Naloge za preverjanje znanja pred 2. kontrolno nalogo – 2. letnik

Comments

Transcription

Naloge za preverjanje znanja pred 2. kontrolno nalogo – 2. letnik
Naloge za preverjanje znanja pred 2. kontrolno nalogo – 2. letnik
Šolsko leto 2014/2015
RAVNOTEŽJE, RAVNOTEŽJA V VODNIH RAZTOPINAH ELEKTROLITOV
1. Dopolnite kemijsko enačbo in jo uredite.
SO3(g) ⇌ SO2(g) + _____ (g)
a) V posodo damo 2 mol žveplovega trioksida. Po določenem času se vzpostavi ravnotežje. V ravnotežni
mešanici je 1,52 mol žveplovega trioksida. Kolikšni sta množini žveplovega dioksida in kisika v tej
ravnotežni zmesi?
b) Izračunajte ravnotežno konstanto danega ravnotežja, če je prostornina posode 2 L.
c) Od česa je odvisna vrednost ravnotežne konstante za določeno reakcijo?
2. Zapišite urejeno kemijsko enačbo za reakcijo sinteze amoniaka iz elementov. V enačbi označite, da gre za
ravnotežno reakcijo.
_______________________________________________________
Opisana reakcija je eksotermna. Po določenem času se v reakcijski zmesi vzpostavi ravnotežje.
Kako bi na položaj ravnotežja vplivalo zvišanje temperature reakcijske zmesi? _________________________
Kako bi na položaj ravnotežja vplivalo znižanje tlaka reakcijske zmesi? ________________________________
V katero smer bi se pomaknilo ravnotežje, če bi iz reakcijske zmesi odstranili nekaj amoniaka? ____________
3.
Razvrstite naslednje raztopine po naraščajoči bazičnosti (1 najmanj bazična, 6 najbolj bazična):
-
limonin sok
mleko
kava
jabolčni kis
2 M NaOH
raztopina pralnega praška
_____
_____
_____
_____
_____
_____
4. Kako bi lahko vplivali na ravnotežje spodnje reakcije, da bi dobili čim več produktov?
2 NO2 ( g )  N 2 O4 ( g ) H r  57kJ
5. Zapišite protolitsko reakcijo amoniaka v vodi s pripadajočimi agregatnimi stanji. Pod enačbo
označite, kaj je v enačbi po Brǿnsted-Lowryjevi teoriji kislina, baza in kaj konjugirana kislina,
konjugirana baza?
1
Naloge za preverjanje znanja pred 2. kontrolno nalogo – 2. letnik
Šolsko leto 2014/2015
6. Z oksidacijskimi števili posameznega elementa v spojini si pomagamo pri poimenovanju spojin.
a) S pomočjo oksidacijskih števil poimenujte naslednje spojine:
KMnO4
Na2SO3
NaClO3
H2CO3
b) S kemijsko formulo zapišite naslednje spojine:
-
7.
srebrov(I) nitrat (V)
fosforjeva (V) kislina
dušikov(IV) oksid
bakrov(II) hidroksid
________________
________________
________________
________________
Pri kateri reakciji reagira voda kot kislina? Zapišite enačbo izbrane protolitske reakcije.
A
B
C
Č
D
NH4+
HNO3
R-NH2
HCOOH
HClO4
+ H2O
+ H2O
+ H2O
+ H2O
+ H2O
8. Obkrožite trditve, ki veljajo za klorovodikovo kislino.
a
b
c
č
d
9.
Klorovodikova kislina je vodna raztopina plina vodikovega klorida.
Slabo prevaja električni tok.
Z bazami tvori soli.
Lakmus se v klorovodikovi kislini obarva modro.
V klorovodikovi kislini je veliko oksonijevih kationov in kloridnih anionov, molekul HCl v raztopini ni.
Izračunajte pH 0,01 M raztopine barijevega hidroksida. Predpostavite popolno disociacijo. Zapišite enačbo
elektrolitske disociacije.
10. pH raztopine je enak 3,5. Kolikšna je koncentracija oksonijevih ionov v raztopini?
11. V 1,75 L raztopine se nahaja 2,50 ·1021 hidroksidnih ionov. Izračunajte pH in pOH.
2
Naloge za preverjanje znanja pred 2. kontrolno nalogo – 2. letnik
Šolsko leto 2014/2015
12. 250 mL plinastega vodikovega klorida, merjenega pri normalnih pogojih, raztopimo v vodi, da dobimo 600 mL
raztopine. Izračunajte pH nastale raztopine.
13. Mravljična ali metanojska kislina (HCOOH) je šibka organska kislina, vrednost konstante te kisline pri
temperaturi 25 °C je 1,8  10-4. Kolikšen je pH 0,2 M raztopine metanojske kisline?
Zapišite enačbo protolize: _____________________________________________
14. 80 mL vodne raztopine s pH = 13 razredčite na 800 mL. Kolikšen je pH razredčene raztopine?
15. Pri nevtralizaciji 200 mililitrov 0,2 M raztopine HCl z 0,1 M raztopino KOH dobimo tipično titracijsko
(nevtralizacijsko) krivuljo.
a) Skicirajte potek titracijske (nevtralizacijske) krivulje in označite ekvivalentno točko.
b) Koliko ml baze moramo dodati klorovodikovi kislini, da dosežemo ekvivalentno (nevtralizacijsko) točko?
16. Ob formulah navedenih kislin, baz in soli dopišite njihova imena. Obkrožite snov, katere vodna raztopina je
šibka kislina.
A
B
C
Č
D
E
F
NH3(aq)
HClO3(aq)
HCOOH(aq)
H2SO4(aq)
H3PO3(aq)
Ca3(PO4)2(aq)
NaHCO3(aq)
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
3
Naloge za preverjanje znanja pred 2. kontrolno nalogo – 2. letnik
Šolsko leto 2014/2015
17. Katera snov tvori pri raztapljanju v vodi kislo raztopino? Razložite zakaj?
A
B
C
Č
D
KCH3COO
KHSO4
KOH
KCl
KNO3
18. Zmešate raztopini dveh elektrolitov. V katerem primeru poteče ionska reakcija?
A
B
C
Č
E
kalijev klorid in kalijev nitrat(V)
natrijev sulfat(VI) in barijev klorid
natrijev karbonat in kalijev sulfat(VI)
natrijev nitrat(V) in kalijev jodid
natrijev fosfat(V) in kalijev nitrat(V)
19. Napišite produkte ionskih reakcij, jih uredite in označite agregatna stanja. Če reakcija ne poteče, napišite /.
a) KCl(aq)
+
b) H3PO4(aq)
c) NaI(aq)

