endelig
indsender 39 pct. udfyldte skemaer til statslige eller kommunale myndigheder via
internetsider.
Kontakt til offentlige myndigheder via internettet. 2009
I alt
Kvinder
Mænd
pct. af internetbrugere
Informationssøgning på offentlige myndigheders hjemmesider . . . . . . . . .
Download af skemaer fra offentlige myndigheders hjemmesider . . . . . . . .
Indsendelse af oplysninger via offentlige myndigheders hjemmesider . . .
76
42
39
Anm.: Internetbrugere er defineret som dem, der har brugt internet i de sidste tre måneder.
74
38
35
78
46
43
Befolkningens brug af internet 21
4.6
Flere end 400.000 mænd
gambler på internettet
Tabel 9.
Pengespil på internettet
Flere end dobbelt så mange mænd som kvinder spiller om penge på nettet. 21 pct.
mænd har deltaget i pengespil på internettet, mens den tilsvarende andel hos kvinder
kun er 9 pct. Blandt alle danskere er andelen 15 pct. eller 600.000 personer.
Pengespil på internettet i det seneste år. 2009
I alt
Alder i år
Køn
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74
Kvinder
Mænd
9
21
12
26
pct. af befolkningen
Spiller pengespil på nettet
15
19
20
19
15
8
6
pct. af dem, der bruger nettet dagligt eller næsten dagligt
Spiller pengespil på nettet
19
20
23
23
18
14
14
Indvandrere spiller
mindre end danskere
Andelen af indvandrere, som har spillet om penge på nettet, er en del mindre end
andelen af danskere (baggrundstabel 33).
Kun få pensionister
gambler på internettet …
Der er flest pengespillere i aldersgruppen 16-44 år, hvor én ud af fem spiller for penge
på nettet. Andelen er kun 8 pct. i aldersgruppen 55-64 år, og blandt de 65-74-årige er
det blot hver tyvende, der prøver lykken på nettet.
… dog er de ældre,
som dagligt bruger
internet, godt med
Ser man alene på den del af befolkningen, som dagligt bruger nettet, stiger andelen af
pengespillere fra 15 til 19 pct. For de 65-74-årige stiger andelen betydeligt mere,
nemlig fra 6 til 14 pct. Det er altså en del mere udbredt at spille om penge på nettet
for den del af befolkningen, der bruger internettet dagligt.
Figur 23.
Pengespil på internettet fordelt på alder og køn. 2009
Pct. af befolkningen
25
20
19
20
21
19
15
15
15
10
9
8
5
6
0
I alt
4.7
16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år
Kvinder
Mænd
Sociale netværkstjenester
Sociale netværkstjenester er populær
42 pct. af befolkningen mellem 16-74 år er tilknyttet en online social netværkstjeneste. Det svarer til hver anden internetbruger i Danmark.
De ældre generationer
er også med
Sociale netværkstjenester er mest populær hos de yngre befolkningsgrupper. Men de
ældre er også begyndt at bruge denne ny anvendelsesform; hver tiende i aldersgruppe
60-74 år er tilknyttet en online social netværkstjeneste.
22 Befolkningens brug af internet
Facebook
størst
De fleste danske brugere af online sociale netværkstjenester anvender Facebook. Hele
95 pct. af dem, der er tilknyttet en online sociale netværkstjeneste, har en profil på
Facebook.
Tabel 10.
Online sociale netværkstjenester. 2009
Alder
I alt
16-19 år
Er tilknyttet en online social netværkstjeneste
42
86
Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Myspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LinkedIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andre tjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
6
9
7
20-39 år
40-59 år
60-74 år
pct. af befolkningen
66
32
10
pct. af dem, der er tilknyttet en tjeneste
95
9
0
15
97
7
12
6
93
4
9
3
88
0
4
7
De ældre brugere har
mindst tillid til online
sociale netværkstjeneste
Mere end halvdelen af dem, der bruger online sociale netværkstjenetser har i høj eller
i nogen grad tillid til, at deres personlige oplysninger behandles forsvarligt. Andelen
falder med alderen og er kun 23 pct. hos de ældste brugere af online sociale netværkstjenester.
Kendskab til vilkårene
for brug af tjenesten
Manglende tillid hos ældre brugere kan hænge sammen med, at de ældre brugere er
bedre til at læse vilkårene for brug af netværkstjenester. Andelen af dem, som ikke
læser vilkårene for brug af netværkstjenesten, er nemlig lavest hos denne aldersgruppe.
Tabel 11.
I hvilken grad har du tillid til, at den online sociale netværkstjeneste, du er medlem af,
behandler dine personoplysninger forsvarligt? 2009
Alder
I alt
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
pct. af dem, der er tilknyttet en tjeneste
I høj grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nogen grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mindre grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slet ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ved ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel 12.
20
32
31
16
2
33
43
9
13
1
19
32
34
16
0
20
28
35
14
3
7
16
40
28
9
40-59 år
60-74 år
Har du læst vilkårene for brug af netværkstjenesten? 2009
Alder
I alt
16-19 år
20-39 år
pct. af dem, der er tilknyttet en tjeneste
Ja, læst det hele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ja, læst delvist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ja, skimmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ændring af
privatlivsindstillinger
11
21
17
50
8
17
16
59
11
20
16
53
15
24
17
44
12
21
30
37
Kun hver tredje af de ældre brugere af sociale netværkstjenester over 60 år ved,
hvordan privatlivsindstillinger ændres på den sociale netværkstjeneste. I alt 7 ud af
10 brugere ved, hvordan de ændrer privatlivsindstillinger på den sociale
netværkstjeneste. Med privatlivsindstillingerne i de sociale netværkstjenester kan
man styre, hvem der har adgang til at læse om ens profil. Det er også muligt at
bestemme hvilke informationer, der er tilgængelige for de forskellige grupper i ens
personlige netværk.
Befolkningens brug af internet 23
Tabel 13.
Ved du, hvordan du ændrer privatlivsindstillinger? 2009
Alder
I alt
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
pct. af dem, der er tilknyttet en tjeneste
71
29
Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
To ud af tre danskere
handler på nettet
Tabel 14.
74
26
79
20
60
39
33
67
Internetkøb
64 pct. af befolkningen – svarende til 2,6 mio. – har handlet på nettet inden for det
seneste år. Hver anden dansker har handlet på nettet i de seneste tre måneder.
Seneste køb af varer eller tjenester over internettet. 2009
Køn
I alt
Kvinder
Alder
Mænd
16-19 år 20-39 år 40-59 år 60-74 år
pct. af befolkningen
E-handlet inden for
de sidste 3 måneder . . . . . . . . . . . . . . .
E-handlet indenfor det sidste år . . . . .
E-handlet for mere end et år siden . .
Aldrig bestilt/købt noget via
internettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
14
47
14
53
13
51
14
64
15
53
16
24
9
6
5
6
10
6
5
6
31
33
28
25
16
27
61
Anm.: ’Aldrig bestilt/købt noget vi internettet’ omfatter ’Ved ikke’ besvarelser også.
To ud af ti købte varer
over internettet i 2004
Andelen af befolkningen, der købte eller bestilte varer eller tjenester over internettet
inden for de sidste 3 måneder, var 22 pct. for fem år siden. Antallet af danske ehandlere er således steget med ca. én million siden 2004.
Danmark er et af de
EU-lande, hvor flest
handler på nettet
Ifølge de seneste internationale tal fra Eurostat er andelen af befolkningen, som
handler på nettet, højest i Storbritannien efterfulgt af Danmark, Norge, Holland,
Tyskland og Sverige. I 2008 købte én ud af fire EU-borgere varer eller tjenester på
internettet i de sidste tre måneder.
Figur 24.
Køb af varer via internettet for udvalgte europæiske lande. 2008
Internetkøb inden for de sidste tre måneder
Pct. af befolkningen
EU27
60
50
49
40
47
46
43
42
38
30
33
28
20
28
10
12
7
1
0
S
rk
ien
ma
nn
n
a
a
t
ri
D
rb
to
e
rg
No
l
Ho
d
lan
sk
Ty
d
lan
ige
er
Sv
l
Fin
d
an
rig
nk
a
r
F
g
tri
Øs
len
Po
n
lie
Ita
ie n
ar
g
l
Bu
24 Befolkningens brug af internet
Nethandel mest
udbredt i Hovedstaden
De flittigste e-handlere i Danmark bor i Region Hovedstaden. 56 pct. af Region
Hovedstadens borgere har købt varer mv. på nettet inden for de sidste tre måneder.
Derimod handler nordjyder mindst på nettet med 44 pct. af borgerne i Region
Nordjylland.
5.1
Fordele ved
internethandel
Figur 25.
Fordele og begrænsninger ved internetkøb
’Større udbud af varer og tjenester’ er den vigtigste årsag til at handle over
internettet. ’Lavere priser’ angives som den næstvigtigste årsag. ’Anmeldelser af
websiden fra andre brugere’ og ’sikkerhed omkring køberrettigheder og garanti’ anses
af internetkøbere for at være mindre vigtige faktorer.
Fordele ved internetkøb. 2009
Meget vigtigt
Vigtigt
57
Større udbud af varer/tjenester
34
41
Lavere priser
Nemt at bruge websider
38
Bekvemmelighed
38
Kan købe varer, som ellers ikke er tilgængelige
36
At netbutikken har et anerkendt e-handelsmærke
34
Anmeldelser af websiden fra andre brugere
11
44
15
50
9
36
22
44
43
17
0
6
44
22
Sikkerhed omkring køberrettigheder og garanti
Ikke vigtigt
29
42
20
18
36
40
60
80
100
Pct. af dem, der har e-handlet det sidste år
Én ud af tre danskere
køber ikke varer på nettet
I alt 36 pct. af befolkningen har ikke benyttet sig muligheden for at købe varer eller
tjenester via pc eller mobiltelefon i det sidste år. Årsagen er især, at personerne ikke
har brug for det. Ønske om personlig kontakt ved handel er den næsthyppigste årsag
til ikke at handle på nettet.
Mange er bekymret for
sikkerhed ved internetkøb
Næsten hver fjerde af dem, som ikke handler på nettet, fravælger internetkøb på
grund af bekymring for sikkerhed ved betaling eller bekymring for at give personoplysninger over internettet.
Manglende kendskab er
også en forhindring
12 pct. af dem, som ikke handler på nettet, gør det ikke, fordi de ikke ved, hvordan
man handler på nettet. ’Usikkerhed vedrørende modtagelse af varen’ forhindrer hver
tolvte i at købe varer mv. over internettet.
Figur 26.
Årsager til ikke at e-handle i de seneste 12 måneder. 2009
44
Har ikke brug for det
41
Ønsker at handle personligt
24
Bekymret for sikkerheden ved betaling
21
Bekymret for at give personlige oplysninger over internettet
12
Ved ikke, hvordan man gør
8
Usikkerhed vedrørende modtagelse af varen
0
10
20
30
40
50
Pct. af dem, der ikke har e-handet i det sidste år
Befolkningens brug af internet 25
Tabel 15.
Årsager til ikke at e-handle. 2009
Køn
I alt Kvinder
Alder
Mænd
16-19 år 20-39 år 40-59 år 60-74 år
pct. af dem, som ikke har e-handlet i det sidste år
Har ikke brug for det . . . . . . . . . . . . . . .
Ønsker at handle personligt . . . . . . . .
Bekymret for sikkerheden ved betaling
Bekymret for at give personlige
oplysninger over internettet . . . . . . . .
Ved ikke, hvordan man gør . . . . . . . . .
Usikkerhed vedrørende modtagelse af
varen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Levering af varer er problematisk . . .
Svært at finde rundt på hjemmesider
Har ikke et betalingskort . . . . . . . . . . .
5.2
Billetsalg
på internettet
Figur 27.
44
41
24
45
45
24
44
37
24
40
42
21
47
39
19
40
41
25
50
43
29
21
12
21
13
21
10
16
11
17
7
22
14
23
12
8
3
3
2
9
3
3
2
8
4
2
2
8
3
2
7
6
3
4
2
9
3
2
2
9
4
2
1
Hvad køber befolkningen på internettet?
