VARSTVO PRI DELU & GASILSKA OPREMA

Transcription

VARSTVO PRI DELU & GASILSKA OPREMA
VARNOST IN ZDRAVJE
PRI DELU
V GASILSTVU
Breda Verbovšek, VGČ-org. smeri
NEZGODA V GASILSTVU



Nezgoda v gasilstvu je od zunaj delujoč, časovno omejen
dogodek, ki deluje škodljivo na telo gasilca in je povezan
oz. povzročen z opravljanjem gasilske službe.
Gasilska služba obsega:
gašenje požarov,
tehnično pomoč,
reševalno službo,
vaje, izobraževanje in usposabljanje,
delo v delavnicah in garažah
gasilske prireditve,
gasilska tekmovanja,
pot od doma do mesta gasilske službe in nazaj.
Vse poškodbe v okviru zgoraj naštetih aktivnosti štejejo enako kot
poškodbe pri delu.
NEZGODE NISO SLUČAJI,
NEZGODE SO POVZROČENE!


Tudi za gasilce veljajo vsi predpisi, ki
veljajo v delovnih organizacijah in
podjetjih v zvezi z varnim delom, ne glede
na to, ali svoje naloge opravljajo poklicno
ali prostovoljno!
Najpogostejše poškodbe:
40% poškodb rok
20% poškodb nog, 11% poškodb golenice,
9% poškodb trupa, 8% poškodb glave,
7% poškodb zgornjih okončin, 5% poškodb oči
KDAJ SE LAHKO PONESREČIMO?
kadar
nevarnost
nepričakovano in tako hitro
nastopi, da je ne moremo
pravočasno predvideti
(porušitve, razleti,
eksplozije, udar plamena,
padci),
KDAJ SE LAHKO PONESREČIMO?
če
v danih okoliščinah
nevarnost ni pravočasno
zaznana (električna
napetost, nevarnost
strupov, radioaktivnost,
plini, kemikalije),
KDAJ SE LAHKO PONESREČIMO?
če
vodja intervencije
ali gasilec ne razišče
nevarnosti oz. če jo
narobe oceni,
KDAJ SE LAHKO PONESREČIMO?
če
nimamo izkušenj ali smo
premalo usposobljeni (ne
prepoznamo nevarnosti oz.
ne vemo kako varno ravnati
oz. varno izvesti nalogo),
KDAJ SE LAHKO PONESREČIMO?
zaradi
pomanjkljive
opremljenosti,
kadar nevarnost
podcenimo,
KDAJ SE LAHKO PONESREČIMO?
kadar
nam ogrožajoče
nevarnosti ne moremo
preprečiti s sicer
običajnimi varnimi
ukrepi ali načini dela.
KAJ POVEČUJE MOŽNOST NEZGODE?






razburjenje, hitenje, naglica, panika
preutrujenost in preslaba telesna in duševna
sposobnost,
izčrpanost, slabo zdravstveno stanje,
uživanje alkoholnih pijač ali drugih narkotikov
pred ali med intervencijo,
delovna slepota (tako se navadiš na nevarnost,
da jo ne vidiš in jo podcenjuješ),
dehidracija.
Izjava o varnosti
z oceno tveganja
Namen: Predvideti in analizirati vsa
tveganja / nevarnosti, katerim so pri
opravljanju nalog gasilske službe
izpostavljeni gasilci.
 Na osnovi ugotovljenih tveganj, določiti in
upoštevati preventivne ukrepe, da
tveganja ne prerastejo v nezgode in
poškodbe gasilcev.
 Cilj: nič nezgodnih dogodkov in nič
poškodovanih gasilcev !!!

Nevarnosti in tveganja, katerim so gasilci izpostavljeni pri
svojem delu in ukrepi za preprečevanje le-teh so določeni z
OCENO TVEGANJA
 NEVARNOSTI:
 mehanske
 električni
tok
 temperatura dotika in toplotno
sevanje
 nevarne in škodljive snovi
 fizične obremenitve
 psihične obremenitve
 požar oz. eksplozija.
Ocena tveganja - gasilec
 TVEGANJA
– na telo
urez, udarec, vbod, zdrs, padec
osebe, padec bremena, stisk …
 električni udar, opekline, zastrupitve,
zadušitve …
 poškodbe hrbtenice, nateg, izpah,
zvin, zlom, …
 stres,
 mehanske poškodbe telesa

PRAVICE IN DOLŽNOSTI GASILCEV DO
VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
Za dobro urjenje in ukrepanje ob
intervencijah je pomembna dobra
pripravljenost in psihofizična sposobnost
gasilca.
 V primeru bolezni moramo o tem obvestiti
poveljnika / vodjo. Če je potrebno, pa
moramo zaprositi za prerazporeditev v
rezervnega člana.
 Svoje delo moramo opravljati vestno,
pazljivo, varno zase in druge, odgovorno.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI GASILCEV DO
VARNOSTI V GASILSTVU
 Dosledno
upoštevati navodila
nadrejenih in navodila za varno delo s
sredstvi in napravami.

