הלל מאלי )שיעור ראשון( גירוש הנשים הנוכריות לְ פָנָיו ַחֹת ְפ ִל אֲפַתֵ

Transcription

הלל מאלי )שיעור ראשון( גירוש הנשים הנוכריות לְ פָנָיו ַחֹת ְפ ִל אֲפַתֵ
‫הלל מאלי‬
‫גירוש הנשים הנוכריות (שיעור ראשון)‬
‫ַר ָעם ִאם ִמיִ ְש ָר ֵאל ֵהם‬
‫בֹותם וְ ז ְ‬
‫ָכלּו ְל ַה ִגיד ֵבית‪ֲ -‬א ָ‬
‫ַאדן ִא ֵמר וְ לֹא י ְ‬
‫וְ ֵא ֶּלה ָהע ִֹלים ִמ ֵתל ֶּמ ַלח ֵתל ַח ְר ָשא ְכרּוב ָ‬
‫(עזרא ב‪ ,‬נט)‬
‫ּומ ְתנֵי ְמ ָל ִכים ֲא ַפ ֵת ַח ִל ְפת ַֹח ְל ָפנָיו‬
‫ימינֹו ְל ַרד‪ְ -‬ל ָפנָיו גֹויִ ם ָ‬
‫ַק ִתי ִב ִ‬
‫כֹורש ֲא ֶּשר‪ֶּ -‬ה ֱחז ְ‬
‫ָאמר ה' ִל ְמ ִשיחֹו ְל ֶּ‬
‫(‪ )1‬כֹה‪ַ -‬‬
‫זּול ִתי ֵאין‬
‫ּקֹורא ְב ִש ְמ ָך ֱאל ֵֹהי יִ ְש ָר ֵאל‪ֲ ...‬אנִ י ה' וְ ֵאין עֹוד ָ‬
‫ּוש ָע ִרים לֹא יִ ָסגֵרּו‪ְ ...‬ל ַמ ַען ֵת ַדע ִכי‪ֲ -‬אנִ י ה' ַה ֵ‬
‫ְד ָל ַתיִ ם ְ‬
‫יֹוצר אֹור‬
‫ֲר ָבה ִכי‪ֶּ -‬א ֶּפס ִב ְל ָע ָדי ֲאנִ י ה' וְ ֵאין עֹוד‪ֵ .‬‬
‫ּומ ַמע ָ‬
‫ֵדעּו ִמ ִמ ְז ַרח‪ֶּ -‬ש ֶּמש ִ‬
‫ֶּר ָך וְ לֹא יְ ַד ְע ָתנִ י‪ְ .‬ל ַמ ַען י ְ‬
‫ֱאל ִֹהים ֲאַאז ְ‬
‫ָדעּו‬
‫יטי ַהגֹויִ ם לֹא י ְ‬
‫ַח ָדו ְפ ִל ֵ‬
‫ּובֹורא ָרע ֲאנִ י ה' ע ֶֹּשה ָכל‪ֵ -‬א ֶּלה‪ִ ...‬ה ָּק ְבצּו ָובֹאּו ִה ְתנ ְַגשּו י ְ‬
‫ֵ‬
‫ּובֹורא ח ֶֹּש ְך ע ֶֹּשה ָשלֹום‬
‫ֵ‬
‫יע זֹאת ִמ ֶּּק ֶּדם‬
‫ַח ָדו ִמי ִה ְש ִמ ַ‬
‫ְה ִגישּו ַאף יִ ָּועֲצּו י ְ‬
‫יע‪ַ .‬ה ִגידּו ו ַ‬
‫יֹוש ַ‬
‫ּומ ְת ַפ ְל ִלים ֶּאל‪ֵ -‬אל לֹא ִ‬
‫ַהנ ְֹש ִאים ֶּאת‪ֵ -‬עץ ִפ ְס ָלם ִ‬
‫ַאפ ֵסי‪-‬‬
‫ָשעּו ָכל‪ְ -‬‬
‫זּול ִתי‪ְ .‬פנּו‪ֵ -‬א ַלי וְ ִהּו ְ‬
‫יע ַאיִ ן ָ‬
‫ּומֹוש ַ‬
