נוסח תימן ~ סדר ברית מילה

Transcription

נוסח תימן ~ סדר ברית מילה
‫סדר ברית מילה ~ נוסח תימן‬
‫אבי הבן מניח הכסא ליד מקום הברית ואומר בקול רם‪:‬‬
‫ש ְּּל ֵאלִ ּיָּה ּו זָּכוּר לַ ּטוֹ ב‪:‬‬
‫זֶה ִּכ ֵּסא ֶׁ‬
‫וחוזרים הקהל ואומרים‪:‬‬
‫ש ְּּל ֵאלִ ּיָּה ּו זָּכוּר לַ ּטוֹ ב‪:‬‬
‫זֶה ִּכ ֵּסא ֶׁ‬
‫כשמכניסים את התינוק למול יקומו הכל מפניו ויאמרו בקול רם וברננה‪:‬‬
‫שר ְּּכבוֹ דו מָּ לֵ א עוֹ לָּ ם ִמ ּ ָּכל עַ יִ ן נֶׁעְּ לָּ ם‪ָּ ּ .‬ב ָּרא מַ לְּ ָּא ְּך וְּ גַלְּ גַל וְּ אוֹ פָּ ן ו ְּּב ָּא ָּדם הָּ ְּשלָּ ם‪ .‬וַיְּ בָּ ְּרכֵ ם‬
‫וְ הַ לְ לויָה ּ ָּברו ְּּך אֲ ֶׁ‬
‫להים יוֹ דו ָּּך עַ ִּמים ּכוּלָּ ם וְּ הַ לְּ ל ּוי ָּּה‪ַ .‬א ְּש ֵרי ִּת ְּבחַ ר ו ְּּת ָּק ֵרב‬
‫לֵ אמוֹ ר ּ ְּפר ּו ו ְּּרב ּו ו ְּּרד ּו ּ ָּבעוֹ לָּ ם‪ .‬יוֹ דו ָּּך עַ ִּמים אֱ ִ‬
‫יִ ְּש ּכֹן חֲ צֵ ֶׁ ֶֽר ָּ‬
‫יך‪ ,‬נִ ְּש ְּּבעָּ ה ְּּבטוּב ּ ֵביתֶׁ ֶָּֽך‪ְּ ,‬קדֹש הֵ יכָּ ֶׁ ֶֽל ָּך‪ :‬וְּ הַ לְּ ל ּוי ָּּה‪.‬‬
‫מנהג ארץ ישראל שאבי הבן מחזיק את הנימול לכיוון מזרח‪ ,‬ואומר פסוק בפסוק‪ .‬והקהל אחריו‪:‬‬
‫ְשמַ ע יִ ְּש ָּר ֵאל יְּ ָּי אֱ לֹהֵ ינ ּו יְּ ָּי ֶׁאחָּ ד‪:‬‬
‫ָּאנָּא יְּ ָּי הוֹ ִשיעָּ ה נָּא‪:‬‬
‫יְּ ָּי מֶׁ לֶׁ ְּך יְּ ָּי מָּ לָּ ְּך יְּ ָּי יִ ְּמל ְֹּך לְּ עוֹ לָּ ם וָּעֶׁ ד‪:‬‬
‫ָּאנָּא יְּ ָּי הוֹ ִשיעָּ ה נָּא‬
‫יְּ ָּי מֶׁ לֶׁ ְּך יְּ ָּי מָּ לָּ ְּך יְּ ָּי יִ ְּמל ְֹּך לְּ עוֹ לָּ ם וָּעֶׁ ד‪:‬‬
‫ָּאנָּא יְּ ָּי הַ ְּצלִ יחָּ ה נָּא‬
