združenje strokovnih delavcev upravnih notranjih zadev

Transcription

združenje strokovnih delavcev upravnih notranjih zadev
ZDRUŽENJE STROKOVNIH DELAVCEV
UPRAVNIH NOTRANJIH ZADEV
davčna številka: 52581209
št. poslovnega računa:
02038-0089735719
Številka: 1/2010-DP
Datum: 26. 3. 2010
ZAPISNIK
1. seje Izvršnega odbora ZUNZ in 1. sestanka sekcije za promet in orožje, ki je bila 18. 3. 2010
ob 13. uri v Brjah pri Ajdovščini.
Prisotni člani IO: Bojana Zadravec, Diana Privšek, Renata Lipovnik, Alenka Colja, Marko
Grujičič, Bojana Kompare, Vida Omerzel, Darija Mohorič.
Odsotni člani IO: Bojan Trnovšek
Prisotni člani sekcije za promet in orožje: Milanka Neškovič, Ciril Repnik, Boris Pešelj, Milena
Pušnik, Miroslav Mauko, Darja Izlakar, Aris Loboda.
Odsotni člani sekcije: Martin Zgubič
Prisotni vabljeni: Dušan Vučko, DUNZ MNZ, Evstahij Paljk, načelnik UE Ajdovščina
Odsotni vabljeni: Nina Gregori, DMI MNZ
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
Pozdrav
Ugotovitev prisotnosti
Predaja dokumentacije ZUNZ
Predaja finančne dokumentacije ZUNZ
Ustanovitev sekcij (sekcija za promet, sekcija za orožje in eksplozivne snovi, sekcija za
registracijo prebivalstva in javne listine, sekcija za osebna stanja in matične zadeve,
sekcija za informatiko…) in določitev nalog sekcij
6. Imenovanje predsednikov sekcij
7. Organizacija kongresa za področji prometa in orožja v letu 20108. Organizacija kongresa za področji matičnih zadev in migracij v letu 2011
9. Dogovor o plačilu članarine
10. Dogovor o prenosu vodenja finančnega poslovanja na računovodski servis
11. Vzpostavitev spletne strani združenja
12. Določitev termina naslednjega sestanka IO
13. Razno (stališče ZUNZ-a do prenosa pristojnosti registracije društev iz UE na AJPES,
stališče ZUNZ do matičnega tečaja, udeležba na 10. kongresu EVS v Italiji).
K točki 1:
Predsednica IO, Bojana Zadravec, pozdravi vse navzoče, ki so se seje udeležili v velikem
številu, posebej pozdravi gospoda Dušana Vučka, direktorja Direktorata za upravne notranje
zadeve MNZ in gospoda Evstahija Paljka, načelnika UE Ajdovščina. Zahvalo nameni tudi gospe
Milanki Neškovič za organizacijo tokratne seje. V nadaljevanju predsednica predstavi novo
sestavo Izvršnega odbora ZUNZ, ki je bil izvoljen na 7. občnem zboru združenja dne 27. 11.
2009 v Banovcih in se tokrat sestaja prvič po izvolitvi.
V imenu UE Ajdovščina je prisotne pozdravil gospod Evstahij Paljk, načelnik upravne enote.
Gospod Dušan Vučko se je zahvalil za povabilo in poudaril pomembnost združenja z več
vidikov. Dejal je, da je združenje začelo obetavno, kar kaže na dobro sodelovanje; združenju pa
je v prihodnje želel dobro delo.
K točki 2:
Prisotni so vsi člani IO, razen Bojana Trnovška, ki se je opravičil. Ugotavlja se, da je IO
sklepčen.
K točki 3:
Predaja celotne dokumentacije združenja (razen finančne) je že izvršena, saj je dosedanja
tajnica združenja, Alenka Colja, že predala novi tajnici, Diani Privšek, tri fascikle dokumentov
(zapisniki občnih zborov, zapisniki sestankov IO, in druge korespondenčne dokumente). Predan
je bila tudi žig združenja.
K točki 4:
Darija Mohorič je pojasnila, da je potrebno oddati finančno bilanco do konca marca 2010, zaradi
česar je nujna sprememba zakonitega zastopnika. Predlagala je, da se primopredaja finančne
dokumentacije opravi po oddaji bilance. Povedala je, da je bilo finančno poročilo že
predstavljeno na zadnjem občnem zboru, stanje na računu združenja konec leta 2009 pa je
znašalo 11.690,00 eur. Menila je, da je pobiranje članarine nujno, saj je člani niso plačevali že
nekaj let, s tem pa je izpadel kar precejšen dohodek združenja. Člani IO so se s tem strinjali in
bodo o tem razpravljali v 9. točki dnevnega reda te seje.
