GLASILO SKUPINE CGP

Transcription

GLASILO SKUPINE CGP
1/2013
INFO
GLASILO SKUPINE CGP
1
kazalo
3
aktualno
4
tema polletja
6
stebri
11
kadri
12
skrb za okolje
13
športni utrinki
14
ujeti v objektiv
16
križanka
»Ponosni smo na blagovno znamko CGP«
CGP INFO
Glasilo skupine CGP,
letnik 7/številka 1/ junij 2013
Odgovorna urednica:
Katja Kralj Smrekar
Uredniški odbor: Katja Kralj Smrekar,
Slobodan Jovič
Lektoriranje:
Irena Potočar Papež
Oblikovanje:
Narobe studio Ljubljana
Prelom: Fotografika,
Boštjan Colarič, s. p.
Tisk: Tisk Šepic Novo mesto,
Žarko Šepic, s. p.
Naklada: 1.000 izvodov
Tako nekako bi lahko z nekaj besedami »potegnili črto«
pod odgovore naših sodelavcev v tokratni Anketi, v kateri
boste zasledili tudi razmišljanje o tem, ali je naša blagovna znamka – znamka CGP – dovolj prepoznavna v širšem
javnem okolju. Med zanimivimi vsebinami izpostavljamo
članek Poskrbeli bomo za novo podobo predmestja Ljubljane, v katerem pišemo o naši novi poslovni zmagi; po
dolgotrajnih prizadevanjih smo pridobili vso potrebno dokumentacijo za začetek gradnje štirih vila blokov na obrobju slovenske prestolnice. V temi poletja Računalnik – naš
nepogrešljivi partner? iščemo odgovore na vprašanje, v
kolikšni meri smo postali »računalniški odvisniki«. Poučno branje, ne spreglejte. Dobro je vedeti, zato smo v glasilo uvrstili tudi članek z naslovom Kaj prinaša novi zakon o delovnih razmerjih. V prispevku
z naslovom »Varovanje okolja je naša zaveza« pa preberite, zakaj še posebno pozornost
namenjamo dejavnostim s področja varovanja okolja.
Dragi sodelavci in sodelavke, časopis CGP INFO je v prvi vrsti namenjen vam, zato vas vabimo, da s svojimi predlogi, pobudami, komentarji … sooblikujete njegovo vsebino. Pišite
nam na: [email protected].
Pred nami sta julij in avgust; glavna poletna počitniška oziroma dopustniška meseca, ko
bodo številne možnosti za preživljanje dopusta in polnjenje »baterij« za nove izzive, ki so
pred vsemi nami. Doživete počitnice oziroma dopust vam želimo!
Uredništvo časopisa CGP INFO
2
Skupina CGP v teh zahtevnih in gospodarsko negotovih časih potrebuje še odločnejše pozicioniranje na trgu; to nam bo v prihodnje omogočilo še večje možnosti za pridobivanje
novih gradbenih poslov in nadaljnji razvoj Skupine CGP. Danes družba CGP, d. d., in Skupina CGP temelji na petih poslovnih stebrih: inženirske gradnje, gradnja stavb, vzdrževanje
cest in vodotokov, investitorski inženiring in proizvodnja. Tovrstna razpršenost dejavnosti,
povezanih v enovito upravljanje, močno zmanjšuje tveganja ter hkrati povečuje učinkovitost, poslovno moč ter stabilnost celotnega sistema. Stabilnost in trdnost celotnega sistema smo uspeli postaviti in utrditi kot gradnik v zadnjem desetletju pod vodstvom predsednika uprave Marjana Pezdirca.
Marjan Pezdirc se je v družbi CGP, d. d.,
zaposlil leta 2002. Sprva za dela v komerciali, istega leta pa je bil imenovan za člana
uprave za področje komercialnih zadev.
Vodenje družbe CGP, d. d., je prevzel junija 2003, ko ga je nadzorni svet imenoval
na mesto predsednika uprave družbe; to
funkcijo je uspešno opravljal zadnjih deset
let. Junija letos se mu je podeljeni mandat
zaključil. V obdobju, ko je Marjan Pezdirc
vodil družbo CGP, d. d., si je vodstvo zastavilo strateški cilj postati celovit splošni gradbeni sistem. To je v praksi pomenilo takratno specializirano družbo za vzdrževanje in
gradnjo cest preoblikovati v družbo, ki bo
delovala na vseh gradbenih področjih. V
sklopu strateškega cilja je bila tudi razširitev
področja delovanja na celotno Slovenijo
in v države bivše Jugoslavije. Da bi bili zastavljeni cilji doseženi, smo morali korenito spremeniti način poslovanja s poudarkom na projektnem vodenju, tehnoloških
posodobitvah in prilagoditvah ter – kar je
najpomembnejše – v proces dela vključiti
marljive strokovne ljudi, ki so razumeli poslanstvo družbe. Da bi kakovostnejše obvladovali posamezna območja Slovenije in
s tem zagotavljali močnejšo tržno pozicijo
družbe CGP, d. d., ter Skupine CGP, smo v
času 2003–2013 odprli več predstavništev
v Posavju, Beli krajini, Kočevju, Trebnjem,
Ljubljani in Kopru. Zaradi zmanjšanja obsega investicij na domačem trgu smo svoje
poslovanje razširili tudi v države bivše Jugoslavije ter v Albanijo.
Poslovno gledano je družba CGP, d. d., v
zadnjih 10 letih skoraj ves čas povečevala
realizacijo; uspešno smo zaključevali avtocestne odseke, dosegali rekordne proizvodnje asfaltov in kamnitih materialov,
povečevali obsege vzdrževanja cest, prvi v
Sloveniji zgradili največji center za ravnanje
z odpadki, pridobili pomembne reference
na projektih visokih gradenj, izpeljali lastne
projekte za trg in začeli aktivno delovati
na energetskem programu in izgradnji elektrarn. Z lastnimi surovinskimi viri si zagotavljamo konkurenčno prednost ter neodvisnost. Gradimo z zavedanjem, da morajo
biti naši projekti tako kakovostni, da lahko
uspešno kljubujejo zobu časa. Slogan PRIHODNOST TRADICIJE smo v popolnosti prevzeli in odraža realne vsebine.
Po letih vsesplošne rasti in nastopu
finančne ter gospodarske krize, ki se je še
posebej odražala v zmanjšanem obsegu
investitorjevih razpisanih del, smo pod direktivo uspešnega vodenja nastale razmere
pravilno in pravočasno prepoznali ter vse
napore usmerili v racionalizacijo poslovanja. Reagirali smo hitro, odločno in z jasnimi
cilji. Uspelo nam je narediti pomembne
korake k vitki, učinkoviti in stroškovno
obvladljivi organizaciji, s poudarkom na
projektnem vodenju. Vse to s ciljem, da bi
zmanjšali nepotrebne fiksne stroške ter
povečali učinkovitost in konkurenčnost.
Čisti prihodki od prodaje med konkurenti
3
Marjanu Pezdircu se ob tej priložnosti
zahvaljujemo za njegov prispevek k
uspešnemu desetletnemu neposrednemu
vodenju družbe CGP, d. d., ki danes vstopa
v novo obdobje kot družba, ki je sposobna
zgraditi zahtevne avtoceste in ostale ceste,
infrastrukturne objekte, hidroelektrarne,
energetsko infrastrukturo, tehnološko
najsodobnejše čistilne naprave, kanalizacijske in vodovodne sisteme, deponije odpadkov, stanovanjska naselja, proizvodne
objekte, trgovske centre, poslovno-upravne
komplekse, bencinske servise, športne ter
vzgojno-izobraževalne stavbe itd.
