publikacija - OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica

Transcription

publikacija - OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica
PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO
2014/2015
……………………….…………………………
ime in priimek
………………………………………………….
razred
………………………………………………….
naslov
……………………………………………….....
domači telefon
Drage učenke in učenci, spoštovani starši!
Pred vami je publikacija, v kateri vam ţelimo predstaviti osnovne
informacije o delu in ţivljenju na matični šoli v Ribnici in na podruţnicah
v Dolenji vasi in Sušju. V njej najdete pomembne podatke o šoli,
značilnosti programa in organizacije dela, šolski koledar, nabor interesnih
dejavnosti in projektov ter druge podatke, za katere verjamemo, da vam
bodo v pomoč.
Novo šolsko leto je zopet prineslo nekaj sprememb zakonodaje.
 V 2. razredu se postopoma uvaja pouk prvega tujega jezika tako,
da se v šolskem letu 2014/15 uvede za učence 2. razreda na
največ 15 odstotkih šol od skupnega števila osnovnih šol. V
Ribnici bi pričeli s poučevanjem angleščine v 2. razredu v
šolskem letu 2015/2016.
 Za učence 4. razreda se izvaja pouk naslednjih neobveznih
izbirnih predmetov: drugega tujega jezika nemščine, športa ter
tehnike.
Vodstvo šole in učitelji si bomo prizadevali, da bo šolsko leto teklo po
zastavljenem načrtu, kjer sta seveda na prvem mestu učenje in vzgoja.
V šolskem letu 2014/15 smo z namenom izboljševanja določili dve
prednostni nalogi:
1. Razvijati branje z razumevanjem (učno področje),
2. Dvigniti raven odgovornosti do šolskega dela (vzgojno področje).
Zavedamo se naše pomembne in odgovorne naloge, a pri uresničevanju
zastavljenih ciljev potrebujemo tudi pomoč in podporo staršev. Zato si
bomo za dobro medsebojno sodelovanje med učitelji, učenci in starši še
posebej prizadevali.
Od vas, učenci, pa pričakujemo, da boste svoje šolske obveznosti
izpolnjevali vestno in odgovorno, saj se le tako lahko nadejate uspešnega
šolskega leta.
Andreja Modic, ravnateljica
1
OSNOVNA ŠOLA
DR. FRANCETA PREŠERNA
RIBNICA
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna
Ribnica
Šolska ulica 2
1310 Ribnica
Tel.: 01/8350-400
Fax: 01/8350-420
E-mail : [email protected]
Spletna stran: http://www.osribnica.si
Davčna št.:66532060
TRR:01304-6030677723
Matična št.:5087449000
Ravnateljica: Andreja Modic
Tel.: 01/8350-402
[email protected]
Pomočnici ravnateljice: Olga Černe
Tel.: 01/8350-426
[email protected]
Majda Valčić
Tel.: 01/8350-404
[email protected]
Podruţnična šola Dolenja vas
Šolska ulica 9, Dolenja vas
Tel.: 01/8350-423
Vodja: Tatjana Levstik
pos-dolenja [email protected]
Podruţnična šola Sušje
Sušje 2, Ribnica
Tel.: 01/8350-430
Vodja: Maja Goleţ
[email protected]
2
Tajnica
Računovodstvo
Psihologinja
Socialna delavka
Defektologinji
Socialni pedagoginji
Brigita Ţnidarčič
Olga Gregorič
Marija Merhar
Mija Kozina
Nena Weithauser Plesničar
01/8350-400
01/8350-405
01/8350-405
01/8350-410
01/8350-406
Irena Briški
Nataša Andromako Šilc, Olga
Černe
Katja Rus, Uršula J. Ţagar
01/8350-408
Staša Ivanec
Magda Oraţem
01/8350-412
01/8350-413
Angelca Bregar
Marinka Mate
01/8350-414
Marjan Novak
01/8350-407
ŠCR
01/8350-428
Pedagoginja
Šolska kuhinja
Šolska knjiţnica
Računalniška
učilnica
Športni pedagogi
Zbornica predmetne stopnje stavba C
01/8350-418
Kabinet – stavba C, pritličje
01/8350-422
Kabinet – stavba C, drugo nadstropje
01/8350-421
Kabinet – stavba C, tretje nadstropje
01/8350-419
Kabinet – stavba A, prvo nadstropje
01/8350-415
Kabinet – stavba A, drugo nadstropje
01/8350-416
Kabinet – stavba B, pritličje
01/8350-409
Kabinet – stavba B, prvo nadstropje
01/8350-412
Hišnik
01/8350-411
3
01/8350-417
01/8350-427
Program razvoja šole
Temeljne usmeritve šole:
 Ustvarjati razmere, v katerih bodo lahko vsi otroci, tudi tisti s
posebnimi učno-vzgojnimi potrebami, uspešni.
 Zagotavljati visok nivo kakovosti vzgojno-izobraţevalnega dela.
 Varovati otroke pred telesnim in duševnim nasiljem drugih otrok
in odraslih.
 Strokovno delovanje aktivov, ki je temelj za didaktično in
metodično posodabljanje V-I dela.
 Spoštovati strokovno avtonomijo, kompetentnost, iniciativnost in
ustvarjalnost sodelavcev.
Vizija in poslanstvo šole
Vizijo oz. poslanstvo naše šole je mogoče strniti v nekaj besed, ki
definirajo zaţelelo podobo naše šole kot celote, njene dejavnosti in
kulture. Vizija naše šole je:
V soţitju s človekom in naravo do znanja za zdravo prihodnost z delom, znanjem, odgovornostjo,
spoštovanjem, sprejetostjo, strpnostjo, vljudnostjo,
varnostjo, ustvarjalnostjo, dediščino, kulturo,
pripadnostjo domu, razredu, šoli, kraju, domovini,
napredkom, zdravjem, zadovoljstvom in srečo.
Cilji razvojnega načrta za obdobje 2011-15






Doseči odzivnost tistih staršev, katerih otroci imajo disciplinske
teţave in druga vedenjska odstopanja.
Dati večji pomen vsem oblikam vzgojnega dela v šoli.
Zagotavljanje varnega okolja delovanja šole v smislu
preprečevanja vseh oblik nasilja in drugih negativnih pojavov v
druţbi.
Ozaveščanje otrok o škodljivosti vseh oblik zasvojenosti.
Slediti smernicam projekta E-šolstvo.
Nadaljnje profesionalno in strokovno usposabljanje zaposlenih
na osnovi ugotovljenih potreb.
4



Skrb za ohranjanje dobrih materialnih pogojev za vzgojnoizobraţevalno delo.
Promocija šole preko njenih aktivnosti, dejavnosti, uspehov in
rezultatov z različnih področij njenega delovanja.
Skrb za krepitev ekološke zavesti otrok in odraslih do varovanja
okolja.
Prednostne naloge v šolskem letu 2014/15
Pri delu v šolskem letu 2014/15 smo si izbrali dva cilja, z namenom
izboljševanja:
1. Razvijati branje z razumevanjem (učno področje),
2. Dvigniti raven odgovornosti do šolskega dela (vzgojno
področje).
Naša šola sodeluje v projektu Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter
zagotavljanja kakovosti vzgoje in izobraţevanja, ki poteka v okviru
Evropskih strukturnih skladov in s sofinanciranjem MIZŠ, koordinator
projekta pa je Šola za ravnatelje. V projekt je vključen celotni učiteljski
zbor, glavni namen projekta pa je postopno uvajanje sistema, ki bo
pripeljal do celovite, usmerjene in trajnostne samoevalvacije v šoli.