SKLEP: Predajo in prevzem finančne dokumentacije poslovanja ZUNZ opravita Darija Mohorič
in Renata Lipovnik po oddaji finančnega poročila oziroma bilance.
K točki 5 in 6:
Predlogi za oblikovanje in vodenje sekcij so bili posredovani z vabilom za to sejo. Predsednica
je v skladu v s statutom združenja predlagala, da vse do sedaj ustanovljene sekcije delujejo tudi
v prihodnje, edina sprememba bi bila pri sekciji za društva, zbiranje in združevanje, ki bi jo
priključili k sekciji za orožje in eksplozivne snovi. Od vseh predlaganih novih predsednikov sekcij
je bilo pridobljeno soglasje. Delovanje sekcij pa bi naj potekalo čimbolj samostojno.
SKLEP: IO ustanovi naslednje sekcije in potrjuje njihove predsednike:
- sekcija za promet, predsednica Milanka Neškovič (UE Ajdovščina),
- sekcija za orožje in eksplozivne snovi ter zbiranje in združevanje, predsednik Ciril Repnik
(UE Domžale),
- sekcija za osebna stanja in matične zadeve, predsednica Marjeta Staroverski (UE Kranj),
- sekcija za migracije, predsednica Tjaša Čuk (UE Trbovlje),
- sekcija za registracijo prebivalstva in javne listine, predsednica Monika Volk (UE Brežice)
- sekcija za informatiko, predsednik Miroslav Mauko (UE Lenart).
K točki 7 in 8:
Okvirno gradivo za organizacijo kongresa s področja prometa v letu 2010 je bilo posredovano z
vabilom. Predsednica je prisotne seznanila, da se je danes s članicama IO, Renato Lipovnik in
Diano Privšek, sestala tudi z gospo Nino Gregori, direktorico Direktorata za migracije in
integracijo, ki je združenju s svoje strani ponudila vso podporo, predvsem glede načrtovanega
kongresa s področja migracij. Povedala je še, da želi združenje pridobiti moralno podporo MNZ
za organizacijo domačih in mednarodnih kongresov in podobnih posvetov s področja aktualnih
vprašanj in zlasti njegovi zagotovitvi strokovnih predavateljev. Poudarila je, da združenje ne
pričakuje finančne pomoči, saj bo stroške pokrivalo samo z organizacijo kongresov, posvetov
ipd. Gospod Dušan Vučko, direktor Direktorata za upravne notranje zadeve MNZ je povedal, da
je potrebno postaviti jasno ločnico med MNZ in ZUNZ, saj je sedež združenja na naslovu MNZ v
Beethovnovi. Predsednica pojasni, da se je o tem že razmišljalo, problem pa je, ker je v skladu s
statutom to določilo možno spremeniti le na občnem zboru. Najmanj težav bi bilo, če bi bil sedež
društva na naslovu vsakokratnega predsednika, zato bo v tem smislu na naslednjem občnem
zboru, predvidoma jeseni 2010, podan tudi predlog za spremembo statuta. Preverili pa bomo
tudi možnost preusmeritve pošte iz uradnega naslova na naslov predsednice ali tajnice
združenja. V nadaljevanju je gospod Vučko podprl izvedbo kongresov, ki bi jih organiziralo
združenje, edini zadržek je pri letos predvideni organizaciji kongresa s področja prometa. Po
njegovem mnenju bi bila izvedba kongresa preuranjena, saj je v teku prenos prometnih zadev
na Agencijo za varnost prometa v okviru Ministrstva za promet. Na tem področju je zelo veliko
raznolikih interesov, pripravlja se sprememba zakonodaje, preveč je vprašanj in premalo
odgovorov, marsikaj je še odprto, zato bi bil posvet na to tematiko primernejši, ko bodo zadeve
bolj jasne in dorečene. Pristojnosti upravnih enot glede voznikov in registracije vozil bodo ostale
nespremenjene, spremenilo se bo le resorno ministrstvo. Menil je, da bo kongres s področja
prometa primernejši drugo leto, ko se bodo lahko preverili učinki in ustreznost sprememb.
