Načrt poslovanja Javnega podjetja Varaš d.o.o.

Transcription

Načrt poslovanja Javnega podjetja Varaš d.o.o.
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
Letni program GJS za leto 2014 za
občino Turnišče
izvajalec
javno podjetje
VARAŠ d.o.o.
Turnišče, 28.01.2014
Pripravil : Klavdij Novič
1
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
UVOD
Družba VARAŠ družba za komunalne storitve d.o.o. (v nadaljevanju VARAŠ d.o.o.) v skladu
z obveznostjo,ki izhaja iz izvajanja gospodarskih javnih služb posreduje letni program za
dejavnosti GJS za leto 2014.
Dejavnosti individualne rabe,ki se financirajo s strani uporabnikov storitev so:
Oskrba s pitno vodo
Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode
Urejanje in vzdrževanje pokopališč
Dejavnosti kolektivne rabe, ki se financirajo iz občinskega proračuna so:
Vzdrževanje cest
Vzdrževanje drugih javnih površin
Javna razsvetljava,izobešanje zastav in okraševanje v naseljih v decembru
Pri pripravi programa smo upoštevali trenutno poznana makroekonomska izhodišča
Za področje obveznih gospodarskih javnih služb so bila oblikovana sredstva, kot jih
zagotavlja lastnica gospodarske javne infrastrukture in oblikovane in potrjene cene za
izvajanje gospodarskih javnih služb individualne rabe.
Za najpomembnejše okoljske vidike smo za leto 2014 pripravili okoljske programe, ki
vsebujejo cilje za izboljšanje obstoječega stanja:
Zmanjšanje porabe električne energije za potrebe GJS
Zmanjšanje vodnih izgub
Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
Varovanje podtalnice na območju občine Turnišče
Vzdrževanje kanalizacijskega sistema in izboljšanje delovanja ČN.
Ocenjujemo, da bomo na celotnem območju občine Turnišče, zagotovili izpolnjevanje vseh
zahtev, ki jih od nas zahteva nosilec gospodarske javne službe in ustanovitelj, pri čemer bomo
Skrbno in strokovno izvajali dejavnosti GJS v skladu z zahtevami lastnika infrastrukture,
zakoni in drugimi predpisi
Zagotavljali uporabnikom enakopravno in kakovostno oskrbo z javnimi dobrinami ter
opravljanje vseh služb, v skladu s predpisi in v javnem interesu
Upoštevali tehnične , zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem
gospodarskih javnih služb
Kot skrben gospodar uporabljali, upravljali in vzdrževali objekte, naprave in druga sredstva,
da se bo ohranjala njihova vrednost
Skrbeli za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih
služb.
ORGANIZACIJA PODJETJA
Podjetje deluje v prostorih, ki so v lasti občine Turnišče. V nadaljevanju se bomo trudili
skupaj z ustanoviteljico zagotoviti ustrezne prostore, ki bodo omogočali normalno širitev
dejavnosti. Podjetje bo opravljalo svoje dejavnosti centralno z evidentiranjem prihodkov in
odhodkov po stroškovnih enotah, z širjenjem dejavnosti.
Podjetje je organizirano za delovanje po programih in sicer
• Vodovod
2
JP VARAŠ d.o.o.
•
•
•
•
•
PN2013.002.O
Kanalizacija
Pokopališča
Javna razsvetljava
Vzdrževanje cest
Urejanje javnih površin
KADRI
V letu 2014 so bile v podjetju zaposlene tri osebe, poleg teh pa so preko javnih del zaposleni
še pet delavcev. S takšno sestavo smo sposobni opravljati v polnosti vsa dela, ki so predvidena
za opravljanje gospodarske javne službe v občini. Pri tistih oblikah zaposlitve za krajše
obdobje, kjer bo to možno se bomo trudili pridobiti sredstva Zavoda RS za zaposlovanje
(ZRSZ). Zaradi togosti delovnopravne zakonodaje bomo poskušali čim več del opravljati s
podizvajalci. Kar bo v občinskem okolju omogočalo ustvarjanje samozaposlitev. Tak način
sodelovanja bo na eni strani zmanjšal stroške dela v podjetju.