‫ִ‬
‫ידּה ֲהלֹוא ֲאנִ י ה' וְ ֵאין‪-‬עֹוד ֱאל ִֹהים ִמ ַב ְל ָע ַד ֵאל ַצ ִדיק‬
‫ֵמָאז ִה ִג ָ‬
‫ָארץ ִכי ֲאנִ י‪ֵ -‬אל וְ ֵאין עֹוד‪.‬‬
‫ֶּ‬
‫(ישעיהו מה)‬
‫ֲשה‪-‬זֹאת‬
‫ַאש ֵרי ֱאנֹוש ַיע ֶּ‬
‫שּוע ִתי ָלבֹוא וְ ִצ ְד ָק ִתי ְל ִהגָלֹות‪ְ .‬‬
‫רֹובה יְ ָ‬
‫ָאמר ה' ִש ְמרּו ִמ ְש ָפט ַועֲשּו ְצ ָד ָקה ִכי‪ְ -‬ק ָ‬
‫(‪ )2‬כֹה ַ‬
‫ֵכר ַהנִ ְלוָה ֶּאל ה' ֵלאמֹר‬
‫ֹאמר ֶּבן‪ַ -‬הנ ָ‬
‫ַח ִזיק ָבּה ש ֵֹמר ַׁש ָּבת ֵמ ַח ְללֹו ְוש ֵֹמר יָדֹו ֵמעֲשֹות ָכל‪ָ -‬רע‪ .‬וְ ַאל‪-‬י ַ‬
‫ָאדם י ֲ‬
‫ּובן ָ‬
‫ֶּ‬
‫יסים ֲא ֶּשר יִ ְש ְמרּו ֶּאת‪-‬‬
‫ָאמר ה' ַל ָס ִר ִ‬
‫ָבש‪ִ .‬כי‪-‬כֹה ַ‬
‫ֹאמר ַה ָס ִריס ֵהן ֲאנִ י ֵעץ י ֵ‬
‫ילנִ י ה' ֵמ ַעל ַעמֹו וְ ַאל‪-‬י ַ‬
‫ַב ִד ַ‬
‫ַה ְב ֵדל י ְ‬
‫ּומ ָבנֹות‬
‫ָשם טֹוב ִמ ָבנִ ים ִ‬
‫ּובחֹומ ַֹתי יָד ו ֵ‬
‫יתי ְ‬
‫ָת ִתי ָל ֶּהם ְב ֵב ִ‬
‫יתי‪ .‬וְ נ ַ‬
‫יקים ִב ְב ִר ִ‬
‫ּומ ֲח ִז ִ‬
‫ּוב ֲחרּו ַב ֲא ֶּשר ָח ָפ ְצ ִתי ַ‬
‫תֹותי ָ‬
‫ַׁש ְּב ַׁ‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫ֲב ִדים‬
‫ַאה ָבה ֶּאת‪ֵ -‬שם ה' ִל ְהיֹות לֹו ַלע ָ‬
‫ּול ֲ‬
‫ֵכר ַהנִ ְלוִ ים ַעל ה' ְל ָש ְרתֹו ְ‬
‫ּובנֵי ַהנ ָ‬
‫עֹולם ֶּא ֶּתן‪-‬לֹו ֲא ֶּשר לֹא יִ ָכ ֵרת‪ְ .‬‬
‫ֵשם ָ‬
‫יהם‬
‫יאֹותים ֶּאל‪ַ -‬הר ָק ְד ִשי וְ ִש ַמ ְח ִתים ְב ֵבית ְת ִפ ָל ִתי עֹול ֵֹת ֶּ‬
‫ַה ִב ִ‬
‫יתי‪ .‬ו ֲ‬
‫יקים ִב ְב ִר ִ‬
‫ּומ ֲח ִז ִ‬
‫ָכל‪-‬ש ֵֹמר ַש ָבת ֵמ ַח ְללֹו ַ‬
‫יתי ֵבית‪ְ -‬ת ִפ ָלה יִ ָּק ֵרא ְל ָכל‪ָ -‬ה ַע ִמים‪....‬‬
‫יהם ְל ָרצֹון ַעל‪ִ -‬מ ְז ְב ִחי ִכי ֵב ִ‬
‫וְ ִז ְב ֵח ֶּ‬
