144dpi_Hahne Systembroschure_slow.pdf

Transcription

144dpi_Hahne Systembroschure_slow.pdf
Zaščitni sistemi
v gradbeništvu
Prave rešitve za vsa področja zgradb
Vaš partner za proizvode gradbene kemije
Vaš strokovnjak na področju hidroizolacij in
sanacij
Pravi naslov za zaščito in ohranitev vašega
objekta
Pristojnost za tesnjenje gradbenih objektov
Kadar Ïelite trajno za‰ãititi nov objekt ali sanirati starega:
• izkoristite na‰e strokovno znanje, osnovano na dolgoletnih
izku‰njah pri uporabi gradbeno kemiãnih izdelkov za tesnitev, vzdrÏevanje in sanacijo vseh delov zgradb.
• uporabite na‰e usluge po vsej drÏavi. Vsem udeleÏencem
pri gradnji nudimo varnost in kvaliteto pri naãrtovanju,
dobavi, izvedbi in uporabi.
• uporabite na‰e zanesljive, inovativne, kvalitetne produkte,
dolgoroãno preizku‰ene v praksi in uradno preverjene.
hahne je vaš zanesljivi partner za področja:
ska garancija
hahne sistem
varnost in
garancija za
planiranju,
kvaliteto pri
orabi.
izvedbi in up
Zaščitni sistemi za temelje:
Sistemi za zaščito tal:
IMBERAL®
HADALAN®/HADAPLAN®
Sanacija balkonov in teras:
HADALAN®
Dekorativne obloge tlakov:
HADALAN®
Zaščitni sistemi za strehe:
DAKORIT®
Sanirni sistemi za zidove:
INTRASIT®
hahne zastopstva:
za servise in storitvene dejavnosti
za strokovne nasvete in varno planiranje
povsod po drÏavi, tudi v va‰i bliÏini
2
Zaščitni sistemi za temelje
Nara‰ãajoãe zahteve pri izvedbah stanovanjskih delov zgradb
se nadaljujejo tudi v kleti. Niã veã se ne zahtevata le shramba
in pralnica. V Ïivljenjski svet hi‰e so stopili apartmaji, vinske
kleti, hobi prostori, kletni bari itd. … Veãje potrebe vodijo do
vedno veãjih zahtev.
IMBERAL®
Varno tesnenje pred vlago in stoječo vodo
Zdrava klima v prostoru preko reduciranja
vodno-parno difuzijskega transporta – tudi pri
betonskih kleteh
10 let varnosti s hahne – sistemsko garancijo
Sistemski produkti
Hitro su‰eãi specialni osnovni
premazi
Hitro strjujoãa malta
1K + 2K bitumen – kavãuk
debeloslojni nanosi
Specialno tesnjenje za
temperature do - 5 °C
Samolepilni bitumenski trakovi
(hladni)
DrenaÏni in za‰ãitni trakovi
Izolacije z brizganjem
hahne bitumenski debeloslojni
premazi iz modificiranih
umetnih snovi so:
lahko obdelovalni
hitro odporni na deÏ
premo‰ãajo razpoke
uradno atestirani kot izolacija
pred »pritiskajoão vodo«
3
Sistemi za zaščito tal
HADALAN®/ HADAPLAN®
Glede na obremenjenost talnih povr‰in se tudi pri sistemih za
povr‰insko za‰ãito in sanacijo zahtevajo razliãne lastnosti.
Za‰ãitna funkcija lakov in premazov sluÏi za ohranitev vrednosti
in izbolj‰anje podlage. Pri tem so zelo pomembne lastnosti kot:
obrabna in tlaãna trdnost, nedrsnost, za‰ãita pred korozijo,
obstojnost na luge, soli, razredãila in druge agresivne medije.