AgNO3(aq)
+
+

KOH(aq)
KCl(aq)


č) CaCO3(aq)
+
HCl(aq)
d) K2SO4(aq)
+
Ba(OH)2(aq)
e) AgNO3(aq) + NaCl(aq)

f) NaCN(aq)

+
HCl(aq)

4
Naloge za preverjanje znanja pred 2. kontrolno nalogo – 2. letnik
Šolsko leto 2014/2015
REŠITVE:
1. 2 SO3(g) ⇌ 2 SO2(g) + O2 (g)
a) n(SO2) = 0,48 mol
2. 3 H2
n(O2) = 0,24 mol
b)
Kc = 0,0120
c)
od temperature
+ N2 ⇌ 2 NH3
Kako bi na položaj ravnotežja vplivalo zvišanje temperature reakcijske zmesi?
pomik v levo
Kako bi na položaj ravnotežja vplivalo znižanje tlaka reakcijske zmesi?
pomik v levo
V katero smer bi se pomaknilo ravnotežje, če bi iz reakcijske zmesi odstranili nekaj amoniaka? pomik
v desno
3. 1, 4, 3, 2, 6, 5
4. nižja temperatura, višji tlak, dodajanje NO2 , odvzemanje N2O4
5.
NH3 (g) +
baza
6. a)
kalijev manganat(VII)
natrijev sulfat(IV)
natrijev klorat(V)
ogljikova kislina
b)
⇌ NH4+ (aq)
+
konj. kislina
H2O (l)
kislina
OH- (aq)
konj. baza
AgNO3
H3PO4
N 2O
Cu(OH)2
7.
C
8.
a, c, d
9.
Ba(OH)2
10.
c (H3O+) = 3,16 · 10-4 M
11.
pOH = 2,38
12.
pH = 1,73
13.
HCOOH +
14.
pH = 12
15.
b)

Ba2+ + 2 OH-
pH = 12,3
pH = 11,62
H2O
⇌
HCOO-
+
V (KOH) = 400 mL
5
H3O+ pH = 2,22
Naloge za preverjanje znanja pred 2. kontrolno nalogo – 2. letnik
Šolsko leto 2014/2015
16.
A
B
C
Č
D
E
F
vodna raztopina amonijaka
klorova(V) kislina
metanojska kislina
žveplova(VI) kislina
fosforjeva(III) kislina
kalcijev fosfat(V)
natrijev hidrogenkarbonat
17.
B, ker je hidrogensulfat(VI) in lahko odda še en proton molekuli vode
18.
B
19.
a)
KCl(aq)
b)
H3PO4(aq)
c)
NaI(aq)
č)
CaCO3(aq)
+ 2 HCl(aq)
d)
K2SO4(aq)
+
e)
AgNO3(aq) + NaCl(aq)

AgCl (s) + NaNO3(aq)
f)
NaCN(aq)

HCN (g) + NaCl (aq)
+

AgNO3(aq)

+ 3 KOH(aq)
+
KCl(aq)
+
AgCl (s) + KNO3(aq)

+ 3 H2O (l)
ne poteče

CO2(g) + CaCl2 (aq) + H2O (l)

Ba(OH)2(aq)
HCl(aq)
K3PO4(aq)
6
BaSO4(s)
+
2 KOH (aq)