vzorec akta o ustanovitvi

Transcription

vzorec akta o ustanovitvi
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj
naslednji
Ime, priimek, in naslov ustanovitelja. Če je
ustanoviteljev več, napišite podatke za vse.
ime zavoda
x
1. člen (namen zavoda)
x
AKT O USTANOVITVI ZAVODA
ime zavoda
x
Namen ustanovitve Zavoda
je
Zavod si bo prizadeval za doseganje naslednjih ciljev:
Zavod svoj namen dosega s pomočjo izvajanja različnih dejavnosti, kot so:
Namen zavoda je odgovor na vprašanje,
zakaj ste zavod ustanovili in kaj želite
doseči. Je dolgoročen in široko zastavljen
cilj.
Cilji so opredelitve načinov, prek katerih
boste dosegli namen društva.
So odgovor na vprašanje, kaj boste v
društvu počeli.
Npr. izobraževanje, raziskovanje,
kultura,
športne
dejavnosti,
zdravstvo, socialno varstvo, otroško
varstvo, invalidsko varstvo, socialno
zavarovanje ali druge dejavnosti.
x
x
x
Za uresničevanje zastavljenih ciljev in aktivnosti se bomo povezovali z domačimi in mednarodnimi
sorodnimi inštitucijami in si prizadevali za konstruktivno mreženje različnih pomembnih deležnikov.
2. člen (ime in sedež zavoda)
Ime zavoda mora biti v slovenščini, izjemoma v madžarskem ali italjianskem
jeziku za zavod, ustanovljen na območju, kjer živita manjšini. Ime zavoda je
lahko tudi izmišljena beseda. Poleg samega imena mora zavod vsebovati
tudi besedo “zavod” in označbo, ki vsebuje oznako dejavnosti (npr.
izobraževalni/kulturni zavod/zavod za šport/...). Lahko vsebuje tudi ime
ustanovitelja.
x
x
Ime zavoda je
V aktu o ustanovitvi zavoda mora biti tudi zapisano angleško ime zavoda. Lahko ga
popolnoma prevedete ali pa slovenskemu imenu dodate organisation/institute/ ...
(v nadaljevanju zavod).
Ime zavoda v angleškem jeziku je
,
ki ga zavod uporablja pri vseh komunikacijah s tujimi subjekti.
x
Sedež zavoda je:
Sedež zavoda je lahko tudi na naslovu ustanovitelja, glavno je, da je sedež kraj, kjer zavod opravlja dejavnost.
x
Vstavite:
- z žigom,
- brez žiga.
Zakon ne zahteva, da mora društvo imeti žig. Če napišete, da društvo
uporablja žig, ga morate uporabljati pri podpisovanju vseh dokumentov.
Zavod posluje
3. člen (ustanovitelj zavoda)
Ustanovitelj zavoda je
.
Ime, priimek, EMŠO, naslov ustanovitelja. Če je ustanoviteljev več, napišite podatke za vse.
x
4. člen (dejavnost zavoda)
Dejavnosti zavoda so:
Pregled klasifikacije dejavnosti najdete tukaj: http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=5531,
med njimi si izberite tiste, ki najbolj ustrezajo temu, s čimer se boste v zavodu ukvarjali.
Zapišite dejavnost, s katero se boste največ ukvarjali.
x
x
Glavna dejavnost zavoda je:
To določilo ni nujna sestavina akta o ustanovitvi in ga lahko izbrišete, če vam ne ustreza.
x
Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje
registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko
prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja tega zavoda.
Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je
zavod ustanovljen.
Dejavnost zavoda se lahko spremeni samo s soglasjem sveta zavoda na predlog direktorja. Zavod lahko v
okvirju svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem sveta zavoda na predlog direktorja ali
posameznih članov sveta zavoda.
Vse naloge, ki jih opravlja zavod, morajo biti v skladu s strategijo delovanja, ki jo letno določa ustanovitelj z
letnim sklepom. Strategija in vsi ostali sklepi morajo biti v skladu z določili tega akta o ustanovitvi.
