POVZETEK MODELA KOMPETENC KOC ZA TRAJNOSTNO

Transcription

POVZETEK MODELA KOMPETENC KOC ZA TRAJNOSTNO
Kompetenčni center za trajnostno gradnjo in okoljske
tehnologije – za trajnostno prihodnost
POVZETEK
MODELA KOMPETENC
Maj 2013
Kompetenčni center za trajnostno gradnjo in okoljske tehnologije – za trajnostno prihodnost
Partnerji v projektu: GNEZDO d. o. o., HOLICENTER ANGELIKA, KAGER HIŠA d. o. o., RIMA HIŠE d. o. o., PRAGOZD d. o. o., TERRA,
ANTON DOBNIK s. p.., PESEK BOŠTJAN s. p., FLOORING d. o. o., ART DEKOR 2000 d. o. o., EUTRIP d. o. o., GRAD-ART d. o. o.,
GORAZD ŽMAVC s. p., ZEROKS d. o. o., TERMO-TEHNIKA d. o. o., SELTRON d. o. o., ELEKTRO KUMER d.o.o, ENERTEC d.o.o., CIBOS
d.o.o., ELEKTRO KOKALJ ALEŠ KOKALJ s.p.
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in
zaposljivost«.
Kazalo
1.
Uvod ................................................................................................................................... 3
2.
Metodologija razvoja modela kompetenc ........................................................................... 5
3.
Ugotavljanje pomembnosti in razvitosti kompetenc – analiza trenutnega stanja ............... 5
4.
Analiza podatkov o pomembnosti in razvitosti kompetenc ................................................ 6
5.
Prikaz analize pomembnosti in razvitosti kompetenc v preglednicah ................................ 7
6.
Cilji in področja kadrovskega razvoja ter načrt usposabljanj ............................................. 8
7.
Sistem spremljanja in merjenja napredka razvoj kompetenc za panožne profile ............. 11
Priloga A .................................................................................................................................. 12
Priloga B .................................................................................................................................. 58
Stran 2 od 93
1. Uvod
V na znanju temelječi družbi je kontinuirano izobraževanje imperativ skupnosti in delovnega
mesta. Nove zahteve družbenega in delovnega življenja povečujejo pričakovanja, ki zahtevajo od
vsakega posameznika, da nenehno in vse življenje obnavlja in dopolnjuje svoje spretnosti, znanja,
kompetence (Confintea, 1997).
To je še toliko bolj pomembno na gospodarskih področjih, ki so izrazito v »krizi«. Sem v
Sloveniji zagotovo sodi gradbeništvo. Velikih investicij skoraj ni več, obseg manjših se je močno
skrčil. Vsa večja gradbena podjetja so propadla, ostalih delujočih je bistveno manj kot pred krizo.
Za ponovno kakovostno in uspešno delovanje gradbeništva je zato očitno potrebna korenita
sprememba v njegovem delovanju.
Za doseganje sprememb so ključni ljudje, ki pa ne morejo delati več na star način, ampak morajo
imeti nove ustrezne kompetence.
Tako smo se odločili oblikovati Kompetenčni center za trajnostno gradnjo in okoljske
tehnologije – za trajnostno prihodnost (v nadaljevanju: KoC za trajnostno prihodnost), ki bo
nosilce trajnostne in energetsko učinkovite gradnje usposobil z novimi kompetencami, ki jim bodo
omogočale uspešno delovanje na gradbenem trgu in povezoval partnerje za dosego sinergijskih
učinkov. Posebej panoga specializirana gradbena dela (F43) je pomembna pri doseganju zahtev
trajnostne gradnje, saj zelo vpliva na dejavnike take gradnje, zato je v našem kompetenčnem
centru najbolj zastopana. Seveda pa ne gre spregledati tudi pomena in vpliva drugih panog, kot
npr. projektiranja, gradnje stanovanjskih in večstanovanjskih hiš, proizvajanja materialov ipd.
KoC za trajnostno prihodnost je sofinanciran s strani Evropske unije, iz sredstev Evropskega
socialnega sklada, in Republike Slovenije, Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in
prednostne usmeritve 1.2. »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.
KoC za trajnostno prihodnost danes združuje 19 partnerjev, od tega 18 podjetij iz Podravske,
Savinjske, Osrednjeslovenske, Gorenjske in Dolenjske regije:
GNEZDO d. o. o. (Kranj) – nosilni partner
HOLICENTER ANGELIKA (Juršinci) - administrativno-finančni partner
KAGER HIŠA d. o. o. (Ptuj)
RIMA HIŠE d. o. o. (Ljubljana)
PRAGOZD d. o. o. (Semič)
TERRA, ANTON DOBNIK s. p. (Kidričevo)
PESEK BOŠTJAN s. p. (Destrnik)
FLOORING d. o. o. (Ljubljana)
ART DEKOR 2000 d. o. o. (Ljubljana)
EUTRIP d. o. o. (Celje)
GRAD-ART d. o. o. (Ljubljana)
GORAZD ŽMAVC s. p. (Jakobski Dol)
ZEROKS d. o. o. (Dornava)
TERMO-TEHNIKA d. o. o. (Braslovče)
SELTRON d. o. o. (Maribor)
ELEKTRO KUMER d. o. o. (Maribor)
ENERTEC d. o. o. (Maribor)
Stran 3 od 93
CIBOS d. o. o. (Lukovica)
ELEKTRO KOKALJ s. p. (Ljubljana).
Ker trajnostna oz. energetsko varčna gradnja oz. KoC za trajnostno prihodnost združuje
različna podjetja – od projektantov in izdelovalcev objektov do izvajalcev zaključnih del ter tudi
tiste, ki proizvajajo materiale - smo profile opredelili tako, da smo zajeli vso »verigo«.
Za 6 panožnih profilov smo izdelali 15 različnih kompetenčnih profilov za delovna mesta.
PROFIL
DELOVNO MESTO
PROJEKTANT
PROJEKTANT
TRŽNIK V GRADBENIŠTVU
TRŽNIK V GRADBENIŠTVU
MONTER
MONTER ELEKTRO INSTALACIJ
MONTER STROJNIH INSTALACIJ
MONTER KLIMA IN HLADILNIH NAPRAV
MONTER MONTAŽNIH HIŠ
IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE
KVALIFICIRANI GRADBENI DELAVEC
POLAGALEC TALNIH OBLOG
IZDELOVALEC/POLAGALEC TLAKOV
SLIKOPLESKAR
FASADER
ZIDAR
PROIZVODNI DELAVEC
PROIZVODNI DELAVEC
DRUGI
VODJA
FINANČNO-RAČUNOVODSKI DELAVEC
V prilogi A so podani panožni kompetenčni profili, kjer so navedene zahtevane kompetence za
vsako delovno mesto posebej.
Da bi zaposleni pridobivali tiste spretnosti in znanja oz. krepili poklicno-specifične kompetence
glede na zahteve svojega delovnega mesta, je namen KoC za trajnostno prihodnost:
izdelati in implementirati za panogo F43 oz. dejavnost trajnostne oz. energetsko
varčne gradnje značilen model kompetenc, ki bo nastal v sodelovanju partnerskih
podjetij,
prepoznati razlike med za delovno mesto zahtevanimi in dejanskimi kompetencami
zaposlenega na posameznem delovnem mestu, za zaposlene na panožno značilnih
(opredeljenih) delovnih mestih v partnerskih podjetjih,
Stran 4 od 93
na podlagi tega pripraviti načrt usposabljanj za zaposlene na panožno značilnih
(opredeljenih) delovnih mestih v partnerskih podjetjih,
izvajati notranja usposabljanja (projektni partnerji) in jih dopolnjevati z relevantnimi
zunanjimi usposabljanji ter udeležbami na organiziranih dogodkih (delavnice,
seminarji …),
ozaveščati in informirati o kompetenčnem pristopu v panogi, z izvedbo najmanj treh
predstavitev zainteresirani javnosti o izvajanju projektnih aktivnosti (predstavitev modela
kompetenc, predstavitev rezultatov notranjih usposabljanj, predstavitev zaključnih
rezultatov projekta) in natečajem za mlade
krepiti sodelovanje in izmenjavo izkušenj med partnerskimi podjetji.
2. Metodologija razvoja modela kompetenc
Izdelavo modela kompetenc smo izvedli v petih fazah:
1. najprej smo iz različnih virov naredili osnovni nabor kompetenc, ki bi lahko bile uporabne. S
tem korakom smo hoteli preprečiti, da ne bi izpustili kakšne pomembne kompetence;
2. preko skupnih delavnic z zaposlenimi smo ugotovili vse relevantne kompetence in določili
naše panožne kompetenčne profile;
3. preko anketnih vprašalnikov smo izmerili pomembnost in razvitost posameznih kompetenc;
4. vse podatke smo skrbno analizirali in
5.
na podlagi teh analiz pripravili analizo stanja in program usposabljanj.
Na delavnicah so se nato z različnimi metodami (možganska nevihta, intervjuji, izpolnjevanje
vprašalnikov ipd.) preverile podane osnove in zbirale dodatne informacije. Rezultat so
kompetenčne matrike, na osnovi katerih smo izdelali kompetenčne profile. Te matrike
vsebujejo nabor kompetenc za izbrane profile in znotraj njih za delovna mesta. Vsebujejo tako
splošne, profilne oz. generične, kot poklicno-specifične kompetence.
Splošne kompetence so skupne vsem profilom oz. delovnim mestom, profilne so značilne za
posamezen profil, poklicno-specifične pa za posamezno delovno mesto.
3. Ugotavljanje pomembnosti in razvitosti kompetenc – analiza trenutnega
stanja
Na podlagi izdelanih panožnih kompetenčnih profilov smo izdelali štiri različne vrste anketnih
vprašalnikov. S prvim smo ugotavljali pomembnost posameznih kompetenc v posameznem
podjetju, z drugim razvitost teh kompetenc na ravni podjetja, s tretjim smo pridobivali ocene
razvitosti posameznih kompetenc na ravni posameznih zaposlenih (s strani vodij), s četrtim pa
samoocene razvitosti posameznih kompetenc pri posameznih zaposlenih.
Stran 5 od 93
4. Analiza podatkov o pomembnosti in razvitosti kompetenc
Podatki smo obdelali na ravni posameznika, podjetja in celotnega partnerstva.
Na ravni posameznika smo zbrali ocene razvitosti na ravni zaposlenega in samoocene razvitosti
posameznih kompetenc zaposlenih ter ugotovili odstopanja med njimi. Poleg tega smo iz teh dveh
ocen izračunali povprečne ocene razvitosti posameznih kompetenc in jih primerjali s povprečno
oceno pomembnosti teh kompetenc v podjetju. Odstopanje med tema dvema ocenama, t.j.
povprečno oceno razvitosti kompetenc od želenih vrednosti, izkazanih skozi povprečno oceno
pomembnosti, je podlaga za ugotavljanje potreb po usposabljanjih in izobraževanjih.
Na ravni podjetja smo ugotovili razvitost vsake kompetence posebej tako, da smo najprej
izračunali povprečne vrednosti med oceno razvitosti na ravni zaposlenega in samooceno razvitosti.
Nato smo te povprečne ocene primerjali z ocenami pomembnosti posameznih kompetenc in iskali
odstopanja. Dodatno smo iskali odstopanja tudi med ocenami razvitosti na ravni podjetja in
ocenami pomembnosti posameznih kompetenc v podjetju. Kadar ti dve odstopanji nista bili
podobni, smo se odločili upoštevati vrednost, ki je bila pridobljena preko ustreznejšega vzorca
meritev. Odstopanje razvitosti kompetenc od želenih vrednosti, izkazanih skozi oceno
pomembnosti, je podlaga za ugotavljanje potreb po usposabljanjih in izobraževanjih.
Na ravni partnerstva smo ugotovili povprečje razvitosti iz naslednjih dveh vrednoti: ocen razvitosti
na ravni zaposlenega in samoocen razvitosti posameznih kompetenc vseh v meritve vključenih
zaposlenih. Izračunali smo še povprečje vseh ocen pomembnosti posameznih kompetenc. Nato
smo ugotavljali odstopanja med povprečjem razvitosti in povprečjem pomembnosti posameznih
kompetenc. njimi in le-to upoštevali kot podlago ugotavljanje potreb po usposabljanjih in
izobraževanjih na ravni partnerstva.
Izdelana analiza stanja nam bo služila tudi kot podlaga določanje prioritet posameznim
usposabljanjem in izobraževanjem. Praviloma bodo imela prednost tista, kjer so ugotovljena
odstopanja največja.
Stran 6 od 93
5. Prikaz analize pomembnosti in razvitosti kompetenc v preglednicah
Analiza je prikazana v več preglednicah. Za vsak panožni profil oz. delovno mesto je narejena
ločena preglednica.
Primer preglednice, v kateri so za splošne kompetence prikazane povprečna razvitost za delo
potrebnih kompetenc zaposlenih v podjetjih partnerstva in ugotovljene potrebe po usposabljanjih.
SPLOŠNE KOMPETENCE
NAZIV KOMPETENCE
POMEMBNOST NA
RAVNI
PARTNERSTVA
RAZVITOST NA
RAVNI
PARTNERSTVA
ODSTOPANJE
4,5
4,4
0,1
PREDVIDENA
USPOSABLJANJA
usposabljanja s področja
osveščanja za vestno in
moralno opravljanje dela
S1
poštenost, vestnost
S2
profesionalni odnos, poslovni
bonton
4,5
3,9
0,6
S3
trajnostni razvoj
4,1
3,7
0,4
S4
pisno in ustno izražanje v
slovenščini, tuji jezik
4,0
3,4
0,6
S5
komunikacija
4,2
3,5
0,7
usposabljanja s področja
komunikacijskih veščin
S6
motivacija
4,2
3,5
0,7
usposabljanja s področja
zagotavljanja in ohranjanja
motivacije
S7
ciljna naravnanost
4,3
3,6
0,7
usposabljanja s področja
učinkovitega postavljanja ciljev,
ciljno vodenje
S8
reševanje konfliktov
4,2
3,7
0,5
S9
timsko delo
4,2
3,8
0,4
S10
poznavanje metod, postopkov,
procesov
4,0
3,4
0,6
Stran 7 od 93
usposabljanja s področja
poslovnega bontona,
oblikovanja ustreznega imidža,
zagotavljanja poslovnega
odnosa s strankami in sodelavci
usposabljanja s področja
ozaveščanja, smernic, načel,
standardov trajnostnega
razvoja, o sonaravni,
energetsko učinkoviti gradnji,
učinkovitejši izrabi virov
jezikovni tečaji slovenščine,
nemščine, angleščine,
italijanščine, ruščine in drugih
jezikov, ki so jeziki poslovnega
okolja podjetij
usposabljanja s področja
učinkovitega reševanja
konfliktov, ravnanja v konfliktnih
situacijah in načela asertivnosti
usposabljanja s področja
vodenja, oblikovanja, krepitve
povezanosti skupin, team
building
usposabljanja s področja
standardnih in novih delovnih
metod, postopkov, procesov,
tudi z vidika optimizacije, večje
učinkovitosti, trajnostne
naravnanosti
Podobno smo naredili preglednice za profilne in za poklicno specifične kompetence. Na podlagi
ugotovljenih razlik med želenimi (pomembnimi) in dejanskimi (razvitimi) kompetencami na ravni
partnerstva in na podlagi pomembnosti kompetenc smo predlagali usposabljanja in izobraževanja
za zaposlene v partnerskih podjetjih.
6. Cilji in področja kadrovskega razvoja ter načrt usposabljanj
Cilj našega KoC za trajnostno prihodnost je:
prednostno razvijati in krepiti kompetence, ki prispevajo k spodbujanju in implementaciji
trajnostnega razvoja v gradbeništvu,
prednostno razvijati in krepiti kompetence, ki prispevajo k učinkovitemu soočanju z izzivi,
ki jih pred podjetja predstavlja zahteven trg gradnje in izvedbe energetskih projektov,
prednostno razvijati in krepiti kompetence, ki omogočajo dobro izvedbo storitev in
izdelkov ter tako prepoznavnost na domačem in tujih trgih,
prednostno razvijati in krepiti inovativnost in usvajanje novih veščin in strokovnih znanj s
področja gradnje in okoljskih tehnologij,
spodbujati krepitev drugih za delo potrebnih kompetenc, prepoznanih v izvedeni
analizi stanja,
spodbujati sinergijske učinke in prenos dobrih praks med podjetji v panogi.
Te cilje bomo dosegli z najmanj 2640 vključitev v usposabljanja, od tega 1777 oz. najmanj 15
% od vseh vključitev v notranja usposabljanja.
Na podlagi pridobljenih rezultatov smo dobili veliko opisov kompetenc za posamezno delovno
mesto oz. profil. Da bi naredili delo s kompetencami podjetjem čim bolj prijazno za uporabo,
smo opise kompetenc razvrstili v šest sklopov:
sklop 1 – Trajnostni razvoj,
sklop 2 – Novosti v stroki,
sklop 3 – Izpopolnjevanje v stroki,
sklop 4 – Komunikacijske veščine,
sklop 5 – Organizacijsko vedenje,
sklop 6 – Upravljanje s seboj.
Znotraj vsakega sklopa smo pri posameznem profilu oz. delovnem mestu razvrstili kompetence
glede na velikost potrebe po razvijanju posamezne kompetence, in sicer od kompetence, ki
bi jo bilo najbolj potrebno razvijati, do tiste, ki jo je potrebno najmanj nujno razvijati.
Stran 8 od 93
Kompetence, ki smo jih razvrstili na prva mesta glede na pomembnost, da jih zaposleni
razvijajo, so zapisane s krepko pisavo, usposabljanja in izobraževanja za njihovo krepitev pa so
prioritetna.
V prilogi B so podani na ravni panoge za vsak kompetenčni panožni profil oz. delovno mesto
sklopi kompetenc, znotraj katerih so kompetence razvrščene po prioriteti za njihovo razvijanje. Ta
prioriteta v veliki meri vpliva na načrt usposabljanj in izobraževanj zaposlenih.
Primer razvrstitve kompetenc po prioriteti za njihov razvoj za delovno mesto monter elektro
inštalacij, panožni kompetenčni profil monter.
NAZIV KOMPETENCE
POMEMB
NOST NA
RAVNI
PARTNER
STVA
ODSTO
PANJE
PREDVIDENA USPOSABLJANJA
SKLOP 1
TRAJNOSTNI RAZVOJ
P2
ravnanje z odpadki
4,3
0,7
izobraževanja o vrstah in načinu ločevanja ter odlaganja gradbenih
odpadkov, o ozaveščanju ravnanja z odpadki
S3
trajnostni razvoj
4,1
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja, smernic, načel, standardov
trajnostnega razvoja, o sonaravni, energetsko učinkoviti gradnji,
učinkovitejši izrabi virov
SKLOP 2
NOVOSTI V STROKI
P14
tehnike dela, orodja
4,5
0,7
usposabljanja s področja standardnih in novih tehnik dela,
postopkov, procesov, orodij
P9
novi izdelki na trgu
4,1
0,7
izobraževanja o novih izdelkih, materialih, posebna pozornost
sonaravnim oz. tistim, ki zmanjšujejo okoljski odtis
K3
elementi in materiali
4,3
0,3
usposabljanja s področja poznavanja standardnih in novih
elementov in materialov
SKLOP 3
IZPOPOLNJEVANJE V STROKI
K5
razdelilniki, komponente
5,0
0,7
usposabljanja s področja poznavanja in montaže razdelilnikov,
komponent
P17
dokumentacija
4,5
1,0
usposabljanja s področja vodenja dokumentacije, pravilne rabe
jezika, oblikovanja besedila
P18
vzdrževanje sredstev
4,5
0,7
usposabljanja s področja vzdrževanja sredstev
P11
natančnost
4,5
0,6
usposabljanje za doseganje večje natančnosti pri delu
K4
inštalacije
4,7
0,1
usposabljanja s področja pravilne izvedbe inštalacij
P12
zagotavljanje kakovosti in
delovnih normativov
4,3
0,6
usposabljanja s področja certificiranja, standardov, normativov, drugih
oblik zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti
K7
vzdrževanje
4,3
0,4
usposabljanja za učinkovito izvajanje vzdrževalnih del
Stran 9 od 93
P15
priprava delovnega mesta
4,3
0,3
usposabljanja s področja priprave delovnega mesta na gradbišču
P16
operativna dela
4,1
0,5
usposabljanje s področja izvajanja operativnih del v montaži
S10
poznavanje metod, postopkov,
procesov
4,0
0,6
P13
standardi, predpisi
4,0
0,5
K1
meritve
3,7
0,7
usposabljanja s področja meritev, uporabe merilnih naprav
K6
strelovodna inštalacija
3,7
0,7
usposabljanja s področja strelovodne inštalacije
K8
ponudba
3,3
0,6
usposabljanja za pravilno izdelavo ponudbe
usposabljanja s področja standardnih in novih delovnih metod,
postopkov, procesov, tudi z vidika optimizacije, večje učinkovitosti,
trajnostne naravnanosti
izobraževanja s področja poznavanja standardov, predpisov na delovnem
področju
SKLOP 4
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
S2
profesionalni odnos, poslovni
bonton
4,5
0,6
usposabljanja s področja poslovnega bontona, oblikovanja
ustreznega imidža, zagotavljanja poslovnega odnosa s strankami
in sodelavci, poslovnega komuniciranja
S5
komunikacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja komunikacijskih veščin, nastopanja v
javnosti, učinkoviti medosebni komunikaciji, nebesedni in
besedni komunikaciji, vodenju sestankov in osebnih razgovorov
S4
pisno in ustno izražanje v
slovenščini, tuji jezik
4,0
0,6
jezikovni tečaji slovenščine, nemščine, angleščine, italijanščine,
ruščine in drugih jezikov, ki so jeziki poslovnega okolja podjetij;
izobraževanja s področja retorike, pravilni korespondenci,
učinkoviti telefonski komunikaciji
SKLOP 5
ORGANIZACIJSKO VEDENJE
P1
varstvo pri delu, varovanje
okolja
4,8
0,9
izobraževanja iz varstva pri delu, varovanja okolja in narave
P6
upoštevanje pravil podjetja
4,4
0,7
usposabljanja s področja organizacijskih vrednot, poslanstva in
vizije
P10
učinkovito načrtovanje in
organizacija svojega dela
4,1
0,6
usposabljanja s področja učinkovitega načrtovanja in
organizacije dela, ravnanja s časom
S9
timsko delo
4,2
0,4
usposabljanja s področja vodenja, oblikovanja, krepitve povezanosti
skupin, team building
P5
prilagodljivost
4,2
0,4
usposabljanja s področja pomena prilagodljivosti, organizacijske
kulture, prilagajanja v podjetju
SKLOP 6
UPRAVLJANJE S SEBOJ
P7
zavzetost za delo
4,5
0,8
usposabljanja za krepitev storilnosti
P8
inovativnost
4,4
0,9
usposabljanja za spodbujanje inovativnosti
S7
ciljna naravnanost
4,3
0,7
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja ciljev, ciljno
vodenje
S6
motivacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja zagotavljanja in ohranjanja motivacije
Stran 10 od 93
S1
poštenost, vestnost
4,5
0,1
usposabljanja s področja osveščanja za vestno in moralno opravljanje
dela
S8
reševanje konfliktov
4,2
0,5
usposabljanja s področja učinkovitega reševanja konfliktov, ravnanja v
konfliktnih situacijah in načela asertivnosti
P4
ročne spretnosti
4,2
0,5
usposabljanje s področja ohranjanja in izboljšanja ročnih spretnosti
P3
fizična kondicija
4,2
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja za zdravo, fizično vzdržljivo telo
7. Sistem spremljanja in merjenja napredka razvoj kompetenc za panožne profile
Da lahko ugotovimo, ali se usposabljanja izvajajo uspešno oz. da zaposleni razvijajo relevantne
kompetence, moramo razvoj kompetenc pri zaposlenih sistematično spremljati in meriti. Zato bomo
po približno enem letu in pol od začetka izvajanja usposabljanj izvedli merjenje razvitosti
kompetenc pri zaposlenih v partnerstvu. Uporabili bomo enake anketne vprašalnike za oceno
razvitosti kompetenc na ravni zaposlenega in za samooceno razvitosti kompetenc, kot smo jih pri
analizi dejanskega stanja. V merjenje bomo zajeli večino zaposlenih, ki so vključeni v
usposabljanja.