‫(ישעיהו נו)‬
‫הֹורה ִכי‪-‬גָדֹול ְש ִמי‬
‫ּומנְ ָחה ְט ָ‬
‫ּוב ָכל‪ָ -‬מקֹום ֻמ ְק ָטר ֻמגָש ִל ְש ִמי ִ‬
‫(‪ִ )3‬כי ִמ ִמ ְז ַרח‪ֶּ -‬ש ֶּמש וְ ַעד‪ְ -‬מבֹואֹו גָדֹול ְש ִמי ַבגֹויִם ְ‬
‫ָאמר ה' ְצ ָבאֹות‪...‬כי מלך גדול אני אמר ה' צבאות ושמי נורא בגויים"‬
‫ַבגֹויִ ם ַ‬
‫(מלאכי א‪ ,‬יא;יד)‬
‫ָמים‪..‬‬
‫יהם וְ לֹא ַיעֲבֹור ִל ְהיֹות ע ִֹשים ֵאת ְשנֵי ַהי ִ‬
‫ֲל ֶּ‬
‫ַר ָעם וְ ַעל ָכל‪ַ -‬הנִ ְלוִ ים ע ֵ‬
‫יהם וְ ַעל‪-‬ז ְ‬
‫ֲל ֶּ‬
‫הּודים ע ֵ‬
‫(‪ִ )4‬קיְ מּו וְ ִק ְבלּו ַהיְ ִ‬
‫(אסתר ט‪ ,‬כז)‬
‫יהם‬
‫ֲל ֶּ‬
‫ַאד ָמ ָתם וְ נִ ְלוָה ַהגֵר ע ֵ‬
‫יחם ַעל‪ְ -‬‬
‫ּוב ַחר עֹוד ְביִ ְש ָר ֵאל וְ ִהנִ ָ‬
‫(‪ִ )5‬כי יְ ַר ֵחם ה' ֶּאת‪ַ -‬י ֲעקֹב ָ‬
‫וְ נִ ְס ְפחּו ַעל‪ֵ -‬בית ַי ֲעקֹב(יש'‬
‫יד‬
‫ַאהרֹן ִכי ְלעֹולָם‬
‫ֹאמרּו‪-‬נָא ֵבית‪ֲ -‬‬
‫עֹולם ַח ְסדֹו‪ .‬י ְ‬
‫ֹאמר‪-‬נָא יִ ְש ָר ֵאל ִכי ְל ָ‬
‫עֹולם ַח ְסדֹו‪ .‬י ַ‬
‫(‪ )6‬הֹודּו לה' ִכי‪-‬טֹוב ִכי ְל ָ‬
‫עֹולם ַח ְסדֹו‪.‬‬
‫ֹאמרּו‪-‬נָא יִ ְר ֵאי ה' ִכי ְל ָ‬
‫ַח ְסדֹו‪ .‬י ְ‬
‫(תהילים קיח)‬
‫ְה ְללּו ה' דֹ ְר ָשיו י ְִחי ְל ַב ְב ֶּכם ָל ַעד‪.‬‬
‫ֹאכלּו ֲע ָנוִים וְ יִ ְש ָבעּו י ַ‬
‫(‪ֵ )7‬מ ִא ְת ָך ְת ִה ָל ִתי ְב ָק ָהל ָרב נְ ָד ַרי ֲא ַש ֵלם נֶּגֶּד יְ ֵרָאיו‪ .‬י ְ‬
‫ָאכלּו‬
‫לּוכה ּומ ֵֹשל‪ַ ,‬בגֹויִ ם‪ְ .‬‬
‫ֶּיך ָכל‪ִ -‬מ ְש ְפחֹות גֹויִ ם‪ִ .‬כי לה' ַה ְמ ָ‬
‫ָארץ וְ יִ ְש ַת ֲחוּו ְל ָפנ ָ‬
‫ַאפ ֵסי‪ֶּ -‬‬
‫ָשבּו ֶּאל ה' ָכל‪ְ -‬‬
‫יִ ְז ְכרּו וְ י ֻ‬
‫ַע ְב ֶּדנּו יְ ֻס ַפר ַלאדֹנָי ַלדֹור‪ָ .‬יבֹאּו‬
‫ֶּרע י ַ‬