Predvidevamo, da bomo v letu 2014 imeli tri stalno zaposlene osebe in tri javne delavce.V
kolikor bodo možnosti dopusščale (subvencije ZRSZ), bomo zaposlili inženirja gradbeništva.
Za potrebe specifičnih zanj in opreme se poslužujemo zunanjih izvajalcev, predvsem za
potrebe laboratorisjkih nadzorov in preizkušanj.
Trudimo se izvajati dejavnosti z lastnimi kadri, za specifične potrebe pa vključujemo zunanje
izvajalce, ki dopolnjujejo izvedbo javne službe:
vzdrževanje vodovoda in kanalizacije
NACIANALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE,OKOLJE IN HRANO MARIBOR
REŽONJA d.o.o.
ERICO VELENJE
vzdrževanje javne razsvetljave
ELEKTRO MARIBOR (enota Ljutomer)
vzdrževanje cest
NOGRAD d.o.o.
za potrebe zimske službe lastnike večjih traktorjev v vsakem naselju
3
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
OSKRBA S PITNO VODO
Oskrba s pitno vodo je pomembna družbeno odgovorna in okoljevarstvena dejavnost. Ta ne
predstavlja le distribucije vode v zadostnih količinah, temveč je združena s skrbjo in
prizadevanji za ohranitev kakovostnega vodnega vira. Posebno pozornost bomo pri izvajanju
oskrbe s pitno vodo v letu 2014 namenili spremljanju in zagotavljanju zdravstvene ustreznosti
pitne vode, spremljanju vodnih izgub in prizadevanju za njihovo zmanjšanje, rednemu
obveščanju in drugim načinom seznanjanja uporabnikov storitev dobave pitne vode
vzdrževanju javnih hidrantov in hidrantnega omrežja.
Najpomembnejši cilj dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje zdravstveno ustrezne
pitne vode vsem uporabnikom, skladno s pravilnikom o pitni vodi ter drugimi akti.
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD
Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zajema:
Odvajanje komunalne odpadne vode, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev in drugih
objektov
Čiščenje komunalne odpadne vode v čistilni napravi
Kanalizacijski sistem v občini Turnišče je namenjen samo odvajanju komunalne odpadne
vode s sistemom prečrpališč, v naselju Nedelica pa je vakuumski sistem.
V deževnem obdobju prihaja do povečane količine vode, ki se odvaja na čistilno napravo, kar
pa črpalke ne uspejo vse prečrpati, obenem pa zaradi velikega pretoka v sistemu za biološko
razgradnjo preidejo odpadne vode premalo prečiščene v okolje. Ugotavljamo, da je temu
vzrok priklop odvajanje padavinske vode pri posameznih uporabnikih. V letu 2012 smo že
pričeli s kontrolo, v letu 2014 bomo nadaljevali s sodelovanjem medobčinske onšpekcije.
V letu 2014 bomo posebno pozornost namenili:
Priključitvi novih uporabnikov na javno kanalizacijo
Pripravi načrta ukrepov nepredvidljivih napak in višje sile
Ažuriranju evidenc uporabnikov z individualnimi greznicami
Izvajanju obratovalnega monitoringa
4
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ
Na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Turnišče bomo upoštevali
okoljevarstvene cilje in predpise, želje in potrebe ter finančne zmožnosti lokalne skupnosti.
Za vsako pokopališče so z odlokom občine Turnišče predvideni pogoji poslovanja, lastnik –
občina Turnišče, pa odloča tudi o ceni najema grobov.
Pri zasledovanju okoljevarstvenih ciljev bomo stremeli racionalni porabi vode, ločenemu
odlaganju pokopaliških odpadkov.
5
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST
Pri izvajanju programa letnega vzdrževanja občinskih javnih cest bodo naloge opravljene
glede na stanje in potrebe na cestnem omrežju.
Manjša investicijska vzdrževalna dela bodo izvedena po potrebah na terenu, naložbe v
modernizacijo cestne infrastrukture pa so planirane v občinskem proračunu in usklajene z
razvojnimi akti občine.
