דרישות הרשות להסמכת מעבדות לבדיקת דוודי קיטור ע"פ ת"י 4280

Transcription

דרישות הרשות להסמכת מעבדות לבדיקת דוודי קיטור ע"פ ת"י 4280
Israel Laboratory Accreditation Authority
‫הנחיות הרשות להסמכת מעבדות‬
0824 ‫לבדיקת דודי קיטור ע"פ ת"י‬
Authorized by:
Signature – ‫חתימה‬
1-TRB-119-04
‫מסמך מספר‬
08
‫גירסה מספר‬
10.01.2012
:‫מחייב מ‬
10.01.2012
:‫תאריך תוקף‬
Yes
:Website
:‫מאשרים‬
Date – ‫תאריך‬
Name – ‫שם‬
‫ליאת קימח‬
Liat Kimhi
Position – ‫תפקיד‬
:‫נכתב ע"י‬
Written by
‫מוריאל כהן‬
:‫מאושר על ידי מנהל איכות‬
Muriel Cohen
Approved by Quality Manager:
‫אתי פלר‬
Etty Feller
:‫מנכ"ל‬/‫מאשר‬
Approved by General Manager:
‫הנחיות הרשות להסמכת מעבדות לבדיקת דוודי קיטור ע"פ ת"י ‪0824‬‬
‫מסמך מס' ‪1-TRB-119-04‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪8‬‬
‫‪ISRAC‬‬
‫מס' גירסה ‪08‬‬
‫הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ‪ )Israel Accreditation( ISRAC‬הוקמה בחוק על ידי‬
‫ממשלת ישראל כארגון ההסמכה הלאומי לבדיקה והסמכה של כשירות מקצועית‬
‫בתחום כיול ובדיקה‪.‬‬
‫הרשות מוכרת במסגרת הסכם ההכרה ההדדי של הארגון הבינלאומי ‪ILAC‬‬
‫(‪ )International Laboratory Accreditation Cooperation‬כעובדת על פי הכללים‬
‫הבינלאומיים להסמכה‪.‬‬
‫כל זכו יות היוצרים והקניין הרוחני‪ ,‬מכל סוג כלשהו‪ ,‬בקשר לכל פרסום‪ ,‬תוכן‪ ,‬כתבה‪ ,‬עיצוב‪ ,‬יישום‪,‬‬
‫קובץ‪ ,‬תוכנה וכל חומר אחר‪ ,‬המתפרסם באתר – שייך לרשות הלאומית להסמכת המעבדות ©‬
‫‪.ISRAC‬‬
‫אין להעתיק‪ ,‬לתרגם‪ ,‬לשדר בכל אמצעי‪ ,‬לאחסן במאגר מידע‪ ,‬לפרסם‪ ,‬להציג בפומבי‪ ,‬או להפיץ בכל‬
‫אמצעי‪ ,‬את החומר המוצג באתר זה‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬בלא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של‬
‫הרשות הלאומית להסמכת מעבדות‪.‬‬
‫הרשות הלאומית להסמכת מעבדות‬
‫‪Israel Laboratory Accreditation Authority‬‬
‫רח' כנרת קרית שדה התעופה‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,88 .‬לוד‬
‫נמל תעופה ‪01001‬‬
‫טל' ‪8012020-10‬‬
‫פקס ‪8012000-10‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫‪www.israc.gov.il‬‬
‫העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ‪ ,ISRAC‬שני עותקים המופצים לשימוש עובדי הרשות‪ ,‬ועותק המקור‬
‫השמור ב‪ .QA-‬כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד‪ .‬הודפס ב‪ 2-‬בפברואר ‪2102‬‬
‫‪The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network, two copies distributed for use of ISRAC‬‬
‫‪employees, and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed‬‬
‫‪on February 2, 2012‬‬
‫הנחיות הרשות להסמכת מעבדות לבדיקת דוודי קיטור ע"פ ת"י ‪0824‬‬
‫‪ISRAC‬‬
‫עמוד ‪ 0‬מתוך ‪8‬‬
‫מסמך מס' ‪1-TRB-119-04‬‬
‫מס' גירסה ‪08‬‬
‫עדכונים‪:‬‬
‫תאריך‬
‫סעיף‬
‫‪Date‬‬
‫‪Section‬‬