‫ַפשֹו לֹא ִחיָה‪.‬לא ז ַ‬
‫יֹור ֵדי ָע ָפר וְ נ ְ‬
‫וַיִ ְש ַת ֲחוּו ָכל‪ִ -‬ד ְשנֵי‪ֶּ -‬א ֶּרץ ְל ָפנָיו יִ ְכ ְרעּו ָכל‪ְ -‬‬
‫נֹולד ִכי ָע ָשה‪.‬‬
‫וְ י ִַגידּו ִצ ְד ָקתֹו‪ְ :‬ל ַעם ָ‬
‫(תהילים כב)‬
‫ֵל ָכה‬
‫ַאחת ֵלאמֹר נ ְ‬
‫ַאחת ֶּאל‪ַ -‬‬
‫יֹוש ֵבי ַ‬
‫ָאמר ה' ְצ ָבאֹות עֹד ֲא ֶּשר ָיבֹאּו ַע ִמים וְ י ְֹש ֵבי ָע ִרים ַרבֹות‪ .‬וְ ָה ְלכּו ְ‬
‫(‪ )8‬כֹה ַ‬
‫ֲצּומים ְל ַב ֵּקש ֶּאת ה'‬
‫ּובאּו ַע ִמים ַר ִבים וְ גֹויִ ם ע ִ‬
‫ּול ַב ֵּקש ֶּאת ה' ְצ ָבאֹות ֵא ְל ָכה גַם‪ָ-‬אנִ י‪ָ .‬‬
‫לֹוך ְל ַחלֹות ֶּאת‪ְ -‬פנֵי ה' ְ‬
‫ָה ְ‬
‫ָשים ִמכֹל‬
‫ֲש ָרה ֲאנ ִ‬
‫ַח ִזיקּו ע ָ‬
‫ָמים ָה ֵה ָמה ֲא ֶּשר י ֲ‬
‫ָאמר‪ ,‬ה' ְצ ָבאֹות ַבי ִ‬
‫ּול ַחלֹות ֶּאת‪ְ -‬פנֵי ה'‪ .‬כֹה‪ַ -‬‬
‫ירּוש ָלִם ְ‬
‫ְצ ָבאֹות ִב ָ‬
‫אלֹ ִהים ִע ָמ ֶּכם‪(.‬זכריה)‬
‫ֵל ָכה ִע ָמ ֶּכם‪ִ --‬כי ָש ַמ ְענּו‪ֱ ,‬‬
‫הּודי ֵלאמֹר‪ ,‬נ ְ‬
‫ְה ֱח ִזיקּו ִב ְכנַף ִאיש יְ ִ‬
‫ְלשֹנֹות ַהגֹויִ ם; ו ֶּ‬
‫תֹוכ ְך נְ ֻאם ה'‪.‬וְ נִ ְלוּו גֹויִ ם ַר ִבים ֶּאל ה' ַביֹום ַההּוא וְ ָהיּו ִלי ְלעָם‬
‫(‪ָ )9‬רנִ י וְ ִש ְמ ִחי ַבת‪ִ -‬ציֹון ִכי ִהנְ נִי‪ָ -‬בא וְ ָש ַכנְ ִתי ְב ֵ‬
‫ָד ַע ְת‪ִ ,‬כי‪-‬יְ הוָה ְצ ָבאֹות ְש ָל ַחנִ י ֵא ָליִ ְך‪(.‬זכריה ב‪ ,‬ח)‬
‫תֹוכ ְך וְ י ַ‬
‫וְ ָש ַכנְ ִתי ְב ֵ‬
‫ּוכ ַכלֹות ֵא ֶּלה נִ ְגשּו ֵא ַלי ַה ָש ִרים ֵלאמֹר לֹא‪-‬נִ ְב ְדלּו ָה ָעם יִ ְש ָר ֵאל‬
‫ֵכר ַהנִ ְלוָה ֶּאל ה' ֵלאמֹר ְ‬
‫ֹאמר ֶּבן‪ַ -‬הנ ָ‬
‫וְ ַאל‪-‬י ַ‬
‫יהם ַל ְכ ַנעֲנִ י ַה ִח ִתי‬
‫וְה ְלוִ יִ ם ֵמ ַע ֵמי ָה ֲא ָרצֹות ְכתֹ ֲעב ֵֹת ֶּ‬