3. Izboljšati motiviranost učencev pri reševanju testov
nacionalnega preverjanja znanja.
5
Predstavitev šole
USTANOVITELJ
Ustanovitelj šole je Občina Ribnica.
Število učencev:
ŠOLA
RAZREDI
Matična šola
1.–5. r.
6.–9. r.
Skupaj:
1.–9. r.
PŠ Dolenja vas
1.–5. r.
PŠ Sušje
1.–5. r.
Skupaj:
ŠTEVILO
UČENCEV
ŠTEVILO
ODDELKOV
ŠTEVILO
OPB
321
332
653
62
36
751
15
14
29
5
3
37
6,44
1,16
0,92
8,52
ŠOLO UPRAVLJAJO
SVET ŠOLE
Predsednica Andreja Hočevar
SVET STARŠEV
Predsednica Karmen Tomšič
RAVNATELJICA
Andreja Modic
UČITELJSKI ZBOR ŠOLE
ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI
RAZREDNIKI
STROKOVNI AKTIVI
SVET ŠOLE ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki
ustanovitelja, pet predstavnikov šole ter trije predstavniki staršev.
Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole. Sprejema program razvoja
šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi. Odloča o uvedbi
nadstandardnih in drugih programov. Obravnava poročila o vzgojni
oziroma izobraţevalni problematiki. Odloča o pritoţbah v zvezi s
statusom učenca, o pritoţbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, o pritoţbah staršev v
zvezi z vzgojnim in izobraţevalnim delom v šoli in opravlja druge naloge,
določene z zakonom in aktom ustanovitve.
6
SVET STARŠEV
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega
predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet
staršev predlaga programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja za
nadstandardne storitve, daje soglasje za skupno nabavno ceno delovnih
zvezkov, daje mnenje o predlogu razvoja šole in o letnem delovnem
načrtu šole, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraţevalnih
doseţkih in problematiki, obravnava pritoţbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraţevalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge
naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
ŠOLSKI SKLAD
V šolskem skladu zbiramo finančne prispevke staršev, občanov in podjetij
za financiranje dejavnosti in potreb, ki ne spadajo v redni izobraţevalni
program in prispevajo k boljšim pogojem šolskega dela. Tako smo na
primer pred leti z zbranimi sredstvi namestili garderobne omarice,
nekaterim učencem iz socialno šibkih druţin pa lahko omogočimo šolo v
naravi. Člani upravnega odbora šolskega sklada so: Bojan Oraţem
(predsednik), Mateja Nosan, Marko Marjanovič, Karmen Mihelič, ki so
predstavniki staršev, in Olga Černe, Alenka Tanko in Marija Merhar, ki so
predstavniki šole. Upravni odbor odloča o porabi zbranih sredstev.
Starši bodo za prispevek dobili posebne poloţnice, vsak pa lahko svoj
prispevek nakaţe na transakcijski račun: 01304-6030377723 s pripisom
»Za šolski sklad«.
ORGANIZIRANOST UČENCEV – SKUPNOST UČENCEV
Učenci oddelka so organizirani v oddelčno skupnost. Za uveljavljanje
svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v skupnost učencev
šole. Prednostna naloga je obravnavanje predlogov za čim boljše delo,
počutje učencev in tudi vseh ostalih na šoli.
V okviru šolske skupnosti deluje tudi šolski parlament.
7
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Učiteljski zbor
sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Obravnava strokovna vprašanja,
povezana z vzgojno-izobraţevalnim delom, odloča o njih, daje mnenje o
letnem delovnem načrtu šole, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih
programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov in njihovi
izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje
ravnatelja, daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o
predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v
skladu z zakonom.
Oddelčni učiteljski zbor
sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraţevalno delo v
posameznem oddelku. Obravnava vzgojno-izobraţevalno problematiko v
oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki
teţe napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v
skladu z zakonom.
Strokovne aktive
sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnega ali razrednega
področja. Obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega ali
razrednega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo
učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraţevalnega dela,
obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne
naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
Razrednik
vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne
rezultate oddelka, skrbi za reševanje učnih in vzgojnih problemov
posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno sluţbo, odloča
o vzgojnih ukrepih ter opravlja drugo delo v skladu z zakonom.
8
Podruţnična šola Dolenja vas
Razred
1. e
2. d
3. d
4. c
5. d
OPB
OPB in ŠPO
Jutranje varstvo
Učiteljica
Špela Gornik
Oraţem
Bernarda
Benčina
Interesne dejavnosti
pevski zbor, pravljični kroţek, peka,
bralna značka
pravljični kroţek, bralna značka
knjiţnica, šolska skupnost, RK,
peka, bralna značka
Tatjana Levstik
Nataša Mavrin
Corl
Sonja Pogorelc
bralna značka
igra besed, bralna značka
Katarina
Trnovec
angleške urice
Gregor Ilc
učiteljice po
razporedu
športni kroţek
Podruţnična šola Dolenja vas ima v šolskem letu 2014/2015 62 učencev v
petih oddelkih. V 1. razredu je 14 učencev, v 2. razredu 13 učencev, v 3.
razredu jih je 12, v 4. razredu 10 in v 5. razredu 13 učencev. Od teh
učencev je 23 vozačev, ki v šolo prihajajo s kombijem ali šolskim
avtobusom. Imamo tudi oddelek podaljšanega bivanja, v katerega so
vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Poleg rednega programa izvajamo še
jutranje varstvo za učence 1. razreda, jutranje deţurstvo, varstvo vozačev
in več interesnih dejavnosti. Učenci so vključeni tudi v folkloro in
rokomet. Druţimo se ob raznih priloţnostih (pohodi, skupni nastopi,
druţenja s starši). Javnosti se vsako leto predstavimo na kulturnih
prireditvah.
Dobro sodelujemo s starši in se aktivno vključujemo v dogajanje kraja.
Skrbimo tudi za naše okolje in zbiramo odpadne baterije, ločujemo
odpadke ter skrbimo za čistočo v šoli in okrog nje. Trudimo se, da bi se v
naši šoli vsi prijetno počutili.
9
Podruţnična šola Sušje
Razred
1. f in 2. e
Učiteljica
Marija Lovšin
Petra Pogorelc
3. e
Maja Goleţ
4. d in 5. e
Vida Arko
Petra Pogorelc
Uršula Jaklič
Ţagar
učiteljice po
razporedu
OPB
Jutranje varstvo
Interesne dejavnosti
igra besed, bralna značka, knjiţnica
pevski zbor, angleške urice, Rdeči
kriţ
športni kroţek, igra besed, bralna
značka
igra besed, bralna značka
angleške urice, pevski zbor, RK
gledališki kroţek
V šolskem letu 2014/2015 obiskuje PŠ Sušje 36 učencev, in sicer v
kombiniranem oddelku 1. in 2. razreda je 14 učencev, v 3. razredu je 9
učencev, v kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda je 13 učencev. Imamo
pa tudi kombinirani oddelek učencev podaljšanega bivanja. Organizirano
imamo jutranje deţurstvo, varstvo vozačev, za učence 1. razredov pa tudi
spremstvo vozačev.
Učencem nudimo dopoldansko in popoldansko malico ter kosilo.
Poleg rednega programa imamo organizirane tudi različne interesne
dejavnosti in pripravo na razna tekmovanja v znanju na različnih
področjih.
Zaradi majhnega števila otrok smo uvideli, da je delo na šoli prijetnejše, in
se počutimo kot velika druţina, kjer se v različnih priloţnostih in
praznikih druţimo skupaj s starši in krajani ter sodelujemo na raznih
javnih prireditvah.