Rezultate meritev bomo analizirali po enaki metodologiji, kot smo izvedli analizo trenutnega stanja.
S tem bomo dobili primerljive rezultate o razvitosti posameznih kompetenc pri zaposlenih.
.
Stran 11 od 93
Priloga A
Panožni kompetenčni profili
Stran 12 od 93
Profil/delovno mesto: PROJEKTANT
Kompetenca
Pri svojem delu je pošten in vesten.
(poštenost, vestnost)
Zaveda se pomena etičnega in družbeno odgovornega delovanja in to izkazuje pri svojem delu.
(etičnost, družbena odgovornost)
Opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja.
(varstvo pri delu, varovanje okolja)
Zaveda se pomena trajnostnega razvoja in to upošteva pri svojem delu.
(trajnostni razvoj)
Pozna in upošteva organizacijske norme vedenja in pravila svojega podjetja.
(upoštevanje pravil podjetja)
Uspešno strokovno komunicira v domačem in v mednarodnem okolju.
(pisno in ustno izražanje v slovenščini, tuji jezik)
Ima razvite komunikacijske veščine in jih uspešno uporablja v medosebnih odnosih.
(komunikacijske veščine)
Do strank in sodelavcev izkazuje profesionalni poklicni odnos in ravna v skladu s poslovnim bontonom.
(profesionalni odnos, poslovni bonton)
Uspešno se samomotivira.
(motivacija)
V težavnih situacijah ostaja osredotočen in miren ter vztraja pri zastavljenih ciljih kljub težavam.
(ciljna naravnanost)
Učinkovito razrešuje konfliktne situacije.
(reševanje konfliktov)
V delovne aktivnosti vlaga veliko energije in teži k stalnemu izboljševanju delovnih dosežkov.
(zavzetost za delo)
Dobro sodeluje v skupini. Kadar česa ne ve, poišče pomoč.
(timsko delo)
Skrbi za stalni osebni razvoj.
(osebni razvoj)
Pozna in uspešno uporablja strategije za obvladovanje stresa.
(obvladovanje stresa)
Glede na situacijo hitro oblikuje izvirne in izvedljive rešitev.
(iznajdljivost, inovativnost)
Stran 13 od 93
Kompetenca
Zazna, pravilno strukturira in analizira strokovne probleme v spreminjajočih se razmerah.
(fleksibilnost in uporaba stroke)
Učinkovito načrtuje, organizira, izvede in kontrolira lasten delovni proces z vidika časa, racionalne rabe
virov in učinkov na poslovni proces.
(učinkovito načrtovanje in organizacija svojega dela)
Kontrolira in zagotavlja kakovost in kvantiteto svojega dela v skladu z normativi in standardi ter
drugimi predpisi.
(zagotavljanje kakovosti)
Učinkovito projektno dela, pri čemer določi cilje, terminske roke, sodelavce, vire, spremlja napredek,
koordinira aktivnosti, po potrebi vodi projekt.
(projektno delo)
Pravilno določa prioritete in terminske plane aktivnosti.
(prioritete)
Učinkovito organizira in nadzoruje izvedbo ter jo po potrebi pravočasno korigira.
(organizacija in nadzor dela)
Svoje delo opravlja stroki primerno natančno.
(natančnost)
Pravočasno naredi določene faze svojega dela.
(pravočasnost)
Pozna svoje sposobnosti in verjame vanje ter ne omahuje pri soočanju z novimi izzivi.
(samozavest)
Razvija sposobnost samostojnega reševanja projektantskih problemov.
(samostojnost)
Ima zmožnost ustvarjanja in vzdrževanja socialnih omrežij, ki pripomorejo k uspešnemu delu.
(socialna omrežja)
Je aktiven napram investitorju, arhitektu ipd., s čemer si ustvari možnost, da svetuje pri idejni zasnovi
in izboru najboljših projektantskih rešitev.
(aktiven projektant)
Obvlada standardne metode, postopke in procese pri delu ter se stalno usposablja za nove.
(poznavanje metod, postopkov, procesov)
Stalno je na tekočem z najnovejšimi dognanji svoje stroke in to vključuje v svoje delo.
(upoštevanje bistvenih novosti stroke)
Povezuje znanja z različnih področij pri uporabi in razvoju novih projektov - arhitektura, gradbeništvo,
strojništvo, elektro stroka ipd.
(interdisciplinarnost)
Učinkovito zbere in samostojno interpretira informacije, ki so pomembne za projektiranje ter pravilno
ugotovi tehnične in tehnološke zahteve na svojem področju.
(pridobivanje informacij, viri)
Učinkovito uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na svojem konkretnem delovnem
strokovnem področju.
(IKT orodja)
Stran 14 od 93
Kompetenca
Pozna in spremlja zakonodajo in standarde s področja projektiranja na svojem področju, s področja
javnih naročil ipd..
(zakonodaja, standardi)
Ima ustrezne delovne izkušnje s področja projektiranja in opravljen strokovnim izpit ter ustrezna
pooblastila.
(strokovni izpit)
Dobro pozna materiale in njihove lastnosti, tudi trajnostne materiale, in jih vključuje v svoje
projektantske rešitve.
(materiali)
Pozna in pri svojem delu upošteva strukturo gradbenih del ter vrste gradbenih tehnologij za stavbe in
gradbene inženirske objekte.
(gradbena dela, tehnologije)
Pravilno izdela popis del.
(popis del)
Izdela ustrezno projektno kalkulacijo s stroškovnikom potrebnega materiala in dela. Pravilno načrtuje
in pripravi ponudbo za posamezna gradbena dela.
(projektna kalkulacija, ponudba)
Predvidi in upošteva vse okoliščine, ki lahko vplivajo na uspešnost projekta.
(projektantske rešitve v konkretni situaciji)
Izdela strokovno ustrezno projektno dokumentacijo z ustreznimi izračuni ter risbami (PGD, PZI …).
(projektna dokumentacija)
Izvede strokovno ustrezen projektantski nadzor.
(projektantski nadzor)
Stran 15 od 93
Profil/delovno mesto: TRŽNIK V GRADBENIŠTVU
Kompetenca
Pri svojem delu je pošten in vesten.
(poštenost, vestnost)
Zaveda se pomena etičnega in družbeno odgovornega delovanja in to izkazuje pri svojem delu.
(etičnost, družbena odgovornost)
Do strank in sodelavcev izkazuje profesionalni poklicni odnos in ravna v skladu s poslovnim bontonom.
(profesionalni odnos, poslovni bonton)
Zaveda se pomena trajnostnega razvoja in to upošteva pri svojem delu.
(trajnostni razvoj)
Uspešno strokovno komunicira v domačem in v mednarodnem okolju.
(pisno in ustno izražanje v slovenščini, tuji jezik)
Ima razvite komunikacijske veščine in jih uspešno uporablja v medosebnih odnosih.
(komunikacijske veščine)
Uspešno se samomotivira.
(motivacija)
V težavnih situacijah ostaja osredotočen in miren ter vztraja pri zastavljenih ciljih kljub težavam.
(ciljna naravnanost)
Učinkovito razrešuje konfliktne situacije.
(reševanje konfliktov)
Pozna svoje sposobnosti in verjame vanje ter ne omahuje pri soočanju z novimi izzivi.
(samozavest)
Uspešno se pogaja in ima zmožnost prepričevanja.
(pogajanje, prepričevanje)
Dobro sodeluje v skupini.
(timsko delo)
Skrbi za stalni osebni razvoj.
(osebni razvoj)
Pozna in uspešno uporablja strategije za obvladovanje stresa.
(obvladovanje stresa)
Učinkovito projektno dela, pri čemer si določi cilje, terminske roke, sodelavce, vire, spremlja napredek,
koordinira aktivnosti, po potrebi vodi projekt.
(projektno delo)
Razvija in stalno izkazuje pri delu podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje ter sprejema učinkovite poslovne
odločitve.
(podjetnost)
Stran 16 od 93
Kompetenca
Pozna in upošteva organizacijske norme vedenja in pravila svojega podjetja.
(upoštevanje pravil podjetja)
Sistematično se seznanja z novimi izdelki s področja, ki pridejo na trg, in daje pobude za njihovo vključitev v
ponudbo podjetja.
(novi izdelki na trgu)
Učinkovito načrtuje, organizira, izvede in kontrolira lasten delovni proces z vidika časa, racionalne rabe virov in
učinkov na poslovni proces.
(učinkovito načrtovanje in organizacija svojega dela)
Svoje delo opravlja stroki primerno natančno.
(natančnost)
Kontrolira in zagotavlja kakovost in kvantiteto svojega dela v skladu z normativi in standardi ter drugimi
predpisi.
(zagotavljanje kakovosti)
Učinkovito uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na svojem konkretnem delovnem strokovnem
področju.
(IKT orodja)
Obvlada standardne metode, postopke in procese pri delu ter se stalno usposablja za nove.
(poznavanje metod, postopkov, procesov)
Pozna in spremlja zakonodajo in standarde s področja gradbeništva, okoljskih tehnologij, trženja, javnih
naročil, financ, davkov ipd.
(zakonodaja, standardi)
Odlično pozna izdelek oz. storitev, ki ga/jo trži, in nenehno izpopolnjuje svoje vedenje o tem.
(poznavanje izdelka oz. storitve)
Učinkovito predstavlja prednosti izdelkov / storitev, ki jih trži in zna zaključiti posel.
(predstavitev izdelka, zaključitev posla)
Izdela primeren terminski plan aktivnosti proizvodnje in montaže ter finančno ovrednoti izdelek oz. storitev ter
pri tem uporablja programska orodja.
(projektno načrtovanje časovnih in finančnih učinkov)
Metodično spremlja razvoj dobaviteljev in ključnih kupcev, izbira najustreznejše dobavitelje in sodeluje pri
določanju nabavnih in prodajnih cen.
(dobavitelji, ključni kupci)
Metodično spremlja dogajanje v konkurenčnem okolju podjetja, raziskuje trg in identificira pomembne tržne
dogodke.
(spremljanje konkurence, tržne raziskave)
Učinkovito zbere in samostojno interpretira, kritično vrednoti ter ustrezno predstavi informacije, ki so
pomembne za trženje izdelka oz. storitve.
(ravnanje z informacijami)
Sodeluje pri oblikovanju ciljnega trga in oblikuje ter izvaja učinkovite strategije trženja kot elementa strategije
podjetja.
(ciljni trgi, strategije trženja)
Učinkovito izvaja h kupcem usmerjeno trženje za uspešno in dolgoročno rast podjetja in tudi svetuje kupcem.
(h kupcem usmerjeno trženje, svetovanje)
Odlično izvaja celovito, inovativno in odgovorno trženje gradbenih/tehnoloških proizvodov oz. storitev ter
optimira spremljajoče poslovne aktivnosti.
(celovito, inovativno in odgovorno trženje, optimizacija)
Stran 17 od 93
Kompetenca
Pozna različna prodajna orodja in jih učinkovito uporablja.
(prodajna orodja)
Načrtuje procese na področju nabave oz. prodaje in celovito obvlada vse logistične procese na področju
gradbeništva oz. okoljskih tehnologij.
(nabava, prodaja, logistični proces)
Učinkovito izvaja ukrepe za zagotavljanje zadovoljstva strank in reševanje reklamacijskih postopkov in drugih
dejavnikov, ki pomembno vplivajo na zadovoljstvo in zvestobo strank.
(zagotavljanje zadovoljstva in zvestobe strank)
Pri svojem delu uporablja temeljna znanja iz ekonomike poslovanja, davkov, financ, računovodstva, prava in
vodenja.
(znanja iz financ, davkov, računovodstva, ekonomike poslovanja, vodenja, prava)
Učinkovito uporablja medijsko tehnologijo pri trženju.
(medijska tehnologija)
Učinkovito izvaja poprodajne aktivnosti na področju gradbeništva oz. okoljskih tehnologij.
(poprodajne aktivnosti)
Stran 18 od 93
Profil: MONTER
Delovno mesto: ELEKTRO INŠTALATER
Kompetenca
Pri svojem delu je pošten in vesten.
(poštenost, vestnost)
Opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja.
(varstvo pri delu, varovanje okolja)
Vestno ločuje in ustrezno odlaga odpadke.
(ravnanje z odpadki)
Zaveda se pomena trajnostnega razvoja in to upošteva pri svojem delu.
(trajnostni razvoj)
Zaveda se pomena dobre fizične kondicije in jo vzdržuje.
(fizična kondicija)
Razvija ročne spretnosti, potrebne za učinkovito opravljanje dela na svojem področju.
(ročne spretnosti)
Uspešno strokovno komunicira v domačem in v mednarodnem okolju.
(pisno in ustno izražanje v slovenščini, tuji jezik)
Ima razvite komunikacijske veščine in jih uspešno uporablja v medosebnih odnosih.
(komunikacijske veščine)
Do strank in sodelavcev izkazuje profesionalni poklicni odnos.
(profesionalni odnos)
Uspešno se samomotivira.
(motivacija)
V težavnih situacijah ostaja osredotočen in miren ter vztraja pri zastavljenih ciljih kljub težavam.
(ciljna naravnanost)
Učinkovito razrešuje konfliktne situacije.
(reševanje konfliktov)
Dobro sodeluje v skupini.
(timsko delo)
V delovne aktivnosti vlaga veliko energije in teži k stalnemu izboljševanju delovnih dosežkov.
(zavzetost za delo)
Pozna in upošteva organizacijske norme vedenja in pravila svojega podjetja.
(upoštevanje pravil podjetja)
Hitro se prilagaja spremenljivim delovnim situacijam in pogojem.
(prilagodljivost)
Stran 19 od 93
Kompetenca
Predlaga veliko preprostih, a uporabnih in izvedljivih rešitev.
(inovativnost)
Sistematično se seznanja z novimi izdelki s področja, ki pridejo na trg, in daje pobude za njihovo vključitev v
ponudbo podjetja.
(novi izdelki na trgu)
Učinkovito načrtuje, organizira, izvede in kontrolira lasten delovni proces z vidika časa, racionalne rabe virov
in učinkov na poslovni proces.
(učinkovito načrtovanje in organizacija svojega dela)
Svoje delo opravlja stroki primerno natančno.
(natančnost)
Kontrolira in zagotavlja kakovost in kvantiteto svojega dela v skladu z normativi in standardi ter drugimi
predpisi.
(zagotavljanje kakovosti in delovnih normativov)
Pozna in upošteva predpise in standarde na svojem strokovnem področju.
(standardi, predpisi)
Učinkovito uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na svojem konkretnem delovnem strokovnem
področju.
(IKT orodja)
Obvlada standardne metode, postopke in procese pri delu ter se stalno usposablja za nove.
(poznavanje metod, postopkov, procesov)
Pozna lastnosti elementov in materialov in obvlada standardne postopke izvedbe ter to izkazuje pri delu.
(elementi in materiali)
Pozna in pravilno izvaja različne tehnike dela oz. izvedbe.
(tehnike dela, orodja)
Ustrezno pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material.
(priprava delovnega mesta)
Pravilno bere tehnično dokumentacijo.
(tehnična dokumentacija)
Pravilno izvaja meritve.
(meritve)
Pravilno oblikuje in izdeluje kanale.
(kanali)
Pravilno uporabi, polaga in montira elemente podometnih, nadometnih ali drugače izvedenih elektroinštalacij.
(inštalacije)
Pravilno vgrajuje razdelilnike, potrebne elemente in sistemske komponente ter jih poveže.
(razdelilniki, komponente)
Poznava, pravilno uporabi in izmeri strelovodno inštalacijo
(strelovodna inštalacija)
Stran 20 od 93
Kompetenca
Pravilno pripravi in izvede ponudbo za elektroinštalacijska dela
(ponudba)
Pravilno vzdržuje elektroinštalacije.
(vzdrževanje)
Pravilno opravlja druga operativna dela, povezana z izvedbo elektro instalacij.
(operativna dela)
Vestno vodi zahtevane zapise o delu.
(dokumentacija)
Pravilno vzdržuje delovna in varovalna sredstva.
(vzdrževanje sredstev)
Stran 21 od 93
Profil: MONTER
Delovno mesto: MONTER STROJNIH INSTALACIJ
Kompetenca
Pri svojem delu je pošten in vesten.
(poštenost, vestnost)
Opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja.
(varstvo pri delu, varovanje okolja)
Vestno ločuje in ustrezno odlaga odpadke.
(ravnanje z odpadki)
Zaveda se pomena trajnostnega razvoja in to upošteva pri svojem delu.
(trajnostni razvoj)
Zaveda se pomena dobre fizične kondicije in jo vzdržuje.
(fizična kondicija)
Razvija ročne spretnosti, potrebne za učinkovito opravljanje dela na svojem področju.
(ročne spretnosti)
Uspešno strokovno komunicira v domačem in v mednarodnem okolju.
(pisno in ustno izražanje v slovenščini, tuji jezik)
Ima razvite komunikacijske veščine in jih uspešno uporablja v medosebnih odnosih.
(komunikacijske veščine)
Do strank in sodelavcev izkazuje profesionalni poklicni odnos. (profesionalni odnos)
Uspešno se samomotivira.
(motivacija)
V težavnih situacijah ostaja osredotočen in miren ter vztraja pri zastavljenih ciljih kljub težavam.
(ciljna naravnanost)
Učinkovito razrešuje konfliktne situacije.
(reševanje konfliktov)
Dobro sodeluje v skupini.
(timsko delo)
V delovne aktivnosti vlaga veliko energije in teži k stalnemu izboljševanju delovnih dosežkov.
(zavzetost za delo)
Pozna in upošteva organizacijske norme vedenja in pravila svojega podjetja.
(upoštevanje pravil podjetja)
Hitro se prilagaja spremenljivim delovnim situacijam in pogojem.
(prilagodljivost)
Stran 22 od 93
Kompetenca
Predlaga veliko preprostih, a uporabnih in izvedljivih rešitev.
(inovativnost)
Sistematično se seznanja z novimi izdelki s področja, ki pridejo na trg, in daje pobude za njihovo vključitev v
ponudbo podjetja.
(novi izdelki na trgu)
Učinkovito načrtuje, organizira, izvede in kontrolira lasten delovni proces z vidika časa, racionalne rabe virov in
učinkov na poslovni proces.
(učinkovito načrtovanje in organizacija svojega dela)
Svoje delo opravlja stroki primerno natančno.
(natančnost)
Kontrolira in zagotavlja kakovost in kvantiteto svojega dela v skladu z normativi in standardi ter drugimi
predpisi.
(zagotavljanje kakovosti in delovnih normativov)
Pozna in upošteva predpise in standarde na svojem strokovnem področju.
(standardi, predpisi)
Učinkovito uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na svojem konkretnem delovnem strokovnem
področju.
(IKT orodja)
Obvlada standardne metode, postopke in procese pri delu ter se stalno usposablja za nove.
(poznavanje metod, postopkov, procesov)
Pozna lastnosti elementov strojnih inštalacij in obvlada standardne postopke izvedbe in montaže ter to izkazuje
pri delu.
(elementi inštalacij)
Pozna in pri delu uporablja osnovna teoretična in praktična znanja iz mehanike, materialov ipd.
(mehanika, materiali)
Pozna in pravilno izvaja različne tehnike dela oz. izvedbe, kot so varjenje, lotanje ipd.
(tehnike dela, orodja)
Ustrezno pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material.
(priprava delovnega mesta)
Pravilno opravlja operativna dela, povezana z izvedbo inštalacij.
(operativna dela)
Pravilno bere tehnično dokumentacijo.
(tehnična dokumentacija)
Pravilno izvaja meritve.
(meritve)
Pravilno polaga in montira podometne in nadometne vodovodne, plinske, sanitarne, ogrevalne naprave in
tehnološke vode.
(inštalacije)
Pravilno montira in priklopi energetske porabnike (elemente) in druge naprave na sistem cevnih instalacij.
(energetski porabniki)
Stran 23 od 93
Kompetenca
Pravilno pripravi in izvede ponudbo za strojnoinštalacijska dela
(ponudba)
Pravilno vzdržuje inštalacije in opremo.
(vzdrževanje)
Pravilno opravlja druga operativna dela, povezana z izvedbo strojnih instalacij.
(operativna dela)
Vestno vodi zahtevane zapise o delu.
(dokumentacija)
Pravilno vzdržuje delovna in varovalna sredstva.
(vzdrževanje sredstev)
Ustrezno rešuje reklamacije in skrbi za zadovoljstvo strank.
(reklamacije)
Stran 24 od 93
Profil: MONTER
Delovno mesto: MONTER PREZRAČ. IN KLIMA SISTEMOV
Kompetenca
Pri svojem delu je pošten in vesten.
(poštenost, vestnost)
Opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja.
(varstvo pri delu, varovanje okolja)
Vestno ločuje in ustrezno odlaga odpadke.
(ravnanje z odpadki)
Zaveda se pomena trajnostnega razvoja in to upošteva pri svojem delu.