V preteklem desetletju, ki je bilo na trenutke
nepredvidljivo, nestabilno in naporno, a
kljub vsemu uspešno, je pod vodstvom
Marjana Pezdirca družba CGP, d. d., sledila
svojim ciljem ter viziji – postati ena vodilnih
ponudnikov gradbenih storitev v Sloveniji in
v regiji JV Evrope. V tem času smo pridobili
na moči, resnosti in neomajnosti blagovne
znamke CGP tako doma kot v tujini, kar je
odlična popotnica za prihodnost.
Direktorji področij Skupine CGP
»Dobil sem priložnost, imel sem
pogum, uporabil sem znanje in
izkušnje«
»S tem izhodiščem sem na čelu prizadevnega in vestnega kolektiva zadnje
desetletje ustvarjal zgodbo rasti in razvoja družbe CGP. Skupaj smo lahko
ponosni na doseženo. Družbo smo iz
lokalnega cestnega podjetja pripeljali
med vodilna slovenska gradbena podjetja. Da smo ubrali pravilno strategijo
razvoja, nam vsem skupaj še vedno
potrjuje uspešen boj s svetovno gospodarsko krizo, ki je najbolj prizadela
prav investicijski trg.
Po dveh mandatih nadaljujem
začrtano delo v družbi in celotni
gradbeni skupini na strateški ravni
prokurista družbe. Skupina CGP v teh
časih potrebuje še močnejše pozicioniranje na trgu. Potrebuje strateško
umestitev na domačem in tujem trgu.
Utrditi in razviti moramo poslovne
odnose s ključnimi deležniki v poslovnem okolju. Pridobljeno moramo
zaščititi, utrditi in nadgraditi. Stanja
mirovanja ni, razvoj je možen le z novimi izzivi. Pomembno pri tem pa je, da
vemo, kaj in kako.
Ker verjamem v vas, cenjene sodelavke
in sodelavci, sem prepričan, da bo
naslednje desetletje uspešno nadaljevanje razvojne poti družbe CGP.
Prepričan sem, da so nas v tem obdobju, kot zaupanja vredno gradbeno družbo, prepoznali tudi naši
spoštovani poslovni partnerji, in da
bomo skupaj tudi v prihodnje ustvarjali zgodbe o uspehu!«
Marjan Pezdirc
aktualno
cgp – vodilno slovensko
gradbeno podjetje
tema polletja
Računalnik – naš nepogrešljivi
»partner«?
Živimo v času hitrih sprememb, kjer se informacijska komunikacijska tehnologija (IKT) razvija z bliskovito
hitrostjo. Še ne dolgo nazaj je bil svet z vidika IKT popolnoma drugačen. V 70. letih prejšnjega stoletja so
imela redka velika podjetja službe za avtomatsko obdelavo podatkov, kot so jih takrat imenovali. Obdelave
so tekle na velikih, dragih računalnikih, ki so zavzeli veliko prostora. V tistem obdobju računalniki večinoma
niso bili med seboj povezani.
BREZ RAČUNALNIKA
SMO »BOSI«
V 80. letih so se v slovenskih podjetjih
začeli pojavljati prvi osebni računalniki.
S svojo relativno nizko ceno so se zelo
uveljavili. Sočasno s prodorom osebnih
računalnikov se je razvijal internet. V
današnjem času ni podjetja, ki ne bi imelo računalnikov; učinkovitega poslovanja
si brez računalniške podpore ni več moč
predstavljati. Večina računalnikov je
povezana v internet. Informatika je na
velika vrata vstopila tudi v naše domove.
Po podatkih Statističnega urada RS je
konec lanskega leta 76 % slovenskih
gospodinjstev imelo računalnik, dostop
do interneta pa kar 74 %. Informacijska
tehnologija je postala sestavni del našega
življenja in v marsičem nepogrešljiv »sopotnik«. IKT je na vsakem koraku, tako v
računalnikih, telefonih kot tudi v televizorjih, avtomobilih, beli tehniki ... Seznam je dolg in se še širi. Praktično se vsi
soočamo z njo. Podatki kažejo, da ima
94 % ljudi v starosti od 10 do 74 let mobilni telefon, ki ni nič drugega kot majhen
računalnik. Na drugi strani na IKT temeljijo celotne bančne storitve, storitve države
(AJPES, DURS, Carinska uprava RS …),
telekomunikacijska podjetja, upravljanje
elektro distribucije, širi se internetna
trgovina … Z informacijsko tehnologijo, ki
nam je olajšala veliko stvari, bolj ali manj
opravljamo večino naših dejavnosti. Svet
imamo »čez noč na dlani«, ljudje smo
dosegljivi praktično v vsakem trenutku,
na glede na to, kje se nahajamo.
ZASKRBLJUJOČA
RAČUNALNIŠKA ODVISNOST
Žal pa obstaja tudi druga plat medalje.
Bolj ko se širi informacijska komunikacijska tehnologija, bolj smo od nje odvisni.
Računalniška omrežja spreminjajo svet
v globalno informacijsko družbo, v kateri elektronska trgovina obsega več sto
milijard evrov. Vzporedno z razvojem in
širjenjem informacijske tehnologije so se
širile tudi grožnje. Če se je začelo s popolnoma nedolžnimi virusi (skakanje žogice
po ekranu, padanje črk ..), je danes slika
popolnoma drugačna. Začelo se je z virusi, ki so se širili s pomočjo disket, danes je
večina groženj tako ali drugače povezana
z internetom. Na internetna omrežja se
je preselil organiziran kriminal; želja nepridipravov je na nelegalen način dobro
zaslužiti, kot odlično »tržno blago« so koristne informacije, s katerimi se na kriminalnem tržišču da zelo dobro zaslužiti.
Tarča organiziranega kriminala so tako
podjetja kot tudi posamezniki. Odvisnost
od interneta oziroma računalniške povezanosti sveta je postala tako velika, da so
nekatere države (Kitajska, ZDA, Rusija …)
ustanovile posebne vojaške enote za vojskovanje na internetu.
TROJANSKI KONJ – VIRUS
UBIJALEC
Če so v preteklosti prevladovali virusi,
katerih glavni namen je bilo povzročanje
škode (recimo brisanje podatkov na
računalniškem disku), danes izrazito prevladujejo trojanski konji. Trojanski konji
so programi z lažno identiteto, saj v oza-
dju izvajajo nezaželene aktivnosti: prevzem računalnika s strani tretje osebe,
kraja gesel, kraja datotek, nameščanje
dodatnih programov ali datotek, spremljanje zaslona, vključevanje vgrajene kamere, daljinski nadzor nad računalnikom,
kraja identitete itd. To so le nekatere od
njihovih skritih aktivnosti. S trojanskimi
konji se okužimo, ko nalagamo programe
z interneta ter z obiskovanjem okuženih
4
spletnih strani. Po podatkih podjetja
Sophos njihovi pregledovalniki vsakih
pet sekund odkrijejo novo okuženo spletno stran.
SPLETNA TVEGANJA
VDORI
Neznana oseba nedovoljeno dostopa
do računalniške opreme ter podatkov
na njej.
