XINTOX - xintex group

Transcription

XINTOX - xintex group
Datum originala:
Datum tiskanja
VARNOSTNI LIST (v skladi z uredbo 1272/2008 in 453/2010)
27/02/2014
26/03/2014
Revizija: 001
XINTOX
1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE / PODJETJA
1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime: XINTOX
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba zmesi: z vodo razredčeno industrijsko čistilo, za profesionalno uporabo v skladu z navodili v tehničnem
listu
Kategorija procesov: PROC 8, PROC 10
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Dobavitelj:
NOVO-TECH d.o.o.,
Lackova c. 78,
2000 Maribor,
Tel: +386 24 625 740
Telefaks: +386 24 625 741
e-mail: [email protected]
Dobavitelj v EU:
TECHNIQUA HANDELS GMBH
Tiroler strasse 2A
D-83435 Bad Reichenhall
Tel.: 08651/9057167
Fax: 08651/9057169
e-mail: /
1.4 Telefonska številka za nujne primere:
Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti: nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru
življenjske ogroženosti poklicati 112
2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH
2.3 Razvrstitev snovi ali zmesi
Glede na Direktivo 1999/45/EC:
Glede na Uredbo 1272/2008:
Xi-Dražilno
R38/R37/R38
Skin Corr. 1B; H314
STOT SE 3; H 335
2.2 Elementi etikete
Glede na Uredbo 1272/2008:
Piktogram
Opozorilna beseda
Stavki o nevarnosti
Previdnostni stavki
NEVARNO. Klorovodikova kislina.
H314
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
P271
Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P280
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito
za obraz.
P310
Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P305+P351+P338
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite
brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P304+P340
PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti
počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P303+P361+P 353
PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči vsa
kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
Dodatne
informacije o
Stran 1 of 6
Varnostni list: XINTOX
Datum tiskanja: 26/03/2014
nevarnosti
2.3 Druge nevarnosti
Proizvod ne vsebuje snovi, ki so razvrščene kot obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) ali zelo obstojne in zelo
bioakumulativne (vPvB) v skladu z 1907/2006/EG Priloga XIII.
Formiranje pene po bruhanje, nevarnosti zadušitve.
3. SESTAVA / INFORMACIJE O SESTAVINAH
3.1 Snovi
Ni relevantno.
3.2 Zmesi
Sestavine (po 648/2004EC):
<5% neionskih površinsko aktivnih snovi, vsebuje dišave (Amil Cinnamal, benzil benzoat).
CAS št.
Razvrstitev
Konc.
Nevarne sestavine
EINECS /
glede na
Razvrstitev glede
(masni %)
INDEX št.
DSD/DPD
na CLP
169107-21-5
<5% neionskih površinsko
1-5
Acute Tox. 4; H 302
Xn, R22, R41
aktivnih snovi
Eye Dam. 1; H 318
Klorovodikova kislina
7647-01-0
231-595-7
017-002-01-X
5-15
C; R34
R37
Skin Corr. 1B; H314
STOT SE 3; H 335
opomba
(1)
(1)
(1) Za R-stavke in stavke H v celoti: glej razdelek 16
4. UKREPI ZA PRVO POMOČ
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
SPLOŠNI:
/
V primeru stika z očmi: izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Poiskati zdravniško pomoč
V primeru stika s kožo: Takoj splahniti z veliko vode. Odstranite vsa kontaminirana oblačila.
V primeru vdihavanja:
dovod svežega zraka, po potrebi poiskati zdravniško pomoč.
V primeru zaužitja:
umivati oz splahniti usta z vodo. Popiti obilo vode. Ne izzivati bruhanja. Takoj poiskati
zdravniško pomoč.
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Glej poglavje 11.
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Simptomatsko zdravljenje. Ni znanega specifičnega protistrupa. V primeru zaužitja velikih količin se lahko uporabi
protipenilno sredstvo (Dimeticon).
5. PROTIPOŽARNI UKREPI
5.1 Sredstva za gašenje
PRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE: ogljikov dioksid, pena odporna na alkohol, prah in vodni curek.
NEPRIMERNA SREDSTVA ZA GAŠENJE: močni vodni curek.
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: možna tvorba CO in CO2
5.3 Nasvet za gasilce
SPLOŠNE INFORMACIJE: izdelek ni gorljiv. Prilagoditi ukrepe situaciji.
POSEBNA ZAŠČITNA OPREMA ZA GASILCE: ni posebnosti.
6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH
Stran 2 of 6
Varnostni list: XINTOX
Datum tiskanja: 26/03/2014
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Preprečite stik s kožo in očmi. Uporabite osebna zaščitna sredstva (glej točko 8).
6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Izdelek ne sme prodreti površinske vode ali podtalnico.