(trajnostni razvoj)
Zaveda se pomena dobre fizične kondicije in jo vzdržuje.
(fizična kondicija)
Razvija ročne spretnosti, potrebne za učinkovito opravljanje dela na svojem področju.
(ročne spretnosti)
Uspešno strokovno komunicira v domačem in v mednarodnem okolju.
(pisno in ustno izražanje v slovenščini, tuji jezik)
Ima razvite komunikacijske veščine in jih uspešno uporablja v medosebnih odnosih.
(komunikacijske veščine)
Do strank in sodelavcev izkazuje profesionalni poklicni odnos.
(profesionalni odnos)
Uspešno se samomotivira.
(motivacija)
V težavnih situacijah ostaja osredotočen in miren ter vztraja pri zastavljenih ciljih kljub težavam.
(ciljna naravnanost)
Učinkovito razrešuje konfliktne situacije.
(reševanje konfliktov)
Dobro sodeluje v skupini.
(timsko delo)
V delovne aktivnosti vlaga veliko energije in teži k stalnemu izboljševanju delovnih dosežkov.
(zavzetost za delo)
Stran 25 od 93
Kompetenca
Pozna in upošteva organizacijske norme vedenja in pravila svojega podjetja.
(upoštevanje pravil podjetja)
Hitro se prilagaja spremenljivim delovnim situacijam in pogojem.
(prilagodljivost)
Predlaga veliko preprostih, a uporabnih in izvedljivih rešitev.
(inovativnost)
Sistematično se seznanja z novimi izdelki s področja, ki pridejo na trg, in daje pobude za njihovo vključitev v
ponudbo podjetja.
(novi izdelki na trgu)
Učinkovito načrtuje, organizira, izvede in kontrolira lasten delovni proces z vidika časa, racionalne rabe virov in
učinkov na poslovni proces.
(učinkovito načrtovanje in organizacija svojega dela)
Svoje delo opravlja stroki primerno natančno.
(natančnost)
Kontrolira in zagotavlja kakovost in kvantiteto svojega dela v skladu z normativi in standardi ter drugimi
predpisi.
(zagotavljanje kakovosti in delovnih normativov)
Pozna in upošteva predpise in standarde na svojem strokovnem področju.
(standardi, predpisi)
Učinkovito uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na svojem konkretnem delovnem strokovnem
področju.
(IKT orodja)
Obvlada standardne metode, postopke in procese pri delu ter se stalno usposablja za nove.
(poznavanje metod, postopkov, procesov)
Pozna značilnosti elementov klima in prezračevalnih sistemov in obvlada standardne postopke izvedbe ter to
izkazuje pri delu.
(elementi sistemov)
Pozna in pravilno izvaja različne tehnike montaže.
(tehnike)
Ustrezno pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material.
(priprava delovnega mesta)
Pozna in pravilno izvaja različne tehnike dela oz. izvedbe.
(tehnike dela, orodja)
Pravilno bere tehnično dokumentacijo.
(tehnična dokumentacija)
Pravilno oblikuje in izdeluje kanale.
(kanali)
Pravilno pritrjuje, obeša in sestavlja predhodno izdelane sklope.
(sklopi)
Stran 26 od 93
Kompetenca
Pravilno montira in priklopi ventilacijske porabnike in druge naprave na sistem prezračevanja, odsesavanja in
klimatizacije.
(montaža in priklop)
Pravilno opravlja druga operativna dela, povezana z izvedbo montaže.
(operativna dela)
Pravilno vzdržuje prezračevalne in klimatizacijske naprave.
(vzdrževanje)
Pravilno pripravi in izvede ponudbo za dobavo in montažo prezračevalnih in klimatizacijskih naprav.
(ponudba)
Vestno vodi zahtevane zapise o delu.
(dokumentacija)
Pravilno vzdržuje delovna in varovalna sredstva.
(vzdrževanje sredstev)
Stran 27 od 93
Profil: MONTER
Delovno mesto: MONTER MONTAŽNIH HIŠ
Kompetenca
Pri svojem delu je pošten in vesten.
(poštenost, vestnost)
Opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja.
(varstvo pri delu, varovanje okolja)
Ima zmožnost dela na višini.
(delo na višini)
Vestno ločuje in ustrezno odlaga odpadke.
(ravnanje z odpadki)
Zaveda se pomena trajnostnega razvoja in to upošteva pri svojem delu.
(trajnostni razvoj)
Zaveda se pomena dobre fizične kondicije in jo vzdržuje.
(fizična kondicija)
Razvija ročne spretnosti, potrebne za učinkovito opravljanje dela na svojem področju.
(ročne spretnosti)
Uspešno strokovno komunicira v domačem in v mednarodnem okolju.
(pisno in ustno izražanje v slovenščini, tuji jezik)
Ima razvite komunikacijske veščine in jih uspešno uporablja v medosebnih odnosih.
(komunikacijske veščine)
Do strank in sodelavcev izkazuje profesionalni poklicni odnos.
(profesionalni odnos)
Uspešno se samomotivira.
(motivacija)
V težavnih situacijah ostaja osredotočen in miren ter vztraja pri zastavljenih ciljih kljub težavam.
(ciljna naravnanost)
Učinkovito razrešuje konfliktne situacije.
(reševanje konfliktov)
Dobro sodeluje v skupini.
(timsko delo)
Stran 28 od 93
Kompetenca
V delovne aktivnosti vlaga veliko energije in teži k stalnemu izboljševanju delovnih dosežkov.
(zavzetost za delo)
Pozna in upošteva organizacijske norme vedenja in pravila svojega podjetja.
(upoštevanje pravil podjetja)
Hitro se prilagaja spremenljivim delovnim situacijam in pogojem.
(prilagodljivost)
Predlaga veliko preprostih, a uporabnih in izvedljivih rešitev.
(inovativnost)
Sistematično se seznanja z novimi izdelki s področja, ki pridejo na trg, in daje pobude za njihovo vključitev v
ponudbo podjetja.
(novi izdelki na trgu)
Učinkovito načrtuje, organizira, izvede in kontrolira lasten delovni proces z vidika časa, racionalne rabe virov in
učinkov na poslovni proces.
(učinkovito načrtovanje in organizacija svojega dela)
Svoje delo opravlja stroki primerno natančno.
(natančnost)
Kontrolira in zagotavlja kakovost in kvantiteto svojega dela v skladu z normativi in standardi ter drugimi
predpisi.
(zagotavljanje kakovosti in delovnih normativov)
Pozna in upošteva predpise in standarde na svojem strokovnem področju.
(standardi, predpisi)
Učinkovito uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na svojem konkretnem delovnem strokovnem
področju.
(IKT orodja)
Obvlada standardne metode, postopke in procese pri delu ter se stalno usposablja za nove.
(poznavanje metod, postopkov, procesov)
Pozna lastnosti materialov, obvlada standardne postopke njihove obdelave in izvedbe ter to izkazuje pri delu.
(materiali)
Pozna in pravilno izvaja različne tehnike dela oz. izvedbe.
(tehnike dela, orodja)
Pravilno bere tehnično dokumentacijo.
(tehnična dokumentacija)
Ustrezno pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material.
(priprava delovnega mesta)
Pravilno montira montažne elemente in jih ustrezno izolira.
(montaža)
Stran 29 od 93
Kompetenca
Pravilno izvaja zaključna montažna dela.
(zaključna dela)
Pravilno izvaja sanacijska in vzdrževalna dela.
(vzdrževanje, sanacija)
Pozna in upošteva osnove gradbene fizike tako, da zagotavlja dobro izvedbo.
(gradbena fizika)
Uporabi znanje statike konstrukcij tako, da prepozna morebitne konstrukcijske napake
(statika konstrukcij)
Izkazuje poznavanje osnovnih principov elektro in strojnih instalacij.
(elektro in strojne instalacije)
Izkazuje poznavanje osnov vgradnje in regulacije stavbnega pohištva.
(stavbno pohištvo)
Pravilno opravlja druga operativna dela, povezana z montažo hiš.
(operativna dela)
Vestno vodi zahtevane zapise o delu.
(dokumentacija)
Pravilno vzdržuje delovna in varovalna sredstva.
(vzdrževanje sredstev)
Stran 30 od 93
Profil: MONTER
Delovno mesto: IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE
Kompetenca
Pri svojem delu je pošten in vesten.
(poštenost, vestnost)
Opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja.
(varstvo pri delu, varovanje okolja)
Ima zmožnost dela na višini.
(delo na višini)
Vestno ločuje in ustrezno odlaga odpadke.
(ravnanje z odpadki)
Zaveda se pomena trajnostnega razvoja in to upošteva pri svojem delu.
(trajnostni razvoj)
Zaveda se pomena dobre fizične kondicije in jo vzdržuje.
(fizična kondicija)
Razvija ročne spretnosti, potrebne za učinkovito opravljanje dela na svojem področju.
(ročne spretnosti)
Razvija in izkazuje občutek za estetiko.
(občutek za estetiko)
Uspešno strokovno komunicira v domačem in v mednarodnem okolju.
(pisno in ustno izražanje v slovenščini, tuji jezik)
Ima razvite komunikacijske veščine in jih uspešno uporablja v medosebnih odnosih.
(komunikacijske veščine)
Do strank in sodelavcev izkazuje profesionalni poklicni odnos.
(profesionalni odnos)
Uspešno se samomotivira.
(motivacija)
V težavnih situacijah ostaja osredotočen in miren ter vztraja pri zastavljenih ciljih kljub težavam.
(ciljna naravnanost)
Učinkovito razrešuje konfliktne situacije.
(reševanje konfliktov)
Stran 31 od 93
Kompetenca
Dobro sodeluje v skupini.
(timsko delo)
V delovne aktivnosti vlaga veliko energije in teži k stalnemu izboljševanju delovnih dosežkov.
(zavzetost za delo)
Pozna in upošteva organizacijske norme vedenja in pravila svojega podjetja.
(upoštevanje pravil podjetja)
Hitro se prilagaja spremenljivim delovnim situacijam in pogojem.
(prilagodljivost)
Predlaga veliko preprostih, a uporabnih in izvedljivih rešitev.
(inovativnost)
Sistematično se seznanja z novimi izdelki s področja, ki pridejo na trg, in daje pobude za njihovo vključitev v
ponudbo podjetja.
(novi izdelki na trgu)
Učinkovito načrtuje, organizira, izvede in kontrolira lasten delovni proces z vidika časa, racionalne rabe virov in
učinkov na poslovni proces.
(učinkovito načrtovanje in organizacija svojega dela)
Svoje delo opravlja stroki primerno natančno.
(natančnost)
Kontrolira in zagotavlja kakovost in kvantiteto svojega dela v skladu z normativi in standardi ter drugimi
predpisi.
(zagotavljanje kakovosti in delovnih normativov)
Pozna in upošteva predpise in standarde na svojem strokovnem področju.
(standardi, predpisi)
Obvlada standardne metode, postopke in procese pri delu ter se stalno usposablja za nove.
(poznavanje metod, postopkov, procesov)
Pozna lastnosti materialov, obvlada standardne postopke njihove obdelave in izvedbe ter to izkazuje pri delu.
(materiali)
Pozna in pravilno izvaja različne tehnike dela oz. izvedbe.
(tehnike dela, orodja)
Ustrezno pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material.
(priprava delovnega mesta)
Pravilno postavlja enostavne delovne in zaščitne odre.
(postavljanje odrov)
Pravilno montira suhomontažne elemente in jih ustrezno izolira.
(suohomontaža)
Pravilno izvaja zaključna suhomontažna dela.
(zaključna dela)
Stran 32 od 93
Kompetenca
Pravilno izvaja sanacijska in vzdrževalna dela.
(vzdrževanje, sanacija)
Pozna in upošteva osnove gradbene fizike tako, da zagotavlja dobro izvedbo.
(gradbena fizika)
Pravilno opravlja druga operativna dela, povezana z izvedbo suhomontažnih del.
(operativna dela)
Vestno vodi zahtevane zapise o delu.
(dokumentacija)
Pravilno vzdržuje delovna in varovalna sredstva.
(vzdrževanje sredstev)
Stran 33 od 93
Profil: KVALIFICIRANI GRADBENI DELAVEC
Delovno mesto: POLAGALEC TALNIH OBLOG
Kompetenca
Pri svojem delu je pošten in vesten.
(poštenost, vestnost)
Opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja.
(varstvo pri delu, varovanje okolja)
Vestno ločuje in ustrezno odlaga odpadke.
(ravnanje z odpadki)
Zaveda se pomena trajnostnega razvoja in to upošteva pri svojem delu.
(trajnostni razvoj)
Zaveda se pomena dobre fizične kondicije in jo vzdržuje.
(fizična kondicija)
Razvija ročne spretnosti, potrebne za učinkovito opravljanje dela na svojem področju.
(ročne spretnosti)
Razvija in izkazuje občutek za estetiko.
(občutek za estetiko)
Uspešno strokovno komunicira v domačem in v mednarodnem okolju.
(pisno in ustno izražanje v slovenščini, tuji jezik)
Ima razvite komunikacijske veščine in jih uspešno uporablja v medosebnih odnosih.
(komunikacijske veščine)
Do strank in sodelavcev izkazuje profesionalni poklicni odnos.
(profesionalni odnos)
Uspešno se samomotivira.
(motivacija)
V težavnih situacijah ostaja osredotočen in miren ter vztraja pri zastavljenih ciljih kljub težavam.
(ciljna naravnanost)
Učinkovito razrešuje konfliktne situacije.
(reševanje konfliktov)
Dobro sodeluje v skupini.
(timsko delo)
Stran 34 od 93
Kompetenca
V delovne aktivnosti vlaga veliko energije in teži k stalnemu izboljševanju delovnih dosežkov.
(zavzetost za delo)
Pozna in upošteva organizacijske norme vedenja in pravila svojega podjetja.
(upoštevanje pravil podjetja)
Hitro se prilagaja spremenljivim delovnim situacijam in pogojem.
(prilagodljivost)
Predlaga veliko preprostih, a uporabnih in izvedljivih rešitev.
(inovativnost)
Sistematično se seznanja z novimi izdelki s področja, ki pridejo na trg, in daje pobude za njihovo vključitev v
ponudbo podjetja.
(novi izdelki na trgu)
Učinkovito načrtuje, organizira, izvede in kontrolira lasten delovni proces z vidika časa, racionalne rabe virov in
učinkov na poslovni proces.
(učinkovito načrtovanje in organizacija svojega dela)
Svoje delo opravlja stroki primerno natančno.
(natančnost)
Kontrolira in zagotavlja kakovost in kvantiteto svojega dela v skladu z normativi in standardi ter drugimi
predpisi.
(zagotavljanje kakovosti in delovnih normativov)
Pozna in upošteva predpise in standarde na svojem strokovnem področju.
(standardi, predpisi)
Obvlada standardne metode, postopke in procese pri delu ter se stalno usposablja za nove.
(poznavanje metod, postopkov, procesov)
Pozna lastnosti materialov, obvlada standardne postopke njihove izvedbe ter to izkazuje pri delu.
(materiali)
Pozna in pravilno izvaja različne tehnike dela oz. izvedbe.
(tehnike dela, orodja)
Ustrezno pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material.
(priprava delovnega mesta)
Pravilno bere tehnično dokumentacijo.
(tehnična dokumentacija)
Pravilno pripravlja tla.
(priprava tal)
Pravilno odčitava merilne naprave.
(merilne naprave)
Stran 35 od 93
Kompetenca
Pravilno izvaja kontrole podlage in klimatskih razmer.
(kontrola podlage, klimatske razmere)
Pravilno polaga vse vrste talnih oblog.
(polaganje talnih oblog)
Pri delu z nevarnimi snovmi skrbno izvaja varnostne ukrepe (kontrola kontaktnega časa... ).
(varno delo z nevarnimi snovmi)
Pravilno skladišči različne talne obloge in druge materiale.
(skladiščenje)
Pravilno izvaja vzdrževalna dela.
(vzdrževanje)
Pravilno opravlja druga operativna dela, povezana s polaganjem talnih oblog.
(operativna dela)
Vestno vodi zahtevane zapise o delu.
(dokumentacija)
Pravilno vzdržuje delovna in varovalna sredstva.
(vzdrževanje sredstev)
Stran 36 od 93
Profil: KVALIFICIRANI GRADBENI DELAVEC
Delovno mesto: IZDELOVALEC/POLAGALEC TLAKOV
Kompetenca
Pri svojem delu je pošten in vesten.
(poštenost, vestnost)
Opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja.
(varstvo pri delu, varovanje okolja)
Vestno ločuje in ustrezno odlaga odpadke.
(ravnanje z odpadki)
Zaveda se pomena trajnostnega razvoja in to upošteva pri svojem delu.
(trajnostni razvoj)
Zaveda se pomena dobre fizične kondicije in jo vzdržuje.
(fizična kondicija)
Razvija ročne spretnosti, potrebne za učinkovito opravljanje dela na svojem področju.
(ročne spretnosti)
Razvija in izkazuje občutek za estetiko.
(občutek za estetiko)
Uspešno strokovno komunicira v domačem in v mednarodnem okolju.
(pisno in ustno izražanje v slovenščini, tuji jezik)
Ima razvite komunikacijske veščine in jih uspešno uporablja v medosebnih odnosih.
(komunikacijske veščine)
Do strank in sodelavcev izkazuje profesionalni poklicni odnos.
(profesionalni odnos)
Uspešno se samomotivira.
(motivacija)
V težavnih situacijah ostaja osredotočen in miren ter vztraja pri zastavljenih ciljih kljub težavam.
(ciljna naravnanost)
Učinkovito razrešuje konfliktne situacije.
(reševanje konfliktov)
Dobro sodeluje v skupini.
(timsko delo)
Stran 37 od 93
Kompetenca
V delovne aktivnosti vlaga veliko energije in teži k stalnemu izboljševanju delovnih dosežkov.
(zavzetost za delo)
Pozna in upošteva organizacijske norme vedenja in pravila svojega podjetja.
(upoštevanje pravil podjetja)
Hitro se prilagaja spremenljivim delovnim situacijam in pogojem.
(prilagodljivost)
Predlaga veliko preprostih, a uporabnih in izvedljivih rešitev.
(inovativnost)
Sistematično se seznanja z novimi izdelki s področja, ki pridejo na trg, in daje pobude za njihovo vključitev v
ponudbo podjetja.
(novi izdelki na trgu)
Učinkovito načrtuje, organizira, izvede in kontrolira lasten delovni proces z vidika časa, racionalne rabe virov in
učinkov na poslovni proces.
(učinkovito načrtovanje in organizacija svojega dela)
Svoje delo opravlja stroki primerno natančno.
(natančnost)
Kontrolira in zagotavlja kakovost in kvantiteto svojega dela v skladu z normativi in standardi ter drugimi
predpisi.
(zagotavljanje kakovosti in delovnih normativov)
Pozna in upošteva predpise in standarde na svojem strokovnem področju.
(standardi, predpisi)
Obvlada standardne metode, postopke in procese pri delu ter se stalno usposablja za nove.
(poznavanje metod, postopkov, procesov)
Pozna lastnosti materialov, obvlada standardne postopke njihove obdelave in izvedbe ter to izkazuje pri delu.
(materiali)
Pozna in pravilno izvaja različne tehnike dela oz. izvedbe.
(tehnike dela, orodja)
Ustrezno pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material.
(priprava delovnega mesta)
Pravilno bere tehnično dokumentacijo.
(tehnična dokumentacija)
Pravilno odčitava merilne naprave.
(merilne naprave)
Pravilno izvaja kontrole podlage in klimatskih razmer.
(kontrola podlage, klimatske razmere)
Pri delu z nevarnimi snovmi skrbno izvaja varnostne ukrepe (kontrola kontaktnega časa... ).
(varno delo z nevarnimi snovmi)
Stran 38 od 93
Kompetenca
Pravilno opravlja druga operativna dela, povezana z izdelavo / polaganjem tlakov.
(operativna dela)
Pravilno izvaja sanacijska in vzdrževalna dela.
(vzdrževanje, sanacija)
Vestno vodi zahtevane zapise o delu.
(dokumentacija)
Pravilno vzdržuje delovna in varovalna sredstva.
(vzdrževanje sredstev)
Stran 39 od 93
Profil: KVALIFICIRANI GRADBENI DELAVEC
Delovno mesto: SLIKOPLESKAR
Kompetenca
Pri svojem delu je pošten in vesten.
(poštenost, vestnost)
Opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja.
(varstvo pri delu, varovanje okolja)
Ima zmožnost dela na višini.
(delo na višini)
Vestno ločuje in ustrezno odlaga odpadke.
(ravnanje z odpadki)
Zaveda se pomena trajnostnega razvoja in to upošteva pri svojem delu.
(trajnostni razvoj)
Zaveda se pomena dobre fizične kondicije in jo vzdržuje.
(fizična kondicija)
Razvija ročne spretnosti, potrebne za učinkovito opravljanje dela na svojem področju.
(ročne spretnosti)
Razvija in izkazuje občutek za estetiko.
(občutek za estetiko)
Uspešno strokovno komunicira v domačem in v mednarodnem okolju.
(pisno in ustno izražanje v slovenščini, tuji jezik)
Ima razvite komunikacijske veščine in jih uspešno uporablja v medosebnih odnosih.
(komunikacijske veščine)
Do strank in sodelavcev izkazuje profesionalni poklicni odnos.
(profesionalni odnos)
Uspešno se samomotivira.
(motivacija)
V težavnih situacijah ostaja osredotočen in miren ter vztraja pri zastavljenih ciljih kljub težavam.
(ciljna naravnanost)
Učinkovito razrešuje konfliktne situacije.
(reševanje konfliktov)
Dobro sodeluje v skupini.
(timsko delo)
Stran 40 od 93
Kompetenca
V delovne aktivnosti vlaga veliko energije in teži k stalnemu izboljševanju delovnih dosežkov.
(zavzetost za delo)
Pozna in upošteva organizacijske norme vedenja in pravila svojega podjetja.
(upoštevanje pravil podjetja)
Hitro se prilagaja spremenljivim delovnim situacijam in pogojem.
(prilagodljivost)
Predlaga veliko preprostih, a uporabnih in izvedljivih rešitev.
(inovativnost)
Sistematično se seznanja z novimi izdelki s področja, ki pridejo na trg, in daje pobude za njihovo vključitev v
ponudbo podjetja.
(novi izdelki na trgu)
Učinkovito načrtuje, organizira, izvede in kontrolira lasten delovni proces z vidika časa, racionalne rabe virov in
učinkov na poslovni proces.