SPLETNE GOLJUFIJE
Neznanec s privlačno ponudbo posameznika premami, da mu ta nakaže
denar.
SPAM
Sporočila, ki vsiljujejo vsebino, ki si je
ne želimo.
PHISHING
Kraja podatkov, s katerimi imamo dostop do spletnih storitev; npr. spletne
banke.
OKUŽBE
Vnos virusov, črvov in trojanskih konjev
v tuj računalnik.
KRAJA IDENTITETE
Neznana oseba pridobi osebne podatke posameznika in se začne lažno
predstavljati.
VARNOST NA NAJVIŠJI RAVNI
V družbi CGP, d. d., se zavedamo, da se je
treba obvarovati pred grožnjami. Že sam
koncept omrežja smo postavili tako, da je
zaščita učinkovitejša. Temeljna odločitev
je, da je omrežje CGP, d. d., zaprto pred
zunanjim svetom. Storitve, do katerih
imajo dostop zunanji uporabniki (spletna
stran CGP, d. d., program Kooperanti),
smo postavili pri zunanjih partnerjih, tako
da ti uporabniki ne vstopajo neposredno
v naš informacijski sistem. Vse oddaljene
lokacije skupine (predstavništva, proizvodne enote …) dostopijo do interneta
prek ene točke, ki je v upravni stavbi
družbe CGP, d. d. Na ta način imamo
eno točko, ki jo je potrebno ščititi. Na
tej točki imamo nameščene tri zaščitne
tehnologije. Požarni zid podjetja Cisco,
• uporabite najmanj šest znakov;
• ne uporabljajte povsod enakega gesla;
• NE POVEJTE NIKOMUR!
ŠE NEKAJ KORISTNIH NAPOTKOV …
Na računalnik si ne nameščajte dodatnih programov. Če potrebujete dodatne programe, o tem obvestite službo Informatike.
Ko zapustite delovno mesto, zaklenite računalnik. Pritisnite CTRL+ALT+DELETE in
izberite ZAKLENI RAČUNALNIK.
ki onemogoča vstop v naše omrežje,
dodatni požarni zid podjetja Sophos, ki
analizira promet in preprečuje zlonamerno programsko opremo (trojanski konji,
virusi, črvi, oglaševalski programi, vohunski programi, škodljivo programsko
kodo …). Vgrajena zaščitna tehnologija ki
jo uporabljamo, tudi preprečuje dostop
do neprimernih spletnih strani (nasilje,
droge, alkohol …), preprečuje dostop do
okuženih spletnih strani, preprečuje dostop do lažnih strani, kjer se predstavljajo
za kaj ali koga drugega (tako imenovano
spletno ribarjenje oziroma phishing),
poleg tega pa imamo nameščen še poseben sistem proti vdorom v naše omrežje,
ki analizira promet ter zaznava morebitne vdore. Dostop do našega omrežja
je nekaterim uporabnikom dovoljen
le s posebno namestitvijo kriptirane
povezave VPN (virtual private network,
virtualno privatno omrežje), ki vzpostavi
varen, kodiran kanal od uporabnika do
našega omrežja. Takšnemu kodiranemu kanalu se ne da prisluškovati. Pri
preprečevanju zlorab je zelo pomembno,
da se računalnike redno posodablja, saj
je večina posodobitev krpanje varnostnih
lukenj. S tem namenom imamo v podjetju nameščen poseben strežnik WSUS,
ki te popravke ves čas sproti pošilja v
računalnike.
Na vseh računalnikih je nameščen protivirusni program »Panda«, ki dodatno ščiti
pred morebitnimi grožnjami. V sklopu elektronske pošte imamo nameščen poseben program »Sophos PureMessage«, ki
pregleduje vso pošto. Njegova temeljna
funkcionalnost je čiščenje zlonamerne
kode ter brisanje neželene pošte (Spam).
POPOLNE ZAŠČITE NI
Sistem je tako šibak, kot je šibka njegova
najšibkejša točka. Popolne zaščite ni,
a s pametnim delovanjem na internetu
in ustrezno zaščito lahko tveganja zelo
omejimo. Vaša prva naloga je, da imate
dobro geslo. Geslo je ključ do informacijskega sistema.
Ko uporabljate spletno banko, preverite, da ste res na strani svoje banke. S tako
imenovanim spletnim ribarjenjem lahko vsiljivcem uspe, da vas preusmerijo na
svojo spletno stran, ki je po videzu enaka strani banke. Ko se tu prijavite, v resnici z
vnosom prijave in gesla vsiljivcu razkrijete podatke, na podlagi katerih lahko vstopi
v vašo banko
in vam sprazni
račun. Bodite
pozorni, da je v
naslovni vrstici
z zeleno napisana vaša banka,
saj to pomeni,
da je internetni
brskalnik (Internet Explorer,
Firefox, Chrome
…) preveril identiteto
strani.
Poleg
imena
banke
mora
biti še zaprta
ključavnica, kar potrjuje, da je promet med banko in vašim programom kodiran.
Spodaj je primer pravilnih spletnih strani bank v različnih brskalnikih. Pomembnih,
osebnih in bančnih podatkov ne pošiljajte po elektronski pošti in jih nikjer ne objavljajte.
Ne uporabljajte javnih računalnikov za dostop do bank, elektronske pošte, socialnih omrežij oziroma spletnih mest, kjer se morate prijaviti z geslom, saj nikoli ne
veste, kaj je na njih nameščeno. Lahko vam ukradejo gesla, identiteto in denar.
Doma si namestite požarni zid (v Windows je praviloma že aktiviran) in protivirusni
program, vse potrebne popravke operacijskega sistema in najnovejšo različico
spletnega brskalnika.
Ne nasedajte pismom, ki vas obveščajo, da lahko zaslužite veliko denarja. Scenarij
je vsakokrat drugačen (zadeli ste na loteriji, odkrili so skrite račune na bankah,
ste dedič ogromnega premoženja, nakazalo večje vsote denarja …); vsi pa od vas
zahtevajo, da najprej vi nakažete nekaj denarja. Nakazani denar je vnaprej izgubljen, zato tega ne počnite.
Pri spletnih nakupih uporabljajte le znane in preverjene spletne trgovine.
Na družabnih omrežjih (recimo Facebook, Google+) ne objavljate svojih osebnih
podatkov, pozorno izbirajte vsebine, ki jih boste objavili, saj so družabna omrežja
javen prostor. S tem ko ste objavili vsebino (slike, video) na FB, ste svojo zasebnost
dali v solastništvo »celemu svetu«. S tem ste se strinjali ob kreiranju uporabniškega
profila. Tudi če vsebino zbrišete, ta ostane, če jo je kdo delil naprej. Enako velja
celo, če trajno zbrišete svojo prijavo. Še bolj sporna so pravila Twitterja, saj ima
pravico, da vsako objavljeno sliko lahko prodajajo brez vašega soglasja. Internetne
objave so kot zobna pasta – ko jo enkrat iztisnemo iz tube, jo le stežka spravimo
nazaj.
5
tema polletja
Nekaj priporočil za dobro geslo:
• ne uporabljajte besed;
• ne uporabljajte datumov rojstva;
• uporabljajte kombinacijo črk, številk in
simbolov;
inženirske gradnje
Nova kanalizacija prispeva
k boljšemu življenju
V družbi CGP, d. d., smo ponosni in
zadovoljni, da smo kot gradbeniki
za dobrobit širšega javnega okolja
na območju Občine Kočevje pustili
neprecenljiv pozitiven pečat.