HADALAN® Acryl:
Za manj obremenjene talne povr‰ine kot so:
kleti, shrambe, hobi sobe, itd. ...
pripravljen za uporabo
enostaven pri uporabi
obstojen
difuzno odprt
brez razredãil
brez vonja
HADALAN® LF 51:
Za talne povr‰ine s srednje velikim obremenitvami
kot so: garaÏe, hale, delavnice, skladi‰ãa, silosi za
Ïita itd. …
HADALAN®LF 51 kot vodno dispergirana reakcijska smola omogoãa varno izvedbeno tehniko
na osnovi dolgega obdelovalnega ãasa od 60
do 80 minut po vme‰anju obeh komponent.
odporen na obrabo
lahko obdelovalen
brez razredãil
difuzno odprt
kemiãno obstojen
dobavljiv v ‰tevilnih barvah
HADALAN® VS:
Za moãno obremenjene talne povr‰ine kot so: proizvodne hale, mlekarne, pivovarne, delavnice, skladi‰ãa, garaÏne hi‰e, silosi in ãistilne
naprave.
HADALAN®VS za moãno obremenjene talne povr‰ine se lahko
uporabi kot tankoslojni premaz podlage oz. z dodatkom HADALAN®
Füllstoffgemisch tudi kot premaz v debelini od 1-2 mm.
4
zelo obstojen na obrabo
trden
kemiãno obstojen
brez razredãil
HADAPLAN® BM:
Pripravljena masa za industrijske tlake za hitra
popravila in izbolj‰anje talnih povr‰in. Za skladi‰ãa,
delovne hale, dvori‰ãne in cestne povr‰ine, rampe, za
zunaj in znotraj, stanovanjske in industrijske povr‰ine.
za debelino nanosa od 2 mm do 7 cm
v enem nanosu.
hitro su‰i – po 90 minutah Ïe povozen
prenese velike obremenitve
preprost in varen za obdelavo
vodotesen
obstojen na mraz in sol za posipanje
HADAPLAN®BM zme‰amo z vodo v homogeno malto
HADAPLAN®BM s pomoãjo gladilke egaliziramo, zgostimo
in zgladimo
HADAPLAN®BM lahko Ïe po 90 minutah strjevanja moãno
obremenimo – primer na sliki – viliãar s teÏo 1000 kg/na kolo
HADALAN®SISTEMI ZA TALNO ZAŠČITO ponujajo pravi sistem za vsako zahtevo na
področju sanacij in zaščite talnih površin
5
Sanacija balkonov in teras
Zaradi izpostavljenosti vremenskim vplivom veljajo balkoni in
terase, arkadni hodniki in zunanje stopnice za najbolj obremenjene dele stavb.
HADALAN®
Za sanacijo po‰kodovanih delov stavb in za nadaljnjo tesnitev
in obnovo povr‰in nudijo HADALAN® PUR tekoče mase
izvrstne moÏnosti uporabe in obnove.
Kot posledica stalne menjave toplote in mraza, su‰e in
deÏja, so najpogostej‰e po‰kodbe prav po‰kodbe, ki nastanejo zaradi vlage ter nastajanja razpok.
HADALAN® PUR Dichtschicht 61:
trajnoelastiãen
premo‰ãa razpoke
UV in vremensko obstojen
elastiãen do -40 °C
paropropusten
brez‰iven
Idealen za oblogo tlakov in tesnjenje za balkone in terase, stopnice in arkadne hodnike
raznovrstne moÏnosti obdelave z lopatico iz naravnih
preprosto vzdrÏevanje, ne porumeni, odporen na
kamenãkov, barvnih konãnih slojev ali optiãno
uporabo
podobnih teracu s posipom barvnih listiãev
moÏne razliãne barvne variante in kombinacije
izvedba direktno na plo‰ãice ali plo‰ãe, na estrih ali
beton, na liti asfalt itd. …
6
Področja uporabe:
prej
potem
prej
potem
Različne izvedbe:
7
Dekorativne talne obloge
HADALAN®
Uporaba v notranjih prostorih
Razstavni prostori, trgovine, saune, bazeni, hodniki, stopnice,
zimski vrtovi, avle, vinoteke, disko, itd. … v razliãnih bivalnih
prostorih si veãkrat zaÏelimo, da bi imeli prav posebno talno
oblogo z atraktivnim optiãnim izgledom.