‫ֹהנִ ים ַ‬
‫ילנִ י ה' ֵמ ַעל ַעמֹו (ישעיהו) "בני וְ ַהכ ֲ‬
‫ַב ִד ַ‬
‫ַה ְב ֵדל י ְ‬
‫‪ 1‬נוסח הפסוק במגילת ישעיהו השלמה (קומראן)‪" :‬ובני הנכר הנלווים אל ה' להיות לו לעבדים" ודומה בתה"ש‬
‫‪ 2‬נוסח הפסוק במגילת ישעיהו‪" :‬לברך את שמו"‪.‬‬
‫ָשאּו‬
‫ָֹאבי ַה ִמ ְצ ִרי וְ ָה ֱאמ ִֹרי‪ִ .‬כי‪-‬נ ְ‬
‫בּוסי ָה ַעמֹנִ י ַהמ ִ‬
‫ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל ַה ְפ ִר ִזי ַהיְ ִ‬
‫ֶּרע ַהּק ֶֹּדש ְב ַע ֵמי‬
‫וְה ְת ָע ְרבּו ז ַ‬
‫ֵיהם ִ‬
‫יהם ָל ֶּהם וְ ִל ְבנ ֶּ‬
‫מטמאת גויי הארץ אלהם לדרוש לה' ִמ ְבנ ֵֹת ֶּ‬
‫ָה ֲא ָרצֹות וְ יַד ַה ָש ִרים וְ ַה ְסגָנִ ים ָהיְ ָתה ַב ַמ ַעל ַהזֶּה ִראשֹונָה‪.‬‬
‫אלהי ישראל"‪( .‬עזרא ו‪ ,‬כא)‬
‫(עזרא ט‪ ,‬א‪-‬ב)‪.‬‬
‫איסור נישואים עם נשים נוכריות בתורה‪:‬‬
‫(‪" )10‬פן תכרות ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו‪ ,‬ולקחת‬
‫מבנותיו לבניך וזנו בנותיו אחרי אלהיהן והזנו את בניך אחרי אלהיהן' (שמות לד‪ ,‬טו‪-‬טז)‪.‬‬
‫(‪" )11‬ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלוהים אחרים‬
‫וחרה אף ה' בכם והשמידך מהר' (דברים ז‪ ,‬א‪-‬ז)‬
‫יך‪ְ .‬ל ַמ ַען ֲא ֶּשר לֹא‪-‬‬
‫בּוסי ַכ ֲא ֶּשר ִצּוְ ָך ה' ֱאל ֶֹּה ָ‬
‫וְהיְ ִ‬
‫ְה ֱאמ ִֹרי ַה ְכ ַנעֲנִ י וְ ַה ְפ ִר ִזי ַה ִחּוִ י ַ‬
‫ימם ַה ִח ִתי ו ָ‬
‫(‪ִ )12‬כי‪ַ -‬ה ֲח ֵרם ַת ֲח ִר ֵ‬
‫יכם‪(.‬דברים כ‪ ,‬יח)‬
‫אתם לה' ֱאל ֵֹה ֶּ‬
‫ַח ָט ֶּ‬
‫יהם ו ֲ‬
‫יְ ַל ְמדּו ֶּא ְת ֶּכם ַלעֲשֹות ְככֹל תֹו ֲעב ָֹתם ֲא ֶּשר ָעשּו ֵלאל ֵֹה ֶּ‬
‫עֹולם‪ַ .‬על‪ְ -‬ד ַבר ֲא ֶּשר לֹא‪-‬‬