Sodelujemo tudi z različnimi organizacijami in ustanovami (PGD Sušje,
Turistično društvo Velike Poljane, Dom starejših občanov, Zdravstveni
dom, Organizacija Rdečega kriţa, Občina Ribnica …). Vključujemo se v
delo in v ţivljenje šolskega okoliša.
10
Razredna stopnja matične šole
2. a
Učitelj /-ica
Jana Asič
Metka Turk
Meta Rus
Metka Turk
Martina Tanko
Prelesnik
Mirjana Kous
Valerija Ivetič
Mirjana Kous
Damijana Arko
2. b
Alenka Tanko
2. c
Anica Tanko
Nika Vrbinc
Mihelič
Danica Gorše
Polona Lazarević
Andreja Oblak
Branka Lovšin
Mira Miše
Maruša Čop
Andreja Hočevar
Vanja Grišin
Šertelj
Maja Bunderla
Razred
1. a
1. b
1. c
1. d
3. a
3. b
3. c
4. a
4. b
5. a
5. b
5. c
1. OPB
2. OPB
3. OPB
4. OPB
5. OPB
6. OPB
7. OPB
8. OPB
Interesne dejavnosti
ročne spretnosti, bralna značka
pravljični kroţek
bralna značka
pravljični kroţek
angleške urice
športne igre, bralna značka
bralna značka
športne igre, bralna značka
ustvarjanje in druţenje, bralna značka
ustvarjanje in druţenje, vesela šola, bralna
značka
ustvarjanje in druţenje, bralna značka
razgibajmo se in ustvarjajmo, bralna značka
razgibajmo se in ustvarjajmo, bralna značka
razgibajmo se in ustvarjajmo, bralna značka
razgibajmo misli in telo, bralna značka
razgibajmo misli in telo, bralna značka
bralna značka
razgibajmo misli in telo, bralna značka
peka, bralna značka
angleške urice
Ana Krmpotić Wieczorek (nad. Karin Ţnidarčič)
Mojca Jelušić
Danica Gorše, Nika Vrbinc Mihelič, Polona Lazarević, Magda
Oraţem
Katarina Drobnič, Mojca Čavka, Lea Urh, Staša Ivanec
Tanja Kozina Češarek
Saša Peterlin, Janez Tanko
11
Predmetna stopnja matične šole
Učitelj-razrednik
Predmet
6. a
Anja Briški
SLJ
6. b
Jelka Mate
6. c
Lea Urh
6. d
Marjana Cvar
7. a
Katarina Drobnič
7. b
Mateja Lesar Rus
7. c
Magda Oraţem
SLJ
BIO, NAR, GOS,
OPB
TJA
LUM, LS1, LS2, LS3,
OPB
TJA
NAR, BIO, GOS,
SPH, OPB
8. a
Zvonka Šilc
TJA
8. b
Saša Peterlin
8. c
8. d
9. a
Janez Tanko
Sonja Mišič
Nataša Tanko Belaj
NAR, BIO, NPH,
OPB
ZGO, RDK, OPB
MAT
MAT, FIZ
9. b
Milka Jamnik
GEO, ZGO
9. c
Marija Ahčin
MAT
Interesna dejavnost
gledališki kroţek, bralna
značka
bralna značka
rdeči kriţ
AJ bralna značka
šolska skupnost, likovni
kroţek
AJ bralna značka
alpske rastline
angleščina po korakih,
AJ bralna značka
12
sladkorna bolezen
matematika
matematika, astronomija
male sive celice,
zgodovinsko-geografski
kroţek
matematika
Učitelj
Predmet
Interesna dejavnost
Angelca Bregar
Janez Ilc
Staša Ivanec
Tadej Levstek
Marinka Mate
knjiţnica
ŠPO, ŠZZ, ŠSP
IUP, DSP, OPB
ŠPO, IŠP, NŠP
DKE, RET
bralni kroţek
priprava šolskih ekip za tekmovanja
učimo se učiti
priprava šolskih ekip za tekmovanja
Marjan Novak
UBE, MME, ROM
Katja Rus
Marija Petek
IUP, DSP
NI1, 2, 3, FI2, FI3
Jana Petek Volčanšek
TIT, NTE
Andreja Zdravič Bauer
FIZ, TIT, OGL,
OGU
Andreja Pogorelc
SLO, MAT, N1N
Aleš Pugelj
Nataša Arko (nad.
David Rop)
Majda Valčić
Mojca Čavka
Nataša Andromako Šilc
Slavica Petrič
ŠPO, IŠP, ŠZZ
Tanja Kozina Češarek
KEM, OPB
Janez Andoljšek
laborant
GUM
SLJ
GEO, OPB
DSP, IUP
KEM
13
priprava na tekmovanje iz
razvedrilne matematike
šolska skupnost, eko kroţek
NJ bralna značka, FJ bralna značka
urejanje akvarija, vesela šola,
ustvarjajmo z naravnimi materiali
peka, izdelava naravnih mil
bralna značka,
zanimiva slovenščina
priprava šolskih ekip za tekmovanja
otroški pevski zbor, mladinski
pevski zbor
bralna značka, umetnostna besedila
otroški parlament
Kemija po korakih
priprava učencev na tekmovanje iz
KEM
elastomobil, astronomija
VODENJE STROKOVNIH AKTIVOV
Učitelj
Razred / predmet
Špela Gornik Oraţem
Bernarda Benčina
Polona Lazarević
Nataša Mavrin Corl
Sonja Pogorelc
Vanja Grišin Šertelj
Anja Briški
Zvonka Šilc
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
OPB
SLO
TJA-TJN
Nataša Tanko Belaj
MAT-FIZ
Janez Tanko
Lea Urh
ZGO-GEO-DDE
BIO-KEM-NAR-GOS
Jana Petek Volčanšek
FIZ-TIT-RAČ
Tadej Levstek
Katja Rus
Katarina Drobnič
ŠVZ
Svet. delo in DSP
LUM-GUM
e- naslov
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
IZBIRNI PREDMETI
OBVEZNI
Raz.
7.
8.
9.
8.
9.
7.
8.
9.
7., 8.
8., 9.
7.
Učitelj
Marija Petek
Marija Petek
Marija Petek
Marija Petek
Marija Petek
Katarina Drobnič
Katarina Drobnič
Katarina Drobnič
Magda Oraţem
Saša Peterlin
Marjan Novak
Predmet
nemščina 1
nemščina 2
nemščina 3
francoščina 2
francoščina 3
likovno snovanje 1
likovno snovanje 2
likovno snovanje 3
sod. priprava hrane
načini prehranjevanja
urejanje besedil
14
Oznaka
NI1
NI2
NI3
FI2
FI3
LS1
LS2
LS3
SPH
NPH
UBE
8.
9.
9.
8.
8.
7.
9.
9.
7.
Marjan Novak
Marjan Novak
Tadej Levstek
Aleš Pugelj
Janez Ilc
Janez Ilc
Aleš Pugelj
Marinka Mate
Janez Tanko
8.
9.
Andreja Zdravič Bauer
Andreja Zdravič Bauer
multimedija
računalniška omreţja
izbrani šport - nogomet
šport za zdravje
šport za zdravje
šport za sprostitev
izbrani šport - odbojka
retorika
raziskovanje domačega
kraja in varstvo njegovega
okolja
obdelava gradiv: les
obdelava gradiv: umetne
snovi
MME
ROM
IŠP-N
ŠZZ
ŠZZ
ŠSP
IŠP-O
RET
RDK
OGL
OGU
IZBIRNI PREDMETI
NEOBVEZNI
Raz.
4.
4.
4.