Smiselno pa bi bilo letos organizirati posvet s področja orožja, kjer se lahko zagotovijo
predavatelji MNZ, drugo leto pa kongres s področja matičnih zadev in migracij. Povedal je še, da
se v maju letos načrtujejo dnevi upravnih notranjih zadev – DUNZ in DMI. V nadaljevanju je
poudaril problematiko opravljanja »izpitov« javnih uslužbencev za posamezna področja dela
(npr. izpit za ravnanje z orožjem in eksplozivnimi snovmi, izpit za matičarja, izpit za javna
naročanja ipd.), za katere meni, da gre za nepotrebno preverjanje. Po njegovem mnenju ni toliko
problem v izpitih, kot pa v konstantnem izpopolnjevanju.
Predsednica se je zahvalila za posredovane informacije in predlagala, da sekcija za promet
odstopi od organizacije kongresa v letošnjem letu. Alenka Colja je bila mnenja, da mora
združenje enakopravno zastopati vse sekcije in vsa področja delovanja, zato naj bodo kongresi
organizirani v skladu za aktualnimi spremembami, pri čemer je posebej izpostavila problem
informatike. Boris Pešelj je menil, da bi bil potreben vsaj enodnevni posvet s področja orožja,
mogoče bi lahko povabili tudi hrvaške predstavnike. Dušan Vučko je poudaril pomen
informatike, ki je prisotna na vseh področjih in vedno aktualna. Dejal je, da bo DUNZ nadaljeval
z delovnimi obiski upravnih enot, kjer se bodo obravnavale aktualne teme, in kjer se lahko dobijo
ideje za vsebine kongresov. Po mnenju Darije Mohorič bi bil, tudi z vidika materialno finančnih
stroškov, enodnevni posvet za orožje v kombinaciji z informatiko, povsem zadosten. Milanka
Neškovič je povedala, da je sekcija za promet zaradi nedorečenosti upravnih zadev prometa,
pripravila pisni predlog, da se za letos planirani kongres o prometu in orožju ne organizira in se
razprava o tem preloži za nedoločen čas. Glede predvidenih sprememb na področju prometa pa
je opozorila na sprotno spremljanje zakonodaje s tega področja, saj je sedaj primeren čas za
dajanje pripomb. Sekcija za promet pa je pripombe že posredovala. V zvezi s tem je Dušan
Vučko pojasnil, da so osnutki aktov že na portalu in so vsake pripombe dobrodošle, ne glede na
to ali bodo upoštevane ali ne, po oblikovanju predlogov pa bo sledilo še medresorsko
usklajevanje. Predsednica je povedala, da so sekcije oziroma združenje že imeli pripombe na
spremembo predpisov, ni pa jasno, kam se naj te pripombe pošljejo. Alenka Colja je predlagala,
da jih združenje posreduje direktno na resorno ministrstvo, Dušan Vučko pa predlaga, da se
naslovijo nanj in jih bo posredoval dalje. Vido Omerzel je zanimalo, kdo naj oblikuje predloge
oziroma stališča. Mnenje prisotnih je bilo, da pripombe zbirajo sekcije glede na tematiko preko
liste članov (in preko spletne strani, ko bo vzpostavljena), predlog pa nato oblikujejo predsednik
in vsaj še dva člana.
Predsednica je prisotne seznanila, da je v zvezi z organizacijo kongresov, predvsem glede
sponzoriranja, zaprosila za pisno mnenje Komisije za korupcijo. Dušan Vučko je pojasnil, da gre
v takih primerih za donatorstvo, ker donatorji z donacijo npr. prispevajo k dobrim upravnim
postopkom.
SKLEP: V letu 2010 se organizira konferenca za orožje in informatiko, predvidoma v jesenskem
času. V okvirni organizacijski odbor se imenujejo: Ciril Repnik, Boris Pešelj, Miroslav Mauko in
Milanka Neškovič, po presoji organizacijskega odbora pa se vključijo še drugi člani.
SKLEP: Stališča ali mnenja ZUNZ-a se oblikujejo v skladu s predlogom predsednika in članov
posamezne sekcije na podlagi predhodnega zbiranja mnenj in oblikovanja predloga.
SKLEP: Vse pripombe sekcij oziroma združenja na spremembo zakonodaje s področja upravnih
notranjih zadev se posredujejo direktorju Direktorata za upravne notranje zadeve, gospodu
Dušanu Vučku.
K točki 9:
Na nujnost plačevanja članarine se je v preteklosti že večkrat opozorilo, tudi na tokratni seji je
bilo to vprašanje izpostavljeno, zato je predsednica predlagala, da IO sprejme sklep, s katerim
določi višino članarine in način plačila. Alenka Colja je menila, da bi bil primeren znesek
članarine 10,00 eur letno, upoštevaje, da je nismo pobirali že dalj časa. Predsednica predlaga,
da se članom po zunz-listi posreduje TRR združenja in znesek članarine, brez pošiljanja predizpolnjenih položnic. Takšna sklepa pa sta bila sprejeta tudi na 7. občnem zboru v Banovcih.