Kulturelle oplevelser og rejser er mest populært, når danskere handler på internettet.
Næsten to ud af tre, der har e-handlet det seneste år, købte således billetter til teater
mv., mens over halvdelen af de e-handlende betalte for rejser. Til gengæld er det kun
få, der køber dagligvarer på nettet.
Varer eller tjenester købt via internettet. 2009
Billetter til teater, mv.
62
Rejseprodukter (flybilletter mv.)
52
Overnatninger ifm. ferie
51
Tøj, fritidsudstyr mv.
42
Film, musik, dvd, cd
35
Bøger, aviser mv.
34
Elektronik
33
Software (udover spil)
22
Computerhardware
21
Møbler, ting til huset
21
Video- eller computerspil
19
Finansielle ydelser mv.
14
Dagligvarer
9
0
10
20
30
40
50
60
70
Pct. af dem, der har e-handlet i det sidste år
Københavnere
køber flest rejser …
66 pct. af de personer fra Region Hovedstaden, der har handlet på internettet, købte
rejseprodukter som fly- eller færgebilletter, billeje, mv. I hele Danmark købte 52 pct.
af e-handlere rejseprodukter i 2009.
… og bøger mv.
Ser man på handlen med bøger, aviser mv. over nettet ligger Region Nordjylland med
den laveste andel af e-handlende borgere med 27 pct. og Region Sjælland med 28 pct.
Igen er det borgere i Region Hovedstaden, der flittigst handler bøger, aviser mv. over
nettet med 39 pct.
26 Befolkningens brug af internet
Køb af dagligvarer mest
populært på Sjælland
Figur 28.
Kun hver tyvende nordjyde anskaffer sig dagligvarer på nettet, mens hver tiende gør
det i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.
Internetkøb af udvalgte varer og tjenester i de fem regioner. 2009
Pct. af dem, der har e-handlet inden for det sidste år
70
66
60
57
50
48 47 49
40
44
47 46
39
30
34 34
28
20
10
46
43
11 10
8
9
27
5
0
Dagligvarer
Hovedstaden
5.3
Bøger, aviser, mv.
Sjælland
Overnatninger ifm. ferie
Syddanmark
Midtjylland
Rejseprodukter (billetter mv.)
Nordjylland
Hyppigheden af internetkøb
Hver femte e-handlet
flere end 5 gange i de
seneste tre måneder
Kun 7 pct. har handlet flere end ti gange i de sidste tre måneder. Dobbelt så mange
eller 15 pct. har købt varer over internettet mellem 5 og 10 gange. Tre ud af fire har
bestilt eller købt varer, mv. mindre end fem gange i løbet af de seneste tre måneder.
Mænd køber
flere gange
over internettet …
Mænd handler flere gange over internettet end kvinder gør. Andelen af mænd, der
handler over nettet flere end ti gange, er næsten dobbelt så stor end andelen af de
kvindelige e-handlere.
Tabel 16.
Hvor mange gange har du bestilt eller købt varer eller tjenester til private brug via
internettet i de seneste 3 måneder? 2009
Mellem
1 og 5
gange
Mellem
6 og 10
gange
Flere
end 10
gange
Ved ikke/
kender ikke
antallet af køb
4
2
5
2
2
1
pct. af befolkningen
I alt . . . . . . . . . . . . . . .
Kvinder . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . .
37
37
38
I alt . . . . . . . . . . . . . . .
Kvinder . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . .
74
78
71
7
6
9
pct. af dem, der har e-handlet i de sidste tre måneder
… og bruger
flere penge
15
12
17
7
5
9
3
4
3
Mænd bruger også flere penge på nethandel. Hver femte mænd, som har købt varer
over internettet i de sidste tre måneder, har brugt mere end 5.000 kr. Den tilsvarende
andel hos kvinder er 15 pct. Samtidig er andelen af dem, der køber for mindre end
1.000 kr. over internettet, større hos kvinder.
Befolkningens brug af internet 27
Figur 29.
Internetkøb i de seneste tre måneder fordelt på beløb. 2009
Mænd
18
Kvinder
31
22
28
1.000 kr. eller mindre
I alt
20
0
Flere mænd end kvinder
kan skønne beløb
Tabel 17.
36
15
Mellem 1.000 og 5.000 kr.
Mere end 5.000 kr.
29
20
30
21
Kan ikke skønne beløb
33
18
40
60
80
100
Pct. af dem, der har e-handlet i de seneste tre måneder
Andelen af dem, der kan skønne det beløb, de har brugt til internetkøb i de sidste tre
måneder, er højere hos mænd end kvinder. 70 pct. af de mandlige e-handlere kan
skønne beløbet mod 64 pct. af kvinderne.
Kan du skønne det beløb, du har brugt til private internetkøb i de seneste 3 måneder?
Ja
Kan ikke
skønne beløbet
Ønsker ikke
at svare
pct. af befolkningen
I alt
Kvinder
Mænd
34
30
37
14
14
14
2
2
2
pct. af dem, der har e-handlet i de sidste tre måneder
I alt
Kvinder
Mænd
5.4
67
64
70
29
31
27
4
5
3
Problemer i forbindelse med internetkøb
Hver tolvte e-handler
oplever problemer
ved netkøb
To ud af tre mellem 16-74 år har købt varer eller tjenester til privat formål i det sidste
år. 8 pct. af disse, eller mere end 200.000 personer, har oplevet problemer ved
internetkøb.
Forsinket levering og
tekniske problemer er
hyppigste problemer
Forsinket levering topper listen over de problemer, som flest uheldige e-handlende
oplever. Desuden er mange udsat for tekniske problemer, som fx at netbutikkens
hjemmeside går ned ved bestilling eller betaling.
28 Befolkningens brug af internet
Figur 30.
Oplevede problemer ved internetkøb. 2009
Leveringstid længere end angivet
41
38
Tekniske problemer ifm. bestilling/betaling
Levering af forkerte eller beskadigede varer
18
Svindel - fx misbrug af kreditkort
15
Problemer med at klage
13
Endelig pris højere end angivet
12
Problemer med at finde information om fx garanti
8
0
10
20
30
40
50
Pct. af dem, der har oplevet problemer i det sidste år
5.5
Kun én ud af tre
læser altid
købsbetingelserne
Figur 31.
Kendskab til handelsbetingelser og rettigheder ved internetkøb
Lidt over halvdelen – nemlig 54 pct. – e-handlende læser om købsbetingelser, men
ikke hver gang. I gennemsnit tilkendegiver næsten hver tredje eller 31 pct., at de
sætter sig ind i handelsbetingelserne hver gang, de handler på nettet.
Læser du handelsbetingelserne, når du handler på nettet? 2009
Aldrig
14 pct.
Altid
31 pct.
Nogle gange
54 pct.
Pct. af dem, der har e-handlet i det seneste år
Mange mænd læser ikke
handelsbetingelser
Hver syvende e-handlende i befolkningen sætter sig aldrig ind i købsbetingelserne
ved internethandel. Det gælder især mænd i aldersgruppen 16-39 år.
De ældre e-handlende
læser oftest
købsbetingelserne
Den ældre del af befolkningen sætter sig ind i betingelserne i større omfang end den
yngre del. Mere end hver anden e-handlende i den ældste aldersgruppe læser
betingelserne hver gang, de handler.
Befolkningens brug af internet 29
Figur 32.
Læser du handelsbetingelserne, når du handler på nettet? 2009
Mænd
19
Kvinder
10
53
Aldrig
60-74 år
36
Nogle gange
Altid
52
12
33
53
20-39 år
17
58
16-19 år
18
56
0
Ved ikke
39
8
40-59 år
26
54
10
20
30
40
24
23
50
60
70
80
90
100
Pct. af dem, der har e-handlet i det seneste år
De yngre har
bedre kendskab
til rettighederne
Figur 33.
Til gengæld scorer de yngre bedre, når det drejer sig om kendskab til en række generelle rettigheder i forbindelse med internetkøb. Således mener tre ud af fire mellem
16-19 år, at de kender rettigheden til beskyttelse af personoplysninger ved internetkøb. Den tilsvarende andel er kun 38 pct. i den ældste aldersgruppe.
Kendskab til udvalgte rettigheder i forbindelse med internetkøb. 2009
I alt
Pct. af befolkningen
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
80
74
60
63
77
76
64
62
73
67
64
53
62
58 56
46
40
38
41
37
41
40
27
20
0
Beskyttelse af
personoplysninger
Afbestilling og ret til at
returnere
Ret til at få informationer Levering skal ske inden for
om handelens betingelser
30 dage
Mange kender ikke
rettigheder ved netkøb
Kun hver anden dansker ved, at man har ret til at få informationer om handlens betingelser ved nethandel. Fire ud af ti kender til reglen om, at levering af varer mv. skal
ske inden for 30 dage efter bestilling, hvis ikke andet er angivet i salgs-betingelserne.
Køn
gør ikke en forskel
Der synes ikke være betydelig forskel mellem mænd og kvinder, når det handler om
kendskab til rettighederne i forbindelse med internetkøb på trods af, at kvinder er
bedre til at læse handelsbetingelserne.
30 Befolkningens brug af internet
Tabel 18.
Kendskab til rettigheder i forbindelse med internetkøb. 2009
Køn
I alt
Kvinder
Alder
Mænd
16-19 år 20-39 år 40-59 år 60-74 år
pct. af befolkningen
Har kendskab til:
Beskyttelse af
personoplysninger . . . . . . . . .
Afbestilling og ret til at
returnere indenfor kort tid . .
Ret til at få informationer om
handelens betingelser . . . . . .
Levering skal ske inden for
30 dage efter bestilling . . . . .
6
Kun én ud af ti har ikke
en mobil i Europa
Figur 34.
63
63
63
74
77
64
38
62
61
64
76
73
64
41
53
52
54
67
58
56
37
41
41
40
62
46
40
27
Befolkningens anvendelse af mobiltelefon
Anvendelse af mobiltelefoner er meget udbredt i hele Europa. 87 pct. af befolkningen
i de 27 EU-lande brugte mobiltelefon i 2008.
Anvendelse af mobiltelefon i udvalgte lande. 2008
100
Pct. af befolkningen 16-74 år
98
97
95
98
95
90
85
80
93
92
93
87
86
83
e
No
rg
nd
Isl
a
an
d
Fin
l
ige
Sv
er
an
nie
n
k
br
it
St
or
Da
nm
ar
d
Ho
lla
n
27
EU
d
lan
Ty
sk
Fr
an
kr
ig
75
95 pct. af danskere
har en mobil i 2009
Andelen af danskere, der har en mobil er tæt på 100 pct. i en række befolkningsgrupper (baggrundstabel 34). Mobiltelefoner er populære i alle befolkningsgrupper,
inklusive de befolkningssegmenter, hvor anvendelsen af it er mindre udbredt.
Ni ud af ti mellem
60-74 år har en mobil
87 pct. af de ældre over 60 år har en mobiltelefon. Udbredelsen af mobil er også høj i
gruppen ’ikke beskæftigede’, hvor 88 pct. har en mobiltelefon (baggrundstabel 34).
Forskel i anvendelse
Næsten alle har en mobiltelefon men der er store forskelle i anvendelsen af de enkelte
mobilfunktioner og -tjenester (baggrundstabel 37 og 38).
Stort set alle bruger sms
Ni ud af ti mobilbrugere sender sms. Sms er dermed den mest udbredte mobiltjenester ud over tale.
Brug af mobilen som
vækkeur er også udbredt
Mobiltelefonens vækkeur-funktion anvendes af syv ud af ti mobilbrugere. Vækkeur er
den næstmest udbredte mobilfunktion.
Befolkningens brug af internet 31
Mænd er bedre til at
bruge mobilen til andet
end tale og sms
Figur 35.
Mænd er generelt bedre til at anvende mobiltelefonen til andet end tale og sende sms.