‫השינוי ומהותו‬
‫‪1122121.22‬‬
‫עמוד השער‬
‫הוספת טבלת מאשרים‬
‫‪1122121.22‬‬
‫עמוד ‪0‬‬
‫הוספת טבלת עדכונים‬
‫‪1122121.22‬‬
‫נספח מס' ‪2‬‬
‫‪The Change‬‬
‫הוספת תאריך הוצאת הגרסה הראשונה של המסמך ועדכון הנספח כטבלת נותני‬
‫חוות דעת‬
‫תוכן עניינים‬
‫‪.1‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.3‬‬
‫מבוא‬
‫הגדרה‬
‫חלות‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.2‬‬
‫תוכן‬
‫בבליוגרפיה‬
‫נספחים‬
‫נספח מס' ‪ :1‬דוגמת נספח לתעודה‬
‫נספח מס' ‪ :8‬רשימת נציגי הגופים שהמסמך נשלח לחוות דעתם‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ‪ ,ISRAC‬שני עותקים המופצים לשימוש עובדי הרשות‪ ,‬ועותק המקור‬
‫השמור ב‪ .QA-‬כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד‪ .‬הודפס ב‪ 2-‬בפברואר ‪2102‬‬
‫‪The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network, two copies distributed for use of ISRAC‬‬
‫‪employees, and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed‬‬
‫‪on February 2, 2012‬‬
‫הנחיות הרשות להסמכת מעבדות לבדיקת דודי קיטור ע"פ ת"י ‪0824‬‬
‫מסמך מס' ‪1-TRB-119-04‬‬
‫‪.1‬‬
‫עמוד ‪ 0‬מתוך ‪8‬‬
‫‪ISRAC‬‬
‫מס' גירסה ‪08‬‬
‫מבוא‬
‫מסמך זה הינו מסמך הבהרה והנחיות נוספות עבור ארגונים המבקשים להיות מוסמכים ע"י הרשות‬
‫להסמכת מעבדות‪ ,‬לבדיקת דוודי קיטור על פי ת"י ‪.0281‬‬
‫הסמכת ארגונים‪ ,‬מבוצעת עפ"י ת"י ‪ ISO/IEC 17020‬ודרישות נוספות שאותן קובעת הרשות הלאומית‬
‫להסמכת מעבדות ומפורטות בהמשך מסמך זה וכן במסמכי מדיניות והוראות הרשות המתעדכנים מעת‬
‫לעת‪ .‬במסמך זה אין חזרה על דרישות התקנים אלא הארה של נקודות מסוימות בו והדגשה של דרישות‬
‫ספציפיות להסמכה לארגון הבודק דוודי קיטור עפ"י ת"י ‪.0281‬‬
‫‪.8‬‬
‫הגדרה‬
‫לא ישים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫חלות‬
‫הנחיות אלו הינן דרישות נוספות‪ ,‬המחייבות כל ארגון בודק המבקש הסמכה כארגון לבדיקת דוודי קיטור‬
‫עפ"י ת"י ‪.0281‬‬
‫‪.0‬‬
‫תוכן‬
‫בנוסף לדרישות ההסמכה המפורטות במסמך "דרישות הסמכה למעבדות לבדיקת מיכלי לחץ עפ"י‬
‫ת"י ‪ "0280‬מתאריך ‪ ,00.12.10‬מעבדה המבקשת להרחיב הסמכתה לבדיקת דוודי קיטור עפ"י ת"י ‪0281‬‬
‫חלק ‪ 0‬תעמוד גם בדרישות דלהלן‪:‬‬
‫ההסמכה לבדיקת דוודי קיטור עפ"י ת"י ‪ 0281‬חלק ‪ 0‬תהא לתקן כולו‪.‬‬
‫‪0.0‬‬
‫לא תותר הסמכה לחלק מהתקן העוסק בבדיקות הקשורות בבניית הגוף בלבד ומוזכרות‬
‫הערה‪:‬‬
‫בסעיף ‪ – 0.1‬בת"י ‪ 0824‬חלק ‪.1‬‬
‫תנאי להסמכת מעבדה לת"י ‪ 0281‬חלק ‪ 0‬הוא הסמכת המעבדה לאחד מהתקנים או‬
‫‪0.2‬‬
‫המסמכים הזרים דלהלן ‪:‬‬
‫‪0.2.0‬‬
‫‪ASME-8-DIV 1‬‬
‫‪0.2.2‬‬
‫‪B.S 5500‬‬
‫‪A.D-Merkblatter 4.2.3‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫‪0.0‬‬
‫מסמכים אלה מפורטים בסעיף ‪ 0.1‬של ת"י ‪.0825‬‬
‫ניסיון בביצוע בדיקות עפ"י ת"י ‪ :0280‬על המעבדה המבקשת להרחיב הסמכתה לבדיקת‬
