1 סיעודי /1 הארכת אשרה ב + ום הסיעודי ח נוהל הזמנת עובד זר

Transcription

1 סיעודי /1 הארכת אשרה ב + ום הסיעודי ח נוהל הזמנת עובד זר
‫תחום‪ :‬אשרות‬
‫קוד תחום‪5 :‬‬
‫מספר נוהל‪5.3.0002 :‬‬
‫נושא‪ :‬הזמנת עובד זר ‪ -‬סיעודי‬
‫קוד נושא‪3 :‬‬
‫דף מתוך ‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫תאריך עדכון ‪17.10.2010‬‬
‫נוהל הזמנת עובד זר בתחום הסיעודי ‪ +‬הארכת אשרה ב‪ 1/‬סיעודי‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫א‪ 1.‬על אדם המבקש להעסיק עובד זר בתחום הסיעודי להגיש בקשה להיתר עבודה‬
‫ביחידת הסמך במקום מגוריו‪.‬‬
‫א‪2.‬‬
‫יש להכנס לארץ מלכתחילה ברשיון ב‪ ,1/‬לא תאושר החלפת רישיון שהייה כלשהו‬
‫לרישיון שהייה ועבודה מסוג ב‪.1/‬‬
‫א‪ 3.‬היתרי עבודה מיחידת הסמך יועברו ויעודכנו באופן שוטף ישירות בקובץ אביב במשרד‬
‫הפנים‪.‬‬
‫א‪ 4.‬אין לאשר כניסתם של עובדים זרים אשר להם בני משפחה מדרגה ראשונה השוהים‬
‫בארץ כדין או שלא כדין ) בני משפחה מדרגה ראשונה ‪ -‬הורים‪ ,‬ילדים‪ ,‬בני זוג ( ) למעט‬
‫אחים ואחיות של זרים השוהים בארץ ( שכן כניסה של בני משפחה מדרגה ראשונה‬
‫מעודדת השתקעות בישראל‪ .‬האיסור הוא על העסקה במקביל של שני בני משפחה‬
‫כאמור‪.‬‬
‫א‪ 5.‬לא תאושר כניסתם של עובדים זרים בתחום הסיעודי שהינם מעל גיל ‪.60‬‬
‫א‪ 6.‬יש להעביר דיווח לדסקים על כל חברת כ"א שלא תנהג על פי הכללים‪ ,‬הדסק יבדוק‬
‫החומר ובמידת הצורך יעביר המידע למח' אכיפה לטיפול מול משרד העבודה‪.‬‬
‫א‪ 7.‬העסקת עובדים זרים בתחום הסיעודי תעשה בד"כ באמצעות חברות לכ"א בעלות‬
‫רישיון והיתר לתיווך בענף הסיעודי‪ .‬אולם‪ ,‬ניתן לאשר עובד זר שלא באמצעות חברה‬
‫לכ"א‪ ,‬כשמדובר בהיכרות אישית ) בתנאי שלא מדובר בתיווך שבצידו שכר (‪.‬‬
‫א‪8.‬‬
‫עובד זר שנכנס לראשונה לישראל לפני ‪ ,25.3.07‬יותר לו להשלים תקופת שהייה באשרה‬
‫מסוג ב‪ 1/‬עד ‪ 63‬חודשים וזאת בתנאי שגם על פי החישוב הישן )"נטו"( העובד הזר לא עבר‬
‫את תקופת ‪ 63‬החודשים‪ .‬עובד זר שנכנס לישראל לראשונה לאחר ‪ ,25.3.07‬תקופת‬
‫שהייתו באשרה מסוג ב‪ 1/‬תיחשב מיום כניסתו הראשונה לישראל בין אם שהה בישראל‬
‫במשך כל התקופה ובין אם לאו‪.‬‬
‫א‪ 9.‬עם זאת‪ ,‬עובד אשר נכנס לארץ לראשונה לפני ‪ 25.3.07‬ויצא מישראל ואינו נמצא בישראל‬
‫אך מבקש לשוב אליה ולעבוד בה ‪ -‬יש לחשב את תקופת רישיון שהייה ועבודה מסוג ב‪1/‬‬
‫מיום שקבל אשרה ורישיון זה לראשונה‪.‬‬
‫נהלי רשות האוכלוסין‪ ,‬ההגירה ומעברי הגבול‬
