Poimenovanje na področju čiščenja odpadnih voda

Comments

Transcription

Poimenovanje na področju čiščenja odpadnih voda
Poimenovanje na področju čiščenja odpadnih voda
Mnogokrat najdemo v uradnih dokumentih (projektih, navodilih, prospektih …) izraze, ki ne ustrezajo stanju
tehnike, oziroma niso pravilno uporabljeni. Zato smo pripravili spisek najpogosteje uporabljenih izrazov in jim
dodali nepravilne izraze, ki se uporabljajo zaradi različnih razlogov, kot so napačni prevodi, izrazi, ki so nas
naučili v določeni ustanovi, kjer uporabljajo svoj lasten jezik (slang), zaradi starih izrazov, ki niso več v uporabi
in jih še vedno uporabljajo in poučujejo starejši učitelji itd.
Tako smo v prvo kolono zapisali pravilne izraze po abecednem vrstnem redu, v drugi koloni smo predstavili
napačne izraze, v tretjo kolono pa smo ponekod dodali pripombe, ki pojasnjujejo določene izraze.
Če je kdo zasledil napako ali ima kakršen koli dodaten (pravilen in nepravilno uporabljen) izraz, nam prosim
javite, da tabelo posodobimo in dopolnimo.
Pripravil in priredil:
prof. dr. Milenko Roš
[email protected]
Slovarji so kot ure; boljša najslabša kakor nobena, vendar tudi od najboljše ne smemo pričakovati popolne točnosti. Stephen Hawkins Izraz
absorpcija
adsorpcija
aerobna presnova
aktivno blato
Nepravilni izraz
absorbcija
adsorbcija
aerobna digestija
aktivni mulj, aktivirano blato,
poživljeno blato, biologija, glen, …
alkaliniteta
alkalnost, alkaliteta
amonijak
amonjak, amoniak, amonij
amonični, amonijakalni, amoniakalni,
amonijski dušik
amonični, amonijakalni, amoniakalni,
amonijski…
biološki film, film
biološka potreba po kisiku, biološka
poraba kisika
amonijev dušik; NH4-N
amonijev ion (tudi amonij);
NH4+
biofilm
biokemijska potreba po kisiku
bioplin
biološki plin
biorazgradnja
blatenica
breme
breme BPK5
biokemijska razgradnja
blatnenica
obremenitev
obremenitev BPK5
celokupni, skupni, totalni (dušik,
fosfor…)
celoti (dušik, fosfor…)
celotni organski ogljik, TOC
totalni (skupni) organski ogljik
centrifugat
centrat
čiščenje (odpadne vode)
purifikacija
dekantat, supernatant
centrat
dušik po Kjeldahlu, tudi
Kjeldahlov dušik, TKN
egalizacijski bazen ali izravnalni
egalizator
baze
elektrodepozijica
elektrodezinfekcija
Opomba
Prodiranje snovi v maso trdne snovi ali tekočine.
Npr. adsorpcija na aktivno oglje.
Namesto presnova lahko tudi razgradnja.
Alkaliniteta v odpadni vodi je rezultat prisotnosti hidroksidov
[OH−], karbonatov [CO32−] in hidrogenkarbonatov
[HCO−] ter kationov, kot so kalcijev, magnezijev, natrijev,
kalijev oziroma amonijev ion. Ni povezana samo z alkalnostjo, ki jo
povzročajo hidroksilni ioni [OH−].
Plin NH3, ki je prisoten v vodi predvsem pri višjih vrednostih pH.
Podobno izražamo tudi ostale amonijeve soli (amonijev nitrat, amonijev
sulfid, amonijeve soli…).
(SSKJ) amonijev: nanašajoč se na amonij.
Biomasa, priraščena na določen nosilec.
Okrajšava BPK; BPK5, če gre za BPK po 5 dneh.
Plin, ki je mešanica predvsem metana, ogljikovega dioksida in nastane
pri anaerobni presnovi organskih snovi.
Tekočina, izločena iz blata.
razmerje med maso snovi v odpadni vodi (npr. KPK) in časom
množina BPK5 v časovni enoti, npr. 150 kg BPK5 na dan
TOC je mednarodna kratica, ki izhaja iz angleščine (Total Organic
Carbon)
Tekočina po centrifugiranju. Centrat je napačno prevedeni izraz iz
angleščine (centrate).
Tekočina v usedalniku nad usedlinami.
Dušik, ki se ga določi po Kjeldahlovi metodi. TKN je mednarodna
kratica, ki izhaja iz angleščine (Total Kjldahl Nitrogen).
Postopek elektrokemijskega čiščenja odpadne vode.
Postopek elektrokemijskega čiščenja odpadne vode.
elektroflotacija
elektrokoagulacija
elektrooksidacija
elektroredukcija
filtrat
flokulacija