Z dekorativnimi oblogami hahne se ponujajo ‰tevilne
moÏnosti, vizualno lepe in zanimive, ki so tudi pri
vsakodnevni uporabi zelo kvalitetne.
obloge z originalnimi naravnimi kamenãki iz marmorja
in granita
obloge iz naravnih kremenãevih peskov
obloge s posipom barvnih listiãev
Obloge so brez‰ivne. Minimalne vi‰ine nanosov omogoãajo,
da predhodne podlage ni potrebno odstraniti.
obdelava z naravnimi kamenãki
obdelava z barvnimi listiãi
Področje uporabe:
Prostori: hodniki, kuhinje, kopalnice, kleti, razstavni prostori,
pisarne, pa tudi garaÏe in poslovni prostori ter sanitarije –
8
talne obloge po sistemu HADALAN® nudijo visoko uporabnost in mnogotere dekorativne postavitve.
Barvna raznolikost pri posameznih sistemskih aplikacijah:
HADALAN®sistemski produkti omogoãajo razliãne
postavitve v notranjih in zunanjih prostorih. Z uporabo
HADALAN®LF 51 se lahko n.pr. tudi pri manj‰ih koliãinah
doseÏe veliko barvnih variant.
S posipom HADALAN®Farbchips se nudijo dodatne
moÏnosti z efektom, podobnim teracu.
Izvedbe s posipom barvnih listiãev se dodatno lahko za‰ãitijo z brezbarvnimi premazi.
Spodaj so prikazane nekatere barvne variante, ostale barve
so moÏne po naroãilu. Barvni odtenki na prospektu se zaradi tiskarske tehnike lahko razlikujejo od dejanskih.
HADALAN®LF 51-premaz za tlake – barvne variante
bledo zelena RAL 6021
srebrnosiva RAL 7001
signalnosiva RAL 7004
betonsko siva RAL 7023
cementno siva RAL 7033
svetlo siva RAL 7035
pra‰no siva RAL 7037
okensko siva RAL 7040
rumeno oranÏna RAL 2000
beige rdeãa RAL 3012
staroroza RAL 3014
golobje modra RAL 5014
‰t. 120 beige/siva
‰t. 100 sivo/bela
‰t. 130 rumeno/bela
HADALAN®Farbchips
‰t. 110 modro/siva
HADALAN®Natursteine iz originalnih marmorjev v granulaciji 2-4 mm
ãrni
sivi
svetlosivi
terakota
svetlo beige
maroni
rose
rjavo-sivi
zeleni
beli
beige
bordo
9
Sistemi za zaščito streh
Za ponovno funkcionalnost po‰kodovane strehe je potrebno
skrbno planiranje vseh sanacijskih ukrepov. Sem spada tudi
strokovna inventura in popoln popis stanja z zakljuãno
analizo.
Tudi, ãe je vzrok po‰kodbe znan, so sanacijski ukrepi z
upo‰tevanjem priznanih pravil in tehnik, natanãno doloãeni
za vsako po‰kodbo posebej in s tem tudi izbrani potrebni
materiali. Samo s sodelovanjem strokovnega znanja in
DAKORIT®
sistemsko preverjenimi tesnilnimi produkti je uspeh
zagotovljen.
DAKORIT® – sistemi za za‰ãito streh so neproblematiãni in
preverjeni v praksi. Nanosi, premazi, lepilne mase - popolni
asortiment za strehe.