‫דוודי קיטור עפ"י ת"י ‪ 0281‬חלק ‪ ,0‬להציג ניסיון בביצוע בדיקות של לפחות בדיקת ‪ 01‬מיכלי לחץ‪,‬‬
‫עבור לקוחות‪ ,‬בהתאם לתקנים להם הוסמכה עפ"י ת"י ‪. 0280‬‬
‫העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ‪ ,ISRAC‬שני עותקים המופצים לשימוש עובדי הרשות‪ ,‬ועותק המקור‬
‫השמור ב‪ .QA-‬כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד‪ .‬הודפס ב‪ 2-‬בפברואר ‪2102‬‬
‫‪The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network, two copies distributed for use of ISRAC‬‬
‫‪employees, and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed‬‬
‫‪on February 2, 2012‬‬
‫הנחיות הרשות להסמכת מעבדות לבדיקת דוודי קיטור ע"פ ת"י ‪0824‬‬
‫מסמך מס' ‪1-TRB-119-04‬‬
‫‪0.0‬‬
‫עמוד ‪ 0‬מתוך ‪8‬‬
‫‪ISRAC‬‬
‫מס' גירסה ‪08‬‬
‫המעבדה מחויבת לוודא זמינות כל התיעוד הקשור לבדיקות דוודי קיטור שבוצעו למשך ‪0‬‬
‫שנים לפחות ממועד ביצוע הבדיקה‪ .‬מידע זה יש להציג בזמן המבדק ‪ ,‬ע"פ דרישת רשות‪ ,‬בפרק זמן‬
‫סביר‪.‬‬
‫‪0.0‬‬
‫עובדים‬
‫‪ 0.0.0‬בודק הדוודים‪,‬יהא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים‪ ,‬בודק מוסמך לדוודי‬
‫קיטור לפי פקודת הבטיחות בעבודה‪ ,‬בעל נסיון מוכח בביצוע ‪ 0111‬בדיקות לפחות של דוודי‬
‫קיטור‪.‬‬
‫‪ 0.0.2‬בצוות המעבדה יהא בודק (מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים) עם נסיון מוכח‬
‫בתכנון‪ 01‬דוודי קיטור לפחות‪.‬‬
‫‪ 0.0.0‬המנהל הטכני‪ ,‬יהיה בעל אחריות כוללת שפעילויות הבדיקה יבוצעו בהתאמה לתקן‪.‬‬
‫המנהל הטכני יהיה עובד קבוע‪.‬‬
‫‪0.4‬‬
‫שיטות בדיקה ותיקוף השיטות‬
‫‪0.4.0‬‬
‫חלק ‪.0‬‬
‫המעבדה תבדוק את התכן כולו (גוף‪+‬אביזרים) עפ"י אחד התקנים המאוזכרים בת"י ‪0281‬‬
‫‪ 0.4.2‬בדיקת התכן תבוצע ע"י המעבדה בתוכנת מחשב אשר נכתבה בהתאם לתקנים המוזכרים‬
‫בת"י ‪ 0281‬חלק ‪.0‬‬
‫‪ 0.4.0‬רשאית המעבדה לרכוש תוכנות מסחריות המקובלות בעולם‪ ,‬בהתאם לתקן בניית הדוד‪,‬‬
‫ושעברו וריפיקציה על ידה‪..‬‬
‫‪0.0‬‬
‫בקרת נתונים‬
‫‪ 0.0.0‬רשאית המעבדה לבדוק את גוף הדוד בלבד‪ .‬אישור גוף כעונה לדרישות יחייב בדיקת‬
‫התאמת ייצור הגוף באופן שיאפשר התקנת כל האביזרים עפ"י דרישות חוק ותקן‪.‬‬
‫‪0.8‬‬
‫דווח התוצאות‬
‫‪ 0.8.0‬מעבדה תהא רשאית לבדוק ולהוציא תעודה על בדיקת גוף הדוד ללא אביזריו ובלבד‪.‬‬
‫שתעודת הבדיקה של מעבדה המאשרת התאמת גוף הדוד לדרישות המפורטות בת"י ‪.0281‬‬
‫תפרט את סעיפי התקן בהם עמד הדוד שנבדק‪ .‬ושבתעודה תרשם באופן בולט (באותיות גדולות או בדרך‬
‫אחרת) הערת הסתייגות בניסוח כדלהלן או שווה ערך‪ :‬שהתעודה אינה מהווה אישור הפעלה‪ .‬ושתנאי‬
‫לאישור ההפעלה הו בדיקת בודק מוסמך (בדיקות חם‪ ,‬וקר) שיבדוק את הדוד המושלם‪ ,‬כולל התאמת‬
‫האביזרים לתכן‪ .‬זאת בכפוף לתקנות הבטיחות בעבודה‪.‬‬
‫העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ‪ ,ISRAC‬שני עותקים המופצים לשימוש עובדי הרשות‪ ,‬ועותק המקור‬