‫נוהל מספר ‪5.3.0002‬‬
‫תחום‪ :‬אשרות‬
‫קוד תחום‪5 :‬‬
‫מספר נוהל‪5.3.0002 :‬‬
‫נושא‪ :‬הזמנת עובד זר ‪ -‬סיעודי‬
‫קוד נושא‪3 :‬‬
‫דף מתוך ‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫תאריך עדכון ‪17.10.2010‬‬
‫א‪ 10.‬הארכה מעבר ל ‪ - 63‬חודשים תינתן בתנאים הבאים‪:‬‬
‫א‪10.1.‬‬
‫העובד מועסק לפחות שנה באופן חוקי אצל אותו המעסיק‪.‬‬
‫א‪10.2.‬‬
‫המציא חוות דעת עובד ‪/‬ת סוציאלי ‪/‬ת של שירותי הרווחה ‪ /‬רופא או אח מוסמך על‬
‫הקשר והתלות בין המעסיק למועסק ‪ ,‬בחוות הדעת יצויין כי ניתוק ביניהם יביא‬
‫להחמרה במצבו של המעסיק‪ .‬חוות הדעת תומצא באופן חד פעמי‪.‬‬
‫א‪10.3.‬‬
‫בעת הארכת רישיון העובד כאשר לא נדרשת המצאת חוו"ד כאמור‪ ,‬יש לקבל הצהרה‬
‫מהמעסיק כי הקשר עם העובד לא השתנה‪.‬‬
‫ב‪ .‬מטרת הנוהל‬
‫ב‪ 1.‬לקבוע את השיטה לטיפול בבקשה להזמנת עובד זר בתחום הסיעודי‬
‫ג‪ .‬תנאים ודרישות למתן אשרת כניסה‬
‫על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים‪:‬‬
‫ג‪ 1.‬טופס בקשה לאשרת כניסה אש‪ 1/‬עם כל הפרטים ע"ש המוזמן‪.‬‬
‫ג‪ 2 .‬היתר העסקה עדכני בקובץ‪.‬‬
‫ג‪ 3..‬צילום מהדרכון של המוזמן‪ ,‬יש לוודא שהדרכון בתוקף ל‪ 3-‬שנים לפחות מיום הגשת‬
‫הבקשה‪.‬‬
‫ג‪ 4.‬תמונה עדכנית של המוזמן‪.‬‬
‫ג‪ 5.‬יש לבדוק בקובץ אם העובד היה בעבר בארץ ואין לגביו הגבלות‪.‬‬
‫ב‪ 6.‬יש לקבל מהחברה לכ"א שאלון פרטים אישיים ) ביו דאטה‪ ,‬קורות חיים ( חתום ע"י העובד‪.‬‬
‫ג‪ 7.‬אם העובד המוזמן הינו נשוי יש לבקש מסמכים המוכיחים מצבו האישי הכוללים את פרטי בן‬
‫הזוג וזאת כדי לוודא שבת ‪ /‬בן הזוג או בן משפחה מדרגה ראשונה אינו בארץ‪.‬‬
‫ג‪ 8.‬יש לצרף לבקשה הצהרה של העובד על כך שאין לו קרובי משפחה מדרגה ראשונה בארץ‪.‬‬
‫ג‪ 9.‬יש להחתים את כתב התחייבות למעסיק בחתימת המעסיק והחברה לכח אדם‪) .‬המעסיק‬
‫יכול להיות מיוצג ע"י בן משפחה קרוב‪ ,‬באם המעסיק בוחר כי חברת כ"א תייצג אותו בפני‬
‫משרד הפנים עליו לציידה ביפויי כח חתום ע"י עו"ד(‪.‬‬
‫ג‪ 10.‬החתמת המעסיק על הצהרה שלא להעסיק עובד ללא ביטוח רפואי‪.‬‬
‫נוהל מספר ‪5.3.0002‬‬
‫נהלי רשות האוכלוסין‪ ,‬ההגירה ומעברי הגבול‬
‫תחום‪ :‬אשרות‬
‫קוד תחום‪5 :‬‬
‫מספר נוהל‪5.3.0002 :‬‬
‫נושא‪ :‬הזמנת עובד זר ‪ -‬סיעודי‬
‫קוד נושא‪3 :‬‬
‫דף מתוך ‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫תאריך עדכון ‪17.10.2010‬‬
‫ג‪ 11.‬על החברה לכ"א להציג צילום של רישיון ממשרד העבודה בתוקף‪.‬‬
