Vprašanja Organizacija gasilstva in pravne podlage 1. Kako je

Transcription

Vprašanja Organizacija gasilstva in pravne podlage 1. Kako je
Vprašanja Organizacija gasilstva in pravne podlage
1. Kako je organizirano gasilstvo v Sloveniji?
V prostovoljnih in poklicnih gasilskih organizacijah
2. Koliko prostovoljnih gasilskih društev je v Sloveniji?
Nad 1300
3. Kateri so simboli v prostovoljnem gasilstvu?
Gasilski znak, prapor
4. Kaj sestavlja gasilski znak?
Gasilska čelada, za čelado prekrižani levo bakla in desno gasilska sekirica
5. Kakšna organizacija je prostovoljno gasilsko društvo?
Humanitarna, nestrankarska in neprofitna organizacija
6. Kateri je temeljni akt PGD?
Statut PGD
7. Kaj statut društva določa?
Ime in sedež društva, namen in cilje delovanja društva, dejavnost oz.
naloge društva,pogoje in način včlanjevanja, pravice in obveznosti
članov, način upravljanja, zastopanje društva, financiranje, način
zagotavljanja javnosti dela, način sprejemanja sprememb in dopolnitev
akta, način prenehanja društva.
8. Kateri so viri financiranja PGD?
Članarina,proračun RS, občina, donacije, darila, dohodki lastne
dejavnosti, drugi viri
9. Kateri je najvišji organ prostovoljnega gasilskega društva?
Občni zbor
10.Organizacija oziroma organigram prostovoljnih gas. organizacij?
PGD-Občinsko poveljstvo-Gasilske zveze-Regijski svet+Regijsko
poveljstvo-Gasilska zveza Slovenije
11. Kaj ureja Zakon o gasilstvu?
Naloge, organizacijo in status gasilstva
12.Kakšno dejavnost poleg nepridobitne lahko društvo še upravlja in kje
mora biti ta dejavnost zapisana.
Pridobitno, le-ta pa mora biti natančno opredeljena v Statutu društva in
skladna z Zakonom o društvih.
13.Kaj je po Zakonu o gasilstvu dolžnost lastnikov oz. uporabnikov zemljišč in
objektov v primeru požara ali druge nesreče?Dovoliti morajo prehod preko
zemljišča in objektov. Tudi za gasilska vozila ter uporabo njihovih zalog vode
za gašenje.
14.Kdaj se morajo člani gas. organizacij seznaniti s Pravili gasilske službe in
komu so namenjena?
S temi pravili se morajo gasilci seznaniti ob včlanitvi v gasilsko organizacijo
oziroma nastopu službovanja v gasilski enoti in jih uporabljati ves čas
opravljanja gasilske službe oz. članstva v gasilski organizaciji.
Pravila gasilske službe so namenjene prostovoljnim in poklicnim gasilcem.
15.Katera Pravila podrobneje urejajo posamezna vprašanja delovanja
prostovoljnih gasilcev?
Posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev
16.Kaj poleg članstva, operativnega vodenja, pravicah in dolžnosti
operativnih gasilcev, Posebna pravila še urejajo?
Urejajo še: izobraževanje in usposabljanje prostovoljnih gasilcev, gasilska
zaščitna in reševalna opremo, ter gasilska tekmovanja.
17.Kdo je gasilski pripravnik?
Član gasilskega društva v starosti od 16. Do 18. Leta, v tem času mora
opraviti osnovni in nadaljevalni tečaj. Mladoletnik lahko opravlja naloge gas.
pripravnika le po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali skrbnikov.
18.Kdo je rezervni član v operativni enoti?
Operativni gasilec, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati
nalog gasilske službe.
19.Kdaj postane član/članica v gasilski enoti gasilski veteran/veteranka?
Član ko dopolni 63. let, članica pa ko dopolni 55 let.
20.Kaj predstavljajo čini v prostovoljnem gasilstvu?
Stopnjo strokovne gasilske usposobljenosti.
21.Kje na gasilski uniformi nosimo oznake činov?
Na naramniku oz. epoleti
22.Po čem se gasilci v uniformah naslavljajo in pozdravljajo?
Po funkciji in činu
23. Opredelitev pojma gasilska služba.
Vsa opravila, ki so povezana z nalogami gasilstva:gašenje in reševanje ob
požarih, preventivne naloge varstva pred požari, zaščita in reševanje ljudi ter
premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, druge storitve.
24.Kdaj in kje je nastalo prvo organizirano gasilstvo društvo v Sloveniji?
18. september 1869 v Metliki.
25. Kako se imenuje gasilski informacijski sistem za vodenje evidenc
prostovoljnih gasilcev?
Vulkan