‫ָּאנָּא יְּ ָּי הַ ְּצלִ יחָּ ה נָּא‪:‬‬
‫האב ממנה את המוהל להיות שלוחו‪ ,‬והמוהל מברך‪:‬‬
‫שנ ּו ְּּב ִמ ְּצוֹ ָּתיו וְּ ִצָּ ֶֽ ּונ ּו עַ ל הַ ִּמילָּ ה‪:‬‬
‫שר ִקדְּּ ֶּֽ ָּ‬
‫ָברו ְך ַא ּ ָּתה יְּ ָּי אֱ ל ֵ ֶֹֽהינ ּו ֶׁ ֶֽמלֶׁ ְּך הָּ עוֹ לָּ ם‪ ,‬אֲ ֶׁ‬
‫אם אבי הבן המוהל מסיים‪ :‬לִּ מוֹ ל ֶאת הַ ֵּבן‪:‬‬
‫ומיד אחרי החיתוך מברך אבי הבן‪:‬‬
‫ש ְּּל ַא ְּב ָּרהָּ ם ָּא ִ ֶֽבינ ּו‪.‬‬
‫שנ ּו ְּּב ִמ ְּצוֹ ָּתיו וְּ ִצָּ ֶֽ ּונ ּו לְּ הַ ְּכנִ יסוֹ ִּב ְּב ִריתוֹ ֶׁ‬
‫שר ִקדְּּ ּ ָּ‬
‫ָברו ְך ַא ּ ָּתה יְּ ָּי אֱ ל ֵ ֶֹֽהינ ּו ֶׁ ֶֽמלֶׁ ְּך הָּ עוֹ לָּ ם‪ ,‬אֲ ֶׁ‬
‫והעומדים שם עונים‪ָ :‬אמֵּ ן‪.‬‬
‫ֲשים טוֹ ִבים‪ָּ .‬אמֵ ן‪.‬‬
‫ש ִה ְּכנ ְַּס ּתוֹ לַ ְּּב ִרית‪ֵ ּ ,‬כן ּ ַת ְּכנִ סֵ ה ּו לַ ּתוֹ ָּרה וְּ לַ ִמ ְּצוֹ ת וְּ לַ חֻ ּ ָּפה וּלְּ מַ ע ִ‬
‫שם ֶׁ‬
‫ְכ ֵּ‬
‫ואחר כך מברך‪:‬‬
‫חיָּנ ּו וְּ ִק ְּ ּימָּ נ ּו וְּ ִהגִ יעָּ נ ּו לַ זְּּמַ ן הַ זֶּׁה‪ָּ :‬אמֵ ן‪.‬‬
‫ָברו ְך ַא ּ ָּתה יְּ ָּי אֱ ל ֵ ֶֹֽהינ ּו ֶׁ ֶֽמלֶׁ ְּך הָּ עוֹ לָּ ם‪ ,‬שֶׁ הֶׁ ֱ‬
‫ואח"כ קורא שם לתינוק ואומר‪ .‬בוֹ א בַ ְב ִּרית (פלוני)‪ :‬וגם העומדים אומרים‪ .‬בוֹ א בַ ְב ִּרית (פלוני)‪:‬‬
‫ואומרים מזמור זה יחד בקול רם‪:‬‬
‫ִּכי תֹאכֵ ל ַא ְּש ֶׁר ָּ‬
‫יך וְּ טוֹ ב לָּ ך ֶׁא ְּש ְּּת ָּך ְּּכגֶׁפֶׁ ן‬
‫ִהנֵה ִכי כֵ ן יְּ בוֹ ַרך ָּגבֶׁ ר יְּ ֵרא יְּ ָּי‪ :‬יְּ בָּ ֶׁר ְּכ ָּך יְּ ָּי‬
‫ִּשיר הַ ּ ַמעֲלוֹ ת ַא ְּש ֵרי ּ ָּכל יְּ ֵרא יְּ ָּי הַ הוֹ לֵ ְּך ִּב ְּד ָּרכָּ יו‪ :‬יְּ גִ יעַ ּ ַכ ּ ֶׁפ ָּ‬