‫ירי לֹא‪ָ -‬יבֹא ָל ֶּהם ִב ְק ַהל ה' ַעד‪ָ -‬‬
‫ֲש ִ‬
‫ּומֹוָאבי ִב ְק ַהל ה' גַם דֹור ע ִ‬
‫ִ‬
‫(‪ )13‬לֹא‪ָ -‬יבֹא ַעמֹונִ י‬
‫ַה ַריִ ם‬
‫יך ֶּאת‪ִ -‬ב ְל ָעם ֶּבן‪ְ -‬בעֹור ִמ ְפתֹור ֲא ַרם נ ֲ‬
‫ַא ֶּשר ָש ַכר ָע ֶּל ָ‬
‫את ֶּכם ִמ ִמ ְצ ָריִ ם ו ֲ‬
‫ּוב ַמיִ ם ַב ֶּד ֶּר ְך ְב ֵצ ְ‬
‫ִק ְדמּו ֶּא ְת ֶּכם ַב ֶּל ֶּחם ַ‬
‫יך‪.‬‬
‫יך ְל ָך ֶּאת‪ַ -‬ה ְּק ָל ָלה ִל ְב ָר ָכה ִכי ֲא ֵה ְב ָך ה' ֱאל ֶֹּה ָ‬
‫ַהפ ְֹך ה' ֱאל ֶֹּה ָ‬
‫יך ִל ְשמ ַֹע ֶּאל‪ִ -‬ב ְל ָעם ַוי ֲ‬
‫ָאבה ה' ֱאל ֶֹּה ָ‬
‫ְל ַק ְל ֶּל ָך‪ .‬וְ לֹא ָ‬
‫ית‬
‫יך הּוא לֹא‪ְ -‬ת ַת ֵעב ִמ ְצ ִרי ִכי‪-‬גֵר ָהיִ ָ‬
‫ָאח ָ‬
‫עֹולם‪ .‬לֹא‪ְ -‬ת ַת ֵעב ֲאד ִֹמי ִכי ִ‬
‫יך ְל ָ‬
‫ָמ ָ‬
‫לֹא‪ִ -‬ת ְדרֹש ְשל ָֹמם וְ ט ָֹב ָתם ָכל‪-‬י ֶּ‬
‫ישי ָיבֹא ָל ֶּהם ִב ְק ַהל ה'‪.‬‬
‫ָלדּו ָל ֶּהם דֹור ְש ִל ִ‬
‫ַארצֹו‪ָ .‬בנִ ים ֲא ֶּשר‪-‬יִ ּו ְ‬
‫ְב ְ‬
‫(דברים כג‪ ,‬ד‪-‬ז)‬
‫הבדלת הנשים אצל עזרא ונחמיה‬
‫אשי ָהָאבֹות‬
‫ֻב ֶּבל וְ ֶּאל‪ָ -‬ר ֵ‬
‫יכל לה' ֱאל ֵֹהי יִ ְש ָר ֵאל‪ .‬וַיִ ְגשּו ֶּאל‪ְ -‬זר ָ‬
‫גֹולה בֹונִ ים ֵה ָ‬
‫ָמן ִכי‪ְ -‬בנֵי ַה ָ‬
‫ּוב ְני ִ‬
‫הּודה ִ‬
‫וַיִ ְש ְמעּו ָצ ֵרי יְ ָ‬
‫ֲלה‬
‫ימי ֵא ַסר ַחדֹן ֶּמ ֶּל ְך ַאּׁשּור ַה ַמע ֶּ‬
‫ַחנּו ז ְֹב ִחים ִמ ֵ‬
‫יכם וְ לֹו ֲאנ ְ‬
‫ֹאמרּו ָל ֶּהם נִ ְבנֶּה ִע ָמ ֶּכם ִכי ָכ ֶּכם נִ ְדרֹוש ֵלאל ֵֹה ֶּ‬
‫ַוי ְ‬
‫ַׁחנּו‬
‫ָלנּו ִל ְבנֹות ַביִ ת ֵלאל ֵֹהינּו ִּכי ֲאנ ְּ‬
‫אשי ָהָאבֹות ְליִ ְש ָר ֵאל לֹא‪ָ -‬ל ֶּכם ו ָ‬
‫ּושָאר ָר ֵ‬
‫ֵשּוע ְ‬
‫ֻב ֶּבל וְ י ַ‬
‫ֹאמר ָל ֶּהם ְזר ָ‬
‫א ָֹתנּו פֹה‪ַ .‬וי ֶּ‬