Občina Kočevje kot naročnik in naša družba
CGP, d. d., kot izvajalec sta 10. oktobra 2011
podpisali pogodbo za izvedbo projekta
»Izgradnja kanalizacijskega omrežja Dolga
vas-Livold«. Projekt vsebuje dve fazi izvedbe; prvo fazo smo uspešno zaključili sredi
maja letos, zaključek druge faze projekta
pa je predviden v začetku julija. Po končani
gradnji bo kanalizacijsko omrežje preneseno v upravljanje javnemu komunalnemu
podjetju Komunala Kočevje.
V okviru projekta smo za naselji Dolga vas in
Livold zgradili novo kanalizacijsko omrežje
v skupni dolžini 7,5 kilometra s sedmimi
črpališči. Tudi v tem primeru smo se pri delu
na terenu soočili z zapleti, ki jih v pripravi
projekta ni bilo moč predvideti. Glede na
naše dolgoletne izkušnje smo s pravilnim
in strokovnim pristopom vseh sodelavcev,
ki so delali na projektu, vzpostavili takšne
razmere, da smo izvedbena dela lahko
kakovostno in strokovno pripeljali do
praktičnega zaključka celotnega projekta.
vredna družba. Zaradi specifičnosti gradnje je delo potekalo večfazno, dela so bila
zelo zahtevna. Za ponazoritev, v kakšnih
razmerah so naši sodelavci delali, povejmo, da smo večino gradbenih del izvajali
na cestah »pod živim prometom«. Gradbeniki zagotovo vedo, kaj to pomeni. Naše
znanje in pravilna organiziranost dela in
izkušnje so še posebej prišle do izraza minulo poletje, in to na trasi regionalne ceste
Kočevje–državna meja s Hrvaško, saj je bila
cesta v tem obdobju še posebej prometno
obremenjena, sam promet pa reguliran s
kar tremi zaporami.
Na novo kanalizacijsko omrežje se bo lahko
priključilo 390 gospodinjstev ali drugače
povedano - 1281 oseb bo odslej imelo urejen sistem odvajanja in čiščenja odpadnih
voda. Novo kanalizacijsko omrežje pomeni
za uporabnike dvig višjega standarda komunalnih storitev in posredno povečanje
zdravstvenega varstva oseb, saj novo
omrežje možnost okužb zmanjšuje na minimum.
Projekt je bil za družbo CGP, d. d., velik izziv,
a smo vnovič potrdili, da smo zaupanja
Drašiči odslej okolju
prijaznejši
Od maja do septembra lani smo v občini
Metlika na območju naselja Drašiči zgradili
nov kanalizacijski sistem, obnovili vodovodno omrežje ter postavili čistilno napravo
s 300 priključki.
KANALIZACIJA
Zgradili smo kanalizacijo za zbiranje odpadnih voda dolžine nekaj več kot dva kilometra. V sklopu del smo zgradili tudi črpališče
za tri stanovanjske stavbe. Vzporedno z
gradnjo kanalizacije so naši prizadevni
delavci opravili tudi asfaltiranje dela
občinskih in državnih cest v izmeri 5604
kvadratnih metrov.
VODOVOD
Obnovili smo nekaj več kot dva kilometra vodovodnega omrežja na celotnem
območju naselja Drašiči. Obnovljeno vodovodno omrežje bo bistveno pripomoglo k
zagotavljanju večje kakovosti pitne vode na
6
tem območju. Investicija, katere naročnik je
bila Občina Metlika, je bila prvovrstno izpeljana.
ČISTILNA NAPRAVA DRAŠIČI
Na čistilni napravi smo izvajali gradbenoobrtniška dela, opravili pa smo tudi zunanjo
ureditev območja čistilne naprave. Čistilna
naprava Drašiči je priključena na novo
kanalizacijo, ima 300 populacijskih enot.
V sklopu del na čistilni napravi smo zgradili
objekt za kompresorje in upravljanje s sanitarijami, biomeoracijski bazen in silos za
blato.
Družba CGP, d. d., in naši sodelavci so
vnovič potrdili, da smo zaupanja vredno
gradbeno podjetje. S partnerji, ki so sodelovali v projektu, smo tako prebivalcem
Drašičev omogočili okolju prijaznejše bivanje, posredno pa tudi izboljšali kakovost
življenja.
»AvtoTransporti Kastelec« iz Grosupljega
sodi med tista zasebna prevozniška podjetja, ki kljub zahtevnim gospodarskim
razmeram nenehno vlagajo v razvoj in
izboljšanje konkurenčnosti ter pogojev poslovanja. Marca so odprli novo
najsodobnejšo avtopralnico, ki smo jo
zgradili tako rekoč »na ključ«. Naša družba,
CGP, d. d., ni bila samo v vlogi gradbenega
izvajalca, ampak smo s svojim znanjem in
izkušnjami vodili in nadzorovali vgradnjo
električnih in strojnih napeljav.
Avtopralnica je opremljena z dvojnim tekstilnim pralnim krtačenjem in izpiranjem z
gradnja stavb
V Grosupljem zgradili
sodobno avtopralnico
osmozno vodo za najučinkovitejše pranje
vozila. Na voljo je tudi samopostrežno
ročno pranje s sistemom mikro prahu in
osmozne vode ter sesanje z zmogljivimi
sesalniki. V samem objektu, ki ima ravno
streho in armiranobetonsko konstrukcijo, smo poleg avtopralnice zgradili tudi
spremljajoče prostore za delavce (garderoba, tuši, toaletni prostori, jedilnica).
Za pranje avtomobilov je uporabljena
najnovejša tehnologija z recikliranjem
odpadne vode ter izkoriščanje podtalnice
za vodo in hkrati tudi kot vir za toplotno
črpalko.
Novi dom starejših občanov bo v
osrčju lepe narave omogočil kakovostno bivanje 151 starostnikom.
Gradimo tudi na
Gorenjskem
V Cerkljah na Gorenjskem smo marca letos
začeli graditi dom starejših občanov. Nov
sodoben energetsko varčen objekt bo sestavni del naselja Taber, naselja brez ovir.
Družba CGP, d. d., je v projektu vodilni partner, gradnjo pa izvajamo v sodelovanju s
podjetjema Gorenjska gradbena družba in
Kolektor Koling. Od dveh ločenih objektov
naši gradbeniki gradijo objekt A, kjer opravljamo tudi celotna gradbeno-obrtniška dela.
bo 53 stanovanjskih enot s kar 97 ležišči in
spremljajočimi tehničnimi prostori. Nosilna
konstrukcija je v celoti armiranobetonska
ter ločena s pomočjo dilatacij na tri medsebojno neodvisne sklope. Projekt predvideva
ravno ozelenjeno streho, kar lepo sovpada z
okolico. Dela so zahtevna, a naši sodelavci
s svojim znanjem in marljivostjo, tako kot že
neštetokrat doslej, potrjujejo, da je družba
CGP, d. d., zaupanja vreden partner.
Naj vam na kratko pojasnimo, v čem je
posebnost stavbe, ki jo gradi naše podjetje:
ima tlorisno obliko črke C in jo lahko zaobjamemo v kvadrat dimenzije stranice 60 m.
