članek - Lekarniška zbornica Slovenije

Transcription

članek - Lekarniška zbornica Slovenije
Nacionalna konferenca za obvladovanje
sladkorne bolezni 2014
DOBRE PRAKSE: LEKARNA ZA
BOLNIKA
- Farmacevtska skrb pri sladkorni bolezni Boštjan Martinc
Nacionalni koordinator Lekarniške zbornice Slovenije
November, 2014
Kazalo vsebine
Kaj je sladkorna bolezen? ............................................................................................................................. 3
Polifarmakoterapija in starost bolnika dodatno otežujeta proces zdravljenja ....................... 3
Kontrolirana klinična študija o vplivu farmacevtske intervencije na urejenost glikemije
pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2................................................................................................ 4
Pomembna vloga lekarniške stroke ......................................................................................................... 4
Pregled uporabe zdravil................................................................................................................................ 5
Stran 2 od 5
Z namenom izboljšanja nivoja oskrbe kroničnih bolnikov v lekarnah je Lekarniška zbornica
Slovenije že leta 1999 aktivno pristopila k izvajanju številnih programov farmacevtske skrbi. V
sklopu izvajanja farmacevtske skrbi pri sladkorni bolezni, ki poteka že osmo leto zapored,
Lekarniška zbornica Slovenije organizira redna, vsakoletna usmerjena in poglobljena strokovna
izpopolnjevanja moderatorjev farmacevtske skrbi, pripravlja potrebne smernice in protokole ter
skrbi za ustrezno koordinacijo ter poenotenje izvajanja, dokumentiranja in vrednotenja
rezultatov izvajanja predpisanih aktivnosti. Izobraževanja moderatorjev farmacevtske skrbi
potekajo v obliki učnih delavnic, ki jim sledi končni preizkus znanja na praktičnem primeru.
Kaj je sladkorna bolezen?
Sladkorna bolezen je definirana kot skupina presnovnih motenj, za katero je značilna visoka
stopnja obolevnosti in umrljivosti. S preprečevanjem oziroma odlaganjem pojava kroničnih
zapletov lahko pomembno zmanjšamo umrljivost in izboljšamo z zdravjem povezano kakovost
življenja. Ključnega pomena za bolnika s sladkorno boleznijo sta dolgoročna urejenost glikemije
in obvladovanje ostalih dejavnikov metabolnega sindroma.
Polifarmakoterapija in starost bolnika dodatno otežujeta
proces zdravljenja
Polifarmakoterapija, ki je povezana s kroničnimi nenalezljivimi obolenji, kot so
kardiovaskularne bolezni in sladkorna bolezen še dodatno otežuje proces zdravljenja in vodi v
slabo sodelovanje ter posledično v slabšo urejenost bolezni. Poleg polifarmakoterapije ima tudi
starost bolnika pomemben in negativen vpliv na stopnjo zavedanja sladkorne bolezni in njenih
zapletov, na razumevanje odmerka in režima odmerjanja zdravil, pa tudi na sodelovanje v
procesu zdravljenja, kar poleg samih zdravil zadeva tudi sprejetje in upoštevanje prehranskih
ukrepov in sprememb v načinu življenja. Opisane okoliščine so zlasti pri starejši populaciji
odgovorne za visoko stopnjo pojavnosti težav povezanih z zdravili , kar pogosto vodi tudi do
neuspešne terapije v smislu doseganja terapevtskega cilja ali do pojava neželenih učinkov.
Stran 3 od 5
Kontrolirana klinična študija o vplivu farmacevtske
intervencije na urejenost glikemije pri bolnikih s sladkorno
boleznijo tipa 2
Za namen preučitev potencialne vloge lekarniškega farmacevta smo v slovenskih lekarnah, v letu
2013/2014, 12 mesecev naključno izvajali kontrolirano klinično študijo vpliva farmacevtske
intervencije na urejenost glikemije pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2. Bolnike smo
naključno razdelili v intervencijsko in kontrolno skupino. Farmacevtska intervencija je
vključevala pregled terapije in svetovanje glede pravilne uporabe zdravil, svetovanje glede
izboljšanja sodelovanja pri jemanju zdravil in uvajanju potrebnih sprememb življenjskega sloga
ter svetovanje in pomoč pri izvajanju strukturirane samokontrole plazemske koncentracije