(učinkovito načrtovanje in organizacija svojega dela)
Svoje delo opravlja stroki primerno natančno.
(natančnost)
Kontrolira in zagotavlja kakovost in kvantiteto svojega dela v skladu z normativi in standardi ter drugimi
predpisi.
(zagotavljanje kakovosti in delovnih normativov)
Pozna in upošteva predpise in standarde na svojem strokovnem področju.
(standardi, predpisi)
Obvlada standardne metode, postopke in procese pri delu ter se stalno usposablja za nove.
(poznavanje metod, postopkov, procesov)
Pozna lastnosti materialov, obvlada standardne postopke njihove obdelave in izvedbe ter to izkazuje pri delu.
(materiali)
Pozna in pravilno izvaja različne tehnike dela oz. izvedbe.
(tehnike dela, orodja)
Ustrezno pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material.
(priprava delovnega mesta)
Pravilno popravlja površinske in strukturne poškodbe površin.
(poprava površin)
Pravilno izvaja slikopleskarska dela.
(slikopleskarska dela)
Pravilno riše različne napise, znake, ornamente ipd.
(napisi, znaki, ornamenti)
Pravilno izvaja sanacijska in vzdrževalna dela.
(vzdrževanje, sanacija)
Stran 41 od 93
Kompetenca
Pravilno opravlja druga operativna dela, povezana s slikopleskarstvom.
(operativna dela)
Vestno vodi zahtevane zapise o delu.
(dokumentacija)
Pravilno vzdržuje delovna in varovalna sredstva.
(vzdrževanje sredstev)
Stran 42 od 93
Profil: KVALIFICIRANI GRADBENI DELAVEC
Delovno mesto: FASADER
Kompetenca
Pri svojem delu je pošten in vesten.
(poštenost, vestnost)
Opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja.
(varstvo pri delu, varovanje okolja)
Ima zmožnost dela na višini.
(delo na višini)
Vestno ločuje in ustrezno odlaga odpadke.
(ravnanje z odpadki)
Zaveda se pomena trajnostnega razvoja in to upošteva pri svojem delu.
(trajnostni razvoj)
Zaveda se pomena dobre fizične kondicije in jo vzdržuje.
(fizična kondicija)
Razvija ročne spretnosti, potrebne za učinkovito opravljanje dela na svojem področju.
(ročne spretnosti)
Razvija in izkazuje občutek za estetiko.
(občutek za estetiko)
Uspešno strokovno komunicira v domačem in v mednarodnem okolju.
(pisno in ustno izražanje v slovenščini, tuji jezik)
Ima razvite komunikacijske veščine in jih uspešno uporablja v medosebnih odnosih.
(komunikacijske veščine)
Do strank in sodelavcev izkazuje profesionalni poklicni odnos.
(profesionalni odnos)
Uspešno se samomotivira.
(motivacija)
V težavnih situacijah ostaja osredotočen in miren ter vztraja pri zastavljenih ciljih kljub težavam.
(ciljna naravnanost)
Učinkovito razrešuje konfliktne situacije.
(reševanje konfliktov)
Stran 43 od 93
Kompetenca
Dobro sodeluje v skupini.
(timsko delo)
V delovne aktivnosti vlaga veliko energije in teži k stalnemu izboljševanju delovnih dosežkov.
(zavzetost za delo)
Pozna in upošteva organizacijske norme vedenja in pravila svojega podjetja.
(upoštevanje pravil podjetja)
Hitro se prilagaja spremenljivim delovnim situacijam in pogojem.
(prilagodljivost)
Predlaga veliko preprostih, a uporabnih in izvedljivih rešitev.
(inovativnost)
Sistematično se seznanja z novimi izdelki s področja, ki pridejo na trg, in daje pobude za njihovo vključitev v
ponudbo podjetja.
(novi izdelki na trgu)
Učinkovito načrtuje, organizira, izvede in kontrolira lasten delovni proces z vidika časa, racionalne rabe virov in
učinkov na poslovni proces.
(učinkovito načrtovanje in organizacija svojega dela)
Svoje delo opravlja stroki primerno natančno.
(natančnost)
Kontrolira in zagotavlja kakovost in kvantiteto svojega dela v skladu z normativi in standardi ter drugimi
predpisi.
(zagotavljanje kakovosti in delovnih normativov)
Pozna in upošteva predpise in standarde na svojem strokovnem področju.
(standardi, predpisi)
Obvlada standardne metode, postopke in procese pri delu ter se stalno usposablja za nove.
(poznavanje metod, postopkov, procesov)
Pozna lastnosti materialov, obvlada standardne postopke njihove obdelave in izvedbe ter to izkazuje pri delu.
(materiali)
Pozna in pravilno izvaja različne tehnike dela oz. izvedbe.
(tehnike dela, orodja)
Ustrezno pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material.
(priprava delovnega mesta)
Pravilno postavlja fasadne odre.
(postavljanje odrov)
Pravilno izdeluje fasade.
(fasade)
Stran 44 od 93
Kompetenca
Pravilno izvaja sanacijska in vzdrževalna dela na fasadah.
(vzdrževanje, sanacija)
Pozna in upošteva osnove gradbene fizike tako, da zagotavlja dobro izvedbo.
(gradbena fizika)
Pravilno opravlja druga operativna dela, povezana z izdelovanjem fasad.
(operativna dela)
Vestno vodi zahtevane zapise o delu.
(dokumentacija)
Pravilno vzdržuje delovna in varovalna sredstva.
(vzdrževanje sredstev)
Stran 45 od 93
Profil: KVALIFICIRANI GRADBENI DELAVEC
Delovno mesto: ZIDAR
Kompetenca
Pri svojem delu je pošten in vesten.
(poštenost, vestnost)
Opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja.
(varstvo pri delu, varovanje okolja)
Ima zmožnost dela na višini.
(delo na višini)
Vestno ločuje in ustrezno odlaga odpadke.
(ravnanje z odpadki)
Zaveda se pomena trajnostnega razvoja in to upošteva pri svojem delu.
(trajnostni razvoj)
Zaveda se pomena dobre fizične kondicije in jo vzdržuje.
(fizična kondicija)
Razvija in izkazuje občutek za estetiko.
(občutek za estetiko)
Razvija ročne spretnosti, potrebne za učinkovito opravljanje dela na svojem področju.
(ročne spretnosti)
Uspešno strokovno komunicira v domačem in v mednarodnem okolju.
(pisno in ustno izražanje v slovenščini, tuji jezik)
Ima razvite komunikacijske veščine in jih uspešno uporablja v medosebnih odnosih.
(komunikacijske veščine)
Do strank in sodelavcev izkazuje profesionalni poklicni odnos.
(profesionalni odnos)
Uspešno se samomotivira.
(motivacija)
V težavnih situacijah ostaja osredotočen in miren ter vztraja pri zastavljenih ciljih kljub težavam.
(ciljna naravnanost)
Učinkovito razrešuje konfliktne situacije.
(reševanje konfliktov)
Dobro sodeluje v skupini.
(timsko delo)
Stran 46 od 93
Kompetenca
V delovne aktivnosti vlaga veliko energije in teži k stalnemu izboljševanju delovnih dosežkov.
(zavzetost za delo)
Pozna in upošteva organizacijske norme vedenja in pravila svojega podjetja.
(upoštevanje pravil podjetja)
Hitro se prilagaja spremenljivim delovnim situacijam in pogojem.
(prilagodljivost)
Predlaga veliko preprostih, a uporabnih in izvedljivih rešitev.
(inovativnost)
Sistematično se seznanja z novimi izdelki s področja, ki pridejo na trg, in daje pobude za njihovo vključitev v
ponudbo podjetja.
(novi izdelki na trgu)
Učinkovito načrtuje, organizira, izvede in kontrolira lasten delovni proces z vidika časa, racionalne rabe virov in
učinkov na poslovni proces.
(učinkovito načrtovanje in organizacija svojega dela)
Svoje delo opravlja stroki primerno natančno.
(natančnost)
Kontrolira in zagotavlja kakovost in kvantiteto svojega dela v skladu z normativi in standardi ter drugimi
predpisi.
(zagotavljanje kakovosti in delovnih normativov)
Pozna in upošteva predpise in standarde na svojem strokovnem področju.
(standardi, predpisi)
Obvlada standardne metode, postopke in procese pri delu ter se stalno usposablja za nove.
(poznavanje metod, postopkov, procesov)
Pozna lastnosti materialov, obvlada standardne postopke njihove obdelave in izvedbe ter to izkazuje pri delu.
(materiali)
Pozna in pravilno izvaja različne tehnike dela oz. izvedbe.
(tehnike dela, orodja)
Ustrezno pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material.
(priprava delovnega mesta)
Pravilno postavlja gradbene odre.
(postavljanje odrov)
Pravilno opravlja operativna dela, povezana z izvedbo zidarskih del.
(operativna dela)
Pravilno izvaja sanacijska in vzdrževalna dela na objektih.
(vzdrževanje, sanacija)
Stran 47 od 93
Kompetenca
Vestno vodi zahtevane zapise o delu.
(dokumentacija)
Pravilno vzdržuje delovna in varovalna sredstva.
(vzdrževanje sredstev)
Stran 48 od 93
Profil/delovno mesto: PROIZVODNI DELAVEC
Kompetenca
Pri svojem delu je pošten in vesten.
(poštenost, vestnost)
Opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja.
(varstvo in zdravje pri delu, varovanje okolja)
Vestno ločuje in ustrezno odlaga odpadke.
(ravnanje z odpadki)
Zaveda se pomena trajnostnega razvoja in to upošteva pri svojem delu.
(trajnostni razvoj)
Zaveda se pomena dobre fizične kondicije in jo vzdržuje.
(fizična kondicija)
Razvija ročne spretnosti, potrebne za učinkovito opravljanje dela na svojem področju.
(ročne spretnosti)
Uspešno strokovno komunicira v domačem in v mednarodnem okolju.
(pisno in ustno izražanje v slovenščini, tuji jezik)
Ima razvite komunikacijske veščine in jih uspešno uporablja v medosebnih odnosih.
(komunikacijske veščine)
Do strank in sodelavcev izkazuje profesionalni poklicni odnos.
(profesionalni odnos)
Uspešno se samomotivira.
(motivacija)
V težavnih situacijah ostaja osredotočen in miren ter vztraja pri zastavljenih ciljih kljub težavam.
(ciljna naravnanost)
Učinkovito razrešuje konfliktne situacije.
(reševanje konfliktov)
Dobro sodeluje v skupini.
(timsko delo)
V delovne aktivnosti vlaga veliko energije in teži k stalnemu izboljševanju delovnih dosežkov.
(zavzetost za delo)
Pozna in upošteva organizacijske norme vedenja in pravila svojega podjetja.
(upoštevanje pravil podjetja)
Stran 49 od 93
Kompetenca
Hitro se prilagaja spremenljivim delovnim situacijam in pogojem.
(prilagodljivost)
Predlaga veliko preprostih, a uporabnih in izvedljivih rešitev.
(inovativnost)
Sistematično se seznanja z novimi izdelki s področja, ki pridejo na trg, in daje pobude za njihovo vključitev v
ponudbo podjetja.
(novi izdelki na trgu)
Učinkovito načrtuje, organizira, izvede in kontrolira lasten delovni proces z vidika časa, racionalne rabe virov in
učinkov na poslovni proces.
(učinkovito načrtovanje in organizacija svojega dela)
Svoje delo opravlja stroki primerno natančno.
(natančnost)
Kontrolira in zagotavlja kakovost in kvantiteto svojega dela v skladu z normativi in standardi ter drugimi
predpisi.
(zagotavljanje kakovosti in delovnih normativov)
Pozna in upošteva predpise in standarde na svojem strokovnem področju.
(standardi, predpisi)
Učinkovito uporablja programsko orodje za upravljanje strojev na svojem konkretnem delovnem področju.
(programska orodja)
Obvlada standardne metode, postopke in procese pri delu ter se stalno usposablja za nove.
(poznavanje metod, postopkov, procesov)
Pozna značilnosti posameznih elementov proizvodnega procesa ter to izkazuje pri delu.
(elementi proizvodnje)
Pozna in pravilno izvaja različne tehnike dela oz. izvedbe.
(tehnike dela, orodja)
Ustrezno pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material.
(priprava delovnega mesta)
Ustrezno organizira delo v proizvodnji.
(organizacija dela)
Pravilno opravlja operativna dela v proizvodnji.
(operativna dela)
Ustrezno izvaja kontrolo v proizvodnji.
(kontrola v proizvodnji)
Ustrezno izvaja logistiko v proizvodnji
(logistika v proizvodnji)
Pravilno skladišči in hrani material in izdelke.
(skladiščenje)
Stran 50 od 93
Kompetenca
Pravilno bere tehnično dokumentacijo.
(tehnična dokumentacija)
Vestno vodi zahtevane zapise o delu.
(dokumentacija)
Pravilno vzdržuje delovna in varovalna sredstva.
(vzdrževanje sredstev)
Stran 51 od 93
Profil: DRUGI
Delovno mesto: VODJA
Kompetenca
Pri svojem delu je pošten in vesten.
(poštenost, vestnost)
Zaveda se pomena etičnega in družbeno odgovornega delovanja in to izkazuje pri svojem delu.
(etičnost, družbena odgovornost)
Do strank in sodelavcev izkazuje profesionalni poklicni odnos in ravna v skladu s poslovnim bontonom.
(profesionalni odnos, poslovni bonton)
Zaveda se pomena trajnostnega razvoja in to upošteva pri svojem delu.
(trajnostni razvoj)
Opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja ter na to opozarja tudi sodelavce.
(varstvo pri delu, varovanje okolja)
Skrbi za vestno ločevanje in ustrezno odlaganje odpadkov.
(ravnanje z odpadki)
Uspešno strokovno komunicira v domačem in v mednarodnem okolju.
(pisno in ustno izražanje v slovenščini, tuji jezik)
Ima razvite komunikacijske veščine in jih uspešno uporablja v medosebnih odnosih.
(komunikacijske veščine)
Ustrezno motivira sodelavce in vzdržuje lastno motivacijo.
(motivacija)
V težavnih situacijah ostaja osredotočen in miren ter vztraja pri zastavljenih ciljih kljub težavam.
(ciljna naravnanost)
Učinkovito razrešuje konfliktne situacije.
(reševanje konfliktov)
Skrbi za stalni osebni razvoj.
(osebni razvoj)
Pozna in uspešno uporablja strategije za obvladovanje stresa.
(obvladovanje stresa)
Varuje poslovne informacije.
(zaupnost poslovnih informacij)
Izkazuje verodostojnost, saj spoštuje dane dogovore.
(verodostojnost)
Stran 52 od 93
Kompetenca
Pozna svoje sposobnosti in verjame vanje ter ne omahuje pri soočanju z novimi izzivi.
(samozavest)
Zazna, pravilno strukturira in analizira strokovne probleme v spreminjajočih se razmerah.
(fleksibilnost in uporaba stroke)
Glede na situacijo hitro oblikuje izvirne in izvedljive rešitev.
(iznajdljivost, inovativnost)
Svoje delo opravlja stroki primerno natančno.
(natančnost)
Uspešno se pogaja in ima zmožnost prepričevanja.
(pogajanje, prepričevanje)
Ima zmožnost ustvarjanja in vzdrževanja socialnih omrežij, ki pripomorejo k uspešnemu delu.
(socialna omrežja)
Oblikuje učinkovit tim. Dobro sodeluje v skupini. Kadar česa ne ve, poišče pomoč.
(timsko delo)
Prepoznava nove naloge in se jih samoiniciativno loteva ter teži k stalnemu izboljševanju delovnih dosežkov.
(samoiniciativnost in stalni napredek)
Razvija in stalno izkazuje pri delu podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje ter sprejema učinkovite poslovne
odločitve.
(podjetnost)
Metodično spremlja dogajanje v konkurenčnem okolju podjetja in ima lastno pozitivno naravnanost do
sprememb.
(spremljanje konkurence)
Pozna in upošteva organizacijske norme vedenja in pravila svojega podjetja.
(upoštevanje pravil podjetja)
Učinkovito načrtuje, organizira, izvede in kontrolira lasten delovni proces z vidika časa, racionalne rabe virov in
učinkov na poslovni proces.
(učinkovito načrtovanje in organizacija svojega dela)
Kontrolira in zagotavlja kakovost in kvantiteto dela v skladu z normativi in standardi ter drugimi predpisi.
(zagotavljanje kakovosti)
Ima ustrezne delovne izkušnje s področja vodenja in opravljen strokovni izpit ter ustrezna pooblastila.
(strokovni izpit)
Pravilno določa prioritete in terminske plane aktivnosti.
(prioritete)
Pravilno razume tehnično dokumentacijo in jo po potrebi tudi izdela.
(tehnična dokumentacija)
Izdela ustrezen popis del in potrebnega materiala, to stroškovno ovrednoti in pripravi ustrezno ponudbo.
(popis del in materiala, ponudba)
Stran 53 od 93
Kompetenca
Izdela primeren terminski plan aktivnosti proizvodnje in montaže ter finančno ovrednoti izdelek oz. storitev ter
pri tem uporablja programska orodja.
(načrtovanje časovnih in finančnih učinkov)
Učinkovito organizira, vodi in nadzoruje delo ter ga po potrebi pravočasno korigira.
(organizacija, vodenje in nadzor dela)
Uspešno načrtuje, organizira in nadzira logistične procese.
(logistika)
Zagotovi, da so pravočasno narejene določene faze dela.
(pravočasnost)
Izdela končni obračun narejenih del in porabe materiala ter izvede primopredajo.
(končni obračun izvedenih del)
Učinkovito uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na svojem konkretnem delovnem strokovnem
področju.
(IKT orodja)
Učinkovito zbere, analizira in samostojno interpretira informacije, ki so pomembne za izvedbo ter pravilno
ugotovi tehnične in tehnološke zahteve na svojem področju.
(pridobivanje informacij, viri)
Metodično spremlja dogajanje v konkurenčnem okolju podjetja.
(spremljanje konkurence)
Obvlada standardne metode, postopke in procese pri delu ter se stalno usposablja za nove.
(poznavanje metod, postopkov, procesov)
Dobro pozna značilnosti materialov in elementov sistemov, tudi trajnostne elemente, in jih vključuje v izvedbo.
(materiali. elementi sistemov)
Pozna in upošteva vse faze del v gradbeništvu pri izvajanju gradbenih, elektro in strojih del.
(faze dela)
Dobro pozna najsodobnejše tehnologije na svojem področju in to upošteva pri delu.
(tehnologije)
Načrtuje procese na področju nabave oz. prodaje in celovito obvlada vse logistične procese na področju
gradbeništva oz. okoljskih tehnologij.
(nabava, prodaja, logistični proces)
Uspešno postavlja cilje in načrtuje njihovo uresničitev.
(postavljanje ciljev)
Prepozna potenciale in zmožnosti zaposlenih in jim temu ustrezno dodeli naloge.
(upoštevanje zmožnosti zaposlenih)
Učinkovito delegira delo in podrejenim zaupa samostojno izvajanje nalog.
(delegiranje)
Stran 54 od 93
Kompetenca
Spremlja delo zaposlenih, spodbuja dobro delo in pomaga, kadar je potrebno.
(spodbujanje in pomoč zaposlenim)
Predvidi in upošteva vse okoliščine, ki lahko vplivajo na uspešnost izvedbe.
(rešitve v konkretni situaciji)
Pravilno predvideva dolgoročne poslovne dogodke, jih umešča v širši kontekst in temu prilagaja svoje delovanje.
(strateško razmišljanje)
Pozna in spremlja zakonodajo in standarde na svojem strokovnem, delovno pravnem, davčnem, finančno
računovodskem področju ter iz javnih naročil.
(zakonodaja, standardi)
Pri svojem delu uporablja temeljna znanja iz ekonomike poslovanja, prava, davkov, financ, računovodstva
(načrtovanje finančnih tokov, razumevanje poslovnih izkazov, pridobivanja finančnih virov za izvedbo projektov
ipd.)
(znanja iz prava, financ, davkov, računovodstva, ekonomike poslovanja)
Učinkovito izvaja ukrepe za zagotavljanje zadovoljstva strank in reševanje reklamacijskih postopkov in drugih
dejavnikov, ki pomembno vplivajo na zadovoljstvo in zvestobo strank.
(zagotavljanje zadovoljstva in zvestobe strank)
Stran 55 od 93
Profil: DRUGI
Delovno mesto: RAČUNOV.-FINANČNI DELAVEC
Kompetenca
Pri svojem delu je pošten in vesten.
(poštenost, vestnost)
Zaveda se pomena etičnega in družbeno odgovornega delovanja.
(etičnost, družbena odgovornost)
Do strank in sodelavcev izkazuje profesionalni poklicni odnos in ravna v skladu s poslovnim bontonom.
(profesionalni odnos, poslovni bonton)
Zaveda se pomena trajnostnega razvoja in to upošteva pri svojem delu.
(trajnostni razvoj)
Uspešno strokovno komunicira v domačem in v mednarodnem okolju.
(pisno in ustno izražanje v slovenščini, tuji jezik)
Ima razvite komunikacijske veščine in jih uspešno uporablja v medosebnih odnosih.
(komunikacijske veščine)
Uspešno se samomotivira.
(motivacija)
V težavnih situacijah ostaja osredotočen in miren ter vztraja pri zastavljenih ciljih kljub težavam.
(ciljna naravnanost)
Učinkovito razrešuje konfliktne situacije.
(reševanje konfliktov)
Pozna svoje sposobnosti in verjame vanje ter ne omahuje pri soočanju z novimi izzivi.
(samozavest)
Uspešno sodeluje v skupini.
(timsko delo)
Razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje ter jih izkazuje pri delu.
(podjetnost)
Skrbi za stalni osebni razvoj.
(osebni razvoj)
Pozna in uspešno uporablja strategije za obvladovanje stresa.
(obvladovanje stresa)
Pozna in upošteva organizacijske norme vedenja in pravila svojega podjetja.
(upoštevanje pravil podjetja)
Stran 56 od 93
Kompetenca
Učinkovito načrtuje, organizira, izvede in kontrolira lasten delovni proces z vidika časa, racionalne rabe virov in
učinkov na poslovni proces.
(učinkovito načrtovanje in organizacija svojega dela)
Kontrolira in zagotavlja kakovost in kvantiteto dela v skladu z normativi in standardi ter drugimi predpisi.
(zagotavljanje kakovosti)
Svoje delo opravlja stroki primerno natančno in skrbno.
(natančnost)
Varuje poslovne informacije.
(zaupnost poslovnih informacij)
Učinkovito uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na svojem konkretnem delovnem strokovnem
področju.