Biti moramo seznanjeni in usposobljeni za
varen način opravljanja gasilske službe, z
vsemi nevarnostmi in varnostnimi ukrepi.
 Uporabljati
smemo le opremo za
katero smo usposobljeni za delo.
Odgovornost
Na
intervencijah je
za varnost pri delu
zadolžen
VODJA INTERVENCIJE
Svojega dela ne moremo varno opravljati brez
ustrezne gasilke zaščitne in reševalne opreme.
 osebna zaščitna oprema:
- gasilska zaščitna obleka
- gasilska čelada
- gasilski škornji ali visoki čevlji
- gasilske zaščitne rokavice
- gasilski zaščitni pas
- gasilska sekirica
- signalna piščalka
Svojega dela ne moremo varno opravljati brez
ustrezne gasilke zaščitne in reševalne opreme.
 skupna zaščitna – varovalna oprema:
- zašč. obleka pred visoko temperaturo
- zašč. obleka pred kemičnimi snovmi
- zašč. obleka pred radioaktivnimi snovmi
- zašč. predpasnik pred kemičnimi snovmi
- zašč. rokavice pred kemičnimi snovmi
- hlačni ščitnik za zaščito nog
- izolirni dihalni aparat
- reševalna vrv
 gasilsko
orodje in oprema za
gašenje in reševanje:
-
-
varovalno orodje in oprema
gasilniki
črpalke
gasilsko orodje in oprema
lestve in reševalno orodje in oprema
drugo orodje in oprema
Pomembno:
UPORABA ZAŠČITNE – VAROVALNE
OPREME JE PRAVICA IN DOLŽNOST
VSAKEGA GASILCA!
Osnovna pravila za varno delo:
 pred
začetkom intervencije ali vaje
moramo pregledati gasilske naprave
 po končani intervenciji očistiti,
pregledati in namestiti na svoja mesta
vso uporabljeno opremo
 preizkusiti moramo delovanje naprav
in varnostnih naprav
(pregledi: pred uporabo, mesečni,
izredni, servisni)
 med delom moramo uporabljati samo
ustrezno in namensko orodje
Osnovna pravila za varno delo:
 med
obratovanjem naprav ne
smemo segati z roko v nevarno
območje ali med vrteče dele
 nadrejenega moramo takoj
obvestiti o vsaki okvari ali
pomanjkljivosti na gasilni napravi
 vsa sredstva za osebno varstvo, ki
smo jih dobili v uporabo, moramo
vedno uporabljati
Vzdrževanje varnosti sredstev:
Za vzdrževanje sredstev v
uporabnem – varnem stanju so
odgovorni:
vodje enot, orodjarji in člani,
ki so zadolženi za posamezna
sredstva.
V PRIMERU NESREČE – POŠKODBE
GASILCA PRI IZVAJANJU GASILSKE SLUŽBE
 vsako
poškodbo na intervenciji
moramo dosledno vpisati v poročilo o
intervenciji
 vodja intervencije vodi postopek
ugotavljanja vzroka nesreče –
poškodbe, napiše zapisnik
 organi raziskave (inšpekcija za delo,
policija in vodstvo intervencije) bodo
vsak na svoj način ugotavljali vzroke
nesreče
Pomembno:
 poškodbo
prijaviti na
zavarovalnico s posebnim
obrazcem
 poškodbo prijaviti na ZZZS z
obrazcem ER-8
 zavarovalnice nato sama ureja
naprej in o vsem obvešča
oškodovanca.
Varno delo z opremo:
redno usposabljanje za delo s posamezno opremo
vzdrževanje opreme v uporabnem in varnem stanju
uporabljati samo ustrezno in namensko orodje
med obratovanjem naprav ne smemo segati v nevarno
območje ali med vrteče dele
 takoj obvestiti nadrejenega o vsaki okvari ali
pomanjkljivosti na opremi ali drugih pomožnih sredstvih
 obvezna uporaba sredstev za osebno varnost
 po končani intervenciji očistiti, pregledati in namestiti na
svoja mesta vso uporabljeno opremo




UPORABLJATI SMETE SAMO TISTO OPREMO,
ZA KATERO STE USPOSOBLJENI!
OPOZORILNI STAVKI “R”
R1= EKSPLOZIVNO V SUHEM STANJU
 R2= NEVARNOST EKSPLOZIJE OB UDARCU
 …
 R10= VNETLJIVO
 R11= LAHKO VNETLJIVO
 R12= ZELO LAHKO VNETLJIVO
 …
 R23= STRUPENO PRI VDIHAVANJU
 R24= STRUPENO V STIKU S KOŽO
 …
 R14/15= BURNO REAGIRA Z VODO IN SPROŠČA

ZELO LAHKO VNETLJIV PLIN

OBVESTILA “S” STAVKI
•
•
•
•
•
•
•
•

S1= HRANITI ZAKLENJENO
S2= HRANITI IZVEN OBSEGA OTROK
…
S20= MED UPORABO NE JESTI IN PITI
S21= MED UPORABO NE KADITI
S30=NIKOLI DOLIVATI VODE
…
S20/21= MED UPORABO NE JESTI, PITI
IN KADITI

VELIKOST “R” IN “S” STAVKOV JE ODVISNA OD
VOLUMNA SNOVI
ZDRAVNIŠKI PREGLEDI
GASILCEV
Vsi operativni gasilci (s posamezno
specialnostjo) morajo imeti opravljen
preventivni zdravniški pregled na obdobje
3 let, brez specialnosti 5 let.
 Zdravniški pregled opravijo pri izbranemu
zdravniku, specialistu medicine dela.
 Vsebina in obseg preventivnih zdravniških
pregledov je določena s pravilnikom in
zapisana v oceni tveganja.

VARNO DELO Z RAČUNALNIKOM

-
-
-
Pravilna postavitev računalnika in mize:
Vzporedno z oknom / proti steni, da nam
spreminjajoča se svetloba ozadja ne vpliva
/ ne vbode v oči / na pogled v ekran.
Ustrezna in varna računalniška oprema,
pisalna miza in ergonomski stol.
Varna razdalja / od oči do ekrana-50 cm.
Ustrezen položaj rok / tipkovnica, miška.
Za varnost smo odgovorni vsi,
za nezgodo je dovolj le eden!