Za potrebe vzdrževanja občinskih cest se poslužujemo storitev zunanjega izvajalca NOGRAD
d.o.o.,ki v klopu del zagotavlja:
• Strojno čiščenje vozišč in odvoz materiala
• Krpanje udarnih jam s hladno in vročo asfaltno zmesjo
• Zalivanje reg in razpok
• Strojno popravilo makadamskih vozišč
Delno sami, delno v sodelovanju zunanjega izvajalca izvajamo
• Strojno in ročno čiščenje jarkov, koritnic, segmentnih jarkov in kanalet, prepustov,
revizijskih jaškov, ponikovalnic, vtočnih jaškov ter odvoz materiala
• Strojno in ročno popravilo makadamskih vozišč in bankin
• Zamenjava vtočnih robnikov in drugo
V zimskem obdobju, ki traja od 15. oktobra do 15. aprila naslednjega leta se ceste vzdržujejo
v skladu z izvedbenim programom zimske službe, ki zajema:
• Postavitev in odstranjevanje snežnih kolov
• Strojno posipanje vozišč
• Strojno pluženje snega s snežnimi plugi in drugo ustrezno mehanizacijo
• Ročno odstranjevanje snega in posipavanje poledenelih površin
UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
Urejanje in čiščenje javnih površin obsega pomemben segment gospodarske javne službe, saj
je podoba kraja prvi stik z uporabniki javnih površin, ki pridejo v občino Turnišče. Enako
velikega pomena pa je za prebivalce občine, saj je danes zelo izpostavljen odnos do narave in
povečana skrb za okolje.
Na tem področju izvajamo naslednje aktivnosti:
strojna košnja trave (standard za občinske ceste je dvakrat letno po celotni dolžini bankin ter
zunanji in notranji brežini), košnjo izvajamo po potrebi
ročna in strojna košnja zelenic in igrišč
obrezovanje žive meje
strojno obrezovanje drevja in grmovja ter odvoz tega
6
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
Urejanje in čiščenje javnih površin obsega:
čiščenje ,pometanje in pranje javnih cest ter praznjenje in vzdrževanje košev za smeti
vzdrževanje in tekoče urejanje javnih zelenih površin
vzdrževanje in urejanje posameznih dreves in drugih nasajenih rastlin, rastočih v naseljih na
javnih površinah
JAVNA RAZSVETLJAVA
Pri skrbi za vzdrževanje javne razsvetljave v občini Turnišče je posebna pozornost namenjena
osvetlitvi javnih površin ter njene primernosti v nočnem času. Njen pomen je v zagotavljanju
tako osebne kot prometne varnosti. Za sklop dejavnosti javne razsvetljave je tudi posebna
skrb porabe električne energije s čimer je zagotovljena celostna struktura stroška, ki bremeni
proračunska sredstva.
Dela so načrtovana in bodo opravljena na osnovi ustaljenega programa, ki zagotavlja
nemoteno izvrševanje te javne službe in sicer:
zamenjava sijalk in po potrebi svetilk ter drugih naprav in svetlobnih znakov
popravila oz.menjava sestavnih delov objektov in naprav za javno razsvetljavo
redno mesečno pregledovanje naprav JR
intervencije na objektih in napravah JR
izvedba novoletne okrasitve
izobešanje zastav v skladu z zakonom in občinskim odlokom
Pri električni razsvetljavi se stalno pojavljajo težave, predvsem zaradi okvar v stikalnih urah,
senzorjih in tudi v premajhnih varovalkah. Največji problem predstavlja javna razsvetljava v
naselju Nedelica zaradi premajhne varovalke.