Sistemski produkti
poliuretanske stre‰ne obloge
elastiãne bitumenske stre‰ne
obloge
barvni premazi iz umetnih smol
regeneracijski premazi
mase za popravila
DAKORIT® PUR Flüssigfolie 1K:
elastiãen
pohoden
visoka UV odbojnost
odporen na vremenske vplive
elastiãen tudi na mrazu
visoka vsebnost trdnih delcev
m
jvišjim zahteva
Odgovarja na
tekoče
ETAG 0 05. Za
rešne obloge
nanašajoče st
10
Stare stre‰ne kritine pridobijo z
DAKORIT®DA novo povr‰insko
za‰ãitno oblogo, nov izgled in veãjo
vrednost.
DAKORIT®Ruflex, barvna, elastiãna
in lahko obdelovalna povr‰inska za‰ãitna
obloga za stre‰ne povr‰ine v nagibu in tudi
za ravne stre‰ne povr‰ine.
DAKORIT®ES za lepljenje ploãevine.
Strešni premazi:
Bitumenski produkti, ki vsebujejo razredčila:
DAKORIT®PUR Flüssigfolie 1 K
1-komponentna tekoãa masa za brez‰ivno, elastiãno izolacijo
streh, posebno za moãno obremenjene stre‰ne povr‰ine.
DAKORIT® ES
elastoplastiãna univerzalna tesnilna pasta za hitro tesnjenje
DAKORIT®Dachvlies 110
poliestrski flis, odporen na alkalije, za vtisnitev v
DAKORIT® PUR Flüssigfolie 1 K
DAKORIT® Bituflex Winter
elastiãni bitumensko – kavãukov tesnilni premaz za tesnjenje
vseh starih stre‰nih oblog iz bitumna in vlaknastega cementa,
uporaba do -5 °C
DAKORIT® Bituflex
brez razredãil, elastiãni bitumensko – kavãukov tesnilni premaz
za tesnjenje starih stre‰nih oblog iz bitumna in vlaknastega
cementa
DAKORIT® BK-Flex
vsebuje razredãila, elastoplastiãna tesnilna masa za tesnjenje
streh in stikov.
DAKORIT® Voranstrich
vsebuje razredãila, redkotekoãi bitumenski prednamaz n.pr.
za nadaljnje bitumenske premaze
DAKORIT® Dach- und Isolieranstrich
vsebuje razredãila, hladno tekoãi bitumenski nanos za
tesnjenje streh
DAKORIT® Regenerieranstrich
vsebuje topila, polnjen bitumenski stre‰ni premaz le za
sanacije bitumenskih streh
DAKORIT® Ruflex
brez razredãil, visoko elastiãna stre‰na obloga za tesnjenje
stre‰nih povr‰in
DAKORIT® Spachtelmasse
vsebuje razredãila, plastiãna masa za popravila z lopatico za
univerzalno tesnjenje
DAKORIT® DA
brez razredãil, barvni za‰ãitni in dekorativni nanos za nagnjene stre‰ne povr‰ine
DAKORIT® Kaltklebemasse
vsebuje razredãila, hladno obdelovalna bitumenska lepilna
masa za lepljenje bitumenskih stre‰nih trakov
11
Sanirni sistemi za zidove
INTRASIT®
sanirni maltni sistem z učinkom proti plesni
preverjeno po DIN EN 998
končano v 4 urah
INTRASIT®Ruck-Zuck- sanacijski postopek
prepriãa z odliãnimi lastnostmi, ki v nasprotju z obiãajnimi
postopkovnimi tehnikami nudi popolnoma novo kvaliteto
v notranjosti kleti.