Zgradba stoji ob vznožju hriba in je nanj
naslonjena, kar samo po sebi »pripoveduje« neko drugačno zgodbo. Med drugim
bo novi trakt bodočega doma starejših
občanov zgrajen večinoma etažno. V njem
7
Tehnični podatki za objekt A:
Neto tlorisna površina: 3.602 m2
Bruto prostornina: 13.683,36 m3
Neto prostornina: 9.798,68 m3
Največja višina: 13,55 m
investitorski inženiring
Poskrbeli bomo za novo
podobo predmestja Ljubljane
Marca letos je naše podjetje po večletnih naporih in prizadevanjih pridobilo pravnomočno gradbeno
dovoljenje, na podlagi katerega bomo v Šentvidu pri Ljubljani zgradili štiri večstanovanjske objekte. Dolgotrajen postopek pridobivanja pravnomočnosti gradbenega dovoljenja žal samo potrjuje, s kolikšnimi
težavami se srečuje investitor, kljub temu da je celotna projektna dokumentacija izdelana v skladu s prostorskim načrtom in z vsemi potrebnimi soglasji.
NUJNA SPREMEMBA
ZAKONODAJE
Vse prepogosto se dogaja, da posameznik
lahko prepreči izvajanje pravnomočnosti
gradbenega dovoljenja, ne da bi pri tem
predložil kakršna koli dokazila, ki bi utemeljevala njegovo nasprotovanje. Država
s svojimi pristojnimi ustanovami na škodo
Začetek investicije je vse prevečkrat
odvisen od »volje uradnika; ta si to
»lahko privošči«, saj ve, da za to vrstno ravnanje ne bo odgovarjal.
investitorja to dopušča, čeprav vsi dobro
vemo, da v obdobju »nedela« investitor utrpi
veliko škodo. V času zahtevnih gospodarskih
razmer, ko v gradbeni panogi ni veliko investicij, bi morala država s svojimi zakonodajnimi vzvodi takšne naložbe vzpodbujati. Žal pa
v praksi še zdaleč ni tako.
VILA BLOKI V ŠENTVIDU PRI
LJUBLJANI
Zemljišče v izmeri 2.937 m2, na katerem
bomo zgradili stanovanjske objekte za
prodajo, se nahaja ob Ulici bratov Komel
v bližini Celovške ceste in nedaleč stran
od nakupovalnega centra Mercator v
Šiški. Kljub bližini mesta je okoliš povsem
primesten ter redkeje pozidan z individualnimi stanovanjskimi hišami in obkrožen z
veliko zelenimi površinami. Kljub temu je v
bližini na voljo vsa potrebna infrastruktura;
med drugim je tudi možna povezava do
središča Ljubljane z mestnim avtobusom.
Zgradili bomo štiri manjše vila bloke s
Na zemljišču še raste zelenje.
skupno 33 stanovanji. Vsi objekti bodo zgrajeni etažno (K+P+1+M); kletna etaža bo
povezovala vse štiri vila bloke, v njej bo za
lastnike stanovanj na voljo 53 parkirišč. V
ostalih treh nadstropjih bomo zgradili bivalne stanovanjske enote.
OKOLJU PRIJAZNO NASELJE
Trije vila bloki od štirih bodo po velikosti
enako veliki, zadnji blok pa bo nekoliko
manjši, saj smo njegovo velikost morali
prilagoditi konfiguraciji zemljišča. Po projektu bo v treh večjih nastanitvenih enotah vsako nadstropje imelo tri stanovanja,
medtem ko bosta v manjšem objektu
v posameznem nadstropju le po dve
stanovanji. Manjši objekti z le po devetimi
stanovanji so med kupci zelo zaželeni in
še dodatno pozitivno vplivajo na kakovost
bivanja. Pritlična stanovanja bodo atrijska, ostala bodo opremljena z balkoni,
nekatera tudi z večjimi terasami. Večino
stanovanj, ki jih bomo zgradili, bo dve- in
tri sobnih, velikosti med 53 in 65 m2, nekaj
Fasada objekta s tremi etažami stanovanj
8
bo tudi večjih, velikosti od 76 in 96 m2.
Okolico vila blokov bomo uredili s parkirišči za obiskovalce, zgraditi nameravamo tudi ograjeno otroško igrišče, skupni
prostor, namenjen shranjevanju koles
in vozičkov, ter ekološki otok za ločeno
zbiranje odpadkov. Večji del naselja bo
ograjen z dvometrsko ograjo, s tem bo
omogočena večja varnost in zasebnost
stanovalcev. Ogrevanje je predvideno na
plin, vsako stanovanje bo imelo vgrajen
lasten plinski grelnik, ki bo zagotavljal
toplo sanitarno vodo in ogrevanje. S to
rešitvijo bo zagotovljeno, da bo vsak stanovalec plačal toliko, kot bo porabil. Tudi
na vroče letno obdobje nismo pozabili;
projekt predvideva možnost namestitve
klimatskih naprav – zunanje enote bodo
vgrajene na balkonih –, a bodo s predvideno obliko fasade ustrezno zakrite.
Kupci stanovanj družbo CGP, d. d., cenijo kot zanesljivega partnerja, ki slovi po
tem, da gradi kakovostna stanovanja.
Letošnja dolga zima je na cestah pustila
številne posledice, ki so postale vidne
spomladi, ko je sneg skopnel. Udarne jame
in poškodbe, ki so nastale zaradi mraza
in snega, so precej poslabšale kakovost
voznih površin.
Področje vzdrževanja cest je v družbi CGP,
d. d., zelo široka in pomembna dejavnost.
Po zaključku zimske sezone vse napore usmerimo v odpravljanje posledic zime, poleg
čiščenja vozišč je med najpomembnejšimi
posli krpanje lukenj in udarnih jam na cestah, ki jih vzdržujemo. Ker teh ni malo ter da
bomo lahko delali hitreje in bolj kakovostno, smo pred kratkim kupili sodoben stroj
Finišer Vögele S800.
Finišer Vögele S800 polaga asfalt na širini
enega metra in več. Stroj je zaradi svo-
jih tehničnih značilnosti zelo primeren za
asfaltiranje manjših površin, kot so npr.
kolesarske steze, pločniki, površine v industrijskih halah, parkovne poti, dvorišča,
asfaltirane frezane površine itd. Prav za
slednje opravilo ga bo delovna skupina, ki
je do sedaj asfaltirala ročno, uporabljala
na državnih in lokalnih cestah ter za asfaltiranje dvorišč večjih dimenzij. Novi stroj
v eni minuti položi od 30 do 60 metrov
asfalta, odvisno od širine polaganja in pri
maksimalni izkoriščenosti pa lahko z njim
položimo do 250 ton asfalta na uro.
Z novim strojem – finišerjem bomo nastale poškodbe na voziščih odpravili veliko
hitreje in bolj kakovostno, kar je vsekakor
dobra novica tako za naše poslovne partnerje kot tudi za uporabnike cest.
Nova vodna pregrada
zagotovlja večjo varnost
Ena od dejavnosti naše družbe je tudi gradnja in sanacija vodotokov in brežin rek. V
šentjernejski občini, v neposredni bližini
naselja Gorenje Vrhpolje, tako zaključujemo
obnovo prodne pregrade častitljive starosti.