SKLEP: Za leto 2010 se določi članarina v višini 10,00 eur. Obvestilo o načinu plačila na TRR se
objavi po elektronski poti preko zunz-liste.
K točki 10:
Predsednica se je zahvalila Dariji Mohorič za dosedanje vodenje finančnega poslovanja
združenja. V nadaljevanju je povedala, da je združenje zavezano k vodenju dvostavnega
knjigovodstva, kar terja precej dela in strokovno usposobljeno osebo. Predlagala je, da
finančnega poslovanja ne bi več vodili sami, ampak bi koristili storitve računovodskega servisa.
V ta namen je bilo pridobljenih nekaj informacij, po eni izmed njih bi bil strošek združenja 60,00
eur z DDV mesečno, pri čemer je zajet pavšal v višini 110 vknjižb oziroma 36 računov mesečno.
Darija Mohorič je povedala, da pri vodenju finančnega poslovanja ne gre samo za obvladovanje
strokovnega dela, pač pa je treba imeti tudi vse potrebne programe in orodja, zato podpira
predlog, da se vodenje finančnega poslovanja združenja zaupa strokovnemu servisu, ki bi naj
bil, po možnosti, s področja predsednika oziroma blagajnika združenja. Na takšen način bi bilo
namreč poslovanje lažje.
SKLEP: Za vodenje celotnega finančnega poslovanja ZUNZ se pristopi k sklenitvi pogodbe s
finančno računovodskim servisom na podlagi najugodnejše ponudbe. Za izbiro najugodnejšega
ponudnika oziroma pripravo predloga za izbiro se pooblaščata predsednica, Bojana Zadravec in
blagajničarka, Renata Lipovnik
K točki 11:
Predsednica je povedala, da je združenje do pred časom še izdajalo svoje glasilo Okno uprave,
ki je terjalo veliko dela in požrtvovalnosti urednice ter drugih sodelujočih. Čeprav odlična revija,
vendarle ne more nadomestiti široke dostopnosti in sprotnega obveščanja svojih članov in
drugih zainteresiranih, ki jih ponuja svetovni splet oziroma lastna spletna stran združenja. Tudi v
ta namen so bile pridobljene informacije in ponudbe, cene izdelave spletne strani so zelo
različne, stroški na letni ravni za najem gostovanja in registracija domene pa so fiksni. Glede na
to, da je ustanovljena sekcija za informatiko se predsedniku sekcije preda to področje v
nadaljnje reševanje.
SKLEP: Predsednik sekcije za informatiko, Miroslav Mauko, preuči pridobljene informacije in
ponudbe za izdelavo spletne strani združenja, si po potrebi pridobi nove ponudbe, izbere in
predlaga IO najugodnejšo rešitev za postavitev lastne spletne strani združenja.
K točki 12:
Predsednica je povedala, da se bo IO sestajal po potrebi, vendar vsaj dva do tri krat letno, pri
čemer bomo skušali seje organizirati na različnih lokacijah, v vmesnem času pa bo nemoteno
delovanje IO zagotovljeno preko dopisnih sej po elektronski poti. Naslednja seja IO bi lahko bila
združena z zadnjim sestankom organizacijskega odbora za pripravo konference o orožju in
informatiki, predvidoma še pred izvedbo konferenco. Prav tako bi bilo smiselno na dan
konference izvesti še občni zbor združenja.
SKLEP: Naslednji, 8. Občni zbor združenja bo predvidoma konec oktobra 2010.
K točki 13:
S strani predsednice združenja je bila podana informacijo o 10. kongresu EVS, ki bo konec maja
letos v Italiji. Stroškov za udeležbo Bojane Zadravec združenje ne bo imelo, saj bo imela na
kongresu referat in v teh primerih stroške krije EVS. Običajno se kongresov udeležujejo vsaj dva
do trije člani na stroške nacionalnih združenj, ostali pa na stroške pošiljatelja ali lastnega plačila.
Tudi v tem primeru se predlaga udeležba na 10. kongresu EVS treh članic oziroma poleg
Bojane Zadravec še dveh članic, predstavnic združenja, to je Renate Lipovnik in Diane Privšek.
Stroški znašajo 450,00 eur po osebi, brez prevoznih stroškov, ki bi jih udeleženke plačale same.
Alenka Colja je predlagala, da se plača udeležba dvema osebama, vključno s potnimi stroški.