‫יך‬
‫ית ָּך ּ ָּבנ ָּ‬
‫ֶׁיך ִּכ ְּש ִתילֵ י ז ִֵתים סָּ ִביב לְּ שוּלְּ חָּ נְּ ָּך‪:‬‬
‫ּפוֹ ִר ּיָּה ְּּבי ְַּר ְּּכ ֵתי בֵ ֶׁ‬
‫ֶׁיך‪ :‬ו ְּּר ֵאה בָּ נִ ים לְּ בָּ נ ָּ‬
‫ּשלַ יִ ם ּכֹל יְּ מֵ י חַ ּי ָּ‬
‫שלוֹ ם עַ ל יִ ש ָּר ֵאל‪:‬‬
‫ֶׁיך ָּ‬
‫ִמ ִּציוֹ ן ו ְּּר ֵאה ְּּבטוּב יְּ רו ָּ‬
‫ואחר גמר מעשה המילה מברכים על כוס יין ברכות אלו‪:‬‬
‫המברך מחזיק את כוס היין בימינו ואומר‬
‫סַ ְּב ֵרי מָּ ָּרנָּן‪,‬‬
‫ועונים‬
‫לְּ חַ יֵי‪.‬‬
‫ְּ‬
‫ָברו ְך ַא ּ ָּתה יְּ ָּי אֱ ל ֵ ֶֹֽהינ ּו ֶׁ ֶֽמלֶׁ ך הָּ עוֹ לָּ ם‪ּ ,‬בוֹ ֵרא ְּפ ִרי הַ ָּ ֶֽגּ פֶׁ ן‪:‬‬
‫מחלקים הדסים וכדומה ומברך‪:‬‬
‫‪©www.rabbimohel.org‬‬
‫להזמנות ‪718-431-3188‬‬
‫ש ִמים‪:‬‬
‫ָברו ְך ַא ּ ָּתה יְּ ָּי אֱ ל ֵ ֶֹֽהינ ּו ֶׁ ֶֽמלֶׁ ְּך הָּ עוֹ לָּ ם‪ּ ,‬בוֹ ֵרא עֲצֵ י ְּב ָּ‬
‫שם‪ ,‬וְּ צֶׁ אֱ צָּ ָּאיו חָּ ַתם ְּּבאוֹ ת‬
‫שר ִקדַּ ש ָּי ִדיד ִמ ּ ֶׁ ֶֽבטֶׁ ן‪ ,‬וְּ חֹק ִּב ְּש ֵארוֹ ָּ‬
‫ָברו ְך ַא ּ ָּתה יְּ ָּי אֱ ל ֵ ֶֹֽהינ ּו ֶׁ ֶֽמלֶׁ ְּך הָּ עוֹ לָּ ם‪ ,‬אֲ ֶׁ‬
‫שחַ ת‪,‬‬
‫ק ֶׁדש‪ .‬עַ ל ּ ֵכן ִּב ְּשכַ ר זֹאת‪ֵ ,‬אל חַ י חֶׁ לְּ ֵ ֶֽקנ ּו צו ֵ ֶּֽרנ ּו ִצ ּוָּה ְּּבצַ ו ַָּאת ְּקדוֹ ִשים לְּ הַ ִּציל יְּ ִדידוּת ְּש ֵא ֵ ֶֽרנ ּו ִמ ֶּֽ ַ‬
‫ְּּב ִרית ֶֽ ֹ‬
‫ש ֵ ֶֽרנ ּו‪ָּ ּ .‬ברו ְּּך ַא ּ ָּתה יְּ ָּי‪ּ ,‬כוֹ ֵרת הַ ְּּב ִרית‪:‬‬
‫שם ִּב ְּב ָּ‬
‫שר ָּ‬
‫לְּ ַ ֶֽמעַ ן ְּּב ִריתוֹ אֲ ֶׁ‬
‫ואומר תפילה זו כוללת לנימול וליולדת‪:‬‬