Zaradi višinske stabilizacije struge so jo
namreč postavili že pred drugo svetovno
vojno. Zob časa je naredil svoje in obstajala je velika nevarnost, da bi se pregrada
porušila. Če bi se to zgodilo, bi lahko nastala nepopravljiva škoda, poplavni val bi
močno prizadel nižje ležeča naselja. To se
sedaj ne bo zgodilo, saj smo zgradili novo
vodno pregrado, denar za izvedbo pa je zagotovil vodni sklad.
Ogled in začetna gradbena dela so potrdila,
da obnova obstoječe vodne pregrade zaradi
njene starosti ni smotrna. Naši strokovnjaki
so se zato odločili, da zgradimo novo armiranobetonsko pregrado, ki zadostuje vsem
tehničnim standardom in normativom, s
tem pa omogočimo večjo protipoplavno
varnost samega območja. Ponosni smo,
da smo vso potrebno dokumentacijo pripravili v našem podjetju. Tako smo v družbi
CGP, d. d., kos tudi takšnim izzivom. Z deli
zaključujemo, saj končujemo oblikovanje
zasipa konstrukcije na gorvodni strani in
načrtujemo ureditev okolice. Obnovitvena
dela so bila zelo zahtevna; velike preglavice
nam je povzročal razmočen teren, zato smo
morali za dostop mehanizacije do terena
postaviti posebne lesene preproge, ki so
preprečevale pogrezanje strojev v razmočen
teren.
9
Širina pregrade: 38 m
Višina: od 3 do 5 metrov
Širina krone: 60 cm
Debelina temelja: od 1.40–2.40 m
vzdrževanje cest in vodotokov
Krpanje lukenj na cestah
hitrejše z novim strojem
proizvodnja
Nadgradili smo postopek
proizvodnje betonov
Družba CGP, d. d., že vrsto let gradi zahtevne
objekte in za potrebe izgradnje le-teh proizvajamo ter vgrajujemo betone s posebnimi
lastnostmi. Ena izmed posebnih lastnosti
betona, ki je predvsem pomembna pri
gradnji industrijskih, hidrotehničnih in
reprezentančnih objektov, je omejevanje
krčenja betona. Z izboljšanim postopkom
proizvodnje betona smo zaustavili krčenje
betona, s tem pa smo se posredno izognili
številnim zapletom.
KRČENJE BETONA
Beton se pri svojem strjevanju izsušuje,
zaradi česar pride do tako imenovanega
tehnološkega krčenja, kar ob neustrezni
tehnologiji gradnje pripelje do nenadzorovanih razpok v betonski konstrukciji. Takšne
razpoke škodijo tako funkcionalnosti objekta kot tudi izkrivljajo njegov arhitektonski
oziroma estetski izgled. Nenadzorovanim
razpokam se pri betoniranju sicer lahko
izognemo z uporabo »navadnih« betonov, a
je pri tem nujna izvedba krčljivih stikov, to
je dilatacij, ki predstavljajo načrtovane oslabitve nastanka že omenjenih tehnoloških
razpok. Slednja metoda ima dve pomanjkljivosti. Betonska konstrukcija poči, sicer
kontrolirano, a kljub vsemu poči. Poleg tega
dilatacije, predvsem pri tlakih v industrijski
gradnji, predstavljajo oslabitev v samih tleh
ter močno pripomorejo k pojavu mehanskih
poškodb v času uporabe objekta. Izvedba
dilatacij predstavlja tudi visok strošek, njihova vgradnja pa je zahtevna in zamudna.
IZBOLJŠALI POSTOPEK
PROIZVODNJE BETONA
V vseh naših betonarnah smo zato implementirali proizvodnjo betonov z omejenim
krčenjem; izvedli smo začetne tipske preizkuse in pridobili vsa potrebna dokazila
o skladnosti. Omejevanje krčenja betonov
zagotavljamo z dodajanjem ustreznih kemijskih dodatkov in predpisano nego že
vgrajenega betona. Osvojena tehnologija
nam omogoča večjo učinkovitost in kompaktnost, saj lahko večje in zahtevnejše
betonske konstrukcijske elemente betoniramo brez dilatacij. Izboljšana kakovost betona nam omogoča enostavnejši postopek
dela, kar se pozna pri času in ceni. Nov
tehnološki pristop in kakovostnejši beton
smo uspešno uporabili že na več projektih, med drugim pri izgradnji talnih plošč
in tlakov na proizvodno-poslovnih objektih
Belimed, Resistec in Revoz ter pri izgradnji vodotesnih bazenov na Centralni čistilni
napravi Novo mesto.
»Ograja je lahko tudi
reklamni pano«
Nov produkt smo na sedežu podjetja v Krškem dvojno izkoristili; ograja je razstavni eksponat, istočasno
pa služi varovanju našega dvorišča.
V družbi IGM Sava d. o. o. so že večkrat
potrdili svoj razvojno-inovativni potencial,
med zadnje dosežke pa štejemo stenske
AB panelne ograje. Izdelek je plod lastnega
znanja, saj so v podjetju IGM Sava d. o. o.
smo izpeljali postopek od »ideje do ograje«.
Z novim produktom v omenjenem podjetju
poskušajo pridobiti konkurenčno prednost,
z novimi izdelki pa se čim bolj približati potencialnim kupcem.
Stenske AB panelne ograje se zaradi masivnosti, modularnosti ter estetskega videza lahko uporablja kot funkcionalen del
zunanje ureditve industrijskih in poslovnih
objektov. Z delno prireditvijo samih panelov
in stebrov pa jih lahko uporabimo tudi za
ograje pri individualnih stanovanjskih objektih. S širokim spektrom možnih napisov,
vzorcev in barvnih kombinacij se v največji
10
možni meri prilagodimo željam naročnikov.
Armiranobetonske stene, stebri z okrasnimi
kapami in točkovni temelji, narejeni iz kakovostnih betonov, ki vzdržijo vse možne
neugodne klimatske razmere in so potresno varni, so porok trajnosti in praktične
neuničljivosti ograje. Ograjo je možno poleg običajne zemeljske oziroma tamponske
podlage postaviti tudi na armiranobetonsko
ploščo, oporni zid itd. V podjetju IGM Sava
d. o. o. smo pri razvoju produkta želeli izpostaviti njegovo praktično uporabnost, ki
se izkazuje v naslednjih parametrih:
• dimenzijska modularnost ograje in univerzalnost posameznih elementov,
• vizualna prilagodljivost željam
naročnikov,
• minimalni finančni vložek za pripravo
proizvodnje in
• sprejemljivost končne cene ograje.
Državni zbor je 5. marca 2013 sprejel novi Zakon o delovnih razmerjih
(ZDR-1) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela
(ZUTD-A). Oba zakona sta stopila v veljavo z 12. aprilom, objavljena sta
tudi v Uradnem listu RS, št. 21/2013.