Učitelj
Andreja Pogorelc
Tadej Levstek
Jana Petek Volčanšek
Predmet
Oznaka
N1N
NŠP
NTE
nemščina
šport
tehnika
ŠOLSKI PROJEKTI
NASLOV PROJEKTA
Ob topli peči
EKO projekt, Minute za zdravje,
Soţitje
Branje za znanje
Prijazni odnosi
RAZRED
1.–5. POŠ
Dolenja vas
1.–5. POŠ
Dolenja vas
4. in 5.
razred POŠ
Dolenja vas
3. razred
POŠ
Dolenja vas
15
VODJA
Vse učiteljice
Vse učiteljice
Nataša Mavrin Corl, Sonja
Pogorelc
Tatjana Levstik
Policist Leon
Zlati sonček
Medkulturni dialog
Soţitje, Ne kričim
govorim,
Prijazne
Razgibani v nov dan
Soţitje, Prijazni odnosi
Bralni projekt
– tiho
besede,
Minute za zdravje
Policist Leon, Branje je znanje,
Minuta za zdravje
Rastem s knjigo
5. razred
POŠ
Dolenja vas
1. razredi
2. c
1. razred
Sonja Pogorelc
3. razred
3. in 4.
razred
4. razred
5. razred
Vse učiteljice 3. razredov
Vse učiteljice 3. in 4.
razreda
Vse učiteljice 4. razredov
Vse učiteljice 5. razredov
7. razred
Vse učiteljice 1. razredov
Anica Tanko
Vse učiteljice 1. razredov
Boţično-nov. prireditev
1.–9. razred
Boţično-novoletni bazar, Soţitje
NIVEA – Podarimo modro srce
Veselo in kulturno na kosilo
Pravljica
za
najmlajše
v
nadaljevanjih,
Z
branjem
pridobivam znanje
Skrb za zdrave zobe
Soţitje med generacijami
Angleška, nemška in francoska
BZ
Bralna značka
OPB
OPB
OPB
OPB
Angelca Bregar, Anica
Mohar (Miklova hiša)
Olga Černe, Nika Vrbinc
Mihelič, Mojca Čavka,
Katarina Drobnič, David
Rop
Aktiv OPB
Aktiv OPB
Aktiv OPB
Aktiv OPB
1.–5.
1.–9.
6.–9.
Anka Debeljak (ZD)
Marinka Mate, Katja Rus
Aktiv tujih jezikov
1.–9.
Bralna pismenost
Tiho branje
Storyline
Shema šolskega sadja
1.–9.
6. razred
6. razred
1.−9.
Skupina za osebnostno rast
Pes – učiteljev pomočnik
1.–9.
1.–9.
Branje
Ločeno zbiranje odpadkov in
varovanje narave
3.
2., 4., 6. in
8. r.
Angelca Bregar, učiteljice
SLO in RS
Aktiv SLO, KNJ
Aktiv SLO
Anja Briški
Magda Oraţem, aktiv NAR,
BI, KE, GO
Irena Briški
Katja Rus, Nataša
Andromako Šilc
Nataša Andromako Šilc
Olga Černe, Bojan Trdan
(Komunala)
16
Tradicionalni slovenski zajtrk
Samoevalvacija v šoli
E-simbioza
1.–9.
1.–9.
8., 9.
Prireditev ob kulturnem prazniku
1.-9.
Dan drţavnosti
1.-9.
Magda Oraţem
Tim za samoevalvacijo
Marinka Mate, Marjan
Novak, Olga Černe
Aktiv TJA, SLO, GUMLUM
Anja Briški, Majda Valčić,
aktiv LUM-GUM
PREDMETNIKI
PREDMETNIK PRVE TRIADE
PREDMET
slovenščina
matematika
likovna vzgoja
glasbena vzgoja
spoznavanje okolja
šport
interesne dejavnosti
dod. in dop. pouk
dodatna pomoč
kulturni dnevi
naravoslovni dnevi
tehniški dnevi
športni dnevi
število predmetov
tedensko ur pouka
tednov pouka
RAZRED
2.
T
1.
T
6
4
2
2
3
3
2
1
0,5
4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
6
20
35
7
4
2
2
3
3
2
1
0,5
4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
6
21
35
17
3.
T
7
5
2
2
3
3
2
1
0,5
4 dni
3 dni
3 dni
5 dni
6
22
35
PREDMETNIK DRUGE TRIADE
PREDMET
4.
T
RAZRED
5.
T
slovenščina
matematika
angleščina
likovna umetnost
glasbena umetnost
druţba
geografija
zgodovina
naravoslovje in tehnika
naravoslovje
tehnika in tehnologija
gospodinjstvo
šport
neobvezni izbirni predmet
oddelčna skupnost
interesne dejavnosti
dop. in dod. pouk
dodatna pomoč
kulturni dnevi
5
5
2
2
1,5
2
5
4
3
2
1,5
3
naravoslovni dnevi
tehniški dnevi
športni dnevi
število predmetov
tedensko ur pouka
tednov pouka
6.
T
5
4
4
1
1
1
1
3
3
1 ali 2
0,5
2
1
0,5
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
8
24
35
18
3
1
3
2
2
1,5
3
0,5
2
1
0,5
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
9
26
35
0,5
2
1
0,5
3 dni
3 dni
4 dni
5 dni
11
26
35
PREDMETNIK TRETJE TRIADE
PREDMET
7.
T
RAZRED
8.
T
slovenščina
4
3,5
4,5
matematika
angleščina
likovna umetnost
glasbena umetnost
geografija
zgodovina
domovinska in drţavljanska
kultura in etika
fizika
kemija
biologija
naravoslovje
tehnika in tehnologija
4
4
1
1
2
2
1
4
3
1
1
1,5
2
1
4
3
1
1
2
2
2
2
1,5
2
2
2
3
1
1
šport
2
2
2
izbirni predmet 1
2/1
2/1
2/1
izbirni predmet 2
0/1
0/1
0/1
izbirni predmet 3
0/1
0/1
0/1
oddelčna skupnost
0,5
0,5
0,5
dodatna pomoč
0,5
0,5
0,5
dop. in dod. pouk
1
1
1
interesne dejavnosti
2
2
2
19
9.
T
RAZRED
7.
8.
9.
kulturni dnevi
3 dni
3 dni
3 dni
naravoslovni dnevi
3 dni
3 dni
3 dni
tehniški dnevi
4 dni
4 dni
4 dni
športni dnevi
5 dni
5 dni
5 dni
število predmetov
12−14
14−16
11−13
tedensko ur pouka
27−29
27,5−29,5
27,5−29,5
35
35
32
tednov pouka
Šolski zvonec
Pouk se prične ob 7.30, z 0. uro, večina učencev prične pouk s 1. uro.
7.30–8.15
0. ura
Šolski zvonec
na razredni
stopnji
8.20–9.05
1. ura
9.10–9.55
2. ura
MALICA (9.55–10.15)
10.15–11.00
3. ura
11.05–11.50
4. ura
11.55–12.40
5. ura
12.45–13.30
6. ura
Šolski zvonec
na predmetni
stopnji
7.30–8.15
0. ura
8.20–9.05
1. ura
9.10–9.55
2. ura
10.00–10.45
3. ura
MALICA (10.45–11.05)
11.05–11.50
4. ura
11.55–12.40
5. ura
12.45–13.30
6. ura
13.35–14.20
7. ura
20
Šolski red
Prihajanje v šolo in odhajanje iz nje
Učenci prihajajo v šolo 15 minut pred začetkom pouka, to je ob
8.05. Če imajo pouk ob 7.30, pridejo v šolo ob 7.15. V vetrolovu
se preobujejo v šolske copate. Čevlje in ostalo garderobo
spravijo v garderobno omarico. Za omarico in ključ odgovarjajo
sami.