Glede udeležbe pa je menila, da je potrebno upoštevati tudi druga delovna področja sekcij ter
tudi namen, ki je lahko nagrada za dosedanje delo ali aktivnejša udeležba z naknadnim
poročanjem o vsebini kongresov. V zvezi s tem je IO sprejel dva sklepa, in sicer:
SKLEP: V okviru finančnih možnosti združenja se omogoči udeležba na mednarodnih
asociacijah iz vseh področjih delovanja združenja največ trem osebam.
SKLEP: Odobri se plačilo kotizacije in potnih stroškov za udeležbo Renate Lipovnik in Diane
Privšek na 10. kongresu EVS, maja 2010 V Italiji.
V zvezi s stališčem združenja do opravljanja izpita za matičarja oziroma matičnega tečaja je
predsednica pojasnila, da je bil že posredovan odgovor MNZ, bistvo je, da matični tečaj ostane,
ukinilo bi se le obvezno opravljanje izpita. Glede prenosa društev na AJPES oziroma
spremembe zakonodaje s tega področja je pripombe predstavil Ciril Repnik in poudaril, da ni
zadosti utemeljenih argumentov za prenos pristojnosti na področju registracije društev iz
upravnih enot na AJPES, zato je predlog sprememb Zakona o društvih neutemeljen. Dušan
Vučko je komentiral, da je za ta projekt ustanovljena delovna skupina 8 članov, od katerih je 6
članov predstavnikov AJPES-a, 1 član iz MNZ in 1 član kot predstavnik upravnih enot. V prvi fazi
bo odločitev sprejeta na vodstvu ministrstva, meni pa, da se je zadeve treba lotiti počasi, pri
čemer se je potrebno zavedati, da niso samo upravne enote ali ministrstva tista, ki so sposobna
registrirati društva. Ker zakona še ni, imamo možnost in smo dolžni opozoriti na prednosti in
pomanjkljivosti sedanje in prihodnje ureditve tega vprašanja. Po njegovem mnenju se problem
društev ne pojavlja pri registraciji društva (npr. pregledovanje temeljnega akta društva), pač pa
pri njegovem delovanju in pri tem se pojavlja vprašanje ali je to smiselno in primerno. Povedal
je, da je v ozadju bojazen, da upravnim enotam z odvzemanjem ali prenosom pristojnosti ne bo
ostalo kaj dosti upravnih pristojnosti. Dejstvo je, da sprememba društvene zakonodaje nastaja,
delovna skupina pripravlja poročilo, ki bo predstavljeno ministrstvu, poleg tega pa še mnenje
ZUNZ-a, zato so pripombe dobrodošle, končna odločitev pa bo na strani zakonodajalca.
Razmišljati bi bilo potrebno v smeri dostopnosti do teh storitev sedaj in v primeru prenosa na
AJPES, kaj bo z zaposlenimi, ki zlasti na večjih upravnih enotah opravljajo samo upravne
zadeve s področja društev. Darija Mohorič je vztrajala na stališču, da ostanejo društva v okviru
upravnih enot. Evstahij Paljk je menil, da so zadeve že utečene in dobro pokrite, nekatere
pristojnosti so pred časom upravne enote že izgubile, sedaj pa jih dobivajo nazaj, pri čemer
nastaja problem kadrov, ki jih več nimamo. Dušan Vučko je povzel, da je bila že leta 2003 ideja,
da bi neke vrste upravne enote imele pristojnosti na vseh področjih, od davčne, geodetske,
inšpekcijskih služb idr., do ene sprejemne pisarne ipd., vendar bo za dosego takšne
organiziranosti potrebno spremeniti predvsem miselnost.
Predsednica je izpostavila željo združenja, da dobi status društva v javnem interesu, o čemer je
bil sprejet ustrezen sklep na eni izmed prejšnjih sej IO. Potrebno bi bilo, da nekateri člani
prevzamejo aktivnosti, da to zadevo pripeljemo do konca. Alenka Colja je podala informacijo, da
je zadeva že urejena oziroma se končuje, kar pa je že narejenega se bo posredovalo za to
zadolženim članom.
SKLEP: IO imenuje skupino za izvedbo postopka za pridobitev statusa društva v javnem
interesu v sestavi: Marko Grujičič, Bojana Kompare in Vida Omerzel. Skupina o svojem delu
poroča na naslednji seji IO.
Zapisala:
Diana Privšek
tajnica ZUNZ
Predsednica IO ZUNZ
mag. Bojana Zadravec

Similar documents