Men alder gør en endnu større forskel; anvendelsen af avancerede mobilfunktioner er
lang mere udbredt hos de yngre mobilbrugere (baggrundstabel 37 og 38).
Anvendelse af mobiltelefon, 1. 2009
Pct. af mobilbrugere
I alt
Kvinder
Mænd
50
44
40
36
30
32
28
28
20
10
11
10
8
0
Figur 36.
31
33
25
13
11
Betaling (fx via sms)
32
Bluetooth
3
GPS/ personlig
navigation
Lytte til musik/radio
Sende mms
Anvendelse af mobiltelefon, 2. 2009
Pct. af mobilbrugere
I alt
Kvinder
Mænd
100
80
89
90
87
60
60
57
63
68
65
70
40
20
23
22
25
14
0
Sende sms
Spille spil
21
7
Synkronisering med
kalender
Tage billede
Vækkeur
Betaling og personlig
navigation er mindst
udbredt…
Kun én ud af ti mobilbrugere betaler med deres mobiltelefon. Andelen af dem, der
bruger telefonen til personlig navigation er endnu lavere, nemlig 8 pct. Personlig
navigation er dog lang mere populær hos mandlige mobilbrugere, hvor 13 pct. af dem
bruger denne tjeneste mod kun 3 pct. af kvinderne.
… til gengæld viser disse
to tjenester høj vækst
Spørgsmålet om betaling og personlig navigation var også med i sidste års
undersøgelse. En sammenligning af resultaterne fra 2008 og 2009 viser en kraftig
stigning i brug af disse to tjenester.
11 pct. af mobilbrugere
betaler med deres telefon
Andelen af dem, der bruger mobilen til betaling af fx busbilletter er steget fra 2 pct. i
2008 til 11 pct. i 2009. Anvendelse af mobilen til personlig navigation er steget fra 3
til 8 pct. i samme periode.
mms bliver fortsat
mere populær
Det er også muligt at sammenligne udbredelsen af brug af mms eller billedbeskeder.
Her er der tale om en stigning på 11 procentpoint fra 21 pct. i 2008 til 32 pct. i 2009.
mms mest udbredt
hos de 25-34 årige
Andelen af dem, der sender mms, er størst i aldersgruppen 25-34 år. Tjenesten
anvendes af mere end hver anden mobilbruger mellem 25 og 34 år. Kun 4 pct. af de
65-74 årige bruger mms i 2009.
32 Befolkningens brug af internet
Figur 37.
Udvikling i anvendelse af mobiltelefon til betaling, personlige navigation og mms
Pct. af mobilbrugere
2008
2009
40
30
32
20
21
10
11
8
3
2
0
Betaling (fx via sms)
7
GPS/personlige navigation
Sende mms / billeder
Miljøvenlig it-anvendelse
Anskaffelse, anvendelse
og afskaffelse af
computere
Når det handler om anvendelse af it i hjemmet, kan hensyn til miljøet belyses i
forbindelse med anskaffelse, brug og bortskaffelse af it-udstyr. I denne undersøgelse
er der spurgt til anskaffelse, anvendelse og bortskaffelse af computere.
Tre ud af fire
har købt computer
75 pct. af befolkningen har købt eller været med til at købe en ny computer til
hjemmet i 2009 (baggrundstabel 43).
Flere bærbare end
stationære pc’ere
61 pct. af dem, der har købt computer, har købt bærbar computer. Fire ud af ti købere
har købt stationær computer.
Figur 38.
De tre vigtigste faktorer ved køb af ny computer. 2009
Pct. af computerkøbere
I alt
Kvinder
Mænd
50
44
40
38
30
28
32
30
27
20
16
17
10
15
0
Design/størrelse
Pris
Tekniske specifikationer
Anm.: Computerkøbere er defineret som de computerbrugere, der har købt eller været med til at købe en computer. De
udgør i denne undersøgelse 75 pct. af befolkningen, se baggrundstabel 43 på side 77.
Tekninske
specifikationer
Tekniske specifikationer om fx computerens harddisk eller krav til software er vigtigst
for de fleste. Fire ud af ti vælger denne faktor som vigtigst i forbindelse med køb af ny
computer.
Pris er
næst vigtigst
Tre ud af ti svarer, at pris er vigtigst ved køb af ny pc. 16 pct. angiver design og
størrelse.
Befolkningens brug af internet 33
Miljøvenlighed er ikke
vigtigst ved køb af ny pc
Kun 1 pct. af computerkøbere svarer, at strømforbrug, elsparemærke eller andre miljø
eller energimærker er vigtigst ved køb af ny computer.
Brug af elspareskinne og
strømbesparende
funktioner
Èn ud af fem bruger elspareskinne til computeren i deres hjem. Mere end halvdelen af
befolkningen har strømbesparende funktioner sat til computeren i hjemmet
(baggrundstabel 51 og 52).
De unge er bedre til at
bruge strømbesparende
funktioner
Strømbesparende funktioner fx Powersave eller dvaletilstand er mest udbredt i de
yngre aldersgrupper. Anvendelsen af strømbesparende funktioner falder med
alderen.
Figur 39.
Anvendelse af elspareskinne og strømbesparende funktioner. 2009
Pct. af befolkningen
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
70
65
65
60
55
50
40
30
35
32
20
24
22
18
16
10
3
0
Brug af elspareskinne
Computer tændt
efter brug
Figur 40.
Strømpesparende funktioner
6
10
Bruger eller har ikke computer
7 pct. af danskerne svarer, at de lader deres computer stå tændt efter brug. Hver
fjerde gør det nogle gange. 51 pct. af befolkningen slukker altid for computeren efter
brug (baggrundstabel 50).
Lader du computeren stå tændt efter brug?
I alt
7
27
Ja, altid
16-19 år
9
20-39 år
8
40-59 år
8
60-74 år
4
0
51
Ja, nogle gange
Nej
Bruger eller har ikke computer
39
48
37
6
56
13
10
48
20
3
49
26
10
14
30
40
35
50
60
70
80
90
100
Pct. af befolkningen
Bortskaffelse
af computer
26 pct. af befolkningen eller 35 pct. af dem, der har købt ny computer, skulle evt. i
forbindelse med køb af ny computer bortskaffe den gamle maskine (baggrundstabel
47). Halvdelen af disse svarer, at de har undersøgt, om computeren kan bortskaffes
på en miljørigtig måde (baggrundstabel 48).
Hver anden bringer pc’en
til genbrugsstationen
Hver anden brugt computer ender på genbrugsstationen. Næsten én ud af fire gamle
computere gives væk til venner og familie. Hver tolvte brugte pc smides ud som
storskrald (baggrundstabel 49).
34 Befolkningens brug af internet
Figur 41.
Bortskaffelse af brugte computere. 2009
Ved ikke
3 pct.
Storskald
8 pct.
Solgt
6 pct.
Andet
6 pct.
Genbrugsstation
50 pct.
Retur til forhandler
4 pct.
Givet væk til
venner/familie
23 pct.
8
8.1
Fakta om undersøgelsen
Kilder og metode
Læs mere i
varedeklarationen
På www.dst.dk/varedeklaration/88078 er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder.
Datagrundlag
Resultaterne er baseret på 4.303 besvarelser fra telefoninterviews eller webskemaer i
april 2009, blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning fra 16-74 år.
Populationen
Undersøgelsens population er befolkningen i alderen 16-74 år i Danmark (ekskl.
Grønland og Færøerne), som den er opgjort i CPR. Personer uden registreret bopæl i
CPR indgår ikke i undersøgelsen.
Sammenlignelighed
Nogle af resultaterne vil kunne sammenholdes med undersøgelsen af 'Befolkningens
it-færdigheder'. Det er dog vigtigt at tage højde for, at 'Befolkningens it-færdigheder’
også dækker aldersgruppen 75-89 år, og derfor typisk har et lavere niveau for it-anvendelsen.
Sammenlignelighed
over tid
For at kunne afspejle internettets og it-anvendelsens hastige udvikling, indeholder
statistikken hvert år en række nye spørgsmål, som ikke findes i tidligere udgaver af
statistikken. Ved sammenligning med tidligere udgaver skal der her ud over bl.a.
tages højde for forskelle i opregningsmetoden og i referenceperioden.
Opregning
Undersøgelsens resultater er opregnede for at sikre repræsentativitet i tallene. Efter
indsamling af data grupperes stikprøven efter en række variable, herunder køn og
alder. Hver besvarelse påføres en personvægt som korrigerer for et evt. skævt bortfald
i forhold til stikprøven. Beregningen sker ved et regressionsestimat.
Statistisk
usikkerhed
Undersøgelsen er baseret på en tilfældigt udvalgt stikprøve, og er derfor behæftet
med statistisk usikkerhed. Denne usikkerhed afspejler variationer i de indsamlede
data i forhold til stikprøvens størrelse.
Befolkningens brug af internet 35
Oversigtstabel
Den statistiske usikkerhed på udvalgte variable. 2009
Variable
Adgang til
internettet
fra hjemmet
Internet, brug
mindst en
gang om ugen
Internet, køb
inden for de
sidste tre
måneder
procentpoint
I alt
.......................................
1
1
1,4
Opdeling på beskæftigelse
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,2
1,8
1,2
4,1
2,7
1,6
1,8
1
5,3
2,9
5,3
2,5
2,7
7,4
2,7
Hvordan
læses tabellen?
I oversigtstabellen er den statistiske usikkerhed på udvalgte grupper angivet ved et
konfidens-niveau på 95 pct. Andelen med adgang til internet fra hjemmet er eksempelvis estimeret til 86 pct. ± 1,0 procentpoint. Det betyder, at den faktiske andel af befolkningen med adgang til internettet i hjemmet ligger med 95 pct. sikkerhed mellem
85 pct. og 87 pct.
Mindst usikkerhed
på hovedtallene
Usikkerheden stiger, når resultaterne opgøres på et mere detaljeret niveau, fx efter
beskæftigelse. Det samme gør sig gældende med de øvrige opdelinger af befolkningen
i forskellige grupper.
8.2
Mere information
Mulighed for
særkørsler
Seneste
offentliggørelse
Mere information
Tidligere publikationer om befolkningens brug af it kan findes på www.dst.dk/it.
Udvalgte tabeller findes desuden i Statistikbanken.
Der er mulighed for at købe mere detaljerede oplysninger fra undersøgelsen
Befolningens brug af internet samt de øvrige undersøgelser, som nævnes i denne
publikation.
Befolkningens brug af it 2008 udkom 30. september 2008 i serien Serviceerhverv
2008:23 (Statistiske Efterretninger).
De første resultater i 2009 undersøgelsen udkom i juni 2009 i Nyt fra Danmarks
Statistik:
• Vi blogger, chatter og downloader som aldrig før
(Nyt nr. 273, 15. juni 2009)
Henvendelse
•
Koncerter og rejser i den elektroniske indkøbskurv
(Nyt nr. 280, 18. juni 2009)
•
Hver femte mand spiller om penge på nettet
(Nyt nr. 282, 19. juni 2009)
•
Hver tolvte e-handler oplever problemer ved netkøb
(Nyt nr. 286, 23. juni 2009)
•
Vi e-handler med lukkede øjne
(Nyt nr. 287, 23. juni 2009)
Agnes Tassy (metode, tal), tlf. 39 17 33 67, [email protected]
Ea Lahn Mittet, tlf. 39 17 32 56, [email protected]
36 Befolkningens brug af internet
9
Baggrundstabel 1.
Baggrundstabeller
Familiernes adgang til computer, internet og bredbånd i hjemmet. 2009
Adgang til
computer
Adgang til
internet
Adgang til
bredbånd
pct. af familier
I alt
............................................
86
83
76
80
93
87
98
74
91
84
97
69
80
77
90
83
97
98
96
78
95
97
94
72
89
89
85
86
87
83
82
76
73
96
85
80
86
93
92
78
77
82
91
83
70
70
76
86
89
86
84
85
82
79
79
77
72
89
88
85
83
83
86
83
83
79
79
80
76
74
71
74
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn under 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn under 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Antal børn i familien
0 ...............................................