Pouk
Pouk je določen z urnikom, ki ga
poznamo vsi učenci in učitelji.
K uram pouka prihajajo točno. Vsak
izostanek od pouka morajo starši
pravočasno opravičiti. Po zvonjenju se
učenci ne zadrţujejo po hodnikih,
straniščih ali drugih delih stavbe.
V primeru zamude se opravičijo in
navedejo vzrok zamujanja.
Pri športu morajo imeti
primerno
športno opremo.
Domače naloge
Domače naloge, če so opravljene odgovorno in natančno, doseţejo svoj
namen v pridobljenem znanju. Ţal, zadnja leta opaţamo, da vse več
učencev prihaja v šolo brez opravljenih domačih nalog.
Ţe nekaj let posvečamo več pozornosti domačim nalogam in tudi v
letošnjem šolskem letu bomo še intenzivneje poskušali odpraviti ta
problem.
Odmori
Učenci odidejo v učilnico, kjer imajo pouk naslednjo uro. Če so
tam učenci drugega oddelka, pred vrati mirno počakajo, da vsi
odidejo iz učilnice.
Pripravijo šolske potrebščine za pouk.
Vsak zapusti svoj prostor urejen, za splošno urejenost
učilnice pa sta odgovorna učitelj in reditelj.
21
Malica
Ko zvonec označi začetek glavnega odmora, učenci odidejo v
razred, kjer bodo imeli naslednjo uro pouk. Reditelji odidejo po
malico in jo ob pomoči učitelja razdelijo učencem.
Prvih 10 minut odmora se učenci zadrţujejo v razredu, da mirno
in dostojno pojedo.
Vsak učenec je dolţan ločevati odpadke po navodilu za ločeno
zbiranje odpadkov.
Po končani malici reditelji pospravijo in odnesejo ostanke v
razdelilnico.
Pri malici učencev je prisoten učitelj, ki ima naslednjo uro pouk
v oddelku.
Naloge rediteljev
Pred pričetkom ure povedo učiteljem odsotnost učencev.
Po vsaki uri počistijo tablo in uredijo učilnico.
Prinašajo malico in odnašajo ostanke in pribor.
Naloge deţurnih učencev
Deţurstvo v času pouka je organizirano na matični šoli v pritličju ter 1. in
5. uro pri knjiţnici in ga opravljajo učenci 7., 8. in 9. razredov. Razpored
za deţurstvo določijo razredniki.
Naloge deţurnih učiteljev
Nadzirajo in zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, v
straniščih in učilnicah.
Vloga razrednika
Razrednik skupaj z učenci skrbi za upoštevanje in dosledno izvajanje
hišnega reda.
Namerno povzročanje škode, kraja
Denarja in dragocenosti naj učenci ne nosijo v šolo.
Za svoje stvari odgovarjajo sami.
Šolsko dvigalo
Šolsko dvigalo na stavbi C je namenjeno učencem s posebnimi
potrebami.
22
Ostalim učencem je uporaba dvigala dovoljena le v izjemnih
primerih z dovoljenjem učitelja ali drugega strokovnega delavca.
Tudi pritiskanje na gumb ob dvigalu je prepovedano, ker s tem
onemogočamo normalno delovanje dvigala.
Vzgojni načrt, pravila šolskega reda in hišni red so objavljeni na
šolski spletni strani http://www.osribnica.si.
Pripravljeni smo na novo šolsko leto 2014/2015
Šolsko leto traja:
od 1. septembra 2014 do 31. avgusta 2015
Začetek pouka:
ponedeljek, 1. septembra 2014
Zadnji dan pouka:
ponedeljek, 15. junija 2015 za 9. razred;
sreda, 24. junija 2015 za ostale razrede
Ocenjevalna obdobja po obveznem predmetniku:
I. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra do 31. januarja
II. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja do 15. junija za 9. razred
od 1. februarja do 24. junija za ostale razrede
Ocenjevalne konference učiteljskega zbora:
I. ocenjevalna konferenca:
II. ocenjevalna konferenca:
28. in 29. januarja
10. junija za 9. razred
17. in 18. junija za ostale razrede
Prazniki in pouka prosti dnevi:
31. oktober
- dan reformacije
01. november
- dan spomina na mrtve
25. december
- boţič
26. december
- dan samostojnosti in enotnosti
01. januar
- novo leto
02. januar
- pouka prost dan, nadomeščanje 11. 4. 2015
08. februar
- kulturni praznik
6. april
- velikonočni ponedeljek
27. april
- dan upora proti okupatorju
01. maj
- praznik dela
23
02. maj
25. junij
- praznik dela
- dan drţavnosti
Šolske počitnice:
- jesenske
od 27. 10. do 30. 10. 2014
- novoletne
od 29. 12. do 31. 12. 2014
- zimske
od 23. 02. do 27. 02. 2015
- prvomajske
od 28. 04. do 30. 04. 2015
- letne
od 26. 06. do 31. 08. 2015
Nacionalni preizkus znanja iz
predmeta za učence 9. razreda:
 matematika
 slovenščina
 tretji predmet
slovenskega jezika, matematike in 3.
Nacionalni preizkus znanja iz
angleščine za učence 6. razreda:
 matematika
 slovenščina
 angleščina
05. maj 2015
07. maj 2015
11. maj 2015
slovenskega jezika, matematike in
05. maj 2015
07. maj 2015
11. maj 2015
Popravni, razredni in predmetni izpiti:
- junijski rok:
od 16. 06. do vključno 30. 06. 2015 za učence
9. razreda
od 26. 06. do 09. 07. 2015 za ostale učence
- avgustovski rok:
od 18. 08. do vključno 31. 08. 2015 za učence
od 1. do 9. razreda
Proslave in prireditve:
- 19. 12. 2014 – obeleţitev dneva samostojnosti in neodvisnosti in boţ.novoletna prireditev
- 6. 2. 2015 – obeleţitev kulturnega praznika
- 12. 6. 2014 – valeta (razglasitev levstikovcev in vpis v Zlato knjigo in
Knjigo doseţkov)
- 24.6.2014 – zaključek pouka za učence 1.–8. razreda in obeleţitev dneva
drţavnosti
24
Organizacija šole in šolski okoliš
Šola je organizirana kot matična šola z dvema podruţnicama. Na matični
šoli poteka vzgojno-izobraţevalno delo za učence od 1. do 9. razreda
osnovne šole. Učenci podruţnic po končanem 5. razredu nadaljujejo s
šolanjem na matični šoli.
ŠOLSKI OKOLIŠ celotne šole obsega naselja:
Blate, Breg, Breţe, Bukovec pri Poljanah, Bukovica, Dane, Dolenja vas,
Dolnje Podpoljane, Dolenji Lazi, Dule, Finkovo, Gornje Podpoljane,
Gorenji Lazi, Goriča vas, Grič, Grčarice, Grčarske Ravne, Hrovača,
Jelendol, Jelenov Ţleb, Jurjevica, Kot pri Rakitnici, Kot pri Ribnici,
Lipovec, Makoše, Nemška vas, Ortnek, Otavice, Prigorica, Rakitnica,
Sajevec, Slatnik, Sušje, Škrajnek, Velike Poljane, Vrh pri Poljanah,
Zadolje, Zapotok, Zapuţe pri Ribnici, Zlati Rep, Ţlebič, Ţukovo.
OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA
V času poteka vzgojno-izobraţevalne dejavnosti šola prevzema
odgovornost za učence v vseh šolskih prostorih in pripadajočih zunanjih
površinah, a pod pogojem, da se učenci ravnajo v skladu s pravili šolskega
reda.
Jutranje varstvo in podaljšano bivanje
Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda. Na matični šoli se
začne ob 5.50, na podruţnični šoli v Dolenji vasi pa ob 6.20.
Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda na
matični šoli in na podruţnicah. Delo v podaljšanem bivanju poteka po
končanem pouku do 16.00, v Ribnici pa do 16.50.
Učenci v organizirani obliki s strokovnim vodenjem učiteljev opravijo
domače učenje v šoli: napišejo naloge in izdelajo različne izdelke, se
učijo, obiščejo knjiţnico, se sprehodijo in igrajo na sveţem zraku ter
razgibajo v telovadnici.
V drugih sestavinah programa, kot so kosilo, prosti čas, rekreativni čas,
delo po interesih, igra, imajo učenci neizmerne moţnosti, da z aktivnim
sodelovanjem in učenjem pridobivajo vrsto znanj in spoznanj za
25
oblikovanje higienskih, kulturnih, socialnih navad in spodbud za
prijaznejše medsebojne odnose, za zdravo preţivljanje prostega časa in
odgovornejše opravljanje svojih dolţnosti. Zaradi varnosti in odgovornosti
šole lahko vodja OPB predčasno spusti otroka iz šole samo na podlagi
pisne izjave staršev.
Interesne dejavnosti
Za razvijanje različnih interesov učencev organiziramo vrsto interesnih
dejavnosti, v katere se učenci vključujejo prostovoljno.
Na začetku šolskega leta določimo glede na kadrovske in materialne
moţnosti program in urnik posameznih dejavnosti z izvajalci. Razredniki
seznanijo učence z moţnostmi in programi, na prvem roditeljskem
sestanku pa prejmejo vse informacije tudi starši.
Prevozi učencev in varstvo vozačev
Za prevoze bomo poskrbeli v skladu z zakonodajo in z dogovorom o
izvajanju prevozov z ustanoviteljem šole – Občino Ribnica.
Vozni red je prilagojen zahtevam devetletne osnovne šole, vključen je v
letni delovni načrt in posredovan učencem.
Za vse relacije je izdelan vozni red prihodov
in odhodov avtobusov oz. kombijev. Z
voznim redom so učenci seznanjeni na
začetku šolskega leta, objavljen je na naši
spletni strani, obešen pa je tudi na oglasni
tabli v stavbi C.
Prevozi učencev so organizirani tako, da so
usklajeni z urnikom začetka in konca pouka.
Pred šolo je urejeno postajališče, kjer vozači
lahko varno počakajo na prevoz.
Za učence – vozače razredne stopnje (1.–5. r.)
je organizirano varstvo vozačev.
26
VOZNI RED ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
SMER
ZAČETNA
POSTAJA
START
IZPRED
ŠOLE
Grčarice-Rakitnica-Dolenja vasPrigorica-Nemška vas-Ribnica
6.54
13.45
Rakitnica-Ribnica
7.00, 7.41
Dolenja vas-Prigorica-Nemška vasRibnica
Ţlebič-Breţe-Jurjevica-Sušje-BregGrič-Ribnica
7.03, 7.44
7.03, 7.30
Grič-Breg-Ribnica
7.20, 7.48
Dane-Bukovica-Ribnica
Sajevec-Ribnica
Bukovica-Ribnica
Vel. Poljane-Močile-Gor. LaziRibnica
Vel. Poljane-Močile-Sušje-Ribnica
Gor. Lazi-Sušje-Ribnica
Sušje-Slatnik-Gor. Lazi-ŢlebičMočile-Vel. Poljane
Ribnica-Gor. Lazi-Močile-Vel.
Poljane
Otavice-Ribnica
Lipovec-Prigorica (avt. postaja)Dolenja vas
Lipovec-Prigorica (avt. postaja)
Lipovec-Dolenja vas
Prigorica-Dolenja vas
Blate-Dolenja vas
7.10
7.55
7.00
12.50,
13.45
12.50
13.45
12.00
12.50
13.45
13.35
12.50
13.45
PREVOZNIK
VUČKO
TOURS
POINT
6.45
7.15
7.40
PUCER
12.45
13.45
7.15
13.35
6.50
7.30
7.40
7.55
8.05
šolski kombi
12.55
12.50
12.45
DODATNI PREVOZI
(le ob določenih dneh in le za učence, ki imajo pouk 7. šolsko uro)
DAN
URA
PON - PET
14.25
šolski kombi
27
Stiki med starši in šolo
Namen obiskov staršev na govorilnih urah, roditeljskih sestankih ali
posamično organiziranih razgovorih je, da se medsebojno obveščamo o
delu in uspehih učencev, o teţavah pri učenju in vedenju. Dogovoriti se
moramo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in šolanju. Zato si
redne stike ţelimo starši in učitelji. Prepričani smo, da boste starši najmanj
enkrat mesečno prišli v šolo na krajši pogovor z razrednikom ali
posameznim učiteljem. V primeru, da vas na razgovor povabimo pisno ali
ustno po telefonu, pa upamo, da se ga boste zagotovo udeleţili ob
dogovorjenem času.
Govorilna ura je za predmetno stopnjo in za razredno stopnjo na
matični šoli praviloma vsak prvi ponedeljek v mesecu, na obeh
podruţnicah pa vsak prvi torek v mesecu ob 17. uri.
Matična šola – 1. ponedeljek
6. 10.
5. 1.
13. 4.
3. 11.
2. 2.
4. 5.
1. 12.
2. 3.
1. 6.
Podruţnici – 1. torek
7. 10.
6. 1.
14. 4.
4. 11.
3. 2.
5. 5.
2. 12.
3. 3.
2. 6.
Dopoldanska govorilna
Popoldanska govorilna ura je praviloma vsakič ob 17. uri. V istem tednu,
kot je popoldanska govorilna ura, ima razrednik tudi govorilno uro v
dopoldanskem času, glede na njegov urnik.
Če je v mesecu roditeljski sestanek, govorilne ure ne odpadejo, ampak so
praviloma na dan roditeljskega sestanka.
Roditeljski sestanki:
Razrednik ima v šolskem letu najmanj tri roditeljske sestanke, prvega v
začetku septembra, drugega v februarju, po zaključku konferenčnega
obdobja.
Prepričani smo, da vse starše zanima, kako se otrok obnaša in kaj dela v
šoli. Zato smo se odločili, da bodo razredniki obveščali starše tudi
samoiniciativno in jih zaprosili za njihovo organizirano sodelovanje.
28
Predavanja za starše:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lea Beznik, univ.dipl.psih.: Spodbujanje delanja domačih nalog,
25. 11. 2014, ob 17h za starše 4.–6. r., 18. 45 za starše 7.–9. r.
Dr. Sebastjan Kristovič : Šola za starše – Doslednost in
postavljanje meja – navajanje na samostojnost: 3 delavnice –
11. december, 17. februar 2015 in 17. marec 2015 za starše
učencev 1.–3. razreda
Kako pomagati otroku pri učenju branja in pisanja za starše
učencev 2. razredov, nov. 2014 (Olga Černe, defektolog)
Pomen branja, nov. 2014, za starše učencev 3. razreda (Angelca
Bregar, šolska knjiţničarka, in Anica Mohar, knjiţničarka MH)
Poklicna orientacija za starše učencev 8. razredov, junij 2015
(Irena Briški, socialna delavka)
Karierna orientacija za starše učencev 9. razredov, februar 2015
(Nena Weithauser Plesničar, šolska psihologinja)
Kaj prinaša 9-letna OŠ - za starše bodočih prvošolcev, maj 2015
(Olga Černe, pomočnica ravnateljice)
Šolska prehrana
Šolska kuhinja pripravlja za vse učence malico, kosila naročnikom po
prijavah, za učence razredne stopnje pa v šoli nudimo tudi zajtrk in
popoldansko malico.