3 Produkti – ena ekipa
INTRASIT® Aquarol weiß
INTRASIT® RZ 1
3 fazni specialni osnovni premaz,
pripravljen za uporabo
Lahko obdelovanje,
univerzalna uporaba, hitro
vezivna malta za nanos
od 3 mm do 5 cm
• nadaljnje obdelo-
vanje možno
takoj po posušitvi
• nadaljnje obdelo-
az
Tes
n
je
o sno
i
m
p re
je n
vn
vanje možno
po 1 uri
4h
v
lt e
je o
bd
el o
ma
Nada lj n
urah
va n
je
Na n
n
a ‰a
je
INTRASIT® RZ 2
naravno beli klimatski omet
ekstremno lahek za obdelavo z
odličnim izkoristkom, poraba je
le 6,5 kg/m2/cm debeline nanosa
• nadaljnje obdelovanje
možno po 3 urah
12
Z2
INTRASIT®R
si
i stem
sanirni maltn
ti plesni
z učinkom pro
Pri INTRASIT®RZ 2 gre za novi klimatski omet, ki v sistemu z INTRASIT®Aquarol weiß in tesnilno malto INTRASIT®RZ 1
na zunanjih stenah temeljito zmanj‰a kapilarni pretok vlage in na notranjih stenah zaradi poveãane globine prodiranja vode
jamãi zelo dobro klimatsko regulacijo (za‰ãito pred plesnijo).
INTRASIT®Aquarol weiß deluje utrjevalno, veÏe prah in odbija
vodo. Odlikuje se z visoko zmoÏnostjo prodiranja in je uporaben
na vseh mineralnih, suhih in mat vlaÏnih podlagah
INTRASIT®RZ 1 deluje samokristalizirajoãe, se hitro strdi in ne
razpoka. Nana‰a se kot tesnilna malta ali obloga za popravilo in
profiliranje kot Ïlebiãasta malta ali kot sprijemni obrizg v RZ sistemu.
INTRASIT®RZ 2 se hitro vpija in trdi ter je brez razpok, deluje
izenaãevalno na nihanja klime v prostoru. Odlikuje se s fino
strukturo in svetlimi barvnimi toni …
… nudi lep izgled povr‰ine… nadaljnja obdelava ni potrebna.
Kot sanirni in termo omet moÏno uporabiti tudi na poroznem
betonu (DIN EN 998).
13
Produkti za čiščenje, nego in zaščito
PRODUKT
VESTEROL®
Grund
Globinski osnovni premaz za grundiranje in
povr‰insko utrjevanje,
ne vsebuje razredãil
INTRASIT® SE
Sporenbinder
(izvleãek iz bogatega dobavnega programa)
UPORABA
EMBALAŽA / PORABA
VESTEROL® Grund za prednamaz pred premazi z
barvami iz umetnih mas in disperzijskimi barvami ali
pred mineralnimi, z umetnimi materiali povezanimi
maltnimi sistemi.
Kot osnovni premaz za premaz streh iz bitumna in
vlaknastega cementa. Kot povr‰inski utrjevalec za
mineralne, vpojne in rahlo peskane podlage.
EmbalaÏa:
INTRASIT® SE Sporenbinder kot sestavni del
sanacijskega sistema za odpravo plesni. Kot vezivno
sredstvo za spore plesni na povr‰inah.
EmbalaÏa:
INTRASIT® Sanierlösung kot sestavni del sanacijskega sistema za odpravo plesni. Za uãinkovito odstranjevanje spor plesni ali drugih mikrobiolo‰kih neãistoã n.pr.
oblog iz zelenih alg.
EmbalaÏa:
INTRASIT® Silikatfarbe kot sestavni del sanacijskega
sistema za odpravo plesni.
Za dolgotrajno barvno obnovo stenskih in stropnih
povr‰in, z lastnostmi, ki zavirajo rast plesni.
EmbalaÏa:
Poraba:
5l
Ca. 0,15 l/m2 za vsak premaz
VESTEROL® Fassadengel se uporablja za hidorfobiranje vpojnih mineralnih podlag, kot za‰ãita pred
vpijanjem vlage na klinkerju in opeãnih zidovih,
mineralnih zunanjih ometih, betonu, med drugim
tudi poroznem betonu.
Prav tako nudi za‰ãito pred algami, mahovi, mehurjenjem zaradi pretoka vode in po‰kodbah zaradi mraza.