7
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO
Informiranje javnosti in stiki predstavljajo za javno podjetje zelo pomemben dejavnik
uspešnega delovanja. Ker se podjetje primarno ukvarja s storitvami, ki neposredno zadevajo
občane, je zelo pomembno, da so pravočasno obveščeni o vseh dejavnostih, ki vplivajo na
njihovo bivanje. Kabelska televizija, ki je bila že doslej vir informacij za občane, bo ostala
tudi v bodoče, enako tudi obveščanje preko letakov in javnih oglasov. Izdelano imamo svojo
spletno stran, preko katere seznanjamo zainteresirane porabnike
Pomemben dejavnik
dvosmernega obveščanja so vodstva krajevnih skupnosti. Le-ti so najbolj seznanjeni s
problemi svojega kraja in tudi najbolj zainteresirani za odpravo pomanjkljivosti. Trudimo se ,
da ta dvosmerni tok komunikacij ostane nepretrgan. Informiranje občinskega vodstva pa
smatramo, da je tako samo po sebi umevno. Kot pomemben vzgojni dejavnik na področju
ekologije menimo, da je pomembno sodelovanje z vodstvom šole. Zavedanje o potrebi po
čistem okolju postaja z urbanizacijo in sodobnim načinom življenja vse pomembnejše
8
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
FINANČNI NAČRT
Za leto 2014 načrtuje podjetje, da bo ustvarilo za 326.280,00eur prihodkov
PREDVIDENI PRIHODKI
PRIHODKI PO PROGRAMIH
VODOVOD IN KANALIZACIJA
326.280,00
165.900,00
POKOPALIŠČA
23.500,00
UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
20.580,00
JAVNA RAZSVETLJAVA
42.500,00
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
66.800,00
PRIHODKI IZ DODATNIH
DEJAVNOSTI
7.000,00
Za leto 2014 načrtujemo, da bomo ustvarili prihodke iz naslova vodarine in kanalščine v
višini 88.450,00eur, zaračunano uporabnikom, iz naslova subvencije za omrežnino, ki jo
občina Turnišče subvencionira gospodinjstvom 21.730,00eur, za dodatna vzdrževalna dela na
infrastrukturi od občine Turnišče 48,720,00eur,pri čemer so vključeni predvideni zahtevki do
zavarovalnice v višini 3.000,00eur, ki jih povrne občini kot lastnici. Že v preteklem letu smo
pričeli izvajati tudi popravila na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu uporabnikom kot t.i.
tržni del dejavnosti ali posebne storitve. Predvidevamo, da bomo v letu 2014 realizirali za
7.000,00eur posebnih storitev.
Na področju pokopališč bomo del stroškov dela pokrivali z povračili Zavoda RS za
zaposlovanje za javna dela v višini 11.505,00eur, predvideni prihodki od najemnin za grobna
mesta bodo 8.400,00eur,v okviru vzdrževanja pokopaliških stavb od občine Turnišče
2.595,00eur, od storitev zaračunanih neposredno uporabnikom 1.000,00eur.
Za potrebe pokrivanja stroškov javne razsvetljave predvidevamo 42.500,00eur od občine
Turnišče.
Za vzdrževanje občinskih cest, in javnih površin predvidevamo prihodke od občine turnišče v
višini 87.380,00eur.
VIR PRIHODKOV
326.280,00
PRIHODKI NEPOSREDNO OD
UPORABNIKOV
96.850,00
OBČINA TURNIŠČE
192.699,00
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
18.731,00
TRŽNE DEJAVNOSTI
15.000,00
ODŠKODNINE OD ZAVAROVARNIC
3.000,00
9
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
PREDVIDENI ODHODKI
( VODOVOD + KANALIZACIJA )
VODOVOD
-POMOŽNI MATERIAL
-ELEKTRIČNA ENERGIJA+GORIVO
-VZDRŽEVALNA DELA
-LABORATORIJSKE ANALIZE
-POGODBENE STORITVE PODIZVAJALCEV
-NAJEMNINA
-STROŠKI DELA
-MENJAVA VODOMEROV
-ADMINISTRATIVNI STROŠKI
KANALIZACIJA
-POMOŽNI MATERIAL
-NADOMESTNI DELI
-ELEKTRIČNA ENERGIJA+GORIVO
-DEHIDRACIJA MULJA
-DERATIZACIJA
-LABORATORIJSKE ANALIZE
-NAJEMNINA
-VZDRŽEVALNA DELA
-STROŠKI DELA
165.900,00