Novi ZDR je del celovite reforme trga dela,
katere namen je vzpostaviti primerno razmerje med ustrezno varnostjo delavcev in
možnostjo učinkovitejšega prilagajanja
razmeram na trgu. Z zmanjševanjem stroškov pri zaposlitvah za nedoločen čas na
eni strani ter finančnimi destimulacijami za
uporabo pogodb za določen čas na drugi
strani nova delovna zakonodaja sledi enemu bistvenih ciljev reforme – razdrobljenosti trga dela. Postopki v zvezi s sklenitvijo
in prenehanjem delovnega razmerja se poenostavljajo, zmanjšujejo se administrativne ovire. Nova zakonodaja lajša prehajanje
med delovnimi mesti oziroma deli pri delodajalcu in med delodajalci. To je z drugimi
besedami notranja fleksibilnost in fleksibilnost trga dela. Zaradi preprečevanja zlorab
so predvideni ukrepi za zagotavljanje večje
pravne varnosti vseh zaposlenih.
Novela ZUTD med drugim prinaša:
• možnost pridobitve pravice do denarnega
nadomestila v trajanju 2 mesecev tudi za
brezposelne osebe, mlajše od 30 let, ki so
bile zaposlene vsaj 6 mesecev v zadnjih 24
mesecih, • možnost začasnega in občasnega dela za
upokojence, • možnost prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve v času odpovednega roka in • podaljšanje obdobje trajanja pravice do
plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do upokojitve iz enega
na dve leti za starejše prejemnike denarnega nadomestila, • ukinitev obveznosti prijave prostega delovnega mesta Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje, ki v sedanji obliki delodajalcem predstavlja nepotrebno administrativno breme in zamegljuje sliko dejansko
razpoložljivih delovnih mest.
Med pomembnejšimi spremembami so
tudi:
• spremembe pri pravici do preostalega dela
neizkoriščene pravice do denarnega nadomestila, s katerimi se bo preprečilo veriženje
pravice in izkoriščanje denarnih nadomestil, • izboljšave postopka vpisa v register zunanjih
izvajalcev aktivnosti APZ in možnost vpisa v
register ter izvajanja ukrepov na trgu dela tudi
za sindikalne in delodajalske organizacije, • poenostavitev postopka pridobivanja podatkov za odmero denarnega nadomestila, • določitev možnosti sprejema lastnih programov javnih del tudi za občine ob pogoju
100-odstotnega financiranja, • oprostitev plačila prispevkov za zavarovanje za primer brezposelnosti za 2 leti za
delodajalce, ki zaposlijo delavca za nedoločen čas, in določitev 5-kratnika višine teh
prispevkov za zaposlitev delavca za določen
čas.
11
kadri
Kaj prinaša novi
zakon o delovnih
razmerjih?
skrb za okolje
Varovanje okolja
je naša zaveza
V Skupini CGP smo 23. in 24. aprila letos uspešno prestali zunanjo presojo okoljskega certifikata po standardu ISO 14001:2004. Na področju
ravnanja z inertnimi gradbenimi odpadki smo v skladu z novo Uredbo
o ravnanju z odpadki vzpostavili elektronsko vodenje evidenčnih listov
za prevzem gradbenih odpadkov, in to v spletni aplikaciji IS – Odpadki,
aplikacijo pa je uvedel ARSO.
VEČ PREVZETIH ODPADKOV
V letu 2012 se je v primerjavi s preteklim obdobjem količina prevzetih inertnih gradbenih
odpadkov bistveno povečala. Razloge za
povečanje prejetih in obdelanih gradbenih
odpadkov vidimo predvsem v večji količini
sprejetih zemeljskih izkopov. V preteklem
letu je bil povečan obseg del na obnovah
in izboljšavah kanalizacijskih sistemov ter
sistemov za oskrbo z vodo. Povečan obseg
tovrstnih del se odraža tudi pri povečanih
količinah zbranih odpadnih asfaltov.
STROGI VAROVALNI UKREPI
Na podlagi vzpostavljenega sistema nadzorovanega spremljanja in merjenja okoljskih
vplivov, ki poleg odpadkov zajemajo tudi:
• izpuste v zrak,
• izpuste v vode,
• emisije in imisije prahu ter
• hrup,
v Skupini CGP redno izvajamo vse zastavljene aktivnosti. Na letni ravni zunanji
pooblaščeni izvajalci opravijo več kot
dvajset monitoringov s področja merjenja
emisij snovi v okolje. Rezultate meritev
skrbno preučimo, ob morebitnih preseganjih mejnih vrednosti pa nemudoma
12
sprejmemo ustrezne ukrepe. Tako smo za
zmanjšanja emisij v tla opravili nadzor in
čiščenje lovilcev olj v posameznih obratih.
Na lokaciji Proizvodnovzdrževalnega kompleksa Livada potekajo zaključna dela na
posodobitvi meteornega kanalizacijskega
sistema. Zgradili smo nov usedalni bazen za
zbiranje meteorne in odpadne industrijske
vode. Posodobljeni sistem bo omogočal
zbiranje odpadne industrijske in meteorne
vode s celotnega platoja betonarne; odpadno vodo bomo s pomočjo črpalnega
sistema in povratnega voda vnovič uporabili
v tehnološke namene.
NA GRADBIŠČIH UVEDLI
VISOKE OKOLJSKE
STANDARDE
Na gradbiščih smo uvedli visoke okoljske
standarde, okoljevarstveni vidik pa je sestavni del vsakega projekta; tistih, ki so še v
načrtovanju, in tistih, ki se jih že izvaja. Tako
smo za projekt Centralne čistilne naprave
Novo mesto v minulem letu uspešno pridobili okoljevarstveno dovoljenje. Potekajo
priprave na izvedbo prvih meritev in vseh
obratovalnih monitoringov, ki so nujno
potrebni za uspešen zagon čistilne naprave.
Čeprav je zima že utonila v pozabo, se bomo nanjo še enkrat spomnili v tokratnih
športnih utrinkih. Letošnje 41. Zimske športne igre cestarjev je na Rogli organiziralo
Cestno podjetje Ptuj. Petnajstega februarja se je tako v različnih panogah pomerilo 297
udeležencev iz vse Slovenije. Organizatorjem je kljub težkim gospodarskim razmeram
uspelo organizirati hvalevredno tekmovalno športno prireditev.
Naše smučarke in smučarji so se tudi letos pomerili z močno konkurenco iz cele Slovenije. Dosegli smo odlične rezultate, tako med posamezniki, kot tudi v skupni razvrstitvi. Odnesli smo tudi dve medalji – Mateja Kovačič je bila druga v veleslalomu
ženske, Igor Grahek pa drugi v veleslalomu moški.
Smučarska ekipa Skupine CGP je na prvenstvu osvojila skupno odlično peto mesto. Vsem sodelavkam in sodelavcem, ki so uspešno zastopali Skupino CGP, iskreno
čestitamo!
Uspešni na delavskih
športnih igrah
V sredo, 22. 5. 2013, smo se udeležili delavskih športnih iger v nogometu, ki jih je tudi
letos organizirala Agencija za šport Novo mesto. Igrali smo proti Krki, d. d., in jim zabili
2 gola. V naši ekipi smo igrali: Marko Novak, Davorin Šimrak, Bojan Gašperin, Andrej
Puljak, Mario Tomašič, Matej Božič in Silvio Šimec. Borili smo se in v končnem rezultatu
dosegli odlično 9. mesto.
13
športni utrinki
Bili smo med
najboljšimi
ujeti v objektiv
Smo dovolj prepoznavni?
V tokratni anketi smo med zaposlenimi na terenu preverjali, ali je po njihovem mnenju blagovna znamka CGP dovolj prepoznavna. Ali v podjetju storimo dovolj, da bi bila naša prepoznavnost še boljša? Anketiranci so delili prepričanje, da je prepoznavnost blagovne znamke
zelo pomembna in da so ponosni, da lahko delajo v Skupini CGP.
