REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO UPRAVA

Transcription

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO UPRAVA
Podpisnik: Martin Smodis
Izdajatelj: sigov-ca
Številka certifikata: 00AC975FEA
Potek veljavnosti: 30.04.2018
Čas podpisa: 26.05.2014 12:44
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Izpostava Murska Sobota
Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota
T: 02 535 22 00
F: 02 528 11 24
E: [email protected]
www.sos112.si/murska sobota
Prijavljenim na razpis
20. izbirnega regijskega preverjanja usposobljenosti
ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju
Številka:
Datum:
603-1/2014-145 - DGZR
26.05.2014
Zadeva:
Informacija o poteku 20. izbirnega regijskega preverjanja
usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa
Naš dokument št. 603-1/2014-14-DGZR, z dne 24.3.2014 in št. 603-1/201420-DGZR, z dne 26.3.2014.
Zveza:
Obveščamo vas, da bo 20. izbirno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči
Civilne zaščite in Rdečega križa izvedeno v soboto, 7. junija 2014, s pričetkom ob 8. uri, na
ploščadi pred OŠ Gornja Radgona, Prežihova 1, Gornja Radgona.
Program poteka preverjanja:
Ura
7.30 – 8.00
Lokacija
Ploščad pred OŠ Gornja
Radgona, Prežihova 1
Aktivnost
Prihod, prijava ekip in žreb ekip
8.00 – 8.30
Ploščad pred OŠ Gornja
Radgona, Prežihova 1
8.30 – 8.45
območje centra mesta
Gornja Radgona
območje centra mesta
Gornja Radgona
območje centra mesta
Gornja Radgona
OŠ Gornja Radgona,
Zbor tekmujočih ekip, pozdravni nagovori,
otvoritev preverjanja in obrazložitev poteka
preverjanja
Odhod na delovna in predstavitvena mesta oz.
počivališča
Preverjanje usposobljenosti ekip prve
pomoči
Predstavitve dejavnosti in opreme organov,
organizacij, enot, služb, ki sodelujejo pri nalogah ZRP
Kosilo za udeležence preverjanja
9.00 – 14.00
9.00 – 14.00
11.00 – 14.00
Prežihova 1
14.30 – 15.00
Ploščad pred OŠ Gornja
Radgona, Prežihova 1
Zbor udeležencev, zaključek preverjanja in razglasitev
rezultatov
Preverjanje bo potekalo po Pravilih za preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne
zaščite in Rdečega križa (Ljubljana, marec 2014), in v skladu z razpisom preverjanja
usposobljenosti Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostave Murska Sobota ter Rdečega križa
Slovenije, Območnega združenja Murska Sobota (naš dokument št. 603-1/2014-14-DGZR, z
dne 24.3.2014). Gradiva so objavljena tudi na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje
Izpostave Murska Sobota: http://www.sos112.si/murskasobota.
Po opravljeni prijavi in verifikaciji ekip, bo vsaki ekipi dodeljen spremljevalec ekipe, ki bo ves čas
preverjanja sodelujočo ekipo spremljal in vodil na delovna mesta in počivališče.
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114
Spremljevalci ekip skrbijo za pravočasen prihod in odhod ekip na delovna in predstavitvena
mesta. Prav tako je spremljevalec ekipe pooblaščen za nadzor ekipe ter prijavljanje eventualnih
kršitev Pravil, ki jih ekipa eventualno zagreši.
Člani ekipe in spremljevalci med preverjanjem usposobljenosti ekip ne smejo uporabljati
mobilnih telefonov ter komunicirati z nikomer, ki ni v sestavu ekipe, ocenjevalec ali član
razsodišč. Za nespoštovanje pravil ali kršitve, bo ekipa kaznovana skladno s Pravili.
Med nastopom ekipe na delovnem mestu, vodi in usmerja delo članov ekipe, vodja ekipe. Glede
na konkretno situacijo razporedi člane ekipe k posameznim poškodovancem, določi vrsto in
način triaže ter evakuacije poškodovanih in pregleda teren ter poišče vse poškodovance. O
poteku dela ekipe stalno poroča vodji ocenjevanja na delovnem mestu.
Prosimo, da se nastopajoči dosledno drže časovnega razporeda, še zlasti pravočasnega
prihoda v Gornjo Radgono, da bodo pravočasno opravili vse potrebne formalnosti (prijava,
verifikacija, idr.).
Preverjanje usposobljenosti bo izvedeno v vsakem vremenu, zato priporočamo vsem
sodelujočim, da so primerno opremljeni tudi za slabše razmere (topla oblačila in obutev,
ustrezna zaščita v primeru dežja ipd.).
V času aktivnosti 20. izbirnega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne
zaščite in Rdečega križa v Pomurju, se bodo na območju centra mesta Gornja Radgona
odvijale predstavitve dejavnosti in opreme gasilcev, potapljačev, Civilne zaščite, Policije,
Slovenske vojske, kinologov, Rdečega križa Slovenije, DARS, AMZS, službe nujne medicinske
pomoči, ter drugih organizacij, enot in služb, ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in
pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč. Tako si bodo lahko udeleženci preverjanja in drugi
zainteresirani ogledali tudi omenjene predstavitve.
Vse dodatne informacije lahko dobite na naši izpostavi, kontaktna oseba: Klavdija LebarGerebic, telefon: (02) 535 22 32 ali na e-naslovu: [email protected].
S spoštovanjem.
Pripravila:
Klavdija Lebar-Gerebic
svetovalka
Martin Smodiš
podsekretar
vodja izpostave
Poslano:
– naslovnikom po seznamu.
Priloge:
– karta mikrolokacij delovnih in predstavitvenih mest.
2/2