‫ג‪ 12.‬אם המעסיק מבקש להכניס עובדים לא באמצעות חברה לכ"א עליו להסביר בצורה מדוייקת‬
‫כיצד הגיע אל העובדים הללו וזאת על מנת למנוע כל מצב של הזמנת עובדים באמצעות‬
‫מתווכים שאין בידיהם רישיון לעסוק בתיווך‪.‬‬
‫ג‪ 13.‬המעסיק רשאי להזמין עובד אחר מחו"ל במקום העובד שהועסק על ידו במידה ועומד‬
‫באחד מן התנאים הבאים‪:‬‬
‫ג‪ 13.1.‬העובד עבד כחוק למעסיק אחר ומעודכן בקובץ‪.‬‬
‫ג‪ 13.2.‬העובד הקודם יצא מן הארץ ללא אשרת כניסה חזרה ויציאתו מופיעה בקובץ‪.‬‬
‫ד‪ .‬הליך הטיפול לאשרת כניסה‬
‫ד‪ 1.‬עובד הרשות המקבל את טופס הבקשה יבדוק את הפרטים בטופס אל מול המחשב בתיק‬
‫זר במערכת אביב על פי אפיונים על מנת לבדוק שהיות קודמות )באם המוזמן היה בעבר‬
‫‪ 48‬חודשים אין אפשרות להכניסו שוב והבקשה לכניסה תסורב(‪.‬‬
‫ד‪ 2.‬עובד הרשות יקלוט את פרטי העובד בתיק זר במידה ואינו מופיע במערכת‪.‬‬
‫ד‪ 3.‬על העובד לוודא שלא קיימת הגבלה כלשהי לגבי המוזמן‪ .‬אם יש הגבלה יש לפעול בהתאם‬
‫ל"נוהל מתן שירותים המצריכים בירור מקדים" מספר ‪.1.2.0001‬‬
‫ד‪ 4.‬יש להעלות פרטי הרישיון של העובד בקובץ‪.‬‬
‫ד‪ 5.‬יש לבדוק פרטי המעסיק בתיק אדם ולוודא שהינו אזרח או תושב קבע בארץ‪ ,‬שנמצא‬
‫בארץ‪ ,‬שהינו בסטטוס פעיל ואין ברשותו עובד אחר‪.‬‬
‫ד‪ 6.‬יש לבדוק בתיק מעסיק רשימת עובדים )כולם(‪.‬‬
‫ד‪ 7.‬יש לבצע קישור תיקים בין העובד למעסיק‪.‬‬
‫ד‪ 8.‬היה והבקשה אושרה ע"י ראש ענף יוברק מברק לקונסוליה המתאימה ע"י הלשכה‪ .‬על‬
‫הלשכה לשלוח העתק למעסיק והעתק שני יתויק בתיק מעסיק‪ .‬יש לעדכן ב"אחר" "הבקשה‬
‫אושרה"‪.‬‬
‫ד‪ 9.‬סורבה הבקשה‪ ,‬יש למסור למבקש מכתב סירוב ולעדכן הסירוב במערכת אביב‪.‬‬
‫נהלי רשות האוכלוסין‪ ,‬ההגירה ומעברי הגבול‬
‫נוהל מספר ‪5.3.0002‬‬
‫תחום‪ :‬אשרות‬
‫קוד תחום‪5 :‬‬
‫מספר נוהל‪5.3.0002 :‬‬
‫נושא‪ :‬הזמנת עובד זר ‪ -‬סיעודי‬
‫קוד נושא‪3 :‬‬
‫דף מתוך ‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫תאריך עדכון ‪17.10.2010‬‬
‫ד‪ 10.‬עם הכנסו של הזר לארץ‪ ,‬יונפק לו רישיון שהייה ועבודה ע"פ קובץ אביב בנתב"ג‪ ,‬לחודש‬
‫ימים‪ .‬על העובד‪/‬מעסיק להגיע ללשכה על מנת לקבל רשיון שהייה לשנה בכפוף להיתר‬
‫תקף‪.‬‬
‫ד‪ 11.‬כל הארכה תתבצע בלשכות הרשות‪.‬‬
‫ה‪ .‬תנאים ודרישות להארכת רשיון שהייה ועבודה‬
‫על מגיש הבקשה לקיים את התנאים הבאים‪:‬‬
‫ה‪ 1.‬טופס להארכת רישיון שהייה ועבודה אש‪3/‬‬
‫ה‪ 2.‬דרכון זר בתוקף לחצי שנה מעבר לסיום תוקף הרישיון המבוקש‪.‬‬