(IKT orodja)
Učinkovito zbere, analizira in samostojno interpretira informacije, ki so pomembne na svojem področju.
(pridobivanje informacij, viri)
Obvlada standardne metode, postopke in procese pri delu ter se stalno usposablja za nove.
(poznavanje metod, postopkov, procesov)
Pravilno določa prioritete in terminske plane aktivnosti.
(prioritete)
Učinkovito organizira, vodi in nadzoruje delo ter ga po potrebi pravočasno korigira.
(organizacija, vodenje in nadzor dela)
Zagotovi, da so pravočasno narejene določene faze dela.
(pravočasnost)
Pravilno Izdela finančno računovodske analize z ustreznimi kazalniki.
(analize)
Pripravi ustrezna poročila in jih predstavi na jasen in razumljiv način.
(izdelava poročil)
Pozna in spremlja zakonodajo in standarde na svojem področju, predvsem davčnem, delovno-pravnem,
računovodskem in finančnem.
(zakonodaja, standardi)
Obvlada računovodske standarde.
(računovodski standardi)
Stran 57 od 93
Priloga B
Razvrstitev kompetenc po prioriteti
usposabljanj
Stran 58 od 93
PROFIL: PROJEKTANT
NAZIV KOMPETENCE
POMEMB
NOST NA
RAVNI
PARTNER
STVA
ODSTO
PANJE
PREDVIDENA USPOSABLJANJA
SKLOP 1
TRAJNOSTNI RAZVOJ
S3
trajnostni razvoj
4,1
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja, smernic, načel, standardov
trajnostnega razvoja, o sonaravni, energetsko učinkoviti gradnji,
učinkovitejši izrabi virov
SKLOP 2
NOVOSTI V STROKI
P26
materiali
4,2
0,7
P27
gradbena dela, tehnologije
4,1
0,8
P20
upoštevanje bistvenih
novosti stroke
4,1
0,6
S10
poznavanje metod,
postopkov, procesov
4,0
0,6
P30
projektantske rešitve v
konkretni situaciji
3,8
0,5
izobraževanja o standardnih in novih materialih v
gradbeništvu, energetiki, posebna pozornost sonaravnim
materialom oz. tistim, ki zmanjšujejo okoljski odtis
izobraževanja o standardnih in novih tehnologijah v
gradbeništvu, energetiki, projektiranju, posebna pozornost
trajnostni, energetsko učinkoviti gradnji
izobraževanja s področja novosti v projektantski stroki, v
gradbeništvu, arhitekturi, energetiki
usposabljanja s področja standardnih in novih delovnih metod,
postopkov, procesov, tudi z vidika optimizacije, večje
učinkovitosti, trajnostne naravnanosti
izobraževanja s področja aplikacij konkretnih strokovnih rešitev,
dobre prakse izvedenih projektov, posebna pozornost
energetsko učinkovitim rešitvam, sonaravni gradnji
SKLOP 3
IZPOPOLNJEVANJE V STROKI
P24
zakonodaja, standardi
4,5
1,4
izobraževanja s področja zakonodaje, predpisov, standardov
v gradbeništvu, energetiki, projektantski stroki
P25
strokovni izpit
4,1
1,6
izobraževanje za strokovni izpit
P23
IKT orodja
4,3
0,5
izobraževanja s področja standardnih IKT orodij (npr. MS
Office) in specialnih IKT orodij (AUTOCAD ...)
P10
zagotavljanje kakovosti
4,2
0,5
usposabljanja s področja certificiranja, standardov, drugih
oblik ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti
P31
projektna dokumentacija
4,0
0,7
usposabljanja s področja učinkovitega vodenja dokumentacije,
pravilne rabe jezika, oblikovanja besedil
P21
interdisciplinarnost
4,0
0,5
interdisciplinarna strokovna izobraževanja
Stran 59 od 93
P14
natančnost
4,2
0,2
izobraževanja po metodah pomnjenja in doseganja večje
natančnosti
P29
projektna kalkulacija,
ponudba
3,7
0,8
usposabljanja s področja priprave projektnih kalkulacij, ustrezne
ponudbe
P32
projektantski nadzor
3,7
0,8
usposabljanje s področja pravilnega opravljanja projektantskega
nadzora
P28
popis del
3,6
0,7
P22
pridobivanje informacij, viri
3,8
0,2
usposabljanje s področja učinkovitega popisa dela
usposabljanja s področja učinkovitega pridobivanja,
selekcioniranja, obdelave, uporabe informacij, izobraževanja
učinkovitega sporočanja in komuniciranja
SKLOP 4
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
S2
S5
S4
profesionalni odnos,
poslovni bonton
komunikacija
pisno in ustno izražanje v
slovenščini, tuji jezik
4,5
4,2
4,0
0,6
0,7
0,6
usposabljanja s področja poslovnega bontona,
oblikovanja ustreznega imidža, zagotavljanja poslovnega
odnosa s strankami in sodelavci, poslovnega
komuniciranja
usposabljanja s področja komunikacijskih veščin,
nastopanja v javnosti, učinkoviti medosebni komunikaciji,
nebesedni in besedni komunikaciji, vodenju sestankov in
osebnih razgovorov
jezikovni tečaji slovenščine, nemščine, angleščine,
italijanščine, ruščine in drugih jezikov, ki so jeziki
poslovnega okolja podjetij; izobraževanja s področja
retorike, pravilni korespondenci, učinkoviti telefonski
komunikaciji
SKLOP 5
ORGANIZACIJSKO VEDENJE
usposabljanja s področja projektnega dela, upravljanja s
časom, IKT orodji v podporo projektnemu delu
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja
prioritet, upravljanja s časom
P11
projektno delo
4,3
0,8
P12
prioritete
4,2
0,9
P15
pravočasnost
4,3
0,6
usposabljanja s področja upravljanja s časom
S9
timsko delo
4,2
0,4
usposabljanja s področja vodenja, oblikovanja, krepitve
povezanosti skupin, team building
P13
organizacija in nadzor dela
4,0
0,6
usposabljanja s področja učinkovitih oblik organizacije in
nadzora dela
P9
učinkovito načrtovanje in
organizacija svojega dela
3,9
0,5
usposabljanja s področja učinkovitega načrtovanja in
organizacije dela, ravnanja s časom
P3
upoštevanje pravil podjetja
4,1
0,1
usposabljanja s področja organizacijskih vrednot, poslanstva in
vizije, pravil podjetja in oblikovanja skupinskih komunikacijskih
orodij
Stran 60 od 93
SKLOP 6
UPRAVLJANJE S SEBOJ
S7
ciljna naravnanost
4,3
0,7
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja ciljev,
ciljno vodenje, moderacije
P7
iznajdljivost, inovativnost
4,3
0,7
usposabljanja za spodbujanje, krepitev ustvarjalnosti,
inovativnosti
S6
motivacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja zagotavljanja in ohranjanja
motivacije
P4
zavzetost za delo
4,4
0,3
usposabljanja za krepitev storilnostne motivacije
S1
poštenost, vestnost
4,5
0,1
usposabljanja s področja osveščanja za vestno in moralno
opravljanje dela
S8
reševanje konfliktov
4,2
0,5
usposabljanja s področja učinkovitega reševanja konfliktov,
ravnanja v konfliktnih situacijah in načela asertivnosti
P16
samozavest
4,1
0,4
usposabljanja za krepitev samozavesti
P5
osebni razvoj
4,0
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja o nujnosti
kontinuiranega osebnega razvoja, izobraževanja s področja
osebnega razvoja
P17
samostojnost
4,1
0,2
usposabljanja s področja zaupanja v lastne sposobnosti in
prevzemanja odgovornosti za delo
P8
fleksibilnost in uporaba stroke
4,0
0,2
usposabljanja s področja spodbujanja fleksibilnosti
P6
obvladovanje stresa
3,7
0,4
usposabljanja s področja učinkovitega upravljanja s stresom
0,4
izobraževanja s področja ozaveščanja o učinkovitem
mreženju, vzpostavljanja in vzdrževanja za poklicno delo
pomembnih stikov, s področja učinkovite rabe IKT v povezavi z
družbenimi omrežji
P18
socialna omrežja
3,6
Stran 61 od 93
PROFIL: TRŽNIK V GRADBENIŠTVU
NAZIV KOMPETENCE
POMEMB
NOST NA
RAVNI
PARTNER
STVA
ODSTO
PANJE
PREDVIDENA USPOSABLJANJA
SKLOP 1
TRAJNOSTNI RAZVOJ
S3
trajnostni razvoj
4,1
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja, smernic, načel, standardov
trajnostnega razvoja, o sonaravni, energetsko učinkoviti gradnji,
učinkovitejši izrabi virov
SKLOP 2
NOVOSTI V STROKI
P15
zakonodaja, standardi
4,6
2,0
izobraževanja s področja novosti v zakonodaji, predpisih,
standardih v gradbeništvu, energetiki, trženju
P16
poznavanje izdelka oz. storitve
4,7
1,1
izobraževanja o standardnih in novih izdelkih in storitvah lastnega
in konkurenčnih podjetij oz. na trgu
P9
novi izdelki na trgu
4,4
1,0
izobraževanja o novih izdelkih in storitvah na trgu
SKLOP 3
IZPOPOLNJEVANJE V STROKI
P24
prodajna orodja
4,6
1,7
usposabljanja o standardnih in inovativnih prodajnih orodjih
P19
spremljanje konkurence, tržne
raziskave
4,5
1,6
P21
ciljni trgi, strategije trženja
4,5
1,5
P22
h kupcem usmerjeno trženje,
svetovanje
4,4
1,1
P18
dobavitelji, ključni kupci
4,2
1,3
P26
medijska tehnologija
4,0
1,2
P28
znanja iz financ, davkov,
računovodstva, ekonomike
poslovanja, vodenja, prava
3,9
1,3
izobraževanja s področja financ, davkov, računovodstva, ekonomike
poslovanja, vodenja, prava
P29
poprodajne aktivnosti
4,0
1,0
usposabljanje s področja poprodajnih aktivnosti
P23
celovito, inovativno in odgovorno
trženje, optimizacija
4,0
0,9
P20
ravnanje z informacijami
4,1
0,7
P11
natančnost
4,3
0,3
izobraževanje po metodah pomnjenja in doseganja večje natančnosti
S10
poznavanje metod, postopkov,
procesov
4,0
0,6
usposabljanja s področja standardnih in novih delovnih metod,
postopkov, procesov, tudi z vidika optimizacije, večje učinkovitosti,
trajnostne naravnanosti
usposabljanja s področja tržnih raziskav, izobraževanja o
konkurenčnih prednostih, stanju konkurence, uporabe orodij za
statistično obdelavo podatkov
usposabljanja s področja ciljnih trgov, poslovanja na tujih trgih,
strategij in modelov trženja (npr. produktno, direktno trženje,
prodajne mreže)
usposabljanja s področja h kupcem usmerjenega trženja
usposabljanje s področja ravnanja/poslovanja z dobavitelji,
ključnimi kupci, odnosov z javnostmi
izobraževanja o ravnanju z medijsko tehnologijo kot orodju za
učinkovito predstavljanje izdelkov in storitev
usposabljanja s področja optimizacije procesov, odgovornega,
inovativnega, celostnega trženja
usposabljanja s področja učinkovitega pridobivanja, selekcioniranja,
obdelave, predstavljanja informacij, varstva osebnih podatkov in ravnanja
z informacijami javnega značaja
Stran 62 od 93
P25
nabava, prodaja, logistični proces
3,7
0,8
usposabljanja s področja nabave, prodaje, logistike
P3
pogajanje, prepričevanje
3,8
0,5
usposabljanja s področja pogajanj, prepričevalnih tehnik ter drugih oblik
učinkovitega komuniciranja
P12
zagotavljanje kakovosti
3,9
0,3
usposabljanja s področja certificiranja, standardov, drugih oblik
zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti
P27
zagotavljanje zadovoljstva in
zvestobe strank
3,8
0,3
usposabljanja s področja ugotavljanja in zagotavljanja zadovoljstva strank
P13
IKT orodja
3,9
0,1
izobraževanja s področja IKT orodij: standardnih (npr. MS Office) in
specialnih (AUTOCAD, MS Project ...)
P17
projektno načrtovanje časovnih in
finančnih učinkov
3,5
0,6
usposabljanja s področja učinkovitega načrtovanja časovnih in finančnih
učinkov
SKLOP 4
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
S2
profesionalni odnos, poslovni
bonton
4,5
0,6
usposabljanja s področja poslovnega bontona, oblikovanja
ustreznega imidža, zagotavljanja poslovnega odnosa s strankami
in sodelavci, poslovnega komuniciranja
S5
komunikacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja komunikacijskih veščin, nastopanja v
javnosti, učinkoviti medosebni komunikaciji, nebesedni in
besedni komunikaciji, vodenju sestankov in osebnih razgovorov
S4
pisno in ustno izražanje v
slovenščini, tuji jezik
0,6
jezikovni tečaji slovenščine, nemščine, angleščine, italijanščine,
ruščine in drugih jezikov, ki so jeziki poslovnega okolja podjetij;
izobraževanja s področja retorike, pravilni korespondenci,
učinkoviti telefonski komunikaciji
4,0
SKLOP 5
ORGANIZACIJSKO VEDENJE
P7
podjetnost
4,2
1,0
usposabljanja s področja zavedanja pomena in spodbujanja
podjetnosti
P6
projektno delo
4,0
0,8
usposabljanja s področja projektnega dela, upravljanja s časom,
IKT orodji v podporo projektnemu delu
S9
timsko delo
4,2
0,4
usposabljanja s področja vodenja, oblikovanja, krepitve
povezanosti skupin, team building
P8
upoštevanje pravil podjetja
3,9
0,2
usposabljanja s področja organizacijskih vrednot, poslanstva in vizije
SKLOP 6
UPRAVLJANJE S SEBOJ
P2
samozavest
4,8
1,1
usposabljanja za krepitev samozavesti, s področja javnega
nastopanja
S7
ciljna naravnanost
4,3
0,7
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja ciljev, ciljno
vodenje, moderacije
S6
motivacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja zagotavljanja in ohranjanja motivacije
S1
poštenost, vestnost
4,5
0,1
usposabljanja s področja osveščanja za vestno in moralno opravljanje
dela
Stran 63 od 93
S8
reševanje konfliktov
4,2
0,5
usposabljanja s področja učinkovitega reševanja konfliktov, ravnanja v
konfliktnih situacijah in načela asertivnosti
P5
obvladovanje stresa
3,7
0,8
usposabljanja s področja učinkovitega obvladovanja stresa
P1
etičnost, družbena odgovornost
4,1
0,2
P4
osebni razvoj
3,8
0,3
usposabljanja s področja ozaveščanja za etično in družbeno
odgovorno ravnanje, socialno pravičnost v razmerju do ekonomskih
interesov
usposabljanja s področja ozaveščanja o nujnosti kontinuiranega
osebnega razvoja, izobraževanja s področja osebnega razvoja
Stran 64 od 93
PROFIL: MONTER,
DELOVNO MESTO: MONTER ELEKTRO INŠTALACIJ
NAZIV KOMPETENCE
POMEMB
NOST NA
RAVNI
PARTNER
STVA
ODSTO
PANJE
PREDVIDENA USPOSABLJANJA
SKLOP 1
TRAJNOSTNI RAZVOJ
P2
ravnanje z odpadki
4,3
0,7
izobraževanja o vrstah in načinu ločevanja ter odlaganja gradbenih
odpadkov, o ozaveščanju ravnanja z odpadki
S3
trajnostni razvoj
4,1
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja, smernic, načel, standardov
trajnostnega razvoja, o sonaravni, energetsko učinkoviti gradnji,
učinkovitejši izrabi virov
SKLOP 2
NOVOSTI V STROKI
P14
tehnike dela, orodja
4,5
0,7
usposabljanja s področja standardnih in novih tehnik dela,
postopkov, procesov, orodij
P9
novi izdelki na trgu
4,1
0,7
izobraževanja o novih izdelkih, materialih, posebna pozornost
sonaravnim oz. tistim, ki zmanjšujejo okoljski odtis
K3
elementi in materiali
4,3
0,3
usposabljanja s področja poznavanja standardnih in novih
elementov in materialov
SKLOP 3
IZPOPOLNJEVANJE V STROKI
K5
razdelilniki, komponente
5,0
0,7
usposabljanja s področja poznavanja in montaže razdelilnikov,
komponent
P17
dokumentacija
4,5
1,0
usposabljanja s področja vodenja dokumentacije, pravilne rabe
jezika, oblikovanja besedila
P18
vzdrževanje sredstev
4,5
0,7
usposabljanja s področja vzdrževanja sredstev
P11
natančnost
4,5
0,6
usposabljanje za doseganje večje natančnosti pri delu
K4
inštalacije
4,7
0,1
usposabljanja s področja pravilne izvedbe inštalacij
P12
zagotavljanje kakovosti in
delovnih normativov
4,3
0,6
usposabljanja s področja certificiranja, standardov, normativov, drugih
oblik zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti
K7
vzdrževanje
4,3
0,4
usposabljanja za učinkovito izvajanje vzdrževalnih del
P15
priprava delovnega mesta
4,3
0,3
usposabljanja s področja priprave delovnega mesta na gradbišču
P16
operativna dela
4,1
0,5
usposabljanje s področja izvajanja operativnih del v montaži
S10
poznavanje metod, postopkov,
procesov
4,0
0,6
P13
standardi, predpisi
4,0
0,5
K1
meritve
3,7
0,7
usposabljanja s področja standardnih in novih delovnih metod,
postopkov, procesov, tudi z vidika optimizacije, večje učinkovitosti,
trajnostne naravnanosti
izobraževanja s področja poznavanja standardov, predpisov na delovnem
področju
usposabljanja s področja meritev, uporabe merilnih naprav
Stran 65 od 93
K6
strelovodna inštalacija
3,7
0,7
usposabljanja s področja strelovodne inštalacije
K8
ponudba
3,3
0,6
usposabljanja za pravilno izdelavo ponudbe
SKLOP 4
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
S2
profesionalni odnos, poslovni
bonton
4,5
0,6
usposabljanja s področja poslovnega bontona, oblikovanja
ustreznega imidža, zagotavljanja poslovnega odnosa s strankami
in sodelavci, poslovnega komuniciranja
S5
komunikacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja komunikacijskih veščin, nastopanja v
javnosti, učinkoviti medosebni komunikaciji, nebesedni in
besedni komunikaciji, vodenju sestankov in osebnih razgovorov
S4
pisno in ustno izražanje v
slovenščini, tuji jezik
4,0
0,6
jezikovni tečaji slovenščine, nemščine, angleščine, italijanščine,
ruščine in drugih jezikov, ki so jeziki poslovnega okolja podjetij;
izobraževanja s področja retorike, pravilni korespondenci,
učinkoviti telefonski komunikaciji
SKLOP 5
ORGANIZACIJSKO VEDENJE
P1
varstvo pri delu, varovanje
okolja
4,8
0,9
izobraževanja iz varstva pri delu, varovanja okolja in narave
P6
upoštevanje pravil podjetja
4,4
0,7
usposabljanja s področja organizacijskih vrednot, poslanstva in
vizije
P10
učinkovito načrtovanje in
organizacija svojega dela
4,1
0,6
usposabljanja s področja učinkovitega načrtovanja in
organizacije dela, ravnanja s časom
S9
timsko delo
4,2
0,4
usposabljanja s področja vodenja, oblikovanja, krepitve povezanosti
skupin, team building
P5
prilagodljivost
4,2
0,4
usposabljanja s področja pomena prilagodljivosti, organizacijske
kulture, prilagajanja v podjetju
SKLOP 6
UPRAVLJANJE S SEBOJ
P7
zavzetost za delo
4,5
0,8
usposabljanja za krepitev storilnosti
P8
inovativnost
4,4
0,9
usposabljanja za spodbujanje inovativnosti
S7
ciljna naravnanost
4,3
0,7
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja ciljev, ciljno
vodenje
S6
motivacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja zagotavljanja in ohranjanja motivacije
S1
poštenost, vestnost
4,5
0,1
usposabljanja s področja osveščanja za vestno in moralno opravljanje
dela
S8
reševanje konfliktov
4,2
0,5
usposabljanja s področja učinkovitega reševanja konfliktov, ravnanja v
konfliktnih situacijah in načela asertivnosti
P4
ročne spretnosti
4,2
0,5
usposabljanje s področja ohranjanja in izboljšanja ročnih spretnosti
P3
fizična kondicija
4,2
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja za zdravo, fizično vzdržljivo telo
Stran 66 od 93
PROFIL: MONTER,
DELOVNO MESTO: MONTER STROJNIH INŠTALACIJ
NAZIV KOMPETENCE
POMEMB
NOST NA
RAVNI
PARTNER
STVA
ODSTO
PANJE
PREDVIDENA USPOSABLJANJA
SKLOP 1
TRAJNOSTNI RAZVOJ
P2
ravnanje z odpadki
4,3
0,7
izobraževanja o vrstah in načinu ločevanja ter odlaganja gradbenih
odpadkov, o ozaveščanju ravnanja z odpadki
S3
trajnostni razvoj
4,1
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja, smernic, načel, standardov
trajnostnega razvoja, o sonaravni, energetsko učinkoviti gradnji,
učinkovitejši izrabi virov
SKLOP 2
NOVOSTI V STROKI
P14
tehnike dela, orodja
4,5
0,7
usposabljanja s področja standardnih in novih tehnik dela,
postopkov, procesov, orodij
K1
elementi inštalacij
4,5
0,5
usposabljanja s področja poznavanja standardnih in novih
elementov inštalacij
K2
mehanika, materiali
4,0
0,2
usposabljanja s področja poznavanja standardnih in novih
materialov
P9
novi izdelki na trgu
4,1
0,7
izobraževanja o novih izdelkih, materialih, posebna pozornost
sonaravnim oz. tistim, ki zmanjšujejo okoljski odtis
SKLOP 3
IZPOPOLNJEVANJE V STROKI
K11
tehnična dokumentacija
5,0
1,2
usposabljanja s področja razumevanja tehnične dokumentacije
K6
energetski porabniki
5,0
1,0
usposabljanja s področja poznavanja karakteristik energetskih
porabnikov
K8
vzdrževanje
5,0
1,0
usposabljanje za večjo usposobljenost za opravljanje vzdrževalnih
del na inštalacijah in opremi
K5
inštalacije
5,0
0,9
usposabljanja s področja pravilne izvedbe inštalacij
K4
meritve
5,0
0,7
usposabljanja s področja meritev, uporabe merilnih naprav
P17
dokumentacija