gnilišče
centrat
obarjanje
digestor
hlapne kisline
volatilne kisline
izravnalni bazen
iztok (prečiščene vode)
lahko tudi odtok
kanalizacija
Kjeldahlov dušik
Koncentracija aktivnega blata
(simbol X)
efluent
kanal
Postopek elektrokemijskega čiščenja odpadne vode.
Postopek elektrokemijskega čiščenja odpadne vode.
Postopek elektrokemijskega čiščenja odpadne vode.
Postopek elektrokemijskega čiščenja odpadne vode.
Tekočina, ki teče skozi filter.
Postopek fizikalno-kemijskega čiščenja odpadne vode.
Nižje maščobne kisline, ki vsebujejo šest ali manj ogljikovih atomov
(ocetna, propionska, maslena, valerijanska, kaprojska kislina).
Glej egalizacijski bazen!
Voda, ki izteka iz naprave.
Običajno govorimo o kanalizacijskem omrežju, po katerem teče
odpadna voda.
Glej Dušik po kjeldahlu.
MLSS
MLSS izhaja iz angleščine (Mixed Loquor Suspended Solids).
kosem
flokula
Zbir manjših delcev, ki nastajajo pri fizikalno-kemijskem čiščenju (npr.
pri flokulaciji).
lovilnik maščob, tudi maščobnik
MBBR
MBR
merilec
merilnik
nasičenje s kisikom
odpadna voda
odplinjanje
oksidacijski jarek
oksidacijsko redukcijski
potencial, ORP
onesnaženje, onesnaževanje
(zraka, vode…)
onesnaževalec
onesnaževalo
onesnažilo
osuševanje ali dehidracija
ozoniranje
lovilec maščob
merilec
saturacija
odplaka
stripping
karuzel, carusel
Reaktor s plavajočimi nosilci biomase.
Membranski bioreaktor.
Oseba, ki nekaj meri.
Naprava, ki meri.
Odplaka je starejši izraz, ki se opušča.
Nekateri uporabljajo izraz "stabilizacijski jarek".
redoks potencial
polucija
Izraz izhaja iz angleške besede pollution.
polutant
polutant
polutant
dehidtriranje
ozonizacija
Subjekt (tovarna, obrat, človek…), ki onesnažuje.
Izraz izhaja iz glagola onesnaževati (nedovršnik).
Izraz izhaja iz glagola onesnažiti (dovršnik).
Proces z ozonom.
plinohran
plinohram
populacijski ekvivalent, PE
polucijski ekvivalent
precejalnik
prekapnik, perkolator
precipitacija ali obarjanje
preskus v čašah, tudi Jar test
prezračevalnik, lahko tudi
prezračevalni reaktor (bazen)
prezračevalo
prezračevanje
razgradnja
prezračevalec, aertor, aeracijski bazen
Reaktor, ki ga prezračujemo.
prezračevalec, aerator
ozračenje, ozračevanje, aeracija,
zračenje…
degradacija
Naprava, ki prezračuje npr. suspenzijo aktivnega blata.
recikel, povratno blato
recirkulacija
sistem s čepastim tokom
sistem s čepovnim tokom, plug-flow
reaktor
sprejemnik
prejemnik, recipient
starost blata
vtok (odpadne vode)
lahko tudi dotok
vzorčevalec
influent
vzorčevalnik
vzorčevalec
zadrževalni čas blata
zračenje
Gre za rezervoar, kjer se hrani plin.
Onesnaženje, ki ga povzroči en človek na dan in se lahko izraža kot
KPK, BPK5, P, N, itd.
Naprava za čiščenje odpadne vode, skozi kateri se preceja odpadna
voda.
Izločanje trdnih snovi, ki so nastale s kemijskimi reakcijami v raztopini.
Pri nas se velikokrat uporablja originalni angleški izraz "Jar test".
Prezračevanje tekočine, aktivnega blata…
Proces, ki poteka zaradi delovanja moikroorganizmov.
Izraz se uporablja pri sistemu čiščenja z aktivnim blatom, kjer se vrača
suspenzija koncentriranega blata iz bistrilnika v prezračevalnik.
Povratni tok dela iztoka iz enega reaktorja v drugega, npr. iz aerobnega
reaktorja v anoksični reaktor.
Sistem čiščenja odpadne vode.
Običajno gre za reko, potok, jezero…, kamor teče prečiščena voda iz
čistilne naprave.
glej zadrževalni čas blata
Voda, ki teče na napravo.
Oseba, ki vzorči npr. odpadno vodo
naprava za vzorčenje odpadne vode. Vzorčevalec je oseba, ki vzorči npr.
vodo.
Izračunani čas, ki je potreben za odstranitev celotne mase blata iz
sistema (npr. iz prezračevalnika, gnilišča …). Večkrat uporabljamo izraz
"starost blata"
Zračenje prostorov, zračenje posteljnine…

Similar documents