Akt o ustanovitvi turistično informacijskega centra

Transcription

Akt o ustanovitvi turistično informacijskega centra
MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK
43
Na podlagi 15. in 19. člena Statuta občine Vuzenica (MUV, št.
31/10), 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Vuzenica
(MUV, št. 31/10), 8. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS št. 12/91)
je Občinski svet Občine Vuzenica na svoji 4. seji , dne 27. januarja 2011, potrdil uradno prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi
turistično informacijskega centra, ki obsega:
- Akta o ustanovitvi turistično informacijskega centra – Uradno
prečiščeno besedilo (MUV, št. 18/07)
- Odlok o spremembi in dopolnitvi Akta o ustanovitvi turistično Informacijskega, ki je bil sprejet na 4. seji OS, 27. januarja
2011
AKT
o ustanovitvi turistično informacijskega centra
(Uradno prečiščeno besedilo)
ŠT. 2 – 15. 2. 2011
I/63.300 storitve s turizmom povezanih dejavnosti
H/55.510 storitve menz
A/01.411 urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin,
H/55.400 točenje pijač in napitkov,
DE/22.120005 časopisi, lokalni, izdajanje.
TIC bo v okviru registrirane dejavnosti opravljal predvsem
dejavnosti s področja kulture, športa, splošnega turizma, izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, založništva ter javnega
obveščanja. V okviru dejavnosti si bo TIC prizadeval za razvoj
in vsestransko dostopnost in uporabo navedenih interesnih dejavnosti, ki so v interesu razvoja in napredka občine in mlade
populacije v najširšem smislu.
Dejavnost točenje pijač in napitkov je namenjena kakovostno
boljši organizaciji kulturnih športnih, turistično informacijskih in
drugih negospodarskih dejavnosti, za katere je TIC ustanovljen.
IV. ORGANI TIC-a
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Turistično informacijski center se ustanovi za namen organiziranja in izvajanja interesnih dejavnosti s področja kulture, športa, splošnega turizma, izobraževanja, mednarodnega sodelovanja,
založništva, javnega obveščanja ter sejemske dejavnosti.
II. USTANOVITEV TURISTIČNO INFORMACIJSKEGA
CENTRA
2. člen
Ustanovitelj Turistično informacijskega centra ( v nadaljnjem
besedilo: TIC ), je občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, ki jo zastopa župan Miran Kus.
3. člen
Ime: TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER
Skrajšano ime: TIC
Sedež: Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica
III. DEJAVNOST TICA-a
4. člen
Dejavnost v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS št.34/94 in 3/95) glasi:
M/80.422 drugo izobraževanje
O/91.330 dejavnosti drugih organizacij
O/92.200 radijska in televizijska dejavnost
O/92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.340 druge razvedrilne dejavnosti
O/92.511 dejavnost knjižnic
O/92.623 druge športne dejavnosti
O/92.720 druge dejavnosti za sprostitev
K/70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov
Organi TIC-a:
• svet zavoda,
• direktor zavoda,
• strokovni svet.
5. člen
6. člen
Svet TIC-a:
• sprejema in spreminja oziroma dopolnjuje statut in druge akte
TIC-a, delovne programe in plan razvoja in določa poslovno
politiko,
• sprejema finančni načrt in zaključni načrt TIC-a,
• seznanja ustanovitelja s posameznimi vprašanji,
• sklepa o drugih zadevah, če tako določajo zakoni, statut ali
drugi splošni akti.«
7. člen
Poslovodni organ TIC-a je direktor. Direktor organizira in
vodi delo in poslovanje TIC-a, predstavlja in zastopa TIC in je
odgovoren za zakonitost dela TIC-a ter opravlja druge naloge,
določene z zakonom in in statutom.
Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem občinskega sveta.
8. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom in ima najmanj V. stopnjo šolske izobrazbe z ustreznimi organizacijskimi sposobnostmi.
9. člen
TIC ima strokovni svet.
Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom TIC-a.
10. člen
Strokovno delo TIC-a vodi direktor.
MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK
V. SPLOŠNI AKTI TIC-a
-
-
-
-
11. člen
»TIC ima Statut in druge splošne akte.
Statut TIC-a določa zlasti:
cilje, organizacijo in delovanje TIC-a,
pristojnost sveta zavoda in strokovnega sveta
pristojnost in način izvolitve direktorja,
druga organizacijska vprašanja v zvezi z delovanjem TIC-a.
VI. SREDSTVA, KI SO TIC-u ZAGOTOVLJENA
ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA
12. člen
Ustanovitelj zagotavlja prostorske in druge infrastrukturne pogoje v okviru obstoječih zmogljivosti za delovanje TIC-a.
Sredstva za začetek poslovanja TIC-a zagotovi ustanovitelj.
VII. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI TIC-a
13. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, pridobiva
TIC iz:
1. sredstev ustanovitelja na podlagi pogodbe
2. prihodkov iz republiškega proračuna in proračunov lokalnih
skupnosti
3. prihodkov iz lastne dejavnosti
4. razpisov državnih in lokalnih skupnosti ter njihovih organov,
razpisov mednarodnih organizacij
5. iz drugih virov (dotacije, darila,…)
14. člen
Presežek prihodkov nad odhodki TIC uporablja za izvajanje in
razvoj svojih dejavnosti.
15. člen
Morebitni primanjkljaj krije TIC s sredstvi iz rezervnega sklada, ki ga oblikuje iz svojih dejavnosti.
16. člen
TIC je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru
svojih dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev.
17. člen
Za svoje obveznosti odgovarja TIC z vsemi sredstvi s katerimi razpolaga. Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti TIC-a.
ŠT. 2 – 15. 2. 2011
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem
uradnem vestniku.
Številka: 032-0001/2011-2
Datum: 27. januar 2011
Župan Občine Vuzenica
Franc Golob, s. r.