‫ימ ָּרא דּ ְּשמַ ּיָּא‪ ,‬לְּ ִמ ְּפ ַרק וּלְּ שֵ יזָּבָּ א וּלְּ ַא ּ ָּס ָּאה לְּ יָּנוֹ ָּקא הָּ ֵדין‬
‫ִּת ְש ַתלַ ח ָּאסו ָּּתא ְּדחַ יֵי ו ְּּד ַרחַ מֵ י ִמן קֳ ָּדם מֵ ְּ‬
‫יה דְּּ יָּנוֹ ָּקא הָּ ֵדין ְּד ִהיא ְּצ ִריכָּ ה ָּאס ּו ְּּביִ ְּש ָּר ֵאל‪ .‬י ִַסי י ְָּּתהוֹ ן מָּ ֵרי ְּשמַ יָּא וִ ַירחֵ ם עַ לֵ יהוֹ ן‪.‬‬
‫דְּּ ִא ְּמ ִהיל לְּ ִק ְּבלַ ן וּלְּ ִאמֵ ּ‬
‫ישע‪ .‬ו ְּּתהֵ י ִקצָּ א לְּ עָּ ַק ְּתהוֹ ן‬
‫ֹשה‪ ,‬ו ְּּכמַ ּיָּא דִּ ִיריחוֹ עַ ל יְּ ֵדי אֱ לִ ָּ‬
‫ית ִסיא ּו מֵ י מָּ ָּרה עַ ל יְּ ֵדי מ ֶׁ‬
‫וְּ יִ ּ ַתסוֹ ן ְּּכמָּ א דְּּ ִא ּ ַ‬
‫שלְּ מָּ א ָּק ִריבָּ א‪ַ ּ .‬ב ֲעגַלָּ א ו ִּבזְּמָּ ן ָּק ִריב וְּ ִא ְּמר ּו ָּאמֵ ן‪:‬‬
‫יתי ָּאסו ְּּתהוֹ ן ָּאס ּו ַ‬
‫לְּ ַרחַ מָּ א עֲלֵ יהוֹ ן‪ ,‬וְּ ִת ְּק ַרב וְּ ֵת ֵ‬
‫ומסיים בתפלה זו‪:‬‬
‫אֱ ל ֵּ ֵֹֽהינו וֵאלֹהֵ י אֲ בוֹ תֵֶֽינ ּו‪ַ ,‬ק ּיֵם ֶׁאת הַ ֶׁ ֶֽ ּילֶׁ ד הַ זֶּׁה לְּ ָּא ִביו וּלְּ ִא ּמוֹ ‪ ,‬וְּ יִ ָּּק ֵרא ְּשמוֹ ְּּביִ ְּש ָּר ֵאל (פלוני) יִ ְּשמַ ח הָּ ִאיש‬
‫שה ִּב ְּפ ִרי ִב ְּטנ ָּּה‪ָּ ּ ,‬כ ָּאמוּר‪ :‬יִ ְּשמַ ח ָּא ִ ֶֽב ָּ‬
‫ָּא ֱעבֹר‬
‫יך וְּ ִא ֶֶּֽׁמ ָּך‪ .‬וְּ ָּתגֵל יוֹ לַ ְּד ּתֶׁ ֶָּֽך‪ :‬וְּ נֶׁאֱ מָּ ר‪ :‬ו ֶׁ‬
‫ְּּביוֹ ְּצ ֵאי חֲלָּ צָּ יו‪ ,‬וְּ ָּתגֵל הָּ ִא ָּ‬
‫ּ‬
‫אמַ ר לָּ ְּך‬
‫ָּא ְּר ֵא ְּך ִמ ְּת ּבוֹ ֶׁ ֶֽססֶׁ ת ְּּב ָּד ָּ ֶֽמיִ ְּך‪( ,‬המוהל מטעים פעמיים‪ ,‬מעט מאצבעו לתינוק‪ ,‬כשאומר פסוק זה) ָּו ֶֽ ֹ‬