EmbalaÏa:
Poraba:
20 l PE-vedra
Glede na vpojnost podlage
0,15 do 0,3 l/m2
VESTEROL® K weiß za visoko kvalitetne fasade,
za premaz stenskih in stropnih povr‰in zunaj in znotraj
stavb. Za premaz betonskih delov pri za‰ãitnih in
vzdrÏevalnih ukrepih.
EmbalaÏa:
Poraba:
15 l PE-vedro
Vsak sloj ca. 0,15 l/m2
VESTEROL® Buntsteinputz za dekorativno,
odporno in vremensko obstojno obdelavo sten
s ãistilnim efektom.
Dobava moÏna v 18 razliãnih barvnih tonih.
EmbalaÏa:
Poraba:
25 kg PE-vedro
Granulacija na pr. 1,2-1,8 mm
4,5 do 5,0 kg/m2
Poraba:
Poraba:
Za uporabo pripravljeno
vezivo proti plesni,
s 3-faznim uãinkom,
brez razredãil
INTRASIT® SE
Sanierlösung
âistilna raztopina, pripravljena za uporabo,
za odstranjevanje oblog
iz plesni in zelenih alg,
brez razredãil
INTRASIT® SE
Silikatfarbe
Difuzno odprta sanirna
barva proti plesnim z
dolgotrajnim uãinkom
VESTEROL®
Fassadengel
1-komponetna hidrofobna
krema na bazi silana za
vpojne mineralne podlage
VESTEROL®
K weiß
Vremensko odporna
razpr‰ilna barva,
propustna za zrak
VESTEROL®
Buntsteinputz
Pripravljena dekorativna
malta za stenske
povr‰ine, ki so odporne
na vremenske vplive
14
Poraba:
20 l PE-kanta
10 l PE-kanta
5 l PE-kanta
Vsak sloj ca. 0,15 l/m2
5 kg
8 x 1 kg
Glede na vpojnost podlage
0,2 do 0,3 kg/m2
5 kg
8 x 1 kg
Glede na stanje povr‰ine
0,1 do 0,2 kg/m2
Produkti za čiščenje, nego in zaščito
PRODUKT
HADALAN® PUR
Bindemittel LF 68
Je enokomponentna
poliuretanska smola, brez
razredãil, kot vezivo za
obloge iz naravnih kamenãkov in barvnih peskov, za
notranje in zunanje prostore
HADALAN® PUR
finish -transparentEnokomponentni prozorni
konãni premaz, zelo obstojen
proti umazanijam in obrabi,
vsebuje topila.
HADAPLAN® BM
Je hitro strjujoãa malta na
osnovi polimer-cementa,
za popravila hitro obremenjenih povr‰in, z veliko
konãno trdnostjo
HADAPLAST®
FK Flexibel
Visoko fleksibilna tankoslojna
malta, odporna na mraz,
za polaganje plo‰ãic in plo‰ã
v notranjem in zunanjem
obmoãju, za stene in tla.
Razred C 2 po DIN EN 12004
INTRASIT® Poly-C1
2-komponentna premazna
masa za alternativna tesnilna
dela z debelino nanosa
od 1,5 do 5 mm,
premo‰ãa lasaste razpoke
1K-Dichtmasse
FC 240 grau
1-komponentna, trajno elastiãna,
trdna tesnilna masa na osnovi
hibridnih polimerov
INTRASIT®
Ruck-Zuck
Ne vsebuje kloridov,
hitro trdi, je montaÏni
cement za zunanja
in notranja podroãja
(izvleãek iz bogatega dobavnega programa)
UPORABA
EMBALAŽA / PORABA
HADALAN® PUR Bindemittel LF 68 je masa, ki
zme‰ana z naravnimi kamenãki ali dekorativnimi
kremenãevimi peski, tvori trajno, obrabno odporno
in UV obstojno dekorativno oblogo, za uporabo na
zunanjih in notranjih podroãjih.
