Varnostni list

Transcription

Varnostni list
ProMinent GmbH
Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
H2O2 Reagent_1023636
Datum izdaje: 14.11.2014
Stran 1 od 6
Številka proizvoda: 1023636
ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka
Št. CAS:
Indeks št.:
Št. ES:
H2O2 Reagent_1023636
7664-93-9
016-020-00-8
231-639-5
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi
Reagenca za fotometričen preizkus H2O2 na DT3 fotometru podjetja ProMinent GmbH.
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Ime podjetja:
ProMinent GmbH
Heidelberg
Ulica:
Kraj:
Telefon:
Kontaktna oseba:
e-mail:
Im Schuhmachergewann 5-11
D-69123 Heidelberg
+49 6221 842 -0
Sabine Baumann
[email protected]
Internet:
Prodočje/oddelek za
informacije:
www.prominent.com
Product Safety/Produktsicherheit
1.4 Telefonska številka za nujne
primere:
Telefaks: +49 6221 842 -445
Telefon: -720
Giftnotruf Berlin +49 (0)30 - 19240
Splošni napotki
Proizvod je namenjen profesionalnemu uporabniku.
ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Opozarjo oznake: C - Jedko
Stavki R:
Povzroča hude opekline.
Razvrstitev po GHS
Skupine nevarnosti:
Jedkost za kožo/draženje kože: Skin Corr. 1A
Izjave o nevarnosti:
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
2.2 Elementi etikete
Opozorilna beseda:
Piktogrami:
Nevarno
GHS05
Stavki o nevarnosti
H314
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Previdnostni stavki
P305+P351+P338
PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če
Revizacijska številka: 1,17
SL
Datum revidirane izdaje: 14.11.2014
ProMinent GmbH
Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
H2O2 Reagent_1023636
Datum izdaje: 14.11.2014
Stran 2 od 6
Številka proizvoda: 1023636
jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P280
P260
Izjemno označevanje posebnih zmesi
Samo za strokovno in industrijsko uporabo v industrijskih obratih.
ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.2 Zmesi
Nevarne sestavine
Št. ES
Sestavina
Št. CAS
Uvrstitev
Razvrstitev po GHS
Indeks št.
Št. REACH
231-639-5
žveplova kislina ... %
7664-93-9
C - Jedko R35
016-020-00-8
Skin Corr. 1A; H314
237-523-0
Titanylsulfat
13825-74-6
C - Jedko R35
Delez
<20%
<15%
Skin Corr. 1; H314
Besedilo R-, H- in EUH stavkov: glej v odseku 16.
ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni napotki
jedek.
Pri vdihavanju
Ni uporabljivo.
Pri stiku s kožo
Takoj sleči vso onesnaženo obleko. Ob stiku s kožo takoj sprati z veliko: Voda in milo.
Pri stiku z očmi
Če pride proizvod v stik z očmi, takoj pri odprtih vekah z veliko vode spirati vsaj 5 minut. Zatem se
posvetovati z očesnim zdravnikom.
Pri zaužitju
Če je oseba pogoltnila prosizvod, takoj dati piti: Voda. Ne povzročati bruhanja.
ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za gašenje
Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju.
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Voda za gašenje povzroča nastanek jedkih kislin . Ne dovoliti, da pri gašenju uporabljena voda pride v
kanalizacijo ali vodotoke. Kontaminirano sredstvo za gašenje zbirati ločeno.
5.3 Nasvet za gasilce
Proizvod ne gori.
ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
Revizacijska številka: 1,17
SL
Datum revidirane izdaje: 14.11.2014
ProMinent GmbH
Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
H2O2 Reagent_1023636
Datum izdaje: 14.11.2014
Stran 3 od 6
Številka proizvoda: 1023636
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Prepreciti stik s kožo in ocmi.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke.
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Primerni material za redčenje ali nevtraliziranje: Voda. soda. apno
ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodilo za varno rokovanje
Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah
Posodo je potrebno vedno tesno zapreti, ko ste vzeli proizvod iz nje. Rezervoar hraniti dobro zaprt v
hladnem, dobro zračnem prostoru.
Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja
Hraniti na hladnem. Zaščititi pred sončno svetlobo.
ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora
Kontrolni parametri
Št. CAS
Snov
ml/m³
13825-74-6 Titanylsulfat
mg/m³
vl/m³
KTV
Op.
20
7664-93-9 Žveplova kislina - megla
-
0,05 (I)
8.2 Nadzor izpostavljenosti
Splošni varnostni in sanitarni ukrepi
Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.
Zaščito za oči/obraz
Zaščitna očala, ki dobro tesnijo.
Zaščita rok
Rokavice, odporne na kemikalije je treba glede na izvedbo izbrati v odvisnosti od koncentracije in
količine nevarne snovi na delovnem mestu. Proporočljivo se je pri prodajalcu informirati o kemični
obstojnosti zgoraj omenjenih zaščitnih rokavic za posebne namene.
Zaščita dihal
ob pravilni uporabi in pod normalnimi pogoji zaščita dihal ni potrebna.
ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Agregatno stanje:
Barva:
Vonj:
tekoč
brezbarven
brez vonja
Metoda
pH (pri 20 °C):
0
Sprememba stanja
Gostota (pri 20 °C):
Revizacijska številka: 1,17
1,2 g/cm³
SL
Datum revidirane izdaje: 14.11.2014
ProMinent GmbH
Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
H2O2 Reagent_1023636
Datum izdaje: 14.11.2014
Stran 4 od 6
Številka proizvoda: 1023636
Topnost v drugih topilih
Voda.
ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.2 Kemijska stabilnost
Preizkušanje ni potrebno, ker je znano, da je snov topljiva v vodi in tvori stabilno zmes.
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
ne mešati z/s:
Alkalije (lugi).
Redukcijsko sredstvo.
Solitrova kislina.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Hraniti na hladnem. Zaščititi pred sončno svetlobo.
10.5 Nezdružljivi materiali
Proizvod lahko v vodni raztopini ob kontaktu s kovino povzroči nastanek vodika.
ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
Akutna strupenost
Ni razpoložljivih podatkov
Dražilnost in jedkost
močno najeda. Nevarnost hudih poškodb oči. Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi
dolgotrajnejšega zauživanja. ;Slabost. bruhanje.
Spesifično delovanje v živalskem poskusu
Titanylsulfat :LD50:
ni na voljo
Schwefelsäure LD50: :
2140 mg/kg (oral, Podgana.)
ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
Toksičnost vode Proizvod znižuje pH-vrednost vode
12.2 Obstojnost in razgradljivost
Ni razpoložljivih podatkov
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih
Ni razpoložljivih podatkov
Splošni napotki
proizvod je Kislina . Pred spuščanjem odpadne vode v čistilno napravo je praviloma potrebna
nevtralizacija.
ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Ravnanje z ostanki zmesi
Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.
Klasifikacijska številka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt
ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH POSTOPKOV; odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in
060101
uporabe kislin; žveplova in žveplasta kislina
Nevarni odpadki.
Klasifikacijska številka odpadka - Rabljen produkt
Revizacijska številka: 1,17
SL
Datum revidirane izdaje: 14.11.2014
ProMinent GmbH
Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
H2O2 Reagent_1023636
Datum izdaje: 14.11.2014
060101
Stran 5 od 6
Številka proizvoda: 1023636
ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH POSTOPKOV; odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in
uporabe kislin; žveplova in žveplasta kislina
Nevarni odpadki.
Klasifikacijska številka odpadka - Pakiranje
ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH POSTOPKOV; odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in
060101
uporabe kislin; žveplova in žveplasta kislina
Nevarni odpadki.
Ravnanje z neočiščeno embalažo
proizvod je Kislina . Pred spuščanjem odpadne vode v čistilno napravo je praviloma potrebna
nevtralizacija. Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.
ODDELEK 14: Podatki o prevozu
Kopenski transport (ADR/RID)
14.1 Številka ZN:
UN 2796
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:
ŽVEPLOVA KISLINA, z največ 51 % kisline
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:
8
14.4 Skupina pakiranja:
II
Nalepka nevarnosti:
8
Razvrstitveni kod:
Omejena količina (LQ):
Številka-oznake nevarne snovi:
C1
LQ22
80
Druge ustrezne podatke (Kopenski transport)
Posebni predpisi:
Transportna kategorija: 2
Transport z rečno plovbo (ADN)
14.1 Številka ZN:
UN 2796
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:
Schwefelsäure, mit höchstens 51 % Säure
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:
14.4 Skupina pakiranja:
8
II
Nalepka nevarnosti:
8
Razvrstitveni kod:
C1
Pomorski ladijski transport (IMDG)
14.1 Številka ZN:
UN 2796
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:
SULPHURIC ACID
14.4 Skupina pakiranja:
II
Nalepka nevarnosti:
8
Revizacijska številka: 1,17
SL
Datum revidirane izdaje: 14.11.2014
ProMinent GmbH
Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006
H2O2 Reagent_1023636
Datum izdaje: 14.11.2014
Stran 6 od 6
Številka proizvoda: 1023636
Zračni transport (ICAO)
14.1 Številka ZN:
UN 2796
14.2 Pravilno odpremno ime ZN:
Sulphuric acid
14.3 Razredi nevarnosti prevoza:
8
14.4 Skupina pakiranja:
II
ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
Nacionalni predpisi
Stopnja ogrožanja vode (D):
1 - Malo ogroža vodo
ODDELEK 16: Drugi podatki
Spremembe
Ta list se razlikuje od prejšnje izdaje v poglavju (ih): 1,4.
Besedilo R stavkov (Številka in polno besedilo)
35
Povzroča hude opekline.
Besedilo H- in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)
H314
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Nadaljnji podatki
Navedbe se opirajo na današnje stanje vednosti in se nanašajo na proizvod v dobavljenem stanju.
Naše proizvode opisujejo z ozirom na varnostne zahteve in glede na to nimajo pomena zagotavljanja
določenih lastnosti. Sprejemnik naših produktov je sam odgovoren za upoštevanje ustreznih zakonov
in določil.
(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom
preddobavitelja.)
Revizacijska številka: 1,17
SL
Datum revidirane izdaje: 14.11.2014