‫ה‪ 3.‬תמונה מעודכנת של העובד‪.‬‬
‫ה‪ 4.‬טופס התחייבות למעסיק‪.‬‬
‫ה‪ 5.‬החתמת המעסיק על הצהרה שלא להעסיק עובד ללא ביטוח רפואי‪.‬‬
‫ה‪ 6.‬יש לוודא שהעובד לא שוהה בארץ מעל ‪ 63‬חדשים במידה ושוהה מעבר ל‪ 63 -‬חדשים יש‬
‫לפעול לפי האמור בסעיף כללי‪.‬‬
‫ה‪ 7.‬במידה והעובד מגיע ללשכה בגפו‪ ,‬עליו להמציא מכתב מהמעסיק המבקש הארכת רשיונו‪.‬‬
‫ה‪ 8.‬יש לבדוק אם בני משפחה מדרגה ראשונה שוהים בארץ‪.‬‬
‫ה‪ 9.‬אגרת שירותים – השירותים כרוך בתשלום אגרה כמפורט בלוח אגרות‪.‬‬
‫ו‪ .‬הליך הטיפול להארכת רישיון שהייה ועבודה‬
‫ו‪1.‬‬
‫עובד הרשות יבדוק האם מולאו כל הפרטים בטופס והאם הם תואמים את הפרטים‬
‫והחתימות בבקשה הראשונה‪.‬‬
‫ו‪2.‬‬
‫עובד הרשות יבדוק האם המסמכים עומדים בתנאים ובדרישות‪.‬‬
‫ו‪3.‬‬
‫יש לבדוק המעסיק בתיק אדם בהתאם לאמור בסעיף ד‪ 5.‬בהליך הטיפול למתן אשרת כניסה‪.‬‬
‫ו‪4.‬‬
‫במקרים של הארכה מעבר ל‪ 63-‬חודשים‪ ,‬יש לפעול בהתאם לסעיף א‪10.‬‬
‫ו‪5.‬‬
‫יש לעדכן הארכה בקובץ זר‪.‬‬
‫ו‪6.‬‬
‫יש להנפיק מדבקה ולהדביקה על גבי הדרכון‪.‬‬
‫נהלי רשות האוכלוסין‪ ,‬ההגירה ומעברי הגבול‬
‫נוהל מספר ‪5.3.0002‬‬
‫תחום‪ :‬אשרות‬
‫קוד תחום‪5 :‬‬
‫מספר נוהל‪5.3.0002 :‬‬
‫נושא‪ :‬הזמנת עובד זר ‪ -‬סיעודי‬
‫קוד נושא‪3 :‬‬
‫דף מתוך ‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫תאריך עדכון ‪17.10.2010‬‬
‫ו‪7.‬‬
‫בקשה שסורבה יש לעדכן בתיק זר בגיליון רישום הממוחשב ולציין את סיבת הסירוב‪.‬‬
‫ו‪8.‬‬
‫יש להודיע בכתב למעסיק שבקשתו סורבה וכי על העובד לעזוב את הארץ תוך ‪ 30‬יום‪ .‬העתק‬
‫מהסרוב יתוייק בתיקו האישי ויועבר לידיעת יחידת האכיפה‪.‬‬
‫ו‪ 8.1.‬נמצא תיק נוסף‪ ,‬יש לבצע קישור תיקים‪.‬‬
‫ז‪ .‬הנחיות לעניין מועד יציאת מהגרי עבודה שסיימו עבודתם בישראל‪:‬‬
‫ז‪1.‬‬
‫עובד אשר סיים עבודתו בישראל מכל סיבה שהיא‪ ,‬לרבות לאחר שסיים ‪ 63‬חודשי העסקה‬
‫יוכל להישאר בישראל עד ‪ 30‬יום נוספים לצורך קבלת שכרו‪ ,‬טיפול בחפציו והתארגנות‬
‫ליציאה מישראל‪.‬‬
‫ז‪2.‬‬
‫ככלל אם פונה העובד ללשכה לצורך קבלת אשרה יש לתת לעובד אשרה מסוג ב‪ ,2/‬אך‬
‫כנגד העובד לא יבוצעו הליכי מעצר‪ ,‬אכיפה או הרחקה בתקופה זו גם אם לא פנה ללשכה‪,‬‬
‫וזאת על מנת לא להטיל עומס נוסף על לשכות הרשות‪.‬‬
‫ז‪3.‬‬
‫בתקופה זו העובד אינו רשאי לעבוד‪.‬‬
‫ז‪4.‬‬
‫עם תום התקופה יצא העובד מישראל‪.‬‬
‫ח‪ .‬החוק וסעיפיו‬
‫ד‪ 1.‬סעיף ‪)5‬א( לחוק הכניסה לישראל התשי"ב‪1952-‬‬