‫השמור ב‪ .QA-‬כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד‪ .‬הודפס ב‪ 2-‬בפברואר ‪2102‬‬
‫‪The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network, two copies distributed for use of ISRAC‬‬
‫‪employees, and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed‬‬
‫‪on February 2, 2012‬‬
‫הנחיות הרשות להסמכת מעבדות לבדיקת דוודי קיטור ע"פ ת"י ‪0824‬‬
‫מסמך מס' ‪1-TRB-119-04‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪8‬‬
‫‪ISRAC‬‬
‫מס' גירסה ‪08‬‬
‫‪ 0.8.2‬עותקי תעודות הבדיקה יישלחו למשרד העבודה‪( .‬יש לידע הלקוח על כך מראש במסגרת‬
‫סקר החוזה וההסכם)‪.‬‬
‫סקר בקשות להצעות מחיר מכרזים וחוזים‪ :‬יש לידע הלקוח שעותקים מתעודות הבדיקה‬
‫‪0.8‬‬
‫יישלחו למשרד העבודה‪.‬‬
‫‪4.10‬‬
‫דרישות אדמיניסטרטיביות נוספות‪:‬‬
‫‪ 4.10.1‬ביטוח אחריות מקצועית‬
‫הארגון יציג לרשות פוליסת ביטוח אחריות מקצועית בהתאם להיקף הפעילות שלו‪ .‬ההחלטה לגבי גובה‬
‫פוליסת הביטוח תגובה במסמך של יועץ ביטוחי שימליץ על גובה הביטוח שבוצע‪ .‬ההיקף הביטוחי הינו‬
‫באחריות הארגון בלבד‪.‬‬
‫‪ 4.10.2‬עצמאות ‪/‬אי תלות ‪ /‬הגינות‬
‫כוח האדם של הגוף הבודק יהא חפשי מכל לחץ מסחרי‪ ,‬כלכלי‪ ,‬ולחצים אחרים שיכולים להשפיע על‬
‫שיפוטו‪.‬‬
‫ייושמו נהלים שיבטיחו שהאנשים או ארגונים‪ ,‬חיצוניים לגוף‪ ,‬לא ישפיעו על תוצאות הבדיקה‪.‬‬
‫ארגון מוסמך‪ ,‬שהוא ספק שירותי בדיקה צד שלישי‪ ,‬יהיה אובייקטיבי ומקצועי ושאינו תלוי בגופים‬
‫המעורבים‪ .‬עובדי הארגון לא יהיו‪ :‬המתכנן‪ ,‬היצרן‪ ,‬הספק‪ ,‬המתקין‪ ,‬הקונה‪ ,‬הבעלים‪ ,‬המשתמש או‬
‫המתחזק של הפריטים הנבדקים‪ ,‬ולא המייצגים המורשים של כל ארגון שהוא מאותם שצוינו‪.‬‬
‫‪ 0.01.0‬חוות דעת ופרשנות‬
‫לארגון צד שלישי מוסמך‪ ,‬אסור לתת הנחיות לשיפור‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬ניתן לבקש הסמכה למתן חוות דעת‬
‫ופרשנות לתוצאה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ביבליוגרפיה‬
‫‪0.0‬‬
‫‪.ISO/IEC 17020‬‬
‫‪.6‬‬
‫נספחים‬
‫‪4.0‬‬
‫‪4.2‬‬
‫נספח מס' ‪ :0‬דוגמת תעודה‪.‬‬
‫נספח מס' ‪ :2‬רשימת נציגי הגופים שהמסמך נשלח לחוות דעתם‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ‪ ,ISRAC‬שני עותקים המופצים לשימוש עובדי הרשות‪ ,‬ועותק המקור‬
‫השמור ב‪ .QA-‬כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד‪ .‬הודפס ב‪ 2-‬בפברואר ‪2102‬‬
‫‪The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network, two copies distributed for use of ISRAC‬‬
‫‪employees, and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed‬‬
‫‪on February 2, 2012‬‬
0824 ‫הנחיות הרשות להסמכת מעבדות לבדיקת דוודי קיטור ע"פ ת"י‬
ISRAC
8 ‫ מתוך‬0 ‫עמוד‬
08 ‫מס' גירסה‬
1-TRB-119-04 '‫מסמך מס‬
‫ דוגמת נספח לתעודה‬:1 '‫נספח מס‬
Department:
Testing
Laboratory No.