‫עָּ ַ ֶֽליִ ְּך ו ֶׁ‬
‫שר ּ ָּכ ַרת ֶׁאת‬
‫אלֶׁף דּ וֹ ר‪ :‬אֲ ֶׁ‬
‫אמַ ר לָּ ְּך ְּּב ָּד ַ ֶֽמיִ ְּך חֲיִ י‪ :‬וְּ נֶׁאֱ מַ ר‪ :‬זָּכַ ר לְּ עוֹ לָּ ם ְּּב ִריתוֹ ‪ָּ ,‬דבָּ ר ִצ ּוָּה לְּ ֶׁ ֶֽ‬
‫ְּּב ָּד ַ ֶֽמיִ ְּך חֲיִ י‪ָּ ,‬ו ֶֽ ֹ‬
‫ידהָּ לְּ ַי ֲעקֹב לְּ חֹק‪ ,‬לְּ יִ ְּש ָּר ֵאל ְּּב ִרית עוֹ לָּ ם‪ :‬הוֹ ד ּו לַ יְּ ָּי ִּכי טוֹ ב‪ִּ ,‬כי לְּ עוֹ לָּ ם‬
‫ּשבוּעָּ תוֹ לְּ יִ ְּשחָּ ק‪ַ :‬ו ַ ּיע ֲִמ ֶׁ ֶֽ‬
‫ַא ְּב ָּרהָּ ם ו ְּ‬
‫ֲשים‬
‫ש ִּנ ְּכנָּס לַ ְּּב ִרית‪ָּ ּ ,‬כ ְּך יִ ּ ָּכנֵס לַ ּתוֹ ָּרה וְּ לַ ִמ ְּצוֹ ת וְּ לַ חֻ ּ ָּפה וּלְּ מַ ע ִ‬
‫שם ֶׁ‬
‫שם יְּ גַדְּּ לֵ ה ּו‪ְּּ ,‬כ ֵ‬
‫חַ ְּסדּ וֹ ‪( :‬פלוני) הַ ָּּקטָּ ן הַ ֵ‬
‫טוֹ ִבים‪ .‬וְּ כֵ ן יְּ ִהי ָּרצוֹ ן וְּ ִא ְּמר ּו ָּאמֵ ן‪.‬‬
‫נותן יין מהכוס לכוס קטן ומשגרו ליולדת ושותה ונותן לאחרים לשתות‪:‬‬
‫ביציאת התינוק ממקום הברית אומרים‪:‬‬
‫ימוֹ ל הַ זֶּׁה יְּ בָּ ְּרכֵ ה ּו ֵאל ָּרם‪ .‬וְּ יִ ְּת ּ ָּב ֵרך ְּּכ ִב ְּר ּ ַכת מֹשֶׁ ה ּ ֶׁבן עַ ְּמ ָּרם‪ ,‬ו ְּּכ ִב ְּר ּ ַכת ִמי שֶׁ ִּנגְּ לָּ ה עָּ לָּ יו‬
‫וְ הַ לְ לויָה הַ יֶׁלֶׁ ד הַ ִּנ ּ‬
‫ְּּבפַ ַדן אֲ ָּרם‪ .‬וְּ הַ לְּ ל ּוי ָּּה‪:‬‬
‫אומרים קדיש יהא שלמא וכו'‬
‫יה‪ .‬וְּ י ְַּמלִ ְּ‬
‫יק ֵרב‬
‫ֵיה‪ .‬וִ ָּ‬
‫יה‪ .‬וְּ י ְַּצמַ ח ּ ֻפ ְּר ָּקנ ּ‬
‫יך מַ לְּ כו ֵּת ּ‬
‫יִּ ְתג ַַדל וְּ יִ ְּת ַקדַּ ש ְּשמֵ ּה ַר ּ ָּבא‪ְּּ .‬בעָּ לְּ מָּ א דִּ י ְּב ָּרא ִּכ ְּרעו ֵּת ּ‬