NENAD MALEŠEVIĆ
»Zelo sem zadovoljen, da sem
zaposlen v CGP, in zelo ponosen, da imamo delo. Naša
firma je ena uspešnejših v Sloveniji in mislim, da smo dobro
prepoznavni, a bi lahko naredili na tem področju še več.«
TANJA JURIŠIĆ
»Menim, da je blagovna znamka CGP dobro prepoznavna,
saj se z njo srečujemo na raznih poteh – ob gradbiščih,
na prireditvah, v medijih. Zadovoljna sem, da je odziv javnosti pozitiven, ko povem, da
sem zaposlena v CGP.«
JOŽE HUTEVEC
»Mislim, da smo dobro prepoznavni na širokem območju in
ne le v gradbeništvu. Zadovoljen sem, da delam pod modro
zastavo in mi je v ponos, da to
lahko povem tudi drugim. Javnost pravi, da smo dobri, veliki
in močni.«
DRAGO PEREC
»Prepoznavnost
blagovne
znam­­ke CGP je zelo dobra, veliko naredimo za oznake na terenu, vzdušje in pripadnost se
mi zdita na visoki ravni. Firma
je urejena in zato sem tudi ponosen, da sem tu zaposlen.«
OMER VELIĆ
»Zadovoljen in hvaležen sem,
da sem tu zaposlen. Ponosno
povem vsakemu, da delam v
CGP, in vsi mi čestitajo, da sem
v tako dobri firmi.«
ŠTEFAN MOLEK
»Blagovna znamka CGP je dokaj dobro prepoznavna na Dolenjskem in tudi po celi Sloveniji. Ponosen sem, da bom letos že 30 let zaposlen na CGP
in vedno z veseljem to povem
tudi drugim.«
MILENA HRIBAR
»Menim, da smo dovolj prepoznavni. Lahko bi še dodatno
povečali našo prepoznavnost
prek športa, in sicer z lastnim
športnim društvom in pojavljanjem na tekmah. Jaz sem zelo
pripadna in ponosna, da delam v tem kolektivu že 35 let.«
GAŠPER MATELIČ
»Vse več ljudi je, ki nas prepoznava. Mislim, da je k temu
zelo pripomogla tiskovna konferenca, ki smo jo imeli v Ljubljani – javnosti poveš, da si
prisoten, da imaš tradicijo in
delaš za prihodnost. Če si zaposlen v podjetju, ki je vodilno
na trgu, ti je v veselje to povedati tudi družbi, ki ima o nas
zelo pozitivno mnenje.«
14
DARJA GAZVODA
»Na javnih prireditvah sem zasledila našo prisotnost na raznih področjih – šport, Vinska
vigred … in sem ponosna, da
sem del CGP. Prepoznavnost bi
lahko povečali tudi s tem, da
bi bili sponzor DŠI, katerih se
tudi sama udeležujem.«
MITJA STRAJNAR
»CGP blagovna znamka je
prepoznavna in ima javnost
po moje dobro mnenje o nas.
Zelo pozitivno je, da delamo
naprej, da označujemo naša
gradbišča, vozila in delovno
opremo in se vidi, da živimo.
Ponosen sem, da delam pod
zastavo CGP.«
SRETKO BANOVIĆ
»Prepoznavnost na področju
Dolenjske se mi zdi dobra, širše pa bi lahko še kaj naredili z
reklamo ali kaj v tem smislu. V
javnosti je pozitivno mnenje o
našem podjetju, našem delovanju in aktivnostih v teh težkih časih.«
DUŠAN PINTARIČ
»Blagovna znamka CGP je
znotraj gradbenih krogov zelo
prepoznavna, izven pa se mi
zdi, da smo manj prepoznavni
(predvsem na Štajerskem in
Primorskem). Ponosen sem, da
sem zaposlen v družbi CGP, in
vedno dobim pozitiven odziv
javnosti, ko povem, kje delam
in kdo smo.«
VLADIMIR JERELE
»Blagovna znamka CGP se mi
zdi dovolj prepoznavna, v teh
časih pa še bolj, in to v pozitivnem smislu. Zelo se trudimo
na področju reklamnih panojev, oznake imamo na vseh
gradbiščih, vidijo jih vsi mimoidoči. Moja pripadnost je zelo
visoka, ponosen sem, da sem
del ekipe CGP.«
SLAVKO ŠKEDELJ
»Po mojem mnenju smo dobro
prepoznavni na Dolenjskem in
tudi v širšem krogu do Ljubljane, Primorske. Povsod smo
prisotni, lahko bi pa še več
naredili na tem, več reklame,
pojavljanja v medijih. Ponosen
sem, da sem že 13 let tu zaposlen in upam, da bo tako vsaj
še 30 let, tja do upokojitve …«
MATJAŽ BREGAR
»Blagovna znamka CGP je
uspešna in dobro prepoznavna, na tem področju je dovolj
narejenega (znaki na gradbiščih, logotipi na vozilih, zaščitni jopiči označeni, čelade)
na samih gradbiščih, lahko pa
bi se več pojavljali v medijih.
Tako raste pripadnost, ponos,
da si zaposlen pod modro zastavo. Jaz sem vsekakor ponosen in vesel, da sem del te
skupine ljudi in da imam priložnost pridobivati izkušnje.«
ANICA KLOPČIČ
»Blagovna znamka CGP se mi
zdi v zadnjih letih bolj prepoznavna kot prej. V Ljubljani je
k temu pripomogla tudi selitev na boljšo, bolj opazno,
lažje dostopno lokacijo. Imam
zelo pozitivno mnenje o naši
blagovni znamki in sem zelo
zadovoljna, da delam za tako
uspešno podjetje. Mnogi me
vprašajo, kaj pomeni kratica CGP, in ko jim povem, kdo
smo, takoj vedo in rečejo:
»Aha, Dolenjci!« in ni potrebno
več veliko povedati.«
NAGRAJENCI 14. NAGRADNE
KRIŽANKE
BOŠTJAN NOVAK
»CGP se mi zdi dobro prepoznaven, reklame imamo dovolj,
smo največji v Sloveniji in nas
vsi poznajo. Glede na situacijo
v Sloveniji sem zelo ponosen,
da sem zaposlen v CGP.«
Prvo nagrado dobi ANTON MANTELJ, GREBEN 3,
8000 NOVO MESTO.
ANTON BLAŽIČ
»Mislim, da smo dovolj in dobro prepoznavni na terenu in
po Sloveniji. Hvaležen sem,
da sem tu zaposlen in zelo rad
povem drugim, da že 21 let delam v CGP.«
Drugo nagrado dobi ANICA KLOPČIČ, MIHOV ŠTRADON 9, 1000 LJUBLJANA.
Tretjo nagrado dobi PETER GREGORČIČ, DOL. LAKNICE 24, 8230 MOKRONOG.
15
križanka
C
M
Y
M
Y
Y
MY
GESLO:
K
Ime in priimek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naslov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rešitve križanke pošljite po pošti na naslov: CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto ali oddajte osebno v tajništvih na
sedežu družbe. Med prispelimi rešitvami bomo izžrebali tri nagrajence. Rešitve križanke sprejemamo do vključno 18. novembra 2013.
16