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Razsuto zmes posujte z inertnim vpojnim materialom (pesek, vermikulit, diatomejska zemlja, Kieselguhr, itd.) majhne
količine (do 10l) splahni z obilo vode v kanalizacijo.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Vse informacije o osebnem varstvu in odstranjevanju je navedeno v poglavjih 7, 8.
7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Ne vdihavati hlapov in aerosolov. Preprečite stik s kožo in očmi. Ne mešati z drugimi proizvodi. Uporabljajte osebno
zaščitno opremo v skladu s točko 8. Ne jesti, piti in kaditi v delovnem območju. Po uporabi umiti roke. Pred vstopom v
jedilnico sleči umazana/delovna zaščitna oblačila.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Shranjujte v dobro zaprtih posodah.
Razred skladiščenja: 12
7.3 Posebne končne uporabe
Glej točko 12. GISBAU koda izdelka: GG 70.
8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA
8.1 Parametri nadzora :
5-15% hydrochloric acid (hydrogen chloride), CAS 7647-01-0
OEL (EC): 8 mg / m3 (8 hours), 15 mg / m3 (short-term)
8.2 Nadzor izpostavljenosti
ZAŠČITA ROK: Zaščitne rokavice, kategorije III glede na EN 374.
ZAŠČITA OČI: zaščitna očala.
ZAŠČITA KOŽE : delovna obleka.
VAROVANJE DIHAL: ni potrebna.
9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Izgled
Tekočina
Barva
Ni podatka.
Vonj
Parfumiran
Prag za vonj
Ni na voljo.
pH
Cca 0,5
Tališče ali ledišče
Cca 0°C
Vrelišče.
Cca 100°C
Območje destilacije
Ni na voljo.
Plamenišče
/
Topnost
topen v vodi
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda
Ni na voljo.
Temperatura samovžiga
Ni na voljo.
Temperatura razgradnje
Ni na voljo.
Viskoznost/25°C
<10 mPas
Gostota/25°C
1,05
Reakcijske lastnosti
Ni na voljo.
9.2 Drugi podatki: /
Stran 3 of 6
Varnostni list: XINTOX
Datum tiskanja: 26/03/2014
10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
10.1 Reaktivnost
10.2 Kemijska stabilnost
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
10.5 Nezdružljivi materiali
10.6 Nevarni produkti razgradnje
Z baznimi kovinami tvori hidrogen.
Pri reakciji s kislinami se tvori toplota.
Pri pravilnem skladiščenju in rokovanju je zmes stabilna.
Z baznimi kovinami tvori hidrogen.
Pri reakciji s kislinami se tvori toplota.
Glej poglavje 7. ni poznana.
Alkalne kovine in kisline.
Ni podatka.
11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
5-15% hydrochloric acid (hydrogen chloride), CAS 7647-01-0, EINECS/ELINCS 231-595-7
LD50 (dermal, podgana) > 2000 mg / kg
LD50 (oral, podgana podgana) > 2000 mg / kg
LD50 (inhalation, vapour, podgana) > 20 mg/l/4h
1-5% 5-15% nonionic surfactants, CAS 169107-21-5, EINECS/ELINCS --LD50 (dermal, podgana) > 2000 mg / kg
LD50 (oral, podgana) > 200 mg / kg
LD50 (inhalation, dust/mist, rat) > 5 mg/l/4h
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Jedkost za kožo/draženje kože: povzroča opekline
Resne okvare oči/draženje: /
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože: /
Mutagenost: ne vsebuje takih komponent.
Kancerogenost: ne vsebuje takih komponent.
Strup.za razmnoževanje: ne vsebuje takih komponent.
STOT-SE-enkratna izpostavljenost: /
STOT-RE-ponavljajoča se izpostavljenost: /
Nevarnost pri vdihavanju: /
Draženje dihalnih poti: /
12. EKOLOŠKI PODATKI
Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
12.1 Strupenost:
12.2. Obstojnost in razgradljivost:
12.3. Bioakumulacija
12.4 Mobilnost v tleh
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
12.6 Drugi škodljivi učinki
Surfactants: LC50 (fish, daphnia) 1 - 10 mg / l.
Druge organske komponente: LC50 (fish, daphnia) >10 mg / l
površinsko aktivne snovi:
Površinsko aktivne snovi v tem izdelku so v skladu z merili za biološko
razgradnjo, kot je določeno v Uredba o detergentih 648/2004/EC.
Druge organske sestavine:
Biorazgradljivost organskih sestavin, ki so prisotne v tem izdelku je v
skladu vsaj z merili OECD 302 B
Ne vsebuje takih snovi.
Ni podatka.
Glej točko 2.3.
Potrdilo o ekologiji (izjava o okoljski združljivosti) podrobne informacije o
ekološke lastnosti so na voljo na zahtevo
13. ODSTRANJEVANJE
Stran 4 of 6
Varnostni list: XINTOX
Datum tiskanja: 26/03/2014
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Po spiranju z obilo vode, se lahko prazne posode reciklirajo, odlagajo ali zažgejo.