5. člen (sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda)
Sama višina sredstev ni pomembna. Da je zavod ustanovljen, je
dovolj, da je na računu dovolj sredstev, da je le-ta lahko odprt.
Ustanovitelj zagotovi sredstva za delovanje zavoda.
6. člen (pridobivanje sredstev)
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svojih dejavnosti iz naslednjih virov:
- sredstev ustanoviteljev,
- javnih sredstev,
- z opravljanjem lastne dejavnosti,
- s prijavami na razpise države in lokalnih skupnosti in njihovih organov ter z mednarodnimi razpisi,
- iz drugih virov (donacije, sponzorstva, …).
7. člen (razpolaganje s presežkom dohodkov)
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod porabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti ali investicije, ki
jih v skladu s programom in finančnim načrtom zavoda ter v soglasju z ustanoviteljem določi svet zavoda.
x
8. člen (primankljaj sredstev)
Primankljaj potrebnih sredstev za delo zavoda krije zavod z rebalansom letnega finančnega načrta in s
sredstvi, s katerimi samostojno razpolaga.
9. člen (organi zavoda)
Organi zavoda so:
- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni svet.
Zavod lahko ustanavlja tudi druge organe v skladu s svojimi potrebami in statutom.
10. člen (svet zavoda)
Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih v zavodu in
predstavniki zainteresirane javnosti.
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavlja
članov, in sicer:
x
Določite število posameznikov, ki se vam zdi
predstavnik /-a /-i ustanoviteljev zavoda,
ustrezno in uresničljivo. Zakon zahteva, da so
v svetu zastopane vse tri spodaj navedene
predstavnik /-a /-i zaposlenih v zavodu,
kategorije. Vsak posameznik lahko zastopa le
predstavnik /-a /-i zainteresirane javnosti.
eno od naštetih kategorij.
Mandat članov sveta zavoda traja
.
Dobo poljubno določite sami. x
11. člen (pristojnosti sveta zavoda)
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
Če se vam zdi potrebno, lahko tukaj ali v novem členu
določite tudi druge naloge sveta zavoda.
- sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
- sprejema letni program dela ter spremlja njegovo izvajanje,
- določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
- obravnava poročila o delu zavoda,
- daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
- v soglasju z ustanovitelji imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
- opravlja druge z zakonom in aktom o ustanovitvi določene naloge.
x
12. člen (direktor)
Več o 38. in 39. členu Zakona o zavodih
si lahko preberete tukaj.
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj. Ustanovitelj ob imenovanju določi čas, za katerega bo
direktor imenovan.
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan, v primerih in pod pogoji, ki
jih določata 38. in 39. člen Zakona o zavodih.
13. člen (strokovni svet)
Strokovni svet zavoda sestavljajo trije člani, ki jih imenuje ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v
okviru pooblastil, določenih v pravilih zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja
zavoda, daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti
ter opravlja druge z zakonom ali pravili zavoda določene naloge.
14. člen (splošni akti zavoda)
Zavod ima statut, s katerim se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter
druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem
aktom o ustanovitvi.
Statut zavoda sprejme svet zavoda.
x
15. člen (drugi splošni akti zavoda)
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, ki so v skladu s statutom in s katerimi se urejajo vprašanja,
pomembna za delo in poslovanje zavoda. Druge splošne akte sprejme svet zavoda.
16. člen (pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu)
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu. Pravne posle v zvezi z razpolaganjem
nepremičnin lahko zavod opravlja samo s predhodnim soglasjem ustanovitelja.
17. člen (odgovornost za obveznosti zavoda)
Zavod za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Za obveznosti zavoda, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti, ustanovitelji ne odgovarjajo.
18. člen (prehodne in končne določbe)
O statusnih spremembah, združitvah, spojitvah z drugimi zavodi in delitvi zavoda odloča ustanovitelj v
skladu z določili statuta.
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, ki so določeni z zakonom.
imena in podpisi ustanoviteljev
,
kraj in datum
x
x