‫ד‪ 2.‬תקנות הכניסה לישראל‬
‫ו‪.‬‬
‫נספחים‬
‫ו‪ 1.‬טופס בקשה למתן אשרת כניסה לישראל מסוג אש‪1/‬‬
‫ו‪ 2.‬טופס להארכת רישיון שהייה ועבודה מסוג אש‪3/‬‬
‫נהלי רשות האוכלוסין‪ ,‬ההגירה ומעברי הגבול‬
‫נוהל מספר ‪5.3.0002‬‬
‫מדינת ישראל – משרד הפנים‬
State of Israel – Ministry of the Interior
‫מינהל האוכלוסין‬
‫תמונה‬
Population Administration
‫בקשה למתן אשרת כניסה לישראל מסוג‬
Photograph
Application for entry visa to Israel category of
Instructions for completing Application form:
‫מספר התיק‬
‫לשימוש המשרד בלבד‬
For official use only
‫השמות הקודמים‬
Previous family name
.‫ נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה‬.1
‫ אם מדובר בכניסה לישראל שאינה למטרת ביקור נא לצרף‬.2
.‫מכתב הסבר ומסמכים‬
‫ נא למלא את הפרטים הבאים בעברית או בלועזית‬.3
‫שם האם‬
Mother’s name
‫השם הפרטי‬
Given name
‫שם האב‬
Father’s name
‫האזרחות‬
Nationality
‫משלח יד‬
Occupation
‫הוראות למילוי הטופס‬
1. Please attach a recent photograph.
2. If application is not for the purpose of visit, specify
reasons and supply documentation.
3. Please fill in following details in Hebrew or English
‫תעודת מעבר‬
Laisser passer
‫תאריך הלידה‬
Date of birth
‫הדרכון‬
Passport
†
‫בתוקף עד‬
Valid until
‫ניתן בתאריך‬
Issued at
‫ארץ הלידה‬
Country of birth
‫שם המשפחה‬
Family name
‫הדת‬
Religion
‫לאום‬
Nationality
‫המצב המשפחתי‬
Family Status
†
‫מספר‬
Number
Married - ‫אה‬/‫† נשוי‬
Single - ‫ה‬/‫† רווק‬
Widowed - ‫ה‬/‫† אלמנ‬
Divorced - ‫ה‬/‫† גרוש‬
Purpose of entry into Israel:
:‫מטרת הכניסה לישראל‬
Particulars of dependants included in the application ‫פרטים של הנכללים בבקשה‬
Spouse ‫בת הזוג‬/‫בן‬
‫תאריך לידה‬
Date of birth
‫ארץ לידה‬
Place of birth
‫שם האב‬
Father’s name
‫שם הנעורים‬
Maiden name
‫השם הפרטי‬
Given name
‫שם המשפחה‬
Family name
Children under the age of 18 ‫ילדים עד גיל‬
‫תאריך הלידה‬
Date of birth
In English
‫בעברית‬
‫ארץ הלידה‬
Country of birth
In English
‫בעברית‬
‫השם הפרטי‬
Given name
In English
‫בעברית‬
1
2
3
4
Previous stays in Israel as temporary or permanent resident or any
other status:
† Temporary (dates):
† Permanent (dates):
† Any other status:
Was your status in Israel ever been cancelled? And why?
