APOSTOLSTVO SV. CIRILA IN METODA

Transcription

APOSTOLSTVO SV. CIRILA IN METODA
Moljba
Molitev za edinost kristjanov
Pomozite nam svete nebesa, in vsa zemlja
združi se od sončnega vzhoda do zahoda, podreti
žalostno steno razkolnije, ktera že toliko let jutrovih
in večernih kristijanov serca loči. Naj obsije sopet
veselo sonce spravne edinosti in keršanske ljubezni
vse narode imena Kristusovega, naj se ledeno morje
krivover in razdertij raztali. Objame naj sopet sv.
O Bog, ki si nas po svetih bratih Cirilu in Metodu poklical
k edinosti vere,
zedini vse kristjane v svoji sveti Cerkvi.
Naj bomo v češčenju troedinega Boga
vsi narodi na zemlji združeni, kakor so združeni božji
izvoljenci v nebesih.
Tega te prosimo po zasluženju Jezusa Kristusa,
po priprošnji prečiste Device,
sv. Cirila in Metoda, sv. Leopolda Mandića,
blaženega Antona Martina Slomška in vseh svetnikov.
Amen.
Apostolstvo
sv. Cirila in Metoda
mati kat. cerkva svoje odkrušene verne otroke, ki so
oprani v kopeli sv. kersta, drago odkupleni s
Kristusa prelito kervjo, in nosijo kakor mi
izveličansko znamnje presvete Trojice na svojem
čelu. Naj ogreje v maternem krilu svojo odmerlo
deco, jih oživi za pravo keršansko omiko in za
nebeško kraljestvo, da po edinosti in ljubezni vernih
vsi rodi spoznajo, da ni imena, v kojem bi mogli
izveličani biti, kakor v imenu Gospoda našega Jezu
Krista Nacarenskega, kterega nam je oče poslal.
Oh, naj povzdignejo skoraj vsi jeziki iz ednega serca
prelepo angelsko pesm zahvale, edinosti, ljubezni:
Mati krščanske edinosti
Slava Bogu po višavah, in mir na zemlji ljudem
Med najznamenitejše in najstarejše Marijine podobe sodi
Marijina slika v cerkvi Maria Maggiore v Rimu. Papež
Leon XIII. jo je dal preslikati in jo leta 1898 podaril
Bratovščini Matere božje za cerkveno edinost v Carigradu.
Marijina podoba, ki jo častijo kristjani na vzhodu in
zahodu priča o času, ko so bili kristjani trdneje povezani.
blage volje in poštenega serca! Amen! Amen!
Slomšek
("Molitev za enotnost" - prva ekumenska molitev v
slovenskem jeziku oziroma prva molitev s tem
namenom, Drobtinice 1853)
___________
Razstavo pripravili: mag. Fanika Krajnc-Vrečko in
Marjetka Tuš
Zloženko pripravila mag. Fanika Krajnc-Vrečko
Razstava ob 140-letnici smrti
blaženega Antona Martina Slomška,
ustanovitelja Bratovščine sv. Cirila
in Metoda za edinost kristjanov
Teološka knjižnica Maribor
september 2002
Bratovščina - apostolstvo sv. Cirila in
Metoda
Škof blaženi Anton Martin Slomšek je pobudnik za
večje sodelovanje vseh Slovanov na kulturnem in
verskem področju. V duhu svojega časa je krščanske
skupnosti, ki so nastale po letu 1054, obravnaval kot
ločene od vesoljne Cerkve. Oblikoval je predloge za
njihovo večjo povezanost s papežem. Leta 1852 je
ustanovil Bratovščino sv. Cirila in Metoda, katere
glavni namen je bil "spreobrnjenje razkolnikov".
Pobuda je v naslednjih letih doživela velik odziv
zlasti med Čehi, Slovaki, Slovenci in drugimi narodi
na ozemlju habsburške monarhije. Postala je začetek
cirilmetodijskega gibanja, ki se je iz Velehrada na
Moravskem, kjer je bilo središče delovanja solunskih
bratov Cirila in Metoda, razširilo po mnogih
slovanskih pokrajinah. Bratovščina sv. Cirila in
Metoda ni bila namenjena le molitvi, temveč je
postala tudi misijonska družba, ki se je po
preoblikovanju v sedemdesetih letih in po splošnem
cerkvenem odobrenju leta 1891 preimenovala v
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem
blažene device Marije. Vsaka škofija je imela svoje
vodstvo, ki je pripravljalo različna srečanja, študijska
zborovanja in kongrese ter skrbelo za tiskanje verskih
knjig. Bratovščina je predhodnih ekumenskega
gibanja, ki je v 20. stoletju postalo glavna oblika
sodelovanja med različnimi krščanskimi verskimi
skupnostmi.
