בקשת הצטרפות לעמותת ארגון רוקחי שירותי בריאות כללית

Comments

Transcription

בקשת הצטרפות לעמותת ארגון רוקחי שירותי בריאות כללית
‫בקשת הצטרפות לעמותת ארגון רוקחי שירותי בריאות כללית‬
‫‪ .1‬אני הח"מ מצהיר בזאת כי הנני מבקש להיות חבר בעמותה ‪" -‬ארגון רוקחי שירותי בריאות כללית"‬
‫ע"ר ‪-‬עמותה מס' ‪( 58-0360329‬להלן ‪ -‬העמותה)‪.‬‬
‫‪ .2‬בהתאם להסכם הקיבוצי בין המעסיקים הציבוריים לבין ההסתדרות‪ ,‬על המעסיק לשאת בדמי‬
‫החברות בעמותה פרופסיונלית שאינה איגוד מקצועי ‪.‬‬
‫יפוי כח בלתי חוזר‬
‫‪ .3‬בהמשך לבקשת הצטרפותי לעמותה הנ"ל‪ ,‬הריני מייפה את כוחה של העמותה לפנות אל מעבידי ‪-‬‬
‫שפרטיו מופיעים מטה‪ ,‬ולגבות את דמי החברות עבור חברותי בעמותה‪.‬‬
‫‪ .4‬דמי החברות ייגבו עבור חברותי החל משנת ‪ ,2002‬ועד ליום פרישתי מחברות בעמותה‪ .‬פרישתי תכנס‬
‫לתוקפה מרגע הודעתי על כך בכתב‪.‬‬
‫‪ .5‬הח"מ יודע כי דמי החבר מוכרים ע"י נציבות מס הכנסה כהוצאה מוכרת ופטורה מחובת ניכוי מס‪ ,‬הן‬
‫לגבי המעסיק והן לגבי העובד‪ ,‬בהתאם לאישור שניתן לעמותה‪ .‬תקרת דמי החבר נקבעת מדי שנה‬
‫בחוזר הממונה על השכר בהסכמי עבודה ממשרד האוצר המתפרסם מדי שנה‪.‬‬
‫‪ .6‬עותק מן הטופס החתום יש לשלוח למר עמי טילינגר בפקס‪ .08-9377212 :‬את הטופס המקורי יש‬
‫לשלוח בדואר למחלקת משאבי אנוש במחוז‪/‬בית חולים אליו שייך העובד‪.‬‬
‫‪ .7‬פרטי העובד‪:‬‬
‫שם משפחה ____________ שם פרטי ____________ מס' זהות ____________‬
‫רחוב ____________ מס' ____________ עיר ____________ מיקוד ____________‬
‫טל ____________ נייד ____________ אימייל _____________________________‬
‫‪ .8‬פרטי המעביד ‪:‬‬
‫שם המעביד __________________________________________________‬
‫המען ____________________ מס' ____________ עיר ____________‬
‫מיקוד ____________ טל' ____________‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫_____________________‬
‫תאריך‬
‫_____________________‬
‫חתימת העובד‬

Similar documents