1 ...............................................
2 ...............................................
3+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indkomst
<50.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000-100.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000-200.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000-300.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>300.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Befolkningstæthed
Tæt befolket område . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mellem befolket område . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tyndt befolket område . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Befolkningens brug af internet 37
Baggrundstabel 2.
Internetforbindelse i hjemmet. 2009
Modem
eller
ISDN
ADSL
Anden
Fast
Mobil Mobilbredfast trådløs
bredbred- internet- bånd via
bånd
bånds- forbin- en 3G via en
forbindelse telefon bærbar
delse
pc
Forbindelse
via 2G
mobiltelefon
Ved
ikke
pct. af de familier, som har adgang til internet i hjemmet
I alt
.....................
3
61
26
5
4
4
2
4
3
4
3
2
60
51
62
65
26
30
28
23
6
8
4
6
4
2
4
5
4
2
3
3
2
1
2
3
3
8
4
4
3
2
2
2
61
62
62
67
27
26
24
18
5
7
6
5
4
4
5
4
4
3
4
3
2
2
3
3
4
4
5
7
3
3
62
58
26
27
5
6
4
4
4
2
2
2
4
5
3
3
3
2
2
59
58
60
61
66
28
26
27
25
25
6
4
4
7
5
3
6
3
3
6
2
4
4
3
3
3
2
2
2
2
6
6
4
4
2
2
3
4
59
61
65
28
27
22
7
4
4
5
4
3
5
3
2
3
3
1
5
3
4
2
4
3
2
2
62
61
63
65
58
24
27
24
22
32
7
4
5
3
5
5
3
3
5
3
5
3
1
3
3
3
2
1
1
2
5
4
4
4
4
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . .
Antal børn i familien
0 ........................
1 ........................
2 ........................
3+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere
Indkomst
<50.000 . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000-100.000 . . . . . . . . .
100.000-200.000 . . . . . . . . .
200.000-300.000 . . . . . . . . .
>300.000 . . . . . . . . . . . . . . . .
Befolkningstæthed
Tæt befolket område . . . . . .
Mellem befolket område . .
Tyndt befolket område . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . .
38 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 3.
Internetforbindelse i hjemmet. 2009
Modem
eller
ISDN
ADSL
Anden
Fast
Mobil Mobilbredfast trådløs
bredbred- internet- bånd via
bånd
bånds- forbin- en 3G via en
forbindelse telefon bærbar
delse
pc
Forbindelse
via 2G
mobiltelefon
Ved
ikke
pct. af familier
I alt
.....................
2
51
21
4
3
3
2
3
2
3
2
2
45
46
52
63
19
28
23
22
4
7
3
6
3
2
3
5
3
2
2
3
2
1
2
2
3
7
3
4
2
2
2
2
48
59
60
63
21
25
23
17
4
6
6
4
3
4
4
4
3
3
3
2
2
1
3
3
3
4
5
6
2
2
51
47
21
22
4
5
3
3
3
2
2
2
3
4
3
2
2
2
2
54
46
46
50
60
26
20
20
21
23
6
3
3
5
4
3
5
2
2
5
2
3
3
3
3
3
1
1
2
2
5
5
3
3
2
1
2
3
50
51
51
24
23
17
6
4
3
4
3
3
4
3
2
3
2
1
4
3
3
2
3
3
2
2
53
51
52
51
46
21
22
20
17
25
6
4
4
2
4
4
2
3
4
3
4
2
1
3
3
3
2
1
1
2
4
3
3
3
3
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . .
Antal børn i familien
0 ........................
1 ........................
2 ........................
3+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere
Indkomst
<50.000 . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000-100.000 . . . . . . . . .
100.000-200.000 . . . . . . . . .
200.000-300.000 . . . . . . . . .
>300.000 . . . . . . . . . . . . . . . .
Befolkningstæthed
Tæt befolket område . . . . . .
Mellem befolket område . .
Tyndt befolket område . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . .
Befolkningens brug af internet 39
Baggrundstabel 4.
Adgang til computer, internet og bredbånd i hjemmet. 2009
Adgang til
computer
ja
Adgang til
internet
nej
ja
Adgang til
bredbånd
nej
ja
nej
pct. af befolkningen
I alt
...............................
89
11
86
14
79
21
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
89
11
11
86
85
14
14
77
81
23
19
99
95
93
70
1
5
7
30
96
93
90
65
3
7
10
35
80
85
85
59
20
15
15
41
97
95
96
92
82
63
3
4
3
7
18
37
94
93
94
90
77
58
6
6
6
10
22
42
81
87
88
85
72
52
19
13
12
15
28
48
82
90
96
18
9
4
78
87
94
22
12
5
69
81
90
31
19
10
98
91
98
94
74
2
9
2
5
25
96
88
97
92
69
4
12
3
8
31
82
82
92
86
61
18
18
8
14
39
80
93
88
98
20
7
12
1
75
91
85
97
24
9
14
3
69
79
78
90
31
21
22
10
91
90
88
85
87
9
10
12
14
13
88
86
86
82
84
11
14
14
18
16
82
78
77
75
78
18
22
23
25
22
89
87
11
12
86
83
14
16
79
74
21
26
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . .
40 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 5.
Seneste anvendelse af computer. 2009
Senest anvendt en computer
Inden for
de sidste
tre måneder
Inden for
det sidste år
(men ikke
de sidste tre
måneder)
For mere
end et
år siden
Aldrig
brugt en
computer
pct. af befolkningen
I alt
...............................
87
1
3
9
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
88
1
1
3
2
10
8
98
96
91
64
0
0
1
1
0
2
2
6
0
2
5
29
98
97
94
91
79
57
0
0
1
1
2
1
1
1
2
3
4
7
0
1
3
4
16
36
77
90
97
2
1
0
3
3
1
16
7
1
99
91
99
89
67
0
1
0
1
1
0
3
1
2
5
0
4
0
6
25
82
95
84
95
1
1
1
0
4
2
3
1
12
1
11
3
90
88
85
84
86
1
1
1
1
1
3
3
3
2
3
6
8
11
13
10
88
80
1
1
3
3
9
12
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . .
Befolkningens brug af internet 41
Baggrundstabel 6.
Hyppigheden af computerbrug i de seneste tre måneder. 2009
Hyppighed af computerbrug i de sidste tre måneder
Hver
dag/næsten
hver dag
Mindst
en gang
pr. uge
Mindst
en gang
pr. måned
Mindre end
en gang
pr. måned
pct. af dem der har brugt comp. i de sidste tre måneder
I alt
...............................
86
10
2
1
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
88
11
9
2
2
1
1
94
90
85
77
5
7
11
17
1
1
3
3
0
1
1
3
92
91
90
84
81
73
7
7
8
12
14
20
1
2
1
3
4
3
0
1
1
2
2
3
82
85
93
13
11
5
3
2
0
2
1
1
95
83
96
88
78
5
13
4
10
15
0
3
0
1
4
0
2
0
2
3
86
90
83
90
10
7
12
8
2
1
3
1
1
2
2
1
90
86
81
86
84
8
10
15
10
12
1
2
3
2
3
1
1
1
1
1
87
83
10
13
2
2
1
2
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . .
42 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 7.
Hyppigheden af computerbrug i de seneste tre måneder. 2009
Hyppighed af computerbrug i de sidste tre måneder
Hver dag/
næsten
hver dag
Mindst
en gang
pr. uge
Mindst
en gang
pr. måned
Mindre end
en gang
pr. måned
pct. af befolkningen
I alt
...............................
75
9
2
1
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
77
10
8
2
2
1
1
92
87
77
49
5
7
10
11
1
1
2
2
0
1
1
2
90
88
84
76
64
41
7
6
8
11
11
11
1
2
1
2
3
2
0
1
1
1
1
2
63
76
90
10
10
5
2
2
0
1
1
1
94
76
95
78
52
5
12
4
9
10
0
2
0
1
3
0
1
0
1
2
71
86
70
85
8
6
10
8
2
1
2
1
1
2
1
1
80
76
69
72
72
7
9
13
8
10
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
76
67
9
10
2
2
1
2
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . .
Befolkningens brug af internet 43
Baggrundstabel 8.
Undervisning i brug af computer. 2009
Senest modtaget undervisning i brug af computer
Aldrig Inden for de
sidste tre
måneder
Inden for
det
sidste år
Inden for
de sidste
tre år
For mere
end tre
år siden
pct. af dem, der har brugt computer
I alt
...............................
33
37
8
12
8
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
36
38
36
9
8
13
10
9
8
38
33
32
34
7
35
42
44
23
8
7
6
10
13
11
11
18
8
8
4
34
32
33
32
31
37
16
39
39
41
45
42
18
7
6
8
6
6
12
12
13
11
11
11
15
8
8
7
6
4
39
32
27
27
42
42
12
7
7
11
11
14
10
7
8
32
35
23
42
39
15
39
42
36
36
20
7
8
4
8
10
12
14
12
10
18
6
10
3
6
33
36
32
33
37
29
38
36
8
12
9
8
12
9
12
12
7
12
7
10
34
31
30
38
32
37
38
38
34
38
8
9
8
8
9
12
12
12
10
11
8
8
9
8
8
32
45
38
25
8
10
12
9
8
9
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . .
44 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 9.
Færdigheder i forbindelse med brug af computer. 2009
Har du nogensinde fortaget følgende på en computer?
Kopieret/
Brugt
Brugt
flyttet
kopier/ regneark
en fil
klip for til udregninger
eller en at duplikere/
mappe
flytte info.
Kompri- Installeret
Skrevet Har ikke
meret
og computer- foretaget
filer forbundet program noget af
nye
førnævnte
enheder
pct. af dem, der har brugt computer
I alt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
..
78
62
40
68
14
11
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
..
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
..
77
80
57
68
28
52
57
80
8
19
13
9
92
88
76
57
83
70
60
42
45
52
37
22
77
78
66
50
23
18
11
7
2
6
13
23
93
88
83
75
67
50
81
69
65
57
53
37
49
54
46
35
26
21
81
77
74
64
55
47
23
17
14
13
8
5
2
6
8
16
16
29
71
78
89
57
61
70
35
38
50
63
68
75
13
12
19
15
12
6
95
84
53
82
26
1
76
60
37
66
12
12
93
70
61
75
59
44
51
46
28
77
73
55
17
15
8
3
15
22
77
80
75
85
61
64
58
69
42
30
34
49
70
67
63
73
17
11
11
15
11
8
14
8
82
79
78
73
75
64
64
59
59
60
44
40
36
39
38
71
69
68
65
65
16
11
14
14
14
9
11
12
14
12
79
74
63
51
40
44
69
60
13
17
11
16
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
..
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
..
Højeste fuldførte
uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
..
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
..
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . .90
..
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
..
Lønmodtagere,
grundniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
..
Lønmodtagere, over
..
grundniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
..
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . .69
..
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
..
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . .82
..
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
..
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . .87
..
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
..
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
..
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
..
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
..
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
..
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
..
Indvandrere/efterkommere
79
Befolkningens brug af internet 45
Baggrundstabel 10.
Færdigheder i forbindelse med brug af computer. 2009
Har du nogensinde fortaget følgende på en computer?
Brugt
Brugt
Kopieret/
flyttet
kopier/ regneark
en fil
klip/ til udregninger
eller sæt ind
en
for at
mappe duplikere/
flytte
info.
Kompri- Installer
Skrevet Har ikke
meret
og compute- foretaget
filer forbundet program noget af
nye
førnævnte
enheder
eller har
aldrig
brugt
computer
pct. af befolkningen
I alt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
..
71
56
36
62
13
20
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
..
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
..