V primeru bolezni ali drugega opravičljivega vzroka lahko učenci ali
starši odjavite prehrano v tajništvu na tel. 8350-400 ali najpozneje do 8.
ure zjutraj pošlje pisno odjavo obroka preko e-pošte na naslov
[email protected] ali po faksu na št. 8350 420.
Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi isti delovni
dan, do 8. ure zjutraj. Ponovno prijavo sporočite na isto številko oz. epoštni naslov najkasneje do 8.00 in velja za tekoči dan. Dneve odsotnosti
upoštevamo pri znesku v naslednjem mesecu.
Prehrano plačujejo starši po poloţnicah ali po trajniku.
29
Učenec/ka, ki ni redno prijavljen/a na kosilo, se lahko naroči na kosilo
tudi dnevno. Učenec/ka pride do 8.20 zjutraj po kupon v računovodstvo
šole (predmetna stopnja) ali v šolsko kuhinjo (razredna stopnja), podpiše
prevzem kupona za kosilo, kosilo pa se nato plača preko poloţnice.
Moţen je prevzem več kuponov hkrati, a se na kupone zapiše datume
prevzema kosil.
Čas malice:
- po drugi šolski uri - razredna stopnja
- po tretji šolski uri - predmetna stopnja
Čas kosila: od 11.00 do 13.45
Subvencionirana šolska prehrana
S 1. 9. 2014 se je začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev. Novela med drugim prinaša nov način izmenjave
podatkov med Ministrstvom za delo, druţino, socialne zadeve in enake
moţnosti in Ministrstvom za izobraţevanje, znanost in šport z namenom
poenostavitve uveljavljanja subvencionirane prehrane. Pred šolskim letom
2014/2015 staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije
malice in kosila, saj bodo vzgojno-izobraţevalni zavodi upoštevali
uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem
mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o
otroškem dodatku ali drţavni štipendiji.
Starši, ki imajo prehrano subvencionirano, morajo obroke prav tako
obvezno odjaviti. V nasprotnem primeru se cene obrokov zaračunajo,
ne glede na subvencijo.
Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odpovedani obroki se ne
odštevajo in se morajo plačati v polni ceni.
30
Šolska svetovalna sluţba
V šolski svetovalni sluţbi delujeta psihologinja in socialna delavka.
Kadar se učenci znajdejo v teţavah,
prihajajo v spore s sošolci, z učitelji, imajo
teţave doma ali sami s seboj, niso kos
učenju oz. se čutijo manj uspešni, se teţje
izraţajo in berejo, lahko poiščejo pomoč pri
delavkah šolske svetovalne sluţbe. Ob
svojem delu, ki je predvsem individualno,
pa organizirajo tudi skupinske oblike dela.
Močan vpliv na obnašanje in delo
učencev imajo starši. Oni so tisti, ki z
otrokom prebijejo največ časa, ga oblačijo
in hranijo, ga imajo radi, delijo z njim
vesele in ţalostne trenutke. Tudi oni se
znajdejo v trenutkih, ko ne vedo, kako
ukrepati, kaj storiti, da bo dobro za otroka
in šolo, za druţino, sosede in za sošolce. Pri
odločitvi vam bo v veliko pomoč razgovor s
svetovalnima delavkama. Pravočasno vas
bosta opozorili na odstopanja pri učnem delu in vedenjskih vzorcih vašega
otroka in svetovali ukrepe, ki naj bi jih opravili.
Zelo teţavna je odločitev o poklicni usmeritvi. Aktivnosti v poklicnem
usmerjanju pričenjamo ţe v 8. razredu, intenzivno pa se nadaljujejo s
posvetovanji z učenci in starši v 9. razredu. Ne pozabljamo pa tudi tistih,
ki končajo osnovnošolsko obveznost v niţjih razredih. Kam v nadaljnje
šolanje? Psihologinja in socialna delavka svetujeta vsem učencem, kam in
kako do šole, v katero si ţelijo in za katero imajo dovolj sposobnosti in
spretnosti.
31
Šolska knjiţnica
Knjiţnica OŠ Ribnica je sodobno informacijsko središče šole, vir
kataloško urejenega znanja in zakladnica svetovne ustvarjalnosti. S
svojimi izobraţevalnimi programi dopolnjuje pouk in plemeniti dogajanje
na šoli in v okolju. V njenem okviru deluje učbeniški sklad, iz katerega si
učbenike izposodi večina učencev.
Knjiţnica je:









vstopna točka v nove svetove,
kotiček ljubezni do knjig,
hram učenosti,
najdišče sistematsko urejenih informacij,
prizorišče vzgoje dobrih bralcev in negovanja bralne
kulture,
spodbujevalka
vseţivljenjskega
učenja,
informacijska
opismenjevalka,
prostor sobivanja
razmišljujočih,
navdihov,
izmenjave zamisli
in neusahljive
ustvarjalnosti,
izposojevalnica
leposlovnih in
poučnih knjig,
priročnikov,
strokovne
literature, domačih
in tujih revij ter zgoščenk.
Knjiţnica je odprta vsak dan pred poukom (od 7.00 do 8.15) in po pouku
(od 11.50 do 14.00).
32
Šola v naravi
Šola v naravi je posebna oblika dela, ki poleg učno–vzgojnih znanj razvija
socialno prilagodljivost, druţabnost, medsebojno spoznavanje,
spoštovanje …
Organizirali jo bomo za učence 3., 5., 6., 7. in 8. razreda.
Razred
3.
5.
6.
8.
Čas
16. 2.– 18. 2.,
Tridnevni tabor
18. 2. – 20. 2.
Poletna šola s tečajem 8. 9.–12. 9. 2014
plavanja
Zimska šola s tečajem
16. 2.–20. 2.
smučanja
2015
7. 4.−10. 4.,
Naravoslovni tabor
13. 4.–17. 4.
Vsebina
Kraj
CŠOD dom
Fara
Ankaran
CŠOD dom
Gorenje
CŠOD dom
Planica
Usposabljanja učencev
Izvedli bomo 20-urni plavalni tečaj za učence tretjih razredov. Poleg tega
bomo izvedli še naslednje dejavnosti:
PROGRAM
RAZRED
Plavalni tečaj
3.
Plavalni tečaj
neplavalci
6. razred
Plavalni tečaj
neplavalci
7., 8. in 9.
razred
5.
Kolesarski izpit
TRAJANJE
ČAS
LOKACIJA
IZVAJALEC
20-urni tečaj bazen v športnem učiteljice razredničarke
centru
in učitelji športne
vzgoje
15-urni tečaj bazen v športnem učitelji športne vzgoje
centru
15-urni tečaj bazen v športnem
centru
v šoli in na
terenu
po delovnem
programu
šole
33
učitelji športne vzgoje
učiteljice
razredničarke, policisti
VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE
.
Zdravstveno varstvo
V zdravstvenem domu Dr. Janeza Oraţma Ribnica za naše otroke
izvajajo:
PREVENTIVNI ZOBOZDRAVSTVENI PROGRAM
Sistematski preventivni pregledi se izvajajo pri otrocih od 1. do 9. razreda.