* This form continues on the back of the page
:‫ת קבע או בכל מעמד אחר‬/‫ת או כתושב‬/‫ת ארעי‬/‫שהות קודמת בישראל כתושב‬
:(‫ת )תאריכים‬/‫† כארעי‬
:(‫ה )תאריכים‬/‫† כקבוע‬
:(‫† בכל מעמד אחר )תאריכים‬
?‫האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע‬
‫* המשך מעבר לדף‬
1 / ‫אש‬
‫מספר הטלפון‬
Telephone No.
‫הרחוב ומספר הבית‬
Street and house no.
‫המען הקבוע בחו"ל‬
Permanent address abroad
‫העיר‬
Town
‫הארץ‬
Country
:‫את ההודעה על אישור הבקשה נא להעביר לנציגות ישראל ב‬
On notification of permit, please inform Israeli Representative Office in:
Declaration
‫הצהרה‬
‫ לא‬.‫ה בזה שלא עברתי עבירה פלילית‬/‫ אני מצהיר‬,‫ כמו כן‬.‫ה שהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי‬/‫אני מצהיר‬
‫ת ע"י‬/‫ לא קיים נגדי צו מאסר שיפוטי ואינני מבוקש‬.‫ לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור‬.‫פעלתי נגד העם היהודי ובטחון מדינת ישראל‬
.‫המשטרה של מדינה כלשהי‬
I declare that the particulars contained in this application are correct and have been made in awareness of the fact that they are to
serve as basis for the consideration of my application. I also declare that I have not committed any criminal offence or any act
directed against the Jewish people or the security of the State of Israel and that I am not affected with any illness which might
endanger the public health. There is no judicial warrant of arrest against me and I am not wanted by the police of any country.
‫ אני)ו( אחראי)ים( שהמוזמן‬.‫אני)ו( מאשר)ים( שהפרטים שמסרתי)נו( הם נכונים והנני)ו( מתחייב)ים( להעסיק את הנ"ל לאחר כניסתו לארץ לתקופה האמורה‬
‫ הודעה על כך אמסור)נמסור( ללשכה למרשם‬.‫ לפי המועד המוקדם יותר‬,‫והנלווים אליו יעזוב)ו( את ישראל עם תום מועד הרשיון או בגמר תפקידו במוסדנו‬
.‫ אני)ו( מתחייב)ים( לסלק לממשלה כל הוצאה שתהיה לה בקשר להחזרת הנ"ל לחו"ל אם תהיינה הוצאות כאלה‬.‫ משרד הפנים‬,‫האוכלוסין‬
.‫ לא יקבל* שכר או תשלום כלשהו במטבע חוץ‬/ ‫הנני)ו( מצהיר)ים( בזה שהמוזמן יקבל‬
I (we) certify that the particulars contained in this application are correct and I (we) undertake to employ the a/m, after his arrival to
Israel, for the period stated. I (we) am (are) responsible that the said person and the persons accompanying him will leave Israel
before the expiry of his (their) permit of residence or upon the termination of his employment by me (us) whichever is the earlier
event. I shall notify the district office of the Population Administration, Ministry of the Interior, of his departure. I undertake to
reimburse the Government for any expense which may be incurred in connection with the deportation of the said person or persons. I
declare that the person for whom the visa is requested *will / will not receive a renumeration of other payment in foreign currency
Signature of applicant:
:‫ת‬/‫חתימת המבקש‬
Date:
:‫התאריך‬
Place:
*Delete whichever is inapplicable
:‫המקום‬
‫* נא למחוק את המיותר‬
‫ה וחותמת המפעל או המוסד‬/‫חתימת המזמינ‬
Signature and official stamp of establishment or institute
For official use only
:‫ביום‬
:‫הבקשה נתקבלה במקום‬
:‫ת‬/‫ה המקבל‬/‫שם הפקיד‬
:‫ת‬/‫ה המקבל‬/‫חתימת הפקיד‬
‫רצ"ב החומר‬
†
‫אין הערות‬
†
‫הבקשה סורבה‬
†
‫הבקשה אושרה‬
†
‫ת במכתב שהעתק ממנו מצורף לתיק‬/‫הודעה על סירוב נשלחה למבקש‬
†
:‫ה‬/‫חתימת הפקיד‬
‫מקום להטבעת‬
‫חותמת הרשיון‬
‫לשימוש המשרד‬
:‫ה‬/‫שם הפקיד‬
‫נבדק ברמ"ש‬
:‫תאריך‬
'‫קבלה מס‬
‫תאריך‬
1 / ‫אש‬
‫מדינת ישראל – משרד הפנים‬
State of Israel – Ministry of the Interior
‫מינהל האוכלוסין‬
‫תמונה‬
Population Administration
‫ להחלפת סוג האשרה‬/ ‫בקשה להארכת רשיון ישיבה‬
Photograph
Application for the extension of permit of residence/change of
visa category
:‫ במשבצת המתאימה‬x ‫נא לסמן‬
Please mark "x" in the appropriate square:
† Application to extend present permit of
months
residence for the period
‫מספר התיק‬
‫לשימוש המשרד בלבד‬
For official use only
‫בקשה להארכת תוקף רשיון ישיבה‬
‫חודשים‬
‫לתקופה של‬
† Application to change visa category to:
:‫† בקשה להחלפת סוג האשרה ל‬
Instructions for completing Application form:
1. Please attach a recent photograph.
2. Please fill in following details in Hebrew and English.
‫השמות הקודמים‬
Previous family name
‫שם נעורים של האם‬
Mother’s maiden name
‫שם האם‬
Mother’s name
‫האזרחות‬
Nationality
‫משלח יד‬
Occupation
‫תעודת מעבר‬
Laisser passer
‫בתוקף עד‬
Valid until
‫שם האב‬
Father’s name
‫תאריך הלידה‬
Date of birth
‫הדרכון‬
Passport
†
†
‫ארץ הלידה‬
Country of birth
‫השם הפרטי‬
Given name
‫שם המשפחה‬
Family name
‫דת‬
Religion
‫הלאום‬
Nationality
‫המצב המשפחתי‬
†
-‫ניתן ב‬
Issued at
‫הוראות למילוי הטופס‬
.‫ נא לצרף תמונה שצולמה לאחרונה‬.1
.‫ נא למלא את הפרטים הבאים בעברית ובלועזית‬.3
Family Status
‫מספר‬
Number
Married - ‫אה‬/‫† נשוי‬
Single - ‫ה‬/‫† רווק‬
Widowed - ‫ה‬/‫ † אלמנ‬Divorced - ‫ה‬/‫† גרוש‬
‫המען הקבוע בחו"ל‬
Permanent address abroad
‫העיר‬
Town
‫מספר הטלפון‬
Telephone No.
‫הרחוב ומספר הבית‬
Street and house no.
‫המען בישראל‬
Address in Israel
‫מספר הטלפון‬
Telephone No.
‫הרחוב ומספר הבית‬
Street and house no.
‫רשיון הישיבה עד תאריך‬
Resident permit valid until
‫הארץ‬
Country
‫הכניסה לישראל‬
Entry to Israel
‫במקום‬
‫בתאריך‬
Place
Date
‫תאריך ההנפקה‬
Issued on
Previous stays in Israel as temporary or permanent residentor any
other status:
† Temporary (dates):
† Permanent (dates):
† Any other status:
Was your status in Israel ever been cancelled? And why?
Reasons for application and means of support
* The form continues on the back of the page
‫העיר‬
Town
‫אשרת כניסה לישראל שהונפקה בחו"ל או בגבול‬
Entry visa for Israel
‫מקום ההנפקה‬
‫הסוג‬
Issued at
Category
‫המספר‬
No.