4,5
1,0
usposabljanja s področja vodenja dokumentacije, pravilne rabe jezika,
oblikovanja besedila
P18
vzdrževanje sredstev
4,5
0,7
usposabljanja s področja vzdrževanja sredstev
P11
natančnost
4,5
0,6
usposabljanje za doseganje večje natančnosti pri delu
P12
zagotavljanje kakovosti in
delovnih normativov
4,3
0,6
usposabljanja s področja certificiranja, standardov, normativov, drugih
oblik zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti
P15
priprava delovnega mesta
4,3
0,3
usposabljanja s področja priprave delovnega mesta na gradbišču
P16
operativna dela
4,1
0,5
usposabljanje s področja izvajanja operativnih del v montaži
Stran 67 od 93
S10
poznavanje metod, postopkov,
procesov
4,0
0,6
P13
standardi, predpisi
4,0
0,5
K3
operativno delo 1
4,0
0,2
usposabljanja s področja standardnih in novih delovnih metod,
postopkov, procesov, tudi z vidika optimizacije, večje učinkovitosti,
trajnostne naravnanosti
izobraževanja s področja poznavanja standardov, predpisov na delovnem
področju
usposabljanje s področja izvajanja operativnih del v montaži
SKLOP 4
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
K9
reklamacije
4,5
0,9
usposabljanja za učinkovito reševanje reklamacij, medosebno
komuniciranje in asertivnost
S2
profesionalni odnos, poslovni
bonton
4,5
0,6
usposabljanja s področja poslovnega bontona, oblikovanja
ustreznega imidža, zagotavljanja poslovnega odnosa s strankami
in sodelavci, poslovnega komuniciranja
S5
komunikacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja komunikacijskih veščin, nastopanja v
javnosti, učinkoviti medosebni komunikaciji, nebesedni in
besedni komunikaciji, vodenju sestankov in osebnih razgovorov
S4
pisno in ustno izražanje v
slovenščini, tuji jezik
4,0
0,6
jezikovni tečaji slovenščine, nemščine, angleščine, italijanščine,
ruščine in drugih jezikov, ki so jeziki poslovnega okolja podjetij;
izobraževanja s področja retorike, pravilni korespondenci, učinkoviti
telefonski komunikaciji
SKLOP 5
ORGANIZACIJSKO VEDENJE
P1
varstvo pri delu, varovanje
okolja
4,8
0,9
izobraževanja iz varstva pri delu, varovanja okolja in narave
P6
upoštevanje pravil podjetja
4,4
0,7
usposabljanja s področja organizacijskih vrednot, poslanstva in
vizije
P10
učinkovito načrtovanje in
organizacija svojega dela
4,1
0,6
usposabljanja s področja učinkovitega načrtovanja in
organizacije dela, ravnanja s časom
S9
timsko delo
4,2
0,4
usposabljanja s področja vodenja, oblikovanja, krepitve povezanosti
skupin, team building
P5
prilagodljivost
4,2
0,4
usposabljanja s področja pomena prilagodljivosti, organizacijske
kulture, prilagajanja v podjetju
SKLOP 6
UPRAVLJANJE S SEBOJ
P7
zavzetost za delo
4,5
0,8
usposabljanja za krepitev storilnosti
P8
inovativnost
4,4
0,9
usposabljanja za spodbujanje inovativnosti
S7
ciljna naravnanost
4,3
0,7
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja ciljev, ciljno
vodenje, moderacije
S6
motivacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja zagotavljanja in ohranjanja motivacije
S1
poštenost, vestnost
4,5
0,1
usposabljanja s področja osveščanja za vestno in moralno opravljanje
dela
S8
reševanje konfliktov
4,2
0,5
usposabljanja s področja učinkovitega reševanja konfliktov, ravnanja v
konfliktnih situacijah in načela asertivnosti
Stran 68 od 93
P4
ročne spretnosti
4,2
0,5
usposabljanje s področja ohranjanja in izboljšanja ročnih spretnosti
P3
fizična kondicija
4,2
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja za zdravo, fizično vzdržljivo telo
Stran 69 od 93
PROFIL: MONTER,
DELOVNO MESTO: MONTER KLIMA IN HLADILNIH NAPRAV
NAZIV KOMPETENCE
POMEMB
NOST NA
RAVNI
PARTNER
STVA
ODSTO
PANJE
PREDVIDENA USPOSABLJANJA
SKLOP 1
TRAJNOSTNI RAZVOJ
P2
ravnanje z odpadki
4,3
0,7
izobraževanja o vrstah in načinu ločevanja ter odlaganja gradbenih
odpadkov, o ozaveščanju ravnanja z odpadki
S3
trajnostni razvoj
4,1
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja, smernic, načel, standardov
trajnostnega razvoja, o sonaravni, energetsko učinkoviti gradnji,
učinkovitejši izrabi virov
SKLOP 2
NOVOSTI V STROKI
K1
elementi sistemov
5,0
1,3
K2
tehnike
5,0
1,0
P14
tehnike dela, orodja
4,5
0,7
P9
novi izdelki na trgu
4,1
0,7
usposabljanja s področja poznavanja standardnih in novih
elementov sistemov rekuperacije, hlajenja, ogrevanja, posebna
pozornost energetski učinkovitosti
usposabljanja s področja standardnih in novih tehnik izvedbe
rekuperacije, hlajenja, ogrevanja, posebna pozornost energetski
učinkovitosti
usposabljanja s področja standardnih in novih tehnik dela,
postopkov, procesov, orodij
izobraževanja o novih izdelkih, materialih, posebna pozornost
sonaravnim oz. tistim, ki zmanjšujejo okoljski odtis
SKLOP 3
IZPOPOLNJEVANJE V STROKI
P17
dokumentacija
4,5
1,0
usposabljanja s področja vodenja dokumentacije, pravilne rabe
jezika, oblikovanja besedila
P18
vzdrževanje sredstev
4,5
0,7
usposabljanja s področja vzdrževanja sredstev
P11
natančnost
4,5
0,6
usposabljanje za doseganje večje natančnosti pri delu
P12
zagotavljanje kakovosti in
delovnih normativov
4,3
0,6
usposabljanja s področja certificiranja, standardov, normativov, drugih
oblik zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti
K9
tehnična dokumentacija
4,0
0,9
P15
priprava delovnega mesta
4,3
0,3
usposabljanja s področja priprave delovnega mesta na gradbišču
P16
operativna dela
4,1
0,5
usposabljanje s področja izvajanja operativnih del v montaži
S10
poznavanje metod, postopkov,
procesov
4,0
0,6
P13
standardi, predpisi
4,0
0,5
K6
vzdrževanje
4,0
0,3
usposabljanja s področja razumevanja tehnične dokumentacije
usposabljanja s področja standardnih in novih delovnih metod,
postopkov, procesov, tudi z vidika optimizacije, večje učinkovitosti,
trajnostne naravnanosti
izobraževanja s področja poznavanja standardov, predpisov na delovnem
področju
usposabljanja za pravilno izvedbo vzdrževalnih del
Stran 70 od 93
SKLOP 4
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
S2
profesionalni odnos, poslovni
bonton
4,5
0,6
usposabljanja s področja poslovnega bontona, oblikovanja
ustreznega imidža, zagotavljanja poslovnega odnosa s strankami
in sodelavci, poslovnega komuniciranja
S5
komunikacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja komunikacijskih veščin, nastopanja v
javnosti, učinkoviti medosebni komunikaciji, nebesedni in
besedni komunikaciji, vodenju sestankov in osebnih razgovorov
S4
pisno in ustno izražanje v
slovenščini, tuji jezik
4,0
0,6
jezikovni tečaji slovenščine, nemščine, angleščine, italijanščine,
ruščine in drugih jezikov, ki so jeziki poslovnega okolja podjetij;
izobraževanja s področja retorike, pravilni korespondenci,
učinkoviti telefonski komunikaciji
SKLOP 5
ORGANIZACIJSKO VEDENJE
P1
varstvo pri delu, varovanje
okolja
4,8
0,9
izobraževanja iz varstva pri delu, varovanja okolja in narave
P6
upoštevanje pravil podjetja
4,4
0,7
usposabljanja s področja organizacijskih vrednot, poslanstva in
vizije
P10
učinkovito načrtovanje in
organizacija svojega dela
4,1
0,6
usposabljanja s področja učinkovitega načrtovanja in
organizacije dela, ravnanja s časom
S9
timsko delo
4,2
0,4
usposabljanja s področja vodenja, oblikovanja, krepitve povezanosti
skupin, team building
P5
prilagodljivost
4,2
0,4
usposabljanja s področja pomena prilagodljivosti, organizacijske
kulture, prilagajanja v podjetju
SKLOP 6
UPRAVLJANJE S SEBOJ
P7
zavzetost za delo
4,5
0,8
usposabljanja za krepitev storilnosti
P8
inovativnost
4,4
0,9
usposabljanja za spodbujanje inovativnosti
S7
ciljna naravnanost
4,3
0,7
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja ciljev, ciljno
vodenje, moderacije
S6
motivacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja zagotavljanja in ohranjanja motivacije
S1
poštenost, vestnost
4,5
0,1
usposabljanja s področja osveščanja za vestno in moralno opravljanje
dela
S8
reševanje konfliktov
4,2
0,5
usposabljanja s področja učinkovitega reševanja konfliktov, ravnanja v
konfliktnih situacijah in načela asertivnosti
P4
ročne spretnosti
4,2
0,5
usposabljanje s področja ohranjanja in izboljšanja ročnih spretnosti
P3
fizična kondicija
4,2
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja za zdravo, fizično vzdržljivo telo
Stran 71 od 93
PROFIL: MONTER,
DELOVNO MESTO: MONTER MONTAŽNIH HIŠ
NAZIV KOMPETENCE
POMEMB
NOST NA
RAVNI
PARTNER
STVA
ODSTO
PANJE
PREDVIDENA USPOSABLJANJA
SKLOP 1
TRAJNOSTNI RAZVOJ
P2
ravnanje z odpadki
4,3
0,7
izobraževanja o vrstah in načinu ločevanja ter odlaganja gradbenih
odpadkov, o ozaveščanju ravnanja z odpadki
S3
trajnostni razvoj
4,1
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja, smernic, načel, standardov
trajnostnega razvoja, o sonaravni, energetsko učinkoviti gradnji,
učinkovitejši izrabi virov
SKLOP 2
NOVOSTI V STROKI
K2
materiali
5,0
1,2
usposabljanja s področja poznavanja standardnih in novih
materialov v gradbeništvu
P14
tehnike dela, orodja
4,5
0,7
usposabljanja s področja standardnih in novih tehnik dela,
postopkov, procesov, orodij
P9
novi izdelki na trgu
4,1
0,7
izobraževanja o novih izdelkih, materialih, posebna pozornost
sonaravnim oz. tistim, ki zmanjšujejo okoljski odtis
SKLOP 3
IZPOPOLNJEVANJE V STROKI
K4
zaključna dela
5,0
1,0
usposabljanja s področja zaključnih del
K7
statika konstrukcij
4,7
1,2
usposabljanja s področja osnov statike konstrukcij
K5
vzdrževanje, sanacija
4,7
0,8
usposabljanja s področja vzdrževalnih del, sanacije, posebna
pozornost energetsko učinkovitim rešitvam
P17
dokumentacija
4,5
1,0
usposabljanja s področja vodenja dokumentacije, pravilne rabe
jezika, oblikovanja besedila
P18
vzdrževanje sredstev
4,5
0,7
usposabljanja s področja vzdrževanja sredstev
P11
natančnost
4,5
0,6
usposabljanje za doseganje večje natančnosti pri delu
K6
gradbena fizika
4,3
0,8
izobraževanje s področja osnov gradbene fizike, toplotnih mostov
P12
zagotavljanje kakovosti in
delovnih normativov
4,3
0,6
usposabljanja s področja certificiranja, standardov, normativov, drugih
oblik zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti
P15
priprava delovnega mesta
4,3
0,3
usposabljanja s področja priprave delovnega mesta na gradbišču
K3
montaža
4,3
0,3
usposabljanja s področja montaže
K9
stavbno pohištvo
4,3
0,3
usposabljanja s področja vgradnje stavbnega pohištva
P16
operativna dela
4,1
0,5
usposabljanje s področja izvajanja operativnih del v montaži
Stran 72 od 93
S10
poznavanje metod, postopkov,
procesov
4,0
0,6
P13
standardi, predpisi
4,0
0,5
K11
tehnična dokumentacija
4,0
0,1
K8
elektro in strojne instalacije
3,7
0,1
usposabljanja s področja standardnih in novih delovnih metod,
postopkov, procesov, tudi z vidika optimizacije, večje učinkovitosti,
trajnostne naravnanosti
izobraževanja s področja poznavanja standardov, predpisov na delovnem
področju
usposabljanja s področja razumevanja tehnične dokumentacije
usposabljanja s področja izvedbe elektro in strojnih instalacij
SKLOP 4
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
S2
profesionalni odnos, poslovni
bonton
4,5
0,6
usposabljanja s področja poslovnega bontona, oblikovanja
ustreznega imidža, zagotavljanja poslovnega odnosa s strankami
in sodelavci, poslovnega komuniciranja
S5
komunikacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja komunikacijskih veščin, nastopanja v
javnosti, učinkoviti medosebni komunikaciji, nebesedni in
besedni komunikaciji, vodenju sestankov in osebnih razgovorov
S4
pisno in ustno izražanje v
slovenščini, tuji jezik
4,0
0,6
jezikovni tečaji slovenščine, nemščine, angleščine, italijanščine,
ruščine in drugih jezikov, ki so jeziki poslovnega okolja podjetij;
izobraževanja s področja retorike, pravilni korespondenci,
učinkoviti telefonski komunikaciji
SKLOP 5
ORGANIZACIJSKO VEDENJE
P1
varstvo pri delu, varovanje
okolja
4,8
0,9
izobraževanja iz varstva pri delu, varovanja okolja in narave
K1
delo na višini
5,0
0,5
usposabljanja za delo na višini
P6
upoštevanje pravil podjetja
4,4
0,7
usposabljanja s področja organizacijskih vrednot, poslanstva in
vizije
P10
učinkovito načrtovanje in
organizacija svojega dela
4,1
0,6
usposabljanja s področja učinkovitega načrtovanja in organizacije
dela, ravnanja s časom
S9
timsko delo
4,2
0,4
usposabljanja s področja vodenja, oblikovanja, krepitve povezanosti
skupin, team building
P5
prilagodljivost
4,2
0,4
usposabljanja s področja pomena prilagodljivosti, organizacijske
kulture, prilagajanja v podjetju
SKLOP 6
UPRAVLJANJE S SEBOJ
P7
zavzetost za delo
4,5
0,8
usposabljanja za krepitev storilnosti
P8
inovativnost
4,4
0,9
usposabljanja za spodbujanje inovativnosti
S7
ciljna naravnanost
4,3
0,7
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja ciljev, ciljno
vodenje, moderacije
S6
motivacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja zagotavljanja in ohranjanja motivacije
S1
poštenost, vestnost
4,5
0,1
usposabljanja s področja osveščanja za vestno in moralno opravljanje
dela
S8
reševanje konfliktov
4,2
0,5
usposabljanja s področja učinkovitega reševanja konfliktov, ravnanja v
konfliktnih situacijah in načela asertivnosti
Stran 73 od 93
P4
ročne spretnosti
4,2
0,5
usposabljanje s področja ohranjanja in izboljšanja ročnih spretnosti
P3
fizična kondicija
4,2
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja za zdravo, fizično vzdržljivo telo
Stran 74 od 93
PROFIL: MONTER,
DELOVNO MESTO: IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE
NAZIV KOMPETENCE
POMEMB
NOST NA
RAVNI
PARTNER
STVA
ODSTO
PANJE
PREDVIDENA USPOSABLJANJA
SKLOP 1
TRAJNOSTNI RAZVOJ
P2
ravnanje z odpadki
4,3
0,7
izobraževanja o vrstah in načinu ločevanja ter odlaganja gradbenih
odpadkov, o ozaveščanju ravnanja z odpadki
S3
trajnostni razvoj
4,1
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja, smernic, načel, standardov
trajnostnega razvoja, o sonaravni, energetsko učinkoviti gradnji,
učinkovitejši izrabi virov
SKLOP 2
NOVOSTI V STROKI
K7
materiali
5,0
1,7
usposabljanja s področja poznavanja standardnih in novih
materialov v gradbeništvu
P14
tehnike dela, orodja
4,5
0,7
usposabljanja s področja standardnih in novih tehnik dela,
postopkov, procesov, orodij
P9
novi izdelki na trgu
4,1
0,7
izobraževanja o novih izdelkih, materialih, posebna pozornost
sonaravnim oz. tistim, ki zmanjšujejo okoljski odtis
SKLOP 3
IZPOPOLNJEVANJE V STROKI
K4
zaključna dela
5,0
1,5
usposabljanja s področja zaključnih del
K5
gradbena fizika
4,5
1,6
izobraževanje s področja osnov gradbene fizike, toplotnih mostov
K8
občutek za estetiko
4,6
1,3
usposabljanje s področja umestitve v prostor, oblikovanja,
skladnosti barv in oblik.
K2
postavljanje odrov
4,5
1,3
usposabljanja za pravilno postavljanje odrov
K6
vzdrževanje, sanacija
4,5
1,1
usposabljanja s področja vzdrževalnih del, sanacije, posebna
pozornost energetsko učinkovitim rešitvam
K3
suohomontaža
4,5
1,0
usposabljanja s področja suhomontaže
P17
dokumentacija
4,5
1,0
usposabljanja s področja vodenja dokumentacije, pravilne rabe jezika,
oblikovanja besedila
P18
vzdrževanje sredstev
4,5
0,7
usposabljanja s področja vzdrževanja sredstev
P11
natančnost
4,5
0,6
usposabljanje za doseganje večje natančnosti pri delu
P12
zagotavljanje kakovosti in
delovnih normativov
4,3
0,6
usposabljanja s področja certificiranja, standardov, normativov, drugih
oblik zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti
P15
priprava delovnega mesta
4,3
0,3
usposabljanja s področja priprave delovnega mesta na gradbišču
P16
operativna dela
4,1
0,5
usposabljanje s področja izvajanja operativnih del v montaži
Stran 75 od 93
S10
poznavanje metod, postopkov,
procesov
4,0
0,6
P13
standardi, predpisi
4,0
0,5
usposabljanja s področja standardnih in novih delovnih metod,
postopkov, procesov, tudi z vidika optimizacije, večje učinkovitosti,
trajnostne naravnanosti
izobraževanja s področja poznavanja standardov, predpisov na delovnem
področju
SKLOP 4
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
S2
profesionalni odnos, poslovni
bonton
4,5
0,6
usposabljanja s področja poslovnega bontona, oblikovanja
ustreznega imidža, zagotavljanja poslovnega odnosa s strankami
in sodelavci, poslovnega komuniciranja
S5
komunikacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja komunikacijskih veščin, nastopanja v
javnosti, učinkoviti medosebni komunikaciji, nebesedni in
besedni komunikaciji, vodenju sestankov in osebnih razgovorov
S4
pisno in ustno izražanje v
slovenščini, tuji jezik
0,6
jezikovni tečaji slovenščine, nemščine, angleščine, italijanščine,
ruščine in drugih jezikov, ki so jeziki poslovnega okolja podjetij;
izobraževanja s področja retorike, pravilni korespondenci,
učinkoviti telefonski komunikaciji
4,0
SKLOP 5
ORGANIZACIJSKO VEDENJE
K1
delo na višini
5,0
1,4
usposabljanja za delo na višini
P1
varstvo pri delu, varovanje
okolja
4,8
0,9
izobraževanja iz varstva pri delu, varovanja okolja in narave
P6
upoštevanje pravil podjetja
4,4
0,7
usposabljanja s področja organizacijskih vrednot, poslanstva in
vizije
P10
učinkovito načrtovanje in
organizacija svojega dela
4,1
0,6
usposabljanja s področja učinkovitega načrtovanja in organizacije
dela, ravnanja s časom
S9
timsko delo
4,2
0,4
usposabljanja s področja vodenja, oblikovanja, krepitve povezanosti
skupin, team building
P5
prilagodljivost
4,2
0,4
usposabljanja s področja pomena prilagodljivosti, organizacijske
kulture, prilagajanja v podjetju
SKLOP 6
UPRAVLJANJE S SEBOJ
P7
zavzetost za delo
4,5
0,8
usposabljanja za krepitev storilnosti
P8
inovativnost
4,4
0,9
usposabljanja za spodbujanje inovativnosti
S7
ciljna naravnanost
4,3
0,7
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja ciljev, ciljno
vodenje, moderacije
S6
motivacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja zagotavljanja in ohranjanja motivacije
S1
poštenost, vestnost
4,5
0,1
usposabljanja s področja osveščanja za vestno in moralno opravljanje
dela
S8
reševanje konfliktov
4,2
0,5
usposabljanja s področja učinkovitega reševanja konfliktov, ravnanja v
konfliktnih situacijah in načela asertivnosti
P4
ročne spretnosti
4,2
0,5
usposabljanje s področja ohranjanja in izboljšanja ročnih spretnosti
P3
fizična kondicija
4,2
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja za zdravo, fizično vzdržljivo telo
Stran 76 od 93
PROFIL: KVALIFICIRANI GRADBENI DELAVEC,
DELOVNO MESTO IZDELOVALEC/POLAGALEC TLAKOV
NAZIV KOMPETENCE
POMEMB
NOST NA
RAVNI
PARTNER
STVA
ODSTO
PANJE
PREDVIDENA USPOSABLJANJA
SKLOP 1
TRAJNOSTNI RAZVOJ
P2
ravnanje z odpadki
4,4
1,0
izobraževanja o vrstah in načinu ločevanja ter odlaganja gradbenih
odpadkov, o ozaveščanju ravnanja z odpadki
S3
trajnostni razvoj
4,1
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja, smernic, načel, standardov
trajnostnega razvoja, o sonaravni, energetsko učinkoviti gradnji,
učinkovitejši izrabi virov
SKLOP 2
NOVOSTI V STROKI
P15
materiali
4,7
1,3
P16
tehnike dela, orodja
4,6
1,1
usposabljanja s področja poznavanja standardnih in novih
materialov v gradbeništvu, posebna pozornost sonaravnim oz.