Organizirana je tudi zdravstvena vzgoja v obliki predavanj, s
preventivnimi temami, prilagojenimi starosti otrok (nega zob in ustne
votline, zdrava prehrana za moje zobe, uporaba zobne nitke, obzobne
bolezni).
Sodelujemo tudi v projektu Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani,
ki poteka pod okriljem Stomatološke sekcije Slovenije.
PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI
1. razred: Sistematski pregled
Zdravstvena vzgoja: Osebna higiena in zdrav način ţivljenja
3. razred: Sistematski pregled
Zdravstvena vzgoja: Koristne navade za zdravo ţivljenje-zdrav ţivljenjski
slog, pravilna drţa telesa
6. razred: Sistematski pregled
Zdravstvena vzgoja: Puberteta, menstruacija, škodljivost kajenja
8. razred: Sistematski pregled
Zdravstvena vzgoja: Spolni razvoj, kontracepcije, medosebni odnosi,
pomen gibanja za zdravje
Preventiva na področju prometne varnosti
V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in
Policijsko postajo Ribnica izvajamo:
Varna pot v šolo – praktični prikaz in ogled varnih poti v šolo za
učence 1., 2. in 3. razreda.
Priprava učencev na kolesarski izpit – pregled izpravnosti koles,
varovanje izpitne proge.
Bodi preViden – akcija nošenja kresničk za starejše občane.
Policija izvede pregled voznika, avtobusa ali kombija pred
odhodom učencev na dan dejavnosti.
Prvo- in drugošolci morajo obvezno nositi rumene rutice, ki so znak
začetnikov v prometu. Spodbujali bomo starše in učence, da bodo
prihajali v šolo peš.
34
Dodatna strokovna pomoč za učence
Nekateri učenci poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago
snovi in večjo pomoč učitelja. Taki učenci imajo moţnost vključitve v
dopolnilni pouk, v skupinsko ali individualno obliko pomoči.
Starši lahko zaprosijo za dodatne ure pomoči svojemu otroku, če je
dolgotrajno bolan, teţko razume učno snov in potrebuje dodatno razlago,
ima teţave samo na določenem področju učenja, je slep ali slaboviden,
gluh ali naglušen ali ima govorno-jezikovne motnje.
Za informacije in pomoč glede postopkov usmerjanja za otroke s
posebnimi potrebami se lahko pogovorite s šolsko psihologinjo.
Na naši šoli pomoč izvajajo:
Irena Briški, Olga Černe, Helena Bartol Rus, Staša Ivanec, Nena
Weithauser-Plesničar, Katja Rus, Uršula Jaklič Ţagar, Nataša Andromako
Šilc, Natalija Česnik Zobec ter učitelji razredne in predmetne stopnje.
Opravičevanje odsotnosti
Starši morajo najkasneje v petih delovnih dnevih po izostanku učenca
razredniku sporočiti vzrok izostanka. Najkasneje v petih delovnih dneh po
prihodu učenca v šolo morajo starši posredovati pisno ali osebno
opravičilo razredniku.
Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri
določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole, če starši
predloţijo razredniku mnenje in navodilo zdravstvene sluţbe. Učenec je
prisoten pri pouku in opravlja vse zadolţitve, ki jih zmore in ne ogroţajo
njegovega zdravja.
35
Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci
Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci je v osnovno šolo
prinesel bolj sistematičen pristop v odkrivanju in delu z nadarjenimi
učenci.
Učence za postopek ugotavljanja nadarjenosti predlagajo učitelji in šolska
svetovalna sluţba, in sicer na koncu 3. razreda. Starši so s predlogom
seznanjeni v 4. razredu. V 5. ali 6. razredu pa s tem, če je bila nadarjenost
njihovega otroka potrjena. Postopki za ugotavljanje nadarjenosti so
določeni s strani drţave – ocenjevalne lestvice, preizkusi ustvarjalnega
mišljenja in splošnih sposobnosti. Če otrok na enem izmed področij
izkaţe svoj talent ali nadarjenost, se v soglasju s starši vključi v dodatni
pouk na področju, kjer je izkazal svojo nadarjenost. Evidentirani
(predlagani) učenci se imajo v 8. razredu moţnost vključiti v klub za
razmišljanje, kjer delo poteka na malo drugačen način (odkrivanje
problematike druţbenega ţivljenja in narave, problemsko učenje,
samospoznavanje …)
Potrjena nadarjenost je tudi eden
izmed pogojev za vlogo za Zoisovo
štipendijo (štipendija za nadarjene
učence).
V različne oblike dela z nadarjenimi
učenci so vključeni pedagogi
NenaWeithauser–Plesničar, Jana
Asič, Majda Valčić, Milka Jamnik in
Tatjana Levstik.
36
POHVALE IN PRIZNANJA
Ţelimo, da bi se učenci čim bolj potrudili pri učenju, delu in upoštevanju
šolskega reda ter s tem pripomogli k prijetnemu bivanju vseh.
Ob koncu šolskega leta jih zato še posebej nagradimo za uspešno delo pri
učenju, sodelovanju pri interesnih dejavnostih, pri delu v oddelčni
skupnosti in še kje.
Pisne pohvale se podeljujejo za:
-
prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih
dejavnostih in drugih dejavnostih šole,
bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim
šolskim letom,
doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih
učencev z različnih področij znanja in delovanja,
posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti
učencev ali skupnosti učencev šole,
nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo,
aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti
in prireditev, pomembnih za delo šole.
Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini učencev.
Priznanja se podeljujejo za:
vidne rezultate na srečanjih učencev in tekmovanjih, ki so
organizirana za območje celotne drţave,
- večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem
delu,
- večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri
interesnih in drugih dejavnostih,
- večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev
šole ali šolskem parlamentu.
Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Predloge za
nagrade oblikujeta razrednik in razredna skupnost, o njih pa odloča
učiteljski zbor na pedagoški konferenci. Praviloma so nagrade knjige ali
-
37
pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugi dejavnosti
šole.
Ravnatelj/-ica na slovesni podelitvi ob zaključku šolskega leta razglasi
učence, ki so dosegli v vseh letih šolanja odličen uspeh oziroma kriterije
za vpis v Zlato knjigo in jim podeli naziv odličnjak – levstikovec.
Kriteriji:
- do 31. avgusta 2008 - odličen uspeh na koncu šolskega leta v vseh
letih šolanja, ko je bil splošen uspeh ob koncu šolskega leta
določen z oceno,
- od 1. septembra 2008 - doseţeno povprečje 4,5 (brez
zaokroţevanja - 4,49 ni doseţeno povprečje za odličnost uspeha)
iz vseh zaključnih ocen za posamezen razred
- od 1. 9. 2012 – v vseh letih šolanja za posamezen razred
doseţeno povprečje vseh ocen v spričevalu vsaj 4, 7, zaokroţeno
na eno decimalko navzgor. Hkrati učenec v spričevalu ne sme
imeti ocene 2 ali 3.
Učenci so zapisani v Zlato knjigo ribniških odličnjakov.
Na isti prireditvi ravnatelj/-ica razglasi tudi učence, ki so dosegli izjemne
doseţke na kateremkoli področju svojega udejstvovanja (prva mesta ali
zlata priznanja na drţavnem nivoju). Učenci so zapisani v Knjigo
doseţkov ribniških učencev.
38
Besedilo pripravili: Olga Černe, Majda Valčić
Oblikovanje: Marjan Novak
Lektoriranje: Majda Valčić
Ilustracije: Črt Mate
Ilustracije v sredici: Tomaţ Lavrič
Oblikovanje sredice: Špela Trobec
Izvedba: prijatelj & prijatelj d.o.o.
Naklada: 930 izvodov
Izdano: september 2014
39