:‫ת קבע או בכל מעמד אחר‬/‫ת או כתושב‬/‫ת ארעי‬/‫שהות קודמת בישראל כתושב‬
:(‫ת )תאריכים‬/‫† כארעי‬
:(‫ה )תאריכים‬/‫† כקבוע‬
:(‫† בכל מעמד אחר )תאריכים‬
?‫האם בוטל בעבר מעמדך בישראל? ומדוע‬
:‫נימוקים לבקשה ואמצעי מחייה‬
‫* המשך מעבר לדף‬
3 / ‫אש‬
‫תעבוד המבקש‬/‫ת או י‬/‫המפעל או המוסד בו עובד‬
Establishment or institution where applicant is employed or will be employed
‫הכתובת‬
Address
Particulars of dependants included in the application
Spouse
‫תאריך לידה‬
Date of birth
‫ארץ לידה‬
Place of birth
‫שם האב‬
Father’s name
‫השם‬
Name
‫פרטים של בני משפחה הנכללים בבקשה‬
‫בת הזוג‬/‫בן‬
‫השם הפרטי‬
Given name
‫שם הנעורים‬
Maiden name
‫שם המשפחה‬
Family name
Children under the age of 18 ‫ילדים עד גיל‬
‫ארץ הלידה‬
Country of birth
In English
‫בעברית‬
‫תאריך הלידה‬
Date of birth
In English
‫בעברית‬
‫השם הפרטי‬
Given name
In English
‫בעברית‬
1
2
3
4
‫ה בקשה‬/‫ה עם מגיש‬/‫ה כלול‬/‫בת הזוג אם אינו‬/‫פרטים של בן‬
Particulars of wife or husband in the event that spouse is not included in the application
‫מספר התיק‬
File No.
‫מספר הזהות‬
Identity No.
(‫המעמד )לנמצא בישראל‬
Status (present in Israel)
‫ת בישראל‬/‫נמצא‬
In Israel
Visitor – ‫† מבקר‬
Temporary resident – ‫† ארעי‬
Permanent resident – ‫† קבע‬
Declaration
Yes - ‫כן‬
No - ‫לא‬
‫השם הפרטי‬
Given name
‫שם המשפחה‬
Family name
†
†
‫הצהרה‬
‫ לא פעלתי נגד העם היהודי‬.‫ה בזה שלא עברתי עבירה פלילית‬/‫ אני מצהיר‬,‫ כמו כן‬.‫ה שהפרטים שנמסרו לעיל נכונים ונמסרו בהכרה שהם מהווים יסוד לדיון בבקשתי‬/‫אני מצהיר‬
.‫ת ע"י המשטרה של מדינה כלשהי‬/‫ לא קיים נגדי צו מעצר שיפוטי ואינני מבוקש‬.‫ לא חליתי במחלה העלולה לסכן את בריאות הציבור‬.‫ובטחון מדינת ישראל‬
I declare that the particulars contained in this application are correct and have been made in awareness of the fact that they are to serve as basis for
the consideration of my application. I also declare that I have not committed any criminal offence or any act directed against the Jewish people or the
security of the State of Israel and that I am not affected with any illness which might endanger the public health. There is no judicial warrant of arrest
against me and I am not wanted by the police of any country.
Signature:
:‫חתימה‬
Date:
:‫התאריך‬
Place:
For official use only
:‫ביום‬
:‫המקום‬
‫לשימוש המשרד‬
:‫הבקשה נתקבלה במקום‬
:‫ת‬/‫ה המקבל‬/‫שם הפקיד‬
:‫ת‬/‫ה המקבל‬/‫חתימת הפקיד‬
‫רצ"ב החומר‬
†
‫אין הערות‬
†
‫הבקשה סורבה‬
†
‫הבקשה אושרה‬
†
‫ת במכתב שהעתק ממנו מצורף לתיק‬/‫הודעה על סירוב נשלחה למבקש‬
†
:‫ה‬/‫חתימת הפקיד‬
:‫ה‬/‫שם הפקיד‬
‫נבדק ברמ"ש‬
:‫תאריך‬
'‫קבלה מס‬
‫תאריך‬
‫מקום להטבעת‬
‫חותמת הרשיון‬
3 / ‫אש‬

Similar documents