tistim, ki zmanjšujejo okoljski odtis
usposabljanja iz standardnih in novih tehnik dela, postopkov,
procesov, orodij
SKLOP 3
IZPOPOLNJEVANJE V STROKI
K5
vzdrževanje, sanacija
5,0
1,0
usposabljanja za učinkovito izvajanje sanacij, vzdrževalnih del
P20
vzdrževanje sredstev
4,4
1,0
usposabljanja s področja vzdrževanja sredstev
P18
operativna dela
4,4
1,0
usposabljanje iz izvajanja operativnih gradbenih del
P12
natančnost
4,4
0,9
usposabljanje za doseganje večje natančnosti pri delu
P17
priprava delovnega mesta
4,4
0,8
usposabljanja s področja priprave delovnega mesta na gradbišču
P19
dokumentacija
4,0
1,0
usposabljanja iz vodenja dokumentacije, pravilne rabe jezika, oblikovanja
besedila
K1
tehnična dokumentacija
4,0
0,7
usposabljanja s področja razumevanja tehnične dokumentacije
S10
poznavanje metod, postopkov,
procesov
4,0
0,6
P13
zagotavljanje kakovosti in
delovnih normativov
3,9
0,6
P14
standardi, predpisi
3,7
0,5
usposabljanja s področja standardnih in novih delovnih metod,
postopkov, procesov, tudi z vidika optimizacije, večje učinkovitosti,
trajnostne naravnanosti
usposabljanja s področja certificiranja, standardov, normativov, drugih
oblik zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti
izobraževanja s področja poznavanja standardov, predpisov na delovnem
področju
Stran 77 od 93
SKLOP 4
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
S2
profesionalni odnos, poslovni
bonton
4,5
0,6
usposabljanja s področja poslovnega bontona, oblikovanja
ustreznega imidža, zagotavljanja poslovnega odnosa s strankami
in sodelavci, poslovnega komuniciranja
S5
komunikacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja komunikacijskih veščin, nastopanja v
javnosti, učinkoviti medosebni komunikaciji, nebesedni in
besedni komunikaciji, vodenju sestankov in osebnih razgovorov
S4
pisno in ustno izražanje v
slovenščini, tuji jezik
0,6
jezikovni tečaji slovenščine, nemščine, angleščine, italijanščine,
ruščine in drugih jezikov, ki so jeziki poslovnega okolja podjetij;
izobraževanja s področja retorike, pravilni korespondenci,
učinkoviti telefonski komunikaciji
4,0
SKLOP 5
ORGANIZACIJSKO VEDENJE
P1
varstvo pri delu, varovanje
okolja
4,9
1,2
izobraževanja iz varstva pri delu, varovanja okolja in narave
P11
učinkovito načrtovanje in
organizacija svojega dela
4,1
1,1
usposabljanja s področja učinkovitega načrtovanja in
organizacije dela, ravnanja s časom
P7
upoštevanje pravil podjetja
4,0
0,7
usposabljanja s področja organizacijskih vrednot, poslanstva in
vizije
S9
timsko delo
4,2
0,4
usposabljanja s področja vodenja, oblikovanja, krepitve povezanosti
skupin, team building
P8
prilagodljivost
3,9
0,4
usposabljanja s področja pomena prilagodljivosti, organizacijske
kulture, prilagajanja v podjetju
K4
varno delo z nevarnimi snovmi
4,0
0,2
izobraževanja za varno delo z nevarnimi snovmi
SKLOP 6
UPRAVLJANJE S SEBOJ
P3
fizična kondicija
4,7
1,2
usposabljanja s področja ozaveščanja za zdravo, fizično
vzdržljivo telo
P6
zavzetost za delo
4,6
1,1
usposabljanja za krepitev storilnosti
P5
občutek za estetiko
4,3
1,1
usposabljanje s področja umestitev prostora, oblikovanja,
vizualnih komunikacij
S7
ciljna naravnanost
4,3
0,7
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja ciljev, ciljno
vodenje, moderacije
S6
motivacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja zagotavljanja in ohranjanja motivacije
S1
poštenost, vestnost
4,5
0,1
usposabljanja s področja osveščanja za vestno in moralno opravljanje
dela
S8
reševanje konfliktov
4,2
0,5
usposabljanja s področja učinkovitega reševanja konfliktov, ravnanja v
konfliktnih situacijah in načela asertivnosti
P9
inovativnost
4,0
0,7
usposabljanja za spodbujanje inovativnosti
P4
ročne spretnosti
4,1
0,5
usposabljanje s področja ohranjanja in izboljšanja ročnih spretnosti
Stran 78 od 93
PROFIL: KVALIFICIRANI GRADBENI DELAVEC,
DELOVNO MESTO POLAGALEC TALNIH OBLOG
NAZIV KOMPETENCE
POMEMB
NOST NA
RAVNI
PARTNER
STVA
ODSTO
PANJE
PREDVIDENA USPOSABLJANJA
SKLOP 1
TRAJNOSTNI RAZVOJ
P2
ravnanje z odpadki
4,4
1,0
izobraževanja o vrstah in načinu ločevanja ter odlaganja gradbenih
odpadkov, o ozaveščanju ravnanja z odpadki
S3
trajnostni razvoj
4,1
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja, smernic, načel, standardov
trajnostnega razvoja, o sonaravni, energetsko učinkoviti gradnji,
učinkovitejši izrabi virov
SKLOP 2
NOVOSTI V STROKI
P15
materiali
4,7
1,3
P16
tehnike dela, orodja
4,6
1,1
usposabljanja s področja poznavanja standardnih in novih
materialov v gradbeništvu, posebna pozornost sonaravnim oz.
tistim, ki zmanjšujejo okoljski odtis
usposabljanja iz standardnih in novih tehnik dela, postopkov,
procesov, orodij
SKLOP 3
IZPOPOLNJEVANJE V STROKI
K2
priprava tal
5,0
2,0
usposabljanja za pravilno pripravo tal
K5
polaganje talnih oblog
5,0
1,8
usposabljanja s področja pravilnega polaganja talnih oblog iz
različnih materialov
K4
kontrola podlage, klimatske
razmere
5,0
1,7
usposabljanja s področja kontrole podlage, ugotavljanja in
zagotavljanja ustreznih klimatskih pogojev
K8
vzdrževanje
5,0
1,2
usposabljanja za učinkovito izvajanje vzdrževalnih del
P20
vzdrževanje sredstev
4,4
1,0
usposabljanja s področja vzdrževanja sredstev
P18
operativna dela
4,4
1,0
usposabljanje iz izvajanja operativnih gradbenih del
P12
natančnost
4,4
0,9
usposabljanje za doseganje večje natančnosti pri delu
P17
priprava delovnega mesta
4,4
0,8
usposabljanja s področja priprave delovnega mesta na gradbišču
P19
dokumentacija
4,0
1,0
usposabljanja iz vodenja dokumentacije, pravilne rabe jezika, oblikovanja
besedila
K3
merilne naprave
4,0
0,7
usposabljanja s področja uporabe merilnih naprav
S10
poznavanje metod, postopkov,
procesov
4,0
0,6
P13
zagotavljanje kakovosti in
delovnih normativov
3,9
0,6
K7
skladiščenje
4,0
0,2
izobraževanje s področja pravilnega skladiščenja
P14
standardi, predpisi
3,7
0,5
izobraževanja s področja poznavanja standardov, predpisov na delovnem
področju
usposabljanja s področja standardnih in novih delovnih metod,
postopkov, procesov, tudi z vidika optimizacije, večje učinkovitosti,
trajnostne naravnanosti
usposabljanja s področja certificiranja, standardov, normativov, drugih
oblik zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti
Stran 79 od 93
K1
tehnična dokumentacija
3,0
0,2
usposabljanja s področja razumevanja tehnične dokumentacije
SKLOP 4
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
S2
profesionalni odnos, poslovni
bonton
4,5
0,6
usposabljanja s področja poslovnega bontona, oblikovanja
ustreznega imidža, zagotavljanja poslovnega odnosa s strankami
in sodelavci, poslovnega komuniciranja
S5
komunikacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja komunikacijskih veščin, nastopanja v
javnosti, učinkoviti medosebni komunikaciji, nebesedni in
besedni komunikaciji, vodenju sestankov in osebnih razgovorov
S4
pisno in ustno izražanje v
slovenščini, tuji jezik
4,0
0,6
jezikovni tečaji slovenščine, nemščine, angleščine, italijanščine,
ruščine in drugih jezikov, ki so jeziki poslovnega okolja podjetij;
izobraževanja s področja retorike, pravilni korespondenci,
učinkoviti telefonski komunikaciji
SKLOP 5
ORGANIZACIJSKO VEDENJE
K6
varno delo z nevarnimi snovmi
5,0
1,7
izobraževanja za varno delo z nevarnimi snovmi
P1
varstvo pri delu, varovanje
okolja
4,9
1,2
izobraževanja iz varstva pri delu, varovanja okolja in narave
P11
učinkovito načrtovanje in
organizacija svojega dela
4,1
1,1
usposabljanja s področja učinkovitega načrtovanja in
organizacije dela, ravnanja s časom
P7
upoštevanje pravil podjetja
4,0
0,7
usposabljanja s področja organizacijskih vrednot, poslanstva in vizije
S9
timsko delo
4,2
0,4
usposabljanja s področja vodenja, oblikovanja, krepitve povezanosti
skupin, team building
P8
prilagodljivost
3,9
0,4
usposabljanja s področja pomena prilagodljivosti, organizacijske
kulture, prilagajanja v podjetju
SKLOP 6
UPRAVLJANJE S SEBOJ
P3
fizična kondicija
4,7
1,2
usposabljanja s področja ozaveščanja za zdravo, fizično
vzdržljivo telo
P6
zavzetost za delo
4,6
1,1
usposabljanja za krepitev storilnosti
P5
občutek za estetiko
4,3
1,1
usposabljanje s področja umestitev prostora, oblikovanja,
vizualnih komunikacij
S7
ciljna naravnanost
4,3
0,7
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja ciljev, ciljno
vodenje, moderacije
S6
motivacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja zagotavljanja in ohranjanja motivacije
S1
poštenost, vestnost
4,5
0,1
usposabljanja s področja osveščanja za vestno in moralno opravljanje
dela
S8
reševanje konfliktov
4,2
0,5
usposabljanja s področja učinkovitega reševanja konfliktov, ravnanja v
konfliktnih situacijah in načela asertivnosti
P9
inovativnost
4,0
0,7
usposabljanja za spodbujanje inovativnosti
P4
ročne spretnosti
4,1
0,5
usposabljanje s področja ohranjanja in izboljšanja ročnih spretnosti
Stran 80 od 93
PROFIL: KVALIFICIRANI GRADBENI DELAVEC,
DELOVNO MESTO SLIKOPLESKAR
NAZIV KOMPETENCE
POMEMB
NOST NA
RAVNI
PARTNER
STVA
ODSTO
PANJE
PREDVIDENA USPOSABLJANJA
SKLOP 1
TRAJNOSTNI RAZVOJ
P2
ravnanje z odpadki
4,4
1,0
izobraževanja o vrstah in načinu ločevanja ter odlaganja gradbenih
odpadkov, o ozaveščanju ravnanja z odpadki
S3
trajnostni razvoj
4,1
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja, smernic, načel, standardov
trajnostnega razvoja, o sonaravni, energetsko učinkoviti gradnji,
učinkovitejši izrabi virov
SKLOP 2
NOVOSTI V STROKI
P15
materiali
4,7
1,3
P16
tehnike dela, orodja
4,6
1,1
usposabljanja s področja poznavanja standardnih in novih
materialov v gradbeništvu, posebna pozornost sonaravnim oz.
tistim, ki zmanjšujejo okoljski odtis
usposabljanja iz standardnih in novih tehnik dela, postopkov,
procesov, orodij
SKLOP 3
IZPOPOLNJEVANJE V STROKI
K4
napisi, znaki, ornamenti
5,0
2,0
usposabljanje za uporabo različnih tehnik
K3
slikopleskarska dela
5,0
1,6
usposabljanje za pravilno izvajanje slikopleskarskih del v različnih
tehnikah, z različnimi materiali
K2
poprava površin
4,5
1,0
usposabljanje za pravilno popravo površin
P20
vzdrževanje sredstev
4,4
1,0
usposabljanja s področja vzdrževanja sredstev
P18
operativna dela
4,4
1,0
usposabljanje iz izvajanja operativnih gradbenih del
P12
natančnost
4,4
0,9
usposabljanje za doseganje večje natančnosti pri delu
P17
priprava delovnega mesta
4,4
0,8
usposabljanja s področja priprave delovnega mesta na gradbišču
P19
dokumentacija
4,0
1,0
S10
poznavanje metod, postopkov,
procesov
4,0
0,6
K5
vzdrževanje, sanacija
4,0
0,5
usposabljanja za učinkovito izvajanje sanacij, vzdrževalnih del
P13
zagotavljanje kakovosti in
delovnih normativov
3,9
0,6
usposabljanja s področja certificiranja, standardov, normativov, drugih
oblik zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti
P14
standardi, predpisi
3,7
0,5
izobraževanja s področja poznavanja standardov, predpisov na delovnem
področju
usposabljanja iz vodenja dokumentacije, pravilne rabe jezika, oblikovanja
besedila
usposabljanja s področja standardnih in novih delovnih metod,
postopkov, procesov, tudi z vidika optimizacije, večje učinkovitosti,
trajnostne naravnanosti
Stran 81 od 93
SKLOP 4
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
S2
profesionalni odnos, poslovni
bonton
4,5
0,6
usposabljanja s področja poslovnega bontona, oblikovanja
ustreznega imidža, zagotavljanja poslovnega odnosa s strankami
in sodelavci, poslovnega komuniciranja
S5
komunikacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja komunikacijskih veščin, nastopanja v
javnosti, učinkoviti medosebni komunikaciji, nebesedni in
besedni komunikaciji, vodenju sestankov in osebnih razgovorov
S4
pisno in ustno izražanje v
slovenščini, tuji jezik
0,6
jezikovni tečaji slovenščine, nemščine, angleščine, italijanščine,
ruščine in drugih jezikov, ki so jeziki poslovnega okolja podjetij;
izobraževanja s področja retorike, pravilni korespondenci,
učinkoviti telefonski komunikaciji
4,0
SKLOP 5
ORGANIZACIJSKO VEDENJE
P1
varstvo pri delu, varovanje
okolja
4,9
1,2
izobraževanja iz varstva pri delu, varovanja okolja in narave
P11
učinkovito načrtovanje in
organizacija svojega dela
4,1
1,1
usposabljanja s področja učinkovitega načrtovanja in
organizacije dela, ravnanja s časom
P7
upoštevanje pravil podjetja
4,0
0,7
usposabljanja s področja organizacijskih vrednot, poslanstva in
vizije
S9
timsko delo
4,2
0,4
usposabljanja s področja vodenja, oblikovanja, krepitve povezanosti
skupin, team building
K1
delo na višini
4,0
0,4
usposabljanja za delo na višini
P8
prilagodljivost
3,9
0,4
usposabljanja s področja pomena prilagodljivosti, organizacijske
kulture, prilagajanja v podjetju
SKLOP 6
UPRAVLJANJE S SEBOJ
P3
fizična kondicija
4,7
1,2
usposabljanja s področja ozaveščanja za zdravo, fizično
vzdržljivo telo
P6
zavzetost za delo
4,6
1,1
usposabljanja za krepitev storilnosti
P5
občutek za estetiko
4,3
1,1
usposabljanje s področja umestitev prostora, oblikovanja,
vizualnih komunikacij
S7
ciljna naravnanost
4,3
0,7
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja ciljev, ciljno
vodenje, moderacije
S6
motivacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja zagotavljanja in ohranjanja motivacije
S1
poštenost, vestnost
4,5
0,1
usposabljanja s področja osveščanja za vestno in moralno opravljanje
dela
S8
reševanje konfliktov
4,2
0,5
usposabljanja s področja učinkovitega reševanja konfliktov, ravnanja v
konfliktnih situacijah in načela asertivnosti
P9
inovativnost
4,0
0,7
usposabljanja za spodbujanje inovativnosti
P4
ročne spretnosti
4,1
0,5
usposabljanje s področja ohranjanja in izboljšanja ročnih spretnosti
Stran 82 od 93
PROFIL: KVALIFICIRANI GRADBENI DELAVEC,
DELOVNO MESTO FASADER
NAZIV KOMPETENCE
POMEMB
NOST NA
RAVNI
PARTNER
STVA
ODSTO
PANJE
PREDVIDENA USPOSABLJANJA
SKLOP 1
TRAJNOSTNI RAZVOJ
P2
ravnanje z odpadki
4,4
1,0
izobraževanja o vrstah in načinu ločevanja ter odlaganja gradbenih
odpadkov, o ozaveščanju ravnanja z odpadki
S3
trajnostni razvoj
4,1
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja, smernic, načel, standardov
trajnostnega razvoja, o sonaravni, energetsko učinkoviti gradnji,
učinkovitejši izrabi virov
SKLOP 2
NOVOSTI V STROKI
P15
materiali
4,7
1,3
P16
tehnike dela, orodja
4,6
1,1
usposabljanja s področja poznavanja standardnih in novih
materialov v gradbeništvu, posebna pozornost sonaravnim oz.