glukoze. Po končani intervenciji, smo v intervencijski skupini v primerjavi s kontrolno skupino
dosegli statistično značilno izboljšanje v vrednosti kliničnih parametrov (glikiran
hemoglobin, HDL holesterol), z zdravjem povezane kakovosti bolnikovega življenja ter 10-letne
stopnje tveganja za koronarno in usodno koronarno srčno bolezen. Dosegli smo tudi
statistično značilno izboljšanje v sodelovanju glede jemanja predpisanih zdravil.
Pomembna vloga lekarniške stroke
Rezultati pričujoče klinične študije potrjujejo pomembno vlogo lekarniške stroke pri izboljšanju
oskrbe kroničnih bolnikov s sladkorno boleznijo, predvsem preko izboljšanja sodelovanja
bolnikov v procesu zdravljenja s spodbujanjem ustreznega jemanja zdravil, izvajanja
strukturirane samokontrole krvnega sladkorja ter ozaveščanja bolnikov o dejavnikih, ki
vplivajo na izid zdravljenja z zdravili.
Potrebno je opozoriti, da se je vloga lekarniških farmacevtov pri obravnavi bolnikov s sladkorno
boleznijo še dodatno okrepila z uvedbo obnovljivih receptov, saj bolniki sedaj redkeje obiščejo
zdravnika. Prav tako je pomembno, da je bolnik s sladkorno boleznijo deležen usklajenega
vodenja bolezni s strani zdravstvenih strokovnjakov, ki mu s svojim delovanjem in podajanjem
informacij o zdravljenju in zdravilih zagotavljajo varno in učinkovito zdravljenje ter spodbujajo
njegovo aktivno vlogo v procesu zdravljenja.
Stran 4 od 5
Pregled uporabe zdravil
V letošnjem letu smo v izbranih lekarnah ponovno pričeli s poglobljenim izvajanjem
farmacevtske skrbi, pri čemer je poudarek na izvajanju kognitivnih storitev z namenom
zagotavljanja varnejše in smotrnejše uporabe zdravil. V ta namen, pri bolnikih s sladkorno
boleznijo izvajamo pregled uporabe zdravil, izdelujemo osebne kartice zdravil ter izvajamo
farmacevtske intervencije.
Pri pregledu uporabe zdravil gre za storitev optimizacije in racionalizacije uporabe
zdravil posameznega bolnika s ciljem izboljšati oziroma vzdrževati z zdravjem povezano
kakovost bolnikovega življenja. Storitev vključuje zajem in vrednotenje podatkov o uporabi
zdravil ter ukrepanje oziroma obravnava bolnika na osnovi vseh pridobljenih informacij.
Storitev vključuje tudi obravnavo ostalih pomembnih informacij, ki lahko vplivajo na delovanje
zdravil ter bolnikovo zdravstveno stanje. Gre predvsem za informacije o zdravilih za
samozdravljenje, prehranskih dopolnilih, prehrani in življenjskem slogu. Predvidene koristi
storitve so poleg izboljšanja oziroma vzdrževanja z zdravjem povezane kakovosti življenja, tudi
sistemske narave v smislu zmanjševanja količine in stroškov neracionalno porabljenih zdravil.
Osebna kartica zdravil predstavlja orodje, ki bolniku omogoča varnejšo uporabo zdravil.
Kartica zdravil vsebuje podatke o imenu, odmerku in načinu jemanja posameznega zdravila, ki
ga bolnik prejema. Poleg tega, kartica nosi tudi ostale pomembne podatke in opozorila o tem,
kakšne neželene učinke lahko ima določeno zdravilo oziroma kateri previdnosti ukrepi so
potrebni ob jemanju. Kartica zdravil je priporočljiva predvsem pri bolnikih, ki prejemajo več
zdravil hkrati in sem sodijo tudi sladkorni bolniki. Osebna kartica zdravil predstavlja pomemben
vir podatkov ne le za bolnike, temveč tudi za zdravnika in lekarniškega farmacevta.
Izvajanje farmacevtskih intervencij predstavlja storitev lekarniških farmacevtov, ki je vezana na
preprečevanje, odkrivanje in reševanje z zdravili povezanih težav. Z izvajanjem omenjene
storitve želimo zmanjšati pomanjkljivosti, ki vplivajo na kakovost zdravstvenih storitev (stopnja
smrtnosti, hospitalizacije in intervencije zaradi z zdravili povezanimi neželenimi učinki) in
posledično neracionalno porabo javnih sredstev za zdravstvo.
Poleg tega, smo v letošnjem letu, v izbranih lekarnah v sodelovanju z zdravniki, pričeli tudi z
uvajanjem programa populističnega presajanja populacije, z namenom zgodnjega odkrivanja
oseb z velikim tveganjem za pojav sladkorne bolezni.
Stran 5 od 5

Similar documents