69
73
51
62
25
48
51
72
7
18
23
18
90
86
72
40
81
68
57
30
44
51
35
16
76
76
62
35
23
17
11
5
6
8
18
46
92
86
80
71
56
32
80
67
63
54
45
23
49
53
44
34
22
13
80
75
71
61
46
30
23
16
13
12
7
3
4
8
13
20
29
55
58
72
87
47
57
69
29
35
49
52
64
73
10
11
18
31
18
8
94
83
53
81
26
2
73
57
35
63
11
17
92
65
45
74
54
33
51
43
20
77
67
40
17
14
6
4
23
43
67
79
66
82
54
63
51
66
37
29
30
47
62
66
56
70
15
11
10
14
23
11
24
13
77
72
70
64
67
60
59
53
52
54
41
36
32
34
34
66
63
61
57
58
15
10
12
12
12
15
20
22
26
23
72
62
58
43
36
37
63
51
12
14
19
33
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
..
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
..
Højeste fuldførte
uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
..
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
..
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . .88
..
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
..
Lønmodtagere,
..
grundniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Lønmodtagere, over
grundniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
..
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
..
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . .51
..
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
..
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . .81
..
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
..
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . .84
..
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
..
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
..
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
..
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
..
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
..
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
..
Indvandrere/efterkommere
66
46 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 11.
Befolkningens computerfærdigheder fordelt på tre niveauer. 2009
Aldrig brugt
en computer
Har prøvet at bruge computer
Computerfærdigheder
Ingen
færdighed
Lav
Middel
Høj
pct. af befolkningen
I alt
..............................
9
10
15
35
31
10
8
12
9
18
11
41
30
19
42
0
2
5
29
2
5
12
16
8
11
16
20
46
39
37
23
42
43
29
12
0
1
3
4
16
36
2
5
8
15
13
18
7
11
15
16
21
17
46
37
37
35
34
20
45
44
36
29
17
9
16
7
1
12
11
6
16
15
12
31
37
38
24
30
42
0
4
0
6
25
1
11
3
14
16
5
17
12
14
16
45
37
40
30
27
48
29
45
34
14
12
1
11
3
10
8
12
8
14
19
16
12
33
50
35
36
30
21
25
40
6
8
11
13
10
8
10
11
12
11
14
13
15
16
15
36
39
36
29
34
34
29
28
30
28
9
12
10
14
15
13
36
32
31
26
Køn
Kvinder
Mænd
...........................
............................
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
..........................
..........................
..........................
..........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . .
Befolkningens brug af internet 47
Baggrundstabel 12.
Seneste anvendelse af internet. 2009
Senest anvendt internet
Inden for
de sidste
tre måneder
Inden for
det sidste år
(men ikke
de sidste tre
måneder)
For
mere end
et år siden
Aldrig
brugt
internet
pct. af befolkningen
I alt
...............................
86
1
1
11
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
87
1
1
1
1
12
10
99
96
90
61
0
0
1
1
0
1
1
2
0
3
7
35
98
96
94
90
77
52
1
0
1
1
2
1
0
0
1
1
2
2
1
3
4
7
19
44
75
89
96
2
1
0
2
1
0
20
9
3
99
91
99
88
64
0
1
0
1
1
0
1
0
1
2
0
6
1
10
31
81
94
83
95
1
2
1
1
2
2
1
0
16
1
15
4
89
87
85
82
84
1
1
1
0
1
1
2
1
1
1
8
10
14
16
13
87
80
1
1
1
2
11
14
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . .
48 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 13.
Hyppigheden af internetbrug i de seneste tre måneder. 2009
Hyppighed af internetbrug i de sidste tre måneder
Hver dag/
næsten
hver dag
Mindst
en gang
pr. uge
Mindst
en gang
pr. måned
Mindre end
en gang
pr. måned
pct. af dem, der har brugt internet i de sidste tre måneder
I alt
...............................
84
12
3
1
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
85
13
11
3
3
1
1
92
88
82
74
5
9
13
19
2
2
3
5
0
1
1
1
90
90
86
82
75
73
8
8
11
12
18
21
2
1
2
4
5
4
0
1
1
1
2
2
80
82
91
14
14
7
4
3
2
2
1
0
94
79
92
84
77
5
15
6
12
17
1
4
1
2
5
0
2
0
2
2
84
93
81
86
12
5
14
11
3
2
3
2
1
0
1
1
87
84
79
84
81
10
13
17
12
13
2
2
3
3
5
1
1
1
1
1
84
83
12
13
3
3
1
1
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . .
Befolkningens brug af internet 49
Baggrundstabel 14.
Hyppigheden af internetbrug i de seneste tre måneder. 2009
Hyppighed af internetbrug i de sidste tre måneder
Hver dag/
næsten
hver dag
Mindst
en gang
pr. uge
Mindst
en gang
pr. måned
Mindre end
en gang
pr. måned
pct. af befolkningen
I alt
...............................
72
10
2
1
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
74
11
10
3
2
1
1
91
84
74
45
5
9
12
12
2
2
3
3
0
1
1
1
88
86
81
74
58
38
8
8
10
11
14
11
2
1
2
4
4
2
0
1
1
1
1
1
61
73
88
11
12
7
3
3
2
1
1
0
93
72
91
74
50
5
14
6
10
11
1
3
1
2
3
0
2
0
2
1
68
87
67
82
9
5
11
10
3
2
3
2
1
0
1
1
78
73
67
69
68
9
11
14
10
11
2
2
3
2
4
1
1
1
1
1
73
67
10
11
2
2
1
1
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . .
50 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 15.
Hvor har man brugt internet i de seneste tre måneder? 2009
Hjemme
Arbejdssted-
Uddannelsesinstitution-
Andre
hjem
Andre
steder
pct. af dem, der har brugt internet i de sidste tre måneder
I alt
......................
96
51
16
22
13
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
96
50
53
16
16
20
23
10
16
96
96
95
97
14
58
67
19
74
20
6
2
37
33
14
5
15
17
12
5
16-24 år . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-34 år . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-44 år . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-54 år . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55-64 år . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-74 år . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Højeste fuldførte
uddannelse
95
97
96
95
94
100
26
61
70
67
44
7
61
15
7
5
3
3
40
32
21
12
9
5
15
17
17
11
7
4
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . .
96
95
97
27
54
76
28
13
8
20
21
24
9
11
20
92
94
97
98
48
41
45
64
19
27
15
15
30
29
16
21
15
12
10
15
96
96
96
96
95
59
51
50
45
46
17
17
15
14
16
25
23
17
21
17
17
12
9
10
12
96
95
53
39
15
23
22
15
13
13
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
..................
..................
..................
..................
Alder (EU)
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere .
Anm.: ’Andre steder’ kan fx være bibliotek eller internet café.
Befolkningens brug af internet 51
Baggrundstabel 16.
Hvor har man brugt internet i de seneste tre måneder? 2009
Hjemme
Arbejdssted-
......................
82
44
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
83
Uddannelsesinstitution-
Andre
hjem
Andre
steder
14
19
11
42
46
14
14
17
20
8
14
95
92
86
59
13
55
60
12
73
20
5
1
36
32
13
3
15
16
11
3
16-24 år . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-34 år . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-44 år . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-54 år . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55-64 år . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-74 år . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Højeste fuldførte
uddannelse
93
94
91
86
72
52
25
59
66
60
34
4
60
15
7
4
2
2
40
31
20
11
7
3
15
16
16
10
6
2
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . .
72
85
94
21
48
73
21
11
8
15
19
23
7
10
19
75
88
80
93
39
39
37
61
15
25
12
14
24
27
13
20
12
11
8
14
85
84
81
79
80
52
44
43
37
39
15
15
12
12
14
22
20
15
17
15
15
10
8
9
10
83
76
46
31
13
19
19
12
11
10
pct. af befolkningen
I alt
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
..................
..................
..................
..................
Alder (EU)
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere .
Anm.: ’Andre steder’ kan fx være bibliotek eller internet café.
52 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 17.
Mobil adgang til internet via mobiltelefon og/eller bærbar pc. 2009
Bruger
mobil internet
uanset apparat
Mobil internet via
mobiltelefon
(2G eller/og 3G
mobilforbindelse)
Mobil internet via
bærbar pc
(mobilt bredbånd
eller
trådløs internet)
pct. af dem, der har brugt internet i de sidste tre måneder
I alt
...............................
45
20
36
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
51
12
29
34
38
50
58
42
24
20
29
17
7
41
45
34
19
55
59
52
42
25
23
26
30
23
19
8
5
44
46
43
34
20
20
42
45
51
17
20
24
33
36
41
54
45
53
54
31
23
21
27
26
8
45
34
44
43
26
47
49
39
52
22
16
17
24
37
38
31
43
49
44
42
45
43
24
18
18
22
17
40
36
32
35
34
45
46
20
20
36
37
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . .
Befolkningens brug af internet 53
Baggrundstabel 18.
Mobil adgang til internet - fordelt på opkoblingsform og apparat. 2009
Mobiltelefon
- 2G
Mobiltelefon
- 3G
Bærbar
med mobilt
bredbånd
Bærbar
med trådløs
internet
pct. af dem, der har brugt internet i de sidste tre måneder
I alt
...............................
14
12
17
26
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
19
6
18
16
18
24
28
12
21
11
4
10
18
10
4
21
20
16
10
29
33
25
12
18
19
16
12
5
3
15
18
15
10
5
3
21
18
20
16
11
10
31
34
31
27
12
12
11
14
16
10
12
14
16
16
19
24
26
29
15
14
19
16
6
12
12
17
16
4
21
16
20
20
12
33
24
33
32
18
15
8
11
16
13
11
9
15
16
15
15
20
27
31
22
31
15
12
14
15
12
15
9
10
13
10
18
16
14
17
18
30
27
24
24
23
14
15
12
10
17
14
26
27
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . .
54 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 19.
Private formål ved internetbrug i de sidste tre måneder. 2009
Køn
I alt
Kvinder
Alder (i år)
Mænd
16-19
20-39
40-59
60-74
pct. af dem, der har brugt internet i de sidste tre måneder
1
Bestille varer eller tjenester
...................
Bredbåndstelefoni (uden billedoverførsel)
......
Bruge internettet med det formål at lære nyt
56
53
59
51
66
56
37
29
27
32
31
34
28
22
58
53
63
83
68
52
38
..
65
66
65
39
68
69
63
Downloade skemaer/blanketter fra
offentlige myndigheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
38
46
13
45
47
40
Downloade software bortset fra spil
...........
52
39
64
59
60
48
38
Finde information på offentlige myndigheders
hjemmesider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
74
78
38
81
81
73
Indsende udfyldte skemaer/blanketter til
offentlige myndigheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
35
43
15
39
44
39
Internetbank
77
75
78
46
84
78
72
39
35
43
52
45
35
27
....
Bruge services relateret til rejser/overnatninger
Følge et online-kursus (alle slags kurser)
.................................
Internettelefoni
2
..............................
Lede efter job eller sende jobansøging
.........
32
32
32
27
46
30
6
............
49
42
56
66
62
43
26
...................................
Lytte til netradio og/eller se web-tv
Læse blog
.......
33
28
38
47
44
27
16
................
74
70
78
62
79
74
70
..................
23
20
26
38
28
19
14
....................
30
26
33
23
36
30
19
........................
94
95
93
92
96
93
92
Læse/downloade nyheder, mv.
Opkald med brug af webcam
Salg af varer eller tjenester
Sende/modtage e-post
Skabe/skrive indhold til blog
..................
18
16
20
38
26
11
7
Skrive beskeder på chat-sider, forum eller
sociale netværk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
49
48
87
69
35
15
Skrive beskeder vha. instant messaging
........
43
41
45
82
59
29
19
Spille eller downloade spil, musik, film . . . . . . . . . .
39
33
45
62
50
32
19
Søge efter information om uddannelse
eller kurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
43
44
64
56
39
14
Søge helbredsmæssig information fx om
sygdom, ernæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
60
48
37
59
53
53
Søge informationer om varer eller tjenester . . . . . .