Klasifikacija odpadka:
060102
KONTAMINIRANA EMBALAŽA
Kontaminirana embalaža se mora povrniti ali odstraniti v skladu z nacionalnimi predpisi o ravnanju z odpadki.
150102
14. PODATKI O PREVOZU
To blago je morajo prevažati vozila, ki imajo dovoljenje za prevoz nevarnega blaga v skladu z določbami določenimi v
sedanji izdaji Zakonika o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR) in v vseh veljavnih
nacionalnih predpisov.
To blago mora biti zapakirano v originalni embalaži ali v embalaži, ki je sestavljena iz materialov, s katerimi vsebina ne
reagira nevarno. Ljudje, ki nakladajo in razkladajo nevarno blago, morajo biti usposobljeni za vsa tveganja, ki izhajajo
iz teh snovi, in o vseh ukrepih, ki jih morajo sprejeti v primeru izrednih razmer.
Transport po
kopnem ADR/ RID:
14.1 Številka ZN
14.2 Pravilno
odpremno ime ZN
14.3 Razredi nevarnosti prevoza
14.4 Skupina embalaže
14.5 Nevarnosti za okolje
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za
uporabnika
Dodatni podatki:
Izvzete količine (EQ):
Omejene količine (LQ):
Transport po morju
IMDG:
Zračni transport
IATA:
1789
KLOROVODIKOVA
KISLINA, raztopina
8
III
NE
-
1789
KLOROVODIKOVA
KISLINA, raztopina
8
III
NE
-
1789
KLOROVODIKOVA
KISLINA, raztopina
8
III
NE
-
E1
5l
E1
5l
E1
5l
15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
(VOC) glede na 1999/13/EC: <30%.
15.2 Ocena kemijske varnosti
Ni bila pripravljena za mešanico in snovi, ki jih vsebuje.
16. DRUGI PODATKI
H-stavki, navedeni v razdelkih 2 in 3:
Eye Dam. 1
STOT SE 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Hude poškodbe oči, kategorija nevarnosti 1
Specifična strupenost za posamezne organe – enkratna izpostavljenost,
kategorija nevarnosti 3
Akutna strupenost (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorija nevarnosti 4
Jedkost za kožo, kategorije nevarnosti 1B
Stran 5 of 6
Varnostni list: XINTOX
H302
H314
H318
H335
Datum tiskanja: 26/03/2014
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Povzroča hude poškodbe oči.
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
R-stavki, navedeni v razdelkih 2 in 3:
R22
R41
R 34
Povzroča opekline.
R 37
Draži dihala.
R36/37/38
Draži oči, dihala in kožo.
Kategorija procesov:
PROC 8 Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na nenamenskih napravah
PROC 10 Nanašanje z valjčkom ali čopičem
PROC 11 Neindustrijsko brizganje
Uporabljene kratice:
WGK
Razvrščanje v skladu z Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (vwvws) z dne 27
julij 2005
KTV
Kratkotrajna vrednost izpostavljenosti
MDK
Maksimalno dovoljena koncentracija
MV
Mejna vrednost
NPK-P
Maksimalno dovoljena koncentracija (ČEŠKA)
PEL
Dopustna meja izpostavljenosti (ČEŠKA)
TWA
Time Weighted Average
LD50
Smrtna doza, pri katerem pogine 50 % preskusnih organizmov
LC50
Smrtna koncentracija, pri katerem pogine 50 % preskusnih organizmov
EC50
Učinkovita koncentracija (koncentracija, pri kateri odmre/pogine 50 % preskusnih
organizmov)
IC50
Inhibicijska koncentracija, pri kateri se inhibira 50% preskusnih organizmov
VOC
Hlapne organske spojine
log Pow
Logaritem porazdelitvenega koeficienta oktanol/voda
OBVESTILO ZA UPORABNIKA
Informacije v tem varnostnem listu temeljijo na lastnem znanju na dan zadnje izdaje. Uporabniki morajo preveriti
primernosti in popolnosti podatkov v skladu z vsako posebno uporabo izdelka. Ta dokument se ne sme interpretirati
kot garancijo o nekaterih specifičnih lastnosti izdelka. Uporaba tega izdelka ni pod našo neposredno kontrolo.
Uporabnik mora ravnati, na lastno odgovornost, v skladu s trenutnimi zakoni in predpisi o zdravju in varnosti.
Proizvajalec ne prevzemamo odgovornost, ki izhaja iz nepravilne uporabe.
Osnova za izdelavo varnostnega lista:
Varnostni list dobavitelja XINTOX, Techniqua Handels GmbH, Tirolerstraß 2a, D-83435 Bad Reichenhall
Revizija številka:1 - Datum izdaje 27/02/2014
Slovenska revizija:1
Datum: 26/03/2014
Stran 6 of 6