publikacija 2014-15 - OŠ Miklavž pri Ormožu

Comments

Transcription

publikacija 2014-15 - OŠ Miklavž pri Ormožu
VIZ ENOTA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU Z DISLOCIRANO ENOTO NA KOGU
(OSNOVNI PODATKI VRTCA)
Naziv zavoda:
Ustanovitelj zavoda:
OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
OBČINA ORMOŽ
Ravnatelj zavoda:
VLADO HEBAR
: 02 741 63 52
Vodja VIZ enote:
MARIJA FIŠTRAVEC-STRNAD
: 02 719 60 15
Svetovalna delavka:
NADJA DOMJANIĆ CURK
: 02 741 63 54
Poslovna sekretarka:
BOJANA ZADRAVEC
: 02 741 63 50
: 02 741 63 55
Sedež zavoda:
OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 29
2275 MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
e-naslov: [email protected]
KONTAKTI:
ENOTA MIKLAVŽ
: 02 719 60 15
ENOTA KOG
: 02 719 61 40
Spletna stran zavoda: http// www.osmiklavz.si
1
UVODNE BESEDE
Spoštovani starši in sodelavke!
Vabim vas k branju letošnje publikacije, ki prinaša pregled našega skupnega
dela v šolskem letu 2014/15. V publikaciji boste našli koristne napotke, želimo vam
na kratko podati osnovne informacije o našem vrtcu. Še več informacij o življenju
in delu v vrtcu pa lahko najdete na spletni strani, kjer bodo podrobneje
predstavljene bogate vsebine dela, ki se bodo izvajale v tem šolskem letu.
Z vašimi otroki bo delal izkušen strokovni kader, ki bo s svojo ustvarjalnostjo in
inovativnostjo prispeval k zagotavljanju optimalnih pogojev, da bodo lahko otroci
razvili svoje potenciale, da bodo svobodno izražali svoje zamisli, znanja in
sposobnosti.
Zavedamo se, da je predšolsko obdobje v otrokovem življenju posebej občutljivo.
Predšolska vzgoja lahko pomembno pripomore k celovitejšemu razvoju otrokovih
osebnostnih potencialov na različnih področjih, kot tudi k odpravljanju vzgojnih in
izobraževalnih vrzeli.
V slogi, zavzetem delu in sodelovanju se skriva moč, da bomo v zadovoljstvo vseh
dobro opravili zastavljene naloge. Pri nas ste dobrodošli in prepričajte se, da vam
lahko kvalitetno pomagamo pri vzgoji vašega malčka.
Veselimo se sodelovanja z vami, vsem skupaj pa želim prijetno počutje v našem
vrtcu.
Ravnatelj:
Vlado Hebar
2
ODDELKI VRTCA
VIZ enota Miklavž pri Ormožu
1. Mlajša kombinirana skupina prvega in drugega starostnega obdobja so SONČKI.
Za otroke skrbita vzgojiteljica Hilda Plohl in pomočnica vzgojiteljice Mateja Rakuša.
2. V starejši kombinirani skupini prvega in drugega starostnega obdobja domujejo
SOVICE. Za otroke skrbita vzgojiteljica Franja Grof Štumberger in pomočnica
vzgojiteljice Renata Šimunić.
3. MARJETICE so skupina otrok drugega starostnega obdobja, zanje skrbijo
vzgojiteljica Marija Fištravec-Strnad in pomočnici vzgojiteljice Janja Plohl in Milena
Kosec.
POSLOVNI ČAS ENOTE je od 5.30 do 17.00.
Vodja VIZ enote je Marija Fištravec-Strnad.
Dislocirana enota Kog
4. V skupini ŠKRATI so otroci drugega starostnega obdobja. Zanje skrbita
vzgojiteljica Andreja Koščak in pomočnica vzgojiteljice Majda Topličar.
5. V skupini ŽABICE so otroci prvega starostnega obdobja in vzgojiteljica Slavica
Horvat s pomočnico vzgojiteljice Anjo Kocjan.
POSLOVALNI ČAS VRTCA je od 5.30 do 15.30.
Vodja enote je Slavica Horvat.
3
VRTEC SE PREDSTAVI
Vrtec Miklavž pri Ormožu z dislocirano enoto Kog je vzgojno-izobraževalna
institucija, ki deluje v okviru javnega zavoda OŠ Miklavž pri Ormožu. VIZ ima z novim
šolskim letom 2014/15 ponovno pet oddelkov, in sicer en oddelek prvega
starostnega obdobja, dva oddelka drugega starostnega obdobja in dva kombinirana
oddelka.
V vrtcu je zaposlenih petnajst delavcev, ki prijazno, odgovorno in strokovno skrbijo
za vzgojo, izobraževanje in varstvo vaših otrok, za njihovo prehrano ter čistočo,
vzdrževanje in upravljanje prostorov. S strokovnim delom, zagotovljenimi
prostorskimi pogoji, primerno opremo in didaktičnimi sredstvi omogočamo
ustrezne pogoje za otrokov vsestranski razvoj in kakovostno dopolnilo k družinski
vzgoji.
Imamo veliko izkušenj, strokovnega znanja in ljubezni do vzgojno-izobraževalnega
dela, hkrati pa nam ne manjka ustvarjalnosti, inovativnosti in veselja do novih
izzivov, ki jih prinašajo nova strokovna in pedagoška dognanja.
Med drugim sodelujemo tudi z vrtci Ivanjkovci, Središču ob Dravi in Ormož.
Za VIZ vrtec Miklavž pri Ormožu z dislocirano enoto Kog skrbijo vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljic. V Miklavžu za zdravo prehrano poskrbi kuharica Daniela
Prapotnik, na Kogu Anica Strelec. Za čistost prostorov na obeh lokacijah je
odgovorna čistilka Silva Pokrivač. Tehnična dela opravljata hišnika Dušan Strelec in
Vlado Novak. Pedagoški vodja vrtca je ravnatelj zavoda Vlado Hebar, svetovalno
delo v vrtcu izvaja Nadja Domjanić Curk. Naloge vodje prehrane opravlja Suzana
Kosec, dela zdravstveno-higienskega režima pa vodja VIZ enote.
4
PREDSTAVITEV PROGRAMOV IN DEJAVNOSTI
1. PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE
V vrtcu izvajamo celodnevni program.
Celodnevni program traja v skladu z zakonskimi določili (9 ur), s poslovalnim časom
enote in poleg vzgojno-izobraževalnega programa vključuje zajtrk, dopoldansko
malico, kosilo in popoldansko malico.
Redni program bomo obogatili še z raznimi dejavnostmi programov in projekti, ki
jih bomo izvajali v dogovoru z vzgojiteljicami in starši.
DODATNE DEJAVNOSTI:
Na željo staršev bomo organizirali naslednje dodatne dejavnosti:






PODROČJA GIBANJA
GLEDALIŠKI ABONMA
BRALNA PISMENOST
VRTEC V NARAVI
CICI VESELA ŠOLA
PLAVALNI TEČAJ
Starši bodo izvedbo tridnevnega
programa Vrtec v naravi, ki ga
organiziramo drugič za 4- in 5letnike, sofinancirali. Izvajalci teh
programov so zunanji sodelavci. Za
te dejavnosti je potrebno pridobiti
soglasje sveta staršev in sveta
zavoda.
Bivanje otrok v vrtcu bomo
popestrili
tudi
z
novimi
dejavnostmi, ki jih v vrtcu izvajamo
občasno, daljši ali krajši čas.
To so OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:



CICI FOLKLORA
ANGLEŠČINA
POHODNIŠTVO



GLASBENE URICE
BEREMO SKUPAJ
TABOR MALIH PLANINCEV
2
2. PREDSTAVITEV
PROGRAM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
se izvaja glede na cilje in smernice nacionalnega programa Kurikulum za vrtce
(konceptualna zasnova dela in življenja). To je dokument, v katerem sta uokvirjena
koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih. V njem so prepoznavna temeljna
načela in cilji predšolske vzgoje. Delo je načrtovano po tematskih sklopih, kjer so
poudarjeni vzporednost, skladnost in integracija med posameznimi področji
otrokovega razvoja.
EKO VRTEC IN ZDRAVJE V VRTCU
Oba programa izvajamo kot nacionalna projekta že več let in tudi v tem šolskem
letu nadaljujemo z aktivnostmi, s katerimi poskušamo pri otrocih razvijati pozitivni
odnos do narave, kjer pedagoško delo načrtno uvaja teme okoljske vzgoje na
mednarodni ravni programa EKO ŠOLA. S projektoma želimo pomagati otrokom
graditi človekove vrednote: solidarnost, odgovornost in soodvisnost. Ob tem tudi
širiti znanje o ohranjanju zdravja, graditi odnose v strpnosti in medsebojnem
spoštovanju. V ta namen ob začetku šolskega leta pripravimo ekoakcijski načrt,
izberemo dva obvezna tematska sklopa ter sklop iz zgodnjega naravoslovja za
trajnostni razvoj.
3
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI SODELAVCI IN DRUŠTVI
V našem vrtcu si izkušnje pridobivajo bodoči vzgojitelji in pomočniki na obvezni
pedagoški praksi, saj sodelujemo z Gimnazijo Ormož in Ljutomer ter Univerzo v
Mariboru. Sodelujemo v mreži vrtcev. V kraju, kjer vrtec živi in deluje, sodelujemo s
krajevnimi društvi, Zdravstvenim domom Ormož, Policijsko postajo Ormož,
Mladinsko knjigo, Knjižnico Ormož, JSKD Ormož ter mnogimi drugimi.
Sodelujemo tudi na različnih likovnih ter drugih natečajih na ravni države in lokalne
skupnosti.
3. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU
Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in
slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci,
otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni
otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi
motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
Njihovo vključevanje v javni vrtec omogoča upoštevanje omogočanja enakovrednih
pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka ter upoštevanje razlik v razvoju in
učenju.
Otroku s posebnimi potrebami se omogoči prilagojeno izvajanje programa
predšolske vzgoje in dodatna strokovna pomoč pri izvajanju le-tega. Glede na
4