86
85
88
76
91
87
80
Uploade selvskabt indhold med henblik på
at dele det med andre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
38
39
65
53
28
16
1
Pct. af dem, som har prøvet at bruge internet. For yderligere oplysninger om
nethandel se baggrundstabellene 20-33.
2
Internettelefoni refererer enten til bredbåndstelefoni/VoIP eller til videoopkald ved hjælp af webcam.
Befolkningens brug af internet 55
Baggrundstabel 20.
Seneste køb over internet til privat brug. 2009
Seneste køb af varer eller tjenester over internet
Inden for
de sidste
tre måneder
Inden for
det sidste år
(men ikke
de sidste tre
måneder)
For mere
end et
år siden
Aldrig
bestilt/købt
noget via
internet
pct. af dem, som har brugt internet
I alt
...............................
56
15
6
20
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
59
16
14
6
7
22
18
51
66
56
37
14
15
17
13
10
6
5
9
20
11
20
39
58
66
67
54
44
35
14
16
15
19
14
13
9
5
4
6
9
8
15
11
13
20
31
43
47
55
70
14
17
15
8
7
5
29
20
9
61
53
73
57
40
14
16
15
17
15
8
7
4
6
7
12
22
7
17
35
56
57
52
63
16
9
15
17
6
11
8
4
21
19
23
14
61
53
51
55
55
15
17
17
16
15
7
6
9
5
6
16
21
22
22
21
58
44
15
15
7
6
19
31
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . .
56 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 21.
Seneste køb over internet til privat brug. 2009
Seneste køb af varer eller tjenester over internet
Inden for
de sidste
tre måneder
Inden for
det sidste år
(men ikke
de sidste tre
måneder)
For mere
end et
år siden
Aldrig
købt noget via
internet eller
bruger ikke
internet
pct. af befolkningen
I alt
...............................
50
14
6
29
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
53
14
13
5
6
32
26
51
64
53
24
14
15
16
9
10
6
5
6
20
14
25
60
58
64
64
50
35
19
14
16
14
18
12
7
9
5
4
5
7
4
16
13
16
26
45
68
37
50
68
11
15
15
6
6
5
43
27
12
61
50
72
51
28
14
15
15
15
10
8
7
4
6
5
12
27
8
25
55
47
57
44
61
13
9
13
16
5
11
7
4
33
19
35
17
56
48
44
46
48
13
15
14
14
13
6
5
8
4
6
23
29
33
35
32
51
38
14
13
6
5
28
40
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . .
Befolkningens brug af internet 57
Baggrundstabel 22.
Køb af varer, mv. over internet - fordelt på varer, 1. 2009
Har du bestilt eller købt følgende over internettet?
Billetter til
teater,
koncerter,
biograf
Bøger,
tidsskrifter,
aviser, mv.
Computerhardware-
Dagligvarer-
Elektronik
(fx mobil,
kamera, MP3
afspiller)
pct. af dem, der har e-handlet det seneste år
I alt
...............................
62
34
21
9
33
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
61
35
33
11
30
12
7
25
40
64
67
60
48
13
39
35
28
18
23
20
19
1
10
11
7
40
37
31
20
68
67
62
61
53
44
25
41
37
35
32
29
17
25
22
20
19
20
4
11
12
11
8
6
40
37
34
31
27
14
53
61
70
23
32
46
20
19
24
7
9
12
32
32
35
71
59
70
62
46
25
31
44
35
30
20
20
22
31
18
5
8
11
14
11
41
34
35
31
23
58
74
61
63
36
26
34
33
20
19
21
22
9
9
8
11
33
35
30
36
68
60
57
59
58
39
34
27
28
34
21
21
19
19
22
11
9
5
10
8
34
32
31
32
35
63
49
34
33
21
19
9
14
34
27
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . .
58 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 23.
Køb af varer, mv. over internet - fordelt på varer, 2. 2009
Har du bestilt eller købt følgende over internettet?
Film,
musik
(dvd-disc,
CD’er, mv.)
Finansielle
ydelser
(aktie eller
forsikring)
Medicin
Møbler
og andre
ting til huset
Nyt internet
eller
telefoniabonnement
pct. af dem, der har e-handlet det seneste år
I alt
...............................
35
14
4
21
26
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
40
9
18
5
4
19
22
24
27
40
42
32
18
2
14
15
17
3
4
4
7
5
22
22
21
15
28
26
23
44
43
38
30
24
14
9
14
14
15
17
15
4
3
4
4
7
7
11
22
24
21
26
16
22
29
27
25
26
19
34
33
40
8
15
18
5
4
4
16
20
26
23
25
28
46
34
6
13
4
3
10
21
21
26
39
29
27
18
20
12
5
6
5
23
26
21
27
20
26
41
38
29
38
13
2
15
14
3
3
5
4
15
19
21
25
25
31
25
26
38
34
30
37
33
15
15
11
15
12
3
5
5
5
5
22
19
16
24
21
25
27
23
27
25
35
35
14
10
4
5
21
19
26
25
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over
grundniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . .
Befolkningens brug af internet 59
Baggrundstabel 24.
Køb af varer, mv. over internet - fordelt på varer, 3. 2009
Har du bestilt eller købt følgende over internettet?
Overnatning i
forbindelse
med
ferie/weekendophold
Tøj, sportsVideoog fritids
eller
udstyr computerspil
og opgraderinger hertil
Øvrige
rejseprodukter
Øvrige
software
og opgraderinger
pct. af dem, der har e-handlet det seneste år
I alt
...............................
51
42
19
52
22
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
52
49
37
12
25
53
52
12
31
16
48
60
51
65
48
39
20
30
22
17
5
20
51
59
56
20
23
22
22
29
45
59
62
54
49
56
47
50
38
23
15
27
19
25
14
7
5
34
52
57
59
58
52
18
23
26
20
22
24
36
52
62
46
38
45
21
17
18
40
50
66
22
20
25
27
47
62
41
26
19
33
47
20
21
64
65
44
45
37
30
19
21
11
66
62
47
24
34
19
41
47
53
55
39
54
35
53
19
28
13
24
49
39
56
53
22
16
23
23
57
49
43
48
47
40
44
44
43
42
17
19
19
22
18
66
47
46
46
44
24
19
19
25
22
51
46
43
39
19
16
52
58
22
20
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over
grundniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . .
60 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 25.
Internetkøb fordelt på danske og udenlandske internetforhandlere. 2009
Fra hvem har du bestilt varer i det seneste år?
Danske
internetforhandlere
Internetforhandlere
udenfor EU
Internetforhandlere
indenfor EU
pct. af dem, der har e-handlet det seneste år
I alt
...............................
85
15
37
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
86
16
14
33
41
82
84
87
83
18
16
13
17
41
43
33
25
82
84
87
88
86
80
18
16
13
12
14
20
44
45
37
33
27
24
81
87
87
19
13
13
34
33
45
84
85
90
80
79
16
15
10
20
21
49
32
42
39
31
82
87
86
87
18
13
14
13
40
38
34
38
85
84
84
85
88
15
16
16
15
12
46
35
33
30
31
86
75
14
25
36
45
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . .
Befolkningens brug af internet 61
Baggrundstabel 26.
Hyppigheden af internetkøb i de sidste tre måneder. 2009
Hvor mange gange har du købt varer over internettet?
Flere end
10
gange
Mellem
1 og 5
gange
Mellem
6 og 10
gange
Ved ikke/
kender ikke
antallet af køb
pct. af dem, der har e-handlet i de sidste tre måneder
I alt
...............................
7
74
15
3
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
9
78
71
12
17
4
3
5
8
7
3
73
72
75
85
15
17
14
8
7
3
3
3
6
8
8
8
4
3
75
70
72
74
84
85
13
19
18
14
9
7
5
3
2
4
2
2
7
7
8
76
76
72
13
13
18
4
4
2
8
7
7
10
6
73
76
72
67
77
14
13
18
21
10
5
3
2
3
5
7
6
6
8
74
67
78
72
14
19
13
17
4
9
3
2
8
7
5
10
6
75
74
78
76
72
15
15
13
13
16
3
4
4
2
4
7
75
15
3
8
67
16
6
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk
.............................
Indvandrere/efterkommere
.........
62 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 27.
Hyppigheden af internetkøb i de sidste tre måneder. 2009
Hvor mange gange har du købt varer over internettet?
Flere end
10 gange
Mellem
1 og 5
gange
Mellem
Ved ikke/
Har ikke
6 og 10 kender ikke
e-handlet
gange
antallet
i de sidste
af køb tre måneder
pct. af befolkningen
I alt
...............................
4
37
7
2
50
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
5
37
38
6
9
2
1
53
47
3
5
4
1
37
46
39
21
8
11
8
2
3
2
2
1
49
36
47
76
4
5
5
4
1
1
43
45
46
37
30
16
8
12
11
7
3
1
3
2
1
2
1
0
42
36
36
50
65
81
2
3
6
28
38
49
5
7
13
2
2
1
63
50
32
5
4
5
5
2
45
38
53
35
21
9
7
13
11
3
3
2
2
1
1
39
50
28
49
72
3
3
3
5
35
38
34
44
7
11
6
11
2
5
1
1
53
43
56
39
4
3
2
5
3
42
36
34
35
35
9
7
6
6
8
1
2
2
1
2
44
52
56
54
52
4
3
38
25
8
6
2
2
49
62
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familetype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . .
Befolkningens brug af internet 63
Baggrundstabel 28.
Kan du skønne det beløb, du har brugt til private internetkøb i de
seneste tre måneder? 2009
Kan godt
skønne beløbet
Ved ikke /
kan ikke
skønne beløbet
Ønsker ikke
at svare
pct. af dem, der har e-handlet i de sidste tre måneder
I alt
.....................................
67
29
4
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
70
31
27
5
3
74
69
66
62
23
29
29
30
3
2
5
8
74
69
66
66
64
60
22
29
31
29
29
32
4
2
3
5
7
8
67
69
65
27
27
32
6
4
3
72
68
67
62
65
22
28
30
35
29
6
4
3
4
6
69
56
66
69
28
38
28
28
3
7
5
3
68
64
77
72
63
29
31
20
24
32
3
5
3
4
5
68
63
28
31
4
6
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
.................................
.................................
.................................
.................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . .
64 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 29.
Betalingsformer for private internetkøb i de sidste 12 måneder. 2009
Dankort
eller
kreditkort
(over internet)
Forudbetalte
internetkonto
fx Paypal
Elektronisk
pengeoverførsel
via netbank
Betaling
uden om
internet
pct. af dem, der har e-handlet det sidste år
I alt
.....................................
93
5
16
7
93
93
3
7
14
17
7
7
89
94
93
91
6
7
4
3
8
14
17
22
10
7
6
6
93
93
94
93
92
88
6
7
6
4
3
2
10
15
14
18
22
24
9
8
5
8
6
7
88
93
97
6
5
5
14
17
16
10
6
5
93
93
97
89
88
8
5
5
10
5
11
16
15
22
18
8
7
4
8
11
94
87
93
93
7
2
4
5
13
15
17
17
8
12
7
6
95
94
90
92
91
7
6
5
3
5
15
17
11
16
18
6
5
9
9
8
93
90
5
5
16
12
7
11
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
................................
................................
................................
................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . .
Befolkningens brug af internet 65
Baggrundstabel 30.
Problemer i forbindelse med internetkøb. 2009
Har oplevet problemer ved
internetkøb det sidste år
I alt
................................
Pct. af dem,
der har
e-handlet i
de sidste
12 måneder
Pct. af
befolkningen
8
5
6
9
4
6
14
10
6
4
9
8
4
1
12
12
7
5
4
3
8
9
6
3
2
1
10
7
7
5
4
6
12
8
8
6
6
9
5
7
4
2
9
10
7
7
6
6
4
5
8
8
6
8
8
6
5
3
5
5
8
8
5
4
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
................................
................................
................................
................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . .
66 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 31.
Læser du handelsbetingelserne, når du handler på nettet? 2009
Aldrig
Ja,
altid
Nogle gange,
men ikke altid
pct. af dem, der har e-handlet sidste år
I alt
................................