EmbalaÏa:
HADALAN® PUR finish -transparent- se uporablja
kot konãni premaz na balkonih, terasah, utah itd. ·ãiti
UV obstojne premaze in zvi‰uje odpornost proti razbarvanju in umazanijam n.pr. odpadlemu listju ter izbolj‰uje
obrabno trdnost elastiãnih premazov.
Pakiranje: 1 l ploãevinka
Poraba pri neupojnih podlagah:
100-150 ml/m2/sloj
Poraba pri upojnih podlagah:
150-250 ml/m2/sloj
HADAPLAN® BM se uporablja povsod tam, kjer so
potrebna popravila na hitro obremenjenih, trdnih talnih
povr‰inah iz mineralnih podlag.
EmbalaÏa:
Poraba:
25 kg pap. vreãa
1,8 kg/1 l
HADAPLAST® FK flexibel je malta za lepljenje plo‰ãic
in plo‰ã v notranjem in zunanjem obmoãju. V povezavi
z INTRASIT® Poly-C1 in -Poly-C2, tudi na obmoãjih s
stalno vlago. Za lepljenje plo‰ãic na plo‰ãice in na talno
ogrevanje ali elektriãne ravne grelnike itd. …
EmbalaÏa:
Poraba:
25 kg pap. vreãa
Po debelini nanosa
1,5 bis 2,0 kg/m2
Zobãenje:
3x3x3 mm ca. 1,3 kg/m2
4x4x4 mm ca. 1,7 kg/m2
6x6x6 mm ca. 2,5 kg/m2
8x8x8 mm ca. 3,4 kg/m2
INTRASIT® Poly-C1 za tesnjenje pri visokih in nizkih
gradnjah na betonu, ometu in zidarskih delih, za alternativno tesnjenje pod plo‰ãicami v notranjem in zunanjem podroãju. Uporaben tudi na horizontalnih, vmesnih
in vodoodpornih tesnitvah, kot za‰ãita celotne povr‰ine
betona, tudi pri povr‰inah v stiku z zemljo.
EmbalaÏa:
Poraba:
20 kg komb. pak.
normalna poraba
^ ca. 1,5 mm
ca. 3 kg/m2 =
Suh nanos, voda pod pritiskom
^ ca. 2,0 mm
ca. 4 kg/m2 =
suhega nanosa
1K-Dichtmasse FC 240 grau se uporablja za izdelavo
horizontalnih in vertikalnih fug v estrihu in betonu, pa
tudi na Ïelezu in asfaltnih povr‰inah. Uporablja se za
lepljenje razliãnih gradbenih materialov, in za fiksiranje
hahne Fugenabdeckbandes (traku za fuge) na mineralnih podlagah.
EmbalaÏa:
310 ml kartu‰a
(12/karton)
po potrebi
INTRASIT® Ruck-Zuck za polnjenje lukenj pri apnu,
apnenem cementu, cementni malti za zidarska dela
in beton. Za zasidranje zidarskih kljuk, moznikov, drÏal,
stre‰nih Ïlebov, cevi, ograj, re‰etk, grelnih teles in poleg
tega za hitra popravila v gospodinjstvu.
EmbalaÏa:
Poraba:
Poraba:
Poraba:
5 kg kovinsko vedro
1 kg kovinska doza
Kot vezivno sredstvo za naravne
kamenãke (2-4 mm) ca. 5 teÏn.%
20 kg PE-vedro
5 kg PE-vedro
ca. 1,2 kg na liter
zalitega prostora
15
ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO
EMSA d.o.o
Obrtna cona Logatec 17
1370 Logatec
Telefon: +386 1 759 00 10
+386 1 759 00 13
Telefax: +386 1 759 00 16
[email protected] • www.emsa.si
Stand 03/2008 · 08/0713
Heinrich Hahne GmbH & Co. KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
45711 Datteln
Telefon +49 2363 5663-0
Telefax +49 2363 5663-90
www.hahne-bautenschutz.de
[email protected]