specifične potrebe otroka, zapisane v Odločbi o usmeritvi, strokovna skupina zanj
pripravi individualizirani program dela, ki ga tudi spremlja in evalvira.
4. PRAVICE STARŠEV IN OTROK TER NAČIN ZAGOTAVLJANJA PRAVIC
Pravice staršev in otrok so zapisane v mednarodnih dokumentih, Ustavi RS in
zakonih. Pravice otrok izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah, ki poudarja
načelo otrokove koristi, izhaja pa iz otrokovih potreb in utemeljuje posebno skrb za
otroka. Otrokove pravice zastopajo njihovi starši oz. zakoniti zastopniki.
PRAVICE STARŠEV
Starši imate pravico:
 do vpogleda v program za predšolske otroke (Kurikulum),
 do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
 do postopnega uvajanja otroka v vrtec,
 do sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju dela v vrtcu, upoštevajoč
strokovno avtonomijo vrtca,
 do zaščite zasebnosti in varstva osebnih podatkov in
 do sodelovanja v svetu staršev in drugih organih zavoda.
PRAVICE OTROK
Otroci imajo pravico:
 do varnega, zdravega, razumevajočega in spodbudnega okolja, ki je temelj
za optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo,
veroizpoved in narodno pripadnost,
 do spoštovanja osebnega dostojanstva in integritete ter
 do enakih možnosti z upoštevanjem razlik in pravice do izbire in
drugačnosti.
5. OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
S podpisom pogodbe se starši obvežete, da boste spoštovali dogovore v zvezi s
plačevanjem oskrbnine in z ostalimi določili.
Starši morate strokovne delavke seznaniti z otrokovimi morebitnimi zdravstvenimi
posebnostmi. Otroka smete pustiti v vrtcu oz. ga prevzeti le ob prisotnosti
strokovne delavke. Otroka spremljajte v vrtec osebno oz. ga spremlja pooblaščena
5
polnoletna oseba ali oseba starejša od 10 let. V vrtec ni dovoljeno
prinašati predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok. Starši
ste dolžni upoštevati poslovalni čas vrtca, upoštevati pravila hišnega reda
ter upoštevati avtonomijo vrtca in osebno integriteto delavcev vrtca.
PLAČILO STARŠEV IN ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
Vlogo za znižano plačilo vrtca oddate na pristojnem centru za socialno delo,
najkasneje 15 dni pred vključitvijo otroka v vrtec. Po pravilniku o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (UL RS št.: 97/03,
77/05, 120/05) in Zakonu o pravicah iz javnih sredstev (UL RS št.: 62/10) se ob
upoštevanju dohodkov in materialnega stanja družine določi subvencija.
Kadar je otrok zaradi bolezni odsoten več kot 10 delovnih dni, lahko starši na
podlagi zdravniškega potrdila oddajo vlogo za oprostitev plačila za dneve
odsotnosti.
6. NAČINI POVEZOVANJA IN SODELOVANJE S STARŠI
Vrtec sodeluje s starši v obliki formalnih in neformalnih povezovanj.
FORMALNE OBLIKE:
 roditeljski sestanki,
 sestanki sveta staršev in sveta zavoda,
 tematska predavanja,
 pogovorne ure.
NEFORMALNE OBLIKE:
 dnevni kontakti s strokovnimi delavkami,
 informiranje preko oglasne deske, spletne strani, zloženk …
 različna druženja, dnevi odprtih vrat,
 delavnice.
SKUPNA PRAZNOVANJA IN PRIREDITVE:





praznovanje jeseni z jesenskim piknikom,
veseli december s praznično delavnico,
prireditev ob kulturnem prazniku,
srečanje ob dnevu družine,
izlet s starši,
6




športno-gibalna prireditev MIK,
proslava ob krajevnem prazniku,
prireditev ob 40-letnici vrtca Miklavž,
in še več …
Nekatera srečanja v enoti Kog izvajamo skupaj s podružnično šolo na Kogu, v enoti
Miklavž pa skupaj z OŠ Miklavž pri Ormožu.
POMEN VSTOPA V VRTEC
Za otroka in morda tudi za starše pomeni vrtec popolnoma novo izkušnjo. Otrok se
bo srečal z novim, drugačnim okoljem, seznanil se bo z drugačnim načinom življenja,
spoznal bo veliko novih ljudi, tako vrstnikov kot odraslih. Priprava in uvajanje v prvih
dneh otroku in staršem pomagata, da vstop v vrtec poteka čim manj stresno.
V prvih dneh …
 si vzemite čas za uvajanje, že pred vstopom v vrtec se z otrokom o tem
pogovarjajte,
 otroku poskušajte vrtec predstaviti realno, predvsem pa vrtca ne
povezujte z grožnjo (npr. »V vrtcu pa boš že videl!«),
 otroku omogočite, da prinese v vrtec ljubkovalno igračko, ki ga pomirja,
 poskušajte pri sebi razviti zaupanje do vzgojiteljice, pogovarjajte se z
osebjem vrtca, otrok se bo tako počutil bolj varnega,
 skupaj z otrokom raziskujte igralnico,
 bodite strpni in potrpežljivi.
POMEMBNO JE ŠE:









da pred vključitvijo v vrtec z otrokom opravite zdravniški pregled in
vzgojiteljici oddate zdravniško potrdilo,
da takoj sporočite spremembo stalnega bivališča ali telefonske številke,
da nam sporočite, če otroka ne bo v vrtec,
da obolele otroke zadržite doma,
da otrok zdravila dobiva doma,
da ima otrok vedno s seboj rezervna oblačila,
prinašanje nakita odsvetujemo in ne odgovarjamo za izgubljeno,
prepovedane igrače so: puške, sablje, noži ...
v vrtcu ne dovolimo žvečenje žvečilnega gumija in trdih bombonov.
7
BELEŽKE
8
Strokovna besedila uredila: Marija Fištravec-Strnad
Slikovni material: likovna dela otrok in arhiv fotografij
Lektoriranje: Saša Lačen
Izvedba: FOTO TONE
Naklada: 100 izvodov
September 2014
9

Similar documents