‫כֹורש ֶּמ ֶּל ְך‪ָ -‬פ ָרס‪.‬‬
‫ַׁחד נִ ְבנֶּה‪ ,‬לה' ֱאל ֵֹהי יִ ְש ָר ֵאל ַכ ֲא ֶּשר ִצּוָנּו‪ַ ,‬ה ֶּמ ֶּל ְך ֶּ‬
‫י ַׁ‬
‫(עזרא ד)‬
‫(‪" )14‬ועתה בנותיכם אל תתנו לבניהם ובנתיהם אל תשאו לבניכם ולא תדרשו שלמם וטובתם עד עולם'‬
‫(עזרא ט'‪ ,‬יב)‬
‫ּומֹוָאבי ִב ְק ַהל ָה ֱאל ִֹהים‬
‫ִ‬
‫ָאזנֵי ָה ָעם וְ נִ ְמ ָצא ָכתּוב בֹו ֲא ֶּשר לֹא‪-‬יָבֹוא ַעמֹנִ י‬
‫(‪ַ )15‬ביֹום ַההּוא נִ ְק ָרא ְב ֵס ֶּפר מ ֶֹּשה ְב ְ‬
‫ַהפ ְֹך ֱאל ֵֹהינּו ַה ְּק ָללָה‬
‫ּוב ָמיִ ם וַיִ ְשכֹר ָע ָליו ֶּאת‪ִ -‬ב ְל ָעם ְל ַק ְללֹו ַוי ֲ‬
‫עֹולם‪ִ .‬כי לֹא ִק ְדמּו ֶּאת‪ְ -‬בנֵי יִ ְש ָר ֵאל ַב ֶּל ֶּחם ַ‬
‫ַעד‪ָ -‬‬
‫ָשיב ַהכ ֵֹהן נָתּון ְב ִל ְש ַכת ֵבית‪ֱ -‬אל ֵֹהינּו‬
‫ַב ִדילּו ָכל‪ֵ -‬ע ֶּרב ִמיִ ְש ָר ֵאל‪.‬וְ ִל ְפנֵי ִמזֶּה ֶּא ְלי ִ‬
‫תֹורה ַוי ְ‬
‫ִל ְב ָר ָכה וַיְ ִהי ְכ ָש ְמ ָעם ֶּאת‪ַ -‬ה ָ‬
‫טֹוביָה‬
‫ָקרֹוב ְל ִ‬
‫(נחמיה יג‪ ,‬א‪-‬ג)‬
‫אמרּו ָמה‪ַ -‬ה ָד ָבר ַהזֶּה‬
‫ַל ִעגּו ָלנּו וַיִ ְבזּו ָע ֵלינּו ַויֹ ְ‬
‫ֶּשם ָה ַע ְר ִבי ַוי ְ‬
‫(‪ )16‬וַיִ ְש ַמע ַסנְ ַב ַלט ַהחֹרֹנִ י וְ ט ִֹביָה ָה ֶּע ֶּבד ָה ַעמֹונִ י וְ ג ֶּ‬
‫יח ָלנּו‬
‫ַצ ִל ַ‬
‫ָאֹומר ָל ֶּהם ֱאל ֵֹהי ַה ָּׁש ַמיִ ם הּוא י ְ‬
‫אֹותם ָד ָבר ו ַ‬
‫ָָאשיב ָ‬
‫ַאתם מ ְֹר ִדים‪ .‬ו ִ‬
‫ַאתם ע ִֹשים ַה ַעל ַה ֶּמ ֶּל ְך ֶּ‬
‫ֲא ֶּשר ֶּ‬
‫ירּוש ָלִם‪.‬‬
‫ּוצ ָד ָקה וְ ִז ָכרֹון ִב ָ‬
‫ּובנִ ינּו וְ ָל ֶּכם ֵאין‪ֵ -‬ח ֶּלק ְ‬
‫ֲב ָדיו נָקּום ָ‬
‫ַחנּו ע ָ‬
‫ַאנ ְ‬
‫וֲ‬
‫(נחמיה ב‪ ,‬כ)‬
‫ֵיהם ֲח ִצי ְמ ַד ֵבר‬
‫ּובנ ֶּ‬
‫מֹוא ִביֹות‪ְ .‬‬
