י.ע. עופות והודו

Transcription

י.ע. עופות והודו
‫טופס מס' ‪ F-603‬בהתאם לנוהל ‪QP-021‬‬
‫‪08-9308308, 08-9308309‬‬
‫‪08-9300991, 08-9401439‬‬
‫החרש ‪ 18‬נס ציונה‪7403125 ,‬‬
‫‪18 Hacharash st., Ness Ziona‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.bactochem.co.il‬‬
‫תעודת בדיקה מס‪28777 :‬‬
‫‪Final Report‬‬
‫המעבדה הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות‬
‫איש קשר‬
‫פרטי הלקוח‬
‫שם‬
‫‪:‬‬
‫כתובת ‪:‬‬
‫עיר‬
‫‪:‬‬
‫מיקוד ‪:‬‬
‫‪ .Mr :‬איילת‬
‫תאגיד מי לוד בע"מ‬
‫שם‬
‫אבא הילל סילבר ‪18‬‬
‫טלפון ‪:‬‬
‫לוד‬
‫סלולרי ‪0508365126 :‬‬
‫‪:‬‬
‫פקס‬
‫‪71294‬‬
‫הזמנת עבודה‪D061014-1697-2 :‬‬
‫מועד הגעת הדגימות‬
‫‪27/10/2014 17:00‬‬
‫נדגם ע"י‬
‫ניר פלוך‪ ,‬דוגם בקטוכם‬
‫תיאור הדוגמה‪ :‬דיגום שפכים ‪ -‬י‪.‬ע‪ .‬שיווק עופות והודו‬
‫תנאי שמירת הדוגמה וההובלה‪ :‬מקורר‬
‫תוצאה‬
‫בדיקה‬
‫מס' טופס הנטילה‬
‫מספר הדוגמה‪40757 :‬‬
‫מועד דיגום‪27/10/2014 13:30 :‬‬
‫טופס נטילה‪:‬‬
‫תחום מותר‬
‫‪302‬‬
‫‪-BOD‬צח"ב‬
‫כלורידים )‪(Cl‬‬
‫‪-COD‬צח"כ‬
‫מוליכות חשמלית‬
‫שמנים ושומנים‬
‫הזמנת עבודה בקטוכם‬
‫יחידת מידה‬
‫‪*LOQ‬‬
‫הערות‬
‫שיטה‬
‫‪mg/L‬‬
‫‪SM 5210B‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪136.5‬‬
‫‪≤ 430‬‬
‫‪mg/L‬‬
‫‪SM 4500 Cl-B‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪640‬‬
‫‪≤ 800‬‬
‫‪mg/L‬‬
‫‪SM 5220D‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪µS/cm^2‬‬
‫‪SM 2510B‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪SM 5520B‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪SM 3120B‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪1078.0‬‬
‫‪33.5‬‬
‫‪≤ 250‬‬
‫‪mg/L‬‬
‫‪<5‬‬
‫סריקת מתכות ב‬‫חלקית ‪ICP‬‬
‫‪56.000‬‬
‫‪≤ 230‬‬
‫‪mg/L‬‬
‫בשטח )‪ (pH‬הגבה‬
‫‪7.37‬‬
‫‪6 ≤ ≤ 10‬‬
‫‪pH units‬‬
‫זרחן כ‪P-‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪≤ 15‬‬
‫‪mg/L‬‬
‫‪SM 4500 P-CE‬‬
‫סולפידים בתסנין‬
‫‪0.4‬‬
‫‪mg/L‬‬
‫‪SM 4500 SF‬‬
‫חנקן קילדהל כ‪N-‬‬
‫‪50.9‬‬
‫‪≤ 50‬‬
‫‪mg/L‬‬
‫‪SM 4500 NorgB‬‬
‫‪323.0‬‬
‫‪≤ 400‬‬
‫‪mg/L‬‬
‫נתרן )‪(Na‬‬
‫מוצקים מרחפים ב‬
‫‪ -105‬מ"צ )בשפכים‬
‫)‬
‫תיאור הדוגמה‪ :‬דיגום מי רשת‪ -‬י‪.‬ע‪ .‬שיווק עופות והודו‬
‫תנאי שמירת הדוגמה וההובלה‪ :‬מקורר‬
‫תוצאה‬
‫בדיקה‬
‫כלורידים )‪(Cl‬‬
‫תאריך יצירת התעודה‪:‬‬
‫‪23/11/2014‬‬
‫‪131.0‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪SM 4500 H-B‬‬
‫‪<5‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪SM 2540D‬‬
‫מספר הדוגמה‪45079 :‬‬
‫מועד דיגום‪27/10/2014 13:30 :‬‬
‫טופס נטילה‪:‬‬
‫תחום מותר‬
‫יחידת מידה‬
‫‪mg/L‬‬
‫‪Page 1 of 2‬‬
‫‪*LOQ‬‬
‫הערות‬
‫שיטה‬
‫‪SM 4500 Cl-B‬‬
‫תעודת בדיקה מס‪28777 :‬‬
‫טופס מס' ‪ F-603‬בהתאם לנוהל ‪QP-021‬‬
‫‪SM 3120B‬‬
‫סריקת מתכות ב‬‫חלקית ‪ICP‬‬
‫‪60.000‬‬
‫נתרן )‪(Na‬‬
‫‪mg/L‬‬
‫הערות‬
‫• התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד‪.‬‬
‫• האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה‪.‬‬
‫• יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים‪.‬‬
‫• אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ‪ ISO/IEC 17025‬ועקיבים לאבות מידה‬
‫לאומיים או בינלאומיים‪.‬‬
‫• ‪ : LOQ‬משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה‪.‬‬
‫• מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען‪ .‬לא ניתן להשתמש במסמך‪ ,‬שם החברה‪ ,‬או שם של‬
‫אחד מעובדיה לצורכי פרסום‪ ,‬מכירות‪ ,‬או כל תהליך ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות‬
‫בקטוכם" בע"מ‪.‬‬
‫על ידי "הרשות הלאומית להסמכת‬
‫• מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן ‪ISO/IEC 17025‬‬
‫מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות התקן בתחומים להם הוסמכה‪ ,‬כמפורט בנספח היקף‬
‫ההסמכה‪.‬‬
‫• השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של‬
‫הארגון‪ ,‬ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה‪.‬‬
‫• הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה‬
‫אישור לפריט שנבדק‪.‬‬
‫•‬
‫מהווה‬
‫הבדיקות המסומנות ב )‪ (1‬הן בדיקות המוסמכות ע"י "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות"‬
‫התוצאות בתעודה מאושרות ע"י‬
‫‪ -‬סוף תעודה ‪-‬‬
‫תאריך יצירת התעודה‪:‬‬
‫‪23/11/2014‬‬
‫‪Page 2 of 2‬‬
‫תעודת בדיקה מס‪28777 :‬‬

Similar documents