14
31
54
10
19
36
26
53
54
18
17
12
8
23
24
33
52
56
58
53
39
22
16
15
11
8
7
23
22
27
36
50
44
53
62
57
53
41
48
17
14
13
33
31
28
48
54
59
18
15
12
18
14
20
32
28
26
40
61
53
59
55
44
14
19
13
15
30
27
34
27
54
54
51
57
15
14
19
10
15
28
29
31
36
34
57
56
48
53
50
14
20
30
34
55
45
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
................................
................................
................................
................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . .
Befolkningens brug af internet 67
Baggrundstabel 32.
Kendskab til rettigheder i forbindelse med internetkøb. 2009
Kender du følgende rettigheder ifm. internetkøb?
Afbestilling/ret
til at retunere
inden kort tid
Levering skal
ske inden
30 dage
efter bestilling
Beskyttelse
af personlige
oplysninger
Ret til at få
informationer
om handelens
betingelser
pct. af befolkningen
I alt
................................
62
41
63
53
61
64
41
40
63
63
52
54
76
73
64
41
62
46
40
27
74
77
64
38
67
58
56
37
76
73
70
64
52
33
56
46
43
41
34
22
79
76
73
63
50
31
63
58
60
56
48
29
52
64
75
40
42
39
52
64
77
46
52
64
79
64
77
65
43
57
45
41
41
30
80
65
79
62
42
67
55
66
46
37
58
66
59
72
37
42
39
47
59
64
59
74
46
61
52
62
67
64
57
61
59
41
40
42
39
41
67
63
62
60
59
57
52
52
51
51
64
51
41
38
64
54
53
50
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
................................
................................
................................
................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . .
68 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 33.
Pengespil på internettet i de seneste 12 måneder. 2009
Har du spillet hos Danske Spil eller
andre bookmakere på nettet i de
sidste 12 måneder?
Ja
Nej
pct. af befolkningen
I alt
.....................................
15
71
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
21
76
66
15
22
14
7
82
74
76
55
19
20
19
15
8
6
78
76
75
75
70
47
13
18
14
63
71
83
16
17
18
19
8
82
74
80
70
57
14
11
15
17
67
83
69
78
16
15
15
15
14
73
73
69
67
70
16
10
71
71
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
................................
................................
................................
................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . .
Befolkningens brug af internet 69
Baggrundstabel 34.
Befolkningens anvendelse af diverse it- eller elektronikudstyr. 2009
Mobiltelefon
Digitalkamera
MP3/MP4afspiller
GPS
pct. af befolkningen
I alt
................................
95
73
40
38
95
95
73
73
37
43
35
42
99
98
96
87
70
82
76
56
81
57
34
11
22
39
46
29
99
99
97
96
92
84
72
84
82
75
68
48
75
56
48
33
16
8
22
42
48
49
37
23
93
96
96
64
75
83
39
39
44
32
42
42
99
97
98
96
88
76
76
86
83
55
77
41
48
35
22
22
45
45
54
26
93
99
94
97
62
77
73
85
38
58
32
53
23
31
41
51
95
96
94
95
94
76
75
69
68
72
47
40
38
34
36
36
39
38
39
39
95
93
73
71
40
44
39
33
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
................................
................................
................................
................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . .
Anm.: Ejerskab af de pågældende udstyr er ikke nødvendigt.
70 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 35.
Betaling for mobiltelefoni. 2009
pct. af
mobilbrugere
Hvem betaler din mobilregning?
Betaler selv hele forbruget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbejdsgiver betaler dele af forbruget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbejdsgiver betaler hele forbruget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andre, men ikke arbejdsgiver betaler dele af forbruget . . . . . . .
Andre, men ikke arbejdsgiver betaler hele forbruget . . . . . . . . .
Ved ikke eller ønsker ikke at svare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
5
10
2
4
1
Anm.: Se baggrundstabel 34 for oplysninger om, hvor stor en andel af befolkningen,
der bruger mobiltelefon.
Baggrundstabel 36.
Månedlige udgifter til mobiltelefonen. 2009
Hvor meget er de samlede udgifter til din mobiltelefon? (kr./måned)
<100
101-200
30
25
34
27
201-400
401<
Ved ikke /
kan ikke
skønne
22
14
8
26
24
21
22
10
17
8
9
20
17
31
55
31
25
26
21
30
28
20
11
12
22
12
3
8
6
10
8
16
15
23
30
48
61
30
24
25
27
23
19
28
33
22
20
14
7
19
22
16
13
5
2
5
6
12
9
8
9
33
30
28
23
27
24
23
20
22
13
14
13
7
8
11
19
27
29
27
29
23
14
15
7
6
27
17
44
25
15
23
22
26
15
12
35
9
13
7
8
28
14
39
22
25
24
24
28
24
39
17
23
15
16
11
16
7
6
8
11
24
35
30
33
32
25
26
24
25
26
24
19
22
20
22
16
11
15
13
13
9
8
8
9
7
31
21
26
21
21
24
12
25
8
9
pct. af mobilbrugere
I alt
.........................
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alder
16-19 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20-39 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40-59 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60-74 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alder (EU)
16-24 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-34 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35-44 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-54 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55-64 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-74 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . .
Lønmodtagere, over
grundniveau . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . .
Anm.: Se baggrundstabel 34 for oplysninger om, hvor stor en andel af befolkningen, der bruger mobiltelefon.
De samlede udgifter er inklusiv mobilabonnement og uden evt. abonnement til mobilt bredbånd fra bærbar pc.
Befolkningens brug af internet 71
Baggrundstabel 37.
Anvendelse af mobiltelefon i de sidste tre måneder, 1. 2009
Har du brugt følgende funktioner/tjenester på din mobil?
Betaling
(fx via sms)
Bluetooth
GPS
Lytte til
musik/radio
Sende
mms
pct. af mobilbrugere
I alt
................................
11
36
8
28
32
10
11
28
44
3
13
25
32
31
33
21
17
8
2
71
51
31
9
9
12
7
3
70
42
21
5
35
51
27
9
19
17
13
6
4
1
64
51
45
29
16
5
10
12
11
6
4
2
63
40
32
20
8
3
43
55
36
27
17
4
12
10
10
40
36
32
8
8
9
35
26
23
29
37
28
19
12
11
7
7
64
40
37
42
19
10
8
11
15
3
61
30
26
22
18
36
40
31
32
19
12
18
8
12
35
53
28
47
7
9
7
11
30
50
20
37
36
46
25
36
11
10
10
12
10
35
34
40
36
39
9
7
8
9
8
31
27
28
29
26
31
30
35
32
34
10
12
35
50
8
9
27
40
32
29
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
................................
................................
................................
................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . .
Anm.: Se baggrundstabel 34 for oplysninger om, hvor stor en andel af befolkningen, der bruger mobiltelefon.
72 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 38.
Anvendelse af mobiltelefon i de sidste tre måneder, 2. 2009
Har du brugt følgende funktioner/tjenester på din mobil?
Sende
sms
Spille
spil
SynkroTage
nisering billede med
med
indbygget
kalender
kamera
i e-post
Vækkeur
pct. af mobilbrugere
I alt
................................
89
23
14
60
68
90
87
22
25
7
21
57
63
65
70
99
98
91
65
57
36
15
4
12
20
15
3
86
78
55
28
93
88
66
29
99
98
95
92
79
57
50
37
27
13
5
3
13
20
22
14
6
2
85
79
67
54
41
20
93
90
75
67
44
23
84
90
94
27
21
21
10
13
20
60
61
58
63
68
75
99
92
96
86
74
51
24
23
15
15
14
12
27
12
5
79
65
62
57
43
95
72
77
66
45
88
98
84
95
24
34
18
29
12
8
11
21
60
72
52
71
72
89
58
76
91
89
90
85
87
24
25
23
22
20
16
13
14
13
11
60
59
61
56
62
73
68
66
63
66
89
87
23
23
14
16
60
62
67
74
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
................................
................................
................................
................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . .
Anm.: Se baggrundstabel 34 for oplysninger om, hvor stor en andel af befolkningen, der bruger mobiltelefon.
Befolkningens brug af internet 73
Baggrundstabel 39.
Hyppigheden af brug af diverse mobilfunktioner eller -tjenester. 2009
Hyppighed af brug i de sidste tre måneder
Hver dag/
næsten
hver dag
Mindst
en gang
pr. uge
Mindst
en gang
pr. måned
Mindre end
en gang
pr. måned
pct. af dem, der bruger de enkelte funktioner
Betaling (fx via sms) . . . . . . . . . . . . . . . .
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lytte til musik/radio . . . . . . . . . . . . . . . .
Sende mms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sende sms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spille spil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Synkronisering med kalender i e-post
Tage billede med indbygget kamera .
Vækkeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
22
5
30
7
70
11
43
6
59
8
25
23
35
29
21
30
30
30
12
30
32
38
19
41
6
33
16
36
14
53
19
26
13
21
3
23
9
26
13
3
11
3
5
12
5
7
2
21
9
5
7
2
4
6
2
5
1
15
8
pct. af befolkningen
Betaling (fx via sms) . . . . . . . . . . . . . . . .
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lytte til musik/radio . . . . . . . . . . . . . . . .
Sende mms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sende sms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spille spil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Synkronisering med kalender i e-post ..
Tage billede med indbygget kamera .
Vækkeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
8
0
8
2
59
2
6
3
38
1
9
2
10
9
18
7
4
17
8
Anm.: Se baggrundstabel 37 og 38 for oplysninger om, hvor stor en andel af mobilbrugerne, der anvender de enkelte
funktioner eller tjenester.
74 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 40.
Anvendelse af mobil i udlandet - senest medtaget mobil til udlandet. 2009
Hvornår har du sidst haft en mobiltelefon med til udlandet?
Inden for
de sidste
tre måneder
Inden for
det
sidste år
For mere
end et
år siden
Har aldrig
haft en
mobil med
til udlandet
Har
aldrig
været i
udlandet
pct. af mobilbrugere
I alt
................................
33
30
17
18
1
30
36
31
29
17
16
19
17
1
1
38
38
34
22
33
31
31
26
14
19
15
18
13
10
18
32
0
1
3
40
37
37
36
26
17
31
32
31
30
31
23
18
19
16
15
17
16
9
10
14
17
23
40
0
0
1
1
2
3
25
33
45
28
31
32
17
19
12
26
15
10
2
1
0
40
30
47
39
23
34
32
32
32
24
14
20
11
12
18
10
16
8
14
32
1
0
2
2
32
27
33
36
25
30
30
35
19
21
16
15
22
20
19
12
1
1
1
1
41
28
30
27
33
30
32
28
31
28
12
19
19
19
18
15
18
21
21
19
1
1
1
1
1
33
37
30
27
17
11
18
20
1
1
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
................................
................................
................................
................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . .
Anm.: Se baggrundstabel 34 for oplysninger om, hvor stor en andel af befolkningen, der bruger mobiltelefon.
Befolkningens brug af internet 75
Baggrundstabel 41.
Befolkningens anvendelse af mobiltelefon i udlandet. 2009
Har du i de sidste tre måneder anvendt mobilen i udlandet
til at ...?
Foretage opkald
eller tjekke
telefonsvarer
Modtage
opkald
Sende
SMS
eller MMS
Bruge
ikke-gratis
datatrafik
pct. af dem, som havde mobil med til udlandet i de sidste tre måneder
I alt
................................
74
75
85
12
67
80
67
82
87
84
6
18
61
78
76
67
62
76
78
73
85
89
83
80
1
15
15
5
67
78
78
76
72
65
68
74
80
79
74
72
87
90
86
85
79
77
5
13
21
13
9
3
68
75
78
70
74
80
82
86
87
6
12
18
64
75
79
95
63
65
75
80
92
68
83
84
88
89
82
3
12
20
13
4
76
75
72
76
73
67
75
78
86
83
84
86
10
3
10
18
79
74
73
76
65
81
71
79
74
68
89
84
90
84
78
15
14
12
10
8
73
86
74
87
85
86
13
10
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
................................