tistim, ki zmanjšujejo okoljski odtis
usposabljanja iz standardnih in novih tehnik dela, postopkov,
procesov, orodij
SKLOP 3
IZPOPOLNJEVANJE V STROKI
K2
postavljanje odrov
4,5
1,5
usposabljanja za pravilno postavljanje odrov
K3
fasade
4,5
0,9
usposabljanje za pravilno izvajanje fasaderskih del v različnih
tehnikah, z različnimi materiali
P20
vzdrževanje sredstev
4,4
1,0
usposabljanja s področja vzdrževanja sredstev
P18
operativna dela
4,4
1,0
usposabljanje iz izvajanja operativnih gradbenih del
P12
natančnost
4,4
0,9
usposabljanje za doseganje večje natančnosti pri delu
P17
priprava delovnega mesta
4,4
0,8
usposabljanja s področja priprave delovnega mesta na gradbišču
K5
gradbena fizika
4,0
1,2
izobraževanje s področja osnov gradbene fizike, toplotnih mostov
P19
dokumentacija
4,0
1,0
S10
poznavanje metod, postopkov,
procesov
4,0
0,6
K4
vzdrževanje, sanacija
4,0
0,6
usposabljanja za učinkovito izvajanje sanacij, vzdrževalnih del
P13
zagotavljanje kakovosti in
delovnih normativov
3,9
0,6
usposabljanja s področja certificiranja, standardov, normativov, drugih
oblik zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti
P14
standardi, predpisi
3,7
0,5
izobraževanja s področja poznavanja standardov, predpisov na delovnem
področju
usposabljanja iz vodenja dokumentacije, pravilne rabe jezika, oblikovanja
besedila
usposabljanja s področja standardnih in novih delovnih metod,
postopkov, procesov, tudi z vidika optimizacije, večje učinkovitosti,
trajnostne naravnanosti
Stran 83 od 93
SKLOP 4
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
S2
profesionalni odnos, poslovni
bonton
4,5
0,6
usposabljanja s področja poslovnega bontona, oblikovanja
ustreznega imidža, zagotavljanja poslovnega odnosa s strankami
in sodelavci, poslovnega komuniciranja
S5
komunikacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja komunikacijskih veščin, nastopanja v
javnosti, učinkoviti medosebni komunikaciji, nebesedni in
besedni komunikaciji, vodenju sestankov in osebnih razgovorov
S4
pisno in ustno izražanje v
slovenščini, tuji jezik
0,6
jezikovni tečaji slovenščine, nemščine, angleščine, italijanščine,
ruščine in drugih jezikov, ki so jeziki poslovnega okolja podjetij;
izobraževanja s področja retorike, pravilni korespondenci,
učinkoviti telefonski komunikaciji
4,0
SKLOP 5
ORGANIZACIJSKO VEDENJE
K1
delo na višini
5,0
1,3
usposabljanja za delo na višini
P1
varstvo pri delu, varovanje
okolja
4,9
1,2
izobraževanja iz varstva pri delu, varovanja okolja in narave
P11
učinkovito načrtovanje in
organizacija svojega dela
4,1
1,1
usposabljanja s področja učinkovitega načrtovanja in
organizacije dela, ravnanja s časom
P7
upoštevanje pravil podjetja
4,0
0,7
usposabljanja s področja organizacijskih vrednot, poslanstva in vizije
S9
timsko delo
4,2
0,4
usposabljanja s področja vodenja, oblikovanja, krepitve povezanosti
skupin, team building
P8
prilagodljivost
3,9
0,4
usposabljanja s področja pomena prilagodljivosti, organizacijske
kulture, prilagajanja v podjetju
SKLOP 6
UPRAVLJANJE S SEBOJ
P3
fizična kondicija
4,7
1,2
usposabljanja s področja ozaveščanja za zdravo, fizično
vzdržljivo telo
P6
zavzetost za delo
4,6
1,1
usposabljanja za krepitev storilnosti
P5
občutek za estetiko
4,3
1,1
usposabljanje s področja umestitev prostora, oblikovanja,
vizualnih komunikacij
S7
ciljna naravnanost
4,3
0,7
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja ciljev, ciljno
vodenje, moderacije
S6
motivacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja zagotavljanja in ohranjanja motivacije
S1
poštenost, vestnost
4,5
0,1
usposabljanja s področja osveščanja za vestno in moralno opravljanje
dela
S8
reševanje konfliktov
4,2
0,5
usposabljanja s področja učinkovitega reševanja konfliktov, ravnanja v
konfliktnih situacijah in načela asertivnosti
P9
inovativnost
4,0
0,7
usposabljanja za spodbujanje inovativnosti
P4
ročne spretnosti
4,1
0,5
usposabljanje s področja ohranjanja in izboljšanja ročnih spretnosti
Stran 84 od 93
PROFIL: KVALIFICIRANI GRADBENI DELAVEC,
DELOVNO MESTO ZIDAR
NAZIV KOMPETENCE
POMEMB
NOST NA
RAVNI
PARTNER
STVA
ODSTO
PANJE
PREDVIDENA USPOSABLJANJA
SKLOP 1
TRAJNOSTNI RAZVOJ
P2
ravnanje z odpadki
4,4
1,0
izobraževanja o vrstah in načinu ločevanja ter odlaganja gradbenih
odpadkov, o ozaveščanju ravnanja z odpadki
S3
trajnostni razvoj
4,1
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja, smernic, načel, standardov
trajnostnega razvoja, o sonaravni, energetsko učinkoviti gradnji,
učinkovitejši izrabi virov
SKLOP 2
NOVOSTI V STROKI
P15
materiali
4,7
1,3
P16
tehnike dela, orodja
4,6
1,1
usposabljanja s področja poznavanja standardnih in novih
materialov v gradbeništvu materialih, posebna pozornost
sonaravnim oz. tistim, ki zmanjšujejo okoljski odtis
usposabljanja iz standardnih in novih tehnik dela, postopkov,
procesov, orodij
SKLOP 3
IZPOPOLNJEVANJE V STROKI
P20
vzdrževanje sredstev
4,4
1,0
usposabljanja s področja vzdrževanja sredstev
P18
operativna dela
4,4
1,0
usposabljanje iz izvajanja operativnih gradbenih del
P12
natančnost
4,4
0,9
usposabljanje za doseganje večje natančnosti pri delu
P17
priprava delovnega mesta
4,4
0,8
usposabljanja s področja priprave delovnega mesta na gradbišču
P19
dokumentacija
4,0
1,0
S10
poznavanje metod, postopkov,
procesov
4,0
0,6
P13
zagotavljanje kakovosti in
delovnih normativov
3,9
0,6
P14
standardi, predpisi
3,7
0,5
usposabljanja iz vodenja dokumentacije, pravilne rabe jezika, oblikovanja
besedila
usposabljanja s področja standardnih in novih delovnih metod,
postopkov, procesov, tudi z vidika optimizacije, večje učinkovitosti,
trajnostne naravnanosti
usposabljanja s področja certificiranja, standardov, normativov, drugih
oblik zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti
izobraževanja s področja poznavanja standardov, predpisov na delovnem
področju
SKLOP 4
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
S2
profesionalni odnos, poslovni
bonton
4,5
0,6
usposabljanja s področja poslovnega bontona, oblikovanja
ustreznega imidža, zagotavljanja poslovnega odnosa s strankami
in sodelavci, poslovnega komuniciranja
Stran 85 od 93
S5
komunikacija
S4
pisno in ustno izražanje v
slovenščini, tuji jezik
4,2
4,0
0,7
usposabljanja s področja komunikacijskih veščin, nastopanja v
javnosti, učinkoviti medosebni komunikaciji, nebesedni in
besedni komunikaciji, vodenju sestankov in osebnih razgovorov
0,6
jezikovni tečaji slovenščine, nemščine, angleščine, italijanščine,
ruščine in drugih jezikov, ki so jeziki poslovnega okolja podjetij;
izobraževanja s področja retorike, pravilni korespondenci,
učinkoviti telefonski komunikaciji
SKLOP 5
ORGANIZACIJSKO VEDENJE
P1
varstvo pri delu, varovanje
okolja
4,9
1,2
izobraževanja iz varstva pri delu, varovanja okolja in narave
P11
učinkovito načrtovanje in
organizacija svojega dela
4,1
1,1
usposabljanja s področja učinkovitega načrtovanja in
organizacije dela, ravnanja s časom
P7
upoštevanje pravil podjetja
4,0
0,7
usposabljanja s področja organizacijskih vrednot, poslanstva in
vizije
S9
timsko delo
4,2
0,4
usposabljanja s področja vodenja, oblikovanja, krepitve povezanosti
skupin, team building
P8
prilagodljivost
3,9
0,4
usposabljanja s področja pomena prilagodljivosti, organizacijske
kulture, prilagajanja v podjetju
SKLOP 6
UPRAVLJANJE S SEBOJ
P3
fizična kondicija
4,7
1,2
usposabljanja s področja ozaveščanja za zdravo, fizično
vzdržljivo telo
P6
zavzetost za delo
4,6
1,1
usposabljanja za krepitev storilnosti
P5
občutek za estetiko
4,3
1,1
usposabljanje s področja umestitev prostora, oblikovanja,
vizualnih komunikacij
S7
ciljna naravnanost
4,3
0,7
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja ciljev, ciljno
vodenje, moderacije
S6
motivacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja zagotavljanja in ohranjanja motivacije
S1
poštenost, vestnost
4,5
0,1
usposabljanja s področja osveščanja za vestno in moralno opravljanje
dela
S8
reševanje konfliktov
4,2
0,5
usposabljanja s področja učinkovitega reševanja konfliktov, ravnanja v
konfliktnih situacijah in načela asertivnosti
P9
inovativnost
4,0
0,7
usposabljanja za spodbujanje inovativnosti
P4
ročne spretnosti
4,1
0,5
usposabljanje s področja ohranjanja in izboljšanja ročnih spretnosti
Stran 86 od 93
PROFIL: PROIZVODNI DELAVEC
NAZIV KOMPETENCE
POMEMB
NOST NA
RAVNI
PARTNER
STVA
ODSTO
PANJE
PREDVIDENA USPOSABLJANJA
SKLOP 1
TRAJNOSTNI RAZVOJ
S3
trajnostni razvoj
4,1
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja, smernic, načel, standardov
trajnostnega razvoja, o sonaravni, energetsko učinkoviti gradnji,
učinkovitejši izrabi virov
SKLOP 2
NOVOSTI V STROKI
P15
poznavanje metod, postopkov,
procesov
4,3
0,4
usposabljanja s področja standardnih in novih delovnih metod,
postopkov, procesov
P16
elementi proizvodnje
4,3
0,3
usposabljanja s področja poznavanja standardnih in novih
elementov v proizvodnji
P17
tehnike dela, orodja
4,3
0,2
usposabljanja s področja standardnih in novih tehnik dela, orodij v
proizvodnji
SKLOP 3
IZPOPOLNJEVANJE V STROKI
P23
skladiščenje
4,8
1,1
usposabljanja s področja skladiščenja v proizvodnji
P12
zagotavljanje kakovosti in
delovnih normativov
4,5
0,5
usposabljanja s področja certificiranja, standardov, normativov,
drugih oblik zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti
P20
operativna dela
4,3
0,5
usposabljanja s področja operativnih del v proizvodnji
P22
logistika v proizvodnji
4,3
0,4
usposabljanja s področja logistike v proizvodnji
P11
natančnost
4,5
0,1
usposabljanje za doseganje večje natančnosti pri delu
S10
poznavanje metod, postopkov,
procesov
4,0
0,6
usposabljanja s področja standardnih in novih delovnih metod,
postopkov, procesov, tudi z vidika optimizacije, večje učinkovitosti,
trajnostne naravnanosti
P26
vzdrževanje sredstev
4,3
0,1
usposabljanja s področja vzdrževanja sredstev v proizvodnji
P13
standardi, predpisi
4,0
0,5
izobraževanja s področja poznavanja standardov, predpisov na delovnem
področju
P24
tehnična dokumentacija
4,0
0,1
usposabljanja s področja razumevanja tehnične dokumentacije
P18
priprava delovnega mesta
3,8
0,1
usposabljanja s področja priprave delovnega mesta v proizvodnji
SKLOP 4
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
S2
profesionalni odnos, poslovni
bonton
4,5
0,6
usposabljanja s področja poslovnega bontona, oblikovanja
ustreznega imidža, zagotavljanja poslovnega odnosa s strankami
in sodelavci, poslovnega komuniciranja
Stran 87 od 93
S5
komunikacija
S4
pisno in ustno izražanje v
slovenščini, tuji jezik
4,2
4,0
0,7
usposabljanja s področja komunikacijskih veščin, nastopanja v
javnosti, učinkoviti medosebni komunikaciji, nebesedni in
besedni komunikaciji, vodenju sestankov in osebnih razgovorov
0,6
jezikovni tečaji slovenščine, nemščine, angleščine, italijanščine,
ruščine in drugih jezikov, ki so jeziki poslovnega okolja podjetij;
izobraževanja s področja retorike, pravilni korespondenci,
učinkoviti telefonski komunikaciji
SKLOP 5
ORGANIZACIJSKO VEDENJE
P19
organizacija dela
4,5
0,5
usposabljanja s področja organizacije dela v proizvodnji
P7
prilagodljivost
4,3
0,3
usposabljanja s področja pomena prilagodljivosti, organizacijske
kulture, prilagajanja v podjetju
S9
timsko delo
4,2
0,4
usposabljanja s področja vodenja, oblikovanja, krepitve
povezanosti skupin, team building
P1
varstvo pri delu, varovanje okolja
4,3
0,1
izobraževanja iz varstva pri delu, varovanja okolja in narave
SKLOP 6
UPRAVLJANJE S SEBOJ
P8
inovativnost
4,5
0,8
usposabljanja za spodbujanje inovativnosti
S7
ciljna naravnanost
4,3
0,7
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja ciljev, ciljno
vodenje, moderacije
S6
motivacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja zagotavljanja in ohranjanja motivacije
S1
poštenost, vestnost
4,5
0,1
usposabljanja s področja osveščanja za vestno in moralno opravljanje
dela
S8
reševanje konfliktov
4,2
0,5
usposabljanja s področja učinkovitega reševanja konfliktov, ravnanja v
konfliktnih situacijah in načela asertivnosti
P5
zavzetost za delo
4,3
0,3
usposabljanja za krepitev storilnosti
Stran 88 od 93
PROFIL: DRUGI,
DELOVNO MESTO: VODJA
NAZIV KOMPETENCE
POMEMB
NOST NA
RAVNI
PARTNER
STVA
ODSTO
PANJE
PREDVIDENA USPOSABLJANJA
SKLOP 1
TRAJNOSTNI RAZVOJ
S3
trajnostni razvoj
4,1
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja, smernic, načel, standardov
trajnostnega razvoja, o sonaravni, energetsko učinkoviti gradnji,
učinkovitejši izrabi virov
SKLOP 2
NOVOSTI V STROKI
K17
materiali, elementi sistemov
3,9
0,5
K19
tehnologije
4,2
0,8
K25
rešitve v konkretni situaciji
4,3
0,8
usposabljanja s področja poznavanja standardnih in novih
elementov sistemov, materialov v gradbeništvu, energetiki, posebna
pozornost sonaravnim oz. tistim, ki zmanjšujejo okoljski odtis
usposabljanje s področja sodobnih tehnologij in uporabe teh pri
delu
usposabljanje s področja
reševanja strokovnih problemov
SKLOP 3
IZPOPOLNJEVANJE V STROKI
K28
zagotavljanje zadovoljstva in
zvestobe strank
4,4
0,9
usposabljanja s področja ugotavljanja in zagotavljanja zadovoljstva
strank, odnosov z javnostmi
K6
pogajanje, prepričevanje
4,3
0,9
usposabljanja s področja pogajanj, prepričevalnih tehnik ter drugih
oblik učinkovitega komuniciranja
P14
IKT orodja
4,2
0,8
izobraževanja s področja standardnih IKT orodij (npr. MS Office) in
specialnih IKT orodij (AUTOCAD, MS project ...)
P6
natančnost
4,4
0,5
usposabljanje za doseganje večje natančnosti pri delu
K15
končni obračun izvedenih del
4,1
0,9
usposabljanja za pripravo končnega obračuna izvedenih del
P4
zaupnost poslovnih informacij
4,4
0,1
P10
zagotavljanje kakovosti
4,1
0,5
S10
poznavanje metod, postopkov,
procesov
4,0
0,6
K11
tehnična dokumentacija
4,0
0,6
usposabljanja s področja razumevanja tehnične dokumentacije
P15
pridobivanje informacij, viri
4,0
0,5
usposabljanja s področja učinkovitega pridobivanja, selekcioniranja,
obdelave, predstavljanja informacij
P16
zakonodaja, standardi
3,7
0,8
izobraževanja s področja zakonodaje, predpisov, standardov v
gradbeništvu, energetiki, davkih ...
K10
strokovni izpit
3,7
0,8
izobraževanje za strokovni izpit
K13
načrtovanje časovnih in finančnih
učinkov
3,8
0,6
usposabljanja s področja učinkovitega načrtovanja časovnih in finančnih
učinkov
usposabljanje s področja pomembnosti zaupnosti pri delu, pravila o
shranjevanju informacij, varstva osebnih podatkov, varovanja
informacij in ravnanja z informacijami javnega značaja
usposabljanja s področja certificiranja, standardov, drugih oblik
zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti
usposabljanja s področja standardnih in novih delovnih metod,
postopkov, procesov, tudi z vidika optimizacije, večje učinkovitosti,
trajnostne naravnanosti
Stran 89 od 93
K16
spremljanje konkurence
3,7
0,7
usposabljanje s področja metod in tehnik spremljanja konkurence
K20
nabava, prodaja, logistični proces
3,6
0,6
usposabljanje s področja nabave, prodaje in logističnih procesov
K27
znanja iz prava, financ, davkov,
računovodstva, ekonomike
poslovanja
3,6
0,6
izobraževanja s področja prava, financ, računovodstva, ekonomike
poslovanja
K9
spremljanje konkurence
3,6
0,4
K12
popis del in materiala, ponudba
3,6
0,3
K14
logistika
3,5
0,3
usposabljanja s področja tržnih raziskav, izobraževanja o konkurenčnih
prednostih, stanju konkurence, statističnih metodah ion rabi statističnih
orodij za obdelavo podatkov
usposabljanja s področja priprave popisa del, materiala, priprave pravilne
ponudbe
usposabljanja s področja logistike
SKLOP 4
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
S2
profesionalni odnos, poslovni
bonton
4,5
0,6
usposabljanja s področja poslovnega bontona, oblikovanja
ustreznega imidža, zagotavljanja poslovnega odnosa s strankami
in sodelavci, poslovnega komuniciranja
S5
komunikacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja komunikacijskih veščin, nastopanja v
javnosti, učinkoviti medosebni komunikaciji, nebesedni in
besedni komunikaciji, vodenju sestankov in osebnih razgovorov
S4
pisno in ustno izražanje v
slovenščini, tuji jezik
0,6
jezikovni tečaji slovenščine, nemščine, angleščine, italijanščine,
ruščine in drugih jezikov, ki so jeziki poslovnega okolja podjetij;
izobraževanja s področja retorike, pravilni korespondenci,
učinkoviti telefonski komunikaciji
4,0
SKLOP 5
ORGANIZACIJSKO VEDENJE
P11
prioritete
4,3
0,8
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja prioritet,
upravljanja s časom
P12
organizacija, vodenje in nadzor
dela
4,3
0,8
usposabljanja s področja učinkovitih oblik organizacije, vodenja,
delegiranja in nadzora dela
P9
učinkovito načrtovanje in
organizacija svojega dela
4,2
0,9
usposabljanja s področja učinkovitega načrtovanja in
organizacije dela, ravnanja s časom
P13
pravočasnost
4,4
0,6
usposabljanja s področja upravljanja s časom
K22
upoštevanje zmožnosti
zaposlenih
4,2
0,8
usposabljanje s področja vodenja ljudi (šola vodenja)
K23
delegiranje
4,2
0,8
usposabljanje za učinkovito delegiranje dela
S9
timsko delo
4,2
0,4
usposabljanja s področja vodenja, oblikovanja, krepitve povezanosti
skupin, team building
K24
spodbujanje in pomoč
zaposlenim
4,3
0,2
usposabljanja s področja ravnanja s človeškimi viri, asertivnosti
P8
upoštevanje pravil podjetja
4,2
0,3
usposabljanja s področja organizacijskih vrednot, poslanstva in vizije
K18
faze dela
3,9
0,7
usposabljanje s področja poznavanja faz dela
P7
podjetnost
3,9
0,6
usposabljanja s področja zavedanja pomena in spodbujanja
podjetnosti
Stran 90 od 93
SKLOP 6
UPRAVLJANJE S SEBOJ
K3
verodostojnost
4,6
0,5
usposabljanja s področja vodenja, krepitve karizmatičnosti, šola
vodenja
S7
ciljna naravnanost
4,3
0,7
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja ciljev, ciljno
vodenje, moderacije
S6
motivacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja zagotavljanja in ohranjanja motivacije
P5
samozavest
4,3
0,5
usposabljanja za krepitev samozavesti
S1
poštenost, vestnost
4,5
0,1
usposabljanja s področja osveščanja za vestno in moralno
opravljanje dela
K4
fleksibilnost in uporaba stroke
4,2
0,5
usposabljanja s področja spodbujanja fleksibilnosti
S8
reševanje konfliktov
4,2
0,5
usposabljanja s področja učinkovitega reševanja konfliktov, ravnanja v
konfliktnih situacijah in načela asertivnosti
K5
iznajdljivost, inovativnost
4,2
0,4
usposabljanja za spodbujanje, krepitev ustvarjalnosti, inovativnosti
K8
samoiniciativnost in stalni
napredek
4,2
0,4
P1
etičnost, družbena odgovornost
4,3
0,2
P3
obvladovanje stresa
3,9
0,8
usposabljanja s področja učinkovitega obvladovanja stresa
K26
strateško razmišljanje
4,0
0,6
usposabljanja s področja razvijanja strateškega razmišljanja
P2
osebni razvoj
4,0
0,5
usposabljanja s področja ozaveščanja o nujnosti kontinuiranega
osebnega razvoja, izobraževanja s področja osebnega razvoja
K21
postavljanje ciljev
4,0
0,4
usposabljanje s področja ciljnega vodenja, postavljanja ciljev
K7
socialna omrežja
3,4
0,2
izobraževanja s področja ozaveščanja o učinkovitem mreženju,
vzpostavljanja in vzdrževanja za poklicno delo pomembnih stikov,
pravilne rabe IKT omrežij v povezavi z družbenimi omežji
usposabljanja, ki spodbujajo samoinicativnost in stalni napredek v
stroki in področju dela
usposabljanja s področja ozaveščanja za etično in družbeno
odgovorno ravnanje, socialno pravičnost v razmerju do ekonomskih
interesov
Stran 91 od 93
PROFIL: DRUGI,
DELOVNO MESTO FINANČNO-RAČUNOVODSKI DELAVEC
NAZIV KOMPETENCE
POMEMB
NOST NA
RAVNI
PARTNER
STVA
ODSTO
PANJE
PREDVIDENA USPOSABLJANJA
SKLOP 1
TRAJNOSTNI RAZVOJ
S3
trajnostni razvoj
4,1
0,4
usposabljanja s področja ozaveščanja, smernic, načel, standardov
trajnostnega razvoja, o sonaravni, energetsko učinkoviti gradnji,
učinkovitejši izrabi virov
SKLOP 2
NOVOSTI V STROKI
K3
računovodski standardi
4,0
1,0
izobraževanja s področja novosti v računovodskih standardih
K1
analize
3,9
0,9
usposabljanja s področja novosti v analizah
SKLOP 3
IZPOPOLNJEVANJE V STROKI
P14
IKT orodja
4,2
0,8
izobraževanja s področja standardnih IKT orodij (npr. MS Office) in
specialnih IKT orodij (AUTOCAD, MS project ...)
P6
natančnost
4,4
0,5
usposabljanje za doseganje večje natančnosti pri delu
P4
zaupnost poslovnih informacij
4,4
0,1
P10
zagotavljanje kakovosti
4,1
0,5
S10
poznavanje metod, postopkov,
procesov
4,0
0,6
P15
pridobivanje informacij, viri
4,0
0,5
P16
zakonodaja, standardi
3,7
0,8
izobraževanja s področja zakonodaje, predpisov, standardov v
gradbeništvu, energetiki, davkih ...
K2
izdelava poročil
3,6
0,6
usposabljanja s področja izdelave računovodskih in poslovnih poročil
usposabljanje s področja pomembnosti zaupnosti pri delu, pravila o
shranjevanju informacij, varstva osebnih podatkov, varovanja
informacij in ravnanja z informacijami javnega značaja
usposabljanja s področja certificiranja, standardov, drugih oblik
zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti
usposabljanja s področja standardnih in novih delovnih metod,
postopkov, procesov, tudi z vidika optimizacije, večje učinkovitosti,
trajnostne naravnanosti
usposabljanja s področja učinkovitega pridobivanja, selekcioniranja,
obdelave, predstavljanja informacij
SKLOP 4
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE
S2
profesionalni odnos, poslovni
bonton
4,5
0,6
usposabljanja s področja poslovnega bontona, oblikovanja
ustreznega imidža, zagotavljanja poslovnega odnosa s strankami
in sodelavci, poslovnega komuniciranja
S5
komunikacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja komunikacijskih veščin, nastopanja v
javnosti, učinkoviti medosebni komunikaciji, nebesedni in
besedni komunikaciji, vodenju sestankov in osebnih razgovorov
Stran 92 od 93
S4
pisno in ustno izražanje v
slovenščini, tuji jezik
4,0
0,6
jezikovni tečaji slovenščine, nemščine, angleščine, italijanščine,
ruščine in drugih jezikov, ki so jeziki poslovnega okolja podjetij;
izobraževanja s področja retorike, pravilni korespondenci,
učinkoviti telefonski komunikaciji
SKLOP 5
ORGANIZACIJSKO VEDENJE
P11
prioritete
4,3
0,8
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja prioritet,
upravljanja s časom
P12
organizacija, vodenje in nadzor
dela
4,3
0,8
usposabljanja s področja učinkovitih oblik organizacije, vodenja,
delegiranja in nadzora dela
P13
pravočasnost
4,4
0,6
usposabljanja s področja upravljanja s časom
P9
učinkovito načrtovanje in
organizacija svojega dela
4,2
0,9
usposabljanja s področja učinkovitega načrtovanja in organizacije
dela, ravnanja s časom
S9
timsko delo
4,2
0,4
usposabljanja s področja vodenja, oblikovanja, krepitve povezanosti
skupin, team building
P8
upoštevanje pravil podjetja
4,2
0,3
usposabljanja s področja organizacijskih vrednot, poslanstva in vizije
P7
podjetnost
3,9
0,6
usposabljanja s področja zavedanja pomena in spodbujanja
podjetnosti
SKLOP 6
UPRAVLJANJE S SEBOJ
S7
ciljna naravnanost
4,3
0,7
usposabljanja s področja učinkovitega postavljanja ciljev, ciljno
vodenje, moderacije
S6
motivacija
4,2
0,7
usposabljanja s področja zagotavljanja in ohranjanja motivacije
P5
samozavest
4,3
0,5
usposabljanja za krepitev samozavesti
S1
poštenost, vestnost
4,5
0,1
usposabljanja s področja osveščanja za vestno in moralno opravljanje
dela
S8
reševanje konfliktov
4,2
0,5
P1
etičnost, družbena odgovornost
4,3
0,2
P3
obvladovanje stresa
3,9
0,8
usposabljanja s področja učinkovitega obvladovanja stresa
P2
osebni razvoj
4,0
0,5
usposabljanja s področja ozaveščanja o nujnosti kontinuiranega
osebnega razvoja, izobraževanja s področja osebnega razvoja
usposabljanja s področja učinkovitega reševanja konfliktov, ravnanja v
konfliktnih situacijah in načela asertivnosti
usposabljanja s področja ozaveščanja za etično in družbeno
odgovorno ravnanje, socialno pravičnost v razmerju do ekonomskih
interesov
Stran 93 od 93