Ob 140-letnici ustanovitve apostolstva leta 1992 so
slovenski škofje povabili slovenske duhovnike, naj
po župnijah in redovnih skupnostih ustanovijo ali
obnovijo Apostolstvo sv. Cirila in Metoda. Imenovali
so škofijske voditelje za vse tri slovenske škofije.
Leta 1999 pa je mariborski škof dr. Franc
Kramberger nanje naslovil pismo s povabilom:
"Obnovimo Slomškovo bratovščino - Apostolstvo sv.
Cirila in Metoda".
Kraljestvo božje
Glavni pobudnik in usmerjevalec zedinstvenega dela
na Slovenskem v vsej prvi polovici 20. stoletja je bil
teološki profesor - ekleziolog dr. Franc Grivec
(1878-1963). Leta 1927 je začel izdajati list
Kraljestvo božje, ki je postal glasilo Apostolstva sv.
Cirila in Metoda v Ljubljani in Bratovščine sv. Cirila
in Metoda v Mariboru. List je kot mesečnik izhajal
vse do 2. svetovne vojne (1941). Po vojni (1957) so
ga novi ekumenski delavci oživili in izdali v obliki
letnega zbornika (Celovec-Rim-Trst). Od leta 1970
izhaja pod naslovom:
V edinosti - Ekumenski zbornik
(Maribor-Ljubljana), izdaja pa ga Slovenski
ekumenski svet (glavni urednik in duša "slovenskega
ekumenizma" je dr. Stanko Janežič).Ta zbornik
danes v duhu II. vatikanskega koncila širi ekumensko
misel vsekrščanske edinosti na Slovenskem in redno,
leto za letom, spremlja ekumensko dejavnost doma in
po svetu. Tako nadaljuje delo Slomškove in
moravske zedinitvene ustanove.
(Stanko Janežič: Bratovščina (Apostolstvo sv. Cirila in
Metoda, v: MK (1991), 64)
***
Ohranimo Slomšekovo dediščino!
"Ne bi bilo prav, če bi Slovenci zanemarili ustanovo,
ki najlepše kaže Slomšeka v njegovi pravi veličini. Če
so drugi narodi sledili klicu našega Slomšeka, ali ga
naj mar preslišimo mi, ki smo njegovi in je on naša
last?"
(Franc Puncer: Slovanska in ciril-metodijska misel škofa
Slomšeka, v: Kraljestvo božje 14 (1940), 7-8, 141)
"Naj bodo vsi eno!"
"Cerkev v naši širši domovini je po geografskem
položaju na meji med Vzhodom in Zahodom, zato
ima posebno ekumensko poslanstvo. Tu si podajata
roke Katoliška in Pravoslavna cerkev po svetih bratih
Cirilu in Metodu, sozavetnikih Evrope, in po
Slomšku, ki si je neutrudno prizadeval za uresničenje
Kristusove ekumenske molitve na veliki četrtek: "Naj
bodo vsi eno!"
148-letnica Slomškove ekumenske ustanove je lepa
priložnost, da obnovimo in na novo ustanovimo
Slomškovo bratovščino - Apostolstvo sv. Cirila in
Metoda in vse storimo, v besedi in dejanju, za edinost
med nami."
(Iz pisma škofa dr. Franca Krambergerja slovenskim
duhovnikom in redovnikom leta 1999)
***
A.M. Slomšek - ustanovitelj Apostolstva:
"Misel me je gnala, želja me je presunovala, de bi se že
skorej nad nami spolnila tista molitev našiga ljubezniviga
Odrešenika, ktero je grede k svojimu Očetu tako perserčno
in goreče molil, nas vse z vezjo Resnice in Ljubezni
zediniti, ker le samo iz tega je svetu spoznati, de smo
njegovi učenci. iz tega namena sim lansko leto o naših
občjih duhovnih vajah željo razodel, de naj bi se pod
obrambo Marije Matere Božje in slovenskih aposteljnov ss.
Cirila in Metoda (deleč od vsaciga deržavniskega ali
politiškiga namena, in brez vsake osebne koristi) k
zedinovanju nezedinjenih grekov sploh in posebej ločenih
Slovenov (Slovanov) molitevna družba napravila, ktere
družniki bi nase vzeli vsaki dan 1 Očenaš in 1
Češenomarijo moliti, s pristavkam: Ss. Ciril in Metod, za
nas Boga prosita! v god teh bratovskih Varhov (9. sušca)
duhovni maševati, neduhovni pa ali v god, ali pa skoz
osmino enkrat v ta namen zakramenta sv. Pokore in sv. R.
Telesa prejeti, in, kolikor Bog da, udov tej bratovšini
pridobiti!"
(Pastirski list A.M. Slomška,
v: Zgodnja Danica 5 (1852), 29, 115)