Appendix to Certificate No.
Schedule of Accreditation
Laboratory Name and Address:
Laboratory name
Site name
Address
Phone
Fax
E-Mail
Item
Scope Location
Materials / Products
Type
Tested
Types of Test / Properties Measured
Standard / Method
Remarks
Group of Products: Vessels and Pressure Vessels
‫ בדיקות פיזיקליות‬- ‫פיזיקלי‬
Physical- Physical Testing
B
P;T
Steam boilers: Fire Tube
Tests specified in the
Boilers
standard: TRD
‫ השיטות המפורטות‬SI 4280
TRD :‫בתקן‬
SI= Standards of Israel
TRD= Technical Rules for
Steam Boilers
.2
‫ ועותק המקור‬,‫ שני עותקים המופצים לשימוש עובדי הרשות‬,ISRAC ‫העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב‬
2102 ‫ בפברואר‬2-‫ הודפס ב‬.‫ כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד‬.QA-‫השמור ב‬
The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network, two copies distributed for use of ISRAC
employees, and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed
on February 2, 2012
‫הנחיות הרשות להסמכת מעבדות לבדיקת דוודי קיטור ע"פ ת"י ‪0824‬‬
‫מסמך מס' ‪1-TRB-119-04‬‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪8‬‬
‫‪ISRAC‬‬
‫מס' גירסה ‪08‬‬
‫נספח מס' ‪ :8‬רשימת נציגי הגופים שהמסמך נשלח לחוות דעתם‪.‬‬
‫מועד הפצה של גרסה ראשונה של מסמך זה היה ב‪14.11.2004 -‬‬
‫גרסה ראשונה של מסמך זה הוכנה ו‪/‬או נשלחה לחוות דעתם של נציגי הגופים בהרכב זה‪:‬‬
‫שם‬
‫נציג גוף‬
‫מר דני מילר‬
‫חברת המר מילר בע"מ‬
‫מר גורביץ גבריאל‬
‫יועץ ברשות הלאומית להסמכת מעבדות‬
‫מר וינגרטן משה‬
‫המיכל תעשיות דודים בע"מ‬
‫מר אורי מאיר‬
‫מהנדס מכונות תחנת הכח רידינג‬
‫מר יוסף פצ'ניק‬
‫א‪.‬ב‪.‬א שירותי הנדסה בע"מ‬
‫פיטר מגנוס‬
‫מפקח עבודה ראשי‪ ,‬משרד העבודה והרווחה‬
‫איגור דוסקלוביץ‬
‫משרד הממונה על התקנים‬
‫אינג' צבי אדלשטיין‬
‫ר' אגף הנדסה‪ -‬הרשות הלאומית להסמכת מעבדות‬
‫העותקים המאושרים היחידים של מסמך זה הם אלה הנמצאים על מחשב ‪ ,ISRAC‬שני עותקים המופצים לשימוש עובדי הרשות‪ ,‬ועותק המקור‬
‫השמור ב‪ .QA-‬כל שאר העותקים אינם מבוקרים והם בתוקף ליום בו הודפסו בלבד‪ .‬הודפס ב‪ 2-‬בפברואר ‪2102‬‬
‫‪The authorized copies of this document are those on ISRAC computer network, two copies distributed for use of ISRAC‬‬
‫‪employees, and the master copy held by the QA. All other copies are uncontrolled and are only valid on the date printed. Printed‬‬
‫‪on February 2, 2012‬‬

Similar documents