‫ְּמ ִשיחֵ ּה וְּ יִ ְּפרוק ֲעמֵ יה‪ְּּ .‬בחַ ּיֵיכוֹ ן ו ְּּביוֹ מֵ יכוֹ ן ו ְּּבחַ ּיֵיהון ְּדכֹל ּ ֵבית יִ ְּש ָּר ֵאל ּ ַב ֲעגָּלָּ א ו ִּבזְּמַ ן ָּק ִריב וְּ ִא ְּמר ּו ָּאמֵ ן‪.‬‬
‫ַשא‪ .‬וְּ יִ ְּתהַ דָּּ ר‪.‬‬
‫יה ַר ּ ָּבא ְּמבָּ ַר ְּך לְּ עָּ לַ ם וּלְּ עָּ לְּ מֵ י עָּ לְּ מַ ּיָּא ‪ -‬יִ ְּת ּ ָּב ַר ְּך‪ .‬וְּ יִ ְּש ּ ַת ּ ַבח‪ .‬וְּ יִ ְּת ּ ָּפ ַאר‪ .‬וְּ יִ ְּתרוֹ מַ ם‪ .‬וְּ יִ ְּתנ ּ ֵ‬
‫יְּ הֵ א ְּשמֵ ּ‬
‫שא ְּּב ִר ְּ‬
‫ילא ִמן ּ ָּכל ִּב ְּרכָּ ָּתא‪ִ .‬ש ָּיר ָּתא‪ִּ .‬ת ְּש ְּּבחָּ ָּתא וְּ נֶׁחָּ מָּ ָּתא‪.‬‬
‫יך הוּא‪ .‬לְּ עֵ ּ ָּ‬
‫יה דְּּ קֻ ְּד ָּ‬
‫וְּ יִ ְּתעַ ּ ֶׁלה‪ .‬וְּ יִ ְּתהַ ּ ָּלל ְּשמֵ ּ‬
‫שיזָּבָּ א ו ְּּרפו ָּּאה‬
‫שבָּ ע וִ ישוּעָּ ה וְּ נֶׁחָּ מָּ ה וְּ ֵ‬
‫דַּ אֲ ִמ ָּירן ְּּבעָּ לְּ מָּ א וְּ ִא ְּמר ּו ָּאמֵ ן‪ .‬יְּ הֵ א ְּשלָּ מָּ א ַר ּ ָּבא ִמן ְּשמַ ּיָּא‪ .‬חַ ִ ּיים וְּ ָּ‬
‫שלוֹ ם ִּב ְּמרוֹ מָּ יו‪ .‬הוּא‬
‫שה ָּ‬
‫וּגְּ אֻ ּ ָּלה ו ְּּסלִ יחָּ ה וְּ כַ ּ ָּפ ָּרה וְּ ֶׁרוַח וְּ הַ ָּ ּצלָּ ה‪ .‬לָּ נ ּו וּלְּ כָּ ל עַ ּמוֹ יִ ְּש ָּר ֵאל וְּ ִא ְּמר ּו ָּאמֵ ן‪ .‬עוֹ ֶׁ‬
‫שלוֹ ם עָּ לֵ ינ ּו‪ .‬וְּ עַ ל ּ ָּכל עַ ּמוֹ יִ ְּש ָּר ֵאל וְּ ִא ְּמר ּו ָּאמֵ ן‪:‬‬
‫ֲשה ָּ‬
‫ְּּב ַרחֲ מָּ יו ַוחַ סָּ ָּדיו ַיע ֶׁ‬
‫וי"א שאומרים ר' חנניה בן עקשיה אומר וכו' קדיש דעתיד ‪ -‬על ישראל‪.‬‬
‫כל הזכיות שמורות‬
‫בן ציון רייכברג‪ ,‬מוהל‬
‫‪©www.rabbimohel.org‬‬
‫להזמנות ‪718-431-3188‬‬

Similar documents