‫ֳּדיֹות ַע ֳּמנִ יֹות ֲ‬
‫ַאשד ִ‬
‫ָשים ְ‬
‫הּודים ה ִֹשיבּו נ ִ‬
‫יתי ֶּאת‪ַ -‬היְ ִ‬
‫ָמים ָה ֵהם ָר ִא ִ‬
‫(‪ )17‬גַם ַבי ִ‬
‫ָא ְמ ְר ֵטם‬
‫ָשים ו ֶּ‬
‫ַָאכה ֵמ ֶּהם ֲאנ ִ‬
‫ָא ַק ְל ֵלם ו ֶּ‬
‫ָָאריב ִע ָמם ו ֲ‬
‫ָעם‪ .‬ו ִ‬
‫הּודית וְ ִכ ְלשֹון ַעם ו ָ‬
‫ירים ְל ַד ֵבר יְ ִ‬
‫דֹודית וְ ֵאינָם ַמ ִכ ִ‬
‫ַאש ִ‬
‫ְ‬
‫ֵיכם וְ ָל ֶּכם‪ֲ .‬הלֹוא ַעל‪ֵ -‬א ֶּלה ָח ָטא‪-‬‬
‫יהם ִל ְבנ ֶּ‬
‫ֵיהם וְ ִאם‪ִ -‬ת ְשאּו ִמ ְבנ ֵֹת ֶּ‬
‫יכם ִל ְבנ ֶּ‬
‫יעם ֵבאל ִֹהים ִאם‪ִ -‬ת ְתנּו ְבנ ֵֹת ֶּ‬
‫ַָאש ִב ֵ‬
‫ו ְ‬
‫ּובגֹויִ ם ָה ַר ִבים לֹא ָהיָה ֶּמ ֶּל ְך ָכמֹהּו וְ ָאהּוב ֵלאל ָֹהיו ָהיָה וַיִ ְתנֵהּו ֱאל ִֹהים ֶּמ ֶּל ְך ַעל‪ָ -‬כל‪-‬‬
‫ְשלֹמֹה ֶּמ ֶּל ְך יִ ְש ָר ֵאל ַ‬
‫דֹולה ַהזֹאת ִל ְמעֹל ֵבאל ֵֹהינּו‬
‫ָכ ִריֹות‪ .‬וְ ָל ֶּכם ֲהנִ ְש ַמע ַל ֲעשֹת ֵאת ָכל‪ָ -‬ה ָר ָעה ַה ְג ָ‬
‫ָשים ַהנ ְ‬
‫יִ ְש ָר ֵאל גַם‪-‬אֹותֹו ֶּה ֱח ִטיאּו ַהנ ִ‬
‫ָכ ָרה ָל ֶּהם‬
‫יחהּו ֵמ ָע ָלי‪ .‬ז ְ‬
‫ַָאב ִר ֵ‬
‫ָשיב ַהכ ֵֹהן ַהגָדֹול ָח ָתן ְל ַסנְ ַב ַלט ַהחֹרֹנִ י ו ְ‬
‫ָדע ֶּבן‪ֶּ -‬א ְלי ִ‬
‫ּומ ְבנֵי יֹוי ָ‬
‫ָכ ִריֹות ִ‬
‫ָשים נ ְ‬
‫ְלה ִֹשיב נ ִ‬
‫ֹהנִ ים וְ ַל ְלוִ יִ ם ִאיש‬
‫ידה ִמ ְש ָמרֹות ַלכ ֲ‬
‫ֲמ ָ‬
‫ֵכר וַָאע ִ‬
‫ּוב ִרית ַה ְכ ֻהנָה וְ ַה ְלוִ יִ ם‪ .‬וְ ִט ַה ְר ִתים ִמ ָכל‪-‬נ ָ‬
‫ָא ֵלי ַה ְכ ֻהנָה ְ‬
‫ֱאל ָֹהי ַעל ג ֳּ‬
‫טֹובה‪.‬‬
‫ָכ ָרה‪ִ -‬לי ֱאל ַֹהי ְל ָ‬
‫כּורים ז ְ‬
‫ֻמנֹות וְ ַל ִב ִ‬
‫ּול ֻק ְר ַבן ָה ֵע ִצים ְב ִע ִתים ְמז ָ‬
‫אכתֹו‪ְ .‬‬
‫ִב ְמ ַל ְ‬
‫(נחמיה יג‪ ,‬כג‪-‬לא)‬