61.600,00
5.500,00
10.000,00
5.000,00
5.100,00
2.000,00
6.100,00
15.300,00
8.600,00
4.000,00
104.300,00
3.000,00
2.500,00
20.900,00
20.000,00
800,00
8.800,00
17.000,00
9.500,00
21.800,00
POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE
-POMOŽNI MATERIAL
-ELEKTRIČNA ENERGIJA+GORIVO
-STROŠKI DELA
-NAJEMNINA
23.500,00
1.200,00
6.900,00
14.000,00
1.400,00
JAVNA RAZSVETLJAVA
-ELEKTRIČNA ENERGIJA+GORIVO
-VZDRŽEVALNA DELA
-NAJEMNINA
-STROŠKI DELA
42.500,00
28.000,00
12.000,00
1.700,00
800,00
-UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
-POMOŽNI MATERIAL
-ELEKTRIČNA ENERGIJA+GORIVO
-AMORTIZACIJA STROJEV
-STROŠKI DELA
-NAJEMNINA
20.580,00
2.300,00
5.280,00
3.000,00
9.600,00
400,00
( OBČINSKE CESTE )
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST, BANKIN,
JARKOV, IN PROPUSTOV
-POGODBENE STORITVE PODIZVAJALCEV
-STROŠKI DELA
-POMOŽNI MATERIAL
-POPLAVE
ZIMSKA SLUŽBA
-POMOŽNI MATERIAL
-POGODBENE STORITVE PODIZVAJALCEV
66.800,00
VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
-POMOŽNI MATERIAL
-POGODBENE STORITVE PODIZVAJALCEV
TRŽNA DEJAVNOST
-POMOŽNI MATERIAL
-STROŠKI DELA
SKUPAJ VSI ODHODKI
39.800,00
20.000,00
10.300,00
9.500,00
17.000,00
6.000,00
11.000,00
10.000,00
3.000,00
7.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
322.280,00
10
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
Med odhodki poslovanja smo tudi vse odhodke razdelili po programih, tako predvidevamo
odhodke :
Na področju vodovoda in vodovodnega sistema predvidevamo, da bomo imeli za 61.60000eur
stroškov. Pomemben delež predstavlja električna energija, med predvidenimi stroški so še stroški
materiala, laboratorijskih analiz in stroški dela.
Kanalizacija je največji in najzahtevnejši program v okviru poslovanja podjetja. Predvideni skupni
stroški znašajo 104.300eur. Največji delež stroškov predstavljajo: električna energija, stroški
dehidracije mulja in odvoz mulja na deponijo ter stroški dela in najemnina.
Pokopališča in mrliške vežice: zaradi specifike del, ker se večinoma izvajajo ročno so stroški dela
temu ustrezno visoki . Ker je bilo nadomestilo za uporabo vežice odpravljeno in cena najema grobov
znižana, bomo pokrivali stroške v okviru tega programa poleg predvidenih prihodkov iz najema,še z
javnimi deli,delno pa občina Turnišče, kar ne bomo uspeli zagotoviti z dodatnimi dejavnostmi .
Javna razsvetljava zajema strošek električne energije in strošek vzdrževalnih del, ki jih izvaja
pooblaščena organizacija to je Elektro Ljutomer. Ta dejavnost se opravlja preko podjetja kot obvezna
javna služba.
Urejanje javnih površin zajema predvsem košnjo športnih površin, košnjo drugih občinskih javnih
površin, čiščenje le-teh, v zimskem času čiščenje in odstranjevanje snega .
Vzdrževanje občinskih cest izvajamo v sodelovanju s podjetjem NOGRAD, ki opravlja vsa tista dela,
za katera podjetje ni tehnično in kadrovsko usposobljeno. V okviru tega bo zunanji izvajalec opravljal
: redne preglede cest, zimska služba na medkrajevnih cestah, dežurstvo, krpanje udarnih jam, barvanje
talnih označb,postavljanje prometne signalizacije.
Sami pa bomo izvajali vsa druga dela kot so pometanje cestišč in križišč, gramoziranje poljskih poti,
urejanje obcestnih bankin, košnja obcestnih jarkov zimska služba, to je pluženje in posipavanje cest in
ulic.
Na področju tržnih dejavnosti bomo nadaljevali s trženjem šotora, vzdrževanju zasebnih površin,
nudenju uslug na pokopališčih in tudi s posredniškimi posli pri izvajanju gradbenih dejavnosti.
11

Similar documents