................................
................................
................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . .
Anm.: Ikke-gratis datatrafik kan fx være at læse mails, surfe på internettet eller downloade billeder, tv-programmer, mv.
76 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 42.
Seneste køb af ny computer til hjemmet. 2009
Hvornår har du sidst købt en ny computer til hjemmet?
Inden
Inden for
for det sidste år
de
(men ikke
sidste
de sidste
tre måneder tre måneder)
For mere
end et
år siden
Har
aldrig
købt ny
computer
Ved ikke/
kan ikke
husk
hvornår
pct. af dem, der bruger computer i hjemmet
I alt
12
22
53
10
3
10
15
21
23
51
55
15
5
3
2
15
13
13
8
29
21
25
15
31
55
52
62
20
8
9
13
6
3
2
3
14
13
16
11
9
6
24
22
25
24
16
15
43
55
48
54
63
62
15
7
8
8
10
15
4
3
3
2
3
2
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
21
21
25
50
54
55
14
9
7
3
3
2
16
12
13
19
8
26
21
23
34
18
41
55
54
39
57
13
9
8
5
15
4
3
2
4
2
10
14
11
15
19
26
21
27
59
43
56
46
10
13
10
9
2
4
3
3
10
12
15
14
13
22
22
24
21
22
56
54
49
52
51
11
10
11
10
9
2
3
2
3
4
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . . 10
22
21
53
52
10
14
3
4
................................
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
................................
................................
................................
................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Højeste fuldførte uddannelse
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Befolkningens brug af internet 77
Baggrundstabel 43.
Seneste køb af ny computer til hjemmet. 2009
Hvornår har du sidst købt en ny computer til hjemmet?
Inden for
Inden for
de sidste det sidste år
tre måneder
(men ikke
de sidste
tre måneder)
For mere
end et
år siden
Har
aldrig
købt ny
computer
Ved ikke/
kan ikke
husk
hvornår
pct. af befolkningen
I alt
10
19
46
9
2
8
13
18
20
44
48
13
4
3
2
14
12
11
5
28
20
22
9
30
52
47
40
19
7
8
9
6
3
2
2
13
12
15
10
7
4
23
21
24
22
12
9
41
52
45
49
49
36
15
7
8
7
8
8
4
3
3
2
2
1
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
16
19
23
38
48
53
11
8
7
2
3
2
16
11
13
17
6
25
19
22
31
12
40
49
53
35
39
12
8
7
4
10
4
2
2
4
1
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
15
24
17
25
47
39
47
44
8
12
9
9
1
3
3
3
9
10
12
11
11
19
19
20
18
19
50
47
41
43
43
10
9
9
8
8
2
3
2
2
3
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . . 8
19
17
46
41
8
11
2
3
................................
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
................................
................................
................................
................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Højeste fuldførte uddannelse
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
78 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 44.
Seneste køb af computer fordelt på bærbar, stationær, mv. 2009
Bærbar
pc
Stationær
pc
Håndholdt
computer
pct. af computerkøbere
I alt
.....................................
61
40
1
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
58
35
44
1
1
78
69
57
44
23
32
44
55
2
1
1
1
83
70
57
60
43
48
18
32
43
43
57
52
1
1
2
1
2
0
60
61
62
42
40
38
1
1
1
81
60
62
58
53
21
42
38
42
47
2
1
2
3
0
66
68
55
63
35
35
45
38
2
1
1
1
65
61
63
55
57
36
39
37
46
44
1
1
2
1
1
60
67
41
33
1
1
Køn
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
.................................
.................................
.................................
.................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . .
Anm.: Computerkøbere er defineret som dem, der har købt ny computer til hjemmet. Se baggrundstabel 43.
Befolkningens brug af internet 79
Baggrundstabel 45.
Tekniske specifikationer er vigtigst ved køb af ny computer. 2009
Hvad var det vigtigste, da du købte din computer?
Design/
Størrelse
Medfølgende
software
Pris Strømforbrug,
elsparemærke,
eller andre
miljø- eller
energimærker
Tekniske
specifikationer
(harddisk,
ram)
pct. af computerkøbere
I alt
16
4
28
1
38
17
15
5
4
30
27
1
1
32
44
21
17
15
14
4
4
4
5
28
29
29
24
2
1
2
1
37
40
38
37
23
17
13
14
14
15
4
4
4
3
5
4
27
30
30
30
22
29
2
0
1
2
1
1
37
38
41
38
40
31
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4
5
3
29
28
28
2
1
1
35
37
43
19
15
16
13
16
4
3
4
5
5
29
30
27
24
25
2
2
1
1
39
38
43
40
33
18
16
15
15
4
2
4
4
29
38
26
29
2
1
1
1
37
32
39
39
17
14
17
16
16
4
4
4
6
2
28
28
30
25
28
1
1
1
1
2
38
39
33
38
40
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4
6
28
29
1
0
38
39
................................
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
................................
................................
................................
................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Højeste fuldførte uddannelse
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Anm.: Computerkøbere er defineret som dem, der har købt ny computer til hjemmet. Se baggrundstabel 43.
80 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 46.
Tekniske specifikationer er vigtigst ved køb af ny computer. 2009
Hvad var det vigtigste, da du købte din computer?
Design/
Størrelse
Medfølgende
software
Pris
Strømforbrug,
elsparemærke,
eller andre
miljø- eller
energimærker
Tekniske
specifikationer
(harddisk,
ram)
pct. af befolkningen
I alt
12
3
21
1
29
12
12
3
3
21
21
1
1
23
35
15
14
12
8
3
3
3
3
20
24
23
13
2
1
1
1
27
33
30
20
17
14
11
12
10
7
3
4
3
3
3
2
21
26
25
24
15
14
1
0
1
1
1
1
29
32
34
31
27
15
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3
4
3
18
21
24
1
1
1
23
29
38
16
12
14
11
9
3
3
4
4
3
23
24
24
20
14
1
1
1
1
32
30
38
33
19
12
12
11
13
3
2
3
3
20
29
19
25
1
1
1
1
26
24
29
33
13
10
13
12
12
3
3
3
4
2
22
21
22
18
20
1
1
1
0
1
30
30
24
27
30
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3
4
21
19
1
0
29
25
................................
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
................................
................................
................................
................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Højeste fuldførte uddannelse
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Anm.: Tallene summerer ikke til 100, da spørgsmålet stilles kun til dem, der har købt en ny computer.
Befolkningens brug af internet 81
Baggrundstabel 47.
Bortskaffelse af computer. 2009
Skulle du eventuelt i forbindelse med køb af ny
computer bortskaffe den gamle?
Ja
Nej
pct. af computerkøbere
I alt
................................
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
52
34
36
50
53
pct. af befolkningen
I alt
26
39
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
29
35
43
Anm.: Tallene summerer ikke til 100, bl.a. fordi der for nogles vedkommende er tale om køb af
deres første computer.
Baggrundstabel 48.
Miljørigtigt bortskaffelse af computer. 2009
Har du undersøgt, om computeren kan
bortskaffes på en miljørigtig måde?
Ja
Nej
Ved ikke
pct. af dem, der skulle bortskaffe en computer
I alt
48
50
2
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
51
52
48
3
1
I alt
13
13
0
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
15
13
14
1
0
................................
pct. af befolkningen
Baggrundstabel 49.
Hvordan bortskaffes computeren? 2009
Genbrugs- Givet væk
station
til
venner
eller
familie
Retur
til
forhandler
Solgt
Storskald
Andet
Ved ikke
eller
kan ikke
huske
pct. af dem, der skulle bortskaffe en computer
I alt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
.....
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
........
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
.......
23
4
6
8
6
3
24
21
5
3
3
8
9
8
8
4
5
2
pct. af befolkningen
I alt
.....................
13
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
........
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
.......
6
1
1
2
2
1
6
6
1
1
1
2
2
2
2
1
1
0
82 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 50.
Lader du computeren stå tændt efter brug? 2009
Nej
Bruger ikke
eller har ikke
computer i
hjemmet
Lader du computeren stå tændt efter brug?
Altid
Nogle
gange
pct. af befolkningen
I alt
.....................................
7
27
51
14
6
9
27
28
53
49
14
14
9
8
8
4
39
37
26
13
48
49
56
48
3
6
10
35
9
9
9
9
4
3
41
37
31
24
17
12
44
49
53
56
56
42
5
5
6
10
22
42
7
8
7
24
24
37
45
56
51
23
12
4
9
7
8
12
6
42
26
34
30
18
45
55
55
48
44
3
11
2
10
32
7
5
7
9
24
28
25
34
48
58
52
51
21
8
15
5
7
8
5
8
8
29
30
28
23
24
53
48
51
50
52
11
13
16
18
16
7
11
28
23
52
44
13
21
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
................................
................................
................................
................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . .
Befolkningens brug af internet 83
Baggrundstabel 51.
Brug af elspareskinne. 2009
Bruger du elspareskinne til computeren?
Ja
Nej
Ved ikke
eller
ønsker ikke
at svare
Bruger ikke
eller
har ikke
computer i
hjemmet
pct. af befolkningen
I alt
.....................................
20
63
4
14
20
19
61
65
5
2
14
14
24
18
22
16
57
72
66
46
16
3
2
3
3
6
10
35
21
17
22
23
18
14
64
75
69
65
56
42
10
3
2
2
3
2
5
5
6
10
22
42
18
19
23
54
66
71
5
3
2
23
12
4
22
19
24
22
16
64
66
72
67
49
11
3
2
1
3
3
11
2
10
32
15
14
20
25
61
71
62
67
3
6
4
4
21
8
15
5
19
20
19
21
20
67
63
62
57
62
3
4
3
4
3
11
13
16
18
16
20
16
63
59
4
3
13
21
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
................................
................................
................................
................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . .
84 Befolkningens brug af internet
Baggrundstabel 52.
Brug af strømpesparende funktioner. 2009
Har du strømbesparende funktioner
sat til computeren?
Ja
Nej
Ved ikke
eller
ønsker ikke
at svare
Bruger ikke
eller
har ikke
computer i
hjemmet
pct. af befolkningen
I alt
.....................................
54
29
4
14
51
56
30
28
5
2
14
14
65
65
55
32
25
26
32
29
7
3
3
4
3
6
10
35
67
65
60
54
42
27
23
27
30
33
31
27
5
3
3
3
4
3
5
5
6
10
22
42
44
55
66
29
30
27
4
4
3
23
12
4
71
53
66
61
37
22
32
29
26
27
5
4
3
3
4
3
11
2
10
32
50
51
51
62
27
35
30
29
2
6
4
4
21
8
15
5
59
52
49
52
51
28
29
31
28
30
3
5
4
2
4
11
13
16
18
16
54
48
29
29
4
2
13
21
Køn
Kvinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mænd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alder
16-19 år
20-39 år
40-59 år
60-74 år
................................
................................
................................
................................
Alder (EU)
16-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
................................
................................
................................
................................
................................
................................
Højeste fuldførte uddannelse
Grundskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ungdomsudd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videregående udd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socioøkonomisk status
Studerende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, grundniveau . . . . . . . . . . . . . . .
Lønmodtagere, over grundniveau . . . . . . . . . .
Selvstændige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikke beskæftigede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Familietype
Enlig uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enlig med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par uden børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par med børn u. 16 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Region
Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Herkomst
Dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indvandrere/efterkommere . . . . . . . . . . . . . . . .

Similar documents

Befolkningens brug af internet 2010

Befolkningens brug af internet 2010 antallet af downloads fra Danmarks Statistiks hjemmeside. Informationsteknologi (it) og dens betydning i danskernes hverdag interesserer en bred vifte af brugere. Den samfundsmæssige og økonomiske ...

More information

Befolkningens løn - Danmarks Statistik

Befolkningens løn - Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Tlf. 39 17 39 17 E-post: [email protected] www.dst.dk

More information